Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0080/2013

Indgivne tekster :

B7-0080/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0085

Vedtagne tekster
PDF 2138kWORD 351k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (COM(2011)0626/3 - C7-0339/2011 - COM(2012)0535 - C7-0310/2012 - 2011/0281(COD) - 2013/2529(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70a,

  der henviser til, at den finansieringsramme, der er præciseret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået aftale om forslaget til forordning, om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

træffer afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende mandat:

MANDAT

Kommissionens forslag   Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Henvisning 3 a (ny)
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten1,
1Endnu ikke offentliggjort i EUT.
Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Henvisning 4 a (ny)
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget1,
1 EUT C 225 af 27.7.2012.
Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder« omhandler udfordringerne, målsætningerne og retningen for den fælles landbrugspolitik efter 2013.I lyset af debatten om denne meddelelse bør den fælles landbrugspolitik reformeres med virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør dække alle instrumenter under den fælles landbrugspolitik, herunder Rådets forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] af […] om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen). I betragtning af reformens omfang bør forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] ophæves og erstattes af en ny fusionsmarkedsordningsforordning. Reformen bør også så vidt muligt harmonisere, strømline og forenkle bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at sikre, at ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne kan vedtages af Kommissionen ved delegerede retsakter.
(1)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder« omhandler udfordringerne, målsætningerne og retningen for den fælles landbrugspolitik efter 2013. I lyset af debatten om denne meddelelse bør den fælles landbrugspolitik reformeres med virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør dække alle de vigtigste instrumenter under den fælles landbrugspolitik, herunder Rådets forordning (EF) nr.1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen). I betragtning af reformens omfang bør forordning (EF) nr.1234/2007 ophæves og erstattes af en ny fusionsmarkedsordningsforordning. Reformen bør også så vidt muligt harmonisere, strømline og forenkle bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at sikre, at ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne kan vedtages af Kommissionen ved delegerede retsakter. Reformen skal endvidere fortsætte tidligere reformers retning mod bedre konkurrencedygtighed og markedsorientering.
Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Gennemførelsen af denne forordning bør være i overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejde i Unionens politiske rammer for fødevaresikkerhed (COM(2010)0127) med særligt henblik på at sikre, at anvendelsen af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger ikke bringer fødevareproduktionskapaciteten og den langsigtede fødevaresikkerhed i udviklingslandene og disse befolkningers evne til at brødføde sig selv i fare, samtidig med at der leves op til målet om sammenhæng i Unionens udviklingspolitik, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  Et vigtigt mål for den fælles landbrugspolitik bør være at garantere fødevaresikkerhed og suverænitet i medlemsstaterne, hvilket, for så vidt angår produktion, indebærer et behov for regulerings- og distributionssystemer for at sætte lande og regioner i stand til at udvikle deres produktion på en måde, der gør det muligt for dem så vidt muligt at opfylde deres behov. Det er desuden afgørende at genskabe balancen i styrkeforholdet i fødevarekæden til producenternes fordel.
Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(2)   For at sikre, at den ordning, der indføres med denne forordning, kan fungere ordentligt, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, så den kan supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer i denne forordning. Det bør slås fast, i forbindelse med hvilke elementer denne beføjelse kan udøves, og hvilke betingelser der skal gælde for delegeringen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  I henhold til artikel 43, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »traktaten«) vedtager Rådet foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger. Af klarhedshensyn bør der, når traktatens artikel 43, stk. 3, finder anvendelse, i denne forordning udtrykkeligt henvises til, at Rådet vedtager foranstaltninger på dette grundlag.
udgår
Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Denne forordning bør indeholde alle basiselementer i fusionsmarkedsordningen. Fastsættelsen af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger er i visse tilfælde uløseligt forbundet med disse basiselementer.
(4)  Denne forordning bør indeholde alle basiselementer i fusionsmarkedsordningen. Fastsættelsen af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger er som hovedregel uløseligt forbundet med disse basiselementer.
Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Der bør tages hensyn til de mål, Kommissionen har fastlagt for den fremtidige fælles landbrugspolitik inden for bæredygtig forvaltning af naturressourcer, fødevareforsyningssikkerhed, landbrugsaktivitet i hele Unionen, en afbalanceret regionaludvikling, det europæiske landbrugs konkurrenceevne samt at forenkling af den fælles landbrugspolitik;
Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)
(5b)  Det er særlig vigtigt at forenkle de administrative regler for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik for landbrugerne, men uden at denne forenkling munder ud i en overdreven standardisering af kriterier, der forsømmer at tage højde for de særlige lokale og regionale karakteristika.
Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Denne forordning og andre retsakter vedtaget i henhold til traktatens artikel 43 henviser til produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur. Tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif kan gøre det nødvendigt at foretage teknisk tilpasning af sådanne forordninger. Kommissionen bør kunne vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på sådanne tilpasninger. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter, som på nuværende tidspunkt indeholder bestemmelser om sådanne beføjelser, ophæves, og beføjelserne bør indarbejdes i nærværende forordning.
(7)  Denne forordning henviser til produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur. Tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif kan gøre det nødvendigt at foretage teknisk tilpasning af denne forordning. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 bør delegeres til Kommissionen. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter, som på nuværende tidspunkt indeholder bestemmelser om sådanne beføjelser, ophæves, og der bør indarbejdes en ny tilpasningsprocedure i nærværende forordning.
Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Under hensyn til de specifikke forhold i frugt- og grøntsagssektoren og sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af høståret for disse produkter.
udgår
Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Som en nødforanstaltning bør offentlig intervention på markedet kun finde sted med sigte på at stabilisere ekstrem prisvolatilitet på grund af midlertidig overskudsefterspørgsel på det europæiske marked. En sådan indgriben bør ikke anvendes til at stabilisere strukturel overskudsproduktion.
Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For at opnå større klarhed og åbenhed bør de bestemmelser, der vedrører sådanne foranstaltninger, struktureres på samme måde, uden at de enkelte sektorers politik ændres. Med henblik herpå bør der skelnes mellem referencepriser og interventionspriser, og sidstnævnte bør defineres navnlig med hensyn til, at kun interventionspriser på offentlig intervention svarer til de regulerede priser omhandlet i stk. 3, første punktum, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug (dvs. støtte til udligning af prisforskelle). I den forbindelse bør det bemærkes, at markedsinterventioner kan tage form af offentlig intervention samt andre former for intervention, der ikke gør brug af forudbestemte prisangivelser.
(13)  For at opnå større klarhed og åbenhed bør de bestemmelser, der vedrører sådanne foranstaltninger, struktureres på samme måde, uden at de enkelte sektorers politik ændres. Med henblik herpå bør der skelnes mellem referencepriser og interventionspriser, og sidstnævnte bør defineres navnlig med hensyn til, at kun interventionspriser på offentlig intervention svarer til de regulerede priser omhandlet i stk. 3, første punktum, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug (dvs. støtte til udligning af prisforskelle). Det bør ligeledes bemærkes, at markedsinterventioner kan tage form af offentlig intervention og støtte til privat oplagring samt andre former for intervention, der ikke helt eller delvist gør brug af forudbestemte prisangivelser.
Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Under hensyn til de pågældende sektorers behov og på baggrund af praksis og erfaring fra tidligere fælles markedsordninger bør der være adgang til intervention i visse perioder af året, og der bør enten være permanent adgang i den pågældende periode eller adgang afhængigt af markedspriserne.
(14)  Under hensyn til de pågældende sektorers behov og på baggrund af praksis og erfaring fra tidligere fælles markedsordninger bør der være adgang til offentlig intervention, når der er et udtalt behov for det, og systemet bør være åbent enten permanent eller afhængigt af markedspriserne.
Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Denne forordning bør åbne mulighed for afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention. Foranstaltningerne bør træffes på en sådan måde, at markedsforstyrrelser undgås og alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens.
(16)  Denne forordning bør åbne mulighed for afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention. Foranstaltningerne bør træffes på en sådan måde, at markedsforstyrrelser undgås, at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og at produkterne kan stilles til rådighed for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i Unionen.
Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren er vigtige for prisfastsættelsen og for anvendelsen af interventionsordningerne i disse sektorer. Formålet med dem er endvidere at gøre markedet mere gennemsigtigt.
Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)
(16b)  Støtte til privat oplagring bør leve op til sine mål om at stabilisere markederne og bidrage til en rimelig levestandard for landbrugsbefolkningen. Den bør derfor ikke udelukkende udløses af indikatorer, der er knyttet til markedspriserne, men ligeledes som reaktion på en særlig vanskelig markedssituation, navnlig en markedssituation, der har omfattende følger for landbrugsproducenternes avancer.
Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  For at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring forbedres, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren.
(22)  For at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring forbedres og for at tage hensyn til de særlige forhold i Unionen og til den tekniske udvikling og sektorspecifikke krav bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage retsakter, jf. traktatens artikel 290, med henblik på at tilpasse og opdatere de handelsklasseskemaer for slagtekroppe, der anvendes i Unionen inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren.
Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)  Med henblik på at styrke og supplere de eksisterende markedsstyringsredskaber og sikre, at de fungerer gnidningsfrit, bør der indføres et instrument baseret på en privat forvaltning af udbuddet og koordinering af de forskellige operatører. Gennem dette instrument bør anerkendte sammenslutninger af producentorganisationer, der har en passende størrelse på markedet have mulighed for at trække et produkt tilbage i løbet af afsætningsåret.
Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)
(23b)  For at undgå, at dette instrument får virkninger, der er i strid med målene med den fælles landbrugspolitik, eller skader det indre markeds funktion, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på fastsættelse af regler for instrumentets funktion og aktivering. For at sikre, at dette instrument er foreneligt med EU-lovgivningen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår reglerne for finansiering heraf, herunder i de tilfælde, hvor den mener, at tildeling af støtte til privat oplagring er hensigtsmæssig.
Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)   Børns forbrug af frugt og grøntsager og mælkeprodukter bør fremmes ved at sikre en varig stigning i andelen af frugt og grøntsager i børns kost på det tidspunkt, hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til finansiering eller medfinansiering af uddelingen af sådanne produkter til børn i uddannelsesinstitutioner bør derfor fremmes.
(25)   For at fremme sunde kostvaner hos børn bør de tilskyndes til at spise frugt, grøntsager og mælkeprodukter ved at sikre en varig stigning i andelen af frugt og grøntsager i børns kost på det tidspunkt, hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til finansiering eller medfinansiering af uddelingen af sådanne produkter til børn i uddannelsesinstitutioner, førskoleundervisningsinstitutioner og andre institutioner, der tilbyder fritidsaktiviteter, bør derfor fremmes. Disse ordninger bør også bidrage til realiseringen af målene med den fælles landbrugspolitik, herunder forøgelse af landbrugsindtægterne, stabilisering af markederne og forsyningssikkerheden, både nu og i fremtiden.
Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af ordningerne bør der fastsættes passende bestemmelser for de enkelte ordninger. EU-støtten bør ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger. I lyset af de budgetmæssige begrænsninger bør medlemsstaterne dog kunne erstatte deres finansielle bidrag til ordningen med bidrag fra den private sektor. For at medlemsstaternes skolefrugtordninger kan blive effektive, bør medlemsstaterne iværksætte ledsageforanstaltninger, som det bør være tilladt at yde statsstøtte til.
(26)  For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af ordningerne bør der fastsættes passende bestemmelser for de enkelte ordninger. EU-støtten bør ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger og skolegrøntsags- og skolemælksordninger. I lyset af de budgetmæssige begrænsninger bør medlemsstaterne dog kunne erstatte deres finansielle bidrag til disse eventuelle nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger med bidrag fra den private sektor. For at medlemsstaternes skolefrugt- og grøntsagsordninger kan blive effektive, bør medlemsstaterne iværksætte ledsageforanstaltninger, som det bør være tilladt at yde statsstøtte til.
Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  For at børn skal få sundere kostvaner, sikre at EU-midlerne bruges effektivt og målrettet og for at oplyse om ordningerne for skolefrugt og –mælk, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om skolefrugtordningen vedrørende: produkter, der er udelukket fra ordningen, ordningens målgruppe de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, objektive kriterier for tildeling af støtte mellem medlemsstaterne, vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter og kræve, at støttemodtagere skal informere om, at EU yder støtte til ordningen.
(27)  For at sikre, at ordningen gennemføres effektivt med henblik på at opnå de målsætninger, der er opstillet for den, for at sikre, at EU-midlerne bruges effektivt og målrettet, og for at oplyse om støtteordningen bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår skolefrugt- og grøntsagsordningen vedrørende: produkter, der er udelukket fra ordningen, ordningens målgruppe de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, de supplerende kriterier for den vejledende fordeling af støtte og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger; de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter overvågning og evaluering; og for at fastsætte betingelserne for medlemsstaternes offentlige tilkendegivelse af deres deltagelse i støtteprogrammet og for skabelsen af opmærksomhed omkring Unionens rolle som støtteyder.
Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)   Under hensyn til udviklingen i forbrugsmønstret for mejeriprodukter og innovationen og udviklingen på markedet for mejeriprodukter, for at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten og for at oplyse om ordningen, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om ordningen for skolemælk vedrørende: produkter, der er støtteberettiget i henhold til denne ordning, de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtteordningens målgruppe, betingelserne for ydelse af støtte, stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud, overvågning og evaluering. og krav om, at uddannelsesinstitutioner informerer om, at EU yder støtte til ordningen.
(28)   For at sikre, at ordningen gennemføres effektivt med henblik på at opnå de målsætninger, der er opstillet for den, for at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten og for at oplyse om ordningen bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår ordningen for skolemælk vedrørende: produkter, der er støtteberettiget i henhold til denne ordning, de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtteordningens målgruppe, godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, betingelserne for ydelse af støtte, stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud, overvågning og evaluering. og for at fastsætte betingelserne for medlemsstaternes offentlige tilkendegivelse af deres deltagelse i støtteprogrammet og for skabelsen af opmærksomhed omkring Unionens rolle som støtteyder.
Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)
(28a)  Kommissionen bør overveje at foreslå ordninger, der er udarbejdet til at fremme indtaget af andre produkter end frugt og grøntsager og mejeriprodukter i skolerne.
Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Støtteordningen for humleproducentorganisationer anvendes kun i én medlemsstat. For at skabe fleksibilitet og harmonisere denne sektors fremgangsmåde med andre sektorer bør støtteordningen ikke længere anvendes, men der bør fortsat være mulighed for at støtte producentorganisationer under foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.
udgår
Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  For at sikre at formålet med støtten til erhvervsorganisationer inden for olivenolie- og spiseolivensektoren, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, og for at sikre at erhvervsorganisationerne inden for olivenolie og spiseolivensektoren opfylder deres forpligtelser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, suspension eller tilbagetrækning af sådanne godkendelser, EU-finansieringsberettigede foranstaltninger, EU-finansiering af specifikke foranstaltninger, aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede, udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer samt sikkerhedsstillelse.
(31)  For at sikre at formålet med støtten til erhvervsorganisationer inden for olivenolie- og spiseolivensektoren, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, og for at sikre at producent- eller brancheorganisationerne inden for olivenolie og spiseolivensektoren opfylder deres forpligtelser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om betingelserne for godkendelse af producent- eller brancheorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, og afslag på eller suspension eller tilbagetrækning af sådanne godkendelser, en nærmere beskrivelse af EU-finansieringsberettigede foranstaltninger EU-finansiering af specifikke foranstaltninger, aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer samt sikkerhedsstillelse.
Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  I denne forordning skelnes der mellem frugt og grøntsager, der omfatter frugt og grøntsager til afsætning og frugt og grøntsager til forarbejdning på den ene side, og forarbejdede frugter og grøntsager på den anden side. Reglerne for producentorganisationer, driftsprogrammer og EU-støtte gælder kun for frugt og grøntsager, der udelukkende er bestemt til forarbejdning.
(32)  I denne forordning skelnes der mellem frugt og grøntsager, der omfatter frugt og grøntsager til afsætning som friske produkter og frugt og grøntsager til forarbejdning på den ene side, og forarbejdede frugter og grøntsager på den anden side.
Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)
(33a)  For at sikre driftsprogrammerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, og navnlig programmerne for kriseforebyggelse og -styring, en større effektivitet, bør de gennemføres af strukturer, der har en passende markedsstørrelse. Det er således vigtigt, at sammenslutninger af producentorganisationer tilskyndes til helt eller delvist at fremlægge og forvalte driftsprogrammer og foranstaltninger til kriseforebyggelse og -styring.
Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  Der bør ydes støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i alle sektorer i alle medlemsstater under politikken for udvikling af landdistrikter, og den specifikke støtte til frugt- og grøntsagssektoren bør ikke længere anvendes.
(35)  Der bør ydes støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i alle sektorer i alle medlemsstater under politikken for udvikling af landdistrikter, og den specifikke støtte til oprettelse af disse inden for frugt- og grøntsagssektoren bør ikke længere anvendes. Støtten bør ikke forvride de lige konkurrencevilkår mellem landbrugerne og deres producentorganisationer på det indre marked.
Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-vine i tredjelande. Der bør fortsat ydes støtte til omstrukturering og omstilling på grund af de positive strukturelle virkninger, som disse aktiviteter har for vinsektoren. Der bør også være mulighed for at yde støtte til investeringer i vinsektoren med henblik på at forbedre virksomhedernes økonomiske resultater. De medlemsstater, der ønsker at anvende destillation af biprodukter for at sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte miljøet, bør have mulighed for at yde støtte hertil.
(40)  En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-vine i Unionen og i tredjelande. Der bør også være støtte tilgængelig til forsknings- og udviklingsaktiviteter grundet deres betydning for den europæiske vinsektors konkurrenceevne. Der bør fortsat ydes støtte til omstrukturering og omstilling på grund af de positive strukturelle virkninger, som disse aktiviteter har for vinsektoren. Der bør også være mulighed for at yde støtte til investeringer i vinsektoren med henblik på at forbedre virksomhedernes økonomiske resultater. De medlemsstater, der ønsker at anvende destillation af biprodukter for at sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte miljøet, bør have mulighed for at yde støtte hertil.
Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Betragtning 42
(42)  Bestemmelserne om støtte til vinavlere ved bevilling af betalingsrettigheder, som medlemsstaterne allerede havde vedtaget, er blevet endelige. Derfor kan der kun ydes støtte, som medlemsstaterne har truffet afgørelse om inden den 1. december 2013, jf. artikel 137 i forordning (EU) nr. [KOM(2011)0799], på de betingelser, som er fastsat i denne bestemmelse.
udgår
Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Betragtning 43
(43)  For at sikre at formålene med vinstøtteprogrammerne opfyldes, og at EU-midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammers modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes, kriterier for berettigede støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning, Ændringsforslag af støtteprogrammer, efter at de er iværksat, krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling, generelle bestemmelser og definitioner med henblik på anvendelse af støtteprogrammer, forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af projekter i forbindelse med producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser i forbindelse med frivillig certificering af destillerier, fastsættelse af diverse krav, herunder specifik kontrol, som medlemsstaterne skal foretage i forbindelse med støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner, der skal sikre, at der er overensstemmelse med støtteforanstaltningernes anvendelsesområde, betalinger til støttemodtagere, herunder betalinger via forsikringsmæglere.
(43)  For at sikre at formålene med vinstøtteprogrammerne opfyldes, og at EU-midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes, kriterier for berettigede støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning, Ændringsforslag af støtteprogrammer, efter at de er iværksat, krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling, forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter i forbindelse med producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser i forbindelse med frivillig certificering af destillerier, fastsættelse af diverse krav, herunder specifik kontrol, som medlemsstaterne skal foretage i forbindelse med støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner, der skal sikre, at der er overensstemmelse med støtteforanstaltningernes anvendelsesområde, betalinger til støttemodtagere, herunder betalinger via forsikringsmæglere.
Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Betragtning 44
(44)  Biavl er kendetegnes ved, at produktionsbetingelser og udbytte er meget forskellige, og at de økonomiske aktører er spredte og meget forskellige både i produktions- og afsætningsleddet. Eftersom varroasyge i de sidste år har bredt sig i en række medlemsstater og på grund af de vanskeligheder, som denne sygdom medfører for honningproduktionen, er det fortsat påkrævet med EU-foranstaltninger, fordi denne sygdom ikke kan udryddes fuldstændigt og bør behandles med godkendte midler. Som følge af omstændighederne og for at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter i EU bør der hvert tredje år opstilles nationale programmer. De nationale programmer bør delvis finansieres af EU.
(44)  Biavl er kendetegnes ved, at produktionsbetingelser og udbytte er meget forskellige, og at de økonomiske aktører er spredte og meget forskellige både i produktions- og afsætningsleddet. På grund af den stigende forekomst af visse trusler mod bistaderne, herunder varroasyge, som i de sidste år har bredt sig i en række medlemsstater og på grund af de vanskeligheder, som denne sygdom medfører for honningproduktionen, er det fortsat påkrævet med EU-koordinerede foranstaltninger, som del af den europæiske veterinærpolitik, fordi denne sygdom ikke kan udryddes fuldstændigt og bør behandles med godkendte midler. Som følge af omstændighederne og for at forbedre biernes helbred og de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter i EU bør der hvert tredje år opstilles nationale programmer med det formål at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter. De nationale programmer bør delvis finansieres af EU.
Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Betragtning 45
(45)  For at sikre at EU midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om foranstaltninger,der kan indgå i biavlsprogrammerne, regler for forpligtelserne vedrørende indholdet af de nationale programmer, udarbejdelse herafog relevante undersøgelser samt betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat.
(45)  For at sikre at EU midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om de detaljerede foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne, regler for forpligtelserne vedrørende indholdet af de nationale programmer, udarbejdelse heraf og relevante undersøgelser samt betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat.
Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)
(48a)  En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-landbrugsprodukter i Unionen og i tredjelande.
Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Betragtning 50
(50)  For at sikre at alle produkter er af sund og sædvanlig handelskvalitet, og uden at tilsidesætte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, bør en generel basishandelsnorm som beskrevet i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen være den rette løsning for produkter, der ikke er omfattet af handelsnormer pr. sektor eller produkt. Når sådanne produkter er i overensstemmelse med en gældende international standard, bør de anses for at være i overensstemmelse med den generelle handelsnorm.
(50)  For at sikre at alle produkter er af sund og sædvanlig handelskvalitet, og uden at tilsidesætte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, bør en generel basishandelsnorm som beskrevet i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen være den rette løsning for produkter, der ikke er omfattet af handelsnormer pr. sektor eller produkt. Når sådanne produkter er i overensstemmelse med en gældende international standard, bør de anses for at være i overensstemmelse med den generelle handelsnorm. Medlemsstaterne bør dog, uden at det berører EU-retten og det indre markeds funktion, bibeholde beføjelserne til at vedtage eller opretholde nationale bestemmelser om de sektorer eller produkter, som er underlagt den generelle handelsnorm, eller om sektorer eller produkter, som er underlagt særlige handelsnormer, med hensyn til de elementer, der ikke udtrykkeligt harmoniseres med denne forordning.
Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)
(53a)  Der bør være en klar skillelinje mellem de obligatoriske handelsnormer og fakultative forbeholdte udtryk. De fakultative forbeholdte udtryk bør fortsat bidrage til at realisere målene med handelsnormerne og bør derfor være begrænset til at omfatte de produkter, der er opført i bilag I til traktaterne.
Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Betragtning 53 b (ny)
(53b)  Af hensyn til målene med denne forordning og af klarhedshensyn bør de allerede eksisterende fakultative forbeholdte udtryk fremover være omfattet af nærværende forordning.
Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Betragtning 54
(54)  Under hensyn til forbrugernes interesse i at få relevante og gennemsigtige produktoplysninger bør det være muligt at fastlægge oplysninger om produktion på et passende geografisk plan i hvert enkelt tilfælde, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad angår forarbejdede landbrugsprodukter.
(54)  Under hensyn til forbrugernes interesse i at få relevante og gennemsigtige produktoplysninger bør det være muligt at fastlægge oplysninger om produktion på et passende geografisk plan i hvert enkelt tilfælde, uden at glemme, at ukorrekte og ufuldstændige oplysninger kan påvirke de økonomiske strukturer og erhvervslivet i det pågældende område, og samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der på regionalt plan gør sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad angår forarbejdede landbrugsprodukter.
Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Betragtning 56
(56)  For produkter importeret fra tredjelande bør der fastsættes særlige regler, hvis nationale bestemmelser i tredjelande kan berettige til undtagelser fra handelsnormerne, hvis de med sikkerhed kan ligestilles med EU-lovgivningen.
(56)  For produkter importeret fra tredjelande bør der fastsættes særlige regler, der vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure som fastsat i traktatens artikel 43, stk. 2, og som indeholder betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene, for så vidt angår handelsnormer, og hvornår der kan træffes foranstaltninger til dispensation fra de regler, der siger, at produkter kun kan markedsføres i Unionen i overensstemmelse med disse normer. Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte reglerne for anvendelse af de handelsnormer, der gælder for produkter, der eksporteres fra Unionen.
Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Betragtning 58
(58)  For at forholde sig til Ændringsforslager i markedssituationen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om vedtagelse, Ændringsforslag og indrømmelse af undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm dels fra regler for opfyldelse.
(58)  For at forholde sig til Ændringsforslager i markedssituationen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, med henblik på at vedtage detaljerede regler vedrørende den generelle handelsnorm og om vedtagelse, Ændringsforslag og indrømmelse af undtagelser fra krav vedrørende den generelle handelsnorm samt regler for opfyldelse heraf.
Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Betragtning 61
(61)  Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande og den særlige karakter af visse landbrugsprodukter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af betingelser for så vidt angår tolerancen for hver handelsnorm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen, og om regler for hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, og hvornår der kan træffes foranstaltninger til dispensation fra reglerne om, at produkter kun må afsættes i EU i overensstemmelse med sådanne handelsnormer samt om fastsættelse af forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.
(61)  Under hensyn til den særlige karakter af visse landbrugsprodukter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af betingelser for så vidt angår tolerancen for hver handelsnorm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.
Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Betragtning 69
(69)  For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område, for at sikre produkternes kvalitet, og at de kan spores, samt beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om principper for afgrænsning af det geografiske område og definitioner, restriktioner samt undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav,og vedrørende produktspecifikationens indhold, hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse hvilke procedurer, der skal følges i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, herunder foreløbige nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedurer og procedurer for annullering og Ændringsforslag, procedurer, der gælder for grænseoverskridende ansøgninger, procedurer for ansøgning om beskyttelse vedrørende et geografisk område i et tredjeland, datoen for, fra hvornår beskyttelsen skal gælde, procedurer i forbindelse med Ændringsforslager af produktspecifikationerne og datoen for, hvornår en Ændringsforslag træder i kraft.
(69)  For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område, for at sikre produkternes kvalitet, og at de kan spores, samt beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, for så vidt angår yderligere detaljer om principper for afgrænsning af det geografiske område og definitioner, restriktioner samt undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav,og vedrørende produktspecifikationens indhold, hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse hvilke procedurer, der skal følges i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, herunder foreløbige nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedurer og procedurer for annullering og Ændringsforslag, procedurer, der gælder for grænseoverskridende ansøgninger, procedurer for ansøgning om beskyttelse vedrørende et geografisk område i et tredjeland, datoen for, fra hvornår beskyttelsen skal gælde, procedurer i forbindelse med Ændringsforslager af produktspecifikationerne og datoen for, hvornår en Ændringsforslag træder i kraft.
Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Betragtning 70
(70)  For at sikre en passende beskyttelse og for at de erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder ikke skal blive stillet ufordelagtigt på grund af, at denne forordning anvendes for så vidt angår vinbetegnelser, der er indrømmet beskyttelse før den 1. august 2009, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om restriktioner på den beskyttede betegnelse og om overgangsbestemmelser vedrørende: vedrørende: vinbetegnelser, som medlemsstaterne har anerkendt som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser senest den 1. august 2009, den forudgående nationale procedure vin, der er bragt i omsætning eller mærket før en bestemt dato, og Ændringsforslager af produktspecifikationerne.
udgår
Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Betragtning 74
(74)  For at sikre at gældende mærkningspraksis og de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes, for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, for at sikre at certificerings-, godkendelses- og kontrolprocedurer bliver effektive, og sikre de erhvervsdrivendes legitime interesser, samt for at de erhvervsdrivende ikke skal lide skade, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om særlige omstændigheder, der berettiger udeladelse af udtrykkene »beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet geografisk betegnelse«, om anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne forordning, obligatoriske angivelser, fakultative angivelser og præsentation, om de nødvendige foranstaltninger i forhold til mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis deres oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse opfylder kravene, om vin, der er bragt i omsætning og mærket før den 1. august 2009 og om undtagelser fra mærkning og præsentation.
(74)  For at sikre at gældende mærkningspraksis og de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes, for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, for at sikre at certificerings-, godkendelses- og kontrolprocedurer bliver effektive, og sikre de erhvervsdrivendes legitime interesser, samt for at de erhvervsdrivende ikke skal lide skade, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om særlige omstændigheder, der berettiger udeladelse af udtrykkene »beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet geografisk betegnelse«, om anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne forordning, obligatoriske angivelser, fakultative angivelser og præsentation, om de nødvendige foranstaltninger i forhold til mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis deres oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse opfylder kravene, om vin, der er bragt i omsætning og mærket før den 1. august 2009 og om undtagelser fra mærkning af eksport og præsentation
Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Betragtning 77
(77)  Der bør fastlægges visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for vinfremstilling, især med hensyn til forskæring og anvendelse af visse former for druemost, druesaft og friske druer med oprindelse i tredjelande. For at opfylde de internationale standarder bør Kommissionen, hvad angår yderligere ønologiske fremgangsmåder, generelt basere sig på de ønologiske fremgangsmåder, som Den Internationale Vinorganisation (OIV) anbefaler.
(77)  Der bør fastlægges visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for vinfremstilling, især med hensyn til forskæring og anvendelse af visse former for druemost, druesaft og friske druer med oprindelse i tredjelande. For at opfylde de internationale standarder bør Kommissionen generelt basere sig på de ønologiske fremgangsmåder, som Den Internationale Vinorganisation (OIV) anbefaler, når den fremsætter forslag vedrørende yderligere ønologiske fremgangsmåder.
Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)
(82a)  Af såvel økonomiske som sociale grunde og af hensyn til miljøet og den regionale planlægningspolitik i landdistrikter med en lang vindyrkningstradition og ud over kravene om opretholdelse af kontrollen med europæiske vinavlsprodukter og disses mangfoldighed, anseelse og kvalitet, bør den nuværende ordning for plantningsrettigheder i vinsektoren som minimum opretholdes indtil 2030.
Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Betragtning 83
(83)  Der vil efter udløbet af kvotesystemet stadig være behov for særlige instrumenter for at sikre en rimelig balance mellem sukkervirksomhedernes og sukkerroeavlernes rettigheder og forpligtelser. Derfor bør der fastsættes standardbestemmelser for brancheaftaler.
(83)  Der er behov for særlige instrumenter inden for sukkersektoren for at sikre en rimelig balance mellem sukkervirksomhedernes og sukkerroeavlernes rettigheder og forpligtelser. Derfor bør der fastsættes standardbestemmelser for brancheaftaler.
Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Betragtning 84
(84)  Under hensyn til de specifikke forhold i sukkersektoren og alle parters interesser bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om sådanne aftaler og især betingelserne for opkøb af, levering af, overtagelse af og betaling for sukkerroer.
(84)  Under hensyn til de specifikke forhold i sukkersektoren og alle parters interesser bør der fastlægges en række regler om sådanne aftaler og især betingelserne for opkøb af, levering af, overtagelse af og betaling for sukkerroer.
Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)
(84a)  For at tillade sukkerroeavlerne at fuldende deres tilpasning til den dybtgående reform, som gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og videreføre bestræbelserne på at styrke konkurrenceevnen siden da, bør den nuværende kvoteordning forlænges indtil udløbet af høståret 2019/2020. Kommissionen bør i den forbindelse kunne tildele produktionskvoter til de medlemsstater, der opgav hele deres kvote i 2006.
Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)
(84b)  De kraftige og periodisk tilbagevendende spændinger, der ses på det europæiske sukkermarked, gør det nødvendigt at indføre en mekanisme, som, så længe det er nødvendigt, gør det muligt at frigive sukker uden for kvoten på det indre marked under de betingelser, der gælder for kvotesukker. Denne mekanisme bør samtidig tillade yderligere toldfri import med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige råvarer til rådighed på Unionens sukkermarked og bevare den strukturelle ligevægt på markedet.
Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Betragtning 84 c (ny)
(84c)  Med henblik på den endelige ophævelse af kvoteordningen efter 2020 bør Kommissionen inden den 1. juli 2018 forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om, hvilke procedurer, der er hensigtsmæssige i forbindelse med den nuværende kvoteordnings ophør, og om sektorens fremtid efter kvoternes ophør i 2020, indeholdende alle nødvendige forslag med henblik på at forberede hele sektoren på tiden efter 2020. Inden den 31. december 2014 bør Kommissionen også fremlægge en rapport om forsyningskædens funktion inden for Unionens sukkersektor.
Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Betragtning 85
(85)  Producentorganisationer og sammenslutninger heraf kan spille en nyttig rolle med hensyn til at koncentrere udbuddet og fremme bedste praksis. Brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle, idet de åbner mulighed for dialog mellem aktører i forsyningskæden, fremmer bedste praksis og gør markedet mere gennemsigtigt. Eksisterende regler om definition og anerkendelse af sådanne organisationer og sammenslutninger heraf, der omfatter bestemte sektorer, bør derfor harmoniseres, strømlines og udvides til at gælde anerkendelse efter anmodning i henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen i alle sektorer.
(85)  Producentorganisationer og sammenslutninger heraf kan spille en nyttig rolle med hensyn til at koncentrere udbuddet, forbedre markedsføringen, rette op på ubalancer i værdikæden og fremme bedste praksis, især i forhold til at opfylde målene i traktatens artikel 39, specielt målet om at stabilisere producenternes indtægter, bl.a. ved at stille værktøjer til krisestyring til rådighed for medlemmerne, ved at forbedre markedsføringen, koncentrere udbuddet og forhandle kontrakter, hvorved producenternes forhandlingsposition reelt styrkes.
Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)
(85a)  Brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle, idet de åbner mulighed for dialog mellem aktører i forsyningskæden, fremmer bedste praksis og gør markedet mere gennemsigtigt.
Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Betragtning 85 b (ny)
(85b)  Eksisterende regler om definition og anerkendelse af producentorganisationer, sammenslutninger heraf og brancheorganisationer, der dækker bestemte sektorer, bør derfor harmoniseres, strømlines og udvides til at gælde anerkendelse efter anmodning i henhold til de vedtægter, der er fastsat i denne forordning, inden for alle sektorer. Navnlig er det afgørende, at kriterierne for anerkendelse og reglerne for producentorganisationer, der oprettes i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne sikrer, at sådanne enheder oprettes på initiativ af landbrugere, der på demokratisk vis fastlægger organisationens overordnede politik og træffer beslutningerne vedrørende dens interne arbejdsmetoder.
Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Betragtning 87
(87)   Med hensyn til levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød bør der åbnes mulighed for at vedtage visse foranstaltninger, som gør det lettere at tilpasse udbuddet til markedets behov, hvilket kan bidrage til at stabilisere markederne og sikre den pågældende landbrugsbefolkning en rimelig levestandard.
(87)   Der bør åbnes mulighed for at vedtage visse foranstaltninger, som gør det lettere at tilpasse udbuddet til markedets behov, hvilket kan bidrage til at stabilisere markederne og sikre den pågældende landbrugsbefolkning en rimelig levestandard.
Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Betragtning 88
(88)  For at fremme initiativer i producentorganisationer, sammenslutninger deraf og erhvervsorganisationer, der kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød, til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning, foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingenog muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.
(88)  For at fremme initiativer i producentorganisationer, sammenslutninger deraf og erhvervsorganisationer, der kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290 til forbedring af kvaliteten, til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning, foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingen og muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.
Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Betragtning 90
(90)  I afventning af EU-lovgivning om formelle, skriftlige kontrakter kan medlemsstaterne efter deres egne aftaleretlige systemer gøre brugen af sådanne kontrakter obligatorisk, forudsat at det ikke er i strid med EU-retten og navnlig ikke resulterer i, at det indre marked og den fælles markedsordning ikke fungerer efter hensigten. På grund af de forskellige situationer i de forskellige EU-områder bør det af hensyn til nærhedsprincippet fortsat være medlemsstaterne, der træffer en sådan beslutning. For at sikre, at der inden for mælke- og mejerisektoren fastsættes passende minimumsstandarder for sådanne kontrakter, og at det indre marked og den fælles markedsordning kan fungere efter hensigten, bør der på EU-plan fastlægges en række basisbetingelser for anvendelsen af sådanne kontrakter. Eftersom visse mejerikooperativer i deres vedtægter kan have regler med samme virkning, bør sådanne kooperativer af forenklingshensyn fritages for kontraktkravet. For at sikre at der anvendes et sådant system, når det er en tredjemand, der indsamler mælk fra landbrugerne med henblik på levering til forarbejdningsvirksomheder, bør systemet også anvendes i dette tilfælde
udgår
Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Betragtning 90 a (ny)
(90a)  Anvendelsen af formelle, skriftlige kontrakter, indgået forud for levering, der indeholder de mest grundlæggende elementer, er ikke udbredt. Sådanne kontrakter kan imidlertid, som i mejerikædens tilfælde, bidrage til at pålægge operatørerne et større ansvar og skabe øget opmærksomhed om behovet for at tage mere hensyn til markedssignalerne, forbedre pristransmissionen og tilpasse udbuddet til efterspørgslen samt bidrage til at undgå visse urimelige handelspraksisser.
Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Betragtning 90 b (ny)
(90b)  Da sådanne kontrakter ikke er omfattet af Unionens lovgivning, kan medlemsstater inden for deres egen aftaleret beslutte at gøre anvendelsen af sådanne kontrakter obligatorisk, såfremt Unionens lovgivning overholdes, navnlig i spørgsmål vedrørende det indre markeds og den fælles markedsordnings funktion. I betragtning af de mange forskellige forhold, der gør sig gældende inden for aftaleret på tværs af Unionen, bør en sådan beslutning i overensstemmelse med nærhedsprincippet henhøre under medlemsstaternes kompetence. Der bør være ensartede betingelser for leverancer inden for et givet område. Hvis en medlemsstat derfor beslutter, at hver leverance på dens område fra en landbruger til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, bør denne betingelse også gælde for leverancer fra andre medlemsstater, men ikke den behøver ikke at gælde for leverancer til andre medlemsstater. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør det overlades til medlemsstaterne at bestemme, om en første køber skal afgive et skriftligt tilbud til en landbruger om at indgå en sådan kontrakt.
Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Betragtning 91
(91)  For at sikre en rationel produktionsudvikling og sikre mælkeproducenterne en rimelig levestandard bør mælkeproducenternes forhandlingsposition over for forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så der opnås en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele forsyningskæden. For at nå disse mål i den fælles landbrugspolitik bør der derfor vedtages en bestemmelse i henhold til traktatens artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så mælkeproducentorganisationer eller sammenslutninger heraf kan forhandle om aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, samlet for produktionen fra en del af eller alle deres medlemmer. For at opretholde faktisk konkurrence på markedet for mejeriprodukter bør der gælde passende kvantitative begrænsninger for denne mulighed.
udgår
Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Betragtning 91 a (ny)
(91a)  For at sikre en bæredygtig produktionsudvikling og sikre producenterne en rimelig levestandard bør producenternes forhandlingsposition over for potentielle købere styrkes, så der opnås en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele forsyningskæden. For at nå disse mål for den fælles landbrugspolitik bør der derfor vedtages en bestemmelse i henhold til traktatens artikel 42 og i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2, så landbrugsproducentorganisationer, der består udelukkende af landbrugere eller af sammenslutninger heraf, kan forhandle om aftalevilkårene for alle kontrakter, herunder priser, med en køber, samlet for produktionen fra en del af eller alle deres medlemmer, med henblik på at forhindre købere i at gennemtvinge priser, der er lavere end produktionsomkostningerne. Imidlertid bør kun producentorganisationer, der søger om og opnår anerkendelse, have mulighed for at drage fordel af denne bestemmelse. Endvidere bør bestemmelsen ikke gælde kooperativer. Desuden bør eksisterende producentorganisationer, der er anerkendt i national ret, kunne opnå de facto-anerkendelse i henhold til denne forordning.
Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Betragtning 91 b (ny)
(91b)  I betragtning af den vigtige rolle, som ​​spilles af beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), navnlig i sårbare landdistrikter, for at sikre merværdien og opretholde kvaliteten, navnlig af oste, der nyder godt af BOB- eller BGB-betegnelsen, samt i lyset af, at mælkekvoteordningen er under afvikling, bør medlemsstaterne have tilladelse til at anvende regler til regulering af udbuddet af sådanne oste, produceret inden for det pågældende geografiske område. Reglerne bør gælde for den samlede produktion af den pågældende ost og bør fastlægges efter anmodning fra en brancheorganisation, en producentorganisation eller en sammenslutning som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer. En sådan anmodning bør være støttet af et stort flertal af mælkeproducenter, der repræsenterer størsteparten af den mælkemængde, der indgår i produktionen af den pågældende ost, og – for så vidt angår brancheorganisationer og sammenslutninger – af et stort flertal af osteproducenter, der repræsenterer størsteparten af produktionen af den pågældende ost. Disse regler bør endvidere være underlagt strenge betingelser, navnlig for at undgå, at de skader handelen med produkter på andre markeder, og for at beskytte mindretalsrettigheder. Medlemsstaterne bør straks offentliggøre de vedtagne regler og underrette Kommissionen herom, sørge for regelmæssige tilsyn og ophæve reglerne i tilfælde af manglende overholdelse.
Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Betragtning 91 c (ny)
(91c)  Mælkekvoterne udløber i medfør af forordning (EF) nr. 1234/2007 forholdsvis kort tid efter nærværende forordnings ikrafttræden. Efter ophævelsen af forordning (EF) nr. 1234/2007 bør de relevante bestemmelser fortsat gælde, indtil denne ordning udløber.
Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Betragtning 91 d (ny)
(91d)  Beslutningen om at ophæve mælkekvoterne ledsagedes af et løfte om en »blød landing« for mælke- og mejerisektoren. Forordning (EU) nr. 261/20121 om kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren udgør et første skridt i denne retning, og der vil også blive behov for yderligere lovgivning. Kommissionen bør derfor bemyndiges til i tilfælde af en alvorlig uligevægt på markedet for mælk og mejeriprodukter at tildele mælkeproducenter, der frivilligt indskrænker produktionen, støtte, men ligeledes pålægge mælkeproducenter, der øger produktionen, en afgift i samme periode og i samme omfang.
1 EUT L 94 af 30.3.2012, s. 38.
Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Betragtning 93
(93)  For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer og –sammenslutninger, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer har, således at disse organisationer og sammenslutninger kommer til at fungere så effektivt som muligt og for at sikre at konkurrencen overholdes og at den fælles markedsordning fungerer efter hensigten, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: særlige mål, som organisationerne og sammenslutningerne kan, skal eller ikke skal søge at nå herunder undtagelserne i denne forordning; deres vedtægter, anerkendelse, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage, sammenlægninger, tværnationale producentorganisationer og tværnationale sammenslutninger heraf, organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter, den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, den mindstemængde eller værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, udvidelse af nogle af organisationernes regler til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, herunder en liste over strengere produktionsregler, der kan udvides, yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende for, før de blev udvidet, personer eller organisationer som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage.
(93)  For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer og –sammenslutninger, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer har, således at disse organisationer og sammenslutninger kommer til at fungere så effektivt som muligt, og for at sikre at konkurrencen overholdes og at den fælles markedsordning fungerer efter hensigten, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: særlige mål, som organisationerne og sammenslutningerne kan, skal eller ikke skal søge at nå og som om nødvendigt kan tilføjes til bestemmelserne i denne forordning; vedtægter fra sammenslutninger af organisationer, dog ikke producentorganisationer, de specifikke betingelser gældende for vedtægterne fra producentorganisationer inden for visse sektorer, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage, sammenlægninger, tværnationale producentorganisationer og tværnationale sammenslutninger heraf, herunder regler om administrativ bistand i tilfælde af tværnationalt samarbejde; betingelserne for organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter, den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, udvidelse af nogle af organisationernes regler til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, herunder en liste over strengere produktionsregler, der kan udvides, yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende for, før de blev udvidet, personer eller organisationer som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage samt de specifikke betingelser for gennemførelse af kontraktmæssige ordninger og de specifikke beløb, der kan udgøre grundlaget for kontraktforhandlinger.
Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Betragtning 94
(94)  Et indre marked kræver en ordning for samhandel ved EU's ydre grænser. En sådan samhandelsordning bør omfatte importtold og eksportrestitutioner og bør i princippet stabilisere EU-markedet. Samhandelsordningen bør baseres på de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden og bilaterale aftaler.
(94)  Et indre marked kræver en ordning for samhandel ved EU's ydre grænser. En sådan samhandelsordning bør omfatte importtold og eksportrestitutioner og bør i princippet stabilisere EU-markedet uden at forstyrre markedet i udviklingslandene. Samhandelsordningen bør baseres på de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden og bilaterale aftaler.
Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Betragtning 94 a (ny)
(94a)  Princippet om gensidighed bør imidlertid ikke fraviges ved gennemførelsen af internationale aftaler, navnlig hvad angår told, sundhed, plantesundhed, miljø og dyrevelfærd; og gennemførelsen bør ske under nøje overholdelse af indgangsprisordninger, specifikke ekstraafgifter og udligningsafgifter.
Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Betragtning 96
(96)  Under hensyn til udviklingen i handelen og på markederne, de pågældende markeders behov og om nødvendigt behovet for at overvåge importen eller eksporten af de pågældende produkter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, vedrørende listen over de produkter, der skal fremlægges import eller eksportlicens for, og de tilfælde og situationer, hvor der ikke kræves fremlagt import- eller eksportlicens.
(96)  Under hensyn til udviklingen i handelen og på markederne, de pågældende markeders behov og om nødvendigt behovet for at overvåge importen eller eksporten af de pågældende produkter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, til at ændre elle supplere listen over de produkter, der skal fremlægges import- eller eksportlicens for, og de tilfælde og situationer, hvor der ikke kræves fremlagt import- eller eksportlicens.
Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Betragtning 100
(100)  For at sikre, at indgangsprisordningen bliver effektiv, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om medtagelse af kontrol af toldværdien på baggrund af en anden værdi end enhedsprisen.
(100)  For at sikre at indgangsprisordningen bliver effektiv, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om medtagelse af kontrol af toldværdien på baggrund af enhedsprisen eller, om nødvendigt, en kontrol af toldværdien i forhold til den faste importværdi. Kontrollen af toldværdien bør under ingen omstændigheder ske ved hjælp af en deduktiv metode, der ville reducere eller forhindre pålæggelsen af de specifikke ekstraafgifter.
Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Betragtning 103 a (ny)
(103 a)  Med henblik på at lette den biobaserede økonomis udvikling og vækst og forhindre skadelige virkninger for Unionens marked for biobaserede industriprodukter, der i modsat fald ville kunne forekomme, bør der træffes foranstaltninger til at sikre, at producenter af biobaserede industriprodukter har adgang til sikre forsyninger af landbrugsråvarer til globalt konkurrencedygtige priser. Når landbrugsråvarer importeres til Unionen uden importtold til anvendelse ved fremstilling af biobaserede industriprodukter, bør der træffes foranstaltninger til at sikre, at råvarerne anvendes til det angivne formål.
Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Betragtning 105
(105)  Toldordningen gør det muligt at give afkald på alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre grænser. I helt specielle tilfælde kan ordningen for det indre marked og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EU-markedet i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør EU have mulighed for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser.
(105)  Toldordningen gør det muligt at give afkald på alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre grænser. I helt specielle tilfælde kan ordningen for det indre marked og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EU-markedet i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør EU have mulighed for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser og med dens politik for udviklingssamarbejde.
Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Betragtning 107
(107)  Bestemmelser, ifølge hvilke der ved eksport til tredjelande ydes restitutioner, der er baseret på forskellen mellem priserne i EU og på verdensmarkedet, og som ligger inden for de begrænsninger, EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det muligt at sikre EU's deltagelse i den internationale handel med visse produkter, der er omfattet at denne forordning. Der bør fastsættes værdi- og mængdegrænser for subsidieret eksport.
(107)  Bestemmelser, ifølge hvilke der ved eksport til tredjelande ydes restitutioner, der er baseret på forskellen mellem priserne i EU og på verdensmarkedet, og som ligger inden for de begrænsninger, EU har forpligtet sig til i WTO, bør opretholdes som et krisestyringsinstrument for visse produkter, der er omfattet at denne forordning, indtil der er truffet beslutning om instrumentets fremtid inden for rammerne af WTO på grundlag af gensidighed. Budgetposten for eksportrestitutioner bør derfor midlertidigt nulstilles. Der bør fastsættes værdi- og mængdegrænser for eksportrestitutioner, og disse bør ikke bringe udviklingslandenes landbrugssektorer og økonomier i fare.
Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Betragtning 120
(120)  I henhold til traktatens artikel 42 finder traktatens bestemmelser om konkurrenceregler kun anvendelse på produktion af og handel med landbrugsprodukter i det omfang, det er fastlagt i EU-lovgivningen inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2 og 3, i traktaten.
(120)  I henhold til traktatens artikel 42 finder traktatens bestemmelser om konkurrenceregler kun anvendelse på produktion af og handel med landbrugsprodukter i det omfang, det er fastlagt i EU-lovgivningen inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2 i traktaten.
Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Betragtning 121 a (ny)
(121a)  Der bør tages bedre hensyn til de særlige forhold i landbrugssektoren ved gennemførelsen af unionens regler på konkurrenceområdet, navnlig for at sikre, at de opgaver, der overdrages til producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer, kan løses korrekt og effektivt.
Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Betragtning 121 b (ny)
(121b)  For at sikre en ensartet anvendelse af bestemmelser i relation til konkurrencelovgivningen i denne forordning og dermed bidrage til et velfungerende indre marked bør Kommissionen koordinere de forskellige nationale konkurrencemyndigheders aktioner. Kommissionen bør i den forbindelse offentliggøre retningslinjer og vejledninger for god praksis som hjælp til de forskellige nationale konkurrencemyndigheder og virksomheder inden for landbrugs- og landbrugsfødevaresektoren.
Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Betragtning 122
(122)  Det bør tillades at anvende en særlig tilgang i forbindelse med landbrugsorganisationer, producentorganisationer eller sammenslutninger, som har til formål i fællesskab at producere eller handle med landbrugsprodukter eller at gøre brug af fælles anlæg, medmindre en sådan fælles aktivitet udelukker konkurrence eller medfører fare for, at målene i traktatens artikel 39 ikke kan nås.
(122)  Det bør tillades at anvende en særlig tilgang i forbindelse med producentorganisationer eller sammenslutninger deraf, som har til formål i fællesskab at producere eller handle med landbrugsprodukter eller at gøre brug af fælles anlæg, medmindre en sådan fælles aktivitet udelukker konkurrence. Det er særlig vigtigt, at disse organisationers aftaler, beslutninger og samordnede praksis betragtes som nødvendige for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks mål, jf. traktatens artikel 39, og at traktatens artikel 101, stk. 1, ikke finder anvendelse på disse aftaler, medmindre konkurrencen udelukkes derved. I så fald bør procedurerne i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 821 finde anvendelse, og i alle sager om konkurrenceudelukkelse bør bevisbyrden påhvile den part eller myndighed, der påstår, at reglerne er blevet overtrådt.
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 og 87 blevet til henholdsvis artikel 101 og 102 i TEUF.
Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Betragtning 124
(124)   Der er risiko for, at det indre marked ikke fungerer efter hensigten, hvis der ydes statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser om statsstøtte generelt gælde for landbrugsprodukter. Der bør under visse omstændigheder kunne indrømmes undtagelser. I tilfælde af undtagelser bør Kommissionen dog kunne opstille en liste over eksisterende, ny eller påtænkt statsstøtte, fremsætte relevante bemærkninger over for medlemsstaterne og foreslå dem egnede foranstaltninger.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Betragtning 129
(129)   Medlemsstaterne bør fortsat kunne yde nationale betalinger til nødder i henhold til artikel 120 i forordning (EF) nr. 73/2009 for at afbøde virkningerne af afkoblingen af den gamle EU‑støtteordning for nødder. Af klarhedshensyn og fordi nævnte forordning ophæves, bør de nationale betalinger omfattes af denne forordning.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Betragtning 131 a (ny)
(131a)  Data, der indsamles gennem informationsnettet for landøkonomisk bogføring, bør tages i betragtning ved udarbejdelsen af undersøgelser og forskning med det formål at forhindre kriser i de forskellige landbrugssektorer, idet de afspejler landbrugenes resultater. Disse data bør være et nyttigt værktøj til kriseforebyggelse og -styring.
Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Betragtning 133
(133)  For at kunne reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for EU eller andre faktorer, der påvirker priserne, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om de nødvendige foranstaltninger for den pågældende sektor, herunder om nødvendigt foranstaltninger til udvidelse eller Ændringsforslag af andre foranstaltningers anvendelsesområde, varighed eller andre aspekter i denne forordning eller til hel eller delvis suspendering af importtolden for visse mængder og/eller perioder.
(133)  For at kunne reagere effektivt mod markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller –fald på markeder inden for eller uden for EU, en betydelig stigning i produktionsomkostningerne eller andre faktorer, der påvirker priserne i tilfælde, hvor en sådan situation sandsynligvis vil fortsætte eller forværre sig, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om de nødvendige foranstaltninger for den pågældende sektor, herunder om nødvendigt foranstaltninger til udvidelse eller Ændringsforslag af andre foranstaltningers anvendelsesområde, varighed eller andre aspekter i denne forordning eller til hel eller delvis suspendering af importtolden for visse mængder og/eller perioder.
Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Betragtning 135
Virksomheder, medlemsstaterne og/eller tredjelande kan pålægges at fremsende meddelelser om anvendelse af denne forordning, at kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler. For at sikre en harmoniseret, strømlinet og enkel strategi bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger om meddelelser. Den bør i den forbindelse tages hensyn til databehovene og samspillet mellem mulige datakilder.

(135)  Virksomheder, medlemsstaterne og/eller tredjelande kan pålægges at fremsende meddelelser om anvendelse af denne forordning, at kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler. For at sikre en harmoniseret, strømlinet og enkel strategi bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290, hvad angår nødvendige foranstaltninger om meddelelser. Den bør i den forbindelse tages hensyn til databehovene og samspillet mellem mulige datakilder og sikre overholdelse af princippet om, at »personoplysninger ikke må behandles yderligere på en måde, der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige formål med dataindsamlingen«, således som det henstilles i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 14. december 20111.
1 EUT C 35 af 9.2.2012, s. 1.
Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Betragtning 137
(137)  Unionens lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, finder anvendelse.
(137)  Unionens lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger2, finder anvendelse.
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Betragtning 139
(139)  For at overgangen fra bestemmelserne i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om nødvendige foranstaltninger, især om beskyttelse af virksomheders rettigheder og berettigede forventninger.
(139)  For at overgangen fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1234/2007 til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om nødvendige foranstaltninger, især om beskyttelse af virksomheders rettigheder og berettigede forventninger.
Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Betragtning 140
(140)  Hasteprocedurer bør kun anvendes i særlige tilfælde, hvor dette måtte vise sig at være nødvendigt for at kunne reagere effektivt mod truende eller allerede opståede markedsforstyrrelser. Ved valg af en hasteprocedure bør valget begrundes, ligesom det bør fastsættes, i hvilke tilfælde der bør gøres brug af en sådan hasteprocedure.
(140)  Hasteprocedurer bør anvendes for at kunne reagere effektivt mod visse markedsforstyrrelser og mod skadedyrsangreb, dyre- og plantesygdomme og manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden eller for at løse specifikke problemer.
Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Betragtning 143
(143)  Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, i behørigt begrundede hastende tilfælde med henblik på vedtagelse, Ændringsforslag eller ophævelse af EU-sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af anvendelsen af proceduren for passiv eller aktiv forædling som reaktion på markedssituationen samt løsning af specifikke problemer i akutte situationer, hvis der er behov for øjeblikkeligt indgreb for at håndtere problemerne.
(143)  Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, i behørigt begrundede hastende tilfælde med henblik på vedtagelse, Ændringsforslag eller ophævelse af EU-sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af anvendelsen af proceduren for passiv eller aktiv forædling som reaktion på markedssituationen.
Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Betragtning 143 a
(143a)  Der bør navnlig vedtages beskyttelsesforanstaltninger, når landbrugsprodukter importeret fra tredjelande ikke garanterer fødevaresikkerhed eller sporbarhed og ikke er i overensstemmelse med alle det indre markeds sundheds-, miljø- eller dyrevelfærdsbetingelser, når der opstår kriser på markedet, eller der opdages mangler for så vidt angår betingelserne i importlicenser, hvad angår priser, mængder eller tidsplaner. Kontrol med overholdelsen af de fastsatte betingelser for import af landbrugsvarer bør gennemføres ved hjælp af et integreret system for kontrol med import til Unionen i realtid.
Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Betragtning 146
(146)  I henhold til forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] udløber markedsforvaltningsforanstaltningerne, bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre sukkerforanstaltninger, restriktionerne for at plante vinstokke samt visse typer statsstøtte, for en række sektorer inden for rimelig frist efter denne forordnings ikrafttræden. Efter ophævelsen af forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] bør de relevante bestemmelser fortsat gælde, indtil de pågældende ordninger udløber.
udgår
Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Betragtning 147
(147)  For at overgangen fra ordningerne i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at træffe overgangsforanstaltninger.
udgår
Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Betragtning 149
(149)  Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for mælk og mejeriprodukter er foranstaltningerne fastsat ved denne forordning berettigede i den nuværende økonomiske situation på markedet for mejeriprodukter og forsyningskædens struktur. De bør derfor anvendes længe nok (både før og efter afskaffelsen af mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være midlertidige og tages op til revision. Kommissionen bør vedtage rapporter om markedsudviklingen for mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, og som skal indsendes senest den 30. juni 2014 og den 31. december 2018 
(149)  Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for mælk og mejeriprodukter er foranstaltningerne fastsat ved denne forordning berettigede i den nuværende økonomiske situation på markedet for mejeriprodukter og forsyningskædens struktur. De bør derfor anvendes længe nok (både før og efter afskaffelsen af mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være midlertidige og tages op til revision med det formål at vurdere, hvordan de fungerer, og bestemme, om de fortsat bør finde anvendelse. Kommissionen bør vedtage rapporter om markedsudviklingen for mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, og som skal indsendes senest den 30. juni 2014 og den 31. december 2018.
Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Betragtning 150 a (ny)
(150a)  Udviklingen på de internationale markeder, befolkningsvæksten på verdensplan og den strategiske karakter af fødevareforsyningen til rimelige priser for Unionens befolkning vil have en kraftig indflydelse på de forudsætninger, der styrer europæisk landbrugs udvikling, Kommissionen bør derfor senest fire år efter nærværende forordnings ikrafttræden forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om markedsudviklingen og fremtiden for værktøjer til styring af landbrugsmarkederne. Rapporten bør indeholde en analyse af, hvorvidt de eksisterende værktøjer til styring af markederne er på højde med den nye internationale situation, og eventuelt af muligheden for at opbygge strategiske lagre. Rapporten bør ledsages af alle nyttige forslag til en langsigtet strategi for Unionen med henblik på at opfylde målene i traktatens artikel 39.
Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i bilag I:
2.  Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i bilag I til nærværende forordning:
Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra j
j) forarbejdede frugter og grøntsager, del X i bilag I
j) forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter, del X i bilag I
Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra m
m) levende planter, del XIII i bilag I
m) levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, del XIII i bilag I
Ændringsforslag 97
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra u
u) ethanol (ethylalkohol), del XXI i bilag I
u) landbrugsethanol (ethylalkohol), del XXI i bilag I
Ændringsforslag 98
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra v
v) biavlsprodukter, del XXII i bilag I
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  For at tage hensyn til de særlige forhold i rissektoren tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende ajourføring af definitionerne i rissektoren i bilag II, del I.
udgår
Ændringsforslag 100
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)
4a.  I denne forordning forstås ved »ugunstige vejrforhold« ugunstige meteorologiske fænomener, som kan henregnes under en naturkatastrofe, dvs. fænomener såsom frost, hagl, isslag, regn eller tørke, som ødelægger eller forringer produktionen med mere end 30 % i forhold til en bestemt landbrugers gennemsnitlige årlige produktion. Denne gennemsnitlige årlige produktion er beregnet på grundlag af den foregående treårsperiode eller et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes.
Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Artikel 3 - litra 4b (nyt)
4b.  I denne forordning forstås ved »avancerede bæredygtige produktionssystemer«, »avancerede bæredygtige produktionsmetoder«, »avancerede bæredygtige produktionsforanstaltninger« landbrugspraksis, der går videre end de krydsoverensstemmelseskrav, der er fastsat i del VI i forordning (EU) nr. [...] (horisontal forordning om den fælles landbrugspolitik) og som løbende gør fremskridt med hensyn til at forbedre forvaltningen af naturlige næringsstoffer, vandcyklusser og energistrømme på en måde, som reducerer miljøskader og spild af ikke-vedvarende energikilder og bevarer en høj grad af diversitet i afgrøder og husdyr samt en naturlig diversitet i produktionssystemet.
Ændringsforslag 102
Forslag til forordning
Artikel 4
Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter, når det er nødvendigt på grund af Ændringsforslager i den kombinerede nomenklatur, tilpasse produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur i denne forordning eller andre retsakter vedtaget i henhold til artikel 43 i traktaten. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for, når det er nødvendigt på grund af Ændringsforslager i den kombinerede nomenklatur, at tilpasse produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur i denne forordning.

Ændringsforslag 103
Forslag til forordning
Artikel 6 – litra a
a) 1. januar til 31. december samme år for banansektoren
a) 1. januar til 31. december samme år for frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren
Ændringsforslag 104
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
For at tage hensyn til de særlige forhold i frugt- og grøntsagssektoren og i sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at fastsætte produktionsåret for disse produkter.

udgår
Ændringsforslag 105
Forslag til forordning
Artikel 7
Artikel 7

Artikel 7

Referencepriser

Referencepriser

Følgende referencepriser er fastsat:

1.  Ved anvendelsen af del II, afsnit I, kapitel I og del V, kapitel I er følgende referencepriser fastsat:
a) for kornsektoren 101,31 EUR/t, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset
a) for kornsektoren 101,31 EUR/t, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset
b) for uafskallet ris 150 EUR/t for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt A, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset
b) for uafskallet ris 150 EUR/t for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt A, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset
c) for sukker for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt B, gælder for uemballeret vare, ab fabrik:
c) for sukker for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt B, gælder for uemballeret vare, ab fabrik:
i) for hvidt sukker: 404,4 EUR/t
i) for hvidt sukker: 404,4 EUR/t
ii) for råsukker: 335,2 EUR/t.
ii) for råsukker: 335,2 EUR/t.
d) for oksekødssektoren 2 224 EUR/t for slagtekroppe af handyr af klasse R3 i EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 18, stk. 8
d) for oksekødssektoren 2 224 EUR/t for slagtekroppe af handyr af klasse R3 i EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 9a
e) for mejerisektoren:
e) for mejerisektoren:
i) 246,39 EUR/100 kg for smør
i) 246,39 EUR/100 kg for smør
ii) 169,80 EUR/100 kg for skummetmælkspulver
ii) 169,80 EUR/100 kg for skummetmælkspulver
f) for svinekødssektoren 1 509,39 EUR/t for svinekroppe af standardkvalitet defineret ud fra vægt og indhold af magert kød i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet for svinekroppe, jf. artikel 18, stk. 8:
f) for svinekødssektoren 1 509,39 EUR/t for svinekroppe af standardkvalitet defineret ud fra vægt og indhold af magert kød i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet for svinekroppe, jf. artikel 9a:
i) svinekroppe med en vægt på mindst 60 kg, men under 120 kg: klasse E
i) svinekroppe med en vægt på mindst 60 kg, men under 120 kg: klasse E
ii) svinekroppe med en vægt på mindst 120 kg, men højst 180 kg: klasse R.
ii) svinekroppe med en vægt på mindst 120 kg, men højst 180 kg: klasse R.
fa) for olivenoliesektoren:
i) 2388 EUR/t for ekstra jomfruolie
ii) 2295 EUR/t for jomfruolie
iii) 1 524 EUR/t for bomolie med et syretal på 2 (beløbet reduceres med 36,70 EUR/t for hver enhed, syretallet er højere).
1a.  Referencepriserne revideres med jævne mellemrum på baggrund af objektive kriterier, navnlig udviklingen i produktionen, produktionsomkostningerne, navnlig med hensyn til rå- og hjælpestoffer, og markederne. Referencepriserne opdateres om nødvendigt efter den almindelige lovgivningsprocedure i traktatens artikel 43, stk. 2.
Intervallerne for revisionen kan variere efter produktkategori og tager hensyn til den enkelte produktkategoris volatilitetsmønster.

Ændringsforslag 106
Forslag til forordning
Artikel 9
Støtteberettigede produkters oprindelse

Støtteberettigede produkters oprindelse

For at produkter kan gøres til genstand for opkøb ved offentlig intervention eller være berettiget til støtte til privat oplagring, skal de have oprindelse i EU. Endvidere gælder, at hvis de hidrører fra afgrøder, skal afgrøderne være høstet i EU, og hvis de hidrører fra mælk, skal mælken være produceret i EU.

For at produkter kan gøres til genstand for opkøb ved offentlig intervention eller være berettiget til støtte til privat oplagring, skal de have oprindelse i EU. Endvidere gælder, at hvis de hidrører fra afgrøder, skal afgrøderne være høstet i EU, og hvis de er animalske produkter, skal hele produktionsprocessen have fundet sted i EU.

Ændringsforslag 107
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a

EU-handelsklasseskemaer og kontrol

1.  EU-handelsklasseskemaer for slagtekroppe anvendes efter reglerne i bilag IIIa inden for følgende sektorer:
a) oksekød for så vidt angår slagtekroppe af voksent kvæg
b) svinekød for så vidt angår svinekroppe bortset fra kroppe af svin, der har været anvendt til avl.
I fåre- og gedekødssektoren kan medlemsstaterne anvende EU-handelsklasseskemaet for så vidt angår slagtekroppe af får efter reglerne i bilag IIIa, punkt C.

2.  Kontrol på stedet i forbindelse med klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg og af får foretages på Unionens vegne af en EU-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Denne komité aflægger rapport til Kommissionen og medlemsstaterne om den udøvede kontrol.
Unionen afholder udgifterne til den udførte kontrol.

Ændringsforslag 108
Forslag til forordning
Artikel 10
Artikel 10

Artikel 10

Produkter der er berettiget til offentlig intervention

Produkter der er berettiget til offentlig intervention

Der anvendes offentlig intervention for følgende produkter, forudsat at betingelserne i denne afdeling såvel som de yderligere krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 18 og 19, er opfyldt:

Der anvendes offentlig intervention for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling såvel som yderligere krav og betingelser, som Kommissionen kan fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 18 og 19:

a) blød hvede, byg og majs
a) blød hvede, hård hvede, sorghum, byg og majs
b) uafskallet ris
b) uafskallet ris
c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50
c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50
d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent
d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent
e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof.
e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof.
Ændringsforslag 110
Forslag til forordning
Artikel 11
Artikel 11

Artikel 11

Tidsrum for offentlig intervention

Tidsrum for offentlige interventioner

Offentlig intervention finder anvendelse for:

Offentlig intervention finder anvendelse for de produkter, der er opført i artikel 10, hele året.

a) blød hvede, byg og majs fra 1. november til 31. maj
b) uafskallet ris fra 1. april til 31. juli
c) oksekød i hele produktionsåret
d) smør og skummetmælkspulver fra 1. marts til 31. august.
Ændringsforslag 111
Forslag til forordning
Artikel 12
Artikel 12

Artikel 12

Indledning og ophør af offentlig intervention

Indledning og ophør af offentlig intervention

1.   I de perioder, der er nævnt i artikel 11:
1.   Offentlig intervention:
a) foretages offentlig intervention for blød hvede, smør og skummetmælkspulver
a) er åben for blød hvede, smør og skummetmælkspulver
b) indledes offentlig intervention ved gennemførelsesretsakter af Kommissionen for byg, majs og uafskallet ris (herunder visse typer af uafskallet ris), hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
b) indledes ved gennemførelsesretsakter af Kommissionen for hård hvede, sorghum, byg, majs, og uafskallet ris (herunder visse typer af uafskallet ris), hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
c) indledes offentlig intervention for oksekød af Kommissionen ved andre gennemførelsesretsakter, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 19, litra a), fastsat repræsentativ periode.
c) indledes for oksekød af Kommissionen ved andre gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. artikel 9a, falder til under 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra d), i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 19, litra a), fastsat repræsentativ periode.
2.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter afslutte den offentlige intervention for oksekød, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 19, litra a), repræsentative periode.
2.  Kommissionen afslutter ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, den offentlige intervention for oksekød, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 19, litra a), repræsentative periode.
Ændringsforslag 112
Forslag til forordning
Artikel 13
Artikel 13

Artikel 13

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

1.  Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), gennemføres opkøb til en fast pris inden for følgende grænser pr. periode nævnt i artikel 11:
1.  Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), gennemføres opkøb til den i artikel 14, stk. 2, fastsatte faste pris inden for følgende grænser pr. periode nævnt i artikel 11:
a) 3 mio. tons blød hvede
a) 3 mio. tons blød hvede
b) 30 000 tons smør
b) 70 000 tons smør
c) 109 000 tons skummetmælkspulver.
c) 109 000 tons skummetmælkspulver.
2.  Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved licitation for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen:
2.  Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved licitation for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen:
a) for blød hvede, smør og skummetmælkspulver ud over de grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,
a) for blød hvede, smør og skummetmælkspulver ud over de grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,
b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød.
b) for hård hvede, sorghum, byg, majs, uafskallet ris og oksekød.
Under særlige og behørigt begrundede omstændigheder kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter begrænse licitationerne til en medlemsstat eller bestemte områder i en medlemsstat eller, på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte opkøbspriser og offentlige interventionsmængder for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Under særlige og behørigt begrundede omstændigheder kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter begrænse licitationerne til en medlemsstat eller bestemte områder i en medlemsstat eller, på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte opkøbspriser og offentlige interventionsmængder for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 113
Forslag til forordning
Artikel 14
Artikel 14

Artikel 14

Prisen ved offentlig intervention

Prisen ved offentlig intervention

1.  Ved offentlig interventionspris forstås:
1.  Ved offentlig interventionspris forstås:
a) den pris, som produkter opkøbes til ved offentlig intervention, når det sker til en fast pris, eller
a) den pris, som produkter opkøbes til ved offentlig intervention, når det sker til en fast pris, eller
b) den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation
b) den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation
2.  Den offentlige interventionspris er:
2.  Den offentlige interventionspris er:
a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og skummetmælkspulver lig med de referencepriser, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige de respektive referencepriser ved opkøb gennem licitation
a) for hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs, uafskallet ris og skummetmælkspulver lig med de referencepriser, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige de respektive referencepriser ved opkøb gennem licitation
b) for smør lig med 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 90 % af referenceprisen ved opkøb gennem licitation
b) for smør lig med 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 90 % af referenceprisen ved opkøb gennem licitation
c) for oksekød må prisen i artikel 12, stk. 1, litra c), ikke overskrides.
c) for oksekød må 90 % af den fastsatte referencepris i artikel 7, stk. 1, litra d), ikke overskrides.
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige interventionspriser gælder med forbehold af prisstigninger eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, byg, majs og afskallet ris. For at sikre at produktionen udvikler sig mod bestemte typer uafskallet ris, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at forhøje og nedsætte interventionsprisen.
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige interventionspriser gælder med forbehold af prisstigninger eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs og afskallet ris.
Ændringsforslag 114
Forslag til forordning
Artikel 15
Artikel 15

Artikel 15

Almindelige principper for afsætning ved offentlig intervention

Almindelige principper for afsætning ved offentlig intervention

Produkter opkøbt ved offentlig intervention afsættes på en sådan måde:

1.  Produkter opkøbt ved offentlig intervention afsættes på en sådan måde:
a) at enhver forstyrrelse af markedet undgås
a) at enhver forstyrrelse af markedet undgås
b) at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og
b) at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og
c) det er i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218.
c) det er i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218.
Afsætning af produkter kan ske ved at gøre dem tilgængelige for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], hvis ordningen indeholder bestemmelse herom. Regnskabsværdien af disse produkter er i så fald lig med niveauet for den relevante faste offentlige interventionspris, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2.

2.  Afsætning af produkter kan ske ved at gøre dem tilgængelige for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […]. Regnskabsværdien af disse produkter er i så fald lig med niveauet for den relevante faste offentlige interventionspris, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2.
2a.  Kommissionen offentliggør hvert år de betingelser, hvorunder de offentlige interventionslagre er blevet afsat det foregående år.
Ændringsforslag 115
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
Der kan ydes støtte til privat oplagring for følgende produkter, forudsat at betingelserne i denne afdeling og de krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 17 til 19:

Der kan ydes støtte til privat oplagring for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling og eventuelle yderligere krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 17 til 19:

Ændringsforslag 116
Forslag til forordning
Artikel 16 – litra b
b) olivenolie
b) olivenolie- og spiseoliven
Ændringsforslag 117
Forslag til forordning
Artikel 16 – litra e a (nyt)
ea) oste
Ændringsforslag 118
Forslag til forordning
Artikel 17
Artikel 17

Artikel 17

Betingelser for ydelse af støtte

Betingelser for ydelse af støtte

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160, når det er nødvendigt for at sikre gennemsigtigheden på markedet og fastlægge betingelserne for, hvornår den kan beslutte at yde støtte til privat oplagring for de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyn til de noterede gennemsnitlige markedspriser og referencepriser for de pågældende produkter eller behovet for at reagere på en særlig vanskelig markedssituation eller den økonomiske udvikling inden for sektoren i en eller flere medlemsstater.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160, når det er nødvendigt for at sikre gennemsigtigheden på markedet og fastlægge betingelserne for, hvornår den kan beslutte at yde støtte til privat oplagring for de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyn til:
a) de noterede gennemsnitlige markedspriser og referencepriser for de pågældende produkter, produktionsomkostningerne og/eller
b) behovet for at reagere rettidigt på en særlig vanskelig markedssituation eller den økonomiske udvikling, når den ene eller begge disse faktorer har betydelige følger for producenternes avancer inden for sektoren i en eller flere medlemsstater og/eller
c) visse sektorers særlige art eller den sæsonbetonede karakter af en produktion i visse medlemsstater.
2.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter beslutte, om der skal ydes støtte til privat oplagring af de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyntagen til betingelserne i stk. 1 i denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
2.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter beslutte, om der skal ydes støtte til privat oplagring af de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyntagen til betingelserne i stk. 1 i denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter den støtte til privat oplagring, der er fastsat i artikel 16, på forhånd eller ved licitation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter den støtte til privat oplagring, der er fastsat i artikel 16, på forhånd eller ved licitation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
4.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter begrænse støtten til privat oplagring eller fastsætte støtten til privat oplagring for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
4.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter begrænse støtten til privat oplagring eller fastsætte støtten til privat oplagring for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser og ansøgernes fortjenstmarginer. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 119
Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling 3 a (nyt)
AFDELING 3A

koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet
Artikel 17a

Koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet

1.  For at forebygge store ubalancer på markederne eller genoprette disses normale funktion i tilfælde af alvorlige forstyrrelser kan sammenslutninger af producentorganisationer fra en af de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, og som anses for at være repræsentative i henhold til artikel 110 i denne forordning, indføre og drive et system for koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet på deres medlemmers vegne.
Disse bestemmelser finder anvendelse med forbehold af del IV i denne forordning og er ikke omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 101, stk. 1.

2.  Når en sammenslutning af producentorganisationer beslutter at aktivere dette system, gælder det for alle dens medlemmer.
3.  Systemet finansieres af:
a) finansielle bidrag fra medlemsorganisationerne og/eller fra sammenslutningen af producentorganisationerne selv og i givet fald
b) økonomisk støtte fra Unionen som omhandlet i artikel 8 i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 18, stk. 9 a, litra c), og som under ingen omstændigheder må overstige 50 % af de samlede omkostninger.
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at sikre, at iværksættelsen af dette system er i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks mål, og at den ikke er til hinder for, at det indre marked kan fungere.
Ændringsforslag 120
Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling 4 – overskrift
Afdeling 4

Afdeling 4

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION OG STØTTE TIL OFFENTLIG OPLAGRING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION, STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING OG SYSTEMET TIL KOORDINERING AF MIDLERTIDIG TILBAGETRÆKNING FRA MARKEDET

Ændringsforslag 121
Forslag til forordning
Artikel 18
Artikel 18

Artikel 18

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel.
2.  Under hensyntagen til de særlige forhold i de forskellige sektorer kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte de krav og betingelser, som produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention og oplagret i henhold til ordningen for støtte til privat oplagring, skal opfylde ud over kravene i denne forordning. Formålet med sådanne krav og betingelser er at sikre, at de produkter, der opkøbes og oplagres, er støtteberettigede og har den fornødne kvalitet for så vidt angår kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, mængder, emballering, mærkning, maksimumsalder, holdbarhed og det produktstadium, som den offentlige interventionspris og støtten til privat oplagring gælder for.
2.  Under hensyntagen til de særlige forhold i de forskellige sektorer kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte de krav og betingelser, som produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention og oplagret i henhold til ordningen for støtte til privat oplagring, skal opfylde ud over kravene i denne forordning. Formålet med sådanne krav og betingelser er at sikre, at de produkter, der opkøbes og oplagres, er støtteberettigede og har den fornødne kvalitet for så vidt angår kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, mængder, emballering, mærkning, maksimumsalder, holdbarhed og det produktstadium, som den offentlige interventionspris og støtten til privat oplagring gælder for.
3.  Under hensyntagen til de særlige forhold i korn- og rissektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte prisforhøjelser eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager, jf. artikel 14, stk. 3, både i forbindelse med opkøb og salg af hvede, byg, majs og uafskallet ris.
3.  Under hensyntagen til de særlige forhold i korn- og rissektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte prisforhøjelser eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager, jf. artikel 14, stk. 3, både i forbindelse med opkøb og salg af hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs og uafskallet ris.
3a.  Under hensyntagen til visse bedrifters særlige sæsonbetonede karakter og/eller specifikke art i nogle medlemsstater eller regioner tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætte forskellige objektive betingelser for faktorer, der begrunder at der anvendes privat oplagring.
4.  Under hensyntagen til de særlige forhold i oksekødssektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for betalingsorganernes forpligtelse til at lade alt det opkøbte oksekød udbene efter overtagelsen og inden oplagringen.
4.  Under hensyntagen til de særlige forhold i oksekødssektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for betalingsorganernes forpligtelse til at lade alt det opkøbte oksekød udbene efter overtagelsen og inden oplagringen.
5.  Under hensyntagen til at de forskellige forhold, der gør sig gældende i EU med hensyn til oplagring af produkter opkøbt ved intervention, og for at sikre aktører passende adgang til offentlig intervention fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter:
5.  Under hensyntagen til at de forskellige forhold, der gør sig gældende i EU med hensyn til oplagring af produkter opkøbt ved intervention, og for at sikre aktører passende adgang til offentlig intervention fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter:
a) de krav, som interventionsoplagringssteder skal opfylde for de produkter, der opkøbes i henhold til interventionsordningen, regler for minimumslagerkapacitet for oplagringssteder og tekniske krav med hensyn til opbevaring af produkter, der er overtaget i god stand, og sådanne produkters afsætning ved oplagringsperiodens udløb
a) de krav, som interventionsoplagringssteder skal opfylde for de produkter, der opkøbes i henhold til interventionsordningen, regler for minimumslagerkapacitet for oplagringssteder og tekniske krav med hensyn til opbevaring af produkter, der er overtaget i god stand, og sådanne produkters afsætning ved oplagringsperiodens udløb
b) regler for salg af små mængder, der fortsat er oplagret i medlemsstaterne, og som skal afsættes under medlemsstaternes ansvar efter samme procedurer, som EU anvender,bestemmelser om direkte salg af mængder, der ikke længere kan ompakkes eller er forringet
b) regler for salg af små mængder, der fortsat er oplagret i medlemsstaterne, og som skal afsættes under medlemsstaternes ansvar efter samme procedurer, som EU anvender, bestemmelser om direkte salg af mængder, der ikke længere kan ompakkes eller er forringet
c) regler for oplagring af produkter i og uden for den medlemsstat, som har ansvar for dem og for behandlingen af sådanne produkter, hvad angår told og andre beløb, der ydes eller opkræves i henhold til den fælles landbrugspolitik.
c) regler for oplagring af produkter i og uden for den medlemsstat, som har ansvar for dem og for behandlingen af sådanne produkter, hvad angår told og andre beløb, der ydes eller opkræves i henhold til den fælles landbrugspolitik.
ca) betingelserne for, at det kan besluttes, at produkter omfattet af kontrakter om privat oplagring kan markedsføres igen eller bortskaffes.
6.  For at sikre at støtte til privat oplagring har den ønskede virkning for markedet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter:
6.  For at sikre at støtte til privat oplagring har den ønskede virkning for markedet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter:
a) vedtage foranstaltninger til at nedsætte støtten, når den oplagrede mængde er mindre end den kontraktlige mængde
a) vedtage foranstaltninger til at nedsætte støtten, når den oplagrede mængde er mindre end den kontraktlige mængde
b) fastsætte betingelserne for ydelse af forskud.
b) fastsætte betingelserne for ydelse af forskud.
7.  Under hensyntagen til de rettigheder og forpligtelser, som aktører, der deltager i offentlig intervention eller privat oplagring, har, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte regler for:
7.  Under hensyntagen til de rettigheder og forpligtelser, som aktører, der deltager i offentlig intervention eller privat oplagring, har, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte regler for:
a) anvendelse af licitationer, der sikrer, at alle aktører har lige adgang til produkterne og behandles ens
a) anvendelse af licitationer, der sikrer, at alle aktører har lige adgang til produkterne og behandles ens
b) erhvervsdrivendes støtteberettigelse
b) erhvervsdrivendes støtteberettigelse
c) forpligtelsen til at stille sikkerhed som garanti for, at de erhvervsdrivende opfylder deres forpligtelser.
c) forpligtelsen til at stille sikkerhed som garanti for, at de erhvervsdrivende opfylder deres forpligtelser.
7a.  Under hensyntagen til sektorernes tekniske udvikling og behov tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at tilpasse og ajourføre bestemmelserne for klassifikation, identifikation og præsentation af slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får i bilag IIIa.
7b.  Under hensyntagen til behovet for at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring inden for sektoren for henholdsvis oksekød, svinekød og fårekød forbedres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter:
a) om fastsættelse af bestemmelser om klassificering (herunder automatiseret klassificering), præsentation, indholdet af magert kød, identificering, vejning og mærkning af slagtekroppe
b) om fastsættelse af regler for beregning af EU-gennemsnitspriser og for aktørernes forpligtelser til at give oplysninger bl.a. om markedspris og repræsentativ pris for slagtekroppe af kvæg, svin og får.
7c.  Under hensyntagen til de specifikke forhold i Unionen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af undtagelser fra bestemmelserne, særlig:
a) om fastsættelse af undtagelser, som medlemsstater kan indrømme de slagterier, hvor der kun slagtes lidt kvæg
b) om at give medlemsstaterne tilladelse til ikke at anvende handelsklasseskemaet for klassificering af svinekroppe men til at anvende vurderingskriterier ud over vægt og skønnet indhold af magert kød.
7d.  Under hensyntagen til behovet for at sikre, at Unionens kontrolkomité opfylder sine mål, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at fastlægge komitéens ansvar og sammensætning.
8.  Under hensyntagen til behovet for at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt, prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og støtte til privat oplagring, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter om EU-handelsklasseskemaer for slagtekroppe for følgende sektorer:
a) oksekød
b) svinekød
c) fåre- og gedekød.
9.  For at sikre at klassificeringen af slagtekroppe er nøjagtig og pålidelig, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, at gennemgangen af anvendelsen af handelsklasseskemaet i medlemsstaterne skal forestås af en EU-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Disse bestemmelser kan fastsætte, at EU afholder udgifterne til aktiviteter forbundet med gennemgangen.
Ændringsforslag 122
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)
9a.  Da der er behov for at sikre, at systemet til koordinering af midlertidige tilbagetrækninger fra markedet fungerer på passende vis, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætter de krav, der skal opfyldes af dette system, herunder:
a) de generelle betingelser for aktivering af systemet og for dets funktion
b) de krav, som sammenslutninger af producentorganisationer skal opfylde for at systemet kan iværksættes
c) reglerne for finansiering af systemet, navnlig de betingelser, hvorunder Kommissionen beslutter, hvorvidt der kan ydes fællesskabsfinansiering i form af støtte til privat oplagring til sammenslutninger af producentorganisationer
d) regler til at sikre, at der ikke er mulighed for, at en uforholdsmæssig stor andel af de produkter, som normalt er tilgængelige, blokeres ved aktivering af dette system.
Ændringsforslag 123
Forslag til forordning
Artikel 19
Artikel 19

Artikel 19

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse i EU af dette kapitel. Sådanne regler kan bl.a. vedrøre:

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse i EU af dette kapitel. Sådanne regler kan bl.a. vedrøre:

a) repræsentative perioder, markeder og markedspriser, der er nødvendige for anvendelse af dette kapitel
a) repræsentative perioder, markeder, markedspriser og udviklingen i avancerne, der er nødvendige for anvendelse af dette kapitel
b) procedurer og betingelser for levering af de produkter, der skal opkøbes ved offentlig intervention, transportomkostninger, som den bydende skal afholde, betalingsorganernes overtagelse og betaling af produkterne
b) procedurer og betingelser for levering af de produkter, der skal opkøbes ved offentlig intervention, transportomkostninger, som den bydende skal afholde, betalingsorganernes overtagelse og betaling af produkterne
c) diverse processer i forbindelse med udbening for oksekødssektoren
c) diverse processer i forbindelse med udbening for oksekødssektoren
d) tilladelse til oplagring uden for den medlemsstat, hvor produkterne er blevet opkøbt og oplagret
d) tilladelse til oplagring uden for den medlemsstat, hvor produkterne er blevet opkøbt og oplagret
e) betingelser for salg eller anden afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention, bl.a. for så vidt angår salgspriser, udlagringsbetingelser og de udlagrede produkters efterfølgende anvendelse eller destination, herunder procedurer vedrørende produkter der er gjort tilgængelige for anvendelse i ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, herunder overførsel mellem medlemsstaterne
e) betingelser for salg eller anden afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention, bl.a. for så vidt angår salgspriser, udlagringsbetingelser og de udlagrede produkters efterfølgende anvendelse eller destination, herunder procedurer vedrørende produkter der er gjort tilgængelige for anvendelse i ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, herunder overførsel mellem medlemsstaterne
f) indgåelse af kontrakter mellem medlemsstatens kompetente myndighed og ansøgerne samt kontraktens indhold
f) indgåelse af kontrakter mellem medlemsstatens kompetente myndighed og ansøgerne samt kontraktens indhold
g) indlagring, oplagring og udlagring af produkter i forbindelse med privat oplagring
g) indlagring, oplagring og udlagring af produkter i forbindelse med privat oplagring
h) den private oplagrings varighed og betingelserne for afkortning eller forlængelse af oplagringsperiodens varighed, når først den er fastsat i kontrakterne
h) den private oplagrings varighed og betingelserne for afkortning eller forlængelse af oplagringsperiodens varighed, når først den er fastsat i kontrakterne
i) betingelserne for, at det kan besluttes, at produkter omfattet af kontrakter om privat oplagring kan markedsføres igen eller afsættes
j) regler for de procedurer, der skal følges ved opkøb til en fast pris eller ved ydelse af støtte til privat oplagring til en fast pris
j) regler for de procedurer, der skal følges ved opkøb til en fast pris eller ved ydelse af støtte til privat oplagring til en fast pris
k) anvendelse af licitation både ved offentlig intervention og privat oplagring, især hvad angår:
k) anvendelse af licitation både ved offentlig intervention og privat oplagring, især hvad angår:
i) afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøgning eller bud, og
i) afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøgning eller bud, og
ii) udvælgelse af tilbud, der sikrer, at man foretrækker de bud, der er mest favorable for EU, samtidig med at det tillades, at der ikke nødvendigvis gives afslag.
ii) udvælgelse af tilbud, der sikrer, at man foretrækker de bud, der er mest favorable for EU, samtidig med at det tillades, at der ikke nødvendigvis gives afslag.
ka) de praktiske bestemmelser for mærkning af klassificerede slagtekroppe
kb) gennemførelsen af EU-handelsklasseskemaer for klassificeringen af slagtekroppe af kvæg, svin og får, navnlig hvad angår:
i) meddelelse af klassificeringsresultater
ii) kontroller, kontrolrapporter og opfølgningsforanstaltninger
kc)  EU-kontrolkomitéens kontrol på stedet på Unionens vegne i forbindelse med klassificering af og prisindberetning for slagtekroppe af voksent kvæg og får
kd) de praktiske regler for Kommissionens beregning af den vejede EU-gennemsnitspris for slagtekroppe af kvæg, svin og får
ke) procedurer for medlemsstaternes fastsættelse af kvalificerede kriterier for klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg og får.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 124
Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel II – afdeling 1
Afdeling 1

Afdeling 1

ORDNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE ADGANGEN TIL FØDEVARER

ORDNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE ADGANGEN TIL FØDEVARER OG FORBEDRE BØRNS KOSTVANER

Artikel 20a

Målgruppe

Støtteordninger til forbedring af adgangen til fødevarer og af børns kostvaner henvender sig til børn, der er indskrevet i en skole på primær- eller sekundærtrinnet, samt i børnehaver og børnehaveklasser og andre førskoleinstitutioner og fritidsordninger, som forvaltes eller er godkendt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat.

Ændringsforslag 125
Forslag til forordning
Del 2 – afsnit 1 – kapitel 2 - del 1 - underafdeling 1 - overskrift
UNDERAFDELING 1

UNDERAFDELING 1

SKOLEFRUGTORDNING

SKOLEFRUGT- OG GRØNTSAGSORDNING

Ændringsforslag 126
Forslag til forordning
Artikel 21
Artikel 21

Artikel 21

Støtte til uddeling af frugt- og grøntsager, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn

Støtte til uddeling af frugt- og grøntsager, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn

1.  På betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 22 og 23, ydes der EU-støtte til:
1.  På betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 22 og 23, ydes der EU-støtte til:
a) uddeling af produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren til børn i uddannelsesinstitutioner, herunder børnehaver og børnehaveklasser, andre førskoleinstitutioner og skoler på primær- og sekundærtrinnet, og
a) uddeling af produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren til børn i de institutioner, som omtales i artikel 20a, og
b) visse dermed forbundne omkostninger til logistik og distribution, udstyr, reklame, kontrol, evaluering og ledsageforanstaltninger.
b) visse dermed forbundne omkostninger til logistik og distribution, udstyr, reklame, kontrol, evaluering og ledsageforanstaltninger.
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først på nationalt eller regionalt plan en strategi for ordningens gennemførelse. De træffer også de ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse De træffer også de ledsageforanstaltninger, som kan omfatte information om uddannelsesforanstaltninger vedrørende sunde kostvaner, lokale fødevarekæder og bekæmpelse af fødevarespild, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.
3.  Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger. Listen må dog ikke omfatte produkter, der er udelukket ved de foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget ved delegerede retsakter i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a). Medlemsstaterne udvælger deres produkter på grundlag af objektive kriterier, der kan omfatte årstid, tilgængelighed eller miljøhensyn. I den forbindelse kan medlemsstaterne give fortrinsret til produkter, der har oprindelse i EU.
3.  Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger. Listen må dog ikke omfatte produkter, der er udelukket ved de foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget ved delegerede retsakter i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a). Medlemsstaterne udvælger deres produkter på grundlag af objektive kriterier, der kan omfatte sundheds- og miljøfordele, årstid, varietet, tilgængelighed af produktet primært via lokale fødevarekæder. I den forbindelse giver medlemsstaterne fortrinsret til produkter, der har oprindelse i EU.
4.  EU-støtten omhandlet i stk. 1 må hverken:
4.  EU-støtten omhandlet i stk. 1 må hverken:
a) overstige 150 mio. EUR pr. skoleår, eller
a) overstige 150 mio. EUR pr. skoleår, eller
b) overstige 75 % af uddelingsomkostningerne og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1 eller 90 % af sådanne omkostninger i mindre udviklede regioner og i regionerne i den yderste periferi omhandlet i traktatens artikel 349, eller
b) overstige 75 % af uddelingsomkostningerne og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1 eller 90 % af sådanne omkostninger i mindre udviklede regioner i regionerne i den yderste periferi omhandlet i traktatens artikel 349 og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006, eller
c) dække andre omkostninger end uddelingsomkostninger og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1.
c) dække andre omkostninger end uddelingsomkostninger og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1.
4a.  EU-støtten i stk. 1 tildeles hver medlemsstat efter objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen seks til ti år, som er indskrevet i en uddannelsesinstitution som defineret i artikel 20a. Medlemsstater, der deltager i ordningen, modtager dog mindst 175 000 EUR i EU-støtte. De anmoder om EU-støtten hvert år på basis af deres strategi. Efter at have modtaget ansøgningerne fra medlemsstaterne, tager Kommissionen stilling til den endelige støttetildeling inden for de disponible bevillinger på budgettet.
5.  EU-støtten omhandlet i stk. 1 må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår frugt. Hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, der vil være berettiget til EU-støtte i medfør af denne artikel, og denne medlemsstat har til hensigt at udvide den eller gøre den mere effektiv, bl.a. hvad angår ordningens målgruppe eller varighed eller støtteberettigede produkter, kan der dog ydes EU-støtte, forudsat at de maksimale satser i stk. 4, litra b), overholdes for så vidt angår forholdet mellem EU-støtten og det samlede nationale bidrag. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.
5.  EU-støtten omhandlet i stk. 1 må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår frugt og grøntsager. Hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, der vil være berettiget til EU-støtte i medfør af denne artikel, og denne medlemsstat har til hensigt at udvide den eller gøre den mere effektiv, bl.a. hvad angår ordningens målgruppe eller varighed eller støtteberettigede produkter, kan der dog ydes EU-støtte, forudsat at de maksimale satser i stk. 4, litra b), overholdes for så vidt angår forholdet mellem EU-støtten og det samlede nationale bidrag. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.
6.  Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.
6.  Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.
7.  EU's skolefrugtordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er forenelige med EU-lovgivningen.
7.  EU's skolefrugt- og grøntsagsordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger, der er forenelige med EU-lovgivningen.
8.  EU kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. […] om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik også finansiere informations-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skolefrugtordningen, herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningen og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed.
8.  EU kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. […] om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik også finansiere informations-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skolefrugt- og grøntsagsordningen, herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningen og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed.
8a.  De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.
Ændringsforslag 127
Forslag til forordning
Artikel 22
Artikel 22

Artikel 22

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.
2.  For at børn skal få sundere kostvaner, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
2.   Under hensyntagen til behovet for at sikre, at ordningen effektivt medvirker til at nå de mål, der er opstillet for den, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
a) produkter, der er udelukket fra ordningen på baggrund af ernæringsmæssige aspekter
a) produkter, der er udelukket fra ordningen på baggrund af ernæringsmæssige aspekter
b) ordningens målgruppe
b) ordningens målgruppe
c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger
c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger
d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere.
d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere.
3.  For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
3.  For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
a) objektive kriterier for tildeling af støtte mellem medlemsstaterne, vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger
a) supplerende kriterier for den vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne støtteansøgninger
b) de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter
b) de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter
c) overvågning og evaluering.
c) overvågning og evaluering.
4.  For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter kræve, at medlemsstater, der deltager i ordningen, skal informere om, at EU yder støtte til ordningen.
4.  For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter udspecificere betingelserne for, hvorledes medlemsstaterne skal offentliggøre tilkendegivelsen af deres deltagelse i støtteprogrammet og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.
Ændringsforslag 128
Forslag til forordning
Artikel 23
Artikel 23

Artikel 23

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, bl.a. hvad angår:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, hvad angår:

a) endelig støttetildeling mellem medlemsstater, der deltager i ordningen, inden for de disponible bevillinger på budgettet
a) endelig støttetildeling mellem medlemsstater, der deltager i ordningen, inden for de disponible bevillinger på budgettet
b) støtteansøgninger og -betalinger
b) støtteansøgninger og -betalinger
c) offentliggørelsesmetoder og netværksforanstaltninger i forbindelse med ordningen.
c) offentliggørelsesmetoder og netværksforanstaltninger i forbindelse med ordningen.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 129
Forslag til forordning
Artikel 24
Artikel 24

Artikel 24

Uddeling af mejeriprodukter til børn

Støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn

1.  EU-støtte ydes til uddeling af visse produkter fra sektoren for mælk og mejeriprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner
1.   I henhold til betingelser, som Kommissionen vedtager ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 25 og 26, ydes EU-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter, som hører under KN-kode 0401, 0403, 0404 90 og 0406 eller KN-kode 2202 90, til børn i de i artikel 20a omhandlede institutioner
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse. De træffer også de ledsageforanstaltninger, hvilket kan omfatte information om uddannelsesforanstaltninger vedrørende sunde kostvaner, lokale fødevarekæder og bekæmpelse af fødevarespild, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.
2a.  Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over mælke- og mejeriprodukter, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger, i overensstemmelse med de regler, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 25.
2b. Den i stk. 1 omhandlede EU-støtte må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale mælke- og mejeriproduktordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår mælke- eller mejeriprodukter. Men hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, som i henhold til denne artikel er berettiget til EU-støtte, og den har til hensigt at udvide ordningen eller gøre den mere effektiv, herunder hvad angår målgruppen for ordningen eller dens varighed eller støtteberettigede produkter, kan der ydes EU-støtte. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.
3.  Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.
3.  Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.
3a.  Unionens skolemælks- og mejeriproduktsordning berører ikke eventuelle særskilte nationale ordninger til fremme af indtagelsen af mælke- og mejeriprodukter, der er forenelige med EU-retten.
4.  Foranstaltninger til fastsættelse af EU-støtten til al mælk træffes af Rådet i henhold til traktatens artikel 43, stk. 3.
5.  EU-støtten som fastsat i stk. 1 ydes for en mængde på højst 0,25 l mælkeækvivalent pr. barn pr. undervisningsdag.
5.  EU-støtten som fastsat i stk. 1 ydes for en mængde på højst 0,25 l mælkeækvivalent pr. barn pr. undervisningsdag.
5a.  De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.
Ændringsforslag 130
Forslag til forordning
Artikel 25
Artikel 25

Artikel 25

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.
2.  Under hensyn til udviklingen i forbrugsmønstret for mejeriprodukter og innovationen og udviklingen på markedet for mejeriprodukter og under hensyn til ernæringsmæssige aspekter fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter, hvilke produkter, der er støtteberettiget under ordningen, og fastsætter regler for de nationale og regionale strategier, som medlemsstaterne skal udarbejde for at kunne modtage støtte, og ordningens målgruppe.
2.  Under hensyntagen til behovet for at sikre, at ordningen effektivt medvirker til at nå de mål, der er opstillet for den, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
a) produkter, der er støtteberettigede under ordningen i henhold til bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, og under hensyntagen til ernæringsmæssige aspekter;
b) ordningens målgruppe
c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger
d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere,
e) overvågning og evaluering.
3.  For at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter betingelserne for ydelse af støtte.
3.  For at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter betingelserne for ydelse af støtte.
For at sikre at ansøgerne overholder deres forpligtelser, vedtager Kommissionen ved delegerede retsakter foranstaltninger vedrørende stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

For at sikre at ansøgerne overholder deres forpligtelser, vedtager Kommissionen ved delegerede retsakter foranstaltninger vedrørende stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

4.  For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter kræve, at uddannelsesinstitutioner informerer om, at EU yder støtte til ordningen.
4.  For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter udspecificere betingelserne for, hvorledes medlemsstaterne skal offentliggøre tilkendegivelsen af deres deltagelse i støtteprogrammet og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.
Ændringsforslag 131
Forslag til forordning
Artikel 26
Artikel 26

Artikel 26

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende bl.a.:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, hvad angår:

a) procedurer til sikring af, at den maksimale støtteberettigede mængde ikke overskrides
a) procedurer til sikring af, at den maksimale støtteberettigede mængde ikke overskrides
b) godkendelse af ansøgere, støtteansøgninger og betalinger
b) støtteansøgninger og betalinger
c) metoder til offentliggørelse af ordningen.
c) metoder til offentliggørelse af ordningen.
ca) fastsættelse af støtte til enhver type mælke- og mejeriprodukt, idet der tages højde for behovet for på tilstrækkelig vis at fremme de i artikel 20a omhandlede uddannelsesinstitutioners forsyninger af mejeriprodukter.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 132
Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)
Artikel 26 a

Skoleordning for olivenolie og spiseoliven

Senest den…* overvejer Kommissionen at foreslå en ordning for olivenolie og spiseoliven i stil med de ordninger, der har til formål at fremme forbruget af mejeriprodukter, frugter og grøntsager i skoler. Medlemsstaterne kan frivilligt beslutte at tilslutte sig denne ordning og derved drage nytte af EU-finansiering af samme slags som ovennævnte eksisterende ordninger.

* Et år efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændringsforslag 133
Forslag til forordning
Artikel 27
Artikel 27

Artikel 27

Støtte til erhvervsorganisationer

Programmer til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven

1.  EU finansierer treårige arbejdsprogrammer, der skal udfærdiges af erhvervsorganisationer som fastlagt i artikel 109 på ét eller flere af følgende områder:
1.  EU finansierer treårige arbejdsprogrammer, der skal udfærdiges af producentorganisationer som godkendt i artikel 106 eller af brancheorganisationer som fastlagt i artikel 108 på ét eller flere af følgende områder:
-a) overvågning og forvaltning af markedet i olivenolie- og spiseolivensektoren
a) miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning
a) miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning
aa) forbedring af konkurrenceevnen inden for olivendyrkning gennem modernisering og omstrukturering
b) kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven
b) kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven
c) foranstaltninger vedrørende sporbarhed, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, under de nationale forvaltningers tilsyn
c) foranstaltninger vedrørende sporbarhed, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, under de nationale forvaltningers tilsyn
ca) formidling af oplysninger om de foranstaltninger, producentorganisationerne gennemfører for at forbedre olivenolies og spiseolivens kvalitet
2.  EU's finansiering af arbejdsprogrammerne i stk. 1, udgør:
2.  EU's finansiering af arbejdsprogrammerne i stk. 1, udgør:
a) 11 098 000 EUR om året til Grækenland
a) 11 098 000 EUR om året til Grækenland
b) 576 000 EUR om året til Frankrig og
b) 576 000 EUR om året til Frankrig og
c) 35 991 000 EUR om året til Italien.
c) 35 991 000 EUR om året til Italien.
2a.  Medlemsstaterne, bortset fra de i stk. 2 angivne, kan anvende hele eller en del af den støtte, der er tilgængelig inden for den finansielle grænse, der er fastlagt i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. [XXXX/XXXX] om fastlæggelse af regler for direkte betalinger til landbrugere til at finansiere de i stk. 1 nævnte arbejdsprogrammer.
3.  EU-finansieringen af arbejdsprogrammerne omhandlet i stk. 1 svarer højst til de beløb, som tilbageholdes af medlemsstaterne. Finansieringen af de støtteberettigede omkostninger udgør:
3.  EU-finansieringen af arbejdsprogrammerne omhandlet i stk. 1 svarer højst til de beløb, som tilbageholdes af medlemsstaterne. Finansieringen af de støtteberettigede omkostninger udgør:
a) 75 % for aktiviteter inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra a)
a) 75 % for aktiviteter inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra -a), a), og aa)
b) 75 % for investeringer i anlægsaktiver og 50 % for de andre aktiviteter inden for det område, der er nævnt i stk. 1, litra b)
b) 75 % for investeringer i anlægsaktiver og 50 % for de andre aktiviteter inden for det område, der er nævnt i stk. 1, litra b)
c) 75 % for de arbejdsprogrammer, der gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikke-producerende medlemsstater af godkendte erhvervsorganisationer fra mindst to producentmedlemsstater inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c), og op til 50 % for de andre aktiviteter inden for disse områder.
c) 75 % for de arbejdsprogrammer, der gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikke-producerende medlemsstater af godkendte erhvervsorganisationer fra mindst to producentmedlemsstater inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c) og ca), op til 50 % for de andre aktiviteter inden for disse områder.
Medlemsstaterne sørger for supplerende finansiering op til 50 % af de omkostninger, der ikke dækkes af EU-finansieringen.

Medlemsstaterne sørger for supplerende finansiering op til 50 % af de omkostninger, der ikke dækkes af EU-finansieringen.

Ændringsforslag 134
Forslag til forordning
Artikel 28
Artikel 28

Artikel 28

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  For at sikre at formålene med støtten som omhandlet i artikel 27, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:
1.  For at sikre at formålene med støtten som omhandlet i artikel 27, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:
a) betingelser for godkendelse af erhvervsorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, suspension eller tilbagetrækning af sådan godkendelse
b)  EU-finansieringsberettigede foranstaltninger
b) en nærmere beskrivelse af EU-finansieringsberettigede foranstaltninger
c)  EU-finansiering af specifikke foranstaltninger
c)  EU-finansiering af specifikke foranstaltninger
d) aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede
d) aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede
e) udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.
e) udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.
2.  For at sikre at aktørerne opfylder deres forpligtelser, tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at kunne kræve, at der stilles en sikkerhed i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.
2.  For at sikre at aktørerne opfylder deres forpligtelser, tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at kunne kræve, at der stilles en sikkerhed i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.
Ændringsforslag 135
Forslag til forordning
Artikel 30
Artikel 30

Artikel 30

Driftsfonde

Driftsfonde

1.  Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer kan oprette en driftsfond. Fonden finansieres af:
1.  Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer og/eller sammenslutninger heraf kan oprette en tre- til femårig driftsfond. Fonden finansieres af:
a) finansielle bidrag fra medlemmerne eller producentorganisationen selv
a) finansielle bidrag fra:
i) medlemmerne af producentorganisationerne og/eller producentorganisationen selv eller
ii) producentsammenslutninger gennem disse sammenslutningers medlemmer.
b)  EU-tilskud, der kan ydes til producentorganisationer efter de nærmere bestemmelser og betingelser i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 35 og 36.
b)  EU-tilskud, der kan ydes til producentorganisationer eller sammenslutninger heraf, hvis disse sammenslutninger fremlægger, forvalter og gennemfører et driftsprogram eller et delvist driftsprogram efter de nærmere bestemmelser og betingelser i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 35 og 36.
2.  Driftsfonde må kun anvendes til finansiering af driftsprogrammer, der har været fremlagt for medlemsstaterne og godkendt af disse.
2.  Driftsfonde må kun anvendes til finansiering af driftsprogrammer, der har været fremlagt for medlemsstaterne og godkendt af disse.
Ændringsforslag 136
Forslag til forordning
Artikel 31
Artikel 31

Artikel 31

Driftsprogrammer

Driftsprogrammer

1.  Driftsprogrammerne i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst to af de mål, der er nævnt i artikel 106, litra c), eller følgende mål:
1.  Driftsprogrammerne i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst to af de mål, der er nævnt i artikel 106, litra c), eller to af følgende mål:
a) produktionsplanlægning
a) produktionsplanlægning
b) forbedring af produktkvalitet
b) forbedring af produktkvalitet for både friske og forarbejdede produkter
c) forøgelse af produkters handelsværdi
c) forøgelse af produkters handelsværdi
d) iværksættelse af salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter
d) iværksættelse af salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter
e) fremme af miljøforanstaltninger og miljøvenlige produktionsmetoder, herunder økologisk landbrug
e) fremme af miljøforanstaltninger, navnlig på vandområdet, og miljøvenlige produktions-, håndterings-, fremstillings- og forarbejdningsmetoder, herunder økologisk landbrug og integreret produktion
f) kriseforebyggelse og -styring.
f) kriseforebyggelse og -styring.
Driftsprogrammerne skal forelægges medlemsstaterne til godkendelse.

Driftsprogrammerne skal forelægges medlemsstaterne til godkendelse.

1a.  Sammenslutninger af producentorganisationer kan træde i stedet for deres medlemmer med hensyn til forvaltning, behandling, gennemførelse og fremlæggelse af driftsprogrammer.
Sammenslutninger kan også fremlægge et deldriftsprogram bestående af fastlagte foranstaltninger, som ikke er ført ud i livet af medlemsorganisationerne som led i deres driftsprogrammer. Deldriftsprogrammerne er omfattet af de samme regler som de andre driftsprogrammer, og de behandles samtidig med medlemsorganisationernes driftsprogrammer.

I denne forbindelse sikrer medlemsstaterne, at:

a) foranstaltningerne i deldriftsprogrammerne finansieres fuldt ud af bidragene fra den pågældende sammenslutnings medlemsorganisationer, og at midlerne tildeles fra organisationernes driftsfonde
b) foranstaltningerne og den tilsvarende finansielle andel fastlægges i hver medlemsorganisations driftsprogram
c) der ikke sker dobbeltfinansiering.
2.  Kriseforebyggelse og -styring omhandlet i stk. 1, litra f), går ud på at undgå og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkederne og omfatter i denne sammenhæng:
2.  Kriseforebyggelse og -styring omhandlet i stk. 1, litra f), går ud på at undgå og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkederne og omfatter i denne sammenhæng:
a) tilbagekøb fra markedet
a) overslag over og opfølgning på produktion og forbrug
b) grøn høst eller undladt høst af frugt og grøntsager
b) investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning
c) salgsfremstød og kommunikation
c) uddannelsesforanstaltninger, udveksling af bedste praksis og strukturel kapacitetsopbygning
d) uddannelsesforanstaltninger
d) salgsfremstød og kommunikation, som forebyggelse eller i kriseperioden
e) høstforsikring
e) støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde.
f) støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde.
f) støtte til rydning med henblik på omstilling på frugtplantager
g) tilbagekøb fra markedet, også for produkter, der er forarbejdet af producentorganisationer
h) grøn høst eller undladt høst af frugt og grøntsager
i) høstforsikring
Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, herunder tilbagebetaling af hovedstol og renter, jf. tredje afsnit, må højst tegne sig for en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet.

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, herunder tilbagebetaling af hovedstol og renter, jf. fjerde afsnit, må højst tegne sig for 40 % af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet.

Høstforsikringer omfatter foranstaltninger, der bidrager til at beskytte producenternes indtægter og dække markedstab, som afholdes af producentorganisationen og/eller dens medlemmer, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold eller eventuelle sygdomme eller skadedyrsangreb. Støttemodtagerne skal dokumentere, at de har truffet de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

For at finansiere kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger kan producentorganisationer optage lån på kommercielle vilkår. I så fald kan tilbagebetalingen af hovedstolen og renterne på disse lån indgå i driftsprogrammet og således være berettiget til finansiel støtte fra EU i henhold til artikel 32. Enhver specifik foranstaltning som led i kriseforebyggelse og krisestyring finansieres enten via sådanne lån eller direkte, men ikke på begge måder.

For at finansiere kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger kan producentorganisationer optage lån på kommercielle vilkår. I så fald kan tilbagebetalingen af hovedstolen og renterne på disse lån indgå i driftsprogrammet og således være berettiget til finansiel støtte fra EU i henhold til artikel 32. Enhver specifik foranstaltning som led i kriseforebyggelse og krisestyring kan finansieres enten via sådanne lån og/eller direkte via producentorganisationer.

2a.  I denne afdeling forstås ved:
a) »grøn høst«: høst af samtlige eller nogle uafsættelige produkter på et givet areal, inden den normale høst går i gang. De pågældende produkter må ikke være blevet beskadiget på grund af vejrforhold, sygdom eller andre årsager forud for den grønne høst.
b) »undladt høst«: en situation, hvor hele eller en del af den kommercielle produktion ikke fjernes fra det pågældende areal under den normale produktionscyklus. Hvis produkterne ødelægges på grund af vejrforhold eller sygdom, betragtes det dog ikke som undladt høst.
3.  Medlemsstaterne sikrer:
3.  Medlemsstaterne sikrer:
a) at driftsprogrammerne omfatter to eller flere miljøforanstaltninger, eller
a) at driftsprogrammerne omfatter to eller flere miljøforanstaltninger, eller
b) at mindst 10 % af udgifterne under driftsprogrammerne omfatter miljøforanstaltninger.
b) at mindst 10 % af udgifterne under driftsprogrammerne omfatter miljøforanstaltninger.
Miljøforanstaltninger skal opfylde de krav, som gælder for betalinger for miljøvenligt landbrug, jf. artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Miljøforanstaltninger skal opfylde de krav, som gælder for betalinger for miljøvenligt landbrug, jf. artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Hvis mindst 80 % af de producenter, som er tilsluttet en producentorganisation, er omfattet af et eller flere identiske tilsagn som led i miljøvenligt landbrug i henhold til artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), regnes hvert af disse tilsagn som en miljøforanstaltning, jf. første afsnit, litra a).

Hvis mindst 80 % af de producenter, som er tilsluttet en producentorganisation, er omfattet af et eller flere identiske tilsagn som led i miljøvenligt landbrug i henhold til artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), regnes hvert af disse tilsagn som en miljøforanstaltning, jf. første afsnit, litra a).

Støtten til de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, dækker de ekstraomkostninger og det indkomsttab, der følger af denne foranstaltning.

Støtten til de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, dækker de ekstraomkostninger og det indkomsttab, der følger af denne foranstaltning.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringer, der øger miljøbelastningen, kun er tilladt, hvis der er truffet effektive foranstaltninger til at beskytte miljøet mod belastningen.
4.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringer, der øger miljøbelastningen, kun er tilladt, hvis der er truffet effektive foranstaltninger til at beskytte miljøet mod belastningen.
Ændringsforslag 137
Forslag til forordning
Artikel 32
Artikel 32

Artikel 32

finansiel bistand fra EU,
finansiel bistand fra EU,
1.  Den finansielle støtte fra EU er lig med de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, litra a), som reelt er betalt, men begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt.
1.  Den finansielle støtte fra EU er lig med de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, litra a), som reelt er betalt, men begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt, eller til 75 % når det gælder regionerne i den yderste periferi.
2.  Den finansielle støtte fra EU kan højst udgøre 4,1 % af værdien af hver producentorganisations afsatte produktion.
2.  Den finansielle støtte fra EU kan højst udgøre 4,1 % af værdien af hver producentorganisations og/eller dens sammenslutnings afsatte friske eller forarbejdede produkter.
Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af producentorganisationens afsatte friske eller forarbejdede produkter, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af de afsatte friske eller forarbejdede produkter, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

I tilfælde af sammenslutninger af producentorganisationer kan denne procentdel forhøjes til 5 % af værdien af friske eller forarbejdede produkter, som afsættes af sammenslutningen eller dens medlemmer, hvis den del af beløbet, som overstiger 4,1 % af værdien af de afsatte friske eller forarbejdede produkter, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- eller -styringsforanstaltninger af sammenslutningen af producentorganisationer på vegne af dens medlemmer.

3.  Efter anmodning fra en producentorganisation kan den procentsats på 50 %, som er nævnt i stk. 1, forhøjes til 60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende betingelser:
3.  Efter anmodning fra en producentorganisation kan den procentsats på 50 %, som er nævnt i stk. 1, forhøjes til 60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende betingelser:
a) det forelægges af flere EU-producentorganisationer, der udøver deres virksomhed i forskellige medlemsstater, for tværnationale foranstaltninger
a) det forelægges af flere EU-producentorganisationer, der udøver deres virksomhed i forskellige medlemsstater, for tværnationale foranstaltninger
b) det forelægges af én eller flere producentorganisationer for foranstaltninger, der skal gennemføres af en branche
b) det forelægges af én eller flere producentorganisationer for foranstaltninger, der skal gennemføres af en branche
c) det vedrører kun særlig støtte til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 834/2007
c) det vedrører kun særlig støtte til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007
d) det er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sammen med en anden anerkendt producentorganisation
d) det er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sammen med en anden anerkendt producentorganisation
da) programmet fremlægges af flere anerkendte producentorganisationer, som er samlet i en fælles markedsføringsfilial
e) det er det første, der forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer
e) det er det første, der forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer
f) det forelægges af producentorganisationer i medlemsstater, hvor producentorganisationerne afsætter under 20 % af frugt- og grøntsagsproduktionen
f) det forelægges af producentorganisationer i medlemsstater, hvor producentorganisationerne afsætter under 20 % af frugt- og grøntsagsproduktionen
g) det forelægges af en producentorganisation i en af regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten
g) det forelægges af en producentorganisation i en af regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten, eller på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.
h) det omfatter kun specifik støtte til foranstaltninger, der fremmer børns forbrug af frugt og grøntsager i uddannelsesinstitutioner.
4.  Den procentsats på 50 %, der er nævnt i stk. 1, forhøjes til 100 % ved tilbagekøb fra markedet af frugt og grøntsager, der ikke må overstige 5 % af hver producentorganisations afsatte produktionsmængde, og som afhændes:
4.  Den procentsats på 50 %, der er nævnt i stk. 1, forhøjes til 100 % ved tilbagekøb fra markedet af frugt og grøntsager, der ikke må overstige 5 % af hver producentorganisations afsatte produktionsmængde, og som afhændes:
a) ved gratis uddeling til velgørende institutioner eller stiftelser, der har medlemsstaternes godkendelse til at tage sig af personer, som i henhold til deres lands lovgivning har ret til offentlig understøttelse, navnlig fordi de ikke råder over tilstrækkelige midler til deres underhold
a) ved gratis uddeling til velgørende institutioner eller stiftelser, der har medlemsstaternes godkendelse til at tage sig af personer, som i henhold til deres lands lovgivning har ret til offentlig understøttelse, navnlig fordi de ikke råder over tilstrækkelige midler til deres underhold
b) ved gratis uddeling til fængsler, skoler og offentlige uddannelsesinstitutioner og feriekolonier, hospitaler og alderdomshjem, som medlemsstaterne udpeger, idet de træffer de nødvendige foranstaltninger, så disse mængder uddeles som supplement til de mængder, disse institutioner normalt indkøber.
b) ved gratis uddeling til fængsler, skoler og de i artikel 20a omhandlede institutioner og feriekolonier, hospitaler og alderdomshjem, som medlemsstaterne udpeger, idet de træffer de nødvendige foranstaltninger, så disse mængder uddeles som supplement til de mængder, disse institutioner normalt indkøber.
Ændringsforslag 138
Forslag til forordning
Artikel 34
Artikel 34

Artikel 34

Nationale regler og national strategi for driftsprogrammer

Nationale regler og national strategi for driftsprogrammer

1.  Medlemsstaterne fastsætter nationale regler for udarbejdelse af betingelserne for de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 3. Ifølge disse regler skal sådanne foranstaltninger opfylde de relevante krav i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), særligt kravene i forordningens artikel 6 om sammenhæng.
1.  Medlemsstaterne fastsætter nationale regler for udarbejdelse af betingelserne for de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 3. Ifølge disse regler skal sådanne foranstaltninger opfylde de relevante krav i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), særligt kravene i forordningens artikel 6 om sammenhæng.
Medlemsstaterne sender udkastet til disse regler til Kommissionen, som ved gennemførelsesretsakter kan kræve det ændret inden for tre måneder, hvis den konstaterer, at udkastet ikke bidrager til at forfølge de mål, der er opstillet i traktatens artikel 191 og i EU's syvende miljøhandlingsprogram. Investeringer på individuelle bedrifter, der støttes af driftsprogrammer, skal også overholde disse mål.

Medlemsstaterne sender udkastet til disse regler til Kommissionen, som kan vedtage gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, der kræver det ændret inden for tre måneder, hvis den konstaterer, at udkastet ikke bidrager til at forfølge de mål, der er opstillet i traktatens artikel 191 og i EU's syvende miljøhandlingsprogram. Investeringer på individuelle bedrifter, der støttes af driftsprogrammer, skal også overholde disse mål.

2.  Hver medlemsstat udarbejder en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer i frugt- og grøntsagssektoren. En sådan strategi skal omfatte følgende:
2.  Hver medlemsstat udarbejder en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer i frugt- og grøntsagssektoren. En sådan strategi skal omfatte følgende:
a) en analyse af situationen med hensyn til styrker og svagheder og udviklingspotentiale
a) en analyse af situationen med hensyn til styrker og svagheder og udviklingspotentiale
b) en begrundelse for de valgte prioriteter
b) en begrundelse for de valgte prioriteter
c) driftsprogrammers og instrumenters mål samt resultatindikatorer
c) driftsprogrammers og instrumenters mål samt resultatindikatorer
d) vurdering af driftsprogrammer
d) vurdering af driftsprogrammer
e) producentorganisationernes indberetningsforpligtelser.
e) producentorganisationernes indberetningsforpligtelser.
Den nationale strategi skal også omfatte de nationale regler, jf. stk. 1.

Den nationale strategi skal også omfatte de nationale regler, jf. stk. 1.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på medlemsstater, som ikke har nogen anerkendte producentorganisationer.
3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på medlemsstater, som ikke har nogen anerkendte producentorganisationer.
Ændringsforslag 139
Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)
Artikel 34a

Nationalt netværk

1.  Medlemsstaterne kan etablere et nationalt netværk for frugt og grøntsager, der forener de producentorganisationer, sammenslutninger og myndigheder, der deltager i gennemførelsen af den nationale strategi.
2.  Netværket finansieres gennem en afgift på højst 0,5 % af Unionens andel af finansieringen af driftsfondene.
3.  Netværkets formål skal være at forvalte netværket, undersøge god praksis, der kan overføres, og indsamle relevante oplysninger, organisere konferencer og seminarer for dem, der deltager i forvaltningen af den nationale strategi, gennemføre programmer til overvågning og vurdering af den nationale strategi og udføre andre aktiviteter, der er fastlagt i den nationale strategi.
Ændringsforslag 140
Forslag til forordning
Artikel 35
Artikel 35

Artikel 35

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre effektiv, målrettet og bæredygtig udnyttelse af støtten til producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler for:

For at sikre effektiv, målrettet og bæredygtig udnyttelse af støtten til producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler for:

a) driftsfonde og driftsprogrammer hvad angår:
a) driftsfonde og driftsprogrammer hvad angår:
i) overslag over, finansiering og anvendelse af driftsfonde
i) overslag over, finansiering og anvendelse af driftsfonde
ii) indhold, varighed, godkendelse og Ændringsforslag af driftsprogrammer
ii) indhold, varighed, godkendelse og Ændringsforslag af driftsprogrammer
iii) støtteberettigelse for så vidt angår foranstaltninger, aktioner eller udgifter under driftsprogrammer og de supplerende nationale regler herfor
iii) støtteberettigelse for så vidt angår foranstaltninger, aktioner eller udgifter under driftsprogrammer, regler for investeringer på individuelle bedrifter og de supplerende nationale regler herfor
iv) forholdet mellem driftsprogrammer og programmer for udvikling af landdistrikter
iv) forholdet mellem driftsprogrammer og programmer for udvikling af landdistrikter
v) producentorganisationers driftsprogrammer
v) producentorganisationers driftsprogrammer
va) de særlige regler, der gælder for tilfælde, hvor sammenslutninger af producentorganisationer helt eller delvist træder i stedet for deres medlemmer med hensyn til forvaltning, behandling, gennemførelse og fremlæggelse af driftsprogrammer
b) struktur og indhold for så vidt angår nationale regler og national strategier
b) struktur og indhold for så vidt angår nationale regler og nationale strategier
c) finansiel bistand fra EU hvad angår:
c) finansiel bistand fra EU hvad angår:
i) grundlaget for beregning af den finansielle bistand fra EU, herunder værdien af producentsammenslutningers afsatte produktion
i) grundlaget for beregning af den finansielle bistand fra EU, herunder værdien af producentsammenslutningers afsatte produktion
ii) referenceperioder for støtteberegning
ii) referenceperioder for støtteberegning
iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af støtteansøgninger
iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af støtteansøgninger
iv) forskudsbetalinger såvel som stillelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
iv) forskudsbetalinger såvel som stillelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
iva) særlige regler for finansiering af driftsprogrammer fra sammenslutninger af producentorganisationer navnlig med hensyn til de i artikel 32, stk. 2, omhandlede lofter
d) kriseforebyggelses- og styringforanstaltninger hvad angår:
d) kriseforebyggelses- og styringforanstaltninger hvad angår:
i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger
i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger
ii) definition af tilbagekøb fra markedet
ii) betingelserne for, hvornår der udløses tilbagekøb fra markedet
iii) tilbagekøbte produkters anvendelsesformål
iii) tilbagekøbte produkters anvendelsesformål
iv) maksimumsstøtte i forbindelse med tilbagekøb fra markedet
iv) maksimumsstøtte i forbindelse med tilbagekøb fra markedet
v) forhåndsmeddelelse i tilfælde af tilbagekøb fra markedet
v) forhåndsmeddelelse i tilfælde af tilbagekøb fra markedet
vi) beregning af den afsatte produktionsmængde i tilfælde af tilbagekøb
vi) beregning af den afsatte produktionsmængde i tilfælde af tilbagekøb
vii) anbringelse af EU-symbolet på emballager med produkter til gratis uddeling
vii) anbringelse af EU-symbolet på emballager med produkter til gratis uddeling
viii) betingelser for modtagere af tilbagekøbte produkter
viii) betingelser for modtagere af tilbagekøbte produkter
ix) definition af grøn høst og undladt høst
x) betingelser for anvendelse af grøn høst og undladt høst
x) betingelser for anvendelse af grøn høst og undladt høst
xi) formål med høstforsikring
xi) betingelser for gennemførelse af høstforsikring
xii) definition af ugunstige vejrforhold
xiii) betingelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde
xiii) betingelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde
e) national finansiel bistand hvad angår:
e) national finansiel bistand hvad angår:
i) producenters organiseringsgrad
i) producenters organiseringsgrad
ii)  Ændringsforslag af driftsprogrammer
ii)  Ændringsforslag af driftsprogrammer
iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af ansøgninger om finansiel bistand
iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af ansøgninger om finansiel bistand
iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
v) maksimal national finansiel støtte, der kan refunderes af EU.
v) maksimal national finansiel støtte, der kan refunderes af EU.
Ændringsforslag 141
Forslag til forordning
Artikel 38
Artikel 38

Artikel 38

Overensstemmelse og sammenhæng

Overensstemmelse og sammenhæng

1.  Støtteprogrammer skal være forenelige med EU-retten og i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.
1.  Støtteprogrammer skal være forenelige med EU-retten og i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.
2.  Medlemsstaterne er ansvarlige for støtteprogrammer og sikrer, at de er indbyrdes overensstemmende og udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af at undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.
2.  Medlemsstaterne er ansvarlige for støtteprogrammer og sikrer, at de er indbyrdes overensstemmende og udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af at undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.
3.  Der ydes ikke støtte til:
3.  Der ydes ikke støtte til:
a) forskningsprojekter og foranstaltninger til støtte for forskningsprojekter, jf. dog artikel 43, stk. 3, litra d) og e)
b) foranstaltninger i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter, jf. forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).
b) foranstaltninger i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter, jf. forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).
Ændringsforslag 142
Forslag til forordning
Artikel 39
Artikel 39

Artikel 39

Forelæggelse af støtteprogrammer

Forelæggelse af støtteprogrammer

1.  Alle producentmedlemsstater omhandlet i bilag IV forelægger Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder mindst en af de i artikel 40 nævnte støtteberettigede foranstaltninger.
1.  Alle producentmedlemsstater omhandlet i bilag IV forelægger Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder mindst en af de i artikel 40 nævnte støtteberettigede foranstaltninger.
1a.  Støtteforanstaltningerne i støtteprogrammerne udarbejdes på det geografiske niveau, som medlemsstaterne finder mest relevant. Inden støtteprogrammet forelægges Kommissionen, gør medlemsstaterne det til genstand for høringer af de kompetente myndigheder og organisationer på det relevante geografiske niveau.
1b.  Hver medlemsstat forelægger ét udkast til et støtteprogram, hvori der kan tages hensyn til særlige regionale forhold.
2.  Støtteprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.
2.  Støtteprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.
Hvis Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt fastslår, at det forelagte støtteprogram ikke opfylder reglerne i denne afdeling, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret støtteprogram. Det ændrede støtteprogram iværksættes to måneder efter, at det er blevet forelagt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne, i hvilket tilfælde dette afsnit finder anvendelse.

Hvis Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt fastslår, at det forelagte støtteprogram ikke opfylder reglerne i denne afdeling, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret støtteprogram. Det ændrede støtteprogram iværksættes to måneder efter, at det er blevet forelagt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne, i hvilket tilfælde dette afsnit finder anvendelse.

3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på Ændringsforslager i de støtteprogrammer, som medlemsstaterne har forelagt.
3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på Ændringsforslager i de støtteprogrammer, som medlemsstaterne har forelagt.
Ændringsforslag 143
Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)
Artikel 39a

Støtteprogrammernes indhold

Støtteprogrammerne består af følgende elementer:

a) en detaljeret beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger og de kvantificerede mål herfor
b) resultaterne af de afholdte høringer
c) en vurdering af de forventede tekniske, økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger
d) en tidsplan for foranstaltningernes gennemførelse
e) en generel finansieringsoversigt, der viser de ressourcer, der skal sættes ind, og den påtænkte vejledende fordeling heraf på foranstaltningerne i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat i bilag IV
f) de kriterier og kvantitative indikatorer, der skal anvendes til overvågning og evaluering, samt de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at støtteprogrammerne gennemføres korrekt og effektivt og
g) en angivelse af de kompetente myndigheder og organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af støtteprogrammet.
Ændringsforslag 144
Forslag til forordning
Artikel 40
Artikel 40

Artikel 40

Støtteberettigede foranstaltninger

Støtteberettigede foranstaltninger

Støtteprogrammerne kan indeholde én eller flere af følgende foranstaltninger:

Støtteprogrammerne kan indeholde én eller flere af følgende foranstaltninger:

a) støtte efter enkeltbetalingsordningen i henhold til artikel 42
b) salgsfremstød i henhold til artikel 43
b) salgsfremstød i henhold til artikel 43
c) omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til artikel 44
c) omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til artikel 44
d) grøn høst i henhold til artikel 45
d) grøn høst i henhold til artikel 45
e) gensidige fonde i henhold til artikel 46
e) gensidige fonde i henhold til artikel 46
f) høstforsikring i henhold til artikel 47
f) høstforsikring i henhold til artikel 47
g) investeringer i henhold til artikel 48
g) investeringer i henhold til artikel 48
h) destillation af biprodukter i henhold til 49.
h) destillation af biprodukter i henhold til artikel 49.
ha) forskning og udvikling i henhold til artikel 43a.
hb) støtteprogrammet for vindyrkning på stærkt skrånende arealer i henhold til artikel 44a
Ændringsforslag 145
Forslag til forordning
Artikel 42
Artikel 42

udgår
Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere

Støtteprogrammer må kun omfatte støtte til vinavlere i form af betalingsrettigheder, som medlemsstaterne har truffet bestemmelse om senest den 1. december 2012 i henhold til artikel 137 i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] og på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel.

Ændringsforslag 146
Forslag til forordning
Artikel 43
Artikel 43

Artikel 43

Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder

Salgsfremstød

1.  Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for EU-vine i tredjelande for at forbedre disses konkurrenceevne i de pågældende lande.
1.  Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for EU-vine først og fremmest i tredjelande og på det indre marked for at forbedre disses konkurrenceevne.
2.  De nævnte foranstaltninger i stk. 1 gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.
2.  De nævnte foranstaltninger i stk. 1 gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.
3.  De nævnte foranstaltninger i stk. 1 må kun omfatte:
3.  De nævnte foranstaltninger i stk. 1 må kun omfatte:
a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved EU-produkter, specielt med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljøvenlighed
a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved EU-produkter, specielt med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljøstandarder
b) deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning
b) deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning
c) oplysningskampagner, navnlig om EU-ordningerne for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og økologisk produktion
c) oplysningskampagner, navnlig om EU-ordningerne for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og økologisk produktion
d) undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne
d) undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne
e) evalueringsundersøgelser af resultaterne af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger.
e) evalueringsundersøgelser af resultaterne af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger.
4.  EU-tilskuddet til salgsfremstød omhandlet i stk. 1 må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.
4.  EU-tilskuddet til salgsfremstød omhandlet i stk. 1 må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.
Ændringsforslag 147
Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)
Artikel 43a

Forskning og udvikling

Støtte til forskning og udvikling gør det muligt at finansiere forskningsprojekter, navnlig med henblik på forbedring af produktkvaliteten, produktionens indvirkning på miljøet og sundhedsbeskyttelse inden for vinsektoren.

Ændringsforslag 148
Forslag til forordning
Artikel 43 b (ny)
Artikel 43b

Udveksling af bedste praksis med hensyn til avancerede systemer for bæredygtig produktion

1.  Støtte under denne artikel dækker foranstaltninger til at støtte udveksling af bedste praksis med hensyn til avancerede systemer for bæredygtig produktion og dermed give landbrugerne mulighed for at opnå nye kompetencer.
2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gælder for avancerede systemer til vindyrkning og vinproduktion, som øger jorddække, medfører en væsentlig reduktion af brugen af pesticider og kunstgødning eller øger mangfoldigheden af sorter, og som går videre end krydsoverensstemmelseskravene i henhold til afsnit VI i forordning (EU) nr. […] [den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik].
3. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan omfatte:
a) udvælgelse, beskrivelse og offentliggørelse af bedste praksis med hensyn til avancerede metoder til bæredygtig vindyrkning
b) landbrugsfaglig uddannelse og styrkelse af kapaciteten med hensyn til avancerede bæredygtige landbrugssystemer.
Ændringsforslag 149
Forslag til forordning
Artikel 44
Artikel 44

Artikel 44

Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

1.  Formålet med foranstaltningerne til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er at øge vinproducenternes konkurrenceevne.
1.  Formålet med foranstaltningerne til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er at øge vinproducenternes konkurrenceevne.
2.  Der ydes kun støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, hvis medlemsstaterne forelægger en opgørelse over deres produktionskapacitet i overensstemmelse med artikel 102, stk. 3.
2.  Der ydes kun støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, hvis medlemsstaterne forelægger en opgørelse over deres produktionskapacitet i overensstemmelse med artikel 102, stk. 3.
3.  Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun vedrøre én eller flere af følgende aktiviteter:
3.  Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun vedrøre én eller flere af følgende aktiviteter:
a) sortsomstilling, også ved hjælp af dobbeltpodning
a) sortsomstilling, også ved hjælp af dobbeltpodning
b) flytning af vindyrkningsarealer
b) flytning af vindyrkningsarealer
c) forbedring af driftsmetoder.
c) forbedring af driftsmetoder.
ca) begrænsning af brugen af pesticider
cb) nyplantning af sundhedsårsager, hvis der ikke findes tekniske løsninger til at redde den eksisterende produktion.
Der ydes ikke støtte til den normale fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer.

Der ydes ikke støtte til den normale fornyelse, dvs. genplantning af den samme sort på den samme jordlod og i henhold til den samme vindyrkningsmetode, af udtjente vindyrkningsarealer.

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav, særlig vedrørende de genbeplantede vinmarkers alder.

4.  Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun ydes som:
4.  Støtten til forbedring af vinproduktionssystemerne og omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun ydes som:
a) godtgørelse til producenterne for indkomsttab i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen
a) godtgørelse til producenterne for indkomsttab i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen
b) tilskud til omstrukturerings- og omstillingsomkostningerne.
b) tilskud til omstrukturerings- og omstillingsomkostningerne.
5.  Godtgørelse til producenterne for indkomsttab, jf. stk. 4, litra a), kan dække op til 100 % af det pågældende tab og ydes i en af følgende former:
5.  Godtgørelse til producenterne for indkomsttab, jf. stk. 4, litra a), kan dække op til 100 % af det pågældende tab og ydes i en af følgende former:
a) uanset del II, afsnit I, kapitel III, afdeling V, underafdeling II, i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799] om fastlæggelse af overgangsordningen for plantningsrettigheder, tilladelse til dyrkning af gamle og nye vinstokke indtil udløbet af overgangsordningen for plantningsrettigheder i en periode, som højst må være på tre år
a) uanset del II, afsnit I, kapitel III, afdeling V, underafdeling II, i forordning (EF) nr. 1234/2007 om fastlæggelse af overgangsordningen for plantningsrettigheder, tilladelse til dyrkning af gamle og nye vinstokke indtil udløbet af overgangsordningen for plantningsrettigheder i en periode, som højst må være på tre år
b) en økonomisk godtgørelse.
b) en økonomisk godtgørelse.
6.  EU-tilskuddet til de faktiske omkostninger i forbindelse med omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må højst udgøre 50 %. I mindre udviklede regioner må EU-tilskuddet til omstrukturerings- og omstillingsomkostninger højst udgøre 75 %.
6.  EU-tilskuddet til de faktiske omkostninger i forbindelse med omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må højst udgøre 50 %. I mindre udviklede regioner må EU-tilskuddet til omstrukturerings- og omstillingsomkostninger højst udgøre 75 %.
Ændringsforslag 150
Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)
Artikel 44a

Støtteprogram for vindyrkning på stærkt skrånende arealer

Formålet med de foranstaltninger, der træffes som led i støtteprogrammet for vindyrkning på stærkt skrånende arealer, er på lang sigt at bevare vindyrkningen på skrånende arealer, stærkt skrånende arealer og arealer med terrassedyrkning, hvor vindyrkning er meget vanskelig, ved at forbedre disse arealers konkurrenceevne.

Støtten kan ydes i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat, eller den kan gradueres efter, hvor meget arealet skråner.

Ændringsforslag 151
Forslag til forordning
Artikel 45
Artikel 45

Artikel 45

Grøn høst

Grøn høst

1.  I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af det pågældende areal ned på nul.
1.  I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af det pågældende areal ned på nul.
Det forhold, at der efter den normale produktionscyklus (undladt høst) er efterladt salgbare druer på planterne, betragtes ikke som grøn høst.

2.  Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på EU's vinmarked og dermed forebygge markedskriser.
2.  Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at forbedre druernes kvalitet og genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på EU's vinmarked og dermed forebygge markedskriser.
3.  Støtten til grøn høst kan ydes som godtgørelse i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat.
3.  Støtten til grøn høst kan ydes som godtgørelse i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat.
Der udbetales højst 50 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af denne destruktion eller fjernelse.

Der udbetales højst 50 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af denne destruktion eller fjernelse.

4.  De berørte medlemsstater etablerer en ordning baseret på objektive kriterier for at sikre, at grøn høst-foranstaltningen ikke medfører, at de enkelte vinproducenter modtager en godtgørelse, som overstiger det loft, der er fastsat i stk. 3, andet afsnit.
4.  De berørte medlemsstater etablerer en ordning baseret på objektive kriterier for at sikre, at grøn høst-foranstaltningen ikke medfører, at de enkelte vinproducenter modtager en godtgørelse, som overstiger det loft, der er fastsat i stk. 3, andet afsnit.
Ændringsforslag 152
Forslag til forordning
Artikel 47
Artikel 47

Artikel 47

Høstforsikring

Høstforsikring

1.  Der ydes støtte til høstforsikring for at bidrage til at beskytte producenternes indtægter, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb.
1.  Der ydes støtte til høstforsikring for at bidrage til at beskytte producenternes indtægter og til at dække markedstab, som producentorganisationen og/eller dens medlemmer lider, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb.
Støttemodtagerne skal dokumentere, at de har truffet de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

2.  Støtten til høstforsikring kan ydes i form af et finansielt tilskud fra EU, som ikke er højere end:
2.  Støtten til høstforsikring kan ydes i form af et finansielt tilskud fra EU, som ikke er højere end:
a) 80 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer
a) 80 % af producenternes, producentorganisationernes og/eller kooperativernes udgifter til præmier for forsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer
b) 50 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod:
b) 50 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod:
i) tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold
i) tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold
ii) tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.
ii) tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.
3.  Der kan ydes støtte til høstforsikring, hvis forsikringserstatningerne ikke dækker mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger under andre støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risiko.
3.  Der kan ydes støtte til høstforsikring, hvis forsikringserstatningerne ikke dækker mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger under andre støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risiko.
4.  Støtten til høstforsikring må ikke forvride konkurrencen på forsikringsmarkedet.
4.  Støtten til høstforsikring må ikke forvride konkurrencen på forsikringsmarkedet.
Ændringsforslag 153
Forslag til forordning
Artikel 48
Artikel 48

Artikel 48

Investeringer

Investeringer

1.  Der kan ydes støtte til materielle og/eller immaterielle investeringer i forarbejdningsfaciliteter, vinbedriftinfrastruktur og markedsføring af vin, der generelt forbedrer virksomhedens resultater og vedrører ét eller flere af følgende punkter:
1.  Der kan ydes støtte til materielle og/eller immaterielle investeringer i forarbejdningsfaciliteter, vinbedriftinfrastruktur og destillerier samt markedsføringsstrukturer og –værktøjer, herunder registrering af fællesmærker. Disse investeringer sigter mod generelt at forbedre virksomhedens resultater og tilpasningen til markedets behov og øge dens konkurrenceevne i det indre marked og i tredjelande og vedrører ét eller flere af følgende punkter:
a) produktion eller afsætning af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i bilag VI, del II
a) produktion eller afsætning af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i bilag VI, del II
b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier i forbindelse med de produkter, der er omhandlet i bilag VI, del II.
b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier i forbindelse med de produkter, der er omhandlet i bilag VI, del II.
ba) udvikling af avancerede agronomiske og bæredygtige produktionsforanstaltninger
bb) bearbejdning af biprodukter fra destillerier eller investeringer, som bidrager til at forbedre deres energibesparelser og deres generelle energimæssige ydeevne.
2.  Støtte i henhold til stk. 1 med maksimumssats ydes kun til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.
2.  Støtte i henhold til stk. 1 med maksimumssats ydes kun til producentorganisationer og til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.
Uanset første afsnit gælder maksimumssatsen for alle virksomheder i EU's fjernområder, jf. artikel 349 i traktaten, og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006. For virksomheder, der ikke er omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til henstilling 2003/361/EF, med under 750 medarbejdere eller med en omsætning på under 200 mio. EUR halveres den maksimale støtteintensitet.

Uanset første afsnit gælder maksimumssatsen for alle virksomheder i EU's fjernområder, jf. artikel 349 i traktaten, og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006. For virksomheder, der ikke er omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til henstilling 2003/361/EF, med under 750 medarbejdere eller med en omsætning på under 200 mio. EUR halveres den maksimale støtteintensitet.

Der ydes ikke støtte til virksomheder i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Der ydes ikke støtte til virksomheder i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

3.  De støtteberettigede udgifter omfatter ikke omkostninger, der ikke er støtteberettigede, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2011)0615].
3.  De støtteberettigede udgifter omfatter ikke omkostninger, der ikke er støtteberettigede, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2011)0615].
4.  Der anvendes følgende maksimumssatser for EU-bidraget i forbindelse med støtteberettigede investeringsudgifter:
4.  Der anvendes følgende maksimumssatser for EU-bidraget i forbindelse med støtteberettigede investeringsudgifter:
a) 50 % i mindre udviklede regioner
a) 50 % i mindre udviklede regioner
b) 40 % i regioner, der ikke er mindre udviklede regioner
b) 40 % i regioner, der ikke er mindre udviklede regioner
c) 75 % i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten
c) 75 % i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten
d) 65 % på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.
d) 65 % på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.
5.  Artikel 61 i forordning (EU) nr. [KOM(2011)0615] finder tilsvarende anvendelse på støtte, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel.
5.  Artikel 61 i forordning (EU) nr. [KOM(2011)0615] finder tilsvarende anvendelse på støtte, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel.
Ændringsforslag 154
Forslag til forordning
Artikel 49
Artikel 49

Artikel 49

Destillation af biprodukter

Destillation af biprodukter

1.  Der kan ydes støtte til frivillig eller obligatorisk destillation af biprodukter fra vinfremstilling, der opfylder betingelserne i bilag VII, del II, afdeling D.
1.  Der kan ydes støtte til frivillig eller obligatorisk destillation af biprodukter fra vinfremstilling, der opfylder betingelserne i bilag VII, del II, afdeling D.
Støtten fastsættes pr. volumenprocent og pr. hl produceret alkohol. Der ydes ikke støtte til alkoholindholdet i biprodukter, der skal destilleres, hvis det overstiger 10 % af alkoholindholdet i den producerede vin.

Støtten fastsættes pr. volumenprocent og pr. hl produceret alkohol. Der ydes ikke støtte til alkoholindholdet i biprodukter, der skal destilleres, hvis det overstiger 10 % af alkoholindholdet i den producerede vin.

1a.  Støtten udbetales til destillerier, der forarbejder produkter leveret til destillation til råalkohol med et alkoholindhold på mindst 92 % vol.
Medlemsstaterne kan gøre støttetildelingen afhængig af en sikkerhedsstillelse fra støttemodtagerens side.

2.  De maksimale støtteniveauer baseres på indsamlings- og forarbejdningsomkostningerne og fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 51.
2.  De maksimale støtteniveauer baseres på indsamlings- og forarbejdningsomkostningerne og fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 51.
2a.  Den pågældende støtte omfatter et fast beløb, der er beregnet som godtgørelse for omkostninger ved indsamling af disse produkter, som overføres fra destilleriet til producenten, hvis de pågældende omkostninger bæres af denne.
3.  Den alkohol, der fremkommer ved støttet destillation som nævnt i stk. 1, anvendes udelukkende til industri- eller energiformål for at undgå konkurrenceforvridning.
3.  Den alkohol, der fremkommer ved støttet destillation som nævnt i stk. 1, anvendes udelukkende til industri- eller energiformål for at undgå konkurrenceforvridning.
3a.  For at undgå, at der ydes dobbelt støtte til destillation, er den alkohol, der er omhandlet i stk. 3, ikke omfattet af præferenceordningen i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, hvorefter biobrændstoffer produceret på basis af affald og deres bidrag til at nå den endelige forbrugsrate for energi fra vedvarende energikilder anses for at være dobbelt så stort som bidraget fra andre biobrændstoffer.
Ændringsforslag 509
Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)
Artikel 49a

Støtte til koncentreret most

1.  Der kan ydes støtte til vinavlere, der anvender koncentreret druemost, herunder rektificeret koncentreret druemost, til at øge produkternes naturlige alkoholindhold i overensstemmelse med betingelserne i bilag XVa.
2.  Støttebeløbet fastsættes pr. potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen og pr. hl most, der anvendes som tilsætning.
3.  De maksimale støtteniveauer for denne foranstaltning i de forskellige vindyrkningszoner fastsættes af Kommissionen.
Ændringsforslag 155
Forslag til forordning
Artikel 50
Artikel 50

Artikel 50

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre at formålene med støtteprogrammerne opfyldes og EU-midlerne anvendes målrettet, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler:

For at sikre at formålene med støtteprogrammerne opfyldes og EU-midlerne anvendes målrettet, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler:

a) for ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes
a) for ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes
b) for støttekriterier for støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke-støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning
b) for støttekriterier for støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke-støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning
c) for Ændringsforslag af støtteprogrammer, efter at de er iværksat
c) for Ændringsforslag af støtteprogrammer, efter at de er iværksat
d) for krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling
d) for krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling
e) der indeholder generelle bestemmelser og definitioner med henblik på anvendelse af denne afdeling
f) for forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter
f) for forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter
g) for producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og regler i forbindelse med frivillig certificering af destillerier
g) for producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og regler i forbindelse med frivillig certificering af destillerier
h) for fastsættelse af krav, som medlemsstaterne skal opfylde ved støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner og kontrol, der skal sikre, at der er overensstemmelse med strukturforanstaltningernes anvendelsesområde
h) for fastsættelse af krav, som medlemsstaterne skal opfylde ved støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner og kontrol, der skal sikre, at der er overensstemmelse med strukturforanstaltningernes anvendelsesområde
i) for betalinger til støttemodtagere og betalinger via forsikringsmæglere i forbindelse med støtte til høstforsikring i henhold til artikel 47.
i) for betalinger til støttemodtagere og betalinger via forsikringsmæglere i forbindelse med støtte til høstforsikring i henhold til artikel 47.
Ændringsforslag 156
Forslag til forordning
Artikel 52
Artikel 52

Artikel 52

Nationale programmer og finansiering

Nationale programmer og finansiering

1.  Medlemsstaterne kan vedtage nationale programmer for biavlssektoren for en periode på tre år.
1.  Medlemsstaterne kan vedtage nationale programmer for biavlssektoren for en periode på tre år. Disse programmer udarbejdes i samarbejde med repræsentative organisationer og kooperativer inden for biavl.
2.  EU-tilskuddet til biavlsprogrammerne må ikke overstige 50 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt.
2.  EU-tilskuddet til biavlsprogrammerne må ikke overstige 60 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt.
3.  For at opnå ret til det EU-tilskud, der er nævnt i stk. 2, gennemfører medlemsstaterne en undersøgelse af produktions- og afsætningsstrukturen inden for biavlssektoren på deres områder.
3.  For at opnå ret til det EU-tilskud, der er nævnt i stk. 2, indfører medlemsstaterne et pålideligt identifikationssystem, som muliggør en periodisk optælling af bibestanden, og gennemfører en undersøgelse af produktions- og afsætningsstrukturen inden for biavlssektoren på deres områder.
3a.  Følgende foranstaltninger kan indgå i biavlsprogrammerne:
a) teknisk bistand til biavlere og biavlerorganisationer
b) bekæmpelse af aggressorer og bisygdomme, særlig varroasyge
c) rationalisering af flytninger af bistader
d) støtteforanstaltninger for laboratorier i forbindelse med analyser af biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter
e) overvågning af bibestandene i Unionen og støtte til genoprettelse af dem
f) samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter
g) markedsovervågning
h)forbedring af produkternes kvalitet med henblik på en forøgelse af produkternes handelsværdi
i) obligatorisk mærkning med oprindelseslandet for importerede biavlsprodukter eller biavlsprodukter fremstillet i Unionen og, i tilfælde af blandinger eller produkter med forskellig oprindelse, obligatorisk mærkning med angivelse af hvert oprindelseslands andel.
3b.  Hvor landbrugere også er biavlere, kan følgende foranstaltninger også indgå i biavlsprogrammerne:
a) sikkerhedsforanstaltninger, herunder foranstaltninger til fremme af bisundheden og til nedbringelse af negative indvirkninger gennem anvendelse af alternativer til pesticider, biologiske kontrolmetoder og integreret bekæmpelse af skadegørere
b) særlige foranstaltninger for at øge plantemangfoldigheden på bedriften, navnlig når det gælder nektargivende planter til biavl.
Ændringsforslag 157
Forslag til forordning
Artikel 53
Artikel 53

Artikel 53

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre en målrettet anvendelse af EU-midlerne til biavl tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

For at sikre en målrettet anvendelse af EU-midlerne til biavl tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

a) foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne
a) yderligere krav til foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne
b) regler for udarbejdelse og indholdet af nationale programmer og undersøgelserne omhandlet i artikel 52, stk. 3,og
b) regler for udarbejdelse og indholdet af nationale programmer og undersøgelserne omhandlet i artikel 52, stk. 3, og
c) betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat baseret bl.a. på det samlede antal bistader i EU.
c) betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat baseret bl.a. på det samlede antal bistader i EU.
Ændringsforslag 158
Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel II – afdeling 5 a (nyt)
Adeling 5a

Støtte inden for humlesektoren

Artikel 54a

Støtte til producentorganisationer

1.  Unionen finansierer betaling til producentorganisationer i humlesektoren, der er anerkendt i henhold til artikel 106, med henblik på at finansiere de mål, der er omhandlet i artikel 106, litra c), nr. i), ii) eller iii).
2.  For Tysklands vedkommende udgør Unionens årlige finansiering af betalingen til producentorganisationer som omhandlet i stk. 1 2 277 000 EUR.
Artikel 54b

Delegerede beføjelser

For at sikre, at støtten finansierer de i artikel 106 fastlagte mål, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med hensyn til:

a) støtteansøgninger, herunder regler for frister og ledsagedokumenter
b) støtteberettigelse, herunder regler for støtteberettigede humlearealer og beregning af det beløb, der skal betales til hver producentorganisation
c) sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af uretmæssig betaling.
Artikel 54c

Gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der etablerer de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med denne afdeling vedrørende:

a) betaling af støtten
b) kontrol og inspektion.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 159
Forslag til forordning
Artikel 55
Artikel 55

Artikel 55

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

I denne afdeling fastsættes der regler for den generelle handelsnorm og om sektor- og/eller produktspecifikke handelsnormer for landbrugsprodukter, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter, eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre- og folkesundheden.

I denne afdeling fastsættes der regler for den generelle handelsnorm og om sektor- og/eller produktspecifikke handelsnormer for landbrugsprodukter, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter, eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre- og folkesundheden. Disse regler opdeles i obligatoriske regler og fakultative forbeholdte udtryk.

Ændringsforslag 160
Forslag til forordning
Artikel 56
Artikel 56

Artikel 56

Overholdelse af den generelle handelsnorm

Overholdelse af den generelle handelsnorm

1.  I denne forordning forstås ved overholdelse af »den generelle handelsnorm«, at produktet er af sund og sædvanlig handelskvalitet.
1.  I denne forordning forstås ved overholdelse af »den generelle handelsnorm«, at produktet er af sund og sædvanlig handelskvalitet.
2.  Når der ikke er fastsat handelsnormer som omhandlet i underafdeling 3 og i Rådets direktiv 2000/36/EF, 2001/112/EF, 2001/113/EF, 2001/114/EF, 2001/110/EF, 2001/111/EF, må landbrugsprodukter, som er klar til salg eller levering til den endelige forbruger i detailhandelen, jf. artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 178/2002, kun markedsføres, hvis de opfylder den generelle handelsnorm.
2.  Når der ikke er fastsat handelsnormer som omhandlet i underafdeling 3 og i Rådets direktiv 2000/36/EF, 2001/112/EF, 2001/113/EF, 2001/114/EF, 2001/110/EF, 2001/111/EF, må landbrugsprodukter, som er klar til salg eller levering til den endelige forbruger i detailhandelen, jf. artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 178/2002, kun markedsføres, hvis de opfylder den generelle handelsnorm.
3.  Et produkt anses for at opfylde den generelle handelsnorm, når det produkt, der ønskes markedsført, opfylder en gældende, relevant standard, som er vedtaget af en af de internationale organisationer, der opført i bilag V.
3.   Med forbehold af yderligere EU-krav på det sundhedsmæssige, kommercielle, etiske eller ethvert andet område, anses et produkt for at opfylde den generelle handelsnorm, når det produkt, der ønskes markedsført, opfylder en gældende, relevant standard, som er vedtaget af en af de internationale organisationer, der opført i bilag V.
3a.  Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne vedtager eller bibeholder nationale bestemmelser for aspekter ved markedsføring, som ikke specifikt harmoniseres ved denne forordning. Medlemsstaterne kan desuden vedtage eller bibeholde nationale bestemmelser for handelsnormer for sektorer eller produkter, som er underlagt generelle handelsnormer, hvis disse bestemmelser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og med bestemmelserne for det indre markeds funktion.
Ændringsforslag 161
Forslag til forordning
Artikel 57
Artikel 57

Artikel 57

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at forholde sig til Ændringsforslager i markedssituationen og under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 og vedtage, ændre og indrømme undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm, jf. artikel 56, stk. 1, dels fra regler for opfyldelse, jf. artikel 56, stk. 3.

1.  For at forholde sig til Ændringsforslager i markedssituationen og under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at vedtage detaljerede regler vedrørende den generelle handelsnorm, og vedtage, ændre og indrømme undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm, jf. artikel 56, stk. 1.
2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 vedrørende anvendelse og kontrol, for så vidt angår overholdelse af normen i henhold til artikel 56, stk. 3, under hensyntagen til nødvendigheden af ikke at forringe den generelle handelsnorm så meget, at de europæiske produkters kvalitet forringes.
Ændringsforslag 162
Forslag til forordning
Artikel 59
Artikel 59

Artikel 59

Fastsættelse og indhold

Fastsættelse og indhold

1.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og bidrage til at bedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter og fremme deres kvalitet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende handelsnormer, jf. artikel 55, i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer med det formål at foretage tilpasning til de stadigt skiftende markedsforhold og til udviklingen i forbrugernes efterspørgsel samt for at tage hensyn til udviklingen i de relevante internationale standarder og for at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.
1.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og bidrage til at bedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter og fremme deres kvalitet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende handelsnormer, jf. artikel 55, i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer, i en begrænset periode og undtagelsesvis med det formål at foretage tilpasning til de stadigt skiftende markedsforhold og til udviklingen i forbrugernes efterspørgsel samt for at tage hensyn til udviklingen i de relevante internationale standarder og for at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.
En sådan afvigelse eller undtagelse må ikke medføre yderligere omkostninger, som udelukkende afholdes af landbrugsproducenterne.

1a.  Kommissionens beføjelse til at ændre dispensationer og undtagelser fra gældende handelsnormer finder imidlertid ikke anvendelse på bilag VII.
2. Handelsnormerne omhandlet i stk. 1 kan vedrøre:
2. Handelsnormerne omhandlet i stk. 1 kan vedrøre et eller flere af følgende elementer:
a) definition, betegnelse og/eller varebetegnelser, bortset fra dem, der er fastsat i denne forordning og lister over slagtekroppe og dele heraf, som er omfattet af bilag VI
a) definition, betegnelse og/eller varebetegnelser, bortset fra dem, der er fastsat i denne forordning og lister over slagtekroppe og dele heraf, som er omfattet af bilag VI, bortset fra produkter fra vinsektoren
b) klassifikationskriterier som fx klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori
b) klassifikationskriterier som fx klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori
c) plantesort eller dyrerace eller handelstype
c) art, plantesort eller dyrerace eller handelstype
d) præsentation, varebetegnelse, mærkning i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballering, regler for pakkerier, mærkning, indpakning, høstår og anvendelse af bestemte udtryk
d) præsentation, varebetegnelse, mærkning i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballering, regler for pakkerier, mærkning, indpakning, høstår og anvendelse af bestemte udtryk, undtagen for vinavlsprodukter
e) kriterier som fx udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber
e) kriterier som fx udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber
f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation
f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation
g) landbrugs- og produktionsmetodetype, herunder ønologiske fremgangsmåder og dertil knyttede administrative forskrifter samt forarbejdningsproces
g) landbrugs- og produktionsmetodetype, herunder agronomiske og avancerede systemer for bæredygtig produktion, og dertil knyttede administrative forskrifter samt forarbejdningsproces
h) forskæring af most og vin, inklusive definitioner, sammenstikning og restriktioner for sammenstikning
i) konserveringsmetode og -temperatur
i) konserveringsmetode og -temperatur
j) produktionssted og/eller oprindelse
j) produktionssted og/eller oprindelse
k) indsamlingshyppighed, levering, opbevaring og behandling
k) indsamlingshyppighed, levering, opbevaring og behandling
l) identifikation og registrering af producenten og/eller af det industrianlæg, hvor produktet er tilberedt eller forarbejdet
l) identifikation og registrering af producenten og/eller af det industrianlæg, hvor produktet er tilberedt eller forarbejdet
m) vandindhold i procent
m) vandindhold i procent
n) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder
n) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder
o) bestemt anvendelsesformål
o) bestemt anvendelsesformål
p) handelsdokumenter, ledsagedokumenter og registre, der skal føres
p) handelsdokumenter, ledsagedokumenter og registre, der skal føres
q) oplagring, transport
q) oplagring, transport
r) certificeringsprocedure
r) certificeringsprocedure
s) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 og/eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 60, samt bortskaffelse af biprodukter
s) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 og/eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 60, samt bortskaffelse af biprodukter
t) frister.
t) frister.
3.  De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til stk. 1, fastsættes, uden at dette berører afsnit IV i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0733] om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, og fastsættes under hensyn til:
3.  De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til stk. 1, indskrænker ikke gyldigheden af bestemmelserne i artikel 65a og bilag VII om fakultative forbeholdte udtryk og fastsættes under hensyn til:
a) de pågældende produkters særlige kendetegn
a) de pågældende produkters særlige kendetegn
b) nødvendigheden af at sikre, at produkterne kan afsættes på markedet uden problemer
b) nødvendigheden af at sikre, at produkterne kan afsættes på markedet uden problemer
c) forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemskuelige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde
c) producenternes interesse i at meddele deres produkters karakteristika og forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemskuelige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, efter at der er foretaget en konsekvensanalyse, der navnlig vedrører de udgifter og administrative byrder, der pålægges operatøren, samt de fordele, som producenterne og den endelige forbruger opnår
d) de metoder, der benyttes til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber
d) de metoder, der benyttes til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber
e) de standarder, der anbefales af internationale organer.
e) de standarder, der anbefales af internationale organer.
ea) nødvendigheden af at bevare produkternes naturlige og væsentlige kendetegn og undgå væsentlige Ændringsforslager i det pågældende produkts sammensætning
eb) den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af etablerede opfattelser og tilhørende forventninger, og i denne forbindelse, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå denne risiko.
Ændringsforslag 163
Forslag til forordning
Artikel 59 a (ny)
Artikel 59a

Yderligere krav til markedsføring af produkter fra frugt- og grøntsagssektoren

1.  Frugt og grøntsager, der er bestemt til afsætning til forbrugerne som ferske produkter, må kun markedsføres, hvis oprindelseslandet er angivet.
2.  De handelsnormer, der er nævnt i artikel 59, stk. 1, samt enhver handelsnorm, der finder anvendelse på områderne frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, finder anvendelse i alle afsætningsled, herunder import og eksport, medmindre Kommissionen har fastsat andre bestemmelser, og omfatter kvalitet, kategorisering, vægt, størrelse, indpakning, emballering, opbevaring, transport, præsentation og markedsføring.
3.  Indehavere af frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, som der er fastsat handelsnormer for, må kun frembyde sådanne produkter eller udbyde dem til salg eller levere eller afsætte dem på en hvilken som helst måde inden for Unionen, såfremt de er i overensstemmelse med disse normer, og de er ansvarlige for at sikre en sådan overensstemmelse.
4.  Uden at dette berører specifikke bestemmelser, som Kommissionen måtte vedtage i henhold til artikel 160, navnlig om konsekvent anvendelse af overensstemmelseskontrollen i medlemsstaterne, kontrollerer medlemsstaterne selektivt på grundlag af en risikoanalyse, om frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager er i overensstemmelse med de respektive handelsnormer. Kontrollen skal finde sted forud for transporten fra dyrkningsområderne i forbindelse med produkternes emballering, eller når de lastes. For produkter fra tredjelande finder kontrollen sted inden overgangen til fri omsætning.
Ændringsforslag 164
Forslag til forordning
Artikel 59 b (ny)
Artikel 59b

Certificering af humle

1.  Humleprodukter, der er høstet eller fremstillet i Unionen, skal certificeres.
2.  Der kan kun udstedes certifikater for produkter med kvalitetskendetegn, som i et bestemt afsætningsled opfylder de gældende minimumskrav for afsætningen. Med hensyn til humlepulver, lupulinberiget humlepulver, humleekstrakt og blandingsprodukter af humle kan certifikatet kun udstedes, hvis alfasyreindholdet i disse produkter ikke er lavere end indholdet i den humle, de er fremstillet af.
3.  I certifikatet angives som minimum:
a) humlens produktionssted(er)
b) høståret/høstårene samt
c) sorten eller sorterne.
4.  Humleprodukter må kun afsættes eller eksporteres, hvis der er udstedt et certifikat som nævnt i stk. 1, 2 og 3.
For importerede humleprodukter anerkendes den attest, der er omhandlet i artikel 129a, som ligestillet med certifikatet.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 at vedtage foranstaltninger, som afviger fra stk. 4:
a) for at opfylde visse tredjelandes handelsmæssige krav eller
b) for produkter til særlige anvendelsesformål.
Foranstaltningerne i første afsnit:

a) må ikke være til skade for den normale afsætning af de produkter, som der er udstedt certifikat for
b) ledsages af garantier, der skal sikre, at der ikke sker forveksling med de nævnte produkter.
Ændringsforslag 165
Forslag til forordning
Artikel 60
Artikel 60

Artikel 60

Definition, betegnelse og varebetegnelse for bestemte sektorer og produkter

Definition, betegnelse og varebetegnelse for bestemte sektorer og produkter

1.  De definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VI, finder anvendelse på følgende sektorer eller produkter:
1.  De definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VI, finder anvendelse på følgende sektorer eller produkter:
a) olivenolie- og spiseoliven
a) olivenolie- og spiseoliven
b) vin
b) vin
c) oksekød
c) oksekød
d) mælk og mejeriprodukter til konsum
d) mælk og mejeriprodukter til konsum
e) fjerkrækød
e) fjerkrækød og æg
f) smørbare fedtstoffer til konsum.
f) smørbare fedtstoffer til konsum.
2.  Definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VI, må i EU kun bruges til afsætning af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag.
2.  Definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VI, må i EU kun bruges til afsætning af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage Ændringsforslager, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VI, med henblik på at foretage en tilpasning til udviklingen i forbrugernes ønsker, at tage hensyn til den tekniske udvikling og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage Ændringsforslager, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VI, med henblik på at foretage en tilpasning til udviklingen i forbrugernes ønsker, at tage hensyn til den tekniske udvikling og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.
Ændringsforslag 166
Forslag til forordning
Artikel 61
Artikel 61

Artikel 61

Tolerancer

Tolerancer

Under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage en tolerance for hver norm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.

1.  Under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage en tolerance for hver enkelt norm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.
Denne tolerance, som fastsættes på grundlag af tærskelværdier, ændrer ikke produktets iboende egenskaber og finder kun anvendelse for vægt, størrelse og andre mindre kriterier.

2.  Medlemsstaterne kan vedtage eller bibeholde en supplerende national lovgivning for produkter, som er omfattet af en EU-handelsnorm, hvis disse bestemmelser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, navnlig overholdelsen af den frie bevægelighed for varer.
Ændringsforslag 167
Forslag til forordning
Artikel 62
Artikel 62

Artikel 62

Ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder

Ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder

1.  Kun ønologiske fremgangsmåder, der er tilladt i henhold til bilag VII og omhandlet i artikel 59, stk. 2, litra g), og i stk. 2 og stk. 3 i artikel 65, må bruges under fremstilling og konservering af de produkter, der er angivet i bilag VI, del II, i EU.
1.  Kun ønologiske fremgangsmåder, der er tilladt i henhold til bilag VII og omhandlet i stk. 2 og stk. 3 i artikel 65, må bruges under fremstilling og konservering af de produkter, der er angivet i bilag VI, del II, i EU.
Første afsnit finder ikke anvendelse på:

Første afsnit finder ikke anvendelse på:

a) druesaft og koncentreret druesaft
a) druesaft og koncentreret druesaft
b) druemost og koncentreret druemost bestemt til fremstilling af druesaft.
b) druemost og koncentreret druemost bestemt til fremstilling af druesaft.
De tilladte ønologiske fremgangsmåder må kun benyttes til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering eller korrekt forarbejdning af produktet.

De tilladte ønologiske fremgangsmåder må kun benyttes til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering eller korrekt forarbejdning af produktet.

Produkter omhandlet i bilag VI, del II, skal i EU fremstilles i henhold til de relevante restriktioner fastsat i bilag VII.

Produkter omhandlet i bilag VI, del II, skal i EU fremstilles i henhold til de relevante restriktioner fastsat i bilag VII.

De produkter, der er opført i bilag VI, del II, må ikke markedsføres i EU, hvis:

De produkter, der er opført i bilag VI, del II, må ikke markedsføres i EU, hvis:

a) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt i EU, eller
a) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt i EU, eller
b) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt på nationalt plan, eller
b) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt på nationalt plan, eller
c) de er i strid med reglerne i bilag VII.
c) de er i strid med reglerne i bilag VII.
Produkter, der ikke kan markedsføres i overensstemmelse med femte afsnit destrueres. Uanset denne bestemmelse kan medlemsstaterne tillade anvendelse af visse produkter, hvis karakteristika de fastsætter, i destillerier eller eddikefabrikker eller til industriel brug, hvis denne tilladelse ikke bliver et incitament til at producere ved hjælp af uautoriserede ønologiske fremgangsmåder.

2.  Kommissionen giver tilladelse til ønologiske fremgangsmåder som omhandlet i artikel 59, stk. 2, litra g), idet den:
2.  Kommissionen foreslår at give tilladelse til ønologiske fremgangsmåder som omhandlet i stk. 1, idet den:
a) tager udgangspunkt i de ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder, der anbefales og er offentliggjort af Det Internationale Vinkontor (OIV), og i resultaterne af anvendelse på forsøgsbasis af endnu ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder
a) tager hensyn til de ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder, der anbefales og er offentliggjort af Det Internationale Vinkontor (OIV), og i resultaterne af anvendelse på forsøgsbasis af endnu ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder
b) tager hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed
b) tager hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed
c) tager hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af forventninger og opfattelser, og i denne forbindelse ser på, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå en sådan risiko
c) tager hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af etablerede opfattelser af produktet og de tilhørende forventninger, og i denne forbindelse ser på, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå en sådan risiko
d) giver mulighed for bevarelse af vinens naturlige og væsentlige kendetegn og ikke medfører en væsentlig Ændringsforslag i det pågældende produkts sammensætning
d) giver mulighed for bevarelse af vinens naturlige og væsentlige kendetegn og ikke medfører en væsentlig Ændringsforslag i det pågældende produkts sammensætning
e) sikrer et acceptabelt minimum af miljøbeskyttelse
e) sikrer et acceptabelt minimum af miljøbeskyttelse
f) overholder de generelle regler vedrørende ønologiske fremgangsmåder og reglerne i bilag VII.
f) overholder de generelle regler vedrørende ønologiske fremgangsmåder og reglerne i bilag VII.
3.   Kommissionen fastsætter, når det er relevant, ved gennemførelsesretsakter metoderne omhandlet i artikel 59, stk. 3, litra d), for de produkter, der er anført i bilag VI, del II.Sådanne metoder fastsættes på grundlag af relevante metoder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, medmindre de er ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af de forfulgte legitime mål. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Metoderne omhandlet i artikel 59, stk. 3, litra d), for de produkter, der er anført i bilag VI, del II, fastsættes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2. Sådanne metoder fastsættes på grundlag af relevante metoder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, medmindre de er ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af de mål Unionen forfølger.
Indtil sådanne regler er vedtaget, anvendes de metoder, som den pågældende medlemsstat tillader.

Indtil sådanne bestemmelser er vedtaget, anvendes de metoder og regler, som den pågældende medlemsstat tillader.

Ændringsforslag 168
Forslag til forordning
Artikel 65
Artikel 65

Artikel 65

Nationale regler for visse produkter og sektorer

Nationale regler for visse produkter og sektorer

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 59, stk. 1, må medlemsstaterne vedtage eller opretholde nationale regler om forskellige kvalitetsniveauer for smørbare fedtstoffer. Sådanne forskrifter skal muliggøre en vurdering af de differentierede kvalitetsniveauer ud fra kriterier, der især er baseret på de anvendte råvarer, produkternes organoleptiske egenskaber og deres fysiske og mikrobiologiske stabilitet.
1.  Uanset bestemmelserne i artikel 59, stk. 1, må medlemsstaterne vedtage eller opretholde nationale regler om forskellige kvalitetsniveauer for smørbare fedtstoffer. Sådanne forskrifter skal muliggøre en vurdering af de differentierede kvalitetsniveauer ud fra kriterier, der især er baseret på de anvendte råvarer, produkternes organoleptiske egenskaber og deres fysiske og mikrobiologiske stabilitet.
Medlemsstater, der benytter den i første afsnit anførte mulighed, skal sikre, at der for andre medlemsstaters produkter, der overholder kriterierne i sådanne nationale regler, på en ikke-diskriminerende måde kan anvendes angivelser, der viser, at kriterierne er opfyldt.

Medlemsstater, der benytter den i første afsnit anførte mulighed, skal sikre, at der for andre medlemsstaters produkter, der overholder kriterierne i sådanne nationale regler, på en ikke-diskriminerende måde kan anvendes angivelser, der viser, at kriterierne er opfyldt.

2.  Medlemsstaterne kan indskrænke eller forbyde anvendelsen af visse ønologiske fremgangsmåder, som er tilladt i henhold til EU-retten, og indføre strengere regler for vine, der fremstilles på deres område, med henblik på bedre at bevare de væsentlige kendetegn ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse og ved mousserende vine og hedvine.
2.  Medlemsstaterne kan indskrænke eller forbyde anvendelsen af visse ønologiske fremgangsmåder, som er tilladt i henhold til EU-retten, og indføre strengere regler for vine, der fremstilles på deres område, med henblik på bedre at bevare de væsentlige kendetegn ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse og ved mousserende vine og hedvine.
3.  Medlemsstaterne kan tillade forsøgsvis anvendelse af ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder i henhold til de vilkår, som Kommissionen fastsætter ved delegerede retsakter, der vedtages i medfør af stk. 4.
3.  Medlemsstaterne kan tillade forsøgsvis anvendelse af ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder i henhold til de vilkår, som Kommissionen fastsætter ved delegerede retsakter, der vedtages i medfør af stk. 4.
4.  For at sikre korrekt og gennemskuelig anvendelse tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende de nærmere betingelser for anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2, og 3, samt betingelserne for oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der er fremkommet ved forsøgsfremgangsmåder som omhandlet i denne artikels stk. 3.
4.  For at sikre korrekt og gennemskuelig anvendelse tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende de nærmere betingelser for anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2, og 3, samt betingelserne for oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der er fremkommet ved forsøgsfremgangsmåder som omhandlet i denne artikels stk. 3.
4a.  Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale handelsnormer for sektorer eller produkter, såfremt reglerne er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
Ændringsforslag 169
Forslag til forordning
Del II – afsnit II – kapitel I – afdeling 1 – underafdeling 3 a (nyt)
UNDERAFDELING 3a

FAKULTATIVE FORBEHOLDTE UDTRYK

Artikel 65a

Anvendelsesområde

Der oprettes en ordning for fakultative forbeholdte udtryk for at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber med at gøre opmærksom på disse karakteristika og egenskaber på det indre marked og ikke mindst for at støtte og supplere de specifikke handelsnormer.

Artikel 65b

Eksisterende fakultative forbeholdte udtryk

1.  De fakultative forbeholdte udtryk, der er omfattet af denne ordning på datoen for denne forordnings ikrafttræden, er opført i forordningens bilag VIIa sammen med de retsakter, der fastsætter vilkårene og betingelserne for anvendelse af disse udtryk.
2. De i stk. 1 omtalte fakultative forbeholdte udtryk bibeholdes med forbehold for Ændringsforslager, med mindre de annulleres efter proceduren i artikel 65c.
Artikel 65c

Forbehold, Ændringsforslag eller annullering af fakultative forbeholdte udtryk

For at tage hensyn til forbrugernes forventninger, den videnskabelige og tekniske udvikling, markedssituationen og udviklingen i handelsnormerne og de internationale normer tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på:

a) at fastlægge nye fakultative forbeholdte udtryk, idet den fastsætter betingelserne for deres anvendelse
b) at ændre betingelserne for anvendelsen af fakultative forbeholdte betegnelser eller
c) at annullere fakultative forbeholdte betegnelser.
Artikel 65d

Nye fakultative forbeholdte udtryk

1.  En betegnelse anses kun for at være berettiget til at overgå til et nyt fakultativt forbeholdt udtryk, hvis det opfylder følgende kriterier:
a) udtrykket henviser til et produkts karakteristika eller dyrknings- eller fremstillingsmetode og til en handelsnorm, baseret på en sektorbaseret tilgang
b) anvendelsen af udtrykket forøger værdien af produktet sammenlignet med tilsvarende produkter, og
c) produktet er blevet markedsført med fokus på de karakteristika eller egenskaber, der er nævnt i litra a), således at forbrugerne i flere medlemsstater kan genkende det.
Kommissionen tager hensyn til eventuelle relevante internationale normer og til de nuværende forbeholdte udtryk, der eksisterer for de omhandlede produkter eller sektorer.

2.  Fakultative udtryk, der beskriver de tekniske kvaliteter ved produktet med henblik på overholdelse af de obligatoriske handelsnormer, og som ikke har til formål at informere forbrugerne om disse produktkvaliteter, kan ikke forbeholdes i henhold til denne ordning.
3.  For at tage hensyn til de særlige forhold inden for visse sektorer og til forbrugernes forventninger tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 om nærmere bestemmelser for kriterierne for indførelsen af de i stk. 1 nævnte nye fakultative forbeholdte udtryk.
Artikel 65e

Restriktioner i forbindelse med anvendelse af fakultative forbeholdte udtryk

1.  Det er kun tilladt at bruge et fakultativ forbeholdt udtryk til at beskrive produkter, der opfylder de gældende anvendelsesbetingelser.
2.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at produktmærkningen ikke giver anledning til forveksling med fakultative forbeholdte udtryk.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 vedrørende bestemmelser for anvendelsen af fakultative forbeholdte udtryk.
Ændringsforslag 170
Forslag til forordning
Artikel 66
Artikel 66

Artikel 66

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser

Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande og den særlige karakter af visse landbrugsprodukter tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at fastsætte betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, og betingelserne for, hvornår der kan gives dispensation fra artikel 58, samt fastsætte forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.

Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande, den særlige karakter af visse landbrugsprodukter og nødvendigheden af at sikre, at forbrugerne ikke vildledes på grund af deres etablerede opfattelse af produkter og de tilhørende forventninger, kan der træffes foranstaltninger i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2, med henblik på at fastsætte betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, samt fastsætte forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.

Ændringsforslag 171
Forslag til forordning
Artikel 67
Artikel 67

Artikel 67

Særlige importbestemmelser for vin

Særlige importbestemmelser for vin

1.  Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i medfør af traktatens artikel 218, finder bestemmelserne om oprindelsesbetegnelse, geografisk betegnelse og mærkning af vin i afdeling 2 i dette kapitel og definitioner, betegnelser og varebetegnelser i denne forordnings artikel 60 anvendelse på produkter, som henhører under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204, der importeres til EU.
1.  Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i medfør af traktatens artikel 218, finder bestemmelserne om oprindelsesbetegnelse, geografisk betegnelse og mærkning af vin i afdeling 2 i dette kapitel og definitioner, betegnelser og varebetegnelser i denne forordnings artikel 60 anvendelse på produkter, som henhører under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204, der importeres til EU.
2.  Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, fremstilles de produkter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, efter de ønologiske fremgangsmåder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV eller godkendt af EU i medfør af denne forordning.
2.  Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, fremstilles de produkter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, efter de ønologiske fremgangsmåder der er godkendt af EU i medfør af denne forordning.
Foranstaltninger, der afviger fra dette stykke opdateres om nødvendigt efter den almindelige lovgivningsprocedure, fastsat i traktatens artikel 43, stk. 2.

3.  Ved import af produkterne omhandlet i stk. 1 skal der fremlægges:
3.  Ved import af produkterne omhandlet i stk. 1 skal der fremlægges:
a) en attest, der godtgør, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, og som er udstedt af en kompetent myndighed, der er opført på en liste, som skal offentliggøres af Kommissionen, i produktets oprindelsesland
a) en attest, der godtgør, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, og som er udstedt af en kompetent myndighed, der er opført på en liste, som skal offentliggøres af Kommissionen, i produktets oprindelsesland
b) en analyseerklæring udarbejdet af et organ eller en myndighed, som er udpeget af produktets oprindelsesland, hvis produktet er bestemt til direkte konsum.
b) en analyseerklæring udarbejdet af et organ eller en myndighed, som er udpeget af produktets oprindelsesland, hvis produktet er bestemt til direkte konsum.
Ændringsforslag 172
Forslag til forordning
Artikel 67 a (ny)
Artikel 67a

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 160 at vedtage delegerede retsakter, som fastlægger:

a) regler for fortolkning og håndhævelse af de definitioner og varebetegnelser, der er omhandlet i bilag VI
b) regler for de nationale procedurer vedrørende tilbagetrækning og destruktion af vinprodukter, der ikke er i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.
Ændringsforslag 173
Forslag til forordning
Artikel 68
Artikel 68

Artikel 68

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, bl.a. hvad angår:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling:

a) gennemførelse af den generelle handelsnorm
b) gennemførelse af de definitioner og varebetegnelser, der er omhandlet i bilag VI
c) opstilling af den liste over mejeriprodukter, der er omhandlet bilag VI, del III, punkt 5, andet afsnit, og smørbare fedtstoffer omhandlet i bilag VI, del VI, sjette afsnit, litra a), på grundlag af vejledende lister over produkter, som medlemsstaterne anser for på deres område at svare til de produkter, der er omhandlet i disse bestemmelser, og som medlemsstaterne sender til Kommissionen
c) opstilling af den liste over mejeriprodukter, der er omhandlet bilag VI, del III, punkt 5, andet afsnit, og smørbare fedtstoffer omhandlet i bilag VI, del VI, sjette afsnit, litra a), på grundlag af vejledende lister over produkter, som medlemsstaterne anser for på deres område at svare til de produkter, der er omhandlet i disse bestemmelser, og som medlemsstaterne sender til Kommissionen
d) gennemførelse af de sektor- eller produktspecifikke handelsnormer, herunder detaljerede regler om prøvetagning og analysemetoder til bestemmelse af produktsammensætning
d) gennemførelse af de sektor- eller produktspecifikke handelsnormer, herunder detaljerede regler om prøvetagning og analysemetoder til bestemmelse af produktsammensætning
e) konstatering af, om et produkt har gennemgået en behandling, der strider mod de tilladte ønologiske fremgangsmåder
e) konstatering af, om et produkt har gennemgået en behandling, der strider mod de tilladte ønologiske fremgangsmåder
f) bestemmelse af toleranceniveauet
f) bestemmelse af toleranceniveauet
g) gennemførelse af artikel 66.
g) gennemførelse af artikel 66.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 174
Forslag til forordning
Artikel 69
Artikel 69

Artikel 69

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

1.  De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VI, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.
1.  De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VI, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.
2. Bestemmelserne omhandlet i stk. 1 skal baseres på:
2. Bestemmelserne omhandlet i stk. 1 skal baseres på:
a) beskyttelse af de legitime interesser hos forbrugerne og producenterne
a) beskyttelse af de legitime interesser hos forbrugerne og producenterne
b) sikring af ordnede forhold på det indre marked for de pågældende produkter, og
b) sikring af ordnede forhold på det indre marked for de pågældende produkter, og
c) fremme af produktionen af kvalitetsprodukter, idet der samtidig tillades nationale kvalitetspolitiske foranstaltninger.
c) fremme af produktionen af produkter under kvalitetsordninger, idet der samtidig tillades nationale kvalitetspolitiske foranstaltninger.
Ændringsforslag 175
Forslag til forordning
Artikel 70
Artikel 70

Artikel 70

Definitioner

Definitioner

1.  Ved anvendelsen af denne underafdeling forstås ved:
1.  Ved anvendelsen af denne underafdeling forstås ved:
a) et navn på et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:
a) et navn på et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:
i) produktets kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer
i) produktets kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer
ii) de druer, produktet er fremstillet af, hidrører udelukkende fra det geografiske område
ii) de druer, produktet er fremstillet af, hidrører udelukkende fra det geografiske område
iii) det produceres i det geografiske område, og
iii) det produceres i det geografiske område, og
iv) produktet er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera
iv) produktet er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera
b) en betegnelse for et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:
b) en betegnelse for et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:
i) det har en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller andre kendetegn knyttet til den pågældende geografiske oprindelse
i) det har en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller andre kendetegn knyttet til den pågældende geografiske oprindelse
ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område
ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område
iii) det produceres i dette geografiske område, og
iii) det produceres i dette geografiske område, og
iv) det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten.
iv) det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten.
1a. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), nr. iii), og litra b), nr. iii), forstås ved »produktion« alle processer lige fra druehøsten til afslutningen af vinfremstillingsprocessen undtagen eventuelle processer efter produktionen.
Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), nr. ii), skal maksimumandelen på 15 % af druerne, der må have deres oprindelse uden for det afgrænsede geografiske område, have oprindelse i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det afgrænsede område ligger.

Uanset stk. 1, litra a), nr. iii), og litra b), nr. iii), og på betingelse af, at det er fastsat i produktspecifikationen i artikel 71, stk. 2, kan et produkt med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse forarbejdes til vin enten:

a) i et område i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område;
b) i et område beliggende i samme administrative enhed eller i en tilstødende administrativ enhed, som fastsat i nationale regler
c) hvis det drejer sig om en grænseoverskridende oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, eller hvis der er indgået en aftale om kontrolforanstaltninger mellem to eller flere medlemsstater eller mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande – i et område, der ligger i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område.
Uanset stk. 1, litra a), nr. iii), og 3. afsnit i dette stykke, og på betingelse af, at det er fastsat i produktspecifikationen i artikel 71, stk. 2, kan et produkt forarbejdes til mousserende vin eller perlevin med beskyttet oprindelsesbetegnelse i et område, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område, hvis denne praksis eksisterede inden den 1. marts 1986.

2.  Visse traditionelt anvendte betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, hvis de:
2.  Visse traditionelt anvendte betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, hvis de:
a) betegner en vin
a) betegner en vin
b) henviser til et geografisk navn
b) henviser til et geografisk navn
c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. i)-iv)
c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. i)-iv)
d) underkastes den procedure for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er fastsat i denne underafdeling.
d) underkastes den procedure for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er fastsat i denne underafdeling.
3.  Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne, som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i EU efter reglerne i denne underafdeling.
3.  Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne, som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i EU efter reglerne i denne underafdeling.
Ændringsforslag 176
Forslag til forordning
Artikel 71
Artikel 71

Artikel 71

Ansøgninger om beskyttelse

Ansøgninger om beskyttelse

1.  Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk dossier med følgende:
1.  Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk dossier med følgende:
a) den betegnelse, der skal beskyttes
a) den betegnelse, der skal beskyttes
b) ansøgerens navn og adresse
b) ansøgerens navn og adresse
c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2, og
c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2, og
d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.
d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.
2.  Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.
2.  Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.
Produktspecifikationen skal som minimum omfatte:

a) den betegnelse, der skal beskyttes
b) en beskrivelse af vinen/vinene og især
i) for vine med oprindelsesbetegnelse: deres vigtigste analytiske og smags- og lugtmæssige karakteristika
ii) for vine med geografisk betegnelse: deres vigtigste analytiske kendetegn samt en vurdering eller angivelse af deres smags- og lugtmæssige karakteristika
c) hvor dette er relevant, de særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til at fremstille vinen(e), såvel som de relevante restriktioner for fremstilling af vinen(e)
d) afgrænsningen af det pågældende geografiske område
e) de maksimale udbytter pr. hektar
f) en angivelse af druesorten eller -sorterne, som vinen(e) er fremstillet af
g) de detaljerede oplysninger, der dokumenterer, at kravene i artikel 70, stk. 1, litra a), eller eventuelt artikel 70, stk. 1, litra b), nr. i), er opfyldt
h) eventuelle gældende krav vedrørende produktionen af produktet med en BOB eller BGB fastsat i EU-retten eller national ret eller, hvis medlemsstaten giver mulighed herfor, af en organisation, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse
i) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer, at bestemmelserne i produktspecifikationen og deres specifikke opgaver er overholdt.
Kravene i andet afsnit, litra h), skal være objektive og ikke-diskriminerende og i overensstemmelse med EU-retten.

3.  Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.
3.  Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.
Ændringsforslag 177
Forslag til forordning
Artikel 73
Artikel 73

Artikel 73

Forudgående national procedure

Forudgående national procedure

1.  Ansøgninger om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, jf. artikel 71, for vine med oprindelse i EU underkastes en forudgående national procedure.
1.  Ansøgninger om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, jf. artikel 71, for vine med oprindelse i EU underkastes en forudgående national procedure.
1a.  Ansøgningen om beskyttelse indgives i den medlemsstat, til hvis område oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er knyttet.
Medlemsstaten behandler ansøgningen om beskyttelse med henblik på at fastslå, hvorvidt den opfylder de betingelser, der er opstillet i denne underafdeling.

Medlemsstaten sikrer tilstrækkelig offentliggørelse på nationalt niveau af ansøgningen og afsætter en periode på mindst to måneder fra datoen for offentliggørelse, inden for hvilken der kan gøres skriftlig indsigelse mod den foreslåede beskyttelse. Sådanne indsigelser skal ske i form af en behørigt begrundet erklæring og kan fremsættes af enhver fysisk eller juridisk person, som er bosat eller etableret i medlemsstaten og har en legitim interesse.

2.  Hvis medlemsstaten finder, at oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse ikke opfylder kravene eller er uforenelig med EU-retten, afviser den ansøgningen.
2.  Hvis medlemsstaten finder, at oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse ikke opfylder de betingelser, der er fastlagt i denne underafdeling, eller er uforenelig med EU-retten, afviser den ansøgningen.
3.  Hvis medlemsstaten finder, at kravene er opfyldt, gennemfører den en national procedure, der omfatter passende offentliggørelse af produktspecifikationen, som minimum på internettet.
3.  Hvis medlemsstaten finder, at betingelserne fastlagt i denne underafdeling er opfyldt, tager den skridt til at:
a) sikre passende offentliggørelse af produktspecifikationen i henhold til artikel 71, stk. 1, litra d), som minimum på internettet
b) fremsende Kommissionen en ansøgning om beskyttelse indeholdende følgende oplysninger:
i) ansøgerens navn og adresse
ii) det enhedsdokument der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, litra d)
iii) en erklæring fra medlemsstaten om, at den anser den indsendte ansøgning for at opfylde de gældende krav og
iv) en reference til offentliggørelsen i henhold til litra a).
De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra b),, fremsendes affattet på et af Unionens officielle sprog eller vedlagt en attesteret oversættelse til et af disse sprog.

Ændringsforslag 178
Forslag til forordning
Artikel 79
Artikel 79

Artikel 79

Forhold til varemærker

Forhold til varemærker

1.   Hvis en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, gives der afslag på registrering af et varemærke, hvis anvendelse er omfattet af artikel 80, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VI, del II, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.
1.   Der gives afslag på registrering af et varemærke, som indeholder en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til denne forordning, eller som består af en sådan betegnelse, hvis anvendelse er omfattet af artikel 80, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VI, del II, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indgivelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.
Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres ugyldige.

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres ugyldige.

2.  Med forbehold af artikel 78, stk. 2, kan et varemærke, hvis anvendelse falder ind under artikel 80, stk. 2, og som der er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område før datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen, fortsat anvendes eller fornyes uanset beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EØF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker.
2.  Med forbehold af artikel 78, stk. 2, kan et varemærke, hvis anvendelse falder ind under artikel 80, stk. 2, og som der i god tro er indgivet ansøgning for, som er registreret eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område enten før datoen for beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse i oprindelseslandet, eller før den 1. januar 1996, fortsat anvendes uanset beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker.
I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

Ændringsforslag 179
Forslag til forordning
Artikel 82
Artikel 82

Artikel 82

Ændringsforslager af produktspecifikationer

Ændringsforslager af produktspecifikationer

1.  En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 86, stk. 4, litra b), kan ansøge om godkendelse af en Ændringsforslag af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at foretage en ny afgrænsning af det geografiske område. I ansøgningen beskrives og begrundes de ønskede Ændringsforslager.
1.  En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 72, kan ansøge om godkendelse af en Ændringsforslag af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at foretage en ny afgrænsning af det geografiske område, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, litra d), andet afsnit. I ansøgningen beskrives og angives begrundelserne for de ønskede Ændringsforslager.
Uanset stk. 1 kan en medlemsstat eller et tredjeland eller disses kompetente myndigheder ansøge om godkendelse af en Ændringsforslag af produktspecifikationen for eksisterende, beskyttede vinbetegnelser, jf. artikel 84, stk. 1.

1a.  Hvis den foreslåede Ændringsforslag indebærer en eller flere Ændringsforslager af enhedsdokumentet, omtalt i artikel 71, stk. 1, litra d), finder artikel 73-76 tilsvarende anvendelse på Ændringsforslagsansøgningen. Hvis der derimod kun foreslås en lille Ændringsforslag, træffer Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt beslutning om, hvorvidt den imødekommer ansøgningen uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 74, stk. 2, og artikel 75, og den offentliggør i tilfælde af godkendelse de elementer, der er omhandlet i artikel 74, stk. 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
1b.  Hvis den foreslåede Ændringsforslag ikke indebærer nogen Ændringsforslag af enhedsdokumentet, finder følgende regler anvendelse:
a) hvis det pågældende geografiske område ligger i en medlemsstat, træffer den pågældende medlemsstat afgørelse om Ændringsforslagen og offentliggør, hvis den godkendes, de ændrede produktspecifikationer og underretter Kommissionen om de godkendte Ændringsforslager og begrundelsen herfor
b) hvis det pågældende geografiske område ligger i et tredjeland, træffer Kommissionen via en gennemførelsesretsakt beslutning om, hvorvidt, den foreslåede Ændringsforslag kan godkendes. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 180
Forslag til forordning
Artikel 84
Artikel 84

Artikel 84

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser

1.  Vinbetegnelser, der er beskyttet i henhold til artikel 51 og 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, beskyttes automatisk i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører dem i det register, der er omhandlet i denne forordnings artikel 81.
1.  Vinbetegnelser, der er nævnt i artikel 51 og 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, beskyttes automatisk i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører dem i det register, der er omhandlet i denne forordnings artikel 81.
2.  Kommissionen træffer ved gennemførelsesretsakter den relevante formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne vinbetegnelser, som er omfattet af artikel 191, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2010)0799], fra registret omhandlet i artikel 81.
2.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til fjernelse af sådanne vinbetegnelser, som er omfattet af artikel 118s, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007, fra registret omhandlet i artikel 81. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Artikel 83 finder ikke anvendelse på de eksisterende beskyttede vinbetegnelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1.
3.  Artikel 83 finder ikke anvendelse på de eksisterende beskyttede vinbetegnelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1.
Kommissionen kan indtil den 31. december 2014 på eget initiativ ved gennemførelsesretsakter beslutte at annullere beskyttelsen af de eksisterende vinbetegnelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis de ikke opfylder betingelserne i artikel 70.

Kommissionen kan indtil den 31. december 2014 på eget initiativ ved gennemførelsesretsakter beslutte at annullere beskyttelsen af de eksisterende vinbetegnelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis de ikke opfylder betingelserne i artikel 70.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

4.  Vinbetegnelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende*, beskyttes i Kroatien i henhold til denne forordning med forbehold af et positivt resultat af indsigelsesproceduren. Kommissionen opfører disse betegnelser i det i artikel 81 omhandlede register.
4.  Vinbetegnelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende*, beskyttes i Kroatien i henhold til denne forordning med forbehold af et positivt resultat af indsigelsesproceduren. Kommissionen opfører disse betegnelser i det i artikel 81 omhandlede register.
Ændringsforslag 181
Forslag til forordning
Artikel 86
Artikel 86

Artikel 86

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 5 i denne artikel.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 5 i denne artikel.
2.  For at tage hensyn til særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte:
2.  For at tage hensyn til særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte:
a) principperne for afgrænsning af det geografiske område, og
a) yderligere detaljer vedrørende afgrænsning af det geografiske område, og
b) definitioner, restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.
b) definitioner, restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.
3.  For at sikre produkternes kvalitet og at de kan spores, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav.
3.  For at sikre produkternes kvalitet og at de kan spores, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav.
4.  For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
4.  For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:
a) produktspecifikationens indhold
b) hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
b) hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
c) de betingelser, der skal opfyldes vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedure og procedurer for Ændringsforslag, annullering og omdannelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser
c) de betingelser, der skal opfyldes vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedure og procedurer for Ændringsforslag, annullering og omdannelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser
d) betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger
d) betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger
e) betingelserne for ansøgninger vedrørende geografiske områder i et tredjeland
e) betingelserne for ansøgninger vedrørende geografiske områder i et tredjeland
f) den dato, fra hvilken en beskyttelse eller en Ændringsforslag af en beskyttelse gælder
f) den dato, fra hvilken en beskyttelse eller en Ændringsforslag af en beskyttelse gælder
g) betingelserne for Ændringsforslag af produktspecifikationer.
g) betingelserne for Ændringsforslag af produktspecifikationer og betingelserne for, at en Ændringsforslag kan anses for lille, jf. artikel 82, stk. 1a.
5.  For at sikre en passende beskyttelse kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte restriktioner for den beskyttede betegnelse.
5.  For at sikre en passende beskyttelse kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte restriktioner for den beskyttede betegnelse.
6.  For at de erhvervsdrivende og myndighederne ikke skal blive stillet ufordelagtigt på grund af, at denne underafdeling anvendes for så vidt angår vinbetegnelser, der er indrømmet beskyttelse før den 1. august 2009, eller for hvilke der er indgivet en ansøgning før denne dato, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage overgangsbestemmelser for:
a) vinnavne, som af medlemsstaterne er anerkendt som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser før den 1. august 2009, og vinnavne, der er indgivet ansøgning om beskyttelse for før denne dato
b) den forudgående nationale procedure
c) vin, der er bragt i omsætning eller mærket før en bestemt dato, og samt
d) Ændringsforslager af produktspecifikationerne.
Ændringsforslag 182
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Traditionelle benævnelser anerkendes, defineres og beskyttes af Kommissionen.
Ændringsforslag 183
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Traditionelle benævnelser beskyttes kun på det sprog og for de kategorier af druebaserede vinprodukter, der er anført i ansøgningen, mod:
a) enhver uretmæssig anvendelse af den beskyttede betegnelse, herunder når den ledsages af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning«, »smag«, »som« eller lignende
b) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets beskaffenhed, karakteristika eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer eller dokumenter tilknyttet produktet
c) enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne, navnlig ved at give indtryk af, at vinen er berettiget til at bære den beskyttede traditionelle benævnelse.
Ændringsforslag 184
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Hvis en traditionel benævnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, foretages der en vurdering af registreringen af et varemærke, hvis anvendelsen af dette vil være i strid med artikel 89c, i overensstemmelse med direktiv 2008/95/EF eller forordning (EF) nr. 207/2009.
Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres for ugyldige efter anmodning i henhold til de gældende procedurer som fastsat i direktiv 2008/95/EF eller forordning (EF) nr. 207/2009.

Et varemærke i en situation, der svarer til en af de situationer, der er omhandlet i artikel 89c i denne forordning, og som der er ansøgt om, som er registreret eller som har vundet hævd, kan, hvis der var basis herfor i den relevante lovgivning på Unionens område inden den 4. maj 2002 eller inden datoen for indgivelse af ansøgningen om beskyttelse af den traditionelle benævnelse til Kommissionen, fortsat anvendes og fornyes, uanset beskyttelsen af den traditionelle benævnelse. I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af den traditionelle benævnelse side om side med det relevante varemærke.

En betegnelse beskyttes ikke som traditionel benævnelse, hvis beskyttelsen på grund af et varemærkes anseelse og omdømme kan vildlede forbrugerne med hensyn til vinens virkelige identitet, beskaffenhed, karakteristika eller kvalitet.

Ændringsforslag 185
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 d (nyt)
1d.  En benævnelse, som der er indgivet ansøgning om, og som er helt eller delvis enslydende med en traditionel benævnelse, der allerede er registreret i henhold til dette kapitel, skal registreres med behørig hensyntagen til lokal og traditionel skik og brug og risikoen for forveksling. En enslydende benævnelse, der vildleder forbrugerne om produktets beskaffenhed, kvalitet eller reelle oprindelse registreres ikke, heller ikke selv om benævnelsen er korrekt.
Anvendelsen af en registreret enslydende benævnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis tydeligt kan skelnes mellem den senere beskyttede enslydende benævnelse og den allerede beskyttede traditionelle benævnelse, under hensyntagen til nødvendigheden af, de berørte producenter gives en ensartet behandling og forbrugerne ikke vildledes.

Ændringsforslag 186
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 e (nyt)
1e.  Inden to måneder fra datoen for Kommissionens offentliggørelse af ansøgningen kan enhver medlemsstat, ethvert tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person med retlig interesse modsætte sig den foreslåede anerkendelse ved at indgive en anmodning om indsigelse.
Ændringsforslag 187
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 f (nyt)
1f.  En ansøger kan ansøge om godkendelse af en modifikation af en traditionel benævnelse, af det angivne sprog, af den/de berørte vine eller af sammenfatningen af den definition eller de betingelser for anvendelse, der gælder for den pågældende traditionelle benævnelse.
Ændringsforslag 188
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 g (nyt)
1g.  Kommissionen kan efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, en tredjepart eller en fysisk eller juridisk person med en retlig interesse, ved en gennemførelsesretsakt beslutte at annullere beskyttelsen af en traditionel benævnelse, hvis den ikke længere svarer til den i artikel 89 fastsatte definition.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 189
Forslag til forordning
Artikel 89 a (ny)
Artikel 89a

Betingelser for anvendelse af traditionelle benævnelser

1.  Den benævnelse, der skal beskyttes, skal enten være
a) på det/de officielle sprog eller regionale sprog i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor benævnelsen har sin oprindelse, eller
b) på det sprog, som anvendes i kommerciel sammenhæng for denne benævnelse.
2.  Den benævnelse, der anvendes på et givent sprog, henviser til de specifikke produkter, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1.
3.  Benævnelsen registreres på sin(e) oprindelige stavemåde(r).
Ændringsforslag 190
Forslag til forordning
Artikel 89 b (ny)
Artikel 89b

Betingelser for gyldighed

1.  Anerkendelsen af den traditionelle benævnelse godtages, hvis
a) benævnelsen udelukkende består af
i) en betegnelse, der traditionelt anvendes til kommercielle formål i en stor del af Fællesskabets eller det pågældende tredjelands territorium til at skelne mellem forskellige kategorier af vinavlsprodukter, jf. artikel 69, stk. 1, eller
ii) en alment anerkendt betegnelse, der traditionelt anvendes i handelen, som minimum i den/det pågældende medlemsstats/tredjelands territorium, til at skelne mellem forskellige kategorier af vinavlsprodukter, jf. artikel 69, stk. 1;
b) benævnelsen
i) ikke er generisk
ii) defineres og reguleres i medlemsstatens nationale ret, eller
iii) er underlagt de betingelser for anvendelse, der er opstillet ved de gældende regler for vinproducenter i det pågældende tredjeland, herunder dem, der stammer fra repræsentative brancheorganisationer.
2.  For så vidt angår stk. 1, litra a), forstås ved »traditionel brug«:
a) mindst fem år, hvad angår benævnelser indgivet på det/de sprog, der er omhandlet i artikel 89a, stk. 1, litra a),
b) mindst 15 år, hvad angår benævnelser indgivet på det/de sprog, der er omhandlet i artikel 89a, stk. 1, litra b).
3.  For så vidt angår stk. 1, litra b), nr. i), forstås ved »generisk« betegnelsen på en traditionel benævnelse, der selv om den er knyttet til en specifik produktions- eller lagringsmetode, eller til kvaliteten, farven, stedtypen eller er særligt knyttet til et vinavlsprodukts historie, er blevet den gængse betegnelse for det pågældende vinavlsprodukt i Unionen.
4.  Den betingelse, der er fastsat i denne artikels stk. 1. litra b), finder ikke anvendelse på de traditionelle benævnelser, der er omhandlet i artikel 89, litra b).
Ændringsforslag 191
Forslag til forordning
Artikel 89 c (ny)
Artikel 89c

Ansøgere

1.  Medlemsstaternes eller tredjelandes kompetente myndigheder eller repræsentative brancheorganisationer, der er etableret i tredjelande, kan forelægge Kommissionen en ansøgning om beskyttelse af traditionelle benævnelser som defineret i artikel 89.
2.  Ved »repræsentative brancheorganisationer« forstås en producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer, der har vedtaget samme regelsæt, der opererer inden for et givent vinproducerende område eller i flere vinproducerende områder med en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis medlemskredsen omfatter mindst to tredjedele af producenterne i det område, som oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse knytter sig til, hvor organisationen/sammenslutningen opererer, og den tegner sig for mindst to tredjedele af områdets produktion. En repræsentativ brancheorganisation kan kun indgive ansøgning om beskyttelse af vine, som den producerer.
Ændringsforslag 192
Forslag til forordning
Artikel 89 d (ny)
Artikel 89d

Anerkendelsesprocedure

Det tilkommer Kommissionen at træffe beslutning om at afvise eller anerkende den pågældende traditionelle benævnelse på grundlag af den foreliggende dokumentation. Den foretager en vurdering af, hvorvidt betingelserne omhandlet i artikel 89, 89a og 89b, eller fastsat i artikel 90a, stk. 3, eller artikel 90b, er opfyldt.

Indsigeren og medlemsstats- eller tredjelandsmyndighederne eller den repræsentative brancheorganisation etableret i det pågældende tredjeland underrettes om beslutningen om afvisning.

Ændringsforslag 193
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra a
a) hvilken type ansøgere, der kan ansøge om beskyttelse af en traditionel benævnelse
udgår
Ændringsforslag 194
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra c
c) grundene til, at der kan gøres indsigelse mod en foreslået anerkendelse af en traditionel benævnelse
udgår
Ændringsforslag 195
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra d
d) beskyttelsens omfang, forholdet til varemærker, beskyttede traditionelle benævnelser, beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, enslydende benævnelser og navne på visse druesorter
udgår
Ændringsforslag 196
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra e
e) grundene til, at en traditionel benævnelse annulleres
udgår
Ændringsforslag 197
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4
4.  Under hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser traditionelle benævnelser kan anvendes i forbindelse med produkter fra tredjelande, og fastsætte undtagelser fra artikel 89.
4.  Under hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande kan Kommissionen, som en undtagelse fra artikel 89, vedtage delegerede retsakter, som fastsætter, på hvilke betingelser traditionelle benævnelser kan anvendes i forbindelse med produkter fra tredjelande.
Ændringsforslag 198
Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 1 a (nyt)
Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 199
Forslag til forordning
Artikel 95
Medmindre andet fremgår af denne forordning, finder direktiv 2008/95/EF, Rådets direktiv 89/396/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF anvendelse på mærkningen og præsentationen.

1.  Medmindre andet fremgår af denne forordning, finder direktiv 2008/95/EF, Rådets direktiv 89/396/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF anvendelse på mærkningen og præsentationen.
Mærkningen af de produkter, der er nævnt i bilag VI, del II, punkt 1 til 11 og punkt 13, 15 og 16, må ikke suppleres med andre angivelser end dem, der er fastsat i denne forordning, medmindre de opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/13/EF.

1a.  Hvis en eller flere af de ingredienser, der er anført i bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF, forekommer i et af de produkter, der henvises til i bilag VI, del II, i denne forordning, skal de angives i mærkningen efter ordet »indeholder«.
For sulfitter kan anvendes følgende benævnelser: »sulfitter« eller »svovldioxid«.

1b.  Listen med ingredienser i stk. 1a kan ledsages af et piktogram. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 vedrørende anvendelsen af sådanne piktogrammer.
Ændringsforslag 200
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2
2. Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af vinavlsprodukter udelades for vine, hvis etiket angiver navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.
2. Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af vinavlsprodukter udelades for vine, hvis etiket angiver navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, og for mousserende kvalitetsvin, hvor der på etiketten står »Sekt«.
Ændringsforslag 201
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3 – litra a
a) hvis en traditionel benævnelse som omhandlet i artikel 89, litra a), er anført på etiketten
a) hvis en traditionel benævnelse som omhandlet i artikel 89, stk. 1, litra a), er anført på etiketten i henhold til medlemsstatens lovgivning eller de produktspecifikationer, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, i denne forordning
Ændringsforslag 202
Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2
2.  For at sikre at de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes og for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastlægge definitioner, regler og restriktioner for:
2.  For at sikre at de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes og for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastlægge regler og restriktioner for:
Ændringsforslag 203
Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 6
6.  For at tage hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte undtagelser fra denne afdeling med hensyn til samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande.
6.  For at tage hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte undtagelser fra denne afdeling med hensyn til eksport til bestemte tredjelande.
Ændringsforslag 204
Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)
Artikel 100a

Varighed

Med undtagelse af artikel 101, stk. 1, stk. 2b, 2d og 2e, og artikel 101a, finder denne afdeling anvendelse frem til udgangen af produktionsåret 2019/2020.

Ændringsforslag 205
Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel II – afdeling 1 - underafdeling 1 (nyt)
UNDERAFDELING 1

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER

Ændringsforslag 206
Forslag til forordning
Artikel 101
Artikel 101

Artikel 101

Aftaler i sukkersektoren

Aftaler i sukkersektoren

1.  Vilkårene for opkøb af sukkerroer og sukkerrør, herunder leveringskontrakter før såningen, fastlægges ved skriftlige brancheaftaler mellem EU-avlere af sukkerroer og sukkerrør og EU-sukkervirksomheder.
1.  Vilkårene for opkøb af sukkerroer og sukkerrør, herunder leveringskontrakter før såningen, fastlægges ved skriftlige brancheaftaler mellem på den ene side EU-avlere af sukkerroer og sukkerrør eller, på deres vegne, organisationer, de er medlemmer af, og på den anden side EU-sukkervirksomheder eller, på deres vegne, organisationer, de er medlemmer af.
2.  For at tage hensyn til de særlige forhold i rissektoren tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om vilkårene i de aftaler, der er nævnt i denne artikels stk. 1.
2a.  I leveringskontrakterne skelnes der mellem, om det sukker, der skal fremstilles af sukkerroer, er:
a) kvotesukker eller
b) sukker uden for kvoten.
2b.  Hver sukkervirksomhed giver den medlemsstat, hvor den pågældende virksomhed fremstiller sukker, meddelelse om:
a) den mængde sukkerroer, der er omhandlet i stk. 2a, litra a), og som den før såningen har indgået leveringskontrakt om, og det sukkerindhold, kontrakterne er baseret på
b) det hertil svarende anslåede udbytte.
Medlemsstaterne kan kræve supplerende oplysninger.

2c.  Sukkervirksomheder, der ikke inden såningen har indgået leveringskontrakter til minimumsprisen for kvotesukkerroer i henhold til artikel 101g for en mængde sukkerroer, der er lig med deres sukkerkvote, eventuelt justeret med den koefficient for forebyggende tilbagetrækning, som fastsættes i henhold til artikel 101d, stk. 2, første afsnit, skal mindst betale minimumsprisen for kvotesukkerroer for alle de sukkerroer, de forarbejder til sukker.
2d.  Brancheaftaler kan afvige fra stk. 2a, 2b og 2c, hvis den pågældende medlemsstat giver sin samtykke hertil.
2e.  Er der ikke indgået brancheaftaler, træffer den pågældende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger, der er forenelige med denne forordning, for at varetage de berørte parters interesser.
Ændringsforslag 207
Forslag til forordning
Artikel 101 a (ny)
Artikel 101a

Prisindberetning på sukkermarkedet

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at oprette et indberetningssystem for priser på sukkermarkedet, herunder et system for offentliggørelse af prisniveauet på dette marked. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Systemet i første afsnit baseres på oplysninger fra virksomheder, der fremstiller hvidt sukker, eller andre aktører, der er involveret i sukkerhandlen. Sådanne oplysninger behandles fortroligt.

Kommissionen sikrer, at de offentliggjorte oplysninger ikke gør det muligt at identificere de enkelte virksomheders eller erhvervsdrivendes priser.

Ændringsforslag 208
Forslag til forordning
Artikel 101 b (ny)
Artikel 101b

Produktionsafgift

1.  Der opkræves en produktionsafgift for sukker-, isoglukose- og inulinsirupproducerende virksomheders respektive sukkerkvote, isoglukosekvote og inulinsirupkvote, jf. artikel 10 h, stk. 2, samt for de mængder uden for kvoten, der fremgår af artikel 101l, stk. 1, litra e).
2.  Produktionsafgiften fastsættes til 12,00 EUR/t kvotesukker og kvoteinulinsirup. For isoglukose fastsættes produktionsafgiften til 50 % af afgiften for sukker.
3.  Medlemsstaten opkræver hos virksomhederne på sit område den samlede produktionsafgift, jf. stk. 1, for kvoten i det pågældende produktionsår.
Virksomhederne betaler produktionsafgiften senest ved udgangen af februar i det pågældende produktionsår.

4.  Sukker- og inulinsirupvirksomheder i Unionen kan kræve, at sukkerroe- eller sukkerrørsavlere eller cikorieleverandører afholder op til 50 % af produktionsafgiften.
Ændringsforslag 209
Forslag til forordning
Artikel 101 c (ny)
Artikel 101c

Produktionsrestitution

1.  Der kan frem til udgangen af produktionsåret 2019/2020 ydes produktionsrestitution for de produkter fra sukkersektoren, der er anført i bilag I, del III, litra b)-e), hvis der ikke foreligger overskudssukker, importeret sukker, overskudsisoglukose eller overskudsinulinsirup til en pris, der svarer til verdensmarkedsprisen, til fremstilling af de produkter, som er nævnt i artikel 101m, stk. 2, litra b) og c).
2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de i stk. 1 omhandlede produktionsrestitutioner. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
3.  For at tage hensyn til de særlige forhold på markedet for sukker uden for kvoten i Unionen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160, der fastsætter betingelser for ydelse af produktionsrestitutioner som omhandlet i denne afdeling.
Ændringsforslag 210
Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)
Artikel 101d

Tilbagetrækning af sukker

1.  I lyset af nødvendigheden af at undgå voldsomme prisfald på det indre marked og afhjælpe overproduktion med udgangspunkt i den foreløbige leveringsopgørelse og under hensyntagen til de forpligtelser for Unionen, der følger af aftaler, som er indgået i henhold til traktatens artikel 218, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, hvori den beslutter at trække de mængder kvotesukker, kvoteisoglukose og kvoteinulinsirup, der overskrider en tærskel, som beregnes i henhold til stk. 2 i denne artikel, tilbage fra markedet i et givet produktionsår.
I sådanne tilfælde trækkes importeret hvidt sukker og råsukker af alle oprindelser, som ikke er reserveret til produktion af et af de i artikel 101m, stk. 2, omhandlede produkter, tilbage fra EU-markedet med lige store dele for det pågældende produktionsår.

2.  Den tilbagetrækningstærskel, der er nævnt i stk. 1, beregnes for hver virksomhed, der har en kvote, ved, at dens kvote multipliceres med en koefficient. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte en sådan koefficient senest den 28. februar i det foregående produktionsår på grundlag af den forventede markedsudvikling.
På grundlag af en opdateret markedsudvikling kan Kommissionen senest den 31. oktober i det pågældende produktionsår vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastholde sin beslutning om enten at tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet fastsat nogen koefficient i henhold til første afsnit, at fastsætte en sådan koefficient.

3.  Hver virksomhed med en kvote oplagrer for egen regning den producerede mængde kvotesukker, der overskrider den tærskel, som beregnes i henhold til stk. 2, indtil begyndelsen af det næste produktionsår. De sukker-, isoglukose- eller inulinsirupmængder, der trækkes tilbage i et produktionsår, anses for at være de første mængder, der produceres under kvoten i det følgende produktionsår.
Uanset første afsnit kan Kommissionen under hensyntagen til den forventede udvikling på sukkermarkedet vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastholde sin beslutning om, at alle eller en del af de mængder sukker, isoglukose eller inulinsirup, der er trukket tilbage, for det igangværende og/eller følgende produktionsår skal anses for:

a) overskudssukker, overskudsisoglukose eller overskudsinulinsirup, der kan blive til industrisukker, industriisoglukose eller industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en del kan reserveres til eksport under overholdelse af de forpligtelser for Unionen, der følger af aftaler, som er indgået i henhold til traktatens artikel 218.
4.  Er sukkerforsyningen i Unionen utilstrækkelig, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastholde sin beslutning om, at en vis mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose eller inulinsirup kan sælges på EU-markedet før udløbet af tilbagetrækningsperioden.
5.  Såfremt tilbagetrukket sukker behandles som den første sukkerproduktion i det følgende produktionsår, betales minimumsprisen for dette produktionsår til sukkerroeavlerne.
Såfremt tilbagetrukket sukker bliver til industrisukker eller eksporteres i henhold til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, finder kravene i artikel 101g om minimumsprisen ikke anvendelse.

Såfremt tilbagetrukket sukker sælges på EU-markedet inden udgangen af tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, betales minimumsprisen for det igangværende produktionsår til sukkerroeavlerne.

6.  Gennemførelsesretsakterne i denne artikel vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 211
Forslag til forordning
Artikel 101 da (nyt)
Artikel 101da

Midlertidige markedsforvaltningsmekanismer

Uanset aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218 og indtil kvotesystemets ophør kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at aktivere en midlertidig markedsforvaltningsmekanisme for at modvirke alvorlige ubalancer i markedet, som udløser følgende foranstaltninger:

- frigivelse af sukker uden for kvoten på det indre marked, idet der anvendes samme vilkår som for kvotesukker som omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra e) og
- især så snart Kommissionens data om importeret råsukker og hvidt sukker når under 3 tons for produktionsåret, ophævelse af importtold som beskrevet i artikel 130b.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 212
Forslag til forordning
Artikel 101 e (ny)
Artikel 101e

Delegerede beføjelser

For at tage hensyn til de særlige forhold i sukkersektoren og for at sikre, at der tages behørigt hensyn til alle parters interesser og i lyset af behovet for at undgå enhver forstyrrelse af markedet, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at vedtage regler for:

a) leveringskontrakter og købsbetingelser, jf. artikel 101, stk. 1
b) de kriterier, som sukkervirksomheder skal anvende ved fordelingen mellem sukkerroesælgerne af de mængder sukkerroer, for hvilke der skal indgås leveringskontrakter inden såningen, jf. artikel 101, stk. 2b
c) den midlertidige markedsforvaltningsmekanisme i henhold til artikel 101da på grundlag af den foreløbige leveringsopgørelse, herunder vilkårene for frigivelse af sukker uden for kvoten som omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra e), til det indre marked under anvendelse af samme vilkår som for kvotesukker.
Ændringsforslag 213
Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel II – afdeling 1 - underafdeling 1 a (nyt)
UNDERAFDELING 1a

ORDNING TIL REGULERING AF PRODUKTIONEN

Ændringsforslag 214
Forslag til forordning
Artikel 101 f (ny)
Artikel 101f

Kvoter i sukkersektoren

1.  Der gælder en kvoteordning for sukker, isoglukose og inulinsirup.
2.  Hvis en producent i forbindelse med kvoteordningen, jf. denne artikels stk. 1, overskrider den relevante kvote og ikke anvender overskudsmængderne som fastsat i artikel 101l, pålægges de pågældende mængder en overskudsafgift efter betingelserne i artikel 101l til 101o.
Ændringsforslag 215
Forslag til forordning
Artikel 101 g (ny)
Artikel 101g

Minimumspris for sukkerroer

1.  Minimumsprisen for kvotesukkerroer fastsættes til 26,29 EUR/t frem til udgangen af produktionsåret 2019/2020.
2.  Den minimumspris, der er nævnt i stk. 1, finder anvendelse på sukkerroer af standardkvalitet som defineret i bilag III, punkt b.
3.  Sukkervirksomheder, der opkøber kvotesukkerroer, som egner sig til fremstilling af sukker og er beregnet til fremstilling af kvotesukker, skal mindst betale minimumsprisen, justeret med forhøjelser eller nedsættelser for at tage hensyn til afvigelser fra standardkvaliteten.
For at justere prisen, hvis den faktiske sukkerroekvalitet afviger fra standardkvaliteten, anvendes de forhøjelser og nedsættelser, der er omhandlet i første afsnit, efter de regler, som Kommissionen har fastsat ved delegerede retsakter, jf. artikel 101p, stk. 5.

4.  For de mængder sukkerroer, der svarer til de mængder industrisukker eller overskudssukker, for hvilke der opkræves en overskudsafgift, jf. artikel 101o, justerer sukkervirksomheden opkøbsprisen, så den mindst er lig med minimumsprisen for kvotesukkerroer.
Ændringsforslag 216
Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)
Artikel 101h

Kvotetildeling

1.  De nationale og regionale produktionskvoter for sukker, isoglukose og inulinsirup er fastsat i bilag IIIb.
Uanset første afsnit kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, og efter anmodning fra de pågældende medlemsstater, med henblik på at tildele kvoter til medlemsstater, som i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 har givet afkald på alle deres kvoter. I forbindelse med dette afsnit tager Kommissionen ved vurderingen af en anmodning fra en medlemsstat ikke højde for de kvoter, der er tildelt virksomheder i Unionens fjernområder.

2.  Medlemsstaterne tildeler en kvote til hver sukker-, isoglukose- eller inulinsirupproducerende virksomhed, der er etableret på deres område, og som er godkendt i henhold til artikel 101i.
For hver virksomhed er den tildelte kvote lig med den kvote, der i henhold til forordning (EU) nr. 513/2010 blev tildelt virksomheden for produktionsåret 2010/2011.

3.  Tildeles der en kvote til en sukkervirksomhed, der har mere end én produktionsenhed, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, de finder nødvendige for at varetage sukkerroe- og sukkerrørsavlernes interesser.
Ændringsforslag 217
Forslag til forordning
Artikel 101 i (ny)
Artikel 101i

Godkendte virksomheder

1.  Medlemsstaterne godkender efter anmodning en virksomhed, der producerer sukker, isoglukose eller inulinsirup, eller en virksomhed, der forarbejder disse produkter til et produkt, som står på listen omhandlet i artikel 101m, stk. 2, forudsat at virksomheden:
a) fremlægger bevis for sin professionelle produktionskapacitet
b) indvilliger i at forelægge alle oplysninger og lade sig underkaste kontrol i forbindelse med denne forordning
c) ikke har fået sin godkendelse suspenderet eller trukket tilbage.
2.  De godkendte virksomheder giver den medlemsstat, på hvis område sukkerroerne og sukkerrørene høstes, eller raffineringen finder sted, følgende oplysninger:
a) de sukkerroe- eller sukkerrørsmængder, der er indgået en leveringskontrakt for, og de tilsvarende anslåede udbytter af sukkerroer eller sukkerrør og sukker pr. hektar
b) data om forventede og faktiske leverancer af sukkerroer, sukkerrør og råsukker og om sukkerproduktion og sukkerlagre
c) de solgte mængder hvidt sukker samt priser og betingelser i forbindelse hermed.
Ændringsforslag 218
Forslag til forordning
Artikel 101 j (ny)
Artikel 101j

Justering af de nationale kvoter

Kommissionen kan ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 160 justere de kvoter, der er fastsat i bilag IIIb, som følge af beslutninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 101k.

Ændringsforslag 219
Forslag til forordning
Artikel 101 k (ny)
Artikel 101k

National kvoteomfordeling og kvotenedsættelse

1.  En medlemsstat kan nedsætte den sukker- eller isoglukosekvote, der er tildelt en virksomhed på dens område, med op til 10 %. I den forbindelse anvender medlemsstaterne objektive og ikkediskriminerende kriterier.
2.  Medlemsstaterne kan overføre kvoter mellem virksomheder efter reglerne i bilag IIIc under hensyntagen til de berørte parters interesser, især sukkerroe- og sukkerrørsavlernes interesser.
3.  Den enkelte medlemsstat tildeler de mængder, som er nedsat ved anvendelsen af stk. 1 og 2, til én eller flere virksomheder på sit område, uanset om de har en kvote eller ej.
Ændringsforslag 220
Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)
Artikel 101l

Produktion uden for kvoten

1.  Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i et produktionsår fremstilles ud over den kvote, der er omhandlet i artikel 101h, kan:
a) forarbejdes til visse produkter som omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det næste produktionsår i henhold til artikel 101n
c) indgå i den særlige forsyningsordning for Unionens fjernområder i henhold til Rådets og Europa-Parlaments forordning [tidligere (EF) nr. 247/2006 [kapitel III]]
d) eksporteres inden for det kvantitative loft, som Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter under hensyntagen til de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, eller
e) frigives på det indre marked i henhold til den i artikel 101da beskrevne mekanisme under anvendelse af samme vilkår som for kvotesukker med henblik på at tilpasse forsyningen til udviklingen i efterspørgslen i mængder og på de vilkår, som Kommissionen har fastsat ved delegerede retsakter, jf. artikel 101p, stk. 6, og artikel 101e, litra c), og med udgangspunkt i den foreløbige leveringsopgørelse.
Foranstaltningerne i denne artikel iværksættes inden nogen af de i artikel 154, stk. 1, omhandlede foranstaltninger mod markedsforstyrrelser aktiveres.

For andre mængder opkræves den overskudsafgift, der er nævnt i artikel 101o.

2.  Gennemførelsesretsakterne i denne artikel vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 221
Forslag til forordning
Artikel 101 m (ny)
Artikel 101m

Industrisukker

1.  Industrisukker, industriisoglukose og industriinulinsirup forbeholdes produktionen af et af de produkter, der er nævnt i stk. 2, når det/den:
a) er omfattet af en leveringskontrakt, der før produktionsårets udgang er indgået mellem en producent og en bruger, der begge er godkendt i henhold til artikel 101i, og
b) er blevet leveret til brugeren senest den 30. november i det følgende produktionsår.
2.  For at tage hensyn til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at opstille en liste over produkter, som industrisukker, industriisoglukose eller industriinulinsirup kan anvendes til produktion af.
Listen omfatter bl.a.:

a) bioethanol, alkohol, rom, levende gær samt sirup til smørepålæg og sirup, der skal forarbejdes til »Rinse appelstroop«
b) visse industriprodukter, der ikke indeholder sukker, men i hvis forarbejdning der indgår sukker, isoglucose og inulinsirup
c) visse kemiske produkter og lægemidler, der indeholder sukker, isoglukose eller inulinsirup.
Ændringsforslag 222
Forslag til forordning
Artikel 101 n (ny)
Artikel101n

Overførsel af overskudssukker

1.  Hver virksomhed kan beslutte at overføre hele eller en del af den produktion, der overstiger dens sukkerkvote, isoglukosekvote eller inulinsirupkvote, til det følgende produktionsårs produktion. Denne beslutning er uigenkaldelig, jf. dog stk. 3.
2.  De virksomheder, der træffer en beslutning som omhandlet i stk. 1:
a) underretter den pågældende medlemsstat inden en dato, som fastsættes af medlemsstaten:
- mellem den 1. februar og den 15. august i det igangværende produktionsår, for så vidt angår de mængder rørsukker, der overføres
- mellem den 1. februar og den 31. august i det igangværende produktionsår, for så vidt angår andre mængder sukker og inulinsirup, der overføres
b) forpligter sig til at oplagre disse mængder for egen regning indtil udgangen af det igangværende produktionsår.
3.  Var en virksomheds endelige produktion i det pågældende produktionsår mindre end det overslag, der blev udarbejdet, da beslutningen i henhold til stk. 1 blev taget, kan den overførte mængde justeres med tilbagevirkende kraft senest den 31. oktober i det følgende produktionsår.
4.  De overførte mængder anses for at være de første mængder, der produceres under kvoten i det følgende produktionsår.
5.  Sukker, der i et produktionsår oplagres i henhold til denne artikel, må ikke være genstand for andre oplagringsforanstaltninger, jf. artikel 16 og 101d.
Ændringsforslag 223
Forslag til forordning
Artikel 101 o (ny)
Artikel 101o

Overskudsafgift

1.  Der opkræves overskudsafgift for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose og overskudsinulinsirup, der produceres i et givet produktionsår, undtagen for de mængder, der overføres til kvoteproduktionen i det følgende produktionsår og oplagres i henhold til artikel 101n, og de mængder, der er nævnt i artikel 101l, stk. 1, litra c), d) og e)
b) industrisukker, industriisoglukose og industriinulinsirup, som det ikke inden en dato, der fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2, er godtgjort for, at det/den er forarbejdet til et af de produkter, der er nævnt i artikel 101 m, stk. 2
c) sukker, isoglukose og inulinsirup, der er trukket tilbage fra markedet i henhold til artikel 101n, og som forpligtelserne i artikel 101d, stk. 3, ikke er opfyldt for.
2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter en overskudsafgift, der er så høj, at de mængder, der er omhandlet i stk. 1, ikke ophobes. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Medlemsstaten opkræver overskudsafgiften, jf. stk. 1, hos virksomhederne på sit område for de produktionsmængder i stk. 1, som er fastsat for virksomhederne for det pågældende produktionsår.
Ændringsforslag 224
Forslag til forordning
Artikel 101 p (ny)
Artikel 101p

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 6 i denne artikel.
2.  For at sikre, at virksomheder som omhandlet i artikel 101i opfylder deres forpligtelser, tildeles Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at vedtage regler for udstedelse og inddragelse af godkendelse af sådanne virksomheder samt kriterier for administrative sanktioner.
3.  For at tage hensyn til de særlige forhold i sukkersektoren og for at sikre, at der tages behørigt hensyn til alle parters interesser, tildeles Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at vedtage yderligere definitioner bl.a. i forbindelse med sukker-, isoglukose- og inulinsirupproduktion, virksomheders produktion og betingelser for salg til Unionens fjernområder.
4.  For at sikre, at sukkerroeavlerne føler medansvar for en beslutning om at overføre en vis produktionsmængde, tildeles Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at fastsætte regler for overførsel af sukker.
5.  For at tilpasse mindsteprisen for sukkerroer i tilfælde, hvor den faktiske kvalitet afviger fra standardkvaliteten, og for at tage hensyn til de særlige forhold i sukkersektoren og for at sikre, at der tages behørigt hensyn til alle parters interesser, tildeles Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at vedtage regler for de i artikel 101g, stk. 3, omhandlede forhøjelser og reduktioner.
Ændringsforslag 225
Forslag til forordning
Artikel 101 q (ny)
Artikel 101q

Gennemførelsesbeføjelser

Med hensyn til virksomheder som omhandlet i artikel 101i kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte regler for:

a) ansøgninger om godkendelse af virksomheder, registre, som godkendte virksomheder skal føre, og oplysninger, som godkendte virksomheder skal indgive
b) ordningen for den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage af godkendte virksomheder
c) medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen og godkendte virksomheder
d) levering af råvarer til virksomheder, herunder leveringskontrakter og følgesedler
e) ligestilling for sukker omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra a)
f) den særlige forsyningsordning for Unionens fjernområder
g) eksport som omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra d)
h) samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv kontrol
i)  Ændringsforslag af datoerne i artikel 101n
j) bestemmelse af overskudsmængde, meddelelser og betaling af overskudsafgift, jf. artikel 101o
k) frigivelse af sukker uden for kvoten som omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra e), til det indre marked.
l) vedtagelse af en liste over heltidsraffinaderier i henhold til bilag II, del Ia, nr. 12.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 226
Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel II – afdeling 2 - underafdeling 1 (nyt)
UNDERAFDELING 1

PRODUKTIONS- OG MARKEDSFØRINGSOPFØLGNING

Ændringsforslag 227
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne fører en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten.
1.  Medlemsstaterne fører en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten, og som integreres i arealidentifikationssystemet, som en del af det integrerede administrations- og kontrolsystem for den fælles landbrugspolitik.
Ændringsforslag 228
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 5
5. Efter den 1. januar 2016 kan Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt træffe afgørelse om, at denne artikels stk. 1 til 3 ikke længere finder anvendelse. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
udgår
Ændringsforslag 229
Forslag til forordning
Artikel 102 a (ny)
Artikel 102a

Ansvarlige nationale myndigheder i vinsektoren

1.  Medmindre andet fremgår af denne forordnings øvrige bestemmelser vedrørende udpegning af ansvarlige nationale myndigheder, udpeger medlemsstaterne en eller flere myndigheder, som de pålægger at føre kontrol med, at fællesskabsbestemmelserne for vinsektoren overholdes. Medlemsstaterne udpeger bl.a. de laboratorier, der bemyndiges til at foretage officielle analyser i vinsektoren. De udpegede laboratorier skal opfylde de generelle kriterier for prøvningslaboratoriers virksomhed som fastlagt i ISO/IEC 17025.
2.  Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om navne og adresser på de myndigheder og laboratorier, der henvises til i stk. 1. Kommissionen offentliggør disse oplysninger og ajourfører dem regelmæssigt.
Ændringsforslag 230
Forslag til forordning
Del II – Titel II – kapitel II – afdeling 2 – Underafdeling 1 a (nyt)
UNDERAFDELING 1a

ORDNING TIL REGULERING AF PRODUKTIONEN

Ændringsforslag 231
Forslag til forordning
Artikel 103 a (ny)
Artikel 103a

Varighed

Denne underafdeling er gældende til og med afslutningen på produktionsåret 2029/2030.

Ændringsforslag 232
Forslag til forordning
Artikel 103 b (ny)
Artikel 103b

Forbud mod plantning af vinstokke

1.  Det er forbudt at plante vinstokke af druesorter, der kan klassificeres efter artikel 63, stk. 2, jf. dog artikel 63, stk. 4.
2.  Det er ligeledes forbudt at anvende teknikken med at dobbeltpode druesorter, der kan klassificeres efter artikel 63, stk. 2, på andre druesorter end dem, der er omhandlet i den pågældende artikel.
3. Uanset stk. 1 og 2 er plantning og dobbeltpodning tilladt, hvis der foreligger:
a) en nyplantningsrettighed i henhold til artikel 103c
b) en genplantningsrettighed i henhold til artikel 103d
c) en plantningsrettighed, som er tildelt fra en reserve i henhold til artikel 103e og 103f.
4. De i stk. 3 omhandlede plantningsrettigheder tildeles i hektar.
Ændringsforslag 233
Forslag til forordning
Artikel 103 c (ny)
Artikel 103c

Nyplantningsrettigheder

1.  Medlemsstaterne kan tildele producenterne nyplantningsrettigheder for arealer:
a) der er bestemt til nyplantning i forbindelse med jordfordeling eller ekspropriation, som af hensyn til almenvellet er vedtaget i medfør af gældende national lovgivning
b) der er bestemt til forsøg
c) der er bestemt til podningsgartneri eller
d) hvis vinavlsprodukter udelukkende er bestemt til vinavlerens privatforbrug.
2.  Nyplantningsrettigheder skal:
a) udøves af den producent, der har fået dem tildelt
b) udøves inden udgangen af det andet produktionsår efter det produktionsår, hvor de blev tildelt
c) anvendes til de formål, som tildelingen gælder.
Ændringsforslag 234
Forslag til forordning
Artikel 103 d (ny)
Artikel 103d

Genplantningsrettigheder

1.  Medlemsstaterne tildeler genplantningsrettigheder til producenter, der har ryddet et vindyrkningsareal.
Ryddede arealer, for hvilke der er ydet rydningspræmie, jf. forordning (EF) nr. 1234/2007, del II, afsnit I, kapitel III, afdeling IVa, underafdeling III, kan dog ikke tildeles genplantningsrettigheder.

2.  Medlemsstaterne kan tildele genplantningsrettigheder til producenter, der forpligter sig til at rydde et vindyrkningsareal. I så fald ryddes det pågældende areal senest ved udgangen af det tredje år efter, at de nye vinstokke, som genplantningsrettighederne gælder, er blevet plantet.
3.  Genplantningsrettigheder tildeles for et areal, der svarer til det ryddede areal i renkultur.
4.  Genplantningsrettigheder udøves på den bedrift, som har fået dem tildelt. Medlemsstaterne kan endvidere bestemme, at sådanne genplantningsrettigheder kun må udøves på det areal, der er blevet ryddet.
5. Uanset stk. 4 kan medlemsstaterne fastsætte, at genplantningsrettigheder helt eller delvis kan overføres til en anden bedrift i samme medlemsstat i følgende tilfælde:
a) hvis en del af den berørte bedrift overgår til denne anden bedrift
b) hvis arealerne på denne anden bedrift er bestemt til:
i) produktion af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, eller:
ii) til podningsgartneri.
Medlemsstaterne sørger for, at anvendelsen af undtagelserne i første afsnit ikke fører til en samlet forøgelse af produktionskapaciteten på deres område, især i forbindelse med overførsler fra ikkekunstvandede arealer til kunstvandede arealer.

6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på rettigheder, der kan sidestilles med genplantningsrettigheder, og som er erhvervet i henhold til tidligere EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser.
7.  Genplantningsrettigheder, der er tildelt i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1493/1999, anvendes inden for de deri fastsatte frister.
Ændringsforslag 235
Forslag til forordning
Artikel 103 e (ny)
Artikel 103e

Nationale og regionale reserver af plantningsrettigheder

1.  For at forbedre forvaltningen af produktionskapaciteten opretter medlemsstaterne en national reserve eller regionale reserver af plantningsrettigheder.
2.  Medlemsstater, der har oprettet nationale eller regionale reserver af plantningsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999, kan bevare disse reserver, så længe de anvender overgangsordningen for plantningsrettigheder i overensstemmelse med dette underafsnit.
3.  Følgende plantningsrettigheder tilføres den nationale eller de regionale reserver, hvis de ikke er anvendt inden for den fastsatte frist:
a) nyplantningsrettigheder
b) genplantningsrettigheder
c) plantningsrettigheder, der er tildelt fra reserven.
4.  Producenterne kan overføre genplantningsrettigheder til de nationale eller regionale reserver. Betingelserne for en sådan overførsel, om nødvendigt mod en økonomisk godtgørelse til producenten fra medlemsstaten, bestemmes af medlemsstaten under hensyntagen til parternes legitime interesser.
5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende en ordning med reserver, hvis de kan godtgøre, at der findes en anden effektiv ordning for forvaltning af plantningsrettigheder på hele deres område. Den alternative ordning kan afvige fra de relevante bestemmelser i denne underafdeling.
Første afsnit finder også anvendelse på medlemsstater, der ophører med at anvende nationale eller regionale reserver i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999.

Ændringsforslag 236
Forslag til forordning
Artikel 103 f (ny)
Artikel 103f

Tildeling af plantningsrettigheder fra reserven

1.  Medlemsstaterne kan tildele rettigheder fra en reserve:
a) uden modydelse til producenter, der er 40 år eller derunder, som har de nødvendige faglige kvalifikationer, som for første gang etablerer sig, og som er bedriftens driftsleder
b) mod betaling til nationale eller eventuelt regionale kasser til producenter, som har til hensigt at udnytte rettighederne til at beplante arealer, hvis produktion der er et sikkert marked for.
Medlemsstaterne opstiller kriterier for fastsættelse af den i litra b) nævnte betaling, hvis størrelse kan variere afhængigt af det endelige produkt fra de pågældende vindyrkningsarealer og af den resterende varighed af det midlertidige forbud mod nyplantning, jf. artikel 103b, stk. 1 og 2.

2.  Når der udnyttes plantningsrettigheder fra en reserve, sikrer medlemsstaterne:
a) at stedet og de anvendte sorter og dyrkningsmetoder garanterer, at den efterfølgende produktion er tilpasset efterspørgslen på markedet
b) at de pågældende udbytter er typiske for gennemsnittet i området, især når plantningsrettigheder fra en reserve for ikkekunstvandede arealer udnyttes på kunstvandede arealer.
3.  Plantningsrettigheder fra en reserve, som ikke er udnyttet inden udgangen af det andet produktionsår efter det produktionsår, hvor de blev tildelt, fortabes og føres tilbage til reserven.
4.  Plantningsrettigheder i en reserve, som ikke er udnyttet inden udgangen af det femte produktionsår efter, at de er tilført reserven, går tabt.
5.  Hvis der findes regionale reserver i en medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat fastsætte regler for overførsel af plantningsrettigheder mellem de regionale reserver. Hvis der findes både regionale og nationale reserver i en medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat også tillade overførsler mellem sådanne reserver.
Der kan anvendes en reduktionskoefficient på overførsler.

Ændringsforslag 237
Forslag til forordning
Artikel 103 g (ny)
Artikel 103g

De minimis

Dette underafsnit finder kun anvendelse i de medlemsstater, hvor Fællesskabets ordning for plantningsrettigheder fandt anvendelse den 31. december 2007.

Ændringsforslag 238
Forslag til forordning
Artikel 103 h (ny)
Artikel 103h

Strengere nationale regler

Medlemsstaterne kan vedtage strengere nationale regler for tildeling af nyplantningsrettigheder eller genplantningsrettigheder. De kan foreskrive, at ansøgninger herom og de relevante oplysninger, der skal gives i disse, skal suppleres med yderligere angivelser, der måtte være nødvendige for at overvåge udviklingen i produktionskapaciteten.

Ændringsforslag 239
Forslag til forordning
Artikel 103 i (ny)
Artikel 103i

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, 3 og 4 i denne artikel.
2.  For at sikre, at der ikke sker en forøgelse af produktionskapaciteten, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at:
a) opstille en liste over situationer, hvor rydning ikke giver genplantningsrettigheder
b) vedtage regler for overførsel af plantningsrettigheder mellem reserver
c) forbyde afsætning af vin eller vinprodukter, der udelukkende er bestemt til vinavlerens privatforbrug.
3.  For at sikre, at producenter, der foretager rydning, behandles ens, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at vedtage regler, der sikrer, at der rent faktisk foretages rydning i de tilfælde, hvor der tildeles genplantningsrettigheder.
4.  For at beskytte Unionens midler og Unionens vines identitet, herkomst og kvalitet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at:
a) oprette en analysedatabank for isotopdata, der kan gøre det lettere at afsløre svig, og som skal opbygges på basis af prøver, som medlemsstaterne udtager, samt regler for medlemsstaternes egne databanker
b) vedtage regler for kontrolorganer og den bistand, de skal yde hinanden
c) vedtage regler for fælles brug af medlemsstaternes resultater
d) vedtage regler for anvendelse af sanktioner i tilfælde af usædvanlige omstændigheder.
Ændringsforslag 240
Forslag til forordning
Artikel 103 j (ny)
Artikel 103j

Gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan vedtage alle nødvendige gennemførelsesretsakter i forbindelse med denne underafdeling, bl.a. regler for:

a) tildeling af nyplantningsrettigheder, herunder registrerings- og meddelelsesforpligtelser
b) overførsel af genplantningsrettigheder, herunder reduktionskoefficienter
c) registre, som medlemsstaterne skal føre, og meddelelser til Kommissionen, herunder eventuelt valg af reserveordning
d) tildeling af plantningsrettigheder fra reserven
e) kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, og meddelelse af oplysninger om sådan kontrol til Kommissionen.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 241
Forslag til forordning
Artikel 104
Artikel 104

udgår
Kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren

1.  Hvis en medlemsstat beslutter, at hver leverance af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal en sådan kontrakt opfylde betingelserne i stk. 2.
I det tilfælde, der er beskrevet i første afsnit, bestemmer den pågældende medlemsstat også, om hvert leveringstrin skal være omfattet af en sådan kontrakt mellem parterne, hvis den råmælk leveres af én eller flere virksomheder, der indsamler mælk. I denne forbindelse forstås ved »virksomhed, der indsamler mælk«, en virksomhed, der transporterer råmælk fra en landbruger eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, hvor ejendomsretten til den råmælk i hvert tilfælde overdrages.

2.  Kontrakten skal:
a) indgås før levering
b) foreligge skriftligt og
c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, og som:
- er fast og fastlagt i kontrakten og/eller
- kun varierer i forbindelse med faktorer, der er specificeret i kontrakten, herunder markedsudviklingen baseret på markedsindikatorer, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af den leverede råmælk
ii) den mængde, der kan og/eller skal leveres, og tidsplanen for leverancerne og
iii) kontraktens varighed, som kan være ubegrænset med opsigelsesbestemmelser.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt ikke nødvendig, hvis den råmælk leveres af en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, når virksomheden, der forarbejder råmælk, er et kooperativ, hvor landbrugeren er medlem, hvis kooperativets vedtægter indeholder bestemmelser, der har samme virkning som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) og c).
4.  Alle oplysninger i de kontrakter om levering af råmælk, som landbrugere, virksomheder, der indsamler råmælk, eller virksomheder, der forarbejder råmælk, har indgået, herunder de oplysninger, der omhandles i stk. 2, litra c), forhandles frit mellem parterne.
5.  For at sikre at denne artikel anvendes ensartet, kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 242
Forslag til forordning
Artikel 104 a (ny)
Artikel 104a

Kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren

1.  Hvis en medlemsstat beslutter, at hver leverance af råmælk på dens område fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller beslutter, at første købere skal afgive et skriftligt tilbud på en kontrakt med landbrugerne om levering af råmælk, skal en sådan kontrakt og/eller et sådant tilbud opfylde betingelserne i stk. 2.
Såfremt medlemsstaten beslutter, at en landbrugers leverancer af råmælk til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal den samtidig beslutte, hvilket eller hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt mellem parterne, i tilfælde af at råmælken leveres gennem en eller flere virksomheder, der indsamler mælk. I denne artikel betyder en »virksomhed, der indsamler mælk«, en virksomhed, der transporterer råmælk fra en landbruger eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, hvor der i hvert tilfælde sker en overdragelse af ejendomsretten til råmælken.

2.  Kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt skal:
a) indgås/afgives før leveringen
b) foreligge skriftligt og
c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, og som:
- er fast og fastlagt i kontrakten og/eller
- beregnes ved at kombinere forskellige faktorer, der er specificeret i kontrakten, herunder f.eks. markedsindikatorer, der afspejler Ændringsforslager i markedsbetingelserne, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af den leverede råmælk
ii) den mængde råmælk, der kan og/eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer
iii) kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser
iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer
v) ordningerne for indsamling eller levering af råmælken, og
vi) bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt og/eller et tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, hvis råmælken leveres af en landbruger til et kooperativ, hvor landbrugeren er medlem, hvis kooperativets vedtægter eller regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i henhold til disse vedtægter indeholder bestemmelser, der har samme virkning som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) og c).
4.  Alle oplysninger i de kontrakter om levering af råmælk, som landbrugere, virksomheder, der indsamler råmælk, eller virksomheder, der forarbejder råmælk, har indgået, herunder de oplysninger, der omhandles i stk. 2, litra c), forhandles frit mellem parterne.
Uanset første afsnit gælder det, at

i) såfremt en medlemsstat beslutter at gøre skriftlige kontrakter om levering af råmælk obligatoriske i henhold til denne artikels stk. 1, kan den fastsætte en mindste gyldighedsperiode, der kun gælder for skriftlige kontrakter mellem en landbruger og den første køber af råmælk. En sådan mindste gyldighedsperiode skal være mindst seks måneder og må ikke være til hinder for, at det indre marked kan fungere efter hensigten. og/eller
ii) hvis en medlemsstat beslutter, at den første opkøber af råmælk skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt med landbrugeren i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en minimumsvarighed for kontrakten som fastsat i national ret med henblik herpå. En sådan mindste gyldighedsperiode skal være mindst seks måneder og må ikke være til hinder for, at det indre marked kan fungere efter hensigten.
Bestemmelserne i andet afsnit berører ikke landbrugerens ret til at afslå en sådan mindste gyldighedsperiode, forudsat at dette sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder dem, der er omhandlet i stk. 2, litra c).

5.  Medlemsstater, som gør brug af valgmulighederne i denne artikel, meddeler Kommissionen, hvordan disse anvendes.
6.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger til en ensartet anvendelse af denne artikels stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, samt foranstaltninger vedrørende de meddelelser, medlemsstaterne skal afgive i henhold til denne artikel.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 243
Forslag til forordning
Artikel 105
Artikel 105

udgår
Kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren

1.  Kontrakter om levering af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller til en virksomhed, der indsamler råmælk, jf. artikel 104, stk. 1, andet afsnit, kan forhandles af en producentorganisation for mælk og mejeriprodukter, som er anerkendt i henhold til artikel 106, på vegne af de tilsluttede landbrugere for hele eller en del af deres fælles produktion.
2.  Producentorganisationens forhandlinger kan finde sted:
a) uanset om ejerskabet til den råmælk overgår fra landbrugerne til producentorganisationen
b) uanset om den forhandlede pris er den samme for alle de tilsluttede landbrugeres eller kun nogle af de tilsluttede landbrugeres fælles produktion
c) forudsat den samlede mængde råmælk, der er omfattet af en bestemt producentorganisations forhandlinger, ikke overstiger:
i) 3,5 % af den samlede EU-produktion, og
ii) 33 % af den samlede nationale produktion i en bestemt medlemsstat, der er omfattet af denne producentorganisations forhandlinger, og
iii) 33 % af den samlede nationale produktion i alle de medlemsstater, der er omfattet af denne producentorganisations forhandlinger
d) forudsat at de pågældende landbrugere ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation, som også forhandler sådanne kontrakter på deres vegne og
e) forudsat at producentorganisationen underretter myndighederne i den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor den har sit virke.
3.  I denne artikel omfatter henvisninger til producentorganisationer også sammenslutninger af sådanne producentorganisationer. For at sikre at disse sammenslutninger kan overvåges på behørig vis, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende betingelserne for anerkendelse af sådanne sammenslutninger
4. Uanset stk. 2, litra c), nr. ii) og iii), kan den konkurrencemyndighed, der henvises til i andet afsnit, selv om tærsklen på 33 % ikke overskrides, i individuelle tilfælde træffe afgørelse om, at producentorganisationen ikke må føre forhandlinger, hvis myndigheden finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrencen begrænses, eller for at undgå alvorligt at skade SMV'er, der forarbejder råmælk på dens område.
Den afgørelse, der henvises til i første afsnit, træffes af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1/2003 i forbindelse med forhandlinger om produktionen i mere end én medlemsstat. I andre tilfælde træffes den af den nationale konkurrencemyndighed i den medlemsstat, hvis produktion er omfattet af forhandlingerne.

De afgørelser, der er omhandlet i første og andet afsnit, anvendes først fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

5.  I denne artikel forstås ved:
a) den myndighed, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1/2003
b) mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
Ændringsforslag 244
Forslag til forordning
Artikel 105 a (ny)
Artikel 105a

Kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren

1.  En producentorganisation i mælke- og mejerisektoren, som er anerkendt i henhold til artikel 106 og 106a, kan på vegne af dens landbrugermedlemmer for så vidt angår hele eller en del af deres fælles produktion føre forhandlinger om kontrakter om levering af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller til en virksomhed, der indsamler råmælk, som defineret i artikel 104a, stk. 1, andet afsnit.
2.  Producentorganisationens forhandlinger kan finde sted:
a) uanset om ejerskabet til råmælken overgår fra landbrugerne til producentorganisationen
b) uanset om den forhandlede pris er den samme for alle de tilsluttede landbrugeres eller kun nogle af de tilsluttede landbrugeres fælles produktion
c) forudsat at det for en bestemt producentorganisation gælder:
i) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, ikke overstiger 3,5 % af den samlede EU-produktion, og
ii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som produceres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat, og
iii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som leveres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat
d) forudsat at de pågældende landbrugere ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation, som også forhandler sådanne kontrakter på deres vegne. Medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor landbrugerne råder over to forskellige produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder
e) såfremt råmælken ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der følger af landbrugerens medlemskab af et kooperativ i henhold til bestemmelserne i kooperativets vedtægter eller til de regler eller afgørelser, der fastlagt i eller truffet i medfør af disse vedtægter, og
f) forudsat at producentorganisationen underretter de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, hvor den har sit virke, om den mængde råmælk, der er omfattet af sådanne forhandlinger.
3. Uanset betingelserne i stk. 2, litra c), nr. ii) og iii), kan en producentorganisation føre forhandlinger i henhold til stk. 1, såfremt denne producentorganisations mængde råmælk, som er genstand for forhandlingerne, og som produceres eller leveres i en medlemsstat med en samlet årlig råmælkeproduktion på under 500 000 t, ikke overstiger 45 % af den samlede nationale produktion i den pågældende medlemsstat.
4.  I denne artikel omfatter henvisninger til producentorganisationer også sammenslutninger af sådanne producentorganisationer.
5.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra c), og stk. 3 offentliggør Kommissionen på en måde, som den finder hensigtsmæssig, produktionsmængderne af råmælk i Unionen og medlemsstaterne ved anvendelse af de mest aktuelle tilgængelige oplysninger.
6. Uanset stk. 2, litra c), og stk. 3 kan den nationale konkurrencemyndighed, der henvises til i dette stykkes andet afsnit, selv i tilfælde, hvor de deri fastsatte tærskler ikke overskrides, beslutte i individuelle tilfælde, at producentorganisationens forhandling enten skal begynde forfra eller slet ikke bør finde sted, hvis myndigheden finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrence udelukkes, eller for at undgå en alvorlig negativ påvirkning af SMV'er, der forarbejder råmælk, på dens område.
For forhandlinger, der omfatter mere end én medlemsstat, træffes den beslutning, der henvises til i første afsnit, af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt, som vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3. I andre tilfælde træffes denne afgørelse af den nationale konkurrencemyndighed i den medlemsstat, som forhandlingerne vedrører.

De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, anvendes først fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

7.  I denne artikel forstås ved:
a) en »national konkurrencemyndighed«: den myndighed, der henvises til i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003
b) »SMV«: mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.
8.  De medlemsstater, hvori der foregår forhandlinger i henhold til denne artikel, giver Kommissionen meddelelse om anvendelsen af stk. 2, litra f), og stk. 6.
9.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at fastsætte supplerende regler om beregningen af mængden af råmælk, der er omhandlet i stk. 2 og 3.
10.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage alle nødvendige bestemmelser vedrørende den underretning, der er omhandlet i stk. 2, litra b) i denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 245
Forslag til forordning
Artikel 105 b (ny)
Artikel 105b

Regulering af udbuddet af ost med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

1.  På anmodning af en producentorganisation, som er anerkendt i henhold til artikel 106 og 106a, en brancheorganisation, som er anerkendt i henhold til artikel 108, stk. 1, og 108a, eller en sammenslutning af erhvervsdrivende, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006, kan medlemsstaterne i en begrænset periode fastlægge bindende regler til regulering af udbuddet af ost, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller af en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 510/2006.
2. Reglerne i stk. 1 skal overholde de betingelser, der er fastsat i stk. 4, og skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 510/2006. En sådan aftale skal være indgået mellem mindst to tredjedele af mælkeproducenterne eller deres repræsentanter, der skal repræsentere mindst to tredjedele af den råmælk, der anvendes til produktion af den ost, der er omhandlet i stk. 1, og, hvis det er relevant, mindst to tredjedele af producenterne af den pågældende ost, der skal repræsentere mindst to tredjedele af produktionen af den pågældende ost i det geografiske område, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 510/2006.
3.  For så vidt angår ost med en beskyttet geografisk betegnelse, jf. stk. 1, skal det geografiske område, som råmælken stammer fra i henhold til varespecifikationen for osten, være det samme som det geografiske område for den pågældende ost, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 510/2006.
4.  De regler, der er omhandlet i stk. 1,
a) må kun omfatte regulering af udbuddet af det pågældende produkt og skal have til formål at tilpasse udbuddet af osten til efterspørgslen
b) må kun gælde for det pågældende produkt
c) må højst være bindende i tre år og kan efter denne periode forlænges efter en ny anmodning, jf. stk. 1
d) må ikke være til skade for handelen med andre produkter end dem, der er omfattet af reglerne i stk. 1
e) må ikke vedrøre transaktioner, der foretages efter den første markedsføring af den pågældende ost
f) må ikke tillade fastsættelse af priser, end ikke vejledende eller anbefalede priser
g) må ikke medføre, at en alt for stor del af det pågældende produkt bliver utilgængelig, der ellers ville være tilgængelig
h) må ikke medføre forskelsbehandling, udgøre en hindring for nye markedsaktører eller føre til skadelige virkninger for små producenter
i) skal bidrage til at bevare kvaliteten og/eller udviklingen af det pågældende produkt
j) må ikke berøre artikel 105a.
5.  De regler, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.
6.  Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, og ophæver reglerne i stk. 1, hvis de kompetente nationale myndigheder har konstateret, at betingelserne ikke er opfyldt.
7.  Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om de regler, som de har vedtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen underretter medlemsstaterne om enhver meddelelse om sådanne regler.
8.  Kommissionen kan til enhver tid vedtage gennemførelsesretsakter, der kræver, at en medlemsstat ophæver de regler, som den har fastsat i henhold til stk. 1, hvis Kommissionen finder, at reglerne ikke opfylder betingelserne i stk. 4, hindrer eller forvrider konkurrencen på en væsentlig del af det indre marked eller bringer den frie samhandel eller opfyldelsen af formålet i artikel 39 i TEUF i fare.
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 246
Forslag til forordning
Artikel 106
Artikel 106

Artikel 106

Producentorganisationer

Producentorganisationer

Medlemsstaterne anerkender efter anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne anerkender efter anmodning producentorganisationer,

a) der består af producenter fra de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2
a) der består af og kontrolleres af landbrugere fra de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2
b) der er oprettet på initiativ af producenterne
b) der er oprettet på initiativ af landbrugere
c) der forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af følgende formål:
c) der forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af de formål, der er anført i numrene i), ii) eller iii), og kan omfatte et eller flere af følgende øvrige formål:
i) at sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde
i) at sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde
ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion
ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion, navnlig gennem direkte salg
iii) at optimere produktionsomkostningerne og stabilisere producentpriserne
iii) at optimere produktionsomkostningerne og stabilisere producentpriserne, navnlig med hensyn til kompensation for investeringsomkostninger i områder som miljø og dyrevelfærd, og at sikre rimelige priser for forbrugerne
iv) at forske i bæredygtige produktionsmetoder og bæredygtig markedsudvikling
iv) at forske i og udvikle initiativer inden for bæredygtige produktionsmetoder, innovativ praksis, økonomisk konkurrenceevne og markedsudvikling
v) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder
v) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder og forsvarlig dyrevelfærdspraksis og -teknikker
va) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af produktionsnormer, forbedring af produktkvalitet og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller med et nationalt kvalitetsmærke
vb) at indføre strengere produktionsregler end dem, der er fastsat på EU-plan og nationalt plan
vi) at forvalte biprodukter og især affald med henblik på beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskaber samt at bevare eller fremme den biologiske mangfoldighed og
vi) at forvalte biprodukter og især affald med henblik på beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskaber samt at bevare eller fremme den biologiske mangfoldighed
vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af naturressourcer og afbødning af klimaÆndringsforslager
vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af naturressourcer og afbødning af klimaÆndringsforslager
viia) at udvikle initiativer inden for salgsfremstød og markedsføring
viib) at forvalte de gensidige fonde i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
viic) at gennemføre instrumenter til kriseforebyggelse og -styring, navnlig gennem privat oplagring, behandling, reklame, salgsfremme og som en sidste udvej gennem tilbagetrækning fra markedet
viid) at yde nødvendig teknisk bistand til anvendelse af terminsmarkeder og sikringsordninger
viie) på egne vegne eller hvor det er relevant på vegne af medlemmerne at forhandle indkøbsaftaler med operatørerne i opstrømssektorerne
viif) på egne vegne eller, hvor det er relevant, på vegne af medlemmerne at forhandle kontrakter med operatørerne i nedstrømssektorerne om leveringen af landbrugsprodukter og fødevarer
d) der ikke indtager en dominerende stilling på et bestemt marked, medmindre det er nødvendigt for at nå målene i traktatens artikel 39.
da) der markedsfører produkter, der ikke er omfattet af KN-kode ex 2208 i bilag I til traktaten, forudsat, at andelen af solgte produkter, som ikke er omfattet af bilag I, ikke overstiger 49 % af den samlede markedsførte mængde, uden at dette indebærer, at anerkendelsen af producentorganisationen i den anerkendte landbrugssektor går tabt.
Ændringsforslag 247
Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)
Artikel 106a

Producentorganisationernes vedtægter

1.  Producentorganisationens vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede producenter til:
a) at følge de regler, producentorganisationen har vedtaget for indberetning af produktionsdata og for produktion, afsætning og miljøbeskyttelse
b) kun at være medlem af én producentorganisation for en given bedrift, medmindre den pågældende medlemsstat har fastsat en undtagelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor de tilsluttede producenter ejer to forskellige produktionsenheder i forskellige geografiske områder
c) at give producentorganisationen de oplysninger, den ønsker til statistiske formål, og som bl.a. kan vedrøre areal, produktion, udbytte og direkte salg
2.  Producentorganisationens vedtægter indeholder bestemmelser om:
a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse og Ændringsforslag af reglerne i stk. 1
b) at medlemmerne skal erlægge de finansielle bidrag, der er nødvendige til at finansiere producentorganisationen
c) regler, der sikrer, at medlemmerne kan føre demokratisk kontrol med producentorganisationen og dens beslutninger
d) sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. manglende betaling af finansielle bidrag, som for overtrædelse af producentorganisationens regler
e) regler for optagelse af nye medlemmer og navnlig minimumsperioden for medlemskab, som ikke må være på under et år
f) de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at organisationen kan fungere.
3.  Producentorganisationer anses for at handle i deres medlemmers navn og på deres vegne i økonomiske anliggender inden for deres referenceperiode, uanset om ejerskabet til de pågældende produkter er blevet overført fra producenterne til producentorganisationerne eller ej.
Ændringsforslag 248
Forslag til forordning
Artikel 106 b (ny)
Artikel 106b

Anerkendelse af producentorganisationer

1.  Medlemsstaterne anerkender som producentorganisationer alle juridiske enheder eller klart definerede dele af juridiske enheder, der ansøger om en sådan anerkendelse, såfremt de:
a) opfylder kravene i artikel 106, stk. 1, litra b) og c)
b) i det område, hvor de udøver deres virksomhed, har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde af salgbar produktion, som fastlægges af den berørte medlemsstat
c) forelægger tilstrækkelig garanti for, at de kan udføre deres aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til deres medlemmer samt til koncentration af udbuddet
d) har vedtægter, der opfylder litra a), b) og c) i nærværende stykke.
2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at producentorganisationer, der har opnået anerkendelse efter national ret inden den 1. januar 2014, og som opfylder betingelserne i stk. 1 i nærværende artikel, skal betragtes som anerkendte producentorganisationer i henhold til artikel 106.
3.  Producentorganisationer, der har opnået anerkendelse efter national ret inden den 1. januar 2014, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 1, i denne artikel, kan fortsætte deres virksomhed i overensstemmelse med national ret frem til 1. januar 2015.
4.  Medlemsstaterne:
a) træffer beslutning om, hvorvidt en producentorganisation skal anerkendes, senest fire måneder efter, at der er indgivet ansøgning med al den relevante dokumentation; ansøgningen skal indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedkvarter
b) fører med jævne mellemrum, som de selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte producentorganisationer overholder bestemmelserne i nærværende kapitel
c) pålægger i tilfælde af en manglende overholdelse eller uregelmæssigheder i gennemførelsen af foranstaltningerne, der er omhandlet i dette kapitel, de pågældende organisationer og sammenslutninger de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter, om anerkendelsen om nødvendigt skal tilbagekaldes
d) underretter de Kommissionen én gang om året og senest den 31. marts om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår.
Ændringsforslag 249
Forslag til forordning
Artikel 106 c (ny)
Artikel 106c

Udlicitering

Medlemsstaterne kan tillade en anerkendt producentorganisation eller en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer at udlicitere enhver af dens aktiviteter, herunder til datterselskaber, forudsat at den over for den pågældende medlemsstat på fyldestgørende vis dokumenterer, at dette er en hensigtsmæssig måde at nå den pågældende producentorganisations eller sammenslutnings mål på, og forudsat at producentorganisationer eller sammenslutningen af producentorganisationer forbliver ansvarlig for at sikre udførelsen af de udliciterede aktiviteter og for den overordnede kontrol med forvaltningen og for tilsyn med kontrakten vedrørende udlicitering af aktiviteterne. Organisationen eller foreningen har navnlig beføjelse til at udstede bindende instrukser til den part, som den har udliciteret aktiviteter til, vedrørende de udliciterede aktiviteter.

Ændringsforslag 250
Forslag til forordning
Artikel 107
Artikel 107

Artikel 107

Sammenslutninger af producentorganisationer

Sammenslutninger af producentorganisationer

Medlemsstaterne anerkender på anmodning sammenslutninger af producentorganisationer inden for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der er oprettet på initiativ af anerkendte producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan anerkende sammenslutninger af producentorganisationer inden for en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der er oprettet på initiativ af anerkendte producentorganisationer.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 114 må sammenslutninger af producentorganisationer udøve samme aktiviteter eller funktioner som en producentorganisation.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 114 må sammenslutninger af producentorganisationer udøve samme aktiviteter eller funktioner som en producentorganisation.

Ændringsforslag 251
Forslag til forordning
Artikel 108
Artikel 108

Artikel 108

Brancheorganisationer

Brancheorganisationer

1.  Medlemsstaterne anerkender på anmodning brancheorganisationer inden for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:
1.  Medlemsstaterne kan anerkende brancheorganisationer inden for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, som har opnået formel anerkendelse, og:
a) der består af repræsentanter for økonomiske aktiviteter, der er knyttet til produktion af og/eller handel med og/eller forarbejdning af produkter inden for én eller flere sektorer
a) der består af repræsentanter for økonomiske aktiviteter, der er knyttet til produktion og til mindst ét af følgende led i forsyningskæden: forarbejdning eller markedsføring, herunder distribution, af produkter inden for én eller flere sektorer
b) der er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de organisationer eller sammenslutninger, som de er sammensat af
b) der er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de organisationer eller sammenslutninger, som de er sammensat af
ba) der vedrører produkter eller produktgrupper, der ikke er omfattet af en tidligere anerkendt brancheorganisation
c) der forfølger et bestemt mål, som har mindst ét af følgende formål:
c) der forfølger et bestemt mål under hensyntagen til medlemmernes og forbrugernes interesser, og som især har ét af følgende formål:
i) forbedring af kendskabet til produktionen og markedet og gennemsigtigheden i produktionen og på markedet, f.eks. ved at offentliggøre statistiske data om priser, mængder og varigheden af tidligere indgåede kontrakter og ved at fremskaffe analyser af den mulige fremtidige markedsudvikling på regionalt eller nationalt plan
i) forbedring af kendskabet til produktionen og markedet og gennemsigtigheden i produktionen og på markedet, f.eks. ved at offentliggøre statistiske data om produktionsomkostninger, priser, om relevant ledsaget af prisindikatorer, mængder og varigheden af tidligere indgåede kontrakter og ved at fremskaffe analyser af den mulige fremtidige markedsudvikling på regionalt, nationalt eller internationalt plan
ia) forbedring af den forventede viden om produktionspotentialet og fastlæggelsen af markedsprisen
ii) medvirken til bedre koordinering af den måde, produkter bringes i omsætning på, bl.a. ved markedsforskning og markedsundersøgelser
ii) medvirken til bedre koordinering af den måde, produkter bringes i omsætning på, bl.a. ved markedsforskning og markedsundersøgelser
iia) undersøgelse af mulige eksportmarkeder
iii) udarbejdelse af standardkontrakter, der er forenelige med EU-reglerne
iii) uden at det berører bestemmelserne i artikel 104a og 113a, udarbejdelse af standardkontrakter, der er forenelige med EU-reglerne, vedrørende salg af landbrugsprodukter til købere og/eller levering af forarbejdede produkter til distributører eller detailhandlere under hensyntagen til behovet for at opnå retfærdige konkurrenceforhold og undgå markedsforvridning
iv) bedre udnyttelse af produkternes potentiale
iv) bedre udnyttelse af produkternes potentiale, herunder af produkternes muligheder, og udvikling af initiativer til at styrke den økonomiske konkurrenceevne og innovation
v) tilvejebringelse af informationer og gennemførelse af forskning for at rationalisere, forbedre og omlægge produktion til produkter, som er bedre tilpasset markedets behov og forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet, herunder de særlige karakteristika ved produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse
v) tilvejebringelse af informationer og gennemførelse af forskning for at nyskabe, rationalisere, forbedre og omlægge produktion og i påkommende tilfælde forarbejdning og/eller afsætning til produkter, som er bedre tilpasset markedets behov og forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet, herunder de særlige karakteristika ved produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse
vi) forskning i metoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af veterinærlægemidler og plantebeskyttelsesmidler og andre rå- og hjælpestoffer, samtidig med at produktkvaliteten sikres, og jorden og vandet beskyttes
vi) begrænsning af anvendelsen af veterinærlægemidler og plantebeskyttelsesmidler, bedre forvaltning af andre rå- og hjælpestoffer, samtidig med at produktkvaliteten sikres, og jorden og vandet beskyttes, fødevarernes sundhedssikkerhed styrkes, navnlig gennem produkternes sporbarhed, og dyrenes sundhed og velfærd forbedres
vii) udvikling af metoder og instrumenter til forbedring af produktkvaliteten i alle produktions- og afsætningsled
vii) udvikling af metoder og instrumenter til forbedring af produktkvaliteten i alle produktions- og i påkommende tilfælde forarbejdnings- og/eller afsætningsled
viia) fastlæggelse af minimumskvaliteter og -standarder for emballering og præsentation
viii) udnyttelse af potentialet for økologisk landbrug og beskyttelse og fremme af et sådant landbrug samt oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser
viii) træffe enhver foranstaltning for at forsvare, beskytte og fremme økologisk landbrug og oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser
ix) fremme og gennemførelse af forskning i integreret, bæredygtig produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder
ix) fremme og gennemførelse af forskning i integreret, bæredygtig produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder
x) tilskyndelse til sundt forbrug af produkter og oplysning om de skadelige virkninger af farlige forbrugsmønstre
x) tilskyndelse til moderat og ansvarligt forbrug af produkter på det indre marked og/eller oplysning om de skadelige virkninger af farlige forbrugsmønstre
xa) fremme af forbruget og/eller levering af oplysninger om produkter på det indre og ydre marked
xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig i tredjelande.
xia) gennemførelse af fælles foranstaltninger til forebyggelse og forvaltning af sundheds- og miljørisici ved plantebeskyttelsesprodukter for så vidt angår den usikkerhed, der er forbundet med produktion og hvis relevant forarbejdning og/eller markedsføring og/eller distribution af landbrugsprodukter og fødevarer
xib) bidrage til forvaltningen af biprodukter og mindskelsen og forvaltningen af affald.
2.  Hvad angår erhvervsorganisationer i olivenolie- og spiseolivensektoren og tobakssektoren kan det bestemte mål omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte mindst ét af følgende formål:
2.  Hvad angår erhvervsorganisationer i olivenolie- og spiseolivensektoren og tobakssektoren kan det bestemte mål omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte mindst ét af følgende formål:
a) koncentration og koordinering af udbuddet og afsætningen af medlemmernes produkter
a) koncentration og koordinering af udbuddet og afsætningen af medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen og forarbejdningen til markedets behov og produktforbedring
b) tilpasning i fællesskab af produktionen og forarbejdningen til markedets behov og produktforbedring
c) fremme af rationalisering og forbedring af produktionen og forarbejdningen.
c) fremme af rationalisering og forbedring af produktionen og forarbejdningen.
Ændringsforslag 252
Forslag til forordning
Artikel 108 a (ny)
Artikel 108a

Anerkendelse af brancheorganisationer

1.  Medlemsstaterne anerkender de brancheorganisationer, som ansøger herom, såfremt de:
a) opfylder kravene i artikel 108
b) udøver deres aktiviteter i en eller flere regioner på det pågældende område
c) tegner sig for en betydelig andel af de økonomiske aktiviteter i artikel 108, stk. 1, litra a)
d) ikke selv udfører produktions-, forarbejdnings- og/eller afsætningsaktiviteterne, dog med forbehold for tilfældene som anført i artikel 108, stk. 2.
2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at brancheorganisationer, der har opnået anerkendelse efter national ret inden den 1. januar 2014, og som opfylder betingelserne i stk. 1, skal betragtes som anerkendte brancheorganisationer i henhold til artikel 108.
3.  Brancheorganisationer, der har opnået anerkendelse efter national ret inden den 1. januar 2014, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 1 i denne artikel, kan fortsætte deres virksomhed i overensstemmelse med national ret frem til 1. januar 2015.
4.  Når medlemsstaterne anerkender en brancheorganisation i medfør af stk. 1 og/eller stk. 2:
a) træffer de beslutning om anerkendelse senest fire måneder efter indgivelsen af ansøgningen med samtlige relevante støttedokumenter; ansøgningen skal indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedkvarter,
b) foretager de med bestemte mellemrum, som de selv fastsætter, kontrol for at sikre, at de anerkendte brancheorganisationer opfylder betingelserne for anerkendelse
c) pålægger de i tilfælde af manglende opfyldelse eller uregelmæssigheder i gennemførelsen af foranstaltningerne, der er omhandlet i nærværende forordning, de pågældende organisationer de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter, om anerkendelsen om nødvendigt skal tilbagekaldes
d) tilbagekalder de anerkendelsen, hvis kravene og betingelserne i denne artikel vedrørende anerkendelse ikke længere er opfyldt
e) underretter de én gang om året senest den 31. marts Kommissionen om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår.
Ændringsforslag 253
Forslag til forordning
Artikel 109
Artikel 109

udgår
Erhvervsorganisationer

I denne forordning forstås ved »erhvervsorganisationer i olivenolie- og spiseolivensektoren« anerkendte producentorganisationer, anerkendte brancheorganisationer eller anerkendte organisationer for andre erhvervsdrivende eller sammenslutninger heraf.

Ændringsforslag 254
Forslag til forordning
Artikel 109 a (ny)
Artikel 109a

Sammenslutningers rolle

1.  For at forbedre og stabilisere funktionen af markedet for produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til forordning (EF) nr. XXXXXXX om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter kan medlemsstaternes producenter fastsætte markedsføringsbestemmelser vedrørende udbudsregulering, navnlig inden for gennemførelsen af beslutninger truffet af sammenslutningerne, som fastsat i artikel 42 i forordning (EF) nr. XXXXXXX om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter.
2.  Disse bestemmelser skal stå i forhold til det forfulgte mål og:
a) må kun omfatte regulering af udbuddet og skal have til formål at afpasse udbuddet af produktet efter efterspørgslen
b) kan ikke gøres obligatoriske for mere end en femårig markedsføringsperiode, som kan fornys
c) må ikke vedrøre transaktioner, efter at det pågældende produkt er bragt i omsætning første gang
d) må ikke tillade prisfastsættelse, herunder som vejledende pris eller anbefaling
e) må ikke medføre, at en alt for stor del af det pågældende produkt bliver utilgængelig, der ellers ville være tilgængelig
f) må ikke have som følge, at en aktør forhindres i at påbegynde produktionen af det pågældende produkt.
3. Bestemmelserne i stk. 1 videreformidles til operatørerne gennem offentliggørelse som helhed i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.
4.  De beslutninger og foranstaltninger, der i henhold til bestemmelserne i denne artikel træffes af medlemsstaterne i løbet af år n, meddeles Kommissionen senest den 1. marts i år n+1.
5.  Kommissionen kan opfordre en medlemsstat til at trække sin afgørelse tilbage, hvis Kommissionen finder, at denne hindrer konkurrencen på en afgørende del af det indre marked, kompromitterer den fri bevægelighed af varer eller ikke er i overensstemmelse med målene i traktatens artikel 39.
Ændringsforslag 255
Forslag til forordning
Artikel 110
Artikel 110

Artikel 110

Udvidelse af regler

Udvidelse af regler

1.  Hvis en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation, der udøver sin virksomhed i et eller flere bestemte økonomiske områder i en medlemsstat, anses for at være repræsentativ for produktionen, forarbejdningen af eller handelen med et givet produkt, kan den pågældende medlemsstat efter anmodning fra den pågældende organisation gøre nogle af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som der er opnået enighed om inden for organisationen, bindende for andre erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i det eller de pågældende økonomiske områder, uanset om de er selvstændige eller sammenslutninger og ikke er medlem af organisationen eller sammenslutningen.
1.  Hvis en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation, der udøver sin virksomhed i et eller flere bestemte økonomiske områder i en medlemsstat, anses for at være repræsentativ for produktionen, forarbejdningen af eller handelen med et givet produkt, kan den pågældende medlemsstat efter anmodning fra den pågældende organisation gøre nogle af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som der er opnået enighed om inden for organisationen, bindende for andre erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i det eller de pågældende økonomiske områder, uanset om de er selvstændige eller sammenslutninger og ikke er medlem af organisationen eller sammenslutningen.
2.  Ved »økonomisk område« forstås et geografisk område, der omfatter dyrkningsområder, som grænser op til eller ligger nær ved hinanden, og som har ensartede produktions- og afsætningsvilkår.
2.  Ved »økonomisk område« forstås et geografisk område, der omfatter dyrkningsområder, som grænser op til eller ligger nær ved hinanden, og som har ensartede produktions- og afsætningsvilkår.
3.  En organisation eller sammenslutning anses for at være repræsentativ, hvis den i det eller de pågældende økonomiske områder i en medlemsstat:
3.  En organisation eller sammenslutning anses for at være repræsentativ, hvis den i det eller de pågældende økonomiske områder i en medlemsstat:
a) tegner sig for følgende procentsats af produktionen eller forarbejdningen af eller handelen med det eller de pågældende produkter:
a) tegner sig for følgende procentsats af produktionen eller forarbejdningen af eller handelen med det eller de pågældende produkter:
i) ved producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren mindst 60 % eller
i) ved producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren mindst 60 % eller
ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og
ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og
b) tegner sig for, når der er tale om producentorganisationer, mere end 50 % af de pågældende producenter.
b) tegner sig for, når der er tale om producentorganisationer, mere end 50 % af de pågældende producenter, og
ba) tegner sig for, når der er tale om brancheorganisationer, en betydelig del af de økonomiske aktiviteter, der er omtalt i artikel 108, stk. 1, litra a), på betingelser, der er fastlagt af medlemsstaten.
Hvis ansøgningen om udvidelse af reglerne til flere erhvervsdrivende vedrører flere områder, skal brancheorganisationen eller sammenslutningen fremlægge bevis for en mindsterepræsentativitet for hver af de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, den repræsenterer, i hvert af de pågældende områder.

Hvis ansøgningen om udvidelse af reglerne til flere erhvervsdrivende vedrører flere områder, skal brancheorganisationen eller sammenslutningen fremlægge bevis for en mindsterepræsentativitet for hver af de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, den repræsenterer, i hvert af de pågældende områder.

4.  De regler, for hvilke der kan ansøges om udvidelse af reglernes anvendelsesområde til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 1, skal have et af følgende mål:
4.  De regler, for hvilke der kan ansøges om udvidelse af reglernes anvendelsesområde til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 1, skal omfatte en aktivitet, som overholder bestemmelserne i artikel 106, litra c), eller artikel 108, stk. 1, litra c).
a) indberetning af produktionsdata og markedsforhold
b) strengere produktionsregler end dem, der er fastsat i EU-reglerne og de nationale regler
c) udarbejdelse af standardkontrakter, som er i overensstemmelse med EU-reglerne
d) regler for afsætning
e) regler for miljøbeskyttelse
f) foranstaltninger til salgsfremme og bedre udnyttelse af produktionen
g) foranstaltninger til beskyttelse af økologisk landbrug, oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser
h) forsøg på at øge produkternes værdi, bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som ikke indebærer en risiko for folkesundheden
i) undersøgelser til forbedring af produktkvaliteten
j) søgning efter navnlig dyrkningsmetoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne og miljøet beskyttes
k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og -standarder for emballering og præsentation
l) brug af certificerede frø og kontrol af produkternes kvalitet.
Disse regler må ikke skade andre producenter i den pågældende medlemsstat eller i EU og må ikke have nogen af de virkninger, der er nævnt i artikel 145, stk. 4, eller på anden måde være uforenelige med gældende EU-regler og nationale regler.

Disse regler må ikke skade andre producenter i den pågældende medlemsstat eller i EU og må ikke have nogen af de virkninger, der er nævnt i artikel 145, stk. 4, eller på anden måde være uforenelige med gældende EU-regler og nationale regler.

4a.  Når der findes en anerkendt brancheorganisation for et eller flere produkter, udvider medlemsstaterne ikke de afgørelser og former for praksis, der er underlagt den pågældende brancheorganisation.
4b.  Udvidelsen af bestemmelserne som omtalt i stk. 1 skal som helhed videreformidles til operatørerne gennem offentliggørelse i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.
4c.  Medlemsstaterne oplyser Kommissionen på årligt plan og senest den 31. marts om enhver beslutning, der er truffet i henhold til denne artikel.
Ændringsforslag 256
Forslag til forordning
Artikel 111
Artikel 111

Artikel 111

Finansielle bidrag fra producenter, der ikke er medlemmer

Finansielle bidrag fra producenter, der ikke er medlemmer

Udvides reglerne for en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation i henhold til artikel 110, og er aktiviteterne, der er omfattet af disse regler, af generel økonomisk interesse for personer, hvis aktiviteter har forbindelse med de pågældende produkter, kan den medlemsstat, der har udstedt anerkendelsen, beslutte, at individuelle erhvervsdrivende eller sammenslutninger, som ikke er medlem af organisationen, men som drager fordel af disse aktiviteter, over for organisationen helt eller delvis skal udrede de finansielle bidrag, medlemmerne betaler, såfremt bidragene skal dække de udgifter, som er en direkte følge af varetagelsen af de pågældende aktiviteter.

Udvides reglerne for en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation i henhold til artikel 110, og er aktiviteterne, der er omfattet af disse regler, af generel økonomisk interesse for økonomiske operatører, hvis aktiviteter har forbindelse med de pågældende produkter, kan den medlemsstat, der har udstedt anerkendelsen, efter høring af de relevante parter beslutte, at individuelle økonomiske operatører eller sammenslutninger, som ikke er medlem af organisationen, men som drager fordel af disse aktiviteter, over for organisationen helt eller delvis skal udrede de finansielle bidrag, medlemmerne betaler, såfremt bidragene skal dække udgifter i forbindelse med varetagelsen af de pågældende aktiviteter.

Ændringsforslag 257
Forslag til forordning
Artikel 112
Artikel 112

Artikel 112

Foranstaltninger til fremme af tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

Foranstaltninger til fremme af tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

For at fremme initiativer i de organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 108, som kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød og træffe:

For at fremme initiativer i de organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 108, som kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om de sektorer, der er anført i artikel 1, stk. 2, og træffe:

a) foranstaltninger til forbedring af kvaliteten
a) foranstaltninger til forbedring af kvaliteten
b) foranstaltninger til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning
b) foranstaltninger til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning
c) foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingen
c) foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingen
d) foranstaltninger, der skal muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.
d) foranstaltninger, der skal muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.
Ændringsforslag 258
Forslag til forordning
Artikel 113
Artikel 113

Artikel 113

Afsætningsregler med sigte på at forbedre og stabilisere det fælles marked for vine

Afsætningsregler med sigte på at forbedre og stabilisere det fælles marked for vine

1.  For at det fælles marked for vine, inkl. de druer, den most og de vine, som vinene hidrører fra, kan fungere bedre og mere stabilt, kan producentmedlemsstaterne fastlægge afsætningsregler for at regulere udbuddet, især ved beslutninger truffet af de brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til artikel 108.
1.  For at det fælles marked for vine, inkl. de druer, den most og de vine, som vinene hidrører fra, kan fungere bedre og mere stabilt, kan producentmedlemsstaterne fastlægge afsætningsregler for at regulere udbuddet, især ved beslutninger truffet af de brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt forhold til formålet og må ikke:

De pågældende regler skal stå i rimeligt forhold til formålet og må ikke:

a) vedrøre transaktioner, der udføres efter den første markedsføring af det pågældende produkt
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter den første markedsføring af det pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke vejledende eller anbefalede priser
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige høst, der ellers er til rådighed
c) fastfryse for stor en del af den årlige høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse af de nationale attester og EU-attester, der er nødvendige for omsætning og markedsføring af vine, når den pågældende markedsføring er i overensstemmelse med ovennævnte regler.
d) give mulighed for at nægte udstedelse af de nationale attester og EU-attester, der er nødvendige for omsætning og markedsføring af vine, når den pågældende markedsføring er i overensstemmelse med ovennævnte regler.
1a.  De regler, der er nævnt i stk. 1, skal meddeles de erhvervsdrivende ved offentliggørelse i deres helhed i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.
1b.  Medlemsstaterne oplyser Kommissionen på årligt plan og senest den 31. marts om enhver beslutning, der er truffet i henhold til denne artikel.
Ændringsforslag 259
Forslag til forordning
Del II – Titel II – kapitel III – afdeling 3 a (nyt)
AFDELING 3a

SYSTEMER FOR KONTRAKTINDGÅELSE

Artikel 113a

Aftalemæssige forhold

1.  Med forbehold af artikel 104a og 105a om sektoren for mælk og mejeriprodukter og artikel 101 om sukkersektoren skal en kontrakt og/eller et kontrakttilbud opfylde kravene i stk. 2, hvis en medlemsstat beslutter, at enhver levering af landbrugsprodukter på statens område fra en sektor som anført i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, fra en producent til en forarbejdende instans eller distributør skal være genstand for en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller at de første købere skal udfærdige et skriftligt kontrakttilbud for levering af landbrugsprodukter fra producenterne.
Såfremt medlemsstaten beslutter, at en leverance af de pågældende produkter fra en producent til en køber skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal medlemsstaten samtidig beslutte, hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt, i tilfælde af at de pågældende produkter leveres gennem flere mellemled.

I det tilfælde, der er beskrevet i første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at kontrakter i de pågældende sektorer opfyldes, og indfører en mæglingsordning med henblik på de tilfælde, hvor der ikke kan indgås en sådan kontrakt efter fælles overenskomst, for at sikre et rimeligt aftaleforhold.

2.  Kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt skal:
a) indgås/afgives før leveringen
b) foreligge skriftligt og
c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, og som:
- er fast og fastlagt i kontrakten og/eller
- beregnes ved at kombinere forskellige faktorer, der er specificeret i kontrakten, herunder f.eks. markedsindikatorer, der afspejler Ændringsforslager i markedsbetingelserne, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af de leverede landbrugsprodukter
ii) mængden og kvaliteten af de pågældende produkter, der kan og/eller skal leveres, og timingen af sådanne leverancer
iii) kontraktens varighed, som enten kan være tidsbegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser
iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer
v) procedurer for indsamling eller levering af landbrugsprodukter, og
vi) bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt og/eller et tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, hvis de pågældende produkter leveres af en producent til en køber, som er i form af et kooperativ, hvor producenten er medlem, hvis kooperativets vedtægter eller regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i henhold til disse vedtægter indeholder bestemmelser, der har samme virkning som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) og c).
4.  Alle elementer i de kontrakter om levering af landbrugsprodukter, som landbrugere, virksomheder, der indsamler produkterne, virksomheder, der forarbejder produkterne, eller distributører, herunder de elementer, der henvises til i stk. 2, litra c), forhandles frit mellem parterne.
Uanset første afsnit gælder det, at

i) såfremt en medlemsstat beslutter at gøre skriftlige kontrakter om levering af landbrugsprodukter obligatoriske i henhold til denne artikels stk. 1, kan den fastsætte en mindste gyldighedsperiode, der kun gælder for skriftlige kontrakter mellem en producent og den første køber af landbrugsprodukterne. En sådan mindste gyldighedsperiode skal være mindst seks måneder og må ikke være til hinder for, at det indre marked kan fungere efter hensigten. og/eller
ii) såfremt en medlemsstat beslutter, at den første køber af landbrugsprodukterne skal afgive et skriftligt tilbud på en kontrakt med producenten i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en mindste gyldighedsperiode for kontrakten som fastsat i national ret til dette formål. En sådan mindste gyldighedsperiode skal være mindst seks måneder og må ikke være til hinder for, at det indre marked kan fungere efter hensigten.
Bestemmelserne i andet afsnit berører ikke producentens ret til at afvise en sådan mindste gyldighedsperiode, forudsat at dette sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder dem, der er omhandlet i stk. 2, litra c).

5.  Medlemsstater, som gør brug af valgmulighederne i denne artikel, meddeler Kommissionen, hvordan disse anvendes.
6.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger til en ensartet anvendelse af stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, samt foranstaltninger vedrørende de meddelelser, medlemsstaterne skal afgive i henhold til denne artikel.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 260
Forslag til forordning
Artikel 113 b (ny)
Artikel 113b

Kontraktforhandlinger

1.  En producentorganisation fra en af de sektorer, der er anført i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, som er anerkendt i henhold til artikel 106, kan på vegne af dens producentmedlemmer for så vidt angår hele eller en del af deres fælles produktion føre forhandlinger om kontrakter om levering af landbrugsprodukter fra en producent til en virksomhed, som forarbejder produkterne, en formidler eller en distributør.
2.  Producentorganisationens forhandlinger kan finde sted:
a) uanset om ejerskabet til de pågældende produkter overgår fra landbrugerne til producentorganisationen
b) uanset om den forhandlede pris er den samme som for den fælles produktion fra nogle af eller alle producentmedlemmerne eller ej
c) forudsat at de pågældende landbrugere ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation, som også forhandler sådanne kontrakter på deres vegne og medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor producenterne råder over to forskellige produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder
d) såfremt de pågældende produkter ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der følger af landbrugerens medlemskab af et kooperativ i henhold til bestemmelserne i kooperativets vedtægter eller til de regler eller afgørelser, der fastlagt i eller truffet i medfør af disse vedtægter, samt
e) såfremt producentorganisationen underretter de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor den har sit virke, om den mængde landbrugsprodukter, som er genstand for sådanne forhandlinger.
3.  I denne artikel omfatter henvisninger til producentorganisationer også sammenslutninger af sådanne producentorganisationer.
4.  For så vidt angår forhandlinger, der omfatter flere end én medlemsstat, træffes afgørelsen af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3. I andre tilfælde træffes denne afgørelse af den nationale konkurrencemyndighed i den medlemsstat, som forhandlingerne vedrører.
De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, anvendes først fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

Ændringsforslag 261
Forslag til forordning
Artikel 114
Artikel 114

Artikel 114

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer, erhvervsorganisationer i olivenolie- og spiseolivensektoren og brancheorganisationer har, for at disse organisationer kommer til at fungere så effektivt som muligt, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer vedrørende:

For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer og brancheorganisationer har, for at disse organisationer kommer til at fungere så effektivt som muligt uden at pålægge en unødig byrde, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer vedrørende:

-a) de specifikke bestemmelser, der finder anvendelse på en eller flere sektorer som anført i artikel 1, stk. 2, i nærværende forordning
a) de særlige mål, som sammenslutningerne og organisationerne kan, skal eller ikke skal forfølge, herunder undtagelserne omhandlet i artikel 106 til 109
a) de særlige mål, som sammenslutningerne og organisationerne kan, skal eller ikke skal forfølge og om relevant tilføje disse til bestemmelserne omhandlet i artikel 106 til 109
aa) horisontale henstillinger om brancheaftaler, der indgås af organisationerne, jf. artikel 108
b) vedtægter, anerkendelse, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, kravet i litra d), i artikel 106, som omhandler anerkendelse af producentorganisationer, om at en producentorganisation ikke må indtage en dominerende stilling på et bestemt marked, medmindre det er nødvendigt for at nå målene i traktatens artikel 39, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage, og sammenlægninger
b) vedtægter fra organisationerne, dog ikke producentorganisationerne, de specifikke betingelser gældende for vedtægterne fra producentorganisationer inden for visse sektorer, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter samt konsekvenserne af sammenlægninger
ba) betingelser for anerkendelse, tilbagetrækning og suspension af anerkendelse, konsekvenserne af anerkendelse, tilbagetrækning og suspension af anerkendelse samt krav til sådanne organisationer og sammenslutninger om at gennemføre afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af anerkendelseskriterierne
c) tværnationale organisationer og sammenslutninger, herunder de regler, der er omhandlet i denne artikels litra a) og b)
c) tværnationale organisationer og sammenslutninger, herunder de regler, der er omhandlet i denne artikels litra a), b) og ba)
ca) reglerne om fastlæggelse af og betingelser for den administrative bistand, som de relevante kompetente myndigheder skal yde i tilfælde af tværnationalt samarbejde
d) organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter
d) betingelserne for organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter
e) den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere
e) den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere
f) udvidelse af nogle af organisationens regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, jf. artikel 111, herunder en liste over strengere produktionsregler, der kan udvides i henhold til artikel 110, stk. 4, første afsnit, litra b), yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende, før de blev udvidet, personer eller organisationer, som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage.
f) udvidelse af nogle af organisationens regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, jf. artikel 111, yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende, før de blev udvidet, personer eller organisationer, som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen for en bestemt periode kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage
fa) de specifikke betingelser, der finder anvendelse på iværksættelsen af aftalemæssige systemer i sektorerne som anført i artikel 113a, stk. 1, herunder tærsklerne for de produktionsmængder, der kan gøres til genstand for kollektive forhandlinger
fb) betingelser for, hvornår anerkendte producenter kan indgå kollektive horisontale og vertikale aftaler med konkurrenter og partnere i fødekæden om at medregne omkostninger til investeringer i bæredygtig produktion i priserne.
Ændringsforslag 262
Forslag til forordning
Artikel 115
Artikel 115

Artikel 115

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende dette kapitel, navnlig procedurer og tekniske betingelser for gennemførelsen af foranstaltningerne i artikel 110 og 112. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende dette kapitel, navnlig foranstaltninger inden for:

a) iværksættelsen af betingelser for anerkendelse af producentorganisationer og brancheorganisationer som anført i artikel 106b og 108a
b) de meddelelser, medlemsstaterne giver Kommissionen i henhold til artikel 105a, stk. 8, artikel 105b, stk. 7, artikel 106b, stk. 4, litra d) og artikel 108a, stk. 4, litra e)
c) procedurerne vedrørende administrativ bistand i tilfælde af tværnationalt samarbejde
d) procedurer og tekniske betingelser for gennemførelsen af foranstaltningerne i artikel 110 og 112, navnlig gennemførelse af begrebet »økonomisk område« som omhandlet i artikel 110, stk. 2.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 263
Forslag til forordning
Artikel 116
Artikel 116

Artikel 116

Andre gennemførelsesbeføjelser

Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe individuelle afgørelser vedrørende:

1.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe individuelle afgørelser vedrørende:
a) anerkendelse af organisationer, der udøver virksomhed i flere medlemsstater, jf. de regler, der er vedtaget i henhold til artikel 114, litra c)
a) anerkendelse af, afslag på eller ophævelse af anerkendelse af organisationer, der udøver virksomhed i flere medlemsstater, jf. de regler, der er vedtaget i henhold til artikel 114, litra c)
b) afslag på eller ophævelse af brancheorganisationens anerkendelse, ophævelse af udvidelsen af reglerne eller obligatoriske bidrag, godkendelse af eller afgørelse om Ændringsforslagen af økonomiske områder, som medlemsstaterne i henhold til reglerne i artikel 114, litra f), har givet meddelelse om.
b) udvidelsen af reglerne eller obligatoriske bidrag fra de organisationer, der er anført i litra a), og ophævelsen heraf.
1a.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende dens beslutninger vedrørende godkendelse af eller afgørelse om Ændringsforslagen af økonomiske områder, som medlemsstaterne i henhold til reglerne i artikel 114, litra f), har givet meddelelse om.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 264
Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel III – afdeling 4 a (nyt)
ADELING 4a

GENNEMSIGTIGHED OG OPLYSNINGER OM MARKEDET

Artikel 116a

Europæisk instrument til overvågning af fødevarepriser

1.  For at oplyse de erhvervsdrivende og alle offentlige instanser om prisdannelse i fødevareforsyningskæden og lette konstateringen og registreringen af markedsudviklinger udarbejder Kommissionen jævnligt rapporter om aktiviteterne og resultaterne i forbindelse med de undersøgelser, der gennemføres af det europæiske instrument til overvågning af fødevarepriser, og fremlægger disse for Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggør resultaterne.
2. I henhold til stk. 1 og i tilknytning til aktiviteterne hos de nationale statistikinstitutter og de nationale prisobservatorier og uden at landbrugere pålægges yderligere byrder indsamler instrumentet navnlig de statistiske data og oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde analyser og undersøgelser vedrørende:
a) produktion og forsyning
b) mekanismerne for prisdannelse og så vidt muligt fortjenstmarginerne i løbet af forsyningskæden for fødevarer i Unionen og medlemsstaterne,
c) tendenserne for prisudvikling og så vidt muligt fortjenstmarginerne på alle niveauer af forsyningskæden for fødevarer i Unionen og medlemsstaterne og i alle landbrugs- og landbrugsfødevaresektorer, navnlig sektorerne for frugt og grøntsager, mælk og mejeriprodukter samt kød,
d) prognoserne for markedsudviklingen på kort og mellemlang sigt.
I henhold til nærværende stykke undersøger instrumentet navnlig eksporten og importen, råvarepriserne, de forbrugerbetalte priser, fortjenstmarginerne, produktionsomkostningerne, omkostningerne i forbindelse med forarbejdning og distribution på alle niveauer af forsyningskæden for fødevarer i Unionen og medlemsstaterne.

3.  De oplysninger, der er offentliggjort af det europæiske instrument til overvågning af fødevarepriser, skal behandles fortroligt. Kommissionen sikrer, at oplysningerne ikke kan bruges til at identificere individuelle aktører.
Ændringsforslag 265
Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Følgende produkter er underlagt et licenskrav: korn, ris, sukker, hør, hamp, frø, levende planter, olivenolie, frugter og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager, bananer, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, kød fra fjerkræ, æg, mælk og mejeriprodukter, vin, ethanol med landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag 350
Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Produkter, der importeres af Unionen, skal opfylde de samme krav vedrørende produktion og afsætning – navnlig hvad angår fødevaresikkerheds-, miljø-, arbejdsmarkeds- og dyrevelfærdsstandarder – som produkter, der er produceret i Unionen, og kan kun tildeles de relevante importlicenser, såfremt de opfylder disse betingelser.
Ændringsforslag 267
Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – indledning
1.  Under hensyn til udviklingen i handelen, på markederne, de pågældende markeders behov og om nødvendigt behovet for at overvåge importen og eksporten af de pågældende produkter tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i artikel 161 med henblik på at fastsætte:
1.  Under hensyn til behovet for at overvåge importen af produkter, behovet for forsvarlig markedsforvaltning og behovet for at reducere den administrative byrde tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i artikel 161 med henblik på at fastsætte:
Ændringsforslag 268
Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra a
a) en liste over de landbrugsprodukter, for hvilke der skal fremlægges import- eller eksportlicens
a) ændre og fuldstændiggøre en liste over de landbrugsprodukter, for hvilke der skal fremlægges import- eller eksportlicens
Ændringsforslag 269
Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 2 – indledning
2.  For at fastlægge de vigtigste elementer i licensordningen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 160 om:
2.  For at præcisere foranstaltningerne for licensordningen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 160 om:
Ændringsforslag 270
Forslag til forordning
Artikel 119 – indledning
Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige foranstaltninger vedrørende denne afdeling, herunder regler for:

Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige foranstaltninger vedrørende dette kapitel, herunder regler for:

Ændringsforslag 271
Forslag til forordning
Artikel 120 – afsnit 1 a (nyt)
Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 272
Forslag til forordning
Artikel 120 a (ny)
Artikel 120a

Importtold

Medmindre andet er bestemt i denne forordning, anvendes importtoldsatserne i den fælles toldtarif på de produkter, der er omhandlet i artikel 1.

Ændringsforslag 273
Forslag til forordning
Artikel 121 – overskrift
Gennemførelse af internationale aftaler

Gennemførelse af internationale og andre aftaler

Ændringsforslag 274
Forslag til forordning
Artikel 121
Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter foranstaltninger til at gennemføre internationale aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218 eller enhver anden retsakt vedtaget i henhold til artikel 43, stk. 2, i traktaten eller den Fælles Toldtarif om beregning af importtolden for landbrugsprodukter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter foranstaltninger til at gennemføre internationale aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218 eller den Fælles Toldtarif om metoden til beregning af importtolden for landbrugsprodukter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 275
Forslag til forordning
Artikel 121 a (ny)
Artikel 121a

Beregning af importtolden for korn

1.  Uanset artikel 121 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90, undtagen hybridmajs til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige den bundne toldsats som fastsat på grundlag af den kombinerede nomenklatur.
2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende beregningen af den i stk. 1 omhandlede importtold. Kommissionen foretager sådanne beregninger på grundlag af de repræsentative cif-importpriser for de produkter, der er anført i stk. 1, og disse priser fastsættes regelmæssigt.
3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 til fastsættelse af minimumskrav til blød hvede af høj kvalitet.
4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at præcisere følgende:
i) de prisnoteringer, der skal tages hensyn til
ii) muligheden for, hvor det er relevant i særskilte tilfælde, at give de erhvervsdrivende lejlighed til at kende den gældende toldsats inden de pågældende partiers ankomst.
5. De i stk. 2 og 4 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.
Ændringsforslag 276
Forslag til forordning
Artikel 121 b (ny)
Artikel 121b

Beregning af importtolden for afskallet ris

1.  Uanset artikel 121 fastsættes importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter senest 10 dage efter udgangen af den pågældende referenceperiode i henhold til punkt 1 i bilag VIIB.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter til fastsættelse af en ny sats, hvis beregningerne i henhold til bilaget medfører, at den skal ændres. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3. Indtil der er fastsat en ny gældende rate, finder den tidligere fastsatte afgift anvendelse.

2.  Ved beregningen af den import, der er omhandlet i punkt 1 i bilag VII, tages der hensyn til de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 i den tilsvarende referenceperiode, med undtagelse af de importlicenser for Basmati-ris, der er omhandlet i artikel 121c.
3.  Den årlige referencemængde fastsættes til 449 678 tons. Den delvise referencemængde svarer for hvert produktionsår til halvdelen af den årlige referencemængde.
Ændringsforslag 277
Forslag til forordning
Artikel 121 c (ny)
Artikel 121c

Beregning af importtolden for afskallet ris

Uanset artikel 121 kan der for sorter af afskallet Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 og 1006 20 98 og anført i bilag VIIc anvendes en nulimporttold. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af betingelserne for anvendelsen af en sådan nulimporttold. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 278
Forslag til forordning
Artikel 121 d (ny)
Artikel 121d

Beregning af importtolden for sleben ris

1.  Uanset artikel 121 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der senest 10 dage efter udgangen af den pågældende referenceperiode fastsætter importtolden for delvis sleben eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 i henhold til punkt 2 i bilag VIIb. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter til fastsættelse af en ny sats, hvis beregningerne i henhold til bilaget medfører, at den skal ændres. Indtil der er fastsat en ny gældende rate, finder den tidligere fastsatte afgift anvendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

2.  Ved beregningen af den import, der er omhandlet i punkt 2 i bilag VIIb, tages der hensyn til de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser for delvis sleben og sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 i den tilsvarende referenceperiode.
Ændringsforslag 279
Forslag til forordning
Artikel 121 e (ny)
Artikel 121e

Beregning af importtolden for brudris

Uanset artikel 121 fastsættes importtolden for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til 65 EUR/t.

Ændringsforslag 280
Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når den opgivne indgangspris for det pågældende parti er højere end den faste importværdi, forhøjet med en margin, som Kommissionen fastsætter, og som ikke må overstige den faste værdi med mere end 10 %, er det påkrævet at stille sikkerhed svarende til den importtold, der fastlægges på grundlag af den faste importværdi. Kommissionen beregner denne værdi for hver arbejdsdag i forhold til oprindelse, produkt og periode; værdien skal svare til det vægtede gennemsnit af de repræsentative priser for disse produkter på repræsentative importmarkeder i medlemsstaterne eller, i givet fald, på andre markeder, idet disse priser fratrækkes et samlet beløb på 5 EUR/100 kg og værditoldsatserne.
Den berørte part skal endvidere foreligge oplysninger om afsætnings- og transportvilkårene for produktet ved at forelægge kopier af de dokumenter, der attesterer levering mellem erhvervsdrivende og omkostningerne i tidsrummet mellem import og salg af produktet. I alle tilfælde skal dokumenterne indeholde en specificering af produktets sort eller handelstype i overensstemmelse med bestemmelserne om mærkning og præsentation i de gældende EF-afsætningsregler samt produkternes handelskategori og vægt.

Ændringsforslag 281
Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Toldværdien af importerede fordærvelige varer, for hvilke anvendelsen af toldsatserne i den fælles toldtarif er betinget af indgangsprisen for det importerede produktparti, kan fastlægges direkte i overensstemmelse med toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).
Ændringsforslag 282
Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 c (ny)
1c.  Indgangsprisen på et parti kan ligeledes i påkommende tilfælde fastsættes ved hjælp af en fast importværdi, som beregnes ud fra oprindelsen og produktet på grundlag af det vægtede gennemsnit af kurserne for de pågældende produkter på de repræsentative importmarkeder i medlemsstaterne eller i påkommende tilfælde på andre markeder.
Ændringsforslag 283
Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 2
2.  Ved anvendelsen af artikel 248 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks skal kontrol iværksat af toldmyndighederne til at fastlægge, om der skal stilles en sikkerhed, omfatte en kontrol af toldværdien mod enhedsprisen for de pågældende produkter omhandlet i toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).
udgår
Ændringsforslag 284
Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3
3.  For at sikre at ordningen bliver effektiv, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 til fastsættelse af, at kontrol udført af toldmyndighederne omhandlet i denne artikels stk. 2, i tillæg til eller som et alternativ til en kontrol af toldværdien mod enhedsprisen omfatter en kontrol af toldværdien mod en anden værdi.
udgår
Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter regler om beregning af andre værdier i første afsnit i nærværende stykke. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Ændringsforslag 285
Forslag til forordning
Artikel 123 – stk. 1
1.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge, hvilke produkter fra sektoren for korn, ris, sukker, frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager, oksekød, mælk og mejeriprodukter, svinekød, fåre- og gedekød, æg, fjerkrækød og bananer samt druesaft og druemost, der skal pålægges en tillægsimporttold efter toldsatsen i den fælles toldtarif for at afhjælpe eller undgå skadelige virkninger for EU-markedet, som importen af disse produkter kan forårsage, hvis:
1.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke produkter fra sektoren for korn, ris, sukker, frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager, oksekød, mælk og mejeriprodukter, svinekød, fåre- og gedekød, æg, fjerkrækød og bananer samt druesaft og druemost, der skal pålægges en tillægsimporttold efter toldsatsen i den fælles toldtarif for at afhjælpe eller undgå skadelige virkninger for EU-markedet, som importen af disse produkter kan forårsage, hvis:
Ændringsforslag 286
Forslag til forordning
Artikel 123 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at sikre, at importerede produkter opfylder Unionens kvalitets- og miljømæssige minimumsstandarder.
Ændringsforslag 287
Forslag til forordning
Artikel 124 – afsnit 1 a (nyt)
Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 288
Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 1
1.  De toldkontingenter for import af landbrugsprodukter, der overgår til fri omsætning i EU (eller dele deraf) eller toldkontingenter for import af landbrugsprodukter fra EU til tredjelande, der helt eller delvist forvaltes af EU, og følger af aftaler, som er indgået i henhold til traktatens artikel 218, eller af andre retsakter, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller forvaltes af Kommissionen ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i medfør af artikel 126 til 128.
1.  De toldkontingenter for import af landbrugsprodukter, der overgår til fri omsætning i EU eller toldkontingenter for import af landbrugsprodukter fra EU til tredjelande, der helt eller delvist forvaltes af EU, og følger af aftaler, som er indgået i henhold til traktatens artikel 218, eller af andre retsakter, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller forvaltes af Kommissionen ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i medfør af artikel 126 til 128.
Ændringsforslag 289
Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 3 – litra a
a) ved importkontingenter tage behørigt hensyn til EU-markedets forsyningsbehov og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked, eller
a) ved importkontingenter tage behørigt hensyn til EU-markedets forsyningsbehov, nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked, og at udvikle nye afsætningsmarkeder for produktionen af industriprodukter ved at sikre vished og kontinuitet i udbuddet til konkurrencedygtige verdensmarkedspriser, eller
Ændringsforslag 290
Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)
Artikel 125a

Særlige bestemmelser

For så vidt angår Spaniens importkontingent på 2 000 000 tons majs og 300 000 tons sorghum og Portugals importkontingent på 500 000 tons majs, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelse af importkontingentet og i givet fald offentlig oplagring af de mængder, som importeres af de pågældende medlemsstaters interventionsorganer, og for disse mængders afsætning på disse medlemsstaters markeder.

Ændringsforslag 291
Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 1 – litra a
a) fastsætte, hvilke betingelser og krav en erhvervsdrivende skal opfylde for at kunne indgive en ansøgning inden for rammerne af importkontingentet; der vil kunne kræves et minimum af erfaring med handel med tredjelande og ligestillede områder eller med forarbejdningsvirksomhed udtrykt som en minimumsmængde og minimumsperiode i en given markedssektor; betingelserne vil kunne omfatte særlige regler for at tage hensyn til behov og praksis inden for en bestemt sektor samt forarbejdningsindustriens sædvaner og behov
udgår
Ændringsforslag 292
Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1 – litra e
e) anvendelsen af licenser og om nødvendigt særlige regler for, hvilke betingelser der gælder navnlig for indgivelse af ansøgninger om importlicens og tildeling af tilladelser inden for rammerne af toldkontingentet
e) anvendelsen af licenser og om nødvendigt særlige regler for procedurer i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om importlicens og i forbindelse med tildeling af tilladelser inden for rammerne af toldkontingentet
Ændringsforslag 293
Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
ea) fastsætte, hvilke betingelser og krav en erhvervsdrivende skal opfylde i forbindelse med indgivelsen af en ansøgning inden for rammerne af importkontingentet; der vil kunne kræves et minimum af erfaring med handel med tredjelande og ligestillede områder eller med forarbejdningsvirksomhed udtrykt som en minimumsmængde og minimumsperiode i en given markedssektor; betingelserne vil kunne omfatte særlige regler for at tage hensyn til behov og praksis inden for en bestemt sektor samt forarbejdningsindustriens sædvaner og behov
Ændringsforslag 294
Forslag til forordning
Artikel 128 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)
Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 295
Forslag til forordning
Artikel 129 a (ny)
Artikel 129a

Import af humle

1.  Humleprodukter må kun importeres fra tredjelande, hvis deres kvalitetskendetegn mindst svarer til dem, som er fastsat for de samme produkter, der er høstet i Unionen eller fremstillet af sådanne produkter.
2.  Produkter, der ledsages af en attest udstedt af oprindelseslandets myndigheder og anerkendt som ligestillet med det certifikat, der er nævnt i artikel 59b, anses for at udvise de kendetegn, der er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel.
For humlepulver, lupulinberiget humlepulver, humleekstrakt og blandingsprodukter af humle kan attesten kun anerkendes som ligestillet med certifikatet, hvis alfasyreindholdet i disse produkter ikke er lavere end indholdet i den humle, de er fremstillet af.

3.  For at mindske den administrative byrde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at fastsætte betingelserne for, hvornår forpligtelserne vedrørende en ligestillingsattest og mærkning af emballage ikke finder anvendelse.
4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger regler vedrørende denne artikel, herunder regler om anerkendelse af ligestillingsattester og om kontrol med humleimporten. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 296
Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)
Artikel 130a

Import af råsukker til raffinering: eksklusiv 3-måneders periode for heltidsraffinaderier

1.  Indtil udgangen af produktionsåret 2019/2020 tildeles heltidsraffinaderier en eksklusiv importkapacitet på 2 500 000 t pr. produktionsår, udtrykt i hvidt sukker.
2.  Den eneste sukkerroeforarbejdningsvirksomhed, der var i funktion i 2005 i Portugal, betragtes som heltidsraffinaderi.
3.  Der udstedes kun importlicenser for sukker til raffinering til heltidsraffinaderier, hvis de pågældende mængder ikke overstiger de i stk. 1 omhandlede mængder. Licenserne kan kun overdrages mellem heltidsraffinaderier, og deres gyldighed udløber ved udgangen af det produktionsår, de er udstedt for.
Dette stykke gælder for de første tre måneder af hvert produktionsår.

4.  Det er nødvendigt at sikre, at det importerede sukker til raffinering raffineres i henhold til nærværende underafsnit, og derfor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at fastlægge:
a) definitioner for importordningernes virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en erhvervsdrivende skal opfylde for at kunne ansøge om importlicens, herunder at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nødvendige bestemmelser vedrørende de bilag og dokumenter, der skal fremlægges i forbindelse med de gældende krav og forpligtelser for importørerne, navnlig heltidsraffinaderier. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 297
Forslag til forordning
Artikel 130 b (ny)
Artikel 130b

Suspension af importtolden for sukker

I overensstemmelse med mekanismen i artikel 101da og indtil udgangen af produktionsåret 2019/2020 kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer anvendelsen af importtold helt eller delvist for visse mængder af nedenstående produkter med henblik på at sikre den nødvendige forsyning til det europæiske sukkermarked:

a) sukker henhørende under KN-kode 1701
b) isoglukose henhørende under KN-kode 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 298
Forslag til forordning
Artikel 133
Artikel 133

Artikel 133

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

1.  I det omfang det er nødvendigt for at muliggøre eksport på grundlag af noteringerne eller priserne på verdensmarkedet og inden for de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne i EU udlignes ved eksportrestitutioner for:
1.  I det omfang det er nødvendigt for at muliggøre eksport på grundlag af noteringerne eller priserne på verdensmarkedet, og hvis betingelserne på det indre marked henhører under anvendelsesområdet for artikel 154, stk. 1, og inden for de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218 og i henhold til artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne i EU, udlignes ved eksportrestitutioner for:
a) produkter fra følgende sektorer, der skal eksporteres i uforarbejdet stand
a) produkter fra følgende sektorer, der skal eksporteres i uforarbejdet stand
i) korn
i) korn
ii) ris
ii) ris
iii) sukker, for så vidt angår de produkter, der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i bilag I
iii) sukker, for så vidt angår de produkter, der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i bilag I
iv) oksekød
iv) oksekød
v) mælk og mejeriprodukter
v) mælk og mejeriprodukter
vi) svinekød
vi) svinekød
vii) æg
vii) æg
viii) fjerkrækød
viii) fjerkrækød
b) produkter nævnt i denne artikels litra a), punkt i) til iii), v) og vii), som eksporteres i form af forarbejdede varer i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og i form af produkter, der indeholder sukker nævnt i bilag I, del X, litra b).
b) produkter nævnt i denne artikels litra a), punkt i) til iii), v), vi) og vii), som eksporteres i form af forarbejdede varer i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter, herunder produkter, som eksporteres i form af produkter, der ikke er medtaget i traktatens bilag I, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 2010, og i form af produkter, der indeholder sukker nævnt i bilag I, del X, litra b).
2.  Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres i form af forarbejdede varer, må ikke være større end dem, der gælder for de samme produkter, når de eksporteres i uforarbejdet stand.
2.  Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres i form af forarbejdede varer, må ikke være større end dem, der gælder for de samme produkter, når de eksporteres i uforarbejdet stand.
2a.  Med forbehold af artikel 154, stk. 1, og artikel 159, er restitutionen for de produkter, der er omhandlet i stk. 1, 0 EUR.
3.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige foranstaltninger til anvendelse af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
3.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige foranstaltninger til anvendelse af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 299
Forslag til forordning
Artikel 135
Artikel 135

Artikel 135

Fastsættelse af eksportrestitutioner

Fastsættelse af eksportrestitutioner

1.  Eksportrestitutionerne skal være ens for hele EU. De kan differentieres efter destination, især når verdensmarkedssituationen, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, gør dette nødvendigt.
1.  Eksportrestitutionerne skal være ens for hele EU. De kan differentieres efter destination, især når verdensmarkedssituationen, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, gør dette nødvendigt.
2.  Foranstaltninger til fastsættelse af restitutioner træffes af Rådet i henhold til traktatens artikel 43, stk. 3.
2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter restitutioner for en begrænset periode. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Disse kan fastsættes ved licitation for korn, ris, sukker, mælk og mejeriprodukter.

2a.  Der tages hensyn til et eller flere af følgende aspekter, når der fastsættes restitutioner for et bestemt produkt:
a) den nuværende situation og den forventede fremtidige udvikling med hensyn til:
i) priser og disponible mængder af produktet på markedet i Unionen
ii) priserne for produktet på verdensmarkedet
b) målsætningerne for den fælles markedsordning, som er at sikre ligevægt og en naturlig udvikling i priserne og handelen på dette marked
c) behovet for at undgå forstyrrelser, som vil kunne medføre langvarig uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på markedet i Unionen
d) den påtænkte eksports økonomiske aspekter
e) de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218
f) behovet for at skabe ligevægt mellem anvendelsen af EU-basisprodukter i fremstillingen af forarbejdede produkter, der skal eksporteres til tredjelande, og anvendelsen af tredjelandsprodukter, som er indført under forædlingsordninger
g) de mest fordelagtige afsætnings- og transportomkostninger fra markedet i Unionen til havne i Unionen eller til andre eksportsteder sammen med forsendelsesomkostninger til bestemmelseslandene
h) efterspørgslen på markedet i Unionen
i) for så vidt angår svinekød, æg og fjerkrækød forskellen mellem priserne i Unionen og priserne på verdensmarkedet for den mængde foderkorn, der i Unionen er nødvendig for at fremstille produkterne i de pågældende sektorer.
Ændringsforslag 300
Forslag til forordning
Artikel 141
Artikel 141

Artikel 141

Andre gennemførelsesbeføjelser

Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte koefficienter til tilpasning af eksportrestitutionen i overensstemmelse med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori den fastsætter koefficienter til tilpasning af eksportrestitutionen i overensstemmelse med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 301
Forslag til forordning
Artikel 143
Artikel 143

Artikel 143

Anvendelse af traktatens artikel 101 til 106

Anvendelse af traktatens artikel 101 til 106

Medmindre andet er bestemt i denne forordning, finder traktatens artikel 101 til 106 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. dog artikel 144 til 145 i denne forordning, anvendelse på alle aftaler, vedtagelser og former for praksis, der er omhandlet i traktatens artikel 101, stk. 1, og artikel 102, og som vedrører produktionen af eller handelen med landbrugsprodukter.

Medmindre andet er bestemt i denne forordning i henhold til traktatens artikel 42, finder traktatens artikel 101 til 106 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. dog artikel 143a til 145 i denne forordning, anvendelse på alle aftaler, vedtagelser og former for praksis, der er omhandlet i traktatens artikel 101, stk. 1, og artikel 102, og som vedrører produktionen af eller handelen med landbrugsprodukter.

For at forbedre det indre markeds funktion og sikre en ensartet anvendelse af Unionens konkurrenceregler inden for landbrugs- og landbrugsfødevaresektoren, koordinerer Kommissionen de forskellige nationale konkurrencemyndigheders aktioner. Kommissionen offentliggør i den forbindelse retningslinjer og vejledninger for god praksis, som skal tydeliggøre foranstaltningerne for de forskellige nationale konkurrencemyndigheder og virksomheder inden for landbrugs- og landbrugsfødevaresektoren.

Ændringsforslag 302
Forslag til forordning
Artikel 143 a (ny)
Artikel 143a

Det relevante marked

1.  Definitionen af det relevante marked er et værktøj til at identificere og definere grænserne for konkurrencen mellem virksomheder og er baseret på to kumulative elementer:
a) det relevante produktmarked: I henhold til nærværende kapitel betyder »produktmarked« det marked, der omfatter de produkter, der betragtes som udskiftelige eller substituerbare af forbrugerne i kraft af produktets egenskaber, pris og anvendelsesformål
b) det relevante geografiske marked: I henhold til nærværende kapitel betyder »geografiske marked« det område, inden for hvilket de deltagende virksomheder afsætter de relevante varer og tjenesteydelser, som frembyder tilstrækkeligt homogene konkurrencevilkår, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder, navnlig på grund af væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.
2.  Med henblik på definitionen af det relevante marked finder følgende principper anvendelse:
a)  Det relevante produktmarked analyseres, hvad angår råvarer, i første omgang på artsniveau for plante- og dyreproduktioner. anvendes der undergrupper heraf, begrundes dette behørigt
b)  Det relevante geografiske marked analyseres i første omgang på EU-markedsniveau. Enhver hensyntagen til et underliggende niveau er behørigt begrundet.
Ændringsforslag 303
Forslag til forordning
Artikel 143 b (ny)
Artikel 143b

Dominerende stilling

1.  Med henblik på dette kapitel betyder »dominerende stilling« en virksomheds økonomiske magtposition, som sætter denne i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne.
2.  Der er ikke tale om en dominerende stilling, når en virksomhed eller flere virksomheder har indgået en horisontal aftale inden for landbrugssektoren og landbrugsfødevareindustrien, hvor markedsandelene på det relevante marked er mindre end de markedsandele, der opretholdes af de største virksomheder på samme relevante marked på næste niveau i forsyningskæden.
Ændringsforslag 304
Forslag til forordning
Artikel 144
Artikel 144

Artikel 144

Undtagelser fra målsætningerne for den fælles landbrugspolitik samt landbrugsorganisationer eller sammenslutninger deraf

Undtagelser fra målsætningerne for den fælles landbrugspolitik samt landbrugsorganisationer, deres organisationer eller sammenslutninger af organisationer

1.  Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke anvendelse på de aftaler, vedtagelser og former for praksis, der er nævnt i artikel 143 i denne forordning, der er nødvendige for at nå målene i traktatens artikel 39.
1.  Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke anvendelse på de aftaler, vedtagelser og den samordnede praksis, der er nævnt i artikel 143 i denne forordning, der er nødvendige for at nå målene i traktatens artikel 39.
Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og former for praksis mellem landbrugere, landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af landbrugssammenslutninger, som er anerkendt i henhold til artikel 106 i denne forordning, eller sammenslutninger af producentorganisationer, som er anerkendt i henhold til artikel 107 i denne forordning, i det omfang de ‐ uden at medføre forpligtelse til at holde en bestemt pris ‐ angår produktion eller salg af landbrugsprodukter eller benyttelse af fælles anlæg til oplagring, behandling eller forædling af landbrugsprodukter, medmindre konkurrence således er udelukket, eller at målene i traktatens artikel 39 er bragt i fare.

De aftaler, vedtagelser og den samordnede praksis mellem landbrugere eller producentsammenslutninger, som er anerkendt i henhold til artikel 106 i denne forordning, eller sammenslutninger af producentorganisationer, som er anerkendt i henhold til artikel 107 i denne forordning, i det omfang de angår produktion eller salg af landbrugsprodukter eller benyttelse af fælles anlæg til oplagring, behandling eller forædling af landbrugsprodukter, anses som nødvendige for gennemførelsen af målene i traktatens artikel 39.
Aftalerne, vedtagelserne og samordnet praksis, der er omhandlet i dette stykke, formodes at opfylde bestemmelserne i traktatens artikel 101, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse, hvis konkurrencen er udelukket.

1a.  Aftalerne, vedtagelserne og samordnet praksis, der er anført i stk. 1, medfører ikke et krav om at anvende en fast pris, med forbehold af aftalerne som anført i artikel 104a, 105a, 113a og 113b.
1b.  Aftalerne, vedtagelserne og samordnet praksis mellem landbrugere, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer, der er anført i artikel 143, er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1/2003.
2.  Efter at have indhentet udtalelse fra medlemsstaterne og hørt de pågældende virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder og enhver anden fysisk eller juridisk person, som Kommissionen skønner det nødvendigt at høre, har Kommissionen med forbehold af EU-Domstolens kontrol som den eneste kompetence til ved vedtagelse af gennemførelsesretsakter at afgøre for hvilke aftaler, vedtagelser og former for praksis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.
Kommissionen fastslår dette på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats myndighed eller en virksomhed eller virksomhedssammenslutning, der har interesse heri.

3.  Ved offentliggørelsen af den afgørelse, der er nævnt i stk. 2, første afsnit, anføres de interesserede parter og afgørelsens væsentligste indhold. Der skal tages hensyn til virksomhedernes legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.
Ændringsforslag 305
Forslag til forordning
Artikel 145
Artikel 145

Artikel 145

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte brancheorganisationer

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte brancheorganisationer

1.  Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke anvendelse på de aftaler, vedtagelser og former for praksis mellem brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 108, hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i denne forordning, og hvad angår sektoren for olivenolie og spiseolie og tobak denne forordnings artikel 108, stk. 2.
1.  Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke anvendelse på de aftaler, vedtagelser og former for praksis mellem brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 108, hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i denne forordning, og hvad angår sektoren for olivenolie og spiseolie og tobak denne forordnings artikel 108, stk. 2.
2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis:
2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis:
a) aftaler, vedtagelser og former for praksis er blevet anmeldt til Kommissionen
a) aftaler, vedtagelser og former for praksis er blevet anmeldt til Kommissionen
b) ikke Kommissionen inden for en frist på to måneder regnet fra modtagelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering, ved gennemførelsesretsakter har erklæret aftalerne, vedtagelserne og den samordnede praksis for uforenelige med EU-reglerne.
b) ikke Kommissionen inden for en frist på to måneder fra underretningen har erklæret, at disse aftaler henhører under anvendelsesområdet for stk. 4. Finder Kommissionen ikke, at disse aftaler henhører under anvendelsesområdet for stk. 4, vedtager den gennemførelsesretsakter, hvori den fremlægger resultaterne. Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.
3.  Aftalerne, vedtagelserne og den samordnede praksis må først bringes i anvendelse efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 2, litra b).
3.  Aftalerne, vedtagelserne og den samordnede praksis må først bringes i anvendelse efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 2, litra b).
3a. Uanset stk. 2 og 3 i denne artikel træder aftalerne, vedtagelserne og samordnet praksis som anført i stk. 1 i kraft i krisesituationer og meddeles Kommissionen, så snart de er vedtaget.
Kommissionen vedtager inden for en frist på 21 dage fra meddelelsestidspunktet i givet fald gennemførelsesretsakter, der fastsætter dens afgørelse om at disse aftaler henhører under anvendelsesområdet for stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 162, stk. 2 eller 3.

4.  Aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis erklæres under alle omstændigheder for uforenelige med EU-reglerne, hvis de:
4.  Aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis erklæres under alle omstændigheder for uforenelige med EU-reglerne, hvis de:
a) kan medføre en eller anden form for opdeling af markederne i EU
a) kan medføre en eller anden form for opdeling af markederne i EU
b) kan bevirke, at den fælles markedsordning ikke fungerer tilfredsstillende
b) kan bevirke, at den fælles markedsordning ikke fungerer tilfredsstillende
c) kan medføre konkurrenceforvridninger, som ikke er absolut nødvendige for at nå de mål for den fælles landbrugspolitik, der tilsigtes med brancheorganisationens foranstaltninger
c) kan medføre konkurrenceforvridninger, som ikke er absolut nødvendige for at nå de mål for den fælles landbrugspolitik, der tilsigtes med brancheorganisationens foranstaltninger
d) omfatter fastsættelse af priser eller kvoter
d) omfatter fastsættelse af priser
e) kan skabe forskelsbehandling eller udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter.
e) kan skabe forskelsbehandling eller udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter.
5.  Konstaterer Kommissionen efter udløbet af den frist på to måneder, der er nævnt i stk. 2, litra b), at betingelserne for at anvende stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager den ved gennemførelsesretsakter en afgørelse om, at traktatens artikel 101, stk. 1, finder anvendelse på den pågældende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis.
5.  Konstaterer Kommissionen efter udløbet af den frist på to måneder, der er nævnt i stk. 2, litra b), at betingelserne for at anvende stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager den ved gennemførelsesretsakter en afgørelse om, at traktatens artikel 101, stk. 1, finder anvendelse på den pågældende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis.
Kommissionens afgørelse anvendes først, når den er meddelt den pågældende brancheorganisation, medmindre denne har givet urigtige oplysninger eller har misbrugt den undtagelse, der er omhandlet i stk. 1.

Kommissionens afgørelse anvendes først, når den er meddelt den pågældende brancheorganisation, medmindre denne har givet urigtige oplysninger eller har misbrugt den undtagelse, der er omhandlet i stk. 1.

6.  For flerårige aftaler gælder meddelelsen for det første år også for aftalens følgende år. I dette tilfælde kan Kommissionen dog på eget initiativ eller på anmodning af en anden medlemsstat til enhver tid afgive en udtalelse om manglende overensstemmelse.
6.  For flerårige aftaler gælder meddelelsen for det første år også for aftalens følgende år.
6a.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger foranstaltninger, som er nødvendige for en ensartet anvendelse af denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 306
Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 2
Medlemsstaterne kan finansiere disse betalinger ved en afgift, der opkræves i den pågældende sektor, eller ved et andet bidrag fra den private sektor.

Medlemsstaterne kan finansiere disse betalinger over deres nationale budget ved en afgift, der opkræves i den pågældende sektor, eller ved et andet bidrag fra den private sektor.

Ændringsforslag 307
Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 3
Medlemsstaterne kan ud over til EU-støtten i artikel 21, yde nationale betalinger til finansiering af de ledsageforanstaltninger, der kræves for at effektivisere ordningen for uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter, som omhandlet i artikel 21, stk. 2.

Medlemsstaterne kan ud over til EU-støtten i artikel 21, yde nationale betalinger til finansiering af de ledsageforanstaltninger, der kræves for at effektivisere ordningen for uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter, som omhandlet i artikel 21, stk. 2. Det samlede medfinansieringsbeløb må højst udgøre 100 % af de faktisk afholdte udgifter.

Ændringsforslag 308
Forslag til forordning
Artikel 153 a (ny)
Artikel 153a

Fremme af salg i sektoren for mælk og mejeriprodukter

En medlemsstat kan pålægge mælkeproducenterne en forbrugsfremmeafgift, der betales for de afsatte mængder mælk eller mælkeækvivalenter for at finansiere foranstaltninger til fremme af forbruget i Unionen, udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter og forbedring af kvaliteten.

Ændringsforslag 309
Forslag til forordning
Artikel 154
Artikel 154

Artikel 154

Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser

Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser

1.  For at kunne reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller –fald på markeder inden for eller uden for EU eller andre faktorer, der påvirker markedet, bør Kommissionen i henhold til artikel 160 tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at træffe de fornødne foranstaltninger for den pågældende sektor, forudsat at de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, overholdes.
1.  For at kunne reagere effektivt over for markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for EU, en betydelig stigning i produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 7, stk. 2, eller andre faktorer, der påvirker markedet, i tilfælde, hvor en sådan situation sandsynligvis vil fortsætte eller forværre sig, bør Kommissionen i henhold til artikel 160 tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at træffe de fornødne foranstaltninger for den pågældende sektor, forudsat at de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, overholdes, og forudsat, at alle de øvrige foranstaltninger, der kan træffes i henhold til denne forordning, forekommer utilstrækkelige.
I særligt hastende tilfælde af truende markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 1, finder proceduren i denne forordnings artikel 161 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.

I særligt hastende tilfælde af markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 1, finder proceduren i denne forordnings artikel 161 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og så længe det er nødvendigt udvide eller ændre anvendelsesområdet, varigheden eller andre aspekter i denne forordning eller suspendere importtolden helt eller delvis for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og så længe det er nødvendigt udvide eller ændre anvendelsesområdet, varigheden eller andre aspekter i denne forordning eller suspendere importtolden helt eller delvis for visse mængder eller perioder, eller tildele midler med henblik på at fremme eksportrestitutionerne i del III, kapitel VI, eller bestå i en særlig støtte til producenter for at afbøde virkningerne af alvorlige markedsforstyrrelser.

2. Foranstaltningerne i stk. 1, finder ikke anvendelse på produkterne i afdeling 2 i del XXIV i bilag I.
2.   Med forbehold af artikel 133, stk. 1, finder foranstaltningerne i stk. 1 anvendelse på alle produkter i bilag I.
3.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige bestemmelser til anvendelse af stk. 1, i denne artikel. Sådanne regler kan navnlig vedrøre procedurer og tekniske kriterier. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
3.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter alle nødvendige bestemmelser til anvendelse af stk. 1, i denne artikel. Sådanne regler kan navnlig vedrøre procedurer og tekniske kriterier. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 310
Forslag til forordning
Artikel 155
Artikel 155

Artikel 155

Foranstaltninger vedrørende dyre- og plantesygdomme og manglede forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende skadedyrsangreb, dyre- og plantesygdomme og manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden

1.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter ekstraordinære støtteforanstaltninger:
1.  Kommissionen udarbejder ved delegerede retsakter, der vedtages efter proceduren i artikel 161, ekstraordinære støtteforanstaltninger:
a) for det marked, som berøres af sådanne begrænsninger i den frie vareomsætning mellem medlemsstaterne og i handelen med tredjelande, der kan følge af anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af udbredelsen af dyresygdomme og
a) for begrænsninger i den frie vareomsætning mellem medlemsstaterne og i handelen med tredjelande, der kan følge af anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af udbredelsen af skadedyrsangreb og dyre- og plantesygdomme og
b) for at tage hensyn til alvorlige markedsforstyrrelser, der direkte skyldes manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.
b) for at tage hensyn til alvorlige markedsforstyrrelser, der direkte skyldes manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, gælder for følgende sektorer:
2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, gælder for følgende sektorer:
a) oksekød
a) oksekød
b) mælk og mejeriprodukter
b) mælk og mejeriprodukter
c) svinekød
c) svinekød
d) fåre- og gedekød
d) fåre- og gedekød
e) æg
e) æg
f) fjerkrækød.
f) fjerkrækød.
Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om manglende forbrugertillid som følge af risici for folke- eller plantesundheden finder også anvendelse på andre landbrugsprodukter, undtagen produkterne i afdeling 2, del XXIV i bilag I.

Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om manglende forbrugertillid som følge af risici for folke- eller plantesundheden finder også anvendelse på andre landbrugsprodukter.

2a.  Kommissionen kan ved delegerede retsakter, som vedtages i overensstemmelse med hasteproceduren i artikel 161, udvide listen over produkter som omtalt i stk. 2.
3.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, træffes efter anmodning fra den eller de berørte medlemsstater.
3.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, træffes efter anmodning fra den eller de berørte medlemsstater.
4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må kun træffes, hvis den pågældende medlemsstat hurtigt har truffet sundheds- og veterinærforanstaltninger for at udrydde sygdommen, og kun i det omfang og i den periode, det er strengt nødvendigt for at støtte det pågældende marked.
4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må kun træffes, hvis den pågældende medlemsstat hurtigt har truffet de relevante fytosanitære foranstaltninger eller sundheds- og veterinærforanstaltninger for at udrydde skadedyrene eller sygdommen, og kun i det omfang og i den periode, det er strengt nødvendigt for at støtte det pågældende marked.
5.  EU medfinansierer 50 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt for foranstaltningerne i stk. 1.
5.  EU medfinansierer henholdsvis 50 % og 75 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt for foranstaltningerne i stk. 1, litra a) og b). Foranstaltningerne kan omfatte skattefordele eller præferencelån til landbrugere. Sådanne fordele og lån finansieres over forordning [om udvikling af landdistrikterne].
For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektorerne medfinansierer EU dog 60 % af udgifterne til bekæmpelse af mund- og klovesyge.

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektorerne medfinansierer EU dog 60 % af udgifterne til bekæmpelse af mund- og klovesyge.

6.  Bidrager producenterne til dækning af medlemsstaternes udgifter, sørger medlemsstaterne for, at dette ikke medfører fordrejning af konkurrencevilkårene mellem producenterne i de forskellige medlemsstater.
6.  Bidrager producenterne til dækning af medlemsstaternes udgifter, sørger medlemsstaterne for, at dette ikke medfører fordrejning af konkurrencevilkårene mellem producenterne i de forskellige medlemsstater.
Ændringsforslag 311
Forslag til forordning
Artikel 156
Artikel 156

Artikel 156

Foranstaltninger til løsning af specifikke problemer

Foranstaltninger til løsning af specifikke problemer

1.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de nødforanstaltninger, der er nødvendige og berettigede for at løse specifikke problemer. Sådanne foranstaltninger kan fravige denne forordnings bestemmelser, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
1.  Kommissionen udarbejder ved delegerede retsakter, der vedtages efter hasteprocedure i artikel 161, de nødforanstaltninger, der er nødvendige og berettigede for at løse specifikke problemer. Sådanne foranstaltninger kan fravige denne forordnings bestemmelser, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.
2.  For at løse specifikke problemer vedtager Kommissionen i særligt begrundede hastende tilfælde gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, i henhold til proceduren i artikel 162, stk. 3.
2.  For at løse specifikke problemer vedtager Kommissionen i tvingende særligt begrundede hastende tilfælde delegerede retsakter, der vedtages i henhold til proceduren i artikel 161.
Ændringsforslag 312
Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)
Artikel 156a

Foranstaltninger til løsning af alvorlige skævheder på markedet for mælke- og mejeriprodukter

1.  Kommissionen kan i tilfælde af en alvorlig uligevægt på markedet for mælk og mejeriprodukter fra 1. april 2015 vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at tildele en støtte til de mælkeproducenter, der frivilligt indskrænker produktionen med mindst 5 % i forhold til samme periode året før og i løbet af en periode på mindst tre måneder, som kan fornys. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
I forbindelse med tildelingen af en sådan støtte vedtager Kommissionen endvidere gennemførelsesretsakter med henblik på for en periode på mindst tre måneder, som kan fornys, at pålægge en afgift for de mælkeproducenter, der øger deres produktion med mindst 5 % i forhold til samme periode året før. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

2.  Kommissionen skal i forbindelse med foranstaltningerne omhandlet i stk. 1 tage behørigt hensyn til udviklingen i produktionsomkostningerne, især med hensyn til udgifterne til input.
3.  De mælkemængder, der gives gratis til velgørende organisationer også benævnt partnerorganisationer i henhold til artikel 29, stk. 3, litra b) i COM(2012)0617, kan under de betingelser, der er fastsat af Kommissionen i henhold til stk. 4, anses som en nedgang i produktionen.
4.  Produkter fra de virksomheder, som har iværksat dette system i henhold til betingelserne som anført i stk. 1, første afsnit, får prioritetsret til foranstaltninger til markedsintervention som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og mejeriproduktmarkedet.
5.  Denne mekanisme skal være effektiv og passende, og derfor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at fastsætte
a) de kriterier, der skal opfyldes for at være støtteberettiget
b) de specifikke betingelser, der sætter gang i denne mekanisme
c) de betingelser, som skal gælde, for at den gratis udlevering af mælk til velgørende organisationer i henhold til stk. 2 kan anses som en nedgang i produktionen
d) de betingelser for tilbagebetaling af støtten i tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne til at skære i produktionen sammen med eventuelle renter i henhold til de gældende regler.
6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til fastsættelse af støttebeløbet og afgiften i stk. 1.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 313
Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)
Artikel 156 a

Operationelle programmer for mælk fra bjergområder

For at sikre en rationel udvikling af landbruget i bjergområder og dermed sikre en rimelig levestandard for mælkeproducenter i bjergområder, kan anerkendte producentorganisationer i bjergområder fra og med den 30. april 2014 og under hensyntagen til de særlige forhold i disse områder forelægge operationelle programmer til forbedring af avancen for disse producenter. Den finansielle støtte fra Unionen kan højst udgøre 4,1 % af værdien af hver producentorganisations afsatte produktion. Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 314
Forslag til forordning
Artikel 156 b (ny)
Artikel 156b

Foranstaltninger mod forstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren

1.  I betragtning af frugts og grøntsagers særlige og letfordærvelige karakter etableres der en mekanisme til imødegåelse af alvorlige markedsforstyrrelser. Sådanne forstyrrelser kan forårsages af væsentlige prisfald på det indre marked som følge af sundhedsmæssige problemer eller andre årsager, der fører til pludselige fald i efterspørgslen.
2.  Mekanismen finder udelukkende anvendelse på det eller de berørte produkter, gælder kun for en begrænset periode og kan ændres. Den aktiveres automatisk og er tilgængelig for alle sektorens producenter.
3.  Mekanismen omfatter de i denne forordnings artikel 31, stk. 2, litra g), h) og d), anførte foranstaltninger, uden at disse dog forvaltes af de driftsfonde, der anvendes af anerkendte producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren.
4.  Unionen afholder samtlige udgifter til foranstaltningerne i denne artikel.
5.  Foranstaltninger til styring af alvorlige kriser forvaltes af de mekanismer for kriseforvaltning, der er fastlagt inden for rammerne af de operationelle programmer. Kriseramte producenter, som ikke er medlem af en producentorganisation, skal indgå aftaler om koordinering af krisestyringsforanstaltninger og aftale, at en bestemt procentdel skal forbeholdes forvaltningsudgifter.
6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på fastlæggelsen af de i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger.
7.  Kommissionen kan efter anmodning fra medlemsstater vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på ekstraordinære foranstaltninger til bekæmpelse af markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren. Kommissionen sikrer, at borgerne underrettes, når der træffes sådanne foranstaltninger, og gøres bekendt med de pågældende produkter, områder og støttebeløb. I tilfælde af gratis uddeling justeres støttebeløbet. Krisens sluttidspunkt fastlægges også ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, når den alvorlige markedsforstyrrelse er ophørt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Ændringsforslag 315
Forslag til forordning
Del V – kapitel – I - afdeling 3 a (nyt)
AFDELING 3A

AFTALER, VEDTAGELSER OG SAMORDNET PRAKSIS I PERIODER MED ALVORLIGE SKÆVHEDER PÅ MARKEDERNE

Ændringsforslag 316
Forslag til forordning
Artikel 156 c (ny)
Artikel 156c

Anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 1

1.  I perioder med alvorlige skævheder på markederne kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter om, at artikel 101, stk. 1, i traktaten under ingen omstændigheder finder anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af disse og anerkendte brancheorganisationer inden for en af de i artikel 1, stk. 2, litra a) til w) i nærværende forordning nævnte sektorer, forudsat at disse aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis har til formål at stabilisere den berørte sektor gennem foranstaltninger til prisfastsættelse og udbudskontrol. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2
Nærværende stykke finder ligeledes anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem organisationer.

2. Stk. 1 finder udelukkende anvendelse, hvis Kommissionen allerede har indført en af de i dette kapitel omtalte foranstaltninger, eller hvis den har givet tilladelse til aktivering af offentlig intervention eller støtte til privat oplagring i henhold til del II, afsnit I, kapitel I, og hvis de i stk. 1 omtalte aftaler, vedtagelser og samordnet praksis anses for velbegrundede af de(n) berørte medlemsstat(er) som følge af skævheden på markedet.
3. De i stk. 1 omtalte aftaler, vedtagelser og samordnet praksis må højst have en varighed på 6 måneder. Kommissionen kan imidlertid vedtage gennemførelsesretsakter, der giver tilladelse til sådanne aftaler, vedtagelser og samordnet praksis for yderligere en periode på op til 6 måneder. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.
Ændringsforslag 317
Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Med henblik på at anvende denne forordning, kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet, og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt at gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler, kan Kommissionen efter proceduren i stk. 2, vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som virksomheder, medlemsstater og/eller tredjelande skal fremsende. Den bør i den forbindelse tage højde for behovet for data og samspillet mellem mulige datakilder.
1.  Med henblik på at anvende denne forordning, kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet, og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt at gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler, kan Kommissionen efter proceduren i stk. 2, vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som virksomheder, medlemsstater og/eller tredjelande skal fremsende. Den bør i den forbindelse tage højde for behovet for data og samspillet mellem mulige datakilder og sikre overholdelse af princippet om, at der ikke må ske viderebehandling af personoplysninger ud over til de oprindelige formål, som de er indsamlet til.
Ændringsforslag 318
Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 1 – afsnit 2
De indhentede oplysninger kan sendes til eller stilles til rådighed for internationale organisationer, tredjelandes kompetente myndigheder og kan offentliggøres under hensyntagen til reglerne om beskyttelse af personoplysninger og virksomhedernes legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder, herunder priser, ikke røbes.

De indhentede oplysninger kan sendes til eller stilles til rådighed for internationale organisationer, tredjelandes kompetente myndigheder og kan offentliggøres under hensyntagen til reglerne om beskyttelse af personoplysninger og virksomhedernes legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder, herunder priser, ikke røbes. Navnlig overførsel af personoplysninger til internationale organisationer eller kompetente myndigheder i tredjelande må kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 og med artikel 25 og 26 i direktiv 95/46/EF og udelukkende med henblik på gennemførelsen af internationale aftaler.

Ændringsforslag 319
Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da) med hensyn til personoplysninger, datakategorier, der skal behandles, adgangsrettigheder til disse data, korteste og længste opbevaringsperiode samt formålet med behandlingen af dem, navnlig i forbindelse med offentliggørelse af disse data og videresendelse til tredjelande.
Ændringsforslag 320
Forslag til forordning
Artikel 157 a (ny)
Artikel 157a

Obligatoriske erklæringer i mælke- og mejerisektoren

Fra den 1. april 2015 erklærer de første opkøbere af råmælk til den kompetente nationale myndighed, hvor meget råmælk de har fået leveret hver måned.

I denne artikel og i artikel 104a forstås ved »første køber« virksomheder eller sammenslutninger, som køber mælk af producenter med henblik på:

a) indsamling, emballering, oplagring, afkøling eller forarbejdning, herunder på kontrakt
b) salg til en eller flere virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk eller andre mejeriprodukter.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om den mængde råmælk, der er omhandlet i første afsnit.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om regler for indholdet og formatet af og tidspunktet for sådanne erklæringer og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 321
Forslag til forordning
Artikel 157 b (ny)
Artikel 157b

Obligatoriske anmeldelser i vinsektoren

1.  Producenterne af druer til fremstilling af vin samt producenterne af most og vin anmelder hvert år til de kompetente nationale myndigheder, hvor store mængder der er produceret af den seneste høst.
2.  Medlemsstaterne kan kræve, at forhandlere af druer til fremstilling af vin hvert år anmelder, hvor store mængder af den seneste høst der er afsat.
3.  Most- og vinproducenterne samt de handlende bortset fra detailhandlere anmelder hvert år til de kompetente nationale myndigheder størrelsen af deres lagre af most og vin, uanset om de stammer fra indeværende eller tidligere års høst. Most og vin, der er importeret fra tredjelande, anføres separat.
4.  Med henblik på at sikre, at de i stk. 1, 2 og 3 nævnte producenter og handlende overholder deres forpligtelser, tildeles Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 til fastsættelse af regler for:
a) obligatoriske anmeldelsers indhold samt undtagelser
b) indholdet af de anmeldelser, der er omhandlet i litra a), og betingelser for indsendelse af sådanne anmeldelser samt fritagelser for forpligtelsen til at indsende anmeldelser
c) sanktioner ved for sen indsendelse af anmeldelser til medlemsstaterne.
5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til at:
a) fastsætte betingelser for forlæggene til obligatoriske anmeldelser
b) vedtage regler for omregningskoefficienter for andre produkter end vin
c) fastsætte frister for indsendelse af obligatoriske anmeldelser
d) fastsætte regler for medlemsstaternes inspektion og for deres rapportering til Kommissionen.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 322
Forslag til forordning
Artikel 158
Artikel 158

Artikel 158

Kommissionens indberetningspligt

Kommissionens indberetningspligt

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport:

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport:

a) hvert tredje år efter 2013 om gennemførelsen af de foranstaltninger vedrørende biavlssektoren, som er fastsat i artikel 52 til 54
a) hvert tredje år efter denne forordnings ikrafttræden:
i) om gennemførelsen af de foranstaltninger vedrørende biavlssektoren, som er fastsat i artikel 52, 53 og 54
ii) om anvendelsen af konkurrenceregler på landbrugs- og fødevaresektoren i alle medlemsstater, navnlig med henblik på at anvende undtagelserne i artikel 144 og artikel 145, herunder mulige forskelle med hensyn til fortolkningen og gennemførelsen af de nationale og europæiske konkurrenceregler, ledsaget af eventuelle relevante forslag
iii) om de forholdsregler, der er truffet for at beskytte oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser mod kopiering i tredjelande
b) senest den 30. juni 2014 og igen senest den 31. december 2018 om markedsudviklingen for mælk og mejeriprodukter, og navnlig om anvendelsen af artikel 104 til 107 og artikel 145 inden for den sektor, der bl.a. vedrører tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, ledsaget af eventuelle relevante forslag.
b) senest den 30. juni 2014 og igen senest den 31. december 2018 om markedsudviklingen for mælk og mejeriprodukter, og navnlig om anvendelsen af artikel 104a, 105a, 105b og artikel 157a inden for den sektor, der især vurderer virkningerne for mælkeproducenterne og mælkeproduktionen i ugunstigt stillede regioner i forbindelse med det generelle mål om at bevare produktionen i sådanne regioner, og som omfatter tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, ledsaget af eventuelle relevante forslag
ba) senest den 31. december 2014:
i) om mulighederne for at indføre særlige normer for markedsføring af svinekød og fåre- og gedekød, indeholdende de relevante bestemmelser, som Kommissionen foreslår vedtaget ved delegerede retsakter
ii) om indførelse af forenklede markedsføringsstandarder for lokale dyreracer og plantesorter, der bruges og produceres af småproducenter, ledsaget af passende forslag med henblik på at afhjælpe producenters problemer med at overholde Unionens markedsføringsstandarder
iii) om konkurrenceevne og bæredygtighed inden for landbrugs- og fødevaresektoren, efterfulgt af en anden rapport den 31. december 2019
iv) om udviklingen af markedssituationen og forsyningskæden for sukker, efterfulgt af en rapport den 1. juli 2018 om udviklingen af markedssituationen for sukker, herunder muligheden for at afbryde den nuværende kvoteordning samt om sektorens fremtid efter 2020, idet der lægges særlig vægt på behovet for at opretholde en rimelig kontraktmæssig ordning og et system til meddelelse af sukkerpriser, sammen med eventuelle passende forslag
v) om en forenklet ordning for fakultative forbeholdte betegnelser i oksekødssektoren, herunder de nuværende rammer for frivillig mærkning, samt de relevante vilkår i forbindelse med avl, produktion og foder, der kan tilføre værdi i oksekødssektoren, sammen med eventuelle passende forslag
ba) senest fire år efter denne forordnings ikrafttræden, om anvendelsen og effektiviteten af markedsforvaltningsredskaber og deres anvendelse i en ny international kontekst, herunder overensstemmelsen med bestemmelserne i traktatens artikel 39, sammen med eventuelle passende forslag.
Ændringsforslag 323
Forslag til forordning
Artikel 159
Artikel 159

Artikel 159

Brug af reserven

Brug af reserven

Midler fra reserven til krise inden for landbrugssektoren stilles til rådighed i henhold til betingelserne og efter proceduren i stk. 14 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning for de foranstaltninger, som denne forordning finder anvendelse på, de(t) år, for hvilke(t) der ønskes supplerende støtte, og som gennemføres i tilfælde, der går ud over den normale markedsudvikling.

Midler fra reserven til krise inden for landbrugssektoren stilles til rådighed i henhold til betingelserne og efter proceduren i stk. 14 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning for de foranstaltninger, som denne forordning finder anvendelse på, de(t) år, for hvilke(t) der ønskes supplerende støtte, og som gennemføres i tilfælde, der går ud over den normale markedsudvikling.

Ovennævnte gælder især for midler i:

Ovennævnte gælder især for midler i:

a) del II, afsnit I, kapitel I
a) del II, afsnit I, kapitel I
b) del III, kapitel VI og
b) del III, kapitel VI og
c) kapitel I i denne del.
c) kapitel I i denne del.
Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter og uanset denne artikels andet afsnit, vedtage, at der ikke overføres midler for visse udgifter i litra b), hvis sådanne udgifter er en del af normal markedsforvaltning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Ændringsforslag 324
Forslag til forordning
Artikel 160 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i denne forordning tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra denne forordnings ikrafttræden.
2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i denne forordning omhandlede delegerede retsakter for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelserne forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændringsforslag 325
Forslag til forordning
Artikel 163