Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0080/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0080/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0085

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 2472kWORD 474k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Mαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ» (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70α του Κανονισμού του,

  έχοντας υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020,

αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

ΕΝΤΟΛΗ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου1,
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)
έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών1,
1 ΕΕ C 225, 27.7.2012
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες προκλήσεις, τους στόχους και τους προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] της […] για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). Λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν πάνω από ένα γεωργικό τομέα, εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
(1)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες προκλήσεις, τους στόχους και τους προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). Λόγω του εύρους των τροποποιήσεων αυτών, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν πάνω από ένα γεωργικό τομέα, εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα διατηρήσει την κατεύθυνση προηγούμενων μεταρρυθμίσεων προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον προσανατολισμό στην αγορά.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας του πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια (COM(2010)0127) με ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη των μέτρων της ΚΓΠ δεν θέτει σε κίνδυνο το δυναμικό παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και την ικανότητα των πληθυσμών τους να αυτοτροφοδοτούνται, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Ένας καίριος στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και αυτοδυναμίας των κρατών μελών, όπερ προϋποθέτει την ύπαρξη μέσων ρύθμισης και κατανομής της παραγωγής που να επιτρέπουν στις διάφορες χώρες και περιοχές να αναπτύσσουν την παραγωγή τους κατά τρόπο που να ικανοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τις ανάγκες τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποκατασταθεί υπέρ των παραγωγών ο συσχετισμός δυνάμεων εντός της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(2)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του καθεστώτος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία μπορεί να ασκηθεί η εν λόγω αρμοδιότητα, καθώς και οι όροι στους οποίους υπόκειται αυτή η εξουσιοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών. Για λόγους σαφήνειας, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι τα μέτρα θα εκδίδονται από το Συμβούλιο σε αυτή βάση.
Διαγράφεται

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ. Ο καθορισμός τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών συνδέεται άρρηκτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.
(4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ. Κατά κανόνα, ο καθορισμός τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών συνδέεται άρρηκτα με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a)  Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι στόχοι που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, επισιτιστικής ασφάλειας, γεωργικής δραστηριότητας στο σύνολο της Ευρώπης, ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και απλούστευσης της ΚΓΠ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους γεωργούς να απλουστευθούν οι διοικητικοί κανόνες για την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, χωρίς αυτή η απλούστευση να καταλήγει σε υπερβολική τυποποίηση των κριτηρίων, τα οποία ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Στον παρόντα κανονισμό και τις λοιπές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της Συνθήκης γίνεται αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων και στις κλάσεις ή τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου είναι δυνατόν να απαιτήσουν τεχνικής φύσεως προσαρμογές των εν λόγω κανονισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τις εν λόγω προσαρμογές. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος προβλέπει επί του παρόντος την αρμοδιότητα αυτή πρέπει να καταργηθεί και να ενσωματωθεί η αρμοδιότητα αυτή στον παρόντα κανονισμό.
(7)  Στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων και στις κλάσεις ή τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου είναι δυνατόν να απαιτήσουν τεχνικής φύσεως προσαρμογές του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, ο κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος προβλέπει ότι επί του παρόντος η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να καταργηθεί και να ενσωματωθεί μια νέα διαδικασία προσαρμογής στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τον καθορισμό των περιόδων εμπορίας για τα προϊόντα αυτά.
Διαγράφεται

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12a)  Η δημόσια παρέμβαση στην αγορά πρέπει να πραγματοποιείται ως έκτακτο μέτρο, με στόχο μόνο τη σταθεροποίηση ακραίων διακυμάνσεων των τιμών λόγω προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός διαρθρωτικού πλεονάσματος παραγωγής.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που πρέπει να καθοριστούν, ιδίως αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν τις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.
(13)  Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που πρέπει να καθοριστούν, ιδίως αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν τις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς τιμής). Θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές αγοράς.
(14)  Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα δημόσιας παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, οσάκις προκύπτει ανάγκη ενεργοποίησής του, και ανοιχτό, είτε σε μόνιμη βάση είτε ανάλογα με τις τιμές αγοράς.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς και να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.
(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς, να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των αγοραστών και να διευκολύνει τη διάθεση της παραγωγής στο καθεστώς διανομής τροφίμων στους άπορους της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16a)  Οι ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων των τομέων του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος είναι ουσιώδους σημασίας για την καταγραφή των τιμών και την εφαρμογή των ρυθμίσεων παρέμβασης στους τομείς αυτούς. Επιπλέον, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)  Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση θα πρέπει να επιτυγχάνει τους στόχους της όσον αφορά τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό θα πρέπει να ενεργοποιείται σύμφωνα με δείκτες που συνδέονται με τις τιμές της αγορά, καθώς επίσης και ως απάντηση στις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες στις αγορές, ιδίως αυτές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών γεωργικών προϊόντων.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Για να τυποποιηθεί η παρουσίαση των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων των τομέων του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπροβείου κρέατος.
(22)  Για να τυποποιηθεί η παρουσίαση των διαφόρων προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, και προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά στην Ένωση και οι τεχνικές εξελίξεις και απαιτήσεις του τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προσαρμόζει και να ενημερώνει τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται στην Ένωση για την ταξινόμηση των σφαγίων στους τομείς του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπρόβειου κρέατος.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23a)  Προκειμένου να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης των αγορών και να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία τους, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα μέσο που θα βασίζεται στην ιδιωτική διαχείριση της προσφοράς και τον συντονισμό των διαφόρων επιχειρήσεων. Βάσει του μέσου αυτού, αναγνωρισμένες ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που έχουν βαρύνουσα σημασία στην αγορά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)
(23β)  Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το μέσο αυτό να έχει αποτελέσματα αντίθετα προς τους στόχους της ΚΓΠ ή να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία και την ενεργοποίησή του. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα του εν λόγω μέσου με τη νομοθεσία της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με τους κανόνες για τη χρηματοδότησή του, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των προϊόντων αυτών στα παιδιά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
(25)   Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από αυτά, μεταξύ άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των προϊόντων αυτών στα παιδιά στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων προσχολικής ηλικίας και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, τα εν λόγω προγράμματα θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, περιλαμβανομένης της αύξησης των εισοδημάτων των παραγωγών, της σταθεροποίησης των αγορών και της ασφάλειας των εφοδιασμών, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των καθεστώτων, θα πρέπει να θεσπιστούν, για το καθένα απ’ αυτά, οι ενδεδειγμένες διατάξεις. Η ενωσιακή ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα καθεστώτα με συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των καθεστώτων κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν συνοδευτικά μέτρα, για τα οποία θα πρέπει να τους επιτραπεί να χορηγούν εθνική ενίσχυση.
(26)  Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των καθεστώτων, θα πρέπει να θεσπιστούν, για το καθένα απ’ αυτά, οι ενδεδειγμένες διατάξεις. Η ενωσιακή ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα ενδεχόμενα αυτά εθνικά προγράμματα υπέρ της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στο σχολείο με συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν συνοδευτικά μέτρα, για τα οποία θα πρέπει να τους επιτραπεί να χορηγούν εθνική ενίσχυση.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και στοχοθετημένης χρήσης των Ευρωπαϊκών Ταμείων και την προώθηση της ενημέρωσης όσον αφορά το καθεστώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν: τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων, την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών, την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται, τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες, και την υποχρέωση των συμμετεχόντων κρατών μελών να προβάλλουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.
(27)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και η προώθηση της ενημέρωσης όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν: τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων, την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τα πρόσθετα κριτήρια για την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται· τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση καθώς και τη δημιουργία των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα βοήθειας και θα προβάλλουν το ρόλο της Ένωσης ως πηγής επιδότησης.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των προτύπων κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι καινοτομίες και εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, για να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και για να προωθηθεί η ενημέρωση όσον αφορά το καθεστώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς,τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση και την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και την υποχρέωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επισημαίνουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.
(28)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και για να προωθηθεί η ενημέρωση όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία όσον αφορά: τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση και την ομάδα-στόχο του καθεστώτος· την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και τη δημιουργία των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής τους στο καθεστώς ενίσχυσης και θα προβάλλουν το ρόλο της Ένωσης ως πηγής επιδότησης.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει καθεστώτα για την προώθηση της κατανάλωσης στα σχολεία και άλλων προϊόντων εκτός από τα οπωροκηπευτικά και τα γαλακτοκομικά.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Το καθεστώς ενίσχυσης για τις οργανώσεις παραγωγών λυκίσκου χρησιμοποιείται μόνο σε ένα κράτος μέλος. Για τη δημιουργία ευελιξίας και την εναρμόνιση της προσέγγισης του τομέα αυτού με άλλους τομείς, το καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να καταργηθεί, με τη δυνατότητα στήριξης των οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
Διαγράφεται

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των ενισχύσεων που προβλέπονται για τις οργανώσεις επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των οργανώσεων επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης, τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση, την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα, τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση, την επιλογή και την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την απαίτηση σύστασης εγγύησης.
(31)  Για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται για τις οργανώσεις επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών επιτυγχάνει το στόχο τους για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και για να εξασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των οργανώσεων επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων ή διεπαγγελματικών οργανώσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, και απόρριψης, αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση, την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα, τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση, την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. και την απαίτηση σύστασης εγγύησης·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν οπωροκηπευτικά προς εμπορία και οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, από τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. Οι διατάξεις σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά προγράμματα και την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή εφαρμόζονται μόνο στα οπωροκηπευτικά και στα οπωροκηπευτικά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
(32)  Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν νωπά οπωροκηπευτικά προς εμπορία και οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, από τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33a)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων, θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να εφαρμόζονται από δομές που έχουν βαρύνουσα σημασία στην αγορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών να υποβάλλουν και να διαχειρίζονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, επιχειρησιακά προγράμματα και μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών.
(35)  Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική στήριξη για τη συγκρότησή τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Αυτή η ενίσχυση δεν πρέπει να στρεβλώνει τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τις οργανώσεις τους εντός της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία των ενωσιακών οίνων σε τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται, λόγω των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των καθαυτό οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι μέτρο διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οίνων, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
(40)  Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία των ενωσιακών οίνων στην Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες. Λόγω της σημασίας που έχουν για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα, θα πρέπει επίσης να διατίθεται ενίσχυση για τις δράσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται, λόγω των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των καθαυτό οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι μέτρο διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οίνων, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι διατάξεις για τη στήριξη προς τους αμπελοκαλλιεργητές με την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αποφασίστηκε από τα κράτη μέλη οριστικοποιήθηκαν. Ως εκ τούτου, ο μόνος τύπος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι εκείνος που θα αποφασιστεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Δεκεμβρίου 2011 δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] και με τους όρους που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.
Διαγράφεται

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης του οίνου και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους κανόνες: σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους· σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο· σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους· σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής· που περιλαμβάνουν γενικές διατάξεις και ορισμούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης· σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων· σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων· σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης· σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
(43)  Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης του οίνου και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους κανόνες: σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους· σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο· σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους· σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής· σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων· σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων· σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης· σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων καθώς και από τη διασπορά και την ανομοιογένεια των οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη μέλη και των δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ένωση.
(44)  Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων καθώς και από τη διασπορά και την ανομοιογένεια των οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των αυξανόμενων περιστατικών ορισμένων επιθέσεων σε κυψέλες, και συγκεκριμένα της εξάπλωσης της βαρρόας κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη και των δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η συντονισμένη δράση σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής, διότι πρόκειται για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η υγεία της μέλισσας, καθώς και η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ένωση.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Για να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων για τη μελισσοκομία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά: τα μέτρα που δύνανται να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα, τους κανόνες για τις υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων, την κατάρτισή τους και τις σχετικές μελέτες· τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.
(45)  Για να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων για τη μελισσοκομία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά: τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα, τους κανόνες για τις υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων, την κατάρτισή τους και τις σχετικές μελέτες· καθώς και τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48a)  Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία ενωσιακών γεωργικών προϊόντων στην Ένωση και σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, ένα βασικό πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, θα ήταν κατάλληλο για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα. Όταν τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με εφαρμοστέο διεθνές πρότυπο, κατά περίπτωση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος.
(50)  Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, ένα βασικό πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, θα ήταν κατάλληλο για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα. Όταν τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με εφαρμοστέο διεθνές πρότυπο, κατά περίπτωση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος. Με την επιφύλαξη του δικαίου της Ένωσης και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να διατηρούν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις σχετικά με τους τομείς ή τα προϊόντα που διέπονται από το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος ή που αφορούν τους τομείς ή τα προϊόντα που διέπονται από ειδικά πρότυπα εμπορίας, στην περίπτωση στοιχείων για τα οποία δεν προβλέπεται ρητή εναρμόνιση στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)
(53a)  Τα πρότυπα εμπορίας πρέπει να υποδιαιρούνται σαφώς σε υποχρεωτικούς κανόνες και προαιρετικούς αποκλειστικούς όρους· οι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τους στόχους των προτύπων εμπορίας και, επομένως, να περιορίζονται ως προς το πεδίο εφαρμογής τους στα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)
(53β)  Βάσει των στόχων του παρόντος κανονισμού και για λόγους σαφήνειας, οι υφιστάμενοι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι πρέπει εφεξής να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.
(54)  Λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μια εσφαλμένη ή ατελής πληροφορία μπορεί να έχει για το οικονομικό-παραγωγικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, εάν εθνικές διατάξεις που ισχύουν σε ορισμένες τρίτες χώρες μπορεί να αιτιολογούν παρεκκλίσεις από τα πρότυπα εμπορίας, εφόσον εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των διατάξεων αυτών με την ενωσιακή νομοθεσία.
(56)  Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες που θα εγκριθούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης, οι οποίες θα καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ένωσης ως προς τα πρότυπα εμπορίας και θα επιτρέπουν τη λήψη μέτρων παρέκκλισης από τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα τίθενται στην αγορά στην Ένωση μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Είναι επίσης σκόπιμο να καθορισθούν οι κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Για να αντιμετωπίζονται αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για να θεσπίζει, να τροποποιεί και να προβλέπει παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο γενικής ισχύος, και τους κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση με αυτό.
(58)  Για να αντιμετωπίζονται αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, και να τροποποιεί και να προβλέπει παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο γενικής ισχύος, και τους κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση με αυτό.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων και η ιδιαιτερότητα κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά ένα όριο ανοχής για κάθε πρότυπο εμπορίας, πέρα από το οποίο ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο και όσον αφορά τις διατάξεις που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ένωσης για τα πρότυπα εμπορίας και επιτρέπουν τη λήψη μέτρων παρέκκλισης από τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα τίθενται στην αγορά στην Ένωση μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά και καθορίζουν τους κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.
(61)  Για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων και η ιδιαιτερότητα κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά ένα όριο ανοχής για κάθε πρότυπο εμπορίας, πέρα από το οποίο ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, να διασφαλιστεί η ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών ή επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις αρχές που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και τους ορισμούς, περιορισμούς και παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις και όσον αφορά τα στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος, τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης· τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τις διαδικασίες ένστασης και τη διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή μετατροπής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις, τις διαδικασίες για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία, τις διαδικασίες που αφορούν τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει μια τροποποίηση.
(69)  Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, να διασφαλιστεί η ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών ή επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις πρόσθετες λεπτομέρειες που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις και όσον αφορά τα στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος, τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης· τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τις διαδικασίες ένστασης και τη διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή μετατροπής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις, τις διαδικασίες για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία, τις διαδικασίες που αφορούν τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει μια τροποποίηση.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία και ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες είχε παρασχεθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση περιορισμών σχετικά με την προστατευόμενη ονομασία και τις μεταβατικές διατάξεις για: τις ονομασίες οίνων οι οποίες είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009, την εθνική προκαταρκτική διαδικασία· τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.
Διαγράφεται

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74
(74)  Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, με οριζόντιες κανόνες που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου και για να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παράλειψη της μνείας των όρων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· όσον αφορά την παρουσίαση και χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης, πλην εκείνων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό, ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων, προαιρετικών ενδείξεων και την παρουσίαση, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για την επισήμανση και την παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και των οποίων η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις, όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2009, και όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από την επισήμανση και την παρουσίαση.
(74)  Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, με οριζόντιες κανόνες που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου και για να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παράλειψη της μνείας των όρων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· όσον αφορά την παρουσίαση και χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης, πλην εκείνων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό, ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων, προαιρετικών ενδείξεων και την παρουσίαση, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για την επισήμανση και την παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και των οποίων η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις, όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2009, και όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από την επισήμανση των εξαγωγών και την παρουσίαση.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77
(77)  Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν ορισμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη (coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων όσον αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει γενικά να βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV).
(77)  Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν ορισμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη (coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων, η Επιτροπή θα πρέπει κατά κανόνα να βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) κατά την υποβολή προτάσεων όσον αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)
(82a)  Τόσο για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους χωροταξίας του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές με παράδοση οινοπαραγωγής και πέραν των απαιτήσεων διατήρησης του ελέγχου, της ποικιλομορφίας, της φήμης και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αμπελοοινικών προϊόντων, το σημερινό σύστημα δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2030.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83
(83)   Θα είναι απαραίτητα ακόμη και μετά το τέλος του συστήματος ποσόστωσης ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.
(83)   Στον τομέα της ζάχαρης είναι απαραίτητα ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84
(84)  Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης και τα συμφέροντα όλων των μερών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τις συμφωνίες αυτές και ειδικότερα όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.
(84)  Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης και τα συμφέροντα όλων των μερών, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένοι κανόνες για τις συμφωνίες αυτές και ειδικότερα όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)
(84a)  Προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν τις προσπάθειες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας που δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να χορηγεί ποσοστώσεις παραγωγής στα κράτη μέλη που παραχώρησαν το σύνολο των ποσοστώσεών τους το 2006.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)
(84β)  Λόγω των σημαντικών και επαναλαμβανόμενων πιέσεων που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, απαιτείται η δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος, για όσο χρειαστεί, θα αποδεσμεύει ζάχαρη εκτός ποσόστωσης στην εσωτερική αγορά με εφαρμογή των ίδιων όρων που ισχύουν για τη ζάχαρη ποσόστωσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει πρόσθετες εισαγωγές με μηδενικό δασμό, για να διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών ποσοτήτων πρώτων υλών στην αγορά ζάχαρης της ΕΕ και να διατηρείται η διαρθρωτική ισορροπία της εν λόγω αγοράς.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 γ (νέα)
(84γ)  Ενόψει της οριστικής κατάργησης του συστήματος των ποσοστώσεων μετά το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2018 έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες εξόδου από το υφιστάμενο καθεστώς ποσοστώσεων και το μέλλον του τομέα μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2020, που θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία πρόταση για την προετοιμασία του συνόλου του τομέα για την περίοδο μετά το 2020. Πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει επίσης έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ζάχαρης στην Ένωση.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85
(85)  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της προσφοράς και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών και των ενώσεων τους που καλύπτουν ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς.
(85)  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της προσφοράς βελτιώνοντας την εμπορία, διορθώνοντας τις ανισορροπίες στην αλυσίδα αξίας και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, και κυρίως στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης, ειδικά του στόχου της σταθεροποίησης των εσόδων των παραγωγών, με την διάθεση, μεταξύ άλλων, στα μέλη τους εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, τη βελτίωση της εμπορίας, τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)
(85α)  Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 β (νέα)
(85β)  Οι υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών ενώσεων που καλύπτουν ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν ώστε να προβλέπεται η αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει κανόνων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, τα κριτήρια αναγνώρισης και τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των κοινοτικών ρυθμίσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οντότητες αυτές έχουν πράγματι συγκροτηθεί με πρωτοβουλία γεωργών οι οποίοι καθορίζουν με δημοκρατικές μεθόδους τη γενική πολιτική της οργάνωσης, καθώς και τις αποφάσεις σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87
(87)   Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας αιγοπροβάτων, τα αυγά και το κρέας πουλερικών θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό πληθυσμό.
(87)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό πληθυσμό.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
(88)  Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών για τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των τιμών στην αγορά. και για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.
(88)  Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των τιμών στην αγορά· και για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90
(90)  Ελλείψει ενωσιακής νομοθεσίας για τις τυποποιημένες έγγραφες συμβάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου των συμβάσεων, να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, ιδίως, δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδομένη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στο σύνολο της Ένωσης, για λόγους επικουρικότητας είναι σκόπιμο η εν λόγω απόφαση να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστούν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα για τις εν λόγω συμβάσεις και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς, ορισμένοι βασικοί όροι για τη χρήση των συμβάσεων θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα καταστατικά ορισμένων γαλακτοκομικών συνεταιρισμών ενδέχεται να περιλαμβάνουν κανόνες που παράγουν παρόμοια αποτελέσματα, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, για λόγους απλοποίησης, να απαλλάσσονται οι εν λόγω συνεταιρισμοί από την απαίτηση σύναψης συμβάσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του, το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου στην περίπτωση κατά την οποία η συλλογή του γάλακτος από τους γεωργούς και η παράδοσή του στους μεταποιητές πραγματοποιούνται από ενδιάμεσες επιχειρήσεις.
Διαγράφεται

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90 α (νέα)
(90α)  Δεν είναι διαδεδομένη η χρήση τυποποιημένων γραπτών συμβάσεων που συνάπτονται πριν από την παράδοση και περιέχουν βασικά στοιχεία. Ωστόσο, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ευθύνης των εμπορευομένων, με βάση την περίπτωση στη γαλακτοκομική αλυσίδα, και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, στη βελτίωση της μετάδοσης των μεταβολών στις τιμές και στην προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση, καθώς και να βοηθήσουν στο να αποφεύγονται ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90 β (νέα)
(90β)  Ελλείψει ενωσιακής νομοθεσίας για τις τυποποιημένες γραπτές συμβάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου των συμβάσεων, να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, ιδίως, δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδομένη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στο σύνολο της Ένωσης σε σχέση με το δίκαιο των συμβάσεων, για λόγους επικουρικότητας είναι σκόπιμο η εν λόγω απόφαση να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να ισχύουν ίσοι όροι για όλες τις παραδόσεις σε συγκεκριμένη επικράτεια. Κατά συνέπεια, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση από γεωργό σε μεταποιητή στην επικράτειά του πρέπει να καλύπτεται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αφορά επίσης τις παραδόσεις από άλλα κράτη μέλη, αλλά δεν είναι απαραίτητο να αφορά τις παραδόσεις προς άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν θα απαιτούν από τον πρώτο αγοραστή να υποβάλλει γραπτή προσφορά σε γεωργό για τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91
(91)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου να διατηρηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.
Διαγράφεται

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)
(91α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους σε σχέση με πιθανούς αγοραστές, πράγμα που θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 42 και, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται μόνο από γεωργούς, ή τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται τους όρους των ενδεχόμενων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, από κοινού για ένα μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των μελών τους με έναν αγοραστή, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιβολή, εκ μέρους των αγοραστών, τιμών κατώτερων από το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, μόνο οι οργανώσεις παραγωγών που ζητούν και αποκτούν την αναγνώριση θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την παρούσα διάταξη. Επιπλέον, η παρούσα διάταξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στους συνεταιρισμούς. Επιπροσθέτως, υφιστάμενες οργανώσεις παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες βάσει του εθνικού δικαίου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για εκ των πραγμάτων αναγνώριση με βάση τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 β (νέα)
(91β)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) κυρίως για ευάλωτες αγροτικές περιοχές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία και να διατηρηθεί η ποιότητα ιδιαίτερα των τυριών που επωφελούνται από ΠΟΠ ή ΠΓΕ, και στο πλαίσιο του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που εκπνέει, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τέτοιων τυριών που παράγονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Οι κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής του εν λόγω τυριού και θα πρέπει να ζητούνται από διεπαγγελματική οργάνωση, οργάνωση παραγωγών ή ομάδα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από μεγάλη πλειοψηφία γαλακτοπαραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για το εν λόγω τυρί και, στην περίπτωση διεπαγγελματικών οργανώσεων και ομάδων, από μεγάλη πλειοψηφία παραγωγών τυριού που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής του εν λόγω τυριού. Επιπλέον, αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρών προϋποθέσεων, ιδιαίτερα προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία στο εμπόριο προϊόντων σε άλλες αγορές και να προστατευθούν τα δικαιώματα της μειονότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει πάραυτα να δημοσιεύουν και να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εγκριθέντες κανόνες, να διασφαλίζουν τακτικούς ελέγχους και να καταργούν τους κανόνες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 γ (νέα)
(91γ)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι ποσοστώσεις γάλακτος θα λήξουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη του παρόντος καθεστώτος.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 δ (νέα)
(91δ)  Η απόφαση κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος συνοδευόταν από δέσμευση για μια «ομαλή προσγείωση» του τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012¹ όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να συμπληρωθεί με περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. Όταν υπάρχει σοβαρή ανισορροπία στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να χορηγεί ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς που μειώνουν εθελοντικά την παραγωγή τους, αλλά να επιβάλει επίσης εισφορά στους γαλακτοπαραγωγούς που αυξάνουν την παραγωγή τους κατά την ίδια περίοδο και στην αυτή αναλογία.
1 ΕΕ L 94, 30.3.2012, σ. 38.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93
(93)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, των επαγγελματικών οργανώσεων και των οργανώσεων επιχειρηματιών ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων από αυτούς που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό, την αναγνώριση, τη δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, την ανάκληση της αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις· τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, την ανάθεση δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων σε μη μέλη και την υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή του ορισμού τους, τις ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι υποχρεωτικές εισφορές.
(93)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, των επαγγελματικών οργανώσεων και των οργανώσεων επιχειρηματιών ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, και, αν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να προστεθούν σε αυτούς που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό οργανώσεων άλλων πλην των οργανώσεων παραγωγών, τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στο καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών ορισμένων τομέων, τη δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, την ανάκληση της αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις, τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την παροχή διοικητικής βοήθειας σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας· τους όρους ανάθεσης δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων σε μη μέλη και την υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή του ορισμού τους, τις ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι υποχρεωτικές εισφορές· τους ειδικούς όρους για την εφαρμογή των συμβατικών ρυθμίσεων και των ειδικών ποσοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβατικών διαπραγματεύσεων.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94
(94)  Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και επιστροφές κατά την εξαγωγή και να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
(94)  Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και επιστροφές κατά την εξαγωγή και να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή αγορά, χωρίς να διαταράσσει τις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94 α (νέα)
(94α)  Θα πρέπει ωστόσο η εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών να μην αφίσταται της αρχής της αμοιβαιότητας, ιδίως σε δασμολογικό, υγειονομικό, φυτοϋγειονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς και όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων· παράλληλα, πρέπει να υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό των μηχανισμών των τιμών εισόδου, των πρόσθετων ειδικών δασμών και των αντισταθμιστικών φόρων.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96
(96)   Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις συναλλαγές και στην αγορά, οι ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τον κατάλογο των προϊόντων τομέων για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης.
(96)   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών και των αγορών και οι ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και να παρακολουθούνται, όταν είναι αναγκαίο, οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί και να συμπληρώνει τον κατάλογο των προϊόντων τομέων για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής· και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 100
(100)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στο σύστημα τιμής εισόδου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προβλεφθεί έλεγχος της δασμολογητέας αξίας σε σχέση με άλλη τιμή εκτός από τη μοναδιαία τιμή.
(100)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στο σύστημα τιμής εισόδου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προβλεφθεί έλεγχος της δασμολογητέας αξίας σε σχέση με τη μοναδιαία τιμή ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, έλεγχος της δασμολογητέας αξίας έναντι της κατ’ αποκοπή αξία εισαγωγής. Ο έλεγχος της δασμολογητέας τιμής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται βάσει επαγωγικής μεθόδου που θα επέτρεπε τη μείωση ή την αποφυγή των πρόσθετων ειδικών δασμών.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 103 α (νέα)
(103α)  Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η μεγέθυνση της οικονομίας που βασίζεται στα βιολογικά προϊόντα και να αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην ενωσιακή αγορά για βιομηχανικά βιοπροϊόντα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί βιομηχανικών βιοπροϊόντων έχουν πρόσβαση σε ασφαλή εφοδιασμό με αγροτικές πρώτες ύλες σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές. Όταν εισάγονται χωρίς εισαγωγικούς δασμούς αγροτικές πρώτες ύλες στην ΕΕ προς χρήση στην παραγωγή βιομηχανικών βιοπροϊόντων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες για τον δεδηλωμένο σκοπό.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105
(105)  Το καθεστώς τελωνειακών δασμών επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι των ενδεχόμενων συνακόλουθων διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.
(105)  Το καθεστώς τελωνειακών δασμών επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι των ενδεχόμενων συνακόλουθων διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και με την πολιτική της συνεργασίας για την ανάπτυξη.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107
(107)  Οι διατάξεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά και περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα.
(107)  Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά και περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί εντός του ΠΟΕ, θα πρέπει να διατηρηθούν ως μέσο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα ορισμένων από τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, έως ότου το μέλλον του εν λόγω μέσου αποφασιστεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Επομένως, η γραμμή του προϋπολογισμού για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να καθοριστεί προσωρινά σε μηδενικό επίπεδο. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, όταν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα και δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 120
(120)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης.
(120)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)
(121α)  Οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη στην εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης στον τομέα του ανταγωνισμού, προκειμένου, κυρίως, να εξασφαλισθεί ότι επιτελούνται ορθά και ουσιαστικά τα καθήκοντα που ανατίθενται στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 β (νέα)
(121β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και να βοηθηθεί με τον τρόπο αυτό η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να συντονίσει η Επιτροπή τις δράσεις διαφόρων εθνικών αρχών αρμόδιων για τον ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια ορθών πρακτικών ώστε να συνδράμει τις επιμέρους εθνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα και στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 122
(122)  Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών ή γεωργών, ειδικός στόχος των οποίων είναι η από κοινού παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή η χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον ανταγωνισμό ή θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης.
(122)  Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεών τους, ειδικός στόχος των οποίων είναι η από κοινού παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή η χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει, ειδικότερα, οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές των οργανώσεων αυτών να θεωρούνται αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης και το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες αυτές, εκτός αν πρόκειται να εξαιρεθεί ο ανταγωνισμός. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης1, και, σε όλες τις διαδικασίες που κινούνται για την εξαίρεση του ανταγωνισμού το βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει το μέρος ή την αρχή που την επικαλείται.
1 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1. Mε ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124
(124)  Η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς, στα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των υφισταμένων, των νέων ή των προτεινόμενων εθνικών ενισχύσεων, να υποβάλλει τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις στα κράτη μέλη και να προτείνει σε αυτά τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
(124)  Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς, στα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των υφισταμένων, των νέων ή των προτεινόμενων εθνικών ενισχύσεων, να υποβάλλει τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις στα κράτη μέλη και να προτείνει σε αυτά τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129
(129)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. αριθ. 73/2009 ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του προηγούμενου ενωσικού καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος. Για λόγους σαφήνειας, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός, οι εθνικές ενισχύσεις θα πρέπει να προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(129)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. αριθ. 73/2009 ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του προηγούμενου ενωσικού καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος. Για λόγους σαφήνειας, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός, οι εθνικές ενισχύσεις θα πρέπει να προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131α (νέα)
(131α)  Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκπόνηση μελετών και ερευνών, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων κρίσεων στους διάφορους τομείς της γεωργίας, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν την απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 133
(133)  Για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για τον σχετικό τομέα συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή αναστολής των εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους.
(133)  Για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε διατάραξη της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής ή τυχόν άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, όταν η εν λόγω κατάσταση είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή να χειροτερεύσει θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για τον σχετικό τομέα συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή για την αναστολή των εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει, για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 135
(135)  Μπορεί να απαιτηθεί από επιχειρήσεις, κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες να υποβάλλουν κοινοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, την εξασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, για τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών. Για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
(135)  Μπορεί να απαιτηθεί από επιχειρήσεις, κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες να υποβάλλουν κοινοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, την εξασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, για τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών. Για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της αρχής σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συμβιβάζεται με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως συνιστά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων στη γνωμοδότησή του της 14ης Δεκεμβρίου 2011¹.
1 ΕΕ C 35, 9.2.2012, σ. 1.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 137
(137)  Η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ειδικότερα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, μπορούν να εφαρμόζονται.
(137)  Εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ειδικότερα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών¹ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων² αυτών.
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139
(139)   Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα, ιδίως εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί και των θεμιτών προσδοκιών των επιχειρήσεων.
(139)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα, ιδίως εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων και των εύλογων προσδοκιών των επιχειρήσεων.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 140
(140)  Η διαδικασία του επείγοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς ή όταν σημειώνονται διαταραχές της αγοράς. Η επιλογή της διαδικασίας του επείγοντος θα πρέπει να δικαιολογείται και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιείται η εν λόγω διαδικασία.
(140)  Η διαδικασία του επείγοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε ορισμένες διαταραχές της αγοράς και για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, ασθενειών των ζώων και των φυτών, κλονισμού της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία καθώς και για την υγεία των ζώων ή των φυτών ή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143
(143)  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση στην κατάσταση της αγοράς, και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε επείγουσες περιπτώσεις, αν απαιτείται η εν λόγω ανάληψη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
(143)  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση στην κατάσταση της αγοράς.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143 α
(143α)  Θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα διασφάλισης, ειδικότερα όταν τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες γεωργικά προϊόντα δεν εγγυώνται ούτε την επισιτιστική ασφάλεια ούτε την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και δεν τηρούν όλους τους απαιτούμενους για την εσωτερική αγορά υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους ή τους όρους που αφορούν στην καλή μεταχείριση των ζώων, όταν οι αγορές διέρχονται καταστάσεις κρίσης, ή όταν διαπιστώνονται παραλείψεις σε σχέση με τους όρους που περιέχονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής, όσον αφορά τις τιμές, τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα. Ο εν λόγω έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν θεσπισθεί για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να διενεργείται μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας των εισαγωγών της Ένωσης σε πραγματικό χρόνο.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146
(146)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] διάφορα τομεακά μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799], οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.
Διαγράφεται

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 147
(147)  Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει μεταβατικά μέτρα.
Διαγράφεται

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149
(149)  Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δικαιολογούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο και μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,
(149)  Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δικαιολογούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο και μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε επανεξέταση ώστε να αξιολογείται ο τρόπος λειτουργίας τους και να αποφασίζεται κατά πόσον ενδείκνυται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 150 α (νέα)
(150α)  Η εξέλιξη των διεθνών αγορών, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και ο στρατηγικός χαρακτήρας του εφοδιασμού του πληθυσμού της Ένωσης σε τρόφιμα σε λογικές τιμές θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή γεωργία· θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σχετικά με την εξέλιξη των αγορών και το μέλλον των εργαλείων διαχείρισης των γεωργικών αγορών. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξετάζει την καταλληλότητα των υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης σε σχέση με το νέο διεθνές πλαίσιο και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων. Θα πρέπει να συνοδεύεται από οιαδήποτε πρόταση είναι χρήσιμη για μια μακρόπνοη στρατηγική της Ένωσης προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι:
2.  Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού:
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι
ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, μέρος X του παραρτήματος Ι·
ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, παράρτημα Ι μέρος X·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ
ιγ) ζώντα φυτά, μέρος XIII του παραρτήματος Ι·
ιγ) ζώντα δέντρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος XIII του παραρτήματος Ι·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα
κα) αιθυλική αλκοόλη, μέρος XXI του παραρτήματος Ι.
κα) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος XXI του παραρτήματος Ι·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ
κβ) μελισσοκομία, μέρος XXII του παραρτήματος Ι·
κβ) προϊόντα μελισσοκομίας, παράρτημα Ι μέρος XXII·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, για την επικαιροποίηση των ορισμών του τομέα του ρυζιού που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι.
Διαγράφεται

Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
4a.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές, δηλαδή φαινόμενα όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία, που καταστρέφουν ή μειώνουν τη μέση ετήσια παραγωγή ενός συγκεκριμένου γεωργού κατά 30% τουλάχιστον. Η μέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται βάσει των τριών προηγούμενων ετών ή βάσει του μέσου όρου τριών ετών που βασίζεται στην προηγούμενη πενταετία, αποκλειομένων της υψηλότερης και της χαμηλότερης παραγωγής.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέο)
4β.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προηγμένα συστήματα βιώσιμης παραγωγής», «προηγμένες μέθοδοι βιώσιμης παραγωγής» και «προηγμένα μέτρα για βιώσιμη παραγωγή» νοούνται οι γεωργικές πρακτικές που ξεπερνούν τους κανόνες περί πολλαπλής συμμόρφωσης που ορίζει ο Τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] (οριζόντιος κανονισμός σχετικά με την ΚΓΠ) και εξελίσσονται συνεχώς για να βελτιώσουν τη διαχείριση των φυσικών θρεπτικών συστατικών, του κύκλου του ύδατος και των ενεργειακών ροών, κατά τρόπον ώστε να μειωθούν οι ζημίες που υφίσταται το περιβάλλον και η κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο οι καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο και η φυσική βιοποικιλότητα στα συστήματα παραγωγής.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, όταν είναι απαραίτητο, λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας, να προσαρμόσει την περιγραφή των προϊόντων και τις αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της Συνθήκης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου, όταν είναι απαραίτητο, λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας, να προσαρμόσει την περιγραφή των προϊόντων και τις αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α
α) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου ενός έτους για τον τομέα της μπανάνας·
α) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου ενός έτους για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2
Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, για τον καθορισμό των περιόδων εμπορίας των προϊόντων αυτών.

Διαγράφεται

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7

Άρθρο 7

Τιμές αναφοράς

Τιμές αναφοράς

Καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς:

1.  Για την εφαρμογή του Μέρους II, Τίτλος I, Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο I, καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς:
α) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 EUR/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,
α) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 EUR/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,
β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 EUR/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,
β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 EUR/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,
γ) όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:
γ) όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:
і) για τη λευκή ζάχαρη: 404,4 EUR/τόνο·
і) για τη λευκή ζάχαρη: 404,4 EUR/τόνο·
ii) για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 EUR/τόνο·
ii) για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 EUR/τόνο·
δ) όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2.224 EUR/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών ποιότητας R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 8·
δ) όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2.224 EUR/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών ποιότητας R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο·
ε) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:
ε) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:
і) 246,39 EUR ανά 100 kg για το βούτυρο·
і) 246,39 EUR ανά 100 kg για το βούτυρο·
ii) 169,80 EUR ανά 100 kg για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·
ii) 169,80 EUR ανά 100 kg για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·
στ) όσον αφορά τον τομέα του χοίρειου κρέατος, 1.509,39 EUR/τόνο για τα σφάγια χοίρων του ποιοτικού τύπου που ορίζεται βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας που αναφέρεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 8 ως εξής:
στ) όσον αφορά τον τομέα του χοίρειου κρέατος, 1.509,39 EUR/τόνο για τα σφάγια χοίρων του ποιοτικού τύπου που ορίζεται βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας που αναφέρεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με το άρθρο ως εξής:
і) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: κατηγορία Ε,
і) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: κατηγορία Ε,
ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: κατηγορία R.
ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: κατηγορία R.
στ α) όσον αφορά τον τομέα του ελαιολάδου:
і) 2388 EUR/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·
ii) 2295 EUR/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο·
iii) 1524 EUR/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών· το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 EUR/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.
1α.  Οι τιμές αναφοράς αναθεωρούνται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κυρίως βάσει των εξελίξεων στην παραγωγή, το κόστος παραγωγής, ιδίως των εισροών, και τις τάσεις στην αγορά. Όταν κρίνεται απαραίτητο, οι τιμές αναφοράς ενημερώνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
Τα διαστήματα για επανεξέταση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων, λαμβάνουν δε υπόψη τον ευμετάβλητο χαρακτήρα κάθε κατηγορίας προϊόντων.

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης ή για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομιστεί στην Ένωση και αν προέρχονται από γάλα, το γάλα αυτό πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης ή για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομιστεί στην Ένωση και αν είναι ζωικά προϊόντα, το σύνολο της παραγωγής πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α

Ενωσιακές κλίμακες και επιθεωρήσεις

1.  Εφαρμόζονται ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙα στους ακόλουθους τομείς:
α) βοείου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια ενήλικων βοοειδών·
β) χοιρείου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια χοίρων εκτός εκείνων που έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή.
Στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ενωσιακή κλίμακα για την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙα σημείο Γ.

2.  Επιτόπιες επιθεωρήσεις όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων διενεργούνται εξ ονόματος της Ένωσης από ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποίησε.
Τα έξοδα των διενεργούμενων επιθεωρήσεων βαρύνουν την Ένωση.

Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Άρθρο 10

Άρθρο 10

Προϊόντα επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση

Προϊόντα επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και υπό τις απαιτήσεις και τους όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές απαιτήσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος,
α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, σόργο, κριθάρι και αραβόσιτος,
β) αναποφλοίωτο ρύζι,
β) αναποφλοίωτο ρύζι,
γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50,
γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50,
δ) βούτυρο που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα και λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82% κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16% κατά βάρος,
δ) βούτυρο που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα και λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82% κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16% κατά βάρος,
ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιωνισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0% κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.
ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιωνισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0% κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11

Άρθρο 11

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής:

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης αφορούν τα προϊόντα που παρατίθενται στο άρθρο 10 καθ’ όλο το έτος.

α) για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι και τον αραβόσιτο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·
β) για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου,
γ) για το βόειο κρέας, καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας,
δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

1.   Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, η δημόσια παρέμβαση:
1.  Η δημόσια παρέμβαση:
α) είναι ανοικτή για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·
α) είναι ανοικτή για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·
β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
β) ανοίγεται από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι κατώτερη των 1.560 EUR/τόνο.
γ) ανοίγεται για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο, είναι κατώτερη του 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
2.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να κλείσει τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).
2.  Η Επιτροπή κλείνει, με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13

Άρθρο 13

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

1.  Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή εντός των ακόλουθων ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11:
1.  Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται στην καθορισμένη τιμή που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, εντός των ακόλουθων ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 :
α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,
α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,
β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι,
β) για το βούτυρο, 70.000 τόνοι,
γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109.000 τόνοι.
γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109.000 τόνοι.
2.  Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς:
2.  Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς:
α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.
β) για τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.
Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14

Άρθρο 14

Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης

Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης

1.  Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:
1.  Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:
α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή
α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή
β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
2.  Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:
2.  Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:
α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·
α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·
β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·
β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·
γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
3.  Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης του προσανατολισμού της παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.
3.  Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Άρθρο 15

Άρθρο 15

Γενικές διατάξεις για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

Γενικές διατάξεις για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:

1.  Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:
α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς,
α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς,
β) να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών και
β) να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών και
γ) να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης.
γ) να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης.
Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […], αν το εν λόγω καθεστώς το προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

2.  Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.
2a.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ανά έτος τους όρους υπό τους οποίους διατέθηκαν τα αποθέματα δημόσιας παρέμβασης κατά το προηγούμενο έτος.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και υπό συμπληρωματικές απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και/ή εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και τις ενδεχόμενες πρόσθετες απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και/ή εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο β
β) ελαιόλαδο,
β) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) τυριά.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
Άρθρο 17

Άρθρο 17

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή οικονομικών εξελίξεων στον τομέα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τη μέση καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής για τα σχετικά προϊόντα και/ή
β) την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή οικονομικών εξελίξεων και/ή που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών στον τομέα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και/ή
βα) την ιδιαίτερη φύση ορισμένων τομέων ή την εποχικότητα της παραγωγής σε ορισμένα κράτη μέλη.
2.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
2.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 εκ των προτέρων ή με διαγωνισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 εκ των προτέρων ή με διαγωνισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να περιορίσει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να καθορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να περιορίσει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να καθορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών και των περιθωρίων κέρδους των αιτούντων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα 3 α (νέο)
ΤΜΗΜΑ 3Α

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 17α

Συντονισμός των ενεργειών προσωρινής απόσυρσης από την αγορά

1.  Προκειμένου να προλαμβάνονται οι έντονες ανισορροπίες στις αγορές ή να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία σε περίπτωση σοβαρής αναταραχής, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που εμπίπτουν σε έναν από τους τομείς του άρθρου 1, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού και θεωρούνται αντιπροσωπευτικές κατά την έννοια του άρθρου 110 του παρόντος κανονισμού , μπορούν να δημιουργήσουν και να ενεργοποιήσουν ένα σύστημα που εξασφαλίζει τον συντονισμό των προσωρινών αποσύρσεων από την αγορά που πραγματοποιούν τα μέλη τους.
Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του τμήματος IV του παρόντος κανονισμού και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2.  Σε περίπτωση που μια ένωση οργανώσεων παραγωγών λάβει την απόφαση να ενεργοποιήσει το σύστημα αυτό, τούτο επιβάλλεται στο σύνολο των μελών της.
3.  Το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από:
α) τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τις οργανώσεις μέλη και/ή, ενδεχομένως, την ίδια την ένωση οργανώσεων παραγωγών·
β) την ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση του άρθρου 8, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 9α στοιχείο γ) και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους.
4. ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος συνάδει με τους στόχους της ΚΓΠ και δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα 4 – τίτλος
ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ 4

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Άρθρο 18

Άρθρο 18

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
2.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις απαιτήσεις και τους όρους που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και αποθεματοποιούνται βάσει του συστήματος χορήγησης ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται, όσον αφορά τις ποιοτικές ομάδες, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις ποσότητες, τη συσκευασία και την επισήμανση, τις ανώτατες ηλικίες, τη συντήρηση και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορά η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.
2.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις απαιτήσεις και τους όρους που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και αποθεματοποιούνται βάσει του συστήματος χορήγησης ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται, όσον αφορά τις ποιοτικές ομάδες, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις ποσότητες, τη συσκευασία και την επισήμανση, τις ανώτατες ηλικίες, τη συντήρηση και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορά η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.
3.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αυξήσεις ή μειώσεις τιμών για λόγους ποιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, όσον αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.
3.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αυξήσεις ή μειώσεις τιμών για λόγους ποιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, όσον αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.
3a.  Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης εποχικότητας και/ή της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζοντας διαφορετικούς αντικειμενικούς όρους και αποφασιστικούς παράγοντες οι οποίοι δικαιολογούν την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης.
4.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του βοείου κρέατος, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποχρέωση των οργανισμών πληρωμών να μεριμνούν για την αφαίρεση των οστών από όλο το βόειο κρέας μετά την παραλαβή και πριν από την αποθεματοποίησή του.
4.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του βοείου κρέατος, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποχρέωση των οργανισμών πληρωμών να μεριμνούν για την αφαίρεση των οστών από όλο το βόειο κρέας μετά την παραλαβή και πριν από την αποθεματοποίησή του.
5.  Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας καταστάσεων σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων παρέμβασης στην Ένωση και για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δημόσια παρέμβαση, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
5.  Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας καταστάσεων σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων παρέμβασης στην Ένωση και για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δημόσια παρέμβαση, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες παρέμβασης για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο του συστήματος, τους κανόνες ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών απαιτήσεων για τη διατήρηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται σε καλή κατάσταση και τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης·
α) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες παρέμβασης για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο του συστήματος, τους κανόνες ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών απαιτήσεων για τη διατήρηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται σε καλή κατάσταση και τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης·
β) τους κανόνες που αφορούν την πώληση μικρών ποσοτήτων που απομένουν στα αποθέματα στα κράτη μέλη, που πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη τους, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες της Ένωσης· και τους κανόνες για την απευθείας πώληση ποσοτήτων που δεν μπορούν πλέον να ανασυσκευασθούν ή έχουν υποστεί φθορά·
β) τους κανόνες που αφορούν την πώληση μικρών ποσοτήτων που απομένουν στα αποθέματα στα κράτη μέλη, που πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη τους, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες της Ένωσης· και τους κανόνες για την απευθείας πώληση ποσοτήτων που δεν μπορούν πλέον να ανασυσκευασθούν ή έχουν υποστεί φθορά·
γ) τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο γι αυτά και την επεξεργασία τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν ή να εισπραχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ.
γ) τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο γι αυτά και την επεξεργασία τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν ή να εισπραχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ.
γα) τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αποφασισθεί να διατεθούν τα προϊόντα που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης είτε εκ νέου στην αγορά είτε με άλλο τρόπο·
6.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
6.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α) θεσπίζει μέτρα για τη μείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης όταν η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·
α) θεσπίζει μέτρα για τη μείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης όταν η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·
β) δύναται να καθορίσει τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής.
β) δύναται να καθορίσει τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής.
7.  Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δημόσια παρέμβαση ή στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:
7.  Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δημόσια παρέμβαση ή στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:
α) τη διενέργεια διαγωνισμών που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·
α) τη διενέργεια διαγωνισμών που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·
β) την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων·
β) την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων·
γ) την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων·
γ) την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων·
7a.  Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις ανάγκες των τομέων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 160, για την προσαρμογή και την επικαιροποίηση των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση σε κατηγορίες, την αναγνώριση και την παρουσίαση των σφαγίων ενήλικων βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων οι οποίες περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙα.
7β.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης στους τομείς του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπρόβειου κρέατος, ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για:
α) τον καθορισμό διατάξεων σχετικών με την ταξινόμηση σε κατηγορίες, την κατάταξη σε κλάσεις (ακόμη και με τεχνικές αυτόματης κατάταξης), την παρουσίαση, την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας, την αναγνώριση, τη ζύγιση και τη σήμανση των σφαγίων·
β) τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό των μέσων ενωσιακών τιμών και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ιδίως όσον αφορά τις αγοραίες και τις αντιπροσωπευτικές τιμές·
7γ.  Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών εντός της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό παρεκκλίσεων από τις διατάξεις, και ειδικότερα:
α) την ενδεχόμενη χορήγηση παρεκκλίσεων από τα κράτη μέλη στα σφαγεία όπου σφάζονται λίγα μόνο βοοειδή·
β) την χορήγηση άδειας στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την κλίμακα κατάταξης για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων και να χρησιμοποιούν κριτήρια αξιολόγησης επιπλέον του βάρους και της υπολογιζόμενης περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας.
7δ.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης εκπληρώνει τους στόχους της, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των καθηκόντων της και τον τρόπο σύστασής της εν λόγω επιτροπής.
8.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων στους ακόλουθους τομείς:
α) βόειο κρέας,
β) του χοιρείου κρέατος,
γ) του αιγοπροβείου κρέατος.
9.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης ακρίβειας και αξιοπιστίας της ταξινόμησης των σφαγίων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέψει την επανεξέταση της εφαρμογής της ταξινόμησης των σφαγίων στα κράτη μέλη από ενωσιακή επιτροπή που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη. Στις διατάξεις αυτές μπορεί να προβλεφθεί ότι τα έξοδα που προκύπτουν από την επανεξέταση βαρύνουν την Ένωση.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)
9a.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος συντονισμού των προσωρινών αποσύρσεων από την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, καθορίζοντας τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το σύστημα, και συγκεκριμένα:
α) τους γενικούς όρους που διέπουν την ενεργοποίησή του και τον τρόπο λειτουργίας του,
β) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών για την εφαρμογή του συστήματος,
γ) τους κανόνες που διέπουν την χρηματοδότησή του, και συγκεκριμένα τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή αποφασίζει ότι μια κοινοτική χρηματοδότηση υπό μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί ή δεν μπορεί να χορηγείται στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,
δ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν ότι λόγω της ενεργοποίησης του συστήματος αυτού δεν υπάρχει πιθανότητα να δεσμευθεί ένα υπερβολικό ποσοστό κανονικά διαθέσιμων προϊόντων.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Άρθρο 19

Άρθρο 19

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:

α) τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές και τιμές αγοράς που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·
α) τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές, τις τιμές αγοράς και την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·
β) τις διαδικασίες και τους όρους που αφορούν την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·
β) τις διαδικασίες και τους όρους που αφορούν την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·
γ) τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·
γ) τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·
δ) την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου αγοράστηκαν και αποθηκεύτηκαν τα προϊόντα·
δ) την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου αγοράστηκαν και αποθηκεύτηκαν τα προϊόντα·
ε) τους όρους πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή προορισμό των προϊόντων που εξέρχονται από τα αποθέματα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους στην Ένωση, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·
ε) τους όρους πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή προορισμό των προϊόντων που εξέρχονται από τα αποθέματα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους στην Ένωση, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·
στ) τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και του αιτούντος·
στ) τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και του αιτούντος·
ζ) την είσοδο και τη διατήρηση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και την έξοδο από τα αποθέματα·
ζ) την είσοδο και τη διατήρηση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και την έξοδο από τα αποθέματα·
η) τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τους όρους υπό τους οποίους οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντομευθούν ή να παραταθούν μετά τον καθορισμό τους στις συμβάσεις·
η) τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τους όρους υπό τους οποίους οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντομευθούν ή να παραταθούν μετά τον καθορισμό τους στις συμβάσεις·
θ) τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζεται να διατεθούν τα προϊόντα που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης είτε εκ νέου στην αγορά είτε με άλλο τρόπο·
ι) τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή ή για τη χορήγηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε καθορισμένη τιμή·
ι) τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή ή για τη χορήγηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε καθορισμένη τιμή·
ια) τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ιδίως όσον αφορά:
ια) τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ιδίως όσον αφορά:
i) την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς και
і) την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς και
ii) την επιλογή των προσφορών που εξασφαλίζει τις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, επιτρέποντας ταυτόχρονα να μην κατακυρωθεί ένας διαγωνισμός.
ii) την επιλογή των προσφορών που εξασφαλίζει τις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, επιτρέποντας ταυτόχρονα να μην κατακυρωθεί ένας διαγωνισμός.
ια) τους πρακτικούς κανόνες της σήμανσης των ταξινομημένων σφαγίων·
ιβ) την εφαρμογή των ενωσιακών κλιμάκων ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ιδίως όσον αφορά:
і) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης·
ii) τους ελέγχους, τις εκθέσεις επιθεώρησης και τις επακόλουθες ενέργειες·
ιγ) τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σχέση με την ταξινόμηση και την κοινοποίηση τιμών των σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων, που διενεργούνται εξ ονόματος της Ένωσης από ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης·
ιδ) τους πρακτικούς κανόνες του υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης ενωσιακής τιμής για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων από την Επιτροπή·
ιε) τις διαδικασίες προσδιορισμού ειδικευμένων ταξινομητών σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων από τα κράτη μέλη.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 1
Τμήμα 1

Τμήμα 1

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Άρθρο 20α

Ομάδα στόχος

Τα καθεστώτα ενίσχυσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα και των διατροφικών συνηθειών των παιδιών απευθύνονται σε παιδιά που φοιτούν κανονικά σε σχολικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εξωσχολικά ιδρύματα, που τελούν υπό τη διαχείριση ή την αναγνώριση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους.

Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 1 – επιμέρους τμήμα 1 – τίτλος
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21

Άρθρο 21

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

1.  Υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 22 και 23, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση:
1.  Υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 22 και 23, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση:
α) για την παροχή στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των βρεφονηπιακών σταθμών, άλλων ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής, καθώς και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και
α) για την παροχή στα παιδιά στα ιδρύματα, που ορίζει το άρθρο 20α, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και
β) για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συνοδευτικών μέτρων.
β) για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συνοδευτικών μέτρων.
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς εκπονούν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος.
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς εκπονούν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με δράσεις εκπαίδευσης για υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τοπικές αλυσίδες τροφίμων και την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.
3.  Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο εποχικός χαρακτήρας ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή προβληματισμοί που αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.
3.  Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, ο εποχικός χαρακτήρας, η ποικιλία ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων, με προτεραιότητα τις τοπικές αλυσίδες τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη προτιμούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.
4.  Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
4.  Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α) δεν υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια EUR ανά σχολικό έτος, ούτε
α) δεν υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια EUR ανά σχολικό έτος, ούτε
β) υπερβαίνει το 75% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 90% των εξόδων αυτών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, ούτε
β) υπερβαίνει το 75% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 90% των εξόδων αυτών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006· ούτε
γ) καλύπτει έξοδα πέραν των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
γ) καλύπτει έξοδα πέραν των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4a.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που βασίζονται στο ποσοστό των παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που καθορίζονται στο άρθρο 20α. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο καθεστώς λαμβάνει ενίσχυση από την Ένωση ύψους τουλάχιστον 175.000 EUR. Υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση για ενωσιακή στήριξη βάσει της στρατηγικής τους. Η Επιτροπή, αφού λάβει τις αιτήσεις των κρατών μελών, αποφασίζει την οριστική κατανομή εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
5.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλων καθεστώτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, εφόσον τηρούνται τα όρια της παραγράφου 4 στοιχείο β) όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.
5.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία ή άλλων καθεστώτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, εφόσον τηρούνται τα όρια της παραγράφου 4 στοιχείο β) όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.
6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.
6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.
7.  Το ενωσιακό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο.
7.  Το ενωσιακό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία τα οποία συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο.
8.  Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτό, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.
8.  Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτό, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.
8a.  Κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22

Άρθρο 22

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
2.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
2.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
α) τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τα διατροφικά κριτήρια,
α) τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τα διατροφικά κριτήρια,
β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,
β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,
γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων,
γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων,
δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων.
δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
α) τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών, την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται,
α) τα πρόσθετα κριτήρια για την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται,
β) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες,
β) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες,
γ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
γ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να απαιτεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να προβάλλουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.
4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο κοινό τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Άρθρο 23

Άρθρο 23

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, ιδίως όσον αφορά:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, όσον αφορά:

α) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού,
α) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού,
β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,
β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,
γ) τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το καθεστώς.
γ) τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το καθεστώς.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
Άρθρο 24

Άρθρο 24

Παροχή γαλακτοκομικών προϊόντων στα παιδιά

Ενίσχυση για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά

1.  Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορισμένων προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
1.   Υπό όρους που θα καθορίσει η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 25 και 26, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή στα παιδιά σε ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 20α, γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με κωδικούς ΣΟ 0401, 0403, 0404 90 και 0406 ή κωδικό ΣΟ 2202 90.
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του.
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, τα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με δράσεις εκπαίδευσης για υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τοπικές αλυσίδες τροφίμων και την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.
2a.  Κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 25.
2β.  Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή άλλων προγραμμάτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, ιδίως όσον αφορά την ομάδα-στόχο του προγράμματος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.
3a.  Το ενωσιακό πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν ξεχωριστά εθνικά προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία τα οποία συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.
4.  Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη γάλακτος λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης.
5.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται επί μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάμου γάλακτος ανά παιδί ημερησίως.
5.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται επί μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάμου γάλακτος ανά παιδί ημερησίως.
5a.  Κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25
Άρθρο 25

Άρθρο 25

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
2.  Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των συνηθειών όσον αφορά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των καινοτομιών και εξελίξεων στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατροφικών κριτηρίων, η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς και θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, καθώς και την ομάδα-στόχο για το καθεστώς.
2.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
α) τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 και λαμβάνοντας υπόψη θέματα διατροφής·
β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,
γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων·
δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων,
ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εκ μέρους των αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μέτρα για τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εκ μέρους των αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μέτρα για τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να απαιτεί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επισημαίνουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.
4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο κοινό τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26
Άρθρο 26

Άρθρο 26

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ιδίως όσον αφορά:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, όσον αφορά:

α) τις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η τήρηση της μέγιστης επιλέξιμης ποσότητας για το καθεστώς ενίσχυσης,
α) τις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η τήρηση της μέγιστης επιλέξιμης ποσότητας για το καθεστώς ενίσχυσης,
β) την έγκριση των αιτούντων, των αιτήσεων ενίσχυσης και των πληρωμών,
β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,
γ) τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος.
γ) τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος,
γα) τον καθορισμό της ενίσχυσης για κάθε είδος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να ενθαρρυνθεί επαρκώς ο εφοδιασμός των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20α με γαλακτοκομικά προϊόντα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)
Άρθρο 26α

Καθεστώς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για σχολεία

Έως τις …*, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει καθεστώς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς παρόμοιο με εκείνα που προωθούν την κατανάλωση γαλακτοκομικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων στα σχολεία. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν σε εθελοντική βάση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο καθεστώς αυτό, επωφελούμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο από χρηματοδότηση της Ένωσης που θα είναι της ίδιας τάξης με εκείνη των προαναφερθέντων καθεστώτων.

* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27
Άρθρο 27

Άρθρο 27

Ενισχύσεις σε οργανώσεις επιχειρήσεων

Προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1.  Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασίας που καταρτίζουν οι οργανώσεις επιχειρήσεων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 109 σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
1.  Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασίας που καταρτίζουν οι αναγνωρισμένες βάσει του Άρθρου 106 οργανώσεις παραγωγών ή οι αναγνωρισμένες βάσει του Άρθρου 108 διεπαγγελματικές οργανώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
-α) παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών,
α) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
α) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
αα) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης,
β) βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
β) βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
γ) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων,
γ) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων,
γα) διάχυση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
2.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
2.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
α) 11 098 000 EUR ετησίως για την Ελλάδα,
α) 11 098 000 EUR ετησίως για την Ελλάδα,
β) 576 000 EUR ετησίως για τη Γαλλία, και
β) 576 000 EUR ετησίως για τη Γαλλία, και
γ) 35 991 000 EUR ετησίως για την Ιταλία.
γ) 35 991 000 EUR ετησίως για την Ιταλία.
2a.  Τα άλλα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνονονται στην παράγραφο 2 δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του χρηματοδοτικού περιθωρίου που καθορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την άμεση στήριξη σε γεωργούς για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:
3.  Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:
α) 75% για δραστηριότητες στα πεδία που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1,
α) 75% για δραστηριότητες στα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία -α), α) και αα) της παραγράφου 1,
β) 75% για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50% για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1,
β) 75% για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50% για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1,
γ) 75% για τα προγράμματα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί, από εγκεκριμένες οργανώσεις επιχειρήσεων δύο τουλάχιστον κρατών μελών παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, και 50% για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.
γ) 75% για τα προγράμματα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί, από εγκεκριμένες οργανώσεις επιχειρήσεων δύο τουλάχιστον κρατών μελών παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και γα) της παραγράφου 1, και 50% για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.
Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28
Άρθρο 28

Άρθρο 28

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 27 τηρεί του στόχους βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για:
1.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 27 τηρεί του στόχους βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για:
α) τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης και αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης,
β) τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση,
β) τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση,
γ) την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα,
γ) την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα,
δ) τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση,
δ) τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση,
ε) την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας.
ε) την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας.
2.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για την απαίτηση σύστασης εγγύησης στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης.
2.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για την απαίτηση σύστασης εγγύησης στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
Άρθρο 30

Άρθρο 30

Επιχειρησιακά ταμεία

Επιχειρησιακά ταμεία

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:
1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους του τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν ένα τριετές έως πενταετές επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:
α) χρηματικές εισφορές των μελών ή από την ίδια την οργάνωση παραγωγών·
α) χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από:
і) μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών, ή
ii) ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών τους.
β)  Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 35 και 36.
β) ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, σε περίπτωση που αυτές υποβάλλουν, διαχειρίζονται και εφαρμόζουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος αυτού, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 35 και 36.
2.  Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.
2.  Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31
Άρθρο 31

Άρθρο 31

Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά προγράμματα

1.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο γ) ή από τους ακόλουθους στόχους:
1.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο γ) ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμό της παραγωγής·
α) προγραμματισμό της παραγωγής·
β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
β) βελτίωση της ποιότητας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων·
γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·
γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·
δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·
δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·
ε) περιβαλλοντικά μέτρα και μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας·
ε) περιβαλλοντικά μέτρα, κυρίως στον τομέα του ύδατος, και μέθοδοι παραγωγής, χειρισμού, παρασκευής και μεταποίησης φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης παραγωγής·
στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.
στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

1α.  Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να αντικαθιστούν τα μέλη τους για τη διαχείριση, τη μεταχείριση, την εφαρμογή και την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Οι ενώσεις αυτές μπορούν επίσης να υποβάλουν μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, αποτελούμενο από δράσεις που προσδιορίζονται αλλά δεν υλοποιούνται από τις οργανώσεις παραγωγών-μελών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα μερικά αυτά επιχειρησιακά προγράμματα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και εξετάζονται ταυτόχρονα με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων-μελών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) οι δράσεις των μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούνται πλήρως από τις εισφορές των οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη της οικείας ένωσης και ότι τα κονδύλια καταβάλλονται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων παραγωγών.
β) οι δράσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης-μέλους·
γ) δεν υπάρχει διπλή ενίσχυση.
2.  Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) συνίσταται στην αποφυγή και στην αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτει στο πλαίσιο αυτό:
2.  Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) συνίσταται στην αποφυγή και στην αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτει στο πλαίσιο αυτό:
α) την απόσυρση από την αγορά,
α) την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης,
β) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών,
β) επενδύσεις που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των όγκων που διατίθενται στην αγορά,
γ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας,
γ) μέτρα κατάρτισης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων διάρθρωσης,
δ) μέτρα κατάρτισης,
δ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, είτε για λόγους πρόληψης είτα κατά τη διάρκεια περιόδου κρίσεως,
ε) την ασφάλιση της συγκομιδής,
ε) παροχή στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,
στ) τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας.
στ) ενισχύσεις για την εκρίζωση για τη μετατροπή των οπωρώνων,
ζ) την απόσυρση από την αγορά, ακόμη και των προϊόντων που έχουν μεταποιηθεί από οργάνωση παραγωγών,
η) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών,
θ) την ασφάλιση της συγκομιδής.
Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το 40% των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι δράσεις ασφάλισης της συγκομιδής περιλαμβάνουν μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών και στην κάλυψη των απωλειών αγοράς που υπέστη η οργάνωση παραγωγών ή/και τα μέλη της σε περίπτωση που τα εν λόγω εισοδήματα πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και, ενδεχομένως, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κινδύνων.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 32. Οιαδήποτε συγκεκριμένη δράση για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων χρηματοδοτείται είτε από τα δάνεια αυτά είτε απευθείας, όχι όμως και με τους δύο τρόπους.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 32. Οιαδήποτε συγκεκριμένη δράση για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να χρηματοδοτείται από τα δάνεια αυτά και/ή απευθείας από τις οργανώσεις παραγωγών.

2a.  Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, νοούνται ως:
α) «πρώιμη συγκομιδή» η πλήρης ή μερική συγκομιδή μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κανονικής συγκομιδής. Τα σχετικά προϊόντα δεν θα έχουν υποστεί ζημιές πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω των καιρικών συνθηκών είτε λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας.
β) «μη συγκομιδή» η κατάσταση κατά την οποία το σύνολο ή τμήμα της εμπορικής παραγωγής δεν λαμβάνεται από τη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διάρκεια του συνήθους κύκλου παραγωγής. Η καταστροφή των προϊόντων που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες ή ασθένεια δεν θεωρείται ως μη συγκομιδή·
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή
α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή
β) το 10% τουλάχιστον των δαπανών δυνάμει των επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.
β) το 10% τουλάχιστον των δαπανών δυνάμει των επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι περιβαλλοντικές δράσεις τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Όταν το 80% τουλάχιστον των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Όταν το 80% τουλάχιστον των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32
Άρθρο 32

Άρθρο 32

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

1.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί.
1.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί ή στο 75% σε περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
2.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών.
2.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και/ ή η ένωσή τους.
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Στην περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί έως το 5% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από την ένωση ή τα μέλη της υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που εφαρμόζει η εν λόγω ένωση οργανώσεων παραγωγών για λογαριασμό των μελών της.

3.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60% για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60% για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υποβάλλεται από περισσότερες της μίας οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνικών καθεστώτων·
α) υποβάλλεται από περισσότερες της μίας οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνικών καθεστώτων·
β) υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·
β) υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·
γ) καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου·
γ) καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου·
δ) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία έχει συγχωνευθεί με άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών·
δ) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία έχει συγχωνευθεί με άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών·
δα) το πρόγραμμα υποβάλλεται από διάφορες αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, που συγκεντρώνονται σε μια κοινή εμπορική θυγατρική·
ε) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·
ε) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·
στ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της παραγωγής οπωροκηπευτικών·
στ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της παραγωγής οπωροκηπευτικών·
ζ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης·
ζ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης ή στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006·
η) καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για δράσεις προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών που απευθύνονται στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
4.  Το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100% στην περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5% του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και τα οποία διατίθενται με:
4.  Το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100% στην περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5% του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και τα οποία διατίθενται με:
α) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους·
α) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους·
β) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα.
β) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε σχολεία και στα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 20α, σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34
Άρθρο 34

Άρθρο 34

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών όρων για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει ιδίως ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 για τη συνοχή.
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών όρων για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει ιδίως ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 για τη συνοχή.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να απαιτήσει την τροποποίησή του εντός τριών μηνών, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τους εν λόγω στόχους.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, απαιτώντας την τροποποίησή του εντός τριών μηνών, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τους εν λόγω στόχους.

2.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:
2.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:
α) ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και ασθενών σημείων και του δυναμικού ανάπτυξης·
α) ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και ασθενών σημείων και του δυναμικού ανάπτυξης·
β) αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·
β) αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·
γ) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων, καθώς και δείκτες επιδόσεων·
γ) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων, καθώς και δείκτες επιδόσεων·
δ) αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·
δ) αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·
ε) υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.
ε) υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.
Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)
Άρθρο 34α

Εθνικό δίκτυο

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν ένα εθνικό δίκτυο οπωροκηπευτικών που θα περιλαμβάνει τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις αρχές που ασχολούνται με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής.
2.  Το δίκτυο χρηματοδοτείται από εισφορά 0,5%, κατά ανώτατο όριο, επί της συμμετοχής της Ένωσης στη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων.
3.  Στόχος του εν λόγω δικτύου είναι η διαχείριση του δικτύου, η ανάλυση των μεταβιβάσιμων βέλτιστων πρακτικών και η συλλογή των σχετικών πληροφοριών, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για τα άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση της εθνικής στρατηγικής, η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής καθώς και η διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται από την εθνική στρατηγική.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35
Άρθρο 35

Άρθρο 35

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με:

α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:
α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:
і) το προβλεπόμενο ποσό, τη χρηματοδότηση και χρήση των επιχειρησιακών ταμείων,
і) το προβλεπόμενο ποσό, τη χρηματοδότηση και χρήση των επιχειρησιακών ταμείων,
ii) το περιεχόμενο, τη διάρκεια, την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
ii) το περιεχόμενο, τη διάρκεια, την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
iii) την επιλεξιμότητα των μέτρων, δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και τις συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για το θέμα αυτό,
iii) την επιλεξιμότητα των μέτρων, δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, τις διατάξεις που αφορούν τις επενδύσεις στις μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις, καθώς και τις συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για το θέμα αυτό,
iv) τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,
iv) τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,
v) τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών,
v) τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών,
va) τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αντικαθιστούν, εν όλω ή εν μέρει, τα μέλη τους για τη διαχείριση, τη μεταχείριση, την εφαρμογή και την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων·
β) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής,
β) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής,
γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:
γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:
і) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, και ιδίως της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο μια οργάνωση παραγωγών,
і) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, και ιδίως της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο μια οργάνωση παραγωγών,
ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,
ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
iv) την παροχή προκαταβολών και τη σύσταση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,
iv) την παροχή προκαταβολών και τη σύσταση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,
iv α) τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2,
δ) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:
δ) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:
і) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,
і) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,
ii) τον ορισμό της απόσυρσης από την αγορά,
ii) τους όρους υπό τους οποίους η απόσυρση από την αγορά έχει ενεργοποιηθεί,
iii) τους προορισμούς των προϊόντων που αποσύρονται,
iii) τους προορισμούς των προϊόντων που αποσύρονται,
iv) τη μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από την αγορά,
iv) τη μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από την αγορά,
v) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,
v) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,
vi) τον υπολογισμό του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο στην περίπτωση αποσύρσεων,
vi) τον υπολογισμό του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο στην περίπτωση αποσύρσεων,
vii) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή,
vii) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή,
viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται,
viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται,
ix) τους ορισμούς της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,
x) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,
x) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,
xi) τους στόχους της ασφάλισης της συγκομιδής,
xi) τους όρους εφαρμογής της ασφάλισης της συγκομιδής,
xii) τον ορισμό του δυσμενούς καιρικού φαινομένου,
xiii) τους όρους παροχής στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,
xiii) τους όρους παροχής στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,
ε) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:
ε) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:
і) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,
і) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,
ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,
iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,
iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,
v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38

Άρθρο 38

Συμβατότητα και συνοχή

Συμβατότητα και συνοχή

1.  Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο και να συνάδουν με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.
1.  Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο και να συνάδουν με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.
2.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή, καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των οικείων παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.
2.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή, καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των οικείων παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.
3.  Δεν χορηγείται στήριξη για:
3.  Δεν χορηγείται στήριξη για:
α) ερευνητικά έργα και μέτρα στήριξης των ερευνητικών έργων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και ε)·
β) μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
β) μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39
Άρθρο 39

Άρθρο 39

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

1.  Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα IV υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40.
1.  Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα IV υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40.
1α.  Τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη θεωρούν το πιο ενδεδειγμένο. Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, το πρόγραμμα στήριξης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.
1β.  Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνον σχέδιο προγράμματος στήριξης στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
2.  Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή.
2.  Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή.
Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, με εκτελεστική πράξη, ότι το υποβληθέν πρόγραμμα στήριξης δεν πληροί τους κανόνες του παρόντος τμήματος, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την κοινοποίησή του, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, με εκτελεστική πράξη, ότι το υποβληθέν πρόγραμμα στήριξης δεν πληροί τους κανόνες του παρόντος τμήματος, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την κοινοποίησή του, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.
3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)
Άρθρο 39α

Περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους,
β) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν,
γ) μια αξιολόγηση των αναμενόμενων τεχνικών, οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων,
δ) χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των μέτρων,
ε) γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους πόρους που διατίθενται και την προβλεπόμενη ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV,
στ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση και αξιολόγηση καθώς και τα μέτρα που θα αναληφθούν για να εξασφαλισθεί ότι τα προγράμματα υποστήριξης υλοποιούνται κατάλληλα και αποτελεσματικά, και
ζ) τον ορισμό των αρμοδίων αρχών και θεσμών που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος στήριξης.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40
Άρθρο 40

Άρθρο 40

Επιλέξιμα μέτρα

Επιλέξιμα μέτρα

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α) στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 42·
β) προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 43·
β) προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 43·
γ) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 44·
γ) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 44·
δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 45·
δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 45·
ε) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 46·
ε) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 46·
στ) ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47·
στ) ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47·
ζ) επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 48·
ζ) επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 48·
η) απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 49·
η) απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 49·
ηα) έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 43α·
ηβ) πρόγραμμα στήριξης για παραγωγή οίνου σε απότομες πλαγιές, σύμφωνα με το άρθρο 44α.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42
Άρθρο 42

Διαγράφεται

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης στους αμπελοκαλλιεργητές μόνο με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] και με τους όρους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43
Άρθρο 43

Άρθρο 43

Προώθηση στις τρίτες χώρες

Προώθηση

1.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης σε τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.
1.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης πρωτίστως σε τρίτες χώρες, αλλά και στην εσωτερική αγορά, για τους ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
3.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνίστανται σε:
3.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνίστανται σε:
α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων ή προστασίας του περιβάλλοντος·
α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων ή περιβαλλοντικών προτύπων·
β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·
β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·
γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·
γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·
δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·
δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·
ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.
ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.
4.  Η ενωσιακή συνεισφορά στις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
4.  Η ενωσιακή συνεισφορά στις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)
Άρθρο 43α

Έρευνα και ανάπτυξη

Η στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης επιτρέπει τη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων που προσανατολίζονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, του αντίκτυπου της παραγωγής στο περιβάλλον και της υγειονομικής ασφάλειας στον αμπελοοινικό τομέα.

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 β (νέο)
Άρθρο 43β

Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών στον τομέα προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα στήριξης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα βιώσιμης παραγωγής και, συνεπώς, επιτρέπει στους γεωργούς να αποκτήσουν νέες ικανότητες.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε προηγμένα συστήματα αμπελουργίας και οινοπαραγωγής τα οποία αυξάνουν την εδαφική κάλυψη, μειώνουν αισθητά τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων ή αυξάνουν την ποικιλότητα των ειδών και τα οποία υπερβαίνουν τις απαιτήσεις περί πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Τίτλο VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] (οριζόντιος κανονισμός σχετικά με την ΚΓΠ).
3.  Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμπεριλαμβάνουν:
α) την επιλογή, την περιγραφή και τη δημοσίευση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των προηγμένων βιώσιμων οινολογικών πρακτικών·
β) την επιμόρφωση στον γεωργικό τομέα και την ενίσχυση των ικανοτήτων σε σχέση με τα προηγμένα συστήματα βιώσιμης γεωργίας.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44
Άρθρο 44

Άρθρο 44

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

1.  Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.
1.  Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.
2.  Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 3.
2.  Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 3.
3.  Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να καλύπτει μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
3.  Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να καλύπτει μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·
α) τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·
β) τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·
β) τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·
γ) βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.
γ) βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.
γα) μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων·
γβ) επαναφύτευση για λόγους υγείας, όταν δεν διατίθεται τεχνική λύση για τη διάσωση της παραγωγής.
Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, δηλ. την επαναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στον ίδιο αμπελώνα και με τις ίδιες οινοποιητικές μεθόδους.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά την ηλικία των αμπελώνων που αντικαθίστανται.

4.  Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:
4.  Η στήριξη για βελτίωση των συστημάτων οινοπαραγωγής και για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:
α) αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος τις οποίες έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·
α) αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος τις οποίες έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·
β) συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.
β) συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.
5.  Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της σχετικής απώλειας και μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:
5.  Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της σχετικής απώλειας και μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:
α) κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, την επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·
α) κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, την επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·
β) οικονομική αποζημίωση.
β) οικονομική αποζημίωση.
6.  Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης η ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75%.
6.  Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης η ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75%.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)
Άρθρο 44α

Πρόγραμμα ενίσχυσης για την οινοπαραγωγή σε περιοχές με απότομες πλαγιές

Τα μέτρα του προγράμματος ενίσχυσης για οινοπαραγωγή σε απότομες πλαγιές, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η οινοπαραγωγή σε πλαγιές με ένταση εργασίας, σε απότομες πλαγιές καθώς και σε αναβαθμίδες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν πληρωμής ανά εκτάριο που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος ή πληρωμής που διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό κλίσης του εδάφους·

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45
Άρθρο 45

Άρθρο 45

Πρώιμος τρύγος

Πρώιμος τρύγος

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει και εκμηδενίζουν έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης.
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει και εκμηδενίζουν έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης.
Η εγκατάλειψη των σταφυλιών με εμπορική αξία στο κλήμα μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν εξομοιούται με την πρώιμη συγκομιδή.

2.  Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.
2.  Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των σταφυλιών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.
3.  Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
3.  Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

4.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο του πρώιμου τρύγου δεν οδηγεί στην αποζημίωση μεμονωμένων αμπελουργών καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.
4.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο του πρώιμου τρύγου δεν οδηγεί στην αποζημίωση μεμονωμένων αμπελουργών καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47
Άρθρο 47

Άρθρο 47

Ασφάλιση της συγκομιδής

Ασφάλιση της συγκομιδής

1.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.
1.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών και στην κάλυψη των απωλειών αγοράς που υπέστησαν οι οργανώσεις παραγωγών και/ή τα μέλη τους από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.
Απαιτείται από τους δικαιούχους να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κινδύνων.

2.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:
2.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:
α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·
α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι συνεταιρισμοί για ασφάλιση έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·
β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:
β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:
і) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·
і) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·
ii) ζημιών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.
ii) ζημιών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.
3.  Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100% της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
3.  Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100% της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
4.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.
4.  Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48
Άρθρο 48

Άρθρο 48

Επενδύσεις

Επενδύσεις

1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και αποστακτήρια, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης συλλογικών σημάτων. Οι εν λόγω επενδύσεις έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική αγορά και σε αγορές τρίτων χωρών, και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ·
α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ·
β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ.
β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ.
βα) την ανάπτυξη προηγμένων μέτρων αγρονομίας και βιώσιμης παραγωγής·
ββ) την επεξεργασία υποπροϊόντων των αποστακτηρίων ή επενδύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας και της συνολικής ενεργειακής τους απόδοσης.
2.  Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
2.  Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. Για επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. EUR, μειώνονται κατά το ήμισυ τα μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. Για επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. EUR, μειώνονται κατά το ήμισυ τα μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

3.  Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)0615].
3.  Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)0615].
4.  Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:
4.  Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:
α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,
α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,
β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών,·
β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών,·
γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης,
γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης,
δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.
δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.
5.  Το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)0615] εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5.  Το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)0615] εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49
Άρθρο 49

Άρθρο 49

Απόσταξη υποπροϊόντων

Απόσταξη υποπροϊόντων

1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης, που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.
1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης, που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επί τις% κατ’ όγκον και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10% του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επί τις% κατ’ όγκον και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10% του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

1α.  Η ενίσχυση καταβάλλεται σε αποστακτήρια που μεταποιούν τα προϊόντα που παραδίδονται στην απόσταξη με σκοπό την παραγωγή ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου αλκοολικού τίτλου 92% vol.
Τα κράτη μέλη μπορεί να θέσουν ως προϋπόθεση για την χορήγηση της ενίσχυσης την σύσταση εγγύησης από τον δικαιούχο.

2.  Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 51.
2.  Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 51.
2a.  Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των εν λόγω προϊόντων και το οποίο πρέπει να μεταβιβάζεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, εάν ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.
3.  Η αλκοόλη που παράγεται από την απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού.
3.  Η αλκοόλη που παράγεται από την απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού.
3a.  Προς αποφυγή της διπλής στήριξης στην απόσταξη των αλκοολών, μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 3 δεν εφαρμόζεται η προτίμηση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και αφορά τα βιοκαύσιμα, βάσει της οποίας η συμβολή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα θεωρείται, όσον αφορά την επίτευξη του συντελεστή τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών, ότι είναι δύο φορές μεγαλύτερη αυτής των άλλων βιοκαυσίμων.
Τροπολογία 509
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)
Άρθρο 49a

Ενίσχυση για το συμπυκνωμένο γλεύκος

1.  Μπορεί να χορηγείται υποστήριξη στους οινοπαραγωγούς που χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένου του διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, για την αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVα.
2.  Το ποσόν της ενίσχυσης καθορίζεται επί του δυναμικού κατ'όγκον αλκοολικού τίτλου και ανά εκατόλιτρο γλεύκους που χρησιμοποιείται προς εμπλουτισμό.
3.  Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης που εφαρμόζεται για αυτό το μέτρο στις διάφορες αμπελουργικές ζώνες καθορίζεται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50
Άρθρο 50

Άρθρο 50

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει κανόνες:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει κανόνες:

α) σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους·
α) σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους·
β) σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο·
β) σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο·
γ) σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους·
γ) σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους·
δ) σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής·
δ) σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής·
ε) οι οποίοι περιέχουν γενικές διατάξεις και ορισμούς για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος·
στ) σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων·
στ) σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων·
ζ) σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων·
ζ) σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων·
η) σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέρη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης·
η) σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέρη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης·
θ) σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους και τις πληρωμές μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην περίπτωση της στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 47.
θ) σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους και τις πληρωμές μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην περίπτωση της στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 47.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52
Άρθρο 52

Άρθρο 52

Εθνικά προγράμματα και χρηματοδότηση

Εθνικά προγράμματα και χρηματοδότηση

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών.
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών. Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς στον τομέα της μελισσοκομίας.
2.  Η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη.
2.  Η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα δεν υπερβαίνει το 60% των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη.
3.  Για να είναι επιλέξιμα για τη συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.
3.  Για να είναι επιλέξιμα για τη συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη θεσπίζουν αξιόπιστο σύστημα ταυτοποίησης κυψελών που να επιτρέπει την περιοδική καταγραφή του μελισσοκομικού κεφαλαίου και εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.
3a.  Τα μέτρα, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα, είναι τα ακόλουθα:
α) τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις οργανώσεις μελισσοκόμων·
β) καταπολέμηση των επιθέσεων στις κυψέλες και των ασθενειών, και συγκεκριμένα της βαρρόας·
γ) εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης,
δ) μέτρα ενίσχυσης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων της μελισσοκομίας με σκοπό να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι να διαθέτουν στο εμπόριο και να αναβαθμίζουν την αξία των προϊόντων τους·
ε) παρακολούθηση του ενωσιακού μελισσοκομικού κεφαλαίου και στήριξη για την ανασύσταση·
στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·
ζ) παρακολούθηση της αγοράς·
η) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά·
θ) υποχρεωτική σήμανση της χώρας προέλευσης για τα προϊόντα μελισσοκομίας, που εισάγονται ή παράγονται στην Ένωση και, στην περίπτωση μιγμάτων ή προϊόντων διαφορετικής προέλευσης, υποχρεωτική σήμανση με την ένδειξη της αναλογίας από κάθε χώρα προέλευσης.
3β.  Στην περίπτωση γεωργών που δραστηριοποιούνται και ως μελισσοκόμοι, τα μελισσοκομικά προγράμματα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βελτιώνουν την υγεία των μελισσών και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτές, με τη χρήση εναλλακτικών μέσων αντί των φυτοφαρμάκων, μεθόδων βιολολογικού ελέγχου και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας·
β) ειδικές δράσεις για να αυξηθεί η ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών και, ειδικότερα, των μελιφόρων φυτών για τη μελισσοκομία
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53
Άρθρο 53

Άρθρο 53

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 σχετικά με:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 σχετικά με:

α) τα μέτρα τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα,
α) πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέτρα τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα,
β) τους κανόνες για την κατάρτιση και το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων και των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3· και
β) τους κανόνες για την κατάρτιση και το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων και των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3· και
γ) τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος με βάση, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό κυψελών στην Ένωση.
γ) τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος με βάση, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό κυψελών στην Ένωση.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 5 α (νέο)
Τμήμα 5α

Ενίσχυση στον τομέα του λυκίσκου

Άρθρο 54α

Ενισχύσεις σε οργανώσεις παραγωγών

1.  Η Ένωση χρηματοδοτεί ενίσχυση προς οργανώσεις παραγωγών του τομέα του λυκίσκου που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 106 για τη χρηματοδότηση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο γ) σημεία i), ii) ή iii).
2.  Όσον αφορά την Γερμανία, η ετήσια ενωσιακή χρηματοδότηση για την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 2 277 000 EUR.
Άρθρο 54β

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις χρηματοδοτούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 106, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 σχετικά με:

α) τις αιτήσεις ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις προθεσμίες και τα συνοδευτικά έγγραφα,
β) το δικαίωμα ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις λυκίσκου και τον υπολογισμό των ποσών που καταβάλλονται σε κάθε οργάνωση παραγωγών,
γ) τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 54γ

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα σχετικά με το παρόν τμήμα και αφορούν:

α) την καταβολή της ενίσχυσης,
β) τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55
Άρθρο 55

Άρθρο 55

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτουγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτουγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες διαχωρίζονται σε υποχρεωτικούς κανόνες και προαιρετικούς αποκλειστικούς όρους.

Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56
Άρθρο 56

Άρθρο 56

Συμμόρφωση με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος

Συμμόρφωση με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.
2.  Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο υποτμήμα 3, καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ, 2001/112/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ, 2001/114/ΕΚ, 2001/110/ΕΚ και 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, τα γεωργικά προϊόντα που είναι έτοιμα για πώληση ή παράδοση στον τελικό καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν συμμορφώνονται προς το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος.
2.  Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο υποτμήμα 3, καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ, 2001/112/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ, 2001/114/ΕΚ, 2001/110/ΕΚ και 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, τα γεωργικά προϊόντα που είναι έτοιμα για πώληση ή παράδοση στον τελικό καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν συμμορφώνονται προς το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος.
3.  Θεωρείται ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται προς το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν που προορίζεται για διάθεση στην αγορά συμμορφώνεται με εφαρμοστέο πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα V.
3.   Με την επιφύλαξη τυχόν συμπληρωματικών απαιτήσεων της Ένωσης, στον υγειονομικό, εμπορικό, δεοντολογικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα, θεωρείται ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται προς το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν που προορίζεται για διάθεση στην αγορά συμμορφώνεται με εφαρμοστέο πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα V.
3a.  Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις σχετικά με πτυχές της εμπορίας που δεν εναρμονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισμό. Εξάλλου, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικούς κανόνες σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας για τομείς ή προϊόντα στους οποίους ισχύει το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κανόνες συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και τους κανόνες σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57
Άρθρο 57

Άρθρο 57

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς και της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες.

1.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς και της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος ή να τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 και να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τους όρους εφαρμογής και τον έλεγχο της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 56, παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να μην υποβαθμισθεί το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος μέχρι του σημείου που αρχίζει να υποβαθμίζεται και η ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59
Άρθρο 59

Άρθρο 59

Θέσπιση και περιεχόμενο

Θέσπιση και περιεχόμενο

1.  Λαμβανομένων υπόψη των προσδοκιών των καταναλωτών και της ανάγκης βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών για την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και της ποιότητάς τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 55 σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και να μη δημιουργούνται εμπόδια όσον αφορά την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
1.  Λαμβανομένων υπόψη των προσδοκιών των καταναλωτών και της ανάγκης βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών για την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και της ποιότητάς τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 55 σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και να μη δημιουργούνται εμπόδια όσον αφορά την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
Τυχόν παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις που γίνονται με τον τρόπο αυτό δεν πρέπει να συνεπάγονται επιπλέον κόστος το οποίο θα βαρύνει αποκλειστικά τους γεωργούς.

1α.  Ωστόσο, η αρμοδιότητα της Επιτροπής να τροποποιεί τις παρεκκλίσεις και τις εξαιρέσεις από τα ισχύοντα πρότυπα εμπορίας δεν ισχύει στο Παράρτημα VII.
2.  Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:
2.  Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ορισμό, την ονομασία ή/και τις ονομασίες πώλησης, εκτός εκείνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τους καταλόγους σφαγίων και μερών αυτών στα οποία εφαρμόζεται το παράρτημα VΙ·
α) τον ορισμό, την ονομασία ή/και τις ονομασίες πώλησης, εκτός εκείνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τους καταλόγους σφαγίων και μερών αυτών στα οποία εφαρμόζεται το παράρτημα VΙ, εξαιρουμένων των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα·
β) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·
β) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·
γ) τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·
γ) το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·
δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων·
δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων, εξαιρουμένων των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα·
ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος·
ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος·
στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·
στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·
ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των οινολογικών πρακτικών και των συναφών διοικητικών διατάξεων, καθώς και του κυκλώματος λειτουργίας·
ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των αγρονομικών και προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής και των συναφών διοικητικών διατάξεων, καθώς και του κυκλώματος λειτουργίας·
η) την ανάμειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών, τη σύμμειξη και τους σχετικούς περιορισμούς·
θ) τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης·
θ) τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης·
ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής ή/και καταγωγής·
ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής ή/και καταγωγής·
ια) τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και τη διακίνηση·
ια) τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και τη διακίνηση·
ιβ) την αναγνώριση ή καταγραφή του παραγωγού ή/και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάσθηκε ή μεταποιήθηκε το προϊόν·
ιβ) την αναγνώριση ή καταγραφή του παραγωγού ή/και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάσθηκε ή μεταποιήθηκε το προϊόν·
ιγ) την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό·
ιγ) την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό·
ιδ) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών ή/και πρακτικών·
ιδ) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών ή/και πρακτικών·
ιε) ειδικές χρήσεις·
ιε) ειδικές χρήσεις·
ιστ) εμπορικά έγγραφα, συνοδευτικά έγγραφα και βιβλία που πρέπει να τηρούνται·
ιστ) εμπορικά έγγραφα, συνοδευτικά έγγραφα και βιβλία που πρέπει να τηρούνται·
ιζ) την αποθήκευση, τη μεταφορά·
ιζ) την αποθήκευση, τη μεταφορά·
ιη) τη διαδικασία πιστοποίησης·
ιη) τη διαδικασία πιστοποίησης·
ιθ) τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρησιμοποίηση των προϊόντων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή/και με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 60, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων·
ιθ) τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρησιμοποίηση των προϊόντων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή/και με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 60, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων·
κ) τους χρονικούς περιορισμούς.
κ) τους χρονικούς περιορισμούς.
3.  Τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθορίζονται με την επιφύλαξη του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0733] για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και λαμβανομένων υπόψη των εξής:
3.  Τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τους προαιρετικούς αποκλειστικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 65α και στο παράρτημα VIIα, και λαμβανομένων υπόψη των εξής:
α) των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών προϊόντων·
α) των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών προϊόντων·
β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά·
β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά·
γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο·
γ) του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, μετά από εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων η οποία θα λαμβάνει υπόψη κυρίως το κόστος και τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, καθώς και τα κέρδη των παραγωγών και του τελικού καταναλωτή·
δ) των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
δ) των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
ε) των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς.
ε) των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς.
εα) της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αποφεύγεται ουσιαστική μεταβολή στη σύνθεση του οικείου προϊόντος·
εβ) του ενδεχόμενου κινδύνου παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των παγιωμένων αντιλήψεων για το προϊόν και των αντίστοιχων προσδοκιών τους όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη σκοπιμότητα των μέσων πληροφόρησης που επιτρέπουν τον αποκλεισμό των κινδύνων αυτών.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 α (νέο)
Άρθρο 59α

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορία των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών

1.  Τα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπεται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν επισημαίνεται η χώρα προέλευσης.
2.  Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1, καθώς και όλα τα πρότυπα εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας, περιλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την Επιτροπή, ενώ καλύπτουν την ποιότητα, την ταξινόμηση σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την παρουσίαση και την εμπορία.
3.  Ο κάτοχος προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας δεν επιτρέπεται να εκθέτει τα εν λόγω προϊόντα ούτε να τα προσφέρει προς πώληση, να τα παραδίδει ή να τα εμπορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός της Ένωσης παρά μόνον σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης.
4.  Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που ενδεχομένως θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 160, ιδίως για τη συνεπή εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των ελέγχων συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη ελέγχουν επιλεκτικά, όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με βάση ανάλυση κινδύνου, εάν τα σχετικά προϊόντα συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα πρότυπα εμπορίας. Οι εν λόγω έλεγχοι εστιάζουν στο στάδιο πριν από την αναχώρηση από τις περιοχές παραγωγής, κατά τη συσκευασία ή τη φόρτωση των προϊόντων. Για τα προϊόντα τρίτων χωρών, οι έλεγχοι διενεργούνται πριν από τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 β (νέο)
Άρθρο 59β

Πιστοποίηση του λυκίσκου

1.  Τα προϊόντα του τομέα του λυκίσκου, τα οποία συγκομίζονται ή παρασκευάζονται εντός της Ένωσης, υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης.
2.  Πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον για τα προϊόντα που παρουσιάζουν τα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο στάδιο της εμπορίας τους. Για τη σκόνη λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου που είναι εμπλουτισμένη με λουπουλίνη, τα εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμεικτα προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνον εφόσον η περιεκτικότητά τους σε οξύ άλφα δεν είναι μικρότερη εκείνης του λυκίσκου από την κατεργασία του οποίου προέρχονται.
3.  Το πιστοποιητικό αναφέρει, τουλάχιστον:
α) τον τόπο/τους τόπους παραγωγής του λυκίσκου,
β) το έτος/τα έτη συγκομιδής, και
γ) την ποικιλία ή τις ποικιλίες.
4.  Η εμπορία ή η εξαγωγή προϊόντων του τομέα του λυκίσκου επιτρέπεται μόνον εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων του τομέα του λυκίσκου, το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται ως ισότιμο σύμφωνα με το άρθρο 129α.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τη θέσπιση μέτρων παρέκκλισης από την παράγραφο 4:
α) με σκοπό να ικανοποιήσει τις εμπορικές απαιτήσεις ορισμένων τρίτων χωρών ή
β) για προϊόντα που προορίζονται για ειδικές χρήσεις.
Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:

α) δεν πρέπει να βλάπτουν την κανονική εμπορία των προϊόντων για τα οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό·
β) συνοδεύονται από εγγυήσεις με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης με τα προϊόντα αυτά.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60
Άρθρο 60

Άρθρο 60

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

1.  Οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI εφαρμόζονται στους εξής τομείς ή προϊόντα:
1.  Οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI εφαρμόζονται στους εξής τομείς ή προϊόντα:
α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
β) οίνο
β) οίνο
γ) βόειο κρέας,
γ) βόειο κρέας,
δ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,
δ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,
ε) του κρέατος πουλερικών,
ε) κρέας πουλερικών και αυγά,
στ) λιπαρές ύλες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
στ) λιπαρές ύλες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2.  Ορισμοί, ονομασίες ή ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.
2.  Ορισμοί, ονομασίες ή ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προσαρμογής στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και στην τεχνική πρόοδο καθώς και της αποφυγής δημιουργίας εμποδίων όσον αφορά την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τροποποιήσεις των ορισμών και ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI, ή παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από αυτά.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προσαρμογής στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και στην τεχνική πρόοδο καθώς και της αποφυγής δημιουργίας εμποδίων όσον αφορά την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τροποποιήσεις των ορισμών και ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VI, ή παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από αυτά.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61
Άρθρο 61

Άρθρο 61

Όριο ανοχής

Όριο ανοχής

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 σχετικά με το όριο ανοχής για κάθε πρότυπο, πέραν του οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.

1.  Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 σχετικά με το όριο ανοχής για κάθε συγκεκριμένο πρότυπο, πέραν του οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται ότι δεν τηρεί το συγκεκριμένο πρότυπο.
Η ανοχή αυτή που προσδιορίζεται με βάση κατώτατα όρια δεν τροποποιεί τις εγγενείς ιδιότητες του προϊόντος και εφαρμόζεται μόνο ως προς το βάρος, το μέγεθος και άλλα κριτήρια ήσσονος σημασίας.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν συμπληρωματική εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα που καλύπτονται από πρότυπο εμπορίας της Ένωσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και ιδιαίτερα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62
Άρθρο 62

Άρθρο 62

Οινολογικές πρακτικές και μέθοδοι ανάλυσης

Οινολογικές πρακτικές και μέθοδοι ανάλυσης

1.  Για την παραγωγή και διατήρηση στην Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII και προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.
1.  Για την παραγωγή και διατήρηση στην Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII και προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.
Το πρώτο εδάφιο δεν αφορά:

Το πρώτο εδάφιο δεν αφορά:

α) τους χυμούς σταφυλιών και τους συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών·
α) τους χυμούς σταφυλιών και τους συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών·
β) το γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή χυμού σταφυλιών.
β) το γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή χυμού σταφυλιών.
Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή την τελειοποίηση του προϊόντος.

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή την τελειοποίηση του προϊόντος.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙI.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙI.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης εάν:

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης εάν:

α) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες ενωσιακές οινολογικές πρακτικές ή
α) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες ενωσιακές οινολογικές πρακτικές ή
β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες εθνικές οινολογικές πρακτικές ή
β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες εθνικές οινολογικές πρακτικές ή
γ) δεν τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα VII.
γ) δεν τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα VII.
Τα μη εμπορεύσιμα σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο προϊόντα καταστρέφονται. Κατά παρέκκλιση από τον ως άνω κανόνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων προϊόντων, των οποίων καθορίζουν τα χαρακτηριστικά, σε αποστακτήρια, οξοποιεία ή για βιομηχανικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση αυτή δεν μετατρέπεται σε κίνητρο για παραγωγή με χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

2.  Για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών για τον οίνο, που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η Επιτροπή:
2.   Όταν προβαίνει σε προτάσεις σχετικά με οινολογικές πρακτικές για τον οίνο, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή:
α) βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης που συνιστά και δημοσιεύει ο OIV, καθώς και στα αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·
α) λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης που συνιστά και δημοσιεύει ο OIV, καθώς και στα αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·
β) λαμβάνει υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας·
β) λαμβάνει υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας·
γ) λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των προσδοκιών και αντιλήψεων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και τη σκοπιμότητα των μέσων πληροφόρησης για τον αποκλεισμό των κινδύνων αυτών·
γ) λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των παγιωμένων αντιλήψεων και των αντίστοιχων προσδοκιών τους σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και τη σκοπιμότητα των μέσων πληροφόρησης για τον αποκλεισμό των κινδύνων αυτών·
δ) επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·
δ) επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·
ε) διασφαλίζει αποδεκτό στοιχειώδες επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·
ε) διασφαλίζει αποδεκτό στοιχειώδες επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·
στ) τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VII.
στ) τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VII.
3.   Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, εγκρίνει τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ με εκτελεστικές πράξεις. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε σχετική μέθοδο, την οποία συνιστά και δημοσιεύει ο OIV, εκτός αν είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη σε σχέση τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
3.   Οι μέθοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε σχετική μέθοδο, την οποία συνιστά και δημοσιεύει ο OIV, εκτός αν είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη σε σχέση τον επιδιωκόμενο από την Ένωση σκοπό.
Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτοί οι κανόνες, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που επιτρέπονται από το οικείο κράτος μέλος.

Μέχρις ότου θεσπιστούν οι διατάξεις αυτές, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι κανόνες που επιτρέπονται από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65
Άρθρο 65

Άρθρο 65

Εθνικές διατάξεις για ορισμένα προϊόντα και τομείς

Εθνικές διατάξεις για ορισμένα προϊόντα και τομείς

1.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 59 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν διαφοροποιημένα επίπεδα ποιότητας για τις λιπαρές ύλες προς επάλειψη. Οι εθνικές αυτές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων ποιότητας σύμφωνα με κριτήρια που αφορούν κυρίως τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη φυσική και μικροβιολογική τους σταθερότητα.
1.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 59 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν διαφοροποιημένα επίπεδα ποιότητας για τις λιπαρές ύλες προς επάλειψη. Οι εθνικές αυτές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων ποιότητας σύμφωνα με κριτήρια που αφορούν κυρίως τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη φυσική και μικροβιολογική τους σταθερότητα.
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εξασφαλίζουν ότι στα προϊόντα άλλων κρατών μελών τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται με τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό συνθήκες που δεν δημιουργούν διακρίσεις, ενδείξεις οι οποίες δηλώνουν ότι τηρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εξασφαλίζουν ότι στα προϊόντα άλλων κρατών μελών τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται με τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό συνθήκες που δεν δημιουργούν διακρίσεις, ενδείξεις οι οποίες δηλώνουν ότι τηρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων οινολογικών πρακτικών και να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για οίνους εγκεκριμένους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίοι παράγονται στο έδαφός τους, με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης των βασικών χαρακτηριστικών των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων οινολογικών πρακτικών και να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για οίνους εγκεκριμένους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίοι παράγονται στο έδαφός τους, με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης των βασικών χαρακτηριστικών των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
4.  Για να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, για να καθορίζει τους όρους εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και τους όρους κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων τα οποία προκύπτουν από τις πειραματικές πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
4.  Για να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, για να καθορίζει τους όρους εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και τους όρους κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων τα οποία προκύπτουν από τις πειραματικές πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
4a.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρότυπα εμπορίας για τομείς ή προϊόντα, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα 1 – επιμέρους τμήμα 3 α (νέο)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 3Α

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 65α

Πεδίο εφαρμογής

Καθιερώνεται σύστημα προαιρετικών αποκλειστικών όρων με σκοπό να διευκολυνθούν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία, να γνωστοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες στην εσωτερική αγορά, κυρίως με σκοπό να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν τα ειδικά πρότυπα εμπορίας.

Άρθρο 65β

Υφιστάμενοι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι

1.  Οι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι που καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και οι νομοθετικές πράξεις που προβλέπουν τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους παρατίθενται στο παράρτημα VIIIa του παρόντος κανονισμού.
2.  Οι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε τυχόν τροποποιήσεις, εκτός εάν ακυρωθούν δυνάμει του άρθρου 65γ.
Άρθρο 65γ

Δέσμευση, τροποποίηση και ακύρωση των προαιρετικών αποκλειστικών όρων

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών, οι εξελίξεις της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, η κατάσταση στην αγορά και οι εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας και τα διεθνή πρότυπα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160:

α) για τη δέσμευση ενός πρόσθετου προαιρετικού αποκλειστικού όρου, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις χρήσης του,
β) για την τροποποίηση των προϋποθέσεων χρήσης ενός προαιρετικού αποκλειστικού όρου ή
γ) για την ακύρωση ενός προαιρετικού αποκλειστικού όρου.
Άρθρο 65δ

Πρόσθετοι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι

1.  Ένας όρος μπορεί να κριθεί κατάλληλος να αποτελέσει πρόσθετο προαιρετικό αποκλειστικό όρο μόνον εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο όρος αφορά χαρακτηριστικό του προϊόντος ή στοιχείο της μεθόδου γεωργικής παραγωγής ή μεταποίησης και σχετίζεται με πρότυπο εμπορίας, βάσει μιας προσέγγισης κατά τομείς·
β) η χρήση του όρου προσθέτει αξία στο προϊόν σε σύγκριση με ομοειδές προϊόν και
γ) το προϊόν έχει διατεθεί στο εμπόριο βάσει του χαρακτηριστικού ή της ιδιότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) και αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές σε πολλά κράτη μέλη.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε συναφές διεθνές πρότυπο καθώς και τους υφιστάμενους αποκλειστικούς όρους για τα σχετικά προϊόντα ή τους αντίστοιχους τομείς.

2.  Δεν δεσμεύονται στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος προαιρετικοί όροι που περιγράφουν τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος για τους σκοπούς της εφαρμογής υποχρεωτικών προτύπων εμπορίας και δεν προορίζονται για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με αυτές τις ιδιότητες του προϊόντος.
3.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων τομέων, καθώς και οι προσδοκίες των καταναλωτών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για τη θέσπιση των πρόσθετων προαιρετικών αποκλειστικών όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 65ε

Περιορισμοί στη χρήση των προαιρετικών αποκλειστικών όρων

1.  Ένας προαιρετικός αποκλειστικός όρος μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για την περιγραφή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που ισχύουν για τη χρήση του.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η επισήμανση του προϊόντος δεν προκαλεί σύγχυση με τους προαιρετικούς αποκλειστικούς όρους.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον αφορά τους κανόνες χρήσης των προαιρετικών αποκλειστικών όρων.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66
Άρθρο 66

Άρθρο 66

Κοινές διατάξεις

Γενικές διατάξεις

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας και τους όρους της Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 58 και, αφετέρου, να ορίζει τους κανόνες που αφορούν την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, του ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών προϊόντων και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα παραπλανώνται λόγω των παγιωμένων αντιλήψεων των προϊόντων και των αντίστοιχων προσδοκιών τους, είναι δυνατή η λήψη μέτρων, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας της Ένωσης και για τον ορισμό των κανόνων που αφορούν την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67
Άρθρο 67

Άρθρο 67

Ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές οίνου

Ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές οίνου

1.  Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης, οι διατάξεις σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση του οίνου που προβλέπονται στο υποτμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι ορισμοί και οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 60 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204 τα οποία εισάγονται στην Ένωση.
1.  Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης, οι διατάξεις σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση του οίνου που προβλέπονται στο υποτμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι ορισμοί και οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 60 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204 τα οποία εισάγονται στην Ένωση.
2.  Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή οι οποίες εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του.
2.  Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές οι οποίες εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του.
Μέτρα που παρεκκλίνουν από την παρούσα παράγραφο πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που ορίζει το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

3.  Για την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η προσκόμιση:
3.  Για την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η προσκόμιση:
α) πιστοποιητικού ως προς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, το οποίο συντάσσεται από αρμόδιο οργανισμό περιλαμβανόμενο σε κατάλογο που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή, στη χώρα καταγωγής του προϊόντος·
α) πιστοποιητικού ως προς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, το οποίο συντάσσεται από αρμόδιο οργανισμό περιλαμβανόμενο σε κατάλογο που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή, στη χώρα καταγωγής του προϊόντος·
β) δελτίου ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισμό ή υπηρεσία που ορίζεται από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, στην περίπτωση που το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.
β) δελτίου ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισμό ή υπηρεσία που ορίζεται από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, στην περίπτωση που το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 α (νέο)
Άρθρο 67α

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για τη θέσπιση:

α) κανόνων για την ερμηνεία και εφαρμογή των ορισμών και ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·
β) κανόνων σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες που αφορούν την απόσυρση και καταστροφή των προϊόντων οίνου που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68
Άρθρο 68

Άρθρο 68

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, και ιδίως:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα:

α) για την εφαρμογή του προτύπου εμπορίας γενικής ισχύος·
β) για την εφαρμογή των ορισμών και ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·
γ) για την κατάρτιση καταλόγου για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 5 δεύτερο εδάφιο και τις λιπαρές ύλες για επάλειψη που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος VI έκτο εδάφιο στοιχείο α) με βάση ενδεικτικούς καταλόγους των προϊόντων τους οποίους τα κράτη μέλη θεωρούν ότι αντιστοιχούν, στην επικράτειά τους στις διατάξεις αυτές και τους οποίους τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή.
γ) για την κατάρτιση καταλόγου για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 5 δεύτερο εδάφιο και τις λιπαρές ύλες για επάλειψη που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος VI έκτο εδάφιο στοιχείο α) με βάση ενδεικτικούς καταλόγους των προϊόντων τους οποίους τα κράτη μέλη θεωρούν ότι αντιστοιχούν, στην επικράτειά τους στις διατάξεις αυτές και τους οποίους τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή.
δ) για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών κανόνων για τις δειγματοληψίες και τις μεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να διαπιστώνεται η σύσταση των προϊόντων·
δ) για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών κανόνων για τις δειγματοληψίες και τις μεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να διαπιστώνεται η σύσταση των προϊόντων·
ε) για να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών·
ε) για να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών·
στ) για τον καθορισμό του ορίου ανοχής·
στ) για τον καθορισμό του ορίου ανοχής·
ζ) για την εφαρμογή του άρθρου 66.
ζ) για την εφαρμογή του άρθρου 66.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69
Άρθρο 69

Άρθρο 69

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

1.  Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.
1.  Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.
2.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως βάση:
2.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως βάση:
α) την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·
α) την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·
β) τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των σχετικών προϊόντων και
β) τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των σχετικών προϊόντων και
γ) την προώθηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, με παράλληλη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων πολιτικής ποιότητας.
γ) την προώθηση της παραγωγής προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας, με παράλληλη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων πολιτικής ποιότητας.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70
Άρθρο 70

Άρθρο 70

Ορισμοί

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «ονομασία προέλευσης»: η ονομασία μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μιας χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) «ονομασία προέλευσης»: η ονομασία μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μιας χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
і) η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες·
і) η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες·
ii) τα σταφύλια από τα οποία παράγεται το προϊόν προέρχονται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή·
ii) τα σταφύλια από τα οποία παράγεται το προϊόν προέρχονται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή·
iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και
iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και
iv) προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera·
iv) προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera·
β) «γεωγραφική ένδειξη» η ένδειξη που αναφέρεται σε μία περιοχή, μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μία χώρα η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και το οποίο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
β) «γεωγραφική ένδειξη» η ένδειξη που αναφέρεται σε μία περιοχή, μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μία χώρα η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και το οποίο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
і) έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που οφείλονται στην εν λόγω γεωγραφική προέλευσή του·
і) έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που οφείλονται στην εν λόγω γεωγραφική προέλευσή του·
ii) τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·
ii) τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·
iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και
iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και
iv) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.
iv) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.
1α.  Για την εφαρμογή του στοιχείου α) σημείο iii) και του στοιχείου β) σημείο iii) της παραγράφου 1, ο όρος «παραγωγή» καλύπτει όλες τις σχετικές εργασίες, από τον τρύγο έως την ολοκλήρωση της οινοποίησης, πλην των εργασιών που εκτελούνται μετά την παραγωγή.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του στοιχείου β) σημείο ii) της παραγράφου 1, το ανώτατο ποσοστό ύψους 15% των σταφυλιών που μπορεί να μην προέρχεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, προέρχεται από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου ευρίσκεται η οριοθετημένη περιοχή.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημείο iii) και το στοιχείο β) σημείο iii) της παραγράφου 1 και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στις προδιαγραφές του προϊόντος που προσδιορίζονται στο άρθρο 71, παράγραφος 2, ένα προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη μπορεί να οινοποιηθεί είτε:

α) σε περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με την οριοθετημένη περιοχή·
β) σε περιοχή που ευρίσκεται εντός της ίδιας διοικητικής μονάδας ή εντός γειτονικής διοικητικής μονάδας, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο·
γ) σε περίπτωση διασυνοριακής ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή όταν υπάρχει συμφωνία για μέτρα ελέγχου μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ή μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, σε περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με την εν λόγω οριοθετημένη περιοχή.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημείο iii) της παραγράφου 1 και από το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στις προδιαγραφές του προϊόντος που προσδιορίζονται στο άρθρο 71, παράγραφος 2, ένα προϊόν μπορεί να μετατρέπεται σε αφρώδη ή ημιαφρώδη οίνο με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε περιοχές που δεν γειτνιάζουν άμεσα με την εν λόγω οριοθετημένη περιοχή, εάν η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν πριν από την 1η Μαρτίου 1986.

2.  Ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες συνιστούν ονομασίες προέλευσης εάν:
2.  Ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες συνιστούν ονομασίες προέλευσης εάν:
α) περιγράφουν έναν οίνο·
α) περιγράφουν έναν οίνο·
β) αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·
β) αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·
γ) πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv)· και
γ) πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv)· και
δ) υπόκεινται στη διαδικασία που εξασφαλίζει προστασία σε ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία ορίζεται στο παρόν υποτμήμα.
δ) υπόκεινται στη διαδικασία που εξασφαλίζει προστασία σε ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία ορίζεται στο παρόν υποτμήμα.
3.  Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.
3.  Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71
Άρθρο 71

Άρθρο 71

Αιτήσεις προστασίας

Αιτήσεις προστασίας

1.  Οι αιτήσεις για την προστασία ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:
1.  Οι αιτήσεις για την προστασία ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:
α) την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί·
α) την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί·
β) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος·
β) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος·
γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και
γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και
δ) ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
δ) ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
2.  Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τους σχετικούς όρους παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
2.  Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τους σχετικούς όρους παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
Οι εν λόγω προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί·
β) περιγραφή του(των) οίνου(-ων), και ιδίως·
і) για οίνους με ονομασία προέλευσης τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους·
ii) για οίνους με γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
γ) κατά περίπτωση, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων·
δ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·
ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·
στ) ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας ή των ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·
ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·
η) όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με την παραγωγή του προϊόντος με ΠΟΠ ή ΠΓΕ και ορίζονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο ή, όταν προβλέπεται από κράτη μέλη, από οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·
θ) την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.
Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου η) έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ένωσης.

3.  Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, πρέπει να περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.
3.  Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, πρέπει να περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73
Άρθρο 73

Άρθρο 73

Εθνική προκαταρκτική διαδικασία

Εθνική προκαταρκτική διαδικασία

1.  Οι αιτήσεις για την προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή μίας γεωγραφικής ένδειξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 για τους οίνους καταγωγής Ένωσης υπόκεινται σε εθνική προκαταρκτική διαδικασία.
1.  Οι αιτήσεις για την προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή μίας γεωγραφικής ένδειξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 για τους οίνους καταγωγής Ένωσης υπόκεινται σε εθνική προκαταρκτική διαδικασία.
1α.  Η αίτηση προστασίας υποβάλλεται στο κράτος μέλος την επικράτεια του οποίου αφορά η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.
Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση προστασίας με σκοπό να επιβεβαιώσει εάν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενδεδειγμένη δημοσίευση της αίτησης σε εθνικό επίπεδο και προβλέπουν μία περίοδο δύο μηνών, τουλάχιστον, από την ημερομηνία δημοσίευσης εντός της οποίας μπορούν να υποβληθούν γραπτές ενστάσεις έναντι της προτεινόμενης προστασίας. Οι εν λόγω ενστάσεις έχουν τη μορφή δεόντως τεκμηριωμένης δήλωσης και μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα του στην επικράτεια του κράτους μέλους, και το οποίο διατηρεί έννομο συμφέρον.

2.  Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη δεν πληροί τις απαιτήσεις ή ότι δεν συμβιβάζεται με την ενωσιακή νομοθεσία, απορρίπτει την αίτηση.
2.  Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη δεν συμμορφώνεται με τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα ή ότι δεν συμβιβάζεται με την ενωσιακή νομοθεσία, απορρίπτει την αίτηση.
3.  Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, προβλέπει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσίευση της προδιαγραφής του προϊόντος τουλάχιστον στο Διαδίκτυο.
3.  Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα:
α) διασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσίευση της προδιαγραφής του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τουλάχιστον στο διαδίκτυο·
β) υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση προστασίας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
і) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος·
ii) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·
iii) δήλωση του κράτους μέλους που αναφέρει ότι η αίτηση που υποβλήθηκε από τον αιτούντα πληροί τους απαιτούμενους όρους· και
iv) τα στοιχεία αναφοράς της δημοσίευσης βάσει του στοιχείου α).
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β), διαβιβάζονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή συνοδεύονται από πιστοποιημένη μετάφραση σε μία από τις εν λόγω γλώσσες.

Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79
Άρθρο 79

Άρθρο 79

Σχέση με εμπορικά σήματα

Σχέση με εμπορικά σήματα

1.   Εφόσον μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η καταχώριση εμπορικού σήματος η χρήση του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 παράγραφος 2 και αντιστοιχεί σε προϊόν που εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία για την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
1.  Η καταχώριση εμπορικού σήματος που περιλαμβάνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή που αποτελείται από παρόμοια ονομασία ή ένδειξη, η χρήση του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 παράγραφος 2 και αντιστοιχεί σε προϊόν που εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία για την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου ακυρώνονται.

Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου ακυρώνονται.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 78 παράγραφος 2, ένα εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 παράγραφος 2, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος της Ένωσης, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεωθεί κατά παρέκκλιση της προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκληση του εμπορικού σήματος σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα.
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 78 παράγραφος 2, ένα εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 παράγραφος 2, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, καλή τη πίστει, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος της Ένωσης, είτε πριν από την ημερομηνία για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα προέλευσης, είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται κατά παρέκκλιση της προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκληση του εμπορικού σήματος σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα.
Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης παράλληλα με τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης παράλληλα με τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα.

Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82
Άρθρο 82

Άρθρο 82

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων

1.  Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 86 παράγραφος 4 στοιχείο β) μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή τον επαναπροσδιορισμό της σχετικής γεωγραφικής περιοχής. Οι αιτήσεις περιγράφουν και αιτιολογούν τις αιτούμενες τροποποιήσεις.
1.  Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 72, μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή τον επαναπροσδιορισμό της σχετικής γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 εδάφιο 2 στοιχείο δ). Οι αιτήσεις περιγράφουν και δηλώνουν τις αιτούμενες τροποποιήσεις.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ή οι οικείες τρίτες χώρες, ή οι αρμόδια αρχή τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος υφιστάμενων προστατευόμενων ονομασιών οίνων σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1.

1α.  Σε περίπτωση που η προτεινόμενη τροποποίηση συνεπάγεται μία ή περισσότερες τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εφαρμόζονται τα άρθρα 73 έως 76, τηρουμένων των αναλογιών στην αίτηση τροποποίησης. Ωστόσο, εάν η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, που περιέχουν την απόφασή της εάν θα εγκριθεί ή όχι η αίτηση χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 και στο άρθρο 75 και, στην περίπτωση έγκρισης, η Επιτροπή προβαίνει στη δημοσίευση των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
1β.  Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) όταν η σχετική γεωγραφική περιοχή ευρίσκεται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση και, σε περίπτωση έγκρισης, δημοσιεύει τις τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος και ενημερώνει την Επιτροπή για τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και την αιτιολόγησή τους·
β) όταν η σχετική γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, εάν θα εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84
Άρθρο 84

Άρθρο 84

Υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων

Υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων

1.  Οι ονομασίες οίνων οι οποίες προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, προστατεύονται αυτομάτως δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81 του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι ονομασίες οίνων οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 51 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, προστατεύονται αυτομάτως δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81 του παρόντος κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαγραφή των ονομασιών στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 191 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)0799] από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81 με εκτελεστικές πράξεις.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τη διαγραφή των ονομασιών στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 118ιθ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
3.  Το άρθρο 83 δεν εφαρμόζεται στις υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.  Το άρθρο 83 δεν εφαρμόζεται στις υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με δική της πρωτοβουλία, με εκτελεστικές πράξεις, να ανακαλέσει την προστασία των υφισταμένων προστατευόμενων ονομασιών οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 70.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με δική της πρωτοβουλία, με εκτελεστικές πράξεις, να ανακαλέσει την προστασία των υφισταμένων προστατευόμενων ονομασιών οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 70.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

4.  Για την Κροατία, οι ονομασίες οίνων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της διαδικασίας ενστάσεων. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81.
4.  Για την Κροατία, οι ονομασίες οίνων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της διαδικασίας ενστάσεων. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 81.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86
Άρθρο 86

Άρθρο 86

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.
2.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
2.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
α) τις αρχές που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και
α) τις πρόσθετες λεπτομέρειες που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και
β) τους ορισμούς, τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
β) τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις.
3.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις.
4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων ή συμφερόντων των παραγωγών ή επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων ή συμφερόντων των παραγωγών ή επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος·
β) τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης·
β) τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης·
γ) τους όρους που πρέπει να ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, την εθνική προκαταρκτική διαδικασία, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες τροποποίησης, ακύρωσης και μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·
γ) τους όρους που πρέπει να ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες τροποποίησης, ακύρωσης και μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·
δ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις·
δ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις·
ε) τους όρους για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας·
ε) τους όρους για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας·
στ) την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία ή η τροποποίηση προστασίας·
στ) την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία ή η τροποποίηση προστασίας·
ζ) τους όρους που αφορούν τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος.
ζ) τους όρους που αφορούν τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια τροποποίηση θεωρείται ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 1α.
5.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει περιορισμούς όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία.
5.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει περιορισμούς όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία.
6.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες είχε χορηγηθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009 ή για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει μεταβατικές διατάξεις που αφορούν:
α) τις ονομασίες οίνων οι οποίες είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009 και ονομασίες οίνων για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή·
β) την εθνική προκαταρκτική διαδικασία·
γ) τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και
δ) τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει, προσδιορίζει και προστατεύει τους παραδοσιακούς όρους.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Οι παραδοσιακοί όροι προστατεύονται μόνο στη γλώσσα και για τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων που ζητούνται στην αίτηση από:
α) κάθε κατάχρηση του προστατευόμενου όρου, ακόμη και εάν συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως το παραγόμενο σε», «απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·
β) οποιοσδήποτε άλλος ψευδής ή παραπλανητικός όρος όσον αφορά τη φύση, τα χαρακτηριστικά ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, ο οποίος αναγράφεται στην εσωτερική συσκευασία ή το περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν·
γ) κάθε άλλη πρακτική η οποία είναι πιθανόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή και, ιδίως, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο οίνος πληροί τα κριτήρια για τον προστατευόμενο παραδοσιακό όρο.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Όταν ένας παραδοσιακός όρος προστατεύεται βάσει του παρόντος κανονισμού, η καταχώριση εμπορικού σήματος, του οποίου η χρήση θα αντέβαινε στο άρθρο 89γ, αξιολογείται σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009.
Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου κηρύσσονται άκυρα κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 2008/95/ΕΚ ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009.

Ένα εμπορικό σήμα το οποίο αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 89γ του παρόντος κανονισμού και έχει αποτελέσει αντικείμενο αίτησης ή έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, εντός της επικράτειας της Ένωσης πριν την 4η Μαΐου 2002, ή πριν την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης για προστασία του παραδοσιακού όρου, μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται και να ανανεώνεται κατά παρέκκλιση της προστασίας του παραδοσιακού όρου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, επιτρέπεται η παράλληλη χρήση του παραδοσιακού όρου και του αντίστοιχου εμπορικού σήματος.

Μία ονομασία δεν προστατεύεται ως παραδοσιακός όρος εάν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος και της αναγνωρισιμότητάς του, η προστασία αυτή θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα, το είδος, τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα του οίνου.

Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Ένας όρος, για τον οποίο έχει κατατεθεί αίτηση και ο οποίος είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμος με παραδοσιακό όρο που ήδη προστατεύεται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, προστατεύεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και των κινδύνων σύγχυσης. Ένας ομώνυμος όρος που παραπλανά τους καταναλωτές όσον αφορά το είδος, την ποιότητα ή την πραγματική προέλευση των προϊόντων δεν καταχωρίζεται ακόμη και εάν ο όρος είναι ακριβής.
Η χρήση προστατευόμενου ομώνυμου όρου επιτρέπεται μόνον εφόσον, στην πράξη, ο ομώνυμος όρος, ο οποίος προστατεύθηκε μεταγενέστερα, διακρίνεται επαρκώς από τον παραδοσιακό όρο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 ε (νέα)
1ε.  Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης από την Επιτροπή, οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη αναγνώριση καταθέτοντας ένσταση.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 στ (νέα)
1στ. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης του παραδοσιακού όρου, της γλώσσας που έχει δηλωθεί, του σχετικού οίνου ή οίνων ή της περίληψης του ορισμού ή των προϋποθέσεων χρήσης του σχετικού παραδοσιακού όρου.

Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 ζ (νέα)
1 ζ. Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες περιέχεται η απόφασή της να ανακαλέσει την προστασία παραδοσιακού όρου εάν αυτός δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό που παρατίθεται στο άρθρο 89.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 α (νέο)
Άρθρο 89α

Όροι χρήσης των παραδοσιακών όρων

1.  Ο όρος που πρέπει να προστατευθεί είναι διατυπωμένος:
α) στην ή στις επίσημες γλώσσες ή στην ή στις περιφερειακές γλώσσες του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας προέλευσης του όρου, ή
β) στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για τον όρο αυτό.
2.  Ο όρος που χρησιμοποιείται σε μια ορισμένη γλώσσα αφορά συγκεκριμένα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 69, παράγραφος 1.
3.  Ο όρος καταχωρίζεται στην ή στις πρωτότυπες γραφές του.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 β (νέο)
Άρθρο 89β

Προϋποθέσεις ισχύος

1.  Η αναγνώριση ενός παραδοσιακού όρου είναι αποδεκτή όταν:
α) ο όρος είναι αποκλειστικά:
і) ονομασία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο εμπόριο, σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας της Ένωσης ή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, για τη διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1, ή
ii) φημισμένη ονομασία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο εμπόριο, τουλάχιστον στην επικράτεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, για τη διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1·
β) ο όρος ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
і) δεν είναι κοινός (γενόσημος)·
ii) ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους και ρυθμίζεται από αυτήν, ή
iii) υπόκειται σε προϋποθέσεις χρησιμοποίησης όπως προβλέπεται στους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που προέρχονται από αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), ως παραδοσιακή χρήση νοείται:
α) τουλάχιστον πενταετής χρήση σε περίπτωση όρων που έχουν υποβληθεί στην ή στις γλώσσες που προβλέπονται στο άρθρο 89 α παράγραφος 1 στοιχείο α)·
β) τουλάχιστον 15ετής χρήση σε περίπτωση όρων που έχουν υποβληθεί σε γλώσσα(ες) που προβλέπεται στο άρθρο 89α παράγραφος 1 στοιχείο β).
3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), ως «κοινή» (γενόσημη) νοείται η παραδοσιακή ονομασία η οποία, παρόλο που σχετίζεται με μια ειδική μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή με την ποιότητα, το χρώμα, τον τύπο τοποθεσίας ή με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που συνδέεται με την ιστορία ενός αμπελοοινικού προϊόντος, έχει μετατραπεί σε κοινόχρηστη ονομασία του εν λόγω αμπελοοινικού προϊόντος στην Ένωση.
4.  Η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει για τους παραδοσιακούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β).
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 γ (νέο)
Άρθρο 89γ

Αιτούντες

1.  Οι αρμόδιες αρχές κρατών μελών ή τρίτων χωρών ή αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση προστασίας παραδοσιακών όρων κατά την έννοια του άρθρου 89.
2.  Ως «αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση» νοείται κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών η οποία έχει υιοθετήσει τους ίδιους κανόνες, δραστηριοποιείται σε μία ή περισσότερες περιοχές παραγωγής οίνου με ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον μέλη της είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των παραγωγών της περιοχής ή των περιοχών παραγωγής του οίνου με ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη, στην οποία ή τις οποίες δραστηριοποιείται, και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής της συγκεκριμένης περιοχής ή περιοχών. Μια αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας μόνο των οίνων τους οποίους παράγει.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 δ (νέο)
Άρθρο 89δ

Διαδικασία αναγνώρισης

Κάθε απόφαση απόρριψης ή αναγνώρισης του σχετικού παραδοσιακού όρου λαμβάνεται από την Επιτροπή βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 89, 89α και 89β ή που προβλέπονται στο άρθρο 90α, παράγραφος 3, ή στο άρθρο 90β πληρούνται ή όχι.

Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον υποβάλλοντα την ένσταση και στις αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας ή στην αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση που είναι εγκατεστημένη στην εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α) τους αιτούντες που μπορούν να υποβάλουν αίτηση προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης·
Διαγράφεται

Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ) τους λόγους υποβολής ένστασης κατά της προτεινόμενης αναγνώρισης παραδοσιακής ένδειξης·
Διαγράφεται

Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ) το εύρος της προστασίας, τη σχέση με εμπορικά σήματα, προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις, προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·
Διαγράφεται

Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε) τους λόγους ανάκλησης της καταχώρισης παραδοσιακής ένδειξης·
Διαγράφεται

Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4
4.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή μπορεί, να θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και να προβλέπει παρεκκλίσεις από το άρθρο 89.
4.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή μπορεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 89, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζοντας τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και να προβλέπει παρεκκλίσεις από το άρθρο 89.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95
Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 2008/95/ΕΚ, η οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται στην επισήμανση και την παρουσίαση των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.

1.  Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 2008/95/ΕΚ, η οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται στην επισήμανση και την παρουσίαση των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.
Η επισήμανση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με ενδείξεις διάφορες εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εκτός εάν οι ενδείξεις αυτές τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

1α.  Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα IIIα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ περιέχονται σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VI, του παρόντος κανονισμού, τα εν λόγω συστατικά αναγράφονται στην επισήμανση ακριβώς μετά τον όρο «περιέχει».
Στην περίπτωση των ενώσεων του θειώδους οξέος, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις: «θειώδη» ή «θειώδης ανυδρίτης» (ήτοι «διοξείδιο του θείου»).

1β.  Ο κατάλογος των συστατικών που αναφέρεται στην παράγραφο 1α μπορεί να συνοδεύεται από τη χρήση εικονογράμματος. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 της Συνθήκης, αποφασίζοντας την χρήση τέτοιων εικονογραμμάτων.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλειφθεί για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας η ετικέτα των οποίων φέρει τον όρο «Sekt».
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α) όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 89 στοιχείο α)·
α) όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο α) κατ' εφαρμογήν της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των προδιαγραφών του προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2
2.  Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με οριζόντιες διατάξεις που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει ορισμούς, κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:
2.  Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με οριζόντιες διατάξεις που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 6
6.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών.
6.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά τις εξαγωγές προς ορισμένες τρίτες χώρες.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)
Άρθρο 100α

Διάρκεια ισχύος

Εξαιρουμένου του άρθρου 101 παράγραφοι 1, 2β, 2δ και 2ε), και του άρθρου 101α, το παρόν τμήμα εφαρμόζεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020.

Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 1 – επιμέρους τμήμα 1 (νέο)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101
Άρθρο 101

Άρθρο 101

Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

1.  Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.
1.  Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται, αφενός, μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων ή, εξ ονόματός τους, από τις οργανώσεις των οποίων είναι μέλη, και, αφετέρου, ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης ή, εξ ονόματός τους, από τις οργανώσεις των οποίων είναι μέλη.
2.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα της ζάχαρης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2a.  Στις συμβάσεις παράδοσης γίνεται διάκριση ανάλογα με το εάν οι ποσότητες της ζάχαρης που θα παρασκευαστούν από τα ζαχαρότευτλα είναι:
α) ζάχαρη ποσόστωσης· ή
β) ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.
2β.  Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει στο κράτος μέλος εντός του οποίου παράγει ζάχαρη τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τις ποσότητες τεύτλων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2α, για τις οποίες έχει συνάψει πριν από τη σπορά συμβάσεις παράδοσης, και την περιεκτικότητα σε σάκχαρα επί της οποίας βασίζονται οι εν λόγω συμβάσεις·
β) την αντίστοιχη προβλεπόμενη απόδοση.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

2γ.  Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν έχουν υπογράψει πριν από την σπορά συμβάσεις παράδοσης στην ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101ζ, για ποσότητα τεύτλων ισοδύναμη με τη ζάχαρη για την οποία διαθέτουν ποσόστωση, αναπροσαρμοσμένη, κατά περίπτωση, με τον συντελεστή προληπτικής απόσυρσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 101δ παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης, για όλα τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούν σε ζάχαρη.
2δ.  Με την επιφύλαξη της έγκρισης εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 2α, 2β και 2γ.
2ε.  Ελλείψει ενδοκλαδικών συμφωνιών, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό για την προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 α (νέο)
Άρθρο 101α

Σύστημα κοινοποίηση τιμών στην αγορά ζάχαρης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση συστήματος πληροφοριών για τις τιμές στην αγορά της ζάχαρης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των επιπέδων των τιμών για την αγορά αυτή. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Το σύστημα που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο βασίζεται στις πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής λευκής ζάχαρης ή άλλοι φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στο εμπόριο ζάχαρης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι δημοσιευόμενες πληροφορίες να μην επιτρέπουν τον εντοπισμό των τιμών των επιμέρους επιχειρήσεων ή φορέων.

Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 β (νέο)
Άρθρο 101β

Τέλος παραγωγής

1.  Επιβάλλεται τέλος παραγωγής στην ποσόστωση ζάχαρης, στην ποσόστωση ισογλυκόζης και στην ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης όπως αναφέρεται στο άρθρο 101η παράγραφος 2, καθώς και στις ποσότητες εκτός ποσόστωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο ε).
2.  Το τέλος παραγωγής ορίζεται σε 12 EUR ανά τόνο ζάχαρης ποσόστωσης και σιροπιού ινουλίνης ποσόστωσης. Για την ισογλυκόζη, το τέλος παραγωγής ορίζεται στο 50% του τέλους που επιβάλλεται στη ζάχαρη.
3.  Το σύνολο του τέλους παραγωγής που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 επιβάλλεται από το κράτος μέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του, σύμφωνα με την ποσόστωση που διαθέτουν για τη σχετική περίοδο εμπορίας.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας.

4.  Οι ενωσιακές επιχειρήσεις ζάχαρης και σιροπιού ινουλίνης μπορούν να απαιτούν από τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου ή από τους προμηθευτές κιχωρίου να επιβαρύνονται με το 50% κατ’ ανώτατο όριο του σχετικού τέλους παραγωγής.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 γ (νέο)
Άρθρο 101γ

Επιστροφή στην παραγωγή

1.  Στα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ στοιχεία β) έως ε), μπορεί να χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, έως το πέρας της περιόδου εμπορίας 2019/2020, εάν το πλεόνασμα ζάχαρης ή η εισαγόμενη ζάχαρη, το πλεόνασμα ισογλυκόζης ή το πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης δεν διατίθενται σε τιμή που να αντιστοιχεί στην τιμή της διεθνούς αγοράς για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 101ιγ παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).
2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καθορίζοντας τις επιστροφές στην παραγωγή που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2
3.  Για να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς της ζάχαρης εκτός ποσόστωσης στην Ένωση, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, για τη θέσπιση των όρων χορήγησης των επιστροφών στην παραγωγή που αναφέρονται στο παρόν τμήμα.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)
Άρθρο 101δ

Απόσυρση ζάχαρης

1.  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθούν καταστάσεις κατάρρευσης των τιμών στην εσωτερική αγορά και να διορθωθούν οι καταστάσεις υπερπαραγωγής που καθορίζονται με βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της Ένωσης που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 της συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες περιέχουν τις αποφάσεις της να αποσύρει από την αγορά, για συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, τις παραγόμενες βάσει ποσόστωσης ποσότητες ζάχαρης ή ισογλυκόζης οι οποίες υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, αποσύρονται από την αγορά της Ένωσης οι εισαγωγές λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης από όλες τις πηγές και που δεν προορίζονται για την παραγωγή ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 101ιγ παράγραφος 2, κατά το ίδιο ποσοστό για τη σχετική περίοδο εμπορίας.

2.  Το ανώτατο όριο για την απόσυρση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται, για κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ορίζοντας αυτόν το συντελεστή το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, έως τις 31 Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας, εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες περιέχουν την απόφασή της, είτε να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.

3.  Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ποσόστωση αποθεματοποιεί με δικές της δαπάνες, έως την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, τις παραγόμενες βάσει ποσόστωσης ποσότητες ζάχαρης οι οποίες υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται βάσει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες περιέχουν την απόφασή της, και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης ως:

α) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης· ή
β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, ένα μέρος της οποίας μπορεί να προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης, οι οποίες απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης.
4.  Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες περιέχουν την απόφασή της, επιτρέποντας την πώληση μιας συγκεκριμένης ποσότητας της αποσυρθείσας ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5.  Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή ζάχαρης της επόμενης περιόδου εμπορίας, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 101ζ για την ελάχιστη τιμή.

Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης σύμφωνα με την παράγραφο 4, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

6.  Οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δα (νέο)
Άρθρο 101δα

Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της αγοράς

Με την επιφύλαξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης και μέχρι τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την ενεργοποίηση ενός προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης της αγοράς προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά, και να κινητοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα:

- ελευθέρωση ζάχαρης εκτός ποσόστωσης στην εσωτερική αγορά, εφαρμόζοντας τους ίδιους όρους που ισχύουν για τη ζάχαρη ποσόστωσης, όπως ορίζει το άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο ε)· και
- ιδίως δε όταν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εισαγωγές ακατέργαστης και λευκής ζάχαρης προσεγγίσουν επίπεδο κάτω των 3 εκατομμυρίων τόνων για την περίοδο εμπορίας, αναστολή των εισαγωγικών δασμών, όπως ορίζει το άρθρο 130β.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ε (νέο)
Άρθρο 101ε

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Για να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών καθώς και η ανάγκη να αποφεύγεται οιαδήποτε αναταραχή της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, θεσπίζοντας διατάξεις που αφορούν:

α) τις συμβάσεις παράδοσης και τους όρους αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1,
β) τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ζάχαρης κατά την κατανομή, μεταξύ των πωλητών τεύτλων, των ποσοτήτων τεύτλων που θα καλύπτονται από συμβάσεις παράδοσης συναπτόμενες πριν από τη σπορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 παράγραφος 2β·
γ) τον προσωρινό μηχανισμό διαχείρισης της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 101δ α, με βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των όρων υπό τους οποίους η ζάχαρη εκτός ποσόστωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο ε), ελευθερώνεται στην εσωτερική αγορά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τη ζάχαρη ποσόστωσης.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 1 – επιμέρους τμήμα 1 α (νέο)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1α

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 στ (νέο)
Άρθρο 101στ

Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

1.  Εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης.
2.  Όσον αφορά το καθεστώς ποσοστώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική ποσόστωση και δεν κάνει χρήση των πλεονασματικών ποσοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 101ιβ, στις ποσότητες αυτές επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στα άρθρα 101ιβ έως 101ιε.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ζ (νέο)
Άρθρο 101ζ

Ελάχιστη τιμή ζαχαρότευτλων

1.  Η ελάχιστη τιμή για τα ζαχαρότευτλα ποσόστωσης είναι 26,29 EUR ανά τόνο, έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020.
2.  Η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα ζαχαρότευτλα του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Β.
3.  Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που αγοράζουν τεύτλα ποσόστωσης κατάλληλα για μεταποίηση σε ζάχαρη, τα οποία προορίζονται για μεταποίηση σε ζάχαρη ποσόστωσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή, η οποία αναπροσαρμόζεται προς τα άνω ή προς τα κάτω προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις από τον ποιοτικό τύπο.
Για την αναπροσαρμογή της τιμής στις περιπτώσεις που η πραγματική ποιότητα των ζαχαρότευτλων διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο, οι προσαυξήσεις και μειώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 101ιστ παράγραφος 5.

4.  Για τις ποσότητες ζαχαρότευτλων που αντιστοιχούν στις ποσότητες βιομηχανικής ζάχαρης ή πλεονάσματος ζάχαρης οι οποίες υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στο άρθρο 101ιε, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζάχαρης αναπροσαρμόζει την τιμή αγοράς, ούτως ώστε να ισούται τουλάχιστον με την ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)
Άρθρο 101η

Χορήγηση ποσοστώσεων

1.  Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙβ.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3 και κατόπιν αιτήματος των οικείων κρατών μελών, για τη χορήγηση ποσοστώσεων σε κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου, αποποιήθηκαν όλες τις ποσοστώσεις τους. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, κατά την αξιολόγηση αιτήματος από κράτος μέλος, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τις ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101θ.
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕE) αριθ. 513/2010, η οποία είχε χορηγηθεί στην επιχείρηση για την περίοδο εμπορίας 2010/2011.

3.  Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 θ (νέο)
Άρθρο 101θ

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση σε μια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που μεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το οποίο περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στο άρθρο 101ιγ παράγραφος 2, κατάλογο υπό τον όρο ότι η επιχείρηση:
α) αποδεικνύει τις επαγγελματικές της ικανότητες παραγωγής,
β) συμφωνεί να παράσχει οιεσδήποτε πληροφορίες και να υποβληθεί στους σχετικούς με τον παρόντα κανονισμό ελέγχους,
γ) δεν υπόκειται σε αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης.
2.  Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχουν στο κράτος μέλος, στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η συγκομιδή των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου ή το ραφινάρισμα, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τις ποσότητες τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση παράδοσης, καθώς και τις αντίστοιχες εκτιμώμενες αποδόσεις τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου και ζάχαρης ανά εκτάριο,
β) δεδομένα σχετικά με την προβλεπομένη και την πραγματική παράδοση ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαμου και ακατέργαστης ζάχαρης, καθώς και σχετικά με την παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις αποθεμάτων ζάχαρης,
γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιμές και όρους.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ι (νέο)
Άρθρο 101ι

Αναπροσαρμογή των εθνικών ποσοστώσεων

Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 160, να αναπροσαρμόζει τις ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙI β κατόπιν της λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 101ια.

Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ια (νέο)
Άρθρο 101ια

Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων και μείωση ποσοστώσεων

1.  Κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση εγκατεστημένη στην επικράτειά του έως 10%. Προβαίνοντας στο μέτρο αυτό, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν ποσοστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙγ και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα εκάστου εκ των ενδιαφερομένων μερών, και ιδίως των καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου.
3.  Οι ποσότητες που μειώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 κατανέμονται από το εν λόγω κράτος μέλος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην επικράτειά του, είτε διαθέτουν ποσόστωση είτε όχι.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)
Άρθρο 101ιβ

Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1.  Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι ινουλίνης που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 101η, μπορούν:
α) να χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 101ιγ,
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση παραγωγής της επόμενης περιόδου εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101ιδ,
γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [πρώην (ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των δεσμεύσεων που απορρέουν από συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης· ή
ε) να ελευθερώνονται στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τον μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 101δ α, με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τη ζάχαρη ποσόστωσης, με στόχο να προσαρμοστεί η προσφορά στη ζήτηση, σε ποσότητες και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 101ιστ παράγραφος 6 και του άρθρου 101ε, και με βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων πρόληψης της διατάραξης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 154 παράγραφος 1.

Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 101ιε.

2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιγ (νέο)
Άρθρο 101ιγ

Βιομηχανική ζάχαρη

1.  Η βιομηχανική ζάχαρη, η βιομηχανική ισογλυκόζη ή το βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης προορίζονται μόνον για την παραγωγή ενός από τα προϊόντα της παραγράφου 2, όταν:
α) αποτελούν αντικείμενο σύμβασης παράδοσης που συνάπτεται πριν από το τέλος της περιόδου εμπορίας μεταξύ παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε αμφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 101θ, και
β) παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 Νοεμβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας, το αργότερο.
2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 160, σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείται βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής προϊόντα:

α) βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούμι, ενεργός ζύμη και ποσότητες σιροπιών για επάλειψη και για μεταποίηση σε «Rinse appelstroop»,
β) ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα που δεν περιέχουν ζάχαρη αλλά τα οποία έχουν μεταποιηθεί με τη χρήση ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης·
γ) ορισμένα προϊόντα της χημικής ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας τα οποία περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινουλίνης.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιδ (νέο)
Άρθρο 101ιδ

Μεταφορά πλεονάσματος ζάχαρης

1.  Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της παραγωγής της που υπερβαίνει την οικεία ποσόστωση ζάχαρης, ποσόστωση ισογλυκόζης ή ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης, προκειμένου να θεωρηθεί μέρος της παραγωγής της επόμενης περιόδου εμπορίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η σχετική απόφαση είναι αμετάκλητη.
2.  Οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α) ενημερώνουν το οικείο κράτος μέλος πριν από μια ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό:
- μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης ζαχαροκαλάμου·
- μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για τις λοιπές μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης·
β) αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση των εν λόγω ποσοτήτων με δικές τους δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
3.  Εάν η οριστική παραγωγή μιας επιχείρησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη κατά τη λήψη της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η μεταφερόμενη ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναδρομικά, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας.
4.  Οι μεταφερόμενες ποσότητες θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται δυνάμει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.
5.  Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε κανένα άλλο μέτρο αποθεματοποίησης προβλεπόμενο από το άρθρο 16 ή το άρθρο 101δ.
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιε (νέο)
Άρθρο 101ιε

Εισφορά επί του πλεονάσματος

1.  Επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος σε ποσότητες:
α) πλεονάσματος ζάχαρης, πλεονάσματος ισογλυκόζης και πλεονάσματος σιροπιού ινουλίνης που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, εκτός των ποσοτήτων που μεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης παραγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας και αποθεματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 101ιδ ή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε),
β) βιομηχανικής ζάχαρης, βιομηχανικής ισογλυκόζης και βιομηχανικού σιροπιού ινουλίνης, για τα οποία δεν έχει προσκομιστεί απόδειξη, έως την ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2, ότι έχουν μεταποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 101ιγ παράγραφος 2,
γ) ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης οι οποίες αποσύρονται από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 101ιδ και για τις οποίες δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101δ παράγραφος 3.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ορίζοντας την εισφορά επί του πλεονάσματος σε αρκούντως υψηλό επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η σώρευση των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
3.  Η εισφορά επί του πλεονάσματος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εισπράττεται από το κράτος μέλος από τις επιχειρήσεις της επικράτειάς του ανάλογα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 ποσότητες παραγωγής, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί για τις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο εμπορίας.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιστ (νέο)
Άρθρο 101ιστ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
2.  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 101 θ, τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το Άρθρο 160, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς και τα κριτήρια επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
3.  Δεδομένης της ανάγκης να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το Άρθρο 160, για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών, μεταξύ των οποίων και ορισμούς για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης και την παραγωγή μιας επιχείρησης· καθώς και διατάξεων σχετικά με τους όρους που διέπουν τις πωλήσεις προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
4.  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων συμμετέχουν ενεργά στη λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά ορισμένης ποσότητας παραγωγής στην επόμενη περίοδο, ανατίθεται στη Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το Άρθρο 160, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη μεταφορά ζάχαρης στην επόμενη περίοδο.
5.  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αναπροσαρμόζεται η ελάχιστη τιμή των ζαχαρότευτλων στις περιπτώσεις που η πραγματική τους ποιότητα διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο, καθώς και την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέρονται όλων των μερών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το Άρθρο 160, για τη θέσπιση κανόνων για τις προσαυξήσεις και τις μειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 101ζ παράγραφος 3.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιζ (νέο)
Άρθρο 101ιζ

Εκτελεστικές εξουσίες

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 101i), η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζοντας διατάξεις σχετικά με:

α) τις αιτήσεις έγκρισης επιχειρήσεων, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν·
β) το σύστημα ελέγχων που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις·
γ) τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών αφενός και της Επιτροπής και των εγκεκριμένων επιχειρήσεων αφετέρου·
δ) την παράδοση πρώτων υλών στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης και των δελτίων παράδοσης·
ε) την ισοδυναμία όσον αφορά τη ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο α)·
στ) το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών·
ζ) τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο δ)·
η) τη συνεργασία του κράτους μέλους για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων·
θ) την τροποποίηση των ημερομηνιών που καθορίζονται στο άρθρο 101ιδ·
ι) τον καθορισμό της πλεονασματικής ποσότητας, τις κοινοποιήσεις και την καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 101ιε·
ια) την ελευθέρωση της εκτός ποσόστωσης ζάχαρης, που αναφέρεται στο άρθρο 101ιβ παράγραφος 1 στοιχείο ε) στην εσωτερική αγορά·
ιβ) την έγκριση καταλόγου εργοστασίων ραφιναρίσματος αποκλειστικής παραγωγής σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος Ια σημείο 12.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2,

Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 2 – επιμέρους τμήμα 1 (νέο)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής.
1.  Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής, το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, που προβλέπεται από το ενιαίο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 5
5.  Μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστική πράξη, να αποφασίσει ότι οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται πλέον. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Διαγράφεται

Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 α (νέο)
Άρθρο 102α

Αρμόδιες εθνικές αρχές στον αμπελοοινικό τομέα.

1.  Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον ορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των ενωσιακών κανόνων στον αμπελοοινικό τομέα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη ορίζουν τα εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν επίσημες αναλύσεις στον αμπελοοινικό τομέα. Τα οριζόμενα εργαστήρια πληρούν τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που περιλαμβάνονται στο πρότυπο ISO/IEC 17025.
2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών και των εργαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά και τα ενημερώνει τακτικά.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 2 – επιμέρους τμήμα 1 α (νέο)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1α

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 α (νέο)
Άρθρο 103α

Διάρκεια ισχύος

Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2029/2030.

Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 β (νέο)
Άρθρο 103β

Απαγόρευση φύτευσης αμπέλων

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 και ιδίως της παραγράφου 4 αυτού, απαγορεύεται η φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ταξινομήσιμων σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2.
2.  Απαγορεύεται επίσης η πρακτική του επανεμβολιασμού οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 πάνω σε άλλες ποικιλίες πλην των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
3.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι φυτεύσεις και ο επανεμβολιασμός επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από:
α) δικαίωμα νέας φύτευσης κατά την έννοια του άρθρου 103γ·
β) δικαίωμα αναφύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 103δ·
γ) δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από αποθεματικό, κατά την έννοια των άρθρων 103ε και 103 τ.
4.  Τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 χορηγούνται σε εκτάρια.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 γ (νέο)
Άρθρο 103γ

Δικαιώματα νέας φύτευσης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν δικαιώματα νέας φύτευσης σε παραγωγούς όσον αφορά εκτάσεις:
α) που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στα πλαίσια μέτρων αναδασμού ή μέτρων απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής ωφελείας, τα οποία θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών·
β) που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς·
γ) που προορίζονται για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας· ή
δ) των οποίων ο οίνος ή τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την οικογενειακή κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή.
2.  Τα χορηγούμενα δικαιώματα νέας φύτευσης:
α) ασκούνται από τον παραγωγό στον οποίο χορηγούνται·
β) χρησιμοποιούνται πριν από το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία χορηγήθηκαν·
γ) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 δ (νέο)
Άρθρο 103δ

Δικαιώματα αναφύτευσης

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν δικαιώματα αναφύτευσης σε παραγωγούς που έχουν προβεί σε εκρίζωση αμπελώνων.
Ωστόσο, οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί πριμοδότηση εκρίζωσης σύμφωνα με το μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III τμήμα IVα υποτμήμα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν παρέχουν αναγκαστικά δικαιώματα αναφύτευσης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν δικαιώματα αναφύτευσης σε παραγωγούς που αναλαμβάνουν να προβούν σε εκρίζωση αμπελώνων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκρίζωση της σχετικής έκτασης πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος της τρίτης περιόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία φυτεύτηκαν νέοι αμπελώνες για τους οποίους είχαν χορηγηθεί τα δικαιώματα αναφύτευσης.
3.  Τα χορηγούμενα δικαιώματα αναφύτευσης αντιστοιχούν σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής παραγωγής, προς την έκταση που αποτέλεσε το αντικείμενο εκρίζωσης.
4.  Τα δικαιώματα αναφύτευσης ασκούνται στην εκμετάλλευση για την οποία χορηγήθηκαν. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν περαιτέρω ότι αυτά τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να ασκηθούν μόνο στην έκταση όπου έχει πραγματοποιηθεί η εκρίζωση.
5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να μεταβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλη εκμετάλλευση στο ίδιο κράτη μέλος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ένα τμήμα της σχετικής εκμετάλλευσης μεταβιβάζεται στην εν λόγω άλλη εκμετάλλευση·
β) εκτάσεις της εν λόγω άλλης εκμετάλλευσης προορίζονται για:
i) την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή
ii) την καλλιέργεια μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο να μην οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναμικού παραγωγής στην επικράτειά τους, ιδίως όταν πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις από μη αρδευόμενες σε αρδευόμενες εκτάσεις.

6.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε δικαιώματα παρόμοια με δικαιώματα αναφύτευσης τα οποία αποκτήθηκαν δυνάμει προγενέστερης ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.
7.  Τα δικαιώματα αναφύτευσης που έχουν χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 χρησιμοποιούνται εντός των περιόδων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ε (νέο)
Άρθρο 103ε

Εθνικό και περιφερειακό αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης

1.  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του δυναμικού παραγωγής τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό αποθεματικό ή περιφερειακά αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης.
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει εθνικό αποθεματικό ή περιφερειακά αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 μπορούν να διατηρούν τα εν λόγω αποθεματικά για όσο χρόνο εφαρμόζουν το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν υποτμήμα.
3.  Τα ακόλουθα δικαιώματα φύτευσης αποδίδονται στα εθνικά ή περιφερειακά αποθεματικά εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας:
α) δικαιώματα νέας φύτευσης·
β) δικαιώματα αναφύτευσης·
γ) δικαιώματα φύτευσης που παρέχονται από το αποθεματικό.
4.  Οι παραγωγοί μπορούν να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα αναφύτευσης στο εθνικό ή στα περιφερειακά αποθεματικά. Οι όροι των εν λόγω μεταβιβάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο έναντι πληρωμής στους παραγωγούς από εθνικούς λογαριασμούς, καθορίζονται από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων συμφερόντων των μερών.
5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν σύστημα αποθεματικού, υπό τον όρο ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι υπάρχει αποτελεσματικό εναλλακτικό σύστημα για τη διαχείριση των δικαιωμάτων φύτευσης σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Το εναλλακτικό σύστημα μπορεί να παρεκκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στα κράτη μέλη τα οποία διακόπτουν τη λειτουργία εθνικού ή περιφερειακών αποθεματικών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 στ (νέο)
Άρθρο 103στ

Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν δικαιώματα από αποθεματικό:
α) δωρεάν σε παραγωγούς ηλικίας έως 40 ετών οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες και εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης·
β) έναντι πληρωμής, σε εθνικούς ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, περιφερειακούς λογαριασμούς, σε παραγωγούς που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα για τη φύτευση αμπελώνων, η παραγωγή των οποίων έχει εξασφαλισμένες δυνατότητες διάθεσης.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια για τον καθορισμό των ποσών της πληρωμής που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα οποία μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με το μελλοντικό τελικό προϊόν των σχετικών αμπελώνων και με την εναπομένουσα μεταβατική περίοδο ισχύος της απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 103 β, παράγραφοι 1 και 2.

2.  Όταν χρησιμοποιούνται δικαιώματα φύτευσης που παρέχονται από αποθεματικό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
α) ο τόπος, οι χρησιμοποιούμενες ποικιλίες και οι τεχνικές καλλιέργειας εγγυώνται ότι η παραγωγή που θα προκύψει θα είναι προσαρμοσμένη στη ζήτηση της αγοράς·
β) οι σχετικές αποδόσεις είναι αντιπροσωπευτικές των μέσων αποδόσεων της περιοχής, ιδίως όταν δικαιώματα φύτευσης που προέρχονται από μη αρδευόμενες εκτάσεις χρησιμοποιούνται σε αρδευόμενες εκτάσεις.
3.  Τα δικαιώματα φύτευσης που χορηγούνται από αποθεματικό, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν χορηγηθεί, καταπίπτουν και διατίθενται εκ νέου στο αποθεματικό.
4.  Τα δικαιώματα φύτευσης σε αποθεματικό τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί πριν από το τέλος της πέμπτης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία αποδόθηκαν στο αποθεματικό αποσβένονται.
5.  Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν περιφερειακά αποθεματικά, το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει κανόνες που να επιτρέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ των περιφερειακών αποθεματικώ