Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0080/2013

Predkladané texty :

B7-0080/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0085

Prijaté texty
PDF 2390kWORD 359k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

  keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Citácia 3 a (nová)
so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov1,
1 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 4 a (nová)
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov1,
1Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Na základe diskusie o uvedenom oznámení by sa SPP mala zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (EÚ) č. [KOM(2010)799] z [...] o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Vzhľadom na rozsah pôsobnosti tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie (EÚ) č. [KOM(2010)799] a nahradiť ho novým nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Reformou by sa takisto, pokiaľ je to možné, mali uviesť do súladu, zefektívniť a zjednodušiť ustanovenia, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden poľnohospodársky sektor, a to aj tak, že sa zaistí, aby nepodstatné prvky opatrení mohla prijímať Komisia prostredníctvom delegovaných aktov.
(1)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov SPP do roku 2020: SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území„ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Na základe diskusie o uvedenom oznámení by sa SPP mala zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Vzhľadom na rozsah tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1234/2007 a nahradiť ho novým nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Reformou by sa takisto, pokiaľ je to možné, mali uviesť do súladu, zefektívniť a zjednodušiť ustanovenia, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden poľnohospodársky sektor, a to aj tak, že sa zaistí, aby nepodstatné prvky opatrení mohla prijímať Komisia prostredníctvom delegovaných aktov. Reforma by navyše mala pokračovať rovnakým smerom ako predošlé reformy k dosiahnutiu väčšej konkurencieschopnosti a orientácie na trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Vykonávanie tohto nariadenia by malo byť v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce politického rámca únie pre potravinovú bezpečnosť (COM(2010)0127) s osobitným dôrazom na zaistenie toho, aby opatrenia SPP neohrozovali kapacitu výroby potravín a dlhodobú potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách a schopnosť jeho obyvateľstva zabezpečiť si dostatok potravín, pri súčasnom dodržiavaní cieľov politiky rozvojovej spolupráce Únie podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Jedným z kľúčových zámerov spoločnej poľnohospodárskej politiky by malo byť zaručenie potravinovej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti členských štátov, čo znamená, že z hľadiska výroby sú potrebné regulačné a distribučné systémy umožňujúce krajinám a regiónom rozvíjať svoju výrobu spôsobom, ktorý im čo najviac umožňuje plniť svoje potreby. Okrem toho je mimoriadne dôležité vyrovnať rozloženie síl v rámci reťazca potravinovej výroby v prospech výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(2)  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie schémy ustanovenej týmto nariadením by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely doplnenia alebo zmeny niektorých nepodstatných prvkov tohto nariadenia. Mali by sa vymedziť prvky, v prípade ktorých možno uplatniť uvedenú právomoc, ako aj podmienky, za akých ju možno preniesť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Na základe článku 43 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) Rada prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení. V záujme jasnosti by sa v prípade uplatnenia článku 43 ods. 3 zmluvy malo toto nariadenie výslovne odvolávať na skutočnosť, že opatrenia Rada prijme na uvedenom základe.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Toto nariadenie by malo obsahovať všetky základné prvky jednotnej spoločnej organizácie trhov. Stanovovanie cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení je v niektorých prípadoch neoddeliteľne spojené s týmito základnými prvkami.
(4)  Toto nariadenie by malo obsahovať všetky základné prvky jednotnej spoločnej organizácie trhov. Stanovovanie cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení je spravidla neoddeliteľne spojené s týmito základnými prvkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Je potrebné brať do úvahy ciele, ktoré stanovila Európska komisia pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku v oblasti trvalo udržateľného riadenia prírodných zdrojov, potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárskych činností v Európe, vyváženého regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej výroby a zjednodušenia SPP.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Pre poľnohospodárov je dôležité najmä to, aby sa zjednodušili administratívne predpisy týkajúce sa vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom ak by sa nezjednodušili, bez toho, aby výsledkom bola nadmerná štandardizácia kritérií, ktoré by nezohľadňovali osobitné miestne a regionálne charakteristiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Toto nariadenie a ďalšie akty prijaté na základe článku 43 zmluvy odkazujú na opis výrobkov a odkazy na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry. Zmeny a doplnenia spoločného colného sadzobníka si môžu vyžadovať následné technické úpravy takých nariadení. Komisia by mala mať možnosť prijímať vykonávacie opatrenia, ktorými vykoná také úpravy. V záujme jasnosti a jednoduchosti by sa nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa v súčasnosti ustanovuje taká právomoc, malo zrušiť a právomoc by sa mala začleniť do tohto nariadenia.
(7)  Toto nariadenie odkazuje na opis výrobkov a odkazy na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry. Zmeny a doplnenia spoločného colného sadzobníka si môžu vyžadovať následné technické úpravy tohto nariadenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. V záujme jasnosti a jednoduchosti by sa nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa v súčasnosti ustanovuje taká právomoc, malo zrušiť a nový postup pre úpravy by sa mal začleniť do tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny by sa mala Komisii delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie hospodárskych rokov pre uvedené výrobky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Verejné zásahy na trhu by sa mali ako krízové opatrenie realizovať len so zámerom stabilizácie mimoriadnej cenovej volatility vyplývajúcej z dočasného nadmerného dopytu na európskom trhu. Nemali by sa používať na stabilizáciu štrukturálnej nadmernej produkcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by dané ustanovenia mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel by sa malo rozlišovať medzi referenčnými cenami a intervenčnými cenami a tieto posledné ceny by sa mali vymedziť, pričom by sa malo najmä objasniť, že len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve odseku 8 prvej vete (t. j. podpora na základe cenového rozdielu). V tejto súvislosti by sa malo chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie ako aj iné podoby intervencie, pri ktorých sa nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.
(13)  Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by dané ustanovenia mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel by sa malo rozlišovať medzi referenčnými cenami a intervenčnými cenami a tieto posledné ceny by sa mali vymedziť, pričom by sa malo najmä objasniť, že len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve odseku 8 prvej vete (t. j. podpora na základe cenového rozdielu). Malo by sa tiež chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie, ako aj iné podoby intervencie, pri ktorých sa úplne či čiastočne nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  V každom dotknutom sektore by mal byť intervenčný systém dostupný počas určitých období v roku vzhľadom na postupy a skúsenosti z predchádzajúcich spoločných organizácií trhu a v tom období by mal byť otvorený buď trvalo alebo by mal byť otvorený v závislosti od trhových cien.
(14)  V každom dotknutom sektore by mal byť intervenčný systém vzhľadom na postupy a skúsenosti z predchádzajúcich spoločných organizácií trhu dostupný a otvorený buď trvalo, alebo v závislosti od trhových cien, a to vždy, keď sa preukáže potreba aktivovať ho.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V tomto nariadení by sa mala ustanoviť možnosť odpredať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii. Uvedené opatrenia by sa mali prijať tak, aby sa predišlo narušeniu trhu a aby sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami.
(16)  V tomto nariadení by sa mala ustanoviť možnosť odpredať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii. Uvedené opatrenia by sa mali prijať tak, aby sa predišlo narušeniu trhu, aby sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a aby bola produkcia dostupná pre programy distribúcie potravín pre ľudí v Únii v najväčšej núdzi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa sú nevyhnutné na účely zaznamenávania cien a uplatňovania intervenčných opatrení v týchto sektoroch. Ich cieľom je okrem toho zvýšiť transparentnosť trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)  Pomoc na súkromné skladovanie by mala dosiahnuť svoje ciele stabilizovania trhov a príspevku k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť. Tento nástroj by sa mal teda spúšťať nielen ukazovateľmi spojenými s trhovými cenami, ale tiež v reakcii na obzvlášť ťažké hospodárske situácie na trhoch a predovšetkým situácie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ziskové rozpätia výrobcov v oblasti poľnohospodárstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  S cieľom štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa.
(22)  S cieľom štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie a s cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti v Únii, technický vývoj sektorové požiadavky, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu s cieľom upraviť a aktualizovať stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  V záujme posilnenia a doplnenia existujúcich nástrojov trhového riadenia a zaistenia toho, že fungujú bezproblémovo, by sa mal zaviesť nástroj, ktorý bude založený na súkromnom riadení ponuky a koordinácii medzi individuálnym účastníkmi trhu. Týmto nástrojom by uznávané združenia organizácií výrobcov, ktoré majú na trhu primeranú veľkosť, mali mať možnosť stiahnuť produkt počas hospodárskeho roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
(23b)  Na zabránenie tomu, aby mal tento nástroj účinky v rozpore s cieľmi SPP alebo by ovplyvňoval hladké fungovanie vnútorného trhu, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel fungovania a aktivácie nástroja. S cieľom zabezpečiť, aby bol tento nástroj v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, by sa mala okrem toho na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa jeho financovania, a to vrátane prípadov, v ktorých sa Komisia domnieva, že je vhodné poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Konzumácia ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov medzi deťmi by sa mala podporovať, a to aj dlhodobým zvyšovaním podielu uvedených výrobkov v strave detí vo veku, keď sa formujú ich stravovacie návyky. Mala by sa preto podporovať pomoc Únie na financovanie alebo spolufinancovanie dodávok týchto výrobkov deťom do školských zariadení.
(25)  S cieľom nabádať deti vytárať si zdravé stravovacie návyky by sa u nich mala podporovať konzumácia ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov, a to aj dlhodobým zvyšovaním podielu uvedených výrobkov v strave detí vo veku, keď sa formujú ich stravovacie návyky. Mala by sa preto podporovať pomoc Únie na financovanie alebo spolufinancovanie dodávok týchto výrobkov deťom do školských, predškolských a mimoškolských zariadení. Tieto programy by taktiež mali prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane zvýšenia príjmov v poľnohospodárstve, stabilizácie trhov a dostupnosti dodávok, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom zaistiť riadne rozpočtové riadenie schém by sa pre každú z nich mali stanoviť vhodné ustanovenia. Pomoc Únie by sa nemala využívať ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia by však členské štáty mali mať možnosť nahradiť svoj finančný príspevok do schém príspevkami zo súkromného sektora. S cieľom zaistiť efektívnosť programu podpory konzumácie ovocia v školách by členské štáty mali ustanoviť sprievodné opatrenia, na ktoré by členské štáty boli oprávnené poskytovať vnútroštátnu pomoc.
(26)  S cieľom zaistiť riadne rozpočtové riadenie schém by sa pre každú z nich mali stanoviť vhodné ustanovenia. Pomoc Únie by sa nemala využívať ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v školách. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia by však členské štáty mali mať možnosť nahradiť svoj finančný príspevok do takýchto prípadných vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách príspevkami zo súkromného sektora. S cieľom zaistiť efektívnosť programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách by členské štáty mali ustanoviť sprievodné opatrenia, na ktoré by členské štáty boli oprávnené poskytovať vnútroštátnu pomoc.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  S cieľom propagovať zdravé stravovacie návyky u detí, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o program podpory konzumácie ovocia v školách, ktoré sa týkajú: výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu; cieľovej skupiny programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení; schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; objektívnych kritérií na rozdelenie pomoci medzi členské štáty, orientačného rozdelenia pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí; nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady; ako aj požiadavkou, aby zúčastnené členské štáty propagovali podpornú úlohu programu.
(27)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie programu, aby sa dosiahli stanovené ciele, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe pomoci by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, ktoré sa týkajú: výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu; cieľovej skupiny programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení; schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; dodatočných kritérií týkajúcich sa orientačného rozdelenia a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí; nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady; monitorovania a hodnotenia a požiadavky, a stanovenia podmienok, za ktorých by členské štáty zabezpečovali propagáciu svojej spoluúčasti na podpornom programe a upozorňovali na to, že je podporovaný z prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom zohľadniť vývoj modelov spotreby mliečnych výrobkov a inovácie a vývoj na trhu s mliečnymi výrobkami, s cieľom zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, a podporovať informovanosť o programe pomoci by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide program na podporu konzumácie mlieka v školách a čo sa týka: výrobkov, ktoré sú oprávnené na výber do programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, a cieľovej skupiny programu, podmienok na poskytnutie pomoci, skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok pomoci, monitorovania a hodnotenia a požiadavky, aby vzdelávacie zariadenia zverejnili podpornú úlohu programu.
(28)  S cieľom zaistiť účinnosť programu pri dosahovaní stanovených cieľov, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o na podporu konzumácie mlieka v školách a čo sa týka: výrobkov, ktoré sú oprávnené na výber do programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, a cieľovej skupiny programu, schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; podmienok na poskytnutie pomoci, skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok pomoci, monitorovania a hodnotenia a požiadavky, a stanovenia podmienok, za ktorých by členské štáty zabezpečovali propagáciu svojej spoluúčasti na podpornom programe a upozorňovali na to, že je podporovaný z prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Komisia by mala uvažovať o navrhnutí programov určených na podporu konzumácie aj ďalších produktov okrem ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v školách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Schéma pomoci pre organizácie výrobcov chmeľu sa využíva len v jednom členskom štáte. S cieľom vytvoriť pružnosť a zosúladiť prístup v tomto sektore s inými sektormi by sa schéma pomoci mala ukončiť a organizácie výrobcov by malo byť možné podporovať v rámci opatrení na rozvoj vidieka.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  S cieľom zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou pre organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, a zaistiť, aby si organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív plnili svoje povinnosti, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania organizácií hospodárskych subjektov na účely schémy pomoci, odmietnutia, pozastavenia a odňatia takého stiahnutia, podrobnosti v súvislosti s opatreniami, ktoré sú oprávnené na financovanie Úniou, vyčleňovanie financií Únie na osobitné opatrenia, činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou, a výber a schvaľovanie pracovných programov a pokiaľ ide o požiadavku zložiť zábezpeku.
(31) cieľom zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou pre organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, a zaistiť, aby si organizácie výrobcov alebo medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív plnili svoje povinnosti, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie v na účely schémy pomoci a odmietnutie, pozastavenie a odňatie takého schválenia; podrobnosti opatrení oprávnených na financovanie Úniou; prideľovanie financií Únie na osobitné opatrenia; činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou; a výber a schvaľovanie pracovných programov a pokiaľ ide o požiadavku zložiť zábezpeku;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  V tomto nariadení sa rozlišuje na jednej strane ovocie a zelenina, medzi ktoré patrí ovocie a zelenina na predaj a ovocie a zelenina určené na spracovanie, a na druhej strane spracované ovocie a zelenina. Pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov, operačných programov a finančnej pomoci Únie sa uplatňujú len na ovocie a zeleninu a ovocie a zeleninu určené výhradne na spracovanie.
(32)  V tomto nariadení sa rozlišuje na jednej strane ovocie a zelenina, medzi ktoré patrí ovocie a zelenina na predaj ako čerstvé produkty a ovocie a zelenina určené na spracovanie, a na druhej strane spracované ovocie a zelenina.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  S cieľom zabezpečiť, aby boli operačné v odvetví ovocia a zeleniny účinnejšie, najmä opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením, mali by byť vykonávané štruktúrami s primeranou veľkosťou trhu. Je preto dôležité podporovať združenia organizácií výrobcov, aby predkladali a riadili (celkom alebo sčasti) operačné programy a opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Podpora na zriadenie skupín výrobcov by sa mala ustanoviť pre všetky sektory vo všetkých členských štátoch v rámci politiky rozvoja vidieka a malo by sa skončiť s osobitnou podporou v sektore ovocia a zeleniny.
(35)  Podpora na zriadenie skupín výrobcov by sa mala ustanoviť pre všetky sektory vo všetkých členských štátoch v rámci politiky rozvoja vidieka a malo by sa skončiť s osobitnou podporou ich zostavovania v sektore ovocia a zeleniny. Táto podpora by nemala narúšať rovnaké podmienky pre poľnohospodárov a ich organizácie výrobcov na vnútornom trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Jedným z hlavných opatrení oprávnených na vnútroštátne podporné programy by mala byť propagácia vín Únie a ich uvádzanie na trh v tretích krajinách. Podpora by sa mala naďalej poskytovať na činnosti v oblasti reštrukturalizácie a konverzie z dôvodu ich pozitívneho štrukturálneho vplyvu na sektor vinohradníctva a vína. Takisto by sa mala poskytovať podpora na investície v sektore vinohradníctva a vína, ktoré sú zamerané na zlepšenie ekonomickej výkonnosti podnikov ako takých. Podpora na destiláciu vedľajších produktov by malo byť opatrenie dostupné členským štátom, ktoré chcú tento nástroj použiť na zaistenie kvality vína a zároveň chrániť životné prostredie.
(40)  Jedným z hlavných opatrení oprávnených na vnútroštátne podporné programy by mala byť propagácia vín Únie a ich uvádzanie na trh v Únii a v tretích krajinách. Vzhľadom na ich význam, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť odvetvia vinohradníctva a vína Európskej únie, by mala byť tiež poskytnutá podpora na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Podpora by sa mala naďalej poskytovať na činnosti v oblasti reštrukturalizácie a konverzie z dôvodu ich pozitívneho štrukturálneho vplyvu na sektor vinohradníctva a vína. Takisto by sa mala poskytovať podpora na investície v sektore vinohradníctva a vína, ktoré sú zamerané na zlepšenie ekonomickej výkonnosti podnikov ako takých. Podpora na destiláciu vedľajších produktov by malo byť opatrenie dostupné členským štátom, ktoré chcú tento nástroj použiť na zaistenie kvality vína a zároveň chrániť životné prostredie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Ustanovenia týkajúce sa podpory vinohradníkom prostredníctvom pridelenia platobných nárokov, o ktorej už členské štáty rozhodli, sa stali konečnými. Z toho dôvodu jediná podpora, ktorú možno poskytovať, je podpora, o ktorej členské štáty rozhodli k 1. decembru 2011 podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] a na základe podmienok nachádzajúcich sa v uvedenom ustanovení.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  S cieľom zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá: týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti; týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie; týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať; týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok; obsahujúce všeobecné ustanovenia a vymedzenia na účely podporných programov; na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov; podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, výnimky z tejto povinnosti s cieľom predísť ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj ustanovenia týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov; ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení; týkajúce sa platieb príjemcom, a to aj platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.
(43)  S cieľom zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá: týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti; týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie; týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať; týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok; na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov; podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, výnimky z tejto povinnosti s cieľom predísť ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj ustanovenia týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov; ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení; týkajúce sa platieb príjemcom, a to aj platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Včelárstvo charakterizuje rôznorodosť výrobných podmienok a výnosov a rozptyl a rozmanitosť hospodárskych subjektov vo fáze výroby aj uvádzania na trh. Okrem toho, vzhľadom na rozšírenie varroázy vo viacerých členských štátoch za posledné roky a na problémy, ktoré táto choroba spôsobuje vo výrobe medu, je naďalej nevyhnutná činnosť Únie, pretože varroázu nie je možné úplne vyhubiť a musí sa ošetrovať schválenými výrobkami Vzhľadom na tieto okolnosti a s cieľom zlepšiť výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh v Únii by sa mali každé tri roky vypracovať vnútroštátne programy per daný sektor s cieľom zlepšiť všeobecné podmienky včelárskej výroby a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh. Uvedené vnútroštátne programy by mala čiastočne financovať Únia.
(44)  Včelárstvo charakterizuje rôznorodosť výrobných podmienok a výnosov a rozptyl a rozmanitosť hospodárskych subjektov vo fáze výroby aj uvádzania na trh. Okrem toho, vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt určitých druhov napadnutí včiel a predovšetkým varoázy vo viacerých členských štátoch za posledné roky a na problémy, ktoré táto choroba spôsobuje vo výrobe medu, je naďalej nevyhnutná koordinovaná činnosť Únie v rámci európskej veterinárnej politiky, pretože varoázu nie je možné úplne vyhubiť a musí sa ošetrovať schválenými výrobkami. Vzhľadom na tieto okolnosti a s cieľom zlepšiť zdravie včiel a výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh v Únii by sa mali každé tri roky vypracovať vnútroštátne programy pre daný sektor s cieľom zlepšiť všeobecné podmienky včelárskej výroby a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh. Uvedené vnútroštátne programy by mala čiastočne financovať Únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  S cieľom zaistiť cielené využívanie financií Únie vo včelárstve by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov, pravidlá týkajúce sa povinností z hľadiska obsahu vnútroštátnych programov, ich vypracúvania a súvisiacich štúdií, ako aj podmienky prideľovania finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu.
(45)  S cieľom zaistiť cielené využívanie financií Únie vo včelárstve by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: podrobnosti o opatreniach, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov, pravidlá týkajúce sa povinností z hľadiska obsahu vnútroštátnych programov, ich vypracúvania a súvisiacich štúdií, ako aj podmienky prideľovania finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  Kľúčovým opatrením oprávneným na podporu z vnútroštátnych podporných programov by mala byť propagácia a uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov Únie na trh v Únii a v tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  S cieľom zaručiť, aby všetky výrobky boli primeranej, vyhovujúcej a predajnej kvality a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, základné všeobecné obchodné normy, ako sú plánované v uvedenom oznámení Komisie, by mali byť vhodné pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov Ak takéto výrobky prípadne vyhovujú uplatniteľnej medzinárodnej norme, tieto výrobky by sa mali považovať za výrobky vyhovujúce všeobecnej obchodnej norme.
(50)  S cieľom zaručiť, aby všetky výrobky boli primeranej, vyhovujúcej a predajnej kvality a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, základné všeobecné obchodné normy, ako sú plánované v uvedenom oznámení Komisie, by mali byť vhodné pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov Ak takéto výrobky prípadne vyhovujú uplatniteľnej medzinárodnej norme, tieto výrobky by sa mali považovať za výrobky vyhovujúce všeobecnej obchodnej norme. Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Európskej únie a riadne fungovanie vnútorného trhu, by si však členské štáty mali uchovať možnosť prijímať alebo zachovávať svoje vlastné právne predpisy týkajúce sa odvetví či produktov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, alebo týkajúce sa odvetví či produktov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy, a to v prípade otázok, ktoré sa týmto nariadením výslovne neupravujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  Obchodné normy by sa mali jasne rozdeliť na povinné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy. Nepovinné vyhradené výrazy by mali ďalej podporovať ciele obchodných noriem, a preto by mali mať rozsah obmedzený na produkty uvedené v prílohe I k zmluvám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 b (nové)
(53b)  Vzhľadom na ciele tohto nariadenia a v záujme jasnosti by existujúce nepovinné vyhradené výrazy malo odteraz upravovať toto nariadenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
(54)  Vzhľadom na záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobkoch by malo byť možné určiť v jednotlivých prípadoch miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej úrovni, pričom sa vezmú do úvahy osobitosti niektorých sektorov, najmä tie, ktoré sa týkajú spracovaných poľnohospodárskych výrobkov
(54)  Vzhľadom na záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobkoch by malo byť možné určiť v jednotlivých prípadoch miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej úrovni pri zohľadnení vplyvov, ktoré môže neúplná a nesprávna informácia spôsobiť v hospodársko-výrobných kruhoch danej oblasti, pričom sa vezmú do úvahy regionálne osobitosti niektorých sektorov na regionálnej úrovni, najmä tie, ktoré sa týkajú spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Je vhodné ustanoviť osobitné pravidlá pre výrobky dovážané z tretích krajín, ak vnútroštátne ustanovenia platné v tretích krajinách odôvodňujú udelenie výnimky z obchodných noriem, ak je zaručená ich rovnocennosť právnych predpisov Únie.
(56)  Je vhodné ustanoviť osobitné pravidlá pre výrobky dovážané z tretích krajín, ktoré sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy, a ktoré stanovia podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za poskytujúce rovnocennú úroveň plnenia požiadaviek Únie týkajúcich sa obchodných noriem, a ktorými sa umožňujú opatrenia odchyľujúce sa od pravidiel, na základe ktorých možno výrobky v Únii uvádzať na trh len v súlade s takými normami. Je tiež vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky vyvážané z Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  S cieľom reagovať na zmeny situácie na trhu a zohľadniť osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o akty, ktorými sa prijímajú, upravujú a zmierňujú požiadavky súvisiace so všeobecnou obchodnou normou, a pravidlá týkajúce sa súladu s ňou.
(58)  S cieľom reagovať na zmeny situácie na trhu a zohľadniť osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy, a pravidlá, ktorými sa prijímajú, upravujú a zmierňujú požiadavky súvisiace so všeobecnou obchodnou normou, a pravidlá týkajúce sa súladu s ňou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitý charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o toleranciu pre každú obchodnú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu, a pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa vymedzujú podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za poskytujúce rovnocennú úroveň plnenia požiadaviek Únie týkajúcich sa obchodných noriem, a ktorými sa umožňujú opatrenia odchyľujúce sa od pravidiel, na základe ktorých možno výrobky v Únii uvádzať na trh len v súlade s takými normami, a určujú sa pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky vyvážané z Únie.
(61)  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitý charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o toleranciu pre každú obchodnú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti, zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov a zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zásady vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a vymedzenia pojmov, obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti; pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky a pokiaľ ide o prvky špecifikácie výrobku; typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, vrátane predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupu pri zmene a doplnení, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení; postupy uplatniteľné na cezhraničné žiadosti; postupov podávania žiadostí týkajúcich sa zemepisných oblastí v tretej krajine; dátum, o ktorého sa uplatňuje ochrana; postupy súvisiace so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a dátum, ku ktorému zmena a doplnenia nadobúdajú účinnosť.
(69)  S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti, zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov a zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o dodatočné podrobnosti vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a vymedzenia pojmov, obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti; pokiaľ ide o podmienky, za ktorých môžu špecifikácie výrobkov obsahovať dodatočné požiadavky; a pokiaľ ide o prvky špecifikácie výrobku; typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, vrátane predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupu pri zmene a doplnení, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení; postupy uplatniteľné na cezhraničné žiadosti; postupov podávania žiadostí týkajúcich sa zemepisných oblastí v tretej krajine; dátum, od ktorého sa uplatňuje ochrana; postupy súvisiace so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a dátum; a dátum, ku ktorému zmena a doplnenia nadobúdajú účinnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  S cieľom zaistiť primeranú ochranu a aby uplatňovaním tohto nariadenia neboli dotknuté hospodárske subjekty a príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa ochrana poskytla pred 1. augustom 2009, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie obmedzení týkajúcich sa chráneného názvu a pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa: názvov vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009; predbežného vnútroštátneho konania; vín umiestnených na trh alebo označených pred určitým dátumom a zmien a doplnení špecifikácií výrobkov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
(74)  S cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní, s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a s cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva; s cieľom zaistiť účinnosť certifikačných, schvaľovacích a overovacích postupov a oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a aby hospodárske subjekty neboli poškodené, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o výnimočné okolnosti odôvodňujúce vynechanie odkazu na pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; pokiaľ ide o obchodnú úpravu a používanie údajov týkajúcich sa označovania iných ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení; určité povinné údaje; nepovinné údaje a obchodnú úpravu; pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky; pokiaľ ide o víno umiestnené na trh a označené pred 1. augustom 2009 a pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy.
(74)  S cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní, s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a s cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva; s cieľom zaistiť účinnosť certifikačných, schvaľovacích a overovacích postupov a oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a aby hospodárske subjekty neboli poškodené, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o výnimočné okolnosti odôvodňujúce vynechanie odkazu na pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; pokiaľ ide o obchodnú úpravu a používanie údajov týkajúcich sa označovania iných ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení; určité povinné údaje; nepovinné údaje a obchodnú úpravu; pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky; pokiaľ ide o víno umiestnené na trh a označené pred 1. augustom 2009; a pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa označovania vývozu a obchodnej úpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  Je vhodné stanoviť určité enologické postupy a obmedzenia výroby vína, najmä pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých druhov hroznového muštu, hroznovej šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom splniť medzinárodné normy v oblasti enologických postupov mala vo všeobecnosti opierať o enologické postupy, ktoré odporúča Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).
(77)  Je vhodné stanoviť určité enologické postupy a obmedzenia výroby vína, najmä pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých druhov hroznového muštu, hroznovej šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom splniť medzinárodné normy mala pri navrhovaní ďalších enologických postupov vo všeobecnosti opierať o enologické postupy, ktoré odporúča Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82 a (nové)
(82a)  Z hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôvodov a vzhľadom na politiku regionálneho plánovania vo vidieckych oblastiach s tradíciou vinohradníctva a nad rámec požiadavky na udržanie rozmanitosti, prestíže a kvality európskych vinárskych produktov by sa mal súčasný systém práv na pestovanie v sektore vína a vinohradníctva zachovať najmenej do roku 2030.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83
(83)  Na zabezpečenie spravodlivého vyváženia práv a povinností cukrovarníckych podnikov a pestovateľov cukrovej repy budú po ukončení systému kvót stále potrebné osobitné nástroje. Mali by sa preto prijať štandardné ustanovenia, ktorými sa dohody medzi nimi budú riadiť.
(83)  Na zabezpečenie spravodlivého vyváženia práv a povinností cukrovarníckych podnikov a pestovateľov cukrovej repy sú v sektore cukru potrebné osobitné nástroje. Mali by sa preto prijať štandardné ustanovenia, ktorými sa dohody medzi nimi budú riadiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a záujmy všetkých strán by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o také zmluvy, najmä pokiaľ ide o podmienky, ktorými sa riadi nákup, dodávanie, preberanie cukrovej repy a platby za ňu.
(84)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a záujmy všetkých strán by sa malo stanoviť niekoľko pravidiel, pokiaľ ide o také zmluvy, najmä pokiaľ ide o podmienky, ktorými sa riadi nákup, dodávanie, preberanie cukrovej repy a platby za ňu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 a (nové)
(84a)  S cieľom umožniť pestovateľom cukrovej repy, aby sa v plnom rozsahu prispôsobili rozsiahlej reforme, ktorá s uskutočnila v sektore cukru v roku 2006, a aby pokračovali v úsilí o dosiahnutie konkurencieschopnosti, ktoré odvtedy vyvíjajú, by sa súčasný systém kvót mal predĺžiť do konca hospodárskeho roka 2019/2020. Komisia by v tejto súvislosti mala umožniť pridelenie výrobných kvót členským štátom, ktoré sa zriekli všetkých svojich kvót v roku 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 b (nové)
(84b)  Značné a opakovane vznikajúce napätie na európskom trhu s cukrom si vyžaduje mechanizmus, ktorý podľa potreby uvoľní nekvótovaný cukor na vnútorný trh za rovnakých podmienok, aké platia pre kvótovaný cukor. Tento mechanizmus by mal zároveň umožniť dodatočný dovoz pri nulovom cle s cieľom zabezpečiť dostatok surovín na úniovom trhu s cukrom a zachovať štrukturálnu rovnováhu tohto trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 c (nové)
(84c)  Vzhľadom na definitívne zrušenie systému kvót v roku 2020 by Komisia mala pred 1. júlom 2018 predložiť Parlamentu a Rade správu o primeraných postupoch na ukončenie súčasných režimov kvót a o budúcnosti sektora po zrušení kvót v roku 2020, spolu s akýmikoľvek potrebnými návrhmi na prípravu celého sektora na obdobie po roku 2020. Pred 31. decembrom 2014 by Komisia mala tiež predložiť správu o fungovaní dodávateľského reťazca v sektore cukru Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85
(85)  Organizácie výrobcov a ich združenia môžu zohrávať užitočnú úlohu tým, že budú sústreďovať ponuku a podporovať osvedčené postupy. Medziodvetvové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu tak, že umožňujú dialóg medzi hospodárskymi subjektmi v zásobovacom reťazci a presadzujú osvedčené postupy a transparentnosť na trhu. Existujúce pravidlá týkajúce s vymedzenia a uznávania takých organizácií a ich združení, ktoré sa vzťahujú na určité sektory, by sa preto mali harmonizovať, zefektívniť a rozšíriť s cieľom umožniť uznanie na požiadanie na základe štatútov uvedených v zákone EÚ vo všetkých sektoroch.
(85)  Organizácie výrobcov a ich združenia môžu zohrávať užitočnú úlohu tým, že budú sústreďovať ponuku , zlepšovať uvádzanie na trh, naprávať nerovnováhu v hodnotovom reťazci a podporovať osvedčené postupy, a predovšetkým v súvislosti s plnením cieľov článku 39 zmluvy a obzvlášť so stabilizáciou príjmov výrobcov, a to najmä tak, že sa ich členom poskytnú nástroje riadenia rizík, sústreďuje sa ponuka a dohodnú sa zmluvy, čím sa prakticky posilní rokovacia pozícia výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85 a (nové)
(85a)  Medziodvetvové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu tak, že umožňujú dialóg medzi hospodárskymi subjektmi v zásobovacom reťazci a presadzujú osvedčené postupy a transparentnosť na trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85 b (nové)
(85b)  Existujúce pravidlá týkajúce s vymedzenia a uznávania organizácií výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií, ktoré sa vzťahujú na určité sektory, by sa preto mali harmonizovať, zefektívniť a rozšíriť s cieľom umožniť uznanie na požiadanie na základe štatútov stanovených v súlade s týmto nariadením vo všetkých sektoroch. Kritériami uznávania a stanovami organizácií výrobcov, zriadených v rámci právnych predpisov Európskej únie, sa musí predovšetkým zabezpečiť, že tieto subjekty sú vytvorené na podnet poľnohospodárov, ktorí demokratickým spôsobom určujú všeobecnú politiku organizácie a prijímajú tiež rozhodnutia týkajúce sa jej vnútorného fungovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)   Pokiaľ ide o živé rastliny, hovädzie a teľacie mäso, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso, vajcia a hydinové mäso, mala by sa ustanoviť možnosť prijať určité opatrenia na zjednodušenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám, ktoré môžu prispieť k stabilizácii trhov a k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť.
(87)  Mala by sa ustanoviť možnosť prijať určité opatrenia na zjednodušenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám, ktoré môžu prispieť k stabilizácii trhov a k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  S cieľom povzbudzovať činnosť organizácie výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa živých rastlín, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa s cieľom zlepšiť kvalitu, podporovať lepšiu organizáciu výroby, spracovanie a uvádzanie na trh, zjednodušiť zaznamenávanie vývoja trhových cien a umožniť vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.
(88)  S cieľom povzbudzovať činnosť organizácií výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu s cieľom zlepšiť kvalitu; podporovať lepšiu organizáciu výroby, spracovanie a uvádzanie na trh; zjednodušiť zaznamenávanie vývoja trhových cien; a umožniť vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90
(90)  Bez existencie právnych predpisov Únie týkajúcich sa štandardizovaných písomných zmlúv môžu členské štáty v rámci svojich vlastných právnych systémov týkajúcich sa zmlúv ustanoviť povinné používanie takýchto zmlúv pod podmienkou, že sa pri tom dodrží právo Únie a najmä, že sa rešpektuje riadne fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhov. Vzhľadom na rozmanitosť situácie v Únii takéto rozhodnutie zostáva v záujme subsidiarity na členských štátoch. V sektore mlieka a mliečnych výrobkov by sa však s cieľom zaistiť primerané minimálne normy týkajúce sa takých zmlúv a riadne fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhu mali na úrovni Únie ustanoviť niektoré základné podmienky používania takých zmlúv. Keďže niektoré mliekarenské družstvá môžu mať pravidlá s podobným účinkom vo svojich stanovách, mali by sa v záujme jednoduchosti oslobodiť od požiadavky na uzatvorenie zmluvy. S cieľom zaistiť, aby bol akýkoľvek takýto systém účinný, mal by sa rovnako uplatňovať v prípade, keď sprostredkovatelia vykupujú mlieko od poľnohospodárov a dodávajú ho spracovateľom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90 a (nové)
(90a)  Používanie formalizovaných písomných zmlúv uzavretých pred dodávkou, ktoré by obsahovali základné prvky, nie je rozšírené. Takéto zmluvy však môžu pomôcť zvýšiť povedomie a posilniť zodpovednosť prevádzkovateľov, ako je tomu v mliekarenskom reťazci, aby lepšie zohľadnili signály trhu, zlepšili prenos cien a upravili ponuku dopytu, ako aj prispieť k tomu, aby sa vyhli určitým nekalým obchodným praktikám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90 b (nové)
(90b)  Keďže právne predpisy Únie týkajúce sa takýchto zmlúv neexistujú, členské štáty by mali môcť v rámci svojich vlastných systémov v oblasti zmluvného práva ustanoviť povinnosť takéto zmluvy používať pod podmienkou, že sa pritom dodrží právo Únie a najmä, že sa nenaruší fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhov. Vzhľadom na to, že sa situácia v jednotlivých členských štátoch Únie v oblasti zmluvného práva značne líši, toto rozhodnutie by v zmysle zásady subsidiarity malo zostať na členských štátoch. Na všetky dodávky na danom území by sa mali uplatňovať rovnaké podmienky. Ak sa teda niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, mala by sa táto povinnosť vzťahovať aj na dodávky pochádzajúce z iných členských štátov, nie však na dodávky do iných členských štátov. V súlade so zásadou subsidiarity by sa mala členským štátom ponechať možnosť rozhodnúť, či budú požadovať, aby dal prvonákupca poľnohospodárovi písomný návrh takejto zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91
(91)  S cieľom zaistiť racionálny vývoj výroby a tak aj primeranú životnú úroveň poľnohospodárov v mliekarenskom sektore by sa mala posilniť ich vyjednávacia sila voči spracovateľom, čo by malo viesť k spravodlivejšiemu rozdeleniu pridanej hodnoty v zásobovacom reťazci. Preto by sa na účel dosiahnutia týchto cieľov SPP malo podľa článku 42 a článku 43 ods. 2 zmluvy prijať ustanovenie, ktorým by sa organizáciám výrobcov zloženým z poľnohospodárov v mliekarenskom sektore alebo ich združeniam umožnilo dohodnúť s mliekarenským podnikom zmluvné podmienky, vrátane ceny, týkajúce sa výroby niektorých alebo všetkých ich členov. S cieľom zachovať účinnú hospodársku súťaž na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by táto možnosť mala podliehať primeraným kvantitatívnym obmedzeniam.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 a (nové)
(91a)  S cieľom zaistiť životaschopný vývoj výroby a primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala posilniť ich rokovacia sila voči perspektívnym kupujúcim, čo by viedlo k spravodlivejšiemu rozdeleniu pridanej hodnoty v zásobovacom reťazci. Preto by sa na dosiahnutie týchto cieľov SPP malo prijať ustanovenie podľa článku 42 a v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy , ktorým by sa organizáciám výrobcov zloženým len z poľnohospodárov alebo ich združeniam umožnilo vyjednať zmluvné podmienky akejkoľvek zmluvy vrátane ceny týkajúce sa výroby niektorých alebo všetkých ich členov s kupujúcim, aby sa zabránilo tomu, že kupujúci stanovia ceny, ktoré sú nižšie než výrobné náklady. Toto ustanovenie by sa však malo vzťahovať len na tie organizácie výrobcov, ktoré sa snažia získať uznanie a toto uznanie získajú. Uvedené ustanovenie by sa popritom nemalo vzťahovať na družstvá. Okrem toho by sa existujúce organizácie výrobcov uznané podľa vnútroštátneho práva mali stať oprávnené na de facto uznanie podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 b (nové)
(91b)  Vzhľadom na význam chráneného označenia pôvodu (CHOP) a chráneného zemepisného označenia (CHZO), najmä pokiaľ ide o zraniteľné vidiecke regióny, a v záujme zabezpečenia pridanej hodnoty a udržania kvality najmä syrov s CHOP alebo CHZO a v súvislosti s ukončovaním systému kvót na mlieka by sa členským štátom malo umožniť, aby uplatňovali pravidlá na reguláciu dodávky takýchto syrov vyrobených v určenej zemepisnej oblasti. Pravidlá by sa mali vzťahovať na celú výrobu príslušných druhov syra a mali by o ne požiadať medziodvetvové organizácie, organizácie výrobcov alebo skupiny podľa vymedzení v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Takúto žiadosť by mala podporiť veľká väčšina výrobcov mlieka dodávajúcich veľkú väčšinu objemu mlieka používaného na výrobu príslušného syra a v prípade medziodvetvových organizácií a skupín veľká väčšina výrobcov syra predstavujúca veľkú väčšinu výroby príslušného syra. Tieto pravidlá by mali okrem toho podliehať prísnym pravidlám, predovšetkým v záujme toho, aby sa predišlo poškodeniu obchodu s výrobkami na iných trhoch a aby sa zabezpečila ochrana menšinových práv. Členské štáty by mali prijaté pravidlá okamžite uverejniť a oznámiť ich Komisii, zabezpečiť pravidelné kontroly a v prípade nedodržiavania tieto pravidlá zrušiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 c (nové)
(91c)  V zmysle nariadenia (ES) č. 1234/2007 kvóty na mlieko vypršia v relatívne krátkom čase po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Po zrušení nariadenia (ES) č. 1234/2007 by sa mali príslušné opatrenia naďalej uplatňovať až do ukončenia tejto schémy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 d (nové)
(91d)  Keď sa rozhodlo o zrušení kvót na mlieko, bol prijatý záväzok na zabezpečenie mäkkého pristátia v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov. V nariadení (EÚ) č. 261/2012 o zmluvných vzťahoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov1 sa ustanovuje prvý zaujímavý krok v tomto ohľade, ktorý by však mali doplniť ďalšie opatrenia. V tejto súvislosti by sa malo Komisii umožniť, aby v prípade veľkej nerovnováhy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami poskytovala výrobcom mlieka, ktorí úmyselne znižujú svoju produkciu, podporu, ale rovnako tiež ukladala poplatok tým výrobcom mlieka, ktorí svoju produkciu počas daného obdobia v rovnakej miere zvyšujú.
1 Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 38.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93
(93)  S cieľom zaistiť, že ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií a organizácií hospodárskych subjektov sú jasne vymedzené, aby prispievali k účinnosti ich akcií, s cieľom zohľadniť osobitosti každého sektora a zaistiť dodržiavanie zásad hospodárskej súťaže a riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa: osobitných cieľov, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú vrátane výnimiek z cieľov uvedených v tomto nariadení; pravidlá týkajúce sa združovania, uznania, štruktúry, právnej subjektivity, členstva, veľkosti, zodpovednosti a činností takých organizácií a združení, účinkov vyplývajúcich z uznania, odobratia uznania a fúzií; nadnárodných organizácií a združení; outsourcing činností a poskytovanie technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami; minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby organizácií a združení; rozšírenia určitých pravidiel organizácií na nečlenov a povinnej úhrady členských príspevkov nečlenmi, ako aj zoznamu prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť, ďalších požiadaviek týkajúcich sa reprezentatívnosti, príslušných hospodárskych oblastí ako aj preskúmania ich vymedzenia Komisiou, minimálnych období, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osôb alebo organizácií, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolností, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo.
(93)  S cieľom zaistiť, že ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií a organizácií hospodárskych subjektov sú jasne vymedzené, aby prispievali k účinnosti ich akcií, s cieľom zohľadniť osobitosti každého sektora a zaistiť dodržiavanie zásad hospodárskej súťaže a riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa: osobitných cieľov, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú a ktoré v prípade potreby môžu byť doplnené k cieľom uvedeným v tomto nariadení; pravidlá týkajúce sa združovania organizácií iných, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky uplatniteľné v rámci pravidiel týkajúcich sa organizácii výrobcov v niektorých sektoroch, štruktúry, právnej subjektivity, členstva, veľkosti, zodpovednosti a činností takých organizácií a združení, účinky vyplývajúce z uznania, odobratia uznania a fúzií; nadnárodných organizácií a združení, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa poskytovania administratívnej pomoci v prípade nadnárodnej spolupráce; podmienok outsourcingu činností a poskytovania technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami; minimálneho objemu alebo hodnoty predajnej výroby organizácií a združení; rozšírenia určitých pravidiel organizácií na nečlenov a povinnej úhrady členských príspevkov nečlenmi, ako aj zoznamu prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť, ďalších požiadaviek týkajúcich sa reprezentatívnosti, príslušných hospodárskych oblastí, ako aj preskúmania ich vymedzenia Komisiou, minimálnych období, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osôb alebo organizácií, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolností, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo; osobitných podmienok realizácie zmluvných systémov a špecifických množstiev, ktoré môžu byť predmetom zmluvných rokovaní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94
(94)  Jednotný trh zahŕňa systém obchodovania na vonkajších hraniciach Únie. Tento systém obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Únie. Systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov prijatých v rámci uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a v bilaterálnych dohodách.
(94)  Jednotný trh zahŕňa systém obchodovania na vonkajších hraniciach Únie. Tento systém obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Únie bez toho, aby narúšal trhy rozvojových krajín. Systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov prijatých v rámci uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a v bilaterálnych dohodách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94 a (nové)
(94a)  Plnenie medzinárodných dohôd by sa však nemalo odchyľovať od zásady reciprocity, najmä čo sa týka colných sadzieb, zdravia, zdravia rastlín a životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; okrem toho by sa pri ich plnení malo zaručiť dôsledné dodržiavanie mechanizmov vstupných cien, osobitných ďalších ciel a kompenzačných odvodov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96
(96)  S cieľom zohľadniť vývoj obchodu a trhu, potreby príslušných trhov a v prípade potreby na monitorovanie vývozu a dovozu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zoznam výrobkov sektorov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia, a prípady a situácie, keď sa predloženie dovozného alebo vývozného povolenia nevyžaduje.
(96)  S cieľom zohľadniť vývoj obchodu a trhu, potreby príslušných trhov a prípadne na účely monitorovania vývozu a dovozu by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, na zmenu a doplnenie zoznamu výrobkov sektorov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia, ako aj prípady a situácie, keď sa predloženie dovozného alebo vývozného povolenia nevyžaduje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 100
(100)  S cieľom zaistiť účinnosť systému vstupných cien, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ustanovenie zavedenia kontroly colnej hodnoty vzhľadom na inú hodnotu ako jednotková cena.
(100)  S cieľom zaistiť účinnosť systému vstupných cien by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zavedenie kontroly colnej hodnoty vzhľadom na jednotkovú cenu, alebo v prípade potreby kontroly colnej hodnoty vzhľadom na paušálnu hodnotu dovozu. Kontrola colnej hodnoty sa v žiadnom prípade nemôže vykonávať prostredníctvom deduktívnej metódy, ktorá by umožňovala obmedziť uplatňovanie dodatočných osobitných práv alebo sa mu vyhnúť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 103 a (nové)
.
(103a)  S cieľom uľahčiť rozvoj a rast organického hospodárstva a zabrániť nepriaznivým účinkom na trh Únie s priemyselnými produktmi na organickom základe, ktoré môžu inak nastať, by sa mali prijať opatrenia, ktoré zaistia, že výrobcovia priemyselných produktov na organickom základe majú prístup k bezpečným dodávkam poľnohospodárskych surovín za globálne konkurenčné ceny. Ak sa poľnohospodárske suroviny dovážajú do Únie bez dovozných ciel, aby sa použili na výrobu priemyselných produktov na organickom základe, mali by sa prijať opatrenia zaisťujúce, že suroviny sa použijú na deklarovaný účel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105
(105)  Systém ciel umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Únie. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli preukázať ako nedostatočné. S cieľom neponechať v takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany voči narušeniam, ktoré by z toho mohli vyplynúť, by sa malo Únii umožniť bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie
(105)  Systém ciel umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Únie. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli preukázať ako nedostatočné. S cieľom neponechať v takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany voči narušeniam, ktoré by z toho mohli vyplynúť, by sa malo Únii umožniť bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a jej politikou rozvojovej spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 107
(107)  Ustanovenia týkajúce sa udeľovania náhrad za vývoz do tretích krajín, ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenami v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa nachádzajú v hraniciach stanovených záväzkami prijatými v rámci WTO, by mali slúžiť na zabezpečenie účasti Únie na medzinárodnom obchode s určitými výrobkami, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Dotovaný vývoz by mal podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o hodnotu a množstvo.
(107)  Náhrady za vývoz do tretích krajín, ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenami v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa nachádzajú v hraniciach stanovených záväzkami prijatými v rámci WTO, by sa mali zachovať ako nástroj krízového riadenia pre určité výrobky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, kým sa o budúcnosti tohto nástroja nerozhodne v rámci WTO na základe reciprocity. Rozpočtová položka pre vývozné náhrady by sa preto mala dočasne stanoviť na nulu. Ak sa vývozné náhrady použijú, mali by podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o hodnotu a množstvo, a nemali by ohrozovať rozvoj poľnohospodárskych sektorov a hospodárstiev v rozvojových krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 120
(120)  V súlade s článkom 42 zmluvy sa ustanovenia zmluvy týkajúce sa hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi len do tej miery, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch Únie v rámci článku 43 ods. 2 a ods. 3 zmluvy, a v súlade s postupom, ktorý je v nich ustanovený.
(120)  V súlade s článkom 42 zmluvy sa ustanovenia zmluvy týkajúce sa hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi len do tej miery, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch Únie v rámci článku 43 ods. 2 zmluvy, a v súlade s postupom, ktorý je v nich ustanovený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121 a (nové)
(121a)  Mal by sa brať väčší ohľad na osobitné charakteristiky sektoru poľnohospodárstva pri vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže Únie, najmä aby sa zabezpečilo, že úlohy udelené organizáciám výrobcov a ich združeniam a medziodvetvovým organizáciám môžu byť vykonávané správne a účinne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121 b (nové)
(121b)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa pravidiel hospodárskej súťaže v tomto nariadení, a teda záujme harmonického fungovania vnútorného trhu, by Komisia mala koordinovať opatrenia rôznych vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia by na tento účel mala uverejniť usmernenia a príručky osvedčených postupov na pomoc rôznym vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj podnikom v sektore poľnohospodárstva a agropotravinárstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 122
(122)  Osobitný prístup by sa mal umožniť v prípade organizácií poľnohospodárov alebo organizácií výrobcov alebo ich združení, ktorých cieľom je spoločná výroba alebo uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh alebo využívanie spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž alebo neohrozujú dosiahnutie cieľov článku 39 zmluvy.
(122)  Osobitný prístup by sa mal umožniť v prípade organizácií výrobcov alebo ich združení, ktorých cieľom je spoločná výroba alebo uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh alebo využívanie spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž. Mala by sa predovšetkým zvážiť potreba dohôd, rozhodnutí a zladených postupov uvedených organizácií na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, uvedených v článku 39 zmluvy, pričom článok 101 ods. 1 zmluvy by sa nemal uplatňovať na tieto dohody, okrem prípadov, keď sa vylučuje hospodárska súťaž. V takomto prípade by sa mali uplatňovať postupy uvedené v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1 a v rámci všetkých konaní začatých s cieľom vylúčiť konkurenciu by mali bremeno dokazovania mala znášať strana alebo orgán, ktoré takúto námietku vzniesli.
1 Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 81 a 82 Zmluvy o ES stali článkami 101 a 102Zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 124
(124)  Riadne fungovanie jednotného trhu by sa poskytovaním štátnej pomoci mohlo ohroziť. Ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, by sa preto ako všeobecné pravidlo mali uplatňovať na poľnohospodárske výrobky. V určitých situáciách by sa mali umožniť výnimky. V prípade, že sa takéto výnimky uplatňujú, by Komisia mala mať možnosť vypracovať zoznam existujúcej, novej alebo navrhovanej štátnej pomoci, náležite členské štáty upozorniť a navrhnúť im vhodné opatrenia.
(124)  Riadne fungovanie vnútorného trhu by sa poskytovaním štátnej pomoci mohlo ohroziť. Ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, by sa preto ako všeobecné pravidlo mali uplatňovať na poľnohospodárske výrobky. V určitých situáciách by sa mali umožniť výnimky. V prípade, že sa takéto výnimky uplatňujú, by Komisia mala mať možnosť vypracovať zoznam existujúcej, novej alebo navrhovanej štátnej pomoci, náležite členské štáty upozorniť a navrhnúť im vhodné opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 129
(129)  Členské štáty by mali mať naďalej možnosť uskutočňovať vnútroštátne platby na orechy, ktoré v súčasnostiustanovené v rámci článku 120 nariadenia (ES) č. 73/2009, s cieľom zmierniť účinky oddelenia predchádzajúceho režimu pomoci Únie na orechy. Pre jasnosť, keďže sa uvedené nariadenie zruší, mali by sa uvedené vnútroštátne platby ustanoviť v tomto nariadení.
(129)  Členské štáty by mali mať aj naďalej možnosť uskutočňovať vnútroštátne platby na orechy stanovené v článku 120 nariadenia (ES) č. 73/2009 s cieľom zmierniť účinky oddelenia predchádzajúceho režimu pomoci Únie na orechy. Pre jasnosť, keďže sa uvedené nariadenie zruší, mali by sa uvedené vnútroštátne platby ustanoviť v tomto nariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 131 a (nové)
(131a)  Údaje zhromaždené Informačnou sieťou poľnohospodárskeho účtovníctva by sa mali vziať do úvahy pri formulácii štúdií a výskumov so zámerom predchádzať krízam v rôznych poľnohospodárskych sektoroch vzhľadom na to, že tieto údaje vyjadrujú výkonnosť poľnohospodárskych podnikov. Tieto údaje by mohli byť užitočným nástrojom prevencie a riadenia kríz.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 133
(133)  S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre príslušný sektor a v prípade potreby aj opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty iných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade určitých množstiev a/alebo období.
(133)  S cieľom účinne a efektívne reagovať na narušenie trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo výrazným nárastom výrobných nákladov alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, ak tento stav môže trvať alebo sa zhoršovať, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre príslušný sektor a v prípade potreby aj opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty iných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade určitých množstiev a/alebo období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 135
(135)  Od podnikov, členských štátov a/alebo tretích krajín sa môže žiadať, aby predložili oznámenia na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia trhovej transparentnosti, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, monitorovania, hodnotenia a opatrení SPP a vykonávania ich auditu a plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek na oznamovanie podľa uvedených dohôd. S cieľom zaistiť harmonizovaný, efektívny a zjednodušený prístup by Komisia mala byť oprávnená prijímať všetky potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.
(135)  Od podnikov, členských štátov a/alebo tretích krajín sa môže žiadať, aby predložili oznámenia na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia trhovej transparentnosti, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, monitorovania, hodnotenia a opatrení SPP a vykonávania ich auditu a plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek na oznamovanie podľa uvedených dohôd. S cieľom zaistiť harmonizovaný, efektívny a zjednodušený prístup by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímania určitých aktov v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov a dbať na dodržiavanie zásady, že „osobné údaje sa môžu ďalej spracúvať iba spôsobom, ktorý je v súlade s pôvodným účelom získania údajov“, ako to vo svojom stanovisku zo 14. decembra 2011 odporučil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov1.
1 Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 137
(137)  Právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takých údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú uplatniteľné.
(137)  Právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takých údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov2 sú uplatniteľné.
1 Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Ú. v. EÚ L 8, 12. 1. 2001, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 139
(139)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (EÚ) č. [KOM(2010)799] na režimy ustanovené v tomto nariadení by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia, najmä tie ktoré sú potrebné na ochranu nadobudnutých nárokov a oprávnených očakávaní podnikov.
(139)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 na režimy ustanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o potrebné opatrenia, najmä tie ktoré sú potrebné na ochranu nadobudnutých nárokov a oprávnených očakávaní podnikov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 140
(140 )  Použitie naliehavého postupu by sa malo vyhradiť na výnimočné prípady, keď sa to preukáže ako nevyhnutné na umožnenie účinnej a efektívnej reakcie na hrozby narušenia trhu alebo ak došlo k narušeniu trhu. Voľba naliehavého postupu by mala byť opodstatnená a mali by sa určiť prípady, v ktorých by sa naliehavý postup mal použiť.
(140)  Naliehavý postup by sa mal použiť na umožnenie účinnej a efektívnej reakcie na určité narušenia trhu a na škodcov, ochorenia živočíchov a rastlín, stratu dôvery spotrebiteľov z dôvodu ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia živočíchov a rastlín, alebo na riešenie osobitných problémov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 143
(143)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti v súvislosti s prijímaním, menením a doplnením alebo zrušením ochranných opatrení Únie, pozastavením využívania režimov prepracovanie pod colným dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak je nutné okamžite reagovať na trhovú situáciu, ako aj riešením konkrétnych problémov v núdzovej situácii, ak je takáto bezodkladná akcia potrebná na riešenie problémov.
(143)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti v súvislosti s prijímaním, menením a doplnením alebo zrušením ochranných opatrení Únie, pozastavením využívania režimov prepracovanie pod colným dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak je nutné okamžite reagovať na trhovú situáciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 143 a
(143a)  Mali by sa prijať ochranné opatrenia, najmä ak poľnohospodárske produkty dovážané z tretích krajín nezaručujú potravinovú bezpečnosť ani vysledovateľnosť, ani nespĺňajú všetky zdravotné, environmentálne podmienky a podmienky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat stanovené pre vnútorný trh, ak na trhoch dôjde ku kríze alebo ak sa zistia nedostatky v súvislosti s podmienkami uvedenými v dovozných certifikátoch týkajúce sa ceny, množstiev alebo kalendára. Toto monitorovanie súladu s podmienkami stanovenými pre dovoz poľnohospodárskych produktov sa musí vykonávať prostredníctvom integrovaného systému na monitorovanie dovozu do Únie v reálnom čase.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 146
(146)  Podľa nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] v rozumnej lehote po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia uplynie platnosť viacerých sektorových opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa kvót na mlieko, kvót na cukor a iných opatrení týkajúcich sa cukru, obmedzení výsadby viniča, ako aj niektorých druhov štátnej pomoci. Po zrušení nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] by sa príslušné ustanovenia mali naďalej uplatňovať do konca príslušných režimov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 147
(147)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (EÚ) č. [KOM(2010)799] na ustanovenia tohto nariadenia by Komisia mala byť oprávnená prijať prechodné opatrenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 149
(149)  Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektoroch mlieka a mliečnych výrobkov, opatrenia uvedené v tomto nariadení sú opodstatnené z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie na trhu s mliečnymi výrobkami a štruktúry zásobovacieho reťazca. Mali by sa preto uplatňovať dostatočne dlhý čas (pred aj po zrušení kvót na mlieko), aby mohli dosiahnuť plný účinok. Vzhľadom na ich ďalekosiahlu povahu by však mali byť vo svojej podstate dočasné a mali by podliehať revízii. Komisia by mala prijať správy o vývoji na trhu s mliekom, ktoré má predložiť do 30. júna 2014 a 31. decembra 2018, najmä pokiaľ ide o prípadné stimuly, ktorými sa majú poľnohospodári povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej výrobe,
(149)  Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektoroch mlieka a mliečnych výrobkov, opatrenia uvedené v tomto nariadení sú opodstatnené z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie na trhu s mliečnymi výrobkami a štruktúry zásobovacieho reťazca. Mali by sa preto uplatňovať dostatočne dlhý čas (pred aj po zrušení kvót na mlieko), aby mohli dosiahnuť plný účinok. Vzhľadom na ich ďalekosiahlu povahu by však mali byť vo svojej podstate dočasné a mali by podliehať revízii s cieľom zistiť, ako sa realizujú a či by sa mali uplatňovať aj naďalej. Komisia by mala prijať správy o vývoji na trhu s mliekom, ktoré má predložiť do 30. júna 2014 a 31. decembra 2018, najmä pokiaľ ide o prípadné stimuly, ktorými sa majú poľnohospodári povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej výrobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 150 a (nové)
(150a)  Trendy na medzinárodnom trhu, rastúci počet svetového obyvateľstva a strategický prístup potrebný na zabezpečenie dodávok potravín za rozumnú cenu obyvateľom Únie budú mať obrovský vplyv na životné prostredie, v ktorom sa rozvíja európske poľnohospodárstvo. Komisia by preto mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia správu o trendoch na trhu a budúcnosti nástrojov na riadenie trhu v sektore poľnohospodárstva. V danej správe by sa mala analyzovať primeranosť existujúcich nástrojov riadenia trhov v nových medzinárodných súvislostiach a prípadne možnosť vytvorenia strategických zásob. Mali by k nej byť pripojené všetky užitočné návrhy v súvislosti s dlhodobou stratégiou EÚ na dosiahnutie cieľov článku 39 zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v prílohe I:
2.  Poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v prílohe I tohto nariadenia:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno j
j) spracované ovocie a zelenina, časť X prílohy I;
j) spracované výrobky z ovocia a zeleniny, časť X prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno m
m) živé rastliny, časť XIII prílohy I;
m) živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie, časť XIII prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno u
u) etylalkohol, časť XXI prílohy I;
u) etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno v
v) včelárstvo, časť XXII prílohy I;
v) produkty včelárstva, časť XXII prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  Vzhľadom na osobitosti sektora ryže je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby aktualizovala vymedzenia pojmov týkajúce sa sektora ryže uvedené v časti I prílohy II.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
4a.  Na účely tohto nariadenia sú „nepriaznivé klimatické udalosti“ meteorologické javy, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, ako sú mráz, ľadovec, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia alebo znížia celkovú produkciu alebo produkciu danej plodiny v rozsahu vyššom ako 30 % v porovnaní s priemernou ročnou produkciou daného poľnohospodára. Priemerná ročná produkcia sa vypočíta na základe predchádzajúceho trojročného obdobia alebo na základe trojročného priemeru založeného na predchádzajúcom päťročnom období s vylúčením najvyššieho a najnižšieho vstupu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 b (nový)
4b.  Na účely tohto nariadenia „pokročilé systémy udržateľnej výroby“, „pokročilé metódy udržateľnej výroby“ a „pokročilé opatrenia pre udržateľnú výrobu“ sú poľnohospodárske postupy, ktoré presahujú požiadavky krížového plnenia stanovené v nariadení (EÚ) č. [...] (horizontálne nariadenie o SPP) a sústavne sa vyvíjajú s cieľom zlepšiť hospodárenie s prírodnými živinami, kolobehom vody a tokmi energie tak, aby sa obmedzilo poškodzovanie životného prostredia a plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi a aby sa zachovala vysoká rozmanitosť plodín a hospodárskych zvierat a prirodzená rozmanitosť vo výrobných systémoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 4
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade potreby z dôvodu zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry upraviť opis výrobkov a odkazy na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry v tomto nariadení alebo iných aktoch prijatých podľa článku 43 zmluvy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom, aby v prípade potreby z dôvodu zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry upravila opis výrobkov a odkazy na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 6 – písmeno a
a) od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor banánov;
a) od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
Vzhľadom na osobitosti sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby stanovila hospodárske roky pre uvedené výrobky.

vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7

Článok 7

Referenčné ceny

Referenčné ceny

Sú stanovené tieto referenčné ceny:

1.  Na účely uplatňovania časti II hlavy I kapitoly I a časti V kapitoly I sú stanovené tieto referenčné ceny:
a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR/tonu pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR/tonu pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 150 EUR/tonu za ryžu štandardnej kvality podľa bodu A prílohy III, pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 150 EUR/tonu za ryžu štandardnej kvality podľa bodu A prílohy III, pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality podľa bodu B prílohy III, pre nebalený cukor zo závodu:
c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality podľa bodu B prílohy III, pre nebalený cukor zo závodu:
i) za biely cukor: 404,4 EUR/tonu;
i) za biely cukor: 404,4 EUR/tonu;
ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tonu.
ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tonu.
d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tonu za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka podľa článku 18 ods. 8;
d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tona za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka podľa článku 9a;
e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:
e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:
i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené odstredené mlieko;
ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené odstredené mlieko;
f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR/tonu za jatočné telá ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako je ustanovené v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa článku 18 ods. 8 takto:
f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR/tona za jatočné telá ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako je ustanovené v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa článku 9a takto:
i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do menej ako 120 kg: trieda E;
i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do menej ako 120 kg: trieda E;
ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda R.
ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda R.
fa) pokiaľ ide o sektor olivového oleja:
i) 2 388 EUR/tonu za extra panenský olivový olej;
ii) 2 295 EUR/tonu za panenský olivový olej;
iii) 1 524 EUR/tonu za lampantový olivový olej, ktorého voľná kyslosť je 2 stupne, pričom táto suma sa zníži o 36,70 EUR/tonu za každý ďalší stupeň kyslosti.
1a.  Referenčné ceny sa v pravidelných intervaloch prehodnocujú na základe objektívnych kritérií, najmä na základe vývoja vo výrobe, výrobných nákladov, najmä nákladov na vstupy, a trendov na trhu. V prípade potreby sa referenčné ceny sa aktualizujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy.
Intervaly na prehodnocovanie v jednotlivých kategóriách výrobkov sa môžu líšiť, pričom sa zohľadňuje miera nestálosti v každej kategórii výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 9
Článok 9

Článok 9

Pôvod oprávnených výrobkov

Pôvod oprávnených výrobkov

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sa získavajú z mlieka, toto mlieko sa vyprodukovalo v Únii.

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sú živočíšne produkty, celý výrobný proces sa uskutočnil v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a

Stupnice Únie a kontroly

1.  Stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel sa uplatňujú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IIIa v týchto sektoroch:
a) sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka;
b) sektor bravčového mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá iných ošípaných ako ošípaných na udržanie chovu.
V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu členské štáty uplatňovať stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel na jatočné telá oviec v súlade s pravidlami stanovenými v bode C prílohy IIIa.

2.  Kontroly na mieste týkajúce sa klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec vykonáva v mene Únie kontrolný výbor Únie zložený z expertov Komisie a odborníkov, ktorých určili členské štáty. Tento výbor podáva Komisii a členským štátom správy o vykonaných kontrolách.
Náklady, ktoré vznikli v dôsledku vykonaných kontrol, znáša Únia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10
Článok 10

Článok 10

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky za podmienok ustanovených v tomto oddiele a požiadaviek a podmienok, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov podľa článkov 18 a 19:

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže určiť Komisia prostredníctvom delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov podľa článkov 18 a 19:

a) pšenica obyčajná, jačmeň a kukurica;
a) pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, cirok, jačmeň a kukurica;
b) nelúpaná ryža;
b) nelúpaná ryža;
c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
d) maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
d) maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
e) sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.
e) sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 11
Článok 11

Článok 11

Obdobie verejnej intervencie

Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii:

Verejná intervencia je k dispozícii pre výrobky uvedené v článku 10 počas celého roka.

a) v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa a kukurice od 1. novembra do 31. mája;
b) v prípade nelúpanej ryže od 1. apríla do 31. júla;
c) v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa počas celého hospodárskeho roka;
d) v prípade masla a sušeného odstredeného mlieka od 1. marca do 31. augusta.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 12
Článok 12

Článok 12

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

1.   Počas období uvedených v článku 11 je verejná intervencia:
1.  Verejná intervencia:
a) verejná intervencia je otvorená pre pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odstredené mlieko;
a) verejná intervencia je otvorená pre pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odstredené mlieko;
b)  Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
b)  Komisia otvorí verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
c)  Komisia môže prostredníctvom iných vykonávacích aktov otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel prijatej podľa článku 18 ods. 8 je nižšia ako 1 560 EUR za tonu.
c)  Komisia prostredníctvom iných vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3 otvorí verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia určeného podľa článku 19 písm. a) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel prijatej podľa článku 9a je nižšia ako 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov uzavrieť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c).
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3 uzavrie verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13

Článok 13

Nákup za pevnú cenu alebo verejná súťaž

Nákup za pevnú cenu alebo verejná súťaž

1.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční pri pevnej cene v tomto rozsahu:
1.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční pri pevnej cene stanovenej v článku 14 ods. 2 v tomto rozsahu:
a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny ton;
a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny ton;
b) v prípade masla 30 000 ton;
b) v prípade masla 70 000 ton;
c) v prípade sušeného odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 ton.
c) v prípade sušeného odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 ton.
2.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena:
2.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena:
a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka v rozsahu prekračujúcom množstvá uvedené v odseku 1,
a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka v rozsahu prekračujúcom množstvá uvedené v odseku 1,
b) jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže a hovädzieho a teľacieho mäsa.
b) tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže a hovädzieho a teľacieho mäsa.
Za osobitných a riadne odôvodnených okolností môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť verejné súťaže pre členský štát alebo región členského štátu, alebo, s výhradou článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Za osobitných a riadne odôvodnených okolností môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť verejné súťaže pre členský štát alebo región členského štátu, alebo, s výhradou článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14

Článok 14

Ceny vo verejnej intervencii

Ceny vo verejnej intervencii

1.  Cena vo verejnej intervencii je:
1.  Cena vo verejnej intervencii je:
a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri pevnej cene, alebo
a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri pevnej cene, alebo
b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa to uskutoční prostredníctvom výberového konania.
b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa to uskutoční prostredníctvom výberového konania.
2.  Úroveň ceny vo verejnej intervencii:
2.  Úroveň ceny vo verejnej intervencii:
a) pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušným referenčným cenám stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušné referenčné ceny;
a) pri pšenici obyčajnej, tvrdej pšenici, ciroku, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušným referenčným cenám stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušné referenčné ceny;
b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % referenčnej ceny;
b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % referenčnej ceny;
c) pri hovädzom a teľacom mäse neprekročia cenu uvedenú v článku 12 ods. 1 písm. c).
c) pri hovädzom a teľacom mäse neprekročí 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).
3.  Cenami vo verejnej intervencii uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien z dôvodu kvality v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže. Okrem toho vzhľadom na nutnosť zaistiť, aby sa výroba orientovala na určité odrody nelúpanej ryže, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby stanovila zvýšenia a zníženia ceny vo verejnej intervencii.
3.  Cenami vo verejnej intervencii uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien z dôvodu kvality v prípade pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 15
Článok 15

Článok 15

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:

1.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:
a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu,
a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu,
b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
c) bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy.
c) bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy.
S výrobkami možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii uvedenej v nariadení (EÚ) č. [...], ak je tak ustanovené v uvedenej schéme. V takom prípade je účtovná hodnota takých výrobkov na úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.

2.  S výrobkami možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v programe distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii uvedenom v nariadení (EÚ) č. [...]. V takom prípade je účtovná hodnota takých výrobkov na úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.
2a.  Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predošlom roku predali zásoby získané v rámci verejnej intervencie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na tieto výrobky s výhradou podmienok stanovených v tomto oddiele a požiadaviek a podmienok, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných a/alebo vykonávacích aktov podľa článku 17 až 19:

Pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na tieto výrobky v súlade s podmienkami stanovenými v tomto oddiele a ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných a/alebo vykonávacích aktov podľa článkov 17 až 19:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno b
b) olivový olej;
b) olivový olej a stolové olivy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno e a (nové)
ea) syry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 17
Článok 17

Článok 17

Podmienky na poskytnutie pomoci

Podmienky na poskytnutie pomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ak je to potrebné na zaistenie trhovej transparentnosti ustanoviť podmienky, za ktorých môže rozhodovať o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné ceny príslušných výrobkov alebo potrebu reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj daného sektora v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ak je to potrebné na zaistenie trhovej transparentnosti ustanoviť podmienky, za ktorých môže rozhodovať o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní:
a) priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné ceny a výrobné náklady príslušných výrobkov, a/alebo
b) potrebu včas reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj, ktoré majú významný dosah na ziskové rozpätia výrobcov daného sektora v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch, a/alebo
ba) osobitnú povahu niektorých sektorov alebo sezónny charakter výroby v niektorých členských štátoch.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pomoc na súkromné skladovanie ustanovené v článku 16 vopred alebo prostredníctvom verejnej súťaže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pomoc na súkromné skladovanie ustanovené v článku 16 vopred alebo prostredníctvom verejnej súťaže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie alebo stanoviť pomoc na súkromné skladovanie pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie alebo stanoviť pomoc na súkromné skladovanie pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien a ziskových rozpätí žiadateľov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola I – oddiel 3 a (nový)
ODDIEL 3A

Koordinácia činností dočasného sťahovania z trhu

Článok 17a

Koordinácia činností dočasného sťahovania z trhu

1.  S cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe na trhu alebo v prípade vážneho narušenia trhu obnoviť jeho bežný chod môžu združenia organizácií výrobcov, ktoré patria do rámca jedného z odvetví uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a považujú sa za reprezentatívne v zmysle článku 110 tohto nariadenia, zavádzať a aktivovať systém, ktorým sa ustanovuje koordinácia dočasných stiahnutí z trhu, realizovaných ich členmi.
Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá časť IV tohto nariadenia, a nepatria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

2.  Keď nejaké združenie organizácií výrobcov príjme rozhodnutie aktivovať daný systém, tento systém platí pre všetkých jeho členov.
3.  Systém sa financuje prostredníctvom:
a) finančných príspevkov členských organizácií a/alebo samotného združenia organizácií výrobcov a v prípade potreby
b) finančnej podpory Európskej únie podľa článku 8 a za podmienok stanovených Komisiou na základe článku 18 ods. 9a písm. c), ktorá v každom prípade nemôže byť vyššia ako 50 % celkovej sumy.
4.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby zabezpečila, že fungovanie systému je v súlade s cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a neprekáža riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola I – oddiel 4 – názov
ODDIEL 4

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VEREJNEJ INTERVENCII A POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VEREJNEJ INTERVENCII A POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE A SYSTÉME KOORDINÁCIE DOČASNÝCH STIAHNUTI Z TRHU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18

Článok 18

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 9 tohto článku.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 na ustanovenie opatrení uvedených v odsekoch 2 až 9 tohto článku.
2.  S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať požiadavky a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii a skladované v rámci systému poskytovania pomoci na súkromné skladovanie, dodatočne k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na zaručenie oprávnenosti a kvality nakúpených a skladovaných výrobkov vzhľadom na skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, množstvá, balenie, označenie, minimálny vek, konzervovanie, stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.
2.  S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať požiadavky a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii a skladované v rámci systému poskytovania pomoci na súkromné skladovanie, dodatočne k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na zaručenie oprávnenosti a kvality nakúpených a skladovaných výrobkov vzhľadom na skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, množstvá, balenie, označenie, minimálny vek, konzervovanie, stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.
3.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide o nákup predaj pšenice obyčajnej, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
3.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide o nákup a predaj pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
3a.  Komisia môže s prihliadnutím na sezónny charakter alebo osobitnú povahu určitých poľnohospodárskych podnikov v niektorých členských štátoch alebo regiónoch je Komisia oprávnená prijímať delegované akty stanovujúce rôzne objektívne podmienky, na základe ktorých sa môže zaviesť súkromné skladovanie.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti platobných agentúr, aby po prevzatí a pred uskladnením mali všetko hovädzie mäso vykostené.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti platobných agentúr, aby po prevzatí a pred uskladnením mali všetko hovädzie mäso vykostené.
5.  Vzhľadom na rozmanitosť okolností týkajúcich sa skladovania intervenčných zásob v Únii a zaistiť primeraný prístup hospodárskych subjektov k verejnej intervencii Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme:
5.  Vzhľadom na rozmanitosť okolností týkajúcich sa skladovania intervenčných zásob v Únii a zaistiť primeraný prístup hospodárskych subjektov k verejnej intervencii Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme:
a) požiadavky, ktoré majú spĺňať intervenčné skladovacie miesta pri výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej skladovacej kapacity skladovacích miest a technické požiadavky na zachovanie prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich predaj na konci skladovacieho obdobia;
a) požiadavky, ktoré majú spĺňať intervenčné skladovacie miesta pri výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej skladovacej kapacity skladovacích miest a technické požiadavky na zachovanie prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich predaj na konci skladovacieho obdobia;
b) pravidlá týkajúce sa predaja zostávajúcich malých uskladnených množstiev v členských štátoch, ktorý majú členské štáty vykonať na vlastnú zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá týkajúce sa priameho predaja množstiev, ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú znehodnotené;
b) pravidlá týkajúce sa predaja zostávajúcich malých uskladnených množstiev v členských štátoch, ktorý majú členské štáty vykonať na vlastnú zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá týkajúce sa priameho predaja množstiev, ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú znehodnotené;
c) pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov vnútri a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.
c) pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov vnútri a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.
ca) podmienok, na základe ktorých možno rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom uskladnení, možno opätovne uviesť na trh alebo odpredať;
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov:
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov:
a) prijme opatrenia na zníženie výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;
a) prijme opatrenia na zníženie výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;
b) môže ustanoviť podmienky na poskytnutie preddavku.
b) môže ustanoviť podmienky na poskytnutie preddavku.
7.  Vzhľadom na práva a povinnosti hospodárskych subjektov, ktorí sa zúčastňujú vo verejnej intervencii alebo v súkromnom skladovaní, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
7.  Vzhľadom na práva a povinnosti hospodárskych subjektov, ktorí sa zúčastňujú vo verejnej intervencii alebo v súkromnom skladovaní, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) konania verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;
a) konania verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;
b) oprávnenosti hospodárskych subjektov;
b) oprávnenosti hospodárskych subjektov;
c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že hospodárske subjekty splnia svoje povinnosti.
c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že hospodárske subjekty splnia svoje povinnosti.
7a.  Vzhľadom na technický vývoj a potreby sektorov je Komisia oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 160, ktorými sa upravia a aktualizujú ustanovenia týkajúce sa klasifikácie, identifikácie a obchodnej úpravy jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec stanovené v prílohe IIIa.
7b.  Vzhľadom na potrebu štandardizácie obchodnej úpravy rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania režimov intervencie na trhu vo forme verejnej intervencie a súkromného skladovania v príslušnom sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho mäsa je Komisia oprávnená prijať delegované akty, ktoré:
a) zavedú ustanovenia týkajúce sa klasifikácie, určovania tried kvality (vrátane automatizovaných techník triedenia), obchodnej úpravy, obsahu chudého mäsa, identifikácie a váženia a označovania jatočných tiel;
b) ustanovia pravidlá na výpočet priemerných cien Únie a povinnosti hospodárskych subjektov predkladať informácie o jatočných telách hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ ide o trhové a reprezentatívne ceny;
7c.  Vzhľadom na osobitné charakteristiky v rámci Únie je Komisia oprávnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovia odchýlky od ustanovení, najmä:
a) zabezpečenie odchýlok, ktoré môžu členské štáty udeliť bitúnkom, v ktorých sa poráža málo hovädzích zvierat;
b) oprávnenie členských štátov neuplatňovať stupnicu triedenia v prípade klasifikácie bravčových jatočných tiel a okrem váhy a odhadovaného obsahu chudého mäsa využiť aj kritériá hodnotenia.
7d.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť plnenie cieľov kontrolného výboru Únie je Komisia oprávnená prijať delegované akty určujúce jeho povinnosti a zloženie.
8.  Vzhľadom na nutnosť štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v týchto sektoroch:
a) hovädzie a teľacie mäso;
b) bravčové mäso;
c) ovčie a kozie mäso.
9.  Vzhľadom na nutnosť zaistiť presnosť a spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť, aby výbor Únie zložený z odborníkov Komisie a odborníkov určených členskými štátmi preskúmali uplatňovanie klasifikácie jatočných tiel v členských štátoch. Uvedenými ustanoveniami sa môže ustanoviť, že Únia bude znášať náklady vyplývajúce z daného prieskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 9 a (nový)
9a.  Keďže je potrebné zabezpečiť riadne fungovanie systému koordinácie dočasného sťahovania z trhu, Komisia je oprávnená prijímať delegované akty, ktorými ustanoví požiadavky, ktoré má systém splniť, vrátane najmä:
a) všeobecné podmienky aktivácie a fungovania;
b) požiadavky, ktoré združenia organizácií výrobcov musia splniť, aby sa systém zaviedol;
c) pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie, najmä podmienky, za ktorých Komisia rozhodne, či sa financovanie Európskou úniou v rámci pomoci na súkromné skladovanie môže alebo nemôže poskytnúť združeniam organizácií výrobcov;
d) pravidlá, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby aktivácia tohto systému neblokovala príliš veľký podiel výrobkov, ktoré sú za bežných okolností k dispozícii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19

Článok 19

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä:

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä:

a) reprezentatívnych období, trhov a trhových cien potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;
a) reprezentatívnych období, trhov, trhových cien a vývoja ziskových rozpätí potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;
b) postupov a podmienok týkajúcich sa dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;
b) postupov a podmienok týkajúcich sa dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;
c) rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;
c) rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;
d) každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, kde výrobky boli nakúpené a skladované;
d) každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, kde výrobky boli nakúpené a skladované;
e) podmienok predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov medzi členskými štátmi;
e) podmienok predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov medzi členskými štátmi;
f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;
f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;
g) umiestnenia do súkromného skladovania a uchovávania v ňom a vyskladnenia;
g) umiestnenia do súkromného skladovania a uchovávania v ňom a vyskladnenia;
h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;
h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;
i) podmienok, na základe ktorých možno rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom uskladnení, možno opätovne uviesť na trh alebo odpredať;
j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie za pevnú cenu;
j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie za pevnú cenu;
k) konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:
k) konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:
i) o podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky a
i) o podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky a
ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí nevyhnutne prijať.
ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí nevyhnutne prijať.
ka) praktických postupov pre označovanie klasifikovaných jatočných tiel;
kb) uplatňovania stupníc Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ ide o:
i) oznamovania výsledkov klasifikácie;
ii) kontroly, správy z kontrol a následné opatrenia,
kc) kontrol na mieste v súvislosti s klasifikáciou a oznamovaním cien jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec v mene Únie prostredníctvom kontrolného výboru Únie;
kd) praktických pravidiel výpočtu zo strany Komisie, pokiaľ ide o váženú priemernú cenu v Únii pre jatočné telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;
ke) postupov členských štátov na určenie kvalifikovaných pracovníkov zodpovedných za klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 1
Oddiel 1

Oddiel 1

PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K POTRAVINÁM

PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K POTRAVINÁM A ZLEPŠENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV U DETÍ

Článok 20a

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podporných programov určených na zlepšenie prístupu k potravinám a zlepšenie stravovacích návykov u detí sú deti, ktoré pravidelne navštevujú prvý alebo druhý stupeň školského zariadenia alebo škôlku či iné predškolské alebo mimoškolské zariadenie, ktoré je spravované či uznané príslušnými orgánmi členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Časť 2 – hlava 1 – kapitola 2 – oddiel 1 – pododdiel 1 – názov
PODODDIEL 1

PODODDIEL 1

OVOCIE V ŠKOLÁCH

PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21

Článok 21

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom

1.  Za podmienok, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 22 a 23 sa pomoc Únie poskytne:
1.  Za podmienok, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 22 a 23 sa pomoc Únie poskytne:
a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach vrátane jasieľ, iných predškolských zariadení, základných a stredných škôl a; a
a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom v zariadeniach uvedených v článku 20a; a
b) na určité súvisiace náklady spojené s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním, hodnotením a sprievodnými opatreniami.
b) na určité súvisiace náklady spojené s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním, hodnotením a sprievodnými opatreniami.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, najskôr vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania programu. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, najskôr vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu jeho vykonávania. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať informácie o opatreniach na vzdelávanie o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti plytvaniu potravinami, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov. Tento zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené opatreniami, ktoré Komisia prijala prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 písm. a). Členské štáty pri výbere svojich výrobkov vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže patriť sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo environmentálne otázky. V tejto súvislosti členské štáty môžu uprednostniť výrobky pochádzajúce z Únie.
3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov. Tento zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené opatreniami, ktoré Komisia prijala prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 písm. a). Členské štáty pri výbere svojich výrobkov vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže patriť prínos z hľadiska zdravia a životného prostredia, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť výrobkov, s uprednostnením miestnych potravinových reťazcov. V tejto súvislosti členské štáty uprednostnia výrobky pochádzajúce z Únie.
4.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto:
4.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto:
a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden školský rok ani
a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden školský rok ani
b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v odseku 1, ani 90 % takých nákladov v menej rozvinutých regiónoch a v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy; ani
b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v odseku 1, ani 90 % takých nákladov v menej rozvinutých regiónoch v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy a na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006; ani
c) nepokrýva iné náklady ako náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.
c) nepokrýva iné náklady ako náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.
4a.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne každému členskému štátu na základe objektívnych kritérií založených na podiele šesť- až desaťročných detí zapísaných vo vzdelávacích zariadeniach vymedzených v článku 20a. Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na programe, však získa pomoc Únie aspoň vo výške 175 000 EUR. Členské štáty žiadajú o pomoc Únie každoročne na základe svojej stratégie. V nadväznosti na žiadosti členských štátov Komisia rozhodne o konečnej výške pridelených prostriedkov podľa dostupných rozpočtových prostriedkov.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide o pomer pomoci Únie k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie a zelenina. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide o pomer pomoci Únie k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
6.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
6.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
7.  Program na podporu konzumácie ovocia v školách v Únii sa nedotkne žiadneho samostatného vnútroštátneho programu na podporu konzumácie ovocia v školách, ktoré sú zlučiteľné s právom Únie.
7.  Program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách v Únii sa nedotkne žiadneho samostatného vnútroštátneho programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách, ktorý je zlučiteľný s právom Únie.
8.  Únia môže takisto financovať podľa článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia v školách, vrátane zvyšovania informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na prepojenie programov.
8.  Únia môže takisto financovať podľa článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách vrátane zvyšovania informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na prepojenie programov.
8a.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, uverejnia na miestach, kde sa rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22

Článok 22

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
2.  Vzhľadom na potrebu propagovať zdravé stravovacie návyky u detí Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
2.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť programu pri dosahovaní cieľov, ktoré sú preň stanovené, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá, pokiaľ ide o:
a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu vzhľadom na nutričnú stránku;
a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu vzhľadom na nutričnú stránku;
b) cieľovej skupiny programu;
b) cieľovej skupiny programu;
c) národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
c) národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
d) schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc.
d) schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) objektívnych kritérií na rozdelenie pomoci medzi členské štáty, orientačného rozdelenia pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí;
a) dodatočných kritérií na orientačné rozdelenie pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o poskytnutie pomoci;
b) nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady;
b) nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady;
c) monitorovania a hodnotenia.
c) monitorovania a hodnotenia.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov od zúčastnených členských štátov vyžadovať, aby zverejnili podpornú úlohu programu.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov stanoviť podmienky, podľa ktorých členské štáty uverejnia informácie o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23

Článok 23

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať všetky potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, pokiaľ ide o:

a) konečné rozdelenie pomoci medzi zúčastnené členské štáty v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov;
a) konečné rozdelenie pomoci medzi zúčastnené členské štáty v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
c) metódy propagovania a opatrenia na prepojenie programu.
c) metódy propagovania a opatrenia na prepojenie programu.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 24
Článok 24

Článok 24

Dodávanie mliečnych výrobkov deťom

Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom

1.  Pomoc Únie sa poskytne na dodávanie určitých výrobkov sektora mlieka a mliečnych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach.
1.  V súlade s podmienkami, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 25 a 26, sa pomoc Únie poskytne na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0401, 0403, 0404 90 a 0406 alebo číselný znak KN 2202 90, deťom v zariadeniach uvedených v článku 20a.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zúčastniť na programe, najskôr vypracujú stratégiu jeho vykonávania.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zúčastniť na programe, najskôr vypracujú stratégiu jeho vykonávania. Ustanovia tiež sprievodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať informácie o opatreniach na vzdelávanie o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti plytvaniu potravinami, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
2a.  Pri zostavovaní stratégií členské štáty v súlade s pravidlami prijatými Komisiou podľa článku 25 vypracujú zoznam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov.
2b.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada financovania existujúcich vnútroštátnych programov na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva mlieko alebo mliečne výrobky. Ak však už členský štát má zavedený program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zvýšiť jeho účinnosť, a to aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
3.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
3.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
3a.  Programom Únie na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách nie sú dotknuté žiadne samostatné vnútroštátne programy na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie.
4.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia pomoci Únie na všetko mlieko Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne na maximálne množstvo 0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na jeden školský deň.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne na maximálne množstvo 0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na jeden školský deň.
5a.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, uverejnia na miestach, kde sa rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 25
Článok 25

Článok 25

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
2.  Vzhľadom na vývoj modelov spotreby mliečnych výrobkov a inovácie a vývoj na trhu s mliečnymi výrobkami a so zreteľom na nutričnú stránku Komisia prostredníctvom delegovaných aktov určí výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do programu, a prijme pravidlá týkajúce sa národných a regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať na to, aby mohli prijímať pomoc, ako aj cieľovej skupiny programu.
2.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť programu pri dosahovaní cieľov, ktoré sú preň stanovené, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá, pokiaľ ide o:
a) výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do programu, v súlade s ustanoveniami článku 24 ods. 1 a s prihliadnutím na nutričnú stránku;
b) cieľovú skupinu programu;
c) národnéregionálne stratégie, ktoré členské štáty musia vypracovať na to, aby mohli prijímať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
d) schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc;
e) monitorovanie a hodnotenie.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podmienky udeľovania pomoci.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podmienky udeľovania pomoci.
Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia týkajúce sa skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok.

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia týkajúce sa skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok.

4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe pomoci Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov od zúčastnených vzdelávacích zariadení vyžadovať, aby oznámili podpornú úlohu programu.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov stanoviť podmienky, podľa ktorých členské štáty uverejnia informácie o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 26
Článok 26

Článok 26

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať všetky potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, pokiaľ ide o:

a) postupy na zaistenie dodržiavania maximálneho množstva, ktoré je oprávnené na pomoc;
a) postupy na zaistenie dodržiavania maximálneho množstva, ktoré je oprávnené na pomoc;
b) schvaľovanie žiadateľov, žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
c) metódy propagovania programu.
c) metódy propagovania programu;
ca) stanovenie výšky pomoci pre všetky druhy mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na potrebu účinne podporovať dodávanie mliečnych výrobkov do zariadení uvedených v článku 20a.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 26 a (nový)
Článok 26a

Školský program týkajúci sa olivového oleja a stolových olív

Európska komisia do...* zváži navrhnutie programu týkajúceho sa olivového oleja a stolových olív, ktorý je podobný programom na podporu konzumácie mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny na školách. Členské štáty sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či sa chcú zapojiť do tohto programu a využívať tak financovanie Únie rovnakého druhu ako v prípade existujúcich programov.

* Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 27
Článok 27

Článok 27

Pomoc pre organizácie hospodárskych subjektov

Programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

1.  Únia financuje trojročné pracovné programy, ktoré organizácie hospodárskych subjektov uvedené v článku 109 vypracujú v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
1.  Únia financuje trojročné pracovné programy, ktoré organizácie výrobcov uznané podľa článku 106 alebo medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 108 vypracujú v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
-a) sledovanie a riadenie trhu v sektore olivového oleja a stolových olív;
a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;
a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;
aa) zlepšenie konkurencieschopnosti pestovania olív prostredníctvom modernizácie a reštrukturalizácie;
b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;
b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;
c) systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov.
c) systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov;
ca) šírenie informácií o opatreniach, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov alebo medziodvetvové organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív.
2.  Suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, je:
2.  Suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, je:
a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku;
a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku;
b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku and
b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku and
c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku.
c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku.
2a.  Členské štáty, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, môžu využiť všetky finančné prostriedky dostupné v rámci finančného limitu stanoveného v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [XXXX/XXXX], ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov, alebo ich časť na financovanie pracovných programov uvedených v odseku 1.
3.  Maximálna suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, sa rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. Maximálna výška financovania oprávnených nákladov je:
3.  Maximálna suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, sa rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. Maximálna výška financovania oprávnených nákladov je:
a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a);
a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písmenách -a), a) a aa);
b) 75 % na investície do stálych aktív a 50 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. b);
b) 75 % na investície do stálych aktív a 50 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. b);
c) 75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch vykonávajú schválené organizácie hospodárskych subjektov aspoň z dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.
c) 75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch vykonávajú schválené organizácie hospodárskych subjektov aspoň z dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písmenách c) a ca), a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.
Doplnkové financovanie zaistí členský štát až do výšky 50 % nákladov, ktoré financovanie Únie nekryje.

Doplnkové financovanie zaistí členský štát až do výšky 50 % nákladov, ktoré financovanie Únie nekryje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 28
Článok 28

Článok 28

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:
1.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:
a) podmienky schvaľovania organizácií hospodárskych subjektov na účely schémy pomoci a pozastavovania alebo odňatia takého schválenia;
b) opatrenia oprávnené na financovanie Úniou;
b) podrobností opatrení oprávnených na financovanie Úniou;
c) vyčleňovanie financií Únie na osobitné opatrenia;
c) vyčleňovania financií Únie na osobitné opatrenia;
d) činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou;
d) činností a nákladov, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou;
e) výber a schvaľovanie pracovných programov.
e) výberu a schvaľovania pracovných programov.
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si hospodárske subjekty plnili svoje povinnosti, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom požadovať zloženie zábezpeky v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci.
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si hospodárske subjekty plnili svoje povinnosti, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom požadovať zloženie zábezpeky v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 30
Článok 30

Článok 30

Prevádzkové fondy

Prevádzkové fondy

1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny môžu zriadiť prevádzkový fond. Tento fond sa financuje:
1.  Organizácie výrobcov a/alebo ich združenia v sektore ovocia a zeleniny môžu zriadiť tri- až päťročný prevádzkový fond. Tento fond sa financuje:
a) z finančných príspevkov členov alebo samotných organizácií výrobcov;
a) z finančných príspevkov:
i) členov organizácie výrobcov a/alebo samotnej organizácie výrobcov; or
ii) združení organizácií výrobcov prostredníctvom členov týchto združení;
b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže poskytnúť organizáciám výrobcov v súlade s ustanoveniami a podmienkami uvedenými v delegovaných a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia prijala podľa článkov 35 a 36.
b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže poskytnúť organizáciám výrobcov alebo ich združeniam, ak takéto združenia predložia, riadia a vykonávajú operačný program alebo čiastkový operačný program, v súlade s ustanoveniami a podmienkami uvedenými v delegovaných a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia prijala podľa článkov 35 a 36
2.  Prevádzkové fondy sa použijú len na financovanie operačných programov, ktoré sa predložili členským štátom a ktoré členské štáty schválili.
2.  Prevádzkové fondy sa použijú len na financovanie operačných programov, ktoré sa predložili členským štátom a ktoré členské štáty schválili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 31
Článok 31

Článok 31

Operačné programy

Operačné programy

1.  Operačné programy v sektore ovocia a zeleniny majú najmenej dva z cieľov uvedených v článku 106 písm. c) alebo týchto cieľov:
1.  Operačné programy v sektore ovocia a zeleniny majú najmenej dva z cieľov uvedených v článku 106 písm. c) alebo dva z týchto cieľov:
a) plánovanie výroby;
a) plánovanie výroby;
b) zlepšenie kvality výrobkov;
b) zlepšenie kvality výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
e) environmentálne opatrenia a metódy výroby s ohľadom na životné prostredie vrátane ekologického poľnohospodárstva;
e) environmentálne opatrenia, najmä pokiaľ ide o vodu, a metódy výroby, manipulácie alebo spracovania s ohľadom na životné prostredie vrátane ekologického poľnohospodárstva a integrovanej výroby;
f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.
f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.
Operačné programy sa predložia členským štátom na schválenie.

Operačné programy sa predložia členským štátom na schválenie.

1a.  Združenia organizácií výrobcov môžu zastupovať svojich členov pri riadení, spracovaní, vykonávaní a predkladaní operačných programov.
Tieto združenia môžu tiež predložiť čiastkový operačný program zložený z opatrení, ktoré členské organizácie určili, ale nezrealizovali vo svojich operačných programoch. Tieto čiastkové operačné programy podliehajú rovnakým pravidlám ako ostatné operačné programy a posudzujú sa spoločne s operačnými programami členských organizácií.

Členské štáty v tejto súvislosti zabezpečia, aby:

a) akcie čiastkových operačných programov boli financované výhradne z príspevkov členských organizácií príslušného združenia a aby sa finančné prostriedky hradili z prevádzkových fondov týchto členských organizácií;
b) akcie a ich príslušný finančný podiel boli určené v operačnom programe každej členskej organizácie;
c) neprichádzalo k dvojitému financovaniu.
2.  Predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú zabraňovania krízam a riešenia kríz na trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto súvislosti sa vzťahujú na:
2.  Predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú zabraňovania krízam a riešenia kríz na trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto súvislosti sa vzťahujú na:
a) stiahnutie z trhu;
a) predpovedanie a sledovanie výroby a spotreby;
b) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny;
b) investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh;
c) propagáciu a komunikáciu;
c) vzdelávacie opatrenia, výmenu osvedčených postupov a budovanie štrukturálnych kapacít;
d) vzdelávacie opatrenia;
d) informovanie a oznamovanie, buď s cieľom predísť kríze, alebo počas obdobia krízy;
e) poistenie úrody;
e) podporu týkajúcu sa administratívnych nákladov spojených so zriadením spoločných fondov;
f) podporu na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.
f) pomoc na vyklčovanie v prípade spätnej konverzie sadov;
g) stiahnutie z trhu, a to aj v prípade výrobkov, ktoré spracovávajú organizácie výrobcov;
h) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny;
i) poistenie úrody.
Na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením vrátane splácania istiny a úrokov podľa tretieho pododseku sa v rámci operačného programu nevynaloží viac ako jedna tretina výdavkov.

Na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením vrátane splácania istiny a úrokov podľa štvrtého pododseku sa v rámci operačného programu nevynaloží viac ako 40 % výdavkov.

Opatrenia na poistenie úrody zahŕňajú akcie, ktoré prispievajú k zabezpečeniu príjmov výrobcov a na pokrytie trhových strát, ktoré vznikli organizáciám výrobcov a/alebo ich členom, ak sú tieto príjmy ovplyvnené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami. Príjemcovia pomoci musia preukázať, že prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery za obchodných podmienok na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. V takom prípade môže byť splácanie istiny a úrokov z uvedených pôžičiek súčasťou operačného programu a teda môže byť oprávnené na finančnú pomoc Únie podľa článku 32. Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci predchádzania krízam a krízového riadenia sa financuje buď prostredníctvom takýchto pôžičiek, alebo priamo, ale nie obidvoma spôsobmi.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery za obchodných podmienok na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. V takom prípade môže byť splácanie istiny a úrokov z uvedených pôžičiek súčasťou operačného programu a teda môže byť oprávnené na finančnú pomoc Únie podľa článku 32. Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci predchádzania krízam a krízového riadenia sa môže financovať prostredníctvom takýchto pôžičiek a/alebo priamo organizáciami výrobcov.

2a.  Na účely tohto oddielu:
a) „zelený zber“ je celkový alebo čiastočný zber nepredajných výrobkov v danej oblasti vykonaný pred začiatkom riadneho zberu. Príslušné výrobky nesmú byť pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, chorôb alebo inak.
b) „neuskutočnenie zberu“ je situácia, keď sa celá komerčná výroba alebo jej časť v danej oblasti nevyzbiera počas riadneho výrobného cyklu. Zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa však nepovažuje za neuskutočnenie zberu.
3.  Členské štáty sa uistia, že:
3.  Členské štáty sa uistia, že:
a) operačné programy obsahujú dve alebo viaceré environmentálne akcie or
a) operačné programy obsahujú dve alebo viaceré environmentálne akcie or
b) aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov sa vzťahuje na environmentálne akcie.
b) aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov sa vzťahuje na environmentálne akcie.
Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky na agroenvironmentálne platby ustanovené v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky na agroenvironmentálne platby ustanovené v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálnym záväzkom ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto záväzkov považuje za environmentálnu akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálnym záväzkom ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto záväzkov považuje za environmentálnu akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Podpora na environmentálne akcie uvedené v prvom pododseku sa vzťahuje na dodatočné náklady a stratu príjmu vyplývajúce z akcie.

Podpora na environmentálne akcie uvedené v prvom pododseku sa vzťahuje na dodatočné náklady a stratu príjmu vyplývajúce z akcie.

4.  Členské štáty zaistia, ža sa investície, ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné ochranné opatrenia na ochranu životného prostredia pred týmito tlakmi.
4.  Členské štáty zaistia, ža sa investície, ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné ochranné opatrenia na ochranu životného prostredia pred týmito tlakmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 32
Článok 32

Článok 32

Finančná pomoc Únie

Finančná pomoc Únie

1.  Finančná pomoc Únie sa rovná sume skutočne vyplatených finančných príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne vynaložených výdavkov.
1.  Finančná pomoc Únie sa rovná sume skutočne vyplatených finančných príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne vynaložených výdavkov alebo v prípade najvzdialenejších regiónov na 75 % skutočne vynaložených výdavkov.
2.  Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty predávanej výroby každej organizácie výrobcov.
2.  Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných každou organizáciou výrobcov a/alebo združením organizácií výrobcov.
Toto percento sa však môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej výroby za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej výroby sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

Toto percento sa však môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných organizáciami výrobcov za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávaných čerstvých alebo spracovaných výrobkov sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

V prípade združení organizácií výrobcov sa toto percento môže zvýšiť na 5 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných združením alebo jeho členmi za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávaných čerstvých alebo spracovaných výrobkov sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením, ktoré toto združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov.

3.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 60 % na operačný program alebo časť operačného programu, ak tento program spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
3.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 60 % na operačný program alebo časť operačného programu, ak tento program spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a) predkladá ho viacero organizácií výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť v rámci nadnárodných režimov v rôznych členských štátoch;
a) predkladá ho viacero organizácií výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť v rámci nadnárodných režimov v rôznych členských štátoch;
b) predkladá ho jedna organizácia alebo viacero organizácií výrobcov zapojených do režimov, ktoré fungujú na medziodvetvovom základe;
b) predkladá ho jedna organizácia alebo viacero organizácií výrobcov zapojených do režimov, ktoré fungujú na medziodvetvovom základe;
c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007;
c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007;
d) je prvým, ktorý predkladá uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa zlúčila s inou uznanou organizáciou výrobcov;
d) je prvým, ktorý predkladá uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa zlúčila s inou uznanou organizáciou výrobcov;
da) program predkladá viacero uznaných organizácií výrobcov zoskupených v spoločnej pobočke, ktorej účelom je spoločné uvádzanie výrobkov na trh;
e) je prvým, ktorý predkladá uznané združenie organizácií výrobcov;
e) je prvým, ktorý predkladá uznané združenie organizácií výrobcov;
f) predkladajú ho organizácie výrobcov v členských štátoch, v ktorých organizácie výrobcov predávajú menej ako 20 % výroby ovocia a zeleniny;
f) predkladajú ho organizácie výrobcov v členských štátoch, v ktorých organizácie výrobcov predávajú menej ako 20 % výroby ovocia a zeleniny;
g) predkladá ho organizácia výrobcov v jednom z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy;
g) predkladá ho organizácia výrobcov v jednom z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy alebo na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006;
h) vzťahuje sa výlučne na osobitnú podporu opatrení na propagáciu konzumácie ovocia a zeleniny zameranú na deti vo vzdelávacích zariadeniach.
4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej výroby každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží spôsobom:
4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej výroby každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží prostredníctvom:
a) bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku základných životných prostriedkov;
a) bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku základných životných prostriedkov;
b) bezplatnej distribúcie väzenským zariadeniam, školám a verejným vzdelávacím zariadeniam a detským prázdninovým táborom, ako aj nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú.
b) bezplatnej distribúcie väzenským zariadeniam, školám a zariadeniam uvedeným v článku 20a a detským prázdninovým táborom, ako aj nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34

Článok 34

Vnútroštátny rámec a národná stratégia pre operačné programy

Vnútroštátny rámec a národná stratégia pre operačné programy

1.  Členské štáty vytvoria vnútroštátny rámec na vypracovanie všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú environmentálnych akcií uvedených v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. […] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), najmä požiadavky článku 6 týkajúce sa súladu.
1.  Členské štáty vytvoria vnútroštátny rámec na vypracovanie všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú environmentálnych akcií uvedených v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. […] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), najmä požiadavky článku 6 týkajúce sa súladu.
Členské štáty predložia svoj navrhovaný rámec Komisii, ktorá prostredníctvom vykonávacích aktov môže do troch mesiacov požadovať zmeny a doplnenia, ak by podľa nej návrh neprispieval k sledovaniu cieľov uvedených v článku 191 zmluvy a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie. Investície na jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch podporované z operačných programov takisto spĺňajú uvedené ciele.

Členské štáty predložia svoj navrhovaný rámec Komisii, ktorá môže prijať vykonávacie akty bez toho, aby uplatňovala článok 162 odseky 2 alebo 3, a do troch mesiacov požadovať zmeny a doplnenia, ak by podľa nej návrh neprispieval k sledovaniu cieľov uvedených v článku 191 zmluvy a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie. Investície na jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch podporované z operačných programov takisto spĺňajú uvedené ciele.

2.  Členské štáty vytvoria národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy na trhu s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia zahŕňa:
2.  Členské štáty vytvoria národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy na trhu s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia zahŕňa:
a) analýzu situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja;
a) analýzu situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja;
b) odôvodnenie zvolených priorít;
b) odôvodnenie zvolených priorít;
c) ciele operačných programov a nástrojov, ukazovatele výkonu;
c) ciele operačných programov a nástrojov, ukazovatele výkonu;
d) posúdenie operačných programov;
d) posúdenie operačných programov;
e) oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov.
e) oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov.
Do národnej stratégie sa začlení aj vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

Do národnej stratégie sa začlení aj vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré nemajú žiadne uznané organizácie výrobcov.
3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré nemajú žiadne uznané organizácie výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Článok 34a

Vnútroštátna sieť

1.  Členské štáty môžu vytvoriť vnútroštátnu sieť v sektore ovocia a zeleniny, ktorá združuje organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a orgány zapojené do vykonávania národnej stratégie.
2.  Sieť sa financuje poplatkom najviac vo výške 0,5 % podielu Únie na financovaní prevádzkových fondov.
3.  Cieľom tejto siete je riadenie siete, skúmanie prenosných osvedčených postupov a zhromažďovanie relevantných informácií, organizovanie konferencií a seminárov pre subjekty podieľajúce sa na riadení národnej stratégie, vykonávanie programov na monitorovanie a posudzovanie národnej stratégie a vykonávanie ďalších činností určených prostredníctvom národnej stratégie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 35
Článok 35

Článok 35

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, cielenú a udržateľnú podporu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, cielenú a udržateľnú podporu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o:

a) prevádzkové fondy a operačné programy týkajúce sa:
a) prevádzkové fondy a operačné programy týkajúce sa:
i) odhadovaných súm, financovania a využívania prevádzkových fondov;
i) odhadovaných súm, financovania a využívania prevádzkových fondov;
ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien operačných programov;
ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien operačných programov;
iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo výdavkov v rámci operačného programu a príslušných doplnkových vnútroštátnych pravidiel;
iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo výdavkov v rámci operačného programu, pravidiel investovania v jednotlivých podnikoch a príslušných doplnkových vnútroštátnych pravidiel;
iv) vzťahu medzi operačnými programami a programami rozvoja vidieka;
iv) vzťahu medzi operačnými programami a programami rozvoja vidieka;
v) operačných programov združení organizácií výrobcov;
v) operačných programov združení organizácií výrobcov;
va) konkrétnych pravidiel uplatniteľných v prípadoch, keď združenia organizácií výrobcov úplne alebo čiastočne zastupujú svojich členov pri riadení, spracovaní, vykonávaní a predkladaní operačných programov;
b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca a národnej stratégie;
b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca a národnej stratégie;
c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa:
c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa:
i) základu pre výpočet finančnej pomoci Únie, najmä hodnoty predávanej výroby organizácie výrobcov;
i) základu pre výpočet finančnej pomoci Únie, najmä hodnoty predávanej výroby organizácie výrobcov;
ii) uplatniteľných referenčných období na výpočet pomoci;
ii) uplatniteľných referenčných období na výpočet pomoci;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o poskytnutie pomoci;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o poskytnutie pomoci;
iv) vyplácania preddavkov a skladania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iv) vyplácania preddavkov a skladania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iva) konkrétnych pravidiel uplatniteľných na financovanie operačných programov združení organizácií výrobcov, najmä pravidiel, ktoré sa týkajú stropov uvedených v článku 32 ods. 2;
d) opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením týkajúce sa:
d) opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením týkajúce sa:
i) výberu opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;
i) výberu opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;
ii) definície stiahnutia z trhu;
ii) podmienok, za ktorých sa začne uplatňovať stiahnutie z trhu;
iii) miest určenia výrobkov stiahnutých z trhu;
iii) miest určenia výrobkov stiahnutých z trhu;
iv) maximálnej podpory na sťahovanie z trhu;
iv) maximálnej podpory na sťahovanie z trhu;
v) predchádzajúcich oznámení v prípade stiahnutí z trhu;
v) predchádzajúcich oznámení v prípade stiahnutí z trhu;
vi) výpočtu objemu predávanej výroby v prípade stiahnutia z trhu;
vi) výpočtu objemu predávanej výroby v prípade stiahnutia z trhu;
vii) uvádzania európskeho emblému na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;
vii) uvádzania európskeho emblému na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;
viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých výrobkov;
viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých výrobkov;
ix) vymedzenia pojmov zelený zber a neuskutočnenie zberu;
x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu a neuskutočnenia zberu;
x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu a neuskutočnenia zberu;
xi) cieľov poistenia úrody;
xi) vykonávacích podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie úrody;
xii) vymedzenia nepriaznivej poveternostnej udalosti;
xiii) podmienok podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov;
xiii) podmienok podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov;
e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu sa:
e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu sa:
i) stupňa organizácie výrobcov;
i) stupňa organizácie výrobcov;
ii) zmien operačných programov;
ii) zmien operačných programov;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o finančnú pomoc;
iii) zníženia nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o finančnú pomoc;
iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
v) maximálneho podielu preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou.
v) maximálneho podielu preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 38
Článok 38

Článok 38

Zlučiteľnosť a súlad

Zlučiteľnosť a súlad

1.  Podporné programy sú zlučiteľné s právom Únie a v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Únie.
1.  Podporné programy sú zlučiteľné s právom Únie a v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Únie.
2.  Členské štáty sú zodpovedné za podporné programy a zabezpečia, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali a vykonávali objektívnym spôsobom pri zohľadnení hospodárskej situácie dotknutých výrobcov a potreby predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami.
2.  Členské štáty sú zodpovedné za podporné programy a zabezpečia, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali a vykonávali objektívnym spôsobom pri zohľadnení hospodárskej situácie dotknutých výrobcov a potreby predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami.
3.  Podpora sa neposkytuje na:
3.  Podpora sa neposkytuje na:
a) výskumné projekty a opatrenia zamerané na podporu výskumných projektov bez toho, aby bol dotknutý článok 43 ods. 3 písm. d) a písm. e);
b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja vidieka členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja vidieka členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 39
Článok 39

Článok 39

Predkladanie podporných programov

Predkladanie podporných programov

1.  Každý vyrábajúci členský štát uvedený v prílohe IV predloží Komisii návrh päťročného podporného programu, ktorý obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie ustanovené v článku 40.
1.  Každý vyrábajúci členský štát uvedený v prílohe IV predloží Komisii návrh päťročného podporného programu, ktorý obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie ustanovené v článku 40.
1a.  Podporné opatrenia v podporných programoch sa vypracujú na takej geografickej úrovni, ktorú členský štát považuje za najvhodnejšiu. Členské štáty prekonzultujú podporný program pred jeho predložením Komisii s príslušnými orgánmi a organizáciami na danej územnej úrovni.
1b.  Každý členský štát predkladá jeden návrh podporného programu, ktorý môže prihliadať na regionálne osobitosti.
2.  Podporné programy sa stávajú uplatniteľnými tri mesiace po ich predložení Komisii.
2.  Podporné programy sa stávajú uplatniteľnými tri mesiace po ich predložení Komisii.
Ak však Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví, že predložený podporný program nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele, Komisia o tom informuje členský štát. Členský štát v tom prípade predloží Komisii zrevidovaný podporný program. Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa revidovaný podporný program uplatniteľným dva mesiace po jeho predložení, a v opačnom prípade sa uplatňuje tento pododsek.

