Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2543(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0121/2013

Razprave :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Glasovanja :

PV 14/03/2013 - 8.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0090

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 25k
Četrtek, 14. marec 2013 - Strasbourg
Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva
P7_TA(2013)0090RC-B7-0121/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (2013/2543(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnih instrumentov za človekove pravice, ki prepovedujejo diskriminacijo, zlasti Konvencije OZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti člena 14 Konvencije,

–  ob upoštevanju člena 21 Listine o temeljnih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na kakršni koli podlagi, na primer na podlagi rase, narodnosti ali jezika, vere ali pripadnosti narodnostni manjšini,

–  ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki določa, da Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških,

–  ob upoštevanju člena 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki navaja, da si Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti,

–  ob upoštevanju člena 19 PDEU, ki EU nalaga politični mandat, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti,

–  ob upoštevanju člena 67 PDEU, ki navaja, da si Unija prizadeva zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za preprečevanje rasizma in ksenofobije,

–  ob upoštevanju člena 83(2) PDEU,

–  ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj(1),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(3) (direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju),

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi(4) (okvirni sklep Sveta o rasizmu in ksenofobiji),

–  ob upoštevanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov;

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, verski nestrpnosti, sovraštvu do Romov, homofobiji, transfobiji, diskriminaciji, nasilju zaradi predsodkov in ekstremizmu ter svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o pristopu EU do kazenskega prava(5),

–  ob upoštevanju Agencije za temeljne pravice in njenega dela na področju nediskriminacije, rasizma, ksenofobije in sorodnih oblik nestrpnosti ter nasilja zaradi predsodkov(6),

–  ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je irsko predsedstvo na neformalni seji Sveta PNZ 17. in 18. januarja 2013 sprožilo razpravo o ukrepih EU za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva, proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji in homofobiji ter poudarilo, da je potrebna boljša zaščita in zbiranje podatkov ter da se morajo voditelji odločneje zavzemati za dejavno ohranjanje evropskih vrednot in podpirati vzdušje medsebojnega spoštovanja in vključevanja oseb različnega verskega ali etničnega porekla ali spolne usmerjenosti;

B.  ker je vsako leto 21. marca mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije v spomin na umor 69 demonstrantov proti apartheidu v Južni Afriki leta 1960;

C.  ker se je treba zavedati pobojev na podlagi rasizma in ksenofobije, ki so se zgodili v evropski zgodovini, ter ohraniti spomin nanje;

D.  ker Evropska unija temelji na skupnih vrednotah spoštovanja demokracije, človekovih pravic in pravne države ter večjem spodbujanju strpnosti;

E.  ker rasizem, ksenofobija, antisemitizem, verska nestrpnost, sovraštvo do Romov, homofobija, transfobija in sorodne oblike nestrpnosti zajemajo prepričanja, predsodke in stališča, ki upravičujejo diskriminacijo, nasilje zaradi predsodkov in sovraštvo iz nekaterih razlogov, vključno z osebnimi značilnostmi in družbenim položajem;

F.  ker je kljub dejstvu, da so vse države članice v svoje pravne sisteme uvedle prepoved diskriminacije, da bi spodbujale enakost za vse, v EU vse več diskriminacije in kaznivih dejanj iz sovraštva – nasilja in kaznivih dejanj, katerih motiv je bodisi rasizem, ksenofobija, sovraštvo do Romov, antisemitizem ali verska nestrpnost bodisi spolna usmerjenost, spolna identiteta ali sovraštvo do pripadnikov manjšinskih skupin na podlagi neizčrpnega seznama razlogov, navedenih v 21. členu Listine o temeljnih pravicah;

G.   ker Agencija za temeljne pravice poroča, da je vsak četrti pripadnik manjšinskih skupin že doživel rasistično kaznivo dejanje in da priseljenci ali pripadniki etničnih manjšinskih skupin 90 % napadov ali groženj ne prijavijo policiji; ker samo štiri države članice EU zbirajo ali objavljajo podatke o kaznivih dejanjih iz sovraštva do Romov, samo osem pa jih beleži kazniva dejanja, do katerih je prišlo zaradi žrtvine (domnevne) spolne usmerjenosti;

H.  ker je pomembno, da EU in države članice ukrepajo v boju proti rasizmu in ksenofobiji, tako da ju preprečujejo z izobraževanjem, spodbujajo kulturo spoštovanja in strpnosti ter zagotavljajo, da žrtve kazniva dejanja iz sovraštva prijavijo, da jih organi za kazensko preiskovanje in pregon preiskujejo, pravosodni sistem pa kaznuje;

I.  ker sedanja gospodarska kriza ogroža načelo solidarnosti in ker morajo biti države članice v takšnem času oprezne ter se izogibati skušnjavam po vse večji nestrpnosti in iskanju grešnih kozlov;

J.  ker je EU sprejela vrsto instrumentov za boj proti takim dejanjem in diskriminaciji, kot so zlasti Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (direktiva o rasni enakopravnosti), Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju), Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi (okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji), okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj;

K.   ker Svet po petih letih razprav in zaradi odločnega nasprotovanja nekaterih držav članic ni sprejel predloga Komisije iz leta 2008 za direktivo Sveta o zaščiti enakega obravnavanja zunaj področja zaposlovanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (direktiva o enakosti);

L.  ker je Parlament večkrat pozval Komisijo, Svet in države članice, naj okrepijo boj proti nasilju in diskriminaciji na podlagi predsodkov, vključno z rasizmom, ksenofobijo, antisemitizmom, versko nestrpnostjo, sovraštvom do Romov, homofobijo in transfobijo;

M.  ker je Komisija pred kratkim posvarila pred rasističnim, ekstremističnim in populističnim političnim diskurzom, ki bi zaradi širjenja nasilnega ekstremizma lahko spodbudil „volke samotarje“ k neselektivnemu pobijanju;

N.  ker so vse države Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, tudi vse države članice, priznale, da je treba kazniva dejanja iz sovraštva, ki so opredeljena kot kazniva dejanja, katerih motiv je predsodek, rešiti s kazensko zakonodajo in posebej oblikovanimi politikami;

1.  poudarja, da v Evropski uniji nikoli ne sme postati sprejemljiva nobena vrsta nestrpnosti in diskriminacije;

2.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj okrepijo boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in diskriminacijskim ravnanjem in stališčem;

3.  poziva k uvedbi celostne strategije za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva, nasilju zaradi predsodkov in diskriminaciji;

4.  poudarja, da se mora vsakdo dobro zavedati svojih pravic v zvezi z zaščito proti kaznivim dejanjem iz sovraštva, in poziva države članice, naj sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi bi spodbudile prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva ter kaznivih dejanj zaradi rasizma in ksenofobije ter zagotovile ustrezno zaščito za prijavitelje in žrtve tovrstnih kaznivih dejanj;

5.  opominja, da je že zahteval revizijo Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ, zlasti v zvezi z izrazi in dejanji antisemitizma, verske nestrpnosti, sovraštva proti Romom, homofobije in transfobije;

6.   poziva Svet in države članice, naj nemudoma odobrijo direktivo o enakosti, ki je eden od glavnih instrumentov EU za spodbujanje in zagotavljanje resnične enakosti v EU ter za boj proti predsodkom in diskriminaciji;

7.  poziva k ukrepom, ki bodo zagotovili izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov s pomočjo rednih pregledov, spremljanja in podpore, da bi lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom omogočili razvoj in izvajanje učinkovitih politik, programov in ukrepov za vključevanje Romov, ki bi morali biti skladni s standardi človekovih pravic, za to pa bi lahko uporabili razpoložljiva sredstva, tudi iz EU, hkrati pa bodo strogo spremljali spoštovanje temeljnih pravic in izvajanje Direktive 2004/38/ES o pravici do prostega gibanja in prebivanja;

8.  poziva k pripravi načrta za enakost na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki ga je Parlament že večkrat zahteval;

9.  poziva EU, naj podpiše konvencijo OZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, saj so jo ratificirale že vse države članice;

10.  poziva k ukrepom, ki bodo zagotovili, da bodo vsi zadevni instrumenti kazenskega prava EU, tudi navedeni okvirni sklep, zajeli širši spekter stopnjevanih sankcij, po potrebi tudi z alternativnimi kaznimi, kot je delo v splošno korist, ter v celoti spoštovali temeljne pravice, tudi na področju svobode izražanja;

11.  poziva h krepitvi vloge nacionalnih organov, odgovornih za boj proti diskriminaciji, da se omogoči prevzemanje odgovornosti za spodbujanje sovražnega govora in spodbujanje kaznivih dejanj iz sovraštva;

12.  poziva k podpori programov usposabljanja za organe za kazensko preiskovanje in pregon, pravosodne organe ter ustrezne agencije EU za preprečevanje in odpravljanje diskriminacijskih praks in kriminalnih dejanj iz sovraštva;

13.  poziva k zbiranju obsežnih in zanesljivih podatkov o kaznivih dejanjih iz sovraštva, ki bi obsegali vsaj število dogodkov, o katerih se javno poroča in ki jih evidentirajo pristojni organi, število obsodb, obrazložitve, zakaj so se kazniva dejanja obravnavala kot diskriminacijska, in izrečene kazni, ter viktimološke raziskave, ki bi obravnavale naravo in razširjenost neprijavljenih kaznivih dejanj, izkušnje žrtev kaznivih dejanj z organi za kazensko preiskovanje in pregon, vzroke, zakaj ta dejanja niso bila prijavljena, in ozaveščenost žrtev teh kaznivih dejanj o njihovih pravicah;

14.  poziva k vzpostavitvi mehanizmov, namenjenih boljši prepoznavnosti kaznivih dejanj iz sovraštva v EU, ki bodo zagotovili, da bodo kazniva dejanja zaradi predsodkov kaznovana, ustrezno evidentirana in učinkovito preiskana, da se bodo kršitelji preganjali in kaznovali ter da bodo žrtve deležne ustrezne pomoči, zaščite in odškodnine, ter se tako spodbudi žrtve in priče, naj ta kazniva dejanja prijavijo;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) UL L 315, 14.11.2012, str. 57.
(2) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(3) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(4) UL L 328, 6.12.2008, str. 55.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0208.
(6) Na primer: Opozarjanje na kazniva dejanja iz sovraštva v Evropski uniji: priznavanje pravic žrtev, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov