Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2567(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0130/2013

Debatten :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 8.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0098

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 24k
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg
Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld
P7_TA(2013)0098RC-B7-0130/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sport (2013/2567(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de Verklaring van Nicosia van 20 september 2012 over de bestrijding van wedstrijdmanipulatie,

–  gezien de Mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 getiteld „Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport” (COM(2011)0012),

–  gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport(1),

–  gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 over de integriteit van onlinegokken(2),

–  gezien het Witboek Sport van de Commissie (COM(2007)0391),

–  gezien zijn resolutie van 14 april 2005 over de bestrijding van doping in de sport(3),

–  gezien de Mededeling van de Commissie getiteld „Corruptiebestrijding in de EU” (COM(2011)0308),

–  gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over onlinegokken op de interne markt(4),

–  gezien de Mededeling van de Commissie van 23 oktober 2012 getiteld „Een breed Europees kader voor onlinegokken” (COM(2012)0596),

–  gezien het Groenboek van de Commissie van 24 maart 2011 over onlinegokken op de interne markt (COM(2011)0128),

–  gezien zijn resolutie van 15 september 2011 over de inspanningen van de EU ter bestrijding van corruptie(5),

–  gezien de voorbereidende actie getiteld „Europese partnerschappen met betrekking tot sport” en in het bijzonder de ontwikkeling van projecten gericht op het voorkomen van gevallen van wedstrijdmanipulatie door middel van voorlichting en informatieverstrekking aan betrokken partijen,

–  gezien de Aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad tot verlening van machtiging aan de Europese Commissie om namens de EU deel te nemen aan onderhandelingen over een internationaal verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen (COM(2012)0655),

–  gezien de resultaten van de studie van maart 2012 getiteld „Wedstrijdmanipulatie in de sport”, waar door de Commissie om was gevraagd,

–  gezien de antidopingovereenkomst van de Raad van Europa van 16 november 1989,

–  gezien de Aanbeveling van het comité van ministers van de Raad van Europa van 28 september 2011 over bevordering van de integriteit van de sport en bestrijding van de manipulatie van uitslagen, met name wedstrijdmanipulatie,

–  gezien artikel 110, lid 2 en lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een gezamenlijk onderzoeksteam van Europol met de codenaam 'Operation Veto' grootschalige wedstrijdmanipulatie in de afgelopen jaren aan het licht heeft gebracht, met in de hele wereld 680 verdachte wedstrijden, waarvan 380 in Europa, en verder overwegende dat het team een wijdverbreid wedstrijdmanipulatienetwerk in kaart heeft gebracht dat de sport in het hart heeft geraakt, met 425 verdachten en 50 anderen die reeds zijn gearresteerd;

B.  overwegende dat Europol heeft aangegeven dat deze aantallen slechts 'het topje van de ijsberg' vormen;

C.  overwegende dat wedstrijdmanipulatie in een groot aantal lidstaten voorkomt, hetgeen zeer zorgwekkend is gezien de band tussen wedstrijdmanipulatie enerzijds en de georganiseerde criminaliteit anderzijds, en gezien het feit dat wedstrijdmanipulatie een grote bedreiging vormt voor het sportestablishment in bijna alle lidstaten;

D.  overwegende dat wedstrijdmanipulatie een vorm van criminaliteit is die hoge inkomsten genereert, terwijl de pak- en veroordelingskans uitermate laag is, en verder overwegende dat wedstrijdmanipulatie om die redenen door criminele organisaties gebruikt wordt in hun illegale praktijken, zoals het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen en mensen;

E.  overwegende dat 'spot-fixing', een illegale activiteit in de sport waarbij een specifiek onderdeel van een wedstrijd, maar niet noodzakelijkerwijs de einduitslag, wordt gemanipuleerd, moeilijker kan worden ontdekt dan traditionele wedstrijdmanipulatie;

F.  overwegende dat criminele organisaties op een internationale schaal actief zijn en overal vertakkingen hebben, hetgeen betekent dat geen enkele instantie, geen enkel land en geen enkele organisatie wedstrijdmanipulatie alleen kan aanpakken;

G.  overwegende dat alle sporten het slachtoffer kunnen worden en de integriteit van de sport wordt bedreigd;

H.  overwegende dat de bestaande controlemechanismen gemanipuleerde wedstrijden niet onmiddellijk herkennen als gevolg van de wereldwijde aard van deze illegale activiteiten;

I.  overwegende dat transparantie, verantwoordingsplicht en democratie – met andere woorden goed bestuur – in sportorganisaties randvoorwaarden zijn voor een succesvolle deelname van de sport aan de bestrijding van wedstrijdmanipulatie en fraude in de sport;

J.  overwegende dat veel sportorganisaties reeds maatregelen hebben getroffen op dit gebied, bijvoorbeeld door gedragscodes op te stellen en een „zero tolerance”-beleid in te voeren;

K.  overwegende dat weddenschappen op gemanipuleerde wedstrijden voornamelijk door wedkantoren buiten de EU worden aangeboden, hetgeen een internationale aanpak van de bestrijding van wedstrijdmanipulatie noodzakelijk maakt;

L.  overwegende dat deskundigen zich steeds meer zorgen maken over de kwaadwillige intenties van sommige individuen die voetbalclubs overnemen als een middel om wedstrijdmanipulatie mogelijk te maken en geld wit te wassen;

M.  overwegende dat spelersvakbonden aangeven dat wedstrijdmanipulatie ook tot afgeleide problemen leidt, zoals het niet op tijd uitbetalen van salarissen aan spelers, en de intimidatie en afpersing van spelers;

1.  roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en een alomvattende aanpak te ontwikkelen door elkaars inspanningen op het vlak van de bestrijding van wedstrijdmanipulatie aan te vullen;

2.  verzoekt de Commissie een gecoördineerde aanpak te ontwikkelen voor de bestrijding van wedstrijdmanipulatie en georganiseerde criminaliteit door de inspanningen op dit vlak van de belangrijkste betrokken partijen, zoals sportorganisaties, de nationale politie en gerechtelijke autoriteiten, en wedkantoren op elkaar af te stemmen, en te zorgen voor een platform voor discussie en de uitwisseling van informatie en goede praktijken;

3.  verzoekt sportorganisaties zowel intern, als ten aanzien van externe contractanten een 'zero tolerance'-beleid met betrekking tot corruptie te voeren, teneinde te voorkomen dat hun leden toegeven aan druk van buitenaf;

4.  verzoekt sportorganisaties voor alle betrokkenen (spelers, trainers, scheidsrechters, medisch en technisch personeel, en club- en bondsbestuurders) een gedragscode op te stellen, met een beschrijving van de gevaren van wedstrijdmanipulatie, een onomwonden verbod op het manipuleren van wedstrijden voor weddenschappen of andere doeleinden, de sancties die op wedstrijdmanipulatie staan en een verbod op het afsluiten van weddenschappen op eigen wedstrijden, en een verplichting om alle pogingen tot of kennis van wedstrijdmanipulatie te melden, in combinatie met een doeltreffend mechanisme voor de bescherming van klokkenluiders;

5.  verzoekt alle sportbonden en overkoepelende sportorganen zich aan de regels inzake goed bestuur te houden om de kans dat ze het slachtoffer van wedstrijdmanipulatie worden te verkleinen;

6.  wijst op het belang van educatie voor het beschermen van de integriteit van de sport; verzoekt de lidstaten en de sportbonden derhalve te zorgen voor passende voorlichting en educatie van sportlieden en consumenten, vanaf jonge leeftijd en op alle niveaus, zowel amateur- als profsport;

7.  spoort sportorganisaties aan alomvattende, met name op minderjarigen gerichte preventie- en voorlichtingsprogramma's te ontwikkelen en te implementeren, met heldere verplichtingen voor clubs, competities en bonden, en een disciplinair orgaan in te stellen voor het bestraffen van personen die zich aan wedstrijdmanipulatie schuldig maken;

8.  verzoekt de Commissie alle lidstaten met klem aan te sporen wedstrijdmanipulatie expliciet in hun strafrecht opnemen, passende minimumstraffen vast te stellen en bestaande achterdeurtjes te sluiten, met volledige inachtneming van de grondrechten;

9.  is verheugd over de discussies in de Raad van Europa over een overeenkomst inzake de bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen, die de nationale systemen van de noodzakelijke instrumenten, expertise en middelen zal voorzien voor het aanpakken van deze bedreiging;

10.  spoort sportorganisaties aan hoge en overtuigende bestuursnormen toe te passen;

11.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle lidstaten het afsluiten van weddenschappen op competities voor minderjarigen verbieden;

12.  verzoekt de lidstaten een gespecialiseerde wethandhavingseenheid in het leven te roepen voor de bestrijding van wedstrijdmanipulatie en als knooppunt voor communicatie en samenwerking tussen de belangrijkste betrokkenen, en wedkantoren te verplichten deze eenheid en sportorganisaties informatie over onregelmatige wedpatronen te verstrekken, zodat nader onderzoek kan worden gedaan en de desbetreffende situaties in voorkomend geval aan de vervolgende instanties kunnen worden doorverwezen;

13.  verzoekt de lidstaten de samenwerking tussen de Europese wethandhavingsdiensten te verbeteren door middel van de oprichting van gezamenlijke onderzoeksteams en samenwerking tussen opsporingsautoriteiten; onderstreept het belang van het ontwikkelen en in de praktijk handhaven van maatregelen gericht op het aanpakken van illegale wedsites en van het anoniem afsluiten van weddenschappen; is van oordeel dat gezorgd moet worden voor de uitwisseling van informatie over personen die genoemd zijn in connectie met, of die veroordeeld zijn voor, het benaderen van spelers met het oog op wedstrijdmanipulatie;

14.  verzoekt de lidstaten regelgevende instanties in het leven te roepen voor het in kaart brengen en bestrijden van illegale activiteiten op het gebied van sportweddenschappen, en bewijzen van wedstrijdmanipulatie, fraude in de sport en andere vormen van corruptie in de sport, zowel in Europa, als daarbuiten, te verzamelen, uit te wisselen, te analyseren en te verspreiden; onderstreept het belang van nauwe samenwerking met andere regelgevende instanties, waaronder vergunningverlenende autoriteiten, handhavingsorganen en de politie;

15.  verzoekt de Commissie met klem de uitwisseling van informatie tussen deze regelgevende instanties over illegale of verdachte wedactiviteiten in de sport te vergemakkelijken;

16.  verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem samenwerking met derde landen tot stand te brengen met het oog op het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit in verband met wedstrijdmanipulatie, onder andere door deel te nemen aan de onderhandelingen over een overeenkomst van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen;

17.  is verheugd over de publicatie door de Commissie van het tweejaarlijkse verslag over corruptiebestrijding 2013, met een landenanalyse voor elke lidstaat en op maat gesneden aanbevelingen;

18.  spoort de Raad aan zich in te zetten voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het EU-werkplan voor sport 2011-2014, in het bijzonder voor de ontwikkeling van voorlichtingsprogramma's in de lidstaten gericht op het vergroten van het bewustzijn van sportwaarden als integriteit, 'fair play' en respect voor anderen;

19.  verwelkomt het initiatief van de Commissie voor de goedkeuring - in 2014 - van een aanbeveling betreffende goede praktijken op het gebied van het voorkomen en bestrijden van aan gokken gerelateerde wedstrijdmanipulatie;

20.  juicht het toe dat tijdens de vijfde internationale conferentie van ministers en hoge ambtenaren belast met lichamelijke opvoeding en sport (MINEPS) aandacht zal worden besteed aan de integriteit van de sport en de bestrijding van wedstrijdmanipulatie, en is van oordeel dat dit een passend forum is om te praten over een mondiaal orgaan voor het aanpakken van wedstrijdmanipulatie, waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen, hun optreden kunnen coördineren en concepten van goed bestuur onder de aandacht kunnen brengen;

21.  verzoekt de Commissie in kaart te brengen welke derde landen wat aan gokken gerelateerde manipulatie van wedstrijden in de EU betreft een specifiek probleem vormen - de zogenaamde 'Aziatische wedparadijzen' - en de samenwerking met deze landen op het vlak van het bestrijden van wedstrijdmanipulatie op te voeren;

22.  verzoekt de Raad de discussies over het voorstel voor een nieuwe witwasrichtlijn (COM(2013)0045) snel en op ambitieuze wijze voort te zetten om het gebruik van sportweddenschappen voor het witwassen van geld aan te pakken;

23.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de Europese, internationale en nationale sportbonden.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0025.
(2) PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 30.
(3) PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 590.
(4) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0492.
(5) PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 121.

Juridische mededeling - Privacybeleid