Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0080/2013

Texte depuse :

B7-0080/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0085

Texte adoptate
PDF 2340kWORD 366k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Regulamentul privind OCP unică (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

  întrucât pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 3 a (nouă)
având în vedere avizul Curții de Conturi1,
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Referirea 4 a (nouă)
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1,
1 JO C 225, 27.7.2012.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] al Consiliului din […] de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unică) . Ținând seama de domeniul de aplicare al acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice). Ținând seama de sfera acestor modificări, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate. În plus, reforma trebuie să continue reformele anterioare în direcția creșterii competitivității și a orientării către piață.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare prevăzute în cadrul de politică al Uniunii privind securitatea alimentară (COM(2010)0127), în mod specific cu acela de a garanta că aplicarea măsurilor PAC nu pune în pericol capacitatea de producție alimentară și securitatea alimentară pe termen lung în țările în curs de dezvoltare și capacitatea populațiilor acestora de a-și procura hrana, respectând în același timp obiectivele politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Un obiectiv-cheie al politicii agricole comune ar trebui să fie garantarea securității și a suveranității alimentare în statele membre, ceea ce presupune, la nivelul producției, nevoia de sisteme de reglementare și de distribuție ce permit țărilor și regiunilor să își dezvolte producția într-un mod care să le ajute, pe cât posibil, să răspundă propriilor nevoi. În plus, este esențial să se reechilibreze raportul de putere în favoarea producătorilor în cadrul lanțului producției alimentare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(2)  Pentru a asigura buna funcționare a sistemului stabilit de prezentul regulament, competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să i se delege Comisiei, pentru a-i permite să adauge sau să modifice anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament. Trebuie definite elementele în cazul cărora se poate exercita această competență, precum și condițiile în care se face această delegare. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  În temeiul articolului 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor. În scopul clarității, în cazul în care se aplică articolul 43 alineatul (3) din tratat, prezentul regulament ar trebui să precizeze în mod explicit faptul că măsurile vor fi adoptate de Consiliu în baza respectivului articol.
eliminat
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În anumite cazuri, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.
(4)  Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În general, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Ar trebui să se aibă în vedere obiectivele stabilite de Comisia Europeană pentru viitoarea politică agricolă comună în ceea ce privește gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, securitatea alimentară, activitatea agricolă în Europa, dezvoltarea regională echilibrată, competitivitatea agriculturii europene și simplificarea PAC.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Simplificarea normelor administrative de punere în aplicare a politicii agricole comune este deosebit de importantă pentru fermieri, însă fără ca aceasta să aibă ca rezultat o uniformizare excesivă a criteriilor care trebuie avute în vedere, care ar ignora particularitățile locale și regionale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul regulament, precum și alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat, vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la aceste regulamente. Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare pentru a introduce astfel de modificări. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar competența ar trebui integrată în prezentul regulament.
(7)  Prezentul regulament vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la prezentul regulament. Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar o nouă procedură de adaptare ar trebui integrată în prezentul regulament.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a ține seama de caracteristicile sectorului fructelor și legumelor și ale sectorului fructelor și legumelor prelucrate, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea anilor de comercializare pentru produsele respective.
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Ca măsură de urgență, intervenția publică pe piață ar trebui vizată numai în scopul stabilizării volatilității extreme a prețurilor, cauzată de o cerere excesivă temporară pe piața europeană. Aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru stabilizarea producției structurale excesive.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.
(13)  Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). De asemenea, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice și a unui ajutor pentru depozitarea privată, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează, în totalitate sau parțial, indicații de prețuri stabilite ex ante.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție ar trebui să fie disponibilă în anumite perioade ale anului și ar trebui fie să fie deschisă în perioada respectivă cu titlu permanent, fie să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.
(14)  După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție publică ar trebui¸ ori de câte ori există nevoia evidentă de a o activa, să fie disponibilă și ori să fie deschisă cu titlu permanent, ori să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Aceste măsuri ar trebui luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, garantându-se egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor.
(16)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Este necesar ca aceste măsuri să fie luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, să se garanteze egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și să se asigure disponibilitatea produselor pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră sunt esențiale pentru înregistrarea prețurilor și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție în aceste sectoare. Mai mult decât atât, acestea urmăresc obiectivul de a ameliora transparența pieței.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)
(16b)  Ajutorul pentru depozitarea privată ar trebui să atingă obiectivele de stabilizare a piețelor și de asigurare a unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă. Prin urmare, acesta ar trebui să fie activat nu numai de indicatori legați de prețurile de piață, ci și ca răspuns la situații de piață deosebit de dificile, îndeosebi la cele care au un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor agricoli.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în privința grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.
(22)  În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private și pentru a ține seama de specificul progresului tehnic și al cerințelor sectoriale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, și pentru a adapta și actualiza grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Pentru a consolida și a completa instrumentele existente de gestionare a piețelor și pentru a asigura buna funcționare, ar trebui să se pună în aplicare un instrument bazat pe gestionarea privată a ofertei și pe coordonarea diferiților operatori. Acest instrument ar trebui să le permită asociațiilor recunoscute de organizații ale producătorilor cu o poziție adecvată pe piață să retragă opțional un anumit produs în cursul anului de comercializare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)
(23b)  Pentru a evita ca acest instrument să aibă efecte contrare obiectivelor PAC sau să afecteze buna funcționare a pieței interne, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește stabilirea normelor de funcționare și de activare a acestuia. În plus, pentru a garanta că acest instrument este compatibil cu legislația Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește normele de finanțare a acestuia, inclusiv în cazurile în care Comisia consideră necesară acordarea de ajutor pentru depozitarea privată.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)   Consumul de fructe, legume și produse lactate în rândul copiilor ar trebui să fie încurajat, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ.
(25)   Pentru a determina formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, aceștia ar trebui încurajați să consume fructe, legume și produse lactate, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ, din instituțiile preșcolare și din instituțiile care desfășoară activități extracurriculare. Astfel, aceste programe ar trebui să contribuie, de asemenea, la atingerea obiectivelor PAC, inclusiv la creșterea veniturilor agricultorilor, la stabilizarea piețelor și la securitatea aprovizionării, atât în prezent, cât și în viitor.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la programele cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde un ajutor național.
(26)  Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe, de legume și de produse lactate în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la aceste eventuale programe naționale de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe și legume în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre trebuie să fie autorizate să acorde un ajutor național.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Pentru a încuraja obiceiurile alimentare sănătoase în rândurile copiilor, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire program, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; și obligația statelor membre participante de a face cunoscut rolul de subvenționare al programului.
(27)  Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire schema de ajutoare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile suplimentare referitoare la repartizarea orientativă și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Pentru a ține seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și obligația instituțiilor de învățământ de a face cunoscut rolul de subvenționare al schemei.
(28)  Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale urmează să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Comisia ar trebui să ia în considerarea propunerea unor scheme concepute să promoveze consumul în școli al altor produse decât fructele și legumele și produsele lactate.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Schema de ajutoare pentru organizațiile de producători de hamei se utilizează într-un singur stat membru. Pentru a crea flexibilitate și pentru a armoniza abordarea din acest sector cu cea din celelalte sectoare, schema de ajutoare ar trebui eliminată, menținându-se posibilitatea de a sprijini organizațiile de producători în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.
eliminat
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de operatori în scopul schemei de ajutoare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.
(31)  Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de producători sau organizațiile interprofesionale își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale în scopul schemei de ajutoare, de refuzare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate. Normele privind organizațiile de producători, programele operaționale și contribuția financiară a Uniunii se aplică numai în cazul fructelor și legumelor și în cazul fructelor și legumelor destinate exclusiv prelucrării.
(32)  Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării ca produse proaspete și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a programelor operaționale în sectorul fructelor și al legumelor, în special a măsurilor de prevenire și de gestionare a crizelor, acestea ar trebui să fie puse în aplicare de către structuri având o poziție adecvată pe piață. Prin urmare, este important ca asociațiile organizațiilor de producători să fie încurajate să prezinte și să gestioneze, în totalitate sau parțial, programe operaționale și măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific în sectorul fructelor și legumelor ar trebui eliminat.
(35)  Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific acordat pentru constituirea acestor grupuri în sectorul fructelor și al legumelor trebuie eliminat. Acest sprijin nu ar trebui să denatureze condițiile de concurență echitabile pentru fermieri și organizațiile lor de producători de pe piața internă.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în țările terțe. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.
(40)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în Uniune și în țările terțe. Având în vedere importanța acestora pentru competitivitatea sectorului vitivinicol european, un sprijin ar trebui să fie disponibil și pentru activitățile de cercetare și dezvoltare. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Dispozițiile referitoare la sprijinul pentru viticultori prin repartizarea drepturilor la plată, conform celor hotărâte de statele membre, au dobândit caracter definitiv. Prin urmare, singurul sprijin de acest tip care poate fi acordat este cel hotărât de statele membre până la data de 1 decembrie 2013 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)799] și în condițiile stabilite în dispoziția respectivă.
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; care conțin dispoziții generale și definiții necesare în scopul implementării programelor de sprijin; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.
(43)  Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de răspândirea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune la nivelul Uniunii deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții și pentru a îmbunătăți producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.
(44)  Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de creșterea incidenței anumitor tipuri de invazii ale gândacilor de stup și de extinderea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune coordonată la nivelul Uniunii, ca parte a politicii veterinare europene, deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea albinelor și producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la cu privire lamăsurile care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.
(45)  Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la detaliile măsurilor care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)
(48a)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea produselor agricole ale Uniunii în Uniune și în țările terțe.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare.
(50)  Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare. Fără a aduce atingere legislației Uniunii și bunei funcționări a pieței, statele membre ar trebui totuși să aibă în continuare competența de a adopta sau de a menține dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standardul general de comercializare sau dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standarde speciale de comercializare, în cazul elementelor nearmonizate în mod expres de prezentul regulament.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)
(53a)  Standardele de comercializare ar trebui să fie clar divizate între normele obligatorii și mențiunile rezervate facultative. Mențiunile rezervate facultative ar trebui să sprijine în continuare obiectivele standardelor de comercializare, domeniul lor de aplicare fiind astfel limitat la produsele menționate în anexa I la tratate.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 53 b (nou)
(53b)  Având în vedere obiectivele prezentului regulament și în interesul clarității, mențiunile rezervate facultative existente ar trebui să intre, de acum înainte, sub incidența prezentului regulament.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, luând totodată în considerare particularitățile anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.
(54)  Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, fără a uita că o informare incompletă și incorectă poate afecta rețeaua economică și de producție a teritoriului în cauză și luând totodată în considerare particularitățile regionaleale anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe dacă dispozițiile naționale în vigoare în țările terțe justifică derogări de la standardele de comercializare, în cazul în care se garantează echivalența lor cu legislația Uniunii.
(56)  Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe, de adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară menționată la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele Uniunii privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective. Ester, de asemenea, recomandabil să se stabilească normele privind implementarea standardelor de comercializare aplicabile produselor exportate din Uniune.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte, să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.
(58)  Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte norme detaliate cu privire la standardele de comercializare generale și să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 61
(61)  Pentru a ține seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul, cu privire la norme care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele din Uniune privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective, precum și cu privire la stabilirea normelor referitoare la aplicarea standardelor de comercializare pentru produsele exportate din Uniune.
(61)  Pentru a ține seama de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.
(69)  Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: detaliile suplimentare referitoare la principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Pentru a garanta o protecție adecvată și a asigura că autoritățile competente și operatorii economici nu sunt afectați de aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește denumirile de vinuri cărora li s-a acordat protecție înainte de 1 august 2009, trebuie să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește adoptarea unor restricții referitoare la denumirea protejată și dispoziții tranzitorii privind denumirile vinurilor recunoscute de statele membre ca denumiri de origine sau ca indicații geografice până la 1 august 2009, procedura preliminară la nivel național, vinurile introduse pe piață sau etichetate înainte de o anumită dată și modificările caietelor de sarcini.
eliminat
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 74
(74)  Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare și prezentare.
(74)  Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare a exporturilor și prezentare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 77
(77)  Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale, pentru practicile oenologice suplimentare, Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).
(77)  Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) atunci când prezintă propuneri referitoare la practici oenologice suplimentare.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)
(82a)  Din motive economice, sociale, de mediu și de amenajare a teritoriului în zonele rurale cu tradiție viticolă și în afară de cerințele de menținere a controlului, a diversității, a prestigiului și a calității produselor vitivinicole europene, sistemul actual al drepturilor de plantare în sectorul viticol ar trebui menținut cel puțin până în 2030.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 83
(83)   După încheierea sistemului de contingente, vor fi în continuare necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.
(83)   În sectorul zahărului sunt necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 84
(84)  Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.
(84)  Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se prevadă o serie de norme cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)
(84a)  Pentru a le permite producătorilor de sfeclă să încheie perioada de adaptare la reforma profundă realizată în 2006 în sectorul zahărului și pentru a continua eforturile de creștere a competitivității care au fost depuse de atunci, actualul regim de cote ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul anului de comercializare 2019-2020. În acest context, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atribui cote de producție statelor membre care au renunțat la toate cotele lor în 2006.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)
(84b)  Tensiunile considerabile recurente observate pe piața europeană a zahărului impun instituirea unui mecanism care, atât timp cât este necesar, introduce pe piața internă zahăr peste cotă în aceleași condiții ca în cazul zahărului căruia i se aplică o cotă. În același timp, acest mecanism ar trebui să permită efectuarea unor importuri suplimentare fără taxe pentru a asigura că piața zahărului din Uniune dispune de materie primă suficientă și pentru a menține echilibrul structural al acestei piețe.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 84 c (nou)
(84c)  În vederea eliminării definitive a sistemului de contingente după 2020, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 iulie 2018, un raport privind procedurile corespunzătoare de încheiere a sistemului existent de contingente și viitorul sectorului după eliminarea cotelor în 2020, însoțit de propunerile necesare pregătirii întregului sector pentru ceea ce va urma după 2020. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte, înainte de 31 decembrie 2014, un raport privind funcționarea lanțului de aprovizionare în sectorul zahărului din Uniune.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 85
(85)  Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei și în promovarea bunelor practici. Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței. Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații și a asociațiilor lor, aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, să fie armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.
(85)  Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei, ameliorarea comercializării, corectarea dezechilibrelor din lanțul de valori și promovarea bunelor practici și mai ales în atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat, în special a obiectivului de stabilizare a veniturilor producătorilor, inclusiv prin punerea la dispoziția membrilor lor a unor instrumente de gestionare a riscurilor, prin îmbunătățirea comercializării, prin concentrarea ofertei și prin negocierea contractelor, consolidând astfel puterea de negociere a producătorilor.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)
(85a)  Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 85 b (nou)
(85b)  Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații de producători și a asociațiilor lor, precum și a organizațiilor interprofesionale aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în conformitate cu prezentul regulament pentru toate sectoarele. În special, este esențial ca criteriile de recunoaștere și statutele organizațiilor de producători stabilite în conformitate cu normele comunitare ar trebui să asigure că aceste organisme sunt constituite la inițiativa agricultorilor, care stabilesc în mod democratic politica generală a organizației și care decid cu privire la funcționarea sa internă.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 87
(87)   În ceea ce privește sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și cărnii de pasăre, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.
(87)  Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 88
(88)  În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile privind sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al cărnii de pasăre cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
(88)  În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 90
(90)  Întrucât contractele scrise și formale nu sunt reglementate de legislația Uniunii, statele membre, conform propriilor sisteme legislative în materie de contracte, pot prevedea obligativitatea încheierii unor astfel de contracte, asigurând în același timp respectarea dreptului Uniunii și mai ales buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor. Având în vedere diversitatea situațiilor constatate în Uniune, pentru a respecta principiul subsidiarității, o astfel de decizie ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, în sectorul laptelui și al produselor lactate, pentru a se asigura că respectivele contracte sunt conforme unor standarde minime adecvate și pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor, ar trebui să se stabilească anumite condiții de bază la nivelul Uniunii pentru utilizarea acestor contracte. Întrucât statutul unora dintre cooperativele de produse lactate poate cuprinde deja reguli cu efect similar, aceste cooperative ar trebui scutite, în scopul simplificării, de obligația de a încheia contracte. Pentru a asigura eficacitatea unei astfel de scheme, aceasta ar trebui să se aplice și în cazul în care intermediarii colectează laptele de la fermieri în vederea livrării către prelucrători.
eliminat
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 90 a (nou)
(90a)  Utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiții de formă, încheiate înainte de livrare, conținând elemente de bază, este puțin răspândită. Totuși, astfel de contracte ar putea contribui la consolidarea responsabilității operatorilor, ca în cazul lanțului produselor lactate și la creșterea sensibilizării în ceea ce privește necesitatea de a lua în considerare, în mai mare măsură, semnalele pieței, la ameliorarea transmiterii prețurilor și la adaptarea ofertei la cerere, precum și la evitarea anumitor practici comerciale inechitabile.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 90 b (nou)
(90b)  În absența unei reglementări la nivelul Uniunii referitoare la aceste contracte, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cadrul propriilor lor sisteme de drept al contractelor, să impună obligativitatea utilizării unor astfel de contracte, cu condiția respectării dreptului Uniunii, îndeosebi în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței. Având în vedere diversitatea situațiilor care există în privința dreptului contractelor în Uniune, este indicat ca, în interesul principiului subsidiarității, o astfel de decizie să rămână la latitudinea statelor membre. Ar trebui să se aplice condiții egale tuturor livrărilor pe un anumit teritoriu. Prin urmare, dacă un stat membru stabilește că orice livrare pe teritoriul său, efectuată de un agricultor către un prelucrător, urmează să se facă în baza unui contract scris între părți, această obligație ar trebui să se aplice și livrărilor provenite din alte state membre, dar nu este necesar să se aplice livrărilor către alte state membre. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui să fie cele care decid dacă să solicite primului cumpărător să îi facă o ofertă scrisă unui agricultor pentru a încheia un astfel de contract.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 91
(91)  Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și a asigura astfel un nivel de viață decent producătorilor de produse lactate, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru a îndeplini aceste obiective ale PAC, ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și al articolului 43 alineatul (2) din tratat cu scopul de a permite organizațiilor de producători constituite de fermierii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora să negocieze clauzele contractuale, inclusiv prețul, pentru o parte din producția membrilor lor sau pentru toată producția membrilor lor care dețin o fermă producătoare de produse lactate. În vederea menținerii unei concurențe eficiente pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate.
eliminat
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 91 a (nou)
(91a)  Pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producției și un nivel de viață decent pentru fermieri, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu potențialii cumpărători, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Pentru a îndeplini aceste obiective ale politicii agricole comune ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și, în conformitate cu procedura legislativă ordinară stabilită la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să le permită organizațiilor de producători constituite exclusiv din fermieri sau din asociații ale acestora să negocieze cu un cumpărător clauzele oricăror contracte, inclusiv prețul pentru producția tuturor membrilor lor sau pentru o parte a acestora, astfel încât cumpărătorii fie împiedicați să impună prețuri mai scăzute decât costurile de producție. Cu toate acestea, pentru a beneficia de respectiva dispoziție, ar trebui să fie eligibile numai organizațiile de producători care doresc și reușesc să fie recunoscute. În plus, dispoziția în cauză nu ar trebui să se aplice cooperativelor. Mai mult, organizațiile de producători existente, recunoscute în temeiul legislației naționale, ar trebui să devină eligibile pentru recunoașterea de facto în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 91 b (nou)
(91b)  Având în vedere importanța denumirilor de origine protejată (DOP) și a indicațiilor geografice protejate (IGP), îndeosebi pentru regiunile rurale vulnerabile, și cu scopul a genera valoare adăugată și de a menține calitatea brânzeturilor, în special a celor care beneficiază de DOP și IGP, și în contextul expirării sistemului cotelor de lapte, ar trebui să li se permită statelor membre să aplice norme pentru a reglementa aprovizionarea cu astfel de brânzeturi produse într-o zonă geografică definită. Normele ar trebui să se aplice întregii producții de brânzeturi vizate și ar trebui solicitate de o organizație interprofesională, de o organizație de producători sau de un grup, astfel cum prevede articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare. O astfel de solicitare ar trebui sprijinită de o largă majoritate a producătorilor de lapte care să reprezinte o largă majoritate a volumului utilizat pentru brânzeturile respective, iar în cazul organizațiilor interprofesionale și al grupurilor, de o largă majoritate a producătorilor de brânzeturi care reprezintă o largă majoritate a producătorilor brânzeturilor respective. În plus, aceste norme ar trebui să fie supuse unor condiții stricte, în special pentru a evita denaturarea comerțului cu produse pe alte piețe și pentru a proteja drepturile minorităților. Statele membre ar trebui să publice fără întârziere normele adoptate și să notifice Comisia în acest sens, să asigure controale regulate și să abroge normele în cazul nerespectării lor.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 91 c (nou)
(91c)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cotele de lapte vor expira la un interval relativ scurt de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, dispozițiile relevante ar trebui să se aplice în continuare până la expirarea regimului în cauză.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 91 d (nou)
(91d)  Decizia de eliminare a cotelor de lapte este însoțită de un angajament legat de o „aterizare ușoară” în sectorul laptelui și al produselor lactate. Regulamentul (UE) nr. 261/2012 în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate reprezintă un prim pas în această direcție, la care ar trebui totuși să se adauge alte instrumente. În acest context, Comisia ar trebui autorizată, în caz de dezechilibru grav pe piața laptelui și a produselor lactate, să acorde sprijin producătorilor de lapte care își reduc voluntar producția, dar și să impună o taxă producătorilor de lapte care cresc producția în aceeași perioadă și în aceeași proporție.
1 JO L 94, 30.3.2012, p. 38.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Considerentul 93
(93)  Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații, inclusiv derogările de la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv, recunoașterea, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni; organizațiile și asociațiile transnaționale; externalizarea activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi completată, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele ar trebui să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă.
(93)  Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații și, dacă este necesar, pot fi adăugate la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv al organizațiilor care nu sunt organizații de producători, condițiile specifice aplicabile actelor constitutive ale organizațiilor de producători din anumite sectoare, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, retragerea recunoașterii și fuziunile; asociațiile și organizațiile interprofesionale, inclusiv norme privind acordarea asistenței administrative acolo unde există cooperare internațională; condițiile de externalizare a activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi extinsă, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele trebuie să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă; condițiile specifice de punere în aplicare sistemelor contractuale și cantitățile specifice care pot face obiectul negocierilor contractuale.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 94
(94)  O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.
(94)  O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii, fără a afecta negativ piețele din țările în curs de dezvoltare. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 94 a (nou)
(94a)  Cu toate acestea, punerea în aplicare a acordurilor internaționale nu ar trebui să elimine obligația de aplica principiul reciprocității, în special la nivel tarifar, al sănătății, fitosanitar, de mediu și al bunăstării animale; în plus, ar trebui să fie în deplină conformitate cu mecanismele prețului de intrare, cu taxele specifice suplimentare și cu taxele compensatorii.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 96
(96)  Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.
(96)  Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica și completa lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Considerentul 100
(100)  Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind includerea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar.
(100)  Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind efectuarea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar sau, acolo unde este necesar, o verificare a valorii în vamă în raport cu valoarea forfetară la import. Verificarea valorii în vamă nu ar trebui să fie realizată, în niciun caz, printr-o metodă deductivă care ar permite reducerea sau evitarea aplicării taxelor specifice suplimentare.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Considerentul 103 a (nou)
(103a)  Cu scopul de a facilita dezvoltarea și creșterea economiei ecologice, precum și de a preveni posibilele efecte negative asupra pieței produselor industriale ecologice a Uniunii, ar trebui să se adopte măsuri pentru ca producătorii de produse industriale ecologice să aibă acces la o aprovizionare sigură cu materii prime agricole la prețuri competitive la nivel global. În cazul în care materiile prime agricole sunt importante în Uniune fără tarife la import pentru utilizarea în producția de produse industriale ecologice, ar trebui să se adopte măsuri care să garanteze utilizarea materiilor prime în scopul declarat.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 105
(105)  Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii.
(105)  Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii și cu politicile sale de cooperare pentru dezvoltare.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Considerentul 107
(107)   Prevederea posibilității de a acorda, la exportul către țări terțe, restituiri calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC trebuie să asigure participarea Uniunii la comerțul internațional cu anumite produse reglementate de prezentul regulament. Exporturile care fac obiectul unor subvenții ar trebui supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate.
(107)  La exportul către țări terțe, restituirile calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC ar trebui să fie menținute ca instrument de gestionare a crizelor pentru anumite produse reglementate de prezentul regulament, până când viitorul acestui instrument va fi decis în cadrul OMC pe baza principiului reciprocității. Prin urmare, rubrica bugetară pentru restituirile la export ar trebui să fie stabilită provizoriu la zero. Atunci când sunt utilizate, restituirile la export ar trebui să fie supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate și nu ar trebui să pună în pericol dezvoltarea sectoarelor agricole și a economiilor țărilor în curs de dezvoltare.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 120
(120)  În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatele (2) și (3) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.
(120)  În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (2) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)
(121a)  Particularitățile sectorului agricol ar trebui luate în considerare în mai mare măsură la punerea în aplicare a normelor Uniunii privind concurența, în special pentru ca organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale să își poată îndeplini în mod corect și eficient sarcinile care le-au fost încredințate.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Considerentul 121 b (nou)
(121b)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prevederilor referitoare la legislația din domeniul concurenței din prezentul regulament, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunile prin intermediul diferitelor autorități naționale de resort. În acest scop, Comisia ar trebui să publice orientări și ghiduri de bune practici pentru a oferi asistență diferitelor autorități naționale din domeniul concurenței, precum și întreprinderilor din sectorul agricol și agroalimentar.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Considerentul 122
(122)  Trebuie admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de fermieri sau de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența sau pune în pericol îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
(122)  Ar trebui admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența. În special, acordurile, deciziile și practicile concertate ale acestor organizații ar trebui considerate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor PAC menționate la articolul 39 din tratat, iar articolul 101 alineatul (1) din tratat nu ar trebui să se aplice acestor acorduri, cu excepția cazului în care concurența ar trebui exclusă. În acest caz, ar trebui să se aplice procedurile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1 și, în toate procedurile inițiate pentru excluderea concurenței, sarcina probei ar trebui să revină părții sau autorității care invocă această excludere.
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1. De la 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolele 101 și, respectiv, 102 din tratat.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Considerentul 124
(124)  Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței unice. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.
(124)  Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței interne. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Considerentul 129
(129)  Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute în prezent la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.
(129)  Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Considerentul 131 a (nou)
(131a)  Datele colectate de Rețeaua de informații contabile agricole ar trebui luate în considerare la formularea studiilor și a cercetărilor ce vizează prevenirea crizelor în diverse sectoare agricole, dat fiind faptul că acestea reflectă modul în care funcționează exploatațiile. Aceste date ar trebui să servească ca instrument util pentru prevenirea și gestionarea crizelor.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Considerentul 133
(133)  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de orice alți factori care influențează piața, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.
(133)  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la perturbările pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de creșterea substanțială a costurilor de producție ori de orice alți factori care influențează piața, în cazul în care este posibil ca situația respectivă să continue sau să se deterioreze, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Considerentul 135
(135)  Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta toate măsurile necesare cu privire la comunicări. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date.
(135)  Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare cu privire la comunicări. Atunci când face acest lucru, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date și să asigure respectarea principiului conform căruia datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate ulterior decât în conformitate cu scopul inițial în care aceste date au fost colectate, astfel cum a recomandat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său din 14 decembrie 20111.
1 JO C 35, 9.2.2012, p. 1.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Considerentul 137
(137)  Se aplică legislația Uniunii privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.
(137)  Este aplicabilă legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date2.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Considerentul 139
(139)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799] la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.
(139)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Considerentul 140
(140)   Utilizarea unei proceduri de urgență ar trebui rezervată pentru cazurile excepționale în care aceasta se dovedește necesară pentru a reacționa în mod eficient și concret în fața riscului de perturbare a pieței sau atunci când au loc perturbări ale pieței. Recurgerea la o procedură de urgență ar trebui justificată, iar cazurile în care se impune utilizarea unei astfel de proceduri ar trebui precizate.
(140)   Procedura de urgență ar trebui să fie utilizată pentru a reacționa în mod eficient și concret la anumite perturbări ale pieței, precum și la dăunători, boli ale animalelor și plantelor, pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor sau pentru a soluționa probleme specifice.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Considerentul 143
(143)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață, și soluționarea unor probleme specifice în caz de urgență, dacă această acțiune imediată este necesară pentru rezolvarea problemelor.
(143)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Considerentul 143 a
(143a)  Ar trebui să se adopte măsuri de protecție în special dacă produsele agricole importate din țări terțe nu garantează securitatea sau trasabilitatea alimentară și nu respectă toate condițiile privind sănătatea, mediul și bunăstarea animală prevăzute pentru piața internă, dacă pe piețe apar crize sau dacă sunt identificate deficiențe în legătură cu acele condiții prevăzute de certificatele de import cu privire la prețuri, cantități sau calendar. Monitorizarea respectării condițiilor prevăzute pentru importurile de produse agricole ar trebui să fie realizată cu ajutorul unui sistem integrat de monitorizare în timp real a importurilor în Uniune.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Considerentul 146
(146)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], mai multe măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri privind sectorul zahărului, restricțiile referitoare la plantarea viței-de-vie, precum și anumite ajutoare de stat vor expira la un interval rezonabil de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799], dispozițiile relevante ar trebui să continue să se aplice până la expirarea schemelor în cauză.
eliminat
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Considerentul 147
(147)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799] la dispozițiile prezentului regulament, Comisia ar trebui împuternicită să adopte măsuri tranzitorii.
eliminat
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Considerentul 149
(149)  În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,
(149)  În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri în scopul de a evalua modul de funcționare și de a determina dacă acestea ar trebui aplicate în continuare. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Considerentul 150 a (nou)
(150a)  Tendințele manifeste pe piețele internaționale, populația în creștere a lumii și abordarea strategică necesară pentru a furniza populației din Uniune alimente la prețuri rezonabile vor avea un impact enorm asupra mediului în care se dezvoltă agricultura europeană. În consecință, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind tendințele pieței și viitoarele instrumente de gestionare a pieței agricole în termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest raport ar trebui să evalueze compatibilitatea instrumentelor existente de gestionare a piețelor cu noul context internațional și, eventual, să examineze posibilitatea de a constitui stocuri strategice. Raportul ar trebui să fie însoțit de propuneri adecvate pentru elaborarea unei strategii pe termen lung pentru Uniune, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I:
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I la prezentul regulament:
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera j
(j) fructe și legume prelucrate, anexa I partea X;
(j) fructe și produse leguminoase prelucrate, anexa I partea X;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera m
(m) plante vii, anexa I partea XIII;
(m) pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și altele asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental, anexa I partea XIII;
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul (2) – litera (u)
(u) alcool etilic, anexa I partea XXI;
(u) alcool etilic de origine agricolă, anexa I partea XXI;
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera v
(v) produse apicole, anexa I partea XXII;
(v) produse apicole, anexa I partea XXII;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 3
3.  Ținând seama de particularitățile din sectorului orezului, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a actualiza definițiile referitoare la sectorul orezului, stabilite în anexa II partea I.
eliminat
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În sensul prezentului regulament, „fenomene climatice cu efecte adverse” înseamnă fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei catastrofe naturale, și anume unor fenomene precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care cauzează o distrugere sau o scădere a producției mai mare de 30 % din producția anuală medie a unui anumit agricultor. Producția medie anuală se calculează pe baza celor trei ani precedenți sau în funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4b (nou)
4b.  În sensul prezentului regulament, „sisteme avansate de producție durabilă”, „metode avansate de producție durabilă” și „măsuri avansate de producție durabilă” înseamnă practici agricole care depășesc cerințele privind ecocondiționalitatea prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] (regulament orizontal privind PAC) și care se află în continuă evoluție în vederea îmbunătățirii gestionării substanțelor nutritive naturale, a ciclului apei și a fluxurilor de energie, pentru a reduce daunele aduse mediului și pierderile de resurse neregenerabile și pentru a menține la un nivel ridicat recoltele, șeptelul și diversitatea naturală în sistemele de producție.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 4
Comisia poate modifica, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament sau din alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Ar trebui să se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru modificarea, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, a descrierii produselor și a trimiterilor la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a
(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul bananelor;
(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul fructelor și al legumelor, al fructelor și al legumelor prelucrate;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2
Ținând seama de particularitățile din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul fructelor și legumelor prelucrate, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili anii de comercializare pentru produsele respective.

eliminat
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 7
Articolul 7

Articolul 7

Prețuri de referință

Prețuri de referință

Se fixează următoarele prețuri de referință:

(1)  În sensul aplicării părții II titlul I capitolul I și a părții V capitolul I, se fixează următoarele prețuri de referință:
(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:
(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:
(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;
(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;
(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;
(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;
(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3 astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 18 alineatul (8);
(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3, astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 9a;
(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:
(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:
(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;
(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;
(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;
(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;
(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 18 alineatul (8), după cum urmează:
(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră, astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 9a, după cum urmează:
(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;
(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;
(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;
(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;
(fa) pentru sectorul uleiului de măsline:
(i) 2 388 EUR/tonă pentru ulei de măsline extra virgin;
(ii) 2 295 EUR/tonă pentru ulei de măsline virgin;
(iii) 1 524 EUR/tonă pentru uleiul de măsline lampant cu 2 grade de aciditate liberă, această sumă fiind redusă cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad suplimentar de aciditate.
(1a)  Prețurile de referință sunt revizuite, la intervale regulate, pe baza unor criterii obiective, în special în funcție de evoluția producției, a costurilor de producție, îndeosebi a costurilor factorilor de producție, precum și în funcție de tendințele piețelor. Dacă este cazul, prețurile de referință sunt actualizate în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat.
Intervalele la care se realizează revizuirea pot fi diferite în funcție de categoriile de produse și țin seama de evoluția volatilității pentru fiecare astfel de categorie.

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 9
Proveniența produselor eligibile

Proveniența produselor eligibile

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din lapte, laptele respectiv trebuie să fi fost produs în Uniune.

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din produse animale, întregul proces de producție trebuie să se fi desfășurat în Uniune.

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a

Grilele Uniunii și inspecții

(1)  Grilele Uniunii de clasificare a carcaselor se aplică în conformitate cu normele stabilite în anexa IIIa în următoarele sectoare:
(a) carne de vită și mânzat pentru carcasele de bovine adulte;
(b) carne de porc pentru carcasele de porci, alții decât cei folosiți pentru reproducere.
În sectorul cărnii de oaie și de capră, statele membre pot aplica grila Uniunii de clasificare a carcaselor în privința carcaselor de oaie, în conformitate cu regulile stabilite în anexa IIIa punctul C.

(2)  Un comitet de inspecție al Uniunii format din experți din partea Comisiei și din experți numiți de statele membre desfășoară inspecții la fața locului, în numele Uniunii, în ceea ce privește clasificarea carcaselor de bovine adulte și de oaie. Comitetul trimite Comisiei și statelor membre un raport cu privire la inspecțiile desfășurate.
Uniunea suportă costurile aferente desfășurării inspecțiilor.

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 10
Articolul 10

Articolul 10

Produse eligibile pentru intervenția publică

Produse eligibile pentru intervenția publică

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și condițiilor care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu eventualele cerințe și condiții suplimentare care pot fi stabilite de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

(a) grâu comun, orz și porumb;
(a) grâu comun, grâu dur, sorg, orz și porumb;
(b) orez nedecorticat;
(b) orez nedecorticat;
(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.
(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 11
Articolul 11

Articolul 11

Perioada de intervenție publică

Perioadele de intervenție publică

Intervenția publică este disponibilă:

Pentru produsele enumerate la articolul 10, intervenția publică este disponibilă pe durata întregului an.

(a) pentru grâu comun, orz și porumb, de la 1 noiembrie la 31 mai;
(b) pentru orez nedecorticat, de la 1 aprilie la 31 iulie;
(c) pentru carnea de vită și mânzat, pe durata întregului an de comercializare;
(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 martie la 31 august;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 12
Articolul 12

Articolul 12

Deschiderea și închiderea intervenției publice

Deschiderea și închiderea intervenției publice

1.   În cursul perioadelor menționate la articolul 11, intervenția publică:
(1)  Intervenția publică:
(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;
(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;
(b) poate fi deschisă de Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
(b) este deschisă de Comisie, prin acte de punere în aplicare, pentru grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
(c) trebuie să fie deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin intermediul altor acte de punere în aplicare, în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 1 560 EUR/tonă.
(c) este deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin alte acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 9a, este mai mic de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).
2.  Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să închidă intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.
(2)  Comisia închide, prin acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13

Articolul 13

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

1.  Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la preț fix în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:
(1)  Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la prețul fix prevăzut la articolul 14 alineatul (2), în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:
(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;
(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;
(b) pentru unt, 30.000 de tone;
(b) pentru unt, 70.000 de tone;
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.
2.  Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:
(2)  Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:
(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),
(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),
(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.
(b) pentru grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.
În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14

Articolul 14

Prețurile de intervenție publică

Prețurile de intervenție publică

(1)  Prețul de intervenție publică înseamnă:
(1)  Prețul de intervenție publică înseamnă:
(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau
(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau
(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.
(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.
(2)  Nivelul prețului de intervenție publică:
(2)  Nivelul prețului de intervenție publică:
(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;
(a) pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;
(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;
(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;
(c) pentru carnea de vită și mânzat nu trebuie să depășească prețul menționat la articolul 12 alineatul (1) litera (c).
(c) pentru carnea de vită și mânzat nu depășește 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).
(3)  Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâul comun, orz, porumb și orez nedecorticat. Mai mult, ținând seama de necesitatea asigurării unei orientări a producției spre anumite soiuri de orez nedecorticat, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili majorări sau reduceri ale prețului de intervenție publică.
(3)  Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 15
Articolul 15

Articolul 15

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:

(1)  Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:
(a) să se evite orice perturbare a pieței,
(a) să se evite orice perturbare a pieței,
(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și
(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și
(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit în Regulamentul (UE) nr. […], dacă programul respectiv prevede acest lucru. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse trebuie să fie la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).

(2)  Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit de Regulamentul (UE) nr. […]. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse este la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).
(2a)  În fiecare an, Comisia publică detalii privind condițiile în care au fost vândute stocurile de intervenție publică în anul anterior.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și a condițiilor care urmează a fi adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu orice alte cerințe și condiții care urmează a fi adoptate de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 16 – litera b
(b) ulei de măsline;
(b) ulei de măsline și măsline de masă;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 16 – litera ea (nouă)
(ea) brânzeturi.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 17
Articolul 17

Articolul 17

Condiții de acordare a ajutorului

Condiții de acordare a ajutorului

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparenței pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință ale produselor respective sau de necesitatea de a reacționa la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice în sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparența pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de:
(a) prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință, precum și de costurile de producție ale produselor respective și/sau
(b) necesitatea de a reacționa în mod oportun la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice, fiecare sau ambele cu un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor din sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre și/sau
(ba) caracterul specific al anumitor sectoare sau de caracterul sezonier al producției în anumite state membre.
(2)  Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(2)  Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(4)  Comisia poate limita, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(4)  Comisia poate limita, prin acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate și a marjelor de profit ale solicitanților. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 3 a (nouă)
SECȚIUNEA 3a

COORDONAREA OPERAȚIUNILOR CARE IMPLICĂ RETRAGEREA TEMPORARĂ DE PE PIAȚĂ

Articolul 17a

Coordonarea operațiunilor care implică retragerea temporară de pe piață

(1)  Pentru a preveni dezechilibrele grave de pe piețe sau pentru a restaura funcționarea normală a acestora în cazul unor perturbări majore, asociațiile organizațiilor de producători din unul dintre sectoarele vizate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament și considerate ca fiind reprezentative în sensul articolului 110 din prezentul regulament, pot pune în aplicare și activa un sistem ce permite coordonarea retragerilor temporare de pe piață, efectuate de membrii acestora.
Aceste dispoziții se aplică fără a aduce atingere părții IV din prezentul regulament și nu intră în domeniul de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2)  Atunci când o asociație a organizațiilor de producători ia decizia activării acestui sistem, acesta este impus tuturor membrilor săi.
(3)  Acest sistem este finanțat prin:
(a) contribuțiile financiare vărsate de organizațiile membre și/sau de asociația organizațiilor de producători însăși, dacă este cazul;
(b) ajutorul financiar din partea Uniunii, vizat la articolul 8, în conformitate cu condițiile stabilite de Comisie în temeiul articolului 18 alineatul (9a) litera (c), și care nu poate fi, în orice caz, mai mare de 50 % din costul total.
(4)  Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a se asigura că modul în care funcționează sistemul respectă obiectivele PAC și nu afectează buna funcționare a pieței interne.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 4 – titlu
SECȚIUNEA 4

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune privind i publică și ajutorul pentru depozitarea privată

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND INTERVENȚIA PUBLICĂ, AJUTORUL PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ ȘI SISTEMUL DE COORDONARE A RETRAGERILOR TEMPORARE DE PE PIAȚĂ

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 18
Articolul 18

Articolul 18

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.
(2)  Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.
(3)  Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, orz, porumb și orez nedecorticat.
(3)  Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.
(3a)  Ținând seama de caracterul sezonier specific și/sau de caracterul specific al anumitor ferme în unele state membre sau regiuni, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească diferite condiții obiective și diferiți factori determinanți care justifică activarea depozitării private.
(4)  Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.
(4)  Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.
(5)  Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:
(5)  Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:
(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;
(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;
(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;
(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;
(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.
(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.
(ca) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;
(6)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:
(6)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:
(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;
(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;
(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.
(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.
(7)  Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(7)  Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;
(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;
(b) eligibilitatea operatorilor;
(b) eligibilitatea operatorilor;
(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.
(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.
(7a)  Ținând seama de progresele tehnice și de nevoile sectoarelor, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să adapteze și să actualizeze dispozițiile din anexa IIIa referitoare la clasificarea, identificarea și prezentarea carcaselor de bovine adulte, a carcaselor de porc și a carcaselor de oaie.
(7b)  Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie, după caz, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care:
(a) se stabilesc dispozițiile privind clasificarea (inclusiv tehnicile de clasificare automată), prezentarea, conținutul de carne slabă, identificarea, greutatea și marcarea carcaselor;
(b) se stabilesc normele privind calcularea prețurilor medii în Uniune și obligațiile operatorilor de a furniza informații despre carcasele de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește prețurile pe piață și prețurile reprezentative.
(7c)  Ținând seama de particularitățile din Uniune, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care se stabilesc derogări de la dispoziții, în special:
(a) prin care se prevăd derogări care pot fi acordate de statele membre abatoarelor în care se sacrifică un număr mic de bovine;
(b) prin care se autorizează statele membre să nu aplice grila de clasificare a carcaselor de porc și să folosească și alte criterii de evaluare pe lângă greutate și conținutul estimat de carne slabă.
(7d)  Ținând seama de necesitatea de a asigura atingerea obiectivelor de către comitetul de inspecție al Uniunii, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să se stabilească responsabilitățile și structura acestui comitet.
(8)  Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a ajutorului pentru depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, la nivelul Uniunii, grile pentru clasificarea carcaselor în următoarele sectoare:
(a) carne de vită și mânzat;
(b) carne de porc;
(c) carne de oaie și de capră.
(9)  Ținând seama de necesitatea de a asigura exactitatea și fiabilitatea clasificării carcaselor, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, revizuirea aplicării clasificării carcaselor în statele membre de către un comitet al Uniunii compus din experți din partea Comisiei și experți numiți de statele membre. Aceste dispoziții pot prevedea ca Uniunea să suporte costurile rezultate din activitatea de revizuire.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 9 a (nou)
(9a)  Ținând seama de necesitatea asigurării bunei funcționări a sistemului de coordonare a retragerilor temporare de pe piață, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească cerințele care trebuie respectate de acest sistem, și în special:
(a) condițiile generale de activare și de funcționare;
(b) cerințele care trebuie îndeplinite de asociațiile organizațiilor de producători pentru punerea acestuia în aplicare;
(c) normele aplicabile pentru finanțarea sa, în special condițiile în care Comisia decide că o finanțare comunitară sub forma unui ajutor pentru depozitarea privată poate fi sau nu acordată asociațiilor organizațiilor de producători;
(d) normele care permit să se asigure faptul că nu există nicio posibilitate ca un procentaj excesiv de produse în mod normal disponibile să fie blocat prin activarea acestui sistem.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 19
Articolul 19

Articolul 19

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

(a) perioadele, piețele și prețurile de piață reprezentative necesare pentru aplicarea prezentului capitol;
(a) perioadele, piețele, prețurile de piață reprezentative și evoluția marjelor de profit necesare pentru aplicarea prezentului capitol;
(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;
(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;
(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;
(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;
(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;
(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;
(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;
(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;
(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;
(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;
(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;
(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;
(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;
(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;
(i) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;
(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;
(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;
(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:
(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:
(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și
(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și
(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.
(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.
(ka) normele practice pentru marcarea carcaselor clasificate;
(kb) aplicarea grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește:
(i) comunicarea rezultatelor clasificării;
(ii) controalele, rapoartele de inspecție și măsurile ulterioare;
(kc) inspecțiile la fața locului efectuate de comitetul de inspecție al Uniunii, în numele Uniunii, cu privire la clasificarea și la raportarea prețurilor carcaselor de bovine adulte și de oaie;
(kd) normele practice pentru calcularea de către Comisie a prețului mediu ponderat din Uniune pentru carcasele de vită, porc și oaie;
(ke) procedurile pentru stabilirea de către statele membre a clasificatorilor calificați de carcase de bovine adulte și de oaie.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 124
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 1
Secțiunea 1

Secțiunea 1

SCHEME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE

PROGRAME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE ȘI A OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE COPIILOR

Articolul 20a

Grupul-țintă

Programele de ajutor destinate îmbunătățirii accesului la alimente și a obiceiurilor alimentare ale copiilor sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat o instituție școlară de nivel primar sau secundar, precum și creșele și alte instituții de învățământ din mediul preșcolar sau care oferă activități extrașcolare, administrate sau recunoscute de autoritățile competente din statele membre.

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Partea II – titlul 1 – capitolul II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 – titlu
SUBSECȚIUNEA 1

SUBSECȚIUNEA 1

CONSUMUL DE FRUCTE ÎN ȘCOLI

PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME ÎN ȘCOLI

Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 21
Articolul 21

Articolul 21

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

(1)  În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:
(1)  În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:
(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și
(a) aprovizionarea instituțiilor menționate la articolul 20a cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și
(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.
(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a programului. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, de lanțurile alimentare locale și de lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(3)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include caracterul sezonier, disponibilitatea produsului și aspecte legate de mediu. În acest sens, statele membre pot acorda prioritate produselor originare din Uniune.
(3)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include beneficiile pentru sănătate și mediu, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produsului, acordând prioritate lanțurilor alimentare locale. În acest sens, statele membre acordă prioritate produselor originare din Uniune.
(4)  Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):
(4)  Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):
(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici
(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici
(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și nici
(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 și nici
(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).
(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).
(4a)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) se alocă fiecărui stat membru în funcție de criterii obiective, care au la bază proporția de copii cu vârste cuprinse între șase și zece ani școlarizați în instituțiile menționate la articolul 20a. Cu toate acestea, statele membre care participă la programul de ajutor primesc fiecare un ajutor din partea Uniunii de cel puțin 175 000 EUR. Statele membre solicită anual un ajutor din partea Uniunii pe baza strategiei lor. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia decide asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.
(5)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu trebuie utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(5)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe și legume sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea de fructe și legume. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(6)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(6)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(7)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(7)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe și legume în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe și legume în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(8)  Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.
(8)  Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.
(8a)  Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuire, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22

Articolul 22

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a promova formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme cu privire la:
(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;
(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;
(b) grupul țintă al programului;
(b) grupul țintă al programului;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(a) criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite;
(a) criteriile suplimentare pentru repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor de ajutor primite;
(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;
(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;
(c) monitorizare și evaluare
(c) monitorizare și evaluare
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, obligația statelor membre participante de a face cunoscut caracterul subvenționat al schemei.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate stabili, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 23
Articolul 23

Articolul 23

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune, în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;
(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.
(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 24
Articolul 24

Articolul 24

Distribuirea de produse lactate către copii

Ajutor pentru distribuirea de lapte și de produse lactate către copii

(1)  Se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea către copiii din instituțiile de învățământ a unor produse din sectorul laptelui și produselor lactate.
(1)   În condițiile care urmează a fi stabilite de Comisie prin acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 25 și 26, se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea, către copiii din instituțiile menționate la articolul 20a, de lapte și produse lactate care intră sub incidența codurilor NC 0401, 0403, 0404 90 și 0406 sau a codului NC 2202 90.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, lanțurile alimentare locale și lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(2a)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă cuprinzând laptele și produsele lactate care vor fi eligibile în cadrul programelor lor, în conformitate cu normele adoptate de Comisie în temeiul articolului 25.
(2b)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este folosit pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de lapte și produse lactate sau altor programe de distribuție la nivelul școlilor care includ laptele și produsele lactate. Cu toate acestea, se poate acorda ajutor din partea Uniunii dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă intenționează să extindă aplicarea acestuia sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(3)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(3)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(3a)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(4)  Măsurile cu privire la stabilirea ajutoarelor din partea Uniunii pentru întreaga gamă de lapte și produse lactate sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.
(5)  Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.
(5)  Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.
(5a)  Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuție, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 25
Articolul 25

Articolul 25

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, precum și de aspectele nutriționale, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte delegate, produsele eligibile pentru ajutoare în cadrul programului și adoptă norme referitoare la strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, precum și la grupul-țintă al programului.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme referitoare la:
(a) produsele eligibile pentru ajutor în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile articolului 24 alineatul (1) și ținând seama de aspectele nutriționale;
(b) grupul-țintă al programului;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului;
(e) monitorizare și evaluare.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.
Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, Comisia poate impune instituțiilor de învățământ, prin intermediul unor acte delegate, să facă cunoscut caracterul subvenționat al programului.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate indica, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 26
Articolul 26

Articolul 26

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;
(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;
(b) aprobarea solicitanților, a cererilor de ajutor și a plăților;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(c) metodele de promovare a schemei.
(c) metodele de promovare a programului;
(ca) stabilirea ajutorului pentru orice tip de lapte și produse lactate, ținând seama de necesitatea de a încuraja în mod suficient aprovizionarea cu produse lactate a instituțiilor menționate la articolul 20a.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)
Articolul 26a

Programul de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli

Până la…*, Comisia analizează posibilitatea de a propune un program de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli similar celui de încurajare a consumului de produse lactate, precum și de fructe și legume în unitățile școlare. Statele membre au posibilitatea de a decide în mod voluntar dacă participă la acest program, beneficiind în acest fel de o finanțare din partea Uniunii de același ordin ca programele actuale.

* Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 27
Articolul 27

Articolul 27

Ajutoare pentru organizațiile de operatori

Programe de sprijinire a sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă

(1)  Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de operatori definite la articolul 109 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:
(1)  Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de producători recunoscute în temeiul articolului 106 sau de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:
(-a) monitorizarea și gestionarea pieței în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;
(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;
(aa) îmbunătățirea competitivității culturilor de măsline prin modernizare și restructurare;
(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;
(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;
(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.
(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.
(ca) difuzarea informațiilor privind acțiunile desfășurate de organizațiile de producători sau de organizațiile interprofesionale pentru îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă.
(2)  Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:
(2)  Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:
(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;
(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;
(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și
(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și
(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.
(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.
(2a)  Statele membre, altele decât cele menționate la alineatul (2), pot utiliza parțial sau integral finanțarea disponibilă în cadrul limitei financiare definite la articolul 14 din Regulamentul [XXXX/XXXX] al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor în scopul finanțării programelor de lucru menționate la alineatul (1).
(3)  Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:
(3)  Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:
(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) litera (a);
(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) literele (-a), (a) și (aa);
(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);
(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);
(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) litera (c) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.
(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) literele (c) și (ca) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.
Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 28
Articolul 28

Articolul 28

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:
(1)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:
(a) condițiile de agreare a organizațiilor de operatori pentru schema de ajutoare și de suspendare sau de retragere a respectivei aprobări;
(b) măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(b) detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;
(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;
(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.
(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 30
Articolul 30

Articolul 30

Fonduri operaționale

Fonduri operaționale

(1)  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional. Fondul este finanțat prin:
(1)  Organizațiile de producători și/sau asociațiile acestora din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional pentru o perioadă de trei până la cinci ani. Fondul este finanțat prin:
(a) contribuțiile financiare ale membrilor sau ale organizației de producători;
(a) contribuțiile financiare:
(i) ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători; sau
(ii) ale asociațiilor organizațiilor de producători prin intermediul membrilor acestor asociații.
(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.
(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători sau asociațiilor acestora în cazul în care respectivele asociații prezintă, gestionează și pun în aplicare un program operațional sau un program operațional parțial, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.
(2)  Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.
(2)  Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 31
Articolul 31

Articolul 31

Programe operaționale

Programe operaționale

(1)  Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau dintre următoarele obiective:
(1)  Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau două dintre următoarele obiective:
(a) planificarea producției;
(a) planificarea producției;
(b) ameliorarea calității produselor;
(b) ameliorarea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau prelucrate;
(c) creșterea valorii comerciale a produselor;
(c) creșterea valorii comerciale a produselor;
(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;
(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;
(e) măsuri de protecție a mediului și metode de producție care să respecte mediul; inclusiv agricultura ecologică;
(e) măsuri de protecție a mediului, în special în domeniul apei, și metode de producție, de manipulare, de fabricare sau de prelucrare care să respecte mediul, inclusiv agricultura ecologică și producția integrată;
(f) prevenirea și gestionarea crizelor.
(f) prevenirea și gestionarea crizelor.
Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

(1a)  Asociațiile organizațiilor de producători se pot substitui membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale.
Aceste asociații pot, de asemenea, să prezinte un program operațional parțial, alcătuit din acțiuni identificate, dar nerealizate de organizațiile membre în cadrul programelor lor operaționale. Aceste programe operaționale parțiale fac obiectul acelorași norme ca și celelalte programe operaționale și sunt examinate concomitent cu programele operaționale ale organizațiilor membre.

În acest scop, statele membre se asigură că:

(a) acțiunile din cadrul programelor operaționale parțiale sunt integral finanțate din contribuții ale organizațiilor membre ale asociației respective și că fondurile sunt prelevate din fondurile operaționale ale acestor organizații membre;
(b) acțiunile și contribuția financiară aferentă sunt identificate în programul operațional al fiecărei organizații membre;
(c) nu există o finanțare dublă.
(2)  Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:
(2)  Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:
(a) retragerea de pe piață;
(a) estimarea și monitorizarea producției și a consumului;
(b) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;
(b) investiții de eficientizare a gestionării volumelor introduse pe piață;
(c) promovarea și comunicarea;
(c) măsuri referitoare la cursuri de formare, schimburi de bune practici și consolidarea capacităților structurale;
(d) măsuri referitoare la cursuri de formare;
(d) promovarea și comunicarea cu caracter preventiv sau în perioade de criză;
(e) asigurarea recoltelor;
(e) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale;
(f) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale.
(f) ajutorul pentru defrișare care vizează reconversia livezilor;
(g) retragerea de pe piață și a produselor prelucrate de organizațiile de producători;
(h) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;
(i) asigurarea recoltei.
Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al treilea paragraf, nu includ mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al patrulea paragraf, nu includ mai mult de 40 % din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Acțiunile de asigurare a recoltelor cuprind măsuri care contribuie la protecția veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora, în cazul în care aceste venituri sunt afectate de dezastre naturale, fenomene meteorologice nefavorabile, boli sau infestări cu paraziți. Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor se finanțează fie prin astfel de credite, fie direct, fiind permisă doar una dintre aceste variante.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor poate să fie finanțată prin astfel de credite și/sau în mod direct de către organizațiile de producători.

(2a)  În sensul prezentei secțiuni:
(a) prin „recoltare înainte de coacere” se înțelege recoltarea totală sau parțială a produselor necomercializabile într-o anumită zonă înainte de începerea recoltării normale. Produsele respective nu trebuie să fi suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, din cauza fenomenelor meteorologice, a bolilor sau din alte motive.
(b) prin „nerecoltare” se înțelege situația în care producția comercială, totală sau parțială, din zona vizată nu se obține în timpul ciclului normal de producție. Distrugerea produselor ca urmare a unui fenomen meteorologic sau a unei boli nu este considerată nerecoltare.
(3)  Statele membre se asigură că:
(3)  Statele membre se asigură că:
(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau
(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau
(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.
(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.
Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

(4)  Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.
(4)  Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 32
Articolul 32

Articolul 32

Ajutor financiar din partea Uniunii

Ajutor financiar din partea Uniunii

(1)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate.
(1)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate sau la 75 % în cazul regiunilor ultraperiferice.
(2)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători.
(2)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de fiecare organizație de producători și/sau de asociații ale acestora.
Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6% din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma ce depășește 4,1% din valoarea producției comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de organizația de producători, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

În cazul asociațiilor organizațiilor de producători, acest procentaj poate fi majorat la 5 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de asociație sau de membrii acesteia, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată exclusiv pentru măsuri de prevenire și gestionare a crizelor puse în aplicare de către respectiva asociație a organizațiilor de producători în numele membrilor săi.

(3)  La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:
(3)  La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:
(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;
(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;
(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;
(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;
(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;
(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;
(da) programul este prezentat de mai multe organizații de producători recunoscute, grupate în cadrul unei filiale comune de comercializare;
(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;
(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;
(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;
(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;
(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat sau din insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006;
(h) acoperă numai sprijinul specific pentru acțiuni de promovare a consumului de fructe și legume în rândul copiilor din instituțiile de învățământ.
(4)  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:
(4)  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:
(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;
(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;
(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli, instituții publice de învățământ și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.
(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli și instituțiile menționate la articolul 20a și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 34
Articolul 34

Articolul 34

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

(1)  Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.
(1)  Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.
Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate solicita modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia poate adopta acte de punere în aplicare fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), prin care să solicite modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

(2)  Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:
(2)  Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:
(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;
(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;
(b) justificarea priorităților alese;
(b) justificarea priorităților alese;
(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;
(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;
(d) evaluarea programelor operaționale;
(d) evaluarea programelor operaționale;
(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.
(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.
De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.
(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)
Articolul 34a

Rețeaua națională

(1)  Statele membre pot crea o rețea națională pentru fructe și legume care să reunească organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și autoritățile implicate în aplicarea strategiei naționale.
(2)  Rețeaua este finanțată de o prelevare de maximum 0,5 % din cota Uniunii destinată finanțării fondurilor operaționale.
(3)  Rețeaua are drept scop gestionarea rețelei, analizarea bunelor practici transferabile și colectarea de informații relevante, organizarea de conferințe și seminarii pentru cei implicați în gestionarea strategiei naționale, derularea de programe de monitorizare și de evaluare a strategiei naționale și desfășurarea altor activități identificate de strategia națională.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 35
Articolul 35

Articolul 35

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:
(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:
(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;
(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;
(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;
(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;
(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional și normele naționale complementare în acest sens;
(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional, normele privind investițiile în exploatațiile individuale și normele naționale complementare în acest sens;
(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;
(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;
(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;
(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;
(va) normele specifice aplicabile în cazurile în care asociațiile organizațiilor de producători se substituie, parțial sau total, membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale;
(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;
(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;
(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;
(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;
(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;
(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;
(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iva) normele specifice aplicabile finanțării programelor operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători și, în special, cele privind plafoanele menționate la articolul 32 alineatul (2);
(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:
(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:
(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;
(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;
(ii) definiția retragerii de pe piață;
(ii) condițiile în care retragerea de pe piață este declanșată;
(iii) destinația produselor retrase;
(iii) destinația produselor retrase;
(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;
(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;
(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;
(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;
(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;
(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;
(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;
(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;
(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;
(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;
(ix) definirea recoltării înainte de coacere și a nerecoltării;
(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;
(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;
(xi) obiectivele asigurării recoltelor;
(xi) condițiile punerii în aplicare, aplicabile asigurării recoltelor;
(xii) definirea noțiunii de fenomen climatic cu efecte adverse;
(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;
(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;
(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(i) gradul de organizare a producătorilor;
(i) gradul de organizare a producătorilor;
(ii) modificarea programelor operaționale;
(ii) modificarea programelor operaționale;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;
(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.
(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 38
Articolul 38

Articolul 38

Compatibilitate și coerență

Compatibilitate și coerență

(1)  Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.
(1)  Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.
(2)  Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.
(2)  Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.
(3)  Nu se acordă sprijin:
(3)  Nu se acordă sprijin:
(a) pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (3) literele (d) și (e);
(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 39
Articolul 39

Articolul 39

Prezentarea programelor de sprijin

Prezentarea programelor de sprijin

(1)  Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.
(1)  Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.
(1a)  Măsurile de ajutor din programele de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Statul membru consultă autoritățile și organizațiile competente la nivelul teritorial corespunzător cu privire la programul de sprijin înainte de a-l prezenta Comisiei.
(1b)  Fiecare stat membru prezintă un singur proiect de program, care poate ține seama de particularitățile regionale.
(2)  Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.
(2)  Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.
Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

(3)  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.
(3)  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)
Articolul 39a

Conținutul programelor de sprijin

Programele de sprijin sunt alcătuite din următoarele elemente:

(a) o descriere detaliată a măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificate ale acestora;
(b) rezultatele consultărilor organizate;
(c) o evaluare a efectelor de ordin tehnic, economic, social și asupra mediului preconizate;
(d) un calendar de punere în aplicare a măsurilor;
(e) un tabel general de finanțare, care să indice resursele care urmează să fie utilizate și un proiect orientativ de alocare a acestor resurse pentru măsurile respective, în conformitate cu plafoanele stabilite în anexa IV;
(f) criteriile și indicatorii cantitativi care urmează să fie utilizați pentru monitorizare și evaluare, precum și măsurile adoptate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a programelor de sprijin; precum și
(g) desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile de punerea în aplicare a programului de sprijin.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 40
Articolul 40

Articolul 40

Măsuri eligibile

Măsuri eligibile

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

(a) sprijinul prin schema de plată unică în conformitate cu articolul 42;
(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;
(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;
(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;
(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;
(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;
(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;
(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;
(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;
(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;
(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;
(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;
(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;
(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49.
(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49;
(ha) cercetarea și dezvoltarea, în conformitate cu articolul 43a;
(hb) programul de sprijin pentru producția vitivinicolă în zone abrupte, în conformitate cu articolul 44a.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 42
Articolul 42

eliminat
Schema de plată unică și sprijinul pentru viticultori

Programele de sprijin pot include sprijin pentru viticultori numai sub forma alocării de drepturi la plată, decisă de statele membre până la 1 decembrie 2012 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 43
Articolul 43

Articolul 43

Promovare în țările terțe

Promovare

(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în țările terțe a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora în țările respective.
(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în primul rând în țările terțe, precum și pe piața internă a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:
(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau respectarea mediului;
(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau standardele de mediu;
(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.
(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.
(4)  Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.
(4)  Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)
Articolul 43a

Cercetare și dezvoltare

Sprijinul destinat activității de cercetare și dezvoltare permite finanțarea proiectelor de cercetare vizând în special îmbunătățirea calității produselor, a impactului producției asupra mediului, precum și a siguranței pentru sănătate în sectorul vitivinicol.

Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 43 b (nou)
Articolul 43b

Schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă

(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri care sprijină schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă și care, prin urmare, le oferă fermierilor posibilitatea de a dobândi noi competențe.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică sistemelor avansate de viticultură și de producție a vinului care sporesc gradul de acoperire a solului, reduc în mod semnificativ utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor chimice sau sporesc diversitatea soiurilor și care depășesc cerințele de ecocondiționalitate prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] [regulament orizontal privind PAC].
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot include:
(a) selectarea, descrierea și comunicarea celor mai bune practici viticole durabile și avansate;
(b) furnizarea de formare agricolă și îmbunătățirea competențelor în ceea ce privește sistemele agricole durabile și avansate.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 44
Articolul 44

Articolul 44

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

(1)  Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.
(1)  Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.
(2)  Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).
(2)  Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).
(3)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:
(3)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:
(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;
(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;
(b) replantarea plantațiilor viticole;
(b) replantarea plantațiilor viticole;
(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.
(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.
(ca) reducerea utilizării pesticidelor;
(cb) replantarea din motive legate de sănătate, în cazul în care nicio soluție tehnică nu este disponibilă pentru a salva producția existentă.
Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață este exclusă de la acordarea sprijinului.

Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață, adică replantarea aceluiași soi pe aceeași parcelă și conform aceluiași mod de viticultură, este exclusă de la acordarea sprijinului.

Statele membre pot stabili specificații suplimentare, în special în ceea ce privește vârsta podgoriilor înlocuite.

(4)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:
(4)  Sprijinul pentru îmbunătățirea sistemelor de producție a vinului și pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:
(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;
(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;
(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.
(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.
(5)  Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:
(5)  Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:
(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;
(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;
(b) o compensație financiară.
(b) o compensație financiară.
(6)  Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.
(6)  Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)
Articolul 44a

Programul de sprijin pentru viticultură în zone abrupte

Măsurile luate în cadrul programului de sprijin pentru viticultura în zone abrupte sunt menite să protejeze pe termen lung viticultura din zonele în pantă, zonele abrupte și zonele în terase în care cultura este dificilă prin îmbunătățirea competitivității acesteia.

Sprijinul poate lua forma unei plăți forfetare pe hectar, stabilite de către statul membru în cauză, sau a unei plăți modulate, determinate de înclinarea zonei.

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 45
Articolul 45

Articolul 45

Recoltarea înainte de coacere

Recoltarea înainte de coacere

(1)  În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.
(1)  În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.
Faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare înainte de coacere.

(2)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.
(2)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la îmbunătățirea calității strugurilor și la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.
(3)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
(3)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

(4)  Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.
(4)  Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 47
Articolul 47

Articolul 47

Asigurarea recoltelor

Asigurarea recoltelor

(1)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.
(1)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.
Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

(2)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:
(2)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:
(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători, de organizațiile de producători și/sau de cooperative pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:
(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:
(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.
(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.
(3)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.
(3)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.
(4)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.
(4)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 48
Articolul 48

Articolul 48

Investiții

Investiții

(1)  Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație sau în comercializarea vinului, care îmbunătățesc performanța globală a întreprinderii și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
(1)  Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație și în distilerii, precum și în structuri și instrumente de comercializare, inclusiv în înregistrarea mărcilor colective. Aceste investiții vizează îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii și adaptarea acesteia la cererile pieței, precum și sporirea competitivității acesteia pe piața internă și pe piețele țărilor terțe și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;
(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;
(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.
(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.
(ba) dezvoltarea unor măsuri de producție agronomice avansate și durabile;
(bb) prelucrarea produselor secundare ale distileriilor sau investiții care contribuie la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea eficienței energetice globale a acestora.
(2)  Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai microîntreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
(2)  Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai organizațiilor de producători și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

(3)  Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].
(3)  Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].
(4)  Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:
(4)  Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:
(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;
(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;
(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;
(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.
(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.
(5)  Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.
(5)  Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 49
Articolul 49

Articolul 49

Distilarea produselor secundare

Distilarea produselor secundare

(1)  Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.
(1)  Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.
Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

(1a)  Ajutorul se plătește distileriilor care procesează produsele livrate pentru distilare în alcool brut cu un o tărie alcoolică de minimum 92%.
Statele membre pot condiționa acordarea ajutorului de depunerea de către beneficiar a unei garanții.

(2)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 51.
(2)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 51.
(2a)  Ajutorul include o sumă forfetară menită să compenseze costurile de colectare a produselor care trebuie transferate de la distilerie la producător, cu condiția ca acesta din urmă să suporte costurile aferente.
(3)  Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice, pentru a se evita denaturarea concurenței.
(3)  Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice, pentru a se evita denaturarea concurenței.
(3a)  Pentru a evita acordarea unui dublu ajutor pentru distilare, alcoolul menționat la alineatul (3) nu face obiectul preferinței menționate la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE privind biocarburanții produși din deșeuri și contribuția acestora, considerată a fi dublă față de cea adusă de alți biocarburanți, la atingerea ratei finale de consum de energie din surse regenerabile în domeniul transporturilor.
Amendamentul 509
Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)
Articolul 49a

Ajutor pentru mustul concentrat

(1)  Se poate acorda sprijin producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat, inclusiv must de struguri concentrat rectificat, pentru a spori titrul alcoolic natural al produselor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa XVa.
(2)  Valoarea ajutorului se stabilește per titru alcoolic volumic în potențial și per hectolitru de must utilizat pentru îmbogățire.
(3)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor pentru această măsură în diferite zone viticole se stabilesc de către Comisie.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 50
Articolul 50

Articolul 50

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că programele de sprijin îndeplinesc obiectivele vizate și că utilizarea fondurilor europene este bine direcționată, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească norme:

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că programele de sprijin îndeplinesc obiectivele vizate și că utilizarea fondurilor europene este bine direcționată, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească norme:

(a) privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare;
(a) privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare;
(b) privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură;
(b) privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură;
(c) privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile;
(c) privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile;
(d) privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans;
(d) privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans;
(e) care să conțină dispozițiile generale și definițiile necesare în scopul punerii în aplicare a prezentei secțiuni;
(f) vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor;
(f) vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor;
(g) în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație prin care să se evite sarcina administrativă suplimentară și reguli pentru certificarea voluntară a distileriilor;
(g) în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație prin care să se evite sarcina administrativă suplimentară și reguli pentru certificarea voluntară a distileriilor;
(h) de stabilire a unor cerințe pentru statele membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și a unor restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin;
(h) de stabilire a unor cerințe pentru statele membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și a unor restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin;
(i) referitoare la plățile către beneficiari și la plățile prin intermediarii în asigurări în cazul sprijinului pentru asigurarea recoltei prevăzut la articolul 47.
(i) referitoare la plățile către beneficiari și la plățile prin intermediarii în asigurări în cazul sprijinului pentru asigurarea recoltei prevăzut la articolul 47.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 52
Articolul 52

Articolul 52

Programe naționale și finanțare

Programe naționale și finanțare

(1)  Statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani.
(1)  Statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani. Aceste programe sunt elaborate în cooperare cu organizații și cooperative reprezentative din domeniul apiculturii.
(2)  Contribuția Uniunii la programele apicole nu depășește 50 % din cheltuielile suportate de statele membre.
(2)  Contribuția Uniunii la programele apicole nu depășește 60 % din cheltuielile suportate de statele membre.
(3)  Pentru a beneficia de contribuția Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele membre realizează un studiu despre structura producției și a comercializării în sectorul apicol de pe teritoriul lor.
(3)  Pentru a beneficia de contribuția Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele membre stabilesc un sistem fiabil de identificare a stupilor care să facă posibil un recensământ periodic al șeptelului apicol și realizează un studiu despre structura producției și a comercializării în sectorul apicol de pe teritoriul lor.
(3a)  În programele apicole pot fi incluse următoarele măsuri:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori;
(b) combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole pentru a-i ajuta pe apicultori să își comercializeze și să își valorifice produsele;
(e) monitorizarea șeptelului apicol al Uniunii și susținerea repopulării;
(f) colaborarea cu organisme specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
(g) monitorizarea pieței;
(h) îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a acestora pe piață;
(i) menționarea obligatorie pe etichetă a țării de origine pentru produsele apicole importate sau produse în Uniune și, în cazul amestecurilor sau al produselor de origini diferite, etichetarea obligatorie indicând proporția fiecărei țări de origine.
(3b)  În cazul fermierilor care se ocupă și de apicultură, în programele de apicultură pot fi incluse și următoarele măsuri:
(a) măsuri de precauție, inclusiv măsuri de îmbunătățire a sănătății albinelor și de reducere a efectelor negative asupra lor, prin utilizarea unor alternative la pesticide, prin metode de control biologic și prin combaterea integrată a dăunătorilor;
(b) acțiuni specifice pentru sporirea diversității vegetale în cadrul exploatației, în special a speciilor de plante melifere pentru apicultură.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 53
Articolul 53

Articolul 53

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare bine direcționată a fondurilor Uniunii pentru apicultură, se deleagă Comisiei competența de adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare bine direcționată a fondurilor Uniunii pentru apicultură, se deleagă Comisiei competența de adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, referitoare la:

(a) măsurile care ar putea fi incluse în programele apicole,
(a) cerințele suplimentare pentru măsurile care ar putea fi incluse în programele apicole;
(b) normele pentru întocmirea programelor naționale și la conținutul acestora, precum și la studiile menționate la articolul 52 alineatul (3) și
(b) normele pentru întocmirea programelor naționale și la conținutul acestora, precum și la studiile menționate la articolul 52 alineatul (3) și
(c) condițiile de alocare a contribuției financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant, printre altele, pe baza numărul total de familii de albine din Uniune.
(c) condițiile de alocare a contribuției financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant, printre altele, pe baza numărul total de familii de albine din Uniune.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 5 a (nouă)
Secțiunea 5a

Ajutor financiar pentru sectorul hameiului

Articolul 54a

Ajutoare pentru organizațiile de producători

(1)  Uniunea finanțează o plată către organizațiile de producători din sectorul hameiului recunoscute în conformitate cu articolul 106, în vederea finanțării obiectivelor menționate la punctele (i), (ii) sau (iii) din articolul 106 litera (c).
(2)  În ceea ce privește Germania, fondurile Uniunii alocate pentru plata organizațiilor de producători menționate la alineatul (1) se ridică la 2 277 000 EUR pe an.
Articolul 54b

Competențe delegate

Pentru a asigura că ajutoarele finanțează obiectivele menționate la articolul 106, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 106 în ceea ce privește:

(a) cererile de ajutor, inclusiv norme privind termenele și documentele aferente;
(b) dreptul la ajutor, inclusiv norme privind suprafețele cultivate cu hamei eligibile și calcularea sumelor plătibile fiecărei organizații de producători;
(c) sancțiunile aplicabile în cazul plăților necuvenite.
Articolul 54c

Competențe de executare

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care stabilesc măsurile necesare referitor la prezenta secțiune cu privire la:

(a) plata ajutorului;
(b) controale și inspecții.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 55
Articolul 55

Articolul 55

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare

Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții aplicabile produselor agricole, precum și dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor și a plantelor și pe cea umană, prezenta secțiune stabilește normele privind standardul general de comercializare și standardele de comercializare pe sectoare și/sau pe produse, pentru produsele agricole.

Fără a aduce atingere niciunei alte dispoziții aplicabile produselor agricole și nici dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor și a plantelor și pe cea umană, prezenta secțiune stabilește normele privind standardul general de comercializare și standardele de comercializare pe sectoare și/sau pe produse, pentru produsele agricole. Normele respective se împart în norme obligatorii și mențiuni rezervate facultative.

Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 56
Articolul 56

Articolul 56

Conformitatea cu standardul general de comercializare

Conformitatea cu standardul general de comercializare

(1)  În sensul prezentului Regulament, un produs respectă „standardul general de comercializare” atunci când este de calitate bună, corectă și vandabilă.
(1)  În sensul prezentului Regulament, un produs respectă „standardul general de comercializare” atunci când este de calitate bună, corectă și vandabilă.
(2)  În cazul în care nu au fost stabilite standarde de comercializare în conformitate cu subsecțiunea 3 și cu Directivele 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE, 2001/111/CE ale Consiliului, produsele agricole pregătite pentru vânzarea sau livrarea cu amănuntul către consumatorul final, conform definiției de la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, pot fi comercializate numai dacă respectă standardul general de comercializare.
(2)  În cazul în care nu au fost stabilite standarde de comercializare în conformitate cu subsecțiunea 3 și cu Directivele 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE, 2001/111/CE ale Consiliului, produsele agricole pregătite pentru vânzarea sau livrarea cu amănuntul către consumatorul final, conform definiției de la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, pot fi comercializate numai dacă respectă standardul general de comercializare.
(3)  Se consideră că un produs respectă standardul general de comercializare dacă produsul care urmează să fie comercializat este în conformitate cu un standard aplicabil adoptat de oricare dintre organizațiile internaționale enumerate în anexa V.
(3)  Fără a se aduce atingere cerințelor suplimentare ale Uniunii în domeniul sanitar, comercial, etic sau din orice alt domeniu, se consideră că un produs respectă standardul general de comercializare dacă produsul care urmează să fie comercializat este în conformitate cu un standard aplicabil adoptat de oricare dintre organizațiile internaționale enumerate în anexa V.
(3a)  Prezentul regulament nu împiedică statele membre să adopte sau să mențină dispoziții naționale privind aspectele referitoare la comercializare care nu sunt armonizate în mod expres de prezentul regulament. În plus, statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale privind standardele de comercializare pentru sectoare sau produse cărora li se aplică standardul general de comercializare, cu condiția ca aceste norme să respecte legislația Uniunii și normele referitoare la funcționarea pieței interne.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 57
Articolul 57

Articolul 57

Competențe delegate

Competențe delegate

Întrucât este nevoie să se ia în considerare schimbările intervenite în situația pieței și specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 160, competența de a adopta acte delegate, pentru a adopta, modifica și prevedea derogări de la cerințele privind standardul general de comercializare menționat la articolul 56 alineatul (1), precum și de la normele referitoare la conformitate menționate la articolul 56 alineatul (3).

(1)  Ținând seama de necesitatea de a lua în considerare schimbările intervenite în situația pieței și specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 160, competența de a adopta acte delegate, pentru a adopta norme detaliate privind standardul general de comercializare și pentru a modifica și prevedea derogări de la cerințele privind standardul general de comercializare menționat la articolul 56 alineatul (1).
(2)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 160 care să stabilească condițiile de punere în aplicare și de monitorizare a conformității menționate la articolul 56 alineatul (3), ținând seama de necesitatea evitării relaxării standardului general de comercializare până în punctul în care calitatea produselor europene ar începe să scadă.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 59
Articolul 59

Articolul 59

Stabilire și conținut

Stabilire și conținut

(1)  Ținând seama de așteptările consumatorilor și de necesitatea ameliorării condițiilor economice de producție și de comercializare a produselor agricole, precum și a calității lor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, privind standardele de comercializare menționate la articolul 55 în toate etapele comercializării și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor, la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
(1)  Ținând seama de așteptările consumatorilor și de necesitatea ameliorării condițiilor economice de producție și de comercializare a produselor agricole, precum și a calității lor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, privind standardele de comercializare menționate la articolul 55 în toate etapele comercializării și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde, numai pe o durată limitată și în cazuri excepționale, pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor, la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și în scopul de a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
Nicio derogare sau scutire astfel întreprinsă nu trebuie să implice costuri suplimentare care să fie suportate numai de producătorii agricoli.

(1a)  Cu toate acestea, competența Comisiei de a modifica derogările și scutirile de la standardele de comercializare existente nu se aplică anexei VII.
(2)  Standardele de comercializate menționate la alineatul (1) pot viza:
(2)  Standardele de comercializate menționate la alineatul (1) pot include unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
(a) definițiile, denumirile și/sau denumirile comerciale, altele decât cele prevăzute de prezentul regulament și de listele de carcase și părți ale acestora care fac obiectul anexei VI;
(a) definițiile, denumirile și/sau denumirile comerciale, altele decât cele prevăzute de prezentul regulament și de listele de carcase și părți ale acestora care fac obiectul anexei VI, cu excepția celor privind produsele din sectorul vitivinicol;
(b) criteriile de clasificare, precum clasificarea în categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(b) criteriile de clasificare, precum clasificarea în categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(c) soiul de plante sau rasa de animale ori tipul comercial;
(c) speciile, soiul de plante sau rasa de animale sau tipul comercial;
(d) prezentarea, denumirile comerciale, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, împachetarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici;
(d) prezentarea, denumirile comerciale, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, împachetarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici, cu excepția celor privind produsele din sectorul vitivinicol;
(e) criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului;
(e) criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului;
(f) substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(f) substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(g) tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv practicile oenologice și normele administrative conexe, precum și ciclul de producție;
(g) tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv sistemele agronomice și cele avansate de producție durabilă și normele administrative conexe, precum și ciclul de producție;
(h) cupajul mustului și al vinului, inclusiv definițiile lor, amestecul și restricțiile corespunzătoare;
(i) metoda de conservare și temperatura;
(i) metoda de conservare și temperatura;
(j) locul de proveniență agricolă și/sau originea;
(j) locul de proveniență agricolă și/sau originea;
(k) frecvența colectării, livrării, conservării și tratării;
(k) frecvența colectării, livrării, conservării și tratării;
(l) identificarea sau înregistrarea producătorului și/sau a instalațiilor industriale în care a fost pregătit sau prelucrat produsul;
(l) identificarea sau înregistrarea producătorului și/sau a instalațiilor industriale în care a fost pregătit sau prelucrat produsul;
(m) ponderea conținutului de apă;
(m) ponderea conținutului de apă;
(n) restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și/sau practici;
(n) restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și/sau practici;
(o) utilizarea specifică;
(o) utilizarea specifică;
(p) documentele comerciale, documentele de însoțire și registrele care trebuie ținute;
(p) documentele comerciale, documentele de însoțire și registrele care trebuie ținute;
(q) depozitarea, transportul;
(q) depozitarea, transportul;
(r) procedura de certificare;
(r) procedura de certificare;
(s) condițiile care guvernează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) și/sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60, precum și eliminarea produselor secundare;
(s) condițiile care guvernează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) și/sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60, precum și eliminarea produselor secundare;
(t) termenele limită.
(t) termenele limită.
(3)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc fără a aduce atingere titlului IV din Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)733] privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și iau în considerare:
(3)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc fără a aduce atingere dispozițiilor privind mențiunile rezervate facultative de la articolul 65a și din anexa VIIa și iau în considerare:
(a) particularitățile produsului în cauză;
(a) particularitățile produsului în cauză;
(b) necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(b) necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(c) interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, inclusiv la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, în funcție de nivelul geografic corespunzător;
(c) interesul producătorilor de a comunica caracteristicile produselor lor și interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, în funcție de nivelul geografic corespunzător, după realizarea unei evaluări a impactului care să ia în considerare îndeosebi costurile și sarcinile administrative pentru operatori, precum și beneficiile oferite producătorilor și consumatorilor finali;
(d) metodele utilizate pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(d) metodele utilizate pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(e) recomandările standard adoptate de organismele internaționale.
(e) recomandările standard adoptate de organismele internaționale.
(ea) necesitatea conservării caracteristicilor naturale și esențiale ale produselor și necesitatea de a nu se aduce modificări substanțiale în ceea ce privește compoziția produsului în cauză;
(eb) riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 59 a (nou)
Articolul 59a

Cerințe suplimentare pentru comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor

(1)  Produsele din sectorul fructelor și legumelor destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor pot fi comercializate numai dacă este indicată țara de origine.
(2)  Standardele de comercializare menționate la articolul 59 alineatul (1), precum și orice standard de comercializare aplicabil sectorului fructelor și legumelor și sectorului fructelor și legumelor prelucrate, se aplică în toate etapele comercializării, inclusiv la import și export, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către Comisie, și se referă la calitate, categorie, greutate, dimensiune, ambalare, depozitare, transport, prezentare și comercializare.
(3)  Deținătorul produselor provenind din sectoarele fructelor și legumelor și din cel al fructelor și legumelor prelucrate care intră sub incidența standardelor de comercializare poate să expună aceste produse sau să le ofere spre vânzare, să le livreze sau să le comercializeze în cadrul Uniunii numai în conformitate cu respectivele standarde și este responsabil de asigurarea acestei conformități.
(4)  Fără a aduce atingere niciunei dispoziții specifice care poate fi adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 160, în special în ceea ce privește aplicarea coerentă în statele membre a controalelor de conformitate, statele membre verifică, în sectorul fructelor și al legumelor și în sectorul fructelor și al legumelor prelucrate, în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului, dacă produsele în cauză se conformează standardelor de comercializare respective. Aceste controale se concentrează pe etapa anterioară expedierii de la locul de producție, atunci când produsele sunt ambalate sau încărcate. În cazul produselor provenind din țări terțe, controalele se efectuează înainte de punerea în circulație.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 59 b (nou)
Articolul 59b

Certificarea hameiului

(1)  Produsele din sectorul hameiului, recoltate sau preparate în cadrul Uniunii, fac obiectul unei proceduri de certificare.
(2)  Certificatul nu poate fi eliberat decât pentru produsele care prezintă caracteristicile calitative minime corespunzătoare unui stadiu determinat de comercializare. În cazul pulberii de hamei, al pulberii de hamei îmbogățită cu lupulină, al extractului de hamei și al produselor amestecate cu hamei, certificatul nu poate fi eliberat decât dacă conținutul de acid alfa al acestor produse nu este inferior conținutului prezent în hameiul din care au fost preparate.
(3)  Certificatul indică cel puțin:
(a) locul (locurile) de producție a hameiului;
(b) anul (anii) de recoltare precum și
(c) soiul (soiurile).
(4)  Produsele din sectorul hameiului pot fi comercializate sau exportate doar dacă a fost eliberat certificatul menționat la alineatele (1), (2) și (3).
În cazul produselor importate din sectorul hameiului, atestarea prevăzută la articolul 129a este considerată a fi echivalentă cu respectivul certificat.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc măsuri de derogare de la alineatul (4):
(a) în vederea îndeplinirii cerințelor comerciale ale unor țări terțe; sau
(b) pentru produsele destinate unor utilizări speciale.
Măsurile menționate la primul paragraf:

(a) nu afectează comercializarea normală a produselor pentru care certificatul a fost eliberat;
(b) sunt însoțite de garanții pentru evitarea confuziilor cu aceste produse.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 60
Articolul 60

Articolul 60

Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse

Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse

(1)  Definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI se aplică următoarelor sectoare sau produse:
(1)  Definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI se aplică următoarelor sectoare sau produse:
(a) ulei de măsline și măsline de masă;
(a) ulei de măsline și măsline de masă;
(b) produse vinicole;
(b) produse vinicole;
(c) carne de vită și mânzat;
(c) carne de vită și mânzat;
(d) lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(d) lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(e) carne de pasăre;
(e) carne de pasăre și ouă;
(f) materii grase tartinabile destinate consumului uman.
(f) materii grase tartinabile destinate consumului uman.
(2)  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VI pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea unui produs care respectă cerințele corespunzătoare stabilite în anexa respectivă.
(2)  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VI pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea unui produs care respectă cerințele corespunzătoare stabilite în anexa respectivă.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se adapta la evoluția cererii consumatorilor și la progresul tehnic și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la modificări, derogări sau scutiri de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se adapta la evoluția cererii consumatorilor și la progresul tehnic și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la modificări, derogări sau scutiri de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 61
Articolul 61

Articolul 61

Toleranța

Toleranța

Ținând seama de specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la toleranța pentru fiecare standard dincolo de care se consideră că întregul lot de produse nu respectă standardul respectiv.

(1)  Ținând seama de specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la toleranța pentru fiecare standard specific dincolo de care se consideră că întregul lot de produse nu respectă standardul respectiv.
Această toleranță, definită pe bază de praguri, nu schimbă caracteristicile intrinsece ale produsului și se aplică numai greutății, dimensiunii și altor criterii nesemnificative.

(2)  Statele membre pot adopta sau menține dispoziții legislative naționale suplimentare cu privire la produsele reglementate de un standard de comercializare al Uniunii, cu condiția ca aceste dispoziții să fie conforme cu legislația Uniunii, în special în ceea ce privește respectarea principiului liberei circulații a mărfurilor.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 62
Articolul 62

Articolul 62

Practici oenologice și metode de analiză

Practici oenologice și metode de analiză

(1)  Numai practicile oenologice autorizate în conformitate cu anexa VII și prevăzute la articolul 59 alineatul (2) litera (g) și la articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt utilizate pentru producerea și conservarea în Uniune a produselor enumerate în anexa VI partea II.
(1)  Numai practicile oenologice autorizate în conformitate cu anexa VII și prevăzute la articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt utilizate pentru producerea și conservarea în Uniune a produselor enumerate în anexa VI partea II.
Primul paragraf nu se aplică în cazul:

Primul paragraf nu se aplică în cazul:

(a) sucului de struguri și al sucului de struguri concentrat;
(a) sucului de struguri și al sucului de struguri concentrat;
(b) mustului de struguri și al mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.
(b) mustului de struguri și al mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.
Practicile oenologice autorizate se utilizează numai în scopul asigurării unei bune vinificări, a unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

Practicile oenologice autorizate se utilizează numai în scopul asigurării unei bune vinificări, a unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

Produsele enumerate în anexa VI partea II trebuie produse în Uniune în conformitate cu normele stabilite în anexa VII.

Produsele enumerate în anexa VI partea II trebuie produse în Uniune în conformitate cu normele stabilite în anexa VII.

Produsele enumerate în anexa VI partea II nu pot fi comercializate în Uniune în cazul în care:

Produsele enumerate în anexa VI partea II nu pot fi comercializate în Uniune în cazul în care:

(a) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate în Uniune sau
(a) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate în Uniune sau
(b) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivel național sau
(b) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivel național sau
(c) nu respectă normele stabilite în anexa VII.
(c) nu respectă normele stabilite în anexa VII.
Produsele care sunt necomercializabile în conformitate cu cel de al cincilea paragraf sunt distruse. Prin derogare de la această normă, statele membre pot autoriza utilizarea anumitor produse, ale căror caracteristici le stabilesc, în distilerii sau în fabrici de oțet sau în scopuri industriale, cu condiția ca această autorizare să nu stimuleze producția bazată pe practici oenologice neautorizate.

(2)  Atunci când autorizează practicile oenologice menționate la articolul 59 alineatul (2) litera (g), Comisia:
(2)  Atunci când propune practici oenologice menționate la alineatul (1), Comisia:
(a) se bazează pe practicile oenologice și pe metodele de analiză recomandate și publicate de OIV, precum și pe rezultatele utilizării experimentale a unor practici oenologice încă neautorizate;
(a) ia în considerare practicile oenologice și metodele de analiză recomandate și publicate de OIV, precum și rezultatele utilizării experimentale a unor practici oenologice încă neautorizate;
(b) ia în calcul protejarea sănătății umane;
(b) ia în calcul protejarea sănătății umane;
(c) ia în calcul riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza așteptărilor și a percepțiilor lor, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;
(c) ia în calcul riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;
(d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale și esențiale ale vinului și nu aduce modificări substanțiale compoziției produsului în cauză;
(d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale și esențiale ale vinului și nu aduce modificări substanțiale compoziției produsului în cauză;
(e) asigură un nivel minim acceptabil de protecție a mediului;
(e) asigură un nivel minim acceptabil de protecție a mediului;
(f) respectă normele generale în materie de practici oenologice și normele stabilite în anexa VII.
(f) respectă normele generale în materie de practici oenologice și normele stabilite în anexa VII.
(3)  Atunci când este necesar, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, metodele menționate la articolul 59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele enumerate în anexa VI partea II. Metodele respective trebuie să se bazeze pe toate metodele relevante recomandate și publicate de OIV, cu excepția cazului în care acestea ar fi ineficace sau neadecvate pentru obiectivul legitim urmărit. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Metodele menționate la articolul 59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele enumerate în anexa VI partea II sunt adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat. Metodele respective se bazează pe toate metodele relevante recomandate și publicate de OIV, cu excepția cazului în care acestea ar fi ineficace sau neadecvate pentru obiectivul urmărit de Uniune.
Până la adoptarea normelor respective, metodele care trebuie utilizate sunt cele autorizate de statul membru în cauză.

Până la adoptarea unor astfel de dispoziții, metodele și normele care trebuie utilizate sunt cele autorizate de statul membru în cauză.

Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 65
Articolul 65

Articolul 65

Norme naționale pentru anumite produse și sectoare

Norme naționale pentru anumite produse și sectoare

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (1), statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale de stabilire a diferitelor niveluri de calitate a materiilor grase tartinabile. Aceste dispoziții trebuie să permită evaluarea nivelurilor respective de calitate pe baza unor criterii care se referă în special la materiile prime utilizate, la caracteristicile organoleptice ale produselor și la stabilitatea lor fizică și microbiologică.
(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (1), statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale de stabilire a diferitelor niveluri de calitate a materiilor grase tartinabile. Aceste dispoziții trebuie să permită evaluarea nivelurilor respective de calitate pe baza unor criterii care se referă în special la materiile prime utilizate, la caracteristicile organoleptice ale produselor și la stabilitatea lor fizică și microbiologică.
Statele membre care folosesc posibilitatea prevăzută la primul paragraf se asigură că produsele altor state membre, care respectă criteriile stabilite prin respectivele norme naționale, pot utiliza în mod nediscriminatoriu termeni care stabilesc că sunt respectate criteriile respective.

Statele membre care folosesc posibilitatea prevăzută la primul paragraf se asigură că produsele altor state membre, care respectă criteriile stabilite prin respectivele norme naționale, pot utiliza în mod nediscriminatoriu termeni care stabilesc că sunt respectate criteriile respective.

(2)  Statele membre pot limita sau interzice utilizarea anumitor practici oenologice și pot impune norme mai stricte pentru vinurile autorizate conform dreptului Uniunii și produse pe teritoriile lor, în scopul de a sprijini menținerea caracteristicilor esențiale ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, precum și ale vinurilor spumante și ale vinurilor licoroase.
(2)  Statele membre pot limita sau interzice utilizarea anumitor practici oenologice și pot impune norme mai stricte pentru vinurile autorizate conform dreptului Uniunii și produse pe teritoriile lor, în scopul de a sprijini menținerea caracteristicilor esențiale ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, precum și ale vinurilor spumante și ale vinurilor licoroase.
(3)  Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condițiile stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul alineatului (4).
(3)  Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condițiile stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul alineatului (4).
(4)  Ținând seama de necesitatea de a asigura aplicarea transparentă și corectă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care să prevadă condițiile de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, precum și condițiile de deținere, circulație și utilizare a produselor obținute prin practicile experimentale menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a asigura aplicarea transparentă și corectă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care să prevadă condițiile de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, precum și condițiile de deținere, circulație și utilizare a produselor obținute prin practicile experimentale menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
(4a)  Statele membre pot adopta sau menține standarde de comercializare pentru sectoare sau produse, cu condiția ca măsurile respective să fie conforme cu legislația Uniunii.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul I – secțiunea 1 – subsecțiunea 3 a (nouă)
SUBSECȚIUNEA 3a

MENȚIUNI REZERVATE FACULTATIVE

Articolul 65a

Domeniul de aplicare

Se instituie un sistem referitor la mențiunile rezervate facultative în scopul de a le permite producătorilor de produse agricole cu caracteristici sau proprietăți care oferă valoare adăugată să comunice astfel de caracteristici sau proprietăți pe piața internă și mai ales în scopul de a sprijini și de a completa standardele specifice de comercializare.

Articolul 65b

Mențiunile rezervate facultative existente

(1)  Mențiunile rezervate facultative cuprinse în acest sistem la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt enumerate în anexa VIIa la prezentul regulament, alături de actele care stabilesc mențiunile în cauză și condițiile de utilizare a acestora.
(2)  Mențiunile rezervate facultative menționate la alineatul (1) rămân în vigoare și pot fi modificate în orice fel, dacă nu sunt anulate în temeiul articolului 65c.
Articolul 65c

Rezervarea, modificarea și anularea mențiunilor rezervate facultative

Pentru a ține seama de așteptările consumatorilor, de progresele științifice și tehnice, de situația de pe piață și de evoluțiile referitoare la standardele de comercializare și la standardele internaționale, se deleagă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 160, acte delegate:

(a) pentru a reține o mențiune rezervată facultativă suplimentară, stabilind condițiile de utilizare a acesteia,
(b) pentru a modifica condițiile de utilizare a unei mențiuni rezervate facultative sau
(c) pentru a anula o mențiune rezervată facultativă.
Articolul 65d

Mențiuni rezervate facultative suplimentare

(1)  O mențiune este eligibilă pentru rezervare, ca mențiune rezervată facultativă suplimentară doar dacă îndeplinește următoarele criterii:
(a) mențiunea face referire la o caracteristică a unui produs sau la o proprietate de producție agricolă sau de prelucrare și se referă la un standard de comercializare considerat din perspectiva fiecărui sector în parte;
(b) utilizarea mențiunii adaugă valoare produsului în comparație cu produse de tip similar și
(c) produsul a fost introdus pe piață, iar caracteristica sau proprietatea menționată la litera (a) a fost comunicată consumatorilor din mai multe state membre.
Comisia ține seama de toate standardele internaționale relevante și de mențiunile rezervate actuale care există pentru produsele sau sectoarele în cauză.

(2)  Nu se rezervă în temeiul acestui sistem mențiunile facultative care descriu calități tehnice ale produsului în scopul aplicării standardelor de comercializare obligatorii și care nu au rolul de a informa consumatorii în privința respectivelor calități ale produsului.
(3)  Pentru a ține seama de caracteristicile speciale ale anumitor sectoare și de așteptările consumatorilor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, de stabilire a normelor detaliate referitoare la cerințele pentru crearea mențiunilor rezervate facultative suplimentare menționate la alineatul (1).
Articolul 65e

Restricții privind utilizarea mențiunilor rezervate facultative

(1)  O mențiune rezervată facultativă poate fi utilizată pentru a descrie exclusiv produse care sunt conforme cu condițiile de utilizare corespunzătoare.
(2)  Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că eticheta produsului nu produce confuzie în ceea ce privește mențiunile rezervate facultative.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, de stabilire a normelor de utilizare a mențiunilor rezervate facultative.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 66
Articolul 66

Articolul 66

Dispoziții generale

Dispoziții generale

Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe și de caracterul special al anumitor produse agricole, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a defini condițiile în care produsele importate sunt considerate a avea un nivel echivalent de conformitate cu standardele de comercializare ale Uniunii și condițiile de derogare de la articolul 58 și pentru a stabili normele de aplicare a standardelor de comercializare produselor exportate din Uniune.

Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, de caracterul special al anumitor produse agricole, de necesitatea de a garanta faptul că, din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, consumatorii nu vor fi induși în eroare, se pot adopta măsuri în temeiul articolului 43 alineatul (2) din tratat pentru a defini condițiile în care produsele importate sunt considerate a avea un nivel echivalent de conformitate cu standardele de comercializare ale Uniunii și pentru a stabili normele de aplicare a standardelor de comercializare a produselor exportate din Uniune.

Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 67
Articolul 67

Articolul 67

Dispoziții speciale pentru importurile de vin

Dispoziții speciale pentru importurile de vin

(1)  Cu excepția cazului în care acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat conțin dispoziții contrare, dispozițiile privind denumirile de origine, indicațiile geografice și etichetarea vinului, stabilite în prezentul capitol secțiunea 2 și în definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60 din prezentul regulament se aplică produselor care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 care sunt importate în Uniune.
(1)  Cu excepția cazului în care acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat conțin dispoziții contrare, dispozițiile privind denumirile de origine, indicațiile geografice și etichetarea vinului, stabilite în prezentul capitol secțiunea 2 și în definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60 din prezentul regulament se aplică produselor care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 care sunt importate în Uniune.
(2)  Sub rezerva unor dispoziții contrare din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat, produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol se obțin în conformitate cu practicile oenologice recomandate și publicate de OIV sau autorizate de Uniune în temeiul prezentului regulament.
(2)  Sub rezerva unor dispoziții contrare din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat, produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol se obțin în conformitate cu practicile oenologice autorizate de Uniune în temeiul prezentului regulament.
Măsurile care derogă de la acest alineat sunt actualizate în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat.

(3)  Importul produselor menționate la alineatul (1) este condiționat de prezentarea:
(3)  Importul produselor menționate la alineatul (1) este condiționat de prezentarea:
(a) unui certificat care să ateste conformitatea cu dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), întocmit de un organism competent, inclus pe o listă care urmează să fie făcută publică de Comisie, în țara de origine a produsului;
(a) unui certificat care să ateste conformitatea cu dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), întocmit de un organism competent, inclus pe o listă care urmează să fie făcută publică de Comisie, în țara de origine a produsului;
(b) unui raport de analiză întocmit de un organism sau de o direcție desemnată de țara de origine a produsului, dacă produsul este destinat consumului uman direct.
(b) unui raport de analiză întocmit de un organism sau de o direcție desemnată de țara de origine a produsului, dacă produsul este destinat consumului uman direct.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 67 a (nou)
Articolul 67a

Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili:

(a) normele de interpretare și de aplicare a definițiilor și a denumirilor comerciale prevăzute în anexa VI;
(b) normele privind procedurile naționale referitoare la retragerea și distrugerea produselor vitivinicole care nu respectă cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 68
Articolul 68

Articolul 68

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate să adopte toate măsurile necesare referitoare la prezenta secțiune și în special:

Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate să adopte toate măsurile necesare referitoare la prezenta secțiune:

(a) pentru punerea în aplicare a standardelor generale de comercializare;
(b) pentru aplicarea definițiilor și a denumirilor comerciale prevăzute în anexa VI;
(c) pentru întocmirea listei cuprinzând laptele și produsele lactate, menționate în anexa VI partea III punctul 5 al doilea paragraf, precum și materiile grase tartinabile, menționate în anexa VI partea VI al șaselea paragraf litera (a), pe baza listelor orientative de produse pe care statele membre le consideră ca fiind corespunzătoare, pe teritoriul lor, dispozițiilor respective și pe care statele membre le transmit Comisiei;
(c) pentru întocmirea listei cuprinzând laptele și produsele lactate, menționate în anexa VI partea III punctul 5 al doilea paragraf, precum și materiile grase tartinabile, menționate în anexa VI partea VI al șaselea paragraf litera (a), pe baza listelor orientative de produse pe care statele membre le consideră ca fiind corespunzătoare, pe teritoriul lor, dispozițiilor respective și pe care statele membre le transmit Comisiei;
(d) pentru punerea în aplicare a standardelor de comercializare pe sector sau pe produs, inclusiv a normelor detaliate privind eșantionarea și metodele de analiză pentru determinarea compoziției produselor;
(d) pentru punerea în aplicare a standardelor de comercializare pe sector sau pe produs, inclusiv a normelor detaliate privind eșantionarea și metodele de analiză pentru determinarea compoziției produselor;
(e) pentru a stabili dacă produsele au fost supuse unor procese care contravin practicilor oenologice autorizate;
(e) pentru a stabili dacă produsele au fost supuse unor procese care contravin practicilor oenologice autorizate;
(f) pentru fixarea nivelului de toleranță;
(f) pentru fixarea nivelului de toleranță;
(g) pentru punerea în aplicare a articolului 66
(g) pentru punerea în aplicare a articolului 66
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 69
Articolul 69

Articolul 69

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare

(1)  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică produselor menționate în anexa VI partea II punctele 1, 3 - 6, 8, 9, 11, 15 și 16.
(1)  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică produselor menționate în anexa VI partea II punctele 1, 3 - 6, 8, 9, 11, 15 și 16.
(2)  Normele menționate la alineatul (1) se bazează pe:
(2)  Normele menționate la alineatul (1) se bazează pe:
(a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor și ale producătorilor;
(a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor și ale producătorilor;
(b) asigurarea bunei funcționări a pieței interne pentru produsele vizate și
(b) asigurarea bunei funcționări a pieței interne pentru produsele vizate și
(c) promovarea producerii unor produse de calitate, permițând, în același timp, adoptarea unor măsuri naționale în materie de politică de calitate.
(c) promovarea producerii unor produse în conformitate cu sistemele de calitate, permițând, în același timp, adoptarea unor măsuri naționale în materie de politică de calitate.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 70
Articolul 70

Articolul 70

Definiții

Definiții

(1)  În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:
(1)  În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:
(a) „denumire de origine” înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(a) „denumire de origine” înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(i) calitatea și caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii;
(i) calitatea și caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
(iii) producția are loc în aria geografică respectivă și
(iii) producția are loc în aria geografică respectivă și
(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.
(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.
(b) „indicație geografică” înseamnă o indicație referitoare la o regiune, la un loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, la o țară, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(b) „indicație geografică” înseamnă o indicație referitoare la o regiune, la un loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, la o țară, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(i) deține o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
(i) deține o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin, în proporție de cel puțin 85 %, exclusiv din aria geografică respectivă;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin, în proporție de cel puțin 85 %, exclusiv din aria geografică respectivă;
(iii) este produs în aria geografică respectivă și
(iii) este produs în aria geografică respectivă și
(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.
(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.
(1a)  În sensul aplicării alineatului (1) litera (a) punctul (iii) și litera (b) punctul (iii), prin „producție” se înțeleg toate operațiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la încheierea procesului de vinificare, cu excepția oricăror procese ulterioare producției.
În sensul aplicării alineatului (1) litera (b) punctul (ii), cel mult 15 % din cantitatea de struguri care poate proveni din afara ariei geografice delimitate provine din statul membru sau din țara terță în care se află aria delimitată.

Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) și litera (b) punctul (iii) și cu condiția ca în caietul de sarcini al produsului prevăzut la articolul 71 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată poate fi transformat în vin fie:

(a) într-o arie aflată în imediata apropiere a ariei delimitate în cauză;
(b) într-o arie situată în aceeași unitate administrativă sau într-o unitate administrativă învecinată, astfel cum este definită în dreptul intern;
(c) în cazul unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice transfrontaliere sau în cazul în care s-a încheiat un acord privind măsurile de control între două sau mai multe state membre sau între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, într-o arie situată în imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză.
Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) și de la al treilea paragraf al prezentului alineat și cu condiția ca în caietul de sarcini al produsului menționat la articolul 71 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs poate fi transformat în vin spumant sau în vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză în cazul în care această practică era utilizată înainte de 1 martie 1986.

(2)  Anumite denumiri utilizate în mod tradițional constituie o denumire de origine dacă:
(2)  Anumite denumiri utilizate în mod tradițional constituie o denumire de origine dacă:
(a) desemnează un vin;
(a) desemnează un vin;
(b) trimit la o denumire geografică;
(b) trimit la o denumire geografică;
(c) îndeplinesc cerințele menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și
(c) îndeplinesc cerințele menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și
(d) sunt supuse procedurii de acordare a protecției pentru denumirile de origine și indicațiile geografice prevăzute în prezenta subsecțiune.
(d) sunt supuse procedurii de acordare a protecției pentru denumirile de origine și indicațiile geografice prevăzute în prezenta subsecțiune.
(3)  Denumirile de origine și indicațiile geografice, inclusiv cele care se referă la arii geografice din țări terțe, sunt eligibile pentru protecție în Uniune conform normelor prevăzute în prezenta subsecțiune.
(3)  Denumirile de origine și indicațiile geografice, inclusiv cele care se referă la arii geografice din țări terțe, sunt eligibile pentru protecție în Uniune conform normelor prevăzute în prezenta subsecțiune.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 71
Articolul 71

Articolul 71

Cererile de protecție

Cererile de protecție

(1)  Cererile de protecție a denumirilor ca denumiri de origine sau indicații geografice includ un dosar tehnic care conține:
(1)  Cererile de protecție a denumirilor ca denumiri de origine sau indicații geografice includ un dosar tehnic care conține:
(a) denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(a) denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(b) numele și adresa solicitantului;
(b) numele și adresa solicitantului;
(c) caietul de sarcini al produsului, menționat la alineatul (2); precum și
(c) caietul de sarcini al produsului, menționat la alineatul (2); precum și
(d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului menționat la alineatul (2).
(d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului menționat la alineatul (2).
(2)  Caietul de sarcini al produsului permite părților interesate să verifice respectarea condițiilor relevante de producție asociate denumirii de origine sau indicației geografice.
(2)  Caietul de sarcini al produsului permite părților interesate să verifice respectarea condițiilor relevante de producție asociate denumirii de origine sau indicației geografice.
Un astfel de caiet de sarcini al produsului include cel puțin:

(a) denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(b) o descriere a vinului (vinurilor) și, în special:
(i) pentru vinuri cu denumire de origine, principalele lor caracteristici analitice și organoleptice;
(ii) pentru vinurile cu indicație geografică, principalele caracteristici analitice, precum și o evaluare sau o indicație a caracteristicilor lor organoleptice;
(c) după caz, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului (vinurilor), precum și restricțiile relevante pentru producerea vinului (vinurilor);
(d) delimitarea ariei geografice în cauză;
(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificație din care a (au) fost obținut (obținute) vinul (vinurile);
(g) informațiile care confirmă respectarea cerințelor menționate la articolul 70 alineatul (1) litera (a) sau, după caz, la articolul 70 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(h) cerințele aplicabile în ceea ce privește producția unor produse cu denumire de origine protejată (DOP) sau cu indicație geografică protejată (IGP) prevăzute de legislația Uniunii sau de legislația națională sau, în cazul în care sunt prevăzute de statele membre, de către o organizație care gestionează denumirile de origine protejate sau indicațiile geografice protejate;
(i) denumirea și adresa autorităților sau a organismelor care verifică dacă sunt respectate dispozițiile caietului de sarcini al produsului, precum și o descriere a sarcinilor acestora.
Cerințele menționate la al doilea paragraf litera (h) sunt obiective, nediscriminatorii și compatibile cu legislația Uniunii.

(3)  În cazul în care cererea de protecție se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, aceasta conține, pe lângă elementele prevăzute la alineatele (1) și (2), o dovadă că denumirea în cauză este protejată în țara sa de origine.
(3)  În cazul în care cererea de protecție se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, aceasta conține, pe lângă elementele prevăzute la alineatele (1) și (2), o dovadă că denumirea în cauză este protejată în țara sa de origine.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 73
Articolul 73

Articolul 73

Procedura preliminară la nivel național

Procedura preliminară la nivel național

(1)  Cererile de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, menționate la articolul 71 pentru vinurile originare din Uniune, fac obiectul unei proceduri preliminare la nivel național.
(1)  Cererile de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, menționate la articolul 71 pentru vinurile originare din Uniune, fac obiectul unei proceduri preliminare la nivel național.
(1a)  Cererea de protecție se depune în statul membru de pe teritoriul căruia provine denumirea de origine sau indicația geografică.
Statul membru examinează cererea de protecție pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în prezenta subsecțiune.

Statul membru garantează publicarea adecvată a cererii la nivel național și prevede o perioadă de cel puțin două luni de la data publicării în care se pot depune obiecții scrise la protecția propusă. Astfel de obiecții sunt formulate sub formă de declarații motivate corespunzător și pot fi depuse de persoane fizice sau juridice care au un interes legitim și care își au reședința sau sunt stabilite pe teritoriul statului membru în cauză.

(2)  În cazul în care statul membru consideră că denumirea de origine sau indicația geografică nu îndeplinește cerințele sau este incompatibilă cu dreptul Uniunii, cererea se respinge.
(2)  În cazul în care statul membru consideră că denumirea de origine sau indicația geografică nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune sau este incompatibilă cu dreptul Uniunii, cererea se respinge.
(3)  În cazul în care statul membru consideră că sunt îndeplinite cerințele, acesta trebuie să urmeze o procedură națională care asigură publicarea adecvată a caietului de sarcini al produsului cel puțin pe internet.
(3)  În cazul în care statul membru consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune, acesta:
(a) asigură publicarea adecvată, cel puțin pe internet, a caietului de sarcini al produsului menționat la articolul 71 alineatul (1) litera (d);
(b) înaintează Comisiei o cerere de protecție care conține următoarele informații:
(i) numele și adresa solicitantului;
(ii) documentul unic menționat la articolul 71 alineatul (1) litera (d);
(iii) o declarație a statului membru conform căreia acesta consideră că cererea depusă de solicitant îndeplinește condițiile impuse; precum și
(iv) trimiterea la publicarea efectuată în temeiul literei (a).
Informațiile menționate la primul paragraf litera (b) sunt transmise în una dintre limbile oficiale ale Uniunii sau sunt însoțite de o traducere autorizată în una dintre aceste limbi.

Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 79
Articolul 79

Articolul 79

Relația cu mărcile

Relația cu mărcile

(1)  Atunci când o denumire de origine sau o indicație geografică este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare intră sub incidența articolului 80 alineatul (2) și care se raportează la un produs aflat într-una dintre categoriile enumerate în anexa VI partea II este refuzată, dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii pe lângă Comisie a cererii de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice și dacă se obține protecția denumirii de origine sau a indicației geografice respective în temeiul cererii.
(1)  Înregistrarea unei mărci comercialecare conține o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată în temeiul prezentului regulament, sau care este constituită printr-o astfel de denumire ori indicație, a cărei utilizare intră sub incidența articolului 80 alineatul (2) și care se raportează la un produs aflat într-una dintre categoriile enumerate în anexa VI partea II este refuzată, dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii pe lângă Comisie a cererii de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice și dacă se obține protecția denumirii de origine sau a indicației geografice respective în temeiul cererii.
Mărcile înregistrate cu încălcarea dispozițiilor de la primul paragraf se anulează.

Mărcile înregistrate cu încălcarea dispozițiilor de la primul paragraf se anulează.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 78 alineatul (2), o marcă a cărei utilizare intră sub incidența articolului 80 alineatul (2) și pentru care a fost depusă o cerere, care a fost înregistrată sau care, dacă această posibilitate este prevăzută de legislația în domeniu, este consacrată prin utilizare pe teritoriul Uniunii anterior datei depunerii la Comisie a cererii de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice, poate fi utilizată în continuare și poate fi reînnoită în pofida protecției acordate unei denumiri de origine sau unei indicații geografice, cu condiția să nu existe motive de anulare sau revocare a mărcii, prevăzute de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci sau de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.
(2)  Fără a aduce atingere articolului 78 alineatul (2), o marcă a cărei utilizare intră sub incidența articolului 80 alineatul (2) și pentru care a fost depusă o cerere, care a fost înregistrată sau care, dacă această posibilitate este prevăzută de legislația în domeniu, este consacrată prin utilizarea de bună credință pe teritoriul Uniunii fie anterior datei de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice în țara de origine, fie înainte de 1 ianuarie 1996, poate fi utilizată în continuare, în pofida protecției acordate unei denumiri de origine sau unei indicații geografice, cu condiția să nu existe motive de anulare sau revocare a mărcii, prevăzute de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci sau de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.
În astfel de cazuri, este permisă utilizarea denumirii de origine sau a indicației geografice alături de mărcile relevante.

În astfel de cazuri, este permisă utilizarea denumirii de origine sau a indicației geografice alături de mărcile relevante.

Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 82
Articolul 82

Articolul 82

Modificări ale caietului de sarcini

Modificări ale caietului de sarcini

(1)  Un solicitant care satisface condițiile stabilite în temeiul articolului 86 alineatul (4) litera (b) poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, în special pentru a ține seama de evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică în cauză. Cererile trebuie să descrie și să motiveze modificările solicitate.
(1)  Un solicitant care satisface condițiile stabilite la articolul 72 poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, în special pentru a ține seama de evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică menționată la articolul 71 alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). Cererile descriu și motivează modificările solicitate.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre ori țările terțe în cauză sau autoritățile competente ale acestora pot solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini pentru denumirile de vinuri protejate în conformitate cu articolul 84 alineatul (1).

(1a)  În cazul în care modificarea propusă implică una sau mai multe modificări ale documentului unic menționat la articolul 71 alineatul (1) litera (d), articolele 73-76 se aplică mutatis mutandis cererii de modificare. Cu toate acestea, în cazul în care modificarea propusă este una minoră, Comisia adoptă acte de punere în aplicare, care conțin decizia sa cu privire la aprobarea cererii fără a urma procedura prevăzută la articolul 74 alineatul (2) și la articolul 75 și, în caz de aprobare, Comisia publică elementele menționate la articolul 74 alineatul (3). Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(1b)  În cazul în care modificarea propusă nu implică nicio schimbare a documentului unic, se aplică următoarele norme:
(a) atunci când aria geografică în cauză este situată într-un stat membru, acesta decide cu privire la modificare, iar în caz de aprobare, acesta publică caietul de sarcini modificat și informează Comisia cu privire la modificările aprobate și justificarea acestora;
(b) atunci când aria geografică în cauză este situată într-o țară terță, Comisia decide, prin acte de punere în aplicare, dacă aprobă sau nu modificarea propusă. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 84
Articolul 84

Articolul 84

Denumiri de vinuri protejate în prezent

Denumiri de vinuri protejate în prezent

(1)  Denumirile de vinuri protejate în conformitate cu articolele 51 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului și cu articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei sunt protejate automat în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registrul prevăzut la articolul 81 din prezentul regulament.
(1)  Denumirile de vinuri menționate la articolele 51 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului și la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei sunt protejate în mod automat în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registrul prevăzut la articolul 81 din prezentul regulament.
(2)  Comisia ia măsura oficială corespunzătoare de eliminare a denumirilor de vinuri cărora li se aplică articolul 191 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799] din registrul prevăzut la articolul 81, prin intermediul unor acte de punere în aplicare.
(2)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să elimine denumirile de vinuri cărora li se aplică articolul 118s alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 din registrul prevăzut la articolul 81. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Articolul 83 nu se aplică denumirilor existente de vinuri protejate menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
(3)  Articolul 83 nu se aplică denumirilor existente de vinuri protejate menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
Comisia poate decide, până la 31 decembrie 2014, din inițiativă proprie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, anularea protecției denumirilor protejate existente de vinuri menționate la alineatul (1) din prezentul articol, dacă acestea nu întrunesc condițiile prevăzute la articolul 70.

Comisia poate decide, până la 31 decembrie 2014, din inițiativă proprie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, anularea protecției denumirilor protejate existente de vinuri menționate la alineatul (1) din prezentul articol, dacă acestea nu întrunesc condițiile prevăzute la articolul 70.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(4)  În ceea ce privește Croația, denumirile de vinuri publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sunt protejate în temeiul prezentului regulament, sub rezerva unui rezultat favorabil al procedurii de opoziție. Comisia le introduce în registrul prevăzut la articolul 81.
(4)  În ceea ce privește Croația, denumirile de vinuri publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sunt protejate în temeiul prezentului regulament, sub rezerva unui rezultat favorabil al procedurii de opoziție. Comisia le introduce în registrul prevăzut la articolul 81.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 86
Articolul 86

Articolul 86

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de particularitățile producției din aria geografică delimitată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate:
(2)  Ținând seama de particularitățile producției din aria geografică delimitată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate:
(a) principiile delimitării ariei geografice și
(a) detaliile suplimentare aplicabile delimitării ariei geografice și
(b) definițiile, restricțiile și derogările referitoare la producția în aria geografică delimitată.
(b) restricțiile și derogările referitoare la producția în aria geografică delimitată.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura calitatea și trasabilitatea produselor, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, condițiile în care caietul de sarcini al produsului poate include cerințe suplimentare.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura calitatea și trasabilitatea produselor, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, condițiile în care caietul de sarcini al produsului poate include cerințe suplimentare.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a garanta drepturile și interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(4)  Ținând seama de necesitatea de a garanta drepturile și interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(a) elementele din caietul de sarcini;
(b) tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice;
(b) tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice;
(c) condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și procedurile referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate;
(c) condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și procedurile referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate;
(d) condițiile aplicabile cererilor transfrontaliere;
(d) condițiile aplicabile cererilor transfrontaliere;
(e) condițiile aplicabile cererilor privind arii geografice dintr-o țară terță;
(e) condițiile aplicabile cererilor privind arii geografice dintr-o țară terță;
(f) data de la care se aplică o protecție sau modificarea unei protecții;
(f) data de la care se aplică o protecție sau modificarea unei protecții;
(g) condițiile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini.
(g) condițiile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și condițiile în care o modificare se consideră a fi minoră în sensul articolului 82 alineatul (1a).
(5)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o protecție adecvată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, restricții cu privire la denumirea protejată.
(5)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o protecție adecvată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, restricții cu privire la denumirea protejată.
(6)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că autoritățile competente și operatorii economici nu sunt afectați de aplicarea prezentei subsecțiuni în ceea ce privește denumirile vinurilor cărora li s-a acordat protecție înainte de 1 august 2009 sau pentru care s-a solicitat protecția înainte de această dată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, dispoziții tranzitorii cu privire la:
(a) denumirile de vinuri recunoscute de statele membre ca denumiri de origine sau indicații geografice până la data de 1 august 2009 și denumirile de vinuri pentru care s-a solicitat protecția înainte de data respectivă;
(b) procedura preliminară la nivel național,
(c) vinurile introduse pe piață sau etichetate înainte de o anumită dată precum și
(d) modificarea caietelor de sarcini ale produselor.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Mențiunile tradiționale sunt recunoscute, definite și protejate de Comisie.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Mențiunile tradiționale sunt protejate doar în limbile și pentru categoriile de produse vinicole menționate în cerere împotriva:
(a) utilizării abuzive, inclusiv când denumirea protejată este însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „produs ca și”, „imitație”, „gust”, „ca și” sau altele similare;
(b) oricărei alte indicații false sau înșelătoare cu privire la natura, caracteristicile sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele aferente;
(c) oricăror alte practici care pot induce în eroare consumatorii, în special pentru a crea impresia că vinul îndeplinește condițiile mențiunii tradiționale protejate.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Atunci când o mențiune tradițională este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare ar încălca dispozițiile articolului 89c este analizată în conformitate cu Directiva 2008/95/CE sau cu regulamentul Consiliului (CE) nr. 207/2009.
Mărcile comerciale înregistrate cu încălcarea primului paragraf se declară nule la cerere, în conformitate cu procedurile aplicabile prevăzute de Directiva 2008/95/CE sau de Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Marca comercială care corespunde uneia dintre situațiile menționate la articolul 89c din prezentul regulament și pentru care s-a depus o cerere, care a fost înregistrată sau consacrată prin utilizare, poate fi folosită și reînnoită în continuare fără a aduce atingere protecției acordate mențiunii tradiționale, în cazul în care această posibilitate este prevăzută de legislația în cauză pe teritoriul Uniunii anterior datei de 4 mai 2002 sau anterior datei de depunere către Comisie a cererii de protejare a mențiunii tradiționale. În acest caz, utilizarea mențiunii tradiționale este permisă alături de marca comercială relevantă.

O denumire nu este protejată ca mențiune tradițională în cazul în care, în lumina reputației și notorietății unei mărci comerciale, această protecție poate induce în eroare consumatorii în ceea ce privește adevărata identitate, natură, calitate a vinului sau adevăratele proprietăți ale acestuia.

Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  O mențiune pentru care s-a depus o cerere și care este integral sau parțial omonimă cu o mențiune tradițională deja protejată în temeiul prezentului capitol este protejată ținându-se seama în mod corespunzător de utilizările locale și tradiționale și de riscul de confuzie. Mențiunea omonimă care induce în eroare consumatorii în ceea ce privește natura, calitatea sau adevărata origine a produselor nu este înregistrată chiar dacă aceasta este exactă.
Utilizarea unei mențiuni omonime protejate nu este autorizată decât dacă există deosebiri suficiente în practică între mențiunea omonimă protejată ulterior și mențiunea tradițională deja protejată, având în vedere necesitatea de a trata producătorii în cauză în mod echitabil și de a nu induce în eroare consumatorii.

Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 e (nou)
(1e)  În termen de două luni de la data publicării cererii de către Comisie, orice stat membru sau țară terță sau orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim poate formula o opoziție la protecția propusă prin depunerea unei cereri de opoziție.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 f (nou)
(1f)  Un solicitant poate depune o cerere de aprobare a modificării unei mențiuni tradiționale, a limbii indicate, a vinului (vinurilor) în cauză sau a rezumatului definiției sau al condițiilor de utilizare a mențiunii tradiționale respective.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 g (nou)
(1g)  Comisia poate, la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei țări terțe ori a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, să adopte acte de punere în aplicare, care să conțină decizia sa de anulare a protecției unei mențiuni tradiționale, în cazul în care aceasta nu mai respectă definiția stabilită la articolul 89.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 89 a (nou)
Articolul 89a

Condițiile de utilizare a mențiunilor tradiționale

(1)  Mențiunea care urmează a fi protejată este fie:
(a) în limba (limbile) oficială (oficiale) sau regională (regionale) a(le) statelor membre sau a(le) țărilor terțe din care provine mențiunea; sau
(b) în limba utilizată în comerț pentru această mențiune.
(2)  Mențiunea utilizată într-o anumită limbă se referă la produsele specifice menționate la articolul 69 alineatul (1).
(3)  Mențiunea se înregistrează cu ortografia sau ortografiile originale.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 89 b (nou)
Articolul 89b

Condițiile de validitate

(1)  Recunoașterea unei mențiuni tradiționale este acceptată în cazul în care:
(a) mențiunea constă exclusiv:
(i) o denumire utilizată în mod tradițional în comerț într-o mare parte a teritoriului Comunității sau al țării terțe în cauză pentru a deosebi categoriile specifice de produse vitivinicole menționate la articolul 69 alineatul (1); sau
(ii) o denumire notorie utilizată în mod tradițional în comerț cel puțin pe teritoriul statului membru sau al țării terțe în cauză pentru a deosebi categoriile specifice de produse vitivinicole menționate la articolul 69 alineatul (1);
(b) mențiunea:
(i) nu este generică;
(ii) este definită și reglementată în legislația statului membru; sau
(iii) se supune condițiilor de utilizare prevăzute de normele aplicabile producătorilor de vin din țara terță respectivă, inclusiv celor care provin de la organizații profesionale reprezentative.
(2)  În sensul alineatului (1) litera (a), „utilizare tradițională” înseamnă:
(a) o utilizare de cel puțin cinci ani în cazul mențiunilor care apar în limba sau limbile menționate la articolul 89a alineatul (1) litera (a).
(b) o utilizare de cel puțin 15 ani în cazul mențiunilor care apar în limba sau limbile menționate la articolul 89a alineatul (1) litera (b).
(3)  În sensul alineatului (1) litera (b) punctul (i), „generic” înseamnă că denumirea unei mențiuni tradiționale, deși se referă la o metodă anume de producție sau de maturare, sau la calitate, culoare, tip de loc, sau la o anumită particularitate din istoria unui produs vitivinicol a devenit denumirea comună a produsului vitivinicol respectiv utilizată în Uniune.
(4)  Condiția menționată la alineatul 1 litera (b) din prezentul articol nu se aplică mențiunilor tradiționale prevăzute la articolul 89 litera (b).
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 89 c (nou)
Articolul 89c

Solicitanții

(1)  Autoritățile competente ale statelor membre sau ale unor țări terțe sau organizațiile profesionale reprezentative stabilite în țări terțe pot prezenta Comisiei o cerere de protecție a mențiunilor tradiționale în sensul articolului 89.
(2)  Prin „organizație profesională reprezentativă” se înțelege orice organizație de producători sau asociație de organizații de producători care a adoptat aceleași norme și care activează într-o anumită regiune viticolă sau în mai multe regiuni viticole cu denumire de origine sau indicație geografică, în cazul în care printre membrii săi se numără cel puțin două treimi dintre producătorii din regiunea sau regiunile cu denumire de origine sau indicație geografică în care activează aceasta și în cazul în care realizează cel puțin două treimi din producția regiunii sau regiunilor respective. Organizația profesională reprezentativă poate depune cereri de protecție numai pentru vinurile pe care le produce.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 89 d (nou)
Articolul 89d

Procedura de recunoaștere

Comisia adoptă orice decizie de respingere sau recunoaștere a mențiunii tradiționale în cauză pe baza probelor de care dispune. Aceasta verifică dacă condițiile menționate la articolele 89, 89a și 89b sau stabilite la articolul 90a alineatul (3) sau la articolul 90b sunt îndeplinite.

Decizia de respingere este adusă la cunoștința reclamantului și a statului membru, a autorităților din țara terță sau a organizației profesionale reprezentative stabilite în țara terță în cauză.

Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera a
(a) tipul solicitanților care pot cere protecția unei mențiuni tradiționale;
eliminat
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera c
(c) motivele pentru care se poate obiecta la o propunere de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale,
eliminat
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera d
(d) domeniul de aplicare a protecției, relația cu mărcile, mențiunile tradiționale protejate, denumirile de origine protejate sau indicațiile geografice protejate, omonimele sau anumite denumiri de struguri de vinificație,
eliminat
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera e
(e) motivele anulării unei mențiuni tradiționale,
eliminat
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 4
(4)  Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, condițiile în care se pot utiliza mențiuni tradiționale pentru produse din țări terțe și poate prevedea derogări de la articolul 89.
(4)  Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia poate adopta, prin derogare de la articolul 89, acte delegate care stabilesc condițiile în care se pot utiliza mențiuni tradiționale pentru produse din țări terțe.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 1 a (nou)
Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 95
Sub rezerva unor dispoziții contrare din prezentul regulament, Directiva 2008/95/CE, Directiva 89/396/CEE a Consiliului, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului se aplică etichetării și prezentării.

(1)  Sub rezerva unor dispoziții contrare din prezentul regulament, Directiva 2008/95/CE, Directiva 89/396/CEE a Consiliului, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului se aplică etichetării și prezentării.
Etichetarea produselor menționate la punctele 1-11, 13, 15 și 16 din partea II a anexei VI nu poate fi completată cu alte indicații decât cele prevăzute în prezentul regulament, cu excepția cazului în care aceste indicații îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/13/CE.

(1a)  Atunci când unul sau mai multe dintre ingredientele enumerate în anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE sunt prezente într-unul dintre produsele menționate în partea II din anexa VI la prezentul regulament, acestea trebuie indicate pe etichetă, precedate de termenul „conține”.
În cazul sulfiților, se pot utiliza următorii termeni: „sulfiți” sau „dioxid de sulf”.

(1b)  Lista ingredientelor menționate la alineatul (1) poate fi însoțită de o pictogramă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care să stabilească utilizarea acestor pictograme.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 2
(2)  Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse vinicole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele protejat al unei denumiri de origine sau al unei indicații geografice protejate.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate și pentru vinurile spumante de calitate ale căror etichete conțin mențiunea „Sekt”.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3 – litera a
(a) atunci când o mențiune tradițională, în sensul articolului 89 litera (a), figurează pe etichetă;
(a) atunci când o mențiune tradițională, în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (a), figurează pe etichetă, în conformitate cu legislația unui stat membru sau cu specificațiile din caietul de sarcini privind produsul prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din prezentul regulament;
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura conformitate cu normele orizontale privind etichetarea și prezentarea și pentru a ține seama de particularitățile sectorului vitivinicol, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, definiții, reguli și restricții cu privire la:
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura conformitate cu normele orizontale privind etichetarea și prezentarea și pentru a ține seama de particularitățile sectorului vitivinicol, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, reguli și restricții cu privire la:
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 6
(6)  Ținând seama de necesitatea de a ține seama de caracteristicile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, derogări de la prezenta secțiune în ceea ce privește schimburile comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe.
(6)  Ținând seama de necesitatea de a lua în considerare caracteristicile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, derogări de la prezenta secțiune în ceea ce privește exporturile către anumite țări terțe.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)
Articolul 100a

Durata

Cu excepția articolului 101 alineatele (1), (2b), (2d) și (2e) și a articolului 101a, prezenta secțiune se aplică până la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020.

Amendamentul 205
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă)
SUBSECȚIUNEA 1

MĂSURI SPECIFICE

Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 101
Articolul 101

Articolul 101

Acorduri în sectorul zahărului

Acorduri în sectorul zahărului

(1)  Condițiile de achiziție a sfeclei și a trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de livrare anterioare însămânțărilor, sunt reglementate de acorduri interprofesionale scrise încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune și întreprinderile producătoare de zahăr din Uniune.
(1)  Condițiile de achiziție a sfeclei și a trestiei de zahăr, inclusiv contractele de livrare anterioare însămânțărilor, sunt reglementate de acorduri interprofesionale scrise încheiate, pe de o parte, între producătorii de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune sau, în numele acestora, între organizațiile din care aceștia fac parte și, pe de altă parte, întreprinderile producătoare de zahăr din Uniune sau, în numele acestora, organizațiile din care acestea fac parte.
(2)  Ținând seama de particularitățile sectorului zahărului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la condițiile care reglementează acordurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
(2a)  În contractele de livrare se stabilește o distincție în funcție de cantitățile de zahăr care vor fi produse sau nu din sfeclă reprezintă:
(a) zahăr căruia i se aplică o cotă; sau
(b) zahăr peste cotă.
(2b)  Fiecare întreprindere producătoare de zahăr furnizează statului membru în care produce zahăr următoarele informații:
(a) cantitățile de sfeclă menționate la alineatul (2a) litera (a) pentru care a încheiat contracte de livrare înaintea însămânțărilor, precum și conținutul de zahăr pe baza căruia s-au întocmit aceste contracte;
(b) producția corespunzătoare estimată.
Statele membre pot solicita informații suplimentare.

(2c)  Întreprinderile producătoare de zahăr care nu au încheiat contracte de livrare înaintea însămânțărilor la prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă, astfel cum se prevede la articolul 101g, pentru o cantitate de sfeclă corespunzătoare zahărului căruia i se aplică o cotă, ajustată, după caz, cu coeficientul de retragere preventivă stabilit în conformitate cu articolul 101d alineatul (2) primul paragraf, au obligația de a achita, pentru toată cantitatea de sfeclă pe care o prelucrează în zahăr, cel puțin prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.
(2d)  Sub rezerva aprobării de către statul membru în cauză, acordurile interprofesionale pot deroga de la dispozițiile alineatelor (2a), (2b) și (2c).
(2e)  În absența unor acorduri interprofesionale, statul membru în cauză adoptă măsurile compatibile cu prezentul regulament, necesare pentru a proteja interesele părților în cauză.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 101 a (nou)
Articolul 101a

Notificări de prețuri pe piața zahărului

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc un sistem de raportare a prețurilor practicate pe piața zahărului, inclusiv acorduri privind publicarea nivelurilor de prețuri pe această piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Sistemul menționat la primul paragraf funcționează în baza informațiilor comunicate de întreprinderile producătoare de zahăr alb sau de alți agenți economici participanți la comerțul cu zahăr. Aceste informații sunt confidențiale.

Comisia se asigură că informațiile publicate nu permit identificarea prețurilor practicate de unele întreprinderi sau de unii operatori.

Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 101 b (nou)
Articolul 101b

Taxa pe producție

(1)  Se percepe o taxă pe producție pentru zahărul căruia i se aplică o cotă, pentru izoglucoza căreia i se aplică o cotă și pentru siropul de inulină căruia i se aplică o cotă, deținute de întreprinderile producătoare de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină, astfel cum este prevăzut la articolul 101h alineatul (2), precum și pe cantitățile peste cotă menționate la articolul 101l alineatul (1) litera(e).
(2)  Taxa pe producție se stabilește la 12,00 EUR/tona de zahăr căruia i se aplică o cotă și de sirop de inulină căruia i se aplică o cotă. Taxa pe producție aplicabilă izoglucozei se stabilește la 50 % din taxa aplicabilă zahărului.
(3)  Totalul taxei pe producție achitate în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) se percepe de statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cota alocată pentru respectivul an de comercializare.
Întreprinderile efectuează plățile cel târziu până la sfârșitul lunii februarie a anului de comercializare corespunzător.

(4)  Întreprinderile producătoare de zahăr și de sirop de inulină din Uniune pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare să suporte până la 50 % din respectiva taxă pe producție.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 101 c (nou)
Articolul 101c

Restituiri la producție

(1)  O restituire la producție poate fi acordată, până la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020, pentru produsele din sectorul zahărului enumerate în anexa I partea III literele (b)-(e), dacă zahărul excedentar sau importat, izoglucoza excedentară sau siropul de inulină excedentar nu sunt disponibile la un preț corespunzător prețului mondial pentru fabricarea produselor menționate la articolul 101m alineatul (2) literele (b) și (c).
(2)  Comisia adoptă actele de punere în aplicare care stabilesc restituirile la producție menționate la prezentul alineat. Respectivele acte se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Pentru a se ține seama de particularitățile pieței zahărului peste cotă din Uniune, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili condițiile de acordare a restituirilor la producție menționate în prezenta secțiune.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 101 d (nou)
Articolul 101d

Retragerea zahărului de pe piață

(1)  Ținând seama de necesitatea evitării situațiilor de prăbușire a prețurilor pe piața internă și a remedierii situațiilor de supraproducție determinate pe baza bilanțului provizoriu de aprovizionare și având în vedere obligațiile Uniunii care derivă din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care conțin decizii de a retrage de pe piață, pentru un anumit an de comercializare, acele cantități de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină produse în cadrul cotelor și care depășesc pragul calculat în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
În acest caz, importurile de zahăr alb și de zahăr brut din toate sursele și care nu sunt rezervate pentru producția unuia dintre produsele menționate la articolul 101m alineatul (2) se retrag de pe piața Uniunii în aceeași proporție pentru anul de comercializare în cauză.

(2)  Pragul de retragere menționat la alineatul (1) se calculează, pentru fiecare întreprindere care deține o cotă, înmulțind cota aferentă cu un coeficient. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc acest coeficient cel târziu până la data de 28 februarie a anului de comercializare precedent, pe baza estimărilor cu privire la tendințele pieței.
Pe baza estimărilor actualizate cu privire la tendințele pieței, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care conțin decizia sa, fie de ajustare, fie, în cazul în care nu s-a fixat niciun coeficient în temeiul primului paragraf, de stabilire a unui coeficient.

(3)  Fiecare întreprindere care dispune de o cotă depozitează, pe propria cheltuială, până la începutul anului de comercializare următor, cantitățile de zahăr produs în cadrul unei cote care depășesc pragul calculat în conformitate cu alineatul (2). Cantitățile de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină retrase de pe piață pe parcursul unui an de comercializare sunt considerate primele cantități produse în cadrul cotei pentru anul de comercializare următor.
Prin derogare de la primul paragraf, luând în considerare tendințele estimate ale pieței zahărului, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care conțin decizia sa de a considera, pentru anul de comercializare în curs și/sau următor, toată cantitatea de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină retrasă sau doar o parte din aceasta drept:

(a) zahăr excedentar, izoglucoză excedentară sau sirop de inulină excedentar, care poate fi prelucrată(ă) în zahăr industrial, izoglucoză industrială sau sirop de inulină industrial; sau
(b) o producție căreia i se aplică o cotă temporară, din care o parte poate fi rezervată exportului în temeiul angajamentelor Uniunii care decurg din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
(4)  În cazul în care aprovizionarea cu zahăr în Uniune nu este adecvată, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care conțin decizia sa de a permite ca o anumită cantitate de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină retras(ă) să poată fi vândută pe piața Uniunii înainte de sfârșitul perioadei de retragere.
(5)  În cazul în care zahărul retras este considerat prima producție de zahăr din anul de comercializare următor, prețul minim corespunzător anului de comercializare respectiv se plătește cultivatorilor de sfeclă.
În cazul în care zahărul retras devine zahăr industrial sau este exportat în conformitate cu alineatul (3) literele (a) și (b) din prezentul articol, cerințele prevăzute la articolul 101g cu privire la prețul minim nu se aplică.

În cazul în care zahărul retras este vândut pe piața Uniunii înainte de sfârșitul perioadei de retragere în conformitate cu alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se plătește prețul minim corespunzător anului de comercializare în curs.

(6)  Actele de punere în aplicare stabilite în temeiul prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 101 da (nou)
Articolul 101da

Mecanismul temporar de gestionare a pieței

Fără a aduce atingere acordurilor încheiate în temeiul articolului 218 din tratat și până la încheierea regimului de cote, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să activeze un mecanism temporar de gestionare a pieței în scopul de a combate dezechilibrele grave de pe piață, mecanism care va declanșa următoarele măsuri:

introducerea de zahăr peste cotă pe piața internă, aplicând aceleași condiții ca în cazul zahărului căruia i se aplică o cotă, astfel cum sunt descrise la articolul 101l alineatul (1) litera (e); precum și
și, în special, suspendarea taxelor la import, astfel cum sunt descrise la articolul 130b, atunci când datele deținute de Comisia Europeană referitor la importurile de zahăr brut și de zahăr alb indică o scădere sub nivelul de 3 milioane de tone pentru anul de comercializare.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 101 e (nou)
Articolul 101e

Competențe delegate

Pentru a ține seama de particularitățile din sectorul zahărului și pentru a se asigura că interesele tuturor părților sunt luate în considerare în mod adecvat, și având în vedere necesitatea de a evita orice dezechilibru al pieței,Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care introduc norme privind:

(a) contractele de livrare și condițiile de achiziționare menționate la articolul 101 alineatul (1);
(b) criteriile pe care întreprinderile producătoare de zahăr trebuie să le aplice la distribuirea, între vânzătorii de sfeclă, a cantităților de sfeclă pentru care trebuie încheiate contracte de livrare înaintea însămânțărilor, astfel cum este prevăzut la articolul 101 alineatul (2b);
(c) mecanismul temporar de gestionare a pieței menționat la articolul 101da, pe baza bilanțului estimativ al aprovizionării, pe baza bilanțului provizoriu al aprovizionări, incluzând condițiile de introducere pe piața internă a zahărului peste cotă menționat la articolul 101l alineatul (1) litera (e), aplicând aceleași condiții ca pentru cota de zahăr.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 a (nouă)
SUBSECȚIUNEA 1a

SISTEMUL DE REGLEMENTARE A PRODUCȚIEI

Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 101 f (nou)
Articolul 101f

Cote în sectorul zahărului

(1)  Un regim de cote sau de contingente se aplică zahărului, izoglucozei și siropului de inulină.
(2)  În ceea ce privește regimul de cote prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care un producător depășește cota corespondentă și nu utilizează surplusul de cantități conform dispozițiilor articolului 101l, se percepe o taxă pe excedent aplicată cantităților respective sub rezerva condițiilor stabilite la articolele 101l și 101o.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 101 g (nou)
Articolul 101g

Prețul minim la sfeclă

(1)  Până la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020, prețul minim la sfecla căreia i se aplică o cotă este de 26,29 EUR/tonă.
(2)  Prețul minim menționat la alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr de calitatea standard definită în anexa III punctul B.
(3)  Întreprinderile producătoare de zahăr care achiziționează sfeclă căreia i se aplică o cotă, adecvată pentru a fi prelucrată în zahăr și destinată fabricării de zahăr căruia i se aplică o cotă, au obligația de a achita cel puțin prețul minim, ajustat prin aplicarea de majorări sau reduceri care corespund diferențelor de calitate față de calitatea standard.
Pentru a ajusta prețul atunci când calitatea reală a sfeclei de zahăr diferă de calitatea standard, majorările și reducerile menționate la primul paragraf se aplică în conformitate cu normele stabilite de Comisie prin acte delegate în temeiul articolului 101p alineatul (5).

(4)  Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr care corespund cantităților de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent prevăzute la articolul 101o, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează prețul de achiziție astfel încât să fie cel puțin egal cu prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 101 h (nou)
Articolul 101h

Repartiția cotelor

(1)  Cotele naționale și regionale pentru fabricarea zahărului, a izoglucozei și a siropului de inulină se stabilesc în anexa IIIb.
Prin derogare de la primul paragraf, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3) și la cererea statelor membre în cauză, prin care atribuie cote statelor membre care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului, au renunțat la toate cotele lor. În sensul prezentului paragraf, la evaluarea cererii unui stat membru, Comisia nu ține seama de cotele alocate întreprinderilor din regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

(2)  Statele membre atribuie o cotă fiecărei întreprinderi producătoare de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină aflată pe teritoriul lor și autorizată în conformitate cu articolul 101i.
Fiecare întreprindere primește o cotă egală cu cota alocată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 513/2010 aceleiași întreprinderi pentru anul de comercializare 2010/2011.

(3)  În cazul în care o cotă i se alocă unei întreprinderi producătoare de zahăr care deține mai multe unități de producție, statele membre adoptă măsurile pe care le consideră necesare pentru a ține seama în mod corespunzător de interesele producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 101 i (nou)
Articolul 101i

Întreprinderi autorizate

(1)  Statele membre livrează, la cerere, o autorizație întreprinderilor producătoare de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină sau unei întreprinderi care asigură prelucrarea produselor în cauză în unul dintre produsele din lista prevăzută la articolul 101m alineatul (2), cu condiția ca respectiva întreprindere:
(a) să își demonstreze capacitatea profesională în domeniul producției;
(b) să accepte să furnizeze toate informațiile necesare și să se supună controalelor prevăzute de prezentul regulament;
(c) să nu facă obiectul unei suspendări sau unei retrageri a autorizației.
(2)  Întreprinderile autorizate furnizează statului membru pe teritoriul căruia se efectuează recoltarea de sfeclă sau de trestie de zahăr sau rafinarea, următoarele informații:
(a) cantitățile de sfeclă sau de trestie de zahăr pentru care s-a încheiat un contract de livrare, precum și producțiile corespunzătoare estimate la hectar pentru sfeclă sau trestie și zahăr;
(b) datele referitoare la livrările planificate și efective de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr și de zahăr brut, precum și la producția de zahăr și stadiul stocurilor de zahăr;
(c) cantitățile de zahăr alb vândute, prețurile și condițiile aferente.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 101 j (nou)
Articolul 101j

Ajustarea cotelor naționale

Comisia poate ajusta, prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 160, cotele din anexa IIIb în urma deciziilor adoptate de statele membre în conformitate cu articolul 101k.

Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 101 k (nou)
Articolul 101k

Realocarea cotelor naționale și reducerea cotelor

(1)  Un stat membru poate reduce cota de zahăr sau de izoglucoză care a fost atribuită unei întreprinderi de pe teritoriul său până la 10 %. Procedând astfel, statele membre aplică criterii obiective și nediscriminatorii.
(2)  Statele membre pot efectua transferuri de cote între întreprinderi în condițiile stabilite în anexa IIIc și luând în considerare interesele fiecăreia dintre părțile implicate, în special ale producătorilor de sfeclă de zahăr sau trestie de zahăr.
(3)  Cantitățile reduse în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1) și (2) se alocă de statul membru în cauză uneia sau mai multor întreprinderi aflate pe teritoriul său, fie că aceasta (acestea) dispun(e) de o cotă sau nu.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)
Articolul 101l

Producția peste cotă

(1)  Zahărul, izoglucoza sau siropul de inulină produse în cursul unui an de comercializare în surplus față de cota prevăzută la articolul 101h pot fi:
(a) utilizate pentru fabricarea anumitor produse enumerate la articolul 101m;
(b) reportate în anul de comercializare următor, în contul producției căreia i se aplică o cotă a anului respectiv, în conformitate cu articolul 101n;
(c) utilizate în scopul programului de aprovizionare specific pentru regiunile ultraperiferice, în conformitate cu [capitolul III din Regulamentul [ex (CE) nr. 247/2006] al Parlamentului European și al Consiliului];
(d) exportate în limita cantitativă fixată de Comisie prin acte de punere în aplicare, respectându-se angajamentele care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat; sau
(e) introduse pe piața internă în conformitate cu mecanismul descris la articolul 101da, aplicând aceleași condiții ca în cazul zahărului căruia i se aplică o cotă, în scopul ajustării ofertei la cerere, în cantitățile și sub rezerva modalităților stabilite de Comisie prin acte delegate adoptate în temeiul articolului 101p alineatul (6) și al articolului 101e litera (c), precum și pe baza bilanțului provizoriu al aprovizionării.
Măsurile menționate la prezentul articol sunt puse în aplicare anterior oricărei activări a măsurilor de prevenire a perturbărilor de pe piață, menționate la articolul 154 alineatul (1).

Celelalte cantități excedentare fac obiectul unei taxe pe excedent prevăzute la articolul 101o.

(2)  Actele de punere în aplicare stabilite în temeiul prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 101 m (nou)
Articolul 101m

Zahărul industrial

(1)  Zahărul industrial, izoglucoza industrială și siropul de inulină industrial se rezervă fabricării unuia dintre produsele enumerate la alineatul (2):
(a) în cazul în care fac obiectul unui contract de livrare încheiat înainte de sfârșitul anului de comercializare între un producător și un utilizator care au obținut, ambii, autorizația prevăzută la articolul 101i; precum și
(b) în cazul în care sunt livrate utilizatorului cel târziu până la data de 30 noiembrie a anului de comercializare următor.
(2)  Pentru a ține seama de progresele tehnice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc o listă de produse la a căror fabricare se poate utiliza zahăr industrial, izoglucoză industrială sau sirop de inulină industrial.
Lista menționată anterior cuprinde, în special:

(a) bioetanol, alcool, rom, drojdii active, cantități de siropuri tartinabile și de siropuri ce trebuie prelucrate în „Rinse appelstroop”;
(b) unele produse industriale fără conținut de zahăr, dar care sunt prelucrate utilizând utilizarea zahărul, izoglucoza sau siropul de inulină;
(c) unele produse din industria chimică sau farmaceutică, produse care conțin zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 101 n (nou)
Articolul 101n

Reportarea zahărului excedentar

(1)  Fiecare întreprindere poate decide să reporteze integral sau parțial în anul de comercializare următor, în contul producției respectivului an, producția excedentară de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de inulină cărora li se aplică o cotă. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), respectiva decizie este irevocabilă.
(2)  Întreprinderile care iau decizia menționată la alineatul (1):
(a) informează statul membru în cauză până la data stabilită de respectivul stat membru:
- între 1 februarie și 15 august din anul de comercializare în curs asupra cantităților de zahăr din trestie de zahăr care fac obiectul unui report;
- între 1 februarie și 31 august din anul de comercializare în curs asupra altor cantități de zahăr, izoglucoză sau de sirop de inulină care fac obiectul unui report;
(b) se angajează să depoziteze, pe propria cheltuială, cantitățile reportate până la sfârșitul anului de comercializare în curs.
(3)  În cazul în care producția definitivă a unei întreprinderi din timpul anului de comercializare în cauză este mai mică decât estimarea făcută la momentul deciziei prevăzute la alineatul (1), cantitatea reportată poate fi ajustată cu efect retroactiv cel târziu până la data de 31 octombrie a anului de comercializare următor.
(4)  Cantitățile reportate se consideră a fi primele cantități produse cărora li se aplică cota alocată pentru anul de comercializare următor.
(5)  Zahărul depozitat în conformitate cu prezentul articol pe perioada unui an de comercializare nu poate face obiectul niciunei alte măsuri de depozitare prevăzute la articolele 16 sau 101d.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 101 o (nou)
Articolul 101o

Taxa pe excedent

(1)  Taxa pe excedent se percepe pentru cantitățile:
(a) de zahăr excedentar, de izoglucoză excedentară sau de sirop de inulină excedentar produse pe parcursul unui an de comercializare, cu excepția cantităților reportate în contul producției pentru anul de comercializare următor căreia i se aplică o cotă și depozitate în conformitate cu articolul 101n sau a cantităților prevăzute la articolul 101l literele (c), (d) și (e);
(b) de zahăr industrial, de izoglucoză industrială și de sirop de inulină industrial pentru care nu s-a prezentat nicio dovadă a utilizării lor la unul dintre produsele menționate la articolul 101m alineatul (2), într-un termen stabilit de Comisie prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
(c) de zahăr, de izoglucoză și de sirop de inulină retrase de pe piață în conformitate cu articolul 101d și pentru care nu se respectă obligațiile prevăzute la articolul 101d alineatul (3).
(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc taxa pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea cantităților menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Taxa pe excedent menționată la alineatul (1) este percepută de statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cantitățile produse menționate la alineatul (1) care s-au stabilit pentru respectivele întreprinderi pentru anul de comercializare în cauză.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 101 p (nou)
Articolul 101p

Competențe delegate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili măsurile enumerate la alineatele (2)-(6) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că întreprinderile prevăzute la articolul 101i respectă obligațiile care le revin, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc norme cu privire la acordarea și retragerea autorizațiilor respectivelor întreprinderi, precum și criteriile de aplicare a sancțiunilor administrative.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a lua în considerare particularitățile din sectorul zahărului și de a garanta că interesele tuturor părților interesate sunt luate în considerare în mod adecvat, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc definiții suplimentare, inclusiv în ceea ce privește producția de zahăr, de izoglucoză și de sirop de inulină, producția unei întreprinderi; și condițiile aplicabile vânzărilor în regiunile ultraperiferice.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că producătorii de sfeclă sunt implicați îndeaproape în decizia de a reporta o anumită cantitate din producție, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc norme privind reportarea zahărului.
(5)  Ținând seama de necesitatea de a adapta prețul minim al sfeclei de zahăr atunci când calitatea sa reală diferă de calitatea standard, precum și de necesitatea de a lua în considerare particularitățile sectorului zahărului și de a garanta că interesele tuturor părților sunt luate în considerare în mod adecvat, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc normele privind majorările și reducerile menționate la articolul 101g alineatul (3).
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 101 q (nou)
Articolul 101q

Competențe de executare

În ceea ce privește întreprinderile menționate la articolul 101 litera (i), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care stabilesc norme privind:

(a) cererile de autorizare ale întreprinderilor, registrele care trebuie ținute de întreprinderile autorizate și informațiile pe care acestea trebuie să le furnizeze;
(b) sistemul de controale pe care statele membre trebuie să le efectueze asupra întreprinderilor autorizate;
(c) comunicările statelor membre către Comisie și către întreprinderile autorizate;
(d) livrarea de materii prime către întreprinderi, inclusiv contractele de livrare și bonurile de livrare;
(e) echivalența în ceea ce privește zahărul menționat la articolul 101l alineatul (1) litera (a);
(f) programul specific de aprovizionare pentru regiunile ultraperiferice;
(g) exporturile menționate la articolul 101l alineatul (1) litera (d);
(h) cooperarea statelor membre în vederea efectuării unor controale eficace;
(i) modificarea datelor prevăzute la articolul 101n;
(j) determinarea cantității excedentare, comunicările și plata taxei pe excedent prevăzute la articolul 101o.
(k) introducerea pe piața internă a zahărului peste cotă menționat la articolul 101l alineatul (1) litera (e).
(l) adoptarea unei liste a rafinăriilor cu activitate permanentă în temeiul anexei II partea Ia punctul 12.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 226
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă)
SUBSECȚIUNEA 1

MONITORIZAREA PRODUCȚIEI ȘI A COMERCIALIZĂRII

Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1
(1)  Statele membre țin un registru al plantațiilor viticole care conține informații actualizate privind potențialul de producție.
(1)  Statele membre țin un registru al plantațiilor viticole care conține informații actualizate privind potențialul de producție și care este integrat în sistemul de identificare a parcelelor prevăzut în cadrul Sistemului Integrat de Administrare și Control al politicii agricole comune.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 5
(5)  După data de 1 ianuarie 2016, Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să nu se mai aplice alineatele (1)-(3) din prezentul articol. Actul de punere în aplicare respectiv este adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 102 a (nou)
Articolul 102a

Autoritățile naționale responsabile în sectorul vitivinicol

(1)  Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului regulament în ceea ce privește stabilirea autorităților naționale competente, statele membre desemnează una sau mai multe autorități responsabile cu controlarea respectării dispozițiilor Uniunii în sectorul vitivinicol. Statele membre desemnează, în special, laboratoarele autorizate să efectueze analize oficiale în sectorul vitivinicol. Laboratoarele desemnate trebuie să îndeplinească criteriile generale de funcționare a laboratoarelor de testare stabilite în ISO/IEC 17025.
(2)  Statele membre transmit Comisiei denumirile și adresele autorităților și laboratoarelor menționate la alineatul (1). Comisia publică aceste informații și le actualizează periodic.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 a (nouă)
SUBSECȚIUNEA 1a

SISTEMUL DE LIMITARE A PRODUCȚIEI

Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 103 a (nou)
Articolul 103a

Durata

Prezenta subsecțiune se aplică până la sfârșitul anului de comercializare 2029/2030.

Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 103 b (nou)
Articolul 103b

Interdicția de plantare a viței-de-vie

(1)  Fără a aduce atingere articolului 63 și în special, alineatului (4), se interzice plantarea de viță-de-vie din soiurile de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 63 alineatul (2).
(2)  De asemenea, se interzice practica supraaltoirii soiurilor de struguri de vinificație care pot fi clasificate în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) pe alte soiuri decât soiurile de struguri de vinificație menționate la articolul respectiv.
(3)  Sub rezerva alineatelor (1) și (2), plantarea și supraaltoirea sunt permise dacă sunt efectuate în temeiul:
(a) unui drept de plantare nouă, în sensul articolului 103c;
(b) unui drept de replantare, în sensul articolului 103d;
(c) unui drept de plantare acordat dintr-o rezervă, în sensul articolelor 103e și 103f.
(4)  Drepturile de plantare menționate la alineatul (3) se acordă în hectare.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 103 c (nou)
Articolul 103c

Drepturile de plantare nouă

(1)  Statele membre pot acorda producătorilor drepturi de plantare nouă pentru suprafețele:
(a) destinate noilor plantări efectuate în cadrul măsurilor de comasare sau al măsurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică în conformitate cu legislația națională;
(b) destinate unor activități experimentale;
(c) destinate culturii de viță-mamă pentru altoi; sau
(d) ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului în gospodăria viticultorului.
(2)  Drepturile de plantare nouă acordate se exercită:
(a) de producătorul căruia îi sunt acordate;
(b) înainte de sfârșitul celui de-al doilea an vinicol care urmează anului în care au fost acordate;
(c) în scopurile în care au fost acordate.
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 103 d (nou)
Articolul 103d

Drepturile de replantare

(1)  Statele membre acordă drepturi de replantare producătorilor care au efectuat o defrișare pe suprafața plantată cu viță-de-vie.
Cu toate acestea, suprafețele defrișate pentru care s-a acordat o primă de defrișare în conformitate cu partea II titlul I capitolul III secțiunea IVa subsecțiunea III din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu generează drepturi de replantare.

(2)  Statele membre pot acorda drepturi de replantare producătorilor care se angajează să efectueze o defrișare pe suprafața plantată cu viță-de-vie. În astfel de cazuri, suprafața în cauză este defrișată până la sfârșitul celui de-al treilea an de la plantarea noilor vițe pentru care s-au acordat drepturile de replantare.
(3)  Drepturile de replantare acordate corespund unei suprafețe de cultură pură echivalente cu suprafața defrișată.
(4)  Drepturile de replantare sunt exercitate în exploatația pentru care au fost acordate. Statele membre pot prevedea ca aceste drepturi să nu fie exercitate decât pe suprafața pe care s-a efectuat defrișarea.
(5)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), statele membre pot decide că drepturile de replantare pot fi transferate, parțial sau în totalitate, unei alte exploatații de pe teritoriul aceluiași stat membru în următoarele cazuri:
(a) dacă o parte a respectivei exploatații este transferată celei de-a doua exploatații;
(b) dacă suprafețe de pe cea de-a doua exploatație sunt destinate:
(i) producției de vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, sau
(ii) culturii de viță-mamă pentru altoi.
Statele membre iau măsurile necesare pentru ca aplicarea derogărilor prevăzute la primul paragraf să nu determine o mărire globală a potențialului de producție de pe teritoriul lor, în special dacă sunt efectuate transferuri de la suprafețe neirigate către suprafețe irigate.

(6)  Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis mutandis drepturilor similare cu drepturile de replantare, dobândite în temeiul unei legislații UE sau naționale anterioare.
(7)  Drepturile de replantare acordate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se utilizează în perioadele prevăzute în acest sens în respectivul regulament.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 103 e (nou)
Articolul 103e

Rezervele naționale și regionale cu drepturi de plantare

(1)  Pentru a îmbunătăți gestionarea potențialului de producție, statele membre creează o rezervă națională sau rezerve regionale cu drepturi de plantare.
(2)  Statele membre care au constituit rezerve naționale sau regionale cu drepturi de plantare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pot păstra aceste rezerve atât timp cât aplică regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare în conformitate cu prezenta subsecțiune.
(3)  Următoarele drepturi de plantare se alocă rezervelor naționale sau regionale dacă nu sunt utilizate în termenul prescris:
(a) drepturi de plantare nouă;
(b) drepturi de replantare;
(c) drepturi de plantare acordate din rezervă.
(4)  Producătorii pot transfera drepturile de replantare către rezervele naționale sau regionale. Condițiile unor astfel de transferuri, efectuate, dacă este cazul, în schimbul unei plăți către producători din fondurile naționale, se stabilesc de către statele membre, în funcție de interesele legitime ale părților.
(5)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu pună în aplicare un sistem de rezerve, cu condiția să poată dovedi că există pe teritoriul lor un sistem alternativ eficient pentru gestionarea drepturilor de plantare. Sistemul alternativ poate deroga de la dispozițiile relevante ale prezentei subsecțiuni.
Primul paragraf se aplică și statelor membre care încetează să administreze rezerve naționale sau regionale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999.

Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 103 f (nou)
Articolul 103f

Acordarea drepturilor de plantare din rezervă

(1)  Statele membre pot acorda drepturi dintr-o rezervă:
(a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă de până la patruzeci de ani, care posedă o capacitate profesională suficientă, care se stabilesc pentru prima dată și care au calitatea de șefi ai exploatației viticole;
(b) în schimbul unei plăți efectuate la fondurile naționale sau, dacă este cazul, regionale, producătorilor care au intenția de a utiliza drepturile pentru a planta podgorii a căror producție are un debușeu asigurat.
Statele membre definesc criteriile de stabilire a cuantumului plății prevăzute la litera (b), care poate varia în funcție de viitorul produs final al podgoriilor respective și de perioada tranzitorie rămasă în care se aplică interdicția de noi plantări, prevăzută la articolul 103b alineatele (1) și (2).

(2)  În cazul în care drepturile de plantare dintr-o rezervă sunt utilizate, statele membre se asigură că:
(a) locul în care sunt exercitate drepturile de plantare acordate din rezervă, precum și soiurile și tehnicile utilizate pentru cultură garantează compatibilitatea producției ulterioare cu cererea de pe piață;
(b) randamentele sunt reprezentative pentru media regiunii în care sunt utilizate aceste drepturi, în special dacă drepturile de plantare provenite de pe suprafețe neirigate sunt utilizate pe suprafețe irigate.
(3)  Drepturile de plantare acordate dintr-o rezervă care nu sunt utilizate înainte de sfârșitul celui de-al doilea an vinicol după cel în cursul căruia au fost acordate se retrag și sunt reatribuite rezervei.
(4)  Drepturile de plantare dintr-o rezervă își pierd valabilitatea dacă nu sunt acordate înainte de sfârșitul celui de-al cincilea an vinicol de la atribuirea lor pe acea rezervă.
(5)  Dacă într-un stat membru există rezerve regionale, acesta poate stabili norme care să autorizeze transferul drepturilor de plantare între rezervele regionale. Dacă într-un stat membru coexistă rezerve regionale și naționale, acesta poate, de asemenea, să permită transferuri între astfel de rezerve.
Transferurile pot fi afectate de un coeficient de reducere.

Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 103 g (nou)
Articolul 103g

Regula „de minimis”

Prezenta subsecțiune nu se aplică în statele membre în care regimul comunitar al drepturilor de plantare nu s-a aplicat până la 31 decembrie 2007.

Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 103 h (nou)
Articolul 103h

Norme naționale mai stricte

Statele membre pot adopta norme naționale mai stricte în ceea ce privește acordarea drepturilor de plantare nouă sau a celor de replantare. Acestea pot impune ca cererile respective și informațiile relevante care urmează să fie furnizate în acest sens să fie completate cu informații suplimentare necesare în scopul monitorizării evoluției potențialului de producție.

Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 103 i (nou)
Articolul 103i

Competențe delegate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.
(2)  Având în vedere necesitatea de a evita o creștere a potențialului de producție, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în următoarele scopuri:
(a) pentru a întocmi o listă de cazuri în care defrișarea nu generează drepturi de replantare;
(b) pentru a adopta norme privind transferul drepturilor de plantare între rezerve;
(c) pentru a interzice comercializarea vinului sau a produselor vitivinicole destinate în exclusivitate consumului de către familia viticultorului.
(3)  Având în vedere necesitatea de a asigura tratamentul egal al producătorilor care procedează la defrișări, se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru stabilirea unor norme destinate să asigure eficacitatea defrișărilor atunci când se acordă drepturi de replantare.
(4)  Având în vedere nevoia de a proteja atât fondurile Uniunii, cât și identitatea, proveniența și calitatea vinului produs în Uniune, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în următoarele scopuri:
(a) pentru a înființa o bancă analitică de date izotopice care să contribuie la depistarea fraudelor și care să fie concepută pe baza eșantioanelor colectate de statele membre, precum și norme privind băncile de date ale statelor membre;
(b) pentru a adopta norme privind organismele de control și asistența reciprocă între acestea;
(c) pentru a adopta norme privind utilizarea în comun a constatărilor statelor membre;
(d) pentru a adopta norme privind tratarea sancțiunilor în cazul situațiilor excepționale.
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 103 j (nou)
Articolul 103j

Competențe de executare

Comisia poate adopta toate actele de punere în aplicare care se impun referitor la prezenta subsecțiune, inclusiv norme cu privire la:

(a) acordarea de drepturi de plantare nouă, inclusiv obligații de înregistrare și de comunicare;
(b) transferul drepturilor de replantare, inclusiv coeficientul de reducere;
(c) registrele care trebuie ținute de statele membre și comunicările către Comisie, inclusiv eventuala alegere a unui sistem de rezervă;
(d) acordarea drepturilor de plantare din rezervă;
(e) controalele care trebuie efectuate de statele membre și informațiile pe care acestea trebuie să le comunice Comisiei referitor la respectivele controale.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 104
Articolul 104

eliminat
Relații contractuale în sectorul laptelui și produselor lactate

(1)  Dacă un stat membru decide că orice livrare de lapte crud a unui fermier către un prelucrător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, un astfel de contract trebuie să îndeplinească condițiile stabilite la alineatul (2).
În cazul descris la primul paragraf, statul membru în cauză decide, de asemenea, dacă atunci când livrarea laptelui crud se face prin intermediul unuia sau al mai multor colectori, fiecare etapă a livrării trebuie să facă obiectul unui astfel de contract între părți. În acest sens, prin „colector” se înțelege o întreprindere care transportă lapte crud de la un producător sau de la alt colector la un prelucrător de lapte crud sau la un alt colector, caz în care proprietatea laptelui crud este transferată de fiecare dată.

(2)  Contractul:
(a) se încheie înainte de livrare,
(b) este întocmit în scris și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
- este fix și este indicat în contract și/sau
- variază doar în funcție de factori stabiliți în contract, și anume evoluția situației pieței, apreciată pe baza indicatorilor pieței, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat;
(ii) volumul care poate și/sau urmează să fie livrat, precum și calendarul livrărilor și
(iii) durata de validitate a contractului, care poate fi încheiat pe o durată nedeterminată cu clauze de reziliere
(3)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), nu este necesar să se încheie un contract atunci când laptele crud este livrat de un fermier unui prelucrător de lapte crud care funcționează sub forma unei cooperative al cărei membru este fermierul, dacă statutul acesteia conține dispoziții având efecte similare celor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(4)  Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de fermieri, colectori sau prelucrători de lapte crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c), sunt negociate în mod liber între părți.
(5)  În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Comisia poate adopta măsurile necesare prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 104 a (nou)
Articolul 104a

Relații contractuale în sectorul laptelui și produselor lactate

(1)  În cazul în care un stat membru decide că orice livrare de lapte crud pe teritoriul său efectuată de un producător către un prelucrător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau decide că primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a laptelui crud de către fermieri, un astfel de contract și/sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (2).
În cazul în care statul membru decide că livrarea de lapte crud efectuată de un fermier către un prelucrător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul respectiv decide care etapă sau etape ale livrării laptelui crud fac obiectul unui astfel de contract între părți în cazul în care aceasta se face prin intermediul unuia sau al mai multor colectori. În sensul prezentului articol, prin „colector” se înțelege o întreprindere care transportă lapte crud de la un producător sau de la un alt colector la un prelucrător de lapte crud sau la un alt colector, proprietatea asupra laptelui crud fiind transferată de fiecare dată.

(2)  Contractul și/sau oferta de contract:
(a) se încheie înainte de livrare;
(b) este întocmită în scris și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
– este fix și este indicat în contract și/sau
- este calculat prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață care reflectă schimbările condițiilor de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat;
(ii) volumul de lapte crud care poate și/sau trebuie să fie livrat, precum și calendarul acestor livrări;
(iii) durata contractului, care poate fi încheiat pe durată determinată sau nedeterminată cu clauze de reziliere;
(iv) detaliile privind perioadele și procedurile de plată;
(v) modalitățile de colectare sau de livrare a laptelui crud; precum și
(vi) normele aplicabile în caz de forță majoră.
(3)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), nu este necesar să se încheie un contract și/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un fermier unei cooperative al cărei membru este fermierul, dacă statutul cooperativei respective sau normele și deciziile prevăzute în cadrul acestui statut sau întemeiate pe acesta includ dispoziții având efecte similare prevederilor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(4)  Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de fermieri, colectori sau prelucrători de lapte crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c), sunt negociate în mod liber între părți.
Prin derogare de la primul paragraf,

(i) în cazul în care un stat membru decide că încheierea de contracte scrise pentru livrarea de lapte crud este obligatorie în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, acesta poate stabili o durată minimă aplicabilă doar în cazul contractelor scrise încheiate între un fermier și primul cumpărător al laptelui crud. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne; și/sau
(ii) în cazul în care un stat membru decide că primul cumpărător al laptelui crud trebuie să îi facă fermierului o ofertă scrisă de contract în conformitate cu alineatul (1), acesta poate prevedea că oferta trebuie să includă o durată minimă a contractului stabilită în dreptul intern în acest sens. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
Paragraful al doilea nu aduce atingere dreptului fermierului de a refuza o astfel de durată minimă, cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c).

(5)  Statele membre care recurg la opțiunile vizate de prezentul articol notifică Comisia cu privire la modalitatea de aplicare a acestora.
(6)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc măsurile necesare aplicării uniforme a prezentului articol alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3), precum și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 105
Articolul 105

eliminat
Negocieri contractuale în sectorul laptelui și produselor lactate

(1)  Contractele de livrare a laptelui crud de la un fermier la un prelucrător de lapte crud sau la un colector în sensul articolului 104 alineatul (1) al doilea paragraf pot fi negociate de către o organizație de producători din sectorul laptelui și produselor lactate recunoscută în temeiul articolului 106, în numele fermierilor membri ai acesteia pentru o parte sau pentru totalitatea producției lor colective.
(2)  Negocierea poate fi purtată de organizația de producători:
(a) fie că este sau nu vorba de un transfer de proprietate a laptelui crud de la fermieri către organizația de producători,
(b) fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor fermierilor membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei,
(c) cu condiția ca volumul total de lapte crud care face obiectul unor astfel de negocieri purtate de o organizație de producători anume să nu depășească:
(i) 3,5 % din producția totală a Uniunii și
(ii) 33 % din producția națională totală a oricărui stat membru vizat de negocierile purtate de respectiva organizație de producători și
(iii) 33 % din producția națională combinată totală a tuturor statelor membre vizate de negocierile purtate de respectiva organizație de producători,
(d) cu condiția ca fermierii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază de asemenea astfel de contracte în numele lor și
(e) cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea.
(3)  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ de asemenea asociațiile unor astfel de organizații de producători. Ținând seama de necesitatea de a se asigura că aceste asociații pot fi monitorizate în mod adecvat, Comisia, în conformitate cu articolul 160, este împuternicită să adopte acte delegate cu privire la condițiile de recunoaștere a acestor asociații.
(4)  Prin derogare de la alineatul 2 litera (c) punctele (ii) și (iii), chiar dacă plafonul de 33 % nu a fost depășit, autoritatea din domeniul concurenței vizată la al doilea paragraf poate decide într-un caz individual să nu autorizeze negocierea de către organizația de producători, dacă autoritatea respectivă consideră necesar acest lucru pentru a evita excluderea concurenței sau pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.
Comisia ia decizia menționată la primul paragraf prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru negocierile care vizează producția a mai mult de un stat membru. În alte cazuri, această decizie este adoptată de autoritatea națională din domeniul concurenței a statului membru a cărui producție face obiectul negocierilor.

Deciziile menționate la primul și al doilea paragraf nu se aplică înainte de data notificării lor către întreprinderile în cauză.

(5)  În sensul prezentului articol:
(a) o „autoritate națională din domeniul concurenței” înseamnă autoritatea menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003;
(b) „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 105 a (nou)
Articolul 105a

Negocieri contractuale în sectorul laptelui și produselor lactate

(1)  O organizație de producători din sectorul laptelui și produselor lactate recunoscută în temeiul articolelor 106 și 106a poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, cu privire la o parte sau la totalitatea producției lor colective, contractele de livrare a laptelui crud de la un producător la un prelucrător sau la un colector în sensul articolului 104a alineatul (1) al doilea paragraf.
(2)  Negocierile pot fi purtate de organizația de producători:
(a) fie că este sau nu vorba de un transfer de proprietate asupra laptelui crud de la fermieri către organizația de producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor fermierilor membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei;
(c) cu condiția ca, pentru organizația de producători respectivă:
(i) volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective să nu depășească 3,5 % din producția totală a Uniunii și
(ii) volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este produs într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a statului membru respectiv și
(iii) volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a respectivului stat membru;
(d) cu condiția ca fermierii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, statele membre pot oferi o derogare de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător în care fermierii dețin două unități de producție separate amplasate în zone geografice diferite;
(e) cu condiția ca laptele crud să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea de membru al unei cooperative a fermierului în conformitate cu condițiile stabilite de statutul cooperativei sau de normele și deciziile prevăzute în acesta sau care decurg din acesta; precum și
(f) cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea cu privire la volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor.
(3)  Prin derogare de la condițiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), o organizație de producători poate negocia în temeiul alineatului (1), cu condiția ca volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor pentru organizația de producători respectivă și care este produs sau livrat într-un stat membru care are o producție anuală totală de lapte crud mai scăzută de 500 000 de tone să nu depășească 45 % din producția totală națională a respectivului stat membru.
(4)  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ și asociațiile unor astfel de organizații de producători.
(5)  În vederea aplicării alineatului (2) litera (c) și a alineatului (3), Comisia publică, prin mijloacele pe care le consideră adecvate și pe baza celor mai recente informații disponibile, cantitățile corespunzătoare producției de lapte crud din Uniune și din statele membre.
(6)  Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) și de la alineatul (3), chiar dacă pragurile stabilite nu au fost depășite, autoritatea națională din domeniul concurenței menționată la al doilea paragraf de la prezentul alineat poate decide într-un caz individual că ar trebui să reinițieze sau să nu autorizeze o anumită negociere purtată de organizația de producători, în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru a evita excluderea concurenței sau pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.
În cazul negocierilor care implică mai mult de un stat membru, decizia vizată la primul paragraf este luată de Comisie printr-un act de punere în aplicare adoptat fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3). În alte cazuri, această decizie este adoptată de autoritatea națională din domeniul concurenței a statului membru care face obiectul negocierilor.

Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică înainte de data notificării lor către întreprinderile în cauză.

(7)  În sensul prezentului articol:
(a) „autoritate națională în domeniu concurenței” înseamnă autoritatea menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003;
(b) „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii.
(8)  Statele membre în care au loc negocieri în conformitate cu prezentul articol notifică Comisia cu privire la aplicarea alineatului (2) litera (f) și a alineatului (6).
(9)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili norme suplimentare privind calcularea volumului de lapte crud care face obiectul negocierilor menționate la alineatele (2) și (3).
(10)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili normele detaliate necesare pentru notificarea menționată la alineatul (2) litera (f) de la prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 105 b (nou)
Articolul 105b

Reglementarea ofertei de brânzeturi cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată

(1)  La solicitarea unei organizații de producători recunoscute în temeiul articolelor 106 și 106a, a unei organizații interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 alineatul (1) și al articolului 108a sau a unui grup de operatori menționat la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, statele membre pot stabili, pentru o perioadă limitată, norme obligatorii de reglementare a ofertei de brânzeturi care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în temeiul articolului 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.
(2)  Normele menționate la alineatul (1) respectă condițiile stabilite la alineatul (4) și fac obiectul unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Un astfel de acord este încheiat între cel puțin două treimi dintre producătorii de lapte sau reprezentanții lor care reprezintă cel puțin două treimi din laptele crud utilizat pentru producția de brânzeturi menționată la alineatul (1) și, după caz, cel puțin două treimi din producătorii brânzeturilor respective reprezintă cel puțin două treimi din brânzeturile produse în zona geografică menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.
(3)  În sensul alineatului (1), în cazul brânzeturilor care beneficiază de o indicație geografică protejată, zona geografică de origine a laptelui crud, astfel cum a fost stabilită în caietul de sarcini al produsului pentru brânzeturi, este aceeași cu zona geografică menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.
(4)  Normele menționate la alineatul (1):
(a) se referă doar la reglementarea ofertei pentru produsul în cauză și au scopul de a adapta oferta pentru tipul respectiv de brânzeturi la cerere;
(b) afectează doar produsele în cauză;
(c) pot fi obligatorii pe o perioadă de cel mult trei ani și pot fi reînnoite după această perioadă, ca urmare a unei noi solicitări, în conformitate cu alineatul (1);
(d) nu prejudiciază comercializarea altor produse decât cele vizate de normele menționate la alineatul (1);
(e) nu se referă la tranzacții ulterioare primei comercializări a brânzeturilor în cauză;
(f) nu permit fixarea prețurilor, nici măcar cu titlu orientativ sau de recomandare;
(g) nu duc la indisponibilitatea unei proporții excesive din oferta de produs în cauză, ofertă care altminteri ar fi disponibilă;
(h) nu sunt discriminatorii, nu constituie un obstacol pentru nou-veniții de pe piață și nu aduc prejudicii micilor producători;
(i) contribuie la menținerea calității și/sau a dezvoltării produsului în cauză;
(j) nu aduc atingere articolului 105a.
(5)  Normele menționate la alineatul (1) se publică într-o publicație oficială a statelor membre în cauză.
(6)  Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că condițiile stabilite la alineatul (4) sunt respectate și, în cazul în care autoritățile naționale competente descoperă că aceste condiții nu sunt respectate, abrogă normele menționate la alineatul (1).
(7)  Statele membre notifică Comisiei normele menționate la alineatul (1) pe care le-au adoptat. Comisia informează statele membre cu privire la toate notificările unor astfel de norme.
(8)  Comisia poate adopta oricând acte de punere în aplicare care să oblige un stat membru să abroge normele stabilite de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (1) în cazul în care Comisia constată că normele respective nu respectă condițiile stabilite la alineatul (4), că împiedică ori denaturează concurența într-o parte substanțială a pieței interne, că periclitează liberul schimb sau că realizarea obiectivelor stabilite la articolul 39 din TFUE este compromisă.
Aceste acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 106
Articolul 106

Articolul 106

Organizații de producători

Organizații de producători

Statele membre recunosc, la cerere, organizațiile de producători care:

Statele membre recunosc, la cerere, organizațiile de producători care:

(a) se compun din producători din oricare dintre sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2);
(a) se compun din fermieri din oricare dintre sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) și sunt controlate de aceștia;
(b) sunt constituite la inițiativa producătorilor;
(b) sunt constituite la inițiativa fermierilor;
(c) urmăresc un scop specific care poate include cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(c) urmăresc un scop specific care include cel puțin unul dintre obiectivele enumerate la punctele (i), (ii) sau (iii) și poate include unul sau mai multe dintre următoarele obiective:
(i) asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității;
(i) asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității;
(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor obținute de membrii săi;
(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor obținute de membrii săi, în special prin vânzări directe;
(iii) optimizarea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor de producție;
(iii) optimizarea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor de producție, mai ales în ceea ce privește compensația primită pentru costurile aferente investițiilor în aspecte cum ar fi mediul și bunăstarea animalelor, precum și contribuția la stabilirea unor prețuri rezonabile pentru consumatori;
(iv) realizarea de studii privind metodele de producție sustenabile și evoluția pieței;
(iv) realizarea de studii și elaborarea de inițiative privind metodele de producție sustenabile, practicile inovatoare, competitivitatea economică și evoluția pieței;
(v) promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul;
(v) promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, precum și a unor practici și tehnici în domeniul bunăstării animalelor;
(va) promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea standardelor de producție, îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu o denumire de origine protejată, o indicație geografică protejată sau care intră sub incidența unei etichete de calitate naționale;
(vb) stabilirea unor norme de producție mai stricte decât cele prevăzute de reglementările Uniunii sau de cele naționale;
(vi) gestionarea produselor secundare și a deșeurilor, în special pentru protejarea calității apelor, a solului și a peisajului și pentru a ocroti sau a favoriza biodiversitatea și
(vi) gestionarea produselor secundare și a deșeurilor, în special pentru protejarea calității apelor, a solului și a peisajului și pentru a ocroti sau a favoriza biodiversitatea;
(vii) contribuția la utilizarea durabilă a resurselor naturale și la combaterea schimbărilor climatice;
(vii) contribuția la utilizarea durabilă a resurselor naturale și la combaterea schimbărilor climatice;
(viia) dezvoltarea de inițiative în domeniul promovării și al comercializării;
(viib) gestionarea fondurilor mutuale menționate la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
(viic) punerea în aplicare a unor instrumente de prevenire și gestionare a crizelor, în special prin depozitare privată, prelucrare, promovare, vânzări promoționale și, în ultimă instanță, prin retragere de pe piață;
(viid) furnizarea de asistență tehnică necesară pentru utilizarea piețelor la termen și a sistemelor de asigurare;
(viie) negocierea în nume propriu sau, după caz, în numele membrilor lor, a contractelor încheiate cu operatorii din sectoarele din amonte în vederea furnizării de factori de producție;
(viif) negocierea în nume propriu sau, după caz, în numele membrilor lor, a contractelor încheiate cu operatorii din sectoarele din aval în vederea livrării de produse agricole și agroalimentare;
(d) nu dețin o poziție dominantă pe o anumită piață, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
(da) comercializează produse care nu intră sub incidența codului NC ex 22.08 menționat în anexa I la tratat, cu condiția ca proporția de astfel de produse vândute care nu sunt incluse în anexa I să nu depășească 49 % din volumul total comercializat, fără ca acest lucru să ducă la pierderea statutului oficial de organizație de producători în sectorul agricol recunoscut.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)
Articolul 106a

Statutul organizațiilor de producători

(1)  Statutul unei organizații de producători stabilește, în special, următoarele obligații ale membrilor săi:
(a) aplicarea normelor adoptate de organizația de producători cu privire la raportarea producției, producție, comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație de producători pentru un anumit produs al producătorului, fără a aduce atingere unei eventuale derogări acordate de statul membru respectiv în cazuri justificate în mod corespunzător în care membrii producători dețin două unități de producție separate amplasate în zone geografice diferite;
(c) punerea la dispoziție a informațiilor solicitate de organizația de producători, în special a celor legate de suprafețele de cultură, producție, randamente și vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;
(2)  Statutul unei organizații de producători prevede, de asemenea:
(a) proceduri de stabilire, adoptare și modificare a normelor prevăzute la alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti contribuțiile financiare necesare pentru finanțarea organizației de producători;
(c) norme care să permită producătorilor membri să exercite un control democratic asupra organizației și asupra deciziilor sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din actul constitutiv, în special pentru neplata contribuțiilor financiare, sau pentru nerespectarea normelor stabilite de organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, în special durata minimă a calității de membru care nu poate fi mai mică de un an;
(f) normele contabile și bugetare necesare pentru funcționarea organizației.
(3)  Se consideră că organizațiile de producători acționează în numele și în interesul membrilor lor în chestiuni economice în limitele mandatului lor, indiferent dacă a avut sau nu loc un transfer de proprietate de la producători la organizațiile de producători în ceea ce privește produsele în cauză.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 106 b (nou)
Articolul 106b

Recunoașterea organizațiilor de producători

(1)  Statele membre recunosc ca organizații de producători toate entitățile juridice sau părți clar definite din cadrul entităților juridice care solicită recunoașterea, cu condiția ca acestea:
(a) să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 106 primul paragraf literele (b) și (c);
(b) să aibă un număr minim de membri și/sau să acopere un volum minim de producție comercializabilă, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză, în domeniul în care activează;
(c) să furnizeze dovezi suficiente în ceea ce privește faptul că își pot îndeplini în mod corespunzător activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât și din punctul de vedere al eficienței și al furnizării efective de resurse umane, materiale și tehnice membrilor lor, precum și din punctul de vedere al concentrării ofertei;
(d) să aibă un statut care să respecte literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat.
(2)  Statele membre pot decide că organizațiile de producători care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt considerate recunoscute ca organizații de producători în conformitate cu articolul 106.
(3)  Organizațiile de producători care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol își pot continua exercitarea activităților în conformitate cu legislația națională până la 1 ianuarie 2015.
(4)  Statele membre:
(a) decid cu privire la acordarea recunoașterii unei organizații de producători în termen de patru luni de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele justificative relevante; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(b) efectuează, la intervale stabilite de ele, controale pentru a se asigura că organizațiile de producători recunoscute respectă dispozițiile din prezentul capitol;
(c) aplică acestor organizații și asociații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar trebui retrasă recunoașterea;
(d) informează Comisia o dată pe an și nu mai târziu de 31 martie cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 106 c (nou)
Articolul 106c

Externalizarea

Statele membre pot permite unei organizații de producători recunoscute sau unei asociații a organizațiilor de producători recunoscute să își externalizeze oricare dintre activitățile sale, în afară de producție, inclusiv către sucursale, cu condiția să furnizeze statului membru în cauză suficiente dovezi că externalizarea reprezintă o modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor organizației de producători sau ale asociației organizațiilor de producători respective, iar organizația de producători sau asociația de organizații de producători să rămână responsabilă de asigurarea desfășurării activității externalizate și de controlul gestionării și supravegherea la nivel general a acordului comercial încheiat pentru desfășurarea activității. În special, organizația sau asociația își păstrează competența de a adresa agentului instrucțiuni cu caracter obligatoriu în privința activităților care i-au fost încredințate.

Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 107
Articolul 107

Articolul 107

Asociațiile organizațiilor de producători

Asociațiile organizațiilor de producători

Statele membre recunosc, la cerere, asociații ale organizațiilor de producători în oricare dintre sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2), care sunt constituite la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute.

Statele membre pot recunoaște asociații ale organizațiilor de producători într-un sector specific din cele enumerate la articolul 1 alineatul (2), care sunt constituite la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute.

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul articolului 114, asociațiile organizațiilor de producători pot desfășura oricare dintre activitățile organizațiilor de producători sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile acestora.

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul articolului 114, asociațiile organizațiilor de producători pot desfășura oricare dintre activitățile organizațiilor de producători sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile acestora.

Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 108
Articolul 108

Articolul 108

Organizațiile interprofesionale

Organizațiile interprofesionale

(1)  Statele membre trebuie să recunoască, la cerere, organizații interprofesionale în oricare dintre sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) care:
(1)  Statele membre pot recunoaște organizații interprofesionale în oricare dintre sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) care au solicitat în mod oficial recunoașterea și care:
(a) sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producția, comercializarea și/sau prelucrarea produselor din unul sau mai multe sectoare;
(a) sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producție și de cel puțin una dintre următoarele etape ale lanțului de aprovizionare: prelucrarea sau comercializarea, inclusiv distribuirea, produselor din unul sau mai multe sectoare;
(b) sunt formate la inițiativa tuturor organizațiilor sau asociațiilor care le alcătuiesc sau a unei părți din acestea;
(b) sunt formate la inițiativa tuturor organizațiilor sau asociațiilor care le alcătuiesc sau a unei părți din acestea;
(ba) privesc produse sau grupuri de produse care nu sunt acoperite de o organizație interprofesională recunoscută anterior;
(c) urmăresc un scop specific, care poate include cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(c) urmăresc un scop specific, care ține seama de interesele membrilor lor și de cele ale consumatorilor și care poate include, în special, unul dintre următoarele obiective:
(i) ameliorarea cunoștințelor și a transparenței producției și a pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice cu privire la prețuri, volume și durata contractelor încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional sau național;
(i) ameliorarea cunoștințelor și a transparenței producției și a pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice cu privire la costurile de producție, prețuri, care sunt însoțite, dacă este cazul, de indicatori de prețuri, volume și durata contractelor încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național sau internațional;
(ia) facilitarea cunoașterii anticipate a potențialului de producție, precum și înregistrarea prețurilor pieței;
(ii) contribuția la o mai bună coordonare în privința introducerii produselor pe piață, în special prin cercetare și studii de piață;
(ii) contribuția la o mai bună coordonare în privința introducerii produselor pe piață, în special prin cercetare și studii de piață;
(iia) explorarea piețelor de export potențiale;
(iii) elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii;
(iii) fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolele 104a și 113a, elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii pentru vânzarea de produse agricole către cumpărători și/sau pentru furnizarea de produse prelucrate distribuitorilor și comercianților cu amănuntul, ținând seama de necesitatea de a obține condiții de concurență echitabile și de a evita denaturarea piețelor;
(iv) exploatarea în mai mare măsură a potențialului produselor;
(iv) exploatarea în mai mare măsură a potențialului produselor, inclusiv la nivelul piețelor de desfacere, și dezvoltarea de inițiative pentru consolidarea competitivității economice și a inovării;
(v) furnizarea de informații și realizarea cercetării necesare raționalizării, ameliorării și orientării producției spre produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor, inclusiv caracteristicile specifice ale produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, și de protecție a mediului;
(v) furnizarea de informații și realizarea cercetării necesare inovării, raționalizării, ameliorării și orientării producției și, dacă este cazul, a prelucrării și/sau a comercializării spre produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor, inclusiv caracteristicile specifice ale produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, și de protecție a mediului;
(vi) căutarea unor metode de restricționare a utilizării produselor destinate protejării sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și a altor resurse, și garantarea calității produselor, a protecției solului și a apelor;
(vi) restricționarea utilizării produselor destinate protejării sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor, îmbunătățirea gestionării altor resurse, garantarea calității produselor, a protecției solului și a apelor, consolidarea securității sanitare a produselor alimentare, îndeosebi prin intermediul trasabilității produselor, și îmbunătățirea sănătății și a bunăstării animalelor;
(vii) elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și comercializare;
(vii) elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și, dacă este cazul, de prelucrare și/sau comercializare;
(viia) definirea calităților minime și definirea standardelor minime de prezentare și ambalare;
(viii) exploatarea potențialului agriculturii ecologice și protejarea și promovarea acestui tip de agricultură, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(viii) adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru apărarea, protejarea și promovarea agriculturii ecologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(ix) promovarea și realizarea unei cercetări în materie de producție integrată, durabilă sau de alte metode de producție care asigură protejarea mediului;
(ix) promovarea și realizarea unei cercetări în materie de producție integrată, durabilă sau de alte metode de producție care asigură protejarea mediului;
(x) promovarea unui consum sănătos al produselor și difuzarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;
(x) promovarea, pe piața internă, a unui consum moderat și responsabil al produselor și/sau diseminarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;
(xa) promovarea consumului și/sau furnizarea de informații cu privire la produsele existente pe piața internă și pe cea externă;
(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare, în special în țările terțe.
(xia) punerea în aplicare a unor măsuri colective în vederea prevenirii și a gestionării riscurilor și pericolelor sanitare, fitosanitare și de mediu legate de producția și, după caz, de prelucrarea și/sau de comercializarea și/sau de distribuirea produselor agricole și alimentare;
(xib) aducerea unei contribuții la gestionarea produselor secundare și la reducerea și gestionarea deșeurilor.
(2)  Pentru organizațiile interprofesionale din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și din sectorul tutunului, scopul specific menționat la alineatul (1) litera (c) poate include și cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(2)  Pentru organizațiile interprofesionale din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și din sectorul tutunului, scopul specific menționat la alineatul (1) litera (c) poate include și cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(a) concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor producătorilor membri;
(a) concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a prelucrării la cerințele pieței și ameliorarea produsului;
(b) adaptarea comună a producției și a prelucrării la cerințele pieței și ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a ameliorării producției și a prelucrării.
(c) promovarea raționalizării și a ameliorării producției și a prelucrării.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 108 a (nou)
Articolul 108a

Recunoașterea organizațiilor interprofesionale

(1)  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale care depun cereri în acest sens, cu condiția ca acestea:
(a) să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 108;
(b) să își desfășoară activitățile în una sau mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(c) să reprezinte o cotă importantă din activitățile economice menționate la articolul 108 alineatul (1) litera (a);
(d) să nu desfășoare ele însele activități de producție, prelucrare și/sau comercializare, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 108 alineatul (2).
(2)  Statele membre pot decide că organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) sunt considerate recunoscute ca organizații interprofesionale în conformitate cu articolul 108.
(3)  Organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) al prezentului articol își pot desfășura în continuare activitatea în conformitate cu legislația națională până la 1 ianuarie 2015.
(4)  Atunci când recunosc o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1) și/sau alineatul (2), statele membre:
(a) decid cu privire la acordarea recunoașterii în termen de patru luni de la depunerea cererii însoțite de toate documentele justificative relevante; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(b) efectuează, la intervale stabilite de ele, controale pentru a se asigura că organizațiile interprofesionale recunoscute respectă condițiile legate de recunoașterea lor;
(c) aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar trebui retrasă recunoașterea;
(d) retrag recunoașterea dacă cerințele și condițiile de recunoaștere prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(e) informează Comisia anual, până la 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 109
Articolul 109

eliminat
Organizații de operatori

În sensul prezentului regulament, organizațiile de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă includ organizații de producători recunoscute, organizații interprofesionale sau organizații ale altor operatori ori asociații ale acestora.

Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 109 a (nou)
Articolul 109a

Rolul grupurilor

(1)  Pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței în ceea ce privește produsele cărora li s-a atribuit o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. XXXXXXX privind sistemele de calitate a produselor agricole, statele membre producătoare pot stabili standarde de comercializare care să reglementeze oferta, în special prin decizii de punere în aplicare adoptate de către grupurile menționate la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. XXXXXXX privind sistemele de calitate a produselor agricole.
(2)  Aceste standarde sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:
(a) acoperă numai reglementarea ofertei și au ca obiectiv alinierea ofertei de produse la cerere;
(b) nu au un caracter obligatoriu pe o perioadă de comercializare mai mare de cinci ani, care poate fi prelungită;
(c) nu se pot referi la tranzacții care au loc după prima comercializare a produsului în cauză;
(d) nu permit fixarea prețurilor, inclusiv situația în care prețurile sunt stabilite orientativ sau cu titlu de recomandare;
(e) nu duc la indisponibilitatea unei proporții excesive din oferta de produs în cauză, ofertă care altminteri ar fi disponibilă;
(f) nu are ca efect împiedicarea unui operator să demareze producția produsului respectiv.
(3)  Standardele menționate la alineatul (1) se aduc în atenția operatorilor prin publicarea lor în întregime într-o publicație oficială a statului membru în cauză.
(4)  Deciziile și măsurile luate de statele membre în anul n în conformitate cu prezentul articol sunt notificate Comisiei înainte de data de 1 martie a anului n+1.
(5)  Comisia Europeană îi poate cere unui stat membru să-și retragă decizia în cazul în care constată că aceasta împiedică concurența pe o parte substanțială din piața internă, compromite libera circulație a mărfurilor sau contravine obiectivelor articolului 39 din tratat.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 110
Articolul 110

Articolul 110

Extinderea aplicării normelor

Extinderea aplicării normelor

(1)  În cazul în care o organizație de producători recunoscută, o asociație recunoscută a organizațiilor de producători sau o organizație interprofesională recunoscută care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă economică sau în anumite zone economice ale unui stat membru este considerată reprezentativă pentru producția ori comercializarea sau prelucrarea unui anumit produs, statul membru în cauză poate conferi caracter obligatoriu, la cererea organizației respective, pentru o perioadă de timp limitată, unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul respectivei organizații pentru alți operatori care își desfășoară activitatea în zona economică sau în zonele economice în cauză, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau despre grupuri care nu fac parte din organizație sau asociație.
(1)  În cazul în care o organizație de producători recunoscută, o asociație recunoscută a organizațiilor de producători sau o organizație interprofesională recunoscută care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă economică sau în anumite zone economice ale unui stat membru este considerată reprezentativă pentru producția ori comercializarea sau prelucrarea unui anumit produs, statul membru în cauză poate conferi caracter obligatoriu, la cererea organizației respective, pentru o perioadă de timp limitată, unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul respectivei organizații pentru alți operatori care își desfășoară activitatea în zona economică sau în zonele economice în cauză, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau despre grupuri care nu fac parte din organizație sau asociație.
(2)  O „zonă economică” înseamnă o zonă geografică formată din regiuni de producție adiacente sau învecinate în care există condiții omogene de producție și de comercializare.
(2)  O „zonă economică” înseamnă o zonă geografică formată din regiuni de producție adiacente sau învecinate în care există condiții omogene de producție și de comercializare.
(3)  O organizație sau o asociație este considerată reprezentativă în cazul în care, în zona sau în zonele economice vizate ale unui stat membru:
(3)  O organizație sau o asociație este considerată reprezentativă în cazul în care, în zona sau în zonele economice vizate ale unui stat membru:
(a) reprezintă, ca proporție din volumul de producție sau din comercializarea ori prelucrarea produsului sau ale produselor în cauză:
(a) reprezintă, ca proporție din volumul de producție sau din comercializarea ori prelucrarea produsului sau ale produselor în cauză:
(i) pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 60 % sau
(i) pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 60 % sau
(ii) în alte situații, cel puțin două treimi și
(ii) în alte situații, cel puțin două treimi și
(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de producători, peste 50 % dintre producătorii în cauză.
(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de producători, peste 50 % dintre producătorii în cauză; și
(ba) în cazul organizațiilor interprofesionale, reprezintă o parte importantă din activitățile economice menționate la articolul 108 alineatul (1) litera (a) în temeiul condițiilor stabilite de statul membru.
Dacă cererea de extindere a aplicării normelor sale la alți operatori vizează mai multe zone economice, organizația sau asociația trebuie să demonstreze nivelul minim de reprezentativitate definit la primul paragraf pentru fiecare dintre ramurile profesionale pe care le grupează în fiecare dintre zonele economice vizate.

Dacă cererea de extindere a aplicării normelor sale la alți operatori vizează mai multe zone economice, organizația sau asociația trebuie să demonstreze nivelul minim de reprezentativitate definit la primul paragraf pentru fiecare dintre ramurile profesionale pe care le grupează în fiecare dintre zonele economice vizate.

(4)  Normele pentru a căror aplicare se poate solicita extinderea la alți operatori, astfel cum se prevede la alineatul (1), urmăresc unul dintre următoarele scopuri:
(4)  Normele pentru a căror aplicare se poate solicita extinderea la alți operatori, astfel cum se prevede la alineatul (1), se referă la una dintre activitățile care îndeplinesc obiectivele prevăzute la articolul 106 litera (c) sau la articolul 108 alineatul (1) litera (c).
(a) raportări referitoare la producție și la piață;
(b) norme de producție mai stricte decât cele prevăzute de reglementările Uniunii sau de cele naționale;
(c) întocmirea de contracte-tip compatibile cu reglementările Uniunii;
(d) norme de comercializare;
(e) norme de protecție a mediului;
(f) măsuri de promovare și exploatare a potențialului produselor;
(g) măsuri de protecție a agriculturii ecologice, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(h) cercetare pentru valorificarea produselor, în special prin noi întrebuințări care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică;
(i) studii pentru îmbunătățirea calității produselor;
(j) cercetarea, în special în ceea ce privește metodele de cultivare care permit o utilizare redusă a produselor destinate protejării sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor și care garantează conservarea solului și a mediului;
(k) definirea calităților minime și definirea standardelor minime de ambalare și prezentare;
(l) utilizarea semințelor certificate și monitorizarea calității produselor.
Normele respective nu produc niciun fel de prejudicii celorlalți operatori din statul membru în cauză sau Uniunii și nu au niciunul dintre efectele menționate la articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt incompatibile în alt mod cu reglementările în vigoare la nivelul Uniunii sau la nivel național.

Normele respective nu produc niciun fel de prejudicii celorlalți operatori din statul membru în cauză sau Uniunii și nu au niciunul dintre efectele menționate la articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt incompatibile în alt mod cu reglementările în vigoare la nivelul Uniunii sau la nivel național.

(4a)  Atunci când o organizație interprofesională este recunoscută pentru unul sau mai multe produse, statele membre nu extind aplicabilitatea deciziilor și a practicilor organizațiilor de producători care intră în sfera de aplicare a organizației interprofesionale în cauză.
(4b)  Extinderea aplicării normelor menționate la alineatul (1) este adusă in extenso la cunoștința operatorilor prin publicarea într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
(4c)  În fiecare an, statele membre informează Comisia, cel târziu până la 31 martie, cu privire la deciziile adoptate în conformitate cu prezentul articol.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 111
Articolul 111

Articolul 111

Contribuțiile financiare ale producătorilor nemembri

Contribuțiile financiare ale producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații de producători recunoscute, ale unei asociații recunoscute a organizațiilor de producători sau ale unei organizații interprofesionale recunoscute este extinsă în temeiul articolului 110, iar activitățile reglementate prin normele menționate țin de interesul economic general al persoanelor ale căror activități sunt legate de produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea poate decide că persoane fizice sau grupuri care nu sunt membri ai organizației, dar care beneficiază de activitățile respective trebuie să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile suportate direct ca rezultat al desfășurării activităților în cauză.

Dacă aplicarea normelor unei organizații de producători recunoscute, ale unei asociații recunoscute a organizațiilor de producători sau ale unei organizații interprofesionale recunoscute este extinsă în temeiul articolului 110, iar activitățile reglementate prin normele menționate țin de interesul economic general al operatorilor economici ale căror activități sunt legate de produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea poate decide, după consultarea tuturor părților interesate relevante, ca operatorii economici sau grupurile individuale care nu sunt membri ai organizației, dar care beneficiază de activitățile respective să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile desfășurării activităților în cauză.

Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 112
Articolul 112

Articolul 112

Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei la cerințele pieței

Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei la cerințele pieței

Ținând seama de necesitatea de a încuraja inițiativele organizațiilor menționate la articolele 106-108 în scopul de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativelor privind retragerea de pe piață, Comisia, în conformitate cu articolul 160, este împuternicită să adopte acte delegate cu privire la sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al cărnii de pasăre, referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja inițiativele organizațiilor menționate la articolele 106-108 în scopul de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativelor privind retragerea de pe piață, Comisia, în conformitate cu articolul 160, este împuternicită să adopte acte delegate cu privire la sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) referitoare la:

(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune organizări a producției, prelucrării și comercializării;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune organizări a producției, prelucrării și comercializării;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării tendințelor prețurilor pieței;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării tendințelor prețurilor pieței;
(d) măsuri care să permită stabilirea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
(d) măsuri care să permită stabilirea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 113
Articolul 113

Articolul 113

Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a vinurilor

Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a vinurilor

(1)  În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune a produselor vitivinicole, inclusiv a strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108.
(1)  În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune a produselor vitivinicole, inclusiv a strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale cu obiectivul urmărit și nu trebuie:

Aceste norme trebuie să fie proporționale cu obiectivul urmărit și nu trebuie:

(a) să se refere la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(a) să se refere la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv cu titlu orientativ sau de recomandare;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării certificatelor naționale și ale Uniunii necesare circulației și comercializării vinurilor, dacă această comercializare este conformă cu normele menționate anterior.
(d) să permită refuzul eliberării certificatelor naționale și ale Uniunii necesare circulației și comercializării vinurilor, dacă această comercializare este conformă cu normele menționate anterior.
(1a)  Normele menționate la alineatul (1) sunt aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea lor în întregime într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
(1b)  În fiecare an, statele membre informează Comisia, cel târziu până la 31 martie, cu privire la deciziile adoptate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul III – secțiunea 3 a (nouă)
SECȚIUNEA 3a

SISTEME DE CONTRACTUALIZARE

Articolul 113a

Relații contractuale

(1)  Fără a aduce atingere articolelor 104a și 105a cu privire la sectorul laptelui și produselor lactate și nici articolului 101 cu privire la sectorul zahărului, dacă un stat membru decide ca, pe teritoriul său, orice livrare de produse agricole din cadrul unui sector menționat la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, de la un producător la un prelucrător sau la un distribuitor, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau că primii cumpărători trebuie să facă în scris o ofertă de contract pentru livrarea produselor agricole de către producători, un astfel de contract sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (2).
Atunci când un stat membru decide că livrările de produse în cauză, de la un producător la un cumpărător, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul membru decide, de asemenea, care dintre etapele livrării sunt acoperite de un astfel de contract în cazul în care livrarea produselor vizate se efectuează prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari.

În cazul descris la al doilea paragraf, statele membre garantează respectarea contractelor în sectoarele în cauză și stabilesc un mecanism de mediere pentru cazurile în care nu se poate încheia un astfel de contract de comun acord, asigurând, astfel, relații contractuale echitabile.

(2)  Contractul și/sau oferta de contract:
(a) se încheie înainte de livrare;
(b) este întocmit în scris și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
– este fix și este indicat în contract și/sau
– se calculează prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață care reflectă schimbările condițiilor de piață, cantitatea de produse livrate și calitatea sau componența produselor agricole livrate;
(ii) volumul și calitatea produselor vizate care pot și/sau trebuie să fie livrate, precum și calendarul acestor livrări;
(iii) durata de validitate a contractului, care poate fi încheiat pe o durată determinată sau nedeterminată cu clauze de reziliere;
(iv) detalii privind perioadele și procedurile de plată;
(v) modalitățile de colectare sau de livrare a produselor agricole; și
(vi) normele aplicabile în caz de forță majoră.
(3)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), nu este necesar să se încheie un contract și/sau o ofertă de contract în cazul în care produsele în cauză sunt livrate de un producător unui cumpărător care este o cooperativă al cărei membru este producătorul, în cazul în care statutul cooperativei sau normele și deciziile stabilite în cadrul sau în temeiul statutului respectiv prevăd dispoziții având efecte similare dispozițiilor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(4)  Toate elementele contractelor de livrare a produselor agricole încheiate de producători, colectori, prelucrători sau distribuitori, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c), sunt negociate în mod liber între părți.
Prin derogare de la primul paragraf,

(i) în cazul în care statul membru decide că încheierea de contracte scrise pentru livrarea de produse agricole este obligatorie în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, acesta poate stabili o durată minimă care să se aplice doar în cazul contractelor scrise încheiate între producători și primii cumpărători ai produselor agricole. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne; și/sau
(ii) în cazul în care statul membru decide că primii cumpărători ai produselor agricole trebuie să facă producătorului o ofertă scrisă de contract în conformitate cu alineatul (1), acesta poate prevedea ca oferta să includă o durată minimă a contractului, astfel cum este stabilită de legislația națională în acest sens. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
Al doilea paragraf se aplică fără a aduce atingere dreptului producătorului de a refuza o durată minimă cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c).

(5)  Statele membre care recurg la opțiunile vizate de prezentul articol notifică Comisia cu privire la modalitatea de aplicare a acestora.
(6)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc măsurile necesare aplicării uniforme a prezentului articol alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3), precum și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 113 b (nou)
Articolul 113b

Negocieri contractuale

(1)  O organizație de producători care își desfășoară activitatea în unul dintre sectoarele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, recunoscută în conformitate cu articolul 106, poate negocia în numele producătorilor membri ai acesteia, pentru toată sau o parte din producția lor comună, contracte de livrare a produselor agricole de la un producător către un prelucrător, intermediar sau distribuitor.
(2)  Negocierile pot fi purtate de organizația de producători:
(a) fie că este sau nu vorba de un transfer de proprietate a produselor vizate de la producători către organizația de producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor producătorilor membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei;
(c) cu condiția ca fermierii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, statele membre pot oferi o derogare de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător în care producătorii dețin două unități de producție separate amplasate în zone geografice diferite;
(d) cu condiția ca produsele în cauză să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea de membru al unei cooperative a fermierului, în conformitate cu condițiile stabilite în statutul cooperativei sau cu normele și deciziile stabilite în acesta sau care decurg din acesta; precum și
(e) cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea cu privire la volumul de produse agricole care face obiectul acestor negocieri.
(3)  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ și asociațiile unor astfel de organizații de producători.
(4)  În cazul negocierilor referitoare la mai mult de un stat membru, decizia cu privire la negocieri este luată de către Comisie, printr-un act de punere în aplicare adoptat fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3). În alte cazuri, această decizie este adoptată de autoritatea națională din domeniul concurenței a statului membru care face obiectul negocierilor.
Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică înainte de data notificării lor către întreprinderile în cauză.

Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 114
Articolul 114

Articolul 114

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și ale organizațiilor interprofesionale sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea acțiunilor acestor organizații, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la organizațiile de producători, la asociațiile organizațiilor de producători, la organizațiile interprofesionale și la organizațiile de operatori cu privire la următoarele aspecte:

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea acțiunilor acestor organizații, fără a impune sarcini inutile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la organizațiile de producători, la asociațiile organizațiilor de producători, la organizațiile interprofesionale și la organizațiile de operatori cu privire la următoarele aspecte:

(-a) normele specifice aplicabile în unul sau mai multe dintre sectoarele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament;
(a) obiectivele specifice care pot, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații, inclusiv derogările de la cele prevăzute la articolele 106-109,
(a) obiectivele specifice care pot, sunt sau nu sunt urmărite de aceste organizații și asociații și, după caz, care se adaugă la cele prevăzute la articolele 106-109;
(aa) recomandările orizontale privind acordurile interprofesionale încheiate de organizații în temeiul articolului 108;
(b) actul constitutiv, recunoașterea, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, cerința menționată la articolul 106 litera (d) pentru recunoașterea unei organizații de producători ca aceasta să nu dețină o poziție dominantă pe o anumită piață, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni;
(b) statutele organizațiilor altele decât organizațiile de producători, condițiile specifice aplicabile statutelor organizațiilor de producători din anumite sectoare, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații și efectele care decurg din fuziuni;
(ba) condițiile privind recunoașterea, retragerea, suspendarea recunoașterii, efectele care decurg din recunoaștere, din retragere și din suspendarea recunoașterii, precum și solicitările adresate unor astfel de organizații și asociații în vederea luării unor măsuri de remediere în cazul nerespectării criteriilor de recunoaștere;
(c) organizațiile și asociațiile transnaționale, inclusiv normele menționate la literele (a) și (b) din prezentul articol;
(c) organizațiile și asociațiile transnaționale, inclusiv normele menționate la literele (a), (b) și (ba) din prezentul articol;
(ca) normele referitoare la stabilirea asistenței administrative și la condițiile de acordare a acesteia de către autoritățile competente relevante în cazul cooperării transnaționale;
(d) externalizarea activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice;
(d) condițiile de externalizare a activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice;
(e) volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor sau asociațiilor;
(e) volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor sau asociațiilor;
(f) extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor prevăzute la articolul 110 la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri menționați la articolul 111, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi extinsă în temeiul articolului 110 alineatul (4) primul paragraf litera (b), cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele se aplică înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă.
(f) extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor prevăzute la articolul 110 la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri menționați la articolul 111, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele se aplică înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita, pentru o anumită perioadă, ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă;
(fa) condițiile specifice punerii în aplicare a sistemelor contractuale în sectoarele menționate la articolul 113a alineatul (1), în special pragurile care stabilesc volumele de producție care ar putea face obiectul negocierilor colective;
(fb) condițiile în care producătorii recunoscuți pot încheia acorduri colective orizontale și verticale cu concurenții și cu partenerii din lanțul alimentar privind includerea în prețuri a costurilor investițiilor în producția durabilă.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 115
Articolul 115

Articolul 115

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare cu privire la prezentul capitol, în special cu privire la procedurile și condițiile tehnice în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor menționate la articolele 110 și 112. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare cu privire la prezentul capitol, în special măsurile cu privire la:

(a) punerea în aplicare a condițiilor de recunoaștere a organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale prevăzute la articolele 106b și 108a;
(b) notificările statelor membre către Comisie în conformitate cu articolul 105a alineatul (8), articolul 105b alineatul (7), articolul 106b alineatul (4) litera (d) și articolul 108a alineatul (4) litera (e);
(c) procedurile legate de sprijinul administrativ în cazul cooperării transnaționale;
(d) procedurile și condițiile tehnice în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor menționate la articolele 110 și 112, în special punerea în aplicare a conceptului „zonă economică” menționat la articolul 110 alineatul (2).
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 116
Articolul 116

Articolul 116

Alte competențe de executare

Alte competențe de executare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, decizii individuale cu privire la:

(1)  Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, decizii individuale cu privire la:
(a) recunoașterea organizațiilor care desfășoară activități în mai mult de un stat membru, în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 114 litera (c);
(a) recunoașterea, refuzul sau anularea recunoașterii organizațiilor care desfășoară activități în mai mult de un stat membru, în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 114 litera (c);
(b) refuzul sau anularea recunoașterii organizațiilor interprofesionale, anularea extinderii aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii, aprobarea sau deciziile de modificare a zonelor economice notificate de statele membre în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 114 litera (f).
(b) extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii ale organizațiilor menționate la litera (a) și abrogarea acestora.
(1a)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care conțin decizia sa cu privire la aprobarea sau modificarea zonelor economice notificate de statele membre în temeiul normelor adoptate în conformitate cu articolul 114 litera (f).
Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 264
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul III – secțiunea 4 a (nouă)
SECȚIUNEA 4a

TRANSPARENȚA ȘI INFORMAȚIILE CU PRIVIRE LA PIAȚĂ

Articolul 116 a

Instrumentul european de monitorizare a prețurilor la produsele alimentare

(1)  Pentru a furniza operatorilor economici și tuturor autorităților publice informații clare cu privire la stabilirea prețurilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse alimentare și pentru a facilita constatarea și înregistrarea de progrese pe piață, Comisia trimite cu regularitate Parlamentului European și Consiliului rapoarte cu privire la activitățile și rezultatele studiilor efectuate de instrumentul european de monitorizare a prețurilor la produsele alimentare și asigură publicarea acestor rezultate.
(2)  În scopul aplicării alineatului (1) și în colaborare cu institutele naționale de statistică și cu organismele naționale de monitorizare a prețurilor, instrumentul colectează, fără a crea sarcini suplimentare pentru fermieri, datele statistice și informațiile necesare pentru efectuarea de analize și studii cu privire la:
(a) producție și aprovizionare;
(b) mecanismele de stabilire a prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse alimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre;
(c) tendințele de evoluție a prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu produse alimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre și din cadrul tuturor sectoarelor agricole și agroalimentare, îndeosebi cele ale fructelor și legumelor, laptelui și produselor lactate și cărnii;
(d) previziunile referitoare la piață pe termen scurt și mediu.
În sensul prezentului alineat, instrumentul european de monitorizare a prețurilor la produsele alimentare realizează studii îndeosebi cu privire la exporturi și importuri, la prețurile de la poarta fermei, la prețurile achitate de consumatori, la marjele de profit și la costurile de producție, de prelucrare și de distribuire la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu alimente din cadrul Uniunii și al statelor membre.

(3)  Informațiile care devin publice prin intermediul activităților desfășurate de instrumentul european de monitorizare a prețurilor sunt tratate în mod confidențial. Comisia se asigură că acestea nu permit identificarea operatorilor economici individuali.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Următoarele produse sunt supuse unei obligații de certificare: cerealele, orezul, zahărul, inul, cânepa, semințele, plantele vii, uleiul de măsline, fructele și legumele, fructele și legumele prelucrate, bananele, carnea de vită, carnea de porc, carnea de oaie și de capră, carnea de pasăre, ouăle, laptele și produsele lactate, vinul, alcoolul etilic de origine agricolă.

Amendamentul 350
Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Produsele importate de Uniune respectă aceleași cerințe în materie de producție și comercializare - în special în ceea ce privește securitatea alimentară și standardele de mediu, sociale și de bunăstare animală - ca cele produse în cadrul Uniunii, iar licențele relevante de import le sunt acordate doar dacă îndeplinesc aceste condiții.
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Ținând seama de evoluția comerțului și a pieței, de nevoile piețelor respective și de monitorizarea importurilor și a exporturilor produselor în cauză, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 160, acte delegate pentru a stabili:
(1)  Ținând seama de necesitatea de a monitoriza importurile de produse, de a asigura o bună gestionare a piețelor și de a reduce sarcinile administrative, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 160, acte delegate pentru a stabili:
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – litera a
(a) lista produselor agricole care fac obiectul prezentării unei licențe de import sau de export;
(a) modificarea și completarea listei produselor agricole care fac obiectul prezentării unei licențe de import sau de export;
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Ținând seama de necesitatea de a defini principalele elemente ale sistemului de licențe, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru:
(2)  Ținând seama de necesitatea de a clarifica normele privind sistemul de licențe, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru:
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 119 – partea introductivă
Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă măsurile necesare cu privire la prezenta secțiune, inclusiv norme privind:

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă măsurile necesare cu privire la prezentul capitol, inclusiv norme privind:

Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 a (nou)
Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 120 a (nou)
Articolul 120a

Taxe la import

În cazul în care nu există dispoziții contrare în prezentul regulament, nivelul taxelor la import din Tariful vamal comun se aplică produselor menționate la articolul 1.

Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 121 – titlu
Aplicarea acordurilor internaționale

Aplicarea acordurilor internaționale și a acordurilor de alt tip

Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 121
Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă măsuri pentru a aplica acordurile internaționale încheiate în temeiul articolului 218 din tratat sau al oricărui alt act adoptat în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din tratat ori cu Tariful Vamal Comun în ceea ce privește calcularea taxelor la import pentru produsele agricole. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă măsuri pentru a aplica acordurile internaționale încheiate în temeiul articolului 218 din tratat ori cu Tariful Vamal Comun în ceea ce privește metoda de calculare a taxelor la import pentru produsele agricole. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);

Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 121 a (nou)
Articolul 121a

Calcularea taxelor la import pentru cereale

(1)  Fără a aduce atingere articolului 121, taxa de import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de înaltă calitate), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90, altul decât cel hibrid destinat însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorată cu 55% și diminuată cu prețul de import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxei convenționale stabilite în baza Nomenclaturii combinate.
(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin calculele sale referitoare la taxa de import menționată la alineatul (1). Comisia face aceste calcule pe baza prețurilor reprezentative de import CIF stabilite periodic pentru produsele menționate la alineatul (1).
(3)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 160, stabilind cerințele minime pentru grâul comun de înaltă calitate.
(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește:
(i) cursurile de preț care se iau în considerare,
(ii) posibilitatea, în cazul în care acest lucru se dovedește corespunzător în cazuri determinate, de a acorda operatorilor economici posibilitatea de a cunoaște înainte de sosirea transporturilor respective taxa aplicabilă;
(5)  Actele de punere în aplicare menționate în alineatele (2) și (4) sunt adoptate fără aplicarea procedurii de la articolul 162 alineatul (2) sau (3).
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 121 b (nou)
Articolul 121b

Calcularea taxelor la import pentru orez decorticat

(1)  Fără a aduce atingere articolului 121, taxa la import pentru orezul decorticat care se încadrează la codul NC 1006 20 este stabilită de Comisie, prin intermediul actelor de punere în aplicare, în termen de zece zile de la sfârșitul perioadei de referință în cauză, conform anexei VIIB punctul 1.
Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește noua rată aplicabilă, în cazul în care acest lucru este necesar în urma calculelor efectuate în conformitate cu anexa. Aceste acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate în articolul 162 alineatele (2) sau (3). Până la stabilirea unei noi rate aplicabile, se aplică taxa stabilită în prealabil.

(2)  Pentru calculul importurilor menționate la anexa VII punctul 1, se ține seama de cantitățile pentru care licențele de import pentru orezul decorticat care se încadrează la codul NC 1006 20 au fost eliberate pe durata perioadei de referință respective, cu excepția licențelor de import de orez basmati menționate la articolul 138.
(3)  Cantitatea anuală de referință este de 449 678 de tone. Cantitatea de referință parțială pentru fiecare an de comercializare corespunde unei jumătăți din cantitatea anuală de referință.
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 121 c (nou)
Articolul 121c

Calcularea taxelor la import pentru orezul basmati decorticat

Fără a aduce atingere articolului 121, soiurile de orez basmati decorticat care se încadrează la codurile NC 1006 20 17 și 1006 20 98 menționate la anexa VIIc beneficiază de o taxă zero la import. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește condițiile pentru aplicarea taxei zero respective. Aceste acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 162 alineatele (2) sau (3).

Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 121 d (nou)
Articolul 121d

Calcularea taxelor la import pentru orezul albit

(1)  Sub rezerva dispozițiilor articolului 121, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili dreptul la import pentru orezul semialbit sau albit cu codul NC 1006 30, într-un termen de zece zile după sfârșitul perioadei de referință în cauză, conform anexei VIIb punctul 2. Aceste acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 162 alineatele (2) sau (3).
Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește noile rate aplicabile, în cazul în care acest lucru este necesar în urma calculelor efectuate în conformitate cu anexa. Dreptul precedent stabilit se aplică până în momentul în care se stabilește acest nou drept. Aceste acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 162 alineatele (2) sau (3).

(2)  Pentru calculul importurilor menționate la anexa VIIb punctul 2, se ține seama de cantitățile pentru care licențele de import pentru orezul semialbit sau albit cu codul NC 1006 30 au fost eliberate pe durata perioadei de referință respective.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 121 e (nou)
Articolul 121e

Calcularea taxelor la import pentru brizura de orez

Fără a aduce atingere articolului 121, taxa la import pentru brizura de orez care se încadrează la codul NC 1006 40 00 este de 65 EUR/tonă.

Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În cazul în care prețul de intrare declarat al lotului respectiv este mai mare decât valoarea forfetară de import, majorată printr-o marjă adoptată de Comisie și care nu poate depăși valoarea forfetară cu mai mult de 10 %, este necesară depunerea unei garanții egale cu taxele de import, stabilite pe baza valorii forfetare la import. Comisia calculează această valoare în fiecare zi lucrătoare și în funcție de fiecare origine, produs și perioadă; valoarea este egală cu media ponderată a prețurilor reprezentative ale produselor vizate de pe piețele de import reprezentative ale statelor membre sau, după caz, de pe alte piețe, minus suma totală de 5 EUR/100 kg și taxele vamale ad valorem.
Partea interesată furnizează informații privind condițiile de comercializare și de transport al produsului, transmițând copii ale documentelor prin care demonstrează livrarea de la un operator la altul și costurile suportate de la importarea, până la vânzarea produsului. În toate cazurile, documentele justificative specifică atât soiul sau tipul comercial al produsului, în conformitate cu dispozițiile referitoare la prezentare și etichetare menționate în normele comunitare aplicabile în materie de comercializare, cât și categoria comercială a produselor și greutatea lor.

Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Valoarea în vamă a bunurilor perisabile importate, în cazul cărora aplicarea nivelului taxei din Tariful Vamal Comun depinde de prețul de intrare al lotului importat respectiv, poate fi stabilită în mod direct în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) litera (c) din Codul Vamal și este egală cu valoarea forfetară de import.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Prețul de intrare al unui lot poate fi, de asemenea, după caz, stabilit cu ajutorul unei valori forfetare de import calculate în funcție de origine și de produs, pe baza mediei ponderate a produselor vizate de pe piețele de import reprezentative ale statelor membre sau, după caz, de pe alte piețe.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 2
(2)  În scopul aplicării articolului 248 din DACV, verificările care trebuie efectuate de autoritățile vamale pentru a stabili dacă este necesar să se constituie o garanție trebuie să includă o verificare a valorii în vamă în comparație cu valoarea unitară pentru produsele în cauză, astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (2) litera (c) din Codul Vamal.
eliminat
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența sistemului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a prevedea că verificările efectuate de autoritățile vamale, menționate la alineatul (2) din prezentul articol, includ, în plus sau ca alternativă pentru verificarea valorii în vamă în comparație cu valoarea unitară, o verificare a valorii în vamă în raport cu o altă valoare.
eliminat
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind calcularea celeilalte valori menționate la primul paragraf de la prezentul alineat. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 123 – alineatul 1
(1)  Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, produsele din sectorul cerealelor, al orezului, al zahărului, al fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate, al cărnii de vită și mânzat, al laptelui și produselor lactate, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor, al cărnii de pasăre și al bananelor, precum și din cel al sucului de struguri și mustului de struguri cărora trebuie să li se aplice o taxă la import suplimentară atunci când sunt importate la nivelul taxei prevăzut în Tariful Vamal Comun, pentru a evita sau a neutraliza efectele negative pe piața Uniunii pe care le pot avea aceste importuri, dacă:
(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili produsele din sectorul cerealelor, al orezului, al zahărului, al fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate, al cărnii de vită și mânzat, al laptelui și produselor lactate, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor, al cărnii de pasăre și al bananelor, precum și din cel al sucului de struguri și mustului de struguri cărora trebuie să li se aplice o taxă la import suplimentară atunci când sunt importate la nivelul taxei prevăzut în Tariful Vamal Comun, pentru a evita sau a neutraliza efectele negative pe piața Uniunii pe care le pot avea aceste importuri, dacă:
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 123 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a se asigura că produsele importate respectă standardele minime de mediu și în materie de calitate ale Uniunii.
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 124 – paragraful 1 a (nou)
Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 1
(1)  Contingentele tarifare pentru importul de produse agricole destinate punerii în liberă circulație în Uniune (sau o parte din aceasta) ori contingentele tarifare pentru importurile de produse agricole din Uniune în țări terțe, care trebuie să fie parțial sau integral gestionate de Uniune și rezultă din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat sau cu orice alt act adoptat în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din tratat sunt deschise și/sau administrate de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 126-128.
(1)  Contingentele tarifare pentru importul de produse agricole destinate punerii în liberă circulație în Uniune ori contingentele tarifare pentru importurile de produse agricole din Uniune în țări terțe, care trebuie să fie parțial sau integral gestionate de Uniune și rezultă din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat sau cu orice alt act adoptat în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din tratat sunt deschise și/sau administrate de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 126-128.
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 3 – litera a
(a) ia în considerare în mod corespunzător, pentru contingentele tarifare de import, nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii și necesitatea de a menține echilibrul acesteia sau
(a) ia în considerare în mod corespunzător, pentru contingentele tarifare de import, nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii, necesitatea de a menține echilibrul acesteia și de a dezvolta noi piețe în aval pentru producerea de produse industriale, prin asigurarea siguranței și continuității aprovizionării la prețuri competitive la nivel mondial sau
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 125 a (nou)
Articolul 125a

Dispoziții specifice

În cazul contingentelor tarifare pentru importul a 2 000 000 de tone de porumb și 300 000 de tone de sorgun în Spania și al contingentelor tarifare pentru importul a 500 000 de tone de porumb în Portugalia, se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili dispozițiile necesare pentru a efectua importurile în cadrul contingentelor tarifare și, dacă este cazul, pentru depozitarea publică a cantităților importate de agențiile de plăți ale statelor membre în cauză și comercializarea lor pe piețele statelor membre respective.

Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 1 – litera a
(a) să stabilească condițiile și criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator pentru a putea depune o cerere în cadrul contingentului tarifar de import; dispozițiile respective pot impune o experiență minimă în domeniul schimburilor comerciale cu țările terțe și teritoriile asimilate sau în activitatea de prelucrare, exprimată în cantitate minimă și perioadă minimă de timp într-un anumit sector al pieței; aceste dispoziții pot include norme specifice destinate să răspundă nevoilor și practicilor în vigoare dintr-un anumit sector și utilizărilor și nevoilor industriilor de prelucrare;
eliminat
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 – litera e
(e) utilizarea licențelor și, dacă este nevoie, norme specifice referitoare îndeosebi la condițiile în care vor fi depuse cererile de licențe de import și se va acorda o autorizație în limitele contingentului tarifar;
(e) utilizarea licențelor și, dacă este nevoie, norme specifice referitoare îndeosebi la procedurile de depunere a cererilor de licențe de import și procedurile de acordare a autorizațiilor în limitele contingentului tarifar;
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
(ea) să stabilească condițiile și criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator pentru a putea depune o cerere în cadrul contingentului tarifar de import; dispozițiile respective pot impune o experiență minimă în domeniul schimburilor comerciale cu țările terțe și teritoriile asimilate sau în activitatea de prelucrare, exprimată în cantitate minimă și perioadă minimă de timp într-un anumit sector al pieței; aceste dispoziții pot include norme specifice destinate să răspundă nevoilor și practicilor în vigoare dintr-un anumit sector și utilizărilor și nevoilor industriilor de prelucrare;
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)
Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 129 a (nou)
Articolul 129a

Importurile de hamei

(1)  Produsele din sectorul hameiului nu pot fi importate din țări terțe decât dacă prezintă caracteristici calitative cel puțin echivalente celor adoptate pentru aceleași produse recoltate în Uniune sau fabricate din aceste produse.
(2)  Produsele însoțite de o atestare eliberată de către autoritățile țării de origine și recunoscută ca fiind echivalentă certificatului menționat la articolul 59b, sunt considerate ca prezentând caracteristicile menționate la alineatul (1).
În cazul pulberii de hamei, al pulberii de hamei îmbogățite cu de lupulină, al extractului de hamei și al produselor amestecate cu hamei, atestarea nu poate fi recunoscută ca fiind echivalentă cu certificatul decât în cazul în care conținutul de acid alfa al acestor produselor nu este inferior conținutului prezent în hameiul din care au fost preparate.

(3)  Pentru a reduce la minimum sarcinile administrative, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili condițiile în care obligațiile legate de o atestare de echivalență și de etichetarea ambalajelor nu se aplică.
(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește normele referitoare la prezentul articol, inclusiv normele privind recunoașterea atestărilor de echivalență și controlul importurilor de hamei. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)
Articolul 130 a

Dreptul exclusiv al rafinăriilor cu activitate permanentă de a importa timp de trei luni zahăr brut destinat rafinării

(1)  Până la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020, rafinăriile cu activitate permanentă beneficiază de o capacitate exclusivă de import de zahăr alb stabilită la 2 500 000 de tone pe an de comercializare.
(2)  Unica uzină de prelucrare a sfeclei de zahăr care funcționa în Portugalia în 2005 este considerată rafinărie cu activitate permanentă.
(3)  Licențele de import pentru zahărul destinat rafinării se eliberează doar rafinăriilor cu activitate permanentă, cu condiția ca respectivele cantități să fie mai mici decât cantitățile menționate la alineatul (1). Licențele în cauză nu se pot transfera decât între rafinării cu activitate permanentă, iar perioada lor de valabilitate expiră la sfârșitul anului de comercializare pentru care au fost emise.
Prezentul alineat se aplică pentru primele trei luni ale fiecărui an de comercializare.

(4)  Având în vedere necesitatea de a asigura rafinarea zahărului importat pentru rafinare în conformitate cu prezenta subsecțiune, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolului 160 pentru a stabili următoarele:
(a) anumite definiții legate de funcționarea regimurilor de import menționate la alineatul (1);
(b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator pentru a putea depune o cerere de licență de import, inclusiv constituirea unei garanții;
(c) norme privind sancțiunile administrative care trebuie aplicate.
(5)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili normele care se impun cu privire la documentele justificative care trebuie furnizate în ceea ce privește cerințele și obligațiile aplicabile operatorilor în materie de import, îndeosebi rafinăriilor cu activitate permanentă. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 130 b (nou)
Articolul 130b

Suspendarea taxelor la import în sectorul zahărului

În conformitate cu mecanismul descris la articolul 101da și până la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să suspende, total sau parțial, aplicarea taxelor la import pentru anumite cantități din produsele următoare, pentru a garanta aprovizionarea necesară a pieței europene a zahărului:

(a) zahărul care intră sub incidența codului NC 1701;
(b) izoglucoza care intră sub incidența codurilor NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 și 1702 90 30.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 133
Articolul 133

Articolul 133

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare

(1)  În măsura necesară pentru a permite realizarea exporturilor pe baza cursului sau a prețurilor pieței internaționale și în limitele care decurg din acordurile încheiate conform articolului 218 din tratat, diferența dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și prețurile practicate în Uniune poate fi acoperită printr-o restituire la export:
(1)  În măsura necesară pentru a permite realizarea exporturilor pe baza cursului sau a prețurilor pieței internaționale, în cazul în care condițiile de pe piața internă intră în sfera de aplicare a celor descrise la articolul 154 alineatul (1) și în limitele care decurg din acordurile încheiate conform articolului 218 din tratat și în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, diferența dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și prețurile practicate în Uniune poate fi acoperită printr-o restituire la export:
(a) pentru produsele din sectoarele următoare care urmează a fi exportate fără prelucrări ulterioare:
(a) pentru produsele din sectoarele următoare care urmează a fi exportate fără prelucrări ulterioare:
(i) cereale;
(i) cereale;
(ii) orez;
(ii) orez;
(iii) zahăr, în privința produsele enumerate în anexa I partea III literele (b)-(d) și (g);
(iii) zahăr, în privința produsele enumerate în anexa I partea III literele (b)-(d) și (g);
(iv) carne de vită și mânzat;
(iv) carne de vită și mânzat;
(v) lapte și produse lactate;
(v) lapte și produse lactate;
(vi) carne de porc;
(vi) carne de porc;
(vii) ouă;
(vii) ouă;
(viii) carne de pasăre;
(viii) carne de pasăre;
(b) pentru produsele enumerate la litera (a) punctele (i)-(iii), (v) și (vii) de la prezentul alineat, care urmează a fi exportate sub formă de mărfuri prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și sub forma produselor care conțin zahăr enumerate în anexa I partea X litera (b).
(b) pentru produsele enumerate la litera (a) punctele (i)-(iii), (v), (vi) și (vii) de la prezentul alineat, care urmează a fi exportate sub formă de mărfuri prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, inclusiv pentru produsele exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse la anexa I la tratat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 și sub forma produselor care conțin zahăr enumerate în anexa I partea X litera (b).
(2)  Restituirile la export pentru produsele exportate sub formă de mărfuri prelucrate nu sunt mai mari decât cele aplicabile acelorași produse exportate fără prelucrări ulterioare.
(2)  Restituirile la export pentru produsele exportate sub formă de mărfuri prelucrate nu sunt mai mari decât cele aplicabile acelorași produse exportate fără prelucrări ulterioare.
(2a)  Fără a aduce atingere aplicării articolului 154 alineatul (1) și nici articolului 159, pentru produsele menționate la alineatul (1) nu sunt disponibile restituiri.
(3)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru aplicarea prezentului articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru aplicarea prezentului articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 135
Articolul 135

Articolul 135

Stabilirea restituirilor la export

Stabilirea restituirilor la export

(1)  Aceleași restituiri la export se aplică acelorași produse în întreaga Uniune. Acestea pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impune din cauza situației pieței mondiale, a cerințelor specifice ale anumitor piețe sau a obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 218 din tratat.
(1)  Aceleași restituiri la export se aplică acelorași produse în întreaga Uniune. Acestea pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impune din cauza situației pieței mondiale, a cerințelor specifice ale anumitor piețe sau a obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 218 din tratat.
(2)  Măsurile cu privire la fixarea restituirilor sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.
(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește restituirile pentru o perioadă limitată. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Acestea pot fi stabilite prin proceduri de ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte și produse lactate.

(2a)  La stabilirea restituirilor aplicabile unui anumit produs, se ține seama de unul sau de mai multe dintre următoarele aspecte:
(a) situația existentă și tendințele viitoare cu privire la:
(i) prețul produsului respectiv și disponibilitatea sa pe piața Uniunii;
(ii) prețul produsului respectiv pe piața internațională.
(b) obiectivele organizării comune a piețelor, și anume de a asigura echilibrul și evoluția naturală a prețurilor și a schimburilor comerciale pe această piață;
(c) nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru prelungit între cerere și ofertă pe piața Uniunii;
(d) aspectele economice ale exporturilor propuse;
(e) limitele care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat;
(f) necesitatea de a stabili un echilibru între utilizarea de produse de bază din Uniune la fabricarea de produse prelucrate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe admise în temeiul regimului de prelucrare;
(g) cele mai favorabile costuri de comercializare și costuri de transport de pe piețele Uniunii la porturile Uniunii sau spre alte locuri de export din cadrul Uniunii, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;
(h) cererea de pe piața Uniunii;
(i) în privința sectorului cărnii de porc, al ouălor și al cărnii de pasăre, diferența dintre prețurile din Uniune și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producerii în Uniune a produselor din aceste sectoare.
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 141
Articolul 141

Articolul 141

Alte competențe de executare

Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, coeficienții de adaptare a restituirilor la export în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 139 alineatul (6).

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește coeficienții de adaptare a restituirilor la export în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 139 alineatul (6).

Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 143
Articolul 143

Articolul 143

Aplicarea articolelor 101-106 din tratat

Aplicarea articolelor 101-106 din tratat

Sub rezerva unor dispoziții contrare din prezentul regulament, articolele 101-106 din tratat și dispozițiile de punere în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolelor 144-145 din prezentul regulament, se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 din tratat care se referă la producția sau comerțul cu produse agricole.

Sub rezerva unor dispoziții contrare din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 42 din tratat, articolele 101-106 din tratat și dispozițiile de punere în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolelor 143a-145 din prezentul regulament, se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 din tratat care se referă la producția sau comerțul cu produse agricole.

Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru a asigura aplicarea uniformă a normelor de în materie de concurență ale Uniunii în sectorul agricol și agroalimentar, Comisia coordonează acțiunile întreprinse de diferitele autorități naționale din domeniul concurenței. În acest scop, Comisia publică îndeosebi orientări și ghiduri de bune practici pentru a oferi asistență diferitelor autorități naționale din domeniul concurenței, precum și întreprinderilor din sectorul agricol și agroalimentar.

Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 143 a (nou)
Articolul 143a

Piața relevantă

(1)  Definirea pieței relevante este un instrument care permite identificarea și definirea perimetrului în cadrul căruia se exercită concurența între întreprinderi și abordează două dimensiuni cumulative:
(a) piața relevantă a produselor: în sensul prezentului capitol, prin „piață a produselor” se înțelege piața care cuprinde toate produsele considerate de consumatori interschimbabile sau substituibile din punctul de vedere al caracteristicilor, al prețului și al utilizării căreia acestea îi sunt destinate;
(b) piața geografică relevantă: în sensul prezentului capitol, prin „piață geografică” se înțelege piața care cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta de produse în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, în special deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil între respectivele zone.
(2)  În sensul determinării pieței relevante, se aplică principiile următoare:
(a) piața relevantă a produselor este considerată, pentru produsele brute, în primul rând piața produselor dintr-o anumită specie de plante sau animale; dacă se folosește o subdiviziune mai mică, această alegere este justificată în mod corespunzător;
(b) piața geografică relevantă se consideră a fi în primul rând piața Uniunii; dacă se folosește o subdiviziune mai mică, această alegere este justificată în mod corespunzător.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 143 b (nou)
Articolul 143b

Poziția dominantă

(1)  În sensul prezentului capitol, prin „poziție dominantă” se înțelege situația de putere economică de care se bucură o întreprindere și care îi oferă acesteia capacitatea de a împiedica menținerea unei concurențe eficiente pe piața relevantă, putând astfel să aibă un comportament independent, într-o măsură apreciabilă, față de concurenții, clienții și, în cele din urmă, consumatorii săi.
(2)  Nu se consideră poziție dominantă dacă o întreprindere din sectorul agricol și al produselor agroalimentare sau mai multe întreprinderi din acest sector care au încheiat un acord orizontal dețin, pe o piață relevantă, cote de piață mai mici decât cotele de piață deținute de cea mai importantă întreprindere de pe aceeași piață relevantă în următoarea etapă a lanțului de aprovizionare.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 144
Articolul 144

Articolul 144

Excepții referitoare la obiectivele PAC, la fermieri și la asociații ale acestora

Excepții referitoare la obiectivele PAC, la fermieri și la organizațiile acestora sau la asociațiile organizațiilor acestora

(1)  Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 143 din prezentul regulament, necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
(1)  Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate menționate la articolul 143 din prezentul regulament, necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
În special, articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor fermierilor, ale asociațiilor fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel de asociații sau organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 106 din prezentul regulament, nici asociațiilor organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 107 din prezentul regulament, care vizează producția sau vânzarea produselor agricole ori utilizarea unor instalații comune pentru depozitarea, tratarea sau prelucrarea produselor agricole și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio obligație de a aplica prețuri identice, cu excepția cazului în care concurența este astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

În special, sunt considerate necesare în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat acordurile, deciziile și practicile concertate ale fermierilor sau ale organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 106 din prezentul regulament, sau ale asociațiilor organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 107 din prezentul regulament, care vizează producția sau vânzarea produselor agricole ori utilizarea unor instalații comune pentru depozitarea, tratarea sau prelucrarea produselor agricole.

Se consideră că acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la prezentul alineat respectă condițiile stabilite la articolul 101 alineatul (3) din tratat.

Prezentul alineat nu se aplică în cazul excluderii concurenței.

(1a)  Acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (1) nu prevăd obligația de a aplica prețuri identice, cu excepția contractelor menționate la articolele 104a, 105a, 113a și 113b.
(1b)  Acordurile, deciziile și practicile concertate ale fermierilor, ale organizațiilor de producători sau ale asociațiilor organizațiilor de producători menționate la articolul 143 intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1/2003.
(2)  După consultarea statelor membre și ținând cont de opinia întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi interesate, precum și a oricărei alte persoane fizice sau juridice considerate necesare, Comisia, sub rezerva controlului Curții de Justiție, are competența exclusivă de a hotărî prin adoptarea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, a unei decizii care se publică, pentru care acorduri, decizii și practici sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1).
Comisia hotărăște fie din proprie inițiativă, fie la cererea unei autorități competente a unui stat membru ori la cererea unei întreprinderi sau asociații de întreprinderi interesate.

(3)  Publicarea deciziei menționate la alineatul (2) primul paragraf menționează numele părților interesate și reia esențialul deciziei. Aceasta ia în considerare interesul legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor lor de afaceri.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 145
Articolul 145

Articolul 145

Acordurile și practicile concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute

Acordurile și practicile concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute

(1)  Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 din prezentul regulament care au ca obiect desfășurarea activităților menționate la articolul 108 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, și, în ceea ce privește sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și sectorul tutunului, la articolul 108 alineatul (2) din prezentul regulament.
(1)  Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 din prezentul regulament care au ca obiect desfășurarea activităților menționate la articolul 108 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, și, în ceea ce privește sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și sectorul tutunului, la articolul 108 alineatul (2) din prezentul regulament.
(2)  Alineatul (1) se aplică numai cu condiția ca:
(2)  Alineatul (1) se aplică numai cu condiția ca:
(a) acordurile, deciziile și practicile concertate să fi fost notificate Comisiei;
(a) acordurile, deciziile și practicile concertate să fi fost notificate Comisiei;
(b) în termen de două luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să nu fi considerat că acordurile, deciziile sau practicile concertate sunt incompatibile cu normele Uniunii.
(b) în termen de două luni de la primirea notificării solicitate, Comisia să nu fi considerat că acordurile respective intră în domeniul de aplicare al alineatului (4). În cazul în care Comisia consideră că acordurile în cauză intră în domeniul de aplicare al alineatului (4), aceasta adoptă acte de punere în aplicare în care își prezintă constatarea. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).
(3)  Acordurile, deciziile și practicile concertate nu pot intra în vigoare înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (2) litera (b).
(3)  Acordurile, deciziile și practicile concertate nu pot intra în vigoare înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (2) litera (b).
(3a)  Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, în situație de criză, acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (1) intră în vigoare și sunt notificate Comisiei din momentul adoptării lor.
În termen de 21 de zile de la data notificării, Comisia adoptă, dacă este cazul, acte de punere în aplicare prin care își face cunoscută constatarea că aceste acorduri intră în domeniul de aplicare al alineatului (4). Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolului 162 alineatul (2) sau (3).

(4)  Acordurile, deciziile și practicile concertate sunt în orice condiții declarate incompatibile cu normele Uniunii dacă:
(4)  Acordurile, deciziile și practicile concertate sunt în orice condiții declarate incompatibile cu normele Uniunii dacă:
(a) pot duce la împărțirea sub orice formă a piețelor în cadrul Uniunii;
(a) pot duce la împărțirea sub orice formă a piețelor în cadrul Uniunii;
(b) pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
(b) pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
(c) pot crea denaturări ale concurenței care nu sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PAC urmărite prin activitatea organizației interprofesionale;
(c) pot crea denaturări ale concurenței care nu sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PAC urmărite prin activitatea organizației interprofesionale;
(d) implică stabilirea prețurilor sau fixarea cotelor;
(d) implică stabilirea prețurilor;
(e) pot genera discriminare sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială a produselor respective.
(e) pot genera discriminare sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială a produselor respective.
(5)  În cazul în care, în urma expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) litera (b), Comisia constată că nu au fost respectate condițiile de aplicare a alineatului (1), aceasta adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o decizie prin care se declară că articolul 101 alineatul (1) din tratat se aplică acordului, deciziei sau practicii concertate în cauză.
(5)  În cazul în care, în urma expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) litera (b), Comisia constată că nu au fost respectate condițiile de aplicare a alineatului (1), aceasta adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o decizie prin care se declară că articolul 101 alineatul (1) din tratat se aplică acordului, deciziei sau practicii concertate în cauză.
Decizia Comisiei nu se aplică înainte de data notificării acesteia organizației interprofesionale în cauză, cu condiția ca organizația interprofesională să nu fi furnizat informații incorecte sau să nu fi abuzat de scutirea prevăzută la alineatul (1).

Decizia Comisiei nu se aplică înainte de data notificării acesteia organizației interprofesionale în cauză, cu condiția ca organizația interprofesională să nu fi furnizat informații incorecte sau să nu fi abuzat de scutirea prevăzută la alineatul (1).

(6)  În cazul acordurilor multianuale, notificarea pentru primul an este valabilă pentru anii următori ai acordului. În acest caz, Comisia poate totuși, la inițiativa sa sau la solicitarea unui alt stat membru, să emită oricând o declarație de incompatibilitate.
(6)  În cazul acordurilor multianuale, notificarea pentru primul an este valabilă pentru anii următori ai acordului.
(6a)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește măsurile necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 152 – paragraful 2
Statele membre pot finanța plățile respective prin intermediul unei taxe în sectorul respectiv sau prin orice altă contribuție din sectorul privat.

Statele membre pot finanța plățile respective din bugetul național, prin intermediul unei taxe în sectorul respectiv sau prin orice altă contribuție din sectorul privat.

Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 152 – paragraful 3
Pe lângă ajutorul din partea Uniunii menționat la articolul 21, statele membre pot efectua plăți naționale pentru finanțarea măsurilor de însoțire necesare pentru eficientizarea programului Uniunii de distribuire de fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse din banane, conform dispozițiilor articolului 21 alineatul (2).

Pe lângă ajutorul din partea Uniunii menționat la articolul 21, statele membre pot efectua plăți naționale pentru finanțarea măsurilor de însoțire necesare pentru eficientizarea programului Uniunii de distribuire de fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse din banane, conform dispozițiilor articolului 21 alineatul (2). Suma de cofinanțare totală nu depășește 100% din costurile suportate efectiv.

Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 153 a (nou)
Articolul 153a

Promovarea vânzărilor în sectorul laptelui și produselor lactate

Un stat membru poate aplica o taxă promoțională asupra producătorilor de lapte în ceea ce privește cantitățile comercializate de lapte sau de echivalent lapte pentru a finanța măsurile de promovare a consumului în Uniune, lărgind piețele laptelui și ale produselor lactate și îmbunătățind calitatea acestora.

Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 154
Articolul 154

Articolul 154

Măsuri împotriva perturbării pieței

Măsuri împotriva perturbării pieței

(1)  Ținând seama de necesitatea de a reacționa în mod concret și eficace la amenințările de perturbare a pieței, provocate de creșteri sau de scăderi semnificative de preț pe piețele interne sau externe ori de oricare alți factori care influențează piața, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a lua măsurile necesare pentru sectorul în cauză, respectând toate obligațiile care decurg din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
(1)  Ținând seama de necesitatea de a reacționa în mod concret și eficace la perturbările pieței, provocate de creșteri sau de scăderi semnificative de preț pe piețele interne sau externe sau de creșterea substanțială a costurilor de producție prevăzute la articolul 7 alineatul (2) ori de oricare alți factori care influențează piața, în cazul în care este posibil ca situația respectivă să continue sau să se deterioreze, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a lua măsurile necesare pentru sectorul în cauză, respectând toate obligațiile care decurg din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat și dacă orice alte măsuri disponibile în temeiul prezentului regulament se dovedesc a fi insuficiente.
În cazul unor amenințări de perturbare a pieței menționate la primul paragraf, dacă este necesar din motive de maximă urgență, se aplică procedura prevăzută la articolul 161 din prezentul regulament actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.

În cazul unor perturbări ale pieței menționate la primul paragraf, dacă este necesar din motive de maximă urgență, se aplică procedura prevăzută la articolul 161 din prezentul regulament actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.

Aceste măsuri pot să extindă sau să modifice, în măsura în care este necesar și pentru perioada de timp necesară, domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament ori pot suspenda taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități sau perioade, după cum este nevoie.

Aceste măsuri pot să extindă sau să modifice, în măsura în care este necesar și pentru perioada de timp necesară, domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament ori pot suspenda taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități sau perioade, după cum este nevoie, sau pot aloca fonduri pentru a activa restituirile la export menționate în partea III capitolul VI sau pot oferi sprijin specific producătorilor pentru a atenua consecințele unei perturbări grave a pieței.

(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică produselor enumerate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
(2)  Fără a aduce atingere articolului 133 alineatul (1), măsurile menționate la alineatul (1) se aplică tuturor produselor enumerate în anexa I.
(3)  Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, normele necesare pentru aplicarea alineatului (1) din prezentul articol. Aceste norme pot viza, în special, proceduri și criterii tehnice. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, normele necesare pentru aplicarea alineatului (1) din prezentul articol. Aceste norme pot viza, în s