Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0081/2013

Indgivne tekster :

B7-0081/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0086

Vedtagne tekster
PDF 911kWORD 153k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2011)0627/3 - C7-0340/2011 - COM(2012)0553 - C7-0313/2012 - 2011/0282(COD) - 2013/2530(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70 a,

der henviser til, at den finansieringsramme, der er præciseret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået aftale om forslaget til forordning, om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

træffer afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende mandat:

MANDAT

Kommissionens forslag   Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42 og 43,
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42 og artikel 43, stk. 2,
Begrundelse
Præcisering: Der bør anvendes samme retsgrundlag for alle retsakter i reformpakken.
Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  For at sikre en umiddelbar og afbalanceret gennemførelse af programmerne for udvikling af landdistrikterne bør støtten fra ELFUL være baseret på tilstedeværelsen af sunde administrative rammebetingelser. Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver medlemsstat bør udarbejde enten et nationalt program for udvikling af landdistrikterne for hele sit område eller et sæt regionale programmer. Hvert program bør identificere en strategi til opfyldelse af mål i relation til EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og en række udvalgte foranstaltninger. Programmeringen bør være i overensstemmelse med EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikter, men bør samtidig være tilpasset nationale forhold og supplere andre EU-politikker, navnlig markedspolitikken på landbrugsområdet, samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et sæt regionale programmer, bør også kunne udarbejde en national ramme, uden en særskilt budgettildeling for at lette koordineringen mellem regionerne i forbindelse med landsdækkende udfordringer.
(8)  For at sikre en umiddelbar og afbalanceret gennemførelse af programmerne for udvikling af landdistrikterne bør støtten fra ELFUL være baseret på tilstedeværelsen af sunde administrative rammebetingelser. Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver medlemsstat bør udarbejde enten et nationalt program for udvikling af landdistrikterne for hele sit område eller et sæt regionale programmer. Hvert program bør identificere en strategi til opfyldelse af mål i relation til EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og en række udvalgte foranstaltninger. Programmeringen bør være i overensstemmelse med EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikter, men bør samtidig være tilpasset nationale forhold og supplere andre EU-politikker, navnlig markedspolitikken på landbrugsområdet, samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et sæt regionale programmer, bør også kunne udarbejde et nationalt program for gennemførelse af specifikke foranstaltninger på nationalt plan eller en national ramme for at lette koordineringen mellem regionerne i forbindelse med landsdækkende udfordringer.
Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Det er nødvendigt at fastsætte visse regler for programmering og revision af programmer for udviklingen af landdistrikterne. Der bør findes en lettere procedure for revisioner, som ikke berører de respektive programmers strategi eller EU's finansielle bidrag.
(12)  Det er nødvendigt at fastsætte visse regler for programmering og revision af programmer for udviklingen af landdistrikterne. Der bør findes en forenklet procedure for revisioner, som ikke berører de respektive programmers strategi eller EU's finansielle bidrag.
Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For at sikre retssikkerhed og klarhed vedrørende den procedure, der skal følges i tilfælde af programændringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med fastsættelsen af de kriterier, som danner grundlag for de foreslåede ændringer af de kvantificerede mål for programmerne, og som dermed udløser behovet for programændringer ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 91 i denne forordning.
(13)  For at sikre retssikkerhed og klarhed vedrørende den procedure, der skal følges i tilfælde af programændringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med fastsættelse af kriterier for en større tilpasning af kvantificerede mål.
Begrundelse
Programændringer er ikke af rent teknisk karakter.
Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Bedriftsrådgivning hjælper landbrugere, skovbrugere og SMV'er i landdistrikterne med at forbedre den bæredygtige forvaltning og den samlede præstation på deres bedrift eller i deres virksomhed. Derfor bør både etableringen af sådanne tjenester og rådgivning af landbrugere, skovbrugere og SMV'er fremmes. For at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den rådgivning, der tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser for minimumskvalifikationer og regelmæssig uddannelse af rådgiverne. Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. HR/2012 af […] bør hjælpe landbrugerne med at vurdere effektiviteten af deres bedrift og identificere nødvendige forbedringer, hvad angår de lovbestemte forvaltningskrav og gode landbrugsmæssige og miljømæssige forhold og landbrugsmetoder til gavn for klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. DP/2012 af […], krav eller foranstaltninger i tilknytning til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, anmeldelse af sygdomme og innovation som minimum som fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er relevant, bør rådgivningen også omfatte arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål i tilknytning til de økonomiske, landbrugsmæssige og miljømæssige resultater på bedriften eller i virksomheden. Drifts- og vikarordninger bør hjælpe landbrugerne med at forbedre og forenkle forvaltningen af deres bedrift.
(16)  Bedriftsrådgivning hjælper landbrugere, skovbrugere og SMV'er i landdistrikterne med at forbedre den bæredygtige forvaltning og den samlede præstation på deres bedrift eller i deres virksomhed. Derfor bør både etableringen af sådanne tjenester og rådgivning af landbrugere, skovbrugere og SMV'er fremmes. For at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den rådgivning, der tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser for minimumskvalifikationer og regelmæssig uddannelse af rådgiverne. Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 [HR]bør hjælpe landbrugerne med at vurdere effektiviteten af deres bedrift og identificere nødvendige forbedringer, hvad angår de lovbestemte forvaltningskrav og gode landbrugsmæssige og miljømæssige forhold og landbrugsmetoder til gavn for klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 [DP], krav eller foranstaltninger i tilknytning til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, anmeldelse af sygdomme og innovation som minimum som fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. …/2013 [HR]. Hvis det er relevant, bør rådgivningen også omfatte arbejdssikkerhed eller sikkerhed på bedriften. Rådgivning kan også omfatte støtte til unge landbrugeres etablering, bæredygtig udvikling af bedriftens økonomiske aktiviteter, lokal forarbejdning og markedsføringsmæssige spørgsmål i tilknytning til de økonomiske, landbrugsmæssige og miljømæssige resultater på bedriften eller i virksomheden. Drifts- og vikarordninger bør hjælpe landbrugerne med at forbedre og forenkle forvaltningen af deres bedrift.
Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  For at forbedre de økonomiske og miljømæssige resultater i bedrifterne og virksomhederne i landdistrikterne, forbedre effektiviteten af landbrugsprodukter på forarbejdnings- og afsætningsområdet, give den nødvendige infrastruktur til udvikling af landbruget og støtte ikke-kommercielle investeringer, der er nødvendige for at nå miljømål, bør der ydes støtte til fysiske investeringer, der bidrager til disse mål. I programmeringsperioden 2007-2013 dækkede en vifte af foranstaltninger de forskellige interventionsområder. Af forenklingshensyn, men også for at give støttemodtagerne mulighed for at udforme og gennemføre integrerede projekter med større merværdi, bør en enkelt foranstaltning omfatte alle typer af fysiske investeringer. Medlemsstaterne bør fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, der er berettigede til støtte til investeringer i forbindelse med støtte til bedrifternes levedygtighed, baseret på resultatet af analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler (»SWOT«) som et middel til at målrette støtten.
(19)  For at forbedre de økonomiske og miljømæssige resultater i bedrifterne og virksomhederne i landdistrikterne, forbedre effektiviteten af landbrugsprodukter på forarbejdnings- og afsætningsområdet, give den nødvendige infrastruktur til udvikling af landbruget og støtte ikke-kommercielle investeringer, der er nødvendige for at nå miljømål, bør der ydes støtte til fysiske investeringer, der bidrager til disse mål. I programmeringsperioden 2007-2013 dækkede en vifte af foranstaltninger de forskellige interventionsområder. Af forenklingshensyn, men også for at give støttemodtagerne mulighed for at udforme og gennemføre integrerede projekter med større merværdi, bør en enkelt foranstaltning omfatte alle typer af fysiske investeringer.
Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Oprettelse og udvikling af ny økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, nye virksomheder eller nye investeringer i ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er afgørende for udviklingen og konkurrenceevnen i landdistrikterne. En bedrifts- og erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette unge landbrugeres etablering og den strukturelle tilpasning af deres bedrifter efter den første etablering, diversificering af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter samt oprettelse og udvikling af ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i landdistrikterne. Udvikling af små landbrugsbedrifter, som er potentielt økonomisk levedygtige, bør også fremmes. For at sikre levedygtigheden af nye økonomiske aktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, bør støtten gøres betinget af, at der forevises en forretningsplan. Støtte til virksomhedsetablering bør kun omfatte den indledende periode og ikke blive driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således vælger at yde støtte i rater, skal disse være for en periode på ikke over fem år. Desuden bør der for at anspore omstruktureringen af landbrugssektoren ydes støtte i form af årlige betalinger til landbrugere, der deltager i den ordning for små landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de forpligter sig til at overdrage hele deres bedrift og de dertil svarende betalingsrettigheder til en anden landbruger, som ikke deltager i nævnte ordning.
(21)  Oprettelse og udvikling af ny økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, nye aktivitetsområder, nye landbrugs- eller skovbrugsrelaterede virksomheder eller nye investeringer i ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, nye investeringer i socialt landbrug og nye investeringer i turismeaktiviteter er afgørende for udviklingen og konkurrenceevnen i landdistrikterne. En bedrifts- og erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette unge landbrugeres etablering og den strukturelle tilpasning af deres bedrifter efter den første etablering og fremme iværksætterkulturen blandt kvinder, herunder diversificering af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter samt oprettelse og udvikling af ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i landdistrikterne. Udvikling af små land- og skovbrugsrelaterede virksomheder, som er potentielt økonomisk levedygtige, bør også fremmes. For at sikre levedygtigheden af nye økonomiske aktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, bør støtten gøres betinget af, at der forevises en forretningsplan. Støtte til virksomhedsetablering bør kun omfatte den indledende periode og ikke blive driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således vælger at yde støtte i rater, skal disse være for en periode på ikke over fem år. Desuden bør der for at anspore omstruktureringen af landbrugssektoren ydes støtte til landbrugere, hvis de forpligter sig til at overdrage hele deres bedrift og de dertil svarende betalingsrettigheder til en anden landbruger. Med henblik på at gøre denne foranstaltning mere attraktiv, bør en sådan støtte tage form af en enkeltbetaling.
Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  SMV'erne er rygraden i EU's økonomi i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-landbrugsmæssig erhvervsmæssig udvikling bør sigte mod fremme af beskæftigelsen og etablering af arbejdspladser af høj kvalitet i landdistrikter, bevarelse af allerede eksisterende arbejdspladser, reduktion af sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og udvikling af ikke-landbrugsmæssige sektorer uden for landbruget samt landbrugs- og fødevareforarbejdning, samtidig med at den fremmer virksomhedsintegration og lokale tværsektorielle forbindelser. Projekter, som samtidig integrerer landbrug, turisme i landdistrikterne gennem fremme af bæredygtig og ansvarlig turisme i landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør ligesom investeringer i vedvarende energi anspores.
(22)  SMV'erne er rygraden i en bæredygtig økonomi i EU’s landdistrikter. Landbrugs- og ikke-landbrugsmæssig erhvervsmæssig udvikling bør sigte mod fremme af beskæftigelsen og etablering af arbejdspladser af høj kvalitet i landdistrikter, først og fremmest til unge, samt mod bevarelse af allerede eksisterende arbejdspladser, reduktion af sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og udvikling af ikke-landbrugsmæssige sektorer uden for landbruget samt landbrugs- og fødevareforarbejdning, samtidig med at den fremmer virksomhedsintegration og lokale tværsektorielle forbindelser i overensstemmelse med bæredygtig regionaludvikling. Projekter, som samtidig integrerer landbrug, turisme i landdistrikterne gennem fremme af bæredygtig og ansvarlig turisme i landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør ligesom investeringer i vedvarende energi anspores. Bæredygtig udvikling af landdistrikter bør styrkes ved at fremme forbindelserne mellem by og land og tværregionalt samarbejde.
Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Producentsammenslutninger hjælper landbrugere, der står over for fælles udfordringer, som f.eks. øget konkurrence og konsolidering af afsætningsmarkeder i forbindelse med markedsføring af deres produkter, også på lokale markeder. Oprettelse af producentsammenslutninger bør derfor fremmes. For at sikre bedst mulig anvendelse af de begrænsede finansielle ressourcer er det kun producentsammenslutninger, der kan betragtes som SMV'er, som bør modtage støtte. For at sikre, at producentsammenslutningen bliver et levedygtigt foretagende, bør der forelægges en forretningsplan som en betingelse for at få anerkendt en producentsammenslutning af medlemsstaterne. For at undgå at yde driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende rolle bør dens maksimale varighed være begrænset til fem år.
(27)  Producentsammenslutninger og producentorganisationer hjælper landbrugere, der står over for fælles udfordringer, som f.eks. øget konkurrence og konsolidering af afsætningsmarkeder i forbindelse med markedsføring af deres produkter, også på lokale markeder. Oprettelse og udvikling af producentsammenslutninger bør derfor fremmes. For at sikre bedst mulig anvendelse af de begrænsede finansielle ressourcer er det kun producentsammenslutninger, der kan betragtes som SMV'er, som bør modtage støtte. For at sikre, at producentsammenslutningen bliver et levedygtigt foretagende, bør der forelægges en forretningsplan som en betingelse for at få anerkendt en producentsammenslutning af medlemsstaterne. For at undgå at yde driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende rolle bør dens maksimale varighed være begrænset til fem år.
Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug bør fortsat spille en fremtrædende rolle, når det gælder fremhjælpning af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og imødekommelse af samfundets stigende behov for tjenester på miljøområdet. De bør yderligere tilskynde landbrugerne og andre arealforvaltere til at tjene samfundet som helhed ved indførelse eller fortsat anvendelse af landbrugspraksis, som bidrager til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer og er forenelig med beskyttelse og forbedring af miljøet, landskabet og dets karakteristika, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet. I den sammenhæng bør der udvises særlig opmærksomhed om bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget og de yderligere behov for landbrugssystemer, som er af høj naturværdi. Betalinger bør bidrage til at dække ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de indgåede forpligtelser og bør kun dække forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder og krav, i overensstemmelse med »forureneren betaler«-princippet. I mange situationer øger de synergier, der hidrører fra fælles forpligtelser fra en gruppe af landbrugere, de miljø- og klimamæssige fordele. Men en fælles indsats medfører yderligere transaktionsomkostninger, som bør opvejes tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere og andre arealforvaltere er i stand til at gennemføre de forpligtelser, de har påtaget sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe sig på at give dem de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden. Medlemsstaterne bør opretholde det indsatsniveau, der er opnået i programmeringsperioden 2007-2013, og bør af det samlede bidrag fra ELFUL til hvert enkelt program for udvikling af landdistrikterne afsætte mindst 25 % til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer og arealforvaltning gennem foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt økologisk landbrug og betalinger til områder, der er konfronteret med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.
(28)  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug bør fortsat spille en fremtrædende rolle, når det gælder fremhjælpning af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og imødekommelse af samfundets stigende behov for tjenester på miljøområdet. De bør først og fremmest tilskynde landbrugerne til at tjene samfundet som helhed ved indførelse eller fortsat anvendelse af landbrugspraksis, som bidrager til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer og er forenelig med beskyttelse og forbedring af miljøet, landskabet og dets karakteristika, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet. I den sammenhæng bør der udvises særlig opmærksomhed om bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget og de yderligere behov for landbrugssystemer, som er af høj naturværdi. Betalinger bør bidrage til at dække ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de indgåede forpligtelser. Resultaterne af anerkendte miljøforanstaltninger inden for landbruget bør tælle med i opfyldelsen af miljøforpligtelserne inden for rammerne af ordningen med direkte betalinger. I mange situationer øger de synergier, der hidrører fra fælles forpligtelser fra en gruppe af landbrugere, de miljø- og klimamæssige fordele. Men en fælles indsats medfører yderligere transaktionsomkostninger, som bør opvejes tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere er i stand til at gennemføre de forpligtelser, de har påtaget sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe sig på at give dem de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden. Medlemsstaterne bør opretholde det indsatsniveau, der er opnået i programmeringsperioden 2007-2013. De bør også af det samlede bidrag fra ELFUL til hvert enkelt program for udvikling af landdistrikterne skulle afsætte mindst 25 % til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer og arealforvaltning gennem betalinger for miljø- og klimavenligt og økologisk landbrug. Denne foranstaltning bør først og fremmest være tilgængelig for bedriftsledere i landbruget.
Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Betalinger til omstilling til eller vedligeholdelse af økologisk landbrug bør tilskynde landbrugerne til at deltage i disse ordninger som svar på samfundets stigende behov for anvendelse af miljøvenlige landbrugsmetoder og høje standarder for dyrevelfærd. For at øge synergien i biodiversiteten, der leveres af foranstaltningen, bør der tilskyndes til kollektive kontrakter og samarbejde mellem landbrugere for at dække større tilstødende områder. For at undgå, at landbrugere i stor stil vender tilbage til konventionelt landbrug, bør både omlægnings- og vedligeholdelsesforanstaltninger støttes. Betalinger bør bidrage til at dække ekstra omkostninger og indkomsttab som følge af tilsagnet og bør kun omfatte forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder og krav.
(30)  Betalinger til omstilling til eller vedligeholdelse af økologisk landbrug bør tilskynde landbrugerne til at deltage i disse ordninger som svar på samfundets stigende behov for anvendelse af miljøvenlige landbrugsmetoder og høje standarder for dyrevelfærd. For at øge synergien i biodiversiteten, der leveres af foranstaltningen, bør der tilskyndes til kollektive kontrakter og samarbejde mellem landbrugere eller andre arealforvaltere for at dække større tilstødende områder. For at undgå, at landbrugere i stor stil vender tilbage til konventionelt landbrug, bør både omlægnings- og vedligeholdelsesforanstaltninger støttes. Betalinger bør bidrage til at dække ekstra omkostninger og indkomsttab som følge af tilsagnet og bør kun omfatte forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder og krav.
Begrundelse
Se det tilsvarende ændringsforslag til artikel 30.
Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)  For at sikre effektiv anvendelse af EU-midler og ligebehandling for landbrugere i hele EU bør bjergområder og områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger defineres efter objektive kriterier. I tilfælde af områder med naturbetingede begrænsninger bør disse biofysiske kriterier baseres på solid videnskabelig dokumentation. Der bør vedtages overgangsordninger for at lette udfasningen af betalinger i områder, der ikke længere betragtes som områder med naturbetingede begrænsninger som følge af anvendelsen af disse kriterier.
(33)  For at sikre effektiv anvendelse af EU-midler og ligebehandling for landbrugere i hele EU bør bjergområder og områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger defineres efter objektive kriterier. I tilfælde af områder med naturbetingede begrænsninger bør disse biofysiske kriterier baseres på solid videnskabelig dokumentation. Kommissionen bør senest den 31. december 2014 forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om fastlæggelse af de obligatoriske biofysiske kriterier og tilsvarende tærskelværdier, der skal anvendes til den fremtidige afgrænsning, samt passende regler for finjusteringer og overgangsordninger.
Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Landbrugere udsættes i dag for stadig større økonomiske og miljømæssige risici som følge af klimaforandringer og øgede prisudsving. I denne forbindelse har en effektiv forvaltning af risici en stigende betydning for landbrugere. Derfor bør der oprettes en risikostyringsforanstaltning for at bistå landbrugere med at tackle de hyppigst forekommende risici for dem. Denne foranstaltning bør derfor støtte landbrugerne i at dække de præmier, de betaler for afgrøde-, dyre- og planteforsikring samt oprettelse af gensidige fonde, og den erstatning, som disse fonde betaler til landbrugere for tab lidt som følge af udbrud af dyre- og plantesygdomme og miljøhændelser. Den bør også omfatte et indkomststabiliseringsredskab i form af en gensidig fond til støtte af de landbrugere, som står over for en alvorlig nedgang i deres indkomst. For at sikre ligebehandling af landbrugere i hele Unionen og for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at Unionens internationale forpligtelser overholdes, bør der fastsættes særlige betingelser for tildeling af støtte i henhold til disse foranstaltninger. For at sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen med hensyn til fastsættelse af minimums- og maksimumsløbetiden for de kommercielle lån til gensidige fonde.
(37)  Landbrugere udsættes i dag for stadig større økonomiske og miljømæssige risici som følge af klimaforandringer og øgede prisudsving. I denne forbindelse har en effektiv forvaltning af risici en stigende betydning for landbrugere. Derfor bør der oprettes en risikostyringsforanstaltning for at bistå landbrugere med at tackle de hyppigst forekommende risici for dem. Denne foranstaltning bør derfor støtte landbrugere eller grupper af landbrugere i at dække de præmier, de betaler for afgrøde-, dyre- og planteforsikring samt oprettelse af gensidige fonde, og den erstatning, som disse fonde betaler til landbrugere for tab lidt som følge af udbrud af dyre- og plantesygdomme, skadelige organismer, miljøhændelser eller ugunstige vejrforhold. Den bør også omfatte et indkomststabiliseringsredskab i form af en gensidig fond eller en forsikringsaftale til støtte af de landbrugere, som står over for en alvorlig nedgang i deres indkomst. For at sikre ligebehandling af landbrugere i hele Unionen og for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at Unionens internationale forpligtelser overholdes, bør der fastsættes særlige betingelser for tildeling af støtte i henhold til disse foranstaltninger. For at sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen med hensyn til fastsættelse af minimums- og maksimumsløbetiden for de kommercielle lån til gensidige fonde.
Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Leader-metoden til lokaludvikling har i en årrække bevist sin nytteværdi i forbindelse med fremme af udviklingen af landdistrikterne gennem fuld hensyntagen til de tværsektorielle behov for en endogen landdistriktsudvikling gennem sin bottom-up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat være obligatorisk for alle programmer for udvikling af landdistrikterne.
(38)  Leader-metoden til lokaludvikling har i en årrække bevist sin nytteværdi i forbindelse med fremme af udviklingen af landdistrikterne gennem fuld hensyntagen til de tværsektorielle behov for en endogen landdistriktsudvikling gennem sin bottom-up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat være obligatorisk for alle programmer for udvikling af landdistrikterne. Der bør foretages yderligere undersøgelser af muligheden for synergier gennem tilskyndelse til samarbejde med lokale udviklingsaktører i udviklingslandene, idet der i denne sammenhæng udvises fuld respekt for traditionel viden som fastsat i FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder og FN's konvention om biologisk mangfoldighed, med det formål at fremme bæredygtige landbrugsmetoder, som er forenelige med beskyttelse og forbedring af miljøet, jordbunden og genetisk mangfoldighed.
Begrundelse
Traditionel og lokal viden og lokalsamfundsbaseret innovation udgør tilsammen et omfattende felt med akkumuleret praktisk viden og videnskabende kapacitet, som der er brug for, hvis bæredygtigheds- og udviklingsmålene skal nås. Undersøgelser af muligheden for synergier gennem samarbejde med lokale udviklingsaktører skal følgelig ske i tråd med de i FN's konvention om biologisk mangfoldighed og FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder fastlagte principper om beskyttelse af oprindelige folks og lokalsamfunds traditionelle viden og metoder.
Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  Støtte til lokaludvikling under Leader fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier og drift af lokale aktionsgrupper samt samarbejde mellem områder og grupper, som udfører bottom-up-lokaludvikling og samfundsstyret lokaludvikling. For at gøre det muligt for partnere i landdistrikter, der endnu ikke anvender Leader, at afprøve og forberede sig på konstruktionen og driften af en lokal udviklingsstrategi, bør finansieringen også omfatte et »Leader-opstartssæt«. For at sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen med hensyn til en detaljeret definition af støtteberettigede animeringsomkostninger for lokale aktionsgrupper.
(40)  Støtte til lokaludvikling under Leader fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier og drift af lokale aktionsgrupper, hvor beslutningstagningen forestås af lokalsamfundet i partnerskab med andre relevante aktører, samt samarbejde mellem områder og grupper, som udfører bottom-up-lokaludvikling og samfundsstyret lokaludvikling. For at gøre det muligt for partnere i landdistrikter, der endnu ikke anvender Leader, at afprøve og forberede sig på konstruktionen og driften af en lokal udviklingsstrategi, bør finansieringen også omfatte et »Leader-opstartssæt«. For at sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne og gennemførelse af Leader-tilgangen bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med hensyn til en detaljeret definition af støtteberettigede animeringsomkostninger for lokale aktionsgrupper og med henblik på at vedtage regler, der kan sikre, at medlemsstaterne gennemfører den lokalsamfundsstyrede tilgang fuldt ud.
Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 50
(50)  ELFUL bør signalere Unionens anerkendelse af, hvordan lokale udviklingstilgange og en tværnational dimension kan styrke hinanden, især under anvendelse af en innovativ ånd. Den bør gøre dette gennem tildeling af priser til et begrænset antal projekter, som dækker disse karakteristika. Priserne bør supplere andre finansieringskilder, som er tilgængelige via politikken for udvikling af landdistrikterne, ved at give anerkendelse til alle førende egnede projekter, uanset om de også blev finansieret via et program for udvikling af landdistrikterne.
udgår
Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 51
(51)  Programmer for udvikling af landdistrikterne bør indeholde nyskabende foranstaltninger, der fremmer en ressourceeffektiv og produktiv landbrugssektor med lave emissioner med støtte fra EIP til produktivitet og bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte mod at fremme en hurtigere og mere omfattende gennemførelse af innovative løsninger i praksis. EIP bør skabe merværdi ved at styrke anvendelsen og effektiviteten af innovationsrelaterede instrumenter og øge synergierne mellem dem. EIP bør udfylde huller ved at sammenknytte forskning og praktisk landbrug bedre.
(51)  Programmer for udvikling af landdistrikterne bør indeholde nyskabende foranstaltninger, der fremmer en ressourceeffektiv og produktiv landbrugssektor med lave emissioner med støtte fra EIP til produktivitet og bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte mod at fremme en hurtigere og mere omfattende gennemførelse af innovative løsninger i praksis. EIP bør skabe merværdi ved at styrke anvendelsen og effektiviteten af innovationsrelaterede instrumenter og øge synergierne mellem dem. EIP bør udfylde huller ved at sammenknytte forskning og praktisk landbrug bedre og derved fremme dialog.
Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 52
(52)  Gennemførelse af innovative projekter i forbindelse med EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed bør foretages af operationelle grupper, der samler landbrugere, forskerne, de universiteter, der beskæftiger sig med dette område, rådgivere, virksomheder og andre aktører, der er berørt af innovation i landbrugssektoren. For at sikre, at resultaterne af projekterne tjener til fordel for sektoren som helhed, bør resultaterne formidles.
(52)  Gennemførelse af innovative projekter i forbindelse med EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed bør foretages af operationelle grupper, der samler landbrugere, forskerne, de universiteter, der beskæftiger sig med dette område, rådgivere, virksomheder og andre aktører, der er berørt af innovation i landbrugssektoren. For at sikre, at resultaterne af projekterne tjener til fordel for sektoren som helhed, bør formidlingen af resultaterne fremmes, og der bør benyttes forskellige kilder, herunder teknisk bistand, til finansiering af formidlingsaktiviteterne. Der bør tilskyndes til samarbejde med innovative netværk i udviklingslandene, som forfølger lignende mål, navnlig netværk, som støtter decentral participatorisk forskning og formidling af viden om de bedste bæredygtige landbrugsmetoder, herunder ordninger udformet specielt med henblik på kvinder.
Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
d) »operation«: et projekt, en gruppe af projekter, en kontrakt, en ordning eller en anden aktion, som er udvalgt i henhold til kriterier, der er fastsat for det pågældende program for udvikling af landdistrikterne, og som gennemføres af en eller flere modtagere, hvorved det gøres muligt at nå én eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne
d) »operation«: et projekt, en gruppe af projekter, en kontrakt, en ordning eller en anden aktion, som er udvalgt i henhold til kriterier, der er fastsat for det pågældende program for udvikling af landdistrikterne, og som gennemføres af en eller flere modtagere, hvorved det gøres muligt at nå én eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, herunder muligheden for at kombinere støtten fra forskellige fonde under den fælles strategiske ramme (FSR), også inden for én samlet prioriteringsakse af programmer, som samfinansieres af EFRU og ESF, jf. artikel 87, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/2013 [FSR]
Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f
f) »overvågnings- og evalueringssystem«: generelle regler, som er opstillet af Kommissionen og medlemsstaterne, og som indeholder et begrænset antal fælles indikatorer for udgangssituationen og den økonomiske styring af programmerne samt disses output, resultater og virkninger
f) »overvågnings- og evalueringssystem«: generelle regler, som er opstillet af Kommissionen og medlemsstaterne, og som indeholder et begrænset antal fælles indikatorer for programmernes udgangssituation, output, resultater og økonomiske styring; systemet behøver ikke udelukkende være baseret på en kvantitativ tilgang, og denne kan, om nødvendigt og ved brug af hensigtsmæssige metoder, erstattes af en kvalitetsbaseret tilgang til programmernes output
Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)
ja) »overgangsregioner«: regioner, hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger ligger på mellem 75 % og 90 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27
Begrundelse
Der bør tages hensyn til overgangsregioner i tråd med ændringsforslaget til artikel 65 om bidrag fra fonden.
Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l
l) »transaktionsomkostninger«: omkostninger knyttet til en forpligtelse, men ikke direkte knyttet til dens gennemførelse
l) »transaktionsomkostninger«: omkostninger knyttet til en forpligtelse, og som indirekte er opstået ved dens gennemførelse; de kan beregnes på grundlag af standardomkostninger
Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l a (nyt)
la) »produktionssystem«: et samlet hele bestående af jord og diverse input, der forvaltes som en helhed
Ændringsforslag 143
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m a (nyt)
ma) »skovlandbrug«: et produktionssystem, hvor træer og kultur- eller græsningsplanter vokser sammen på eller i kanten af de samme jordstykker
Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o
o) »ugunstige vejrforhold«: vejrforhold, såsom frost, storme og haglbyger, is, kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan henregnes under en naturkatastrofe
o) »ugunstige vejrforhold«: vejrforhold, såsom frost, storme, cyklonale vinde, haglbyger, is, kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan henregnes under en naturkatastrofe
Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra r
r) »naturkatastrofe«: en naturligt forekommende hændelse af biotisk eller abiotisk art, som fører til betydelige forstyrrelser i landbrugsproduktionssystemer og skovstrukturer og på sigt forårsager betydelig økonomisk skade for landbrugs- og skovbrugssektorerne
r) »naturkatastrofe«: en naturligt forekommende hændelse af biotisk eller abiotisk art, som fører til betydelige forstyrrelser i landbrugsproduktionssystemer og skovstrukturer og på sigt forårsager betydelig økonomisk skade for landbrugs- eller skovbrugssektoren
Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra s
s) »katastrofal hændelse«: en uforudset hændelse af biotisk eller abiotisk art forårsaget af menneskelig aktivitet, som fører til betydelige forstyrrelser i landbrugsproduktionssystemer og skovstrukturer og på sigt forårsager betydelig økonomisk skade for landbrugs- og skovbrugssektorerne
s) »katastrofal hændelse«: en uforudset hændelse af biotisk eller abiotisk art forårsaget af menneskelig aktivitet, som fører til betydelige forstyrrelser i landbrugsproduktionssystemer og skovstrukturer og på sigt forårsager betydelig økonomisk skade for landbrugs- eller skovbrugssektoren
Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t
t) »kort forsyningskæde«: forsyningskæde med et begrænset antal økonomiske aktører, der beskæftiger sig med samarbejde, lokal økonomisk udvikling og nære geografiske og sociale forbindelser mellem producenter og forbrugere.
t) »kort forsyningskæde«: forsyningskæde med et begrænset antal økonomiske aktører inden for direkte salg, lokale markeder og lokalsamfundsstøttet landbrug, der beskæftiger sig med samarbejde, lokal økonomisk udvikling under anvendelse af en lokal udviklingsstrategi og nære geografiske og sociale forbindelser mellem producenter, forarbejdningsvirksomheder og forbrugere
Begrundelse
For at fremme en holistisk tilgang til udviklingen af korte forsyningskæder og direkte imødekomme landdistriktssamfundenes behov bør definitionen af korte forsyningskæder henvise specifikt til markedsføringskanaler som f.eks. direkte salg, lokale markeder og lokalsamfundsstøttet landbrug som et middel for landbrugere og producenter til at markedsføre fødevarer af høj kvalitet.
Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u
u) »ung landbruger«: landbruger, som er under 40 år på det tidspunkt, hvor ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige faglige kvalifikationer og kompetencer, og som for første gang etablerer sig på en landbrugsbedrift som driftsleder
u) »ung landbruger«: landbruger, som er 40 år eller derunder på det tidspunkt, hvor ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige faglige kvalifikationer og kompetencer og er driftsleder
Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)
xa) »landbruger«: en aktiv landbruger i den i artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9 i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] omhandlede forstand
Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x b (nyt)
xb) »samfundsstyret lokaludvikling«: decentral bottom-up-styring og partnerskabsaktiviteter på lokalt og subregionalt plan, som tilskynder aktører i landdistrikterne til at planlægge og gennemføre tværsektorielle, områdebaserede lokale udviklingsstrategier, der fremmer lokalt ejerskab, kapacitetsopbygning og innovation
Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] finder også anvendelse i nærværende forordning.
Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
2.  Med hensyn til definitionen af ung landbruger i stk. 1, litra u), beføjes Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90, for så vidt angår betingelserne for, at juridiske personer kan betragtes som unge landbrugere, herunder fastsættelse af en henstandsperiode for erhvervelse af faglige kvalifikationer.
2.  Med hensyn til unge landbrugere og små bedrifter tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90, for så vidt angår betingelserne for, at juridiske personer kan betragtes som unge landbrugere eller som landbrugere med små bedrifter, herunder fastsættelse af en henstandsperiode for erhvervelse af faglige kvalifikationer, idet der tages hensyn til de særlige omstændigheder i hver enkelt medlemsstat.
Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 3
ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien ved at fremme en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i hele EU som supplement til andre instrumenter i den fælles landbrugspolitik (i det følgende benævnt »den fælles landbrugspolitik«), samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik. Den bidrager til en mere territorial og miljømæssigt afbalanceret, klimavenlig, resistent og innovativ landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien inden for rammerne af en europæisk strategi for udvikling af landdistrikter ved at fremme en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i hele EU som supplement til andre instrumenter i den fælles landbrugspolitik (i det følgende benævnt »den fælles landbrugspolitik«), samordnet med og i tillæg til samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik. Den bidrager til udviklingen af en mere territorialt og miljømæssigt afbalanceret, klimavenlig, resistent, konkurrencedygtig, produktiv og innovativ landbrugs- og skovbrugssektor i Unionen og til udviklingen af vigtige landdistrikter.

Begrundelse
Da målene for ELFUL i artikel 4 og 5 også vedrører foranstaltninger rettet mod landdistrikter uden for landbrugssektoren, bør målet for ELFUL formuleres på en mere inklusiv måde.
Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 4
Inden for de overordnede rammer af den fælles landbrugspolitik bidrager støtte til udvikling af landdistrikterne til at opfylde følgende mål:

Inden for de overordnede rammer af den fælles landbrugspolitik bidrager støtte til udvikling af landdistrikterne til at opfylde følgende mål:

1) landbrugets konkurrenceevne
1) fremme af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
2) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
2) sikring af bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
3) en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne.
3) opnåelse af en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, så der skabes og fastholdes arbejdspladser.
Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 5
Virkeliggørelsen af målene for udvikling af landdistrikterne, som bidrager til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, forfølges gennem følgende seks EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne, der refererer til de relevante tematiske mål i FSR:

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af landdistrikterne, som bidrager til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, forfølges gennem følgende seks EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne, der refererer til de relevante tematiske mål i FSR:

1) fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug, skovbrug og landdistrikter med fokus på følgende områder:
1) fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug, skovbrug og landdistrikter med fokus på følgende områder:
a) fremme af innovation og vidensbasen i landdistrikterne
a) fremme af innovation, nye samarbejdsformer og udvikling af vidensbasen i landdistrikterne
b) styrkelse af forbindelserne mellem landbrug og skovbrug samt forskning og innovation
b) styrkelse af forbindelserne mellem landbrug og skovbrug samt forskning og innovation
c) fremme af livslang læring og erhvervsuddannelse inden for landbrug og skovbrug
c) fremme af livslang læring og erhvervsuddannelse inden for landbrug og skovbrug, bl.a. med hensyn til bevidstheden om sikkerhedsspørgsmål i landbruget
2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle typer landbrug og forøgelse af bedrifternes levedygtighed med fokus på følgende områder:
2) styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrenceevnen for alle typer landbrug og skovbrug samt for fødevaresektoren med fokus på følgende områder:
a) lettelse af omstruktureringen af bedrifter, der står over for store strukturelle problemer, navnlig bedrifter med en lav grad af markedsdeltagelse, markedsorienterede bedrifter i bestemte sektorer og landbrug med behov for diversificering af landbruget
a) fremme af investeringer i innovative landbrugsteknologier og lettelse af udbredelsen og anvendelsen heraf
b) fremme af generationsfornyelsen i landbruget.
b) fremme af nye, fuldt uddannede landbrugeres adgang til landbruget, herunder gennem generationsfornyelse
ba) forbedring af alle landbrugsbedrifters økonomiske resultater ved hjælp af øget markedsdeltagelse, større markedsorientering og diversificering
bb) lettelse af omstruktureringen og moderniseringen af bedrifter
bc) bevarelse af et produktivt landbrug i bjergområder eller ugunstigt stillede områder og i regionerne i den yderste periferi
bd) forbedring af konkurrenceevnen i landbrugsfødevareforarbejdningssektoren, bl.a. ved at øge effektiviteten, og af landbrugsprodukternes merværdi
3) fremme af fødevarekædens organisation og risikostyring i landbruget med fokus på følgende områder:
3) fremme af fødevarekædens organisation og risikostyring i landbruget med fokus på følgende områder:
a) bedre integrering af primærproducenter i fødevarekæden ved hjælp af kvalitetsordninger, fremme på lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentorganisationer og brancheorganisationer
a) bedre integrering af primærproducenter i fødevarekæden ved hjælp af kvalitetsordninger, fremme på lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentorganisationer og brancheorganisationer
b) støtte til bedriftsrisikostyring
b) støtte til bedriftsrisikoforebyggelse og -styring
4) genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer, som er afhængige af landbruget og skovbruget, med fokus på følgende områder:
4) genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer, som påvirkes af landbruget og skovbruget, med fokus på følgende områder:
a) genopretning og bevarelse af biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder og inden for landbrug af høj naturværdi, og af de europæiske landskaber
a) genopretning og bevarelse af biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder og inden for landbrug af høj naturværdi, og af de europæiske landskaber
aa) bedre dyrevelfærd
b) bedre vandforvaltning
b) bedre vandforvaltning
c) bedre forvaltning af jordbunden
c) bedre forvaltning af jordbunden
5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte til overgangen til en klimaresistent lavemissionsøkonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren med fokus på følgende områder:
5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte til overgangen til en klimaresistent lavemissionsøkonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren med fokus på følgende områder:
a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget i landbruget
a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget i landbruget
b) effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og inden for forarbejdning af fødevarer
b) effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og inden for forarbejdning af fødevarer
c) lettere levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald, restprodukter og andre non-food-råmaterialer til bioøkonomi
c) lettere levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald, restprodukter og andre non-food-råmaterialer til bioøkonomi
d) reduktion af udledningen af nitrogenoxid og methanemissioner fra landbruget
d) reduktion af udledningen af drivhusgas- og ammoniakemissioner fra landbruget og forbedring af luftkvaliteten
e) fremme af kulstofbinding inden for landbrug og skovbrug
e) fremme af kulstofopbevaring og kulstofbinding inden for landbrug og skovbrug
ea) fremme af anvendelsen af nye forskningsbaserede produkter og anvendelsesmetoder og -processer i landbrugsfødevareværdikæden med henblik på at forbedre biodiversitetsforvaltning og ressourceeffektivitet
6) fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne med fokus på følgende områder:
6) fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne med fokus på følgende områder:
a) fremme af diversificering, oprettelse af nye små virksomheder og jobskabelse
a) fremme af diversificering, oprettelse af nye små virksomheder og jobskabelse
b) fremme af lokaludvikling i landdistrikter
b) fremme af lokaludvikling i landdistrikter
c) forbedring af adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i landdistrikter.
c) forbedring af adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i landdistrikter.
Alle prioriteterne skal bidrage til de tværgående mål for innovation, miljø og modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

Alle prioriteterne skal bidrage til de tværgående mål for innovation, miljø og modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Der skal også være sammenhæng mellem ELFUL-støtten og de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget.
1.  Der skal også være sammenhæng mellem ELFUL-støtten og de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget eller andre af Unionens finansielle instrumenter.
Ændringsforslag 173
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a

Sammenhæng i udviklingspolitikken

Reformen skal sikre, at der i den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med artikel 208 i TEUF tages højde for målsætningerne om udviklingssamarbejde, herunder de af FN og andre internationale organisationer godkendte målsætninger. Foranstaltninger i medfør af denne forordning må ikke bringe fødevareproduktionskapaciteten og den langsigtede fødevaresikkerhed for udviklingslandene i fare, navnlig de mindst udviklede lande (LCD'erne), og de skal bidrage til at opfylde EU's forpligtelser vedrørende modvirkning af klimaÆndringsforslagerne. I forbindelse med fremme af bæredygtigt landbrug baserer EU sin indsats på konklusionerne fra International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD).

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 7
1.  ELFUL's indsats i medlemsstaterne foregår via landdistriktudviklingsprogrammer. Med disse programmer gennemføres en strategi med henblik på at opfylde EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne gennem en række foranstaltninger, der er fastlagt i afsnit III, og til hvis gennemførelse der vil blive ansøgt om støtte fra ELFUL.
1.  ELFUL's indsats i medlemsstaterne foregår via landdistriktudviklingsprogrammer. Med disse programmer gennemføres en strategi med henblik på at opfylde EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne gennem en række foranstaltninger, der er fastlagt i afsnit III, og til hvis gennemførelse der vil blive ansøgt om støtte fra ELFUL.
2.  En medlemsstat kan enten forelægge et samlet program for hele sit område eller et sæt regionale programmer.
2.  En medlemsstat kan forelægge et samlet program for hele sit område eller et sæt regionale programmer eller begge dele. Foranstaltninger, der gennemføres på nationalt plan, må ikke gennemføres via regionale programmer.
3.  Medlemsstater med regionale programmer kan også forelægge en national ramme til godkendelse med fælles elementer for disse programmer uden separate budgetbevillinger.
3.  Medlemsstater med regionale programmer kan også forelægge en national ramme til godkendelse med fælles elementer for disse programmer uden separate budgetbevillinger.
Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 8
1.  Medlemsstaterne kan i deres programmer for udvikling af landdistrikterne inkludere tematiske delprogrammer, som bidrager til EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, og som har til formål at opfylde specifikke identificerede behov, navnlig vedrørende:
1.  Med henblik på at bidrage til at nå prioriteterne for udvikling af landdistrikterne kan medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne inkludere tematiske delprogrammer, som opfylder specifikke behov. Sådanne tematiske delprogrammer kan blandt andet vedrøre:
a) unge landbrugere
a) unge landbrugere
b) små bedrifter som omhandlet i artikel 20, stk. 2, tredje afsnit
b) små bedrifter som omhandlet i artikel 20, stk. 2, tredje afsnit
c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2
c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2
d) korte forsyningskæder
d) korte forsyningskæder
da) kvinder i landdistrikter.
En vejledende liste over foranstaltninger og typer af operationer af særlig relevans for hvert tematisk delprogram er anført i bilag III.

En vejledende liste over foranstaltninger og typer af operationer af særlig relevans for hvert tematisk delprogram er anført i bilag III.

2.  Tematiske delprogrammer kan også imødegå specifikke behov i forbindelse med omstruktureringen af landbrugssektoren med en betydelig indvirkning på udviklingen i et bestemt landdistrikt.
2.  Tematiske delprogrammer kan også imødegå specifikke behov i forbindelse med omstruktureringen af landbrugssektoren med en betydelig indvirkning på udviklingen i et bestemt landdistrikt eller andre specifikke behov, som medlemsstaten konstaterer.
3.  De støttesatser, der er fastsat i bilag I, kan forhøjes med 10 procentpoint for operationer, der støttes inden for rammerne af tematiske delprogrammer vedrørende små bedrifter og korte forsyningskæder. Når det drejer sig om unge landbrugere og bjergområder, kan de maksimale støttesatser forhøjes i overensstemmelse med bilag I. Den maksimale samlede støttesats må imidlertid ikke overstige 90 %.
3.  De støttesatser, der er fastsat i bilag I, kan forhøjes med 10 procentpoint for operationer, der støttes inden for rammerne af tematiske delprogrammer vedrørende små bedrifter og korte forsyningskæder. Når det drejer sig om bl.a. unge landbrugere og bjergområder, kan de maksimale støttesatser forhøjes i overensstemmelse med bilag I. Den maksimale samlede støttesats må imidlertid ikke overstige 90 %.
Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – afsnit 2 – nr. vii
vii) der er planlagt initiativer for at øge bevidstheden og gennemføre nyskabende aktioner samt oprette operationelle grupper under EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed
vii) der er planlagt initiativer for at øge bevidstheden og gennemføre nyskabende aktioner samt oprette operationelle grupper under EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed
Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d
d) en vurdering af de forhåndsbetingelser og, hvor det er nødvendigt, de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. [CSF/2012], og de kritiske milepæle, der er fastlagt i forbindelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. [CSF/2012]
d) en vurdering af de forhåndsbetingelser for udvikling af landdistrikter, som er omhandlet i bilag IV og er relevante for programmet, og, hvor det er nødvendigt, de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. /2013 [CSF]
Begrundelse
Forhåndsbetingelserne for programmer for udvikling af landdistrikterne bør ikke vedrøre områder, der ikke er omfattet af politikken for udvikling af landdistrikter, men kun bruges til en vurdering af de betingelser, der er direkte forbundet med programforanstaltningerne.
Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f
f) i forbindelse med lokaludvikling en specifik beskrivelse af koordineringsmekanismerne mellem lokale udviklingsstrategier, samarbejdsforanstaltningen, der er omhandlet i artikel 36, basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse i landdistrikterne, der er omhandlet i artikel 21, og støtte til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikterne under foranstaltningen for bedrifts- og erhvervsudvikling i landdistrikterne som omhandlet i artikel 20
f) i forbindelse med lokaludvikling, en specifik beskrivelse af koordineringsmekanismerne mellem lokale udviklingsstrategier, samarbejdsforanstaltningen, der er omhandlet i artikel 36, foranstaltningen vedrørende basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse i landdistrikterne, der er omhandlet i artikel 21, herunder forbindelserne mellem by og land og tværregionalt samarbejde, og støtte til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikterne under foranstaltningen vedrørende bedrifts- og erhvervsudvikling i landdistrikterne som omhandlet i artikel 20
Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra g
g) en beskrivelse af tilgangen til innovation med henblik på at øge produktiviteten og den bæredygtige ressourceforvaltning og bidraget til at nå målsætningerne i EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, der er omhandlet i artikel 61
g) en beskrivelse af tilgangen til innovation med henblik på at øge landbrugsbedrifternes produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtige ressourceforvaltning og bidraget til at nå målsætningerne i EIP for landbrugsbedrifternes produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed, der er omhandlet i artikel 61
Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra j
j) en indikatorplan, som for hver af de EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af programmet, omfatter indikatorerne og de udvalgte foranstaltninger med planlagte output og forventede udgifter fordelt mellem offentlige og private
j) en indikatorplan, som for hver af de EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af programmet, omfatter indikatorerne og de udvalgte foranstaltninger med planlagte proces- og politikfokuserede output og forventede udgifter fordelt mellem offentlige og private;
Begrundelse
For at sikre en klar forbindelse mellem politiske målsætninger for udviklingen af landdistrikterne og beviser i programmeringsdokumenterne, der berettiger specifikke målsætninger, hvor intervention er påkrævet, er det nødvendigt at fastholde et fokus på politiske målsætninger i programmets outputforanstaltninger.
Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra m
m) oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres via den fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter, via samhørighedspolitikken eller EMFF
m) oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres via den fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter, om de mekanismer, der sikrer koordineringen med foranstaltninger, som støttes af andre FSR-fonde, og om anvendelsen af de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit IV i forordning (EU) nr. .../2013 [CSF]
Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c
c) en særskilt specifik indikatorplan med planlagte output og planlagte udgifter fordelt mellem offentlige og private.
c) en særskilt specifik indikatorplan med planlagte proces- og politikfokuserede output og planlagte udgifter fordelt mellem offentlige og private.
Begrundelse
For at sikre en klar forbindelse mellem politiske målsætninger for udviklingen af landdistrikterne og beviser i programmeringsdokumenterne, der berettiger specifikke målsætninger, hvor intervention er påkrævet, er det nødvendigt at fastholde et fokus på politiske målsætninger i programmets outputforanstaltninger.
Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 10
Foruden de forhåndsbetingelser, der er omhandlet i bilag IV, gælder de generelle forhåndsbetingelser, der er fastlagt i bilag IV til forordning (EU) nr. [CSF/2012], for ELFUL.

De forhåndsbetingelser, der er omhandlet i bilag IV, gælder for ELFUL, hvis de er relevante og kan anvendes på de specifikke mål, der søges nået via prioriteterne i programmet.

Begrundelse
Politikken for udvikling af landdistrikter er måske ikke den bedste til at opfylde kravene på andre politikområder. Forhåndsbetingelserne bør kun være et krav i forbindelse med væsentlige prioriteter for denne politik.
Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen kan godkende et program for udvikling af landdistrikter før vedtagelsen af en partnerskabsaftale med en medlemsstat, hvis den mener, at alle elementer i programmet for udvikling af landdistrikter er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med de dele af partnerskabsaftalen, der vedrører ELFUL.
Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a – nr. ii
ii) ændringer i ELFUL's bidragssats for en eller flere foranstaltninger
udgår
Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a – nr. iv
iv) overførsel af midler mellem de forskellige foranstaltninger, der gennemføres under forskellige ELFUL-bidragssatser.
udgår
Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)
iva) overførsel af midler mellem programmer for at undgå tab af ELFUL-midler.
Begrundelse
For at undgå, at en medlemsstat mister EU-midler, bør der åbnes mulighed for en omfordeling af midler mellem programmer for udvikling af landdistrikter i den pågældende medlemsstat, hvis en gennemførelsesanalyse viser, at der er risiko for automatisk frigørelse.
Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)
1a. Den i stk. 1 nævnte godkendelse udstedes af Kommissionen senest to måneder efter modtagelse af anmodningen.
Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om procedurer og tidsplaner for:

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende bestemmelser om procedurer og tidsplaner for:

Begrundelse
Dette er ikke nogen rent teknisk afgørelse.
Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 91.

udgår
Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
Kun de landbrugere, der er aktive landbrugere som defineret i forordning (EU) nr. …/2013 [DP], kan få gavn af foranstaltninger målrettet landbrugsbedrifter.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 15
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner, demonstration og information. Erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner kan omfatte uddannelseskurser, workshopper og coaching.
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner, demonstration og information. Erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner kan omfatte uddannelseskurser, workshopper og coaching.
Støtte kan også omfatte kortsigtede udvekslingsordninger vedrørende bedriftsforvaltning samt besøg på bedrifterne.

Støtte kan også omfatte kortsigtede udvekslingsordninger vedrørende bedrifts- og skovforvaltning samt besøg på bedrifter og i skove.

2.  Støtte under denne foranstaltning skal være til gavn for de personer, der er beskæftiget inden for landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, og andre økonomiske aktører, der er mikrovirksomheder eller SMV'er i landdistrikterne.
2.  Støtte under denne foranstaltning skal være til gavn for de personer, der er beskæftiget inden for landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, og andre økonomiske aktører, der er mikrovirksomheder eller SMV'er i landdistrikterne. I forbindelse med støtte under denne foranstaltning kan SMV'er med tilknytning til landbrugs- og skovbrugssektoren prioriteres.
Støtte gives til udbydere af uddannelse eller anden vidensoverførsel eller andre informationsforanstaltninger.

Støtte gives til udbydere af uddannelse eller anden vidensoverførsel eller andre informationsforanstaltninger. Disse udbydere kan være offentlige organer.

3.  Støtte i henhold til denne foranstaltning ydes ikke til kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller -systemer på sekundærtrinnet eller derover.
3.  Støtte i henhold til denne foranstaltning ydes ikke til kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller -systemer på sekundærtrinnet eller derover.
Organer, som tilbyder vidensoverførsel og informationstjenester, skal have den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og regelmæssig uddannelse til at udføre denne opgave.

Organer, som tilbyder vidensoverførsel og informationstjenester, skal have den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og regelmæssig uddannelse til at udføre denne opgave.

4.  Udgifter, der er støtteberettigede under denne foranstaltning, skal være til tilrettelæggelse og gennemførelse af overførsel af viden eller information. I tilfælde af demonstrationsprojekter kan støtten også omfatte relevante investeringsomkostninger. Udgifter til deltagernes rejse, indkvartering og dagpenge samt omkostninger til afløsning af landbrugerne er også støtteberettigede.
4.  Udgifter, der er støtteberettigede under denne foranstaltning, skal være til tilrettelæggelse og gennemførelse af overførsel af viden eller information. I tilfælde af demonstrationsprojekter kan støtten også omfatte relevante investeringsomkostninger. Udgifter til deltagernes rejse, indkvartering og dagpenge samt omkostninger til afløsning af landbrugerne er også støtteberettigede.
5.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af støtteberettigede omkostninger, mindstekravet til kvalifikationer hos organer, som tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med vidensoverførsel, samt varigheden og indholdet af udvekslingsordninger og besøg på bedrifterne.
5.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af støtteberettigede omkostninger, mindstekravet til kvalifikationer hos organer, som tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med vidensoverførsel, samt varigheden og indholdet af udvekslingsordninger og besøg på bedrifterne.
Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 16
1.  Støtte under denne foranstaltning gives for at:
1.  Støtte under denne foranstaltning gives for at:
a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og SMV'er i landdistrikter med at anvende rådgivningstjenester til at forbedre deres bedrifts, virksomheds og/eller investerings økonomiske og miljømæssige resultater samt klimavenlige og -resistente karakter
a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og SMV'er i landdistrikter med at anvende rådgivningstjenester til at forbedre deres bedrifts, virksomheds og/eller investerings økonomiske og miljømæssige resultater samt klimavenlige og -resistente karakter
b) fremme oprettelsen af bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester for landbrugere samt rådgivningstjenester for skovbrugere, herunder det bedriftsrådgivningssystem, der er omhandlet i artikel 12 til 14 i forordning (EU) nr. HR/2012
b) fremme oprettelsen af bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester for landbrugere samt rådgivningstjenester for skovbrugere, herunder det bedriftsrådgivningssystem, der er omhandlet i artikel 12 til 14 i forordning (EU) nr. …/2013 [HR]
c) fremme uddannelse af rådgiverne.
c) fremme uddannelse af rådgiverne.
ca) støtte unge landbrugeres etablering.
2.  Modtageren af den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er udbyderen af rådgivning eller uddannelse. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til den myndighed eller det organ, der udvælges til at oprette bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester samt rådgivningstjenester for skovbrugere.
2.  Modtageren af den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra a), c) og ca), er udbyderen af rådgivning eller uddannelse. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til den myndighed eller det organ, der udvælges til at oprette bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester samt rådgivningstjenester for skovbrugere.
3.  De myndigheder eller organer, som udvælges til at yde rådgivning, skal have passende ressourcer i form af regelmæssigt uddannet og kvalificeret personale, rådgivningsmæssig erfaring og pålidelighed med hensyn til de områder, de rådgiver inden for. Modtagerne udvælges gennem indkaldelser af forslag. Udvælgelsesproceduren skal være objektiv og åben for offentlige og private organer.
3.  De myndigheder eller organer, som udvælges til at yde rådgivning, skal have passende ressourcer i form af regelmæssigt uddannet og kvalificeret personale og rådgivningsmæssig erfaring og skal kunne påvise uafhængighed og pålidelighed med hensyn til de områder, de rådgiver inden for. Modtagerne udvælges gennem indkaldelser af forslag. Udvælgelsesproceduren skal være underlagt offentlig ret og være åben for både offentlige og private organer. Den skal være objektiv og udelukke ansøgere med interessekonflikter.
I forbindelse med rådgivningstjenester respekterer rådgiverne de hemmeligholdelsesforpligtelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. HR/2012.

I forbindelse med rådgivningstjenester respekterer rådgiverne de hemmeligholdelsesforpligtelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. …/2013 [HR].

3a.  Bedriftsrådgivningssystemet skal opfylde kravene i artikel 12 i forordning (EU) nr. …/2013 [HR]. Der ydes kun supplerende støtte til rådgivningstjenester, hvis medlemsstaten har oprettet et bedriftsrådgivningssystem efter artikel 12 i forordning (EU) nr. …/2013 [HR].
4.  Rådgivning til landbrugerne skal være forbundet med mindst én af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og skal som minimum omfatte følgende elementer:
4.  Rådgivning til landbrugerne skal være forbundet med to eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og skal omfatte to eller flere af følgende elementer:
a) ét eller flere af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og/eller standarder for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012
a) ét eller flere af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og/eller standarder for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning (EU) nr. …/2013 [HR]
b) hvor det er relevant, landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, i henhold til i afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. DP/2012 og bevarelsen af landbrugsområdet, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. DP/2012
b) hvor det er relevant, landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, i henhold til i afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] og bevarelsen af landbrugsområdet, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. …/2013 [DP]
c) kravene eller foranstaltningerne i tilknytning til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, beskyttelse af vand og jordbund, anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og innovation som fastlagt i bilag I til forordning (EU) nr. HR/2012
c) kravene eller foranstaltningerne i tilknytning til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, beskyttelse af vand og jordbund, anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og innovation som fastlagt i bilag I til forordning (EU) nr. …/2013 [HR]
d) bæredygtig udvikling af den økonomiske aktivitet i små bedrifter som defineret af medlemsstaterne og i det mindste i bedrifter, der deltager i den ordning for små landbrugere, der er omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. DP/2012
d) bæredygtig udvikling af den økonomiske aktivitet i små bedrifter som defineret af medlemsstaterne og i det mindste i bedrifter, der deltager i den ordning for små landbrugere, der er omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. …/2013 [DP]
e) hvor det er relevant, standarder for sikkerhed på arbejdspladsen baseret på EU-lovgivningen.
e) hvor det er relevant, standarder for sikkerhed på arbejdspladsen eller på bedriften baseret på EU-lovgivningen eller national lovgivning.
ea) støtte til unge landbrugeres eller nye landbrugeres etablering, adgang til jord og lån til etablering af en landbrugsbedrift eller en hvilken som helst af disse
eb) bæredygtig udvikling af de økonomiske aktiviteter på landbrugsbedrifter i tråd med alle de foranstaltninger, der anbefales i programmerne for udvikling af landdistrikterne, herunder modernisering af bedrifter, forbedring af konkurrenceevnen, sektorintegration og udvikling af økologisk landbrug
ec) specifikke rådgivningstjenester, der støtter lokal forarbejdning og markedsføring på nærmarkeder, herunder undervisning i og gennemførelse af tilpassede hygiejneregler og standarder for fødevaresikkerhed
ed) »One Health«-aspekter i forbindelse med husdyravl
Rådgivning kan også omfatte andre spørgsmål i forbindelse med økonomiske, landbrugsmæssige og miljømæssige resultater på bedriften.

Rådgivning kan også omfatte andre spørgsmål i forbindelse med økonomiske, landbrugsmæssige og miljømæssige resultater på bedriften.

5.  Rådgivning til skovbrugere skal som minimum omfatte de relevante forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og direktiv 2000/60/EF. Det kan også omfatte spørgsmål i tilknytning til de økonomiske og miljømæssige resultater af skovbrugsbedriften.
5.  Rådgivning til skovbrugere skal som minimum omfatte de relevante forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og direktiv 2000/60/EF. Det kan også omfatte spørgsmål i tilknytning til de økonomiske og miljømæssige resultater af skovbrugsbedriften.
6.  Rådgivning til SMV'er kan omfatte spørgsmål i tilknytning til virksomhedens økonomiske og miljømæssige resultater.
6.  Rådgivning til SMV'er kan omfatte spørgsmål i tilknytning til virksomhedens økonomiske og miljømæssige resultater. Mikrovirksomheder og SMV'er med tilknytning til landbrugs- og skovbrugssektoren kan prioriteres.
7.  Hvor det er berettiget og hensigtsmæssigt, kan rådgivningen delvis ydes i grupper under hensyntagen til situationen for den enkelte bruger af rådgivningstjenesterne.
7.  Hvor det er berettiget og hensigtsmæssigt, kan rådgivningen delvis ydes i grupper under hensyntagen til situationen for den enkelte bruger af rådgivningstjenesterne.
8.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a) og c), begrænses til det maksimale beløb, der er fastsat i bilag I. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), nedsættes gradvist over en periode på højst fem år fra oprettelsen.
8.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a) og c), begrænses til det maksimale beløb, der er fastsat i bilag I. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), nedsættes gradvist over en periode på højst fem år fra oprettelsen.
9.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af minimumskvalifikationer for de myndigheder eller organer, der tilbyder rådgivning.
9.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af minimumskvalifikationer for de myndigheder eller organer, der tilbyder rådgivning.
Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 17
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter ny deltagelse fra landbrugere, producentsammenslutninger eller producentorganisationer i:
a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, bomuld eller fødevarer i overensstemmelse med EU-lovgivningen
a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, bomuld eller fødevarer i overensstemmelse med EU-lovgivningen
b) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, bomuld eller fødevarer anerkendt af medlemsstaterne som værende i overensstemmelse med følgende kriterier:
b) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, bomuld eller fødevarer anerkendt af medlemsstaterne som værende i overensstemmelse med følgende kriterier:
i) specificiteten af det endelige produkt, der er produceret under disse ordninger, er afledt af klare forpligtelser til at sikre:
i) specificiteten af det endelige produkt, der er produceret under disse ordninger, er afledt af klare forpligtelser til at sikre:
- særlige produktkarakteristika eller
- særlige produktkarakteristika eller
- specifikke opdræts- eller produktionsmetoder eller
- specifikke opdræts- eller produktionsmetoder eller
- en kvalitet af det endelige produkt, der går betydeligt længere end handelsvarestandarderne for folke-, dyre- eller plantesundhed, dyrevelfærd eller miljøbeskyttelse
en kvalitet af det endelige produkt, der går betydeligt længere end handelsvarestandarderne for folke-, dyre- eller plantesundhed, dyrevelfærd eller miljøbeskyttelse eller
- korte og lokale fødevareforsyningskæder
ii) ordningen er åben for alle producenter
ii) ordningen er åben for alle producenter
iii) ordningen omfatter bindende produktspecifikationer, og overholdelsen af disse specifikationer kontrolleres af offentlige myndigheder eller af et uafhængigt inspektionsorgan
iii) ordningen omfatter bindende produktspecifikationer, og overholdelsen af disse specifikationer kontrolleres af offentlige myndigheder eller af et uafhængigt inspektionsorgan
iv) ordningen er gennemsigtig og sikrer fuld sporbarhed for produkterne
iv) ordningen er gennemsigtig og sikrer fuld sporbarhed for produkterne
c) frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter anerkendt af medlemsstaterne, som opfylder EU's retningslinjer for bedste praksis for anvendelsen af frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.
c) frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og landbrugsbedrifter anerkendt af medlemsstaterne, som opfylder EU's retningslinjer for bedste praksis for anvendelsen af frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.
1a.  Støtten kan også dække de omkostninger, som landbrugere eller producentsammenslutninger og producentorganisationer afholder i forbindelse med informations- og markedsføringsaktiviteter for produkter, der er omfattet af de kvalitetsordninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b).
2.  Støtte udbetales som et årligt incitament, hvis niveau fastlægges ud fra de normerede omkostninger ved deltagelse i ordninger, hvortil der ydes støtte, i en periode på højst fem år.
2.  Støtte udbetales som et årligt incitament, hvis niveau fastlægges ud fra de normerede omkostninger ved deltagelse i ordninger, hvortil der ydes støtte, i en periode på højst fem år.
Uanset første afsnit kan der desuden ydes støtte til støttemodtagere, der har deltaget i en lignende ordning i løbet af programperioden 2007-2013, forudsat at dobbeltbetalinger udelukkes, og den samlede maksimale varighed på fem år overholdes. Støtten udbetales årligt mod fremlæggelse af dokumentation for deltagelse i ordningen. Producenten indgiver dog kun én ansøgning for en periode på fem år.

I dette stykke forstås ved »faste omkostninger«: omkostningerne ved at melde sig ind i en støttet kvalitetsordning og det årlige bidrag for at deltage i denne ordning, herunder eventuelle omkostninger ved kontrol af, om ordningens varespecifikationer overholdes.

I dette stykke forstås ved »faste omkostninger«: omkostningerne ved at melde sig ind i en støttet kvalitetsordning og det årlige bidrag for at deltage i denne ordning, herunder eventuelle omkostninger ved kontrol af, om ordningens varespecifikationer overholdes.

3.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
3.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I. Hvis der ydes støtte til producentsammenslutninger efter stk. 1a, kan medlemsstaterne fastsætte et andet maksimumsbeløb.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende Unionens specifikke kvalitetsordninger, som er omfattet af stk. 1, litra a).
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende Unionens specifikke kvalitetsordninger, som er omfattet af stk. 1, litra a).
Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 18
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter materielle og/eller immaterielle investeringer, som:
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter materielle og/eller immaterielle investeringer, som:
a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens resultater
a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens resultater og bæredygtighed, herunder dens ressourceeffektivitet og drivhusgasbalance
b) vedrører forarbejdning, markedsføring og/eller udvikling af landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til traktaten, eller bomuld, idet resultatet af produktionsprocessen kan være et produkt, der ikke er omfattet af dette bilag
b) vedrører forarbejdning, markedsføring, bevarelse eller udvikling af landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til traktaten, eller bomuld, herunder produkter, der er omfattet af de i artikel 17 omhandlede kvalitetsordninger, idet resultatet af produktionsprocessen kan være et produkt, der ikke er omfattet af dette bilag; der kan ydes støtte til etablering eller udvikling af små slagterier
c) vedrører infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug, herunder adgang til landbrugs- og skovarealer, jordfordeling og -forbedring, energiforsyning og vandforvaltning eller
c) vedrører infrastruktur af betydning for udviklingen, moderniseringen eller tilpasningen af landbrug, herunder adgang til landbrugs- og skovarealer, jordfordeling og -forbedring, energi- og vandforsyning, energi- og vandbesparelser samt kollektiv jord- og vandforvaltning eller
d) er ikke-produktive investeringer i tilknytning til gennemførelse af miljøforpligtelser vedrørende land- og skovbrug, bevarelse af biodiversitet for arter og naturtyper samt forbedring af herlighedsværdien for offentligheden af et Natura 2000-område eller andre områder af høj naturværdi, som skal fastlægges i programmet.
d) er ikke-produktive investeringer i tilknytning til gennemførelse af miljøforpligtelser vedrørende land- og skovbrug og bevarelse af biodiversitet for arter og naturtyper og til en bæredygtig forvaltning af jagtmidler og genetiske ressourcer samt forbedring af herlighedsværdien for offentligheden af et Natura 2000-område eller andre områder af høj naturværdi, som skal fastlægges i programmet.
2.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til landbrugsbedrifter. I tilfælde af investeringer til støtte for bedrifternes omstrukturering er det kun bedrifter, der ikke overstiger en vis størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i programmet baseret på en SWOT-analyse, der gennemføres i relation til EU-prioriteten for udvikling af landdistrikterne vedrørende forbedring af konkurrenceevnen i alle former for landbrug og af landbrugsbedriftens levedygtighed, der er støtteberettigede.
2.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til landbrugsbedrifter eller til producentsammenslutninger og -organisationer.
3.  Støtte under denne foranstaltning begrænses til de maksimale støttesatser, der er fastsat i bilag I. Disse maksimale satser kan forhøjes for unge landbrugere, kollektive investeringer og integrerede projekter, der involverer støtte i henhold til mere end én foranstaltning, investeringer i områder med betydelige naturbetingede begrænsninger som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes inden for rammerne af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed i overensstemmelse med de støttesatser, der er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede støttesats må dog ikke overstige 90 %.
3.  Støtte under denne foranstaltning begrænses til de maksimale støttesatser, der er fastsat i bilag I. Disse maksimale satser kan forhøjes for unge landbrugere; for samarbejdsprojekter mellem små landbrugere for at forbedre deres bedrifters bæredygtige produktivitet og tilskynde dem til at diversificere til alternative indtægtskilder, herunder forarbejdning; for landbrugere og grupper af landbrugere, der investerer i økologiske landbrugsproduktionssystemer; for kollektive investeringer og integrerede projekter, der involverer støtte i henhold til mere end én foranstaltning; for investeringer i områder med betydelige naturbetingede begrænsninger som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og for de foranstaltninger, der støttes inden for rammerne af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed i overensstemmelse med de støttesatser, der er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede støttesats må dog ikke overstige 90 %.
4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive investeringer, der er omhandlet i stk. 1, litra d).
4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive investeringer, der er omhandlet i stk. 1, litra d).
4a.  Der kan ydes støtte til investeringer, der foretages af landbrugere for at leve op til nyindførte EU-standarder for miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og sikkerhed på arbejdspladsen, der vedtages efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a
a) investeringer i forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at reducere konsekvenserne af mulige naturkatastrofer og katastrofale hændelser
a) investeringer i forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at reducere konsekvenserne af mulige naturkatastrofer, ugunstige miljøbetingelser og katastrofale hændelser
Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b
b) investeringer i genoprettelse af landbrugsjord og produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser.
b) investeringer i genoprettelse af landbrugsjord og produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, ugunstige miljøbetingelser og katastrofale hændelser.
Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 20
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter:
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter:
a) støtte til virksomhedsetablering til:
a) støtte til virksomhedsetablering til:
i) unge landbrugere
i) unge landbrugere
ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter
ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og levering af landbrugstjenesteydelser i landdistrikter
iii) udvikling af små landbrugsbedrifter
iii) udvikling af små landbrugsbedrifter
b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige aktiviteter
b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige aktiviteter
c) årlige betalinger til landbrugere, der deltager i den ordning for små landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i forordning (EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt »ordningen for små landbrugere«), og som permanent overfører deres bedrift til en anden landbruger.
c) enkeltbetalinger til landbrugere, der deltager i den ordning for små landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] (i det følgende benævnt »ordningen for små landbrugere«), og som permanent overfører deres bedrift til en anden landbruger.
ca) betalinger til landbrugere, som permanent overfører deres bedrift til en anden landbruger i den hensigt at skabe levedygtige økonomiske enheder.
2.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), ydes til unge landbrugere.
2.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), ydes til unge landbrugere.
Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), ydes til landbrugere eller medlemmer af landbrugshusholdningen fordelt på ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og mikrovirksomheder og små virksomheder i landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), ydes til landbrugere eller medlemmer af en landbrugshusholdning, der diversificerer til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til ikke-landbrugsmæssige mikrovirksomheder og små virksomheder i landdistrikter, herunder virksomheder, der er aktive inden for turisme.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), ydes til de små bedrifter som defineret af medlemsstaterne.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), ydes til de små bedrifter som defineret af medlemsstaterne.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til ikke-landbrugsmæssige mikrovirksomheder og små virksomheder i landdistrikter samt til landbrugere eller medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til ikke-landbrugsmæssige mikrovirksomheder og små virksomheder i landdistrikter samt til landbrugere eller medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til landbrugere, der deltager i ordningen for små landbrugere, på tidspunktet for indgivelsen af deres støtteansøgning for mindst ét år, og som forpligter sig til permanent at overføre hele deres bedrift og de tilsvarende betalingsrettigheder til en anden landbruger. Støtten betales fra overførselsdatoen indtil den 31. december 2020.

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til landbrugere, der deltager i ordningen for små landbrugere, på tidspunktet for indgivelsen af deres støtteansøgning for mindst ét år, og som forpligter sig til permanent at overføre hele deres bedrift og de tilsvarende betalingsrettigheder til en anden landbruger. Støtten beregnes fra overførselsdatoen indtil den 31. december 2020.

Støtte i henhold til stk. 1, litra ca), ydes til landbrugere på betingelse af, at de:

a) har drevet landbrug i mindst ti år
b) forpligter sig til permanent at overføre hele deres bedrift og de tilsvarende betalingsrettigheder til en anden landbruger og
c) definitivt ophører med at drive erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed.
Medlemsstaterne fastsætter yderligere kriterier for levedygtigheden af økonomiske enheder, hvortil der kan ydes støtte i henhold til stk. 1, litra ca).

2a.  Når der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), eller stk. 1, litra b), kan der gives forrang til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter med tilknytning til landbrug og skovbrug samt til aktiviteter, der er udviklet af samfundsstyrede lokale partnerskaber.
3.  Enhver fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status denne gruppe og dens medlemmer har i henhold til national ret, kan betragtes som et medlem af landbrugshusholdningen, dog ikke bedriftens arbejdstagere. Hvis et medlem af landhusholdningen er en juridisk person eller en gruppe af juridiske personer, skal medlemmet udøve en landbrugsaktivitet på bedriften på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen.
3.  Enhver fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status denne gruppe og dens medlemmer har i henhold til national ret, kan betragtes som et medlem af landbrugshusholdningen, dog ikke bedriftens arbejdstagere. Hvis et medlem af landhusholdningen er en juridisk person eller en gruppe af juridiske personer, skal medlemmet udøve en landbrugsaktivitet på bedriften på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen.
4.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er betinget af, at der forelægges en forretningsplan. Gennemførelsen af forretningsplanen skal påbegyndes senest seks måneder fra datoen for beslutningen om at yde støtte.
4.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er betinget af, at der forelægges en forretningsplan. Gennemførelsen af forretningsplanen skal påbegyndes senest seks måneder fra datoen for beslutningen om at yde støtte.
Medlemsstaterne definerer øvre og nedre tærskler for landbrugsbedrifters adgang til støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), skal være betydeligt højere end den øvre tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii). Støtten er dog begrænset til bedrifter, der falder ind under definitionen af mikrovirksomheder og små virksomheder.

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre tærskler for landbrugsbedrifters adgang til støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), skal være betydeligt højere end den øvre tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii). Støtten er dog begrænset til bedrifter, der falder ind under definitionen af mikrovirksomheder og små virksomheder.

Støtte i henhold til stk.1, litra a), nr. i), kan også målrettes unge landbrugeres forpagtning af jord og tage form af en bankgaranti for jordforpagtningskontrakter og rentestøtte.

5.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består af et fast beløb, som udbetales i mindst to rater over en periode på højst fem år. Rater kan være degressive. Betalingen af den sidste rate under stk. 1, litra a), nr. i) og ii) er betinget af, at forretningsplanen gennemføres korrekt.
5.  Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består af et fast beløb, som udbetales i mindst to rater over en periode på højst fem år. Rater kan være degressive. Betalingen af den sidste rate under stk. 1, litra a), nr. i) og ii) er betinget af, at forretningsplanen gennemføres korrekt.
Den maksimale støtte til stk. 1, litra a), er fastlagt i bilag I. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af støtten i henhold til stk. 1, litra a), nr. i) og ii), idet der også tages hensyn til den socioøkonomiske situation i programområdet.

Den maksimale støtte til stk. 1, litra a), er fastlagt i bilag I. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af støtten i henhold til stk. 1, litra a), nr. i) og ii), idet der også tages hensyn til den socioøkonomiske situation i programområdet.

7.  Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal svare til 120 % af den årlige betaling, som støttemodtagerne har modtaget under ordningen for små landbrugere.
7.  Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal svare til 120 % af den årlige betaling, som støttemodtagerne har modtaget under ordningen for små landbrugere, og beregnes for perioden fra overførselsdatoen og indtil den 31. december 2020. Det pågældende beløb udbetales i form af en enkeltbetaling.
7a.  Støtte i henhold til stk. 1, litra ca), ydes i form af en enkeltbetaling på op til det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
8.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende minimumsindholdet af forretningsplaner og de kriterier, som medlemsstaterne skal anvende ved fastlæggelsen af de i stk. 4 omhandlede tærskler.
8.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende minimumsindholdet af forretningsplaner og de kriterier, som medlemsstaterne skal anvende ved fastlæggelsen af de i stk. 4 omhandlede tærskler.
Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 21
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter navnlig:
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter navnlig:
a) udarbejdelse og ajourføring af planer for udviklingen af kommuner og deres grundlæggende serviceydelser og af beskyttelses- og forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og andre områder af høj naturværdi
a) udarbejdelse og ajourføring af planer for udviklingen af kommuner og deres grundlæggende serviceydelser og af beskyttelses- og forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og andre områder af høj naturværdi
b) investeringer i jobskabelse, forbedring og udbygning af alle former for mindre infrastrukturer, herunder investeringer i vedvarende energi
b) investeringer i skabelse, forbedring og udbygning af alle former for mindre infrastrukturer, herunder udvikling og udvidelse af lokal markedsføring og landboturisme, og investeringer i vedvarende energi, energibesparende systemer og bæredygtige ressource- og affaldsforvaltningssystemer
c) bredbåndsinfrastruktur, herunder etablering, forbedring og udvidelse, passiv bredbåndsinfrastruktur og levering af adgang til bredbånd og e-forvaltningsløsninger
c) bredbåndsinfrastruktur, herunder etablering, forbedring og udvidelse, passiv bredbåndsinfrastruktur og levering af adgang til bredbånd og e-forvaltningsløsninger
d) investeringer i etablering, forbedring eller udvidelse af lokale grundlæggende tjenesteydelser til befolkningen i landdistrikterne, herunder fritid og kultur, og den dertil knyttede infrastruktur
d) investeringer i etablering, forbedring eller udvidelse af lokale grundlæggende tjenesteydelser til befolkningen i landdistrikterne, herunder fritid og kultur, og den dertil knyttede infrastruktur
e) investeringer fra offentlige organer i infrastruktur, turistinformation og skiltning af turistmæssige lokaliteter
e) investeringer til gavn for offentligheden i rekreativ infrastruktur, turistinformation, mindre turistinfrastrukturer, markedsføring af turisttjenesteydelser i landdistrikterne og skiltning af turistmæssige lokaliteter
f) undersøgelser og investeringer, der er forbundet med bevarelse, genoprettelse og opgradering af landsbyers og landskabers kultur- og naturarv, herunder relaterede socioøkonomiske aspekter
f) undersøgelser og investeringer, der er forbundet med bevarelse, genoprettelse og opgradering af landsbyers og landskabers kultur- og naturarv, herunder relaterede socioøkonomiske aspekter
g) investeringer, der tager sigte på flytning af aktiviteter og ombygning af bygninger eller andre anlæg beliggende tæt på småsamfund, med henblik på at forbedre livskvaliteten eller skabe bedre miljøresultater.
g) investeringer, der tager sigte på flytning af aktiviteter og ombygning af bygninger eller andre anlæg beliggende tæt på småsamfund, med henblik på at forbedre livskvaliteten eller skabe bedre miljøresultater.
Investeringer i samfundsstyrede lokale udviklingsinitiativer og investeringsprojekter, som ejes og kontrolleres af lokalsamfundet, kan prioriteres.

2.  Støtte under denne foranstaltning vedrører kun små infrastrukturprojekter som defineret af de enkelte medlemsstater i programmet. Programmer for udvikling af landdistrikterne kan dog foreskrive specifikke undtagelser fra denne regel for investeringer i bredbånd og vedvarende energi. I dette tilfælde skal der foreskrives klare kriterier, der sikrer komplementaritet med støtte under andre EU-instrumenter.
2.  Støtte under denne foranstaltning vedrører kun små infrastrukturprojekter som defineret af de enkelte medlemsstater i programmet. Programmer for udvikling af landdistrikterne kan dog foreskrive specifikke undtagelser fra denne regel for investeringer i bredbånd og vedvarende energi. I dette tilfælde skal der foreskrives klare kriterier, der sikrer komplementaritet med støtte under andre EU-instrumenter.
3.  Investeringer i henhold til stk. 1 er berettiget til støtte, hvis de pågældende operationer gennemføres i overensstemmelse med eventuelle planer for udviklingen af kommuner i landdistrikter og deres grundlæggende tjenester, og skal være i overensstemmelse med den lokale udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.
3.  Investeringer i henhold til stk. 1 er berettiget til støtte, hvis de pågældende operationer gennemføres i overensstemmelse med eventuelle planer for udviklingen af kommuner i landdistrikter og deres grundlæggende tjenester, og skal være i overensstemmelse med den lokale udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende definitionen af de typer af vedvarende energiinfrastruktur, der er berettigede til støtte under denne foranstaltning.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende definitionen af de typer af vedvarende energiinfrastruktur, der er berettigede til støtte under denne foranstaltning.
Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 22
Artikel 22

Artikel 22

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Investeringer i bæredygtig udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

1.  Støtten under denne foranstaltning vedrører:
1.  Støtten under denne foranstaltning vedrører:
a) skovrejsning og etablering af skovområder
a) skovrejsning og etablering af skovområder
b) etablering af skovlandbrugssystemer
b) etablering af skovlandbrugssystemer
c) forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer, herunder skadedyr og sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og klimarelaterede trusler
c) forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer, herunder skadedyr og sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og klimarelaterede trusler
d) investeringer, der forbedrer tilpasningsevnen og den miljømæssige værdi af skovøkosystemerne og deres afbødningspotentiale
d) investeringer, der forbedrer tilpasningsevnen og den miljømæssige værdi af skovøkosystemerne og deres afbødningspotentiale
e) investeringer i nye skovbrugsteknologier og forarbejdning og markedsføring af skovprodukter.
e) investeringer i forbedrede skovbrugsteknologier og forarbejdning, mobilisering og markedsføring af skovprodukter.
2.  Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat i artikel 36 til 40 gælder ikke for tropiske og subtropiske skove og træbevoksede arealer på Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 og de franske oversøiske departementer.
2.  Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat i artikel 23 til 27 gælder ikke for tropiske og subtropiske skove og træbevoksede arealer på Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i det Ægæiske Hav, og de franske oversøiske departementer.
For bedrifter over en vis størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i programmet, er støtte betinget af forelæggelse af en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument, herunder biodiversitetsforanstaltninger, i overensstemmelse med bæredygtig skovforvaltning som defineret af ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa af 1993 (i det følgende benævnt »bæredygtig skovforvaltning«).

For bedrifter over en vis størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i programmet, er støtte betinget af fremlæggelse af de relevante oplysninger fra en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument i overensstemmelse med bæredygtig skovforvaltning som defineret af ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa af 1993 (i det følgende benævnt »bæredygtig skovforvaltning«).

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende betingelserne for at fastslå forekomsten af en naturkatastrofe eller af skadedyr og sygdomsudbrud og fastlæggelsen af støtteberettigede former for forebyggende aktioner.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende betingelserne for at fastslå forekomsten af en naturkatastrofe eller af skadedyr og sygdomsudbrud og fastlæggelsen af støtteberettigede former for forebyggende aktioner.
Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 23
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a), ydes til private jordejere og lejere, kommuner og sammenslutninger heraf og skal dække udgifterne til etablering og en årlig præmie pr. hektar til dækning af omkostningerne ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen rengøring, i en periode på op til ti år.
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a), ydes til private jordejere og lejere, kommuner og sammenslutninger heraf og skal dække udgifterne til etablering og en årlig præmie pr. hektar til dækning af omkostningerne ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen rengøring, i en periode på op til 15 år.
2.  Både landbrugsjord og ikke-landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede arter tilpasses til områdets miljømæssige og klimatiske forhold og opfylder de miljømæssige minimumskrav. Der ydes ikke støtte ved tilplantning med lavskov med kort omdriftstid, juletræer eller hurtigtvoksende træer til energiproduktion. I områder, hvor skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske forhold, kan der ydes støtte til plantning af andre flerårige træagtige arter, såsom buske, der er egnede til de lokale forhold.
2.  Både landbrugsjord og ikke-landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede arter tilpasses til områdets miljømæssige og klimatiske forhold og opfylder de miljømæssige minimumskrav. Der ydes ikke støtte ved tilplantning med træer til lavskov med kort omdriftstid, juletræer eller hurtigtvoksende træer til energiproduktion. I områder, hvor skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske forhold, kan der ydes støtte til plantning af andre flerårige træagtige arter, såsom buske, der er egnede til de lokale forhold. For at undgå skadelige indvirkninger på miljøet eller biodiversiteten kan medlemsstaterne udpege områder som værende uegnede til skovrejsning.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende fastsættelsen af de miljømæssige minimumskrav, der er omhandlet i stk. 2.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende fastsættelsen af de miljømæssige minimumskrav, der er omhandlet i stk. 2, og som skal tage hensyn til diversiteten af skovøkosystemer i hele Unionen.
Ændringsforslag 65+169
Forslag til forordning
Artikel 24
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), ydes til private jordejere, lejere, kommuner og sammenslutninger heraf og skal dække udgifterne til etablering og en årlig præmie pr. hektar til dækning af omkostningerne ved vedligeholdelse i en periode på op til tre år.
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), ydes til private jordejere, lejere, kommuner og sammenslutninger heraf og skal dække udgifterne til etablering og en årlig præmie pr. hektar til dækning af omkostningerne ved vedligeholdelse i en periode på op til fem år.
2.  Ved »skovlandbrugssystemer« forstås arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes træer sammen med ekstensivt landbrug på samme areal. Maksimumsantallet af træer, der kan plantes pr. ha, fastsættes af medlemsstaterne under hensyn til lokale pedo-klimatiske forhold, træarterne og behovet for at sikre anvendelse af jorden til landbrugsformål.
2.  Ved »skovlandbrugssystemer« forstås arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes træer sammen med landbrug på samme areal. Medlemsstaterne fastsætter minimums- og maksimumsantallet af træer, der kan plantes eller bevares pr. ha, under hensyn til lokale pedo-klimatiske og miljømæssige forhold, træarterne og behovet for at sikre en bæredygtig anvendelse af jorden til landbrugsformål.
3.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
3.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
Begrundelse
Skovlandbrug bør ikke være begrænset til ekstensivt landbrug.
Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 25
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), ydes til private, halvoffentlige og offentlige skovejere, kommuner, statslige skove og deres sammenslutninger og skal dække omkostninger til:
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), ydes til private, halvoffentlige og offentlige skovejere, kommuner, statslige skove og deres sammenslutninger og skal dække omkostninger til:
a) Indførelse af beskyttende infrastruktur. I tilfælde af brandbælter kan støtten også dække bidrag til vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de områder, der er omfattet af forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug.
a) Indførelse af beskyttende infrastruktur. I tilfælde af brandbælter kan støtten også dække bidrag til vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de områder, der er omfattet af forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug. Der kan ydes støtte til husdyravlere, hvis græssende dyr forebygger brande i kraft af deres græsning.
b)  Lokale, mindre forebyggelsesforanstaltninger mod brand og andre naturkatastrofer.
b)  Lokale, mindre forebyggelsesforanstaltninger mod brand og andre naturkatastrofer.
c)  Etablering og forbedring af faciliteter til overvågning af skovbrande, skadedyr og sygdomme samt kommunikationsudstyr.
c)  Etablering og forbedring af faciliteter til overvågning af skovbrande, skadedyr og sygdomme samt kommunikationsudstyr.
d)  Genopretning af skovenes potentielle skader efter skovbrande og andre naturkatastrofer, herunder skadedyr, sygdomme samt katastrofale hændelser og begivenheder i forbindelse med klimaforandringer.
d)  Genopretning af skovenes potentielle skader efter skovbrande og andre naturkatastrofer, herunder skadedyr, sygdomme samt katastrofale hændelser og begivenheder i forbindelse med klimaforandringer.
I områder, der er udpeget som højrisikoområder, er indførelse af udstyr til forebyggelse af skovbrande en forudsætning for modtagelse af støtte.

2.  I tilfælde af forebyggende foranstaltninger vedrørende skadedyr og sygdomme skal risikoen for, at der indtræffer relevante katastrofer, baseres på videnskabelige beviser og anerkendes af videnskabelige offentlige organisationer. Hvor det er relevant, skal programmet indeholde en liste over arter af organismer, som er skadelige for planter, og som kan forårsage en katastrofe.
2.  I tilfælde af forebyggende foranstaltninger vedrørende skadedyr og sygdomme skal risikoen for, at der indtræffer relevante katastrofer, baseres på videnskabelige beviser og anerkendes af videnskabelige offentlige organisationer. Hvor det er relevant, skal programmet indeholde en liste over arter af organismer, som er skadelige for planter, og som kan forårsage en katastrofe.
Støtteberettigede operationer skal være i overensstemmelse med den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne. Til bedrifter over en vis størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i programmet, er støtten betinget af forelæggelse af en skovforvaltningsplan med detaljeret angivelse af de forebyggende målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i overensstemmelse med den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne. Til bedrifter over en vis størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i programmet, er støtten betinget af forelæggelse af en skovforvaltningsplan med detaljeret angivelse af de forebyggende målsætninger.

Skovområder klassificeret som mellemstor til stor risiko for brande i henhold til den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget til støtte i forbindelse med forebyggelse af skovbrande. Skovområder klassificeret som mellemstor til stor risiko for brande i henhold til den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget til støtte i forbindelse med forebyggelse af skovbrande.

Skovområder klassificeret som mellemstor til stor risiko for brande i henhold til den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget til støtte i forbindelse med forebyggelse af skovbrande. Skovområder klassificeret som mellemstor til stor risiko for brande i henhold til den plan for beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget til støtte i forbindelse med forebyggelse af skovbrande.

3.  Støtte i henhold til stk. 1, litra d), forudsætter, at de kompetente offentlige myndigheder i medlemsstaterne formelt anerkender, at en naturkatastrofe har fundet sted, og at den pågældende katastrofe eller de foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF med henblik på at udrydde eller kontrollere en plantesygdom eller et skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse af mindst 30 % af det relevante skovpotentiale. Denne procentdel fastlægges på grundlag af enten det gennemsnitlige eksisterende potentiale i den treårige periode umiddelbart forud for katastrofen eller på grundlag af gennemsnittet af den femårige periode, der ligger umiddelbart forud for katastrofen, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes.
3.  Støtte i henhold til stk. 1, litra d), forudsætter, at de kompetente offentlige myndigheder i medlemsstaterne formelt anerkender, at en naturkatastrofe har fundet sted, og at den pågældende katastrofe eller de foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF med henblik på at udrydde eller kontrollere en plantesygdom eller et skadedyrsangreb, har forvoldt betydelig ødelæggelse af det relevante skovpotentiale, idet tærsklen herfor fastsættes af medlemsstaterne. Skadens omfang fastlægges på grundlag af enten det gennemsnitlige eksisterende potentiale i den treårige periode umiddelbart forud for katastrofen eller på grundlag af gennemsnittet af den femårige periode, der ligger umiddelbart forud for katastrofen, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes.
4.  Der ydes ingen støtte under denne foranstaltning for tab af indkomst som følge af naturkatastrofen.
4.  Der ydes ingen støtte under denne foranstaltning for tab af indkomst som følge af naturkatastrofen.
Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning og andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter eller private forsikringsordninger undgås.

Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning og andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter eller private forsikringsordninger undgås.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 27
Artikel 27

Artikel 27

Investeringer i ny skovbrugsteknologi og forarbejdning og markedsføring af skovbrugsprodukter

Investeringer i forbedret skovbrugsteknologi og forarbejdning, mobilisering og markedsføring af skovprodukter

1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra e), ydes til private skovejere, kommuner og sammenslutninger heraf samt til SMV'er til investeringer til forbedring af skovenes potentiale eller vedrørende forarbejdning og markedsføring, der øger værdien af skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93, og de franske oversøiske departementer kan der også ydes støtte til virksomheder, der ikke er SMV'er.
1.  Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra e), ydes til private skovejere, kommuner og sammenslutninger heraf samt til SMV'er til investeringer til forbedring af skovenes potentiale eller vedrørende forarbejdning, mobilisering og markedsføring, der øger værdien af skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93, og de franske oversøiske departementer kan der også ydes støtte til virksomheder, der ikke er SMV'er.
Der ydes kun støtte til investeringer og teknologier, der opfylder betingelserne i forordning (EU) nr. 995/2010, og som ikke skader biodiversiteten eller andre skovøkosystemfunktioner.

2.  Investeringer til forbedring af skovenes økonomiske værdi skal være på samme niveau som skovbrugsbedriften og kan omfatte investeringer i jord- og ressourcevenlige maskiner og fremgangsmåder til høstning.
2.  Investeringer til forbedring af skovenes økonomiske værdi skal være på samme niveau som skovbrugsbedriften og kan omfatte investeringer i jord- og ressourcevenlige maskiner og fremgangsmåder til høstning.
3.  Investeringer i forbindelse med anvendelse af træ som råmateriale eller energikilde begrænses til alle de arbejdsprocesser, der går forud for den industrielle forarbejdning
3.  Investeringer i forbindelse med anvendelse af træ som råmateriale eller energikilde begrænses til alle de arbejdsprocesser, der går forud for den industrielle forarbejdning
4.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
4.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 28
Artikel 28

Artikel 28

Oprettelse af producentsammenslutninger

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

1.  Støtte under denne foranstaltning gives for at lette oprettelsen af producentsammenslutninger i landbrugs- og skovbrugssektoren med henblik på:
1.  Støtte under denne foranstaltning gives for at lette oprettelsen og udviklingen af producentsammenslutninger og -organisationer i landbrugs- og skovbrugssektoren med henblik på:
a) at tilpasse medlemmernes produktion til markedskravene
a) at tilpasse medlemmernes produktion til markedskravene
b) i fællesskab at markedsføre varer, herunder forberedelse til salg, centralisering af salg og levering til grossister
b) i fællesskab at markedsføre varer, herunder forberedelse til salg, centralisering af salg og levering til grossister
c) at fastsætte fælles regler for produktionsinformation, især med hensyn til høst og disponibilitet og
c) at fastsætte fælles regler for produktionsinformation, især med hensyn til høst og disponibilitet og
d) andre aktiviteter, som kan gennemføres af producentsammenslutninger, f.eks. udvikling af erhvervs- og markedsføringsfærdigheder og tilrettelæggelse og fremme af innovationsprocesser.
d) andre aktiviteter, som kan gennemføres af producentsammenslutninger, f.eks. udvikling af erhvervs- og markedsføringsfærdigheder og tilrettelæggelse og fremme af innovationsprocesser.
2.  Støtte ydes til producentsammenslutninger, der officielt er anerkendt af medlemsstaternes kompetente myndighed på grundlag af en forretningsplan. Den begrænses til producentsammenslutninger, der falder ind under definitionen af SMV'er.
2.  Støtte ydes til producentsammenslutninger, der officielt er anerkendt af medlemsstaternes kompetente myndighed på grundlag af en forretningsplan. De i artikel 17 omhandlede producentsammenslutninger, som producerer kvalitetsprodukter, samt mikrovirksomheder kan prioriteres. Der ydes ikke støtte til producentsammenslutninger, der ikke opfylder kriterierne i definitionen af SMV'er.
Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i virksomhedsplanen er nået inden for fem år efter anerkendelsen af producentsammenslutningen.

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i virksomhedsplanen er nået inden for fem år efter anerkendelsen af producentsammenslutningen.

3.  Støtten udbetales som et fast støttebeløb i årlige rater de første fem år efter datoen for producentsammenslutningens godkendelse på grundlag af dens forretningsplan. Støtten beregnes på grundlag af producentsammenslutningens årlige markedsførte produktion. Medlemsstaterne indbetaler først den sidste rate efter at have kontrolleret, at forretningsplanen er gennemført korrekt.
3.  Støtten udbetales som et fast støttebeløb i årlige rater de første fem år efter datoen for producentsammenslutningens godkendelse på grundlag af dens forretningsplan. Støtten beregnes på grundlag af producentsammenslutningens årlige markedsførte produktion. Medlemsstaterne indbetaler først den sidste rate efter at have kontrolleret, at forretningsplanen er gennemført korrekt.
I det første år kan medlemsstaterne udbetale støtte til producentsammenslutninger beregnet på grundlag af den gennemsnitlige årlige værdi af medlemmernes markedsførte produktion i løbet af de tre år, inden de sluttede sig til sammenslutningen. Hvad angår producentsammenslutningerne i skovbrugssektoren, beregnes støtten på grundlag af den gennemsnitlige produktion hos gruppens medlemmer i de sidste fem år før godkendelsen, idet den højeste og den laveste værdi ikke medregnes.

I det første år kan medlemsstaterne udbetale støtte til producentsammenslutninger beregnet på grundlag af den gennemsnitlige årlige værdi af medlemmernes markedsførte produktion i løbet af de tre år, inden de sluttede sig til sammenslutningen. Hvad angår producentsammenslutningerne i skovbrugssektoren, beregnes støtten på grundlag af den gennemsnitlige produktion hos gruppens medlemmer i de sidste fem år før godkendelsen, idet den højeste og den laveste værdi ikke medregnes.

4.  Støtten må ikke overstige de maksimumssatser og -beløb, der er fastsat i bilag I.
4.  Støtten må ikke overstige de maksimumssatser og -beløb, der er fastsat i bilag I.
Ændringsforslag 144
Forslag til forordning
Artikel 29
1.  Medlemsstaterne stiller støtte under denne foranstaltning til rådighed på hele deres område i overensstemmelse med nationale, regionale eller lokale behov og prioriteter. Det er obligatorisk at medtage denne foranstaltning i programmer for udvikling af landdistrikterne.
1.  Medlemsstaterne stiller støtte under denne foranstaltning til rådighed på hele deres område i overensstemmelse med nationale, regionale eller lokale behov og prioriteter. Denne foranstaltning målrettes mod bevarelse og fremme af de nødvendige Ændringsforslager ved overgang til landbrugsmetoder, som yder et positivt bidrag til miljøet og klimaet. Det er obligatorisk at medtage denne foranstaltning i programmer for udvikling af landdistrikterne.
2.  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug ydes til landbrugere, grupper af landbrugere eller grupper af landbrugere og andre arealforvaltere, der frivilligt forpligter sig til at gennemføre operationer, som består af en eller flere miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser på landbrugsjord. Når det er behørigt begrundet for at nå mål på miljøområdet, kan der ydes betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug til andre arealforvaltere eller grupper af andre arealforvaltere.
2.  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug ydes til landbrugere, grupper af landbrugere eller grupper af landbrugere og andre arealforvaltere, der frivilligt forpligter sig til at gennemføre operationer, som består af en eller flere miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser på landbrugsjord eller på jord, som er egnet til landbrug. Miljøvenlige landbrugsprogrammer målrettes mod eksempler på bedste praksis (efter frontløberprincippet), bl.a. inden for jordbundsforvaltning, vandforvaltning, biodiversitet, genanvendelse af næringsstoffer og bevarelse af økosystemer, og prioriterer investeringer i disse teknikker højt. Programmerne skal søge at udbrede bedste praksis på hele det område, som er omfattet af det pågældende program. Klimaordninger kan målrettes mod at forbedre hele landbrugsbedriftens eller landbrugssystemets resultater inden for begrænsningen af drivhusgasemissioner. Når det er behørigt begrundet for at nå mål på miljøområdet, kan der ydes betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug til andre arealforvaltere eller grupper af andre arealforvaltere.
3.  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EF) nr. HR/2012, og andre relevante forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav indført under national lovgivning. Alle sådanne obligatoriske krav identificeres i programmet.
3.  Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EF) nr. …/2013 [HR], og alle relevante forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav indført under national lovgivning. Alle sådanne obligatoriske krav identificeres i programmet.
4.  Medlemsstaterne bestræber sig på at give personer, der påtager sig at gennemføre operationer under denne foranstaltning, den viden og de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dem, herunder ekspertrådgivning vedrørende operationer og/eller ved at betinge støtten af relevant uddannelse.
4.  Medlemsstaterne bestræber sig på at give personer, der påtager sig at gennemføre operationer under denne foranstaltning, den viden og de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dem, herunder ekspertrådgivning vedrørende operationer og/eller ved at betinge støtten af relevant uddannelse.
5.  Forpligtelser under denne foranstaltning skal gennemføres for en periode på fem til syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå eller fastholde de miljømæssige fordele, der søges opnået, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte en længere periode i deres programmer for udvikling af landdistrikterne for bestemte typer forpligtelser, herunder om de årlige forlængelser efter afslutningen af den indledende periode.
5.  Forpligtelser under denne foranstaltning skal gennemføres for en periode på fem til syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå eller fastholde de miljømæssige fordele, der søges opnået, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte en længere periode i deres programmer for udvikling af landdistrikterne for bestemte typer forpligtelser, herunder om de årlige forlængelser efter afslutningen af den indledende periode. For nye forpligtelser, som følger direkte efter den forpligtelse, der er blevet varetaget i den indledende periode, kan medlemsstaterne fastsætte en kortere periode i deres programmer for udvikling af landdistrikter.
6.  Betalingerne ydes på årsbasis og skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne til at drive miljø- og klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper af landbrugere, er grænseværdien 30 %.
6.  Betalingerne ydes på årsbasis og skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne til at drive miljø- og klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne er en del af en kollektiv foranstaltning, er grænseværdien 30 %.
Der ydes ingen støtte fra ELFUL til forpligtelser, der er omfattet af kapitel II i afsnit III i forordning (EU) nr. DP/2012.

6a.  I forbindelse med operationer vedrørende miljøbevaring kan medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde som en undtagelse til stk. 6 yde støtte som et fast beløb eller engangsbeløb pr. enhed med hensyn til forpligtelser til at give afkald på at anvende arealer kommercielt. Sådanne støttebeløb beregnes på grundlag af de ekstra omkostninger og indkomsttab.
7.  Hvor det er påkrævet for at sikre en effektiv anvendelse af foranstaltningen, kan medlemsstaterne bruge den procedure, der er nævnt i artikel 49, stk. 3, til udvælgelse af støttemodtagere.
7.  Hvor det er påkrævet for at sikre en effektiv anvendelse af foranstaltningen, kan medlemsstaterne bruge den procedure, der er nævnt i artikel 49, stk. 3, til udvælgelse af støttemodtagere.
8.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
8.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
Der kan ikke ydes støtte under denne foranstaltning til forpligtelser, der er omfattet af foranstaltningen for økologisk landbrug.

Der kan ikke ydes støtte under denne foranstaltning til forpligtelser, der er omfattet af foranstaltningen for økologisk landbrug.

9.  Støtten kan med henblik på bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget ydes til operationer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-8.
9.  Støtten ydes med henblik på bevarelse og bæredygtig anvendelse og udvikling af genetiske ressourcer i landbruget til operationer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-8.
10.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende den årlige forlængelse af forpligtelserne efter operationens indledende periode, betingelser vedrørende forpligtelser til udbredelse eller alternativ forvaltning af husdyrbrug, begrænse gødning, plantebeskyttelsesmidler eller anden form for input, opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, eller bevare plantegenetiske ressourcer samt vedrørende definitionen af støtteberettigede operationer i henhold til stk. 9.
10.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende den årlige forlængelse af forpligtelserne efter operationens indledende periode, betingelser vedrørende forpligtelser til udbredelse eller alternativ forvaltning af husdyrbrug, begrænse gødning, plantebeskyttelsesmidler eller anden form for input, opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, eller bevare plantegenetiske ressourcer samt vedrørende definitionen af støtteberettigede operationer i henhold til stk. 9.
Ændringsforslag 70+145
Forslag til forordning
Artikel 30
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af landbrugere, der forpligter sig til på frivillig basis at overgå til eller opretholde økologiske landbrugsmetoder og metoder som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af landbrugere, der forpligter sig til på frivillig basis at overgå til eller opretholde økologiske landbrugsmetoder og metoder som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.
2.  Der ydes alene støtte til forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav indført under national lovgivning. Alle disse krav identificeres i programmet.
2.  Der ydes alene støtte til forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. …/2013 [HR], de relevante forpligtelser, der er fastsat i kapitel II i afsnit III i forordning (EU) nr. DP/2012, relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav indført ved national lovgivning. Alle disse krav identificeres i programmet.
3.  Forpligtelser under denne foranstaltning skal gennemføres for en periode på fem til syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse af økologisk landbrug, kan medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne foreskrive en årlig forlængelse efter afslutningen af den indledende periode.
3.  Forpligtelser under denne foranstaltning skal gennemføres for en periode på fem til syv år. For at fremme anvendelsen af denne foranstaltning også efter 2015 kan medlemsstaterne etablere en mekanisme for støtte til landbrugerne ved hjælp af en opfølgningsforanstaltning efter 2020. Ydes der støtte til vedligeholdelse af økologisk landbrug, kan medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne foreskrive en årlig forlængelse efter afslutningen af den indledende periode.
4.  Betalingerne ydes på årsbasis og skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper af landbrugere, er grænseværdien 30 %.
4.  Betalingerne ydes på årsbasis og skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper af landbrugere eller grupper af andre jordforvaltere, er grænseværdien 30 %.
5.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
5.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
5a.  Medlemsstaterne fastsætter i deres udviklingsprogrammer for landdistrikterne, hvordan denne foranstaltning kan kombineres med andre foranstaltninger, navnlig med foranstaltningerne i artikel 17, 18, 28, 29, 31 og 36, med henblik på at udvide økologisk landbrug og opfylde målene for miljø og økonomisk udvikling af landdistrikterne.
Ændringsforslag 71+146
Forslag til forordning
Artikel 31
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til modtagerne for at kompensere for omkostninger og indkomsttab som følge af ulemper i de pågældende områder i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og direktiv 2000/60/EF.
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til modtagerne for at kompensere for omkostninger og indkomsttab som følge af ulemper i de pågældende områder i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle2 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger3.
For krav af permanent art kan støtten være i form af udbetaling af et engangsbeløb pr. ha ULA eller skov til dækning af fuld kompensation. I tilfælde heraf skal kravene registreres som servitutter på den fremtidige arealudnyttelse i en national matrikelbog. I behørigt begrundede tilfælde kan støtten ydes på grundlag af andre enhedsomkostninger end enhedsomkostningerne pr. ha, f.eks. antal kilometer vandløb.

Støtten kan dække materielle og/eller immaterielle ikkeproduktive investeringer, der er nødvendige for at opfylde kravene i direktiv 2009/147/EF, 92/43/EØF og 2000/60/EF.

2.  Der ydes støtte til landbrugerne, private skovejere og sammenslutninger af skovejere. I behørigt begrundede tilfælde kan der også ydes støtte til andre arealforvaltere.
2.  Der ydes støtte til landbrugerne, private skovejere og sammenslutninger af skovejere. I behørigt begrundede tilfælde kan der også ydes støtte til andre arealforvaltere.
3.  Støtte til landbrugerne i forbindelse med direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ydes kun i forbindelse med ulemper som følge af krav, der rækker videre end god landbrugs- og miljømæssig stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til forordning (EU) nr. HR/2012.
3.  Støtte til landbrugerne i forbindelse med direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ydes kun i forbindelse med ulemper som følge af krav, der rækker videre end god landbrugs- og miljømæssig stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til forordning (EU) nr. …/2013 [HR], og de relevante forpligtelser, der er fastsat i kapitel II i afsnit III i forordning (EU) nr. DP/2013. Specifikke bestemmelser kan være omfattet af programmet for udvikling af landdistrikterne for så vidt angår tilfælde, hvor disse forpligtelser for den pågældende bedrifts vedkommende er uforenelige med målsætningerne i disse direktiver.
4.  Støtte til landbrugere i forbindelse med direktiv 2000/60/EF ydes kun i forbindelse med specifikke krav, som:
4.  Støtte til landbrugere i forbindelse med direktiv 2000/60/EF ydes kun i forbindelse med specifikke krav, som:
a) blev indført ved direktiv 2000/60/EF, er i overensstemmelse med indsatsprogrammerne for vandområdeplanerne med henblik på at nå nævnte direktivs miljømål og går ud over de foranstaltninger, der kræves for at gennemføre andre EU-retsforskrifter om beskyttelse af vand
a) blev indført ved direktiv 2000/60/EF, er i overensstemmelse med indsatsprogrammerne for vandområdeplanerne med henblik på at nå nævnte direktivs miljømål og går ud over de foranstaltninger, der kræves for at gennemføre andre EU-retsforskrifter om beskyttelse af vand
b) går ud over de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og de betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, som er omhandlet i kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, og forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012
b) går ud over de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og de betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, som er omhandlet i kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. …/2013 [HR], og forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit III, i forordning (EU) nr. …/2013 [DP]
c) går ud over det beskyttelsesniveau, som var fastsat i EU-lovgivningen på det tidspunkt, hvor direktiv 2000/60/EF blev vedtaget, jf. artikel 4, stk. 9, i nævnte direktiv, og
c) går ud over det beskyttelsesniveau, som var fastsat i EU-lovgivningen på det tidspunkt, hvor direktiv 2000/60/EF blev vedtaget, jf. artikel 4, stk. 9, i nævnte direktiv, og
d) indebærer store ændringer i arealudnyttelsen og/eller omfattende restriktioner i landbrugspraksis, som resulterer i væsentlige indkomsttab.
d) indebærer store ændringer i arealudnyttelsen og/eller omfattende restriktioner i landbrugspraksis, som resulterer i væsentlige indkomsttab.
5.  De krav, der er omhandlet i stk. 3 og 4, skal være identificeret i programmet.
5.  De krav, der er omhandlet i stk. 3 og 4, skal være identificeret i programmet.
6.  Der udbetales støtte for følgende arealer:
6.  Der udbetales støtte for følgende arealer:
a)  Natura 2000-landbrugs- og skovbrugsområder, der er udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
a)  Natura 2000-landbrugs- og skovbrugsområder, der er udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
b) andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget eller skovbruget er pålagt miljøbetingede begrænsninger, og som bidrager til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF. Disse områder må for hvert program for udvikling af landdistrikterne ikke overstige 5 % af de udpegede Natura 2000-områder, som er omfattet af dets territoriale anvendelsesområde
b) andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget eller skovbruget er pålagt miljøbetingede begrænsninger, og som bidrager til forbedringen af bestandene af de arter, der opført i bilag IV til direktiv 92/43/EØF, til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF og til bevarelsen alle fuglearter i overensstemmelse med artikel 1 i direktiv 2009/147/EF. Disse områder må for hvert program for udvikling af landdistrikterne ikke overstige 7 % af de udpegede Natura 2000-områder, som er omfattet af dets territoriale anvendelsesområde
c) landbrugsområder, der er omfattet af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF.
c) landbrugs- og skovområder, der er omfattet af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF.
7.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
7.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
Medlemsstaterne kan i deres finansieringsplaner fremlægge særskilte budgetter for betalinger til Natura 2000-landbrugsområder, Natura 2000-skovområder og vandrammedirektivet.

1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
2 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 32
1.  Betalinger til landbrugere i bjergområder og andre områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger ydes på årsbasis pr. ha ULA for at kompensere landbrugere for omkostninger og indkomsttab som følge af hindringerne for landbrugsproduktionen i det pågældende område.
1.  Betalinger til landbrugere i bjergområder og andre områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger ydes på årsbasis pr. ha ULA for at kompensere landbrugere for omkostninger og indkomsttab som følge af hindringerne for landbrugsproduktionen i det pågældende område.
Ekstraomkostninger og indkomsttab beregnes i forhold til områder, der ikke er påvirket af naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, under hensyntagen til betalinger i henhold til afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab beregnes i forhold til områder, der ikke er påvirket af naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger. Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning med andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter undgås.

Ved beregningen af ekstraomkostninger og indkomsttab kan medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde differentiere for at tage hensyn til:

- en regions særlige situation og særlige udviklingsmål
- i hvor alvorlig grad eventuelle permanente naturbetingede ulemper påvirker landbrugsaktiviteter
- produktionens art og, hvis det er relevant, bedriftens økonomiske struktur.
2.  Betalingerne ydes til landbrugere, som forpligter sig til at drive landbrug i områder, der er udpeget i henhold til artikel 33.
2.  Betalingerne ydes til landbrugere, som forpligter sig til at drive landbrug i områder, der er udpeget i henhold til artikel 33.
3.  Betalingerne fastsættes på et niveau mellem det minimums- og maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
3.  Betalingerne fastsættes på et niveau mellem det minimums- og maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne yde individuelle betalinger, der er højere end det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I, forudsat at maksimumsbeløbet i gennemsnit overholdes på programniveau.

4.  Medlemsstaterne sørger for gradvis nedsættelse af betalinger over et minimumsareal pr. bedrift, som skal angives i programmet.
4.  Medlemsstaterne sørger for gradvis nedsættelse af betalinger over et minimumsareal pr. bedrift, som skal angives i programmet.
5.  Medlemsstaterne kan yde betalinger under denne foranstaltning mellem 2014 og 2017 til landbrugere i områder, der var støtteberettigede i henhold til artikel 36, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 2007-2013, men ikke længere er støtteberettigede efter den nye afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.
5.  Medlemsstaterne kan yde betalinger under denne foranstaltning for en periode på fire år til landbrugere i områder, der var støtteberettigede i henhold til artikel 36, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 2007-2013, men ikke længere er støtteberettigede efter en ny afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis fra i det første år at udgøre 80 % af de modtagne betalinger i programperioden 2007-2013 og til i det fjerde år at udgøre 20 % heraf.
6.  I medlemsstater, der ikke har gennemført den afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på landbrugere, der modtager betalinger i områder, der var berettiget til sådanne betalinger i perioden 2007-2013. Efter afslutningen af denne afgrænsning modtager landbrugere i områder, der stadig er støtteberettigede, fuld betaling under denne foranstaltning. Landbrugere i områder, der ikke længere er støtteberettigede, skal fortsat modtage betalinger i overensstemmelse med stk. 5.
Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 33
1.  Medlemsstaterne udpeger på grundlag af stk. 2, 3 og 4 områder, som er støtteberettigede i henhold til artikel 32 i følgende kategorier:
1.  Medlemsstaterne udpeger på grundlag af stk. 2, 3 og 4 områder, som er støtteberettigede i henhold til artikel 32 i følgende kategorier:
a) bjergområder
a) bjergområder
b) andre områder end bjergområder med betydelige naturbetingede begrænsninger og
b) andre områder end bjergområder med betydelige naturbetingede begrænsninger og
c) andre områder med særlige begrænsninger.
c) andre områder med særlige begrænsninger.
2.  For at komme i betragtning til betalingerne i henhold til artikel 32 skal bjergområder være kendetegnet ved en betydelig begrænsning af mulighederne for anvendelse af jorden og en betydelig stigning i produktionsomkostningerne, som skyldes følgende:
2.  For at komme i betragtning til betalingerne i henhold til artikel 32 skal bjergområder være kendetegnet ved en betydelig begrænsning af mulighederne for anvendelse af jorden og en betydelig stigning i produktionsomkostningerne, som skyldes følgende:
a)  Højden over havet resulterer i meget vanskelige klimaforhold, der afkorter vækstperioden væsentligt.
a)  Højden over havet resulterer i meget vanskelige klimaforhold, der afkorter vækstperioden væsentligt.
b) i en lavere højde skråner terrænet i størstedelen af området så meget, at der ikke kan benyttes maskiner, eller at der kræves meget dyrt specialudstyr, eller der er tale om en kombination af disse to faktorer, der hver især resulterer i en mindre alvorlig begrænsning, men som tilsammen indebærer en tilsvarende begrænsning.
b) i en lavere højde skråner terrænet i størstedelen af området så meget, at der ikke kan benyttes maskiner, eller at der kræves meget dyrt specialudstyr, eller der er tale om en kombination af disse to faktorer, der hver især resulterer i en mindre alvorlig begrænsning, men som tilsammen indebærer en tilsvarende begrænsning.
Områder nord for den 62. breddegrad og visse tilstødende områder betragtes som bjergområder.

Områder nord for den 62. breddegrad og visse tilstødende områder betragtes som bjergområder.

3.  For at komme i betragtning til betalingerne i henhold til artikel 32 anses andre områder end bjergområder for at have betydelige naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 66 % af ULA opfylder mindst ét af de kriterier, der er anført i bilag II, på den angivne tærskelværdi. Overholdelsen af denne betingelse sikres på det passende niveau af lokale administrative enheder (»LAU 2«-niveau).
3.  Medlemsstaterne udpeger andre områder end bjergområder, som også er berørt af betydelige naturbetingede begrænsninger, som værende berettigede til betalinger i henhold til artikel 32. Disse områder skal være kendetegnet ved betydelige naturbetingede begrænsninger, navnlig ringe jordbonitet eller dårlige klimaforhold, og ved, at bevarelse af ekstensivt landbrug har stor betydning for arealforvaltningen.
Ved afgrænsningen af områder, der er berørt af denne bestemmelse, foretager medlemsstaterne en finjustering baseret på objektive kriterier med det formål at udelukke områder, hvor der er dokumenteret væsentlige naturbetingede begrænsninger i overensstemmelse med det første afsnit, men hvor problemet er blevet løst gennem investeringer eller økonomisk aktivitet.

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2014 et lovgivningsforslag om obligatoriske biofysiske kriterier og tilsvarende tærskelværdier, der skal anvendes til den fremtidige afgrænsning, samt passende regler for finjusteringer og overgangsordninger.

4.  Andre områder end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige begrænsninger, og arealforvaltningen bør fortsættes for at bevare eller forbedre miljøet, bevare landskabet og opretholde turistpotentialet i området eller for at beskytte kysten.
4.  Andre områder end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige begrænsninger, herunder meget lav befolkningstæthed, og arealforvaltningen bør fortsættes for at bevare eller forbedre miljøet, bevare landskabet og opretholde turistpotentialet i området eller for at beskytte kysten.
Områder med særlige begrænsninger omfatter landbrugsområder, der er homogene, når det gælder naturlige beskyttelsesforhold, og de må tilsammen ikke overstige 10 % af den pågældende medlemsstats areal.

Områder med særlige begrænsninger omfatter landbrugsområder, der er homogene, når det gælder naturlige beskyttelsesforhold, og de må tilsammen ikke overstige 10 % af den pågældende medlemsstats areal.

5.  Medlemsstaterne vedlægger deres programmer for udvikling af landdistrikterne:
5.  Medlemsstaterne vedlægger deres programmer for udvikling af landdistrikterne den eksisterende eller ændrede afgrænsning, jf. stk. 2, 3 og 4.
a) eksisterende eller ændret afgrænsning, jf. stk. 2 og 4
b) den nye afgrænsning af de områder, der er nævnt i stk. 3.
Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Betalinger for dyrevelfærd ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer, som er fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012 og andre relevante obligatoriske krav indført under national lovgivning. Disse relevante krav identificeres i programmet.
2.  Betalinger for dyrevelfærd ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer, som er fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. …/2013 [HR] og andre relevante obligatoriske krav indført ved national lovgivning. Disse relevante krav identificeres i programmet.
De pågældende forpligtelser indgås for en periode på et år, som kan forlænges.

De pågældende forpligtelser indgås for en periode på et til syv år, som kan forlænges.

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes pr. ha skov til skovbrugere, kommuner og deres sammenslutninger, der på frivilligt grundlag påtager sig at gennemføre operationer, som omfatter en eller flere forpligtelser vedrørende miljøvenligt skovbrug. Organer, der forvalter statsejede skove, kan også drage fordel af støtten, hvis de er uafhængige af statens budget.
1.  Støtte under denne foranstaltning ydes pr. ha skov udelukkende til skovbrugere, kommuner og deres sammenslutninger, der på frivilligt grundlag påtager sig at gennemføre operationer, som omfatter en eller flere forpligtelser vedrørende miljøvenligt skovbrug. Organer, der forvalter statsejede skove, kan også drage fordel af støtten, hvis de er uafhængige af statens budget.
Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2
For skovbrugsbedrifter over en vis tærskel, som medlemsstaterne fastlægger i deres landdistriktsudviklingsprogrammer, er støtte under stk. 1 betinget af forelæggelse af en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument i overensstemmelse med bæredygtig skovforvaltning.

udgår
Begrundelse
Der findes allerede tilfredsstillende nationale lovbestemmelser vedrørende moderne skovforvaltning, som er uafhængige af de berørte bedrifters størrelse. Det vil blot betyde mere bureaukrati, hvis skovbrugerne skal udarbejde forvaltningsplaner.
Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3
3.  Betalingerne skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne til at drive miljøvenligt skovbrug. Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
3.  Betalingerne skal kompensere modtagere for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne til at drive miljøvenligt skovbrug. Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I. I klart begrundede tilfælde kan der også bevilges støtte til aftaler om ikke at bruge træer eller bevoksninger af træer i form af enkeltbetalinger eller faste beløb pr. projekt, der beregnes på grundlag af de relevante ekstraomkostninger og indkomsttab.
Begrundelse
I skovøkosystemer er det ofte mere effektivt at yde støtte gennem flere projekter end gennem størrelsesbaseret støtte. Et ensartet fast beløb på 200,--/ha synes ikke at dække de reelle omkostninger, da skove har en lang vækstperiode.
Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 36
1.  Støtte under denne foranstaltning skal fremme samarbejdsformer, som omfatter mindst to enheder og navnlig:
1.  Støtte under denne foranstaltning skal fremme samarbejdsformer, som omfatter mindst to enheder og navnlig:
a) samarbejdsstrategier mellem de forskellige aktører i EU's landbrugs- og landbrugsfødevarekæde og skovbrugssektoren og blandt andre aktører, der bidrager til at nå målene og prioriteterne i politikken for udvikling af landdistrikter, herunder brancheorganisationer
a) samarbejdsstrategier mellem de forskellige aktører i EU's landbrugs- og fødevarekæde og skovbrugssektoren og blandt andre aktører, der bidrager til at nå målene og prioriteterne i politikken for udvikling af landdistrikter, herunder producentsammenslutninger, kooperativer og brancheorganisationer
b) oprettelse af klynger og netværk
b) oprettelse af klynger og netværk og koordinationssteder
c) etablering og drift af operationelle grupper af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed som omhandlet i artikel 62.
c) etablering og drift af operationelle grupper af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed som omhandlet i artikel 62.
ca) innovation og samarbejde gennem twinning mellem netværker i Unionen og i tredjelande.
2.  Samarbejde i henhold til stk. 1 skal navnlig omfatte følgende:
2.  Samarbejde i henhold til stk. 1 skal navnlig omfatte følgende:
a) pilotprojekter
a) pilot-, demonstrations- og flagskibsprojekter
b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier samt ny praksis i landbrugssektoren og fødevare- og skovbrugssektoren
b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier samt ny praksis i landbrugssektoren og fødevare- og skovbrugssektoren, herunder sådanne, som tager sigte på at reducere affaldsmængden
c) samarbejde mellem små aktører om tilrettelæggelse af fælles arbejdsprocesser, deling af faciliteter og ressourcer
c) samarbejde mellem små aktører om tilrettelæggelse af fælles arbejdsprocesser, deling af faciliteter og ressourcer
d) horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om etablering af logistikplatforme, som skal fremme korte forsyningskæder og lokale markeder
d) horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om etablering af logistikplatforme, som skal fremme korte forsyningskæder og lokale og regionale markeder
e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i forbindelse med udviklingen af korte forsyningskæder og lokale markeder
e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i forbindelse med udviklingen af korte forsyningskæder og lokale og regionale markeder og produkter, som er omfattet af kvalitetsordninger
f) fælles indsats med henblik på afbødning af eller tilpasning til klimaforandringer
f) fælles indsats med henblik på afbødning af eller tilpasning til klimaforandringer
g) kollektive tilgange til miljøprojekter og igangværende miljøpraksis
g) koordinerede tilgange til miljøprojekter og igangværende miljøpraksis, herunder effektiv vandforvaltning, anvendelse af vedvarende energi og bevarelse af landbrugslandskabet
h) horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om bæredygtig produktion af biomasse til brug i fødevarer, energiproduktion og industriprocesser
h) horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om bæredygtig produktion af biomasse til brug i fødevarer, energiproduktion og industriprocesser
i) gennemførelse, navnlig af andre offentlig-private partnerskaber end dem, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], af den lokale udviklingsstrategi, der vedrører en eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikter
i) gennemførelse, navnlig af andre offentlig-private partnerskaber end dem, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF], af den lokale udviklingsstrategi, der vedrører en eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikter
j) udarbejdelse af skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter.
j) udarbejdelse af skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter.
ja) udvikling, herunder markedsføring, af turisttjenesteydelser med relation til turisme i landdistrikter
jb) udvikling af projekter vedrørende »socialt landbrug«.
2a.  Ved tildeling af støtte kan samarbejde mellem enheder, der omfatter primærproducenter, prioriteres.
3.   Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes kun til nyoprettede klynger og netværk, og dem, der iværksætter en for dem ny aktivitet.
Støtte til foranstaltninger i henhold til stk. 2, litra b), kan også ydes til individuelle aktører, hvor denne mulighed er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne.

3.  Støtte til foranstaltninger i henhold til stk. 2, litra b), kan også ydes til individuelle aktører, hvor denne mulighed er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne.
4.  Resultaterne af de enkelte aktørers pilotprojekter og operationer, jf. stk. 2, litra b), offentliggøres.
4.  Resultaterne af de enkelte aktørers pilotprojekter og operationer, jf. stk. 2, litra b), offentliggøres.
5.  Følgende omkostninger, der er knyttet til de former for samarbejde, der henvises til i stk. 1, er berettigede til støtte under denne foranstaltning:
5.  Følgende omkostninger, der er knyttet til de former for samarbejde, der henvises til i stk. 1, er berettigede til støtte under denne foranstaltning:
a)  Undersøgelser af det pågældende område, gennemførlighedsundersøgelser og omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af en anden forretningsplan eller en skovforvaltningsplan eller tilsvarende eller en anden lokal udviklingsstrategi end den, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. [CSF/2012].
a)  Undersøgelser af det pågældende område, gennemførlighedsundersøgelser og omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af en anden forretningsplan eller en skovforvaltningsplan eller tilsvarende eller en anden lokal udviklingsstrategi end den, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF].
b)  Animering af det pågældende område med henblik på at muliggøre et fælles territorialt projekt. I forbindelse med klynger kan animering også vedrøre tilrettelæggelse af uddannelse, netværkssamarbejde mellem medlemmerne og ansættelse af nye medlemmer.
b)  Animering af det pågældende område med henblik på at muliggøre et fælles territorialt projekt. I forbindelse med klynger kan animering også vedrøre tilrettelæggelse af uddannelse, netværkssamarbejde mellem medlemmerne og ansættelse af nye medlemmer.
c)  Driftsomkostninger i forbindelse med samarbejdet.
c)  Driftsomkostninger i forbindelse med samarbejdet.
d)  Direkte omkostninger til specifikke projekter i forbindelse med gennemførelsen af en forretningsplan, en anden lokal udviklingsstrategi end den, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. [CSF/2012], eller en aktion rettet mod innovation.
d)  Direkte omkostninger til specifikke projekter i forbindelse med gennemførelsen af en forretningsplan, en anden lokal udviklingsstrategi end den, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF], eller en aktion rettet mod innovation.
e)  Udgifter til salgsfremstød.
e)  Udgifter til salgsfremstød.
6.  Når en forretningsplan eller en skovforvaltningsplan eller tilsvarende eller en udviklingsstrategi gennemføres, kan medlemsstaterne yde støtte, enten som et samlet beløb, som omfatter udgifter til samarbejde og projekter, der gennemføres, eller kun dække omkostningerne til samarbejdet og anvende midler fra andre foranstaltninger eller andre EU-fonde til projektets gennemførelse.
6.  Når en forretningsplan eller en skovforvaltningsplan eller tilsvarende eller en udviklingsstrategi gennemføres, kan medlemsstaterne yde støtte, enten som et samlet beløb, som omfatter udgifter til samarbejde og projekter, der gennemføres, eller kun dække omkostningerne til samarbejdet og anvende midler fra andre foranstaltninger eller andre EU-fonde til projektets gennemførelse.
7.  Samarbejde mellem aktører beliggende i forskellige regioner eller medlemsstater skal også være støtteberettiget.
7.  Samarbejde mellem aktører beliggende i forskellige regioner eller medlemsstater samt samarbejde med aktører fra udviklingslande skal også være støtteberettiget.
8.  Støtte begrænses til en periode på op til syv år, undtagen for kollektive miljøforanstaltninger i behørigt begrundede tilfælde.
8.  Støtte begrænses til en periode på op til syv år, undtagen for kollektive miljøforanstaltninger i behørigt begrundede tilfælde.
9.  Samarbejde under denne foranstaltning kan kombineres med projekter, der støttes af andre EU-midler end ELFUL inden for det samme område. Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning med andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter undgås.
9.  Samarbejde under denne foranstaltning kan kombineres med projekter, der støttes af andre EU-midler end ELFUL inden for det samme område. Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning med andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter undgås.
10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af karakteristika for pilotprojekter, klynger, netværk, korte forsyningskæder og lokale markeder, der vil være støtteberettigede, samt vedrørende betingelserne for tildeling af støtte til de typer operationer, der er opført i stk. 2.
10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende yderligere specificering af karakteristika for pilotprojekter, klynger, netværk, korte forsyningskæder og lokale markeder, der vil være støtteberettigede, samt vedrørende betingelserne for tildeling af støtte til de typer samarbejde, der er opført i stk. 2.
Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 37
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter:
1.  Støtte under denne foranstaltning omfatter:
a) finansielle bidrag, der udbetales direkte til landbrugerne, til præmier til forsikring af afgrøder, dyr og planter mod økonomiske tab som følge af ugunstige vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb
a) finansielle bidrag, der udbetales direkte til landbrugerne eller til grupper af landbrugere, til præmier til forsikring af afgrøder, dyr og planter mod økonomiske tab som følge af ugunstige vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb
b) finansielle bidrag til gensidige fonde til betaling af finansiel kompensation til landbrugere for økonomiske tab som følge af udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller en miljøhændelse
b) finansielle bidrag til gensidige fonde til betaling af finansiel kompensation til landbrugere for økonomiske tab som følge af udbrud af en dyre- eller plantesygdom, skadelige organismer, en miljøhændelse eller ugunstige vejrforhold, herunder tørke
c) et redskab til indkomststabilisering i form af finansielle bidrag til gensidige fonde, som yder kompensation til landbrugere, som oplever en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.
c) et redskab til indkomststabilisering i form af finansielle bidrag til gensidige fonde eller forsikring, som yder kompensation til landbrugere, som oplever en alvorlig tilbagegang i deres indkomst, eller af finansielle bidrag, der udbetales direkte til landbrugerne til betaling af forsikringspræmier til dækning af risikoen for en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.
2.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b) og litra c), er »gensidig fond« en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til sin nationale ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv, hvorved der ydes kompensation til de tilsluttede landbrugere, der rammes af økonomiske tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller en miljøhændelse eller er udsat for et voldsomt fald i deres indkomst.
2.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b) og litra c), er »gensidig fond« en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til sin nationale ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv, hvorved der ydes kompensation til de tilsluttede landbrugere, der rammes af økonomiske tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller plantesygdom, skadelige organismer, en miljøhændelse eller ugunstige vejrforhold eller er udsat for et voldsomt fald i deres indkomst.
3.  Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning med andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter eller private forsikringsordninger undgås. Direkte indkomststøtte, som modtages under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (i det følgende benævnt »EGF«), tages også i betragtning ved vurderingen af landbrugeres indkomstniveauer.
3.  Medlemsstaterne sikrer, at overkompensation som følge af kombinationen af denne foranstaltning med andre nationale støtteinstrumenter eller EU-støtteinstrumenter eller private forsikringsordninger undgås.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende minimums- og maksimumsløbetiden for de kommercielle lån til gensidige fonde, der er omhandlet i artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, stk. 4.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende minimums- og maksimumsløbetiden for de kommercielle lån til gensidige fonde, der er omhandlet i artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, stk. 4.
Kommissionen foretager en midtvejsundersøgelse af gennemførelsen af risikostyringsforanstaltningen og forelægger efterfølgende en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Om fornødent ledsages rapporten af passende lovgivningsmæssige forslag, der tager sigte på at forbedre gennemførelsen af risikostyringsforanstaltningen.

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 38
1.  Der kan kun ydes støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra a), for forsikringskontrakter, der dækker ugunstige vejrforhold, en dyre- eller plantesygdom eller et skadedyrsangreb eller en foranstaltning vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/29/EF med henblik på at udrydde eller kontrollere en plantesygdom eller et skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 30 % af landbrugerens gennemsnitlige årlige produktion i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes.
1.  Der kan kun ydes støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra a), for forsikringskontrakter, der dækker ugunstige vejrforhold, en dyre- eller plantesygdom eller et skadedyrsangreb, eller for en foranstaltning vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/29/EF med henblik på at udrydde eller kontrollere en plantesygdom eller et skadedyrsangreb, der medfører en reduktion af den årlige produktion på mere end 30 % i sammenligning med landbrugerens gennemsnitlige årlige produktion. Den gennemsnitlige årlige produktion beregnes ved at tage tallene for de foregående tre år eller de foregående fem år og ikke medregne de højeste og laveste tal, eller, i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, ved at tage tallene for et bestemt år inden for de foregående fem år.
Målingen af tabets omfang kan også tilpasses efter de enkelte produkttypers særlige karakteristika ved at anvende

a) biologiske indekser (mængden af tabt biomasse) eller indekser for tilsvarende tab af udbytte opstillet på bedriftsniveau eller på lokalt, regionalt eller nationalt plan eller
b) vejrindekser (herunder nedbørsmængde og temperatur) opstillet på lokalt, regionalt eller nationalt plan.
2.  Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller et skadedyrsangreb skal være officielt anerkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.
2.  Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller et skadedyrsangreb skal være officielt anerkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte kriterier for, hvordan en sådan formel anerkendelse anses for givet.

Medlemsstaterne kan, hvor det er hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte kriterier for, hvordan en sådan formel anerkendelse anses for givet.

3.  Betalingerne fra forsikringen må ikke udligne mere end de samlede udgifter til erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være knyttet til noget krav om eller nogen angivelse af arten eller størrelsen af den fremtidige produktion.
3.  Betalingerne fra forsikringen må ikke udligne mere end de samlede udgifter til erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være knyttet til noget krav om eller nogen angivelse af arten eller størrelsen af den fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen af den præmie, der er berettiget til støtte, ved at anvende passende lofter.

Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen af den præmie, der er berettiget til støtte, ved at anvende passende lofter.

4.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
4.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 39
Artikel 39

Artikel 39

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og plantesygdomme og miljøhændelser

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og plantesygdomme, skadelige organismer, miljøhændelser og ugunstige vejrforhold

1.  For at være berettiget til støtte skal den pågældende gensidige fond:
1.  For at være berettiget til støtte skal den pågældende gensidige fond:
a) akkrediteres af den kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret
a) akkrediteres af den kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret
b) have en åben politik over for indbetalinger til og udbetalinger fra fonden
b) have en åben politik over for indbetalinger til og udbetalinger fra fonden
c) have klare regler om fordeling af ansvar for eventuel gæld.
c) have klare regler om fordeling af ansvar for eventuel gæld.
2.  Medlemsstaterne fastsætter regler for oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, navnlig for udbetaling af kompensation til landbrugere i tilfælde af krise og for administration og overvågning af reglernes overholdelse.
2.  Medlemsstaterne fastsætter regler for oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, navnlig for udbetaling af kompensation til landbrugere i tilfælde af krise og for administration og overvågning af reglernes overholdelse. Medlemsstaterne kan beslutte at supplere gensidige fonde med forsikringssystemer.
Landbrugerne er kun berettigede til at få udbetalt kompensation, hvis de har truffet alle nødvendige forholdsregler med henblik på at gøre deres bedrift mere modstandsdygtig over for miljøforringelse, dyre- og plantesygdomme, skadelige organismer og hændelser i forbindelse med klimaforandringer.

3.  De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre:
3.  De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre:
a) de administrative omkostninger ved at oprette den gensidige fond fordelt degressivt over højst tre år
a) de administrative omkostninger ved at oprette den gensidige fond fordelt degressivt over højst tre år
b) de beløb, som den gensidige fond betaler som finansiel kompensation til landbrugere. Desuden kan det finansielle bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget for at betale finansiel kompensation til landbrugere i tilfælde af krise.
b) de beløb, som den gensidige fond betaler som finansiel kompensation til landbrugere. Desuden kan det finansielle bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget for at betale finansiel kompensation til landbrugere i tilfælde af krise, eller præmier for forsikringer, som den gensidige fond har tegnet til markedsprisen.
Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til startkapital.

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til startkapital.

4.  Der kan kun ydes finansiel kompensation i henhold til artikel 37, stk. 1, litra b), for dyresygdomme, der er opført på listen over dyresygdomme, som Verdensorganisationen for Dyresundhed har udarbejdet, og/eller i bilaget til beslutning 90/424/EØF.
4.  Der kan ydes finansiel kompensation i henhold til artikel 37, stk. 1, litra b), for dyresygdomme, der er opført på listen over dyresygdomme, som Verdensorganisationen for Dyresundhed har udarbejdet, eller i bilaget til beslutning 90/424/EØF og for sygdomme hos bier.
5.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
5.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
Medlemsstaterne kan begrænse de omkostninger, der er berettiget til støtte, ved at fastsætte:

Medlemsstaterne kan begrænse de omkostninger, der er berettiget til støtte, ved at fastsætte:

a) lofter pr. fond
a) lofter pr. fond
b) passende lofter pr. enhed.
b) passende lofter pr. enhed.
Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 40
1.  Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige indtægter for den enkelte landbruger i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes. Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), henviser til summen af indtægter, som landbrugeren modtager fra markedet, herunder enhver form for offentlig støtte, med fradrag af råvareomkostninger. Betalinger fra den gensidige fond til landbrugerne må ikke udligne mere end 70 % af indkomsttabet.
1.  Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige indtægter for den enkelte landbruger i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes. Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), henviser til summen af indtægter, som landbrugeren modtager fra markedet, herunder enhver form for offentlig støtte, med fradrag af råvareomkostninger. Betalinger fra den gensidige fond eller forsikringer til landbrugerne må ikke udligne mere end 70 % af indkomsttabet.
2.  For at være berettiget til støtte skal den pågældende gensidige fond:
2.  For at være berettiget til støtte skal den pågældende gensidige fond:
a) akkrediteres af den kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret
a) akkrediteres af den kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret
b) have en åben politik over for indbetalinger til og udbetalinger fra fonden
b) have en åben politik over for indbetalinger til og udbetalinger fra fonden
c) have klare regler om fordeling af ansvar for eventuel gæld.
c) have klare regler om fordeling af ansvar for eventuel gæld.
3.  Medlemsstaterne fastsætter regler for oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, navnlig for udbetaling af kompensation til landbrugere i tilfælde af krise og for administration og overvågning af reglernes overholdelse.
3.  Medlemsstaterne fastsætter regler for oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, navnlig for udbetaling af kompensation til landbrugere i tilfælde af krise og for administration og overvågning af reglernes overholdelse.
4.  De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre de beløb, som den gensidige fond har betalt som finansiel kompensation til landbrugerne. Desuden kan det finansielle bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget for at betale finansiel kompensation til landbrugere i tilfælde af krise.
De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, litra c), ydes kun til forsikringer, der dækker de i stk. 1 omhandlede indkomsttab, eller vedrører, som et alternativ hertil, kun de beløb, som den gensidige fond har betalt som finansiel kompensation til landbrugerne. Desuden kan det finansielle bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget for at betale finansiel kompensation til landbrugere i tilfælde af krise.

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til startkapital.

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til startkapital.

5.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
5.  Støtten må ikke overstige den øvre grænse, der er fastsat i bilag I.
Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c
c) afgrænsning med andre foranstaltninger, omregning til andre enheder end dem, der anvendes i bilag I, beregning af transaktionsomkostninger og omstilling eller justering af forpligtelser under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 29, foranstaltningen om økologisk landbrug, der er nævnt i artikel 30 samt foranstaltningen om miljøvenlige skovbrugs- og klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der er nævnt i artikel 35
c) afgrænsning med andre foranstaltninger, omregning til andre enheder end dem, der anvendes i bilag I, beregning af transaktionsomkostninger og omstilling eller justering af forpligtelser under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 29, foranstaltningen om økologisk landbrug, der er nævnt i artikel 30, foranstaltningen om dyrevelfærd, der er nævnt i artikel 34, samt foranstaltningen om miljøvenlige skovbrugs- og klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der er nævnt i artikel 35
Begrundelse
Artikel 34 nævner også transaktionsomkostninger, hvorfor disse bør medtages her sammen med transaktionsomkostningerne for andre foranstaltninger.
Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
1.  Foruden de opgaver, der er omhandlet i artikel 30 i forordning (EU) nr. [CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper også udføre yderligere opgaver, som forvaltningsmyndigheden og/eller betalingsorganet uddelegerer til dem.
1.  Foruden de opgaver, der er omhandlet i artikel 30 i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF], kan lokale aktionsgrupper også:
a) udføre yderligere opgaver, som forvaltningsmyndigheden og/eller betalingsorganet uddelegerer til dem, eller
b) alene eller sammen med samarbejdspartnere og inden for rammerne af en lokal udviklingsstrategi gennemføre foranstaltninger med en bred geografisk dimension, de såkaldte paraplyprojekter.
Begrundelse
Vi foreslår, at lokale aktionsgrupper får adgang til at stå for en uafhængig gennemførelse af projekter inden for rammerne af en lokal udviklingsstrategi af bred territorial rækkevidde, med deltagelse af partnere fra det område, der er omfattet af den lokale udviklingsstrategi. I henhold til de nugældende regler spiller de lokale aktionsgrupper en indskrænket rolle ved at fungere som et mellemled, når der foretages økonomiske overførsler, og som inspirationskilde. Det ser ud til, at muligheden for at gennemføre flagskibsprojekter som led i en strategi kunne skabe en væsentlig merværdi. Desuden viser erfaringerne fra Polen, at der er en vældig efterspørgsel efter små projekter af kort varighed. Desværre opgiver mange ansøgere på forhånd i en situation, hvor de skal følge den sædvanlige administrative procedure. Takket være dette ændringsforslag ville disse partnere kun have kontakt til en lokal aktionsgruppe, og de ville ikke behøve at følge den komplicerede administrative procedure.
Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b
b) kapacitetsopbygning, uddannelse og netværksarbejde med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi.
b) kapacitetsopbygning, uddannelse og netværksarbejde med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en samfundsstyret lokal udviklingsstrategi.
Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba) allerede nedsatte lokale aktionsgruppers mulighed for at foretage de undersøgelser og den planlægning af lokale projekter, der er en nødvendig forudsætning for, at der kan ansøges om nye områders optagelse i Leader-programmet.
Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk.1 – litra a – afsnit 1
a)  Interterritoriale og tværnationale samarbejdsprojekter.
a)  Interterritoriale og tværnationale samarbejdsprojekter, herunder samarbejdsprojekter med udviklingslande.
Begrundelse
Kravet om udviklingsvenlig politikkohærens går videre end »gør ikke skade«-princippet, hvilket betyder, at eventuelle synergieffekter af EU's interne politikker for så vidt angår udviklingsmål bør undersøges. I Kommissionens meddelelse og Rådets konklusioner vedrørende en rammepolitik for fødevaresikkerhed fremhæves det, at det er nødvendigt at inddrage centrale interessentgrupper, f.eks. samfundsudviklingsgrupper, landbrugsorganisationer og kvindeorganisationer i fastlæggelsen af politikker for udviklingen af landdistrikter og landbrug. Dette kunne også støttes gennem transnationale udvekslinger i forbindelse med Leaderprojekter.
Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba) organer, som forfølger udviklingsmålsætninger, der er i overensstemmelse med de i artikel 5 i denne forordning fastlagte prioriteter
Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2
2.  Omkostninger til animering af det område, der er omhandlet i artikel 31, litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], er de omkostninger, der skal dække aktioner til at informere om den lokale udviklingsstrategi samt projektudviklingsopgaver.
2.  Omkostninger til animering af det område, der er omhandlet i artikel 31, litra d), i forordning (EU) nr. …/2013[CSF], er de omkostninger, der opstår for at lette udvekslingen mellem interesserede parter, informere om og fremme den lokale udviklingsstrategi og hjælpe potentielle støttemodtagere med at udvikle projekter og udarbejde ansøgninger.
Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 46
1.  For at investeringsoperationer kan være berettiget til støtte fra ELFUL skal der forudgående foretages en vurdering af den forventede miljøbelastning i overensstemmelse med den lovgivning, der er specifik for den type investering, hvor investeringen kan forventes at have negative virkninger på miljøet.
1.   Medlemsstaterne kan gøre investeringsoperationers støtteberettigelse betinget af en forudgående vurdering af den forventede miljøbelastning i overensstemmelse med den nationale lovgivning og EU-lovgivning, der er specifik for den type investering. Medlemsstaterne kan prioritere investeringer, som:
a) i væsentligt omfang forbedrer bedrifternes miljø-, klima- og dyrevelfærdsresultater
b) bidrager til at diversificere landbrugernes indkomstkilder eller
c) består af fælles aktiviteter.
2.  De støtteberettigede udgifter skal begrænses til:
2.  De støtteberettigede udgifter skal begrænses til:
a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, eller forbedring af fast ejendom
a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, eller forbedring af fast ejendom
b) køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr, herunder computersoftware, op til aktivets markedsværdi
b) køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr, herunder computersoftware, op til aktivets markedsværdi
c) generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter, f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser og erhvervelse af patentrettigheder og licenser.
c) generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter, f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, honorarer til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, herunder gennemførlighedsundersøgelser, og erhvervelse af patentrettigheder eller licenser.
3.  I forbindelse med kunstvanding er det kun investeringer, som medfører en nedsættelse af det hidtidige vandforbrug med mindst 25 %, der betragtes som støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis kan investeringer i nye kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en miljøanalyse giver bevis for, at den pågældende investering er bæredygtig og ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.
3.  I forbindelse med kunstvanding betragtes nye investeringer, herunder i modernisering af eksisterende systemer med henblik på forbedring af vandforbrugseffektiviteten og energieffektiviteten, som støtteberettigede udgifter. I områder, hvor der er udarbejdet vandområdeplaner med hertil knyttede gennemførelsesprogrammer i henhold til direktiv 2000/60/EF, betragtes disse investeringer kun som støtteberettigede, hvis de er i overensstemmelse med sådanne planers miljømål.
4.  Ved investeringer i landbrug er køb af rettigheder til landbrugsproduktion, betalingsrettigheder, dyr, etårige planter og udplantning heraf ikke støtteberettiget. I tilfælde af genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, jf. artikel 19, stk. 1, litra b), kan udgifter til køb af dyr dog være støtteberettigede udgifter.
4.  Ved investeringer i landbrug er køb af rettigheder til landbrugsproduktion, betalingsrettigheder, dyr, etårige planter og udplantning heraf ikke støtteberettiget. I tilfælde af genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, jf. artikel 19, stk. 1, litra b), kan udgifter til køb af dyr dog være støtteberettigede udgifter.
5.  Modtagere af investeringsrelateret støtte kan anmode om udbetaling af et forskud på op til 50 % af den offentlige støtte i relation til investeringen fra de kompetente betalingsorganer, hvis denne mulighed indgår i programmet for udvikling af landdistrikterne.
5.  Modtagere af investeringsrelateret støtte kan anmode om udbetaling af et forskud på op til 50 % af den offentlige støtte i relation til investeringen fra de kompetente betalingsorganer, hvis denne mulighed indgår i programmet for udvikling af landdistrikterne.
6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende betingelserne for, at andre omkostninger i forbindelse med leasingkontrakter, brugt udstyr og simple genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes som støtteberettigede udgifter.
6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende betingelserne for, at andre omkostninger i forbindelse med leasingkontrakter, brugt udstyr og simple genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes som støtteberettigede udgifter.
Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1
1.  Forvaltningsmyndigheden for programmet for udvikling af landdistrikterne fastlægger kriterier for udvælgelse af operationer under alle foranstaltninger efter samråd med overvågningsudvalget. Formålet med udvælgelseskriterier er at sikre ligebehandling af ansøgerne, bedre udnyttelse af de finansielle midler og målretning af foranstaltninger i overensstemmelse med EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne. Ved fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages proportionalitetsprincippet i betragtning i forbindelse med små tilskud.
1.  Forvaltningsmyndigheden for programmet for udvikling af landdistrikterne fastlægger kriterier for udvælgelse af operationer under alle foranstaltninger efter samråd med overvågningsudvalget. Formålet med udvælgelseskriterierne er at sikre, at foranstaltninger målrettet landbrugsbedrifter udelukkende finder anvendelse på aktive landbrugere som defineret i forordning (EU) nr. …/2013 [DP]. Formålet med disse kriterier er desuden at sikre en bedre udnyttelse af de finansielle midler og målretning af foranstaltninger i overensstemmelse med EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne. Ved fastlæggelsen og anvendelsen af disse kriterier tages proportionalitetsprincippet i betragtning.
Begrundelse
Kun aktive landbrugere som defineret i den foreslåede forordning om direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik bør nyde godt af støtte gennem foranstaltninger målrettet landbrugsbedrifter. Hvis denne skelnen foretages inden for søjle 1, må den også foretages inden for søjle 2.
Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1
I denne forordning defineres »landdistrikt« af forvaltningsmyndigheden på programniveau.

I denne forordning defineres »landdistrikt« af forvaltningsmyndigheden på programniveau. For så vidt, at det er sagligt begrundet, kan forvaltningsmyndigheden også udpege forskellige specifikke områder inden for en given foranstaltning.

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2
2.  Et beløb på 30 mio. EUR skal trækkes fra den tildeling, der er nævnt i stk. 1, og anvendes til at finansiere den pris for innovativt, lokalt samarbejde, som er omhandlet i artikel 56.
udgår
Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 1
3.  På medlemsstaternes initiativ kan op til 4 % af det samlede beløb for hvert program for udvikling af landdistrikterne afsættes til de opgaver, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [CSF/2012], samt omkostninger i forbindelse med forberedende arbejde for afgrænsning af områder med naturbetingede begrænsninger, jf. artikel 33, stk. 3.
3.  På medlemsstaternes initiativ kan op til 4 % af det samlede beløb for hvert program for udvikling af landdistrikterne afsættes til de opgaver, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. …/2013[CSF], samt omkostninger i forbindelse med forberedende arbejde for afgrænsning af områder med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger, jf. artikel 33.
Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra a
a) øge de interesserede parters inddragelse i gennemførelsen af udviklingen af landdistrikterne
a) øge inddragelsen af interesserede parter fra landbrugs- og skovbrugssektoren og andre sektorer i landdistrikterne i gennemførelsen af udviklingen af landdistrikterne
Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4
4.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter den organisatoriske struktur og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 91.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende den organisatoriske struktur og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne.
Begrundelse
Dette er ikke nogen rent teknisk afgørelse.
Ændringsforslag 97
Forslag til forordning
Artikel 53
1.  Et EIP-netværk iværksættes for at støtte EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. Det skal muliggøre netværkssamarbejde mellem operationelle grupper, rådgivningstjenester og forskere.
1.  Et EIP-netværk iværksættes for at støtte EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. Det skal muliggøre netværkssamarbejde mellem operationelle grupper, rådgivningstjenester og forskere.
2.  EIP-netværket har til opgave at:
2.  EIP-netværket har til opgave at:
a) stille en helpdeskfunktion til rådighed og tilvejebringe oplysninger til de vigtigste aktører vedrørende EIP
a) stille en helpdeskfunktion til rådighed og tilvejebringe oplysninger til de vigtigste aktører, navnlig primærproducenter samt disses leverandører og kunder, vedrørende EIP
b) organisere drøftelser på programplan med henblik på at tilskynde til oprettelse af operationelle grupper
c) screene for og rapportere om forskningsresultater og viden, der er relevant for EIP'et
d) indsamle, konsolidere og formidle god praksis vedrørende innovation
d) indsamle, konsolidere og formidle forskningsresultater og nye teknologier af relevans for innovation og udveksling af viden
da) etablere en dialog mellem landbrugere og forskningsverdenen
e) tilrettelægge konferencer og workshopper og formidle information inden for EIP'et.
3.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter EIP-netværkets organisatoriske struktur og drift. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i 91.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende EIP-netværkets organisatoriske struktur og drift.
Ændringsforslag 98
Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3
3.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter den organisatoriske struktur og driften af det europæiske evalueringsnetværk for udvikling af landdistrikterne. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 91.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende den organisatoriske struktur og drift af det europæiske evalueringsnetværk for udvikling af landdistrikterne.
Begrundelse
Dette er ikke nogen rent teknisk afgørelse.
Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra c
c) informere den brede offentlighed og potentielle støttemodtagere om politikken for udvikling af landdistrikterne
c) informere den brede offentlighed og potentielle støttemodtagere om politikken for udvikling af landdistrikterne og finansieringsmuligheder
Ændringsforslag 100
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra d
d) fremme innovation i landbruget.
d) fremme innovation inden forland- og skovbrug.
Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3 – litra b – indledning
b) forberedelse og gennemførelse af en handlingsplan, der mindst omfatter følgende:
b) forberedelse og gennemførelse af en handlingsplan, der kan omfatte følgende:
Ændringsforslag 102
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3 – litra b – nr. iii
iii) støtte til overvågning, navnlig gennem indsamling og deling af relevant feedback, henstillinger og analyse, især fra overvågningsudvalgene, jf. artikel 41 i forordning (EU) nr. [CSF/2012]. Lokale aktionsgrupper støttes også af det nationale landdistriktsnetværk for overvågning og evaluering af de lokale udviklingsstrategier
udgår
Ændringsforslag 103
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk.3 – litra b – nr. v
v) indsamling af eksempler på projekter, der omfatter alle prioriteter for programmerne for udvikling af landdistrikterne
udgår
Ændringsforslag 104
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk.3 – litra b – nr. vi
vi) igangværende undersøgelser og analyser
udgår
Ændringsforslag 105
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk.3 – litra b – nr. vii
vii) netværksaktiviteter for lokale aktionsgrupper og især teknisk bistand til samarbejde mellem interterritorialt og tværnationalt samarbejde, fremme af samarbejde blandt lokale aktionsgrupper og søgning efter partnere til den foranstaltning, der er nævnt i artikel 36
udgår
Ændringsforslag 106
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk.3 – litra b – nr. vii a (nyt)
viia) en plan for fremme af lokale digitale eller fysiske kvikskranker for at gøre information om programmer for udvikling af landdistrikterne og de ​​øvrige programmer under FSR-fondene lokalt tilgængelige for potentielle støttemodtagere
Ændringsforslag 107
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3 – litra c
c) oprettelse af et forhåndsudvælgelsesråd bestående af uafhængige eksperter og forhåndsudvælgelse af ansøgninger om prisen for innovativt, lokalt samarbejde som omhandlet i artikel 58, stk. 2.
udgår
Ændringsforslag 108
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 4
4.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter regler for oprettelse og drift af nationale landdistriktsnetværk. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 91.
4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende oprettelse og drift af nationale landdistriktsnetværk.
Begrundelse
Dette er ikke nogen rent teknisk afgørelse.
Ændringsforslag 109
Forslag til forordning
Artikel 56
Artikel 56

udgår
Pris for innovativt lokalt samarbejde i landdistrikter

De midler, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, anvendes til finansiering af tildelingen af en pris til samarbejdsprojekter, der involverer mindst to enheder i forskellige medlemsstater, som gennemfører et innovativt, lokalt koncept.

Ændringsforslag 110
Forslag til forordning
Artikel 57
Artikel 57

udgår
Indkaldelse af forslag

1.  Begyndende senest i 2015 og derefter hvert år iværksætter Kommissionen en indkaldelse af forslag med henblik på tildeling af prisen, jf. artikel 56. Den sidste indkaldelse af forslag iværksættes senest i 2019.
2.  I indkaldelsen af forslag angives et tema for forslag, som skal være knyttet til en af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne. Temaet skal også kunne gennemføres via samarbejde på tværnationalt plan.
3.  Indkaldelsen af forslag skal være åben for både lokale aktionsgrupper og individuelle enheder, som samarbejder om det konkrete projekt.
Ændringsforslag 111
Forslag til forordning
Artikel 58
Artikel 58

udgår
Udvælgelsesprocedure

1.  Ansøgninger om prisen indgives af ansøgere i alle medlemsstater til det respektive nationale landdistriktsnetværk, som er ansvarligt for forhåndsudvælgelsen af ansøgninger.
2.  Nationale landdistriktsnetværk nedsætter ud fra deres egne medlemmer et forhåndsudvælgelsesråd bestående af uafhængige eksperter med henblik på at forhåndsudvælge ansøgninger. Forhåndsudvælgelse af ansøgninger skal ske på grundlag af udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterier, der er fastsat i indkaldelsen af forslag. Hvert nationalt landdistriktsnetværk forhåndsudvælger højst 10 ansøgninger og fremsender dem til Kommissionen.
3.  Kommissionen er ansvarlig for at udvælge 50 vindende projekter blandt udvalgte ansøgninger i alle medlemsstaterne. Kommissionen nedsætter en ad hoc-styregruppe bestående af uafhængige eksperter. Styregruppen forbereder udvælgelsen af de vindende ansøgninger på grundlag af de udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterier, der er fastsat i indkaldelsen af forslag.
4.  Kommissionen træffer ved hjælp af en gennemførelsesretsakt afgørelse om listen over projekter, som tildeles prisen.
Ændringsforslag 112
Forslag til forordning
Artikel 59
Artikel 59

udgår
Finansiel pris – betingelser og betaling

1.  For at projekter kan modtage prisen, må den tid, der kræves for at afslutte dem, ikke overstige to år regnet fra datoen for vedtagelse af den gennemførelsesretsakt, hvorunder prisen tildeles. Tidsrammen for projektets gennemførelse fastlægges i ansøgningen.
2.  Prisen tildeles i form af et engangsbeløb. Beløbet fastsættes af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i indkaldelsen af forslag og under hensyntagen til de anslåede omkostninger til gennemførelsen af projektet, der er anført i ansøgningen. Den maksimale pris pr. projekt må ikke overstige 100 000 EUR.
3.  Medlemsstaterne udbetaler prisen til vindende ansøgere efter at have kontrolleret, at projektet er afsluttet. Udgifterne godtgøres af EU til medlemsstaterne i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling 4, kapitel II, afsnit IV, i forordning (EU) nr. HR/2012. Medlemsstaterne kan beslutte at betale prisbeløbet helt eller delvist til de vindende ansøgere, inden de har kontrolleret, at projektet er afsluttet, men de bærer i så fald ansvaret for udgifterne, indtil afslutningen af projektet er verificeret.
Ændringsforslag 113
Forslag til forordning
Artikel 60
Artikel 60

udgår
Regler for styregruppens procedure, tidsplaner og oprettelse

Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter nærmere bestemmelser om proceduren og tidsplanen for udvælgelse af projekter og regler om nedsættelse af styregruppen af uafhængige eksperter, jf. artikel 58, stk. 3. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 91.

Ændringsforslag 114
Forslag til forordning
Afsnit IV
EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed

Ændringsforslag 115
Forslag til forordning
Artikel 61
1.  Formålet med EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed er at:
1.  Formålet med EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed er at:
a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, klimavenlig og resistent landbrugssektor med lave emissioner, der fungerer i harmoni med de vigtigste naturressourcer, som landbruget afhænger af
a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, konkurrencedygtig, klimavenlig og resistent land- og skovbrugssektor med lave emissioner, der fungerer i harmoni med de vigtigste naturressourcer, som land- og skovbrug afhænger af
b) bidrage til en vedvarende forsyning af fødevarer, foder og biomaterialer, både eksisterende og nye
b) bidrage til bæredygtigt at øge det europæiske landbrugs produktivitet og levere en vedvarende forsyning af fødevarer, foder og biomaterialer, både eksisterende og nye
c) forbedre procedurerne til beskyttelse af miljøet, tilpasse sig klimaforandringerne og reducere disse
c) forbedre procedurerne til beskyttelse af miljøet, fremme økologiske landbrugsproduktionssystemer, tilpasse sig klimaforandringerne og reducere disse og
d) bygge bro mellem viden om frontlinjeforskning og teknologi og landbrugere, virksomheder og rådgivningstjenester.
d) bygge bro mellem viden om frontlinjeforskning og teknologi og landbrugere, skovforvaltere, landbosamfund, virksomheder, ngo'ere og rådgivningstjenester.
da) lette udvekslingen af forskning, viden og teknologi, som har relevans for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, mellem EU og udviklingslande og under særligt hensyn til små landbrugeres behov.
2.  EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed søger at nå sine mål ved at:
2.  EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed søger at nå sine mål ved at:
a) skabe værditilvækst gennem en bedre forbindelse mellem forskning og landbrugspraksis og tilskyndelse til bredere anvendelse af tilgængelige innovationsforanstaltninger
a) skabe værditilvækst gennem en bedre forbindelse mellem forskning og landbrugspraksis og tilskynde til bredere anvendelse af tilgængelige innovationsforanstaltninger gennem en participatorisk tilgang fra de interesserede parters side
b) fremme en hurtigere og mere omfattende gennemførelse af innovative løsninger i praksis og
b) fremme en hurtigere og mere omfattende gennemførelse af innovative løsninger i praksis
c) informere forskersamfundet om forskningsbehov inden for landbrugspraksis.
c) informere forskersamfundet om forskningsbehov inden for landbrugspraksis og
ca) samarbejde med relevante netværk og institutioner i udviklingslande
cb) identificere flaskehalse i lovgivningen, der skaber hindringer for innovation og investeringer i forskning og udvikling, i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Kommissionens meddelelser om bedre regulering til gavn for vækst og beskæftigelse i Den Europæiske Union1 og om smart regulering i Den Europæiske Union2.
3.  ELFUL bidrager til målene for EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed gennem støtte, jf. artikel 36, i de operationelle grupper under EIP, der er omhandlet i artikel 62, og EIP-netværket, der er omhandlet i artikel 53.
3.  ELFUL bidrager til målene for EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed gennem støtte, jf. artikel 36, i de operationelle grupper under EIP, der er omhandlet i artikel 62, og EIP-netværket, der er omhandlet i artikel 53.
Ændringsforslag 116
Forslag til forordning
Artikel 62
1.  Operationelle grupper under EIP udgør en del af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed. De oprettes af interesserede aktører, såsom landbrugere, forskere, rådgivere og de involverede virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren.
1.  Operationelle grupper under EIP udgør en del af EIP for landbrugets produktion, økonomiske levedygtighed og bæredygtighed. De oprettes af interesserede aktører, såsom landbrugere, forskere, rådgivere og de involverede virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren. Oprettelsen af en operationel gruppe sker ved fælles overenskomst mellem interesserede parter, der repræsenterer et bredt spektrum af interesser på tværs af områderne landbrug, landdistriktsudvikling og forskning. Operationelle grupper oprettes ikke af en enkelt interesseret part eller af en gruppe af interesserede parter, der kun repræsenterer ét sæt interesser. Operationelle grupper kan operere inden for en medlemsstats grænser og have medlemmer i mere end én medlemsstat og i tredjelande.
2.  Operationelle grupper under EIP etablerer interne procedurer til at sikre gennemsigtighed i deres drift og undgå interessekonflikter.
2.  Operationelle grupper under EIP etablerer interne procedurer til at sikre gennemsigtighed i deres drift og undgå interessekonflikter.
Ændringsforslag 117
Forslag til forordning
Artikel 63
1.  Operationelle grupper under EIP udarbejder en plan, der indeholder følgende:
1.  Operationelle grupper under EIP udarbejder en plan, der indeholder følgende:
a) en beskrivelse af det innovative projekt, der skal udvikles, afprøves, tilpasses eller gennemføres
a) en beskrivelse af det innovative projekt, der skal udvikles, afprøves, tilpasses eller gennemføres
b) en beskrivelse af de forventede resultater og bidraget til målet under EIP om at øge produktiviteten og den bæredygtige ressourceforvaltning.
b) en beskrivelse af de forventede resultater og bidraget til målet under EIP om at øge produktiviteten og den bæredygtige ressourceforvaltning.
2.  Ved gennemførelsen af deres innovative projekter skal de operationelle grupper:
2.  Ved gennemførelsen af deres innovative projekter skal de operationelle grupper:
a) træffe beslutninger om udarbejdelsen og gennemførelsen af nyskabende aktioner og
a) træffe beslutninger om udarbejdelsen og gennemførelsen af nyskabende aktioner og
b) gennemføre nyskabende aktioner via foranstaltninger, der finansieres ved hjælp af programmerne for udvikling af landdistrikterne.
b) gennemføre nyskabende aktioner via foranstaltninger, der finansieres ved hjælp af programmerne for udvikling af landdistrikterne eller Horisont 2020 og andre EU-forskningsprogrammer, for at gøre det lettere for landbrugerne at anvende forskningsresultater i praksis.
3.  Operationelle grupper formidler resultaterne af deres projekt, navnlig gennem EIP-netværket.
3.  Operationelle grupper formidler resultaterne af deres projekt, navnlig gennem EIP-netværket.
Ændringsforslag 118
Forslag til forordning
Artikel 64
1.  EU's samlede støttebeløb til udvikling af landdistrikterne i henhold til denne forordning for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 og den årlige fordeling og det minimumsbeløb, der er forbeholdt mindre udviklede regioner, deraf fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for perioden 2014 til 2020 og den interinstitutionelle aftale om samarbejde om budgetmæssige spørgsmål og om forsvarlig økonomisk forvaltning i samme periode.
1.  EU's samlede støttebeløb til udvikling af landdistrikterne i henhold til denne forordning for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 og den årlige fordeling og det minimumsbeløb, der er forbeholdt mindre udviklede regioner, deraf fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for perioden 2014 til 2020 og den interinstitutionelle aftale om samarbejde om budgetmæssige spørgsmål og om forsvarlig økonomisk forvaltning i samme periode.
2. 0,25 % af de i stk. 1 nævnte midler afsættes til Kommissionen til teknisk bistand, jf. artikel 51, stk. 1.
2. 0,25 % af de i stk. 1 nævnte midler afsættes til Kommissionen til teknisk bistand, jf. artikel 51, stk. 1.
3.  Med henblik på programmering og efterfølgende opførelse i EU's almindelige budget indekseres de beløb, der er omhandlet i stk. 1, med 2 % årligt.
3.  Med henblik på programmering og efterfølgende opførelse i EU's almindelige budget indekseres de beløb, der er omhandlet i stk. 1, med 2 % årligt.
4.  Kommissionen foretager ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en årlig fordeling pr. medlemsstat af de i stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af det beløb, der er angivet i stk. 2, og under hensyntagen til den overførsel af midler, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. DP/2012. Ved den årlige fordeling tager Kommissionen hensyn til:
4.  Den årlige fordeling pr. medlemsstat af de i stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af det beløb, der er angivet i stk. 2, og under hensyntagen til den overførsel af midler, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. …/2013 [DP], er fastsat i bilag Ia.
a) objektive kriterier knyttet til de mål, der er nævnt i artikel 4, og
b) tidligere resultater.
4a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 om ændring, i givet fald, af bilag Ia med henblik på at medtage de midler, der overføres til ELFUL i medfør af artikel 7, stk. 2, og artikel 14 i forordning (EU) nr. …/2013 [DP].
5.  Ud over de i stk. 4 omhandlede beløb omfatter den gennemførelsesretsakt, der er nævnt i samme stykke, også de midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. DP/2012, såvel som de midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 10b og 136 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009* for kalenderåret 2013.
6.  I forbindelse med tildelingen af den resultatreserve, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. [CSF/2012], skal de disponible formålsbestemte indtægter, der er indsamlet i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. HR/2012 for ELFUL, føjes til de beløb, der er omhandlet i artikel 18 i forordning (EU) nr. [CSF/2012]. Den tildeles medlemsstaterne proportionelt med deres andel af det samlede støttebeløb fra ELFUL.
6.  Disponible formålsbestemte indtægter, der er indsamlet i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. …/2013 [HR]for ELFUL, tildeles medlemsstaterne proportionelt med deres andel af det samlede støttebeløb fra ELFUL.
(Kommissionens tekst i artikel 64, stk. 5, er erstattet med tekst fra COM(2012)0553))
Ændringsforslag 119
Forslag til forordning
Artikel 65
1.  I beslutningen om godkendelse af et program for udvikling af landdistrikterne fastsættes det maksimale bidrag fra ELFUL til programmet. I de relevante tilfælde angives bevillingerne til de mindre udviklede regioner klart i beslutningen.
1.  I beslutningen om godkendelse af et program for udvikling af landdistrikterne fastsættes det maksimale bidrag fra ELFUL til programmet. I de relevante tilfælde angives bevillingerne til de mindre udviklede regioner klart i beslutningen.
2.  ELFUL's bidrag beregnes på grundlag af de støtteberettigede offentlige udgifter.
2.  ELFUL's bidrag beregnes på grundlag af de støtteberettigede offentlige udgifter.
3.  I programmerne for udvikling af landdistrikterne fastsættes en enkelt bidragssats fra ELFUL for alle foranstaltninger. Når det er relevant, fastsættes der en særskilt ELFUL-bidragssats for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93. Den maksimale ELFUL-bidragssats udgør:
3.  I programmerne for udvikling af landdistrikterne fastsættes en enkelt bidragssats fra ELFUL for alle foranstaltninger. Når det er relevant, fastsættes der en særskilt ELFUL-bidragssats for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93. Den maksimale ELFUL-bidragssats udgør:
a) 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93
a) 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93
b) 50 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de øvrige regioner.
b) 50 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de øvrige regioner.
Minimumssatsen for ELFUL's bidrag udgør 20 %.

Minimumssatsen for ELFUL's bidrag udgør 20 %.

4. Uanset stk. 3 udgør det maksimale bidrag fra ELFUL:
4. Uanset stk. 3 udgør det maksimale bidrag fra ELFUL:
a) 80 % for de foranstaltninger, som er nævnt i artikel 15, 28 og 36, til lokaludvikling under Leader som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. [CSF/2012] og til operationer i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), nr. i). Det kan forhøjes til 90 % for programmerne for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93.
a) 80 % for de foranstaltninger, som er nævnt i artikel 15, 28 og 36, til lokaludvikling under Leader som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF] og til operationer i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), nr. i). Det kan forhøjes til 90 % for programmerne for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav i den betydning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93.
b) 100 % for operationer, der modtager støtte i henhold til artikel 66.
c) 55 % for de i artikel 29 omhandlede foranstaltninger med henblik på miljø- og klimavenligt landbrug. Bidraget kan forhøjes til 90 % for programmerne for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93.
Uanset stk. 3, litra b), kan medlemsstaterne for at sikre sammenhæng med niveauet for andre FSR-fondes medfinansieringssatser for overgangsregioner øge det maksimale ELFUL-bidrag til foranstaltninger omfattet af flerfondstilgangen i programmer, der gennemføres i overgangsregioner som defineret i artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) nr. …/2013 [FSR].

Uanset stk. 3 kan de midler, der overføres til ELFUL i medfør af artikel 14 i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] være genstand for en ELFUL-bidragssats på 95 %, hvis en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser:

i) den får stillet finansiel støtte fra EU til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme1
ii) den får stillet mellemfristet betalingsbalancestøtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne2, eller
iii) den får stillet finansiel støtte til rådighed i form af et ESM-lån i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme.
4a.  Midler hidrørende fra anvendelsen af artikel 14, stk. 1a, i forordning (EU) nr. …/2013 [DP] er forbeholdt foranstaltninger truffet i medfør af artikel 29.
5.  Mindst 5 % og for Kroatiens vedkommende 2,5 % af ELFUL's samlede bidrag til programmet for udvikling af landdistrikterne er forbeholdt Leader.
5.  Mindst 5 % og for Kroatiens vedkommende 2,5 % af ELFUL's samlede bidrag til programmet for udvikling af landdistrikterne er forbeholdt Leader.
5a.  Mindst 25 % af ELFUL’s samlede bidrag til programmet for udvikling af landdistrikterne er forbeholdt foranstaltninger truffet i medfør af artikel 29 og 30.
6.  Udgifter, der medfinansieres af ELFUL, medfinansieres ikke af bidrag fra strukturfondene, Samhørighedsfonden eller noget andet EU-finansieringsinstrument.
6.  Udgifter, der medfinansieres af ELFUL, medfinansieres ikke af bidrag fra strukturfondene, Samhørighedsfonden eller noget andet EU-finansieringsinstrument. Dette begrænser eller forhindrer ikke en programlægning, som på sammenhængende og integreret vis kombinerer den støtte fra forskellige FSR-fonde, der måtte være nødvendig for at nå de tematiske mål i artikel 9 i forordning (EU) nr. …/2013 [CSF].
6a.  Det nationale bidrag til støtteberettigede offentlige udgifter kan erstattes af ikkekommercielle private bidrag.
7.  Offentlige udgifter til støtte til virksomheder må ikke overskride de støttegrænser, der er fastsat for statsstøtte, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
7.  Offentlige udgifter til støtte til virksomheder må ikke overskride de støttegrænser, der er fastsat for statsstøtte, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
1EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.
2EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.
(Kommissionens tekst i artikel 65, stk. 5, er erstattet med tekst fra COM(2012)0553))
Ændringsforslag 120
Forslag til forordning
Artikel 66
Artikel 66

udgår
Støtte til operationer med et væsentligt bidrag til innovation

De midler, der overføres til ELFUL i medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. DP/2012, forbeholdes operationer, som yder et væsentligt bidrag til innovation, der er relevant for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, herunder afbødning af og tilpasning til klimaforandringer.

Ændringsforslag 121
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Udgifter kan kun komme i betragtning til et bidrag fra ELFUL, hvis de er påløbet i forbindelse med operationer, som der er truffet beslutning om af det pågældende programs forvaltningsmyndighed eller under dennes ansvar, og i henhold til de af den kompetente myndighed fastsatte udvælgelseskriterier.
2.  Udgifter kan kun komme i betragtning til et bidrag fra ELFUL, hvis de er påløbet i forbindelse med operationer, som der er truffet beslutning om af det pågældende programs forvaltningsmyndighed eller under dennes ansvar, og i henhold til de af den kompetente myndighed fastsatte udvælgelseskriterier, med undtagelse for forslag, der fremlægges i overgangsperioden mellem to programmer for at undgå enhver afbrydelse, der kan være til hinder for investeringer.
Ændringsforslag 181
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 4 a (nyt)
4a.  For så vidt angår udgifter er momsbeløb støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning.
Ændringsforslag 122
Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2
2.  Hvor der ydes støtte på grundlag af standardomkostninger eller ekstraomkostninger og indkomsttab, sørger medlemsstaterne for, at de relevante beregninger er tilstrækkelige og nøjagtige og fastlagt på forhånd på grundlag af en rimelig, retfærdig og kontrollerbar beregning. I denne henseende skal et organ, som er uafhængigt af de myndigheder, der er ansvarlige for beregningen, og som besidder den rigtige ekspertise, fremlægge en attest, der bekræfter, at beregningerne er korrekte og nøjagtige. Denne attest indgår i programmet for udvikling af landdistrikterne.
2.  Hvor der ydes støtte på grundlag af standardomkostninger eller ekstraomkostninger og indkomsttab, sørger medlemsstaterne for, at de relevante beregninger er tilstrækkelige og nøjagtige og fastlagt på forhånd på grundlag af en rimelig, retfærdig og kontrollerbar beregning. I denne henseende skal et organ, som er uafhængigt af de myndigheder, der er ansvarlige for beregningen, og som besidder den rigtige ekspertise, fremlægge en attest, der bekræfter, at beregningerne er korrekte og nøjagtige. Denne attest indgår i programmet for udvikling af landdistrikterne. Inden Kommissionen godkender programmer, sikrer den, at alle relevante elementer er medtaget i beregningerne, at de vigtigste antagelser er rimelige, og at vigtigste parametre er hensigtsmæssige.
Begrundelse
Denne ændring afspejler de problemer med fastsættelsen af støttebeløbene, som Revisionsretten har konstateret (se punkt 97 i særberetning nr. 7/2011).
Ændringsforslag 183
Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. - 1 (nyt)
-1.  Støttemodtagere, herunder lokale aktionsgrupper, kan anmode om udbetaling af et forskud på op til 50 % af den offentlige støtte, såfremt denne mulighed er medtaget i programmet for udvikling af landdistrikter.
Begrundelse

Inden for rammerne af programmet for udvikling af landdistrikter er det muligt at gennemføre såvel investeringsoperationer som ikke-investeringsoperationer (uddannelse, rådgivningsservice, oplysningskampagner og salgsfremstød, samarbejde), og derfor er det uberettiget kun at indføre forskudsbetalinger i forbindelse med investeringsoperationer, og det vil medføre ulige behandling af støttemodtagere under programmet for udvikling af landdistrikter.For at regulere forskudsbetalingerne på den mest gennemsigtige måde foreslår vi at samle alle bestemmelser om dette emne i artikel 70.
Ændringsforslag 123
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – litra b
b) kvartalsvis give Kommissionen relevante indikatordata om operationer, der er udvalgt til finansiering, herunder støttemodtagerens såvel som projektets centrale karakteristika
b) hvert år give Kommissionen relevante indikatordata om operationer, der er udvalgt til finansiering, herunder information om outputindikatorer og finansielle indikatorer
Begrundelse
Inden for rammerne af programmet for udvikling af landdistrikter er det muligt at gennemføre såvel investeringsoperationer som ikke-investeringsoperationer (uddannelse, rådgivningsservice, oplysningskampagner og salgsfremstød, samarbejde), og derfor er det uberettiget kun at indføre forskudsbetalinger i forbindelse med investeringsoperationer, og det vil medføre ulige behandling af støttemodtagere under programmet for udvikling af landdistrikter.For at regulere forskudsbetalingerne på den mest gennemsigtige måde foreslår vi at samle alle bestemmelser om dette emne i artikel 70.
Ændringsforslag 124
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Hvis en medlemsstat har mere end ét program, kan der udpeges et koordineringsorgan, som skal have til opgave i det mindste at sikre en sammenhængende forvaltning af støttemidlerne og at fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder.
Begrundelse
Som foreslået i betragtning 5 i forordning 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, er det vigtigt at anerkende behovet for et organ, der koordinerer betalingsorganerne.
Ændringsforslag 125
Forslag til forordning
Artikel 75 – litra a
a) at påvise fremskridt og resultater af politikken for udvikling af landdistrikterne og vurdere virkningen, effektiviteten og relevansen af indgreb i politikken for udvikling af landdistrikterne
a) at foretage en kritisk og objektiv evaluering af fremskridt og resultater af politikken for udvikling af landdistrikterne og vurdere virkningen, effektiviteten og relevansen af indgreb i politikken for udvikling af landdistrikterne
Begrundelse
Den oprindelige ordlyd er for præskriptiv.
Ændringsforslag 126
Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1
1.  Der fastsættes en liste over fælles indikatorer vedrørende udgangssituationen og den økonomiske gennemførelse, outputtet, resultaterne og virkningerne af programmet og for hvert program i det overvågnings- og evalueringssystem, der er fastsat i artikel 74, for at muliggøre aggregering af data på EU-plan.
1.  Der fastsættes en liste over fælles indikatorer vedrørende udgangssituationen og den økonomiske gennemførelse, outputtet og resultaterne af programmet og for hvert program i det overvågnings- og evalueringssystem, der er fastsat i artikel 74, for at muliggøre aggregering af data på EU-plan.
Ændringsforslag 127
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1
Modtagere af støtte under foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne og lokale aktionsgrupper forpligter sig til at give forvaltningsmyndigheden og/eller udpegede evalueringseksperter eller andre organer, der udpeges til at udføre opgaver på deres vegne, alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere programmet, navnlig med hensyn til at opfylde bestemte mål og prioriteter.

Modtagere af støtte under foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne og lokale aktionsgrupper forpligter sig til at give forvaltningsmyndigheden og/eller udpegede evalueringseksperter eller andre organer, der udpeges til at udføre opgaver på deres vegne, alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere programmet, navnlig med hensyn til at opfylde bestemte mål og prioriteter, og sikrer, at den i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen fastlagte ret til fortrolighed og til beskyttelse af personoplysninger overholdes.

Ændringsforslag 128
Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra b
b) gennemgå aktiviteter og output vedrørende evalueringsplanen for programmet
b) undersøge den af forvaltningsmyndigheden forelagte evalueringsplan og fremskridtene med gennemførelsen heraf
Ændringsforslag 129
Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1
1. Senest den 31. maj 2016 og senest den 31. maj hvert efterfølgende år til og med 2023 forelægger medlemsstaten Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport om gennemførelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne i det foregående kalenderår. Den rapport, der forlægges i 2016, skal omfatte kalenderårene 2014 og 2015.
1. Senest den 30. juni 2016 og senest den 30. juni hvert efterfølgende år til og med 2022 forelægger medlemsstaten Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport om gennemførelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne i det foregående kalenderår. Medlemsstaten forelægger den endelige gennemførelsesrapport senest den 31. december 2023. Den rapport, der forlægges i 2016, skal omfatte kalenderårene 2014 og 2015
Ændringsforslag 130
Forslag til forordning
Artikel 85
I 2023 udarbejder medlemsstaterne en efterfølgende evalueringsrapport for hvert af deres programmer for udvikling af landdistrikterne. Denne rapport fremsendes til Kommissionen senest den 31. december 2023.

I 2023 udarbejder medlemsstaterne en efterfølgende evalueringsrapport for hvert af deres programmer for udvikling af landdistrikterne. Denne rapport skal være færdig senest den 31. december 2023.

Ændringsforslag 131
Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis artikel 107, 108 og 109 i TEUF finder anvendelse, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 vedrørende bestemmelser om fritagelse af alle foranstaltninger i medfør af denne forordning, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF, fra statsstøttereglerne.
Ændringsforslag 132
Forslag til forordning
Artikel 89 – overskrift
Supplerende national finansiering

Supplerende national finansiering og støtte, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF

Ændringsforslag 133
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1
Indbetalinger fra medlemsstaterne i forbindelse med operationer, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, til udviklingen af landdistrikterne, der ydes EU-støtte til, anmeldes af medlemsstaterne og godkendes af Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning som en del af den programmering, der er nævnt i artikel 7. Ved vurderingen af disse betalinger anvender Kommissionen analogt hermed de kriterier, der er opstillet for anvendelsen af traktatens artikel 107. Den pågældende medlemsstat må ikke gennemføre den påtænkte supplerende finansiering til udvikling af landdistrikterne, før den er godkendt.

Indbetalinger fra medlemsstaterne i forbindelse med operationer, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF, og som har til formål at bidrage yderligere til at finansiere udviklingen af landdistrikterne, der ydes EU-støtte til, og indbetalinger fra medlemsstaterne i forbindelse med operationer, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF, anmeldes af medlemsstaterne og godkendes af Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning som en del af den programmering, der er nævnt i artikel 7. Ved vurderingen af disse betalinger anvender Kommissionen analogt hermed de kriterier, der er opstillet for anvendelsen af artikel 107 i TEUF. Den pågældende medlemsstat må ikke gennemføre den påtænkte supplerende finansiering til udvikling af landdistrikterne, før den er godkendt.

Ændringsforslag 134
Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. denne forordning, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. denne forordning, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ikrafttrædelsen af denne forordning. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Begrundelse
Europa-Parlamentet bør aktivt bekræfte delegationen af beføjelser til Kommissionen og bør i tvivlstilfælde ikke skulle kæmpe for at genvinde sine egne lovgivningsmæssige beføjelser.
Ændringsforslag 135
Forslag til forordning
BILAG I – artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

18, stk. 3

Investeringer i fysiske aktiver

50 %

75 %

65 %

40 %

50 %

75 %

65 %

40 %

Landbrugssektoren

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, forudsat, at den maksimale kombinerede støtte ikke overstiger 90 % for:

- unge landbrugeres etablering

- kollektive investeringer og integrerede projekter

- områder med naturbetingede begrænsninger, jf. artikel 33.

- støttede operationer i EIP

Forarbejdning og afsætning af bilag I-produkter:

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, forudsat, at den maksimale kombinerede støtte ikke overstiger 90 % for støttede operationer i EIP

Ændringsforslag

18, stk. 3

Investeringer i fysiske aktiver

50 %

75 %

75 %

40 %

50 %

75 %

75 %

40 %

Landbrugssektoren

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, forudsat, at den maksimale kombinerede støtte ikke overstiger 90 % for:

- unge landbrugeres etablering

- kollektive investeringer og integrerede projekter

- områder med naturbetingede begrænsninger, jf. artikel 33.

- støttede operationer i EIP

- økologiske landbrugere

- foranstaltninger til opfyldelse af målene i Natura 2000-direktiverne og vandrammedirektivet

- landbrugsmiljøordninger

Forarbejdning og afsætning af bilag I-produkter:

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, forudsat, at den maksimale kombinerede støtte ikke overstiger 90 % for støttede operationer i EIP og for kollektive investeringer og integrerede projekter

Ændringsforslag 136
Forslag til forordning
BILAG I – artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

24, stk. 3

Etablering af skovlandbrugssystemer

80 %

Af de støtteberettigede investeringer til etablering af skovlandbrugssystemer

Ændringsforslag

24, stk. 3

Etablering af skovlandbrugssystemer

100 %

Af de støtteberettigede investeringer til etablering af skovlandbrugssystemer

Ændringsforslag 137
Forslag til forordning
BILAG I – artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag

27, stk. 5

Investeringer i ny skovbrugsteknologi og forarbejdning og markedsføring af skovbrugsprodukter

50 %

75 %

65 %

40 %

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ændringsforslag

27, stk. 5

Investeringer i ny skovbrugsteknologi og forarbejdning og markedsføring af skovbrugsprodukter

50 %

75 %

75 %

40 %

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede investeringer i andre regioner

Ændringsforslag 138
Forslag til forordning
BILAG I – artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Art. 32, stk.3

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

25

250(*)

300(*)

Minimum pr. ha pr. år

Maksimum pr. ha pr. år

Maksimum pr. ha pr. år i bjergområder, jf. artikel 46, stk. 2

Ændringsforslag

Art. 32, stk. 3

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

25

250(*)

450(*)

Minimum pr. ha pr. år

Maksimum pr. ha pr. år

Maksimum pr. ha pr. år i bjergområder, jf. artikel 46, stk. 2

Ændringsforslag 139
Forslag til forordning
Bilag I a

Ændringsforslag

BILAG Ia

De i artikel 64 omhandlede nationale rammebeløb

(mio. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgien

73,838

73,838

73,838

73,838

73,838

73,838

73,838

Bulgarien

400,215

400,215

400,215

400,215

400,215

400,215

400,215

Tjekkiet

432,820

432,820

432,820

432,820

432,820

432,820

432,820

Danmark

87,536

87,536

87,536

87,536

87,536

87,536

87,536

Tyskland

1355,922

1355,922

1355,922

1355,922

1,355,922

1355,922

1355,922

Estland

109,623

109,623

109,623

109,623

109,623

109,623

109,623

Irland

377,842

377,842

377,842

377,842

377,842

377,842

377,842

Grækenland

595,667

595,667

595,667

595,667

595,667

595,667

595,667

Spanien

1219,781

1219,781

1219,781

1219,781

1219,781

1219,781

1219,781

Frankrig

1148,806

1148,806

1148,806

1148,806

1148,806

1148,806

1148,806

Italien

1361,055

1361,055

1361,055

1361,055

1361,055

1361,055

1361,055

Cypern

24,926

24,926

24,926

24,926

24,926

24,926

24,926

Letland

159,703

159,703

159,703

159,703

159,703

159,703

159,703

Litauen

267,461

267,461

267,461

267,461

267,461

267,461

267,461

Luxembourg

14,383

14,383

14,383

14,.383

14,383

14,383

14,383

Ungarn

584,679

584,679

584,679

584,679

584,679

584,679

584,679

Malta

11,762

11,762

11,762

11,762

11,762

11,762

11,762

Nederlandene

89,850

89,850

89,850

89,850

89,850

89,850

89,850

Østrig

609,744

609,744

609,744

609,744

609,744

609,744

609,744

Polen

2029,504

2029,504

2029,504

2029,504

2029,504

2029,504

2029,504

Portugal

614,811

614,811

614,811

614,811

614,811

614,811

614,811

Rumænien

1435,645

1435,645

1435,645

1435,645

1435,645

1435,645

1435,645

Slovenien

138,743

138,743

138,743

138,743

138,743

138,743

138,743

Slovakiet

302,467

302,467

302,467

302,467

302,467

302,467

302,467

Finland

326,416

326,416

326,416

326,416

326,416

326,416

326,416

Sverige

291,736

291,736

291,736

291,736

291,736

291,736

291,736

Det Forenede Kongerige

362,465

362,465

362,465

362,465

362,465

362,465

362,465

Ændringsforslag 140
Forslag til forordning
Bilag II
bilaget udgår
Ændringsforslag 141
Forslag til forordning
Bilag III – tematisk delprogram 1 – punkt 1 a (nyt)
Offentlig-private partnerskaber til fremme af generationsskifte

Begrundelse
Et af de største problemer, unge landbrugere står over for ved begyndelsen af deres arbejdsliv i landbruget, er de udgifter og administrative komplikationer, der er forbundet med at overtage en landbrugsbedrift fra den ældre generation. Disse forskellige faktorer vanskeliggør et generationsskifte og er en medvirkende årsag til, at gennemsnitsalderen for landbrugere i EU ligger over 50 år. Den vejledende liste over foranstaltninger og operationer af særlig relevans for tematiske delprogrammer bør omfatte offentlig-private partnerskaber til fremme af generationsskifte for at tage højde for dette forhold, når der udformes instrumenter til udvikling af landdistrikter på nationalt plan.
Ændringsforslag 142
Forslag til forordning
Bilag V – del 3
Artikel 17 Kvalitetsordninger for landbrugsvarer og fødevarer

Artikel 17 Kvalitetsordninger for landbrugsvarer og fødevarer

Artikel 32-33 Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Artikel 32-33 Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Artikel 34 Dyrevelfærd

Begrundelse
Landbrugere, der i forbindelse med deres produktion sørger godt for dyrenes velfærd, er lydhøre over for forbrugernes ønsker og kan opnå en høj pris for deres produkter, hvorved de forbedrer deres konkurrenceevne. Sådanne landbrugere må støttes for at hjælpe dem til at omstille sig til denne type produktionssystemer.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik