Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0130/2013

Forhandlinger :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 8.11

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0098

Vedtagne tekster
PDF 31kWORD 26k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg
Aftalt spil og korruption i sport
P7_TA(2013)0098RC-B7-0130/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Nicosiaerklæringen af 20. september 2012 om bekæmpelse af matchfixing,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(1),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved onlinespil(2),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog om idræt (COM(2007)0391),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om bekæmpelse af doping i sportsverdenen(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om onlinespil i det indre marked(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2012 med titlen »Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil« (COM(2012)0596),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 24. marts 2011 om onlinespil i det indre marked (COM(2011)0128),

–  der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om EU's bestræbelser med hensyn til bekæmpelse af korruption(5),

–  der henviser til den forberedende foranstaltning »europæiske partnerskaber om sport« og navnlig dataindsamlingsprojekter med fokus på forebyggelse af matchfixing gennem uddannelse og oplysning af relevante aktører,

–  der henviser til Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at deltage på EU's vegne i forhandlingerne om en international konvention fra Europarådet om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater (COM(2012)0655),

–  der henviser til resultaterne af den undersøgelse fra marts 2012 om matchfixing inden for sport, som blev udfærdiget på Kommissionens anmodning,

–  der henviser til Europarådets antidoping-konvention af 16. november 1989,

–  der henviser til Europarådets Ministerkomités henstilling af 28. september 2011 om fremme af sportens integritet og bekæmpelse af manipulation af resultater, navnlig matchfixing,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at et fælles efterforskningshold fra Europol med kodenavnet »operation veto« har afsløret omfattende tilfælde af matchfixing inden for fodboldens verden i de seneste år, hvor 680 kampe på globalt plan er blevet anset for at være mistænkelige, herunder 380 kampe i Europa; der henviser til, at efterforskningsholdet beskrev et omfattende matchfixingnetværk med tråde til sportens kerne, og at 425 personer er under mistanke mens 50 andre er blevet arresteret;

B.  der henviser til, at Europol har erklæret, at disse tal blot er »toppen af isbjerget«;

C.  der henviser til, at en lang række medlemsstater er blevet berørt af matchfixing, hvilket giver anledning til alvorlig bekymring, eftersom matchfixing har forbindelse med organiseret kriminalitet og udgør en stor risiko for sporten i praktisk taget alle medlemsstaterne;

D.  der henviser til, at matchfixing er en form for kriminalitet, som skaber høje indtægter, men hvor domsfældelses- og opdagelsesraten er ekstremt lav, og at matchfixing følgelig anvendes af kriminelle organisationer i deres ulovlige aktiviteter, såsom f.eks. hvidvaskning af penge og menneske- og narkotikasmugling;

E.  der henviser til, at spotfixing, som betegner en ulovlig aktivitet inden for sportsverdenen, hvor visse elementer i en kamp - men ikke nødvendigvis kampens endelige resultat - er aftalt på forhånd, kan være vanskeligere at opdage end den traditionelle form for matchfixing;

F.  der henviser til, at kriminelle organisationer opererer i stor international målestok og har forbindelser over hele verden, hvorfor at det ikke er muligt for nogen institution, noget land eller nogen organisation at gøre noget ved matchfixing alene;

G.  der henviser til, at alle sportsgrene kan blive berørt, og at sportens integritet risikerer at blive ødelagt;

H.  der henviser til, at de nuværende kontrolmekanismer som følge af disse ulovlige aktiviteters globale karakter ikke straks opfanger, at en kamp er ramt af matchfixing;

I.  der henviser til, at gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati - med andre ord god forvaltning - inden for idrætsorganisationer er forudsætninger for, at idrætsbevægelsen kan spille nogen som helst form for succesfuld rolle i bekæmpelsen af matchfixing og svindel inden for sporten;

J.  der henviser til, at mange idrætsorganisationer allerede har truffet foranstaltninger på dette område ved f.eks. at udarbejde adfærdskodekser og indføre nultolerancepolitikker;

K.  der henviser til, at matchfixing hovedsageligt tilbydes af aktører uden for EU, hvilket nødvendiggør, at der fokuseres på bekæmpelsen af matchfixing på internationalt plan;

L.  der henviser til, at der ifølge eksperter tilsyneladende hersker stigende bekymring med hensyn til enkeltpersoner, der overtager fodboldklubber med den hensigt at gennemføre yderligere matchfixing og pengehvidvaskning;

M.  der henviser til, at spillerforeninger påpeger, at matchfixing også er et problem for spillere, der ikke får udbetalt deres lønninger til tiden, og som udsættes for trusler og afpresning;

1.  opfordrer alle de vigtigste aktører til hver især at påtage sig et ansvar og udvikle en samlet tilgang ved at supplere hinandens bestræbelser på at bekæmpe matchfixing inden for sporten;

2.  anmoder Kommissionen om at udvikle en koordineret tilgang til bekæmpelsen af matchfixing og organiseret kriminalitet ved at samordne den indsats, der gøres af de vigtigste aktører på dette område, såsom idrætsorganisationer, nationalt politi og retsmyndigheder samt spiloperatører, og ved at tilvejebringe et diskussionsforum og muliggøre udveksling af oplysninger og bedste praksis;

3.  opfordrer idrætsorganisationerne til at vedtage en nultolerancepolitik mod korruption (både internt og over for eksterne aktører) for at forhindre deres medlemmer i at give efter for pres udefra;

4.  opfordrer indtrængende idrætsorganisationerne til at udarbejde en adfærdskodeks for alle medarbejdere og dommere og andet personale (spillere, trænere, dommere samt medicinsk og teknisk personale samt ledere af klubber og foreninger), som beskriver farerne ved matchfixing, omfatter et klart forbud mod manipulering af kampe i væddemåls- eller andet øjemed, fastsætter sanktioner og omfatter et forbud mod spil på egne kampe samt en forpligtelse til at indberette enhver form for henvendelser eller viden om matchfixing kombineret med en passende ordning til beskyttelse af informanter;

5.  opfordrer alle idrættens styrende organer til at forpligte sig til at anvende gode forvaltningspraksisser for at reducere risikoen for at blive offer for matchfixing;

6.  understreger betydningen af uddannelse for beskyttelse af integriteten inden for sporten; opfordrer følgelig medlemsstaterne og sportsorganisationerne til i passende grad at oplyse og uddanne sportsudøvere og forbrugere allerede i en ung alder og på alle niveauer, både amatører og professionelle);

7.  opfordrer idrætsorganisationerne til at iværksætte og videreføre omfattende forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, som omfatter klare forpligtelser for klubber, ligaer og forbund, navnlig med hensyn til mindreårige, og til at oprette et disciplinært organ til at gribe ind over for matchfixing;

8.  anmoder Kommissionen om kraftigt at tilskynde alle medlemsstaterne til eksplicit at indføje matchfixing i deres nationale strafferet med henblik på at sikre, at der indføres passende fælles minimumssanktioner, og for at sikre, at der gøres noget ved eksisterende smuthuller på en måde, der fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder;

9.  glæder sig over de igangværende drøftelser om en eventuel Europarådskonvention om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater, som vil udstyre de nationale systemer med de værktøjer, den ekspertise og de ressourcer, der skal til for at bekæmpe denne trussel;

10.  tilskynder idrætsorganisationerne til at anvende høje og overbevisende forvaltningsstandarder;

11.  anmoder Kommissionen om at sikre, at alle medlemsstater forbyder væddemål inden for konkurrencer, der involverer mindreårige;

12.  anmoder medlemsstaterne om at oprette en særlig retshåndhævende enhed, der skal bekæmpe matchfixing og tjene som et kommunikations- og samarbejdscentrum for de vigtigste interesseparter, og kræve, at spiloperatører indberetter oplysninger om uregelmæssige spillemønstre til denne særlige enhed og til idrætsorganisationerne med henblik på yderligere efterforskning og henvisning til retsforfølgende myndigheder;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at øge det europæiske retshåndhævelsessamarbejde gennem fælles efterforskningshold og samarbejde mellem anklagemyndigheder; understreger behovet for indførelse og effektiv håndhævelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige spillehjemmesider og anonyme væddemål; mener, at der bør udveksles oplysninger om personer, der er blevet nævnt ved navn i forbindelse med eller dømt for henvendelser til spillere om matchfixing;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere tilsynsorganer til at identificere og bekæmpe ulovlige aktiviteter inden for sportsvæddemål og til at indsamle, udveksle, analysere og udbrede dokumentation om matchfixing, sportssvindel og andre former for korruption inden for sporten både i og uden for Europa; understreger behovet for et tæt samarbejde med andre myndigheder, herunder licensudstedende myndigheder, retshåndhævende organer og politiet;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette udvekslingen af oplysninger mellem disse tilsynsmyndigheder vedrørende ulovlige eller mistænkelige aktiviteter i forbindelse med sportsvæddemål;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et samarbejde med tredjelande med henblik på at bekæmpe den organiserede kriminalitet i forbindelse med matchfixing, bl.a. ved at deltage i forhandlingerne om en international Europarådskonvention om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater;

17.  glæder sig over, at Kommissionens vil offentliggøre en halvårlig rapport om korruptionsbekæmpelse ledsaget af landeanalyser for hver medlemsstat og med skræddersyede anbefalinger (fra 2013 og frem);

18.  tilskynder Rådet til at forfølge målene i EU-arbejdsplanen for sport for 2011-2014 og navnlig til at insistere på udviklingen af uddannelsesprogrammer i medlemsstaterne med henblik på at udbrede kendskabet til idrætsværdier som integritet, fair play og respekt for andre;

19.  glæder sig over Kommissionens initiativ med henblik på at vedtage en henstilling i 2014 om bedste praksis inden for forebyggelse og bekæmpelse af væddemålsrelateret matchfixing;

20.  glæder sig over, at den femte internationale konference for ministre og højtstående embedsmænd med ansvar for idrætsundervisning og sport (MINEPS) vil behandle spørgsmålet om sportens integritet og bekæmpelsen af matchfixing, og mener, at dette er et godt forum til at tage sig at behovet for et globalt organ til at bekæmpe matchfixing, og hvor alle relevante aktører kan mødes, udveksle oplysninger, koordinere deres indsats og fremme god forvaltningspraksis;

21.  opfordrer Kommissionen til at identificere tredjelande - såsom dem, der er kendt som »asiatiske spilleparadiser« - og som giver anledning til særlige problemer med hensyn til væddemålsrelateret matchfixing i forbindelse med sportsarrangementer, der finder sted inden for EU, og til at øge samarbejdet med disse lande i kampen mod matchfixing;

22.  opfordrer Rådet til hurtigt og ambitiøst at fortsætte drøftelserne om forslaget til et nyt direktiv om hvidvaskning af penge (COM(2013)0045) med henblik på at gribe ind over for anvendelsen af sportsvæddemål på internettet til hvidvaskning af penge;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til de europæiske, internationale og nationale idrætsorganisationer.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0025.
(2) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 30.
(3) EUT C 33 E af 9.2.2006, s. 590.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0492.
(5) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 121.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik