Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2830(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0086/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0086/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0089

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 305kWORD 40k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («προσομοίωση ακραίων καταστάσεων»)
P7_TA(2013)0089B7-0086/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες (2012/2830(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες (COM(2012)0571),

–  έχοντας υπόψη τις διερευνητικές επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης που οργανώθηκαν από την ομάδα ENSREG, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με στόχο να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, προγραμματιστεί ή εξεταστεί σε επίπεδο εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας ως αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, και να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές, οι αξιοσημείωτες επιτυχίες, καθώς και τυχόν διδάγματα που αντλήθηκαν ή δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης Μαρτίου 2011, ιδίως το αίτημά του προς τις ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εθνικές αρχές να πραγματοποιήσουν συνολική και διαφανή αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας για όλους τους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην ΕΕ, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το ατύχημα στον πυρηνοηλεκτρικό σταθμό Φουκουσίμα-Νταϊτσί, στην Ιαπωνία,

–  έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ομάδας ENSREG εγκρίθηκε την 1η Αυγούστου 2012, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι συστάσεις και προτάσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις από ομοτίμους της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα αντιμετωπιστούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την ομάδα ENSREG κατά συνεπή τρόπο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων(1), η οποία υπογραμμίζει ότι η εθνική ευθύνη των κρατών μελών για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι θεμελιώδης αρχή και ότι η πρωταρχική ευθύνη για την εποπτεία της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ENSREG σχετικά με την αξιολόγηση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που εγκρίθηκε από την ομάδα ENSREG και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη σχετική κοινή δήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ENSREG και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Απριλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την καταστροφή του 2011 στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα-Νταϊτσί, στην Ιαπωνία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου 2012, ιδίως την έκκληση προς τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων που παρουσιάζονται στην έκθεση της ομάδας ENSREG έπειτα από την ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την πυρηνική ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και ιδίως τα άρθρα 2 και 30,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της επιτροπής τελικό σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες (O-000183/2012 – B7-0108/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της επιτροπής ITRE της 16ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (Α7-0327/2012) ζητεί η πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν 'συνολικές αξιολογήσεις των κινδύνων και της ασφάλειας («προσομοίωση ακραίων καταστάσεων») των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συναφείς δραστηριότητες', προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών να αντιμετωπίσουν διάφορες ακραίες συνθήκες·

1.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και τα αποτελέσματά της μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα· χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή, κυρίως μέσω της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), αλλά και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με σκοπό να υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο· εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο· εξαίρει την προσπάθεια να καταστεί η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων όσο το δυνατόν πιο διαφανής·

2.  σημειώνει τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους, η οποία επισημαίνει 4 κύριους τομείς βελτίωσης στην Ευρώπη: (1) έκδοση οδηγιών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και των σχετικών περιθωρίων λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΑΕ, (2) υπογράμμιση της σημασίας των περιοδικών ελέγχων ασφάλειας (3) εφαρμογή αναγνωρισμένων μέτρων για την προστασία των προστατευτικών περιβλημάτων και (4) ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων που οφείλονται σε κινδύνους από φυσικά φαινόμενα και περιορισμός των επιπτώσεών τους·

3.  αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους, ιδίως δε με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη Φουκουσίμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί σχέδιο δράσεως μεταξύ της Ομάδας ENSREG και της Επιτροπής, για την εφαρμογή των συστάσεων, καθώς και για το γεγονός ότι όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας θα κοινοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι βάσει της αξιολόγησης από ομοτίμους η Επιτροπή ανέδειξε επίσης μέτρα που μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παράσχουν άμεσα κατάλληλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων βέλτιστων πρακτικών· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την επιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της ομάδας ENSREG στην παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων της αξιολόγησης από ομοτίμους βάσει εθνικών σχεδίων δράσης· ζητεί από την ομάδα ENSREG να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που πραγματοποιείται και, παράλληλα, ζητεί να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητείται η γνώμη του σε ετήσια βάση σχετικά με αποτελέσματα, μέτρα και σχέδια στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·

4.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών απέναντι σε εξαιρετικά ακραία εξωτερικά συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων αποσκοπεί κυρίως στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών απέναντι σε τέτοιας μορφής ακραία εξωτερικά συμβάντα και δεν μπορεί και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών· καλεί επομένως την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη συνολική ανθεκτικότητα των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών (ιδίως όσον αφορά τυχόν ρωγμές στα δοχεία πίεσης) ως ειδικό κριτήριο σε μελλοντικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

5.  επισημαίνει ότι η προσομοίωση εκτάκτων καταστάσεων είναι ατελής και ότι κίνδυνοι όπως δευτερογενή συμβάντα, φθορά υλικού, ανθρώπινα σφάλματα, ειδικά ελαττώματα εντός των δοχείων αντιδραστήρα και πολλά άλλα ελαττώματα δεν ελήφθησαν υπόψη· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι ακόμη και η επιτυχής ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εγγυάται την ασφάλεια ενός πυρηνοηλεκτρικού σταθμού·

6.  επισημαίνει ότι, βάσει των παρόντων αποτελεσμάτων, συμμετείχαν αρκετές χώρες εκτός ΕΕ, αν και η συμμετοχή αυτή υπόκειται ενίοτε σε διαφορετικές μεθοδολογίες και χρονοδιαγράμματα·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που διαθέτουν πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους· επισημαίνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας και η κατάλληλη εφαρμογή αυτών· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

8.  επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια αποτελεί νομικό μέσο το οποίο αποσκοπεί συγκεκριμένα στην προώθηση υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της Ευρατόμ) να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, για «αξιολόγηση από ομοτίμους», σε τακτικές συνόδους των συμβαλλόμενων μερών που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ· προτρέπει τη χρήση του Μηχανισμού Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (INSC) για τη προώθηση επί τη βάσει της εμπειρίας στην Ευρώπη, της εφαρμογής της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο·

9.  οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονούν τα ραδιενεργά απόβλητα ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα· επισημαίνει ότι φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί και τα παλιρροϊκά κύματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές της Ένωσης και των γειτονικών της χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου, όπως π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· πιστεύει ότι, παράλληλα προς τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, θα πρέπει να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον αντικειμενικό και αμερόληπτο προσδιορισμό των καλύτερων χώρων εναπόθεσης στους οποίους να αποθηκεύονται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο τα ραδιενεργά απόβλητα· παροτρύνει τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών πληροφοριών (Ecurie)·

10.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις και τις προτάσεις της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους της ομάδας ENSREG, συμπεριλαμβανομένων των προσδιορισμένων βέλτιστων πρακτικών, και, όπου αυτό απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το ατύχημα στη Φουκουσίμα-Νταϊτσί·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον ορισμό των αρχών που θα διέπουν την κανονιστική ρύθμιση της πυρηνικής ασφάλειας όσον αφορά τους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία, σε διαδικασία παροπλισμού ή έχουν ήδη παροπλιστεί·

12.  ζητεί, για όσο διάστημα παραμένουν σε λειτουργία οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί, να δίνεται ύψιστη προτεραιότητα στην ανεξαρτησία και τη διαφάνεια των εποπτικών αρχών·

13.  θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων αεροσκαφών στην ασφάλεια των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει ότι 'οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο στις αξιολογήσεις ασφάλειας' και ότι έχουν επισημανθεί μόνο οι επιπτώσεις τους βάσει των προδιαγραφών της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει αξιολογήσεις αυτού του είδους στις εκθέσεις τους σχετικά με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι στις προδιαγραφές της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αναφέρεται ότι «η αξιολόγηση των συνεπειών τυχόν απώλειας λειτουργιών ασφάλειας είναι επίσης σχετική εφόσον η κατάσταση προκαλείται από έμμεσα γενεσιουργά αίτια, για παράδειγμα (...) μια πτώση αεροσκάφους»· σημειώνει ότι, καθώς ο κίνδυνος αυτός αποτελεί κατά κύριο λόγο ζήτημα εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, η επεξεργασία του ανατέθηκε σε μια ομάδα ad hoc για την πυρηνική ασφάλεια (AHGNS), η οποία στη συνέχεια δημοσιοποίησε τα συμπεράσματά της· σημειώνει ότι έχουν προγραμματιστεί για το θέμα αυτό περαιτέρω ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο κατάλληλων φόρουμ, όπως η ENSRA (Ένωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας)· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της Επιτροπής, της ομάδας ENSREG, της ENSRA και των φορέων εκμετάλλευσης των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών·

14.  υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 αντιδραστήρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των πυρηνικών σταθμών για καταστάσεις άμεσης ανάγκης, παρά τη σημασία της για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν πυρηνικών ατυχημάτων στον πληθυσμό· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας ENSREG, μελέτη εστιάζοντας στις διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε συστάσεις, στα πλαίσια της επικείμενης οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, σχετικά με τη λήψη διασυνοριακών και εντός της χώρας προληπτικών μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλιστεί η συμμετοχή αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών αρχών των κρατών μελών οι οποίες συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο και να ληφθούν υπόψη τα σχέδια δράσης τους για την ασφάλεια και οι εμπειρίες τους όσον αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης και επικοινωνίας σε περιπτώσεις στις οποίες οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε μικρή απόσταση από εθνικά σύνορα·

15.  ζητεί να ενημερώνονται πλήρως οι πολίτες της ΕΕ και να ζητείται η γνώμη τους σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

16.  υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας πυρηνικής ασφάλειας είναι η διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου εργατικού δυναμικού· επιμένει συνεπώς στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων κρατών μελών για την προώθηση και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων δεξιοτήτων σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων, ακτινοπροστασίας και ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για τη διασυνοριακή ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων πρακτικών και τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς αριθμού ειδικευμένων επαγγελματιών με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία στον κλάδο, καθώς και τη σημασία της εξασφάλισης κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, ώστε να μην διακυβεύεται η πυρηνική ασφάλεια·

17.  συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά, να εξελίσσονται σε συνάρτηση με την επιστημονική πρόοδο και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εύλογες ανησυχίες των πολιτών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το σχέδιο δράσης του ΔΟΑΕ που εκπονήθηκε μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα και να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, να συνεργαστούν εποικοδομητικά με χώρες που δεν πραγματοποίησαν διαφανή προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για την πυρηνική ασφάλεια, όπως η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Τουρκία, και να τις καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και να συνεργάζονται με διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, λειτουργίας και παροπλισμού των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι επ’ αυτού η ΕΕ οφείλει να κάνει πλήρη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης την οποία παρέχουν διεθνείς οργανισμοί και φορείς·

18.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει στενή συνεργασία, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας θα πρέπει μεταξύ άλλων να παρέχει συνδρομή στην Ιαπωνία για τη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση της πυρηνικής εγκατάστασης Φουκουσίμα-Νταϊτσί, καθώς και για την ακτινοπροστασία και την ασφάλεια των τροφίμων στην Ιαπωνία·

19.  επισημαίνει ότι, βάσει των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για κανέναν πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην ΕΕ δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να καθιστούν αναγκαία την παύση λειτουργίας του· τονίζει, ωστόσο, ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις τους, δεδομένου ότι έχει προσδιοριστεί σημαντικός αριθμός μέτρων τεχνικής αναβάθμισης και ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η υλοποίηση παλαιότερων μέτρων· ζητεί την επείγουσα εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων αναβάθμισης και επισημαίνει ότι τα μέτρα που αφορούν την πυρηνική προστασία και ασφάλεια δεν πρέπει να επηρεαστούν από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν τα κράτη μέλη·

20.  για τους σκοπούς της αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής και της διαφάνειας στον δημόσιο διάλογο, ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας που συνιστώνται βάσει των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) μέσω μιας λεπτομερέστερης ανάλυσης κόστους η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων και θα συνδέεται, στο μέτρο του δυνατού, με την επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων· θεωρεί ότι, όποιο και αν είναι το κόστος για τις βελτιώσεις αυτές, θα πρέπει να αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων, και όχι από τους φορολογούμενους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική ανταγωνισμού·

21.  επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία θα πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη διαχείριση αποβλήτων και τον παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για τους εργαζόμενους του κλάδου και την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων και διασυνοριακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης εκτός πυρηνικών εγκαταστάσεων, και να εξασφαλίζει την ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών ρυθμιστικών αρχών·

22.  θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να λειτουργούν οι υφιστάμενοι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά κατά προτεραιότητα τις υψηλότερες πρακτικές και προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένου του τελικού παροπλισμού τους· θεωρεί ότι κατά τη εξέταση των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια κάποιου πυρηνοηλεκτρικού σταθμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάνω από όλα οι δαπάνες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του (επιλογή της τοποθεσίας, σχεδιασμός, κατασκευή, ενεργοποίηση, λειτουργία και παύση λειτουργίας), δεδομένου ότι η ανάλυση του κόστους και των κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνέχιση της λειτουργίας των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών·

23.  θεωρεί ότι η διαχείριση όλων των εξωτερικών κινδύνων θα πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα τουλάχιστον με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΑΕ και να μην υποτιμά τις μη τεχνικές πτυχές·

24.  σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να οδηγούν σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά όλα τα κράτη μέλη έχουν προσυπογράψει τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας του ΔΟΑΕ και δεσμεύονται από την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ευρωενωσιακής νομοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια·

25.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους της ομάδας ENSREG, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κατέδειξε τη θετική συμβολή των περιοδικών ελέγχων ασφάλειας ως αποτελεσματικού μέσου για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και ανθεκτικότητας των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· σημειώνει, για παράδειγμα, την άποψη της ομάδας ENSREG ότι η αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και των σχετικών μέτρων για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 5 ή 10 χρόνια· συνιστά οι περιοδικοί έλεγχοι να βασίζονται σε κοινά πρότυπα ασφάλειας και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια να περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και να εστιάζεται στη σκοπιμότητα θέσπισης μείζονων βελτιώσεων σε τομείς όπως οι διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας – ειδικότερα μέσω του ορισμού και της εφαρμογής δεσμευτικών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας που αντικατοπτρίζουν τελευταίας τεχνολογίας πρακτικές στην ΕΕ από τεχνική, κανονιστική και λειτουργική άποψη – καθώς επίσης ο ρόλος και τα μέσα των πυρηνικών ρυθμιστικών αρχών και ιδιαίτερα η ανεξαρτησία τους, καθώς και το άνοιγμα και η διαφάνεια, η παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του ΔΟΑΕ·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα εγγυάται την απόλυτη αποτελεσματική λειτουργική ανεξαρτησία των εθνικών πυρηνικών κανονιστικών αρχών από οιοδήποτε όργανο ή θεσμό που προάγει ή λειτουργεί πυρηνικό σταθμό·

28.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η υλοποίηση των συστάσεων σε στενή συνεργασία με τις αρχές πυρηνικής ασφάλειας, για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο πρέπει να επεκταθεί το εύρος του περιοδικού ελέγχου ασφάλειας· δηλώνει για άλλη μία φορά ότι είναι αναγκαία η στενή διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στα ζητήματα αυτά, καθώς και όσον αφορά τον συντονισμό στην ανταλλαγή πληροφοριών· ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλίζεται η εγγύηση ασφάλειας και εποπτείας σε διασυνοριακό επίπεδο· παράλληλα, πρπέπει να εξασφαλίζεται διασυνοριακή εγγύηση για την ασφάλεια και την εποπτεία· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτοικοι περιοχών σε ακτίνα 50 χλμ από πυρηνοηλεκτρικό σταθμό, ενώ στις περιπτώσεις που επηρεάζεται μεγάλος αριθμός κατοίκων γειτονικού κράτους μέλους, θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η αρμόδια αρχή του γειτονικού κράτους μέλους·

29.  τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή της Κοινότητας, προωθούν την κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·

30.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέσα όσον αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον πυρηνικό τομέα· υπενθυμίζει ότι η αστική ευθύνη από την πυρηνική ενέργεια υπόκειται ήδη σε διεθνείς συμβάσεις (των Παρισίων και της Βιέννης)· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να απαιτηθεί από τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους κατόχους άδειας πυρηνικών αποβλήτων να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, μέσω ασφάλισης και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, για να καθίσταται δυνατόν να καλύπτουν πλήρως παντός είδους κόστος για το οποίο καλούνται να προβούν σε αποζημίωση για βλάβη σε ανθρώπους και το περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήματος· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις μέχρι το τέλος του 2013·

31.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεταχειρισθούν την πυρηνική ενέργεια όπως οιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας στα πλαίσια της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους δημοκρατικής τάξης, συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαφάνειας και πλήρους πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18.
(2) ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου