Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0130/2013

Keskustelut :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 8.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0098

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 24k
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
Sopupelit ja lahjonta urheilussa
P7_TA(2013)0098RC-B7-0130/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2013 sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2012 annetun Nikosian julistuksen sopupelien torjunnasta,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä (COM(2011)0012),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta(1),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien yhtenäisyydestä(2),

–  ottaa huomioon urheilua koskevan komission valkoisen kirjan (COM(2007)0391),

–  ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman dopingin torjumisesta urheilussa(3),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon korruption torjumisesta EU:ssa (COM(2011)0308),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla(4),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” (COM(2012)0596),

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 annetun komission vihreän kirjan sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla (COM(2011)0128),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n toimista korruption torjumiseksi(5),

–  ottaa huomioon urheilua koskevien eurooppalaisten kumppanuuksien valmistelutoimen ja erityisesti käynnistetyt hankkeet, joissa keskitytään erityisesti sopupelitapausten estämiseen tarjoamalla koulutusta ja tietoa asianomaisille sidosryhmille,

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvoston päätökseksi Euroopan komission valtuuttamisesta osallistumaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta (COM(2012)0655),

–  ottaa huomioon komission tilaaman, maaliskuussa 2012 toteutetun ”Sopupelit urheilussa” -tutkimuksen tulokset,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 1989 tehdyn Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 28. syyskuuta 2011 annetun Euroopan neuvoston ministerineuvoston suosituksen urheilun rehellisyyden edistämisestä urheilutulosten manipuloinnin ja etenkin sopupelien torjumiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Europolin yhteinen tutkimusryhmä, koodinimeltään ”Operation Veto”, paljasti laajalle levinneen jalkapallon sopupeliringin; toteaa, että tutkimusryhmä piti epäilyttävinä eri puolilla maailmaa 680:tä ottelua, joista 380 ottelua pelattiin Euroopassa, ja raportoi laaja-alaisesta sopupeliverkostosta, joka ulottui urheilulajin ytimeen saakka ja jonka yhteydessä 425:tä henkilöä epäiltiin ja lisäksi 50 henkilöä pidätettiin;

B.  ottaa huomioon, että Europol on todennut, että nämä luvut ovat vasta ”jäävuoren huippu”;

C.  ottaa huomioon, että sopupelit koskettavat suurta joukkoa jäsenvaltioita, mikä aiheuttaa suurta huolta, koska sopupelit ovat sidoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja uhkaavat vakavasti urheilua lähes kaikissa jäsenvaltioissa;

D.  ottaa huomioon, että sopupelit ovat rikollisuuden muoto, josta saadaan suuria voittoja mutta langetetaan erittäin vähän tuomioita ja jäädään harvoin kiinni; ottaa huomioon, että sen vuoksi sitä hyödyntävät rikollisjärjestöt laittomassa toiminnassaan kuten rahanpesussa sekä ihmis- ja huumekaupassa;

E.  ottaa huomioon, että yksittäiset vilpit urheilutapahtuman sisällä (spot-fixing), joissa osasta ottelua – muttei välttämättä ottelun lopputuloksesta – sovitaan, voivat olla vaikeampia havaita kuin perinteiset sopupelit;

F.  ottaa huomioon, että rikollisjärjestöt toimivat kansainvälisesti ja niillä on yhteyksiä kaikkialla maailmassa siten, että mikään yksittäinen instituutio, maa tai järjestö ei kykene yksin torjumaan sopupelejä;

G.  ottaa huomioon, että tämä ilmiö koskee kaikkia urheilulajeja, minkä vuoksi urheilun rehellisyys on uhattuna;

H.  ottaa huomioon, että nykyisillä valvontajärjestelmillä ei kyetä välittömästi havaitsemaan sopupelejä tämän laittoman toiminnan maailmanlaajuisen luonteen vuoksi;

I.  toteaa, että avoimuus, vastuullisuus ja demokratia – toisin sanoen hyvä hallintotapa – urheilussa ovat ennakkoedellytyksiä sille, että urheiluliikkeen rooli sopupelien ja urheiluun liittyvien petosten torjunnassa on jollakin tavoin menestyksekäs;

J.  ottaa huomioon, että monet urheilujärjestöt ovat jo toteuttaneet toimenpiteitä tällä alalla esimerkiksi kehittämällä käytännesääntöjä ja soveltamalla nollatoleranssin politiikkaa;

K.  ottaa huomioon, että sopupelejä tarjoavat etupäässä EU:n ulkopuoliset toimijat, minkä vuoksi sopupelejä on torjuttava kansainvälisesti;

L.  ottaa huomioon, että asiantuntijalausuntojen mukaan huolta herättävät jalkapalloseuroja haltuunsa ottavien henkilöiden pahat aikeet edistää sopupelejä ja pestä rahaa;

M.  ottaa huomioon, että pelaajayhdistykset ovat todenneet sopupelien aiheuttavan myös pelaajille ongelmia, koska he eivät saa ajoissa palkkojaan ja heitä uhkaillaan ja kiristetään;

1.  kehottaa kaikkia alan tärkeimpiä toimijoita huolehtimaan henkilökohtaisesta vastuustaan ja noudattamaan johdonmukaista toimintatapaa, jolla he täydentävät toistensa ponnisteluja torjua sopupelejä urheilussa;

2.  pyytää komissiota laatimaan yhteisen toimintatavan sopupelien ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi koordinoimalla tärkeimpien sidosryhmien kuten urheilujärjestöjen, kansallisen poliisin ja oikeusviranomaisten sekä vedonlyöntioperaattoreiden ponnisteluja tällä alalla ja perustamalla keskustelufoorumin, jonka kautta voidaan myös vaihtaa tietoja ja parhaita käytänteitä;

3.  kehottaa urheilujärjestöjä noudattamaan nollatoleranssia lahjonnan suhteen (sekä sisäisesti että suhteessa ulkoisiin alihankkijoihin) estääkseen jäseniään antamasta periksi ulkoa päin tulevalle painostukselle;

4.  kehottaa urheilujärjestöjä laatimaan kaikkea henkilöstöä ja virkailijoita (pelaajat, valmentajat, erotuomarit, lääkintähenkilöstö ja tekninen henkilöstö sekä seurojen ja liittojen johtajat) koskevat käytännesäännöt, joissa esitellään sopupelien vaarat, kielletään selkeästi ottelujen manipulointi vedonlyöntiä tai muita tarkoituksia varten, säädetään tähän liittyvistä seuraamuksista, kielletään vedonlyönti omista otteluista ja velvoitetaan ilmoittamaan sopupelejä koskevista yhteydenotoista ja havainnoista sekä otetaan käyttöön riittävä epäkohtien paljastajien suojelujärjestelmä;

5.  kehottaa kaikkia urheilun hallintoelimiä sitoutumaan hyvään hallintotapaan, jotta vähennetään sopupelien uhreiksi joutumisen todennäköisyyttä;

6.  korostaa valistuksen merkitystä urheilun rehellisyyden suojelussa; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja urheiluseuroja tarjoamaan urheilijoille ja kuluttajille asianmukaista tietoa ja valistusta jo varhaisesta iästä lähtien ja kaikilla urheilun tasoilla, niin amatööri- kuin ammattilaistasolla;

7.  kannustaa urheilujärjestöjä käynnistämään ja ylläpitämään kattavia ennaltaehkäisy- ja koulutusohjelmia, joihin sisältyy seuroille, liigoille ja liitoille suunnattuja, erityisesti alaikäisiä koskevia selkeitä velvoitteita, ja perustamaan sopupelejä käsittelevän kurinpitoelimen;

8.  kehottaa komissiota kannustamaan voimakkaasti kaikkia jäsenvaltioita sisällyttämään sopupelit nimenomaisesti kansalliseen rikoslakiinsa ja säätämään riittävistä yhteisistä vähimmäisseuraamuksista sekä varmistamaan, että nykyiset porsaanreiät tukitaan tavalla, jossa huomioidaan täysimääräisesti perusoikeudet;

9.  suhtautuu myönteisesti parhaillaan käytävään keskusteluun urheilutulosten manipuloinnin torjumisesta tehtävästä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta, jolla tarjotaan kansallisille järjestelmille välineitä, asiantuntemusta ja resursseja, joita tämän uhan torjumiseksi tarvitaan;

10.  kehottaa urheilujärjestöjä noudattamaan korkeatasoisia ja vakuuttavia hallintoa koskevia vaatimuksia;

11.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot kieltävät vedonlyönnin kilpailuissa, joihin osallistuu alaikäisiä;

12.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan erityisen lainvalvontayksikön, jonka tehtävänä on torjua sopupelejä ja toimia yhdyspisteenä viestintää ja yhteistyötä varten alan tärkeimpien toimijoiden kanssa, sekä velvoittamaan vedonlyöntioperaattorit toimittamaan tietoja epäilyttävistä vedonlyönti-ilmiöistä kyseiselle erityisyksikölle ja urheilujärjestöille lisätutkimuksia varten ja asian saattamiseksi syyttäjäviranomaisten tietoon;

13.  kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan lainvalvontayhteistyötä unionissa yhteisten tutkintaryhmien ja syyttäjäviranomaisten välisen yhteistyön avulla; korostaa, että on otettava käyttöön ja ylläpidettävä tehokkaasti toimia laittomien vedonlyöntisivustojen ja nimettömän vedonlyönnin torjumiseksi; katsoo, että olisi vaihdettava tietoja henkilöistä, jotka on tunnistettu heidän lähestyttyään pelaajia sopupeleistä sopimiseksi tai saatuaan tuomion tällaisesta toiminnasta;

14.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan sääntelyelimiä, joiden tehtävänä on tunnistaa ja torjua urheiluvedonlyöntiin liittyvää laitonta toimintaa sekä kerätä, vaihtaa, analysoida ja levittää sopupelejä, urheilupetoksia ja muita korruption muotoja urheilussa koskevia tietoja Euroopassa ja sen ulkopuolella; korostaa, että on toimittava tiiviissä yhteistyössä muiden sääntelijöiden kanssa, mukaan lukien lisenssin myöntävät viranomaiset, lainvalvontaviranomaiset ja poliisi;

15.  kehottaa komissiota helpottamaan näiden sääntelyelinten välistä tietojenvaihtoa laittomasta tai epäilyttävästä urheiluvedonlyönnistä;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä kolmansien maiden kanssa sopupeleihin liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi esimerkiksi osallistumalla neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio julkaisee kahden vuoden välein korruptiontorjuntakertomuksen, joka sisältää maakohtaiset arviot kaikista jäsenvaltioista ja räätälöityjä suosituksia (vuodesta 2013 alkaen);

18.  kannustaa neuvostoa toimimaan Euroopan unionin urheilualan vuosien 2011–2014 työsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja korostaa erityisesti koulutusohjelmien kehittämistä jäsenvaltioissa tietoisuuden lisäämiseksi urheilun arvoista kuten rehellisyydestä, reilusta pelistä ja toisten kunnioittamisesta;

19.  suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, jolla pyritään antamaan vuonna 2014 suositus parhaista käytänteistä vedonlyöntiin liittyvien sopupelien ehkäisemisessä ja torjumisessa;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että liikuntakasvatuksesta ja urheilusta vastaavien ministereiden ja johtavien virkamiesten viidennessä kansainvälisessä kokouksessa käsitellään urheilun rehellisyyden ja sopupelien torjunnan kysymystä, ja toteaa, että tämä on sopiva foorumi, jossa voidaan keskustella tarpeesta perustaa sopupelejä käsittelevä maailmanlaajuinen elin ja jossa kaikki asianosaiset toimijat voivat tavata, vaihtaa tietoja, koordinoida toimintaansa ja edistää hyvän hallintotavan käsitteitä;

21.  kehottaa komissiota selvittämään, missä kolmansissa maissa – esimerkiksi Aasian vedonlyöntikeitaina tunnetuissa maissa – EU:ssa järjestettäviin urheilutapahtumiin vaikuttavat vedonlyöntiin liittyvät sopupelit ovat erityinen ongelma, ja lisäämään näiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä sopupelien torjumiseksi;

22.  kehottaa neuvostoa käsittelemään ripeästi ja kunnianhimoisesti ehdotusta uudeksi rahanpesudirektiiviksi (COM(2013)0045), jotta torjutaan sähköisen urheiluvedonlyönnin käyttöä rahanpesuun;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille, kansainvälisille ja kansallisille urheilujärjestöille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0025.
(2) EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
(3) EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0492.
(5) EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 121.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö