Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0288(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0082/2013

Teksty złożone :

B7-0082/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0087

Teksty przyjęte
PDF 898kWORD 123k
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

mając na uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków finansowych stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Zmniejszenie biurokracji stanowi jeden z głównych celów i wymogów reformy WPR. Należy wprowadzić realistyczne progi tolerancji i minimalne ograniczenia oraz znaleźć odpowiednią równowagę między zaufaniem a kontrolą celem dopilnowania, by obciążenie biurokratyczne spoczywające na państwach członkowskich i beneficjentach było w przyszłości ograniczone do rozsądnych rozmiarów. Przy ograniczaniu biurokracji należy odpowiednio uwzględnić koszty administracyjne i inne koszty związane z kontrolami na wszystkich szczeblach oraz należy nagradzać wykorzystywanie skutecznych systemów zarządzania i monitorowania. Najważniejszym celem powinno być ograniczenie kosztów administracyjnych oraz zapewnienie zmniejszenia obciążenia biurokratycznego rolników i organów administracji do rozsądnego poziomu.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)  Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, inne niż istotne, elementy niniejszego rozporządzenia, Komisji powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących akredytacji agencji płatniczych oraz organów koordynujących, określenia zakresu systemu doradztwa rolniczego, środków finansowanych z budżetu Unii w ramach interwencji publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń zwrotów należności na rzecz państw członkowskich, kompensacji pomiędzy wydatkami i przychodami w ramach funduszy, odzyskiwania długów, kar nakładanych na beneficjentów w przypadku gdy nie spełniają oni warunków kwalifikujących, przepisów dotyczących zabezpieczeń, przepisów dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków wyłączonych z kontroli transakcji, kar stosowanych w ramach zasady wzajemnej zgodności, przepisów dotyczących utrzymywania trwałych użytków zielonych, przepisów dotyczących terminu operacyjnego oraz kursu walutowego stosowanego przez państwa nie należące do strefy euro oraz treści wspólnych ram oceniania środków przyjętych w ramach WPR. Szczególnie istotne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas prac przygotowawczych, w tym również konsultacje z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazywanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(3)  Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, inne niż istotne, elementy niniejszego rozporządzenia, Komisji powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących akredytacji agencji płatniczych oraz organów koordynujących, określenia zakresu systemu doradztwa rolniczego, środków finansowanych z budżetu Unii w ramach interwencji publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń zwrotów należności na rzecz państw członkowskich, kompensacji pomiędzy wydatkami i przychodami w ramach funduszy, odzyskiwania długów, kar administracyjnych nakładanych na beneficjentów w przypadku gdy nie spełniają oni warunków kwalifikujących, przepisów dotyczących zabezpieczeń, przepisów dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków wyłączonych z kontroli transakcji, kar stosowanych w ramach zasady wzajemnej zgodności, przepisów dotyczących utrzymywania trwałych użytków zielonych i pastwisk, przepisów dotyczących terminu operacyjnego oraz kursu walutowego stosowanego przez państwa nienależące do strefy euro oraz treści wspólnych ram oceniania środków przyjętych w ramach WPR. Szczególnie istotne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas prac przygotowawczych, w tym również konsultacje z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazywanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zgodnie z art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE Trybunał Obrachunkowy może wydawać opinie na temat tych aktów delegowanych na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady.
(Te dwie poprawki, w których zastępuje się termin „kara” terminem „kara administracyjna” i termin „trwałe użytki zielone” terminem „trwałe użytki zielone i pastwiska”, mają zastosowanie w całym tekście; przyjęcie ich będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Niniejsze rozporządzenie powinno w stosownych przypadkach przewidywać wyłączenia w przypadku siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. W związku z rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa wykładni pojęcia siły wyższej należy dokonywać w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Rosnące wymogi wobec jednostek certyfikujących i agencji płatniczych nie powinny wiązać się z dalszym wzrostem biurokracji w państwach członkowskich. Przede wszystkim wymogi te nie powinny być surowsze od międzynarodowych standardów rewizji finansowej. W odniesieniu do zakresu i treści kwestii podlegających certyfikacji należy utrzymać zrównoważony stosunek kosztów do korzyści, a wszelkie dodatkowe wymogi sprawozdawcze powinny wykazywać wyraźną wartość dodaną.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  W celu zwiększenia świadomości beneficjentów na temat związku pomiędzy praktykami rolniczymi i zarządzaniem gospodarstwami z jednej strony, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej strony, państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy system doradztwa rolniczego, adresowany do beneficjentów. Przedmiotowy system doradztwa rolniczego nie powinien jednak wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
(10)  W celu zwiększenia świadomości beneficjentów na temat związku pomiędzy praktykami rolniczymi, zarządzaniem gospodarstwami i zarządzaniem ryzykiem związanym z nimi, z jednej strony, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej strony, państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy system doradztwa rolniczego, adresowany do beneficjentów. Przedmiotowy system doradztwa rolniczego nie powinien jednak wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  System doradztwa rolniczego powinien obejmować przynajmniej wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności. System powinien również obejmować wymogi, które należy spełnić w odniesieniu do praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu oraz środowiska w celu otrzymania płatności bezpośrednich, jak również w odniesieniu do utrzymywania użytków rolnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr DP/xxx z dnia … ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Przedmiotowy system powinien ponadto obejmować pewne elementy związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, jak również zrównoważonym rozwojem działalności gospodarczej małych gospodarstw.
(11)  System doradztwa rolniczego powinien obejmować przynajmniej wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności na szczeblu gospodarstw rolnych. System powinien również obejmować wymogi, które należy spełnić w odniesieniu do praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu oraz środowiska w celu otrzymania płatności bezpośrednich, jak również w odniesieniu do utrzymywania użytków rolnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 [DP] z dnia … ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Przedmiotowy system powinien ponadto obejmować pewne elementy związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, jak również efektywnością środowiskową oraz zrównoważonym rozwojem działalności gospodarczej gospodarstw, w tym działalności mającej na celu modernizację gospodarstw, dążenie do konkurencyjności, integrację sektorową, innowacyjność i ukierunkowanie na rynek, jak również promocję i wdrażanie zasad rachunkowości, przedsiębiorczości i zrównoważonego zarządzania zasobami gospodarczymi. Należy ponadto zezwolić państwom członkowskim na włączanie do swoich systemów promocji przekształceń gospodarstw rolnych i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej oraz wprowadzania odpowiednich działań zapobiegawczych na wypadek klęsk żywiołowych oraz chorób zwierząt i roślin, jak również doradztwa w zakresie integrowanej ochrony roślin i stosowania niechemicznych metod alternatywnych.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
(12)  Przystąpienie do systemu doradztwa rolniczego przez beneficjentów powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności. Wszyscy beneficjenci, nawet nie otrzymujący pomocy w ramach WPR, powinni mieć możliwość uczestnictwa w systemie, jednak państwa członkowskie mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze względu na charakter systemu, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa unijnego lub krajowego. Aby zagwarantować skuteczność systemu, doradcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.
(12)  Przystąpienie do systemu doradztwa rolniczego przez beneficjentów powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności. Wszyscy beneficjenci, nawet nieotrzymujący pomocy w ramach WPR, powinni mieć możliwość uczestnictwa w systemie. Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość określenia – na podstawie kryteriów środowiskowych, gospodarczych i społecznych – kategorii beneficjentów, którzy będą mieli dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa. Ze względu na charakter systemu, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa unijnego lub krajowego. Aby zagwarantować skuteczność systemu, doradcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wydatków dokonanych przez akredytowane agencje płatnicze w ramach EFRG, powinny być przekazywane do dyspozycji państw członkowskich przez Komisję w formie zwrotów na podstawie zaksięgowanych wydatków dokonanych przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty w formie płatności miesięcznych państwa członkowskie powinny zgromadzić niezbędne środki w zależności od potrzeb ich akredytowanych agencji płatniczych. Państwa członkowskie oraz beneficjenci zaangażowani w realizację WPR pokrywają ze środków własnych wszelkie koszty zatrudnienia oraz koszty administracyjne.
(13)  Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wydatków dokonanych przez akredytowane agencje płatnicze w ramach EFRG, powinny być przekazywane do dyspozycji państw członkowskich przez Komisję w formie zwrotów na podstawie zaksięgowanych wydatków dokonanych przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty w formie płatności miesięcznych państwa członkowskie powinny zgromadzić niezbędne środki w zależności od potrzeb ich akredytowanych agencji płatniczych. Aby działalność agencji płatniczych stała się bardziej skuteczna, agencje te powinny pokrywać ze środków własnych koszty administracyjne i koszty zatrudnienia ponoszone przez państwa członkowskie i beneficjentów zaangażowanych w realizację WPR.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Korzystanie z systemu agrometeorologicznego oraz zakup i poprawa jakości zdjęć satelitarnych dostarczy Komisji odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi i ułatwi monitorowanie i kontrolę wydatków rolniczych.
(14)  Korzystanie z systemu agrometeorologicznego oraz zakup i poprawa jakości zdjęć satelitarnych dostarczy Komisji odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi, ułatwi monitorowanie wydatków rolniczych oraz wykorzystania zasobów, od których zależy rolnictwo, w tym w odniesieniu do systemów rolnoleśnych, oraz pozwoli na ocenę sytuacji i zapewnienie na czas pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  Programy rozwoju obszarów wiejskich są finansowane z budżetu unijnego na podstawie zobowiązań w ratach rocznych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z ustanowionych funduszy unijnych od momentu rozpoczęcia przedmiotowych programów. Dlatego też konieczne jest ustanowienie odpowiednio ograniczonego prefinansowania mającego zapewnić regularny przepływ środków umożliwiający terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.
(23)  Programy rozwoju obszarów wiejskich są finansowane z budżetu unijnego na podstawie zobowiązań w ratach rocznych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z ustanowionych funduszy unijnych od momentu rozpoczęcia przedmiotowych programów. Dlatego też priorytetowo należy potraktować ustanowienie odpowiednio ograniczonego prefinansowania mającego zapewnić regularny przepływ środków umożliwiający terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły
(27)  Sektorowe prawodawstwo rolne nakłada na państwa członkowskie obowiązek przesyłania w wyznaczonych terminach informacji dotyczących ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników. Wspomnianych statystyk kontroli używa się do określenia poziomu błędu na poziomie państwa członkowskiego, oraz – w szerszym zakresie – do celów kontroli zarządzania EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie funduszami odbywa się z odpowiedni sposób i są istotnym elementem rocznego poświadczenia wiarygodności. Ze względu na fundamentalny charakter wspomnianych informacji statystycznych oraz w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą w terminie wywiązywać się z obowiązku przesyłania ich, konieczne jest ustanowienie instrumentu zapobiegającego opóźnieniom w przekazywaniu wymaganych danych w sposób proporcjonalny do zakresu braku danych. Należy zatem ustanowić przepisy, umożliwiające Komisji zawieszenie części miesięcznych lub okresowych płatności, w odniesieniu do których nie przesłano odpowiednich informacji statystycznych w wymaganym terminie.
(27)  Sektorowe prawodawstwo rolne nakłada na państwa członkowskie obowiązek przesyłania w wyznaczonych terminach informacji dotyczących ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników. Wspomnianych statystyk kontroli używa się do określenia poziomu błędu na poziomie państwa członkowskiego, oraz – w szerszym zakresie – do celów kontroli zarządzania EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie funduszami odbywa się z odpowiedni sposób i są istotnym elementem rocznego poświadczenia wiarygodności. Ze względu na fundamentalny charakter wspomnianych informacji statystycznych oraz w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą w terminie wywiązywać się z obowiązku przesyłania ich, konieczne jest ustanowienie proporcjonalnego instrumentu zapobiegającego opóźnieniom w przekazywaniu wymaganych danych w sposób proporcjonalny do zakresu braku danych. Należy zatem ustanowić przepisy, umożliwiające Komisji zawieszenie części miesięcznych lub okresowych płatności, w odniesieniu do których nie przesłano odpowiednich informacji statystycznych w wymaganym terminie. Niemniej jednak takie zawieszenie należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy opóźnienie zagraża mechanizmowi udzielania absolutorium z wykonania budżetu rocznego, zgodnie z zasadą proporcjonalności.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły
(30)  Finansowanie środków i działań w ramach WPR jest częściowo realizowane w ramach zarządzania dzielonego. W celu zapewnienia właściwego zarządzania finansami funduszy unijnych, Komisja powinna wykonywać działania zmierzające do sprawowania kontroli nad właściwym zarządzaniem funduszami przez organy państw członkowskich odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Należy zdefiniować charakter kontroli, które miałyby być przeprowadzane przez Komisję, i dokładnie określić warunki umożliwiające Komisji przyjęcie odpowiedzialności w zakresie wykonywania budżetu, jak również jasno przedstawić obowiązki współpracy nałożone na państwa członkowskie.
(30)  Finansowanie środków i działań w ramach WPR jest częściowo realizowane w ramach zarządzania dzielonego. W celu zapewnienia właściwego zarządzania finansami funduszy unijnych Komisja powinna wykonywać niezbędne działania zmierzające do sprawowania kontroli nad właściwym zarządzaniem funduszami przez organy państw członkowskich odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Należy zdefiniować ogólne przepisy i zasady, których Komisja miałaby przestrzegać podczas kontroli, oraz charakter kontroli i dokładnie określić warunki umożliwiające Komisji przyjęcie odpowiedzialności w zakresie wykonywania budżetu, jak również jasno przedstawić obowiązki współpracy nałożone na państwa członkowskie.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły
(31)  W celu spełnienia przez Komisję obowiązku sprawdzania istnienia i właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wydatków unijnych w państwach członkowskich, niezależnie od kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie, należy umożliwić dokonywanie weryfikacji przez osoby uprawnione przez Komisję, jak również przyznać im prawo zwracania się o wsparcie do państw członkowskich.
(31)  W celu spełnienia przez Komisję obowiązku sprawdzania istnienia i właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wydatków unijnych w państwach członkowskich należy umożliwić dokonywanie weryfikacji przez osoby uprawnione przez Komisję, jak również przyznać im prawo zwracania się o wsparcie do państw członkowskich. Należy przy tym uwzględnić zasadę proporcjonalności, poziom zaufania do niezawodności krajowych systemów kontroli i zarządzania oraz ogólną skuteczność kontroli krajowych w kontekście kontroli przeprowadzonych przez Komisję.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
(36)  Procedury windykacji stosowane przez państwa członkowskie mogą opóźniać odzyskiwanie środków o wiele lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. Koszty stosowania powyższych procedur mogą być również nieproporcjonalne w stosunku do kwot odzyskanych lub możliwych do odzyskania. W związku z powyższym w pewnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć prawo wstrzymania procedur windykacji.
(36)  Procedury windykacji stosowane przez państwa członkowskie mogą opóźniać odzyskiwanie środków o wiele lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. Koszty stosowania powyższych procedur mogą być również nieproporcjonalne w stosunku do kwot odzyskanych lub możliwych do odzyskania. Próg windykacji kwot niezależnie wypłaconych, w tym odsetek, jest bardzo niski i windykację należy przeprowadzać tylko wówczas, gdy jest opłacalna. W związku z powyższym w pewnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć prawo wstrzymania procedur windykacji.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
(37)  Mając na uwadze ochronę interesów budżetu unijnego, należy przyjąć, że państwa członkowskie podejmują środki w celu upewnienia się, czy transakcje finansowane przez EFRG i EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane. Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom lub naruszeniom zobowiązań przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym celu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.
(37)  Mając na uwadze ochronę interesów budżetu unijnego, należy przyjąć, że państwa członkowskie podejmują proporcjonalne środki w celu upewnienia się, czy transakcje finansowane przez EFRG i EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane. Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom lub naruszeniom zobowiązań przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym celu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Aby zapewnić spójność priorytetów i celów polityki UE, zakres branego pod uwagę ryzyka dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinien obejmować zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego, ponieważ koszty z nimi związane są przenoszone na inne obszary wydatków publicznych, w tym wydatków UE. Ograniczenie do minimum dodatkowych kosztów w innych obszarach powinno zapewnić efektywność wydatków publicznych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)
(37a)  Oprócz rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić bardziej szczegółowe przepisy dotyczące nieprawidłowości w zakresie wspólnej polityki rolnej. Beneficjenta, który otrzyma pomoc bez spełnienia kryteriów kwalifikowalności czy zobowiązań dotyczących przyznania tej pomocy, należy uznać za bezprawnie uzyskującego korzyść. Korzyści takie należy cofnąć zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95. Aby zniechęcić beneficjentów do nieprzestrzegania wymogów, należy stosować kary administracyjne w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 w formie zmniejszenia pomocy lub wykluczenia z jej otrzymywania, w szczególności w sytuacjach obejmujących nieprawidłowości dokonane celowo lub będące skutkiem zaniedbania. Te kary administracyjne mogą wpływać na pomoc, w przypadku której warunki kwalifikowalności zostały spełnione lub zobowiązania dopełnione. Jednak ważne jest, aby w razie nieprawidłowości związanych z tytułem III rozdziału 2 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] suma wszystkich wycofań i zmniejszeń pomocy nie przekraczała kwoty, o której mowa we wspomnianym rozdziale.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
(38)  Przepisy odnoszące się do ogólnych zasad dotyczących kontroli, wycofań, zmniejszeń i wykluczeń z płatności oraz do nakładania kar zawarte są w różnych sektorowych rozporządzeniach rolnych. Wspomniane przepisy powinny znaleźć się w tych samych ramach prawnych na poziomie horyzontalnym. Powinny one pokrywać zobowiązania państw członkowskich w odniesieniu do kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, przepisów dotyczących odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń z pomocy. Należy również ustanowić zasady dotyczące kontroli zobowiązań niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą pomocy.
(38)  Przepisy odnoszące się do ogólnych zasad dotyczących kontroli, wycofań, zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz do nakładania proporcjonalnych kar administracyjnych zawarte są w różnych sektorowych rozporządzeniach rolnych. Wspomniane przepisy powinny znaleźć się w tych samych ramach prawnych na poziomie horyzontalnym. Powinny one pokrywać zobowiązania państw członkowskich w odniesieniu do kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, w tym zasad ogólnych i mających zastosowanie kryteriów, a także do przepisów dotyczących odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń z pomocy. Należy również ustanowić zasady dotyczące kontroli zobowiązań niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą pomocy. Konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim silnej zachęty do obniżenia liczby kontroli na miejscu w przypadku, gdy wskaźnik błędu jest na dopuszczalnym poziomie, oraz elastyczności w oparciu o zwyczajowe standardy państw członkowskich lub regionów, dopuszczającej uzasadnione wyjątki z przyczyn agronomicznych, ekologicznych lub środowiskowych.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)
(38a)  Sprawiedliwy system kar wobec rolników, którzy dopuszczają się nieprawidłowości, powinien wykluczać podwójne karanie i równoczesne stosowanie kar administracyjnych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub sankcji karnych na podstawie prawa karnego, chyba że chodzi o przypadki oszustw.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 b preambuły (nowy)
(38b)  Kary administracyjne, w tym obowiązek zwrotu wszelkich uzyskanych przez rolnika płatności, nie powinny być nakładane z racji okoliczności obiektywnie niezależnych od rolnika, a zwłaszcza z powodu nieprzewidzianych wydarzeń.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły
(41)  Należy zachować główne elementy systemu zintegrowanego, a w szczególności: przepisy dotyczące skomputeryzowanej bazy danych, system identyfikacji działek rolnych, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji i rejestrowania uprawnień do płatności.
(41)  Należy zachować główne elementy systemu zintegrowanego, a w szczególności: przepisy dotyczące skomputeryzowanej bazy danych, system identyfikacji działek rolnych, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji i rejestrowania uprawnień do płatności. Przy tworzeniu tych systemów państwa członkowskie powinny odpowiednio wykorzystywać technologię w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz zapewnienia skutecznych i efektywnych kontroli.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły
(44)  Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 stanowi, że państwa członkowskie powinny podjąć środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych budżetu Unii, a w szczególności w celu upewnienia się co do realności i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG. Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości, odpowiednie przepisy powinny zostać zintegrowane w jednym akcie. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 485/2008.
(44)  Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 stanowi, że państwa członkowskie powinny podjąć środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych budżetu Unii, a w szczególności w celu upewnienia się co do realności i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG. Dla zapewnienia prostoty, jasności i zrozumiałości, odpowiednie przepisy powinny zostać zintegrowane w jednym akcie. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 485/2008.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły
(50)  W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/200125, które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, ustanowiono zasadę, że płatność pełnej kwoty wsparcia w ramach WPR powinna być powiązana z przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania gruntami, produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. Wspomniana zasada została następnie odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)27. W ramach tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności” państwa członkowskie powinny nakładać kary w formie zmniejszenia wsparcia lub wykluczenia ze wsparcia otrzymanego w ramach WPR w całości lub w części.
(50)  W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/200125, które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, ustanowiono zasadę, że płatność pełnej kwoty wsparcia w ramach WPR powinna być powiązana z przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania gruntami, produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. Wspomniana zasada została następnie odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)27. W ramach tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności” państwa członkowskie powinny nakładać kary administracyjne w formie zmniejszenia wsparcia lub wykluczenia ze wsparcia otrzymanego w ramach WPR w całości lub w części, zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz przy uwzględnieniu ogólnych kryteriów różnicowania tych kar, określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły
(53)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, tak by można je było stosować na poziomie gospodarstw oraz zagwarantować równe traktowanie rolników.
(53)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, tak by można je było stosować na poziomie gospodarstw oraz zagwarantować równe traktowanie rolników. Komisja powinna wydać wytyczne w sprawie wykładni przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla celów wzajemnej zgodności, które to wytyczne powinny w razie potrzeby zapewniać elastyczność na poziomie gospodarstw, aby osiągnąć niezbędną równowagę między zachowaniem ducha przepisów a stosowaniem proporcjonalnych kar administracyjnych jedynie w przypadku niezgodności dającej się bezpośrednio i jednoznacznie przypisać do danych beneficjentów, w szczególności w odniesieniu do powtarzających się awarii wykorzystywanej technologii.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły
(54)  W przypadku dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności będą w pełni obowiązywać dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie wdrożą je w pełni, w szczególności w zakresie jasnych wymogów obowiązujących rolników. Zgodnie z dyrektywą, wspomniane wymogi na szczeblu gospodarstw będą stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 2013 r.
skreślony
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły
(56) Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne zostanie uchylona z dniem 23 grudnia 2013 r. Aby utrzymać przepisy obowiązujące w ramach zasady wzajemnej zgodności, związane z ochroną wód gruntowych, właściwe jest, podczas oczekiwania na włączenie dyrektywy 2000/60/WE do zasady wzajemnej zgodności, dostosowanie zakresu zasady wzajemnej zgodności oraz określenie normy w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska obejmującej wymogi określone w art. 4 i 5 dyrektywy 80/68/EWG.
skreślony
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły
(57)  Zasada wzajemnej zgodności nakłada pewne ograniczenia administracyjne zarówno na beneficjentów jak i na organy administracji krajowej, wynikające z konieczności – w stosownych przypadkach – prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzania kontroli oraz stosowania kar. Wspomniane kary powinny być proporcjonalne, obiektywne i stopniowalne. Kary te należy stosować bez uszczerbku dla kar ustanowionych w ramach innych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego. W celu zapewnienia spójności właściwe jest połączenie odpowiednich przepisów unijnych w jeden jednolity instrument prawny. W przypadku rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], obciążenia wynikające ze stosowania zasady wzajemnej zgodności można uznać za przekraczające korzyści wynikające z uczestnictwa tych rolników we wspomnianym systemie. W celu uproszczenia, wspomniani rolnicy powinni zostać zatem zwolnieni z obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, a w szczególności z podlegania systemowi kontroli oraz narażenia na stosowanie odnośnych kar. Takie zwolnienie należy jednak stosować bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania odnośnych przepisów sektorowego prawodawstwa rolnego oraz możliwości przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar na podstawie wspomnianego prawodawstwa.
(57)  Zasada wzajemnej zgodności nakłada pewne ograniczenia administracyjne zarówno na beneficjentów jak i na organy administracji krajowej, wynikające z konieczności – w stosownych przypadkach – prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzania kontroli oraz stosowania kar. Wspomniane kary powinny być proporcjonalne, obiektywne i stopniowalne. Kary te należy stosować bez uszczerbku dla kar ustanowionych w ramach innych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego. W celu zapewnienia spójności właściwe jest połączenie odpowiednich przepisów unijnych w jeden jednolity instrument prawny. W przypadku rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP], obciążenia wynikające ze stosowania zasady wzajemnej zgodności można uznać za przekraczające korzyści wynikające z uczestnictwa tych rolników we wspomnianym systemie. W celu uproszczenia, wspomniani rolnicy powinni zostać zatem zwolnieni z obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, a w szczególności z podlegania systemowi kontroli oraz narażenia na stosowanie odnośnych kar. Takie zwolnienie należy jednak stosować bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania odnośnych przepisów sektorowego prawodawstwa rolnego oraz możliwości przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar na podstawie wspomnianego prawodawstwa. Drobne nieumyślne naruszenia przepisów związane z kontrolami wzajemnej zgodności nie powinny być karalne. Powinno się w ich przypadku wydać ostrzeżenie i zadbać o monitorowanie zgodności podczas kontroli w przyszłości.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły
(60)  Sprawne wdrożenie zasady wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji przestrzegania zobowiązań przez beneficjentów. W przypadku, gdy państwo członkowskie decyduje się na skorzystanie z wariantu niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna kwota wynosi mniej niż 100 euro, właściwy organ kontrolny powinien, w odniesieniu do próby beneficjentów w roku następnym, sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń związanych z niespełnieniem przedmiotowych wymogów podjęto działania naprawcze.
(60)  Sprawne wdrożenie zasady wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji przestrzegania zobowiązań przez beneficjentów. W przypadku, gdy państwo członkowskie decyduje się na skorzystanie z wariantu niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna kwota wynosi mniej niż 100 euro, właściwy organ kontrolny powinien, w odniesieniu do próby beneficjentów w roku następnym, sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń związanych z niespełnieniem przedmiotowych wymogów podjęto działania naprawcze. Państwa członkowskie mogą również ustanowić system wczesnego ostrzegania mający zastosowanie do pierwszych przypadków niezgodności o mniejszej wadze w celu osiągnięcia lepszej akceptacji systemu wzajemnej zgodności przez społeczności rolnicze oraz w celu większego zaangażowania rolników na rzecz spełniania wymogów. System ten powinien obejmować pisma ostrzegające wzywające danego beneficjenta do działań zaradczych, a następnie – rok później – weryfikację zgodności przeprowadzaną przez państwo członkowskie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły
(68)  Każdy środek w ramach WPR powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. W związku z powyższym Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ WPR w odniesieniu do celów tej polityki. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i wspólnej oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych, w tym informacji od państw członkowskich, w stosownym terminie. W trakcie tego procesu powinna ona uwzględnić zapotrzebowanie na dane, jak również synergie pomiędzy poszczególnymi źródłami danych. Ponadto w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 2020” – Część II: poszczególne dziedziny polityki„ stwierdzono, że należy zwiększyć wydatki budżetu Unii związane z klimatem o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu finansowego różnych dziedzin polityki. Komisja powinna zatem mieć możliwość oceny wpływu wsparcia Unii w ramach WPR na cele w dziedzinie klimatu.
(68)  Każdy środek w ramach WPR powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. W związku z powyższym Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ WPR w odniesieniu do celów tej polityki. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i wspólnej oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych, w tym informacji od państw członkowskich, w stosownym terminie. W trakcie tego procesu powinna ona uwzględnić zapotrzebowanie na dane, jak również synergie pomiędzy poszczególnymi źródłami danych, odwołując się o ile to możliwe do już istniejących źródeł danych. Ponadto ramy monitorowania i oceny powinny uwzględniać i odpowiednio odzwierciedlać strukturę WPR, ponieważ ramy monitorowania i oceny drugiego filaru nie mogą mieć zastosowania do pierwszego filaru, głównie z uwagi na to, że w pierwszym filarze – ze względu na stosunkowo jednolite środki – można osiągnąć efekty synergii. Należy to odpowiednio uwzględnić. Ponadto w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 2020” – Część II: poszczególne dziedziny polityki„ stwierdzono, że należy zwiększyć wydatki budżetu Unii związane z klimatem o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu finansowego różnych dziedzin polityki. Komisja powinna zatem mieć możliwość oceny wpływu wsparcia Unii w ramach WPR na cele w dziedzinie klimatu.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70c preambuły
(70c)  W swoim wyroku Trybunał nie zakwestionował zasadności celu wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystywania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW. Cel ten powinien być analizowany w świetle nowych ram zarządzania finansami i kontroli, które mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. W kontekście tych ram kontrole prowadzone przez administracje krajowe nie mogą być wyczerpujące oraz, w szczególności w odniesieniu do prawie wszystkich programów pomocy, jedynie niewielką część populacji można poddawać kontroli na miejscu. Zwiększenie minimalnego wskaźnika kontroli poza poziomy stosowane obecnie stanowiłoby w tym kontekście dodatkowe obciążenie finansowe i administracyjne dla administracji krajowych i nie byłoby racjonalne pod względem kosztów. Ponadto nowe ramy stanowią, że w pewnych okolicznościach państwa członkowskie mogą ograniczyć liczbę kontroli na miejscu. W tym kontekście publikowanie nazw (nazwisk) beneficjentów funduszy rolniczych wzmacnia publiczną kontrolę wykorzystania środków tych funduszy i dlatego jest użytecznym uzupełnieniem istniejących ram zarządzania i kontroli, niezbędnym do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony interesów finansowych Unii. Stosując nowe reguły upraszczające administracyjny proces wdrażania funduszy unijnych oraz zmniejszające koszty administracyjne, organy krajowe powinny mieć możliwość polegania na zapobiegawczych i odstraszających skutkach kontroli publicznej, przede wszystkim w odniesieniu do nadużyć finansowych i wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych poprzez zniechęcanie indywidualnych beneficjentów do nieprawidłowości.
(70c)  W swoim wyroku Trybunał nie zakwestionował zasadności celu wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystywania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70d preambuły
(70d)  Cel publicznej kontroli nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu służy publikacja informacji o beneficjentach, można osiągnąć jedynie poprzez dopilnowanie, aby zakres informacji, które mają być przekazywane do wiadomości publicznej był właściwy. Informacje te powinny obejmować dane dotyczące tożsamości beneficjenta, przyznanej kwoty pomocy, funduszu, z którego ona pochodzi, oraz celu i charakteru odnośnego środka. Publikacja tych informacji powinna być dokonana w sposób, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w prawo beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz, w szczególności, w ich prawo do ochrony danych osobowych, uznane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
(70d)  Cel publicznej kontroli nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu służy publikacja informacji o beneficjentach, można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie przekazywania do wiadomości publicznej pewnych informacji. Informacje te powinny obejmować dane dotyczące kwoty pomocy przyznanej w ramach każdego funduszu, celu i charakteru odnośnego środka. Aby przedstawić dokładny obraz terytorialnego podziału wsparcia w ramach WPR, należy również przekazywać informacje o lokalizacji gospodarstw, w odniesieniu do których stosuje się te środki. Należy chronić prawo beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz, w szczególności, ich prawo do ochrony danych osobowych, uznane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70f preambuły
(70f)  W celu zachowania równowagi między zamierzonym celem wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, a prawem beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz do ochrony ich danych osobowych, należy uwzględnić wysokość udzielonej pomocy. Z dogłębnej analizy i konsultacji z zainteresowanymi stronami wynika, że w celu wzmocnienia skuteczności omawianej publikacji oraz ograniczenia ingerencji w prawa beneficjentów, należy ustanowić próg kwoty otrzymanej pomocy, poniżej którego nazwisko beneficjenta nie powinno być publikowane.
skreślony
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70g preambuły
(70g)  Próg ten powinien być proporcjonalny do poziomu programów wsparcia ustanowionych w ramach WPR. Struktury gospodarek rolnych państw członkowskich są bardzo różnorodne i mogą istotnie różnić się od przeciętnej struktury gospodarstw rolnych Unii, należy zatem dopuścić stosowanie różnych minimalnych progów, odzwierciedlających szczególną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich. Rozporządzenie xxx/xxx [DP] ustanowiło prosty, specyficzny program dla małych gospodarstw. Artykuł 49 tego rozporządzenia ustanawia kryteria obliczania kwoty pomocy. W celu zachowania spójności kryteria te powinny być wykorzystywane również przy ustalaniu poszczególnych progów w państwach członkowskich na potrzeby publikacji nazwisk beneficjentów. Poniżej tych określonych progów publikacja powinna obejmować wszystkie istotne informacje umożliwiające podatnikom uzyskanie wiernego obrazu WPR, z wyjątkiem nazwisk.
skreślony
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70h preambuły
(70h)  Ponadto udostępnienie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększy przejrzystość wykorzystania środków Unii w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do poprawy widoczności i lepszego zrozumienia tej polityki. Umożliwi to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i zagwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Umożliwi to również lokalnej społeczności obserwację konkretnych przykładów dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych i umocni legitymację społeczną pomocy państwa w sektorze rolnictwa. Wzmocniona zostanie ponadto odpowiedzialność osobista rolników w związku z wykorzystaniem otrzymanych środków publicznych.
(70h)  Ponadto podanie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększy przejrzystość wykorzystania środków Unii w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do poprawy widoczności i lepszego zrozumienia tej polityki. Aby osiągnąć ten cel również w innych obszarach polityki Unii, porównywalne zasady powinny być stosowane także w odniesieniu do beneficjentów finansowania z innych funduszy unijnych (EFRR, EFS i EFR). Umożliwi to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i zagwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Umożliwi to również lokalnej społeczności obserwację konkretnych przykładów dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych i umocni legitymację społeczną pomocy państwa w sektorze rolnictwa. Wzmocniona zostanie ponadto odpowiedzialność osobista rolników w związku z wykorzystaniem otrzymanych środków publicznych.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, definicje terminów „rolnik”, „działalność rolnicza”, „obszar rolniczy”, „gospodarstwo rolne” ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.
1.   Definicje terminów „rolnik”, „działalność rolnicza” i „obszar rolniczy” ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Do celów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem tytułu VI, stosuje się definicję terminu „gospodarstwo” ustanowioną w art. 4 rozporządzenia (UE) .../2013 [DP].

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
Do celów niniejszego rozporządzenia „sektorowe prawodawstwo rolne” oznacza każdy obowiązujący akt przyjęty na podstawie art. 43 TFUE w ramach WPR, jak również – w stosownych przypadkach – wszelkie akty delegowane lub wykonawcze przyjęte na podstawie tych aktów.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
ea) choroby roślin dotykającej całości lub upraw beneficjenta;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)
f) wywłaszczenia dużej części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.
f) wywłaszczenia całości lub części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku, lub odzyskania gruntów przez właściciela.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Agencje płatnicze to służby lub organy państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 oraz za ich kontrolę.
1.  Agencje płatnicze to służby lub organy państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
Komisja, w oparciu o analizę ryzyka, dokonuje przeglądu dokumentacji przedstawionej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 102 i ocenia funkcjonowanie systemów celem potwierdzenia, że organy zarządzające i kontrolne spełniają warunki akredytacji na szczeblu krajowym.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)
b) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań rocznych, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;
b) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań rocznych oraz prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, w oparciu o wymierne kryteriach efektywności, a także legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c)
c) podsumowanie wyników wszystkich dostępnych przeprowadzonych audytów i kontroli, obejmujące analizę systematycznych lub powtarzających się nieprawidłowości, jak również podjęte lub planowane działania naprawcze.
c) podsumowanie:
(i) wyników wszystkich dostępnych przeprowadzonych audytów i kontroli, obejmujące analizę systematycznych i powtarzających się nieprawidłowości, jak również podjęte lub planowane działania naprawcze;
(ii) statystyk kontroli przesłanych zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c) pkt (v) oraz
(iii) innych kontroli uznanych za istotne.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
4.  W przypadku gdy akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą, państwo członkowskie wyznacza organ, zwany dalej „organem koordynującym”, któremu przydziela następujące zadania:
4.  W przypadku gdy na mocy uregulowań konstytucyjnych danego państwa członkowskiego akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą, państwo członkowskie wybiera organ, zwany dalej „organem koordynującym”, któremu przydziela następujące zadania:
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5
5.  W przypadku gdy agencja płatnicza nie spełnia już jednego lub większej ilości kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w zależności od wagi problemu, konieczne działania dostosowujące.
5.  W przypadku gdy agencja płatnicza nie spełnia jednego lub większej liczby kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, lub przestała je spełniać, państwo członkowskie (z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji) cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w zależności od wagi problemu, konieczne działania dostosowujące.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
ba) przepisów dotyczących zakresu i prac stanowiących podstawę poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania agencji płatniczych;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
ca) obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również charakteru ich zobowiązań w dziedzinie zarządzania i kontroli;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)
a) obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również zakresu ich zobowiązań w dziedzinie zarządzania i kontroli;
skreślona
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
1.  Jednostka certyfikująca to prywatny lub publiczny organ kontrolny wyznaczony przez państwo członkowskie, który przedstawia opinię na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania w zakresie kompletności, dokładności oraz prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych agencji płatniczej, właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę jak również przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami.
1.  Jednostka certyfikująca to prywatny lub publiczny organ kontrolny. Prywatny organ kontrolny jest wybierany przez państwo członkowskie w drodze publicznej procedury przetargowej. Jednostka certyfikująca przedstawia sporządzoną zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami rewizji finansowej opinię na temat kompletności, dokładności oraz prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych agencji płatniczej i właściwego funkcjonowania wprowadzonych systemów kontroli, jak również legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę. W opinii tej określa się między innymi, czy w badaniu podano w wątpliwość twierdzenia zawarte w poświadczeniu wiarygodności dotyczącym zarządzania, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lit. b).
Jest ona niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej jak również od władz, które akredytowały tę agencję.

Jest ona niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej jak również od władz, które akredytowały tę agencję.

2.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia przepisy dotyczące statusu jednostek certyfikujących, szczególnych zadań – w tym kontroli, które mają one obowiązek przeprowadzać, jak również świadectw i sprawozdań oraz odpowiednich dokumentów towarzyszących, sporządzanych przez przedmiotowe jednostki. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111, ustanawiających przepisy dotyczące statusu jednostek certyfikujących oraz szczególnych zadań – w tym kontroli, które są planowane w najbardziej skuteczny sposób i są oparte w możliwie największym stopniu na zintegrowanych próbkach w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na rolnikach oraz państwach członkowskich.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące świadectw i sprawozdań oraz odpowiednich dokumentów towarzyszących, sporządzanych przez jednostki certyfikujące. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
1.  Państwa członkowskie ustanawiają system doradztwa dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem (zwany dalej „systemem doradztwa rolniczego”), prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów. Wyznaczone organy mogą być zarówno publiczne, jak i prywatne.
1.  Państwa członkowskie ustanawiają system doradztwa dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami, gospodarstwem oraz ryzykiem związanym z gospodarstwem („system doradztwa rolniczego”), prowadzony przez jeden lub większą liczbę wybranych organów. Wybrane organy mogą być publiczne i/lub prywatne.
2.  System doradztwa rolniczego obejmuje przynajmniej:
2.  System doradztwa rolniczego obejmuje przynajmniej, co następuje:
a) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz normy w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowione w tytule IV rozdział I;
a) zobowiązania na poziomie gospodarstw wynikające z wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowionych w tytule VI rozdział I;
b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska ustanowione w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz utrzymywanie użytków rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP];
b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska ustanowione w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] oraz utrzymywanie użytków rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP];
(c) wymogi lub działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu oraz odnośnymi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz innowacjami, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
c) wymogi lub działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu oraz odnośnymi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz innowacjami, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
ca) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych zgodnie z proponowanymi w programach rozwoju obszarów wiejskich środkami, takimi jak te dotyczące modernizacji gospodarstwa, dążenia do konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacyjności i ukierunkowania na rynek, jak również promocji i wdrażania zasad rachunkowości, przedsiębiorczości i zrównoważonego zarządzania zasobami gospodarczymi;
d) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw rolnych, określony przez państwa członkowskie oraz przynajmniej małych gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].
d) efektywność środowiskową i zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych, określone przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr .../2013[DP].
3.  System doradztwa rolniczego może również obejmować w szczególności:
3.  System doradztwa rolniczego może również obejmować między innymi następujące elementy:
a) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych innych niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 lit. d);
aa) promocję przekształceń gospodarstw rolnych i dywersyfikację ich działalności gospodarczej;
ab) zarządzanie ryzykiem oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, chorób zwierząt i roślin;
ac) doradztwo w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz stosowania niechemicznych metod alternatywnych;
(b) minimalne wymogi ustanowione w przepisach krajowych, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD]
b) wymogi ustanowione w przepisach krajowych, o których mowa w art. 29 i art. 30 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [RD].
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że doradcy systemu doradztwa rolniczego są odpowiednio wykwalifikowani i odbywają regularne szkolenia.
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że doradcy systemu doradztwa rolniczego są odpowiednio wykwalifikowani i odbywają regularne szkolenia w miejscu pracy.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
3.   Właściwy organ krajowy przekazuje beneficjentom, w stosownych przypadkach przy pomocy środków elektronicznych, odpowiedni wykaz wyznaczonych organów.
3.   Organ krajowy przekazuje potencjalnym beneficjentom odpowiedni wykaz wybranych organów, przede wszystkim za pomocą środków elektronicznych.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Beneficjenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego nawet jeżeli nie otrzymali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Beneficjenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego nawet jeżeli nie otrzymali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Państwa członkowskie mogą jednak – na podstawie obiektywnych kryteriów – określić kategorie beneficjentów, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa. Państwa członkowskie gwarantują, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy których dostęp do systemów doradztwa innych niż system doradztwa rolniczego jest najbardziej ograniczony.

Państwa członkowskie mogą jednak – na podstawie kryteriów środowiskowych, gospodarczych i społecznych – określić kategorie beneficjentów, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa i do których mogą należeć między innymi:

a) rolnicy, których dostęp do usług doradztwa innych niż system doradztwa rolniczego jest najbardziej ograniczony;
b) rolnicy podejmujący działania ukierunkowane na niskoemisyjność, efektywne wykorzystanie składników odżywczych i/lub efektywność energetyczną, opisane w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr .../2013[DP];
c) sieci dysponujące ograniczonymi zasobami w rozumieniu art. 53, 61 i 62 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [RD].
W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw.

W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Komisja może przyjąć – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące jednolitego wdrożenia systemu doradztwa rolniczego. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.
skreślony
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy przepisy Unii określają zmniejszenia kwot, o których mowa w ust. 1, Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustala saldo netto dostępne w przypadku wydatków EFRG na podstawie danych, o których mowa w przedmiotowych przepisach.
2.  W przypadku gdy przepisy Unii określają zmniejszenia kwot, o których mowa w ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających saldo netto dostępne w przypadku wydatków EFRG na podstawie danych, o których mowa w przedmiotowych przepisach.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1
Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji sposobów zarządzania unijnymi rynkami rolnymi w kontekście globalnym; zapewnienie monitorowania agroekonomicznego gruntów rolnych oraz stanu upraw, aby umożliwić dokonywanie szacunków, w szczególności w odniesieniu do plonów i produkcji rolnej; umożliwienie dostępu do takich szacunków w kontekście międzynarodowym, na przykład w ramach projektów różnych organizacji w ramach Narodów Zjednoczonych lub innych agencji międzynarodowych; przyczynienie się do przejrzystości rynków światowych oraz zapewnienie monitorowania technologicznego systemu agrometeorologicznego.

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji sposobów zarządzania unijnymi rynkami rolnymi w kontekście globalnym; zapewnienie monitorowania agroekonomicznego i agroekologicznego gruntów rolnych i lasów oraz stanu bazy zasobów rolnych i upraw, aby umożliwić dokonywanie szacunków; na przykład w odniesieniu do plonów, efektywnego gospodarowania zasobami i długoterminowej produkcji rolnej; umożliwienie dostępu do takich szacunków w kontekście międzynarodowym, na przykład w ramach projektów różnych organizacji w ramach Narodów Zjednoczonych lub innych agencji międzynarodowych; przyczynienie się do przejrzystości rynków światowych oraz zapewnienie monitorowania systemu agrometeorologicznego.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 2
Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) dotyczą głównie gromadzenia lub zakupu informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej, w szczególności danych satelitarnych i danych meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi i aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z krajowymi laboratoriami i organami.

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) dotyczą gromadzenia lub zakupu informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej, w szczególności danych satelitarnych i danych meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi, monitorowania dobrego stanu oraz funkcjonalności gleby i aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z krajowymi laboratoriami i organami.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Komisji przedstawionego nie później niż dnia 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczą dostosowania, o których mowa w ust. 1, ustala te dostosowania nie później niż dnia 30 czerwca tego samego roku kalendarzowego.
2.   Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Komisji przedstawionego nie później niż dnia 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczą dostosowania, o których mowa w ust. 1, ustalają te dostosowania nie później niż dnia 30 czerwca tego samego roku kalendarzowego.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
3.  Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego roku, wysokość dostosowania nie została ustalona, Komisja określa ją – w drodze aktu wykonawczego – oraz informuje o tym bezzwłocznie Radę. Przedmiotowy akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 112 ust. 2.
3.  Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego roku, wysokość dostosowania nie została ustalona, Komisja określa ją – w drodze aktu wykonawczego – oraz informuje o tym bezzwłocznie Parlament Europejski i Radę. Przedmiotowy akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 112 ust. 2.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
4.   Najpóźniej w dniu 1 grudnia, na wniosek Komisji oparty na nowych informacjach znajdujących się w jej posiadaniu, Rada może dostosować wysokość dostosowań płatności bezpośrednich ustalonych zgodnie z art. 2 lub 3.
4.  Jeżeli po przyjęciu decyzji, o której mowa w ust 2 i 3, udostępnione zostaną nowe istotne informacje, najpóźniej w dniu 1 grudnia Komisja Europejska może w oparciu o te informacje przyjąć akty wykonawcze dostosowujące wysokość dostosowań płatności bezpośrednich ustalonych zgodnie z ust. 2 lub 3, bez stosowania procedur, o których mowa w art. 112 ust. 2 i 3.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6
6.  Przed zastosowaniem niniejszego artykułu, uwzględnia się możliwość skorzystania z kwoty zatwierdzonej przez władzę budżetową na poczet rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o której mowa w ust. 14 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
6.  Przed przedstawieniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, Komisja bada, czy warunki uruchomienia rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o której mowa w ust. 14 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym, zostały spełnione, i w przypadku ich spełnienia przedstawia stosowny wniosek.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie przekroczona w odniesieniu do roku budżetowego N, Komisja proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub Radzie środki konieczne do zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.
2.  Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie przekroczona w odniesieniu do roku budżetowego N, Komisja proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie środki konieczne do zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 16 oraz że w ramach swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o podjęcie innych środków gwarantujących przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. Środki te przyjmuje Rada na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu lub Parlament Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu.
3.  W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 16 oraz że w ramach swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o podjęcie innych środków gwarantujących przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. Środki te przyjmują Parlament Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu.
Poprawka 195 i 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, dotyczących kwalifikowalności do otrzymania wsparcia, wydatki finansowane w ramach EFRROW nie podlegają żadnemu innemu finansowaniu z budżetu Unii

Wydatki finansowane w ramach EFRROW nie podlegają żadnemu innemu finansowaniu z budżetu Unii.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
1.  Po przyjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca wstępną kwotę prefinansowania na cały okres programowania. Wstępna kwota prefinansowania stanowi 4 % wkładu EFRROW na dany program. Może ona zostać wypłacona w maksymalnie trzech transzach, w zależności od dostępności środków budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany program.
1.  Po przyjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu rozwoju obszarów wiejskich Komisja wypłaca danemu państwu członkowskiemu wstępną kwotę prefinansowania na cały okres programowania. Wstępna kwota prefinansowania stanowi 7% wkładu EFRROW na dany program. Może ona zostać wypłacona w maksymalnie trzech transzach, w zależności od dostępności środków budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany program.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1
1.  Płatności okresowe dokonywane są w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Ich wyliczenie następuje przez zastosowanie współczynnika współfinansowania do każdego środka w ramach wydatków publicznych poniesionych w ramach danego środka.
1.  Płatności okresowe dokonywane są w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Ich wyliczenie następuje przez zastosowanie współczynnika współfinansowania do każdego środka w ramach wydatków publicznych poniesionych w ramach danego środka lub przez zastosowanie tego współczynnika do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych publicznych lub prywatnych.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)
a) przekazania Komisji deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c);
a) przekazania Komisji miesięcznej deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c);
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
1.  Komisja automatycznie anuluje każdą część zobowiązania budżetowego dotyczącego programu rozwoju obszarów wiejskich niewykorzystaną na prefinansowanie lub płatności okresowe lub dla której najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, do Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 35 ust. 3.
1.  Komisja automatycznie anuluje każdą część zobowiązania budżetowego państwa członkowskiego niewykorzystaną na prefinansowanie lub płatności okresowe lub dla której najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, do Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 35 ust. 3.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie, które z uwagi na federalny system rządów przedstawiają kilka programów rozwoju obszarów wiejskich, mogą skompensować kwoty niewykorzystane do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach co najmniej jednego programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotami wydatkowanymi po tej dacie w ramach innych programów rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu takiej kompensacji pozostaną jeszcze kwoty do umorzenia, są one proporcjonalnie przenoszone na programy rozwoju obszarów wiejskich, w których wydatki mają opóźnienia.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
ba) części zobowiązań budżetowych dotyczących pomocy z tytułu art. 37 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [...] [w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich].
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
Artykuł 38

skreślony
Zobowiązania budżetowe

Decyzja Komisji przyjmująca wykaz projektów, za które przyznano nagrodę za innowacyjną, lokalną współpracę, o której mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. [75 ust. 2] rozporządzenia (UE) nr FR/xxx. Po przyjęciu decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, Komisja dokona wypłat zobowiązań budżetowych w podziale na państwa członkowskie w wysokości całkowitej wartości nagród przyznanych projektom w danym państwie członkowskim, w granicach określonych w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
Artykuł 39

skreślony
Płatności na rzecz państw członkowskich

1.  W ramach płatności okresowych, o których mowa w art. 35, Komisja dokonuje płatności – w granicach dostępnych środków budżetowych – na rzecz państw członkowskich, w celu zwrotu wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze, wynikających z przyznania nagród, o których mowa w niniejszej sekcji.
2.  Każda płatność dokonywana jest na podstawie przekazanej Komisji deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c).
3.  Akredytowane agencje płatnicze sporządzają i przekazują Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem organu koordynującego, w przypadku gdy został on wyznaczony, deklaracje wydatków odnoszących się do nagrody za innowacyjną, lokalną współpracę, w terminach określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.
Deklaracje te odnoszą się do wydatków dokonanych przez agencje płatnicze w każdym z odnośnych okresów.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40
Artykuł 40

skreślony
Automatyczne anulowanie w przypadku nagrody za innowacyjną, lokalną współpracę

Komisja automatycznie anuluje kwoty, o których mowa w art. 38 akapit drugi, niewykorzystane w ramach zwrotu wydatków państwom członkowskim, ustanowionego w art. 39 lub w odniesieniu do których najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca warunki określone w przedmiotowym artykule.

Stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3, 4 i 5 .

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2
2.  Jeżeli państwa członkowskie dokonają płatności po najpóźniejszej dopuszczonej dacie płatności, wypłacają one beneficjentom odsetki za zwłokę ze środków budżetu krajowego.
2.  Jeżeli państwa członkowskie dokonają płatności po najpóźniejszej dopuszczonej dacie płatności, wypłacają one beneficjentom odsetki za zwłokę. Niniejszego ustępu nie stosuje się, jeśli dane państwo członkowskie nie ponosi winy za opóźnienie płatności.
Poprawka 196, 197, 198 i 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić płatności miesięczne lub płatności okresowe na rzecz państwa członkowskiego jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
2.  Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić płatności miesięczne lub płatności okresowe na rzecz państwa członkowskiego, jeżeli co najmniej jeden kluczowy element przedmiotowego krajowego systemu kontroli nie istnieje lub działa nieskutecznie ze względu na wagę lub trwałość stwierdzonych nieprawidłowości, lub też nieprawidłowe płatności nie są odzyskiwane z zachowaniem należytej staranności, i jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) co najmniej jeden kluczowy element przedmiotowego systemu kontroli nie istnieje lub działa nieskutecznie ze względu na wagę lub trwałość stwierdzonych nieprawidłowości, lub też nieprawidłowe płatności nie są odzyskiwane z zachowaniem należytej staranności;
b) nieprawidłowości, o których mowa w lit. a), mają stały charakter i stanowiły podstawę przyjęcia co najmniej dwóch aktów wykonawczych na mocy art. 54 stanowiących o wyłączeniu z finansowania unijnego wydatków poniesionych przez dane państwo członkowskie; oraz
b) nieprawidłowości, o których mowa wyżej, mają stały charakter i stanowiły podstawę przyjęcia co najmniej dwóch aktów wykonawczych na mocy art. 54 stanowiących o wykluczeniu z finansowania unijnego wydatków poniesionych przez dane państwo członkowskie; lub
c)  Komisja stwierdza, że dane państwo członkowskie nie jest w stanie wdrożyć niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji w bezpośredniej przyszłości.
c)  Komisja stwierdza, że dane państwo członkowskie nie jest w stanie wdrożyć niezbędnych środków naprawczych w najbliższej przyszłości, zgodnie z planem działania zawierającym jasne wskaźniki postępu, który ma zostać ułożony w konsultacji z Komisją.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1
W przypadku gdy sektorowe prawodawstwo rolne wymaga, by w wyznaczonym terminie państwa członkowskie przedłożyły informacje na temat ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniku, a państwa członkowskie przekroczą ten termin, Komisja może zawiesić płatności miesięczne, o których mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o których mowa w art. 35, w odniesieniu do których nie przesłano na czas odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe prawodawstwo rolne wymaga, by w wyznaczonym terminie państwa członkowskie przedłożyły informacje na temat ilości kontroli przeprowadzonych na mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa członkowskie przekroczą ten termin, Komisja może zawiesić płatności miesięczne, o których mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o których mowa w art. 35, w odniesieniu do których nie przesłano na czas odpowiednich informacji statystycznych, o ile Komisja udostępniła państwom członkowskim odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem okresu referencyjnego wszystkie informacje, formularze i wyjaśnienia niezbędne do opracowania odpowiednich danych statystycznych. Komisja działa w tym przypadku zgodnie z zasadą proporcjonalności i szczegółowymi zasadami, które przyjęła na podstawie art. 48 ust. 5, uwzględniając stopień opóźnienia. W szczególności Komisja powinna dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy sytuacją, gdy opóźnienie w dostarczeniu informacji zagraża mechanizmowi udzielania absolutorium z wykonania budżetu rocznego, a sytuacją, gdy tego rodzaju ryzyko nie występuje. Przed zawieszeniem miesięcznych płatności Komisja powiadamia o tym na piśmie zainteresowane państwo członkowskie.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi
Działania te mają na celu przekazywanie spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii, w celu przedstawienia ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej.

Działania te mają na celu przekazywanie spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii, w celu przedstawienia prawdziwego ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6
6.   Komisja może określić – w drodze aktów wykonawczych – dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań ustanowionych w art. 46 jak również szczególne warunki stosowane do informacji zapisywanych w księgach prowadzonych przez agencje płatnicze. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.
6.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań ustanowionych w art. 46, jak również szczególne warunki stosowane do informacji zapisywanych w księgach prowadzonych przez agencje płatnicze.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających dodatkowe przepisy dotyczące płacenia przez państwa członkowskie beneficjentom odsetek za zwłokę, jak przewiduje art. 42 ust. 2.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – litera c)
c) zasad dotyczących wypłacania beneficjentom odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 42 ust. 2, przez państwa członkowskie.
skreślona
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)
ca) czy agencja płatnicza spełnia kryteria akredytacji określone w art. 7 ust. 2 oraz czy państwo członkowskie prawidłowo stosuje przepisy art. 7 ust. 5;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)
cb) prac, jakie jednostki certyfikujące są zobowiązane przeprowadzić zgodnie z art. 9;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c c)
cc) przestrzegania obowiązków określonych w art. 56 ust. 1
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terenie kontrola ma się odbyć. Przedstawiciele danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.
2.  W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terenie kontrola ma się odbyć, oraz koordynuje kontrole w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na agencje płatnicze. Przedstawiciele danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie informacje w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości oraz przypadków podejrzeń nadużyć finansowych, oraz działań podjętych w celu odzyskania nienależnych płatności związanych z wspomnianymi nieprawidłowościami i nadużyciami na podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.
3.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie informacje w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości oraz działań podjętych w celu odzyskania nienależnych płatności związanych ze wspomnianymi nieprawidłowościami i nadużyciami na podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1
Akredytowane agencje płatnicze przechowują dokumenty potwierdzające dokonane płatności oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli administracyjnych i kontroli bezpośrednich wymaganych przepisami Unii oraz udostępniają Komisji powyższe dokumenty i informacje.

Akredytowane agencje płatnicze przechowują dokumenty potwierdzające dokonane płatności oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli administracyjnych i kontroli bezpośrednich wymaganych przepisami Unii oraz udostępniają Komisji powyższe dokumenty i informacje. Takie dokumenty potwierdzające mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – ustanowić przepisy dotyczące:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, ustanawiających przepisy dotyczące:

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit 1 – litera c a) (nowa)
ca) warunków elektronicznego przechowywania dokumentów potwierdzających, o których mowa w pierwszym akapicie art. 51, w tym formy i czasu trwania tego przechowywania.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit 2
Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2
2.  Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu z uwzględnieniem stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja uwzględnia odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz stratę finansową poniesioną przez Unię.
2.  Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu z uwzględnieniem stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja uwzględnia odpowiednio naturę naruszenia, a wyłączone kwoty opiera na ocenie wynikającego z naruszenia ryzyka dla funduszy rolniczych.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja dokonuje korekt finansowych na podstawie indywidualnych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości lub uwzględniając ich systemowy charakter w celu stwierdzenia, czy należy zastosować korektę na bazie ryczałtu, czy też ekstrapolacji.
Korektę w oparciu o wartość ryczałtową stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi na charakter danego przypadku niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty stwierdzonej nieprawidłowości lub ekstrapolowanie kwoty podlegającej korekcie.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit pierwszy
3.  Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi zainteresowanego państwa członkowskiego są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie działań, które mają zostać podjęte.
3.  Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi zainteresowanego państwa członkowskiego są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie działań, które mają zostać podjęte. W tym kontekście państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnej dokumentacji, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż określony w ocenie Komisji.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi
W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się w terminie czterech miesięcy o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przekazywanego Komisji i rozpatrywanego przez nią przed podjęciem ewentualnej decyzji o odmowie finansowania.

W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się w terminie czterech miesięcy o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przekazywanego Komisji, która przed podjęciem ewentualnej decyzji o odmowie finansowania bierze pod uwagę zalecenia zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy Komisja podejmuje decyzję o niestosowaniu się do zaleceń zawartych w sprawozdaniu, podaje ona uzasadnienie swojej decyzji.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 5 – litera b)
b) krajowych programów pomocy lub naruszeń, w stosunku do których została wszczęta procedura ustanowiona odpowiednio w art. 108 Traktatu lub w art. 258 Traktatu;
b) krajowych programów pomocy, w stosunku do których Komisja wszczęła procedurę ustanowioną w art. 108 ust. 2. TFUE, lub naruszeń, w odniesieniu do których Komisja przekazała danemu państwu członkowskiemu wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z art. 258 TFUE;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie
Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 ustanawiających cele dla poszczególnych etapów procedury rozliczania rachunków, odnośnych funkcji i zakresu odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron, a także przepisy dotyczące:

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b)
b) rozliczenia zgodności określonego w art. 54 w odniesieniu do środków podejmowanych w związku z przyjęciem decyzji i jej wdrożeniem, z uwzględnieniem wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi oraz obowiązujących terminów, jak również procedury pojednawczej określonej w przedmiotowym artykule, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.
b) rozliczenia zgodności przewidzianego w art. 54 w odniesieniu do środków podejmowanych w związku z przyjęciem decyzji i jej wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, wskaźników współfinansowania korekt, które mają zostać zastosowane, obowiązujących terminów, jak również procedury pojednawczej przewidzianej w przedmiotowym artykule, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2
Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1
1.  W przypadku wszelkich nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań, państwo członkowskie zwraca się do beneficjenta o zwrot przedmiotowej kwoty w ciągu jednego roku od stwierdzenia wspomnianej nieprawidłowości oraz zapisuje odpowiednie kwoty w księdze dłużników agencji płatniczej.
1.  W przypadku wszelkich nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań, państwo członkowskie zwraca się do beneficjenta o zwrot przedmiotowej kwoty w ciągu jednego roku po tym, jak sprawozdanie z kontroli czy podobny dokument stwierdzający zaistnienie nieprawidłowości został zatwierdzony lub, w stosownych przypadkach, otrzymany przez agencję płatniczą lub organ odpowiedzialny za dany zwrot. W momencie wystąpienia o zwrot przedmiotowych kwot jednocześnie zapisuje się je w księdze dłużników agencji płatniczej.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od danego państwa członkowskiego odzyskanie nie mogło nastąpić w terminach określonych w akapicie pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać odzyskana, przekracza 1 milion euro, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, przedłużyć te terminy o nie więcej niż 50% długości terminów początkowych.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)
a) jeżeli łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania; lub
a) gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania; ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli kwota do odzyskania przez beneficjenta w ramach pojedynczej płatności nie przekracza 300 EUR, lub
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2
W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o którym mowa w ust. 1, państwo członkowskie może zatrzymać 10 % odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które można przypisać organom administracyjnym lub innym organom urzędowym danego państwa członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o którym mowa w ust. 1, państwo członkowskie może zatrzymać 20 % odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które można przypisać organom administracyjnym lub innym organom urzędowym danego państwa członkowskiego.

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59
Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących odzyskiwania środków, ustanowionych w niniejszej sekcji, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 111, dotyczącego szczególnych obowiązków państw członkowskich.

Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących warunków i procedur odzyskiwania długów, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, ustanowionych w niniejszej sekcji, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 111, dotyczącego szczególnych obowiązków państw członkowskich.

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)
b) stworzenia skutecznej ochrony przed nadużyciami finansowymi przede wszystkim w odniesieniu do obszarów o zwiększonym poziomie ryzyka, przez podejmowanie środków o charakterze odstraszającym, z uwzględnieniem kosztów i korzyści jak również proporcjonalności takich środków;
b) zapewnienia skutecznej ochrony przed nadużyciami finansowymi przede wszystkim w odniesieniu do obszarów o zwiększonym poziomie ryzyka, przez podejmowanie środków o charakterze odstraszającym, z uwzględnieniem kosztów i korzyści jak również proporcjonalności takich środków;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)
ea) zapobiegnięcia powstaniu nadmiernych kosztów ochrony środowiska i zdrowia publicznego, w szczególności w celu uniknięcia finansowania działań w ramach WPR, które generują dodatkowe koszty w innych obszarach polityki finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze środowiska i zdrowia publicznego.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem regulującym systemy wsparcia Unii.
2.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne i proporcjonalne systemy zarządzania i kontroli oparte na analizie ryzyka w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem regulującym systemy wsparcia Unii.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Należy unikać nowych dodatkowych systemów płatniczych, które mogłyby skutkować dodatkowymi systemami kontroli i kar na rzecz ekologizacji, ponieważ wiążą się one z dodatkowymi złożonymi procesami administracyjnymi i prowadzą do zwiększenia biurokracji.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy
4.  Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy mające na celu jednolite stosowanie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
4.  W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego osiągnięcia celów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 ustanawiających szczególne zobowiązania państw członkowskich.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit drugi
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony
Poprawka 108
422-424, 427, 433
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61
-1.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 111 ustanawiające zasady dotyczące minimalnej liczby kontroli na miejscu niezbędnych do skutecznego i proporcjonalnego zarządzania ryzykiem. W przedmiotowych przepisach określa się okoliczności, w jakich państwa członkowskie muszą dostosować liczbę kontroli na miejscu w zależności od poziomu nieodłącznego ryzyka, oraz przewiduje się możliwość zmniejszenia liczby kontroli w przypadku gdy wskaźnik błędu jest na dopuszczalnym poziomie, a systemy zarządzania i kontroli działają prawidłowo;
1.  System kontroli ustanowiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 60 ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano inaczej, systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i jest uzupełniany o kontrole na miejscu.
1.  System kontroli ustanowiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 60 ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano inaczej, systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności i jest uzupełniany o kontrole na miejscu, których celem jest monitorowanie zgodności z zasadami programów pomocy oraz poziomu nieodłącznego ryzyka i których liczba jest dostosowana do tego celu.
2.  W przypadku kontroli na miejscu, właściwy organ pobiera próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się, w stosownych przypadkach, z próby losowej oraz próby wybranej na podstawie analizy ryzyka w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu, obejmującego również najczęstsze błędy.
2.  W przypadku kontroli na miejscu, właściwy organ pobiera próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się, w stosownych przypadkach, z próby losowej oraz próby wybranej na podstawie analizy ryzyka w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu, obejmującego również obszary, w których ryzyko wystąpienia błędu jest największe.
W trosce o poszanowanie zasady proporcjonalności kontroli należy uwzględniać takie czynniki, jak:

– finansowe rozmiary operacji;
– wyniki poprzednich audytów systemów zarządzania i kontroli;
– dobrowolny udział w systemach zarządzania poświadczonych w oparciu o uznane normy międzynarodowe.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64
1.  W celu zapewnienia poprawnego i skutecznego prowadzenia kontroli oraz zagwarantowania, że weryfikacja warunków kwalifikujących przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, który chroni interesy finansowe Unii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przypadków, gdy beneficjenci lub ich przedstawiciele uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli.
1.  W celu zapewnienia poprawnego i skutecznego prowadzenia kontroli oraz zagwarantowania, że weryfikacja warunków kwalifikujących przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, który chroni interesy finansowe Unii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących w szczególności następujących kwestii:
2.  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – wszelkie konieczne zasady, których celem jest zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozdziału na terytorium Unii. Zasady te mogą w szczególności odnosić się do:
(-a) przepisów dotyczących sytuacji, w których beneficjenci lub ich przedstawiciele uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli;
a) przepisów dotyczących kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do przestrzegania obowiązków, zobowiązań oraz kryteriów kwalifikowalności wynikających z przepisów Unii;
a) przepisów dotyczących kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z proporcjonalnym podejściem opartym na ryzyku w odniesieniu do przestrzegania obowiązków, zobowiązań oraz kryteriów kwalifikowalności wynikających ze stosowania przepisów Unii;
b) przepisów dotyczących minimalnego poziomu kontroli na miejscu niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak również warunków, na podstawie których państwa członkowskie mogą zwiększyć ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich ilość, w przypadku gdy systemy zarządzania i kontroli działają właściwie, a współczynnik błędów znajduje się na dopuszczalnym poziomie;
c) reguł i metod składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji oraz ich wyników;
c) reguł i metod składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji oraz ich wyników;
d) organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli zgodności, jak również do treści i częstotliwości tych kontroli oraz etapu wprowadzania do obrotu do którego się odnoszą;
d) przepisów dotyczących wyznaczania organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli zgodności, jak również dotyczących treści i częstotliwości takich kontroli oraz etapu sprzedaży, do którego się odnoszą;
e) sytuacji, gdy wymagają tego szczególne potrzeby w zakresie właściwego zarządzania systemem, przepisów wprowadzających dodatkowe wymogi dotyczące procedur celnych, w szczególności ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008.
e) jeżeli wymaga tego właściwe zarządzanie systemem, przepisów wprowadzających dodatkowe wymogi dotyczące procedur celnych, w szczególności ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008;
f) przepisów w odniesieniu do konopi, o których mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], zasad dotyczących szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;
f) przepisów w odniesieniu do konopi, o których mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP], zasad dotyczących szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;
g) przepisów w odniesieniu do bawełny, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], systemu kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;
g) przepisów w odniesieniu do bawełny, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP], systemu kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;
h) przepisów w odniesieniu do wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, jak również przepisów odnoszących się kontroli oraz do szczególnych procedur finansowych mających na celu usprawnienie kontroli;
h) przepisów w odniesieniu do wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, jak również przepisów odnoszących się kontroli oraz do szczególnych procedur finansowych mających na celu usprawnienie kontroli;
i) testów i metod stosowanych do ustalenia kryteriów kwalifikowania produktów w ramach interwencji publicznej i przechowywania prywatnego, jak również stosowania procedur przetargowych, zarówno w odniesieniu do interwencji publicznej jak i przechowywania prywatnego.
i) testów i metod, które należy stosować do ustalania kryteriów kwalifikowania produktów w ramach interwencji publicznej i przechowywania prywatnego, jak również stosowania procedur przetargowych w obu przypadkach.
1a.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające terminy, w których Komisja ma odpowiedzieć na sygnały, że państwo członkowskie zamierza ograniczyć liczbę kontroli na miejscu.
Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[sCMO].

Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr .../2013[DP], rozporządzenia (UE) nr .../2013 [RD] lub rozporządzenia (UE) nr .../2013[sCMO].

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65
1.  W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie spełnia kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań związanych z warunkami przyznania pomocy, określonymi w sektorowym prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje wycofana w całości lub w części.
1.  W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie spełnia wszystkich lub niektórych kryteriów kwalifikowalności dotyczących danego programu pomocy określonych w sektorowym prawodawstwie rolnym, odnośna część pomocy zostaje wycofana w całości.
Zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności dotyczących policzalnych jednostek, takich jak hektary gruntu czy liczba zwierząt, pomoc zostaje wycofana w całości w przypadku tych jednostek, dla których kryteria kwalifikowalności nie zostały spełnione.

1a.  Jeżeli pomoc jest uzależniona od spełnienia określonych zobowiązań i zostanie stwierdzone, że dany beneficjent nie spełnia tych zobowiązań, związana z nimi pomoc zostaje wycofana w całości lub w części.
2.  Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa członkowskie nakładają kary polegające na zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z płatności lub części płatności przyznanych w związku ze spełnieniem przedmiotowych kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań.
2.  Jeżeli akty ustawodawcze w rozumieniu art. 289 ust. 3 Traktatu tak stanowią – w stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem bardziej szczegółowych informacji podanych w aktach delegowanych – państwa członkowskie nakładają także kary administracyjne polegające na zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z płatności lub części płatności przyznanych w związku ze spełnieniem przedmiotowych kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań.
Kwota zmniejszenia jest stopniowana w zależności od dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgodności, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku systemów pomocy lub środków pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej lat.

Kwota wycofania, o której mowa w ust. 1a, oraz kary administracyjne, o których mowa w ust. 2, są stopniowane w zależności od charakteru, dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgodności, a nawet mogą prowadzić do całkowitego wykluczenia na rok kalendarzowy lub na więcej lat z jednego lub kilku programów pomocy lub środków pomocy, które są przedmiotem niezgodności.

2a.  Stopniowanie kar oparte jest na następujących kryteriach ogólnych:
– „dotkliwość” niezgodności zależy przede wszystkim od wagi jej konsekwencji, a zwłaszcza ryzyka, jakie powoduje dla właściwego funduszu unijnego, przy konsekwentnym uwzględnianiu celów wymogu lub normy, których przedmiotowa niezgodność dotyczy;
– „zasięg” niezgodności jest określany przede wszystkim w oparciu o to, czy niezgodność ma daleko idące konsekwencje, czy też ogranicza się wyłącznie do danego gospodarstwa;
– „trwałość” niezgodności jest określana przez właściwy organ uwzględniający przede wszystkim szacowaną długość okresu, w którym występują jej skutki, lub możliwość wyeliminowania tych skutków za pomocą racjonalnych środków;
– „powtarzalność” niezgodności oznacza, że niezgodność z tym samym wymogiem, normą lub obowiązkiem została wykryta więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, o ile beneficjenta poinformowano o poprzednich przypadkach niezgodności, oraz, w stosownych przypadkach, dano mu możliwość podjęcia koniecznych działań w celu wyeliminowania poprzedniej niezgodności;
3.  Kwoty, których dotyczy wycofanie, o którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą kary, o których mowa w ust. 2, są odzyskiwane w całości.
3.  Kwoty, których dotyczy wycofanie i kary administracyjne, o których mowa w poprzednich ustępach, są odzyskiwane w całości.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 a (nowy)
Artykuł 65a

Wycofania i zmniejszenia dotyczące płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska naturalnego

Niezależnie od art. 65 suma wycofań i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym artykułem w wyniku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia... (Płatności bezpośrednie) nie przekracza kwoty płatności, o której mowa we wspomnianym rozdziale.

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)
a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w systemie wsparcia, wykluczenia z płatności lub jej zawieszania lub też współczynnika zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat lub jakichkolwiek innych kar, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania terminów lub gdy produkty, ich wielkość lub ilość nie odpowiadają podanym we wniosku, nie dokonano oceny systemu lub nie przekazano wymaganych informacji, podano nieprawidłowe informacje lub przekazano je po terminie;
a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w systemie wsparcia, wykluczenia z płatności lub jej zawieszania lub też współczynnika zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat w przypadku nieprzestrzegania terminów lub gdy produkty, ich wielkość lub ilość nie odpowiadają podanym we wniosku, nie dokonano oceny systemu lub nie przekazano wymaganych informacji, podano nieprawidłowe informacje lub przekazano je po terminie;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g)
g) wycofywania lub zawieszania zatwierdzenia lub uznania, w szczególności, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy, organizacja producentów, zrzeszenie organizacji producentów, grupa producentów lub organizacja międzybranżowa nie dotrzymuje swoich zobowiązań lub przestaje spełniać wymagane warunki, w tym w zakresie powiadamiania;
g) wycofywania lub zawieszania zatwierdzenia lub uznania w przypadkach gdy podmiot gospodarczy, organizacja producentów, zrzeszenie organizacji producentów, grupa producentów lub organizacja międzybranżowa nie dotrzymuje zobowiązań lub przestaje spełniać wymagane warunki, w tym w zakresie powiadamiania;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ia) (nowa)
ia) procedur i kryteriów technicznych odnośnie do środków i kar, o których mowa w lit. a)–i), w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze stosowania odnośnego prawodawstwa;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
a) procedury i kryteria techniczne odnośnie do środków i kar, o których mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze stosowania odnośnego prawodawstwa;
skreślona
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)
b) przepisy i procedury dotyczące odzyskiwania nienależnych płatności przyznanych w wyniku stosowania odnośnego prawodawstwa.
b) procedury dotyczące odzyskiwania nienależnych płatności przyznanych w wyniku stosowania odnośnego prawodawstwa.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68
1.  Każde państwo członkowskie ustanawia i prowadzi zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „systemem zintegrowanym”).
1.  Każde państwo członkowskie ustanawia i prowadzi zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „systemem zintegrowanym”).
2.  System zintegrowany stosuje się do systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz wsparcia przyznanego zgodnie z art. 22 ust.1 lit. a) i b), art. 29-32 art. 34 i 35 rozporządzenia xxx/xxx [RD] oraz, w stosownych przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.
2.  System zintegrowany stosuje się do systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] oraz wsparcia przyznanego zgodnie z art. 22 ust.1 lit. a) i b), art. 29-32 art. 34 i 35 rozporządzenia .../2013 [RD] oraz, w stosownych przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.
Niniejszy rozdział nie ma jednak zastosowania do środków, o których mowa w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD], jak również do środków przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) przedmiotowego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

Niniejszy rozdział nie ma jednak zastosowania do środków, o których mowa w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [RD], jak również do środków przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) przedmiotowego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

3.  W niezbędnym zakresie, zintegrowany system stosuje się również do kontroli wzajemnej zgodności, jak określono w tytule VI.
3.  W niezbędnym zakresie, zintegrowany system stosuje się również do kontroli wzajemnej zgodności, jak określono w tytule VI.
3a.  Przy tworzeniu swojego systemu zintegrowanego państwa członkowskie odpowiednio wykorzystują technologię w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz zapewnienia, że kontrole są przeprowadzane w sposób skuteczny i efektywny.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – akapit drugi
Baza danych pozwala w szczególności na zapoznanie się przez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi poszczególnych lat kalendarzowych lub gospodarczych, począwszy od roku 2000. Pozwala ona także na bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się z danymi dotyczącymi pięciu następujących po sobie poprzednich lat.

Baza danych pozwala w szczególności na zapoznanie się przez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi poszczególnych lat kalendarzowych lub gospodarczych, począwszy od roku 2000. Jednak państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r. mają obowiązek zapoznania się tylko z danymi od 2004 r. Baza danych pozwala także na bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się z danymi dotyczącymi pięciu następujących po sobie poprzednich lat.

Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – ustęp 2 a (nowy)
2.  Państwa członkowskie dostarczają, między innymi drogą elektroniczną, z góry ustalone formularze sporządzone w oparciu o obszary określone w poprzednim roku oraz materiały graficzne wskazujące położenie takich obszarów. Państwo członkowskie może zdecydować, że wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w poprzednim roku. Wspomniana możliwość dotyczy wszystkich zainteresowanych rolników w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych, określonego w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/xxx.
2.  Państwa członkowskie dostarczają, między innymi drogą elektroniczną, z góry ustalone formularze sporządzone w oparciu o obszary określone w poprzednim roku oraz materiały graficzne wskazujące położenie takich obszarów. Państwo członkowskie może zdecydować, że wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w poprzednim roku. Wspomniana możliwość dotyczy wszystkich zainteresowanych rolników w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych, określonego w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/xxx.
2a.  Państwa członkowskie mogą postanowić, że wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 mają zachować ważność przez szereg lat, pod warunkiem że zainteresowani beneficjenci mają obowiązek zgłaszania wszystkich zmian dotyczących uprzednio przekazanych informacji. Ważność wieloletniego wniosku jest jednak uzależniona od corocznego potwierdzenia przez beneficjenta.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75
1.  Państwa członkowskie, za pomocą agencji płatniczych lub organów przez nie upoważnionych, przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. Wspomniane kontrole uzupełniane są przez kontrole na miejscu.
1.  Państwa członkowskie, za pomocą agencji płatniczych lub organów przez nie upoważnionych, przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. Wspomniane kontrole uzupełniane są przez kontrole na miejscu, których celem jest monitorowanie zgodności z zasadami programów pomocy oraz poziomu nieodłącznego ryzyka.
2.  Do celów kontroli na miejscu państwa członkowskie sporządzają plan kontroli wyrywkowej gospodarstw rolnych i beneficjentów.
2.  Do celów kontroli na miejscu państwa członkowskie sporządzają plan kontroli wyrywkowej beneficjentów obejmującej zarówno próbę losową, pozwalającą otrzymać reprezentatywny wskaźnik błędu, jak i próbę wybraną na podstawie analizy ryzyka, pozwalającą skupić się głównie na wnioskach obarczonych wysokim ryzykiem.
3.  Państwa członkowskie mogą korzystać z technik teledetekcji i globalnego systemu nawigacji satelitarnej w celu przeprowadzania kontroli działek rolnych na miejscu.
3.  Państwa członkowskie mogą korzystać z technik teledetekcji i globalnego systemu nawigacji satelitarnej w celu przeprowadzania kontroli działek rolnych na miejscu.
4.  W przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności stosuje się przepisy art. 65
4.  W przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności stosuje się przepisy art. 65
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76
1.  Płatności w ramach systemów wsparcia i środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.
1.  Płatności w ramach systemów wsparcia i środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.
Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

Państwa członkowskie mogą jednak wypłacać zaliczki w wysokości 50 % w odniesieniu do płatności bezpośrednich i 75 % w przypadku wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 grudnia ale nie przed dniem 16 października.

Państwa członkowskie mogą jednak wypłacać zaliczki w wysokości 50 % w odniesieniu do płatności bezpośrednich i 75 % w przypadku wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 grudnia ale nie przed dniem 16 października.

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów określonych w akapicie trzecim Komisja może przyjąć akty wykonawcze zezwalające państwom członkowskim na zwiększenie procentowej wysokości zaliczek do 80% w regionach, w których rolnicy borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi spowodowanymi wyjątkowymi uwarunkowaniami. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

2.  Płatności, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, przeprowadzanej przez państwa członkowskie na podstawie art. 75.
2.  Płatności, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, przeprowadzanej przez państwa członkowskie na podstawie art. 75.
2a.  W drodze odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą podjąć decyzję – z uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o wypłaceniu do 50% w przypadku odnośnej płatności określonej w tytule III rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] oraz 75% w przypadku wsparcia udzielanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 68 ust. 2, po zakończeniu kontroli administracyjnych przewidzianych w art. 61 ust. 1. Procentowa wielkość płatności jest taka sama dla wszystkich beneficjentów w ramach danego środka lub grupy operacji.
2b.  Komisja Europejska może, na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności i jeżeli pozwalają na to wymagane środki budżetowe, udzielić zgody na wypłacenie zaliczek nawet przed dniem 16 października.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)
aa) przepisów w odniesieniu do wykorzystywania technologii podczas tworzenia zintegrowanego systemu zapewniającego optymalizację systemów;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)
ba) podstawowych cech, definicji i wymogów jakości skomputeryzowanej bazy danych, określonej w art. 70;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bb) (nowa)
bb) podstawowych cech, definicji oraz wymogów jakości systemu identyfikacji działek rolnych, określonego w art. 71, oraz systemu identyfikacji beneficjentów, określonego w art. 74;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bc) (nowa)
bc) podstawowych cech, definicji i wymogów jakości systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, określonego w art. 72;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bd) (nowa)
bd) przepisów dotyczących wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności, określonych w art. 73, jak również dotyczących wniosków o uprawnienia do płatności, łącznie z ostatecznym terminem ich składania, minimalnym zakresem zawartych w nich informacji, przepisami dotyczącymi wprowadzania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy lub ich wycofywania, zwolnieniem z wymogu składania wniosku o pomoc oraz przepisami umożliwiającymi państwom członkowskim stosowanie uproszczonych procedur lub korygowanie oczywistych błędów;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera be) (nowa)
be) przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli sprawdzających przestrzeganie zobowiązań oraz poprawność i kompletność informacji podanych we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)
b) przepisy niezbędne do stworzenia jednolitej definicji podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania w przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu lub drzewa;
b) przepisy niezbędne do stworzenia jednolitej definicji podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania w przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu lub drzewa; bez uszczerbku dla art. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [DP] zasady kwalifikowalności są spójne z działaniami mającymi na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w związku z czym nie penalizują rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej ani rolniczo-leśnych systemów wypasu, a ponadto nie powodują zmniejszenia jakości środowiska; zapewnia się elastyczność, uzasadnioną względami agronomicznymi lub ekologicznymi, w oparciu o zwyczajowe standardy odnośnych państw członkowskich lub regionów;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 – litera b)
b) przepisy gwarantujące jednolite i proporcjonalne traktowanie umyślnych niezgodności, drobnych błędów, kumulacji zmniejszeń i równoczesnego stosowania różnych zmniejszeń;
b) przepisy gwarantujące jednolite i proporcjonalne traktowanie poważnych niezgodności, drobnych błędów, kumulacji zmniejszeń i równoczesnego stosowania różnych zmniejszeń;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera a)
a) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości skomputeryzowanej bazy danych, określonej w art. 70;
skreślona
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera b)
b) podstawowe cechy, definicje oraz wymogi jakości systemu identyfikacji działek rolnych określonego w art. 71 oraz systemu identyfikacji beneficjentów, określonego w art. 74;
skreślona
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera c)
c) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, określonego w art. 72;
skreślona
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera d)
d) przepisy dotyczące wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności, określone w art. 73, jak również dotyczące wniosków o uprawnienia do płatności, łącznie z ostatecznym terminem ich składania, minimalnym zakresem zawartych w nich informacji, przepisami dotyczącymi wprowadzania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy lub ich wycofywania, zwolnieniem z wymogu składania wniosku o pomoc oraz przepisami umożliwiającymi państwom członkowskim stosowanie uproszczonych procedur lub korygowanie oczywistych błędów;
skreślona
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera e)
e) przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli sprawdzających przestrzeganie zobowiązań oraz poprawność i kompletność informacji podanych we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność;
skreślona
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera f)
f) definicje techniczne niezbędne do jednolitego wykonywania przepisów niniejszego rozdziału;
skreślona
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
2.  W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – niezbędne przepisy mające na celu umożliwienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia w Unii, w szczególności dotyczące:
2.  W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – niezbędne przepisy mające na celu umożliwienie jednolitego stosowania niniejszego rozdziału, w szczególności dotyczące:
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 a (nowy)
(3a)  Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w odniesieniu do:
(a) działań realizowanych przez państwa członkowskie w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem stosowaniu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych;
(b) stosownych kontroli i weryfikacji przeprowadzanych przez państwa członkowskie, w tym badań.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)
c) działania realizowane przez państwa członkowskie w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem stosowaniu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych;
skreślona
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d)
d) kontrole i weryfikacje, przeprowadzane przez państwa członkowskie, w tym badania.
skreślona
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – litera a)
a) niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można przypisać danemu beneficjentowi;
a) niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można bezpośrednio i jednoznacznie przypisać danemu beneficjentowi;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)
b) niezgodność związana jest z działalnością rolniczą beneficjenta; oraz
b) niezgodność związana jest z działalnością rolniczą beneficjenta; lub
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 3
Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej uznaje się za część załącznika II od momentu wdrożenia jej przez wszystkie państwa członkowskie i określenia zobowiązań odnoszących się do rolników. Aby uwzględnić wspomniane elementy, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zmiany załącznika II w okresie dwunastu miesięcy od momentu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu dyrektywy, przekazanego przez ostatnie państwo członkowskie.

skreślony
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 5
Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności obejmują utrzymywanie trwałych użytków zielonych. Państwa członkowskie, które były członkami Unii w dniu 1 stycznia 2004 gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu przewidzianym na złożenie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Państwa członkowskie, które zostały członkami Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach.

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności obejmują utrzymywanie trwałych użytków zielonych . Państwa członkowskie, które zostały państwami członkowskimi przed dniem 1 stycznia 2004 r., gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu przewidzianym na złożenie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Państwa członkowskie, które zostały państwami członkowskimi w 2004 r., gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach.

Państwo członkowskie może jednak, w należycie uzasadnionych okolicznościach, odstąpić od przepisów pierwszego akapitu, pod warunkiem podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkiemu znaczącemu zmniejszeniu całkowitej powierzchni trwałych użytków zielonych.

Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 8
Ponadto Komisja – w drodze aktów delegowanych – przyjmuje metody określania odsetka gruntów będących trwałymi użytkami zielonymi oraz użytkami rolnymi, który musi zostać utrzymany. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przyjmowania metod określania odsetka gruntów będących trwałymi użytkami zielonymi oraz użytkami rolnymi, który musi zostać utrzymany.

Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94
Państwa członkowskie dbają o to, by wszystkie obszary rolnicze, a w szczególności obszary, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane w oparciu o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na podstawie załącznika II, uwzględniając szczególne cechy danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw. Państwa członkowskie nie określają wymogów minimalnych, które nie zostały ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by wszystkie obszary rolnicze były utrzymywane w oparciu o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na podstawie załącznika II, uwzględniając szczególne cechy danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw. Państwa członkowskie nie określają wymogów minimalnych, które nie zostały ustanowione w załączniku II.

Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit drugi
Państwa członkowskie mogą wykorzystywać istniejące systemy administrowania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać istniejące systemy administrowania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności, a także określają zestaw dających się zweryfikować wymogów i standardów, które będą stosowane na poziomie gospodarstw.

Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W ramach kontroli wymogów, norm, działań lub obszarów stosowania zasady wzajemnej zgodności pod uwagę mogą być brane następujące czynniki:
– uczestnictwo rolników w systemie doradztwa rolniczego, określonym w tytule III niniejszego rozporządzenia;
– uczestnictwo rolników w systemie certyfikacji, jeśli obejmuje on przedmiotowe wymogi i normy.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań ustanowionych w niniejszym tytule.
3.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań ustanowionych w niniejszym tytule. Państwa członkowskie koncentrują się przy tym głównie na wnioskach obarczonych najwyższym ryzykiem zgodnie z zasadą proporcjonalności.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit pierwszy
4.  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności ze zobowiązaniami, o których mowa w niniejszym tytule.
4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu określenia przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności ze zobowiązaniami, o których mowa w niniejszym tytule.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit drugi
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Karę określoną w art. 91 stosuje się w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie zasady wzajemnej zgodności w jakimkolwiek momencie w ciągu odnośnego roku kalendarzowego (zwanego dalej „odnośnym rokiem kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę można bezpośrednio przypisać beneficjentowi, który złożył w odnośnym roku kalendarzowym wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność.
1.  Karę określoną w art. 91 stosuje się w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie zasady wzajemnej zgodności w jakimkolwiek momencie w ciągu odnośnego roku kalendarzowego (zwanego dalej „odnośnym rokiem kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę można bezpośrednio i jednoznacznie przypisać beneficjentowi, który złożył w odnośnym roku kalendarzowym wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit drugi
W przypadku gdy państwo członkowskie decyduje o zastosowaniu wariantu określonego w akapicie pierwszym, w następnym roku właściwy organ podejmuje działania w odniesieniu do wytypowanej grupy beneficjentów w celu sprawdzenia, czy beneficjent usunął stwierdzone niezgodności. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzonym nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o konieczności podjęcia działań naprawczych.

skreślony
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99
1.  Kara określona art. 91 polega na zastosowaniu zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wymienionych w art. 92, przyznanych beneficjentowi w odnośnym roku kalendarzowym lub odnośnych latach.
1.  Kara określona art. 91 polega na zastosowaniu zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wymienionych w art. 92, przyznanych beneficjentowi w odnośnym roku kalendarzowym lub odnośnych latach.
W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej niezgodności, jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się proporcjonalnie charakter, wagę, zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej niezgodności, jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.

2.  W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia nie przekracza 5 %, a w przypadku powtarzających się niezgodności ‐ 15 %.
2.  W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia nie przekracza 5%, a w przypadku powtarzających się niezgodności ‐ nie przekracza 15%.
W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, przypadek niezgodności może być uważany za nieistotny. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane za nieistotne. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzonym nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o konieczności podjęcia działań naprawczych.

W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość przypadek niezgodności powinien być uważany za nieistotny. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane za nieistotne.

Ponadto państwa członkowskie mogą stworzyć system wczesnego ostrzegania stosowany w przypadku stwierdzenia pierwszej niezgodności, której nie uznaje się za poważną. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o skorzystaniu z tej możliwości, właściwy organ przesyła beneficjentowi wstępne ostrzeżenie, w którym informuje go o ustaleniach i zobowiązuje do podjęcia działań naprawczych. Wpływ takiego systemu ogranicza się do pociągnięcia do odpowiedzialności za daną niezgodność odnośnego beneficjenta. Po ostrzeżeniach w kolejnym roku następują właściwe kontrole w celu sprawdzenia, czy dana niezgodność została usunięta. Jeżeli została ona usunięta, nie stosuje się zmniejszenia. Jeżeli nie została usunięta, zmniejszenie określone w akapicie pierwszym stosuje się z mocą wsteczną. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt są jednak zawsze uznawane za istotne.

3.  W przypadku umyślnej niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia wynosi co do zasady nie mniej niż 20 %, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku systemów pomocy i obowiązywać przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą ilość lat.
3.  W przypadku poważnej niezgodności wynikającej z rażącego zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia wynosi co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku programów pomocy i obowiązywać przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą liczbę lat.
4.  W każdym przypadku całkowita kwota zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku kalendarzowego nie jest wyższa niż całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy.
4.  W każdym przypadku całkowita kwota zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku kalendarzowego nie jest wyższa niż całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101
1.  Aby zagwarantować odpowiedni rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych beneficjentów, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zapewnienia jednolitej podstawy do obliczania kar wynikających z zastosowania zasady wzajemnej zgodności, uwzględniając również zmniejszenia wynikające z dyscypliny finansowej.
1.  Aby zagwarantować odpowiedni rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych beneficjentów, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zapewnienia jednolitej podstawy do obliczania kar wynikających z zastosowania zasady wzajemnej zgodności, uwzględniając również zmniejszenia wynikające z dyscypliny finansowej.
2.  W celu zapewnienia, że zasada wzajemnej zgodności stosowana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zasad obliczania i stosowania kar.
2.  W celu zapewnienia, że zasada wzajemnej zgodności stosowana jest w skuteczny, oparty na analizie ryzyka, proporcjonalny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zasad obliczania i stosowania kar. Przedmiotowe akty delegowane zawierają przepisy dotyczące zwłaszcza przypadków, gdy kary administracyjne nie są nakładane w związku z niezgodnością, która wynika z technicznych awarii systemów identyfikacji i rejestracji zwierząt, o których mowa w załączniku II, wymogach SMR 7 i SMR 8, oraz która nie jest rezultatem działania lub zaniechania, które można przypisać danemu beneficjentowi.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c) –punkt (v)
(v) podsumowanie wyników wszystkich dostępnych audytów oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem oraz przepisów szczegółowych ustanowionych w ramach szczególnych regulacji sektorowych.
(v) roczne podsumowanie, wraz z rachunkiem wydatków w ramach EFRG i EFRROW, wyników wszystkich dostępnych audytów oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem oraz przepisów szczegółowych ustanowionych w ramach szczególnych regulacji sektorowych.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 3 a (nowy)
(3a)  Jeżeli w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu państwa członkowskie muszą przeprowadzić analizy statystyczne, Komisja dostarcza im na czas wszelkich niezbędnych informacji.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3
3.  Jeżeli bezpośrednia płatność przewidziana rozporządzeniem (WE) nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.
3.  Jeżeli bezpośrednia płatność przewidziana rozporządzeniem (UE) nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie średniego kursu walutowego z ostatniego miesiąca ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.   Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć środki w celu ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe praktyki monetarne związane z walutami krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. W stosownych przypadkach wspomniane środki mogą stanowić odstępstwo od istniejących zasad.
1.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przyjmowania środków w celu ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe praktyki monetarne związane z walutami krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. W stosownych przypadkach wspomniane środki mogą stanowić odstępstwo od istniejących zasad.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110
1.  Ustanawia się wspólne ramy oceny i monitorowania w celu pomiaru skuteczności wspólnej polityki rolnej. Zawierają one wszystkie instrumenty związane z monitorowaniem i oceną środków wspólnej polityki rolnej, a w szczególności płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx, środków rynkowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, oraz stosowania zasady wzajemnej zgodności określonego w niniejszym rozporządzeniu.
1.  Ustanawia się wspólne ramy oceny i monitorowania w celu pomiaru skuteczności wspólnej polityki rolnej, a w szczególności:
(a) płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx,
(b) środków rynkowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx,
(c) środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, oraz
(d) stosowania zasady wzajemnej zgodności określonego w niniejszym rozporządzeniu.
Aby zapewnić skuteczną ocenę wyników, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w odniesieniu do treści i struktury przedmiotowych ram oceny.

Komisja monitoruje te środki polityczne na podstawie sprawozdań państw członkowskich zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu. Komisja ustala wieloletni plan oceny zawierający okresowe oceny konkretnych instrumentów, które mają być przez nią przeprowadzane.

2.  Skuteczność środków wspólnej polityki rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się w odniesieniu do następujących celów:
2.  Skuteczność środków wspólnej polityki rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się w odniesieniu do następujących celów:
a) rentownej produkcji żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen;
(a) opłacalnej produkcji żywności, z naciskiem na ceny środków produkcji, dochód z działalności rolniczej, wydajność produkcji rolnej oraz stabilność cen;
b) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i działań na rzecz klimatu, z akcentem na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę;
(b) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i działań na rzecz klimatu, z akcentem na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę;
c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z akcentem na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich.
(c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z akcentem na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich.
Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych – zestaw wskaźników na potrzeby celów wymienionych w akapicie pierwszym. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

W celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego ustępu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zawartości i struktury omawianych ram monitorowania i oceny, w tym zestawu wskaźników oraz metod ich obliczania.

3.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków. Komisja bierze pod uwagę zapotrzebowanie na dane oraz synergie pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, w szczególności w odniesieniu do ich wykorzystania w celach statystycznych w razie takiej potrzeby.
3.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków. W możliwie najszerszym zakresie informacje te opierają się na uznanych źródłach danych, takich jak sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i Eurostat. Komisja bierze pod uwagę zapotrzebowanie na dane oraz synergie pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, w szczególności w odniesieniu do ich wykorzystania w celach statystycznych w razie takiej potrzeby.
Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, jak również przepisy dotyczące zapotrzebowania na dane oraz przepisy dotyczące synergii między potencjalnymi źródłami danych. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, bez nakładania na nie zbędnych obciążeń administracyjnych, jak również przepisy dotyczące zapotrzebowania na dane oraz przepisy dotyczące synergii między potencjalnymi źródłami danych. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

4.  Co cztery lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego artykułu. Pierwsze sprawozdanie musi zostać przedstawione nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.
4.  Co cztery lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego artykułu. Pierwsze sprawozdanie musi zostać przedstawione nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a
Artykuł 110a

Artykuł 110a

Publikacja wykazu beneficjentów

Publikacja ex post wykazu beneficjentów funduszy EFRG i EFRROW

1.  Państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy EFRG i EFRROW. Publikacja takiego wykazu obejmuje:
Państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy EFRG i EFRROW. Robiąc to stosują odpowiednio art. 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

a) nie naruszając przepisów art. 110b akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia, nazwy (nazwiska) beneficjentów, rozumiane jako:
(i) imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;
(ii) pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca własną osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, którego to dotyczy;
(iii) pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie niebędące odrębną osobą prawną;
b) gminę, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalającą na identyfikację gminy;
c) kwoty płatności dla każdego środka finansowanego przez EFRG i EFRROW, jakie każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym;
d) charakter i opis środków finansowanych przez EFRG i EFRROW, ze wskazaniem z którego z funduszy przyznano płatności, o których mowa w lit. c).
Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są udostępnione na jednej stronie internetowej w każdym państwie członkowskim. Informacje te pozostają dostępne przez okres dwóch lat od dnia ich publikacji.

2.   W odniesieniu do płatności odpowiadających środkom finansowanym w ramach EFRROW, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c), kwoty, które mają być opublikowane odpowiadają całkowitym kwotom środków publicznych, obejmującym zarówno wkład Unii, jak i krajowy.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110b
Artykuł 110b

Próg
skreślony
Jeżeli kwota pomocy otrzymanej w ciągu jednego roku przez beneficjenta jest mniejsza od kwoty lub równa kwocie ustalonej przez państwo członkowskie na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr DP/xxx przedmiotowe państwo członkowskie nie publikuje nazwy tego beneficjenta, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu art. 110a ust. 1 akapit pierwszy lit. a).

Kwoty ustalone przez państwo członkowskie na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr DP/xxx oraz zgłoszone Komisji na mocy tego rozporządzenia podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję zgodnie z przepisami przyjętymi na mocy art. 110d.

W przypadku, gdy zastosowanie ma niniejszy artykuł ust. 1, państwo członkowskie publikuje informacje, o których mowa w art. 110a ust. 1 akapit pierwszy lit. b), c) i d) i beneficjent jest identyfikowany przy pomocy kodu. Państwa członkowskie określają format tego kodu.

Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2
2.  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. ..., powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ....*.
*Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Komisja przedstawia sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest przedłużane na takie same okresy, jeśli Parlament Europejski i Rada zgodzą się na takie przedłużenie nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. W tym celu Parlament Europejski podejmuje decyzję większością głosów, a Rada większością kwalifikowaną.

Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze a (nowe)
-  Information helping farmers to plan how best to invest in „climate-proofing” their farm systems, and which Union funds they can use to do so; specifically, information on adapting farmland to climatic fluctuations and longer term changes and information on how to adopt practical agronomic measures to increase the resilience of farming systems to floods and droughts and to improve and optimise soil carbon levels.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit drugi – tiret siódme a (nowe)
-  Information on the positive correlation between biodiversity and agro-ecosystem resilience, and the spreading of risk, and also the link between monocultures and susceptibility to crop failure/damage from pests and extreme climatic events
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit drugi – tiret ósme a (nowe)
-  Information on how to best prevent the spread of alien invasive species and why this is important for the effective functioning of the ecosystem and for its resilience against climate change, including information on access to funding for eradication schemes where additional costs are implied
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit trzeci – tiret piąte b (nowe)
-  Information on sustainable, low volume irrigation systems and on how to optimise rain-fed systems, in order to promote efficient water use.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit trzeci – tiret piąte c (nowe)
-  Information on reducing water use in agriculture, including crop choice, on improving soil humus to increase water retention and on decreasing the need to irrigate.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret pierwsze
–  Informacje dotyczące działań ukierunkowanych na rozwój innowacji.
–  Information on the objectives of the European Innovation Partnerships for Agricultural productivity and sustainability as stated on Article 61 of Regulation (EU) No …/…. [RD].
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret pierwsze a (nowe)
-  Information on the existing operational groups created under article 62 of Regulation (EU) No …/…. [RD] including their tasks and foster exchange and cooperation with them when appropriate.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret trzecie a (nowe)
-  Information on Rural Development Programmes oriented to the fulfilment of the priorities of knowledge transfer and innovation in agriculture as referred to in Article 5 (1) of Regulation (EU) No …/…. [RD].
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy)
Wymiany najlepszych praktyk, szkoleń i tworzenia zdolności (aspekt horyzontalny dla wszystkich pozycji wspomnianych powyżej):

Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Woda” – Wymóg SMR1 – ostatnia kolumna
Artykuły 4 i 5

Zgodność z programem działania i kodeksami dobrej praktyki w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarach narażonych

Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 6
Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby włączając zakaz wypalania rżysk

Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby za pomocą odpowiednich praktyk, włączając zakaz wypalania rżysk, chyba że służy ono zdrowiu roślin lub ograniczaniu pozostałości

Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 7
Ochrona terenów podmokłych oraz gleb bogatych w węgiel włączając zakaz ich orania

skreślona
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” – Norma GAEC 8
Zachowanie cech krajobrazu obejmujących, w stosownych przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych i potencjalne środki służące zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych gatunków obcych oraz szkodników.

Zachowanie cech krajobrazu obejmujących, w stosownych przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych.

Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe” (nowa)
Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowet” (nowa) – Norma GAEC 8c (nowa)
Plan działania Komisji na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM(2011)0748 final z 15.11.2011). W odniesieniu do zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności: dobre praktyki gospodarki rolnej pozwalające unikać zakażeń, w tym limity w liczebności stad, dokumentowanie leczenia, w tym profilaktyki, niestosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu.

Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Środki ochrony roślin” – Wymóg SMR 10 – ostatnia kolumna
Artykuł 55 zdanie pierwsze i drugie

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin; stosowanie wyłącznie zatwierdzonych produktów, w zalecanych ilościach i zgodnie ze wskazaniami na etykiecie. Rejestrowanie nazwy zastosowanego produktu, jego składu, daty jego zastosowania na odnośnej działce gruntu, osoby, która tego dokonała, i poziomu kwalifikacji tej osoby, użytej ilości oraz metody stosowania

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności