Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0121/2013

Debatten :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 8.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0090

Aangenomen teksten
PDF 130kWORD 26k
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg
Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
P7_TA(2013)0090RC-B7-0121/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven (2013/2543(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de internationale mensenrechteninstrumenten die discriminatie verbieden, met name het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (UNCERD),

–  gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, met name artikel 14,

–  gezien artikel 21 van het Handvest van de grondrechten, dat iedere vorm van discriminatie, met name op grond van ras, etnische afkomst, taal, godsdienst of het behoren tot een nationale minderheid, verbiedt,

–  gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarin wordt bepaald dat „[…] de Unie berust [op waarden als] eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die wordt gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen”,

–  gezien artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin wordt bepaald dat „[de Unie] bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden streeft […] naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid”,

–  gezien artikel 19 VWEU, dat de EU een politiek mandaat geeft om „passende maatregelen [te] nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden”,

–  gezien artikel 67 VWEU, waarin staat dat „de Unie […] ernaar [streeft] een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van […] racisme en vreemdelingenhaat”,

–  gezien artikel 83, lid 2, van het VWEU,

–  gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten(1),

–  gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming(2) (richtlijn inzake rassengelijkheid),

–  gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep(3) (de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid),

–  gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht(4) (het kaderbesluit betreffende racisme en vreemdelingenhaat),

–  gezien het EU-kader voor nationale strategieën inzake de integratie van Roma,

–  gezien zijn eerdere resoluties over racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid, zigeunerhaat, homofobie, transfobie, discriminatie, op vooroordelen gebaseerd geweld en extremisme, en zijn resolutie van 22 mei 2012 over een EU-aanpak van het strafrecht(5),

–  gezien het Bureau voor de grondrechten (FRA) en zijn werkzaamheden op het gebied van non-discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid en op vooroordelen gebaseerd geweld(6),

–  gezien artikel 110, lid 2 en lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het Ierse voorzitterschap tijdens de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 17 en 18 januari 2013 een discussie heeft aangezwengeld over EU-maatregelen ter bestrijding van haatmisdaden, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat en homofobie, en daarbij benadrukte dat er behoefte is aan betere bescherming en gegevensverzameling, alsmede aan een grotere inzet van leiders voor de „actieve instandhouding van Europese waarden en voor de bevordering van een klimaat van wederzijds respect voor en inclusie van personen met een verschillende religieuze of etnische achtergrond of seksuele geaardheid”;

B.  overwegende dat op 21 maart jaarlijks de Internationale Dag van de uitbanning van rassendiscriminatie plaatsvindt ter herdenking van de moord op 69 anti-apartheidsdemonstranten in Zuid-Afrika in 1960;

C.  overwegende dat het van essentieel belang is de door racisme en vreemdelingenhaat ingegeven bloedbaden in de Europese geschiedenis te gedenken en de herinnering eraan levend te houden;

D.  overwegende dat de Europese Unie is gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden van eerbiediging van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat en is gegrondvest op de verdere bevordering van verdraagzaamheid;

E.  overwegende dat racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid, zigeunerhaat, homofobie, transfobie, en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid berusten op overtuigingen, vooroordelen en gedragingen die discriminatie, geweld en haat op bepaalde gronden – inclusief kenmerkende eigenschappen en sociale status – legitimeren;

F.  overwegende dat discriminatie en haatdelicten – d.w.z. geweld en delicten op grond van racisme, vreemdelingenhaat, zigeunerhaat, antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid of de seksuele gerichtheid van een persoon, genderidentiteit of het behoren tot een minderheidsgroep, of op grond van de in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten opgesomde redenen – in de EU toenemen, hoewel alle lidstaten het verbod op discriminatie in hun rechtsstelsels hebben ingevoerd om gelijkheid voor iedereen te bevorderen;

G.  overwegende dat uit verslagen van het Bureau voor de grondrechten (FRA) blijkt dat een op de vier mensen uit een minderheidsgroep het slachtoffer is geweest van een misdrijf op grond van ras, en dat bijna 90% van alle aanvallen of bedreigingen waarmee migranten of leden van etnische minderheidsgroepen te maken krijgen, niet bij de politie wordt gemeld; overwegende dat slechts vier EU-lidstaten gegevens verzamelen of bekendmaken over specifieke misdaden jegens Roma en dat slechts acht lidstaten een register bijhouden van misdaden op grond van de (vermeende) seksuele geaardheid van het slachtoffer;

H.  overwegende dat het belangrijk is dat de EU en haar lidstaten actie ondernemen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, door ervoor te zorgen dat via het onderwijs een cultuur van respect en verdraagzaamheid wordt bevorderd die dergelijk gedrag kan voorkomen, en door erop toe te zien dat haatdelicten worden gemeld door de slachtoffers, onderzocht door de rechtshandhavingsinstanties en bestraft door het gerechtelijk apparaat;

I.  overwegende dat de huidige economische crisis het solidariteitsbeginsel op de proef stelt en dat de lidstaten in tijden van economische crisis waakzaam moeten blijven teneinde de verlokkingen van groeiende onverdraagzaamheid en stigmatisering af te wenden;

J.  overwegende dat de EU een reeks instrumenten in het leven heeft geroepen om dergelijke daden en discriminatie te bestrijden, met name Richtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (richtlijn inzake rassengelijkheid), Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid), Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (kaderbesluit betreffende racisme en vreemdelingenhaat), het EU-kader voor nationale strategieën inzake de integratie van Roma en Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten;

K.  overwegende dat het Commissievoorstel uit 2008 voor een richtlijn van de Raad ter bescherming van gelijke behandeling op andere gebieden dan werkgelegenheid, ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid (richtlijn inzake gelijke behandeling) na vijf jaar van discussie niet is goedgekeurd door de Raad wegens hevig verzet van enkele lidstaten;

L.  overwegende dat het Parlement de Commissie, de Raad en de lidstaten herhaaldelijk heeft verzocht de strijd tegen geweld en discriminatie op basis van vooroordelen, met inbegrip van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid, zigeunerhaat, homofobie en transfobie, op te voeren;

M.  overwegende dat de Commissie in het licht van de toenemende dreiging van gewelddadig extremisme onlangs heeft gewaarschuwd voor politieke debatten met een racistische, extremistische en populistische inslag, die er onder meer toe kunnen leiden dat „eenzame wolven” overgaan tot het plegen van willekeurige moorden;

N.  overwegende dat alle landen die lid zijn van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waaronder alle EU-lidstaten, hebben erkend dat haatdelicten (dat wil zeggen strafbare feiten die zijn gepleegd op grond van vooroordelen) met behulp van het strafrecht en specifieke, op maat gemaakte beleidsmaatregelen moeten worden aangepakt;

1.  onderstreept dat geen enkele vorm van onverdraagzaamheid of discriminatie in de Europese Unie mag worden geduld;

2.  verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten de strijd tegen haatdelicten en vormen van discriminerend gedrag op te voeren;

3.  dringt aan op een veelomvattende strategie voor de bestrijding van haatdelicten, op vooroordelen gebaseerd geweld en discriminatie;

4.  benadrukt dat het van belang is dat iedereen zich terdege bewust is van zijn rechten met betrekking tot bescherming tegen haatdelicten, en dringt er bij de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat aangifte wordt gedaan van haatdelicten en racistische en xenofobe misdrijven, en te waarborgen dat personen die aangifte doen van delicten of slachtoffer zijn van racistische en xenofobe misdrijven naar behoren worden beschermd;

5.  herinnert aan zijn eerdere verzoeken om herziening van Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad, met name ten aanzien van uitingen en handelingen van antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid, zigeunerhaat, homofobie en transfobie;

6.   dringt er bij de Raad en de lidstaten op aan de richtlijn inzake gelijke behandeling onverwijld goed te keuren, aangezien deze richtlijn een van de belangrijkste EU-instrumenten vormt om werkelijk gelijke kansen in de EU te bevorderen en te waarborgen en geweld op grond van vooroordelen en discriminatie tegen te gaan;

7.  dringt aan op maatregelen om via periodieke herzieningen, controles en ondersteuning toe te zien op de tenuitvoerlegging van nationale strategieën inzake de integratie van Roma teneinde lokale, regionale en nationale instanties in staat te stellen om met inachtneming van de mensenrechten en met gebruikmaking van de beschikbare middelen, inclusief EU-middelen, doeltreffende beleidsmaatregelen, programma's en acties voor de integratie van Roma te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen en nauwlettend toe te zien op de eerbiediging van de grondrechten en op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf.

8.  dringt aan op inwilliging van het herhaalde verzoek van het Parlement een routekaart op te stellen voor gelijkheid ongeacht seksuele gerichtheid en genderidentiteit;

9.  verzoekt de EU het UNCERD te ondertekenen, aangezien alle lidstaten dit verdrag reeds hebben geratificeerd;

10.  dringt aan op maatregelen om erop toe te zien dat in alle relevante strafrechtelijke EU-instrumenten, inclusief het kaderbesluit, een breder spectrum aan graduele sancties wordt opgenomen, waaronder, in voorkomend geval, alternatieve straffen zoals taakstraffen, waarbij de grondrechten, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, volledig moeten worden geëerbiedigd;

11.  dringt aan op een sterkere rol van nationale instanties die zijn belast met de bestrijding van discriminatie, zodat diegenen die haatzaaiende uitingen bevorderen en aanzetten tot haatdelicten gemakkelijker ter verantwoording kunnen worden geroepen;

12.  dringt aan op steun voor opleidingsprogramma's voor rechtshandhavings- en gerechtelijke instanties, alsook voor de desbetreffende EU-agentschappen, met het oog op het voorkomen en het bestrijden van discriminerende praktijken en haatdelicten;

13.  dringt aan op de verzameling van veelomvattendere, betrouwbare gegevens over haatmisdrijven, dat wil zeggen gegevens die ten minste de volgende informatie bevatten: het aantal incidenten waarvan het publiek aangifte heeft gedaan en dat door de autoriteiten is geregistreerd, het aantal veroordelingen, de redenen om misdrijven als discriminerend te bestempelen, de opgelegde straf, alsook enquêtes inzake slachtofferschap van misdrijven over de aard en de omvang van misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan, de ervaringen van slachtoffers van misdrijven met rechtshandhavingsinstanties, de redenen om geen aangifte te doen en de vraag of slachtoffers van haatmisdrijven zich bewust zijn van hun rechten;

14.  dringt erop aan mechanismen in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat haatdelicten zichtbaar worden in de EU, door erop toe te zien dat op vooroordelen gebaseerde delicten strafbaar zijn, dat deze als zodanig naar behoren worden geregistreerd en daadwerkelijk worden onderzocht, dat overtreders worden vervolgd en gestraft en dat slachtoffers adequate bijstand, bescherming en schadevergoeding wordt geboden, hetgeen slachtoffers van haatdelicten en getuigen ertoe moet aanzetten incidenten aan te geven;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad en de Commissie, alsmede aan de parlementen en regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.
(2) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
(3) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
(4) PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.
(5) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0208.
(6) Bijvoorbeeld: „Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights”, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf

Juridische mededeling - Privacybeleid