Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2039(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0094

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 341kWORD 44k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης
P7_TA(2013)0094A7-0018/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Mαρτίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (2012/2039(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνικής αλληλεγγύης (COM(1991)0273) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(1993)0252),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου (COM(2005)0462),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – »Μαζί για μια νέα ανάπτυξη«» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με το αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου(1)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταστατικού για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις και τα ιδρύματα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου(6),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σχετικά με ευρωπαϊκό καταστατικό για τις εταιρείες αλληλασφάλισης, που υπέβαλε η Μονάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 21 Ιανουαρίου 2013(7),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0018/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακάλεσε τον Μάρτιο του 2006 το σχέδιο πρότασής της για κανονισμό περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνικής αλληλεγγύης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 θεσπίστηκε κανονισμός περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE)(8) και ότι στις 8 Φεβρουαρίου του 2012 η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που εκπονήθηκε το 2011 κατ’ εντολήν της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρείχε σαφή περιγραφή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών επιπτώσεων τυχόν παρέμβασης της Ένωσης στον τομέα των ταμείων αλληλασφάλισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει αρκετά ψηφίσματα στα οποία ζητείται η έκδοση κανονισμού σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς ταμείου αλληλασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή, αφότου απέσυρε το 2006 την πρόταση περί ευρωπαϊκού καθεστώτος ταμείου αλληλασφάλισης, δεν υπέβαλε κάποια νέα πρόταση για να αποκτήσουν τα ταμεία αλληλασφάλισης το κατάλληλο νομικό μέσο που θα διευκολύνει τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να αναθεωρήσει ορισμένες από τις προγενέστερες προτάσεις σχετικά με το καθεστώς ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης και να επανεξετάσει την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης με στόχο τη διενέργεια εμπεριστατωμένης αξιολόγησης αντικτύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάθεση μελέτης εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των ταμείων αλληλασφάλισης στην Ένωση, με την οποία διερευνώνται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ταμεία αλληλασφάλισης λόγω έλλειψης ρυθμιστικών πλαισίων σε ορισμένα κράτη μέλη και τα προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία νέων ταμείων αλληλασφάλισης λόγω κεφαλαιακών απαιτήσεων και απουσίας λύσεων για τη δημιουργία ομίλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει κατάλληλες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένου και ενός καθεστώτος, προκειμένου να αναγνωριστεί καλύτερα η συμβολή των ταμείων αλληλασφάλισης στην κοινωνική οικονομία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραδέχθηκε, προς τιμήν της, την ανάγκη για ένα καθεστώς και ότι δεσμεύτηκε να εκπονήσει βελτιωμένη νομοθετική πρόταση για τους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων αλληλασφάλισης), τονίζοντας ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης πρέπει να μπορούν να λειτουργούν διασυνοριακά, συνεισφέροντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια «τόνωσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης» εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου(9)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, επομένως, να προσδοκάται ότι αυτό το ευρωπαϊκό καθεστώς θα είναι φιλόδοξο και καινοτόμο με στόχο την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι εθελοντικές ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων σκοπός των οποίων είναι να ικανοποιούν τις ανάγκες των μελών τους και όχι να επιτυγχάνουν απόδοση των επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω ταμεία λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της εθελοντικής και ανοικτής συμμετοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και ότι η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές (όπως η αρχή «ένα μέλος - μία ψήφος» για τα ταμεία αλληλασφάλισης που απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα), συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σε μια υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ποικιλομορφίας τους, τα ταμεία αλληλασφάλισης στην Ευρώπη λειτουργούν εντός ενός απολύτως διαφοροποιημένου πλαισίου όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, το μέγεθός τους, την αποστολή τους ή τον γεωγραφικό τους αντίκτυπο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ταμείων αλληλασφάλισης στην Ευρώπη, συγκεκριμένα τα ταμεία «αλληλοβοήθειας» (ή «πρόνοιας για την υγεία») και οι εταιρείες «αλληλασφάλισης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες «αλληλοβοήθειας» παρέχουν προνοιακή κάλυψη η οποία είναι επικουρική, συμπληρωματική ή ενσωματωμένη στα συστήματα υποχρεωτικής κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες «αλληλασφάλισης» μπορούν να καλύπτουν κάθε είδος κινδύνου για την ιδιοκτησία και για τη ζωή, και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, όπως ο τομέας της στέγασης ή των πιστώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον διαφορετικό τους χαρακτήρα, τα ταμεία αλληλασφάλισης οργανώνουν υπηρεσίες και παροχές προς το συμφέρον των μελών τους, επί τη βάσει της αλληλεγγύης και ενός συλλογικού τρόπου χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά οργανώνονται δημοκρατικά και χρησιμοποιούν το πλεόνασμα των δραστηριοτήτων τους προς όφελος των μελών τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού και προώθησης της οικονομικής της ανάπτυξης, η Ένωση θα πρέπει να παρέχει στα ταμεία αλληλασφάλισης, τα οποία αποτελούν μια μορφή οργανισμού που αναγνωρίζεται στην πλειονότητα των κρατών μελών, κατάλληλα νομικά μέσα που θα είναι ικανά να διευκολύνουν την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους και θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην οικονομία της Ένωσης παρέχοντας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες και προσιτές οικονομικά υπηρεσίες ασφάλισης σε περισσότερους από 160 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτά αναλογούν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 180 δισεκατομμυρίων EUR και ότι απασχολούν πάνω από 350 000 άτομα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης διευκολύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη και την κοινωνική ένταξη και συμμετέχουν πλήρως στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην Ένωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, 12,3 περίπου εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εργάζονταν σε άλλο κράτος μέλος, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 2,5% του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται στα εκ του νόμου ταμεία ασφάλισης ασθενείας να λειτουργούν ως ιδιωτικές εταιρίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης αντιπροσωπεύουν το 25% της αγοράς ασφαλίσεων και το 70% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τα ταμεία αλληλασφάλισης(10) και ότι πρέπει να χορηγηθεί σε αυτά ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για να έχουν πλήρη ισοτιμία με τις άλλες μορφές επιχειρήσεων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία της επιχειρηματικής δράσης συνιστά πλούτο, ο οποίος πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως και να ενθαρρυνθεί·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης διαδραματίζουν ή πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες των κρατών μελών, δεδομένου ότι συμβάλλουν στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης – πράγμα που επιβεβαιώνεται από τις δημογραφικές εξελίξεις – που συνίστανται στη διασφάλιση της οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς με πρόσβαση στους βασικούς πόρους, στα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες για όλους, καθώς και σε επαρκή ιατρική περίθαλψη και μακροχρόνια μέριμνα, με βάση την αλληλεγγύη, τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα, την εξάλειψη των διακρίσεων και τον μη αποκλεισμό, και παρέχοντας την εγγύηση ότι η ανάγκη των ηλικιωμένων για πρόσθετη περίθαλψη δεν θα συνεπάγεται τη φτωχοποίηση και την οικονομική τους εξάρτηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα της υγείας, της μακροχρόνιας περίθαλψης, των συντάξεων και των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπλοκή των ταμείων αλληλασφάλισης, ως κύριων ενδιαφερόμενων φορέων, είναι ζωτικής σημασίας για το μακροπρόθεσμο μέλλον της κοινωνικής προστασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού θέτει επί του παρόντος σημαντικές προκλήσεις στην Ευρώπη, υποβάλλοντας σε ιδιαίτερη δοκιμασία τις εθνικές δημοσιονομικές ισορροπίες και απειλώντας να ασκήσει πίεση στις δημόσιες δαπάνες κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης, μολονότι έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προτείνοντας κοινωνικά υπεύθυνα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορούν ωστόσο να υποκαταστήσουν έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας καλείται να συνδράμει στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της Ένωσης και της κοινωνικής οικονομίας· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη τον φυσικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα ταμεία αλληλασφάλισης ως ενδιαφερόμενοι φορείς στην επίτευξη του στόχου αυτού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στις βασικές αξίες τους περί αλληλεγγύης και δημοκρατικής διακυβέρνησης καθώς και στην απουσία μετόχων, τα ταμεία αλληλασφάλισης λειτουργούν προς το συμφέρον των μελών τους και συνεπώς, ως εκ της φύσεώς τους, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες των ταμείων αλληλασφάλισης αντιστοιχούν στις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βασιζόμενα σε αξίες αλληλεγγύης, τα ταμεία αλληλασφάλισης αποτελούν σημαντικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της Ένωσης που θα πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης αναγνώρισης, ιδίως με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δαπανών στους τομείς της υγείας και των συντάξεων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συνέχιση της ύπαρξης και στη χρηματοδότηση των υφιστάμενων συστημάτων κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης προωθούν βασικές αξίες του κράτους πρόνοιας, όπως η αλληλεγγύη, η απουσία διακρίσεων, η ισότιμη πρόσβαση και η υψηλή ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συμβολής των ταμείων αλληλασφάλισης στην κοινωνική οικονομία της ευρωπαϊκής αγοράς δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η εθελοντική κοινωνική προστασία δεν πρέπει να υποκαθιστά την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, εκ των οποίων ορισμένα βασίζονται πλήρως στο κράτος, ορισμένα στα ταμεία αλληλασφάλισης και ορισμένα και στα δύο, πρέπει να γίνεται σεβαστή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι ζωτικής σημασίας, αλλά ότι δεν πρέπει να χρησιμεύσει για την κάλυψη των ελλείψεων των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν ευκταίο να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται η δυνατότητα προσχώρησης σε ένα ταμείο αλληλασφάλισης του συνόλου των εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων που απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν ευκταίο, υπό τις συνθήκες αυτές, να ενθαρρύνεται η προσχώρηση ενός εργαζομένου στο σύστημα των ταμείων αλληλασφάλισης μέσω απαλλαγών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογικές επιβαρύνσεις·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, τα ταμεία αλληλασφάλισης θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα οικονομικά αποδεκτό δίχτυ ασφαλείας για όσους διατρέχουν κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης προσφέρουν επιπρόσθετες και οικονομικά προσιτές ευκαιρίες στους πολίτες της Ένωσης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ταμεία αλληλασφάλισης διαθέτουν πολύ έντονο το στοιχείο του εθελοντισμού και ότι αυτό το πνεύμα εθελοντισμού πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ταμεία αλληλασφάλισης παρέχουν στα μέλη τους, εκτός από ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής δανείων με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία των ταμείων αλληλασφάλισης συγκρινόμενη με την αντίστοιχη των εμπορικών ομολόγων τους, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της οικονομικής τους βαρύτητας και του θετικού αντικτύπου από την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ενωσιακή κλίμακα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, και ειδικά τα ταμεία αλληλασφάλισης, διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της Ένωσης, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές και τοπικές θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο, προάγοντας την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την κοινωνική πρόνοια που βασίζεται στην αλληλεγγύη και μια μορφή οικονομίας χαρακτηριζόμενης από δημοκρατικές αξίες που αποδίδει προτεραιότητα στον άνθρωπο και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική, περιβαλλοντική και τεχνολογική καινοτομία·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές στο πλευρό του ιδιωτικού τομέα και ότι, προς το σκοπό αυτό, πρέπει να μπορούν να δρουν εντός της Ένωσης υπό συνθήκες ανταγωνισμού ίσες με εκείνες που ισχύουν για τις άλλες μορφές επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά καθεστώτα, όπως ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός ή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, δεν ενδείκνυνται για τα ταμεία αλληλασφάλισης λόγω των διαφορών μεταξύ των μοντέλων διακυβέρνησής τους·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχει ένα κενό στην ενωσιακή νομοθεσία, επειδή τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν μνημονεύονται ρητώς στις Συνθήκες και επειδή το παράγωγο δίκαιο δεν λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο επιχείρησης, αναφερόμενο μόνο σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το καθεστώς των ταμείων αλληλασφάλισης, την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία διασυνοριακών ομίλων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς του ταμείου αλληλασφάλισης έχει καθοριστική σημασία για μια καλύτερη ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά, για τη συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων τους και προκειμένου να μπορέσουν τα ταμεία αλληλασφάλισης να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που συνίστανται στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς θα διευκολύνει επίσης την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, δίνοντας τη δυνατότητα στα ταμεία αλληλασφάλισης να παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορα κράτη μέλη και, συνεπώς, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνέχεια και συνοχή στην ενιαία αγορά·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο προώθησης του μοντέλου αλληλασφάλισης σε ολόκληρη τη διευρυμένη Ένωση, και ιδίως στα νέα κράτη μέλη, όπου δεν καλύπτεται από ορισμένα νομικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ενωσιακός κανονισμός, ο οποίος θα ισχύει ασφαλώς σε ολόκληρη την Ένωση, θα διαθέτει το διπλό πλεονέκτημα να παρέχει στις χώρες αυτές ένα ευρωπαϊκό καθεστώς αναφοράς και να συμβάλλει στο κύρος και τη δημόσια εικόνα αυτής της μορφής επιχειρήσεων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς θα μπορούσε να παράσχει ευκαιρίες στα ταμεία αλληλασφάλισης να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας ούτως ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον, και ότι θα προωθούσε την αναγνώριση της αξίας τους στο πλαίσιο της χάραξης ενωσιακής πολιτικής·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι φερέγγυοι και βιώσιμοι οργανισμοί που αντιστάθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στην χρηματοπιστωτική κρίση σε όλες τις οικονομίες και που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και διαφοροποιημένης αγοράς, ιδίως στον τομέα της ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα της δημογραφικής γήρανσης και των κοινωνικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των ταμείων αλληλασφάλισης στο συνταξιοδοτικό σύστημα προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες στους πολίτες της Ένωσης και ότι τα ταμεία αυτά πρόκειται να διαδραματίσουν ρόλο ζωτικής σημασίας στη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν έχουν μετοχική βάση αλλά τελούν υπό κοινή ιδιοκτησία και ότι τα πλεονάσματα επανεπενδύονται αντί να διανέμονται στα μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό βοήθησε τα ταμεία αλληλασφάλισης να αντεπεξέλθουν καλύτερα στην κρίση από ό,τι άλλες οντότητες του ιδιωτικού τομέα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό καθεστώς θα αποτελούσε ένα εθελοντικό μέσο, συμπληρωματικό προς τις τρέχουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα ταμεία αλληλασφάλισης και, συνεπώς, δεν θα επηρέαζε τα ήδη υπάρχοντα καθεστώτα, αλλά θα αποτελούσε, αντιθέτως, ένα «28ο» σύστημα που θα διευκόλυνε τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ταμείων αλληλασφάλισης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταμείων αλληλασφάλισης, ούτως ώστε να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, με στόχο να αποτραπούν πρόσθετες δυσμενείς διακρίσεις, να εξασφαλιστεί ότι όλες οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα είναι αναλογικές και να διασφαλιστεί μια δίκαιη, ανταγωνιστική και βιώσιμη αγορά·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκλήσεις περί διαφοροποίησης στον ασφαλιστικό τομέα διευρύνονται, με αποτέλεσμα να υπογραμμίζεται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα ταμεία αλληλασφάλισης σε σχέση με τα ταμεία μετοχικής βάσης στο να καταστεί ο τομέας συνολικά περισσότερο ανταγωνιστικός, λιγότερο επισφαλής και πιο ευέλικτος στις μεταβαλλόμενες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συνθήκες·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης υπόκεινται σε έντονο και αυξανόμενο ανταγωνισμό, ιδίως στον ασφαλιστικό τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα εκ αυτών προσανατολίζονται προς την εγκατάλειψη του αλληλασφαλιστικού τους χαρακτήρα και τη σταδιακή μετατροπή τους σε εταιρείες κεφαλαιουχικής βάσης·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έξι τουλάχιστον κράτη μέλη της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι νομικώς αδύνατη η σύσταση οργανισμού αλληλασφαλιστικής μορφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, και ότι ένα ευρωπαϊκό καθεστώς θα μπορούσε να διορθώσει την κατάσταση αυτή και να δώσει ώθηση στη δημιουργία ταμείων αλληλασφάλισης σε αυτά τα κράτη μέλη·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομικά μέσα που να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους και την άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ύπαρξης ευρωπαϊκών καθεστώτων για άλλες μορφές επιχειρήσεων, τα ταμεία αλληλασφάλισης εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και ότι, ελλείψει ευρωπαϊκού καθεστώτος, τα ταμεία αλληλασφάλισης υποχρεώνονται συχνά να χρησιμοποιούν ακατάλληλα νομικά μέσα για τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε άλλης μορφής εταιρείες·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές νομοθεσίες για τα ταμεία αλληλασφάλισης ποικίλλουν σημαντικά εντός της Ένωσης και ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία διεθνικών ταμείων αλληλασφάλισης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής προστασίας·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια τα ταμεία αλληλασφάλισης θα πρέπει να διαδώσουν την ιδέα της αλληλασφάλισης ως βασική αρχή τους και να πείσουν τα μελλοντικά μέλη τους ότι αυτή συνιστά οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τους παρόχους εμπορικών υπηρεσιών·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς τους, τα ταμεία αλληλασφάλισης θα πρέπει να αποτρέπονται από τη λήψη μέτρων που τους προσδίδουν χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα των εμπορικών ανταγωνιστών τους, με την καθιέρωση, για παράδειγμα, κριτηρίων επιλογής κινδύνων ή αυστηρότερων κριτηρίων συμμετοχής ή και με την έκδοση μετοχών προκειμένου να αυξήσουν τα περιθώρια φερεγγυότητάς τους·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης, μεσαίου ιδίως μεγέθους, ενδέχεται να αναγκάζονται να ενταχθούν σε μεγαλύτερους οργανισμούς, ακόμα και σε μετοχικές εταιρείες (μέσω της εγκατάλειψης του αλληλασφαλιστικού τους χαρακτήρα), αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν την απόσταση μεταξύ του αντίστοιχου οργανισμού και των ασφαλιζομένων του·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία καταστατικού εξακολουθεί να παρακωλύει τη διασυνοριακή συνεργασία και τη συγχώνευση των ταμείων αλληλασφάλισης·

1.  με βάση τα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης σχετικά με την κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης στην Ένωση, και έχοντας κατά νου ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα διατυπώσει σαφή προτίμηση υπέρ ενός καταστατικού των ευρωπαϊκών ταμείων αλληλασφάλισης, ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει άμεσα, ακολουθώντας τις λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος του παρόντος ψηφίσματος, με βάση το άρθρο 352 ή, ενδεχομένως, το άρθρο114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία ή περισσότερες προτάσεις σχετικά με την παροχή της δυνατότητας στα ταμεία αλληλασφάλισης να δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκή και διασυνοριακή κλίμακα·

2.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές είναι συμβατές με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας·

3.  εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να καλυφθούν από τις κατάλληλες πιστώσεις του προϋπολογισμού·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 140.
(2) ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σ. 114.
(3) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 16.
(4) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 19.
(5) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 187.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0259.
(7) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83593
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1).
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206).
(10) Βλ. προηγούμενη αναφορά στο COM(2011)0206.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Συστάσεις σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης

Σύσταση 1 (σχετικά με τους στόχους του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πολυμορφία των επιχειρήσεων πρέπει να κατοχυρωθεί με σαφήνεια στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνει να συμπεριληφθούν τα ταμεία αλληλασφάλισης στο άρθρο 54 της εν λόγω Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι απαιτείται συνδυασμός στρατηγικών και μέτρων για να θεσπιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα ταμεία αλληλασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος, τα οποία θα παρέχουν σε αυτά ίσες δυνατότητες προσθήκης μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην οργάνωση και τις δραστηριότητές τους καθώς και κατάλληλα νομικά μέσα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών και των διεθνικών δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ταμεία αλληλασφάλισης θα μπορούν να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησής τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι η θέσπιση καθεστώτος ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό σύστημα ασφάλισης προαιρετικού χαρακτήρα, το οποίο θα παρέχει στα ταμεία αλληλασφάλισης τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε διάφορα κράτη μέλη καθώς και τη δυνατότητα σύστασής τους ακόμα και σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν επί του παρόντος, και, ως εκ τούτου, επιμένει στην άποψη ότι το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλασφάλισης πρέπει να θεωρείται ως ευρωπαϊκή νομική μορφή με ειδικό ενωσιακό χαρακτήρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι η ανάληψη ενδεχόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας δεν θα επιφέρει καμία απολύτως τροποποίηση στις διάφορες υφιστάμενες ήδη εθνικές νομοθεσίες και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στη σύγκλιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που διέπουν τα ταμεία αλληλασφάλισης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι ένας κανονισμός για το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης πρέπει να έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

   άρση όλων των φραγμών στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των ταμείων αλληλασφάλισης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που έχουν την καταβολή τους στα αντίστοιχα εθνικά νομικά τους συστήματα καθώς και παροχή στα ταμεία αλληλασφάλισης της δυνατότητας να λειτουργούν ελεύθερα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τις αρχές της ίδιας της ενιαίας αγοράς·
   παροχή της δυνατότητας σύστασης ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης από φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε διαφορετικά κράτη μέλη ή από νομικά πρόσωπα που έχουν ιδρυθεί δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων διαφορετικών κρατών μελών·
   παροχή της δυνατότητας σύστασης ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης με διασυνοριακή συγχώνευση δύο ή περισσότερων υφιστάμενων ταμείων αλληλασφάλισης, δεδομένου ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις(1)·
   παροχή της δυνατότητας δημιουργίας ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης με τη μετατροπή ή τον μετασχηματισμό ενός εθνικού ταμείου αλληλασφάλισης σε νέα μορφή, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η λύση του, στο πλαίσιο της οποίας το εν λόγω ταμείο τηρεί την καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία του εντός του ίδιου κράτους μέλους·
   παροχή της δυνατότητας δημιουργίας ευρωπαϊκού ομίλου αλληλασφάλισης καθώς και της δυνατότητας να επωφεληθούν τα ταμεία αλληλασφάλισης από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από έναν ευρωπαϊκό όμιλο ταμείων αλληλασφάλισης, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ(2) για τα ταμεία αλληλασφάλισης που παρέχουν ασφάλιση

Σύσταση 2 (σχετικά με τα στοιχεία του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των κρατών μελών ενός προαιρετικού κανονισμού, θα πρέπει να αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά και τις αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση των ταμείων αλληλασφάλισης·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι η πρόταση σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας των ταμείων αλληλασφάλισης, οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που διέπουν άλλους οικονομικούς φορείς:

   τα ταμεία αλληλασφάλισης παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφάλισης, παροχής δανείων καθώς και άλλες υπηρεσίες προς το συμφέρον των μελών τους, επί τη βάσει της αλληλεγγύης και του συλλογικού τρόπου χρηματοδότησης·
   σε αντάλλαγμα, τα μέλη καταβάλλουν εισφορά ή ισοδύναμη συνδρομή, το ποσό της οποίας είναι πιθανόν να ποικίλει·
   τα μέλη δεν επιτρέπεται να ασκούν μεμονωμένα δικαιώματα επί των στοιχείων ενεργητικού του ταμείου αλληλασφάλισης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το εν λόγω καθεστώς πρέπει να καθορίζει ακριβείς και σαφείς προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας πραγματικής και αποτελεσματικής νέας κατηγορίας ευρωπαϊκών ταμείων αλληλασφάλισης και θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο, εν προκειμένω, να ληφθούν υπόψη προγενέστερα πρότυπα καθεστώτα ευρωπαϊκών οργανισμών, στο πλαίσιο των οποίων ο σημαντικός βαθμός ευελιξίας που επιτρεπόταν στα κράτη μέλη και η έλλειψη προστιθέμενης αξίας είχαν ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή χρήση του εν λόγω ευρωπαϊκού μέσου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στην πρόταση κανονισμού, με βάση το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά χαρακτηριστικά των ταμείων αλληλασφάλισης, τα οποία αποτελούν ταμεία που βασίζονται σε πρόσωπα, και συγκεκριμένα την αρχή της απουσίας διακρίσεων, όσον αφορά την επιλογή κινδύνου και τον δημοκρατικό προσανατολισμό των μελών τους, με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της αλληλεγγύης στα ταμεία αλληλασφάλισης, όπου οι πελάτες είναι ταυτόχρονα και μέλη και, συνεπώς, έχουν κοινά συμφέροντα· υπενθυμίζει την αρχή της κοινής ιδιοκτησίας του κεφαλαίου και του αδιαιρέτου χαρακτήρα του· και τέλος, τονίζει τη σημασία της αρχής της αφιλοκερδούς διανομής σε περίπτωση ρευστοποίησης, δηλαδή της αρχής σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να διανεμηθούν σε άλλα ταμεία αλληλασφάλισης ή σε κάποιον φορέα που έχει ως αντικείμενο τη στήριξη και την προαγωγή των ταμείων αλληλασφάλισης·

Σύσταση 3 (σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει τις ακόλουθες πτυχές σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του μελλοντικού κανονισμού για το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης:

   δεν πρέπει να θίγει ούτε τα συστήματα υποχρεωτικής ή/και εκ του νόμου κοινωνικής ασφάλισης που τελούν σε ορισμένα κράτη μέλη υπό τη διαχείριση ταμείων αλληλασφάλισης, ούτε την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίζουν κατά πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω συστημάτων σε ταμεία αλληλασφάλισης·
   λόγω του διακεκριμένου ενωσιακού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης, η λύση στο ζήτημα της διαχείρισης δυνάμει του συγκεκριμένου καθεστώτος πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των νομοθεσιών των κρατών μελών, χωρίς να προεξοφλεί τις μελλοντικές επιλογές για άλλα ενωσιακά κείμενα στον τομέα του εταιρικού δικαίου·
   ο κανονισμός δεν πρέπει να ρυθμίζει άλλους τομείς δικαίου, όπως διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οι κανόνες σχετικά με την αφερεγγυότητα και την αναστολή πληρωμών·
   δεδομένου ότι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν τα ταμεία αλληλασφάλισης διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, ο κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στα ευρωπαϊκά ταμεία αλληλασφάλισης να ορίζουν ελεύθερα τους στόχους τους και να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα μέλη τους, όπως η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια ασθενείας καθώς και η χορήγηση δανείων.

Σύσταση 4 (σχετικά με τη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών ταμείων αλληλασφάλισης)

Το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλασφάλισης πρέπει να τελεί υπό καθεστώς δημοκρατικής διαχείρισης και συλλογικής χρηματοδότησης προς το συμφέρον των μελών του. Το καταστατικό του θα πρέπει να ορίζει ότι ο οργανισμός αλληλασφάλισης υπάγεται στην συλλογική κυριότητα των μελών του.

Το καταστατικό του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες διακυβέρνησης και διαχείρισης που θα προβλέπουν τη συγκρότηση γενικής συνέλευσης (που μπορεί να λάβει τη μορφή συνέλευσης όλων των μελών ή συνέλευσης των εκπροσώπων των μελών) εποπτικού οργάνου και οργάνου διαχείρισης ή διοικητικού οργάνου, ανάλογα με τη μορφή που καθορίζεται στο καταστατικό.

Κάθε μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος στη γενική συνέλευση πρέπει να έχει κατ’ αρχήν ίσα δικαιώματα ψήφου.

Το μέλος ή τα μέλη του διευθυντικού οργάνου πρέπει να διορίζονται και ανακαλούνται από το εποπτικό όργανο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν ή να επιτρέπουν να προβλέπεται από το καταστατικό ο διορισμός του μέλους ή των μελών του διευθυντικού οργάνου από τη γενική συνέλευση.

Δεν πρέπει να επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή προσώπου στο διευθυντικό όργανο και στο εποπτικό όργανο.

Συνιστάται η στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» επί της εταιρικής διακυβέρνησης των αλληλασφαλιστικών οργανισμών.

(1) Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεως κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1).
(2) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου