Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0288(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0082/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0082/2013

Viták :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Szavazatok :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0087

Elfogadott szövegek
PDF 875kWORD 127k
2013. március 13., Szerda - Strasbourg
A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése (határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról)
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Az Európai Parlament 2013. március 13-i határozata a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitása és a tárgyalási megbízatás tárgyában (COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkének (2) bekezdésére és 70a. cikkére,

mivel a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésül szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

határoz az intézményközi tárgyalások megnyitásáról a következő tárgyalási megbízatás alapján:

MEGBÍZATÁS

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A KAP reformjának egyik fő célkitűzése és fő követelménye az adminisztratív terhek csökkentése. Reális tűréshatárokat és de minimis korlátozásokat kell bevezetni, valamint megfelelő egyensúlyt kell teremteni a bizalom és az ellenőrzés között annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokra és a kedvezményezettekre nehezedő jövőbeni adminisztratív teher ésszerű szinten maradjon. Az adminisztratív terhek csökkentésének részeként kellően figyelembe kell venni az ellenőrzések adminisztratív és egyéb költségeit valamennyi szinten, továbbá jutalmazni kell a hatékony adminisztratív és ellenőrzési rendszerek használatát. A legfontosabb cél az adminisztratív költségek csökkentése és annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági termelőkre és az igazgatási egységekre nehezedő adminisztratív teher ésszerű szintre térjen vissza.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy e rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek a kiegészítése vagy módosítása céljából a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditálására, a mezőgazdasági tanácsadó rendszer tartalmára, az állami intervenció keretében uniós költségvetésből finanszírozott intézkedésekre, az állami intervencióval kapcsolatos műveletek értékelésére, a tagállamok részére történő visszatérítések csökkentéseire és felfüggesztésére, az alapok keretében a kiadások és bevételek kiegyenlítésére, az adósságok visszafizettetésére, a kedvezményezettekre a jogosultsági feltételek be nem tartása esetén alkalmazott szankciókra, a biztosítékokra vonatkozó szabályokra, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer működésére, az ügyletek vizsgálata köréből kizárt intézkedésekre, a kölcsönös megfeleltetés keretében alkalmazott szankciókra, az állandó gyepterületek fenntartására vonatkozó szabályokra, az euróövezeten kívüli tagállamok által alkalmazandó meghatározó ügyleti tényre és átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokra, valamint a KAP keretében elfogadott intézkedések közös értékelési keretének a tartalmára vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és kidolgozásakor a Bizottságnak gondoskodnia kell a kapcsolódó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, kellő időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.
(3)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy e rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek a kiegészítése vagy módosítása céljából a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditálására, a mezőgazdasági tanácsadó rendszer tartalmára, az állami intervenció keretében uniós költségvetésből finanszírozott intézkedésekre, az állami intervencióval kapcsolatos műveletek értékelésére, a tagállamok részére történő visszatérítések csökkentéseire és felfüggesztésére, az alapok keretében a kiadások és bevételek kiegyenlítésére, az adósságok visszafizettetésére, a kedvezményezettekre a jogosultsági feltételek be nem tartása esetén alkalmazott közigazgatási szankciókra, a biztosítékokra vonatkozó szabályokra, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer működésére, az ügyletek vizsgálata köréből kizárt intézkedésekre, a kölcsönös megfeleltetés keretében alkalmazott szankciókra, az állandó gyepterületek és legelők fenntartására vonatkozó szabályokra, az euróövezeten kívüli tagállamok által alkalmazandó meghatározó ügyleti tényre és átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokra, valamint a KAP keretében elfogadott intézkedések közös értékelési keretének a tartalmára vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és kidolgozásakor a Bizottságnak gondoskodnia kell a kapcsolódó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, kellő időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról. Az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének értelmében az Európai Számvevőszék az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére véleményt terjeszthet elő a fent említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról.
(A „szankciók” „közigazgatási szankciók”-ra, valamint az „állandó gyepterületek” „állandó gyepterületek és legelők”-re történő megváltoztatására irányuló két módosítás a teljes szövegre vonatkozik; ennek megfelelően elfogadásuk esetén a változtatásokat mindenütt át kell vezetni.)
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Vis maior és rendkívüli körülmények esetén a rendelet adott esetben felmentést adhat. A mezőgazdasági szabályozással kapcsolatban a vis maior fogalmát a Bíróság esetjogának megfelelően kell értelmezni.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A tanúsító szervekkel és a kifizető ügynökségekkel szemben támasztott követelmények szigorítása nem vonhatja maga után a tagállamokban a bürokratikus terhek további növekedését. E követelmények semmiképpen sem lehetnek szigorúbbak a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknál. A tanúsítási eljárás alkalmazási körét és tartalmát illetően meg kell őrizni a kiegyensúlyozott költség-hasznon arányt, és minden kiegészítő jelentéstételi kötelezettségnek egyértelmű hozzáadott értéket kell teremtenie.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek jobban tudatában legyenek egyfelől a mezőgazdasági gyakorlatok és a gazdaságok irányítása közötti kapcsolatnak, másfelől a környezettel, az éghajlatváltozással, a földterület jó mezőgazdasági állapotával, az élelmiszer-biztonsággal, a közegészségüggyel, az állategészségüggyel, a növényegészségüggyel és az állatjóléttel kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt a kedvezményezettek részére. A mezőgazdasági tanácsadó rendszer semmilyen esetben sem befolyásolhatja a kedvezményezetteknek az említett előírások betartására vonatkozó kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a tagállamoknak gondoskodniuk kell a tanácsadás és az ellenőrzés egyértelmű elkülönítéséről.
(10)  Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek jobban tudatában legyenek egyfelől a mezőgazdasági gyakorlatok, a gazdaságok irányítása és a kockázatkezelés közötti kapcsolatnak, másfelől a környezettel, az éghajlatváltozással, a földterület jó mezőgazdasági állapotával, az élelmiszer-biztonsággal, a közegészségüggyel, az állategészségüggyel, a növényegészségüggyel és az állatjóléttel kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt a kedvezményezettek részére. A mezőgazdasági tanácsadó rendszer semmilyen esetben sem befolyásolhatja a kedvezményezetteknek az említett előírások betartására vonatkozó kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a tagállamoknak gondoskodniuk kell a tanácsadás és az ellenőrzés egyértelmű elkülönítéséről.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek ki kell térnie legalább a kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körébe tartozó követelményekre és előírásokra. Az említett rendszernek ki kell térnie azokra a – közvetlen kifizetésekre vonatkozó – követelményekre is, amelyek betartása az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatosan szükséges, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, xx-i DP/xxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott mezőgazdasági terület fenntartására. Végül ennek a rendszernek ki kell térnie az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval, valamint a kis mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődésével kapcsolatos egyes elemekre is.
(11)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek a mezőgazdasági üzem szintjén ki kell térnie legalább a kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körébe tartozó követelményekre és előírásokra. Az említett rendszernek ki kell térnie azokra a – közvetlen kifizetésekre vonatkozó – követelményekre is, amelyek betartása az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatosan szükséges, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, xx-i .../2013/EU [DP] európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott mezőgazdasági terület fenntartására. Ezenfelül az említett rendszernek ki kell terjednie az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval, valamint a mezőgazdasági üzemek környezeti teljesítményével és gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődésével kapcsolatos egyes elemekre is, ideértve az üzemi korszerűsítésre, a versenyképességre való törekvésre, az ellátási lánc integrációjára, az innovációra és a piaci orientációra irányuló tevékenységeket, valamint a számvitellel, a vállalkozással és a gazdasági források fenntartható kezelésével kapcsolatos elvek előmozdítását és végrehajtását. Végezetül a tagállamok számára lehetőséget kell adni arra, hogy rendszereikbe beillesszék a gazdaságok átalakulásának és gazdasági tevékenységeik sokszínűbbé tételének előmozdítását, hogy a természeti katasztrófák, valamint az állat- és növénybetegségek kezelését szolgáló, megfelelő megelőző intézkedéseket vezessenek be, valamint hogy az integrált növényvédelemmel és a nem vegyi alternatívák alkalmazásával kapcsolatban tanácsadó szolgáltatást nyújtsanak.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Önkéntes alapúvá kell tenni a kedvezményezettek számára a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való csatlakozást. Valamennyi kedvezményezett számára lehetővé kell tenni a rendszerben való részvételt, még akkor is, ha nem részesülnek a KAP keretében támogatásban. A tagállamok azonban elsőbbségi kritériumokat határozhatnak meg. A rendszer természetéből adódóan helyénvaló, hogy a tanácsadói tevékenység során szerzett információk kezelése bizalmasan történjen, kivéve az uniós vagy nemzeti jog súlyos megsértése esetén. A rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében a tanácsadóknak megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük és rendszeresen képzésben kell részesülniük.
(12)  Önkéntes alapúvá kell tenni a kedvezményezettek számára a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való csatlakozást. Valamennyi kedvezményezett számára lehetővé kell tenni a rendszerben való részvételt, még akkor is, ha nem részesülnek a KAP keretében támogatásban. A tagállamoknak módjában kell állnia azonban, hogy környezeti, gazdasági és szociális kritériumok alapján meghatározhassák a kedvezményezettek azon kategóriáit, amelyek elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való hozzáférés tekintetében. A rendszer természetéből adódóan helyénvaló, hogy a tanácsadói tevékenység során szerzett információk kezelése bizalmasan történjen, kivéve az uniós vagy nemzeti jog súlyos megsértése esetén. A rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében a tanácsadóknak megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük és rendszeresen képzésben kell részesülniük.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az akkreditált kifizető ügynökségeknél az EMGA-val kapcsolatban felmerült kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottságnak visszatérítés formájában kell a tagállamok rendelkezésére bocsátania az ezen ügynökségeknél felmerült kiadások könyvelése alapján. Addig, amíg e visszatérítések havi kifizetések formájában meg nem történnek, a pénzügyi forrásokat a tagállamoknak kell mozgósítaniuk az akkreditált kifizető ügynökségeik szükségleteinek megfelelően. A tagállamoknak és a KAP végrehajtásában érintett kedvezményezetteknek maguknak kell viselniük személyzeti és adminisztratív költségeiket.
(13)  Az akkreditált kifizető ügynökségeknél az EMGA-val kapcsolatban felmerült kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottságnak visszatérítés formájában kell a tagállamok rendelkezésére bocsátania az ezen ügynökségeknél felmerült kiadások könyvelése alapján. Addig, amíg e visszatérítések havi kifizetések formájában meg nem történnek, a pénzügyi forrásokat a tagállamoknak kell mozgósítaniuk az akkreditált kifizető ügynökségeik szükségleteinek megfelelően. A kifizető ügynökségek működésének hatékonyabbá tétele érdekében a tagállamok és a KAP végrehajtásában érintett kedvezményezettek személyzeti és adminisztratív költségeit ugyanezen kifizető ügynökségeknek kell viselniük.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az agrometeorológiai rendszer használata, valamint a műholdas felvételek beszerzése és tökéletesítése ellátja a Bizottságot a mezőgazdasági piacok irányításához és a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez szükséges eszközökkel.
(14)  Az agrometeorológiai rendszer használata, valamint a műholdas felvételek beszerzése és tökéletesítése olyan eszközt jelent a Bizottság számára, amelynek segítségével kezelheti a mezőgazdasági piacokat, megkönnyítheti a mezőgazdasági kiadásoknak és a mezőgazdaság működéséhez elengedhetetlenül szükséges források felhasználásának nyomon követését (többek között az agrár-erdészeti rendszerek tekintetében is), továbbá természeti katasztrófák esetén értékelést végezhet és időben rendelkezésre bocsáthatja segítségét.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  A vidékfejlesztési programok finanszírozása az uniós költségvetésből éves részletekben meghatározott kötelezettségvállalások alapján történik. A tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni az előirányzott uniós pénzeszközöket, amint beindítják a programokat. Következésképpen megfelelő módon korlátozott előfinanszírozási rendszerre van szükség, amely biztosítja a pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, hogy a programok kedvezményezettjei kellő időben megkapják a kifizetéseket.
(23)  A vidékfejlesztési programok finanszírozása az uniós költségvetésből éves részletekben meghatározott kötelezettségvállalások alapján történik. A tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni az előirányzott uniós pénzeszközöket, amint beindítják a programokat. Következésképpen prioritást kell adni egy korlátozott előfinanszírozási rendszernek, amely biztosítja a pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, hogy a programok kedvezményezettjei kellő időben megkapják a kifizetéseket.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az ágazati mezőgazdasági jogszabályok előírják a tagállamoknak, hogy megadott határidőkön belül adjanak tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések számáról és eredményeiről. Ezek az ellenőrzési statisztikák a hibaszint tagállami szintű meghatározását és általánosabban véve az EMVA és az EMGA irányításának ellenőrzését szolgálják. A Bizottság számára fontos forrást jelentenek ahhoz, hogy meggyőződhessen az alapok helyes irányításáról, és az éves megbízhatósági nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét képezik. Tekintettel e statisztikai információ alapvető fontosságára, és annak érdekében, hogy a tagállamok betartsák annak időben történő benyújtására vonatkozó kötelezettségüket, szükség van az adathiány mértékével arányos, az igényelt adatok késedelmes megadásától visszatartó eszközre. Ezért rendelkezéseket kell megállapítani, amelyek alapján a Bizottság felfüggesztheti azoknak a havi és időközi kifizetéseknek egy részét, amelyekre nem kapta meg időben a vonatkozó statisztikai információkat.
(27)  Az ágazati mezőgazdasági jogszabályok előírják a tagállamoknak, hogy megadott határidőkön belül adjanak tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések számáról és eredményeiről. Ezek az ellenőrzési statisztikák a hibaszint tagállami szintű meghatározását és általánosabban véve az EMVA és az EMGA irányításának ellenőrzését szolgálják. A Bizottság számára fontos forrást jelentenek ahhoz, hogy meggyőződhessen az alapok helyes irányításáról, és az éves megbízhatósági nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét képezik. Tekintettel e statisztikai információ alapvető fontosságára, és annak érdekében, hogy a tagállamok betartsák annak időben történő benyújtására vonatkozó kötelezettségüket, szükség van az adathiány mértékével arányos, az igényelt adatok késedelmes megadásától visszatartó arányos eszközre. Ezért rendelkezéseket kell megállapítani, amelyek alapján a Bizottság felfüggesztheti azoknak a havi és időközi kifizetéseknek egy részét, amelyekre nem kapta meg időben a vonatkozó statisztikai információkat. Ilyen felfüggesztés azonban az arányosság elvének megfelelően csak akkor alkalmazható, ha a késedelem veszélybe sodorná az éves költségvetési mentesítési mechanizmust.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A KAP intézkedéseinek és működésének finanszírozása részben megosztott irányítással történik. Az uniós pénzeszközökkel való hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében a Bizottságnak ellenőrzéseket kell végeznie a kifizetésért felelős tagállami hatóságoknál az alapok irányítására vonatkozóan. Helyénvaló meghatározni a Bizottság által elvégzendő ellenőrzések jellegét és a költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatait, továbbá tisztázni a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket. Azért, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni az uniós kiadások tagállami irányítási és ellenőrzési rendszereinek meglétére és megfelelő működésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségének, rendelkezni kell a tagállamok által végrehajtott ellenőrzésektől független, a Bizottság részéről felhatalmazott személyek által végzett ellenőrzésekről, továbbá annak lehetőségéről, hogy e személyek a tagállamok segítségét kérjék munkájuk elvégzéséhez.
(30)  A KAP intézkedéseinek és működésének finanszírozása részben megosztott irányítással történik. Az uniós pénzeszközökkel való hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében a Bizottságnak el kell végeznie a szükséges ellenőrzéseket a kifizetésért felelős tagállami hatóságoknál az alapok irányítására vonatkozóan. Helyénvaló meghatározni a bizottsági ellenőrzések során követett általános szabályokat és elveket, valamint az ellenőrzések természetét, pontosítani a költségvetés végrehajtása tekintetében a Bizottság által viselt felelősségre vonatkozó feltételeket, továbbá tisztázni a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A Bizottság számára továbbítandó információk benyújtásának a lehető legnagyobb mértékben az információs technológia felhasználásával kell történnie.
(31)   Azért, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni az uniós kiadások tagállami irányítási és ellenőrzési rendszereinek meglétére és megfelelő működésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségének, rendelkezni kell a Bizottság részéről felhatalmazott személyek által végzett ellenőrzésekről, továbbá annak lehetőségéről, hogy e személyek a tagállamok segítségét kérjék munkájuk elvégzéséhez. Az ilyen nemzeti rendelkezésben figyelembe kell venni az arányosság elvét, a nemzeti ellenőrzési és irányítási rendszerek megbízhatósága tekintetében már kialakult bizalmat, valamint a nemzeti ellenőrzések általános hatékonyságát a Bizottság által végzett ellenőrzések során.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A tagállamok által használt visszafizettetési eljárások több évvel késleltethetik a visszafizetéseket, anélkül, hogy az eljárás eredményes befejezése biztosra vehető lenne. Emellett ezeknek az eljárásoknak a költségei aránytalanok is lehetnek a ténylegesen vagy várhatóan beszedhető összegekhez képest. Következésképpen lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok bizonyos esetekben leállítsák a visszafizettetési eljárásokat.
(36)  A tagállamok által használt visszafizettetési eljárások több évvel késleltethetik a visszafizetéseket, anélkül, hogy az eljárás eredményes befejezése biztosra vehető lenne. Emellett ezeknek az eljárásoknak a költségei aránytalanok is lehetnek a ténylegesen vagy várhatóan beszedhető összegekhez képest. A jogosulatlanul kifizetett – kamatokat is magukban foglaló – összegek visszafizettetésére vonatkozó küszöbértéket rendkívül alacsonyan állapították meg, és visszafizettetésre csak akkor kerülhet sor, ha ez költséghatékony módon megvalósítható. Következésképpen lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok bizonyos esetekben leállítsák a visszafizettetési eljárásokat.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  Az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme céljából a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott műveletek ténylegesen megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő módon történik. A tagállamoknak továbbá meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és hatékonyan kezelniük kell a kedvezményezettek által elkövetett minden szabálytalanságot és kötelezettségszegést. Ezért alkalmazni kell az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet.
(37)  Az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme céljából a tagállamoknak arányos intézkedéseket kell hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott műveletek ténylegesen megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő módon történik. A tagállamoknak továbbá meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és hatékonyan kezelniük kell a kedvezményezettek által elkövetett minden szabálytalanságot és kötelezettségszegést. Ezért alkalmazni kell az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet. Az Unió politikai prioritásai és célkitűzései következetességének biztosítása érdekében a környezetre és a közegészségre gyakorolt kockázatokat fel kell venni az Európai Unió általános költségvetését érintő kockázatok közé, mivel az ezekkel összefüggő költségek a közfinanszírozás – többek között az uniós finanszírozás – más területein jelennek meg. Az egyéb területek kiadásainak minimalizálása pedig szintén fokozza a közfinanszírozás hatékonyságát.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
(37a)  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet mintegy kiegészítéseként e rendeletben részletesebb előírásokat kell meghatározni a közös agrárpolitika területén elkövetett szabálytalanságokra vonatkozóan. A támogatásban részesülő, de a támogatás elnyeréséhez szükséges jogosultsági követelményeket vagy a vállalt kötelezettségeit nem teljesítő kedvezményezettet jogosulatlan előnyt élvező személynek kell tekinteni. A 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet 4. cikkének megfelelően ezt az előnyt vissza kell vonni. A kedvezményezettek által elkövetett mulasztás elkerülése céljából, különösen a tudatosan vagy hanyagságból okozott szabálytalan helyzetek esetében, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 5. cikke szerint értelmezett közigazgatási szankciókat kell alkalmazni a támogatás csökkentése, vagy a támogatásból való kizárás formájában. A közigazgatási szankciók azokat a támogatásokat is érinthetik, amelyeknél a jogosultsági követelmények és a kötelezettségvállalások teljesültek. Fontos azonban, hogy a közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, xx-i .../2013/EU [DP] európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. fejezetének III. címében rögzített szabálytalanságok esetében a visszavonások és a csökkentések teljes összege nem haladhatja meg a fenti fejezetben említett kifizetés összegét.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  Számos ágazati mezőgazdasági rendelet tartalmaz rendelkezéseket az ellenőrzésekre, visszavonásokra, csökkentésekre vagy a kifizetésekből való kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, valamint a szankciók kivetésével kapcsolatban. Ezeket a szabályokat egyazon horizontális jogi keretbe kell foglalni. A keretnek ki kell térnie a tagállamok adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeire, valamint a támogatás visszafizettetésére, csökkentésére és kizárására vonatkozó szabályokra. Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési szabályokat, amelyek nem szükségszerűen támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.
(38)  Számos ágazati mezőgazdasági rendelet tartalmaz rendelkezéseket az ellenőrzésekre, visszavonásokra, csökkentésekre vagy a kifizetésekből való kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, valamint az arányos adminisztratív szankciók kivetésével kapcsolatban. Ezeket a szabályokat egyazon horizontális jogi keretbe kell foglalni. A keretnek ki kell térnie a tagállamok adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeire – beleértve az általánosan alkalmazandó elveket és kritériumokat –, valamint a támogatás visszafizettetésére, csökkentésére és kizárására vonatkozó szabályokra. Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési szabályokat, amelyek nem szükségszerűen támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak. Határozottan arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy csökkentsék a helyszíni ellenőrzések számát azokban az esetekben, amikor a hibaarány elfogadható szintű, valamint az érintett tagállam vagy régió szokásos normái alapján rugalmasságnak kell helyt adni, amely lehetővé teszi az agronómiai, ökológiai vagy környezeti alapon indokolt kivételeket.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)
(38a)  A szabálytalanságokat elkövető mezőgazdasági termelőkkel szemben alkalmazandó igazságos büntetési rendszerből ki kell küszöbölni a kettős büntetéseket, valamint az e rendelet szerinti közigazgatási szankciók és a büntetőjog szerinti büntetőjogi szankciók párhuzamos alkalmazását, kivéve csalás esetén.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
(38b)  A közigazgatási szankciókat, többek között a mezőgazdasági termelő által elnyert minden kifizetés visszatérítésének kötelezettségét nem szabad sem a mezőgazdasági termelőtől független körülmények, sem pedig előre nem látható események alapján kivetni.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  Fenn kell tartani az említett integrált rendszer fő elemeit, és különösen a számítógépes adatbázissal, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy kifizetési kérelmekkel, valamint a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket.
(41)  Fenn kell tartani az említett integrált rendszer fő elemeit, és különösen a számítógépes adatbázissal, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy kifizetési kérelmekkel, valamint a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket. A tagállamoknak az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a hatékony és eredményes ellenőrzések biztosítása érdekében e rendszerek kialakításakor megfelelő módon használniuk kell a technológiát.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  A 485/2008/EK rendelet értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából és különösen azért, hogy ellenőrizzék az EMGA által finanszírozott műveletek hitelességét és megfelelőségét. Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében a megfelelő rendelkezéseket össze kell vonni egyazon jogi aktusba. Ezért a 485/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
(44)  A 485/2008/EK rendelet értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából és különösen azért, hogy ellenőrizzék az EMGA által finanszírozott műveletek hitelességét és megfelelőségét. Az egyszerűség, áttekinthetőség és ésszerűség érdekében a megfelelő rendelkezéseket össze kell vonni egyazon jogi aktusba. Ezért a 485/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
(50)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, a 73/2009/EK rendelettel felváltott 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet létrehozta azt az elvet, mely szerint a KAP keretében nyújtott egyes támogatások kedvezményezettjei esetében a teljes kifizetést a földgazdálkodáshoz, a mezőgazdasági termeléshez és a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szabályoknak való megfeleléshez kell kötni. Később ez az elv megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) is27. Ebben az úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” rendszerben a tagállamoknak szankciókat kell kivetniük a KAP keretében nyújtott támogatás egészének vagy részének csökkentése vagy kizárása révén.
(50)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, a 73/2009/EK rendelettel felváltott 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet létrehozta azt az elvet, mely szerint a KAP keretében nyújtott egyes támogatások kedvezményezettjei esetében a teljes kifizetést a földgazdálkodáshoz, a mezőgazdasági termeléshez és a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szabályoknak való megfeleléshez kell kötni. Később ez az elv megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) is27. Ebben az úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” rendszerben a tagállamoknak közigazgatási szankciókat kell kivetniük a KAP keretében nyújtott támogatás egészének vagy részének csökkentése vagy kizárása révén, összhangban az arányosság elvével, valamint figyelembe véve a szankciók súlyozásának e rendeletben meghatározott általános kritériumait.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
(53)  A tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket a gazdaságok szintjén való működőképesség elérése, valamint a mezőgazdasági termelők között biztosítandó egyenlő bánásmód érdekében.
(53)  A tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket a gazdaságok szintjén való működőképesség elérése, valamint a mezőgazdasági termelők között biztosítandó egyenlő bánásmód érdekében. A Bizottságnak az állatok kölcsönös megfeleltetés céljából történő azonosítására és nyilvántartására vonatkozó szabályok értelmezése tekintetében iránymutatásokat kell kiadnia, amelyek adott esetben a gazdaságok szintjén biztosíthatják azt a rugalmasságot, amellyel be lehet állítani a szükséges egyensúlyt a törvény szellemének tiszteletben tartása és az arányos közigazgatási szankcióknak csak azokban az esetekben való alkalmazása között, amelyekben a jogszabályoknak való meg nem felelés közvetlenül és minden kétséget kizáróan a kedvezményezettek hibája, különösen az alkalmazott technológia ismétlődő meghibásodása kapcsán.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
(54)  A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései csak akkor lesznek működőképesek a kölcsönös megfeleltetés keretében, ha azokat valamennyi tagállam teljes mértékben végrehajtja, méghozzá egyértelmű kötelezettségeket megfogalmazva a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan. Az irányelv értelmében a követelményeket a gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
törölve
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
(56)  A 2000/60/EK irányelv 22. cikke értelmében a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv 2013. december 23-án hatályát veszti. A felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódó kölcsönös megfeleltetési szabályok fenntartása érdekében, a 2000/60/EK irányelvnek a kölcsönös megfeleltetés rendszerébe való bevonásáig helyénvaló a kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körét kiigazítani és a 80/68/EGK irányelv 4. és 5. cikkében foglalt követelményeket felölelő előírást meghatározni a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozóan.
törölve
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés
(57)  A kölcsönös megfeleltetés rendszere bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, mivel nyilvántartásokat kell vezetni, ellenőrzéseket kell végezni és szükség esetén szankciókat kell kivetni. Az említett szankcióknak arányosaknak, hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Ezek a szankciók nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. A következetesség érdekében helyénvaló a vonatkozó uniós rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében említett mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben részt vevő mezőgazdasági termelőktől a kölcsönös megfeleltetés rendszere által elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek a mezőgazdasági termelőknek a rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési okokból ezért ezeket a mezőgazdasági termelőket mentesíteni kell a kölcsönös megfeleltetés és főként annak ellenőrzési rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés keretében alkalmazott szankciók kockázata alól. Az említett mentesség azonban nem sértheti az ágazati jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek betartására vonatkozó kötelezettséget, valamint az e jogszabályok keretében végzett ellenőrzéseknek és szankcióknak való alávetés lehetőségét.
(57)  A kölcsönös megfeleltetés rendszere bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, mivel nyilvántartásokat kell vezetni, ellenőrzéseket kell végezni és szükség esetén szankciókat kell kivetni. Az említett szankcióknak arányosaknak, hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Ezek a szankciók nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. A következetesség érdekében helyénvaló a vonatkozó uniós rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá vonni. A(z) .../2013/EU [DP] rendelet V. címében említett mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben részt vevő mezőgazdasági termelőktől a kölcsönös megfeleltetés rendszere által elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek a mezőgazdasági termelőknek a rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési okokból ezért ezeket a mezőgazdasági termelőket mentesíteni kell a kölcsönös megfeleltetés és főként annak ellenőrzési rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés keretében alkalmazott szankciók kockázata alól. Az említett mentesség azonban nem sértheti az ágazati jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek betartására vonatkozó kötelezettséget, valamint az e jogszabályok keretében végzett ellenőrzéseknek és szankcióknak való alávetés lehetőségét. A megfeleltetési követelménnyel kapcsolatos kisebb, nem szándékos jogsértéseknek nem szabad szankciót vonniuk maguk után. Ehelyett figyelmeztetést kell kiadni, és a megfelelést egy későbbi vizsgálat során kell ellenőrizni.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés
(60)  A kölcsönös megfeleltetés eredményes végrehajtása érdekében a kedvezményezettek szintjén ellenőrizni kell a kötelezettségek betartását. Ha egy tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, amennyiben az érintett összeg 100 EUR-nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző hatóságnak a következő évben a kedvezményezettek egy mintájára vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy megtörtént-e az érintett meg nem felelés orvoslása.
(60)  A kölcsönös megfeleltetés eredményes végrehajtása érdekében a kedvezményezettek szintjén ellenőrizni kell a kötelezettségek betartását. Ha egy tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, amennyiben az érintett összeg 100 EUR-nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző hatóságnak a következő évben a kedvezményezettek egy mintájára vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy megtörtént-e az érintett meg nem felelés orvoslása. A tagállamok a szabályok első, nem súlyos megsértésére vonatkozó korai előrejelző rendszert is kialakíthatnak annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetési rendszer elfogadottsága a gazdálkodó közösségekben jobb legyen, és hogy a termelőket jobban bevonják a követelmények végrehajtásába. E rendszernek figyelmeztető leveleket kell tartalmaznia, amelyek felszólítják az érintett kedvezményezettet az előírások megsértését orvosoló intézkedések megtételére, és a következő évben a tagállamnak ellenőriznie kell a megfelelőséget.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
(68)  Minőségének javítása és teljesítményének bemutatása érdekében a KAP keretébe tartozó minden intézkedést nyomon követésnek és értékelésnek kell alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell határozni az indikátorok jegyzékét, és a Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan értékelnie kell a KAP hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia egy közös monitoring- és értékelési keretet, amely egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a megfelelő, többek között a tagállamoktól származó adatok kellő időben rendelkezésre álljanak. Ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a lehetséges adatforrások közötti adatigényeket és szinergiákat. Emellett „Az Európa 2020 stratégia költségvetése – II. rész: A szakpolitikai területek áttekintése” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közlemény azt is kimondta, hogy a különböző szakpolitikákból származó hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell emelni az uniós költségvetés egészében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat. Ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy értékelni tudja a KAP keretében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós támogatás hatását.
(68)  Minőségének javítása és teljesítményének bemutatása érdekében a KAP keretébe tartozó minden intézkedést nyomon követésnek és értékelésnek kell alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell határozni az indikátorok jegyzékét, és a Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan értékelnie kell a KAP hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia egy közös monitoring- és értékelési keretet, amely egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a megfelelő, többek között a tagállamoktól származó adatok kellő időben rendelkezésre álljanak. Ennek során a Bizottságnak – lehetőleg már meglévő adatforrásokra építve – figyelembe kell vennie, hogy milyen adatokra van szükség, és milyen szinergiák vannak a különböző lehetséges adatforrások között. Ezen túlmenően, az ellenőrzési és értékelési keretnek figyelembe kell vennie és megfelelően tükröznie kell a KAP szerkezetét, mivel a második pillér ellenőrzési és értékelési kerete az első pillérre nem alkalmazható, elsősorban azért, mert az első pillér keretében az intézkedések viszonylag megegyező természetének köszönhetően mód van szinergiák megteremtésére. Ezt megfelelően figyelembe kell venni. Emellett „Az Európa 2020 stratégia költségvetése – II. rész: A szakpolitikai területek áttekintése” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közlemény azt is kimondta, hogy a különböző szakpolitikákból származó hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell emelni az uniós költségvetés egészében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat. Ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy értékelni tudja a KAP keretében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós támogatás hatását.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
70 c preambulumbekezdés
(70c)   Ítéletében a Bíróság nem vitatta azon célkitűzés jogosságát, hogy meg kell erősíteni az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközök nyilvános ellenőrzését. Ezt a célkitűzést a 2014. január 1-jétől alkalmazandó új pénzügyi irányítási és ellenőrzési kerettel összefüggésben kell megvizsgálni. Ezen kereteken belül ugyanis a tagállami közigazgatási szervek által végzett ellenőrzések nem lehetnek teljes körűek, és csaknem az összes rendszerre igaz, hogy a populáció csupán kis hányadánál kerül sor helyszíni ellenőrzésre. A minimális ellenőrzési arányoknak a jelenlegihez képesti növelése a jelenlegi helyzetben további pénzügyi és adminisztratív terhekkel járna a tagállami közigazgatási szervek számára, és nem is volna költséghatékony. Az új keret ráadásul arról is rendelkezik, hogy a tagállamok bizonyos feltételek mellett csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések számát. Ilyen feltételek mellett a mezőgazdasági alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzététele fokozza a szóban forgó alapokból származó pénzeszközök nyilvános ellenőrzését, és hatékonyan egészíti ki az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő szintű védelmét szolgáló meglévő pénzügyi irányítási és ellenőrzési keretet. Fontos, hogy a tagállami hatóságok az uniós alapok végrehajtására vonatkozó adminisztratív folyamat egyszerűsítését és az adminisztrációs költségek csökkentését lehetővé tévő új szabályok alkalmazásakor támaszkodni tudjanak a nyilvánosság általi ellenőrzésre: ez elsősorban azáltal valósulhat meg, hogy a nyilvánosság általi ellenőrzés az egyéni kedvezményezetteket visszatartja a szabályok megszegésétől, és ily módon megelőző hatást és visszatartó erőt fejt ki a csalás és a közpénzekkel való visszaélés tekintetében.
(70c)  A Bíróság az ítéletében nem vitatta azon célkitűzés jogosságát, hogy meg kell erősíteni az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközök felhasználásának nyilvános ellenőrzését.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
70 d preambulumbekezdés
(70d)  Az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközök felhasználása csak akkor tehető nyilvánosan ellenőrizhetővé a kedvezményezettek nyilvánosságra hozatala révén, ha rögzítésre kerül, hogy az információk bizonyos körét kötelező a nyilvánosság tudomására hozni. Ide tartozik a kedvezményezett neve, a számára odaítélt összeg, az, hogy az összeg melyik alapból származik, valamint az érintett intézkedés célja és jellege. Az információkat úgy kell közzétenni, hogy az a lehető legkisebb mértékben érintse a kedvezményezetteknek általában a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő – az Európai Unió alapjogi chartájának 7. és 8. cikkében elismert – jogát.
(70d)  Az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközök felhasználása csak akkor tehető nyilvánosan ellenőrizhetővé a kedvezményezettek nyilvánosságra hozatala révén, ha rögzítésre kerül, hogy az információk bizonyos körét kötelező a nyilvánosság tudomására hozni. Ide tartozik az egyes alapokból odaítélt összeg, valamint az érintett intézkedés célja és jellege. Annak érdekében, hogy pontos képet lehessen adni a KAP keretében nyújtott támogatás területi megoszlásáról, rendelkezésre kell bocsátani az azon mezőgazdasági üzemek helyére vonatkozó információkat is, amelyekre a szóban forgó intézkedések alkalmazandók. A kedvezményezetteknek általában a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében elismert – jogát tiszteletben kell tartani.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
70 f preambulumbekezdés
(70f)  Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt lehessen biztosítani egyrészről az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközök felhasználásának a kedvezményezettek nyilvánosságra hozatala révén való nyilvános ellenőrzésének célja, másrészről a kedvezményezetteknek általában a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő jogának tiszteletben tartása között, figyelembe kell venni a támogatás jelentőségét. Széles körű elemzések és az érdekeltekkel folytatott konzultáció alapján célszerűnek látszik, hogy a közzététel hatékonyságának fokozása, valamint a kedvezményezettek jogaiba való minél csekélyebb beavatkozás érdekében küszöbérték kerüljön meghatározásra, és az annál kisebb összegű támogatások kedvezményezettjeinek adatai ne kerüljenek nyilvánosságra.
törölve
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
70 g preambulumbekezdés
(70g)  A küszöbértéknek tükröznie kell a KAP keretében létrehozott támogatási programokból származó összegek szintjét, és azt ezek alapján kell meghatározni. Mivel az egyes tagállamok mezőgazdaságának szerkezete nagyon különböző, és jelentős mértékben eltérhet a gazdaságoknak az Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a tagállamok számára célszerű lehetővé tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó küszöbértéket alkalmazzanak. A(z) xxx/xxx rendelet [a közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendelet] a mezőgazdasági kistermelőkre szabott egyszerűsített támogatási rendszert hoz létre. A szóban forgó rendelet 49. cikke rögzíti a támogatás kiszámításának kritériumait. Az egységesség érdekében ugyanezeket a kritériumokat célszerű alkalmazni a kedvezményezettek nevének közzétételére vonatkozó tagállamonkénti konkrét küszöbértékek meghatározásához is. Az ezen küszöbértéket el nem érő támogatások esetében a név kivételével minden más lényeges információt közzé kell tenni, amely alapján az adófizetők pontos képet kaphatnak a KAP-ról.
törölve
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
70 h preambulumbekezdés
(70h)  A szóban forgó információk közzététele emellett átláthatóbbá teszi az uniós finanszírozásoknak a KAP keretében való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a mezőgazdasági politika láthatóságához és jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé válik a polgárok részvétele a döntéshozatali eljárásban, valamint megnő a közigazgatás legitimitása, hatékonysága és nyilvános elszámoltathatósága. Emellett helyi szinten lehetővé válik, hogy a polgárok konkrét példákat lássanak a mezőgazdaság által biztosított „közjavakra”, valamint alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatások létjogosultságát. Az intézkedés továbbá fokozza a mezőgazdasági termelők személyes felelősségérzetét a kapott közpénzek felhasználása tekintetében.
(70h)  A szóban forgó információk közzététele emellett átláthatóbbá teszi az uniós finanszírozásoknak a KAP keretében való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a mezőgazdasági politika láthatóságához és jobb megértéséhez. Annak érdekében, hogy ez az Unió egyéb szakpolitikai területein is megvalósuljon, a többi uniós alap (ERFA, ESZA és EHA) kedvezményezettjei tekintetében is hasonló szabályokat kell alkalmazni. Ezáltal közvetlenebbé válik a polgárok részvétele a döntéshozatali eljárásban, valamint megnő a közigazgatás legitimitása, hatékonysága és nyilvános elszámoltathatósága. Emellett helyi szinten lehetővé válik, hogy a polgárok konkrét példákat lássanak a mezőgazdaság által biztosított „közjavakra”, valamint alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatások létjogosultságát. Az intézkedés továbbá fokozza a mezőgazdasági termelők személyes felelősségérzetét a kapott közpénzek felhasználása tekintetében.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)   Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában a „mezőgazdasági termelő”, a „mezőgazdasági tevékenység”, a „mezőgazdasági terület” és a „mezőgazdasági üzem” tekintetében a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. cikkében megállapított fogalommeghatározások irányadók.
(1)  E rendelet alkalmazásában a „mezőgazdasági termelő”, a „mezőgazdasági tevékenység”, és a „mezőgazdasági terület” tekintetében a .../2013/EU [DP] rendelet 4. cikkében megállapított fogalommeghatározások irányadók.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A VI. cím alkalmazásának kivételével, e rendelet használatában a „mezőgazdasági üzem”-nek a .../2013/EU [DP] rendelet 4. cikkében szereplő meghatározás a mérvadó.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
E rendelet alkalmazásában „ágazati mezőgazdasági jogszabályok” lehetnek az EUMSZ 43. cikke alapján a közös agrárpolitika keretében elfogadott jogi aktusok, valamint, adott esetben, a fenti aktusok alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási aktusok.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea ) a kedvezményezett növényállományának egy részét vagy egészét érintő járványos növénybetegség;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont
f) a mezőgazdasági üzem jelentős részének kisajátítása, amennyiben ez a kérelem benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható.
f) a mezőgazdasági üzem egészének vagy egy részének kisajátítása, amennyiben ez a kérelem benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható, vagy a földterület tulajdonos általi újbóli birtokba vétele.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan külön erre a célra szánt szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok ellenőrzéséért.
(1)  A kifizető ügynökségek a tagállamok szervezeti egységei vagy szervei, amelyek közösen felelnek a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben említett valamennyi kiadással való gazdálkodásért és azok ellenőrzéséért.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A Bizottság kockázati alapon felülvizsgálja a tagállamok által a 102. cikknek megfelelően benyújtott igazoló dokumentumokat és értékeli a rendszerek működését annak érdekében, hogy megerősítse, hogy az irányítási és ellenőrző szervek megfelelnek a nemzeti akkreditációs feltételeknek.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, valamint a belső ellenőrzési rendszerek megfelelő működésére és a mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályosságára, továbbá a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartására vonatkozóan;
b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, valamint mérhető teljesítménykövetelményeken alapuló belső ellenőrzési rendszerek megfelelő működésére és a mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan;
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont
c) az elvégzett és rendelkezésre álló összes audit és ellenőrzés eredményeinek összefoglalója, kiegészítve a rendszeres és ismétlődő hiányosságok elemzésével és a meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel.
c) az alábbiak összefoglalója:
i. az elvégzett és rendelkezésre álló összes audit és ellenőrzés eredményei, kiegészítve a rendszeres és ismétlődő hiányosságok elemzésével és a meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel,
ii. a 102. cikk (1) bekezdésének c) és v) pontjával összhangban megküldött ellenőrzési statisztikák, és;
iii. egyéb releváns ellenőrzések.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető mondat
(4)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy szervet (a továbbiakban: koordináló szerv), amely a következő feladatok ellátásáért felelős:
(4)  Amennyiben egy tagállam alkotmányos rendelkezéseiből következően egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, a tagállamok kiválasztanak egy szervet (a továbbiakban: koordináló szerv), amely a következő feladatok ellátásáért felelős:
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben egy akkreditált kifizető ügynökség nem teljesít egy vagy több, a (2) bekezdésben említett akkreditációs feltételt, a tagállamnak vissza kell vonnia az akkreditációt, hacsak a kifizető ügynökség a probléma súlyosságának arányában megállapított határidőn belül meg nem teszi a szükséges változtatásokat.
(5)  Amennyiben egy akkreditált kifizető ügynökség nem teljesít egy vagy több, a (2) bekezdésben említett akkreditációs kritériumot, a tagállamnak (saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére) vissza kell vonnia az akkreditációt, hacsak a kifizető ügynökség a probléma súlyosságának arányában megállapított határidőn belül meg nem teszi a szükséges változtatásokat.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a kifizető ügynökségek vezetői megbízhatósági nyilatkozatának hatályára és az alapul szolgáló munkára vonatkozó szabályok;
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca) a kifizető ügynökségek állami beavatkozással kapcsolatos kötelezettségei, valamint irányítási és ellenőrzési feladataik tartalma;
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) a kifizető ügynökségek állami intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, valamint irányítási és ellenőrzési feladataik tartalma;
törölve
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk
(1)  A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely véleményt ad a kifizető ügynökség éves számláinak teljességére, pontosságára és valódiságára, valamint belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működésére és a mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozó vezetői megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartásáról.
(1)  A tanúsító szerv köz- vagy magánjogi auditáló szerv. Amennyiben ez magánjogi auditáló szerv, úgy a tagállam közbeszerzési eljárással választja ki. A tanúsító szerv nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok alapján véleményt ad a kifizető ügynökség éves számláinak teljességére, pontosságára és valódiságára és a bevezetett ellenőrzési rendszerek megfelelő működésére, valamint a mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan. Ennek a véleménynek többek között ki kell mondania, hogy felmerült-e kétség a vizsgálat során a 7. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetői megbízhatósági nyilatkozat állításaival kapcsolatban.
A tanúsító szervnek szervezetileg az érintett kifizető ügynökségtől és az ügynökséget akkreditáló hatóságtól függetlenül kell működnie.

A tanúsító szervnek szervezetileg az érintett kifizető ügynökségtől és az ügynökséget akkreditáló hatóságtól függetlenül kell működnie.

(2)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat határoz meg a tanúsító szervek státusza, az általuk elvégzendő konkrét feladatok, többek között az ellenőrzések, valamint az ezek a szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)  A Bizottság jogában áll, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tanúsító szervek státuszára és konkrét feladataira, többek között az ellenőrzésekre vonatkozóan, amelyeket a leghatékonyabb módon kell felépíteni, a mezőgazdasági termelőkre és a tagállamokra háruló adminisztratív terhek minimálisra csökkentése érdekében a lehető legnagyobb mértékben integrált mintákat véve alapul.
A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek szabályokat határoznak meg a tanúsító szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk
(1)  A tagállamok létrehoznak egy rendszert, amelynek keretében tanácsadást nyújtanak a kedvezményezetteknek a földgazdálkodással és a gazdaságban folytatott gazdálkodással kapcsolatban (a továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadó rendszer), és amelynek működtetését egy vagy több kijelölt szerv látja el. A kijelölt szervek egyaránt lehetnek köz- és magánjogi szervek.
(1)  A tagállamok létrehoznak egy rendszert, amelynek keretében tanácsadást nyújtanak a kedvezményezetteknek a földgazdálkodással, a gazdaságban folytatott gazdálkodással és kockázatkezeléssel (mezőgazdasági tanácsadó rendszer), és amelyet egy vagy több kiválasztott szerv működtet. A kiválasztott szervek egyaránt lehetnek köz- és/vagy magánjogi szervek.
(2)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszer kitér legalább az alábbiakra:
(2)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszer kiterjed legalább az alábbiakra:
a) a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírások a VI. cím I. fejezete szerint;
a) követelmények a gazdaságok szintjén a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből és a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásokból adódóan a VI. cím I. fejezete szerint;
b) az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet III. címének 2. fejezete szerint, valamint a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti mezőgazdasági terület fenntartása;
b) az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok a(z) .../2013/EU [DP] rendelet III. címének 2. fejezete szerint, valamint a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti mezőgazdasági terület fenntartása;
c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval kapcsolatos követelmények és tevékenységek, legalább az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint;
c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval kapcsolatos követelmények és tevékenységek, legalább az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint;
ca) a mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődése a vidékfejlesztési programokban meghatározott intézkedésekkel összhangban, ideértve az üzemi korszerűsítésre, a versenyképességre való törekvésre, az ellátási lánc integrációjára, az innovációra és a piaci orientációra vonatkozóakat, valamint a számvitellel, a vállalkozással és a gazdasági források fenntartható kezelésével kapcsolatos elvek előmozdítását és végrehajtását;
d) a tagállamok meghatározása szerinti kis mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődése és legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében említett mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben részt vevő gazdaságok.
d) a tagállamok meghatározása szerinti mezőgazdasági üzemek, kiemelten pedig a(z) .../2013/EU [DP] rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet] V. címében említett mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben részt vevő mezőgazdasági üzemek környezeti teljesítménye és gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődése.
(3)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszer emellett kitérhet különösen az alábbiakra:
(3)  A mezőgazdasági tanácsadó rendszer emellett kiterjedhet egyebek közt az alábbiakra:
a) a (2) bekezdés d) pontjában említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődése;
aa) a gazdaságok átalakulásának és gazdasági tevékenységeik sokszínűbbé tételének előmozdítása;
ab) kockázatkezelés és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése a természeti katasztrófák, katasztrófaesemények, valamint állat- és növénybetegségek kezelése érdekében;
ac) az integrált növényvédelemmel és a nem vegyi alternatívák alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás.
b) a(z) xxx/xxx/EU [RD] rendelet 29. cikke (3) bekezdésében és 30. cikke (2) bekezdésében említett, a nemzeti jogszabályok által megállapított minimumkövetelmények.
b) a(z) .../2013/EU [DP] rendelet [a vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. és 30. cikkében említett, a nemzeti jogszabályok által megállapított követelmények.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági tanácsadó rendszerben közreműködő tanácsadók megfelelő képesítéssel rendelkezzenek és rendszeres képzésben részesüljenek.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági tanácsadó rendszerben közreműködő tanácsadók megfelelő képesítéssel rendelkezzenek és rendszeres továbbképzésben részesüljenek.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az illetékes tagállami hatóság, adott esetben elektronikus úton, ellátja a kedvezményezettet a kijelölt hatóságok megfelelő jegyzékével.
(3)   A tagállami hatóság elsősorban elektronikus úton látja el a potenciális kedvezményezettet a kiválasztott hatóságok megfelelő jegyzékével.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk
A kedvezményezettek – függetlenül attól, hogy támogatásban részesülnek-e a közös agrárpolitika, illetve a vidékfejlesztés keretében – önkéntes alapon használhatják a mezőgazdasági tanácsadó rendszert.

A kedvezményezettek – függetlenül attól, hogy támogatásban részesülnek-e a közös agrárpolitika, illetve a vidékfejlesztés keretében – önkéntes alapon használhatják a mezőgazdasági tanácsadó rendszert.

A tagállamok azonban objektív kritériumok alapján meghatározhatják a kedvezményezettek azon kategóriáit, amelyek elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való hozzáférés terén. A tagállamok azonban gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget élvezzenek azok a mezőgazdasági termelők, amelyek a legkevésbé férnek hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó rendszeren kívüli tanácsadási szolgáltatáshoz.

A tagállamok azonban környezeti, gazdasági és szociális kritériumok alapján meghatározhatják a kedvezményezettek azon kategóriáit, amelyek elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való hozzáférés terén, és amelyek egyebek közt a következők lehetnek:

a) azok a mezőgazdasági termelők, akik a legkevésbé férnek hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó rendszeren kívüli tanácsadási szolgáltatáshoz;
b) azok a mezőgazdasági termelők, amelyek részt vesznek a .../2013/EU [DP] rendelet III. címének 2. fejezetében ismertetett, a szén-dioxid-, tápanyag- és/vagy energiahatékonyságot szolgáló intézkedésekben;
c) a .../2013/EU [RD] rendelet 53., 61. és 62. cikke értelmében korlátozott erőforrásokkal működő hálózatok.
A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek biztosítania kell, hogy a kedvezményezettek mezőgazdasági üzemük sajátos helyzetére alkalmazható tanácsadásban részesülhessenek.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek biztosítania kell, hogy a kedvezményezettek mezőgazdasági üzemük sajátos helyzetére alkalmazható tanácsadásban részesülhessenek.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat fogadhat el a mezőgazdasági tanácsadó rendszer egységes végrehajtása céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
törölve
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  Abban az esetben, ha az uniós jogszabályok az (1) bekezdésben említett összeget csökkentő összegekről rendelkeznek, a Bizottság az érintett jogszabályban említett adatok alapján, végrehajtási aktusok révén megállapítja az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleget.
(2)  Abban az esetben, ha az uniós jogszabályok az (1) bekezdésben említett összeget csökkentő összegekről rendelkeznek, a Bizottság jogában áll, hogy az 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, a jogszabályban említett adatok alapján megállapítva az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleget.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések célja az, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésben történő irányítását, a mezőgazdasági földterület és a termés állapotának agroökonómiai nyomon követését és ezáltal – különösen a terméshozamra és a mezőgazdasági termelésre vonatkozó becslések készítését, az ezekhez a becslésekhez való hozzáférés nemzetközi környezetben – például az ENSZ szervezetei vagy más nemzetközi ügynökségek által koordinált kezdeményezések keretében való megosztását, valamint a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulást és az agrometeorológiai rendszer technológiai nyomon követését.

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések célja az, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésben történő irányítását, a mezőgazdasági és az erdészeti földterület és a mezőgazdasági erőforrások és a termés állapotának agroökonómiai és agro-ökológiai nyomon követését és ezáltal becslések készítését; például a terméshozam, a forráshatékonyság és a hosszú távú mezőgazdasági termelés tekintetében, az ezekhez a becslésekhez való hozzáférés nemzetközi környezetben, többek között az ENSZ szervezetei vagy más nemzetközi ügynökségek által koordinált kezdeményezések keretében való megosztása, valamint a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulás és az agrometeorológiai rendszer technológiai nyomon követésének biztosítása érdekében.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés
A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések a közös agrárpolitika végrehajtásához és nyomon követéséhez szükséges adatok – köztük a műholdas és meteorológiai adatok – gyűjtésére, illetve beszerzésére, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozására, időjárási viszonyokhoz kapcsolódó, meghatározott tanulmányok készítésére, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálására vonatkoznak. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket a tagállami laboratóriumokkal és szervekkel együttműködésben kell megvalósítani.

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések a közös agrárpolitika végrehajtásához és nyomon követéséhez szükséges adatok – köztük a műholdas és meteorológiai adatok – gyűjtésére, illetve beszerzésére, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozására, időjárási viszonyokhoz kapcsolódó, meghatározott tanulmányok készítésére, a talajegészség és -működés ellenőrzésére, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálására vonatkoznak. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket a tagállami laboratóriumokkal és szervekkel együttműködésben kell megvalósítani.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Tanács, a Bizottság legkésőbb azon naptári év március 31-ig előterjesztett javaslatára, amelyre az (1) bekezdésben említett kiigazítást alkalmazni kell, meghatározza ezt a kiigazítást, legkésőbb ugyanazon naptári év június 30-ig.
(2)  Az Európai Parlament és a Tanács, a Bizottság legkésőbb azon naptári év március 31-ig előterjesztett javaslatára, amelyre az (1) bekezdésben említett kiigazítást alkalmazni kell, meghatározza ezt a kiigazítást, legkésőbb ugyanazon naptári év június 30-ig.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben egy adott évben június 30-ig nem kerül sor a kiigazítási arány megállapítására, a Bizottság végrehajtási aktus révén azt meghatározza, és erről a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a végrehajtási aktust a 112. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(3)  Amennyiben egy adott évben június 30-ig nem kerül sor a kiigazítási arány megállapítására, a Bizottság végrehajtási aktus révén azt meghatározza, és erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a végrehajtási aktust a 112. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Tanács a rendelkezésre álló új információk alapján, a Bizottság javaslatára december 1-jéig módosíthatja a közvetlen kifizetéseknek a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban meghatározott kiigazítási arányát.
(4)  Ha a (2) és (3) bekezdésben említett határozat meghozatalát követően új, lényeges információkra derül fény, akkor a Bizottság december 1-jéig ezen információk alapján, végrehajtási aktusokat fogadhat el a 112. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazása nélkül, módosítva a közvetlen kifizetéseknek a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban meghatározott kiigazítási arányát.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés
(6)   E cikk alkalmazása előtt először figyelembe kell venni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás 14. pontjában említett, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék számára a költségvetési hatóság által engedélyezett összeget.
(6)   A Bizottság a (2) bekezdésben megfogalmazott javaslat előterjesztése előtt megvizsgálja, hogy teljesültek-e az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás 14. pontjában említett, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék felhasználásának feltételei, és ha igen, akkora Bizottság erre vonatkozó javaslatot nyújt be.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
(2) Amennyiben az n. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, hogy az n. pénzügyi évre vonatkozó, a 16. cikkben említett összeg túllépésre kerül, a Bizottság javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetőleg a Tanácsnak az említett összeg betartása érdekében szükséges intézkedésekre.
(2) Amennyiben az n. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, hogy az n. pénzügyi évre vonatkozó, a 16. cikkben említett összeg túllépésre kerül, a Bizottság javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az említett összeg betartása érdekében szükséges intézkedésekre.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, hogy fennáll a 16. cikkben említett összeg túllépésének kockázata, és hogy hatáskörén belül nincs lehetősége ennek orvoslására alkalmas intézkedések megtételére, akkor további, az említett összeg betartására irányuló intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket az intézkedéseket a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése alapján a Tanács, illetőleg a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Parlament és a Tanács fogadja el.
(3)  Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, hogy fennáll a 16. cikkben említett összeg túllépésének kockázata, és hogy hatáskörén belül nincs lehetősége ennek orvoslására alkalmas intézkedések megtételére, akkor további, az említett összeg betartására irányuló intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket az intézkedéseket a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Parlament és a Tanács fogadja el.
Módosítás 195 és 202
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk
A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) bekezdése szerinti, támogatásra való jogosultság sérelme nélkül az EMVA keretében finanszírozott kiadások az Unió költségvetéséből semmilyen más finanszírozásban nem részesülhetnek.
Az EMVA keretében finanszírozott kiadások az Unió költségvetéséből semmilyen más finanszírozásban nem részesülhetnek.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a program jóváhagyására vonatkozó határozat elfogadását követően a teljes programozási időszakra vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási összeget folyósít a tagállamnak. Ez a kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 4 %-át jelenti. A költségvetési lehetőségektől függően az összeg folyósítását legfeljebb három részletben lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 2 %-át jelenti.
(1)  A Bizottság a vidékfejlesztési program jóváhagyására vonatkozó határozat elfogadását követően a teljes programozási időszakra vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási összeget folyósít a tagállamnak. Ez a kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 7 %-át jelenti. A költségvetési lehetőségektől függően az összeg folyósítását legfeljebb három részletben lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 2 %-át jelenti.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az egyes vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Kiszámításuk az egyes intézkedések társfinanszírozási arányának az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik.
(1)  Az egyes vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Kiszámításuk az egyes intézkedések társfinanszírozási arányának az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra, vagy az összes támogatható kiadásra – beleértve a köz-, és magánkiadásokat – való alkalmazásával történik.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont
a) az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a Bizottság felé a 102. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban;
a) az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt havi kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a Bizottság felé a 102. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalást az adott vidékfejlesztési programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan része tekintetében, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem kerül felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely eleget tenne a 35. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(1)  A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalást egy tagállamra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan része tekintetében, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem kerül felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely eleget tenne a 35. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Azok a tagállamok, amelyek szövetségi berendezkedésük miatt több vidékfejlesztési programot nyújtanak be, a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig fel nem használt, egy vagy több vidékfejlesztési programból származó összeget elszámolhatják egyéb vidékfejlesztési programban adott határidőn túl elköltött összegekkel. Ha az elszámolást követően marad visszavonandó összeg, az az alulköltekező vidékfejlesztési programot arányosan terheli.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
ba) a költségvetési kötelezettségvállalásoknak a .../2013/EU [RD] rendelet 37. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében nyújtott támogatást érintő része,
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk
38 cikk

törölve
Költségvetési kötelezettségvállalások

Az innovatív helyi együttműködésre odaítélt díjban részesülő, a(z) RD/xxx/EU rendelet 58. cikkének (4) bekezdésében említett projektek jegyzékét jóváhagyó bizottsági határozat a(z) FR/xxx/EU rendelet [75. cikke (2) bekezdésének] értelmében vett finanszírozási határozatot képez. Az első bekezdésben említett határozat elfogadását követően a Bizottság tagállamonként költségvetési kötelezettséget vállal az adott tagállam projektjei tekintetében odaítélt díjak teljes összegére a(z) RD/xxx/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében megállapított határon belül.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk
39 cikk

törölve
A tagállamok számára teljesített kifizetések

(1)   A 35. cikkben említett időközi kifizetések keretében a Bizottság kifizetéseket teljesít az akkreditált kifizető ügynökségeknél az ebben a szakaszban említett díjak odaítélésével összefüggésben felmerült kiadások visszatérítése céljából, az érintett tagállamok számára rendelkezésre álló költségvetési kötelezettségvállalások határán belül.
(2)  Az egyes kifizetések feltétele az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a Bizottság felé a 102. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban.
(3)  Az akkreditált kifizető ügynökségek a 112. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási aktusok révén a Bizottság által megállapított időközönként kiadásigazoló nyilatkozatokat állítanak ki az innovatív helyi együttműködésre odaítélt díjhoz kapcsolódóan, és azokat továbbítják a Bizottság részére közvetlenül vagy – ha ilyet kijelöltek – a koordináló szerven keresztül.
A kiadásigazoló nyilatkozatok azokra a kiadásokra vonatkoznak, amelyek a kifizető ügynökségeknél az egyes időszakokon belül felmerültek.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk
40 cikk

törölve
A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása az innovatív helyi együttműködésre odaítélt díj esetében

A Bizottság automatikusan visszavonja a 38. cikk második bekezdésében szereplő olyan összegeket, amelyek nem kerültek felhasználásra a 39. cikkel összhangban tagállamnak szóló visszatérítés címén, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozatot sem nyújtottak be, amely eleget tenne az említett cikkben meghatározott követelményeknek.

A 37. cikk (3), (4) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a tagállam nem tartja be a kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, a nemzeti költségvetés által viselt késedelmi kamatot fizet a kedvezményezettnek.
(2)  Amennyiben a tagállam nem tartja be a kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, késedelmi kamatot fizet a kedvezményezettnek. Ez a bekezdés nem alkalmazandó azokban az esetekben, amikor a kifizetés nem az érintett tagállam hibájából késik.
Módosítás 196, 197, 198 és 199
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállam részére nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:
(2)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállam részére nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket, amennyiben a szóban forgó tagállami ellenőrzési rendszer kulcsfontosságú elemeiből hiányzik egy vagy több, vagy azok a feltárt hiányosságok súlyossága, illetve tartóssága következtében nem hatékonyak, avagy a szabálytalan kifizetések visszafizettetése nem megfelelő gondossággal történik, és amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül:
a) a szóban forgó tagállami ellenőrzési rendszer kulcsfontosságú elemeiből hiányzik egy vagy több, vagy azok a feltárt hiányosságok súlyossága, illetve állandósága következtében nem hatékonyak, avagy a szabálytalan kifizetések visszafizettetése nem megfelelő gondossággal történik;
törölve
b) az a) pontban említett hiányosságok állandó jellegűek, és az 54. cikk értelmében hozott legalább kettő, az érintett tagállam kiadásait az uniós finanszírozásból kizáró végrehajtási aktust eredményeztek; továbbá
b) vagy a fent említett hiányosságok állandó jellegűek, és az 54. cikk értelmében hozott legalább kettő, az érintett tagállam kiadásait az uniós finanszírozásból kizáró végrehajtási aktust eredményeztek; vagy
c) a Bizottság megállapítja, hogy az érintett tagállam nem tudja megtenni a helyzet közeljövőben történő orvoslásához szükséges intézkedéseket.
c) a Bizottság megállapítja, hogy az érintett tagállam a közeljövőben nem tudja a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott, egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó cselekvési tervvel összhangban megtenni a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági jogszabályok előírják a tagállamok számára, hogy egy meghatározott határidőn belül adjanak tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések számáról és azok eredményéről, és a tagállamok nem tartják be ezt a határidőt, a Bizottság felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett havi vagy a 35. cikkben említett időközi kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem nyújtották be időben a megfelelő statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági jogszabályok előírják a tagállamok számára, hogy egy meghatározott határidőn belül adjanak tájékoztatást a 61. cikk szerint elvégzett ellenőrzések számáról és azok eredményéről, és amennyiben a tagállamok túllépik e határidőt, a Bizottság felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett havi vagy a 35. cikkben említett időközi kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem nyújtották be időben a megfelelő statisztikai információkat, feltéve, hogy a Bizottság a referencia-időszak kezdete előtt kellő időben a tagállamok rendelkezésére bocsátott az adott statisztika elkészítéséhez szükséges minden információt, formanyomtatványt és magyarázatot. Ennek során a Bizottság az arányosság elvével és az általa a 48. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott részletes szabályokkal összhangban jár el, figyelembe véve a késedelem mértékét. A Bizottság egyértelműen különbséget tesz aközött a két helyzet között, hogy az információk késedelmes benyújtása veszélyezteti-e az éves költségvetési mentesítési mechanizmust vagy nem. A havi kifizetések felfüggesztése előtt a Bizottság írásban értesíti az érintett tagállamot.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ezek az intézkedések következetes, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást nyújtanak az Unión belül és kívül annak érdekében, hogy átfogó kép alakuljon ki az adott szakpolitikáról.

Ezen intézkedéseknek következetes, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell nyújtaniuk az Unión belül és kívül annak érdekében, hogy valós átfogó kép alakuljon ki az adott szakpolitikáról.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján további részleteket határozhat meg a 46. cikkben megállapított kötelezettségre, valamint a kifizető ügynökségek könyvelésébe bevezetendő információkra alkalmazandó egyedi feltételekre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(6)  A Bizottság jogában áll, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 46. cikkben megállapított kötelezettségre, valamint a kifizető ügynökségek könyvelésébe bevezetendő információkra alkalmazandó egyedi feltételekre irányuló további részletek szabályozására vonatkozóan.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A Bizottság jogában áll, hogy a 111. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által a kedvezményezettek részére a 42. cikk (2) bekezdése alapján teljesítendő késedelmi kamatok kifizetésére vonatkozó szabályok elfogadására vonatkozóan.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – c pont
c) a tagállamok által a kedvezményezettek részére a 42. cikk (2) bekezdése alapján teljesítendő késedelmi kamatok kifizetésére vonatkozó szabályok.
törölve
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
ca) annak megállapítása, hogy a kifizető ügynökség teljesíti-e a 7. cikk (2) bekezdésben említett akkreditációs kritériumokat, és hogy a tagállam megfelelően alkalmazza-e a 7. cikk (5) bekezdésének rendelkezéseit.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)
cb) a tanúsító szervek által a 9. cikk értelmében elvégzendő feladatok.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új)
cc) az 56. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő időben, előzetesen értesíti az érintett tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül. Az érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.
(2)  A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő időben, előzetesen értesíti az érintett tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül, és az ellenőrzéseket összehangolja annak érdekében, hogy a kifizető ügynökségeket kevesebb negatív hatás érje. Az érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden információt a szabálytalanságokra és a feltárt csalási ügyekre, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet III. szakasza értelmében történő visszafizettetése érdekében meghozott intézkedésekre vonatkozóan.
(3)  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden információt a szabálytalanságokra, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet III. szakasza értelmében történő visszafizettetése érdekében meghozott intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés
Az akkreditált kifizető ügynökségeknek rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, valamint az uniós jogszabályok által előírt adminisztratív és fizikai ellenőrzések végrehajtására vonatkozó dokumentumokkal, és ezeket a dokumentumokat és információkat a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, valamint az uniós jogszabályok által előírt adminisztratív és fizikai ellenőrzések végrehajtására vonatkozó dokumentumokkal, és ezeket a dokumentumokat és információkat a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk. Az igazoló dokumentumok elektronikus formában való tárolása megengedett.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

A Bizottság jogában áll, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el, amelyek révén szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca) az 51. cikk első albekezdésében említett támogató dokumentumok elektronikus tárolásának feltételei, beleértve annak formáját és időtartamát is.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés
Az első bekezdésben meghatározott végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a meg nem felelés súlyossága alapján megállapítja a kizárásra kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát, továbbá az Unió által elszenvedett pénzügyi veszteséget.
(2)  A Bizottság a meg nem felelés súlyossága alapján megállapítja a kizárásra kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe veszi a jogsértés jellegét, és a kizárásra kerülő összegeket a mezőgazdasági alapok jogsértésből fakadó kockázatainak alapján állapítja meg.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság a pénzügyi korrekciókat az azonosított szabálytalanságok egyedi esetei alapján határozza meg, és az átalány- vagy extrapolált korrekció alkalmazásának eldöntésekor figyelembe veszi a szabálytalanság rendszerből adódó természetét.
Átalánykorrekciókat akkor kell alkalmazni, amikor az ügy természetéből adódóan nem lehet megállapítani a feltárt szabálytalanság mértékét és összegét, vagy nem lehet kikövetkeztetni a korrigálandó összeget.

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
(3)  A finanszírozás elutasítására vonatkozó bármilyen határozat elfogadása előtt a Bizottság írásban értesíti a tagállamot vizsgálatainak eredményeiről, és a tagállam írásban megadja válaszát, majd ezt követően mindkét fél arra törekszik, hogy megállapodásra jusson a meghozandó intézkedéseket illetően.
(3)  A finanszírozás elutasítására vonatkozó bármilyen határozat elfogadása előtt a Bizottság írásban értesíti a tagállamot vizsgálatainak eredményeiről, és a tagállam írásban megadja válaszát, majd ezt követően mindkét fél arra törekszik, hogy megállapodásra jusson a meghozandó intézkedéseket illetően. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk – az érintett dokumentumok átvizsgálása révén – annak bizonyítására, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke kisebb a Bizottság értékelésénél.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben nem születik megállapodás, a tagállam négy hónapon belül békéltető eljárás indítását kérheti a felek álláspontjainak összehangolása érdekében. A Bizottság az eljárás eredményéről jelentést kap, amelyet megvizsgál, mielőtt a finanszírozás elutasítása mellett döntene.

Amennyiben nem születik megállapodás, a tagállam négy hónapon belül békéltető eljárás indítását kérheti a felek álláspontjainak összehangolása érdekében. A Bizottság az eljárás eredményéről jelentést kap, amelynek ajánlásait figyelembe veszi, mielőtt a finanszírozás elutasítása mellett döntene. A Bizottság megindokolja, ha úgy dönt, hogy nem követi a jelentés ajánlásait.

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 5 bekezdés – b pont
b) azok az állami támogatások vagy jogsértések, amelyekre vonatkozóan megindult a 108. cikkben vagy a Szerződés 258. cikkében megállapított eljárás;
b) azok az állami támogatások, amelyekre vonatkozóan a Bizottság megindította az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárást, vagy azok a jogsértések, amelyekre vonatkozóan a Bizottság az EUMSZ 258. cikkével összhangban hivatalos értesítést küldött meg az érintett tagállam számára;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat határoz meg a következők végrehajtására vonatkozóan:

A Bizottság jogában áll, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el, amelyek révén meghatározza a számlaelszámolási eljárás különböző szakaszainak céljait, a különböző érintett felek szerepét és felelősségeit, valamint a következőkre vonatkozó szabályokat:

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) az 54. cikkben foglalt megfelelőségi vizsgálat, a határozat elfogadása és végrehajtása érdekében hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők, valamint az említett cikkben meghatározott békéltetési eljárás, és ahhoz kapcsolódóan a békéltető testület létrehozása, feladatai, összetétele és munkamegosztása vonatkozásában.
b) az 54. cikkben foglalt megfelelőségi vizsgálat, a határozat elfogadása és végrehajtása érdekében hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, a tárfinanszírozás tekintetében alkalmazandó korrekciók mértéke és a betartandó határidők, valamint az említett cikkben meghatározott békéltetési eljárás, és ahhoz kapcsolódóan a békéltető testület létrehozása, feladatai, összetétele és munkamegosztása vonatkozásában.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés
Az első bekezdésben meghatározott végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a szabálytalanság és gondatlanság következtében jogosulatlanul teljesített minden kifizetést visszafizettetnek a kedvezményezettel a szabálytalanság fennállásának első jelzését követő egy éven belül, és a vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető ügynökség által vezetett adósnyilvántartásba.
(1)  A tagállamok a szabálytalanság vagy gondatlanság következtében jogosulatlanul teljesített minden kifizetést visszafizettetnek a kedvezményezettel a szabálytalanság fennállásának tényét közlő ellenőrzési jelentés vagy hasonló dokumentum jóváhagyását, valamint adott esetben a kifizető ügynökség vagy a visszafizettetésért felelős szerv általi kézhezvételét követő egy éven belül. A vonatkozó összegeket a visszafizetésre való felhívással egyidejűleg bevezetik a kifizető ügynökség által vezetett adósnyilvántartásba.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Ha azonban az érintett tagállamon kívül álló okok következtében a visszafizettetésre nem kerülhet sor az első albekezdésben megjelölt határidőn belül, és amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság, a tagállam kérésére, a határidőt az eredeti időkeret legfeljebb felével meghosszabbíthatja.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a) ha a már felmerült és a várhatóan felmerülő költségek összege meghaladja a visszafizettetendő összeget, vagy
a) ha a már felmerült és a várhatóan felmerülő költségek összege meghaladja a visszafizettetendő összeget; ez a feltétel teljesítettnek minősül, amennyiben a kedvezményezett által egy egyszeri kifizetéssel összefüggésben visszafizetendő összeg nem haladja meg a 300 eurót; vagy
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés
Amikor az első bekezdésben említett módon jóváírásra kerülnek az uniós költségvetés számára az összegek, a tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a visszafizettetés költségeinek átalányban történő visszatérítése címén megtarthatja, kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy gondatlanság a tagállam közigazgatási hatóságainak vagy más hivatalos szervének tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett módon jóváírásra kerülnek az uniós költségvetés számára az összegek, a tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a visszafizettetés költségeinek átalányban történő visszatérítése címén megtarthatja, kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy gondatlanság a tagállam közigazgatási hatóságainak vagy más hivatalos szervének tulajdonítható.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk
Az e szakaszban megállapított visszafizettetésre vonatkozó rendelkezések szabályszerű és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el tagállamok által teljesítendő egyedi kötelezettségekre vonatkozóan.

Az adósságok és a rájuk érvényes késedelmi kamatok visszafizettetésére e szakaszban megállapított feltételekre és eljárásokra vonatkozó rendelkezések szabályszerű és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el tagállamok által teljesítendő egyedi kötelezettségekre vonatkozóan.

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a csalás hatékony megelőzése, különösen a nagyobb kockázatot jelentő területeken, és elrettentő hatás biztosítása, a költség és haszon, valamint az intézkedések arányosságának figyelembevétele mellett;
b) a csalás hatékony és visszatartó erejűmegelőzésének biztosítása, különösen a nagyobb kockázatot jelentő területeken, a költség és haszon, valamint az intézkedések arányosságának figyelembevétele mellett;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
ea) a szükségtelen környezeti és közegészségügyi költségek megelőzése, és különösen olyan tevékenységek KAP által történő finanszírozásának elkerülése, amelyek az Európai Unió általános költségvetésének más területein – különösen a környezet és a közegészség területén – többletköltséget generálnak.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok hatékony irányítási és ellenőrzési rendszereket hoznak létre az uniós támogatási programokat irányító jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
(2)  A tagállamok hatékony, arányos és kockázatalapú irányítási és ellenőrzési rendszereket hoznak létre az uniós támogatási programokat irányító jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  El kell kerülni olyan új kifizetési rendszerek bevezetését, amelyek a „kizöldítéssel” kapcsolatos új ellenőrzési rendszerek és szankciók bevezetését tennék szükségessé, mivel ez még több bonyolult igazgatási eljárást tenne szükségessé, és fokozná a bürokráciát.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján e cikk (1) és (2) bekezdésének egységes alkalmazására irányuló szabályokat fogadhat el.
(4)  Az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt célkitűzések helyes és hatékony teljesítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el, amelyek meghatározzák a tagállamok egyedi kötelezettségeit.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk
(-1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony és arányos kockázatkezeléshez szükséges minimális szintjére vonatkozó szabályok tekintetében. Ezek a szabályok meghatározzák azokat a körülményeket, amelyek esetében a tagállamoknak az eredendő kockázat szintjétől függően módosítaniuk kell a helyszíni ellenőrzések számát, és előírják annak lehetőségét, hogy az ellenőrzések számát csökkentsék, amennyiben a hibaarányok elfogadható szintűek, és amennyiben az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek.
(1)  A tagállamok által a 60. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott rendszer – egyéb rendelkezés hiányában – magában foglalja valamennyi támogatási kérelem módszeres adminisztratív ellenőrzését, amelyet helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.
(1)  A tagállamok által a 60. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott rendszer – egyéb rendelkezés hiányában – magában foglalja valamennyi támogatási és kifizetési kérelem módszeres adminisztratív ellenőrzését, és ezt helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, amelyek célja a támogatási rendszerek előírásainak való megfelelés és az eredendő kockázati szint nyomon követése, és amelyek számát e célhoz igazodva kell meghatározni.
(2)  A helyszíni ellenőrzéseket illetően a felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a kérelmezők teljes köréből választja ki, és a minta adott esetben véletlenszerűen, valamint kockázatelemzés alapján kiválasztott részből áll, annak érdekében, hogy reprezentatív ráta legyen megállapítható, összpontosítva a legmagasabb hibaarányokra is.
(2)  A helyszíni ellenőrzéseket illetően a felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a kérelmezők teljes köréből választja ki, és a minta adott esetben véletlenszerűen, valamint kockázatelemzés alapján kiválasztott részből áll, annak érdekében, hogy reprezentatív ráta legyen megállapítható, összpontosítva azokra a területekre is, ahol magasabb a hibák kockázata.
Az arányosság elvére tekintettel az ellenőrzések során számos összetevőt figyelembe kell venni, így például:

– az érintett összegek nagyságát;
– az ellenőrzési és kontrollrendszerek korábbi auditjainak eredményét;
– a nemzetközileg elismert normák alapján hitelesített irányítási rendszerekben való önkéntes részvételt.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk
(1)  Az ellenőrzések helyes és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében és azért, hogy a jogosultsági feltételek ellenőrzése hatékony, következetes és megkülönböztetéstől mentes módon történjen, lehetővé téve az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azokra a helyzetekre vonatkozóan, ha a kedvezményezettek vagy képviselőik megakadályozzák az ellenőrzések elvégzését.
(1)  Az ellenőrzések helyes és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében és azért, hogy a jogosultsági feltételek ellenőrzése hatékony, következetes és megkülönböztetéstől mentes módon történjen, lehetővé téve az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, különösen a következőkre vonatkozóan:
(2)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén elfogadja az e fejezet Unión belüli egységes alkalmazásához szükséges szabályokat. Ezek különösen a következőkre vonatkozhatnak:
-a) azon helyzeteket érintő szabályok, amelyekben a kedvezményezettek vagy képviselőik megakadályozzák az ellenőrzések lefolytatását;
a) az uniós jogszabályok alkalmazásából eredő kötelezettségek, kötelezettségvállalások és jogosultsági feltételek teljesítésére vonatkozóan a tagállamok által elvégzendő adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok;
a) az uniós jogszabályok alkalmazásából eredő kötelezettségek, kötelezettségvállalások és jogosultsági feltételek teljesítésére vonatkozóan a tagállamok által elvégzendő, arányos és kockázatalapú megközelítéssel összhangban álló adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok;
b) a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony kockázatkezeléshez szükséges minimális szintjére vonatkozó szabályok, valamint azok a feltételek, amelyek fennállása esetén a tagállamoknak növelniük kell az említett ellenőrzések számát, vagy csökkenthetik azt, amennyiben az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek és a hibaarányok elfogadható szinten vannak;
c) a végrehajtott ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint azok eredményeire vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos szabályok és módszerek;
c) a végrehajtott ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint azok eredményeire vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos szabályok és módszerek;
d) a megfelelőségi ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságokra, az ellenőrzések tartalmára, gyakoriságára, valamint a forgalmazás azon szakaszára vonatkozó szabályok elfogadása, amelyben a szóban forgó ellenőrzéseket el kell végezni;
d) a megfelelőségi ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságok kinevezésére, az ellenőrzések tartalmára, gyakoriságára, valamint a forgalmazás azon szakaszára vonatkozó szabályok elfogadása, amelyben a szóban forgó ellenőrzéseket el kell végezni;
e) amennyiben a rendszer megfelelő irányításához kapcsolódó sajátos igények azt szükségessé teszik, a vámeljárásokra vonatkozó kiegészítő követelményeket bevezető szabályok, különösen a 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint;
e) amennyiben a rendszer megfelelő irányítása azt szükségessé teszi, a vámeljárásokra vonatkozó kiegészítő követelményeket bevezető szabályok, különösen a 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint;
f) a kendert illetően a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 38. cikkével összefüggésben a különleges ellenőrzési intézkedésekkel és a tetrahidrokannabinol-szintek meghatározásának módszereivel kapcsolatos részletes szabályok;
f) a kendert illetően a(z) .../2013/EU [DP] rendelet 38. cikkével összefüggésben a különleges ellenőrzési intézkedésekkel és a tetrahidrokannabinol-szintek meghatározásának módszereivel kapcsolatos részletes szabályok;
g) a gyapot tekintetében a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 42. cikkével összefüggésben az elismert szakmaközi szervezetek ellenőrzési rendszere;
g) a gyapot tekintetében a(z) .../2013/EU [DP] rendelet 42. cikkével összefüggésben az elismert szakmaközi szervezetek ellenőrzési rendszere;
h) a bor tekintetében a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [sCMO] említetteknek megfelelően a földterületek mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok, továbbá az ellenőrzések tökéletesítését szolgáló meghatározott pénzügyi eljárások szabályai;
h) a bor tekintetében a(z) .../2013/EU [sCMO] rendeletben említetteknek megfelelően a földterületek mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok, továbbá az ellenőrzések tökéletesítését szolgáló meghatározott pénzügyi eljárások szabályai;
i) a termékek állami intervencióra és magántárolásra való jogosultságának megállapítását szolgáló vizsgálatok és módszerek, valamint a pályáztatás alkalmazása az állami intervenció és a magántárolás kapcsán.
i) a termékek állami intervencióra és magántárolásra való jogosultságának megállapítását szolgáló vizsgálatok és módszerek, valamint a pályáztatás alkalmazása mindkettő kapcsán.
(1a)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el azon határidők meghatározására, amelyeken belül a Bizottságnak reagálnia kell arra a jelzésre, hogy a tagállam csökkenteni kívánja helyszíni ellenőrzéseinek számát.
Az első albekezdésben előírt végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében, vagy a(z) xxx/xxx/EU [DP], a(z) xxx/xxx/EU [RD], illetve a(z) xxx/xxx/EU [sCMO] rendelet megfelelő cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben előírt végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében, vagy a(z) .../2013/EU [DP], a(z) .../2013/EU [RD], illetve a(z) .../2013/EU [sCMO] rendelet megfelelő cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk
(1)  Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak vagy a támogatás odaítélésére vonatkozóan az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban előírt feltételekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásoknak, a támogatást teljes egészében vagy részben vissza kell vonni.
(1)  Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett teljesen vagy részben nem felel meg egy adott támogatási rendszerre vonatkozóan az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban előírt jogosultsági kritériumoknak, a támogatás megfelelő részét teljes egészében vissza kell vonni.
A megszámlálható egységekre – pl. hektárban kifejezett földterületekre vagy állatok számára – vonatkozó jogosultsági feltételek nem teljesülése esetén a támogatást teljes egészében vissza kell vonni azon egységek vonatkozásában, amelyekre a jogosultsági feltételek nem teljesülnek.

(1a)  Amennyiben a támogatás sajátos kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódik és megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem teljesíti e kötelezettségvállalásokat, a megfelelő támogatást teljes egészében vagy részben vissza kell vonni.
(2)  Ha az uniós jog úgy rendelkezik, a tagállamok emellett szankciót is kivetnek, az odaítélt vagy odaítélendő azon támogatás egy részének vagy egészének csökkentése vagy a támogatás köréből való kizárása révén, amelyre vonatkozóan a jogosultsági feltételek vagy kötelezettségvállalások teljesültek.
(2)  Ha a Szerződés 289. cikke (3) bekezdésének megfelelő – adott esetben felhatalmazáson alapuló aktusokban tovább részletezendő – jogalkotási aktus úgy rendelkezik, a tagállamok emellett közigazgatási szankciót is kiszabnak, az odaítélt vagy odaítélendő azon támogatás egy részének vagy egészének csökkentése vagy a támogatás köréből való kizárása formájában, amelyre vonatkozóan a jogosultsági feltételek vagy kötelezettségvállalások teljesültek.
A támogatáscsökkentés összege a megállapított szabálytalanság súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegétől függően változik, és az érintett kedvezményezett egy vagy több naptári év tekintetében akár ki is zárható egy vagy több támogatási rendszerből vagy támogatási intézkedésből.
Az (1) bekezdésben említett visszavonás és a (2) bekezdésben említett közigazgatási szankciók összege a megállapított szabálytalanság jellegétől, súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegétől függően változik, és az érintett kedvezményezett egy vagy több naptári évre akár ki is zárható a meg nem felelés tárgyát képező egy vagy több támogatási rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

(2a)  A szankciók súlyozása az alábbi általános kritériumokon alapul:
– a meg nem felelés „súlyossága” elsősorban a meg nem felelés következményeinek jelentőségétől, különösen pedig az általa az érintett uniós pénzeszközökre jelentett kockázattól függ, illetve következetesen tekintetbe véve a szóban forgó követelmény vagy előírás célját;
– a meg nem felelés „mértékét” különösen annak figyelembevételével kell megállapítani, hogy a meg nem felelés kiterjedt hatással rendelkezik-e, vagy hatása magára a mezőgazdasági üzemre korlátozódik;
– a meg nem felelés időtartamát az illetékes hatóság különösen annak figyelembevételével állapítja meg, hogy a kiváltott hatás vélhetően mennyi ideig lesz érezhető, illetve hogy e hatás ésszerű módon megszüntethető-e;
– az „ismételt” meg nem felelés ugyanazon követelmény, előírás vagy kötelezettség három egymást követő éven belül több mint egy alkalommal megállapított megsértését jelenti, feltéve hogy a kedvezményezettet értesítették a korábbi meg nem felelésről, és adott esetben lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előző meg nem felelés megszüntetésére;
(3)  Azokat az összegeket, amelyekre az (1) bekezdésben említett visszavonás, illetve a (2) bekezdésben említett szankciók vonatkoznak, teljes egészében vissza kell fizettetni.
(3)  Azokat az összegeket, amelyekre az előző bekezdésekben említett visszavonás és közigazgatási szankciók vonatkoznak, teljes egészében vissza kell fizettetni.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
65 a cikk (új)
65a. cikk

Az éghajlat és a környezet szempontjából kedvező mezőgazdasági gyakorlatokra irányuló kifizetések visszavonása és csökkentése

A 65. cikk ellenére a .../2013/EU [DP] rendelet 2. fejezetének III. címében rögzített kötelezettségek nem teljesítése esetében az említett cikknek megfelelően alkalmazott visszavonások és csökkentések összege nem haladhatja meg a fenti fejezetben említett kifizetés összegét.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a támogatási rendszerben való részvételi jog felfüggesztése, a kifizetésből való kizárás vagy annak felfüggesztése, illetve a támogatások, a kifizetések vagy a visszatérítések csökkentési mértéke, illetve bármely más szankció, különösen abban az esetben, ha nem tartották be a határidőket, ha a termék, a méret vagy a mennyiség nem felel meg az alkalmazásnak, vagy ha a program értékelésére vagy az információk bejelentésére nem, helytelenül vagy a határidőn túl került sor;
a) a támogatási rendszerben való részvételi jog felfüggesztése, a kifizetésből való kizárás vagy annak felfüggesztése, illetve a támogatások, kifizetések vagy visszatérítések mértékének csökkentése abban az esetben, ha nem tartották be a határidőket, ha a termék, a méret vagy a mennyiség nem felel meg az alkalmazásnak, vagy ha a program értékelésére vagy az információk bejelentésére nem, helytelenül vagy a határidőn túl került sor;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) a jóváhagyás vagy az elismerés visszavonása vagy felfüggesztése, különösen abban az esetben, ha az adott gazdasági szereplő, termelői szervezet, termelői szervezeteket tömörítő társulás, termelői csoport vagy szakmaközi szervezet nem tartja be az előírt feltételeket vagy többé már nem felel meg azoknak, ideértve az értesítések elmulasztását is;
g) a jóváhagyás vagy az elismerés visszavonása vagy felfüggesztése abban az esetben, ha az adott gazdasági szereplő, termelői szervezet, termelői szervezeteket tömörítő társulás, termelői csoport vagy szakmaközi szervezet nem tartja be az előírt feltételeket vagy többé már nem felel meg azoknak, ideértve az értesítések elmulasztását is;
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)
ia) az a)–i) pontokban említett intézkedésekhez és szankciókhoz kapcsolódó eljárások és technikai kritériumok arra az esetre, ha megállapítást nyer, hogy a vonatkozó jogszabály alkalmazásából eredő kötelezettségek valamelyikét megszegték;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a) az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez és szankciókhoz kapcsolódó eljárások és technikai kritériumok arra az esetre, ha megállapítást nyer, hogy a vonatkozó jogszabály alkalmazásából eredő kötelezettségek valamelyikét megszegték;
törölve
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b) a vonatkozó jogszabály alkalmazásából eredő jogosulatlan kifizetések visszafizettetésére vonatkozó szabályok és eljárások.
b) a vonatkozó jogszabály alkalmazásából eredő jogosulatlan kifizetések visszafizettetésére vonatkozó eljárások.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk
(1)  Minden tagállam létrehoz egy integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: integrált rendszer), és gondoskodik annak működtetéséről.
(1)  Minden tagállam létrehoz egy integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: integrált rendszer), és gondoskodik annak működtetéséről.
(2)  Az integrált rendszert a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerekre, valamint a(z) xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával, 29–32. cikkével, 34. és 35. cikkével, valamint adott esetben a(z) CR/xxx/EU rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban nyújtott támogatásra kell alkalmazni.
(2)  Az integrált rendszert a(z) .../2013/EU [DP] rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerekre, valamint a(z) .../2013/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával, 29–32. cikkével, 34. és 35. cikkével, valamint adott esetben a(z) .../2013/EU [CR] rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban nyújtott támogatásra kell alkalmazni.
A létesítési költséget illetően azonban ez a fejezet nem alkalmazandó a(z) xxx/xxx/EU [RD] rendelet 29. cikkének (9) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedésekre.

A létesítési költséget illetően azonban ez a fejezet nem alkalmazandó a(z) .../2013/EU [RD] rendelet 29. cikkének (9) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedésekre.

(3)  Az integrált rendszer a szükséges mértékben alkalmazandó a VI. címben meghatározott kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésére is.
(3)  Az integrált rendszer a szükséges mértékben alkalmazandó a VI. címben meghatározott kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésére is.
(3a)  A tagállamok integrált rendszerük létrehozásakor megfelelően igénybe veszik a rendelkezésre álló technológiákat az igazgatási terhek csökkentése, valamint az ellenőrzések hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes hatóságán keresztül lehetővé teszi különösen – a 2000. évvel kezdődően – a naptári és/vagy gazdasági évekre vonatkozó adatokba való betekintést. Az adatbázis emellett közvetlen és azonnali betekintést tesz lehetővé a megelőző legalább öt egymást követő naptári év adataiba.

Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes hatóságán keresztül lehetővé teszi különösen – a 2000. évvel kezdődően – a naptári és/vagy gazdasági évekre vonatkozó adatokba való betekintést. Azoknak a tagállamoknak azonban, amelyek 2004-ben csatlakoztak, elegendő csak 2004-től biztosítaniuk az adatokba történő betekintést. Az adatbázis emellett közvetlen és azonnali betekintést tesz lehetővé a megelőző legalább öt egymást követő naptári év adataiba.

Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 és 2 a bekezdés (új)
(2)  A tagállamok előre kitöltött formanyomtatványokat biztosítanak – többek között elektronikus eszközök felhasználásával – az előző évben meghatározott területek alapján, továbbá grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik az érintett területek földrajzi elhelyezkedését. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási kérelemben csak az előző évben benyújtott támogatási kérelemhez képest megváltozott adatoknak kell szerepelniük. A(z) DP/xxx/EU rendelet V. címében előírt mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszert illetően azonban ezt a lehetőséget valamennyi érintett mezőgazdasági termelőnek meg kell adni.
(2)  A tagállamok előre kitöltött formanyomtatványokat biztosítanak – többek között elektronikus eszközök felhasználásával – az előző évben meghatározott területek alapján, továbbá grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik az érintett területek földrajzi elhelyezkedését. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási kérelemben csak az előző évben benyújtott támogatási kérelemhez képest megváltozott adatoknak kell szerepelniük. A(z) .../2013/EU [DP] rendelet V. címében előírt mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszert illetően azonban ezt a lehetőséget valamennyi érintett mezőgazdasági termelőnek meg kell adni.
(2a)  A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az (1) bekezdésben megállapított követelményeknek megfelelő támogatási vagy kifizetési kérelem érvényessége évekig megmarad, feltéve, hogy az érintett kedvezményezettek az általuk először benyújtott információban bekövetkezett változásokat kötelezően bejelentik. A kérelem többéves érvényessége azonban a kedvezményezett általi évenkénti megerősítés feltételéhez kötött.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk
(1)  A 61. cikknek megfelelően a tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy az általuk felhatalmazott szervek útján – végrehajtják a támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági feltételek teljesítésének ellenőrzése céljából. Az említett ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.
(1)  A 61. cikknek megfelelően a tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy az általuk felhatalmazott szervek útján – végrehajtják a támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági feltételek teljesítésének ellenőrzése céljából. Az említett ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, amelyek célja a támogatási rendszerek előírásainak való megfelelés és az eredendő kockázati szint nyomon követése.
(2)  A helyszíni ellenőrzések céljából a tagállamok mintavételi tervet készítenek a mezőgazdasági üzemekre és/vagy kedvezményezettekre vonatkozóan.
(2)  A helyszíni ellenőrzések céljából a tagállamok mintavételi tervet készítenek a kedvezményezettekre vonatkozóan, amely egyaránt tartalmaz véletlenszerű mintavételt a reprezentatív hibaarány kiszámítása céljából, és kockázatalapú mintavételt, amely lehetővé teszi a magas kockázatú kérelmek kiemelt kezelését.
(3)  A tagállamok távérzékelési eljárásokat és a globális navigációs műholdrendszerre (GNSS) épülő technikákat is alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák helyszíni ellenőrzésének módszeréül.
(3)  A tagállamok távérzékelési eljárásokat és a globális navigációs műholdrendszerre (GNSS) épülő technikákat is alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák helyszíni ellenőrzésének módszeréül.
(4)  A jogosultsági feltételek megsértése esetén a 65. cikk rendelkezései alkalmazandók.
(4)  A jogosultsági feltételek megsértése esetén a 65. cikk rendelkezései alkalmazandók.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk
(1)  A 68. cikk (2) bekezdésében említett támogatási rendszerek és intézkedések keretében történő kifizetésekre a december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerül sor. A támogatások kifizetése ebben az időszakban legfeljebb két részletben történik.
(1)  A 68. cikk (2) bekezdésében említett támogatási rendszerek és intézkedések keretében történő kifizetésekre a december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerül sor. A támogatások kifizetése ebben az időszakban legfeljebb két részletben történik.
A támogatások kifizetése ebben az időszakban legfeljebb két részletben történik.

A támogatások kifizetése ebben az időszakban legfeljebb két részletben történik.

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatásokra vonatkozóan a tagállamok október 16-a és december 1-je között előleget fizethetnek, melynek mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen kifizetések, és legfeljebb 75 % a vidékfejlesztési támogatások esetében.

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatásokra vonatkozóan a tagállamok október 16-a és december 1-je között előleget fizethetnek, melynek mértéke legfeljebb 50% a közvetlen kifizetések, és legfeljebb 75% a vidékfejlesztési támogatások esetében.

A harmadik albekezdés alkalmazásának sérelme nélkül, a Bizottság végrehajtási aktusok révén engedélyezheti a tagállamoknak, hogy azokban a régiókban, ahol a mezőgazdasági termelők kivételes körülmények miatt komoly pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, az előlegek százalékos értékét 80%-ra emeljék. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kifizetésekre csak azt követően kerülhet sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk értelmében elvégzendő ellenőrzése.
(2)  Az (1) bekezdésben említett kifizetésekre csak azt követően kerülhet sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk értelmében elvégzendő ellenőrzése.
(2a)   A 61. cikk (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések befejezését követően a tagállamok, e cikk (2) bekezdésétől eltérve, a túlfizetési kockázat figyelembevételével dönthetnek úgy, hogy a .../2013/EU [DP] rendelet III. címében szereplő, alkalmazandó kifizetés legfeljebb 50%-áig, illetve a 68. cikk (2) bekezdésében említett vidékfejlesztési támogatás legfeljebb 75%-áig kifizetést eszközölnek. Az intézkedés vagy műveletcsomag valamennyi kedvezményezettje esetében a kifizetésnek ugyanazt a százalékos arányát kell alkalmazni.
(2b)  A Bizottság egy vagy több tagállam kérése alapján kivételes esetekben, továbbá ha azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi, október 16. előtt is engedélyezheti előlegek kifizetését.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa) a technológiának az integrált rendszer kialakításakor – annak optimalizálása érdekében – történő használatára vonatkozó szabályok;
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a 70. cikk szerinti számítógépes adatbázis alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb) a 71. cikk szerinti, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer, valamint a 74. cikkben előírt kedvezményezett-azonosítás alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)
bc) a 72. cikk szerinti, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)
bd) a 73. cikk szerinti támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre, valamint a támogatási jogosultságok iránti kérelmekre vonatkozó szabályok, ezen belül a kérelmek benyújtásának végső határideje és a kérelemben feltüntetendő minimális adatmennyiség, a támogatási kérelmek módosítására vagy visszavonására, és a támogatási kérelem benyújtásának követelménye alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések, valamint olyan rendelkezések, amelyek a tagállamok számára lehetővé teszik egyszerűsített eljárások alkalmazását vagy a nyilvánvaló hibák javítását;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b e pont (új)
be) a kötelezettségek betartásának, illetve a támogatási vagy kifizetési kérelmekben szereplő információk helytállóságának és teljességének vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályok;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) a támogatás kiszámítási alapjának egységes meghatározásához szükséges rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre vonatkozó szabályok, amikor a támogatható területen jellegzetes tájelemek vagy fák találhatók;
b) a támogatás kiszámítási alapjának egységes meghatározásához szükséges rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre vonatkozó szabályok, amikor a támogatható területen jellegzetes tájelemek vagy fák találhatók; a(z) .../2013/EU [DP] rendelet 9. cikkének sérelme nélkül biztosítani kell a támogathatóságra vonatkozó szabályok összhangját az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése jelentette kihívások leküzdésével, és ennek megfelelően azt, hogy e szabályok ne büntessék a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodást vagy a legeltetésre épülő agrár-erdészeti rendszereket, továbbá ne eredményezhessék a környezet minőségének romlását; agronómiai vagy ökológiai szempontból indokolt esetekben az érintett tagállam vagy régió szokásos normái alapján engedélyezhető rugalmasság;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) a szándékos magatartás következtében előálló szabálytalanságok, a kisebb hibák, a támogatáscsökkentések halmozódása és a különböző támogatáscsökkentések egyidejű alkalmazásának egységes és arányos kezelésére szolgáló rendelkezések;
b) a súlyos szabálytalanságok, a kisebb hibák, a támogatáscsökkentések halmozódása és a különböző támogatáscsökkentések egyidejű alkalmazásának egységes és arányos kezelésére szolgáló rendelkezések;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a 70. cikk szerinti számítógépes adatbázis alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
törölve
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a 71. cikk szerinti, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer, valamint a 74. cikkben előírt kedvezményezett-azonosítás alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
törölve
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a 72. cikk szerinti, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer alapvető jellemzői, a kapcsolódó fogalommeghatározások és minőségi követelmények;
törölve
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) a 73. cikk szerinti támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre, valamint támogatási jogosultságok iránti kérelmekre vonatkozó szabályok, és ezen belül a kérelmek benyújtásának végső határidejére és a kérelemben feltüntetendő minimális adatmennyiségre vonatkozó szabályok, a támogatási kérelmek módosítására vagy visszavonására, és a támogatási kérelem benyújtásának követelménye alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések, valamint olyan rendelkezések, amelyek a tagállamok számára lehetővé teszik egyszerűsített eljárások alkalmazását vagy nyilvánvaló hibák javítását;
törölve
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – e pont
e) a kötelezettségek betartásának, illetve a támogatási kérelmekben vagy a kifizetési kérelmekben szereplő információk helytállóságának és teljességének vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályok;
törölve
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – f pont
f) az e fejezet egységes végrehajtásához szükséges technikai fogalommeghatározások;
törölve
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság szükség esetén végrehajtási aktusok révén elfogadja az e rendeletnek az Unióban történő egységes alkalmazására irányuló rendelkezéseket, különösen a következőkkel kapcsolatban:
(2)  A Bizottság szükség esetén végrehajtási aktusok révén elfogadja az e fejezet egységes alkalmazására irányuló rendelkezéseket, különösen a következőkkel kapcsolatban:
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:
a) a tagállamok által az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megakadályozása érdekében végrehajtandó intézkedések;
b) a tagállamok által elvégzendő megfelelő ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c) a tagállamok által az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megakadályozása érdekében végrehajtandó intézkedések;
törölve
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d) a tagállamok által elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.
törölve
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) a szabályok megsértése a szóban forgó kedvezményezettnek közvetlenül tulajdonítható cselekmény vagy mulasztás következménye;
a) a szabályok megsértése a közvetlenül és minden tévedést kizárva a szóban forgó kedvezményezettnek tulajdonítható cselekmény vagy mulasztás következménye;
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b) a szabályok megsértése a kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódik; továbbá
b) a szabályok megsértése a kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódik; vagy
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés
A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. melléklet részét képezi, miután valamennyi tagállam végrehajtotta az irányelvet, és megállapításra kerültek a mezőgazdasági termelőkre közvetlenül alkalmazandó kötelezettségek. Az említett elemek figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítása céljából, attól az időponttól számított 12 hónapon belül, amikor az utolsó tagállam is értesítette a Bizottságot az irányelv végrehajtásáról.

törölve
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés
Emellett a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. év tekintetében tartalmazniuk kell az állandó gyepterület fenntartását is. Azok a tagállamok, amelyek 2004. január 1-jén az Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 2003. évre vonatkozó területalapú támogatás iránti kérelem benyújtására előírt időpontban állandó gyepterületként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek maradjanak. Azok a tagállamok, amelyek 2004-ben váltak az Unió tagállamává, biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén állandó gyepterületként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek maradjanak. Bulgária és Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-jén állandó gyepterületként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek maradjanak.

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. év tekintetében tartalmazniuk kell az állandó gyepterület és állandó legelő fenntartását is. Azok a tagállamok, amelyek már 2004. január 1. előtt az Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 2003. évre vonatkozó területalapú támogatás iránti kérelem benyújtására előírt időpontban állandó gyepterületként és állandó legelőként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek és állandó legelők maradjanak. Azok a tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Unióhoz, biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén állandó gyepterületként és állandó legelőként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek és állandó legelők maradjanak. Bulgária és Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-jén állandó gyepterületként és állandó legelőként hasznosított földterületek – meghatározott korlátok között – továbbra is állandó gyepterületek és állandó legelők maradjanak.

Ugyanakkor kellően indokolt esetben bármely tagállam eltérhet az első bekezdéstől, feltéve, hogy intézkedéseket hoz állandó gyepterületei és állandó legelői összterülete számottevő csökkenésének megakadályozására.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 bekezdés
Emellett a Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja a fenntartandó állandó gyepterület és a mezőgazdasági földterület arányának meghatározására vonatkozómódszereket. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenntartandó állandó gyepterület és mezőgazdasági földterület arányának meghatározására szolgálómódszerek megállapítása céljából.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk
A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági terület, többek között a termelésből kivont termőterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. A tagállamok a II. melléklet alapján meghatározzák a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan a kedvezményezettek által betartandó, nemzeti vagy regionális szintű minimális előírásokat, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati viszonyok, a meglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok szerkezete. A tagállamok nem határozhatnak meg olyan minimumkövetelményeket, amelyek nem szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági terület jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. A tagállamok a II. melléklet alapján meghatározzák a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan a kedvezményezettek által betartandó, nemzeti vagy regionális szintű minimális előírásokat, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati viszonyok, a meglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok szerkezete. A tagállamok nem határozhatnak meg olyan minimumkövetelményeket, amelyek nem szerepelnek a II. mellékletben.

Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok igénybe vehetik meglévő igazgatási és ellenőrzési rendszereiket a kölcsönös megfeleltetés szabályainak való megfelelés biztosítása céljából.

A tagállamok igénybe vehetik meglévő igazgatási és ellenőrzési rendszereiket a kölcsönös megfeleltetés szabályainak való megfelelés biztosítása céljából, és meghatározzák a gazdaságok szintjén alkalmazandó, ellenőrizhető követelményeket és normákat.

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A követelmények, előírások, jogi aktusok és kölcsönös megfeleltetési területek ellenőrzése az alábbi tényezőket veheti figyelembe:
– a mezőgazdasági termelők részvétele a rendelet III. mellékletében meghatározott mezőgazdasági tanácsadó rendszerben;
– a mezőgazdasági termelők részvétele egy tanúsítási rendszerben, amennyiben az magában foglalja az érintett követelményeket és előírásokat.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok helyszíni ellenőrzést folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az egyes kedvezményezettek betartják-e az e címben meghatározott kötelezettségeket.
(3)  A tagállamok helyszíni ellenőrzést folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az egyes kedvezményezettek betartják-e az e címben meghatározott kötelezettségeket. Az arányosság elvének megfelelően a tagállamok az ellenőrzések során elsősorban a legnagyobb kockázatú kérelmekre összpontosítanak.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján szabályokat fogad el az e címben említett kötelezettségek betartásának vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtására vonatkozóan.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e címben említett kötelezettségek betartásának vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályok megállapítása céljából.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1) A 91. cikkben előírt szankció akkor alkalmazandó, ha egy adott naptári évben (a továbbiakban: az érintett naptári év) bármikor nem teljesülnek a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az előírások ezen megsértése az érintett naptári évben támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek róható fel.
(1) A 91. cikkben előírt szankció akkor alkalmazandó, ha egy adott naptári évben (a továbbiakban: az érintett naptári év) bármikor nem teljesülnek a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az előírások ezen megsértése közvetlenül és minden tévedést kizárva az érintett naptári évben támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek róható fel.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben egy tagállam úgy határoz, hogy igénybe veszi az első albekezdésben meghatározott lehetőséget, akkor az illetékes hatóság a következő évben a kedvezményezettek egy mintájára vonatkozóan megteszi az annak ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, hogy megtörtént-e az előírások megsértésének a kedvezményezett általi orvoslása. A ténymegállapításról és az előírások megsértését orvosoló intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettségről értesíteni kell a kedvezményezettet.

törölve
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk
(1) A 91. cikkben előírt szankciót az említett kedvezményezettnek az érintett naptári évben vagy években nyújtott vagy nyújtandó, 92. cikk szerinti kifizetések teljes összegének csökkentése vagy a támogatásból való kizárása révén kell alkalmazni.
(1) A 91. cikkben előírt szankciót az említett kedvezményezettnek az érintett naptári évben vagy években nyújtott vagy nyújtandó, 92. cikk szerinti kifizetések teljes összegének csökkentése vagy a támogatásból való kizárása révén kell alkalmazni.
A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni az előírások megsértésének súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, valamint a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított szempontokat.

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során arányosan figyelembe kell venni az előírások megsértésének jellegét, súlyosságát, mértékét, fennállásának időtartamát, illetve ismétlődő jellegét, valamint a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított szempontokat.

(2)  Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az előírások ismételt megsértése esetén pedig a 15 %-ot.
(2)  Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke nem haladhatja meg az 5%-ot, az előírások ismételt megsértése esetén pedig nem haladhatja meg a 15%-ot.
Kellően indokolt esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak csökkentést, amennyiben az előírások megsértése – súlyossága, mértéke, valamint fennállásának időtartama alapján – kisebb jelentőségűnek minősül. Az előírások megsértésének azon esetei azonban, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a köz- vagy állategészségügy szempontjából, nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek. A ténymegállapításról és az előírások megsértését orvosoló intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettségről értesíteni kell a kedvezményezettet.

Kellően indokolt esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazandó csökkentés, amennyiben az előírások megsértése – súlyossága, mértéke, valamint fennállásának időtartama alapján – kisebb jelentőségűnek minősítendő. Az előírások megsértésének azon esetei azonban, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a köz- vagy állategészségügy szempontjából, nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek.

A tagállamok ezenfelül a szabályok első, súlyosnak nem tekinthető megsértésére vonatkozó, korai előrejelző rendszert alakíthatnak ki. Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy él ezzel a lehetőséggel, az illetékes hatóság előzetes figyelmeztetést küld a kedvezményezettnek, amelyben értesíti a szabálytalanságról, és arról, hogy köteles orvosolni a helyzetet. E rendszer hatása arra korlátozódik, hogy megállapítja a kedvezményezett felelősségét a nem teljesítésért. A figyelmeztetést a következő éven belül megfelelő ellenőrzések követik, annak megállapítására, hogy az előírások megsértését orvosolták-e. Amennyiben orvosolták, nem alkalmaznak csökkentést. Ha nem orvosolták, az első albekezdés szerinti csökkentést visszamenőlegesen alkalmazzák. Mindig súlyosnak tekintik azonban az előírások megsértésének azon eseteit, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a köz- vagy állategészségügy szempontjából.

(3)  Az előírások szándékos megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az érintett mezőgazdasági termelő egy vagy több naptári év tekintetében akár ki is zárható egy vagy több támogatási rendszer köréből.
(3)  Az előírások súlyos gondatlanságból eredő súlyos megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke elvben nem lehet kisebb 20%-nál, és az érintett mezőgazdasági termelő egy vagy több naptári év tekintetében akár ki is zárható egy vagy több támogatási rendszer köréből.
(4)  Mindenesetre a támogatáscsökkentés, illetve a támogatás köréből való kizárás teljes összege egy adott naptári évre vonatkozóan nem haladhatja meg az (1) bekezdés első albekezdésében említett teljes összeget.
(4)  Mindenesetre a támogatáscsökkentés, illetve a támogatás köréből való kizárás teljes összege egy adott naptári évre vonatkozóan nem haladhatja meg az (1) bekezdés első albekezdésében említett teljes összeget.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk
(1)  Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzösszegek jogosult kedvezményezettek közötti felosztása szabályos legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kölcsönös megfeleltetés előírásainak megsértése miatti szankciók kiszámításához szükséges egységes alap megállapításához, a költségvetési fegyelem miatt alkalmazott csökkentés figyelembevételével.
(1)  Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzösszegek jogosult kedvezményezettek közötti felosztása szabályos legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kölcsönös megfeleltetés előírásainak megsértése miatti szankciók kiszámításához szükséges egységes alap megállapításához, a költségvetési fegyelem miatt alkalmazott csökkentés figyelembevételével.
(2)  Annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetési rendszer végrehajtása hatékony, következetes és megkülönböztetéstől mentes legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szankciók kiszámítására és alkalmazására vonatkozóan.
(2)  Annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetési rendszer végrehajtása hatékony, kockázatalapú és arányos, következetes és megkülönböztetéstől mentes legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szankciók kiszámítására és alkalmazására vonatkozóan. Az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen olyan esetekre vonatkozóan tartalmaznak szabályokat, amelyek tekintetében nem alkalmazandók közigazgatási szankciók az előírások olyan megsértésére, amely a II. mellékletben SMR 7 és SMR 8 alatt említett, az állatok azonosítását és nyilvántartását szolgáló rendszerek műszaki hibája miatt következett be, és nem a szóban forgó kedvezményezettnek közvetlenül tulajdonítható cselekmény vagy mulasztás eredménye.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – v pont
v) az ütemtervvel és az ágazatspecifikus jogszabályokban meghatározott részletes rendelkezésekkel összhangban elvégzett összes audit és ellenőrzés eredményének összefoglalója.
v) az ütemtervvel és az ágazatspecifikus jogszabályokban meghatározott részletes rendelkezésekkel összhangban elvégzett összes audit és ellenőrzés eredményének éves összefoglalója, az EMGA és az EMVA kiadási kimutatásaival együtt.
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben az e cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében a tagállamoknak statisztikai elemzéseket kell végezniük, a Bizottság az összes szükséges információt kellő időben a rendelkezésükre bocsátja.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen kifizetést az eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a kedvezményezett részére, a tagállamok a támogatás euróban kifejezett összegét az Európai Központi Bank által azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyamon váltják át nemzeti valutára, amely évre a támogatást megítélték.
(3)  Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen kifizetést az eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a kedvezményezett részére, a tagállamok a támogatás euróban kifejezett összegét az Európai Központi Bank által azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó havi átlagárfolyamon váltják át nemzeti valutára, amely évre a támogatást megítélték.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén intézkedéseket fogadhat el az uniós jogszabályok alkalmazásának védelme érdekében, ha a nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat veszélyeztetheti azt. Ezek az intézkedések szükség esetén eltérhetnek a hatályos rendelkezésektől.
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az uniós jogszabályok alkalmazásának védelme érdekében hozandó intézkedések megállapítása céljából, ha a nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat veszélyeztetheti azt. Ezek az intézkedések szükség esetén eltérhetnek a hatályos rendelkezésektől.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk
(1)  Közös monitoring- és értékelési keretet kell kidolgozni a közös agrárpolitika teljesítményének mérése céljából. A keret magában foglalja a közös agrárpolitikai intézkedések – és különösen a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU rendeletben előírt piaci intézkedések, a(z) RD/xxx rendeletben előírt vidékfejlesztési intézkedések és az ebben a rendeletben előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása – nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó valamennyi eszközt.
(1)  Közös monitoring- és értékelési keretet kell kidolgozni a közös agrárpolitika és különösen a következők teljesítményének mérése céljából:
a) a(z) .../2013/EU [DP] rendeletben előírt közvetlen kifizetések,
b) a(z) .../2013/EU [sCMO] rendeletben előírt piaci intézkedések,
c) a(z) .../2013/EU [RD] rendeletben előírt vidékfejlesztési intézkedések, és
d) az ebben a rendeletben előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása.
A hatékony teljesítménymérés biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett keret tartalmára és kialakítására vonatkozóan.
A Bizottság nyomon követi e szakpolitikai intézkedéseket az e rendeletben foglalt szabályokkal összhangban benyújtott tagállami jelentések alapján. A Bizottság többéves értékelési tervet hoz létre, amelynek értelmében el kell végezni az egyedi intézkedések időszakos értékelését.

(2)  Az (1) bekezdésben említett közös agrárpolitikai intézkedések hatását a következő célkitűzésekkel összefüggésben kell mérni:
(2)  Az (1) bekezdésben említett közös agrárpolitikai intézkedések hatását a következő célkitűzésekkel összefüggésben kell mérni:
a) fenntartható élelmiszer-termelés, középpontban a mezőgazdasági termelők jövedelmével, a mezőgazdaság termelékenységével és az árstabilitással;
a) fenntartható élelmiszer-termelés, középpontban a beszerzési árakkal, a mezőgazdasági termelők jövedelmével, a mezőgazdasági termelékenységgel és az árstabilitással;
b) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, középpontban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával, a biológiai sokféleséggel, a talaj- és vízgazdálkodással;
b) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, középpontban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával, a biológiai sokféleséggel, a talaj- és vízgazdálkodással;
c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, középpontban a vidéki foglalkoztatással, a növekedés előmozdításával és a szegénység visszaszorításával a vidéki területeken.
c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, középpontban a vidéki foglalkoztatással, a növekedés előmozdításával és a szegénység visszaszorításával a vidéki területeken.
A Bizottság végrehajtási aktusok révén meghatározza az első albekezdésben említett célkitűzésekhez kapcsolódó konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
E bekezdés hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a monitoring- és értékelési keret tartalmára és felépítésére vonatkozóan, ideértve a mutatókat és azok számítási módszereit is, a 111. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el.

(3)  A tagállamok megadnak minden olyan információt a Bizottságnak, amely az érintett intézkedések nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges. A Bizottság adott esetben figyelembe veszi a lehetséges adatforrások közötti adatigényeket és szinergiákat, különösen statisztikai célú felhasználhatóságukat.
(3)  A tagállamok megadnak minden olyan információt a Bizottságnak, amely az érintett intézkedések nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges. Amennyire lehetséges, ezek az információk megbízható adatforrásokból – pl. a mezőgazdasági számviteli információs hálózatból vagy az Eurostattól – származnak. A Bizottság adott esetben figyelembe veszi a lehetséges adatforrások közötti adatigényeket és szinergiákat, különösen statisztikai célú felhasználhatóságukat.
A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat fogad el a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint a lehetséges adatforrások közötti adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusokban szabályokat fogad el a tagállamok által nyújtandó információkra vonatkozóan – anélkül, hogy indokolatlan adminisztratív terhet róna rájuk –, valamint a lehetséges adatforrások közötti adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére négyévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról. Az első jelentést legkésőbb 2017. december 31-ig kell elkészíteni.
(4)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére négyévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról. Az első jelentést legkésőbb 2017. december 31-ig kell elkészíteni.
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk (új)
110a. cikk

110a. cikk

A kedvezményezettek közzététele

Az EMGA-ból és az EMVA-ból származó támogatások kedvezményezettjeinek utólagos közzététele

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból származó támogatások kedvezményezettjeinek adatai évente utólag közzétételre kerüljenek. A közzétételnek tartalmaznia kell
(1)  A tagállamok biztosítják az EMGA-ból és az EMVA-ból származó támogatások kedvezményezettjeinek évente történő, utólagos közzétételét. Ennek során értelemszerűen alkalmazzák az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i, 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 21. cikkét.
a) az e rendelet 110b. cikke első bekezdésének sérelme nélkül a kedvezményezett nevét, az alábbiak szerin
i. a családi nevet és az utónevet, amennyiben a kedvezményezett természetes személy;
ii. a bejegyzés szerinti teljes hivatalos nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi személy, és az érintett tagállam jogi szabályozása szerint önálló jogi személyiséggel rendelkezik;
iii. a társulás bejegyzés szerinti, illetve egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, amennyiben a kedvezményezett önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulás;
b) a kedvezményezett lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti település, és – adott esetben – a postai irányítószám, illetve annak a települést azonosító része;
c) az adott pénzügyi évben az egyes kedvezményezettek által kapott összegek, az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott intézkedések mindegyike tekintetében;
d) az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott, a c) pont szerinti kifizetés alapjául szolgáló intézkedések jellege és leírása.
Az első albekezdésben említett információkat tagállamonként egyetlen weboldalon kell közzétenni. Az információknak az eredeti közzététel időpontjától számítva két évig kell elérhetőknek lenniük.

(2)  Az EMVA-ból finanszírozott – az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett – intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések esetében a közpénzből származó teljes finanszírozási összeget – vagyis mind az uniós, mind a tagállami hozzájárulást – közzé kell tenni.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
110 b cikk
cikk
Küszöbérték
törölve
Abban az esetben, ha a kedvezményezett által egy adott évben kapott támogatás összege nem haladja meg a tagállam által a közvetlen kifizetésekre vonatkozó xxx/EU rendelet 49. cikkével összhangban meghatározott összeget, a tagállam – e rendelet 110a. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében – nem teszi közzé a kedvezményezett nevét.

A tagállam által a közvetlen kifizetésekre vonatkozó xxx/EU rendelet 49. cikkével összhangban meghatározott, és a Bizottsághoz ugyanazon rendelettel összhangban bejelentett összegeket a Bizottság a 110d. cikk értelmében elfogadott szabályokkal összhangban közzéteszi.

E cikk első bekezdésének alkalmazása esetén a tagállamok közzéteszik a 110a. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat, a kedvezményezettet pedig kóddal azonosítják. A kód formátumáról a tagállamok döntenek.

Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság e rendeletben említett felhatalmazása ezen rendelet hatálybalépésének időpontjától határozatlan időre szól.
(2)  A Bizottság ... cikkekben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …*?-tól/-től kezdődő hatállyal.
*E rendelet hatálybalépésének napja.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos időtartamra meghosszabbodik, ha az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb az egyes időszakok lejárta előtt három hónappal jóváhagyja e hosszabbítást. Ennek érdekében az Európai Parlament tagjainak többségével, a Tanács pedig minősített többséggel hoz határozatot.

Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 a francia bekezdés (új)
  Információk, amelyek segítik a mezőgazdasági termelőket annak megtervezésében, hogy hogyan fektethetnek be a legjobban a gazdaságuk „éghajlatbiztossá” tételébe, illetve hogy ehhez mely uniós pénzeszközöket vehetik igénybe; ezek az információk különösen a mezőgazdasági területeknek az éghajlati ingadozásokhoz és hosszabb távú változásokhoz való alkalmazkodására, illetve arra vonatkoznak, hogy milyen gyakorlati agronómiai intézkedések meghozatalával lehet növelni a mezőgazdasági rendszerek áradásokkal és aszályokkal szembeni ellenálló képességét, valamint javítani és optimalizálni a talaj szénkészletét.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 7 a francia bekezdés (új)
  Információk a biológia sokféleség, illetve az agrár-ökoszisztémák ellenálló képessége és a kockázatok eloszlása közötti pozitív korrelációra, valamint a monokultúrák és a termés kártevők és szélsőséges időjárási jelenségek miatti megsemmisülésének/károsodásának való kitettsége közötti összefüggésre vonatkozóan
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 8 a francia bekezdés (új)
  Információ arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megelőzni az invazív idegen fajok elterjedését, és hogy ez miért fontos az ökoszisztéma hatékony működése és éghajlat-változással szembeni ellenálló képessége szempontjából, beleértve a felszámolási programok finanszírozásához való hozzáférésre vonatkozó információkat, amennyiben ez többletköltségekkel jár
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 5 b francia bekezdés (új)
  Információk a fenntartható, alacsony volumenű öntözési rendszerekről, illetve az esővízzel táplált rendszerek optimalizálásának módjáról, a hatékony vízhasználat előmozdítása érdekében.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 5 c francia bekezdés (új)
  A mezőgazdasági célú vízhasználat csökkentésére vonatkozó információk – beleértve a növényfaj megválasztását –, a talaj humusztartalmának a vízmegtartó képesség javítása érdekében történő javítására vonatkozó információk, és az öntözési szükségletek csökkentésére vonatkozó információk.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 1 francia bekezdés
–  Tájékoztatás az innovációra irányuló tevékenységekhez kapcsolódóan.
–  Tájékoztatás a mezőgazdasági termelékenységgel és fenntarthatósággal kapcsolatos európai innovációs partnerség céljairól, a(z) .../2013/EU [RD] rendelet 61. cikkében foglaltak szerint.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 1 a francia bekezdés (új)
  Tájékoztatás a(z) .../2013/EU [RD] rendelet 62. cikke értelmében létrehozott, már meglévő operatív csoportokról, azon belül feladataikról, valamint adott esetben a velük folytatott párbeszéd és együttműködés előmozdítása.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
  Tájékoztatás a(z) .../2013/EU [RD] rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében rögzített, a mezőgazdaságban a tudásátadásra és az innováció előmozdítására vonatkozó prioritások teljesítésére irányuló vidékfejlesztési programokról.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új)
A bevált gyakorlatok cseréje, képzés és kapacitásépítés (a fent említett valamennyi témakörre vonatkozik)

Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – fenntartható erőforrrás-gazdálkodás 1 – utolsó oszlop
4. és 5. cikk
A cselekvési programnak, valamint a veszélyeztetett területeken található gazdaságok esetében a helyes gyakorlatra vonatkozó szabályoknak való megfelelés

Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – jó mezőgazdasági és ökológiai állapot 6
A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása, beleértve a tarlóégetés tilalmát

A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása megfelelő gyakorlatok révén, beleértve a tarlóégetés tilalmát, kivéve növény-egészségügyi okokból és maradványanyagok eltávolítása céljából

Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – jó mezőgazdasági és ökológiai állapot 7
A vizes élőhelyek és a jelentős kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok védelme, beleértve az első szántás tilalmát

törölve
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” ‐ jó mezőgazdasági és ökológiai állapot 8
A táj jellegzetességeinek megtartása, beleértve adott esetben a sövényeket, a tavakat, az árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a szórványfákat, a táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá ideértve a sövényeknek és a fáknak a madarak költési és fiókanevelési időszakában történő kivágásának tilalmát, és az invazív fajok és kártevők elkerülésére irányuló lehetséges intézkedéseket

A táj jellegzetességeinek megőrzése, beleértve adott esetben a féltermészetes élőhelyeket, a sövényeket, a tavakat, az árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a szórványfákat, a táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá ideértve a sövényeknek és a fáknak a madarak költési és fiókanevelési időszakában történő kivágásának tilalmát.

Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet ‐ Fő téma „Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló fellépések” (új)
Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló fellépések

Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet ‐ Fő téma „Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló fellépések” (új) ‐ jó mezőgazdasági és környezeti állapot 8c (új)
A Bizottság cselekvési terve az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok megakadályozására (COM(2011)0748, 2011.11.15.). Az élelmiszer-termelési céllal tenyésztett állatok esetében: A fertőzések megelőzését célzó helyes gazdálkodási gyakorlatok, ideértve az állománysűrűség határértékeit, a kezelések – többek között a megelőző kezelések – dokumentációját, a döntő fontosságú antimikrobás szerek mellőzését

Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Növényvédő szerek” – fenntartható erőforrrás-gazdálkodás 10 – utolsó oszlop
55. cikk első és második mondat
A növényvédő szerek megfelelő alkalmazása; kizárólag engedélyezett termékek használata, az ajánlott mennyiségben és a címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően. Nyilvántartás vezetése, mely tartalmazza az alkalmazott termék nevét, képletét, alkalmazásának dátumát, az alkalmazás helyszínét (az érintett parcellát), az alkalmazó személy nevét és képesítésének szintjét, az alkalmazott mennyiséget, valamint az alkalmazás módját

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat