Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0282(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0081/2013

Texte depuse :

B7-0081/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0086

Texte adoptate
PDF 1127kWORD 182k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

întrucât pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 1
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 42 și 43,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),
Justificare
Clarificare. Ar trebui să se utilizeze același temei juridic pentru toate actele legislative din pachetul de reformă.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru a se asigura demararea imediată și implementarea eficientă a programelor de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din FEADR trebuie să se bazeze pe existența unor condiții-cadru administrative fiabile. Prin urmare, statele membre trebuie să evalueze conformitatea cu anumite condiții ex ante. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze fie un program național de dezvoltare rurală pentru întregul său teritoriu, fie un set de programe regionale. Fiecare program trebuie să identifice o strategie pentru atingerea obiectivelor în raport cu prioritățile Uniunii, precum și o serie de măsuri. Programarea trebuie să respecte prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la contextele naționale, și să completeze celelalte politici ale Uniunii, în special politica în domeniul piețelor agricole, politica de coeziune și politica comună în domeniul pescuitului. Statele membre care optează pentru un set de programe regionale trebuie să poată elabora, de asemenea, un cadru național care să nu dispună de o alocare bugetară separată, pentru a facilita coordonarea între regiuni în vederea soluționării problemelor existente pe plan național.
(8)  Pentru a se asigura demararea imediată și implementarea eficientă a programelor de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din FEADR trebuie să se bazeze pe existența unor condiții-cadru administrative fiabile. Prin urmare, statele membre trebuie să evalueze conformitatea cu anumite condiții ex ante. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze fie un program național de dezvoltare rurală pentru întregul său teritoriu, fie un set de programe regionale. Fiecare program trebuie să identifice o strategie pentru atingerea obiectivelor în raport cu prioritățile Uniunii, precum și o serie de măsuri. Programarea trebuie să respecte prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la contextele naționale, și să completeze celelalte politici ale Uniunii, în special politica în domeniul piețelor agricole, politica de coeziune și politica comună în domeniul pescuitului. Statele membre care optează pentru un set de programe regionale ar trebui să poată elabora, de asemenea, un program național de implementare a măsurilor specifice la nivel național sau un cadru național, pentru a facilita coordonarea între regiuni în vederea soluționării problemelor existente pe plan național.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Este necesar să se stabilească anumite norme privind programarea și revizuirea programelor de dezvoltare rurală. Trebuie prevăzută o procedură mai simplă de revizuire, care să nu afecteze strategia programelor sau contribuțiile financiare corespunzătoare ale Uniunii.
(12)  Este necesar să se stabilească anumite norme privind programarea și revizuirea programelor de dezvoltare rurală. Ar trebui prevăzută o procedură simplificată de revizuire, care să nu afecteze strategia programelor sau contribuțiile financiare corespunzătoare ale Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Pentru a se garanta certitudinea juridică și claritatea în privința procedurii de urmat în caz de modificare a programelor, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește stabilirea criteriilor pe baza cărora modificările propuse ale obiectivelor cuantificate ale programelor să fie considerate majore, creându-se astfel necesitatea modificării programului cu ajutorul unui act de punere în aplicare, adoptat în conformitate cu articolul 91 din prezentul regulament.
(13)  Pentru a se garanta certitudinea juridică și claritatea în privința procedurii de urmat în caz de modificare a programelor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește stabilirea criteriilor de definire a unei reformulări majore a obiectivelor cuantificate.
Justificare
Modificările programelor nu reprezintă decizii pur tehnice.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Serviciile de consiliere agricolă ajută fermierii, deținătorii de păduri și IMM-urile din zonele rurale să amelioreze gestionarea durabilă și performanța generală a exploatației sau întreprinderii lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât înființarea acestor servicii, cât și utilizarea lor de către fermieri, deținători de păduri și IMM-uri. În vederea ameliorării calității și a eficacității consultanței oferite, trebuie să se prevadă dispoziții cu privire la calificările minime și la formarea periodică a consultanților. Serviciile de consiliere agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) nr. HR/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din […] trebuie să ajute fermierii să evalueze performanța exploatației lor agricole și să identifice ameliorările necesare în ceea ce privește cerințele de reglementare în materie de gestionare, bunele condiții agricole și de mediu, practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în Regulamentul (UE) nr. DP/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din […], cerințele sau acțiunile legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, de protejarea biodiversității și a apelor, de notificarea bolilor animalelor și de inovare, cel puțin astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo unde este necesar, consultanța trebuie să vizeze și normele de securitate a muncii. În plus, consultanța poate acoperi și aspecte legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației sau întreprinderii. Serviciile de gestionare a exploatației și de înlocuire în cadrul exploatației trebuie să ajute fermierii să amelioreze și să faciliteze gestionarea exploatației lor.
(16)  Serviciile de consiliere agricolă ajută fermierii, deținătorii de păduri și IMM-urile din zonele rurale să amelioreze gestionarea durabilă și performanța generală a exploatației sau întreprinderii lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât înființarea acestor servicii, cât și utilizarea lor de către fermieri, deținători de păduri și IMM-uri. În vederea ameliorării calității și a eficacității consultanței oferite, trebuie să se prevadă dispoziții cu privire la calificările minime și la formarea periodică a consultanților. Serviciile de consiliere agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) nr. HR/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din […] ar trebui să ajute fermierii să evalueze performanța exploatației lor agricole și să identifice ameliorările necesare în ceea ce privește cerințele de reglementare în materie de gestionare, bunele condiții agricole și de mediu, practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în Regulamentul (UE) nr. DP/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din […], cerințele sau acțiunile legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, de protejarea biodiversității și a apelor, de notificarea bolilor animalelor și de inovare, cel puțin astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. HR/2013. Acolo unde este necesar, consultanța ar trebui să vizeze și normele de securitate a muncii sau de securitate în ferme. În plus, consultanța poate acoperi și sprijinul pentru instalarea tinerilor agricultori, pentru dezvoltarea durabilă a activității economice a exploatației, pentru aspecte privind prelucrarea locală și comercializarea legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației sau întreprinderii. Serviciile de gestionare a exploatației și de înlocuire în cadrul exploatației trebuie să ajute fermierii să amelioreze și să faciliteze gestionarea exploatației lor.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Pentru a ameliora performanțele economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, a eficientiza sectorul comercializării și prelucrării produselor agricole, a asigura infrastructura necesară dezvoltarea agriculturii și a sprijini investițiile care nu sunt remunerative, dar care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de mediu, trebuie să se acorde sprijin pentru investițiile fizice care contribuie la atingerea acestor obiective. În perioada de programare 2007-2013, diferitele domenii de intervenție au făcut obiectul mai multor măsuri. În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu o valoare adăugată mai mare, trebuie să existe o singură măsură care să acopere toate aceste tipuri de investiții fizice. Pentru ca sprijinul să fie mai bine direcționat, statele membre trebuie să stabilească, pe baza rezultatelor analizei „SWOT” (a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor), un prag pentru exploatațiile agricole care pot beneficia de ajutorul pentru investiții legate de sprijinirea viabilității exploatațiilor.
(19)  Pentru a ameliora performanțele economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, a eficientiza sectorul comercializării și prelucrării produselor agricole, a asigura infrastructura necesară dezvoltarea agriculturii și a sprijini investițiile care nu sunt remunerative, dar care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de mediu, trebuie să se acorde sprijin pentru investițiile fizice care contribuie la atingerea acestor obiective. În perioada de programare 2007-2013, diferitele domenii de intervenție au făcut obiectul mai multor măsuri. În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu o valoare adăugată mai mare, trebuie să existe o singură măsură care să acopere toate aceste tipuri de investiții fizice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Crearea și dezvoltarea de noi activități economice sub formă de noi exploatații, noi întreprinderi sau noi investiții în activități neagricole sunt esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea zonelor rurale. O măsură de dezvoltare a exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să faciliteze instalarea inițială a tinerilor fermieri și ajustarea structurală ulterioară a exploatațiilor lor, diversificarea activităților neagricole în cadrul exploatațiilor, precum și înființarea și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în zonele rurale Trebuie încurajată, de asemenea, dezvoltarea fermelor mici care sunt potențial viabile din punct de vedere economic. Pentru a se asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie condiționat de prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul pentru înființarea de întreprinderi trebuie să acopere numai perioada inițială de activitate a întreprinderii și nu trebuie să devină un ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă statele membre optează pentru acordarea ajutorului în tranșe, acestea trebuie eșalonate pe o perioadă de maximum cinci ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea sectorului agricol, trebuie să se acorde sprijin sub forma unor plăți anuale fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri prevăzută în titlul V din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se angajează să își transfere întreaga exploatație și drepturile de plată corespunzătoare altui fermier care nu participă la schema respectivă.
(21)  Crearea și dezvoltarea de noi activități economice sub formă de noi exploatații, noi ramuri de producție, noi întreprinderi în sectorul agricol și forestier sau noi investiții în activități neagricole, precum și sub formă de noi investiții în agricultura socială și în activitățile turistice sunt esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea zonelor rurale. O măsură de dezvoltare a exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să faciliteze instalarea inițială a tinerilor fermieri și ajustarea structurală ulterioară a exploatațiilor lor, și ar trebui să încurajeze antreprenoriatul în rândul femeilor, inclusiv diversificarea activităților neagricole în cadrul exploatațiilor, precum și înființarea și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în zonele rurale. Trebuie încurajată, de asemenea, dezvoltarea întreprinderilor mici din sectorul agricol și forestier care sunt potențial viabile din punct de vedere economic. Pentru a se asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie condiționat de prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul pentru înființarea de întreprinderi trebuie să acopere numai perioada inițială de activitate a întreprinderii și nu trebuie să devină un ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă statele membre optează pentru acordarea ajutorului în tranșe, acestea trebuie eșalonate pe o perioadă de maximum cinci ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea sectorului agricol, trebuie să se acorde sprijin fermierilor care se angajează să își transfere întreaga exploatație și drepturile de plată corespunzătoare altui fermier. Pentru a spori atractivitatea acestei măsuri, sprijinul ar trebui să fie acordat sub forma unei plăți unice.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei rurale a Uniunii. Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor neagricole trebuie să aibă drept scop promovarea ocupării forței de muncă și crearea de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, menținerea locurilor de muncă deja existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara agriculturii și a sectorului agroalimentar, promovând totodată integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local. Trebuie încurajate atât proiectele care integrează simultan agricultura, turismul rural, prin promovarea turismului durabil și responsabil în zonele rurale, și patrimoniul natural și cultural, cât și investițiile în materie de energie din surse regenerabile.
(22)  IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei rurale sustenabile a Uniunii. Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor neagricole trebuie să aibă drept scop promovarea ocupării forței de muncă și crearea de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, în special pentru tineri, precum și menținerea locurilor de muncă deja existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara agriculturii și a sectorului agroalimentar, promovând totodată integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local, în concordanță cu dezvoltarea regională durabilă. Trebuie încurajate atât proiectele care integrează simultan agricultura, turismul rural, prin promovarea turismului durabil și responsabil în zonele rurale, și patrimoniul natural și cultural, cât și investițiile în materie de energie din surse regenerabile. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale ar trebui consolidată prin promovarea relațiilor dintre zonele urbane și cele rurale și a cooperării la nivel transregional.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Grupurile de producători ajută fermierii să facă față împreună provocărilor cauzate de creșterea concurenței și de consolidarea piețelor din aval în ceea ce privește comercializarea produselor lor, inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, trebuie încurajată înființarea grupurilor de producători. Pentru a se garanta utilizarea optimă a resurselor financiare limitate, de sprijin trebuie să beneficieze numai grupurile de producători care se califică drept IMM-uri. Pentru ca grupul de producători să poată deveni o entitate viabilă, una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pentru recunoașterea unui grup de producători de către statele membre este prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a se evita acordarea unui ajutor de exploatare și pentru a se menține rolul de stimulent al sprijinului, durata maximă a acestuia trebuie limitată la cinci ani.
(27)  Grupurile și organizațiile de producători ajută fermierii să facă față împreună provocărilor cauzate de creșterea concurenței și de consolidarea piețelor din aval în ceea ce privește comercializarea produselor lor, inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, ar trebui încurajate înființarea și dezvoltarea grupurilor de producători. Pentru a se garanta utilizarea optimă a resurselor financiare limitate, de sprijin trebuie să beneficieze numai grupurile de producători care se califică drept IMM-uri. Pentru ca grupul de producători să poată deveni o entitate viabilă, una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pentru recunoașterea unui grup de producători de către statele membre este prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a se evita acordarea unui ajutor de exploatare și pentru a se menține rolul de stimulent al sprijinului, durata maximă a acestuia trebuie limitată la cinci ani.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Plățile acordate în cadrul măsurilor de agromediu și al celor climatice trebuie să joace în continuare un rol important în sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari de servicii ecologice a societății. Acestea trebuie, de asemenea, să continue să încurajeze fermierii și alți gestionari de terenuri să deservească întreaga societate prin introducerea sau menținerea unor practici agricole care să contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea și care să fie compatibile cu protecția și ameliorarea mediului, a peisajului și a caracteristicilor acestuia, a resurselor naturale, a solului și a diversității genetice. În acest context, trebuie să se acorde o atenție deosebită conservării resurselor genetice în agricultură și necesităților suplimentare ale sistemelor agricole de înaltă valoare naturală. Plățile ar trebui să contribuie la acoperirea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de angajamentele luate și să acopere doar angajamentele care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. În multe situații, sinergiile care rezultă din angajamente luate în comun de către un grup de fermieri înmulțesc beneficiile ecologice și climatice. Cu toate acestea, acțiunile comune presupun costuri tranzacționale suplimentare care trebuie compensate în mod adecvat. Pentru a se asigura că fermierii și alți gestionari de terenuri sunt în măsură să implementeze în mod corect angajamentele luate, statele membre trebuie să le ofere posibilitatea de a dobândi competențele și cunoștințele necesare. Statele membre trebuie să mențină nivelul eforturilor depuse în perioada de programare 2007-2013 și să aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % din contribuția totală a FEADR la fiecare program de dezvoltare rurală pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și pentru gestionarea terenurilor, prin măsurile de agromediu și climatice, prin măsurile de sprijinire a agriculturii ecologice și prin măsurile privind acordarea de plăți zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.
(28)  Plățile acordate în cadrul măsurilor de agromediu și al celor climatice trebuie să joace în continuare un rol important în sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari de servicii ecologice a societății. Acestea ar trebui, în primul rând, să continue să încurajeze fermierii să deservească întreaga societate prin introducerea sau menținerea unor practici agricole care să contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea și care să fie compatibile cu protecția și ameliorarea mediului, a peisajului și a caracteristicilor acestuia, a resurselor naturale, a solului și a diversității genetice. În acest context, trebuie să se acorde o atenție deosebită conservării resurselor genetice în agricultură și necesităților suplimentare ale sistemelor agricole de înaltă valoare naturală. Plățile ar trebui să contribuie la acoperirea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de angajamentele luate. Realizările măsurilor de agromediu recunoscute trebuie luate în calcul în contul obligațiilor de ecologizare în cadrul plăților directe. În multe situații, sinergiile care rezultă din angajamente luate în comun de către un grup de fermieri înmulțesc beneficiile ecologice și climatice. Cu toate acestea, acțiunile comune presupun costuri tranzacționale suplimentare care trebuie compensate în mod adecvat. Pentru a se asigura că fermierii sunt în măsură să implementeze în mod corect angajamentele luate, statele membre ar trebui să le ofere posibilitatea de a dobândi competențele și cunoștințele necesare. Statele membre trebuie să mențină nivelul eforturilor depuse în perioada de programare 2007-2013. Ele ar trebui, de asemenea, să aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % din contribuția totală a FEADR pentru fiecare program de dezvoltare rurală pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și pentru gestionarea terenurilor, prin măsurile de agromediu și climatice și prin plățile de sprijinire a agriculturii ecologice. Administratorii de ferme ar trebui să fie eligibili cu prioritate pentru această măsură.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Plățile pentru trecerea la agricultura ecologică sau pentru menținerea acesteia trebuie să încurajeze fermierii să participe la scheme de acest tip, răspunzând astfel cererii crescânde a societății în ceea ce privește practicile agricole ecologice și standardele ridicate de bunăstare a animalelor. Pentru a mări sinergia la nivelul beneficiilor în materie de biodiversitate aduse de această măsură, contractele colective sau colaborarea între fermieri trebuie încurajate pentru a include zone adiacente mai vaste. Pentru evitarea revenirii în masă a fermierilor la agricultura tradițională, trebuie sprijinite atât măsurile de conversie, cât și cele de menținere. Plățile trebuie să contribuie la acoperirea costurilor suplimentare suportate și a pierderilor de venit generate de angajamente și să acopere doar angajamentele care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante.
(30)  Plățile pentru trecerea la agricultura ecologică sau pentru menținerea acesteia trebuie să încurajeze fermierii să participe la scheme de acest tip, răspunzând astfel cererii crescânde a societății în ceea ce privește practicile agricole ecologice și standardele ridicate de bunăstare a animalelor. Pentru a mări sinergia la nivelul beneficiilor în materie de biodiversitate aduse de această măsură, contractele colective sau cooperarea între fermieri și alți gestionari de terenuri trebuie încurajate pentru a include zone adiacente mai vaste. Pentru evitarea revenirii în masă a fermierilor la agricultura tradițională, trebuie sprijinite atât măsurile de conversie, cât și cele de menținere. Plățile trebuie să contribuie la acoperirea costurilor suplimentare suportate și a pierderilor de venit generate de angajamente și să acopere doar angajamentele care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante.
Justificare
A se vedea amendamentul corespunzător la articolul 30.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Pentru a se asigura utilizarea eficientă a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil al fermierilor din întreaga Uniune, zonele montane și zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice trebuie definite în conformitate cu criterii obiective. În cazul zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, aceste criterii trebuie să fie de natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi științifice solide. Trebuie adoptate măsuri tranzitorii pentru a se facilita eliminarea progresivă a plăților în zonele care nu vor mai fi considerate zone care se confruntă cu constrângeri naturale, ca urmare a aplicării criteriilor respective.
(33)  Pentru a se asigura utilizarea eficientă a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil al fermierilor din întreaga Uniune, zonele montane și zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice trebuie definite în conformitate cu criterii obiective. În cazul zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, aceste criterii trebuie să fie de natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi științifice solide. Până la 31 decembrie 2014, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind stabilirea criteriilor biofizice obligatorii și valorilor-limită corespunzătoare ce urmează a fi aplicate pentru viitoarea delimitare, precum și măsurile tranzitorii și de ajustare corespunzătoare.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  În prezent, fermierii sunt expuși la riscuri economice și de mediu tot mai mari, ca urmare a schimbărilor climatice și a volatilității ridicate a prețurilor. În acest context, gestionarea eficientă a riscurilor dobândește o importanță tot mai mare pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie instituită o măsură de gestionare a riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă față celor mai comune riscuri cu care se confruntă. Prin urmare, această măsură trebuie să contribuie la acoperirea primelor plătite de fermieri pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor, precum și la acoperirea creării de fonduri mutuale și a compensațiilor plătite de aceste fonduri fermierilor pentru pierderile suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale animalelor sau plantelor sau în urma unor incidente de mediu. De asemenea, măsura respectivă trebuie să includă un instrument de stabilizare a veniturilor sub forma unui fond mutual pentru sprijinirea fermierilor care se confruntă cu scăderi dramatice ale veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea de tratament între fermierii din întreaga Uniune, evitarea denaturării concurenței și respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii, trebuie prevăzute condiții specifice pentru acordarea sprijinului în cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta utilizarea eficientă și eficace a resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește definirea duratei minime și maxime a împrumuturilor comerciale acordate fondurilor mutuale.
(37)  În prezent, fermierii sunt expuși la riscuri economice și de mediu tot mai mari, ca urmare a schimbărilor climatice și a volatilității ridicate a prețurilor. În acest context, gestionarea eficientă a riscurilor dobândește o importanță tot mai mare pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie instituită o măsură de gestionare a riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă față celor mai comune riscuri cu care se confruntă. Prin urmare, această măsură ar trebui să contribuie la acoperirea primelor plătite de fermieri sau de grupurile de fermieri pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor, precum și la acoperirea creării de fonduri mutuale și a compensațiilor plătite de aceste fonduri fermierilor pentru pierderile suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale animalelor sau plantelor, a unor organisme dăunătoare, a unor incidente de mediu sau a unor fenomene meteorologice nefavorabile. De asemenea, măsura respectivă ar trebui să includă un instrument de stabilizare a veniturilor sub forma unui fond mutual sau a unui contract de asigurare pentru sprijinirea fermierilor care se confruntă cu scăderi dramatice ale veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea de tratament între fermierii din întreaga Uniune, evitarea denaturării concurenței și respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii, trebuie prevăzute condiții specifice pentru acordarea sprijinului în cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta utilizarea eficientă și eficace a resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește definirea duratei minime și maxime a împrumuturilor comerciale acordate fondurilor mutuale.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Timp de mai mulți ani, abordarea LEADER privind dezvoltarea locală s-a dovedit a fi utilă pentru promovarea dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de toate necesitățile multisectoriale legate de dezvoltarea rurală endogenă prin intermediul abordării sale ascendente. În consecință, axa LEADER trebuie menținută și în viitor, iar aplicarea sa trebuie să rămână obligatorie pentru toate programele de dezvoltare rurală.
(38)  Timp de mai mulți ani, abordarea LEADER privind dezvoltarea locală s-a dovedit a fi utilă pentru promovarea dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de toate necesitățile multisectoriale legate de dezvoltarea rurală endogenă prin intermediul abordării sale ascendente. În consecință, axa LEADER trebuie menținută și în viitor, iar aplicarea sa trebuie să rămână obligatorie pentru toate programele de dezvoltare rurală. Ar trebui încurajată identificarea în continuare a posibilelor sinergii realizate în cooperare cu actorii implicați în dezvoltarea la nivel local din țările în curs de dezvoltare, cu respectarea deplină a cunoștințelor tradiționale astfel cum sunt definite în Declarația ONU cu privire la drepturile popoarelor indigene și în Convenția ONU privind diversitatea biologică, cu scopul de a promova practicile agricole durabile compatibile cu protecția și îmbunătățirea mediului, solului și a diversității genetice.
Justificare
Cunoștințele tradiționale și locale, precum și inovarea la nivelul comunităților reprezintă un domeniu larg cuprinzând cunoștințele practice acumulate și capacitatea de a genera cunoștințele de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare și durabilitate. Identificarea posibilelor sinergii realizate prin cooperarea cu actorii implicați în dezvoltare la nivel local trebuie să respecte principiile conținute în Convenția ONU privind diversitatea biologică și în Declarația ONU cu privire la drepturile popoarelor indigene, cu privire la protejarea cunoștințelor și practicilor tradiționale ale comunităților locale și indigene.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Sprijinul acordat din FEADR pentru dezvoltarea locală din cadrul axei LEADER trebuie să acopere toate aspectele pregătirii și ale implementării strategiilor de dezvoltare locală, funcționarea grupurilor de acțiune locală, precum și cooperarea între teritorii și grupuri care aplică o abordare ascendentă, gestionată de comunitate, în materie de dezvoltare locală. Pentru a permite partenerilor din zonele rurale care nu aplică încă axa LEADER să testeze și să elaboreze proiectul unei strategii de dezvoltare locală și operațiunile din cadrul acesteia, trebuie finanțat, de asemenea, „un kit de inițiere LEADER”. Pentru a se garanta utilizarea eficientă și eficace a resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat privind definirea detaliată, în cazul grupurilor de acțiune locală, a costurilor de animare eligibile.
(40)  Sprijinul acordat din FEADR pentru dezvoltarea locală din cadrul axei LEADER ar trebui să acopere toate aspectele pregătirii și ale implementării strategiilor de dezvoltare locală, funcționarea grupurilor de acțiune locală în cadrul cărora procesul decizional este gestionat de comunitate și în parteneriat cu alți actori relevanți, precum și cooperarea între teritorii și grupuri care aplică o abordare ascendentă, gestionată de comunitate, în materie de dezvoltare locală. Pentru a permite partenerilor din zonele rurale care nu aplică încă axa LEADER să testeze și să elaboreze proiectul unei strategii de dezvoltare locală și operațiunile din cadrul acesteia, trebuie finanțat, de asemenea, „un kit de inițiere LEADER”. Pentru a se garanta utilizarea eficientă și eficace a resurselor bugetare ale FEADR și implementarea abordării LEADER, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, privind definirea detaliată, în cazul grupurilor de acțiune locală, a costurilor de animare eligibile și în scopul adoptării de norme care să garanteze implementarea deplină a abordării gestionate de comunitate de către statele membre.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  FEADR trebuie să semnaleze recunoașterea din partea Uniunii a modului în care abordările în materie de dezvoltare locală și dimensiunea transnațională se pot consolida reciproc, în special în contextul aplicării unui spirit inovator. Acest lucru trebuie realizat prin premierea unui număr limitat de proiecte care să exemplifice aceste caracteristici. Premiile trebuie să completeze alte surse de finanțare disponibile prin intermediul politicii de dezvoltare rurală, conferind recunoaștere oricărui proiect principal adecvat, indiferent dacă acesta a fost sau nu finanțat și în cadrul unui program de dezvoltare rurală.
eliminat
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 51
(51)  Programele de dezvoltare rurală trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de promovare a unui sector agricol eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, productiv și cu emisii scăzute de carbon, cu sprijinul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii. PEI trebuie să aibă drept scop promovarea unei puneri în practică mai rapide și mai vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să creeze valoare adăugată prin stimularea adoptării instrumentelor legate de inovare și creșterea eficacității acestora, precum și prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI trebuie să elimine lacunele prin crearea unor legături mai strânse între cercetare și activitățile agricole practice.
(51)  Programele de dezvoltare rurală trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de promovare a unui sector agricol eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, productiv și cu emisii scăzute de carbon, cu sprijinul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii. PEI trebuie să aibă drept scop promovarea unei puneri în practică mai rapide și mai vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să creeze valoare adăugată prin stimularea adoptării instrumentelor legate de inovare și creșterea eficacității acestora, precum și prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI ar trebui să elimine lacunele prin crearea unor legături mai strânse între cercetare și activitățile agricole practice, facilitând, astfel, dialogul.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  Implementarea proiectelor inovatoare în contextul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă de grupuri operaționale din care să facă parte fermieri, cercetători, consultanți, întreprinderi și alți actori interesați de inovarea din sectorul agricol. Pentru a se garanta că rezultatele acestor proiecte sunt profitabile pentru întregul sector, acestea trebuie să fie diseminate.
(52)  Implementarea proiectelor inovatoare în contextul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă de grupuri operaționale din care să facă parte fermieri, cercetători, consultanți, întreprinderi și alți actori interesați de inovarea din sectorul agricol. Pentru a se garanta că rezultatele acestor proiecte sunt profitabile pentru întregul sector, ar trebui încurajată diseminarea rezultatelor, iar acțiunile de diseminare trebuie finanțate din mai multe surse, inclusiv asistența tehnică. Ar trebui încurajată cooperarea cu rețelele de inovare din țările în curs de dezvoltare care urmăresc obiective similare, în special cu cele care susțin cercetarea participativă descentralizată și diseminarea cunoștințelor privind cele mai bune practici agricole durabile, inclusiv planurile concepute special pentru femei.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d
(d) „operațiune”: un proiect, un grup de proiecte, un contract, un aranjament sau o altă acțiune, selectat(ă) conform criteriilor stabilite pentru programul de dezvoltare rurală în cauză și implementat(ă) de unul sau mai mulți beneficiari, care permit realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;
(d) „operațiune” înseamnă un proiect, un grup de proiecte, un contract, un acord sau o altă acțiune, selectat(ă) conform criteriilor stabilite pentru programul de dezvoltare rurală în cauză și implementat(ă) de unul sau mai mulți beneficiari, care permit realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, inclusiv posibilitatea de a combina sprijinul din diferitele fonduri aferente Cadrului strategic Comun (CSC), chiar și în cadrul unei axe prioritare unice de programe cofinanțate de FEDER și FSE, în conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul (RDC);
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f
(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o abordare generală elaborată de Comisie și de statele membre, care definește un număr limitat de indicatori comuni cu privire la situația de referință, precum și la execuția financiară, la realizările, la rezultatele și la impactul programelor;
(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o abordare generală elaborată de Comisie și de statele membre, care definește un număr limitat de indicatori comuni cu privire la situația de referință, la realizările, la rezultatele și la execuția financiară a programelor; acesta nu trebuie limitat numai la o abordare cuantificată a programului, ci poate fi înlocuit, dacă este cazul, cu o abordare calitativă a realizărilor sale prin metode adecvate;
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)
(ja) „regiuni de tranziție”: regiuni al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor este de 75 %-90 % din PIB-ul mediu al UE-27;
Justificare
Ar trebui să se ia în considerare regiunile de tranziție, în conformitate cu modificarea de la articolul 65 privind contribuția fondului.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l
(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent unui angajament dar care nu este imputabil direct implementării acestuia;
(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent unui angajament, generat indirect de implementarea acestuia; acesta poate fi calculat pe baza unui cost standard;
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera la (nouă)
(la) „sistem de producție”: un complex de terenuri și alți factori de producție gestionați ca un întreg;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ma (nouă)
(ma) „agrosilvicultură”: sistem de producție în care arborii și plantele sau pășunile sunt cultivate în interiorul sau pe marginea acelorași parcele;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o
(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: condiții meteorologice, cum sunt gerul, furtunile și grindina, gheața, ploile torențiale sau secetele grave, care pot fi asimilate unui dezastru natural;
(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: condiții meteorologice, cum sunt gerul, furtunile, vântul ciclonic și grindina, gheața, ploile torențiale sau secetele grave, care pot fi asimilate unui dezastru natural;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera r
(r) „dezastru natural”: un eveniment natural de natură biotică sau abiotică, ce generează perturbări importante ale sistemelor de producție agricolă și ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol și forestier;
(r) „dezastru natural”: un eveniment natural de natură biotică sau abiotică, ce generează perturbări importante ale sistemelor de producție agricolă și ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol sau forestier;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera s
(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat de acțiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale sistemelor de producție agricolă și ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol și forestier;
(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat de acțiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale sistemelor de producție agricolă și ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol sau forestier;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t
(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și de dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători și consumatori;
(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici în vânzarea directă, pe piețele locale și în agricultura sprijinită de comunitate, angajați în activități de cooperare și de dezvoltare economică locală, care aplică o strategie de dezvoltare locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori;
Justificare
Pentru a promova o abordare holistică cu privire la dezvoltarea lanțului scurt de aprovizionare și a răspunde direct necesităților comunităților rurale, definiția lanțurilor scurte de aprovizionare ar trebui să facă trimitere în special la canale de comercializare cum ar fi vânzarea directă, piețele locale și agricultura sprijinită de comunitate ca mijloc de comercializare a alimentelor de bună calitate de către fermieri și producători.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u
(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta mai mică de 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al acesteia;
(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta de 40 de ani sau mai mică la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care este șeful exploatației;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera x a (nouă)
(xa) „agricultor”: un agricultor activ în sensul articolului 4 alineatul (1) litera a și al articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [DP].
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xb (nouă)
(xb) „dezvoltare locală gestionată de comunitate”: guvernanță descentralizată, de la bază la vârf și acționând în parteneriat la nivel local și subregional, care încurajează actorii din mediul rural să planifice și să realizeze strategii de dezvoltare locală multisectoriale, bazate pe suprafețe, prin promovarea proprietății comune, a consolidării capacităților și a inovării;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. [...] [plăți directe] se aplică, de asemenea, în sensul prezentului regulament.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
(2)  În ceea ce privește definiția tânărului fermier, prevăzută la alineatul (1) litera (u), se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată „tânăr fermier”, inclusiv stabilirea unei perioade de grație pentru dobândirea competențelor profesionale.
(2)  În ceea ce privește tinerii fermieri și fermele mici, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată „tânăr fermier” sau mic fermier, inclusiv stabilirea unei perioade de grație pentru dobândirea competențelor profesionale și ținând cont de caracteristicile speciale ale fiecărui stat membru.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3
FEADR contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune (denumită în continuare „PAC”), a politicii de coeziune și a politicii comune în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la realizarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru climă, mai rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 2020 în cadrul unei strategii europene de dezvoltare rurală prin promovarea dezvoltării rurale durabile în întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune (denumită în continuare „PAC”), în completarea politicii de coeziune și a politicii comune în domeniul pescuitului și în coordonare cu acestea. FEADR contribuie la dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru climă, mai rezilient, competitiv, productiv și inovator, precum și la dezvoltarea sectoarelor agricol și forestier și a teritoriilor rurale esențiale.

Justificare
Întrucât obiectivele FEADR evidențiate în articolele 4 și 5 se referă și la măsuri care vizează teritoriile rurale, în afara sectorului agricol, misiunea FEADR ar trebui formulată de o manieră mai incluzivă.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4
În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea următoarelor obiective:

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea următoarelor obiective:

(1) competitivitatea agriculturii;
(1) încurajarea competitivității agriculturii și silviculturii;
(2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
(2) garantarea gestionării durabile a resurselor naturale și a combaterii schimbărilor climatice;
(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.
(3) realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, care să creeze și să mențină locuri de muncă.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 5
Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2002 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun obiectivele tematice ale CSC:

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2002 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun obiectivele tematice ale CSC:

(1) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
(1) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
(a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;
(a) încurajarea inovării, a unor noi metode de cooperare și a dezvoltării bazei de cunoștințe în zonele rurale;
(b) consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte.
(b) consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte.
(c) încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier;
(c) încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier, inclusiv în ceea ce privește sensibilizarea în materie de siguranță în sectorul agricol.
(2) creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor, cu accent pe următoarele aspecte:
(2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură și silvicultură, precum și a sectorului alimentar, cu accent pe următoarele aspecte:
(a) facilitarea restructurării exploatațiilor care se confruntă cu probleme structurale majore, în special a celor cu un nivel redus de participare la piață, a exploatațiilor orientate spre piață din anumite sectoare și a exploatațiilor care au nevoie să își diversifice activitățile agricole;
(a) încurajarea investițiilor în tehnologii agricole inovatoare și facilitarea difuzării și adoptării acestora;
(b) facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.
(b) facilitarea pătrunderii unor actori noi și competenți în sectorul agricol, inclusiv prin reînnoirea generațiilor;
(ba) îmbunătățirea performanțelor economice ale tuturor exploatațiilor, creșterea participării pe piață, a orientării și a diversificării piețelor;
(bb) facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor agricole;
(bc) conservarea unei agriculturi productive în zonele de munte sau defavorizate ori în regiunile ultraperiferice;
(bd) îmbunătățirea competitivității sectorului de prelucrare agroalimentar, inclusiv prin îmbunătățirea eficienței și creșterea valorii adăugate a produselor agricole.
(3) promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent pe următoarele sectoare:
(3) promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent pe următoarele sectoare:
(a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
(a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
(b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor.
(b) sprijinirea prevenirii și a gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor.
(4) refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte:
(4) refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt influențate de agricultură și de silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte:
(a) refacerea și conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;
(a) refacerea și conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;
(aa) îmbunătățirea calității vieții animalelor;
(b) ameliorarea gestionării apelor;
(b) ameliorarea gestionării apelor;
(c) ameliorarea gestionării solului.
(c) ameliorarea gestionării solului.
(5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte:
(5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte:
(a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;
(a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;
(b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;
(b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;
(c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
(c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
(d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură;
(d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură și îmbunătățirea calității aerului;
(e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură;
(e) promovarea conservării și sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură;
(ea) facilitarea utilizării de noi produse și metode și procese de aplicare bazate pe cercetare în lanțul valoric agroalimentar pentru a îmbunătăți gestionarea biodiversității și utilizarea eficientă a resurselor;
(6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
(6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
(a) facilitarea diversificării, a înființării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă;
(a) facilitarea diversificării, a înființării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă;
(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.
(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.
Toate aceste priorități contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Toate aceste priorități contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  Se asigură coerența între sprijinul acordat din FEADR și măsurile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă.
(1)  Se asigură coerența între sprijinul acordat din FEADR și măsurile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă sau din alte instrumente financiare ale Uniunii.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
Article 6a

Coerența politicilor pentru dezvoltare

Reforma asigură că, în conformitate cu articolul 208 din TFUE, PAC ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare, inclusiv de cele aprobate în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații internaționale. Măsurile adoptate conform prezentului regulament nu periclitează capacitatea de producție alimentară și securitatea alimentară pe termen lung ale țărilor în curs de dezvoltare, în special ale țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC) și contribuie la realizarea angajamentelor asumate de Uniune în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice. Pentru promovarea agriculturii sustenabile, UE ar trebui să utilizeze concluziile Evaluării Internaționale a Științelor Agricole și Tehnologiei de Dezvoltare (IAASTD).

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7
(1)  FEADR intervine în statele membre prin intermediul programelor de dezvoltare rurală. Aceste programe implementează o strategie care vizează realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală printr-un set de măsuri definite în titlul III, pentru aplicarea cărora se va solicita ajutor din partea FEADR.
(1)  FEADR intervine în statele membre prin intermediul programelor de dezvoltare rurală. Aceste programe implementează o strategie care vizează realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală printr-un set de măsuri definite în titlul III, pentru aplicarea cărora se va solicita ajutor din partea FEADR.
(2)  Un stat membru poate prezenta fie un program unic pentru întregul său teritoriu, fie un set de programe regionale.
(2)  Un stat membru poate prezenta un program unic pentru întregul său teritoriu sau un set de programe regionale, ori ambele. Măsurile implementate la nivel național nu se pun în aplicare prin intermediul programelor regionale.
(3)  Statele membre care au optat pentru programe regionale pot să prezinte spre aprobare și un cadru național care să conțină elementele comune ale acestor programe, fără o alocare bugetară separată.
(3)  Statele membre care au optat pentru programe regionale pot să prezinte spre aprobare și un cadru național care să conțină elementele comune ale acestor programe, fără o alocare bugetară separată.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 8
(1)  Statele membre pot include în programele lor de dezvoltare rurală subprograme tematice care să contribuie la realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală, destinate să răspundă necesităților specifice identificate, în special în ceea ce privește:
(1)   În scopul de a contribui la realizarea priorităților în materie de dezvoltare rurală, statele membre pot include în programele lor de dezvoltare rurală subprograme tematice care să răspundă necesităților specifice. Aceste subprograme tematice pot să vizeze, printre altele:
(a) tinerii fermieri;
(a) tinerii fermieri;
(b) fermele mici menționate la articolul 20 alineatul (2) al treilea paragraf;
(b) fermele mici menționate la articolul 20 alineatul (2) al treilea paragraf;
(c) zonele montane menționate la articolul 33 alineatul (2);
(c) zonele montane menționate la articolul 33 alineatul (2);
(d) lanțurile scurte de aprovizionare.
(d) lanțurile scurte de aprovizionare;
(da) femeile din zonele rurale.
Anexa III conține o listă orientativă a măsurilor și a tipurilor de operațiuni deosebit de importante pentru fiecare subprogram tematic.

Anexa III conține o listă orientativă a măsurilor și a tipurilor de operațiuni deosebit de importante pentru fiecare subprogram tematic.

(2)  Subprogramele tematice pot aborda, de asemenea, necesități specifice legate de restructurarea sectoarelor agricole cu un impact semnificativ asupra dezvoltării unei anumite zone rurale.
(2)  Subprogramele tematice pot aborda, de asemenea, necesități specifice legate de restructurarea sectoarelor agricole cu un impact semnificativ asupra dezvoltării unei anumite zone rurale sau alte necesități specifice identificate de statele membre.
(3)  Ratele de sprijin prevăzute în anexa I pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul subprogramelor tematice care vizează fermele mici și lanțurile scurte de aprovizionare. În cazul tinerilor fermieri și a zonelor montane, ratele maxime ale sprijinului pot fi majorate în conformitate cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului combinat nu trebuie să depășească 90 %.
(3)  Ratele de sprijin prevăzute în anexa I pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul subprogramelor tematice care vizează fermele mici și lanțurile scurte de aprovizionare. În cazul, printre altele, al tinerilor fermieri și al zonelor montane, ratele maxime ale sprijinului pot fi majorate în conformitate cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului combinat nu trebuie să depășească 90 %.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – paragraful 2 – punctul vii
(vii) sunt planificate inițiative de sensibilizare, acțiuni inovatoare de animare și înființarea de grupuri operaționale în cadrul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii;
(vii) sunt planificate inițiative de sensibilizare, acțiuni inovatoare de animare și înființarea de grupuri operaționale în cadrul PEI privind producția, viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d
(d) evaluarea condițiilor ex ante și, dacă este necesar, a acțiunilor menționate la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] și a etapelor principale stabilite în scopul aplicării articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];
(d) evaluarea condițiilor ex ante aplicabile dezvoltării rurale indicate în anexa IV și relevante pentru program și, dacă este necesar, a acțiunilor menționate la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [CSF];
Justificare
Condițiile ex ante pentru programele de dezvoltare rurală nu ar trebui să facă referire la domeniile care depășesc competențele politicii de dezvoltare rurală, ci ar trebui să se limiteze la evaluarea condițiilor care sunt legate direct de intervențiile programului.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f
(f) referitor la dezvoltarea rurală, o descriere specifică a mecanismelor de coordonare dintre strategiile de dezvoltare locală, a măsuriicooperare la care se face referire la articolul 36, a măsuriiservicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale la care se face referire la articolul 21 și a sprijinului pentru activități neagricole desfășurate în zonele rurale acordat în cadrul măsuriidezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor în zonele rurale la care se face referire la articolul 20;
(f) referitor la dezvoltarea rurală, o descriere specifică a mecanismelor de coordonare dintre strategiile de dezvoltare locală, a măsurii referitoare la cooperare la care se face referire la articolul 36, a măsurii referitoare la servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale la care se face referire la articolul 21, inclusiv relațiile dintre zonele urbane și cele rurale și cooperarea la nivel transregional, și a sprijinului pentru activități neagricole desfășurate în zonele rurale acordat în cadrul măsurii referitoare la dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor în zonele rurale la care se face referire la articolul 20;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g
(g) o descriere a abordării cu privire la inovare, în vederea creșterii productivității, a unei gestionări mai durabile a resurselor și a creșterii contribuției la realizarea obiectivelor PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționate la articolul 61;
(g) o descriere a abordării cu privire la inovare, în vederea creșterii producției, a viabilității economice a exploatațiilor, a unei gestionări mai durabile a resurselor și a creșterii contribuției la realizarea obiectivelor PEI privind producția și viabilitatea economică a exploatațiilor și durabilitatea agriculturii, menționate la articolul 61;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j
(j) un plan al indicatorilor care să conțină, pentru fiecare dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală cuprinse în program, indicatorii și măsurile selectate, împreună cu realizările planificate și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat;
(j) un plan al indicatorilor care să conțină, pentru fiecare dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală cuprinse în program, indicatorii și măsurile selectate, împreună cu realizările planificate axate pe procese și politici și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat;
Justificare
Pentru a asigura o corelare clară între obiectivele de politică pentru dezvoltarea rurală și elementele din documentele de programare care justifică obiectivele specifice unde trebuie să se intervină, măsurile privind rezultatele programelor trebuie să se concentreze în continuare pe obiectivele de politică.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera m
(m) informații cu privire la complementaritatea cu măsurile finanțate de alte instrumente ale politicii agricole comune, prin politica de coeziune sau din EMFF;
(m) informații cu privire la complementaritatea cu măsurile finanțate de alte instrumente ale politicii agricole comune, cu privire la mecanismele care asigură coordonarea cu măsurile finanțate prin alte fonduri CSC și la aplicarea instrumentelor de finanțare menționate la titlul IV din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [CSF];
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c
(c) un plan specific separat al indicatorilor, cu realizările planificate și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat.
(c) un plan specific separat al indicatorilor, cu realizările planificate axate pe procese și politici și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat.
Justificare
Pentru a asigura o corelare clară între obiectivele de politică pentru dezvoltarea rurală și elementele din documentele de programare care justifică obiectivele specifice unde trebuie să se intervină, măsurile privind rezultatele programelor trebuie să se concentreze în continuare pe obiectivele de politică.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 10
În cazul FEADR, pe lângă condițiile ex ante menționate în anexa IV, se aplică condițiile generale ex ante stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].

În cazul FEADR se aplică condițiile ex ante menționate în anexa IV în cazul în care sunt relevante pentru acesta și sunt aplicabile obiectivelor specifice care sunt urmărite o dată cu prioritățile programului.

Justificare
Politica pentru dezvoltare în sectorul agricol poate să nu fie adecvată pentru îndeplinirea cerințelor în alte domenii politice. Condițiile ex ante ar trebui să reprezinte o cerință numai pentru prioritățile esențiale ale acestei politici.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia poate aproba un program de dezvoltare rurală înainte de adoptarea contractului de parteneriat cu un stat membru în situațiile în care Comisia consideră că toate elementele unui program de dezvoltare rurală sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament și cu părțile din contractul de parteneriat care privesc FEADR.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
(ii) o modificare a ratei contribuției FEADR din cadrul uneia sau mai multor măsuri;
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a – punctul iv
(iv) un transfer de fonduri între măsurile implementate în cadrul unor rate diferite ale contribuției FEADR.
eliminat
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a – punctul iv a (nou)
(iva) un transfer de fonduri între programe în vederea evitării pierderii de fonduri FEADR.
Justificare
Pentru a evita pierderea de fonduri comunitare, statul membru ar trebui să permită realocări de resurse între programele de dezvoltare rurală din același stat membru atunci când analiza execuției dezvăluie faptul că există un risc de încetare automată a angajamentului.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Aprobarea menționată la alineatul (1) este emisă de Comisie în termen de două luni de la recepționarea cererii.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – partea introductivă
Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme privind procedurile și calendarele pentru:

Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 în legătură cu norme privind procedurile și calendarele pentru:

Justificare
Aceasta nu este o chestiune pur tehnică.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2
Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.

eliminat
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)
Numai „fermierii activi”, potrivit definiției din Regulamentul (UE) nr. [...] [DP] beneficiază de măsurile destinate exploatațiilor agricole.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 15
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni informative. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională.
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni informative. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională.
De asemenea, sprijinul poate fi acordat pentru schimburi de exploatații pe termen scurt și pentru vizite în exploatații.

De asemenea, sprijinul poate fi acordat pentru schimburi de exploatații și schimburi forestiere pe termen scurt, precum și pentru vizite în exploatații și păduri.

(2)  În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, al gestionarilor de terenuri și al altor actori economici care sunt IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale.
(2)  În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, al gestionarilor de terenuri și al altor actori economici care sunt IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale. Atunci când se acordă sprijin IMM-urilor în cadrul acestei măsuri, se poate acorda prioritate IMM-urilor care au o legătură cu sectoarele agricol și silvic.
Beneficiarii sprijinului sunt furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni informative.

Beneficiarii sprijinului sunt furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni informative, care pot fi organisme publice.

(3)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri nu vizează cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau sistemele normale de învățământ de nivel secundar sau superior.
(3)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri nu vizează cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau sistemele normale de învățământ de nivel secundar sau superior.
Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii informative trebuie să dispună de capacitățile corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini cu succes această sarcină.

Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii informative trebuie să dispună de capacitățile corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini cu succes această sarcină.

(4)  Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de desfășurarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii informative. În cazul proiectelor demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile relevante de investiții. Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților, precum și costurile înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile.
(4)  Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de desfășurarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii informative. În cazul proiectelor demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile relevante de investiții. Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților, precum și costurile înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile.
(5)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea detaliată a costurilor eligibile, calificările minime necesare organismelor care furnizează servicii de transfer de cunoștințe, precum și durata și conținutul schemelor de schimb de exploatații și ale vizitelor în exploatații.
(5)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea detaliată a costurilor eligibile, calificările minime necesare organismelor care furnizează servicii de transfer de cunoștințe, precum și durata și conținutul schemelor de schimb de exploatații și ale vizitelor în exploatații.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 16
(1)  În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin pentru:
(1)  În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin pentru:
(a) a ajuta fermierii, deținătorii de păduri și IMM-urile din zonele rurale să beneficieze de servicii de consiliere în vederea ameliorării atât a performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor, întreprinderilor și/sau investițiilor lor, cât și a capacității acestora de a genera beneficii pentru climă și de a fi rezistente la schimbările climatice;
(a) a ajuta fermierii, deținătorii de păduri și IMM-urile din zonele rurale să beneficieze de servicii de consiliere în vederea ameliorării atât a performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor, întreprinderilor și/sau investițiilor lor, cât și a capacității acestora de a genera beneficii pentru climă și de a fi rezistente la schimbările climatice;
(b) a promova înființarea de servicii de gestionare a exploatațiilor, de servicii înlocuire în cadrul exploatației și de servicii de consiliere agricolă, inclusiv sistemul de consiliere agricolă menționat la articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. HR/2012;
(b) a promova înființarea de servicii de gestionare a exploatațiilor, de servicii înlocuire în cadrul exploatației și de servicii de consiliere agricolă, inclusiv sistemul de consiliere agricolă menționat la articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR];
(c) a promova formarea profesională a consultanților.
(c) a promova formarea profesională a consultanților.
(ca) a sprijini instalarea tinerilor agricultori.
(2)  Beneficiarii sprijinului prevăzut la alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorii de servicii de consiliere sau de formare. Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b) se acordă autorității sau organismului selecționat pentru înființarea serviciilor de gestionare a exploatațiilor, a serviciilor de înlocuire în cadrul exploatației, a serviciilor de consiliere agricolă sau de consiliere în sectorul silvic.
(2)  Beneficiarii sprijinului prevăzut la alineatul 1 literele (a), (c) și (ca) sunt furnizorii de servicii de consiliere sau de formare. Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b) se acordă autorității sau organismului selecționat pentru înființarea serviciilor de gestionare a exploatațiilor, a serviciilor de înlocuire în cadrul exploatației, a serviciilor de consiliere agricolă sau de consiliere în sectorul silvic.
(3)  Autoritățile sau organismele selecționate pentru a oferi servicii de consiliere dispun de resursele corespunzătoare, și anume de personal calificat și care beneficiază de formare periodică, precum și de experiență consultativă și de fiabilitate în ceea ce privește domeniile de consiliere. Beneficiarii sunt selectați prin cereri de propuneri. Procedura de selecție trebuie să fie obiectivă și deschisă atât publicului, cât și organismelor private.
(3)  Autoritățile sau organismele selecționate pentru a oferi servicii de consiliere dispun de resursele corespunzătoare, și anume de personal calificat și care beneficiază de formare periodică, și care face dovada experienței în domeniul consultanței și a independenței și fiabilității în ceea ce privește domeniile de consiliere. Beneficiarii sunt selectați prin cereri de propuneri. Procedura de selecție este reglementată de dreptul public și este deschisă atât organismelor publice, cât și celor private. Ea este obiectivă și exclude candidații aflați în situație de conflict de interese.
Atunci când oferă consiliere, serviciile de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul (UE) nr. HR/2012.

Atunci când oferă consiliere, serviciile de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR].

(3a)  Sistemul de consiliere agricolă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR]. Serviciile de consiliere nu beneficiază de ajutor suplimentar decât dacă statul membru a înființat un sistem de consiliere agricolă în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR].
(4)  Serviciile de consiliere destinate fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin una dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul dintre următoarele elemente:
(4)  Serviciile de consiliere destinate fermierilor sunt legate de două sau mai multe dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală și vizează două sau mai multe dintre următoarele elemente:
(a) una sau mai multe dintre cerințele de reglementare în materie de gestionare și/sau standardele privind bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în titlul VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. HR/2012;
(a) una sau mai multe dintre cerințele de reglementare în materie de gestionare și/sau standardele privind bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la titlul VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR];
(b) dacă este cazul, practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 și întreținerea suprafeței agricole la care se face referire la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012;
(b) dacă este cazul, practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] și întreținerea suprafeței agricole la care se face referire la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP];
(c) cerințele sau acțiunile legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, de protecția apelor și a solului, de notificarea bolilor animalelor și ale plantelor și de inovare, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. HR/2012;
(c) cerințele sau acțiunile legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, de protecția apelor și a solului, de notificarea bolilor animalelor și ale plantelor și de inovare, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR];
(d) dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor mici, astfel cum sunt definite de către statele membre, și cel puțin a fermelor care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; or
(d) dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor mici, astfel cum sunt definite de către statele membre, și cel puțin a fermelor care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP]; sau
(e) acolo unde este relevant, standardele de securitate la locul de muncă bazate pe legislația Uniunii.
(e) acolo unde este relevant, standardele de securitate la locul de muncă sau de securitate în exploatații bazate pe legislația Uniunii sau legislația națională;
(ea) sprijinirea instalării tinerilor agricultori sau a noilor agricultori, accesul la terenuri și la împrumuturi pentru înființarea unei exploatații agricole, sau oricare dintre aceste facilități;
(eb) dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor în conformitate cu toate măsurile propuse de programele de dezvoltare rurală, inclusiv modernizarea fermelor, consolidarea competitivității, integrarea sectorială și dezvoltarea agriculturii ecologice;
(ec) servicii de consultanță specifice care sprijină procesarea locală și comercializarea la distanțe mici, inclusiv formarea și aplicarea unor norme de igienă și a unor standarde de siguranță alimentară adaptate;
(ed) aspectele legate de abordarea „O sănătate unică” în contextul creșterii animalelor.
Consultanța poate viza, de asemenea, alte aspecte legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației agricole.

Consultanța poate viza, de asemenea, alte aspecte legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației agricole.

(5)  Serviciile de consiliere destinate deținătorilor de păduri acoperă cel puțin obligațiile relevante prevăzute în Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE. Aceste servicii de consiliere pot viza, de asemenea, aspecte legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației forestiere.
(5)  Serviciile de consiliere destinate deținătorilor de păduri acoperă cel puțin obligațiile relevante prevăzute în Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE. Aceste servicii de consiliere pot viza, de asemenea, aspecte legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației forestiere.
(6)  Serviciile de consiliere destinate IMM-urilor pot viza aspecte legate de performanțele economice și de mediu ale întreprinderii.
(6)  Serviciile de consiliere destinate IMM-urilor pot viza aspecte legate de performanțele economice și de mediu ale întreprinderii. Se poate acorda prioritate IMM-urilor care au o legătură cu sectoarele agricol și silvic.
(7)  Dacă este justificat și adecvat, consultanța poate fi acordată, parțial, în grup, luându-se însă în considerare situația fiecărui utilizator al serviciilor respective.
(7)  Dacă este justificat și adecvat, consultanța poate fi acordată, parțial, în grup, luându-se însă în considerare situația fiecărui utilizator al serviciilor respective.
(8)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele (a) și (c) este limitat la cuantumurile maxime prevăzute în anexa I. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă degresiv pe o perioadă de maximum cinci ani de la înființare.
(8)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele (a) și (c) este limitat la cuantumurile maxime prevăzute în anexa I. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă degresiv pe o perioadă de maximum cinci ani de la înființare.
(9)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea detaliată a calificărilor minime necesare ale autorităților sau organismelor care furnizează servicii de consiliere.
(9)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea detaliată a calificărilor minime necesare ale autorităților sau organismelor care furnizează servicii de consiliere.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 17
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor care participă pentru prima dată la:
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor, grupurilor de producători și organizațiilor de producători care participă pentru prima dată la:
(a) schemele de calitate pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac instituite de legislația Uniunii;
(a) schemele de calitate pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac instituite de legislația Uniunii;
(b) schemele de calitate pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:
(b) schemele de calitate pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:
(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare privind garantarea:
(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare privind garantarea:
- caracteristicilor specifice ale produselor; sau
- caracteristicilor specifice ale produselor; sau
- metodelor specifice de cultivare sau de producție; sau
- metodelor specifice de cultivare sau de producție; sau
- obținerea unui produs final a cărui calitate depășește standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea animală și publică sau sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor și protecția mediului;
- obținerea unui produs final a cărui calitate depășește standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea animală și publică sau sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor și protecția mediului; sau
- lanțurile scurte și locale de aprovizionare cu alimente;
(ii) schema este deschisă tuturor producătorilor;
(ii) schema este deschisă tuturor producătorilor;
(iii) schema implică respectarea unui caiet de sarcini obligatoriu, acest lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție;
(iii) schema implică respectarea unui caiet de sarcini obligatoriu, acest lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție;
(iv) schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor;
(iv) schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor;
sau
sau
(c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole, recunoscute de statele membre ca aplicând Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.
(c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole și a exploatațiilor, recunoscute de statele membre ca aplicând Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.
1a.  Sprijinul poate acoperi și cheltuielile necesare agricultorilor sau grupurilor și organizațiilor de producători pentru activitățile de informare și promovare pentru produsele încadrate în schemele de calitate menționate la alineatul (1) literele (a) și (b).
(2)  Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani.
(2)  Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani.
Prin derogare de la alineatul (1), sprijinul poate fi acordat, de asemenea, beneficiarilor care au participat în cadrul unei scheme similare în perioada de programare 2007-2013, cu condiția excluderii plăților duble și a respectării duratei maxime globale de cinci ani. Sprijinul se plătește anual, pe baza prezentării documentelor care atestă participarea în cadrul schemei. Totuși, producătorul depune o cerere unică pentru o perioadă de cinci ani.

În scopul aplicării prezentului alineat, „costuri fixe” înseamnă costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării caietului de sarcini al schemei.

În scopul aplicării prezentului alineat, „costuri fixe” înseamnă costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării caietului de sarcini al schemei.

(3)  Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa I.
(3)  Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa I. În cazul în care sprijinul se acordă grupurilor de producători în conformitate cu alineatul (1a), statele membre pot stabili o sumă maximă diferită.
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind schemele de calitate specifice ale Uniunii care urmează să facă obiectul alineatului (1) litera (a).
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind schemele de calitate specifice ale Uniunii care urmează să facă obiectul alineatului (1) litera (a).
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 18
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile care:
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile care:
(a) ameliorează nivelul global de performanță al exploatației;
(a) ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate al exploatației, inclusiv utilizarea eficientă a resurselor și bilanțul emisiilor de gaze cu efect de seră;
(b) vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului. Rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;
(b) vizează prelucrarea, comercializarea, conservarea sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau a bumbacului, inclusiv produsele vizate de schemele de calitate menționate la articolul 17; rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective; sprijinul poate fi acordat pentru înființarea sau dezvoltarea de mici abatoare;
(c) vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea și adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei și gestionarea apelor; sau
(c) vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, furnizarea și economisirea energiei și a apei și gestionarea colectivă a terenurilor și a apelor; sau
(d) constituie investiții neproductive legate de îndeplinirea angajamentelor de agromediu și silvomediu, de biodiversitate, de starea de conservare a speciilor și habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor zone de mare valoare naturală care urmează să fie definite în program.
(d) constituie investiții neproductive legate de îndeplinirea angajamentelor de agromediu și silvomediu, de biodiversitate, de starea de conservare a speciilor și habitatelor și de gestionarea durabilă a resurselor cinegetice și genetice, precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor zone de mare valoare naturală care urmează să fie definite în program.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. În cazul investițiilor destinate să sprijine restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile numai exploatațiile care nu depășesc anumite dimensiuni, care urmează să fie definite de statele membre în program pe baza analizei SWOT efectuate în legătură cu prioritatea Uniunii în materie de dezvoltare rurală „creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor”.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă exploatațiilor agricole sau grupurilor și organizațiilor de producători.
(3)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este limitat la ratele maxime ale sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate maxime pot fi majorate în cazul tinerilor fermieri, al investițiilor colective și al proiectelor integrate care implică acordarea de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, menționate la articolul 33 alineatul (3), și al operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, în conformitate cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90 %.
(3)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este limitat la ratele maxime ale sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate maxime pot fi majorate în cazul tinerilor fermieri, pentru proiecte de cooperare între micii fermieri pentru îmbunătățirea productivității sustenabile a exploatațiilor lor și pentru încurajarea acestora în direcția diversificării surselor alternative de venit, inclusiv procesarea pentru fermierii sau grupuri de fermieri care investesc în sisteme de producție agricolă ecologice; în cazul investițiilor colective și al proiectelor integrate care implică acordarea de sprijin în cadrul mai multor măsuri; în cazul investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, menționate la articolul 33 alineatul (3) și în cazul operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, în conformitate cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90 %.
(4)  Alineatul (3) nu se aplică investițiilor neproductive menționate la alineatul (1) litera (d).
(4)  Alineatul (3) nu se aplică investițiilor neproductive menționate la alineatul (1) litera (d).
(4a)  Se poate acorda sprijin pentru investițiile realizate de fermieri în vederea respectării standardelor Uniunii introduse recent și adoptate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, în domeniul protecției mediului, al sănătății publice, al sănătății animalelor și plantelor, al bunăstării animalelor și al siguranței profesionale.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a
(a) investiții în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale și ale evenimentelor catastrofale probabile;
(a) investiții în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale condițiilor de mediu adverse și ale evenimentelor catastrofale probabile;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b
(b) investiții pentru refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale și de evenimente catastrofale.
(b) investiții pentru refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 20
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:
(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:
(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:
(i) tinerii fermieri;
(i) tinerii fermieri;
(ii) activități neagricole în zone rurale;
(ii) activități neagricole și prestarea de servicii agricole în zone rurale;
(iii) dezvoltarea fermelor mici;
(iii) dezvoltarea fermelor mici;
(b) investiții în activități neagricole;
(b) investiții în activități neagricole;
(c) plățile anuale acordate fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 (denumită în continuare „schema pentru micii fermieri”) și care își transferă definitiv exploatația altui fermier.
(c) plățile unice acordate fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] (denumită în continuare „schema pentru micii fermieri”) și care își transferă definitiv exploatația altui fermier;
(ca) plățile pentru fermierii care își transferă permanent exploatația altui fermier cu intenția de a crea unități economice viabile.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.
Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) se acordă fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) se acordă fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici neagricole din zone rurale, inclusiv celor angajate în turism.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) se acordă fermelor mici, astfel cum sunt definite de statele membre.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) se acordă fermelor mici, astfel cum sunt definite de statele membre.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici neagricole din zone rurale și fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici neagricole din zone rurale și fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri, în momentul depunerii cererii de acordare a sprijinului, pentru cel puțin un an și care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație și drepturile de plată corespunzătoare. Sprijinul se plătește începând cu data transferului și până la 31 decembrie 2020.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri, în momentul depunerii cererii de acordare a sprijinului, pentru cel puțin un an și care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație și drepturile de plată corespunzătoare. Sprijinul se calculează începând cu data transferului și până la 31 decembrie 2020.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (ca) se acordă fermierilor cu condiția ca aceștia:

(a) să fi practicat agricultura în ultimii zece ani cel puțin,
(b) să se angajeze să transfere permanent altui fermier întreaga lor exploatație și drepturile la plată aferente și
(c) să înceteze definitiv orice activitate agricolă comercială.
Statele membre stipulează criterii suplimentare privind viabilitatea unităților economice care pot face obiectul sprijinului conform alineatului 1 litera (ca).

(2a)  Atunci când sprijinul se acordă în temeiul alineatului 1 litera (a) punctul (ii) și al alineatului 1 litera (b), se poate acorda prioritate activităților neagricole asociate agriculturii și silviculturii, precum activităților derulate prin parteneriate locale coordonate de comunitate.
(3)  Orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridică acordată grupului și membrilor săi în temeiul legislației naționale, poate fi considerat membru al unei gospodării agricole, cu excepția lucrătorilor agricoli. În cazul în care se consideră că o persoană juridică sau un grup de persoane juridice este membru al gospodăriei agricole, membrul respectiv trebuie să desfășoare o activitate agricolă în cadrul exploatației în momentul solicitării sprijinului.
(3)  Orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridică acordată grupului și membrilor săi în temeiul legislației naționale, poate fi considerat membru al unei gospodării agricole, cu excepția lucrătorilor agricoli. În cazul în care se consideră că o persoană juridică sau un grup de persoane juridice este membru al gospodăriei agricole, membrul respectiv trebuie să desfășoare o activitate agricolă în cadrul exploatației în momentul solicitării sprijinului.
(4)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă cu condiția prezentării unui plan de afaceri. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de șase luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
(4)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă cu condiția prezentării unui plan de afaceri. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de șase luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Statele membre definesc praguri superioare și inferioare pentru a permite exploatațiilor agricole să aibă acces la sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (i) trebuie să fie considerabil mai ridicat decât pragul superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Cu toate acestea, sprijinul este limitat la exploatațiile care intră sub incidența definiției microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici.

Statele membre definesc praguri superioare și inferioare pentru a permite exploatațiilor agricole să aibă acces la sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (i) trebuie să fie considerabil mai ridicat decât pragul superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Cu toate acestea, sprijinul este limitat la exploatațiile care intră sub incidența definiției microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul (i) poate viza și concesionările de terenuri pentru tinerii fermieri și se poate acorda sub forma unei garanții bancare pentru contractele de concesionare de terenuri sau a unui ajutor pentru plata dobânzilor.

(5)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă sub forma unei plăți în tranșe fixe, care poate fi efectuată în cel puțin două tranșe pe o perioadă de maximum cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata ultimei rate, în temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) și (ii), se este condiționat de implementarea corectă a planului de afaceri.
(5)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă sub forma unei plăți în tranșe fixe, care poate fi efectuată în cel puțin două tranșe pe o perioadă de maximum cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata ultimei rate, în temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) și (ii), se este condiționat de implementarea corectă a planului de afaceri.
(6)  Cuantumul maxim al sprijinului prevăzut la alineatul (1) litera (a) este stabilit în anexa I. Statele membre definesc cuantumul sprijinului prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) ținând seama și de situația socio-economică a zonei acoperite de program.
(6)  Cuantumul maxim al sprijinului prevăzut la alineatul (1) litera (a) este stabilit în anexa I. Statele membre definesc cuantumul sprijinului prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) ținând seama și de situația socio-economică a zonei acoperite de program.
(7)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) este egal cu 120 % din plata anuală primită de beneficiar în cadrul schemei pentru micii fermieri.
(7)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) este egal cu 120 % din plata anuală primită de beneficiar în cadrul schemei pentru micii fermieri, calculată pentru perioada începând cu data transferului și până la 31 decembrie 2020. Cuantumul corespunzător se plătește sub forma unei plăți unice.
(7a)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (ca) se acordă sub formă de plată unică, până la limita maximă prevăzută în anexa I.
(8)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind conținutul minim al planurilor de afaceri și criteriile care trebuie utilizate de statele membre pentru stabilirea pragurilor la care se face referire la alineatul (4).
(8)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind conținutul minim al planurilor de afaceri și criteriile care trebuie utilizate de statele membre pentru stabilirea pragurilor la care se face referire la alineatul (4).
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 21
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin în special pentru:
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin în special pentru:
(a) elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone de mare valoare naturală;
(a) elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone de mare valoare naturală;
(b) investiții în crearea, ameliorarea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile;
(b) investiții în crearea, ameliorarea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv dezvoltarea și extinderea piețelor locale și a agroturismului; și investiții în domeniul energiei din surse regenerabile, în sisteme de economisire a energiei și în sisteme durabile de gestionare a resurselor și a deșeurilor;
(c) infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, ameliorarea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;
(c) infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, ameliorarea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;
(d) investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
(d) investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
(e) investiții realizate de organismele publice în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și marcarea siturilor turistice;
(e) investiții realizate în beneficiul public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor, în infrastructura turistică de mică amploare, în comercializarea serviciilor de turism rural și în marcarea siturilor turistice;
(f) studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe;
(f) studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe;
(g) investiții orientate spre delocalizarea activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective.
(g) investiții orientate spre delocalizarea activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective.
Poate fi acordată prioritate investițiilor în inițiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate și în proiecte de investiții supuse participării și controlului comunității.

(2)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează exclusiv infrastructura la scară mică, astfel cum este definită de fiecare stat membru în programul său. Cu toate acestea, programele de dezvoltare rurală pot prevedea anumite derogări de la această normă în cazul investițiilor în banda largă și a celor realizate în domeniul energiei din surse regenerabile. În acest caz, trebuie stabilite criterii clare care să asigure complementaritatea cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale UE.
(2)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează exclusiv infrastructura la scară mică, astfel cum este definită de fiecare stat membru în programul său. Cu toate acestea, programele de dezvoltare rurală pot prevedea anumite derogări de la această normă în cazul investițiilor în banda largă și a celor realizate în domeniul energiei din surse regenerabile. În acest caz, trebuie stabilite criterii clare care să asigure complementaritatea cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale UE.
(3)  Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și trebuie să fie coerente cu orice eventuală strategie de dezvoltare locală.
(3)  Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și trebuie să fie coerente cu orice eventuală strategie de dezvoltare locală.
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind definirea tipurilor de infrastructură pentru energia din surse regenerabile care sunt eligibile pentru sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri.
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind definirea tipurilor de infrastructură pentru energia din surse regenerabile care sunt eligibile pentru sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22

Articolul 22

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Investiții în dezvoltarea durabilă a zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru:
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru:
(a) împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
(a) împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
(b) crearea de sisteme agroforestiere;
(b) crearea de sisteme agroforestiere;
(c) prevenirea și refacerea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale, inclusiv de invaziile de dăunători, de izbucnirea unor boli, de producerea unor evenimente catastrofale și de amenințările legate de climă;
(c) prevenirea și refacerea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale, inclusiv de invaziile de dăunători, de izbucnirea unor boli, de producerea unor evenimente catastrofale și de amenințările legate de climă;
(d) investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, precum și a potențialului acestora de reducere a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea;
(d) investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, precum și a potențialului acestora de reducere a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea;
(e) investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere.
(e) investiții în tehnologii forestiere îmbunătățite și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere.
(2)  Limitările dreptului de proprietate asupra pădurilor prevăzute la articolele 36 – 40 nu se aplică pădurilor tropicale sau subtropicale și nici suprafețelor împădurite de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului și al departamentelor franceze de peste mări.
(2)  Limitările dreptului de proprietate asupra pădurilor prevăzute la articolele 23-27 nu se aplică pădurilor tropicale sau subtropicale și nici suprafețelor împădurite de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului din 19 iulie 1993 privind măsurile specifice referitoare la unele produse agricole în favoarea insulelor mici din Marea Egee, și nici departamentelor franceze de peste mări.
În cazul exploatațiilor care depășesc anumite dimensiuni, care urmează să fie stabilite de statele membre în program, sprijinul trebuie condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de Conferința ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa (denumită în continuare „gestionarea durabilă a pădurilor”) .

În cazul exploatațiilor care depășesc anumite dimensiuni, care urmează să fie stabilite de statele membre în program, sprijinul este condiționat de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de Conferința ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa (denumită în continuare „gestionarea durabilă a pădurilor”).

(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind condițiile care permit să se stabilească dacă a avut loc un dezastru natural, o invazie de dăunători sau izbucnirea unei boli, precum și privind definirea a tipurilor de măsuri preventive eligibile.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind condițiile care permit să se stabilească dacă a avut loc un dezastru natural, o invazie de dăunători sau izbucnirea unei boli, precum și privind definirea a tipurilor de măsuri preventive eligibile.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 23
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, inclusiv cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, pe o perioadă de maximum zece ani.
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, inclusiv cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, pe o perioadă de maximum cincisprezece ani.
(2)  Sunt eligibile atât terenurile agricole, cât și cele neagricole. Speciile plantate trebuie să fie adaptate la condițiile climatice și de mediu ale zonei respective și trebuie să îndeplinească cerințele minime în materie de protecție a mediului. Nu se acordă niciun sprijin pentru plantarea de specii forestiere cu ciclu scurt de producție, pomi de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie. În zonele în care împădurirea este îngreunată de condiții pedoclimatice severe, se poate acorda sprijin pentru plantarea altor specii lemnoase perene, precum arbuști sau tufișuri adaptate la condițiile locale.
(2)  Sunt eligibile atât terenurile agricole, cât și cele neagricole. Speciile plantate sunt adaptate la condițiile climatice și de mediu ale zonei respective și respectă cerințele minime în materie de protecție a mediului. Nu se acordă niciun sprijin pentru plantarea de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, pomi de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie. În zonele în care împădurirea este îngreunată de condiții pedoclimatice severe, se poate acorda sprijin pentru plantarea altor specii lemnoase perene, precum arbuști sau tufișuri adaptate la condițiile locale. Pentru a evita consecințele negative asupra mediului sau biodiversității, statele membre pot desemna zonele care sunt improprii împăduririlor.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind definirea cerințelor minime în materie de protecție a mediului menționate la alineatul (2).
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind definirea cerințelor minime în materie de protecție a mediului menționate la alineatul (2), care țin cont de diversitatea ecosistemelor forestiere de pe întreg cuprinsul Uniunii.
Amendamentele 65 și 169
Propunere de regulament
Articolul 24
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (b) se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, pe o perioadă de maximum trei ani.
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (b) se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, pe o perioadă de maximum cinci ani.
(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă sisteme de utilizare a terenurilor care asociază silvicultura și agricultura extensivă pe aceleași suprafețe. Statele membre stabilesc numărul maxim de copaci care urmează să fie plantați pe hectar, ținând seama de condițiile pedoclimatice locale, de speciile forestiere și de necesitatea de a garanta utilizarea terenurilor în scopuri agricole.
(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă sisteme de utilizare a terenurilor care asociază silvicultura și agricultura pe aceleași suprafețe. Statele membre stabilesc numărul minim și maxim de copaci care urmează să fie plantați sau conservați pe hectar, ținând seama de condițiile pedoclimatice și de mediu locale, de speciile forestiere și de necesitatea de a garanta utilizarea durabilă terenurilor în scopuri agricole.
(3)  Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului prevăzută în anexa I.
(3)  Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului prevăzută în anexa I.
Justificare
Sistemele agroforestiere nu ar trebui să fie limitate la agricultura extensivă.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 25
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) alineatul (c) se acordă proprietarilor privați, semi-publici și publici de păduri, municipalităților, pădurilor de stat și asociațiilor acestora și acoperă costurile aferente următoarelor activități:
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) alineatul (c) se acordă proprietarilor privați, semi-publici și publici de păduri, municipalităților, pădurilor de stat și asociațiilor acestora și acoperă costurile aferente următoarelor activități:
(a) construirea de infrastructuri de protecție. În caz de incendii, se poate acorda sprijin și sub forma unui ajutor pentru costurile de întreținere. Nu se acordă niciun sprijin pentru activități legate de agricultură, desfășurate în zonele care fac obiectul angajamentelor de agromediu;
(a) construirea de infrastructuri de protecție. În caz de incendii, se poate acorda sprijin și sub forma unui ajutor pentru costurile de întreținere. Nu se acordă niciun sprijin pentru activități legate de agricultură, desfășurate în zonele care fac obiectul angajamentelor de agromediu; se poate acorda sprijin crescătorilor ale căror animale, prin pășunat, previn incendiile.
(b) activități de mică amploare de prevenire a incendiilor sau a altor pericole naturale, desfășurate la nivel local;
(b) activități de mică amploare de prevenire a incendiilor sau a altor pericole naturale, desfășurate la nivel local;
(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de monitorizare a incendiilor, a invaziilor de dăunători și a bolilor care afectează pădurile, precum și a echipamentelor de comunicații;
(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de monitorizare a incendiilor, a invaziilor de dăunători și a bolilor care afectează pădurile, precum și a echipamentelor de comunicații; și
(d) refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte dezastre naturale, inclusiv dăunători, boli, evenimente catastrofale și incidente legate de schimbările climatice;
(d) refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte dezastre naturale, inclusiv dăunători, boli, evenimente catastrofale și incidente legate de schimbările climatice;
În zonele desemnate ca având risc ridicat, introducerea echipamentelor pentru prevenirea incendiilor forestiere este o condiție prealabilă pentru sprijin.

(2)  În cazul măsurilor preventive referitoare la dăunători și la boli, riscul producerii unui dezastru natural relevant trebuie să fie dovedit științific și recunoscut de organizații științifice publice. Acolo unde este relevant, trebuie prevăzută în program lista speciilor de organisme dăunătoare pentru plante care ar putea cauza un dezastru.
(2)  În cazul măsurilor preventive referitoare la dăunători și la boli, riscul producerii unui dezastru natural relevant trebuie să fie dovedit științific și recunoscut de organizații științifice publice. Acolo unde este relevant, trebuie prevăzută în program lista speciilor de organisme dăunătoare pentru plante care ar putea cauza un dezastru.
Operațiunile eligibile trebuie să fie coerente cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre. În cazul exploatațiilor care depășesc anumite dimensiuni, care urmează să fie stabilite de statele membre în program, sprijinul este condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor cu obiective detaliate în materie de prevenire.

Operațiunile eligibile trebuie să fie coerente cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre. În cazul exploatațiilor care depășesc anumite dimensiuni, care urmează să fie stabilite de statele membre în program, sprijinul este condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor cu obiective detaliate în materie de prevenire.

Zonele forestiere incluse în categoria de risc de incendii mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre, sunt eligibile pentru sprijinul legat de prevenirea incendiilor forestiere. Zonele forestiere incluse în categoria de risc de incendii mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre, sunt eligibile pentru sprijinul legat de prevenirea incendiilor forestiere.

Zonele forestiere incluse în categoria de risc de incendii mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre, sunt eligibile pentru sprijinul legat de prevenirea incendiilor forestiere. Zonele forestiere incluse în categoria de risc de incendii mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre, sunt eligibile pentru sprijinul legat de prevenirea incendiilor forestiere.

(3)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (d) este condiționat de recunoașterea oficială de către autoritățile publice competente ale statelor membre a faptului că s-a produs un dezastru natural și că acest dezastru sau măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări parazitare a cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din potențialul forestier relevant. Acest procent se determină fie pe baza potențialului forestier mediu existent în perioada de trei ani imediat anterioară producerii dezastrului, fie pe baza mediei din perioada de cinci ani imediat anterioară producerii dezastrului, excluzând valorile minime și maxime.
(3)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (d) este condiționat de recunoașterea oficială de către autoritățile publice competente ale statelor membre a faptului că s-a produs un dezastru natural și că acest dezastru sau măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări parazitare au cauzat o distrugere importantă a potențialului forestier relevant al cărui prag urmează să fie definit de statele membre. Amploarea daunelor se determină fie pe baza potențialului forestier mediu existent în perioada de trei ani imediat anterioară producerii dezastrului, fie pe baza mediei din perioada de cinci ani imediat anterioară producerii dezastrului, excluzând valorile minime și maxime.
(4)  În cadrul acestei măsuri nu se acordă niciun sprijin pentru pierderea venitului cauzată de dezastrul natural.
(4)  În cadrul acestei măsuri nu se acordă niciun sprijin pentru pierderea venitului cauzată de dezastrul natural.
Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu sistemele private de asigurări

Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu sistemele private de asigurări

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 27
Articolul 27

Articolul 27

Investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere

Investiții în tehnologii forestiere îmbunătățiteși în prelucrarea, mobilizareași comercializarea produselor forestiere

(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (e) se acordă proprietarilor privați de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora, precum și IMM-urilor, pentru investiții în ameliorarea potențialului forestier sau legate de activități de prelucrare și comercializare care conferă valoare adăugată produselor forestiere. În cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93, și al departamentelor franceze de peste mări se poate acorda sprijin și întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (e) se acordă proprietarilor privați de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora, precum și IMM-urilor, pentru investiții în ameliorarea potențialului forestier sau legate de activități de prelucrare, mobilizare și comercializare care conferă valoare adăugată produselor forestiere. În cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93, și al departamentelor franceze de peste mări se poate acorda sprijin și întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.
Sprijinul se acordă numai investițiilor și tehnologiilor care respectă Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și care nu dăunează biodiversității sau altor servicii ecosistemice forestiere.

(2)  Investițiile legate de creșterea valorii economice a pădurilor se realizează la nivelul exploatației forestiere și pot include investiții în echipamente și practici de recoltare favorabile solului și cu consum redus de resurse.
(2)  Investițiile legate de creșterea valorii economice a pădurilor se realizează la nivelul exploatației forestiere și pot include investiții în echipamente și practici de recoltare favorabile solului și cu consum redus de resurse.
(3)  Investițiile legate de utilizarea lemnului ca materie primă sau ca sursă de energie se limitează la toate operațiunile anterioare prelucrării industriale.
(3)  Investițiile legate de utilizarea lemnului ca materie primă sau ca sursă de energie se limitează la toate operațiunile anterioare prelucrării industriale.
(4)  Sprijinul este limitat la ratele maxime ale sprijinului stabilite în anexa I.
(4)  Sprijinul este limitat la ratele maxime ale sprijinului stabilite în anexa I.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 28
Articolul 28

Articolul 28

Înființarea grupurilor de producători

Înființarea grupurilorși organizațiilor de producători

(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru facilitarea înființării grupurilor de producători din sectoarele agricol și silvic, în scopul:
(1)  În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru facilitarea înființării și dezvoltării grupurilor și organizațiilor de producători din sectoarele agricol și silvic, în scopul:
(a) adaptării producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
(a) adaptării producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
(b) introducerii în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
(b) introducerii în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
(c) stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
(c) stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
(d) altor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
(d) altor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
(2)  Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute oficial de autoritățile competente ale statelor membre, pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul este limitat la grupurile de producători care corespund definiției IMM-urilor.
(2)  Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute oficial de autoritățile competente ale statelor membre, pe baza unui plan de afaceri. Se acordă prioritate grupurilor de producători de produse de calitate vizate de articolul 17, precum și microîntreprinderilor. Nu se acordă sprijin grupurilor de producători care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în definiția IMM-urilor.
Statele membre verifică dacă obiectivele planului de afaceri au fost îndeplinite în termen de cinci ani de la recunoașterea grupului de producători.

Statele membre verifică dacă obiectivele planului de afaceri au fost îndeplinite în termen de cinci ani de la recunoașterea grupului de producători.

(3)  Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar plătit în tranșe anuale în cursul primilor cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut pe baza planului său de afaceri. Sprijinul se calculează pe baza producției comercializate anual de către grup. Statele membre plătesc ultima rată numai după ce au verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect.
(3)  Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar plătit în tranșe anuale în cursul primilor cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut pe baza planului său de afaceri. Sprijinul se calculează pe baza producției comercializate anual de către grup. Statele membre plătesc ultima rată numai după ce au verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect.
În primul an, statele membre pot plăti grupurilor de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. În cazul grupurilor de producători din sectorul silvic, sprijinul se calculează pe baza producției medii comercializate de membrii grupului în ultimii cinci ani înainte de recunoașterea acestuia, excluzând valorile minime și maxime.

În primul an, statele membre pot plăti grupurilor de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. În cazul grupurilor de producători din sectorul silvic, sprijinul se calculează pe baza producției medii comercializate de membrii grupului în ultimii cinci ani înainte de recunoașterea acestuia, excluzând valorile minime și maxime.

(4)  Sprijinul este limitat la ratele și cuantumurile maxime prevăzute în anexa I.
(4)  Sprijinul este limitat la ratele și cuantumurile maxime prevăzute în anexa I.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 29
(1)  Statele membre pun la dispoziție sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu necesitățile și prioritățile lor specifice naționale, regionale sau locale. Includerea acestei măsuri în programele de dezvoltare rurală este obligatorie.
(1)  Statele membre pun la dispoziție sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu necesitățile și prioritățile lor specifice naționale, regionale sau locale. Această măsură are drept obiectiv conservarea, dar și promovarea schimbărilor necesare la nivelul practicilor agricole care aduc o contribuție pozitivă mediului și climei. Includerea sa în programele de dezvoltare rurală este obligatorie.
(2)  Plățile pentru agromediu și climă se acordă fermierilor, grupurilor de fermieri sau grupurilor formate din fermieri și alți gestionari de terenuri care se angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de agromediu și climatice având ca obiect terenuri agricole. Atunci când acest lucru este justificat corespunzător de realizarea obiectivelor legate de mediu, plățile pentru agromediu și climă pot fi acordate și altor gestionari de terenuri sau grupurilor formate din alți gestionari de terenuri.
(2)  Plățile pentru agromediu și climă se acordă fermierilor, grupurilor de fermieri sau grupurilor formate din fermieri și alți gestionari de terenuri care se angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de agromediu și climatice având ca obiect terenuri agricole sau terenuri cu destinație agricolă. Programele de agromediu vizează exemple de bune practici (conform principiului „modelului precursor”), inclusiv cele legate de gestionarea solului, gestionarea apei, biodiversitate, reciclarea substanțelor nutritive și întreținerea ecosistemelor, și stabilesc prioritățile în ceea ce privește investițiile în aceste tehnici. Programele urmăresc răspândirea bunelor practici pe întreg teritoriul acoperit de program. Schemele privind clima pot fi orientate în direcția îmbunătățirii performanței de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră a exploatației agricole sau a sistemului agricol în întregime. Atunci când acest lucru este justificat corespunzător de realizarea obiectivelor legate de mediu, plățile pentru agromediu și climă pot fi acordate și altor gestionari de terenuri sau grupurilor formate din alți gestionari de terenuri.
(3)  Plățile pentru agromediu și climă acoperă numai angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante, stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte obligații relevante stabilite în temeiul titlului III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională. Toate aceste cerințe obligatorii trebuie identificate în program.
(3)  Plățile pentru agromediu și climă acoperă numai angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante, stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și toate obligațiile relevante stabilite în temeiul titlului III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională. Toate aceste cerințe obligatorii trebuie identificate în program.
(4)  Statele membre depun eforturi pentru a furniza persoanelor care se angajează să desfășoare operațiuni în cadrul acestei măsuri cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea respectivelor operațiuni, inclusiv prin asistență de specialitate legată de angajamente și/sau prin condiționarea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri de parcurgerea formării necesare.
(4)  Statele membre depun eforturi pentru a furniza persoanelor care se angajează să desfășoare operațiuni în cadrul acestei măsuri cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea respectivelor operațiuni, inclusiv prin asistență de specialitate legată de angajamente și/sau prin condiționarea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri de parcurgerea formării necesare.
(5)  Angajamentele luate în temeiul acestei măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea beneficiilor de mediu urmărite, statele membre pot stabili, în programele lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea o unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale.
(5)  Angajamentele luate în temeiul acestei măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea beneficiilor de mediu urmărite, statele membre pot stabili, în programele lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea o unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale. Pentru angajamentele noi care urmează direct după angajamentul îndeplinit în perioada inițială, statele membre pot stabili o perioadă mai scurtă în programele lor de dezvoltare rurală.
(6)  Plățile se acordă anual pentru a compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de beneficiari ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentele de agromediu și climatice. Dacă angajamentele sunt luate de grupuri de fermieri, nivelul maxim este de 30 %.
(6)  Plățile se acordă anual pentru a compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de beneficiari ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentele de agromediu și climatice. Dacă angajamentele fac parte dintr-o acțiune colectivă, nivelul maxim este de 30 %.
Nu se acordă sprijin din FEADR pentru angajamentele prevăzute la titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

(6a)  Pentru operațiunile legate de conservarea mediului, statele membre, prin derogare de la alineatul 6 și în situații justificate corespunzător, pot acorda sprijin sub forma unei sume forfetare sau a unei plăți unice pe unitate pentru angajamentele de renunțare la utilizarea comercială a zonelor. Acest sprijin se calculează pe baza costurilor suplimentare suportate și a pierderilor de venit.
(7)  Dacă este necesar pentru a asigura aplicarea eficientă a măsurii, statele membre pot utiliza procedura de selecționare a beneficiarilor prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(7)  Dacă este necesar pentru a asigura aplicarea eficientă a măsurii, statele membre pot utiliza procedura de selecționare a beneficiarilor prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(8)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
(8)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda niciun sprijin pentru angajamente care fac obiectul măsurii privind agricultura ecologică.

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda niciun sprijin pentru angajamente care fac obiectul măsurii privind agricultura ecologică.

(9)  Se poate acorda un ajutor pentru conservarea resurselor genetice în agricultură în cadrul unor operațiuni care nu intră sub incidența dispozițiilor de la alineatele (1)-(8).
(9)  Se poate acorda un ajutor pentru conservarea și pentru utilizarea și dezvoltarea durabile ale resurselor genetice în agricultură în cadrul unor operațiuni care nu intră sub incidența dispozițiilor de la alineatele (1)-(8).
(10)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 în ceea ce privește prelungirea anuală a angajamentelor după perioada inițială a operațiunii, condițiile aplicabile angajamentelor privind utilizarea unor metode diferite de extensificare sau de gestionare a creșterii animalelor, limitarea utilizării îngrășămintelor, a produselor de protecție a plantelor sau a altor produse, creșterea raselor locale aflate în pericol de abandon sau conservarea resurselor genetice vegetale, precum și în ceea ce privește definirea operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (9).
(10)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 în ceea ce privește prelungirea anuală a angajamentelor după perioada inițială a operațiunii, condițiile aplicabile angajamentelor privind utilizarea unor metode diferite de extensificare sau de gestionare a creșterii animalelor, limitarea utilizării îngrășămintelor, a produselor de protecție a plantelor sau a altor produse, creșterea raselor locale aflate în pericol de abandon sau conservarea resurselor genetice vegetale, precum și în ceea ce privește definirea operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (9).
Amendamentele 70 şi 145
Propunere de regulament
Articolul 30
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de TAU fermierilor sau grupurilor de fermieri care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de TAU fermierilor sau grupurilor de fermieri care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.
(2)  Sprijinul se acordă exclusiv pentru angajamente care depășesc standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională. Toate aceste cerințe trebuie identificate în program.
(2)  Sprijinul se acordă exclusiv pentru angajamente care depășesc standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. HR/2013, obligațiile relevante stabilite în temeiul titlului III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională. Toate aceste cerințe trebuie identificate în program.
(3)  Angajamentele luate în temeiul acestei măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă pentru menținerea agriculturii ecologice, statele membre pot să prevadă în programele lor de dezvoltare rurală o prelungire anuală după încheierea perioadei inițiale.
(3)  Angajamentele luate în temeiul acestei măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Pentru a încuraja adoptarea acestei măsuri și după 2015, statele membre pot stabili un mecanism de sprijinire a agricultorilor printr-o măsură subsecventă după 2020. Dacă sprijinul se acordă pentru menținerea agriculturii ecologice, statele membre pot să prevadă în programele lor de dezvoltare rurală o prelungire anuală după încheierea perioadei inițiale.
(4)  Plățile se acordă anual pentru a compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de beneficiari ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentele respective. Dacă angajamentele sunt luate de grupuri de fermieri, nivelul maxim este de 30 %.
(4)  Plățile se acordă anual pentru a compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de beneficiari ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentele respective. Dacă angajamentele sunt luate de grupuri de fermieri sau de grupuri de alți gestionari de terenuri, nivelul maxim este de 30 %.
(5)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
(5)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
(5a)  Statele membre stabilesc în programele lor de dezvoltare rurală modul în care această măsură poate fi combinată cu alte măsuri din regulament, în special cu măsurile prevăzute la articolele 17, 18, 28, 29, 31 și 36, pentru a extinde agricultura ecologică și pentru a realiza obiectivele de mediu și de dezvoltare economică rurală.
Amendamentele 71 și 146
Propunere de regulament
Articolul 31
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă exploataților, anual și pe hectar de TAU sau de pădure, pentru a compensa beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit generate de dezavantajele specifice zonelor în cauză, legate de implementarea Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă exploataților, anual și pe hectar de TAU sau de pădure, pentru a compensa beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit generate de dezavantajele specifice zonelor în cauză, legate de implementarea Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1, a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice2 și a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei3.
În cazul cerințelor cu caracter permanent, sprijinul acordat poate lua forma unei sume forfetare pe hectar de TAU sau de pădure pentru compensarea integrală. În acest caz, cerințele se înregistrează într-un cadastru național ca servituți care reglementează utilizarea viitoare a terenurilor. În cazurile justificate în mod corespunzător, sprijinul poate fi acordat pe baza altor costuri unitare decât hectarul, cum ar fi numărul de kilometri ai unui curs de apă.

Sprijinul poate acoperi investițiile neproductive tangibile și/sau intangibile care sunt necesare pentru respectarea cerințelor legate de Directivele 2009/147/CE, 92/43/CEE și 2000/60/CE.

(2)  Sprijinul se acordă fermierilor, proprietarilor privați de păduri și, respectiv, asociațiilor de proprietari de păduri. În cazuri justificate corespunzător, sprijinul poate fi acordat și altor gestionari de terenuri.
(2)  Sprijinul se acordă fermierilor, proprietarilor privați de păduri și, respectiv, asociațiilor de proprietari de păduri. În cazuri justificate corespunzător, sprijinul poate fi acordat și altor gestionari de terenuri.
(3)  Sprijinul destinat fermierilor în legătură cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE se acordă numai în legătură cu dezavantajele care decurg din respectarea cerințelor care depășesc bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la articolul 94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. HR/2012 al Consiliului.
(3)  Sprijinul destinat fermierilor în legătură cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE se acordă numai în legătură cu dezavantajele care decurg din respectarea cerințelor care depășesc bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la articolul 94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. HR/2013 al Consiliului și obligațiile relevante stabilite în temeiul titlului III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2013. Pentru cazurile în care aceste obligații sunt incompatibile cu directivele amintite la exploatația în cauză, programul de dezvoltare rurală poate să prevadă dispoziții speciale.
(4)  Sprijinul destinat fermierilor în legătură cu Directiva 2000/60/CE se acordă numai cu condiția respectării anumitor cerințe care:
(4)  Sprijinul destinat fermierilor în legătură cu Directiva 2000/60/CE se acordă numai cu condiția respectării anumitor cerințe care:
(a) au fost introduse prin Directiva 2000/60/CE, sunt în conformitate cu programele de măsuri prevăzute în planurile de gestionare a districtelor hidrografice în scopul îndeplinirii obiectivelor legate de mediu ale directivei respective și depășesc măsurile necesare pentru implementarea altor acte legislative ale Uniunii privind protecția apelor;
(a) au fost introduse prin Directiva 2000/60/CE, sunt în conformitate cu programele de măsuri prevăzute în planurile de gestionare a districtelor hidrografice în scopul îndeplinirii obiectivelor legate de mediu ale directivei respective și depășesc măsurile necesare pentru implementarea altor acte legislative ale Uniunii privind protecția apelor;
(b) depășesc cerințele de reglementare în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012.
(b) depășesc cerințele de reglementare în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2013 și obligațiile prevăzute în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2013.
(c) depășesc nivelul de protecție prevăzut de legislația Uniunii în vigoare la momentul adoptării Directivei 2000/60/CE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din Directiva 2000/60/CE și
(c) depășesc nivelul de protecție prevăzut de legislația Uniunii în vigoare la momentul adoptării Directivei 2000/60/CE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din Directiva 2000/60/CE și
(d) impun schimbări majore ale tipului de utilizare a terenurilor și/sau restricții importante în privința practicilor agricole, care au ca efect o scădere considerabilă a venitului.
(d) impun schimbări majore ale tipului de utilizare a terenurilor și/sau restricții importante în privința practicilor agricole, care au ca efect o scădere considerabilă a venitului.
(5)  Cerințele menționate la alineatele (3) și (4) trebuie identificate în program.
(5)  Cerințele menționate la alineatele (3) și (4) trebuie identificate în program.
(6)  Următoarele suprafețe sunt eligibile pentru plăți:
(6)  Următoarele suprafețe sunt eligibile pentru plăți:
(a) zonele agricole și forestiere Natura 2000 delimitate în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;
(a) zonele agricole și forestiere Natura 2000 delimitate în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;
(b) alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile activităților agricole sau forestiere, care contribuie la implementarea articolului 10 din Directiva 92/43/CEE. Aceste zone nu pot depăși, pentru fiecare program de dezvoltare rurală, 5 % din zonele Natura 2000 delimitate, acoperite de domeniul de aplicare teritorial al programului;
(b) alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile activităților agricole sau forestiere, care contribuie la îmbunătățirea populațiilor de specii menționate în anexa IV la Directiva 92/43/CEE, lapunerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE și la conservarea tuturor speciilor de păsări în conformitate cu articolul 1 din Directiva 2009/147/CE. Aceste zone nu pot depăși, pentru fiecare program de dezvoltare rurală, 7 % din zonele Natura 2000 delimitate, acoperite de domeniul de aplicare teritorial al programului;
(c) zonele agricole incluse în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice în conformitate cu Directiva 2000/60/CE.
(c) zonele agricole și silvice incluse în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice în conformitate cu Directiva 2000/60/CE.
(7)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
(7)  Sprijinul este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa I.
Statele membre pot prezenta, în planul de finanțare, bugete separate pentru plățile acordate zonelor agricole Natura 2000, zonelor forestiere Natura 2000 și pentru plățile legate de Directiva-cadru privind apa.

–––––––––––––––
1 JO L 206, 22.7.1992, p.7.
2 JO L 20, 26.1.2010, p.7.
3 JO L 327, 22.12.2000, p.1.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 32
(1)  Plățile pentru fermierii din zonele montane și din alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice se acordă anual, pe hectar de TAU, pentru a compensa costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de fermieri din cauza constrângerilor impuse producției agricole în zonele în cauză.
(1)  Plățile pentru fermierii din zonele montane și din alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice se acordă anual, pe hectar de TAU, pentru a compensa costurile suplimentare și pierderile de venit suportate de fermieri din cauza constrângerilor impuse producției agricole în zonele în cauză.
Costurile suplimentare și pierderile de venit se calculează în raport cu suprafețele care nu se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, luând în considerare plățile efectuate în temeiul titlului III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Costurile suplimentare și pierderile de venit se calculează în raport cu suprafețele care nu se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii.

La calcularea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit, statele membre pot, în cazuri justificate corespunzător, să efectueze diferențieri pentru a lua în considerare:

- situația și obiectivele pentru dezvoltare caracteristice unei regiuni;
- gravitatea handicapurilor naturale permanente care afectează activitățile agricole;
- tipul de producție și, după caz, structura economică a exploatației.
(2)  Plățile se acordă fermierilor care se angajează să își continue activitatea agricolă în zonele delimitate în temeiul articolului 33.
(2)  Plățile se acordă fermierilor care se angajează să își continue activitatea agricolă în zonele delimitate în temeiul articolului 33.
(3)  Cuantumul plăților se stabilește între limita minimă și cea maximă prevăzute în anexa I.
(3)  Cuantumul plăților se stabilește între limita minimă și cea maximă prevăzute în anexa I.
În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot acorda plăți individuale peste suma maximă prevăzută în anexa I, cu condiția ca suma maximă să fie respectată, în medie, la nivelul programării.

(4)  Statele membre prevăd degresivitatea plăților pentru suprafețe care depășesc un prag minim per exploatație, care urmează a fi stabilită în program.
(4)  Statele membre prevăd degresivitatea plăților pentru suprafețe care depășesc un prag minim per exploatație, care urmează a fi stabilită în program.
(5)  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestei măsuri în perioada 2014 – 2017 fermierilor din zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile ca urmare a noii delimitări menționate la articolul 33 alineatul (3). Aceste plăți trebuie să fie degresive începând, în 2014, de la 80 % din plata primită în 2013 și ajungând la 20 % în 2017.
(5)  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestei măsuri pentru o perioadă de patru ani fermierilor din zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile ca urmare a unei noi delimitări menționate la articolul 33 alineatul (3). Aceste plăți sunt degresive începând, în primul an, de la 80 % din plata primită în perioada de programare 2007 - 2013 și ajungând la 20 % în al patrulea an.
(6)  În statele membre care nu au finalizat delimitarea prevăzută la articolul 33 alineatul (3) până la 1 ianuarie 2014, alineatul (5) se aplică fermierilor care au primit plăți în zonele care au fost eligibile pentru plățile respective în perioada 2007 - 2013. După finalizarea delimitării, fermierii din zonele care rămân eligibile primesc integral plățile acordate în cadrul acestei măsuri. Fermierii din zonele care nu mai sunt eligibile continuă să primească plăți în conformitate cu alineatul (5).
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 33
(1)  Statele membre delimitează, pe baza alineatelor (2), (3) și (4), zonele eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 32, în funcție de următoarele categorii:
(1)  Statele membre delimitează, pe baza alineatelor (2), (3) și (4), zonele eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 32, în funcție de următoarele categorii:
(a) zone montane;
(a) zone montane;
(b) zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative; și
(b) zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative; și
(c) alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice.
(c) alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice.
(2)  Pentru a fi eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 32, zonele montane trebuie să prezinte o limitare considerabilă a posibilităților de utilizare a terenurilor și o importantă creștere a costurilor de producție din cauza:
(2)  Pentru a fi eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 32, zonele montane trebuie să prezinte o limitare considerabilă a posibilităților de utilizare a terenurilor și o importantă creștere a costurilor de producție din cauza:
(a) existenței unor condiții climatice foarte dificile datorate altitudinii, care au ca efect diminuarea substanțială a perioadei de vegetație;
(a) existenței unor condiții climatice foarte dificile datorate altitudinii, care au ca efect diminuarea substanțială a perioadei de vegetație;
(b) prezenței în cea mai mare parte a zonei în cauză, la o altitudine mai mică, a unor pante care sunt prea abrupte pentru utilizarea mașinilor agricole sau care necesită utilizarea unor echipamente speciale foarte costisitoare, sau o combinație a acestor doi factori, acolo unde constrângerile generate de fiecare factor în parte sunt mai puțin accentuate, însă combinația dintre aceștia generează constrângeri echivalente.
(b) prezenței în cea mai mare parte a zonei în cauză, la o altitudine mai mică, a unor pante care sunt prea abrupte pentru utilizarea mașinilor agricole sau care necesită utilizarea unor echipamente speciale foarte costisitoare, sau o combinație a acestor doi factori, acolo unde constrângerile generate de fiecare factor în parte sunt mai puțin accentuate, însă combinația dintre aceștia generează constrângeri echivalente.
Zonele situate la nord de paralela de 62o și anumite zone adiacente sunt considerate a fi zone montane.

Zonele situate la nord de paralela de 62o și anumite zone adiacente sunt considerate a fi zone montane.

(3)  Pentru a fi eligibile pentru plățile acordate în temeiul articolului 32, zonele care nu sunt zone montane sunt considerate ca fiind confruntate cu constrângeri naturale semnificative dacă cel puțin 66 % din TAU îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile enumerate în anexa II la valoarea minimă indicată. Respectarea acestei condiții se asigură la nivelul corespunzător al unităților administrative locale (nivelul „LAU 2”).
(3)  Statele membre desemnează zonele care nu sunt zone montane și care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative ca fiind eligibile pentru plăți efectuate conform articolului 32. Aceste zone sunt caracterizate de constrângeri naturale semnificative, în special de o productivitate redusă a solului sau de condiții climatice precare, precum și prin faptul că menținerea unei activități agricole extinse este importantă pentru gestionarea terenurilor.
Atunci când delimitează zonele care fac obiectul prezentului alineat, statele membre realizează un exercițiu de reglare, bazat pe criterii obiective, în scopul excluderii zonelor în care s-a dovedit prin documente că există constrângeri naturale semnificative în conformitate cu primul alineat, care au fost însă depășite cu ajutorul unor investiții sau prin activitate economică.

Până la 31 decembrie 2014, Comisia prezintă o propunere legislativă privind criteriile biofizice obligatorii și valorile-limită corespunzătoare care urmează a fi aplicate pentru viitoarea delimitare, precum și măsurile tranzitorii și de adaptare adecvate.

(4)  Alte zone decât cele menționate la alineatele (2) și (3) sunt eligibile pentru plățile acordate în temeiul alineatului 32 dacă se confruntă cu constrângeri specifice și dacă este necesar să se continue gestionarea terenurilor pentru a conserva sau pentru a ameliora mediul, pentru a menține peisajul rural și a conserva potențialul turistic sau pentru a proteja zona costieră.
(4)  Alte zone decât cele menționate la alineatele (2) și (3) sunt eligibile pentru plățile acordate în temeiul alineatului 32 dacă se confruntă cu constrângeri specifice, inclusiv densități foarte scăzute ale populației, și dacă este necesar să se continue gestionarea terenurilor pentru a conserva sau pentru a ameliora mediul, pentru a menține peisajul rural și a conserva potențialul turistic sau pentru a proteja zona costieră.
Zonele care se confruntă cu constrângeri specifice cuprind zone agricole care sunt omogene din punctul de vedere al condițiilor naturale de protecție și a căror suprafață totală nu depășește 10 % din teritoriul statului membru în cauză.

Zonele care se confruntă cu constrângeri specifice cuprind zone agricole care sunt omogene din punctul de vedere al condițiilor naturale de protecție și a căror suprafață totală nu depășește 10 % din teritoriul statului membru în cauză.

(5)  Statele membre anexează la programele lor de dezvoltare rurală:
(5)  Statele membre anexează la programele lor de dezvoltare rurală delimitările existente sau modificate în temeiul alineatelor (2), (3) și (4).
(a) delimitările existente sau modificate în temeiul alineatelor (2) și (4);
(b) noua delimitare a zonelor în conformitate cu alineatul (3);
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
(2)  Plățile în favoarea bunăstării animalelor acoperă numai angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională. Aceste cerințe relevante trebuie identificate în program.
(2)  Plățile în favoarea bunăstării animalelor acoperă numai angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. HR/2013 și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația Uniunii. Aceste cerințe relevante trebuie identificate în program.
Angajamentele respective se asumă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de reînnoire.

Angajamentele respective se asumă pentru o perioadă de 1 - 7 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de pădure deținătorilor de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora care se angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de silvomediu. Organismele care gestionează păduri aflate în proprietatea statului pot de asemenea să beneficieze de sprijin, cu condiția să fie independente de bugetul de stat.
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de pădure exclusiv deținătorilor de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora care se angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de silvomediu. Organismele care gestionează păduri aflate în proprietatea statului pot de asemenea să beneficieze de sprijin, cu condiția să fie independente de bugetul de stat.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul exploatațiilor forestiere care depășesc un anumit prag care urmează să fie stabilit de statele membre în programele lor de dezvoltare rurală, sprijinul prevăzut la alineatul (1) trebuie condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor.

eliminat
Justificare
Există deja suficiente dispoziții statutare la nivel național în legătură cu administrarea progresivă a zonelor împădurite și a pădurilor, indiferent de dimensiunea exploatațiilor respective. A le cere deținătorilor de păduri să întocmească planuri de gestionare nu ar însemna decât mai multă birocrație.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3
(3)  Plățile compensează beneficiarii pentru toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentul de agromediu. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa I.
(3)  Plățile compensează beneficiarii pentru toate sau o parte din costurile suplimentare și pierderile de venit suportate ca urmare a angajamentelor luate. Dacă este necesar, plățile respective pot acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând până la 20 % din prima plătită pentru angajamentul de agromediu. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa I. În cazuri bine justificate, sprijinul pentru acordurile de renunțare la exploatarea arborilor sau a zonelor împădurite poate fi, de asemenea, acordat sub forma unei plăți unice sau a unor sume forfetare pe proiect, calculate pe baza costurilor suplimentare și a pierderii de venituri suportate.
Justificare
În cazul ecosistemelor forestiere este adesea mult mai eficient să se acorde finanțare prin intermediul mai multor proiecte decât pe suprafață. O sumă forfetară de 200,--/ha nu pare de natură să acopere costurile reale, întrucât pădurile au o perioadă de vegetație lungă.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 36
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri promovează forme de cooperare care implică cel puțin două entități și, în special:
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri promovează forme de cooperare care implică cel puțin două entități și, în special:
(a) abordări de cooperare între diferiți actori din lanțul agroalimentar din Uniune și din sectorul forestier, precum și între alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv organizațiile interprofesionale;
(a) abordări de cooperare între diferiți actori din lanțul agroalimentar din Uniune și din sectorul forestier, precum și între alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale;
(b) crearea de grupuri și rețele;
(b) crearea de grupuri și rețele, precum și de puncte de coordonare;
(c) înființarea și funcționarea grupurilor operaționale din cadrul PEI privind productivitatea și sustenabilitatea agriculturii, la care se face referire la articolul 62.
(c) înființarea și funcționarea grupurilor operaționale din cadrul PEI privind productivitatea și sustenabilitatea agriculturii, la care se face referire la articolul 62.
(c a) inovarea și cooperarea prin intermediul rețelelor de înfrățire între Uniune și țările terțe;
(2)  Cooperarea în temeiul alineatului (1) se referă în special la următoarele:
(2)  Cooperarea în temeiul alineatului (1) se referă în special la următoarele:
(a) proiecte-pilot;
(a) proiecte-pilot, proiecte demonstrative și emblematice;
(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier;
(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier, inclusiv cele care contribuie la reducerea pierderilor;
(c) cooperare între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune, partajarea echipamentelor și a resurselor;
(c) cooperare între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune, partajarea echipamentelor și a resurselor;
(d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul alimentar în vederea stabilirii de platforme logistice pentru promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
(d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul alimentar în vederea stabilirii de platforme logistice pentru promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale și regionale;
(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale și regionale, precum și a produselor reglementate de scheme de calitate;
(f) acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice și al adaptării la acestea;
(f) acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice și al adaptării la acestea;
(g) abordări colective privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs;
(g) abordări coordonate privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs; inclusiv gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile și conservarea peisajului agricol;
(h) cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în ceea ce privește producția sustenabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale.
(h) cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în ceea ce privește producția sustenabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale.
(i) implementarea, în special de către parteneriate public-privat, altele decât cele definite la articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], a strategiilor de dezvoltare locală care abordează una sau mai multe dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;
(i) implementarea, în special de către parteneriate public-privat, altele decât cele definite la articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2013 [CSF], a strategiilor de dezvoltare locală care abordează una sau mai multe dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;
(j) elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente.
(j) elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente.
(ja) dezvoltarea, inclusiv comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural;
(jb) derularea de proiecte de „agricultură socială”.
(2a)  În momentul alocării sprijinului, se poate acorda prioritate cooperării între entități, cooperare care implică producători primari.
(3)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă exclusiv noilor grupuri și rețele formate și celor care încep o nouă activitate.
Sprijinul pentru operațiunile prevăzute la alineatul (2) litera (b) poate fi acordat și actorilor individuali, dacă această posibilitate este prevăzută în programul de dezvoltare rurală.

(3)  Sprijinul pentru operațiunile prevăzute la alineatul (2) litera (b) poate fi acordat și actorilor individuali, dacă această posibilitate este prevăzută în programul de dezvoltare rurală.
(4)  Rezultatele proiectelor-pilot și ale operațiunilor realizate de actorii individuali în temeiul alineatului (2) litera (b) trebuie diseminate.
(4)  Rezultatele proiectelor-pilot și ale operațiunilor realizate de actorii individuali în temeiul alineatului (2) litera (b) trebuie diseminate.
(5)  Următoarele costuri aferente formelor de cooperare menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri:
(5)  Următoarele costuri aferente formelor de cooperare menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri:
(a) costuri aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză, și de studii de fezabilitate, precum și costuri aferente elaborării unui plan de afaceri, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui plan echivalent, sau costuri aferente strategiei de dezvoltare locală, alta decât cea menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];
(a) costuri aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză, și de studii de fezabilitate, precum și costuri aferente elaborării unui plan de afaceri, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui plan echivalent, sau costuri aferente strategiei de dezvoltare locală, alta decât cea menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [CSF];
(b) costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial colectiv. În cazul grupurilor, animarea poate viza, de asemenea, organizarea de cursuri de formare, interconectarea membrilor și recrutarea de noi membri;
(b) costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial colectiv. În cazul grupurilor, animarea poate viza, de asemenea, organizarea de cursuri de formare, interconectarea membrilor și recrutarea de noi membri;
(c) costurile de funcționare a cooperării;
(c) costurile de funcționare a cooperării;
(d) costuri directe aferente unor proiecte specifice legate de implementarea unui plan de afaceri, a unei strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], sau a unei acțiuni orientate spre inovare;
(d) costuri directe aferente unor proiecte specifice legate de implementarea unui plan de afaceri, a unei strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [CSF], sau a unei acțiuni orientate spre inovare;
(e) costuri aferente activităților de promovare.
(e) costuri aferente activităților de promovare.
(6)  Acolo unde se implementează un plan de afaceri, un plan de gestionare a pădurilor sau un plan echivalent sau o strategie de dezvoltare, statele membre pot acorda ajutorul fie sub forma unei sume globale care să acopere costurile de cooperare și costurile aferente proiectelor implementate, fie sub forma unei sume care să acopere numai costurile de cooperare, folosind în acest caz fonduri provenind din cadrul altor măsuri sau alte fonduri ale Uniunii destinate implementării de proiecte.
(6)  Acolo unde se implementează un plan de afaceri, un plan de gestionare a pădurilor sau un plan echivalent sau o strategie de dezvoltare, statele membre pot acorda ajutorul fie sub forma unei sume globale care să acopere costurile de cooperare și costurile aferente proiectelor implementate, fie sub forma unei sume care să acopere numai costurile de cooperare, folosind în acest caz fonduri provenind din cadrul altor măsuri sau alte fonduri ale Uniunii destinate implementării de proiecte.
(7)  Cooperarea între actori aflați în regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, eligibilă pentru acest sprijin.
(7)  Cooperarea între actori aflați în regiuni sau state membre diferite, precum și cooperarea cu actori din țările în curs de dezvoltare, este, de asemenea, eligibilă pentru acest sprijin.
(8)  Sprijinul este limitat la o perioadă de maximum șapte ani, excepție făcându-se în cazul acțiunilor ecologice colective, în situații justificate corespunzător.
(8)  Sprijinul este limitat la o perioadă de maximum șapte ani, excepție făcându-se în cazul acțiunilor ecologice colective, în situații justificate corespunzător.
(9)  Cooperarea în cadrul acestei măsuri poate fi combinată cu proiecte sprijinite de fonduri ale Uniunii, altele decât FEADR, pe același teritoriu. Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii.
(9)  Cooperarea în cadrul acestei măsuri poate fi combinată cu proiecte sprijinite de fonduri ale Uniunii, altele decât FEADR, pe același teritoriu. Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii.
(10)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea mai detaliată a caracteristicilor proiectelor-pilot, ale grupurilor, ale rețelelor, ale lanțurilor scurte de aprovizionare și ale piețelor locale care vor fi eligibile pentru sprijin, precum și privind condițiile de acordare a ajutorului pentru tipurile de operațiuni enumerate la alineatul (2).
(10)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind specificarea mai detaliată a caracteristicilor proiectelor-pilot, ale grupurilor, ale rețelelor, ale lanțurilor scurte de aprovizionare și ale piețelor locale care vor fi eligibile pentru sprijin, precum și privind condițiile de acordare a ajutorului pentru tipurile de cooperare enumerate la alineatul (2).
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 37
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:
(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:
(a) contribuții financiare plătite direct fermierilor, la primele de asigurarea a culturilor, a animalelor și a plantelor împotriva pierderilor economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile, de boli ale animalelor sau ale plantelor sau de infestarea parazitară;
(a) contribuții financiare plătite direct fermierilor sau grupurilor de fermieri, la primele de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor împotriva pierderilor economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile, de boli ale animalelor sau ale plantelor sau de infestarea parazitară;
(b) contribuții financiare la fonduri mutuale destinate plătirii de compensații financiare fermierilor pentru pierderile economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau de un incident de mediu;
(b) contribuții financiare la fonduri mutuale destinate plătirii de compensații financiare fermierilor pentru pierderile economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor, de organisme dăunătoare, de un incident de mediu sau de fenomene climatice nefavorabile, inclusiv seceta;
(c) un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unor contribuții financiare la fonduri mutuale, care acordă compensații fermierilor care se confruntă cu o scădere drastică a veniturilor lor.
(c) un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unor contribuții financiare la fonduri mutuale sau fonduri de asigurări, care acordă compensații fermierilor care se confruntă cu o scădere drastică a veniturilor lor, sau sub forma unor contribuții financiare plătite direct fermierilor pentru plata de prime de asigurare destinate să acopere riscul unei scăderi drastice a veniturilor.
(2)  În scopul aplicării alineatului (1) literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă un sistem acreditat de statul membru în conformitate cu legislația sa națională și care permite fermierilor afiliați să încheie o asigurare, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor afiliați care sunt afectați de pierderi economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau de un incident de mediu sau care se confruntă cu o scădere drastică a veniturilor lor.
(2)  În sensul alineatului (1) literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă un sistem acreditat de statul membru în conformitate cu legislația sa națională și care permite fermierilor afiliați să încheie o asigurare, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor afiliați care sunt afectați de pierderi economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor, de organisme dăunătoare, de un incident de mediu sau de fenomene meteorologice nefavorabile sau care se confruntă cu o scădere drastică a veniturilor lor.
(3)  Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu sisteme private de asigurări. Ajutorul direct pentru venit primit din Fondul european de ajustare la globalizare (denumit în continuare „FEG”) va fi, de asemenea, luat în considerare la estimarea nivelurilor veniturilor fermierilor.
(3)  Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu sisteme private de asigurări.
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind durata minimă și cea maximă a împrumuturilor comerciale acordate fondurilor mutuale menționate la articolul 39 alineatul (3) litera (b) și la articolul 40 alineatul (4).
(4)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind durata minimă și cea maximă a împrumuturilor comerciale acordate fondurilor mutuale menționate la articolul 39 alineatul (3) litera (b) și la articolul 40 alineatul (4).
Comisia efectuează o revizuire intermediară referitoare la punerea în aplicare a măsurii de gestionare a riscurilor și prezintă ulterior un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri legislative adecvate de îmbunătățire a punerii în aplicare a măsurii de gestionare a riscurilor.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 38
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) litera (a) se acordă numai pentru contractele de asigurări care acoperă pierderile cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil, de o boală a animalelor sau a plantelor sau de infestarea parazitară sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări parazitare care distruge peste 30 % din producția medie anuală a unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime.
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) litera (a) se acordă numai pentru contractele de asigurări care acoperă pierderile cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil, de o boală a animalelor sau a plantelor sau de infestarea parazitară sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări parazitare care determină o scădere a producției anuale cu peste 30 % în comparație cu producția medie anuală a unui fermier. Producția medie anuală se calculează pe baza cifrelor din perioada de trei ani anterioară sau din perioada de cinci ani anterioară, excluzând valorile minime și maxime sau, în circumstanțe excepționale, justificate în mod corespunzător, pe baza cifrelor dintr-un anumit an din cadrul perioadei de cinci ani anterioară.
Măsurarea pierderii provocate poate fi adaptată caracteristicilor specifice ale fiecărui tip de produs, utilizând:

(a) indici biologici (cantitatea de biomasă pierdută) sau indici echivalenți de pierdere a randamentului, calculați la nivelul exploatației sau la nivel local, regional sau național sau
(b) indici climatici (inclusiv cantitatea de precipitații și temperatura) calculați la nivel local, regional sau național.
(2)  Producerea unui fenomen meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau infestarea parazitară trebuie să fie recunoscută ca atare în mod oficial de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.
(2)  Producerea unui fenomen meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau infestarea parazitară trebuie să fie recunoscută ca atare în mod oficial de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot stabili în avans criterii pe baza cărora această recunoaștere formală se consideră a fi acordată.

Dacă este adecvat, statele membre pot stabili în avans criterii pe baza cărora această recunoaștere formală se consideră a fi acordată.

(3)  Plățile de asigurare compensează cel mult costurile totale aferente reparării daunelor menționate la articolul 37 alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea producției viitoare.
(3)  Plățile de asigurare compensează cel mult costurile totale aferente reparării daunelor menționate la articolul 37 alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea producției viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul primei eligibile pentru sprijin aplicând plafoane corespunzătoare.

Statele membre pot limita cuantumul primei eligibile pentru sprijin aplicând plafoane corespunzătoare.

(4)  Sprijinul este limitat la rata maximă prevăzută în anexa I.
(4)  Sprijinul este limitat la rata maximă prevăzută în anexa I.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 39
Articolul 39

Articolul 39

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și ale plantelor și pentru incidentele de mediu

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și ale plantelor, pentru organismele dăunătoare, pentru incidentele de mediu și pentru fenomenele meteorologice nefavorabile

(1)  Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul mutual în cauză trebuie:
(1)  Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea competentă în conformitate cu legislația națională;
(a) să fie acreditat de autoritatea competentă în conformitate cu legislația națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește plățile vărsate în fond și sumele retrase din acesta;
(b) să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește plățile vărsate în fond și sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate.
(c) să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate.
(2)  Statele membre definesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii către fermieri în caz de criză și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective.
(2)  Statele membre definesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii către fermieri în caz de criză și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective. Statele membre pot decide să completeze fondurile mutuale cu sisteme de asigurări.
Fermierii sunt eligibili pentru compensație numai dacă au luat toate măsurile de precauție pentru a îmbunătăți rezistența exploatației lor în fața degradării mediului, a bolilor animalelor și plantelor, a organismelor dăunătoare și a schimbărilor climatice.

(3)  Contribuțiile financiare prevăzute la articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza exclusiv:
(3)  Contribuțiile financiare prevăzute la articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza exclusiv:
(a) costurile administrative aferente creării fondului mutual, repartizate pe o perioadă de maximum trei ani, în mod degresiv;
(a) costurile administrative aferente creării fondului mutual, repartizate pe o perioadă de maximum trei ani, în mod degresiv;
(b) cuantumurile plătite de fondul mutual sub formă de compensații financiare pentru fermieri. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză.
(b) cuantumurile plătite de fondul mutual sub formă de compensații financiare pentru fermieri. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză sau de primele de asigurare pentru polițele încheiate de fondul mutual la prețul pieței.
Nu se poate face nicio contribuție financiară din fonduri publice la capitalul subscris inițial.

Nu se poate face nicio contribuție financiară din fonduri publice la capitalul subscris inițial.

(4)  În ceea ce privește bolile animalelor, compensația financiară prevăzută la articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi acordată numai în cazul bolilor care figurează pe lista bolilor animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală și/sau în anexa la Decizia 90/424/CEE.
(4)  În ceea ce privește bolile animalelor, compensația financiară prevăzută la articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi acordată în cazul bolilor care figurează pe lista bolilor animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală sau în anexa la Decizia 90/424/CEE, precum și în cazul patologiilor apicole.
(5)  Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului prevăzută în anexa I.
(5)  Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului prevăzută în anexa I.
Statele membre pot limita costurile eligibile pentru sprijin prin aplicarea:

Statele membre pot limita costurile eligibile pentru sprijin prin aplicarea:

(a) unor plafoane pentru fiecare fond;
(a) unor plafoane pentru fiecare fond;
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru fiecare unitate.
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru fiecare unitate.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 40
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) litera (c) poate fi acordat numai în cazul în care scăderea venitului depășește 30 % din venitul mediu anual al unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. În scopul aplicării articolului 37 alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă suma veniturilor primite de fermier de pe piață, inclusiv orice formă de sprijin public, din care se scad costurile de producție. Plățile acordate fermierilor de fondul mutual compensează cel mult 70 % din venitul pierdut.
(1)  Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) litera (c) poate fi acordat numai în cazul în care scăderea venitului depășește 30 % din venitul mediu anual al unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. În scopul aplicării articolului 37 alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă suma veniturilor primite de fermier de pe piață, inclusiv orice formă de sprijin public, din care se scad costurile de producție. Plățile acordate fermierilor de fondul mutual sau prin sisteme de asigurări compensează cel mult 70 % din venitul pierdut.
(2)  Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul mutual în cauză trebuie:
(2)  Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea competentă în conformitate cu legislația națională;
(a) să fie acreditat de autoritatea competentă în conformitate cu legislația națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește plățile vărsate în fond și sumele retrase din acesta;
(b) să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește plățile vărsate în fond și sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate.
(c) să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate.
(3)  Statele membre definesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii către fermieri în caz de criză și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective.
(3)  Statele membre definesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii către fermieri în caz de criză și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective.
(4)  Contribuțiile financiare prevăzute la articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi acordate numai în raport cu sumele plătite fermierilor de fondul mutual cu titlul de compensație financiară. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză.
(4)  Contribuțiile financiare prevăzute la articolul 37 alineatul (1) litera (c) sunt acordate numai pentru polițele de asigurări care acoperă pierderile de venit menționate la alineatul (1) sau, alternativ, numai în raport cu sumele plătite fermierilor de fondul mutual cu titlul de compensație financiară. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză.
Nu se poate face nicio contribuție financiară din fonduri publice la capitalul subscris inițial.

Nu se poate face nicio contribuție financiară din fonduri publice la capitalul subscris inițial.

(5)  Sprijinul este limitat la rata maximă prevăzută în anexa I.
(5)  Sprijinul este limitat la rata maximă prevăzută în anexa I.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c
(c) demarcarea de alte măsuri, conversia în alte unități decât cele utilizate în anexa I, calcularea costurilor tranzacționale și conversia sau ajustarea angajamentelor din cadrul măsurii „agromediu și climă” prevăzute la articolul 29, al măsurii „agricultura ecologică” prevăzută la articolul 30 și al măsurii „servicii de silvomediu și climatice și conservarea pădurilor” prevăzută la articolul 35.
(c) demarcarea de alte măsuri, conversia în alte unități decât cele utilizate în anexa I, calcularea costurilor tranzacționale și conversia sau ajustarea angajamentelor din cadrul măsurii „agromediu și climă” prevăzute la articolul 29, al măsurii „agricultura ecologică” prevăzută la articolul 30, al măsurii „bunăstarea animalelor” prevăzută la articolul 34 și al măsurii „servicii de silvomediu și climatice și conservarea pădurilor” prevăzută la articolul 35.
Justificare
Și articolul 34 menționează costuri de tranzacționare, prin urmare acestea ar trebui evidențiate în acest context împreună cu costurile de tranzacționare ale celorlalte măsuri.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1
(1)  Pe lângă sarcinile menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], grupurile de acțiune locală pot, de asemenea, să realizeze sarcini suplimentare care le sunt delegate de către autoritatea de gestionare și/sau de către agenția de plăți.
(1)  Pe lângă sarcinile menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [CSF], grupurile de acțiune locală pot, de asemenea:
(a) să realizeze sarcinile suplimentare care le sunt delegate de către autoritatea de gestionare și/sau de către agenția de plăți sau;
(b) să pună în aplicare, singure sau împreună cu parteneri, operațiuni cu o dimensiune teritorială extinsă, așa-numitele „proiecte umbrelă”, în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Justificare
Propunem ca grupurile de acțiune locală să poată implementa proiecte în cadrul strategiei de dezvoltare locală cu o acoperire teritorială largă, cu participarea partenerilor din zonele strategiei de dezvoltare locală. Reglementările actuale limitează rolul grupurilor de acțiune locală la a fi un intermediar în transferul mijloacelor financiare și un catalizator. Se pare că posibilitatea realizării de proiecte emblematice în cadrul strategiei ar crea o valoare adăugată semnificativă. În plus, experiența câștigată în Polonia arată că cererea de proiecte la scară mică de scurtă durată este foarte mare. Din nefericire, atunci când trebuie să urmeze aceleași proceduri administrative, mulți solicitanți renunță. Datorită amendamentului propus, partenerii respectivi ar avea contact numai cu un grup de acțiune locală și nu ar avea nevoie să urmeze toate procedurile administrative complicate.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b
(b) consolidarea capacităților, formarea și interconectarea în vederea elaborării și implementării unei strategii de dezvoltare locală.
(b) consolidarea capacităților, formarea și interconectarea în vederea elaborării și implementării unei strategii de dezvoltare locală gestionată la nivelul comunității locale.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba) posibilitatea ca grupurile de acțiune locală existente să desfășoare activitățile de cercetare și de planificare ale proiectelor comunitare necesare pentru a solicita acoperirea unor zone noi de către programul Leader.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1
(a) proiecte de cooperare interteritorială sau transnațională;
(a) proiecte de cooperare interteritorială sau transnațională, inclusiv proiecte de cooperare cu țările în curs de dezvoltare;
Justificare
CPD merge mai departe decât principiul de „a nu face rău”, sugerând că ar trebui analizată posibilitatea unor efecte de sinergie ale politicilor interne ale UE cu obiectivele de dezvoltare. Comunicarea Comisiei și concluziile Consiliului privind un cadru de politici în materie de siguranță alimentară scot în evidență necesitatea implicării grupurilor-cheie de părți interesate, precum grupurile de dezvoltare comunitară, organizațiile fermierilor și asociațiile de femei în elaborarea de politici în materie de dezvoltare rurală și agricolă. Aceasta ar putea fi sprijinită de schimburi transnaționale în cadrul proiectelor LEADER.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba) organisme care urmăresc obiective de dezvoltare în concordanță cu prioritățile enunțate la articolul 5 din prezentul regulament.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2
(2)  Costurile aferente animării teritoriului, menționate la articolul 31 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. .../[CSF/2012] sunt costuri care acoperă acțiunile de informare cu privire la strategia de dezvoltare locală, precum și activitățile de dezvoltare a proiectelor.
(2)  Costurile aferente animării teritoriului, menționate la articolul 31 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. .../[CSF/2013] sunt costuri care sunt legate de facilitarea schimburilor între factorii interesați, de acțiunile de informare și promovare cu privire la strategia de dezvoltare locală și de sprijinul acordat potențialilor beneficiari pentru a dezvolta proiecte și a pregăti candidaturile.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 46
(1)   Pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operațiunile de investiții trebuie să fie precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă respectivului tip de investiții, acolo unde investițiile ar putea avea efecte negative asupra mediului.
(1)   Statele membre pot stabili ca eligibilitatea operațiunilor de investiții să fie condiționată de o evaluare prealabilă a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația națională și europeană specifică, aplicabilă respectivului tip de investiții. Statele membre pot acorda întâietate investițiilor care:
(a) ameliorează substanțial performanțele în domeniul mediului, climei și calității vieții animalelor ale exploatațiilor;
(b) contribuie la diversificarea surselor de venit ale fermierilor; sau
(c) constau în activități comune.
(2)  Cheltuielile sunt limitate la:
(2)  Cheltuielile sunt limitate la:
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, inclusiv de software, în limita valorii pe piață a bunului respectiv;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, inclusiv de software, în limita valorii pe piață a bunului respectiv;
(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b), precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, achiziționarea de brevete sau de licențe.
(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b), precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorarii pentru consiliere economică și în materie de durabilitate ecologică, inclusiv studii de fezabilitate și achiziționarea de brevete sau de licențe.
(3)  În cazul irigațiilor, sunt considerate cheltuieli eligibile numai investițiile care determină o reducere a consumului anterior de apă cu cel puțin 25 %. Prin derogare, în statele membre care au aderat la Uniune începând din 2004 investițiile în instalații de irigare noi pot fi considerate cheltuieli eligibile în cazul în care o analiză de mediu dovedește că investiția în cauză este sustenabilă și nu are efecte negative asupra mediului.
(3)  În cazul irigațiilor, sunt considerate cheltuieli eligibile investițiile noi, inclusiv cele de modernizare a sistemelor existente în vederea îmbunătățirii eficienței utilizării apei și a eficienței energetice. În zonele în care au fost întocmite planuri de amenajare a bazinelor hidrografice, împreună cu programele de implementare aferente, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE, investițiile respective sunt considerate cheltuieli eligibile numai dacă respectă obiectivele de mediu ale acestor planuri.
(4)  În cazul investițiilor agricole, achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante anuale, precum și plantarea acestora din urmă, nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat pentru investiții. Cu toate acestea, în caz de refacere a potențialului de producție agricolă distrus de dezastre naturale în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b), cheltuielile aferente achiziționării de animale pot fi considerate cheltuieli eligibile.
(4)  În cazul investițiilor agricole, achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante anuale, precum și plantarea acestora din urmă, nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat pentru investiții. Cu toate acestea, în caz de refacere a potențialului de producție agricolă distrus de dezastre naturale în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b), cheltuielile aferente achiziționării de animale pot fi considerate cheltuieli eligibile.
(5)  Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50 % din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente, dacă opțiunea respectivă este inclusă în programul de dezvoltare rurală.
(5)  Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50 % din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente, dacă opțiunea respectivă este inclusă în programul de dezvoltare rurală.
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 cu privire la condițiile în care alte costuri aferente contractelor de leasing, echipamentelor second-hand și investițiilor simple de înlocuire pot fi considerate cheltuieli eligibile.
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 cu privire la condițiile în care alte costuri aferente contractelor de leasing, echipamentelor second-hand și investițiilor simple de înlocuire pot fi considerate cheltuieli eligibile.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1
(1)  Autoritatea de gestionare a programului de dezvoltare rurală stabilește criteriile de selecție pentru operațiunile realizate în cadrul tuturor măsurilor, în urma consultării comitetului de monitorizare. Criteriile de selecție urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. La stabilirea criteriilor de selecție se ține seama de principiul proporționalității în ceea ce privește subvențiile mici.
(1)  Autoritatea de gestionare a programului de dezvoltare rurală stabilește criteriile de selecție pentru operațiunile realizate în cadrul tuturor măsurilor, în urma consultării comitetului de monitorizare. Criteriile de selecție urmăresc să asigure că măsurile destinate exploatațiilor agricole sunt aplicate exclusiv „fermierilor activi”, potrivit definiției din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP]. În plus, aceste criterii urmăresc să asigure o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. La stabilirea și aplicarea acestor criterii se ține seama de principiul proporționalității.
Justificare
De sprijinul acordat prin intermediul măsurilor destinate exploatațiilor agricole ar trebui să beneficieze numai „fermierii activi”, potrivit definiției din regulamentul propus privind plățile directe din cadrul PAC. Dacă se face această distincție în cadrul primului pilon, ea ar trebui făcută și pentru cel de-al doilea pilon.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1
În scopul aplicării prezentului regulament, autoritatea de gestionare definește „zona rurală” la nivel de program.

În scopul aplicării prezentului regulament, autoritatea de gestionare definește „zona rurală” la nivel de program. Ea poate, de asemenea, desemna diferite zone specifice din cadrul unei anumite măsuri, dacă există o justificare obiectivă pentru aceasta.

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
(2)  Din alocarea menționată la alineatul (1) se retrage o sumă de 30 de milioane EUR pentru a fi utilizată la finanțarea premiului pentru cooperarea locală inovatoare prevăzut la articolul 56.
eliminat
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1
(3)  La inițiativa statelor membre, un procent de până la 4 % din cuantumul total alocat fiecărui program de dezvoltare rurală poate fi destinat finanțării sarcinilor menționate la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], precum și a costurilor aferente lucrărilor pregătitoare pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, menționate la articolul 33 alineatul (3).
(3)  La inițiativa statelor membre, un procent de până la 4 % din cuantumul total alocat fiecărui program de dezvoltare rurală poate fi destinat finanțării sarcinilor menționate la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [CSF], precum și a costurilor aferente lucrărilor pregătitoare pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice menționate la articolul 33.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera a
(a) sporirea gradului de implicare a părților interesate în implementarea dezvoltării rurale;
(a) sporirea gradului de implicare a părților interesate din agricultură, din silvicultură și din alte domenii cu caracter rural în implementarea dezvoltării rurale;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4
(4)   Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, structura organizațională și modul de operare a rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.
(4)   Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind structura organizațională și modul de operare a rețelei europene pentru dezvoltare rurală.
Justificare
Aceasta nu este o decizie pur tehnică.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 53
(1)  Se creează o rețea PEI pentru a sprijini PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii prevăzut la articolul 61, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.
(1)  Se creează o rețea PEI pentru a sprijini PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii prevăzute la articolul 61, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.
(2)  Sarcinile rețelei PEI sunt:
(2)  Sarcinile rețelei PEI sunt:
(a) furnizarea unui serviciu de asistență tehnică și furnizarea de informații actorilor principali în legătură cu PEI;
(a) furnizarea unui serviciu de asistență tehnică și furnizarea de informații actorilor principali, în special producătorilor principali, furnizorilor acestora și celor pe care aceștia îi aprovizionează, în legătură cu PEI;
(b) animarea discuțiilor la nivelul programului, pentru a încuraja înființarea de grupuri operaționale;
(c) analizarea rezultatelor și cunoștințelor în materie de cercetare relevante pentru PEI și întocmirea de rapoarte în acest sens;
(d) colectarea, consolidarea și diseminarea bunelor practici relevante pentru inovare;
(d) colectarea, consolidarea și diseminarea rezultatelor cercetării și a noilor tehnologii relevante pentru inovare, precum și schimburile de cunoștințe;
(da) stabilirea unui dialog între agricultori și comunitatea de cercetare;
(e) organizarea de conferințe și ateliere de lucru și diseminarea informațiilor în domeniul PEI.
(3)  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, structura organizațională și modul de operare a rețelei PEI. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind structura organizațională și modul de operare a rețelei PEI.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3
(3)  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, structura organizațională și funcționarea rețelei europene de evaluare pentru dezvoltare rurală. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind structura organizațională și modul de operare a rețelei europene de evaluare pentru dezvoltare rurală.
Justificare
Aceasta nu este o decizie pur tehnică.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera c
(c) informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală;
(c) informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală și oportunitățile de finanțare;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera d
(d) încurajarea inovării în agricultură.
(d) încurajarea inovării în agricultură și în silvicultură.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă
(b) pentru pregătirea și implementarea unui plan de acțiune care să conțină cel puțin următoarele elemente:
(b) pentru pregătirea și implementarea unui plan de acțiune care ar putea să conțină următoarele elemente:
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul iii
(iii) sprijin pentru monitorizare, în special prin colectarea și partajarea reacțiilor, recomandărilor și analizelor relevante, realizate în special de comitetele de monitorizare menționate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. Grupurile de acțiune locală sunt, de asemenea, sprijinite de rețeaua rurală națională în scopul monitorizării și evaluării strategiilor de dezvoltare locală;
eliminat
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul v
(v) colectarea de exemple de proiecte care să acopere toate prioritățile programelor de dezvoltare rurală;
eliminat
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vi
(vi) studii și analize în curs;
eliminat
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vii
(vii) activități de interconectare destinate grupurilor de acțiune locală și în special asistență tehnică pentru cooperarea interteritorială și transnațională, facilitarea cooperării între grupurile de acțiune locală și căutarea de parteneri pentru măsura prevăzută la articolul 36;
eliminat
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 3 – litera b – punctul vii a (nou)
(viia) un plan de încurajare a „ghișeelor unice” locale, digitale sau fizice, pentru a pune la dispoziția potențialilor beneficiari la nivel local informații cu privire la programele de dezvoltare rurală și la alte programe ale Fondului CSC.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera c
(c) pentru instituirea unui comitet de preselecție format din experți independenți și pentru procesul de preselecție a candidaților la premiul pentru cooperare locală inovatoare, menționat la articolul 58 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4
(4)   Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind crearea și modul de operare a rețelelor rurale naționale. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.
(4)   Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind crearea și funcționarea rețelelor rurale naționale.
Justificare
Aceasta nu este o decizie pur tehnică.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 56
Articolul 56

eliminat
Premiul pentru cooperare locală inovatoare în zonele rurale

Fondurile la care se face referire la articolul 51 alineatul (2) se utilizează pentru finanțarea acordării premiului pentru proiecte de cooperare care implică cel puțin două entități aflate în state membre diferite, care realizează un concept local inovator.

Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 57
Articolul 57

eliminat
Cererea de propuneri

(1)  Începând din 2015 cel târziu și ulterior în fiecare an, Comisia lansează o cerere de propuneri în vederea acordării premiului prevăzut la articolul 56. Ultima cerere de propuneri se lansează cel târziu în 2019.
(2)  Cererea de propuneri indică o temă pentru propuneri care trebuie să aibă legătură cu una dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. De asemenea, tema trebuie să fie potrivită pentru implementarea prin cooperare la nivel transnațional.
(3)  Cererea de propuneri este deschisă atât grupurilor de acțiune locală, cât și entităților individuale care cooperează în scopul realizării unui anumit proiect.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 58
Articolul 58

eliminat
Procedura de selecție

(1)  Candidații din toate statele membre își prezintă candidaturile pentru premiu la rețeaua rurală națională corespunzătoare, care este responsabilă cu preselecția candidaturilor.
(2)  Rețelele rurale naționale înființează un comitet de preselecție format din experți independenți aleși dintre membrii rețelelor respective, în vederea preselecției candidaturilor. Preselecția candidaturilor se face pe baza criteriilor de excludere, de selecție și de premiere definite în cererea de propuneri. Fiecare rețea rurală națională preselecționează cel mult 10 dosare și le transmite Comisiei.
(3)  Comisia este responsabilă pentru selecționarea a cincizeci de proiecte câștigătoare dintre candidaturile trimise de toate statele membre în urma preselecției. Comisia instituie un grup de coordonare ad hoc, format din experți independenți. Acest grup de coordonare pregătește selecționarea dosarelor câștigătoare pe baza criteriilor de excludere, de selecție și de premiere definite în cererea de propuneri.
(4)  Comisia decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, lista proiectelor pentru care se acordă premiul.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 59
Articolul 59

eliminat
Premiul financiar – condiții și plată

(1)  Pentru ca proiectele să fie eligibile pentru premiu, timpul necesar pentru finalizarea lor nu trebuie să depășească doi ani de la data adoptării actului de punere în aplicare prin care se acordă premiul. Calendarul realizării proiectului este definit în dosarul de candidatură.
(2)  Premiul se acordă sub forma unei plăți forfetare. Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cuantumul plății în concordanță cu criteriile definite în cererea de propuneri și ținând seama de costurile estimate aferente realizării proiectului, indicate în dosarul de candidatură. Valoarea maximă a premiului per proiect nu poate depăși 100 000 EUR.
(3)  Statele membre plătesc premiul candidaților câștigători după ce verifică dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea rambursează statelor membre cheltuielile relevante, în conformitate cu dispozițiile titlului IV capitolul II secțiunea 4 din Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele membre pot decide să plătească premiul integral sau parțial candidaților câștigători înainte de a verifica dacă proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, le revine întreaga responsabilitate pentru cheltuieli până la verificarea finalizării proiectului.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 60
Articolul 60

eliminat
Norme privind procedura, calendarele și înființarea grupului de coordonare

Comisia prevede, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții detaliate cu privire la procedura și calendarul pentru selecționarea proiectelor, precum și norme privind crearea grupurilor de coordonare formate din experți independenți prevăzute la articolul 58 alineatul (3). Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 91.

Amendamentul 114
Propunere de regulament
Titlul IV
PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii

PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii

Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 61
(1)  PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii:
(1)  PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii
(a) promovează un sector agricol eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, productiv, cu emisii reduse, benefic pentru climă și rezilient, care să funcționeze în armonie cu resursele naturale esențiale de care depinde activitatea agricolă;
(a) promovează un sector agricol și silvic eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, productiv și competitiv, cu emisii reduse, benefic pentru climă și rezilient, care să funcționeze în armonie cu resursele naturale esențiale de care depind activitatea agricolă și silvicultura;
(b) contribuie la asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente, furaje și biomateriale, atât existente, cât și noi;
(b) contribuie la creșterea durabilă a productivității agriculturii europene și la asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente, furaje și biomateriale, atât existente, cât și noi;
(c) ameliorează procesele de protecție a mediului, de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora;
(c) ameliorează procesele de protecție a mediului, de promovare a sistemelor de producție agroecologice, de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora; și
(d) mediază apropierea între, pe de o parte, cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii de consiliere;
(d) mediază apropierea între, pe de o parte, cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de altă parte, fermieri, gestionari de păduri, comunități rurale, întreprinderi, ONG-uri și servicii de consiliere;
(da) facilitează schimbul de cercetări, cunoștințe și tehnologii pertinent pentru productivitatea și sustenabilitatea în agricultură dintre Uniune și țările în curs de dezvoltare, acordând o atenție deosebită nevoilor micilor fermieri.
(2)  PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii își atinge obiectivele prin:
(2)  PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii își atinge obiectivele prin:
(a) crearea de valoare adăugată, prin asigurarea unei legături mai bune între cercetare și practica agricolă și prin încurajarea utilizării la scară mai largă a măsurilor disponibile în materie de inovare;
(a) crearea de valoare adăugată, prin asigurarea unei legături mai bune între cercetare și practica agricolă și prin încurajarea utilizării la scară mai largă a măsurilor disponibile în materie de inovare, printr-o abordare participativă la nivelul părților interesate;
(b) promovarea punerii în practică mai rapide și la scară mai largă a soluțiilor inovatoare; și
(b) promovarea punerii în practică mai rapide și la scară mai largă a soluțiilor inovatoare;
(c) informarea comunității științifice cu privire la necesitățile în materie de cercetare ale practicii agricole.
(c) informarea comunității științifice cu privire la necesitățile în materie de cercetare ale practicii agricole; și
(ca) cooperarea cu rețelele și instituțiile competente din țările în curs de dezvoltare.
(cb) identificarea unor blocaje în materie de reglementare care stau în calea inovării și a investițiilor în cercetare și dezvoltare, în conformitate cu principiile stabilite în comunicările Comisiei privind „O mai bună reglementare pentru creștere și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană” și privind „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană”.
(3)  FEADR contribuie la atingerea obiectivelor PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii prin sprijinul acordat, în conformitate cu articolul 36, grupurilor operaționale PEI prevăzute la articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la articolul 53.
(3)  FEADR contribuie la atingerea obiectivelor PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii prin sprijinul acordat, în conformitate cu articolul 36, grupurilor operaționale PEI prevăzute la articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la articolul 53.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 62
(1)  Grupurile operaționale PEI fac parte din PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii. Acestea sunt înființate de părți interesate precum fermieri, cercetători, consultanți și întreprinderi implicate în sectorul agroalimentar.
(1)  Grupurile operaționale PEI fac parte din PEI privind producția agricolă, precum și viabilitatea economică și durabilitatea agriculturii. Acestea sunt înființate de părți interesate precum fermieri, cercetători, consultanți și întreprinderi implicate în sectorul agroalimentar. Formarea unui grup operațional este stabilită prin consens al părților interesate care reprezintă spectrul larg de interese din domeniul dezvoltării rurale și cercetării agricole. Grupurile operaționale nu sunt înființate de o singură parte interesată sau de un grup de părți interesate care reprezintă o singură categorie de interese. Grupurile operaționale își pot desfășura activitatea pe teritoriul unui stat membru, pot avea membri în mai multe state membre și în țări terțe.
(2)  Grupurile operaționale PEI stabilesc proceduri interne care să asigure transparența modului lor de operare și evitarea conflictelor de interese.
(2)  Grupurile operaționale PEI stabilesc proceduri interne care să asigure transparența modului lor de operare și evitarea conflictelor de interese.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 63
(1)  Grupurile operaționale PEI elaborează un plan care conține următoarele elemente:
(1)  Grupurile operaționale PEI elaborează un plan care conține următoarele elemente:
(a) o descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
(a) o descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
(b) o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor.
(b) o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor.
(2)  În cadrul implementării proiectelor lor inovatoare, grupurile operaționale:
(2)  În cadrul implementării proiectelor lor inovatoare, grupurile operaționale:
(a) iau decizii privind elaborarea și implementarea acțiunilor inovatoare; și
(a) iau decizii privind elaborarea și implementarea acțiunilor inovatoare; și
(b) implementează acțiuni inovatoare prin intermediul unor măsuri finanțate prin programele de dezvoltare rurală.
(b) implementează acțiuni inovatoare prin intermediul unor măsuri finanțate prin programele de dezvoltare rurală sau prin programul Orizont 2020 și alte programe de cercetare ale Uniunii, facilitând punerea în practică de către fermieri a rezultatelor cercetării.
(3)  Grupurile operaționale diseminează rezultatele proiectelor lor, în special prin intermediul rețelei PEI.
(3)  Grupurile operaționale diseminează rezultatele proiectelor lor, în special prin intermediul rețelei PEI.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 64
(1)  Cuantumul total al sprijinului pentru dezvoltare rurală acordat de Uniune în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, repartiția anuală a acestuia și cuantumul minim care urmează să fie concentrat în regiunile mai puțin dezvoltate sunt stabilite de Parlamentul European și de Consiliu, la propunerea Comisiei, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020 și cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară pentru aceeași perioadă.
(1)  Cuantumul total al sprijinului pentru dezvoltare rurală acordat de Uniune în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, repartiția anuală a acestuia și cuantumul minim care urmează să fie concentrat în regiunile mai puțin dezvoltate sunt stabilite de Parlamentul European și de Consiliu, la propunerea Comisiei, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020 și cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară pentru aceeași perioadă.
(2)  Dintre resursele menționate la alineatul (1), 0,25 % sunt destinate asistenței tehnice pentru Comisie în conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
(2)  Dintre resursele menționate la alineatul (1), 0,25 % sunt destinate asistenței tehnice pentru Comisie în conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
(3)  În scopul programării și al includerii ulterioare în bugetul general al Uniunii, cuantumurile menționate la alineatul (1) se indexează cu 2 % pe an.
(3)  În scopul programării și al includerii ulterioare în bugetul general al Uniunii, cuantumurile menționate la alineatul (1) se indexează cu 2 % pe an.
(4)  Comisia efectuează, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o defalcare anuală pe stat membru a cuantumurilor menționate la alineatul (1), după deducerea cuantumului menționat la alineatul (2) și luând în considerare transferul de fonduri menționat la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci când realizează defalcarea anuală, Comisia ține seama de:
(4)  Defalcarea anuală pe stat membru a cuantumurilor menționate la alineatul (1), după deducerea cuantumului menționat la alineatul (2) și luând în considerare transferul de fonduri menționat la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP], este prevăzută în anexa Ia.
(a) criterii obiective legate de obiectivele prevăzute la articolul 4 și
(b) performanțele anterioare.
(4a)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 90, în vederea modificării anexei Ia, dacă este necesar, pentru a include fondurile transferate în FEADR în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP].
(5)  În plus față de sumele menționate la alineatul (4), actul de punere în aplicare menționat la același alineat include, de asemenea, fondurile transferate către FEADR în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 și fondurile transferate către FEADR în temeiul articolelor 10b și 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește anul calendaristic 2013.
(6)  În scopul alocării rezervei de performanță menționate la articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], veniturile alocate disponibile colectate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 pentru FEADR se adaugă la cuantumurile menționate la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. Veniturile respective se alocă statelor membre proporțional cu procentul care le revine din cuantumul total al sprijinului acordat din FEADR.
(6)  Veniturile alocate disponibile colectate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [HR] pentru FEADR se alocă statelor membre proporțional cu procentul care le revine din cuantumul total al sprijinului acordat din FEADR.
[Textul Comisiei de la articolul 64 alineatul (5) se înlocuiește cu textul din COM(2012)0553)].
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 65
(1)  Decizia de aprobare a unui program de dezvoltare rurală stabilește valoarea maximă a contribuției FEADR la programul respectiv. Decizia identifică, în mod clar, după caz, creditele alocate regiunilor mai puțin dezvoltate.
(1)  Decizia de aprobare a unui program de dezvoltare rurală stabilește valoarea maximă a contribuției FEADR la programul respectiv. Decizia identifică, în mod clar, după caz, creditele alocate regiunilor mai puțin dezvoltate.
(2)  Contribuția FEADR se calculează pe baza cuantumului cheltuielilor publice eligibile.
(2)  Contribuția FEADR se calculează pe baza cuantumului cheltuielilor publice eligibile.
(3)  Programele de dezvoltare rurală stabilesc o rată unică a contribuției FEADR, aplicabilă tuturor măsurilor. Dacă este cazul, se stabilește o rată separată a contribuției FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice și pentru insulele mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93. Rata maximă a contribuției FEADR este de:
(3)  Programele de dezvoltare rurală stabilesc o rată unică a contribuției FEADR, aplicabilă tuturor măsurilor. Dacă este cazul, se stabilește o rată separată a contribuției FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice și pentru insulele mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93. Rata maximă a contribuției FEADR este de:
(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;
(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;
(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.
(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.
Rata minimă a contribuției FEADR este de 20 %.

Rata minimă a contribuției FEADR este de 20 %.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), contribuția maximă a FEADR este de:
(4)  Prin derogare de la alineatul (3), contribuția maximă a FEADR este de:
(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea locală din cadrul axei LEADER, la care se face referire la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și pentru operațiunile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). Această rată poate fi majorată la 90 % pentru programele din regiunile mai puțin dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și din insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;
(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea locală din cadrul axei LEADER, la care se face referire la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [CSF], și pentru operațiunile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). Această rată poate fi majorată la 90 % pentru programele din regiunile mai puțin dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și din insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;
(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în temeiul articolului 66.
(c) 55 % pentru măsurile de agromediu și climatice menționate la articolul 29. Această rată poate fi majorată la 90 % pentru programele din regiunile mai puțin dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și din insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93.
Prin derogare de la alineatul (3) litera (b), pentru a asigura coerența cu nivelul ratelor de cofinanțare al altor fonduri CSC în regiunile de tranziție, statele membre pot crește contribuția FEADR maximă pentru măsurile derulate conform abordării de tip multifond în cadrul programelor implementate în regiuni de tranziție, astfel cum au fost definite la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RDC].

Prin derogare de la prevederile alineatului (3), fondurile transferate către FEADR în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] pot fi supuse unei rate a contribuției FEADR de 95 % dacă statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(i) sprijinul financiar al Uniunii îi este pus la dispoziție în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară1;
(ii) i se pune la dispoziție sprijinul financiar pe termen mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre2; sau
(iii) asistența financiară sub forma unui împrumut în temeiul MES îi este furnizată în conformitate cu Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate.
4a.  Fondurile care derivă din aplicarea articolului 14 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] sunt rezervate pentru măsurile adoptate în temeiul articolului 29.
(5)  Cel puțin 5 %, și 2,5 % în cazul Croației, din totalul contribuției FEADR la programul de dezvoltare rurală este rezervat axei Leader.
(5)  Cel puțin 5 %, și 2,5 % în cazul Croației, din totalul contribuției FEADR la programul de dezvoltare rurală este rezervat axei Leader.
(5a)  Cel puțin 25 % din totalul contribuției FEADR la programul de dezvoltare rurală este rezervat măsurilor prevăzute la articolele 29 și 30.
(6)  O cheltuială cofinanțată din FEADR nu poate fi cofinanțată printr-o contribuție din fondurile structurale, din Fondul de coeziune sau din oricare alt instrument financiar al Uniunii.
(6)  O cheltuială cofinanțată din FEADR nu poate fi cofinanțată printr-o contribuție din fondurile structurale, din Fondul de coeziune sau din oricare alt instrument financiar al Uniunii. Acest fapt nu restricționează sau nu împiedică programarea care combină, într-un mod coerent și integrat, sprijinul oferit de diferite fonduri CSC ce ar putea fi necesare pentru a atinge obiectivele tematice de la articolul 9 din Regulamentul nr. .../2013 [CSF].
6a.  Contribuția națională la cheltuielile publice eligibile poate fi înlocuită cu contribuții private necomerciale.
(7)  În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor, cuantumurile cheltuielilor publice respectă plafoanele stabilite pentru ajutorul de stat, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.
(7)  În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor, cuantumurile cheltuielilor publice respectă plafoanele stabilite pentru ajutorul de stat, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.
1 JO L 118, 12.5.2010, p.1.
2 JO L 53, 23.2.2002, p. 1.
[Textul Comisiei de la articolul 65 alineatul (5) se înlocuiește cu textul din COM(2012)0553)].
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 66
Articolul 66

eliminat
Finanțarea operațiunilor care aduc o contribuție semnificativă la inovare

Fondurile transferate în FEADR în aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă pentru operațiunile care aduc o contribuție semnificativă la inovare în ceea ce privește productivitatea și durabilitatea agriculturii, inclusiv atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția FEADR numai în cazul în care sunt efectuate pentru operațiuni decise de autoritatea de gestionare a programului în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile de selecție menționate la articolul 49.
(2)  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția FEADR numai în cazul în care sunt efectuate pentru operațiuni decise de autoritatea de gestionare a programului în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile de selecție menționate la articolul 49, cu excepția propunerilor prezentate în timpul perioadei de tranziție de la un program la celălalt, pentru a evita orice diferență care ar putea împiedica investițiile.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  În ceea ce privește cheltuielile, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2
(2)  Dacă ajutorul se acordă pe baza unor costuri standard sau a unor costuri suplimentare și a pierderilor de venit, statele membre se asigură că toate calculele relevante sunt adecvate și exacte și că sunt realizate în prealabil printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă și care poate fi verificată. În acest scop, un organism independent de autoritățile responsabile pentru realizarea calculelor și care dispune de expertiza corespunzătoare trebuie să furnizeze un certificat prin care să confirme caracterul adecvat și precizia calculelor. Certificatul trebuie inclus în programul de dezvoltare rurală.
(2)  Dacă ajutorul se acordă pe baza unor costuri standard sau a unor costuri suplimentare și a pierderilor de venit, statele membre se asigură că toate calculele relevante sunt adecvate și exacte și că sunt realizate în prealabil printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă și care poate fi verificată. În acest scop, un organism independent de autoritățile responsabile pentru realizarea calculelor și care dispune de expertiza corespunzătoare trebuie să furnizeze un certificat prin care să confirme caracterul adecvat și precizia calculelor. Certificatul trebuie inclus în programul de dezvoltare rurală. Înainte de a aproba programele, Comisia se asigură că toate elementele relevante sunt incluse în calcule, că principalele ipoteze sunt rezonabile și că parametrii principali sunt adecvați.
Justificare
Această modificare reflectă problemele identificate de către Curte cu privire la stabilirea valorilor ajutoarelor (a se vedea punctul 97 din Raportul special 7/2011).
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul -1 (nou)
(-1)  Beneficiarii sprijinului, inclusiv grupurile de acțiune locală, pot solicita plata unui avans de până la 50 % din sprijinul public, dacă opțiunea respectivă este inclusă în programul de dezvoltare rurală.
Justificare

În cadrul Regulamentului RDP este posibilă implementarea atât a operațiunilor de investiții, cât și a celor care nu sunt legate de investiții (formări, servicii de consiliere, acțiuni de informare și promovare, cooperare) și, prin urmare, introducerea plăților în avans în proiectul de regulament doar în cazul operațiunilor de investiții este nejustificată și are drept consecință tratamentul inegal al beneficiarilor RDP. Pentru a reglementa avansurile în modul cel mai transparent, sugerăm transferarea tuturor dispozițiilor referitoare la acest aspect la articolul 70.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b
(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date relevante bazate pe indicatori cu privire la operațiunile selecționate pentru finanțare, inclusiv caracteristicile principale ale beneficiarului și ale proiectului;
(b) să furnizeze anual Comisiei date relevante cu privire la operațiunile selecționate pentru finanțare, inclusiv informații privind indicatorii de realizare și cei financiari;
Justificare
Un raport trimestrial duce la o creștere enormă a efortului administrativ, ceea ce contravine tuturor demersurilor de simplificare.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În cazul în care un stat membru desfășoară mai multe programe, se poate desemna un organism de coordonare care cel puțin să asigure coerența gestionării fondurilor și să reprezinte legătura dintre Comisie și autoritățile de gestionare naționale.
Justificare
Astfel cum se propune la considerentul (5) din Regulamentul nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune, este important să se recunoască necesitatea de a desemna un organism de coordonare a agențiilor de plată.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 75 – litera a
(a) să demonstreze progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală;
(a) să evalueze în mod critic și obiectiv progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală;
Justificare
Formularea inițială este prea prescriptivă.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1
(1)  Pentru a se permite agregarea datelor la nivelul Uniunii, în sistemul de monitorizare și evaluare prevăzut la articolul 74 se specifică o listă de indicatori comuni, aplicabili fiecărui program, cu privire la situația inițială, precum și la execuția financiară, la realizările, la rezultatele și la impactul programului.
(1)  Pentru a se permite agregarea datelor la nivelul Uniunii, în sistemul de monitorizare și evaluare prevăzut la articolul 74 se specifică o listă de indicatori comuni, aplicabili fiecărui program, cu privire la situația inițială, precum și la execuția financiară, la realizările și la rezultatele programului.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1
Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile de acțiune locală furnizează autorității de gestionare și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate.

Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile de acțiune locală furnizează autorității de gestionare și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate, asigurându-se că sunt respectate drepturile la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal stabilite în legislația națională și cea a Uniunii.

Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b
(b) examinează activitățile și realizările legate de planul de evaluare al programului;
(b) examinează planul de evaluare prezentat de către autoritatea de gestionare și progresele înregistrate cu privire la implementarea sa.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1
(1)  Până la 31 mai 2016 și până la data de 31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de punere în aplicare privind implementarea programelor de dezvoltare rurală în anul calendaristic precedent. Raportul prezentat în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 și 2015.
(1)  Până la 30 iunie 2016 și până la data de 30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2022 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de punere în aplicare privind implementarea programelor de dezvoltare rurală în anul calendaristic precedent. Statul membru prezintă raportul final referitor la punerea în aplicare până la 31 decembrie 2023. Raportul prezentat în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 și 2015.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 85
În 2023, statele membre întocmesc un raport de evaluare ex post pentru fiecare dintre programele lor de dezvoltare rurală. Acest raport se transmite Comisiei până cel târziu la 31 decembrie 2023.

În 2023, statele membre întocmesc un raport de evaluare ex post pentru fiecare dintre programele lor de dezvoltare rurală. Acest raport se finalizează cel târziu până la data de 31 decembrie 2023.

Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  În cazurile în care se aplică articolele 107, 108 și 109 din TFUE, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 90 cu privire la dispozițiile privind derogarea de la normele privind ajutoarele a tuturor măsurilor din prezentul regulament care nu intră sub incidența articolului 42 din TFUE.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu
Finanțare națională suplimentară

Finanțare națională suplimentară și ajutoare care nu intră sub incidența articolului 42 din TFUE

Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 89 – paragraful 1
Plățile efectuate de statele membre în legătură cu operațiunile care intră sub incidența articolului 42 din tratat și care sunt destinate să asigure finanțare suplimentară pentru măsurile de dezvoltare rurală pentru care se acordă sprijin din partea Uniunii, sunt notificate de către statele membre și aprobate de Comisie în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în cadrul programării prevăzute la articolul 7. Atunci când evaluează aceste plăți, Comisia aplică, prin analogie, criteriile stabilite pentru aplicarea articolului 107 din tratat. Statul membru în cauză nu pune în practică finanțarea suplimentară propusă pentru măsurile de dezvoltare rurală decât după aprobarea acesteia.

Plățile efectuate de statele membre în legătură cu operațiunile care intră sub incidența articolului 42 din TFUE și care sunt destinate să asigure finanțare suplimentară pentru măsurile de dezvoltare rurală pentru care se acordă sprijin din partea Uniunii și plățile efectuate de statele membre în legătură cu operațiunile care nu intră sub incidența articolului 42 din TFUE sunt notificate de către statele membre și aprobate de Comisie în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în cadrul programării prevăzute la articolul 7. Atunci când evaluează aceste plăți, Comisia aplică, prin analogie, criteriile stabilite pentru aplicarea articolului 107 din TFUE. Statul membru în cauză nu pune în practică finanțarea suplimentară propusă pentru măsurile de dezvoltare rurală decât după aprobarea acesteia.

Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2
(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată în prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată în prezentul regulament se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
.
Justificare
Parlamentul European ar trebui să confirme în mod activ delegarea de competențe către Comisie și, în cazul în care există îndoieli, nu ar trebui să fie nevoit să lupte pentru a-și revendica propriile drepturi legislative.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Anexa I – articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

18(3)

Investiții în active fizice

50 %

75 %

65 %

40 %

50 %

75 %

65 %

40 %

Sectorul agricol

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 % în cazul:

- tinerilor fermieri în curs de instalare

- investițiilor colective și al proiectelor integrate

- zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, menționate la articolul 33

- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI

Prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 % în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI

Amendament

18(3)

Investiții în active fizice

50 %

75 %

75 %

40 %

50 %

75 %

75 %

40 %

Sectorul agricol

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 % în cazul:

- tinerilor fermieri în curs de instalare

- investițiilor colective și al proiectelor integrate

- zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, menționate la articolul 33

- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI

- agricultorilor care cultivă culturi ecologice

- măsurilor pentru satisfacerea exigențelor prevăzute de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

- Schemelor de agromediu

Prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 % în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI și în investițiile colective și proiectele integrate.

Amendamentul 136
Propunere de regulament
Anexa I – articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

24(3)

Instituirea de sisteme agroforestiere

80 %

Din valoarea investițiilor eligibile pentru instituirea de sisteme agroforestiere articolul 27 alineatul (5)

Amendament

24(3)

Instituirea de sisteme agroforestiere

100 %

Din valoarea investițiilor eligibile pentru instituirea de sisteme agroforestiere articolul 27 alineatul (5)

Amendamentul 137
Propunere de regulament
Anexa I – articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

27(5)

Investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere

50 %

75 %

65 %

40 %

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Amendamentul

27(5)

Investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere

50 %

75 %

75 %

40 %

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni

Amendamentul 138
Propunere de regulament
Anexa I – articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Art. 32(3)

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

25

250(*)

300(*)

Minimum pe hectar și pe an

Maximum pe hectar și pe an

Maximum pe hectar și pe an în zonele montane, astfel cum sunt definite la articolul 46 alineatul (2) articolul 34 alineatul (3)

Amendamentul

Art. 32(3)

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

25

250(*)

450(*)

Minimum pe hectar și pe an

Maximum pe hectar și pe an

Maximum pe hectar și pe an în zonele montane, astfel cum sunt definite la articolul 46 alineatul (2) articolul 34 alineatul (3)

Amendamentul 139
Propunere de regulament
Anexa I a

Amendamentul

ANEXA Ia

Pachetele naționale menționate la articolul 64

(în milioane EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

Bulgaria

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

Republica Cehă

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

Danemarca

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

Germania

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

Estonia

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

Irlanda

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

Grecia

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

Spania

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

Franța

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

Italia

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

Cipru

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

Letonia

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

Lituania

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

Luxemburg

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

Ungaria

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

Malta

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

Țările de Jos

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

Austria

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

Polonia

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

Portugalia

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

România

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

Slovenia

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

Slovacia

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

Finlanda

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

Suedia

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

Regatul Unit

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

Amendamentul 140
Propunere de regulament
Anexa II
Anexă eliminată

Amendamentul 141
Propunere de regulament
Anexa III – subprogramul tematic 1 – punctul semialdin 1 a (nou)
Parteneriate public-privat pentru a facilita tranziția între generații

Justificare
Una din principalele probleme cu care se confruntă tinerii fermieri atunci când decid să își înceapă activitatea o reprezintă cheltuielile și dificultățile administrative legate de preluarea activităților agricole de la predecesorii lor. Aceste elemente diferite fac dificilă tranziția generațională și se numără printre cauzele pentru care vârsta medie a fermierilor din UE este de peste 50 de ani. Facilitarea tranziției generaționale prin parteneriate public-privat ar trebui integrată în lista orientativă de măsuri și operații cu relevanță deosebită pentru subprogramele tematice, pentru ca acest element să fie luat în considerare la elaborarea instrumentelor de dezvoltare rurală la nivel național.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa V – secțiunea 3
Articolul 17 Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Articolul 17 Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Articolele 32 – 33 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Articolele 32 – 33 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Articolul 34 Bunăstarea animalelor

Justificare
Fermierii producători care respectă bunăstarea animalelor răspund cererilor pieței și pot obține prețul maxim pentru produsele lor, îmbunătățind competitivitatea acestora. Ei trebuie sprijiniți pentru a trece la aceste sisteme de producție.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate