Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0079/2013

Predkladané texty :

B7-0079/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0084

Prijaté texty
PDF 824kWORD 100k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

  keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1) v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto oznámení vyplýva, že SPP by sa s platnosťou od 1. januára 2014 mala zreformovať. Táto reforma by sa mala týkať všetkých hlavných nástrojov SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho novým znením. Cieľom reformy by malo byť aj čo najväčšie zefektívnenie a zjednodušenie ustanovení.
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto oznámení vyplýva, že SPP by sa s platnosťou od 1. januára 2014 mala zreformovať. Táto reforma by sa mala týkať všetkých hlavných nástrojov SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho novým znením. Cieľom reformy by malo byť aj zefektívnenie a zjednodušenie ustanovení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je nevyhnutné, aby existovala silná SPP podporená rozpočtom, ktorý je v období od roku 2007 do roku 2013 potrebný na to, aby bol vytváraný reálny rast s cieľom umožniť Európskej únii, aby neustále vyrábala potrebné množstvo rôznych potravín vysokej kvality, a napomáhať presadzovanie zamestnanosti, zachovať a produkovať environmentálny tovar, bojovať proti zmene klímy a obhospodarovať pôdu. SPP by sa okrem toho mala zakladať na ustanoveniach, ktoré sú pre poľnohospodárov, ostatné zainteresované strany a občanov vo všeobecnosti ľahko pochopiteľné tak, aby sa zabezpečila transparentnosť vykonávania, umožnil dohľad a aby sa znížili náklady hospodárskych subjektov a správcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Jedným z hlavných cieľov a kľúčových požiadaviek reformy SPP je zníženie administratívnej záťaže. Tento cieľ by sa mal riadne zohľadniť pri tvorbe príslušných ustanovení režimu priamej podpory. Počet režimov podpory by nemal presiahnuť potrebný rozsah a poľnohospodári a členské štáty by mali byť schopní splniť príslušné požiadavky a povinnosti bez prílišnej byrokracie. Na zníženie budúcej administratívnej záťaže členských štátov a príjemcov by sa mali využiť úrovne tolerancie orientované na prax, rozumné limity pre pomoc de minimis a primeraná rovnováha medzi dôverou a kontrolou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom zohľadniť nové právne predpisy týkajúce sa režimov podpory, ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely zmeny a doplnenia zoznamu režimov podpory, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
(8)  S cieľom zohľadniť nové právne predpisy týkajúce sa režimov podpory, ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely zmeny a doplnenia zoznamu režimov podpory stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom zohľadniť osobitné nové prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely ustanovenia ďalších vymedzení týkajúcich sa prístupu k podpore podľa tohto nariadenia, stanovenia rámca, v ktorom členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že splnili povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, prostredníctvom ktorých sa určí prevaha tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide o trvalú trávnatú plochu.
(9)  S cieľom zohľadniť osobitné nové prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, ktorými členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako aj rámca, v ktorom členské štáty vymedzia kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že splnili povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na výrobu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účel prijímania pravidiel týkajúcich sa základu na výpočet znížení, ktoré členské štáty uplatňujú na poľnohospodárov na základe uplatňovania finančnej disciplíny.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Skúsenosti z uplatňovania rôznych režimov podpory poľnohospodárom ukazujú, že v mnohých prípadoch sa podpora poskytla príjemcom, ktorých podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne nezameriavalo vôbec, ako letiská, železničné spoločnosti, realitné spoločnosti spoločnosti spravujúce športoviská. S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie podpory by členské štáty mali upustiť od poskytovania priamych platieb takýmto fyzickým alebo právnickým osobám. Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok priamo prispievajú k životaschopnosti vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa im priame platby mali poskytovať.
(13)  Skúsenosti z uplatňovania rôznych režimov podpory poľnohospodárom ukazujú, že v mnohých prípadoch sa podpora poskytla fyzickým a právnickým osobám, ktorých podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne nezameriavalo vôbec. S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie podpory a čo možno najviac zohľadniť situáciu v jednotlivých štátoch je dôležité, aby bola zodpovednosť za vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“ ponechaná na členských štátoch. Nemali by preto poskytovať priame platby subjektom, ako sú dopravné spoločnosti, letiská, realitné spoločnosti, spoločnosti spravujúce športoviská, prevádzkovatelia kempov a ťažobné spoločnosti, pokiaľ tieto subjekty nemôžu preukázať, že spĺňajú kritériá vymedzenia pojmu aktívny poľnohospodár. Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok priamo prispievajú k životaschopnosti vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa im priame platby mali poskytovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Rozdeľovanie priamej podpory príjmov medzi poľnohospodárov sa vyznačuje prideľovaním nerovnomerného množstva platieb značne malému počtu veľkých príjemcov. V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej podpory na efektívne dosiahnutie cieľa podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom fungovanie s nižšou mierou jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre veľkých príjemcov taký systém, v ktorom sa úroveň podpory postupne znižuje, kým sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. Takýto systém by však mal zohľadniť intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo nerovnomerným účinkom na veľké poľnohospodárske podniky s vysokým počtom zamestnancov. Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať na platby poskytnuté za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne výsledky týchto prospešných cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb účinné, členské štáty by mali zaviesť určité kritériá s cieľom zabrániť poľnohospodárom v zneužívaní a marení jeho účinkov. Výnosy zo znižovania a obmedzovania platieb veľkým príjemcom by mali zostať v členských štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť na financovanie projektov s významným prínosom k inovácii na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].
(15)  Rozdeľovanie priamej podpory príjmov medzi poľnohospodárov sa vyznačuje prideľovaním nerovnomerného množstva platieb značne malému počtu veľkých príjemcov. V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej podpory na efektívne dosiahnutie cieľa podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom fungovanie s nižšou mierou jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre veľkých príjemcov taký systém, v ktorom sa úroveň podpory postupne znižuje, kým sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. Takýto systém by však mal zohľadniť zamestnané pracovné sily vrátane nákladov na platy a zmluvných dodávateľov, aby sa zabránilo nerovnomerným účinkom na veľké poľnohospodárske podniky s vysokým počtom zamestnancov. Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať na platby poskytnuté za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne výsledky týchto prospešných cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb účinné, členské štáty by mali zaviesť určité kritériá s cieľom zabrániť poľnohospodárom v zneužívaní a marení jeho účinkov. Výnosy zo znižovania a obmedzovania platieb veľkým príjemcom by mali zostať v členských štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť na financovanie projektov s významným prínosom k inovácii a rozvoju vidieka na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR]. Členské štáty potom budú môcť prideliť sumy vytvorené obmedzovaním platieb väčším príjemcom, ktorí podliehali vykonávaniu obmedzovania platieb, na účely investovania do inovácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie podpory medzi poľnohospodársku pôdu v Únii vrátane v tých členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu zavedený v nariadení (ES) č. 73/2009, by mal nový režim základných platieb nahradiť režim jednotnej platby, ktorý sa zaviedol v nariadení (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorý pokračuje podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje predchádzajúce mechanizmy podpory do jediného režimu oddelených priamych platieb. Takáto zmena by znamenala aj uplynutie platnosti platobných nárokov získaných na základe uvedených nariadení a pridelenie nových nárokov vychádzajúcich tiež z množstva hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré majú poľnohospodári počas prvého roka realizácie tohto režimu k dispozícii.
(20)  S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie podpory medzi poľnohospodársku pôdu v Únii vrátane v tých členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu zavedený v nariadení (ES) č. 73/2009, by mal nový režim základných platieb nahradiť režim jednotnej platby, ktorý sa zaviedol v nariadení (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorý pokračuje podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje predchádzajúce mechanizmy podpory do jediného režimu oddelených priamych platieb. Členské štáty by mali upraviť svoje existujúce systémy podpory, aby ich uviedli do súladu s týmto nariadením bez toho, aby museli nutne rušiť svoje súčasné modely priamych platieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  V dôsledku postupného začlenenia rôznych sektorov do režimu jednotnej platby a následného obdobia na prispôsobenie poskytnutého poľnohospodárom je čoraz zložitejšie odôvodniť existenciu výrazných individuálnych rozdielov vo výške podpory na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia historických údajov. Priama podpora príjmov by sa preto mala medzi členské štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to obmedzením viazanosti na historické údaje a so zreteľom na celkové súvislosti v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy a náklady vstupov, by sa úrovne priamej podpory na hektár mali postupne upravovať. Všetky členské štáty s priamymi platbami pod úrovňou 90 % priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie. Všetky platobné nároky aktivované v roku 2019 v členskom štáte alebo v regióne by okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas prechodného obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým finančným dôsledkom pre poľnohospodárov by však členské štáty, ktoré využívali režim jednotnej platby, a najmä historický model, mali mať možnosť pri výpočte hodnoty platobných nárokov v prvom roku uplatňovania nového režimu čiastočne zohľadniť historické faktory. Diskusia o budúcom viacročnom finančnom rámci na obdobie, ktoré začína v roku 2021, by sa mala zamrať aj na ciele úplnej konvergencie prostredníctvom rovnakého rozdelenia priamej podpory v celej Európskej únii počas uvedeného obdobia.
(21)   Okrem zbližovania podporných platieb na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je potrebné tiež prispôsobiť vnútroštátne prostriedky na priame platby tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých je výška priamych platieb na hektár nižšia ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel oproti priemeru zmenšil o 30 %. V členských štátoch, v ktorých sa výška priamych platieb pohybuje od 70 % do 80 % priemeru, by sa mal rozdiel znížiť o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa mal tento rozdiel znížiť o 10 %. Po uplatnení týchto mechanizmov by žiadny členský štát nemal dostávať menej ako 55 % priemeru Únie v roku 2014 a 75 % priemeru Únie v roku 2019. V prípade členských štátov, v ktorých je výška pomoci vyššia ako priemer Únie, by snaha o zblíženie výšky pomoci nemala viesť k jej zníženiu pod priemer. Toto zbližovanie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Okrem konvergencie podporných platieb na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je potrebné tiež prispôsobiť vnútroštátne prostriedky na priame platby tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých je výška priamych platieb na hektár nižšia ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel oproti priemeru znížil o 30 %. V členských štátoch, v ktorých sa výška priamych platieb pohybuje od 70 % do 80 % priemeru, by sa mal rozdiel znížiť o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa mal tento rozdiel znížiť o 10 %. Po vykonaní týchto úprav by výška prijatých priamych platieb v žiadnom členskom štáte nemala byť nižšia ako 65 % priemeru Únie. V prípade členských štátov, v ktorých sú úrovne platieb vyššie ako priemer Únie, by snaha o zblíženie výšky pomoci nemala viesť k jej zníženiu pod priemer. Toto zbližovanie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Skúsenosti získané uplatňovaním režimu jednotnej platby ukazujú, že niektoré jeho hlavné prvky by sa mali zachovať vrátane určovania vnútroštátnych stropov, aby sa zabezpečilo, že celková úroveň podpory neprekročí súčasné rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by tiež mali naďalej prevádzkovať národnú rezervu, ktorá by sa mala použiť na uľahčenie účasti nových mladých poľnohospodárov v režime alebo sa môže použiť na zohľadnenie osobitných potrieb v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu a využívania platobných nárokov by sa mali zachovať, ale tam, kde je to možné, zjednodušiť.
(22)  Zo skúseností získaných uplatňovaním režimu jednotnej platby vyplýva, že niektoré jeho hlavné prvky by sa mali zachovať vrátane určovania vnútroštátnych stropov, aby sa zabezpečilo, že celková úroveň podpory neprekročí súčasné rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by tiež mali aspoň v prvom roku uplatňovania nového režimu základných platieb naďalej prevádzkovať národnú rezervu, ktorú možno spravovať regionálne a ktorá by sa mala použiť na uľahčenie účasti mladých poľnohospodárov a nových poľnohospodárov v režime alebo sa môže použiť na zohľadnenie osobitných potrieb v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu a využívania platobných nárokov by sa mali zachovať, ale tam, kde je to možné, zjednodušiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Členským štátom by sa malo umožniť stanoviť koeficient zníženia, ktorý by bolo možné nastaviť na nulovú hodnotu, aby mali možnosť zmenšiť plochy s nižším výnosovým potenciálom alebo plochy používané na špecifickú výrobu, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov a s cieľom objasniť osobitné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní režimu základných platieb, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účelu prijímania pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu poľnohospodárov k režimu základných platieb v prípadoch dedičstva a predpokladaného dedičstva, dedičstva, ktoré je v prenájme, zmeny právneho postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo rozdelenia podniku; prijímania pravidiel výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia hodnoty platobných nárokov v súvislosti s prideľovaním platobných nárokov vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti predbežnej hodnoty a predbežného počtu alebo zvýšenia platobných nárokov na základe žiadosti poľnohospodára, podmienok stanovenia predbežnej a konečnej hodnoty a predbežného a konečného počtu platobných nárokov a prípadov, keď by predajná alebo nájomná zmluva mohla ovplyvniť pridelenie nárokov; prijímania pravidiel stanovenia a výpočtu hodnoty a počtu platobných nárokov získaných z národnej rezervy; prijímania pravidiel v oblasti úpravy jednotkovej hodnoty platobných nárokov pre prípad častí platobných nárokov a kritériá prideľovania platobných nárokov podľa využívania národnej rezervy a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali o podporu v roku 2011.
(23)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov a s cieľom objasniť osobitné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní režimu základných platieb, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely prijímania pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu poľnohospodárov k režimu základných platieb v prípadoch dedičstva a predpokladaného dedičstva, dedičstva, ktoré je v prenájme, zmeny právneho postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo rozdelenia podniku; na účely prijímania pravidiel výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia hodnoty platobných nárokov v súvislosti s prideľovaním platobných nárokov vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti predbežnej hodnoty a predbežného počtu alebo predbežného zvýšenia platobných nárokov pridelených na základe žiadosti poľnohospodára, ďalej vrátane pravidiel týkajúcich sa podmienok stanovenia predbežnej a konečnej hodnoty a predbežného a konečného počtu platobných nárokov a pravidiel týkajúcich sa prípadov, keď by predajná alebo nájomná zmluva mohla ovplyvniť pridelenie platobných nárokov; na účely prijímania pravidiel stanovenia a výpočtu hodnoty a počtu platobných nárokov získaných z národnej rezervy; prijímania pravidiel v oblasti úpravy jednotkovej hodnoty platobných nárokov pre prípad častí platobných nárokov a kritériá prideľovania platobných nárokov podľa využívania národnej rezervy a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali o podporu v období rokov 2009 až 2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, že použijú časť svojich vnútroštátnych stropov na pridelenie doplnkovej každoročnej platby na prvé hektáre pre poľnohospodárov s cieľom lepšie zohľadniť rôznorodosť poľnohospodárskych podnikov vzhľadom na ich hospodársku veľkosť, výber spôsobov výroby a zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Jedným z cieľov novej SPP je zlepšenie ekologickej stránky prostredníctvom povinnej „ekologickej“ zložky priamych platieb, čím sa podporia poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uplatniteľné v celej Únii. Na tento účel by členské štáty mali použiť časť svojho vnútroštátneho stropu na priame platby, aby k základným platbám poskytli ročné platby na povinné postupy poľnohospodárov, ktorých prioritou je plnenie cieľov environmentálnej politiky a politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy by mali mať podobu jednoduchých, všeobecných, nezmluvných a ročných aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a súvisia s poľnohospodárstvom, ako napríklad diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a oblasti ekologického záujmu. Povinná povaha uvedených postupov by sa mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých podniky sa čiastočne alebo celkom nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ sú uvedené postupy v súlade s cieľmi uvedených smerníc. Poľnohospodári spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali využívať výhody vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom na uznaný environmentálny prínos systémov ekologického poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k sankciám na základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].
(26)  Jedným z cieľov novej SPP je zlepšenie ekologickej stránky. Na tento účel by členské štáty mali použiť časť svojho vnútroštátneho stropu na priame platby, aby poskytli ročné platby na povinné postupy poľnohospodárov, ktorých prioritou je plnenie cieľov politiky v oblasti zmeny klímy a politiky v oblasti životného prostredia. Uvedené postupy by mali mať podobu jednoduchých, všeobecných, nezmluvných a ročných aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a súvisia s poľnohospodárstvom, ako napríklad diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a trvalých pasienkov a oblasti ekologického záujmu. Poľnohospodári spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, príjemcovia agro-environmentálnych platieb súvisiacich s klímou stanovených v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] a poľnohospodári, ktorých podniky sa nachádzajú v oblastiach siete Natura 2000, by mali využívať výhody vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné povinnosti. Za určitých okolností by „ekologickú“ zložku mali byť schopní využívať aj poľnohospodári, ktorých podnik je certifikovaný podľa vnútroštátnych environmentálnych certifikačných systémov. Poľnohospodári by mali byť oslobodení od povinnosti diverzifikácie plodín a od povinností súvisiacich s oblasťami ekologického záujmu, ak aspoň 75 % ich poľnohospodárskeho podniku pokrývajú trvalé trávnaté plochy, trvalé pasienky alebo plochy s plodinami pod vodou. Táto výnimka by sa mala uplatňovať len v prípade, že orná pôda na zvyšnej časti poľnohospodárskej pôdy, na ktorú možno poskytnúť podporu, nepresahuje 50 hektárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú trvalým trávnym porastom v tomto stave poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely prijatia pravidiel týkajúcich sa uplatňovania uvedeného opatrenia.
(28)  S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v tomto stave členské štáty udržiavali, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely prijatia pravidiel týkajúcich sa uplatňovania uvedeného opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie opatrenia týkajúceho sa oblasti ekologického záujmu a zároveň jeho prispôsobenie osobitostiam členských štátov, súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiuna účely podrobnejšieho vymedzenia druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v danom opatrení a vymedzenia ďalších druhov oblastí ekologického záujmu, ktoré sa môžu zohľadniť pri percentuálnom podiele vzťahujúcom sa na dané opatrenie
(29)  S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie opatrenia týkajúceho sa oblasti ekologického záujmu a zároveň jeho prispôsobenie osobitostiam členských štátov, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, čo sa týka podrobnejšieho vymedzenia druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v danom opatrení, doplnenia a vymedzenia ďalších druhov oblastí ekologického záujmu, ktoré sa môžu zohľadniť pri percentuálnom podiele vzťahujúcom sa na dané opatrenie, a stanoviť rámec koeficientov rovnováhy pre celú EÚ na účely výpočtu výmer pozostávajúcich z rôznych druhov oblastí ekologického záujmu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)
(29a)  V záujme zlepšenia životného prostredia, boja proti zmene klímy a zlepšenia agronomických podmienok by Komisia mala bezodkladne predložiť strategický plán dodávok rastlinných bielkovín, čo Únii tiež umožní znížiť svoju obrovskú závislosť od dodávok z vonkajších zdrojov. V pláne by sa malo zabezpečiť viac olejnatých bielkovinových plodín a strukovín, ktoré by sa mali pestovať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, mal by sa zároveň podporiť agronomický výskum vhodných a produktívnych odrôd.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  V jasne stanovených prípadoch by mali mať členské štáty možnosť použiť časť svojich vnútroštátnych stropov na priame platby v prípade viazanej podpory v určitých sektoroch. Prostriedky, ktoré možno použiť na akúkoľvek viazanú podporu, je potrebné obmedziť na príslušnú úroveň, pričom by sa poskytnutie tejto podpory malo umožniť v členských štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch s osobitnou situáciou, v ktorých sú osobitné druhy poľnohospodárstva alebo osobitné poľnohospodárske sektory obzvlášť dôležité z hospodárskych, environmentálnych a/alebo sociálnych dôvodov. Členské štáty by mali mať možnosť využiť na túto podporu až 5 % svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % v prípade, ak úroveň viazanej podpory aspoň v jednom roku za obdobie 2010-2013 prekročila 5 %. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa preukázali určité citlivé potreby regiónu, a po schválení Komisiou by členské štáty mali byť oprávnené použiť viac ako 10 % svojho vnútroštátneho stropu. Viazaná podpora by sa mala poskytovať len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie stimulu na udržanie súčasnej úrovne výroby v týchto regiónoch. Táto podpora by mala byť dostupná aj pre poľnohospodárov, ktorí majú 31. decembra 2013 osobitné platobné nároky pridelené na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, potrebné na aktivovanie platobných nárokov. Pokiaľ ide o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej podpory prekračujúcej 10 % ročného vnútroštátneho stropu stanoveného pre jednotlivé členské štáty, Komisia by ďalej mala byť oprávnená prijímať vykonávacie akty bez toho, aby uplatnila nariadenie (EÚ) č. 182/2011.
(33)  V jasne stanovených prípadoch by mali mať členské štáty možnosť použiť časť svojich vnútroštátnych stropov na priame platby na účely viazanej podpory v určitých sektoroch. Zdroje, ktoré možno použiť na akúkoľvek viazanú podporu, by sa mali obmedziť na primeranú úroveň, pričom by sa poskytnutie tejto podpory malo umožniť v členských štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch, ktoré čelia osobitnej situácii a v ktorých sú osobitné druhy poľnohospodárskej činnosti alebo osobitné poľnohospodárske sektory obzvlášť dôležité z hospodárskych, environmentálnych a/alebo sociálnych dôvodov. Členské štáty by mali mať možnosť využiť na túto podporu až 15 % svojho vnútroštátneho stropu. Tento percentuálny podiel môže byť zvýšený o tri percentuálne body pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú použiť aspoň 3 % svojho vnútroštátneho stropu na účely podpory pestovania bielkovinových plodín. Viazaná podpora by sa mala poskytovať len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie stimulu na udržanie súčasnej úrovne výroby v týchto regiónoch, s výnimkou prípadov, keď je účel podpory environmentálnej povahy. Táto podpora by mala byť dostupná aj pre poľnohospodárov, ktorí sú k 31. decembru 2013 držiteľmi osobitných platobných nárokov pridelených na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, potrebné na aktivovanie platobných nárokov. Pokiaľ ide o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej podpory, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Mal by sa zaviesť jednoduchý a špecifický režim pre malých poľnohospodárov s cieľom znížiť administratívne náklady spojené s riadením a kontrolovaním priamej podpory. Na tento účel je potrebné zaviesťpaušálne platby, ktoré nahradia všetky priame platby. Mali by sa zaviesť pravidlá na zjednodušenie formálnych náležitostí, a to, okrem iného, znížením povinností uložených malým poľnohospodárom, napríklad v oblasti podávania žiadostí o podporu, poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, krížového plneniakontrol ustanovených v nariadení (EÚ) č. [...] [HRZ] bez toho, aby sa ohrozilo splnenie celkových cieľov reformy, pričom sa rozumie, že sa na malých poľnohospodárov uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] [HZR]. Cieľom uvedeného režimu by malo byť podporovať existujúcu poľnohospodársku štruktúru malých poľnohospodárskych podnikov v Únii bez toho, aby sa tým bránilo vývoju smerom k iným konkurencieschopnejším štruktúram. Z tohto dôvodu by sa prístup k tomuto režimu mal obmedziť na existujúce podniky.
(38)  Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť jednoduchý a špecifický režim pre malých poľnohospodárov s cieľom znížiť administratívne náklady spojené s riadením a kontrolovaním priamej podpory. Na tento účel by sa členským štátom malo umožniť stanoviť paušálnu platbualebo pevnú ročnú platbu na príjemcu, ktoré nahradia všetky priame platby. Poľnohospodári s ročnými platbami nepresahujúcimi 1 500 EUR by mali byť automaticky zaradení do tohto režimu. Malo by byť možné zaviesť pravidlá na zjednodušenie formálnych náležitostí, a to, okrem iného, znížením povinností uložených malým poľnohospodárom, napríklad pokiaľ ide o podávanie žiadostí o podporu, poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, krížové plneniekontrolu, ktoré sa ustanovujú v nariadení (EÚ) č. [...] [HRZ], bez toho, aby sa ohrozilo splnenie celkových cieľov reformy, pričom je zrejmé, že na malých poľnohospodárov sa uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] [HZR]. Cieľom uvedeného režimu by malo byť podporovať existujúcu poľnohospodársku štruktúru malých poľnohospodárskych podnikov v Únii bez toho, aby sa tým bránilo vývoju smerom k iným konkurencieschopnejším štruktúram. Z tohto dôvodu by sa prístup k tomuto režimu mal obmedziť na existujúce podniky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  V záujme zjednodušenia a s cieľom zohľadniť osobitné podmienky veľmi vzdialených regiónov by sa priame platby v týchto regiónoch mali riadiť v rámci podporných programov stanovených nariadením (ES) č. 247/2006. V dôsledku toho by sa ustanovenia v tomto nariadení týkajúce sa režimu základných platieb a súvisiacich platieb, ako aj viazanej podpory nemali uplatňovať na tieto regióny.
(40)  V záujme zjednodušenia a s cieľom zohľadniť osobitné podmienky najvzdialenejších regiónov by sa priame platby v týchto regiónoch mali riadiť v rámci podporných programov stanovených nariadením (ES) č. 247/2006. V dôsledku toho by sa ustanovenia v tomto nariadení týkajúce sa režimu základných platieb a súvisiacich platieb, ako aj viazanej podpory nemali uplatňovať na tieto regióny. Je však potrebné posúdiť vplyv, ktorý by akákoľvek zmena tohto nariadenia mohla mať na príslušné regióny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  V niektorých izolovaných oblastiach vyžaduje rozmanitosť poľnohospodárskeho odvetvia spoločne s neúčinnými výrobnými systémami používanie osobitných nástrojov poľnohospodárskej politiky, s ktorými má Únia dostatočné skúsenosti, aby bolo odvetvie viac orientované na trh, znížil sa vplyv upúšťania od poľnohospodárskych činností na životné prostredie a zachovali sa vidiecke spoločenstvá v súlade s cieľom udržateľnosti. Mali by sa do hĺbky preskúmať osobitné opatrenia pre tie ostrovné oblasti Únie, ktoré sa vyznačujú podobnými znakmi ako oblasti, v ktorých sa už takéto nástroje poľnohospodárskej politiky úspešne osvedčili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  V záujme posilnenia ich politiky rozvoja vidiek aby sa členským štátom mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich stropu pre priame platby do ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať jedenkrát na celé obdobie uplatňovania tohto nariadenia.
(43)  Členským štátom by sa v záujme posilnenia ich politiky rozvoja vidieka mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich stropu pre priame platby do ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka. Všetky členské štáty by mali mať možnosť tento presun zvýšiť o sumu úmernú sumám, ktoré neboli vyčerpané na ekologizáciu, s cieľom poskytnúť ďalšiu podporu na agro-environmentálne opatrenia súvisiace s klímou. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať a prehodnotiť do 1. augusta 2015 alebo 1. augusta 2017.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia) nového režimu platieb financovaného Úniou pre včelstvá vo včelárskom odvetví,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2
Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely zmeny doplnenia zoznamu režimov podpory uvedeného v prílohe I.

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, ktorými sa mení a dopĺňa zoznam režimov podpory uvedený v prílohe I, a to v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zohľadnenie nových legislatívnych aktov o režimoch podpory prijatých po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 1
- pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely,
poľnohospodárska výroba, ktorá zahŕňa pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2
– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez ďalších prípravných činností presahujúcich tradičné poľnohospodárske postupy a stroje, alebo
– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie, pričom takéto udržiavanie znamená v prípade poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v takomto stave minimálnu činnosť, ktorú stanovia členské štáty,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3
– vykonávanie minimálnej činnosti na poľnohospodárskych plochách prirodzenie ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť musia členské štáty stanoviť,
vykonávanie minimálnej činnosti, ktorá v náležitých prípadoch vychádza z minimálnej hustoty chovu, na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť musia členské štáty stanoviť,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e) „poľnohospodárska plocha“ je akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, trvalé trávnaté plochy alebo trvalé plodiny,
e) „poľnohospodárska plocha“ je akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky alebo trvalé plodiny,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g
g) „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých trávnatých plôch, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok a mladiny s krátkodobým striedaním,
g) „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých trávnatých plôch a trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok, tradičných sadov a mladiny s krátkodobým striedaním,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno h
h) „trvalé trávnaté plochy“ predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť rokov alebo dlhšie, môžu sem patriť aj iné druhy vhodné na pastvu pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné krmivá zostávajú v prevahe,
h) „trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky“ predstavujú pôdu využívanú na pestovanie rastlinných krmív, kríkov a/alebo stromov či iných druhov vhodných na pastvu (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nie je zahrnutá do systému striedania plodín v podniku a nie je oraná sedem rokov alebo dlhšie, môžu sem patriť aj iné prvky, ktoré majú význam z hľadiska charakterizácie pôdy ako tradičnej pastviny,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i
i) „trávy alebo iné rastlinné krmivá“ sú všetky bylinné rastliny, ktoré zvyčajne rastú na prirodzených pasienkoch alebo sú zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky alebo lúky v členskom štáte (aj nevyužívané na spásanie zvieratami).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno j a (nové)
ja) „tradičné ovocné sady“ sú plochy, na ktorých rastú ovocné stromy a ktoré majú environmentálny a kultúrny význam,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a
a) ustanovenia podrobnejšieho vymedzenia v súvislosti s prístupom k podpore podľa tohto nariadenia,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b
b) stanovenia rámca, v ktorom členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie,
b) stanovenia kritérií, v rámci ktorých členské štáty majú vymedziť minimálne činnosti, ktoré sa majú vykonávať na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c
c) stanovenia kritérií, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že dodržali povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c),
c) stanovenia rámca, v ktorom majú členské štáty vymedziť kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c), považovala za splnenú,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
d) stanovenia kritérií s cieľom určiť prevahu tráv a iných rastlinných krmív na účely odseku 1 písm. h).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa ako podpora Únie na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] sprístupní odhadovaný produkt obmedzenia uvedený v článku 11, ktorý predstavuje rozdiel medzi vnútroštátnymi stropmi uvedenými v prílohe II, ku ktorým sa pridáva suma dostupná v súlade s článkom 44, a čistými stropmi uvedenými v prílohe III.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa ako podpora Únie na opatrenia, ktoré zvolí členský štát v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], sprístupní odhadovaný produkt obmedzenia uvedený v článku 11, ktorý predstavuje rozdiel medzi vnútroštátnymi stropmi uvedenými v prílohe II, ku ktorým sa pridáva suma dostupná v súlade s článkom 44, a čistými stropmi uvedenými v prílohe III.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Miera úprav určená v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR] sa uplatňuje len na priame platby nad 5 000 EUR, ktoré sa poľnohospodárom majú prideliť v príslušnom kalendárnom roku.
1.  Miera úprav určená v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR] sa uplatňuje na všetky priame platby, ktoré sa poľnohospodárom majú prideliť v príslušnom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55 v oblasti pravidiel základu na výpočet znížení, ktorý členské štáty uplatňujú na poľnohospodárov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9
Článok 9

Článok 9

Aktívny poľnohospodár

Aktívny poľnohospodár

1.  Fyzickým ani právnickým osobám, ani skupinám fyzických alebo právnických osôb sa neposkytnú priame platby, ak sa uplatňuje jedna z týchto situácií:
1.  Členské štáty vypracujú právny rámec a vymedzenia pojmov na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií na zabezpečenie toho, aby sa v prípade potreby priame platby poskytovali len poľnohospodárom, ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie pod podmienkou, že na týchto plochách vykonávajú minimálnu činnosť, ktorú členské štáty stanovili v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).
a) ročná výška priamych platieb je menej ako 5 % súčtu príjmov, ktoré získali z nepoľnohospodárskych činností za posledné účtovné obdobie, alebo
b) ich poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie a uvedené osoby na uvedených plochách nevykonávajú minimálnu činnosť, ktorú členské štáty stanovili v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).
Subjekty, ako sú dopravné spoločnosti, letiská, realitné spoločnosti, spoločnosti spravujúce športoviská, prevádzkovatelia kempov a ťažobné spoločnosti či ďalšie nepoľnohospodárske podniky, ktoré na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií náležite vymedzia členské štáty, nemôžu byť a priori považované za aktívnych poľnohospodárov, ani byť príjemcami akýchkoľvek priamych platieb. Členské štáty môžu rozhodnúť, že tieto subjekty si môžu uplatniť nárok na platby, ak predložia overiteľný dôkaz, že ich poľnohospodárska činnosť tvorí podstatnú časť ich celkovej hospodárskej činnosti alebo že hlavný predmet podnikania alebo predmet činnosti ich spoločnosti spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej činnosti.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť doplniť do svojho zoznamu subjektov, ktoré si môžu uplatniť nárok, iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v druhom pododseku, alebo ich z tohto zoznamu vyňať, ak o tom náležite informujú Komisiu a poskytnú objektívne a nediskriminačné odôvodnenie svojho rozhodnutia.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na poľnohospodárov, ktorí získali menej než 5 000 EUR formou priamych platieb za predchádzajúci rok.
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať tento článok na poľnohospodárov, ktorí získali menej než 5 000 EUR formou priamych platieb za predchádzajúci rok.
3.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely ustanovenia:
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty na účely ustanovenia kritérií na stanovenie toho, kedy sa má poľnohospodárska plocha poľnohospodára považovať prevažne za plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie.
a) kritérií na stanovenie výšky priamych platieb relevantných na účel odsekov 1 a 2, najmä v prvok roku pridelenia platobných nárokov v prípade, že hodnota platobných nárokov ešte nie je definitívne stanovená, ako aj pre nových poľnohospodárov,
b) výnimiek z pravidla, že príjmy za posledné účtovné obdobie sa majú zohľadniť v prípade, ak uvedené čísla nie sú k dispozícii, a
c) kritérií na stanovenie toho, kedy sa poľnohospodárska plocha poľnohospodára má považovať hlavne za plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)
– suma získaná po uplatnení uvedeného zníženia sa ohraničí stropom 300 000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – zarážka 4
- o 100 % pri tranži vyššej ako 300 000 EUR.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade družstiev ani iných právnických subjektov, ktoré združujú príjemcov priamych platieb a prijímajú a riadia platby predtým, než ich v plnej miere prerozdelia svojim členom, ktorí ako jednotlivci podliehajú odseku 1.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 44 a 105
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta odpočítaním miezd, ktoré v predchádzajúcom roku poľnohospodár skutočne vyplatil a nahlásil vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním, od celkovej sumy priamych platieb, ktorá sa mala pôvodne vyplatiť poľnohospodárovi bez zohľadnenia platieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa kapitoly 2 hlavy III tohto nariadenia.
2.  Suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta odpočítaním miezd, ktoré v predchádzajúcom roku poľnohospodár skutočne vyplatil a nahlásil vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním, a tiež nákladov vzniknutých využívaním služieb dodávateľov na určité poľnohospodárske činnosti, od celkovej sumy priamych platieb, ktorá sa mala pôvodne vyplatiť poľnohospodárovi bez zohľadnenia platieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa kapitoly 2 hlavy III tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Všetky finančné prostriedky získané postupným znižovaním alebo obmedzením platieb zostanú v regióne alebo členskom štáte, z ktorého boli získané, a použijú sa na opatrenia v rámci druhého piliera.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14

Článok 14

Pružnosť medzi piliermi

Pružnosť medzi piliermi

1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú podporu až do výšky 10 % svojich vnútroštátnych ročných stropov na kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu na opatrenia v rámci programov na rozvoj vidieka financovaných z EPFRV, ako je uvedené v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na poskytnutie priamych platieb.
1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú podporu až do výšky 15 % svojich vnútroštátnych ročných stropov na kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV, ako je uvedené v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na poskytnutie priamych platieb.
Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

1a.  Členské štáty môžu prostriedky, ktoré neboli pridelené na základe uplatnenia článku 33, pridať k prevodom na financovanie opatrení na rozvoj vidieka uvedených v prvom odseku vo forme podpory, ktorú Únia poskytuje na opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy v rámci programov rozvoja vidieka, ktoré sú financované z EPFRV v súlade s nariadením (EÚ) č. [...] [RDR].
2.  Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia sprístupnia až 5 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov na rozvoj vidieka financovaných z EPFRV v období 2015-2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na podporné opatrenia v rámci programov na rozvoj vidieka.
2.  Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia sprístupnia až 10 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období 2015 – 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na podporné opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.
Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v odseku 1 prvom pododseku.

2a.  V prípade regionálneho vykonávania sa môžu v každom regióne uplatňovať odlišné percentuálne podiely.
2b.  Členské štáty sa môžu buď do 1. augusta 2015, alebo do 1. augusta 2017 rozhodnúť, že prehodnotia svoje rozhodnutia uvedené v tomto článku s účinnosťou od nasledujúceho roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek -1 (nový)
- 1.  S cieľom posúdiť novú SPP Komisia do konca roka 2017 preskúma realizáciu reforiem a ich vplyv na životné prostredie a poľnohospodársku výrobu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 15
Režimy podpory uvedené v prílohe I sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté prípadné preskúmanie na základe hospodárskeho vývoja a rozpočtovej situácie realizované kedykoľvek.

Režimy podpory uvedené v prílohe I sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté prípadné preskúmanie na základe hospodárskeho vývoja a rozpočtovej situácie realizované kedykoľvek prostredníctvom legislatívneho aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18

Článok 18

Platobné nároky

Platobné nároky

1.  Podpora v rámci režimu základných platieb je dostupná pre poľnohospodárov, ak získajú platobné nároky podľa tohto nariadenia prostredníctvom pridelenia podľa článku 17b ods. 4, prvého pridelenia podľa článku 21, z národnej rezervy podľa článku 23 alebo prevodom podľa článku 27.
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb je dostupná pre poľnohospodárov, ak získajú platobné nároky podľa tohto nariadenia prostredníctvom pridelenia podľa článku 17b ods. 4, prvého pridelenia podľa článku 21, z národnej rezervy podľa článku 23 alebo prevodom podľa článku 27.
2.   Platnosť platobných nárokov získaných v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č.1782/2003 a nariadením (ES) č. 73/2009 uplynie 31. decembra 2013.
2.  Odchylne od odseku 1:
a) členské štáty, ktoré k 31. decembru 2013 uplatňujú režim jednotnej platby na základe regionálneho modelu ustanoveného v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu do 1. augusta 2013 rozhodnúť, že zachovajú platobné nároky, ktoré boli pridelené v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003 a/alebo nariadením (ES) č. 73/2009,
b) členské štáty, ktoré k 31. decembru 2013 uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, môžu do 1. augusta 2013 rozhodnúť, že ponechajú v platnosti svoj súčasný režim ako prechodný systém do 31. decembra 2020.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19

Článok 19

Strop režimu základných platieb

Strop režimu základných platieb

1.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví ročný vnútroštátny strop pre režim základných platieb odpočítaním ročných súm, ktoré sa stanovia v súlade s článkami 33, 35, 37 a 39, z ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví pre každý členský štát ročný vnútroštátny strop pre režim základných platieb odpočítaním ročných súm, ktoré sa stanovia v súlade s článkami 33, 35, 37 a 39, z ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov a národnej rezervy rovná príslušnému vnútroštátnemu stropu, ktorý Komisia schválila podľa odseku 1.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov a národnej rezervy rovná príslušnému vnútroštátnemu stropu, ktorý Komisia schválila podľa odseku 1.
3.  V prípade úpravy stropu schváleného Komisiou podľa odseku 1 v porovnaní s predchádzajúcim rokom členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov, aby sa zabezpečil súlad s odsekom 2.
3.  V prípade úpravy stropu schváleného Komisiou podľa odseku 1 v porovnaní s predchádzajúcim rokom členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov, aby sa zabezpečil súlad s odsekom 2.
Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je takáto úprava výsledkom uplatňovania článku 17b ods. 2.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je takáto úprava výsledkom uplatňovania článku 17b ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 20
Článok 20

Článok 20

Regionálne prideľovanie vnútroštátnych stropov

Regionálne prideľovanie vnútroštátnych stropov

1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni. V takom prípade vymedzia regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad ich poľnohospodárske a hospodárske vlastnosti, regionálny poľnohospodársky potenciál alebo inštitucionálna či administratívna štruktúra.
1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni. V takom prípade vymedzia regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ako sú napríklad ich poľnohospodárske a sociálno-ekonomické vlastnosti, regionálny poľnohospodársky potenciál alebo inštitucionálna či administratívna štruktúra.
2.  Členské štáty rozdelia vnútroštátne stropy uvedené v článku 19 ods. 1 medzi regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
2.  Členské štáty rozdelia vnútroštátne stropy uvedené v článku 19 ods. 1 medzi regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že podrobia tieto regionálne stropy postupným ročným úpravám podľa vopred určených ročných krokov a v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad poľnohospodársky potenciál alebo environmentálne kritériá.
3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že podrobia tieto regionálne stropy postupným ročným úpravám podľa vopred určených ročných krokov a v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad poľnohospodársky potenciál alebo environmentálne kritériá.
4.  V rozsahu nevyhnutnom na dodržanie platných regionálnych stropov určených v súlade s odsekom 2 alebo 3 členské štáty lineárne znížia alebo zvýšia hodnotu platobných nárokov vo všetkých svojich regiónoch.
4.  V rozsahu nevyhnutnom na dodržanie platných regionálnych stropov určených v súlade s odsekom 2 alebo 3 členské štáty lineárne znížia alebo zvýšia hodnotu platobných nárokov vo všetkých svojich regiónoch.
5.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 rozhodnutie uvedené v odseku 1 spolu s opatreniami prijatými na účel uplatňovania odsekov 2 a 3.
5.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 rozhodnutie uvedené v odseku 1 spolu s opatreniami prijatými na účel uplatňovania odsekov 2 a 3.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 52 a 161
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21

Článok 21

Prvé pridelenie platobných nárokov

Prvé pridelenie platobných nárokov

1.  S výhradou odseku 2 sa platobné nároky prideľujú poľnohospodárom, ak požiadajú o pridelenie platobných nárokov v rámci režimu základných platieb do 15. mája 2014, s výnimkou prípadu vyššej moci a výnimočných okolností.
1.  S výhradou odseku 2 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, sa platobné nároky prideľujú poľnohospodárom, ak požiadajú o pridelenie platobných nárokov v rámci režimu základných platieb do 15. mája 2014, s výnimkou prípadu vyššej moci a výnimočných okolností.
2.  Poľnohospodári, ktorí v roku 2011, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013, aktivovali aspoň jeden platobný nárok v rámci režimu jednotnej platby alebo požiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, oboje v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, dostanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základnej platby pod podmienkou, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9.
2.  Poľnohospodári, ktorí:
– v niektorom z troch rokov 2009, 2010 alebo 2011, podľa rozhodnutia členského štátu, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013, aktivovali aspoň jeden platobný nárok v rámci režimu jednotnej platby alebo požiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, oboje v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, alebo
– v roku 2012 dostali platobné nároky v zmysle článku 41 a 63 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo
predložili dôkazy o aktívnej poľnohospodárskej výrobe a ktorí v roku 2011 vykonávali pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat alebo chovali zvieratá na poľnohospodárske účely, dostanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základnej platby pod podmienkou, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9.
Odchylne od prvého pododseku poľnohospodári získanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základných platieb pod podmienku, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9 a že v roku 2011:

Odchylne od prvého pododseku poľnohospodári získanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základných platieb pod podmienku, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9 a že v roku 2011:

a) v rámci režimu jednotnej platby neaktivovali žiaden nárok, ale vyrábali výlučne ovocie, zeleninu a/alebo pestovali výlučne vinič,
a) v rámci režimu jednotnej platby neaktivovali žiaden nárok, ale produkovali výlučne ovocie, zeleninu, semená a konzumné zemiaky, okrasné plodiny a/alebo pestovali výlučne vinič,
b) v rámci režimu jednotnej platby na plochu nepožiadali o žiadnu podporu a mali len poľnohospodársku pôdu, ktorá nebola v dobrom poľnohospodárskom stave k 30. júnu 2003, ako je ustanovené v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009,
b) v rámci režimu jednotnej platby na plochu nepožiadali o žiadnu podporu a mali len poľnohospodársku pôdu, ktorá nebola v dobrom poľnohospodárskom stave k 30. júnu 2003, ako je ustanovené v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009,
Okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností sa počet platobných nárokov pridelených poľnohospodárovi rovná počtu hektárov, na ktoré je možné poskytnúť podporu v zmysle článku 25 ods. 2 a ktoré poľnohospodár nahlási v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014.

Okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností sa počet platobných nárokov pridelených poľnohospodárovi rovná počtu hektárov, na ktoré je možné poskytnúť podporu v zmysle článku 25 ods. 2 a ktoré poľnohospodár nahlási v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014.

Odchylne od predchádzajúceho pododseku, ak celkový počet hektárov nahlásených v členskom štáte v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014 znamená zvýšenie celkového počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v roku 2009 v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 o viac ako 45 %, členské štáty môžu obmedziť počet platobných nárokov, ktoré sa majú vyčleniť v roku 2014, na 145 % celkového počtu hektárov nahlásených v roku 2009 v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Ak sa využije táto možnosť, členské štáty vyčlenia znížený počet platobných nárokov poľnohospodárom, ktorý sa vypočíta uplatnením proporčného zníženia na dodatočný počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených každým poľnohospodárom v roku 2014 v porovnaní s počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorý uviedol v žiadosti o pomoc v roku 2011 v súlade s článkom 19. nariadenia (ES) č. 73/2009.

3.  V prípade predaja alebo prenájmu svojho podniku alebo jeho časti fyzické alebo právnické osoby spĺňajúce ustanovenia odseku 2 môžu prostredníctvom zmluvy podpísanej pred 15. májom 2014 previesť právo na získanie platobných nárokov podľa odseku 1 len na jedného poľnohospodára pod podmienkou, že tento poľnohospodár spĺňa podmienky ustanovené v článku 9.
3.  V prípade predaja, zlúčenia, rozdelenia alebo prenájmu svojho podniku, alebo jeho časti poľnohospodári spĺňajúci ustanovenia odseku 2 môžu prostredníctvom zmluvy podpísanej pred 15. májom 2014 previesť právo na získanie platobných nárokov podľa odseku 1 len na poľnohospodárov, ktorí získajú podnik alebo jeho časť, pod podmienkou, že títo poľnohospodári spĺňajú podmienky ustanovené v článku 9.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa žiadostí o pridelenie platobných nárokov, ktoré sa podávajú v roku pridelenia platobných nárokov, v prípade že uvedené platobné nároky ešte nie sú definitívne stanovené a že uvedené prideľovanie ovplyvňujú osobitné okolnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa žiadostí o pridelenie platobných nárokov, ktoré sa podávajú v roku pridelenia platobných nárokov, v prípade že uvedené platobné nároky ešte nie sú definitívne stanovené a že uvedené prideľovanie ovplyvňujú osobitné okolnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22

Článok 22

Hodnota platobných nárokov a konvergencia

Hodnota platobných nárokov a konvergencia

1.  Za každý príslušný rok sa vypočíta jednotková hodnota platobných nárokov vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1 počtom platobných nárokov pridelených na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni podľa článku 21 ods. 2 na rok 2014.
1.  Za každý príslušný rok sa vypočíta jednotková hodnota platobných nárokov vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1 počtom platobných nárokov pridelených na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni podľa článku 21 ods. 2 na rok 2014.
2.  Členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby ustanovený v nariadení (ES) č. 73/2009, môžu obmedziť výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov stanovenej v odseku 1 na sumu zodpovedajúcu minimálne 40 % vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1.
2.  Členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby ustanovený v nariadení (ES) č. 73/2009, môžu obmedziť výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov stanovenej v odseku 1 na sumu zodpovedajúcu minimálne 10 % vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1.
3.  Členské štáty využívajúce možnosť ustanovenú v odseku 2 použijú časť stropu zostávajúcu po uplatnení uvedeného odseku na zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď je celková hodnota platobných nárokov v držbe poľnohospodára v rámci režimu základných platieb vypočítaná v súlade s odsekom 2 nižšia ako celková hodnota platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009. Na tento účel sa vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota každého platobného nároku príslušného poľnohospodára zvýši o podiel rozdielu medzi celkovou hodnotou platobných nárokov v rámci režimu základných platieb vypočítanou podľa odseku 2 a celkovou hodnotou platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009.
3.  Členské štáty využívajúce možnosť ustanovenú v odseku 2 použijú časť stropu zostávajúcu po uplatnení uvedeného odseku na zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď je celková hodnota platobných nárokov v držbe poľnohospodára v rámci režimu základných platieb vypočítaná v súlade s odsekom 2 nižšia ako celková hodnota platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009. Na tento účel sa vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota každého platobného nároku príslušného poľnohospodára zvýši o podiel rozdielu medzi celkovou hodnotou platobných nárokov v rámci režimu základných platieb vypočítanou podľa odseku 2 a celkovou hodnotou platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009.
Pri výpočte zvýšenia môže členský štát zohľadniť aj podporu poskytnutú v kalendárnom roku 2013 podľa článkov 52, 53 ods. 1 a článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, za predpokladu, že členský štát sa rozhodol, že na príslušné sektory neuplatní dobrovoľnú viazanú podporu podľa hlavy IV tohto nariadenia.

Pri výpočte zvýšenia môže členský štát zohľadniť aj podporu poskytnutú v kalendárnom roku 2013 podľa článkov 52, 53 ods. 1 a článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, za predpokladu, že členský štát sa rozhodol, že na príslušné sektory neuplatní dobrovoľnú viazanú podporu podľa hlavy IV tohto nariadenia.

Na účely prvého pododseku sa poľnohospodár považuje za majúceho platobné nároky 31. decembra 2013 vtedy, keď mu boli k tomuto dátumu platobné nároky pridelené alebo definitívne prevedené.

Na účely prvého pododseku sa rozumie, že poľnohospodár je držiteľom platobných nárokov k 31. decembru 2013 vtedy, keď mu boli k tomuto dátumu platobné nároky pridelené alebo definitívne prevedené.

4.  Na účely odseku 3 môže členský štát na základe objektívnych kritérií stanoviť, aby sa v prípade predaja alebo postúpenia poľnohospodárskej plochy alebo uplynutia platnosti celkového alebo čiastočného prenájmu poľnohospodárskej plochy po dátume stanovenom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 a pred dátumom stanoveným podľa článku 26 tohto nariadenia zvýšenie alebo čiastočné zvýšenie hodnoty platobných nárokov, ktoré by sa pridelili príslušnému poľnohospodárovi, vrátilo do národnej rezervy, ak by toto zvýšenie predstavovalo neočakávaný zisk pre príslušného poľnohospodára.
4.  Na účely odseku 3 môže členský štát na základe objektívnych kritérií stanoviť, aby sa v prípade predaja alebo postúpenia poľnohospodárskej plochy alebo uplynutia platnosti celkového alebo čiastočného prenájmu poľnohospodárskej plochy po dátume stanovenom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 a pred dátumom stanoveným podľa článku 26 tohto nariadenia zvýšenie alebo čiastočné zvýšenie hodnoty platobných nárokov, ktoré by sa pridelili príslušnému poľnohospodárovi, vrátilo do národnej rezervy, ak by toto zvýšenie predstavovalo neočakávaný zisk pre príslušného poľnohospodára.
Tieto objektívne kritériá sa stanovujú tak, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, pričom obsahujú minimálne:

Tieto objektívne kritériá sa stanovujú tak, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, pričom obsahujú minimálne:

a) minimálne trvanie prenájmu,
a) minimálne trvanie prenájmu,
b) časť prijatej platby, ktorá sa vráti do národnej rezervy.
b) časť prijatej platby, ktorá sa vráti do národnej rezervy.
5.  Všetky platobné nároky v členskom štáte alebo, v prípade uplatňovania článku 20, v regióne majú najneskôr od roku podania žiadosti 2019 rovnakú jednotkovú hodnotu.
5.  Všetky platobné nároky v členskom štáte alebo, v prípade uplatňovania článku 20, v regióne najneskôr od roku podania žiadosti 2019:
a) majú rovnakú jednotkovú hodnotu;
b) sa môžu líšiť od priemernej jednotkovej hodnoty až o 20 %.
Pri uplatňovaní odsekov 2, 3 a tohto odseku môžu členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že sa platobné nároky na úrovni poľnohospodárskeho podniku znižujú, nebola úroveň nárokov aktivovaných v roku 2019 nižšia o viac ako 30 % oproti úrovni v roku 2014.

6.  Pri uplatňovaní odsekov 2 a 3 členské štáty konajú v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie a usilujú sa o priblíženie hodnoty platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Členské štáty na tento účel stanovia kroky, ktoré treba prijať do 1. augusta 2013. K týmto krokom patria ročné postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
6.  Pri uplatňovaní odsekov 2 a 3 členské štáty konajú v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie a usilujú sa o priblíženie hodnoty platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Členské štáty na tento účel stanovia kroky, ktoré treba prijať do 1. augusta 2013. K týmto krokom patria ročné postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)
Článok 22a

Vnútorné zbližovanie

1.  Odchylne od článku 22 môžu členské štáty približne určiť hodnotu platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni tak, aby sa jednotková hodnota nárokov priblížila sčasti, ale nie úplne, jednotným vnútroštátnym alebo regionálnym hodnotám v roku podania žiadosti 2021. Členské štáty môžu pri využití tejto možnosti použiť vzorec na vonkajšie zbližovanie medzi členskými štátmi. Toto zbližovanie sa bude financovať zo zníženia hodnôt nároku za rok 2013 nad prahovou hodnotou stanovenou členským štátom alebo nad vnútroštátnym priemerom.
2.  Členské štáty, ktoré uplatnia výnimku uvedenú v odseku 1, môžu stanoviť, že platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedená v kapitole 2 hlavy III, ktorá v súlade s článkom 33 ods. 1 predstavuje 30 % vnútroštátneho rámca, je splatná poľnohospodárom ako percentuálny podiel z ich základnej platby.
3.  Pri uplatňovaní výnimky uvedenej v odseku 1 členské štáty konajúce v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie určia kroky, ktoré sa majú prijať do 1. augusta 2013. Tieto kroky zahŕňajú postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do 1. augusta 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23

Článok 23

Zriadenie a využívanie národnej rezervy

Zriadenie a využívanie národnej rezervy

1.  Každý členský štát zriadi národnú rezervu. Na tento účel a s cieľom vytvoriť národnú rezervu pristúpia členské štáty v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb k lineárnemu percentnému znižovaniu stropu režimu základných platieb na vnútroštátnej úrovni. Toto zníženie neprekročí 3 % okrem prípadov, keď je potrebné pokryť potreby týkajúce sa prideľovania ustanovené v odseku 4 na rok 2014.
1.  Každý členský štát zriadi národnú rezervu. Na tento účel a s cieľom vytvoriť národnú rezervu pristúpia členské štáty v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb k lineárnemu percentnému znižovaniu stropu režimu základných platieb na vnútroštátnej úrovni. V roku 2014 toto zníženie neprekročí 3 % okrem prípadov, keď je potrebné pokryť potreby týkajúce sa prideľovania ustanovené v odseku 4. V nadchádzajúcich rokoch môžu členské štáty každý rok stanoviť prahovú hodnotu zníženia na základe potrieb prideľovania.
2.  Členské štáty môžu národnú rezervu spravovať na regionálnej úrovni.
2.  Členské štáty môžu národnú rezervu spravovať na regionálnej úrovni.
3.  Členské štáty zavedú platobné nároky z národnej rezervy v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby k nim zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých poľnohospodárov a aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže.
3.  Členské štáty zavedú platobné nároky z národnej rezervy v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby k nim zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých poľnohospodárov a aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže.
4.  Členské štáty používajú národnú rezervu na prioritné prideľovanie platobných nárokov mladým poľnohospodárom, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou.
4.  Členské štáty používajú národnú rezervu na prioritné prideľovanie platobných nárokov mladým poľnohospodárom a novým poľnohospodárom, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou.
Na účely prvého pododseku sú „mladí poľnohospodári, ktorí začínajú poľnohospodársku činnosť“ poľnohospodári, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 36 ods. 2 a počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu novej poľnohospodárskej činnosti nevykonávali nijakú poľnohospodársku činnosť vo svojom mene a na vlastné riziko ani nemali kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť. V prípade právnickej osoby fyzická osoba (-y), ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať nijakú poľnohospodársku činnosť alebo nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou.

Na účely prvého pododseku sú „mladí poľnohospodári, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť“ poľnohospodári, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 36 ods. 2 a počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu novej poľnohospodárskej činnosti nevykonávali nijakú poľnohospodársku činnosť vo svojom mene a na vlastné riziko ani nemali kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť. V prípade právnickej osoby fyzická osoba (-y), ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať nijakú poľnohospodársku činnosť alebo nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou.

Na účely prvého pododseku pojem „noví poľnohospodári, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť“ označuje fyzické osoby, ktorým nikdy neboli prisúdené platobné nároky. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré musia noví poľnohospodári splniť, najmä pokiaľ ide o primerané zručnosti, skúsenosti a/alebo požiadavky na odbornú prípravu.

5.  Členské štáty môžu národnú rezervu využívať na:
5.  Členské štáty môžu národnú rezervu využívať na:
a) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja súvisiace s určitou formou verejnej intervencie, s cieľom zabrániť opusteniu pôdy a/alebo vyplácať kompenzácie poľnohospodárom s osobitnými nevýhodami v týchto oblastiach,
a) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja súvisiace s určitou formou verejnej intervencie, s cieľom zabrániť opusteniu pôdy a/alebo vyplácať kompenzácie poľnohospodárom s osobitnými nevýhodami v týchto oblastiach,
aa) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza v členskom štáte, ktorý sa rozhodol využiť možnosť ustanovenú v článku 18 ods. 2, a ktorí nezískali platobný nárok v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003 alebo nariadením (ES) č. 73/2009, alebo v súlade s obidvomi nariadeniami, ak za rok 2014 nahlásili poľnohospodárske plochy, na ktoré je možné poskytnúť podporu;
ab) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí začali poľnohospodársku činnosť vykonávať po roku 2011 a ktorí pôsobia v špecifických poľnohospodárskych odvetviach, ktoré musia členské štáty vymedziť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií;
ac) zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnu alebo regionálnu priemernú jednotkovú hodnotu platobných nárokov pre poľnohospodárov, ktorí sa v dôsledku prechodu na režim základnej platby nachádzajú v osobitnej situácii na základe nízkej hodnoty svojich historických platobných nárokov v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí boli k 31. decembru 2013 držiteľmi osobitných nárokov;
ad) každoročné poskytovanie kompenzácii poľnohospodárom – ktoré sa môžu v prípade malých poľnohospodárov zvýšiť o dodatočnú platbu – za vylúčenie príspevku vo výške 5 000 EUR stanoveného v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.
(b) lineárne zvyšovanie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, ak národná rezerva prekročí 3 % v ktoromkoľvek z daných rokov, za predpokladu, že zostane dostatočná suma na prideľovanie podľa odseku 4, podľa písmena a) tohto odseku a podľa odseku 7.
b) lineárne zvyšovanie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, ak národná rezerva prekročí 3 % v ktoromkoľvek z daných rokov, za predpokladu, že zostane dostatočná suma na prideľovanie podľa odseku 4, podľa písmena a) tohto odseku a podľa odseku 7. Pri zvyšovaní hodnoty platobných nárokov v zmysle tohto písmena sa však členské štáty môžu rozhodnúť uplatniť miesto lineárnej metódy alternatívnu metódu.
6.  Pri uplatňovaní odseku 4 a odseku 4 písm. a) členské štáty stanovia hodnotu platobných nárokov prideľovaných poľnohospodárom na základe vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty platobných nárokov v roku pridelenia.
6.  Pri uplatňovaní odseku 4 a odseku 4 písm. a) členské štáty stanovia hodnotu platobných nárokov prideľovaných poľnohospodárom na základe vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty platobných nárokov v roku pridelenia.
7.  Keď je poľnohospodár oprávnený získať platobné nároky alebo zvýšiť hodnotu existujúcich nárokov na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu, získa množstvo a hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý stanoví členský štát. Tento dátum však nesmie byť neskorší ako posledný dátum na podanie žiadosti v rámci režimu základných platieb, ktorý nasleduje po dátume rozhodnutia súdu alebo administratívneho aktu, pričom sa zohľadňuje uplatňovanie článku 25 a článku 26.
7.  Keď je poľnohospodár oprávnený získať platobné nároky alebo zvýšiť hodnotu existujúcich nárokov na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu, získa množstvo a hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý stanoví členský štát. Tento dátum však nesmie byť neskorší ako posledný dátum na podanie žiadosti v rámci režimu základných platieb, ktorý nasleduje po dátume rozhodnutia súdu alebo administratívneho aktu, pričom sa zohľadňuje uplatňovanie článku 25 a článku 26.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb sa prideľuje poľnohospodárom po aktivovaní prostredníctvom nahlásenia v súlade s článkom 26 ods. 1 týkajúceho sa platobného nároku na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v členskom štáte, v ktorom bol pridelený. Aktivované platobné nároky poskytujú právo na ročnú platbu súm, ktoré sú v ňom stanovené, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne znižovanie v súlade s článkom 7, článkom 37 ods. 2 a článkom 51 ods. 1 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb sa prideľuje poľnohospodárom po aktivovaní prostredníctvom nahlásenia v súlade s článkom 26 ods. 1 týkajúceho sa platobného nároku na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v členskom štáte, v ktorom bol pridelený. Aktivované platobné nároky poskytujú právo na ročnú platbu súm, ktoré sú v ňom stanovené, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne znižovanie v súlade s článkom 7, článkom 37 ods. 2 a článkom 51 ods. 1 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR]. Odchylne od prvej vety členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu v roku 2013 môžu aj naďalej uplatňovať model pre realizáciu režimu základných platieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)
Na účely písmena a) prvého pododseku môžu členské štáty podľa objektívnych a nediskriminačných kritérií pri určovaní veľkosti plochy, na ktorú je možné získať podporu, uplatniť zníženie koeficientu v prípade plôch s nižším výnosovým potenciálom alebo v prípade špecifickej produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa platobné nároky predajú bez pôdy, členské štáty môžu v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie rozhodnúť, že časť predaných platobných nárokov sa prevedie späť do národnej rezervy alebo že sa ich jednotková hodnota zníži v prospech národnej rezervy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno e
e) kritérií, ktoré členské štáty majú uplatňovať pri prideľovaní platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí v roku 2011 neaktivovali žiaden nárok ani v roku 2011 nežiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, ako je ustanovené v článku 21 ods. 2, a pri prideľovaní platobných nárokov v prípade uplatňovania ustanovenia o zmluve uvedeného v článku 21 ods. 3,
e) kritérií, ktoré členské štáty majú uplatňovať pri prideľovaní platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí v žiadnom z rokov 2009, 2010 alebo 2011 neaktivovali žiaden nárok, ani v žiadnom z rokov 2009, 2010 alebo 2011 nežiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, ako je ustanovené v článku 21 ods. 2, a pri prideľovaní platobných nárokov v prípade uplatňovania ustanovenia o zmluve uvedeného v článku 21 ods. 3, okrem nových poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 28 – písmeno g
g) pravidiel nahlasovania aktivovania platobných nárokov,
g) pravidiel pre obsah nahláseniapre požiadavky na aktiváciu platobných nárokov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Kapitola 1 a (nová)
KAPITOLA 1A

DOPLNKOVÁ PLATBA NA PRVÉ HEKTÁRE

Článok 28a

Všeobecné pravidlá

1.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že poskytnú doplnkovú ročnú platbu poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
2.  Členské štáty určia počet prvých hektárov, na ktoré možno uplatniť toto opatrenie, pričom tento počet zodpovedá počtu nárokov aktivovaných poľnohospodárom v súlade s článkom 26 ods. 1, a to až do 50 ha.
3.  S cieľom financovať toto opatrenie využijú členské štáty sumu maximálne do 30 % svojho ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II.
4.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku doplnkovej platby na prvé hektáre vydelením sumy uvedenej v odseku 3 celkovým počtom hektárov, na ktoré sa využíva táto platba.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že po uverejnení tohto návrhu nariadenia Komisie umelo vytvorili podmienky, aby získali platbu podľa tohto článku, neboli vyplatené žiadne platby.
6.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 svoje rozhodnutia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 30
Článok 30

Článok 30

Diverzifikácia plodín

Diverzifikácia plodín

1.  Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac než 3 hektáre, pričom nie je celá využívaná na produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene rastúcej), celá ponechaná úhorom alebo sa na nej celej nepestujú plodiny pod vodou väčšinu roka, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z troch rôznych plodín. Žiadna z týchto troch plodín nesmie pokrývať menej než 5 % ornej pôdy a hlavná plodina nesmie prevýšiť 70 % ornej pôdy.
1.  Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva 10 až 30 hektárov, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z dvoch rôznych plodín. Žiadna z týchto plodín nesmie pokrývať viac než 80 % ornej pôdy.
Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac než 30 hektárov, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z troch rôznych plodín s výnimkou podnikov situovaných severne od 62. rovnobežky. Hlavná plodina nesmie pokrývať viac než 75 % ornej pôdy a dve hlavné plodiny spoločne nesmú pokrývať viac než 95 % ornej pôdy.

2.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými ustanoví vymedzenie pojmu „plodina“ a pravidlá týkajúce sa uplatňovania presného výpočtu podielov rôznych plodín.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, ktorými ustanoví vymedzenie pojmu „plodina“ a pravidlá týkajúce sa uplatňovania presného výpočtu podielov rôznych plodín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 31
Článok 31

Článok 31

Trvalé trávnaté plochy

Trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky

1.  Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé trávnaté plochy tie plochy v rámci svojho podniku, ktoré sú v tomto zmysle nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok podania žiadosti 2014, ďalej uvedené ako „referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom“.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zachoval pomer pôdy s trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami k celkovej poľnohospodárskej ploche. Členské štáty môžu uplatniť túto povinnosť na vnútroštátnej, regionálnej alebo subregionálnej úrovni.
Na účely prvého pododseku sa za trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky považujú tie plochy v rámci podniku, ktoré sú v tomto zmysle nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok podania žiadosti 2014, ďalej uvedené ako „referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami“.

Referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom sa zväčšia v prípade, že má poľnohospodár povinnosť premeniť v roku 2014 a/alebo v roku 2015 plochy na trvalú trávnatú plochu, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

Referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami sa zväčšia v prípade, že má poľnohospodár povinnosť premeniť v roku 2014 a/alebo v roku 2015 plochy na trvalú trávnatú plochu, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

2.  Poľnohospodári sú oprávnení zmeniť svoje referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom v maximálnej miere 5 %. Uvedená hranica sa neuplatňuje v prípade vyššej moci alebo za výnimočných okolností.
2.  Povoľuje sa zmena referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v maximálnej miere 5 % s výnimkou pôd bohatých na uhlík, mokradí a čiastočne prirodzených trávnatých plôch a pasienkov. Za výnimočných okolností sa toto percento môže zvýšiť na 7 %.
3.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom ustanoveného v odseku 1 druhom pododseku, obnovy trvalej trávnatej plochy, premeny poľnohospodárskej plochy na trvalé trávnaté plochy v prípade prekročenia schváleného zníženia uvedeného v odseku 2, ako aj zmeny referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom v prípade prevodu pôdy.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami ustanoveného v odseku 1 treťom pododseku, obnovy trvalej trávnatej plochy a trvalých pasienkov, premeny poľnohospodárskej plochy na trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky v prípade prekročenia schváleného zníženia uvedeného v odseku 2, ako aj v prípade výnimočných okolností uvedených v odseku 2 a v prípade zmeny referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v prípade prevodu pôdy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 32
Článok 32

Článok 32

Oblasť ekologického záujmu

Oblasť ekologického záujmu

1.  Poľnohospodári zaistia, aby minimálne 7 % ich hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sú vymedzené v článku 25 ods. 2, s výnimkou plôch pokrytých trvalým trávnym porastom, bolo oblasťou ekologického záujmu, ako napríklad pôdu ležiacu úhorom, terasy, krajinné prvky, nárazníkové zóny a zalesnené oblasti, ako je uvedené v článku 25 ods. 2 písm. b) bode ii).
1.  Ak orná pôda pokrýva viac než 10 hektárov, poľnohospodári počas prvého roka vykonávania tohto nariadenia zaistia, aby minimálne 3 % ich hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sú vymedzené v článku 25 ods. 2, s výnimkou plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalých pasienkov a trvalých plodín, bolo oblasťou ekologického záujmu, ako napríklad pôda ležiaca úhorom, terasy, krajinné prvky vrátane živých plotov, priekop, kamenných stien, poľných stromov a rybníkov, pôda vysadená plodinami, ktoré viažu dusík, nárazníkové zóny a zalesnené oblasti, ako je uvedené v článku 25 ods. 2 písm. b) bode ii). Poľnohospodári môžu uplatniť toto opatrenie na celý svoj podnik.
Poľnohospodári môžu využívať oblasť ekologického záujmu na výrobu bez používania pesticídov alebo hnojív.

Od 1. januára 2016 sa percento uvedené v prvom pododseku zvýši na 5 %.

1a. Do 31. marca 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o opatreniach v zmysle odseku 1; túto správu budú sprevádzať potrebné legislatívne návrhy s cieľom zvýšiť v prípade potreby percento uvedené v odseku 1 na rok 2018 a ďalšie roky na 7 %, s prihliadnutím na vplyv na životné prostredie a poľnohospodársku výrobu.
1b.  Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že od 1. januára 2016 uplatnia až do troch percentuálnych bodov oblastí ekologického záujmu na regionálnej úrovni s cieľom získať priľahlé oblasti ekologického záujmu.
1c.  Poľnohospodári si môžu spätne prenajať od miestneho orgánu poľnohospodársku plochu s vysokou prírodnou hodnotou, ktorá sa stala verejným vlastníctvom v dôsledku pozemkových úprav alebo podobných postupov, a označiť ju za oblasť ekologického záujmu za predpokladu, že spĺňa kritériá stanovené v odseku 1.
1d.  Oblasti ekologického záujmu možno hodnotiť podľa ich ekologického významu. Komisia schváli súbor hodnotiacich koeficientov predložených členskými štátmi s prihliadnutím na rovnocenné kritériá environmentálnej a klimatickej výkonnosti.
2.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 s cieľom podrobnejšie vymedziť druhy oblastí ekologického záujmu uvedené v odseku 1 tohto článku pridať alebo vymedziť ďalšie druhy oblastí ekologického záujmu, ktoré možno zohľadniť vzhľadom na percento uvedenéuvedenom odseku.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty s cieľom podrobnejšie vymedziť druhy oblastí ekologického záujmu uvedené v odseku 1 tohto článku, stanoviť rámec koeficientov rovnováhy pre celú EÚ na účely výpočtu výmer pozostávajúcich z rôznych druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v odseku 1d tohto článku a pridať a vymedziť ďalšie druhy oblastí ekologického záujmu, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní percenta uvedeného v odseku 1 tohto článku a vymedzovaní regionálnej úrovne uvedenej v odseku 1b tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4
4.  Platba na hektár uvedená v odseku 1 sa vypočíta vydelením sumy vyplývajúcej z uplatňovania článku 35 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sa nahlásili podľa článku 26 ods. 1 a nachádzajú sa v oblastiach, ktorým sa členské štáty rozhodli poskytnúť platbu v súlade s odsekom 2 tohto článku.
4.  Platba na hektár uvedená v odseku 1 sa vypočíta vydelením sumy vyplývajúcej z uplatňovania článku 35 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sa nahlásili podľa článku 26 ods. 1 a ktorým sa členské štáty rozhodli poskytnúť platbu v súlade s odsekom 2 tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty môžu upraviť platby na hektár na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – pododsek 1 b (nový)
Ak členské štáty uplatňujú prvý pododsek, môžu stanoviť maximálny počet hektárov na podnik, ktoré sa majú pre platbu zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2
2.  V závislosti od percenta vnútroštátneho stropu, ktoré členské štáty použijú podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop uvedenej platby na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
2.  V závislosti od percenta vnútroštátneho stropu, ktoré členské štáty použijú podľa odseku 1, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, aby stanovila zodpovedajúci strop uvedenej platby na ročnom základe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 36
Článok 36

Článok 36

Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá

1.  Členské štáty poskytnú ročnú platbu mladým poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
1.  Členské štáty poskytnú ročnú platbu v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto kapitole mladým poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
2.  Na účely tejto kapitoly „mladý poľnohospodár“ znamená:
2.  Na účely tejto kapitoly „mladí poľnohospodári“::
a) fyzické osoby, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku alebo ktoré už taký podnik založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti v rámci režimu základných platieb, ako je uvedené v článku 73 ods. nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], a
a) fyzické osoby, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku alebo ktoré už taký podnik založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti v rámci režimu základných platieb, ako je uvedené v článku 73 ods. nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], a
b) ktorí majú v deň predloženia žiadosti uvedenej v písmene a) menej ako 40 rokov.
b) ktorí majú v deň predloženia žiadosti uvedenej v písmene a) menej ako 40 rokov.
ba) členské štáty môžu stanoviť ďalšie objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré majú mladí poľnohospodári spĺňať, najmä pokiaľ ide o primerané zručnosti, skúsenosti a/alebo požiadavky na odbornú prípravu.
3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne zníženia uvedené v článku 7 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], platba uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje ročne potom, ako poľnohospodár aktivuje platobné nároky.
3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne zníženia uvedené v článku 7 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], platba uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje ročne potom, ako poľnohospodár aktivuje platobné nároky.
4.  Platba uvedená v odseku 1 sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie maximálne piatich rokov. Uvedené obdobie možno znížiť o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti uvedeným v odseku 2 písm. a).
4.  Platba uvedená v odseku 1 sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie maximálne piatich rokov. Uvedené obdobie možno znížiť o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti uvedeným v odseku 2 písm. a).
5.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku platby uvedenej v odseku 1 tak, že číslo zodpovedajúce 25 % priemernej hodnoty platobných nárokov, ktoré poľnohospodár má v držbe, vynásobia počtom nárokov, ktoré aktivoval v súlade s článkom 26 ods. 1.
5.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku platby uvedenej v odseku 1 tak, že číslo zodpovedajúce 25 % priemernej hodnoty platobných nárokov v príslušnom členskom štáte alebo regióne vynásobia počtom nárokov, ktoré poľnohospodár aktivoval v súlade s článkom 26 ods. 1.
Členské štáty pri uplatňovaní prvého pododseku dodržiavajú tieto maximálne počty aktivovaných platobných nárokov, ktoré sa majú zohľadniť:

Členské štáty pri uplatňovaní prvého pododseku stanovia hranicu, ktorá môže byť maximálne 100 hektárov.

a) v členských štátoch, v ktorých je priemerná veľkosť poľnohospodárskych podnikov uvedená v prílohe VI najviac 25 hektárov, maximálny počet 25,
b) v členských štátov, v ktorých je veľkosť poľnohospodárskych podnikov uvedená v prílohe VI vyššia ako 25 hektárov, maximálny počet, ktorý nie je menej ako 25 a nie je väčší ako uvedená priemerná veľkosť.
6.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55, ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých možno právnickú osobu považovať za oprávnenú na prijímanie platby uvedenej v odseku 1, najmä uplatňovania vekovej hranice uvedenej v odseku 2 písm. b) na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na právnickej osobe.
6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty týkajúce sa podmienok, za ktorých možno právnickú osobu považovať za oprávnenú na prijímanie platby uvedenej v odseku 1, najmä uplatňovania vekovej hranice uvedenej v odseku 2 písm. b) na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na právnickej osobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 37
Článok 37

Článok 37

Finančné ustanovenia

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v článku 36 členské štáty použijú percento ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, ktoré nie je vyššie ako 2 %. Do 1. augusta 2013 oznámia Komisii odhadované percento potrebné na financovanie uvedenej platby.
1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v článku 36 členské štáty použijú 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
Ak je odhadované percento potrebné na financovanie platby uvedenej v článku 36 nižšie ako 2%, členské štáty môžu prideliť zvyšok príslušných platieb na lineárne zvýšenie hodnoty platobných nárokov národnej rezervy, v súlade s článkom 23 ods. 4 prioritne mladým poľnohospodárom a novým poľnohospodárom.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu rozhodnúť, že zvýšia percento uvedené v danom pododseku s cieľom uprednostniť vybraných príjemcov na vnútroštátnej úrovni, a to na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. Takéto rozhodnutie sa oznámi Komisii do 1. augusta 2013.

Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje odhadované percento s účinnosťou od 1. januára 2017. Prehodnotené percento oznámia Komisii do 1. augusta 2016.

Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje odhadované percento potrebné na financovanie platby uvedenej v článku 36 s účinnosťou od 1. januára 2017. Prehodnotené percento oznámia Komisii do 1. augusta 2016.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté maximálne percento 2 % stanovené podľa odseku 1, v prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členskom štáte žiada v konkrétnom roku, prekračuje stanovený strop podľa odseku 4, a ak je uvedený strop nižší ako 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť všetkým poľnohospodárom v súlade s článkom 25.
2.  Bez toho, aby bolo dotknuté maximálne percento 2 % stanovené podľa odseku 1, v prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členskom štáte žiada v konkrétnom roku, prekračuje stanovený strop podľa odseku 4, a ak je uvedený strop nižší ako 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť všetkým poľnohospodárom v súlade s článkom 25.
3.  V prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členských štátoch v konkrétnom roku žiada, prekročí strop stanovený v odseku 4, a ak uvedený strop dosiahne 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s článkom 36, aby dodržali uvedený strop.
3.  V prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členských štátoch v konkrétnom roku žiada, prekročí strop stanovený v odseku 4, a ak uvedený strop dosiahne 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s článkom 36, aby dodržali uvedený strop.
4.  Na základe odhadovaného percenta, ktoré členské štáty oznámili podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop pre platbu uvedenú v článku 36 na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
4.  Na základe odhadovaného percenta, ktoré členské štáty oznámili podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop pre platbu uvedenú v článku 36 na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2
Viazaná podpora sa môže poskytnúť v týchto sektoroch a oblastiach výroby: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, strukoviny, olivový olej, húsenice priadky morušovej, ľan, konope, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, trstina a čakanka, ovocie a zelenina a mladiny s krátkodobým striedaním.

Viazaná podpora sa môže poskytnúť v sektoroch a oblastiach výroby uvedených v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Rozpočtové prostriedky vyčlenené na viazané platby sa prioritne pridelia do oblastí výroby, v súvislosti s ktorými sa realizovali viazané platby v období 2010 – 2013 v zmysle článkov 68, 101 a 111 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty môžu poskytnúť viazanú podporu poľnohospodárom, ktorí mali osobitné nároky v roku 2010, v súlade s článkami 60 a 65 nariadenia (ES) č. 73/2009 nezávisle od hlavy III kapitoly 1 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty môžu poskytnúť viazanú podporu chovateľom dobytka, ktorí nevlastnia väčšinu pôdy, ktorú využívajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 c (nový)
3c.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, v ktorých sa stanovia prechodné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na týchto poľnohospodárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Odchylne od prvého pododseku môže byť obmedzenie na poskytnutie viazanej podpory zvýšené nad rámec obmedzenia požadovaného na udržanie existujúcej úrovne produkcie, za predpokladu, že viazaná podpora má environmentálny účel. Dotknutý členský štát stanoví toto obmedzenie v súlade s vymedzenými environmentálnymi cieľmi alebo výzvami. Takto stanovené obmedzenie sa oznámi Komisii v súlade s článkom 40 a schváli sa v súlade s článkom 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  S cieľom financovať dobrovoľnú viazanú podporu môžu členské štáty do 1. augusta v roku, ktorý predchádza prvému roku zavedenia takejto podpory, rozhodnúť, že použijú až 5 % svojho ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
1.  S cieľom financovať dobrovoľnú viazanú podporu môžu členské štáty do 1. augusta v roku, ktorý predchádza prvému roku zavedenia takejto podpory, rozhodnúť, že použijú až 15 % svojho ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 a (nový)
1a.  Percentuálny podiel vnútroštátneho stropu uvedený v odseku 1 sa môže zvýšiť o tri percentuálne body pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú použiť aspoň 3 % svojho vnútroštátneho stropu, ako je uvedené prílohe II, s cieľom podporiť pestovanie bielkovinových plodín podľa tejto kapitoly.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2
2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že použijú až 10 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, pod podmienkou, že:
vypúšťa sa
a) do 31. decembra 2013 uplatňovali režim jednotnej platby na plochu ustanovený v hlave V nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo financovali opatrenia podľa článku 111 uvedeného nariadenia alebo sa na ne vzťahuje odchýlka ustanovená v článku 69 ods. 5 alebo v prípade Malty v článku 69 ods. 1 uvedeného nariadenia, a/alebo
b) aspoň počas jedného roka v období 2010-2013 prideľovali viac ako 5 % svojej sumy dostupnej na poskytovanie priamych platieb ustanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (ES) č. 73/2009 s výnimkou hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, na financovanie opatrení ustanovených v hlave III kapitole 2 oddiele 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, podpory ustanovenej v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv) a odseku 1 písm. b) a písm. e) uvedeného nariadenia alebo opatrení podľa hlavy IV kapitoly 1 s výnimkou oddielu 6 uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa odsekov 1, 2 a 3 a rozhodnúť sa, s účinnosťou od roku 2017:
4.  Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa odsekov 1 a 1a a rozhodnúť sa, s účinnosťou od roku 2017:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – písmeno a
a) že zvýšia stanovené percento podľa odsekov 1 a 2 v rámci obmedzení, ktoré sú v nich prípadne ustanovené, a v prípade potreby upravia podmienky poskytovania podpory,
a) že zvýšia stanovené percento podľa odsekov 1 a 1a v rámci obmedzení, ktoré sú v nich prípadne ustanovené, a v prípade potreby upravia podmienky poskytovania podpory,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 5
5.  Na základe rozhodnutia prijatého každým členským štátom podľa odsekov 1 4 o časti vnútroštátneho stropu, ktorá sa má použiť, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop tejto podpory na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
5.  Na základe rozhodnutia prijatého každým členským štátom podľa odsekov 1, 1a a 4 o časti vnútroštátneho stropu, ktorá sa má použiť, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty s cieľom stanoviť zodpovedajúci strop tejto podpory na ročnom základe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)
Článok 39a

Voliteľná dodatočná vnútroštátna podpora

1.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť dobrovoľnú viazanú podporu v sektore dojčiacich kráv v súlade s článkom 38, môžu poľnohospodárom poskytnúť dodatočnú vnútroštátnu prémiu s cieľom navýšiť viazanú podporu, ktorú získajú na ten istý kalendárny rok.
2.  Členské štáty oznámia poľnohospodárom podmienky poskytnutia tejto dodatočnej vnútroštátnej podpory v rovnakom čase a s uplatnením tých istých opatrení ako na oznámenie viazanej podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu schváli rozhodnutie uvedené v článku 39 ods. 3 alebo prípadne v článku 39 ods. 4 písm. a), ak sa v príslušnom regióne alebo sektore preukáže jedna z týchto potrieb:
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegovaný akt s cieľom schváliť rozhodnutie uvedené v článku 39 ods. 4 písm. a), ak sa v príslušnom regióne alebo sektore preukáže jedna z týchto potrieb:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 47
Článok 47

Článok 47

Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá

1.  Poľnohospodári, ktorí majú v držbe platobné nároky pridelené v roku 2014 podľa článku 21 a spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1, sa môžu rozhodnúť, že sa zúčastnia na zjednodušenom režime za podmienok ustanovených v tejto hlave, ďalej uvedenom ako „režim pre malých poľnohospodárov“.
1.  Členské štáty môžu zaviesť zjednodušený režim pre mladých poľnohospodárov v súlade s podmienkami uvedenými v tejto hlave. Ak členský štát uplatňuje takýto režim, poľnohospodári, ktorí majú v držbe platobné nároky pridelené v roku 2014 podľa článku 21 a spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1, sa zúčastnia na zjednodušenom režime za podmienok ustanovených v tejto hlave („režim pre malých poľnohospodárov“).
Poľnohospodári, ktorí majú nárok na platby vo výške menšej ako 1 500 EUR v zmysle hláv III a IV sú automaticky zaradení do režimu pre mladých poľnohospodárov.

2.  Platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov nahradia platby, ktoré sa majú poskytnúť podľa hláv III a IV.
2.  Platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov nahradia platby, ktoré sa majú poskytnúť podľa hláv III a IV.
3.  Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov, sú oslobodení od poľnohospodárskych postupov ustanovených v hlave III kapitole 2.
3.  Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov, sú oslobodení od poľnohospodárskych postupov ustanovených v hlave III kapitole 2.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadna platba nevyplatila poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že od dátumu uverejnenia návrhu tohto nariadenia Komisiou rozdelia svoj podnik s jediným zámerom využívať režim pre malých poľnohospodárov. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadna platba nevyplatila poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že od dátumu uverejnenia návrhu tohto nariadenia Komisiou rozdelia svoj podnik s jediným zámerom využívať režim pre malých poľnohospodárov. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 48
Článok 48

Článok 48

Účasť

Účasť

Poľnohospodári, ktorí sa chcú zúčastniť na režime pre malých poľnohospodárov, predložia žiadosť do 15. októbra 2014.

Zoznam poľnohospodárov uvedený v článku 47 ods. 1 oznámia vnútroštátne orgány Komisii do 15. októbra 2014.

Poľnohospodári, ktorí nepožiadali o účasť na režime pre malých poľnohospodárov do 15. októbra 2014, alebo sa rozhodli z neho vystúpiť po uvedenom dátume, alebo boli vybraní na podporu podľa článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], viac nemajú nárok zúčastniť sa na uvedenom režime.

Poľnohospodári uvedení v článku 47 ods. 1, ktorí sa rozhodli vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov po uvedenom dátume alebo boli vybraní na podporu podľa článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], nemajú nárok zúčastniť sa na uvedenom režime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 49
Článok 49

Článok 49

Výška platby

Výška platby

1.  Členské štáty stanovia výšku ročnej platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov na jednej z týchto úrovní s výhradou odsekov 2 a 3:
1.  Členské štáty stanovia výšku ročnej platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov na jednej z týchto úrovní s výhradou odsekov 2 a 3:
a) výška nepresahujúca 15 % vnútroštátnej priemernej platby na príjemcu,
a) výška nepresahujúca 25 % vnútroštátnej priemernej platby na príjemcu,
b) výška zodpovedajúca vnútroštátnej priemernej platbe na hektár vynásobenej číslom, ktoré zodpovedá počtu hektárov, pričom maximum sú tri hektáre.
b) výška zodpovedajúca vnútroštátnej priemernej platbe na hektár vynásobenej číslom, ktoré zodpovedá počtu hektárov, pričom maximum je päť hektárov.
Odchylne od pododseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že výška ročnej platby zodpovedá výške, na ktorú má poľnohospodár nárok podľa článku 18, článku 29, článku 34, článku 36 a článku 38 v roku, keď vstúpi do režimu, ale nepresahuje 1 500 EUR.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. a) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu poľnohospodárov, ktorí získali platobné nároky podľa článku 21 ods. 1.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. a) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu poľnohospodárov, ktorí získali platobné nároky podľa článku 21 ods. 1.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. b) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v súlade s článkom 26.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. b) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v súlade s článkom 26.

2.  Suma uvedená v odseku 1 nie je nižšia ako 500 EUR a nie je vyššia ako 1 000 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1, v prípade, že je výsledkom uplatnenia odseku 1 suma nižšia ako 500 EUR alebo vyššia ak 1 000 EUR, daná suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol na minimálnu alebo maximálnu sumu.
2.  Suma uvedená v odseku 1 nie je nižšia ako 500 EUR a nie je vyššia ako 1 500 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1, v prípade, že je výsledkom uplatnenia odseku 1 suma nižšia ako 500 EUR alebo vyššia ak 1 500 EUR, daná suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol na minimálnu alebo maximálnu sumu.
3.  Odchylne od odseku 2 možno v Chorvátsku, na Cypre alebo na Malte sumu uvedenú v odseku 1 stanoviť na hodnotu nižšiu ako 500 EUR, nie však nižšiu ako 200 EUR.„
3.  Odchylne od odseku 2 možno v Chorvátsku, na Cypre alebo na Malte sumu uvedenú v odseku 1 stanoviť na hodnotu nižšiu ako 500 EUR, nie však nižšiu ako 200 EUR.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 51
Článok 51

Článok 51

Finančné ustanovenia

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v tejto hlave členské štáty odpočítajú sumy zodpovedajúce sumám, na ktoré by malí poľnohospodári mali nárok v podobe základnej platby uvedenej v hlave III kapitole 1, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedenej v hlave III kapitole 2 a prípadne platby na plochy s prírodnými prekážkami uvedenej v hlave III kapitole 3, platby pre mladých poľnohospodárov uvedenej v hlave III kapitole 4 a viazanej podpory uvedenej v hlave IV z celkových súm, ktoré sú k dispozícií pre jednotlivé platby.
1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v tejto hlave členské štáty odpočítajú sumy zodpovedajúce sumám, na ktoré by malí poľnohospodári mali nárok v podobe základnej platby uvedenej v hlave III kapitole 1, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedenej v hlave III kapitole 2 a prípadne platby na plochy s prírodnými prekážkami uvedenej v hlave III kapitole 3, platby pre mladých poľnohospodárov uvedenej v hlave III kapitole 4 a viazanej podpory uvedenej v hlave IV z celkových súm, ktoré sú k dispozícií pre jednotlivé platby.
Rozdiel medzi súčtom všetkých platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov a celkovou sumou financovanou v súlade s prvým pododsekom sa financuje uplatnením lineárneho zníženia na všetky platby, ktoré sa malú poskytnúť v súlade s článkom 25.

Rozdiel medzi súčtom všetkých platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov a celkovou sumou financovanou v súlade s prvým pododsekom sa financuje uplatnením lineárneho zníženia na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 25.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v článku 20 ods. 1, môžu uplatniť rôzne miery zníženia na regionálnej úrovni.

Prvky, na základe ktorých sa stanovia sumy uvedené v prvom pododseku, zostanú rovnaké počas celého trvania účasti poľnohospodára na režime.

Prvky, na základe ktorých sa stanovia sumy uvedené v prvom pododseku, zostanú rovnaké počas celého trvania účasti poľnohospodára na režime.

2.  Ak celková výška platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov prekračuje 10 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s touto hlavou aby dodržali uvedené percento.
2.  Ak celková výška platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov prekračuje 15 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s touto hlavou, aby dodržali uvedené percento.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da) ustanovenia na spravovanie informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b) ustanovenia na spravovanie informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
1.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné a odôvodnené na vyriešenie osobitných problémov. Takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom rozsahu a len na striktne nevyhnutné časové obdobie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
1.  Komisia je splnomocnená podľa článku 55 prijať delegované akty, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné a odôvodnené na vyriešenie osobitných problémov. Takéto delegované akty sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom rozsahu a len na striktne nevyhnutné časové obdobie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  V prípade riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa opatrení uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty s okamžitou platnosťou v súlade s postupom uvedeným v článku 56 ods. 3.
2.  Ak sa to vo vzťahu k opatreniam uvedeným v odseku 1 vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 55a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2
2.  Delegovanie právomoci uvedené v tomto nariadení sa na Komisiu prenesie na neurčité obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch [...] sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovanej právomoci najneskôr deväť mesiacov pred koncom päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 55 a (nový)
Článok 55a

Postup v naliehavých prípadoch

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 55 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 58 a (nový)
Článok 58a

Podávanie správ

Do 1. marca 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby priloží príslušné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou

(v tisícoch EUR)

Kalendárny rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019 a nasledujúce roky

Belgicko

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulharsko

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Česká republika

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Dánsko

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Nemecko

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estónsko

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Írsko

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grécko

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Španielsko

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Francúzsko

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Chorvátsko „

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Taliansko

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cyprus

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lotyšsko

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Litva

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembursko

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Maďarsko

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Holandsko

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Rakúsko

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Poľsko

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugalsko

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Rumunsko

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovinsko

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovensko

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Fínsko

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Švédsko

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Spojené kráľovstvo

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 a nasledujúce roky

Belgicko

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulharsko

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Česká republika

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Dánsko

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Nemecko

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estónsko

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Írsko

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grécko

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Španielsko

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Francúzsko

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Chorvátsko „

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Taliansko

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Cyprus

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lotyšsko

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Litva

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luxembursko

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Maďarsko

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malta

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Holandsko

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Rakúsko

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Poľsko

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugalsko

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Rumunsko

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovinsko

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovensko

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Fínsko

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Švédsko

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Spojené kráľovstvo

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia