Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0281(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0080/2013

Predložena besedila :

B7-0080/2013

Razprave :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Glasovanja :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0085

Sprejeta besedila
PDF 2206kWORD 330k
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg
Uredba o enotni SUT (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Odločitev Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2013 o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–  ob upoštevanju člena 70(2) in člena 70a Poslovnika,

  ker so finančna sredstva v zakonodajnem predlogu le okvirna navedba za zakonodajni organ in jih ni mogoče določiti, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020,

sprejme odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjega mandata:

MANDAT

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Predlog spremembe
Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 3 a (novo)
ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča1,
1 UL C […] /Še neobjavljeno v Uradnem listu.
Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 4 a (novo)
ob upoštevanju mnenja Odbora regij1,
1 UL C 225, 27.7.2012
Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o Sporočilu je treba prenoviti SKP z začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014. Prenova mora obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (EU) št. [COM(2010)799] z dne […] o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT). Zaradi obsega prenove je primerno razveljaviti Uredbo (EU) št. [COM(2010)799] in jo nadomestiti z novo enotno uredbo o skupni ureditvi trgov. S prenovo je treba tudi čim bolj uskladiti, racionalizirati in poenostaviti določbe, zlasti tiste, ki obsegajo več kot en kmetijski sektor, vključno z omogočanjem, da lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme nebistvene elemente ukrepov.
(1)  V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o Sporočilu bi bilo treba prenoviti SKP z začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014. Prenova bi morala obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT). Zaradi obsega prenove je primerno razveljaviti Uredbo (ES) št. 1234/2007 in jo nadomestiti z novo enotno uredbo o skupni ureditvi trgov. S prenovo bi bilo treba tudi čim bolj uskladiti, racionalizirati in poenostaviti določbe, zlasti tiste, ki obsegajo več kot en kmetijski sektor, vključno z omogočanjem, da lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme nebistvene elemente ukrepov. Poleg tega se reforma nadaljuje v smeri prejšnjih reform, in sicer k večji konkurenčnosti in tržni usmerjenosti.
Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Izvajanje te uredbe bi moralo biti usklajeno s cilji razvojnega sodelovanja iz okvira politike Unije za zanesljivo preskrbo s hrano (COM(2010)0127), pri čemer je treba zlasti zagotoviti, da ukrepi skupne kmetijske politike ne bi ogrozili zmogljivosti proizvodnje hrane in dolgoročne prehranske varnosti v državah v razvoju ter zmožnosti njihovega prebivalstva, da si samo zagotovi hrano, hkrati pa je treba upoštevati cilje politike razvojnega sodelovanja Unije v skladu s členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)  Eden od ključnih ciljev skupne kmetijske politike bi moralo biti zagotavljanje prehranske varnosti in neodvisnosti držav članic, kar kaže na potrebo po ureditvi in distribucijskih sistemih v proizvodnji, ki bodo državam in regijam omogočili, da svojo proizvodnjo razvijajo tako, da bodo njihove potrebe v največji možni meri pokrite. Poleg tega je treba razmerje moči v verigi proizvodnje hrane nujno prevesiti v korist proizvajalcev.
Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Nadvse pomembno je, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.
(2)  Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, ki ga uvaja ta uredba, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar ji bo omogočilo, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente te uredbe. Treba bi bilo določiti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki naj za to pooblastilo veljajo. Nadvse pomembno je, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.
Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Na podlagi člena 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) Svet sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev. Kadar velja člen 43(3) Pogodbe, bi morala ta uredba zaradi jasnosti izrecno navajati dejstvo, da bo Svet na tej podlagi sprejel ukrepe.
črtano
Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Ta uredba bi morala vsebovati vse bistvene elemente enotne skupne ureditve trgov. Določanje cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev je v nekaterih primerih neločljivo povezano s temi osnovnimi elementi.
(4)  Ta uredba bi morala vsebovati vse bistvene elemente enotne skupne ureditve trgov. Določanje cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev je praviloma neločljivo povezano s temi osnovnimi elementi.
Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Treba bi bilo upoštevati cilje Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko na področju trajnostnega upravljanja naravnih virov, zanesljive preskrbe s hrano, kmetijskih dejavnosti po vsej Evropi, uravnoteženega regionalnega razvoja, konkurenčnosti evropskega kmetijstva in poenostavitve SKP.
Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)  Za kmete je zlasti pomembno, da so upravna pravila za izvajanje skupne kmetijske politike poenostavljena, ne da bi to povzročilo pretirano standardizacijo meril, po katerih se ne upoštevajo lokalne in regionalne posebnosti.
Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Ta uredba in drugi akti, sprejeti na podlagi člena 43 Pogodbe, se nanašajo na opis proizvodov in sklice na tarifne številke in podštevilke kombinirane nomenklature. Zaradi sprememb nomenklature skupne carinske tarife bodo posledično lahko potrebne tehnične prilagoditve takšnih uredb. Komisija mora imeti možnost, da sprejme izvedbene ukrepe za takšne prilagoditve. Zaradi jasnosti in poenostavitve je treba preklicati Uredbo Sveta (ES) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode, ki trenutno določa takšno pooblastilo, omenjeno pooblastilo pa vključiti v to Uredbo.
(7)  Ta uredba se nanaša na opis proizvodov in sklice na tarifne številke in podštevilke kombinirane nomenklature. Zaradi sprememb nomenklature skupne carinske tarife bodo posledično lahko potrebne tehnične prilagoditve te uredbe. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe. Zaradi jasnosti in poenostavitve bi bilo treba preklicati Uredbo Sveta (EGS) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode, ki trenutno določa takšno pooblastilo, v to uredbo pa vključiti nov postopek za prilagajanje.
Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi se upoštevale posebnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z določitvijo tržnih let za te proizvode.
črtano
Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Javna tržna intervencija je kot nujen ukrep možna le za stabilizacijo izredne nestabilnosti cen zaradi začasnega presežka povpraševanja na evropskem trgu. Ne bi se smela uporabljati za stabilizacijo strukturnega presežka proizvodnje.
Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Zaradi jasnosti in preglednosti je treba za te določbe predvideti skupno strukturo, pri čemer je treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi cenami in intervencijskimi cenami ter opredeliti slednje, pri čemer naj se zlasti pojasni, da uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. podpori zaradi cenovnih razlik) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. V povezavi s tem je treba razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in drugih oblik intervencije, ki ne uporabljajo predhodno določenih navedb cen.
(13)  Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba za te določbe predvideti skupno strukturo, pri čemer je treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi cenami in intervencijskimi cenami ter opredeliti slednje, pri čemer naj se zlasti pojasni, da uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. podpori zaradi cenovnih razlik) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. Treba je tudi razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje ter drugih oblik intervencije, ki se niti v celoti niti delno ne opirajo na predhodno določene navedbe cen.
Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Kot je glede na prakso in izkušnje iz prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni sektor, mora biti sistem intervencij na voljo v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od tržnih cen.
(14)  Kot je glede na prakso in izkušnje iz prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni sektor, bi moral biti sistem javnih intervencij na voljo, kadarkoli je očitno, da je potreben, v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od tržnih cen.
Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  V tej uredbi je treba zagotoviti možnost za prodajo proizvodov, odkupljenih z javno intervencijo. Take ukrepe je treba sprejeti na način, s katerim se je mogoče izogniti motnjam na trgu in ki zagotavlja enak dostop do blaga in enakopravno obravnavo kupcev.
(16)  V tej uredbi bi bilo treba zagotoviti možnost za prodajo proizvodov, odkupljenih z javno intervencijo. Take ukrepe je treba sprejeti na način, s katerim se je mogoče izogniti motnjam na trgu, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enakopravno obravnavo kupcev in ki omogoča, da se pridelki dajo na voljo za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim skupinam v Uniji.
Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Lestvice Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa ter ovčjega in kozjega mesa so bistvenega pomena za beleženje cen in za uporabo intervencijskih ukrepov v teh sektorjih. Poleg tega je njihov cilj izboljšati preglednost trga.
Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)
(16b)  Pomoč za zasebno skladiščenje bi morala izpolniti svoj namen stabiliziranja trgov in prispevanja k primernemu življenjskemu standardu za kmetijsko skupnost. Uporabiti bi jo bilo treba ne samo na podlagi kazalnikov tržnih cen, ampak tudi v odziv na posebej težke tržne razmere, še zlasti tiste, ki občutno vplivajo na stopnje dobička kmetijskih proizvajalcev.
Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Da se standardizira predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.
(22)  Da se standardizira predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja ter upoštevajo posebnosti, ki se pojavljajo v Uniji, kot tudi tehnološki razvoj in potrebe sektorjev, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da bo lahko prilagodila in posodobila lestvice Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.
Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)
(23a)  Da bi se okrepila in dopolnila obstoječa orodja za upravljanje trgov ter zagotovilo njihovo nemoteno delovanje, bi bilo treba oblikovati instrument, ki bi temeljil na zasebnem upravljanju ponudbe in usklajevanju različnih izvajalcev. Priznana združenja organizacij proizvajalcev z ustreznim tržnim deležem bi morala imeti možnost, da s tem orodjem med tržnim letom umaknejo s trga posamezni izdelek.
Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)
(23b)  Da instrument ne bi deloval v nasprotju s cilji SKP ali ogrožal nemotenega delovanja notranjega trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v skladu s predpisi o delovanju in aktiviranju tega instrumenta. Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev združljivosti tega instrumenta z zakonodajo Unije prenesti na Komisijo pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o njegovem financiranju, kar vključuje tudi primere, za katere Komisija meni, da je dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje primerna.
Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Spodbujati je treba uživanje sadja in zelenjave ter mlečnih proizvodov med otroci, vključno z vztrajnim povečevanjem deleža takih proizvodov v prehrani otrok v obdobju, ko se njihove prehrambene navade še oblikujejo. Zato je treba spodbujati pomoč Unije pri financiranju ali sofinanciranju preskrbe otrok s takšnimi proizvodi v izobraževalnih ustanovah.
(25)  Da bi otrokom privzgojili zdrave prehranjevalne navade, bi jih bilo treba spodbujati k uživanju sadja in zelenjave ter mlečnih proizvodov, tudi vztrajnim povečevanjem deleža teh proizvodov v njihovi prehrani v obdobju, ko se njihove prehrambene navade še oblikujejo. Zato bi bilo treba spodbujati pomoč Unije pri financiranju ali sofinanciranju preskrbe otrok s takšnimi proizvodi v izobraževalnih, predšolskih in drugih ustanovah, ki ponujajo zunajšolske dejavnosti. Ti programi bi morali prispevati tudi k doseganju ciljev SKP, med drugim k zvišanju kmetijskih dohodkov, stabilizaciji trgov in zanesljivosti oskrbe sedaj in v prihodnje.
Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Da se zagotovi dobro upravljanje proračunov programov, je treba določiti ustrezne določbe za vsakega od njih. Pomoči Unije se ne uporabljati kot nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah. Ne glede na proračunske omejitve bi morale biti države članice sposobne svoje finančne prispevke v sisteme nadomestiti s prispevki iz zasebnega sektorja. Da bo njihov sistem razdeljevanja sadja v šolah učinkovit, morajo države članice zagotoviti spremljevalne ukrepe, za katere bi jim moralo biti dovoljeno podeliti nacionalno pomoč.
(26)  Da se zagotovi dobro upravljanje proračunov programov, bi bilo treba določiti ustrezne določbe za vsakega od njih. Pomoč Unije se ne bi smela uporabljati kot nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov v šolah. Ne glede na proračunske omejitve bi morale biti države članice sposobne svoje finančne prispevke za vse take nacionalne sisteme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah nadomestiti s prispevki iz zasebnega sektorja. Da bo njihov sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah učinkovit, bi morale države članice zagotoviti spremljevalne ukrepe, za katere bi jim moralo biti dovoljeno podeliti nacionalno pomoč.
Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
(27)  Da bi spodbudili zdrave prehrambene navade otrok, zagotovili učinkovito in usmerjeno rabo evropskih sredstev ter spodbudili ozaveščenost o shemi, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, ciljno skupino sistema, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi, odobritev in izbor zahtevkov za pomoč, objektivna merila za dodelitev pomoči med državami članicami, okvirno razporeditev pomoči med državami članicami in metodo za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov, stroške, upravičene do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške, ter na zahtevo, da sodelujoče države članice obveščajo o podporni vlogi sistema.
(27)  Da bi poskrbeli za učinkovito izvajanje programa v skladu z začrtanimi cilji, zagotovili učinkovito in usmerjeno rabo evropskih sredstev ter spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, ciljno skupino sistema, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi, odobritev in izbor zahtevkov za pomoč, dodatna merila za okvirno razporeditev in metodo za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov; stroške, upravičene do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške, spremljanje in ocenjevanje; ter na določitev pogojev, pod katerimi države članice javno naznanijo sodelovanje pri programu pomoči in obveščajo o subvencijah Unije.
Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Da bi upoštevali razvoj vzorcev uživanja mlečnih proizvodov ter inovacij in razvoja na trgu mlečnih proizvodov, da bi zagotovili, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, in da bi spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja mleka v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo države članice pripraviti, da lahko dobijo pomoč, ter ciljno skupino sistema, pogoje za dodelitev pomoči, vložitev varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči, spremljanje in vrednotenje ter na zahtevo, da izobraževalne ustanove obveščajo o podporni vlogi sistema.
(28)  Da bi poskrbeli za učinkovito izvajanje programa v skladu z zastavljenimi cilji, da bi zagotovili, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, in da bi spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja mleka v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v program, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo države članice pripraviti, da lahko dobijo pomoč, ter ciljno skupino sistema, odobritev in izbor vlagateljev zahtevka za pomoč, pogoje za dodelitev pomoči, vložitev varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči, spremljanje in vrednotenje ter na določitev pogojev, pod katerimi države članice javno naznanijo sodelovanje pri programu pomoči in obveščajo o subvencijah Unije.
Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)  Komisija bi morala razmisliti o tem, ali bi predlagala programe za spodbujanje zauživanja nesadnih, nezelenjavnih in nemlečnih proizvodov v šolah.
Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Shema pomoči za organizacije proizvajalcev hmelja se uporablja samo v eni državi članici. Da se ustvari prožnost in uskladi pristop v tem sektorju z drugimi sektorji, je to shemo pomoči treba prekiniti, ostane pa naj možnost, da se organizacijam proizvajalcev omogoči podpora v okviru ukrepov za razvoj podeželja.
črtano
Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)  Da se zagotovi, da pomoč, namenjena organizacijam proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv, doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, in da se zagotovi, da organizacije proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv izpolnjujejo svoje obveznosti, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede pogojev za odobritev organizacij izvajalcev za namene sheme pomoči, za začasno prekinitev ali umik take odobritve, ukrepov, upravičenih do financiranja Unije, dodelitve financiranja Unije za določene ukrepe, dejavnosti in stroškov, ki niso upravičeni do financiranja Unije, izbire in odobritve delovnih programov ter glede zahtev po vložitvi varščine.
(31)  Da se zagotovi, da pomoč, namenjena organizacijam proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv, doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, in da se zagotovi, da organizacije proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv ali medpanožne organizacije izpolnjujejo svoje obveznosti, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede pogojev za odobritev organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij za namene sheme pomoči, ter za zavrnitev, začasno prekinitev ali umik take odobritve, podrobnosti ukrepov, upravičenih do financiranja Unije, dodelitve financiranja Unije za določene ukrepe, dejavnosti in stroškov, ki niso upravičeni do financiranja Unije, izbire in odobritve delovnih programov ter glede zahtev po vložitvi varščine.
Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Ta uredba razlikuje na eni strani med sadjem in zelenjavo, kar vključuje sadje in zelenjavo, namenjena za trženje, ter sadje in zelenjavo, namenjena predelavi, na drugi strani pa predelano sadje in zelenjavo. Predpisi o organizacijah proizvajalcev, operativnih programih in finančni pomoči Unije veljajo samo za sadje in zelenjavo ter za sadje in zelenjavo, ki sta izključno namenjena predelavi.
(32)  Ta uredba razlikuje na eni strani med sadjem in zelenjavo, kar vključuje sadje in zelenjavo, namenjena za trženje kot sveži proizvodi, ter sadje in zelenjavo, namenjena predelavi, na drugi strani pa predelano sadje in zelenjavo.
Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)
(33a)  Da se zagotovi večja učinkovitost operativnih programov v sektorju sadja in zelenjave, zlasti ukrepov za preprečevanje in obvladovanje krize, bi se morali ti izvajati prek struktur, ki razpolagajo s primernim tržnim deležem. Združenja organizacij proizvajalcev bi bilo torej treba pozvati, naj te programe in ukrepe predstavijo ter jih delno ali v celoti upravljajo.
Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
(35)  V okviru politike razvoja podeželja je za vse sektorje v vseh državah treba zagotoviti podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, zato je treba prekiniti posebno podporo v sektorju sadja in zelenjave.
(35)  V okviru politike razvoja podeželja bi bilo treba za vse sektorje v vseh državah zagotoviti podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, zato je treba prekiniti posebno podporo za njihovo ustanovitev v sektorju sadja in zelenjave. Ta podpora ne bi smela izkrivljati enakih konkurenčnih pogojev za kmete in njihove organizacije proizvajalcev na notranjem trgu.
Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
(40)  Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje vin Unije v tretjih državah. Še naprej bi morale biti zajete dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve zaradi njihovih pozitivnih strukturnih učinkov na sektor vina. Podpora bi se morala zagotoviti tudi za naložbe v vinskem sektorju, namenjene izboljšanju gospodarske zmogljivosti podjetij kot takih. Podpora za destilacijo stranskih proizvodov bi morala biti kot ukrep, ki je na voljo vsem državam članicam, ki želijo takšen instrument uporabljati za zagotovitev kakovosti vina ter varovanje okolja.
(40)  Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje vin Unije v Uniji in tretjih državah. Glede na pomen raziskovalnih in razvojnih dejavnosti za konkurenčnost evropskega vinskega sektorja bi morala biti na razpolago tudi pomoč za te dejavnosti. Še naprej bi morale biti zajete dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve zaradi njihovih pozitivnih strukturnih učinkov na sektor vina. Podpora bi se morala zagotoviti tudi za naložbe v vinskem sektorju, namenjene izboljšanju gospodarske zmogljivosti podjetij kot takih. Podpora za destilacijo stranskih proizvodov bi morala biti kot ukrep, ki je na voljo vsem državam članicam, ki želijo takšen instrument uporabljati za zagotovitev kakovosti vina ter varovanje okolja.
Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
(42)  Določbe o podpori vinogradnikom prek dodelitve pravic do plačila, kakor so odločile države članice, so postale dokončne. Edina tovrstna podpora, ki jo je mogoče zagotoviti, je zato podpora, o kateri so 1. decembra 2011 odločile države članice na podlagi člena 137 Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] in na podlagi pogojev, določenih v navedeni določbi.
črtano
Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 43
(43)  Da se zagotovi, da podporni programi za vinski sektor dosežejo svoje cilje, in da se zagotovi usmerjena raba evropskih sredstev, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o odgovornosti za izdatke med datumom prejema programov podpore in Predlog spremembemi programov podpore in datumom njihove uporabe, o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep, o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo, ki vsebujejo splošne določbe in opredelitve za namen tega oddelka, da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov, v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva, izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in določbe za prostovoljno certificiranje žganjarn, za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov, v zvezi s plačili upravičencem, vključno s plačili zavarovalniških posrednikov.
(43)  Da se zagotovi, da podporni programi za vinski sektor dosežejo svoje cilje, in da se zagotovi usmerjena raba evropskih sredstev, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe, o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep, o Predlog spremembeh podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati, o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo, da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov, v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva, izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in določbe za prostovoljno certificiranje žganjarn, za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov, v zvezi s plačili upravičencem, vključno s plačili zavarovalniških posrednikov.
Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44
(44)  Za čebelarstvo so značilni raznovrstnost proizvodnih pogojev in pridelkov ter razpršenost in različnost gospodarskih subjektov, tako v fazi proizvodnje kot trženja. Poleg tega je v več državah članicah zaradi širjenja varooze v zadnjih letih in problemov, ki jih ta bolezen povzroča pri proizvodnji medu, še vedno potrebno ukrepanje Unije, saj se varooze ne da popolnoma izkoreniniti in jo je treba zdraviti z odobrenimi proizvodi. Glede na take okoliščine ter za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Uniji je treba vsaka tri leta pripraviti nacionalne programe, da bi se izboljšali splošni pogoji za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov. Navedene nacionalne programe bi morala deloma financirati Unija.
(44)  Za čebelarstvo so značilni raznovrstnost proizvodnih pogojev in pridelkov ter razpršenost in različnost gospodarskih subjektov, tako v fazi proizvodnje kot trženja. Poleg tega je v več državah članicah zaradi pogostejših pojavov nekaterih oblik bolezni v panjih, zlasti širjenja varooze v zadnjih letih in problemov, ki jih ta bolezen povzroča pri proizvodnji medu, še vedno potrebno usklajeno ukrepanje Unije v okviru evropske veterinarske politike, saj se varooze ne da popolnoma izkoreniniti in jo je treba zdraviti z odobrenimi proizvodi. Glede na take okoliščine ter za izboljšanje zdravja čebel ter proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Uniji bi bilo treba vsaka tri leta pripraviti nacionalne programe, da bi se izboljšali splošni pogoji za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov. Navedene nacionalne programe bi morala deloma financirati Unija.
Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 45
(45)  Da se zagotovi ciljna uporaba skladov Unije za čebelarstvo, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 v zvezi z ukrepi, ki se lahko vključijo v čebelarske programe, predpisi o obveznostih glede vsebine nacionalnih programov, pripravi takšnih programov in povezanih študijah ter v zvezi s pogoji za dodelitev finančnega prispevka Unije vsaki sodelujoči državi članici.
(45)  Da se zagotovi ciljna uporaba skladov Unije za čebelarstvo, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 v zvezi s podrobnimi ukrepi, ki se lahko vključijo v čebelarske programe, predpisi o obveznostih glede vsebine nacionalnih programov, pripravi takšnih programov in povezanih študijah ter v zvezi s pogoji za dodelitev finančnega prispevka Unije vsaki sodelujoči državi članici.
Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)
(48a)  Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje kmetijskih proizvodov Unije v Uniji in v tretjih državah.
Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 50
(50)  Za zagotovitev, da so vsi proizvodi ustrezne, neoporečne in tržne kakovosti, ter brez poseganja v Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, mora osnovni splošni tržni standard, kot je predvideno v zgoraj navedenem sporočilu Komisije, ustrezati proizvodom, ki jih ne zajemajo tržni standardi po sektorjih ali proizvodih. Kadar so ti proizvodi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, je treba po potrebi te proizvode obravnavati kot skladne s splošnim tržnim standardom.
(50)  Za zagotovitev, da so vsi proizvodi ustrezne, neoporečne in tržne kakovosti, ter brez poseganja v Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, bi moral osnovni splošni tržni standard, kot je predvideno v zgoraj navedenem sporočilu Komisije, ustrezati proizvodom, ki jih ne zajemajo tržni standardi po sektorjih ali proizvodih. Kadar so ti proizvodi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, bi bilo treba te proizvode obravnavati kot skladne s splošnim tržnim standardom. Vendar bi morale države članice brez poseganja v pravo Unije in nemoteno delovanje notranjega trga ohraniti možnost sprejetja ali ohranjanja nacionalnih določb v zvezi s sektorji in proizvodi, ki jih ureja splošni tržni standard, ali sektorji in proizvodi, za katere veljajo posebni tržni standardi, za elemente, ki niso izrecno usklajeni s to uredbo.
Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 a (novo)
(53a)  Tržni standardi bi morali biti jasno razdeljeni na obvezna pravila in neobvezne rezervirane navedbe. Neobvezne rezervirane navedbe bi morale še naprej podpirati cilje tržnih standardov, zato bi bilo treba njihovo področje uporabe omejiti na proizvode iz Priloge I k Pogodbam.
Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 b (novo)
(53b)  Ob upoštevanju ciljev te uredbe in zaradi jasnosti bi morala ta uredba odslej urejati obstoječe neobvezne rezervirane navedbe.
Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54
(54)  Ob upoštevanju interesa potrošnikov za prejemanje primernih in preglednih informacij o proizvodu je treba omogočiti opredelitev kraja kmetovanja, za vsak primer posebej glede na ustrezno geografsko raven, pri čemer je obenem treba upoštevati lastnosti nekaterih sektorjev, zlasti kar zadeva predelane kmetijske proizvode.
(54)  Ob upoštevanju interesa potrošnikov za prejemanje primernih in preglednih informacij o proizvodu bi bilo treba omogočiti opredelitev kraja kmetovanja, za vsak primer posebej glede na ustrezno geografsko raven, pri tem upoštevati posledice, ki jih lahko imajo nepopolne in nepravilne informacije za gospodarstvo in proizvodnjo na zadevnem območju, pri čemer je obenem treba upoštevati regionalne posebnosti nekaterih sektorjev, zlasti kar zadeva predelane kmetijske proizvode.
Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Uvodna izjava 56
(56)  Primerno je določiti posebna pravila za proizvode, uvožene iz tretjih držav, če nacionalne določbe, ki veljajo v nekaterih tretjih državah, upravičujejo odstopanja od tržnih standardov, če se zagotovi njihovo enakovrednost z zakonodajo Unije.
(56)  Primerno je določiti posebna pravila za proizvode, uvožene iz tretjih držav, ki se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe ter določajo pogoje, pod katerimi se šteje, da uvoženi proizvodi zagotavljajo ustrezno raven skladnosti z zahtevami Unije o tržnih standardih, in dopuščajo ukrepe, ki odstopajo od pravil, da se lahko proizvodi v Uniji tržijo samo v skladu s takšnimi standardi. Prav tako je primerno določiti pravila za uporabo tržnih standardov za proizvode, ki se izvozijo iz Unije.
Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Uvodna izjava 58
(58)  Za obravnavo sprememb na trgu ob upoštevanju posebnosti posameznega sektorja je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejemanjem, spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda ter pravili v zvezi s skladnostjo z njim.
(58)  Za obravnavo sprememb na trgu ob upoštevanju posebnosti posameznega sektorja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se sprejmejo podrobna pravila o splošnem tržnem standardu ter spremenijo in dovolijo odstopanja od zahtev glede splošnega tržnega standarda ter pravili v zvezi s skladnostjo z njim.
Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Uvodna izjava 61
(61)  Da bi se upoštevale posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, poseben značaj nekaterih kmetijskih proizvodov ter posebnost posameznega sektorja, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z odstopanjem za vsak tržni standard, pri čemer se v primeru preseženega odstopanja za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, in v zvezi s predpisi, ki določajo pogoje, pod katerimi se šteje, da uvoženi proizvodi zagotavljajo ustrezno raven skladnosti z zahtevami Unije o tržnih standardih, in ki dopuščajo ukrepe, ki odstopajo od pravil, da se lahko proizvodi v Uniji tržijo samo v skladu s takšnimi standardi, ter določajo pravila glede uporabe tržnih standardov za proizvode, ki se izvozijo iz Unije.
(61)  Da bi se upošteval poseben značaj nekaterih kmetijskih proizvodov ter posebnost posameznega sektorja, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z odstopanjem za vsak tržni standard, pri čemer se v primeru preseženega odstopanja za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom.
Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Uvodna izjava 69
(69)  Da se upoštevajo posebne lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih, da se zagotovi kakovost in sledljivost proizvodov in da se zagotovijo zakonite pravice ali interes proizvajalcev ali izvajalcev, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z načeli za omejitev geografskega območja ter opredelitvami, omejitvami in odstopanji glede proizvodnje na omejenem geografskem območju, v zvezi s pogoji, na podlagi katerih lahko specifikacije proizvodov vsebujejo dodatne zahteve, in v zvezi z elementi specifikacije proizvodov, tipom vlagatelja, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, postopki, po katerih se je treba ravnati pri uporabi zaščite označbe porekla ali geografske označbe, vključno s predhodnimi nacionalnimi postopki, nadzorom s strani Komisije, postopki ugovorov, in postopki za spremembo, ukinitev in spremembo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb, postopki za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi, datumom, od katerega velja zaščita, postopki v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in datumom, na katerega sprememba začne veljati.
(69)  Da se upoštevajo posebne lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih, da se zagotovi kakovost in sledljivost proizvodov in da se zagotovijo zakonite pravice ali interes proizvajalcev ali izvajalcev, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dodatnimi podrobnostmi za omejitev geografskega območja ter omejitvami in odstopanji glede proizvodnje na omejenem geografskem območju, v zvezi s pogoji, na podlagi katerih lahko specifikacije proizvodov vsebujejo dodatne zahteve, in v zvezi z elementi specifikacije proizvodov, tipom vlagatelja, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, postopki, po katerih se je treba ravnati pri uporabi zaščite označbe porekla ali geografske označbe, vključno s predhodnimi nacionalnimi postopki, nadzorom s strani Komisije, postopki ugovorov, in postopki za spremembo, ukinitev in spremembo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb, postopki za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi, datumom, od katerega velja zaščita, postopki v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in datumom, na katerega sprememba začne veljati.
Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Uvodna izjava 70
(70)  Da se zagotovi ustrezna zaščita in da gospodarski subjekti in pristojni organi niso oškodovani z uporabo te uredbe v zvezi z imeni vin, za katera je bila zaščita dodeljena pred 1. avgustom 2009, je Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejemanjem omejitev glede zaščitenih imen in v zvezi s prehodnimi določbami glede: imen vin, ki so jih države članice priznale kot označbe porekla ali geografske označbe do 1. avgusta 2009, predhodnega nacionalnega postopka, vin, ki so bila dana v promet ali označena pred določenim datumom, in sprememb specifikacij proizvoda.
črtano
Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Uvodna izjava 74
(74)  Da se zagotovi učinkovitost postopkov certificiranja, odobritve in pregleda, da se zagotovijo legitimni interesi izvajalcev ter da gospodarski subjekti niso oškodovani, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z izjemnimi okoliščinami, ki upravičujejo opustitev sklicevanja na izraza „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“, v zvezi s predstavitvami in uporabo navedb označevanja, ki niso določene v tej uredbi, nekaterimi obveznimi navedbami, poljubnimi navedbami in predstavljanjem, v zvezi s potrebnimi ukrepi, kar zadeva označevanje in predstavljanje vin z označbo porekla ali zemljepisno označbo, katerih označba porekla ali zemljepisna označba izpolnjuje potrebne zahteve, v zvezi z vinom, ki je bilo dano na trg in označeno pred 1. avgustom 2009, in v zvezi z odstopanji od označevanja in predstavljanja.
(74)  Da se zagotovi učinkovitost postopkov certificiranja, odobritve in pregleda, da se zagotovijo legitimni interesi izvajalcev ter da gospodarski subjekti niso oškodovani, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z izjemnimi okoliščinami, ki upravičujejo opustitev sklicevanja na izraza „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“, v zvezi s predstavitvami in uporabo navedb označevanja, ki niso določene v tej uredbi, nekaterimi obveznimi navedbami, poljubnimi navedbami in predstavljanjem, v zvezi s potrebnimi ukrepi, kar zadeva označevanje in predstavljanje vin z označbo porekla ali zemljepisno označbo, katerih označba porekla ali zemljepisna označba izpolnjuje potrebne zahteve, v zvezi z vinom, ki je bilo dano na trg in označeno pred 1. avgustom 2009, in v zvezi z odstopanji od označevanja izvoza in predstavljanja.
Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Uvodna izjava 77
(77)  Primerno je določiti nekatere enološke prakse in omejitve za proizvodnjo vina, zlasti kar zadeva rezanje in uporabo nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da bi upoštevala mednarodne standarde, se mora Komisija za nadaljnje enološke prakse praviloma opirati na enološke prakse, ki jih priporoča Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV).
(77)  Primerno je določiti nekatere enološke prakse in omejitve za proizvodnjo vina, zlasti kar zadeva rezanje in uporabo nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da bi upoštevala mednarodne standarde, bi se morala Komisija pri predlogih za nadaljnje enološke prakse praviloma opirati na enološke prakse, ki jih priporoča Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV).
Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Uvodna izjava 82 a (novo)
(82a)  Iz razlogov, ki so hkrati gospodarske, družbene in okoljske narave, ter zaradi prostorskega načrtovanja v podeželskih območjih z vinogradniško tradicijo, ter dodatno k zahtevam za ohranjanje preverjanja, raznolikosti, prepoznavnosti in kakovosti evropskih vinskih izdelkov, bi bilo treba sedanji sistem pravic do zasaditve v vinskem sektorju ohraniti vsaj do leta 2030.
Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Uvodna izjava 83
(83)  Po koncu sistema kvot bodo še vedno potrebni posebni instrumenti za zagotovitev poštenega ravnovesja pravic in obveznosti med podjetji za proizvodnjo sladkorja in pridelovalci sladkorne pese. Zato je treba določiti standardne določbe, ki urejajo sporazume med njimi.
(83)  V sektorju sladkorja so potrebni posebni instrumenti za zagotovitev poštenega ravnovesja pravic in obveznosti med podjetji za proizvodnjo sladkorja in pridelovalci sladkorne pese. Zato bi bilo treba določiti standardne določbe, ki urejajo sporazume med njimi.
Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84
(84)  Da bi se upoštevale posebnosti sektorja sladkorja in interesi vseh strani, jena Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s takšnimi sporazumi, zlasti kar zadeva pogoje za odkup, dobavo, prevzem in plačilo sladkorne pese.
(84)  Da bi se upoštevale posebnosti sektorja sladkorja in interesi vseh strani, bi bilo treba predvideti nekaj pravil v zvezi s takšnimi sporazumi, zlasti kar zadeva pogoje za odkup, dobavo, prevzem in plačilo sladkorne pese.
Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 a (novo)
(84a)  Da bi lahko pridelovalci sladkorne pese zaključili prilagajanje temeljiti reformi, ki se je leta 2006 izvajala v sektorju sladkorja, in nadaljevali s prizadevanji za konkurenčnost, ki od tedaj potekajo, bi bilo treba obstoječi sistem kvot podaljšati do konca tržnega leta 2019/2020. Pri tem bi bilo treba Komisiji omogočiti, da proizvodne kvote dodeli državam članicam, ki so se leta 2006 odpovedale vsem kvotam.
Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 b (novo)
(84b)  Zaradi velikih in ponavljajočih se trenj, ki so značilna za evropski trg sladkorja, je potreben mehanizem, ki bo, kolikor časa bo potrebno, omogočal sprostitev izvenkvotnega sladkorja na notranji trg, pri čemer bi veljali isti pogoji kot za kvotni sladkor. Mehanizem bi moral hkrati dovoljevati dodaten uvoz po ničelni carinski stopnji, da bi se zagotovila razpoložljivost zadostnih količin surovin na trgu sladkorja v Uniji in ohranilo strukturno ravnovesje tega trga.
Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 c (novo)
(84c)  Zaradi dokončne odprave sistema kvot v letu 2020 bi morala Komisija najkasneje do 1. julija 2018 Parlamentu in Svetu predložiti poročilo o ustreznih postopkih za odpravo obstoječega sistema kvot in o prihodnosti sektorja po odpravi kvot v letu 2020, ki bi vključevalo vse ustrezne predloge za pripravo celotnega sektorja na obdobje po letu 2020. Do 31. decembra 2014 bi morala Komisija predložiti tudi poročilo o delovanju dobavne verige v sektorju Unije za sladkor.
Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Uvodna izjava 85
(85)  Organizacije proizvajalcev in njihova združenja imajo lahko koristno vlogo pri koncentraciji ponudbe in širjenju najboljših praks. Medsektorske organizacije imajo lahko pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljših praks in preglednosti trga. Obstoječe predpise o opredelitvi in priznavanju takšnih organizacij in njihovih združenj, ki zajemajo nekatere sektorje, je zato treba uskladiti, racionalizirati in jih razširiti, da bodo omogočali priznavanje na zahtevo na podlagi statutov, ki jih določa zakonodaja EU v vseh sektorjih.
(85)  Organizacije proizvajalcev in njihova združenja imajo lahko koristno vlogo pri koncentraciji ponudbe, izboljševanju trženja, popravljanju neravnovesij v vrednostni verigi in širjenju najboljših praks, predvsem pa pri doseganju ciljev iz člena 39 Pogodbe, zlasti cilja stabilizacije dohodkov proizvajalcev, in sicer z dajanjem orodij za obvladovanje tveganj na razpolago njihovim članom, izboljšanjem trženja, koncentriranjem ponudbe in sklepanjem pogodb, s čimer se krepi pogajalska moč proizvajalcev.
Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Uvodna izjava 85 a (novo)
(85a)  Medsektorske organizacije imajo lahko pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljših praks in preglednosti trga.
Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Uvodna izjava 85 b (novo)
(85b)  Obstoječe predpise o opredelitvi in priznavanju organizacij proizvajalcev, njihovih združenj in medpanožnih organizacij, ki zajemajo nekatere sektorje, bi zato bilo treba uskladiti, racionalizirati in jih razširiti, da bodo omogočali priznavanje na zahtevo po statutih, ki so v skladu s to uredbo določeni za vse sektorje. Zlasti pomembno je, da merila za priznanje in statuti organizacij proizvajalcev, ki so določeni v okviru predpisov Skupnosti, zagotavljajo, da so ti organi ustanovljeni na pobudo kmetov, ki splošno politiko organizacije ter odločitve v zvezi z njenim notranjim delovanjem opredelijo po demokratični poti.
Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Uvodna izjava 87
(87)   Kar zadeva žive rastline, goveje in telečje meso, prašičje meso, ovčje in kozje meso, jajca in perutnino, je treba predvideti možnost za sprejetje nekaterih ukrepov za lažjo prilagoditev oskrbe potrebam trga, kar lahko prispeva k stabilizaciji trgov in k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za zadevno kmetijsko prebivalstvo.
(87)   Predvideti bi bilo treba možnost za sprejetje nekaterih ukrepov za lažjo prilagoditev oskrbe potrebam trga, kar lahko prispeva k stabilizaciji trgov in k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za zadevno kmetijsko prebivalstvo.
Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Uvodna izjava 88
(88)  Da se spodbudi ukrepanje trgovinskih organizacij, njihovih združenj in medpanožnih organizacij za lažjo uskladitev oskrbe z zahtevami trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede ukrepov v zvezi s sektorji živih rastlin, govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, jajc in perutnine, da se izboljša kakovost, pospešuje boljša organizacija proizvodnje, predelave in trženja, olajša beleženje gibanja tržnih cen in omogoči vzpostavitev kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.
(88)  Da se spodbudi ukrepanje trgovinskih organizacij, njihovih združenj in medpanožnih organizacij za lažjo uskladitev oskrbe z zahtevami trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se izboljša kakovost, pospešuje boljša organizacija proizvodnje, predelave in trženja, olajša beleženje gibanja tržnih cen in omogoči vzpostavitev kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.
Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Uvodna izjava 90
(90)  Ker ne obstaja zakonodaja Unije o formaliziranih pisnih pogodbah, lahko države članice v okviru svojih lastnih pogodbenih pravnih sistemov uporabljajo takšne pogodbe, pod obveznim pogojem, da pri tem spoštujejo zakonodajo Unije in da zlasti spoštujejo nemoteno delovanje notranjega trga in ureditev skupnega trga. Ker so razmere v Uniji zelo različne, bi morala biti zaradi subsidiarnosti odločitev o tem prepuščena državam članicam. Vendar je v primeru sektorja mleka in mlečnih proizvodov za zagotovitev ustreznih minimalnih standardov za take pogodbe ter pravilnega delovanja notranjega trga in skupne ureditve trga treba nekatere osnovne pogoje za uporabo takih pogodb določiti na ravni Unije. Nekatere mlečne zadruge lahko v svojih statutih uporabljajo pravila s podobnim učinkom, zato jih je zaradi poenostavitve treba izvzeti iz obveznosti pogodbe. Da se zagotovi učinkovitost takšnega sistema, bi se moral enakovredno uporabljati tudi v primerih, kadar posredniki zbirajo mleko od kmetov, da bi ga dostavili predelovalcem.
črtano
Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Uvodna izjava 90 a (novo)
(90a)  Uporaba formalnih pisnih pogodb, sklenjenih pred oddajo, ki bi vsebovale osnovne elemente, ni razširjena. Vendar se s takimi pogodbami lahko pripomore k povečanju odgovornosti nosilcev dejavnosti, na primer v verigi mleka in mlečnih izdelkov, in okrepitvi ozaveščenosti o potrebi, da se bolje upoštevajo tržni signali, izboljša prenos cen, ponudba prilagodi povpraševanju in pripomore, da se preprečijo nekatere nepoštene trgovinske prakse.
Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Uvodna izjava 90 b (novo)
(90b)  Ker zakonodaja Unije v zvezi s takimi pogodbami ne obstaja, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v okviru lastnih sistemov pogodbenega prava določijo obvezno uporabo takih pogodb, če pri tem spoštujejo pravo Unije ter zlasti pravilno delovanje notranjega trga in skupne ureditve trga. Glede na to, da so razmere na področju pogodbenega prava v Uniji različne, bi morala biti zaradi subsidiarnosti odločitev o tem prepuščena državam članicam. Na določenem ozemlju bi morali za vse dobave veljati enaki pogoji. Če torej država članica določi, da mora biti vsaka dobava na njenem ozemlju, ki jo predelovalcu zagotovi kmet, zajeta v pisni pogodbi med strankama, bi morala ta obveznost veljati tudi za dobave iz drugih držav članic, vendar ni nujno, da bi veljala za dobave v druge države članice. V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba državam članicam prepustiti, da določijo, ali mora prvi kupec za sklenitev take pogodbe kmetu pripraviti pisno ponudbo.
Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91
(91)  Da bi zagotovili racionalen razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, je treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do predelovalcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike je zato treba sprejeti določbo na podlagi členov 42 in 43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam proizvajalcev, ki so jih ustanovili proizvajalci mleka ali njihova združenja, omogočil, da se z mlekarsko industrijo skupaj pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s cenami, za proizvodnjo vseh ali le dela svojih članov. Da se ohrani učinkovita konkurenca na trgu mleka in mlečnih proizvodov, bi morale za to možnost veljati primerne količinske omejitve.
črtano
Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91 a (novo)
(91a)  Da bi zagotovili trajnosten razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, bi bilo treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do možnih kupcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike bi bilo treba sprejeti določbo v skladu s členom 42 in v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam proizvajalcev, ki so jih ustanovili zgolj kmetje ali njihova združenja, omogočila, da se s kupci skupaj pogajajo o pogojih za vse pogodbe, vključno s cenami, za proizvodnjo vseh ali le dela svojih članov, da kupcem preprečijo vsiljevanje cen, ki so nižje od proizvodnih stroškov. Vendar bi morale biti upravičene do uporabe tega predpisa samo organizacije proizvajalcev, ki zaprosijo za priznanje in ga pridobijo. Poleg tega se ta predpis ne bi smel uporabljati za zadruge. Nadalje bi morale obstoječe organizacije proizvajalcev, priznane po nacionalnem pravu, postati upravičene do dejanskega priznanja po tej uredbi.
Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91 b (novo)
(91b)  Glede na pomen zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb predvsem za občutljive podeželske regije, in da bi zagotovili dodano vrednost in ohranili kakovost zlasti sirov, zaščitenih z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, ter glede na prenehanje veljavnosti sistema mlečnih kvot, bi bilo treba državam članicam dovoliti uporabo pravil za uravnavanje ponudbe takih sirov, proizvedenih na opredeljenem geografskem območju. Ta pravila bi se morala nanašati na celotno proizvodnjo zadevnega sira, zahtevati pa bi jih morala medpanožna organizacija, organizacija proizvajalcev ali skupina, opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. Tako zahtevo bi morala podpirati velika večina proizvajalcev mleka, ki predstavljajo veliko večino količine mleka za proizvodnjo tega sira, v primeru medpanožnih organizacij in skupin pa veliko večino proizvajalcev sira, ki predstavljajo veliko večino proizvodnje tega sira. Poleg tega bi morali za ta pravila veljati strogi pogoji, predvsem da bi preprečili škodo za trgovino s proizvodi na drugih trgih ter zaščitili pravice manjšin. Države članice bi morale nemudoma objaviti sprejeta pravila ter o njih uradno obvestiti Komisijo, zagotoviti reden nadzor ter pravila v primeru nespoštovanja razveljaviti.
Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91 c (novo)
(91c)  Na podlagi Uredbe (ES) št. 1234/2007 bodo mlečne kvote prenehale veljati v relativno kratkem času po začetku veljavnosti te uredbe. Po razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1234/2007 bi morale ustrezne določbe še naprej veljati do izteka te sheme.
Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91 d (novo)
(91d)  Odločitev o odpravi mlečnih kvot je spremljala zavezanost zagotovitvi „mehkega pristanka“ za sektor mleka in mlečnih izdelkov. Uredba (EU) št. 261/20121 o pogodbenih razmerjih v sektorju mleka in mlečnih izdelkov je prvi korak v to smer, ki pa ga bo treba dopolniti tudi z drugo zakonodajo. Zato bi bilo Komisijo treba pooblastiti, da v primeru hude neuravnoteženosti na trgu mleka in mlečnih izdelkov proizvajalcem mleka, ki proizvodnjo prostovoljno zmanjšajo, dodeli pomoč, istočasno pa naloži dajatev proizvajalcem mleka, ki svojo proizvodnjo v istem obdobju in v enakem razmerju povečajo.
1 UL L 94, 30.3.2012, str. 38.
Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Uvodna izjava 93
(93)  Da se zagotovi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in organizacij izvajalcev jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti njihovih ukrepov, da se upoštevajo posebnosti vsakega posameznega sektorja ter da se zagotovita spoštovanje konkurence in dobro delovanje skupne ureditve trgov, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o specifičnih ciljih, za katere si lahko prizadevajo oziroma si bodo ali ne bodo prizadevale takšne organizacije in združenja, vključno z odstopanji od tistih, ki so navedeni v tej uredbi, o statutih, priznavanju, zgradbi, pravnih oblikah, članstvu, velikosti, odgovornosti in dejavnosti takih organizacij in združenj, glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, glede umika priznanja ter glede združitev, o čeznacionalnih organizacijah in združenjih, oddajanju del zunanjim izvajalcem in zagotavljanju tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj, minimalnem obsegu ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj, razširitvi nekaterih pravil organizacij na nečlane in obveznem plačevanju članarine s strani nečlanov, vključno s seznamom strožjih pravil za proizvodnjo, ki se lahko razširijo, dodatnih zahtevah glede reprezentatitvnosti, zadevnih gospodarskih območjih, vključno s preverjanjem njihove opredelitve s strani Komisije, minimalnimi obdobji, v katerih morajo pravila veljati, preden se razširijo, osebami ali organizacijami, za katere se predpisi ali prispevki lahko uporabljajo, in okoliščinami, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obvezni prispevki zavrnejo ali odpravijo.
(93)  Da se zagotovi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in organizacij izvajalcev jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti njihovih ukrepov, da se upoštevajo posebnosti vsakega posameznega sektorja ter da se zagotovita spoštovanje konkurence in dobro delovanje skupne ureditve trgov, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o specifičnih ciljih, za katere si lahko prizadevajo oziroma si bodo ali ne bodo prizadevale takšne organizacije in združenja, in ki se po potrebi lahko dodajo tistim, ki so navedeni v tej uredbi, o statutih združevanja organizacij, ki niso organizacije proizvajalcev, posebnih pogojih, ki se nanašajo na pravila združevanja organizacij proizvajalcev v določenih sektorjih, zgradbi, pravnih oblikah, članstvu, velikosti, odgovornosti in dejavnosti takih organizacij in združenj, glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, glede umika priznanja ter glede združitev, o čeznacionalnih organizacijah in združenjih, vključno s pravili o zagotavljanju upravne pomoči v primeru čeznacionalnega sodelovanja, o pogojih oddajanja del zunanjim izvajalcem in zagotavljanju tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj, minimalnem obsegu ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj, razširitvi nekaterih pravil organizacij na nečlane in obveznem plačevanju članarine s strani nečlanov, vključno s seznamom strožjih pravil za proizvodnjo, ki se lahko razširijo, dodatnih zahtevah glede reprezentativnosti, zadevnih gospodarskih območjih, vključno s preverjanjem njihove opredelitve s strani Komisije, minimalnimi obdobji, v katerih bi pravila morala veljati, preden se razširijo, osebami ali organizacijami, za katere se predpisi ali prispevki lahko uporabljajo, in okoliščinami, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obvezni prispevki zavrnejo ali odpravijo, o posebnih pogojih vzpostavitve pogodbenih sistemov in posebnih količinah, ki so lahko predmet pogodbenih pogajanj.
Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Uvodna izjava 94
(94)  Enotni trg vključuje trgovinski sistem na zunanjih mejah Unije. Navedeni trgovinski sistem bi moral vključevati uvozne dajatve in izvozna nadomestila in bi načeloma moral stabiliziral trg Unije. Trgovinski sistem bi moral temeljiti na zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in v dvostranskih sporazumih.
(94)  Enotni trg vključuje trgovinski sistem na zunanjih mejah Unije. Navedeni trgovinski sistem bi moral vključevati uvozne dajatve in izvozna nadomestila in bi načeloma moral stabiliziral trg Unije, ne da bi povzročal motnje na trgih držav v razvoju. Trgovinski sistem bi moral temeljiti na zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in v dvostranskih sporazumih.
Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Uvodna izjava 94 a (novo)
(94a)  Pri izvajanju mednarodnih sporazumov bi bilo kljub temu treba upoštevati načelo vzajemnosti, zlasti na področju tarif, zdravja, zdravstvenega varstva rastlin, okolja in dobrega počutja živali, hkrati pa strogo spoštovati mehanizme vstopnih cen ter posebnih dodatnih in izravnalnih dajatev.
Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Uvodna izjava 96
(96)  Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in trga, potreb zadevnih trgov in, če je to potrebno za spremljanje uvoza ali izvoza, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s seznamom proizvodov sektorjev, za katere velja predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja, ter primeri in okoliščinami, v katerih se predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ne zahteva.
(96)  Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in trga, potreb zadevnih trgov in, če je to potrebno za spremljanje uvoza ali izvoza, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spreminjanjem in dopolnjevanjem seznama proizvodov sektorjev, za katere velja predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja, ter primeri in okoliščinami, v katerih se predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ne zahteva.
Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Uvodna izjava 100
(100)  Da se zagotovi učinkovitost sistema vhodne cene, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z omogočanjem vključitve preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z drugo vrednostjo, ki ni cena na enoto.
(100)  Da se zagotovi učinkovitost sistema vhodne cene, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z omogočanjem preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z vrednostjo na enoto ali, po potrebi, preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z fiksno uvozno vrednostjo pošiljke. Carinska vrednost se nikakor ne bi smela preverjati z deduktivno metodo, ki bi omogočala zmanjšanje uporabe posebnih dodatnih dajatev ali izogibanje le-tej.
Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Uvodna izjava 103 a (novo)
(103a)  Da bi pospešili razvoj in rast gospodarstva s pretežno rabo biomase ter preprečili škodljive učinke za industrijske proizvode na osnovi biomase na trgu Unije, ki bi lahko sicer nastali, bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da imajo proizvajalci industrijskih proizvodov na osnovi biomase zanesljiv dostop do kmetijskih surovin po svetovno konkurenčnih cenah. Kadar se kmetijske surovine uvažajo v Unijo brez uvoznih tarif za uporabo v proizvodnji industrijskih proizvodov na osnovi biomase, bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se surovine uporabijo za navedeni namen.
Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Uvodna izjava 105
(105)  Sistem carin omogoča odpravo vseh drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in carin bi se lahko v izrednih primerih izkazal za neustreznega. Da v takšnih primerih trg Unije ne ostane brez zaščite proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi morala biti Unija zmožna nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi morajo biti v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije.
(105)  Sistem carin omogoča odpravo vseh drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in carin bi se lahko v izrednih primerih izkazal za neustreznega. Da v takšnih primerih trg Unije ne ostane brez zaščite proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi morala biti Unija zmožna nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi bi morali biti v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije in s politiko razvojnega sodelovanja.
Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Uvodna izjava 107
(107)  Določbe o odobritvi nadomestil za izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki med cenami v Uniji in na svetovnem trgu ter spadajo v okvir omejitev, določenih z obveznostmi v STO, morajo zagotoviti udeležbo Unije v mednarodni trgovini z nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to uredbo. Subvencionirani izvozi morajo biti omejeni glede vrednosti in količine.
(107)  Nadomestila za izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki med cenami v Uniji in na svetovnem trgu ter spadajo v okvir omejitev, določenih z obveznostmi v STO, bi se morala ohraniti kot instrument kriznega upravljanja za nekatere proizvode s področja uporabe te uredbe, dokler se v okviru STO na podlagi vzajemnosti ne sprejme odločitev o prihodnosti tega instrumenta. Proračunsko postavko za izvozna nadomestila bi bilo zato treba začasno nastaviti na nič. Kadar se uporabljajo,bi morala biti izvozna nadomestila omejena glede vrednosti in količine in ne bi smela ogrožati razvoja kmetijskih sektorjev in gospodarstev držav v razvoju.
Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Uvodna izjava 120
(120)  V skladu s členom 42 Pogodbe se določbe poglavja Pogodbe v zvezi s konkurenco uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi le v obsegu, ki ga določa zakonodaja Unije v okviru člena 43(2) in (3) Pogodbe ter v skladu s postopkom, določenim v tem členu.
(120)  V skladu s členom 42 Pogodbe se določbe poglavja Pogodbe v zvezi s konkurenco uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi le v obsegu, ki ga določa zakonodaja Unije v okviru člena 43(2) Pogodbe ter v skladu s postopkom, določenim v tem členu.
Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Uvodna izjava 121 a (novo)
(121a)  Pri izvajanju predpisov Skupnosti, ki se uporabljajo na področju konkurence, bi bilo treba upoštevati posebne lastnosti kmetijskega sektorja, in sicer zlasti zato, da se omogoči pravilno in učinkovito izpolnjevanje nalog, ki so zaupane organizacijam proizvajalcev, združenjem organizacij proizvajalcev in medsektorskim organizacijam.
Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Uvodna izjava 121 b (novo)
(121b)  Da se zagotovi enotna uporaba določb te uredbe v zvezi s konkurenčnim pravom in tako prispeva k usklajenemu delovanju notranjega trga, bi Komisija morala zagotoviti tesno usklajevanje dejavnosti različnih nacionalnih organov. V ta namen bi Komisija morala objaviti splošne smernice in smernice za dobro prakso, da bi pomagala različnim nacionalnim uradom za konkurenco in podjetjem v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju.
Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Uvodna izjava 122
(122)  Posebno pozornost je treba posvetiti organizacijam kmetov ali proizvajalcev oziroma njihovim združenjem, katerih cilj je skupna proizvodnja ali trženje kmetijskih proizvodov ali uporaba skupnih objektov, razen če tako skupno delovanje izključuje konkurenco ali ogroža izpolnjevanje ciljev iz člena 39 Pogodbe.
(122)  Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti organizacijam proizvajalcev oziroma njihovim združenjem, katerih cilj je skupna proizvodnja ali trženje kmetijskih proizvodov ali uporaba skupnih objektov, razen če tako skupno delovanje izključuje konkurenco. Zlasti pomembno je, da sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja teh organizacij veljajo kot pogoj za uresničitev ciljev SKP iz člena 39 Pogodbe in da se člen 101(1) Pogodbe za te sporazume ne bi uporabljal, razen če bi ti izključevali konkurenco. V tem primeru bi bilo treba uporabiti postopke iz člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe1, izključitev konkurence pa bi v vseh postopkih, sproženih zaradi slednje, morala dokazovati stranka ali organ, ki jo domneva.
1 UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člen 81 oz. 82 Pogodbe ES postala člen 101 oz. 102 Pogodbe.
Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Uvodna izjava 124
(124)  Pravilno delovanje enotnega trga bi bilo z dodelitvijo državne pomoči ogroženo. Zato je treba določbe Pogodbe, ki urejajo državno pomoč, praviloma uporabljati za kmetijske proizvode. V nekaterih okoliščinah morajo biti dovoljene izjeme. Kadar se take izjeme uporabijo, mora biti Komisija zmožna sestaviti seznam obstoječih, novih ali predlaganih državnih pomoči, dajati ustrezne pripombe državam članicam in predlagati primerne ukrepe.
(124)  Pravilno delovanje notranjega trga bi bilo z dodelitvijo državne pomoči ogroženo. Zato bi bilo treba določbe Pogodbe, ki urejajo državno pomoč, praviloma uporabljati za kmetijske proizvode. V nekaterih okoliščinah bi morale biti dovoljene izjeme. Kadar se take izjeme uporabijo, bi morala biti Komisija zmožna sestaviti seznam obstoječih, novih ali predlaganih državnih pomoči, dajati ustrezne pripombe državam članicam in predlagati primerne ukrepe.
Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Uvodna izjava 129
(129)  Državam članicam je treba dovoliti, da še naprej izvršujejo nacionalna plačila za lupinarje skladno s členom 120 Uredbe (ES) 73/2009, da se ublažijo učinki ločitve nekdanje sheme pomoči Unije za lupinarje. Zaradi jasnosti in ker je navedeno uredbo treba razveljaviti, je pomoč treba navesti v tej uredbi.
(129)  Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da še naprej izvršujejo nacionalna plačila za lupinarje skladno s členom 120 Uredbe (ES) 73/2009, da se ublažijo učinki ločitve nekdanje sheme pomoči Unije za lupinarje. Zaradi jasnosti in ker je navedeno uredbo treba razveljaviti, bi bilo treba pomoč navesti v tej uredbi.
Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Uvodna izjava 131 a (novo)
(131a)  Podatki, ki jih zbere mreža knjigovodskih podatkov s kmetij, bi se morali upoštevati pri oblikovanju študij in raziskav za preprečevanje kriz v različnih kmetijskih sektorjih, saj odražajo delovanje kmetij. Ti podatki bi morali služiti kot uporabno orodje za preprečevanje in upravljanje kriz.
Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Uvodna izjava 133
(133)  Za učinkovit in uspešen odziv na morebitne motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za razširitev ali spremembo obsega, trajanja ali drugih vidikov drugih ukrepov, ki jih predvideva ta uredba, ali za popolno ali delno odpravo uvoznih dajatev, vključno za nekatere količine in/ali obdobja.
(133)  Za učinkovit in uspešen odziv na motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih, znatno povišanje proizvodnih stroškov ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, in kadar obstaja verjetnost, da se bo to stanje nadaljevalo ali poslabšalo,bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za razširitev ali spremembo obsega, trajanja ali drugih vidikov drugih ukrepov, ki jih predvideva ta uredba, ali za popolno ali delno odpravo uvoznih dajatev, vključno za nekatere količine in/ali obdobja.
Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Uvodna izjava 135
(135)  Od podjetij, držav članic in/ali tretjih držav se lahko zahteva, da predložijo sporočila za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po uradnem obveščanju na podlagi teh sporazumov. Da se zagotovi usklajen, racionaliziran in poenostavljen pristop, mora biti Komisija pooblaščena za sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede sporočil. Komisija mora pri tem upoštevati potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov.
(135)  Od podjetij, držav članic in/ali tretjih držav se lahko zahteva, da predložijo sporočila za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po uradnem obveščanju na podlagi teh sporazumov. Da se zagotovi usklajen, racionaliziran in poenostavljen pristop, bi Komisija morala biti pooblaščena za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi glede sporočil. Komisija bi morala pri tem upoštevati potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov ter zagotavljati spoštovanje načela, „da se osebni podatki ne smejo dalje obdelovati na način, ki ni združljiv s prvotnim namenom njihovega zbiranja“, kot je v svojem mnenju z dne 14. decembra 20111 izpostavil Evropski nadzornik za varstvo podatkov.
1 UL C 35, 9.2.2012, str. 1.
Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Uvodna izjava 137
(137)  Uporablja se zakonodaja Unije o varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.
(137)  Uporablja se zakonodaja Unije o varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1, zlasti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov2.
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2 UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
Predlog spremembe 86
Predlog uredbe
Uvodna izjava 139
(139)  Da se zagotovi nemoten prehod z ureditve, predvidene v Uredbi (EU) št. [COM(2010) 799], na ureditev določeno v tej uredbi, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi, zlasti tistimi, ki so potrebni za zaščito pridobljenih pravic in zakonitih pričakovanj podjetij.
(139)  Da se zagotovi nemoten prehod z ureditve, predvidene v Uredbi (ES) št. 1234/2007, na ureditev, določeno v tej uredbi, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi, zlasti tistimi, ki so potrebni za zaščito pridobljenih pravic in zakonitih pričakovanj podjetij.
Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Uvodna izjava 140
(140)  Za izjemne primereje treba določiti uporabo nujnega postopka, kjer je to potrebno za učinkovit in uspešen odziv na morebitne ali dejanske motnje na trgu. Izbira nujnega postopka mora biti upravičena, prav tako je treba določiti primere, v katerih naj se uporabi nujni postopek.
(140)  Nujni postopek bi bilo treba uporabiti za učinkovit in uspešen odziv na določene motnje na trgu, v boju proti škodljivcem, boleznim živali in rastlin ali ko gre za izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter z namenom rešiti specifične probleme.
Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Uvodna izjava 143
(143)  Komisija mora sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali postopkov aktivnega ali pasivnega oplemenitenja, če je to potrebno za takojšen odziv na razmere na trgu, in reševanje specifičnih problemov v nujnih primerih, če so zaradi reševanja problemov potrebni takšni takojšnji ukrepi.
(143)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali postopkov aktivnega ali pasivnega oplemenitenja, če je to potrebno za takojšen odziv na razmere na trgu.
Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Uvodna izjava 143 a
(143a)  Treba bi bilo sprejeti zaščitne ukrepe, zlasti kadar kmetijski proizvodi, uvoženi iz tretjih držav, ne zagotavljajo prehranske varnosti in sledljivosti živil ter ne spoštujejo vseh zdravstvenih, okoljskih pogojev ali pogojev za dobro počutje živali, ki so predpisani na notranjem trgu, kadar nastanejo krizne razmere na tržiščih, ali če so ugotovljene nepravilnosti glede na pogoje, navedene v uvoznem dovoljenju v zvezi s ceno, količino ali časovnim razporedom. Nadzor upoštevanja uvoznih pogojev, ki veljajo za kmetijske proizvode, bi bilo treba izvajati z integriranim sistemom nadzora v realnem času uvoza v Unijo.
Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Uvodna izjava 146
(146)  Na podlagi Uredbe (EU) št. [COM(2010) 799] bodo številni sektorski ukrepi, vključno z ukrepi v zvezi z mlečnimi kvotami, kvotami sladkorja in drugimi ukrepi v zvezi s sladkorjem ter omejitvami glede zasaditve vinskih trt, ter nekatere državne pomoči prenehali veljati v razumnem roku po začetku veljavnosti te uredbe. Po preklicu Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] morajo ustrezne določbe še naprej veljati do izteka zadevnih shem.
črtano
Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Uvodna izjava 147
(147)  Da se zagotovi nemoten prehod z ureditev iz Uredbe (ES) št. [COM(2010) 799] na določbe iz te uredbe, mora biti Komisija pooblaščena, da sprejme prehodne ukrepe.
črtano
Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Uvodna izjava 149
(149)  Kar zadeva pogodbene odnose v sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu trenutnih gospodarskih okoliščin na mlekarskem trgu ter strukture dobavne verige. Zato jih je treba uporabljati dovolj dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po njej), da lahko dosežejo svoj polni učinek. Vendar morajo glede na svojo daljnosežno naravo kljub temu biti začasni in treba jih je pregledovati. Komisija mora sprejeti poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 oziroma 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji,
(149)  Kar zadeva pogodbene odnose v sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu trenutnih gospodarskih okoliščin na mlekarskem trgu ter strukture dobavne verige. Zato jih bi bilo treba uporabljati dovolj dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po njej), da lahko dosežejo svoj polni učinek. Vendar bi morali glede na svojo daljnosežno naravo kljub temu biti začasni in treba jih bilo pregledovati z namenom ocene njihovega delovanja in da se ugotovi, ali bi jih bilo treba še naprej uporabljati. Komisija bi morala sprejeti poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 oziroma 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji,
Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Uvodna izjava 150 a (novo)
(150a)  Spreminjanje mednarodnih trgov, rast svetovnega prebivalstva in strateški značaj preskrbe s hrano po sprejemljivih cenah za prebivalstvo Unije bodo močno spremenili okolje, v katerem se razvija evropsko kmetijstvo, kar je dober razlog za to, da bi Komisija najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo o spreminjanju trgov in o prihodnosti orodij za upravljanje kmetijskih trgov. V tem poročilu bi morala oceniti primernost obstoječih orodij za upravljanje trgov za novo mednarodno okolje in po potrebi preučiti možnost vzpostavitve strateških zalog. Poročilo bi morali spremljati koristni predlogi za dolgoročno strategijo Unije za uresničitev ciljev iz člena 39 Pogodbe.
Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.  Kmetijski proizvodi, kot so opredeljeni v odstavku 1 se razdelijo v naslednje sektorje, kot so navedeni v Prilogi I:
2.  Kmetijski proizvodi, kot so opredeljeni v odstavku 1, se razdelijo v naslednje sektorje, kot so navedeni v Prilogi I k tej uredbi:
Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka j
(j) predelano sadje in zelenjava, del X Priloge I;
(j) proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave, del X Priloge I;
Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka m
(m) žive rastline, del XIII Priloge I;
(m) živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje, del XIII Priloge I;
Predlog spremembe 97
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka u
(u) etilakohol, del XXI Priloge I;
(u) etilni alkoholkmetijskega izvora, del XXI Priloge I;
Predlog spremembe 98
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka v
(v) čebelarstvo, del XXII Priloge I;
(v) čebelji proizvodi, del XXII Priloge I;
Predlog spremembe 99
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3
3.  Ob upoštevanju specifičnosti sektorja riža je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 za posodobitev opredelitev pojmov v zvezi s sektorjem riža, kot so določene v delu I Priloge II.
črtano
Predlog spremembe 100
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)
4a.  V tej uredbi „slabe vremenske razmere“ pomenijo slabe meteorološke razmere, ki jih lahko enačimo z naravnimi nesrečami, kakršne so zmrzal, toča, led, dež ali suša in ki lahko uničijo ali zmanjšajo proizvodnjo za več kot 30 % glede na povprečno letno proizvodnjo danega kmeta. Ta povprečna letna proizvodnja je izračunana na osnovi predhodnega triletnega obdobja ali na osnovi triletnega povprečja, ki temelji na predhodnem petletnem obdobju brez najvišje in najnižje vrednosti.
Predlog spremembe 101
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 4 b (novo)
4b.  Za namene te uredbe „napredni sistemi trajnostne proizvodnje“, „napredni načini trajnostne proizvodnje“ in „napredni ukrepi trajnostne proizvodnje“ pomenijo kmetijske prakse, ki presegajo pravila navzkrižne skladnosti, kot so določena v naslovu VI Uredbe (EU) št. [...] (horizontalna uredba o skupni kmetijski politiki), in ki se nenehno razvijajo za še boljše upravljanje naravnih hranilnih sestavin, vodnega ciklusa in energetskih tokov, da bi zmanjšali škodo za okolje in tratenje neobnovljivih virov, v proizvodnih sistemih pa ohranili visoko raven kultur, rejnih živali in naravne raznovrstnosti.
Predlog spremembe 102
Predlog uredbe
Člen 4
Kadar je to potrebno zaradi sprememb kombinirane nomenklature, lahko Komisija z izvedbenimi akti prilagodi opis proizvodov in sklice na tarifne številke ali podštevilke kombinirane nomenklature v tej Uredbi ali drugih aktih, sprejetih na podlagi člena 43 Pogodbe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Kadar je to potrebno zaradi sprememb kombinirane nomenklature, se na Komisijo prenesejo pooblastila za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za prilagoditev opisa proizvodov in sklicev na tarifne številke ali podštevilke kombinirane nomenklature v tej Uredbi.

Predlog spremembe 103
Predlog uredbe
Člen 6 – točka a
(a) od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta za sektor banan;
(a) od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta za sektor sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan;
Predlog spremembe 104
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
Ob upoštevanju specifičnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 za določitev tržnih let za te proizvode.

črtano
Predlog spremembe 105
Predlog uredbe
Člen 7
Člen 7

Člen 7

Referenčne cene

Referenčne cene

Določijo se naslednje referenčne cene:

1.  Za uporabo poglavja I naslova I dela II in poglavja I dela V se določijo naslednje referenčne cene:
(a) za sektor žit, 101,31 EUR na tono, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;
(a) za sektor žit, 101,31 EUR na tono, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;
(b) za neoluščen riž, 150 EUR na tono za standardno kakovost, določeno v točki A Priloge III, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;
(b) za neoluščen riž, 150 EUR na tono za standardno kakovost, določeno v točki A Priloge III, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;
(c) za sladkor standardne kakovosti, določen v točki B Priloge III, v zvezi z nepakiranim sladkorjem, franko tovarna:
(c) za sladkor standardne kakovosti, določen v točki B Priloge III, v zvezi z nepakiranim sladkorjem, franko tovarna:
(i) za beli sladkor: 404,4 EUR/tono;
(i) za beli sladkor: 404,4 EUR/tono;
(ii) za surovi sladkor: 335,2 EUR na tono.
(ii) za surovi sladkor: 335,2 EUR na tono.
(d) za sektor govejega in telečjega mesa 2 224 EUR na tono za trupe moškega goveda razreda R3, kakor je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov odraslega goveda v skladu s členom 18(8);
(d) za sektor govejega in telečjega mesa 2 224 EUR na tono za trupe moškega goveda razreda R3, kakor je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov odraslega goveda v skladu s členom 9a;
(e) za sektor mleka in mlečnih proizvodov:
(e) za sektor mleka in mlečnih proizvodov:
(i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
(i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
(ii) 169,80 EUR za 100 kg za posneto mleko v prahu;
(ii) 169,80 EUR za 100 kg za posneto mleko v prahu;
(f) za prašičje meso 1 509,39 EUR na tono za trupe prašičev standardne kakovosti, opredeljeno glede na težo in vsebnost pustega mesa, kot je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev v skladu s členom 18(8):
(f) za prašičje meso 1 509,39 EUR na tono za trupe prašičev standardne kakovosti, opredeljeno glede na težo in vsebnost pustega mesa, kot je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev v skladu s členom 9a:
(i) trupi, težji od 60 kg in lažji od 120 kg: razred E;
(i) trupi, težji od 60 kg in lažji od 120 kg: razred E;
(ii) trupi, težki med 120 in 180 kg: razred R.
(ii) trupi, težki med 120 in 180 kg: razred R.
(fa) za sektor oljčnega olja:
(i) 2 388 EUR na tono za ekstra deviško oljčno olje;
(ii) 2 295 EUR na tono za deviško oljčno olje;
(iii) 1 524 EUR na tono za oljčno olje lampante, ki ima stopnjo proste kislosti 2, ta znesek pa se zmanjša za 36,70 EUR na tono za vsako dodatno stopnjo kislosti.
1a.  Referenčne cene se pregledujejo v rednih intervalih na podlagi objektivnih meril, zlasti sprememb na področju proizvodnje, proizvodnih stroškov, zlasti stroškov vložkov, in tržnih trendov. Po potrebi se referenčne cene posodobijo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe.
Časovni presledki za pregled se lahko razlikujejo med posameznimi kategorijami proizvodov in upoštevajo značilna nihanja vsake kategorije proizvodov.

Predlog spremembe 106
Predlog uredbe
Člen 9
Izvor upravičenih proizvodov

Izvor upravičenih proizvodov

Proizvodi, upravičeni do odkupa v okviru javne intervencije ali do dodelitve pomoči za njihovo zasebno skladiščenje, morajo imeti poreklo iz Unije. Če so proizvodi iz pridelkov, morajo biti ti pridelki proizvedeni v Uniji, in če so iz mleka, mora biti to mleko proizvedeno v Uniji.

Proizvodi, upravičeni do odkupa v okviru javne intervencije ali do dodelitve pomoči za njihovo zasebno skladiščenje, morajo imeti poreklo iz Unije. Če so proizvodi iz pridelkov, morajo biti ti pridelki proizvedeni v Uniji, in če gre za živalske proizvode, mora celoten postopek pridelave potekati v Uniji.

Predlog spremembe 107
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a

Lestvice Unije in pregledi

1.  Lestvice Unije za razvrščanje trupov se uporabljajo v skladu s pravili iz Priloge IIIa v naslednjih sektorjih:
(a) govejega in telečjega mesa za trupe odraslega goveda;
(b) prašičjega mesa za trupe prašičev, ki niso bili uporabljeni za vzrejo.
Države članice lahko v sektorju ovčjega in kozjega mesa uporabljajo lestvico Unije za razvrščanje trupov za trupe ovac v skladu s pravili, določenimi v točki C Priloge IIIa.

2.  Inšpekcijske preglede na kraju samem glede razvrščanja trupov odraslega goveda in ovac v imenu Unije izvede inšpekcijski odbor Unije, ki ga sestavljajo strokovnjaki Komisije in strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice. Ta odbor o opravljenih pregledih poroča Komisiji in državam članicam.
Stroške opravljenih inšpekcijskih pregledov krije Unija.

Predlog spremembe 108
Predlog uredbe
Člen 10
Člen 10

Člen 10

Proizvodi, za katere je upravičena javna intervencija

Proizvodi, za katere je upravičena javna intervencija

Javna intervencija se uporablja za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter zahteve in pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi akti in/ali izvedbenimi akti v skladu s členoma 18 in 19:

Javna intervencija se uporablja za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter morebitne dodatne zahteve in pogoji, ki jih lahko določi Komisija z delegiranimi akti in/ali izvedbenimi akti v skladu s členoma 18 in 19:

(a) navadna pšenica, ječmen in koruza;
(a) navadna pšenica, trda pšenica, sirek, ječmen in koruza;
(b) neoluščeni riž;
(b) neoluščeni riž;
(c) sektor svežega ali hlajenega govejega in telečjega mesa, ki spada pod oznake KN 0201 10 00 in 0201 20 20 do 0201 20 50;
(c) sektor svežega ali hlajenega govejega in telečjega mesa, ki spada pod oznake KN 0201 10 00 in 0201 20 20 do 0201 20 50;
(d) maslo, izdelano neposredno in izključno iz pasterizirane smetane ter pridobljeno neposredno in izključno iz kravjega mleka v odobrenem podjetju v Uniji z najmanjšo vsebnostjo mlečne maslene maščobe 82 utežnih odstotkov in največjo vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov;
(d) maslo, izdelano neposredno in izključno iz pasterizirane smetane ter pridobljeno neposredno in izključno iz kravjega mleka v odobrenem podjetju v Uniji z najmanjšo vsebnostjo mlečne maslene maščobe 82 utežnih odstotkov in največjo vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov;
(e) posneto mleko v prahu najvišje kakovosti, izdelano po pršnem postopku in pridobljeno v odobrenem podjetju v Uniji, neposredno in izključno iz kravjega mleka, z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 34,0 utežnih odstotkov nemastnega suhega ekstrakta.
(e) posneto mleko v prahu najvišje kakovosti, izdelano po pršnem postopku in pridobljeno v odobrenem podjetju v Uniji, neposredno in izključno iz kravjega mleka, z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 34,0 utežnih odstotkov nemastnega suhega ekstrakta.
Predlog spremembe 110
Predlog uredbe
Člen 11
Člen 11

Člen 11

Obdobja javne intervencije

Obdobje javne intervencije

Javna intervencija je na voljo:

Javna intervencija je na voljo vse leto za proizvode iz člena 10.

(a) za navadno pšenico, ječmen in koruzo, od 1. novembra do 31. maja;
(b) za neoluščeni riž od 1. aprila do 31. julija;
(c) za goveje in telečje meso med celotnim tržnim letom;
(d) za maslo in posneto mleko v prahu od 1. marca do 31. avgusta.
Predlog spremembe 111
Predlog uredbe
Člen 12
Člen 12

Člen 12

Začetek in zaključek javne intervencije

Začetek in zaključek javne intervencije

1.  V obdobjih iz člena 11 je javna intervencija:
1.  Javna intervencija je:
(a) na voljo za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu;
(a) na voljo za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu;
(b) na podlagi izvedbenih aktov s strani Komisije lahko dana na voljo za ječmen, koruzo in neoluščeni riž (vključno s posebnimi sortami ali tipi neoluščenega riža), če tako zahtevajo razmere na trgu; Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
(b) na podlagi izvedbenih aktov s strani Komisije dana na voljo za trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž (vključno s posebnimi sortami ali tipi neoluščenega riža), če tako zahtevajo razmere na trgu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
(c) lahko dana na voljo s strani Komisije za sektor govejega in telečjega mesa z drugimi izvedbenimi akti, če je povprečna tržna cena v reprezentativnem obdobju, sprejeta po členu 19(a), v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 18(8), pod 1 560 EUR na tono.
(c) dana na voljo s strani Komisije za sektor govejega in telečjega mesa z drugimi izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 162(2) ali (3), če je povprečna tržna cena v reprezentativnem obdobju, določena po členu 19(a), v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 9a, pod 90 % referenčne cene, določene s členom 7(1)(d).
2.  Komisija lahko z delegiranimi akti konča javno intervencijo za sektor govejega in telečjega mesa, če pogoji, določeni v točki (c) odstavka 1, v reprezentativnem obdobju, določenem po členu 19(a), niso več izpolnjeni.
2.  Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 162(2) ali (3), konča javno intervencijo za sektor govejega in telečjega mesa, če pogoji, določeni v točki (c) odstavka 1, v reprezentativnem obdobju, določenem po členu 19(a), niso več izpolnjeni.
Predlog spremembe 112
Predlog uredbe
Člen 13
Člen 13

Člen 13

Odkup po fiksni ceni ali prek razpisa

Odkup po fiksni ceni ali prek razpisa

1.  Ko se začne javna intervencija v skladu s točko (a) člena 12(1), se izvede odkup po fiksni ceni v naslednjih mejnih vrednostih za vsako obdobje iz člena 11:
1.  Ko se začne javna intervencija v skladu s točko (a) člena 12(1), se izvede odkup po fiksni ceni, določeni v členu 14(2), v naslednjih mejnih vrednostih za vsako obdobje iz člena 11:
(a) za navadno pšenico, 3 milijone ton;
(a) za navadno pšenico, 3 milijone ton;
(b) za maslo, 30 000 ton;
(b) za maslo, 70 000 ton;
(c) za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.
(c) za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.
2.  Ko se začne javna intervencija v skladu s členom 12(1), se izvede odkup po razpisnem postopku, da se določijo najvišja odkupna cena:
2.  Ko se začne javna intervencija v skladu s členom 12(1), se izvede odkup po razpisnem postopku, da se določijo najvišja odkupna cena:
(a) za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek mejnih vrednosti iz odstavka 1,
(a) za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek mejnih vrednosti iz odstavka 1,
(b) za ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso.
(b) za trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso.
V posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko Komisija z izvedbenimi akti omeji razpisni postopek na državo članico ali regijo države članice ali ob upoštevanju člena 14(2) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

V posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko Komisija z izvedbenimi akti omeji razpisni postopek na državo članico ali regijo države članice ali ob upoštevanju člena 14(2) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 113
Predlog uredbe
Člen 14
Člen 14

Člen 14

Cene javne intervencije

Cene javne intervencije

1.  Cena javne intervencije pomeni:
1.  Cena javne intervencije pomeni:
(a) ceno, po kateri se proizvodi odkupijo v okviru javne intervencije, če se ta opravi po fiksni ceni, ali
(a) ceno, po kateri se proizvodi odkupijo v okviru javne intervencije, če se ta opravi po fiksni ceni, ali
(b) najvišjo ceno, po kateri se lahko odkupijo proizvodi, upravičeni do javne intervencije, če se ta opravi z razpisom.
(b) najvišjo ceno, po kateri se lahko odkupijo proizvodi, upravičeni do javne intervencije, če se ta opravi z razpisom.
2.  Raven cene javne intervencije:
2.  Raven cene javne intervencije:
(a) je za navadno pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu enaka ustreznim referenčnim cenam, določenim v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega ustreznih referenčnih cen v primeru odkupa po razpisnem postopku;
(a) je za navadno pšenico, trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu enaka ustreznim referenčnim cenam, določenim v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega ustreznih referenčnih cen v primeru odkupa po razpisnem postopku;
(b) je za maslo enaka 90 % referenčne cene, določene v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega 90 % referenčne cene v primeru odkupa po razpisnem postopku;
(b) je za maslo enaka 90 % referenčne cene, določene v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega 90 % referenčne cene v primeru odkupa po razpisnem postopku;
(c) za goveje in telečje meso ne preseže cene iz točke (c) člena 12(1).
(c) za goveje in telečje meso ne preseže 90 % referenčne cene, določene v členu 7(1)(d).
3.  Cene javne intervencije za navadno pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž iz odstavkov 1 in 2 ne vplivajo na povišanja ali zmanjšanja cen zaradi kakovosti. Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi usmerjenost proizvodnje k določenim sortam neoluščenega riža, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da določi povišanja ali zmanjšanja cene javne intervencije.
3.  Cene javne intervencije za navadno pšenico, trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž iz odstavkov 1 in 2 ne vplivajo na povišanja ali zmanjšanja cen zaradi kakovosti.
Predlog spremembe 114
Predlog uredbe
Člen 15
Člen 15

Člen 15

Splošna načela o prodaji iz javne intervencije

Splošna načela o prodaji iz javne intervencije

Prodaja proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, se opravi na način, ki:

1.  Prodaja proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, se opravi na način, ki:
(a) preprečuje morebitne motnje na trgu,
(a) preprečuje morebitne motnje na trgu,
(b) zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje kupcev ter
(b) zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje kupcev ter
(c) je skladen z zavezami iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.
(c) je skladen z zavezami iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.
Proizvode je mogoče prodati tako, da se dajo na razpolago za sistem razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, opredeljen v Uredbi (EU) št. […], če ta sistem tako določa. V slednjem primeru mora biti obračunska vrednost takšnih proizvodov na ravni ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 14(2).

2.  Proizvode je mogoče prodati tako, da se dajo na razpolago za sistem razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, opredeljen v Uredbi (EU) št. […]. V slednjem primeru mora biti obračunska vrednost takšnih proizvodov na ravni ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 14(2).
2a.  Komisija vsako leto objavi podrobne pogoje, pod katerimi so se v predhodnem letu prodale javne intervencijske zaloge.
Predlog spremembe 115
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko dodeli za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter nadaljnje zahteve in pogoji, ki jih Komisija sprejme z delegiranimi in/ali izvedbenimi akti v skladu s členi 17 do 19:

Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko dodeli za naslednje proizvode v skladu s pogoji, določenimi v tem oddelku, ter morebitnimi nadaljnjimi zahtevami in pogoji, ki jih Komisija sprejme z delegiranimi in/ali izvedbenimi akti v skladu s členi 17 do 19:

Predlog spremembe 116
Predlog uredbe
Člen 16 – točka b
(b) oljčno olje;
(b) oljčno olje in namizne oljke;
Predlog spremembe 117
Predlog uredbe
Člen 16 – točka e a (novo)
(ea) sire.
Predlog spremembe 118
Predlog uredbe
Člen 17
Člen 17

Člen 17

Pogoji za dodelitev pomoči

Pogoji za dodelitev pomoči

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, kjer je to potrebno za zagotovitev preglednosti trga, da se določijo pogoji, po katerih se lahko Komisija odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju povprečne zabeležene tržne cene v Uniji in referenčnih cen za zadevne proizvode ali ob upoštevanju potrebe po odzivu na posebej težke tržne razmere ali gospodarskega razvoja v sektorju v eni ali več državah članicah.
1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, kjer je to potrebno za zagotovitev preglednosti trga, da se določijo pogoji, po katerih se lahko Komisija odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju:
(a) povprečne zabeležene tržne cene v Uniji in referenčnih cen ter proizvodnih stroškov za zadevne proizvode in/ali
(b) ob upoštevanju potrebe po pravočasnem odzivu na posebej težke tržne razmere ali gospodarski razvoj, ki morda pomembno vpliva ali vplivata na stopnje dobička proizvajalcev v sektorju v eni ali več državah članicah, in/ali
(ba) posebno naravo določenih sektorjev ali sezonsko naravo proizvodnje v določenih državah članicah.
2.  Komisija se lahko z izvedbenimi akti odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 1 tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
2.  Komisija se lahko z izvedbenimi akti odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 1 tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi pomoč za zasebno skladiščenje iz člena 16 vnaprej ali z razpisnim postopkom. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Komisija z izvedbenimi akti določi pomoč za zasebno skladiščenje iz člena 16 vnaprej ali z razpisnim postopkom. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
4.  Komisija lahko z izvedbenimi akti omeji dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje ali določi pomoč za zasebno skladiščenje za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeležene povprečne tržne cene. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
4.  Komisija lahko z izvedbenimi akti omeji dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje ali določi pomoč za zasebno skladiščenje za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeležene povprečne tržne cene in stopnje dobička prosilcev. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 119
Predlog uredbe
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek 3 a (novo)
ODDELEK 3A

USKLAJEVANJE POSTOPKOV ZA ZAČASEN UMIK S TRGA

Člen 17a

Usklajevanje postopkov za začasni umik s trga

1.  Da se preprečijo velika neravnovesja na trgih ali da se ponovno vzpostavi nemoteno delovanje slednjih v primeru hudih motenj, lahko združenja organizacij proizvajalcev iz enega od sektorjev iz odstavka 2(1) te uredbe, ki se štejejo za reprezentativna v smislu člena 110 te uredbe, uvedejo in aktivirajo sistem, ki določa usklajevanje začasnih umikov s trga, ki jih izvedejo njihove članice.
Te določbe se uporabljajo brez poseganja v del IV te uredbe in ne spadajo v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe.

2.  Ko se eno od združenj organizacij proizvajalcev odloči aktivirati ta sistem, je ta obvezen za vse njegove članice.
3.  Sistem se financira iz:
(a) finančnih prispevkov organizacij članic in/ali samega združenja organizacij proizvajalcev in, po potrebi,
(b) finančne pomoči Unije iz člena 8, v skladu s pogoji, ki jih določa Komisija v členu 18(9)(c), ki nikakor ne sme presegati 50 % celotnih stroškov.
4.  Komisija je v skladu s členom 160 pooblaščena, da sprejema delegirane akte za zagotovitev, da je način delovanja tega sistema skladen s cilji SKP in da ne ovira nemoteno delovanje notranjega trga.
Predlog spremembe 120
Predlog uredbe
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek 4 – naslov
ODDELEK 4

ODDELEK 4

SKUPNE DOLOČBE O JAVNI INTERVENCIJI IN POMOČI ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE

SKUPNE DOLOČBE O JAVNI INTERVENCIJI IN POMOČI ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE IN O SISTEMU ZA USKLAJEVANJE ZAČASNEGA UMIKA S TRGA

Predlog spremembe 121
Predlog uredbe
Člen 18
Člen 18

Člen 18

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 9 tega člena.
1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 9 tega člena.
2.  Da se upoštevajo lastnosti različnih sektorjev, lahko Komisija poleg zahtev, ki so opredeljene v tej uredbi, z delegiranimi akti sprejme zahteve in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, odkupljeni v okviru javne intervencije in skladiščeni v okviru sistema dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje. Cilj teh zahtev in pogojev je, da se zagotovita izpolnjevanje pogojev in kakovost odkupljenih in skladiščenih proizvodov glede na kakovostne skupine, stopnje kakovosti, kategorije, količine, pakiranje, označevanje, zgornjo mejo starosti, konzerviranje ter fazo proizvodov, na katere se nanašata cena javne intervencije in pomoč za zasebno skladiščenje.
2.  Da se upoštevajo lastnosti različnih sektorjev, lahko Komisija poleg zahtev, ki so opredeljene v tej uredbi, z delegiranimi akti sprejme zahteve in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, odkupljeni v okviru javne intervencije in skladiščeni v okviru sistema dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje. Cilj teh zahtev in pogojev je, da se zagotovita izpolnjevanje pogojev in kakovost odkupljenih in skladiščenih proizvodov glede na kakovostne skupine, stopnje kakovosti, kategorije, količine, pakiranje, označevanje, zgornjo mejo starosti, konzerviranje ter fazo proizvodov, na katere se nanašata cena javne intervencije in pomoč za zasebno skladiščenje.
3.  Da se upoštevajo lastnosti sektorjev žit in neoluščenega riža, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme povišanja ali znižanja cen zaradi razlogov kakovosti iz člena 14(3), tako glede odkupa kot prodaje navadne pšenice, ječmena, koruze in neoluščenega riža.
3.  Da se upoštevajo lastnosti sektorjev žit in neoluščenega riža, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme povišanja ali znižanja cen zaradi razlogov kakovosti iz člena 14(3), tako glede odkupa kot prodaje navadne pšenice, trde pšenice, sirka, ječmena, koruze in neoluščenega riža.
3a.  Komisija se ob upoštevanju zlasti sezonske in/ali specifične narave določenih kmetij v nekaterih državah članicah ali regijah pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo različne objektivne pogoje in glavne dejavnike, ki upravičujejo uporabo zasebnega skladiščenja.
4.  Da se upoštevajo lastnosti sektorjev govejega in telečjega mesa, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila glede obveznosti plačilnih agencij, da vse goveje meso po prevzemu in pred oddajo v skladiščenje odkostijo.
4.  Da se upoštevajo lastnosti sektorjev govejega in telečjega mesa, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila glede obveznosti plačilnih agencij, da vse goveje meso po prevzemu in pred oddajo v skladiščenje odkostijo.
5.  Da se upoštevajo različne okoliščine glede skladiščenja intervencijskih zalog v Uniji in da se izvajalcem zagotovi dostop do javnih intervencij, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:
5.  Da se upoštevajo različne okoliščine glede skladiščenja intervencijskih zalog v Uniji in da se izvajalcem zagotovi dostop do javnih intervencij, Komisija z delegiranimi akti sprejme:
(a) zahteve, ki jih morajo izpolnjevati intervencijska skladišča v zvezi s proizvodi, ki se odkupijo v okviru sistema, vključno s pravili o minimalni skladiščni zmogljivosti za skladišča in tehničnimi zahtevami za ohranjanje prevzetih proizvodov v dobrem stanju in za njihovo odpremo ob koncu obdobja skladiščenja;
(a) zahteve, ki jih morajo izpolnjevati intervencijska skladišča v zvezi s proizvodi, ki se odkupijo v okviru sistema, vključno s pravili o minimalni skladiščni zmogljivosti za skladišča in tehničnimi zahtevami za ohranjanje prevzetih proizvodov v dobrem stanju in za njihovo odpremo ob koncu obdobja skladiščenja;
(b) predpise o prodaji manjših količin, ki so še v skladiščih v državah članicah in ki jo morajo države članice izvesti na lastno odgovornost ter z uporabo istih postopkov, kot veljajo v Uniji, in predpise o neposredni prodaji količin, ki jih ni več mogoče prepakirati ali so slabše kakovosti;
(b) predpise o prodaji manjših količin, ki so še v skladiščih v državah članicah in ki jo morajo države članice izvesti na lastno odgovornost ter z uporabo istih postopkov, kot veljajo v Uniji, in predpise o neposredni prodaji količin, ki jih ni več mogoče prepakirati ali so slabše kakovosti;
(c) predpise o skladiščenju proizvodov znotraj in zunaj držav članic, ki so zanje odgovorne, in o ravnanju s takšnimi proizvodi glede carinskih dajatev in morebitnih drugih količin, ki se dodelijo ali obračunajo v okviru SKP.
(c) predpise o skladiščenju proizvodov znotraj in zunaj držav članic, ki so zanje odgovorne, in o ravnanju s takšnimi proizvodi glede carinskih dajatev in morebitnih drugih količin, ki se dodelijo ali obračunajo v okviru SKP.
(ca) pogoje, v skladu s katerimi se lahko odloči, da se proizvodi, ki so zajeti v pogodbah za zasebno skladiščenje, lahko ponovno dajo v prodajo ali odprodajo;
6.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi želenega učinka zasebnega skladiščenja na trgu lahko Komisija z delegiranimi akti:
6.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi želenega učinka zasebnega skladiščenja na trgu lahko Komisija z delegiranimi akti:
(a) sprejme ukrepe za zmanjšanje količine pomoči, ki se izplača, kadar je skladiščena količina nižja od pogodbene količine;
(a) sprejme ukrepe za zmanjšanje količine pomoči, ki se izplača, kadar je skladiščena količina nižja od pogodbene količine;
(b) določi pogoje za dodelitev predplačila.
(b) določi pogoje za dodelitev predplačila.
7.  Ob upoštevanju pravic in obveznosti izvajalcev, ki sodelujejo pri javni intervenciji ali zasebnem skladiščenju, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
7.  Ob upoštevanju pravic in obveznosti izvajalcev, ki sodelujejo pri javni intervenciji ali zasebnem skladiščenju, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
(a) uporabi razpisnega postopka, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje izvajalcev;
(a) uporabi razpisnega postopka, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje izvajalcev;
(b) upravičenosti izvajalcev;
(b) upravičenosti izvajalcev;
(c) obvezni vložitvi varščine, ki zagotavlja spoštovanje izvajalčevih obveznosti.
(c) obvezni vložitvi varščine, ki zagotavlja spoštovanje izvajalčevih obveznosti.
7a.  Ob upoštevanju tehničnega napredka in potreb sektorjev, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi prilagodi in posodobi določbe iz Priloge IIIa o razvrščanju, označevanju in predstavitvi trupov odraslega goveda, prašičev in ovac.
7b.  Ob upoštevanju potrebe po standardizaciji predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega in ovčjega mesa, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo:
(a) določbe o razvrščanju, ocenjevanju (vključno z metodami za samodejno razvrščanje), predstavitvi, vsebnosti pustega mesa, identifikaciji in tehtanju ter označevanju trupov;
(b) pravila za izračun povprečnih cen v Uniji in obveznosti izvajalcev za posredovanje podatkov o trupih goveda, prašičev in ovac, zlasti kar zadeva tržne in reprezentativne cene.
7c.  Ob upoštevanju posebnih značilnosti v Uniji je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za določitev odstopanj od določb, zlasti:
(a) odstopanj, ki jih lahko odobrijo države članice klavnicam, v katerih se zakolje le malo goveda;
(b) dovoljenja državam članicam, da ne uporabijo razvrstitvene lestvice za razvrščanje prašičjih trupov ter da poleg teže in ocenjene vsebnosti pustega mesa uporabijo ocenjevalna merila;
7d.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da bo inšpekcijski odbor Unije izpolnil svoje cilje, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo njegovih nalog in sestave.
8.  Ob upoštevanju potrebe po standardizaciji predstavitve različnih proizvodov zaradi boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme lestvice Unije za razvrščanje trupov v naslednjih sektorjih:
(a) govejega in telečjega mesa;
(b) prašičjega mesa;
(c) ovčje in kozje meso.
9.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi točnosti in zanesljivosti razvrščanja trupov lahko Komisija z delegiranimi akti omogoči, da odbor Unije, ki ga sestavljajo strokovnjaki s Komisije in strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, opravi revizijo uporabe razvrščanja trupov v državah članicah. S temi določbami se lahko določi, da Unija krije stroške, nastale zaradi dejavnosti revizije.
Predlog spremembe 122
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)
9a.  Da se zagotovi ustrezno delovanje sistema za usklajevanje postopkov začasnih umikov s trga, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati ta sistem, in sicer zlasti:
(a) splošne pogoje za aktiviranje in delovanje;
(b) zahteve, ki jih morajo za njegovo uporabo izpolnjevati združenja organizacij proizvajalcev;
(c) pravila o njegovem financiranju, zlasti pa pogoje, pod katerimi se Komisija odloči, da se financiranje Unije iz naslova pomoči za zasebno skladiščenje združenjem organizacij proizvajalcev lahko ali ne more dodeliti;
(d) pravila, ki pomagajo zagotoviti, da se z aktiviranjem tega sistema ne blokira prevelik odstotek proizvodov, ki so običajno na razpolago.
Predlog spremembe 123
Predlog uredbe
Člen 19
Člen 19

Člen 19

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne predpise za enotno uporabo tega poglavja v Uniji. Ta pravila se lahko še zlasti nanašajo na:

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne predpise za enotno uporabo tega poglavja v Uniji. Ta pravila se lahko še zlasti nanašajo na:

(a) reprezentativna obdobja, trge in tržne cene, potrebne za uporabo tega poglavja;
(a) reprezentativna obdobja, trge, tržne cene in gibanje stopenj dobička, potrebne za uporabo tega poglavja;
(b) postopke in pogoje za dostavo proizvodov, ki se odkupijo v okviru javne intervencije, stroške prevoza, ki jih krije ponudnik, prevzem proizvodov s strani plačilnih agencij in plačilo,
(b) postopke in pogoje za dostavo proizvodov, ki se odkupijo v okviru javne intervencije, stroške prevoza, ki jih krije ponudnik, prevzem proizvodov s strani plačilnih agencij in plačilo,
(c) različne dejavnosti v zvezi s postopkom izkoščevanja za sektor govejega in telečjega mesa;
(c) različne dejavnosti v zvezi s postopkom izkoščevanja za sektor govejega in telečjega mesa;
(d) morebitno dovolitev skladiščenja zunaj ozemlja države članice, v kateri so bili proizvodi odkupljeni in skladiščeni;
(d) morebitno dovolitev skladiščenja zunaj ozemlja države članice, v kateri so bili proizvodi odkupljeni in skladiščeni;
(e) pogoje za prodajo ali odprodajo proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, zlasti kar zadeva prodajne cene, pogoje za odstranitev iz skladišča, nadaljnjo uporabo ali namembni kraj odpremljenih proizvodov, vključno s postopki v zvezi s proizvodi, ki so na voljo za uporabo v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, vključno s prenosi med državami članicami;
(e) pogoje za prodajo ali odprodajo proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, zlasti kar zadeva prodajne cene, pogoje za odstranitev iz skladišča, nadaljnjo uporabo ali namembni kraj odpremljenih proizvodov, vključno s postopki v zvezi s proizvodi, ki so na voljo za uporabo v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, vključno s prenosi med državami članicami;
(f) sklenitev in vsebino pogodb med pristojnim organom države članice in kandidati;
(f) sklenitev in vsebino pogodb med pristojnim organom države članice in kandidati;
(g) oddajo v zasebno skladiščenje, hranjenje v zasebnem skladišču in odstranitev iz njega;
(g) oddajo v zasebno skladiščenje, hranjenje v zasebnem skladišču in odstranitev iz njega;
(h) trajanje obdobja zasebnega skladiščenja in pogoje, v skladu s katerimi se taka obdobja, ko so že določena v pogodbah, lahko skrajšajo ali podaljšajo;
(h) trajanje obdobja zasebnega skladiščenja in pogoje, v skladu s katerimi se taka obdobja, ko so že določena v pogodbah, lahko skrajšajo ali podaljšajo;
(i) pogoje, v skladu s katerimi se lahko odloči, da se proizvodi, ki so zajeti v pogodbah za zasebno skladiščenje, lahko ponovno dajo v prodajo ali odprodajo;
(j) pravila v zvezi s postopki pri odkupu po vnaprej določeni ceni ali za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje po vnaprej določeni ceni;
(j) pravila v zvezi s postopki pri odkupu po vnaprej določeni ceni ali za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje po vnaprej določeni ceni;
(k) uporabo razpisnih postopkov za javno intervencijo in zasebno skladiščenje, zlasti kar zadeva:
(k) uporabo razpisnih postopkov za javno intervencijo in zasebno skladiščenje, zlasti kar zadeva:
(i) predložitev ponudb in minimalno količino za zahtevek ali predložitev, in
(i) predložitev ponudb in minimalno količino za zahtevek ali predložitev, in
(ii) izbor ponudb, ki zagotavlja, da se prednost nameni ponudbam, ki so za Unijo najugodnejše, pri čemer ni nujno, da sledi oddaja naročila.
(ii) izbor ponudb, ki zagotavlja, da se prednost nameni ponudbam, ki so za Unijo najugodnejše, pri čemer ni nujno, da sledi oddaja naročila.
(ka) praktična pravila za označevanje razvrščenih trupov;
(kb) uporabo lestvic Unije za razvrščanje trupov goveda, prašičev in ovac, zlasti kar zadeva:
(i) posredovanje rezultatov razvrščanja;
(ii) inšpekcijske preglede, poročila o inšpekcijskih pregledih in nadaljnje ukrepe;
(kc) inšpekcijske preglede, ki jih na kraju samem glede razvrščanja trupov odraslega goveda in ovac ter poročanja o njihovi ceni v imenu Unije opravi inšpekcijski odbor Unije;
(kd) praktična pravila za izračun tehtane povprečne cene v Uniji za trupe goveda, prašičev in ovac, ki ga opravi Komisija;
(ke) postopke, na podlagi katerih države članice določijo osebe, ki so usposobljene za razvrščanje trupov odraslega goveda in ovac.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 124
Predlog uredbe
Del II – naslov I – poglavje II – oddelek 1
Oddelek 1

Oddelek 1

PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA DO HRANE

PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA DO HRANE IN PREHRANJEVALNIH NAVAD OTROK

Člen 20 a

Ciljna skupina

Programi pomoči za izboljšanje dostopa do hrane in prehranjevalnih navad otrok so namenjeni otrokom, ki redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, vrtec in druge predšolske ali zunajšolske ustanove, ki jih upravljajo ali priznavajo pristojni organi držav članic.

Predlog spremembe 125
Predlog uredbe
Del 2 – naslov 1 – poglavje 2 – oddelek 1 – pododdelek – naslov
PODODDELEK 1

PODODDELEK 1

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE V ŠOLAH

Predlog spremembe 126
Predlog uredbe
Člen 21
Člen 21

Člen 21

Pomoč pri dobavi proizvodov iz sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke

Pomoč pri dobavi proizvodov iz sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke

1.  Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 22 in 23, se pomoč Unije dodeli za naslednje:
1.  Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 22 in 23, se pomoč Unije dodeli za naslednje:
(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v izobraževalnih ustanovah, vključno z vrtci, drugimi predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in srednjimi šolami in ter
(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v ustanovah iz člena 20a; ter
(b) določene s tem povezane logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, komuniciranja, spremljanja, vrednotenja in spremljevalnih ukrepov.
(b) določene s tem povezane logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, komuniciranja, spremljanja, vrednotenja in spremljevalnih ukrepov.
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, najprej pripravijo strategijo na nacionalni ali regionalni ravni za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovitost sistema.
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, najprej pripravijo strategijo na nacionalni ali regionalni ravni za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki lahko vključujejo informacije o izobraževalnih ukrepih v zvezi z zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami in bojem proti tratenju hrane, ki bodo zagotavljali učinkovitost sistema.
3.  Države članice pri pripravi strategij sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru svojega sistema štele za sprejemljive. Vendar na ta seznam niso uvrščeni proizvodi, ki jih izključujejo ukrepi Komisije, sprejeti z delegiranimi akti na podlagi točki (a) člena 22(2). Države članice svoje proizvode izberejo na podlagi objektivnih meril, med katerimi so lahko sezonskost, razpoložljivost proizvodov ali okoljski vidiki. V zvezi s tem lahko države članice dajo prednost proizvodom s poreklom iz Unije.
3.  Države članice pri pripravi strategij sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru svojega sistema štele za sprejemljive. Vendar na ta seznam niso uvrščeni proizvodi, ki jih izključujejo ukrepi Komisije, sprejeti z delegiranimi akti na podlagi točki (a) člena 22(2). Države članice svoje proizvode izberejo na podlagi objektivnih meril, med katerimi so lahko koristi za zdravje in okolje, sezonskost, raznolikost ali razpoložljivost proizvodov, in pri tem dajejo prednost lokalnim prehranskim verigam. V zvezi s tem države članice dajo prednost proizvodom s poreklom iz Unije.
4.  Pomoč Unije iz odstavka 1:
4.  Pomoč Unije iz odstavka 1:
(a) ne presega 150 milijonov EUR na šolsko leto in
(a) ne presega 150 milijonov EUR na šolsko leto in
(b) ne presega 75 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe, in
(b) ne presega 75 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe ter na manjših egejskih otokih, kot je določeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006; in
(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in s tem povezanih stroškov iz odstavka 1.
(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in s tem povezanih stroškov iz odstavka 1.
4a.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se posamezni državi članici dodeli glede na objektivna merila, temelječa na deležu otrok, starih od šest do deset let, ki se šolajo v ustanovah iz člena 20a. Vendar vsaka država članica, ki sodeluje v sistemu, prejme vsaj 175 000 EUR pomoči Unije. Te države Unijo vsako leto zaprosijo za pomoč na podlagi svoje strategije. Komisija na podlagi prošenj držav članic odloči o dokončnih zneskih, ki se dodelijo, v mejah odobrenih proračunskih sredstev..
5.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje. Če ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi bil na podlagi tega člena lahko upravičen do pomoči Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali napraviti bolj učinkovit, denimo kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča pod pogojem, da se pri tem spoštujejo omejitve iz točke (b) odstavka 4 glede deleža pomoči Unije v razmerju do skupnega obsega nacionalnega prispevka. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.
5.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje in zelenjavo. Če ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi bil na podlagi tega člena lahko upravičen do pomoči Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali napraviti bolj učinkovit, denimo kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča pod pogojem, da se pri tem spoštujejo omejitve iz točke (b) odstavka 4 glede deleža pomoči Unije v razmerju do skupnega obsega nacionalnega prispevka. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.
6.  Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.
6.  Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.
7.  Sistem Unije za razdeljevanje sadja v šolah ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki je v skladu z zakonodajo Unije.
7.  Sistem Unije za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, ki je v skladu z zakonodajo Unije.
8.  Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. […] o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike financira tudi ukrepe obveščanja, spremljanja in vrednotenja v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah, med drugim namenjene ozaveščanju javnosti, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja.
8.  Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. […] o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike financira tudi ukrepe obveščanja, spremljanja in vrednotenja v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, med drugim namenjene ozaveščanju javnosti, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja.
8a.  Sodelujoče države članice svoje sodelovanje v sistemu pomoči objavijo na krajih razdeljevanja hrane, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Unija.
Predlog spremembe 127
Predlog uredbe
Člen 22
Člen 22

Člen 22

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.
1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.
2.  Komisija lahko ob upoštevanju potrebe po spodbujanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih z delegiranimi akti sprejme pravila o:
2.  Komisija lahko ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitosti sistema pri doseganju zastavljenih ciljev, z delegiranimi akti sprejme pravila o:
(a) proizvodih, ki ob upoštevanju prehrambenih vidikov niso upravičeni do sistema,
(a) proizvodih, ki ob upoštevanju prehrambenih vidikov niso upravičeni do sistema,
(b) ciljni skupini sistema;
(b) ciljni skupini sistema;
(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi;
(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi;
(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč.
(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč.
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovite in ciljne uporabe evropskih skladov, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovite in ciljne uporabe evropskih skladov, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
(a) objektivnih merilih za dodelitev pomoči med državami članicami, okvirni razporeditvi pomoči med državami članicami in metodi za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov,
(a) dodatnih merilih za okvirno razporeditev pomoči med državami članicami in metodi za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov za pomoč,
(b) stroških, upravičenih do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške,
(b) stroških, upravičenih do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške,
(c) spremljanju in vrednotenju.
(c) spremljanju in vrednotenju.
4.  Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu, lahko Komisija z delegiranimi akti od sodelujočih držav članic zahteva, da obveščajo o podporni vlogi sistema.
4.  Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi države članice obveščajo o svojem sodelovanju v sistemu pomoči, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Evropska unija.
Predlog spremembe 128
Predlog uredbe
Člen 23
Člen 23

Člen 23

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom in sicer zlasti o naslednjem:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom, in sicer o naslednjem:

(a) dokončni dodelitvi pomoči med sodelujočimi državami članicami v mejah odobrenih proračunskih sredstev;
(a) dokončni dodelitvi pomoči med sodelujočimi državami članicami v mejah odobrenih proračunskih sredstev;
(b) zahtevkih za pomoč in plačilih pomoči;
(b) zahtevkih za pomoč in plačilih pomoči;
(c) načinih objavljanja in ukrepih mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom.
(c) načinih objavljanja in ukrepih mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 129
Predlog uredbe
Člen 24
Člen 24

Člen 24

Dobava mleka otrokom

Pomoč za dobavo mleka in mlečnih proizvodov otrokom

1.  Pomoč Unije se dodeli za dobavo nekaterih proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah.
1.   Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 25 in 26, se pomoč Unije dodeli za dobavo mleka in mlečnih proizvodov pod oznakami KN 0401, 0403, 0404 90 in 0406 ali oznako KN 2202 90, otrokom v ustanovah iz člena 20(a).
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje.
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki lahko vključujejo informacije o izobraževalnih ukrepih v zvezi z zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami in bojem proti tratenju hrane, ki bodo zagotavljali učinkovitost programa.
2a.  Pri pripravi strategij države članice sestavijo seznam mleka in mlečnih proizvodov, primernih v okviru njihovih sistemov, v skladu s pravili, ki jih je sprejela Komisija skladno s členom 25.
2b.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja mleka in mlečnih proizvodov v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo mleko ali mlečne proizvode. Če pa ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi se na podlagi tega člena lahko potegoval za pomoč Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali povečati njegovo učinkovitost, med drugim kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.
3.  Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.
3.  Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.
3a.  Sistem Unije za razdeljevanje mleka in mlečnih proizvodov v šolah ne posega v morebitne ločene nacionalne sisteme, ki so v skladu z zakonodajo Unije in ki spodbujajo uživanje mleka in mlečnih proizvodov v šolah.
4.  Ukrepe za določitev pomoči Unije za vse mleko sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.
5.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se odobri za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.
5.  Pomoč Unije iz odstavka 1 se odobri za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.
5a.  Sodelujoče države članice svoje sodelovanje v sistemu pomoči objavijo na krajih razdeljevanja hrane, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Unija.
Predlog spremembe 130
Predlog uredbe
Člen 25
Člen 25

Člen 25

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.
1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.
2.  Ob upoštevanju razvoja vzorcev uživanja mlečnih proizvodov ter inovacij in razvoja na trgu mlečnih proizvodov in ob upoštevanju prehrambenih vidikov Komisija z delegiranimi akti določi proizvode, ki so upravičeni do sistema, in sprejme predpise o nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo pripraviti države članice, da so lahko upravičene do pomoči, in o ciljni skupini programa.
2.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitosti sistema pri doseganju zastavljenih ciljev, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
(a) proizvodih, ki so upravičeni do sistema v skladu z določbami iz člena 24(1) in ob upoštevanju prehrambenih vidikov;
(b) ciljni skupini sistema;
(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo pripraviti države članice, da so lahko upravičene do pomoči, vključno s spremljevalnimi ukrepi;
(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč,
(e) spremljanju in vrednotenju.
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje za dodelitev pomoči.
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje za dodelitev pomoči.
Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti sprejme ukrepe o vložitvi varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči.

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti sprejme ukrepe o vložitvi varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči.

4.  Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu pomoči, lahko Komisija z delegiranimi akti od izobraževalnih ustanov zahteva, da obveščajo o podporni vlogi sistema.
4.  Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi države članice obveščajo o svojem sodelovanju v sistemu pomoči, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Evropska unija.
Predlog spremembe 131
Predlog uredbe
Člen 26
Člen 26

Člen 26

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe, zlasti:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom, kar zadeva:

(a) postopke, da se zagotovi upoštevanje najvišje količine, ki je upravičena do pomoči;
(a) postopke, da se zagotovi upoštevanje najvišje količine, ki je upravičena do pomoči;
(b) odobritev prosilcev, zahtevkov za pomoč in plačil;
(b) zahtevke za pomoč in plačila;
(c) načine objavljanja sheme.
(c) načine seznanjanja javnosti s sistemom;
(ca) določitev pomoči za vse vrste mleka in mlečnih proizvodov ob upoštevanju potrebe po zadostnem spodbujanju oskrbe ustanov iz člena 20a z mlečnimi proizvodi.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 132
Predlog uredbe
Člen 26 a (novo)
Člen 26a

Sistem razdeljevanja oljčnega olja in namiznih oljk v šolah

Evropska komisija do [...]* preuči, ali bo predlagala sistem za oljčno olje in namizne olive, podoben tistemu za spodbujanje uživanja mlečnih proizvodov ter sadja in zelenjave v šolah. Države članice se lahko prostovoljno odločijo za vključitev v tak sistem in tako koristijo financiranje Unije v enakem obsegu kot pri obstoječih sistemih.

* Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.
Predlog spremembe 133
Predlog uredbe
Člen 27
Člen 27

Člen 27

Pomoč organizacijam izvajalcev

Programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

1.  Unija financira triletne delovne programe, ki jih sestavijo organizacije izvajalcev iz člena 109 na enem ali več od naslednjih področij:
1.  Unija financira triletne delovne programe, ki jih sestavijo organizacije proizvajalcev iz člena 106 ali medpanožne organizacije iz člena 108 na enem ali več od naslednjih področij:
(-a) spremljanje trga in njegovo upravljanje v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk;
(a) izboljšanje vplivov na okolje pri gojenju oljk;
(a) izboljšanje vplivov na okolje pri gojenju oljk;
(aa) povečanje konkurenčnosti gojenja oljk s posodabljanjem in prestrukturiranjem;
(b) izboljšanje kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk;
(b) izboljšanje kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk;
(c) sistem sledljivosti, certificiranje in zaščita kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, zlasti spremljanje kakovosti oljčnih olj, ki se prodajajo končnim porabnikom, v pristojnosti državnih uprav.
(c) sistem sledljivosti, certificiranje in zaščita kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, zlasti spremljanje kakovosti oljčnih olj, ki se prodajajo končnim porabnikom, v pristojnosti državnih uprav.
(ca) širjenje informacij o ukrepih, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije za izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk.
2.  Unija v okviru financiranja delovnih programov iz odstavka 1 nameni:
2.  Unija v okviru financiranja delovnih programov iz odstavka 1 nameni:
(a) 11 098 000 EUR na leto za Grčijo;
(a) 11 098 000 EUR na leto za Grčijo;
(b) 576 000 EUR na leto za Francijo in
(b) 576 000 EUR na leto za Francijo ter
(c) 35 991 000 EUR na leto za Italijo.
(c) 35 991 000 EUR na leto za Italijo.
2a.  Države članice razen naštetih v odstavku 2 lahko uporabijo celotna sredstva ali del sredstev, ki so na razpolago v okviru finančne omejitve iz člena 14 Uredbe [XXXX/XXXX] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom za financiranje delovnih programov iz odstavka 1.
3.  Najvišja sredstva Unije za delovne programe iz odstavka 1 so enaka pomoči, ki so ga zadržale države članice. Financiranje upravičenih stroškov lahko znaša največ:
3.  Najvišja sredstva Unije za delovne programe iz odstavka 1 so enaka pomoči, ki so ga zadržale države članice. Financiranje upravičenih stroškov lahko znaša največ:
(a) 75 % za dejavnosti na področjih iz točke (a) odstavka 1;
(a) 75 % za dejavnosti na področjih iz točk (-a), (a) in (aa) odstavka 1;
(b) 75 % za naložbe v osnovna sredstva in 50 % za druge dejavnosti na področju iz točke (b) odstavka 1;
(b) 75 % za naložbe v osnovna sredstva in 50 % za druge dejavnosti na področju iz točke (b) odstavka 1;
(c) 75 % za delovne programe, ki jih v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo odobrene organizacije izvajalcev iz najmanj dveh držav članic proizvajalk na področjih iz točke (c) odstavka 1, in 50 % za druge dejavnosti na teh področjih.
(c) 75 % za delovne programe, ki jih v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo odobrene organizacije izvajalcev iz najmanj dveh držav članic proizvajalk na področjih iz točk (c) in (ca) odstavka 1, in 50 % za druge dejavnosti na teh področjih.
Dopolnilno financiranje zagotovi država članica do 50 % stroškov, ki niso kriti iz sredstev Unije.

Dopolnilno financiranje zagotovi država članica do 50 % stroškov, ki niso kriti iz sredstev Unije.

Predlog spremembe 134
Predlog uredbe
Člen 28
Člen 28

Člen 28

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da pomoč iz člena 27 doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi s:
1.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da pomoč iz člena 27 doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi s:
(a) pogoji za odobritev organizacij izvajalcev za namene sistema pomoči in za začasno prekinitev ali umik take odobritve;
(b) ukrepi, upravičenimi do financiranja Unije;
(b) podrobnostmi ukrepov, upravičenih do financiranja Unije;
(c) dodelitvijo financiranja Unije za posebne ukrepe;
(c) dodelitvijo sredstev Unije za posebne ukrepe;
(d) dejavnostmi in stroški, ki niso upravičeni do financiranja Unije;
(d) dejavnostmi in stroški, ki niso upravičeni do financiranja Unije;
(e) izborom in odobritvijo delovnih programov.
(e) izborom in odobritvijo delovnih programov.
2.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da izvajalci spoštujejo svoje obveznosti, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da bi zahtevala vložitev varščine, če je plačano predplačilo pomoči.
2.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da izvajalci spoštujejo svoje obveznosti, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da bi zahtevala vložitev varščine, če je plačano predplačilo pomoči.
Predlog spremembe 135
Predlog uredbe
Člen 30
Člen 30

Člen 30

Operativni skladi

Operativni skladi

1.  Organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave lahko ustanovijo operativni sklad. Sklad se financira iz:
1.  Organizacije proizvajalcev in/ali njihova združenja v sektorju sadja in zelenjave lahko ustanovijo tri- do petleten operativni sklad. Sklad se financira iz:
(a) finančnih prispevkov članov ali organizacije proizvajalcev;
(a) finančnih prispevkov:
(i) članov organizacije proizvajalcev in/ali same organizacije proizvajalcev; ali
(ii) združenj organizacij proizvajalcev prek članov teh združenj.
(b) finančne pomoči Unije, ki se lahko dodeli organizacijam proizvajalcev v skladu s pogoji, določenimi v delegiranih in izvedbenih aktih, ki jih sprejme Komisija v skladu s členoma 35 in 36.
(b) finančne pomoči Unije, ki se lahko dodeli organizacijam proizvajalcev ali njihovim združenjem v primeru, ko predstavljajo, upravljajo in izvajajo operativni program ali delni operativni program v skladu s pogoji, določenimi v delegiranih in izvedbenih aktih, ki jih sprejme Komisija v skladu s členoma 35 in 36.
2.  Operativni skladi se uporabijo samo za financiranje operativnih programov, ki so bili predloženi državam članicam in z njihove strani potrjeni.
2.  Operativni skladi se uporabijo samo za financiranje operativnih programov, ki so bili predloženi državam članicam in z njihove strani potrjeni.
Predlog spremembe 136
Predlog uredbe
Člen 31
Člen 31

Člen 31

Operativni programi

Operativni programi

1.  Operativni programi v sektorju sadja in zelenjave vključujejo najmanj dva izmed ciljev iz člena 106(c) ali naslednjih ciljev:
1.  Operativni programi v sektorju sadja in zelenjave vključujejo najmanj dva izmed ciljev iz člena 106(c) ali dva izmed naslednjih ciljev:
(a) načrtovanje proizvodnje;
(a) načrtovanje proizvodnje;
(b) izboljšanje kakovosti proizvodov;
(b) izboljšanje kakovosti proizvodov, in sicer svežih ali predelanih;
(c) povečanje tržne vrednosti proizvodov;
(c) povečanje tržne vrednosti proizvodov;
(d) promocijo proizvodov, bodisi svežih ali predelanih;
(d) promocijo proizvodov, bodisi svežih ali predelanih;
(e) okoljske ukrepe in okolju prijazne načine pridelave, vključno z ekološkim kmetovanjem;
(e) okoljske ukrepe, zlasti na področju voda, in okolju prijazne načine pridelave, obdelave, proizvodnje ali predelave, vključno z ekološkim kmetovanjem in integrirano pridelavo;
(f) preprečevanje in obvladovanje kriz.
(f) preprečevanje in obvladovanje kriz.
Operativni programi se predložijo državam članicam v odobritev.

Operativni programi se predložijo državam članicam v odobritev.

1a.  Združenja organizacij proizvajalcev lahko delujejo v imenu svojih članic za namene upravljanja, obdelave, izvajanja in predložitve operativnih programov.
Prav tako lahko predložijo delni operativni program, sestavljen iz ukrepov, ki so jih organizacije članice opredelile v okviru svojih operativnih programov, a jih niso izvedle. Ti delni operativni programi so podvrženi enakim pravilom kot drugi operativni programi in se obravnavajo skupaj z operativnimi programi organizacij članic.

Države članice se v ta namen prepričajo, da:

(a) se ukrepi delnih operativnih programov v celoti financirajo s prispevki organizacij članic zadevnega združenja in da se sredstva pridobijo iz operativnih skladov teh organizacij članic;
(b) so ukrepi in ustrezna finančna udeležba opredeljeni v operativnem programu vsake posamezne organizacije članice;
(c) ne prihaja do dvojnega financiranja.
2.  Preprečevanje in obvladovanje kriz iz točke (f) odstavka 1 sta povezana s preprečevanjem in reševanjem kriz na trgih za sadje in zelenjavo in v zvezi s tem zajemata:
2.  Preprečevanje in obvladovanje kriz iz točke (f) odstavka 1 sta povezana s preprečevanjem in reševanjem kriz na trgih za sadje in zelenjavo in v zvezi s tem zajemata:
(a)   Umik s trga
(a) (-a) oceno in spremljanje proizvodnje in porabe;
(b)  Zeleno obiranje ali opustitev spravila sadja in zelenjave
(b) naložbe, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg;
(c) promocijo in obveščanje;
(c) ukrepe za usposabljanje, izmenjavo najboljših praks in krepitev strukturnih zmogljivosti;
(d) ukrepe za usposabljanje;
(d) promocijo in obveščanje, in sicer za preprečevanje ali v obdobju krize;
(e) zavarovanje pridelkov;
(e) podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;
(f)  Podpora za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov
(f) podporo za izkrčitev zaradi preusmeritve sadovnjakov;
(g) umik s trga, tudi proizvodov, ki so jih predelale organizacije proizvajalcev;
(h)  Zelena trgatev ali opustitev spravila sadja in zelenjave
(i) zavarovanje pridelkov.
Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, vključno z vračilom glavnice in obresti iz tretjega pododstavka, ne pomenijo več kot tretjine odhodkov v okviru operativnega programa.

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, vključno z vračilom glavnice in obrestmi iz četrtega pododstavka, ne pomenijo več kot 40 % odhodkov v okviru operativnega programa.

Ukrepi za zavarovanje pridelkov vključujejo ukrepe, ki prispevajo k zavarovanju prihodkov proizvajalcev in kritju tržnih izgub organizacij proizvajalcev in/ali njihovih članov, če na te prihodke vplivajo naravne nesreče, neugodne podnebne razmere, izbruhi bolezni ali napadi škodljivcev. Upravičenci morajo dokazati, da so sprejeli potrebne ukrepe za preprečevanje tveganja.

Organizacije proizvajalcev lahko vzamejo posojila po komercialnih pogojih za financiranje ukrepov preprečevanja in obvladovanja kriz. V tem primeru je vračilo glavnice in obresti teh posojil lahko del operativnega programa in je tako lahko upravičeno do finančne pomoči Unije v skladu s členom 32. Vsi posebni ukrepi v okviru preprečevanja in obvladovanja kriz se financirajo s takimi posojili ali neposredno, vendar ne na oba načina.

Organizacije proizvajalcev lahko vzamejo posojila po komercialnih pogojih za financiranje ukrepov preprečevanja in obvladovanja kriz. V tem primeru je vračilo glavnice in obresti teh posojil lahko del operativnega programa in je tako lahko upravičeno do finančne pomoči Unije v skladu s členom 32. Vsi posebni ukrepi v okviru preprečevanja in obvladovanja kriz se lahko financirajo s takimi posojili in/ali neposredno s strani organizacij proizvajalcev.

2a.  Za namene tega oddelka:
(a) „zelena trgatev“ pomeni celotno ali delno spravilo netržnih proizvodov na posameznem območju, ki se izvede pred običajnim začetkom spravila. Zadevni proizvodi pred zeleno trgatvijo ne smejo biti poškodovani zaradi podnebnih razmer, bolezni ali drugih razlogov.
(b) „opustitev spravila“ pomeni, da se na zadevnem območju med običajnim proizvodnim postopkom ne pridobijo tržni proizvodi, v celoti ali delno. Uničenje proizvoda zaradi podnebnih razmer ali bolezni se ne obravnava kot opustitev spravila.
3.  Države članice zagotovijo, da:
3.  Države članice zagotovijo, da:
(a) operativni programi vključujejo dva ali več okoljskih ukrepov ali
(a) operativni programi vključujejo dva ali več okoljskih ukrepov ali
(b) da je najmanj 10 % odhodkov v okviru operativnih programov namenjenih okoljskim ukrepom.
(b) da je najmanj 10 % odhodkov v okviru operativnih programov namenjenih okoljskim ukrepom.
Okoljski ukrepi spoštujejo zahteve po kmetijsko-okoljskih plačilih, določenih v členu 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Okoljski ukrepi spoštujejo zahteve po kmetijsko-okoljskih plačilih, določenih v členu 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kadar je najmanj 80 % članom organizacije proizvajalcev v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) naložena ena ali več identičnih kmetijsko okoljskih obveznosti, vsaka od teh obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke (a) prvega pododstavka.

Kadar je najmanj 80 % članom organizacije proizvajalcev v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) naložena ena ali več identičnih kmetijsko okoljskih obveznosti, vsaka od teh obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke (a) prvega pododstavka.

Podpora okoljskim ukrepom iz prvega pododstavka pokriva dodatne stroške in izpad dohodka, ki je posledica ukrepa.

Podpora okoljskim ukrepom iz prvega pododstavka pokriva dodatne stroške in izpad dohodka, ki je posledica ukrepa.

4.  Države članice zagotovijo, da se naložbe, ki povečujejo pritisk na okolje, dovolijo samo v primerih, ko so vzpostavljeni učinkoviti načini za zaščito okolja pred temi pritiski.
4.  Države članice zagotovijo, da se naložbe, ki povečujejo pritisk na okolje, dovolijo samo v primerih, ko so vzpostavljeni učinkoviti načini za zaščito okolja pred temi pritiski.
Predlog spremembe 137
Predlog uredbe
Člen 32
Člen 32

Člen 32

Finančna pomoč Unije

Finančna pomoč Unije

1.  Finančna pomoč Unije je enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov iz točke (a) člena 30(1), vendar znaša največ 50 % dejansko nastalih odhodkov.
1.  Finančna pomoč Unije je enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov iz točke (a) člena 30(1) in znaša največ 50 % dejansko nastalih odhodkov ali 75 % v primeru najbolj oddaljenih regij.
2.  Finančna pomoč Unije se omeji na 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev.
2.  Finančna pomoč Unije se omeji na 4,1 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih trži posamezna organizacija proizvajalcev in/ali njihovo združenje.
Vendar se ta odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz.

Vendar se ta odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih tržijo organizacije proizvajalcev, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti trženih svežih ali predelanih proizvodov, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz.

V primeru združenj organizacij proizvajalcev se ta odstotek lahko poveča na 5 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih tržijo združenja ali njihovi člani, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti trženih svežih ali predelanih proizvodov, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz, ki jih ta združenja organizacij proizvajalcev izvedejo v imenu svojih članov.

3. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se na zahtevo organizacije proizvajalcev poveča na 60 % za operativni program ali del operativnega programa, kadar ta izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
3. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se na zahtevo organizacije proizvajalcev poveča na 60 % za operativni program ali del operativnega programa, kadar ta izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
(a) predloži ga več organizacij proizvajalcev v Uniji, ki delujejo v različnih državah članicah v okviru nadnacionalnih projektov;
(a) predloži ga več organizacij proizvajalcev v Uniji, ki delujejo v različnih državah članicah v okviru nadnacionalnih projektov;
(b) predloži ga ena ali več organizacij proizvajalcev, ki so vključene v projekte na medpanožni osnovi;
(b) predloži ga ena ali več organizacij proizvajalcev, ki so vključene v projekte na medpanožni osnovi;
(c) zajema samo posebno podporo za proizvodnjo ekoloških proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 834/2007;
(c) zajema samo posebno podporo za proizvodnjo ekoloških proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 834/2007;
(d) je prvi, ki ga predloži priznana organizacija proizvajalcev, ki se je združila z drugo priznano organizacijo proizvajalcev;
(d) je prvi, ki ga predloži priznana organizacija proizvajalcev, ki se je združila z drugo priznano organizacijo proizvajalcev;
(da) program predloži več priznanih organizacij proizvajalcev, združenih v okviru skupnega hčerinskega podjetja za trženje;
(e) je prvi program, ki ga predloži priznano združenje organizacij proizvajalcev;
(e) je prvi program, ki ga predloži priznano združenje organizacij proizvajalcev;
(f) predložijo ga organizacije proizvajalcev v državah članicah, v katerih organizacije proizvajalcev tržijo manj kot 20 % proizvodnje sadja in zelenjave;
(f) predložijo ga organizacije proizvajalcev v državah članicah, v katerih organizacije proizvajalcev tržijo manj kot 20 % proizvodnje sadja in zelenjave;
(g) predloži ga organizacija proizvajalcev v eni izmed najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Unije;
(g) predloži ga organizacija proizvajalcev v eni izmed najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbeali na manjših egejskih otokih, opredeljenih v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.
(h) zajema izključno posebno podporo za ukrepe spodbujanja porabe sadja in zelenjave, namenjene otrokom v izobraževalnih ustanovah.
4. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se poveča na 100 % za umike sadja in zelenjave s trga, ki ne presegajo 5 % obsega tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev in se odstranijo:
4. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se poveča na 100 % za umike sadja in zelenjave s trga, ki ne presegajo 5 % obsega tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev in se odstranijo:
(a) s prosto razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobrijo države članice, za uporabo pri njihovih dejavnostih pomoči osebam, za katere nacionalna zakonodaja predvideva pravico do državne podpore, zlasti zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev za preživetje;
(a) s prosto razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobrijo države članice, za uporabo pri njihovih dejavnostih pomoči osebam, za katere nacionalna zakonodaja predvideva pravico do državne podpore, zlasti zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev za preživetje;
(b) s prosto razdelitvijo kazenskim institucijam, šolam in javnim izobraževalnim ustanovam ter otroškim počitniškim domovom, kakor tudi bolnišnicam in domovom za ostarele, ki jih določijo države članice, ki zagotovijo, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupujejo.
(b) s prosto razdelitvijo kazenskim institucijam, šolam in ustanovam iz člena 20a ter otroškim počitniškim domovom, kakor tudi bolnišnicam in domovom za ostarele, ki jih določijo države članice, ki zagotovijo, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupujejo.
Predlog spremembe 138
Predlog uredbe
Člen 34
Člen 34

Člen 34

Nacionalni okvir in nacionalna strategija za operativne programe

Nacionalni okvir in nacionalna strategija za operativne programe

1.  Države članice oblikujejo nacionalni okvir za pripravo splošnih pogojev v zvezi z okoljskimi ukrepi iz člena 31(3). Ta okvir zlasti zagotavlja, da takšni ukrepi izpolnjujejo ustrezne zahteve iz Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), zlasti zahteve o doslednosti iz člena 6 navedene Uredbe.
1.  Države članice oblikujejo nacionalni okvir za pripravo splošnih pogojev v zvezi z okoljskimi ukrepi iz člena 31(3). Ta okvir zlasti zagotavlja, da takšni ukrepi izpolnjujejo ustrezne zahteve iz Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), zlasti zahteve o doslednosti iz člena 6 navedene Uredbe.
Države članice predlagani okvir predložijo Komisiji, ki lahko z izvedbenimi akti v treh mesecih zahteva spremembe, če ugotovi, da predlog ne bi prispeval k izpolnitvi ciljev iz člena 191 Pogodbe in sedmega okoljskega akcijskega programa Unije. Naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva, ki jih podpirajo operativni programi, prav tako upoštevajo te cilje.

Države članice predlagani okvir predložijo Komisiji, ki lahko sprejme izvedbene akte brez uporabe člena 162(2) ali (3), s katerimi zahteva spremembe v treh mesecih, če ugotovi, da predlog ne bi prispeval k izpolnitvi ciljev iz člena 191 Pogodbe in sedmega okoljskega akcijskega programa Unije. Naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva, ki jih podpirajo operativni programi, prav tako upoštevajo te cilje.

2.  Vsaka država članica oblikuje nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe na trgu sadja in zelenjave. Takšna strategija vključuje:
2.  Vsaka država članica oblikuje nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe na trgu sadja in zelenjave. Takšna strategija vključuje:
(a) analizo stanja glede prednosti in slabosti ter možnosti za razvoj;
(a) analizo stanja glede prednosti in slabosti ter možnosti za razvoj;
(b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog;
(b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog;
(c) cilje operativnih programov in instrumentov, kazalnike uspešnosti;
(c) cilje operativnih programov in instrumentov, kazalnike uspešnosti;
(d) oceno operativnih programov;
(d) oceno operativnih programov;
(e) obveznosti organizacij proizvajalcev glede poročanja.
(e) obveznosti organizacij proizvajalcev glede poročanja.
Nacionalna strategija vključuje tudi nacionalni okvir iz odstavka 1.

Nacionalna strategija vključuje tudi nacionalni okvir iz odstavka 1.

3.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v državah članicah, kjer ni priznanih organizacij proizvajalcev.
3.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v državah članicah, kjer ni priznanih organizacij proizvajalcev.
Predlog spremembe 139
Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)
Člen 34a

Nacionalna mreža

1.  Države članice lahko vzpostavijo nacionalno sadjarsko-zelenjadarsko mrežo, ki združuje organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in organe, ki sodelujejo pri izvajanju nacionalne strategije.
2.  Mreža se financira z dajatvijo največ 0,5 % deleža, ki ga Unija namenja financiranju operativnih skladov.
3.  Cilji te mreže so njeno upravljanje, analiza prenosljivih dobrih praks in zbiranje ustreznih podatkov, organizacija konferenc in seminarjev za sodelujoče pri upravljanju nacionalne strategije, izvajanje programov za nadzor in ocenjevanje nacionalne strategije ter izvajanje drugih dejavnosti v okviru nacionalne strategije.
Predlog spremembe 140
Predlog uredbe
Člen 35
Člen 35

Člen 35

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe, da se organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave zagotovi učinkovita, usmerjena in trajnostna podpora, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

Ob upoštevanju potrebe, da se organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave zagotovi učinkovita, usmerjena in trajnostna podpora, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

(a) operativnih skladih in operativnih programih glede:
(a) operativnih skladih in operativnih programih glede:
(i) ocenjenih zneskov, financiranja in uporabe operativnih skladov;
(i) ocenjenih zneskov, financiranja in uporabe operativnih skladov;
(ii) vsebine, odobritve in spremembe operativnih programov;
(ii) vsebine, trajanja, odobritve in spremembe operativnih programov;
(iii) upravičenosti ukrepov, dejavnosti ali izdatkov v okviru operativnega programa in dopolnilnih nacionalnih pravil v zvezi s tem;
(iii) upravičenosti ukrepov, dejavnosti ali izdatkov v okviru operativnega programa, pravil za naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva in dopolnilnih nacionalnih pravil v zvezi s tem;
(iv) povezave med operativnimi programi in programi razvoja podeželja;
(iv) povezave med operativnimi programi in programi razvoja podeželja;
(v) operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev;
(v) operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev;
(va) posebnih pravil, ki se uporabljajo v primerih, v katerih združenja organizacij proizvajalcev delujejo, v celoti ali delno, v imenu svojih članic za namene upravljanja, obdelave, izvajanja in predložitve operativnih programov;
(b) strukturi in vsebini nacionalnega okvira in nacionalne strategije;
(b) strukturi in vsebini nacionalnega okvira in nacionalne strategije;
(c) finančni pomoči Unije v zvezi z:
(c) finančni pomoči Unije v zvezi z:
(i) osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z vrednostjo tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev;
(i) osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z vrednostjo tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev;
(ii) uporabnimi referenčnimi obdobji za izračun pomoči;
(ii) uporabnimi referenčnimi obdobji za izračun pomoči;
(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za pomoč;
(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za pomoč;
(iv) zagotovitvijo predplačil ter vložitvijo in zadržanjem varščin v primerih predplačil;
(iv) zagotovitvijo predplačil ter vložitvijo in zadržanjem varščin v primerih predplačil;
(iva) posebnimi pravili za financiranje operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev, zlasti tistih, ki se nanašajo na omejitve iz člena 32(2);
(d) ukrepih za preprečevanje in upravljanje kriz v zvezi z:
(d) ukrepih za preprečevanje in upravljanje kriz v zvezi z:
(i) izborom ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kriz;
(i) izborom ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kriz;
(ii) opredelitvijo umika s trga;
(ii) pogoji, pod katerimi se sproži umik s trga;
(iii) namembnimi kraji za umaknjene proizvode;
(iii) namembnimi kraji za umaknjene proizvode;
(iv) najvišjo podporo za umike s trga;
(iv) najvišjo podporo za umike s trga;
(v) predhodnimi obvestili v primeru umikov s trga;
(v) predhodnimi obvestili v primeru umikov s trga;
(vi) izračunom obsega tržne proizvodnje v primeru umikov;
(vi) izračunom obsega tržne proizvodnje v primeru umikov;
(vii) prikazom evropskega emblema na embalaži proizvodov za brezplačno razdeljevanje;
(vii) prikazom evropskega emblema na embalaži proizvodov za brezplačno razdeljevanje;
(viii) pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov;
(viii) pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov;
(ix) opredelitvami zelene trgatve in opustitve spravila;
(x) pogoji za izvajanje zelene trgatve in opustitve spravila;
(x) pogoji za izvajanje zelene trgatve in opustitve spravila;
(xi) cilji zavarovanja letine;
(xi) pogoji za izvajanje, ki veljajo za zavarovanje letine;
(xii) opredelitvijo neugodnih vremenskih dogodkov;
(xiii) pogoji za podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;
(xiii) pogoji za podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;
(e) nacionalni finančni pomoči v zvezi z:
(e) nacionalni finančni pomoči v zvezi z:
(i) stopnjo organiziranosti proizvajalcev;
(i) stopnjo organiziranosti proizvajalcev;
(ii) spremembami operativnih programov;
(ii) spremembami operativnih programov;
(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za finančno pomoč;
(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za finančno pomoč;
(iv) vložitvijo, sprostitvijo in zadržanjem varščin v primeru predplačil;
(iv) vložitvijo, sprostitvijo in zadržanjem varščin v primeru predplačil;
(v) največjim deležem povračila nacionalne finančne pomoči s strani Unije.
(v) največjim deležem povračila nacionalne finančne pomoči s strani Unije.
Predlog spremembe 141
Predlog uredbe
Člen 38
Člen 38

Člen 38

Združljivost in skladnost

Združljivost in skladnost

1.  Podporni programi so združljivi z zakonodajo Unije ter skladni z dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije.
1.  Podporni programi so združljivi z zakonodajo Unije ter skladni z dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije.
2.  Države članice so odgovorne za podporne programe in zagotovijo, da so notranje skladni ter pripravljeni in izvedeni objektivno ob upoštevanju gospodarskega položaja zadevnih pridelovalcev in potrebe po izogibanju neupravičeno neenakemu obravnavanju pridelovalcev.
2.  Države članice so odgovorne za podporne programe in zagotovijo, da so notranje skladni ter pripravljeni in izvedeni objektivno ob upoštevanju gospodarskega položaja zadevnih pridelovalcev in potrebe po izogibanju neupravičeno neenakemu obravnavanju pridelovalcev.
3.  Podpora se ne dodeli za:
3.  Podpora se ne dodeli za:
(a) raziskovalne projekte in ukrepe za podporo raziskovalnim projektom brez poseganja v točke (d) in (e) člena 43(3);
(b) ukrepe iz programov držav članic za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
(b) ukrepe iz programov držav članic za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Predlog spremembe 142
Predlog uredbe
Člen 39
Člen 39

Člen 39

Predložitev podpornih programov

Predložitev podpornih programov

1.  Vsaka država članica pridelovalka iz Priloge IV Komisiji predloži osnutek petletnega podpornega programa, ki vsebuje najmanj en upravičen ukrepe iz člena 40.
1.  Vsaka država članica pridelovalka iz Priloge IV Komisiji predloži osnutek petletnega podpornega programa, ki vsebuje najmanj en upravičen ukrep iz člena 40.
1a.  Podporni ukrepi v podpornih programih se pripravijo za geografsko raven, za katero zadevna država članica meni, da je najustreznejša. Država članica se o podpornem programu posvetuje s pristojnimi oblastmi in organizacijami na ustrezni teritorialni ravni, preden ga predloži Komisiji.
1b.  Vsaka država članica predloži en sam osnutek podpornega programa, ki lahko upošteva regionalne posebnosti.
2.  Podporni programi se začnejo uporabljati tri mesece po njihovi predložitvi Komisiji.
2.  Podporni programi se začnejo uporabljati tri mesece po njihovi predložitvi Komisiji.
Če Komisija z izvedbeni akti ugotovi, da predložen podporni program ni v skladu s predpisi iz tega oddelka, Komisija o tem obvesti državo članico. V tem primeru mora država članica predložiti Komisiji revidiran podporni program. Revidirani podporni program se začne uporabljati dva meseca po predložitvi, razen če se neskladje nadaljuje, v tem primeru pa se uporablja ta pododstavek.

Če Komisija z izvedbenimi akti ugotovi, da predložen podporni program ni v skladu s predpisi iz tega oddelka, Komisija o tem obvesti državo članico. V tem primeru mora država članica predložiti Komisiji revidiran podporni program. Revidirani podporni program se začne uporabljati dva meseca po predložitvi, razen če se neskladje nadaljuje, v tem primeru pa se uporablja ta pododstavek.

3.  Odstavek 2 se smiselno uporablja za spremembe v zvezi s podpornimi programi, ki jih predložijo države članice.
3.  Odstavek 2 se smiselno uporablja za spremembe v zvezi s podpornimi programi, ki jih predložijo države članice.
Predlog spremembe 143
Predlog uredbe
Člen 39 a (novo)
Člen 39a

Vsebina podpornih programov

Podporni programi so sestavljeni iz naslednjih elementov:

(a) podrobnega opisa predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev;
(b) izida opravljenih posvetovanj;
(c) ocene pričakovanih tehničnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov;
(d) časovnega razporeda za izvajanje ukrepov;
(e) splošne finančne preglednice, ki prikazuje namenjena sredstva in predvideno okvirno razdelitev sredstev med ukrepe v skladu z zgornjimi mejami, določenimi v Prilogi IV;
(f) meril in količinskih kazalnikov, ki se uporabljajo za spremljanje in ocenjevanje, in ukrepov, potrebnih za zagotovitev, da se podporni programi izvajajo ustrezno in učinkovito; ter
(g) imenovanja pristojnih organov in teles, odgovornih za izvajanje podpornega programa.
Predlog spremembe 144
Predlog uredbe
Člen 40
Člen 40

Člen 40

Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi

Podporni programi lahko vsebujejo samo enega ali več naslednjih ukrepov:

Podporni programi lahko vsebujejo samo enega ali več naslednjih ukrepov:

(a) podporo iz sheme enotnih plačil v skladu s členom 42;
(b) promocijo v skladu s členom 43;
(b) promocijo v skladu s členom 43;
(c) prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 44;
(c) prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 44;
(d) zeleno trgatev v skladu s členom 45;
(d) zeleno trgatev v skladu s členom 45;
(e) vzajemne sklade v skladu s členom 46;
(e) vzajemne sklade v skladu s členom 46;
(f) zavarovanje letine v skladu s členom 47;
(f) zavarovanje letine v skladu s členom 47;
(g) naložbe v skladu s členom 48;
(g) naložbe v skladu s členom 48;
(h) destilacijo stranskih proizvodov v skladu s členom 49.
(h) destilacijo stranskih proizvodov v skladu s členom 49;
(ha) raziskave in razvoj v skladu s členom 43a;
(hb) program za nagnjena pobočja v skladu s členom 44a.
Predlog spremembe 145
Predlog uredbe
Člen 42
Člen 42

črtano
Shema enotnih plačil in podpora za vinogradnike

Podporni programi lahko vključujejo samo podporo vinogradnikom v obliki dodelitve pravic do plačila, o kateri so 1. decembra 2012 odločile države članice na podlagi člena 137 Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] in na podlagi pogojev, določenih v navedenem členu.

Predlog spremembe 146
Predlog uredbe
Člen 43
Člen 43

Člen 43

Promocija v tretjih državah

Promocija

1.  Podpora v skladu s tem členom zajema informacijske ali promocijske ukrepe v zvezi z vini Unije v tretjih državah, s čimer se izboljšuje njihova konkurenčnost v teh državah.
1.  Podpora v skladu s tem členom zajema informacijske ali promocijske ukrepe v zvezi z vini Unije predvsem v tretjih državah in tudi na notranjem trgu, s čimer se izboljšuje njihova konkurenčnost.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali vina z navedbo sorte vinske trte.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali vina z navedbo sorte vinske trte.
3.  Ukrepe iz odstavka 1 lahko sestavljajo le:
3.  Ukrepe iz odstavka 1 lahko sestavljajo le:
(a) odnosi z javnostmi, promocijski ali reklamni ukrepi, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Unije, predvsem glede kakovosti, varnosti hrane ali prijaznosti okolju;
(a) odnosi z javnostmi, promocijski ali reklamni ukrepi, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Unije, predvsem glede kakovosti, varnosti hrane ali okoljskih standardov;
(b) udeležba na prireditvah, sejmih ali razstavah mednarodnega pomena;
(b) udeležba na prireditvah, sejmih ali razstavah mednarodnega pomena;
(c) kampanje informiranja, zlasti o sistemih Unije, ki zajemajo zaščitene označbe porekla, geografske označbe in ekološko pridelavo;
(c) kampanje informiranja, zlasti o sistemih Unije, ki zajemajo zaščitene označbe porekla, geografske označbe in ekološko pridelavo;
(d) študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;
(d) študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;
(e) študije za ocenjevanje rezultatov ukrepov informiranja in promocije.
(e) študije za ocenjevanje rezultatov ukrepov informiranja in promocije.
4.  Prispevek Unije za promocijske dejavnosti iz odstavka 1 ne presega 50 % upravičenih izdatkov.
4.  Prispevek Unije za promocijske dejavnosti iz odstavka 1 ne presega 50 % upravičenih izdatkov.
Predlog spremembe 147
Predlog uredbe
Člen 43 a (novo)
Člen 43a

Raziskave in razvoj

Podpora za raziskave in razvoj omogoča financiranje raziskovalnih projektov, namenjenih zlasti izboljšanju kakovosti proizvodov, vpliva proizvodnje na okolje in zdravstvene varnosti v sektorju vina.

Predlog spremembe 148
Predlog uredbe
Člen 43 b (novo)
Člen 43b

Izmenjava najboljših praks na področju naprednih sistemov trajnostne proizvodnje

1.  Podpora v okviru tega člena zajema ukrepe, ki podpirajo izmenjavo najboljših praks glede naprednih sistemov trajnostne proizvodnje, in tako omogoča kmetom, da pridobijo nova znanja.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 veljajo za napredne sisteme v vinogradništvu in proizvodnji vina, ki povečujejo pokritost tal, znatno zmanjšujejo uporabo pesticidov in kemičnih gnojil ter povečujejo raznolikost sort, in presegajo zahteve navzkrižne skladnosti, določene v naslovu VI Uredbe (EU) št. […] [horizontalna uredba SKP].
3.  Ukrepi iz odstavka 1 lahko vključujejo:
(a) izbor, opis in obveščanje o najboljših praksah v naprednem trajnostnem vinogradništvu;
(b) zagotavljanje kmetijskega usposabljanja ter krepitev zmogljivosti naprednih trajnostnih sistemov kmetovanja.
Predlog spremembe 149
Predlog uredbe
Člen 44
Člen 44

Člen 44

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

1.  Cilj ukrepov v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov je povečati konkurenčnost pridelovalcev vina.
1.  Cilj ukrepov v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov je povečati konkurenčnost pridelovalcev vina.
2.  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se podpre, če države članice predložijo preglednico svojega proizvodnega potenciala v skladu s členom 102(3).
2.  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se podpre, če države članice predložijo preglednico svojega proizvodnega potenciala v skladu s členom 102(3).
3.  Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov lahko zajema le eno ali več naslednjih dejavnosti:
3.  Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov lahko zajema le eno ali več naslednjih dejavnosti:
(a) zamenjavo sort, vključno s precepljanjem;
(a) zamenjavo sort, vključno s precepljanjem;
(b) spremembo lokacije vinogradov;
(b) spremembo lokacije vinogradov;
(c) izboljšave tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov.
(c) izboljšave tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov.
(ca) zmanjšanje porabe pesticidov;
(cb) ponovno zasaditev iz zdravstvenih razlogov, ko ni na voljo nobena tehnična rešitev, ki bi rešila obstoječo proizvodnjo.
Običajna obnova vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba, ne dobi podpore.

Običajna obnova vinogradov, kar pomeni ponovno zasaditev iste zemljiške parcele z isto sorto po istem sistemu gojenja, ko se trtam izteče naravna življenjska doba, ne dobi podpore.

Države članice lahko določijo dodatne specifikacije, zlasti glede starosti vinogradov, ki se nadomestijo.

4.  Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se sme dodeliti le v naslednjih oblikah:
4.  Podpora za izboljšanje sistemov proizvodnje vina in za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se sme dodeliti le v naslednjih oblikah:
(a) nadomestila pridelovalcem za izgubo dohodka zaradi izvajanja ukrepa;
(a) nadomestila pridelovalcem za izgubo dohodka zaradi izvajanja ukrepa;
(b) prispevek k stroškom prestrukturiranja in preusmeritve.
(b) prispevek k stroškom prestrukturiranja in preusmeritve.
5.  Nadomestilo pridelovalcem za izgubo dohodka iz točke (a) odstavka 4 lahko krije do 100 % ustrezne izgube in ima lahko eno izmed naslednjih oblik:
5.  Nadomestilo pridelovalcem za izgubo dohodka iz točke (a) odstavka 4 lahko krije do 100 % ustrezne izgube in ima lahko eno izmed naslednjih oblik:
(a) ne glede na pododdelek II oddelka V poglavja III naslova I dela II Uredbe (EU) št. [COM(2010)799], ki določa prehodno ureditev pravic do zasaditve, dovoljenje za sočasni obstoj novih in starih vinskih trt do konca prehodne ureditve za pravice do zasaditve za obdobje, ki ni daljše od treh let;
(a) ne glede na pododdelek II oddelka V poglavja III naslova I dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki določa prehodno ureditev pravic do zasaditve, dovoljenje za sočasni obstoj novih in starih vinskih trt do konca prehodne ureditve za pravice do zasaditve za obdobje, ki ni daljše od treh let;
(b) finančno nadomestilo.
(b) finančno nadomestilo.
6.  Prispevek Unije k dejanskim stroškom prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 50 % teh stroškov. V manj razvitih regijah Unije prispevek za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 75 %.
6.  Prispevek Unije k dejanskim stroškom prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 50 % teh stroškov. V manj razvitih regijah Unije prispevek za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 75 %.
Predlog spremembe 150
Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)
Člen 44a

Program za strma pobočja

Namen ukrepov programa za strma pobočja je z izboljšanjem konkurenčnosti dolgoročno ohraniti vinogradništvo na nagnjenih, strmih in terasastih pobočjih, katerih obdelovanje je težavno.

Podpora se lahko odobri v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi država članica, ali glede na nagnjenost pobočja;

Predlog spremembe 151
Predlog uredbe
Člen 45
Člen 45

Člen 45

Zelena trgatev

Zelena trgatev

1.  Za namene tega člena zelena trgatev pomeni popolno uničenje ali odstranitev grozdov v nezrelem stanju in s tem zmanjšanje pridelka na zadevni površini na nič.
1.  Za namene tega člena zelena trgatev pomeni popolno uničenje ali odstranitev grozdov v nezrelem stanju in s tem zmanjšanje pridelka na zadevni površini na nič.
Primer, ko komercialno grozdje ostane na trti na koncu običajnega proizvodnega cikla (opustitev trgatve), ne šteje za zeleno trgatev.

2.  Podpora za zeleno trgatev prispeva k ponovnemu uravnoteženju ponudbe in povpraševanja na trgu za vino v Uniji, da bi se preprečile tržne krize.
2.  Podpora za zeleno trgatev prispeva k izboljšanju kakovosti grozdja in k ponovnemu uravnoteženju ponudbe in povpraševanja na trgu za vino v Uniji, da bi se preprečile tržne krize.
3.  Podpora za zeleno trgatev se lahko dodeli kot nadomestilo v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi zadevna država članica.
3.  Podpora za zeleno trgatev se lahko dodeli kot nadomestilo v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi zadevna država članica.
Plačilo ne sme presegati 50 % neposrednih stroškov zaradi uničenja ali odstranitve grozdov in izgube dohodka v zvezi s takim uničenjem ali odstranitvijo.

Plačilo ne sme presegati 50 % neposrednih stroškov zaradi uničenja ali odstranitve grozdov in izgube dohodka v zvezi s takim uničenjem ali odstranitvijo.

4.  Zadevne države članice vzpostavijo sistem po objektivnih merilih, da zagotovijo, da z ukrepom zelene trgatve posamezni pridelovalci vina ne prejmejo nadomestila, ki bi preseglo zgornje meje iz drugega pododstavka odstavka 3.
4.  Zadevne države članice vzpostavijo sistem po objektivnih merilih, da zagotovijo, da z ukrepom zelene trgatve posamezni pridelovalci vina ne prejmejo nadomestila, ki bi preseglo zgornje meje iz drugega pododstavka odstavka 3.
Predlog spremembe 152
Predlog uredbe
Člen 47
Člen 47

Člen 47

Zavarovanje letine

Zavarovanje letine

1.  Podpora za zavarovanje letine prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar jih ogrožajo naravne nesreče, neugodni vremenski dogodki, bolezni ali napadi škodljivih organizmov.
1.  Podpora za zavarovanje letine prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev in kritju tržnih izgub, ki jih imajo organizacije proizvajalcev in/ali njihovi člani, kadar jih ogrožajo naravne nesreče, neugodni vremenski dogodki, bolezni ali napadi škodljivih organizmov.
Od upravičencev se zahteva, da dokažejo, da so sprejeli potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj.

2.  Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli v obliki finančnega prispevka Unije, ki ne sme presegati:
2.  Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli v obliki finančnega prispevka Unije, ki ne sme presegati:
(a) 80 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačujejo pridelovalci za zavarovanje pred izgubami, nastalimi zaradi neugodnih vremenskih dogodkov, ki lahko štejejo med naravne nesreče;
(a) 80 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačujejo pridelovalci, združenja pridelovalcev in/ali zadruge za zavarovanje pred izgubami, nastalimi zaradi neugodnih vremenskih dogodkov, ki lahko štejejo med naravne nesreče;
(b) 50 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačajo proizvajalci za zavarovanje pred:
(b) 50 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačajo proizvajalci za zavarovanje pred:
(i) izgubami iz točke (a) in drugimi izgubami zaradi neugodnih vremenskih dogodkov;
(i) izgubami iz točke (a) in drugimi izgubami zaradi neugodnih vremenskih dogodkov;
(ii) izgubami, ki jih povzročijo živali, rastlinske bolezni ali napadi škodljivih organizmov.
(ii) izgubami, ki jih povzročijo živali, rastlinske bolezni ali napadi škodljivih organizmov.
3.  Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli, če ustrezne zavarovalnine ne znašajo več kot 100 % nadomestila za izgubo dohodka pridelovalca ob upoštevanju vseh nadomestil, ki jih je pridelovalec pridobil iz drugih shem podpor v zvezi z zavarovanim tveganjem.
3.  Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli, če ustrezne zavarovalnine ne znašajo več kot 100 % nadomestila za izgubo dohodka pridelovalca ob upoštevanju vseh nadomestil, ki jih je pridelovalec pridobil iz drugih shem podpor v zvezi z zavarovanim tveganjem.
4.  Podpora za zavarovanje letine ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence na zavarovalnih trgih.
4.  Podpora za zavarovanje letine ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence na zavarovalnih trgih.
Predlog spremembe 153
Predlog uredbe
Člen 48
Člen 48

Člen 48

naložbe
naložbe
1.  Podpora se lahko odobri za materialne ali nematerialne naložbe v predelovalne obrate, vinarsko infrastrukturo in trženje vina, ki izboljšujejo splošno uspešnost podjetja in se nanašajo na enega ali več naslednjih dejavnikov:
1.  Podpora se lahko odobri za materialne ali nematerialne naložbe v predelovalne obrate, vinarsko infrastrukturo in destilarne, pa tudi v strukture in orodja za trženje, vključno z registracijo kolektivnih znamk. Te naložbe so namenjene za izboljšanje splošne uspešnosti podjetja in za njegovo prilagoditev tržnim zahtevam, pa tudi povečanju njegove konkurenčnosti na notranjem trgu in na trgih tretjih držav ter se nanašajo na enega ali več naslednjih dejavnikov:
(a) pridelavo ali trženje proizvodov vinske trte iz dela II Priloge VI;
(a) pridelavo ali trženje proizvodov vinske trte iz dela II Priloge VI;
(b) razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij v zvezi s proizvodi iz dela II Priloge VI.
(b) razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij v zvezi s proizvodi iz dela II Priloge VI.
(ba) razvoj naprednih in trajnostnih ukrepov za kmetijsko proizvodnjo;
(bb) predelavo stranskih proizvodov destilarn ali naložbe, ki pripomorejo k povečanju prihrankov energije in izboljšanju celostne energetske učinkovitosti destilarn.
2.  Podpora iz odstavka 1 najvišje stopnje velja samo za mikro, majhna in srednje velika podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.
2.  Podpora iz odstavka 1 najvišje stopnje velja samo za organizacije proizvajalcev ter mikro, majhna in srednje velika podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko najvišja stopnja uporablja za vsa podjetja iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe in manjših egejskih otokov, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006. V primeru podjetij, ki niso zajeta s členom 2(1) naslova I Priloge k Priporočilu 2003/361/ES in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo prihodek, manjši od 200 milijonov EUR, se največja intenzivnost pomoči razpolovi.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko najvišja stopnja uporablja za vsa podjetja iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe in manjših egejskih otokov, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006. V primeru podjetij, ki niso zajeta s členom 2(1) naslova I Priloge k Priporočilu 2003/361/ES in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo prihodek, manjši od 200 milijonov EUR, se največja intenzivnost pomoči razpolovi.

Podpora se ne dodeli podjetjem v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

Podpora se ne dodeli podjetjem v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

3.  Upravičeni izdatki izključujejo neupravičene stroške iz odstavka 3 člena 59 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].
3.  Upravičeni izdatki izključujejo neupravičene stroške iz odstavka 3 člena 59 Uredbe (EU) št. [COM(2011)0615].
4.  V zvezi z upravičenimi naložbenimi stroški se za prispevek Unije uporabljajo naslednje najvišje stopnje pomoči:
4.  V zvezi z upravičenimi naložbenimi stroški se za prispevek Unije uporabljajo naslednje najvišje stopnje pomoči:
(a) 50 % v manj razvitih regijah;
(a) 50 % v manj razvitih regijah;
(b) 40 % v regijah, ki niso manj razvite regije;
(b) 40 % v regijah, ki niso manj razvite regije;
(c) 75 % v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe;
(c) 75 % v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe;
(d) 65 % za manjše Egejske otoke, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.
(d) 65 % za manjše Egejske otoke, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.
5.  Za podporo iz odstavka 1 tega člena se smiselno uporablja člen 61 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].
5.  Za podporo iz odstavka 1 tega člena se smiselno uporablja člen 61 Uredbe (EU) št. [COM(2011)0615].
Predlog spremembe 154
Predlog uredbe
Člen 49
Člen 49

Člen 49

Destilacija stranskih proizvodov

Destilacija stranskih proizvodov

1.  Podpora se lahko odobri za prostovoljno ali obvezno destilacijo stranskih proizvodov pridelave vina, ki je bila opravljena v skladu s pogoji iz oddelka D dela II Priloge VII.
1.  Podpora se lahko odobri za prostovoljno ali obvezno destilacijo stranskih proizvodov pridelave vina, ki je bila opravljena v skladu s pogoji iz oddelka D dela II Priloge VII.
Višina pomoči se določi na vol. % in na hektoliter pridelanega alkohola. Za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v pridelanem vinu, se pomoč ne izplača.

Višina pomoči se določi na vol. % in na hektoliter pridelanega alkohola. Za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v pridelanem vinu, se pomoč ne izplača.

1a.  Podpora se dodeli destilarnam, ki predelajo proizvode, oddane v destilacijo za surov alkohol z volumenskim deležem alkohola najmanj 92 vol. %.
Države članice lahko odobritev podpore pogojujejo s tem, da upravičenec vloži varščino.

2.  Najvišje stopnje pomoči temeljijo na stroških zbiranja in predelave ter jih določi Komisija z izvedbenimi akti v skladu s členom 51.
2.  Najvišje stopnje pomoči temeljijo na stroških zbiranja in predelave ter jih določi Komisija z izvedbenimi akti v skladu s členom 51.
2a.  Podpora vključuje pavšalni znesek, namenjen za nadomestilo stroškov zbiranja proizvodov, ki se iz destilarne prenesejo k proizvajalcu, če slednji nosi pripadajoče stroške.
3.  Alkohol, ki nastane pri podprti destilaciji iz odstavka 1, se uporabi izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije, da se prepreči izkrivljanje konkurence.
3.  Alkohol, ki nastane pri podprti destilaciji iz odstavka 1, se uporabi izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije, da se prepreči izkrivljanje konkurence.
3a.  Da ne bi prišlo do odobritve dvojne podpore za destilacijo, alkohol iz odstavka 3 ni deležen prednostne obravnave iz člena 21(2) Direktive 2009/28/ES o biogorivih, proizvedenih iz odpadkov in tem, da njihov prispevek k doseganju končne stopnje porabe energije iz obnovljivih virov v prevozu šteje kot dvakratnik tistega, ki ga dosegajo druga biogoriva.
Predlog spremembe 509
Predlog uredbe
Člen 49 a (novo)
Člen 49 a

Pomoč za zgoščeni mošt

1.  Pomoč se lahko dodeli pridelovalcem vina, ki uporabljajo zgoščeni grozdni mošt, tudi prečiščen zgoščeni grozdni mošt, za zvišanje naravnega deleža alkohola proizvodov s skladu s pogoji iz Priloge XV a.
2.  Znesek pomoči se določi na potencialni volumenski delež alkohola ter na hektoliter mošta, uporabljenega za obogatitev.
3.  Komisija določi najvišje stopnje pomoči za ta ukrep v različnih vinorodnih conah.
Predlog spremembe 155
Predlog uredbe
Člen 50
Člen 50

Člen 50

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da podporni programi dosežejo svoje cilje in da se sredstva iz Evropskih skladov uporabijo namensko, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da podporni programi dosežejo svoje cilje in da se sredstva iz Evropskih skladov uporabijo namensko, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

(a) o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe;
(a) o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe;
(b) o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep;
(b) o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep;
(c) o spremembah podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati,
(c) o spremembah podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati,
(d) o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo,
(d) o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo,
(e) ki vsebujejo splošne določbe in opredelitve za namen tega oddelka;
(f) da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov,
(f) da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov,
(g) v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva in izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in predpise za prostovoljno certificiranje žganjarn,
(g) v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva in izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in predpise za prostovoljno certificiranje žganjarn,
(h) za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov,
(h) za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov,
(i) o plačilih upravičencem in plačilih prek zavarovalniških posrednikov v primeru podpore za zavarovanje letine, kot je določeno v členu 47.
(i) o plačilih upravičencem in plačilih prek zavarovalniških posrednikov v primeru podpore za zavarovanje letine, kot je določeno v členu 47.
Predlog spremembe 156
Predlog uredbe
Člen 52
Člen 52

Člen 52

Nacionalni programi in financiranje

Nacionalni programi in financiranje

1.  Države članice lahko pripravijo nacionalne programe za sektor čebelarstva za obdobje treh let.
1.  Države članice lahko pripravijo nacionalne programe za sektor čebelarstva za obdobje treh let. Ti programi se pripravijo v sodelovanju s predstavniškimi organizacijami in čebelarskimi zadrugami.
2.  Prispevek Unije Unija za čebelarske programe ne preseže 50 % stroškov, ki jih nosijo države članice.
2.  Prispevek Unije Unija za čebelarske programe ne preseže 60 % stroškov, ki jih nosijo države članice.
3.  Da bi izpolnjevale pogoje za prispevek Unije, predviden v odstavek 2, države članice na svojem teritoriju opravijo študijo proizvodne in tržne strukture v sektorju čebelarstva.
3.  Da bi izpolnjevale pogoje za prispevek Unije, predviden v odstavku 2, države članice vzpostavijo zanesljiv sistem za identifikacijo čebeljih panjev, ki omogoča redne popise populacij čebel, in na svojem teritoriju opravijo študijo proizvodne in tržne strukture v sektorju čebelarstva.
3a.  V čebelarske programe se lahko vključijo naslednji ukrepi:
(a) tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev;
(b) zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
(c) racionalizacija sezonskih selitev panjev;
(d) ukrepi za podporo laboratorijem za analizo čebeljih proizvodov, da bi čebelarjem pomagali tržiti proizvode in povečevati njihovo tržno vrednost;
(e) spremljanje staleža čebel v Uniji in podpora obnovi panjev;
(f) sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov;
(g) spremljanje trga;
(h) izboljšanje kakovosti proizvodov za povečanje njihove tržne vrednosti;
(i) obvezna navedba države porekla čebeljih proizvodov, uvoženih ali pridelanih v Uniji, v primeru mešanih proizvodov ali proizvodov z različnim poreklom pa obvezna navedba razmerja med državami porekla.
3b.  V primeru kmetov, ki so tudi čebelarji, se lahko v čebelarske programe vključijo tudi naslednji ukrepi:
(a) previdnostni ukrepi, vključno s tistimi za izboljšanje zdravja čebel in zmanjšanje negativnih učinkov nanje s pomočjo alternativnih možnosti za uporabo pesticidov, metod biološkega zatiranja škodljivcev in celostnega zatiranja;
(b) posebni ukrepi za povečanje rastlinske raznolikosti na kmetijah, zlasti medonosnih rastlin za čebelarstvo.
Predlog spremembe 157
Predlog uredbe
Člen 53
Člen 53

Člen 53

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi namenska poraba sredstev Unije za čebelarstvo, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o:

Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi namenska poraba sredstev Unije za čebelarstvo, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o:

(a) ukrepih, ki so lahko vključeni v čebelarske programe,
(a) dodatnih zahtevah za ukrepe, ki so lahko vključeni v čebelarske programe,
(b) predpisih za pripravo nacionalnih programov in njihovo vsebino ter o študijah iz člena 52(3) in
(b) predpisih za pripravo nacionalnih programov in njihovo vsebino ter o študijah iz člena 52(3) in
(c) pogojih za dodelitev finančnega prispevka Unije za vsako sodelujočo državo članico med drugim na osnovi skupnega števila čebeljega fonda v Uniji.
(c) pogojih za dodelitev finančnega prispevka Unije za vsako sodelujočo državo članico med drugim na osnovi skupnega števila čebeljega fonda v Uniji.
Predlog spremembe 158
Predlog uredbe
Del II – naslov I – poglavje II – oddelek 5 a (novo)
Oddelek 5 a

Pomoč v sektorju hmelja

Člen 54a

Pomoči organizacijam proizvajalcev

1.  Unija financira plačilo organizacijam proizvajalcev v sektorju hmelja, priznanim v skladu s členom 106, za financiranje ciljev iz točk (i), (ii) ali (iii) člena 106(c).
2.  V primeru Nemčije letno financiranje Unije za plačila organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 znaša 2 277 000 EUR.
Člen 54b

Prenos pooblastil

Za zagotovitev, da bo pomoč financirala cilje iz člena 106, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z:

(a) zahtevki za pomoč, vključno s pravili o rokih in spremnih dokumentih;
(b) upravičenostjo do pomoči, vključno s pravili o upravičenih površinah za hmelj in izračunom zneskov, ki jih je treba plačati vsaki organizaciji proizvajalcev;
(c) sankcijami, ki se uporabljajo v primeru neupravičenega plačila.
Člen 54c

Izvedbena pooblastila

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom v zvezi z naslednjim:

(a) plačilom pomoči;
(b) pregledi in inšpekcijami.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 159
Predlog uredbe
Člen 55
Člen 55

Člen 55

Področje uporabe

Področje uporabe

Brez poseganja v druge določbe, ki veljajo za čebelarske proizvode, in v določbe, ki so bile sprejete v veterinarskem, fitosanitarnem in živilskem sektorjih za zagotovitev, da proizvodi ustrezajo higienskim in zdravstvenim standardom, in za zaščito zdravja živali, rastlin in ljudi, ta oddelek določa predpise o splošnem tržnem standardu in tržnih standardih za posamezne sektorje in/ali proizvode za kmetijske proizvode.

Brez poseganja v druge določbe, ki veljajo za čebelarske proizvode, in v določbe, ki so bile sprejete v veterinarskem, fitosanitarnem in živilskem sektorjih za zagotovitev, da proizvodi ustrezajo higienskim in zdravstvenim standardom, in za zaščito zdravja živali, rastlin in ljudi, ta oddelek določa predpise o splošnem tržnem standardu in tržnih standardih za posamezne sektorje in/ali proizvode za kmetijske proizvode. Ta pravila se delijo na obvezujoča pravila in na neobvezne rezervirane navedbe.

Predlog spremembe 160
Predlog uredbe
Člen 56
Člen 56

Člen 56

Skladnost s splošnim tržnim standardom

Skladnost s splošnim tržnim standardom

1.  Za namene te uredbe je proizvod skladen s „splošnim tržnim standardom“, če je zdrave in neoporečne tržne kakovosti.
1.  Za namene te uredbe je proizvod skladen s „splošnim tržnim standardom“, če je zdrave in neoporečne tržne kakovosti.
2.  Če niso bili določeni tržni standardi iz pododdelka 3 in direktiv Sveta 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES in 2001/111/ES, se kmetijski proizvodi, ki so pripravljeni za prodajo ali dostavo končnim uporabnikom na drobno, kot je določeno v točki 7 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, lahko tržijo samo, če so skladni s splošnim tržnim standardom.
2.  Če niso bili določeni tržni standardi iz pododdelka 3 in direktiv Sveta 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES in 2001/111/ES, se kmetijski proizvodi, ki so pripravljeni za prodajo ali dostavo končnim uporabnikom na drobno, kot je določeno v točki 7 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, lahko tržijo samo, če so skladni s splošnim tržnim standardom.
3.  Proizvod se šteje za skladnega s splošnim tržnim standardom, kadar je proizvod, namenjen za trženje, v skladu z ustreznim standardom, ki ga sprejme ena od mednarodnih organizacij iz Priloge V.
3.  Proizvod se brez poseganja v katere koli dodatne sanitarne, komercialne, etične ali druge zahteve Unije šteje za skladnega s splošnim tržnim standardom, kadar je proizvod, namenjen za trženje, v skladu z ustreznim standardom, ki ga sprejme ena od mednarodnih organizacij iz Priloge V.
3a.  Ta uredba državam članicam ne preprečuje, da sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise o vidikih trženja, ki jih ta uredba izrecno ne usklajuje. Poleg tega lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise o tržnih standardih za sektorje ali proizvode, za katere veljajo splošni tržni standardi, če so ti predpisi v skladu s pravom Unije in pravili o delovanju notranjega trga.
Predlog spremembe 161
Predlog uredbe
Člen 57
Člen 57

Člen 57

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe po upoštevanju sprememb tržnih razmer in posebnosti posameznega sektorja je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem, spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda iz člena 56(1) in predpisov iz člena 56(3).

1.  Ob upoštevanju potrebe po upoštevanju sprememb tržnih razmer in posebnosti posameznega sektorja je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem podrobnih pravil o splošnem tržnem standardu in v zvezi s spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda iz člena 56(1).
2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, ki določajo pogoje za izvajanje in spremljanje skladnosti iz člena 56(3), ob upoštevanju, da se je treba izogniti znižanju splošnega tržnega standarda do točke, na kateri bi se kakovost evropskih proizvodov začela zmanjševati.
Predlog spremembe 162
Predlog uredbe
Člen 59
Člen 59

Člen 59

Vzpostavitev in vsebina

Vzpostavitev in vsebina

1.  Ob upoštevanju pričakovanj potrošnikov in potrebe po izboljšanju gospodarskih pogojev za proizvodnjo in trženje kmetijskih proizvodov in njihove kakovosti je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o tržnih standardih iz člena 55, na vseh stopnjah trženja, kot tudi odstopanja in izvzetja od uporabe takšnih standardov, da se omogoči prilagoditev stalno spreminjajočim se pogojem na trgih, spremembam v povpraševanju potrošnikov ter da se upošteva razvoj zadevnih mednarodnih standardov in prepreči nastajanje ovir za inovativnost proizvodov.
1.  Ob upoštevanju pričakovanj potrošnikov in potrebe po izboljšanju gospodarskih pogojev za proizvodnjo in trženje kmetijskih proizvodov in njihove kakovosti je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o tržnih standardih iz člena 55, na vseh stopnjah trženja, kot tudi odstopanja in izvzetja od uporabe takšnih standardov samo za določen čas in v izjemnih primerih, da se omogoči prilagoditev stalno spreminjajočim se pogojem na trgih, spremembam v povpraševanju potrošnikov ter da se upošteva razvoj zadevnih mednarodnih standardov in prepreči nastajanje ovir za inovativnost proizvodov.
Katero koli takšno odstopanje ali izjema ne sme povzročiti dodatnih stroškov, ki jih nosijo izključno kmetje sami.

1a.  Vendar pooblastilo Komisije za spreminjanje odstopanj in izjem od veljavnih tržnih standardov ne velja za Prilogo VII.
2.  Tržni standardi iz odstavka 1 lahko zajemajo:
2.  Tržni standardi iz odstavka 1 lahko vključujejo enega ali več naslednjih elementov:
(a) opredelitev, poimenovanje in/ali prodajne oznake, ki niso določene v tej uredbi, ter sezname trupov in njihovih delov, za katere velja Priloga VI;
(a) opredelitev, poimenovanje in/ali prodajne oznake, ki niso določene v tej uredbi, ter sezname trupov in njihovih delov, za katere velja Priloga VI, razen za proizvode vinskega sektorja;
(b) merila za razvrščanje, kot je razvrščanje v razrede, po teži, velikosti, starosti in v kategorije;
(b) merila za razvrščanje, kot je razvrščanje v razrede, po teži, velikosti, starosti in v kategorije;
(c) sorto rastline ali živalsko pasmo ali komercialni tip;
(c) vrsto, sorto rastline ali živalsko pasmo ali komercialni tip;
(d) predstavitev, prodajne oznake, označevanje, povezano z obveznimi tržnimi standardi, pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, označevanje, embaliranje, leto žetve in uporaba posebnih pogojev;
(d) predstavitev, prodajne oznake, označevanje, povezano z obveznimi tržnimi standardi, pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, označevanje, embaliranje, leto žetve in uporaba posebnih pogojev, razen za proizvode vinskega sektorja;
(e) merila, kot so videz, konsistenca, konformacija, značilnosti proizvoda;
(e) merila, kot so videz, konsistenca, konformacija, značilnosti proizvoda;
(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in določitve snovi;
(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in določitve snovi;
(g) način kmetovanja in proizvodno metodo, vključno z enološkimi praksami in z njimi povezanimi upravnimi pravili, ter delovni proces;
(g) način kmetovanja in proizvodno metodo, vključno z naprednimi kmetijskimi sistemi trajnostne proizvodnje in z njimi povezanimi upravnimi pravili, ter delovni proces;
(h) rezanje mošta in vina, vključno z opredelitvami pojmov, tipiziranje in omejitve, ki veljajo za to;
(i) metodo za ohranjanje in temperaturo;
(i) metodo za ohranjanje in temperaturo;
(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo;
(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo;
(k) pogostost zbiranja, dostave, konzerviranja in ravnanja;
(k) pogostost zbiranja, dostave, konzerviranja in ravnanja;
(l) identifikacijo ali registracijo proizvajalca in/ali industrijskih zmogljivosti, v katerih je bil proizvod pripravljen ali predelan;
(l) identifikacijo ali registracijo proizvajalca in/ali industrijskih zmogljivosti, v katerih je bil proizvod pripravljen ali predelan;
(m) odstotek vsebnosti vode;
(m) odstotek vsebnosti vode;
(n) omejitve glede uporabe nekaterih snovi in/ali praks;
(n) omejitve glede uporabe nekaterih snovi in/ali praks;
(o) posebno uporabo;
(o) posebno uporabo;
(p) trgovinske dokumente, priložene dokumente in registre, ki jih je treba hraniti;
(p) trgovinske dokumente, priložene dokumente in registre, ki jih je treba hraniti;
(q) skladiščenje, prevoz;
(q) skladiščenje, prevoz;
(r) certifikacijski postopek;
(r) certifikacijski postopek;
(s) pogoje, ki urejajo umik, kmetijsko gospodarstvo, pretok in uporabo proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, in/ali opredelitvami, poimenovanji in prodajnimi oznakami iz člena 60, ter odstranjevanje stranskih proizvodov;
(s) pogoje, ki urejajo umik, kmetijsko gospodarstvo, pretok in uporabo proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, in/ali opredelitvami, poimenovanji in prodajnimi oznakami iz člena 60, ter odstranjevanje stranskih proizvodov;
(t) roke.
(t) roke.
3.  Tržni standardi po sektorjih ali proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1, se določijo brez poseganja v naslov VI Uredbe (EU) št. [COM(2010)733] o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in upoštevajo:
3.  Tržni standardi po sektorjih ali proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1, se določijo brez poseganja v določbe glede neobveznih rezerviranih navedb iz člena 65a in Priloge VIIa in upoštevajo:
(a) lastnosti zadevnega proizvoda;
(a) lastnosti zadevnega proizvoda;
(b) potrebe po zagotovitvi pogojev za nemoteno prodajo teh proizvodov na trgu;
(b) potrebe po zagotovitvi pogojev za nemoteno prodajo teh proizvodov na trgu;
(c) interesa potrošnikov, da prejmejo ustrezne in pregledne informacije o proizvodu, vključno s krajem kmetovanja, ki se določi za vsak primer posebej na ustrezni geografski ravni;
(c) interespridelovalcev, da posredujejo značilnosti proizvodov, in interes potrošnikov, da prejmejo ustrezne in pregledne informacije o proizvodu, vključno s krajem kmetovanja, ki se določi za vsak primer posebej na ustrezni geografski ravni, po opravljeni oceni učinka, ki upošteva tako stroške in upravno breme nosilcev kot tudi koristi proizvajalcev in končnih potrošnikov;
(d) metode za določitev fizičnih, kemičnih in organoleptičnih značilnosti proizvodov;
(d) metode za določitev fizičnih, kemičnih in organoleptičnih značilnosti proizvodov;
(e) standardna priporočila, ki jih sprejmejo mednarodni organi.
(e) standardna priporočila, ki jih sprejmejo mednarodni organi;
(ea) potrebo po ohranitvi naravnih in osnovnih lastnosti proizvodov in preprečevanju bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;
(eb) možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihovo ustaljeno dojemanje proizvoda in temu ustrezna pričakovanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in izvedljivosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja.
Predlog spremembe 163
Predlog uredbe
Člen 59 a (novo)
Člen 59a

Dodatne zahteve za trženje proizvodov sektorja sadja in zelenjave

1.  Proizvodi iz sektorja sadja in zelenjave, za katere je predvideno, da se potrošnikom prodajajo sveži, se lahko tržijo samo, če je navedena država porekla.
2.  Tržni standardi iz člena 59(1) in vsi tržni standardi, ki veljajo za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, se uporabljajo na vseh stopnjah trženja, tudi med uvozom in izvozom, če Komisija ne določi drugače, in zajemajo kakovost, razvrščanje v razrede, težo, velikost, pakiranje, skladiščenje, prevoz, predstavitev in trženje.
3.  Imetnik proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, za katere veljajo sprejeti tržni standardi, takih proizvodov znotraj Unije ne sme razstavljati, jih ponujati v prodajo, dobavljati ali z njimi trgovati na noben drug način kakor v skladu s temi standardi in je odgovoren za izpolnjevanje teh standardov.
4.  Brez poseganja v posebne določbe, ki jih Komisija lahko sprejme v skladu s členom 160, zlasti o dosledni uporabi pregledov skladnosti v državah članicah, države članice za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave na podlagi analize tveganja selektivno preverijo, ali zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne tržne standarde. Pri teh pregledih je poudarek na fazi pred odpremo iz proizvodnega območja, ko se proizvodi pakirajo ali nalagajo. Proizvodi iz tretjih držav se pregledajo pred sprostitvijo v prosti promet.
Predlog spremembe 164
Predlog uredbe
Člen 59 b (novo)
Člen 59b

Certificiranje hmelja

1.  Za proizvode iz sektorja hmelja, obrane ali pripravljene v Uniji, je treba opraviti certifikacijski postopek.
2.  Certifikati se lahko izdajo samo za proizvode z lastnostmi vsaj najnižje zahtevane kakovosti, ki veljajo na določeni stopnji trženja. Za hmelj v prahu, hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, hmeljni ekstrakt in mešane hmeljne proizvode se certifikat lahko izda samo, če vsebnost alfa kislin v teh proizvodih ni nižja od vsebnosti teh kislin v hmelju, iz katerega so bili pridobljeni.
3.  V certifikatih so navedeni vsaj:
(a) kraj(-i) pridelave hmelja;
(b) leto(-a) spravila pridelka; ter
(c) sorta(-e).
4.  Proizvodi iz sektorja hmelja se lahko dajejo na trg ali izvozijo samo, če je bil izdan certifikat iz odstavkov 1, 2 in 3.
Pri uvoženih proizvodih iz sektorja hmelja se kot enakovredno certifikatu šteje potrdilo iz člena 129a.

5.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za določanje ukrepov, ki odstopajo od odstavka 4:
(a) za izpolnitev tržnih zahtev nekaterih tretjih držav ali
(b) za proizvode, namenjene za posebno uporabo.
Ukrepi, na katere se nanaša prvi pododstavek:

(a) ne posegajo v običajno trženje proizvodov, za katere je bil izdan certifikat;
(b) so dopolnjeni z jamstvi, da bi se izognili kakršni koli zamenjavi s temi proizvodi.
Predlog spremembe 165
Predlog uredbe
Člen 60
Člen 60

Člen 60

Opredelitve, označevanja in prodajne oznake za nekatere sektorje in proizvode

Opredelitve, označevanja in prodajne oznake za nekatere sektorje in proizvode

1.  Opredelitve, označevanja in prodajne oznake iz Priloge VI se uporabljajo za naslednje sektorje ali proizvode:
1.  Opredelitve, označevanja in prodajne oznake iz Priloge VI se uporabljajo za naslednje sektorje ali proizvode:
(a) oljčno olje in namizne oljke;
(a) oljčno olje in namizne oljke;
(b) vino;
(b) vino;
(c) govejega in telečjega mesa;
(c) govejega in telečjega mesa;
(d) mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi;
(d) mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi;
(e) perutnine;
(e) perutnine in jajc;
(f) mazave maščobe, namenjene za prehrano ljudi.
(f) mazave maščobe, namenjene za prehrano ljudi.
2.  Opredelitve, poimenovanja ali prodajne oznake iz Priloge VI se lahko v Uniji uporabijo le za trženje proizvoda, ki je v skladu z ustreznimi zahtevami iz navedene Priloge.
2.  Opredelitve, poimenovanja ali prodajne oznake iz Priloge VI se lahko v Uniji uporabijo le za trženje proizvoda, ki je v skladu z ustreznimi zahtevami iz navedene Priloge.
3.  Ob upoštevanju potrebe, da bi se prilagodili razvijajočemu se povpraševanju potrošnikov, da bi upoštevali tehnični razvoj ter preprečili ustvarjanje ovir za inovacije proizvodov, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o spremembah, odstopanjih ali izvzetjih k opredelitvam in prodajnim oznakam iz Priloge VI.
3.  Ob upoštevanju potrebe, da bi se prilagodili razvijajočemu se povpraševanju potrošnikov, da bi upoštevali tehnični razvoj ter preprečili ustvarjanje ovir za inovacije proizvodov, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o spremembah, odstopanjih ali izvzetjih k opredelitvam in prodajnim oznakam iz Priloge VI.
Predlog spremembe 166
Predlog uredbe
Člen 61
Člen 61

Člen 61

Dovoljeno odstopanje

Dovoljeno odstopanje

Da bi upoštevala posebnost posameznega sektorja, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o dovoljenem odstopanju za vsak standard, pri čemer se za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, če se to odstopanje preseže.

1.  Da bi upoštevala posebnost posameznega sektorja, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o dovoljenem odstopanju za vsak posamezen standard, pri čemer se za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, če se to odstopanje preseže.
To odstopanje, opredeljeno s pragi, ne sme spremeniti bistvenih lastnosti proizvoda in se uporablja le za težo, velikost ali druga manj pomembna merila.

2.  Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo dodatno nacionalno zakonodajo za proizvode, za katere velja tržni standard Unije, če so te določbe skladne s pravom Unije, zlasti z načelom prostega pretoka blaga.
Predlog spremembe 167
Predlog uredbe
Člen 62
Člen 62

Člen 62

Enološki postopki in metode analize

Enološki postopki in metode analize

1.  Samo enološki postopki, ki so dovoljeni v skladu s Prilogo VII in določeni v točki (g) člena 59(2) ter v odstavkih 2 in 3 člena 65, se uporabljajo za proizvodnjo in shranjevanje proizvodov, navedenih v delu II Priloge VI, v Uniji.
1.  Samo enološki postopki, ki so dovoljeni v skladu s Prilogo VII in določeni v odstavkih 2 in 3 člena 65, se uporabljajo za proizvodnjo in shranjevanje proizvodov, navedenih v delu II Priloge VI, v Uniji.
Prvi pododstavek se ne uporablja za:

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

(a) grozdni sok in zgoščeni grozdni sok;
(a) grozdni sok in zgoščeni grozdni sok;
(b) grozdni mošt in zgoščeni grozdni mošt, namenjen za pripravo grozdnega soka.
(b) grozdni mošt in zgoščeni grozdni mošt, namenjen za pripravo grozdnega soka.
Dovoljeni enološki postopki se lahko uporabljajo samo za zagotavljanje ustrezne vinifikacije, ustreznega ohranjanja ali ustreznega prečiščenja proizvoda.

Dovoljeni enološki postopki se lahko uporabljajo samo za zagotavljanje ustrezne vinifikacije, ustreznega ohranjanja ali ustreznega prečiščenja proizvoda.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se proizvajajo v Uniji v skladu s predpisi iz Priloge VII.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se proizvajajo v Uniji v skladu s predpisi iz Priloge VII.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se ne tržijo v Uniji, če:

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se ne tržijo v Uniji, če:

(a) so bili na njih uporabljeni enološki postopki, ki niso dovoljeni v Uniji, ali
(a) so bili na njih uporabljeni enološki postopki, ki niso dovoljeni v Uniji, ali
(b) so bili na njih uporabljeni nedovoljeni nacionalni enološki postopki ali
(b) so bili na njih uporabljeni nedovoljeni nacionalni enološki postopki ali
(c) niso skladni s predpisi iz Priloge VII.
(c) niso skladni s predpisi iz Priloge VII.
Proizvodi, ki jih ni mogoče tržiti v skladu s petim pododstavkom, se uničijo. Z odstopanjem od tega pravila države članice lahko dovolijo, da se nekateri proizvodi, katerih značilnosti določijo, uporabijo v destilarnah, kisarnah ali za industrijske namene, pod pogojem, da to dovoljenje ne postane spodbuda za proizvodnjo z nedovoljenimi enološkimi postopki.

2.  Pri odobritvi enoloških postopkov za vino iz točke (g) člena 59(2) Komisija:
2.  Pri pripravi predlogov o enoloških postopkih za vino iz odstavka 1 Komisija:
(a) izhaja iz enoloških postopkov in analiznih metod, ki jih je priporočil in objavil OIV, ter izsledkov poskusne uporabe doslej nedovoljenih enoloških postopkov;
(a) upošteva enološke postopke in analizne metode, ki jih je priporočil in objavil OIV, ter izsledke poskusne uporabe doslej nedovoljenih enoloških postopkov;
(b) upošteva varovanje človekovega zdravja;
(b) upošteva varovanje človekovega zdravja;
(c) upošteva možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihova pričakovanja in dojemanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabnosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja;
(c) upošteva možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihovo ustaljeno dojemanje proizvoda in temu ustrezna pričakovanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabnosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja;
(d) omogoči ohranitev naravnih in osnovnih lastnosti vina in ne povzroča bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;
(d) omogoči ohranitev naravnih in osnovnih lastnosti vina in ne povzroča bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;
(e) zagotovi najnižjo sprejemljivo raven skrbi za okolje;
(e) zagotovi najnižjo sprejemljivo raven skrbi za okolje;
(f) upošteva splošna pravila glede enoloških postopkov in predpisov, ki so navedeni v Prilogi VII.
(f) upošteva splošna pravila glede enoloških postopkov in predpisov, ki so navedeni v Prilogi VII.
3.  Komisija bo za proizvode iz dela II Priloge VI po potrebi z delegiranimi akti sprejela metode iz točke (d) člena 59(3). Te metode morajo temeljiti na morebitnih ustreznih metodah, ki jih priporoča in objavi Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV), razen če bi bile neučinkovite ali neustrezne glede na izpolnjevanje legitimnega cilja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Za proizvode iz dela II Priloge VI se metode iz točke (d) člena 59(3) sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe. Te metode morajo temeljiti na morebitnih ustreznih metodah, ki jih priporoča in objavi Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV), razen če bi bile neučinkovite ali neustrezne glede na izpolnjevanje cilja Unije.
Do sprejetja takšnih predpisov se uporabljajo metode in pravila, ki jih dovoli zadevna država članica.

Do sprejetja takšnih določb se uporabljajo metode in pravila, ki jih dovoli zadevna država članica.

Predlog spremembe 168
Predlog uredbe
Člen 65
Člen 65

Člen 65

Nacionalni predpisi za nekatere proizvode in sektorje

Nacionalni predpisi za nekatere proizvode in sektorje

1.  Ne glede na določbe člena 59(1) lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise, ki določajo različne ravni kakovosti za mazave maščobe. Taka pravila omogočajo, da se te ravni kakovosti ocenijo na podlagi meril, ki se zlasti nanašajo na uporabljene surovine, organoleptične značilnosti proizvodov ter njihovo fizično in mikrobiološko stabilnost.
1.  Ne glede na določbe člena 59(1) lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise, ki določajo različne ravni kakovosti za mazave maščobe. Taka pravila omogočajo, da se te ravni kakovosti ocenijo na podlagi meril, ki se zlasti nanašajo na uporabljene surovine, organoleptične značilnosti proizvodov ter njihovo fizično in mikrobiološko stabilnost.
Države članice, ki uporabljajo možnost iz prvega pododstavka, zagotovijo, da se lahko na proizvodih drugih držav članic, ki izpolnjujejo merila, določena z navedenimi nacionalnimi pravili, na nediskriminacijski način uporabijo izrazi, ki navajajo, da so ta merila izpolnjena.

Države članice, ki uporabljajo možnost iz prvega pododstavka, zagotovijo, da se lahko na proizvodih drugih držav članic, ki izpolnjujejo merila, določena z navedenimi nacionalnimi pravili, na nediskriminacijski način uporabijo izrazi, ki navajajo, da so ta merila izpolnjena.

2.  Države članice lahko omejijo ali prepovejo uporabo nekaterih enoloških postopkov in določijo strožja pravila za vina, ki jih dovoljuje zakonodaja Unije in se pridelujejo na njihovem ozemlju, da bi izboljšale ohranjanje osnovnih lastnosti vin z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo ter penečih vin in likerskih vin.
2.  Države članice lahko omejijo ali prepovejo uporabo nekaterih enoloških postopkov in določijo strožja pravila za vina, ki jih dovoljuje zakonodaja Unije in se pridelujejo na njihovem ozemlju, da bi izboljšale ohranjanje osnovnih lastnosti vin z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo ter penečih vin in likerskih vin.
3.  Države članice lahko dovolijo poskusno uporabo nedovoljenih enoloških postopkov v skladu s pogoji, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 4.
3.  Države članice lahko dovolijo poskusno uporabo nedovoljenih enoloških postopkov v skladu s pogoji, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 4.
4.  Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju pravilne in pregledne uporabe se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pogoje za uporabo odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter pogoje za posedovanje, promet in uporabo proizvodov, pridobljenih s poskusnimi postopki iz odstavka 3 tega člena.
4.  Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju pravilne in pregledne uporabe se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pogoje za uporabo odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter pogoje za posedovanje, promet in uporabo proizvodov, pridobljenih s poskusnimi postopki iz odstavka 3 tega člena.
4a.  Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo tržne standarde za sektorje ali proizvode, če so ti ukrepi v skladu z zakonodajo Unije.
Predlog spremembe 169
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje I – oddelek 1 – pododdelek 3 a (novo)
PODODDELEK 3a

NEOBVEZNE REZERVIRANE NAVEDBE

Člen 65a

Področje uporabe

Shema za neobvezne rezervirane navedbe se vzpostavi, da bi proizvajalci kmetijskih proizvodov z značilnostmi ali lastnostmi dodane vrednosti te značilnosti ali lastnosti lažje sporočali znotraj notranjega trga, ter zlasti za podpiranje in dopolnjevanje posebnih tržnih standardov.

Člen 65b

Obstoječe neobvezne rezervirane navedbe:

1.  Neobvezne rezervirane navedbe, ki jih ta shema zajema na datum začetka veljavnosti te uredbe, so navedene v Prilogi VIIa k tej uredbi skupaj z akti, ki določajo zadevne navedbe in pogoje njihove uporabe.
2.  Neobvezne rezervirane navedbe iz odstavka 1 ostanejo v veljavi do spremembe ali preklica v skladu s členom 65c.
Člen 65c

Rezervacija, sprememba in ukinitev neobveznih rezerviranih navedb

Da bi se upoštevala pričakovanja potrošnikov, razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj, položaj na trgu ter razvoj tržnih in mednarodnih standardov, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi:

(a) pridrži dodatno neobvezno navedbo, pri čemer določi pogoje njene uporabe,
(b) spremeni pogoje uporabe neobvezne rezervirane navedbe ali
(c) prekliče neobvezno rezervirano navedbo.
Člen 65d

Dodatne neobvezne rezervirane navedbe:

1.  Navedba je upravičena do pridržanja kot dodatna neobvezna rezervirana navedba samo, če izpolnjuje naslednja merila:
(a) navedba se nanaša na značilnost proizvoda ali način kmetovanja ali predelave ter na tržni standard, s pristopom po posameznih sektorjih;
(b) uporaba navedbe doda vrednost proizvodu v primerjavi s proizvodi podobne vrste; ter
(c) proizvod je dan na trg z značilnostjo ali lastnostjo iz točke (a), ki jo potrošniki prepoznajo v več državah članicah.
Komisija upošteva vse zadevne mednarodne standarde in veljavne rezervirane navedbe za zadevne proizvode ali sektorje.

2.  Neobvezne navedbe, ki opisujejo tehnične lastnosti proizvoda z namenom izvajanja obveznih tržnih standardov in niso namenjene obveščanju potrošnikov o teh lastnostih proizvoda, v okviru te sheme niso pridržane.
3.  Da se upoštevajo posebnosti nekaterih sektorjev in pričakovanja potrošnikov, je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 160 sprejme delegirane akte za določitev podrobnih pravil v zvezi z zahtevami za oblikovanje dodatnih neobveznih rezerviranih navedb iz odstavka 1.
Člen 65e

Omejitev uporabe neobveznih rezerviranih navedb

1.  Neobvezna rezervirana navedba se lahko uporablja le za opis proizvodov, ki so v skladu z ustreznimi pogoji uporabe.
2.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da označevanje proizvodov ne povzroča zamenjave z neobveznimi rezerviranimi navedbami.
3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila za uporabo neobveznih rezerviranih navedb.
Predlog spremembe 170
Predlog uredbe
Člen 66
Člen 66

Člen 66

Splošne določbe

Splošne določbe

Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami ter posebnih značilnosti nekaterih kmetijskih proizvodov se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za opredelitev pogojev, pod katerimi se za uvožene proizvode šteje, da enakovredno izpolnjujejo zahteve Unije glede tržnih standardov, in pogojev, ki omogočajo odstopanja od člena 58, ter določitev pravil v zvezi z uporabo tržnih standardov za proizvode, izvožene iz Unije.

Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, posebnih značilnosti nekaterih kmetijskih proizvodov ter potrebe po zagotavljanju, da potrošnikov ne bi zavedlo njihovo ustaljeno dojemanje proizvodov in temu ustrezna pričakovanja, se lahko v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe sprejmejo ukrepi za opredelitev pogojev, pod katerimi se za uvožene proizvode šteje, da enakovredno izpolnjujejo zahteve Unije glede tržnih standardov, in pogojev, ki omogočajo odstopanja od člena 58, ter določitev pravil v zvezi z uporabo tržnih standardov za proizvode, izvožene iz Unije.

Predlog spremembe 171
Predlog uredbe
Člen 67
Člen 67

Člen 67

Posebne določbe za uvoz vina

Posebne določbe za uvoz vina

1.  Razen če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se za proizvode, ki se uvažajo v Unijo in se uvrščajo v oznake KN 2009 61, 2009 69 ter 2204, uporabljajo določbe o označbah porekla in geografskih označbah ter označevanju vina iz oddelka 2 tega poglavja in opredelitve, poimenovanja ter prodajne oznake iz člena 60 te uredbe.
1.  Razen če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se za proizvode, ki se uvažajo v Unijo in se uvrščajo v oznake KN 2009 61, 2009 69 ter 2204, uporabljajo določbe o označbah porekla in geografskih označbah ter označevanju vina iz oddelka 2 tega poglavja in opredelitve, poimenovanja ter prodajne oznake iz člena 60 te uredbe.
2.  Če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se proizvodi iz odstavka 1 tega člena pridelujejo po enoloških postopkih, ki jih priporoča in objavi OIV ali dovoljuje Unija v skladu s to uredbo.
2.  Če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se proizvodi iz odstavka 1 tega člena pridelujejo po enoloških postopkih, ki jih dovoljuje Unija v skladu s to uredbo.
Ukrepi, ki odstopajo od tega odstavka, se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe.

3.  Ob uvozu proizvodov iz odstavka 1 je treba predložiti:
3.  Ob uvozu proizvodov iz odstavka 1 je treba predložiti:
(a) potrdilo, ki dokazuje skladnost z določbami iz odstavkov 1 in 2 ter ga sestavi pristojni organ s seznama, ki ga objavi Komisija, v državi porekla;
(a) potrdilo, ki dokazuje skladnost z določbami iz odstavkov 1 in 2 ter ga sestavi pristojni organ s seznama, ki ga objavi Komisija, v državi porekla;
(b) analizno poročilo, ki ga sestavi organ ali urad, ki ga imenuje država porekla, če je proizvod namenjen za neposredno prehrano ljudi.
(b) analizno poročilo, ki ga sestavi organ ali urad, ki ga imenuje država porekla, če je proizvod namenjen za neposredno prehrano ljudi.
Predlog spremembe 172
Predlog uredbe
Člen 67 a (novo)
Člen 67a

Prenos pooblastil

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da se podrobno opredelijo:

(a) pravila za razlago in izvrševanje opredelitev in prodajnih oznak iz Priloge VI;
(b) pravila za nacionalne postopke glede umika in uničenja vinskih proizvodov, ki ne ustrezajo zahtevam iz te uredbe.
Predlog spremembe 173
Predlog uredbe
Člen 68
Člen 68

Člen 68

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom, zlasti ukrepe:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom, in sicer ukrepe:

(a) za izvajanje splošnega tržnega standarda;
(b) za izvajanje opredelitev in prodajnih oznak iz Priloge VI;
(c) za pripravo seznama mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VI ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka dela IV Priloge VI na podlagi okvirnih seznamov proizvodov, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam, ki ga države članice pošljejo Komisiji;
(c) za pripravo seznama mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VI ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka dela IV Priloge VI na podlagi okvirnih seznamov proizvodov, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam, ki ga države članice pošljejo Komisiji;
(d) za izvajanje tržnih standardov po sektorju ali proizvodu, vključno s podrobnimi pravili za jemanje vzorcev, in metod analize za določanje sestave proizvodov;
(d) za izvajanje tržnih standardov po sektorju ali proizvodu, vključno s podrobnimi pravili za jemanje vzorcev, in metod analize za določanje sestave proizvodov;
(e) za ugotavljanje, ali so bili na proizvodih uporabljeni nedovoljeni enološki postopki;
(e) za ugotavljanje, ali so bili na proizvodih uporabljeni nedovoljeni enološki postopki;
(f) za določanje ravni odstopanja;
(f) za določanje ravni odstopanja;
(g) za izvajanje člena 66.
(g) za izvajanje člena 66.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 174
Predlog uredbe
Člen 69
Člen 69

Člen 69

Področje uporabe

Področje uporabe

1.  Pravila o označbah porekla, geografskih označbah in tradicionalnih izrazih iz tega oddelka se uporabljajo za proizvode iz točk 1, 3 do 6, 8, 9, 11, 15 in 16 dela II Priloge VI.
1.  Pravila o označbah porekla, geografskih označbah in tradicionalnih izrazih iz tega oddelka se uporabljajo za proizvode iz točk 1, 3 do 6, 8, 9, 11, 15 in 16 dela II Priloge VI.
2.  Pravila iz odstavka 1 temeljijo na:
2.  Pravila iz odstavka 1 temeljijo na:
(a) zaščiti legitimnih interesov potrošnikov in proizvajalcev;
(a) zaščiti legitimnih interesov potrošnikov in proizvajalcev;
(b) zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga za zadevne proizvode; ter
(b) zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga za zadevne proizvode; ter
(c) spodbujanju pridelave kakovostnih proizvodov, pri čemer se lahko uporabljajo tudi ukrepi v okviru nacionalne politike kakovosti.
(c) spodbujanju pridelave proizvodov v okviru shem kakovosti, pri čemer se lahko uporabljajo tudi ukrepi v okviru nacionalne politike kakovosti.
Predlog spremembe 175
Predlog uredbe
Člen 70
Člen 70

Člen 70

Opredelitve pojmov

Opredelitve pojmov

1.  Za namene tega oddelka se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
1.  Za namene tega oddelka se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „označba porekla“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih države, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:
(a) „označba porekla“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih države, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:
(i) kakovost in značilnosti proizvoda so bistveno ali izključno posledica posebnega geografskega okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;
(i) kakovost in značilnosti proizvoda so bistveno ali izključno posledica posebnega geografskega okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;
(ii) grozdje, iz katerega so proizvodi pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;
(ii) grozdje, iz katerega so proizvodi pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;
(iii) pridelava poteka na navedenem geografskem območju ter
(iii) pridelava poteka na navedenem geografskem območju ter
(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera;
(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera;
(b) „geografska označba“ pomeni označbo, ki se nanaša na regijo, določen kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih državo, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:
(b) „geografska označba“ pomeni označbo, ki se nanaša na regijo, določen kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih državo, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:
(i) imajo določeno kakovost, ugled ali druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu;
(i) imajo določeno kakovost, ugled ali druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu;
(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;
(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;
(iii) pridelani so na tem geografskem območju; ter
(iii) pridelani so na tem geografskem območju; ter
(iv) so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.
(iv) so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.
1a.  Za namene uporabe točk (a)(iii) in (b)(iii) odstavka 1 „pridelava“ obsega vse vključene postopke, od trgatve grozdja do zaključka postopka pridelave vina, z izjemo poproizvodnih postopkov.
Za namene uporabe točke (b)(ii) odstavka 1 mora grozdje, ki lahko v deležu do 15 % izvira zunaj opredeljenega geografskega območja, prihajati iz države članice ali tretje države, v kateri leži opredeljeno območje.

Z odstopanjem od točk (a)(iii) in (b)(iii) odstavka 1 ter če tako predvideva specifikacija proizvoda, opredeljena v členu 71(2), se lahko proizvod z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo predeluje v vino:

(a) na območju v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja;
(b) na območju, ki se nahaja v isti upravni enoti ali v sosednji upravni enoti, kakor je opredeljeno v nacionalni zakonodaji;
(c) v primeru čezmejne označbe porekla ali geografske označbe, ali kjer obstaja sporazum o ukrepih nadzora med dvema ali več državami članicami ali med eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami, se proizvod z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo lahko predeluje v vino na območjih, ki se nahajajo v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja.
Z odstopanjem od točke (a)(iii) odstavka 1 in od tretjega pododstavka tega odstavka ter pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda iz člena 71(2), se lahko proizvod predeluje v peneče vino ali biser vino z zaščiteno označbo porekla izven neposredne bližine zadevnega opredeljenega območja, če je bila takšna praksa prisotna pred 1. marcem 1986.

2.  Določena tradicionalno uporabljana imena predstavljajo označbo porekla, če:
2.  Določena tradicionalno uporabljana imena predstavljajo označbo porekla, če:
(a) označujejo vino;
(a) označujejo vino;
(b) se nanašajo na geografsko ime;
(b) se nanašajo na geografsko ime;
(c) izpolnjujejo zahteve iz točk (i) do (iv) odstavka 1(a); ter
(c) izpolnjujejo zahteve iz točk (i) do (iv) odstavka 1(a); ter
(d) se za njih izvede postopek zaščite označbe porekla in geografske označbe iz tega pododdelka.
(d) se za njih izvede postopek zaščite označbe porekla in geografske označbe iz tega pododdelka.
3.  Označbe porekla in geografske označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na geografska območja v tretjih državah, so upravičene do zaščite v Uniji v skladu s pravili iz tega pododdelka.
3.  Označbe porekla in geografske označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na geografska območja v tretjih državah, so upravičene do zaščite v Uniji v skladu s pravili iz tega pododdelka.
Predlog spremembe 176
Predlog uredbe
Člen 71
Člen 71

Člen 71

Vloge za zaščito

Vloge za zaščito

1.  Vloge za zaščito imen kot označb porekla ali geografskih označb vključujejo tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:
1.  Vloge za zaščito imen kot označb porekla ali geografskih označb vključujejo tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:
(a) ime, ki naj se zaščiti;
(a) ime, ki naj se zaščiti;
(b) ime in priimek ter naslov vložnika;
(b) ime in priimek ter naslov vložnika;
(c) specifikacijo proizvoda iz odstavka 2; ter
(c) specifikacijo proizvoda iz odstavka 2; ter
(d) enotni dokument, ki povzema specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.
(d) enotni dokument, ki povzema specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.
2.  Specifikacija proizvoda zainteresiranim stranem omogoča, da preverijo ustrezne pridelovalne okoliščine, potrebne za označbo porekla ali geografsko označbo.
2.  Specifikacija proizvoda zainteresiranim stranem omogoča, da preverijo ustrezne pridelovalne okoliščine, potrebne za označbo porekla ali geografsko označbo.
Takšno specifikacijo proizvoda sestavljajo vsaj:

(a) ime, ki naj se zaščiti;
(b) opis vina/vin ter zlasti:
(i) za vina z označbo porekla, glavne analitske in organoleptične lastnosti;
(ii) glavne analitske lastnosti ter vrednotenje ali navedba organoleptičnih lastnosti za vina z geografsko označbo;
(c) po potrebi specifični enološki postopki za proizvodnjo vin(-a) in ustrezne omejitve pri proizvodnji;
(d) omejitev zadevnega geografskega območja;
(e) maksimalni pridelek na hektar;
(f) navedba sorte ali sort vinske trte, iz katerih je pridobljeno vino;
(g) navedbe, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz člena 70(1)(a) ali, glede na primer, iz člena 70(1)(b)(i);
(h) morebitne veljavne zahteve glede proizvodnje proizvodov z označbo ZOP ali ZGO, določene v zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji ali, če so jih določile države članice, določene s strani organizacije, ki upravlja zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo;
(i) imena in naslovi oblasti ali organov, ki preverjajo skladnost specifikacije proizvoda z določbami, ter njihove naloge.
Zahteve iz točke (h) drugega pododstavka morajo biti objektivne in nediskriminatorne ter skladne s pravom Unije.

3.  Kadar se vloga za zaščito nanaša na geografsko območje, ki se nahaja v tretji državi, vsebuje poleg elementov iz odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je zadevno ime zaščiteno v državi porekla.
3.  Kadar se vloga za zaščito nanaša na geografsko območje, ki se nahaja v tretji državi, vsebuje poleg elementov iz odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je zadevno ime zaščiteno v državi porekla.
Predlog spremembe 177
Predlog uredbe
Člen 73
Člen 73

Člen 73

Predhodni nacionalni postopek

Predhodni nacionalni postopek

1.  Pri vlogah za zaščito označbe porekla ali geografske označbe iz člena 71 za vina, ki izvirajo iz Unije, se opravi predhodni nacionalni postopek.
1.  Pri vlogah za zaščito označbe porekla ali geografske označbe iz člena 71 za vina, ki izvirajo iz Unije, se opravi predhodni nacionalni postopek.
1a.  Vloga za zaščito se vloži v državi članici, z ozemlja katere izvira označba porekla ali geografska označba.
Država članica pregleda vlogo za zaščito, da preveri, ali izpolnjuje pogoje iz tega pododdelka.

Država članica zagotovi primerno objavo vloge na nacionalni ravni in omogoči, da se lahko v obdobju vsaj dveh mesecev od dneva objave vložijo pisni ugovori na predlagano zaščito. Takšni ugovori morajo biti v obliki ustrezno utemeljene izjave, vloži pa jih lahko vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima prebivališče ali sedež na ozemlju tiste države članice.

2.  Če država članica meni, da označba porekla ali geografska označba ne izpolnjuje zahtev ali da ni skladna z zakonodajo Unije, vlogo zavrne.
2.  Če država članica meni, da označba porekla ali geografska označba ni skladna s pogoji iz tega pododdelka ali ni skladna z zakonodajo Unije, vlogo zavrne.
3.  Če država članica meni, da so zahteve izpolnjene, izvede nacionalni postopek, ki zagotavlja primerno objavo specifikacij proizvoda vsaj na internetu.
3.  Če država članica meni, da so pogoji, določeni v tem pododdelku, izpolnjeni, potem:
(a) vsaj na internetu zagotovi ustrezno objavo specifikacij proizvoda iz točke (d) člena 71(1);
(b)  Komisiji predloži vlogo za zaščito, ki vsebuje naslednje informacije:
(i) ime in priimek ter naslov vložnika;
(ii) enotni dokument iz člena 71(1)(d);
(iii) izjavo države članice, da je vloga vlagatelja skladna z zahtevanimi pogoji; ter
(iv) sklicevanje na objavo v skladu s točko (a).
Informacije iz prvega pododstavka točke (b) se pošljejo v enem od uradnih jezikov Unije ali pa jim je priložen overjeni prevod v enega od teh jezikov.

Predlog spremembe 178
Predlog uredbe
Člen 79
Člen 79

Člen 79

Razmerje do blagovnih znamk

Razmerje do blagovnih znamk

1.  Če je označba porekla ali geografska označba zaščitena po tej uredbi, se registracija blagovne znamke, katere uporaba spada pod člen 80(2) in se nanaša na proizvod iz ene od kategorij iz dela II Priloge VI, zavrne, če je vloga za registracijo blagovne znamke vložena po dnevu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji in se označba porekla ali geografska označba nato zaščiti.
1.  Registracija blagovne znamke, ki vsebuje označbo porekla ali geografsko označbo, zaščiteno po tej uredbi, ali ki jo takšna označba sestavlja, katere uporaba spada pod člen 80(2) in se nanaša na proizvod iz ene od kategorij iz dela II Priloge VI, se zavrne, če je vloga za registracijo blagovne znamke vložena po dnevu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji in se označba porekla ali geografska označba nato zaščiti.
Registracije blagovnih znamk, ki so v nasprotju s prvim pododstavkom, se razveljavijo.

Registracije blagovnih znamk, ki so v nasprotju s prvim pododstavkom, se razveljavijo.

2.  Brez poseganja v člen 78(2) se lahko blagovna znamka, katere uporaba spada pod člen 80(2) in ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji, še naprej uporablja in obnovi kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ali z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti.
2.  Brez poseganja v člen 78(2) se lahko blagovna znamka, katere uporaba spada pod člen 80(2) in ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem zaščite označbe porekla ali geografske označbe v izvorni državi ali pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ali z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti.
V teh primerih je dovoljena uporaba označbe porekla ali geografske označbe skupaj z ustreznimi blagovnimi znamkami.

V teh primerih je dovoljena uporaba označbe porekla ali geografske označbe skupaj z ustreznimi blagovnimi znamkami.

Predlog spremembe 179
Predlog uredbe
Člen 82
Člen 82

Člen 82

Spremembe specifikacij proizvoda

Spremembe specifikacij proizvoda

1.  Vložnik, ki izpolnjuje pogoje določene v skladu s točko (b) člena 86(4), lahko vloži zahtevo za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, zlasti zaradi upoštevanja razvoja znanstvenih in tehničnih dognanj ali zaradi nove opredelitve zadevnega geografskega območja. Zahteve vsebujejo opis sprememb, ki se zahtevajo, in njihovo utemeljitev.
1.  Vložnik, ki izpolnjuje pogoje iz člena 72, lahko vloži zahtevo za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, zlasti zaradi upoštevanja razvoja znanstvenih in tehničnih dognanj ali zaradi nove opredelitve geografskega območja iz točke (d) drugega pododstavka člena 71(2). Zahteve vsebujejo opis sprememb, ki se zahtevajo, in njihovo utemeljitev.
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice ali zainteresirane tretje države ali njihovi pristojni organi zaprosijo za odobritev spremembe specifikacije za veljavna zaščitena imena vin v skladu s členom 84(1).

1a.  Kadar predlagana sprememba vključuje eno ali več sprememb enotnega dokumenta iz člena 71(1)(d), se za vlogo za spremembo smiselno uporabljajo členi 73 do 76. Ko pa se predlagajo le manjše spremembe, Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, ali se vloga odobri brez postopka iz člena 74(2) in člena 75, ter v primeru odobritve objavi podatke iz člena 74(3). Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
1b.  Če predlagana sprememba ne pomeni spremembe enotnega dokumenta, se uporabijo naslednja pravila:
(a) če je zadevno geografsko območje v določeni državi članici, ta država članica odloči o spremembi in, če se z njo strinja, objavi spremenjeno specifikacijo proizvoda ter Komisijo obvesti o odobrenih spremembah in razlogih zanje;
(b) kadar zadevno geografsko območje leži v tretji državi, Komisija z izvedbenimi akti odloči, ali bo predlagane spremembe odobrila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 180
Predlog uredbe
Člen 84
Člen 84

Člen 84

Obstoječa zaščitena imena vin

Obstoječa zaščitena imena vin

1.  Imena vin, ki so zaščitena v skladu s členoma 51 in 54 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 ter členom 28 Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, so samodejno zaščitena na podlagi te uredbe. Komisija jih vključi v register iz člena 81 te uredbe.
1.  Imena vin iz členov 51 in 54 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 ter člena 28 Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, so samodejno zaščitena na podlagi te uredbe. Komisija jih vključi v register iz člena 81 te uredbe.
2.  Komisija z izvedbenimi akti ustrezno uradno odstrani iz registra iz člena 86 imena vin, za katera se uporablja člen 191(3) Uredbe (EU) št. [COM(2010)799].
2.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi odstrani imena, za katera se uporablja člen 118s(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007, iz registra iz člena 81. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Člen 83 se ne uporablja za obstoječa zaščitena imena vin iz odstavka 1 tega člena.
3.  Člen 83 se ne uporablja za obstoječa zaščitena imena vin iz odstavka 1 tega člena.
Komisija lahko do 31. decembra 2014 na lastno pobudo z izvedbenimi akti sklene, da preklicuje zaščito obstoječih zaščitenih imen vin iz odstavka 1, če ne izpolnjujejo pogojev iz člena 70.

Komisija lahko do 31. decembra 2014 na lastno pobudo z izvedbenimi akti sklene, da preklicuje zaščito obstoječih zaščitenih imen vin iz odstavka 1, če ne izpolnjujejo pogojev iz člena 70.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

4.  Za Hrvaško se na podlagi te uredbe zaščitijo imena vin, objavljena v Uradnem listu Evropske unije*, s pridržkom ugodnega izida postopka ugovora. Komisija jih vključi v register iz člena 81.
4.  Za Hrvaško se na podlagi te uredbe zaščitijo imena vin, objavljena v Uradnem listu Evropske unije*, s pridržkom ugodnega izida postopka ugovora. Komisija jih vključi v register iz člena 81.
Predlog spremembe 181
Predlog uredbe
Člen 86
Člen 86

Člen 86

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 5 tega člena.
1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 5 tega člena.
2.  Ob upoštevanju posebnih lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:
2.  Ob upoštevanju posebnih lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:
(a) načela za razmejitev geografskih območij ter
(a) dodatne podrobnosti za razmejitev geografskih območij ter
(b) opredelitve, omejitve in odstopanja glede proizvodnje na razmejenih geografskih območjih.
(b) omejitve in odstopanja glede proizvodnje na razmejenih geografskih območjih.
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi kakovosti in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacije proizvodov vključujejo dodatne zahteve.
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi kakovosti in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacije proizvodov vključujejo dodatne zahteve.
4.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi legitimnih pravic in interesov proizvajalcev ali izvajalcev lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
4.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi legitimnih pravic in interesov proizvajalcev ali izvajalcev lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:
(a) elementih specifikacij proizvodov;
(b) tipu vložnika, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe;
(b) tipu vložnika, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe;
(c) pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri vložitvi vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, predhodnih nacionalnih postopkih, pregledu Komisije, postopku ugovora, in postopkih za spremembo, preklic in pretvorbo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb;
(c) pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri vložitvi vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, pregledu Komisije, postopku ugovora, in postopkih za spremembo, preklic in pretvorbo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb;
(d) pogojih, ki veljajo za čezmejne vloge;
(d) pogojih, ki veljajo za čezmejne vloge;
(e) pogojih za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi;
(e) pogojih za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi;
(f) datumu začetka veljavnosti zaščite ali spremembe zaščite;
(f) datumu začetka veljavnosti zaščite ali spremembe zaščite;
(g) pogojih v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov.
(g) pogojih v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in pogojih, pod katerimi se sprememba šteje, da je manjša v smislu člena 82(1a).
5.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi ustrezne zaščite lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme omejitve v zvezi z zaščitenim imenom.
5.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi ustrezne zaščite lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme omejitve v zvezi z zaščitenim imenom.
6.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi tega, da gospodarski subjekti in pristojni organi niso oškodovani z uporabo tega pododdelka v zvezi z imeni vin, za katera je bila zaščita dodeljena pred 1. avgustom 2009 ali pa je bila pred tem datumom vložena vloga za njihovo zaščito, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme prehodne določbe v zvezi z naslednjim:
(a) imeni vin, ki so jih države članice priznale kot označbe porekla ali geografske označbe do 1. avgusta 2009, in imeni vin, za katere je bila pred tem datumom vložena vloga za zaščito
(b) predhodnim nacionalnim postopkom;
(c) vini, ki so bila dana v promet ali označena pred določenim datumom; ter
(d) spremembami specifikacij proizvoda.
Predlog spremembe 182
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Tradicionalne izraze prizna, opredeli in zaščiti Komisija.
Predlog spremembe 183
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Tradicionalni izrazi so zaščiteni samo v jeziku in za kategorije proizvodov vinske trte, navedene v vlogi, pred:
(a) vsako zlorabo zaščitenega imena, tudi če mu je dodan izraz, kot je „stil“, „tip“, „metoda“, „kot se prideluje v“, „posnetek“, „okus“, „kot“ ali podobno;
(b) vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo vrste, značilnosti ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na proizvod;
(c) vsemi drugimi praksami, ki utegnejo potrošnika zavajati, zlasti z ustvarjanjem vtisa, da vino izpolnjuje pogoje za zaščiten tradicionalni izraz.
Predlog spremembe 184
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 c (novo)
1c.  Če je tradicionalni izraz zaščiten s to uredbo, se registracija blagovne znamke, katere raba bi bila v nasprotju s členom 89c, oceni v skladu z Direktivo 2008/95/ES ali Uredbo (ES) št. 207/2009.
Blagovne znamke, registrirane v nasprotju s prvim pododstavkom, se na zahtevo razglasijo za neveljavne, v skladu z veljavnimi postopki iz Direktive 2008/95/ES ali Uredbe (ES) št. 207/2009.

Blagovna znamka, ki ustreza kateri od situacij iz člena 89c in ki je bila prijavljena, registrirana ali, če je ta možnost predvidena v ustrezni zakonodaji, pridobljena z uporabo na ozemlju Unije pred 4. majem 2002 ali pred dnem vložitve vloge za zaščito tradicionalnega izraza, se lahko še naprej uporablja in obnavlja kljub zaščiti tradicionalnega izraza. V takih primerih je dovoljena vzporedna uporaba tradicionalnega izraza in ustrezne blagovne znamke.

Ime se ne zaščiti kot tradicionalni izraz, če je zaradi ugleda in slovesa blagovne znamke verjetno, da bi taka zaščita zavedla potrošnika glede resničnega porekla, narave, značilnosti ali kakovosti vina.

Predlog spremembe 185
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 d (novo)
1d.  Če se odda vloga za zaščito izraza, ki je popolna ali delna enakozvočnica tradicionalnega izraza, ki je že bil zaščiten v skladu s tem poglavjem, se pri zaščiti izraza ustrezno upošteva lokalna in tradicionalna raba ter možnost zamenjave. Enakozvočni izraz ki potrošnika zavede glede narave, kakovosti ali resničnega izvora izdelka, se ne registrira, tudi če je pravilen.
Uporaba zaščitenega enakozvočnega izraza je dovoljena samo, če se pozneje zaščiteni enakozvočni izraz v praksi dovolj razlikuje od že zaščitenega tradicionalnega izraza, pri čemer se upošteva, da je treba zagotoviti enako obravnavo pridelovalcev in preprečiti zavajanje potrošnika.

Predlog spremembe 186
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 e (novo)
1e.  Vsaka država članica ali tretja država ali vsaka fizična ali pravna oseba s pravnim interesom lahko v dveh mesecih od dneva objave vloge Komisije ugovarja predlaganemu priznanju, tako da vloži zahtevo za ugovor.
Predlog spremembe 187
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 f (novo)
1f.  Prosilec lahko prosi za odobritev spremembe tradicionalnega izraza, navedenega jezika, zadevnega vina ali zadevnih vin, povzetka opredelitve ali pogojev uporabe zadevnega tradicionalnega izraza.
Predlog spremembe 188
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 g (novo)
1g.  Komisija lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve države članice, tretje države ali fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev o preklicu zaščite tradicionalnega izraza, če izraz ne ustreza več opredelitvi iz člena 89.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 189
Predlog uredbe
Člen 89 a (novo)
Člen 89a

Pogoji za uporabo tradicionalnih izrazov

1.  Izraz, ki ga je treba zaščititi, je bodisi:
(a) v uradnem ali regionalnem jeziku ali jezikih države članice ali tretje države, iz katere izraz izvira, ali
(b) v jeziku, ki se za ta izraz uporablja v trgovini.
2.  Izraz, ki se uporablja v določenem jeziku, se nanaša na proizvode iz člena 69(1).
3.  Izraz se registrira v njegovem izvirnem zapisu(-ih).
Predlog spremembe 190
Predlog uredbe
Člen 89 b (novo)
Člen 89b

Pogoji veljavnosti

1.  Priznanje tradicionalnega izraza se sprejme, če:
(a) je izraz le:
(i) ime, ki se tradicionalno uporablja v trgovini na velikem delu ozemlja EU ali zadevne tretje države za razlikovanje posameznih kategorij proizvodov vinske trte iz člena 69(1), ali
(ii) ime, ki se tradicionalno uporablja v trgovini najmanj na ozemlju zadevne države članice ali tretje države za razlikovanje posameznih kategorij proizvodov vinske trte iz člena 69(1);
(b) izraz:
(i) ni generičen,
(ii) opredeljuje in ureja ga zakonodaja države članice, ali
(iii) uporablja se ga pod pogoji, določenimi s predpisi, ki se uporabljajo za proizvajalce vina v zadevni tretji državi, vključno s tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih strokovnih organizacij.
2.  V odstavku 1, točka (a) „tradicionalna uporaba“ pomeni:
(a) uporabo najmanj pet let v primeru izrazov, predloženih v jeziku ali jezikih iz člena 89a(1)(a);
(b) uporabo najmanj petnajst let primeru izrazov, predloženih v jeziku iz člena 89a(1)(b).
3.  Za namene odstavka (1)(b)(i) „generičen“ pomeni, da je ime tradicionalnega izraza postalo obče ime zadevnega proizvoda vinske trte v Uniji, čeprav se nanaša na poseben postopek pridobivanja ali staranja ali na kakovost, barvo, vrsto kraja ali poseben dogodek, povezan z zgodovino proizvoda vinske trte.
4.  Pogoj iz odstavka 1(b) tega člena se ne uporabljajo za tradicionalne izraze, navedene v členu 89(b).
Predlog spremembe 191
Predlog uredbe
Člen 89 c (novo)
Člen 89c

Prosilci

1.  Pristojni organi držav članic ali tretjih držav ali reprezentativne strokovne organizacije s sedežem v tretjih državah lahko pri Komisiji vložijo vlogo za zaščito tradicionalnih izrazov v smislu člena 89.
2. „Reprezentativna strokovna organizacija“ je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev, ki sprejmejo enake predpise in delujejo na zadevnem območju ali več zadevnih območjih označb porekla ali geografskih označb vina, če sta vanjo včlanjeni vsaj dve tretjini proizvajalcev na območju označbe porekla ali geografske označbe, na katerem deluje, ki predstavlja vsaj dve tretjini proizvodnje. Reprezentativna strokovna organizacija lahko vloži vlogo za zaščito le za vina, ki jih proizvaja.
Predlog spremembe 192
Predlog uredbe
Člen 89 d (novo)
Člen 89d

Postopek priznanja

Vsako odločitev za zavrnitev ali priznanje zadevnega tradicionalnega izraza sprejme Komisija na podlagi razpoložljivih dokazov. Komisija preveri, če so izpolnjeni pogoji iz členov 89, 89a in 89b ali pogoji, predvideni v členu 90a(3) ali v členu 90.

Odločitev o zavrnitvi se sporoči vlagatelju zahtevka in organom države članice ali tretje države ali reprezentativni strokovni organizaciji s sedežem v zadevni tretji državi.

Predlog spremembe 193
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 – točka a
(a) vložnike, ki lahko vložijo vlogo za zaščito tradicionalnega izraza;
črtano
Predlog spremembe 194
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 – točka c
(c) podlage za ugovarjanje predlaganemu priznanju tradicionalnega izraza;
črtano
Predlog spremembe 195
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 – točka d
(d) obseg zaščite, razmerje do blagovnih znamk, zaščitenih tradicionalnih izrazov, zaščitenih označb porekla ali geografskih označb, homonimov ali nekaterih imen vinske trte;
črtano
Predlog spremembe 196
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 – točka e
(e) razloge za preklic tradicionalnega izraza;
črtano
Predlog spremembe 197
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 4
4.  Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje, pod katerimi se tradicionalni izrazi lahko uporabljajo za proizvode iz tretjih držav, in določi odstopanja od člena 89.
4.  Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, lahko Komisija z odstopanjem od člena 89 sprejme delegirane akte, s katerimi določi pogoje, pod katerimi se tradicionalni izrazi lahko uporabljajo za proizvode iz tretjih držav, in določi odstopanja od člena 89.
Predlog spremembe 198
Predlog uredbe
Člen 93 – odstavek 1 a (novo)
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 199
Predlog uredbe
Člen 95
Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se za označevanje in predstavitev uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

1.  Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se za označevanje in predstavitev uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Označevanja proizvodov iz točk 1 do 11, 13, 15 in 16 v delu II Priloge VI se ne sme dopolniti z drugimi oznakami kot z oznakami iz te uredbe, razen če izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1)(a) Direktive 2000/13/ES.

1a.  Če eden od proizvodov iz dela II Priloge VI te uredbe vsebuje eno ali več sestavin, naštetih v Prilogi IIIa Direktive 2000/13/ES, se te sestavine navedejo na etiketi za izrazom „vsebuje“.
V primeru sulfitov se lahko uporabljajo naslednje navedbe: „sulfiti“ in „žveplov dioksid“.

1b.  Seznamu sestavin iz odstavka 1 se lahko doda uporaba piktograma. Komisija je v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo uporabo teh piktogramov.
Predlog spremembe 200
Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 2
2.  Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 se lahko navedba kategorije proizvoda vinske trte izpusti za vina, katerih oznake vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.
2.  Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 se lahko navedba kategorije proizvoda vinske trte izpusti za vina, katerih oznake vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, ter za kakovostna peneča vina, ki imajo na etiketi naveden izraz „Sekt“.
Predlog spremembe 201
Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 3 – točka a
(a) kadar je na oznaki naveden tradicionalni izraz iz člena 89(a);
(a) kadar je na oznaki naveden tradicionalni izraz iz člena 89(1)(a) v skladu z zakonodajo države članice ali specifikacije proizvoda iz člena 71(2) te uredbe;
Predlog spremembe 202
Predlog uredbe
Člen 99 – odstavek 2
2.  Za zagotovitev skladnosti s horizontalnimi predpisi glede označevanja in predstavitve ter ob upoštevanju posebnosti vinskega sektorja lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme opredelitve pojmov, pravila in omejitve glede:
2.  Za zagotovitev skladnosti s horizontalnimi predpisi glede označevanja in predstavitve ter ob upoštevanju posebnosti vinskega sektorja lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila in omejitve glede:
Predlog spremembe 203
Predlog uredbe
Člen 99 – odstavek 6
6.  Zaradi potrebe po upoštevanju posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme odstopanja od tega oddelka glede trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami.
6.  Zaradi potrebe po upoštevanju posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme odstopanja od tega oddelka glede izvoza v nekatere tretje države.
Predlog spremembe 204
Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)
Člen 100a

Trajanje

Z izjemo člena 101(1), (2b), (2d) in (2e) ter člena 101a se ta oddelek uporablja do konca tržnega leta 2019/2020.

Predlog spremembe 205
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo)
PODODDELEK 1

POSEBNI UKREPI

Predlog spremembe 206
Predlog uredbe
Člen 101
Člen 101

Člen 101

Sporazumi v sektorju sladkorja

Sporazumi v sektorju sladkorja

1.  Pogoje za nakup sladkorne pese in sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni sporazumi, sklenjeni med pridelovalci sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije.
1.  Pogoje za nakup sladkorne pese in sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi pogodbami o dobavi, urejajo pisni panožni sporazumi, sklenjeni med pridelovalci sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije ali, v njihovem imenu, organizacijami, katerih člani so, na eni strani in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije ali, v njihovem imenu, organizacijami, katerih člani so, na drugi strani.
2.  Ob upoštevanju posebnosti sektorja sladkorja je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 tega člena.
2a.  V pogodbah o dobavi je treba pri količinah sladkorja, ki bodo proizvedene iz sladkorne pese, razlikovati med:
(a) kvotnim sladkorjem; ali
(b) izvenkvotnim sladkorjem.
2b.  Vsako podjetje za proizvodnjo sladkorja predloži državi članici, v kateri proizvaja sladkor, naslednje informacije:
(a) količine sladkorne pese iz točke (a) odstavka 2a, za katere so sklenila predsetvene pogodbe o dobavi, ter vsebnost sladkorja, na kateri temeljijo te pogodbe;
(b) ustrezni ocenjeni donos.
Države članice lahko zahtevajo dodatne podatke.

2c.  Podjetja za proizvodnjo sladkorja, ki niso podpisala predsetvenih pogodb o dobavi po najnižji ceni za kvotno sladkorno peso, kot je predvideno v členu 101g, za količino sladkorne pese, ki ustreza sladkorju, za katerega razpolagajo s kvoto, po potrebi prilagojeno glede na koeficient preventivnega umika, določen v skladu z drugim odstavkom člena 101d, plačajo vsaj najnižjo ceno za kvotno sladkorno peso za vso sladkorno peso, ki jo predelajo v sladkor.
2d.  Panožni sporazumi lahko odstopajo od odstavkov 2a, 2b in 2c, če to odobri zadevna država članica.
2e.  Če panožnih sporazumov ni, zadevna država članica sprejme potrebne ukrepe, skladne s to uredbo, da zavaruje interese zadevnih strani.
Predlog spremembe 207
Predlog uredbe
Člen 101 a (novo)
Člen 101a

Poročanje o cenah na trgu za sladkor

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi sistem za poročanje o cenah na trgu za sladkor, vključno z ureditvijo za objavo ravni cen na tem trgu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

Sistem iz prvega odstavka temelji na informacijah, ki jih predložijo podjetja za proizvodnjo belega sladkorja ali drugi gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino s sladkorjem. Te informacije se obravnavajo kot zaupne informacije.

Komisija zagotovi, da objavljeni podatki ne omogočajo prepoznavanja cen posameznih podjetij ali izvajalcev.

Predlog spremembe 208
Predlog uredbe
Člen 101 b (novo)
Člen 101b

Proizvodna dajatev

1.  Proizvodna dajatev se zaračunava za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup, ki jih imajo podjetja za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa iz člena 101h, odstavek 2, ter za količine izvenkvotnega sladkorja, predvidene v členu 101l, odstavek 1, točka e.
2.  Proizvodna dajatev se določi pri 12,00 EUR za tono kvotnega sladkorja in kvotnega inulinskega sirupa. Za izoglukozo se proizvodna dajatev določi pri 50 % dajatve, ki se uporablja za sladkor.
3.  Skupno proizvodno dajatev, ki se plača v skladu z odstavkom 1, zaračuna država članica podjetjem na svojem ozemlju v skladu s kvoto, ki jo imajo v zadevnem tržnem letu.
Podjetja izvedejo plačila najpozneje do konca februarja ustreznega tržnega leta.

4.  Podjetja za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa iz Unije lahko od pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobaviteljev cikorije zahtevajo, da krijejo do 50 % zadevne proizvodne dajatve.
Predlog spremembe 209
Predlog uredbe
Člen 101 c (novo)
Člen 101c

Proizvodno nadomestilo

1.  Za proizvode, navedene v točkah (b) do (e) dela III Priloge I, se lahko do konca tržnega leta 2019/2020 dodeli proizvodno nadomestilo, če presežni sladkor ali uvoženi sladkor, presežna izoglukoza ali presežni inulinski sirup niso na voljo po ceni, ki ustreza svetovni ceni za proizvodnjo proizvodov iz člena 101m(2)(b) in (c).
2.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi proizvodna nadomestila iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Da bi se upoštevale posebne značilnosti trga za izvenkvotni sladkor v Uniji, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi se določijo pogoji za dodelitev proizvodnih nadomestil iz tega oddelka.
Predlog spremembe 210
Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)
Člen 101d

Umik sladkorja

1.  Ob upoštevanju potrebe po preprečitvi padca cen na notranjem trgu in reševanju stanja čezmerne proizvodnje, določene na podlagi predvidene bilance oskrbe, in ob upoštevanju obveznosti Unije, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo odločitev,da se v določenem tržnem letu s trga umakne količina sladkorja ali izoglukoze, proizvedena v okviru kvote, ki presega prag, izračunan v skladu z odstavkom 2 tega člena.
V tem primeru se uvozi belega in surovega sladkorja iz vseh virov, ki niso pridržani za proizvodnjo enega od proizvodov iz člena 101m(2), v enakem sorazmerju umaknejo s trga Unije za zadevno tržno leto.

2.  Prag za umik iz odstavka 1 se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, izračuna tako, da se njegova kvota pomnoži s koeficientom. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ta koeficient na podlagi pričakovanih tržnih gibanj, najpozneje do 28. februarja predhodnega tržnega leta .
Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj lahko Komisija do 31. oktobra zadevnega tržnega leta sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da koeficient prilagodi ali, če v skladu s prvim pododstavkom ni bil določen noben koeficient, da koeficient določi.

3.  Vsako podjetje, ki mu je bila dodeljena kvota, do začetka naslednjega tržnega leta na svoje stroške skladišči sladkor, ki je bil proizveden v okviru kvote in presega prag, izračunan v skladu z odstavkom 2. Količine sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem letu, se obravnavajo kot prve količine, proizvedene v okviru kvote, za naslednje tržno leto.
Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko Komisija ob upoštevanju pričakovanih gibanj na trgu sladkorja sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da se v tekočem in/ali naslednjem tržnem letu ves umaknjeni sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup ali del umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa šteje za:

(a) presežni sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup, ki je na voljo za spremembo v industrijski sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup ali
(b) začasno proizvodno kvoto, katere del se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije iz sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.
4.  Če je dobava sladkorja v Uniji neprimerna, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da se določena količina umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa proda na trgu Unije pred koncem obdobja umika.
5.  Če se umaknjeni sladkor obravnava kot prva količina sladkorja, proizvedena v okviru kvote za naslednje tržno leto, se pridelovalcem sladkorne pese izplača minimalna cena, ki je v veljavi v tistem tržnem letu.
Zahteve iz člena 101g glede minimalne cene se ne uporabljajo, če je umaknjeni sladkor spremenjen v industrijski sladkor ali izvožen v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 3 tega člena.

Če se umaknjeni sladkor v skladu z odstavkom 4 proda na trgu Unije pred koncem obdobja umika, se pridelovalcem sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je v veljavi v tekočem tržnem letu.

6.  Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 211
Predlog uredbe
Člen 101 da (novo)
Člen 101da

Začasni mehanizem upravljanja trga

Brez poseganja v sporazume, sklenjene v skladu s členom 218 Pogodbe, in do konca režima kvot lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi aktivira začasni mehanizem upravljanja trga z namenom odprave resnih tržnih neravnovesij in sproži naslednje ukrepe:

– sprostitev izvenkvotnega sladkorja na notranji trg, pri čemer bi veljali isti pogoji kot za kvotni sladkor, kot je opisano v členu 101l(1)(e); ter
– opustitev uvoznih dajatev, zlasti ko podatki Evropske komisije za uvožen surovi in beli sladkor dosežejo raven pod 3 milijoni ton za tržno leto, kot je opisano v členu 130b.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 212
Predlog uredbe
Člen 101 e (novo)
Člen 101e

Prenos pooblastil

Da se upoštevajo posebne značilnosti sektorja sladkorja in zagotovi ustrezno upoštevanje interesov vseh strani ter glede na to, da je treba preprečiti morebitne motnje trga, lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi uvede pravila o:

(a) pogodbah o dobavi in nakupnih pogojih iz člena 101(1);
(b) merilih, ki jih uporabijo podjetja za proizvodnjo sladkorja pri dodelitvi količin sladkorne pese prodajalcem sladkorne pese, ki jih bodo zajemale predsetvene pogodbe o dobavi iz člena 101(2b);
(c) začasnem mehanizmu upravljanja trga iz člena 101da, na podlagi napovedane bilance oskrbe, ki vključuje pogoje, pod katerimi se izvenkvotni sladkor iz člena 101l(1)(e) sprosti na notranji trg, pri čemer veljajo isti pogoji kot za kvotni sladkor.
Predlog spremembe 213
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 1 – pododdelek 1 a (novo)
PODODDELEK 1a

SISTEM REGULACIJE PROIZVODNJE

Predlog spremembe 214
Predlog uredbe
Člen 101 f (novo)
Člen 101f

Kvote v sektorju sladkorja

1.  Sistem kvot oziroma omejitev kvot se uporablja za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup.
2.  Glede sistema kvot iz odstavka 1 tega člena, če proizvajalec preseže ustrezno kvoto in za sladkor ne uporabi presežnih količin iz člena 101l, se za take količine plača presežna dajatev v skladu s pogoji iz členov 101l do 101o.
Predlog spremembe 215
Predlog uredbe
Člen 101 g (novo)
Člen 101g

Minimalna cena sladkorne pese

1.  Minimalna cena za sladkorno peso iz kvote je 26,29 EUR na tono do konca tržnega leta 2019/2020.
2.  Najnižja cena iz odstavka 1 velja za sladkorno peso standardne kakovosti, določene v delu B Priloge III.
3.  Podjetja za proizvodnjo sladkorja morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor in namenjena za predelavo v kvotni sladkor, plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno navzgor ali navzdol, zato da se lahko dovolijo odstopanja od standardne kakovosti.
Za prilagoditev cen v primeru, ko se dejanska kakovost sladkorne pese razlikuje od standardne kakovosti, se povečanja in znižanja iz prvega pododstavka uporabljajo v skladu s pravili, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti na podlagi člena 101p(5).

4.  Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo količinam industrijskega sladkorja ali presežnega sladkorja, za katere velja presežna dajatev iz člena 101o, zadevno podjetje za proizvodnjo sladkorja prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno peso.
Predlog spremembe 216
Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)
Člen 101h

Dodelitev kvot

1.  Kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa na nacionalni in regionalni ravni so določene v Prilogi IIIb.
Z odstopanjem od pododstavka 1 lahko Komisija sprejme izvedbene akte brez uporabe člena 162(2) ali (3) in na zahtevo zadevnih držav članic dodeli kvote državam članicam, ki so se v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 320/2006, odpovedale svoji celotni kvoti. Za namen tega pododstavka Komisija pri oceni zahteve države članice ne upošteva kvot, dodeljenih podjetjem, ki imajo sedež v najbolj oddaljenih regijah Unije.

2.  Države članice dodelijo kvoto vsakemu podjetju za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima sedež na njihovem ozemlju in je odobreno v skladu s členom 101(i).
Za vsako podjetje je dodeljena kvota enaka kvoti iz Uredbe (EU) št. 513/2010, ki je bila dodeljena podjetju za tržno leto 2010/2011.

3.  Kadar je kvota dodeljena podjetju za proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en proizvodni obrat, države članice sprejmejo ukrepe, za katere menijo, da so potrebni za ustrezno upoštevanje interesov pridelovalcev sladkorne pese in sladkornega trsa.
Predlog spremembe 217
Predlog uredbe
Člen 101 i (novo)
Člen 101i

Odobrena podjetja

1.  Države članice na zahtevo podelijo odobritev podjetju, ki proizvaja sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup, ali podjetju, ki te izdelke predeluje v enega od izdelkov s seznama iz člena 101m(2), pod pogojem, da podjetje:
(a) dokaže svoje strokovne zmogljivosti pri proizvodnji;
(b) soglaša, da bo zagotovilo vse informacije in da zanj velja nadzor, povezan s to uredbo;
(c) mu odobritev ni bila začasno ali trajno odvzeta.
2.  Odobrena podjetja državi članici, na katere ozemlju pridelujejo sladkorno peso, sladkorni trs ali izvajajo prečiščevanje, predložijo naslednje informacije:
(a) količine sladkorne pese ali sladkornega trsa, za katere je bila sklenjena pogodba o dobavi, kakor tudi ustrezne ocenjene donose sladkorne pese ali sladkornega trsa ter sladkorja na hektar;
(b) podatke o začasnih in dejanskih dobavah sladkorne pese, sladkornega trsa in surovega sladkorja, proizvodnji sladkorja in zalogah sladkorja;
(c) količine prodanega belega sladkorja ter ustrezne cene in pogoje.
Predlog spremembe 218
Predlog uredbe
Člen 101 j (novo)
Člen 101j

Prilagoditev nacionalnih kvot

Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 160, prilagodi kvote iz Priloge IIIb na podlagi sklepov, ki jih sprejmejo države članice v skladu s členom 101k.

Predlog spremembe 219
Predlog uredbe
Člen 101 k (novo)
Člen 101k

Prerazporeditev nacionalnih kvot in zmanjšanje kvot

1.  Država članica lahko za največ 10 % zmanjša kvoto za sladkor ali izoglukozo, ki je bila dodeljena podjetju s sedežem na njenem ozemlju. Pri tem država članica uporablja objektivna in nediskriminacijska merila.
2.  Država članica lahko prenaša kvote med podjetji v skladu s pravili iz Priloge IIIc in ob upoštevanju interesov vseh zadevnih strani, zlasti pridelovalcev sladkorne pese in sladkornega trsa.
3.  Količine, ki so zmanjšane v skladu z odstavkoma 1 in 2, zadevna država članica dodeli enemu ali več podjetjem na svojem ozemlju, ne glede na to, ali to že ima kvoto ali ne.
Predlog spremembe 220
Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)
Člen 101l

Izvenkvotna proizvodnja

1.  Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, katerih proizvodnja v tržnem letu presega kvoto iz člena 101(h), se lahko:
(a) uporabi za predelavo v nekatere izdelke iz člena 101(m);
(b) prenese naprej v proizvodno kvoto za naslednje tržno leto v skladu s členom 101(n);
(c) uporabijo za poseben režim preskrbe za najbolj oddaljene regije v skladu s [poglavjem III Uredbe [ex (ES) št. 247/2006] Evropskega parlamenta in Sveta];
(d) izvozi v okviru količinske omejitve, ki jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob upoštevanju zavez, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe; ali
(e) sprostijo na notranjem trgu v skladu z mehanizmom iz člena 101da, pri čemer veljajo enaki pogoji kot za kvotni sladkor, z namenom da se ponudba prilagodi povpraševanju v količinah in na način, ki ga določi Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 101p(6) in členom 101e(c), in na podlagi predvidene bilance oskrbe.
Ukrepi iz tega člena se izvajajo pred ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz člena 154(1).

Za druge količine se zaračuna presežna dajatev iz člena 101o.

2.  Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 221
Predlog uredbe
Člen 101 m (novo)
Člen 101m

Industrijski sladkor

1.  Industrijski sladkor, industrijska izoglukoza ali industrijski inulinski sirup se rezervirajo za proizvodnjo enega izmed izdelkov iz odstavka 2, kadar:
(a) je predmet pogodbe o dobavi, sklenjene pred koncem tržnega leta med proizvajalcem in uporabnikom, ki sta oba pridobila odobritev v skladu s členom 101i; ter
(b) je bil dobavljen uporabniku najpozneje do 30. novembra naslednjega tržnega leta.
2.  Da se upošteva tehnični napredek, se Komisija pooblasti, da v skladu s členom 160 sprejme delegirani akt, s katerim določi seznam proizvodov, katerih proizvodnja lahko uporablja industrijski sladkor, industrijsko izoglukozo ali industrijski inulinski sirup.
Seznam vključuje zlasti:

(a) bioetanol, alkohol, rum, živi kvas in količine sirupov za namaze ter tistih, ki se predelajo v „Rinse appelstroop“;
(b) nekatere industrijske izdelke brez vsebnosti sladkorja, pri katerih pa se med njihovo predelavo uporablja sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup;
(c) nekatere izdelke kemijske ali farmacevtske industrije, ki vsebujejo sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup.
Predlog spremembe 222
Predlog uredbe
Člen 101 n (novo)
Člen 101n

Prenos presežnega sladkorja

1.  Vsako podjetje se lahko odloči za prenos cele ali dela proizvodnje, ki presega njegovo kvoto sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki se nato obravnava kot del proizvodnje naslednjega tržnega leta. Brez poseganja v odstavek 3 je ta odločitev nepreklicna.
2.  Podjetja, ki sprejmejo odločitev iz odstavka 1:
(a) zadevno državo članico obvestijo pred datumom, ki ga določi ta država članica:
- med 1. februarjem in 15. avgustom tekočega tržnega leta o količinah trsnega sladkorja, ki jih bodo prenesla,
- med 1. februarjem in 31. avgustom tekočega tržnega leta o drugih količinah sladkorja ali inulinskega sirupa, ki jih bodo prenesla;
(b) se zavežejo, da bodo te količine skladiščila na svoje stroške do konca tekočega tržnega leta.
3.  Če je bila dokončna proizvodnja podjetja v zadevnem tržnem letu manjša, kot je bilo ocenjeno ob sprejemu odločitve v skladu z odstavkom 1, se lahko prenesena količina prilagodi za nazaj najpozneje do 31. oktobra naslednjega tržnega leta.
4.  Prenesene količine se štejejo kot prve količine, proizvedene v okviru kvote za naslednje tržno leto.
5.  Za sladkor, skladiščen med tržnim letom v skladu s tem členom, ne smejo veljati drugi ukrepi glede skladiščenja iz členov 16 ali 101d.
Predlog spremembe 223
Predlog uredbe
Člen 101 o (novo)
Člen 101o

Presežna dajatev

1.  Presežna dajatev se obračuna za količine:
(a) presežnega sladkorja, presežne izoglukoze in presežnega inulinskega sirupa, proizvedenih v katerem koli tržnem letu, razen za količine, prenesene v proizvodno kvoto naslednjega tržnega leta in skladiščene v skladu s členom 101n, ali za količine iz točk (c), (d) in (e) člena 101l(1);
(b) industrijskega sladkorja, industrijske izoglukoze in industrijskega inulinskega sirupa, za katere do datuma, ki ga z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2), določi Komisija, ni predloženo dokazilo, da so bile predelane v enega izmed proizvodov iz člena 101m(2);
(c) sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki so bile umaknjene s trga v skladu s členom 101n in pri katerih niso izpolnjene obveznosti iz člena 101d(3).
2.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi presežno dajatev na dovolj visoki ravni, da se prepreči kopičenje količin iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Država članica zaračuna podjetjem na svojem ozemlju presežno dajatev iz odstavka 1 glede na proizvodne količine iz odstavka 1, ki so bile ugotovljene za ta podjetja v zadevnem tržnem letu.
Predlog spremembe 224
Predlog uredbe
Člen 101 p (novo)
Člen 101p

Prenos pooblastil

1.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 6 tega člena.
2.  Ob upoštevanju potrebe po tem, da se zagotovi, da podjetja iz člena 101i spoštujejo svoje obveznosti, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila za dodelitev in odvzem odobritve takim podjetjem ter merila za upravne kazni.
3.  Ob upoštevanju potrebe po tem, da se upoštevajo posebne značilnosti sektorja sladkorja in zagotovi ustrezno upoštevanje interesov vseh strani, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi nadaljnje opredelitve, tudi za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa ter proizvodnjo podjetja, ter pogoje, ki urejajo prodajo v najbolj oddaljene regije.
4.  Ob upoštevanju potrebe po tem, da se zagotovi, da so pridelovalci sladkorne pese tesno vključeni v sprejemanje odločitve, da se določena količina proizvodnje prenese, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila o prenosu sladkorja.
5.  Glede na potrebo po prilagoditvi najnižje cene sladkorne pese, ko njena dejanska kakovost odstopa od standardne kakovosti, ter potrebo po tem, da se upoštevajo posebne značilnosti sektorja sladkorja in zagotovi ustrezno upoštevanje interesov vseh strani, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila za zvišanja in znižanja iz člena 101g(3).
Predlog spremembe 225
Predlog uredbe
Člen 101 q (novo)
Člen 101q

Izvedbena pooblastila

V zvezi s podjetji iz člena 101(i) lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila:

(a) o prošnjah za odobritev podjetij, evidencah, ki jih hranijo odobrena podjetja, informacijah, ki jih predložijo odobrena podjetja;
(b) o sistemu pregledov, ki jih izvajajo države članice pri odobrenih podjetjih;
(c) o sporočilih držav članic Komisiji in odobrenim podjetjem;
(d) o dobavi surovin podjetjem, vključno s pogodbami o dobavi in dobavnicah;
(e) o enakovrednosti glede sladkorja iz točke (a) člena 101l(1);
(f) za poseben režim dobave za najbolj oddaljene regije;
(g) o izvozu iz točke (d) člena 101l(1);
(h) o sodelovanju držav članic, da se zagotovijo učinkoviti pregledi;
(i) za spremembe datumov iz člena 101n;
(j) za določitev presežnih količin, sporočil in plačila presežne dajatve iz člena 101o;
(k) za sprostitev izvenkvotnega sladkorja iz člena 101l(1)(e) na notranjem trgu;
(l) za sprejetje seznama stalnih rafinerij v skladu s točko 12 dela Ia Prilogo II.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 226
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo)
PODODDELEK 1

SPREMLJANJE PROIZVODNJE IN TRŽENJA

Predlog spremembe 227
Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 1
1.  Države članice vzdržujejo register vinogradov, ki vsebuje posodobljene podatke o obsegu vinogradniških površin.
1.  Države članice vzdržujejo register vinogradov, ki vsebuje posodobljene podatke o obsegu vinogradniških površin in ki se vključi v identifikacijski sistem za zemljišča, ki je del integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike.
Predlog spremembe 228
Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 5
5. Komisija lahko po 1. januarju 2016 z izvedbenim aktom odloči, da se odstavki od 1 do 3 tega člena ne uporabljajo več. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
črtano
Predlog spremembe 229
Predlog uredbe
Člen 102 a (novo)
Člen 102a

Pristojni nacionalni organi v vinskem sektorju

1.  Brez poseganja v katere koli druge določbe te uredbe glede določitve pristojnih nacionalnih organov imenujejo države članice enega ali več organov, ki so odgovorni za zagotovitev skladnosti s predpisi Unije v vinskem sektorju. Države članice imenujejo predvsem laboratorije, pooblaščene za opravljanje uradnih analiz v vinskem sektorju. Imenovani laboratoriji izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev iz standarda ISO/IEC 17025.
2.  Države članice sporočijo Komisiji imena in naslove organov in laboratorijev iz odstavka 1. Komisija objavi te informacije in jih redno posodablja.
Predlog spremembe 230
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 2 – pododdelek 1 a (novo)
PODODDELEK 1a

SISTEM OMEJEVANJA PROIZVODNJE

Predlog spremembe 231
Predlog uredbe
Člen 103 a (novo)
Člen 103a

Trajanje

Ta pododdelek se uporablja do konca tržnega leta 2029/2030.

Predlog spremembe 232
Predlog uredbe
Člen 103 b (novo)
Člen 103b

Prepoved zasaditve vinske trte

1.  Brez poseganja v člen 63 in zlasti v njegov odstavek 4 je zasaditev sort vinske trte, ki jih je mogoče razvrstiti v skladu s členom 63(2), prepovedana.
2.  Prepovedana je tudi praksa precepljanja sort vinske trte, ki jih je mogoče v skladu s členom 63(2) razvrstiti med sorte, ki niso sorte vinske trte, navedene v tem členu.
3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se zasaditve in precepljanja dovolijo na podlagi:
(a) pravice do nove zasaditve v skladu s členom 103c;
(b) pravice do ponovne zasaditve v skladu s členom 103d;
(c) pravice do zasaditve iz rezerv v skladu s členoma 103e in 103f.
4.  Pravice do zasaditve iz odstavka 3 se dodelijo v hektarjih.
Predlog spremembe 233
Predlog uredbe
Člen 103 c (novo)
Člen 103c

Pravice do nove zasaditve

1.  Države članice lahko pridelovalcem priznajo pravice do nove zasaditve za površine:
(a) namenjene za nove zasaditve, ki se opravijo na podlagi ukrepov komasacije ali ukrepov glede obveznega odkupa zemlje v javnem interesu, sprejetih v skladu z nacionalno zakonodajo;
(b) namenjene za poskuse;
(c) namenjene za nasade matičnih trt za cepiče; ali
(d) katerih vinogradniško-vinarski proizvodi so namenjeni izključno za porabo v vinogradnikovem gospodinjstvu.
2.  Pravice do nove zasaditve:
(a) uporablja pridelovalec, ki so mu bile dodeljene;
(b) se uporabijo pred koncem drugega vinskega leta po letu, v katerem so bile dodeljene;
(c) se uporabijo za namene, za katere so bile dodeljene.
Predlog spremembe 234
Predlog uredbe
Člen 103 d (novo)
Člen 103d

Pravice do ponovne zasaditve

1.  Države članice dodelijo pravice do ponovne zasaditve pridelovalcem, ki so izkrčili vinogradniško površino.
Vendar izkrčene površine, za katere je v skladu s pododdelkom III oddelka IVa poglavja III naslova I dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007 dodeljena premija za izkrčitev, ne dobijo pravice do ponovne zasaditve.

2.  Države članice lahko dodelijo pravice do ponovne zasaditve tistim pridelovalcem, ki so se obvezali, da bodo izkrčili površino, zasajeno z vinsko trto. V takih primerih je ustrezna površina izkrčena najpozneje do konca tretjega leta, po tem, ko so bile zasajene nove trte, za katere so bile dodeljene pravice do ponovne zasaditve.
3.  Pravice do ponovne zasaditve veljajo za površino, ki je po čistem pridelku enakovredna površini, ki je bila izkrčena.
4.  Pravice do ponovne zasaditve se uporabljajo na gospodarstvu, za katero so bile dodeljene. Države članice lahko nadalje določijo, da se te pravice do ponovne zasaditve lahko uporabijo samo na površini, ki je bila izkrčena.
5.  Z odstopanjem od odstavka 4 lahko države članice odločijo, da se lahko pravice do ponovne zasaditve delno ali v celoti prenesejo na drugo gospodarstvo v isti državi članici, kadar:
(a) se del zadevnega gospodarstva prenese na to drugo gospodarstvo;
(b) so površine na tem drugem gospodarstvu namenjene za:
(i) pridelavo vin z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali
(ii) gojenje matičnih nasadov vinske trte za cepiče.
Države članice zagotovijo, da uporaba odstopanja iz prvega pododstavka ne povzroči skupnega povečanja vinogradniških površin na njihovem ozemlju, zlasti kadar se prenosi opravijo z nenamakanih površin na namakane površine.

6.  Odstavki 1 do 5 se smiselno uporabljajo za pravice, ki so podobne pravicam do ponovne zasaditve, pridobljene na podlagi predhodne zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje.
7.  Pravice do ponovne zasaditve na podlagi člena 4(5) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se uporabijo v rokih iz navedenega člena.
Predlog spremembe 235
Predlog uredbe
Člen 103 e (novo)
Člen 103e

Nacionalna in regionalna rezerva pravic do zasaditve

1.  Da bi države članice izboljšale upravljanje vinogradniških površin, oblikujejo nacionalno rezervo ali regionalne rezerve pravic do zasaditve.
2.  Države članice, ki so oblikovale nacionalne ali regionalne rezerve pravic do zasaditve na podlagi Uredbe (ES) št. 1493/1999, lahko te rezerve ohranijo tako dolgo, dokler uporabljajo prehodno ureditev pravic do zasaditve v skladu s tem pododdelkom.
3.  V nacionalne ali regionalne rezerve se vključijo naslednje pravice do zasaditve, če se ne uporabijo v predpisanem roku:
(a) pravice do nove zasaditve;
(b) pravice do ponovne zasaditve;
(c) pravice do zasaditve iz rezerve.
4.  Pridelovalci lahko prenesejo pravice do ponovne zasaditve v nacionalne ali regionalne rezerve. Pogoje za tak prenos, kadar je to potrebno v zameno za izplačilo proizvajalcem iz nacionalnih skladov, določijo države članice ob upoštevanju legitimnih interesov strani.
5.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale sistema rezerve, pod pogojem, da lahko dokažejo, da imajo na voljo učinkovit alternativni sistem za upravljanje pravic do zasaditve na svojem celotnem ozemlju. Ta sistem lahko odstopa od ustreznih določb tega pododdelka.
Prvi pododstavek se uporablja tudi za države članice, ki prenehajo uporabljati nacionalne ali regionalne rezerve na podlagi Uredbe (ES) št. 1493/1999.

Predlog spremembe 236
Predlog uredbe
Člen 103 f (novo)
Člen 103f

Dodelitev pravic do zasaditve iz rezerve

1.  Države članice lahko podelijo pravice iz rezerve:
(a) brez plačila pridelovalcem, starim 40 let ali manj, ki imajo ustrezno poklicno znanje in sposobnosti ter prvič ustanavljajo in vodijo vinogradniško gospodarstvo;
(b) za plačilo v nacionalne ali, kjer je to primerno, regionalne sklade pridelovalcem, ki nameravajo uporabiti pravice do zasaditve vinogradov, katerih pridelava ima zagotovljen trg.
Države članice opredelijo merila za določitev zneskov plačila iz točke (b) prvega pododstavka, ki se lahko razlikujejo glede na načrtovani končni proizvod zadevnih vinogradov in preostalo prehodno obdobje, v katerem velja prepoved novih zasaditev iz člena 103b(1) in (2).

2.  Kadar se uporabljajo pravice do zasaditve iz rezerve, države članice zagotovijo, da:
(a) lokacija, uporabljene sorte in tehnologija gojenja zagotavljajo, da bo poznejša pridelava ustrezala tržnemu povpraševanju;
(b) bodo zadevni pridelki in donosi ustrezali povprečnemu pridelku v regiji, zlasti kadar se pravice do zasaditve na nenamakanih površinah uporabljajo na namakanih površinah.
3.  Pravice do zasaditve iz rezerve, ki se ne uporabijo do konca drugega vinskega leta po letu, v katerem so bile dodeljene, zapadejo in se ponovno uvrstijo v rezervo.
4.  Pravice do zasaditve v rezervi, ki se ne dodelijo do konca petega vinskega leta po letu, v katerem so bile dodeljene rezervi, prenehajo.
5.  Če obstaja regionalna rezerva v državi članici, ta lahko določi pravila, ki omogočajo prenos pravic do zasaditve med regionalnimi rezervami. Če v državi članici obstajajo regionalne in nacionalne rezerve, ta lahko dovoli tudi prenose med temi rezervami.
Pri prenosih se lahko uporabi koeficient omejevanja.

Predlog spremembe 237
Predlog uredbe
Člen 103 g (novo)
Člen 103g

De minimis

Ta pododdelek se ne uporablja v državah članicah, v katerih se do 31. decembra 2007 ni uporabljala ureditev pravic do zasaditve, ki velja v Skupnosti.

Predlog spremembe 238
Predlog uredbe
Člen 103 h (novo)
Člen 103h

Strožja nacionalna pravila

Države članice lahko sprejmejo strožja nacionalna pravila za dodelitev pravic za novo zasaditev ali ponovno zasaditev. Države članice lahko zahtevajo, da se ustrezni zahtevki in informacije, ki jih je treba predložiti, dopolnijo z dodatnimi informacijami, potrebnimi za spremljanje obsega vinogradniških površin.

Predlog spremembe 239
Predlog uredbe
Člen 103 i (novo)
Člen 103i

Prenos pooblastil

1.  Komisija je v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, da predpiše ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.
2.  Ob upoštevanju potrebe po tem, da se prepreči povečanje vinogradniških površin, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, da:
(a) določi seznam okoliščin, v katerih izkrčitev ne pomeni pravice do ponovne zasaditve;
(b) sprejme pravila o prenosu pravic do zasaditve med rezervami;
(c) prepove trženje vina ali vinogradniško-vinarskih proizvodov, ki so namenjeni izključno za porabo vinogradnikove družine.
3.  Ob upoštevanju potrebe po tem, da se zagotovi enakopravna obravnava proizvajalcev, ki izvajajo izkrčitve, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte, s katerimi določi pravila za zagotavljanje učinkovitosti izkrčitve, če se dodelijo pravice do ponovne zasaditve.
4.  Glede na potrebo po zavarovanju sredstev Unije ter poreklo, izvor in kakovost vina Unije, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, da:
(a) določi vzpostavitev analitične zbirke podatkov o izotopih, ki bo v pomoč pri ugotavljanju goljufij in se bo oblikovala na podlagi vzorcev, ki so jih zbrale države članice; ter za pravila o lastnih zbirkah podatkov držav članic;
(b) sprejme pravila o nadzornih organih in vzajemni pomoči med njimi;
(c) sprejme pravila o skupni uporabi ugotovitev držav članic;
(d) sprejme pravila o obravnavi sankcij v primeru izjemnih okoliščin.
Predlog spremembe 240
Predlog uredbe
Člen 103 j (novo)
Člen 103j

Izvedbena pooblastila

Komisija lahko sprejme vse potrebne izvedbene akte, povezane s tem pododdelkom, tudi za določitev pravil o:

(a) dodelitvi pravic za novo zasaditev, vključno z obveznostmi beleženja in sporočanja;
(b) prenosu pravic do ponovne zasaditve, vključno s koeficientom zniževanja;
(c) evidencah, ki jih hranijo države članice, in obvestilih Komisiji, vključno z možno izbiro sistema rezerv;
(d) dodelitvi pravic do zasaditve iz rezerve;
(e) pregledih, ki jih izvedejo države članice, in sporočanju informacij o takih pregledih Komisiji.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 241
Predlog uredbe
Člen 104
Člen 104

črtano
Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

1.  Če se država članica odloči, da mora biti za vsak odkup surovega mleka od kmeta za predelovalca surovega mleka, sestavljena pisna pogodba med strankama, mora takšna pogodba izpolnjevati pogoje iz odstavka 2.
V primeru, opisanem v prvem pododstavku, zadevna država članica sklene tudi, da mora biti za surovo mleko, ki se dobavi prek enega ali več zbiralcev, vsaka faza dobave zajeta v taki pogodbi, sklenjeni med strankama. V ta namen „zbiralec“ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.

2.  Pogodba:
(a) se sklene pred dobavo;
(b) se sklene v pisni obliki in
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za dobavo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi in/ali
– spremenljiva le na podlagi dejavnikov, ki so določeni v pogodbi, zlasti razvoja razmer na trgu na podlagi tržnih kazalnikov, dobavljene količine in kakovosti ali sestave dobavljenega surovega mleka;
(ii) količino, ki se lahko in/ali se bo odkupila in čas odkupov ter
(iii) trajanje pogodbe, ki lahko zajema nedoločen čas z določbo o odpovedi.
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se pogodba ne zahteva, če se surovo mleko odkupi od kmeta za predelovalca surovega mleka, pri čemer je predelovalec zadruga, v katero je včlanjen kmet in če njeni poslovniki vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo učinki, opisani v točkah (a), (b) in (c) odstavka 2.
4.  O vseh elementih pogodb o odkupu surovega mleka, ki jih sklenejo kmetje, zbiralnice ali predelovalci surovega mleka, vključno z elementi iz odstavka 2(c), se stranke svobodno pogajajo.
5.  Da bi Komisija zagotovila enotno uporabo tega člena, lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 242
Predlog uredbe
Člen 104a (novo)
Člen 104a

Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

1.  Če država članica sklene, da mora biti vsaka oddaja surovega mleka na njenem ozemlju, ki jo kmet zagotovi predelovalcu surovega mleka, zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankama, in/ali sklene, da morajo prvi kupci pripraviti pisno ponudbo za sklenitev pogodbe o dobavi surovega mleka, ki jo zagotovi kmet, taka pogodba in/ali taka ponudba za sklenitev pogodbe izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.
Kadar država članica določi, da morajo biti oddaje surovega mleka, ki jih kmet zagotovi predelovalcu surovega mleka, zajete v pisni pogodbi med strankama, določi tudi, katero stopnjo ali stopnje oddaje zajema taka pogodba, če oddaja surovega mleka poteka prek enega ali več zbiralcev. Za namene tega člena „zbiralec“ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.

2.  Pogodba in/ali ponudba za sklenitev pogodbe:
(a) se pripravi pred oddajo;
(b) se sklene v pisni obliki in
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za dobavo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi in/ali
– izračunana s kombiniranjem različnih dejavnikov, določenih v pogodbi, ki lahko vključujejo tržne kazalnike, ki odražajo spremembe tržnih razmer, oddane količine in kakovost ali sestavo oddanega surovega mleka;
(ii) količino surovega mleka, ki se lahko odda in/ali se mora oddati, in čas takih oddaj;
(iii) trajanje pogodbe, ki lahko vključuje trajanje za določen ali nedoločen čas, z določbami o odpovedi;
(iv) podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;
(v) načine zbiranja ali oddaje surovega mleka; ter
(vi) pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se pogodba in/ali ponudba za sklenitev pogodbe ne zahteva, kadar kmet odda surovo mleko zadrugi, katere član je ta kmet, če so statutu te zadruge ali na njem temelječih pravilih in odločitvah vsebovane določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.
4.  Stranke se prosto pogajajo o vseh elementih pogodb za oddajo surovega mleka, ki jih sklenejo kmetje, zbiralci ali predelovalci surovega mleka, vključno z elementi iz odstavka 2(c).
Ne glede na prvi pododstavek:

(i) kadar država članica določi, da so pisne pogodbe za oddajo surovega mleka obvezne v skladu z odstavkom 1 tega člena, lahko določi minimalno trajanje, ki se uporablja samo za pisne pogodbe med kmetom in prvim kupcem surovega mleka. Tako minimalno trajanje znaša vsaj šest mesecev in ne škoduje pravilnemu delovanju notranjega trga; oziroma
(ii) kadar država članica sklene, da mora prvi kupec surovega mleka pripraviti pisno ponudbo pogodbe za kmeta v skladu z odstavkom 1, lahko določi, da mora ponudba vsebovati minimalno trajanje pogodbe, ki je določeno v nacionalni zakonodaji za ta namen. Tako minimalno trajanje znaša vsaj šest mesecev in ne škoduje pravilnemu delovanju notranjega trga.
Drugi pododstavek ne posega v pravico kmeta, da zavrne tako minimalno trajanje, pod pogojem, da to stori pisno. V tem primeru se stranke svobodno pogajajo o vseh elementih pogodbe, tudi o elementih iz odstavka 2(c).

5.  Države članice, ki uporabljajo možnosti iz tega člena, o načinu njihove uporabe obvestijo Komisijo.
6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ukrepe, potrebne za enotno uporabo točk (a) in (b) odstavka 2 in odstavka 3 tega člena, in ukrepe za obvestila držav članic v skladu s tem členom.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 243
Predlog uredbe
Člen 105
Člen 105

črtano
Pogodbena pogajanja v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

1.  Organizacije proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, ki je priznana po členu 106, se lahko pogajajo v imenu svojih članov glede pogodb o odkupu surovega mleka od kmeta za predelovalca surovega mleka ali zbiralnico v smislu drugega pododstavka člena 104(1) za delno ali celotno skupno proizvodnjo kmetov.
2.  Organizacija proizvajalcev se lahko pogaja:
(a) ne glede na to, ali so kmetje nanjo prenesli lastništvo nad surovim mlekom ali ne;
(b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo nekaterih ali vseh kmetov, ki so njeni člani, ali ne;
c) če celotna količina surovega mleka, o kateri se neka organizacija proizvajalcev pogaja, ne presega:
i) 3,5 % skupne proizvodnje v Uniji in
ii) 33 % skupne nacionalne proizvodnje katere koli posamezne države članice, zajete v takšnih pogajanjih organizacije proizvajalcev ter
(iii) 33 % skupne kombinirane nacionalne proizvodnje vseh držav članic, zajete v takšnih pogajanjih navedene organizacije proizvajalcev;
(d) če zadevni kmetje niso člani nobene druge organizacije proizvajalcev, ki se tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem imenu, in
e) če organizacija proizvajalcev obvesti pristojne organe države članice ali držav članic, v katerih deluje.
3.  Za namene tega člena sklici na organizacije proizvajalcev zajemajo tudi združenja takih organizacij proizvajalcev. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da se ta združenja lahko ustrezno spremljajo, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi s pogoji za priznavanje takih združenj.
4.  Z odstopanjem od odstavka 2(c)(ii) in (iii), tudi če prag 33 % ni bil presežen, se lahko organ za konkurenco iz drugega pododstavka v posameznem primeru na svojem ozemlju odloči, da organizaciji proizvajalki ne dovoli pogajanj, če meni, da je to potrebno, da se prepreči izključevanje konkurence ali da se preprečijo resne posledice za mala in srednje velika podjetja, ki predelujejo surovo mleko.
Odločitev iz prvega pododstavka sprejme Komisija z izvedbenim aktom, sprejetim po svetovalnem postopku iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1/2003 za pogajanja, ki se nanašajo na proizvodnjo več kot ene države članice. V drugih primerih tako odločitev sprejme nacionalni organ za konkurenco iz države članice, katere proizvodnja je zajeta v pogajanjih.

Odločitve iz prvega in drugega pododstavka ne veljajo pred datumom uradnega obvestila zadevnim podjetjem.

5.  Za namene tega člena:
(a) je „nacionalni organ za konkurenco“ organ iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1/2003;
(b) „MSP“ pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES.
Predlog spremembe 244
Predlog uredbe
Člen 105 a (novo)
Člen 105a

Pogodbena pogajanja v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

1.  Organizacija proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, ki je priznana v skladu s členoma 106 in 106a, se lahko pogaja v imenu kmetov, ki so njeni člani, v zvezi z delom ali njihovo celotno skupno proizvodnjo o pogodbah za surovo mleko, ki ga kmet odda predelovalcu surovega mleka ali zbiralcu v smislu drugega pododstavka člena 104a(1).
2.  Organizacija proizvajalcev se lahko pogaja:
(a) ne glede na to, ali so kmetje nanjo prenesli lastništvo nad surovim mlekom ali ne;
(b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo nekaterih ali vseh kmetov, ki so njeni člani, ali ne;
(c) pod pogojem, da za to posamezno organizacijo proizvajalcev:
(i) količina surovega mleka, o kateri se tako pogaja, ne presega 3.5 % celotne proizvodnje Unije; in
(ii) količina surovega mleka, o kateri se tako pogaja, ki je proizvedena v kateri koli posamezni državi članici, ne presega 33 % celotne nacionalne proizvodnje te države članice; ter
(iii) količina surovega mleka, o kateri se tako pogaja, ki je oddana v kateri koli posamezni državi članici, ne presega 33 % celotne nacionalne proizvodnje te države članice;
(d) če zadevni kmetje niso člani nobene druge organizacije proizvajalcev, ki se tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem imenu; vendar lahko države članice v ustrezno utemeljenih primerih odstopijo od tega pogoja, če imajo kmetje dva ločena proizvodna obrata, ki se nahajata na različnih geografskih območjih;
(e) pod pogojem, da za surovo mleko ne velja obveznost oddaje, ki izhaja iz članstva kmeta v zadrugi, v skladu s pogoji, določenimi v statutu te zadruge ali na njem temelječih pravilih in odločitvah; ter
(f) pod pogojem, da organizacija proizvajalcev pristojne organe države članice ali držav članic, v katerih deluje, uradno obvesti o količini surovega mleka, o kateri se tako pogaja.
3.  Ne glede na pogoje, določene v točkah (ii) in (iii) točke (c) odstavka 2, se lahko organizacija proizvajalcev pogaja, v skladu z odstavkom 1, pod pogojem, da, glede na to organizacijo proizvajalcev, količina surovega mleka, o kateri se pogaja, ki se proizvede v ali se odda v državi članici, v kateri znaša celotna letna proizvodnja surovega mleka manj kot 500 000 ton, ne presega 45 % celotne nacionalne proizvodnje te države članice.
4.  Za namene tega člena sklici na organizacije proizvajalcev vključujejo tudi združenja takih organizacij proizvajalcev.
5.  Komisija za namene uporabe točke (c) odstavka 2 in odstavka 3 na način, ki se ji zdi ustrezen, objavi količine proizvodnje surovega mleka v Uniji in državah članicah, pri čemer uporabi najnovejše razpoložljive podatke.
6.  Z odstopanjem od točke (c) odstavka 2 in odstavka 3, tudi če tam določeni pragi niso bili preseženi, se lahko nacionalni organ za konkurenco iz drugega pododstavka tega odstavka v posameznem primeru odloči, da mora organizacija proizvajalcev bodisi ponoviti posamezna pogajanja bodisi le-ta ne bi smela potekati, če meni, da je to potrebno, da se prepreči izključevanje konkurence ali resna škoda za mala in srednja podjetja, ki na ozemlju, za katerega je navedeni organ pristojen, predelujejo mleko.
V primeru pogajanj, ki se nanašajo na več kot eno državo članico, Komisija z izvedbenim aktom, sprejetim brez uporabe člena 162(2) ali (3), sprejme odločitev iz prvega pododstavka. V drugih primerih navedeno odločitev sprejme nacionalni organ za konkurenco iz države članice, na katero se nanašajo pogajanja.

Odločitve iz tega odstavka se ne uporabljajo pred datumom uradnega obvestila zadevnim podjetjem.

7.  Za namene tega člena:
(a) „nacionalni organ za konkurenco“ pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003;
(b) „malo in srednje podjetje“ pomeni mikro-, malo ali srednje veliko podjetje v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednje velikih podjetij.
8.  Države članice, v katerih potekajo pogajanja v skladu s tem členom, Komisijo uradno obvestijo o uporabi točke (f) odstavka 2 in odstavka 6.
9.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi dodatna pravila glede izračuna količine surovega mleka v pogajanjih iz odstavkov 2 in 3.
10.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobne določbe, potrebne za uradno obvestilo iz odstavka 2(f) tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
Predlog spremembe 245
Predlog uredbe
Člen 105 b (novo)
Člen 105b

Uravnavanje ponudbe sira z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo

1.  Države članice lahko na prošnjo organizacije proizvajalcev, priznane v skladu s členoma 106 in 106a, medpanožne organizacije, priznane v skladu s členoma 108(1) in 108a, ali skupine gospodarskih subjektov iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 za omejeno časovno obdobje določijo zavezujoča pravila za uravnavanje ponudbe sira, zaščitenega z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo iz člena 2(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 510/2006.
2.  Pravila iz odstavka 1 izpolnjujejo pogoje, določene v odstavku 4, in upoštevajo obstoječi predhodni sporazum med strankami na geografskem območju iz člena 4(2)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006. Takšen sporazum skleneta vsaj dve tretjini proizvajalcev mleka ali njihovih predstavnikov, ki predstavljajo vsaj dve tretjini surovega mleka, uporabljenega za proizvodnjo sira iz odstavka 1, in po potrebi vsaj dve tretjini proizvajalcev tega sira, ki predstavljajo vsaj dve tretjini proizvodnje tega sira na geografskem območju iz člena 4(2)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006.
3.  Za namene odstavka 1 je za sir, zaščiten z zaščiteno geografsko označbo, geografsko območje porekla surovega mleka, določenega v specifikaciji proizvoda za sir, enako kot geografsko območje iz člena 4(2)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006 v zvezi s tem sirom.
4.  Pravila iz odstavka 1:
(a) pokrivajo le uravnavanje ponudbe zadevnega proizvoda ter prilagajajo ponudbo tega sira glede na povpraševanje po njem;
(b) lahko učinkujejo le na zadevni proizvod;
(c) so lahko obvezujoča za največ tri leta in se po tem obdobju obnovijo na novo prošnjo iz odstavka 1;
(d) ne škodujejo trgovini s proizvodi, na katere se nanašajo pravila iz odstavka 1;
(e) se ne nanašajo na kakršen koli posel po prvem trženju zadevnega sira;
(f) ne omogočajo določanja cen, vključno z okvirnimi ali priporočljivimi cenami;
(g) ne povzročajo nedostopnosti pretiranega deleža zadevnega izdelka, ki bi sicer bil na voljo;
(h) ne povzročajo diskriminacije, ovirajo dostopa novih udeležencev do trga ali škodujejo malim proizvajalcem;
(i) prispevajo k ohranjanju kakovosti in/ali razvoju zadevnega proizvoda;
(j) ne posegajo v člen 105a.
5.  Pravila iz odstavka 1 se objavijo v uradni publikaciji zadevne države članice.
6.  Države članice opravljajo nadzor, da zagotovijo izpolnjevanje pogojev iz odstavka 4, ter, kjer pristojni nacionalni organi ugotovijo neizpolnjevanje takih pogojev, razveljavijo pravila iz odstavka 1.
7.  Države članice nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1, ki so jih sprejele. Komisija države članice obvesti o uradnih obvestilih o takih pravilih.
8.  Komisija lahko kadar koli sprejme izvedbene akte, s katerimi se zahteva, da država članica razveljavi pravila, ki jih je ta država članica določila v skladu z odstavkom 1, če Komisija ugotovi, da ta pravila niso v skladu s pogoji iz odstavka 4, da preprečujejo ali izkrivljajo konkurenco na precejšnjem delu notranjega trga ali da ogrožajo svobodno trgovino ali da je ogroženo doseganje ciljev iz člena 39 PDEU.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 246
Predlog uredbe
Člen 106
Člen 106

Člen 106

Organizacije proizvajalcev

Organizacije proizvajalcev

Države članice na zahtevo priznajo organizacije proizvajalcev, ki:

Države članice na zahtevo priznajo organizacije proizvajalcev, ki:

(a) jih sestavljajo proizvajalci iz sektorjev iz člena 1(2);
(a) jih sestavljajo in nadzirajo kmetje iz sektorjev iz člena 1(2);
(b) so ustanovljene na pobudo proizvajalcev;
(b) so ustanovljene na pobudo kmetov;
(c) imajo poseben namen, ki lahko vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:
(c) imajo poseben namen, ki vključuje vsaj enega od ciljev, navedenih v točkah (i), (ii) ali (iii), in lahko vključuje enega ali več naslednjih drugih ciljev:
(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje in prilagaja povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;
(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje in prilagaja povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;
(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani;
(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, zlasti z neposredno prodajo;
(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in stabilizacijo cen proizvajalcev;
(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov, stabilizacijo cen proizvajalcev, predvsem glede nadomestila za stroške naložb na področjih, kot sta okolje in dobro počutje živali, ter prispevanje k razumnim cenam za potrošnike;
(iv) raziskovanje trajnostnih načinov proizvodnje in gibanja trga;
(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud za trajnostne načine proizvodnje, inovativne prakse, gospodarsko konkurenčnost in gibanja trga;
(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične pomoči za uporabo okolju prijaznih postopkov gojenja in pridelave;
(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične pomoči za uporabo okolju prijaznih postopkov gojenja in pridelave ter postopkov in tehnik, skladnih z dobrim počutjem živali;
(va) spodbujanje in zagotavljanje tehnične pomoči za uporabo proizvodnih standardov, s katerimi se izboljšuje kakovost proizvodov, razvijajo proizvodi z zaščiteno oznako porekla, zaščiteno geografsko oznako ali proizvodi, ki sodijo v okvir nacionalnega znaka kakovosti;
(vb) določitev strožjih pravil glede proizvodnje, kot so veljavna nacionalna pravila ali pravila Unije;
(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi pridelave in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine ter za ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti; in
(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi pridelave in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine ter za ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;
(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;
(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;
(viia) oblikovanje pobud na področju promocije in trženja;
(viib) upravljanje vzajemnih skladov, kot je predvideno v členu 37 Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);
(viic) izvajanje instrumentov za preprečevanje in obvladovanje kriz, predvsem z zasebnim skladiščenjem, predelavo, oglaševanjem izdelkov in promocijsko prodajo ter v skrajnem primeru s postopki za umik s trga;
(viid) zagotavljanje potrebne tehnične pomoči za uporabo terminskih trgov in sistemov zavarovanj;
(viie) pogajanja, v svojem imenu ali po potrebi v imenu članov, o pogodbah o zagotavljanju vložkov z izvajalci v sektorjih na predhodnih stopnjah;
(viif) pogajanja, v svojem imenu ali po potrebi v imenu članov, o pogodbah o dobavi kmetijskih in živilskih proizvodov z izvajalci v sektorjih na nadaljnjih stopnjah;
(d) nimajo prevladujočega položaja na zadevnem trgu, razen če je to potrebno za doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe.
(da) tržijo proizvode, ki niso zajeti v oznaki KN ex 22.08 iz Priloge I k Pogodbi, če delež prodanih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I, ne presega 49 % celotne tržene količine, ne da bi pri tem izgubile priznanje kot organizacije proizvajalcev v priznanem kmetijskem sektorju.
Predlog spremembe 247
Predlog uredbe
Člen 106a (novo)
Člen 106a

Statut organizacij proizvajalcev

1.  Statut organizacije proizvajalcev od svojih članov proizvajalcev zahteva zlasti, da:
(a) uporabljajo sprejeta pravila organizacije proizvajalcev, ki se nanašajo na poročanje o proizvodnji, proizvodnjo, trženje in varstvo okolja;
(b) pripadajo samo eni organizaciji proizvajalcev, kar zadeva proizvodnjo katerega koli proizvoda, brez poseganja v morebitna odstopanja, ki jih lahko odobri zadevna država članica v ustrezno utemeljenih primerih, ko imajo člani dva ločena proizvodna obrata, ki se nahajata na različnih geografskih območjih;
(c) zagotavljajo informacije, ki jih zahtevajo organizacije proizvajalcev za statistične namene, zlasti o pridelovalnih površinah, proizvodnji, pridelkih in neposredni prodaji;
2.  Statut organizacij proizvajalcev določa tudi:
(a) postopke za določanje, sprejemanje in spreminjanje pravil iz odstavka 1;
(b) višino finančnega prispevka članov za financiranje organizacije proizvajalcev;
(c) pravila, ki članom proizvajalcem omogočajo, da demokratično nadzorujejo svojo organizacijo in njene odločitve;
(d) kazni za kršenje obveznosti iz statuta, zlasti za neplačilo finančnih prispevkov, ali pravil, ki jih je določila organizacija proizvajalcev;
(e) pravila o pristopu novih članov, zlasti minimalno trajanje članstva, ki ne more biti krajše od enega leta;
(f) računovodska in proračunska pravila, potrebna za delovanje organizacije.
3.  Šteje se, da organizacije proizvajalcev v gospodarskih zadevah delujejo v imenu svojih članov in za svoje člane v okviru svojih pristojnosti, ne glede na to, ali je bilo lastništvo zadevnih proizvodov preneseno s proizvajalcev na organizacije proizvajalcev ali ne.
Predlog spremembe 248
Predlog uredbe
Člen 106 b (novo)
Člen 106b

Priznavanje organizacij proizvajalcev

1.  Države članice lahko vse pravne osebe ali jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki zaprosijo za tako priznanje, priznajo za organizacije proizvajalcev, pod pogojem, da:
(a) izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in (c) prvega odstavka člena 106;
(b) imajo na območju, kjer delujejo, minimalno število članov in/ali minimalni obseg tržne proizvodnje, ki jo določi zadevna država članica;
(c) ponudijo zadostna zagotovila za pravilno izvedbo svojih nalog tako z vidika trajanja kot učinkovitosti, učinkovitega omogočanja človeške pomoči in pomoči v materialu in tehniki svojim članom ter koncentracijo ponudbe;
(d) imajo statut, ki je skladen s točkami (a), (b) in (c) tega odstavka.
2.  Države članice se lahko odločijo, da se organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi nacionalne zakonodaje in ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega člena, štejejo, da so priznane kot organizacije proizvajalcev v skladu s členom 106.
3.  Organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega člena, lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti v skladu z nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2015.
4.  Države članice:
(a) se v štirih mesecih po vložitvi prošnje s priloženimi vsemi ustreznimi podpornimi dokazili odločijo, ali bodo priznale organizacijo proizvajalcev; ta vloga se vloži v državah članicah, kjer ima organizacija svojo pisarno;
(b) v presledkih, ki jih določijo same, opravljajo nadzor, da zagotovijo, da priznane organizacije proizvajalcev spoštujejo določbe tega poglavja;
(c) v primeru nespoštovanja ali nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz tega poglavja naložijo tem organizacijam in združenjem veljavne kazni, ki so jih določile, ter po potrebi odločijo, ali je potrebno preklicati njihovo priznanje;
(d)  Komisijo enkrat na leto, vendar najpozneje 31. marca, obvestijo o vsaki odločitvi za priznanje, zavrnitev ali preklic priznanja, sprejeti v predhodnem koledarskem letu.
Predlog spremembe 249
Predlog uredbe
Člen 106 c (novo)
Člen 106c

Zunanje izvajanje

Države članice lahko priznani organizaciji proizvajalcev ali priznanemu združenju organizacij proizvajalcev dovolijo, da katero koli dejavnost (razen proizvodnje) zaupa zunanjim izvajalcem, tudi podružnicam, če zadevni državi članici predložijo zadosten dokaz, da je to ustrezen način za doseganje ciljev zadevne organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev ter da je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev še naprej odgovorno za zagotavljanje zunanjega izvajanja dejavnosti ter splošno upravljanje nadzora in spremljanje komercialne ureditve za zagotavljanje te dejavnosti. Organizacija ali združenje pa mora zlasti ohraniti pooblastilo za izdajo zavezujočih navodil izvajalcu v zvezi z zaupanimi dejavnostmi.

Predlog spremembe 250
Predlog uredbe
Člen 107
Člen 107

Člen 107

Združenja organizacij proizvajalcev

Združenja organizacij proizvajalcev

Države članice na zahtevo priznajo združenja organizacij proizvajalcev v sektorjih iz člena 1(2), ki so ustanovljena na pobudo priznanih organizacij proizvajalcev.

Države članice lahko na zahtevo priznajo združenja organizacij proizvajalcev v posameznem sektorju iz člena 1(2), ki so ustanovljena na pobudo priznanih organizacij proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s členom 114, lahko združenja organizacij proizvajalcev izvajajo katere koli dejavnosti ali naloge organizacij proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s členom 114, lahko združenja organizacij proizvajalcev izvajajo katere koli dejavnosti ali naloge organizacij proizvajalcev.

Predlog spremembe 251
Predlog uredbe
Člen 108
Člen 108

Člen 108

Medpanožne organizacije

Medpanožne organizacije

1.  Države članice na zahtevo priznajo medpanožne organizacije v sektorjih iz člena 1(2), ki:
1.  Države članice lahko priznajo medpanožne organizacije v sektorjih iz člena 1(2), ki so uradno zaprosile za priznanje in:
(a) jih sestavljajo predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s pridelavo proizvodov, trgovino z njimi in/ali predelavo proizvodov iz enega ali več sektorjev;
(a) jih sestavljajo predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s pridelavo proizvodov in z najmanj eno od naslednjih faz verige preskrbe s hrano: predelavo ali trženjem, vključno z distribucijo, proizvodov iz enega ali več sektorjev;
(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali nekaterih organizacij ali združenj, ki jih sestavljajo;
(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali nekaterih organizacij ali združenj, ki jih sestavljajo;
(ba) zadevajo proizvode ali skupine proizvodov, za katere ne obstaja predhodno priznana medpanožna organizacija;
(c) imajo poseben namen, ki lahko vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:
(c) imajo poseben namen, ki upošteva tako interese članov kot tudi potrošnikov in ki lahko vključuje zlasti enega od naslednjih ciljev:
(i) izboljšanje znanja in preglednosti proizvodnje in trga, vključno z objavo statističnih podatkov o cenah, količinah in trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z izvajanjem analiz o možnem prihodnjem razvoju trga na regionalni ali nacionalni ravni;
(i) izboljšanje znanja in preglednosti proizvodnje in trga, vključno z objavo statističnih podatkov o stroških proizvodnje, cenah, ki jih po potrebi spremljajo indeksi cen, količinah in trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z izvajanjem analiz o možnem prihodnjem razvoju trga na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni;
(ia) omogočanje predhodnega prepoznavanja pridelovalnega potenciala ter beleženje tržnih cen;
(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina dajanja proizvodov v promet, zlasti z raziskavami in tržnimi analizami;
(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina dajanja proizvodov v promet, zlasti z raziskavami in tržnimi analizami;
(iia) raziskovanje potencialnih izvoznih trgov;
(iii) priprava standardnih oblik pogodb, usklajenih s predpisi Unije;
(iii) brez poseganja v določbe iz členov 104a in 113a, priprava standardnih oblik pogodb, usklajenih s predpisi Unije, za prodajo kmetijskih proizvodov kupcem in/ali dobavo predelanih proizvodov distributerjem in prodajalcem na drobno, ob upoštevanju potrebe po doseganju pravičnih konkurenčnih pogojev in preprečevanju izkrivljanja trga;
(iv) boljša izraba potenciala proizvodov;
(iv) boljša izraba potenciala proizvodov, tudi na ravni možnosti prodaje, in oblikovanje pobud za krepitev gospodarske konkurenčnosti in inovacij;
(v) zagotavljanje informacij in izvedba potrebnih raziskav za racionalizacijo, izboljšanje in prilagajanje proizvodnje tistih proizvodov, ki bolj ustrezajo zahtevam trga ter okusu in pričakovanju potrošnikov, zlasti glede kakovosti proizvodov, vključno s posebnimi značilnostmi proizvodov z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, in varstva okolja;
(v) zagotavljanje informacij in izvedba potrebnih raziskav za inovacije, racionalizacijo, izboljšanje in prilagajanje proizvodnje in, kjer je to ustrezno, predelave in/ali trženja tistih proizvodov, ki bolj ustrezajo zahtevam trga ter okusu in pričakovanju potrošnikov, zlasti glede kakovosti proizvodov, vključno s posebnimi značilnostmi proizvodov z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, in varstva okolja;
(vi) iskanje načinov za omejevanje uporabe sredstev za zaščito zdravja živali in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih vložkov v proizvodnjo in za zagotavljanje kakovosti proizvodov ter ohranjanja tal in vode;
(vi) omejevanje uporabe sredstev za zaščito zdravja živali in fitofarmacevtskih sredstev, boljše upravljanje drugih vložkov v proizvodnjo, zagotavljanje kakovosti proizvodov ter varovanje tal in vode, povečanje varnosti živilskih proizvodov, predvsem s sledljivostjo proizvodov, ter izboljšanje zdravja in dobrega počutja živali;
(vii) razvoj metod in instrumentov za izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh stopnjah proizvodnje in trženja;
(vii) razvoj metod in instrumentov za izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh stopnjah proizvodnje in po potrebi predelave in/ali trženja;
(viia) opredelitev najnižje zahtevane kakovosti ter minimalnih standardov embaliranja in izgleda;
(viii) izkoriščanje potenciala ekološkega kmetovanja ter varstvo in spodbujanje takega kmetovanja, kakor tudi označb porekla, oznak kakovosti in geografskih označb;
(viii) ukrepanje z namenom zaščite, varstva in spodbujanja ekološkega kmetovanja ter označb porekla, oznak kakovosti in geografskih označb;
(ix) pospeševanje in raziskovanje integrirane, trajnostne proizvodnje ali drugih okolju prijaznih proizvodnih postopkov;
(ix) pospeševanje in raziskovanje integrirane, trajnostne proizvodnje ali drugih okolju prijaznih proizvodnih postopkov;
(x) spodbujanje zdravega uživanja proizvodov in obveščanje o škodi nevarnih vzorcev uživanja;
(x) spodbujanje zmernega in odgovornega uživanja proizvodov na notranjem trgu in/ali obveščanje o škodi nevarnih vzorcev uživanja;
(xa) spodbujanje uživanja proizvodov na notranjem in na zunanjih trgih in/ali zagotavljanje informacij o njih;
(xi) izvajanje promocijskih dejavnosti, zlasti v tretjih državah.
(xia) izvajanje skupnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje zdravstvenih, fitosanitarnih in okoljskih tveganj, povezanih s proizvodnjo in po potrebi predelavo in/ali trženjem in/ali distribucijo kmetijskih in živilskih proizvodov;
(xib) prispevanje k ravnanju s stranskimi proizvodi ter k zmanjševanju odpadkov in ravnanju z njimi.
2.  Za medpanožne organizacije v sektorjih oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka lahko posebni namen iz točke (c) odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od naslednjih ciljev:
2.  Za medpanožne organizacije v sektorjih oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka lahko posebni namen iz točke (c) odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od naslednjih ciljev:
(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter trgovanje s proizvodi članov;
(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter trgovanje s proizvodi članov;
(b) prilagoditev proizvodnje in skupna predelava glede na zahteve trga in izboljšanje proizvoda;
(b) prilagoditev proizvodnje in skupna predelava glede na zahteve trga in izboljšanje proizvoda;
(c) spodbujanje racionalizacije in izboljšanje proizvodnje in predelave.
(c) spodbujanje racionalizacije in izboljšanje proizvodnje in predelave.
Predlog spremembe 252
Predlog uredbe
Člen 108 a (novo)
Člen 108a

Priznavanje medpanožnih organizacij

1.  Države članice lahko priznajo medpanožne organizacije, ki za to zaprosijo, pod pogojem, da:
(a) izpolnjujejo zahteve iz člena 108;
(b) izvajajo svoje dejavnosti v eni ali več regijah na zadevnem ozemlju;
(c) predstavljajo pomemben delež gospodarskih dejavnosti iz člena 108(1)(a);
(d) se same ne ukvarjajo z dejavnostmi v zvezi s proizvodnjo, predelavo in/ali prodajo, z izjemo primerov iz člena 108(2).
2.  Države članice lahko odločijo, da se medpanožne organizacije, ki so bile priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi nacionalne zakonodaje in ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, štejejo, da so priznane kot medpanožne organizacije v skladu s členom 108.
3.  Medpanožne organizacije, ki so bile priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega člena, lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti v skladu z nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2015.
4.  Ko države članice priznajo medpanožno organizacijo v skladu z odstavkom 1 in/ali 2:
(a) o priznanju odločijo v štirih mesecih od vložitve prošnje z vsemi potrebnimi dokazili; ta prošnja se vloži v državi članici, kjer ima organizacija sedež;
(b) v presledkih, ki jih določijo same, opravljajo nadzor, da preverijo, ali medpanožne organizacije spoštujejo pogoje, vezane na njihovo priznanje;
(c) v primeru nespoštovanja ali nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz te uredbe naložijo tem organizacijam veljavne kazni, ki so jih določile, ter po potrebi odločijo, ali je treba preklicati njihovo priznanje;
(d) prekličejo priznanje, če niso več izpolnjene zahteve in pogoji za priznanje iz tega člena;
(e)  Komisijo vsako leto do 31. marca obvestijo o vsaki odločitvi za odobritev, zavrnitev ali preklic priznanja, sprejeti v predhodnem koledarskem letu.
Predlog spremembe 253
Predlog uredbe
Člen 109
Člen 109

črtano
Organizacije izvajalcev

Za namene te uredbe organizacije izvajalcev v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk vključujejo priznane organizacije proizvajalcev, priznane medpanožne organizacije ali priznane organizacije drugih izvajalcev ali njihova združenja.

Predlog spremembe 254
Predlog uredbe
Člen 109 a (novo)
Člen 109 a

Vloga skupin

1.  Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja trga proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo na podlagi Uredbe (ES) št. XXXXXXX o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov, lahko države članice proizvajalke določijo pravila trženja za uravnavanje ponudbe, zlasti z izvajanjem sklepov, ki jih sprejmejo skupine iz člena 42 Uredbe (ES) št. XXXXXXX o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov.
2.  Takšna pravila so sorazmerna z zastavljenim ciljem in:
(a) zadevajo le uravnavanje ponudbe, njihov cilj pa je ponudbo proizvoda prilagoditi povpraševanju;
(b) niso zavezujoča za več kot petletno obdobje trženja, ki ga je mogoče podaljšati;
(c) se ne nanašajo na posle po prvem trženju zadevnega proizvoda;
(d) ne omogočajo določanja cen, vključno z okvirnimi ali priporočenimi cenami;
(e) ne povzročajo nerazpoložljivosti prekomernega deleža zadevnega izdelka, ki bi sicer bil na voljo;
(f) ne ovirajo izvajalcev pri zagonu proizvodnje zadevnega proizvoda.
3.  Pravila iz odstavka 1 se sporočijo izvajalcem tako, da se v celoti objavijo v uradni publikaciji zadevne države članice.
4.  Sklepi in ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v letu n v skladu z določbami tega člena, se sporočijo Komisiji pred 1. marcem leta n + 1.
5.  Evropska komisija lahko zahteva od države članice, da prekliče svojo odločitev, če ugotovi, da ta izključuje konkurenco v znatnem delu notranjega trga, ogroža prosti pretok blaga, ali da je v nasprotju s cilji iz člena 39 Pogodbe.
Predlog spremembe 255
Predlog uredbe
Člen 110
Člen 110

Člen 110

Razširitev pravil

Razširitev pravil

1.  Kadar se priznana organizacija proizvajalcev, priznano združenje organizacij proizvajalcev ali priznana medpanožna organizacija, ki deluje na določenih gospodarskih območjih države članice, šteje za reprezentativno glede proizvodnje ali predelave določenega proizvoda ali trgovanja z njim, lahko zadevna država članica na zahtevo te organizacije za omejeno obdobje določi, da so nekateri sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, sprejeti v okviru navedene organizacije, zavezujoči za druge izvajalce, ki delujejo na zadevnih gospodarskih območjih, ne glede na to, ali so izvajalci posamezniki ali skupine in ali so vključeni v navedeno organizacijo oziroma združenje ali ne.
1.  Kadar se priznana organizacija proizvajalcev, priznano združenje organizacij proizvajalcev ali priznana medpanožna organizacija, ki deluje na določenih gospodarskih območjih države članice, šteje za reprezentativno glede proizvodnje ali predelave določenega proizvoda ali trgovanja z njim, lahko zadevna država članica na zahtevo te organizacije za omejeno obdobje določi, da so nekateri sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, sprejeti v okviru navedene organizacije, zavezujoči za druge izvajalce, ki delujejo na zadevnih gospodarskih območjih, ne glede na to, ali so izvajalci posamezniki ali skupine in ali so vključeni v navedeno organizacijo oziroma združenje ali ne.
2.  Izraz „gospodarsko območje“ pomeni geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja ali sosednja proizvodna območja, na katerih so proizvodni in tržni pogoji homogeni.
2.  Izraz „gospodarsko območje“ pomeni geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja ali sosednja proizvodna območja, na katerih so proizvodni in tržni pogoji homogeni.
3.  Organizacija ali združenje se šteje za reprezentativno, če na zadevnem gospodarskem območju ali zadevnih gospodarskih območjih države članice:
3.  Organizacija ali združenje se šteje za reprezentativno, če na zadevnem gospodarskem območju ali zadevnih gospodarskih območjih države članice:
(a) njen oziroma njegov delež obsega proizvodnje ali trgovine ali predelave za zadevne proizvode znaša:
(a) njen oziroma njegov delež obsega proizvodnje ali trgovine ali predelave za zadevne proizvode znaša:
(i) v primeru organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % ali
(i) v primeru organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % ali
(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in
(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in
(b) v primeru organizacij proizvajalcev zajema več kot 50 % zadevnih proizvajalcev.
(b) v primeru organizacij proizvajalcev zajema več kot 50 % zadevnih proizvajalcev in
(ba) v primeru medpanožnih organizacij predstavlja pomemben delež gospodarskih dejavnosti iz člena 108(1)(a) pod pogoji, ki jih določi država članica.
Če zahtevek za razširitev pravil na druge izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko območje, organizacija oziroma združenje dokaže minimalno raven reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v prvem pododstavku, za vsako panogo v vsakem zadevnem gospodarskem območju.

Če zahtevek za razširitev pravil na druge izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko območje, organizacija oziroma združenje dokaže minimalno raven reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v prvem pododstavku, za vsako panogo v vsakem zadevnem gospodarskem območju.

4.  Pravila, za katera se lahko zahteva prenos na druge gospodarske subjekte v skladu z odstavkom 1, so povezana z enim od naslednjih namenov:
4.  Pravila, za katera se lahko zahteva prenos na druge gospodarske subjekte v skladu z odstavkom 1, so povezana z eno od dejavnosti, ki ustreza ciljem iz člena 106(c) ali člena 108(1)(c).
(a) poročanje o proizvodnji in trženju;
(b) strožja pravila glede proizvodnje kot so veljavna nacionalna pravila ali pravila Unije;
(c) priprava standardnih pogodb v skladu s predpisi Unije;
(d) pravila glede trženja;
(e) pravila glede varstva okolja;
(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje potenciala proizvodov;
(g) ukrepi za zaščito ekološkega kmetovanja ter geografskega porekla, oznak kakovosti in geografskih označb;
(h) raziskave, s katerimi se proizvodom doda vrednost, zlasti z novimi možnostmi uporabe, ki ne ogrožajo javnega zdravja;
(i) študije za izboljšanje kakovosti proizvodov;
(j) raziskave zlasti na področju razvoja pridelovalnih metod, ki omogočajo manjšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito zdravja živali ter zagotavljajo ohranjanje tal in okolja;
(k) opredelitev najnižje zahtevane kakovosti ter minimalnih standardov embaliranja in izgleda;
(l) uporaba certificiranega semena in spremljanje kakovosti proizvodov.
Navedena pravila ne smejo nikakor škoditi drugim gospodarskim subjektom v zadevni državi članici ali Uniji in ne smejo imeti nobenega od učinkov iz člena 145(4) ali biti drugače v neskladju z veljavnimi pravili na ravni Unije ali nacionalni ravni.

Navedena pravila ne smejo nikakor škoditi drugim gospodarskim subjektom v zadevni državi članici ali Uniji in ne smejo imeti nobenega od učinkov iz člena 145(4) ali biti drugače v neskladju z veljavnimi pravili na ravni Unije ali nacionalni ravni.

4a.  Če je medpanožna organizacija priznana za enega ali več proizvodov, države članice ne razširijo sklepov in praks organizacij proizvajalcev, ki spadajo v področje te medpanožne organizacije.
4b.  Razširitev pravil iz odstavka 1 se sporoči izvajalcem tako, da se v celoti objavi v uradni publikaciji zadevne države članice.
4c.  Države članice vsako leto najpozneje do 31. marca obvestijo Komisijo o vseh odločitvah, sprejetih v skladu s tem členom.
Predlog spremembe 256
Predlog uredbe
Člen 111
Člen 111

Člen 111

Finančni prispevki nečlanov

Finančni prispevki nečlanov

Kadar se pravila priznane organizacije proizvajalcev, priznanega združenja organizacij proizvajalcev ali priznane medpanožne organizacije v skladu s členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki jih pravila zajemajo, v splošnem gospodarskem interesu oseb, katerih dejavnosti se nanašajo na navedene proizvode, se država članica, ki je priznala organizacijo, lahko odloči, da posamezniki ali skupine, ki niso člani organizacije, a imajo korist iz teh dejavnosti, organizaciji plačajo v celoti ali del finančnega prispevka, kot ga plačujejo člani, do višine, do katere so taki prispevki namenjeni za pokrivanje neposrednih stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja zadevnih dejavnosti.

Kadar se pravila priznane organizacije proizvajalcev, priznanega združenja organizacij proizvajalcev ali priznane medpanožne organizacije v skladu s členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki jih pravila zajemajo, v splošnem gospodarskem interesu gospodarskih subjektov, katerih dejavnosti se nanašajo na navedene proizvode, se država članica, ki je priznala organizacijo, po posvetu z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi lahko odloči, da posamezni gospodarski subjekti ali skupine, ki niso člani organizacije, a imajo korist iz teh dejavnosti, organizaciji plačajo v celoti ali del finančnega prispevka, kot ga plačujejo člani, do višine, do katere so taki prispevki namenjeni za pokrivanje stroškov izvajanja zadevnih dejavnosti.

Predlog spremembe 257
Predlog uredbe
Člen 112
Člen 112

Člen 112

Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam trga

Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam trga

Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ukrepanja organizacij iz členov 106 do 108 za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 160 sprejme v sektorjih živih rastlin, govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, jajc in perutnine ukrepe:

Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ukrepanja organizacij iz členov 106 do 108 za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 160 sprejme v sektorjih iz člena 1(2) ukrepe:

(a) za izboljšanje kakovosti;
(a) za izboljšanje kakovosti;
(b) za pospeševanje boljše organizacije proizvodnje, predelave in trženja;
(b) za pospeševanje boljše organizacije proizvodnje, predelave in trženja;
(c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen;
(c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen;
(d) za omogočanje vzpostavitve kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.
(d) za omogočanje vzpostavitve kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.
Predlog spremembe 258
Predlog uredbe
Člen 113
Člen 113

Člen 113

Pravila trženja za boljše in stabilnejše delovanje skupnega trga za vino

Pravila trženja za boljše in stabilnejše delovanje skupnega trga za vino

1.  Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja skupnega trga za vino, vključno z grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se navedeno vino pridobiva, lahko države članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih sprejmejo medpanožne organizacije, priznane v skladu s členom 108, določijo pravila trženja za urejanje ponudbe.
1.  Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja skupnega trga za vino, vključno z grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se navedeno vino pridobiva, lahko države članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih sprejmejo medpanožne organizacije, priznane v skladu s členom 108, določijo pravila trženja za urejanje ponudbe.
Takšna pravila se skladajo z zastavljenim ciljem in:

Takšna pravila se skladajo z zastavljenim ciljem in:

(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo po prvem trženju zadevnega proizvoda;
(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo po prvem trženju zadevnega proizvoda;
(b) ne omogočajo določanja cen, vključno z okvirnimi ali priporočenimi cenami;
(b) ne omogočajo določanja cen, vključno z okvirnimi ali priporočenimi cenami;
(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na voljo;
(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na voljo;
(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so potrebna za promet in trženje vina, kadar je tako trženje v skladu z navedenimi pravili.
(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so potrebna za promet in trženje vina, kadar je tako trženje v skladu z navedenimi pravili.
1a.  Izvajalce se o pravilih iz odstavka 1 obvesti z objavo pravil v celoti v uradni publikaciji zadevne države članice.
1b.  Države članice vsako leto najpozneje do 31. marca obvestijo Komisijo o vseh odločitvah, sprejetih v skladu s tem členom.
Predlog spremembe 259
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje III – oddelek 3 a (novo)
ODDELEK 3a

SISTEMI SKLEPANJA POGODB

Člen 113a

Pogodbeni odnosi

1.  Če država članica brez poseganja v člena 104a in 105a glede sektorja mleka in mlečnih izdelkov ter člen 101, ki se nanaša na sladkor, sklene, da mora biti vsaka dobava kmetijskih pridelkov iz sektorja, navedenega v členu 1(2) te uredbe, ki jo opravi proizvajalec predelovalcu ali distributerju na njenem ozemlju, zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankami, in/ali sklene, da morajo prvi kupci pripraviti pisno ponudbo za sklenitev pogodbe o dobavi, ki jo opravijo proizvajalci, taka pogodba in/ali taka ponudba za sklenitev pogodbe izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.
Kadar država članica določi, da morajo biti dobave zadevnih proizvodov, ki jih proizvajalec opravi predelovalcu, zajete v pisni pogodbi med strankama, določi tudi, katere stopnje dobave zajema taka pogodba, če dobava zadevnih proizvodov poteka prek enega ali več posrednikov.

V primeru, opisanem v pododstavku 2, države članice zagotovijo izpolnitev pogodb v zadevnih sektorjih in vzpostavijo mehanizem za mediacijo, ki pokriva primere, v katerih taka pogodba ne more biti sklenjena sporazumno, s tem pa se zagotovijo pravični pogodbeni odnosi.

2.  Pogodba in/ali ponudba za sklenitev pogodbe:
(a) se pripravi pred dobavo;
(b) se sklene v pisni obliki in
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za dobavo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi in/ali
– izračunana s kombiniranjem različnih dejavnikov, določenih v pogodbi, ki lahko vključujejo tržne kazalnike, ki odražajo spremembe tržnih razmer, dobavljene količine in kakovost ali sestavo dobavljenih kmetijskih proizvodov;
(ii) količino in kakovost zadevnih proizvodov, ki se lahko dobavi in/ali se mora dobaviti, in čas takih dobav;
(iii) trajanje pogodbe, ki se lahko sklene bodisi za določen ali nedoločen čas, in določbe o odpovedi;
(iv) podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;
(v) načine zbiranja ali dobave kmetijskih proizvodov; in
(vi) pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se pogodba in/ali ponudba za sklenitev pogodbe ne zahteva, kadar proizvajalec odda zadevne proizvode kupcu, ki je zadruga, katere član je proizvajalec, če so v statutu te zadruge ali na njem temelječih pravilih in odločitvah navedene določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.
4.  Stranke se prosto pogajajo o vseh elementih pogodb za dobavo kmetijskih proizvodov, ki jih sklenejo proizvajalci, zbiralci, predelovalci ali distributerji kmetijskih proizvodov, vključno z elementi iz odstavka 2(c).
Ne glede na prvi pododstavek:

(i) kadar država članica določi, da so pisne pogodbe za oddajo kmetijskih proizvodov obvezne v skladu z odstavkom 1 tega člena, lahko določi minimalno trajanje, ki se uporablja samo za pisne pogodbe med proizvajalcem in prvim kupcem kmetijskih proizvodov. Tako minimalno trajanje znaša vsaj šest mesecev in ne škoduje pravilnemu delovanju notranjega trga; oziroma
(ii) kadar država članica sklene, da mora prvi kupec kmetijskih proizvodov pripraviti pisno ponudbo pogodbe za proizvajalca v skladu z odstavkom 1, lahko določi, da mora ponudba vsebovati minimalno trajanje pogodbe, ki je določeno v nacionalni zakonodaji za ta namen. Tako minimalno trajanje znaša vsaj šest mesecev in ne škoduje pravilnemu delovanju notranjega trga.
Drugi pododstavek ne posega v pravico proizvajalca, da zavrne tako minimalno trajanje, pod pogojem, da to stori pisno. V tem primeru se stranke prosto pogajajo o vseh elementih pogodbe, tudi o elementih iz odstavka 2(c).

5.  Države članice, ki uporabljajo možnosti iz tega člena, o načinu njihove uporabe obvestijo Komisijo.
6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ukrepe, potrebne za enotno uporabo točk (a) in (b) odstavka 2 in odstavka 3 tega člena, in ukrepe glede obveščanja s strani držav članic v skladu s tem členom.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 260
Predlog uredbe
Člen 113 b (novo)
Člen 113b

Pogodbena pogajanja

1.  Organizacija proizvajalcev iz enega od sektorjev, navedenih v členu 1(2) te uredbe, priznana v skladu s členom 106, se lahko pogaja v imenu proizvajalcev, ki so njeni člani, v zvezi z njihovo celotno skupno proizvodnjo ali njenim delom o pogodbah za kmetijske pridelke, ki jih proizvajalec dobavi predelovalcu, posredniku ali distributerju.
2.  Organizacija proizvajalcev se lahko pogaja:
(a) ne glede na to, ali so proizvajalci nanjo prenesli lastništvo nad zadevnimi pridelki ali ne;
(b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo nekaterih ali vseh proizvajalcev, ki so njeni člani, ali ne;
(c) če zadevni kmetje niso člani nobene druge organizacije proizvajalcev, ki se tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem imenu; vendar lahko države članice v ustrezno utemeljenih primerih odstopijo od tega pogoja, če imajo proizvajalci dva ločena proizvodna obrata, ki se nahajata na različnih geografskih območjih;
(d) pod pogojem, da za zadevne proizvode ne velja obveznost dobave, ki izhaja iz članstva kmeta v zadrugi, v skladu s pogoji, določenimi v statutu te zadruge ali na njem temelječih pravilih in odločitvah; ter
(e) pod pogojem, da organizacija proizvajalcev pristojne organe države članice ali držav članic, v katerih deluje, obvesti o količini kmetijskih proizvodov, o katerih se tako pogaja.
3.  Za namene tega člena sklici na organizacije proizvajalcev vključujejo tudi združenja takih organizacij proizvajalcev.
4.  V primeru pogajanj, ki se nanašajo na več kot eno državo članico, Komisija z izvedbenim aktom, sprejetim brez uporabe člena 162(2) ali (3), sprejme odločitev o takih pogajanjih. V drugih primerih navedeno odločitev sprejme nacionalni organ za konkurenco iz države članice, na katero se nanašajo pogajanja.
Odločitve iz tega odstavka se ne uporabljajo pred datumom uradnega obvestila zadevnim podjetjem.

Predlog spremembe 261
Predlog uredbe
Člen 114
Člen 114

Člen 114

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev, organizacij izvajalcev v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter medpanožnih organizacij jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti ukrepov teh organizacij, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi z organizacijami proizvajalcev, združenji organizacij proizvajalcev, medpanožnimi organizacijami in organizacijami izvajalcev glede:

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev ter medpanožnih organizacij jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti ukrepov teh organizacij brez nalaganja nepotrebnih obremenitev, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi z organizacijami proizvajalcev, združenji organizacij proizvajalcev, medpanožnimi organizacijami in organizacijami izvajalcev glede:

(-a) posebnih pravil, ki veljajo v enem ali več sektorjih, navedenih v členu 1(2) te uredbe;
(a) specifičnih ciljev, za katere si takšne organizacije in združenja lahko prizadevajo oziroma si zanje prizadevajo ali ne, vključno z odstopanji od tistih, ki so določeni v členih 106 do 109;
(a) specifičnih ciljev, za katere si takšne organizacije in združenja lahko prizadevajo oziroma si zanje prizadevajo ali ne in ki po potrebi dopolnjujejo cilje, ki so določeni v členih 106 do 109;
(aa) horizontalnih priporočil za medpanožne sporazume, ki jih sklenejo organizacije v skladu s členom 108;
(b) pravil združevanja, priznanja, sestave, pravne osebnosti, članstva, velikosti, odgovornosti in dejavnosti teh organizacij in združenj, zahteve iz točke (d) člena 106 za priznanje organizacije proizvajalcev, ki nima prevladujočega položaja na zadevnem trgu, razen če je to potrebno za doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe, glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, umika priznanja ter združitev;
(b) statutov organizacij, ki niso organizacije proizvajalcev, posebnih pogojev, ki veljajo za statute organizacij proizvajalcev v nekaterih sektorjih, glede sestave, pravne osebnosti, članstva, velikosti, odgovornosti in dejavnosti teh organizacij in združenj, glede učinkov, ki izhajajo iz združitev;
(ba) pogojev za priznanje ter umik in začasno prekinitev priznanja, učinkov, ki izhajajo iz priznanja ter umika in začasne prekinitve priznanja, pa tudi glede zahtev za takšne organizacije in združenja, da sprejmejo popravne ukrepe v primeru nespoštovanja meril za priznanje;
(c) nadnacionalnih organizacij in združenj, vključno s pravili iz točk (a) in (b) tega člena;
(c) nadnacionalnih organizacij in združenj, vključno s pravili iz točk (a), (b) in (ba) tega člena;
(ca) pravil o vzpostavitvi in pogojih upravne pomoči, ki jo nudijo ustrezni pristojni organi v primeru nadnacionalnega sodelovanja;
(d) oddajanja dejavnosti zunanjim izvajalcem in zagotavljanja tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj;
(d) pogojev oddajanja dejavnosti zunanjim izvajalcem in zagotavljanja tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj;
(e) minimalnega obsega ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj;
(e) minimalnega obsega ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj;
(f) razširitve nekaterih pravil organizacij iz člena 110 na organizacije nečlanice in obveznega plačila članarine za nečlanice iz člena 111, vključno s seznamom strožjih pravil v zvezi s proizvodnjo, ki se lahko razširijo v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 110(4), glede nadaljnjih zahtev v zvezi z reprezentativnostjo, zadevnih gospodarskih območij, vključno z nadzorom Komisije pri njihovem določanju, glede minimalnih obdobij, ko se pravila uporabljajo, preden se razširijo, glede oseb ali organizacij, za katere se pravila ali prispevki lahko uporabljajo, ter glede okoliščin, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obveznih prispevkov zavrne ali umakne.
(f) razširitve nekaterih pravil organizacij iz člena 110 na organizacije nečlanice in obveznega plačila članarine za nečlanice iz člena 111, glede nadaljnjih zahtev v zvezi z reprezentativnostjo, zadevnih gospodarskih območij, vključno z nadzorom Komisije pri njihovem določanju, glede minimalnih obdobij, ko se pravila uporabljajo, preden se razširijo, glede oseb ali organizacij, za katere se pravila ali prispevki lahko uporabljajo, ter glede okoliščin, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obveznih prispevkov za določen čas zavrne ali umakne;
(fa) posebnih pogojev izvajanja pogodbenih sistemov v sektorjih iz člena 113a(1), zlasti glede pragov, ki določajo obseg proizvodnje, na katere bi se lahko nanašala skupinska pogajanja;
(fb) pogojev, pod katerimi lahko priznani proizvajalci s konkurenti in partnerji iz prehranske verige dosežejo kolektivne horizontalne in vertikalne sporazume o vštetju stroškov naložb v trajnostno proizvodnjo v cene.
Predlog spremembe 262
Predlog uredbe
Člen 115
Člen 115

Člen 115

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem poglavjem, zlasti o postopkih in tehničnih pogojih glede izvajanja ukrepov iz členov 110 in 112. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem poglavjem, zlasti ukrepe o:

(a) izvajanju pogojev za priznavanje organizacij proizvajalcev ter medpanožnih organizacij, določenih v členih 106b in 108a;
(b) uradnih obvestilih držav članic Komisiji v skladu s členi 105a(8), 105b(7), 106b(4)(d) in 108a(4)(e);
(c) postopkih v zvezi z upravno pomočjo v primeru nadnacionalnega sodelovanja;
(d) postopkih in tehničnih pogojih glede izvajanja ukrepov iz členov 110 in 112, zlasti glede uresničevanja koncepta „gospodarskega območja“, opredeljenega v členu 110(2).
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 263
Predlog uredbe
Člen 116
Člen 116

Člen 116

Druga izvedbena pooblastila

Druga izvedbena pooblastila

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme posamezne sklepe o:

1.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme posamezne sklepe o
(a) priznanju organizacij, ki izvajajo dejavnosti v več kot eni državi članici, v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 114(c);
(a) priznanju ali zavrnitvi ali preklicu priznanja organizacij, ki izvajajo dejavnosti v več kot eni državi članici, v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 114(c);
(b) zavrnitvi ali preklicu priznanja medpanožnih organizacij, preklicu razširitve pravil ali obveznih prispevkov ter glede odobritve ali sprejetja sklepov o spremembi gospodarskih območij, ki jih države članice uradno sporočajo v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 114(f).
(b) razširitvi pravil ali obveznih prispevkov organizacij iz točke (a) in njihovem preklicu.
1a.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte s sklepom o odobritvi ali spremembi gospodarskih območij, ki jih sporočijo države članice z uporabo pravil, sprejetih v skladu s členom 114(f).
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 264
Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje III – oddelek 4 a (novo)
ODDELEK 4a

PREGLEDNOST IN PODATKI O TRGU

Člen 116a

Evropsko orodje za spremljanje cen živil

1.  Z namenom, da se gospodarskim subjektom in vsem javnim organom pojasni oblikovanje cen skozi celotno verigo preskrbe z živili ter da se olajša ugotavljanje in beleženje razmer na trgu, Komisija redno poroča Parlamentu in Svetu o dejavnostih in rezultatih študij evropskega orodja za spremljanje cen živil ter poskrbi, da so rezultati teh študij tudi objavljeni.
2.  Za namene uporabe odstavka 1 in v povezavi z dejavnostmi nacionalnih statističnih uradov in nacionalnih služb za spremljanje cen, evropsko orodje za spremljanje cen živil zbira, ne da bi kmetom povzročalo dodatna bremena, zlasti statistične podatke in informacije, potrebne za pripravo analiz in študij o:
(a) proizvodnji in preskrbi;
(b) mehanizmih za oblikovanje cen in, če je mogoče, stopenj dobička skozi celotno verigo preskrbe s hrano v Uniji in v državah članicah;
(c) trendih gibanja cen in, če je mogoče, stopnjah dobička skozi celotno verigo preskrbe s hrano v Uniji in v državah članicah ter v vseh kmetijskih in kmetijsko-živilskih sektorjih, zlasti v sektorjih sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter mesa;
(d) kratkoročnih in srednjeročnih napovedih tržnih gibanj.
Za namene tega odstavka evropsko orodje za spremljanje cen preučuje zlasti izvoz in uvoz, odkupne cene, maloprodajne cene, stopnje dobička ter stroške proizvodnje, predelave in distribucije na vseh stopnjah verige preskrbe s hrano v Uniji in državah članicah.

3.  Informacije, ki so postale javne prek dejavnosti evropskega orodja za spremljanje cen živil, se obravnavajo zaupno. Komisija zagotovi, da te informacije ne omogočijo prepoznavanja posameznih gospodarskih subjektov.
Predlog spremembe 265
Predlog uredbe
Člen 117 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Naslednji proizvodi morajo obvezno imeti uvozno dovoljenje: žita, riž, sladkor, lan, konoplja, semena, žive rastline, oljčno olje, sadje in zelenjava, predelano sadje in zelenjava, banane, goveje in telečje meso, prašičje meso, ovčje in kozje meso, perutninsko meso, jajca, mleko in mlečni izdelki, vino, etilni alkohol kmetijskega izvora.

Predlog spremembe 350
Predlog uredbe
Člen 117 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Izdelki, ki jih uvaža Unija, morajo izpolnjevati enake proizvodne in tržne zahteve – zlasti kar zadeva varnost hrane ter okoljske in socialne standarde in standarde dobrega počutja živali – kot izdelki, ki so proizvedeni v Uniji, in se jim lahko dodelijo ustrezna uvozna dovoljenja le, če izpolnjujejo te pogoje.
Predlog spremembe 267
Predlog uredbe
Člen 118 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ob upoštevanju razvoja trgovine in trga, potreb zadevnih trgov in spremljanja uvoza in izvoza zadevnih proizvodov je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, ki določajo:
1.  Ob upoštevanju potrebe po spremljanju uvoza proizvodov, potrebe po učinkovitem upravljanju trga in potrebe po zmanjšanju upravnega bremena, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, ki določajo:
Predlog spremembe 268
Predlog uredbe
Člen 118 – odstavek 1 – točka a
(a) seznam kmetijskih proizvodov, za katere je treba imeti uvozno ali izvozno dovoljenje;
(a) spremembe in dopolnitve seznama kmetijskih proizvodov, za katere je treba imeti uvozno ali izvozno dovoljenje;
Predlog spremembe 269
Predlog uredbe
Člen 118 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Ob upoštevanju potrebe po določitvi glavnih elementov sistema dovoljenj je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, ki določajo:
2.  Ob upoštevanju potrebe po natančni določitvi pravil glede sistema dovoljenj je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, ki določajo:
Predlog spremembe 270
Predlog uredbe
Člen 119 – uvodni del
Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem oddelkom, vključno s predpisi o:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem poglavjem, vključno s predpisi o:

Predlog spremembe 271
Predlog uredbe
Člen 120 – pododstavek 1 a (novo)
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 272
Predlog uredbe
Člen 120 a (novo)
Člen 120a

Uvozne dajatve

Za proizvode iz člena 1 se uporabljajo uvozne carinske stopnje skupne carinske tarife, razen če je na podlagi te uredbe določeno drugače.

Predlog spremembe 273
Predlog uredbe
Člen 121 – naslov
Izvajanje mednarodnih sporazumov

Izvajanje mednarodnih in drugih sporazumov

Predlog spremembe 274
Predlog uredbe
Člen 121
Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe za izvajanje mednarodnih sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, ali katerega koli drugega akta, sprejetega v skladu s členom 43(2) Pogodbe ali skupno carinsko tarifo, v zvezi z izračunom uvoznih dajatev za kmetijske proizvode. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe za izvajanje mednarodnih sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, ali na podlagi skupne carinske tarife, v zvezi z metodo za izračun uvoznih dajatev za kmetijske proizvode. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

Predlog spremembe 275
Predlog uredbe
Člen 121 a (novo)
Člen 121a

Izračun uvoznih dajatev za žita

1.  Ne glede na člen 121 je uvozna dajatev proizvodov z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90, razen hibridov za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za take proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena CIF, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa navedena dajatev ne sme presegati običajne stopnje dajatve, kot je določeno na podlagi kombinirane nomenklature.
2.  Komisija sprejme izvedbene akte z izračunom uvozne dajatve iz odstavka 1. Komisija tak izračun opravi na podlagi reprezentativnih uvoznih cen proizvodov CIF iz odstavka 1, ki se redno določajo.
3.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi minimalne zahteve za visokokakovostno navadno pšenico.
4.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi:
(i) navedbe cen, ki jih je treba upoštevati;
(ii) možnost, kadar je za posamezne primere ustrezno, da se izvajalcem omogoči, da izvejo znesek veljavne dajatve pred prispetjem zadevnih pošiljk.
5.  Izvedbeni akti iz odstavkov 2 in 4 se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).
Predlog spremembe 276
Predlog uredbe
Člen 121 b (novo)
Člen 121b

Izračun uvoznih dajatev za oluščeni riž

1.  Ne glede na člen 121 Komisija z izvedbenimi akti določi uvozno dajatev za oluščeni riž pod oznako KN 1006 20 v desetih dneh po koncu zadevnega referenčnega obdobja v skladu s točko 1 Priloge VIIB.
Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi novo stopnjo dajatve, če izračuni v skladu s prilogo zahtevajo njeno spremembo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3). Do določitve nove stopnje se uporablja prej določena dajatev.

2.  Za izračun uvoza iz točke 1 Priloge VII se upoštevajo količine, za katere so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž pod oznako KN 1006 20 izdana v ustreznem referenčnem obdobju, razen uvoznih dovoljenj za riž basmati iz člena 121(c).
3.  Letna referenčna količina je 449 678 ton. Delna referenčna količina za vsako tržno leto je enaka polovici letne referenčne količine.
Predlog spremembe 277
Predlog uredbe
Člen 121 c (novo)
Člen 121c

Izračun uvoznih dajatev za oluščeni riž basmati

Ne glede na člen 121 so sorte oluščenega riža pod oznakama KN 1006 20 17 in 1006 20 98 iz Priloge VIIc upravičene do ničte stopnje uvozne dajatve. Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih opredeli pogoje za uporabo te ničte stopnje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 278
Predlog uredbe
Člen 121 d (novo)
Člen 121d

Izračun uvoznih dajatev za brušeni riž

1.  Ne glede na člen 121 Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi uvozno dajatev za manj brušeni ali dobro brušeni riž pod oznako KN 1006 30, v desetih dneh po koncu zadevnega referenčnega obdobja v skladu s točko 2 Priloge VIIb. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).
Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi novo veljavno stopnjo dajatve, če izračuni v skladu s prilogo zahtevajo njeno spremembo. Do določitve nove veljavne stopnje se uporablja prej določena dajatev. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

2.  Za izračun uvoza iz točke 2 Priloge VIIb se upoštevajo količine, za katere so bila uvozna dovoljenja za manj brušeni ali dobro brušeni riž pod oznako KN 1006 30 izdana v ustreznem referenčnem obdobju.
Predlog spremembe 279
Predlog uredbe
Člen 121 e (novo)
Člen 121e

Izračun uvoznih dajatev za lomljeni riž

Ne glede na člen 121 je uvozna dajatev za lomljeni riž pod oznako KN 1006 40 00 določena na 65 EUR za tono.

Predlog spremembe 280
Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 1 a (novo)
(1a)  Če je deklarirana vhodna cena zadevne pošiljke višja, kot je pavšalna uvozna vrednost, povečana za znesek, ki ga določi Komisija, ki ne sme presegati pavšalne vrednosti za več kot 10 %, se zahteva predložitev jamstva v višini uvozne dajatve, določene na podlagi pavšalne uvozne vrednosti. Komisija izračuna te vrednosti vsak delovni dan v zvezi z vsakim poreklom, proizvodom in obdobjem; vrednost je enaka ponderiranemu povprečju reprezentativnih cen tistih proizvodov na reprezentativnih uvoznih trgih držav članic oziroma na drugih ustreznih trgih, od teh cen pa se odšteje skupni znesek 5 EUR/100 kg in carinske dajatve ad valorem.
Zainteresirana stran zagotovi tudi podatke o pogojih za trženje in prevoz proizvoda s predložitvijo kopij dokumentov, ki potrjujejo dobavo med subjekti in nastalimi stroški med uvozom proizvodov in njihovo prodajo. V vseh primerih dokumenti določajo raznolikost ali komercialno vrsto proizvodov v skladu z določbami o predstavitvi in označevanju, navedenimi v pravilih trženja Skupnosti, komercialno kategorijo proizvodov in njihovo težo.

Predlog spremembe 281
Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 1 b (novo)
(1b)  Carinska vrednost uvoženega pokvarljivega blaga, za katerega je uporaba stopnje dajatve skupne carinske tarife odvisna od vhodne cene serije proizvodov, uvožene v pošiljki, se lahko določi neposredno v skladu s točko (c) člena 30(2) carinskega zakonika in bo enaka pavšalni uvozni vrednosti.
Predlog spremembe 282
Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 1 c (novo)
(1c)  Tudi vhodna cena pošiljke se lahko po potrebi določi s pomočjo pavšalne uvozne vrednosti, izračunane po proizvodih in po poreklu na podlagi ponderiranega povprečja cen za proizvod na reprezentativnih uvoznih trgih držav članic oziroma, kjer je primerno, na drugih trgih.
Predlog spremembe 283
Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 2
2.  Za namene uporabe člena 248 Uredbe o izvajanju carinskega zakonika pregledi, ki jih izvedejo carinski organi za ugotavljanje, ali je treba položiti varščino, vključujejo primerjavo carinske vrednosti z vrednostjo na enoto za zadevne proizvode, kakor navaja točka (c) člena 30(2) carinskega zakonika.
črtano
Predlog spremembe 284
Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 3
3.  Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitosti sistema, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, ki določajo, da pregledi, ki jih izvajajo carinski organi iz odstavka 2 tega člena, poleg ali namesto primerjave carinske vrednosti z vrednostjo na enoto vključujejo primerjavo carinske vrednosti z neko drugo vrednostjo.
črtano
Komisija z izvedbenimi akti sprejme pravila za izračun te druge vrednosti iz prvega pododstavka tega odstavka. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 285
Predlog uredbe
Člen 123 – odstavek 1
1.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi proizvode iz sektorjev žit, riža, sladkorja, sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave, govejega in telečjega mesa, mleka in mlečnih proizvodov, svinjskega mesa, ovčjega in kozjega mesa, jajc, perutnine, banan ter za grozdni sok in grozdni mošt, za katere se pri uvozu poleg stopnje dajatev, določene v skupni carinski tarifi, uporabi dodatna uvozna dajatev za preprečitev ali odpravo škodljivih učinkov na trgu Unije, ki bi lahko bili posledica navedenega uvoza, če:
1.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi proizvode iz sektorjev žit, riža, sladkorja, sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave, govejega in telečjega mesa, mleka in mlečnih proizvodov, svinjskega mesa, ovčjega in kozjega mesa, jajc, perutnine, banan ter za grozdni sok in grozdni mošt, za katere se pri uvozu poleg stopnje dajatev, določene v skupni carinski tarifi, uporabi dodatna uvozna dajatev za preprečitev ali odpravo škodljivih učinkov na trgu Unije, ki bi lahko bili posledica navedenega uvoza, če:
Predlog spremembe 286
Predlog uredbe
Člen 123 – odstavek 3 a (novo)
3 a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da zagotovi, da so uvoženi proizvodi skladni z minimalnimi kakovostnimi in okoljskimi standardi Unije;

Predlog spremembe 287
Predlog uredbe
Člen 124 – pododstavek 1 a (novo)
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 288
Predlog uredbe
Člen 125 – odstavek 1
1.  Tarifne kvote za uvoz kmetijskih proizvodov z namenom sprostitve v prosti promet v Uniji (ali njihov del) ali tarifne kvote za uvoz kmetijskih proizvodov Unije v tretje države, ki jih delno ali v celoti upravlja Unija in izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, ali katerega koli drugega akta, sprejetega v skladu s členom 43(2) Pogodbe, odpre in/ali upravlja Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti na podlagi členov od 126 do 128.
1.  Tarifne kvote za uvoz kmetijskih proizvodov z namenom sprostitve v prosti promet v Uniji ali tarifne kvote za uvoz kmetijskih proizvodov Unije v tretje države, ki jih delno ali v celoti upravlja Unija in izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, ali katerega koli drugega akta, sprejetega v skladu s členom 43(2) Pogodbe, odpre in/ali upravlja Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti na podlagi členov od 126 do 128.
Predlog spremembe 289
Predlog uredbe
Člen 125 – odstavek 3 – točka a
(a) v primeru uvoznih tarifnih kvot namenja ustrezno težo zahtevam po oskrbi trga Unije in potrebi po ohranjanju ravnovesja na tem trgu ali
(a) v primeru uvoznih tarifnih kvot namenja ustrezno težo zahtevam po oskrbi trga Unije, potrebi po ohranjanju ravnovesja na tem trgu in razvoju novih prodajnih trgov v proizvodnji industrijskih proizvodov, z zagotavljanjem gotove in trajnostne dobave po konkurenčnih svetovnih cenah, ali
Predlog spremembe 290
Predlog uredbe
Člen 125 a (novo)
Člen 125a

Posebne določbe

Pri tarifnih kvotah za uvoz 2 000 000 ton koruze in 300 000 ton sirka v Španijo ter tarifnih kvotah za uvoz 500 000 ton koruze na Portugalsko se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da zagotovi potrebne določbe za izvedbo uvoza v okviru tarifne kvote in, če je ustrezno, za javno skladiščenje količin, ki jih uvozijo plačilne agencije zadevnih držav članic, in za njihovo prodajo na trgu teh držav članic.

Predlog spremembe 291
Predlog uredbe
Člen 126 – odstavek 1 – točka a
(a) določi pogoje in zahteve za upravičenost, ki jih mora izvajalec izpolniti za predložitev zahtevka v okviru uvozne tarifne kvote; zadevne določbe lahko zahtevajo minimalne izkušnje pri trgovanju s tretjimi državami in pridruženimi ozemlji ali izkušnje v predelovalni industriji, ki so izražene z minimalno količino in obdobjem v navedenem tržnem sektorju; navedene določbe lahko vključujejo posebna pravila, ki ustrezajo ugotovljenim potrebam in veljavnim praksam v zadevnem sektorju ter uporabam in potrebam predelovalne industrije;
črtano
Predlog spremembe 292
Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 1 – točka e
(e) uporabo dovoljenj in po potrebi posebna pravila, zlasti v zvezi s pogoji, pod katerimi se predložijo zahtevki za uvoz in odobrijo dovoljenja, ki se izdajo v okviru tarifnih kvot;
(e) uporabo dovoljenj in po potrebi posebna pravila, zlasti v zvezi s postopki za vlaganje zahtevkov za uvoz in izdajo dovoljenj v okviru tarifnih kvot;
Predlog spremembe 293
Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e a (novo)
(ea) določi pogoje in zahteve za upravičenost, ki jih mora izvajalec izpolniti za predložitev zahtevka v okviru uvozne tarifne kvote; te določbe lahko zahtevajo minimalne izkušnje pri trgovanju s tretjimi državami in pridruženimi ozemlji ali izkušnje v predelovalni industriji, ki so izražene z minimalno količino in obdobjem v navedenem tržnem sektorju; vključujejo lahko posebna pravila, ki ustrezajo ugotovljenim potrebam in veljavnim praksam v zadevnem sektorju ter uporabam in potrebam predelovalne industrije;
Predlog spremembe 294
Predlog uredbe
Člen 128 – odstavek 2 – pododstavek 2 (novo)
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 295
Predlog uredbe
Člen 129 a (novo)
Člen 129a

Uvoz hmelja

1.  Proizvodi iz sektorja hmelja se lahko uvozijo iz tretjih držav samo, če so njihovi standardi kakovosti vsaj enakovredni standardom kakovosti, sprejetim za podobne proizvode, obrane v Uniji ali pridobljene iz takih proizvodov.
2.  Za proizvode velja, da ustrezajo standardu iz odstavka 1, če jih spremlja potrdilo, ki so ga izdali organi države porekla in je priznano kot enakovredno certifikatu iz člena 59b.
Za hmelj v prahu, „hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina“, ekstrakt hmelja in mešane proizvode iz hmelja se potrdilo lahko prizna za enakovrednega certifikatu samo, če vsebnost alfa kisline v teh proizvodih ni nižja od vsebnosti te kisline v hmelju, iz katerega so bili pridobljeni.

3.  Za zmanjšanje upravnega bremena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, v katerih določi pogoje, pod katerimi ne veljajo obveznosti, povezane s potrdilom o enakovrednosti in označevanjem.
4.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila, povezana s tem členom, vključno s pravili o priznanju potrdil o enakovrednosti in preverjanju uvoza hmelja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
Predlog spremembe 296
Predlog uredbe
Člen 130 a (novo)
Člen 130a

Uvoz surovega sladkorja za prečiščevanje: izključno trimesečno obdobje za stalne rafinerije

1.  Do konca tržnega leta 2019–2020 se stalnim rafinerijam dodeli izključna uvozna zmogljivost 2 500 000 ton na tržno leto, izražena v belem sladkorju.
2.  Edini predelovalni obrat sladkorne pese, delujoč v letu 2005 na Portugalskem, se šteje za stalno rafinerijo.
3.  Uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje se izdajo le stalnim rafinerijam pod pogojem, da zadevne količine ne presegajo količin iz odstavka 1. Dovoljenja je mogoče prenesti le med stalnimi rafinerijami, veljajo pa do konca tržnega leta, za katero so bila izdana.
Ta odstavek se uporablja za prve tri mesece vsakega tržnega leta.

4.  Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju, da se uvoženi sladkor za prečiščevanje prečisti v skladu s tem pododdelkom, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, v katerih določi:
(a) nekatere opredelitve za delovanje uvoznih režimov iz odstavka 1;
(b) pogoje in zahteve za upravičenost, ki jih mora izvajalec izpolniti za vložitev zahtevka za uvozno dovoljenje, vključno s predložitvijo varščine;
(c) pravila o zagroženih upravnih kaznih.
5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi potrebna pravila za predložitev dokazil in dokumentov v zvezi z zahtevami in obveznostmi izvajalcev na področju uvoza, predvsem stalnih rafinerij. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 297
Predlog uredbe
Člen 130 b (novo)
Člen 130b

Opustitev uvoznih dajatev v sektorju sladkorja

V skladu z mehanizmom, opisanim v členu 101da, in do konca tržnega leta 2019/2020 lahko Komisija za zagotovitev oskrbe evropskega trga sladkorja sprejme izvedbene akte, s katerimi v celoti ali delno opusti uporabo uvoznih dajatev pri naslednjih proizvodih:

(a) sladkor iz oznake KN 1701;
(b) izoglukozo iz oznak KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 298
Predlog uredbe
Člen 133
Člen 133

Člen 133

Področje uporabe

Področje uporabe

1.  V obsegu, potrebnem, da se omogoči izvoz na podlagi kotacij ali cen na svetovnem trgu in v okviru omejitev, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se lahko razlika med temi kotacijami ali cenami in cenami v Uniji krije z izvoznimi nadomestili za:
1.  V obsegu, potrebnem, da se omogoči izvoz na podlagi kotacij ali cen na svetovnem trgu, ko pogoji na notranjem trgu spadajo v okvir pogojev, opisanih v členu 154(1), in v okviru omejitev, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, ter v skladu s členom 3(5) Pogodbe o Evropski uniji, se lahko razlika med temi kotacijami ali cenami in cenami v Uniji krije z izvoznimi nadomestili za:
(a) proizvode, ki se izvozijo brez nadaljnje predelave, iz naslednjih sektorjev:
(a) proizvode, ki se izvozijo brez nadaljnje predelave, iz naslednjih sektorjev:
(i) žita;
(i) žita;
(ii) riža;
(ii) riža;
(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do (d) in (g) dela III Priloge I;
(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do (d) in (g) dela III Priloge I;
(iv) govejega in telečjega mesa;
(iv) govejega in telečjega mesa;
(v) mleka in mlečnih proizvodov;
(v) mleka in mlečnih proizvodov;
(vi) prašičjega mesa;
(vi) prašičjega mesa;
(vii) jajc;
(vii) jajc,
(viii) perutnine;
(viii) perutnine;
(b) proizvode iz točk od (a)(i) do (iii), (v) in (vii) iz tega odstavka, ki se izvozijo kot predelano blago v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in kot proizvodi, ki vsebujejo sladkor iz točke (b) dela X Priloge I.
(b) proizvode iz točk od (a)(i) do (iii), (v), (vi) in (vii) iz tega odstavka, ki se izvozijo kot predelano blago v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, vključno s proizvodi, izvoženimi v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 578/2010 z dne 29. junija 2010, in v obliki proizvodov, ki vsebujejo sladkor iz točke (b) dela X Priloge I.
2.  Izvozna nadomestila za proizvode, ki se izvažajo kot predelano blago, ne smejo biti višja od nadomestil, ki se uporabljajo za enake proizvode, izvožene brez dodatne predelave.
2.  Izvozna nadomestila za proizvode, ki se izvažajo kot predelano blago, ne smejo biti višja od nadomestil, ki se uporabljajo za enake proizvode, izvožene brez dodatne predelave.
2a.  Brez poseganja v uporabo členov 154(1) in 159 razpoložljivo nadomestilo za proizvode iz odstavka 1 znaša 0 EUR.
3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 299
Predlog uredbe
Člen 135
Člen 135

Člen 135

Določitev izvoznih nadomestil

Določitev izvoznih nadomestil

1.  Za enake proizvode se uporabljajo enaka izvozna nadomestila v vsej Uniji. Spreminjajo se lahko glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.
1.  Za enake proizvode se uporabljajo enaka izvozna nadomestila v vsej Uniji. Spreminjajo se lahko glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.
2.  Ukrepe za določitev nadomestil sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.
2.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi nadomestila za določen čas. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Nadomestila se lahko določijo z razpisnimi postopki za žito, riž, sladkor ter mleko in mlečne proizvode.

2a.  Kadar se določajo nadomestila za posamezni proizvod, je treba upoštevati eno ali več izmed naslednjih točk:
(a) trenutne razmere in gibanja v prihodnosti glede:
(i) cen in razpoložljivosti navedenega proizvoda na trgu Unije,
(ii) cen tega proizvoda na svetovnem trgu;
(b) cilji SUT, ki morajo zagotoviti uravnoteženost in naravno gibanje cen in trgovine na tem trgu;
(c) potreba po izogibanju motnjam, ki lahko povzročijo daljše neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu Unije;
(d) gospodarski vidiki predvidenega izvoza;
(e) omejitve, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe;
(f) potreba po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Unije pri proizvodnji predelanega blaga za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov iz tretjih držav, ki so vstopili na trg v okviru oplemenitenja;
(g) najugodnejši stroški dajanja na trg in prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije ali drugih točk izvoza, skupaj s stroški pošiljanja v ciljne države;
(h) povpraševanje na trgu Unije;
(i) v sektorjih prašičjega mesa, jajc in perutnine razlika med cenami v Uniji in cenami na svetovnem trgu za količino žitne krme, ki je potrebna za proizvodnjo proizvodov v teh sektorjih v Uniji.
Predlog spremembe 300
Predlog uredbe
Člen 141
Člen 141

Člen 141

Druga izvedbena pooblastila

Druga izvedbena pooblastila

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi koeficiente za prilagoditev izvoznih dovoljenj v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 139(6).

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi koeficiente za prilagoditev izvoznih dovoljenj v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 139(6).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Predlog spremembe 301
Predlog uredbe
Člen 143
Člen 143

Člen 143

Uporaba členov 101 do 106 Pogodbe

Uporaba členov 101 do 106 Pogodbe

Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se členi od 101 do 106 Pogodbe in določbe za njihovo izvajanje ob upoštevanju členov od 144 do 145 te uredbe uporabljajo za vse sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 101(1) in člena 102 Pogodbe, ki se nanašajo na pridelavo kmetijskih proizvodov ali trgovino z njimi.

Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se, v skladu s členom 42 Pogodbe, členi od 101 do 106 Pogodbe in določbe za njihovo izvajanje ob upoštevanju členov od 143a do 145 te uredbe uporabljajo za vse sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 101(1) in člena 102 Pogodbe, ki se nanašajo na pridelavo kmetijskih proizvodov ali trgovino z njimi.

Za izboljšanje delovanja notranjega trga in za zagotovitev enotne uporabe pravil Unije o konkurenci v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju Komisija usklajuje ukrepe različnih nacionalnih organov za konkurenco. V ta namen Komisija objavi splošne smernice in smernice za dobro prakso, da bi pomagala različnim nacionalnim uradom za konkurenco in podjetjem v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju.

Predlog spremembe 302
Predlog uredbe
Člen 143 a (novo)
Člen 143a

Upoštevni trg

1.  Opredelitev upoštevnega trga omogoča opredelitev in določitev notranjega območja, na katerem se izvaja konkurenca med podjetji, zajema pa dve dodatni dimenziji:
(a) upoštevni trg proizvoda: za namene tega poglavja „trg proizvoda“ pomeni trg z vsemi proizvodi, ki jih potrošnik šteje za zamenljive in nadomestljive zaradi njihove značilnosti, cene in uporabe, kateri so namenjeni;
(b) upoštevni geografski trg: za namene tega poglavja se „ geografski trg“ razume kot trg, ki zajema območje, kjer so zadevna podjetja vključena v ponudbo zadevnih proizvodov in kjer so pogoji konkurence dovolj homogeni, in ki ga je mogoče ločiti od sosednjih geografskih območij, zlasti ker so pogoji konkurence v teh območjih občutno drugačni.
2.  Za namen določitve upoštevnega trga veljajo naslednja načela:
(a) kot upoštevni proizvodni trg se za surove izdelke v prvi vrsti šteje trg za proizvode iz določene vrste rastlin ali živali; upoštevanje vsakršne stopnje na nižji ravni se ustrezno utemelji;
(b) upoštevni geografski trg se najprej analizira na ravni trga Unije; upoštevanje vsakršne stopnje na nižji ravni se ustrezno utemelji.
Predlog spremembe 303
Predlog uredbe
Člen 143 b (novo)
Člen 143b

Prevladujoči položaj

1.  Za namene tega poglavja „prevladujoči položaj“ pomeni, da je podjetje v položaju, ko ima gospodarsko moč, ki mu omogoča preprečiti ohranjanje učinkovite konkurence na upoštevnem trgu tako, da so mu dane možnosti, da v veliki meri deluje neodvisno od svojih konkurentov, kupcev in nenazadnje potrošnikov.
2.  Prevladujoči položaj ni dosežen, dokler tržni deleži upoštevnega trga, ki jih ima podjetje ali več podjetij, povezanih s horizontalnim sporazumom v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju, ne dosežejo ravni tržnih deležev, ki jo ima najpomembnejše podjetje na istem upoštevnem trgu, ki se nahaja na naslednji stopnji verige preskrbe s hrano.
Predlog spremembe 304
Predlog uredbe
Člen 144
Člen 144

Člen 144

Izjeme za cilje SKP ter kmete in njihova združenja

Izjeme za cilje SKP ter kmete in njihove organizacije ali združenja organizacij

1.  Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 143 te uredbe, ki so potrebni za doseganje ciljev, navedenih v členu 39 Pogodbe.
1.  Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja iz člena 143 te uredbe, ki so potrebni za doseganje ciljev, navedenih v členu 39 Pogodbe.
Zlasti se člen 101(1) Pogodbe ne uporablja za sporazume, sklepe in ravnanja kmetov, združenj kmetov, združenj takih združenj, organizacij proizvajalcev, priznanih po členu 106 te uredbe, ali združenj organizacij proizvajalcev, priznanih po členu 107 te uredbe, ki zadevajo proizvodnjo ali prodajo kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih objektov za skladiščenje, obdelavo ali predelavo kmetijskih proizvodov in ki ne določajo obveznosti zaračunavanja istih cen, razen če je s tem izključena konkurenca ali so ogroženi cilji iz člena 39 Pogodbe.

Zlasti se kot nujni za doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe štejejo sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja kmetov ali organizacij proizvajalcev, priznanih po členu 106 te uredbe, ali združenj organizacij proizvajalcev, priznanih po členu 107 te uredbe, ki zadevajo proizvodnjo ali prodajo kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih objektov za skladiščenje, obdelavo ali predelavo kmetijskih proizvodov.

Za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja iz tega odstavka se domneva, da so skladni s pogoji iz člena 101(3) Pogodbe.

Ta odstavek ne velja, kadar je konkurenca izključena.

1a.  Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja iz prvega odstavka ne določajo obveznosti zaračunavanja istih cen, razen kar zadeva pogodbe iz členov 104a, 105a, 113a in 113b.
1b.  Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja kmetov, organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz člena 143 spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1/2003.
2.  Po posvetovanju z državami članicami in podjetji ali združenji zadevnih podjetij ter drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, ki jih Komisija šteje za primerne, ima Komisija izključno pristojnost, ki je pod nadzorom Sodišča, da s sklepom, ki ga sprejme z izvedbenimi akti in objavi, določi, kateri sporazumi, sklepi in prakse izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.
Komisija navedeno določi na lastno pobudo ali zahtevo pristojnega organa države članice ali podjetja ali združenja podjetij, ki izrazijo interes.

3.  Pri objavi sklepa iz prvega pododstavka odstavka 2 se navedejo imena strani in glavna vsebina sklepa. V sklepu se upošteva legitimen interes podjetij, da se varujejo svoje poslovne skrivnosti.
Predlog spremembe 305
Predlog uredbe
Člen 145
Člen 145

Člen 145

Sporazumi in usklajene prakse priznanih medpanožnih organizacij

Sporazumi in usklajena ravnanja priznanih medpanožnih organizacij

1.  Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za sporazume, sklepe in usklajene prakse medpanožnih organizacij, priznanih po členu 108 te uredbe, z namenom izvajanja dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te uredbe ter za sektorja oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka iz člena 108(2) te uredbe.
1.  Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja medpanožnih organizacij, priznanih po členu 108 te uredbe, z namenom izvajanja dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te uredbe ter za sektorja oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka iz člena 108(2) te uredbe.
2.  Odstavek 1 se uporablja le, če:
2.  Odstavek 1 se uporablja le, če:
(a) je bila Komisija o sporazumih, sklepih in usklajenih praksah uradno obveščena;
(a) je bila Komisija o sporazumih, sklepih in usklajenih ravnanjih uradno obveščena;
(b)  Komisija v dveh mesecih po prejemu zahtevanih podatkov z izvedbenimi akti ne ugotovi, da so sporazumi, sklepi in usklajene prakse nezdružljivi s predpisi Unije.
(b)  Komisija v dveh mesecih po prejemu zahtevanega obvestila ne ugotovi, da sporazumi sodijo v področje uporabe odstavka 4. Kadar Komisija ugotovi, da ti sporazumi sodijo v področje uporabe odstavka 4, sprejme izvedbene akte v skladu s svojimi ugotovitvami. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).
3.  Sporazumi, sklepi in usklajene prakse ne smejo začeti veljati pred potekom obdobja iz odstavka 2(b).
3.  Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja ne smejo začeti veljati pred potekom obdobja iz odstavka 2(b).
3a.  Ne glede na določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena začnejo v primeru krize veljati sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja iz odstavka 1 in o njihovem sprejetju se takoj obvesti Komisijo.
Komisija v 21 dneh po datumu obvestila, če je ustrezno, sprejme izvedbene akte, s katerimi določi, da ti sporazumi sodijo v področje uporabe odstavka 4. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

4.  Sporazumi, sklepi in usklajene prakse se v vsakem primeru razglasijo za nezdružljive s predpisi Unije, če:
4.  Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja se v vsakem primeru razglasijo za nezdružljive s predpisi Unije, če:
(a) bi lahko povzročili kakršno koli delitev trgov znotraj Unije;
(a) bi lahko povzročili kakršno koli delitev trgov znotraj Unije;
(b) bi lahko vplivali na pravilno delovanje ureditve trga;
(b) bi lahko vplivali na pravilno delovanje ureditve trga;
(c) lahko povzročijo izkrivljanje konkurence, ki ni bistveno za dosego ciljev SKP, za katere si prizadevajo medpanožne organizacije s svojim delovanjem;
(c) lahko povzročijo izkrivljanje konkurence, ki ni bistveno za dosego ciljev SKP, za katere si prizadevajo medpanožne organizacije s svojim delovanjem;
(d) pomenijo določanje cen ali določanje kvot;
(d) pomenijo določanje cen;
(e) lahko povzročijo diskriminacijo ali izključevanje konkurence za znaten delež zadevnih proizvodov.
(e) lahko povzročijo diskriminacijo ali izključevanje konkurence za znaten delež zadevnih proizvodov.
5.  Če Komisija po poteku dvomesečnega obdobja iz odstavka 2(b) ugotovi, da pogoji za uporabo odstavka 1 niso bili izpolnjeni, z izvedbenimi akti sprejme sklep, ki določa, da za zadevni sporazumi, sklep ali usklajeno prakso velja člen 101(1) Pogodbe.
5.  Če Komisija po poteku dvomesečnega obdobja iz odstavka 2(b) ugotovi, da pogoji za uporabo odstavka 1 niso bili izpolnjeni, z izvedbenimi akti sprejme sklep, ki določa, da za zadevni sporazumi, sklep ali usklajeno ravnanje velja člen 101(1) Pogodbe.
Sklep Komisije se ne uporablja pred datumom uradnega obvestila o njem zadevni medpanožni organizaciji, razen če je ta predložila napačne informacije ali je zlorabila izjemo iz odstavka 1.

Sklep Komisije se ne uporablja pred datumom uradnega obvestila o njem zadevni medpanožni organizaciji, razen če je ta predložila napačne informacije ali je zlorabila izjemo iz odstavka 1.

6.  V primeru večletnih sporazumov je uradno obvestilo za prvo leto veljavno za naslednja leta sporazuma. Vendar lahko Komisija v tem primeru kadarkoli na lastno pobudo ali zahtevo druge države članice izda ugotovitev o nezdružljivosti.
6.  V primeru večletnih sporazumov je uradno obvestilo za prvo leto veljavno za naslednja leta sporazuma.
6a.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 306
Predlog uredbe
Člen 152 – odstavek 2
Države članice lahko ta plačila financirajo z dajatvijo v zadevnem sektorju ali s kakšnim drugim prispevkom zasebnega sektorja.

Države članice lahko ta plačila financirajo iz državnega proračuna, z dajatvijo v zadevnem sektorju ali s kakšnim drugim prispevkom zasebnega sektorja.

Predlog spremembe 307
Predlog uredbe
Člen 152 – odstavek 3
Države članice lahko poleg pomoči Unije iz člena 21 izplačajo nacionalna plačila za financiranje spremnih ukrepov, ki so potrebni za učinkovito izvajanje sheme Unije za preskrbo s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter bananami, kakor je določeno v členu 21(2).

Države članice lahko poleg pomoči Unije iz člena 21 izplačajo nacionalna plačila za financiranje spremnih ukrepov, ki so potrebni za učinkovito izvajanje sheme Unije za preskrbo s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter bananami, kakor je določeno v členu 21(2). Skupni znesek sofinanciranja ne presega 100 % dejanskih stroškov.

Predlog spremembe 308
Predlog uredbe
Člen 153 a (novo)
Člen 153a

Promocijska prodaja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Države članice lahko za financiranje ukrepov na področju spodbujanja potrošnje v Uniji, širjenja trga za mleko in mlečne izdelke ter izboljšanja kakovosti zvišajo promocijsko dajatev na prodano mleko ali mlečne ekvivalente za svoje proizvajalce mleka.

Predlog spremembe 309
Predlog uredbe
Člen 154
Člen 154

Člen 154

Ukrepi proti motnjam na trgu

Ukrepi proti motnjam na trgu

1.  Zaradi potrebe po učinkovitem in uspešnem odzivu na morebitne motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 160 sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.
1.  Zaradi potrebe po učinkovitem in uspešnem odzivu na morebitne motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali znatna povišanja proizvodnih stroškov, kot je določeno v členu 7(2), ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, na katerem se bodo te razmere predvidoma nadaljevale ali poslabšale, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 160 sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe in pod pogojem, da se vsi ukrepi, ki so na voljo v okviru te uredbe, zdijo nezadostni.
Kadar v primerih, ko bi lahko prišlo do motenj na trgu iz prvega pododstavka, tako zahtevajo nujni razlogi, se postopek iz člena 161 te uredbe uporablja za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka.

Kadar v primerih, ko pride do motenj na trgu iz prvega pododstavka, tako zahtevajo nujni razlogi, se postopek iz člena 161 te uredbe uporablja za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka.

Taki ukrepi lahko do potrebnega obsega in za potreben čas razširijo ali spremenijo področje uporabe, trajanje ali druge vidike drugih ukrepov, ki jih določa ta uredba, ali delno oziroma v celoti začasno odpravijo uvozne dajatve, po potrebi vključno z nekaterimi količinami in obdobji.

Taki ukrepi lahko do potrebnega obsega in za potreben čas razširijo ali spremenijo področje uporabe, trajanje ali druge vidike drugih ukrepov, ki jih določa ta uredba, ali delno oziroma v celoti začasno odpravijo uvozne dajatve, po potrebi vključno z nekaterimi količinami in obdobji, ali zagotovijo sredstva, da bi sprostili izvozna nadomestila iz poglavja VI dela III, ali zagotovijo posebno podporo za proizvajalce, da bi ublažili posledice resnih motenj na trgu.

2.  Ukrepi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za proizvode iz oddelka 2 dela XXIV Priloge I.
2.   Brez poseganja v člen 133(1) se ukrepi iz odstavka 1 uporabljajo za vse proizvode iz Priloge I.
3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo odstavka 1 tega člena. Pravila se lahko še zlasti nanašajo na postopke in tehnična merila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo odstavka 1 tega člena. Pravila se lahko še zlasti nanašajo na postopke in tehnična merila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 310
Predlog uredbe
Člen 155
Člen 155

Člen 155

Ukrepi v zvezi z boleznimi živali ali izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin

Ukrepi v zvezi s škodljivci, z boleznimi živali in rastlin ali izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin

1.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme izredne podporne ukrepe:
1.  Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz člena 161, določi izredne podporne ukrepe za prizadeti trg:
(a) za prizadeti trg, da bi se upoštevale trgovinske omejitve znotraj Unije in s tretjimi državami, ki lahko izhajajo iz uporabe ukrepov za boj proti širjenju bolezni živali, in
(a) da bi se upoštevale trgovinske omejitve znotraj Unije in s tretjimi državami, ki lahko izhajajo iz uporabe ukrepov za boj proti širjenju škodljivcev in bolezni živali in rastlin, in
(b) da bi se upoštevale resne motnje na trgu, ki so neposredno povezane z izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin.
(b) da bi se upoštevale resne motnje na trgu, ki so neposredno povezane z izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

2.  Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za naslednje sektorje:
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za naslednje sektorje:
(a) govejega in telečjega mesa;
(a) govejega in telečjega mesa;
(b) mleka in mlečnih proizvodov;
(b) mleka in mlečnih proizvodov;
(c) prašičjega mesa;
(c) prašičjega mesa;
(d) ovčjega in kozjega mesa;
(d) ovčjega in kozjega mesa;
(e) jajc;
(e) jajc;
(f) perutnine.
(f) perutnine.
Ukrepi iz točke (b) odstavka 1 v zvezi z izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi ali rastlin se uporabljajo tudi za vse ostale kmetijske proizvode, razen proizvodov, ki so navedeni v oddelku 2 dela XXIV Priloge I.

Ukrepi iz točke (b) odstavka 1 v zvezi z izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi ali rastlin se uporabljajo tudi za vse ostale kmetijske proizvode.

2a.  Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz člena 161, razširi seznam proizvodov iz odstavka 2.
3.  Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo na zahtevo zadevne države članice.
3.  Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo na zahtevo zadevne države članice.
4.  Ukrepi iz točke (a) odstavka 1 se lahko sprejmejo le, kadar zadevna država članica hitro sprejme sanitarne veterinarske in ukrepe, ki omogočajo hitro zajezitev bolezni, in samo v obsegu in za časovno obdobje, ki je nujno potrebno za podporo zadevnega trga.
4.  Ukrepi iz točke (a) odstavka 1 se lahko sprejmejo le, kadar zadevna država članica hitro sprejme ustrezne fitosanitarne ali sanitarne in veterinarske ukrepe, ki omogočajo hitro zajezitev škodljivcev ali bolezni, in samo v obsegu in za časovno obdobje, ki je nujno potrebno za podporo zadevnega trga.
5.  Unija zagotovi delno financiranje v vrednosti 50 % stroškov, ki jih nosijo države članice za ukrepe iz odstavka 1.
5.  Unija zagotovi delno financiranje v vrednosti 50 % oziroma 75 % stroškov, ki jih nosijo države članice za ukrepe iz točk (a) in (b) odstavka 1. Ti ukrepi lahko vključujejo davčne ugodnosti ali prednostna posojila kmetom, ki se financirajo na podlagi uredbe [o razvoju podeželja].
Vendar pa Unija za sektorje govejega in telečjega mesa, mleka in mlečnih proizvodov, prašičjega mesa ter ovčjega in kozjega mesa za boj proti slinavki in parkljevki zagotovi delno financiranje, enako 60 % takih stroškov.

Vendar pa Unija za sektorje govejega in telečjega mesa, mleka in mlečnih proizvodov, prašičjega mesa ter ovčjega in kozjega mesa za boj proti slinavki in parkljevki zagotovi delno financiranje, enako 60 % takih stroškov.

6.  Države članice zagotovijo, da kadar proizvajalci prispevajo k stroškom, ki jih krijejo države članice, to ne privede do izkrivljanja konkurence med proizvajalci v različnih državah članicah.
6.  Države članice zagotovijo, da kadar proizvajalci prispevajo k stroškom, ki jih krijejo države članice, to ne privede do izkrivljanja konkurence med proizvajalci v različnih državah članicah.
Predlog spremembe 311
Predlog uredbe
Člen 156
Člen 156

Člen 156

Ukrepi za reševanje konkretnih problemov

Ukrepi za reševanje konkretnih problemov

1.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne in upravičene nujne ukrepe za reševanje specifičnih problemov. Ukrepi lahko odstopajo od določb te uredbe samo toliko, kolikor je nujno potrebno, in za nujno potrebno obdobje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
1.  Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz člena 161, določi potrebne in upravičene nujne ukrepe za reševanje specifičnih problemov. Ukrepi lahko odstopajo od določb te uredbe samo toliko, kolikor je nujno potrebno, in za nujno potrebno obdobje.
2.  Za reševanje specifičnih problemov v nujnih ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 162(3), ki se začnejo uporabljati takoj.
2.  Za reševanje specifičnih problemov v skrajno nujnih ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme delegirane akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 161.
Predlog spremembe 312
Predlog uredbe
Člen 156 a (novo)
Člen 156a

Ukrepi za reševanje hudih nesorazmerij na trgu mleka in mlečnih izdelkov

1. Od 1. aprila 2015 naprej lahko Komisija v primeru hudih nesorazmerij na trgu mleka in mlečnih izdelkov sprejme izvedbene akte, s katerimi za obdobje najmanj treh mesecev z možnostjo podaljšanja dodeli pomoč proizvajalcem mleka, ki zmanjšajo proizvodnjo za najmanj 5 % glede na enako obdobje prejšnjega leta. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
Pri dodelitvi takšne pomoči Komisija tudi sprejme izvedbene akte, s katerimi za obdobje najmanj treh mesecev z možnostjo podaljšanja naloži dajatev proizvajalcem mleka, ki povečajo svojo proizvodnjo za vsaj 5 % glede na enako obdobje prejšnjega leta. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

2.  Ob uvedbi ukrepa iz odstavka 1 Komisija upošteva razvoj proizvodnih stroškov, predvsem vhodnih stroškov.
3.  Količina mleka, ki se brezplačno dobavi dobrodelnim organizacijam, kot je določeno v členu 29(3)(b) dokumenta COM(2012)0617 pod pojmom „partnerske organizacije“, se lahko šteje za zmanjšanje proizvodnje pod pogoji, ki jih določi Komisija z uporabo odstavka 4.
4.  Proizvodi podjetij, ki so uvedla sistem iz prvega pododstavka odstavka 1, imajo prednost pri intervencijskih ukrepih, navedenih v naslovu I dela II, ki se izvajajo na trgu mleka in mlečnih proizvodov.
5.  Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju učinkovitega in ustreznega delovanja tega mehanizma se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi z določitvijo:
(a) meril, ki jih je treba izpolnjevati za upravičenost do pomoči;
(b) posebnih pogojev za začetek izvajanja te sheme;
(c) pogojev, pod katerimi se brezplačna dobava mleka dobrodelnim organizacijam iz odstavka 2 šteje za zmanjšanje proizvodnje;
(d) pogojev za vračilo pomoči v primeru neizpolnjevanja obveznosti za zmanjšanje proizvodnje in obresti, ki izhajajo iz uporabe zadevnih veljavnih pravil.
6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi znesek pomoči in dajatev, navedenih v odstavku 1;
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 313
Predlog uredbe
Člen 156 a (novo)
Člen 156a

Operativni programi za gorsko mleko

Za zagotavljanje racionalnega razvoja gorskega kmetijstva ter ustreznega življenjskega standarda proizvajalcev mleka na gorskih območjih, lahko od 30. aprila 2014 na gorskih območjih priznane organizacije proizvajalcev ob upoštevanju posebnosti teh območij predložijo operativne programe za zvišanje stopnje dobička proizvajalcev. Finančna pomoč Unije se omeji na 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev. Vendar se ta odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz.

Predlog spremembe 314
Predlog uredbe
Člen 156 b (novo)
Člen 156b

Ukrepi proti motnjam na trgu v sektorju sadja in zelenjave

1.  Glede na posebno pokvarljivost sadja in zelenjave se vzpostavi mehanizem za odzivanje na resne motnje na trgu; te so lahko posledica večjih padcev notranjih tržnih cen, ki izhajajo iz skrbi za zdravje in drugih vzrokov, ki vodijo do nenadnega upada povpraševanja.
2.  Ta mehanizem je izključno namenjen proizvodom ali zadevnim proizvodom s časovno omejeno uporabo, je prilagodljiv, sprožen samodejno in dostopen vsem proizvajalcem v sektorju.
3.  Vključuje vse ukrepe iz točk (g), (h) in (d) člena 31(2) te uredbe, vendar so ti neodvisni od upravljanja operativnih skladov, ki jih uporabljajo priznane organizacije proizvajalcev sadja in zelenjave.
4.  Unija financira 100 % izdatkov za ukrepe, predvidene v tem členu.
5.  Za upravljanje operacij za premostitev hujših kriz se uporabljajo mehanizmi, ki so določeni za ukrepe za krizno upravljanje v okviru operativnih programov. Vsi prizadeti, ki niso člani organizacij proizvajalcev, sklenejo sporazume za usklajevanje upravljanja kriznih operacij in se dogovorijo o določenem deležu za kritje stroškov upravljanja.
6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 1 in 2 tega člena.
7.  Komisija lahko na zahtevo držav članic sprejme izvedbene akte, ki urejajo izredne ukrepe za boj proti motnjam na trgu sektorja sadja in zelenjave. Komisija zagotovi, da je javnost obveščena ob uvedbi takih ukrepov in seznanjena z zadevnimi proizvodi, območji in višino podpore. V primeru brezplačne razdelitve se znesek pomoči prilagodi. Z izvedbenim aktom se določi tudi konec kriznega obdobja, ko je konec primerov z resnimi motnjami na trgu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Predlog spremembe 315
Predlog uredbe
Del V – poglavje I – oddelek 3 a (novo)
ODDELEK 3A

SPORAZUMI, SKLEPI IN USKLAJENA RAVNANJA V OBDOBJIH HUDIH NESORAZMERIJ NA TRGIH

Predlog spremembe 316
Predlog uredbe
Člen 156 c (novo)
Člen 156c

Uporaba člena 101(1) Pogodbe

1.  Komisija lahko med obdobji hudih nesorazmerij na trgih sprejme izvedbene akte, s katerimi določi, da člen 101(1) Pogodbe v nobenem primeru ne velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja priznanih organizacij proizvajalcev, njihovih združenj in priznanih medpanožnih organizacij iz katerega koli sektorja, navedenega v členu 1(2) te uredbe, če ti sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja predvidevajo stabilizacijo prizadetega sektorja z ukrepi za določitev cen in za nadzor nad ponudbo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).
Ta odstavek se uporablja tudi za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja med organizacijami.

2.  Odstavek 1 se uporablja samo, če je Komisija že sprejela enega od ukrepov iz tega poglavja ali če je odobrila sprožitev javne intervencije ali pomoči za zasebno skladiščenje, predvidenih v delu II naslova I poglavja I, in če sporazume, sklepe in usklajena ravnanja iz odstavka 1 zadevna(e) država(e) članica(e) šteje(jo) za upravičene glede na nesorazmerja na trgu.
3.  Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja iz odstavka 1 veljajo le za obdobje do šest mesecev. Toda Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi odobri veljavnost takih sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanje za nadaljnje obdobje do šest mesecev. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);
Predlog spremembe 317
Predlog uredbe
Člen 157 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po obveščanju na podlagi teh sporazumov, lahko Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2 sprejme potrebne ukrepe v zvezi s sporočili, ki jih pošiljajo podjetja, države članice in/ali tretje države. Pri tem upošteva potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov.
1.  Za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po obveščanju na podlagi teh sporazumov, lahko Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2 sprejme potrebne ukrepe v zvezi s sporočili, ki jih pošiljajo podjetja, države članice in/ali tretje države. Pri tem upošteva potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov ter zagotavlja, da se upošteva načelo, po katerem se osebni podatki ne obravnavajo drugače kot v skladu s prvotnim namenom, zaradi katerega so bili zbrani.
Predlog spremembe 318
Predlog uredbe
Člen 157 – odstavek 1 – pododstavek 2
Pridobljene informacije se lahko posredujejo ali dajo na voljo mednarodnim organizacijam in pristojnim organom tretjih držav ter se lahko objavijo ob upoštevanju varstva osebnih podatkov in legitimnega interesa podjetij, da se varujejo njihove poslovne skrivnosti, vključno s cenami.

Pridobljene informacije se lahko posredujejo ali dajo na voljo mednarodnim organizacijam in pristojnim organom tretjih držav ter se lahko objavijo ob upoštevanju varstva osebnih podatkov in legitimnega interesa podjetij, da se varujejo njihove poslovne skrivnosti, vključno s cenami. Predvsem posredovanje osebnih podatkov medpanožnim organizacijam ali pristojnim organom tretjih držav, ki ne morejo ukrepati skladno z določbami iz člena 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter členov 25 in 26 Direktive 95/46/ES, ter izključno za izvajanje mednarodnih sporazumov.

Predlog spremembe 319
Predlog uredbe
Člen 157 – odstavek 2 – točka d a (novo)
(da) v zvezi z osebnimi podatki, kategorijami podatkov za obdelavo, pravicami do dostopa do teh podatkov, najdaljšimi in najkrajšimi obdobji shranjevanja podatkov ter namenom njihove obdelave, predvsem v primeru objave teh podatkov in njihovega posredovanja v tretje države.
Predlog spremembe 320
Predlog uredbe
Člen 157a (novo)
Člen 157a

Obvezno prijavljanje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Prvi kupci surovega mleka od 1. aprila 2015 pristojnemu nacionalnemu organu prijavijo količine surovega mleka, ki so jim bile oddane vsak mesec.

Za namene tega člena in člena 104a „prvi kupec“ pomeni podjetje ali skupino, ki od proizvajalcev kupuje mleko z namenom, da ga:

(a) zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali predelajo, vključno na podlagi pogodbe;
(b) prodajo enemu ali več podjetjem, ki obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge mlečne izdelke.
Države članice Komisijo uradno obvestijo o količini surovega mleka iz prvega pododstavka.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila o vsebini, obliki in časovnem razporedu takih prijav in ukrepov glede uradnih obvestil držav članic v skladu s tem členom. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 321
Predlog uredbe
Člen 157 b (novo)
Člen 157b

Obvezno prijavljanje v vinskem sektorju

1.  Pridelovalci vinskega grozdja ter pridelovalci mošta in vina prijavijo vsako leto pristojnim nacionalnim organom količine pridelka iz zadnje trgatve.
2.  Države članice lahko zahtevajo, da trgovci z vinskim grozdjem vsako leto prijavijo količine, dane na trg iz zadnje trgatve.
3.  Pridelovalci mošta in vina ter trgovci, razen trgovcev na drobno, vsako leto pristojnim nacionalnim organom prijavijo svoje zaloge mošta in vina, bodisi od trgatve v tekočem letu ali od trgatev iz prejšnjih let. Mošt in vino, uvožena iz tretjih držav, se navedeta ločeno.
4.  Da se zagotovi, da proizvajalci in trgovci iz odstavkov 1, 2 in 3 spoštujejo svoje obveznosti, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila glede:
(a) vsebine obveznih prijav in izjem;
(b) vsebine obveznih prijav iz točke (a) in pogojev za predložitev ter izjem iz obveznosti predložitve prijav;
(c) kazni, ki se uporabijo, če države članice prijav ne predložijo pravočasno.
5.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:
(a) določi pogoje v zvezi z vzorci obrazcev, ki se uporabijo za obvezne prijave;
(b) določi pravila o pretvorbenih koeficientih za proizvode, ki niso vino;
(c) določi roke za predložitev obveznih prijav;
(d) določi pravila o pregledih in poročanju držav članic Komisiji.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 322
Predlog uredbe
Člen 158
Člen 158

Člen 158

Obveznost poročanja Komisije

Obveznost poročanja Komisije

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo:

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo:

(a) po letu 2013 vsaka tri leta, in sicer o izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem čebelarstva, kakor določajo členi 52 do 54;
(a) vsaka tri leta po začetku veljavnosti te uredbe:
(i) o izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem čebelarstva, kakor določajo členi 52 do 54;
(ii) o uporabi pravil o konkurenci v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju v vseh državah članicah, pri tem pa posebno pozornost nameni uporabi izjem iz členov 144 in 145 ter morebitnim odstopanjem med razlago in izvajanjem pravil o konkurenci tako na nacionalni kot na evropski ravni; poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi;
(iii) o ukrepih, sprejetih zaradi zaščite označb porekla in geografskih označb pred zlorabami v tretjih državah;
(b) do 30. junija 2014 in do 31. decembra 2018 o razvoju položaja na trgu v sektorju mleka in mlečnih proizvodov ter zlasti o izvajanju členov od 104 do 107 in člena 145 v tem sektorju, poročila pa zajemajo zlasti morebitne spodbude za kmete, da pristopijo k sporazumom o skupni proizvodnji, vključno s kakršnimi koli ustreznimi predlogi.
(b) do 30. junija 2014 in do 31. decembra 2018 o razvoju položaja na trgu v sektorju mleka in mlečnih proizvodov ter zlasti o izvajanju členov 104a, 105a, 105b in 157a v tem sektorju, poročila pa zlasti ocenjujejo učinke navedenih členov na proizvajalce in proizvodnjo mleka na zapostavljenih območjih v povezavi s splošnim ciljem ohranjanja proizvodnje v teh regijah, in zajemajo morebitne spodbude za kmete, da pristopijo k sporazumom o skupni proizvodnji, vključno s kakršnimi koli ustreznimi predlogi;
(ba) do 31. decembra 2014:
(i) o možnostih vzpostavitve posebnih tržnih standardov za prašičje meso ter ovčje in kozje meso, z opisi ustreznih določb, za katere Komisija predlaga, da se sprejmejo z delegiranimi akti;
(ii) o uvedbi poenostavljenih tržnih standardov, prilagojenih lokalnim pasmam živali in vrstam rastlin, ki jih uporabljajo in proizvajajo mali proizvajalci; poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi za rešitev težav, s katerimi se soočajo mali proizvajalci, da bi izpolnili tržne standarde Unije;
(iii) o konkurenčnosti in trajnosti kmetijskega in kmetijsko-živilskega sektorja, ki mu sledi drugo poročilo do 31. decembra 2019;
(iv) o razvoju razmer na trgu in delovanju dobavne verige v sektorju sladkorja, ki mu do 1. julija 2018 sledi poročilo o razvoju razmer na trgu sladkorja, s posebnim poudarkom na primernih načinih za izhod iz sedanjega sistema kvot, in o prihodnosti sektorja po letu 2020, pri čemer se posebna pozornost nameni potrebi po ohranitvi pravičnega pogodbenega sistema ter sistema sporočanja cen sladkorja; poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi;
(v) o poenostavljeni shemi za neobvezne rezervirane navedbe v sektorju govejega in telečjega mesa s posebnim poudarkom na sedanjem okviru za prostovoljno označevanje, kot tudi na ustrezni navedbi izrazov, ki se nanašajo na vzrejo, proizvodnjo in krmo, ki lahko v sektorju govejega in telečjega mesa pomenijo dodano vrednost; poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi;
(ba) najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe, o delovanju in učinkovitosti orodij za upravljanje kmetijskih trgov in primernosti teh orodij v novem mednarodnem kontekstu, pri tem pa se posebna pozornost nameni njihovi skladnosti s cilji iz člena 39 Pogodbe; poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi.
Predlog spremembe 323
Predlog uredbe
Člen 159
Člen 159

Člen 159

Uporaba rezerve

Uporaba rezerve

Sredstva, prenesena iz rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju pod pogoji in po postopku iz odstavka 14 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, so dana na voljo za ukrepe, za katere se ta uredba uporablja za leto ali leta, za katera je potrebna dodatna podpora, in ki se izvajajo v okoliščinah, ki presegajo običajen razvoj dogodkov na trgu.

Sredstva, prenesena iz rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju pod pogoji in po postopku iz odstavka 14 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, so dana na voljo za ukrepe, za katere se ta uredba uporablja za leto ali leta, za katera je potrebna dodatna podpora, in ki se izvajajo v okoliščinah, ki presegajo običajen razvoj dogodkov na trgu.

Zlasti se sredstva prenesejo za vse odhodke na podlagi:

Zlasti se sredstva prenesejo za vse odhodke na podlagi:

(a) poglavja I naslova I dela II,
(a) poglavja I naslova I dela II,
(b) poglavja VI dela III in
(b) poglavja VI dela III in
(c) poglavja I tega dela.
(c) poglavja I tega dela.
Komisija lahko z izvedbenimi akti ali odstopanjem od drugega odstavka tega člena odloči, da ne bo odobrila prenosa sredstev za nekatere odhodke iz točke (b) tega odstavka, če so ti odhodki del običajnega upravljanja trga. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Predlog spremembe 324
Predlog uredbe
Člen 160 – odstavek 2
2.   Prenos pooblastil iz te uredbe se Komisiji podeli za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.
2.   Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz te uredbe se Komisiji podeli za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem posameznega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.
Predlog spremembe 325
Predlog uredbe
Člen 163
Člen 163

Člen 163

Razveljavitve

Razveljavitve

1.  Uredba (ES) št. 1234/2007 se razveljavi.
1.  Uredba (ES) št. 1234/2007 se razveljavi.
Kljub temu se naslednje določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 [Uredba (EU) št COM(2010)799] uporabljajo še naprej:

Kljub temu se naslednje določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 uporabljajo še naprej:

(a)  Glede sektorja sladkorja, v Naslovu I, Del II, člen 142, prvi pododstavek člena 153(1), člen 153(2) in (3), člen 156, del II v Prilogi III in Prilogi VI [Naslov I, del II, členi 248, 260 do 262 in del II priloge III Uredbe (EU) št. COM (2010)799] do konca tržnega leta 2014/2015 za sladkor na dan 30. september 2015;
(b)  Določbe povezane s sistemom omejevanja proizvodnje mleka iz Poglavja III naslova I, del II in prilog IX in X [poglavje III naslova I dela II in prilog VIII in IX Uredbe (EU) št. COM(2010)799], do 31, marca 2015
(b) določbe, povezane s sistemom omejevanja proizvodnje mleka iz poglavja III naslova I dela II, in prilog IX in X, do 31marca 2015;
(c) glede vinskega sektorja:
(c) glede vinskega sektorja:
(i)  Členi 85a do 85e [Členi 82 do 87 Uredbe (EU) št. COM(2010)799] glede površin iz člena 85a(2) [člen 82(2) Uredbe (EU) št. COM(2010)799], ki še niso bile izkrčene, in glede površin iz člena 85b(1) [Člen 83(1) Uredbe (EU) št. COM(2010)799], ki še niso bile regulirane, vse dokler takšne površine niso izkrčene oziroma regulirane,
(i) členi od 85a do 85e za površine iz člena 85a(2), ki še niso bile izkrčene, in za površine iz člena 85b(1), ki še niso bile urejene, dokler se takšne površine ne izkrčijo ali uredijo,
(ii) prehodna ureditev pravic do zasaditve iz pododdelka II oddelka IVa poglavja III naslova I dela II [pododdelek II oddelka V poglavja III naslova I dela II Uredbe (EU) št COM(2010)799] do 31. decembra 2015 ali, če je potrebno za uresničitev odločitev, ki jih države članice sprejmejo na podlagi člena 85g(5) [člen 89(5) Uredbe (EU) št. COM(2010)799], do 31. decembra 2018,
(iii) člen 118m(5) in člen 118s(5);
(iii) člen 118m(5) in člen 118s(5);
(d) člen 182(7) [člen 291(2) Uredbe (EU) št. COM(2010)799], do 31. marca 2014;
(d) člen 182(7) do 31. marca 2014;
(e)  Prvi in drugi pododstavek člena 182(3) [člen 293 Uredbe (EU) št COM(2010)799] do konca tržnega leta 2013/2014 za sladkor;
(e) prvi in drugi pododstavek člena 182(3) do konca tržnega leta 2013/2014 za sladkor;
(f) člen 182(4) [člen 294 Uredbe (EU) št. COM(2010)799], do 31. decembra 2017;
(f) člen 182(4) do 31. decembra 2017.
(g) člen 326 Uredbe (EU) št. COM(2010)799.]
2.  Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1234/2007 [Uredba (EU) št. COM(2010)799] se štejejo kot sklicevanja na to Uredbo in Uredbo (EU) št. […] [o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike] in se razlagajo v skladu korelacijskima tabelama iz Priloge VIII k tej Uredbi.
2.  Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1234/2007 se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in Uredbo (EU) št. […] [o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike] ter se razlagajo v skladu s korelacijskima tabelama iz Priloge VIII k tej uredbi.
3.  Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1601/96 in (ES) št. 1037/2001 se razveljavijo.
3.  Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1601/96 in (ES) št. 1037/2001 se razveljavijo.
(Predlog spremembe temelji na dokumentu Komisije COM(2012)0535.)
Predlog spremembe 326
Predlog uredbe
Člen 163 a (novo)
Člen 163a

Datum uporabe pravil trženja

Da se zagotovi pravna varnost v zvezi z uporabo pravil trženja, Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi datum, s katerim se naslednje določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 nehajo uporabljati v zadevnem sektorju:

– členi 113a, 113b, 114, 115, 116 in 117, odstavki od 1 do 4,
– drugi pododstavek točke II Priloge XIa, točke od IV do IX Priloge XIa, drugi odstavek točke IV Priloge XII, drugi pododstavek točke VI Priloge XIII, del A Priloge XIV, odstavka 2 in 3 točke I v delu B Priloge XIV, točka III v delu B Priloge XIV, del C Priloge XIV ter točke II, III, IV in VI Priloge XV.
Navedeni datum ustreza datumu uporabe ustreznih pravil trženja, ki se jih določi na podlagi delegiranih aktov iz oddelka I poglavja I naslova II v delu II te uredbe.

Predlog spremembe 327
Predlog uredbe
Člen 164
Člen 164

Člen 164

Prehodne določbe

Prehodne določbe

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi nemotenega prehoda z ureditve, predvidene v Uredbi (EU) št. [COM(2010)799], na ureditev, določeno v tej uredbi, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi z ukrepi, potrebnimi za zaščito pridobljenih pravic in legitimnih pričakovanj podjetij.

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi nemotenega prehoda z ureditve, predvidene v Uredbi (ES) št. 1234/2007, na ureditev, določeno v tej uredbi, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi z ukrepi, potrebnimi za zaščito pridobljenih pravic in legitimnih pričakovanj podjetij.

Vse večletne programe pomoči, sprejete pred 1. januarjem 2014 na podlagi členov 103, 103i in 105a Uredbe (ES) št. 1234/2007, bodo po začetku veljavnosti te uredbe vse do njihovega izteka še naprej urejale navedene določbe.

Predlog spremembe 328
Predlog uredbe
Člen 165
Člen 165

Člen 165

Začetek veljavnosti in uporaba

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
1.  Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2014.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Vendar se členi 7, 16 in 101 ter Priloga III v zvezi s sektorjem sladkorja uporabljajo šele po koncu tržnega leta 2014/2015 za sladkor 1. oktobra 2015.

Vendar se člena 7 in 16 uporabljata šele po koncu tržnega leta 2019/2020 za sladkor 1. oktobra 2020.

2.  V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih proizvodov se člena 104 in 105 uporabljata do 30. junija 2020.
2.  V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih proizvodov se členi 104a, 105, 105b in 157a uporabljajo do 30. junija 2020.
Predlog spremembe 329
Predlog uredbe
Priloga I – del V – proizvodni program (novo)
ex 1207 99 15
Konopljino seme

– za setev
Predlog spremembe 330
Predlog uredbe
Priloga I – del IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oznaka KN

Opis

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

ex 0709

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene, razen vrtnin iz tarifnih podštevilk 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 in 0709 90 60

ex 0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni, razen betela in kole iz tarifne podštevilke 0802 90 20

0803 00 11

Sveže rajske smokve

ex 0803 00 90

Osušene rajske smokve

0804 20 10

Fige, sveže

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango in mangostin

0805

Agrumi, sveži ali suhi

0806 10 10

Sveže namizno grozdje

0807

Melone (vključno lubenice) in papaja, sveže

0808

Jabolka, hruške in kutine, sveže

0809

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive in trnulje, sveže

0810

Drugo sadje, sveže

0813 50 31

0813 50 39

Mešanice izključno iz suhih oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802

0910 20

Žafran

ex 0910 99

Timijan, svež ali ohlajen

ex 1211 90 85

Bazilika, melisa, meta, origanum vulgare (origano/divji majaron), rožmarin, žajbelj, sveži ali ohlajeni

1212 99 30

Rožiči

Predlog spremembe

Oznaka KN

Opis

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

ex 0709

Gomoljike in druge vrtnine, sveže ali ohlajene, razen vrtnin iz tarifnih podštevilk 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 in 0709 90 60

071320 00

Čičerka

07 13 40 00

Leča

07 14 90

Jam in topinambur

Ex 1214

Podzemna koleraba

09 05 00 00

Vanilija

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

09 07 00 00

Nageljnove žbice

09 08

Muškatni orešček, macis in kardamom

09 09

Seme janeža, badijan, komarčka, koriandra, orientalske kumine; brinove jagode

Ex 0910

Ingver, kurkuma, lovorjev list, curry in druge začimbe, razen žafrana in timijana

ex 0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni, razen betela in kole iz tarifne podštevilke 0802 90 20

0803 00 11

Sveže rajske smokve

ex 0803 00 90

Osušene rajske smokve

0804 20 10

Fige, sveže

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango in mangostin

0805

Agrumi, sveži ali suhi

0806 10 10

Sveže namizno grozdje

0807

Melone (vključno lubenice) in papaja, sveže

0808

Jabolka, hruške in kutine, sveže

0809

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive in trnulje, sveže

0810

Drugo sadje, sveže

0813 50 31

0813 50 39

Mešanice izključno iz suhih oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802

0910 20

Žafran

ex 0910 99

Timijan, svež ali ohlajen

ex 1211 90 85

Bazilika, melisa, meta, origanum vulgare (origano/divji majaron), rožmarin, žajbelj, sveži ali ohlajeni

1212 99 30

Rožiči

Predlog spremembe 331
Predlog uredbe
Priloga I – del X – proizvodni programi (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oznaka KN

Opis

(a)

ex 0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen sladke koruze iz tarifne podštevilke 0710 40 00, oljk iz tarifne podštevilke 0710 80 10 in sadje vrste Capsicum ali vrste Pimenta iz tarifne podštevilke 0710 80 59

ex 0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano, razen oljk iz tarifne podštevilke 0711 20, sadja vrste Capsicum ali vrste Pimenta iz tarifne podštevilke 0711 90 10 in sladke koruze iz tarifne podštevilke 0711 90 30

ex 0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen umetno sušenega krompirja, neprimernega za človeško prehrano iz tarifne podštevilke ex 0712 90 05, sladke koruze iz tarifnih podštevilk 0712 90 11 in 0712 90 19 ter oljk iz tarifne podštevilke ex 0712 90 90

0804 20 90

Suhe fige

0806 20

Suho grozdje

ex 0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil, razen zamrznjenih banan iz tarifne podštevilke ex0811 90 95

Oznaka KN

Opis

ex 0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano, razen začasno konzerviranih banan iz tarifne podštevilke ex 0812 90 98

ex 0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tarifne številke od 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja, razen mešanic izključno iz oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802 iz tarifnih podštevilk 0813 50 31 in 0813 50 39

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

0904 20 10

Suhe sladke paprike, nezdrobljene in nezmlete

(b)

ex 0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila

ex 1302 20

Pektinske snovi in pektinati

ex 2001<