Ak však Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví, že predložený podporný program nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele, Komisia o tom informuje členský štát. Členský štát v tom prípade predloží Komisii zrevidovaný podporný program. Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa revidovaný podporný program uplatniteľným dva mesiace po jeho predložení, a v opačnom prípade sa uplatňuje tento pododsek.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny týkajúce sa podporných programov, ktoré členské štáty predkladajú.
3.  Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny týkajúce sa podporných programov, ktoré členské štáty predkladajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)
Článok 39a

Obsah podporných programov

Podporné programy sú zložené z týchto prvkov:

a) podrobný opis navrhovaných opatrení, ako aj ich kvantifikované ciele;
b) výsledky uskutočnených konzultácií;
c) posúdenie očakávaného technického, hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho dosahu;
d) harmonogram vykonávania opatrení;
e) všeobecný rozvrh financovania s uvedením zdrojov, ktoré sa majú použiť, a predpokladaného orientačného pridelenia zdrojov na jednotlivé opatrenia v súlade so stropmi stanovenými v prílohe IV;
f) kritériá a kvantitatívne ukazovatele, ktoré sa majú použiť na monitorovanie a hodnotenie, ako aj kroky, ktoré sa podnikli na zabezpečenie primeraného a účinného vykonávania podporných programov; a
g) určenie príslušných orgánov a úradov zodpovedných za vykonávanie podporného programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 40
Článok 40

Článok 40

Oprávnené opatrenia

Oprávnené opatrenia

Podporné programy môžu obsahovať len jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Podporné programy môžu obsahovať len jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) podpora v rámci režimu jednotnej platby v súlade s článkom 42;
b) propagácia v súlade s článkom 43;
b) propagácia v súlade s článkom 43;
c) reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 44;
c) reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 44;
d) zelený zber v súlade s článkom 45;
d) zelený zber v súlade s článkom 45;
e) spoločné fondy v súlade s článkom 46;
e) spoločné fondy v súlade s článkom 46;
f) poistenie úrody v súlade s článkom 47;
f) poistenie úrody v súlade s článkom 47;
g) investície v súlade s článkom 48;
g) investície v súlade s článkom 48;
h) destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 49.
h) destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 49.
ha) výskum a vývoj podľa článku 43a;
hb) podporný program na pestovanie viniča na strmých svahoch podľa článku 44a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 42
Článok 42

vypúšťa sa
Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom

Podporné programy môžu zahŕňať len podporu pre vinohradníkov formou pridelenia platobných nárokov, o ktorých členské štáty rozhodli k 1. decembru 2012 podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] a za podmienok uvedených v uvedenom článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 43
Článok 43

Článok 43

Propagácia v tretích krajinách

Propagácia

1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie v tretích krajinách, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť v uvedených krajinách.
1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie predovšetkým a najmä v tretích krajinách, a tiež na vnútornom trhu, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo na vína s označením muštovej odrody.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo na vína s označením muštovej odrody.
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať výhradne:
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať výhradne:
a) z opatrení zameraných na styk s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, ktoré poukazujú najmä na výhody výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo rešpektovanie životného prostredia;
a) z opatrení zameraných na styk s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, ktoré poukazujú najmä na výhody výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo normy životného prostredia;
b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;
b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;
c) z informačných kampaní zameraných najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu;
c) z informačných kampaní zameraných najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu;
d) z prieskumov nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
d) z prieskumov nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.
e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.
4.  Príspevok Únie na propagačné činnosti uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % oprávnených výdavkov.
4.  Príspevok Únie na propagačné činnosti uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % oprávnených výdavkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)
Článok 43a

Výskum a vývoj

Podpora výskumu a vývoja umožňuje financovanie výskumných projektov zameraných najmä na zlepšenie kvality výrobkov, vplyvu výroby na životné prostredie a bezpečnosti zdravia v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 43 b (nový)
Článok 43b

Výmeny najlepších postupov v oblasti pokročilých systémov udržateľnej výroby

1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na opatrenia, ktoré podporujú výmenu najlepších postupov v oblasti pokročilých systémov udržateľnej výroby a tým umožňujú poľnohospodárom získavať nové spôsobilosti.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na pokročilé systémy vinohradníctva a výroby vína, ktoré rozširujú pokrytie pôdy, výrazne obmedzujú používanie pesticídov a chemických hnojív alebo zvyšujú rozmanitosť odrôd a ktoré presahujú rámec pravidiel krížového plnenia stanovených v hlave VI nariadenia (EÚ) č. [...] [horizontálne nariadenie o SPP].
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať:
a) výber, opis a zverejňovanie najlepších postupov v oblasti pokročilých postupov udržateľného vinohradníctva;
b) poskytovanie odbornej prípravy v oblasti poľnohospodárstva a zvyšovanie spôsobilostí v oblasti pokročilých systémov udržateľného poľnohospodárstva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 44
Článok 44

Článok 44

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

1.  Cieľom opatrení týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.
1.  Cieľom opatrení týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.
2.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov sa podporuje, ak členské štáty predložia súpis svojho výrobného potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.
2.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov sa podporuje, ak členské štáty predložia súpis svojho výrobného potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.
3.  Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov sa môže vzťahovať len na jednu alebo viacero z týchto činností:
3.  Podpora na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov sa môže vzťahovať len na jednu alebo viacero z týchto činností:
a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;
a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;
b) premiestnenie vinohradov;
b) premiestnenie vinohradov;
c) zlepšenie techník obhospodarovania vinohradov.
c) zlepšenie techník obhospodarovania vinohradov.
ca) obmedzenie používania pesticídov;
cb) opätovná výsadba z dôvodu ozdravenia, ak na záchranu existujúcej produkcie nie je k dispozícii žiadne technické riešenie.
Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila.

Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, t. j. opätovná výsadba tej istej odrody viniča na tej istej parcele v rovnakom systéme pestovania viniča, ktorého prirodzená životnosť sa skončila.

Členské štáty môžu určiť ďalšie podmienky, najmä pokiaľ ide o vek nahrádzaných vinohradov.

4.  Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov môže mať len tieto podoby:
4.  Podpora na zlepšenie systémov výroby vína a na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov môže mať len tieto podoby:
a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonania opatrenia;
a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonania opatrenia;
b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.
b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.
5.  Náhrada výrobcom za straty na príjmoch podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 100 % príslušnej straty a môže mať jednu z týchto podôb:
5.  Náhrada výrobcom za straty na príjmoch podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 100 % príslušnej straty a môže mať jednu z týchto podôb:
a) povolenie súbežnej existencie starých a nových viničov do konca prechodného režimu počas maximálneho obdobia, ktoré neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799], v ktorej sa ustanovuje prechodný režim výsadbových práv;
a) povolenie súbežnej existencie starých a nových viničov do konca prechodného režimu počas maximálneho obdobia, ktoré neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II nariadenia (ES) č. 1234/2007, v ktorej sa ustanovuje prechodný režim výsadbových práv;
b) finančná náhrada.
b) finančná náhrada.
6.  Príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 75 %.
6.  Príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 75 %.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 44 a (nový)
Článok 44a

Program podpory pre vinohradníctvo na strmých svahoch

Opatrenia prijaté ako súčasť podporného programu pre vinohradníctvo na strmých svahoch sú určené na dlhodobú ochranu vinohradníctva na svahoch náročných na ľudskú prácu, strmých svahoch a terasovitých lokalitách prostredníctvom zlepšenia jeho konkurencieschopnosti.

Podpora môže mať podobu paušálnej platby na hektár, ktorú stanoví dotknutý členský štát, alebo upravenej platby určenej strmosťou oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 45
Článok 45

Článok 45

Zelený zber

Zelený zber

1.  Na účely tohto článku zelený zber znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.
1.  Na účely tohto článku zelený zber znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.
Ponechanie hrozna určeného na komerčné účely na rastline viniča na konci riadneho výrobného cyklu (neuskutočnenie zberu) sa nepovažuje za zelený zber.

2.  Podpora na zelený zber prispieva k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu Únie s vínom s cieľom zabrániť trhovým krízam.
2.  Podpora na zelený zber prispieva k zlepšeniu kvality hrozna a k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu Únie s vínom s cieľom zabrániť trhovým krízam.
3.  Podpora na zelený zber sa môže poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej platby na hektár, ktorej výšku určujú dotknuté členské štáty.
3.  Podpora na zelený zber sa môže poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej platby na hektár, ktorej výšku určujú dotknuté členské štáty.
Výška platby nepresiahne 50 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a straty na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

Výška platby nepresiahne 50 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a straty na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

4.  Príslušné členské štáty vytvoria systém založený na objektívnych kritériách s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného zberu neviedlo k odškodneniu individuálnych výrobcov vína nad rámec stropu uvedeného v odseku 3 druhom pododseku.
4.  Príslušné členské štáty vytvoria systém založený na objektívnych kritériách s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného zberu neviedlo k odškodneniu individuálnych výrobcov vína nad rámec stropu uvedeného v odseku 3 druhom pododseku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 47
Článok 47

Článok 47

Poistenie úrody

Poistenie úrody

1.  Pomoc na poistenie úrody prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ak sú ohrozené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami.
1.  Podpora na poistenie úrody prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov a k pokrytiu trhových strát, ktoré vznikli organizáciám výrobcov a/alebo ich členom, ak sú ohrozené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami.
Príjemcovia pomoci sú povinní preukázať, že prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám.

2.  Pomoc na poistenie úrody sa môže poskytovať vo forme finančného príspevku Únie, ktorý nepresiahne:
2.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytovať vo forme finančného príspevku Únie, ktorý nepresiahne:
a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia, organizácie výrobcov a/alebo družstvá zaplatia za poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti:
b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti:
i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
ii) stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.
ii) stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.
3.  Pomoc na poistenie úrody sa môže poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými platbami výrobcovia neodškodňujú vo výške viac ako 100 % vzniknutej straty príjmov, pričom sa zohľadnia všetky náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať z iných podporných schém súvisiacich s poisteným rizikom.
3.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými platbami výrobcovia neodškodňujú vo výške viac ako 100 % vzniknutej straty príjmov, pričom sa zohľadnia všetky náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať z iných podporných schém súvisiacich s poisteným rizikom.
4.  Pomoc na poistenie úrody nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.
4.  Podpora na poistenie úrody nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 48
Článok 48

Článok 48

Investície

Investície

1.  Pomoc sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení, infraštruktúry vinárskych závodov a uvádzania vína na trh, ktorými sa zlepšuje celková výkonnosť podniku a ktoré sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto činností:
1.  Podpora sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení, infraštruktúry vinárskych závodov a liehovarov, ako aj do štruktúr a nástrojov na uvádzanie výrobkov na trh vrátane registrácie kolektívnych ochranných známok. Týmito investíciami sa má zlepšiť celková výkonnosť podniku a jeho prispôsobenie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín, pričom tieto investície sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto činností:
a) výroba vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na trh;
a) výroba vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na trh;
b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov a technológií týkajúcich sa výrobkov uvedených v prílohy VI časti II.
b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov a technológií týkajúcich sa výrobkov uvedených v prílohe VI časti II;
ba) rozvoj opatrení v oblasti pokročilej poľnohospodárskej a udržateľnej výroby;
bb) spracovanie vedľajších produktov liehovarov alebo investície, ktoré pomáhajú zlepšovať ich úsporu energie a ich celkovú energetickú účinnosť.
2.  Maximálna miera pomoci podľa odseku 1 sa uplatňuje len na mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov.
2.  Maximálna miera podpory podľa odseku 1 sa uplatňuje len na organizácie výrobcov a na mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov.
Odchylne od prvého pododseku sa maximálna miera môže uplatňovať na všetky podniky v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES, a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna intenzita pomoci znižuje na polovicu.

Odchylne od prvého pododseku sa maximálna miera môže uplatňovať na všetky podniky v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna intenzita pomoci znižuje na polovicu.

Pomoc sa neposkytuje podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

Podpora sa neposkytuje podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

3.  Z oprávnených výdavkov sa vylučujú neoprávnené náklady uvedené v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615].
3.  Z oprávnených výdavkov sa vylučujú neoprávnené náklady uvedené v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615].
4.  Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto maximálne miery pomoci týkajúce sa oprávnených nákladov na investície:
4.  Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto maximálne miery pomoci týkajúce sa oprávnených nákladov na investície:
a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;
a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;
b) 40 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;
b) 40 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;
c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;
c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;
d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006.
d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006.
5.  Na pomoc uvedenú v odseku 1 tohto článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615] uplatňuje mutatis mutandis.
5.  Na podporu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615] uplatňuje mutatis mutandis.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 49
Článok 49

Článok 49

Destilácia vedľajších produktov

Destilácia vedľajších produktov

1.  Pomoc sa môže poskytovať na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ktorá sa uskutočnila v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe VII časti II oddiele D.
1.  Podpora sa môže poskytovať na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ktorá sa uskutočnila v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe VII časti II oddiele D.
Výška pomoci sa stanovuje na % obj. a na hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších produktoch určených na destiláciu, ktorý prevyšuje 10 % objemu liehu vo vyrobenom víne.

Výška pomoci sa stanovuje na % objemu a na hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších produktoch určených na destiláciu, ktorý prevyšuje 10 % objemu liehu vo vyrobenom víne.

1a.  Pomoc sa zaplatí liehovarom, ktoré spracúvajú produkty dodané na destiláciu na čistý alkohol s obsahom alkoholu minimálne 92 % objemu.
Členské štáty môžu podmieniť poskytnutie podpory zložením zábezpeky zo strany príjemcu pomoci.

2.  Maximálne uplatniteľné miery pomoci sú založené na nákladoch na zber a spracovanie a Komisia ich stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 51.
2.  Maximálne uplatniteľné miery pomoci sú založené na nákladoch na zber a spracovanie a Komisia ich stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 51.
2a.  Príslušná pomoc zahŕňa paušálnu sumu určenú na kompenzáciu nákladov na zber tých produktov, ktoré sa dopravujú z liehovaru k výrobcovi, ak príslušné náklady znáša výrobca.
3.  Lieh získaný pri podporovanej destilácii uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.
3.  Lieh získaný pri podporovanej destilácii uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.
3a.  S cieľom zabrániť poskytovaniu dvojitej podpory na destiláciu nie je alkohol uvedený v odseku 3 predmetom preferencie uvedenej v článku 21 ods. 2 smernice 2009/28/ES o biopalivách vyrobených z odpadu a ich prínos k dosahovaniu konečnej miery spotreby energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa považuje za dvojnásobok prínosu iných biopalív.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 509
Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)
Článok 49a

Pomoc na zahustený mušt

1.  Podpora sa môže poskytnúť výrobcom vína, ktorí používajú zahustený hroznový mušt vrátane rektifikovaného zahusteného hroznového muštu na zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu v produktoch v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe XVa.
2.  Výška pomoci sa stanovuje vzhľadom na potenciálny obsah alkoholu v % objemu a na hektoliter muštu použitého na obohatenie.
3.  Maximálnu použiteľnú mieru pomoci pre toto opatrenie v rôznych vinohradníckych oblastiach stanoví Komisia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 50
Článok 50

Článok 50

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty stanovujúce pravidlá:

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá:

a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti;
a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti;
b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie;
b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie;
c) týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať;
c) týkajúce sa zmien v podporných programoch po tom, ako sa začali uplatňovať;
d) týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;
d) týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;
e) obsahujúce všeobecné ustanovenia a vymedzenia na účely tohto oddielu;
f) na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov;
f) na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov;
g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov;
g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov;
h) ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení;
h) ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení;
i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia v prípade podpory na poistenie úrody ustanovenej v článku 47.
i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia v prípade podpory na poistenie úrody ustanovenej v článku 47.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 52
Článok 52

Článok 52

Vnútroštátne programy a financovanie

Vnútroštátne programy a financovanie

1.  Členské štáty môžu vypracovať vnútroštátne programy pre sektor včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie troch rokov.
1.  Členské štáty môžu vypracovať vnútroštátne programy pre sektor včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie troch rokov. Tieto programy sa vypracujú v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami a družstvami v oblasti včelárstva.
2.  Príspevok Únie na včelárske programy neprekročí 50 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú.
2.  Príspevok Únie na včelárske programy neprekročí 60 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú.
3.  Aby boli členské štáty oprávnené na príspevok Únie ustanovený v odseku 2, vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektore včelárstva na svojom území.
3.  Aby boli členské štáty oprávnené na príspevok Únie ustanovený v odseku 2, zavedú spoľahlivý systém identifikácie včelstiev, ktorý umožní vykonávať pravidelné sčítanie včelstiev, a vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektore včelárstva na svojom území.
3a.  Do včelárskych programov sa môžu zahrnúť tieto opatrenia:
a) technická pomoc pre včelárov a organizácie včelárov;
b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, najmä varoáze;
c) racionalizácia a sezónny presun;
d) opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu;
e) monitorovanie počtu včelstiev v Únii a podpora ich obnovy;
f) spolupráca so špecializovanými orgánmi pri vykonávaní programov aplikovaného výskumu v oblasti včelárskych produktov;
g) monitorovanie trhu;
h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu;
i) povinné označenie krajiny pôvodu včelárskych výrobkov dovezených do Únie alebo vyrobených v Únii a v prípade zmesí alebo výrobkov s rôznym pôvodom povinné označovanie s uvedením podielu každej krajiny pôvodu.
3b.  V prípade poľnohospodárov, ktorí sú zároveň včelármi, sa do včelárskych programov môžu zahrnúť aj tieto opatrenia:
a) preventívne opatrenia vrátane opatrení na zlepšenie zdravia včiel a zníženie negatívneho vplyvu na včely prostredníctvom využívania alternatív voči pesticídom, metód biologickej regulácie škodcov a integrovanej ochrany proti škodcom;
b) osobitné opatrenia na zvýšenie rozmanitosti rastlín v poľnohospodárskom podniku, najmä medonosných druhov rastlín pre včelárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 53
Článok 53

Článok 53

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené využívanie finančných prostriedkov Únie na včelárstvo je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené využívanie finančných prostriedkov Únie na včelárstvo je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:

a) opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov,
a) ďalších požiadaviek na opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov,
b) pravidlá týkajúce sa vypracovaniaobsahu vnútroštátnych programov a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a
b) pravidiel pre vypracovanieobsah vnútroštátnych programov a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a
c) podmienky pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.
c) podmienok pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 5 a (nový)
Oddiel 5a

Pomoc v sektore chmeľu

Článok 54a

Pomoc organizáciám výrobcov

1.  Únia poskytne organizáciám výrobcov v sektore chmeľu uznaným podľa článku 106 platbu na financovanie cieľov uvedených v článku 106 písm. c) bodoch i), ii) alebo iii).
2.  Výška finančného príspevku Únie na platbu organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje pre Nemecko 2 277 000 EUR ročne.
Článok 54b

Delegované právomoci

S cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc použila na financovanie cieľov uvedených v článku 106, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:

a) žiadostí o pomoc vrátane pravidiel týkajúcich sa termínov a sprievodných dokumentov;
b) nároku na pomoc vrátane pravidiel týkajúcich sa oprávnených plôch na pestovanie chmeľu a výpočtu výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť jednotlivým organizáciám výrobcov;
c) sankcií, ktoré sa majú uplatniť v prípade neoprávnenej platby.
Článok 54c

Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty a stanoví potrebné opatrenia súvisiace s týmto oddielom, ktoré sa týkajú:

a) vyplácania pomoci;
b) kontrol a inšpekcií.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 55
Článok 55

Článok 55

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov a/alebo výrobkov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov a/alebo výrobkov. Tieto pravidlá sú rozdelené na záväzné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 56
Článok 56

Článok 56

Súlad so všeobecnou obchodnou normou

Súlad so všeobecnou obchodnou normou

1.  Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa „všeobecnú obchodnú normu“, ak je zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.
1.  Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa „všeobecnú obchodnú normu“, ak je zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.
2.  Ak neboli stanovené žiadne obchodné normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, poľnohospodárske výrobky, ktoré sú pripravené na predaj alebo dodávku konečnému spotrebiteľovi v rámci maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.
2.  Ak neboli stanovené žiadne obchodné normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, poľnohospodárske výrobky, ktoré sú pripravené na predaj alebo dodávku konečnému spotrebiteľovi v rámci maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.
3.  Výrobok sa považuje za spĺňajúci všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok určený na predaj v súlade s uplatniteľnou normou, ktorú prijala niektorá z medzinárodných organizácií uvedených v prílohe V.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné požiadavky Únie v sanitárnej, obchodnej, etickej alebo akejkoľvek inej oblasti, sa výrobok považuje za spĺňajúci všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok určený na predaj v súlade s uplatniteľnou normou, ktorú prijala niektorá z medzinárodných organizácií uvedených v prílohe V.
3a.  Toto nariadenie nebráni členským štátom v tom, aby prijímali alebo zachovávali vnútroštátne predpisy týkajúce sa aspektov uvádzania na trh, ktoré sa týmto nariadením konkrétne neharmonizujú. Členské štáty môžu okrem toho prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy týkajúce sa obchodných noriem pre sektory alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, ak sú tieto predpisy v súlade s právnymi predpismi Únie a s pravidlami fungovania vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 57
Článok 57

Článok 57

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu reagovať na zmeny situácie na trhu a na osobitosti každého sektora je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom prijímať, meniť a dopĺňať požiadavky alebo sa odchyľovať od požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej obchodnej normy uvedenej v článku 56 ods. 1 a pravidiel týkajúcich sa súladu podľa článku 56 ods. 3.

1.  Vzhľadom na potrebu reagovať na zmeny situácie na trhu a na osobitosti každého sektora je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom prijímať podrobné pravidlá týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a meniť požiadavky alebo sa odchyľovať od požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej obchodnej normy uvedenej v článku 56 ods. 1.
2.  Komisia prijíma v súlade s článkom 160 delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky vykonávania a kontroly súladu podľa článku 56 ods. 3, vzhľadom na potrebu zabrániť znižovaniu všeobecnej obchodnej normy až na úroveň, keď začne klesať kvalita európskych výrobkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 59
Článok 59

Článok 59

Stanovenie a obsah

Stanovenie a obsah

1.  Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a predaja poľnohospodárskych výrobkov ako aj ich kvalitu je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 161, ktoré sa týkajú obchodných noriem podľa článku 55 vo všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa stále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok inovácie výrobkov.
1.  Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a predaja poľnohospodárskych výrobkov, ako aj ich kvalitu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktoré sa týkajú obchodných noriem podľa článku 55 vo všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem, a to iba s obmedzeným trvaním a vo výnimočných prípadoch, s cieľom prispôsobiť sa stále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok inovácie výrobkov.
Žiadne odchýlky ani výnimky prijaté týmto spôsobom nesmú viesť k vzniku dodatočných nákladov, ktoré by znášali výhradne poľnohospodári.

1a.  Právomoc Komisie meniť odchýlky a výnimky z existujúcich obchodných noriem sa však nevzťahuje na prílohu VII.
2.  Obchodné normy uvedené v odseku 1 sa môžu vzťahovať na:
2.  Obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať jeden alebo viacero týchto prvkov:
a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy iné ako vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy uvedené v tomto nariadení a na zoznamy jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa uplatňuje príloha VI;
a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy iné ako vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy uvedené v tomto nariadení a zoznamy jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa uplatňuje príloha VI, okrem výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva;
b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
c) odrodu rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
c) druhy, odrodu rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, obal, rok zberu a používanie osobitných pojmov;
d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, obal, rok zberu a používanie osobitných pojmov, okrem výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva;
e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, charakteristické vlastnosti výrobku;
e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, charakteristické vlastnosti výrobku;
f) osobitné látky používané pri výrobe alebo zložky alebo súčasti vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
f) osobitné látky používané pri výrobe alebo zložky alebo súčasti vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu výroby vrátane enologických postupov a súvisiacich administratívnych predpisov, a na prevádzkový cyklus;
g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu výroby vrátane poľnohospodárskych a pokročilých systémov udržateľnej výroby a súvisiacich administratívnych predpisov a prevádzkový cyklus;
h) kupáž muštov a vín vrátane vymedzenia týchto pojmov, sceľovanie a jeho obmedzenia;
i) metódu a teplotu uchovávania;
i) metódu a teplotu uchovávania;
j) miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu;
j) miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu;
k) frekvenciu zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania;
k) frekvenciu zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania;
l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný;
l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný;
m) percento obsahu vody;
m) percento obsahu vody;
n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a/alebo postupov;
n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a/alebo postupov;
o) osobitné použitie;
o) osobitné použitie;
p) obchodné doklady, sprievodné doklady a registre, ktoré treba viesť;
p) obchodné doklady, sprievodné doklady a registre, ktoré treba viesť;
q) skladovanie, dopravu;
q) skladovanie, dopravu;
r) postup certifikácie;
r) postup certifikácie;
s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa podľa odseku 1 a/alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších produktov;
s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 a/alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších produktov;
t) lehoty.
t) lehoty.
3.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby bola dotknutá hlava IV nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)733] o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, pričom sa berie ohľad na:
3.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o nepovinných vyhradených výrazoch článku 65a a prílohy VIIa, pričom sa berie ohľad na:
a) špecifiká dotknutého výrobku;
a) špecifiká dotknutého výrobku;
b) potrebu zabezpečiť podmienky na bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;
b) potrebu zabezpečiť podmienky na bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;
c) záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni;
c) záujem výrobcov informovať o vlastnostiach svojich výrobkov a záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni, po uskutočnení posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa vyhodnotia najmä náklady a administratívna záťaž hospodárskych subjektov, ako aj výhody z hľadiska výrobcov a konečného spotrebiteľa;
d) metódy použité na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
d) metódy použité na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
e) štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie.
e) štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;
ea) potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku;
eb) možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom sa prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takýchto rizík.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 59 a (nový)
Článok 59a

Ďalšie požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh

1.  Výrobky sektora ovocia a zeleniny, ktoré sa majú spotrebiteľom predávať čerstvé, sa môžu uvádzať na trh len s označením krajiny pôvodu.
2.  Obchodné normy uvedené v článku 59 ods. 1, ako aj všetky ďalšie obchodné normy, ktoré sa týkajú sektora ovocia a zeleniny a sektora spracovaného ovocia a zeleniny, sa uplatňujú vo všetkých štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu a vývozu, pokiaľ Komisia nestanoví inak, a vzťahujú sa na kvalitu, kategorizáciu, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu a uvádzanie na trh.
3.  Vlastník výrobkov sektora ovocia a zeleniny a sektora spracovaného ovocia a zeleniny, ktoré patria do pôsobnosti obchodných noriem, nesmie tieto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj ani dodávať či uvádzať na trh Únie inak ako v súlade s týmito normami, pričom zodpovedá za zabezpečenie takéhoto súladu.
4.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať v súlade s článkom 160, najmä pokiaľ ide o dôsledné uplatňovanie kontroly súladu v členských štátoch, členské štáty v sektore ovocia a zeleniny a v sektore spracovaného ovocia a zeleniny na základe analýzy rizika selektívne kontrolujú, či dané výrobky spĺňajú príslušné obchodné normy. Tieto kontroly sa sústredia na štádium pred odoslaním z výrobných oblastí, keď sa výrobky balia alebo nakladajú. V prípade výrobkov z tretích krajín sa kontroly uskutočnia pred uvedením výrobkov do voľného obehu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 59 b (nový)
Článok 59b

Certifikácia chmeľu

1.  Výrobky sektora chmeľu zbierané alebo pripravené v rámci Únie podliehajú postupu certifikácie.
2.  Osvedčenia sa môžu vydať iba pre výrobky s minimálnymi znakmi kvality primeranými pre dané štádium uvádzania na trh. V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku so zvýšeným obsahom lupulínu, výťažkov z chmeľu alebo zmiešaných chmeľových výrobkov sa osvedčenie môže vydať len vtedy, keď obsah alfa kyselín v týchto výrobkoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého boli pripravené.
3.  V osvedčeniach sa uvedú aspoň tieto údaje:
a) miesto (miesta) produkcie chmeľu;
b) rok (roky) zberu; a
c) odroda alebo odrody.
4.  Výrobky sektora chmeľu sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať, len ak bolo vydané osvedčenie podľa odsekov 1, 2 a 3.
V prípade dovážaných výrobkov sektora chmeľu sa za ekvivalent osvedčenia považuje potvrdenie podľa článku 129a.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia opatrenia odchylné od odseku 4:
a) s cieľom splniť obchodné požiadavky určitých tretích krajín; alebo
b) v prípade výrobkov určených na osobitné použitie.
Opatrenia uvedené v prvom pododseku:

a) sa nedotýkajú riadneho uvádzania výrobkov, pre ktoré bolo vydané osvedčenie, na trh;
b) sú doplnené zárukami, ktoré majú zabrániť zámene s týmito výrobkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 60
Článok 60

Článok 60

Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

1.  Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa uplatňujú na tieto sektory alebo výrobky:
1.  Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa uplatňujú na tieto sektory alebo výrobky:
a) olivový olej a stolové olivy;
a) olivový olej a stolové olivy;
b) víno;
b) víno;
c) hovädzie a teľacie mäso;
c) hovädzie a teľacie mäso;
d) mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
d) mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
e) hydinové mäso;
e) hydinové mäso a vajcia;
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu.
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu.
2.  Vymedzenie pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa v Únii môžu používať len pri predaji toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.
2.  Vymedzenie pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa v Únii môžu používať len pri predaji toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.
3.  Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa vyvíjajúcim požiadavkám spotrebiteľov a technickému pokroku a zabrániť vzniku prekážok v inovácii výrobkov je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o úpravu, odchýlky alebo výnimky týkajúce sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI.
3.  Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa vyvíjajúcim požiadavkám spotrebiteľov a technickému pokroku a zabrániť vzniku prekážok v inovácii výrobkov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, pokiaľ ide o úpravu, odchýlky alebo výnimky týkajúce sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 61
Článok 61

Článok 61

Tolerancia

Tolerancia

Vzhľadom na osobitosť každého sektora je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o toleranciu pre každú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.

1.  Vzhľadom na osobitosť každého sektora je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, pokiaľ ide o toleranciu pre každú konkrétnu normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.
Táto tolerancia vymedzená na základe hraničných hodnôt nemení základné vlastnosti výrobku a uplatňuje sa iba v súvislosti s hmotnosťou, veľkosťou a inými menej dôležitými kritériami.

2.  Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať doplňujúce vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje obchodná norma Únie, ak sú tieto ustanovenia v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu voľného pohybu tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 62
Článok 62

Článok 62

Enologické postupy a metódy analýzy

Enologické postupy a metódy analýzy

1.  Pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VII a ustanovené v článku 59 ods. 2 písm. g) a článku 65 ods. 2 a ods. 3.
1.  Pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VII a ustanovené v článku 65 ods. 2 a ods. 3.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu;
a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu;
b) hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.
b) hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.
Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VII.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VII.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

a) prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené, alebo
a) prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené, alebo
b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo
b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo
c) nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VII.
c) nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VII.
Výrobky, ktoré sú podľa piateho pododseku nepredajné, sa zničia. Odchylne od tohto pravidla môžu členské štáty povoliť využitie niektorých výrobkov, ktorých vlastnosti určia, v liehovaroch alebo octárňach, alebo na priemyselné účely, pokiaľ sa toto povolenie nestane podnetom na výrobu prostredníctvom nepovolených enologických postupov.

2.  Komisia pri povoľovaní enologických postupov pre víno podľa článku 59 ods. 2 písm. g):
2.  Komisia pri predkladaní návrhov týkajúcich sa enologických postupov pre víno podľa odseku 1:
a) vychádza z enologických postupov a metód analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj z výsledkov pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;
a) prihliada na enologické postupymetódy analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj na výsledky pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;
b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;
b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;
c) zohľadňuje možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich očakávanie a vnímanie, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;
c) zohľadňuje možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;
d) uprednostní postup, ktorým sa umožňuje, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, a ktorý nespôsobuje zásadné zmeny v zložení daného výrobku;
d) umožní, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, a nespôsobí zásadné zmeny v zložení daného výrobku;
e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;
e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;
f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VII.
f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VII.
3.  V prípade potreby Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme metódy uvedené v článku 59 ods. 3 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VI časti II. Uvedené metódy budú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné alebo nevhodné z hľadiska oprávneného sledovaného cieľa. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Metódy uvedené v článku 59 ods. 3 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VI časti II, sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy. Uvedené metódy budú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné alebo nevhodné z hľadiska sledovaného cieľa Únie.
Kým sa takéto pravidlá neprijmú, používajú sa metódy, ktoré príslušný členský štát povolil.

Kým sa takéto ustanovenia neprijmú, používajú sa metódy a pravidlá, ktoré príslušný členský štát povolil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 65
Článok 65

Článok 65

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

1.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.
1.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.
Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá sú splnené.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá sú splnené.

2.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.
2.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.
3.  Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov v súlade s podmienkami, ktoré Komisia špecifikuje prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa odseku 4.
3.  Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov v súlade s podmienkami, ktoré Komisia špecifikuje prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa odseku 4.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť správne a transparentné uplatňovanie je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ktorými určí podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť správne a transparentné uplatňovanie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými určí podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.
4a.  Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať obchodné normy pre sektory alebo výrobky, ak sú tieto opatrenia v súlade s právnymi predpismi Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola I – oddiel 1 – pododdiel 3 a (nový)
PODODDIEL 3a

NEPOVINNÉ VYHRADENÉ VÝRAZY

Článok 65a

Rozsah pôsobnosti

S cieľom pomôcť výrobcom poľnohospodárskych výrobkov sa zavádza systém nepovinných vyhradených výrazov, ktorý má charakteristiky alebo vlastnosti zvyšujúce hodnotu, pričom cieľom je informovať o týchto charakteristikách alebo vlastnostiach na vnútornom trhu, najmä na účely podpory a doplnenia konkrétnych obchodných noriem.

Článok 65b

Existujúce nepovinné vyhradené výrazy

1.  Nepovinné vyhradené výrazy, na ktoré sa tento systém vzťahuje v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe VIIa k tomuto nariadeniu spolu s právnymi aktmi, ktorými sa ustanovujú príslušné výrazy a podmienky ich používania.
2.  Nepovinné vyhradené výrazy uvedené v odseku 1 zostávajú v platnosti s prihliadnutím na príslušné zmeny a doplnenia, pokiaľ sa nezrušia podľa článku 65c.
Článok 65c

Vyhradenie, zmena a doplnenie a zrušenie nepovinných vyhradených výrazov

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov, vývoj vedeckých a technických poznatkov, situáciu na trhu a vývoj obchodných noriem a medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa:

a) vyhradí dodatočný nepovinný vyhradený výraz a stanovia sa podmienky jeho používania,
b) sa menia a dopĺňajú podmienky používania nepovinného vyhradeného výrazu alebo
c) sa nepovinný vyhradený výraz zruší.
Článok 65d

Dodatočné nepovinné vyhradené výrazy

1.  Výraz je oprávnený na vyhradenie ako dodatočný nepovinný vyhradený výraz, iba ak spĺňa tieto kritériá:
a) výraz sa vzťahuje na charakteristiku výrobku alebo na vlastnosť pestovania alebo spracovania a vzťahuje sa na obchodnú normu, a to pri uplatnení prístupu podľa jednotlivých sektorov;
b) používanie výrazu zvyšuje hodnotu výrobku v porovnaní s výrobkami podobného druhu a
c) výrobok bol umiestnený na trh s charakteristikou alebo vlastnosťou uvedenou v písmene a), určenou spotrebiteľom vo viacerých členských štátoch.
Komisia zohľadní všetky relevantné medzinárodné normy a súčasné vyhradené výrazy, ktoré existujú pre príslušné výrobky alebo sektory.

2.  Nepovinné výrazy, ktoré opisujú technické vlastnosti výrobku na účely plnenia povinných obchodných noriem a ktoré nie sú určené na to, aby informovali spotrebiteľov o týchto vlastnostiach výrobku, sa v rámci tohto systému nevyhradzujú.
3.  S cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti niektorých sektorov, ako aj očakávania spotrebiteľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na vytvorenie dodatočných nepovinných vyhradených výrazov uvedených v odseku 1.
Článok 65e

Obmedzenia používania nepovinných vyhradených výrazov

1.  Nepovinný vyhradený výraz sa môže používať iba na opis výrobkov, ktoré spĺňajú príslušné podmienky používania.
2.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, aby označenie výrobkov neumožňovalo zámenu s nepovinnými vyhradenými výrazmi.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá používania nepovinných vyhradených výrazov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 66
Článok 66

Článok 66

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

Vzhľadom na osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami aosobitného charakteru niektorých poľnohospodárskych výrobkov je Komisia poverená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom vymedziť podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce obchodné normy Únie na rovnakej úrovni, a podmienky, za ktorých sa umožňuje odchýlenie od článku 58, a určiť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Vzhľadom na osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitný charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a potrebu zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zavádzaní vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobkov a ich príslušné očakávania, v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy sa môžu prijať opatrenia s cieľom vymedziť podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce obchodné normy Únie na rovnakej úrovni, a určiť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 67
Článok 67

Článok 67

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

1.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v tejto kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach pojmov, označeniach a obchodných názvoch uvedených v článku 60 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 a 2204.
1.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v tejto kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach pojmov, označeniach a obchodných názvoch uvedených v článku 60 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 a 2204.
2.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré odporučila a uverejnila OIV alebo ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia.
2.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia.
Opatrenia odchylné od tohto odseku sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy.

3.  Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:
3.  Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:
a) certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;
a) certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;
b) správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.
b) správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 67 a (nový)
Článok 67a

Delegované právomoci

Komisia je v súlade s článkom 160 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovia:

a) pravidlá týkajúce sa výkladu a presadzovania vymedzení a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI;
b) pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych postupov na stiahnutie a zničenie vinárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 68
Článok 68

Článok 68

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto oddielu, a najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto oddielu:

a) zavedenie všeobecnej obchodnej normy;
b) zavedenie vymedzení pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI;
c) zostavenie zoznamu mlieka a mliečnych výrobkov podľa prílohy VI časti III bodu 5 druhého odseku a roztierateľných tukov podľa prílohy VI časti VI šiesteho odseku písm. a) na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam a ktoré členské štáty zašlú Komisii;
c) zostavenie zoznamu mlieka a mliečnych výrobkov podľa prílohy VI časti III bodu 5 druhého odseku a roztierateľných tukov podľa prílohy VI časti VI šiesteho odseku písm. a) na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam a ktoré členské štáty zašlú Komisii;
d) zavedenie obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa odberu vzoriek a metód analýzy na určenie zloženia výrobkov;
d) zavedenie obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa odberu vzoriek a metód analýzy na určenie zloženia výrobkov;
e) určenie toho, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;
e) určenie toho, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;
f) stanovenie úrovne tolerancie;
f) stanovenie úrovne tolerancie;
g) vykonávanie článku 66.
g) vykonávanie článku 66.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 69
Článok 69

Článok 69

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.
1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:
a) ochrane oprávnených záujmoch spotrebiteľov a výrobcov;
a) ochrane oprávnených záujmov spotrebiteľov a výrobcov;
b) zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a
b) zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a
c) propagácii výroby kvalitných výrobkov, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.
c) podpore výroby výrobkov v rámci programov kvality, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 70
Článok 70

Článok 70

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, určitého miesta alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, určitého miesta alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;
i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;
ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iv) výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich do druhu Vitis vinifera;
iv) výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich do druhu Vitis vinifera;
b) „zemepisné označenie“ je označenie odkazujúce na región, určité miesto alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
b) „zemepisné označenie“ je označenie odkazujúce na región, určité miesto alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;
i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;
ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.
iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.
1a.  Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) sa výraz „výroba“ vzťahuje na všetky príslušné úkony od zberu hrozna až po ukončenie procesu výroby vína s výnimkou akýchkoľvek následných procesov.
Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) bodu ii) hrozno s podielom najviac 15 %, ktoré môže pochádzať z územia mimo vymedzenej zemepisnej oblasti, má pôvod v členskom štáte alebo tretej krajine, kde sa vymedzená oblasť nachádza.

Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 71 ods. 2, sa z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením môže vyrobiť víno buď:

a) v oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti;
b) v oblasti, ktorá sa podľa vymedzenia vnútroštátnymi právnymi predpismi nachádza na území rovnakej správnej jednotky alebo susednej správnej jednotky;
c) v prípade cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo ak existuje dohoda o kontrolných opatreniach medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.
Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) a tretieho pododseku tohto odseku a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 71 ods. 2, sa z výrobku môže vyrábať šumivé alebo perlivé víno s chráneným označením pôvodu na území, ktoré neleží v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak sa tento postup používal pred 1. marcom 1986.

2.  Určité tradične používané názvy predstavujú označenia pôvodu, ak:
2.  Určité tradične používané názvy predstavujú označenia pôvodu, ak:
a) označujú víno;
a) označujú víno;
b) odkazujú na zemepisný názov;
b) odkazujú na zemepisný názov;
c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) a
c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) a
d) prejdú postupom udeľovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto pododdiele.
d) prejdú postupom udeľovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto pododdiele.
3.  Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.
3.  Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 71
Článok 71

Článok 71

Žiadosti o ochranu

Žiadosti o ochranu

1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:
1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:
a) názov, ktorý sa má chrániť;
a) názov, ktorý sa má chrániť;
b) meno a adresu žiadateľa;
b) meno a adresu žiadateľa;
c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a
c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a
d) jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
d) jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením.
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením.
Takáto špecifikácia výrobku obsahuje aspoň tieto údaje:

a) názov, ktorý sa má chrániť;
b) opis vína (vín), najmä:
i) v prípade vín s označením pôvodu ich hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;
ii) v prípade vín so zemepisným označením ich hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;
c) v príslušných prípadoch osobitné enologické postupy používané na výrobu vína (vín), ako aj príslušné obmedzenia pri výrobe vína (vín);
d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;
e) najvyšší výnos na hektár;
f) označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno (vína) vyrába (vyrábajú);
g) údaje potvrdzujúce splnenie požiadaviek uvedených v článku 70 ods. 1 písm. a) alebo v príslušných prípadoch v článku 70 ods. 1 písm. a) bode i);
h) všetky platné požiadavky týkajúce sa výroby výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením stanovené právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ak tak stanovia členské štáty, organizáciou, ktorá spravuje chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie;
i) názov a adresu orgánov alebo úradov, ktoré overujú dodržiavanie ustanovení o špecifikácii výrobku, a ich konkrétne úlohy.
Požiadavky uvedené v druhom pododseku písm. h) sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právnymi predpismi Únie.

3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 73
Článok 73

Článok 73

Predbežné vnútroštátne konanie

Predbežné vnútroštátne konanie

1.  Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho konania.
1.  Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho konania.
1a.  Žiadosť o ochranu sa podáva v členskom štáte, z ktorého územia pochádza označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.
Členský štát preskúma žiadosť o ochranu, aby overil, či spĺňa podmienky ustanovené v tomto pododdiele.

Členský štát zabezpečí primerané zverejnenie žiadosti na vnútroštátnej úrovni a stanoví lehotu v trvaní najmenej dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia žiadosti, počas ktorej sa môžu podávať písomné námietky proti navrhovanej ochrane. Tieto námietky sa predkladajú v podobe riadne odôvodneného vyhlásenia a môže ich predložiť fyzická alebo právnická osoba s pobytom alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá má na veci legitímny záujem.

2.  Ak členský štát usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa požiadavky alebo nie je v súlade s právom Únie, žiadosť zamietne.
2.  Ak členský štát usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nie je v súlade s podmienkami stanovenými v tomto pododdiele alebo s právom Únie, žiadosť zamietne.
3.  Ak členský štát usúdi, že požiadavky sú splnené, uskutoční vnútroštátne konanie, ktorým sa zaistí zodpovedajúce zverejnenie špecifikácie výrobku prinajmenšom na internete.
3.  Ak členský štát usúdi, že sú splnené podmienky stanovené v tomto pododdiele, potom:
a) zabezpečí aspoň na internete primerané zverejnenie špecifikácie výrobku podľa článku 71 ods. 1 písm. d);
b) predloží Komisii žiadosť o ochranu, ktorá obsahuje tieto informácie:
i) meno a adresu žiadateľa;
ii) jednotný dokument uvedený v článku 71 ods. 1 písm. d);
iii) vyhlásenie členského štátu, že sa domnieva, že žiadosť podaná žiadateľom spĺňa požadované podmienky; a
iv) odkaz na zverejnenie podľa písm. a).
Informácie uvedené v prvom pododseku písm. b) sa zasielajú v jednom z úradných jazykov Únie alebo sú doplnené o overený preklad do jedného z týchto jazykov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 79
Článok 79

Článok 79

Vzťah k ochranným známkam

Vzťah k ochranným známkam

1.  Ak sa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie chráni podľa tohto nariadenia, zápis ochrannej známky, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a ktorá sa vzťahuje na výrobok, ktorý patrí do jednej z kategórií uvedených v prílohe VI časti II, do registra sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra podá po dátume predloženia žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii a označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je následne chránené.
1.  Zápis ochrannej známky, ktorá na základe tohto nariadenia obsahuje chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie alebo ktorá z takýchto označení pozostáva a ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a ktorá sa vzťahuje na výrobok, ktorý patrí do jednej z kategórií uvedených v prílohe VI časti II, sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra podá po dátume podania žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii a označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je následne chránené.
Platnosť ochranných známok zapísaných do registra v rozpore s prvým pododsekom sa zruší.

Platnosť ochranných známok zapísaných do registra v rozpore s prvým pododsekom sa zruší.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná, ak je táto možnosť ustanovená v príslušných právnych predpisoch, na území Únie pred dňom, ku ktorému bola Komisii predložená žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa môže naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody odvolať platnosť danej ochrannej známky alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok alebo nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná v dobrej viere, ak je táto možnosť ustanovená v príslušných právnych predpisoch, na území Únie buď pred dňom nadobudnutia ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v krajine pôvodu alebo pred 1. januárom 1996, sa môže naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody odvolať platnosť danej ochrannej známky alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok alebo nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.
V takých prípadoch sa používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia povolí súčasne s príslušnými ochrannými známkami.

V takých prípadoch sa používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia povolí súčasne s príslušnými ochrannými známkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 82
Článok 82

Článok 82

Zmeny a doplnenia špecifikácií výrobkov

Zmeny a doplnenia špecifikácií výrobkov

1.  Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 86 ods. 4 písm. b), môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť príslušnú zemepisnú oblasť. V žiadosti opíše a zdôvodní požadované zmeny a doplnenia.
1.  Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 72, môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť zemepisnú oblasť uvedenú v článku 71 ods. 2 druhý pododsek písm. d). V žiadosti opíše požadované zmeny a doplnenia a uvedie ich dôvody.
Odchylne od odseku 1 môžu príslušné členské štáty alebo tretie krajiny alebo ich príslušné orgány požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku, pokiaľ ide o existujúce chránené názvy vín podľa článku 84 ods. 1.

1a.  Ak navrhovaná zmena a doplnenie zahŕňa jednu alebo viacero zmien a doplnení jednotného dokumentu uvedeného v článku 71 ods. 1 písm. d), na žiadosť o zmenu a doplnenie sa mutatis mutandis uplatňujú články 73 až 76. Ak je však navrhovaná zmena a doplnenie len menej významná, Komisia prijme vykonávacie akty, spolu s rozhodnutím o tom, či schváli žiadosť bez toho, aby dodržala postup stanovený v článku 74 ods. 2 a článku 75, a v prípade schválenia zverejní prvky uvedené v článku 74 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
1b.  Ak navrhovaná zmena a doplnenie nezahŕňa zmeny jednotného dokumentu, uplatňujú sa tieto pravidlá:
a) ak sa príslušná zemepisná oblasť nachádza v danom členskom štáte, o zmene a doplnení rozhodne tento členský štát a v prípade schválenia zverejní zmenenú a doplnenú špecifikáciu výrobku a informuje Komisiu o schválených zmenách a doplneniach a dôvodoch na ne;
b) ak sa príslušná zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či navrhovanú zmenu a doplnenie schváli. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 84
Článok 84

Článok 84

Existujúce chránené názvy vín

Existujúce chránené názvy vín

1.  Názvy vín, ktoré sú chránené v súlade s článkami 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a článkom 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81 tohto nariadenia.
1.  Názvy vín uvedené v článkoch 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a článku 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81 tohto nariadenia.
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná príslušný formálny úkon, ktorým z registra ustanoveného v článku 81 odstráni názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 191 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799].
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa z registra ustanoveného v článku 81 odstránia názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 118s ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
3.  Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.
3.  Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.
Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení ochrany existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 70.

Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení ochrany existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 70.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

4.  V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81.
4.  V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 86
Článok 86

Článok 86

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
2.  Vzhľadom na osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať:
2.  Vzhľadom na osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať:
a) zásady vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a
a) dodatočné podrobnosti týkajúce sa vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a
b) vymedzenia pojmov,obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
b) obmedzeniaodchýlky týkajúce sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) prvkov špecifikácie výrobku;
b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
c) podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene a doplnení, zrušenia a premeny chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;
c) podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene a doplnení, zrušenia a premeny chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;
d) uplatniteľných podmienok na cezhraničné žiadosti;
d) uplatniteľných podmienok na cezhraničné žiadosti;
e) podmienok na žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;
e) podmienok na žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;
f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;
f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;
g) podmienok súvisiacich so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov.
g) podmienok súvisiacich so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a podmienok, podľa ktorých sa zmeny a doplnenia majú považovať za menej významné v zmysle článku 82 ods. 1a.
5.  Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú ochranu môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať obmedzenia týkajúce sa chráneného názvu.
5.  Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú ochranu môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať obmedzenia týkajúce sa chráneného názvu.
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby uplatňovaním tohto pododdielu neboli dotknuté hospodárske subjekty ani príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa poskytla ochrana pred 1. augustom 2009 alebo na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať prechodné ustanovenia týkajúce sa:
a) názvov vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009, a názvov vín, na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom;
b) predbežného vnútroštátneho konania;
c) vín umiestnených na trh alebo označených pred určitým dátumom a
d) zmien a doplnení špecifikácií výrobkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia uznáva, definuje a chráni tradičné pojmy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 b (nový)
1b.  Tradičné pojmy sa chránia len v jazyku a pre kategórie vinárskych produktov uvedených v žiadosti pred:
a) akýmkoľvek nesprávnym použitím chráneného pojmu, a to aj vtedy, ak je doplnený výrazom ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „vyrobené v“, „imitácia“, „chuť“, „podobné“ a tak ďalej;
b) akýmkoľvek iným nepravdivým alebo zavádzajúcim označením, čo sa týka povahy, charakteristík alebo základných kvalít výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch s ním súvisiacich;
c) akýmkoľvek iným postupom, ktorý pravdepodobne povedie k zavádzaniu spotrebiteľa, najmä ak vyvoláva dojem, že víno spĺňa podmienky na uplatnenie chráneného tradičného pojmu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak je tradičný pojem chránený podľa tohto nariadenia, registrácia ochrannej známky, používanie ktorej by bolo v rozpore s článkom 89c, sa posúdi v súlade so smernicou 2008/95/ES alebo s nariadením (ES) č. 207/2009.
Ochranné známky zaregistrované pri porušení prvého pododseku sa na požiadanie vyhlásia za neplatné v súlade s platnými postupmi uvedenými v smernici 2008/95/ES alebo nariadení (ES) č. 207/2009.

Ochranná známka, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 89c tohto nariadenia a na ktorú bola podaná žiadosť, ktorá bola zaregistrovaná alebo bolo stanovené jej používanie, ak táto možnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov, na území Únie pred 4. májom 2002 alebo pred dátumom predloženia žiadosti o ochranu tradičného pojmu Komisii, sa môže ďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu tradičného pojmu. V takých prípadoch sa používanie tradičného pojmu povoľuje súčasne s používaním príslušnej ochrannej známky.

Názov sa nechráni ako tradičný pojem, ak by takáto ochrana vzhľadom na povesť ochrannej známky a jej dobré meno mohla zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu, povahu, charakteristiku alebo kvalitu vína.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 d (nový)
1d.  Pojem, ktorý je predmetom podanej žiadosti a ktorý je homonymný alebo čiastočne homonymný s tradičným pojmom, ktorý je už chránený podľa tejto kapitoly, sa chráni s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny. Homonymný pojem, ktorý zavádza spotrebiteľov, čo sa týka povahy, kvality alebo skutočného pôvodu produktov, sa nezaregistruje ani v prípade, že je pojem presný.
Chránený homonymný pojem sa používa pod podmienkou, že je možné v praxi dostatočne rozlíšiť homonymum chránené následne a tradičný pojem, ktorý už je chránený, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 e (nový)
1e.  Do dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia žiadosti Komisiou môže akýkoľvek členský štát alebo tretia krajina alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s legitímnym záujmom namietať proti navrhovanému uznaniu tým, že podá žiadosť o námietku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 f (nový)
1f.  Žiadateľ môže žiadať o schválenie úpravy tradičného pojmu, uvedeného jazyka, dotknutého vína alebo vín alebo súhrnnej definície alebo podmienok používania príslušného tradičného pojmu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 g (nový)
1g.  Komisia môže na základe náležite odôvodnenej žiadosti členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s legitímnym záujmom prijať vykonávacie akty, spolu s rozhodnutím o zrušení ochrany tradičného pojmu, ak už nespĺňa definíciu stanovenú v článku 89.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 89 a (nový)
Článok 89a

Podmienky používania tradičných pojmov

1.  Pojem, ktorý sa má chrániť, je:
a) v úradnom jazyku (úradných jazykoch) alebo regionálnom jazyku (regionálnych jazykoch) členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorej pojem pochádza; alebo
b) v jazyku používanom v obchode v prípade tohto pojmu.
2.  Pojem používaný v určitom jazyku odkazuje na konkrétne produkty uvedené v článku 69 ods. 1.
3.  Pojem sa zaregistruje v pôvodnom pravopise.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 89 b (nový)
Článok 89b

Podmienky platnosti

1.  Uznanie tradičného pojmu sa akceptuje, ak:
a) pojem pozostáva výlučne z:
i) názvu tradične používaného v obchode na veľkej časti územia Spoločenstva alebo dotknutej tretej krajiny s cieľom odlíšiť špecifické kategórie vinárskych produktov uvedené v článku 69 ods. 1; alebo
ii) domnelého názvu tradične používaného v obchode minimálne na území členského štátu alebo dotknutej tretej krajiny s cieľom odlíšiť špecifické kategórie vinárskych produktov uvedené článku 69 ods. 1;
b) pojem:
i) nie je všeobecný;
ii) je vymedzený a upravený v právnych predpisoch členského štátu; alebo
iii) podlieha podmienkam používania podľa stanovených pravidiel uplatniteľných na výrobcov vína v dotknutej tretej krajine vrátane tých, ktorí pochádzajú zo zastupiteľských profesijných organizácií.
2.  Na účely odseku 1 písm. a) „tradičné používanie“ znamená:
a) minimálne päť rokov v prípade pojmov podaných v jazyku (jazykoch) uvedenom (uvedených) v článku 89a ods. 1 písm. a);
b) minimálne 15 rokov v prípade pojmov podaných v jazyku (jazykoch) uvedenom (uvedených) v článku 89a ods. 1 písm. b).
3.  Na účely odseku 1 písm. b) bodu i) „všeobecný“ znamená názov tradičného pojmu, ktorý – aj keď súvisí so špecifickou výrobnou metódou alebo metódou zrenia alebo kvalitou, farbou, typom miesta alebo je osobitne prepojený s históriou vinárskeho produktu – sa stal bežným názvom daného vinárskeho produktu v Únii.
4.  Podmienka stanovená v odseku 1 písm. b) tohto článku sa neuplatňuje na tradičné pojmy uvedené v článku 89 písm. b).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 89 c (nový)
Článok 89c

Žiadatelia

1.  Príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín alebo zastupiteľské profesijné organizácie zriadené v tretích krajinách môžu Komisii predložiť žiadosť o ochranu tradičných pojmov v zmysle článku 89.
2. „Zastupiteľská profesijná organizácia“ znamená akúkoľvek organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré prijali rovnaké pravidlá, fungujú v danej vinohradníckej oblasti alebo v niekoľkých vinohradníckych oblastiach s označením pôvodu alebo zemepisným označením, pričom jej členmi sú aspoň dve tretiny výrobcov v oblasti s označením pôvodu alebo zemepisným označením, v ktorej funguje a zodpovedá za minimálne dve tretiny produkcie v danej oblasti. Zastupiteľská profesijná organizácia môže podať žiadosť o ochranu len pre vína, ktoré produkuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 89 d (nový)
Článok 89d

Postup uznávania

Akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí alebo uznaní príslušného tradičného pojmu prijme Komisia na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Zváži, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 89, 89a a 89b alebo stanovené v článku 90a ods. 3 alebo článku 90b.

Rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi odporcovi a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii zriadenej v danej tretej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 – písmeno a
a) žiadateľov, ktorí môžu žiadať o ochranu tradičného pojmu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 – písmeno c
c) dôvody na zamietnutie navrhovaného uznania tradičného pojmu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 – písmeno d
d) rozsah ochrany, vzťah k obchodným známkam, chráneným tradičným pojmom, chráneným označeniam pôvodu alebo zemepisným označeniam, homonymám alebo určitým názvom muštových odrôd;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 – písmeno e
e) dôvody zrušenia tradičného pojmu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 4
4.  Vzhľadom na osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať podmienky, za ktorých sa tradičné pojmy môžu používať pri výrobkoch z tretích krajín, a ustanoviť odchýlky od článku 89.
4.  Vzhľadom na osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami môže Komisia odchylne od článku 89 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky, za ktorých sa tradičné pojmy môžu používať pri výrobkoch z tretích krajín, a ustanoviť odchýlky od článku 89.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 1 a (nový)
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 odsekoch 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 95
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, na označovanie a obchodnú úpravu sa uplatňuje smernica 2008/95/ES, smernica Rady 89/396/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES.

1.  Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, na označovanie a obchodnú úpravu sa uplatňuje smernica 2008/95/ES, smernica Rady 89/396/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES.
Označenie výrobkov uvedených v prílohe VI časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16 nemožno doplniť o iné údaje, než sú údaje stanovené v tomto nariadení, iba ak tieto údaje nespĺňajú požiadavky článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2000/13/ES.

1a.  Keď sa jedna alebo viacero zložiek uvedených v prílohe IIIa k smernici 2000/13/ES vyskytujú v jednom z výrobkov uvedených v prílohe VI časti II k tomuto nariadeniu, uvádzajú sa na označení a pred nimi sa uvedie výraz „obsahuje“.
V prípade siričitanov sa môžu použiť tieto pojmy: „siričitany“ alebo „oxid siričitý“.

1b.  Zoznam zložiek uvedených v odseku 1a možno doplniť používaním piktogramov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanoví používanie takýchto piktogramov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 2
2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) sa odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku môže vynechať v prípade vín, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.
2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) sa odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku môže vynechať v prípade vín, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a v prípade kvalitných šumivých vín, ktoré majú na etikete uvedený výraz „sekt“.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 3 – písmeno a
a) ak sa na etikete uvádza tradičný pojem podľa článku 89 písm. a);
a) keď sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu alebo špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 71 ods. 2 tohto nariadenia na etikete uvádza tradičný pojem podľa článku 89 ods. 1 písm. a);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 2
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť súlad s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať vymedzenia pojmov, pravidlá a obmedzenia týkajúce sa:
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť súlad s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá a obmedzenia týkajúce sa:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 6
6.  Vzhľadom na potrebu zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať odchýlky od tohto oddielu týkajúce sa obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami.
6.  Vzhľadom na potrebu zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať odchýlky od tohto oddielu týkajúce sa vývozu do určitých tretích krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 100 a (nový)
Článok 100a

Trvanie

Okrem článku 101 ods. 1, 2b, 2d a 2e a článku 101a sa tento oddiel uplatňuje až do konca hospodárskeho roka 2019/2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel 1 – pododdiel 1 (nový)
PODODDIEL 1

OSOBITNÉ OPATRENIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 101
Článok 101

Článok 101

Dohody v sektore cukru

Dohody v sektore cukru

1.  Podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými medzi pestovateľmi cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi podnikmi v Únii.
1.  Podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými na jednej strane medzi pestovateľmi cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii alebo organizáciami, ktorých sú členmi, v ich mene, a na strane druhej cukrovarníckymi podnikmi v Únii alebo organizáciami, ktorých sú členmi, v ich mene.
2.  Vzhľadom na osobitosti sektora cukru je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 týkajúce sa podmienok dohôd uvedených v odseku 1 tohto článku.
2a.  V dodávateľských zmluvách sa rozlišuje podľa toho, či sú množstvá cukru, ktoré treba vyrobiť z cukrovej repy:
a) cukor, na ktorý sa vzťahuje kvóta;, alebo
b) cukor mimo kvóty.
2b.  Každý cukrovarnícky podnik poskytne členskému štátu, v ktorom cukor vyrába, tieto informácie:
a) množstvo cukrovej repy uvedené v odseku 2a písm. a), na ktoré uzatvoril dodávateľské zmluvy pred vysiatím, a cukornatosť, z ktorej tieto zmluvy vychádzajú;
b) príslušný odhadovaný výnos.
Členské štáty môžu požadovať dodatočné informácie.

2c.  Cukrovarnícke podniky, ktoré pred vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy na minimálnu cenu kvótovanej cukrovej repy podľa ustanovení článku 101g na množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich kvótam na cukor upravené podľa potreby koeficientom na preventívne stiahnutie z trhu stanoveným podľa článku 101d ods. 2 pododsek 1, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu za kvótovanú cukrovú repu za všetku cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.
2d.  Na základe schválenia príslušným členským štátom sa dohody v rámci odvetvia môžu odchýliť od odsekov 2a, 2b a 2c.
2e.  Ak v rámci odvetvia neexistujú žiadne dohody, príslušný členský štát prijme potrebné kroky v súlade s týmto nariadením na ochranu záujmov príslušných strán.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 101 a (nový)
Článok 101a

Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie systém na oznamovanie trhových cien cukru vrátane režimu na zverejňovanie cenových úrovní pre trh s cukrom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2,

Systém uvedený v prvom pododseku sa zakladá na informáciách poskytovaných podnikmi vyrábajúcimi biely cukor alebo inými hospodárskymi subjektmi v cukrovarníckom odvetví. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.

Komisia zabezpečí, aby prostredníctvom uverejnených informácií nebolo možné zistiť ceny jednotlivých podnikov alebo prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 101 b (nový)
Článok 101b

Výrobný poplatok

1.  Výrobný poplatok sa ukladá podnikom vyrábajúcim cukor, izoglukózu a inulínový sirup za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup, ktoré im boli pridelené podľa článku 101h ods. 2, ako aj za množstvá mimo kvóty podľa článku 101l ods. 1 písm. e).
2.  Výrobný poplatok sa stanoví vo výške 12,00 EUR za tonu kvótovaného cukru a kvótovaného inulínového sirupu. Pri izoglukóze sa výrobný poplatok stanovuje vo výške 50 % poplatku za cukor.
3.  Členské štáty účtujú podnikom na svojom území celkový výrobný poplatok splatný podľa odseku 1 na základe kvót, ktoré boli podnikom pridelené v príslušnom hospodárskom roku.
Podniky platby uhradia najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roku.

4.  Podniky Únie vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu od pestovateľov cukrovej repy alebo trstiny alebo od dodávateľov čakanky žiadať, aby sa podieľali na úhrade príslušných výrobných poplatky až do výšky 50 %.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 101 c (nový)
Článok 101c

Výrobná náhrada

1.  Výrobnú náhradu možno priznať do konca hospodárskeho roka 2019/2020 za výrobky sektora cukru uvedené v prílohe I, časti III, písm. b) až e), ak nadbytočný alebo dovezený cukor, nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný inulínový sirup na výrobu výrobkov uvedených v článku 101m ods. 2 písm. b) a c) nie sú dostupné za cenu zodpovedajúcu svetovej cene.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia výrobné náhrady uvedené v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, pokiaľ ide o určenie podmienok na priznanie výrobnej náhrady uvedenej v tomto oddiele s cieľom zohľadniť osobitosti trhu s cukrom mimo kvóty v Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 101 d (nový)
Článok 101d

Stiahnutie cukru z trhu

1.  Vzhľadom na potrebu zabrániť prudkým poklesom cien na vnútornom trhu a vyriešiť stav nadvýroby, ktorý vznikol na základe predbežného odhadu dodávok, a vzhľadom na záväzky Únie vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy môže Komisia prijať vykonávacie akty s cieľom rozhodnúť, že v danom hospodárskom roku sa z trhu stiahne množstvo cukru alebo izoglukózy, ktoré bolo vyrobené v rámci kvót a presahuje prahovú hodnotu vypočítanú podľa odseku 2 tohto článku.
V takom prípade sa v príslušnom hospodárskom roku v rovnakom pomere z trhu Únie stiahne dovezený biely cukor a surový cukor zo všetkých zdrojov, ktorý nebol vyhradený na výrobu jedného z výrobkov uvedených v článku 101m ods. 2.

2.  Prahová hodnota na stiahnutie z trhu uvedená v odseku 1 sa pre každý podnik, ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta vynásobením jeho kvóty koeficientom. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určí koeficient najneskôr do 28. februára predchádzajúceho hospodárskeho roka na základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho vývoja trhu do 31. októbra príslušného hospodárskeho roka prijať vykonávacie akty, ktoré budú obsahovať jej rozhodnutie o tom, či upraví alebo ho stanoví, a to v prípade, ak nebol stanovený podľa prvého odseku.

3.  Každý podnik s pridelenou kvótou skladuje na vlastné náklady do začiatku nasledujúceho hospodárskeho roka cukor vyrobený v rámci kvóty nad prahovú hodnotu vypočítanú v súlade s odsekom 2. Množstvá cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas hospodárskeho roka sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže Komisia vzhľadom na predpokladaný vývoj na trhu s cukrom prijať vykonávacie akty, ktoré budú obsahovať jej rozhodnutie o tom, či sa v danom a/alebo nasledujúcom hospodárskom roku všetok stiahnutý cukor, všetka izoglukóza alebo všetok inulínový sirup, alebo ich časť považuje za:

a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, ktoré sa môžu stať priemyselným cukrom, priemyselnou izoglukózou alebo priemyselným inulínovým sirupom; alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej časť sa môže vyhradiť na vývoz v súlade so záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených podľa článku 218 zmluvy.
4.  Ak sú dodávky cukru v Únii nedostatočné, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktoré budú obsahovať jej rozhodnutie umožňujúce, aby sa určité množstvo stiahnutého cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu mohlo predať na trhu Únie ešte pred uplynutím obdobia, na ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5.  V prípade, ak sa stiahnutý cukor považuje za prvý vyrobený cukor v nasledujúcom hospodárskom roku, pestovateľom cukrovej repy sa uhradí minimálna cena za tento hospodársky rok.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane priemyselným cukrom alebo sa vyvezie podľa ods. 3 písm. a) a b) tohto článku, požiadavky článku 101g týkajúce sa minimálnej ceny sa neuplatňujú.

V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na trhu Únie podľa odseku 4 pred uplynutím obdobia, na ktoré bol stiahnutý z trhu, pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí minimálna cena za príslušný hospodársky rok.

6.  Vykonávacie akty podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 101 d a (nový)
Článok 101da

Dočasný mechanizmus spravovania trhu

Bez toho, aby boli dotknuté dohody uzatvorené podľa článku 218 zmluvy, a do skončenia systému kvót môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie dočasný mechanizmus spravovania trhu na riešenie závažnej nerovnováhy na trhu vykonaním týchto opatrení:

– uvoľnenie cukru mimo kvóty na vnútorný trh s uplatnením rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú pre cukor na základe kvóty, podľa článku 101l ods. 1 písm. e).; a
– najmä v prípade, keď podľa údajov Európskej komisie množstvo dovezeného surového a bieleho cukru klesne pod úroveň 3 miliónov ton za obchodný rok, dočasné zrušenie dovozných ciel podľa článku 130b.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 101 e (nový)
Článok 101e

Delegované právomoci

Na zohľadnenie osobitných vlastností sektoru cukru a na zabezpečenie riadneho zohľadnenia záujmov všetkých strán a vzhľadom na potrebu zabránenia akýmkoľvek narušeniam trhu môže Komisia prijať delegované akty v súlade s článkom 160, ktorými sa zavedú pravidlá týkajúce sa:

a) dodávateľských zmlúv a nákupných podmienok uvedených v článku 101 ods. 1;
b) kritérií, ktoré majú cukrovarnícke podniky uplatňovať, keď predajcom cukrovej repy prideľujú množstvá cukrovej repy, na ktoré uzatvorili dodávateľské zmluvy pred vysiatím uvedené v článku 101 ods. 2b;
c) dočasného mechanizmu spravovania trhu podľa článku 101da na základe predbežného odhadu dodávok vrátane podmienok na uvoľnenie cukru vyrobeného mimo kvóty podľa článku 101l ods. 1 písm. e) na vnútorný trh za rovnakých podmienok, aké platia pre kvótovaný cukor.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel 1 – pododdiel 1 a (nový)
PODODDIEL 1a

REGULÁCIA SYSTÉMU VÝROBY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 101 f (nový)
Článok 101f

Kvóty v sektore cukru

1.  Systém kvót sa uplatňuje na cukor, izoglukózu a inulínový sirup.
2.  Pokiaľ ide o systém kvót uvedený v odseku 1 tohto článku, ak výrobca prekročí príslušnú kvótu a nepoužije nadbytočné množstvo podľa ustanovení článku 101l, za toto množstvo sa uloží poplatok za nadbytočné množstvo podľa podmienok stanovených v článkoch 101l až 101o.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 101 g (nový)
Článok 101g

Minimálna cena cukrovej repy

1.  Minimálna cena za kvótovanú cukrovú repu je 26,29 EUR za tonu do konca hospodárskeho roka 2019/2020.
2.  Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na cukrovú repu štandardnej kvality vymedzenej v prílohe III časť B.
3.  Cukrovarnícke podniky sú pri nákupe kvótovanej cukrovej repy vhodnej na výrobu cukru, z ktorej sa má vyrobiť kvótovaný cukor, povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu, zvýšenú alebo zníženú podľa odchýlok od štandardnej kvality.
Na úpravu ceny v prípade, ak sa skutočná kvalita cukrovej repy líši od štandardnej kvality, sa zvýšenie alebo zníženie uvedené v prvom pododseku uplatňuje v súlade s pravidlami, ktoré ustanoví Komisia prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 101p ods. 5.

4.  Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru, na ktoré sa vzťahuje poplatok za nadbytočné množstvo stanovený v článku 101o, príslušný cukrovarnícky podnik upraví nákupnú cenu tak, aby sa prinajmenšom rovnala minimálnej cene za kvótovanú cukrovú repu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 101 h (nový)
Článok 101h

Prideľovanie kvót

1.  Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni sú stanovené v prílohe IIIb.
Odchylne od pododseku 1 môže Komisia prijať vykonávacie akty bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3 a na žiadosť príslušných členských štátov prideliť kvóty členským štátom, ktoré sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 zriekli všetkých svojich kvót. Na účely tohto pododseku Komisia pri posudzovaní žiadosti členského štátu neprihliada na kvóty pridelené podnikom, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch Únie.

2.  Členské štáty pridelia kvótu každému podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, má sídlo na ich území a bol schválený podľa článku 101i.
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá sa rovná kvóte podľa nariadenia (EÚ) č. 513/2010, ktorá bola podniku pridelená na hospodársky rok 2010/2011.

3.  Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný závod, členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné na riadne zohľadnenie záujmov pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 101 i (nový)
Článok 101i

Schválené podniky

1.  Členské štáty udelia na žiadosť schválenie podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, alebo podniku, ktorý spracúva tieto výrobky na výrobky uvedené na zozname v článku 101m ods. 2 pod podmienkou, že podnik:
a) preukáže svoje profesionálne výrobné kapacity;
b) súhlasí s poskytovaním všetkých informácií a s vykonávaním kontrol v zmysle tohto nariadenia;
c) nemá prerušené alebo odobraté schválenie.
2.  Schválené podniky poskytnú členskému štátu, na ktorého území vykonávajú zber cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo rafináciu, tieto informácie:
a) množstvá cukrovej repy alebo trstiny, na ktoré sa uzatvorila dodávateľská zmluva, ako aj príslušný odhadovaný výnos cukrovej repy alebo cukrovej trstiny a cukru na hektár;
b) údaje o predbežných a skutočných dodávkach cukrovej repy, cukrovej trstiny a surového cukru, ako aj o výrobe cukru a vyhláseniach o zásobách cukru;
c) množstvá predaného bieleho cukru a príslušné ceny a podmienky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 101 j (nový)
Článok 101j

Úprava vnútroštátnych kvót

Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 160 upraviť kvóty uvedené v prílohe IIIb podľa rozhodnutí členských štátov prijatých v súlade s článkom 101k.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 101 k (nový)
Článok 101k

Prerozdelenie vnútroštátnych kvót a zníženie kvót

1.  Členský štát môže znížiť kvótu na cukor alebo izoglukózu pridelenú podniku založenému na jeho území až o 10 %. Členské štáty pri tom uplatňujú objektívne a nediskriminačné kritériá.
2.  Členské štáty môžu prevádzať kvóty medzi podnikmi v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IIIc a s prihliadnutím na záujmy každej zo zainteresovaných strán, najmä pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.
3.  Príslušný členský štát pridelí množstvá znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému alebo viacerým podnikom na svojom území bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pridelené kvóty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 101 l (nový)
Článok 101l

Výroba mimo kvóty

1.  Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup, ktoré boli počas hospodárskeho roka vyrobené nad kvótu uvedenú v článku 101h, sa môžu:
a) použiť na spracovanie určitých výrobkov uvedených v článku 101m;
b) preniesť do výrobnej kvóty na nasledujúci hospodársky rok v súlade s článkom 101n;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania pre najvzdialenejšie regióny v súlade s [kapitolou III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [ex (ES) č. 247/2006]];
d) vyviezť v rámci množstvového limitu stanoveného Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov pri dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy; or
e) uvoľniť na vnútorný trh v súlade s mechanizmom uvedeným v článku 101da za rovnakých podmienok, aké platia pre kvótovaný cukor, na účely úpravy ponuky podľa dopytu v množstvách a podľa pravidiel, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa článku 101p ods. 6 a článku 101e písm. c), a na základe predbežného odhadu dodávok.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa vykonajú pred zavedením opatrení proti narušeniu trhu uvedených v článku 154 ods. 1.

Ostatné množstvá podliehajú poplatku za nadbytočné množstvo uvedenému v článku 101o.

2.  Vykonávacie akty podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 101 m (nový)
Článok 101m

Priemyselný cukor

1.  Priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza a priemyselný inulínový sirup sa vyhradzujú na výrobu jedného z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:
a) boli predmetom dodávateľskej zmluvy uzatvorenej pred koncom hospodárskeho roka medzi výrobcom a používateľom, ktorým bolo udelené schválenie podľa článku 101i; a
b) boli používateľovi dodané najneskôr do 30. novembra nasledujúceho hospodárskeho roku.
2.  S cieľom zohľadniť technický vývoj môže byť Komisia poverená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 160, ktorými sa stanoví zoznam výrobkov, na výrobu ktorých sa môže používať priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza alebo priemyselný inulínový sirup.
Zoznam zahŕňa najmä:

a) bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky a množstvá sirupov na natieranie a sirupov na spracovanie na Rinse appelstroop (sirup ochutený kyslými jablkami);
b) niektoré priemyselné výrobky, ktoré neobsahujú cukor, ale pri výrobe ktorých sa používa cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup;
c) niektoré výrobky chemického alebo farmaceutického priemyslu, ktoré obsahujú cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 101 n (nový)
Článok 101n

Prevedenie nadbytočného cukru

1.  Každý podnik sa môže rozhodnúť previesť celú svoju výrobu alebo časť svojej výroby, ktorá presahuje pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, na nasledujúci hospodársky rok. Táto výroba sa potom považuje za súčasť výroby nasledujúceho hospodárskeho roka. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie neodvolateľné.
2.  Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1:
a) oznámia túto skutočnosť príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý tento štát určí:
– medzi 1. februárom a 15. augustom aktuálneho hospodárskeho roka pre množstvo trstinového cukru, ktoré sa má previesť;
– medzi 1. februárom a 31. augustom aktuálneho hospodárskeho roka pre ostatné množstvá cukru alebo inulínového sirupu, ktoré sa majú previesť;
b) uskladnia tieto množstvá na vlastné náklady až do konca aktuálneho hospodárskeho roka.
3.  Ak bola celková výroba podniku v príslušnom hospodárskom roku nižšia ako odhad vykonaný pri prijatí rozhodnutia podľa odseku 1, prevedené množstvo sa môže so spätnou platnosťou upraviť najneskôr do 31. októbra nasledujúceho hospodárskeho roka.
4.  Prevedené množstvá sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na nasledujúci hospodársky rok.
5.  Cukor skladovaný počas hospodárskeho roka podľa ustanovení tohto článku nesmie byť predmetom iných opatrení týkajúcich sa skladovania ustanovených v článkoch 16 alebo 101d.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 101 o (nový)
Článok 101o

Poplatok za nadbytočné množstvo

1.  Poplatok za nadbytočné množstvo sa ukladá za:
a) nadbytočný cukor, nadbytočnú izoglukózu a nadbytočný inulínový sirup, ktoré sa vyrobili počas hospodárskeho roka, okrem množstva prevedeného do výrobnej kvóty na nasledujúci hospodársky rok, ktoré sa skladuje podľa článku 101n, alebo množstva uvedeného v článku 101l ods. 1 písm. c), d) a e);
b) priemyselný cukor, priemyselnú izoglukózu alebo priemyselný inulínový sirup, pri ktorých sa do dátumu, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2, nepreukázalo, že sa spracovali na jeden z výrobkov uvedených v článku 101m ods. 2;
c) cukor , izoglukózu a inulínový sirup, ktoré boli stiahnuté z trhu podľa článku 101n a pri ktorých nie sú splnené povinnosti stanovené v článku 101d ods. 3.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví poplatok za nadbytočné množstvo na dostatočne vysokej úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu množstiev uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 ukladá členský štát podnikom na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v odseku 1, ktoré boli stanovené pre tieto podniky na príslušný hospodársky rok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 101 p (nový)
Článok 101p

Delegované právomoci

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 6 tohto článku.
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby podniky uvedené v článku 101i dodržiavali svoje povinnosti, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa udeľovania a odoberania schválení takýchto podnikov, ako aj kritériá pre administratívne sankcie.
3.  Vzhľadom na potrebu zohľadniť osobitné vlastnosti sektora cukru a zabezpečiť riadne zohľadnenie záujmov všetkých strán je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia ďalšie vymedzenia pojmov vrátane výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, výroby podniku, ako aj podmienky, ktorými sa riadi predaj do najvzdialenejších regiónov.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby boli pestovatelia cukrovej repy úzko spojení s rozhodnutím previesť určité množstvo produkcie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa prenosu cukru.
5.  Vzhľadom na potrebu upraviť minimálnu cenu cukrovej repy v prípadoch, keď sa jej skutočná kvalita líši od štandardnej kvality, ako aj vzhľadom na potrebu zohľadniť osobitné vlastnosti sektora cukru a zabezpečiť riadne zohľadnenie záujmov všetkých strán, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa zvýšenia a zníženia ceny podľa článku 101g ods. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 101 q (nový)
Článok 101q

Vykonávacie právomoci

Pokiaľ ide o podniky uvedené v článku 101i, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určia pravidlá týkajúce sa:

a) žiadostí podnikov o schválenie, záznamov, ktoré majú viesť schválené podniky, informácií, ktoré majú predkladať schválené podniky;
b) systému kontrol, ktoré majú vykonávať členské štáty v schválených podnikoch;
c) komunikácie členských štátov s Komisiou a schválenými podnikmi;
d) dodávok surovín podnikom vrátane dodávateľských zmlúv a záznamov o dodávkach;
e) rovnocennosti v súvislosti s cukrom uvedeným v článku 101l ods. 1 písm. a);
f) osobitného režimu zásobovania pre najvzdialenejšie regióny;
g) vývozu podľa článku 101l ods. 1 písm. d);
h) spolupráce členských štátov na zabezpečenie účinnej kontroly;
i) zmeny dátumov stanovených v článku 101n;
j) stanovenia nadbytočného množstva, oznamovania a úhrady poplatku za nadbytočné množstvo podľa článku 101o;
k) uvoľnenia cukru vyrobeného mimo kvóty podľa článku 101l ods. 1 písm. e) na vnútorný trh;
l) prijatia zoznamu rafinérií s celoročnou výrobou podľa prílohy II časti Ia bodu 12.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel 2 – pododdiel 1 (nový)
PODODDIEL 1

Monitorovanie výroby a uvádzania na trh

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1
1.  Členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli.
1.  Členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli a ktorý je začlenený do systému identifikácie parciel tvoriaceho súčasť integrovaného administratívneho a kontrolného systému spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 5
5. Po 1. januári 2016 Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnúť, že odseky 1 až 3 tohto článku sa viac neuplatňujú. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 102 a (nový)
Článok 102a

Vnútroštátne orgány zodpovedné za sektor vinohradníctva

1.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa určenia príslušných vnútroštátnych orgánov, členské štáty určia jeden alebo viac orgánov, ktoré budú zodpovedné za dodržiavanie súladu s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva. Členské štáty najmä určia laboratóriá, ktoré budú oprávnené vykonávať oficiálne analýzy v sektore vinohradníctva. Určené laboratóriá spĺňajú všeobecné kritériá na prevádzku testovacích laboratórií stanovené v ISO/IEC 17025.
2.  Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy orgánov a laboratórií uvedených v odseku 1. Komisia tieto informácie zverejní a pravidelne aktualizuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel 2 – pododdiel 1 a (nový)
PODODDIEL 1a

Systém obmedzenia výroby

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 103 a (nový)
Článok 103a

Trvanie

Tento pododdiel sa uplatňuje do konca hospodárskeho roka 2029/2030.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 103 b (nový)
Článok 103b

Zákaz výsadby viniča

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 63, a najmä jeho odsek 4, zakazuje sa výsadba viniča muštových odrôd, ktoré možno klasifikovať v súlade s článkom 63 ods. 2.
2.  Zakazuje sa takisto preštepovanie muštových odrôd, ktoré možno klasifikovať v súlade s článkom 63 ods. 2, na odrody odlišné od muštových odrôd uvedených v danom článku.
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa výsadba a preštepovanie povoľujú, ak sa na ne vzťahuje:
a) právo na novú výsadbu, ako sa ustanovuje v článku 103c;
b) právo na opätovnú výsadbu, ako sa ustanovuje v článku 103d;
c) právo na výsadbu udelené z rezervného fondu podľa článkov 103e a 103f.
4.  Práva na výsadbu uvedené v odseku 3 sa udeľujú v hektároch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 103 c (nový)
Článok 103c

Práva na novú výsadbu

1.  Členské štáty môžu udeliť výrobcom práva na novú výsadbu na plochy:
a) určené na novú výsadbu uskutočňovanú v rámci opatrení zameraných na sceľovanie pozemkov alebo vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme, ktoré sa prijali podľa vnútroštátneho práva;
b) určené na pokusné účely;
c) určené na podpníkové vinohrady, alebo
d) z ktorých víno alebo vinárske produkty sú určené výhradne na spotrebu domácnosti vinohradníka/vinára.
2.  Udelené práva na novú výsadbu:
a) uplatňuje pestovateľ, ktorému sa udelili;
b) sa využívajú pred skončením druhého vinárskeho roku nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa udelili;
c) sa využívajú na účely, na ktoré sa udelili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 103 d (nový)
Článok 103d

Práva na opätovnú výsadbu

1.  Členské štáty udeľujú práva na opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí vyklčovali plochu vysadenú viničom.
Nárok na práva na opätovnú výsadbu však nevzniká v prípade vyklčovaných plôch, na ktoré sa v súlade s pododdielom III oddielu IVa kapitoly III hlavy I časti II nariadenia (ES) č. 1234/2007 poskytla prémia za vyklčovanie.

2.  Členské štáty môžu udeliť práva na opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí sa zaviažu vyklčovať plochu vysadenú viničom. V takýchto prípadoch sa príslušná plocha vyklčuje najneskôr na konci tretieho roka po výsadbe nového viniča, na ktorý sa udelilo právo na opätovnú výsadbu.
3.  Udelené práva na opätovnú výsadbu sa vzťahujú na plochu, ktorá je vzhľadom na čistú kultúru ekvivalentom vyklčovanej plochy.
4.  Práva na opätovnú výsadbu sa uplatňujú v poľnohospodárskom podniku, ktorému boli udelené. Členské štáty môžu ďalej ustanoviť, že takéto práva na opätovnú výsadbu sa môžu uplatniť výhradne na tých plochách, kde sa vykonalo vyklčovanie.
5.  Odchylne od odseku 4 môžu členské štáty rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom prevode práv na opätovnú výsadbu na iný poľnohospodársky podnik v tom istom členskom štáte, a to v týchto prípadoch:
a) časť dotknutého poľnohospodárskeho podniku sa prevedie do uvedeného iného poľnohospodárskeho podniku;
b) plochy uvedeného iného poľnohospodárskeho podniku sú určené na:
i) výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, alebo:
ii) podpníkové vinohrady.
Členské štáty zabezpečia, aby uplatňovanie odchýlky ustanovenej v prvom pododseku neviedlo na ich území k celkovému nárastu výrobného potenciálu, najmä v prípadoch, keď sa práva na opätovnú výsadbu prevádzajú z nezavlažovaných plôch na zavlažované.

6.  Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na práva podobné právam na opätovnú výsadbu nadobudnutým podľa skôr prijatých právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.
7.  Práva na opätovnú výsadbu udelené podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa využijú v lehotách ustanovených v uvedenom nariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 103 e (nový)
Článok 103e

Štátne a regionálne rezervy výsadbových práv

1.  S cieľom zlepšiť riadenie výrobného potenciálu si členské štáty zriadia štátnu rezervu alebo regionálne rezervy výsadbových práv.
2.  Členské štáty, ktoré zriadili štátne alebo regionálne rezervy výsadbových práv podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999, môžu tieto rezervy zachovať tak dlho, kým uplatňujú prechodný režim práv na výsadbu v súlade s týmto pododdielom.
3.  Do štátnych alebo regionálnych rezerv sa prideľujú tieto práva na výsadbu, ak sa nevyužijú v určenej lehote:
a) práva na novú výsadbu;
b) práva na opätovnú výsadbu;
c) práva na výsadbu udelené z rezervy.
4.  Výrobcovia môžu previesť práva na opätovnú výsadbu do štátnych alebo regionálnych rezerv. Podmienky takýchto prevodov, v prípade potreby ako náhrada za platbu výrobcom z vnútroštátnych fondov, určia členské štáty po zohľadnení oprávnených záujmov zainteresovaných strán.
5.  Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť nezaviesť systém rezerv pod podmienkou, že na celom ich území preukázateľne existuje iný účinný systém správy práv na výsadbu. Tento alternatívny systém sa môže odchyľovať od príslušných ustanovení tohto pododdielu.
Prvý pododsek sa uplatňuje aj na členské štáty, ktoré prestanú využívať štátne alebo regionálne rezervy podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 103 f (nový)
Článok 103f

Udeľovanie práv na výsadbu z rezervy

1.  Členský štát môže udeliť práva z rezervy:
a) bezplatne výrobcom, ktorí majú menej ako 40 rokov, majú primerané profesijné zručnosti a spôsobilosti, zriaďujú poľnohospodársky podnik po prvýkrát a tento podnik vedú;
b) za platbu do vnútroštátnych prípadne do regionálnych fondov výrobcom, ktorí chcú práva využiť na výsadbu vinohradov, ktorých produkcia má zaručený odbyt.
Členské štáty vymedzujú kritériá na určenie výšky platby uvedenej v písmene b) prvého pododseku, ktorá sa môže meniť v závislosti od plánovaného konečného produktu z dotknutých vinohradov a od zostávajúceho prechodného obdobia, počas ktorého sa uplatňuje zákaz novej výsadby, ako sa ustanovuje v článku 103b ods. 1 a 2.

2.  V prípade, že sa využívajú práva na výsadbu udelené z rezervy, členský štát zabezpečí, aby:
a) umiestnenie vinohradníckej plochy, odrodová skladba a spôsob pestovania zaručovali, že sa následná výroba prispôsobí dopytu na trhu;
b) dotknuté výnosy zodpovedali priemeru oblasti, najmä ak sa práva na výsadbu udelené pôvodne na nezavlažované plochy využívajú na zavlažovaných plochách.
3.  Práva na výsadbu udelené z rezervy, ktoré sa nevyužijú do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa udelili, prepadnú a prevedú sa späť do rezervy.
4.  Práva na výsadbu v rezerve, ktoré sa neudelia do konca piateho vinárskeho roka po ich prevedení do rezervy, zaniknú.
5.  Ak v členskom štáte existujú regionálne rezervy, členský štát môže ustanoviť pravidlá umožňujúce prevod práv na výsadbu medzi regionálnymi rezervami. Ak v členskom štáte existujú regionálne rezervy aj štátna rezerva, členský štát môže takisto povoliť prevody medzi týmito rezervami.
Prevody môžu podliehať uplatneniu redukčného koeficientu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 103 g (nový)
Článok 103g

Pravidlo de minimis

Tento pododdiel sa neuplatňuje v členských štátoch, v ktorých sa do 31. decembra 2007 neuplatňoval režim Spoločenstva týkajúci sa práv na výsadbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 103 h (nový)
Článok 103h

Prísnejšie vnútroštátne pravidlá

Členské štáty môžu prijať prísnejšie vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o udeľovanie práv na novú výsadbu alebo práv na opätovnú výsadbu. Môžu vyžadovať, aby sa príslušné žiadosti a v nich poskytované informácie doplnili o dodatočné informácie potrebné na monitorovanie vývoja výrobného potenciálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 103 i (nový)
Článok 103i

Delegované právomoci

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými ustanoví opatrenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.
2.  Vzhľadom na potrebu zabrániť zvýšeniu výrobného potenciálu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty s cieľom:
a) zostaviť zoznam okolností, za ktorých vyklčovanie nevedie k právam na opätovnú výsadbu;
b) prijať pravidlá týkajúce sa prevodu práv na výsadbu medzi rezervami;
c) zakázať uvádzanie vína alebo vinohradníckych výrobkov, ktoré sú určené iba na spotrebu rodiny pestovateľa viniča, na trh.
3.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s výrobcami, ktorí pristúpia ku klčovaniu, je Komisia splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá na zaistenie účinnosti klčovania v prípade, že sú udelené práva na opätovnú výsadbu.
4.  Vzhľadom na potrebu chrániť finančné prostriedky Únie a identitu, provenienciu a kvalitu vína v Únii je Komisia splnomocnená prijať delegované akty s cieľom:
a) zaručiť vytvorenie analytickej databázy izotopických údajov, ktorá pomôže zisťovať podvody a ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zbieraných členskými štátmi, okrem toho sa vypracujú pravidlá platné pre vlastné databázy členských štátov;
b) prijať pravidlá týkajúce sa kontrolných orgánov a ich vzájomnej pomoci;
c) prijať pravidlá o spoločnom využívaní zistení členských štátov;
d) prijať pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so sankciami v prípade výnimočných okolností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 103 j (nový)
Článok 103j

Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať všetky potrebné vykonávacie aktov prijať všetky nevyhnutné vykonávacie akty súvisiace s týmto pododdielom vrátane stanovenia pravidiel týkajúcich sa:

a) udeľovania nových práv na výsadbu vrátane povinností týkajúcich sa zaznamenávania a oznamovania;
b) prevodu práv na opätovnú výsadbu vrátane koeficientu zníženia;
c) záznamov, ktoré majú viesť členské štáty, a oznámení Komisii vrátane možného výberu systému rezerv;
d) udeľovania výsadbových práv z rezervy;
e) kontrol, ktoré majú členské štáty vykonať, a nahlasovania informácií o takýchto kontrolách Komisii.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 104
Článok 104

vypúšťa sa
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Ak členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, takáto zmluva spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2.
V prípade opísanom v prvom pododseku príslušný členský štát takisto rozhodne, že ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk, musí byť každá etapa dodávky predmetom takejto zmluvy medzi stranami. Na tento účel „zberné stredisko“ znamená podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku, pričom sa vlastníctvo surového mlieka v každom prípade prevedie.

2.  Zmluva:
a) sa uzatvorí pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne a
c) zahŕňa najmä tieto prvky:
i) cenu splatnú pri dodávke, ktorá:
– je statická a uvedená v zmluve a/alebo
– mení sa iba v závislosti od faktorov, ktoré sú uvedené v zmluve, najmä od vývoja situácie na trhu založeného na trhových ukazovateľoch, dodaného objemu a kvality alebo zloženia dodaného surového mlieka,
ii) objem, ktorý sa môže dodať a/alebo sa dodá a časový rozvrh dodávok a
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže zahŕňať neurčitú lehotu s doložkou o ukončení.
3.  Odchylne od odseku 1 sa zmluva nevyžaduje, ak poľnohospodár dodá surové mlieko spracovateľovi surového mlieka, pričom tento spracovateľ je družstvom a príslušný poľnohospodár je jeho členom, ak sa v predpisoch tohto družstva nachádzajú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c).
4.  O všetkých prvkoch zmluvy na dodávku surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská alebo spracovatelia surového mlieka vrátane prvkov uvedených v odseku 2 písm. c) príslušné strany bez obmedzenia rokujú.
5.  S cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 104 a (nový)
Článok 104a

Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Ak členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka na jeho území od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.
Ak členský štát rozhodne, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk. Na účely tohto článku „zberné stredisko“ je podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska k spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku, pričom sa v každom prípade uskutoční prevod vlastníctvo surového mlieka.

2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy:
a) sa uzavrie pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne a
c) zahŕňa najmä tieto prvky:
i) cenu splatnú pri dodávke, ktorá:
– je pevná a uvedená v zmluve a/alebo
– sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalita alebo zloženie dodaného surového mlieka,
ii) objem surového mlieka, ktorý sa môže a/alebo musí dodať, a harmonogram týchto dodávok,
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na dobu určitú alebo na dobu neurčitú s doložkou o ukončení;
iv) údaje o lehote a postupoch splatnosti;
v) pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka; a
vi) pravidlá platné v prípade vyššej moci.
3.  Odchylne od odseku 1 sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak surové mlieko dodáva poľnohospodár družstvu, ktorého je členom, ak stanovy tohto družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).
4.  O všetkých prvkoch zmluvy o dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská alebo spracovatelia surového mlieka, vrátane prvkov uvedených v odseku 2 písm. c), príslušné strany rokujú bez obmedzenia.
Bez ohľadu na prvý pododsek,

i) ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke surového mlieka sú povinné podľa odseku 1 tohto článku, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a neohrozí riadne fungovanie vnútorného trhu; a/alebo
ii) ak členský štát rozhodne, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy podľa stanovení vo vnútroštátnych právnych predpisov na tento účel. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a neohrozí riadne fungovanie vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo poľnohospodára odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ak to urobí písomne. V takom prípade môžu strany bez obmedzenia rokovať o všetkých prvkoch zmluvy vrátane prvkov uvedených v odseku 2 písm. c).

5.  Členské štáty, ktoré využijú možnosti uvedené v tomto článku, oznámia Komisii spôsob ich uplatňovania.
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorým sa stanovia opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať podľa tohto článku.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 105
Článok 105

vypúšťa sa
Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  O zmluvách na dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku v zmysle článku 104 ods. 1 druhého pododseku môže organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 106, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov, a to pokiaľ ide o časť ich výroby alebo ich celkovú spoločnú výrobu.
2.  Rokovanie s organizáciou výrobcov sa môže uskutočniť:
a) či sa prevod vlastníctva surového mlieka od poľnohospodárov na organizácie výrobcov realizuje alebo nie,
b) či dohodnutá cena je alebo nie je rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú výrobu niektorých alebo všetkých členov – poľnohospodárov,
c) za predpokladu, že celkový objem surového mlieka, ktorý je predmetom takých rokovaní s určitou organizáciou výrobcov nepresahuje:
i) 3,5 % celkovej výroby Únie a
ii) 33 % celkovej vnútroštátnej výroby ktoréhokoľvek konkrétneho členského štátu, ktorý je predmetom takých rokovaní s uvedenou organizáciou výrobcov, a
(iii) 33 % celkovej kombinovanej vnútroštátnej výroby všetkých členských štátov, ktoré sú predmetom takých rokovaní s uvedenou organizáciou výrobcov,
d) za predpokladu, že príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o takých zmluvách v ich mene, a
e) za predpokladu, že organizácia výrobcov informuje príslušné orgány členského štátu alebo členských štátov, v ktorých vykonáva činnosť.
3.  Na účely tohto článku sa odkazy na organizácie výrobcov vzťahujú aj na združenia takýchto organizácií výrobcov. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa tieto združenia mohli primerane monitorovať, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o podmienky uznávania takýchto združení.
4.  Odchylne od odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii), aj keď sa prah 33 % neprekročí, orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku môže v konkrétnom prípade rozhodnúť, že sa rokovanie s organizáciou výrobcov nemôže uskutočniť, ak to považuje za nevyhnutné na to, aby sa zabránilo vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo aby sa predišlo vzniku vážnej ujmy MSP spracujúcim surové mlieko na jeho území.
Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s konzultačným postupom podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2003, pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa výroby vo viac ako jednom členskom štáte. V ostatných prípadoch rozhodnutie príjme orgán na ochranu hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého výroba je predmetom rokovaní.

Rozhodnutia uvedené v prvom a druhom pododseku sa neuplatňujú skôr ako od dňa ich oznámenia príslušnému podniku.

5.  Na účely tohto článku:
a) „vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003;
b) „MSP“ je mikro, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 105 a (nový)
Článok 105a

Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článkov 106 a 106a môže v mene svojich členov poľnohospodárov rokovať, a to pokiaľ ide o celú ich spoločnú výrobu alebo o jej časť, o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku v zmysle druhého pododseku článku 104a ods. 1.
2.  Organizácia výrobcov môže rokovať:
a) bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;
b) bez ohľadu na to, či dohodnutá cena je alebo nie je rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú výrobu niektorých alebo všetkých členov poľnohospodárov;
c) ak v prípade konkrétnej organizácie výrobcov:
i) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, nepresiahne 3,5 % celkovej výroby v Únii, a
ii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobí v niektorom konkrétnom členskom štáte, nepresiahne 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu, a
iii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktoré sa dodáva v niektorom konkrétnom členskom štáte, nepresiahne 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu;
d) ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá tiež rokuje o takých zmluvách v ich mene; členské štáty sa však v riadne odôvodnených prípadoch môžu odchýliť od tejto podmienky, ak poľnohospodári vlastnia dve rôzne výrobné jednotky, ktoré sa nachádzajú v rôznych zemepisných oblastiach;
e) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby dodávky surového mlieka uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a
f) ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, v ktorých vykonáva svoju činnosť, objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.
3.  Bez ohľadu na podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bod ii) a iii,) môže organizácia výrobcov rokovať podľa odseku 1, ak v prípade tejto organizácie výrobcov objem surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú a ktoré je vyrobené alebo dodávané v členskom štáte, ktorého celková ročná výroba surového mlieka je nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu.
4.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú aj združenia takýchto organizácií výrobcov.
5.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) a odseku 3 Komisia uverejní spôsobom, ktorý uzná za vhodný, objem výroby surového mlieka v Únii a členských štátoch, pričom použije najaktuálnejšie dostupné informácie.
6.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 3 môže vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v jednotlivých prípadoch aj vtedy, ak sa nepresiahnu prahové hodnoty stanovené v týchto odsekoch, rozhodnúť, aby organizácia výrobcov príslušné rokovania buď znovu otvorila, alebo aby sa tieto rokovania vôbec neuskutočnili, ak to považuje za potrebné na to, aby sa zabránilo vylúčeniu hospodárskej súťaže či zamedzilo vážnemu poškodeniu spracovateľov surového mlieka z radov malých a stredných podnikov na jeho území.
V prípade rokovaní, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch prijme toto rozhodnutie vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia príslušným podnikom.

7.  Na účely tohto článku:
a) „vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003;
b) „malý a stredný podnik“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov.
8.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania podľa tohto článku, oznámia Komisii uplatnenie odseku 2 písm. f) a odseku 6.
9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia dodatočné pravidlá týkajúce sa výpočtu objemov surového mlieka, ktorého sa týkajú rokovania uvedené v odsekoch 2 a 3.
10.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia potrebné podrobné ustanovenia týkajúce sa oznamovania podľa odseku 2 písm. f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 105 b (nový)
Článok 105b

Regulácia dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením

1.  Členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článkov 106 a 106a, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článkov 108 ods. 1 a 108a alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 510/2006.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4 a podliehajú predchádzajúcemu schváleniu strán v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006. Takáto dohoda sa uzatvára medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka použitého na výrobu syra uvedeného v odseku 1, a v prípade potreby najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006.
3.  Na účely odseku 1, pokiaľ ide o syr s chráneným zemepisným označením, je zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka stanovená v špecifikácii produktu pre daný syr rovnaká ako zemepisná oblasť uvedená v článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006 týkajúca sa tohto syra.
4.  Pravidlá uvedené v odseku 1:
a) sa vzťahujú iba na reguláciu dodávky príslušného výrobku a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto syra dopytu;
b) sa týkajú len príslušného výrobku;
c) môžu sa ustanoviť najviac na tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti podľa odseku 1;
d) nenarúšajú obchodovanie s inými výrobkami okrem výrobkov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v odseku 1;
e) netýkajú sa žiadnych transakcií po prvom uvedení príslušného syra na trh;
f) neumožňujú pevné stanovenie cien, a to ani cien na informatívne účely alebo odporúčaných cien;
g) nespôsobujú v nadmernom množstve nedostupnosť príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;
h) nevedú k diskriminácii, nepredstavujú prekážku pre nové subjekty na trhu ani nevedú k vzniku nepriaznivého vplyvu na malých výrobcov;
i) prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo rozvoja príslušného výrobku;
j) nedotýkajú sa článku 105a.
5.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejnia v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
6.  Členské štáty vykonávajú kontroly na zabezpečenie plnenia podmienok stanovených v odseku 4, a ak príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky neboli splnené, členské štáty zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
7.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.
8.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, ktorými sa požaduje, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 106
Článok 106

Článok 106

Organizácie výrobcov

Organizácie výrobcov

Členské štáty na požiadanie uznajú organizácie výrobcov, ktoré:

Členské štáty na požiadanie uznajú organizácie výrobcov, ktoré:

a) združujú výrobcov v niektorom zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;
a) združujú poľnohospodárov v niektorom zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 a sú nimi kontrolované;
b) sa zriadili z podnetu výrobcov;
b) sa zriadili z podnetu poľnohospodárov;
c) majú osobitný zámer, ktorý môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:
c) majú osobitný zámer, ktorý zahŕňa aspoň jeden z cieľov uvedených v bodoch i), ii) alebo), a môžu zahŕňať jeden alebo viacero z týchto ďalších cieľov:
i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná a prispôsobená dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;
i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná a prispôsobená dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;
ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh výrobky, ktoré vyrobili ich členovia;
ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh výrobky, ktoré vyrobili ich členovia, a to najmä prostredníctvom priameho predaja;
iii) optimalizovať výrobné nákladystabilizovať výrobné ceny;
iii) optimalizovať výrobné náklady, stabilizovať výrobné ceny, najmä pokiaľ ide o náhradu prijatú za náklady na investície v takých oblastiach, ako životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, a prispievať k primeraným cenám pre spotrebiteľov;
iv) viesť výskum v oblasti udržateľných výrobných metód a trhového vývoja;
iv) viesť výskum a rozvíjať iniciatívy v oblasti udržateľných výrobných metód, inovatívnych postupov, hospodárskej konkurencieschopnosti a trhového vývoja;
v) podporovať a poskytovať technickú pomoc pri využívaní pestovateľských postupov a výrobných techník bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie;
v) podporovať a poskytovať technickú pomoc pri využívaní pestovateľských postupov, výrobných techník a vhodných postupov a techník na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie;
va) podporovať a poskytovať technickú pomoc pri využívaní výrobných noriem, zlepšovať kvalitu výrobkov a vyvíjať výrobky s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo označením vnútroštátnou značkou kvality;
vb) zaviesť pravidlá výroby prísnejšie než pravidlá stanovené na úrovni Únie alebo členských štátov;
vi) nakladať s vedľajšími produktmi a s odpadom najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať alebo podporovať biodiverzitu;
vi) nakladať s vedľajšími produktmi a s odpadom najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať alebo podporovať biodiverzitu;
vii) prispievať k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy.
vii) prispievať k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy.
viia) rozvíjať iniciatívy v oblasti propagácie a marketingu;
viib) riadiť vzájomné fondy uvedené v článku 37 nariadenia (EÚ) č. […] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV);
viic) zavádzať nástroje na predchádzanie krízam a na krízové riadenie, najmä prostredníctvom súkromného skladovania, spracovania, propagácie, reklamného predaja, alebo aj prostredníctvom stiahnutia výrobkov z trhu, ktoré má byť poslednou možnosťou;
viid) poskytovať potrebnú technickú pomoc na využívanie trhov s futuritami a poistných programov;
viie) rokovať vo svojom mene, alebo v príslušných prípadoch v mene svojich členov, o dodávateľských zmluvách týkajúcich sa vstupov s hospodárskymi subjektmi v dodávateľských sektoroch;
viif) rokovať vo svojom mene, alebo v príslušných prípadoch v mene svojich členov, o dodávateľských zmluvách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a agropotravín s hospodárskymi subjektmi v nadväzných sektoroch;
d) nemajú na danom trhu dominantné postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri sledovaní cieľov článku 39 zmluvy.
da) uvádzajú na trh výrobky, ktoré sú vylúčené číselným znakom KN ex 22.08 uvedeným v prílohe I zmluvy, pokiaľ podiel predaných výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, nepresiahne 49 % celkového objemu uvedeného na trh, a to bez toho, aby to viedlo k strate oficiálneho postavenia organizácie výrobcov v uznanom poľnohospodárskom sektore.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 106 a (nový)
Článok 106a

Stanovy organizácií výrobcov

1.  Stanovy organizácie výrobcov od jej členov – výrobcov vyžadujú, aby najmä:
a) uplatňovali pravidlá, ktoré organizácia výrobcov prijala, pokiaľ ide o informovanie o výrobe, výrobu, uvádzanie výrobkov na trh a ochranu životného prostredia;
b) boli členmi len jednej organizácie výrobcov, pokiaľ ide o daný výrobok podniku, bez toho, aby boli dotknuté výnimky udelené členským štátom v riadne odôvodnených prípadoch, keď členovia – výrobcovia majú dve rôzne výrobné jednotky, ktoré sa nachádzajú v rôznych zemepisných oblastiach;
c) poskytovali informácie, ktoré požaduje organizácia výrobcov na štatistické účely, predovšetkým o vysadených plochách, výrobe, výnosoch a priamom predaji;
2.  Stanovy organizácie výrobcov zároveň ustanovia aj:
a) postupy na stanovenie, prijatie a zmenu a dopĺňanie pravidiel uvedených v odseku 1;
b) stanovenie finančných príspevkov členov, ktoré sú potrebné na financovanie organizácie výrobcov;
c) pravidlá, ktoré členom organizácie výrobcov umožňujú demokraticky kontrolovať svoju organizáciu a jej rozhodnutia;
d) pokuty za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo stanov združenia, najmä nezaplatenie finančných príspevkov alebo za porušenie pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;
e) pravidlá týkajúce sa prijímania nových členov, najmä minimálne trvanie členstva, ktoré nesmie byť kratšie ako jeden rok;
f) účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na činnosť organizácie.
3.  Organizácie výrobcov konajú v mene a za svojich členov v hospodárskych veciach v rámci svojho mandátu bez ohľadu na to, či bolo vlastníctvo príslušných výrobkov prevedené z výrobcov na organizácie výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 106 b (nový)
Článok 106b

Uznávanie organizácií výrobcov

1.  Členské štáty uznajú za organizácie výrobcov všetky právnické osoby alebo jasne vymedzené časti právnických osôb, ktoré o takéto uznanie požiadajú, za predpokladu, že:
a) spĺňajú požiadavky stanovené v článku 106 prvom pododseku písm. b) a c);
b) majú minimálny počet členov a/alebo pokrývajú minimálny objem výroby uvádzanej na trh, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, v ktorej pôsobia;
c) dostatočne preukážu, že môžu riadne vykonávať svoju činnosť, a to z hľadiska trvania aj z hľadiska účinnosti, poskytovania personálnej, materiálnej a technickej pomoci svojim členom a koncentrácie ponuky;
d) majú stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 106.
3.  Organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, môžu svoju činnosť vykonávať podľa vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2015.
4.  Členské štáty:
a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými sprievodnými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje sídlo;
b) v intervaloch, ktoré určia, vykonávajú kontroly, aby overili, či uznané organizácie výrobcov spĺňajú podmienky stanovené v tejto kapitole;
c) v prípade nedodržiavania podmienok alebo v prípade nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole ukladajú týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či uznanie odoberú;
d) raz ročne, vždy najneskôr do 31. marca, informujú Komisiu o každom rozhodnutí udeliť, zamietnuť alebo odobrať uznanie, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 106 c (nový)
Článok 106c

Outsourcing

Členské štáty môžu uznanej organizácii výrobcov alebo uznanému združeniu organizácií výrobcov povoliť, aby niektorú zo svojich činností okrem výroby zadali tretej strane vrátane svojich pobočiek, pokiaľ príslušnému členskému štátu dostatočne preukážu, že toto konanie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie cieľov príslušnej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov a že organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov aj naďalej zodpovedá za zabezpečenie vykonávania činností zadaných tretej strane a za celkovú kontrolu riadenia a dohľad nad obchodnou dohodou o vykonaní danej činnosti. Organizácia alebo združenie si najmä zachováva právomoc vydávať záväzné pokyny pre svojho zástupcu v súvislosti s činnosťami, ktoré sú mu zverené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 107
Článok 107

Článok 107

Združenia organizácií výrobcov

Združenia organizácií výrobcov

Členské štáty na požiadanie uznajú združenia organizácií výrobcov v ktoromkoľvek sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

Členské štáty môžu uznať združenia organizácií výrobcov v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 114 združenia organizácií výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov

S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 114 združenia organizácií výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 108
Článok 108

Článok 108

Medziodvetvové organizácie

Medziodvetvové organizácie

1.  Členské štáty na požiadanie uznajú medziodvetvové organizácie v ktoromkoľvek sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:
1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v ktoromkoľvek sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré o uznanie oficiálne požiadali a:
a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov, obchodom s nimi a/alebo ich spracovaním;
a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou a aspoň s jednou z týchto etáp dodávateľského reťazca: spracovanie alebo obchodovanie vrátane distribúcie výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov;
b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;
b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;
ba) týkajú sa výrobkov alebo skupín výrobkov, ktoré nie sú predmetom činnosti skôr uznanej medziodvetvovej organizácie;
c) majú osobitné určenie, ktoré môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:
c) majú osobitné určenie zohľadňujúce záujmy ich členov a spotrebiteľov, ktoré môže zahŕňať najmä jeden z týchto cieľov:
i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť výroby a trhu a to aj uverejňovaním štatistických údajov o cenách, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzatvorené, a poskytovaním analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;
i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť výroby a trhu, a to aj uverejňovaním štatistických údajov o výrobných nákladoch, cenách, v príslušných prípadoch vrátane cenových ukazovateľov, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzatvorené, a poskytovaním analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;
ia) napomáhanie presadzovania poznatkov o výrobnom potenciáli a zaznamenávanie cien na trhu;
ii) pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;
ii) pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;
iia) prieskum potenciálnych vývozných trhov;
iii) vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
iii) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 104a a 113a, vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie, pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych výrobkov nákupcom a/alebo o dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodným predajcom, s prihliadnutím na potrebu dosiahnuť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a zabrániť deformáciám trhu;
iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov;
iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, a rozvíjanie iniciatív na posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií;
v) poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitných vlastností výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia;
v) poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby a prípadne spracovanie a/alebo uvádzanie na trh výrobkov, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitných vlastností výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia;
vi) hľadanie spôsobov ako obmedziť používanie veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín a iných vstupov a zaistiť kvalitu výrobkov a ochranu pôdy a vody;
vi) obmedzenie používania veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadenie iných vstupov, zaistenie kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, posilnenie bezpečnosti potravín, najmä prostredníctvom vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšovanie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
vii) vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a marketingu;
vii) vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a v príslušných prípadoch aj spracovania a/alebo marketingu;
viia) vymedzenie minimálnej kvality a vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;
viii) využívanie potenciálu ekologického poľnohospodárstva a ochrana a podpora takého poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
viii) prijatie všetkých možných opatrení na podporu, ochranu a presadzovanie ekologického poľnohospodárstva a označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
ix) podpora a vykonávanie integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;
ix) podpora a vykonávanie integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;
x) podpora zdravej konzumácie výrobkovinformovanie o nebezpečenstve spojenom s rizikovými spotrebiteľskými modelmi;
x) podpora striedmej a zodpovednej konzumácie výrobkov na vnútornom trhu a/alebo informovanie o nebezpečenstve spojenom s rizikovými spotrebiteľskými modelmi;
xa) podpora spotreby a/alebo poskytovanie informácií o výrobkoch na vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;
xi) realizácia propagačných akcií, osobitne v tretích krajinách.
xia) vykonávanie kolektívnych opatrení s cieľom predísť alebo čeliť rizikám a problémom v oblasti zdravia, ochrany rastlín a životného prostredia spojeným s výrobou a v príslušných prípadoch aj so spracovaním a/alebo uvádzaním výrobkov na trh a/alebo distribúciou poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;
xib) prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a k znižovaniu odpadov a nakladaniu s odpadmi;
2.  V prípade medziodvetvových organizácií v sektore olivového oleja a stolových olív a sektore tabaku môže osobitné určenie uvedené v ods. 1 písm. 1 zahŕňať aj aspoň jeden z týchto cieľov:
2.  V prípade medziodvetvových organizácií v sektore olivového oleja a stolových olív a sektore tabaku môže osobitné určenie uvedené v ods. 1 písm. 1 zahŕňať aj aspoň jeden z týchto cieľov:
a) koncentrovanie a koordinovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;
a) koncentrovanie a koordinovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;
b) spoločné prispôsobenie výroby a spracovania požiadavkám trhu a zlepšenie výrobkov;
b) spoločné prispôsobenie výroby a spracovania požiadavkám trhu a zlepšenie výrobkov;
c) podpora racionalizácie a skvalitňovania výroby a spracovania.
c) podpora racionalizácie a skvalitňovania výroby a spracovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 108 a (nový)
Článok 108a

Uznávanie medziodvetvových organizácií

1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie, ktoré o uznanie požiadali, ak tieto organizácie:
a) spĺňajú požiadavky stanovené v článku 108;
b) vykonávajú svoju činnosť v jednom alebo viacerých regiónoch príslušného územia;
c) predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených článku 108 ods. 1 písm. a);
d) okrem prípadov uvedených v článku 108 ods. 2 sa nepodieľajú na výrobe, spracovaní a/alebo obchode.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 108.
3.  Medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, môžu svoju činnosť vykonávať podľa vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2015.
4.  Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú organizáciu v súlade s ods. 1 alebo ods. 2, členské štáty:
a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými sprievodnými dokladmi rozhodnú, či organizáciu uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje sídlo;
b) v intervaloch, ktoré určia, vykonávajú kontroly, aby overili, či uznané medziodvetvové organizácie spĺňajú podmienky upravujúce ich uznanie;
c) v prípade nedodržania podmienok alebo v prípade nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení ukladajú týmto organizáciám platné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či uznanie odoberú;
d) odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie stanovené v tomto článku;
e) každoročne do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí udeliť, zamietnuť alebo odobrať uznanie, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 109
Článok 109

vypúšťa sa
Organizácie hospodárskych subjektov

Na účely tohto nariadenia organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív zahŕňajú uznané organizácie výrobcov, uznané medziodvetvové organizácie alebo uznané organizácie iných hospodárskych subjektov alebo ich združenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 109 a (nový)
Článok 109a

Úloha zoskupení

1.  Na zlepšenie a stabilizovanie fungovania trhu s výrobkami s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením priznaným podľa nariadenia (ES) č. XXXXXXX o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov môžu vyrábajúce členské štáty stanoviť pravidlá uvádzania výrobkov na trh, pokiaľ ide o reguláciu ponuky, a to najmä vykonávaním rozhodnutí prijatých zoskupeniami uvedenými v článku 42 nariadenia (ES) č. XXXXXXX o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov.
2.  Tieto pravidlá sú primerané sledovanému cieľu a:
a) vzťahujú sa len na reguláciu ponuky a ich cieľom je zosúladenie ponuky výrobku s dopytom;
b) sú záväzné najviac na obdobie piatich rokov predaja výrobku na trhu, ktoré sa môže obnoviť;
c) netýkajú sa žiadnej transakcie po prvom uvedení príslušného výrobku na trh;
d) neumožňujú pevné stanovenie cien, a to ani informačne alebo vo forme odporučenia;
e) nespôsobujú v nadmernom množstve nedostupnosť príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;
f) nebránia hospodárskemu subjektu, aby začal vyrábať príslušný výrobok.
3.  Pravidlá uvedené v odseku 1 musia byť dané na vedomie subjektom tým, že sa plne zverejnia v úradnom uverejnení príslušného členského štátu.
4.  Rozhodnutia a opatrenia, ktoré členské štáty prijmú podľa tohto článku v roku n, sa Komisii oznámia do 1. marca roku n + 1.
5.  Ak Komisia zistí, že rozhodnutie členského štátu zabraňuje konkurencii na značnej časti vnútorného trhu, poškodzuje voľný pohyb tovaru alebo je v rozpore s cieľmi uvedenými v článku 39 zmluvy, môže požiadať členský štát, aby svoje rozhodnutie stiahol.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 110
Článok 110

Článok 110

Rozšírenie pravidiel

Rozšírenie pravidiel

1.  V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v osobitnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty činné v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach bez ohľadu na to, či jednotlivci alebo skupiny patria alebo nepatria do organizácie alebo združenia.
1.  V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v osobitnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty činné v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach bez ohľadu na to, či jednotlivci alebo skupiny patria alebo nepatria do organizácie alebo združenia.
2. „Hospodárska oblasť“ znamená zemepisné územie vytvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh.
2. „Hospodárska oblasť“ znamená zemepisné územie vytvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh.
3.  Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:
3.  Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:
a) z hľadiska objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania predstavuje:
a) z hľadiska objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania predstavuje:
i) v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 % alebo
i) v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 % alebo
ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny a
ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny a
b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, predstavuje viac ako 50 % dotknutých výrobcov.
b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, predstavuje viac ako 50 % dotknutých výrobcov, a
ba) v prípade medziodvetvových organizácií predstavuje značný podiel na hospodárskych činnostiach uvedených v článku 108 ods. 1 písm. a) za podmienok stanovených členským štátom.
V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie jej pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku za každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie jej pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku za každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.

4.  Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie podľa odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:
4.  Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie na ostatné hospodárske subjekty podľa odseku 1, sa týkajú jednej z činností, ktorá spĺňa ciele stanovené v článku 106 písm. c) alebo článku 108 ods. 1 písm. c).
a) podávanie správ o výrobe a trhu;
b) prísnejšie výrobné pravidlá, ako sú pravidlá stanovené v Únii alebo vnútroštátne pravidlá;
c) vypracovanie štandardných zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
d) pravidlá uvádzania na trh;
e) pravidlá týkajúce sa ochrany životného prostredia;
f) opatrenia na propagáciu a využívanie potenciálu výrobkov;
g) opatrenia na ochranu ekologického poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
h) výskum na zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;
i) štúdie na zlepšenie kvality výrobkov;
j) výskum, najmä čo sa týka spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo veterinárnych prípravkov v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a životného prostredia;
k) vymedzenie minimálnej kvality a vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;
l) používanie certifikovaného osiva a monitorovanie kvality výrobkov.
Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 145 ods. 4 ani nie sú inak nezlučiteľné s platnými pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami.

Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 145 ods. 4 ani nie sú inak nezlučiteľné s platnými pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami.

4a.  Ak existuje medziodvetvová organizácia, ktorá bola uznaná pre jeden alebo viacero výrobkov, členský štát nerozšíri rozhodnutia a postupy organizácií výrobcov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto medziodvetvovej organizácie.
4b.  Rozšírenie pravidiel podľa odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámi uverejnením ich plného znenia v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
4c.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa tohto článku každý rok najneskôr do 31. marca.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 111
Článok 111

Článok 111

Finančné príspevky nečlenov

Finančné príspevky nečlenov

Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 110 a ak činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, sú vo všeobecnom hospodárskom záujme osôb, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, členský štát, ktorý uznanie udelil, môže rozhodnúť, že jednotlivci alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom také príspevky majú pokryť náklady, ktoré priamo vzniknú v dôsledku vykonávania príslušných činností.

Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 110 a ak činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, sú vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, členský štát, ktorý uznanie udelil, môže po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom také príspevky majú pokryť náklady na vykonávanie príslušných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 112
Článok 112

Článok 112

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať činnosť organizácií uvedených v článkoch 106 až 108 zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je Komisia oprávnená, pokiaľ ide o sektory živých rastlín, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty týkajúce sa týchto opatrení:

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať činnosť organizácií uvedených v článkoch 106 až 108 zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je Komisia oprávnená, pokiaľ ide o sektory uvedené v článku 1 ods. 2, prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty týkajúce sa týchto opatrení:

a) zvyšovanie kvality;
a) zvyšovanie kvality;
b) podpora lepšej organizácie výroby, spracovania a uvádzania na trh;
b) podpora lepšej organizácie výroby, spracovania a uvádzania na trh;
c) zjednodušenie zaznamenávania vývoja trhových cien;
c) zjednodušenie zaznamenávania vývoja trhových cien;
d) možnosť vypracúvať krátkodobé a dlhodobé predpovede na základe používaných výrobných prostriedkov.
d) možnosť vypracúvať krátkodobé a dlhodobé predpovede na základe používaných výrobných prostriedkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 113
Článok 113

Článok 113

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizovania fungovania spoločného trhu s vínom

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizovania fungovania spoločného trhu s vínom

1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu vyrábajúce členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania produktov na trh na účel regulácie zásob, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 108.
1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu vyrábajúce členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania produktov na trh na účel regulácie zásob, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 108.
Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:

a) nevzťahujú sa na žiadnu transakciu po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;
a) nevzťahujú sa na žiadnu transakciu po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;
b) neumožňujú určovanie cien, ani orientačných ani odporúčaných;
b) neumožňujú určovanie cien, ani orientačných ani odporúčaných;
c) neblokujú neprimeranú časť úrody, ktorá by inak bola k dispozícii;
c) neblokujú neprimeranú časť úrody, ktorá by inak bola k dispozícii;
d) neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.
d) neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.
1a.  Pravidlá stanovené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia uverejnením ich plného znenia v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
1b.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa tohto článku každý rok najneskôr do 31. marca.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola III – oddiel 3 a (nový)
ODDIEL 3a

SYSTÉMY UZATVÁRANIA ZMLÚV

Článok 113a

Zmluvné vzťahy

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 104a a 105a týkajúce sa sektora mlieka a mliečnych výrobkov a článok 101 týkajúci sa sektora cukru, ak členský štát rozhodne, že každá dodávka poľnohospodárskych výrobkov v rámci sektora uvedeného v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia na jeho území od výrobcu spracovateľovi alebo distribútorovi musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia predložiť písomný návrh na uzavretie zmluvy na dodávku poľnohospodárskych výrobkov výrobcami, takáto zmluva a/alebo takýto návrh na uzavretie zmluvy spĺňa podmienky stanovené v odseku 2.
Ak členský štát rozhodne, že dodávky príslušných výrobkov od výrobcu spracovateľovi musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky sú predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka príslušných výrobkov vykonáva prostredníctvom viacerých sprostredkovateľov.

V prípade uvedenom v pododseku 2 členský štát zabezpečí plnenie zmlúv v danom sektore a vytvorí mechanizmus mediácie na riešenie prípadov, v ktorých takúto zmluvu nemožno uzavrieť na základe vzájomnej dohody, čím zabezpečí spravodlivé zmluvné vzťahy.

2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy:
a) sa uzavrie pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne a
c) zahŕňa najmä tieto prvky:
i) cenu splatnú pri dodávke, ktorá:
– je pevná a uvedená v zmluve a/alebo
– sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvo a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov,
ii) množstvo a kvalitu príslušných výrobkov, ktoré sa môžu a/alebo musia dodať, a harmonogram takýchto dodávok,
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na dobu určitú alebo na dobu neurčitú s doložkou o ukončení,
iv) údaje o lehote a postupoch splatnosti,
v) pravidlá zberu alebo dodania poľnohospodárskych výrobkov a
vi) pravidlá platné v prípade vyššej moci.
3.  Odchylne od odseku 1 sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak príslušné výrobky dodáva výrobca kupujúcemu, ktorým je družstvo, ktorého je výrobca členom, ak stanovy tohto družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).
4.  O všetkých prvkoch zmluvy na dodávku poľnohospodárskych výrobkov, ktorú uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, spracovatelia alebo distribútori, vrátane prvkov uvedených v odseku 2 písm. c) príslušné strany rokujú bez obmedzenia.
Bez ohľadu na prvý pododsek,

i) ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov sú povinné podľa odseku 1 tohto článku, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom poľnohospodárskych výrobkov. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a neohrozí riadne fungovanie vnútorného trhu; a/alebo
ii) ak členský štát rozhodne, že prvonákupca poľnohospodárskych výrobkov musí výrobcovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy podľa ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch na tento účel. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a neohrozí riadne fungovanie vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo výrobcu odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ak to urobí písomne. V takom prípade môžu strany bez obmedzenia rokovať o všetkých prvkoch zmluvy vrátane prvkov uvedených v odseku 2 písm. c).

5.  Členské štáty, ktoré využijú možnosti uvedené v tomto článku, oznámia Komisii spôsob ich uplatňovania.
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorým sa stanovia opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať podľa tohto článku.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 113 b (nový)
Článok 113b

Rokovania o zmluve

1.  Organizácia výrobcov v jednom zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia uznaná podľa článku 106 môže v mene svojich členov výrobcov rokovať o zmluvách o dodávke poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ ide o celú ich spoločnú výrobu alebo jej časť, od výrobcu spracovateľovi, sprostredkovateľovi alebo distribútorovi.
2.  Organizácia výrobcov môže rokovať:
a) bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva príslušných výrobkov z výrobcov na organizáciu výrobcov;
b) bez ohľadu na to, či dohodnutá cena je alebo nie je rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú výrobu všetkých členov výrobcov alebo len niektorých z nich;
c) ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá tiež rokuje o takých zmluvách v ich mene; členské štáty sa však môžu odchýliť od tejto podmienky v riadne odôvodnených prípadoch, keď výrobcovia vlastnia dve rôzne výrobné jednotky, ktoré sa nachádzajú v rôznych zemepisných oblastiach;
d) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby príslušné výrobky dodával v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a
e) ak organizácia výrobcov informuje príslušné orgány členského štátu alebo členských štátov, v ktorých vykonáva svoju činnosť, o množstvách poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa tieto rokovania vzťahujú.
3.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú aj združenia takýchto organizácií výrobcov.
4.  V prípade rokovaní, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, prijme rozhodnutie o rokovaniach Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch prijme toto rozhodnutie vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia príslušným podnikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 114
Článok 114

Článok 114

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, organizácií hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív a medziodvetvových organizácií boli jasne vymedzené a prispievali tak k efektívnosti činností takých organizácií, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 vzťahujúce sa na organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, medziodvetvové organizácie a organizácie hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií boli jasne vymedzené a prispievali tak k efektívnosti činností takých organizácií, je Komisia bez vzniku nenáležitej záťaže oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 vzťahujúce sa na organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, medziodvetvové organizácie a organizácie hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o:

-a) osobitné pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia;
a) osobitné ciele, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú vrátane výnimiek z cieľov ustanovených v článkoch 106 až 109,
a) osobitné ciele, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú, a v príslušných prípadoch sú doplnením cieľov ustanovených v článkoch 106 až 109,
aa) horizontálne odporúčania pre medziodborové dohody, ktoré organizácie uzatvorili podľa článku 108;
b) pravidlá týkajúce sa združovania, uznania, štruktúry, právnej subjektivity, členstva, veľkosti, zodpovednosti a činností takých organizácií a združení, požiadavky uvedené v článku 106 písm. d) na uznanie organizácie výrobcov, ktorá nemá na danom trhu dominantné postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri sledovaní cieľov článku 39 zmluvy, účinky vyplývajúce z uznania, odobratia uznania a fúzií;
b) stanovy organizácií, ktoré nie sú organizáciami výrobcov, osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na stanovy organizácií výrobcov v niektorých sektoroch, štruktúru, právnu subjektivitu, členstvo, veľkosť, zodpovednosť a činnosti takých organizácií a združení, účinky vyplývajúce z fúzií;
ba) podmienky týkajúce sa uznania, odobratia uznania a pozastavenia platnosti uznania, účinky vyplývajúce z uznania, odobratia uznania a pozastavenia platnosti uznania, ako aj požiadavky, aby tieto organizácie a združenia prijali nápravné opatrenia v prípade neplnenia podmienok uznania;
c) nadnárodné organizácie a združenia vrátane pravidiel uvedených v písm. a) a b) tohto článku;
c) nadnárodné organizácie a združenia vrátane pravidiel uvedených v písm. a), b) a ba) tohto článku;
ca) pravidlá týkajúce sa ustanovenia a podmienok administratívnej pomoci, ktorú majú poskytovať príslušné orgány v prípade nadnárodnej spolupráce;
d) outsourcing činností a poskytovanie technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami;
d) podmienky na outsourcing činností a poskytovanie technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami;
e) minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby organizácií a združení;
e) minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby organizácií a združení;
f) rozšírenie určitých pravidiel organizácií na nečlenov ustanovené v článku 110 a povinná úhrada členských príspevkov nečlenmi podľa článku 111, ako aj zoznam prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť na základe článku 110 ods. 4 prvého pododseku písm. b), ďalšie požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti, príslušné hospodárske oblasti ako aj preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, minimálne obdobia, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osoby alebo organizácie, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, ako aj okolnosti, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie púravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo.
f) rozšírenie určitých pravidiel organizácií na nečlenov ustanovené v článku 110 a povinná úhrada členských príspevkov nečlenmi podľa článku 111, ďalšie požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti, príslušné hospodárske oblasti ako aj preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, minimálne obdobia, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osoby alebo organizácie, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, ako aj okolnosti, za ktorých Komisia môže na konkrétne obdobie požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo;
fa) osobitné podmienky na zavedenie zmluvných systémov v sektoroch uvedených v článku 113a ods. 1, najmä prahové hodnoty, ktorými sa ustanovujú objemy výroby, na ktoré sa môžu vzťahovať kolektívne rokovania;
fb) podmienky, za ktorých môžu uznaní výrobcovia dosiahnuť kolektívne horizontálne a vertikálne dohody s konkurentmi a partnermi potravinového reťazca o zahrnutí nákladov na investície v oblasti udržateľnej výroby do cien.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 115
Článok 115

Článok 115

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly, najmä pokiaľ ide o postupy a technické podmienky týkajúce sa vykonávania opatrení uvedených v článkoch 110 a 112. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly, najmä opatrenia pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa:

a) vykonávania podmienok uznávania organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 106b a 108a;
b) oznámenia, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii podľa článku 105a ods. 8, článku 105b ods. 7, článku 106b ods. 4 písm. d) a článku 108a ods. 4 písm. e);
c) postupy týkajúce sa administratívnej pomoci v prípade nadnárodnej spolupráce;
d) postupy a technické podmienky týkajúce sa vykonávania opatrení uvedených v článkoch 110 a 112, najmä vykonávania koncepcie „hospodárskej oblasti“ podľa článku 110 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 116
Článok 116

Článok 116

Iné vykonávacie právomoci

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa:

1.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa:
a) uznávania organizácií, ktoré vykonávajú činnosti vo viacerých členských štátoch podľa pravidiel prijatých na základe článku 114 písm. c);
a) uznávania, zamietnutia alebo zrušenia uznania organizácií, ktoré vykonávajú činnosti vo viacerých členských štátoch podľa pravidiel prijatých na základe článku 114 písm. c);
b) zamietnutia alebo zrušenia uznania medziodvetvových organizácií, zrušenia rozšírenia pravidiel alebo povinných príspevkov, schválení úprav hospodárskych oblastí alebo rozhodnutí o nich, ktoré členské štáty oznámia podľa pravidiel prijatých na základe článku 114 písm. f).
b) rozšírenia pravidiel alebo povinných príspevkov organizácií uvedených v písm. a) a ich zrušenia.
1a.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktoré budú obsahovať jej rozhodnutie týkajúce sa schválenia alebo úpravy hospodárskych oblastí, ktoré členské štáty oznámia podľa pravidiel prijatých na základe článku 114 písm. f).
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola III – oddiel 4 a (nový)
ODDIEL 4a

TRANSPARENTNOSŤ A INFORMÁCIE O TRHU

Článok 116a

Európsky nástroj na monitorovanie cien potravín

1.  S cieľom poučiť hospodárske subjekty a verejné orgány o tvorbe cien v rámci potravinového reťazca a zjednodušiť zaznamenávanie vývoja na trhu Komisia pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu a Rade o činnostiach a výsledkoch štúdií európskeho nástroja dohľadu nad cenami potravín a zabezpečuje zverejnenie týchto výsledkov.
2.  Vzhľadom na uplatňovanie odseku 1 a v spojení s činnosťou vnútroštátnych štatistických úradov a vnútroštátnych stredísk na sledovanie cien zhromažďuje európsky nástroj na monitorovanie cien potravín bez vzniku ďalšieho zaťaženia poľnohospodárov štatistické údaje a informácie potrebné na prípravu analýz a štúdií týkajúcich sa najmä:
a) výroby a dodávok;
b) mechanizme tvorby cien a ziskových maržiach v dodávateľskom potravinovom reťazci v Únii a členských štátoch (ak je to možné);
c) vývoja cien a podľa možnosti aj ziskových marží na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca v Únii a členských štátoch a vo všetkých poľnohospodárskych a agropotravinárskych sektoroch, najmä v sektoroch ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov a mäsa;
d) krátkodobých a strednodobých predpovedí vývoja na trhu.
Na účely tohto úseku sa v rámci európskeho nástroja na monitorovanie cien potravín preskúmajú najmä vývoz a dovoz, výstupné ceny, spotrebiteľské ceny, ziskové marže, náklady na výrobu, spracovanie a distribúciu vo všetkých etapách potravinárskeho dodávateľského reťazca v Únii a v členských štátoch.

3.  Informácie uverejnené v rámci činností európskeho nástroja na monitorovanie cien potravín sa považujú za dôverné. Komisia zabezpečí, aby neumožňovali identifikáciu jednotlivých hospodárskych subjektov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Povinnosti povolenia podliehajú tieto výrobky: obilniny, ryža, cukor, ľan, konope, osivá, živé rastliny, olivový olej, ovocie a zelenina, spracované ovocie a zelenina, banány, hovädzie a teľacie mäso, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso, hydinové mäso, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, víno, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 2 a (nový)
2a.  Produkty dovážané Úniou spĺňajú rovnaké požiadavky týkajúce sa výroby a uvedenia na trh ako produkty, ktoré sú vyrobené v Únii, najmä z hľadiska bezpečnosti potravín a z hľadiska environmentálnych a sociálnych noriem a noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a príslušné dovozné povolenia sa na ne vydajú len vtedy, keď spĺňajú tieto podmienky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Vzhľadom na vývoj obchodu a trhu, potreby príslušných trhov a monitorovanie dovozu a vývozu príslušných výrobkov je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty, aby určila:
1.  Vzhľadom na potrebu monitorovať dovoz výrobkov, potrebu spoľahlivého trhového riadenia a potrebu zmierniť administratívnu záťaž je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty, aby určila:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 1 – písmeno a
a) zoznam poľnohospodárskych výrobkov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia;
a) upraviť a doplniť zoznam poľnohospodárskych výrobkov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Vzhľadom na potrebu vymedziť hlavné prvky systému povolení je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom:
2.  Vzhľadom na potrebu objasniť ustanovenia týkajúce sa systému povolení je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 119 – úvodná časť
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia týkajúce sa tohto oddielu vrátane pravidiel týkajúcich sa:

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly vrátane pravidiel týkajúcich sa:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 120 – pododsek 1 a (nový)
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 120 a (nový)
Článok 120a

Dovozné clá

S výnimkou toho, keď sa v tomto nariadení stanovuje inak, sa sadzby dovozných ciel v Spoločnom colnom sadzobníku uplatňujú na produkty uvedené v článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 121 – nadpis
Vykonávanie medzinárodných dohôd

Vykonávanie medzinárodných a iných dohôd

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 121
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia na vykonávanie medzinárodných dohôd uzatvorených na základe článku 218 zmluvy alebo akéhokoľvek iného aktu prijatého v súlade s článkom 43 ods. 2 zmluvy alebo Spoločného colného sadzobníka, pokiaľ ide o výpočet dovozných ciel poľnohospodárskych výrobkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia na vykonávanie medzinárodných dohôd uzatvorených na základe článku 218 zmluvy alebo Spoločného colného sadzobníka, pokiaľ ide o metódu výpočtu dovozných ciel poľnohospodárskych výrobkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 121 a (nový)
Článok 121a

Výpočet dovozných ciel pre obilniny

1.  Bez ohľadu na článok 121 dovozné clá na produkty, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kvalitná pšenica obyčajná), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 okrem hybridov na siatie, budú rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto produkty pri dovoze a zvýšená o 55 %, mínus dovozná cena CIF platná pre danú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť bežnú colnú sadzbu určenú na základe kombinovanej nomenklatúry.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej výpočet dovozného cla uvedený v ods. 1. Komisia tento výpočet uskutoční na základe reprezentatívnych dovozných cien CIF pre produkty uvedené v odseku 1, ktoré sa pravidelne určujú.
3.  Komisia prijme v súlade s článkom 160 delegované akty, ktorými sa stanovia minimálne požiadavky pre kvalitnú pšenicu obyčajnú.
4.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:
i) cenové možnosti, ktoré sa majú zohľadniť;
ii) možnosť, ak je to vhodné v konkrétnych prípadoch, dať prevádzkovateľom možnosť poznať príslušné clo pred príchodom dotknutých zásielok.
5.  Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 4 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 162 ods. 2 alebo 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 121 b (nový)
Článok 121b

Výpočet dovozných ciel pre lúpanú ryžu

1.  Bez ohľadu na článok 121 Komisia stanoví dovozné clo pre lúpanú ružu, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 1006 20, prostredníctvom vykonávacích aktov, a to do desiatich dní od ukončenia daného referenčného obdobia v súlade s bodom 1 prílohy VIIB.
Komisia prijme vykonávacie akty, pomocou ktorých stanoví novú platnú sadzbu, ak si výpočty podľa prílohy vyžadujú zmenu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3. Až do stanovenia novej platnej sadzby platí predtým stanovené clo.

2.  S cieľom vypočítať dovozné clo uvedené v bode 1 prílohy VII sa zohľadnia množstvá, pre ktoré boli vydané dovozné povolenia pre lúpanú ryžu, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 1006 20, v príslušnom referenčnom období s výnimkou dovozných povolení pre ryžu Basmati uvedenú v článku 121 ods. c).
3.  Ročné referenčné množstvo je 449 678 ton. Čiastočné referenčné množstvo pre každý hospodársky rok zodpovedá polovici ročného referenčného množstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 121 c (nový)
Článok 121c

Výpočet dovozných ciel pre lúpanú ryžu Basmati

Bez ohľadu na článok 121 sa odrody lúpanej ryže Basmati s číselným znakom KN 1006 20 17 a 1006 20 98 uvedené v prílohe VIIc kvalifikujú na nulovú sadzbu dovozného cla. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú podmienky uplatnenia nulovej sadzby. Takéto vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 121 d (nový)
Článok 121d

Výpočet dovozných ciel pre bielenú ryžu

1.  Bez ohľadu na článok 121 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje dovozné clo na polobielenú alebo bielenú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 30, v lehote 10 dní po skončení príslušného referenčného obdobia v súlade s prílohou VIIb bodom 2. Takéto vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu v článku 162 ods. 2 alebo 3.
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje nová platná sadzba, ak si výpočty podľa prílohy vyžadujú zmenu. Až do stanovenia novej platnej sadzby platí predtým stanovené clo. Tieto vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu v článku 162 ods. 2 alebo 3.

2.  S cieľom vypočítať dovozné clo uvedené v prílohe VIIb v bode 2 sa zohľadnia množstvá, pre ktoré boli vydané dovozné povolenia pre polobielenú alebo bielenú ryžu, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 1006 30, v príslušnom referenčnom období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 121 e (nový)
Článok 121e

Výpočet dovozných ciel pre zlomkovú ryžu

Bez ohľadu na článok 121 je dovozné clo pre zlomkovú ryžu s číselným označením KN 1006 40 00 vo výške 65 EUR za tonu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak je deklarovaná vstupná cena danej zásielky vyššia ako paušálna hodnota dovozu zvýšená o maržu stanovenú Komisiou, ktorá nesmie prekročiť paušálnu hodnotu o viac ako 10 %, požaduje sa stanovenie zábezpeky rovnej dovoznému clu určenému na základe paušálnej hodnoty dovozu. Komisia vypočíta túto hodnotu každý pracovný deň pre každý pôvod, produkt a obdobie. Hodnota sa rovná váženému priemeru reprezentatívnych cien týchto produktov na reprezentatívnych dovozných trhoch v členských štátoch alebo na iných trhoch (ak existujú), pričom od týchto cien sa odpočíta celková suma 5 EUR/100 kg a colné sadzby ad valorem.
Zainteresovaná strana tiež poskytne informácie o podmienkach uvádzania na trh a dopravy produktu tak, že predloží kópie dokumentov o dodávke medzi prevádzkovateľmi a o nákladoch, ktoré vznikli medzi dovozom produktu a jeho predajom. Vo všetkých prípadoch sa v dokumentoch špecifikuje odroda alebo komerčný typ produktu v súlade s ustanoveniami o prezentácii a označovaní podľa platných pravidiel Spoločenstva pre uvádzanie na trh, komerčná kategória produktov a ich hmotnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1 b (nový)
1b.  Colná hodnota dovážaného tovaru rýchlo podliehajúceho skaze, v prípade ktorého uplatňovanie colnej sadzby podľa Spoločného colného sadzobníka závisí od vstupnej ceny skupiny produktov dovážaných v zásielke, sa môže určiť priamo v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) Colného kódexu a je rovná paušálnej hodnote dovozu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1 c (nový)
1c.  Vstupná cena danej zásielky sa v prípade potreby tiež môže určiť prostredníctvom paušálnej hodnoty dovozu vypočítanej podľa pôvodu a produktu na základe váženého priemeru cien príslušných produktov na reprezentatívnych dovozných trhoch v členských štátoch alebo prípadne na iných trhoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 2
2.  Na účely uplatňovania článku 248 vykonávacích ustanovení Colného kódexu medzi kontroly, ktoré colné orgány majú vykonať, aby určili, či by sa mala zložiť zábezpeka, patrí kontrola colnej hodnoty oproti jednotkovej hodnote príslušných výrobkov, ako sa uvádza v článku 30 ods. 2 písm. c) Colného kódexu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 3
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnosť systému je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila, že medzi kontroly uvedené v ods. 2 tohto článku, ktoré colné orgány vykonávajú, okrem kontroly colnej hodnoty oproti jednotkovej hodnote alebo ako alternatíva k tejto kontrole patrí kontrola colnej hodnoty oproti inej hodnote.
vypúšťa sa
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá výpočtu dotyčnej inej hodnoty uvedenej v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 123 – odsek 1
1.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť výrobky sektorov obilnín, ryže, cukru, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydiny a banánov, ako aj výrobky z hroznovej šťavy a hroznového muštu, na ktoré sa pri dovoze, na ktorý sa uplatňuje colná sadzba ustanovená v Spoločnom colnom sadzobníku, uplatňuje dodatočné dovozné clo s cieľom predísť alebo zabrániť nepriaznivým účinkom na trh Únie, ktoré môžu byť dôsledkom uvedeného dovozu, ak:
1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určujú výrobky sektorov obilnín, ryže, cukru, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydiny a banánov, ako aj výrobky z hroznovej šťavy a hroznového muštu, na ktoré sa pri dovoze, na ktorý sa uplatňuje colná sadzba ustanovená v Spoločnom colnom sadzobníku, uplatňuje dodatočné dovozné clo s cieľom predísť alebo zabrániť nepriaznivým účinkom na trh Únie, ktoré môžu byť dôsledkom uvedeného dovozu, ak:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 123 – odsek 3 a (nový)
3 a. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom zaistiť, aby dovážané produkty spĺňali minimálne normy Únie v oblasti kvality a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 124 – pododsek 1 a (nový)
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 125 – odsek 1
1.  Colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu v Únii (alebo ich časť) alebo colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie do tretích krajín čiastočne alebo v plnej miere spravované Úniou, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy alebo akýmkoľvek iným aktom prijatým v súlade s článkom 43 ods. 2 zmluvy, Komisia otvorí a/alebo spravuje prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov podľa článkov 126 až 128.
1.  Colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu v Únii alebo colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie do tretích krajín čiastočne alebo v plnej miere spravované Úniou, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy alebo akýmkoľvek iným aktom prijatým v súlade s článkom 43 ods. 2 zmluvy, Komisia otvorí a/alebo spravuje prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov podľa článkov 126 až 128.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 125 – odsek 3 – písmeno a
a) pri dovozných colných kvótach kladie náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky trhu Únie a na potrebu udržiavať rovnováhu uvedeného trhu, alebo
a) pri dovozných colných kvótach kladie náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky trhu Únie, na potrebu udržiavať rovnováhu uvedeného trhu a rozvíjať nové trhy na konci reťazca v oblasti produkcie priemyselných produktov prostredníctvom zaistenia istoty a kontinuity dodávok za konkurenčné svetové ceny, alebo
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 125 a (nový)
Článok 125a

Osobitné ustanovenia

V prípade colných kvót na dovoz 2 000 000 ton kukurice a 300 000 ton ciroku do Španielska a dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú ustanovenia potrebné na realizáciu dovozu podľa colnej kvóty a podľa potreby verejné skladovanie množstiev dovezených platobnými agentúrami dotknutých členských štátov a ich podnikmi na trh týchto štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 1 – písmeno a
a) sa určia podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré hospodársky subjekt musí splniť, aby mohol predložiť žiadosť v rámci dovoznej colnej kvóty; v príslušných ustanoveniach sa môže vyžadovať minimálna skúsenosť v obchodovaní s tretími krajinami a asimilovanými územiami alebo v spracovateľskej činnosti, vyjadrená ako minimálne množstvo a obdobie v danom trhovom sektore; uvedené ustanovenia môžu zahŕňať osobitné pravidlá na účel vyhovenia potrebám a platným postupom v určitom sektore a zvykom a potrebám spracovateľského priemyslu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 1 – písmeno e
e) používanie povolení a v prípade potreby osobitné pravidlá týkajúce sa predovšetkým podmienok, za ktorých sa podávajú žiadosti o dovozné povolenia, a udeľujú oprávnenia v rámci colnej kvóty;
e) používanie povolení a v prípade potreby osobitné pravidlá týkajúce sa predovšetkým postupov uplatniteľných pri podávaní žiadostí o dovozné povolenia, a udeľovaní oprávnení v rámci colnej kvóty;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)
ea) určiť podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré hospodársky subjekt má splniť pri predkladaní žiadosti v rámci dovoznej colnej kvóty; v príslušných ustanoveniach sa môže vyžadovať minimálna skúsenosť v obchodovaní s tretími krajinami a asimilovanými územiami alebo v spracovateľskej činnosti, vyjadrená ako minimálne množstvo a obdobie v danom trhovom sektore; uvedené ustanovenia môžu zahŕňať osobitné pravidlá na účel vyhovenia potrebám a platným postupom v určitom sektore a zvykom a potrebám spracovateľského priemyslu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 128 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 129 a (nový)
Článok 129a

Dovoz chmeľu

1.  Výrobky sektora chmeľu sa môžu z tretích krajín dovážať, len ak sú ich normy kvality minimálne rovnaké ako normy prijaté pre podobné výrobky zbierané v Únii alebo vyrobené z takýchto výrobkov.
2.  Výrobky sa považujú za výrobky podľa normy uvedenej v odseku 1, ak je k nim pripojené potvrdenie, ktoré vydali orgány krajiny pôvodu a ktoré sa uznáva za ekvivalent osvedčenia uvedeného v článku 59b.
V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku so zvýšeným obsahom lupulínu, výťažkov z chmeľu a zmiešaných chmeľových výrobkov sa potvrdenie môže uznať za ekvivalent osvedčenia len vtedy, keď obsah alfa kyselín v týchto výrobkoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého boli pripravené.

3.  S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých sa neuplatňujú povinnosti týkajúce sa potvrdenia rovnocennosti a označovania na obaloch.
4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá súvisiace s týmto článkom vrátane pravidiel o uznávaní osvedčení o rovnocennosti a o kontrole dovozu chmeľu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 130 a (nový)
Článok 130a

Dovoz surového cukru na rafináciu: výhradné trojmesačné obdobie pre rafinérie s celoročnou prevádzkou

1.  Do konca hospodárskeho roka 2019/2020 sa rafinériám s celoročnou prevádzkou udeľuje výhradná dovozná kapacita 2 500 000 ton za hospodársky rok vyjadrená v bielom cukre.
2.  Jediný závod na spracovanie cukrovej repy, ktorý v Portugalsku fungoval v roku 2005, sa považuje za rafinériu s celoročnou prevádzkou.
3.  Dovozné licencie na cukor určený na rafináciu sa vydávajú iba rafinériám na plný úväzok pod podmienkou, že príslušné množstvá neprekročia množstvá uvedené v odseku 1. Povolenia možno prevádzať len medzi rafinériami s celoročnou prevádzkou a ich platnosť vyprší na konci hospodárskeho roka, na ktorý boli vydané.
Tento odsek sa uplatňuje prvé tri mesiace každého hospodárskeho roka.

4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby bol dovážaný cukor na rafináciu rafinovaný v súlade s týmto pododdielom, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú:
a) určité vymedzenia týkajúce sa fungovania dohôd o dovoze uvedených v odseku 1;
b) podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol požiadať o povolenie na dovoz, vrátane zloženia zábezpeky;
c) pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií, ktoré sa majú ukladať.
5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú potrebné opatrenia týkajúce sa podkladových dokladov a dokumentov, ktoré treba predložiť, pokiaľ ide o požiadavky a povinnosti vzťahujúce sa na dovozcov, najmä rafinérie s celoročnou výrobou cukru. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 130 b (nový)
Článok 130b

Pozastavenie dovozných ciel v sektore cukru

V súlade s mechanizmom uvedeným v článku 101da a do konca hospodárskeho roka 2019/2020 môže Komisia na zabezpečenie dodávok potrebných pre európsky trh s cukrom prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavuje uplatňovanie dovozných ciel na určité množstvá nasledujúcich výrobkov:

a) cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701;
b) izoglukóza, na ktorú sa vzťahujú číselné znaky KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 133
Článok 133

Článok 133

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

1.  V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa umožnil vývoz na základe kurzov alebo cien na svetovom trhu a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 218 zmluvy, rozdiel medzi uvedenými kurzami alebo cenami a cenami v rámci Únie sa môžu pokryť vývoznými náhradami za:
1.  V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa umožnil vývoz na základe kurzov alebo cien na svetovom trhu, ak podmienky na vnútornom trhu patria do rozsahu pôsobnosti podmienok uvedených v článku 154 ods. 1, a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 218 zmluvy a v súlade s článkom 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii, rozdiel medzi uvedenými kurzami alebo cenami a cenami v rámci Únie sa môže pokryť vývoznými náhradami za:
a) výrobky týchto sektorov, ktoré sa majú vyviezť bez ďalšieho spracovania:
a) výrobky týchto sektorov, ktoré sa majú vyviezť bez ďalšieho spracovania:
i) obilniny;
i) obilniny;
ii) ryža;
ii) ryža;
iii) cukor, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I časti III písm. b) až d) a písm. g);
iii) cukor, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I časti III písm. b) až d) a písm. g);
iv) hovädzie a teľacie mäso;
iv) hovädzie a teľacie mäso;
v) mlieko a mliečne výrobky;
v) mlieko a mliečne výrobky;
vi) bravčové mäso;
vi) bravčové mäso;
vii) eggs;
vii) vajcia;
viii) poultrymeat;
viii) hydinové mäso;
b) výrobky uvedené v tomto odseku písm. a) bodoch i) až iii), v) a vii), ktoré sa majú vyviesť v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúcim obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a v podobe výrobkov obsahujúcich cukor uvedených v prílohe I časti X písmene b).
b) výrobky uvedené v tomto odseku písm. a) bodoch i) až iii), v), vi) a vii), ktoré sa majú vyviezť v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúcim obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov vrátane výrobkov vyvážaných v podobe tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, v súlade s nariadením (EÚ) č. 578/2010 z 29. júna 2010, a v podobe výrobkov obsahujúcich cukor uvedených v prílohe I časti X písmene b).
2.  Vývozné náhrady za výrobky vyvážané v podobe spracovaného tovaru nie sú vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté výrobky vyvážané bez ďalšieho spracovania.
2.  Vývozné náhrady za výrobky vyvážané v podobe spracovaného tovaru nie sú vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté výrobky vyvážané bez ďalšieho spracovania.
2a.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 154 ods. 1 a článku 159, náhrada za výrobky uvedené v odseku 1 je 0 EUR.
3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 135
Článok 135

Článok 135

Stanovenie vývozných náhrad

Stanovenie vývozných náhrad

1.  V celej Únii sa na rovnaké výrobky uplatňujú rovnaké vývozné náhrady. Môžu sa meniť v závislosti od miesta určenia, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 218 zmluvy.
1.  V celej Únii sa na rovnaké výrobky uplatňujú rovnaké vývozné náhrady. Môžu sa meniť v závislosti od miesta určenia, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 218 zmluvy.
2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia náhrad príjme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú náhrady počas obmedzeného obdobia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Náhrady sa môžu stanoviť prostredníctvom postupov verejného obstarávania na obilniny, ryžu, cukor a mlieko a mliečne výrobky.

2a.  Pri stanovení náhrad za určitý výrobok sa prihliada na jeden alebo viacero z týchto aspektov:
a) súčasný stav a tendencia ďalšieho vývoja, pokiaľ ide o:
i) ceny a dostupnosť daného výrobku na trhu Únie,
ii) ceny tohto výrobku na svetovom trhu;
b) ciele spoločnej organizácie trhov, ktoré majú zabezpečiť rovnováhu a prirodzený vývoj cien a obchodu na tomto trhu;
c) potreba zabrániť narušeniam, ktoré by mohli spôsobiť dlhšiu nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu Únie;
d) hospodárske hľadiská navrhovaného vývozu;
e) obmedzenia vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 218 zmluvy;
f) potreba zaviesť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov Únie pri výrobe spracovaných výrobkov na vývoz do tretích krajín a používaním výrobkov z tretích krajín privezených na základe spracovateľských dohôd;
g) čo najvýhodnejšie odbytové a dopravné náklady z trhov Únie do prístavov Únie alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia;
h) dopyt na trhu Únie;
i) v prípade sektorov bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa rozdiel medzi cenami v rámci Únie a cenami na svetovom trhu za množstvo kŕmneho obilia potrebného na výrobu výrobkov týchto sektorov v Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 141
Článok 141

Článok 141

Iné vykonávacie právomoci

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť koeficienty na úpravu vývoznej náhrady v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 139 ods. 6.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú koeficienty na úpravu vývoznej náhrady v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 139 ods. 6.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 143
Článok 143

Článok 143

Uplatňovanie článkov 101 až 106 zmluvy

Uplatňovanie článkov 101 až 106 zmluvy

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, články 101 až 106 zmluvy a ich vykonávacie ustanovenia sa s výhradou článkov 144 až 145 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 zmluvy, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodu s nimi.

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak v súlade s článkom 42 zmluvy, články 101 až 106 zmluvy a ich vykonávacie ustanovenia sa s výhradou článkov 143a až 146 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 zmluvy, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodu s nimi.

Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel Únie pre hospodársku súťaž v sektore poľnohospodárstva a agropotravinárstva Komisia koordinuje opatrenia rôznych vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia na tento účel najmä uverejní usmernenia a príručky osvedčených postupov na pomoc rôznym vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj podnikom v sektore poľnohospodárstva a agropotravinárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 143 a (nový)
Článok 143a

Príslušný trh

1.  Vymedzenie príslušného trhu umožňuje určiť a vymedziť hranicu hospodárskej súťaže medzi podnikmi a je založené na dvoch kumulatívnych prvkoch:
a) príslušný trh s výrobkami: na účely tejto kapitoly „trh s výrobkami“ je trh zahŕňajúci všetky výrobky, ktoré spotrebiteľ považuje za zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu ich vlastností, ceny a určeného použitia;
b) príslušný zemepisný trh: na účely tejto kapitoly „zemepisný trh“ je trh zahŕňajúci oblasť, v ktorej sa príslušné podniky podieľajú na dodávke príslušných výrobkov, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne homogénne a ktorú možno odlíšiť od susedných oblastí, a to najmä preto, pretože podmienky hospodárskej súťaže sú v týchto oblastiach podstatne odlišné.
2.  Na účely vymedzenia príslušného trhu sa uplatňujú tieto zásady:
a) príslušný trh s výrobkami je, v prípade nespracovaných výrobkov, najmä trh s výrobkami z daného druhu rastlín alebo živočíchov; použitie akéhokoľvek rozdelenia na menšie časti je riadne odôvodnené;
b) príslušný zemepisný trh je najmä trh Únie; použitie akéhokoľvek rozdelenia na menšie časti je riadne odôvodnené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 143 b (nový)
Článok 143b

Dominantné postavenie

1.  Na účely tejto kapitoly „dominantné postavenie“ je situácia, v ktorej podnik disponuje hospodárskou silou, ktorá mu umožňuje brániť zachovaniu účinnej hospodárskej súťaže na príslušnom trhu, pretože mu dáva moc konať v podstatnej miere nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov a napokon aj spotrebiteľov.
2.  Dominantné postavenie neexistuje, ak trhový podiel, ktorý na príslušnom trhu v sektore poľnohospodárstva a agropotravinárstva patrí podniku alebo niekoľkým podnikom prepojeným horizontálnou dohodou, je menší ako trhový podiel najväčšieho podniku na tom istom príslušnom trhu v ďalšej časti dodávateľského reťazca.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 144
Článok 144

Článok 144

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári a ich združenia

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári a ich organizácie alebo združenia organizácií

1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 143 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 zmluvy.
1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v článku 143 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 zmluvy.
Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje najmä na dohody, rozhodnutia a postupy poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, alebo organizácií výrobcov uznaných podľa článku 106 tohto nariadenia, alebo združenia organizácií výrobcov uznaných podľa článku 107 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, a podľa ktorých nie je povinné účtovať rovnaké ceny, pokiaľ sa nimi nevylučuje hospodárska súťaž ani neohrozujú ciele článku 39 zmluvy.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy poľnohospodárov alebo organizácií výrobcov uznaných podľa článku 106 tohto nariadenia, alebo združení organizácií výrobcov uznaných podľa článku 107 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, sa konkrétne považujú za potrebné na dosiahnutie cieľov článku 39 zmluvy.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v tomto odseku majú byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku 101 ods. 3 zmluvy.

Tento odsek sa neuplatňuje, ak je vylúčená hospodárska súťaž.

1a.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 neznamenajú povinnosť účtovať rovnakú cenu, s výnimkou zmlúv uvedených v článkoch 104a, 105a, 113a a 113b.
1b.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy poľnohospodárov, organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov uvedené v článku 143 patria do rozsahu pôsobnosti uplatňovania nariadenia (ES) č. 1/2003.
2.  Potom, ako sa Komisia poradí s členskými štátmi a vypočuje si príslušné podniky alebo združenia podnikov a akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré považuje za vhodné, má výhradnú právomoc, ktorá podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom, určiť tak, že prostredníctvom vykonávacích aktov prijme rozhodnutie, ktoré sa uverejní, ktoré dohody, rozhodnutia a postupy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.
Komisia vykoná takéto určenie buď na vlastný podnet alebo na požiadanie príslušného orgánu členského štátu alebo zainteresovaného podniku alebo združenia podnikov.

3.  V publikácii rozhodnutia uvedeného v odseku 2 prvom pododseku sa uvedú mená strán a hlavný obsah rozhodnutia. Zohľadnia sa v ňom oprávnené záujmy podnikov z hľadiska ochrany ich obchodného tajomstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 145
Článok 145

Článok 145

Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií

Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií

1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 108 tohto nariadenia s cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 108 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a v prípade sektorov olivového oleja, stolových olív a tabaku článku 108 ods. 2 tohto nariadenia.
1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 108 tohto nariadenia s cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 108 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a v prípade sektorov olivového oleja, stolových olív a tabaku článku 108 ods. 2 tohto nariadenia.
2.  Odsek 1 sa uplatňuje, len pod podmienkou, že:
2.  Odsek 1 sa uplatňuje, len pod podmienkou, že:
a) sa dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy oznámili Komisii;
a) sa dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy oznámili Komisii;
b)  Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností prostredníctvom vykonávacích aktov nezistila, že by dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy boli nezlučiteľné s pravidlami Únie.
b)  Komisia do dvoch mesiacov od prijatia požadovaného oznámenia nezistila, že by tieto dohody patrili do rozsahu pôsobnosti odseku 4. Ak Komisia zistí, že tieto dohody patria do rozsahu pôsobnosti odseku 4, prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje jej zistenie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.
3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa nemôžu uviesť do účinnosti pred uplynutím obdobia uvedeného v odseku 2 písm. b).
3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa nemôžu uviesť do účinnosti pred uplynutím obdobia uvedeného v odseku 2 písm. b).
3a.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 tohto článku dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 v prípade krízy nadobudnú platnosť a oznámia sa Komisii hneď po svojom prijatí.
Do 21 dní po dátume oznámenia Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje jej rozhodnutie, že tieto dohody patria do rozsahu pôsobnosti článku 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 162 ods. 2 alebo 3.

4.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa v každom prípade vyhlásia za nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:
4.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa v každom prípade vyhlásia za nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:
a) môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;
a) môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;
b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;
b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;
c) môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré medziodvetvová organizácia sleduje svojou aktivitou;
c) môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré medziodvetvová organizácia sleduje svojou aktivitou;
d) majú za následok stanovenie cien alebo stanovenie kvót;
d) majú za následok stanovenie cien;
e) môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade podstatnej časti príslušných výrobkov.
e) môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade podstatnej časti príslušných výrobkov.
5.  Ak po uplynutí dvojmesačného obdobia uvedeného v odseku 2 písm. b) Komisia zistí, že podmienky na uplatňovanie odseku 1 neboli splnené, prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje článok 101 ods. 1 zmluvy.
5.  Ak po uplynutí dvojmesačného obdobia uvedeného v odseku 2 písm. b) Komisia zistí, že podmienky na uplatňovanie odseku 1 neboli splnené, prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje článok 101 ods. 1 zmluvy.
Uvedené rozhodnutie Komisie sa neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia príslušnej medziodvetvovej organizácií, pokiaľ uvedená medziodvetvová organizácia neuviedla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku uvedenú v odseku 1.

Uvedené rozhodnutie Komisie sa neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia príslušnej medziodvetvovej organizácií, pokiaľ uvedená medziodvetvová organizácia neuviedla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku uvedenú v odseku 1.

6.  V prípade viacročných dohôd je oznámenie pre prvý rok platné pre nasledujúce roky dohody. V takom prípade však Komisia môže z vlastného podnetu alebo na požiadanie iného členského štátu vydať zistenie o nezlučiteľnosti kedykoľvek.
6.  V prípade viacročných dohôd je oznámenie pre prvý rok platné pre nasledujúce roky dohody.
6a.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 152 – odsek 2
Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov v príslušnom sektore alebo akýmkoľvek iným príspevkom zo súkromného sektora.

Členské štáty môžu financovať uvedené platby z národného rozpočtu, prostredníctvom poplatkov v príslušnom sektore alebo akýmkoľvek iným príspevkom zo súkromného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 152 – odsek 3
Členské štáty môžu okrem pomoci Únie ustanovenej v článku 21 uskutočniť vnútroštátne platby na financovanie sprievodných opatrení potrebných na fungovanie programu Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom, ako sa ustanovuje v článku 21 ods. 2.

Členské štáty môžu okrem pomoci Únie ustanovenej v článku 21 uskutočniť vnútroštátne platby na financovanie sprievodných opatrení potrebných na fungovanie programu Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom, ako sa ustanovuje v článku 21 ods. 2. Celková suma spolufinancovania neprekročí 100 % skutočne vzniknutých nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 153 a (nový)
Článok 153a

Podpora predaja v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Členský štát môže svojim producentom mlieka stanoviť poplatok na podporu vo vzťahu k množstvám mlieka alebo ekvivalentu mlieka uvedeným na trh s cieľom financovať opatrenia na podporu spotreby v Únii, rozšírenie trhov s mliekom a mliečnymi produktmi a zlepšenie kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 154
Článok 154

Článok 154

Opatrenia proti narušeniu trhu

Opatrenia proti narušeniu trhu

1.  Vzhľadom na potrebu účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom prijať potrebné opatrenia pre príslušný sektor dodržiavajúc pritom všetky povinnosti vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy.
1.  Vzhľadom na potrebu účinne a efektívne reagovať na narušenie trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo podstatným zvýšením výrobných nákladov podľa ustanovení článku 7 ods. 2 alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, ak tento stav môže trvať alebo sa môže zhoršovať, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom prijať potrebné opatrenia pre príslušný sektor dodržiavajúc pritom všetky povinnosti vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy za predpokladu, že všetky ostatné opatrenia, ktoré umožňuje toto nariadenie, sú nedostatočné.
Ak si to v prípade hrozby narušenia trhu podľa prvého pododseku vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 161 tohto nariadenia.

Ak si to v prípade narušenia trhu podľa prvého pododseku vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 161 tohto nariadenia.

Takými opatreniami sa môže v nevyhnutnom rozsahu a na potrebný čas rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa môžu úplne alebo čiastočne pozastaviť dovozné clá, podľa potreby aj v prípade určitých množstiev alebo období.

Takými opatreniami sa môže v nevyhnutnom rozsahu a na potrebný čas rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa môžu úplne alebo čiastočne pozastaviť dovozné clá, podľa potreby aj v prípade určitých množstiev alebo období, alebo sa môžu vyčleniť finančné prostriedky na vyplácanie vývozných náhrad uvedených v kapitole VI časti III alebo sa môže poskytnúť osobitná podpora výrobcom na zmiernenie účinkov závažného narušenia trhu.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na výrobky uvedené v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 133 ods. 1, opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na všetky výrobky uvedené v prílohe I.
3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 1 tohto článku. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä postupov a technických kritérií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 1 tohto článku. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä postupov a technických kritérií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 155
Článok 155

Článok 155

Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín

Opatrenia týkajúce sa škodcov, chorôb zvierat a rastlín a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín

1.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať výnimočné podporné opatrenia:
1.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s naliehavým postupom podľa článku 161 stanoviť výnimočné podporné opatrenia pre postihnutý trh:
a) pre postihnutý trh tak, aby sa zohľadnili obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat, a
a) tak, aby sa zohľadnili obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia škodcov a chorôb zvierat a rastlín, a
b) aby sa zohľadnili vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín.
b) aby sa zohľadnili vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú na tieto sektory:
2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú na tieto sektory:
a) hovädzie a teľacie mäso;
a) hovädzie a teľacie mäso;
b) mlieko a mliečne výrobky;
b) mlieko a mliečne výrobky;
c) bravčové mäso;
c) bravčové mäso;
d) ovčie a kozie mäso;
d) ovčie a kozie mäso;
e) vajcia;
e) vajcia;
f) hydinové mäso.
f) hydinové mäso.
Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. b) súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na všetky ostatné poľnohospodárske výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe I časti XXIV oddiele 2.

Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. b) súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na všetky ostatné poľnohospodárske výrobky.

2a.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s naliehavým postupom podľa článku 161 rozšíriť zoznam výrobkov uvedených v odseku 2.
3.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa prijmú na požiadanie dotknutého členského štátu.
3.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa prijmú na požiadanie dotknutého členského štátu.
4.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal zdravotné a veterinárne opatrenia na rýchle odstránenie danej choroby, a iba v takom v rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.
4.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal príslušné fytosanitárne alebo zdravotné a veterinárne opatrenia na rýchle odstránenie škodcu alebo danej choroby, a iba v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.
5.  Únia poskytne čiastočné financovanie zodpovedajúce 50 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú v súvislosti s opatreniami ustanovenými v odseku 1.
5.  Únia poskytne čiastočné financovanie zodpovedajúce 50 % a 75 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú v súvislosti s opatreniami ustanovenými v odseku 1 písm. a) a b). Tieto opatrenia môžu zahŕňať daňové výhody alebo preferenčné pôžičky poskytnuté poľnohospodárom, ktoré sa majú financovať v rámci nariadenia [o rozvoji vidieka].
V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % uvedených výdavkov v prípade boja proti slintačke a krívačke.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % uvedených výdavkov v prípade boja proti slintačke a krívačke.

6.  Členské štáty zaistia, aby v prípade, že výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré členské štáty znášajú, táto skutočnosť neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.
6.  Členské štáty zaistia, aby v prípade, že výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré členské štáty znášajú, táto skutočnosť neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 156
Článok 156

Článok 156

Opatrenia na riešenie osobitných problémov

Opatrenia na riešenie osobitných problémov

1.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov potrebné a opodstatnené núdzové opatrenia na riešenie osobitných problémov. Uvedené opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia iba v takom v rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
1.  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s naliehavým postupom uvedeným v článku 161 ustanoví potrebné a opodstatnené núdzové opatrenia na riešenie osobitných problémov. Uvedené opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia iba v takom v rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné.
2.  Z riadne opodstatnených dôvodov naliehavosti Komisia prijme na riešenie osobitných problémov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 162 ods. 3.
2.  Z riadne opodstatnených dôvodov extrémnej naliehavosti Komisia prijme na riešenie osobitných problémov delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 161.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 156 a (nový)
Článok 156a

Opatrenia na riešenie závažnej nerovnováhy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

1. Od 1. apríla 2015 v prípade značnej nerovnováhy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom udeliť prinajmenšom na 3 mesiace, ktoré je možné predĺžiť, pomoc výrobcom mlieka, ktorí dobrovoľne znížia výrobu prinajmenšom o 5 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka počas obdobia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
Pri poskytnutí tejto pomoci Komisia zároveň prijme vykonávacie akty s cieľom uložiť poplatok na obdobie najmenej troch mesiacov, ktoré sa môže predĺžiť, výrobcom mlieka, ktorí zvýšia svoju výrobu najmenej o 5 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;

2.  Pri zavedení opatrení uvedených v odseku 1 Komisia prihliada na vývoj výrobných nákladov, najmä nákladov vstupov.
3.  Bezplatná dodávka mlieka dobročinným organizáciám, ktoré sa v článku 29 ods. 3 písm. b) nariadenia COM(2012)0617 vymedzujú pod názvom „partnerské organizácie“, sa môže považovať za zníženie výroby podľa podmienok, ktoré Komisia stanoví podľa odseku 4.
4.  Výrobky podnikov, ktoré zaviedli systém uvedený v odseku 1 pododseku 1, majú prioritu, keď sa na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami prijímajú intervenčné opatrenia uvedené v hlave I časti II.
5.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinné a primerané fungovanie tohto programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom stanoviť:
a) kritériá, ktoré treba splniť na oprávnenie na pomoc;
b) osobitné podmienky, na základe ktorých sa začne vykonávanie tohto programu;
c) podmienky, na základe ktorých možno považovať bezplatnú distribúciu mlieka charitatívnym organizáciám podľa odseku 2 za obmedzenie produkcie;
d) podmienky upravujúce vrátenie pomoci v prípade nedodržania záväzkov na zníženie výroby, spolu s úrokom splatným podľa príslušných pltných pravidiel.
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje výška pomoci a poplatku uvedených v ods. 1.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 156 a (nový)
Článok 156a

Operačné programy pre mlieko z horských oblastí

S cieľom zaistiť racionálny rozvoj poľnohospodárstva v horách a na kopcoch, a tým zaistiť slušnú životnú úroveň pre výrobcov mlieka v horských oblastiach, môžu uznávané organizácie producentov v horských oblastiach od 30. apríla 2014 predkladať operačné programy na zlepšenie ziskových marží týchto výrobcov, pričom sa zohľadnia špecifické vlastnosti týchto oblastí. Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty predávanej výroby každej organizácie výrobcov. Toto percento sa však môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej výroby za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej výroby sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 156 b (nový)
Článok 156b

Opatrenia proti narušeniu trhu v sektore ovocia a zeleniny

1.  Vzhľadom na osobitný charakter ovocia a zeleniny, ktoré rýchlo podliehajú skaze, sa zavedie mechanizmus na riešenie závažného narušenia trhu. To môže byť spôsobené výrazným poklesom cien na vnútornom trhu vyplývajúcim zo zdravotných dôvodov alebo iných príčin, ktoré vedú k náhlemu poklesu dopytu.
2.  Tento mechanizmus sa týka výhradne daného výrobku alebo výrobkov, uplatňuje sa na obmedzené obdobie, je revidovateľný, aktivuje sa automaticky a je dostupný všetkým výrobcom v sektore.
3.  Zahŕňa opatrenia uvedené v článku 31 ods. 2 písm. g), h) a d) tohto nariadenia, tieto opatrenia sú však nezávislé od riadenia prevádzkových fondov, ktoré používajú uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny.
4.  Únia financuje 100 % výdavkov na opatrenia stanovené v tomto článku.
5.  Závažné úkony krízového riadenia sa riadia mechanizmami zavedenými na opatrenia krízového riadenia v rámci operačných programov. Subjekty, ktoré nie sú členmi organizácie výrobcov, uzavrú dohody na účely koordinácie úkonov krízového riadenia a dohodnú sa na vyčlenení určitého percenta na pokrytie nákladov riadenia.
6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom uplatniť opatrenia stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.
7.  Na požiadanie členského štátu Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú výnimočné opatrenia na boj proti narušeniu trhu v sektore ovocia a zeleniny. Komisia zabezpečí informovanie verejnosti o zavedení takýchto opatrení a o príslušných výrobkoch, oblastiach a výške pomoci. V prípade bezplatnej distribúcie sa suma pomoci upraví. Prostredníctvom vykonávacieho aktu sa určí aj koniec krízového obdobia, a to po skončení závažného narušenia trhu. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Časť V – kapitola I – oddiel 3 a (nový)
ODDIEL 3A

DOHODY, ROZHODNUTIA A ZOSÚLADENÉ POSTUPY POČAS OBDOBIA VÁŽNEJ NEROVNOVÁHY NA TRHU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 156 c (nový)
Článok 156c

Uplatňovanie článku 101 ods. 1 zmluvy

1.  Počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhu Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom zabezpečiť, aby sa článok 101 ods. 1 zmluvy neuplatňoval v žiadnom prípade pri dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch uznaných organizácií výrobcov, ich združení a uznaných medziodvetvových organizácií vyplývajúcich z akéhokoľvek sektora uvedeného v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, pokiaľ je cieľom týchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov stabilizovať dotknutý sektor prostredníctvom opatrení stanovenia cien a kontroly ponuky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Tento odsek sa týka aj dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi organizáciami.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje, len ak Komisia už prijala jedno z opatrení uvedených v tejto kapitole, alebo ak povolila verejnú intervenciu alebo pomoc na súkromné skladovanie podľa časti II hlavy I kapitoly I, a ak príslušné členské štáty považujú dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 za oprávnené vzhľadom na nerovnováhu na trhu.
3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 platia len po dobu maximálne šiestich mesiacov. Komisia však môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa povoľujú takéto dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy na ďalšie obdobie maximálne šiestich mesiacov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 157 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia transparentnosti trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontrolovania, monitorovania, hodnotenia opatrení SPP a ich podrobenia auditu, plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek týkajúcich sa oznamovania podľa uvedených dohôd môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré podniky, členské štáty a/alebo tretie krajiny majú vykonávať. Zohľadní pritom potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia transparentnosti trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontrolovania, monitorovania, hodnotenia opatrení SPP a ich podrobenia auditu, plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek týkajúcich sa oznamovania podľa uvedených dohôd môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré podniky, členské štáty a/alebo tretie krajiny majú vykonávať. Zohľadní pritom potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov a dohliada na dodržiavanie zásady, v rámci ktorej sa osobné údaje môžu dodatočne spracovať len spôsobom, ktorý je v súlade s počiatočným účelom, na aký boli tieto údaje zozbierané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 157 – odsek 1 – pododsek 2
Získané informácie možno odovzdať alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávnených záujmov podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev vrátane cien.

Získané informácie možno odovzdať alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávnených záujmov podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev vrátane cien. Šíriť osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo príslušným orgánom tretích krajín je možné len v súlade s ustanoveniami podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 25 a 26 smernice 95/46/ES a len v prípade uplatňovania medzinárodných dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 157 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da) pokiaľ ide o osobné údaje, druhy údajov, ktoré sa majú spracovať, prístupové práva k takýmto údajom, minimálne a maximálne obdobia uchovávania a účel spracovania, najmä v prípade zverejnenia takýchto údajov a ich prevodu do tretích krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 157 a (nový)
Článok 157a

Povinné nahlasovanie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvo surového mlieka, ktoré im bolo každý mesiac dodané.

Na účely tohto článku a článku 104a „prvonákupca“ je podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na účely:

a) zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy;
b) predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.
Členské štáty oznámia Komisii množstvo surového mlieka uvedené v prvom pododseku.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá pre obsah, formu a harmonogram nahlasovania a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať podľa tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 157 b (nový)
Článok 157b

Povinné nahlasovanie v sektore vinohradníctva a vinárstva

1.  Výrobcovia hrozna na výrobu vína a výrobcovia muštu a vína každoročne nahlasujú príslušným vnútroštátnym orgánom množstvá vyrobené z poslednej úrody.
2.  Členské štáty môžu požadovať od obchodníkov s hroznom určeným na výrobu vína, aby každoročne nahlasovali množstvá z poslednej úrody uvedené na trh.
3.  Výrobcovia muštu a vína a obchodníci okrem maloobchodníkov každoročne nahlasujú príslušným vnútroštátnym orgánom svoje zásoby muštu a vína, či už z úrody v aktuálnom roku alebo z úrody z predchádzajúcich rokov. Mušt a víno dovezené z tretích krajín sa uvádza samostatne.
4.  S cieľom zaistiť, aby výrobcovia a obchodníci uvedení v odsekoch 1, 2 a 3 dodržiavali svoje záväzky, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá:
a) týkajúce sa obsahu povinných vyhlásení a oslobodení;
b) týkajúce sa obsahu vyhlásení uvedených v písmene a) a podmienok predkladania vyhlásení, ako aj oslobodení od povinnosti predkladať vyhlás