Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2565(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0132/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 8.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0096

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 25k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg
Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea
P7_TA(2013)0096RC-B7-0132/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om atomtrusler og menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (2013/2565(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea),

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 18. februar 2013 om Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) og 1887 (2009),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til alle relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som er vedtaget og ratificeret af Nordkorea,

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Menneskerettighedsråd, særlig den der blev vedtaget ved konsensus den 19. marts 2012 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til rapporten af 1. februar 2013 fra FN's særlige rapportør om menneskerettigheder i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Marzuki Darusman,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union og FN's Sikkerhedsråd fordømte Nordkoreas missilaffyring af 12. december 2012, hvortil der benyttedes ballistisk missilteknologi, og dets atomprøvesprængning af 12. februar 2013, som er i klar modstrid med landets internationale forpligtelser i henhold til FN 's Sikkerhedsråds resolutioner og udgør en alvorlig trussel mod den regionale og internationale fred og sikkerhed;

B.  der henviser til, at spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed; henviser til, at Nordkorea i 2003 trak sig ud af ikkespredningstraktaten (NPT), siden 2006 har gennemført atomprøvesprængninger og i 2009 officielt erklærede, at det havde fremstillet et atomvåben; der henviser til, at gennemførelsen af ulovlige atom- og ballistiske missilprogrammer udgør en udfordring til den internationale ordning for ikke-spredning af atomvåben og kan risikere at medføre en forværring af de regionale spændinger;

C.  der henviser til, at dette ikke tjener Nordkoreas erklærede mål om at styrke landets sikkerhed; der henviser til, at landet med sin økonomi, der er fokuseret på militæret, langt fra har nået sit erklærede mål om at blive en stærk og velstående nation, men i stedet i stigende grad har isoleret og forarmet sin befolkning gennem sin stræben efter masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler;

D.  der henviser til, at Nordkorea for nylig opsagde aftalen om våbenstilstand med Republikken Korea og afbrød hotlinen mellem Pyongyang og Seoul; der henviser til, Den Koreanske Halvø i årtier allerede har været skueplads for spændinger og militær konfrontation; der henviser til, at EU kraftigt støtter tanken om en atomfri Koreansk Halvø og betragter en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som afgørende for fred og stabilitet i regionen;

E.  der henviser til, at det nordkoreanske regime ikke har samarbejdet med FN og har afvist alle FN’s Menneskerettighedsråds og Generalforsamlingens resolutioner vedrørende menneskerettighederne i Nordkorea; der henviser til, at regimet ikke har forstået at samarbejde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i landet og har afvist enhver håndsrækning fra FN's højkommissær for menneskerettigheder;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union forsvarer og fremmer menneskerettighederne og demokratiet i verden; der henviser til, at menneskerettighedssituationen og den humanitære situation i Nordkorea fortsat er dybt bekymrende; der henviser til, at Nordkoreas regering hverken tillader en organiseret politisk opposition, frie og retfærdige valg, frie medier, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, kollektive overenskomstforhandlinger eller den frie bevægelighed;

G.  der henviser til, at retsvæsenet er underlagt staten, og at dødsstraf idømmes for en lang række forbrydelser mod staten og anvendelsesområdet for dødsstraf regelmæssigt udvides gennem ændringer i straffeloven, samtidig med at borgerne, herunder børn, tvinges til at overvære offentlige henrettelser; der henviser til, at Nordkoreas statslige myndigheder systematisk foretager udenretlige drab, vilkårlige tilbageholdelser og forsvindinger, herunder bortførelser af udenlandske statsborgere, og internerer mere end 200 000 mennesker i fængsels- og »genopdragelses«lejre;

H.  der henviser til, at befolkningen i Nordkorea har været udsat for årtiers underudvikling med dårlig sundhedspleje og høje forekomster af underernæring af mødre og børn på en baggrund af politisk og økonomisk isolation, gentagne naturkatastrofer og internationalt stigende priser på fødevarer og brændstoffer; der henviser til, at store dele af befolkningen lider af sult og er i vid udstrækning afhængige af international fødevarebistand; der henviser til at stor fødevaremangel og hungersnød har betydelige følger for en lang række menneskerettigheder; der henviser til, at titusindvis af nordkoreanere er flygtet til Kina for at undslippe den udbredte sult og undertrykkelse i deres land;

Atomtrusler

1.  fordømmer Nordkoreas atomprøvesprængning og missilaktiviteter, og opfordrer indtrængende Nordkorea til at afstå fra yderligere provokerende handlinger ved at indstille alle aktiviteter forbundet med sit ballistiske missilprogram og ved fuldstændigt, kontrollerbart og uigenkaldeligt at give afkald på sit atomprogram; opfordrer Nordkorea til omgående at undertegne og ratificere traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger;

2.  fordømmer den officielle meddelelse fra Nordkorea om, at landet forbeholder sig ret til at udføre et foregribende atomangreb; opfordrer Nordkorea til at overholde FN-pagten, der forpligter sine medlemmer til at afstå fra trusler om magtanvendelse eller brug af magt over for andre stater;

3.  beklager, at Nordkorea har opsagt ikkeangrebspagten med Republikken Korea (Sydkorea), lukket sin hotline med Seoul og lukket de to landes fælles grænseovergang samt sat sine tropper i frontlinjen i alarmberedskab med henblik på en eventuel krig; bifalder Rådets styrkelse af sanktionerne og FN’s Sikkerhedsråds afstemning den 7. marts 2013 som følge af de seneste prøvesprængninger; opfordrer Nordkorea til at vælge en konstruktiv tilgang ved at indgå i en dialog med det internationale samfund, hvilket ville bidrage til regional stabilitet og forbedre det nordkoreanske folks velfærd;

4.  opfordrer indtrængende Nordkorea til at genbekræfte sine tidligere tilsagn om et moratorium for missilaffyringer og til på ny at tilslutte sig ikkespredningstraktaten, som er hjørnestenen i ordningen for ikke-spredning af atomvåben og grundlaget for den videre atomvåbennedrustning og fredelige anvendelser af nuklear energi; understreger, at det er nødvendigt at optrappe indsatsen for at styrke traktaten om ikkespredning af kernevåben; minder om sluterklæringen fra gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben, hvori der udtrykkes »dyb bekymring over de katastrofale følger af en eventuel anvendelse af atomvåben« og bekræftes »behovet for, at alle stater til enhver tid overholder gældende folkeret, herunder den humanitære folkeret«;

5.  bekræfter sit ønske om en diplomatisk og politisk løsning på det nukleare problem i Nordkorea; bekræfter sin støtte af sekspartsforhandlingerne og opfordrer til, at de genoptages; opfordrer indtrængende alle deltagere i sekspartsforhandlingerne til at intensivere deres bestræbelser; opfordrer Nordkorea til på ny at indgå i en konstruktiv dialog med det internationale samfund, og navnlig med deltagerne i sekspartsforhandlingerne, med det formål at arbejde hen imod varig fred og sikkerhed på en atomvåbenfri Koreansk Halvø og som det bedste middel til at sikre en mere velstående og sikker fremtid for Nordkorea;

6.  opfordrer Folkerepublikken Kina til som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og Nordkoreas vigtigste handelspartner at øve indflydelse på Nordkorea og sikre, at situationen ikke eskalerer yderligere, og konstaterer, at Folkerepublikken Kina støtter FN’s sikkerhedsråds resolution 2094 (2013); bemærker, at der er konsensus mellem medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd i deres reaktioner på Nordkoreas nylige atomprøvesprængning;

7.  understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at optrappe den verdensomspændende indsats for at opnå atomvåbennedrustning; opfordrer til midlertidige og tillidsskabende foranstaltninger;

Menneskerettigheder

8.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over menneskerettighedssituationen i Nordkorea, som bliver værre og værre, og som er blevet beskrevet af både FN's forhenværende og nuværende særlige rapportører om Nordkorea som værende i en kategori helt for sig selv, som frygtelig, udbredt og systematisk og som potentielt svarende til forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer Nordkorea til at indgå i en konstruktiv menneskerettighedsdialog med EU;

9.  opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som det har tiltrådt, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN 's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea har adgang til landet og gives det nødvendige samarbejde;

10.  bifalder nedsættelsen en særlig FN-undersøgelseskommission om Nordkorea, som foreslået af Den Europæiske Union og Japan;

11.  opfordrer regeringen til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; opfordrer Nordkorea til at sætte en stopper for udenretlige drab og tvungne forsvindinger, til at løslade politiske fanger og give landets borgere ret til at rejse frit, både inden for og uden for landet; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret adgang til internettet for landets borgere;

12.  udtrykker navnlig bekymring over alvoren af den fødevaresituation, landet befinder sig i, og dens indvirkning på befolkningens økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; opfordrer Kommissionen til at opretholde de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler til Nordkorea og til at sikre, at de når sikkert ud til målgrupperne i befolkningen; opfordrer de nordkoreanske myndigheder til i overensstemmelse med humanitære principper at sikre alle borgere adgang til fødevarer og humanitær bistand på grundlag af behov;

o
o   o

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, regeringen for Republikken Korea, regeringen for Folkerepublikken Kina, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og De Forenede Nationers generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik