Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0080/2013

Внесени текстове :

B7-0080/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0085

Приети текстове
PDF 2483kWORD 412k
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург
Общ регламент за ООП (Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти и за определяне на мандата за тези преговори)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Решение на Европейския парламент от 13 март 2013 г. за започване на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

  като има предвид, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет е само ориентировъчен за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г.,

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 3 a (ново)
като взеха предвид становището на Сметната палата1,
1 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
Изменение 2
Предложение за регламент
Позоваване 4 a (ново)
като взеха предвид становището на Комитета на регионите1,
1ОВ C 225, 27.7.2012 г.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са изложени потенциалните предизвикателства, цели и насоки на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] на Съвета от […] г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] и да бъде заменен с нов Общ регламент за ООП. Реформата следва също така да хармонизира, рационализира и опрости разпоредбите, доколкото е възможно, особено тези, които обхващат повече от един селскостопански сектор, включително като осигури възможност несъществени елементи на мерките да се приемат от Комисията чрез делегирани актове.
(1)  В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са изложени потенциалните предизвикателства, цели и насоки на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1234/2007 и да бъде заменен с нов Общ регламент за ООП. Реформата следва също така да хармонизира, рационализира и опрости разпоредбите, доколкото е възможно, особено тези, които обхващат повече от един селскостопански сектор, включително като осигури възможност несъществени елементи на мерките да се приемат от Комисията чрез делегирани актове. Освен това реформата продължава в посоката на предишните реформи към по-голяма конкурентоспособност и пазарна ориентация.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Прилагането на настоящия регламент следва да бъде в съответствие с целите за сътрудничество за развитие на рамката за политиката на Съюза за продоволствена сигурност (COM(2010)0127), като изрично се гарантира, че мерките на ОСП не застрашават капацитета за производство на храни и дългосрочната продоволствена сигурност в развиващите се страни, както и способността на тяхното население да се изхранва, като се спазва съответствие с целите на политиката на сътрудничество за развитие на Съюза съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Една от основните цели на общата селскостопанска политика следва да бъде гарантирането на продоволствената сигурност и продоволственият суверенитет на държавите членки, което създава необходимост от системи за регулиране и разпределение във връзка с производството, позволяващи на държавите и регионите да развиват производството си по начин, който им дава възможност да посрещнат нуждите си, доколкото е възможно. Освен това е от жизненоважно значение да бъде възстановен балансът на силите в рамките на веригата за производство на храни в полза на производителите.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(2)  С цел гарантиране на правилното функциониране на режима, установен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, за да може да допълва или изменя някои несъществени елементи от настоящия регламент. Следва да се определят елементите, за които могат да се упражняват посочените правомощия, както и условията, при които се делегират правата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Съгласно член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) Съветът приема мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения. В интерес на яснотата, когато се прилага член 43, параграф 3 от Договора, в настоящия регламент следва изрично да се посочва, че мерките ще се приемат от Съвета на посоченото основание.
заличава се
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Настоящият регламент следва да съдържа всички основни елементи на единната ООП. В някои случаи определянето на цените, налозите, помощите и количествените ограничения е неразривно свързано с тези основни елементи.
(4)  Настоящият регламент следва да съдържа всички основни елементи на единната ОСП. По принцип определянето на цените, налозите, помощите и количествените ограничения е неразривно свързано с тези основни елементи.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Следва да се вземат предвид целите, определени от Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика в областта на устойчивото управление на природните ресурси, продоволствената сигурност, земеделската дейност в цяла Европа, балансираното регионално развитие, конкурентоспособността на европейското земеделие и опростяването на ОСП.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  За селскостопанските производители е особено важно да бъдат опростени административните правила за прилагане на общата селскостопанска политика, без това опростяване да довежда до прекомерна стандартизация на критериите, която да не взема предвид конкретните местни и регионални особености.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Настоящият регламент и другите актове, приети съгласно член 43 от Договора, се отнасят до описанията на продукти и позоваванията на позиции или подпозиции от Комбинираната номенклатура. Измененията в номенклатурата на Общата митническа тарифа може да наложат последващи технически корекции в тези регламенти. Комисията следва да може да приема мерки за изпълнение с оглед извършването на такива корекции. В интерес на яснотата и опростеността Регламент (ЕИО) № 234/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно процедурата за промяна на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти, в който понастоящем се предвижда такова правомощие, следва да бъде отменен и правомощието да бъде включено в настоящия регламент.
(7)  Настоящият регламент се отнася до описанията на продукти и позоваванията на позиции или подпозиции от комбинираната номенклатура. Измененията в номенклатурата на Общата митническа тарифа може да наложат последващи технически корекции в настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора. В интерес на яснотата и опростеността Регламент (ЕИО) № 234/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно процедурата за промяна на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти, в който понастоящем се предвижда такова правомощие, следва да бъде отменен и в настоящия регламент да бъде включена нова процедура за промяна.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  С цел да се отчетат специфичните характеристики на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на определянето на пазарните години за тези продукти.
заличава се
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Публична интервенция на пазара следва да се осъществява като извънредна мярка единствено с цел да се стабилизира крайната нестабилност на цените вследствие на временно свръхпредлагане на европейския пазар. Тя не следва да се използва за стабилизиране на структурно свръхпроизводство.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните и интервенционните цени и да се даде определение на последните, по-специално като се уточни, че само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа на ценовата разлика). В тази връзка следва да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция, както и на други видове интервенция, при които не се използват предварително установени ценови показатели.
(13)  За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните и интервенционните цени и да се даде определение на последните, по-специално като се уточни, че само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа на ценовата разлика). Следва също така да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция и помощ за частно складиране, както и на други видове интервенция, при които не се използват, изцяло или частично, предварително установени ценови показатели.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Според целесъобразността за всеки от засегнатите сектори с оглед на практиката и опита в рамките на предишните ООП, системата за интервенция следва да бъде на разположение през определени периоди от годината, като през този период да бъде открита постоянно или да се открива в зависимост от пазарните цени.
(14)  Според целесъобразността за всеки от засегнатите сектори с оглед на практиката и опита в рамките на предишните ООП, системата за публична интервенция следва винаги, когато има явна необходимост да бъде активирана, да бъде на разположение и открита постоянно или в зависимост от пазарните цени.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  В настоящия регламент следва да бъде предвидена възможността за пласиране на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат предприети по начин, при който се избягват смущения на пазара и се осигурява равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите.
(16)  В настоящия регламент следва да бъде предвидена възможността за пласиране на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат предприети по начин, при който се избягват смущения на пазара, осигурява се равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите и се дава възможност продуктите да бъдат предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето месо и козето месо са от съществено значение за целите на регистрирането на цените и за прилагането на интервенционните правила в тези сектори. Освен това, те целят подобряване на прозрачността на пазара.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)
(16б)  Важно е помощта за частно складиране да постигне своите цели за стабилизиране на пазара и допринасяне за постигане на добър жизнен стандарт на селскостопанската общност. Поради това, тя следва да се задейства не само от показатели, свързани с пазарните цени, но също така в отговор на изключително трудни икономически ситуации на пазарите, особено тези, които засягат значително маржовете на печалба на селскостопанските производители.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С цел да се стандартизира представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо.
(22)  С цел да се стандартизира представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране и за да се отчитат конкретните особености, отбелязани в Съюза, и техническите достижения и секторните изисквания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо, за да се адаптират и актуализират скалите, използвани с Съюза.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  С цел да се засилят и допълнят съществуващите инструменти за управление на пазарите и да се осигури доброто им функциониране, следва да се създаде инструмент, основаващ се на частно управление на предлагането и на координирането на различните оператори. Чрез този инструмент признати асоциации на организации на производители, разполагащи с подходящ за пазара размер следва да имат възможността да изтеглят определен продукт по време на пазарната година.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)
(23б)  С цел да се избегне този инструмент да има последици, противоречащи на целите на ОСП, или да пречи на доброто функциониране на вътрешния пазар, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора с цел установяването на правила относно функционирането и активирането на инструмента. Освен това, с цел да се гарантира съвместимостта на този инструмент със законодателство на Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата за неговото финансиране, включително в случаите, в които тя счита, че предоставянето на помощ за частно складиране е целесъобразно.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Следва да се насърчава консумацията на плодове, зеленчуци и млечни продукти от децата, включително чрез трайно увеличаване на дела на тези продукти в хранителния режим на децата на етапа, когато се формират техните хранителни навици. Следователно следва да се насърчава помощта от Съюза, за да се финансира или съфинансира предоставянето на такива продукти на децата в учебните заведения.
(25)  С цел да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, те следва да се насърчават да консумират плодове, зеленчуци и млечни продукти, включително чрез трайно увеличаване на дела на тези продукти в хранителния режим на децата на етапа, когато се формират техните хранителни навици. Следователно следва да се насърчава помощта от Съюза, за да се финансира или съфинансира предоставянето на такива продукти на децата в учебните, предучилищните и други извънучилищни заведения. Тези програми следва също така да допринесат за постигане на целите на ОСП, включително за увеличение на доходите на селскостопанските производители, за стабилизиране на пазарите и за сигурността на доставките, както понастоящем, така и в бъдеще.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се гарантира добро бюджетно управление на схемите, следва да се установят подходящи разпоредби за всяка от тях. Помощта от Съюза не следва да се използва за заместване на финансирането по съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в училищата. Предвид бюджетните ограничения държавите членки следва да могат да заменят своето финансово участие в схемите с участие от частния сектор. С оглед на ефективността на схемата за предлагане на плодове в училищата държавите членки следва да предвидят съпътстващи мерки, за които на държавите членки следва да бъде разрешено да отпускат национална помощ.
(26)  С цел да се гарантира добро бюджетно управление на схемите, следва да се установят подходящи разпоредби за всяка от тях. Помощта от Съюза не следва да се използва за заместване на финансирането по съществуващи национални схеми за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата. Предвид бюджетните ограничения държавите членки следва да могат да заменят своето финансово участие в такива евентуални национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата с участие от частния сектор. С оглед на ефективността на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата държавите членки следва да предвидят съпътстващи мерки, за които на държавите членки следва да бъде разрешено да отпускат национална помощ.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С цел да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове и да се повиши осведомеността относно схемата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за предлагане на плодове в училищата относно: продуктите, които не са допустими за схемата; целевата група на схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; обективните критерии за разпределение на помощта между държавите членки, индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления; допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи; и изискването към участващите държави членки да популяризират субсидиращата роля на схемата.
(27)  С цел да се гарантира, че схемата се прилага ефективно за постигането на набелязаните за нея цели, да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове и да се повиши осведомеността относно схемата за подпомагане, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата относно: продуктите, които не са допустими за схемата; целевата група на схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; допълнителните критерии за индикативното разпределение и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления; допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи; наблюдението и оценката; и установяването на условия, според които държавите членки да гарантират предприемат действия за популяризиране на своето участие в схемата за подпомагане като обръщат внимание на субсидиращата роля на Съюза.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел да бъде отчетено развитието в моделите на консумация на млечни продукти и нововъведенията и промените на пазара на млечни продукти, да се гарантира, че на условията за получаване на помощ отговарят подходящите бенефициери и заявители и да се повиши осведомеността относно схемата за помощ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за раздаване на мляко в училищата относно: продуктите, които са допустими за схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата; условията за предоставяне на помощ; предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта; наблюдението и оценката; и изискването към учебните заведения да информират за субсидиращата роля на схемата.
(28)  С цел да се гарантира ефективността на схемата се прилага за постигането на набелязаните за нея цели, да се гарантира, че на условията за получаване на помощ отговарят подходящите бенефициери и заявители и да се повиши осведомеността относно схемата за помощ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за раздаване на мляко в училищата относно: продуктите, които са допустими за схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; условията за предоставяне на помощ; предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта; наблюдението и оценката; и установяването на условия, според които държавите членки да гарантират предприемат действия за популяризиране на своето участие в схемата за подпомагане като обръщат внимание на субсидиращата роля на Съюза.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Комисията следва да разгледа възможността за предлагане на схеми за насърчаване на консумацията в училищата и на други продукти освен плодове, зеленчуци и млечни продукти.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Схемата за помощ за организациите на хмелопроизводителите се използва само в една държава-членка. С цел да се създаде гъвкавост и да се хармонизира подходът в този сектор с другите сектори, схемата за помощ следва да бъде прекратена, като се предвиди възможност за подпомагане на организациите на производители в рамките на мерките за развитие на селските райони.
заличава се
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  С цел да се гарантира, че предоставената помощ за организациите на оператори в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини изпълнява своята цел за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини и да се гарантира спазването на задълженията от страна на посочените организации, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на условията за одобрение на организациите на оператори за целите на схемата за помощ, за временното преустановяване или оттегляне на това одобрение; мерките, които са допустими за финансиране от Съюза; разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки; дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза; и подбора и одобрението на работни програми и относно изискването за предоставяне на гаранция.
(31)  С цел да се направи необходимото предоставената помощ за организациите на оператори в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини да изпълнява своята цел за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини и да се осигури спазването на задълженията от страна на посочените организации производителки или междубраншови организации, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на условията за одобрение на организациите на производители или междубраншови организации за целите на схемата за помощ, както и за отказа, временното преустановяване или оттегляне на това одобрение; подробности за мерките, които са допустими за финансиране от Съюза; разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки; дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза; и подбора и одобрението на работни програми; програми и относно изискването за предоставяне на гаранция;
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  В настоящия регламент се прави разграничение между плодовете и зеленчуците, които включват плодове и зеленчуци за предлагане на пазара и плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, от една страна, и преработените плодове и зеленчуци, от друга страна. Правилата относно организациите на производители, оперативните програми и финансовата помощ от Съюза се прилагат само за плодовете и зеленчуците и за плодовете и зеленчуците, които са предназначени единствено за преработка.
(32)  В настоящия регламент се прави разграничение между плодовете и зеленчуците, които включват плодове и зеленчуци за предлагане на пазара в прясно състояние и плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, от една страна, и преработените плодове и зеленчуци, от друга страна.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  С цел да се гарантира по-голяма ефективност на оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците и по-специално на мерките за предотвратяване и управление на кризи, те следва да се прилагат от структури с подходящ за пазара размер. Следователно е важно асоциациите на организации на производители да бъдат насърчавани да представят и да управляват, изцяло или частично, оперативни програми и мерки за предотвратяване и управление на кризи.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Подпомагането за учредяване на групи производители следва да се предоставя за всички сектори във всички държави-членки в рамките на политиката за развитие на селските райони, така че специфичното подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъде прекратено.
(35)  Подпомагането за учредяване на групи производители следва да се предоставя за всички сектори във всички държави членки в рамките на политиката за развитие на селските райони, така че специфичното подпомагане на тяхното установяване в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъде прекратено. Тази подкрепа не следва да нарушава равнопоставените условия на конкуренция за селскостопанските производители и организациите на селскостопански производители на вътрешния пазар.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в трети държави на вината от Съюза. Следва да продължи подпомагането за дейностите по преструктуриране и конверсия предвид тяхното благоприятно структурно въздействие върху лозаро-винарския сектор. Също така следва да се предостави помощ за инвестиции в лозаро-винарския сектор, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. Подпомагането на дестилацията на вторичните продукти следва да е достъпна мярка за онези държави-членки, които желаят да използват подобен инструмент, за да осигурят качеството на виното, като същевременно опазват околната среда.
(40)  Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в Съюза, както и в трети държави на вината от Съюза. Следва да бъде предвидено подпомагане и за научни изследвания и развитие, предвид тяхното значение за конкурентоспособността на европейския лозаро-винарски сектор. Следва да продължи подпомагането за дейностите по преструктуриране и конверсия предвид тяхното благоприятно структурно въздействие върху лозаро-винарския сектор. Също така следва да се предостави помощ за инвестиции в лозаро-винарския сектор, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. Подпомагането на дестилацията на вторичните продукти следва да е достъпна мярка за онези държави-членки, които желаят да използват подобен инструмент, за да осигурят качеството на виното, като същевременно опазват околната среда.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Разпоредбите относно подпомагането на лозарите чрез разпределяне на права на плащане, за които е взето решение от държавите членки, станаха окончателни. Следователно единственото подпомагане от този вид, което може да се предоставя, е подпомагането, за което държавите членки са взели решение до 1 декември 2013 г. съгласно член 137 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)799], и при условията, определени в същата разпоредба.
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  С цел да се гарантира, че програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на правилата: относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те; относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка; относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими; относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане; съдържащи общи разпоредби и определения за целите на програмите за подпомагане; за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите; съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството, изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и разпоредби за доброволно сертифициране на дестилерии; за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане; по отношение на плащанията към бенефициерите, в това число плащания чрез застрахователни посредници.
(43)  С цел да се гарантира, че програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на правилата: относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те; относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка; относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими; относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане; за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите; съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството, изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и разпоредби за доброволно сертифициране на дестилерии; за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане; по отношение на плащанията към бенефициерите, в това число плащания чрез застрахователни посредници.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Пчеларството се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид разпространението на вароатозата в няколко държави членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими действия от страна на Съюза, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Съюза, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми за този сектор с оглед подобряването на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Съюза.
(44)  Пчеларството се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид увеличаването на броя на случаите на определени агресори срещу кошерите, и по-специално на вароатозата в няколко държави членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими координирани действия от страна на Съюза в рамките на европейската ветеринарна политика, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри здравето на пчелите, както и производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Съюза, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми за този сектор с оглед подобряването на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Съюза.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  С цел да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на: мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство, правилата относно задълженията, свързани със съдържанието на националните програми, тяхното съставяне и свързаните с тях проучвания, и условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава-членка.
(45)  С цел да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на: подробности за мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство; правила относно задълженията, свързани със съдържанието на националните програми, тяхното съставяне и свързаните с тях проучвания; и условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава членка.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)
(48a)  Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в Съюза и в трети държави на селскостопански продукти от Съюза.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  С цел да се гарантира, че всички продукти са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и без да се засяга Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, следва да е целесъобразен един основен общ пазарен стандарт, както е предвидено в горепосоченото съобщение на Комисията, за продуктите, които не са обхванати от секторни или продуктови пазарни стандарти. Когато такива продукти съответстват на приложим международен стандарт, според случая, тези продукти следва да се считат за съответстващи на общия пазарен стандарт.
(50)  С цел да се гарантира, че всички продукти са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и без да се засяга Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ат 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, следва да е целесъобразен един основен общ пазарен стандарт, както е предвидено в горепосоченото съобщение на Комисията, за продуктите, които не са обхванати от секторни или продуктови пазарни стандарти. Когато такива продукти съответстват на приложим международен стандарт, според случая, тези продукти следва да се считат за съответстващи на общия пазарен стандарт. Без да се засяга законодателството на Съюза и правилното функциониране на вътрешния пазар, държавите членки следва все пак да запазят капацитета си да приемат или запазват национални разпоредби относно сектори или продукти, за които се прилага общия пазарен стандарт, или относно сектори и продукти, за които се прилагат специфични пазарни стандарти, за елементи, които не са изрично хармонизирани от настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)
(53a)  Пазарните стандарти следва да бъдат ясно разделени между задължителните правила и незадължителните запазени термини. Незадължителните запазени термини следва да продължат да подкрепят целите на пазарните стандарти и поради това обхватът им следва да се ограничи до продуктите, изброени в приложение I към Договорите.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 53 б (ново)
(53б)  С оглед на целите на настоящия регламент и от съображения за яснота, съществуващите незадължителни запазени термини следва занапред да бъдат обхванати от настоящия регламент.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  Като се отчита интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, следва да е възможно определянето на мястото на отглеждане, въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, като същевременно се отчита спецификата на някои сектори, по-специално по отношение на преработените селскостопански продукти.
(54)  Като се отчита интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, следва да е възможно определянето на мястото на отглеждане, въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, без да се забравя, че непълната и неточна информация може да повлияе на икономическата и производствената структура на съответния район, като същевременно се отчита регионалната специфика на някои сектори, по-специално по отношение на преработените селскостопански продукти.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Целесъобразно е да се предвидят специални правила за продуктите, внасяни от трети държави, ако националните разпоредби, действащи в третите държави, оправдават дерогации от пазарните стандарти, при условие че е гарантирана равностойността им със законодателството на Съюза.
(56)  Целесъобразно е да се предвидят специални правила за продуктите, внасяни от трети държави, които да бъдат приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 43, параграф 2 от Договора, които да определят условията, при които да се счита, че вносните продукти осигуряват равностойно ниво на съответствие с изискванията на Съюза по отношение на пазарните стандарти, и които предвиждат мерки за дерогация от правилата, съгласно които се изисква продуктите да бъдат предлагани на пазара в Съюза само в съответствие с тези стандарти. Целесъобразно е също така да се определят правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  С цел да се отговори на промените в ситуацията на пазара, като се отчита спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на актовете за приемане, изменение и дерогация от изискванията, свързани с общия пазарен стандарт, и правилата относно съответствието с него.
(58)  С цел да се отговори на промените в ситуацията на пазара, като се отчита спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на приемането на подробни правила относно общите пазарни стандарти и за изменението и отклонението от изискванията, свързани с общия пазарен стандарт, и правилата относно съответствието с него.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  С цел да се отчетат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, специалният характер на някои селскостопански продукти и спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно допустимото отклонение за всеки пазарен стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти следва да се смята за несъответстваща на стандарта, и относно правилата, които определят условията, при които се счита, че вносните продукти осигуряват равностойно ниво на съответствие с изискванията на Съюза по отношение на пазарните стандарти, и които разрешават мерки за дерогация от правилата, съгласно които продуктите могат да бъдат предлагани на пазара в Съюза само в съответствие с тези стандарти, и определят правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.
(61)  С цел да се отчетат специалният характер на някои селскостопански продукти и спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно допустимото отклонение за всеки пазарен стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти следва да се смята за несъответстваща на стандарта.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  С цел да се вземат предвид специфичните характеристики на производството в определения географския район, да се гарантира качеството и проследяването на продуктите и да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно принципите за определяне на границите на географския район и определенията, ограниченията и дерогациите, свързани с производството в определения географски район; относно условията, при които спецификациите на продукта могат да включват допълнителни изисквания; и относно елементите на спецификацията на продукта; видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание; процедурите, които трябва да бъдат следвани по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, включително по отношение на предварителните национални процедури, контрола от страна на Комисията, процедурите за предявяване на възражения и процедурата за изменение, отмяна или преобразуване на защитено наименование за произход или защитено географско указание; процедурите, приложими за трансгранични заявки; процедурите за заявките, свързани с географски райони в трета държава; датата, от която започва да тече правната закрила; процедурите, свързани с изменение на спецификациите на продуктите, и датата, на която изменението влиза в сила.
(69)  С цел да се вземат предвид специфичните характеристики на производството в определения географския район, да се гарантира качеството и проследяването на продуктите и да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с допълнителните подробности относно определянето на границите на географския район, ограниченията и дерогациите, свързани с производството в определения географски район; относно условията, при които спецификациите на продукта могат да включват допълнителни изисквания; и относно елементите на спецификацията на продукта; видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание; процедурите, които трябва да бъдат следвани по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, включително по отношение на предварителните национални процедури, контрола от страна на Комисията, процедурите за предявяване на възражения и процедурата за изменение, отмяна или преобразуване на защитено наименование за произход или защитено географско указание; процедурите, приложими за трансгранични заявки; процедурите за заявките, свързани с географски райони в трета държава; датата, от която започва да тече правната закрила; процедурите, свързани с изменение на спецификациите на продуктите, и датата, на която изменението влиза в сила.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  С цел да се гарантира подходяща правна закрила и това, че икономическите оператори и компетентните органи няма да бъдат засегнати от прилагането на настоящия регламент по отношение на наименованията на вино, получили закрила преди 1 август 2009 г., на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на приемането на ограничения относно защитеното наименование и по отношение на преходните разпоредби във връзка с: наименованията на вино, които са признати от държавите членки като наименования за произход или географски указания до 1 август 2009 г.; предварителната национална процедура; вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата; и измененията на спецификациите на продуктите.
заличава се
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 74
(74)  С цел да се гарантира съответствието със съществуващите практики за етикетиране, с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор; с цел да се гарантира ефективността на процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, както и законните интереси на операторите и това, че икономическите оператори няма да бъдат засегнати, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на извънредните обстоятелства, обосноваващи непосочването на означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; по отношение на представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия регламент; някои задължителни данни; незадължителните данни и представянето; по отношение на необходимите мерки относно етикетирането и представянето на вина с наименование за произход или географско указание, чието наименование за произход или географско указание отговаря на необходимите изисквания; по отношение на вината, пуснати на пазара и етикетирани преди 1 август 2009 г., и по отношение на дерогациите във връзка с етикетирането и представянето.
(74)  С цел да се гарантира съответствието със съществуващите практики за етикетиране, с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор; с цел да се гарантира ефективността на процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, както и законните интереси на операторите и това, че икономическите оператори няма да бъдат засегнати, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на извънредните обстоятелства, обосноваващи непосочването на означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; по отношение на представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия регламент; някои задължителни данни; незадължителните данни и представянето; по отношение на необходимите мерки относно етикетирането и представянето на вина с наименование за произход или географско указание, чието наименование за произход или географско указание отговаря на необходимите изисквания; по отношение на вината, пуснати на пазара и етикетирани преди 1 август 2009 г., и по отношение на дерогациите във връзка с етикетирането на износа и представянето.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 77
(77)  Целесъобразно е да бъдат определени някои енологични практики и ограничения за производството на вино, по-специално по отношение на купажирането и използването на определени видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. За да се съобрази с международните стандарти, по отношение на новите енологични практики, Комисията следва по правило да се опре на енологичните практики, препоръчани от Международната организация по лозарство и винарство (OIV).
(77)  Целесъобразно е да бъдат определени някои енологични практики и ограничения за производството на вино, по-специално по отношение на купажирането и използването на определени видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. За да се съобрази с международните стандарти, Комисията следва по правило да се опре на енологичните практики, препоръчани от Международната организация по лозарство и винарство (OIV), когато представя предложения по отношение на нови енологични практики.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 82 a (ново)
(82a)  Поради икономически, социални и екологични причини, и едновременно с това поради причини, свързани с планирането на земеползването в селските райони според лозаро-винарските традиции, както и извън изискванията за поддържане на контрола, разнообразието, престижа и качеството на европейските лозаро-винарски продукти, поне до 2030 г. следва да се запази настоящата система на права за засаждане в лозаро-винарския сектор.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 83
(83)  След края на квотната система ще продължат да бъдат необходими специфични инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина следва да бъдат установени стандартни разпоредби, уреждащи споразуменията между тях.
(83)  В сектора на захарта са необходими специфични инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина следва да бъдат установени стандартни разпоредби, уреждащи споразуменията между тях.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 84
(84)  С цел да се отчетат специфичните характеристики на сектора на захарта и интересите на всички страни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на тези споразумения, по-специално по отношение на условията, уреждащи покупката, доставката, приемането и заплащането на цвеклото.
(84)  С цел да се отчетат специфичните характеристики на сектора на захарта и интересите на всички страни, следва да се предвиди набор от правила по отношение на тези споразумения, по-специално по отношение на условията, уреждащи покупката, доставката, приемането и заплащането на цвеклото.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 84 a (ново)
(84a)  С цел да се позволи на производителите на захарно цвекло да завършат адаптирането си към радикалната реформа, проведена през 2006 г. в сектора на захарта, и да се продължат усилията за конкурентоспособност, предприети оттогава насам, срокът на съществуващата квотна система следва да се удължи до края на пазарната 2019/2020 година. В тази връзка на Комисията следва да се разреши да разпределя квоти за производство на държавите членки, които са се отказали от всичките си квоти през 2006 г.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 84 б (ново)
(84б)  Наблюдаваното значително и повтарящо се напрежение на европейския пазар на захарта налага необходимостта от механизъм, който да освобождава на вътрешния пазар, в рамките на необходимото време, захарта извън определената квота, като се прилагат същите условия, както за захарта в рамките на квотата. Същевременно този механизъм следва да позволи допълнителен внос при нулева ставка на митото, за да се осигури наличието на достатъчно суровини на пазара на захарта в Съюза и да се запази структурното равновесие на пазара.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 84 в (ново)
(84в)  С оглед на окончателното премахване на квотната система през 2020 г., преди 1 юли 2018 г. Комисията следва да представи пред Парламента и Съвета доклад относно подходящите начини за преустановяване на настоящите квотни договорености и относно бъдещето на сектора след премахването на квотите през 2020 г., придружен от всички необходими предложения за подготвяне на целия сектор за периода след 2020 г. Преди 31 декември 2014 г. Комисията следва също така да представи доклад относно функционирането на веригата на доставки в сектора на захарта в Съюза.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 85
(85)  Организациите на производители и техните асоциации могат да изиграят полезна роля за концентриране на доставките и за насърчаване на най-добрите практики. Междубраншовите организации могат да играят важна роля за диалога между участниците във веригата на доставка и за насърчаване на най-добрите практики и прозрачността на пазара. Следователно съществуващите правила относно определението и признаването на тези организации и техните асоциации, обхващащи някои сектори, следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, за да се предвиди признаване при поискване в рамките на устав, уреден в правото на ЕС във всички сектори.
(85)  Организациите на производители и техните асоциации могат да изиграят полезна роля концентриране на доставките за подобряване на пазара, възстановяване на баланса на веригата на стойността и за насърчаване на най-добрите практики и по-специално за постигане на целите на член 39 от Договора, и по-специално целта за стабилизиране на доходите на производителите, включително чрез предоставяне на техните членове на инструменти за управление на риска, чрез подобряване на предлагането на пазара, концентриране на предлагането и сключване на договори, засилвайки по този начин позициите на производителите при договаряне.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 85 a (ново)
(85a)  Междубраншовите организации могат да играят важна роля за диалога между участниците във веригата на доставка и за насърчаване на най-добрите практики и прозрачността на пазара.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 85 б (ново)
(85б)  Следователно съществуващите правила относно определението и признаването на организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации, обхващащи някои сектори, следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, за да се предвиди признаване при поискване въз основа на устав, установен в съответствие с настоящия регламент, за всички сектори. От съществено значение е, по-специално, критериите за признаване и за устав на организации на производители, установени в рамките на законодателството на Общността, да гарантират, че такива структури са учредени по инициатива на селскостопанските производители, които ще определят по демократичен начин общата политика на организацията, както и решенията относно нейното вътрешно функциониране.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)   Що се отнася до живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо, следва да се предвиди възможност за приемане на определени мерки за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, което може да допринесе за стабилизиране на пазарите и за осигуряване на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност.
(87)   Следва да се предвиди възможност за приемане на определени мерки за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, което може да допринесе за стабилизиране на пазарите и за осигуряване на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  С цел да се насърчат действията на организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на мерки, свързани със секторите на живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо, с оглед подобряване на качеството; насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара; улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени и даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.
(88)  С цел да се насърчат действията на организациите на производители (не засяга българския текст), техните асоциации и междубраншовите организации за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора; насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара; улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени и даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 90
(90)  Тъй като няма законодателство на Съюза относно формализираните писмени договори,държавите членки могат, в рамките на своите системи на договорно право, да изискват задължителното използване на такива договори, при условие че при това се спазва правото на Съюза, и по-специално, че се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара. Като се има предвид разнообразието от ситуации в целия Съюз, в интерес на субсидиарността такова решение следва да се взема от държавите членки. Обаче за да се гарантират подходящи минимални стандарти за такива договори и правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти, на равнището на Съюза следва да се установят някои основни условия за използването на такива договори. Тъй като уставите на някои кооперативи на млекопроизводители могат да съдържат правила с подобен ефект, с цел опростяване те следва да бъдат освободени от задължението да ползват договори. С цел да се гарантира ефективността на всяка такава система, тя следва да се прилага и в случаите, когато посредници събират млякото от млекопроизводителите и го доставят на преработвателите.
заличава се
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 90 a (ново)
(90a)  Ползването на формализирани писмени договори, които съдържат основни елементи и са сключени преди доставянето, не е широко разпространено. Такива договори обаче биха могли да засилят отговорността на операторите, както е случаят с веригата на млякото и млечните продукти, и осъзнаването на необходимостта от по-добро отчитане на сигналите на пазара и по-добър пренос на цените, както и да спомогнат за адаптирането на предлагането спрямо търсенето и предотвратяването на нелоялните търговски практики.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 90 б (ново)
(90б)  Предвид липсата на законодателство на Съюза относно тези договори на държавите членки следва да бъде разрешено да изискват задължителното им използване в рамките на националните си системи на договорното право, при условие че при това се спазва правото на Съюза и по-специално се съблюдава правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара. Предвид разнообразието от ситуации, съществуващо в рамките на Съюза от гледна точка на договорното право, с цел спазване на субсидиарността, вземането на такова решение следва да продължи да бъде от компетентността на държавите членки. За всички доставки на определена територия следва да се прилагат еднакви условия. Ето защо, ако държава членка реши, че всяка доставка на нейната територия от земеделски стопанин на преработвател трябва да бъде уредена от писмен договор между страните, това задължение следва да се прилага и спрямо доставките от други държави членки, но не е необходимо да се прилага и спрямо доставките за други държави членки. В съответствие с принципа на субсидиарност самите държави членки следва да могат да решат дали да предвидят изискването, че първият изкупвач трябва да направи на земеделския стопанин писмена оферта за сключване на подобен договор.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 91
(91)  С цел да се осигури рационалното развитие на производството и по този начин ‐ добър жизнен стандарт на млекопроизводителите, следва да се засилят техните възможности за договаряне с преработвателите, което да доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките. Следователно, за да бъдат постигнати тези цели на ОСП, следва да се приеме разпоредба съгласно член 42 и член 43, параграф 2 от Договора, която да позволи на организациите на производители, създадени от млекопроизводители или техни асоциации да договарят с дадена мандра условията на договорите, в това число цената, за част или за цялата продукция на своите членове. С оглед да се поддържа ефективна конкуренция на пазара на мляко, тази възможност следва да подлежи на подходящи количествени ограничения.
заличава се
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 91 a (ново)
(91a)  С цел да се осигури жизнеспособното развитие на производството и, по този начин ‐ добър жизнен стандарт на земеделските стопани, техните възможности за договаряне с евентуалните изкупвачи следва да се засилят, като това доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата за доставките. Следователно, за да бъдат постигнати тези цели на общата селскостопанска политика, следва да се приеме разпоредба съгласно член 42 и в съответствие със законодателната процедура, установена в член 43, параграф 2 от Договора, позволяваща на организациите на производители, създадени единствено от земеделски стопани, животновъди или техни асоциации да договарят условията на евентуалните договори, в това число цената, съвместно за цялата продукция на своите членове, с един изкупвач, така че да се избегне евентуалното налагане от страна на изкупвачите на цени, по ниски от производствените разходи. Все пак тази разпоредба следва да могат да използват само организации на производителите, които поискат и бъдат признати. Също така, посочената разпоредба следва да не се прилага спрямо кооперациите. Освен това съществуващите организации на производителите, които са признати съгласно националното законодателство, следва да бъдат допустими за de facto признаване по настоящия регламент.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 91 б (ново)
(91б)  Предвид значението на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), по-специално по отношение на уязвимите селски райони, и с цел да се гарантира добавената стойност и да се поддържа качеството, по-специално на сирената със ЗНП или ЗГУ, както и в контекста на изтичането на срока на прилагане на квотната система за мляко, държавите членки следва да могат да прилагат правила за регулиране на предлагането на такива сирена, произведени в определен географски район. Тези правила следва да се прилагат за цялото производство на съответното сирене и следва да се приемат по искане на междубраншова организация, организация на производителите или група по смисъла на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. Такова искане следва да бъде подкрепено от преобладаващото мнозинство от млекопроизводителите, съответстващи на по-голямата част от количеството мляко, използвано за това сирене, а в случая на междубраншови организации или групи ‐ от преобладаващото мнозинство от производителите на сирене, представляващи по-голямата част от производството на това сирене. Освен това тези правила следва да подлежат на строги условия, по-специално с цел да се избегнат вредите за търговията с продукти в други пазари и да се защитят правата на малцинството. Държавите членки следва незабавно да публикуват приетите правила и да ги нотифицират на Комисията, като гарантират провеждането на редовни проверки и отменят правилата при липса на съответствие.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 91 в (ново)
(91в)  По силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007, срокът на квотите за мляко ще изтече сравнително скоро след влизането в сила на настоящия регламент. След отмяната на Регламент (ЕО) № 1234/2007 съответните разпоредби следва да продължат да се прилагат до изтичането на срока на прилагане на квотната система.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 91 г (ново)
(91г)  Решението за премахването на квотите за мляко бе придружено от ангажимент за гарантиране на „меко приземяване“ за сектора на млякото и млечните произведения. Регламент (ЕС) № 261/2012 1относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти представлява първа стъпка в тази посока, а ще бъде необходимо също така и допълнително законодателство. С оглед на това Комисията следва да получи правомощия, в случай на сериозен дисбаланс на пазара на мляко и млечни продукти, да предоставя помощ на млекопроизводителите, които доброволно намаляват своето производство, но също и да налага удръжки на млекопроизводителите, които увеличават производството в същия период и в същото съотношение.
1 ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38.

Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 93
(93)  С цел да се гарантира ясното определяне на целите и отговорностите на организациите на производители, асоциациите на организациите на производители, междубраншовите организации и организациите на оператори, така че да се допринася за ефективността на техните действия, да бъдат отчетени специфичните характеристики на всеки сектор и да се гарантира спазването на конкуренцията и правилното функциониране на общата организация на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата относно: специфичните цели, които могат, трябва или не трябва да бъдат осъществявани от тези организации и асоциации, включително дерогациите от целите, изброени в настоящия регламент; уставите, признаването, структурата, правосубектността, членството, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията; транснационалните организации и асоциации; възлагането на дейности на външни изпълнители и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите; минималния обем или стойност на годната за предлагане на пазара продукция на организациите и асоциациите; разширяването на обхвата на някои правила на организациите спрямо нечленовете, и задължителното плащане на членски внос от нечленове, включително списък на по-строги производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен, допълнителните изисквания по отношение на представителността, съответните икономически области, включително контрол от страна на Комисията на тяхното определение, минималните периоди, през които правилата трябва да са в сила преди разширяването на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или задължителните вноски.
(93)  С цел да се гарантира ясното определяне на целите и отговорностите на организациите на производители, асоциациите на организациите на производители, междубраншовите организации и организациите на оператори, така че да се допринася за ефективността на техните действия, да бъдат отчетени специфичните характеристики на всеки сектор и да се гарантира спазването на конкуренцията и правилното функциониране на общата организация на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата относно: специфичните цели, които могат, се или не се осъществяват от тези организации и асоциации, и при необходимост могат да бъдат добавени към целите, изброени в настоящия регламент; уставите на организациите, различни от организациите на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, структурата, правосубектността, членството, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията; транснационалните организации и асоциации, включително правилата, свързани с предоставянето на административна помощ в случаите на транснационално сътрудничество; условията за възлагане на дейности на външни изпълнители и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите; минималния обем или стойност на годната за предлагане на пазара продукция на организациите и асоциациите; разширяването на обхвата на някои правила на организациите спрямо нечленовете, и задължителното плащане на членски внос от нечленове, включително списък на по-строги производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен, допълнителните изисквания по отношение на представителността, съответните икономически области, включително контрол от страна на Комисията на тяхното определение, минималните периоди, през които правилата трябва да са в сила преди разширяването на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или задължителните вноски; специфичните условия за прилагането на договорните системи и специфичните количества, които могат да бъдат предмет на преговори за сключване на договори.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 94
(94)  Единният пазар включва търговска система по външните граници на Съюза. Тази търговска система следва да включва вносни мита и възстановявания при износ и по правило следва да стабилизира пазара на Съюза. Търговската система следва да се основава на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори и в двустранни споразумения.
(94)  Единният пазар включва търговска система по външните граници на Съюза. Тази търговска система следва да включва вносни мита и възстановявания при износ и по правило следва да стабилизира пазара на Съюза, без да нарушава пазарите на развиващите се страни. Търговската система следва да се основава на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори и в двустранни споразумения.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 94 a (ново)
(94a)  Уместно е обаче прилагането на международните споразумения да не бъде освобождавано от принципа за реципрочност, по-специално по отношение на митата, санитарните и фитосанитарните изисквания, околната среда и хуманното отношение към животните; освен това, то следва да се извършва така, че да гарантира строго спазване на механизмите за входни цени, специфичните допълнителни мита и изравнителни такси.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 96
(96)  С цел да се отчете развитието на търговията и пазарните промени, нуждите на съответните пазари и, когато е необходимо, за контрол на вноса или износа, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на списъка на продуктите от секторите, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ, и случаите и ситуациите, в които не се изисква представянето на лицензия за внос или износ.
(96)  С цел да се отчете развитието на търговията и пазарните промени, нуждите на съответните пазари и, когато е необходимо, за контрол на вноса или износа, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора за изменяне или допълване на списъка на продуктите от секторите, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ, и случаите и ситуациите, в които не се изисква представянето на лицензия за внос или износ.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 100
(100)  С цел да се гарантира ефективността на системата на входните цени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на предвиждането за включване на сверяване на митническата стойност с друга стойност, различна от единичната цена.
(100)  С цел да се гарантира ефективността на системата на входните цени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на предвиждането на сверяване на митническата стойност с друга стойност, различна от единичната цена или, при необходимост, сверяване на митническата стойност със стандартната стойност при внос. Сверяването на митническата стойност в никакъв случай не следва да се извършва чрез метод на изваждане, който би позволил да се намали или избегне прилагането на специфичните допълнителни мита.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 103 a (ново)
(103a)  За да се улесни развитието и растежа на икономиката, изградена на биологична основа, както и за да се предотвратят неблагоприятните въздействия върху пазара на Съюза за промишлени продукти на биологична основа, които в противен случай биха могли да възникнат, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че производителите на промишлени продукти на биологична основа имат достъп до сигурни доставки на селскостопански суровини на конкурентни в световен мащаб цени. Когато селскостопански суровини се внасят в Съюза без вносни тарифи за използване в производството на промишлени продукти на биологична основа, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че суровините се използват за декларираната цел.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 105
(105)  Митническата система дава възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Съюза. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Съюза незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Съюзът следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Съюза.
(105)  Митническата система дава възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Съюза. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Съюза незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Съюзът следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Съюза и на неговата политика на сътрудничество за развитие.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 107
(107)  Разпоредбите за отпускане на възстановявания при износ в трети държави, предвид разликата между цените в Съюза и на световния пазар, и попадащи в границите, поставени с поетите задължения по линия на СТО, следва да служат за осигуряване на участието на Съюза в международната търговия с определени продукти, попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Субсидираният износ следва да се подчинява на ограничения по отношение на стойността и количеството.
(107)  Възстановяванията при износ в трети държави, предвид разликата между цените в Съюза и на световния пазар, и попадащи в границите, поставени с поетите задължения по линия на СТО, следва да бъдат запазени като инструмент за управление на кризи за определени продукти, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, докато бъдещето на този инструмент не се реши в рамките на СТО въз основа на принципа на реципрочност. Следователно за бюджетния ред за възстановяванията при износ следва временно да се зададе стойност нула. Ако се използват, възстановяванията при износ следва да се подчиняват на ограничения по отношение на стойността и количеството и следва да не застрашават развитието на селскостопанските сектори и икономките на развиващите се страни.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 120
(120)  В съответствие с член 42 от Договора разпоредбите на Договора относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е определено от законодателството на Съюза в рамките на член 43, параграфи 2 и 3 от Договора и в съответствие с предвидената там процедура.
(120)  В съответствие с член 42 от Договора разпоредбите на Договора относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е определено от законодателството на Съюза в рамките на член 43, параграф 2 от Договора и в съответствие с предвидената там процедура.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 121 a (ново)
(121a)  Специфичните особености на селскостопанския сектор следва да бъдат взети по-добре под внимание при прилагането на законодателството на Съюза в областта на конкуренцията, най-вече за да могат организациите на производители, асоциациите на организации и междубраншовите организации да изпълняват поставените им задачи правилно и ефективно.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 121 б (ново)
(121б)  За да се осигури еднакво прилагане на разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до конкурентното право, и по този начин да се допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, Комисията следва да осигури тясното координиране на действията между различните национални органи в областта на конкуренцията. За тази цел Комисията следва да публикува насоки и ръководства за добри практики в помощ на различните национални органи в областта на конкуренцията, както и на предприятията в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор.
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 122
(122)  Следва да бъде разрешен специален подход в случай на организации на селскостопански производители или организации на производители или техни асоциации, чиято цел е съвместното производство или предлагане на пазара на селскостопански продукти или използването на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия изключват конкуренцията или застрашават постигането на целите, залегнали в член 39 от Договора.
(122)  Следва да бъде разрешен специален подход в случай на организации на производители или техни асоциации, чиято цел е съвместното производство или предлагане на пазара на селскостопански продукти или използването на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия изключват конкуренцията. Следва по-специално споразуменията, решенията и съгласуваните практики на тези организации да се считат за необходими с оглед на осъществяването на целите на ОСП, посочени в член 39 от Договора, и член 101, параграф 1 от Договора да не се прилага спрямо тези споразумения, освен ако не трябва да се преустанови конкуренцията. В този случай, процедурите, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г.относно прилагането на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора 1 , следва да се прилагат, а за всички процедури за възпрепятстване на конкуренцията тежестта за доказване следва да пада върху страната или органа, който го твърди.
1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО станаха съответно членове 101 и 102 от Договора.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 124
(124)  Правилното функциониране на единния пазар би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на Договора относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат и по отношение на селскостопанските продукти. В определени ситуации следва да се допускат изключения. В случаите, когато са в сила такива изключения, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предложени национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите членки и да предложи подходящи мерки.
(124)  Правилното функциониране на вътрешния пазар би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на Договора относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат и по отношение на селскостопанските продукти. В определени ситуации следва да се допускат изключения. В случаите, когато са в сила такива изключения, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предложени национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите членки и да предложи подходящи мерки.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 129
(129)  Държавите членки следва да могат да продължат да извършват национални плащания за черупкови плодове, както е предвидено понастоящем в член 120 от Регламент (EО) № 73/2009, за да се смекчат последиците от отделянето от производството на предишната схема на Съюза за подпомагане за черупковите плодове. За по-голяма яснота, тъй като посоченият регламент следва да бъде отменен, националните плащания следва да бъдат предвидени в настоящия регламент.
(129)  Държавите членки следва да могат да продължат да извършват национални плащания за черупкови плодове, както е предвидено в член 120 от Регламент (EО) № 73/2009, за да се смекчат последиците от отделянето от производството на предишната схема на Съюза за подпомагане за черупковите плодове. За по-голяма яснота, тъй като посоченият регламент следва да бъде отменен, националните плащания следва да бъдат предвидени в настоящия регламент.
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 131 a (ново)
(131a)  Данните, събрани от Системата за земеделска счетоводна информация, следва да бъдат взети предвид при формулирането на проучвания и изследвания с цел предотвратяване на кризи в различни сектори на селското стопанство, тъй като те отразяват дейността на земеделските стопанства. Тези данни следва да послужат за полезен инструмент за предотвратяване и управление на кризи.
Изменение 83
Предложение за регламент
Съображение 133
(133)  С цел да се реагира ефективно и ефикасно при опасност от смущения на пазара, причинени от значителни повишения или понижения на цените на вътрешния или външния пазар или на други фактори, засягащи пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки за съответния сектор, включително, когато е необходимо, мерки за разширяване или изменение на обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в рамките на настоящия регламент, или за временно преустановяване, изцяло или частично, на прилагането на вносните мита, включително за определени количества и/или периоди.
(133)  С цел да се реагира ефективно и ефикасно при смущения на пазара, причинени от значителни повишения или понижения на цените на вътрешния или външния пазар или от съществено увеличение на производствените разходи, или от други фактори, засягащи пазара, когато съществува вероятност това положение да продължи или да се влоши, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки за съответния сектор, включително, когато е необходимо, мерки за разширяване или изменение на обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в рамките на настоящия регламент, или за временно преустановяване, изцяло или частично, на прилагането на вносните мита, включително за определени количества и/или периоди.
Изменение 84
Предложение за регламент
Съображение 135
(135)  От предприятията,държавите членки и/или третите държави може да се изисква да предоставят информация за целите на прилагане на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, както и за изпълнение на международни споразумения, включително изискванията за нотифициране в рамките на тези споразумения. С цел да се гарантира хармонизиран, рационализиран и опростен подход, Комисията следва да бъде оправомощена да приема всички необходими мерки по отношение на предоставянето на информация. В този процес тя следва да отчита потребностите от данни и синергиите между потенциалните източници на данни.
(135)  От предприятията,държавите членки и/или третите държави може да се изисква да предоставят информация за целите на прилагане на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, както и за изпълнение на международни споразумения, включително изискванията за нотифициране в рамките на тези споразумения. С цел да се гарантира хармонизиран, рационализиран и опростен подход, Комисията следва да бъде оправомощена да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с необходимите мерки по отношение на предоставянето на информация. В този процес тя следва да отчита потребностите от данни и синергиите между потенциалните източници на данни и да гарантира спазването на принципа, според който личните данни могат да бъдат обработвани впоследствие по начин, който не отговаря на първоначално поставената при тяхното събиране цел, както е посочено в становището на Европейския надзорен орган по защита на данните, публикувано на 14 декември 2011 г. 1.
1 ОВ C 35, 9.2.2012 г., стр. 1.
Изменение 85
Предложение за регламент
Съображение 137
(137)  Приложимо е законодателството на Съюза относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.
(137)  Прилага се законодателството на ЕС в областта на защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2.
1ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
Изменение 86
Предложение за регламент
Съображение 139
(139)  С цел да се гарантира плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], към уредбата, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки, по-специално на мерките, необходими за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на предприятията.
(139)  С цел да се осигури плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007, към уредбата, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки, по-специално на мерките, необходими за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на предприятията.
Изменение 87
Предложение за регламент
Съображение 140
(140)  Използването на процедурата по спешност следва да бъде запазено за извънредни случаи, в които това се оказва необходимо за ефективно и ефикасно реагиране при опасност от смущения на пазара или при настъпване на пазарни смущения. Следва да бъде обоснован изборът на процедура по спешност и да бъдат определени случаите, в които следва да се използва процедурата по спешност.
(140)  Процедурата по спешност следва да бъде използвана за ефективно и ефикасно реагиране при някои смущения на пазара и при вредители, болести по животните и по растенията, загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията или с цел разрешаване на специфични проблеми.
Изменение 88
Предложение за регламент
Съображение 143
(143)  Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се налага в надлежно обосновани случаи поради наложителни причини за спешност във връзка с приемане, изменение или отмяна на предпазните мерки на Съюза, с временно преустановяване на използването на режима обработка под митнически контрол или режимите активно или пасивно усъвършенстване, ако е необходимо да се реагира незабавно на пазарната ситуация, и с разрешаването на специфични проблеми при неотложна ситуация, ако са необходими такива незабавни действия за справяне с проблемите.
(143)  Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се налага в надлежно обосновани случаи поради наложителни причини за спешност във връзка с приемане, изменение или отмяна на предпазните мерки на Съюза, с временно преустановяване на използването на режима обработка под митнически контрол или режимите активно или пасивно усъвършенстване, ако е необходимо да се реагира незабавно на пазарната ситуация.
Изменение 89
Предложение за регламент
Съображение 143 а
(143a)  Следва да се приемат предпазни мерки, по-конкретно когато селскостопанските продукти, внос от трети страни, не гарантират продоволствена сигурност и проследяемост на храните и не отговарят на всички санитарни и екологични изисквания, както и на условията за хуманно отношение към животните, въведени на вътрешния пазар, в случай на криза на пазарите или когато се установят неизпълнения на условията, посочени в удостоверенията за внос, по отношение на цени, количества или срокове. Този контрол върху спазването на условията за внос на селскостопански продукти следва да се осъществява чрез интегрирана система за контрол на вноса в Съюза в реално време.
Изменение 90
Предложение за регламент
Съображение 146
(146)  Съгласно Регламент (EС) № [COM(2010)799] няколко секторни мерки, в това число относно квотите за мляко, квотите за захар и други мерки в сектора на захарта и ограниченията по отношение на засаждането на лози, както и някои държавни помощи, ще изтекат в рамките на разумен период след влизането в сила на настоящия регламент. След отмяната на Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] съответните разпоредби следва да продължат да се прилагат до края на съответните схеми.
заличава се
Изменение 91
Предложение за регламент
Съображение 147
(147)  С цел да се гарантира плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], към разпоредбите на настоящия регламент, Комисията следва да бъде оправомощена да приема преходни мерки.
заличава се
Изменение 92
Предложение за регламент
Съображение 149
(149)  По отношение на договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти изложените в настоящия регламент мерки са обосновани при сегашните икономически обстоятелства на пазара на млякото и млечните продукти и предвид структурата на веригата на доставките. Поради това те следва да се прилагат достатъчно дълго (преди и след премахването на квотите за мляко), за да могат да имат пълен ефект. Предвид значителното им въздействие обаче, те все пак следва да са временни по характер и да подлежат на преразглеждане. Комисията следва да приеме доклади относно развитието на пазара на млякото, които да включват по-специално потенциалните стимули за насърчаване на селскостопанските производители да сключват споразумения за съвместно производство и които трябва да се представят съответно до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 2018 г.,
(149)  По отношение на договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти изложените в настоящия регламент мерки са обосновани при сегашните икономически обстоятелства на пазара на млякото и млечните продукти и предвид структурата на веригата на доставките. Поради това те следва да се прилагат достатъчно дълго (преди и след премахването на квотите за мляко), за да могат да имат пълен ефект. Предвид значителното им въздействие обаче, те все пак следва да са временни по характер и да подлежат на преразглеждане, с цел да се оцени тяхното функциониране и да се определи дали следва да продължат да бъдат прилагани. Комисията следва да приеме доклади относно развитието на пазара на млякото, които да включват по-специално потенциалните стимули за насърчаване на селскостопанските производители да сключват споразумения за съвместно производство и които трябва да се представят съответно до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 2018 г.,
Изменение 93
Предложение за регламент
Съображение 150 a (ново)
(150a)  Развитието на международните пазари, прирастът на населението в света и стратегическият характер на хранителните доставки на разумни цени за населението на Съюза ще окажат силно въздействие на обстановката, в която се развива европейското селско стопанство. Комисията следва да представи доклад на Парламента и на Съвета не по-късно от четири години след влизането в сила на настоящия регламент относно развитието на пазарите и бъдещето на механизмите за управление на селскостопанските пазари. Докладът следва да оцени доколко съществуващите механизми за управление на пазарите съответстват на новата международна обстановка и евентуално какви са възможностите за натрупването на стратегически запаси. Той трябва да бъде съпроводен с полезни предложения за дългосрочна стратегия на Съюза, с оглед на постигането на целите на член 39 от Договора.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2
2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, изброени в приложение I:
2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, изброени в приложение I към настоящия регламент:
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква й)
й) преработени плодове и зеленчуци, част X от приложение I;
й) преработени плодове и зеленчукови продукти, част X от приложение I;
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква м)
м) живи растения, част XIII от приложение I;
м) живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина, част XIII от приложение I;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ф)
ф) етилов алкохол, част XXI от приложение I;
ф) етилов алкохол от земеделски произход, част XXI от приложение I;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква x)
х) пчелни продукти, част XXII от приложение I;
х) пчелни продукти (не засяга българския текст), част XXII от приложение I;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3
3.  Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на ориза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел актуализиране на определенията, отнасящи се до сектора на ориза, посочени в част I от приложение II.
заличава се
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)
4a.  За целите на настоящия регламент „неблагоприятни климатични условия“ означава неблагоприятни метеорологични условия, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие, тоест явления като слана, градушка, поледица, дъжд или суша, причиняващи унищожаване или намаляване на продукцията с над 30 % спрямо средната годишна продукция на определен земеделски стопанин. Средната годишна продукция се изчислява въз основа на предходния тригодишен период или на средния размер за три години, въз основа на предходния петгодишен период, като се изключат годините с най-висока и най-ниска стойност.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 б (нова)
4б.  За целите на настоящия регламент „усъвършенствани системи за устойчивото производство“, „усъвършенствани методи за устойчивото производство“, „усъвършенствани мерки за устойчивото производство“ означават селскостопански практики, които отиват по-далеч от изискванията по отношение на кръстосаното спазване, предвидени в Дял VІ от Регламент (ЕС) № [...] (хоризонталния регламент за ОСП), и в процес на непрекъснато усъвършенстване за подобряване на управлението на естествените хранителни вещества, водния кръговрат и енергийните потоци, с цел намаляване на щетите, нанесени на околната среда, и на разхищението на невъзобновяеми енергийни източници, както и с цел поддържане на високо ниво на селскостопанските култури и животни, и на природното многообразие в производствените системи.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 4
Чрез актове за изпълнение Комисията може да извършва корекции на описанието на продуктите и позоваванията на позициите или подпозициите от Комбинираната номенклатура в настоящия регламент или други актове, приети съгласно член 43 от Договора, когато това е необходимо поради изменения на Комбинираната номенклатура. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, с цел да може да извършва корекции на описанието на продуктите и позоваванията на позициите или подпозициите от Комбинираната номенклатура в настоящия регламент, когато това е необходимо поради изменения на Комбинираната номенклатура.

Изменение 103
Предложение за регламент
Член 6 – буква а)
a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за сектора на бананите;
a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за сектора на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел определяне на пазарните години за посочените продукти.

заличава се
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 7
Член 7

Член 7

Референтни цени

Референтни цени

Определят се следните референтни цени:

1.  С оглед на прилагането на част ІІ, дял І, глава І и на част V, глава І, се определят следните референтни цени:
a) по отношение на сектора на зърнените култури ‐ 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;
a) по отношение на сектора на зърнените култури ‐ 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;
б) по отношение на неолющения ориз ‐ 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;
б) по отношение на неолющения ориз ‐ 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;
в) по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:
в) по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:
i) за бяла захар: 404,4 EUR/тон;
i) за бяла захар: 404,4 EUR/тон;
ii) за сурова захар: 335,2 EUR/тон.
ii) за сурова захар: 335,2 EUR/тон.
г) по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо ‐ 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член 18, параграф 8;
г) по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо ‐ 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член ;
д) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:
д) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:
i) 246,39 EUR на 100 kg ‐ за масло;
i) 246,39 EUR на 100 kg ‐ за масло;
ii) 169,80 EUR на 100 kg ‐ за обезмаслено мляко на прах;
ii) 169,80 EUR на 100 kg ‐ за обезмаслено мляко на прах;
е) по отношение на свинското месо ‐ 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине съгласно член 18, параграф 8, както следва:
е) по отношение на свинското месо ‐ 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине съгласно член 9a, както следва:
i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;
i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;
ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R.
ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R.
еа) по отношение на сектора на маслиновото масло:
i) 2 388 EUR/тон за маслиново масло „extra virgin“;
ii) 2 295 EUR/тон за необработено маслиново масло,
iii) 1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с 2 степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.
1a.  Референтите цени се преразглеждат редовно въз основа на обективни критерии, особено развитията в производството, производствените разходи, по-специално разходите за влаганите ресурси и тенденциите на пазара. При необходимост референтните цени се актуализират в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 43, параграф 2 от Договора.
Тези интервали за преразглеждане могат да се различават между отделните категории продукти и отчитат модела на нестабилност на цените за всяка категория продукти.

Изменение 106
Предложение за регламент
Член 9
Произход на отговарящите на условията продукти

Произход на отговарящите на условията продукти

Продуктите, които отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за частно складиране, са с произход от Съюза. Освен това, ако са получени от селскостопански култури, тези култури, трябва да са добити в Съюза, а ако са получени от мляко, това мляко трябва да е произведено в Съюза.

Продуктите, които отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за частно складиране, са с произход от Съюза. Освен това, ако са получени от селскостопански култури, тези култури, трябва да са добити в Съюза, а ако са животински продукти целият производствен процес е проведен в Съюза.

Изменение 107
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a

Скали на Съюза и инспекции

1.  Скалите на Съюза за класификация на кланични трупове се прилагат в съответствие с правилата, определени в приложение ІІІа, в следните сектори:
a) говеждо и телешко месо, по отношение на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък;
б) свинско месо, по отношение на кланични трупове на свине, различни от използваните за разплод.
В сектора на овчето месо и козето месо държавите членки могат да прилагат скала на Съюза за класификация на кланични трупове по отношение на кланични трупове на овце, в съответствие с правилата, определени в буква В от приложение ІІІа.

2.  Инспекциите на място във връзка с класификацията на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и овце се извършват от името на Съюза от инспекционен комитет на Съюза, съставен от експерти на Комисията и експерти, назначени от държавите членки. Този комитет се отчита пред Комисията и държавите членки за извършените инспекции.
Съюзът поема разходите, произтичащи от извършените инспекции.

Изменение 108
Предложение за регламент
Член 10
Член 10

Член 10

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при изисквания и условия, които следва да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 18 и 19:

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти в зависимост от условията, установени в настоящия раздел, и от евентуалните допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 18 и 19:

a) обикновена пшеница, ечемик и царевица;
a) обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик и царевица;
б) неолющен ориз;
б) неолющен ориз;
в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;
в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;
г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 82 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;
г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 82 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;
д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасления сух екстракт.
д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасления сух екстракт.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 11
Член 11

Член 11

Период на публична интервенция

Периоди на публична интервенция

Публична интервенция е налице за:

Публична интервенция е налице за продуктите, посочени в член 10 през цялата година.

a) обикновена пшеница, ечемик и царевица ‐ от 1 ноември до 31 май;
б) неолющен ориз ‐ от 1 април до 31 юли;
в) говеждо и телешко месо ‐ през цялата пазарна година;
г) масло и обезмаслено мляко на прах ‐ от 1 март до 31 август;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 12
Член 12

Член 12

Откриване и закриване на публичната интервенция

Откриване и закриване на публичната интервенция

1.   През периодите, посочени в член 11, публичната интервенция:
1.  Публичната интервенция:
a) се открива за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;
a) се открива за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;
б) може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за ечемик, царевица и неолющен ориз (включително специфични сортове или видове неолющен ориз), ако пазарната ситуация го изисква; Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2;
б) се открива от Комисията, чрез актове за изпълнение, за твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз (включително специфични сортове или видове неолющен ориз), ако пазарната ситуация го изисква; Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2;
в) може да бъде открита от Комисията, чрез други актове за изпълнение, за сектора на говеждото и телешкото месо, ако средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава членка или регион на държава членка въз основа на приетата съгласно член 18, параграф 8 скала на Съюза за класификация на кланични трупове за представителен период, приет съгласно член 19, буква a), е била под 1 560 EUR/тон.
в) се открива от Комисията, чрез други актове за изпълнение, които са приети без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, за сектора на говеждото и телешкото месо, ако средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава членка или регион на държава членка въз основа на приетата съгласно член 9a скала на Съюза за класификация на кланични трупове за представителен период, определен съгласно член член 7, параграф 1, буква г, е била под 90 % от референтната цена, определена в член 7, параграф 1, буква г).
2.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да закрие публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато през представителен период, приет съгласно член 19, буква a), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в).
2.  Чрез актове за изпълнение, които са приети без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, Комисията закрива публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато през представителен период, приет съгласно член 19, буква a), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в).
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 13
Член 13

Член 13

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

1.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, буква a), изкупуването се извършва на фиксирана цена в рамките на следните ограничения за всеки период, посочен в член 11:
1.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, буква a), изкупуването се извършва на фиксираната цена, определена в член 14, параграф 2, в рамките на следните ограничения за всеки период, посочен в член 11:
a) за обикновена пшеница ‐ 3 млн. тона;
a) за обикновена пшеница ‐ 3 млн. тона;
б) за масло ‐ 30 000 тона;
б) за масло ‐ 70.000 тона;
в) за обезмаслено мляко на прах: ‐ 109 000 тона.
в) за обезмаслено мляко на прах: ‐ 109 000 тона.
2.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена:
2.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена:
a) за количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи ограниченията, посочени в параграф 1,
a) за количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи ограниченията, посочени в параграф 1,
б) за ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо.
б) за твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо.
В специални и надлежно обосновани случаи, чрез актове за изпълнение Комисията може да ограничи тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или, при спазване на условията по член 14, параграф 2, да определи изкупните цени при публична интервенция за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

В специални и надлежно обосновани случаи, чрез актове за изпълнение Комисията може да ограничи тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или, при спазване на условията по член 14, параграф 2, да определи изкупните цени при публична интервенция за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 113
Предложение за регламент
Член 14
Член 14

Член 14

Публични интервенционни цени

Публични интервенционни цени

1.  Публична интервенционна цена означава:
1.  Публична интервенционна цена означава:
a) цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена, или
a) цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена, или
б) максималната цена, на която могат да се изкупуват продуктите, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.
б) максималната цена, на която могат да се изкупуват продуктите, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.
2.  Равнището на публичната интервенционна цена:
2.  Равнището на публичната интервенционна цена:
a) за обикновена пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответните референтни цени, определени в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава съответните референтни цени при изкупуване чрез тръжна процедура;
a) за обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответните референтни цени, определени в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава съответните референтни цени при изкупуване чрез тръжна процедура;
б) за масло е равно на 90 % от референтната цена, определена в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава 90 % от референтната цена при изкупуване чрез тръжна процедура;
б) за масло е равно на 90 % от референтната цена, определена в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава 90 % от референтната цена при изкупуване чрез тръжна процедура;
в) за говеждо и телешко месо не може да надвишава цената, посочена в член 12, параграф 1, буква в).
в) за говеждо и телешко месо не може да надвишава 90 % от референтната цена, определена в член 7, параграф 1, буква г).
3.  Публичните интервенционни цени, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството, за обикновената пшеница, ечемика, царевицата и неолющения ориз. Освен това, като се отчита необходимостта да се гарантира ориентирането на производството към определени сортове неолющен ориз, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел да определя увеличения и намаления на публичната интервенционна цена.
3.  Публичните интервенционни цени, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството, за обикновената пшеница, твърдата пшеница, соргото, ечемика, царевицата и неолющения ориз.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 15
Член 15

Член 15

Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция

Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция

Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:

1.  Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:
a) да се избегнат всякакви смущения на пазара,
a) да се избегнат всякакви смущения на пазара,
б) да се осигури равен достъп до продуктите и равнопоставеност на купувачите, и
б) да се осигури равен достъп до продуктите и равнопоставеност на купувачите, и
в) да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора.
в) да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора.
Продуктите могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установена в Регламент (EС) № […], ако споменатата схема предвижда това. В такъв случай счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2.

2.  Продуктите могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установена в Регламент (EС) № […]. В такъв случай счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2.
2a.  Всяка година Комисията оповестява публично условията, при които публичните интервенционни запаси са били пласирани през предходната година.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1
Помощ за частно складиране може да се отпуска за следните продукти, при спазване на условията, определени в настоящия раздел, и на допълнителните изисквания и условия, които се приемат от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 17‐19:

Помощ за частно складиране може да се отпуска за следните продукти, в съответствие с условията, определени в настоящия раздел, и евентуалните допълнителни изисквания и с условия, които се приемат от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 17‐19:

Изменение 116
Предложение за регламент
Член 16 – буква б)
б) маслиново масло;
б) маслиново масло и трапезни маслини;
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 16 – буква д а (нова)
да) сирена.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 17
Член 17

Член 17

Условия за отпускане на помощ

Условия за отпускане на помощ

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, когато е необходимо, за да се осигури прозрачност на пазара, за определяне на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита средните пазарни цени, регистрирани в Съюза, и референтните цени за съответните продукти или необходимостта да се реагира на особено трудна пазарна ситуация или икономически развития в сектора в една или повече държави членки.
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, когато е необходимо, за да се осигури прозрачност на пазара, за определяне на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита:
a) средните пазарни цени, регистрирани в Съюза, и референтните цени и производствените разходи за съответните продукти и/или
б) необходимостта да се реагира своевременно на особено трудна пазарна ситуация или икономически развития, при което едното или и двете имат значително влияние върху маржовете на печалба на производителите в една или повече държави членки и/или
ба) специфичния характер на определени сектори или сезонния характер на производството в някои държави членки.
2.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита условията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
2.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита условията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията определя предвидената в член 16 помощ за частно складиране предварително или чрез тръжни процедури. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията определя предвидената в член 16 помощ за частно складиране предварително или чрез тръжни процедури. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да ограничи предоставянето на помощ за частно складиране или да определи помощта за частно складиране за държава-членка или регион от държава-членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да ограничи предоставянето на помощ за частно складиране или да определи помощта за частно складиране за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени и маржовете на печалба на заявителите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
Изменение 119
Предложение за регламент
Част ІI – Дял І – Глава І – Раздел 3 а (нов)
РАЗДЕЛ 3а

координиране на операциите за временно изтегляне от пазара
Член 17а

Координиране на операциите за временно изтегляне от пазара

1.  С цел да се предотврати сериозен дисбаланс на пазарите или да се възстанови нормалното им функциониране в случай на сериозно затруднение, асоциациите на организации на производители в един от секторите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, считани за представителни по смисъла на член 110 от настоящия регламент, могат да въведат и активират система, установяваща координиране на временното изтегляне от пазара, осъществено от техните членове.
Тези разпоредби се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на част IV от настоящия регламент и не попадат в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора.

2.  Когато една асоциация на организации на производители вземе решение да активира системата, тази система се налага на всички нейни членове.
3.  Системата се финансира от:
a) финансови вноски от организациите членки и/или от самата асоциация на организации на производители и, когато е приложимо;
б) финансова помощ от Съюза, посочена в член 8, според условията, определени от Комисията, съгласно член 18, параграф 9а, буква в), която във всеки случай не може да надвишава 50 % от общите разходи.
4.  Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да гарантира, че системата действа съобразно целите на ОСП и че тя не накърнява правилното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 120
Предложение за регламент
Част ІI – Дял І – Глава І – Раздел 4 – заглавие
РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ И СИСТЕМА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА

Изменение 121
Предложение за регламент
Член 18
Член 18

Член 18

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐9 от настоящия член.
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐9 от настоящия член.
2.  Като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори, Комисията може да приема чрез делегирани актове изискванията и условията, на които трябва да отговарят продуктите, изкупувани на базата на публична интервенция и складирани в рамките на системата на отпускане на помощ за частно складиране, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент. Целта на споменатите изисквания и условия е да се гарантира допустимостта и качеството на изкупените и складирани продукти по отношение на групите качества, класовете на качество, категориите, количествата, опаковката, етикетирането, максималната възраст, съхраняването, етапа на обработка на продуктите, за които се отнася публичната интервенционна цена и помощта за частно складиране.
2.  Като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори, Комисията може да приема чрез делегирани актове изискванията и условията, на които трябва да отговарят продуктите, изкупувани на базата на публична интервенция и складирани в рамките на системата на отпускане на помощ за частно складиране, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент. Целта на споменатите изисквания и условия е да се гарантира допустимостта и качеството на изкупените и складирани продукти по отношение на групите качества, класовете на качество, категориите, количествата, опаковката, етикетирането, максималната възраст, съхраняването, етапа на обработка на продуктите, за които се отнася публичната интервенционна цена и помощта за частно складиране.
3.  Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на зърнените култури и неолющения ориз, Комисията може да приема чрез делегирани актове увеличенията и намаленията на цената по причини, свързани с качеството, както е посочено в член 14, параграф 3, по отношение на изкупуването и продажбите на обикновена пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз.
3.  Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на зърнените култури и неолющения ориз, Комисията може да приема чрез делегирани актове увеличенията и намаленията на цената по причини, свързани с качеството, както е посочено в член 14, параграф 3, по отношение на изкупуването и продажбите на обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица и неолющен ориз.
3a.  Като отчете характерната сезонния и/или специфичния характер на определени стопанства в някои държави членки или региони, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, установяващи различни обективни условия и уреждащи факторите, оправдаващи задействането на частното складиране.
4.  Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на говеждо и телешко месо, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила, свързани със задължението на разплащателните агенции за обезкостяване на цялото количество говеждо месо след приемането му и преди поставянето му на склад.
4.  Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на говеждо и телешко месо, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила, свързани със задължението на разплащателните агенции за обезкостяване на цялото количество говеждо месо след приемането му и преди поставянето му на склад.
5.  Като се отчита разнообразието от ситуации, свързани със складирането на интервенционни запаси в Съюза, и с цел да се гарантира подходящ достъп на операторите до публичната интервенция, Комисията приема чрез делегирани актове:
5.  Като се отчита разнообразието от ситуации, свързани със складирането на интервенционни запаси в Съюза, и с цел да се гарантира подходящ достъп на операторите до публичната интервенция, Комисията приема чрез делегирани актове:
a) изискванията, на които трябва да отговарят местата за интервенционно складиране на продуктите, изкупувани по линия на системата, правилата относно минималния складов капацитет на местата за складиране и техническите изисквания за запазване на приетите продукти в добро състояние и за тяхното пласиране в края на периода на складиране;
a) изискванията, на които трябва да отговарят местата за интервенционно складиране на продуктите, изкупувани по линия на системата, правилата относно минималния складов капацитет на местата за складиране и техническите изисквания за запазване на приетите продукти в добро състояние и за тяхното пласиране в края на периода на складиране;
б) правилата относно продажбата на малки количества, останали на склад в държавите членки, която се извършва на тяхна отговорност, като се прилагат същите процедури, като прилаганите от Съюза; и правилата за директна продажба на количества, които повече не могат да бъдат преопаковани или са с влошено качество;
б) правилата относно продажбата на малки количества, останали на склад в държавите членки, която се извършва на тяхна отговорност, като се прилагат същите процедури, като прилаганите от Съюза; и правилата за директна продажба на количества, които повече не могат да бъдат преопаковани или са с влошено качество;
в) правилата относно складирането на продукти във и извън държавата-членка, която отговаря за тях и за обработката на тези продукти по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или налагани в рамките на ОСП.
в) правилата относно складирането на продукти във и извън държавата-членка, която отговаря за тях и за обработката на тези продукти по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или налагани в рамките на ОСП.
ва) условията, при които може да се реши продуктите, които се обхващат от договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани;
6.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта за частно складиране оказва желаното въздействие върху пазара, чрез делегирани актове Комисията:
6.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта за частно складиране оказва желаното въздействие върху пазара, чрез делегирани актове Комисията:
a) приема мерки за намаляване на подлежащия на плащане размер на помощта, когато складираното количество е по-малко от договореното количество;
a) приема мерки за намаляване на подлежащия на плащане размер на помощта, когато складираното количество е по-малко от договореното количество;
б) може да определя условията за предоставяне на авансово плащане.
б) може да определя условията за предоставяне на авансово плащане.
7.  Като се отчитат правата и задълженията на операторите, които участват в публична интервенция или частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
7.  Като се отчитат правата и задълженията на операторите, които участват в публична интервенция или частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
a) използването на тръжни процедури, гарантиращи равен достъп до продуктите и равнопоставеност между операторите;
a) използването на тръжни процедури, гарантиращи равен достъп до продуктите и равнопоставеност между операторите;
б) допустимостта на операторите;
б) допустимостта на операторите;
в) задължението за предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на операторите.
в) задължението за предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на операторите.
7a.  Като се вземат предвид техническите промени и потребностите на секторите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за адаптиране и актуализиране на разпоредбите, свързани с класификацията, идентифицирането и представянето на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, кланични трупове на свине и кланични трупове на овце, определени в приложение ІІІа.
7б.  Като се отчита необходимостта от стандартизиране на представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране в секторите съответно на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето месо, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове:
a) за определяне на разпоредби, свързани с класификацията, оценяването (включително чрез автоматизирани техники за оценка), представянето, съдържанието, идентифицирането и измерването на постно месо, както и маркирането на кланични трупове;
б) за определяне на правила за изчисляване на средните цени в Съюза и задълженията на операторите да представят информация за кланичните трупове на говеда, свине и овце, по-специално по отношение на пазарните и представителните цени.
7в.  Като отчита специфичните характеристики, съществуващи в рамките на Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да определя дерогации от разпоредбите, и по-специално:
a) за предвиждане на дерогации, които да могат да се предоставят от държавите членки на кланици, където се колят малък брой животни от рода на едрия рогат добитък;
б) за разрешаване на държавите членки да не прилагат скалата за класификация на кланични трупове на свине и да използват критерии за оценка в допълнение към теглото и очакваното съдържание на постно месо.
7г.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че инспекционният комитет на Съюза изпълнява своите цели, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, определящи отговорностите и състава на този комитет.
8.  Като се отчита необходимостта от стандартизиране на представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за намеса на пазара под формата на публична интервенция и помощ за частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове скали на Съюза за класификация на кланичните трупове в следните сектори:
a) говеждо и телешко месо,
б) свинско месо,
в) овче и козе месо.
9.  Като се отчита необходимостта да се гарантира точността и надеждността на класификацията на кланичните трупове, Комисията може да предвиди чрез делегирани актове разпоредби за преглед на прилагането на класификацията на кланичните трупове в държавите членки, извършван от комитет на Съюза, съставен от експерти от Комисията и експерти, назначени от държавите членки. В споменатите разпоредби може да се предвижда разходите, произтичащи от дейността по прегледа, да се поемат от Съюза.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 9 а (нов)
9a.  Като се отчита необходимостта от осигуряване на правилното функциониране на системата за координиране на временното изтегляне от пазара, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, определящи изискванията, на които трябва да отговаря системата, и по-специално:
a) общите условия за активиране и функциониране;
б) изискванията, на които асоциациите на организации на производители трябва да отговарят за прилагането на системата;
в) приложимите правила за нейното финансиране, по-специално условията, при които Комисията е тази, която решава дали може или не може да бъде отпуснато финансиране от Общността, предназначено за помощ за частно складиране, на асоциациите на организации на производители;
г) правилата, позволяващи да се гарантира, че значително количество от продуктите, което иначе би било налично, не е блокирано от системата.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 19
Член 19

Член 19

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки с цел постигане на еднакво прилагане на настоящата глава в Съюза. Тези правила могат да се отнасят по-специално до следното:

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки с цел постигане на еднакво прилагане на настоящата глава в Съюза. Тези правила могат да се отнасят по-специално до следното:

a) представителните периоди, пазарите и пазарните цени, необходими за прилагане на настоящата глава;
a) представителните периоди, пазарите, пазарните цени и промените на маржовете на печалба, необходими за прилагане на настоящата глава;
б) процедурите и условията за доставка на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, транспортните разходи, които се поемат от оферента, приемането на продуктите от разплащателните агенции и плащането;
б) процедурите и условията за доставка на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, транспортните разходи, които се поемат от оферента, приемането на продуктите от разплащателните агенции и плащането;
в) различните операции, свързани с процеса на обезкостяване за сектора на говеждото и телешкото месо;
в) различните операции, свързани с процеса на обезкостяване за сектора на говеждото и телешкото месо;
г) всяко разрешение за складиране извън територията на държавата-членка, в която са изкупени и складирани продуктите;
г) всяко разрешение за складиране извън територията на държавата-членка, в която са изкупени и складирани продуктите;
д) условията за продажба или пласиране на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад, последващото използване или местоназначението на освободените продукти, включително процедурите във връзка с продуктите, предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, в това число прехвърлянията между държавите членки;
д) условията за продажба или пласиране на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад, последващото използване или местоназначението на освободените продукти, включително процедурите във връзка с продуктите, предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, в това число прехвърлянията между държавите членки;
е) сключването и съдържанието на договорите между компетентния орган на държавата-членка и заявителите;
е) сключването и съдържанието на договорите между компетентния орган на държавата-членка и заявителите;
ж) поставянето и държането под режим на частно складиране и изваждането от склад;
ж) поставянето и държането под режим на частно складиране и изваждането от склад;
з) продължителността на периода на частно складиране и условията, при които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;
з) продължителността на периода на частно складиране и условията, при които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;
и) условията, при които може да се реши продуктите, които се обхващат от договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани;
й) правилата във връзка с процедурите, които следва да се следват при изкупуване на фиксирана цена или при отпускане на помощ за частно складиране на фиксирана цена;
й) правилата във връзка с процедурите, които следва да се следват при изкупуване на фиксирана цена или при отпускане на помощ за частно складиране на фиксирана цена;
к) използването на тръжни процедури, както за публична интервенция, така и за частно складиране, по-специално по отношение на:
к) използването на тръжни процедури, както за публична интервенция, така и за частно складиране, по-специално по отношение на:
i) подаването на оферти или тръжни предложения и минималното количество за една заявка или тръжно предложение, и
i) подаването на оферти или тръжни предложения и минималното количество за една заявка или тръжно предложение, и
ii) подбор на оферти, гарантиращ, че се отдава предпочитание на тези, които са най-благоприятни за Съюза, като същевременно се дава възможност да не последва задължително възлагане на договор.
ii) подбор на оферти, гарантиращ, че се отдава предпочитание на тези, които са най-благоприятни за Съюза, като същевременно се дава възможност да не последва задължително възлагане на договор.
ка) практическите правила за маркиране на класифицираните кланични трупове;
кб) прилагането на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце, по-специално по отношение на:
i) съобщаването на резултатите от класификацията;
ii) проверките, докладите от инспекциите и последващите действия;
кв) инспекциите на място във връзка с класификацията и отчитането на цените на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и на овце от името на Съюза от инспекционния комитет на Съюза;
кг) практическите правила за изчисляване от Комисията на среднопретеглената цена в Съюза за кланични трупове на говеда, свине и овце;
кд) процедурите за определяне от държавите членки на квалифицирани класификатори на кланични трупове на възрастни говеда и овце.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 124
Предложение за регламент
Част ІI – Дял І – Глава ІІ – Раздел 1
РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 1

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ХРАНА

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ХРАНА И ХРАНИТЕЛНИТЕ НАВИЦИ НА ДЕЦАТА

Член 20а

Целева група

Схемите за подпомагане, предназначени за подобряване на достъпа до храна и на хранителните навици на децата, са насочени към децата, които редовно посещават начални или средни училища, както и детски градини и други предучилищни и извънучилищни заведения, управлявани или признати от компетентните органи на държавите членки.

Изменение 125
Предложение за регламент
Част ІІ – Дял І – Глава 2 – раздел 1 – подраздел 1 – заглавие
ПОДРАЗДЕЛ 1

ПОДРАЗДЕЛ 1

ПЛОДОВЕ В УЧИЛИЩАТА

СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧИЛИЩАТА

Изменение 126
Предложение за регламент
Член 21
Член 21

Член 21

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата

1.  При условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 22 и 23, се отпуска помощ от Съюза за:
1.  При условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 22 и 23, се отпуска помощ от Съюза за:
a) предоставяне на децата в учебните заведения, в това число детски градини, други предучилищни заведения, начални и средни училища, на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите; и
a) предоставяне на децата в заведенията, посочени в член 20а, на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите; както и
б) някои свързани с това разходи за логистика и разпространение, оборудване, популяризиране, наблюдение, оценка и съпътстващи мерки.
б) някои свързани с това разходи за логистика и разпространение, оборудване, популяризиране, наблюдение, оценка и съпътстващи мерки.
2.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата, разработват на национално или на регионално равнище предварителна стратегия за нейното прилагане. Те предвиждат също така съпътстващите мерки, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.
2.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата, разработват на национално или на регионално равнище предварителна стратегия за нейното прилагане( не засяга българския текст). Те предвиждат също така съпътстващите мерки, които могат да включват информация относно мерки за обучение за здравословно хранене, местните хранителни вериги и борбата с разхищението на храни, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.
3.  При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват сезон, наличност на продуктите или екологични съображения. В това отношение държавите членки могат да отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза.
3.  При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват ползи за здравето и околната среда, сезон, сорт или наличност на продуктите, като се отдава приоритет на местните хранителни вериги. В това отношение държавите членки отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза.
4.  Помощта от Съюза, посочена в параграф 1:
4.  Помощта от Съюза, посочена в параграф 1:
a) не превишава 150 млн. EUR за една учебна година; или
a) не превишава 150 млн. EUR за една учебна година; или
б) не превишава 75 % от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони и в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора; както и
б) не превишава 75 % от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, както и в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006; както и
в) не покрива разходи, различни от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1.
в) не покрива разходи, различни от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1.
4a.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1 се предоставя на всяка държава членка въз основа на обективни критерии, основаващи се на съотношението на броя на децата на възраст от шест до десет години, посещаващи учебните заведения, определени в член 20а. Същевременно всяка от участващите в схемата държави членки получава най-малко 175 000 EUR помощ от Съюза. Те подават заявления за помощ от Съюза всяка година във основа на своята стратегия. След подаване на заявления от държавите членки Комисията взема решение по окончателните суми в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити.
5.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват плодове. Въпреки това, ако държава-членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска, при условие че се спазват предвидените в параграф 4, буква б) граници на съотношението на помощта от Съюза към цялостното национално участие. В този случай държавата-членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.
5.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват плодове и зеленчуци. Въпреки това, ако държава-членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска, при условие че се спазват предвидените в параграф 4, буква б) граници на съотношението на помощта от Съюза към цялостното национално участие. В този случай държавата-членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.
6.  Държавите-членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.
6.  Държавите-членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.
7.  Схемата на Съюза за предлагане на плодове в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на плодове в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.
7.  Схемата на Съюза за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.
8.  Съюзът може също така да финансира по член 6 от Регламент (ЕС) № […] относно финансирането, управлението и наблюдението на Общата селскостопанска политика мерки за информиране, наблюдение и оценка, свързани със схемата за предлагане на плодове в училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.
8.  Съюзът може също така да финансира по член 6 от Регламент (ЕС) № […] относно финансирането, управлението и наблюдението на Общата селскостопанска политика мерки за информиране, наблюдение и оценка, свързани със схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.
8a.  Участващите държави членки оповестяват публично на местата за разпространение своето участие в схемата за подпомагане, като популяризират субсидиращата роля на Съюза.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 22
Член 22

Член 22

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐4 от настоящия член.
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐4 от настоящия член.
2.  Като се отчита необходимостта да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, Комисията може да приемa чрез делегирани актове правила относно:
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективността на схемата при постигането на заложени в нея цели, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
a) продуктите, които не са допустими за схемата, като се вземат предвид хранителните аспекти;
a) продуктите, които не са допустими за схемата, като се вземат предвид хранителните аспекти;
б) целевата група на схемата;
б) целевата група на схемата;
в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;
в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;
г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ.
г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ.
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
a) обективните критерии за разпределение на помощта между държавите членки, индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления;
a) допълнителните критерии за индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ;
б) допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи;
б) допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи;
в) наблюдението и оценката.
в) наблюдението и оценката.
4.  Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността за схемата, чрез делегирани актове Комисията може да изисква от участващите държави-членки да популяризират субсидиращата роля на схемата.
4.  Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата, чрез делегирани актове Комисията може да установи условията, според които държавите членки да заявят публично своето участие в схемата за подпомагане и факта, че тя е субсидирана от Съюза.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 23
Член 23

Член 23

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема всички необходими мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение по-специално на:

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение на:

a) окончателното разпределение на помощта между участващите държави членки в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити;
a) окончателното разпределение на помощта между участващите държави членки в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити;
б) заявленията за помощ и плащанията;
б) заявленията за помощ и плащанията;
в) методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата.
в) методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 129
Предложение за регламент
Член 24
Член 24

Член 24

Доставка на млечни продукти на децата

Помощи за доставка на мляко и млечни продукти на децата

1.  Отпуска се помощ от Съюза за предоставяне на някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти на децата в учебните заведения.
1.  При условията, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 25 и 26, се отпуска помощ от Съюза за предоставяне на децата в заведенията, посочени в член 20a, на мляко и млечни продукти, попадащи в обхвата на кодове по КН 0401, 0403, 0404 90 и 0406 или КН код 2202 90.
2.  Държавите-членки, които желаят да участват в схемата, предварително разработват на национално или на регионално равнище стратегия за нейното прилагане.
2.  Държавите-членки, които желаят да участват в схемата, предварително разработват на национално или на регионално равнище стратегия за нейното прилагане. Те предвиждат също така съпътстващите мерки, които могат да включват информация относно мерки за обучение за здравословно хранене, местните хранителни вериги и борбата с разхищението на храни, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.
2a.  При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на мляко и млечни продукти, които са допустими съгласно тяхната съответна схема в съответствие с правилата, приети от Комисията съгласно член 25.
2б.  Помощта от Съюза, посочена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват мляко или млечни продукти. Въпреки това, ако държава членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска. В този случай държавата членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.
3.  Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.
3.  Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.
3a.  Схемата на Съюза за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.
4.  Мерките за определяне на помощта от Съюза за всички категории мляко се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от Договора.
5.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.
5.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.
5a.  Участващите държави членки оповестяват публично на местата за разпространение своето участие в схемата за подпомагане, като популяризират субсидиращата роля на Съюза.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 25
Член 25

Член 25

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐4 от настоящия член.
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐4 от настоящия член.
2.  Като се отчита развитието в моделите на консумация на млечни продукти и нововъведенията и промените на пазара на млечни продукти и като се вземат предвид хранителните аспекти, чрез делегирани актове Комисията определя продуктите, които са допустими за схемата, и приема правила относно националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата;
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективността на схемата при постигането на заложени в нея цели, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:
a) продуктите, които са допустими за схемата в съответствие с разпоредбите, определени в член 24, параграф 1, и като се вземат предвид хранителните аспекти;
б) целевата група на схемата;
в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;
г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ;
д) наблюдението и оценката.
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че на условията за получаване на помощта отговарят подходящите бенефициери и заявители, чрез делегирани актове Комисията приема условията за отпускане на помощта.
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че на условията за получаване на помощта отговарят подходящите бенефициери и заявители, чрез делегирани актове Комисията приема условията за отпускане на помощта.
Като се отчита необходимостта да се гарантира спазването на задълженията от страна на заявителите, чрез делегирани актове Комисията приема мерки относно предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта.

Като се отчита необходимостта да се гарантира спазването на задълженията от страна на заявителите, чрез делегирани актове Комисията приема мерки относно предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта.

4.  Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата за помощ, чрез делегирани актове Комисията може да изисква от учебните заведения да информират за субсидиращата роля на схемата.
4.  Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата, чрез делегирани актове Комисията може да установи условията, според които държавите членки да гарантират публичността на своето участие в схемата за подпомагане и да популяризират субсидиращата роля на Съюза.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 26
Член 26

Член 26

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема всички необходими мерки по отношение по-специално на:

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение на:

a) процедурите за гарантиране спазването на максималното количество, което отговаря на условията за отпускане на помощ;
a) процедурите за гарантиране спазването на максималното количество, което отговаря на условията за отпускане на помощ;
б) одобрение на заявителите, заявленията за помощ и плащанията;
б) заявленията за помощ и плащанията;
в) методите за популяризиране на схемата.
в) методите за популяризиране на схемата;
ва) определяне на помощта за всички категории мляко и млечни продукти, като се отчита необходимостта да се насърчават в достатъчна степен доставките на млечни продукти за заведенията, посочени в член 20а.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 132
Предложение за регламент
Член 26 а (нов)
Член 26а

Схема за предлагане в училищата на маслиново масло и трапезни маслини

В срок до ...* Европейската комисия разглежда възможността за предлагане на схема за маслиновото масло и трапезните маслини, подобна на схемите за насърчаване на консумацията на млечни продукти и продукти от плодове и зеленчуци в училищата. Държавите членки ще могат да решават на доброволна основа дали да се присъединят към такава схема и дали да се възползват от финансиране на ЕС от същия порядък като при съществуващите схеми.

* една година след влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 27
Член 27

Член 27

Помощ за организации на оператори

Програми за подпомагане на сектора на маслиновото масло и на трапезните маслини

1.  Съюзът финансира тригодишни работни програми, които да се изготвят от организациите на оператори, определени в член 109, в една или повече от следните области:
1.  Съюзът финансира тригодишни работни програми, които да се изготвят от организациите на производители, признати съгласно член 106, или междубраншовите организации, признати съгласно член 108, в една или повече от следните области:
-a) наблюдение и управление на пазара в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;
a) подобряване на въздействието върху околната среда при отглеждане на маслини;
a) подобряване на въздействието върху околната среда при отглеждане на маслини;
aa) подобряване на конкурентоспособността на отглеждането на маслини чрез модернизация и преструктуриране;
б) подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини;
б) подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини;
в) системата за проследяване, сертифицирането и запазване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално контрол на качеството на маслиновите масла, продавани на крайните потребители, под ръководството на националните администрации.
в) системата за проследяване, сертифицирането и запазване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално контрол на качеството на маслиновите масла, продавани на крайните потребители, под ръководството на националните администрации.
ва) разпространяване на информация относно мерките, осъществявани от организациите на производители или междубраншовите организации с цел подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини.
2.  Финансирането от страна на Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, е:
2.  Финансирането от страна на Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, е:
a) 11 098 000 EUR годишно за Гърция;
a) 11 098 000 EUR годишно за Гърция;
б) 576 000 EUR годишно за Франция; и
б) 576 000 EUR годишно за Франция; и
в) 35 991 000 EUR годишно за Италия.
в) 35 991 000 EUR годишно за Италия.
2a.  Държави членки, различни от изброените в параграф 2, могат да използват частично или изцяло наличното финансиране в обхвата на финансовите рамки, установени в член 14 от Регламент [XXXX/XXXX] на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопанските производители с цел финансиране на работните програми, посочени в параграф 1.
3.  Максималното финансиране от страна на Съюза за работните програми, посочени в параграф 1, е равно на сумите, които държавите членки са удържали. Максималното финансиране на допустимите разходи е:
3.  Максималното финансиране от страна на Съюза за работните програми, посочени в параграф 1, е равно на сумите, които държавите членки са удържали. Максималното финансиране на допустимите разходи е:
a) 75 % за дейности в областите, посочени в параграф 1, буква а);
a) 75 % за дейности в областите, посочени в параграф 1, букви -a), a) и aa);
б) 75 % за инвестиции в дълготрайни активи и 50 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква б);
б) 75 % за инвестиции в дълготрайни активи и 50 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква б);
в) 75 % за работните програми, провеждани в минимум три трети държави или непроизвеждащи държави членки от одобрени организации на оператори от минимум две произвеждащи държави членки в областите, посочени в параграф 1, буква в), и 50 % за другите дейности в тези области.
в) 75 % за работните програми, провеждани в минимум три трети държави или непроизвеждащи държави членки от одобрени организации на оператори от минимум две произвеждащи държави членки в областите, посочени в параграф 1, букви в) и ва), и 50 % за другите дейности в тези области.
Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането от Съюза.

Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането от Съюза.

Изменение 134
Предложение за регламент
Член 28
Член 28

Член 28

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта, предвидена в член 27, изпълнява своите цели за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на:
1.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта, предвидена в член 27, изпълнява своите цели за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на:
a) условията за одобрение на организациите на оператори за целите на схемата за помощ и за временно преустановяване или оттегляне на това одобрение;
б) мерките, които са допустими за финансиране от Съюза;
б) подробности за мерките, които са допустими за финансиране от Съюза;
в) разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки;
в) разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки;
г) дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза;
г) дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза;
д) подбора и одобрението на работни програми.
д) подбора и одобрението на работни програми.
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че операторите спазват своите задължения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да се изисква предоставянето на гаранция, когато се извършва авансово плащане на помощта.
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че операторите спазват своите задължения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да се изисква предоставянето на гаранция, когато се извършва авансово плащане на помощта.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 30
Член 30

Член 30

Оперативни фондове

Оперативни фондове

1.  Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:
1.  Организациите на производители и/или техните асоциации в сектора на плодовете и зеленчуците могат да създадат три до петгодишен оперативен фонд. Фондът се финансира от:
a) финансови вноски на членовете или на самата организация на производители;
a) финансови вноски от:
i) членове на организация на производители и/или на самата организация на производители; или
ii) асоциации на организации на производители чрез членовете на тези асоциации.
б) финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организациите на производители, в съответствие с условията, посочени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно членове 35 и 36.
б) финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организациите на производители или на техните асоциации, когато тези асоциации представляват, управляват и прилагат оперативна програма или частична оперативна програма, в съответствие с условията, посочени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно членове 35 и 36.
2.  Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, представени на държавите членки и одобрени от тях.
2.  Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, представени на държавите членки и одобрени от тях.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 31
Член 31

Член 31

Оперативни програми

Оперативни програми

1.  Оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците си поставят поне две от целите, посочени в член 106, буква в), или следните цели:
1.  Оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците си поставят поне две от целите, посочени в член 106, буква в), или две от следните цели:
a) планиране на производството;
a) планиране на производството;
б) подобряване на качеството на продуктите;
б) подобряване на качеството на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;
в) увеличаване на търговската стойност на продуктите;
в) увеличаване на търговската стойност на продуктите;
г) популяризиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;
г) популяризиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;
д) екологични мерки и методи на производство, които опазват околната среда, включително биологично земеделие;
д) екологични мерки, по-конкретно по отношение на водата, и методи на производство, третиране, обработка или преработка, които опазват околната среда, включително биологично земеделие и интегрирано производство;
е) предотвратяване и управление на кризи.
е) предотвратяване и управление на кризи.
Оперативните програми се представят на държавите членки за одобрение от тях.

Оперативните програми се представят на държавите членки за одобрение от тях.

1a.  Асоциациите на организации на производители могат да заместват своите членове за целите на управлението, разглеждането, изпълнението и представянето на оперативните програми.
Тези асоциации могат също така да представят частична оперативна програма, състояща се от дейности, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации в рамките на техните оперативни програми. За такива частични оперативни програми важат същите правила, както за останалите оперативни програми и те се разглеждат едновременно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

За тази цел държавите членки гарантират, че:

a) дейностите по частичните оперативни програми са изцяло финансирани от вноските на организациите, членуващи в съответната асоциация, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези организации;
б) дейностите и съответното финансово участие са определени в оперативната програма на всяка от членуващите организации;
в) няма двойно финансиране.
2.  Предотвратяването и управлението на кризи, посочено в параграф 1, буква е), е свързано с избягването и справянето с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци и в този контекст обхваща:
2.  Предотвратяването и управлението на кризи, посочено в параграф 1, буква е), е свързано с избягването и справянето с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци и в този контекст обхваща:
a) изтегляне от пазара;
a) прогнозиране и наблюдение на производството и консумацията;
б) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;
б) инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;
в) насърчаване и комуникация;
в) мерки за обучение, обмен на най-добри практики и изграждане на структурен капацитет;
г) мерки за обучение;
г) насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел или във времена на криза;
д) застраховане на реколтата;
д) подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;
е) подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове.
е) помощи за изкореняване с цел конверсия на овощните градини;
ж) изтегляне от пазара, също и за продукти, които се преработват от организации на производители;
з) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;
и) застраховане на реколтата.
Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, посочени в трета алинея, не съставляват повече от една трета от разходите по оперативната програма.

Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, посочени в четвърта алинея, не съставляват повече от 40 % от разходите по оперативната програма.

Мерките за застраховане на реколтата обхващат дейностите, които допринасят за предпазването на доходите на производителите и за покриването на пазарни загуби, понесени от организациите на производители и/или на техни членове, когато тези доходи са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия на вредители. Бенефициерите трябва да докажат, че са предприели необходимите мерки за предотвратяване на риска.

С цел да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 32. Всяко конкретно действие по предотвратяване и управление на кризи се финансира или чрез такива заеми, или пряко, но не и по двата начина едновременно.

С цел да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 32. Всяко конкретно действие по предотвратяване и управление на кризи може да се финансира или чрез такива заеми, и/или пряко чрез организации на производители.

2a.  За целите на настоящия раздел:
a) „бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени“ означава прибирането на част или на цялата реколта от негодни за предлагане на пазара продукти в дадена площ, извършено преди започването на нормалната реколта; Въпросните продукти не трябва да са били вече увредени преди брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени поради климатични причини, болест или друго.
б) „небране“ означава ситуация, при която цялата търговска продукция или част от нея не се взема от съответната площ по време на нормалния производствен цикъл. Унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест не се счита за небране на реколтата.
3.  Държавите членки осигуряват, че:
3.  Държавите членки осигуряват, че:
a) оперативните програми включват две или повече екологични действия; или
a) оперативните програми включват две или повече екологични действия; или
б) поне 10 % от разходите по оперативните програми покриват екологични действия.
б) поне 10 % от разходите по оперативните програми покриват екологични действия.
Екологичните дейности спазват изискванията за плащанията за агроекология, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Екологичните дейности спазват изискванията за плащанията за агроекология, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Когато поне 80 % от производителите, които са членове на организация на производители, подлежат на поемане на едно или повече идентични агроекологични задължения, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), всяко едно от тези задължения се счита за екологично действие, посочено в буква а) от първа алинея.

Когато поне 80 % от производителите, които са членове на организация на производители, подлежат на поемане на едно или повече идентични агроекологични задължения, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), всяко едно от тези задължения се счита за екологично действие, посочено в буква а) от първа алинея.

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

4.  Държавите членки гарантират, че инвестициите, които увеличават натиска върху околната среда, се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от този натиск.
4.  Държавите членки гарантират, че инвестициите, които увеличават натиска върху околната среда, се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от този натиск.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 32
Член 32

Член 32

Финансова помощ от Съюза

Финансова помощ от Съюза

1.  Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 30, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.
1.  Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 30, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи или 75 % по отношение на най-отдалечените райони.
2.  Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители.
2.  Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от всяка организация на производители и/или нейна асоциация.
Същевременно този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

Същевременно този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от организация на производители, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

По отношение на асоциациите на организации на производители, този процент може да бъде повишен на 5 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от асоциацията или нейните членове, при условие че количеството, надвишаващо 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи, прилагани от тази асоциация на организация на производители от името на нейните членове.

3.  По искане на организация на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:
3.  По искане на организация на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:
a) представена е от няколко организации на производители в Съюза, работещи в различни държави членки по транснационални схеми;
a) представена е от няколко организации на производители в Съюза, работещи в различни държави членки по транснационални схеми;
б) представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;
б) представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;
в) обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;
в) обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;
г) представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която се е сляла с друга призната организация на производители;
г) представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която се е сляла с друга призната организация на производители;
га) представена е от няколко признати организации на производители, обединени в общо поделение за търговска реализация;
д) представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;
д) представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;
е) представена е от организации на производители в държави членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;
е) представена е от организации на производители в държави членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;
ж) представена е от организация на производители в някой от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;
ж) представена е от организация на производители в някой от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, или в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006;
з) обхваща единствено специфична помощ за действия, които насърчават консумацията на плодове и зеленчуци и са насочени към децата в учебните заведения.
4.  Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в случаите на изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:
4.  Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в случаите на изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:
a) безплатно разпределяне сред благотворителни организации и фондации, които са одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в тяхната дейност за подпомагане на лица, чието право на обществена помощ е признато по националното законодателство, по-специално по причина на това, че не разполагат с необходимите средства за прехрана;
a) безплатно разпределяне сред благотворителни организации и фондации, които са одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в тяхната дейност за подпомагане на лица, чието право на обществена помощ е признато по националното законодателство, по-специално по причина на това, че не разполагат с необходимите средства за прехрана;
б) безплатно разпространение в наказателни институции, училища и публични възпитателни институции и детски лагери, както и на болници и старчески домове, посочени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо нормално закупуваните от тези заведения.
б) безплатно разпространение в наказателни институции, училища и заведенията, посочени в член 20a, и детски лагери, както и на болници и старчески домове, посочени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо нормално закупуваните от тези заведения.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 34
Член 34

Член 34

Национална рамка и национална стратегия за оперативни програми

Национална рамка и национална стратегия за оперативни програми

1.  Държавите членки създават национална рамка за определяне на общите условия, свързани с екологичните действия, посочени в член 31, параграф 3. Тази рамка предвижда по-специално тези действия да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по-специално на тези в член 6 от него относно съгласуваността.
1.  Държавите членки създават национална рамка за определяне на общите условия, свързани с екологичните действия, посочени в член 31, параграф 3. Тази рамка предвижда по-специално тези действия да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по-специално на тези в член 6 от него относно съгласуваността.
Държавите членки представят предлаганата от тях рамка на Комисията, която, чрез актове за изпълнение, може да поиска изменения в срок от три месеца, ако счете, че предложението няма да допринесе за постигане на целите, определени в член 191 от Договора и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда. Инвестициите в отделни стопанства, подкрепени от оперативни програми, също спазват тези цели.

Държавите членки представят предлаганата от тях рамка на Комисията, която може да приема актове за изпълнение, без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, изискващи изменения в срок от три месеца, ако счете, че предложението няма да допринесе за постигане на целите, определени в член 191 от Договора и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда. Инвестициите в отделни стопанства, подкрепени от оперативни програми, също спазват тези цели.

2.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия включва:
2.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия включва:
a) анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;
a) анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;
б) обосноваване на избраните приоритети;
б) обосноваване на избраните приоритети;
в) цели на оперативните програми и инструменти и показатели за постигнатите резултати;
в) цели на оперативните програми и инструменти и показатели за постигнатите резултати;
г) оценка на оперативните програми;
г) оценка на оперативните програми;
д) задължения за отчитане на организациите на производители.
д) задължения за отчитане на организациите на производители.
Националната стратегия включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

Националната стратегия включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държавите членки, които нямат признати организации на производители.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държавите членки, които нямат признати организации на производители.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 34 а (нов)
Член 34a

Национална мрежа

1.  Държавите членки могат да създадат национална мрежа за плодове и зеленчуци, която да обединява организациите на производители, асоциациите на организации на производители и органите, участващи в изпълнението на националната стратегия.
2.  Мрежата се финансира от максимална такса от 0,5 % от дела на Съюза от финансирането на оперативните фондове.
3.  Целта на тази мрежа е управление на мрежата, разглеждане на прехвърляеми добри практики и събиране на необходимата информация, организиране на конференции и семинари за участниците в управлението на националната стратегия, провеждане на програми за мониторинг и оценка на националната стратегия и изпълнение на други дейности, определени от националната стратегия.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 35
Член 35

Член 35

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила относно:

Като се отчита необходимостта да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила относно:

a) оперативните фондове и оперативните програми по отношение на:
a) оперативните фондове и оперативните програми по отношение на:
i) прогнозните суми, финансирането и използването на оперативните фондове;
i) прогнозните суми, финансирането и използването на оперативните фондове;
ii) съдържанието, продължителността, одобрението и изменението на оперативните програми;
ii) съдържанието, продължителността, одобрението и изменението на оперативните програми;
iii) допустимостта на мерките, действията или разходите по дадена оперативна програма и съответните допълващи национални правила;
iii) допустимостта на мерките, действията или разходите по дадена оперативна програма, правилата за инвестиции в отделните стопанства и съответните допълващи национални правила;
iv) взаимовръзката между оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;
iv) взаимовръзката между оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;
v) оперативните програми на асоциациите на организации на производители;
v) оперативните програми на асоциациите на организации на производители;
va) специфичните правила, които се прилагат в случаите, когато асоциациите на организации на производители заместват, изцяло или частично, своите членове за целите на управлението, разглеждането, изпълнението и представянето на оперативните програми;
б) структурата и съдържанието на националната рамка и националната стратегия;
б) структурата и съдържанието на националната рамка и националната стратегия;
в) финансовата помощ от Съюза по отношение на:
в) финансовата помощ от Съюза по отношение на:
i) основата за изчисляване на финансовата помощ от Съюза, по-специално стойността на предлаганата на пазара продукция на организация на производителите;
i) основата за изчисляване на финансовата помощ от Съюза, по-специално стойността на предлаганата на пазара продукция на организация на производителите;
ii) приложимите референтни периоди за изчисляване на помощта;
ii) приложимите референтни периоди за изчисляване на помощта;
iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за помощ;
iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за помощ;
iv) предоставянето на авансови плащания и предоставянето и задържането на обезпечения в случай на авансови плащания;
iv) предоставянето на авансови плащания и предоставянето и задържането на обезпечения в случай на авансови плащания;
iva) специфичните правила, които се прилагат за финансирането на оперативни програми на асоциации на организации на производители и по-конкретно тези, които се отнасят до таваните, посочени в член 32, параграф 2;
г) мерки за предотвратяване и управление на кризи по отношение на:
г) мерки за предотвратяване и управление на кризи по отношение на:
i) избора на мерки за предотвратяване и управление на кризи;
i) избора на мерки за предотвратяване и управление на кризи;
ii) определението на изтеглянето от пазара;
ii) условията, при които се задейства изтеглянето от пазара;
iii) предназначението на изтеглените от пазара продукти;
iii) предназначението на изтеглените от пазара продукти;
iv) максималното подпомагане при изтегляне от пазара;
iv) максималното подпомагане при изтегляне от пазара;
v) предварителното нотифициране в случай на изтегляне от пазара;
v) предварителното нотифициране в случай на изтегляне от пазара;
vi) изчисляването на обема на предлаганата на пазара продукция в случай на изтегляне;
vi) изчисляването на обема на предлаганата на пазара продукция в случай на изтегляне;
vii) поставянето на емблемата на Европейския съюз върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпространение;
vii) поставянето на емблемата на Европейския съюз върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпространение;
viii) условията за получателите на изтеглени от пазара продукти;
viii) условията за получателите на изтеглени от пазара продукти;
ix) определенията за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и за небране;
x) условията за прилагане на брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и на небрането;
x) условията за прилагане на брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и на небрането;
xi) целите на застраховането на реколтата;
xi) условията за изпълнение, които се прилагат за застраховането на реколтата;
xii) определението на неблагоприятно климатично явление;
xiii) условията за подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;
xiii) условията за подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;
д) националната финансова помощ по отношение на:
д) националната финансова помощ по отношение на:
i) степента на организираност на производителите;
i) степента на организираност на производителите;
ii) измененията на оперативните програми;
ii) измененията на оперативните програми;
iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за финансова помощ;
iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за финансова помощ;
iv) предоставянето, освобождаването и задържането на обезпеченията в случай на авансови плащания;
iv) предоставянето, освобождаването и задържането на обезпеченията в случай на авансови плащания;
v) максималния дял на възстановяване от страна на Съюза на националната финансова помощ.
v) максималния дял на възстановяване от страна на Съюза на националната финансова помощ.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 38
Член 38

Член 38

Съвместимост и съгласуваност

Съвместимост и съгласуваност

1.  Програмите за подпомагане са съвместими с правото на Съюза и са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.
1.  Програмите за подпомагане са съвместими с правото на Съюза и са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.
2.  Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и следят те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на необосновано неравенство в третирането на производителите.
2.  Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и следят те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на необосновано неравенство в третирането на производителите.
3.  Не се предоставя подпомагане за:
3.  Не се предоставя подпомагане за:
a) научноизследователски проекти и мерки за подпомагане на научноизследователски проекти, без да се засяга член 43, параграф 3, букви г) и д);
б) мерки, съдържащи се в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
б) мерки, съдържащи се в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 39
Член 39

Член 39

Представяне на програми за подпомагане

Представяне на програми за подпомагане

1.  Всяка посочена в приложение IV държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 40.
1.  Всяка посочена в приложение IV държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 40.
1a.  Мерките за подпомагане в рамките на програмите за подпомагане се изготвят на географското равнище, което държавата членка счита за най-подходящо. Държавите членки се консултират с компетентните органи и организации на подходящото териториално равнище относно програмата за подпомагане преди представянето й на Комисията.
1б.  Всяка държава членка представя само един проект за програма за подпомагане, който може да отчита определени регионални особености.
2.  Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето им на Комисията.
2.  Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето им на Комисията.
Ако обаче Комисията установи чрез акт за изпълнение, че в представената програма за подпомагане не са спазени правилата, определени в настоящия раздел, Комисията уведомява за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледана програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след нейното представяне, освен ако не бъде установено продължаващо неспазване, в който случай се прилага настоящата алинея.

Ако обаче Комисията установи чрез акт за изпълнение, че в представената програма за подпомагане не са спазени правилата, определени в настоящия раздел, Комисията уведомява за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледана програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след нейното представяне, освен ако не бъде установено продължаващо неспазване, в който случай се прилага настоящата алинея.

3.  Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за подпомагане, представени от държавите членки.
3.  Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за подпомагане, представени от държавите членки.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 39 а (нов)
Член 39a

Съдържание на програмите за подпомагане

Програмите за подпомагане се състоят от следните елементи:

a) подробно описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели;
б) резултатите от проведените консултации;
в) оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;
г) график за прилагане на мерките;
д) обща таблица за финансиране, представяща средствата, които ще се използват, и тяхното индикативно разпределение за отделните мерки в съответствие с установените в приложение IV тавани;
е) критериите и количествените показатели, които да се използват при наблюдението и оценката, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмите за подпомагане; както и
ж) посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата за подпомагане.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 40
Член 40

Член 40

Допустими мерки

Допустими мерки

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

a) подпомагане по схемата за единно плащане в съответствие с член 42;
б) популяризиране в съответствие с член 43;
б) популяризиране в съответствие с член 43;
в) преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 44;
в) преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 44;
г) събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 45;
г) събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 45;
д) взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 46;
д) взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 46;
е) застраховане на реколтата в съответствие с член 47;
е) застраховане на реколтата в съответствие с член 47;
ж) инвестиции в съответствие с член 48;
ж) инвестиции в съответствие с член 48;
з) дестилация на вторични продукти в съответствие с член 49.
з) дестилация на вторични продукти в съответствие с член 49;
за) научни изследвания и развитие в съответствие с член 43а;
зб) програма за подпомагане за отглеждане на лозя на стръмни терени съгласно член 44а.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 42
Член 42

заличава се
Схема за единно плащане и подпомагане на лозарите

Програмите за подпомагане могат да включват подпомагане за лозарите само под формата на предоставяне на права на плащания, за което е взето решение от държавите членки до 1 декември 2012 г. съгласно член 137 от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] и при предвидените в същия член условия.

Изменение 146
Предложение за регламент
Член 43
Член 43

Член 43

Популяризиране в трети държави

Популяризиране

1.  По смисъла на настоящия член подпомагането обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза в трети държави, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност в тези държави.
1.  По смисъла на настоящия член подпомагането обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза преди всичко в трети държави, а също и на вътрешния пазар, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност.
2.  Мерките по параграф 1 се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.
2.  Мерките по параграф 1 се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.
3.  Мерките по параграф 1 могат да включват единствено:
3.  Мерките по параграф 1 могат да включват единствено:
a) връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;
a) връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или екологичните стандарти;
б) участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;
б) участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;
в) информационни кампании, по-специално относно режимите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;
в) информационни кампании, по-специално относно режимите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;
г) проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;
г) проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;
д) проучвания с цел оценка на резултатите от действията по мерките за популяризиране и информиране.
д) проучвания с цел оценка на резултатите от действията по мерките за популяризиране и информиране.
4.  Делът, с който Съюзът участва в дейностите за популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от разходите, които отговарят на условията за финансиране.
4.  Делът, с който Съюзът участва в дейностите за популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от разходите, които отговарят на условията за финансиране.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 43 а (нов)
Член 43a

Научноизследователска и развойна дейност

Подкрепата в полза на научноизследователската и развойна дейност позволява финансиране на научноизследователски дейности, по-конкретно за подобряване на качеството на продукта, на въздействието на производството върху околната среда и на здравната безопасност в лозаро-винарския сектор.

Изменение 148
Предложение за регламент
Член 43 б (нов)
Член 43б

Обмен на най-добри практики по отношение на напреднали системи за устойчиво производство

1.  Подкрепата по този член обхваща мерки, подпомагащи обмена на най-добри практики по отношение на напреднали системи за устойчиво производство, и по този начин дава възможност на земеделските производители да придобият нова компетентност.
2.  Мерките, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на усъвършенствани системи за отглеждане на лозя и винопроизводство, които увеличават почвената покривка, значително намаляват използването на пестициди и химически торове или увеличават разнообразието от сортове и които надхвърлят изискванията за кръстосано спазване, предвидени в дял VI от Регламент (ЕС) № [...]. [хоризонталния регламент за ОСП].
3.  Мерките, посочени в параграф 1, могат да включват:
a) подбор, описание и популяризиране на най-добрите практики по отношение на усъвършенствани практики за устойчивото лозарство;
б) предоставяне на земеделско обучение и увеличаване на компетентността във връзка с усъвършенстваните системи за устойчиво земеделие.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 44
Член 44

Член 44

Преструктуриране и конверсия на лозя

Преструктуриране и конверсия на лозя

1.  Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.
1.  Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.
2.  Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.
2.  Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.
3.  Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да обхваща единствено една или повече от следните дейности:
3.  Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да обхваща единствено една или повече от следните дейности:
a) конверсия на сортовете, включително и чрез повторно присаждане;
a) конверсия на сортовете, включително и чрез повторно присаждане;
б) промяна на местонахождението на лозята;
б) промяна на местонахождението на лозята;
в) подобряване на техниките за управление на лозята.
в) подобряване на техниките за управление на лозята.
ва) намаляване на употребата на пестициди;
вб) презасаждане по причини, свързани със здравето, когато не е налице техническо решение за запазване на производството на място.
Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, които са приключили естествения си жизнен цикъл.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, т.е. презасаждане на същия сорт върху същия парцел и при същия метод на отглеждане, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл.

Държавите членки могат да установят допълнителни спецификации, особено по отношение на възрастта на обновяваните лозя.

4.  Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да се осъществява единствено в следните форми:
4.  Подпомагането на подобряването на системите за винопроизводство и преструктурирането и конверсията на лозя може да се осъществява единствено в следните форми:
a) обезщетение на производителите за загуба на доход вследствие прилагането на мярката;
a) обезщетение на производителите за загуба на доход вследствие прилагането на мярката;
б) помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.
б) помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.
5.  Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетение на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:
5.  Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетение на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:
a) независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел V, подраздел II от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], определящи преходния режим за правата на засаждане ‐ разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;
a) независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел V, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, определящи преходния режим за правата на засаждане ‐ разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;
б) парично обезщетение.
б) парично обезщетение.
6.  Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.
6.  Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 44 а (нов)
Член 44а

Програма за подпомагане за отглеждане на лозя на стръмни терени

Мерките, предприети като част от програмата за подпомагане на отглеждането на лозя на стръмни терени, имат за цел дългосрочната защита на отглеждането на лозя на трудоемки терени, стръмни терени и терасирани терени чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Подпомагането може да приеме формата на плащане с фиксиран размер за хектар, което да бъде определено от съответната държава членка, или на модулирано плащане, определено от стръмнината на терена.

Изменение 151
Предложение за регламент
Член 45
Член 45

Член 45

Събиране на реколтата на зелено

Събиране на реколтата на зелено

1.  За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.
1.  За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.
Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

2.  Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.
2.  Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за подобряване на качеството на гроздето и за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.
3.  Подпомагането на събирането на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка.
3.  Подпомагането на събирането на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка.
Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4.  Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана по параграф 3, втора алинея.
4.  Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана по параграф 3, втора алинея.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 47
Член 47

Член 47

Застраховане на реколтата

Застраховане на реколтата

1.  Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато същите са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.
1.  Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите и за покриване на пазарни загуби, понесени от организациите на производители и/или от техни членове, когато същите са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.
От бенефициерите се изисква да докажат, че са предприели необходимите мерки за предотвратяване на риска.

2.  Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:
2.  Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:
a) 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;
a) 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите, организации и/или кооперативи на производители за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;
б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу:
б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу:
i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия;
i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия;
ii) щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.
ii) щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.
3.  Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.
3.  Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.
4.  Подпомагането на застраховането на реколтата не нарушава по никакъв начин конкуренцията на застрахователния пазар.
4.  Подпомагането на застраховането на реколтата не нарушава по никакъв начин конкуренцията на застрахователния пазар.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 48
Член 48

Член 48

Инвестиции

Инвестиции

1.  Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка, инфраструктура на лозаро-винарския сектор и предлагане на пазара на вино, които подобряват общите резултати от работата на предприятието и засягат една или повече от следните дейности:
1.  Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка, инфраструктура на лозаро-винарския сектор и дестилерии, както и структури и инструменти за предлагане на пазара, включително регистрация на колективни марки. Тези инвестиции са насочени към подобряване на общите резултати от работата на предприятието и неговото приспособяване към изискванията на пазара, както и увеличаване на неговата конкурентоспособност на вътрешния пазар и на пазарите на трети държави и засягат една или повече от следните дейности:
a) производството или предлагането на пазара на продуктите, посочени в приложение VI, част II;
a) производството или предлагането на пазара на продуктите, посочени в приложение VI, част II;
б) разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VI, част II.
б) разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VI, част II.
ба) развитието на усъвършенствани мерки за земеделско и устойчиво производство;
бб) преработката и оползотворяването на вторични продукти от дестилерии или инвестициите, които допринасят за подобряване на спестяването на енергия на тези дестилерии и тяхната глобална енергийна ефективност.
2.  Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия.
2.  Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер се прилага само за организации на производители и за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия.
Чрез дерогация от първа алинея максималният размер може да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора и малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006. За предприятия, които не са обхванати от дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 млн. EUR, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Чрез дерогация от първа алинея максималният размер може да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора и малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006. За предприятия, които не са обхванати от дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 млн. EUR, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

3.  Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)0615].
3.  Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)0615].
4.  Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:
4.  Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:
a) 50 % в по-слабо развитите региони;
a) 50 % в по-слабо развитите региони;
б) 40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;
б) 40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;
в) 75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;
в) 75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;
г) 65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006.
г) 65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006.
5.  Член 61 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)0615] се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.
5.  Член 61 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)0615] се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 49
Член 49

Член 49

Дестилация на вторични продукти

Дестилация на вторични продукти

1.  Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VII, част II, раздел Г.
1.  Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VII, част II, раздел Г.
Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

1a.  Това подпомагане се заплаща на дестилерии, които преработват продукти, доставени за производството на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 об. %.
Държавите членки могат да определят предоставянето на гаранция от страна на бенефициера като предварително условие за предоставянето на подкрепа.

2.  Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 51.
2.  Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 51.
2a.  Съответната помощ включва обща сума, предназначена да компенсира разходите за събиране на тези продукти, която се превежда от дестилатора на производителя, ако съответните разходи се поемат от последния.
3.  Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.
3.  Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.
3a.  За да се избегне предоставянето на двойно подпомагане, на дестилериите, за алкохола, посочен в параграф 3, не се прилагат преференциите, посочени в член 21, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО относно признаването на два пъти по-голям принос на биогоривата, произведени от отпадъци, за постигането на крайния показател за потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта.
Изменение 509
Предложение за регламент
Член 49 а (нов)
Член 49а

Подпомагане на използващите концентрирана гроздова мъст

1.  Подпомагане може да се предоставя на винопроизводители, които използват концентрирана гроздова мъст, включително концентрирана ректифицирана гроздова мъст, за увеличаване на естественото алкохолно съдържание на продуктите в съответствие с условията, предвидени в приложение ХVа.
2.  Размерът на помощите се определя на обемен процент потенциално алкохолно съдържание и на хектолитър мъст, използвана за обогатяване.
3.  Максимално приложимите равнища на помощите за тази мярка в различните лозарски зони се определят от Комисията.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 50
Член 50

Член 50

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се гарантира, че програмите за подпомагане изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила:

Като се отчита необходимостта да се гарантира, че програмите за подпомагане изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила:

a) относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те;
a) относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те;
б) относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка;
б) относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка;
в) относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими;
в) относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими;
г) относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане;
г) относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане;
д) съдържащи общи разпоредби и определения за целите на настоящия раздел;
е) за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите;
е) за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите;
ж) съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволно сертифициране на дестилерии;
ж) съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволно сертифициране на дестилерии;
з) за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане;
з) за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане;
i) по отношение на плащанията към бенефициери и плащанията чрез застрахователни посредници в случай на подпомагане на застраховането на реколтата, предвидено в член 47.
i) по отношение на плащанията към бенефициери и плащанията чрез застрахователни посредници в случай на подпомагане на застраховането на реколтата, предвидено в член 47.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 52
Член 52

Член 52

Национални програми и финансиране

Национални програми и финансиране

1.  Държавите членки могат да изготвят национални програми по пчеларство, обхващащи период от три години.
1.  Държавите членки могат да изготвят национални програми по пчеларство, обхващащи период от три години. Тези програми се разработват в сътрудничество с представителните организации и пчеларските кооперативи.
2.  Участието на Съюза във финансирането на програмите по пчеларство не надвишава 50 % от разходите, които се поемат от държавите членки.
2.  Участието на Съюза във финансирането на програмите по пчеларство не надвишава 60 % от разходите, които се поемат от държавите членки.
3.  За да отговарят на условията да се ползват от участието на Съюза, предвидено в параграф 2, държавите членки извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на тяхна територия.
3.  За да отговарят на условията да се ползват от участието на Съюза, предвидено в параграф 2, държавите членки създават надеждна система за идентификация на пчелните кошери, която дава възможност за извършване на редовно преброяване на пчелните колонии, и извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на тяхна територия.
3a.  Следните мерки могат да бъдат включени в програмите по пчеларство:
a) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;
б) борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвижното пчеларство;
г) мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност;
д) наблюдение на броя на пчелните колонии в Съюза и подкрепа за подновяването им;
е) сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
ж) наблюдение на пазара;
з) подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара;
и) задължително етикетиране на държавата на произход за пчелни продукти, внесени или произведени в Съюза, а в случай на смеси от продукти с различен произход ‐ задължително етикетиране с дела на продукта от всяка държава на произход.
3б.  В случай на земеделски производители, които са и пчелари, следните мерки могат да бъдат включени също така в програмите в областта на пчеларството:
a) предпазни мерки, включително такива, подобряващи здравето на пчелите и намаляващи негативното въздействие върху тях, чрез използването на алтернативи на пестицидите, методи за биологичен контрол и интегрирано управление на вредителите;
б) специфични мерки за увеличаване на растителното разнообразие във фермите, по-специално на видовете медоносни растения за пчеларството.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 53
Член 53

Член 53

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

Като се отчита необходимостта да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

a) мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство;
a) допълнителни изисквания за мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство;
б) правилата за изготвянето и съдържанието на националните програми и проучванията, посочени в член 52, параграф 3; и
б) правилата за изготвянето и съдържанието на националните програми и проучванията, посочени в член 52, параграф 3; и
в) условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава членка въз основа, inter alia, на общия брой на пчелните кошери в Съюза.
в) условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава членка въз основа, inter alia, на общия брой на пчелните кошери в Съюза.
Изменение 158
Предложение за регламент
Част ІI – Дял І – Глава ІІ – Раздел 5 а (нов)
Раздел 5а

Помощ в сектора на хмела

Член 54a

Помощи за организации на производители

1.  Съюзът финансира плащане към организации на производители в сектора на хмела, признати по член 106, за да финансира целите, посочени в член 106, параграф в), букви i), ii) или iii).
2.  По отношение на Германия годишното финансиране от Съюза за плащането към организации на производители, предвидено в параграф 1, е 2 277 000 EUR.
Член 54б

Делегирани правомощия

С цел да се гарантира, че с помощите се финансират целите, посочени в член 106, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

a) заявленията за помощ, включително правила относно крайните срокове и придружаващите документи;
б) правото на помощ, включително правила относно допустимите площи с хмел и изчисляването на сумите, подлежащи на изплащане на всяка организация на производители;
в) санкциите, които следва да бъдат налагани в случай на неправомерно плащане.
Член 54в

Изпълнителни правомощия

Комисията може да приема актове за изпълнение, които да установят необходимите мерки, свързани с настоящия раздел, относно:

a) изплащане на помощта;
б) проверки и инспекции.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 159
Предложение за регламент
Член 55
Член 55

Член 55

Обхват

Обхват

Без да се засягат които и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и сектора на храните, за да се гарантира, че продуктите отговарят на хигиенните и здравни стандарти, както и за защита на здравето на животните, растенията и човека, настоящият раздел определя правилата относно общия пазарен стандарт и секторните и/или продуктовите пазарни стандарти за селскостопанските продукти.

Без да се засягат които и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и сектора на храните, за да се гарантира, че продуктите отговарят на хигиенните и здравни стандарти, както и за защита на здравето на животните, растенията и човека, настоящият раздел определя правилата относно общия пазарен стандарт и секторните и/или продуктовите пазарни стандарти за селскостопанските продукти. Тези правила биват разделени между задължителните правила и незадължителните запазени термини.

Изменение 160
Предложение за регламент
Член 56
Член 56

Член 56

Съответствие с общия пазарен стандарт

Съответствие с общия пазарен стандарт

1.  За целите на настоящия регламент даден продукт съответства на „общия пазарен стандарт“, ако продуктът e здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.
1.  За целите на настоящия регламент даден продукт съответства на „общия пазарен стандарт“, ако продуктът e здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.
2.  Когато не са установени пазарните стандарти, посочени в подраздел 3 и в директиви 2000/36/EО, 2001/112/EО, 2001/113/EО, 2001/114/EО, 2001/110/EО, 2001/111/EО на Съвета, селскостопанските продукти, които са готови за продажба или доставка до крайния потребител в търговията на дребно съгласно определението в член 3, точка 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002, могат да се предлагат на пазара само ако съответстват на общия пазарен стандарт.
2.  Когато не са установени пазарните стандарти, посочени в подраздел 3 и в директиви 2000/36/EО, 2001/112/EО, 2001/113/EО, 2001/114/EО, 2001/110/EО, 2001/111/EО на Съвета, селскостопанските продукти, които са готови за продажба или доставка до крайния потребител в търговията на дребно съгласно определението в член 3, точка 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002, могат да се предлагат на пазара само ако съответстват на общия пазарен стандарт.
3.  Даден продукт се смята за съответстващ на общия пазарен стандарт, когато предназначеният за предлагане на пазара продукт е в съответствие с изискванията на приложим стандарт, приет от някоя от международните организации, изброени в приложение V.
3.  Без да се засягат каквито и да било допълнителни изисквания на Съюза в санитарната, търговската, етичната или друга област, даден продукт се смята за съответстващ на общия пазарен стандарт, когато предназначеният за предлагане на пазара продукт е в съответствие с изискванията на приложим стандарт, приет от някоя от международните организации, изброени в приложение V.
3a.  Настоящият регламент не възпира държавите членки от приемане или запазване на национални разпоредби относно аспекти на предлагането на пазара, които не са конкретно хармонизирани от настоящия регламент. В допълнение към това, държавите членки могат да приемат или да запазват национални правила относно пазарните стандарти за отрасли или продукти, за които се прилага общият пазарен стандарт, при условие че тези правила са в съответствие със законодателството на Съюза и с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 57
Член 57

Член 57

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се отговори на промените в пазарната ситуация и специфичните характеристики на всеки сектор, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за приемане, изменение и дерогиране от изискванията по отношение на общия пазарен стандарт, посочени в член 56, параграф 1, и правилата относно съответствието, посочени в член 56, параграф 3.

1.  Като се отчита необходимостта да се отговори на промените в пазарната ситуация и специфичните характеристики на всеки сектор, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за приемане на подробни правила относно общия пазарен стандарт и за изменение и дерогиране от изискванията по отношение на общия пазарен стандарт, посочени в член 56, параграф 1,
2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 160, които определят условията на прилагане и контрол на съответствието, за което се отнася член 56, параграф 3, като взема предвид необходимостта от спазване на общия пазарен стандарт, за да не се допусне понижаване на качеството на европейските продукти.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 59
Член 59

Член 59

Установяване и съдържание

Установяване и съдържание

1.  Като се отчитат очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на селскостопански продукти на пазара, както и на тяхното качество, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на посочените в член 55 пазарни стандарти на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, развиващите се изисквания на потребителите и промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.
1.  Като се отчитат очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на селскостопански продукти на пазара, както и на тяхното качество, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на посочените в член 55 пазарни стандарти на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти само за определен период от време и в изключителни случаи с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, развиващите се изисквания на потребителите и промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.
Така направената дерогация или освобождаване не трябва да води до допълнителни разходи, които да се поемат единствено от селскостопанските производители.

1a.  Въпреки това, правомощието на Комисията да изменя дерогациите и освобождаванията от действащите пазарни стандарти не се прилага към приложение VII.
2.  Пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да обхващат:
2.  Пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват един или повече от следните елементи:
a) определението, наименованието и/или търговските наименования, различни от посочените в настоящия регламент и списъците на кланични трупове и части от тях, за които се прилага приложение VI;
a) определението, наименованието и/или търговските наименования, различни от посочените в настоящия регламент и списъците на кланични трупове и части от тях, за които се прилага приложение VI, с изключение на продуктите от лозаро-винарския сектор;
б) критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;
б) критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;
в) сортовете растения или породите животни или търговския вид;
в) видовете, сортовете растения или породите животни или търговския вид;
г) представянето, търговските наименования, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, пакетирането, годината на реколтата и използването на специфични термини;
г) представянето, търговските наименования, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, пакетирането, годината на реколтата и използването на специфични термини, но не и за продуктите от лозаро-винарския сектор;
д) критерии като външен вид, консистенция, конформация, характеристики на продукта;
д) критерии като външен вид, консистенция, конформация, характеристики на продукта;
е) специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентичност;
е) специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентичност;
ж) вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики и свързаните с тях административни правила, както и производствения цикъл;
ж) вида на отглеждане и производствения метод, включително земеделски и усъвършенствани системи за устойчиво производство и свързаните с тях административни правила, както и производствения цикъл;
з) купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;
и) метода и температурата на съхраняване;
и) метода и температурата на съхраняване;
й) мястото на отглеждане и/или произход;
й) мястото на отглеждане и/или произход;
к) честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка;
к) честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка;
л) идентификацията или регистрацията на производителя и/или промишлените съоръжения, в които е приготвен или преработен продуктът;
л) идентификацията или регистрацията на производителя и/или промишлените съоръжения, в които е приготвен или преработен продуктът;
м) съдържанието на вода в проценти;
м) съдържанието на вода в проценти;
н) ограниченията по отношение на използването на някои вещества и/или практики;
н) ограниченията по отношение на използването на някои вещества и/или практики;
o) специфичната употреба;
o) специфичната употреба;
п) търговските документи, придружаващите документи и регистрите, които следва да се водят;
п) търговските документи, придружаващите документи и регистрите, които следва да се водят;
р) складирането, транспорта;
р) складирането, транспорта;
с) процедурата по сертифициране;
с) процедурата по сертифициране;
т) условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не са в съответствие с пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, и/или с определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 60, както и освобождаването от вторичните продукти;
т) условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не са в съответствие с пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, и/или с определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 60, както и освобождаването от вторичните продукти;
у) сроковете.
у) сроковете.
3.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1, се установяват, без да се засягат разпоредбите на дял IV от Регламент (ЕС) № [COM(2010)733] относно схемите за качество на селскостопанските продукти, и в тях се отчитат:
3.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1, се установяват, без да се засягат разпоредбите относно незадължителните запазени термини от член 65а и приложение VIIa , и в тях се отчитат:
a) специфичните характеристики на съответния продукт;
a) специфичните характеристики на съответния продукт;
б) необходимостта да се осигурят условия за плавно пласиране на продуктите на пазара;
б) необходимостта да се осигурят условия за плавно пласиране на продуктите на пазара;
в) интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което следва да се определя въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище;
в) интересът на производителите да указват характеристиките на своите продукти и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което следва да се определя въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието, която оценява по-специално разходите и административната тежест за операторите, както и ползите за производителите и крайния потребител;
г) методите, използвани за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;
г) методите, използвани за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;
д) препоръките за стандарти, приети от международни органи.
д) препоръките за стандарти, приети от международни органи.
да) необходимостта да се запазят естествените и основните характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на продукта;
дб) възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите поради добре установените възприятия за продукта и съответните им очаквания, като се отчита наличието и възможностите за използване на информационни средства, които позволяват изключване на подобни рискове.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 59 а (нов)
Член 59a

Допълнителни изисквания за предлагането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците на пазара

1.  Продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците, които са предназначени за продажба в прясно състояние на потребителите, могат да бъдат предлагани на пазара, само ако държавата на произход е посочена.
2.  Пазарните стандарти, посочени в член 59, параграф 1, и всички пазарни стандарти, приложими за плодовете и зеленчуците и секторите на преработените плодове и зеленчуци, се прилагат на всеки един от етапите на предлагане на пазара, в това число вноса и износа, освен ако Комисията не е предвидила друго, и обхващат качеството, категоризирането, теглото, размера, опаковката, амбалажа, съхранението, транспорта, представянето и търговията.
3.  Притежателят на продукти от сектора за пресни или обработени плодове и зеленчуци, обхванати от пазарните стандарти, не може да излага тези продукти, да ги предлага за продажба или да ги доставя или да ги предлага на пазара в рамките на Съюза по начин, различен от този, съответстващ на тези стандарти, и носи отговорност за гарантиране на съответствието с тези стандарти.
4. „Без да се засягат специфичните разпоредби, които могат да бъдат приети от Комисията съгласно член 160, по-специално относно последователното прилагане в държавите-членки на проверки на съответствието, държавите-членки по отношение на секторите “Плодове и зеленчуци„ и “Преработени плодове и зеленчуци„ проверяват селективно, на базата на анализ на риска, дали тези продукти са в съответствие с приложимите пазарни стандарти. Тези проверки се съсредоточават върху етапа, предхождащ експедирането от производствените райони, когато продуктите се опаковат или товарят. За продуктите от трети държави проверките се извършват преди пускането на тези продукти в свободно обращение.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 59 б (нов)
Член 59б

Сертифициране на хмела

1.  Продуктите от сектора на хмела, добити или приготвени на територията на Съюза, подлежат на процедура по сертифициране.
2.  Сертификати могат да се издават само за продукти, които притежават минималните характеристики за качество, съответстващо на конкретната фаза на предлагане на пазара. Когато се касае за хмел на прах, хмел на прах с повишено съдържание на лупулин, екстракти от хмел и смесени продукти от хмел, сертификатът може да бъде издаден, само ако алфа-киселинното съдържание на тези продукти не е по-ниско от това на хмела, от който са получени.
3.  В сертификата се посочва най-малко следната информация:
a) мястото (местата) на производство на хмела;
б) годината (годините) на реколтата; както и
в) сорта или сортовете.
4.  Продукти от сектора на хмела могат да се предлагат на пазара или изнасят, само ако е издаден сертификат, както е посочено в параграфи 1, 2 и 3.
За внесени продукти от сектора на хмела удостоверението, предвидено в член 129a, се счита за еквивалентно на сертификат.

5.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на мерки, дерогиращи от параграф 4:
a) за да се удовлетворят търговските изисквания на определени трети държави; или
б) за продукти, предназначени за специална употреба.
Мерките, посочени в първа алинея:

a) не засягат нормалното предлагане на пазара на продукти, за които е издаден сертификат;
б) се придружават от гаранции, предназначени да предотвратят евентуалното объркване на тези продукти.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 60
Член 60

Член 60

Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти

Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти

1.  Определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VI, се прилагат за следните сектори или продукти:
1.  Определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VI, се прилагат за следните сектори или продукти:
a) маслиново масло и трапезни маслини;
a) маслиново масло и трапезни маслини;
б) вино;
б) вино;
в) говеждо и телешко месо,
в) говеждо и телешко месо,
г) мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;
г) мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;
д) птиче месо;
д) птиче месо и яйца;
е) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека.
е) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека.
2.  Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VI, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в споменатото приложение.
2.  Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VI, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в споменатото приложение.
3.  Като се отчита необходимостта от адаптиране към развиващите се изисквания на потребителите и техническия напредък, както и необходимостта да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на измененията, дерогациите или освобождаванията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VI.
3.  Като се отчита необходимостта от адаптиране към развиващите се изисквания на потребителите и техническия напредък, както и необходимостта да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на измененията, дерогациите или освобождаванията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VI.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 61
Член 61

Член 61

Допустимо отклонение

Допустимо отклонение

Като се отчитат специфичните характеристики на всеки сектор, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на допустимото отклонение за всеки стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти се смята за несъответстваща на стандарта.

1.  Като се отчитат специфичните характеристики на всеки сектор, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на допустимото отклонение за всеки специфичен стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти се смята за несъответстваща на стандарта.
Това допустимо отклонение, определено от прагове, не изменя присъщите качества на продукта и се прилага единствено за тегло, размер и други второстепенни критерии.

2.  Държавите членки могат да приемат или да запазят допълнително национално законодателство за продуктите, обхванати от пазарен стандарт на Съюза, при условие че тези разпоредби са в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с принципа на свободно движение на стоки.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 62
Член 62

Член 62

Енологични практики и методи на анализ

Енологични практики и методи на анализ

1.  За производство и съхраняване в Съюза на продуктите, изброени в част ІІ от приложение VI, се използват само енологичните практики, разрешени в съответствие с приложение VII и предвидени в член 59, параграф 2, буква ж) и член 65, параграфи 2 и 3.
1.  За производство и съхраняване в Съюза на продуктите, изброени в част ІІ от приложение VI, се използват само енологичните практики, разрешени в съответствие с приложение VII и предвидени в член 65, параграфи 2 и 3.
Първа алинея не се прилага по отношение на:

Първа алинея не се прилага по отношение на:

a) гроздов сок и концентриран гроздов сок;
a) гроздов сок и концентриран гроздов сок;
б) гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок.
б) гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок.
Разрешените енологични практики се използват единствено за осигуряване на правилната винификация, правилното съхраняване или правилното пречистване на продукта.

Разрешените енологични практики се използват единствено за осигуряване на правилната винификация, правилното съхраняване или правилното пречистване на продукта.

Продуктите, изброени в приложение VI, част ІІ, се произвеждат в Съюза в съответствие с правилата, установени в приложение VII.

Продуктите, изброени в приложение VI, част ІІ, се произвеждат в Съюза в съответствие с правилата, установени в приложение VII.

Продуктите, изброени в приложение VI, част ІІ, не се предлагат на пазара в Съюза, когато:

Продуктите, изброени в приложение VI, част ІІ, не се предлагат на пазара в Съюза, когато:

a) са приготвени чрез използване на неразрешени в Съюза енологични практики, или
a) са приготвени чрез използване на неразрешени в Съюза енологични практики, или
б) са приготвени чрез използване на неразрешени национални енологични практики, или
б) са приготвени чрез използване на неразрешени национални енологични практики, или
в) не съответстват на правилата, установени в приложение VII.
в) не съответстват на правилата, установени в приложение VII.
Продуктите, които са негодни за предлагане на пазара в съответствие с пета алинея, се унищожават. Чрез дерогация от това правило, държавите членки могат да разрешат използването на определени продукти, чиито характеристики те определят от дестилационни фабрики или предприятия за производство на оцет или за индустриални цели, при условие че това разрешение не се превръща в стимул за производство чрез неразрешени енологични практики.

2.  Когато дава разрешение за използване на енологичните практики за вина, посочени в член 59, параграф 2, буква ж), Комисията:
2.  Когато дава предложения за използване на енологичните практики за вина, посочени в параграф 1, Комисията:
a) се основава на енологичните практики и методите на анализ, препоръчани и публикувани от OIV, както и на резултатите от експерименталното използване на все още неразрешени енологични практики;
a) взема под внимание енологичните практики и методите на анализ, препоръчани и публикувани от OIV, както и на резултатите от експерименталното използване на все още неразрешени енологични практики;
б) взема под внимание въпроса за защитата на човешкото здраве;
б) взема под внимание въпроса за защитата на човешкото здраве;
в) взема под внимание възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите поради техните очаквания и възприятия, като отчита наличието и възможностите за използване на информационни средства с цел изключване на подобни рискове;
в) взема под внимание възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите поради добре установените възприятия за продукта и съответните им очаквания, като отчита наличието и възможностите за използване на информационни средства с цел изключване на подобни рискове;
г) следи за запазването на естествените съществени характеристики на виното и за това в състава на съответния продукт да не бъдат извършвани сериозни промени;
г) следи за запазването на естествените съществени характеристики на виното и за това в състава на съответния продукт да не бъдат извършвани сериозни промени;
д) осигурява приемливо минимално равнище на грижи за околната среда;
д) осигурява приемливо минимално равнище на грижи за околната среда;
е) спазва общите правила относно енологичните практики и правилата, установени в приложение VII.
е) спазва общите правила относно енологичните практики и правилата, установени в приложение VII.
3.  Когато е необходимо, Комисията приема чрез актове за изпълнение методите, посочени в член 59, параграф 3, буква г), за продуктите, изброени в приложение VI, част II. Посочените методи се основават на всички съответни методи, препоръчани и публикувани от OIV, освен ако те ще са неефективни или неподходящи с оглед на преследваната законна цел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  Методите, посочени в член 59, параграф 3, буква г), за продуктите, изброени в приложение VI, част II, се приемат съгласно обикновената законодателна процедура, посочена в член 43, параграф 2 от Договора. Посочените методи се основават на всички съответни методи, препоръчани и публикувани от OIV, освен ако те ще са неефективни или неподходящи с оглед на преследваната от Съюза цел.
До приемането на такива правила се използват методите, разрешени от съответната държава членка.

До приемането на такива разпоредби се използват методите и правилата, разрешени от съответната държава членка.

Изменение 168
Предложение за регламент
Член 65
Член 65

Член 65

Национални правила за някои продукти и сектори

Национални правила за някои продукти и сектори

1.  Независимо от разпоредбите на член 59, параграф 1, държавите членки могат да приемат или запазят национални правила, които постановяват различни нива на качество за мазнините за мазане. Тези правила трябва да позволяват нивата на качество да бъдат оценявани на основание на критерии, които са свързани по-специално с използваните суровини, органолептичните характеристики на продуктите и тяхната физическа и микробиологична стабилност.
1.  Независимо от разпоредбите на член 59, параграф 1, държавите членки могат да приемат или запазят национални правила, които постановяват различни нива на качество за мазнините за мазане. Тези правила трябва да позволяват нивата на качество да бъдат оценявани на основание на критерии, които са свързани по-специално с използваните суровини, органолептичните характеристики на продуктите и тяхната физическа и микробиологична стабилност.
Държавите членки, които използват предвидената в първа алинея възможност, гарантират, че продуктите на други държави членки, които отговарят на постановените с въпросните национални правила критерии, могат по недискриминационен начин да използват термини, които указват, че тези критерии са спазени.

Държавите членки, които използват предвидената в първа алинея възможност, гарантират, че продуктите на други държави членки, които отговарят на постановените с въпросните национални правила критерии, могат по недискриминационен начин да използват термини, които указват, че тези критерии са спазени.

2.  Държавите членки могат да ограничат или забранят използването на определени енологични практики и да предвидят по-строги правила за вина, които са разрешени съгласно правото на Съюза и които са произведени на тяхна територия, с цел по-добро запазване на основните характеристики на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание и на пенливите вина и ликьорните вина.
2.  Държавите членки могат да ограничат или забранят използването на определени енологични практики и да предвидят по-строги правила за вина, които са разрешени съгласно правото на Съюза и които са произведени на тяхна територия, с цел по-добро запазване на основните характеристики на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание и на пенливите вина и ликьорните вина.
3.  Държавите членки могат да разрешат експерименталното използване на неразрешени енологични практики в съответствие с условия, определени от Комисията чрез делегирани актове, приети съгласно параграф 4.
3.  Държавите членки могат да разрешат експерименталното използване на неразрешени енологични практики в съответствие с условия, определени от Комисията чрез делегирани актове, приети съгласно параграф 4.
4.  Като се отчита необходимостта да се гарантира правилно и прозрачно прилагане, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за уточняване на условията за прилагане на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, както и условията за държане, разпространение и използване на продуктите, получени чрез експерименталните практики, посочени в параграф 3 от настоящия член.
4.  Като се отчита необходимостта да се гарантира правилно и прозрачно прилагане, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за уточняване на условията за прилагане на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, както и условията за държане, разпространение и използване на продуктите, получени чрез експерименталните практики, посочени в параграф 3 от настоящия член.
4a.  Държавите членки могат да приемат или запазват пазарни секторни или продуктови стандарти, ако тези мерки са в съответствие с правото на Съюза.
Изменение 169
Предложение за регламент
Част ІI – Дял ІІ – Глава І – Раздел 1 – подраздел 3 а (нов)
ПОДРАЗДЕЛ 3a

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАЗЕНИ ТЕРМИНИ

Член 65a

Обхват

Създава се схема за незадължителни запазени наименования за улесняване на производителите на селскостопански продукти с отличителни характеристики или специфики при указването на тези качества или специфики в рамките на вътрешния пазар и по-специално в подкрепа и допълнение към конкретни пазарни стандарти.

Член 65б

Съществуващи незадължителни запазени наименования

1.  Списък на незадължителните запазени наименования, обхванати от схемата към датата на влизане в сила на настоящия регламент, е поместен в приложение VIIa към настоящия регламент заедно с актовете, които определят въпросните наименования и условията за използването им.
2.  Незадължителните запазени наименования, посочени в параграф 1, остават в сила до изменението им, освен ако не бъдат заличени съгласно член 65в.
Член 65в

Запазване, изменение и заличаване на незадължителни запазени наименования

За да се вземат предвид очакванията на потребителите, развитието на научно-техническите познания, ситуацията на пазара и промените в пазарните стандарти и в международните стандарти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160:

a) за запазване на допълнително незадължително запазено наименование, като изложи условията за използването му;
б) за изменение на условията за използване на незадължителен запазен термин; или
в) за отменяне на незадължителен запазен термин.
Член 65г

Допълнителни незадължителни запазени наименования

1.  Един термин може да бъде допустим за запазване като допълнителен незадължителен запазен термин, само ако отговаря на следните критерии:
a) терминът се отнася до характеристики на продукта или до специфики на селскостопанското му производство или преработка и се отнася до пазарен стандарт, разглеждан посредством секторен подход;
б) използването на наименованието придава стойност на продукта спрямо други сходни продукти, и
в) продуктът е бил пуснат на пазара, като потребителите в няколко държави членки са били информирани за характеристиката или спецификата, посочени в буква а).
Комисията взема предвид съответните международни стандарти и настоящите запазени наименования, установени за участващите продукти или сектори.

2.  Незадължителните наименования, които описват техническите качества на продуктите с оглед прилагането на задължителни пазарни стандарти и не са предназначени да информират потребителите за тези качества на продуктите, не са запазени по настоящата схема.
3.  За да се вземат предвид специалните характеристики на някои сектори, както и очакванията на потребителите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, определящи подробни правила по отношение на изискванията за създаването на допълнителните незадължителни запазени наименования, посочени в параграф 1.
Член 65д

Ограничения за използването на незадължителни запазени наименования

1.  Незадължително запазено наименование може да се използва единствено за описание на продукти, които отговарят на приложимите условия за употреба.
2.  Държавите членки вземат съответните мерки, за да гарантират, че етикетирането на продуктите не води до объркване с незадължителни запазени наименования.
3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, определящи правилата за използването на незадължителни запазени наименования.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 66
Член 66

Член 66

Общи разпоредби

Общи разпоредби

Като се отчита спецификата на търговията между Съюза и някои трети държави, както и специалният характер на някои селскостопански продукти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на условията, при които се счита, че вносните продукти имат равностойно ниво на съответствие с пазарните стандарти на Съюза, и условията, при които се разрешава дерогация от член 58, и за определяне на правилата относно прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

Като се отчита спецификата на търговията между Съюза и някои трети държави, специалният характер на някои селскостопански продукти и необходимостта да се гарантира, че потребителите няма да бъдат въведени в заблуда поради техните установени възприятия за продукта и съответните им очаквания, могат да бъдат приети мерки в съответствие с обикновената законодателна процедура, установена в член 43, параграф 2 от Договора, за да се определят условията, при които се счита, че вносните продукти имат равностойно ниво на съответствие с пазарните стандарти на Съюза, и за определяне на правилата относно прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

Изменение 171
Предложение за регламент
Член 67
Член 67

Член 67

Специални разпоредби за вноса на вино

Специални разпоредби за вноса на вино

1.  Освен ако не е предвидено друго в споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора, за внасяните в Съюза продукти, попадащи под кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204, се прилагат разпоредбите относно наименованията за произход и географските указания и етикетирането на вина, определени в раздел 2 на настоящата глава и в определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 60 от настоящия регламент.
1.  Освен ако не е предвидено друго в споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора, за внасяните в Съюза продукти, попадащи под кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204, се прилагат разпоредбите относно наименованията за произход и географските указания и етикетирането на вина, определени в раздел 2 на настоящата глава и в определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 60 от настоящия регламент.
2.  Освен ако не е предвидено друго в споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора, продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се произвеждат в съответствие с енологичните практики, препоръчани и публикувани от OIV или разрешени от Съюза съгласно настоящия регламент.
2.  Освен ако не е предвидено друго в споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора, продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се произвеждат в съответствие с енологичните практики, разрешени от Съюза съгласно настоящия регламент.
Мерки, дерогиращи от настоящия параграф, биват приемани в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 43, параграф 2 от Договора.

3.  За вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъде представен:
3.  За вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъде представен:
a) сертификат, че са спазени условията по параграфи 1 и 2, изготвен от компетентен орган, включен в списък, който ще бъде оповестен публично от Комисията, в държавата на произход на продукта;
a) сертификат, че са спазени условията по параграфи 1 и 2, изготвен от компетентен орган, включен в списък, който ще бъде оповестен публично от Комисията, в държавата на произход на продукта;
б) доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от държавата на произход на продукта, когато продуктът е предназначен за пряка консумация от човека.
б) доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от държавата на произход на продукта, когато продуктът е предназначен за пряка консумация от човека.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 67 а (нов)
Член 67a

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове по член 160, с които се определят:

a) правила за тълкуване и прилагане на определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VI;
б) правила относно националните процедури относно изтеглянето и унищожаването на лозаро-винарски продукти, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 68
Член 68

Член 68

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки във връзка с настоящия раздел, и по-специално:

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки във връзка с настоящия раздел:

a) за прилагане на общия пазарен стандарт;
б) за прилагане на определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VI;
в) за изготвяне на списъка на млякото и млечните продукти, посочени в приложение VI, част ІІІ, точка 5, втора алинея, и мазнините за мазане, посочени в приложение VI, част VІ, шеста алинея, буква а), въз основа на индикативните списъци на продукти, считани от държавите членки за съответстващи на посочените разпоредби на тяхна територия, които списъци се изпращат от държавите членки на Комисията;
в) за изготвяне на списъка на млякото и млечните продукти, посочени в приложение VI, част ІІІ, точка 5, втора алинея, и мазнините за мазане, посочени в приложение VI, част VІ, шеста алинея, буква а), въз основа на индикативните списъци на продукти, считани от държавите членки за съответстващи на посочените разпоредби на тяхна територия, които списъци се изпращат от държавите членки на Комисията;
г) за прилагане на секторните или продуктовите пазарни стандарти, включително подробните правила за вземане на проби и методите на анализ за определяне на състава на продуктите;
г) за прилагане на секторните или продуктовите пазарни стандарти, включително подробните правила за вземане на проби и методите на анализ за определяне на състава на продуктите;
д) за установяване дали продуктите са преминали през обработки, противоречащи на разрешените енологични практики;
д) за установяване дали продуктите са преминали през обработки, противоречащи на разрешените енологични практики;
е) за определяне на равнището на допустимо отклонение;
е) за определяне на равнището на допустимо отклонение;
ж) за прилагането на член 66.
ж) за прилагането на член 66.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 174
Предложение за регламент
Член 69
Член 69

Член 69

Обхват

Обхват

1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VI, част II, точки 1, 3‐6, 8, 9, 11, 15 и 16.
1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VI, част II, точки 1, 3‐6, 8, 9, 11, 15 и 16.
2.  Посочените в параграф 1 правила се основават на:
2.  Посочените в параграф 1 правила се основават на:
a) защитата на законните интереси на потребителите и производителите;
a) защитата на законните интереси на потребителите и производителите;
б) осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар за съответните продукти; както и
б) осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар за съответните продукти; както и
в) насърчаване на производството на качествени продукти, като се допускат и национални мерки, свързани с политиката по качеството.
в) насърчаване на производството на продукти съгласно схеми за качество, като се допускат и национални мерки, свързани с политиката по качеството.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 70
Член 70

Член 70

Определения

Определения

1.  За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:
1.  За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:
a) „наименование за произход“ означава наименование на район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 69, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:
a) „наименование за произход“ означава наименование на район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 69, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:
i) качеството и характеристиките на продукта се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите й природни и човешки фактори;
i) качеството и характеристиките на продукта се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите й природни и човешки фактори;
ii) гроздето, от което се произвежда продуктът, произхожда изключително от този географски район;
ii) гроздето, от което се произвежда продуктът, произхожда изключително от този географски район;
iii) производството се извършва в този географски район; и
iii) производството се извършва в този географски район; и
iv) продуктът е получен от сортове лози от вида Vitis vinifera;
iv) продуктът е получен от сортове лози от вида Vitis vinifera;
б) „географско указание“ означава указание, отнасящо се за район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 69, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:
б) „географско указание“ означава указание, отнасящо се за район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 69, параграф 1, за който са спазени следните изисквания:
i) притежава специфично качество, известност или други характеристики, които може да се отдадат на този географски произход;
i) притежава специфично качество, известност или други характеристики, които може да се отдадат на този географски произход;
ii) най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район;
ii) най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район;
iii) производството му се извършва в този географски район; и
iii) производството му се извършва в този географски район; и
iv) получен е от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.
iv) получен е от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.
1a.  За целите на прилагането на буква а), подточка iii), и буква б), подточка iii), параграф 1, „производство“ обхваща всички дейности от беритбата на гроздето до приключването на процеса на производство на виното, с изключение на следпроизводствените процеси.
За целите на прилагането на буква б), подточка ii), параграф 1, делът на гроздето в размер на максимум 15 %, което може да е с произход извън определения географски район, произхожда от държавата членка или от третата държава, в която се намира определеният район.

Чрез дерогация от буква a), подточка iii) и буква б), подточка iii), параграф 1 и при условие, че спецификацията на продукта, определена в член 71, параграф 2 предвижда това, продукт със защитено наименование за произход или географско указание може да подлежи на винификация:

a) в район в непосредствена близост до съответния определен район;
б) в район, разположен в рамките на същата административна единица или в съседна административна единица в съответствие с националното законодателство;
в) в случай на трансгранично наименование за произход или географско указание, или когато съществува споразумение относно мерките за контрол между две или повече държави членки или между една или повече държави членки и една или повече трети държави, в район, който е разположен в непосредствена близост до въпросния определен район.
Чрез дерогация от буква а), подточка iii), параграф 1 и от трета алинея на този параграф, при условие че спецификацията на продукта, определена в член 71, параграф 2 предвижда това, даден продукт може да бъде преработен в пенливо вино или искрящо вино със защитено наименование за произход извън районите, намиращи се в непосредствена близост до въпросния определен район, ако тази практика е била използвана преди 1 март 1986 г.

2.  Някои традиционно използвани наименования представляват наименование за произход, когато:
2.  Някои традиционно използвани наименования представляват наименование за произход, когато:
a) обозначават вино;
a) обозначават вино;
б) препращат към географско наименование;
б) препращат към географско наименование;
в) отговарят на изискванията, посочени в параграф 1, буква а), подточки i)‐iv); и
в) отговарят на изискванията, посочени в параграф 1, буква а), подточки i)‐iv); и
г) за тях се провежда процедурата за предоставяне на правна закрила на наименования за произход и на географски указания, предвидена в настоящия подраздел.
г) за тях се провежда процедурата за предоставяне на правна закрила на наименования за произход и на географски указания, предвидена в настоящия подраздел.
3.  Наименованията за произход и географските указания, включително свързаните с географски райони в трети държави, могат да се ползват със закрила в рамките на Съюза в съответствие с установените в настоящия подраздел правила.
3.  Наименованията за произход и географските указания, включително свързаните с географски райони в трети държави, могат да се ползват със закрила в рамките на Съюза в съответствие с установените в настоящия подраздел правила.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 71
Член 71

Член 71

Заявки за предоставяне на правна закрила

Заявки за предоставяне на правна закрила

1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:
1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:
a) наименованието, за което се иска закрила;
a) наименованието, за което се иска закрила;
б) името и адреса на заявителя;
б) името и адреса на заявителя;
в) спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и
в) спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и
г) единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.
г) единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.
2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите лица да проверят дали са спазени съответните условия за производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание.
2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите лица да проверят дали са спазени съответните условия за производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание.
Такава спецификация на продукта се състои най-малко от:

a) наименованието, за което се иска закрила;
б) описание на виното (вината), и по-специално;
i) при вина с указание на произхода ‐ техните основни аналитични и органолептични характеристики;
ii) при вина с географско указание ‐ техните основни аналитични характеристики, както и оценка или посочване на органолептичните им характеристики;
в) където е приложимо ‐ специфичните енологични практики, използвани за производството на виното(ата), както и съответните ограничения върху производството на виното(ата);
г) очертаване на границите на съответния географски район;
д) максималния добив от хектар;
е) посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е(са) получено(и) виното(ата);
ж) данни, доказващи, че изискванията, посочени в член 70, параграф 1, буква а), или, в зависимост от случая ‐ в член 70, параграф 1, буква б), подточка i), са спазени.
з) всички приложими изисквания относно производството на продукт със ЗНП или ЗГУ, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство, или, когато това е предвидено от държавите членки ‐ от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание;
и) наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.
Изискванията, посочени във втора алинея, буква з), са обективни, недискриминационни и съвместими със законодателството на Съюза.

3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.
3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 73
Член 73

Член 73

Предварителна национална процедура

Предварителна национална процедура

1.  Посочените в член 71 заявки за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание на вина с произход от Съюза преминават предварителна национална процедура.
1.  Посочените в член 71 заявки за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание на вина с произход от Съюза преминават предварителна национална процедура.
1a.  Заявката за предоставяне на правна закрила се подава в държавата членка, от чиято територия произхожда наименованието за произход или географското указание.
Държавата членка разглежда заявката за предоставяне на правна закрила, за да установи дали тя отговаря на установените в настоящия подраздел условия.

Държавата членка гарантира подходящото публикуване на национално равнище на заявката и предвижда период от поне два месеца от датата на публикуване, в рамките на който могат да бъдат внасяни писмени възражения към предложената защита. Подобни възражения са под формата на мотивирано възражение и могат да бъдат подавани от всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено на територията на държава членка, което има законен интерес.

2.  В случай че държавата членка прецени, че наименованието за произход или географското указание не отговаря на изискванията или е несъвместимо със законодателството на Съюза, държавата членка отхвърля заявката.
2.  В случай че държавата членка прецени, че наименованието за произход или географското указание не отговаря на условията, установени в настоящия подраздел, или е несъвместимо със законодателството на Съюза, държавата членка отхвърля заявката.
3.  Ако държавата членка прецени, че са спазени изискванията, тя провежда национална процедура, която гарантира подходящо публикуване на спецификацията на продукта най-малко в интернет.
3.  Ако държавата членка прецени, че са спазени условията, установени в настоящия подраздел, тя:
a) гарантира подходящо публикуване поне в интернет на спецификацията на продукта, посочен в член 71, параграф 1, буква г);
б) предава на Комисията заявка за закрила, в която фигурира следната информация:
i) името и адреса на заявителя;
ii) единния документ, посочен в член 71, параграф 1, буква г);
iii) декларация от държавата членка, че според нея заявката, подадена от заявителя, отговаря на необходимите условия; както и
iv) препратка към публикацията, направена съгласно буква a).
Информацията, посочена в първа алинея, буква б), се изпраща на един от официалните езици на Съюза или се придружава от заверен превод на един от тези езици.

Изменение 178
Предложение за регламент
Член 79
Член 79

Член 79

Връзка с търговските марки

Връзка с търговските марки

1.   Когато наименование за произход или географско указание е защитено съгласно настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, чието използване попада в обхвата на член 80, параграф 2 и свързана с продукт, попадащ в една от изброените в приложение VI, част II категории, се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата на представяне в Комисията на заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание и впоследствие наименованието за произход или географското указание е получило закрила.
1.   Регистрацията на търговска марка, която съдържа защитено наименование за произход или защитено географско указание по силата на настоящия регламент или която се състои от такова наименование или указание, чието използване попада в обхвата на член 80, параграф 2, и свързана с продукт, попадащ в една от изброените в приложение VI, част II категории, се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата за внасяне в Комисията на заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание и впоследствие наименованието за произход или географското указание е получило закрила.
Регистрацията на търговски марки, регистрирани в нарушение на първа алинея, се обезсилва.

Регистрацията на търговски марки, регистрирани в нарушение на първа алинея, се обезсилва.

2.  Без да се засяга член 78, параграф 2, търговска марка, чието използване попада в обхвата на член 80, параграф 2, за която има подадена заявка, регистрирана е или е установена в резултат на употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, на територията на Съюза преди датата, на която заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание е представена в Комисията, може да продължи да се използва и подновява, независимо от закрилата на наименование за произход или географско указание, при условие че не са налице основанията за недействителност или отмяна на търговската марка, предвидени в Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките или в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността.
2.  Без да се засяга член 78, параграф 2, търговска марка, чието използване попада в обхвата на член 80, параграф 2, за която има подадена заявка, регистрирана е или е установена в резултат на добросъвестна употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, на територията на Съюза или преди датата на предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание в държавата на произход, или преди 1 януари 1996 г., може да продължи да се използва, независимо от закрилата на наименование за произход или географско указание, при условие че не са налице основанията за недействителност или отмяна на търговската марка, предвидени в Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките или в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността.
В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или на географското указание успоредно със съответните търговски марки.

В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или на географското указание успоредно със съответните търговски марки.

Изменение 179
Предложение за регламент
Член 82
Член 82

Член 82

Изменение на спецификациите на продуктите

Изменение на спецификациите на продуктите

1.  Заявител, който отговаря на условията, определени съгласно член 86, параграф 4, буква б), може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на очертанията на съответния географски район. В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.
1.  Заявител, който отговаря на условията, определени съгласно член 72, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на очертанията на географския район, посочен в член 71, параграф 2, алинея втора, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.
Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки или съответните трети държави, или компетентният им орган могат да кандидатстват за одобрение на изменението на спецификациите на продукта за съществуващите защитени наименования на вино в съответствие с член 84, параграф 1.

1a.  В случай че предлаганата промяна предполага едно или повече изменения в единния документ по член 71, параграф 1, буква г), членове 73‐76 се прилагат mutatis mutandis спрямо заявлението за изменение. Ако предложеното изменение обаче е несъществено, Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението й за това дали да одобри заявлението без да следва процедурата, предвидена в член 74, параграф 2 и член 75, като в случай на одобрение тя публикува елементите, посочени в член 74, параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
1б.  В случай че от предложеното изменение не произтичат промени в единния документ, се прилагат следните правила:
a) когато съответният географски район се намира в определена държава членка, тази държава членка взема решение относно изменението, като в случай че го одобрява, публикува изменената спецификация на продукта и уведомява Комисията за одобрените изменения и за основанията за тях;
б) когато съответният географски район е в трета държава, Комисията решава чрез актове за изпълнение дали да одобри предложеното изменение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 84
Член 84

Член 84

Съществуващи защитени наименования на вино

Съществуващи защитени наименования на вино

1.  Наименованията на вино, които са защитени в съответствие с членове 51 и 54 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета и член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията, се ползват автоматично със закрила по настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 81 от настоящия регламент.
1.  Наименованията на вино, посочени в членове 51 и 54 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета и член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията, се ползват автоматично със закрила по настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 81 от настоящия регламент.
2.   Чрез актове за изпълнение Комисията извършва съответните административни формалности по заличаването на такива наименования на вино, за които се прилага член 191, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], от регистъра, предвиден в член 81.
2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за заличаване на такива наименования на вино, за които се прилага член 118т, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, от регистъра, предвиден в член 81. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  Член 83 не се прилага по отношение на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1 от настоящия член.
3.  Член 83 не се прилага по отношение на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1 от настоящия член.
До 31 декември 2014 г. Комисията може по своя собствена инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на закрилата на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1 от настоящия член, ако те не отговарят на условията, определени в член 70.

До 31 декември 2014 г. Комисията може по своя собствена инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на закрилата на съществуващите защитени наименования на вино, посочени в параграф 1 от настоящия член, ако те не отговарят на условията, определени в член 70.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

4.  За Хърватия наименованията на вината, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са защитени по силата на настоящия регламент, при положение че процедурата на оспорване има благоприятен изход. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 81.
4.  За Хърватия наименованията на вината, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са защитени по силата на настоящия регламент, при положение че процедурата на оспорване има благоприятен изход. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 81.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 86
Член 86

Член 86

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐5 от настоящия член.
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐5 от настоящия член.
2.  Като се отчитат специфичните характеристики на производството в определения географския район, чрез делегирани актове Комисията може да приема:
2.  Като се отчитат специфичните характеристики на производството в определения географския район, чрез делегирани актове Комисията може да приема:
a) принципите за определяне на границите на географския район; и
a) допълнителните подробности за определяне на границите на географския район; и
б) определенията, ограниченията и дерогациите по отношение на производството в определения географски район.
б) ограниченията и дерогациите по отношение на производството в определения географски район.
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира качеството и проследяването на продуктите, чрез делегирани актове Комисията може да предвиди условията, при които спецификациите на продуктите могат да включват допълнителни изисквания.
3.  Като се отчита необходимостта да се гарантира качеството и проследяването на продуктите, чрез делегирани актове Комисията може да предвиди условията, при които спецификациите на продуктите могат да включват допълнителни изисквания.
4.  Като се отчита необходимостта да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, чрез делегирани актове Комисията може да приема правила относно:
4.  Като се отчита необходимостта да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, чрез делегирани актове Комисията може да приема правила относно:
a) елементите на спецификацията на продукта;
б) видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание;
б) видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание;
в) условията, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, предварителните национални процедури, контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение, отмяна или преобразуване на защитени наименования за произход или защитени географски указания;
в) условията, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение, отмяна или преобразуване на защитени наименования за произход или защитени географски указания;
г) условията, приложими за трансгранични заявки;
г) условията, приложими за трансгранични заявки;
д) условията за заявки по отношение на географски райони в трета държава;
д) условията за заявки по отношение на географски райони в трета държава;
е) датата, от която се прилага правната закрила или изменението на правната закрила;
е) датата, от която се прилага правната закрила или изменението на правната закрила;
ж) условията, свързани с изменение на спецификациите на продуктите.
ж) условията, свързани с изменение на спецификациите на продуктите, и условията, при които дадено изменение се счита за несъществено по смисъла на член 82, параграф 1a.
5.  Като се отчита необходимостта да се гарантира подходяща правна закрила, чрез делегирани актове Комисията може да приема ограничения относно защитеното наименование.
5.  Като се отчита необходимостта да се гарантира подходяща правна закрила, чрез делегирани актове Комисията може да приема ограничения относно защитеното наименование.
6.  Като се отчита необходимостта да се гарантира, че икономическите оператори и компетентните органи няма да бъдат засегнати от прилагането на настоящия подраздел по отношение на наименованията на вино, получили закрила преди 1 август 2009 г. или за които заявката за предоставяне на закрила е подадена най-късно до посочената дата, чрез делегирани актове Комисията може да приема преходни разпоредби относно:
a) наименованията на вино, признати от държавите членки като наименования за произход или географски указания най-късно до 1 август 2009 г., и наименованията на вино, за които заявката за предоставяне на закрила е подадена най-късно до посочената дата;
б) предварителната национална процедура;
в) вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата; и
г) изменението на спецификациите на продуктите.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 а (нов)
1a.  Традиционните наименования се признават, определят и защитават от Комисията.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 б (нов)
1б.  Традиционните наименования са защитени само на езика и за категориите лозаро-винарски продукти, предявени в заявлението, срещу:
a) всяка злоупотреба, включително когато защитеното наименование е придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;
б) всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на естеството, характеристиките или основните свойства на продукта, поставено върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с него;
в) всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите, по-специално да създаде впечатлението, че виното отговаря на условията за защитеното традиционно наименование.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 в (нов)
1в. когато традиционно наименование е защитено съгласно настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, използването на която ще противоречи на член 89в, се оценява в съответствие с Директива 2008/95/ЕО или Регламент (ЕО) № 207/2009.
Търговските марки, регистрирани в нарушение на алинея първа, се обявяват за невалидни при подаване на заявление в съответствие с приложимите процедури, както е посочено в Директива 2008/95/ЕО или Регламент (ЕО) № 207/2009.

Търговска марка, която отговаря на една от ситуациите, посочени в член 80 от настоящия регламент, и за която има подадена заявка, регистрирана е или е установена в резултат на употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, на територията на Съюза преди 4 май 2002 г. или преди датата, на която заявката за предоставяне на закрила на традиционното наименованието е представена в Комисията, може да продължи да се използва и подновява, независимо от закрилата на традиционното наименование. В подобни случаи се разрешава използването на традиционно наименование успоредно със съответната търговска марка.

Определено наименование не може да се ползва със закрила като традиционно наименование, когато в светлината на репутацията и известността на търговската марка такава закрила има опасност да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност, естеството, характеристиките или качеството на виното.

Изменение 185
Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 г (нов)
1г.  Наименование, за което е подадена заявка и което изцяло или частично е омоним с традиционно наименование, което вече е защитено съгласно настоящата глава, се защитава, като се отчита надлежно местното и традиционно използване и се отчита риск от въвеждане в заблуждение. Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителите по отношение на естеството, качеството или истинския произход на продуктите не се регистрира, дори и наименованието да е правилно.
Използването на защитено омонимно наименование зависи от наличието на достатъчно отличия в практиката между омонима, защитен впоследствие, и вече защитеното традиционно наименование, като се вземат предвид необходимостта от равно третиране на заинтересованите производители и потребителите да не се въвеждат в заблуждение.

Изменение 186
Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 д (нов)
1д.  В срок от два месеца от датата на публикуване на заявлението от Комисията, всяка една държава членка или трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, може да възрази срещу предложеното признаване чрез подаване на искане за възражение.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 e (нов)
1e.  Заявител може да подаде заявление за одобрение на изменение на традиционно наименование, на указания език, на съответното (съответните) вино (вина) или на обобщеното определение или условията за употреба на съответното традиционно наименование.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 ж (нов)
1 ж. Комисията може, въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение, съдържащи решението й да отмени закрилата на традиционно наименование, ако то вече не отговаря на определението, посочено в член 89.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 189
Предложение за регламент
Член 89 а (нов)
Член 89а

Условия за употреба на традиционни наименования

1.  Наименованието, за което се иска закрила е или:
a) на официалния(те) език (езици), регионалния(те) език (езици) на държавата членка или третата държава, от която произхожда наименованието; или
б) на езика, използван с търговско предназначение за това наименование.
2.  Наименованието, използвано на даден език, се отнася до специфичните продукти, посочени в член 69, параграф 1.
3.  Наименованието се регистрира, изписано в съответствие с начина (начините) на изписване на оригиналния език.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 89 б (нов)
Член 89б

Условия за валидност

1.  Признаването на традиционно наименование се признава ако:
a) наименованието се състои единствено от:
i) наименование, използвано традиционно в търговията в голяма част от територията на Общността или на съответната трета държава, за разграничаване на специфичните категории лозаро-винарски продукти, посочени в член 69, параграф 1; или
ii) наименование с репутация, използвано традиционно в търговията най-малко на територията на съответната държава членка или трета държава, за разграничаване на специфичните категории лозаро-винарски продукти, посочени в член 69, параграф 1;
б) наименованието:
i) не е родово;
ii) е определено и регулирано в законодателството на държавата членка; или
iii) подлежи на условията за използване, предвидени в правилата, приложими за винопроизводители в съответната трета държава, включително онези, произтичащи от представителни професионални организации.
2.  За целите на параграф 1, буква а) „традиционно използване“ означава:
a) най-малко пет години в случай на наименования, за които е подадено заявление на езика или езиците, посочени в член 89а, параграф 1, буква a);
б) най-малко 15 години в случай на наименования, за които е подадено заявление на езика или езиците, посочени в член 89а, параграф 1, буква б);
3.  За целите на параграф 1, буква б), подточка i), „родово“ означава, че дадено традиционно наименование, въпреки че е свързано със специфичен начин на производство или стареене или с качеството, цвета, типа местност или събитие, свързано с историята на лозаро-винарския продукт, се е превърнало в обичайно наименование за съответния лозаро-винарски продукт в Съюза.
4.  Условието, посочено в параграф 1, буква б) от настоящия член, не се прилага за традиционните наименования, посочени в член 89, буква б).
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 89 в (нов)
Член 89в

Заявители

1.  Компетентните органи на държавите членки или третите държави, или представителни професионални организации, установени в трети държави, могат да подадат до Комисията заявление за закрила на традиционни наименования по смисъла на член 89.
2. „Представителна професионална организация“ означава всяка организация на производители или асоциация на организации на производители, приела едни и същи правила и развиваща дейност в даден лозаро-винарски район или в няколко лозаро-винарски района с наименование за произход или географско указание, когато в нея членуват най-малко две трети от производителите в района или районите с наименование за произход или географско указание, в който или които организацията развива дейност, и тя произвежда най-малко две трети от производството на района или районите. Една представителна професионална организация може да подаде заявление за закрила само за произвежданите от нея вина.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 89 г (нов)
Член 89г

Процедура за признаване

Всяко решение за отхвърляне или признаване на съответното традиционно наименование се взима от Комисията въз основа на доказателствата, с които тя разполага. То трябва да прецени дали са спазени или не условията, посочени в членове 89, 89а и 89б, или установени в член 90а, параграф 3 или в член 90б.

За решението за отказ се уведомяват възразяващият и органите в държавата членка или третата държава, или представителната професионална организация, установена във въпросната трета държава.

Изменение 193
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква а)
a) заявителите, които могат да подават заявка за правна закрила на традиционно наименование;
заличава се
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква в)
в) основанията за подаване на възражение срещу предвиждано признаване на традиционно наименование;
заличава се
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква г)
г) обхвата на правната закрила, връзката с търговски марки, защитени традиционни наименования, защитени наименования за произход или географски указания, омоними или определени наименования на винени сортове лози;
заличава се
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква д)
д) основанията за отмяна на традиционно наименование;
заличава се
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 91 - параграф 4
4.  Като се отчитат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, чрез делегирани актове Комисията може да приема условията, при които традиционните наименования могат да се използват върху продуктите от трети държави, и да предвиди дерогации от член 89.
4.  Като се отчитат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, чрез делегирани актове Комисията може, чрез дерогация от член 89, да приема делегирани актове за определяне на условията, при които традиционните наименования могат да се използват върху продуктите от трети държави, и да предвиди дерогации от член 89.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 93 – параграф 1 а (нов)
Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 162, параграф 2 или 3.

Изменение 199
Предложение за регламент
Член 95
Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, Директива 2008/95/EО, Директива 89/396/EИО на Съвета, Директива 2000/13/EО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2007/45/EО на Европейския парламент и на Съвета се прилагат при етикетирането и представянето.

1.  Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, Директива 2008/95/EО, Директива 89/396/EИО на Съвета, Директива 2000/13/EО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2007/45/EО на Европейския парламент и на Съвета се прилагат при етикетирането и представянето.
Етикетирането на продуктите, посочени в приложение VI, част II, точки 1‐11, 13, 15 и 16, не може да бъде допълвано с други данни, освен предвидените в настоящия регламент, освен ако те отговарят на изискванията на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2000/13/EО.

1а.  Когато една или повече от съставките, изброени в приложение IIIa към Директива 2000/13/EО, се намират в един от продуктите, посочени в приложение VІ, част II към настоящия регламент, те се обозначават върху етикета, предшествани от термина „съдържа“.
За сулфитите могат да бъдат използвани следните термини: „сулфити“ или „серен диоксид“.

1б.  Списъкът със съставки, посочен в параграф 1а, може да бъде придружено от използването на пиктограма. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на използването на подобни пиктограми.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 96 - параграф 2
2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитеното географско указание, и за качествени пенливи вина, чиито етикети съдържат термина „Sekt“, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3 – буква а)
a) когато върху етикета е посочено традиционно наименование съгласно член 89, буква а);
a) когато върху етикета е посочено традиционно наименование съгласно член 89, параграф 1, буква а), в съответствие със законодателството на държавата членка или спецификацията, предвидена в член 71, параграф 2 от настоящия регламент;
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 99 - параграф 2
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира съответствието с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, чрез делегирани актове Комисията може да приема определения, правила и ограничения относно:
2.  Като се отчита необходимостта да се гарантира съответствието с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, чрез делегирани актове Комисията може да приема правила и ограничения относно:
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 99 - параграф 6
6.  Като се отчита необходимостта да се отчетат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, чрез делегирани актове Комисията може да приема дерогации от настоящия раздел по отношение на търговията между Съюза и някои трети държави.
6.  Като се отчита необходимостта да се отчетат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, чрез делегирани актове Комисията може да приема дерогации от настоящия раздел по отношение на износа за някои трети държави.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 100 а (нов)
Член 100a

Срок на действие

С изключение на член 101, параграфи 1, 2б, 2г и 2д и на член 101а, настоящият раздел се прилага до края на пазарната 2019/2020 година.

Изменение 205
Предложение за регламент
Част ІI – Дял ІІ – Глава ІІ – Раздел 1 – подраздел 1 (нов)
ПОДРАЗДЕЛ 1

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ

Изменение 206
Предложение за регламент
Член 101
Член 101

Член 101

Споразумения в сектора на захарта

Споразумения в сектора на захарта

1.  Условията за покупка на захарно цвекло и захарна тръстика, включително предсеитбените споразумения за доставка, се уреждат от писмени вътрешнобраншови споразумения, сключени между производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Съюза и предприятията за производство на захар в Съюза.
1.  Условията за покупка на захарно цвекло и захарна тръстика, включително предсеитбените договори за доставка, се уреждат от писмени вътрешнобраншови споразумения, сключени, от една страна, между производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Съюза или от тяхно име организациите, в които членуват, и, от друга страна, предприятията за производство на захар в Съюза или от тяхно име организациите, в които членуват.
2.  Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на захарта, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно условията на споразуменията, посочени в параграф 1 от настоящия член.
2a.  При договорите за доставка се прави разграничение в зависимост от това, дали количествата захар, които следва да бъдат произведени от захарното цвекло, представляват:
a) захар в рамките на квотата; или
б) захар извън квотата.
2б.  Всяко предприятие за производство на захар следва да предостави на държавата членка, в която произвежда захар, следната информация:
a) количествата цвекло, посочени в параграф 2а, буква а), за които е сключило предсеитбени договори за доставка, и процентното съдържание на захар, на което са основани тези договори;
б) съответния прогнозен добив.
Държавите членки могат да изискат допълнителна информация.

2в.  Предприятията за производство на захар, които не са подписали предсеитбени договори за доставка на минималната цена за цвекло в рамките на квотата, определена в член 101ж, за количеството цвекло, равняващо се на отпуснатата им квота за захар, коригирана, при необходимост, съгласно коефициента за превантивно изтегляне, определен съгласно член 101г, параграф 2, първа алинея, се задължават да заплатят най-малко минималната цена за цвекло в рамките на квотата за цялото количество захарно цвекло, което преработват в захар.
2г.  При положение че бъдат одобрени от съответната държава членка, вътрешнобраншовите споразумения могат да се отклоняват от разпоредбите на параграфи 2а, 2б и 2в.
2д.  Ако не съществуват вътрешнобраншови споразумения, съответната държава членка предприема необходимите стъпки, съобразени с настоящия регламент, за да защити интересите на заинтересованите страни.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 101 а (нов)
Член 101a

Информация за цените на пазара на захар

Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захар, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2,

Системата, посочена в първия параграф, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. Тази информация се разглежда като поверителна.

Комисията следи за това публикуваната информация да не позволява да бъдат разпознати цените, използвани от отделните предприятия или икономически субекти.

Изменение 208
Предложение за регламент
Член 101 б (нов)
Член 101б

Производствена такса

1.  Върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, отпуснати на предприятията за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, както е посочено в член 101з, параграф 2, и върху количествата, извън квотите, посочени в член 101л, параграф 1, буква е), се начислява производствена такса.
2.  Производствената такса се определя в размер на 12,00 EUR за тон захар в рамките на квотата и инулинов сироп в рамките на квотата. За изоглюкозата производствената такса се определя в размер на 50 % от таксата, приложима за захарта.
3.  Държавата членка начислява пълния размер на производствената такса, която се плаща съгласно параграф 1, на предприятията на нейна територия, в съответствие с отпусната им квота през съответната пазарна година.
Предприятията извършват плащанията на тези такси най-късно до края на месец февруари на съответната пазарна година.

4.  Предприятията за захар и инулинов сироп в Съюза могат да изискват от производителите на захарно цвекло или захарна тръстика или от доставчиците на цикория да поемат до 50 % от съответната производствена такса.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 101 в (нов)
Член 101в

Възстановяване при производство

1.  До края на пазарната 2019/2020 година може да се предостави възстановяване при производството на продуктите от сектора на захарта, изброени в приложение I, част III, букви б)‐д), ако излишъкът от захар или вносна захар, излишъкът от изоглюкоза или излишъкът от инулинов сироп не се предлага на цена, съответстваща на световната цена за производството на продуктите, посочени в член 101м, параграф 2, букви б) и в).
2.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на възстановяването при производство, посочено в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  С цел да отчете характерните особености на пазара на захар, произведена извън фиксираните квоти, в Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 160, за определяне на условията за отпускане на възстановяването при производство, посочено в настоящия раздел.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 101 г (нов)
Член 101г

Изтегляне на захар

1.  Предвид необходимостта да се избягват ситуации на срив на цените на вътрешния пазар и да предотвратят ситуации на свръхпроизводство, определени на базата на прогнозния баланс на снабдяване, и като се имат предвид задълженията на Съюза по силата на сключените в съответствие с член 218 от Договора споразумения, Комисията може да приема актове за изпълнение, съдържащи решения за изтегляне от пазара, за определена пазарна година, произведените в рамките на квоти количества захар, изоглюкоза или инулинов сироп, които превишават прага, изчислен в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
В такъв случай внесените количества бяла захар и нерафинирана захар от всички източници и незапазени за производството на един от продуктите, посочени в член 101м, параграф 2, се изтеглят, в еднаква степен, от пазара на Съюза през съответната пазарна година.

2.  Прагът на изтегляне, посочен в параграф 1, се изчислява за всяко предприятие, разполагащо с квота, чрез умножаване на квотата му с коефициент. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на този коефициент най-късно до 28 февруари на предходната пазарна година, въз основа на прогнозните пазарни тенденции.
Въз основа на актуализираните пазарни тенденции, Комисията може, до 31 октомври през съответната пазарна година, да приема актове за изпълнение, съдържащи решението й да коригира, или, в случай че не е бил определен коефициент съгласно първата алинея, да определи коефициент.

3.  Всяко предприятие, което разполага с квота, до началото на следващата пазарна година складира на свои разноски произведената в рамките на квотата захар, която надвишава прага, изчислен в съответствие с параграф 2. Количествата захар, изоглюкоза или инулинов сироп, изтеглени през дадена пазарна година, се считат за първите количества, произведени в рамките на квотата за следващата пазарна година.
Чрез дерогация от първата алинея, като взема предвид прогнозните тенденции на пазара на захарта, Комисията може да приема актове за изпълнение, съдържащи решението й да счита, по отношение на текущата и/или следващата пазарна година, цялото количество изтеглена захар, изоглюкоза или инулинов сироп или част от него за:

a) излишък от захар, изоглюкоза или инулинов сироп, в наличност за преработка в индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп; или
б) временно производство в рамките на квотата, част от което може да бъде запазено за износ при спазване на поетите от Съюза задължения, произтичащи от споразумения, сключени съгласно член 218 от Договора.
4.  Ако снабдяването със захар в Съюза не е адекватно, Комисията може да приема актове за изпълнение, съдържащи решението й определено количество от изтеглената захар, изоглюкоза или инулинов сироп да бъде продадено на пазара на Съюза преди края на периода на изтегляне.
5.  В случаите, когато изтеглената захар се счита за първото количество захар, произведено през следващата пазарна година, на производителите на захарно цвекло се заплаща минималната цена за същата пазарна година.
В случаите, когато изтеглената захар се превръща в промишлена захар или се изнася съгласно параграф 3, букви а) и б) от настоящия член, изискванията по член 101ж относно минималната цена не се прилагат.

Когато изтеглената захар се продава на пазара на Съюза преди края на периода на изтегляне съгласно параграф 4, на производителите на цвекло се заплаща минималната цена за текущата пазарна година.

6.  Актовете за изпълнение по силата на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 162, параграф 2.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 101 га (нов)
Член 101га

Временен механизъм за управление на пазара

Без да се засягат споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора, и до изтичане на срока на квотната система, Комисията може да приема актове за изпълнение за активиране на временен механизъм за управление на пазара с цел преодоляване на сериозни дисбаланси на пазара. като се задействат следните мерки:

– освобождаването на вътрешния пазар на захарта извън квотата, като се прилагат същите условия, както за захар в рамките на квотата, както се посочва в член 101л, параграф 1, буква д); както и
– по-специално когато данните на Европейската комисия за внесената нерафинирана и бяла захар достигнат равнище под 3 млн. тона за пазарната година, временно преустановяване на прилагането на вносни мита, както се посочва в член 130б.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 212
Предложение за регламент
Член 101 д (нов)
Член 101д

Делегирани правомощия

С цел да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира надлежното отчитане на интересите на всички страни, и предвид необходимостта да се избегнат всякакви смущения на пазара, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за въвеждане на правила относно:

a) договорите за доставка и условията за покупка, посочени в член 101, параграф 1;
б) критериите, които да се прилагат от предприятията за производство на захар при разпределяне сред продавачите на цвекло на количествата цвекло, които следва да бъдат включени в предсеитбените договори за доставка, както се посочва в член 101, параграф 2б.
в) временния механизъм за управление на пазара, посочен в член 101га, въз основа на прогнозния баланс на снабдяване, включително условията за освобождаването на захарта извън квотата, посочено в член 101, параграф 1, буква д) на вътрешния пазар, като се прилагат същите условия като за захар в рамките на квотата.
Изменение 213
Предложение за регламент
Част ІI – Дял ІІ – Глава ІІ – Раздел 1 – подраздел 1 а (нов)
ПОДРАЗДЕЛ 1a

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Изменение 214
Предложение за регламент
Член 101 e (нов)
Член 101е

Квоти в сектора на захарта

1.  По отношение на захарта, изоглюкозата и инулиновия сироп се прилага квотна система.
2.  По отношение на квотната система, посочена в параграф 1 от настоящия член, ако даден производител превиши съответната квота и не използва излишните количества, както е предвидено в член 101л, за тези количества се дължи такса за свръхпроизводство, при условията, определени в членове 101л‐101о.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 101 ж (нов)
Член 101ж

Минимална цена на цвеклото

1.  Минималната цена на цвеклото в рамките на квотата е 26,29 евро/тон, до края на пазарната 2019/2020 година.
2.  Минималната цена, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло със стандартно качество, определено в точка Б от приложение IІІ.
3.  От предприятията за производство на захар, които изкупуват цвекло в рамките на квотата, подходящо за преработка в захар и предназначено за преработка в захар в рамките на квотата, се изисква да заплащат най-малко минималната цена, коригирана с ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от стандартното качество.
С цел да се коригира цената, когато действителното качество на захарното цвекло се различава от стандартното качество, повишенията и намаленията, посочени в първата алинея, се прилагат в съответствие с правилата, определени от Комисията чрез делегирани актове, приети съгласно член 101п, параграф 5.

4.  За количествата захарно цвекло, съответстващи на количествата индустриална захар или излишък от захар, които се облагат с предвидената в член 101о такса за свръхпроизводство, съответните предприятия за производство на захар коригират изкупната цена така, че тя да бъде най-малко равна на минималната цена за цвеклото в рамките на квотата.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 101 з (нов)
Член 101з

Разпределяне на квотите

1.  Квотите за производството на захар, изоглюкоза и инулинов сироп на национално или регионално равнище са определени в приложение IIIб.
Чрез дерогация от първа алинея, Комисията може да приема актове за изпълнение, без да се прилага член 162, параграф 2 или 3 и по искане на съответните държави членки, да разпределя квотите на държави членки, които в съответствие с Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета са се отказали от всички свои квоти. За целите на настоящата алинея, при оценката на искане на държава членка, Комисията не взема предвид квотите, разпределени на предприятия, разположени в най-отдалечените региони на Съюза.

2.  Държавите членки разпределят квота на всяко предприятие за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, което е установено на тяхна територия и е одобрено в съответствие с член 101и.
За всяко предприятие разпределената квота е равна на квотата съгласно Регламент (ЕС) № 513/2010, разпределена на предприятието за пазарната 2010/2011 година.

3.  В случай на разпределяне на квота на предприятие за производство на захар, което разполага с повече от една производствена единица, държавите членки приемат мерките, които считат за необходими, за да бъдат надлежно отчетени интересите на производителите на захарно цвекло и тръстика.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 101 и (нов)
Член 101и

Одобрени предприятия

1.  При поискване държавите членки одобряват предприятия за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп или предприятия, преработващи тези продукти в някой от продуктите, които са включени в списъка, посочен в член 101м, параграф 2, при условие че съответното предприятие:
a) докаже капацитета си за професионално производство;
б) се съгласи да предоставя всякаква информация и да бъде обект на контрол съгласно настоящия регламент;
в) не подлежи на временно преустановяване или оттегляне на одобрението.
2.  Одобрените предприятия предоставят на държавата членка, на чиято територия се събира реколтата от цвекло и тръстика или се извършва рафинирането, следната информация:
a) количествата цвекло или тръстика, за които е сключен договор за доставка, както и съответните прогнозни добиви на цвекло или тръстика, както и на захар на хектар;
б) данни относно планираните и действителните доставки на захарно цвекло, захарна тръстика и нерафинирана захар и относно производството на захар и отчетите за складова наличност на захар;
в) продадените количества бяла захар и съответните цени и условия.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 101 й (нов)
Член 101й

Коригиране на националните квоти

Чрез делегирани актове, приети съгласно член 160, Комисията може да коригира квотите, посочени в приложение IIIб, вследствие на решенията, взети от държавите членки в съответствие с член 101к.

Изменение 219
Предложение за регламент
Член 101 к (нов)
Член 101к

Преразпределяне на национални квоти и намаляване на квоти

1.  Всяка държава членка може да намали с до 10 % квотата за захар или изоглюкоза, която е разпределена на дадено предприятие, установено на нейна територия. Държавите членки извършват това, като прилагат обективни и недискриминационни критерии.
2.  Държавите членки могат да прехвърлят квоти между предприятията в съответствие с правилата, установени в приложение IIIв, и отчитайки интересите на всяка от заинтересованите страни, и по-специално на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика.
3.  Намалените количества съгласно параграфи 1 и 2 се разпределят от въпросната държава членка между едно или повече предприятия на нейна територия, независимо от това дали тези предприятия вече разполагат с определена квота.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 101 л (нов)
Член 101л

Производство извън рамките на квотата

1.  Захарта, изоглюкозата или инулиновият сироп, произведени през дадена пазарна година в превишение на квотата по член 101з, могат да бъдат:
a) използвани за преработка на определени продукти, посочени в член 101м;
б) пренесени към производствената квота за следващата пазарна година в съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим на снабдяване за най-отдалечените региони в съответствие с [глава III от Регламент [предишен (ЕО) № 247/2006]] на Европейския парламент и на Съвета;
г) изнесени в рамките на количествените ограничения, определени от Комисията чрез актове за изпълнение, при зачитане на ангажиментите по силата на споразуменията, сключени в съответствие с член 218 от Договора; или
д) освободени на вътрешния пазар в съответствие с механизма, описан в член 101га, като се прилагат същите условия, както за захар в рамките на квотата, с цел снабдяването да се приведе в съответствие с търсенето по отношение на количеството и по начин, определен от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 101п, параграф 6 и член 101д, буква в), както и на базата на прогнозния баланс на предлагането.
Мерките, посочени в настоящия член, се изпълняват преди активиране на мерките за предотвратяване на смущения на пазара, посочени в член 154, параграф 1.

Останалите количества подлежат на облагане с таксата за свръхпроизводство, посочена в член 101о.

2.  Актовете за изпълнение по силата на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 162, параграф 2.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 101 м (нов)
Член 101м

Индустриална захар

1.  Индустриалната захар, индустриалната изоглюкоза или индустриалният инулинов сироп се запазват за производството на един от продуктите, посочени в параграф 2:
a) ако те са предмет на договор за доставка, сключен преди края на пазарната година между производител и потребител, и двамата от които са получили одобрение по член 101и; както и
б) ако те са били доставени на потребителя най-късно до 30 ноември на следващата пазарна година.
2.  С цел да се вземат предвид техническите промени, Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт в съответствие с член 160 за изготвяне на списък на продукти, за чието производство може да се използва индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп.
Този списък включва по-конкретно:

a) биоетанол, алкохол, ром, жива закваска и количества сироп за мазане, както и тези, които ще бъдат преработени в „Rinse appelstroop“;
б) определени промишлени продукти без съдържание на захар, но при производството на които се използва захар, изоглюкоза или инулинов сироп;
в) определени продукти от химическата или фармацевтичната промишленост, които съдържат захар, изоглюкоза или инулинов сироп.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 101 н (нов)
Член 101н

Пренасяне на излишъци от захар

1.  Всяко предприятие може да реши да пренесе към следващата пазарна година цялото или част от производството си в превишение на отпусната му квота за захар, за изоглюкоза или за инулинов сироп, което да бъде смятано за част от производството през следващата пазарна година. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, подобно решение е неотменимо.
2.  Предприятията, които вземат решението, посочено в параграф 1:
a) информират за него съответната държава членка преди дата, която следва да бъде определена от същата държава членка:
– между 1 февруари и 15 август на текущата пазарна година за пренесените количества тръстикова захар;
– между 1 февруари и 31 август на текущата пазарна година за другите пренесени количества захар или инулинов сироп;
б) се задължават да държат на склад тези количества на свои разноски до края на текущата пазарна година.
3.  Ако реалното производство на дадено предприятие през въпросната пазарна година е било по-малко от прогнозното количество, изчислено при вземането на решението по параграф 1, пренесеното количество може да бъде коригирано с обратно действие най-късно до 31 октомври на следващата пазарна година.
4.  Пренесените количества се смятат за първите произведени количества в рамките на квотата за следващата пазарна година.
5.  Захарта, складирана в съответствие с настоящия член по време на дадена пазарна година, не може да бъде подложена на други мерки за складиране, предвидени в член 16 или член 101г.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 101 о (нов)
Член 101о

Такса за свръхпроизводство

1.  Такса за свръхпроизводство се начислява върху количествата:
a) излишък от захар, изоглюкоза и инулинов сироп, произведени през която и да е пазарна година, с изключение на количествата, пренесени към производствената квота за следващата пазарна година и държани на склад съгласно член 101н, или количествата по член 101л, параграф 1, букви в), г) и д);
б) индустриална захар, индустриална изоглюкоза и индустриален инулинов сироп, за които до дадена дата, която следва да бъде определена от Комисията чрез актове за изпълнение, приети съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2, не е представено доказателство, че са преработени в един от продуктите по член 101м, параграф 2;
в) захар, изоглюкоза и инулинов сироп, изтеглени от пазара в съответствие с член 101н и за които не са изпълнени задълженията по член 101г, параграф 3.
2.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на таксата за свръхпроизводство в достатъчно голям размер, за да се избегне натрупването на количествата, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
3.  Посочената в параграф 1 такса за свръхпроизводство се начислява от държавата членка на предприятията на нейна територия в съответствие с произведените количества, посочени в параграф 1, които са били установени за тези предприятия за съответната пазарна година.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 101 п (нов)
Член 101п

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2‐6 от настоящия член.
2.  С оглед на необходимостта да се гарантира, че предприятията, посочени в член 101и, изпълняват своите задължения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на правилата относно предоставянето и оттеглянето на одобрение за тези предприятия, както и критерии за налагането на административни санкции.
3.  С оглед на необходимостта да се отчетат характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира, че интересите на всички страни са надлежно взети предвид, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на допълнителни определения, в това число на производството на захар, изоглюкоза и инулинов сироп, на продукцията на дадено предприятие, както и за определяне на условията, уреждащи продажбите за най-отдалечените райони.
4.  С оглед на необходимостта да се гарантира, че производителите на цвекло са тясно свързани с решението за пренасяне на определено количество от продукцията към следващата година, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на правила относно пренасянето на захар към следващата година.
5.  С оглед на необходимостта минималната цена на захарната тръстика да се коригира, ако действителното качество се различава от стандартното качество, както и да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира надлежното отчитане на интересите на всички страни, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за определяне на правила за повишенията и намаленията, посочени в член 101ж, параграф 3.
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 101 р (нов)
Член 101р

Изпълнителни правомощия

По отношение на предприятията, посочени в член 101и Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на правила относно:

a) заявленията за одобрение, подавани от предприятията, документацията, която следва да се води от одобрените предприятия, и информацията, която следва да се предоставя от одобрените предприятия;
б) системата за проверки, които следва да бъдат извършвани от държавите членки по отношение на одобрените предприятия;
в) съобщенията от държавите членки, от една страна, и Комисията и одобрените предприятия, от друга страна;
г) доставката на суровини до предприятията, в това число договори за доставка и известия за доставка;
д) равностойността, свързана със захарта, посочена в член 101л, параграф 1, буква а);
е) специфичния режим на снабдяване за най-отдалечените региони;
ж) износа, посочен в член 101л, параграф 1, буква г);
з) сътрудничеството между държавите членки с цел да се гарантира извършването на ефективни проверки;
и) изменение на датите, посочени в член 101н;
й) установяване на количеството на излишъка, съобщенията и плащането на таксата за свръхпроизводство, посочена в член 101о;
к) освобождаването на вътрешния пазар на захарта извън квотата, посочено в член 101л, параграф 1, буква д);
л) приемането на списък с рафинерии на пълен работен ден съгласно приложение II, част Ia, точка 12.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 226
Предложение за регламент
Част ІI – Дял ІІ – Глава ІІ – Раздел 2 – подраздел 1 (нов)
ПОДРАЗДЕЛ 1

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА

Изменение 227
Предложение за регламент
Член 102 - параграф 1
1.  Държавите членки поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за производствения потенциал.
1.  Държавите членки поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за производствения потенциал и който се интегрира в системите за идентифициране на поземлени парцели, които са част от интегрираната система за администриране и контрол в рамките на Общата селскостопанска политика.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 102 - параграф 5
5.  След 1 януари 2016 г. Комисията може, чрез делегиран акт, да вземе решение, че параграфи 1‐3 от настоящия член не се прилагат повече. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
заличава се
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 102 а (нов)
Член 102а

Национални органи, отговарящи за лозаро-винарския сектор

1.  Без да се засягат другите разпоредби от настоящия регламент относно определянето на компетентните национални органи, държавите членки определят един или повече органи, които отговарят за осигуряването на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор. По-специално държавите членки определят лабораториите, имащи право да провеждат официални анализи в лозаро-винарския сектор. Определените лаборатории следва да отговарят на общите критерии за работа на изпитващи лаборатории, определени в ISO/IEC 17025.
2.  Държавите членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на посочените в параграф 1 органи и лаборатории. Комисията прави тази информация обществено достояние и я актуализира периодично.
Изменение 230
Предложение за регламент
Част ІI – Дял ІІ – Глава ІІ – Раздел 2 – подраздел 1 а (нов)
ПОДРАЗДЕЛ 1a

СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Изменение 231
Предложение за регламент
Член 103 а (нов)
Член 103а

Срок на действие

Настоящият подраздел се прилага до края на пазарната 2029/2030 година.

Изменение 232
Предложение за регламент
Член 103 б (нов)
Член 103б

Забрана за засаждането на лози

1.  Без да засяга член 63, и по-специално параграф 4 от него, се забранява засаждането на винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 63, параграф 2.
2.  Забранява се и повторното присаждане на винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 63, параграф 2, върху сортове, различни от винените сортове лози, посочени в същия член.
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 се разрешават засаждане и повторно присаждане, ако са обхванати от:
a) право на ново засаждане, по смисъла на член 103в;
б) право на презасаждане, по смисъла на член 103г;
в) право на засаждане, предоставено от резерва, съгласно предвиденото в членове 103д и 103е.
4.  Посочените в параграф 3 права на засаждане се предоставят в хектари.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 103 в (нов)
Член 103в

Права на ново засаждане

1.  Държавите членки могат да предоставят на производителите право на ново засаждане по отношение на площи, които:
a) са предназначени за нови насаждения в рамките на мерки за комасация на земята или на мерки, свързани с отчуждаване на имоти с оглед на обществените интереси и приети съгласно националното право;
б) са предназначени за експериментални цели;
в) са предназначени за лозов посадъчен материал; или
г) чието вино или гроздови продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на производителя на гроздето.
2.  Предоставените права на ново засаждане:
a) се упражняват от производителя, на когото са предоставени;
б) се използват преди края на втората винарска година след годината, през която са предоставени;
в) се използват за целите, за които са предоставени.
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 103 г (нов)
Член 10г

Права на презасаждане

1.  Държавите членки предоставят право на презасаждане на производители, които са изкоренили площи, засадени с лозя.
Въпреки това не могат да се предоставят права на презасаждане за изкоренени площи, за които в съответствие с част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел III от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е дадена премия за изкореняване.

2.  Държавите членки могат да предоставят права на презасаждане на производители, които се задължават да изкоренят определена площ, засадена с лозя. В такива случаи изкореняването на площта, за която е поето задължение, се извършва най-късно в края на третата година след засаждането на нови лозя, за които са предоставени права на презасаждане.
3.  Правата на презасаждане са равностойни на изкоренената площ по отношение на чистата реколта.
4.  Правата на презасаждане се упражняват в стопанството, по отношение на което са били предоставени. Държавите членки могат освен това да предвидят, че подобни права на презасаждане може да се упражняват единствено на площта, на която е било извършено изкореняването.
5.  Чрез дерогация от параграф 4 държавите членки могат да решат, че правата на презасаждане могат да се прехвърлят изцяло или частично на друго стопанство в същата държава членка в следните случаи:
a) част от съответното стопанство се прехвърля на това друго стопанство;
б) площи от това друго стопанство са предназначени за:
i) производство на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, или
ii) отглеждането на лозов посадъчен материал.
Държавите членки гарантират, че прилагането на предвидената в първа алинея дерогация не води до цялостно увеличаване на производствения потенциал на тяхна територия, по-специално в случаите, когато прехвърлянето става от площи без напоителни съоръжения към площи с такива съоръжения.

6.  Параграфи 1‐5 се прилагат mutatis mutandis за права, подобни на правата на презасаждане, придобити по силата на предходно законодателство на Съюза или на национално законодателство.
7.  Правата на презасаждане, дадени съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, се използват в рамките на предвидените там периоди.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 103 д (нов)
Член 103д

Национални и регионални резерви от права на засаждане

1.  За да се подобри управлението на производствения потенциал, държавите членки създават национален резерв или регионални резерви от права на засаждане.
2.  Държавите членки, които са създали национални или регионални резерви от права на засаждане съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999, могат да ги поддържат дотогава, докато прилагат преходния режим на правата на засаждане в съответствие с настоящия подраздел.
3.  Ако не са използвани в рамките на предвидения срок, в националните или регионалните резерви се включват следните права на засаждане:
a) права на ново засаждане;
б) права на презасаждане;
в) права на засаждане, предоставени от резерв.
4.  Производителите могат да прехвърлят права на презасаждане към националните или регионалните резерви. Условията за подобни прехвърляния, при необходимост - в замяна на плащане на производители от национални фондове, се определят от държавите членки, като се отчитат законните интереси на страните.
5.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат система за резерви при условие че могат да докажат, че на тяхната територия съществува ефективна алтернативна система за управление на правата за засаждане. Алтернативната система може да се отклонява от съответните разпоредби на настоящия подраздел.
Първа алинея се прилага и за държави членки, които преустановяват дейността на националните или регионалните резерви по Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Изменение 236
Предложение за регламент
Член 103 e (нов)
Член 103е

Предоставяне на права на засаждане от резерв

1.  Държавите членки могат да предоставят права от резерв:
a) без заплащане, на производители, които са на 40-годишна възраст или по-малко, притежаващи необходимите професионални умения и компетентност, които се установяват за първи път и ръководят стопанството;
б) срещу заплащане, в национални или, по целесъобразност, в регионални фондове, на производители, които възнамеряват да използват правата на засаждане на лозя, и чиято продукция има осигурен пазар.
Държавите членки определят критериите за установяване на размера за плащанията по буква б) от първа алинея, които могат да варират в зависимост от крайния целеви продукт от съответните винени лозя и от остатъчния преходен период, през който се прилага забраната за нови насаждения, предвидена в член 103б, параграфи 1 и 2.

2.  Когато се използват правата на засаждане, предоставени от резерв, държавите членки гарантират, че:
a) местонахождението, както и използваните сортове и техники за обработка гарантират, че последващото производство съответства на пазарното търсене;
б) добивите са типични за средната стойност в района, по-специално там, където правата на засаждане, произтичащи от площи без напоителни съоръжения, се използват за площи с напоителни съоръжения.
3.  Предоставените от резерв права на засаждане, които не се използват преди края на втората винарска година след годината на предоставяне, се губят и връщат към резерва.
4.  Отменят се правата на засаждане в резерв, които не са разпределени преди края на петата винарска година след годината на включването им в резерва.
5.  Ако в определена държава членка съществуват регионални резерви, тази държава членка може да установи правила, разрешаващи прехвърлянето на права на засаждане между отделните регионални резерви. Ако в държава членка съществуват и регионални, и национални резерви, тази държава членка може също така да разреши прехвърляния между тези резерви.
Към прехвърлянията може да се прилага коефициент за намаление.

Изменение 237
Предложение за регламент
Член 103 ж (нов)
Член 103ж

Правило de minimis

Настоящият подраздел не се прилага в държави членки, в които режимът на право на засаждане не се е прилагал до 31 декември 2007 г.

Изменение 238
Предложение за регламент
Член 103 з (нов)
Член 103з

По-строги национални правила

Държавите членки могат да приемат по-строги национални правила по отношение на предоставянето на права на ново засаждане или права на презасаждане. Те могат да изискат съответните заявления и информацията, която те трябва да съдържат, да бъдат допълнени с допълнителна информация, необходима за наблюдение на развитието на производствения потенциал.

Изменение 239
Предложение за регламент
Член 103 и (нов)
Член 103и

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.
2.  Предвид необходимостта да се избегне ръст на производствения потенциал, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове с цел:
a) да състави списък на ситуациите, в които изкореняването не поражда права на презасаждане;
б) да приеме правила по отношение на прехвърлянето на права на засаждане между резервите;
в) да забрани предлагането на пазара на вино или лозаро-винарски продукти, които са предназначени единствено за консумация от семейството на винопроизводителя.
3.  С цел да се осигури равнопоставеност на производителите, които изкореняват насаждения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за определяне на правила за гарантиране на ефективността на изкореняването, когато са предоставени права на презасаждане.
4.  С цел да се осигури защита на средствата на Съюза и облика, произхода и качеството на вината в Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове с цел:
a) да предвиди създаването на аналитична банка данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и следва да бъде изградена въз основа на проби, събрани от държавите членки, както и правила за собствените банки данни на държавите членки;
б) да приема правила относно контролните органи и взаимопомощта между тях;
в) да приема правила относно общото използване на констатациите на държавите членки;
г) да приема правила относно подхода към санкциите в случай на извънредни обстоятелства.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 103 й (нов)
Член 103й

Изпълнителни правомощия

Комисията може да приема всички необходими актове за изпълнение, свързани с настоящия подраздел, включително определящи правила относно:

a) предоставянето на нови права на засаждане, включително задължения за регистриране и съобщаване;
б) прехвърлянето на правата на презасаждане, включително коефициент за намаление;
в) документацията, която следва да водят държавите членки, и нотификациите до Комисията, включително евентуалния избор на система от резерви;
г) предоставянето на права на засаждане от резерва;
д) проверките, които следва да бъдат извършвани от държавите членки, и докладването на Комисията на информация за тези проверки.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Изменение 241
Предложение за регламент
Член 104
Член 104

заличава се
Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти

1.  Ако дадена държава членка реши, че за всяка доставка на сурово мляко от селскостопански производител на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, такива договори трябва да отговарят на посочените в параграф 2 условия.
В описания в първа алинея случай въпросната държавата-членка решава също така, че ако доставката на сурово мляко се извършва чрез един или няколко изкупвачи, такъв договор между страните трябва да се сключи за всеки етап на доставката. В този смисъл „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от селскостопански производител или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.

2.  Договорът:
a) се сключва преди доставката,
б) се сключва в писмена форма, и
в) включва в частност следните елементи:
i) цената, платима за доставката, която:
- е фиксирана и посочена в договора, и/или
- се променя само в зависимост от посочени в договора фактори, по-специално развитието на пазарната ситуация въз основа на пазарни показатели, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко,
ii) количеството, което може и/или трябва да бъде доставено, и графика на доставките, и
iii) продължителността на договора, който може да е безсрочен с клаузи за прекратяване.
3.  Чрез дерогация от параграф 1 не се изисква договор, когато селскостопански производител доставя сурово мляко на преработвател на сурово мляко, когато преработвателят е кооператив, в който членува съответният селскостопански производител, ако уставът на кооператива съдържа разпоредби, пораждащи същото действие, като изложеното в параграф 2, букви а), б) и в).
4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от селскостопански производители, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в), се договарят свободно между страните.
5.  С цел постигане на еднакво прилагане на настоящия член, чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 104 а (нов)
Член 104a

Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти

1.  Ако дадена държава членка реши, че за всяка доставка на нейна територия на сурово мляко от селскостопански производител на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните и/или реши, че първите прекупвачи трябва да направят оферта в писмен вид за договор за доставката на сурово мляко от селскостопанските производители, такъв договор и/или оферта съответно трябва да отговарят на посочените в параграф 2 условия.
Ако дадена държава членка реши, че за доставките на сурово мляко от селскостопански производител на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя също решава кой етап или етапи от доставката се обхващат от този договор между страните, ако доставката се извършва посредством един или повече изкупвачи. За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от селскостопански производител или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.

2.  Договорът и/или офертата за договор:
a) се сключва преди доставката,
б) се сключва в писмена форма, и
в) включва в частност следните елементи:
i) цената, платима за доставката, която:
– е фиксирана и посочена в договора, и/или
– се изчислява в зависимост от посочени в договора фактори, които могат да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко;
ii) количеството на сурово мляко, което може и/или трябва да бъде доставено, и графика на тези доставки;
iii) продължителността на договора, който може да е срочен или безсрочен с клаузи за прекратяване;
iv) подробности относно сроковете и процедурите за плащане;
v) правила за събирането или доставянето на суровото мляко; както и
vi) правилата, приложими в случай на извънредни обстоятелства.
3.  Чрез дерогация от параграф 1 не се изисква договор и/или съответно оферта за договор за доставка на сурово мляко от селскостопански производител на кооператив, в който членува съответният селскостопански производител, ако неговият устав или правилата и решенията, установени или възникващи според този устав, съдържат разпоредби с равностоен ефект като този, посочен в параграф 2, букви a), б) и в).
4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от селскостопански производители, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в), се договарят свободно между страните.
Независимо от първата алинея,

i) когато държава членка реши писмените договори за доставка на сурово мляко да бъдат задължителни в съответствие с параграф 1 от настоящия член, тя може да определи минимален срок, който да е приложим единствено към писмените договори между селскостопански производител и първия прекупвач на сурово мляко. Такъв минимален срок на действие трае поне шест месеца и не накърнява правилното функциониране на вътрешния пазар; и/или
ii) когато държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на селскостопански производител в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел. Такъв минимален срок на действие трае поне шест месеца и не накърнява правилното функциониране на вътрешния пазар.
Втората алинея се прилага, без да се засяга правото на селскостопанския производител да отхвърли минимален срок на действие, при условие че направи това в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договарят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).

5.  Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, и мерките във връзка с нотификациите, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф