Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2065(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0025/2013

Indgivne tekster :

A7-0025/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 8.6
CRE 14/03/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0093

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 41k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg
Sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest
P7_TA(2013)0093A7-0025/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (2012/2065(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig præamblen og artikel 3 og 6,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 6, 9, 151, 153, 156 og 168,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 3, 6, 31, 35 og 37,

–  der henviser til ILO-resolution af 1. juni 2006 om asbest,

–  der henviser til ILO-konvention af 16. juni 1989 om sikker anvendelse af asbest,

–  der henviser til WHO's erklæringer om asbest,

–  der henviser til erklæringen om beskyttelse af arbejdstagere fra asbestkonferencen i Dresden (2003),

–  der henviser til Rådets resolution af 29. juni 1978 om De Europæiske Fællesskabers handlingsprogram vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, navnlig stk. 4(1),

–  der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (rammedirektivet)(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest(4),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 90/326/EØF af 22. maj 1990 til medlemsstaterne om vedtagelse af en europæisk liste over erhvervssygdomme(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012« (COM(2007)0062),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. april 2011 om midtvejsevalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 (SEC(2011)0547),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012(6),

–  der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), for så vidt angår bilag XVII(7),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012(8),

–  der henviser til rapporten fra Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) om den europæiske asbestkampagne (2006),

–  der henviser til WHO-rapporten »Preventing Disease Through Healthy Environments: Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern«(9),

–  der henviser til monografi 100C fra Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) med titlen »Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts: A Review of Human Carcinogens« (2012)(10),

–  der henviser til erklæringen »Global Asbestos Ban and the Elimination of Asbestos-related Diseases« fra International Commission on Occupational Health (den internationale kommission om sundhed på arbejdspladsen) (ICOH)(11),

–  der henviser til bekendtgørelse fra Kommissionens »Occupational Diseases - Guide to Diagnosis« (Erhvervssygdomme - diagnosevejledning) (2009)(12),

–  der henviser til undersøgelsesrapport 24/E (april 2006) fra Eurogip »Asbestos-related Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems«(13),

–  der henviser til undersøgelsesrapport 08-E (august 2004) fra Eurogip »Costs and funding of occupational diseases in Europe«(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed(A7-0025/2013),

A.  der henviser til, at alle typer asbest er farlige, og til, at de skadelige effekter er blevet dokumenteret og reguleret i lovgivningen; der henviser til, at de fleste sundhedsskadelige virkninger af indåndede asbestfibre viser sig flere årtier efter eksponeringen;

B.  der henviser til, at en ekspertgruppe nedsat af Europa-Kommissionen allerede i 1977 konkluderede, at der ikke findes noget teoretisk bevis for en undergrænse for eksponering, som ikke indebærer en kræftrisiko, og at der ikke er fundet en sikker eksponeringsgrænse for asbest; der henviser til at denne vurdering er blevet bekræftet gennem årene af alle relevante videnskabelige rådgivningsorganer, og at det er almindelig anerkendt af domstolene, at der ikke eksisterer nogen identificeret tærskelværdi for eksponering for asbest, under hvilken der ikke er nogen risiko;

C.  der henviser til, at følgende er fastsat i direktiv 1999/77/EF: »der er ikke hidtil identificeret nogen tærskelværdier for eksponering, under hvilken chrysotilasbest ikke indebærer nogen fare for kræft«, og at »et effektivt middel til at beskytte menneskers sundhed er at forbyde anvendelsen af chrysotilasbest og produkter, der indeholder chrysotil«;

D.  der henviser til, at der er observeret en øget kræftrisiko hos befolkningsgrupper, der udsættes for meget lave asbestfiberniveauer, herunder chrysotilfibre;

E.  der henviser til, at deponering af asbestaffald ikke lader til at være den sikreste metode til at sætte en definitiv stopper for udslip af asbestfibre til miljøet (navnlig hvad angår luft og grundvand), og at det derfor ville være langt at foretrække, hvis der anvendtes anlæg til inert destruktion af asbest;

F.  der henviser til, at etablering af deponeringsanlæg for asbestaffald kun udgør en midlertidig løsning på problemet, som på denne måde overlades til fremtidige generationer, da asbestfibre stort set ikke nedbrydes med tiden;

G.  der henviser til, at asbest stadig findes i mange skibe, tog, maskiner, bunkere, tunneller, offentlige og private vandledninger og især i bygninger, herunder mange offentlige og private bygninger, trods forbuddet mod anvendelse af asbest;

H.  der henviser til, at det eksisterende markedstilsyn trods forbuddet ikke er i stand til at sikre, at der ikke importeres asbest til de europæiske markeder;

I.  der henviser til, at mange medlemsstater har tilbudt kurser til nedrivnings-, bygnings- og vedligeholdelsesarbejdere og andre, som arbejder med fjernelse af asbestholdige materialer;

J.  der henviser til, at mange arbejdere udsættes for asbest i deres arbejde, navnlig inden for vedligeholdelse og dekontaminering;

K.  der henviser til, at målet bør være at skabe beskæftigelse og arbejdspladser, der fremmer sundhed og trivsel for den enkelte og sociale fremskridt gennem denne beskæftigelse;

L.  der henviser til, at problemer med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ud over den menneskelige dimension også har en negativ indvirkning på økonomien; påpeger nærmere bestemt, at sundheds- og sikkerhedsrelaterede problemer på arbejdspladsen er en bremse på vækst og konkurrenceevne, og at de samtidigt øger udgifterne til de sociale sikringsordninger uforholdsmæssigt meget;

M.  der henviser til, at yngre arbejdere og bygningsarbejdere ikke nødvendigvis genkender asbest i bygninger, når de udfører renoverings- eller nedrivningsarbejde, navnlig i de mange medlemsstater, som indførte et forbud mod asbest for mange år siden;

N.  der henviser til, at mange asbestholdige materialer allerede er blevet fjernet, forseglet eller indkapslet, og at mange virksomheder og ejere af bygninger har dokumenter med en detaljeret beskrivelse af steder, hvor der skal fjernes asbest;

O.  der henviser til, at fjernelse af asbestholdige materialer fra bygninger, navnlig i mindre økonomisk udviklede medlemsstater og landdistrikter, pålægger ejere af bygninger en økonomisk byrde, og denne fjernelse derfor fortsat bør tildeles aktiv støtte på nationalt plan og EU-plan;

P.  der henviser til, at asbestholdige materialer normalt har en levetid på 30-50 år; der henviser til, at dette vil medføre en stigning i renoverings- og byggeprojekter og derfor betyde, at et stigende antal arbejdere bliver udsat for asbest;

Q.  der henviser til, at den vellykkede asbestregulering i medlemsstaterne begrænses af utilstrækkelig viden om tilstedeværelsen af asbestholdige materialer samt mangel på efteruddannelse og opkvalificering af bygnings- og vedligeholdelsesarbejdere, herunder bygningsarbejdere, der lejlighedsvis arbejder med asbest;

R.  der henviser til, at lokalsamfundene mangler ekspertise og oplever alvorlige mangler i gennemførelsen af forebyggelses-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, som ofte er for fragmenterede;

S.  der henviser til, at asbestholdige materialer ofte findes skjult og/eller på ukendte steder, og at kendskabet til disse steder forringes væsentligt med tiden;

T.  der henviser til, at en obligatorisk asbestkontrol af bygninger, skibe, tog, maskiner, bunkere, tunneller, offentlige og private vandledninger samt deponeringsanlæg indeholdende asbest ville give et solidt og velinformeret grundlag for nationale, regionale og europæiske programmer for asbestfjernelse;

U.  der henviser til, at EU har udarbejdet en ambitiøs politik for energieffektivitet, og at det reviderede direktiv om energieffektivitet forventes at fastsætte en langsigtet strategi i de enkelte medlemsstater for renovering af bygninger, men denne politik ledsages ikke af strategier for asbestfjernelse;

V.  der henviser til, at tvivl om, hvorvidt der er asbest til stede i bestemte bygninger, eller om den er blevet indkapslet eller fjernet fra dem, kan medføre en konflikt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere; der henviser til, at forhåndsviden om tilstedeværelsen af asbest vil give meget sikrere arbejdsforhold, særlig i forbindelse med istandsættelsesarbejde;

W.  der henviser til, at der i tråd med direktiv 92/57/EØF(15) i farlige situationer skal være mulighed for, at arbejdstøjet kan opbevares adskilt fra gangtøjet og de personlige ejendele;

X.  der henviser til, at indkapsling eller forsegling af asbestholdige materialer kun bør tillades, hvis materialerne er passende mærket med advarsler;

Y.  der henviser til, at tre medlemsstater stadig tillader asbestfibre i elektrolyseceller, selv om der findes tekniske alternativer, der er implementeret med held i andre lande;

Z.  der henviser til, at der stadig er uacceptabelt store forskelle mellem medlemsstaternes programmer for anerkendelse af asbestrelaterede erhvervssygdomme;

AA.  der henviser til, at utilstrækkelig indberetning af asbestrelaterede sygdomme er en af de største forhindringer for behandlingen af ofrene;

AB.  der henviser til, at de nationale helbredskontrolprogrammer for arbejdstagere, der udsættes for asbest, er meget forskelligartede i EU, især med hensyn til lægekontrol efter beskæftigelsens ophør;

AC.  der henviser til, at eksponering for asbest er en trussel mod befolkningen som helhed, og at den forårsager sygdomme i et anerkendt omfang(16);

AD.  der henviser til, at WHO skønner, at der er 20 000-30 000 tilfælde af asbestrelaterede sygdomme i EU om året, og at tallet endnu ikke har toppet;

AE.  der henviser til, at ofrene på grund af den meget lange latenstid og lægepersonalets utilstrækkelige viden ofte ikke får passende og rettidig støtte fra sundhedstjenesteyderne;

AF.  der henviser til, at Polen er den eneste medlemsstat, der har vedtaget en handlingsplan for et asbestfrit land;

AG.  der henviser til, at der skæres ned på arbejdstilsynene i mange medlemsstater, og at tendensen til større afregulering øger risiciene som følge af asbest;

AH.  der henviser til, at mange bygningsarbejdere og brugere af bygninger stadig ikke er beskyttet mod høje niveauer af eksponering for asbest;

AI.  der henviser til, at der selv med et forbud stadig findes flere millioner ton asbest i bygninger, og der findes ikke et register over, hvor den er placeret, og hvor meget asbest det er nødvendigt at fjerne;

AJ.  der henviser til, at der i nye lovforslag skal tages hensyn til den gældende lovgivning på nationalt og europæisk plan, og at der skal ske en forudgående grundig vurdering af eventuelle virkninger heraf samt en analyse af omkostninger og fordele;

Undersøgelse for og registrering af asbest

1.  opfordrer EU til at udvikle, gennemføre og fremme en model til undersøgelse for og registrering af asbest i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2009/148/EF og anmode ejere af offentlige bygninger eller erhvervsbygninger om at:

  

a. undersøge bygninger for tilstedeværelse af asbestholdige materialer

  

b. udarbejde planer for håndtering af risici forbundet hermed

  

c. sikre, at denne information er tilgængelig for de arbejdstagere, der eventuelt skal i berøring med disse materialer

  

d. fremme effektiviteten af undersøgelserne i de medlemsstater, der allerede har sådanne obligatoriske ordninger;

   2. opfordrer indtrængende EU til at udarbejde modeller for overvågning af eksisterende asbest i private og offentlige bygninger, herunder beboelsesejendomme og ikkebeboelsesejendomme, arealer, infrastruktur, logistik og rørnet;
   3. opfordrer indtrængende EU til at udarbejde modeller for overvågning af luftbårne asbestfibre, der forefindes på arbejdspladser, i byområder og på deponeringsanlæg, såvel som asbestfibre, der forefindes i drikkevand, som transporteres gennem asbestcementledninger;
   4. opfordrer EU til at foretage en konsekvensanalyse og en cost-benefit-analyse af mulighederne for at udarbejde handlingsplaner for sikker fjernelse af asbest fra offentlige bygninger og bygninger, i hvilke der leveres tjenesteydelser, der kræver regelmæssig offentlig adgang, inden 2028, og stille oplysninger og retningslinjer til rådighed for at tilskynde private husejere til effektivt at kontrollere deres ejendom for asbest og foretage en risikovurdering, i lighed med Polen; mener, at de nationale ministre i tilfælde af omfattende nationale handlingsplaner for tilbagetrækning bør koordinere tiltagene, og at medlemsstaternes ansvarlige myndigheder bør kontrollere de lokale tilbagetrækningsplaners overensstemmelse hermed;
   5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere asbestproblemet i andre politikker såsom EU's politik for energieffektivitet og for affald;
   6. foreslår at kombinere strategien for renovering af bygninger for at gøre dem mere energieffektive med sideløbende gradvis fjernelse af al asbest;
   7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at anbefale, at medlemsstaterne udvikler offentlige asbestregistre, der kan tjene til at formidle relevante oplysninger om asbestrisici for arbejdstagere og arbejdsgivere inden iværksættelsen af renoveringsarbejde samt supplere den sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse, som er påkrævet i henhold til EU-retten;
   8. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at sikre en effektiv og gnidningsløs gennemførelse af EU-lovgivningen vedrørende asbest og intensivere myndighedernes kontrol;
   9. opfordrer i betragtning af den utilstrækkelige information til både arbejdsgivere og arbejdstagere på asbestområdet Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de kompetente myndigheder, herunder arbejdsmarkedets parter, at skabe og udvikle en struktur for rådgivning og grundig information;
   10. opfordrer, i betragtning af at de små og mellemstore virksomheder, som beskæftiger størstedelen af den europæiske befolkning, er særligt sårbare med hensyn til gennemførelse af lovgivningen på sikkerheds- og sundhedsområdet, Kommissionen til i samarbejde med de nationale kompetente myndigheder at yde den nødvendige støtte for at sikre beskyttelse af den samlede arbejdsstyrke i EU;
   11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre og overholde kravene i direktiv 2009/148/EF ordentligt og sikre, at de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne behørigt underrettes om påtænkte planer for arbejdet med asbestholdige materialer;
   12. opfordrer generalsekretærerne for EU-institutionerne til at udarbejde et komplet register, som bør være åbent for offentligheden, over asbestholdige materialer i EU-bygninger; opfordrer EU-institutionerne til at foregå med et godt eksempel og oprette offentlige asbestregistre;
   13. opfordrer indtrængende EU til at gøre differentiering mellem letsmuldrende og ikkeletsmuldrende asbest obligatorisk;
   14. opfordrer Kommissionen til at fremme etablering af centre til behandling og inert destruktion af affald indeholdende asbest i hele EU, hvilket bør kombineres med et gradvist ophør af enhver form for deponering af denne type affald;

Sikring af kvalifikationer og efteruddannelse

15.  opfordrer Kommissionen til at oprette en arbejdsgruppe sammen med medlemsstaterne for at opstille minimumskrav til obligatoriske asbestspecifikke kvalifikationer for civilingeniører, arkitekter og ansatte i registrerede virksomheder, som fjerner asbest, og til at tilbyde asbestspecifikke kvalifikationer i forbindelse med efteruddannelse af andre arbejdere, som kan tænkes at blive udsat for asbest, f.eks. ansatte i skibsbygningsindustrien eller landmænd, med stærkt fokus på de personer, der er ansvarlige for rent praktisk at fjerne asbest, ved at styrke deres efteruddannelse, beskyttelsesudstyr og medlemsstaternes ansvarlige myndigheders kontrol af deres aktiviteter;

16.  opfordrer EU til sammen med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter at udarbejde programmer og oplysningsaktiviteter om asbestrelaterede risici og behovet for relevant efteruddannelse af alt personale, som kan komme i berøring med asbestholdige materialer, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i direktiv 2009/148/EF, og til at forbedre informationen om allerede eksisterende asbestlovgivning og give praktiske retningslinjer om, hvordan den kan overholdes;

17.  understreger, at efteruddannelse af alle, der er involveret (arbejdsgivere, tilsynsførende og arbejdstagere) i arbejde, der kan omfatte (eller omfatter) asbest, bør dække: asbests egenskaber og konsekvenser for sundheden, herunder også den synergistiske effekt af rygning; hvilke materialer, der kan indeholde asbest, og hvor de sandsynligvis forekommer; hvordan materialernes eller produkternes forhold har indflydelse på, hvor let fibre frigives, og hvad der skal gøres i tilfælde af forekomst af materialer, som mistænkes for at indeholde asbest;

18.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at stille forslag til et særligt direktiv med minimumskrav for efteruddannelse af bygnings- og vedligeholdelsesarbejdere, herunder arbejdsledere og bygningsarbejdere, der lejlighedsvis arbejder med asbest, såvel som personalet på deponeringsanlæg for asbestholdigt affald eller i specialcentre til behandling, sikker bortskaffelse og inert destruktion af asbestaffald, og til at samarbejde med og støtte arbejdsmarkedets parter og andre interessenter for at fremme gennemførelsen af artikel 14, stk. 2, i direktiv 2009/148/EF gennem formidling af behovet for tilstrækkelig efteruddannelse og udarbejde oplysninger og materialer i denne sammenhæng; henviser til, at der skal tilbydes efteruddannelse jævnligt og uden omkostninger for arbejdstagerne;

19.  opfordrer EU til gennem SLIC og de nationale arbejdstilsyn at sikre, at arbejdsinspektørerne får efteruddannelse i asbestholdige materialer, og at arbejdsinspektører skal forsynes med passende beskyttelsesudstyr ved arbejde i marken;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsmedicinere får den nødvendige uddannelse, så det sikres, at de har viden om asbest og således kan give den nødvendige information til de arbejdstagere, som de overvåger;

Udarbejdelse af programmer for asbestfjernelse

21.  opfordrer EU til at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter på europæisk, nationalt og regionalt plan for at udvikle og udveksle handlingsplaner for håndtering og fjernelse af asbest; mener, at disse planer bør omfatte: forslag til lovgivning; uddannelse og information; efteruddannelse af offentligt ansatte; national og international efteruddannelse; programmer til finansiering af asbestfjernelse; oplysningsaktiviteter vedrørende fjernelse af asbest og asbestholdige produkter (herunder i forbindelse med fjernelse fra bygninger) fra offentlige infrastrukturer og grunde, hvor der tidligere har ligget asbestfabrikker; rengøring af lokaler og opførelse af anlæg til destruktion af asbest og asbestholdigt affald; overvågning af effektiviteten af gældende lovkrav; eksponeringsvurderinger af udsat personale og sundhedsbeskyttelse;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at tage skridt til udfasning af asbest inden for den kortest mulige tidshorisont;

23.  understreger nødvendigheden af, at der udvikles sikre arbejdsprocedurer, herunder korrekt anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr, for arbejdstagere, der arbejder i nærheden af asbestholdige materialer;

24.  opfordrer Kommissionen til at forestå forskning med henblik på gennemgang af den nuværende grænseværdi for asbestfibre; mener, at enhver sænkning af værdien og fastsættelsen af den faktiske værdi skal foretages på et solidt videnskabeligt grundlag;

25.  opfordrer indtrængende EU til at erstatte metoden med optisk mikroskopi med fasekontrast med transmissionselektronmikroskopi, som er mere nøjagtig og sikrer bedre detektering af tynde partikler;

26.  opfordrer EU til at fastlægge en køreplan for asbestfrie arbejdspladser og et asbestfrit miljø på grundlag af de principper, WHO har fastsat(17);

27.  opfordrer EU til gennem SLIC og de nationale arbejdstilsyn at sikre, at EU-bestemmelserne og de nationale bestemmelser om asbest håndhæves til fulde;

28.  opfordrer Kommissionen til at inkludere en koordineret strategi for asbest i den kommende fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed for 2014-2020 og give Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur effektive redskaber til at fremme indsamling og formidling af tekniske, forskningsmæssige og økonomiske oplysninger i medlemsstaterne og lette formuleringen og gennemførelsen af nationale politikker, der har til hensigt at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

29.  opfordrer Kommissionen til at gennemgå fremskridtene med udviklingen af chrysotilfri membraner, der anvendes i elektrolyseanlæg i overensstemmelse med REACH-forordningens bilag XVII, afsnit 6, og sikre, at udskiftningen finder sted inden udløbet af den undtagelsesperiode på 10 år, som blev fastsat i 2009;

30.  opfordrer EU til at styrke ex ante-evalueringer af produkter til erstatning af asbest;

31.  opfordrer Kommissionen til at fremme forskning og afhjælpende foranstaltninger, der skal forhindre ophvirvling af enkeltfibre og/eller destruere fiberlignende krystalgitre af asbest;

32.  påpeger for så vidt angår forvaltningen af asbestaffald, at der også - med de berørte befolkningsgruppers samtykke - skal træffes foranstaltninger til at fremme og støtte forskning i miljøvenlige alternativer og teknologier, der anvender sådanne, samt til at garantere procedurer, såsom inert destruktion af asbestholdigt affald, for at uskadeliggøre aktive asbestfibre og omdanne dem til materialer, der ikke udgør en sundhedsrisiko;

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de nødvendige kontroller for at forpligte alle berørte parter, navnlig dem, som beskæftiger sig med behandling af asbestaffald på deponeringsanlæg, til at overholde alle de sundhedsbestemmelser, der er fastsat i direktiv 2009/148/EF, og til at sikre, at alt asbestholdigt affald uanset dets fiberindhold klassificeres som farligt affald, jf. beslutning 2000/532/EF; understreger, at affald af denne type udelukkende må bortskaffes på særlige deponeringsanlæg for farligt affald, jf. direktiv 1999/31/EF, eller, når der gives tilladelse dertil, behandles på dertil indrettede, testede og sikre behandlings- og inertiseringsanlæg, hvilket den berørte befolkning skal oplyses om;

Anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme

34.  erkender, at de to henstillinger om erhvervssygdomme ikke har ført til harmoniserede nationale standarder og procedurer for så vidt angår identifikation, anmeldelse og anerkendelse af samt erstatning for asbestrelaterede sygdomme, og at de nationale systemer derfor stadig er meget forskellige;

35.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at ændre henstilling 2003/670/EF, således at den kommer til at afspejle udviklingen i medicinsk forskning og omfatte kræft i strubehovedet og æggestokkene som asbestrelateret;

36.  beklager, at manglende oplysninger fra adskillige medlemsstater forhindrer en pålidelig prognose for dødeligheden som følge af mesoteliom i Europa, når der ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) alene i Den Europæiske Union hvert år registreres mellem 20 000 og 30 000 tilfælde af asbestrelaterede sygdomme, og at flere end 300 000 borgere forventes at dø i EU som følge af mesoteliom inden 2030; lægger i denne forbindelse stor vægt på at informere og uddanne borgerne og på udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne vedrørende diagnosticering af asbestrelaterede sygdomme;

37.  understreger, at alle asbestrelaterede sygdomme, såsom lungekræft og pleuramesoteliom - forårsaget af indånding af luftbårne asbestfibre, der er tynde nok til at nå alveoli og lange nok til at være større end makrofagre - samt forskellige typer kræft, som ikke blot skyldes indånding af luftbårne fibre, men som også skyldes indtagelse af vand fra asbestrør, der indeholder disse fibre, er blevet anerkendt som en sundhedsfare, og at det kan tage op til flere årtier, i visse tilfælde mere end 40 år, inden de skadelige virkninger bliver synlige;

38.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at alle tilfælde af asbestose, mesoteliom og relaterede sygdomme registreres ved hjælp af systematisk indsamling af data om arbejdsbetingede og ikkearbejdsbetingede asbestsygdomme, at pleural plaque kategoriseres og officielt registreres som en asbestrelateret sygdom, og at der med bistand fra særlige observatorier udarbejdes en troværdig kortlægning af forekomsten af asbest; understreger, at et sådant register og et sådant kort på EU-niveau bør indeholde den nøjagtige placering af offentlige og private asbestholdige arealer samt præcise detaljer om deponeringsanlæg med asbestaffald for at forhindre, at den jord, hvori disse materialer er nedgravet, uforvarende berøres, og bidrage til forebyggelse og afhjælpende foranstaltninger;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage forskning i omfanget og alvoren af klinisk målelige psykologiske virkninger i samfund i hele EU af sygdomme, der udelukkende skyldes eksponering over for asbest(18);

40.  opfordrer forsikrings- og erstatningsforetagender til at vedtage en fælles tilgang til anerkendelse af og erstatning for asbestrelaterede erhvervssygdomme;

41.  opfordrer til, at anerkendelsesprocedurerne forenkles og lettes;

42.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at stille forslag til ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og sikre, at arbejdstagere beskyttes imod de risici, der er forbundet med kræftfremkaldende stoffer, gennem fremme og udveksling af bedste praksis inden for forebyggelse og diagnose;

43.  opfordrer EU til at sikre, at alle asbestrelaterede sygdomme, herunder pleural plaque, anerkendes som en erhvervssygdom;

44.  erkender, at asbestofrene på grund af den meget lange latenstid ofte ikke er i stand til at dokumentere årsagssammenhængen med deres udsættelse for asbest på arbejdspladsen;

45.  opfordrer medlemsstaterne til ikke at lade asbestofrene bære bevisbyrden, men at fastlægge mere vidtrækkende rettigheder til at kræve erstatning som foreslået i Kommissionens henstilling 2003/670/EF(19);

46.  opfordrer EU til at henstille til medlemsstaterne at tage skridt for at sikre, at alle tilfælde af asbestrelaterede erhvervssygdomme identificeres, indberettes til den kompetente myndighed og undersøges af eksperter;

47.  opfordrer til, at lovovertrædere retsforfølges og straffes, og at eventuelle forhindringer i denne sammenhæng i henhold til national strafferet derfor undersøges og afskaffes;

48.  opfordrer Kommissionen til at formidle bedste praksis vedrørende nationale retningslinjer og praksisser for nationale procedurer for anerkendelse af asbestrelaterede erhvervssygdomme;

49.  opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis for uddannelse af lægepersonale i forbindelse med diagnosticering af asbestrelaterede sygdomme;

50.  opfordrer de relevante EU-agenturer til - med bistand fra uafhængige lægelige og tekniske eksperter - at fastlægge, hvilken videnskabelig dokumentation der er nødvendig for at bevise, at visse arbejdsforhold har forårsaget asbestrelaterede sygdomme;

Støtte til grupper for asbestofre

51.  opfordrer Kommissionen til at støtte konferencer, som giver grupper for asbestofre professionel rådgivning og sørger for støtte til deres medlemmer;

52.  opfordrer Kommissionen til at støtte et EU-netværk af asbestofre;

Strategier for et globalt forbud mod asbest

53.  understreger, at alle asbestoseofre i EU og deres slægtninge har ret til at modtage hurtig og relevant medicinsk behandling og passende økonomisk støtte fra deres nationale sundhedsordninger uanset kilden til eksponeringen eller den eksponerede persons beskæftigelsesmæssige status;

54.  opfordrer EU til at samarbejde med internationale organisationer for at spille en ledende rolle i udviklingen af instrumenter, der rubricerer asbestmarkedet som handel med gift;

55.  opfordrer mere generelt til, at der tages højde for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i den nationale lovgivning, og til, at der fastsættes forpligtelser for arbejdsgivere i denne henseende i henhold til rammedirektiv 89/391/EØF;

56.  opfordrer EU til at give opførelsen af chrysotil på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen højeste prioritet;

57.  opfordrer EU til at tage den uacceptable dumping af asbest i udviklingslandene op i fora, hvor der drøftes handelsaftaler, navnlig i WTO, og til at lægge diplomatisk og økonomisk pres på lande, der eksporterer asbest, for at få lukket asbestmineindustrier samt til at standse den ulovlige og uetiske praksis med at eksportere udtjente skibe indeholdende asbest;

58.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med WHO, tredjelande og andre internationale organisationer at fremme høje standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på globalt plan ved bl.a. at pege på de problemer, som asbest forårsager, og fremme sundhedsvenlige løsninger;

59.  opfordrer EU til at udvikle og fremme eksporten af asbestfri teknologi og viden om asbest til udviklingslandene;

60.  fordømmer europæiske økonomiske investeringer i globale asbestindustrier;

61.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fartøjer, der transporterer asbest i transit, hverken kan lægge til kaj eller benytte sig af havnefaciliteter eller midlertidig lagring inden for EU;

o
o   o

62.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Udvikling af en forebyggende og beskyttende aktion over for de stoffer, der er erkendt som kræftfremkaldende, gennem fastsættelse af grænseværdier ved udsættelse for påvirkning, af nærmere bestemmelser om prøveudtagning og af målemetoder samt fastsættelse af tilfredsstillende forskrifter for hygiejne på arbejdspladsen og, om nødvendigt, af forbud.
(2) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
(3) EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.
(4) EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28.
(5) EFT L 160 af 26.6.1990, s. 39.
(6) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 14.
(7) EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 106.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0589.
(9) http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
(10) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
(11) http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20ban.pdf
(12) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4028&langId=en
(13) http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
(14) http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
(15) Direktiv 92/57/EØF: bilag IV, afsnit A, Generelle minimumsforskrifter for arbejdssteder på byggepladser, 14.1.2, afsnit 2: Hvis forholdene gør det påkrævet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal arbejdstøjet kunne opbevares adskilt fra gangtøjet og de personlige ejendele.
(16) Et parlamentsudvalg fastslog efter en atten måneder lang undersøgelse i 1978, at asbest udgjorde en fare for både arbejdstagere i asbestindustrien og personer, der eksponeres i andre situationer (Europa-Parlamentet 1978).
(17) WHO - »Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks’ - http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf og http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/
(18) For både ofrene og deres familier er det særdeles vanskeligt at håndtere mesoteliom, ikke mindst psykologisk. Forskning, der er gennemført i Casale Monferrato af universitetet i Torino (professor A. Granieri) har vist, at personer, der lider af mesoteliom, og deres familier udviser forskellige psykologiske symptomer, som falder ind under den videnskabeligt accepterede definition af posttraumatisk stressforstyrrelse.
(19) EUT L 238 af 25.9.2003, s. 28.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik