Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0121/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 8.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0090

Přijaté texty
PDF 231kWORD 26k
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti
P7_TA(2013)0090RC-B7-0121/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 2013/2543(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na mezinárodní lidskoprávní nástroje zakazující diskriminaci, zejména Mezinárodní úmluvu OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace (UNCERD),

  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, zejména článek 14 této úmluvy,

  s ohledem na článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, podle nějž se zakazuje jakákoli diskriminace založená zejména na rase, etnickém původu, jazyku, náboženském vyznání nebo příslušnosti k národnostní menšině,

  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který stanoví, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“,

  s ohledem na článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie, který uvádí, že „při vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“,

  s ohledem na článek 19 SFEU, který EU svěřuje politický mandát „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“,

  s ohledem na článek 67 SFEU, který uvádí, že „Unie usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení [...] rasismu a xenofobii a boj proti nim“,

  s ohledem na čl. 83 odst. 2 SFEU,

  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu(1),

  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(2) (směrnice o rasové rovnosti);

  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(3) (směrnice o rovném zacházení v zaměstnání);

  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(4) (rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii)

  s ohledem na rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů;

  s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, xenofobii, antisemitismu, náboženské nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobii, transfobii, diskriminaci, násilí a extremismu motivovanému předsudky, a na své usnesení ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu(5),

  s ohledem na Agenturu Evropské unie pro základní práva a její práci v oblasti zákazu diskriminace, rasismu, xenofobie a s nimi spojenými formami nesnášenlivosti a násilí založeného na předsudcích(6),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném ve dnech 17.–18. ledna 2013 zahájilo irské předsednictví diskusi o opatřeních EU proti zločinům z nenávisti, rasismu, antisemitismu, xenofobii a homofobii a zdůraznilo, že je nutná účinnější ochrana a shromažďování údajů a také větší nasazení vedoucích představitelů při „aktivním prosazování evropských hodnot a vytváření ovzduší vzájemného respektu vůči osobám z odlišného náboženského či etnického prostředí nebo osobám jiné sexuální orientace a při jejich začleňování“;

B.  vzhledem k tomu, že dne 21. března se každoročně slaví Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, který připomíná vraždu 69 demonstrantů proti apartheidu v Jižní Africe v roce 1960;

C.  vzhledem k tomu, že je zásadní připomínat si tu část evropské historie, která byla poznamenána masovým vražděním motivovaným rasismem a xenofobií, a udržovat vzpomínku na tyto činy živou;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na společných hodnotách, jako je úcta k demokracii, dodržování lidských práv a zásad právního státu, a jejím základním kamenem je široká propagace tolerance;

E.  vzhledem k tomu, že rasismus, xenofobie, antisemitismus, náboženská nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči Romům, homofobie a transfobie a s nimi související formy nesnášenlivosti zahrnují přesvědčení, předsudky a postoje, které opodstatňují diskriminaci, násilí motivované předsudky a nenávist z určitých důvodů včetně osobních rysů a sociálního postavení ;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli všechny členské státy zavedly ve svém právním řádu zákaz diskriminace s cílem propagovat rovnost všech občanů, diskriminace a zločiny z nenávisti – tj. násilí a trestné činy motivované rasismem, xenofobií, nesnášenlivostí vůči Romům, antisemitismem či nesnášenlivostí náboženskou, sexuální orientací, genderovou identitou nebo příslušností k menšině nebo v souladu s neúplným výčtem pohnutek uvedeným v článku 21 Listiny základních práv – jsou v EU stále častější,

G.  vzhledem k tomu, že podle Agentury EU pro základní práva každý čtvrtý příslušník menšinové skupiny již byl obětí rasově motivovaného trestného činu a až 90 % všech útoků či výhrůžek, s nimiž se migrant nebo příslušníci etnických menšin setkávají, není hlášeno policii; vzhledem k tomu, že pouze čtyři členské státy shromažďují či zveřejňují údaje o trestných činech zaměřených na Romy a jen osm členských států zaznamenává trestné činy motivované (domnělou) sexuální orientací oběti;

H.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU a její členské státy přijaly opatření, jež budou zaměřena na boj proti rasismu a xenofobi, budou tomuto chování předcházet prostřednictvím výchovy, propagace kultury založené na respektování ostatních a jejich toleranci a zajistí, že oběti budou takové trestné činy hlásit, orgány činné v trestném řízení je budou vyšetřovat a soudní systém je bude trestat;

I.  vzhledem k tomu, že stávající hospodářská krize podkopává zásadu solidarity a že členské státy, musí v době hospodářské krize zůstat ostražité a snažit se předcházet pokušení, které představuje vzrůstající nesnášenlivost a hledání obětních beránků;

J.  vzhledem k tomu, že EU přijala soubor nástrojů určených na boj proti těmto činům a diskriminaci, zejména směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rovnosti ras), směrnici Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (směrnice o rovném zacházení v zaměstnání), rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii), rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu;

K.  vzhledem k tomu, že návrh směrnice Rady, který vypracovala Komise v roce 2008, ohledně ochrany rovného zacházení mimo pracovní poměr bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (směrnice o rovnosti), Rada nepřijala ani po pěti letech diskusí, neboť několik členských států je zásadně proti tomuto návrhu;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval Komisi, Radu a členské státy, aby posílily boj proti násilí a diskriminaci, k nimž dochází na základě předsudků, jako je rasismus, xenofobie, antisemitismus, náboženská nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči Romům, homofobie a transfobie;

M.  vzhledem k tomu, že Komise nedávno varovala před rasistickými, extremistickými a populistickými politickými projevy, které společně s tím, jak se šíří hrozba násilného extremismu, mohou inspirovat „osamělé vlky“ k bezhlavému vraždění;

N.  vzhledem k tomu, že všechny státy, které jsou členy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně všech členských států EU, uznaly, že zločiny z nenávisti, které se definují jako trestné činy motivované předsudky, představují problém, který musí být vyřešen prostřednictvím trestněprávních předpisů a specificky cílených politik;

1.  zdůrazňuje, že nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu nesmějí být v Evropské unii nikdy akceptovány;

2.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby posílily boj proti zločinům z nenávisti a proti diskriminačním postojům a chování;

3.  vyzývá k vypracování komplexní strategie boje proti trestným činům z nenávisti, proti násilí motivovanému předsudky a proti diskriminaci;

4.  zdůrazňuje význam, který má pro každého občana povědomí o vlastních právech, pokud jde o právo na ochranu proti zločinům z nenávisti; vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá vhodná opatření s cílem podpořit oznamování zločinů z nenávisti a všech rasistických a xenofobních trestných činů a zajistily přiměřenou ochranu osob, které takové činy oznámí, a obětí trestných činů motivovaných rasismem či xenofobií;

5.  připomíná, že již v minulosti opakovaně žádal o přezkum rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV, zejména pokud jde o projevy antisemitismu, náboženské nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie a transfobie a o činy těmito nenávistnými postoji motivované;

6.  vyzývá Radu a členské státy, aby schválily bezodkladné přijetí směrnice o rovnosti, která je jedním z hlavních nástrojů EU pro podporu a zaručení skutečné rovnosti v EU a pro boj proti násilí motivovanému předsudky a proti diskriminaci;

7.  vyzývá k vypracování opatření, která zajistí provádění vnitrostátních strategií integrace Romů prostřednictvím pravidelných přezkumů, monitorování a podpory umožňující místním, regionálním a celostátním orgánům, aby za pomoci dostupných finančních zdrojů, včetně fondů EU, vypracovaly a realizovaly účinné politiky, programy a iniciativy na sociální začlenění Romů, které budou v souladu s lidskými právy, přičemž se bude bedlivě dohlížet na dodržování základních práv a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu na volný pohyb a pobyt;

8.  vyzývá k tomu, aby se vyhovělo opakované žádosti Parlamentu o vypracování plánu pro dosažení občanské rovnosti bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu;

9.  vyzývá EU k podpisu Mezinárodní úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace, kterou již všechny členské státy ratifikovaly;

10.  vyzývá k přijetí opatření, která zajistí, aby všechny relevantní trestněprávní nástroje EU, tedy i rámcové rozhodnutí, obsahovaly širokou škálu odstupňovaných trestů, a to případně i včetně trestů alternativních, jako jsou například veřejně prospěšné práce, přičemž však bude zachován naprostý soulad se základními právy, včetně práva na svobodu projevu;

11.  vyzývá k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pověřených bojem proti diskriminaci s cílem umožnit, aby osoby propagující nenávistné verbální projevy a podněcování k zločinům z nenávisti byly za své jednání hnány k odpovědnosti;

12.  vyzývá k podpoře vzdělávacích programů určených orgánům prosazování práva a justičním orgánům a příslušným agenturám EU, jejichž účelem by bylo předcházet diskriminačním praktikám a zločinům z nenávisti a bojovat proti nim;

13.  vyzývá ke shromažďování rozsáhlejších a spolehlivých údajů o trestných činech páchaných z nenávisti, tj. přinejmenším vedení záznamů o počtu případů hlášených veřejností a zaznamenaných orgány, o počtu odsouzení, důvodech, pro něž byly trestné činy označeny jako diskriminační, o uložených trestech, ale i o průzkumech zaměřených na téma viktimizace, pokud jde o oběti trestných činů v souvislosti s povahou a rozsahem nehlášených trestných činů, na zkušenosti obětí trestných činů s vymáháním práva, důvody, které vedly k nenahlášení případu, a na informovanost obětí trestných činů z nenávisti o jejich právech;

14.  vyzývá k zavedení mechanismů, které by zviditelnily zločiny z nenávisti páchané v EU tím, že zajistí, aby mohly být trestné činy motivované předsudky trestány, a jako takové řádně zaznamenávány a účinně vyšetřovány, a aby jejich pachatelé byli stíháni a trestáni a obětem byla nabízena řádná pomoc, ochrana a odškodnění, čímž se oběti zločinů z nenávisti a jejich svědci podpoří v tom, aby tyto incidenty hlásili;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 315, 14.11.12, s. 57.
(2) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(4) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2012)0208.
(6) Například: „Ukázat zločiny z nenávisti v Evropské unii: uznávání práv obětí“, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf.

Právní upozornění - Ochrana soukromí