Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0282(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0081/2013

Predkladané texty :

B7-0081/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0086

Prijaté texty
PDF 1060kWORD 153k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2014-2020;

rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 a článok 43,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 a článok 43 ods. 2,
Odôvodnenie
Ide o objasnenie. Pre všetky legislatívne akty reformného balíka by sa mal použiť rovnaký právny základ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom zabezpečiť bezprostredný začiatok a účinnú realizáciu programov rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV mala zakladať na existencii dobrých podmienok administratívneho rámca. Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s určitou podmienenosťou ex ante. Každý členský štát by mal pripraviť buď národný program rozvoja vidieka pre celé svoje územie alebo súbor regionálnych programov. V každom programe by sa mala identifikovať stratégia splnenia cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre rozvoj vidieka a výber opatrení. Programovanie by malo byť v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka a prispôsobiť sa národným súvislostiam a dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä poľnohospodársku trhovú politiku, politiku súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. Členské štáty, ktoré si vyberú súbor regionálnych programov by mali dokázať pripraviť zároveň národný rámec bez samostatného vyčlenenia rozpočtových prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu medzi regiónmi pri riešení celonárodných výziev.
(8)  S cieľom zabezpečiť bezprostredný začiatok a účinnú realizáciu programov rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV mala zakladať na existencii dobrých podmienok administratívneho rámca. Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s určitou podmienenosťou ex ante. Každý členský štát by mal pripraviť buď národný program rozvoja vidieka pre celé svoje územie alebo súbor regionálnych programov. V každom programe by sa mala identifikovať stratégia splnenia cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre rozvoj vidieka a výber opatrení. Programovanie by malo byť v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka a prispôsobiť sa národným súvislostiam a dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä poľnohospodársku trhovú politiku, politiku súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. Členské štáty, ktoré si vyberú súbor regionálnych programov, by mali dokázať pripraviť zároveň národný program vykonávania osobitných opatrení na vnútroštátnej úrovni alebo národný rámec s cieľom uľahčiť koordináciu medzi regiónmi pri riešení celonárodných výziev.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá programovania a revízie programov rozvoja vidieka. Mal by sa stanoviť ľahší postup revízií, ktoré neovplyvňujú stratégiu programov alebo príslušné finančné príspevky Únie.
(12)  Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá programovania a revízie programov rozvoja vidieka. Mal by sa stanoviť zjednodušený postup revízií, ktoré neovplyvňujú stratégiu programov alebo príslušné finančné príspevky Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a jasnosť v súvislosti s postupom, ktorý sa má dodržiavať v prípade zmien a doplnení programov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, na základe ktorých sa navrhované zmeny kvantifikovaných cieľov programov považujú za významné, na základe čoho vznikne potreba zmeniť a doplniť program prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s článkom 91 tohto nariadenia.
(13)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a jasnosť v súvislosti s postupom, ktorý sa má dodržiavať v prípade zmien a doplnení programov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala udeliť Komisii, pokiaľ ide o stanovenie kritérií vymedzenia významnej zmeny kvantifikovaných cieľov.
Odôvodnenie
Zmeny programov nie sú čisto technické rozhodnutia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky pomáhajú poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP vo vidieckych oblastiach zlepšovať udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť ich poľnohospodárskeho podniku alebo podniku. Preto by sa malo povzbudzovať zriaďovanie takýchto služieb a využívanie poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa mali stanoviť minimálne kvalifikácie a pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. HR/2012 z […], by mali pomôcť poľnohospodárom posudzovať výkonnosť ich poľnohospodárskeho podniku a identifikovať potrebné zlepšenie v súvislosti so zákonnými požiadavkami na riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom, poľnohospodárskou praxou priaznivou pre klímu a životné prostredie stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami alebo opatreniami týkajúcimi sa zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene, biologickej diverzity, ochrany vody, oznamovania chorôb zvierat a inovácií, aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na iné problémy spojené s ekonomickou, poľnohospodárskou a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku. Služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky by mali poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho podniku.
(16)  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky pomáhajú poľnohospodárom, správcom lesa a MSP vo vidieckych oblastiach zlepšovať udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť ich poľnohospodárskeho podniku alebo podniku. Preto by sa malo povzbudzovať zriaďovanie takýchto služieb a využívanie poradenstva poľnohospodármi, správcami lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa mali stanoviť minimálne kvalifikácie a pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 [HR], by mali pomôcť poľnohospodárom posudzovať výkonnosť ich poľnohospodárskeho podniku a identifikovať potrebné zlepšenie v súvislosti so zákonnými požiadavkami na riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom, poľnohospodárskou praxou priaznivou pre klímu a životné prostredie stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 [DP], s požiadavkami alebo opatreniami týkajúcimi sa zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene, biologickej diverzity, ochrany vody, oznamovania chorôb zvierat a inovácií, aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. …/2013 [HR]. Ak je vhodné, poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na normy bezpečnosti práce alebo bezpečnosti poľnohospodárskych podnikov. Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na podporu mladých poľnohospodárov pri začatí činnosti, udržateľný rozvoj hospodárskych činností podniku, miestne spracovanie a uvádzanie výrobkov na trh a iné problémy spojené s ekonomickou, poľnohospodárskou a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku. Služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky by mali poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho podniku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  S cieľom zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť sektora uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh a ich spracovania, poskytnúť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a podporovať nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov, by sa mala poskytovať podpora na fyzické investície prispievajúce k týmto cieľom. Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne intervenčné oblasti. V záujme zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť príjemcom navrhnúť a realizovať integrované projekty so zvýšenou pridanou hodnotou, by sa jedno opatrenie malo vzťahovať na všetky druhy fyzických investícií. Členské štáty by mali stanoviť prahovú hodnotu pre poľnohospodárske podniky oprávnené na pomoc na investície súvisiace s podporou životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov na základe výsledkov analýzy slabých a silných stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) ako prostriedku na lepšie zacielenie pomoci.
(19)  S cieľom zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť sektora uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh a ich spracovania, poskytnúť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a podporovať nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov by sa mala poskytovať podpora na fyzické investície prispievajúce k týmto cieľom. Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne intervenčné oblasti. V záujme zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť príjemcom navrhnúť a realizovať integrované projekty so zvýšenou pridanou hodnotou, by sa jedno opatrenie malo vzťahovať na všetky druhy fyzických investícií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Vytváranie a vývoj novej hospodárskej činnosti v podobe nových poľnohospodárskych podnikov, nových podnikov alebo investícií do nepoľnohospodárskych činností je nevyhnutný pre rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych podnikov a obchodu by malo mladým poľnohospodárom uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti a štrukturálne prispôsobenie ich poľnohospodárskych podnikov po začatí podnikateľskej činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov na nepoľnohospodárske činnosti a zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa povzbudzovať aj vývoj malých poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú potenciálne ekonomicky životaschopné. S cieľom zabezpečiť životaschopnosť nových hospodárskych činností podporovaných v rámci tohto opatrenia by sa podpora mala podmieniť predložením podnikateľského plánu. Podpora na začatie podnikateľskej činnosti by sa mala vzťahovať iba na počiatočné obdobie života podniku a nemala by sa z nej stať prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v splátkach, mala by sa vzťahovať na obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie sektora poľnohospodárstva mala poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú schémy pre malých poľnohospodárov zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý svoj podnik a zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať podpora vo forme ročných platieb.
(21)  Vytváranie a vývoj novej hospodárskej činnosti v podobe nových poľnohospodárskych podnikov, nových odvetví, nových podnikov súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom, alebo investícií do nepoľnohospodárskych činností, nových investícií do sociálneho poľnohospodárstva a nových investícií do činností v oblasti cestovného ruchu je nevyhnutný pre rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych podnikov a obchodu by malo mladým poľnohospodárom uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti a štrukturálne prispôsobenie ich poľnohospodárskych podnikov po začatí podnikateľskej činnosti a podporovať podnikateľskú činnosť žien vrátane diverzifikácie poľnohospodárov na nepoľnohospodárske činnosti a zriadenia a rozvoja nepoľnohospodárskych MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa povzbudzovať aj vývoj malých podnikov súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom, ktoré sú potenciálne ekonomicky životaschopné. S cieľom zabezpečiť životaschopnosť nových hospodárskych činností podporovaných v rámci tohto opatrenia by sa podpora mala podmieniť predložením podnikateľského plánu. Podpora na začatie podnikateľskej činnosti by sa mala vzťahovať iba na počiatočné obdobie života podniku a nemala by sa z nej stať prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v splátkach, mala by sa vzťahovať na obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie sektora poľnohospodárstva mala poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali previesť celý svoj podnik a zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára, poskytovať podpora. Pre zatraktívnenie tohto opatrenia by takáto podpora mala mať podobu jednorazovej platby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  MSP sú základom vidieckeho hospodárstva Únie. Rozvoj poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych podnikov by mal byť zameraný na podporu zamestnanosti a vytváranie kvalitných pracovných miest vo vidieckych oblastiach, zachovanie existujúcich pracovných miest, zníženie sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj nepoľnohospodárskych sektorov mimo poľnohospodárstva a spracovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a zároveň na podporu integrácie podnikov a miestnych medziodvetvových spojení. Mali by sa podporovať projekty, ktoré naraz integrujú poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch prostredníctvom propagácie udržateľného a zodpovedného turizmu vo vidieckych oblastiach, prírodné a kultúrne dedičstvo, ako aj investície do energie z obnoviteľných zdrojov.
(22)  MSP sú základom udržateľného vidieckeho hospodárstva Únie. Rozvoj poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych podnikov by mal byť zameraný na podporu zamestnanosti a vytváranie kvalitných pracovných miest vo vidieckych oblastiach, najmä pre mladých ľudí, ako aj zachovanie existujúcich pracovných miest, zníženie sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj nepoľnohospodárskych sektorov mimo poľnohospodárstva a spracovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a zároveň na podporu integrácie podnikov a miestnych medziodvetvových spojení v súlade s udržateľným regionálnym rozvojom. Mali by sa podporovať projekty, ktoré naraz integrujú poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch prostredníctvom propagácie udržateľného a zodpovedného turizmu vo vidieckych oblastiach, prírodné a kultúrne dedičstvo, ako aj investície do energie z obnoviteľných zdrojov. Udržateľný rozvoj vidieckych oblastí by sa mal posilniť prostredníctvom podpory vzťahov medzi mestom a vidiekom a medziregionálnej spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Skupiny výrobcov pomáhajú poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam zvýšenej konkurencie a konsolidácie následných trhov v súvislosti s uvádzaním ich výrobkov na trh vrátane miestnych trhov. Preto by sa malo povzbudzovať vytváranie skupín výrobcov. S cieľom zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených finančných zdrojov by mali podporu využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, aby sa skupina výrobcov stala životaschopným subjektom, by sa ako podmienka uznania skupiny výrobcov členskými štátmi mal predložiť podnikateľský plán. S cieľom predísť poskytovaniu prevádzkovej pomoci a zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa jej maximálne trvanie malo obmedziť na päť rokov.
(27)  Skupiny a organizácie výrobcov pomáhajú poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam zvýšenej konkurencie a konsolidácie následných trhov v súvislosti s uvádzaním ich výrobkov na trh vrátane miestnych trhov. Preto by sa malo povzbudzovať vytváranie a rozvoj skupín výrobcov. S cieľom zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených finančných zdrojov by mali podporu využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, aby sa skupina výrobcov stala životaschopným subjektom, by sa ako podmienka uznania skupiny výrobcov členskými štátmi mal predložiť podnikateľský plán. S cieľom predísť poskytovaniu prevádzkovej pomoci a zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa jej maximálne trvanie malo obmedziť na päť rokov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú úlohu pri podpore udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a pri odpovedi na zvýšený dopyt spoločnosti po environmentálnych službách. Mali by ďalej povzbudzovať poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním životného prostredia, krajiny a jej charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať zachovaniu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ďalším potrebám poľnohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou. Platby by mali prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatého záväzku a mali by sa vzťahovať iba na záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné normy a požiadavky v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca zo záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina poľnohospodárov, znásobuje prínos pre životné prostredie a klímu. Spoločné opatrenie však so sebou prináša dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa mali primerane kompenzovať. S cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní pôdohospodári boli v pozícii správne vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa členské štáty mali usilovať poskytnúť im požadované zručnosti a znalosti. Členské štáty by mali zachovať úsilie, ktoré vynakladali počas programového obdobia 2007 – 2013, a na každý program rozvoja vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene a obhospodarovania pôdy musia vynaložiť minimálne 25 % celkového príspevku z EPFRV prostredníctvom agro-environmentálnych opatrení súvisiacich s klímou, ekologického poľnohospodárstva a platieb oblastiam s prírodnými nebo inými osobitnými obmedzeniami.
(28)  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú úlohu pri podpore udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a pri odpovedi na zvýšený dopyt spoločnosti po environmentálnych službách. Mali by prioritne povzbudzovať poľnohospodárov, aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním životného prostredia, krajiny a jej charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať zachovaniu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ďalším potrebám poľnohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou. Platby by mali prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatého záväzku. Výsledky uznávaných agroenvironmentálnych opatrení by sa mali započítavať do plnenia tzv. zelených záväzkov v kontexte systému priamych platieb. V mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca zo záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina poľnohospodárov, znásobuje prínos pre životné prostredie a klímu. Spoločné opatrenie však so sebou prináša dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa mali primerane kompenzovať. S cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári boli v pozícii správne vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa členské štáty mali usilovať poskytnúť im požadované zručnosti a znalosti. Členské štáty by mali zachovať úsilie, ktoré vynakladali počas programového obdobia 2007 – 2013. Mali by mať tieť povinnosť vynaložiť na každý program rozvoja vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene a obhospodarovania pôdy minimálne 25 % celkového príspevku z EPFRV prostredníctvom agro-environmentálnych opatrení súvisiacich s klímou a ekologického poľnohospodárstva. Prioritne by mali byť oprávnenými príjemcami tohto opatrenia vedúci poľnohospodárskych podnikov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo alebo na jeho zachovanie by mali povzbudzovať poľnohospodárov k účasti na takýchto schémach, a tým odpovedať na rastúci dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskej praxe šetrnej voči životnému prostrediu a po vysokých normách pre dobré životné podmienky zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť prínosov opatrenia pre biologickú diverzitu by sa mali povzbudzovať kolektívne zmluvy alebo spolupráca medzi poľnohospodármi, aby sa zahrnuli väčšie priľahlé oblasti. S cieľom predísť rozsiahlemu návratu poľnohospodárov ku konvenčnému poľnohospodárstvu by sa mali podporovať opatrenia na konverziu aj opatrenia na zachovanie. Platby by mali prispieť ku krytiu vzniknutých dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku záväzku a mali by sa vzťahovať iba na záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné normy a požiadavky..
(30)  Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo alebo na jeho zachovanie by mali povzbudzovať poľnohospodárov k účasti na takýchto schémach, a tým odpovedať na rastúci dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskej praxe šetrnej voči životnému prostrediu a po vysokých normách pre dobré životné podmienky zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť prínosov opatrenia pre biologickú diverzitu by sa mali povzbudzovať kolektívne zmluvy alebo spolupráca medzi poľnohospodármi alebo inými pôdohospodármi, aby sa zahrnuli väčšie priľahlé oblasti. S cieľom predísť rozsiahlemu návratu poľnohospodárov ku konvenčnému poľnohospodárstvu by sa mali podporovať opatrenia na konverziu aj opatrenia na zachovanie. Platby by mali prispieť ku krytiu vzniknutých dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku záväzku a mali by sa vzťahovať iba na záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné normy a požiadavky..
Odôvodnenie
Pozri príslušný PDN k článku 30.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  S cieľom zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov Únie a rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej Únii by sa na základe objektívnych kritérií mali vymedziť horské oblasti a oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. V prípade oblastí s prírodnými obmedzeniami by to mali byť biofyzikálne kritériá podporené pevnými vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať prechodné dohovory s cieľom uľahčiť postupné zrušenie platieb v oblastiach, ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s prírodnými obmedzeniami v dôsledku uplatnenia týchto kritérií.
(33)  S cieľom zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov Únie a rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej Únii by sa na základe objektívnych kritérií mali vymedziť horské oblasti a oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. V prípade oblastí s prírodnými obmedzeniami by to mali byť biofyzikálne kritériá podporené pevnými vedeckými dôkazmi. Komisia by mala do 31. decembra 2014 predložiť legislatívny návrh na stanovenie záväzných biofyzikálnych kritérií a príslušných hraničných hodnôt, ktoré sa použijú v budúcom vymedzení, ako aj vhodné pravidlá pre posledné vylepšenia a prechodné ustanovenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Poľnohospodári sú dnes vystavení rastúcim ekonomickým a environmentálnym rizikám v dôsledku zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V tejto súvislosti má pre poľnohospodárov väčší význam účinný manažment rizík. Z tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie manažmentu rizika na pomoc poľnohospodárom pri riešení najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto malo pomôcť poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie podielových fondov a kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo rastlín alebo environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe podielového fondu na podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila hospodárska súťaž a dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by sa mali stanoviť osobitné podmienky pre poskytnutie podpory v rámci týchto opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie minimálneho a maximálneho trvania komerčných úverov pre podielové fondy.
(37)  Poľnohospodári sú dnes vystavení rastúcim ekonomickým a environmentálnym rizikám v dôsledku zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V tejto súvislosti má pre poľnohospodárov väčší význam účinný manažment rizík. Z tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie manažmentu rizika na pomoc poľnohospodárom pri riešení najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto malo pomôcť poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov pokryť prémie, ktoré platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie podielových fondov a kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo rastlín, škodlivých organizomov, environmentálnych nehôd alebo nepriaznivých poveternostných udalostí. Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe podielového fondu alebo poistnej zmluvy na podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila hospodárska súťaž a dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by sa mali stanoviť osobitné podmienky pre poskytnutie podpory v rámci týchto opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala udeliť Komisii, pokiaľ ide o vymedzenie minimálneho a maximálneho trvania komerčných úverov pre podielové fondy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Prístup k miestnemu rozvoju v rámci iniciatívy LEADER počas niekoľkých rokov dokázal, že je užitočný v rámci podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v celom rozsahu zohľadňuje multisektorové potreby endogénneho rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu zdola nahor. Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie by malo zostať povinné pre všetky programy rozvoja vidieka.
(38)  Prístup k miestnemu rozvoju v rámci iniciatívy LEADER počas niekoľkých rokov dokázal, že je užitočný v rámci podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v celom rozsahu zohľadňuje multisektorové potreby endogénneho rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu zdola nahor. Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie by malo zostať povinné pre všetky programy rozvoja vidieka. Mali by sa hlbšie preskúmať súčinnosti prostredníctvom nabádania k spolupráci s miestnymi rozvojovými subjektmi v rozvojových krajinách, pričom sa musia v plnej miere rešpektovať tradičné poznatky, ako sa stanovuje v Deklarácii OSN o právach domorodého obyvateľstva a v Dohovore OSN o biodiverzite, s cieľom propagovať udržateľné poľnohospodárske postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, pôdy a genetickej rozmanitosti.
Odôvodnenie
Tradičné a miestne poznatky a inovácie vychádzajúce z komunít tvoria širokú oblasť nahromadených praktických poznatkov a schopnosti vytvárať poznatky, ktorá je potrebná v záujme dosiahnutia cieľov trvalej udržateľnosti a rozvoja. Podobne je preskúmanie súčinnosti prostredníctvom spolupráce so subjektmi miestneho rozvoja v súlade so zásadami ustanovenými Dohovorom OSN o biodiverzite a Deklaráciou OSN o právach pôvodného obyvateľstva, a to pokiaľ ide o ochranu tradičných poznatkov a postupov pôvodných a miestnych spoločenstiev.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Podpora EPFRV na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER by sa mala vzťahovať na všetky aspekty prípravy a realizácie stratégií miestneho rozvoja a prevádzky miestnych akčných skupín, ako aj na spoluprácu medzi územiami a skupinami, ktoré vykonávajú miestny rozvoj vedený spoločenstvom podľa prístupu zdola nahor. S cieľom umožniť partnerom vo vidieckych oblastiach, ktorí ešte neuplatňujú iniciatívu LEADER, vyskúšať a pripraviť sa na návrh a prevádzku stratégie miestneho rozvoja by sa mala financovať aj „začiatočná súprava opatrení iniciatívy LEADER“. S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné vymedzenie oprávnených nákladov na oživenie pre miestne akčné skupiny.
(40)  Podpora EPFRV na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER by sa mala vzťahovať na všetky aspekty prípravy a realizácie stratégií miestneho rozvoja a prevádzky miestnych akčných skupín, v ktorých rozhodovací proces riadi komunita v partnerstve s inými relevantnými subjektmi, ako aj na spoluprácu medzi územiami a skupinami, ktoré vykonávajú miestny rozvoj pod vedením komunít podľa prístupu zdola nahor. S cieľom umožniť partnerom vo vidieckych oblastiach, ktorí ešte neuplatňujú iniciatívu LEADER, vyskúšať a pripraviť sa na návrh a prevádzku stratégie miestneho rozvoja by sa mala financovať aj „začiatočná súprava opatrení iniciatívy LEADER“. S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV a vykonávanie prístupu LEADER by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o podrobné vymedzenie oprávnených nákladov na oživenie pre miestne akčné skupiny a na účely prijatia pravidiel na zabezpečenie toho, aby členské štáty v plnej miere vykonávali prístup pod vedením komunít.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  EPFRV by mal signalizovať uznanie Únie, pokiaľ ide o to, ako sa prístupy miestneho rozvoja a nadnárodný rozmer môžu navzájom posilniť, najmä ak sa uplatňuje inovačný duch. EÚ by to mala uskutočniť udeľovaním cien obmedzenému počtu projektov, ktoré sú príkladmi týchto charakteristík. Ceny by mali dopĺňať iné zdroje financovania dostupné v rámci politiky rozvoja vidieka a mali by byť vyjadrením uznania akéhokoľvek vedúceho vhodného projektu, či sa tento projekt financoval aj prostredníctvom programu rozvoja vidieka, alebo nie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Programy rozvoja vidieka by mali poskytovať inovačné opatrenia propagujúce poľnohospodársky sektor, ktorý účinne využíva zdroje, je produktívny a produkuje málo emisií, s podporou EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a širšieho uplatnenia inovačných riešení v praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti nástrojov týkajúcich sa inovácií a posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by malo zaplniť medzery lepším prepojením výskumu s praktickým poľnohospodárstvom.
(51)  Programy rozvoja vidieka by mali poskytovať inovačné opatrenia propagujúce poľnohospodársky sektor, ktorý účinne využíva zdroje, je produktívny a produkuje málo emisií, s podporou EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a širšieho uplatnenia inovačných riešení v praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti nástrojov týkajúcich sa inovácií a posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by malo zaplniť medzery lepším prepojením výskumu s praktickým poľnohospodárstvom, čím sa uľahčí dialóg.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  Realizáciu inovačných projektov v kontexte EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva by mali vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú poľnohospodárov, výskumníkov, poradcov, podniky a iných aktérov, ktorých sa týkajú inovácie v poľnohospodárskom sektore. S cieľom zabezpečiť, aby výsledky takýchto projektov boli prínosom pre tento sektor ako celok, by sa výsledky projektov mali šíriť.
(52)  Realizáciu inovačných projektov v kontexte EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva by mali vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú poľnohospodárov, výskumníkov, poradcov, podniky a iných aktérov, ktorých sa týkajú inovácie v poľnohospodárskom sektore. S cieľom zabezpečiť, aby výsledky takýchto projektov boli prínosom pre tento sektor ako celok, by sa malo podporovať šírenie výsledkov projektov a opatrenia na ich šírenie by sa mohli financovať z rôznych zdrojov vrátane technickej pomoci. Treba podporovať spoluprácu s inovatívnymi sieťami v rozvojových krajinách, ktoré majú podobné ciele, predovšetkým s tými, ktoré podporujú decentralizovaný participatívny výskum a sprostredkovanie poznatkov o najlepších udržateľných poľnohospodárskych postupoch vrátane systémov navrhnutých osobitne pre ženy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
d) „operácia“: projekt, skupina projektov, zmluva, dohovor alebo iná akcia, ktorý/-á bol/-a vybraný/á podľa kritérií príslušného programu rozvoja vidieka a vykonávaný/-á jedným alebo viacerými príjemcami, ktorými sa umožňuje splnenie jednej alebo viacerých priorít Únie pre rozvoj vidieka;
d) „operácia“: projekt, skupina projektov, zmluva, dohovor alebo iná akcia, ktorý/-á bol/-a vybraný/á podľa kritérií príslušného programu rozvoja vidieka a vykonávaný/-á jedným alebo viacerými príjemcami, ktorými sa umožňuje splnenie jednej alebo viacerých priorít Únie pre rozvoj vidieka vrátane možnosti kombinácie podpory z rôznych fondov spoločného strategického rámca (SSR), a to aj v rámci jednej prioritnej osi programov spolufinancovaných z EFRR a ESF, ako sa uvádza v článku 87 ods. 1 nariadenia č. (EÚ) .../2013 [SSR];
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f
f) „systém monitorovania a hodnotenia“: všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje obmedzený počet spoločných ukazovateľov súvisiacich s východiskovou situáciou, finančným plnením, výstupmi, výsledkami a vplyvmi programov;
f) „systém monitorovania a hodnotenia“: všeobecný prístup vypracovaný Komisiou a členskými štátmi, ktorý vymedzuje obmedzený počet spoločných ukazovateľov, ktoré súvisia s východiskovou situáciou a finančným plnením, výstupmi, výsledkami a finančným plnením programov; systém nemusí byť výhradne metrický a takýto prístup možno v prípade potreby a pomocou vhodných metód nahradiť prístupom k výsledkom programov založeným na kvalite;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod j a (nový)
ja) „prechodné regióny“: regióny, ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa sa pohybuje medzi 75 % a 90 % priemerného HDP EÚ-27;
Odôvodnenie
Prechodné regióny by sa mali zohľadňovať, v súlade so zmenou a doplnením článku 65 o príspevku fondu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno l
l) „transakčné náklady“: náklady spojené so záväzkom ale nie priamo viazané na jeho vykonanie,
l) „transakčné náklady“: náklady spojené so záväzkom, ktoré vznikajú nepriamo jeho plnením, možno ich vypočítať na základe štandardných nákladov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno l a (nové)
la) „výrobný systém“: komplex pôdy a vstupov spravovaný ako celok;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ma (nové)
ma) „agrolesníctvo“: výrobný systém, v ktorom stromy a pestované alebo spásané rastliny rastú spoločne na rovnakých pozemkoch alebo na ich okraji;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o
o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: poveternostné podmienky ako mráz, búrky a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou katastrofou,
o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: poveternostné podmienky ako mráz, búrky, cyklónové vetry, krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou katastrofou,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno r
r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa vyskytujúca udalosť biotického alebo abiotického charakteru, ktorá vedie k významnému narušeniu systémov poľnohospodárskej výroby a lesných štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú ekonomickú škodu v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa vyskytujúca udalosť biotického alebo abiotického charakteru, ktorá vedie k významnému narušeniu systémov poľnohospodárskej výroby a lesných štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú ekonomickú škodu v sektore poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno s
s) „katastrofická udalosť“: nepredvídaná udalosť biotického alebo abiotického charakteru spôsobená ľudským konaním, ktorá vedie k významnému narušeniu systémov poľnohospodárskej výroby a lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže dôjsť k významným hospodárskym škodám v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
s) „katastrofická udalosť“: nepredvídaná udalosť biotického alebo abiotického charakteru spôsobená ľudským konaním, ktorá vedie k významnému narušeniu systémov poľnohospodárskej výroby a lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže dôjsť k významným hospodárskym škodám v sektore poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t
t) „krátky dodávateľský reťazec“: dodávateľský reťazec zahŕňajúci obmedzený počet hospodárskych subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi geografickými a sociálnymi väzbami medzi výrobcami a spotrebiteľmi,
t) „krátky dodávateľský reťazec“: dodávateľský reťazec zahŕňajúci obmedzený počet hospodárskych subjektov pôsobiacich v priamom predaji, na miestnych trhoch a v poľnohospodárstve podporovanom komunitou, ktoré sa zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne hospodárstvo s využitím stratégie miestneho rozvoja, a charakterizovaný úzkymi geografickými a sociálnymi väzbami medzi výrobcami, spracovateľmi a spotrebiteľmi,
Odôvodnenie
V záujme presadzovanie celostného prístupu k rozvoju krátkych dodávateľských reťazcov a v záujme priameho plnenia potrieb vidieckych spoločenstiev by vymedzenie krátkych dodávateľských reťazcov malo konkrétne odkazovať na spôsoby uvádzania na trh ako priamy predaj, miestne trhy a poľnohospodárstvo podporované komunitou ako spôsoby, ktorými môžu poľnohospodári a výrobcovia uvádzať na trh vysoko kvalitné potravinárske výrobky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – písmeno u
u) „mladý poľnohospodár“: poľnohospodár, ktorý má v čase podania žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané zručnosti a kompetencie potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku;
u) „mladý poľnohospodár“: poľnohospodár, ktorý má v čase podania žiadosti 40 alebo menej rokov, má primerané zručnosti a kompetencie potrebné na výkon zamestnania a je najvyšší predstaviteľ podniku;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod x a (nový)
xa) „poľnohospodár“: aktívny poľnohospodár v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 9 nariadenia (EÚ) č. .../2013 [DP].
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod x b (nový)
xb) „miestny rozvoj pod vedením komunít“: decentralizovaná správa vecí verejných vedená zdola nahor a partnerské kroky na miestnej a subregionálnej úrovni, ktoré nabádajú vidiecke subjekty k tomu, aby plánovali a uskutočňovali viacodvetvové územné stratégie miestneho rozvoja, s presadzovaním komunitnej zodpovednosti, budovania kapacít a inovácií;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)
1a.  Vymedzenia uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. .../2013 [DP] sa uplatňujú aj na účely tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu mladý farmár ustanovené v odseku 1 písm. u), Komisia je v súlade s článkom 90 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok, na základe ktorých sa právnická osoba môže považovať za „mladého poľnohospodára“ vrátane určenia obdobia odkladu na získanie zručností potrebných na výkon zamestnania (ďalej len „pracovné zručnosti“).
2.  Pokiaľ ide o mladých poľnohospodárov a malé poľnohospodárske podniky, Komisia je v súlade s článkom 90 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok, na základe ktorých sa právnická osoba môže považovať za „mladého poľnohospodára“ alebo „malého poľnohospodára“ vrátane určenia obdobia odkladu na získanie zručností potrebných na výkon zamestnania a so zreteľom na špecifiká každého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 3
EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 podporou udržateľného rozvoja vidieka v celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k územne a environmentálne vyváženejšiemu a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší voči klíme.

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020, a to v rámci európskej stratégie rozvoja vidieka, podporou udržateľného rozvoja vidieka v celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) v koordinácii s politikou súdržnosti a spoločnou rybárskou politikou a nad rámec týchto politík. Prispieva k rozvoju územne a environmentálne vyváženejšieho, konkurencieschopnejšieho, produktívnejšieho a inovatívnejšieho poľnohospodárskeho a lesohospodárskeho sektora Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší voči klíme, a mimoriadne dôležitých vidieckych oblastí.

Odôvodnenie
Keďže ciele EPFRV uvedené v článkoch 4 a 5 sa týkajú aj opatrení zameraných na vidiecke oblasti mimo poľnohospodárstva, poslanie EPFRV by malo byť formulované širšie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4
V celkovom rámci SPP podpora rozvoja vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov:

V celkovom rámci SPP podpora rozvoja vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov:

1. konkurencieschopnosti poľnohospodárstva;
1. podpory konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
2. udržateľného riadenia prírodných zdrojov a opatrení v oblasti klímy;
2. zaistenia udržateľného riadenia prírodných zdrojov a opatrení v oblasti klímy;
3. vyváženého územného rozvoja vidieckych oblastí.
3. dosiahnutia vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít, ktorým sa vytvorí a udrží zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 5
Na dosiahnutí cieľov rozvoja vidieka, ktoré prispievajú k stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, sa pracuje prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie v rámci rozvoja vidieka, do ktorých sa transformujú príslušné tematické ciele SSR:

Na dosiahnutí cieľov rozvoja vidieka, ktoré prispievajú k stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, sa pracuje prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie v rámci rozvoja vidieka, do ktorých sa transformujú príslušné tematické ciele SSR:

1. podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
1. podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
a) podpora inovácií a vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach,
a) podpora inovácií, nových spôsobov spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach,
b) posilnenie prepojenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami,
b) posilnenie prepojenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami,
c) podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v sektoroch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
c) podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v sektoroch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vrátane povedomia o bezpečnosti poľnohospodárskych podnikov;
2. posilnenie konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva a posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov so zameraním na tieto oblasti:
2. posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a potravinárskeho sektora so zameraním na tieto oblasti:
a) uľahčenie reštrukturalizácie poľnohospodárskych podnikov s veľkými štrukturálnymi problémami, najmä poľnohospodárskych podnikov s nízkym stupňom účasti na trhu, poľnohospodárskych podnikov zameraných na trh v konkrétnych sektoroch a poľnohospodárskych podnikov, ktoré potrebujú poľnohospodársku diverzifikáciu,
a) podpora investícií do inovačných technológií poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie ich šírenia a využívania;
b) uľahčenie generačnej výmeny v sektore poľnohospodárstva;
b) uľahčenie vstupu nových plne kvalifikovaných subjektov do sektora poľnohospodárstva aj prostredníctvom generačnej výmeny;
ba) zlepšenie hospodárskej výkonnosti všetkých poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie účasti na trhu, trhovej orientácie a diverzifikácie;
bb) uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov;
bc) udržanie produktívneho poľnohospodárstva v horských alebo znevýhodnených oblastiach a v najvzdialenejších regiónoch;
bd) zvýšenie konkurencieschopnosti agropotravinárskeho spracovateľského sektora vrátane zvýšenia účinnosti a hodnoty pridanej poľnohospodárskym výrobkom.
3. podpora organizácie potravinového reťazca a manažmentu rizika v poľnohospodárstve so zameraním na tieto oblasti:
3. podpora organizácie potravinového reťazca a manažmentu rizika v poľnohospodárstve so zameraním na tieto oblasti:
a) lepšia integrácia primárnych výrobcov do potravinového reťazca pomocou systémov kvality, propagácie na miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcov, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií,
a) lepšia integrácia primárnych výrobcov do potravinového reťazca pomocou systémov kvality, propagácie na miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcov, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií,
b) podpora manažmentu rizika poľnohospodárskych podnikov;
b) podpora prevencie a manažmentu rizika poľnohospodárskych podnikov;
4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so zameraním na tieto oblasti:
4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré ovplyvňuje poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, so zameraním na tieto oblasti:
a) obnova a zachovanie biologickej diverzity vrátane lokalít sústavy Natura 2000 a poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a stavu krajinných oblastí Európy,
a) obnova a zachovanie biologickej diverzity vrátane lokalít sústavy Natura 2000 a poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a stavu krajinných oblastí Európy,
aa) zlepšovanie životných podmienok zvierat,
b) zlepšenie vodného hospodárstva,
b) zlepšenie vodného hospodárstva,
c) zlepšenie obhospodarovania pôdy;
c) zlepšenie obhospodarovania pôdy;
5. propagácia účinného využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva so zameraním na tieto oblasti:
5. propagácia účinného využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva so zameraním na tieto oblasti:
a) zvýšenie účinnosti využitia vody v poľnohospodárstve,
a) zvýšenie účinnosti využitia vody v poľnohospodárstve,
b) zvýšenie účinnosti využitia energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín,
b) zvýšenie účinnosti využitia energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín,
c) uľahčenie dodávok a využitia obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely biohospodárstva,
c) uľahčenie dodávok a využitia obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely biohospodárstva,
d) zníženie emisií oxidu dusného a metánu z poľnohospodárstva,
d) zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva a zlepšenie kvality ovzdušia;
e) podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve;
e) podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve;
ea) uľahčenie využívania nových výrobkov založených na výskume a uplatňovanie metód a postupov v poľnohospodársko-potravinárskom hodnotovom reťazci na zlepšenie riadenia biodiverzity a efektívneho využívania zdrojov;
6. podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
6. podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
a) uľahčenie diverzifikácie, zakladania nových malých podnikov a vytvárania pracovných miest,
a) uľahčenie diverzifikácie, zakladania nových malých podnikov a vytvárania pracovných miest,
b) podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach,
b) podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach,
c) rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach.
c) rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach.
Všetky uvedené priority prispievajú k prierezovým cieľom, a to k inováciám, životnému prostrediu a zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene.

Všetky uvedené priority prispievajú k prierezovým cieľom, a to k inováciám, životnému prostrediu a zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Medzi podporou z EPFRV a opatreniami financovanými z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu existuje súdržnosť.
1.  Medzi podporou z EPFRV a opatreniami financovanými z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo iných finančných nástrojov Únie existuje súdržnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)
Článok 6a

Súdržnosť politík v záujme rozvoja

Reformou sa zabezpečí, aby sa v súlade s článkom 208 ZFEÚ v SPP zohľadňovali ciele rozvojovej spolupráce vrátane cieľov, ktoré boli schválené v rámci OSN a iných medzinárodných organizácií. Opatrenia prijaté v rámci tohto nariadenia neohrozia kapacitu potravinovej produkcie a dlhodobú potravinovú bezpečnosť rozvojových krajín, najmä najmenej rozvinutých krajín, a prispejú k splneniu záväzkov Únie vo vzťahu k zmierneniu zmeny klímy. Pri podpore udržateľného poľnohospodárstva by sa Únia mala opierať o závery Medzinárodného hodnotenia poznatkov, vedy a rozvojovej technológie v oblasti poľnohospodárstva (IAASTD).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 7
1.  EPFRV sa v členských štátoch využíva prostredníctvom programov rozvoja vidieka. Týmito programami sa vykonáva stratégia na splnenie priorít Únie pre rozvoj vidieka prostredníctvom súboru opatrení vymedzených v hlave III, na dosiahnutie ktorých sa čerpá pomoc z EPFRV.
1.  EPFRV sa v členských štátoch využíva prostredníctvom programov rozvoja vidieka. Týmito programami sa vykonáva stratégia na splnenie priorít Únie pre rozvoj vidieka prostredníctvom súboru opatrení vymedzených v hlave III, na dosiahnutie ktorých sa čerpá pomoc z EPFRV.
2.  Členský štát môže predložiť buď jediný program pre celé svoje územie, alebo súbor regionálnych programov.
2.  Členský štát môže predložiť jediný program pre celé svoje územie alebo súbor regionálnych programov, alebo oboje. Opatrenia vykonávané na vnútroštátnej úrovni sa nevykonávajú prostredníctvom regionálnych programov.
3.  Členské štáty s regionálnymi programami môžu na schválenie predložiť aj národný rámec, ktorý obsahuje spoločné prvky týchto programov bez samostatných pridelených rozpočtových prostriedkov.
3.  Členské štáty s regionálnymi programami môžu na schválenie predložiť aj národný rámec, ktorý obsahuje spoločné prvky týchto programov bez samostatných pridelených rozpočtových prostriedkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 8
1.  Členské štáty môžu do svojich programov rozvoja vidieka začleniť tematické čiastkové programy prispievajúce k prioritám Únie pre rozvoj vidieka a zamerané na riešenie osobitných potrieb identifikovaných najmä v súvislosti s:
1.  S cieľom prispieť k dosiahnutiu priorít pre rozvoj vidieka môžu členské štáty do svojich programov rozvoja vidieka začleniť tematické čiastkové programy na riešenie osobitných potrieb. Tieto tematické čiastkové programy môžu okrem iného súvisieť s:
a) mladými poľnohospodármi,
a) mladými poľnohospodármi,
b) malými poľnohospodárskymi podnikmi uvedenými v článku 20 ods. 2 treťom pododseku,
b) malými poľnohospodárskymi podnikmi uvedenými v článku 20 ods. 2 treťom pododseku,
c) horskými oblasťami uvedenými v článku 33 ods. 2,
c) horskými oblasťami uvedenými v článku 33 ods. 2,
d) krátkymi dodávateľskými reťazcami.
d) krátkymi dodávateľskými reťazcami,
da) ženami vo vidieckych oblastiach.
Orientačný zoznam opatrení a druhov operácií osobitného významu pre každý tematický čiastkový program sa stanovuje v prílohe III.

Orientačný zoznam opatrení a druhov operácií osobitného významu pre každý tematický čiastkový program sa stanovuje v prílohe III.

2.  Tematické čiastkové programy môžu riešiť aj osobitné potreby týkajúce sa reštrukturalizácie poľnohospodárskych sektorov s významným vplyvom na rozvoj konkrétnej vidieckej oblasti.
2.  Tematické čiastkové programy môžu riešiť aj osobitné potreby týkajúce sa reštrukturalizácie poľnohospodárskych sektorov s významným vplyvom na rozvoj konkrétnej vidieckej oblasti alebo iných osobitných potrieb identifikovaných členským štátom.
3.  Miera podpory stanovená v prílohe I sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade operácií podporovaných v rámci tematických čiastkových programov týkajúcich sa malých poľnohospodárskych podnikov a krátkych dodávateľských reťazcov. V prípade mladých poľnohospodárov a horských oblastí sa maximálna miera podpory môže zvýšiť v súlade s prílohou I. Maximálna kombinovaná miera podpory však nesmie prekročiť 90 %.
3.  Miera podpory stanovená v prílohe I sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade operácií podporovaných v rámci tematických čiastkových programov týkajúcich sa malých poľnohospodárskych podnikov a krátkych dodávateľských reťazcov. V prípade mladých poľnohospodárov a horských oblastí (okrem iného) sa maximálna miera podpory môže zvýšiť v súlade s prílohou I. Maximálna kombinovaná miera podpory však nesmie prekročiť 90 %.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2 – bod v i i
vii) sa plánujú iniciatívy na zvýšenie informovanosti a podnietenie inovačných akcií a vytvorenie operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva,
vii) sa plánujú iniciatívy na zvýšenie informovanosti a podnietenie inovačných akcií a vytvorenie operačných skupín EIP pre poľnohospodársku produkciu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d
d) posúdenie podmienenosti ex ante a, ak sa vyžaduje, opatrení uvedených v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] a míľnikov stanovených na účely článku 19 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012],
d) posúdenie podmienenosti ex ante, ktorá sa týka rozvoja vidieka uvedeného v prílohe IV a ktorá je relevantná pre program, a, ak sa vyžaduje, opatrení uvedených v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. …[CSF],
Odôvodnenie
Podmienenosť ex ante týkajúca sa programov rozvoja vidieka by sa nemala týkať oblastí, ktoré nepatria do právomoci politiky rozvoja vidieka, a mala by sa použiť len na posúdenie podmienok, ktoré priamo súvisia s prácou v rámci programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f
f) vo vzťahu k miestnemu rozvoju osobitný opis mechanizmov koordinácie stratégií miestneho rozvoja, spolupráce na opatreniach uvedených v článku 36, základných služieb opatrení a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach uvedených v článku 21 a podpory nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach v rámci opatrenia rozvoj poľnohospodárskych podnikov a obchodu vo vidieckych oblastiach uvedeného v článku 20,
f) vo vzťahu k miestnemu rozvoju osobitný opis mechanizmov koordinácie stratégií miestneho rozvoja, opatrenia týkajúceho sa spolupráce uvedenej v článku 36, opatrenia týkajúceho sa základných služieb a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach uvedených v článku 21 vrátane vzťahov medzi mestom a vidiekom a medziregionálnej spolupráce a podpory nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach v rámci opatrenia rozvoj poľnohospodárskych podnikov a obchodu vo vidieckych oblastiach uvedeného v článku 20,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g
g) opis prístupu k inováciám so zreteľom na rozšírenie produktivity a udržateľného riadenia zdrojov a vzhľadom na prínos k dosiahnutiu cieľov EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedených v článku 61,
g) opis prístupu k inováciám so zreteľom na rozšírenie výroby poľnohospodárskych podnikov, posilnenie ich hospodárskej životaschopnosti a udržateľného riadenia zdrojov a vzhľadom na prínos k dosiahnutiu cieľov EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedených v článku 61,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno j
j) plán ukazovateľov, ktorý pre každú prioritu Únie pre rozvoj vidieka zahrnutú do programu pozostáva z cieľových ukazovateľov a vybraných opatrení s plánovanými výstupmi a plánovanými výdavkami, rozdelenými na verejné a súkromné,
j) plán ukazovateľov, ktorý pre každú prioritu Únie pre rozvoj vidieka zahrnutú do programu pozostáva z cieľových ukazovateľov a vybraných opatrení s plánovanými výstupmi zameranými na procesy a politiky a plánovanými výdavkami, rozdelenými na verejné a súkromné,
Odôvodnenie
Aby sa zabezpečilo jasné prepojenie medzi politickými cieľmi rozvoja vidieka a dôkazmi v dokumentoch o plánovaní, ktoré odôvodňujú konkrétne ciele, pre ktoré je nutná intervencia, je potrebné, aby sa vo výstupných programových opatreniach zachovalo zameranie na politické ciele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno m
m) informácie o doplnkovosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, prostredníctvom politiky súdržnosti alebo EMFF,
m) informácie o doplnkovosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, o mechanizmoch, ktoré zabezpečujú koordináciu s opatreniami podporovanými z iných fondov SSR, a o uplatňovaní finančných nástrojov uvedených v hlave IV nariadenia (EÚ) č. ..../2013 [CSF].
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c
c) samostatný konkrétny plán ukazovateľov s plánovanými výstupmi a plánovanými výdavkami, rozdelenými na verejné a súkromné.
c) samostatný konkrétny plán ukazovateľov s plánovanými výstupmi zameranými na procesy a politiky a plánovanými výdavkami, rozdelenými na verejné a súkromné.
Odôvodnenie
Aby sa zabezpečilo jasné prepojenie medzi politickými cieľmi rozvoja vidieka a dôkazmi v dokumentoch o plánovaní, ktoré odôvodňujú konkrétne ciele, pre ktoré je nutná intervencia, je potrebné, aby sa vo výstupných programových opatreniach zachovalo zameranie na politické ciele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 10
Okrem podmienenosti ex ante uvedenej v prílohe IV sa pre EPFRV uplatňuje aj všeobecná podmienenosť ex ante ustanovená v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. [CSF/2012].

Podmienenosť ex ante uvedená v prílohe IV sa uplatňuje pre EPFRV, ak je relevantná a môže sa uplatňovať na konkrétne ciele, ktoré sa sledujú prioritami programu.

Odôvodnenie
Politika zameraná na rozvoj v oblasti poľnohospodárstva nemusí byť zásadná pre plnenie požiadaviek v iných oblastiach politiky. Mala by byť požiadavkou len pre dôležité priority tejto politiky podmienenosti ex-ante.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia môže schváliť program rozvoja vidieka pred prijatím zmluvy o partnerstve s členským štátom v tých prípadoch, keď sa Komisia domnieva, že všetky prvky programu rozvoja vidieka sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a s tými časťami zmluvy o partnerstve, ktoré sa týkajú EPFRV.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii) zmeny miery príspevku EPFRV pre jedno alebo viac opatrení,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a – bod iv
iv) prenosu finančných prostriedkov medzi opatreniami vykonávanými v rámci rôznych mier príspevku EPFRV.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva) prenosu finančných prostriedkov medzi programami s cieľom zabrániť strate prostriedkov EPFRV.
Odôvodnenie
S cieľom zabrániť tomu, aby členské štáty prišli o finančné prostriedky EÚ, je povolené prerozdelenie zdrojov medzi programy na rozvoj vidieka v jednom členskom štáte, ak analýza plnenia ukáže riziko automatického zrušenia záväzkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia vydá schválenie uvedené v odseku 1 do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť
Komisia vykonávacími aktmi prijme pravidlá týkajúce sa postupov a harmonogramov na:

Komisia je v súlade s článkom 90 splnomocnená prijímať delegované akty o pravidlách týkajúcich sa postupov a harmonogramov na.

Odôvodnenie
Toto nie je len technické rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.

vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)
Opatrenia zamerané na poľnohospodárske podniky využívajú len tí poľnohospodári, ktorí sú aktívni poľnohospodári v zmysle nariadenia (EÚ) č. .../2013 [DP].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 15
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, demonštračné činnosti a informačné akcie. Akcie odborného vzdelávania a získavania zručností môžu zahŕňať vzdelávacie kurzy, semináre a školenia.
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, demonštračné činnosti a informačné akcie. Akcie odborného vzdelávania a získavania zručností môžu zahŕňať vzdelávacie kurzy, semináre a školenia.
Podpora sa môže vzťahovať aj na krátkodobú výmenu v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a návštevy poľnohospodárskych podnikov.

Podpora sa môže vzťahovať aj na krátkodobú výmenu v rámci riadenia poľnohospodárskych a lesných podnikov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov.

2.  Podpora v rámci tohto opatrenia je v prospech osôb pracujúcich v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, pôdohospodárov a iných hospodárskych aktérov, ktorí sú MSP pôsobiacimi vo vidieckych oblastiach.
2.  Podpora v rámci tohto opatrenia je v prospech osôb pracujúcich v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, pôdohospodárov a iných hospodárskych aktérov, ktorí sú MSP pôsobiacimi vo vidieckych oblastiach. Pri poskytovaní podpory v rámci tohto opatrenia pre MSP sa môžu uprednostniť MSP prepojené so sektormi poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Príjemcom podpory je poskytovateľ odborného vzdelávania alebo iného prenosu znalostí a informačných akcií.

Príjemcom podpory je poskytovateľ odborného vzdelávania alebo iného prenosu znalostí a informačných akcií, ktorým môže byť verejný orgán.

3.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa nevzťahuje na vzdelávacie kurzy ani vzdelávanie, ktoré je súčasťou bežných programov alebo systémov vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni.
3.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa nevzťahuje na vzdelávacie kurzy ani vzdelávanie, ktoré je súčasťou bežných programov alebo systémov vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni.
Orgány poskytujúce služby prenosu znalostí a informačných služieb musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikácií zamestnancov a pravidelného odborného vzdelávania na vykonávanie tejto úlohy.

Orgány poskytujúce služby prenosu znalostí a informačných služieb musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikácií zamestnancov a pravidelného odborného vzdelávania na vykonávanie tejto úlohy.

4.  Oprávnené náklady v rámci tohto opatrenia sú náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie. V prípade demonštračných projektov sa podpora môže vzťahovať aj na príslušné investičné náklady. Cestovné, ubytovacie a denné výdavky účastníkov a náklady na premiestnenie poľnohospodárov sú tiež oprávnené.
4.  Oprávnené náklady v rámci tohto opatrenia sú náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie. V prípade demonštračných projektov sa podpora môže vzťahovať aj na príslušné investičné náklady. Cestovné, ubytovacie a denné výdavky účastníkov a náklady na premiestnenie poľnohospodárov sú tiež oprávnené.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu oprávnených nákladov, minimálne kvalifikácie orgánov poskytujúcich služby prenosu znalostí a trvanie a obsah schém výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu oprávnených nákladov, minimálne kvalifikácie orgánov poskytujúcich služby prenosu znalostí a trvanie a obsah schém výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 16
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje s cieľom:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje s cieľom:
a) pomôcť poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP vo vidieckych oblastiach využívať poradenské služby na zlepšenie ekonomickej a environmentálnej výkonnosti, ako aj priaznivosti pre klímu a odolnosť voči zmene klímy ich poľnohospodárskeho chovu, podniku a/alebo investície,
a) pomôcť poľnohospodárom, správcom lesa a MSP vo vidieckych oblastiach využívať poradenské služby na zlepšenie ekonomickej a environmentálnej výkonnosti, ako aj priaznivosti pre klímu a odolnosť voči zmene klímy ich poľnohospodárskeho chovu, podniku a/alebo investície,
b) podporiť zriadenie riadiacich, výpomocných a poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky a poradenských služieb pre lesné hospodárstvo vrátane poľnohospodárskeho poradenského systému uvedeného v článkoch 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. HR/2012,
b) podporiť zriadenie riadiacich, výpomocných a poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky a poradenských služieb pre lesné hospodárstvo vrátane poľnohospodárskeho poradenského systému uvedeného v článkoch 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR],
c) podporiť vzdelávanie poradcov.
c) podporiť vzdelávanie poradcov.
ca) podporiť mladých poľnohospodárov pri začatí činnosti.
2.  Príjemcom podpory stanovenej v odseku 1 písm. a) a písm. c) je poskytovateľ poradenstva alebo vzdelávania. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne orgánu alebo subjektu vybranému na zriadenie riadiacej, výpomocnej a poradenskej služby pre poľnohospodárske podniky alebo poradenskej služby pre lesné hospodárstvo.
2.  Príjemcom podpory stanovenej v odseku 1 písm. a), písm. c) a písm. ca) je poskytovateľ poradenstva alebo vzdelávania. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne orgánu alebo subjektu vybranému na zriadenie riadiacej, výpomocnej a poradenskej služby pre poľnohospodárske podniky alebo poradenskej služby pre lesné hospodárstvo.
3.  Orgány a subjekty vybrané na poskytovanie poradenstva musia mať primerané zdroje v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, a poradenskej praxe a spoľahlivosti v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo. Príjemcovia sa vyberú v rámci výziev na predloženie ponúk. Výberové konanie musí byť objektívne a otvorené verejnosti aj súkromným subjektom.
3.  Orgány alebo subjekty vybrané na poskytovanie poradenstva musia mať primerané zdroje v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, a poradenskej praxe a musia konať nezávisle a spoľahlivo v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo. Výberové konanie sa riadi verejným právom a je otvorené verejnosti aj súkromným subjektom. Musí byť objektívne a uchádzači s konfliktom záujmov sa vylúčia.
Pri poskytovaní poradenstva musia poradenské služby dodržiavať povinnosti nesprístupnenia údajov uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. HR/2012

Pri poskytovaní poradenstva musia poradenské služby dodržiavať povinnosti nesprístupnenia údajov uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR]

3a.  Poľnohospodársky poradenský systém spĺňa požiadavky stanovené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR]. Dodatočná podpora poradenských služieb sa poskytne len vtedy, ak má členský štát zriadený poľnohospodársky poradenský systém v zmysle článku 12 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR].
4.  Poradenstvo pre poľnohospodárov musí byť spojené najmenej s jednou prioritou Únie pre rozvoj vidieka a vzťahovať sa minimálne na jeden z týchto prvkov:
4.  Poradenstvo pre poľnohospodárov je spojené s dvomi alebo viacerými prioritami Únie pre rozvoj vidieka a vzťahuje sa na dva alebo viaceré z týchto prvkov:
a) jednu alebo viac zákonných požiadaviek na riadenie a/alebo noriem dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok stanovených v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012,
a) jednu alebo viac zákonných požiadaviek na riadenie a/alebo noriem dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok stanovených v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR],
b) ak je uplatniteľné, poľnohospodársku prax priaznivú pre klímu a životné prostredie stanovenú v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012 a zachovanie poľnohospodárskej plochy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. DP/2012,
b) ak je uplatniteľné, poľnohospodársku prax priaznivú pre klímu a životné prostredie stanovenú v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP]a zachovanie poľnohospodárskej plochy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP],
c) požiadavky alebo akcie súvisiace so zmierňovaním zmeny klímy a s prispôsobovaním sa tejto zmene, s biologickou diverzitou, ochranou vody a pôdy, oznamovaním chorôb zvierat a rastlín a inováciami, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. HR/2012,
c) požiadavky alebo akcie súvisiace so zmierňovaním zmeny klímy a s prispôsobovaním sa tejto zmene, s biologickou diverzitou, ochranou vody a pôdy, oznamovaním chorôb zvierat a rastlín a inováciami, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. …/2013 [HR],
d) udržateľný rozvoj hospodárskej činnosti malých poľnohospodárskych podnikov vymedzených členskými štátmi a aspoň poľnohospodárskych podnikov zúčastňujúcich sa na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. DP/2012, alebo
d) udržateľný rozvoj hospodárskej činnosti malých poľnohospodárskych podnikov vymedzených členskými štátmi a aspoň poľnohospodárskych podnikov zúčastňujúcich sa na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP]; or
e) ak je vhodné, normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch Únie.
e) ak je vhodné, normy bezpečnosti pri práci alebo bezpečnosti poľnohospodárskych podnikov založené na právnych predpisoch Únie alebo na vnútroštátnych právnych predpisoch,
ea) podporu mladých alebo nových poľnohospodárov pri začatí činnosti, prístup k pôde a pôžičky na založenie poľnohospodárskeho podniku alebo ľubovoľný z týchto prvkov,
eb) udržateľný rozvoj hospodárskych činností poľnohospodárskych podnikov v súlade so všetkými opatreniami odporúčanými v programoch rozvoja vidieka vrátane modernizácie poľnohospodárskych podnikov, budovania konkurencieschopnosti, sektorovej integrácie a rozvoja ekologického poľnohospodárstva;
ec) špecifické poradenské služby na podporu miestneho spracovania a uvádzania výrobkov na trh v blízkom okolí vrátane odbornej prípravy a vykonávania prispôsobených hygienických pravidiel a noriem v oblasti bezpečnosti potravín;
ed) aspekty iniciatívy Jedno zdravie v oblasti chovu hospodárskych zvierat.
Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na iné problémy spojené s ekonomickou, poľnohospodárskou a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku.

Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na iné problémy spojené s ekonomickou, poľnohospodárskou a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku.

5.  Poradenstvo pre vlastníkov lesa sa musí vzťahovať minimálne na príslušné povinnosti podľa smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES. Môže sa vzťahovať aj na problémy spojené s ekonomickou a environmentálnou výkonnosťou lesohospodárskeho podniku.
5.  Poradenstvo pre správcov lesa sa musí vzťahovať minimálne na príslušné povinnosti podľa smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES. Môže sa vzťahovať aj na problémy spojené s ekonomickou a environmentálnou výkonnosťou lesohospodárskeho podniku.
6.  Poradenstvo pre MSP sa môže vzťahovať na problémy spojené s ekonomickou a environmentálnou výkonnosťou podniku.
6.  Poradenstvo pre MSP sa môže vzťahovať na problémy spojené s ekonomickou a environmentálnou výkonnosťou podniku. Uprednostniť sa môžu mikropodniky a MSP spojené so sektormi poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
7.  V odôvodnených a primeraných prípadoch sa môže poradenstvo čiastočne poskytovať v skupine, pričom sa však musia zohľadniť situácie jednotlivých užívateľov poradenských služieb.
7.  V odôvodnených a primeraných prípadoch sa môže poradenstvo čiastočne poskytovať v skupine, pričom sa však musia zohľadniť situácie jednotlivých užívateľov poradenských služieb.
8.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) a písm. c) sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe I. Podpora podľa odseku 1 písm. b) je degresívna počas obdobia najviac 5 rokov od zriadenia.
8.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) a písm. c) sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe I. Podpora podľa odseku 1 písm. b) je degresívna počas obdobia najviac 5 rokov od zriadenia.
9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu minimálnych kvalifikácií orgánov alebo subjektov poskytujúcich poradenstvo.
9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu minimálnych kvalifikácií orgánov alebo subjektov poskytujúcich poradenstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 17
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na novú účasť poľnohospodárov na:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na novú účasť poľnohospodárov, skupín výrobcov a organizácií výrobcov na:
a) systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín zriadených právnymi predpismi Únie,
a) systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín zriadených právnymi predpismi Únie,
b) systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ktoré členské štáty uznali ako systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:
b) systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ktoré členské štáty uznali ako systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:
i) špecifickosť konečného produktu v rámci týchto systémov je odvodená od jasných povinností na zaručenie:
i) špecifickosť konečného produktu v rámci týchto systémov je odvodená od jasných povinností na zaručenie:
- špecifických charakteristických vlastností výrobku alebo
špecifických charakteristických vlastností výrobku alebo
- špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných postupov alebo
špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných postupov alebo
- kvality konečného produktu, ktorá značne presahuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o zdravie rastlín alebo ochranu životného prostredia,
kvality konečného produktu, ktorá značne presahuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o zdravie rastlín alebo ochranu životného prostredia, alebo
krátkych a miestnych potravinových dodávateľských reťazcov,
ii) systém je otvorený pre všetkých výrobcov,
ii) systém je otvorený pre všetkých výrobcov,
iii) systém zahŕňa záväzné špecifikácie produktov a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán,
iii) systém zahŕňa záväzné špecifikácie produktov a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán,
iv) systém je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť výrobkov,
iv) systém je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť výrobkov,
alebo
or
c) systémoch dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členské štáty uznali ako systémy spĺňajúce usmernenia Únie s osvedčenými postupmi pre prevádzku systémov dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
c) systémoch dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych podnikov, ktoré členské štáty uznali ako systémy spĺňajúce usmernenia Únie s osvedčenými postupmi pre prevádzku systémov dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
1a.  Podpora sa môže vzťahovať aj na náklady vynaložené poľnohospodármi alebo skupinami výrobcov a organizáciami výrobcov na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa výrobkov, ktoré sú súčasťou systémov kvality opísaných v odseku 1 písm. a) a b).
2.  Podpora sa poskytuje najviac 5 rokov ako ročná motivačná platba, ktorej výška sa určí podľa výšky fixných nákladov, ktoré vyplývajú z účasti na podporovaných systémoch.
2.  Podpora sa poskytuje najviac 5 rokov ako ročná motivačná platba, ktorej výška sa určí podľa výšky fixných nákladov, ktoré vyplývajú z účasti na podporovaných systémoch.
Odchylne od odseku 1 sa podpora môže poskytnúť aj príjemcom, ktorí sa zúčastnili podobného systému v programovom období 2007 – 2013, pokiaľ sa vylúčia dvojité platby a dodrží sa maximálne celkové trvanie päť rokov. Podpora sa vypláca každoročne po predložení dokladov potvrdzujúcich účasť na príslušnom systéme. Postačuje však, aby výrobca podal jednu žiadosť na celé päťročné obdobie.

Na účely tohto odseku sú „fixné náklady“ náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporeného systému kvality a ročným príspevkom za účasť na tomto systéme, v prípade potreby vrátane výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami systému.

Na účely tohto odseku sú „fixné náklady“ náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporeného systému kvality a ročným príspevkom za účasť na tomto systéme, v prípade potreby vrátane výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami systému.

3.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
3.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I. Keď sa podpora poskytuje skupinám výrobcov v súlade s odsekom 1a, členské štáty môžu stanoviť odlišnú maximálnu sumu.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o konkrétne systémy kvality Únie, na ktoré sa má vzťahovať odsek 1 písm. a).
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o konkrétne systémy kvality Únie, na ktoré sa má vzťahovať odsek 1 písm. a).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 18
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na hmotné a/alebo nehmotné investície, ktoré:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na hmotné a/alebo nehmotné investície, ktoré:
a) zlepšujú celkovú výkonnosť poľnohospodárskeho podniku,
a) zlepšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku vrátane jeho efektívnosti využívania zdrojov a bilancie skleníkových plynov,
b) sa týkajú spracovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k zmluve, alebo bavlny. Výstupom výrobného procesu môže byť výrobok, na ktorý sa uvedená príloha nevzťahuje,
b) sa týkajú spracovania, uvádzania na trh, uchovávania alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k zmluve, alebo bavlny, vrátane takýchto výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality uvedené v článku 17; výstupom výrobného procesu môže byť výrobok, na ktorý sa uvedená príloha nevzťahuje; môže sa poskytnúť podpora na zriadenie alebo rozvoj malých bitúnkov;
c) sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s vývojom a prispôsobením poľnohospodárstva vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, pozemkových úprav a zúrodňovania pôdy, dodávok energií a vodného hospodárstva, alebo
c) sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, pozemkových úprav a zúrodňovania pôdy, dodávok energií a vody a šetrenia energiami a vodou a kolektívnych systémov obhospodarovania pôdy a hospodárenia s vodou, alebo
d) sú neproduktívne investície spojené so splnením poľnohospodárskych a lesohospodárskych environmentálnych záväzkov, statusom ochrany biologickej diverzity druhov a biotopov, ako aj zvýšením spoločenskej hodnoty lokalít sústavy Natura 2000 alebo iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré sa majú vymedziť v programe.
d) sú neproduktívne investície spojené so splnením poľnohospodárskych a lesohospodárskych environmentálnych záväzkov, statusom ochrany biologickej diverzity druhov a biotopov a udržateľným riadením lovných a genetických zdrojov, ako aj zvýšením spoločenskej hodnoty lokalít sústavy Natura 2000 alebo iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré sa majú vymedziť v programe.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje poľnohospodárskym podnikom. V prípade investícií na podporu reštrukturalizácie poľnohospodárskych podnikov sú oprávnené iba poľnohospodárske podniky, ktoré neprekročia určitú veľkosť, ktorú členské štáty stanovia v programe na základe analýzy SWOT vykonanej v súvislosti s prioritou Únie pre rozvoj vidieka „posilnenie konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva a posilnenia životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov“.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje poľnohospodárskym podnikom alebo skupinám a organizáciám výrobcov.
3.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I. Táto maximálna miera sa môže zvýšiť v prípade mladých poľnohospodárov, kolektívnych investícií a integrovaných projektov zahŕňajúcich podporu v rámci viac ako jedného opatrenia, v prípade investícií v oblastiach s významnými prírodnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3, a v prípade operácií podporovaných v rámci EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva v súlade s mierou podpory stanovenou v prílohe I. Maximálna kombinovaná miera podpory však nesmie prekročiť 90 %.
3.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I. Táto maximálna miera sa môže zvýšiť v prípade mladých poľnohospodárov, projektov spolupráce medzi malými poľnohospodármi s cieľom zvýšiť udržateľnú produktivitu svojich podnikov a podporiť ich v diverzifikácii svojich príjmov alternatívnymi možnosťami vrátane spracovania výrobkov, v prípade poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov investujúcich do poľnohospodársko-ekologických výrobných systémov, v prípade kolektívnych investícií a integrovaných projektov zahŕňajúcich podporu v rámci viac ako jedného opatrenia, v prípade investícií v oblastiach s významnými prírodnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3, a v prípade operácií podporovaných v rámci EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva v súlade s mierou podpory stanovenou v prílohe I. Maximálna kombinovaná miera podpory však nesmie prekročiť 90 %.
4.  Odsek 3 sa nevzťahuje na neproduktívne investície uvedené v odseku 1 písm. d).
4.  Odsek 3 sa nevzťahuje na neproduktívne investície uvedené v odseku 1 písm. d).
4a.  Poľnohospodárom sa môže poskytnúť podpora na investície s cieľom dodržiavať novozavedené normy Únie v oblasti ochrany životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a bezpečnosti pri práci, prijatých po nadobudnutí tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno a
a) investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof a katastrofických udalostí,
a) investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých podmienok prostredia a katastrofických udalostí,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno b
b) investície na obnovenie poľnohospodárskej pôdy a výrobného potenciálu zničeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
b) investície na obnovenie poľnohospodárskej pôdy a výrobného potenciálu zničeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými podmienkami prostredia a katastrofickými udalosťami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 20
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
a) pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre:
a) pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre:
i) mladými poľnohospodármi,
i) mladými poľnohospodármi,
ii) nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach,
ii) nepoľnohospodárske činnosti a poskytovanie poľnohospodárskych služieb vo vidieckych oblastiach,
iii) rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov,
iii) rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov,
b) investície do nepoľnohospodárskych činností,
b) investície do nepoľnohospodárskych činností,
c) ročné platby poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú schémy pre malých poľnohospodárov ustanovenej hlavou V nariadenia (EÚ) č. DP/2012 (ďalej len „schéma pre malých poľnohospodárov“), ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára.
c) jednorazové platby poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú schémy pre malých poľnohospodárov ustanovenej hlavou V nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP] (ďalej len „schéma pre malých poľnohospodárov“), ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára.
ca) platby poľnohospodárom, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára so zámerom vytvoriť životaschopné hospodárske jednotky.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu i) sa poskytuje mladým poľnohospodárom.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu i) sa poskytuje mladým poľnohospodárom.
Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu ii) sa poskytuje poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti, ktorí uskutočňujú diverzifikáciu na nepoľnohospodárske činnosti a nepoľnohospodárskym mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach.

Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu ii) sa poskytuje poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti, ktorí uskutočňujú diverzifikáciu na nepoľnohospodárske činnosti a nepoľnohospodárskym mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach vrátane tých, ktorí pôsobia v oblasti cestovného ruchu.

Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu iii) sa poskytuje malým poľnohospodárom tak, ako ich vymedzujú členské štáty.

Podpora podľa odseku 1 písm. a) bodu iii) sa poskytuje malým poľnohospodárom tak, ako ich vymedzujú členské štáty.

Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje nepoľnohospodárskym mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach a poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti.

Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje nepoľnohospodárskym mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach a poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti.

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí sa už v čase predkladania žiadosti o podporu zúčastňujú na schéme pre malých poľnohospodárov počas aspoň jedného roku a ktorí sa zaviažu, že trvale prevedú svoj celý podnik a zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára. Podpora sa vypláca odo dňa prevodu do 31. decembra 2020.

Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí sa už v čase predkladania žiadosti o podporu zúčastňujú na schéme pre malých poľnohospodárov počas aspoň jedného roku a ktorí sa zaviažu, že trvale prevedú svoj celý podnik a zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára. Podpora sa počíta odo dňa prevodu do 31. decembra 2020.

Podpora podľa odseku 1 písm. ca) sa poskytne poľnohospodárom pod podmienkou, že:

a) vykonávajú poľnohospodársku činnosť aspoň 10 rokov,
b) sa zaviažu, že trvale prevedú svoj celý podnik a zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára, a
c) definitívne ukončia všetku obchodnú poľnohospodársku činnosť.
Členské štáty stanovia ďalšie kritériá na životaschopnosť hospodárskych jednotiek, na ktoré sa môže vzťahovať podpora podľa odseku 1 písm. ca).

2a.  Pri poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) bod ii) alebo odseku 1 písm. b) sa môžu uprednostniť nepoľnohospodárske činnosti spojené s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, ako aj činnosti vyvíjané miestnymi partnerstvami pod vedením komunít.
3.  Každá fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva sa môže považovať za člena poľnohospodárskej domácnosti s výnimkou poľnohospodárskych pracovníkov. Ak sa právnická osoba alebo skupina právnických osôb považuje za člena poľnohospodárskej domácnosti, tento člen poľnohospodárskej domácnosti musí v čase žiadosti o podporu vykonávať poľnohospodársku činnosť v poľnohospodárskom podniku.
3.  Každá fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva sa môže považovať za člena poľnohospodárskej domácnosti s výnimkou poľnohospodárskych pracovníkov. Ak sa právnická osoba alebo skupina právnických osôb považuje za člena poľnohospodárskej domácnosti, tento člen poľnohospodárskej domácnosti musí v čase žiadosti o podporu vykonávať poľnohospodársku činnosť v poľnohospodárskom podniku.
4.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) je podmienená predložením podnikateľského plánu. Realizácia podnikateľského plánu sa musí začať do šiestich mesiacov od dátumu rozhodnutia o poskytnutí pomoci.
4.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) je podmienená predložením podnikateľského plánu. Realizácia podnikateľského plánu sa musí začať do šiestich mesiacov od dátumu rozhodnutia o poskytnutí pomoci.
Členské štáty stanovia horné a dolné prahové hodnoty pre povolenie prístupu poľnohospodárskym podnikom k podpore podľa odseku 1 písm. a) bodu i) a odseku 1 písm. a) bodu iii). Dolná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu i) musí byť výrazne vyššia ako horná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu iii). Podpora sa však obmedzuje na poľnohospodárske podniky, ktoré vyhovujú vymedzeniu mikropodnikov a malých podnikov.

Členské štáty stanovia horné a dolné prahové hodnoty pre povolenie prístupu poľnohospodárskym podnikom k podpore podľa odseku 1 písm. a) bodu i) a odseku 1 písm. a) bodu iii). Dolná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu i) musí byť výrazne vyššia ako horná prahová hodnota pre podporu podľa odseku 1 písm. a) bodu iii). Podpora sa však obmedzuje na poľnohospodárske podniky, ktoré vyhovujú vymedzeniu mikropodnikov a malých podnikov.

Podpora podľa odseku 1 písm. a) bod i) sa môže použiť aj na prenájom pôdy mladými poľnohospodármi, a to vo forme bankovej záruky za zmluvy na prenájom pôdy a podpory úrokových sadzieb.

5.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu paušálnej platby, ktorá sa môže vykonať najmenej v dvoch splátkach v období najviac päť rokov. Splátky môžu byť degresívne. Úhrada poslednej splátky podľa odseku 1 písm. a) bodu i) a bodu ii) je podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu.
5.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu paušálnej platby, ktorá sa môže vykonať najmenej v dvoch splátkach v období najviac päť rokov. Splátky môžu byť degresívne. Úhrada poslednej splátky podľa odseku 1 písm. a) bodu i) a bodu ii) je podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu.
6.  Maximálna suma podpory podľa odseku 1 písm. a) sa stanovuje v prílohe I. Členské štáty pri vymedzovaní sumy podpory podľa odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) takisto zohľadňujú sociálno-ekonomickú situáciu v oblasti programu.
6.  Maximálna suma podpory podľa odseku 1 písm. a) sa stanovuje v prílohe I. Členské štáty pri vymedzovaní sumy podpory podľa odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) takisto zohľadňujú sociálno-ekonomickú situáciu v oblasti programu.
7.  Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa rovná 120 % ročnej platby, ktorú príjemca dostal v rámci schémy pre malých poľnohospodárov.
7.  Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa rovná 120 % ročnej platby, ktorú príjemca dostal v rámci schémy pre malých poľnohospodárov, vypočítanej na obdobie od dátumu prevodu do 31. decembra 2020. Príslušná suma sa vyplatí vo forme jednorazovej platby.
7a.  Podpora podľa odseku 1 písm. ca) sa poskytuje vo forme jednorazovej platby v maximálnej výške stanovenej v prílohe I.
8.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o minimálny obsah podnikateľských plánov a kritériá, ktoré majú členské štáty používať na stanovenie prahových hodnôt uvedených v odseku 4.
8.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o minimálny obsah podnikateľských plánov a kritériá, ktoré majú členské štáty používať na stanovenie prahových hodnôt uvedených v odseku 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 21
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje najmä na:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje najmä na:
a) návrh a aktualizáciu plánov rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy NATURA 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou,
a) návrh a aktualizáciu plánov rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy NATURA 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou,
b) investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov,
b) investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane rozvoja a rozširovania uvádzania výrobkov na miestnych trhoch a agroturistiky a investície do energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky úsporných systémov a udržateľných systémov riadenia zdrojov a odpadového hospodárstva;
c) širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie prístupu k širokopásmovým riešeniam elektronickej verejnej správy,
c) širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie prístupu k širokopásmovým riešeniam elektronickej verejnej správy,
d) investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
d) investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
e) investície verejných orgánov do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ turistických lokalít,
e) investície vo verejný prospech do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií, turistickej infraštruktúry malých rozmerov, uvádzania služieb vidieckeho cestovného ruchu na trh a informačných tabúľ turistických lokalít,
f) štúdie a investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a vidieckych krajinných oblastí vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk,
f) štúdie a investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a vidieckych krajinných oblastí vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk,
g) investície zamerané na premiestnenie činností a konverziu budov alebo iných zariadení umiestnených v blízkosti vidieckych sídel s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla.
g) investície zamerané na premiestnenie činností a konverziu budov alebo iných zariadení umiestnených v blízkosti vidieckych sídel s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla.
Môžu sa uprednostniť investície do iniciatív zameraných na miestny rozvoj pod vedením komunít a investičné projekty, za ktoré zodpovedajú a ktoré riadia komunity.

2.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa týka iba infraštruktúry malých rozmerov tak, ako ju každý členský štát vymedzí vo svojom programe. V programoch rozvoja vidieka sa však môžu stanoviť osobitné odchýlky od tohto pravidla pre investície do širokopásmového pripojenia a energie z obnoviteľných zdrojov. V tomto prípade sa stanovia jasné kritériá na zabezpečenie doplnkovosti k podpore v rámci iných nástrojov Únie.
2.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa týka iba infraštruktúry malých rozmerov tak, ako ju každý členský štát vymedzí vo svojom programe. V programoch rozvoja vidieka sa však môžu stanoviť osobitné odchýlky od tohto pravidla pre investície do širokopásmového pripojenia a energie z obnoviteľných zdrojov. V tomto prípade sa stanovia jasné kritériá na zabezpečenie doplnkovosti k podpore v rámci iných nástrojov Únie.
3.  Investície podľa odseku 1 sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb, ak takéto plány existujú a musia byť konzistentné s každou existujúcou stratégiou miestneho rozvoja.
3.  Investície podľa odseku 1 sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb, ak takéto plány existujú a musia byť konzistentné s každou existujúcou stratégiou miestneho rozvoja.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o vymedzenie druhov infraštruktúr energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o vymedzenie druhov infraštruktúr energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22

Článok 22

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Investície do udržateľného rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
a) zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí,
a) zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí,
b) vytváranie agro-lesníckych systémov,
b) vytváranie agro-lesníckych systémov,
c) prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami vrátane výskytu škodcov a chorôb, katastrofických udalostí a hrozieb súvisiacich s klímou,
c) prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami vrátane výskytu škodcov a chorôb, katastrofických udalostí a hrozieb súvisiacich s klímou,
d) investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako aj ich potenciálu zmiernenia,
d) investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako aj ich potenciálu zmiernenia,
e) investície do nových lesníckych technológií a spracovania lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.
e) investície do vylepšených lesníckych technológií a spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.
2.  Obmedzenia vlastníctva lesov ustanovené v článkoch 36 až 40 sa nevzťahujú na tropické ani subtropické lesy a zalesnené oblasti na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 a francúzskych zámorských departmánov.
2.  Obmedzenia vlastníctva lesov ustanovené v článkoch 23 až 27 sa nevzťahujú na tropické ani subtropické lesy a zalesnené oblasti na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa určitých poľnohospodárskych výrobkov, a francúzskych zámorských departmánov.
V prípade podnikov prekračujúcich určitú veľkosť, ktorú členské štáty určia v programe, je podpora podmienená predložením plánu lesného hospodárstva alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaní lesov vymedzeným v rámci ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe v roku 1993 (ďalej len „udržateľné obhospodarovanie lesov“).

V prípade podnikov prekračujúcich určitú veľkosť, ktorú členské štáty určia v programe, je podpora podmienená predložením relevantných informácií z plánu lesného hospodárstva alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov vymedzeným v rámci ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe v roku 1993 (ďalej len „udržateľné obhospodarovanie lesov“).

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o podmienky potvrdenia výskytu prírodnej katastrofy alebo škodcov a chorôb a vymedzenie oprávnených druhov preventívnych opatrení.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o podmienky potvrdenia výskytu prírodnej katastrofy alebo škodcov a chorôb a vymedzenie oprávnených druhov preventívnych opatrení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 23
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. a) sa poskytuje súkromným majiteľom a nájomcom pozemkov, obciam a ich združeniam a pokrýva náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár na krytie nákladov na údržbu vrátane skorého a neskorého čistenia v období najviac desať rokov.
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. a) sa poskytuje súkromným majiteľom a nájomcom pozemkov, obciam a ich združeniam a pokrýva náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár na krytie nákladov na údržbu vrátane skorého a neskorého čistenia v období najviac pätnásť rokov.
2.  Oprávnená je poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda. Vysadené druhy sa prispôsobujú environmentálnym a klimatickým podmienkam oblasti a spĺňajú minimálne environmentálne požiadavky. Podpora sa neposkytne na výsadbu mladiny s krátkodobým striedaním, vianočných stromčekov alebo rýchlo rastúcich stromov na výrobu energie. V oblastiach, kde je zalesňovanie sťažené zlými pôdnoklimatickými podmienkami sa môže poskytnúť podpora na výsadbu iných viacročných druhov drevín, napríklad krovín alebo kríkov, ktorým vyhovujú miestne podmienky.
2.  Oprávnená je poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda. Vysadené druhy sa prispôsobujú environmentálnym a klimatickým podmienkam oblasti a spĺňajú minimálne environmentálne požiadavky. Podpora sa neposkytne na výsadbu mladiny s krátkodobým striedaním, vianočných stromčekov alebo rýchlo rastúcich stromov na výrobu energie. V oblastiach, kde je zalesňovanie sťažené zlými pôdnoklimatickými podmienkami sa môže poskytnúť podpora na výsadbu iných viacročných druhov drevín, napríklad krovín alebo kríkov, ktorým vyhovujú miestne podmienky. Aby nedochádzalo k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo na biodiverzitu, členské štáty môžu vymedziť oblasti nevhodné na zalesňovanie.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o vymedzenie minimálnych environmentálnych požiadaviek uvedených v odseku 2.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, ktorými ustanoví vymedzenie minimálnych environmentálnych požiadaviek uvedených v odseku 2, s prihliadnutím na rozmanitosť lesných ekosystémov v celej Únii.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 65 a 169
Návrh nariadenia
Článok 24
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. b) sa poskytuje súkromným majiteľom a nájomcom pozemkov, obciam a ich združeniam a pokrýva náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár na krytie nákladov na údržbu v období najviac tri roky.
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. b) sa poskytuje súkromným majiteľom a nájomcom pozemkov, obciam a ich združeniam a pokrýva náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár na krytie nákladov na údržbu v období najviac päť rokov.
2. „Agro-lesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a extenzívne poľnohospodárstvo. Maximálny počet vysadených stromov na hektár určia členské štáty so zreteľom na miestne pôdnoklimatické podmienky, lesné druhy a potrebu zabezpečiť poľnohospodárske využívanie pôdy.
2. „Agro-lesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo. Členské štáty určia minimálny a maximálny počet vysadených alebo zachovaných stromov na hektár so zreteľom na miestne pôdnoklimatické a environmentálne podmienky, lesné druhy a potrebu zabezpečiť udržateľné poľnohospodárske využívanie pôdy.
3.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
3.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 25
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. c) sa poskytuje súkromným, poloverejným a verejným majiteľom lesov, obciam, štátnym lesom a ich združeniam na krytie nákladov na:
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. c) sa poskytuje súkromným, poloverejným a verejným majiteľom lesov, obciam, štátnym lesom a ich združeniam na krytie nákladov na:
a) vytvorenie ochrannej infraštruktúry. V prípade požiarov sa podporou môže kryť aj pomoc, ktorá je príspevkom na náklady na údržbu. Podpora sa neposkytuje na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú agroenvironmentálne záväzky;
a) vytvorenie ochrannej infraštruktúry. V prípade požiarov sa podporou môže kryť aj pomoc, ktorá je príspevkom na náklady na údržbu. Podpora sa neposkytuje na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú agroenvironmentálne záväzky. Podpora sa môže poskytnúť chovateľom hospodárskych zvierat, ktorých zvieratá spásaním predchádzajú požiarom,
b) miestne preventívne činnosti malých rozmerov proti požiaru alebo iným prírodným nebezpečenstvám,
b) miestne preventívne činnosti malých rozmerov proti požiaru alebo iným prírodným nebezpečenstvám,
c) vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, škodcov a chorôb a komunikačného vybavenia,
c) vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, škodcov a chorôb a komunikačného vybavenia, a
d) obnovu lesného potenciálu zničeného požiarmi a inými prírodnými katastrofami vrátane udalostí súvisiacich so škodcami, chorobami, katastrofickými udalosťami a zmenou klímy.
d) obnovu lesného potenciálu zničeného požiarmi a inými prírodnými katastrofami vrátane udalostí súvisiacich so škodcami, chorobami, katastrofickými udalosťami a zmenou klímy.
V oblastiach, ktoré boli označené za vysoko rizikové, je predpokladom podpory zavedenie zariadení na predchádzanie lesným požiarom,

2.  V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané verejnými vedeckými organizáciami. Ak je potrebné, v programe sa musí uviesť zoznam druhov organizmov, ktoré škodia rastlinám a môžu vyvolať katastrofu.
2.  V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané verejnými vedeckými organizáciami. Ak je potrebné, v programe sa musí uviesť zoznam druhov organizmov, ktoré škodia rastlinám a môžu vyvolať katastrofu.
Oprávnené operácie musia byť konzistentné s plánom ochrany lesov vytvoreným členskými štátmi. V prípade podnikov, ktoré prekračujú určitú veľkosť, ktorú členské štáty určia v programe, je podpora podmienená predložením plánu lesného hospodárstva s podrobným opisom preventívnych cieľov.

Oprávnené operácie musia byť konzistentné s plánom ochrany lesov vytvoreným členskými štátmi. V prípade podnikov, ktoré prekračujú určitú veľkosť, ktorú členské štáty určia v programe, je podpora podmienená predložením plánu lesného hospodárstva s podrobným opisom preventívnych cieľov.

Lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom lesných požiarov podľa plánu ochrany lesov vytvoreného členskými štátmi sú oprávnené na podporu týkajúcu sa prevencie lesných požiarov. Lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom lesných požiarov podľa plánu ochrany lesov vytvoreného členskými štátmi sú oprávnené na podporu týkajúcu sa prevencie lesných požiarov.

Lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom lesných požiarov podľa plánu ochrany lesov vytvoreného členskými štátmi sú oprávnené na podporu týkajúcu sa prevencie lesných požiarov. Lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom lesných požiarov podľa plánu ochrany lesov vytvoreného členskými štátmi sú oprávnené na podporu týkajúcu sa prevencie lesných požiarov.

3.  Podpora podľa odseku 1 písm. d) podlieha formálnemu uznaniu príslušnými verejnými orgánmi členských štátov, že sa vyskytla prírodná katastrofa a že táto katastrofa alebo opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov spôsobili zničenie najmenej 30 % príslušného poľnohospodárskeho potenciálu. Tento percentuálny podiel sa stanoví buď na základe priemerného existujúceho lesného potenciálu za trojročné obdobie bezprostredne predchádzajúce katastrofe alebo priemeru päťročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho katastrofe s výnimkou najvyššieho a najnižšieho údaja.
3.  Podpora podľa odseku 1 písm. d) podlieha formálnemu uznaniu príslušnými verejnými orgánmi členských štátov, že sa vyskytla prírodná katastrofa a že táto katastrofa alebo opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov spôsobili významné zničenie príslušného poľnohospodárskeho potenciálu s prahovou hodnotou vymedzenou členskými štátmi. Rozsah škody sa stanoví buď na základe priemerného existujúceho lesného potenciálu za trojročné obdobie bezprostredne predchádzajúce katastrofe alebo priemeru päťročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho katastrofe s výnimkou najvyššieho a najnižšieho údaja.
4.  V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za stratu príjmov v dôsledku prírodnej katastrofy.
4.  V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za stratu príjmov v dôsledku prírodnej katastrofy.
Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie alebo so systémami súkromného poistenia.

Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie alebo so systémami súkromného poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 27
Článok 27

Článok 27

Investície do nových lesníckych technológií a spracovania lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Investície do vylepšených lesníckych technológií a spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. e) sa poskytuje súkromným majiteľom lesov, obciam a ich združeniam a MSP na investície zvyšujúce lesohospodársky potenciál alebo súvisiace so spracovaním lesníckych výrobkov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu, a ich uvádzaním na trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93 a francúzskych zámorských departementov sa podpora môže poskytnúť aj podnikom, ktoré nie sú MSP.
1.  Podpora podľa článku 22 ods. 1 písm. e) sa poskytuje súkromným majiteľom lesov, obciam a ich združeniam a MSP na investície zvyšujúce lesohospodársky potenciál alebo súvisiace so spracovaním a mobilizáciou lesníckych výrobkov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu, a ich uvádzaním na trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93 a francúzskych zámorských departementov sa podpora môže poskytnúť aj podnikom, ktoré nie sú MSP.
Podpora sa poskytne len na investície a technológie, ktoré vyhovujú nariadeniu (EÚ) č. 995/2010 a ktoré nepoškodzujú biodiverzitu ani iné služby lesných ekosystémov.

2.  Investície týkajúce sa zlepšenia ekonomickej hodnoty lesov sa realizujú na úrovni lesohospodárskeho podniku a môžu zahŕňať investície do strojného zariadenia na ťažbu a do postupov ťažby, ktoré sú šetrné voči pôde a zdrojom.
2.  Investície týkajúce sa zlepšenia ekonomickej hodnoty lesov sa realizujú na úrovni lesohospodárskeho podniku a môžu zahŕňať investície do strojného zariadenia na ťažbu a do postupov ťažby, ktoré sú šetrné voči pôde a zdrojom.
3.  Investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.
3.  Investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.
4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 28
Článok 28

Článok 28

Zakladanie skupín výrobcov

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje s cieľom uľahčiť zakladanie skupín výrobcov v sektoroch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na účely:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje s cieľom uľahčiť zakladanie a rozvoj skupín a organizácií výrobcov v sektoroch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na účely:
a) prispôsobenia produkcie a objemu produkcie výrobcov, ktorí sú členmi takýchto organizácií, trhovým požiadavkám,
a) prispôsobenia produkcie a objemu produkcie výrobcov, ktorí sú členmi takýchto organizácií, trhovým požiadavkám,
b) spoločného umiestňovania tovaru na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a dodávok pre veľkoodberateľov,
b) spoločného umiestňovania tovaru na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a dodávok pre veľkoodberateľov,
c) vytvorenia spoločných pravidiel pre informácie o produkcii, najmä o zbere úrody a dostupnosti b)
c) vytvorenia spoločných pravidiel pre informácie o produkcii, najmä o zbere úrody/ťažbe a dostupnosti a
d) iných činností, ktoré môžu vykonávať skupiny výrobcov, napríklad rozvoj obchodných a marketingových zručností a organizácia a uľahčovanie inovačných procesov.
d) iných činností, ktoré môžu vykonávať skupiny výrobcov, napríklad rozvoj obchodných a marketingových zručností a organizácia a uľahčovanie inovačných procesov.
2.  Podpora sa poskytuje skupinám výrobcov, ktoré úradne uznal príslušný orgán členského štátu na základe podnikateľského plánu. Obmedzuje sa na skupiny výrobcov, ktoré vyhovujú vymedzeniu MSP.
2.  Podpora sa poskytuje skupinám výrobcov, ktoré úradne uznal príslušný orgán členského štátu na základe podnikateľského plánu. Uprednostniť sa môžu skupiny výrobcov kvalitných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 17, ako aj mikropodniky. Skupinám výrobcov, ktoré nevyhovujú kritériám vymedzenia MSP, sa neposkytne žiadna podpora.
Členské štáty overia, či ciele podnikateľského plánu boli splnené do piatich rokov od uznania skupiny výrobcov.

Členské štáty overia, či ciele podnikateľského plánu boli splnené do piatich rokov od uznania skupiny výrobcov.

3.  Podpora sa poskytuje ako paušálna pomoc v ročných splátkach počas prvých piatich rokov odo dňa, keď bola skupina výrobcov uznaná na základe jej podnikateľského plánu. Vypočíta sa na základe ročnej produkcie, ktorú skupina uviedla na trh. Členské štáty poslednú splátku uhradia, až keď overia, že sa podnikateľský plán správne realizoval.
3.  Podpora sa poskytuje ako paušálna pomoc v ročných splátkach počas prvých piatich rokov odo dňa, keď bola skupina výrobcov uznaná na základe jej podnikateľského plánu. Vypočíta sa na základe ročnej produkcie, ktorú skupina uviedla na trh. Členské štáty poslednú splátku uhradia, až keď overia, že sa podnikateľský plán správne realizoval.
V prvom roku môžu Členské štáty vyplácať podporu skupine výrobcov vypočítanú na základe priemernej ročnej hodnoty produkcie uvedenej na trh jej členmi za tri roky predtým, ako vstúpili do skupiny. V prípade skupín výrobcov v lesohospodárskom sektore sa podpora vypočíta na základe priemernej produkcie členov skupiny uvedenej na trh za posledných päť rokov pred uznaním, s výnimkou najvyššej a najnižšej hodnoty.

V prvom roku môžu Členské štáty vyplácať podporu skupine výrobcov vypočítanú na základe priemernej ročnej hodnoty produkcie uvedenej na trh jej členmi za tri roky predtým, ako vstúpili do skupiny. V prípade skupín výrobcov v lesohospodárskom sektore sa podpora vypočíta na základe priemernej produkcie členov skupiny uvedenej na trh za posledných päť rokov pred uznaním, s výnimkou najvyššej a najnižšej hodnoty.

4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru a sumu stanovenú v prílohe I.
4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru a sumu stanovenú v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 29
1.  Členské štáty poskytnú podporu v rámci tohto opatrenia na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami a prioritami. Začlenenie tohto opatrenia do programov rozvoja vidieka je povinné.
1.  Členské štáty poskytnú podporu v rámci tohto opatrenia na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami a prioritami. Toto opatrenie je zamerané na ochranu, ako aj podporu potrebných zmien v poľnohospodárskych postupoch, ktoré pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia a klímy. Jeho začlenenie do programov rozvoja vidieka je povinné.
2.  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou sa poskytujú poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov alebo skupinám poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať na poľnohospodárskej pôde operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých agroenvironmentálnych záväzkov súvisiacich s klímou. Na účely dosiahnutia environmentálnych cieľov sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou poskytnúť iným pôdohospodárom alebo skupinám iných pôdohospodárov.
2.  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou sa poskytujú poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov alebo skupinám poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať na poľnohospodárskej pôde alebo na pôde vhodnej na poľnohospodárske účely operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých agroenvironmentálnych záväzkov súvisiacich s klímou. Agroenvironmentálne programy sa zameriavajú na príklady najlepších postupov (podľa „zásady priekopníctva“) vrátane tých, ktoré sa týkajú obhospodarovania pôdy, hospodárenia s vodou, biodiverzity, kolobehu živín a zachovania ekosystémov, a uprednostňujú sa v nich investície do týchto metód. Súčasťou programov je úsilie o šírenie najlepších postupov na celom území, ktorého sa program týka. Klimatické systémy môžu byť zamerané na zlepšenie výkonnosti celého poľnohospodárskeho podniku alebo systému poľnohospodárskych podnikov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Na účely dosiahnutia environmentálnych cieľov sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou poskytnúť iným pôdohospodárom alebo skupinám iných pôdohospodárov.
3.  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012 a ďalších príslušných povinností stanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všetky takéto povinné požiadavky sa identifikujú v programe.
3.  Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012 a všetkých príslušných povinností stanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všetky takéto povinné požiadavky sa identifikujú v programe.
4.  Členské štáty vynaložia úsilie, aby osobám prijímajúcim záväzky vykonať operácie v rámci tohto opatrenia poskytli znalosti a informácie potrebné na ich vykonanie aj tak, že im poskytnú odborné poradenstvo súvisiace so záväzkami a/alebo podmienia podporu v rámci tohto opatrenia príslušným odborným vzdelávaním.
4.  Členské štáty vynaložia úsilie, aby osobám prijímajúcim záväzky vykonať operácie v rámci tohto opatrenia poskytli znalosti a informácie potrebné na ich vykonanie aj tak, že im poskytnú odborné poradenstvo súvisiace so záväzkami a/alebo podmienia podporu v rámci tohto opatrenia príslušným odborným vzdelávaním.
5.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby sa však s cieľom dosiahnuť alebo udržať cieľové environmentálne výhody môžu členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia.
5.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby sa však s cieľom dosiahnuť alebo udržať cieľové environmentálne výhody môžu členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia. V prípade nových záväzkov, ktoré priamo nadväzujú na záväzok vykonaný v počiatočnom období, môžu členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka stanoviť kratšie obdobie.
6.  Platby sa poskytujú ročne a príjemcom kompenzujú všetky alebo časť dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatých záväzkov. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou. Ak záväzky prijímajú skupiny poľnohospodárov, maximálna úroveň je 30 %.
6.  Platby sa poskytujú ročne a príjemcom kompenzujú všetky alebo časť dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatých záväzkov. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou. Ak záväzky súčasťou kolektívneho opatrenia, maximálna úroveň je 30 %.
Podpora z EPFRV sa neudelí v prípade záväzkov uvedených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012.

6a.  V prípade operácií na ochranu životného prostredia môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch odchylne od odseku 6 poskytnúť podporu ako paušálnu alebo jednorazovú platbu na jednotku, keď ide o záväzky vzdať sa komerčného využívania určitých oblastí. Takáto podpora sa vypočíta na základe vzniknutých dodatočných nákladov a ušlého príjmu.
7.  Ak sa na účely zabezpečenia účinného uplatňovania opatrenia vyžaduje, členské štáty môžu na výber príjemcov použiť postup uvedený v článku 49 ods. 3.
7.  Ak sa na účely zabezpečenia účinného uplatňovania opatrenia vyžaduje, členské štáty môžu na výber príjemcov použiť postup uvedený v článku 49 ods. 3.
8.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
8.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za záväzky, na ktoré sa vzťahuje opatrenie ekologického poľnohospodárstva.

V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za záväzky, na ktoré sa vzťahuje opatrenie ekologického poľnohospodárstva.

9.  V prípade operácií, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa odsekov 1 až 8, sa môže podpora poskytnúť na účely zachovania genetických zdrojov v poľnohospodárstve.
9.  V prípade operácií, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa odsekov 1 až 8, sa môže podpora poskytnúť na účely zachovania, udržateľného využívania a rozvoja genetických zdrojov v poľnohospodárstve.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ročné predĺženie záväzkov po počiatočnom období operácie, podmienky uplatniteľné na záväzky rozšíriť chov hospodárskych zvierat alebo riadiť chov hospodárskych zvierat odlišným spôsobom, obmedziť hnojivá, prípravky na ochranu rastlín alebo iné vstupy, chovať miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, alebo zachovať genetické zdroje rastlín, ako aj pokiaľ ide o vymedzenie oprávnených operácií podľa odseku 9.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ročné predĺženie záväzkov po počiatočnom období operácie, podmienky uplatniteľné na záväzky rozšíriť chov hospodárskych zvierat alebo riadiť chov hospodárskych zvierat odlišným spôsobom, obmedziť hnojivá, prípravky na ochranu rastlín alebo iné vstupy, chovať miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, alebo zachovať genetické zdroje rastlín, ako aj pokiaľ ide o vymedzenie oprávnených operácií podľa odseku 9.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 70 a 145
Návrh nariadenia
Článok 30
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na hektár VPP poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov, ktorí dobrovoľne prijmú záväzok prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich naďalej dodržiavať tak, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 834/2007.
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na hektár VPP poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov, ktorí dobrovoľne prijmú záväzok prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich naďalej dodržiavať tak, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.
2.  Podpora sa poskytuje iba na záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všetky takéto požiadavky sa identifikujú v programe.
2.  Podpora sa poskytuje iba na záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012, príslušných povinností stanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všetky takéto požiadavky sa identifikujú v programe.
3.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. Ak sa poskytuje podpora na zachovanie ekologického poľnohospodárstva, členské štáty môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka stanoviť ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia.
3.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. Na motivovanie k prijímaniu tohto opatrenia aj po roku 2015 môžu členské štáty zaviesť mechanizmus na podporu poľnohospodárov nadväzujúcim opatrením po roku 2020. Ak sa poskytuje podpora na zachovanie ekologického poľnohospodárstva, členské štáty môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka stanoviť ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia.
4.  Platby sa poskytujú ročne a príjemcom kompenzujú všetky alebo časť dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatých záväzkov. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za záväzky. Ak záväzky prijímajú skupiny poľnohospodárov, maximálna úroveň je 30 %.
4.  Platby sa poskytujú ročne a príjemcom kompenzujú všetky alebo časť dodatočných nákladov a ušlých príjmov v dôsledku prijatých záväzkov. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za záväzky. Ak záväzky prijímajú skupiny poľnohospodárov alebo skupiny iných pôdohospodárov, maximálna úroveň je 30 %.
5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
5a.  Vo svojich programoch rozvoja vidieka členské štáty stanovia, ako sa môže toto opatrenie kombinovať s inými opatreniami, a to najmä s opatreniami uvedenými v článkoch 17, 18, 28, 29, 31 a 36, s cieľom rozšíriť ekologické poľnohospodárstvo a splniť ciele v oblasti životného prostredia a hospodárskeho rozvoja vidieka.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 71 a 146
Návrh nariadenia
Článok 31
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje ročne a na hektár VPP alebo na hektár lesa príjemcom na kompenzáciu ich nákladov a ušlých príjmov v dôsledku znevýhodnenia v príslušných oblastiach, v súvislosti s vykonávaním smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES.
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje ročne a na hektár VPP alebo na hektár lesa príjemcom na kompenzáciu ich nákladov a ušlých príjmov v dôsledku znevýhodnenia v príslušných oblastiach, v súvislosti s vykonávaním smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín¹, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva² a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva³.
V prípade stálych požiadaviek môže mať podpora formu paušálnej platby na hektár VPP alebo lesa pokrývajúcej celú kompenzáciu. V tom prípade sa požiadavky zapíšu do vnútroštátneho pôdneho registra ako vecné bremená týkajúce sa budúceho používania pôdy. V riadne odôvodnených prípadoch možno podporu poskytovať na základe iných jednotkových nákladov než jednotkových nákladov na hektár, napríklad podľa počtu kilometrov vodného toku.

Podpora môže pokrývať hmotné a/alebo nehmotné neproduktívne investície, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek spojených so smernicami 2009/147/ES, 92/43/EHS a 2000/60/ES.

2.  Podpora sa poskytuje poľnohospodárom, súkromným majiteľom lesov a združeniam majiteľov lesov. V riadne odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť aj iným pôdohospodárom.
2.  Podpora sa poskytuje poľnohospodárom, súkromným majiteľom lesov a združeniam majiteľov lesov. V riadne odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť aj iným pôdohospodárom.
3.  Podpora pre poľnohospodárov, spojená so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES sa poskytuje iba v súvislosti so znevýhodnením v dôsledku požiadaviek, ktoré prekračujú dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav, ustanovených v článku 94 a prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. HR/2012.
3.  Podpora pre poľnohospodárov spojená so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES sa poskytuje iba v súvislosti so znevýhodnením v dôsledku požiadaviek, ktoré prekračujú dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav, ustanovených v článku 94 a prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. /2013 [HR], a príslušných povinností stanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2013. V programoch rozvoja vidieka sa môžu uviesť osobitné ustanovenia pre prípady, keď tieto povinnosti nie sú v príslušnom podniku v súlade s cieľmi uvedených smerníc.
4.  Podpora pre poľnohospodárov, spojená so smernicou 2000/60/ES sa poskytuje iba v súvislosti s osobitnými požiadavkami, ktoré:
4.  Podpora pre poľnohospodárov, spojená so smernicou 2000/60/ES sa poskytuje iba v súvislosti s osobitnými požiadavkami, ktoré:
a) sa zaviedli smernicou 2000/60/ES, sú v súlade s programami opatrení stanovenými v plánoch riadenia povodí na účel dosiahnutia environmentálnych cieľov uvedenej smernice a idú ponad rámec opatrení, ktoré sa vyžadujú na plnenie právnych predpisov Únie v oblasti ochrany vôd,
a) sa zaviedli smernicou 2000/60/ES, sú v súlade s programami opatrení stanovenými v plánoch riadenia povodí na účel dosiahnutia environmentálnych cieľov uvedenej smernice a idú ponad rámec opatrení, ktoré sa vyžadujú na plnenie právnych predpisov Únie v oblasti ochrany vôd,
b) prekračujú rámec povinných požiadaviek na hospodárenie a požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu ustanovených v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012 a povinností ustanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012,
b) prekračujú rámec povinných požiadaviek na hospodárenie a požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu ustanovených v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR]a povinností ustanovených v kapitole 2 hlavy III nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP],
c) prekračujú rámec ochrannej úrovne podľa právnych predpisov Únie, ktoré existovali v čase prijatia smernice 2000/60/ES, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 9 smernice 2000/60/ES a
c) prekračujú rámec úrovne ochrany podľa právnych predpisov Únie, ktoré existovali v čase prijatia smernice 2000/60/ES, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 9 smernice 2000/60/ES; a
d) vyžadujú si významné zmeny, pokiaľ ide o druh využitia pôdy, a/alebo významné obmedzenia poľnohospodárskej praxe, ktoré vedú k výrazným stratám príjmov.
d) vyžadujú si významné zmeny, pokiaľ ide o druh využitia pôdy, a/alebo významné obmedzenia poľnohospodárskej praxe, ktoré vedú k výrazným stratám príjmov.
5.  Požiadavky uvedené v odsekoch 3 a 4 sa identifikujú v programe.
5.  Požiadavky uvedené v odsekoch 3 a 4 sa identifikujú v programe.
6.  Na príjem platieb sú oprávnené tieto oblasti:
6.  Na príjem platieb sú oprávnené tieto oblasti:
a) poľnohospodárske a lesné oblasti sústavy Natura 2000 určené podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES,
a) poľnohospodárske a lesné oblasti sústavy Natura 2000 určené podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES,
b) iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami uplatniteľnými na poľnohospodárstvo alebo lesy, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS. Tieto oblasti nesmú v rámci jedného programu rozvoja vidieka prekročiť určených lokalít sústavy Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje jeho územná pôsobnosť,
b) iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami uplatniteľnými na poľnohospodárstvo alebo lesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu populácií druhov uvedených v prílohe IV k smernici 92/43/EHS, k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS a k zlepšeniu stavu všetkých vtáčích druhov v zmysle článku 1 smernice 2009/147/ES. Tieto oblasti nesmú v rámci jedného programu rozvoja vidieka prekročiť 7 % určených lokalít sústavy Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje jeho územná pôsobnosť,
c) poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov riadenia povodí podľa smernice 2000/60/ES.
c) poľnohospodárske a lesné oblasti zahrnuté do plánov riadenia povodí podľa smernice 2000/60/ES.
7.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
7.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
Členské štáty môžu vo svojich plánoch financovania predložiť oddelené rozpočty pre platby v rámci poľnohospodárskych oblastí sústavy Natura 2000 a lesných oblastí sústavy Natura 2000 a pre platby podľa rámcovej smernice o vode.

–––––––––––––––
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 32
1.  Platby pre poľnohospodárov v horských oblastiach a iných oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami sa poskytujú ročne na hektár VPP poľnohospodárom na kompenzáciu dodatočných nákladov a ušlých príjmov súvisiacich s obmedzeniami poľnohospodárskej výroby v príslušnej oblasti.
1.  Platby pre poľnohospodárov v horských oblastiach a iných oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami sa poskytujú ročne na hektár VPP poľnohospodárom na kompenzáciu dodatočných nákladov a ušlých príjmov súvisiacich s obmedzeniami poľnohospodárskej výroby v príslušnej oblasti.
Dodatočné náklady a ušlé príjmy sa vypočítajú v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, pričom sa zohľadnia platby podľa kapitoly III hlavy III nariadenia (EÚ) č. DP/2012.

Dodatočné náklady a ušlé príjmy sa vypočítajú v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie.

Pri výpočte dodatočných nákladov a ušlých príjmov môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch robiť rozdiely s cieľom zohľadniť

‐ situáciu a rozvojové ciele v konkrétnom regióne;
‐ závažnosť akéhokoľvek trvalého prírodného znevýhodnenia, ktoré postihuje poľnohospodárske činnosti;
‐ druh výroby a prípadne hospodársku štruktúru podniku.
2.  Platby sa poskytujú poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu uskutočňovať svoju poľnohospodársku činnosť v oblastiach určených podľa článku 33.
2.  Platby sa poskytujú poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu uskutočňovať svoju poľnohospodársku činnosť v oblastiach určených podľa článku 33.
3.  Platby sa stanovia medzi minimálnou a maximálnou sumou stanovenou v prílohe I.
3.  Platby sa stanovia medzi minimálnou a maximálnou sumou stanovenou v prílohe I.
Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch poskytnúť individuálne platby, ktoré prevyšujú maximálnu sumu uvedenú v prílohe I, pod podmienkou, že priemerná suma na programovej úrovni nepresahuje maximálnu sumu.

4.  Po prekročení plochy na poľnohospodársky podnik, ktorá sa vymedzí v programe, členské štáty stanovia degresívne platby.
4.  Po prekročení plochy na poľnohospodársky podnik, ktorá sa vymedzí v programe, členské štáty stanovia degresívne platby.
5.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia od roku 2014 do roku 2017 poľnohospodárom v oblastiach, ktoré boli oprávnené podľa článku 36 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 počas programového obdobia 2007 – 2013, ale podľa nového vymedzenia uvedeného v článku 33 ods. 3 už nie sú oprávnené. Tieto platby sú degresívne a klesajú od roku 2014, z 80 % platby prijatej v roku 2013, do roku 2017, keď budú predstavovať 20 %.
5.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia na štvorročné obdobie poľnohospodárom v oblastiach, ktoré boli oprávnené podľa článku 36 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 počas programového obdobia 2007 – 2013, ale podľa nového vymedzenia uvedeného v článku 33 ods. 3 už nie sú oprávnené. Tieto platby sú degresívne a klesajú od prvého roku z 80 % platby prijatej v programovom období 2007 – 2013, až napokon v štvrtom roku budú predstavovať 20 %.
6.  V členských štátoch, ktoré neukončili vymedzenie uvedené v článku 33 ods. 3 do 1. januára 2014, sa odsek 5 uplatňuje na poľnohospodárov prijímajúcich platby v oblastiach, ktoré boli oprávnené na takéto platby počas obdobia rokov 2007 – 2013. Po dokončení vymedzenia poľnohospodári v oblastiach, ktoré budú naďalej oprávnené, dostanú platby v rámci tohto opatrenia v plnej výške. Poľnohospodári v oblastiach, ktoré už nie sú oprávnené, budú ďalej dostávať platby v súlade s odsekom 5.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 33
1.  Členské štáty na základe odsekov 2, 3 a 4 určia oblasti oprávnené na platby stanovené v článku 32 v rámci týchto kategórií:
1.  Členské štáty na základe odsekov 2, 3 a 4 určia oblasti oprávnené na platby stanovené v článku 32 v rámci týchto kategórií:
a) horské oblasti,
a) horské oblasti,
b) oblasti iné ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam a
b) iné oblasti ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam; a
c) iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami.
c) iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami.
2.  Horské oblasti sú oprávnené na platby podľa článku 32, ak sa vyznačujú značne obmedzenými možnosťami využitia pôdy a výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi pre:
2.  Horské oblasti sú oprávnené na platby podľa článku 32, ak sa vyznačujú značne obmedzenými možnosťami využitia pôdy a výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi pre:
a) veľmi zložité klimatické podmienky súvisiace s nadmorskou výškou, pre ktoré sa podstatne skracuje vegetačné obdobie,
a) veľmi zložité klimatické podmienky súvisiace s nadmorskou výškou, pre ktoré sa podstatne skracuje vegetačné obdobie,
b) v nižšej nadmorskej výške na väčšej časti príslušného územia svahy, ktoré sú príliš strmé na využívanie strojov alebo ktoré si vyžadujú používanie veľmi nákladných špeciálnych zariadení, alebo kombinácia týchto dvoch faktorov, ak obmedzenie, ktoré vyplýva z každého z týchto faktorov osobitne, je síce menej závažné, ale ich kombinácia predstavuje rovnako závažné obmedzenie.
b) v nižšej nadmorskej výške na väčšej časti príslušného územia svahy, ktoré sú príliš strmé na využívanie strojov alebo ktoré si vyžadujú používanie veľmi nákladných špeciálnych zariadení, alebo kombinácia týchto dvoch faktorov, ak obmedzenia, ktoré vyplývajú z každého z týchto faktorov osobitne, síce menej závažné, ale ich kombinácia predstavuje rovnako závažné obmedzenie.
Za horské oblasti sa považujú aj oblasti severne od 62. rovnobežky a určité priľahlé oblasti.

Za horské oblasti sa považujú aj oblasti severne od 62. rovnobežky a určité priľahlé oblasti.

3.  Oblasti iné ako horské oblasti sú oprávnené na platby podľa článku 32, ak čelia významným prírodným obmedzeniam a ak najmenej 66 % VPP spĺňa aspoň jedno z kritérií uvedených v prílohe II na uvedenej prahovej úrovni. Dodržiavanie tejto podmienky sa zabezpečí na primeranej úrovni miestnych administratívnych jednotiek (úroveň „LAU 2“).
3.  Členské štáty určia oblasti iné ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam, ako oprávnené na platby podľa článku 32. Tieto oblasti charakterizujú významné prírodné obmedzenia, najmä nízka produktivita pôdy alebo nevhodné klimatické podmienky, ako aj skutočnosť, že zachovanie extenzívnej poľnohospodárskej činnosti je dôležité pre obhospodarovanie pôdy.
Pri vymedzení oblastí, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, vykonajú členské štáty jemné doladenie na základe objektívnych kritérií s cieľom vylúčiť oblasti, v ktorých sa významné prírodné obmedzenia v súlade s prvým pododsekom zdokumentovali, ale následne sa prekonali pomocou investícií alebo ekonomickou činnosťou.

Komisia predloží do 31. decembra 2014 legislatívny návrh záväzných biofyzikálnych kritérií a príslušných hraničných hodnôt, ktoré sa použijú v budúcom vymedzení, ako aj vhodné pravidlá pre posledné vylepšenia a prechodné ustanovenia.

4.  Oblasti iné ako oblasti uvedené v odsekoch 2 a 3 sú oprávnené na platby podľa článku 32, ak sú postihnuté osobitnými obmedzeniami a ak by sa malo pokračovať v obhospodarovaní pôdy s cieľom ochrany alebo zlepšovania životného prostredia, udržiavania vidieka a zachovania potenciálu oblasti z hľadiska cestovného ruchu alebo s cieľom ochrany pobrežného pásma.
4.  Oblasti iné ako oblasti uvedené v odsekoch 2 a 3 sú oprávnené na platby podľa článku 32, ak sú postihnuté osobitnými obmedzeniami vrátane veľmi nízkej hustoty osídlenia a ak by sa malo pokračovať v obhospodarovaní pôdy s cieľom ochrany alebo zlepšovania životného prostredia, udržiavania vidieka a zachovania potenciálu oblasti z hľadiska cestovného ruchu alebo s cieľom ochrany pobrežného pásma.
Oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami zahŕňajú poľnohospodárske oblasti, ktoré sú homogénne z hľadiska podmienok ochrany prírody a ich celková rozloha neprekračuje 10 % oblasti príslušného členského štátu.

Oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami zahŕňajú poľnohospodárske oblasti, ktoré sú homogénne z hľadiska podmienok ochrany prírody a ich celková rozloha neprekračuje 10 % oblasti príslušného členského štátu.

5.  Členské štáty k svojim programom rozvoja vidieka pripoja:
5.  Členské štáty k svojim programom rozvoja vidieka pripoja existujúce alebo zmenené a doplnené vymedzenie podľa odsekov 2, 3 a 4.
a) existujúce alebo zmenené a doplnené vymedzenie podľa odsekov 2 a 4,
b) nové vymedzenie oblastí uvedených v odseku 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Platby na dobré životné podmienky zvierat sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné normy stanovené podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. HR/2012 a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto príslušné požiadavky sa identifikujú v programe.
2.  Platby na dobré životné podmienky zvierat sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné normy stanovené podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR] a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených právnymi predpismi Únie. Tieto príslušné požiadavky sa identifikujú v programe.
Uvedené záväzky sa prijímajú na obnoviteľné obdobie jedného roka.

Uvedené záväzky sa prijímajú na obnoviteľné obdobie jedného až siedmich rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na hektár lesa vlastníkom lesa, obciam a ich združeniam, ktorí dobrovoľne zaväzujú vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých lesnícko-environmentálne záväzkov. Subjekty riadiace štátne lesy môžu tiež využiť podporu, ak sú nezávislé od štátneho rozpočtu.
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na hektár lesa výhradnesprávcom lesa, obciam a ich združeniam, ktorí sa dobrovoľne zaväzujú vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých lesnícko-environmentálne záväzkov. Subjekty riadiace štátne lesy môžu tiež využiť podporu, ak sú nezávislé od štátneho rozpočtu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade podnikov, ktoré prekračujú určitú prahovú hodnotu, ktorú členské štáty určia vo svojich programoch rozvoja vidieka, je podpora podľa odseku 1 podmienená predložením plánu lesného hospodárstva alebo ekvivalentného dokumentu v súlade s udržateľným lesným hospodárstvom.

vypúšťa sa
Odôvodnenie
V súčasnosti už existuje primerané zákonné ustanovenie na vnútroštátnej úrovni pre pokrokovú správu lesov bez ohľadu na veľkosť príslušných podnikov. Vyžadovať od správcov lesov, aby pripravili plány riadenia, by znamenalo len ďalšiu byrokraciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3
3.  Platby kompenzujú príjemcom všetky dodatočné náklady a ušlé príjmy v dôsledku prijatých záväzkov, alebo ich časť. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za lesnícko-environmentálne záväzky. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I.
3.  Platby kompenzujú príjemcom všetky dodatočné náklady a ušlé príjmy v dôsledku prijatých záväzkov, alebo ich časť. Ak je potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za lesnícko-environmentálne záväzky. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe I. V jednoznačne odôvodnených prípadoch možno podporu dohôd o nepoužívaní stromov alebo porastov stromov poskytnúť aj vo forme jednorazových platieb alebo paušálnych súm na projekt vypočítaných na základe relevantných dodatočných nákladov a ušlých príjmov.
Odôvodnenie
V lesných ekosystémoch je často efektívnejšie rozpracovať financovanie prostredníctvom niekoľkých projektov než prostredníctvom financovania podľa veľkosti. Jednotná paušálna sadzba 200,-/ha sa nezdá byť ekvivalentná na pokrytie reálnych nákladov, keďže lesy majú dlhé vegetačné obdobie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 36
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia napomáha formám spolupráce, ktoré zahŕňajú najmenej dva subjekty a najmä:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia napomáha formám spolupráce, ktoré zahŕňajú najmenej dva subjekty a najmä:
a) prístupom spolupráce medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci a sektore lesného hospodárstva Únie a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií,
a) prístupom spolupráce medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci a sektore lesného hospodárstva Únie a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane skupín výrobcov, družstiev a medziodvetvových organizácií,
b) vytvoreniu zoskupení a sietí,
b) vytvoreniu zoskupení, sietí a koordinačných bodov,
c) zriadeniu a prevádzke operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedených v článku 62.
c) zriadeniu a prevádzke operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedených v článku 62.
ca) inovácii a spolupráci prostredníctvom partnerstiev medzi sieťami v Únii a tretích krajinách;
2.  Spolupráca podľa odseku 1 sa týka najmä:
2.  Spolupráca podľa odseku 1 sa týka najmä:
a) pilotných projektov,
a) pilotných projektov, ukážkových a vlajkových projektov,
b) vývoja nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
b) vývoja nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva vrátane tých, ktoré sú zamerané na zníženie množstva odpadu,
c) spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov, zdieľaní zariadení a zdrojov,
c) spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov, zdieľaní zariadení a zdrojov,
d) horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi aktérmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní logistických platforiem na podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov,
d) horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi aktérmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní logistických platforiem na podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych a regionálnych trhov,
e) propagačných činností v miestnom kontexte v súvislosti s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov,
e) propagačných činností v miestnom kontexte v súvislosti s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov, miestnych a regionálnych trhov a výrobkov v rámci systémov kvality,
f) jednotnej akcie realizovanej s cieľom zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa tejto zmene,
f) jednotnej akcie realizovanej s cieľom zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa tejto zmene,
g) kolektívnych prístupov k environmentálnym projektom a prebiehajúcim environmentálnym postupom,
g) koordinovaných prístupov k environmentálnym projektom a prebiehajúcim environmentálnym postupom vrátane efektívneho vodného hospodárstva, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany poľnohospodárskej krajiny;
h) horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi aktérmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej výroby biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov.
h) horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi aktérmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej výroby biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov.
i) vykonávania stratégií miestneho rozvoja, najmä pomocou verejno-súkromných partnerstiev iných, ako sa vymedzuje v článku 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012], zameraných na jednu alebo viac priorít Únie pre rozvoj vidieka,
i) vykonávania stratégií miestneho rozvoja, najmä pomocou verejno-súkromných partnerstiev iných, ako sa vymedzuje v článku 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. …/2013 [CSF], zameraných na jednu alebo viac priorít Únie pre rozvoj vidieka,
j) vypracúvania plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov.
j) vypracúvania plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov.
ja) rozvoja služieb cestovného ruchu, ktoré súvisia s vidieckym cestovným ruchom, vrátane ich uvádzania na trh,
jb) vývoja projektov „sociálneho poľnohospodárstva“.
2a.  Pri prideľovaní podpory sa môže uprednostniť spolupráca medzi subjektmi zahŕňajúcimi primárnych výrobcov.
3.   Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje iba novo sformovaným zoskupeniam a sieťam a tým, ktoré začínajú činnosť, ktorá je pre ne nová.
Podpora na operácie podľa odseku 2 písm. b) sa môže poskytnúť aj individuálnym aktérom, ak je takáto možnosť stanovená v programe rozvoja vidieka.

3.  Podpora na operácie podľa odseku 2 písm. b) sa môže poskytnúť aj individuálnym aktérom, ak je takáto možnosť stanovená v programe rozvoja vidieka.
4.  Výsledky pilotných projektov a operácií individuálnymi aktérmi podľa odseku 2 písm. b) sa šíria.
4.  Výsledky pilotných projektov a operácií individuálnymi aktérmi podľa odseku 2 písm. b) sa šíria.
5.  Na podporu v rámci tohto opatrenia sú oprávnené tieto náklady, spojené s formami spolupráce uvedenými v odseku 1:
5.  Na podporu v rámci tohto opatrenia sú oprávnené tieto náklady, spojené s formami spolupráce uvedenými v odseku 1:
a) náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a náklady na vytvorenie podnikateľského plánu, plánu lesného hospodárstva alebo ekvivalentného plánu, alebo stratégie miestneho rozvoja iné, ako sú uvedené v článku 29 nariadenia EÚ č. [CSF/2012],
a) náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a náklady na vytvorenie podnikateľského plánu, plánu lesného hospodárstva alebo ekvivalentného plánu, alebo stratégie miestneho rozvoja iné, ako sú uvedené v článku 29 nariadenia EÚ č. …/2013 [CSF]],
b) náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu. V prípade zoskupení sa oživenie môže týkať aj organizácie odborného vzdelávania, vytvárania sietí medzi členmi a náboru nových členov,
b) náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu. V prípade zoskupení sa oživenie môže týkať aj organizácie odborného vzdelávania, vytvárania sietí medzi členmi a náboru nových členov,
c) prevádzkové náklady spolupráce,
c) prevádzkové náklady spolupráce,
d) priame náklady konkrétnych projektov spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, stratégie miestneho rozvoja, iné, ako sú uvedené v článku 29 nariadenia EÚ č. [CSF/2012], alebo opatrenia zameraného na inovácie,
d) priame náklady konkrétnych projektov spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, stratégie miestneho rozvoja, iné, ako sú uvedené v článku 29 nariadenia EÚ č. …/2013 [CSF], alebo opatrenia zameraného na inovácie,
e) náklady na propagačné činnosti.
e) náklady na propagačné činnosti.
6.  Ak sa realizuje podnikateľský plán alebo plán lesného hospodárstva alebo ekvivalentný plán, alebo stratégia rozvoja, členské štáty môžu poskytnúť pomoc buď ako celkovú sumu, ktorá zahŕňa náklady spolupráce a náklady vykonávaných projektov, alebo zahŕňa iba náklady spolupráce a na realizáciu projektov využiť finančné prostriedky z iných opatrení alebo iných fondov Únie.
6.  Ak sa realizuje podnikateľský plán alebo plán lesného hospodárstva alebo ekvivalentný plán, alebo stratégia rozvoja, členské štáty môžu poskytnúť pomoc buď ako celkovú sumu, ktorá zahŕňa náklady spolupráce a náklady vykonávaných projektov, alebo zahŕňa iba náklady spolupráce a na realizáciu projektov využiť finančné prostriedky z iných opatrení alebo iných fondov Únie.
7.  Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych regiónoch alebo členských štátoch, je tiež oprávnená na podporu.
7.  Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych regiónoch alebo členských štátoch, ako aj spolupráca s aktérmi z rozvojových krajín, je tiež oprávnená na podporu
8.  Podpora sa obmedzuje na maximálne obdobie siedmich rokov s výnimkou kolektívnej environmentálnej akcie v riadne odôvodnených prípadoch.
8.  Podpora sa obmedzuje na maximálne obdobie siedmich rokov s výnimkou kolektívnej environmentálnej akcie v riadne odôvodnených prípadoch.
9.  Spolupráca v rámci tohto opatrenia sa môže kombinovať s projektmi podporovanými fondmi Únie, inými ako EPFRV na tom istom území. Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie.
9.  Spolupráca v rámci tohto opatrenia sa môže kombinovať s projektmi podporovanými fondmi Únie, inými ako EPFRV na tom istom území. Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšie vymedzenie charakteristík pilotných projektov, zoskupení, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, ktoré budú oprávnené na podporu, aj pokiaľ ide o podmienky poskytnutia pomoci na druhy operácií uvedené v odseku 2.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ďalšie vymedzenie charakteristík pilotných projektov, zoskupení, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, ktoré budú oprávnené na podporu, aj pokiaľ ide o podmienky poskytnutia pomoci na druhy spolupráce uvedené v odseku 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 37
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
1.  Podpora v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na:
a) finančné príspevky vyplácané priamo poľnohospodárom na poistné na poistenie úrody, zvierat a rastlín proti hospodárskym stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami,
a) finančné príspevky vyplácané priamo poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov na poistné na poistenie úrody, zvierat a rastlín proti hospodárskym stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami,
b) finančné príspevky do podielových fondov na platbu finančných náhrad pre poľnohospodárov za hospodárske straty spôsobené vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín alebo environmentálnou nehodou,
b) finančné príspevky do podielových fondov na platbu finančných náhrad pre poľnohospodárov za hospodárske straty spôsobené vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, škodlivými organizmami, environmentálnou nehodou alebo nepriaznivými klimatickými javmi vrátane sucha,
c) nástroj stabilizácie príjmov v podobe finančných príspevkov do podielových fondov, ktorý poskytuje kompenzáciu poľnohospodárom, ktorých postihne prudký pokles príjmov.
c) nástroj stabilizácie príjmov v podobe finančných príspevkov do podielových fondov alebo poistenia, ktorý poskytuje kompenzáciu poľnohospodárom, ktorých postihne prudký pokles príjmov, alebo finančných príspevkov vyplácaných priamo poľnohospodárom na úhradu poistného na pokrytie rizika prudkého poklesu príjmov.
2.  Na účely odseku 1 písm. b) a písm. c) „podielový fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom poistiť sa, pomocou ktorého sa vyplácajú kompenzačné platby týmto poľnohospodárom postihnutým hospodárskymi stratami spôsobenými vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín alebo environmentálnou nehodou, alebo ktorých postihol prudký pokles príjmov.
2.  Na účely odseku 1 písm. b) a písm. c) „podielový fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom poistiť sa, pomocou ktorého sa vyplácajú kompenzačné platby týmto poľnohospodárom postihnutým hospodárskymi stratami spôsobenými vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, škodlivými organizmami, environmentálnou nehodou či nepriaznivými klimatickými javmi, alebo ktorých postihol prudký pokles príjmov.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie alebo so systémami súkromného poistenia. Priama podpora príjmov prijatá v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii36 (ďalej len „EGF“) sa takisto zohľadňuje pri odhade úrovní príjmov poľnohospodárov.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie tohto opatrenia s inými nástrojmi podpory na úrovni členských štátov alebo Únie alebo so systémami súkromného poistenia.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o minimálne a maximálne trvanie komerčných úverov v rámci podielových fondov uvedených v článku 39 ods. 3 písm. b) a článku 40 ods. 4.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o minimálne a maximálne trvanie komerčných úverov v rámci podielových fondov uvedených v článku 39 ods. 3 písm. b) a článku 40 ods. 4.
Komisia vykoná priebežné hodnotenie uplatňovania opatrení v oblasti manažmentu rizík a následne predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Túto správu budú v prípade potreby sprevádzať príslušné legislatívne návrhy na zlepšenie vykonávania opatrení v oblasti manažmentu rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 38
1.  Podpora podľa článku 37 ods. 1 písm. a) sa poskytuje iba na poistné zmluvy, ktorými sa poisťujú straty spôsobené nepriaznivou poveternostnou udalosťou alebo chorobou rastlín alebo zvierat alebo zamorením škodcami, alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov, v dôsledku ktorého došlo k zničeniu viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju.
1.  Podpora podľa článku 37 ods. 1 písm. a) sa poskytuje iba na poistné zmluvy, ktorými sa poisťujú straty spôsobené nepriaznivou poveternostnou udalosťou alebo chorobou rastlín alebo zvierat alebo zamorením škodcami, alebo na opatrenie prijaté v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov, v dôsledku ktorého došlo k zníženiu ročnej produkcie o viac ako 30 % v porovnaní s priemernou ročnou produkciou poľnohospodára. Táto priemerná ročná produkcia sa vypočíta na základe údajov za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaja, alebo v prípade dostatočne odôvodnených mimoriadnych okolností na základe údajov za určitý rok za predchádzajúce obdobie piatich rokov.
Zmeranie rozsahu spôsobenej straty možno prispôsobiť konkrétnym špecifikám každého druhu produktu s využitím

a) biologických indexov (množstvo strát na biomase) alebo ekvivalentných indexov strát na úrode, ktoré sa určia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni, alebo
b) indexov počasia (množstvo zrážok, teplota atď.), ktoré sa určia na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni.
2.  Výskyt nepriaznivej poveternostnej udalosti alebo vypuknutie choroby zvierat alebo rastlín alebo zamorenie škodcami musí ako také formálne uznať príslušný orgán daného členského štátu.
2.  Výskyt nepriaznivej poveternostnej udalosti alebo vypuknutie choroby zvierat alebo rastlín alebo zamorenie škodcami musí ako také formálne uznať príslušný orgán daného členského štátu.
Členské štáty môžu vo vhodných prípadoch stanoviť vopred kritériá, na základe ktorých sa určí, že formálne uznanie bolo vydané.

Členské štáty môžu vo vhodných prípadoch stanoviť vopred kritériá, na základe ktorých sa určí, že formálne uznanie bolo vydané.

3.  Platby poistného kompenzujú najviac všetky náklady na náhradu strát uvedených v článku 37 ods. 1 písm. a) a nevyžadujú si ani nešpecifikujú druh ani množstvo budúcej produkcie.
3.  Platby poistného kompenzujú najviac všetky náklady na náhradu strát uvedených v článku 37 ods. 1 písm. a) a nevyžadujú si ani nešpecifikujú druh ani množstvo budúcej produkcie.
Členské štáty môžu obmedziť výšku poistného, ktoré je oprávnené na podporu, pomocou uplatnenia primeraných stropov.

Členské štáty môžu obmedziť výšku poistného, ktoré je oprávnené na podporu, pomocou uplatnenia primeraných stropov.

4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru stanovenú v prílohe I.
4.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru stanovenú v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 39
Článok 39

Článok 39

Podielové fondy pre choroby zvierat a rastlín a environmentálne nehody

Podielové fondy pre choroby zvierat a rastlín, škodlivé organizmy a environmentálne nehody a nepriaznivé klimatické javy

1.  Príslušný podielový fond je oprávnený na podporu, ak:
1.  Príslušný podielový fond je oprávnený na podporu, ak:
a) je akreditovaný príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi predpismi,
a) je akreditovaný príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi predpismi,
b) má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu,
b) má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu,
c) má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.
c) má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.
2.  Členské štáty stanovia pravidlá vytvárania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb poľnohospodárom v prípade krízy a pravidlá spravovania a monitorovania súladu s týmito pravidlami.
2.  Členské štáty stanovia pravidlá vytvárania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb poľnohospodárom v prípade krízy a pravidlá spravovania a monitorovania súladu s týmito pravidlami. Členské štáty môžu rozhodnúť o doplnení podielových fondov systémami poistenia.
Poľnohospodári sú oprávnení na kompenzačné platby len v prípade, že vykonali všetky potrebné preventívne opatrenia na zlepšenie odolnosti svojho podniku pred zhoršovaním životného prostredia, chorobami zvierat a rastlín, škodlivými organizmami a udalosťami spôsobenými zmenou klímy.

3.  Finančné príspevky uvedené v článku 37 ods. 1 písm. b) sa môžu vzťahovať iba na:
3.  Finančné príspevky uvedené v článku 37 ods. 1 písm. b) sa môžu vzťahovať iba na:
a) administratívne náklady na zriadenie podielového fondu rozložené degresívne najviac na tri roky,
a) administratívne náklady na zriadenie podielového fondu rozložené degresívne najviac na tri roky,
b) sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej náhrady poľnohospodárom v prípade krízy.
b) sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej náhrady poľnohospodárom v prípade krízy alebo poistného v rámci poistenia zabezpečeného podielovým fondom za trhové ceny.
Do počiatočného základného kapitálu sa nesmie prispievať z verejných finančných prostriedkov.

Do počiatočného základného kapitálu sa nesmie prispievať z verejných finančných prostriedkov.

4.  Pokiaľ ide o choroby zvierat, finančná náhrada podľa článku 37 ods. 1 písm. b) sa môže poskytnúť iba za choroby, ktoré sú uvedené v zozname vytvorenom Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat a/alebo uvedenom v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS.
4.  Pokiaľ ide o choroby zvierat, finančná náhrada podľa článku 37 ods. 1 písm. b) sa môže poskytnúť za choroby, ktoré sú uvedené v zozname vytvorenom Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat alebo uvedenom v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS, a za choroby včiel.
5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru podpory stanovenú v prílohe I.
Členské štáty môžu obmedziť náklady, ktoré sú oprávnené na podporu, uplatnením:

Členské štáty môžu obmedziť náklady, ktoré sú oprávnené na podporu, uplatnením:

a) stropov na každý fond,
a) stropov na každý fond,
b) primeraných stropov na jednotku.
b) primeraných stropov na jednotku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 40
1.  Podpora podľa článku 37 ods. 1 písm. c) sa poskytuje iba vtedy, ak pokles príjmu prekročí 30 % priemerného ročného príjmu individuálneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Príjem na účely článku 37 ods. 1 písm. c) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby z podielového fondu poľnohospodárom môžu predstavovať kompenzáciu najviac 70 % straty príjmu.
1.  Podpora podľa článku 37 ods. 1 písm. c) sa poskytuje iba vtedy, ak pokles príjmu prekročí 30 % priemerného ročného príjmu individuálneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Príjem na účely článku 37 ods. 1 písm. c) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby z podielového fondu alebo poistenia poľnohospodárom môžu predstavovať kompenzáciu najviac 70 % straty príjmu.
2.  Príslušný podielový fond je oprávnený na podporu, ak:
2.  Príslušný podielový fond je oprávnený na podporu, ak:
a) je akreditovaný príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi predpismi,
a) je akreditovaný príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi predpismi,
b) má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu,
b) má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu,
c) má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.
c) má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.
3.  Členské štáty stanovia pravidlá vytvárania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb poľnohospodárom v prípade krízy a pravidlá spravovania a monitorovania súladu s týmito pravidlami.
3.  Členské štáty stanovia pravidlá vytvárania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb poľnohospodárom v prípade krízy a pravidlá spravovania a monitorovania súladu s týmito pravidlami.
4.  Finančné príspevky uvedené v článku 37 ods. 1 písm. c) sa môžu vzťahovať iba na sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej náhrady poľnohospodárom v prípade krízy.
Finančné príspevky uvedené v článku 37 ods. 1 písm. c) sa poskytujú len na poistenia pokrývajúce straty príjmov uvedené v odseku 1, alebo sa eventuálne vzťahujú iba na sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej náhrady poľnohospodárom v prípade krízy.

Do počiatočného základného kapitálu sa nesmie prispievať z verejných finančných prostriedkov.

Do počiatočného základného kapitálu sa nesmie prispievať z verejných finančných prostriedkov.

5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru stanovenú v prílohe I.
5.  Podpora sa obmedzuje na maximálnu mieru stanovenú v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno c
c) vymedzenia voči iným opatreniam, konverzie na jednotky iné, ako sú použité v prílohe I, výpočtu transakčných nákladov a konverzie alebo prispôsobenia záväzkov v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 29, opatrenia ekologického poľnohospodárstva uvedeného v článku 30 a opatrenia lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a zachovania lesa, uvedeného v článku 35,
c) vymedzenia voči iným opatreniam, konverzie na jednotky iné, ako sú použité v prílohe I, výpočtu transakčných nákladov a konverzie alebo prispôsobenia záväzkov v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 29, opatrenia ekologického poľnohospodárstva uvedeného v článku 30, opatrenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat uvedeného v článku 34 a opatrenia lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a zachovania lesa, uvedeného v článku 35,
Odôvodnenie
Aj článok 34 uvádza transakčné náklady, preto by sa mali uviesť v tomto kontexte spolu s transakčnými nákladmi ostatných opatrení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
1.  Okrem úloh uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] môžu miestne akčné skupiny vykonávať aj dodatočné úlohy, ktorými ich poverí riadiaci orgán a/alebo platobná agentúra.
1.  Okrem úloh uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [CSF] môžu miestne akčné skupiny aj:
a) vykonávať dodatočné úlohy, ktorými ich poverí riadiaci orgán a/alebo platobná agentúra, alebo
b) samostatne alebo spolu s partnermi v rámci rozvojovej stratégie vykonávať činnosti s rozsiahlym územným rozmerom, tzv. zastrešujúce projekty.
Odôvodnenie
Navrhujeme, aby miestne akčné skupiny mohli nezávisle realizovať projekty v rámci stratégie miestneho rozvoja so širokým územným dosahom, a to za účasti partnerov z oblasti stratégie miestneho rozvoja. Súčasné nariadenia obmedzujú úlohu miestnych akčných skupín na sprostredkovateľov pri prevode finančných prostriedkov a animátorov. Možnosť realizácie vlajkových projektov v rámci stratégie by podľa všetkého bola veľkým prínosom. Navyše, naše poľské skúsenosti dokazujú, že existuje veľký dopyt po krátkodobých projektoch malého rozsahu. Mnohí kandidáti, žiaľ, odstupujú vtedy, keď musia sledovať tú istú administratívnu púť. Títo partneri vďaka navrhovanej zmene a doplneniu by mali kontakt s miestnou akčnou skupinou a nemuseli sa predierať cez zložitú administratívnu cestu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b
b) budovanie kapacít, odborné vzdelávanie a vytváranie sietí s cieľom pripraviť a realizovať stratégiu miestneho rozvoja.
b) budovanie kapacít, odborné vzdelávanie a vytváranie sietí s cieľom pripraviť a realizovať stratégiu miestneho rozvoja pod vedením komunít.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba) možnosť, aby existujúce miestne akčné skupiny uskutočňovali výskum a plánovanie komunitných projektov potrebných na podanie žiadosti o to, aby sa do programu Leader začlenili nové oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1
a) projekty spolupráce medzi územiami alebo nadnárodné projekty spolupráce,
a) projekty spolupráce medzi územiami alebo nadnárodné projekty spolupráce vrátane projektov spolupráce s rozvojovými krajinami,
Odôvodnenie
Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by sa mali preskúmať možné vplyvy súčinnosti vnútorných politík EÚ v súvislosti s rozvojovými cieľmi. Rámec oznámenia Komisie a záverov Rady pre politiky potravinovej bezpečnosti zdôrazňuje potrebu zapojiť kľúčové skupiny účastníkov, akými sú skupiny pre rozvoj komunít, organizácie poľnohospodárov a združenia žien, do tvorby politík v oblasti vidieckeho a poľnohospodárskeho rozvoja. Toto by sa mohlo podporovať aj prostredníctvom nadnárodných výmen v rámci projektov iniciatívy LEADER.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba) orgánom plniacim rozvojové ciele, ktoré sú v súlade s prioritami uvedenými v článku 5 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2
2.  Náklady na oživenie územia uvedené v článku 31 písm. d) nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] sú náklady na krytie akcií, ktorými sa poskytujú informácie o stratégii miestneho rozvoja a úlohách spojených s vypracúvaním projektov.
2.  Náklady na oživenie územia uvedené v článku 31 písm. d) nariadenia (EÚ) č. …/2013 [CSF] sú náklady vynaložené na uľahčenie výmen medzi zainteresovanými subjektmi, na informovanie o stratégii miestneho rozvoja a jej propagáciu a na podporu potenciálnych príjemcov v tom, aby vypracúvali projekty a pripravovali prihlášky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 46
1.  Investičné operácie sú oprávnené na podporu EPFRV, ak im predchádza posúdenie očakávaného environmentálneho vplyvu v súlade s právnymi predpismi špecifickými pre takýto druh investícií, keď je pravdepodobné, že investícia bude mať negatívne účinky na životné prostredie.
1.   Členské štáty môžu oprávnenosť investičných operácií podmieniť predchádzajúcim posúdením očakávaného environmentálneho vplyvu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie špecifickými pre takýto druh investícií. Členské štáty môžu prioritne podporiť investície, ktoré:
a) významne zlepšujú výkonnosť podnikov v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat,
b) pomáhajú diverzifikovať príjmové zdroje poľnohospodárov alebo
c) pozostávajú zo spoločných činností.
2.  Oprávnené výdavky sú obmedzené na:
2.  Oprávnené výdavky sú obmedzené na:
a) výstavbu, nadobudnutie, vrátene lízingu, alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku,
a) výstavbu, nadobudnutie, vrátene lízingu, alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku,
b) kúpu alebo prenájom s následným odkúpením nových strojov a zariadenia, vrátane počítačového softvéru do výšky ich trhovej hodnoty,
b) kúpu alebo prenájom s následným odkúpením nových strojov a zariadenia, vrátane počítačového softvéru do výšky ich trhovej hodnoty,
c) všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, realizačné štúdie, nadobudnutie patentových práv a licencií.
c) všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poradenstvo o environmentálnej udržateľnosti a hospodárske poradenstvo vrátane realizačných štúdií a nadobudnutie patentových práv a licencií.
3.  V prípade zavlažovania sa za oprávnené výdavky považujú iba investície, ktoré vedú k zníženiu predchádzajúceho použitia vody najmenej o 25 %. Odchylne od uvedeného ustanovenia, v členských štátoch, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004 sa investície do nových zavlažovacích inštalácií môžu považovať za oprávnené výdavky v prípadoch, keď sa environmentálnou analýzou poskytne dôkaz, že príslušná investícia je vhodná a nemá negatívny environmentálny vplyv.
3.  V prípade zavlažovania sa za oprávnené výdavky považujú nové investície vrátane modernizácie existujúcich systémov na zvýšenie efektívnosti využívania vody a energetickej účinnosti. V oblastiach, kde boli podľa smernice 2000/60/ES vypracované plány riadenia povodí s príslušnými vykonávacími programami, sa tieto investície považujú za oprávnené náklady iba vtedy, ak sú v súlade s environmentálnymi cieľmi týchto plánov.
4.  V prípade investícií do poľnohospodárstva na investičnú podporu nie je oprávnená kúpa poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, zvierat, jednoročných rastlín a ich pestovanie. V prípade obnovy potenciálu poľnohospodárskej produkcie poškodeného prírodnými katastrofami v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) však výdavky na nákup zvierat môžu byť oprávnenými výdavkami.
4.  V prípade investícií do poľnohospodárstva na investičnú podporu nie je oprávnená kúpa poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, zvierat, jednoročných rastlín a ich pestovanie. V prípade obnovy potenciálu poľnohospodárskej produkcie poškodeného prírodnými katastrofami v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) však výdavky na nákup zvierat môžu byť oprávnenými výdavkami.
5.  Príjemcovia podpory súvisiacej s investíciami môžu požiadať o platbu preddavku do 50 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť súčasťou programu rozvoja vidieka.
5.  Príjemcovia podpory súvisiacej s investíciami môžu požiadať o platbu preddavku do 50 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť súčasťou programu rozvoja vidieka.
6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa iné náklady spojené s lízingovými zmluvami, zariadením z druhej ruky a investíciami na náhradu zariadenia môžu považovať za oprávnené výdavky.
6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa iné náklady spojené s lízingovými zmluvami, zariadením z druhej ruky a investíciami na náhradu zariadenia môžu považovať za oprávnené výdavky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán programu rozvoja vidieka vymedzuje kritériá výberu operácií v rámci všetkých opatrení po konzultáciách s monitorovacím výborom. Cieľom výberových kritérií je zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým uchádzačom, lepšie využitie finančných zdrojov a zacielenie opatrení v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka. Pri vymedzovaní výberových kritérií sa zohľadňuje zásada proporcionality vo vzťahu k malým grantom.
1.  Riadiaci orgán programu rozvoja vidieka vymedzuje kritériá výberu operácií v rámci všetkých opatrení po konzultáciách s monitorovacím výborom. Cieľom výberových kritérií je zabezpečiť, aby sa opatrenia zamerané na poľnohospodárske podniky uplatňovali iba na „aktívnych poľnohospodárov“, ako sú vymedzení v nariadení (EÚ) č. .../2013 [DP]. Okrem toho je cieľom týchto kritérií zabezpečiť lepšie využitie finančných zdrojov a zacielenie opatrení v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka. Pri vymedzovaní a uplatňovaní týchto kritérií sa zohľadňuje zásada proporcionality.
Odôvodnenie
Podpora prostredníctvom opatrení zameraných na poľnohospodárske podniky by mala smerovať výhradne v prospech tzv. aktívnych poľnohospodárov, ako ich vymedzuje navrhované nariadenie o priamych platbách v rámci SPP. Ak sa toto rozlišuje v prvom pilieri, musí sa aj v druhom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1
Na účely tohto nariadenia riadiaci orgán vymedzí „vidiecku oblasť“ na úrovni programu.

Na účely tohto nariadenia riadiaci orgán vymedzí „vidiecku oblasť“ na úrovni programu. Môže tiež v danom opatrení označiť rôzne osobitné oblasti, ak je pre to objektívny dôvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2
2.  Suma 30 miliónov EUR sa vyberie z pridelených rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1 a použije sa na financovanie ceny za inovačnú miestnu spoluprácu uvedenú v článku 56.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3 – pododsek 1
3.  Z iniciatívy členských štátov sa na úlohy uvedené v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012], ako aj na náklady súvisiace s prípravou vymedzovania oblastí s prírodnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3, môžu vyčleniť prostriedky do výšky 4 % celkovej sumy každého programu rozvoja vidieka.
3.  Z iniciatívy členských štátov sa na úlohy uvedené v článku 52 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [CSF], ako aj na náklady súvisiace s prípravou vymedzovania oblastí s prírodnými a inými osobitnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33, môžu vyčleniť prostriedky do výšky 4 % celkovej sumy každého programu rozvoja vidieka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno a
a) zvýšiť účasť zainteresovaných strán na implementácii rozvoja vidieka,
a) zvýšiť účasť poľnohospodárskych, lesníckych a iných vidieckych zainteresovaných strán na implementácii rozvoja vidieka,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4
4.  Komisia vykonávacími aktmi stanoví organizačnú štruktúru a prevádzku európskej siete pre rozvoj vidieka. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o organizačnú štruktúru a prevádzku európskej siete pre rozvoj vidieka.
Odôvodnenie
Toto nie je čisto technické rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 53
1.  Zriadi sa sieť EIP na podporu EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, uvedené v článku 61, v súlade s článkom 51 ods. 1. Táto sieť umožní vytváranie sietí operačných skupín, poradenských služieb a výskumníkov.
1.  Zriadi sa sieť EIP na podporu EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva, uvedené v článku 61, v súlade s článkom 51 ods. 1. Táto sieť umožní vytváranie sietí operačných skupín, poradenských služieb a výskumníkov.
2.  Úlohou siete EIP je:
2.  Úlohou siete EIP je:
a) poskytovať funkciu oddelenia podpory a poskytovať informácie kľúčovým aktérom v súvislosti s EIP,
a) poskytovať funkciu oddelenia podpory a poskytovať informácie kľúčovým aktérom, najmä prvotným výrobcom, ich dodávateľom a odberateľom, v súvislosti s EIP,
b) oživiť diskusie na úrovni programu s cieľom povzbudzovať k vytváraniu operačných skupín,
c) kontrolovať a podávať správy o výsledkoch výskumu a znalostiach významných pre EIP,
d) zbierať, konsolidovať a šíriť osvedčené postupy významné pre inovácie,
d) zbierať, konsolidovať a šíriť výskumné poznatky a nové technológie významné pre inovácie a výmenu poznatkov,
da) nastoliť dialóg medzi poľnohospodármi a výskumným spoločenstvom,
e) organizovať konferencie a semináre a šíriť informácie v oblasti EIP.
3.  Komisia vykonávacími aktmi stanoví organizačnú štruktúru a prevádzku siete EIP. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o organizačnú štruktúru a prevádzku siete EIP.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 3
3.  Komisia vykonávacími aktmi stanoví organizačnú štruktúru a prevádzku európskej siete pre hodnotenie rozvoja vidieka. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o organizačnú štruktúru a prevádzku európskej siete pre hodnotenie rozvoja vidieka.
Odôvodnenie
Toto nie je čisto technické rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – písmeno c
c) informovať širokú verejnosť a potenciálnych príjemcov o politike rozvoja vidieka,
c) informovať širokú verejnosť a potenciálnych príjemcov o politike rozvoja vidieka a možnostiach financovania,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – písmeno d
d) podporovať inovácie v poľnohospodárstve
d) podporovať inovácie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť
b) prípravu a realizáciu akčného plánu zahŕňajúceho aspoň:
b) prípravu a realizáciu akčného plánu, ktorý môže zahŕňať:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – bod iii
iii) podporu monitorovania, najmä pomocou zberu a zdieľania príslušnej spätnej väzby, odporúčaní a analýzy predovšetkým monitorovacích výborov uvedených v článku 41 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] . Aj miestne akčné skupiny podporí národná vidiecka sieť pre monitorovanie a hodnotenie stratégií miestneho rozvoja,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – bod v
v) zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – bod vi
vi) priebežné štúdie a analýzu,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – bod vii
vii) činnosti vytvárania sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územiami a nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov na opatrenie uvedené v článku 36,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno b – bod vii a (nový)
viia) plán na podporu miestnych jednotných kontaktných miest, a to digitálnych alebo fyzických, na zabezpečenie miestnej prístupnosti informácií o programoch v oblasti rozvoja vidieka a iných programoch v rámci fondov spoločného strategického rámca pre potenciálnych príjemcov podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3 – písmeno c
c) zriadenie skupiny nezávislých expertov na predbežný výber a proces predbežného výberu prihlášok do súťaže o cenu za inovačnú miestnu spoluprácu uvedenú v článku 58 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 4
4.  Komisia vykonávacími aktmi prijme pravidlá vytvárania a prevádzky národných vidieckych sietí. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, týkajúce sa vytvárania a prevádzky národných vidieckych sietí.
Odôvodnenie
Toto nie je čisto technické rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 56
Článok 56

vypúšťa sa
Cena za inovačnú miestnu spoluprácu vo vidieckych oblastiach

Finančné prostriedky uvedené v článku 51 ods. 2 sa používajú na financovanie udelenia ceny spolupracujúcim projektom, ktoré zahŕňajú najmenej dvoch subjektov nachádzajúcich sa v rôznych členských štátoch, ktorí uskutočňujú inovačnú miestnu koncepciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 57
Článok 57

vypúšťa sa
Výzva na predloženie ponúk

1.  Najneskôr od roku 2015 potom každý rok Komisia vyhlási výzvu na predloženie ponúk s cieľom udeliť cenu uvedenú v článku 56. Posledná výzva na predloženie ponúk sa vyhlási najneskôr v roku 2019.
2.  Vo výzve na predloženie návrhov sa uvedie téma návrhov, ktorá súvisí s jednou z priorít Únie pre rozvoj vidieka. Téma musí by vhodná aj na implementáciu prostredníctvom spolupráce na nadnárodnej úrovni.
3.  Výzva na predloženie ponúk je otvorená pre miestne akčné skupiny a jednotlivé subjekty spolupracujúce na účely konkrétneho projektu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 58
Článok 58

vypúšťa sa
Výberový postup

1.  Prihlášky do súťaže o cenu uchádzači podávajú vo všetkých členských štátoch národnej vidieckej sieti, ktorá je zodpovedná za predbežný výber prihlášok.
2.  Národné vidiecke siete zo svojich členov zostavia skupinu nezávislých expertov na predbežný výber, ktorá má predbežne vybrať prihlášky. Predbežný výber prihlášok sa uskutoční na základe kritérií vylúčenia, výberu a hodnotenia vymedzených vo výzve na predloženie ponúk. Každá národná vidiecka sieť predbežne vyberie najviac 10 prihlášok a pošle ich Komisii.
3.  Komisia je zodpovedná za výber päťdesiatich víťazných projektov spomedzi predbežne vybraných prihlášok vo všetkých členských štátoch. Komisia vytvorí riadiacu skupinu ad hoc zloženú z nezávislých expertov. Táto riadiaca skupina pripraví výber víťazných prihlášok na základe kritérií vylúčenia, výberu a hodnotenia vymedzených vo výzve na predloženie ponúk.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne o zozname projektov, ktorým sa udelí cena.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 59
Článok 59

vypúšťa sa
Finančná cena – podmienky a platba

1.  Aby boli projekty oprávnené na získanie ceny, čas potrebný na ich dokončenie nesmie prekročiť dva roky od dátumu prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa udeľuje cena. Časový rámec realizácie projektu sa vymedzí v prihláške.
2.  Cena sa udelí v podobe jednorazovej platby. Sumu platby určí Komisia vykonávacími aktmi v súlade s kritériami vymedzenými vo výzve na predloženie ponúk a so zreteľom na odhadované náklady na realizáciu projektu uvedené v prihláške. Maximálna cena na jeden projekt nesmie prekročiť 100 000 eur.
3.  Členské štáty zaplatia cenu víťazným uchádzačom, keď overia, že sa projekt dokončil. Príslušné výdavky Únia členským štátom preplatí v súlade s ustanoveniami oddielu 4 kapitoly II hlavy IV nariadenia (EÚ) č. HR/2012. Členské štáty môžu rozhodnúť, či sumu ceny zaplatia celú alebo jej časť víťazným uchádzačom, predtým ako overia dokončenie projektu, ale v takomto prípade nesú zodpovednosť za výdavky, kým sa dokončenie projektu neoverí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 60
Článok 60

vypúšťa sa
Pravidlá týkajúce sa postupu, harmonogramov a zostavenia riadiacej skupiny

Komisia vykonávacími aktmi stanoví podrobné ustanovenia o postupe a časových rámcoch výberu projektov a pravidlá zostavenia riadiacej skupiny nezávislých expertov, uvedenej v článku 58 ods. 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 91.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Hlava IV
EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 61
1.  EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva:
1.  EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva:
a) podporuje vytvorenie sektora poľnohospodárstva, ktorý efektívne využíva zdroje, je produktívny, produkuje málo emisií, je šetrný a odolný voči klíme a pracuje v harmónii so základnými prírodnými zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo závisí,
a) podporuje vytvorenie sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorý efektívne využíva zdroje, je produktívny, konkurencieschopný, produkuje málo emisií, je šetrný a odolný voči klíme a pracuje v harmónii so základnými prírodnými zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo závisia,
b) pomáha poskytovať stabilnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov, existujúcich aj nových,
b) pomáha udržateľným spôsobom zvyšovať produktivitu európskeho poľnohospodárstva a poskytovať stabilnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov, existujúcich aj nových,
c) zlepšuje procesy ochrany životného prostredia, zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene,
c) zlepšuje procesy ochrany životného prostredia, presadzovania agro-ekologických výrobných systémov, zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene, a a
d) stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, podnikmi a poradenskými službami.
d) stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, lesníkmi, vidieckymi spoločenstvami, podnikmi, MVO a poradenskými službami.
da) uľahčuje výmenu v oblasti výskumu, vedomostí a technológií, ktoré sú významné pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť medzi Úniou a rozvojovými krajinami, pričom sa osobitná pozornosť venuje potrebám drobných poľnohospodárov.
2.  EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva sa usiluje dosiahnuť ciele:
2.  EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva sa usiluje dosiahnuť svoje ciele:
a) vytvorením pridanej hodnoty lepším prepojením výskumu s poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných opatrení,
a) vytvorením pridanej hodnoty lepším prepojením výskumu s poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných opatrení prostredníctvom prístupu založeného na zapájaní zainteresovaných subjektov,
b) podporou rýchlejšej a širšej transpozície inovačných riešení do praxe a
b) podporou rýchlejšej a širšej transpozície inovačných riešení do praxe,
c) informovaním vedeckej obce o potrebách výskumu pre poľnohospodársku prax.
c) informovaním vedeckej obce o potrebách výskumu pre poľnohospodársku prax a
ca) spoluprácou s príslušnými sieťami a inštitúciami v rozvojových krajinách,
cb) odhalením regulačných nedostatkov, ktoré vytvárajú prekážky brániace inováciám a investíciám do výskumu a vývoja, v súlade so zásadami uvedenými v oznámeniach Komisie s názvami Lepšia právna úprava pre rast a zamestnanosť v Európskej únii a Inteligentná regulácia v Európskej únii.
3.  EPFRV prispieva k cieľom EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom podpory, v súlade s článkom 36, operačných skupín EIP uvedených v článku 62 a siete EIP uvedenej v článku 53.
3.  EPFRV prispieva k cieľom EIP pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom podpory, v súlade s článkom 36, operačných skupín EIP uvedených v článku 62 a siete EIP uvedenej v článku 53.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 62
1.  Operačné skupiny EIP sú súčasťou [EIP] pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. Vytvárajú ich zainteresovaní aktéri ako poľnohospodári, výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do sektora poľnohospodárstva a potravinárstva.
1.  Operačné skupiny EIP sú súčasťou [EIP] pre poľnohospodársku výrobu, hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva. Vytvárajú ich zainteresovaní aktéri ako poľnohospodári, výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do sektora poľnohospodárstva a potravinárstva. Vytvorenie operačnej skupiny určuje konsenzus zainteresovaných subjektov zastupujúcich široké spektrum záujmov v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a výskumu. Operačné skupiny nevytvára jediný zainteresovaný subjekt ani skupina zainteresovaných subjektov zastupujúcich len jeden súbor záujmov. Operačné skupiny môžu pôsobiť v rámci hraníc členského štátu, môžu mať členov vo viac než jenom členskom štáte a v tretích krajinách.
2.  Operačné skupiny EIP si stanovia vnútorné postupy, ktorými zabezpečia transparentnosť svojich operácií a predídu situáciám konfliktu záujmov.
2.  Operačné skupiny EIP si stanovia vnútorné postupy, ktorými zabezpečia transparentnosť svojich operácií a predídu situáciám konfliktu záujmov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 63
1.  Operačné skupiny EIP vytvoria plán, ktorý bude obsahovať:
1.  Operačné skupiny EIP vytvoria plán, ktorý bude obsahovať:
a) opis inovačného projektu, ktorý sa má vyvinúť, testovať, prispôsobiť alebo realizovať,
a) opis inovačného projektu, ktorý sa má vyvinúť, testovať, prispôsobiť alebo realizovať,
b) opis očakávaných výsledkov a prínosu k cieľu EIP, ktorým je zvýšenie produktivity a udržateľné riadenie zdrojov.
b) opis očakávaných výsledkov a prínosu k cieľu EIP, ktorým je zvýšenie produktivity a udržateľné riadenie zdrojov.
2.  Operačné skupiny pri realizácii svojich inovačných projektov:
2.  Operačné skupiny pri realizácii svojich inovačných projektov:
a) prijímajú rozhodnutia o vypracovaní a realizácii inovačných opatrení a a
a) prijímajú rozhodnutia o vypracovaní a realizácii inovačných opatrení; a
b) realizujú inovačné akcie pomocou opatrení financovaných prostredníctvom programov rozvoja vidieka.
b) realizujú inovačné akcie pomocou opatrení financovaných prostredníctvom programov rozvoja vidieka alebo programu Horizont 2020 a iných výskumných programov Únie, čo uľahčí uplatňovanie výsledkov výskumu poľnohospodármi v praxi.
3.  Operačné skupiny šíria výsledky svojho projektu, najmä prostredníctvom siete EIP.
3.  Operačné skupiny šíria výsledky svojho projektu, najmä prostredníctvom siete EIP.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 64
1.  Celkovú sumu podpory Únie pre rozvoj vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020, jej ročné rozdelenie a minimálnu sumu, ktorá sa má koncentrovať v menej rozvinutých regiónoch, stanovia Európsky parlament a Rada na návrh Komisie v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2014 až 2020 a Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení na to isté obdobie.
1.  Celkovú sumu podpory Únie pre rozvoj vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020, jej ročné rozdelenie a minimálnu sumu, ktorá sa má koncentrovať v menej rozvinutých regiónoch, stanovia Európsky parlament a Rada na návrh Komisie v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2014 až 2020 a Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení na to isté obdobie.
2. 0,25 % zdrojov uvedených v odseku 1 sa poskytne na technickú pomoc Komisii uvedenú v článku 51 ods. 1.
2. 0,25 % zdrojov uvedených v odseku 1 sa poskytne na technickú pomoc Komisii uvedenú v článku 51 ods. 1.
3.  Na účely programovania a následného začlenenia do všeobecného rozpočtu Únie sa sumy uvedené v odseku 1 indexujú sadzbou 2 % ročne.
3.  Na účely programovania a následného začlenenia do všeobecného rozpočtu Únie sa sumy uvedené v odseku 1 indexujú sadzbou 2 % ročne.
4.  Komisia vykonávacím aktom stanoví ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 1 podľa členských štátov po odčítaní sumy uvedenej v odseku 2, pričom zohľadní presun finančných prostriedkov uvedených v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. DP/2012. Pri stanovení ročného rozčlenenia Komisia zohľadňuje:
4.  Ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 1 podľa členských štátov po odčítaní sumy uvedenej v odseku 2 je stanovené v prílohe Ia, pričom sa zohľadní presun finančných prostriedkov uvedených v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP].
(a) objektívne kritériá spojené s cieľmi uvedenými v článku 4 a a
(b) predchádzajúce plnenie.
4a.  Komisia je oprávnená prijímať v súlade s článkom 90 delegované akty v prípade potreby na úpravu prílohy Ia s cieľom zahrnúť aj finančné prostriedky presunuté do EPFRV v zmysle článku 7 ods. 2 a článku 14 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP].
5.  Okrem súm uvedených v odseku 4 obsahuje vykonávací akt uvedený v tom istom odseku aj finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článku 7 ods. 2 a článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. DP/2012 a finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článkov 10b a 136 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009* za kalendárny rok 2013.
6.  Na účely prideľovania výkonnostnej rezervy uvedenej v článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] sa k sumám uvedeným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] pripočítajú dostupné účelovo viazané príjmy vybrané v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) č. HR/2012 pre EPFRV. Pridelí sa členským štátom pomerne k ich podielu z celkovej sumy podpory z EPFRV.
6.   Dostupné účelovo viazané príjmy vybrané v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [HR] pre EPFRV sa pridelia členským štátom pomerne k ich podielu z celkovej sumy podpory z EPFRV.
(Text Komisie v odseku 5 článku 64 je nahradený textom z dokumentu COM(2012)0553))
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 65
1.  Rozhodnutím o schválení programu rozvoja vidieka sa stanoví maximálny príspevok EPFRV do programu. Rozhodnutím sa v prípade potreby jasne identifikujú rozpočtové prostriedky vyčlenené pre menej rozvinuté regióny.
1.  Rozhodnutím o schválení programu rozvoja vidieka sa stanoví maximálny príspevok EPFRV do programu. Rozhodnutím sa v prípade potreby jasne identifikujú rozpočtové prostriedky vyčlenené pre menej rozvinuté regióny.
2.  Príspevok EPFRV sa vypočíta na základe sumy oprávnených verejných výdavkov.
2.  Príspevok EPFRV sa vypočíta na základe sumy oprávnených verejných výdavkov.
3.  V programoch rozvoja vidieka sa stanoví jednotná sadzba príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia. Ak je vhodné, stanoví sa samostatná sadzba príspevku EPFRV pre menej rozvinuté regióny a najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93. Maximálna sadzba príspevku EPFRV je:
3.  V programoch rozvoja vidieka sa stanoví jednotná sadzba príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia. Ak je vhodné, stanoví sa samostatná sadzba príspevku EPFRV pre menej rozvinuté regióny a najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93. Maximálna sadzba príspevku EPFRV je:
a) 85 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93,
a) 85 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93,
b) 50 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch.
b) 50 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch.
Minimálna sadzba príspevku EPFRV je 20%.

Minimálna sadzba príspevku EPFRV je 20%.

4.  Odchylne od odseku 3 maximálny príspevok EPFRV je:
4.  Odchylne od odseku 3 maximálny príspevok EPFRV je:
a) 80 % na opatrenia uvedené v článkoch 15, 28 a 36, na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER uvedený v článku 28 nariadenia (EÚ) č. [CSF/2012] a na operácie uvedené v článku 20 ods. 1 písm. a) bode i). Môže sa zvýšiť na 90 % v prípade programov menej rozvinutých regiónov, najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93,
a) 80 % na opatrenia uvedené v článkoch 15, 28 a 36, na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER uvedený v článku 28 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [CSF] a na operácie uvedené v článku 20 ods. 1 písm. a) bode i). Môže sa zvýšiť na 90 % v prípade programov menej rozvinutých regiónov, najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93,
b) 100 % na operácie financované podľa článku 66.
c) 55% na agroenvironmetnálne klimatické opatrenia uvedené v článku 29. Táto sadzba sa môže zvýšiť na 90 % v prípade programov menej rozvinutých regiónov, najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93.
Odchylne od odseku 3 písm. b), s cieľom zabezpečiť súdržnosť s hodnotou sadzieb spolufinancovania iných fondov SSR v regiónoch s prechodným financovaním, môžu členské štáty zvýšiť maximálny príspevok z EPFRV na opatrenia financované z viacerých fondov v rámci programov vykonávaných v regiónoch s prechodným financovaním, ako sa vymedzuje v článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. /2013 [SSR].

Odchylne od odseku 3 sa na finančné prostriedky prenesené do EPFRV v rámci uplatňovania článku 14 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP] môže vzťahovať sadzba príspevku z EPFRV vo výške 95 %, ak členský štát splní jednu z týchto podmienok:

i) poskytuje sa mu finančná pomoc Únie v zmysle nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus1,
ii) poskytuje sa mu strednodobá finančná pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov2; alebo
iii) poskytuje sa mu finančnú pomoc vo forme pôžičky EMS v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.
4a.  Finančné prostriedky odvodené z uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. …/2013 [DP] sú vyhradené na opatrenia podľa článku 29.
5.  Najmenej 5 %, a v prípade Chorvátska 2,5 %, celkového príspevku EPFRV do programu rozvoja vidieka sa rezervuje pre iniciatívu LEADER.
5.  Najmenej 5 %, a v prípade Chorvátska 2,5 %, celkového príspevku EPFRV do programu rozvoja vidieka sa rezervuje pre iniciatívu LEADER.
5a.  Najmenej 25 % celkového príspevku EPFRV do programu rozvoja vidieka sa rezervuje na opatrenia podľa článkov 29 a 30.
6.  Výdavky, ktoré sú spolufinancované EPFRV, nesmú byť spolufinancované prostredníctvom príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo akéhokoľvek iného finančného nástroja Únie.
6.  Výdavky, ktoré sú spolufinancované EPFRV, nesmú byť spolufinancované prostredníctvom príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo akéhokoľvek iného finančného nástroja Únie. To nesmie obmedziť ani zamedziť programovanie, ktoré koherentným integrovaným spôsobom spája podporu z rôznych fondov SSR, čo môže byť potrebné na dosiahnutie tematických cieľov uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) č. …/2013 [SSR].
6a.  Príspevky jednotlivých štátov na oprávnené verejné výdavky možno nahradiť príspevkami nekomerčných súkromných subjektov.
7.  Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, pre verejné výdavky na pomoc podnikom platia limity stanovené pre štátnu pomoc.
7.  Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, pre verejné výdavky na pomoc podnikom platia limity stanovené pre štátnu pomoc.
1 Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.
2 Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.
(Text Komisie v odseku 5 článku 65 je nahradený textom z dokumentu COM(2012)0553))
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 66
Článok 66

vypúšťa sa
Financovanie operácií s významným prínosom pre inovácie

Finančné prostriedky prenesené do EPFRV v rámci uplatňovania článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. DP/2012 sa rezervujú na operácie, ktoré poskytujú významný prínos pre inovácie súvisiace s produktivitou a udržateľnosťou poľnohospodárstva vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV, iba ak sa vynaložili na operácie, o ktorých v súlade s výberovými kritériami uvedenými v článku 49 rozhodol riadiaci orgán príslušného programu alebo o ktorých sa rozhodlo na jeho zodpovednosť.
2.  Výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV, iba ak sa vynaložili na operácie, o ktorých v súlade s výberovými kritériami uvedenými v článku 49 rozhodol riadiaci orgán príslušného programu alebo o ktorých sa rozhodlo z jeho poverenia, s výnimkou návrhov predložených počas prechodného obdobia medzi obomi programami, aby sa zabránilo prerušeniu, ktoré by bolo prekážkou brániacou investíciám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 4a (nový)
4a.  Pokiaľ ide o výdavky, sumy DPH sú oprávnené, ak nie sú vymáhateľné podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2
2.  Keď sa pomoc poskytuje na základe štandardných nákladov alebo dodatočných nákladov a ušlých príjmov, členské štáty zabezpečia, aby príslušné výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu. Na tento účel subjekt, ktorý je nezávislý od orgánov zodpovedných za výpočty a ktorý disponuje primeranou expertízou, poskytne osvedčenie, ktorým potvrdí primeranosť a presnosť výpočtov. Toto osvedčenie je súčasťou programu rozvoja vidieka.
2.  Keď sa pomoc poskytuje na základe štandardných nákladov alebo dodatočných nákladov a ušlých príjmov, členské štáty zabezpečia, aby príslušné výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu. Na tento účel subjekt, ktorý je nezávislý od orgánov zodpovedných za výpočty a ktorý disponuje primeranou expertízou, poskytne osvedčenie, ktorým potvrdí primeranosť a presnosť výpočtov. Toto osvedčenie je súčasťou programu rozvoja vidieka. Komisia pred schválením programov zabezpečí, aby do výpočtov boli zahrnuté všetky relevantné prvky, aby hlavné predpoklady boli racionálne a aby parametre boli primerané.
Odôvodnenie
Táto zmena odráža problémy, ktoré Dvor audítorov určil ako problémy so stanovovaním výšky pomoci (pozri ods. 97 Osobitnej správy č. 7/2011).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek -1 (nový)
-1.  Príjemcovia podpory vrátane miestnych akčných skupín môžu požiadať o vyplatenie zálohy do výšky 50 % verejnej podpory, pokiaľ program rozvoja vidieka takúto možnosť obsahuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno b
b)  Komisii štvrťročne poskytuje príslušné údaje o ukazovateľoch operácií vybraných na financovanie vrátane kľúčových charakteristík príjemcu a projektu,
b)  Komisii každoročne poskytuje príslušné údaje o ukazovateľoch operácií vybraných na financovanie vrátane informácií o výstupných ukazovateľoch a finančných ukazovateľoch,
Odôvodnenie
Štvrťročná správa vedie k obrovskému zvýšeniu administratívnej záťaže, čo je v rozpore s akýmkoľvek úsilím o zjednodušenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak má členský štát viac než jeden program, možno určiť koordinačný orgán zabezpečujúci prinajmenšom jednotnosť v oblasti správy prostriedkov a väzbu medzi Komisiou a vnútroštátnymi riadiacimi orgánmi.
Odôvodnenie
Ako sa navrhuje v odôvodnení 5 nariadenia č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, je dôležité uznávať potrebu orgánu koordinujúceho platobné agentúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 75 – písmeno a
a) preukázať pokrok a dosiahnuté výsledky politiky rozvoja vidieka a posúdiť vplyv, efektívnosť, účinnosť a význam intervencií politiky rozvoja vidieka,
a) kriticky a objektívne vyhodnotiť pokrok a dosiahnuté výsledky politiky rozvoja vidieka a posúdiť vplyv, efektívnosť, účinnosť a význam intervencií politiky rozvoja vidieka,
Odôvodnenie
Pôvodné znenie je príliš preskriptívne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1
1.  S cieľom umožniť vytvorenie súhrnu údajov na úrovni Únie sa v systéme monitorovania a hodnotenia stanovenom v článku 74 stanoví zoznam spoločných ukazovateľov týkajúcich sa počiatočnej situácie a finančného plnenia, výstupov,výsledkov a vplyvu programu, ktoré budú uplatniteľné na každý program.
1.  S cieľom umožniť vytvorenie súhrnu údajov na úrovni Únie sa v systéme monitorovania a hodnotenia stanovenom v článku 74 stanoví zoznam spoločných ukazovateľov týkajúcich sa počiatočnej situácie a finančného plnenia, výstupov výsledkov programu, ktoré budú uplatniteľné na každý program.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1
Príjemcovia podpory v rámci opatrení rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny sa zaviažu, že riadiacemu orgánu a/alebo určeným hodnotiteľom alebo iným subjektom povereným výkonom týchto funkcií v jeho mene, poskytnú všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie programu, najmä v súvislosti s plnením určených cieľov a priorít.

Príjemcovia podpory v rámci opatrení rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny sa zaviažu, že riadiacemu orgánu a/alebo určeným hodnotiteľom alebo iným subjektom povereným výkonom týchto funkcií v jeho mene, poskytnú všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie programu, najmä v súvislosti s plnením určených cieľov a priorít, pričom je nutné zabezpečiť dodržiavanie práv na dôvernosť a ochranu osobných údajov, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b
b) skúma činnosti a výstupy súvisiace s plánom hodnotenia programu,
b) skúma plán hodnotenia, ktorý predložil správny orgán, a pokroky pri jeho plnení,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1
1. Do 31. mája 2016 a do 31. mája každého nasledujúceho roka do roku 2023 vrátane členské štáty predložia Komisii výročnú správu o vykonávaní programu rozvoja vidieka v predošlom kalendárnom roku. Správa, ktorú predložia v roku 2016, sa bude týkať kalendárnych rokov 2014 a 2015.
1. Do 30. júna 2016 a do 30. júna každého nasledujúceho roka do roku 2022 vrátane členské štáty predložia Komisii výročnú správu o vykonávaní programu rozvoja vidieka v predošlom kalendárnom roku. Členské štáty predložia konečnú správu o vykonávaní programu do 31. decembra 2023. Správa, ktorú predložia v roku 2016, sa bude týkať kalendárnych rokov 2014 a 2015.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 85
V roku 2023 členské štáty pripravia hodnotenie ex post každého zo svojich programov rozvoja vidieka. Túto správu predložia Komisii najneskôr do 31. decembra 2023.

V roku 2023 členské štáty pripravia hodnotenie ex post každého zo svojich programov rozvoja vidieka. Túto správu dokončia najneskôr do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 2 a (nový)
2a.  Tam, kde je možné uplatniť články 107, 108 a 109 ZFEÚ, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 90, pokiaľ ide o ustanovenia na udelenie výnimky z pravidiel poskytovania štátnej pomoci pre všetky opatrenia podľa tohto nariadenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 89 – nadpis
Dodatočné národné financovanie

Dodatočné národné financovanie a pomoc, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1
Platby členských štátov v súvislosti s operáciami, ktoré patria do rozsahu článku 42 zmluvy a ktoré sú určené na dodatočné financovanie rozvoja vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora Únie, členské štáty oznámia Komisii, ktorá ich schváli v súlade s týmto nariadením ako súčasť programovania uvedeného v článku 7. Komisia pri posudzovaní týchto platieb analogicky uplatňuje kritériá stanovené na uplatňovanie článku 107 zmluvy. Príslušný členský štát nezačne používať svoje navrhované dodatočné financovanie rozvoja vidieka, kým nie je schválené.

Platby členských štátov v súvislosti s operáciami, ktoré patria do rozsahu článku 42 ZFEÚ a ktoré sú určené na dodatočné financovanie rozvoja vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora Únie, a platby členských štátov v súvislosti s operáciami, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ, členské štáty oznámia Komisii, ktorá ich schváli v súlade s týmto nariadením ako súčasť programovania uvedeného v článku 7. Komisia pri posudzovaní týchto platieb analogicky uplatňuje kritériá stanovené na uplatňovanie článku 107 ZFEÚ. Príslušný členský štát nezačne používať svoje navrhované dodatočné financovanie rozvoja vidieka, kým nie je schválené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa prenáša na Komisiu na stredné časové obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa prenáša na Komisiu na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku do troch mesiacov pred koncom každého obdobia.
.
Odôvodnenie
Európsky parlament by mal byť aktívne potvrdzovať delegovanie právomoci na Komisiu a v prípade pochybnosti by nemal byť nútený bojovať za vrátenie svojich vlastných legislatívnych právomocí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
PRÍLOHA I – Článok 18 ods. 3

Text predložený Komisiou

Článok 18 ods. 3

investície do hmotného majetku

50 %

75 %

65 %

40 %

50 %

75 %

65 %

40 %

poľnohospodársky sektor

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

uvedené sadzby sa môžu zvýšiť o 20 % pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade:

- zakladajúcich mladých farmárov

- kolektívnych investícií a integrovaných projektov

- oblastí s prírodnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33

- operácií podporovaných v rámci EIP

spracúvanie výrobkov z prílohy I a ich uvádzanie na trh

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

uvedené sadzby sa môžu zvýšiť o 20 % pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade operácií podporovaných v rámci EIP

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18 ods. 3

investície do hmotného majetku

50 %

75 %

75 %

40 %

50 %

75 %

75 %

40 %

poľnohospodársky sektor

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

uvedené sadzby sa môžu zvýšiť o 20 % pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade:

‐ zakladajúcich mladých farmárov

‐ kolektívnych investícií a integrovaných projektov

‐ oblastí s prírodnými obmedzeniami, ako sa uvádza v článku 33

‐ operácií podporovaných v rámci EIP

‐ ekologických poľnohospodárov

‐ opatrení na splnenie cieľov sústavy Natura 2000 a rámcovej smernice o vode

‐ agroenvironmentálnych schém

spracúvanie výrobkov z prílohy I a ich uvádzanie na trh

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

uvedené sadzby sa môžu zvýšiť o 20 % pod podmienkou, že maximálna kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade operácií podporovaných v rámci EIP a kolektívnych investícií a integrovaných projektov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
PRÍLOHA I – Článok 24 ods. 3

Text predložený Komisiou

Článok 24 ods. 3

Vytváranie agro-lesníckych systémov

80 %

zo sumy oprávnených investícií do vytvorenia agro-lesníckych systémov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24 ods. 3

Vytváranie agro-lesníckych systémov

100 %

zo sumy oprávnených investícií do vytvorenia agro-lesníckych systémov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
PRÍLOHA I – Článok 27 ods. 5

Text predložený Komisiou

Článok 27 ods. 5

investície do nových lesníckych technológií a spracovania lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

50 %

75 %

65 %

40 %

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 ods. 5

investície do nových lesníckych technológií a spracovania lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

50 %

75 %

75 %

40 %

zo sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónoch

zo sumy oprávnených investícií v najvzdialenejších regiónoch

zo sumy oprávnených investícií na menších ostrovoch v Egejskom mori

zo sumy oprávnených investícií v iných regiónoch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
PRÍLOHA I – Článok 32 ods. 3

Text predložený Komisiou

Článok 32 ods. 3

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

25

250(*)

300(*)

minimum na hektár za rok

maximum na hektár za rok

maximum na hektár za rok v horských oblastiach, ako sa vymedzuje v článku 46 ods. 2

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 32 ods. 3

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

25

250(*)

450(*)

minimum na hektár za rok

maximum na hektár za rok

maximum na hektár za rok v horských oblastiach, ako sa vymedzuje v článku 46 ods. 2

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha I a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia

Vnútroštátne finančné prostriedky uvedené v článku 64

(v miliónoch EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

Bulharsko

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

Česká republika

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

Dánsko

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

Nemecko

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

Estónsko

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

Írsko

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

Grécko

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

Španielsko

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

Francúzsko

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

Taliansko

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

Cyprus

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

Lotyšsko

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

Litva

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

Luxembursko

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

Maďarsko

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

Malta

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

Holandsko

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

Rakúsko

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

Poľsko

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

Portugalsko

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

Rumunsko

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

Slovinsko

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

Slovensko

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

Fínsko

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

Švédsko

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

Spojené kráľovstvo

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha II
Príloha sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
PRÍLOHA III – Tematický čiastkový program 1 – písmeno 1 a (nové)
Verejno-súkromné partnerstvá na uľahčenie generačnej výmeny

Odôvodnenie
Jedným zo základných problémov s ktorými sa mladí poľnohospodári stretávajú pri rozhodovaní o začatí svojej činnosti, sú náklady a administratívne prekážky spojené s pokračovaním v poľnohospodárskej činnosti ich predchodcov. Tieto rôzne prvky sťažujú generačnú výmenu a sú jedným z dôvodov, prečo sa priemerný vek poľnohospodárov v EÚ pohybuje nad hranicou 50 rokov. Uľahčenie generačnej výmeny prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev by malo byť zahrnuté do zoznamu opatrení a činností mimoriadneho významu v rámci tematických čiastkových programov, aby sa tento prvok zohľadňoval pri vypracúvaní nástrojov na rozvoj vidieka na vnútroštátnej úrovni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha V – oddiel 3
Článok 17 Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Článok 17 Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Články 32 – 33 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Články 32 – 33 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Článok 34 Dobré životné podmienky zvierat

Odôvodnenie
Poľnohospodári vyrábajúci s dobrými životnými podmienkami reagujú na dopyt na trhu a môžu za svoje výrobky získať prémiovú cenu, čo zlepšuje ich konkurencieschopnosť. Potrebujú podporu na prechod na tieto systémy výroby.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia