Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2565(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0132/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2013 - 8.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0096

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 24k
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Branduolinė grėsmė ir žmogaus teisės Šiaurės Korėjoje
P7_TA(2013)0096RC-B7-0132/2013

2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl branduolinės grėsmės ir žmogaus teisių Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (2013/2565(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2013 m. vasario 18 d. posėdžio išvadas dėl KLDR,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1887 (2009),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į visas atitinkamas tarptautines žmogaus teisių priemones, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį KLDR priėmė ir ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos svarbias rezoliucijas, ypač į bendru sutarimu 2012 m. kovo 19 d. priimtą rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimu Marzuki Darusmano 2013 m. vasario 1 d. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Europos Sąjungos Taryba ir JT Saugumo Taryba pasmerkė 2012 m. gruodžio 12 d. KLDR įvykdytą raketos paleidimą naudojant balistinių raketų technologiją ir 2013 m. vasario 12 d. šios šalies įvykdytą branduolinį bandymą; abu veiksmai įvykdyti akivaizdžiai pažeidžiant KLDR įsipareigojimus pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas ir kelia rimtą pavojų taikai ir saugumui regione ir tarptautiniu mastu;

B.  kadangi branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų bei jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas tarptautiniu mastu kelia grėsmę taikai ir saugumui; kadangi Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika 2003 m. atsisakė laikytis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (angl. NPT), vykdė branduolinius bandymus nuo 2006 m., o 2009 m. oficialiai paskelbė, kad sukūrė branduolinį ginklą; kadangi neteisėtas branduolinių ir balistinių raketų programų plėtra kelia pavojų tarptautinio branduolinio ginklo neplatinimo režimo įgyvendinimui ir riziką, jog padidės įtampą regione;

C.  kadangi tai nepadeda KLDR siekti, kaip ji teigia, tikslo didinti savo saugumą; kadangi šalis su karine pramone pagrįsta ekonomika toli gražu nepasiekė savo nustatyto tikslo tapti stipria ir klestinčia valstybe, priešingai, ji vis labiau izoliuoja ir skurdina savo gyventojus, siekdama masinio naikinimo ginklų bei jų siuntimo į taikinį sistemų;

D.  kadangi KLDR neseniai pasitraukė iš Paliaubų sutarties su Pietų Korėja ir nutraukė tiesioginę telefono liniją tarp Pchenjano ir Seulo; kadangi Korėjos pusiasalyje jau dešimtmečius tęsiasi įtampa ir tebėra karinis priešiškumas; kadangi ES tvirtai pritaria tam, kad Korėjos pusiasalyje nebūtų branduolinio ginklo ir kad būtų atnaujintos Šešių šalių derybos, kurios būtinos taikai ir stabilumui regione užtikrinti;

E.  kadangi KLDR režimas nebendradarbiauja su JT ir atsisakė vykdyti visas JT žmogaus teisių tarybos ir Generalinės Asamblėjos rezoliucijas dėl žmogaus teisių padėties Šiaurės Korėjoje; kadangi KLDR atsisakė bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties šalyje klausimu ir nepriėmė jokios Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pagalbos;

F.  kadangi ES yra žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje gynėja ir skatintoja; kadangi žmogaus teisų ir humanitarinė padėtis KLDR vis dar kelia itin didelį nerimą; kadangi KLDR vyriausybė neleidžia veikti jokiai politinei opozicijai, draudžia laisvus ir sąžiningus rinkimus, laisvą žiniasklaidą, religinę laisvę, asociacijų laisvę kolektyvines derybas ir laisvą judėjimą;

G.  kadangi teismų sistema pavaldi valstybei ir mirties bausmė taikoma už daugybę nusikaltimų valstybei, kadangi ši bausmė numatoma už vis daugiau nusikaltimų nuolat persvarstant baudžiamąjį kodeksą, o piliečiai, įskaitant vaikus, verčiami stebėti viešas egzekucijas; kadangi KLDR valstybinės institucijos nuolat be teismo vykdo egzekucijas, nesankcionuotus sulaikymus ir prisideda prie asmenų dingimo, įskaitant užsieniečių grobimą; o daugiau kaip 200 000 žmonių kalinama kalėjimuose ir vadinamuosiuose perauklėjimo lageriuose;

H.  kadangi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gyventojai, šaliai esant politiškai ir ekonomiškai izoliuotai, dažnai ištinkant gaivalinėms nelaimėms ir tarptautiniu mastu kylant maisto produktų ir degalų kainoms, jau dešimtmečius gyvena nepakankamo išsivystymo sąlygomis, neturėdami geros sveikatos priežiūros ir esant plataus masto netinkamai motinų ir vaikų mitybai; kadangi didelė dalis gyventojų badauja ir yra iš esmės priklausomi nuo tarptautinės pagalbos maistu; kadangi didžiulis maisto trūkumas ir badas daro didelę įtaką plačiam žmogaus teisių spektrui; kadangi dėl plačiai paplitusio bado ir priespaudos dešimtys tūkstančių Šiaurės Korėjos gyventojų pabėgo į Kiniją;

Branduolinė grėsmė

1.  smerkia KLDR vykdomus branduolinius bandymus ir su raketomis susijusią veiklą ir prašo ją susilaikyti nuo tolesnių provokuojamųjų veiksmų, t. y. sustabdyti visą su balistinių raketų programa susijusią veiklą ir visiškai ir negrįžtamai atsisakyti vykdomų branduolinių programų; ragina KLDR nedelsiant pasirašyti bei ratifikuoti Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį (angl. CTBT);

2.  smerkia oficialų KLDR pranešimą, kad šalis pasilieka teisę prevenciniais tikslais panaudoti branduolinį ginklą; ragina KLDR tvirtai laikytis Jungtinių Tautų chartijos, kuria valstybės narės įpareigojamos susilaikyti nuo grasinimų panaudoti jėgą prieš kitą valstybę ar naudoti jėgą prieš ją;

3.  apgailestauja, kad KLDR nutraukė visus su Korėjos Respublika sudarytus nepuolimo susitarimus, nutraukė savo tiesioginę telefono liniją, jungiančią su Seulu, ir uždarė bendrą abiejų Korėjų pasienio punktą, kur karo atvejui priekinėse linijose sutelktos kovinės parengties karinės pajėgos; palankiai vertina tai, kad Taryba sustiprino sankcijas, ir JT Saugumo Tarybos 2013 m. kovo 7 d. balsavimą po paskutinio branduolinio bandymo; ragina KLDR pasirinkti konstruktyvesnį kelią, įsitraukti į tarptautinę bendruomenę, nes tai galėtų padidinti stabilumą regione Šiaurės Korėjos žmonių gerovei;

4.  ragina KLDR atnaujinti savo ankstesnius pažadus laikytis raketų bandymų moratoriumo ir vėl prisijungti prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, nes tai branduolinio ginklo neplatinimo režimo įgyvendinimo kertinis akmuo ir branduolinio nusiginklavimo siekio bei branduolinės energijos naudojimo būdų taikiais tikslais pagrindas; pabrėžia poreikį dėti daugiau pastangų siekiant stiprinti Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo; primena Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo 2010 m. peržiūros konferencijos galutinį pareiškimą, kuriame išreiškiamas „didelis susirūpinimas dėl bet kokio branduolinių ginklų naudojimo katastrofiškų pasekmių“ ir dar kartą patvirtinama, kad „visos valstybės visą laiką turi laikytis taikytinos tarptautinės teisės, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę“;

5.  patvirtina savo siekį ieškoti diplomatinio ir politinio KLDR branduolinio klausimo sprendimo; pakartoja, kad remia Šešių šalių derybas ir ragina jas atnaujinti; primygtinai ragina visus šešiašalių derybų dalyvius dėti daugiau pastangų; ragina KLDR vėl įsitraukti į konstruktyvų dialogą su tarptautine bendruomene, visų pirma su šešių šalių derybų dalyviais, kad būtų tęsiamas darbas siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Korėjos pusiasalyje be branduolinio ginklo ir kuo geriausiais būdais užtikrinti KLDR didesnį klestėjimą ir stabilumą ateityje;

6.  ragina Kinijos Liaudies Respubliką – nuolatinę JT Saugumo Tarybos narę ir pagrindinę KLDR prekybos sąjungininkę – panaudoti savo įtaką KLDR siekiant užtikrinti, kad konfliktas nebūtų toliau eskaluojamas, ir pažymi, kad Kinijos Liaudies Respublika išreiškė pritarimą JT Saugumo Tarybos rezoliucijai 2094 (2013); pažymi, kad JT Saugumo Tarybos narių nuomonė dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos neseniai įvykdyto branduolinio bandymo yra vienoda;

7.  pabrėžia, kad esant tokioms aplinkybėms visame pasaulyje būtina dėti daugiau pastangų siekiant branduolinio nusiginklavimo; ragina imtis laikinų ir pasitikėjimą didinančių priemonių;

Žmogaus teisės

8.  teigia, kad yra labai susirūpinęs dėl Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje blogėjančios žmogaus teisių padėties, kurią buvę ir dabartiniai JT specialieji pranešėjai dėl Šiaurės Korėjos apibūdino kaip ypatingą atvejį, nes žmogaus teisių pažeidimai yra šiurkštūs, masiniai ir nuolatiniai, jie galbūt prilygsta nusikaltimams žmoniškumui; ragina KLDR pradėti prasmingą dialogą žmogaus teisių klausimais su Europos Sąjunga;

9.  ragina KLDR vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal žmogaus teisių dokumentus, kuriuos ji yra pasirašiusi, ir užtikrinti, kad humanitarinėms organizacijoms, nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais būtų leidžiama patekti į KLDR ir kad su jais būtų tinkamai bendradarbiaujama;

10.  teigiamai vertina JT specialiosios žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje tyrimo komisijos sudarymą, kaip siūlo Europos Sąjunga ir Japonija;

11.  ragina vyriausybę paskelbti visišką mirties bausmės vykdymo moratoriumą, siekiant panaikinti mirties bausmę artimiausiu metu; ragina KLDR nutraukti be teismo vykdomas egzekucijas ir prievartinius dingimus, išlaisvinti politinius kalinius ir leisti savo piliečiams laisvai keliauti šalies viduje ir už jos ribų; ragina KLDR sudaryti sąlygas nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos žodžio ir spaudos laisvei, ir taip pat suteikti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto;

12.  teigia, kad yra ypač susirūpinęs dėl labai sunkios aprūpinimo maistu padėties šalyje ir jos poveikio gyventojų ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms; ragina Komisiją toliau vykdyti pradėtas humanitarinės pagalbos programas ir išsaugoti atvirus ryšių su KLDR kanalus, taip pat užtikrinti, kad pagalba saugiai pasiektų tuos gyventojų sluoksnius, kuriems ji skirta; ragina KLDR valdžios institucijas atsižvelgiant į poreikius užtikrinti visiems piliečiams prieigą prie maisto ir humanitarinės pagalbos laikantis humanitarinės pagalbos teikimo principų;

o
o   o

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniam žmogaus teisių klausimais, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybei, Korėjos Respublikos vyriausybei, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties KLDR klausimu ir JT Generaliniam Sekretoriui.

Teisinė informacija - Privatumo politika