Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0092/2013

Indgivne tekster :

B7-0092/2013

Forhandlinger :

PV 14/03/2013 - 6
CRE 14/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0099

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 29k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Den globale værdikæde for bomuld
P7_TA(2013)0099B7-0092/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om bæredygtighed i den globale bomuldsværdikæde (2012/2841(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 206 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Protokol 4 om bomuld, der er tilknyttet akten vedrørende vilkårene for Den Hellenske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne,

–  der henviser til den Internationale Arbejdsorganisation ILO's centrale konventioner, herunder konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse, konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde, konvention nr. 184 af 21. juni 2001 om sikkerhed og sundhed i landbrugssektoren, konvention nr. 87 af 9. juli 1948 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, konvention nr. 98 af 8. juni 1949 om organisationsretten og retten til kollektive forhandlinger, konvention nr. 141 af 23. juni 1975 om landbrugsorganisationer og konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt til FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder,

–  der henviser til det internationale program for afskaffelse af børnearbejde (IPEC) og UCW-programmet til forståelse af børns arbejde,

–  der henviser til EU's medlemskab af flere internationale råvareorganer (ICB’er),

–  der henviser til resultatet af det 71. plenarmøde i den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC), der blev afholdt den 7.-11. oktober 2012,

–  der henviser til resolutionen om bomuld fra AVS-Ministerrådets 95. samling, der blev afholdt i Port Vila (Vanuatu) den 10.-15. juni 2012,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(1) og om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer(3),

–  der henviser til sine tidligere forordninger om handel med råvarer, adgang til råmaterialer, prisudsving på markedet for landbrugsvarer, derivatmarkeder, bæredygtig udvikling, vandressourcer, børnearbejde og udnyttelse af børn i udviklingslandene,

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011(4), hvori det undlod at give samtykke til indgåelsen af en protokol om tekstiler til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan på grund af bekymrende forhold vedrørende anvendelsen af børnetvangsarbejde i bomuldsmarkerne,

–  der henviser til FN's Global Compact-initiativ, EU's strategi for råvarer, EU’s strategi for virksomhedernes sociale ansvar, EU's strategi for bæredygtig udvikling, udviklingsvenlig politikkohærens, EU's strategiske rammer og handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 14. marts 2013 om bæredygtighed i den globale bomuldsværdikæde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at bomuld er en af de vigtigste afgrøder med hensyn til arealanvendelse, er en vigtig kilde til beskæftigelse og en ikke-spiselig landbrugsvare af afgørende betydning for landbosamfund, erhvervsdrivende, tekstilindustrien og forbrugere i hele verden;

B.  der henviser til, at bomuld er verdens mest anvendte naturfiber og dyrkes i over 100 lande, og at omkring 150 lande er involveret i handlen med bomuld;

C.  der henviser til, at omkring 100 millioner husstande i landdistrikter er involveret i bomuldsproduktion, og at bomuldssektoren er en betydelig beskæftigelses- og indtægtskilde for over 240 millioner mennesker inden for de forskellige faser i denne landbrugsværdikæde (produktion, forarbejdning, oplagring og fragt);

D.  der henviser til, at bomuldsproduktionen domineres af Kina, Indien og USA, idet USA, Indien, Australien og Brasilien er de største eksportører, og Kina, Bangladesh og Tyrkiet er de største importører; der henviser til, at Usbekistan er verdens femtestørste bomuldseksportør og den sjettestørste producent;

E.  der henviser til, at langt størstedelen af Bangladesh' bomuldsimport anvendes til eksportorienteret tekstil- og beklædningsfremstilling, som udgør 80 % af den samlede fremstillingseksport; der henviser til, at størstedelen af denne tekstil- og beklædningsproduktion eksporteres til udviklede lande, navnlig EU’s medlemsstater, Canada og USA;

F.  der henviser til, at EU's bomuld dyrkes på omkring 370 000 hektarer af ca. 100 000 producenter, fortrinsvist i Grækenland og Spanien, der årligt producerer 340 000 tons af egreneret bomuld, hvilket svarer til 1 % af den samlede verdensproduktion af egreneret bomuld;

G.  der henviser til, at EU i 2009 blev nettoeksportør af bomuld og har en markedsandel på 2,8 % af eksporten, der fortrinsvist går til Tyrkiet, Egypten og Kina;

H.  der henviser til, at værdien af eksporten fra EU's tekstil- og beklædningsindustri i 2011 beløb sig til i alt 39 mia. EUR, og at sektoren beskæftiger 1,8 millioner arbejdstagere i 146 000 virksomheder over hele EU(5);

I.  der henviser til, at bomuldsindustriens miljømæssige fodaftryk mangedobles på grund af den overdrevne brug af pesticider (7 % af forbruget på verdensplan), insekticider (15 % af forbruget på verdensplan) og vand, hvilket medfører forringelse af jordbunden og forurening samt tab af biologisk mangfoldighed;

J.  der henviser til, at størsteparten af den globale bomuldshøst kommer fra kunstvandede arealer, hvilket medfører en betydelig belastning af ferskvandsressourcerne; der henviser til, at bomuld på verdensplan tegner sig for en større udledning af insektbekæmpelsesmidler end nogen anden afgrøde;

K.  der henviser til, at EU er den største yder af bomuldsrelateret udviklingsstøtte via EU-Afrika-partnerskabet om bomuld og andre programmer(6) og i 2009 var verdens største importør af tekstiler og beklædning fra de mindst udviklede lande;

L.  der henviser til, at reformen af EU's generelle toldpræferenceordning(GSP)(7) vil forstærke incitamenterne i GSP Plus-ordningen til respekt for de centrale menneske- og arbejdstagerrettigheder og standarder for miljøbeskyttelse og god regeringsførelse;

M.  der henviser til, at er vanskeligt at anslå det reelle omfang af børnearbejde i bomuldsværdikæden, fordi de foreliggende oplysninger er ufuldstændige og fragmenterede;

N.  der henviser til, at ILO anslår, at mere end 215 millioner børn verden over er børnearbejdere, og at 60 % af disse arbejder i landbrugssektoren(8);

O.  der henviser til, at der i denne beslutning forstås børnearbejde som defineret i hhv. ILO's konvention nr. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse og konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde;

P.  der henviser til, at der forekommer forskellige former for børnearbejde og tvangsarbejde i langt størstedelen af de store bomuldsproducerende lande i verden i forbindelse med dyrkning, høst af bomuldshår og frø og egrenering af bomuld(9);

Q.  der henviser til, at børnearbejde og tvangsarbejde inden for bomulds- og tekstilsektorerne ikke kan bekæmpes uden at gøre noget ved de primære årsager hertil, nemlig: fattigdom i landdistrikter og manglen på alternative indtægtskilder, utilstrækkelig beskyttelse af børns rettigheder, manglende indførelse af obligatorisk skolegang for alle børn og lokalsamfundenes rigide strukturer og herskende fordomme;

R.  der henviser til, at arbejdsforhold, herunder sundheds- og sikkerhedsstandarder samt lønniveauet, fortsat giver anledning til stor bekymring inden for bomuldsproduktion samt tekstil- og beklædningsfremstilling, især i mindre udviklede lande og udviklingslande; der henviser til, at alene i Bangladesh har 470 mennesker mistet livet siden 2006 på grund af brande i tekstilvirksomheder;

S.  der henviser til, at ICAC er forum for 41 bomuldsproducerende, -forbrugende og -handlende lande og sigter mod at forbedre gennemsigtigheden på bomuldsmarkedet ved at skabe øget bevidsthed om forholdene, fremme internationalt samarbejde, indsamle statistiske data, tilvejebringe teknisk information og udarbejde prognoser for bomulds- og tekstilmarkederne;

T.  der henviser til, at ICAC er et af de få internationale råvareorganer, som EU endnu ikke er medlem af, og der henviser til, at syv EU-medlemsstater i dag er medlemmer af ICAC;

U.  der henviser til, at bomuld er af afgørende betydning for EU's handel, udvikling og målsætninger for landbruget;

V.  der henviser til, at EU's tiltrædelse af ICAC vil forbedre samarbejdet om bomuldsspørgsmål og skabe større sammenhæng i Unionens foranstaltninger samt forøge dens indflydelse på at sætte »bomuldsdagsordenen«;

W.  der henviser til, at medlemskab af ICAC vil gøre det muligt for EU at forbedre adgangen til oplysninger og analytisk rådgivning og gøre det lettere at skabe kontakter og partnerskaber mellem tekstilbranchen, bomuldsproducenter og myndigheder;

X.  der henviser til, at Parlamentet vil blive anmodet om at give sit samtykke til EU's tiltrædelse af ICAC;

1.  opfordrer til en yderligere indsats til bekæmpelse af handelsforvridende foranstaltninger og til forbedring af gennemsigtigheden inden for markederne for råvarederivater;

2.  opfordrer indtrængende alle interesserede parter inden for bomuldssektoren til uden yderligere forsinkelse at samarbejde gennem ICAC om en kraftig indsats for at minimere den miljømæssige forringelse, herunder fodaftrykket efter vandforbruget og anvendelsen af pesticider og insekticider; understreger, at disse ikke-bæredygtige produktionsmetoder undergraver betingelserne for den fremtidige bomuldsproduktion; mener, at EU's tiltrædelse af ICAC kan medvirke til udarbejdelse af et fælles ICAC-arbejdsprogram i så henseende;

3.  understreger betydningen af at bekæmpe krænkelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og bekæmpe miljøforurening i hele bomuldsværdikæden, herunder tekstil- og beklædningssektorerne; foreslår, at ICAC udvikler metoder til at gøre det lettere for ngo’er at foretage uafhængig overvågning af menneskerettighedskrænkelser i hele bomuldsværdikæden, og opfordrer EU til at arbejde for dette, når det er blevet medlem af ICAC;

4.  understreger behovet for at skabe de rette betingelser for, at småproducenter i udviklingslandene kan få adgang til de vigtigste værdikæder, der leverer til EU's tekstil- og beklædningsindustri, bevæge sig op ad bomulds-tekstil-beklædnings-værdikæden og udnytte potentialet ved økologisk og fair trade-bomuld fuldt ud; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan reglerne for offentlige indkøb i EU kan fremme indførelsen af fair trade-bomuld;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler og de nationale udviklingsplaner under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) at intensivere bestræbelserne på at støtte nationale og regionale bomuldsstrategier i de bomuldsproducerende mindst udviklede lande (LDC);

6.  fordømmer kraftigt anvendelsen af børne- og tvangsarbejde i bomuldsmarker;

7.  er af den opfattelse, at kun helhedsorienterede og samordnede rammer, der imødegår de grundlæggende årsager til børne- og tvangsarbejde og gennemføres i et langsigtet perspektiv, kan føre til en mere bæredygtig bomuldsværdikæde; opfordrer ikke desto mindre EU til at tage alle påstande om slaveri eller tvangsarbejde i bomuldsværdikæden alvorligt og reagere herpå med passende sanktioner;

8.  understreger, at bomuldssektorens bæredygtighed afhænger af dens producenter, forhandlere, råvareleverandører, tekstilproducenter, detailhandlere, mærkevarer, regeringer, civilsamfund og forbrugere; minder om, at fair trade-ordninger giver et tættere samarbejde mellem forbrugere og producenter, bl.a. inden for bomuldssektoren, hvis ekspertise og bedste praksis bør evalueres af Kommissionen;

9.  opfordrer alle bomuldsproducerende lande til skabe forhold, der muliggør tilstrækkelig overvågning og indberetning af arbejdsforhold inden for bomuldssektoren via statsmagten, industrien, uafhængige ngo'er og fagforeningerne, og til at støtte landbrugsorganisationer og fagforeninger i deres bestræbelser på at øge deres indkomstniveau og forbedre arbejdsforholdene i bomuldsmarkerne; understreger vigtigheden af, at de mennesker, som arbejder i bomuldsindustrien, tjener en anstændig løn ved deres arbejde og får del i de bomuldsproducerende landes overskud;

10.  glæder sig over initiativerne »Better Cotton Initiative« (BTI), »Cotton Made in Africa«, »Global Organic Textile Standard« (GOTS) og andre multiinteressent-initiativer, der har til formål at øge bæredygtigheden inden for bomulds- og tekstilværdikæden;

11.  opfordrer de lande, der endnu ikke har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder, ILO's konvention nr. 138 og nr. 182 eller ILO's konvention nr. 87, 98, 141 og 155, til hurtigt at ratificere og gennemføre disse konventioner; er af den opfattelse, at regeringerne bør iværksætte alle hensigtsmæssige politikker for at skabe øget bevidsthed om de eksisterende nationale og internationale bestemmelser om børnearbejde og centrale ILO-konventioner overalt i hele bomuldsproduktionskæden;

12.  minder om, at de præferencer, der gives via EU's generelle toldpræferenceordning, som er Unionens primære handelspolitiske instrument til fremme af centrale menneske- og arbejdstagerrettigheder og bæredygtig udvikling, midlertidigt kan trækkes tilbage i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser af de centrale menneske- eller arbejdstagerrettigheder, der er fastsat i FN's og ILO's centrale konventioner; understreger, at de europæiske virksomheder har ansvaret for at opfylde disse standarder i deres forsyningskæde;

13.  understreger betydningen af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP Plus);

14.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for og i givet fald forelægge Europa-Parlamentet et forslag til retsakt om en effektiv sporingsmekanisme for varer, der produceres ved hjælp af børne- eller tvangsarbejde;

15.  opfordrer Rådet til at træffe en afgørelse om reglerne for medlemskab af ICAC, således at EU kan tiltræde ICAC med enekompetence;

16.  opfordrer deltagerne i bomuldsværdikæden til at undgå ensidige foranstaltninger såsom eksportforbud, til at arbejde for øget gennemsigtighed og samordning med det formål at reducere prisudsvingene og mulighederne for spekulation og til at arbejde for at sikre sporbarhed i bomuldsfiberhandlen på det åbne marked;

17.  anser det for vigtigt at sikre bomuldsproduktionen i EU og således forstærke overgangsforanstaltningerne til omstrukturering i de mest berørte regioner;

18.  opfordrer ICAC til regelmæssigt via sit ekspertpanel vedrørende bomuldproduktionens sociale, miljømæssige og økonomiske resultater (Expert Panel on the Social, Environmental and Economic Performance of Cotton (SEEP)) at vurdere bomuldsproduktionens sociale og miljømæssige virkninger og til at offentliggøre sine undersøgelsesresultater;

19.  opfordrer ICAC til at overveje muligheden af at indføre en effektiv, global mærkningsordning, der garanterer, at varer er blevet fremstillet uden brug af børne- eller tvangsarbejde i noget som helst led i forsyningskæden eller produktionsprocessen;

20.  opfordrer Folkerepublikken Kina, der er det største bomuldsmarked med de største bomuldsreserver, til at overveje at tiltræde ICAC og spille en konstruktiv rolle i bomuldssektoren; opfordrer desuden Folkerepublikken Kina til med fasthed at bekæmpe anvendelsen af børne- og tvangsarbejde inden for bomulds- og tekstilsektoren;

21.  opfordrer Kommissionen til:

   i) regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om sit arbejde og sine aktiviteter inden for internationale råvareorganer (ICB’er), herunder ICAC
   ii) i fuldt omfang at gøre brug af potentialet i dette medlemskab med henblik på at forbedre markedsgennemsigtigheden i bomulds- og tøjbranchen og øge bæredygtigheden
   iii) at reagere hurtigt på enhver tænkelig bomuldseksportrestriktion eller andre aktiviteter, som medfører voldsomme prisudsving
   iv) fortsat at sikre, at EU’s bomuldsdyrkere, egreneringsbeskæftigede, bomuldshandlere og bomuldsforskere kan komme til orde
   v) at forbedre samordning, indsamling af statistiske data, udarbejdelse af prognoser, informationsdeling og overvågning i forbindelse med de globale bomuldsforsynings- og -værdikæder;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, ICAC, ILO, De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), FN's Børnefond (Unicef), Verdensbanken, Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Folkerepublikken Kinas regering.

(1) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
(2) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
(3) EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0586.
(5) »The EU-27 Textile and Clothing Industry in the year 2011«, European Apparel and Textile Organisation (Euratex), 2011.
(6) Den samlede værdi af udviklingsstøtten fra EU og dens medlemsstater til afrikansk bomuld siden 2004 har været på over 350 mio. EUR. Se Verdenshandelsorganisationens data om udviklingsbistand til bomuldsproduktion af 31.5.2012.
(7) Se vedtagne tekster af 13. juni 2012, P7_TA(2012)0241.
(8) ILO-IPEC, »Global Child Labour Developments: Measuring Trends from 2004 to 2008«, 2011.
(9) »Literature Review and Research Evaluation relating to Social Impacts of Global Cotton Production for ICAC Expert Panel on the Social, Environmental and Economic Performance of Cotton (SEEP)«, juli 2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik