Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0130/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.11

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0098

Prijaté texty
PDF 218kWORD 26k
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe
P7_TA(2013)0098RC-B7-0130/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe (2013/2567(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Nikózie z 20. septembra 2012 o boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (COM(2011)0012),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete(2),

–  so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (COM(2007)0391),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o dopingu v športe(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o hazardných hrách online na vnútornom trhu(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2012 s názvom Smerom ku komplexnému európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier (COM(2012)0596),

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 24. marca 2011 o online hazardných hrách na vnútornom trhu (COM(2011)0128),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o úsilí EÚ v boji proti korupcii(5),

–  so zreteľom na prípravnú akciu nazvanú Európske partnerstvá v oblasti športu, a najmä na zostavovanie projektov zameraných na predchádzanie prípadom ovplyvňovania športových výsledkov prostredníctvom výchovy a informovania príslušných zainteresovaných subjektov;

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje Európskej komisii zúčastniť sa v mene EÚ na rokovaniach o medzinárodnom dohovore Rady Európy o boji proti manipulácii športových výsledkov (COM(2012)0655),

–  so zreteľom na výsledky štúdie z marca 2012 s názvom Ovplyvňovanie športových výsledkov, o ktorej vypracovanie požiadala Komisia,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o boji proti dopingu zo 16. novembra 1989,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 28. septembra 2011 o podpore čestnosti v športe v boji proti manipulácii výsledkov, najmä proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločný vyšetrovací tím Europolu s krycím názvom „operácia veto“ odhalil rozsiahle ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov, pričom 680 zápasov po celom svete vrátane 380 zápasov v Európe sa považujú za podozrivé, a keďže tento tím opísal širokú sieť ovplyvňovania výsledkov zápasov, ktorá zasiahla samotné jadro tohto športu, pričom podozrivých je 425 osôb a ďalších 50 bolo zadržaných;

B.  keďže Europol uviedol, že tieto čísla sú len „špičkou ľadovca“;

C.  keďže ovplyvňovanie výsledkov zápasov sa týka značného počtu členských štátov a je dôvodom na vážne obavy, pretože súvisí s organizovaným zločinom a je významným zdrojom nebezpečenstva pre organizovaný šport prakticky vo všetkých členských štátoch;

D.  keďže manipulácia výsledkov zápasov je formou trestného činu, ktorý prináša vysoké zisky, pričom miera jeho potrestania alebo odhalenia je extrémne nízka, a keďže ju preto využívajú zločinecké organizácie v rámci svojej nelegálnej činnosti, ako je pranie špinavých peňazí a obchod s ľuďmi a drogami;

E.  keďže ovplyvnenie časti zápasu je nezákonnou činnosťou, pri ktorej nemusí dôjsť k zmanipulovaniu konečného výsledku zápasu, ale len jeho časti, a môže ju byť ťažšie odhaliť než len tradičné ovplyvňovanie výsledkov zápasov;

F.  keďže zločinecké organizácie pôsobia v medzinárodnom meradle a majú kontakty všade vo svete, takže žiadna inštitúcia, krajina alebo organizácia by nebola schopná sama riešiť ovplyvňovanie výsledkov zápasov;

G.  keďže môže mať vplyv na všetky športy a ohrozuje integritu športu;

H.  keďže súčasné kontrolné mechanizmy nie sú schopné okamžite odhaliť zmanipulované zápasy, pretože tieto nezákonné činnosti majú globálny charakter;

I.  keďže transparentnosť, zodpovednosť a demokracia – inými slovami dobré riadenie – v športových organizáciách sú predpokladom toho, aby športové hnutie zohrávalo nejakým spôsobom úspešnú úlohu v boji proti ovplyvňovaniu zápasov a podvodom v športe;

J.  keďže mnohé športové organizácie už prijali opatrenia v tejto oblasti, ako je vypracovanie kódexu správania a prijatie politík nulovej tolerancie;

K.  keďže stávky na zmanipulované zápasy ponúkajú predovšetkým prevádzkovatelia mimo EÚ, a preto je potrebné, aby na boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov bola zameraná medzinárodná pozornosť;

L.  keďže odborníci naznačujú, že rastú obavy z toho, že niektorí jednotlivci, ktorí preberajú futbalové kluby, majú nekalé úmysly a chcú tieto kluby využívať ako prostriedok ďalšieho ovplyvňovania výsledkov zápasov a prania špinavých peňazí;

M.  keďže niektoré hráčske zväzy poukazujú na skutočnosť, že ovplyvňovanie výsledkov zápasov je problémom aj pokiaľ ide o to, že hráčom sa nevyplácajú načas mzdy a že sú zastrašovaní a vydieraní;

1.  vyzýva všetky hlavné zúčastnené strany, aby prevzali individuálnu zodpovednosť a vypracovali komplexný prístup, v ktorom sa budú vzájomne dopĺňať ich snahy v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov športových zápasov;

2.  žiada Komisiu, aby rozvíjala koordinovaný prístup v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a organizovanej trestnej činnosti tak, že bude koordinovať úsilie všetkých zúčastnených subjektov, ako sú športové organizácie, polícia a súdne orgány a prevádzkovateľov hazardných hier v tejto oblasti a poskytne platformu pre diskusiu a výmenu informácií a najlepších postupov;

3.  vyzýva športové organizácie, aby vypracovali politiku nulovej tolerancie voči korupcii (a to vo vnútri i vo vzťahu k vonkajším zmluvným stranám), aby sa tak predišlo tomu, že ich členovia podľahnú vonkajšiemu tlaku;

4.  nalieha na športové organizácie, aby zaviedli kódex správania pre všetkých zamestnancov a funkcionárov (hráčov, trénerov, rozhodcov, lekárov a technický personál, ako aj popredných predstaviteľov klubov a zväzov), v ktorom sa stanovia nebezpečenstvá ovplyvňovania výsledkov vrátane jasného zákazu ovplyvňovania zápasov s cieľom stávok alebo na iné účely, súvisiace sankcie a zákaz uzatvárania stávok na vlastné zápasy, ako aj povinnosť oznámiť každý pokus o ovplyvnenie výsledkov zápasov alebo vedomosť o ňom s primeraným mechanizmom ochrany informátorov;

5.  vyzýva všetky riadiace športové orgány, aby sa zaviazali dodržiavať postupy dobrého riadenia a znížili tak riziko, že sa stanú obeťou ovplyvňovania športových zápasov;

6.  zdôrazňuje význam osvety pre ochranu čestnosti v športe; vyzýva preto členské štáty a športové federácie, aby primerane informovali a vzdelávali športovcov a spotrebiteľov od útleho veku a na všetkých úrovniach športu (tak amatérskej, ako aj profesionálnej);

7.  nabáda športové organizácie, aby spustili a udržiavali komplexné preventívne a výchovné programy, ktoré budú obsahovať jednoznačné povinnosti pre kluby, ligy a zväzy, najmä vo vzťahu k mládeži a aby zriadili disciplinárny orgán zaoberajúci sa ovplyvňovaním výsledkov zápasov;

8.  žiada Komisiu, aby dôrazne nabádala všetky členské štáty, aby výslovne zahrnuli ovplyvňovanie výsledkov zápasov do svojho vnútroštátneho trestného práva, stanovili primerané spoločné minimálne sankcie a zaručili, že existujúce medzery sa budú riešiť spôsobom, ktorý v plnej miere rešpektuje základné práva;

9.  víta prebiehajúcu diskusiu o možnom dohovore Rady Európy o boji proti manipulácii športových výsledkov, ktorý by systémom jednotlivých štátov poskytol potrebné nástroje, skúsenosti a zdroje pri riešení tohto problému;

10.  vyzýva športové organizácie, aby uplatňovali vysoké a presvedčivé normy riadenia;

11.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že všetky členské štáty zakážu stávkovanie na súťaže, do ktorých je zapojená mládež;

12.  žiada členské štáty, aby vytvorili špecializovaný subjekt presadzovania práva pre boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ktorý by slúžil ako informačné stredisko a stredisko pre spoluprácu s hlavnými zainteresovanými stranami, a aby vyžadovali od prevádzkovateľov stávkových kancelárií, aby tomuto špecializovanému subjektu a športovým organizáciám poskytovali informácie o nezákonných prípadoch uzatvárania stávok na účely ďalšieho vyšetrovania a predloženia orgánom činným v trestnom konaní;

13.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu pri presadzovaní európskeho práva prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, a tiež spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní; zdôrazňuje potrebu zaviesť a účinne presadzovať opatrenia na boj proti nezákonným stávkovým internetovým stránkam a anonymnému stávkovaniu; nazdáva sa, že mala existovať výmena informácií o ľuďoch, ktorí sa uvádzajú v súvislosti s kontaktovaním hráčov s úmyslom dohody o manipulácii zápasu, alebo ktorí boli za takýto čin odsúdení;

14.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili regulačné orgány, ktoré by odhaľovali a potláčali nezákonné činnosti športového stávkovania a získavali, vymieňali, analyzovali a šírili dôkazy ovplyvňovania výsledkov zápasov, podvodov v športe a ostatných formách korupcie v športe v Európe aj mimo nej; zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce s ostatnými regulátormi vrátane orgánov vydávajúcich licencie, orgánov činných v trestnom konaní a polície;

15.  žiada Komisiu, aby uľahčila výmenu informácií medzi týmito regulačnými orgánmi s ohľadom na nezákonné alebo podozrivé činnosti športového stávkovania;

16.  žiada Komisiu a členské štáty, aby nadviazali spoluprácu s tretími štátmi v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti spojenej s ovplyvňovaním výsledkov zápasov, okrem iného prostredníctvom účasti na rokovaniach o medzinárodnom dohovore Rady Európy o boji proti manipulácii športových výsledkov;

17.  víta uverejnenie polročnej správy Komisie o boji proti korupcii spolu s analýzami týkajúcimi sa jednotlivých členských štátov, ktoré obsahujú konkrétne odporúčania (od roku 2013);

18.  nabáda Komisiu, aby plnila ciele plánu práce Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014 a nástojí predovšetkým na rozvoji vzdelávacích programov v členských štátoch s cieľom zvýšiť povedomie o takých športových hodnotách, ako sú čestnosť, férovosť a rešpektovanie ostatných;

19.  víta iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je prijať v roku 2014 odporúčanie pre najlepšie postupy pri predchádzaní ovplyvňovaniu výsledkov zápasov spojenému so stávkovaním a boji proti nemu;

20.  víta skutočnosť, že 5. medzinárodná konferencia ministrov a vysokých úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS) sa bude venovať otázke poctivosti v športe a boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a verí, že to bude dobré fórum, ktoré sa bude zaoberať potrebou celosvetového orgánu proti ovplyvňovaniu športových výsledkov a na ktorom sa budú môcť stretnúť všetci aktéri, vymieňať si informácie, koordinovať svoj postup a podporiť koncepciu dobrého riadenia;

21.  vyzýva Komisiu, aby zistila, ktoré tretie krajiny –ako napr. štáty známe ako ázijské stávkové raje – sa zaoberajú konkrétnymi otázkami ovplyvňovania športových výsledkov pomocou stávkovania na športové podujatia, ktoré sa konajú v rámci EÚ, a aby zvýšila spoluprácu s týmito krajinami v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

22.  vyzýva Radu, aby urýchlene a ambiciózne postupovala v diskusiách o návrhu novej smernice o praní špinavých peňazí (COM(2013)0045), ktorá by sa mala venovať aj využívaniu športového stávkovania na internete na pranie špinavých peňazí;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a európskym, medzinárodným a národným športovým organizáciám.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0025.
(2) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0492.
(5) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 121.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia