Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0288(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0082/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0082/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0087

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 862kWORD 151k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ (COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 α του Κανονισμού του,

λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

ΕΝΤΟΛΗ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1a)  Η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους και τις κύριες προκλήσεις τις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Με την καθιέρωση πρακτικών ορίων ανοχής και ελάχιστων περιορισμών και με την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου θα περιοριστούν σε λογικό επίπεδο οι μελλοντικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις των κρατών μελών και των δικαιούχων. Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα και να επιβραβεύονται όλα τα αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Απώτερος στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός του διοικητικού φόρτου και η μείωση των διοικητικών δαπανών για τους γεωργούς και τη διοίκηση σε λογικό επίπεδο.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και την αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις και την αναστολή των επιστροφών στα κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται από την εξέταση των συναλλαγών, τις κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, τους κανόνες για το γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(3)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και την αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις και την αναστολή των επιστροφών στα κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται από την εξέταση των συναλλαγών, τις κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και των λειμώνων, τους κανόνες για το γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 287, παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να γνωμοδοτεί επί των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μετά από αίτηση είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου.
(Οι δύο τροποποιήσεις που αντικαθιστούν τη λέξη «κύρωση» με τις λέξεις «διοικητική κύρωση» και τις λέξεις «μόνιμοι βοσκότοποι» με τις λέξεις «μόνιμοι βοσκότοποι και λειμώνες», ισχύουν σε όλο το κείμενο· η έγκριση της τροπολογίας αυτής συνεπάγεται αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει, όποτε ενδείκνυται, εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Όσον αφορά κανονισμούς στο γεωργικό τομέα, η έννοια της ανωτέρας βίας θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τους οργανισμούς πιστοποίησης και τους οργανισμούς πληρωμών δεν θα πρέπει να συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις δεν θα πρέπει προπαντός να είναι αυστηρότερες από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της διαδικασίας πιστοποίησης, θα πρέπει να διατηρείται ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους και θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφής προστιθέμενη αξία βάσει των πρόσθετων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου οι δικαιούχοι να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα προσφέρει συμβουλές στους δικαιούχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και των ελέγχων.
(10)  Προκειμένου οι δικαιούχοι να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών, τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση κινδύνων και, αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα προσφέρει συμβουλές στους δικαιούχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και των ελέγχων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Το σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, την καινοτομία, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
(11)  Το σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον, το σύστημα αυτό θα πρέπει να καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, την καινοτομία, καθώς και την περιβαλλοντική απόδοση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων για τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης, τη δημιουργία ανταγωνιστικού δυναμικού, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία και τον προσανατολισμό στην αγορά καθώς και την προαγωγή και εφαρμογή αρχών λογιστικής, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης διαχείρισης οικονομικών πόρων. Τέλος, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να συμπεριλάβουν στο σύστημά τους την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας καθώς και της λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ασθενειών ζώων και φυτών αλλά και την παροχή συμβουλών σχετικά με την ολοκληρωμένη καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και τη χρήση μη χημικών εναλλακτικών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν κριτήρια προτεραιότητας. Λόγω του είδους του συστήματος, είναι σκόπιμο να θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την παροχή των συμβουλών, εκτός από περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.
(12)  Η ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο σύστημα. Ωστόσο τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν, με βάση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες δικαιούχων που έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Λόγω του είδους του συστήματος, είναι σκόπιμο να θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την παροχή των συμβουλών, εκτός από περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη των δαπανών των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση τη λογιστική καταχώριση των δαπανών των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. Οι δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που μετέχουν στην εφαρμογή της ΚΓΠ, βαρύνουν τους ίδιους.
(13)  Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη των δαπανών των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση τη λογιστική καταχώριση των δαπανών των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία των οργανισμών πληρωμών, οι δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που μετέχουν στην εφαρμογή της ΚΓΠ, βαρύνουν τους ίδιους τους οργανισμούς.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η χρησιμοποίηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών αγορών και να διευκολύνουν την παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών.
(14)  Η χρησιμοποίηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών αγορών, να διευκολύνουν την παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών και τη χρήση των πόρων από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία, μεταξύ άλλων στην περίπτωση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων, και να αξιολογούν και να παρέχουν εγκαίρως βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Ο ενωσιακός προϋπολογισμός συμμετέχει στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη της εφαρμογής των προγραμμάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα περιορισμένης προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των πληρωμών προς τους δικαιούχους.
(23)  Ο ενωσιακός προϋπολογισμός συμμετέχει στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη της εφαρμογής των προγραμμάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί κατά προτεραιότητα ένα σύστημα περιορισμένης προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των πληρωμών προς τους δικαιούχους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η τομεακή γεωργική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Αποτελούν σημαντική πηγή για την Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση των πόρων και αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια δήλωση αξιοπιστίας. Δεδομένου του ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω στατιστικών στοιχείων και για να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υποχρέωσή τους σχετικά με την έγκαιρη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να αποτρέπεται η καθυστερημένη διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων κατά τρόπο αναλογικό προς τον αριθμό των στοιχείων που λείπουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις βάσει των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει εν μέρει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.
(27)  Η τομεακή γεωργική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Αποτελούν σημαντική πηγή για την Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση των πόρων και αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια δήλωση αξιοπιστίας. Δεδομένου του ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω στατιστικών στοιχείων και για να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υποχρέωσή τους σχετικά με την έγκαιρη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να αποτρέπεται με αναλογικό μέσο η καθυστερημένη διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων κατά τρόπο αναλογικό προς τον αριθμό των στοιχείων που λείπουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις βάσει των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει εν μέρει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται προσφυγή στην εν λόγω αναστολή μόνον σε περιπτώσεις στις οποίες η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τον μηχανισμό απαλλαγής για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Τα μέτρα και οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ χρηματοδοτούνται εν μέρει στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Για να διασφαλιστεί η χρηστή οικονομική διαχείριση των ενωσιακών πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη διαχείριση των ταμείων από τις αρμόδιες για τις πληρωμές αρχές των κρατών μελών. Ενδείκνυται να προσδιοριστεί το είδος των ελέγχων που θα διενεργεί η Επιτροπή, να καθοριστούν οι όροι άσκησης των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις συνεργασίας των κρατών μελών.
(30)  Τα μέτρα και οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ χρηματοδοτούνται εν μέρει στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Για να διασφαλιστεί η χρηστή οικονομική διαχείριση των ενωσιακών πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους στη διαχείριση των ταμείων από τις αρμόδιες για τις πληρωμές αρχές των κρατών μελών. Ενδείκνυται να καθοριστούν οι γενικοί κανόνες και οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή κατά τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και το είδος τους, να καθοριστούν οι όροι άσκησης των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις συνεργασίας των κρατών μελών.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για να μπορέσει η Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με την εξακρίβωση της ύπαρξης και της εύρυθμης λειτουργίας στα κράτη μέλη των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ενωσιακών δαπανών, ανεξαρτήτως των ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή τα οποία θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των κρατών μελών για τις εργασίες τους.
(31)  Για να μπορέσει η Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με την εξακρίβωση της ύπαρξης και της εύρυθμης λειτουργίας στα κράτη μέλη των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ενωσιακών δαπανών, θα πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή τα οποία θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των κρατών μελών για τις εργασίες τους. Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, το επίπεδο εμπιστοσύνης που υφίσταται ως προς την αξιοπιστία των εθνικών συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης, και τη συνολική απόδοση των εθνικών ελέγχων στο πλαίσιο εκείνων που έχουν διεξαχθεί από την Επιτροπή.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Οι διαδικασίες ανάκτησης που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την πολύχρονη καθυστέρηση των ανακτήσεων, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτές θα εκτελεστούν. Επίσης, τα έξοδα της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών μπορούν να είναι δυσανάλογα προς τις πραγματοποιούμενες ή εφικτές εισπράξεις. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παύουν τις διαδικασίες ανάκτησης σε ορισμένες περιπτώσεις.
(36)  Οι διαδικασίες ανάκτησης που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την πολύχρονη καθυστέρηση των ανακτήσεων, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτές θα εκτελεστούν. Επίσης, τα έξοδα της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών μπορούν να είναι δυσανάλογα προς τις πραγματοποιούμενες ή εφικτές εισπράξεις. Το κατώτατο όριο για την ανάκτηση ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, καθορίζεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και η ανάκτηση θα πρέπει μόνον να επιχειρείται όταν είναι οικονομικά αποδοτική. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παύουν τις διαδικασίες ανάκτησης σε ορισμένες περιπτώσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία ή μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(37)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν αναλογικά μέτρα ώστε να βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία ή μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες και οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης χαρακτηρίζονται από συνέπεια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των θεωρούμενων πιθανών κινδύνων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι το κόστος που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών μετατίθεται σε άλλους τομείς δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της Ένωσης. Με την ελαχιστοποίηση πρόσθετων δαπανών σε άλλους τομείς θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στις δημόσιες δαπάνες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Εκτός από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει λεπτομερέστερες διατάξεις που θα διέπουν παρατυπίες στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Δικαιούχος που λαμβάνει ενίσχυση χωρίς να συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις για τους όρους χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης θα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει όφελος αδικαιολόγητα. Τα εν λόγω οφέλη αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95. Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μη συμμόρφωση των δικαιούχων, πρέπει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις υπό την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, με τη μορφή μείωσης της ενίσχυσης ή αποκλεισμού από τη χορήγησή της, ιδίως σε περιπτώσεις παρατυπιών εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ενδέχεται να αφορούν ενίσχυση για τη χορήγηση της οποίας έχουν εκπληρωθεί οι όροι επιλεξιμότητας ή οι σχετικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι, σε περίπτωση παρατυπιών που σχετίζονται με τον τίτλο ΙΙΙ του κεφαλαίου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 (ΑΕ), το συνολικό ποσό όλων των ενισχύσεων που έχουν αφαιρεθεί και μειωθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πληρωμής που αναφέρεται στο εν λόγω κεφάλαιο.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή της ενίσχυσης.
(38)  Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις πληρωμές και την επιβολή αναλογικών διοικητικών κυρώσεων περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών και των προς εφαρμογή κριτηρίων, τους κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή της ενίσχυσης. Είναι αναγκαίο να προβλέπεται ένα ισχυρό κίνητρο για να μειώσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων στους οποίους το ποσοστό λάθους είναι σε αποδεκτό επίπεδο, καθώς και να προβλέπεται ευελιξία με βάση τα συνήθη πρότυπα των αντίστοιχων κρατών μελών ή περιφερειών, πράγμα που θα επιτρέπει δικαιολογημένες εξαιρέσεις για γεωπονικούς, οικολογικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
(38α)  Ένα δίκαιο σύστημα επιβολής κυρώσεων για παρατυπίες στους γεωργούς πρέπει να αποκλείει τις διπλές κυρώσεις καθώς και την ταυτόχρονη επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού ή ποινικών κυρώσεων βάσει του ποινικού δικαίου , εξαιρουμένων των περιπτώσεων απάτης.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)
(38β)  Οι διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επιστροφής οποιωνδήποτε πληρωμών εισέπραξε ο γεωργός, δεν πρέπει να επιβάλλονται βάσει περιστάσεων που αντικειμενικά βρίσκονται πέραν του ελέγχου του γεωργού και κυρίως βάσει απρόβλεπτων συμβάντων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.
(41)  Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας όταν καταρτίζουν αυτά τα συστήματα, με σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί έλεγχοι.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού, και ιδίως προκειμένου να ελέγχουν τη γνησιότητα και τη συμμόρφωση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ πράξεων. Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ίδια πράξη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008.
(44)  Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού, και ιδίως προκειμένου να ελέγχουν τη γνησιότητα και τη συμμόρφωση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ πράξεων. Για λόγους απλούστευσης, σαφήνειας και ορθολογισμού, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ίδια πράξη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/200125, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθιέρωσε την αρχή σύμφωνα με την οποία η καταβολή στο ακέραιο στους δικαιούχους ορισμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να συνδέεται με τη συμμόρφωση με κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων, τη γεωργική παραγωγή και τη γεωργική δραστηριότητα. Η αρχή αυτή συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Στο πλαίσιο του καλούμενου συστήματος «πολλαπλής συμμόρφωσης», τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις με τη μορφή εν όλω ή εν μέρει μείωσης της στήριξης ή αποκλεισμού από τη στήριξη που λαμβάνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.
(50)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθιέρωσε την αρχή σύμφωνα με την οποία η καταβολή στο ακέραιο στους δικαιούχους ορισμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να συνδέεται με τη συμμόρφωση με κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων, τη γεωργική παραγωγή και τη γεωργική δραστηριότητα. Η αρχή αυτή συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Στο πλαίσιο του καλούμενου συστήματος «πολλαπλής συμμόρφωσης», τα κράτη μέλη επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις με τη μορφή εν όλω ή εν μέρει μείωσης της στήριξης ή αποκλεισμού από τη στήριξη που λαμβάνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά κριτήρια για τη διαβάθμιση των κυρώσεων αυτών όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών.
(53)  Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των κανόνων για την ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων για σκοπούς πολλαπλής συμμόρφωσης, οι οποίες θα πρέπει, όποτε ενδείκνυται, να παρέχουν ευελιξία σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της διαφύλαξης του πνεύματος της νομοθεσίας και της επιβολής αναλογικών διοικητικών κυρώσεων μόνο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης που αποδίδεται άμεσα και αναντίρρητα στους δικαιούχους, ιδίως σε περίπτωση επανειλημμένης δυσλειτουργίας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, οι διατάξεις θα καταστούν λειτουργικές ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών υποχρεώσεων για τους γεωργούς. Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013.
Διαγράφεται

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1979, περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες θα καταργηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2013. Προκειμένου να διατηρηθούν οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης στον τομέα της προστασίας των υπογείων υδάτων, είναι σκόπιμο, εν αναμονή της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην πολλαπλή συμμόρφωση, να προσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και να καθοριστεί ένα πρότυπο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που να καλύπτει τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ.
Διαγράφεται

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Από το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι διοικητικοί περιορισμοί για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής νομοθεσίας και της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.
(57)  Από το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι διοικητικοί περιορισμοί για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ], οι προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής νομοθεσίας και της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις ήσσονος σημασίας και μη εσκεμμένων παραβιάσεων που σχετίζονται με ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή. Aντ’ αυτής θα πρέπει να εκδίδεται προειδοποίηση και να ελέγχεται η συμμόρφωση σε μελλοντική επιθεώρηση.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60
(60)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική μη συμμόρφωση.
(60)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική μη συμμόρφωση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα εφαρμόζεται με την εμφάνιση των πρώτων όχι σοβαρών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη αποδοχή του συστήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης από πλευράς των αγροτικών κοινοτήτων και να συμμετέχουν περισσότερο οι γεωργοί στην εφαρμογή των απαιτήσεων. Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποιητικές επιστολές στις οποίες θα ζητείται από τον εν λόγω δικαιούχο να λάβει διορθωτικά μέτρα τα οποία εν συνεχεία, το επόμενο έτος, θα ελέγχονται από το κράτος μέλος συμμόρφωσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68
(68)  Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η ποιότητά του και να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογείται από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Επιπλέον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ένας προϋπολογισμός για την »Ευρώπη 2020« - Μέρος II» αναφέρεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον 20%, με συνεισφορά διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα.
(68)  Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η ποιότητά του και να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογείται από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και να αξιοποιούνται, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ήδη διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Επιπλέον, το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να αντικατοπτρίζει με κατάλληλο τρόπο τη διάρθρωση της ΚΓΠ, δεδομένου ότι το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του δεύτερου πυλώνα δεν μπορεί να μεταφερθεί στον πρώτο πυλώνα, ιδίως λόγω του ότι στον πρώτο πυλώνα μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα συνέργειας λόγω της συγκριτικά ενιαίας μορφής των μέτρων. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Επιπλέον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ένας προϋπολογισμός για την »Ευρώπη 2020« - Μέρος II» αναφέρεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον 20%, με συνεισφορά διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70γ
(70γ)  Στην απόφασή του το Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του στόχου ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Ο εν λόγω στόχος πρέπει να αναλυθεί από τη σκοπιά του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014. Με βάση το εν λόγω πλαίσιο, οι έλεγχοι των εθνικών διοικήσεων δεν είναι δυνατόν να είναι διεξοδικοί και, συγκεκριμένα, για όλα σχεδόν τα καθεστώτα μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί επιτόπια. Η αύξηση των ελάχιστων ποσοστών ελέγχου πέραν των επιπέδων που εφαρμόζονται σήμερα θα προσέθετε, στο παρόν πλαίσιο, οικονομικό και διοικητικό φόρτο στις εθνικές διοικήσεις χωρίς να είναι αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων. Με βάση τα ανωτέρω, η δημοσίευση των ονομάτων των δικαιούχων αγροτικών κονδυλίων ενισχύει τον δημόσιο έλεγχο της χρήσης των εν λόγω κονδυλίων και, συνεπώς, αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου που απαιτείται για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές, παράλληλα με την εφαρμογή των νέων κανόνων με τους οποίους απλοποιείται η διοικητική διαδικασία εφαρμογής των κονδυλίων της Ένωσης και μειώνονται οι διοικητικές δαπάνες, πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να στηρίζονται στον δημόσιο έλεγχο, ιδίως μέσω των προληπτικών και αποτρεπτικών επιπτώσεών του για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε κατάχρησης δημόσιων κονδυλίων, μέσω της αποθάρρυνσης της παράτυπης συμπεριφοράς των μεμονωμένων δικαιούχων.
(70γ)  Στην απόφασή του το Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του στόχου ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70δ
(70δ)  Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ που επιδιώκεται με την δημοσίευση στοιχείων των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση ότι σε επίγνωση του κοινού θα διατίθενται ορισμένες μόνο πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του δικαιούχου, το ποσό που χορηγήθηκε και από ποιο κονδύλιο, τον σκοπό και τη φύση του οικείου μέτρου. Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγει σε μικρότερο βαθμό το δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική τους ζωή γενικά και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα, δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(70δ)  Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ που επιδιώκεται με την δημοσίευση των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση ότι σε επίγνωση του κοινού θα παρέχονται ορισμένες μόνο πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τα στοιχεία που αφορούν το ποσό που χορηγήθηκε και από ποιο κονδύλιο, τον σκοπό και τη φύση του οικείου μέτρου. Προκειμένου να παρέχεται ακριβής εικόνα του εδαφικού καταμερισμού των ενισχύσεων της ΚΓΠ, θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω μέτρα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική τους ζωή γενικά και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα, δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70στ
(70στ)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ του επιδιωκόμενου στόχου του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, αφενός, και του δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων γενικά, και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αφετέρου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ενίσχυσης. Μετά από την εμπεριστατωμένη ανάλυση και τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φάνηκε ότι προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω δημοσίευσης και να περιοριστούν οι παρεμβάσεις στα δικαιώματα των δικαιούχων, πρέπει να καθοριστεί όριο για το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης κάτω από το οποίο το όνομα του δικαιούχου δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται.
Διαγράφεται

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70ζ
(70ζ)  Το όριο πρέπει να αντανακλά και να στηρίζεται στα επίπεδα των καθεστώτων στήριξης που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Δεδομένου ότι οι δομές των αγροτικών οικονομιών των κρατών μελών διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους και είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από τη δομή της μέσης ενωσιακής γεωργικής εκμετάλλευσης, πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή διαφορετικών ελάχιστων ορίων που αντανακλούν την ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών. Ο κανονισμός xxx/xxx [ΠΔ] καθορίζει ένα απλό και συγκεκριμένο καθεστώς για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο άρθρο 49 του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται κριτήρια για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης. Για λόγους συνέπειας, τα κριτήρια αυτά πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ορίων ανά κράτος μέλος για τη δημοσίευση των ονομάτων των δικαιούχων. Εκτός από το όνομα, κάτω του συγκεκριμένου ορίου, η δημοσίευση πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποκτήσουν ακριβή εικόνα της ΚΓΠ.
Διαγράφεται

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70η
(70η)  Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή και την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής αυτής. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα συμβάλλει επίσης οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο να γίνουν μάρτυρες συγκεκριμένων παραδειγμάτων της παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της γεωργίας και θα υποστηρίξει την νομιμότητα της στήριξης που παρέχει το κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των γεωργών όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.
(70η)  Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή και την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής αυτής. Προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και σε άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμοσθούν παρεμφερείς κανόνες για τους δικαιούχους χρηματοδότησης άλλων ταμείων της Ένωσης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΑ). Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα συμβάλλει επίσης οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο να γίνουν μάρτυρες συγκεκριμένων παραδειγμάτων της παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της γεωργίας και θα υποστηρίξει την νομιμότητα της στήριξης που παρέχει το κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των γεωργών όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Οι ορισμοί των όρων «γεωργός», «γεωργική δραστηριότητα», «γεωργική έκταση» και «εκμετάλλευση» που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι ορισμοί των όρων «γεωργός», «γεωργική δραστηριότητα» και «γεωργική έκταση» που θεσπίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Τίτλου VI, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα ισχύει ο ορισμός της «εκμετάλλευσης» που προβλέπει το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) .../2013 [ΑΕ].

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «τομεακή γεωργική νομοθεσία» νοείται οποιαδήποτε εφαρμοστέα πράξη εκδίδεται βάσει του άρθρου 43 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ, καθώς και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη εκδίδεται βάσει των πράξεων αυτών.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) φυτική ασθένεια η οποία πλήττει το σύνολο ή μέρος των καλλιεργειών του δικαιούχου·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα υποβολής της αίτησης.
στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα υποβολής της αίτησης ή ανάκτηση της γης από τον ιδιοκτήτη.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Οι οργανισμοί πληρωμών είναι ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5.
1.  Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών που φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των δαπανών που αναφέρονται τόσο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 όσο και στο άρθρο 5.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Επιτροπή, βάσει αναλύσεως κινδύνου, επανεξετάζει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 102 και αξιολογεί τη λειτουργία των συστημάτων για να επιβεβαιώσει ότι οι φορείς διαχείρισης και ελέγχου πληρούν τους όρους εθνικής διαπίστευσης.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών και την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, με βάση μετρήσιμα κριτήρια επιδόσεων καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν.
γ) σύνοψη των ακόλουθων μέτρων:
(i) των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηματικών και επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν,
(ii) στατιστικών ελέγχου που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο v), και
(iii) άλλων ελέγχων που θεωρούνται σχετικοί.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
4.  Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν οργανισμό που στο εξής καλείται «οργανισμός συντονισμού», στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:
4.  Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών, λόγω των συνταγματικών διατάξεων ενός κράτους μέλους, το κράτος μέλος επιλέγει έναν οργανισμό που στο εξής καλείται «οργανισμός συντονισμού», στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
5.  Όταν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης της παραγράφου 2 δεν πληρούνται ή παύουν να πληρούνται από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, το κράτος μέλος ανακαλεί τη διαπίστευση, εκτός εάν ο οργανισμός πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.
5.  Όταν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης της παραγράφου 2 δεν πληρούνται ή παύουν να πληρούνται από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, το κράτος μέλος, με πρωτοβουλία του ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ανακαλεί τη διαπίστευση, εκτός εάν ο οργανισμός πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) κανόνες σχετικά με το εύρος και τις εργασίες στις οποίες βασίζεται η διαχειριστική δήλωση των οργανισμών πληρωμών·
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση καθώς και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και ελέγχου·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση καθώς και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και ελέγχου·
Διαγράφεται

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
1.  Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, καθώς και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
1.  Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου. Όταν ο οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός, επιλέγεται από το κράτος μέλος μέσω δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών. Ο οργανισμός πιστοποίησης δίνει γνωμοδότηση, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών και την ορθή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονται καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Στη γνώμη αυτή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, εάν και κατά πόσον ο έλεγχος θέτει υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β).
Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον σχετικό οργανισμό πληρωμών και από την αρχή η οποία έχει διαπιστεύσει τον οργανισμό αυτό.

Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον σχετικό οργανισμό πληρωμών και από την αρχή η οποία έχει διαπιστεύσει τον οργανισμό αυτό.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με τον χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, τα ειδικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να καταρτιστούν από τους οργανισμούς αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 το οποίο αφορά την έγκριση κανόνων σχετικά με τον χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης και τα ειδικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, οι οποίοι διαρθρώνονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και βασίζονται σε ολοκληρωμένα δείγματα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος εις βάρος των γεωργών και των κρατών μελών.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τα πιστοποιητικά και εκθέσεις που πρέπει να συνταχθούν από τους οργανισμούς πιστοποίησης μαζί με τα έγγραφα που τα συνοδεύουν. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 112 παράγραφος 3.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
1.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα παροχής συμβουλών στους δικαιούχους για τη διαχείριση των εκτάσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (εφεξής «σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή περισσότερων οριζόμενων οργανισμών. Οι οριζόμενοι οργανισμοί μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί.
1.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα παροχής συμβουλών στους δικαιούχους για τη διαχείριση των εκτάσεων, τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των κινδύνων γεωργικών εκμεταλλεύσεων («σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή περισσότερων επιλεγέντων οργανισμών. Οι επιλεγέντες οργανισμοί μπορεί να είναι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί.
2.  Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει τουλάχιστον:
2.  Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει τουλάχιστον:
α) τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων που αναφέρονται στον τίτλο VI κεφάλαιο Ι·
α) υποχρεώσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων που αναφέρονται στον τίτλο VI κεφάλαιο Ι·
β) τις επωφελείς ως προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ] και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ]·
β) τις επωφελείς ως προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ]·
γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, και την καινοτομία τουλάχιστον όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·
γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, και την καινοτομία τουλάχιστον όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·
γα) τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με μέτρα που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης, την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία και τον προσανατολισμό στην αγορά καθώς και την προαγωγή και εφαρμογή αρχών λογιστικής, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης διαχείρισης οικονομικών πόρων.·
δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].
δ) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη και κατά προτεραιότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ].
3.  Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει επίσης:
3.  Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να καλύπτει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ)·
αα) την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας,
αβ) τη διαχείριση κινδύνου και την θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και ασθενειών των ζώων και των φυτών·
αγ) την παροχή συμβουλών σχετικά με την ολοκληρωμένη καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και τη χρήση μη χημικών εναλλακτικών μέσων.
β) τις ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία όπως αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].
β) τις απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία όπως αναφέρονται στο άρθρο 29 και στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ].
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σύμβουλοι στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σύμβουλοι στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να μετέχουν τακτικά σε προγράμματα συνεχούς κατάρτισης.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Η εθνική αρμόδια αρχή παρέχει στον δικαιούχο, εφόσον είναι αναγκαίο και με ηλεκτρονικά μέσα, τον ενδεδειγμένο κατάλογο των οριζόμενων οργανισμών.
3.  Η εθνική αρχή παρέχει στον πιθανό δικαιούχο, κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα, τον ενδεδειγμένο κατάλογο των επιλεγέντων οργανισμών.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Οι δικαιούχοι, είτε λαμβάνουν είτε όχι στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εθελοντική βάση.

Οι δικαιούχοι, είτε λαμβάνουν είτε όχι στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εθελοντική βάση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός από το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, με βάση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) τους γεωργούς οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός από το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
β) γεωργούς που συμμετέχουν στα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απόδοσης του άνθρακα, των θρεπτικών ουσιών και/ή της ενέργειας, όπως περιγράφονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑE]·
γ) δίκτυα που λειτουργούν με περιορισμένους πόρους κατά την έννοια των άρθρων 53, 61 και 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ].
Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε συμβουλές που αντικατοπτρίζουν την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσής τους.

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε συμβουλές που αντικατοπτρίζουν την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσής τους.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.
Διαγράφεται

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση που η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει την αφαίρεση ποσών από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω νομοθεσία.
2.  Σε περίπτωση που η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει την αφαίρεση ποσών από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 111, καθορίζοντας το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω νομοθεσία.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν ως στόχο να δώσουν στην Επιτροπή τα μέσα να διαχειριστεί τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, να εξασφαλίζει τη γεωργοοικονομική διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και της κατάστασης των καλλιεργειών ώστε να γίνονται εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις εκτιμήσεις σε διεθνές πλαίσιο, όπως οι πρωτοβουλίες που συντονίζονται από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχυθεί η διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και να εξασφαλιστεί η τεχνολογική παρακολούθηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν ως στόχο να δώσουν στην Επιτροπή τα μέσα για να διαχειρίζεται τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και αγροοικολογική διαχείριση των γεωργικών και δασικών εκτάσεων και της κατάστασης της βάσης των γεωργικών πόρων και των καλλιεργειών για να γίνονται εκτιμήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τις αποδόσεις, την ενεργειακή απόδοση και τη μακροπρόθεσμη γεωργική παραγωγή, να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις εκτιμήσεις σε διεθνές πλαίσιο, όπως οι πρωτοβουλίες που συντονίζονται από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχυθεί η διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, της δημιουργίας υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών προτύπων. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με εθνικά εργαστήρια και φορείς.

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, της δημιουργίας υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες την παρακολούθηση της υγείας και της λειτουργικότητας του εδάφους και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών προτύπων. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με εθνικά εργαστήρια και φορείς.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθορίζει την αναπροσαρμογή το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθορίζουν την αναπροσαρμογή το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Εάν το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν έχει καθοριστεί έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή το καθορίζει με εκτελεστική πράξη και ενημερώνει το Συμβούλιο πάραυτα. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.
3.  Εάν το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν έχει καθοριστεί έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή το καθορίζει με εκτελεστική πράξη και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πάραυτα. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
4.  Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής βάσει νέων στοιχείων που διαθέτει, το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που καθορίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3.
4.  Εφόσον διατίθενται νέα και ουσιαστικά στοιχεία μετά τη λήψη απόφασης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί, το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου, να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που καθορίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3, μέσω εκτελεστικών πράξεων και χωρίς την εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6
6.  Πριν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θα πρέπει, πρώτα, να ληφθεί υπόψη η το ποσό που εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσον αφορά το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
6.  Πριν από την υποβολή της πρότασης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει εάν πληρούνται οι όροι για την κινητοποίηση του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα, και σ' αυτή την περίπτωση, υποβάλλει πρόταση προς το σκοπό αυτό.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 για το οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της τήρησης του ποσού αυτού.
2.  Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 για το οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της τήρησης του ποσού αυτού.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
3.  Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση του εν λόγω ποσού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
3.  Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση του εν λόγω ποσού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
Τροπολογίες 195 και 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29
Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Μετά την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος, καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το αρχικό ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
1.  Μετά την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, καταβάλλεται στο κράτος μέλος από την Επιτροπή αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το αρχικό ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
1.  Οι ενδιάμεσες πληρωμές εκτελούνται για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο στις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για το μέτρο αυτό.
1.  Οι ενδιάμεσες πληρωμές εκτελούνται για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο στις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για το μέτρο αυτό ή στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α) διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
α) διαβίβαση στην Επιτροπή μηνιαίας δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση δαπανών η οποία πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 35 παράγραφος 3 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης ενός κράτους μέλους το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 35 παράγραφος 3 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κράτη μέλη τα οποία, λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησής τους υποβάλλουν πολλά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να αντισταθμίσουν ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί εκείνο της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για ένα ή περισσότερα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε συμψηφισμό με ποσά που δαπανήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εφόσον μετά από μια τέτοια αντιστάθμιση παραμένουν οιαδήποτε ποσά που πρέπει να αποδεσμευτούν, τα ποσά αυτά εντάσσονται σε αναλογική βάση στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στα οποία έχει καταγραφεί χαμηλό επίπεδο απορρόφησης δαπανών.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορά την ενίσχυση σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ].
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38

Διαγράφεται

Δημοσιονομικές δεσμεύσεις

Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του καταλόγου των έργων στα οποία απονέμεται το βραβείο για καινοτόμο τοπική συνεργασία που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου [75 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΔΚ/xxx. Μετά την έγκριση της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αναλαμβάνει τις αναγκαίες πιστώσεις ανά κράτος μέλος για το συνολικό ποσό των βραβείων που χορηγούνται σε έργα στο εν λόγω κράτος μέλος εντός του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39
Άρθρο 39

Διαγράφεται

Πληρωμές στα κράτη μέλη

1.  Στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών του άρθρου 35, η Επιτροπή πραγματοποιεί πληρωμές για την επιστροφή των δαπανών που πραγματοποιούν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών κατά την απονομή των βραβείων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, εντός των ορίων των διαθέσιμων δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα σχετικά κράτη μέλη.
2.  Κάθε πληρωμή υπόκειται στη διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
3.  Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή απευθείας ή μέσω του οργανισμού συντονισμού, εφόσον έχει ορισθεί τέτοιος οργανισμός, τις δηλώσεις δαπανών που συνδέονται με το βραβείο για καινοτόμο τοπική συνεργασία, εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.
Οι δηλώσεις δαπανών καλύπτουν τις δαπάνες των οργανισμών πληρωμών κατά τη διάρκεια κάθε σχετικής περιόδου.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40
Άρθρο 40

Διαγράφεται

Αυτόματη αποδέσμευση σχετικά με το βραβείο για καινοτόμο τοπική συνεργασία

Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 38 δεύτερο εδάφιο τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή στα κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 39 ή για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση δαπανών που πληρούσε τους όρους του εν λόγω άρθρου για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.

Το άρθρο 37 παράγραφοι 3, 4 και 5 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία πληρωμής, καταβάλλουν στους δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον εθνικό προϋπολογισμό.
2.  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία πληρωμής, καταβάλλουν στους δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον εθνικό προϋπολογισμό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος δεν είναι υπαίτιο για την καθυστέρηση της πληρωμής.
Τροπολογίες 196, 197, 198 και 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να μειώσει ή να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές σε ένα κράτος μέλος εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
2.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να μειώσει ή να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές σε ένα κράτος μέλος ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά λόγω της σοβαρότητας ή της επανάληψης των διαπιστούμενων ελλείψεων ή υφίστανται ανάλογες σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα για την ανάκτηση των παράτυπων πληρωμών, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά λόγω της σοβαρότητας ή της επανάληψης των διαπιστούμενων ελλείψεων ή η ανάκτηση των παράτυπων πληρωμών δεν πραγματοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια·
β) οι ελλείψεις του στοιχείου α) είναι συνεχείς και αποτελούν την αιτία δύο τουλάχιστον εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 54, με τις οποίες οι δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αποκλείονται από την ενωσιακή χρηματοδότηση· και
β) είτε οι ελλείψεις που αναφέρονται ανωτέρω είναι συνεχείς και αποτελούν την αιτία δύο τουλάχιστον εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 54, με τις οποίες οι δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αποκλείονται από την ενωσιακή χρηματοδότηση, είτε·
γ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχετικό κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση στο άμεσο μέλλον.
γ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχετικό κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με ένα σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου, που θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τη Επιτροπή.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Σε περιπτώσεις στις οποίες η τομεακή γεωργική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 61 και τα αποτελέσματά τους, και εφόσον τα κράτη μέλη δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν εγκαίρως, με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή διέθεσε εγκαίρως στα κράτη μέλη το σύνολο των απαραίτητων για την συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων πληροφοριών, εντύπων και διευκρινίσεων, πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που έχει θεσπίσει με βάση το άρθρο 48 παράγραφος 5 λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της καθυστέρησης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πραγματοποιεί σαφή διάκριση μεταξύ περιπτώσεων στις οποίες η καθυστερημένη υποβολή στοιχείων θέτει σε κίνδυνο τον μηχανισμό απαλλαγής για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού και περιπτώσεων στις οποίες δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος. Προτού αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές, η Επιτροπή το γνωστοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Στόχος είναι να παρασχεθεί συνεπής, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός Ένωσης ώστε να δοθεί συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

Στόχος είναι να παρασχεθεί συνεπής, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός Ένωσης ώστε να δοθεί ακριβής συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, περαιτέρω λεπτομέρειες για την υποχρέωση του άρθρου 46 καθώς και ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να καταχωριστούν στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.
6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 καθορίζοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για την υποχρέωση του άρθρου 46 καθώς και ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να καταχωριστούν στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με την θέσπιση περαιτέρω κανόνων για την πληρωμή τόκων υπερημερίας εκ μέρους των κρατών μελών προς τους δικαιούχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
γ) τους κανόνες για την πληρωμή από τα κράτη μέλη των τόκων υπερημερίας στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.
Διαγράφεται

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) εάν ένας οργανισμός πληρωμών συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και εάν το κράτος μέλος εφαρμόζει σωστά τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ) τις εργασίες που υποχρεούνται να εκτελούν οι οργανισμοί πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο έλεγχος. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
2.  Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο έλεγχος και συντονίζει τους ελέγχους αποβλέποντας στον περιορισμό οποιουδήποτε δυσμενούς αντίκτυπου στους οργανισμούς πληρωμών. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά με τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώθηκαν και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.
3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά με τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των διοικητικών και φυσικών ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των διοικητικών και φυσικών ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτά τα δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με:

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αποθήκευση των δικαιολογητικών εγγράφων που αναφέρεται στην πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 51, συμπεριλαμβανομένης της μορφής και της διάρκειάς της.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και την οικονομική ζημία που υπέστη η Ένωση.
2.  Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος της παράβασης, και βασίζει τα ποσά που αποκλείονται σε αξιολόγηση του κινδύνου που συνεπάγεται η παράβαση για τα γεωργικά ταμεία.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή στηρίζει τις δημοσιονομικές της διορθώσεις σε επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών που έχουν διαπιστωθεί ή λαμβάνοντας υπόψη τη συστημική φύση της παρατυπίας προκειμένου να καθορίσει εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί διόρθωση κατά παρέκταση ή κατ’ αποκοπή.
Κατ’ αποκοπή διορθώσεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν, λόγω της φύσης της υπόθεσης, είτε να προσδιοριστούν η έκταση και το ύψος της διαπιστούμενης παρατυπίας είτε να προσδιοριστεί με παρέκταση το προς διόρθωση ποσό.

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Πριν από κάθε απόφαση απόρριψης της χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής, καθώς και οι απαντήσεις του σχετικού κράτους μέλους, κοινοποιούνται εγγράφως και, κατόπιν, τα δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
3.  Πριν από κάθε απόφαση απόρριψης της χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής, καθώς και οι απαντήσεις του σχετικού κράτους μέλους, κοινοποιούνται εγγράφως και, κατόπιν, τα δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να αποδείξουν, μέσω εξέτασης της σχετικής τεκμηρίωσης, ότι η πραγματική έκταση της παρατυπίας είναι μικρότερη από ό,τι εκτιμά η Επιτροπή.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων μηνών, την έναρξη διαδικασίας συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής ανακοινώνονται με έκθεση προς την Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη χρηματοδότηση.

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων μηνών, την έναρξη διαδικασίας συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής ανακοινώνονται με έκθεση προς την Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης πριν αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη χρηματοδότηση. Η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις συστάσεις της έκθεσης.

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β) εθνικές ενισχύσεις ή παραβάσεις για τις οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 108 ή του άρθρου 258 της Συνθήκης αντίστοιχα·
β) εθνικές ενισχύσεις για τις οποίες έχει κινηθεί από την Επιτροπή η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ή παραβάσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει κοινοποιήσει προειδοποιητική επιστολή στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 προβλέποντας στόχους για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων εμπλεκομένων μερών καθώς και κανόνες σχετικά με:

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τη συμμόρφωση ως προς την εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 54 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έκδοση της απόφασης και την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, καθώς και τη διαδικασία συμβιβασμού που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης, των καθηκόντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του Οργάνου Συμβιβασμού.
β) τη συμμόρφωση ως προς την εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 54 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έκδοση της απόφασης και την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών τους εφαρμοστέους συντελεστές των διορθώσεων της συγχρηματοδότησης, των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, καθώς και τη διαδικασία συμβιβασμού που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης, των καθηκόντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του Οργάνου Συμβιβασμού.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εδάφιο 2
Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1
1.  Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.
1.  Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από τον δικαιούχο εντός ενός έτους αφότου εγκριθεί και, κατά περίπτωση, παραληφθεί από τον οργανισμό πληρωμών ή από τον αρμόδιο για την ανάκτηση φορέα έκθεση ελέγχου ή ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι πραγματοποιήθηκε παρατυπία. Τα αντίστοιχα ποσά καταγράφονται, κατά τη στιγμή της αίτησης ανάκτησης, στο βιβλίο οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε να γίνει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και αν το προς ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους, να παρατείνει τις προθεσμίες κατά το ήμισυ κατ' ανώτατο όριο της αρχικής περιόδου.

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό ή
α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό· η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, όταν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο μεμονωμένης πράξης πληρωμής δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ· ή
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2
Κατά την καταβολή στον ενωσιακό προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους οργανισμούς.

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59
Για να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ανάκτηση που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη.

Για να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την ανάκτηση των οφειλών και των σχετικών τόκων υπερημερίας που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) την εξασφάλιση πραγματικής πρόληψης κατά της απάτης ιδίως όσον αφορά τις περιοχές με υψηλό επίπεδο κινδύνου, που θα ενεργεί αποτρεπτικά λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη καθώς και την αναλογικότητα των μέτρων·
β) τη διασφάλιση πραγματικής πρόληψης κατά της απάτης ιδίως όσον αφορά τις περιοχές με υψηλό επίπεδο κινδύνου, που θα ενεργεί αποτρεπτικά λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη καθώς και την αναλογικότητα των μέτρων·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) την αποτροπή άσκοπων δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ιδίως με σκοπό να αποφευχθεί η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ΚΓΠ που δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες σε άλλους τομείς πολιτικής που περιλαμβάνει ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα στήριξης της Ένωσης.
2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά, αναλογικά και βασιζόμενα σε αναλύσεις κινδύνου συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα στήριξης της Ένωσης.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Πρέπει να αποφεύγεται η καθιέρωση νέων συστημάτων πληρωμών, τα οποία θα συνεπάγονταν την καθιέρωση συστημάτων παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, καθώς τούτο θα δημιουργούσε την ανάγκη για πρόσθετες, περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και περισσότερη γραφειοκρατία.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 111, θεσπίζοντας ειδικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61
-1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με κανόνες που διέπουν το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αναλογική διαχείριση κινδύνου. Οι εν λόγω κανόνες προσδιορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων ανάλογα με το επίπεδο εγγενούς κινδύνου, και προβλέπουν τη δυνατότητα να μειωθεί ο αριθμός ελέγχων, όταν τα ποσοστά λάθους είναι σε αποδεκτό επίπεδο και τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά.
1.  Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην αντίθετων διατάξεων, συστηματικό διοικητικό έλεγχο όλων των αιτήσεων ενίσχυσης στον οποίο προστίθενται επιτόπιοι έλεγχοι.
1.  Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην αντίθετων διατάξεων, συστηματικό διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης και των απαιτήσεων πληρωμής στον οποίο προστίθενται επιτόπιοι έλεγχοι που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης και του επιπέδου εγγενούς κινδύνου και των οποίων ο αριθμός προσαρμόζεται ενόψει αυτού του σκοπού.
2.  Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα σφάλματα.
2.  Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, στοχεύοντας παράλληλα στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος είναι υψηλότερος.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η διενέργεια αναλογικών ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως:

– το ύψος των σχετικών ποσών·
– η έκβαση προηγούμενων λογιστικών ελέγχων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·
– η εθελούσια συμμετοχή στα συστήματα διαχείρισης που είναι διαπιστευμένα με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων και να εξασφαλιστεί ότι η επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας διενεργείται κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111 για τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή ελέγχου.
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ελέγχων είναι ορθή και αποτελεσματική και να εξασφαλιστεί ότι η επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας διενεργείται κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111, ιδίως όσον αφορά:
2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι εν λόγω κανόνες μπορούν να αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:
-α) τους κανόνες σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους παρεμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχων·
α) τους κανόνες σχετικά με τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και κριτηρίων επιλεξιμότητας που απορρέουν από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·
α) τους κανόνες σχετικά με τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με αναλογική προσέγγιση βασιζόμενη σε ανάλυση κινδύνου, σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και κριτηρίων επιλεξιμότητας που απορρέουν από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·
β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους μειώσουν εφόσον τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο·
γ) τους κανόνες και τις μεθόδους υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους·
γ) τους κανόνες και τις μεθόδους υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους·
δ) τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και το περιεχόμενο, τη συχνότητα και το στάδιο εμπορίας στο οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω έλεγχοι·
δ) κανόνες σχετικά με τον ορισμό των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και με το περιεχόμενο, τη συχνότητα και το στάδιο εμπορίας στο οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω έλεγχοι·
ε) όταν το απαιτούν οι συγκεκριμένες ανάγκες ορθής διαχείρισης του συστήματος, τους κανόνες με τους οποίους θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
ε) όταν το απαιτεί η ορθή διαχείριση του συστήματος, τους κανόνες με τους οποίους θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
στ) όσον αφορά την κάνναβη που αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], τους κανόνες για τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων τετραϋδροκανναβινόλης·
στ) όσον αφορά την κάνναβη που αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ], τους κανόνες για τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων τετραϋδροκανναβινόλης·
ζ) όσον αφορά το βαμβάκι που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], το σύστημα ελέγχων των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων·
ζ) όσον αφορά το βαμβάκι που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ], το σύστημα ελέγχων των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων·
η) όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. εΚΟΑ/xxx, τους κανόνες για τη μέτρηση των εκτάσεων, καθώς και για τους ελέγχους και τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές δημοσιονομικές διαδικασίες για τη βελτίωση των ελέγχων·
η) όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [εΚΟΑ], τους κανόνες για τη μέτρηση των εκτάσεων, καθώς και για τους ελέγχους και τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές δημοσιονομικές διαδικασίες για τη βελτίωση των ελέγχων·
θ) τις δοκιμές και τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των προϊόντων για τη δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και τη διεξαγωγή διαγωνισμών τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.
θ) τις δοκιμές και τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των προϊόντων για τη δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική αποθεματοποίηση καθώς και τη διεξαγωγή διαγωνισμών και για τις δύο αυτές διαδικασίες.
1α.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει σε ένδειξη ότι το κράτος μέλος προτίθεται να μειώσει τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων του.
Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3 ή στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] αντίστοιχα.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3 ή στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ] ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [εΚΟΑ] αντίστοιχα.

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65
1.  Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, καταργείται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.
1.  Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, καταργείται συνολικά το αντίστοιχο μέρος της ενίσχυσης.
Ιδίως στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με μετρήσιμες μονάδες, όπως εκτάρια γης ή αριθμός ζώων, η ενίσχυση καταργείται πλήρως για τις εν λόγω μονάδες για τις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

1a.  Σε περίπτωση που η ενίσχυση συνδέεται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και διαπιστώνεται ότι ένας δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις αυτές, καταργείται το συνολικό ποσό ή μέρος της αντίστοιχης ενίσχυσης.
2.  Εφόσον προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία, τα κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης κυρώσεις, με τη μορφή μείωσης ή αποκλεισμού της πληρωμής ή μέρους της πληρωμής που χορηγείται ή που πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία τηρήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι δεσμεύσεις.
2.  Εφόσον προβλέπεται από νομοθετικές πράξεις υπό την έννοια του άρθρου 289 παράγραφος 3 της Συνθήκης -ενδεχομένως, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη περαιτέρω λεπτομερειών που ορίζονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις- τα κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης διοικητικές κυρώσεις, με τη μορφή μείωσης ή αποκλεισμού της πληρωμής ή μέρους της πληρωμής που χορηγείται ή που πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία τηρήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι δεσμεύσεις.
Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Το ποσό της κατάργησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1α και οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, διαβαθμίζεται ανάλογα με τον χαρακτήρα, τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης που υπόκεινται σε μη συμμόρφωση.

2α.  Η διαβάθμιση των κυρώσεων βασίζεται στα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
– η «σοβαρότητα» της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ειδικότερα από τη σημασία των συνεπειών της μη συμμόρφωσης, και ιδίως του κινδύνου που συνιστά για το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο, ενώ λαμβάνονται πάντα υπόψη οι στόχοι της σχετικής απαίτησης ή του σχετικού προτύπου·
– η «έκταση» της μη συμμόρφωσης προσδιορίζεται λαμβανομένου ιδίως υπόψη του αν η μη συμμόρφωση έχει ευρύτερες επιπτώσεις ή αν περιορίζεται στην εκμετάλλευση καθεαυτή·
– η «διάρκεια» της μη συμμόρφωσης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή λαμβανομένων ιδίως υπόψη του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διαρκεί το αποτέλεσμα ή των δυνατοτήτων για τον τερματισμό αυτών των αποτελεσμάτων με εύλογα μέσα·
– η «επανάληψη» της μη συμμόρφωσης συνεπάγεται ότι η μη συμμόρφωση προς την ίδια απαίτηση, το ίδιο πρότυπο ή την ίδια υποχρέωση διαπιστώνεται περισσότερες από μία φορές εντός περιόδου τριών ημερολογιακών ετών, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος είχε ενημερωθεί για την προηγούμενη κατάσταση μη συμμόρφωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, είχε τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτήν.
3.  Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία αφορούν η κατάργηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
3.  Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία αφορούν η κατάργηση και οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 α (νέο)
Άρθρο 65α

Κατάργηση και μειώσεις όσον αφορά πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που είναι ευνοϊκές για το κλίμα και το περιβάλλον

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που καταργούνται και μειώνονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του κεφαλαίου 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../2013 [ΑΕ] δεν θα υπερβαίνει το ποσό της πληρωμής που αναφέρεται στο εν λόγω κεφάλαιο.

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) την αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής σε καθεστώς ενίσχυσης, τον αποκλεισμό και την αναστολή της πληρωμής ή τη μείωση κατά ένα ποσοστό των ενισχύσεων, πληρωμών ή επιστροφών, ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, ιδίως στην περίπτωση που οι προθεσμίες δεν τηρήθηκαν, το προϊόν, το μέγεθος ή η ποσότητα δεν συμφωνούν με την αίτηση, η αξιολόγηση ενός καθεστώτος ή η κοινοποίηση πληροφοριών δεν πραγματοποιήθηκαν, είναι εσφαλμένες ή δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως·
α) την αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής σε καθεστώς ενίσχυσης, τον αποκλεισμό και την αναστολή της πληρωμής ή τη μείωση κατά ένα ποσοστό των ενισχύσεων, πληρωμών ή επιστροφών, στην περίπτωση που οι προθεσμίες δεν τηρήθηκαν, το προϊόν, το μέγεθος ή η ποσότητα δεν συμφωνούν με την αίτηση, η αξιολόγηση ενός καθεστώτος ή η κοινοποίηση πληροφοριών δεν πραγματοποιήθηκαν, είναι εσφαλμένες ή δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) την ανάκληση ή την αναστολή έγκρισης ή αναγνώρισης, ιδίως σε περίπτωση που μια επιχείρηση, οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών, ομάδα παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση δεν τηρεί ή παύει να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης κοινοποιήσεων·
ζ) την ανάκληση ή την αναστολή έγκρισης ή αναγνώρισης, σε περίπτωση που μια επιχείρηση, οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών, ομάδα παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση δεν τηρεί ή παύει να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης κοινοποιήσεων·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ α (νέο)
θα) τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που αφορούν τα μέτρα και τις κυρώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ), στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α) τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που αφορούν τα μέτρα και τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·
Διαγράφεται

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β) τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
β) τις διαδικασίες που αφορούν την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68
1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής καλούμενο «ολοκληρωμένο σύστημα»).
1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής καλούμενο «ολοκληρωμένο σύστημα»).
2.  Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 29 έως 32, τα άρθρα 34 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ] και, κατά περίπτωση, το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. KK/xxx.
2.  Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 29 έως 32, τα άρθρα 34 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ] και, κατά περίπτωση, το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΚΚ].
Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], ούτε στα μέτρα βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης.

Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ], ούτε στα μέτρα βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης.

3.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται επίσης στον έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης που αναφέρεται στον τίτλο VI.
3.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται επίσης στον έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης που αναφέρεται στον τίτλο VI.
3α.  Τα κράτη μέλη αξιοποιούν δεόντως την τεχνολογία για την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματός τους, προκειμένου να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και να διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι διεξάγονται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα δεδομένα που σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης από το 2000. Επιτρέπει επίσης άμεση και απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που σχετίζονται με τα πέντε συνεχόμενα προηγούμενα έτη.

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα δεδομένα που σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης από το 2000. Παρά ταύτα, τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 οφείλουν μόνο να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα δεδομένα από το 2004. Επιτρέπει επίσης άμεση και απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που σχετίζονται με τα πέντε συνεχόμενα προηγούμενα έτη.

Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 και 2 α (νέα)
2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, προεκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις που καθορίσθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζεται η θέση αυτών των εκτάσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει μόνο τις μεταβολές σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, όσον αφορά το καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που προβλέπεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx, η δυνατότητα αυτή δίδεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς.
2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, προεκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις που καθορίσθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζεται η θέση αυτών των εκτάσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει μόνο τις μεταβολές σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, όσον αφορά το καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που προβλέπεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ], η δυνατότητα αυτή δίδεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς.
2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 1 θα εξακολουθεί να ισχύει για ορισμένο αριθμό ετών υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι υπόκεινται στην υποχρέωση να κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που είχαν αρχικά υποβάλει. Η πολυετής αίτηση εξαρτάται ωστόσο από ετήσια επιβεβαίωση εκ μέρους του δικαιούχου.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους στις αιτήσεις ενίσχυσης για την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους.
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους στις αιτήσεις ενίσχυσης για την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης και του επιπέδου εγγενούς κινδύνου.
2.  Για τους σκοπούς των επιτόπιων ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων.
2.  Για τους σκοπούς των επιτόπιων ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το σχέδιο δειγματοληψίας των δικαιούχων το οποίο περιλαμβάνει τόσο ένα τυχαίο δείγμα, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, όσο και ένα δείγμα με βάση ανάλυση κινδύνου, πράγμα που επιτρέπει την πρωταρχική εστίαση σε αιτήσεις υψηλού κινδύνου.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια.
4.  Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων επιλεξιμότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 65.
4.  Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων επιλεξιμότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 65.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76
1.  Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.
1.  Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.
Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από τις 16 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από τις 16 Οκτωβρίου.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του τρίτου εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις εξουσιοδοτώντας τα κράτη μέλη να αυξάνουν το ποσοστό προκαταβολών στο 80% σε περιοχές όπου οι γεωργοί αντιμετωπίζουν σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες λόγω εξαιρετικών συνθηκών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.

2.  Οι πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.
2.  Οι πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.
2α.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της καταβολής ποσών αχρεωστήτως, να καταβάλλουν έως και το 50 % της πληρωμής που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] και σε 75 % για τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων που προβλέπει το άρθρο 61 παράγραφος 1. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου ή του συνόλου των ενεργειών.
2β.  Η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτημα ενός ή περισσότερων κρατών μελών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του προϋπολογισμού, να εγκρίνει την πληρωμή προκαταβολών πριν τις 16 Οκτωβρίου.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα) κανόνες όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας για την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτιστοποίηση των συστημάτων·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 70·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο άρθρο 71 και για την ταυτοποίηση των δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 74·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 72·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)
βδ) κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής που προβλέπονται στο άρθρο 73 και τις αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, των απαιτήσεων ως προς τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, διατάξεων για τις τροποποιήσεις ή την ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, της εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής αίτησης ενίσχυσης και διατάξεων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν απλοποιημένες διαδικασίες ή να διορθώνουν προφανή σφάλματα·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ε (νέο)
βε) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή δέντρα·
β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή δέντρα· με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013[ΑΕ], οι κανόνες επιλεξιμότητας είναι συνεπείς με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας σε βιοποικιλότητα και δεν υπονομεύουν επομένως τα συστήματα υψηλής γεωργικής αξίας ή των γεωργο-δασικών συστημάτων βοσκής ούτε προκαλούν υποβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας· είναι επιτρεπτή η ευελιξία για γεωπονικούς ή οικολογικούς λόγους, με βάση τα συνήθη πρότυπα του αντίστοιχου κράτους μέλους ή της εν λόγω περιφέρειας·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β) διατάξεις για τη διασφάλιση εναρμονισμένης και αναλογικής αντιμετώπισης εκ προθέσεως παρατυπιών, περιπτώσεων λαθών ήσσονος σημασίας, σώρευσης μειώσεων και ταυτόχρονης εφαρμογής διαφόρων μειώσεων·
β) διατάξεις για τη διασφάλιση εναρμονισμένης και αναλογικής αντιμετώπισης σοβαρών παρατυπιών, περιπτώσεων λαθών ήσσονος σημασίας, σώρευσης μειώσεων και ταυτόχρονης εφαρμογής διαφόρων μειώσεων·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 70·
Διαγράφεται

Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο άρθρο 71 και για την ταυτοποίηση των δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 74·
Διαγράφεται

Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας για το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 72·
Διαγράφεται

Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ) κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής που προβλέπονται στο άρθρο 73 και τις αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, των απαιτήσεων ως προς τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, διατάξεων για τις τροποποιήσεις ή την ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, της εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής αίτησης ενίσχυσης και διατάξεων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν απλοποιημένες διαδικασίες ή να διορθώνουν προφανή σφάλματα·
Διαγράφεται

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής·
Διαγράφεται

Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ) τους αναγκαίους τεχνικούς ορισμούς για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου·
Διαγράφεται

Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις απαραίτητες διατάξεις που στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:
2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις απαραίτητες διατάξεις που στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 111 ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται από τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η παράνομη χρήση των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·
β) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ) τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται από τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η παράνομη χρήση των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·
Διαγράφεται

Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.
Διαγράφεται

Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στον σχετικό δικαιούχο·
α) η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα και αναντίρρητα αποδιδόμενης στον σχετικό δικαιούχο·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β) η μη συμμόρφωση αφορά γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου· και
β) η μη συμμόρφωση αφορά γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου· ή
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 3
Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη και αφού προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 για τους σκοπούς της τροποποίησης του παραρτήματος II εντός 12 μηνών από τη στιγμή της κοινοποίησης στην Επιτροπή της εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο κράτος μέλος.

Διαγράφεται

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 5
Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. Τα κράτη μέλη που έγιναν μέλη της Ένωσης το 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους την 1η Μαΐου 2004 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων.

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων. Κράτη μέλη τα οποία ήταν μέλη της Ένωσης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους και μόνιμους λειμώνες κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος λειμώνας εντός καθορισμένων ορίων. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 εξασφαλίζουν ότι οι εκτάσεις που αποτελούσαν μόνιμους βοσκότοπους και μόνιμους λειμώνες την 1η Μαΐου 2004 παραμένουν μόνιμοι βοσκότοποι και μόνιμοι λειμώνες εντός καθορισμένων ορίων. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους και μόνιμους λειμώνες την 1η Ιανουαρίου 2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος λειμώνας εντός καθορισμένων ορίων.

Ωστόσο, ένα κράτος μέλος δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό τον όρον ότι αναλαμβάνει δράση για την πρόληψη κάθε τυχόν σημαντικής μείωσης του συνολικού του μόνιμου βοσκότοπου και μόνιμου λειμώνα.

Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 8
Επιπλέον, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις μεθόδους για τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά τη θέσπιση μεθόδων για τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται.

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν προβλέπονται στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν προβλέπονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης και καθορίζουν σειρά επαληθεύσιμων απαιτήσεων και προτύπων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ο έλεγχος των απαιτήσεων, προτύπων, πράξεων ή τομέων της πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να λάβει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
- τη συμμετοχή των γεωργών στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·
- τη συμμετοχή των γεωργών σε ένα σύστημα πιστοποίησης εφόσον αυτό καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου.
3.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε αιτήσεις που συνεπάγονται τον υψηλότερο κίνδυνο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.
4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111, που θεσπίζουν κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

διαγράφεται
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91 επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν λόγω μη συμμόρφωση αποδίδεται στον δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους.
1.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91 επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν λόγω μη συμμόρφωση αποδίδεται άμεσα και αναντίρρητα στον δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να κάνει χρήση της επιλογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια αρχή, για δείγμα δικαιούχων, λαμβάνει κατά το επόμενο έτος τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για τις σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Διαγράφεται

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99
1.  Η κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 επιβάλλεται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των πληρωμών του άρθρου 92 που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή τα σχετικά έτη.
1.  Η κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 επιβάλλεται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των πληρωμών του άρθρου 92 που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή τα σχετικά έτη.
Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η επανάληψη της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται αναλογικά υπόψη η μορφή, η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η επανάληψη της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, το 15%.
2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, δεν υπερβαίνει το 15%.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος σημασίας. Η διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην επιβάλουν μείωση όταν μια περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση και τη διάρκειά της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτούν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για πρώτη φορά οι οποίες δεν θεωρούνται σοβαρές. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προβεί στην επιλογή αυτή, η αρμόδια αρχή απευθύνει αρχική προειδοποίηση στον δικαιούχο, κοινοποιώντας του τη διαπίστωση του προβλήματος και την υποχρέωσή του να λάβει επανορθωτικά μέτρα. Ο αντίκτυπος του εν λόγω συστήματος θα περιορίζεται στην απόδοση ευθύνης στον δικαιούχο για τη μη συμμόρφωση. Η προειδοποίηση ακολουθείται από κατάλληλους ελέγχους εντός του επόμενου έτους, για να εξακριβωθεί αν έγινε η επανόρθωση. Αν η επανόρθωση έχει γίνει, δεν εφαρμόζεται μείωση. Αν δεν έχει γίνει, εφαρμόζεται η μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αναδρομικά. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων θεωρούνται πάντα σοβαρές.

3.  Σε περίπτωση σκόπιμης μη συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.
3.  Σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης, λόγω βαρείας αμέλειας, το ποσοστό μείωσης δεν είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.
4.  Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των μειώσεων και αποκλεισμών για ένα ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.
4.  Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των μειώσεων και αποκλεισμών για ένα ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101
1.  Για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων στους επιλέξιμους δικαιούχους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111, προκειμένου να καθιερωθεί εναρμονισμένη βάση για τον υπολογισμό των κυρώσεων λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας.
1.  Για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων στους επιλέξιμους δικαιούχους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111, προκειμένου να καθιερωθεί εναρμονισμένη βάση για τον υπολογισμό των κυρώσεων λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας.
2.  Για να εξασφαλιστεί ότι η πολλαπλή συμμόρφωση εφαρμόζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά τον υπολογισμό και την επιβολή των κυρώσεων.
2.  Για να εξασφαλιστεί ότι η πολλαπλή συμμόρφωση εφαρμόζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό, βασιζόμενο σε ανάλυση κινδύνου και αναλογικό, συνεκτικό και που δεν εισάγει διακρίσεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά τον υπολογισμό και την επιβολή των κυρώσεων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εμπεριέχουν ειδικότερα κανόνες για περιπτώσεις στις οποίες δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση, η οποία οφείλεται σε τεχνική βλάβη των συστημάτων για την ταυτοποίηση και καταγραφή ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 7 και ΚΑΔ 8 και δεν προκύπτει από πράξη ή παράλειψη που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στο δικαιούχο.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο v
(v) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους τομεακούς κανόνες.
(v) ετήσια σύνοψη, από κοινού με τον λογαριασμό εξόδων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους τομεακούς κανόνες.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Σε περίπτωση που, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη οφείλουν να πραγματοποιούν στατιστικές αναλύσεις, η Επιτροπή παρέχει στα εν λόγω κράτη μέλη εγκαίρως όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3
3.  Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με βάση την τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση.
3.  Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με βάση την τελευταία μηνιαία μέση ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να παρεκκλίνουν από τους υφιστάμενους κανόνες.
1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να παρεκκλίνουν από τους υφιστάμενους κανόνες.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110
1.  Καθορίζεται κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει όλα τα μέσα που αφορούν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
1.  Καθορίζεται κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της κοινής γεωργικής πολιτικής και ιδίως σε ό,τι αφορά:
α) τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ],
β) τα μέτρα στήριξης της αγοράς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [εΚΟΑ],
γ) τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΠΑ].
δ) την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με το περιεχόμενο και τη δημιουργία του πλαισίου.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα εν λόγω μέτρα πολιτικής με βάση εκθέσεις που συντάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει πολυετές σχέδιο αξιολόγησης με περιοδικές αξιολογήσεις συγκεκριμένων μέσων τις οποίες θα πραγματοποιεί η ίδια.
2.  Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση με τους ακόλουθους στόχους:
2.  Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση με τους ακόλουθους στόχους:
α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών.
α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στις τιμές εισροών, στο γεωργικό εισόδημα, στην γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών.
β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα·
β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα·
γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές.
γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές.
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους στόχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 111, όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δημιουργία του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της σειράς δεικτών και των μεθόδων υπολογισμού τους.

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων, και ιδίως τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν ενδείκνυται.
3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης και η Eurostat. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων, και ιδίως τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν ενδείκνυται.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, χωρίς να τους επιβάλλεται περιττός διοικητικός φόρτος, καθώς και τους κανόνες για τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α
Άρθρο 110 α

Δημοσίευση των δικαιούχων
Άρθρο 110a

Εκ των υστέρων δημοσίευση των δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση των δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Η δημοσίευση περιλαμβάνει:
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση των δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Στη διαδικασία αυτή εφαρμόζουν, κατ' αναλογία, το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 29ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

α) με την επιφύλαξη του άρθρου 110β πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, το όνομα των δικαιούχων, ως εξής:
(i) το ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα·
(ii) την πλήρη εταιρική επωνυμία όπως έχει καταχωριστεί, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα με αυτόνομη νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·
(iii) την πλήρη επωνυμία της ένωσης όπως έχει καταχωριστεί ή την επισήμως αναγνωρισμένη επωνυμία, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα·
β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που προσδιορίζει το δήμο·
γ) τα ποσά των ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μέτρο τα οποία έλαβε κάθε δικαιούχος κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος·
δ) τη φύση και την περιγραφή των χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μέτρων στο πλαίσιο των οποίων χορηγήθηκε η αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ενίσχυση.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διατίθενται σε έναν ενιαίο ιστότοπο ανά κράτος μέλος. Παραμένουν διαθέσιμες επί μια διετία από την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης.

2.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ μέτρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), τα προς δημοσίευση ποσά αντιστοιχούν στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής και της εθνικής συνεισφοράς.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110β
Άρθρο 110β

Όριο
Διαγράφεται

Στις περιπτώσεις που το ποσό της ενίσχυσης την οποία έλαβε εντός ενός έτους κάποιος δικαιούχος είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού που καθορίζει το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΠΔ/xxx, το εν λόγω κράτος μέλος δεν δημοσιεύει το όνομα του εν λόγω δικαιούχου όπως προβλέπεται στο άρθρο 110α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Τα ποσά που καθορίστηκαν από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/xxx και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 110δ.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 110α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ) και δ) και ο δικαιούχος ταυτοποιείται με έναν κωδικό. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τη μορφή του εν λόγω κωδικού.

Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – εδάφιο 2
2.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα ... εκχωρείται στην Επιτροπή για πενταετή περίοδο από …*.
* Εναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων ανανεώνεται για περιόδους ίδιας διάρκειας, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την ανανέωση αυτήν το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. Προς το σκοπό αυτό, το μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των Μελών του, το δε Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)
-  Πληροφορίες που βοηθούν τους γεωργούς να προγραμματίσουν πως θα επενδύσουν με τον καλύτερο τρόπο στη θωράκιση των γεωργικών συστημάτων τους έναντι της αλλαγής του κλίματος και ποιους πόρους της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να το πράξουν· ειδικότερα, πληροφορίες για την προσαρμογή των γεωργικών γαιών στις κλιματικές διακυμάνσεις και στις μακροπρόθεσμες αλλαγές, και πληροφορίες σχετικά με το πώς θα υιοθετήσουν πρακτικά αγρονομικά μέτρα για την αύξηση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων στις πλημμύρες και στις ξηρασίες, και πως θα βελτιώσουν και θα βελτιστοποιήσουν τα επίπεδα του άνθρακα στο έδαφος.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 7 α (νέα)
-  Πληροφορίες για τη θετική συνάφεια μεταξύ βιοποικιλότητας και ανθεκτικότητας αγροοικοσυστήματος, την επέκταση κινδύνου, καθώς και τη σχέση μεταξύ μονοκαλλιεργειών και πιθανότητας αποτυχίας/ζημίας της καλλιέργειας από ζιζάνια και ακραία κλιματικά γεγονότα
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 8 α (νέα)
-  Πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή πρόληψη της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών και γιατί αυτό είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητά του έναντι της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκρίζωσης εφόσον τούτο συνεπάγεται πρόσθετο κόστος.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 5 β (νέα)
  Πληροφορίες για βιώσιμα συστήματα και χαμηλής ισχύος αρδευτικά συστήματα και σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης των τροφοδοτούμενων με συλλογή βρόχινου νερού συστημάτων με στόχο την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής χρήσης των υδάτων.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 5 γ (νέα)
  Πληροφορίες για τη μείωση της χρήσης των υδάτων στη γεωργία, μεταξύ άλλων, με επιλογή της καλλιέργειας, για τη βελτίωση της χωμάτινης διαστρωμάτωσης του εδάφους με στόχο τη μεγαλύτερη συγκράτηση των υδάτων και τη μείωση των αρδευτικών αναγκών.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 1
–  Πληροφορίες για δράσεις που επικεντρώνονται στην καινοτομία.
–  Πληροφορίες για τους στόχους των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΑ].
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 1 α (νέα)
-  Πληροφορίες για τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ομάδες που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΑ], συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων τους και της ενθάρρυνσης των ανταλλαγών και της συνεργασίας με αυτές, όποτε ενδείκνυται.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 3 α (νέα)
  Πληροφορίες για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΑ].
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων (οριζόντια σε όλα τα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω)

Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Ύδατα» – ΚΑΔ 1 – τελευταία στήλη
Άρθρα 4 και 5

Συμμόρφωση με το πρόγραμμα δράσης και με τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευάλωτες ζώνες

Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα» – ΚΓΠΚ 6
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας ή απομάκρυνσης καταλοίπων.

Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα» – ΚΓΠΚ 7
Προστασία των υγροτόπων και των πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης του πρώτου οργώματος

Διαγράφεται

Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης» – ΚΓΠΚ 8
Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή μεμονωμένων, και περιθωρίου αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και επιβλαβών οργανισμών

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, ημιφυσικών οικοτόπων, των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή μεμονωμένων, και περιθωρίου αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών.

Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης (ΚΑΔ)» (νέο)
Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης (ΚΑΔ)

Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης (ΚΑΔ)» (νέο) – ΚΓΠΚ 8γ (νέο)
Σχέδιο δράσης της Επιτροπής κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή (COM(2011)0748 τελικό, 15.11.2011). Για ζώα παραγωγής τροφίμων: Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για την αποφυγή μολύνσεων συμπεριλαμβανομένων ορίων πυκνότητας, τεκμηρίωση θεραπειών που περιλαμβάνουν την προφύλαξη, καμία χρήση απολύτως σημαντικών αντιμικροβιακών ουσιών.

Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα» – ΚΑΔ 10– τελευταία στήλη
Άρθρο 55, πρώτη και δεύτερη πρόταση

Ορθή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· χρήση μόνο εγκεκριμένων προϊόντων στις συνιστώμενες ποσότητες και σύμφωνα με τις ενδείξεις της επισήμανσης. Διατήρηση αρχείου με το όνομα του χρησιμοποιούμενου προϊόντος, τη σύνθεσή του, την ημερομηνία και το αγροτεμάχιο στο οποίο εφαρμόστηκε, το πρόσωπο που το εφάρμοσε και το επίπεδο των προσόντων του, την ποσότητα που εφαρμόστηκε και τη μέθοδο εφαρμογής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου