Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0288(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0082/2013

Texte depuse :

B7-0082/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0087

Texte adoptate
PDF 1076kWORD 121k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

întrucât pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter orientativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi definitivat până când nu se obține un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocierile interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Reducerea sarcinii administrative reprezintă unul dintre obiectivele de bază și solicitările principale ale reformei PAC. Ar trebui introduse praguri de toleranță practice și praguri minime și ar trebui să se atingă un echilibru adecvat între încredere și control, pentru a asigura că sarcinile administrative viitoare ale statelor membre și ale beneficiarilor sunt limitate la un nivel rezonabil. În cursul acestui proces de reducere a birocrației ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de costurile administrative, precum și de alte costuri ale controalelor de la toate nivelurile, iar utilizarea unor sisteme eficace de gestionare și control ar trebui recompensată. Obiectivul primordial ar trebui să fie acela de a reduce costurile administrative și de a asigura faptul că sarcina administrativă asupra fermierilor și a administratorilor este readusă la un nivel rezonabil.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  În vederea suplimentării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare, conținutul sistemului de consiliere agricolă, măsurile care urmează a fi finanțate din bugetul Uniunii în cadrul intervenției publice și evaluarea operațiunilor legate de intervenția publică, reducerea și suspendarea rambursărilor către statele membre, compensarea între cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor, recuperarea datoriilor, penalitățile aplicate beneficiarilor în cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în ceea ce privește normele referitoare la garanții, funcționarea sistemului integrat de administrare și control, măsurile excluse din controlul tranzacțiilor, penalitățile aplicate în cadrul ecocondiționalității, normele referitoare la întreținerea pajiștilor permanente, normele referitoare la faptul generator și la cursul de schimb pe care trebuie să îl utilizeze statele membre care nu folosesc moneda euro, precum și în ceea ce privește conținutul cadrului comun de evaluare a măsurilor adoptate în cadrul PAC. Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(3)  În vederea suplimentării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare, conținutul sistemului de consiliere agricolă, măsurile care urmează a fi finanțate din bugetul Uniunii în cadrul intervenției publice și evaluarea operațiunilor legate de intervenția publică, reducerea și suspendarea rambursărilor către statele membre, compensarea între cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor, recuperarea datoriilor, penalitățile administrative aplicate beneficiarilor în cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în ceea ce privește normele referitoare la garanții, funcționarea sistemului integrat de administrare și control, măsurile excluse din controlul tranzacțiilor, penalitățile aplicate în cadrul ecocondiționalității, normele referitoare la întreținerea pajiștilor și a pășunilor permanente, normele referitoare la faptul generator și la cursul de schimb pe care trebuie să îl utilizeze statele membre care nu folosesc moneda euro, precum și în ceea ce privește conținutul cadrului comun de evaluare a măsurilor adoptate în cadrul PAC. Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. În conformitate cu articolul 287 alineatul (4) al doilea paragraf din TFUE, Curtea de Conturi poate emite avize la cererea fie a Parlamentului European, fie a Consiliului privind respectivele acte delegate.
(Aceste două modificări, de înlocuire a termenilor „penalitate” cu „penalitate administrativă” și „pajiște permanentă” cu „pajiște și pășune permanentă”, se aplică întregului text; adoptarea lor impune adaptări tehnice în întregul text.)
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă, atunci când este cazul, exceptările în caz de forță majoră și de situații excepționale. În legătură cu reglementările în domeniul agricol, conceptul de forță majoră ar trebui interpretat în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Cerințele tot mai mari pentru organismele de certificare și agențiile de plăți nu ar trebui să fie însoțite de o creștere suplimentară a sarcinii administrative în statele membre. Mai presus de orice, respectivele cerințe nu ar trebui să fie mai stricte decât standardele internaționale de audit. În ceea ce privește amploarea și conținutul procesului de certificare, ar trebui menținut un raport costuri-beneficii echilibrat, iar cerințele de raportare suplimentare ar trebui să prezinte o valoare adăugată clară.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a ajuta beneficiarii să conștientizeze în mai mare măsură legătura dintre practicile agricole și gestionarea fermelor, pe de o parte, și standardele legate de mediu, schimbările climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, siguranța alimentară, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este necesar ca statele membre să instituie un sistem cuprinzător de consiliere agricolă care să ofere consiliere beneficiarilor. Acest sistem de consiliere agricolă nu trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și responsabilitatea beneficiarilor de a respecta standardele respective. De asemenea, statele membre trebuie să asigure o separare clară între consiliere și controale.
(10)  Pentru a ajuta beneficiarii să conștientizeze în mai mare măsură legătura dintre practicile agricole, gestionare și gestionarea riscurilor specifice fermelor, pe de o parte, și standardele legate de mediu, schimbările climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, siguranța alimentară, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este necesar ca statele membre să instituie un sistem cuprinzător de consiliere agricolă care să ofere consiliere beneficiarilor. Acest sistem de consiliere agricolă nu trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și responsabilitatea beneficiarilor de a respecta standardele respective. De asemenea, statele membre trebuie să asigure o separare clară între consiliere și controale.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Sistemul de consiliere agricolă trebuie să cuprindă cel puțin cerințele și standardele care formează domeniul de aplicare al ecocondiționalității. De asemenea, sistemul trebuie să cuprindă cerințele care trebuie respectate în privința practicilor agricole benefice pentru climă și mediu în vederea acordării plăților directe, precum și în privința întreținerii suprafeței agricole în temeiul Regulamentului (UE) nr. DP/xxx al Parlamentului European și al Consiliului din xxx de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin din cadrul politicii agricole comune. În sfârșit, sistemul trebuie să cuprindă anumite elemente legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, protecția apelor, notificarea bolilor animalelor și plantelor și inovare, precum și de dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor mici.
(11)  Sistemul de consiliere agricolă ar trebui să cuprindă cel puțin cerințele și standardele care formează domeniul de aplicare al ecocondiționalității la nivel de fermă. De asemenea, sistemul trebuie să cuprindă cerințele care trebuie respectate în privința practicilor agricole benefice pentru climă și mediu în vederea acordării plăților directe, precum și în privința întreținerii suprafeței agricole în temeiul Regulamentului (UE) nr. …/2013 [DP] al Parlamentului European și al Consiliului din xxx de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin din cadrul politicii agricole comune. În plus, sistemul ar trebui să cuprindă anumite elemente legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, protecția apelor, notificarea bolilor animalelor și plantelor și inovare, performanță de mediu și de dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor, inclusiv cele pentru modernizarea fermelor, obiectivele competitivității, integrarea sectorială, inovarea și orientarea către piață, precum și promovarea și punerea în aplicare a principiilor referitoare la contabilitate, antreprenoriat și gestionarea sustenabilă a resurselor economice. În final, statelor membre ar trebui să li se permită să includă în sistemul lor promovarea conversiei fermelor și diversificarea activității economice a acestora și introducerea de acțiuni preventive corespunzătoare cu scopul de a aborda dezastrele naturale și bolile animalelor și plantelor, precum și consiliere privind combaterea integrată a dăunătorilor și privind utilizarea alternativelor nechimice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Intrarea beneficiarilor în sistemul de consiliere agricolă trebuie să fie facultativă. Trebuie să li se permită tuturor beneficiarilor să participe la sistem, chiar dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. Totuși, statele membre pot stabili criterii de prioritate. Având în vedere natura sistemului, este oportun ca informațiile obținute în cursul activității de consiliere să fie tratate în mod confidențial, cu excepția cazurilor de încălcare gravă a dreptului Uniunii sau a celui național. Pentru a se asigura eficiența sistemului, consilierii trebuie să fie calificați în mod corespunzător și să beneficieze de formare periodică.
(12)  Intrarea beneficiarilor în sistemul de consiliere agricolă trebuie să fie facultativă. Trebuie să li se permită tuturor beneficiarilor să participe la sistem, chiar dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. Totuși, statele membre ar trebui să poată stabili, pe baza unor criterii de mediu, economice și sociale, categoriile de beneficiari care au acces prioritar la sistemul de consiliere agricolă. Având în vedere natura sistemului, este oportun ca informațiile obținute în cursul activității de consiliere să fie tratate în mod confidențial, cu excepția cazurilor de încălcare gravă a dreptului Uniunii sau a celui național. Pentru a se asigura eficiența sistemului, consilierii trebuie să fie calificați în mod corespunzător și să beneficieze de formare periodică.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Resursele financiare necesare pentru a acoperi cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate în ceea ce privește FEGA trebuie puse de Comisie la dispoziția statelor membre sub forma unor rambursări pentru cheltuielile contabilizate efectuate de agențiile respective. Până la momentul plății acestor rambursări, sub forma unor plăți lunare, resursele financiare trebuie mobilizate de statele membre în conformitate cu nevoile agențiilor de plăți acreditate. Costurile cu personalul și costurile administrative ale statelor membre și ale beneficiarilor implicați în executarea PAC trebuie suportate de către aceștia.
(13)  Resursele financiare necesare pentru a acoperi cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate în ceea ce privește FEGA trebuie puse de Comisie la dispoziția statelor membre sub forma unor rambursări pentru cheltuielile contabilizate efectuate de agențiile respective. Până la momentul plății acestor rambursări, sub forma unor plăți lunare, resursele financiare trebuie mobilizate de statele membre în conformitate cu nevoile agențiilor de plăți acreditate. Pentru a eficientiza funcționarea agențiilor de plăți, costurile cu personalul și costurile administrative ale statelor membre și ale beneficiarilor implicați în executarea PAC ar trebui suportate de către respectivele agenții de plăți.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Utilizarea sistemului agrometeorologic, precum și achiziționarea și îmbunătățirea imaginilor satelitare trebuie să ofere Comisiei o modalitate de a gestiona piețele agricole și de a facilita monitorizarea cheltuielilor agricole.
(14)  Utilizarea sistemului agrometeorologic, precum și achiziționarea și îmbunătățirea imaginilor satelitare ar trebui să ofere Comisiei o modalitate de a gestiona piețele agricole, de a facilita monitorizarea cheltuielilor agricole și utilizarea resurselor de care agricultura este dependentă, inclusiv în ceea ce privește sistemele de agrosilvicultură, și de a evalua și furniza asistență în timp util în caz de dezastre naturale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Programele de dezvoltare rurală sunt finanțate din bugetul Uniunii pe baza angajamentelor, în tranșe anuale. Statele membre trebuie să poată utiliza fondurile Uniunii de îndată ce demarează programele. Prin urmare, este necesar un sistem de prefinanțare restricționat în mod adecvat care să asigure un flux constant al fondurilor, astfel încât plățile către beneficiarii din cadrul programelor să fie efectuate la momentul potrivit.
(23)  Programele de dezvoltare rurală sunt finanțate din bugetul Uniunii pe baza angajamentelor, în tranșe anuale. Statele membre trebuie să poată utiliza fondurile Uniunii de îndată ce demarează programele. Ar trebui, prin urmare, acordată prioritate unui sistem de prefinanțare restricționat în mod adecvat, care să asigure un flux constant al fondurilor, astfel încât plățile către beneficiarii din cadrul programelor să fie efectuate la momentul potrivit.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Legislația sectorială agricolă impune statelor membre să transmită informații privind numărul controalelor efectuate și rezultatul acestora, până la termenele specificate. Respectivele statistici privind controalele sunt utilizate pentru a stabili nivelul de eroare la nivelul statelor membre și, mai general, pentru verificarea gestionării FEGA și FEADR. Aceste statistici constituie o modalitate importantă prin care Comisia se asigură de gestionarea corectă a fondurilor și, totodată, un element esențial pentru declarația anuală de asigurare. Având în vedere caracterul esențial al acestor informații statistice și în scopul garantării faptului că statele membre își îndeplinesc obligația de a le transmite la timp, este necesară prevederea unei dispoziții care să descurajeze furnizarea cu întârziere a datelor necesare, într-un mod proporțional cu gravitatea deficitului de date. Prin urmare, trebuie stabilite dispoziții care să permită Comisiei să suspende o parte a plăților lunare sau interimare în cazul cărora nu au fost trimise la timp informațiile statistice relevante.
(27)  Legislația sectorială agricolă impune statelor membre să transmită informații privind numărul controalelor efectuate și rezultatul acestora, până la termenele specificate. Respectivele statistici privind controalele sunt utilizate pentru a stabili nivelul de eroare la nivelul statelor membre și, mai general, pentru verificarea gestionării FEGA și FEADR. Aceste statistici constituie o modalitate importantă prin care Comisia se asigură de gestionarea corectă a fondurilor și, totodată, un element esențial pentru declarația anuală de asigurare. Având în vedere caracterul esențial al acestor informații statistice și, în scopul, garantării faptului că statele membre își îndeplinesc obligația de a le transmite la timp, este necesară prevederea unei dispoziții proporționale care să descurajeze furnizarea cu întârziere a datelor necesare, într-un mod proporțional cu gravitatea deficitului de date. Prin urmare, trebuie stabilite dispoziții care să permită Comisiei să suspende o parte a plăților lunare sau interimare în cazul cărora nu au fost trimise la timp informațiile statistice relevante. Cu toate acestea, ar trebui să se recurgă la o astfel de suspendare numai în cazul în care întârzierea pune în pericol mecanismul anual de descărcare de gestiune, în conformitate cu principiul proporționalității.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Finanțarea măsurilor și operațiunilor în cadrul PAC va implica, în parte, o gestiune partajată. Pentru a se asigura că fondurile Uniunii sunt gestionate corect, Comisia trebuie să desfășoare controale privind gestionarea fondurilor de către autoritățile statelor membre responsabile cu efectuarea plăților. Este oportun să se definească natura controalelor care trebuie efectuate de Comisie, să se specifice limitele responsabilității acesteia în ceea ce privește execuția bugetară și să se clarifice obligațiile statelor membre referitoare la cooperare.
(30)  Finanțarea măsurilor și operațiunilor în cadrul PAC va implica, în parte, o gestiune partajată. Pentru a se asigura că fondurile Uniunii sunt gestionate corect, Comisia ar trebui să desfășoare controale necesare privind gestionarea fondurilor de către autoritățile statelor membre responsabile cu efectuarea plăților. Este oportun să se definească normele și principiile generale care trebuie respectate de Comisie în efectuarea controalelor, precum și natura acestora, să se specifice limitele responsabilității acesteia în ceea ce privește execuția bugetară și să se clarifice obligațiile statelor membre referitoare la cooperare.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Pentru a permite Comisiei să își îndeplinească obligația de a controla existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și inspecție pentru cheltuielile Uniunii în statele membre, trebuie să se prevadă, fără a se ține seama de inspecțiile efectuate de statele membre, controale efectuate de persoane delegate de Comisie, care trebuie să poată solicita asistență din partea statelor membre în activitatea lor.
(31)  Pentru a permite Comisiei să își îndeplinească obligația de a controla existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și inspecție pentru cheltuielile Uniunii în statele membre, ar trebui să se prevadă controale efectuate de persoane delegate de Comisie, care ar trebui să poată solicita asistență din partea statelor membre în activitatea lor. Aceste dispoziții naționale ar trebui să țină seama de principiul proporționalității, de nivelul de încredere în fiabilitatea sistemelor naționale de control și gestiune, de eficacitatea globală a controalelor naționale în cadrul controalelor efectuate de Comisie.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Procedurile de recuperare utilizate de statele membre pot avea ca efect întârzierea recuperării cu mai mulți ani, neexistând garanții că rezultatul va fi cel dorit. De asemenea, costul punerii în aplicare a acestor proceduri poate fi nejustificat de mare față de sumele care sunt sau ar putea fi recuperate. În consecință, statelor membre trebuie să li se permită să stopeze procedurile de recuperare în anumite cazuri.
(36)  Procedurile de recuperare utilizate de statele membre pot avea ca efect întârzierea recuperării cu mai mulți ani, neexistând garanții că rezultatul va fi cel dorit. De asemenea, costul punerii în aplicare a acestor proceduri poate fi nejustificat de mare față de sumele care sunt sau ar putea fi recuperate. Pragul pentru recuperarea sumelor plătite incorect, incluzând dobânzile, este stabilit la un nivel foarte scăzut și recuperarea ar trebui să se facă doar dacă acest lucru este rentabil. În consecință, statelor membre trebuie să li se permită să stopeze procedurile de recuperare în anumite cazuri.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, statele membre trebuie să ia măsuri prin care să se asigure că tranzacțiile finanțate din FEGA și FEADR sunt realizate efectiv și executate corect. De asemenea, statele membre trebuie să prevină, să constate și să trateze eficient orice neregulă sau neîndeplinire a obligațiilor comisă de beneficiari. În acest scop, trebuie să se aplice Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene.
(37)  Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, statele membre ar trebui să ia măsuri proporționale prin care să se asigure că tranzacțiile finanțate din FEGA și FEADR sunt realizate efectiv și executate corect. De asemenea, statele membre trebuie să prevină, să constate și să trateze eficient orice neregulă sau neîndeplinire a obligațiilor comisă de beneficiari. În acest scop, trebuie să se aplice Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene. Pentru a asigura faptul că prioritățile și obiectivele politice ale Uniunii sunt coerente, riscurile privind mediul și sănătatea publică ar trebui incluse printre elementele considerate a reprezenta un risc pentru bugetul general al Uniunii Europene, deoarece costurile aferente lor sunt externalizate către alte domenii de cheltuieli publice, inclusiv cheltuielile Uniunii. Minimizarea costurilor suplimentare în alte domenii ar trebui să asigure eficiența cheltuielilor publice.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)
(37a)  În plus față de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, în prezentul regulament ar trebui stabilite dispoziții mai detaliate care să trateze neregularitățile în domeniul politicii agricole comune. Un beneficiar care primește ajutor fără să îndeplinească criteriile de eligibilitate sau angajamentele în vederea acordării ajutorului respectiv ar trebui considerat ca obținând în mod eronat un avantaj. Aceste avantaje trebuie retrase în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95. Pentru a descuraja beneficiarii de la a produce neconformități, ar trebui să se aplice penalități administrative în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, sub forma reducerii sau excluderii de la primirea ajutorului, în special în cazul unor neregularități deliberate sau cauzate din neglijență. Penalitățile administrative respective pot afecta ajutorul pentru care au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate sau angajamentele. Cu toate acestea, este important ca, în cazul neregularităților asociate cu titlul III din capitolul 2 al Regulamentului (UE) nr. …/2013 [DP], suma tuturor retragerilor și reducerilor de ajutoare nu ar trebui să depășească plata la care se face referire în capitolul respectiv.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Există diverse reglementări sectoriale agricole care conțin dispoziții legate de principiile generale privind controalele, retragerile, reducerile sau excluderile de la plăți și privind impunerea de penalități. Dispozițiile respective trebuie reunite într-un singur cadru juridic la nivel orizontal. Acestea trebuie să se refere la obligațiile statelor membre referitoare la controalele administrative și la fața locului și la normele privind recuperarea și reducerea ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De asemenea, trebuie stabilite norme referitoare la controalele privind îndeplinirea obligațiilor care nu sunt neapărat legate de plata unui ajutor.
(38)  Există diverse reglementări sectoriale agricole care conțin dispoziții legate de principiile generale privind controalele, retragerile, reducerile sau excluderile de la plăți și privind impunerea de penalități administrative proporționale. Dispozițiile respective trebuie reunite într-un singur cadru juridic la nivel orizontal. Acestea ar trebui să se refere la obligațiile statelor membre referitoare la controalele administrative și la fața locului, inclusiv principiile generale și criteriile aplicabile, și la normele privind recuperarea și reducerea ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De asemenea, trebuie stabilite norme referitoare la controalele privind îndeplinirea obligațiilor care nu sunt neapărat legate de plata unui ajutor. Este necesar să se asigure un stimulent puternic pentru ca statele membre să reducă numărul controalelor la fața locului în cazul în care rata de eroare are un nivel acceptabil, precum și flexibilitate pe baza standardelor obișnuite ale statelor membre sau ale regiunilor în cauză, permițând excepții justificate în baza unor argumente agronomice, ecologice sau de mediu.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)
(38a)  Un sistem corect de penalizare a fermierilor care comit nereguli ar trebui să excludă penalizările duble și aplicarea simultană de penalități administrative în temeiul prezentului regulament sau a unor sancțiuni penale în temeiul dreptului penal, excepție făcând cazurile de fraudă.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 38 b (nou)
(38b)  Sancțiunile administrative, inclusiv obligația de a restitui oricare plată obținută de fermier, nu ar trebui să fie aplicate pe baza unor situații care ies în mod obiectiv de sub controlul fermierului și, în special, a unor evenimente care nu pot fi prevăzute.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Trebuie menținute elementele principale ale sistemului integrat respectiv și, în special, dispozițiile privind o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de ajutor sau de plată și un sistem pentru identificarea și înregistrarea drepturilor la plată.
(41)  Trebuie menținute elementele principale ale sistemului integrat respectiv și, în special, dispozițiile privind o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de ajutor sau de plată și un sistem pentru identificarea și înregistrarea drepturilor la plată. Statele membre ar trebui să utilizeze tehnologia în mod corespunzător la stabilirea acestor sisteme, cu scopul de a reduce sarcina administrativă și de a asigura controale eficiente și eficace.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 485/2008, statele membre trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura protejarea cu eficacitate a intereselor financiare ale bugetului Uniunii și mai ales pentru a verifica dacă operațiunile finanțate din FEGA sunt veritabile și conforme. În scopuri de claritate și raționalitate, dispozițiile relevante trebuie integrate în același act. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 485/2008 trebuie abrogat.
(44)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 485/2008, statele membre trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura protejarea cu eficacitate a intereselor financiare ale bugetului Uniunii și mai ales pentru a verifica dacă operațiunile finanțate din FEGA sunt veritabile și conforme. În scopuri de simplitate, claritate și raționalitate, dispozițiile relevante ar trebui integrate în același act. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 485/2008 trebuie abrogat.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/200125, care a fost înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a stabilit principiul conform căruia plata integrală către beneficiari a unor ajutoare în cadrul PAC trebuie să fie legată de respectarea normelor referitoare la gestionarea terenurilor, producția agricolă și activitatea agricolă. Principiul respectiv a fost cuprins ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)26 și în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)27. În temeiul acestui așa-zis sistem de „ecocondiționalitate”, statele membre trebuie să impună sancțiuni sub forma unor reduceri ale sprijinului primit în cadrul PAC sau a unor excluderi de la acesta, în întregime sau parțial.
(50)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/200125, care a fost înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a stabilit principiul conform căruia plata integrală către beneficiari a unor ajutoare în cadrul PAC trebuie să fie legată de respectarea normelor referitoare la gestionarea terenurilor, producția agricolă și activitatea agricolă. Principiul respectiv a fost cuprins ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)26 și în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)27. În temeiul acestui așa-zis sistem de „ecocondiționalitate”, statele membre trebuie să impună penalități administrative sub forma unor reduceri ale sprijinului primit în cadrul PAC sau a unor excluderi de la acesta, în întregime sau parțial, în conformitate cu principiul proporționalității și având în vedere criteriile generale de gradare a penalităților, astfel cum se definește în prezentul regulament.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  Pentru a deveni operaționale la nivelul fermei și a asigura tratamentul egal necesar între fermieri, cerințele de reglementare în materie de gestionare trebuie aplicate integral de statele membre.
(53)  Pentru a deveni operaționale la nivelul fermei și a asigura tratamentul egal necesar între fermieri, cerințele de reglementare în materie de gestionare trebuie aplicate integral de statele membre. Comisia ar trebui să emită orientări referitoare la interpretarea normelor privind identificarea animalelor și înregistrarea în scopuri de ecocondiționalitate, care ar trebui, atunci când este cazul, să asigure flexibilitate la nivelul fermei, pentru a crea echilibrul necesar între protejarea spiritului legislației și aplicarea unor penalități administrative proporționale doar în caz de neconformitate care poate fi imputată în mod direct și fără echivoc beneficiarilor, în special în ceea ce privește defectarea repetată a echipamentelor tehnologice în uz.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  În ceea ce privește Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei1, dispozițiile vor deveni operaționale în cadrul ecocondiționalității doar după implementarea lor deplină de către toate statele membre, în special cu prevederea unor obligații clare pentru fermieri. Conform directivei, cerințele la nivelul fermelor vor fi aplicate cel târziu începând cu 1 ianuarie 2013.
eliminat
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  În conformitate cu articolul 22 din Directiva 2000/60/CE, Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase1 se abrogă la 23 decembrie 2013. Pentru păstrarea normelor referitoare la protecția apelor subterane din cadrul ecocondiționalității, în așteptarea includerii în ecocondiționalitate a Directivei 2000/60/CE, este oportun să se ajusteze domeniul de aplicare al ecocondiționalității și să se definească un standard de bune condiții agricole și de mediu care să cuprindă cerințele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 80/68/CEE.
eliminat
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  Sistemul de ecocondiționalitate implică anumite constrângeri administrative atât pentru beneficiari, cât și pentru administrațiile naționale, deoarece trebuie asigurată evidența, trebuie desfășurate controale și trebuie aplicate penalități atunci când este necesar. Respectivele penalități trebuie să fie proporționale, eficace și disuasive. Aceste penalități nu trebuie să aducă atingere altor penalități stabilite în temeiul altor dispoziții cuprinse în dreptul național sau în cel al Uniunii. Din motive de coerență, este oportună fuzionarea dispozițiilor relevante ale Uniunii într-un singur instrument juridic. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că eforturile care trebuie depuse în temeiul sistemului de ecocondiționalitate depășesc beneficiul menținerii fermierilor în cadrul sistemului respectiv. Prin urmare, din motive de simplificare, fermierii respectivi trebuie scutiți de participarea la sistemul de ecocondiționalitate și mai ales la sistemul de control al ecocondiționalității și scutiți de riscul penalităților aferente ecocondiționalității. Totuși, această scutire nu trebuie să aducă atingere nici obligației de respectare a dispozițiilor aplicabile din legislația sectorială, nici posibilității de a face obiectul unor controale și penalizări în temeiul legislației respective.
(57)  Sistemul de ecocondiționalitate implică anumite constrângeri administrative atât pentru beneficiari, cât și pentru administrațiile naționale, deoarece trebuie asigurată evidența, trebuie desfășurate controale și trebuie aplicate penalități atunci când este necesar. Respectivele penalități trebuie să fie proporționale, eficace și disuasive. Aceste penalități nu trebuie să aducă atingere altor penalități stabilite în temeiul altor dispoziții cuprinse în dreptul național sau în cel al Uniunii. Din motive de coerență, este oportună fuzionarea dispozițiilor relevante ale Uniunii într-un singur instrument juridic. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] ar putea considera că eforturile care trebuie depuse în temeiul sistemului de ecocondiționalitate depășesc beneficiul menținerii fermierilor în cadrul sistemului respectiv. Prin urmare, din motive de simplificare, fermierii respectivi trebuie scutiți de participarea la sistemul de ecocondiționalitate și mai ales la sistemul de control al ecocondiționalității și scutiți de riscul penalităților aferente ecocondiționalității. Totuși, această scutire nu trebuie să aducă atingere nici obligației de respectare a dispozițiilor aplicabile din legislația sectorială, nici posibilității de a face obiectul unor controale și penalizări în temeiul legislației respective. Încălcările minore involuntare asociate controalelor în materie de ecocondiționalitate nu ar trebui penalizate, ci ar trebui emis un avertisment, iar conformitatea ar trebui monitorizată în cadrul unor controale viitoare.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 60
(60)  Implementarea cu eficacitate a ecocondiționalității impune verificarea îndeplinirii obligațiilor la nivelul beneficiarilor. În cazul în care un stat membru decide să folosească opțiunea de a nu aplica o reducere sau o excludere dacă suma în cauză este mai mică de 100 EUR, autoritatea de control competentă trebuie să verifice, pentru un eșantion de beneficiari, în anul următor, dacă situațiile de nerespectare constatate au fost remediate.
(60)  Implementarea cu eficacitate a ecocondiționalității impune verificarea îndeplinirii obligațiilor la nivelul beneficiarilor. În cazul în care un stat membru decide să folosească opțiunea de a nu aplica o reducere sau o excludere dacă suma în cauză este mai mică de 100 EUR, autoritatea de control competentă trebuie să verifice, pentru un eșantion de beneficiari, în anul următor, dacă situațiile de nerespectare constatate au fost remediate. De asemenea, statele membre pot crea un sistem rapid de alertă aplicabil primelor încălcări minore pentru o mai bună acceptare a sistemului de ecocondiționalitate de către comunitățile agricole și pentru o mai bună implicare a fermierilor în implementarea cerințelor. Acest sistem ar trebui să includă scrisori de avertizare prin care să se solicite luarea unor măsuri corective de către beneficiarul în cauză, urmate, în cursul anului următor, de efectuarea de către statul membru a unor verificări ale conformității.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 68
(68)  Fiecare măsură din cadrul PAC trebuie să fie suspusă monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității și pentru demonstrarea rezultatelor obținute. În acest context, Comisia trebuie să stabilească o listă a indicatorilor și să evalueze impactul PAC în raport cu obiectivele de politică. Comisia trebuie să instituie un cadru pentru o monitorizare și o evaluare comune, cadru care să garanteze, printre altele, disponibilitatea la timp a datelor relevante, inclusiv a informațiilor primite de la statele membre. Totodată, Comisia trebuie să țină cont de nevoile de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date. Mai mult decât atât, în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Un buget pentru Europa 2020” – Partea a II-a se precizează că cheltuielile legate de politicile climatice trebuie să crească până la o pondere minimă de 20 % din bugetul general al Uniunii, cu contribuția diverselor politici. Prin urmare, Comisia trebuie să poată evalua impactul sprijinului oferit de Uniune în cadrul PAC în privința îndeplinirii obiectivelor legate de climă.
(68)  Fiecare măsură din cadrul PAC trebuie să fie suspusă monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității și pentru demonstrarea rezultatelor obținute. În acest context, Comisia trebuie să stabilească o listă a indicatorilor și să evalueze impactul PAC în raport cu obiectivele de politică. Comisia trebuie să instituie un cadru pentru o monitorizare și o evaluare comune, cadru care să garanteze, printre altele, disponibilitatea la timp a datelor relevante, inclusiv a informațiilor primite de la statele membre. Totodată, Comisia ar trebui să țină cont de nevoile de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date, recurgând, pe cât posibil, la surse de date existente. În plus, cadrul de monitorizare și evaluare ar trebui să țină seama de structura PAC și să reflecte aceasta în mod corespunzător, întrucât cadrul de monitorizare și evaluare a celui de al doilea pilon nu poate fi aplicat în cazul primului pilon, în special deoarece în primul pilon pot fi obținute sinergii datorită măsurilor relativ uniforme. Acest aspect trebuie luat în considerare în mod corespunzător. Mai mult decât atât, în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Un buget pentru Europa 2020” – Partea a II-a se precizează că cheltuielile legate de politicile climatice trebuie să crească până la o pondere minimă de 20 % din bugetul general al Uniunii, cu contribuția diverselor politici. Prin urmare, Comisia trebuie să poată evalua impactul sprijinului oferit de Uniune în cadrul PAC în privința îndeplinirii obiectivelor legate de climă.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 70 c
(70c)  În hotărârea sa, Curtea nu a contestat legitimitatea obiectivului de consolidare a controlului public asupra utilizării sumelor plătite de FEGA și FEADR. Acest obiectiv trebuie să fie analizat în contextul noului cadru privind gestiunea financiară și controlul care urmează să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2014. În acest context, controalele realizate de către administrațiile naționale nu pot fi exhaustive și, în special, pentru aproape toate schemele de ajutor doar o parte limitată a populației poate fi verificată la fața locului. O creștere a ratelor minime de control dincolo de nivelurile aplicate în prezent ar adăuga, în contextul actual, o sarcină financiară și administrativă suplimentară pentru administrațiile naționale și nu ar fi eficientă din punct de vedere al costurilor. În plus, noul cadru prevede că, în anumite condiții, statele membre pot reduce numărul de controale la fața locului. În acest context, publicarea numelor beneficiarilor de fonduri agricole întărește controlul public al utilizării acestor fonduri și, prin urmare, reprezintă o completare utilă a cadrului de gestionare și control existent, care este necesară pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a intereselor financiare ale Uniunii. Atunci când aplică noile norme de simplificare a procesului administrativ aferent punerii în aplicare a fondurilor Uniunii și de reducere a costurilor administrative, autoritățile naționale trebuie să aibă posibilitatea să se bazeze pe controlul public, în special prin intermediul efectului lui preventiv și de descurajare a fraudei și a oricărei utilizări abuzive a fondurilor publice, descurajând beneficiarii individuali să se implice în activități ilegale.
(70c)  În hotărârea sa, Curtea nu a contestat legitimitatea obiectivului de consolidare a controlului public asupra utilizării sumelor plătite de FEGA și FEADR.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 70 d
(70d)  Obiectivul controlului public al utilizării fondurilor din FEGA și FEADR, care era vizat de publicarea beneficiarilor, poate fi realizat doar garantând că o anumită cantitate de informații este adusă la cunoștința publicului. Aceste informații trebuie să includă date privind identitatea beneficiarului, suma acordată și din ce fond, scopul și natura măsurii în cauză. Publicarea acestor informații trebuie să fie realizată astfel încât să interfereze mai puțin cu dreptul beneficiarilor de a li se respecta viața privată, în general, și dreptul la protecția datelor lor cu caracter personal în special, drepturi recunoscute prin articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
(70d)  Obiectivul controlului public al utilizării fondurilor din FEGA și FEADR, care era vizat de publicarea beneficiarilor, poate fi realizat doar garantând că o anumită cantitate de informații este adusă la cunoștința publicului. Aceste informații ar trebui să includă date privind suma acordată și din ce fond, scopul și natura măsurii în cauză. Ar trebui furnizate, de asemenea, informații privind amplasarea exploatațiilor pentru care se aplică respectivele măsuri, pentru a oferi o imagine veridică asupra distribuirii teritoriale a sprijinului PAC. Dreptul beneficiarilor de a li se respecta viața privată, în general, și dreptul la protecția datelor lor cu caracter personal în special, drepturi recunoscute prin articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ar trebui să fie garantate.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 70 f
(70f)  Pentru a respecta un echilibru între, pe de o parte, obiectivul vizat de control public al utilizării fondurilor FEGA și FEADR și, pe de altă parte, dreptul beneficiarilor la respectarea vieții lor private, în general, și la protecția datelor lor cu caracter personal, trebuie să se ia în considerare importanța sprijinului. După o analiză aprofundată și consultarea cu părțile interesate a rezultat că, în vederea consolidării eficacității unor astfel de publicări și a limitării interferențelor cu drepturile beneficiarilor, trebuie să fie înființat un prag în ceea ce privește cuantumul sprijinului primit, numele beneficiarului care a primit un cuantum mai mic sau egal cu această sumă nefiind publicat.
eliminat
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 70 g
(70g)  Acest prag trebuie să reflecte și să se bazeze pe nivelul schemelor de sprijin fixat în cadrul PAC. Dat fiind că structurile economiilor agricole ale statelor membre variază în mod considerabil și că pot să difere în mod semnificativ de structura agricolă medie din Uniune, trebuie să se permită aplicarea unor praguri minime diferite, care să reflecte situațiile specifice ale statelor membre. Regulamentul xxx/xxx [DP] stabilește o schemă simplă și specifică pentru exploatațiile mici. Articolul 49 din regulamentul menționat prevede criterii de calcul al cuantumului ajutorului. Din motive de coerență, acele criterii trebuie, de asemenea, să fie utilizate pentru fixarea de praguri specifice pentru fiecare stat membru în ceea ce privește publicarea numelui unui beneficiar. Cu excepția numelui, sub acest prag specific și în cazul situării la acest prag specific publicarea trebuie să conțină toate informațiile relevante pentru a le permite contribuabililor să aibă o imagine exactă a PAC.
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 70 h
(70h)  În plus, punerea acestor informații la dispoziția publicului îmbunătățește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor comunitare în cadrul PAC, contribuind astfel la vizibilitatea și la mai buna înțelegere a acestei politici. Acest lucru le permite cetățenilor să participe mai îndeaproape la procesul de decizie și garantează faptul că administrația se bucură de o mai mare legitimitate și este mai eficientă și mai responsabilă față de cetățeni. De asemenea, ar ajuta populația locală să asiste la exemple concrete ale furnizării de „bunuri publice” prin intermediul agriculturii și ar susține legitimitatea ajutorului de stat pentru sectorul agricol. Mai mult, va duce la creșterea răspunderii personale a fermierilor în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice primite.
(70h)  În plus, punerea acestor informații la dispoziția publicului îmbunătățește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii în cadrul PAC, contribuind astfel la vizibilitatea și la mai buna înțelegere a acestei politici. Pentru a realiza acest obiectiv și în alte domenii politice ale Uniunii, ar trebui aplicate norme similare și beneficiarilor finanțărilor din alte fonduri al Uniunii (FEDER, FSE și FEP). Acest lucru le permite cetățenilor să participe mai îndeaproape la procesul de decizie și garantează faptul că administrația se bucură de o mai mare legitimitate și este mai eficientă și mai responsabilă față de cetățeni. De asemenea, ar ajuta populația locală să asiste la exemple concrete ale furnizării de „bunuri publice” prin intermediul agriculturii și ar susține legitimitatea ajutorului de stat pentru sectorul agricol. Mai mult, va duce la creșterea răspunderii personale a fermierilor în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice primite.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile termenilor „fermier”, „activitate agricolă”, „suprafață agricolă” și „exploatație” stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.
1.  În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile termenilor „fermier”, „activitate agricolă” și „suprafață agricolă” stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. …/2013[DP].
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
În cadrul prezentului regulament se aplică definiția „exploatației” prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) …/2013 [DP], excepție făcând titlul VI.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
În sensul prezentului regulament, „legislație agricolă sectorială” înseamnă orice act aplicabil adoptat în temeiul articolului 43 din TFUE în cadrul politicii agricole comune, precum și, după caz, orice act delegat sau act de punere în aplicare adoptat în temeiul actelor respective.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
(ea) o boală a plantelor, care afectează parțial sau integral culturile beneficiarului;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f
(f) exproprierea unei mari părți a exploatației, dacă nu ar fi putut fi anticipată la momentul depunerii cererii.
(f) exproprierea întregii exploatații sau a unei părți a acesteia, dacă nu ar fi putut fi anticipată la momentul depunerii cererii, sau reintrarea proprietarului în posesia terenurilor.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Agențiile de plăți sunt departamente sau organisme speciale ale statelor membre, responsabile cu gestionarea și controlul cheltuielilor menționate la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5.
(1)  Agențiile de plăți sunt departamente sau organisme ale statelor membre, responsabile cu gestionarea și controlul tuturor cheltuielilor menționate atât la articolul 4 alineatul (1), cât și la articolul 5.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Comisia analizează, ținând cont de riscuri, documentele justificative furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 102 și evaluează funcționarea sistemelor cu scopul de a confirma faptul că organismele însărcinate cu gestionarea și controlul îndeplinesc condițiile de acreditare națională.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b
(b) o declarație de asigurare de gestiune privind exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, buna funcționare a sistemelor de control intern, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei gestiuni financiare;
(b) o declarație de asigurare de gestiune privind exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor și buna funcționare a sistemelor de control intern, bazată pe criterii de performanță măsurabile, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera c
(c) un rezumat al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistematice sau recurente, precum și a acțiunilor corective întreprinse sau planificate.
(c) un rezumat al:
(i) rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistematice și recurente, precum și a acțiunilor corective întreprinse sau planificate,
(ii) statisticilor controalelor transmise în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (c) punctul (v) și
(iii) altor controale considerate relevante.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – fraza introductivă
(4)  În cazul în care sunt acreditate mai multe agenții de plăți, statul membru desemnează un organism, denumit în continuare „organismul de coordonare”, căruia îi atribuie următoarele sarcini:
(4)  În cazul în care, în conformitate cu regimul constituțional al unui stat membru, sunt acreditate mai multe agenții de plăți, statul membru selectează un organism, denumit în continuare „organismul de coordonare”, căruia îi atribuie următoarele sarcini:
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
(5)  Atunci când o agenție de plăți acreditată nu întrunește sau nu mai întrunește unul sau mai multe dintre criteriile de acreditare menționate la alineatul (2), statul membru retrage acreditarea dacă agenția de plăți nu realizează schimbările necesare într-o perioadă de timp care urmează a fi determinată în funcție de gravitatea problemei.
(5)  Atunci când o agenție de plăți acreditată nu întrunește sau nu mai întrunește unul sau mai multe dintre criteriile de acreditare menționate la alineatul (2), statul membru, din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, retrage acreditarea dacă agenția de plăți nu realizează schimbările necesare într-o perioadă de timp care urmează a fi determinată în funcție de gravitatea problemei.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba) norme privind domeniul de aplicare și activitatea care stau la baza declarației de asigurare de gestiune a agențiilor de plăți;
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca) obligațiile agențiilor de plăți privind intervenția publică, precum și privind conținutul responsabilităților lor de gestionare și control;
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a
(a) obligațiile agențiilor de plăți privind intervenția publică, precum și privind conținutul responsabilităților lor de gestionare și control.
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 9
(1)  Organismul de certificare este un organism de audit public sau privat desemnat de statul membru, care furnizează un aviz privind declarația de asigurare de gestiune, referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți, la buna funcționare a sistemului de control intern al acesteia, la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, precum și la respectarea principiului bunei gestiuni financiare.
(1)  Organismul de certificare este un organism de audit public sau privat. Atunci când este un organism de audit privat, acesta este selectat de statul membru prin intermediul unei proceduri de achiziții publice. Organismul de certificare furnizează un aviz, redactat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, privind exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți și buna funcționare a sistemelor de control instituite, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Acest aviz declară, printre altele, dacă examinarea pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de asigurare de gestiune la care se face referire la articolul 7 alineatul (3) litera (b).
Organismul de certificare este independent din punct de vedere operațional atât de agenția de plăți în cauză, cât și de autoritatea care a acreditat respectiva agenție.

Organismul de certificare este independent din punct de vedere operațional atât de agenția de plăți în cauză, cât și de autoritatea care a acreditat respectiva agenție.

2.   Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind statutul organismelor de certificare, sarcinile specifice ale acestora, inclusiv controalele pe care trebuie să le efectueze acestea, precum și privind certificatele și rapoartele, împreună cu documentele însoțitoare, care trebuie întocmite de organismele respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).
2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 de stabilire a unor norme privind statutul organismelor de certificare și sarcinile specifice ale acestora, inclusiv controalele care sunt structurate cât mai eficient, bazându-se în măsura posibilităților pe eșantioane integrate, în vederea minimizării sarcinii administrative pentru fermieri și statele membre.
Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme privind certificatele și rapoartele care trebuie întocmite de organismele de certificare, împreună cu documentele însoțitoare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 12
(1)  Statele membre instituie un sistem de consiliere a beneficiarilor în domeniul gestionării terenurilor și fermelor (denumit în continuare „sistemul de consiliere agricolă”), operat de unul sau mai multe organisme desemnate. Organismele desemnate pot fi publice sau private.
(1)  Statele membre instituie un sistem de consiliere a beneficiarilor în domeniul gestionării terenurilor, al gestionării fermelor și al gestionării riscurilor („sistemul de consiliere agricolă”), operat de unul sau mai multe organisme selectate. Organismele selectate pot fi publice și/sau private.
(2)  Sistemul de consiliere agricolă se referă cel puțin la:
(2)  Sistemul de consiliere agricolă se referă cel puțin la:
(a) cerințele de reglementare în materie de gestionare și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite în titlul VI capitolul I;
(a) obligațiile de la nivelul fermelor rezultate din cerințele de reglementare în materie de gestionare și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite în titlul VI capitolul I;
(b) practicile agricole benefice pentru climă și mediu stabilite în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și întreținerea suprafeței agricole menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP];
(b) practicile agricole benefice pentru climă și mediu stabilite în titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și întreținerea suprafeței agricole menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP];
(c) cerințele sau acțiunile legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, de biodiversitate, de protecția apelor, de notificarea bolilor animalelor și plantelor și de inovare, cel puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament;
(c) cerințele sau acțiunile legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, de biodiversitate, de protecția apelor, de notificarea bolilor animalelor și plantelor și de inovare, cel puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament;
(ca) dezvoltarea durabilă a activităților economice ale fermelor în conformitate cu măsurile propuse de programele de dezvoltare rurală, inclusiv cele pentru modernizarea fermelor, obiectivele competitivității, integrarea sectorială, inovarea și orientarea către piață, precum și promovarea și punerea în aplicare a principiilor referitoare la contabilitate, antreprenoriat și gestionarea sustenabilă a resurselor economice;
(d) dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor mici, astfel cum sunt definite de statele membre, și cel puțin a fermelor care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].
(d) performanța de mediu și dezvoltarea durabilă a activității economice a fermelor, astfel cum sunt definite de statele membre, acordându-se prioritate fermelor care participă la schema pentru micii fermieri menționată în titlul V din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP].
3.  De asemenea, sistemul de consiliere agricolă poate să se refere mai ales la:
3.  De asemenea, sistemul de consiliere agricolă poate să se refere, printre altele, la următoarele:
(a) dezvoltarea durabilă a activității economice a exploatațiilor, altele decât cele menționate la alineatul (2) litera
(aa) promovarea conversiei fermelor și diversificarea activității economice a acestora,
(ab) gestionarea riscului și introducerea de acțiuni preventive corespunzătoare cu scopul de a aborda dezastrele naturale, evenimentele catastrofale și bolile animalelor și plantelor;
(ac) consiliere privind combaterea integrată a dăunătorilor și privind utilizarea alternativelor nechimice.
(b) cerințele minime stabilite de legislația națională menționate la articolul 29 alineatul (3) și la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD].
(b) cerințele stabilite de legislația națională menționate la articolul 29 și la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD].
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că, în cadrul sistemului de consiliere agricolă, consilierii sunt calificați în mod corespunzător și formați periodic.
(1)  Statele membre se asigură că, în cadrul sistemului de consiliere agricolă, consilierii sunt calificați în mod corespunzător și participă periodic la cursuri de recalificare profesională.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
(3)  Autoritatea națională competentă furnizează beneficiarului lista organismelor desemnate, prin mijloace electronice atunci când este oportun acest lucru.
(3)  Autoritatea națională furnizează potențialului beneficiar lista corespunzătoare a organismelor selectate, în special prin mijloace electronice.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 14
Indiferent dacă primesc sau nu sprijin în cadrul politicii agricole comune, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea rurală, beneficiarii pot utiliza în mod facultativ sistemul de consiliere agricolă.

Indiferent dacă primesc sau nu sprijin în cadrul politicii agricole comune, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea rurală, beneficiarii pot utiliza în mod facultativ sistemul de consiliere agricolă.

Totuși, statele membre pot stabili, în conformitate cu criterii obiective, categoriile de beneficiari care au acces prioritar la sistemul de consiliere agricolă. Cu toate acestea, statele membre se asigură că se acordă prioritate fermierilor al căror acces la un serviciu de consiliere diferit de sistemul de consiliere agricolă este cel mai limitat.

Totuși, statele membre pot stabili, pe baza unor criterii de mediu, economice și sociale, categoriile de beneficiari care au acces prioritar la sistemul de consiliere agricolă, care pot include, printre altele:

(a) fermierii al căror acces la un serviciu de consiliere diferit de sistemul de consiliere agricolă este cel mai limitat;
(b) fermierii care participă la măsuri destinate să asigure eficiența în materie de carbon, substanțe nutritive și/sau energie, descrise la titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr.…/2013[DP].
(c) rețelele care operează cu resurse limitate în sensul articolelor 53, 61 și 62 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD].
Sistemul de consiliere agricolă garantează că beneficiarii au acces la consiliere care reflectă situația specifică a exploatației lor.

Sistemul de consiliere agricolă garantează că beneficiarii au acces la consiliere care reflectă situația specifică a exploatației lor.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
(2)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate să adopte norme privind punerea în aplicare uniformă a sistemului de consiliere agricolă. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
(2)  În cazul în care legislația Uniunii prevede reducerea sumelor față de cuantumul menționat la alineatul (1), Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA pe baza datelor menționate în legislația respectivă.
(2)  În cazul în care legislația Uniunii prevede reducerea sumelor față de cuantumul menționat la alineatul (1), se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111, pentru a stabili soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA pe baza datelor menționate în legislația respectivă.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1
Scopul măsurilor finanțate în temeiul articolului 6 litera (c) este de a oferi Comisiei mijloacele necesare pentru gestionarea piețelor agricole ale Uniunii într-un context global, de a asigura monitorizarea agroeconomică a terenurilor agricole și a stării culturilor, astfel încât să poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce privește randamentul și producția agricolă, de a permite accesul partajat la aceste estimări în context internațional, de exemplu în cadrul inițiativelor coordonate de organizațiile Națiunilor Unite sau de alte agenții internaționale, de a contribui la transparența piețelor mondiale și de a asigura monitorizarea tehnologică a sistemului agrometeorologic.

Scopul măsurilor finanțate în temeiul articolului 6 litera (c) este de a oferi Comisiei mijloacele necesare pentru gestionarea piețelor agricole ale Uniunii într-un context global, de a asigura monitorizarea agroeconomică și agroecologică a terenurilor agricole și forestiere și a stării bazei de resurse agricole și a culturilor, astfel încât să poată fi făcute estimări, de exemplu, în ceea ce privește randamentul, eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor și producția agricolă pe termen lung, de a permite accesul partajat la aceste estimări în context internațional, de exemplu în cadrul inițiativelor coordonate de organizațiile Națiunilor Unite sau de alte agenții internaționale, de a contribui la transparența piețelor mondiale și de a asigura monitorizarea sistemului agrometeorologic.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2
Măsurile finanțate în temeiul articolului 6 litera (c) vizează colectarea sau achiziționarea datelor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea politicii agricole comune, inclusiv a datelor obținute prin satelit și a datelor meteorologice, crearea unei infrastructuri de date spațiale și a unui site web, realizarea unor studii specifice referitoare la condițiile climatice și actualizarea modelelor agrometeorologice și econometrice. Dacă este nevoie, măsurile respective sunt realizate în colaborare cu laboratoarele și organismele naționale.

Măsurile finanțate în temeiul articolului 6 litera (c) vizează colectarea sau achiziționarea datelor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea politicii agricole comune, inclusiv a datelor obținute prin satelit și a datelor meteorologice, crearea unei infrastructuri de date spațiale și a unui site web, realizarea unor studii specifice referitoare la condițiile climatice, monitorizarea sănătății solului și a funcționalității solului și actualizarea modelelor agrometeorologice și econometrice. Dacă este nevoie, măsurile respective sunt realizate în colaborare cu laboratoarele și organismele naționale.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
(2)  Pe baza unei propuneri prezentate de Comisie cel târziu la data de 31 martie a anului calendaristic pentru care se aplică ajustarea menționată la alineatul (1), Consiliul stabilește ajustarea cel târziu la data de 30 iunie a aceluiași an calendaristic.
(2)  Pe baza unei propuneri prezentate de Comisie cel târziu la data de 31 martie a anului calendaristic pentru care se aplică ajustarea menționată la alineatul (1), Consiliul și Parlamentul European stabilesc ajustarea cel târziu la data de 30 iunie a aceluiași an calendaristic.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
(3)  Dacă rata de ajustare nu a fost stabilită până la data de 30 iunie a unui an, Comisia o stabilește printr-un act de punere în aplicare și informează imediat Consiliul. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 112 alineatul (2).
(3)  Dacă rata de ajustare nu a fost stabilită până la data de 30 iunie a unui an, Comisia o stabilește printr-un act de punere în aplicare și informează imediat Parlamentul European și Consiliul. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 112 alineatul (2).
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
(4)  Până la 1 decembrie, la propunerea Comisiei, pe baza noilor informații pe care le deține, Consiliul poate adapta rata de ajustare pentru plățile directe stabilită în conformitate cu alineatul (2) sau (3).
(4)  În cazul în care devin disponibile noi informații relevante după adoptarea, pe baza informațiilor respective, a deciziei menționate la alineatele (2) și (3), Comisia poate adopta, până la 1 decembrie, fără a aplica oricare dintre procedurile menționate la articolul 112 alineatul (2) și (3), acte de punere în aplicare pentru a adapta rata de ajustare pentru plățile directe stabilită în conformitate cu alineatul (2) sau (3).
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6
(6)  Înaintea aplicării prezentului articol, trebuie să se țină cont în primul rând de cuantumul autorizat de autoritatea bugetară pentru rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol menționată la punctul 14 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.
(6)  Înaintea prezentării propunerii menționate la alineatul (2), Comisia examinează dacă sunt îndeplinite condițiile în vederea mobilizării rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol menționată la punctul 14 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară și, în caz afirmativ, Comisia prezintă o propunere în acest sens.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
(2)  În cazul în care, la întocmirea proiectului de buget pentru exercițiul financiar N, se pare că există riscul ca suma menționată la articolul 16 pentru exercițiul financiar N să fie depășită, Comisia propune Parlamentului European și Consiliului sau Consiliului măsurile necesare pentru a se asigura respectarea cuantumului respectiv.
(2)  În cazul în care, la întocmirea proiectului de buget pentru exercițiul financiar N, se pare că există riscul ca suma menționată la articolul 16 pentru exercițiul financiar N să fie depășită, Comisia propune Parlamentului European și Consiliului măsurile necesare pentru a se asigura respectarea cuantumului respectiv.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
(3)  În orice moment, în cazul în care consideră că există riscul ca suma menționată la articolul 16 să fie depășită și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația prin competențele sale, Comisia propune alte măsuri în vederea asigurării respectării cuantumului respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de către Consiliu pe baza articolului 43 alineatul (3) din tratat sau de către Parlamentul European și Consiliu pe baza articolului 43 alineatul (2) din tratat.
(3)  În orice moment, în cazul în care consideră că există riscul ca suma menționată la articolul 16 să fie depășită și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația prin competențele sale, Comisia propune alte măsuri în vederea asigurării respectării cuantumului respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de către Parlamentul European și Consiliu pe baza articolului 43 alineatul (2) din tratat.
Amendamentele 195 și 202
Propunere de regulament
Articolul 29
Fără a se aduce atingere eligibilității pentru sprijin în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în cadrul FEADR nu fac obiectul niciunei alte finanțări din bugetul UE.

Cheltuielile finanțate în cadrul FEADR nu fac obiectul niciunei alte finanțări din bugetul UE.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
(1)  În urma deciziei sale de aprobare a programului, Comisia plătește un cuantum inițial de prefinanțare pentru întreaga perioadă de programare. Acest cuantum inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din contribuția FEADR la programul respectiv. Suma poate fi împărțită în maximum trei tranșe, în funcție de disponibilitatea bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din contribuția FEADR la programul în cauză.
(1)  În urma deciziei sale de aprobare a programului de dezvoltare rurală, Comisia plătește statului membru un cuantum inițial de prefinanțare pentru întreaga perioadă de programare. Acest cuantum inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din contribuția FEADR la programul respectiv. Suma poate fi împărțită în maximum trei tranșe, în funcție de disponibilitatea bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din contribuția FEADR la programul în cauză.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1
(1)  Se efectuează plăți interimare pentru fiecare program de dezvoltare rurală. Acestea se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare măsură la cheltuielile publice efectuate care țin de aceasta.
(1)  Se efectuează plăți interimare pentru fiecare program de dezvoltare rurală. Acestea se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare măsură la cheltuielile publice efectuate care țin de aceasta sau pentru totalul cheltuielilor eligibile, inclusiv cheltuielile publice și private.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a
(a) transmiterea către Comisie a unei declarații de cheltuieli semnată de agenția de plăți acreditată, în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (c);
(a) transmiterea către Comisie a unei declarații lunare de cheltuieli semnată de agenția de plăți acreditată, în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (c);
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
(1)  Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar pentru un program de dezvoltare rurală care nu a fost folosită în scopul prefinanțării sau al plăților interimare sau pentru care nu i-a fost prezentată nicio declarație de cheltuieli care să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 35 alineatul (3) în privința cheltuielilor suportate până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul.
(1)  Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar al unui stat membru care nu a fost folosită în scopul prefinanțării sau al plăților interimare sau pentru care nu i-a fost prezentată nicio declarație de cheltuieli care să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 35 alineatul (3) în privința cheltuielilor suportate până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre care, din cauza sistemului lor federal de guvernare, prezintă mai multe programe de dezvoltare rurală, pot compensa sumele neutilizate până la 31 decembrie a celui de al doilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul bugetar pentru unul sau mai multe programe de dezvoltare rurală cu sume cheltuite după această dată pentru alte programe de dezvoltare rurală. În cazul în care, după compensare, rămân sume care trebuie dezangajate, acestea sunt alocate proporțional programelor de dezvoltare rurală în cazul cărora s-au înregistrat cheltuieli sub nivelul stabilit.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba) partea angajamentelor bugetare privind sprijinul acordat conform articolului 37 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD] (privind sprijinul pentru dezvoltare rurală).
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 38
Articolul 38

eliminat
Angajamente bugetare

Decizia Comisiei de adoptare a listei proiectelor cărora le este acordat premiul pentru cooperare locală inovatoare, menționată la articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, constituie o decizie de finanțare în sensul articolului [75 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. FR/xxx. În urma adoptării deciziei menționate la primul paragraf, Comisia face un angajament bugetar per stat membru pentru suma totală a premiilor acordate proiectelor din statul membru respectiv în limita menționată la articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr RD/xxx.

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 39
Articolul 39

eliminat
Plăți către statele membre

(1)  În cadrul plăților interimare menționate la articolul 35, Comisia efectuează plăți pentru a rambursa cheltuielile suportate de agențiile de plăți acreditate pentru acordarea premiilor menționate în prezenta secțiune, în limitele angajamentelor bugetare disponibile pentru statele membre în cauză.
(2)  Fiecare plată face obiectul transmiterii către Comisie a unei declarații de cheltuieli semnată de agenția de plăți acreditată, în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (c).
(3)  În perioadele stabilite de Comisie prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3), agențiile de plăți acreditate întocmesc și transmit Comisiei declarații de cheltuieli aferente Premiului pentru cooperare locală inovatoare, fie direct, fie prin intermediul organismului de coordonare, dacă a fost desemnat un astfel de organism.
Declarațiile de cheltuieli cuprind cheltuielile suportate de agențiile de plăți în fiecare dintre perioadele în cauză.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 40
Articolul 40

eliminat
Dezangajarea automată în cazul premiului pentru cooperare locală inovatoare

Comisia dezangajează automat sumele menționate la articolul 38 al doilea paragraf care nu au fost utilizate în scopul rambursării către statele membre în conformitate cu articolul 39 sau pentru care nu i-a fost prezentată nicio declarație de cheltuieli care să îndeplinească cerințele stabilite la articolul menționat în privința cheltuielilor suportate până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul bugetar.

Articolul 37 alineatele (3), (4) și (5) se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2
(2)  Când nu respectă ultima dată de plată posibilă, statele membre plătesc beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, pe care le suportă din bugetul național.
(2)  Când nu respectă ultima dată de plată posibilă, statele membre plătesc beneficiarilor dobânzi pentru întârziere. Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care întârzierea plății nu este din vina statului membru respectiv.
Amendamentele 196, 197, 198 și 199
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate reduce sau suspenda plățile lunare sau interimare către un stat membru dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(2)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate reduce sau suspenda plățile lunare sau interimare către un stat membru dacă unul sau mai multe dintre elementele esențiale ale sistemului național de control în cauză nu există sau nu prezintă eficiență din cauza gravității sau persistenței deficiențelor constatate sau dacă nu se depun eforturile necesare pentru recuperarea plăților necorespunzătoare și dacă este îndeplinită una dintre condițiile următoare:
(a) unul sau mai multe dintre elementele esențiale ale sistemului național de control în cauză nu există sau nu prezintă eficiență din cauza gravității sau persistenței deficiențelor constatate, sau nu se depun eforturile necesare pentru recuperarea plăților necorespunzătoare;
eliminat
(b) deficiențele menționate la litera (a) au caracter continuu și au stat la baza a cel puțin două acte de punere în aplicare în temeiul articolului 54, de excludere de la finanțarea din partea Uniunii a unor cheltuieli prezentate de statul membru în cauză; și
(b) oricare din deficiențele menționate mai sus are caracter continuu și a stat la baza a cel puțin două acte de punere în aplicare în temeiul articolului 54, de excludere de la finanțarea din partea Uniunii a unor cheltuieli prezentate de statul membru în cauză; sau
(c)  Comisia concluzionează că statul membru în cauză nu poate să pună în aplicare măsurile necesare pentru remedierea situației în viitorul apropiat.
(c)  Comisia concluzionează că statul membru în cauză nu poate să pună în aplicare măsurile de remediere necesare în viitorul apropiat, în conformitate cu un plan de acțiune care să conțină indicatori clari de progres și care urmează a fi stabilit cu consultarea Comisiei.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1
În cazul în care legislația sectorială agricolă impune statelor membre să transmită, într-un anumit interval de timp, informații privind numărul controalelor efectuate și rezultatul acestora, iar statele membre depășesc intervalul respectiv, Comisia poate suspenda plățile lunare menționate la articolul 18 sau plățile interimare menționate la articolul 35 în legătură cu care nu au fost trimise la timp informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială agricolă impune statelor membre să transmită, într-un anumit interval de timp, informații privind numărul controalelor efectuate în temeiul articolului 61 și rezultatul acestora și în cazul în care statele membre depășesc intervalul respectiv, Comisia poate suspenda plățile lunare menționate la articolul 18 sau plățile interimare menționate la articolul 35 în legătură cu care nu au fost trimise la timp informațiile statistice relevante, cu condiția ca Comisia să fi pus la dispoziția statelor membre toate informațiile, formularele și explicațiile necesare pentru stabilirea datelor statistice în timp util, înainte de începerea perioadei de referință. În acest context, Comisia acționează în conformitate cu principiul proporționalității și cu normele detaliate pe care le-a adoptat în temeiul articolului 48 alineatul (5), ținând seama de durata întârzierii. În special, Comisia face în mod clar diferența între o situație în care întârzierea transmiterii informațiilor periclitează mecanismul anual de descărcare de gestiune și o situație în care un astfel de risc nu există. Înaintea suspendării plăților lunare, Comisia înștiințează în scris statul membru în cauză.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2
Trebuie furnizate informații coerente, obiective și cuprinzătoare atât în interiorul Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra politicii menționate.

Trebuie furnizate informații coerente, obiective și cuprinzătoare atât în interiorul Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o imagine de ansamblu exactă asupra politicii menționate.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6
(6)   Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili detalii suplimentare privind obligația prevăzută la articolul 46, precum și condițiile specifice care se aplică informațiilor care trebuie înregistrate în contabilitățile ținute de agențiile de plăți. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).
(6)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 pentru stabilirea unor detalii suplimentare privind obligația prevăzută la articolul 46, precum și condițiile specifice care se aplică informațiilor care trebuie înregistrate în contabilitățile ținute de agențiile de plăți
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111, pentru a stabili norme suplimentare privind plata de către statele membre a dobânzilor pentru întârziere către beneficiari, astfel cum se menționează la articolul 42 alineatul (2).
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – litera c
(c) normele referitoare la plata de către statele membre a dobânzilor pentru întârziere către beneficiari, menționată la articolul 42 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca) dacă o agenție de plăți respectă criteriile de acreditare prevăzute la articolul 7 alineatul (2) și dacă statul membru aplică în mod corect dispozițiile articolului 7 alineatul (5);
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c b (nouă)
(cb) activitatea pe care trebuie să o realizeze organismele de certificare în conformitate cu articolul 9;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c c (nouă)
(cc) respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (1)
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Cu suficient timp înainte, Comisia notifică un control la fața locului statului membru în cauză sau statului membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare controlul. La aceste controale pot participa agenți ai statului membru în cauză.
(2)  Cu suficient timp înainte, Comisia notifică un control la fața locului statului membru în cauză sau statului membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare controlul și coordonează controalele în vederea diminuării oricărui impact negativ asupra agențiilor de plăți. La aceste controale pot participa agenți ai statului membru în cauză.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3
(3)  Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile referitoare la neregulile și cazurile de presupusă fraudă constatate și la pașii făcuți în vederea recuperării plăților necuvenite legate de neregulile și fraudele respective, în temeiul secțiunii III din prezentul capitol.
(3)  Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile referitoare la neregulile constatate și la pașii făcuți în vederea recuperării plăților necuvenite legate de neregulile și fraudele respective, în temeiul secțiunii III din prezentul capitol.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
Agențiile de plăți acreditate păstrează documentele justificative referitoare la plățile efectuate și documentele referitoare la desfășurarea controalelor administrative și fizice impuse de legislația Uniunii și pun documentația și informațiile la dispoziția Comisiei.

Agențiile de plăți acreditate păstrează documentele justificative referitoare la plățile efectuate și documentele referitoare la desfășurarea controalelor administrative și fizice impuse de legislația Uniunii și pun documentația și informațiile la dispoziția Comisiei. Aceste documente justificative pot fi păstrate în format electronic.

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – partea introductivă
Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme privind:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 111, de stabilire a unor norme privind:

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca) condițiile în care trebuie realizată stocarea electronică a documentelor justificative menționate la articolul 51 primul paragraf, inclusiv forma și durata acesteia.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
Actele de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
(2)  Comisia evaluează cuantumurile care trebuie excluse pe baza a gravității neconformității constatate. Comisia ține cont de natura și gravitatea încălcării, precum și de prejudiciul financiar cauzat Uniunii.
(2)  Comisia evaluează cuantumurile care trebuie excluse pe baza a gravității neconformității constatate. Comisia ține cont de natura încălcării, iar cuantumurile excluse au la bază o evaluare a riscurilor prezentate pentru fondurile agricole și rezultate din încălcare.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia își bazează corecțiile financiare pe cazurile individuale de nereguli identificate sau ținând seama de natura sistemică a neregulii, pentru a stabili dacă ar trebui aplicată o corecție extrapolată sau forfetară.
Corecțiile forfetare se aplică numai atunci când este imposibil, din cauza naturii cazului respectiv, fie să se identifice amploarea și valoarea neregulii identificate, fie să se extrapoleze suma care trebuie corectată.

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 1
(3)  Înaintea adoptării oricărei decizii de refuzare a finanțării, constatările în urma inspecției Comisiei și răspunsurile statului membru sunt notificate în scris, apoi cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra acțiunilor care trebuie întreprinse.
(3)  Înaintea adoptării oricărei decizii de refuzare a finanțării, constatările în urma inspecției Comisiei și răspunsurile statului membru sunt notificate în scris, apoi cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra acțiunilor care trebuie întreprinse. În acest context, statele membre au posibilitatea să demonstreze, prin intermediul unei examinări a documentației în cauză, că nivelul real al neregulii este mai mic decât cel din evaluarea Comisiei.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2
În cazul în care nu se ajunge la un acord, statul membru poate să solicite deschiderea unei proceduri în vederea reconcilierii pozițiilor părților în termen de patru luni. Comisiei i se prezintă un raport privind rezultatul procedurii, iar Comisia examinează raportul înainte de a decide orice refuz de finanțare.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, statul membru poate să solicite deschiderea unei proceduri în vederea reconcilierii pozițiilor părților în termen de patru luni. Comisiei i se prezintă un raport privind rezultatul procedurii, iar Comisia ține seama de recomandările din raport înainte de a decide orice refuz de finanțare. Dacă decide să nu urmeze recomandările din raport, Comisia trebuie să ofere justificări.

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 5 – litera b
(b) ajutoarelor naționale sau încălcărilor pentru care a fost inițiată procedura stabilită la articolul 108 sau, respectiv, la articolul 258 din tratat;
(b) ajutoarelor naționale pentru care Comisia a inițiat procedura stabilită la articolul 108 alineatul (2) din TFUE sau încălcărilor pentru care Comisia a trimis statului membru o scrisoare de punere în întârziere în conformitate cu articolul 258 din TFUE;
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1 – partea introductivă
Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind implementarea:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 111, de stabilire a obiectivelor diferitelor etape de verificare a procedurii de lichidare a conturilor, a rolurilor și a responsabilităților aferente ale diferitelor părți implicate, precum și a normelor privind:

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1 – litera b
(b) verificării conformității prevăzute la articolul 54 în ceea ce privește măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea deciziei și cu punerea în aplicare a acesteia, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre și termenele limită care trebuie respectate, precum și procedura de conciliere prevăzută la articolul menționat, inclusiv instituirea, sarcinile, alcătuirea și modalitățile de lucru ale organismului de conciliere.
(b) verificarea conformității prevăzută la articolul 54 în ceea ce privește măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea deciziei și cu punerea în aplicare a acesteia, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, valorile corecțiilor de cofinanțare care trebuie aplicate, termenele limită care trebuie respectate, precum și procedura de conciliere prevăzută la articolul menționat, inclusiv instituirea, sarcinile, alcătuirea și modalitățile de lucru ale organismului de conciliere.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 2
Actele de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1
(1)  Pentru orice plată necuvenită în urma unei nereguli sau a unei neglijențe, statele membre solicită recuperarea de la beneficiar în termen de un an de la prima indicație privind apariția unei astfel de nereguli și înregistrează cuantumurile corespunzătoare în registrul debitorilor al agenției de plăți.
(1)  Pentru orice plată necuvenită în urma unei nereguli sau a unei neglijențe, statele membre solicită recuperarea de la beneficiar în termen de un an după ce un raport de control sau un document similar care semnalează apariția unei astfel de nereguli a fost aprobat și, după caz, primit de agenția de plăți sau de organismul responsabil de recuperare. Cuantumurile corespunzătoare sunt înregistrate, în același timp cu prezentarea cererii de recuperare, în registrul debitorilor al agenției de plăți.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Totuși, în cazul în care din motive care nu pot fi atribuite statului membru în cauză, recuperarea nu poate avea loc în termenul-limită precizat la primul paragraf, iar cuantumul care trebuie recuperat depășește 1 milion de euro, Comisia poate, la cererea statului membru, să extindă termenul-limită cu o perioadă de cel mult jumătate din perioada inițială.

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a) în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate ale recuperării depășesc cuantumul care trebuie recuperat sau
(a) în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate ale recuperării depășesc cuantumul care trebuie recuperat; se consideră că această condiție este îndeplinită în cazul în care suma care trebuie recuperată de la beneficiar în cadrul unei plăți unice nu depășește 300 de euro sau
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2
Atunci când bugetul Uniunii este creditat conform primului paragraf, statul membru poate reține 10 % din sumele corespunzătoare, cu titlu de rambursare forfetară a costurilor de recuperare, cu excepția cazurilor în care neregula sau neglijența este imputabilă autorităților administrative sau altor organisme oficiale ale statului membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat conform primului paragraf, statul membru poate reține 20 % din sumele corespunzătoare, cu titlu de rambursare forfetară a costurilor de recuperare, cu excepția cazurilor în care neregula sau neglijența este imputabilă autorităților administrative sau altor organisme oficiale ale statului membru.

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 59
În scopul de a garanta o aplicare corectă și eficientă a dispozițiilor referitoare la recuperare prevăzute în prezenta secțiune, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește obligațiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească statele membre.

În scopul de a garanta o aplicare corectă și eficientă a dispozițiilor referitoare la condițiile și procedurile de recuperare a datoriilor și a dobânzii pentru întârziere aferente acestora prevăzute în prezenta secțiune, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește obligațiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească statele membre.

Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b
(b) a preveni fraudele în mod eficace atât din punctul de vedere al costurilor și al beneficiilor, cât și din punctul de vedere al caracterului proporțional al măsurilor, prevenția vizând mai ales domeniile cu un nivel de risc mai ridicat și acționând totodată ca factor disuasiv;
(b) a asigura o prevenire eficientă a fraudelor atât din punctul de vedere al costurilor și al beneficiilor, cât și din punctul de vedere al caracterului proporțional al măsurilor, prevenția vizând mai ales domeniile cu un nivel de risc mai ridicat și acționând totodată ca factor disuasiv;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera e a (nouă)
(ea) a preveni costurile excesive în domeniul mediului și al sănătății publice, în special pentru a evita finanțarea de activități în cadrul PAC care generează costuri suplimentare pentru alte domenii de politică din cadrul bugetului Uniunii Europene, în special în domeniul mediului și al sănătății publice.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2
(2)  Statele membre instituie sisteme de gestionare și control eficiente pentru a asigura respectarea legislației care reglementează schemele de sprijin din partea Uniunii.
(2)  Statele membre instituie sisteme de gestionare și control eficiente, proporționale și bazate pe riscuri pentru a asigura respectarea legislației care reglementează schemele de sprijin din partea Uniunii.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Trebuie evitată introducerea unor sisteme de plată noi, care la rândul lor ar presupune introducerea unor noi sisteme de monitorizare și sancționare legate de ecologizare, deoarece acest lucru ar crea necesitatea unor proceduri administrative suplimentare, complicate și mai multă birocrație.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 1
(4)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate adopta norme care să vizeze aplicarea uniformă a alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.
(4)  Pentru a asigura îndeplinirea corectă și eficientă a obiectivelor de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 111, de stabilire a unor obligații specifice pentru statele membre.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 61
(-1)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 111 privind normele referitoare la nivelul minim de controale necesare la fața locului pentru o gestionare eficace și proporțională a riscurilor. Aceste reguli specifică circumstanțele în care statele membre trebuie să își ajusteze numărul de controale la fața locului în funcție de nivelul de risc inerent și prevăd posibilitatea de a reduce numărul de controale atunci când ratele de eroare se situează la un nivel acceptabil și sistemele de gestionare și control existente funcționează în mod adecvat;
(1)   Principiile generale ale controalelor Sistemul instituit de statele membre în conformitate cu articolul 60 alineatul (2) include, cu excepția cazului în care se prevede altfel, controlarea administrativă sistematică a tuturor cererilor de ajutor și este completat de controale la fața locului.
(1)  Sistemul instituit de statele membre în conformitate cu articolul 60 alineatul (2) include, cu excepția cazului în care se prevede altfel, controlarea administrativă sistematică a tuturor cererilor de ajutor și a cererilor de plată și este completat de controale la fața locului al căror scop este de a monitoriza conformitatea cu dispozițiile privind schemele de ajutor și nivelul riscului inerent și al căror număr este ajustat din perspectiva scopului respectiv.
(2)  În ceea ce privește controalele la fața locului, autoritatea responsabilă extrage un eșantion pentru control din întreaga populație de solicitanți, inclusiv, după caz, o parte selectată în mod aleatoriu și una aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, vizând totodată depistarea celor mai mari erori.
(2)  În ceea ce privește controalele la fața locului, autoritatea responsabilă extrage un eșantion pentru control din întreaga populație de solicitanți, inclusiv, după caz, o parte selectată în mod aleatoriu și una aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, vizând totodată depistarea zonelor cu cel mai mare risc de eroare.
Pentru a asigura faptul că controalele sunt proporționale trebuie să se țină cont de anumiți factori, printre care:

– valoarea sumelor implicate;
– rezultatul auditurilor precedente efectuate asupra sistemelor de gestionare și control;
– participarea voluntară la sistemele de gestionare certificate pe baza standardelor recunoscute la nivel internațional.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 64
(1)  Pentru a asigura aplicarea corectă și eficientă a controalelor și pentru ca verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate să se desfășoare într-un mod eficient, coerent și nediscriminatoriu care să protejeze interesul financiar al Uniunii, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește situațiile în care beneficiarii sau reprezentanții acestora împiedică efectuarea controalelor.
(1)  Pentru a asigura aplicarea controalelor este corectă și eficientă și pentru ca verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate să se desfășoare într-un mod eficient, coerent și nediscriminatoriu care să protejeze interesul financiar al Uniunii, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește în special următoarele:
(2)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia adoptă normele necesare destinate să asigure aplicarea uniformă în Uniune a prezentului capitol. Respectivele norme pot viza în special următoarele aspecte:
(-a) normele privind situațiile în care beneficiarii sau reprezentanții acestora împiedică realizarea controalelor;
(a) normele privind controalele administrative și la fața locului care trebuie efectuate de statele membre în ceea ce privește respectarea obligațiilor, angajamentelor și criteriilor de eligibilitate care decurg din aplicarea legislației Uniunii;
(a) normele privind controalele administrative și la fața locului pe care trebuie să le realizeze statele membre, în conformitate cu o abordare proporțională și bazată pe riscuri, în ceea ce privește respectarea obligațiilor, a angajamentelor și a criteriilor de eligibilitate care decurg din aplicarea legislației Uniunii;
(b) normele privind nivelul minim al controalelor la fața locului necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor, precum și condițiile în care statele membre trebuie să crească numărul respectivelor controale sau în care îl pot reduce, dacă sistemele de gestionare și control funcționează corespunzător, iar ratele de eroare sunt la un nivel acceptabil;
(c) normele și metodele de raportare a controalelor și verificărilor efectuate, precum și a rezultatelor lor;
(c) normele și metodele de raportare a controalelor și verificărilor efectuate, precum și a rezultatelor lor;
(d) autoritățile responsabile cu efectuarea controalelor de conformitate, conținutul și frecvența acestor controale și etapa de comercializare care urmează să facă obiectul controalelor respective;
(d) normele privind desemnarea autorităților responsabile cu efectuarea controalelor de conformitate, conținutul și frecvența acestor controale și etapa de comercializare care urmează să facă obiectul controalelor respective;
(e) dacă sunt necesare în mod specific în vederea bunei gestionări a sistemului, normele care introduc cerințe suplimentare în materie de proceduri vamale, în special în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
(e) în cazul în care sunt necesare în vederea bunei gestionări a sistemului, normele care introduc cerințe suplimentare în materie de proceduri vamale, în special în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
(f) în ceea ce privește cânepa, menționată la articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], normele referitoare la măsurile specifice de control și la metodele de stabilire a nivelurilor de tetrahidrocanabinol;
(f) în ceea ce privește cânepa, menționată la articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP], normele referitoare la măsurile specifice de control și la metodele de stabilire a nivelurilor de tetrahidrocanabinol;
(g) în ceea ce privește bumbacul, menționat la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], un sistem de controale referitoare la organizațiile interprofesionale aprobate;
(g) în ceea ce privește bumbacul, menționat la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP], un sistem de controale referitoare la organizațiile interprofesionale aprobate;
(h) în ceea ce privește vinul, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. sCMO/xxx, normele privind măsurarea suprafețelor, precum și în legătură cu controalele și normele care reglementează procedurile financiare specifice pentru eficientizarea controalelor;
(h) în ceea ce privește vinul, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. …/2013 [sCMO], normele privind măsurarea suprafețelor, precum și în legătură cu controalele și normele care reglementează procedurile financiare specifice pentru eficientizarea controalelor;
(i) testele și metodele care urmează a fi aplicate pentru stabilirea eligibilității produselor pentru intervenție publică și depozitare privată, precum și utilizarea procedurilor de ofertare atât pentru depozitarea privată, cât și pentru intervenția publică.
(i) testele și metodele care urmează a fi aplicate pentru stabilirea eligibilității produselor pentru intervenție publică și depozitare privată, precum și utilizarea procedurilor de ofertare în ambele cazuri.
(1a)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea termenelor în care Comisia trebuie să răspundă unei indicații conform căreia statul membru intenționează să reducă numărul de controale la fața locului.
Actele de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3) sau la articolul corespunzător din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD] sau, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO].

Actele de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3) sau la articolul corespunzător din Regulamentul (UE) nr. .../2013[DP], din Regulamentul (UE) nr. .../2013[RD] sau, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. .../2013[sCMO].

Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 65
(1)  Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplinește criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele legate de condițiile pentru acordarea ajutorului prevăzute de legislația sectorială agricolă, ajutorul se retrage în întregime sau parțial.
(1)  Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplinește, în întregime sau parțial, criteriile de eligibilitate pentru o anumită schemă de ajutor, prevăzute de legislația sectorială agricolă, partea corespunzătoare de ajutor se retrage în întregime.
În special, în cazul neconformității cu criteriile de eligibilitate privind unitățile numărabile, precum hectarele de teren sau numărul de animale, ajutorul se retrage în întregime din unitățile pentru care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate.

(1a)  În cazul în care ajutorul este legat de îndeplinirea angajamentelor specifice și dacă se constată că un beneficiar nu își respectă aceste angajamente, ajutorul respectiv este retras în întregime sau parțial.
(2)  În cazurile în care dreptul Uniunii prevede acest lucru, statele membre impun, de asemenea, penalități sub forma reducerii plății sau a excluderii de la plată sau de la o parte a plății acordate sau care urmează a fi acordată, pentru care au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate sau angajamentele.
(2)  În cazurile în care actele legislative în sensul articolului 289 alineatul (3) din tratat prevede acest lucru – atunci când este relevant, sub rezerva unor detalii suplimentare stabilite în actele delegate –, statele membre impun, de asemenea, penalități administrative sub forma reducerii plății sau a excluderii de la plată sau de la o parte a plății acordate sau care urmează a fi acordată, pentru care au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate sau angajamentele.
Cuantumul reducerii ajutorului este proporțional cu gravitatea, amploarea, durata și repetarea nerespectării constatate și poate merge până la excluderea totală de la una sau mai multe scheme de ajutor sau măsuri de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.

Cuantumul retragerii la care se face referire la alineatul (1a) și penalitățile administrative la care se face referire la alineatul (2) este proporțional cu natura, gravitatea, amploarea, durata și repetarea nerespectării constatate și poate merge până la excluderea totală pe perioada unuia sau a mai multor ani calendaristici de la una sau mai multe scheme de ajutor sau măsuri de sprijin, care fac subiectul neconformității.

(2a)  Gradarea penalităților se bazează pe următoarele criterii generale:
- „gravitatea” neconformității depinde, în special, de importanța consecințelor neconformității, și anume, a riscului pe care îl implică pentru fondul Uniunii în cauză și ținând cont în mod constant de obiectivele cerinței sau a standardului vizat;
- „amploarea” unui caz de neconformitate este determinată ținând cont, în special, de impactul neconformității, care poate fi extins sau limitat la exploatația respectivă;
- „durata” neconformității este determinată de autoritatea competentă ținând cont, în special, de intervalul de timp estimat cât durează efectele sau potențialul de încetare a efectelor respective prin mijloace rezonabile;
- „repetarea” neconformității înseamnă că nerespectarea aceleiași cerințe, aceluiași standard sau aceleiași obligații este constatată mai mult de o dată într-o perioadă consecutivă de trei ani calendaristici, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat cu privire la o neconformitate anterioară și, după caz, să fi avut posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru a înceta neconformitatea anterioară;
(3)  Cuantumurile vizate de retragerea menționată la alineatul (1) și de penalitățile menționate la alineatul (2) se recuperează în întregime.
(3)  Cuantumurile vizate de retragerea și de penalitățile administrative menționate la alineatele anterioare se recuperează în întregime.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 65 a (nou)
Articolul 65a

Retragerile și reducerile în ceea ce privește plata pentru practicile agricole benefice climatului și mediului

Fără a aduce atingere articolului 65, suma retragerilor și a reducerilor aplicate în conformitate cu articolul respectiv ca urmare a nerespectării obligațiilor menționate în titlul III al capitolului 2 din Regulamentul .../2013 [DP] nu depășește cuantumul plății menționate în capitolul respectiv.

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a
(a) suspendarea dreptului de a participa la o schemă de ajutoare, excluderea și suspendarea plății sau reducerea ratei ajutoarelor, plăților sau restituirilor, sau orice altă penalitate, în special dacă nu au fost respectate termenele limită, produsul, dacă dimensiunea sau cantitatea nu corespunde cererii sau dacă evaluarea unei scheme sau notificarea informațiilor nu a avut loc, este incorectă sau nu a fost notificată la timp;
(a) suspendarea dreptului de a participa la o schemă de ajutoare, excluderea și suspendarea plății sau reducerea ratei ajutoarelor, plăților sau restituirilor, dacă nu au fost respectate termenele limită, produsul, dacă dimensiunea sau cantitatea nu corespunde cererii sau dacă evaluarea unei scheme sau notificarea informațiilor nu a avut loc, este incorectă sau nu a fost notificată la timp;
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera g
(g) retragerea sau suspendarea unei aprobări sau a unei recunoașteri, în special atunci când un operator, o organizație de producători, o asociație de organizații de producători, un grup de producători sau o organizație interprofesională nu respectă sau nu mai respectă condițiile necesare, inclusiv în cazul în care nu procedează la notificările care se impun;
(g) retragerea sau suspendarea unei aprobări sau a unei recunoașteri, atunci când un operator, o organizație de producători, o asociație de organizații de producători, un grup de producători sau o organizație interprofesională nu respectă sau nu mai respectă condițiile necesare, inclusiv în cazul în care nu procedează la notificările care se impun;
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ia (nouă)
(ia) procedurile și criteriile tehnice aferente măsurilor și penalităților menționate la literele (a)-(i) în cazul în care se constată neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile care decurg din aplicarea legislației relevante;
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a) procedurile și criteriile tehnice aferente măsurilor și penalităților menționate la alineatul (1) în cazul în care se constată neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile care decurg din aplicarea legislației relevante;
eliminat
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b) normele și procedurile referitoare la recuperarea sumelor plătite nejustificat care decurg din aplicarea legislației relevante.
(b) procedurile referitoare la recuperarea sumelor plătite nejustificat care decurg din aplicarea legislației relevante.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 68
(1)  Fiecare stat membru instituie și utilizează un sistem integrat de administrare și control (denumit în continuare „sistemul integrat”).
(1)  Fiecare stat membru instituie și utilizează un sistem integrat de administrare și control (denumit în continuare „sistemul integrat”).
(2)  Sistemul integrat se aplică schemelor de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și sprijinului acordat în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b), articolele 29-32, 34 și 35 din Regulamentul xxx/xxx [RD], precum și, după caz, în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. CR/xxx.
(2)  Sistemul integrat se aplică schemelor de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. .../2013 [DP] și sprijinului acordat în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b), articolele 29-32, 34 și 35 din Regulamentul .../2013 [RD], precum și, după caz, în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. .../2013.
Totuși, prezentul capitol nu se aplică măsurilor menționate la articolul 29 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD], și nici măsurilor prevăzute la articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, cu privire la costul de instalare.

Totuși, prezentul capitol nu se aplică măsurilor menționate la articolul 29 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [RD], și nici măsurilor prevăzute la articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, cu privire la costul de instalare.

(3)  În măsura în care este necesar, sistemul integrat se aplică și controlului privind ecocondiționalitatea prevăzut în titlul VI.
(3)  În măsura în care este necesar, sistemul integrat se aplică și controlului privind ecocondiționalitatea prevăzut în titlul VI.
(3a)  Statele membre utilizează în mod corespunzător tehnologia la stabilirea sistemului lor integrat, pentru a reduce sarcinile administrative și a asigura realizarea controalelor într-un mod eficient și eficace.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 2
Baza de date permite în special consultarea, prin intermediul autorității competente a statului membru, a datelor privind anii calendaristici și/sau anii de comercializare începând din anul 2000. De asemenea, baza de date permite consultarea directă și imediată a datelor referitoare cel puțin la cei cinci ani calendaristici consecutivi anteriori.

Baza de date permite în special consultarea, prin intermediul autorității competente a statului membru, a datelor privind anii calendaristici și/sau anii de comercializare începând din anul 2000. Cu toate acestea, statele membre care au aderat la Uniune în 2004 vor fi nevoite să asigure consultarea datelor doar începând cu anul 2004. De asemenea, baza de date permite consultarea directă și imediată a datelor referitoare cel puțin la cei cinci ani calendaristici consecutivi anteriori.

Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatele 2 și 2 a (nou)
(2)  Statele membre furnizează, printre altele, prin mijloace electronice, formulare prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite în anul precedent, precum și documente grafice pentru localizarea suprafețelor în cauză. Statul membru poate decide că cererea de ajutor trebuie să conțină doar modificările față de cererea de ajutor depusă în anul precedent. Totuși, în ceea ce privește schema pentru micii fermieri prevăzută în titlul V din Regulamentul (UE) nr. DP/xxx, această posibilitate trebuie oferită tuturor fermierilor în cauză.
(2)  Statele membre furnizează, printre altele, prin mijloace electronice, formulare prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite în anul precedent, precum și documente grafice pentru localizarea suprafețelor în cauză. Statul membru poate decide că cererea de ajutor trebuie să conțină doar modificările față de cererea de ajutor depusă în anul precedent. Totuși, în ceea ce privește schema pentru micii fermieri prevăzută în titlul V din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP], această posibilitate trebuie oferită tuturor fermierilor în cauză.
(2a)  Statele membre pot decide ca o cerere de ajutor sau o cerere de plată care îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1) să continue să fie valabilă pentru un anumit număr de ani, cu condiția ca beneficiarii în cauză să aibă obligația de a raporta orice modificare la informațiile pe care le-au prezentat inițial. Cererea multianuală este totuși condiționată de confirmarea anuală de către beneficiar.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 75
(1)  În conformitate cu articolul 61, statele membre, prin intermediul agențiilor de plăți sau al organismelor pe care le deleagă, desfășoară controale administrative privind cererile de ajutor pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului. Controalele respective sunt completate de controale la fața locului.
(1)  În conformitate cu articolul 61, statele membre, prin intermediul agențiilor de plăți sau al organismelor pe care le deleagă, desfășoară controale administrative privind cererile de ajutor pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului. Controalele respective sunt completate de controale la fața locului, al căror scop este de a monitoriza conformitatea cu dispozițiile schemelor de ajutor și nivelul de risc inerent.
(2)  În scopul controalelor la fața locului, statele membre elaborează un plan de eșantionare a exploatațiilor agricole și/sau a beneficiarilor.
(2)  În scopul controalelor la fața locului, statele membre elaborează un plan de eșantionare a beneficiarilor care cuprinde o parte aleatorie, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, și o parte bazată pe riscuri, care permite o concentrare a atenției în primul rând asupra cererilor cu risc înalt.
(3)  Statele membre pot utiliza tehnici de teledetecție și sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de controale la fața locului în privința parcelelor agricole.
(3)  Statele membre pot utiliza tehnici de teledetecție și sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de controale la fața locului în privința parcelelor agricole.
(4)  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, se aplică articolul 65.
(4)  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, se aplică articolul 65.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 76
(1)  Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al măsurilor menționate la articolul 68 alineatul (2) se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor. Plățile se fac în maximum două tranșe, în perioada menționată.
(1)  Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al măsurilor menționate la articolul 68 alineatul (2) se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor. Plățile se fac în maximum două tranșe, în perioada menționată.
Plățile se fac în maximum două tranșe, în perioada menționată.

Plățile se fac în maximum două tranșe, în perioada menționată.

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar nu înaintea datei de 16 octombrie, statele membre pot plăti avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe și de până la 75 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 68 alineatul (2).

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar nu înaintea datei de 16 octombrie, statele membre pot plăti avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe și de până la 75 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 68 alineatul (2).

Fără a se aduce atingere aplicării celui de-al treilea alineat, Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să autorizeze statele membre să majoreze procentul plăților anticipate până la 80 % în regiunile în care fermierii se confruntă cu dificultăți financiare majore ca urmare a unor condiții excepționale. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

(2)  Plățile menționate la alineatul (1) nu se fac înainte de finalizarea verificării condițiilor de eligibilitate, care trebuie efectuată de statele membre în temeiul articolului 75.
(2)  Plățile menționate la alineatul (1) nu se fac înainte de finalizarea verificării condițiilor de eligibilitate, care trebuie efectuată de statele membre în temeiul articolului 75.
(2a)  Prin derogare de la alineatul (2) de la prezentul articol, statele membre pot decide, luând în considerare riscul de supraplată, să plătească până la 50 % din plata menționată la titlul III din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP] și 75 % din sprijinul acordat pentru dezvoltarea rurală astfel cum este prevăzut la articolul 68 alineatul (2), după încheierea controalelor administrative prevăzute la articolul 61 alineatul (1). Acest plată procentuală este identică pentru toți beneficiarii unei măsuri sau ai unui ansamblu de operațiuni.
(2b)  La cererea unuia sau a mai multor state membre, în circumstanțe excepționale și în cazul în care situația bugetului o permite, Comisia poate autoriza plăți în avans chiar înainte de 16 octombrie.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a a (nouă)
(aa) normele privind utilizarea tehnologiei la stabilirea sistemului integrat pentru a asigura optimizarea;
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la baza de date electronică prevăzută la articolul 70;
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b b (nouă)
(bb) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la sistemul de identificare a parcelelor agricole prevăzut la articolul 71 și la sistemul de identificare a beneficiarilor prevăzut la articolul 74;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b c (nouă)
(bc) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la sistemul de identificare și de înregistrare a drepturilor la plată prevăzut la articolul 72;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b d (nouă)
(bd) norme privind cererile de ajutor și de plată prevăzute la articolul 73 și cererea de alocare a drepturilor la plată, inclusiv termenul limită de depunere a cererilor, cerințele referitoare la informațiile minime care trebuie furnizate în cereri, dispoziții privind modificarea sau retragerea cererilor de ajutor, scutirea de obligația de a depune o cerere de ajutor și dispoziții care le permit statelor membre să aplice proceduri simplificate sau să corecteze erorile evidente;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b e (nouă)
(be) norme privind efectuarea de controale pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor și corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor furnizate în cererea de ajutor sau de plată;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 77 ‐ alineatul 2 ‐ litera b
(b) dispozițiile necesare în vederea stabilirii armonizate a bazei de calcul a ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la metodele de tratare a cazurilor în care suprafețele eligibile prezintă anumite particularități peisagistice sau arbori;
(b) dispozițiile necesare în vederea stabilirii armonizate a bazei de calcul a ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la metodele de tratare a cazurilor în care suprafețele eligibile prezintă anumite particularități peisagistice sau arbori; fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [DP], normele de eligibilitate trebuie să fie în concordanță cu satisfacerea provocărilor schimbărilor climatice, a pierderilor de biodiversitate și, astfel, ar trebui să nu defavorizeze agricultura cu o valoare naturală ridicată sau sistemele de agrosilvicultură extensivă sau să cauzeze deprecieri ale calității mediului; flexibilitatea, justificată în baza unor argumente agronomice sau ecologice, este permisă pe baza standardelor obișnuite ale statului membru sau ale regiunii în cauză;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera b
(b) dispoziții pentru asigurarea tratării armonizate și proporționale a neregulilor intenționate, a situațiilor de eroare minoră, a acumulării de reduceri și a aplicării simultane a diverselor reduceri;
(b) dispoziții pentru asigurarea tratării armonizate și proporționale a neregulilor grave, a situațiilor de eroare minoră, a acumulării de reduceri și a aplicării simultane a diverselor reduceri;
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera a
(a) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la baza de date electronică prevăzută la articolul 70;
eliminat
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera b
(b) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la sistemul de identificare a parcelelor agricole prevăzut la articolul 71 și la sistemul de identificare a beneficiarilor prevăzut la articolul 74;
eliminat
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera c
(c) caracteristicile de bază, definițiile și cerințele de calitate referitoare la sistemul de identificare și de înregistrare a drepturilor la plată prevăzut la articolul 72;
eliminat
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera d
(d) norme privind cererile de ajutor și de plată prevăzute la articolul 73 și cererea de alocare a drepturilor la plată, inclusiv termenul limită de depunere a cererilor, cerințele referitoare la informațiile minime care trebuie furnizate în cereri, dispoziții privind modificarea sau retragerea cererilor de ajutor, scutirea de obligația de a depune o cerere de ajutor și dispoziții care permit statelor membre să aplice proceduri simplificate sau să corecteze erorile evidente;
eliminat
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera e
(e) norme privind efectuarea de controale pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor și corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor furnizate în cererea de ajutor sau de plată;
eliminat
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera f
(f) definițiile tehnice necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului capitol;
eliminat
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
(2)  Atunci când este necesar, Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, dispoziții care vizează realizarea unei aplicări uniforme a prezentului regulament în Uniune, în special în legătură cu:
(2)  Atunci când este necesar, Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, dispoziții care vizează realizarea unei aplicări uniforme a prezentului capitol, în special în legătură cu:
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 privind următoarele aspecte:
(a) acțiunile care trebuie întreprinse de statele membre pentru a preveni utilizarea ilicită a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate;
(b) controalele și verificările relevante care trebuie efectuate de statele membre, inclusiv testările.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c) acțiunile care trebuie întreprinse de statele membre pentru a preveni utilizarea ilicită a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate;
eliminat
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d
(d) controalele și verificările care trebuie efectuate de statele membre, inclusiv testările.
eliminat
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – litera a
(a) nerespectarea este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct beneficiarului în cauză;
a) nerespectarea este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct și fără echivoc beneficiarului în cauză;
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b) nerespectarea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului; și
(b) nerespectarea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului; sau
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3
Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei va fi considerată parte a anexei II după implementarea directivei de toate statele membre și după identificarea obligațiilor direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține cont de elementele respective, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în scopul modificării anexei II în termen de 12 luni de la momentul în care ultimul stat membru notifică Comisiei implementarea directivei.

eliminat
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 5
În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 2015, normele privind ecocondiționalitatea trebuie să cuprindă și întreținerea pajiștilor permanente. Statele membre care erau membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2004 se asigură că terenurile care erau pajiști permanente la data prevăzută pentru cererile de ajutor pe suprafață pentru 2003 sunt întreținute ca pajiști permanente în limitele definite. Statele membre care au devenit membre ale Uniunii în 2004 se asigură că terenurile care erau pajiști permanente la 1 mai 2004 sunt întreținute ca pajiști permanente în limitele definite. Bulgaria și România se asigură că terenurile utilizate ca pajiști permanente la 1 ianuarie 2007 sunt întreținute ca pajiști permanente în limitele definite.

În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 2015, normele privind ecocondiționalitatea cuprinde și întreținerea pajiștilor permanente și a pășunilor permanente. Statele membre care erau state membre înainte de 1 ianuarie 2004 se asigură că terenurile care erau pajiști permanente sau pășuni permanente la data prevăzută pentru cererile de ajutor pe suprafață pentru 2003 sunt întreținute ca pajiști permanente și pășuni permanente în limitele definite. Statele membre care au devenit state membre în 2004 se asigură că terenurile care erau pajiști permanente și pășuni permanente la 1 mai 2004 sunt întreținute ca pajiști permanente și pășuni permanente în limitele definite. Bulgaria și România se asigură că terenurile utilizate ca pajiști permanente și pășuni permanente la 1 ianuarie 2007 sunt întreținute ca pajiști permanente și pășuni permanente în limitele definite.

Totuși, în circumstanțe justificate corespunzător, un stat membru poate prevedea derogări de la primul paragraf, cu condiția să ia toate măsurile pentru a împiedica scăderea semnificativă a suprafeței totale destinate pășunilor și pajiștilor permanente.

Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8
Mai mult decât atât, prin acte de punere în aplicare, Comisia adoptă metodele de determinare a raportului care trebuie menținut între pajiștile permanente și terenurile agricole. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 pentru a stabili metodele de determinare a raportului care trebuie menținut între pajiștile permanente și terenurile agricole.

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 94
Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt exploatate pentru producție, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu, pe baza anexei II, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor. Statele membre nu definesc cerințe minime care nu sunt stabilite în anexa II.

Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu, pe baza anexei II, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor. Statele membre nu definesc cerințe minime care nu sunt stabilite în anexa II.

Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre își pot utiliza sistemele de administrare și control existente pentru a asigura respectarea normelor privind ecocondiționalitatea.

Statele membre își pot utiliza sistemele de administrare și control existente pentru a asigura respectarea normelor privind ecocondiționalitatea și definesc o serie de cerințe și standarde verificabile de aplicat la nivelul fermei.

Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Controalele cerințelor, standardelor, actelor sau a domeniilor de ecocondiționalitate pot lua în considerare următorii factori:
- participarea fermierilor la sistemul de consiliere agricolă prevăzut în titlul III din prezentul regulament;
- participarea fermierilor la sistemul de certificare, dacă acoperă cerințele și standardele vizate.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3
(3)  Statele membre efectuează controale la fața locului pentru a verifica dacă un beneficiar respectă obligațiile stabilite în prezentul titlu.
(3)  Statele membre efectuează controale la fața locului pentru a verifica dacă un beneficiar respectă obligațiile stabilite în prezentul titlu. La realizarea acestui lucru, statele membre se concentrează pe cererile care, conform principiului proporționalității, implică riscurile cele mai mari.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 1
(4)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia adoptă norme privind efectuarea controalelor în vederea verificării respectării obligațiilor menționate în prezentul titlu.
(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 pentru a stabili normele privind efectuarea controalelor în vederea verificării respectării obligațiilor menționate în prezentul titlu.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Penalitatea prevăzută la articolul 91 se aplică atunci când nu sunt respectate normele privind ecocondiționalitatea, în orice moment în cursul unui an calendaristic (denumit în continuare „anul calendaristic în cauză”), și când neconformitatea în cauză îi poate fi imputată beneficiarului care a depus cererea de ajutor sau de plată în anul calendaristic în cauză.
(1)  Penalitatea prevăzută la articolul 91 se aplică atunci când nu sunt respectate normele privind ecocondiționalitatea, în orice moment în cursul unui an calendaristic (denumit în continuare „anul calendaristic în cauză”), și când neconformitatea în cauză îi poate fi imputată direct și fără echivoc beneficiarului care a depus cererea de ajutor sau de plată în anul calendaristic în cauză.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3 – paragraful 2
În cazul în care un stat membru decide să utilizeze opțiunea prevăzută la primul paragraf, autoritatea competentă întreprinde în anul următor, pentru un eșantion de beneficiari, acțiunile necesare pentru a se verifica dacă beneficiarul a remediat constatările de neconformitate în cauză. Constatările și obligația de a întreprinde o acțiune corectivă sunt notificate beneficiarului.

eliminat
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 99
(1)  Penalitatea prevăzută la articolul 91 se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate la articolul 92 care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu anul calendaristic în cauză sau cu anii în cauză.
(1)  Penalitatea prevăzută la articolul 91 se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate la articolul 92 care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu anul calendaristic în cauză sau cu anii în cauză.
Pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama de gravitatea, amploarea, persistența și repetarea neconformității constatate, precum și de criteriile stabilite la alineatele (2), (3) și (4).

Pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama în mod proporțional de natura, gravitatea, amploarea, persistența și repetarea neconformității constatate, precum și de criteriile stabilite la alineatele (2), (3) și (4).

(2)  În caz de nerespectare datorată neglijenței, procentul reducerii este de maximum 5 %, iar în caz de neconformitate repetată, de maximum 15 %.
(2)  În caz de neconformitate cauzată de neglijență, procentul reducerii este de maximum 5 %, iar în caz de neconformitate repetată, nu depășește 15 %.
În circumstanțe justificate în mod corespunzător, statele membre pot decide să nu aplice nicio reducere în cazul în care, având în vedere gravitatea, amploarea și durata, un caz de neconformitate trebuie considerat minor. Totuși, cazurile de neconformitate care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor nu sunt considerate minore. Constatările și obligația de a întreprinde o acțiune corectivă sunt notificate beneficiarului.

În circumstanțe justificate în mod corespunzător, statele membre pot decide să nu aplice nicio reducere în cazul în care, având în vedere gravitatea, amploarea și durata, un caz de neconformitate ar trebui considerat minor. Totuși, cazurile de neconformitate care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor nu sunt considerate minore.

În plus, statele membre pot institui un sistem de avertizare timpurie în cazurile de primă neconformitate care nu sunt considerate ca fiind grave. Atunci când un stat membru decide să utilizeze această opțiune, autoritatea competentă îi trimite beneficiarului o avertizare inițială, notificând constatarea și obligația de a lua măsuri de remediere. Impactul unui astfel de sistem este limitat la tragerea la răspundere a beneficiarului pentru neconformitate. Avertizarea este urmată sistematic de controale corespunzătoare pe durata anului următor pentru a verifica dacă neconformitatea a fost remediată. Dacă aceasta a fost remediată, nu se aplică nicio reducere. Dacă nu a fost remediată, se aplică retroactiv reducerea conform primului paragraf. Totuși, cazurile de neconformitate care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor sunt considerate întotdeauna grave.

(3)  În cazul unei neconformități deliberate, în principiu, procentul reducerii este de minimum 20 % și se poate ajunge până la excluderea totală din una sau mai multe scheme de ajutor și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.
(3)  În cazul unei neconformități grave rezultate din neglijență gravă, în principiu, procentul reducerii este de minimum 20 % și se poate ajunge până la excluderea totală din una sau mai multe scheme de ajutor și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.
(4)  În orice caz, cuantumul total al reducerilor și excluderilor pentru un an calendaristic nu depășește cuantumul total menționat la alineatul (1) primul paragraf.
(4)  În orice caz, cuantumul total al reducerilor și excluderilor pentru un an calendaristic nu depășește cuantumul total menționat la alineatul (1) primul paragraf.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 101
(1)  În scopul asigurării unei distribuiri corecte a fondurilor către beneficiarii care au dreptul, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111, pentru a stabili o bază armonizată pentru calcularea penalităților rezultate din ecocondiționalitate, ținând cont de reducerile datorate disciplinei financiare.
(1)  În scopul asigurării unei distribuiri corecte a fondurilor către beneficiarii care au dreptul, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111, pentru a stabili o bază armonizată pentru calcularea penalităților rezultate din ecocondiționalitate, ținând cont de reducerile datorate disciplinei financiare.
(2)  Pentru a se asigura aplicarea eficientă, coerentă și fără discriminări a ecocondiționalității, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește calcularea și aplicarea penalităților.
(2)  Pentru a se asigura aplicarea eficientă, bazată pe riscuri și proporțională, coerentă și fără discriminări a ecocondiționalității, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește calcularea și aplicarea penalităților. Respectivele acte delegate conțin în special norme privind cazurile în care penalitățile administrative nu trebuie impuse pentru neconformitatea rezultată ca urmare a unei defecțiuni tehnice a sistemelor de identificare și înregistrare a animalelor, la care se face referire în anexa II, SMR 7 și SMR 8, care nu este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni care poate fi atribuită direct beneficiarului în cauză.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – punctul v
(v) un rezumat al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate conform calendarului și disponibile și al dispozițiilor detaliate stabilite în normele specifice ale sectorului.
(v) un rezumat anual, împreună cu un cont al cheltuielilor FEGA și FEADR, al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate conform calendarului și disponibile și al dispozițiilor detaliate stabilite în normele specifice ale sectorului.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În cazul în care, în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului articol, statele membre sunt nevoite să realizeze analize statistice, Comisia le furnizează toate informațiile necesare în timp util.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3
(3)  În cazul în care o plată directă prevăzută de Regulamentul (UE) nr. DP/xxx se face către un beneficiar în altă monedă decât euro, statele membre convertesc cuantumul ajutorului exprimat în euro în moneda națională pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul.
(3)  În cazul în care o plată directă prevăzută de Regulamentul (UE) nr. DP/xxx se face către un beneficiar în altă monedă decât euro, statele membre convertesc cuantumul ajutorului exprimat în euro în moneda națională pe baza ultimului curs de schimb mediu lunar stabilit de Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)   Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate adopta măsuri pentru a salvgarda aplicarea legislației Uniunii dacă există posibilitatea ca această aplicare să fie periclitată de practici monetare excepționale legate de moneda națională. Dacă este necesar, măsurile respective pot constitui derogări de la normele existente.
(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 privind adoptarea unor măsuri pentru a salvgarda aplicarea legislației Uniunii dacă există posibilitatea ca această aplicare să fie periclitată de practici monetare excepționale legate de moneda națională. Dacă este necesar, măsurile respective pot constitui derogări de la normele existente.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 110
(1)  Se instituie un cadru comun de monitorizare și evaluare în vederea măsurării performanțelor politicii agricole comune. Acest cadru include toate instrumentele legate de monitorizarea și evaluarea măsurilor politicii agricole comune, mai ales a plăților directe prevăzute de Regulamentul (UE) nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a aplicării ecocondiționalității prevăzute de prezentul regulament.
(1)  Se instituie un cadru comun de monitorizare și evaluare în vederea măsurării performanțelor politicii agricole comune, mai ales:
(a) a plăților directe prevăzute de Regulamentul (UE) nr. .../2013[DP],
(b) a măsurilor de piață prevăzute de Regulamentul (UE) nr. .../2013[sCMO],
(c) a măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de Regulamentul (UE) nr. .../2013[RD] și
(d) a aplicării ecocondiționalității prevăzute de prezentul regulament.
Pentru a se asigura o măsurare eficace a performanțelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește conținutul și construcția cadrului menționat.

Comisia monitorizează aceste măsuri ale politicii pe baza raportării de către statele membre în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament. Comisia elaborează un plan de evaluare multianual cu evaluări periodice ale unor instrumente specifice pe care le va realiza.

(2)  Impactul măsurilor politicii agricole comune menționate la primul paragraf se măsoară în raport cu următoarele obiective:
(2)  Impactul măsurilor politicii agricole comune menționate la primul paragraf se măsoară în raport cu următoarele obiective:
(a) producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;
(a) producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită costurilor de producție, veniturilor agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;
(b) gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră, biodiversității, solului și apei;
(b) gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră, biodiversității, solului și apei;
(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, acordând o atenție deosebită ocupării forței de muncă în mediul rural, creșterii economice și sărăciei în zonele rurale.
(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, acordând o atenție deosebită ocupării forței de muncă în mediul rural, creșterii economice și sărăciei în zonele rurale.
Prin acte de punere în aplicare, Comisia definește un set de indicatori specific pentru obiectivele menționate la primul paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

Pentru a se asigura o aplicare eficientă a prezentului alineat, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 111 în ceea ce privește conținutul și construcția cadrului de monitorizare și evaluare, inclusiv setul de indicatori și metodele de calculare a acestora.

(3)  Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea măsurilor în cauză. Comisia ține cont de nevoile de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date, mai ales de utilizarea datelor în scopuri statistice, atunci când este cazul.
(3)  Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea măsurilor în cauză. În limitele posibilităților, aceste informații se bazează pe surse de date confirmate, precum Farm Accountancy Data Network și Eurostat. Comisia ține cont de nevoile de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date, mai ales de utilizarea datelor în scopuri statistice, atunci când este cazul.
Prin acte de punere în aplicare, Comisia adoptă norme privind informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia adoptă norme privind informațiile care trebuie trimise de statele membre, fără să impună o sarcină administrativă necuvenită asupra acestora, precum și norme privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 112 alineatul (3).

(4)  O dată la patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului articol. Primul raport trebuie să fie prezentat cel târziu la 31 decembrie 2017.
(4)  O dată la patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului articol. Primul raport trebuie să fie prezentat cel târziu la 31 decembrie 2017.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 110 a
Articolul 110a

Articolul 110a

Publicarea beneficiarilor

Publicarea ex-post a beneficiarilor FEGA și FEADR

(1)  Statele membre asigură publicarea anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și FEADR. Publicarea trebuie să conțină:
Statele membre asigură publicarea anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și FEADR. Atunci când fac acest lucru, aplică mutatis mutandis articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

(a) fără a aduce atingere primului paragraf din articolul 110b din prezentul regulament, numele beneficiarilor, după cum urmează:
(i) prenumele și numele de familie, în cazul în care beneficiarii sunt persoane fizice;
(ii) denumirea juridică completă, așa cum a fost înregistrată, în cazul în care beneficiarii sunt persoane juridice cu personalitate juridică proprie conform legislației statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociației, așa cum a fost înregistrată sau recunoscută oficial, în cazul în care beneficiarii sunt asociații fără personalitate juridică proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul își are domiciliul sau în care acesta este înregistrat și, după caz, codul poștal sau partea din acesta care identifică localitatea;
(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei măsuri finanțate prin FEGA și FEADR, primite de către fiecare beneficiar în cursul exercițiului financiar în cauză;
(d) natura și descrierea măsurilor finanțate de către FEGA sau FEADR și în temeiul cărora este acordată plata menționată la litera (c).
Informațiile menționate în primul paragraf trebuie să fie puse la dispoziție pe un site internet unic pentru fiecare stat membru. Acestea sunt disponibile timp de doi ani de la data publicării inițiale.

(2)  În ceea ce privește plățile care corespund măsurilor finanțate de FEADR, menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (c), sumele care urmează să fie publicate corespund finanțării publice totale, incluzând atât contribuția Uniunii, cât și contribuția națională.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 110b
Articolul 110b

Pragul
eliminat
În cazul în care cuantumul ajutorului primit într–un an de către un beneficiar este egal cu sau mai mic decât suma stabilită de un stat membru în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. DP/xxx statul membru respectiv nu publică numele beneficiarului în cauză, astfel cum se prevede la articolul 110a alineatul (1) primul paragraf litera (a) din prezentul regulament.

Cuantumurile fixate de un stat membru în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. DP/xxx și notificate Comisiei în temeiul regulamentului respectiv sunt făcute publice de către Comisie în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolul 110d.

În cazul în care se aplică primul paragraf din prezentul articol, statele membre publică informațiile menționate la articolul 110a alineatul (1) primul paragraf literele (b), (c) și (d), iar beneficiarul este identificat printr-un cod. Statele membre decid cu privire la forma codului respectiv.

Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2
(2)  Delegarea de competențe către Comisie menționată în prezentul regulament se face pentru o perioadă nedeterminată, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele ... se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*.
*Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește cu perioade de timp identice dacă Parlamentul European și Consiliul aprobă prelungirea cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. În acest scop, Parlamentul European se pronunță cu majoritatea voturilor membrilor săi, iar Consiliul cu majoritate calificată.

Amendamentul 167
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)
- informații care îi ajută pe fermieri în planificarea optimă a investițiilor în sistemele lor agricole rezistente la schimbările climatice și fondurile Uniunii pe care le pot utiliza pentru a realiza acest lucru; în special, informații privind adaptarea terenului agricol la fluctuațiile și schimbările pe termen lung ale climei și informații cu private la modul de adoptare a unor măsuri agronomice practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la inundații și secete și pentru a îmbunătăți și optimiza nivelurile de carbon din sol.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 7 a (nouă)
- informații privind corelarea pozitivă între biodiversitate și rezistența ecosistemului agricol și răspândirea riscului și, de asemenea, legătura între monoculturi și susceptibilitatea de eșec/daune de cultură cauzate de dăunători și evenimente climatice extreme
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 8 a (nouă)
- informații privind modul optim de a preveni răspândirea speciilor invazive străine, de ce acest lucru este important pentru funcționarea eficientă a ecosistemului și rezistența acestuia la schimbările climatice, inclusiv informații privind accesul la finanțare pentru scheme de eradicare ce presupun costuri suplimentare
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 3 – liniuța 5 b (nouă)
- informații privind sistemele de irigații sustenabile, cu un volum scăzut și modul de optimizare a sistemelor alimentate cu apă pluvială, pentru a promova o utilizare eficientă a apei.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 3 – liniuța 5 c (nouă)
- informații privind reducerea utilizării apei în agricultură, inclusiv alegerea culturilor, îmbunătățirea humusului din sol pentru a spori retenția apei și diminuarea necesității de irigații.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 5 – liniuța 1
– informare privind acțiuni care vizează inovarea.
informare privind obiectivele parteneriatelor europene pentru inovare privind productivitatea și sustenabilitatea agricolă astfel cum este prevăzut la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD].
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 5 – liniuța 1 a (nouă)
- informații privind grupurile operaționale existente create în temeiul articolului 62 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD], inclusiv sarcinile acestora și promovarea schimbului și a cooperării cu acestea atunci când este cazul.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 5 – liniuța 3 a (nouă)
- informații privind programele de dezvoltare rurală orientate spre îndeplinirea priorităților de transfer de cunoștințe și inovare în agricultură astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RD].
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 5 a (nou)
Schimbul de bune practici, instruirea și consolidarea capacității (orizontale tuturor temelor sus-menționate)

Amendamentul 176
Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „apă” – CRMG1 – ultima coloană
articolele 4 și 5
respectarea programului de acțiune și a codului de bune practici pentru exploatațiile care se află în zone vulnerabile
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 6
menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile
menținerea nivelului de materie organică din sol prin practici adecvate, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile, cu excepția motivelor fitosanitare sau a resturilor în urma tăierii.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7
protejarea zonelor umede și a solurilor bogate în carbon, inclusiv interzicerea primului arat
eliminat
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8
menținerea particularităților peisajelor, inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a marginilor câmpurilor și a teraselor, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri pentru evitarea speciilor invazive și a dăunătorilor
menținerea particularităților peisajelor, inclusiv, dacă este cazul, a habitatelor seminaturale, a gardurilor vii, a iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a marginilor câmpurilor și a teraselor, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Anexa II ‐ Aspectul principal „acțiune asupra rezistenței antimicrobiene (AMR)” (nou)
acțiune asupra rezistenței antimicrobiene (AMR)
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Anexa II ‐ Aspectul principal „acțiune asupra rezistenței antimicrobiene (AMR)” ‐ GAEC 8c (nou)
Planul de acțiune al Comisiei împotriva amenințărilor reprezentate de rezistența la antimicrobiene (COM(2011)0748, 15.11.2011). Pentru animalele destinate producției alimentare: bune practici agricole pentru evitarea infecțiilor, inclusiv a limitelor de densitate, documentația privind tratamentele, inclusiv profilaxia, nicio utilizare de antimicrobiene foarte importante.

Amendamentul 194
Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „produse de protecție a plantelor” – CRMG 10 – ultima coloană
articolul 55 primele două teze
aplicarea corectă a produselor fitosanitare, utilizând doar produse autorizate, în cantitățile recomandate și respectând indicațiile etichetei. Păstrarea unei evidențe care să conțină denumirea produsului aplicat, formula acestuia, data la care a fost aplicat pe parcelă, persoana care l-a aplicat, nivelul de calificare a persoanei care l-a aplicat, cantitatea aplicată și metoda de aplicare
Aviz juridic - Politica de confidențialitate