Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0121/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0090

Prijaté texty
PDF 228kWORD 31k
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii
P7_TA(2013)0090RC-B7-0121/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (2013/2543(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv zakazujúce diskrimináciu, najmä dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (UNCERD),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe rasy, etnického pôvodu alebo jazyka, náboženstva alebo príslušnosti k národnostnej menšine,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý stanovuje, že EÚ „[...] je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom spoločnosti, kde prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“,

–  so zreteľom na článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý stanovuje, že „pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“,

–  so zreteľom na článok 19 ZFEÚ, ktorý dáva EÚ politický mandát na prijatie primeraných opatrení „[...] na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.“,

–  so zreteľom na článok 67 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že EÚ „sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie [...] rasizmu a xenofóbii a na boj proti nim [...]“,

–  so zreteľom na článok 83 ods. 2 ZFEÚ,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25.októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(2) (smernica o rasovej rovnosti),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(3) (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(4) (rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii),

–  so zreteľom na rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rasizme, xenofóbii, antisemitizme, náboženskej neznášanlivosti, protirómskych náladách, homofóbii, transfóbii, diskriminácii, násilí motivovanom predsudkami, extrémizme a na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o prístupe EÚ k trestnému právu(5),

–  so zreteľom na Agentúru pre základné práva (FRA) a jej prácu v oblasti nediskriminácie, rasizmu, xenofóbie a súvisiacich foriem neznášanlivosti a násilia motivovaného predsudkami(6),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže írske predsedníctvom začalo na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa konalo 17. – 18. januára 2013, diskusiu o opatreniach EÚ na boj proti trestným činom z nenávisti, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii a homofóbii a zdôraznilo skutočnosť, že je nutná lepšia ochrana a zber údajov, ako aj rozhodnejšia angažovanosť vedúcich predstaviteľov v záujme „aktívneho presadzovania európskych hodnôt a podporovania ovzdušia vzájomného rešpektu a začleňovania osôb rôzneho vierovyznania alebo etnického pôvodu či sexuálnej orientácie“;

B.  keďže 21. marca sa slávi Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie ako spomienka na zavraždenie 69 demonštrantov, ktorí protestovali proti apartheidu v roku 1960 v Južnej Afrike;

C.  keďže je dôležité pripomínať si a zachovať v pamäti masakre zapríčinené rasizmom a xenofóbiou, ktoré sa vyskytli v dejinách Európy;

D.  keďže Európska únia je založená na spoločných hodnotách úcty k demokracii, ľudským právam a právnemu štátu a charakterizuje ju širšia podpora tolerancie;

E.  keďže rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus, náboženská neznášanlivosť, protirómske nálady, homofóbia, transfóbia a súvisiace formy neznášanlivosti zahŕňajú presvedčenie, predsudky a postoje legitimizujúce diskrimináciu, násilie motivované predsudkami a nenávisť z určitých dôvodov vrátane charakteristických čŕt a sociálneho postavenia;

F.  keďže hoci všetky členské štáty zaviedli zákaz diskriminácie do svojich právnych systémov s cieľom presadzovať rovnosť pre všetkých, diskriminácia a trestné činy z nenávisti – t. j. násilie a trestné činy motivované rasizmom, xenofóbiou, neznášanlivosťou voči Rómom, anitsemitizmom či náboženskou neznášanlivosťou alebo sexuálnou orientáciou, rodovou identitou či príslušnosťou k menšine, alebo na základe dôvodov uvedených v neúplnom zozname obsiahnutom v charte základných práv – sú v EÚ na vzostupe;

G.  keďže Agentúra pre základné práva (FRA) uviedla, že každý štvrtý príslušník menšinovej skupiny zažil rasovo motivovaný trestný čin, pričom až 90 % všetkých útokov alebo hrozieb, ktorým boli vystavení prisťahovalci alebo príslušníci etnických menšín, sa nenahlasuje polícii; keďže len štyri členské štáty EÚ zbierajú alebo zverejňujú údaje o trestnej činnosti páchanej proti Rómom a iba osem členských štátov zaznamenáva trestné činy motivované (domnelou) sexuálnou orientáciou obete;

H.  keďže je dôležité, aby EÚ a jej členské štáty konali v boji proti rasizmu a xenofóbii, tak, že im budú predchádzať prostredníctvom vzdelávania, propagácie kultúry založenej na rešpekte a tolerancii a že zabezpečia, aby obete nahlasovali trestné činy z nenávisti, orgány presadzovania práva ich vyšetrovali a súdny systém ich trestal;

I.  keďže súčasná hospodárska kríza spochybňuje princíp solidarity a keďže členské štáty musia zostať ostražité v čase hospodárskej krízy, aby sa zabránilo pokušeniu rastúcej neznášanlivosti a hľadania obetného baránka;

J.  keďže EÚ prijala súbor nástrojov na boj proti takýmto aktom a diskriminácii, najmä smernicu Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (smernica o rasovej rovnosti), smernicu Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní), rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii), rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;

K.  keďže Rada kvôli zarytému odporu niekoľkých členských štátov ani po 5 rokoch diskusií neprijala návrh smernice Rady, ktorý Komisia predložila v roku 2008 a ktorý sa týka ochrany rovnakého zaobchádzania mimo zamestnania bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (smernica o rovnosti);

L.  keďže Európsky parlament opakovane vyzval Komisiu, Radu a členské štáty, aby posilnili boj proti násiliu a diskriminácii založených na predsudkoch, ako sú rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus, náboženská neznášanlivosť, neznášanlivosť voči Rómom, homofóbia a transfóbia;

M.  keďže Komisia nedávno varovala pred rasistickými, extrémistickými a populistickými politickými prejavmi, ktoré by vzhľadom na šíriacu sa hrozbu násilného extrémizmu mohli tiež inšpirovať „osamelých vlkov“ k bezhlavému zabíjaniu;

N.  keďže všetky štáty, ktoré sú členmi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), vrátane všetkých členských štátov uznali, že proti trestným činom z nenávisti, ktoré sú vymedzené ako trestné činy páchané na základe predsudkov, sa musí bojovať prostredníctvom trestnoprávnych predpisov a špecifických prispôsobených politík;

1.  zdôrazňuje, že neznášanlivosť a diskriminácia všetkého druhu sa v Európskej únii nesmie nikdy akceptovať;

2.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby posilnili boj proti trestným činom z nenávisti a diskriminačným postojom a správaniu;

3.  požaduje komplexnú stratégiu boja proti trestných činom páchaným z nenávisti, proti násiliu z dôvodu predsudkov a diskriminácii;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby si všetci boli dobre vedomí svojich práv, pokiaľ ide o ochranu proti trestným činom z nenávisti, a vyzýva členské štáty, aby prijali všetky primerané opatrenia na podporu nahlasovania trestných činov z nenávisti a všetkých rasistických a xenofóbnych trestných činov a na zabezpečenie dostatočnej ochrany pre ľudí, ktorí nahlásia trestné činy a obete rasistických a xenofóbnych trestných činov;

5.  pripomína svoje predchádzajúce žiadosti o preskúmanie rámcového rozhodnutia Rady 2008/913/SVV, najmä pokiaľ ide o antisemitiské vyjadrenia a činy, náboženskú neznášanlivosť, neznášanlivosť voči Rómom, homofóbiu a transfóbiu;

6.  vyzýva Radu a členské štáty, aby bezodkladne schválili smernicu o rovnosti, ktorá predstavuje jeden z hlavných nástrojov EÚ na podporu a zaručenie skutočnej rovnosti v EÚ a na boj proti predsudkom a diskriminácii;

7.  požaduje opatrenia, ktorými sa zabezpečí realizácia vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov prostredníctvom pravidelných prieskumov, monitorovania a podpory, aby miestnym, regionálnym a národným orgánom umožnili s využitím dostupných finančných prostriedkov vrátane prostriedkov EÚ vypracúvať a realizovať účinné politiky, programy a opatrenia na začlenenie Rómov, ktoré budú v súlade s ľudskými právami, a to pri súčasnom dôslednom monitorovaní dodržiavania základných práv a vykonávania smernice 2004/38/ES o práve voľne sa pohybovať a zdržiavať sa;

8.  vyzýva, aby bolo vyhovené opakovanej žiadosti Parlamentu o plán uplatňovania rovnosti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

9.  vyzýva EÚ, aby podpísala dohovor UNCERD vzhľadom na to, že ho už ratifikovali všetky členské štáty;

10.  požaduje opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby všetky relevantné nástroje trestného práva vrátane rámcového rozhodnutia obsahovali širšie spektrum odstupňovaných sankcií, v prípade potreby aj alternatívnych trestov, ako sú verejnoprospešné práce, a aby plne dodržiavali základné práva vrátane slobody prejavu;

11.  vyzýva na posilnenie úlohy vnútroštátnych orgánov zodpovedných za boj proti diskriminácii s cieľom uľahčiť prisúdenie zodpovednosti za propagáciu nenávistných verbálnych prejavov a podnecovanie k trestným činom z nenávisti;

12.  vyzýva na podporu vzdelávacích programov pre orgány presadzovania práva a súdne orgány, a v prípade potreby aj pre agentúry EÚ, s cieľom bojovať proti diskriminačným praktikám a trestným činom z nenávisti;

13.  vyzýva na zber všeobecnejších a spoľahlivých údajov o trestných činoch páchaných z nenávisti, t. j. prinajmenšom vedenie záznamov o počte prípadov oznamovaných verejnosťou a zaznamenaných príslušnými orgánmi, o počte odsúdení, dôvodoch, prečo sa tieto trestné činy označili ako diskriminačné, a o uložených trestoch, ako aj o prieskumoch viktimizácie trestnej činnosti z hľadiska povahy a závažnosti nenahlásených trestných činov, o skúsenostiach obetí trestných činov s presadzovaním práva, o dôvodoch nenahlasovania prípadov a o povedomí obetí trestných činov z nenávisti o ich právach;

14.  vyzýva na zavedenie mechanizmov s cieľom dosiahnuť, aby trestné činy z nenávisti boli v EÚ viditeľné, a zabezpečiť tak, aby sa trestné činy motivované predsudkami trestali a ako také sa náležite zaznamenávali a riadne prešetrovali, aby páchatelia boli stíhaní a potrestaní a aby obetiam bola poskytnutá náležitá pomoc, ochrana a odškodnenie, čo bude obete trestných činov z nenávisti a svedkov nabádať k tomu, aby nahlasovali incidenty;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(2) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(4) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0208.
(6) Napríklad: „Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights“ (Zviditeľnenie trestných činov z nenávisti v Európskej únii: uznanie práv obetí), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia