Показалец 
Приети текстове
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати ***I
 Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море ***I
 Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя ‐ Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност ***
 Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г.
 Агенции за кредитен рейтинг***I
 Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I
 Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море ***I
 Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация
 Гаранция за младите хора
 Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика
 Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации

Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати ***I
PDF 1046kWORD 206k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (преработен текст) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))
P7_TA(2013)0008A7-0391/2012

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0008),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0021/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 9 ноември 2012 г. до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0391/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (преработен текст)

P7_TC1-COD(2012)0007


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати(5) е била неколкократно и съществено изменяна(6). Поради предстоящи по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)  Сближаването на съществуващите в държавите-членки правила относно класифицирането, опаковането и етикетирането на някои опасни препарати е от съществено значение при определянето на равнопоставеност в условията на конкуренция и функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Mерките за сближаването на разпоредбите на държавите-членки, влияещи върху функционирането на вътрешния пазар следва, дотолкова, доколкото те се отнасят до здравето, безопасността и защитата на човека и на околната среда, да приемат като база високо ниво на защита. Настоящата директива следва същевременно да осигури защита на цялото общество и в частност, защита на хората, които влизат в контакт с опасни препарати по време на своята работа или при реализиране на хоби, защита на потребителите и на околната среда.

(4)  Броят на животните, използвани за експерименти, следва да се намали до минимум, съгласно разпоредбите на Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели(7). Съгласно член 4, параграф 1 от посочената директива държавите-членки трябва да гарантират, че когато е възможно, се използва научно задоволителен метод или стратегия за изпитване, които не са свързани с използване на живи животни вместо процедура по смисъла на същата директива, определена като всяко използване, инвазивно или неинвазивно, на животно за опитни или други научни цели, с известен или неизвестен изход, или за образователни цели, което може да причини на животното болка, страдание, дистрес или трайно увреждане, равностойни на или по-големи от тези, които би причинила употребата на игла, в съответствие с добрата ветеринарна практика. Следователно, настоящата директива използва резултатите от оценките на токсикологични и екотоксикологични свойства, само когато те са вече известни и не водят до задължението да се провеждат други опити върху животни.

(5)  Въпреки че мунициите не са обект на настоящата директива, продаваните на пазара експлозиви за получаване на експлозивен или пиротехнически ефект могат чрез техния химически състав да представляват опасност за здравето. Следователно е необходимо, в рамките на един прозрачен информационен процес, те да бъдат класифицирани в съответствие с настоящата Директива и към тях да се приложи информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали(8), и също така те да се етикетират в съответствие с използваните международни правила за превоз на опасни стоки.

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(9) и Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за пускането на пазара на биоцидни продукти(10), противно на разпоредбите, приложими относно химичните препарати, които са предмет на настоящата директива, осигуряват процедура за разрешение за всеки отделен продукт на базата на досие, представено от заявителя и на оценка, направена от компетентен орган във всяка държава-членка. По-нататък процедурата за разрешение включва контрол, свързан конкретно с класификацията, опаковането и етикетирането на всеки продукт, преди той да бъде пуснат на пазара. Целесъобразно е като част от един ясен и прозрачен информационен процес, да се класифицират и етикетират продуктите за растителна защита и биоцидни продукти съобразно разпоредбите на настоящата директива и също така да се представят инструкции за употреба в съответствие с резултатите на оценката, осъществена в рамките на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Директива 98/8/ЕО, и да се гарантира, че етикетирането отговаря на изискванията на търсеното високо ниво на защита, както от настоящата директива, така и от Регламент (ЕО) № 1107/2009 или от Директива 98/8/ЕО съответно. В допълнение, трябва да се създаде информационен лист за безопасност за продуктите за растителна защита и биоцидните продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(7)  Необходимо е да се осигурят гранични стойности за концентрации, изразени като обем/или процент от обема в случая на препарати, продавани в газообразно състояние.

(8)  Необходимо е да се определи какъв човешки опит може бъде използван като критерий за оценката на рисковете за здравето от един препарат. Ако могат да се използват клинични изследвания, приема се за дадено, че такива изследвания са съобразени с Декларацията от Хелзинки и Насоките за добра клинична практика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

(9)  Тъй като съществуващият информационен лист за безопасност вече се използва като инструмент за комуникация вътре във веригата на доставка на вещества и препарати, беше доразвит и се превърна в неразделна част от системата, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, той следва да бъде премахнат от настоящата директива.

(10)  Поради приемането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества(11) беше адаптирана и нейните правила относно нотификацията и оценката на риска на химикалите бяха заличени. Настоящата директива следва съответно да бъде адаптирана. 

(11)  Приложение V към Директива 67/548/ЕИО за установяване на методи за определяне на физико-химичните свойства, токсичност и екотоксичност на вещества и препарати беше заличено с Директива 2006/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12), считано от 1 юни 2008 г. Позоваванията на посоченото приложение в настоящата директива следва да се адаптират съответно.

(12)  С цел в пълна степен да се отчете дейността и опитът, натрупани по Директива 67/548/ЕИО, в това число класифицирането и етикетирането на конкретни вещества, включени в приложение I към същата директива, всички съществуващи хармонизирани класификации следва да се преобразуват в нови хармонизирани класификации, използващи новите критерии. Освен това, тъй като прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси(13) е отложено и хармонизираните класификации в съответствие с критериите на Директива 67/548/ЕИО са валидни за класифицирането на вещества и смеси през последващия преходен период, всички съществуващи хармонизирани класификации следва също да се включат в непроменен вид в приложение към посочения регламент. Подчиняването на всички бъдещи хармонизирани класификации на посочения регламент следва да предотврати разминаването в хармонизираните класификации на едно и също вещество според съществуващите и новите критерии.

(13)  Препаратите, съставени от повече от едно вещество, класифицирани в таблица 3.2, част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенни, мутагенни и/или токсични за репродукцията, трябваше да бъдат етикетират с рискови фрази (R-фрази), за да се покаже класификацията в категория 1 или 2 и категория 3. Обаче посочването на двете R-фрази носи противоречиво послание. Следователно препаратите следва да се класифицират и етикетират само в по-високата категория.

(14)  Позоваванията на R-фраза R40 в Директива 67/548/ЕИО бяха изменени от Директива 2001/59/ЕО на Комисията(14), когато R-фраза R40 беше предвидена за канцерогени от категория 3. Следователно, старата формулировка за R-фраза R40 стана R68 и беше използвана за мутагени от категория 3 и за определени вещества с нелетални необратими ефекти. Позоваванията на R-фраза R40 в настоящата директива следва да се приведат в съответствие.

(15)  Приложение VI към Директива 67/548/ЕИО, изменена с Директива 2001/59/ЕО, дава ясни указания за класификацията на веществата и препаратите по отношение на корозионните ефекти. Следователно в настоящата директива препаратите следва да бъдат класифицирани.

(16)  Известно е, че циментовите препарати, съдържащи хром (VI), могат да причинят алергични реакции при определени обстоятелства. За такива препарати следва да се предвиди съответният предупредителен етикет.

(17)  Директива 67/548/ЕИО, изменена с Директива 98/98/ЕО на Комисията(15), предвижда нови критерии и нова R-фраза (R67) за изпарения, които могат да причинят сънливост и световъртеж. Препаратите следва съответно да бъдат класифицирани и етикетирани.

(18)  Критерии, разработени за класификация и етикетиране на опасни вещества за околната среда заедно със съответните символи, индикатори за опасност, фрази за риска и съвети за безопасност, за които се изисква да бъдат върху етикета, бяха въведени от Директива 92/32/ЕИО на Съвета от 30 април 1992 г. относно седмо изменение на Директива 67/548/ЕИО(16) и от Директива 93/21/ЕИО на Комисията от 27 април 1993 г. относно осемнадесето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета(17). На ниво на Съюза са необходими разпоредби за класификация и етикетиране на препарати, които да отчитат техния ефект върху околната среда, и поради това е необходимо да се предвиди метод за оценяване на рисковете на даден препарат за околната среда посредством изчислителен метод или чрез определяне на екотоксикологичните свойства чрез методи за изследване при определени условия.

(19)  За вещества, силно токсични за водни организми (класифицирани като N) и с назначени R-фрази R50 или R50/53, се прилагат специфични граници на концентрация (СГК) ‐ за веществата, изброени в таблица 3.2 от част 3 на приложение VI към Регламент (EO) № 1272/2008, за да се избегне подценяване на опасността. Тази мярка води до различно третиране на препаратите, съдържащи веществата, изброени в посоченото приложение, към които се прилагат СГК, и онези препарати, съдържащи вещества, които все още не са включени в посоченото приложение, но временно се класифицират и етикетират в съответствие с член 6 от Директива 67/548/ЕИО и към които не се прилагат никакви СГК. Поради това е необходимо да се гарантира, че СГК се прилагат по един и същи начин за всички препарати, съдържащи вещества, силно токсични за водната среда.

(20)  Директива 2001/59/EО ревизира критериите в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО относно класификацията и етикетирането на веществата, изтъняващи озоновия слой. Ревизираното приложение III в момента предвижда само отнасяне на символа N в допълнение към R-фраза R59. Препаратите следва съответно да бъдат класифицирани и етикетирани. 

(21)  Следва да се гарантира конфиденциалност на някои вещества, съдържащи се в препаратите и поради това е необходимо да се изгради система, която да разрешава на лицето, отговорно за пускането на препарата на пазара да изиска конфиденциалност за такива вещества.

(22)  Етикетът представлява основно средство за потребителите на опасните препарати, доколкото той им осигурява първоначалната основна резюмирана информация. Независимо от това е необходимо да бъде допълнен с една двустранна система от по-подробна информация, състояща се на първо място от информационния лист безопасност, предназначен за професионални потребители, предвиден в Регламент (ЕО) № 1907/2006, и на второ място от органите, посочени от държавите-членки, които отговорят за предоставянето на информация единствено за медицински цели, както превантивни, така и лечебни.

(23)  Контейнери, съдържащи някои категории опасни препарати, предлагани или продавани на широката общественост трябва да бъдат снабдени със затварящи устройства, които да не могат да бъдат отворени от деца и/или да имат тактилен надпис, предупреждаващ за опасността. Някои препарати, които не спадат към тези категории за опасност могат поради тяхното съдържание да представляват опасност за деца. Опаковките на такива препарати следва да бъдат снабдени със затварящи устройства, които да не могат да бъдат отворени от деца.

(24)  За да се вземат под внимание някои препарати които, въпреки че не са смятани за опасни съгласно настоящата директива, могат да представляват опасност за потребителите, е необходимо някои разпоредби на настоящата директива да обхванат и такива препарати.

(25)  Настоящата директива съдържа специални условия за етикетиране, приложими за някои препарати. За да се осигури подходящо ниво на защита за човека и околната среда, следва да се определят също специални условия за етикетиране за някои препарати, които въпреки че не са опасни по смисъла на настоящата директива, могат независимо от това да представляват опасност за потребителя.

(26)  Когато препарати са класифицирани като опасни по смисъла на настоящата директива, е целесъобразно да се даде право на държавите-членки да разрешават някои дерогации по отношение на етикетирането, когато опаковката е много малка, или по друг начин неподходяща за етикетиране, или когато толкова малки опаковки или толкова малки количества са включени, че няма основание да се смята, че някаква опасност застрашава човека или околната среда. В тези случаи следва да се обмисли също и сближаването на съответните разпоредби на ниво на Съюза.

(27)  Целесъобразно е да се предвиди, във връзка с етикетирането за околната среда, за някои случаи да могат да се вземат решения за отпадане на някои задължения или специфични условия, когато може да се демонстрира, че общият ефект на тези видове продукти върху околната среда е по-малък от този на съответстващите им видове продукти.

(28)  С цел допълването или изменянето на несъществени елелементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на изключения от някои разпоредби относно екомаркировката, вземането на решение в рамките на специалните разпоредби относно етикетирането на някои препарати и адаптирането на приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(29)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(18).

(30)  Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение VIII, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цели и приложно поле

1.  Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относнокласифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати, и сближаването на специфични разпоредби за някои препарати, които могат да представляват риск, независимо дали са класифицирани като опасни по смисъла на настоящата директива или не, когато такива препарати се пускат на пазара на държавите-членки.

2.  Настоящата директива се прилага за препарати, които:

   a) съдържат най-малко едно опасно вещество по смисъла на член 2; и 
   б) са считани за опасни по смисъла на членове 5, 6 или 7.

3.  Специфичните разпоредби, посочени в член 9 и в приложение IV, и тези, посочени в член 10 и в приложение V, се отнасят също и за препарати, които не са считани за опасни по смисъла на членове 5, 6 или 7, но които, независимо от това, могат да представляват риск.

4.  Без да се засяга Регламент (ЕО) № 1107/2009, членовете относно класифицирането, опаковането и етикетирането от настоящата директива се прилагат за препарати за растителна защита.

5.  Настоящата директива не се прилага по отношение на следните препарати в завършения им вид, предназначен за крайния потребител:

   а) ветеринарни лекарствени продукти и лекарствени продукти за хуманна употреба, както са определени в Директиви 2001/82/ЕО(19) и 2001/83/EO(20) съответно на Европейския парламент и на Съвета;
   б) козметични продукти, както са определени в Директива 76/768/ЕИО(21) на Съвета;
   в) смеси от вещества, които под формата на отпадъци, са обхванати от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(22);
   г) хранителни продукти;
   д) храни за животни;
   е) препарати, съдържащи радиоактивни вещества, както е определено в Директива 96/29/Евратом на Съвета(23);
   ж) медицински устройства, които оказват насочено въздействие или се използват в директен физически контакт с човешкото тяло, дотолкова, доколкото за мерките на Съюза се постановяват разпоредби за класифициране и етикетиране на опасни вещества и препарати, които осигуряват същото равнище на предоставяне и защита на информацията, както настоящата директива.

6.  Настоящата директива не се прилага за:

   a) пренасянето на опасни препарати с влак, по шосе, вътрешни водни пътища, по море или по въздуха;
   б) транзитни препарати, които са под митническо наблюдение, при условие че те не претърпяват някакво третиране или обработка.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

   а) „вещества“ означава химически елементи и техни съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав;
   б) „препарати“ означава смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества;
   в) „полимер“ означава вещество, състоящо се от молекули, отличаващи се с поредица от един или повече видове мономерни единици и включващо множество от молекули с просто тегло с не повече от три мономерни единици, които са свързани с ковалентни връзки до най-много една друга мономерна единица или друг реактив и състав, включващ по-малко от едно множество молекули с просто тегло, които имат еднакво молекулно тегло. Такива молекули трябва да се разпределят върху един обхват от молекулни тегла, където различията в молекулното тегло могат преди всичко да характеризират различията в броя на мономерните единици. В контекста на това определение една мономерна единица означава взаимодействалата форма на един мономер в един полимер;
   г) „пускане на пазара“ означава предоставяне на наличности на трети страни. За целите на настоящата директива вносът в митническата територия на Съюза се смята за пускане на пазара;
   д) „научно изследване и развитие“ означава научни изследвания, анализи или химическо проучване, провеждани при контролирани условия; то включва определянето на вътрешни свойства, технически данни и ефикасност, както и научно проучване, свързано с разработването на продукта;
   е) „процесно ориентирано изследване и развитие“ означава по-нататъшното разработване на едно вещество, по време на което се правят пилотни заводски или производствени тестове за изпитване на сферите на приложение на веществото;
   ж) „Einecs“ означава Европейски списък на съществуващите търговски химически вещества. Този списък съдържа окончателния опис на всички химически вещества, предназначени за пазара на Съюза на 18 септември 1981 г.

2.  По смисъла на настоящата директива „опасни“ са следните:

   а) експлозивни вещества и препарати: твърди, течни, пастообразни или гелообразни вещества и препарати, които също могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород, като при това бързо отделят газове, и които, при определени условия на изпитване се взривяват, бурно изгарят или при нагряване експлодират, когато са частично затворени;
   б) оксидиращи вещества и препарати: вещества и препарати, които предизвикват силна екзотермична реакция при контакт с други вещества, частично запалими вещества;
   в) изключително запалими вещества и препарати: течни вещества и препарати с изключително ниска температура на възпламеняване и ниска температура на кипене и газообразни вещества и препарати, които се възпламеняват при контакт с въздуха при обикновена температура и налягане;
  г) лесно запалими вещества и препарати:
   i) вещества и препарати, които могат да се нагорещят и накрая да се възпламенят при контакт с въздуха при обикновена температура без прилагане на енергия; или
   ii) твърди вещества и препарати, които могат лесно да се възпламенят при кратък контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняване на източника на огън; или
   iii) течни вещества и препарати с ниска температура на възпламеняване; или
   iv) вещества и препарати, които при контакт с вода или влажен въздух, отделят изключително възпламеними газове в опасни количества;
   д) запалими вещества и препарати; течни вещества и препарати с ниска температура на запалване;
   е) силно токсични вещества и препарати: вещества и препарати, които в много малки количества предизвикват смърт или остри или хронични увреждания на здравето, когато се вдишват, гълтат или абсорбират чрез кожата;
   ж) токсични вещества и препарати: вещества и препарати, които в малки количества предизвикват смърт или остри или хронични увреждания на здравето, когато се вдишват, гълтат или абсорбират през кожата;
   з) вредни вещества и препарати: вещества и препарати които могат да предизвикат смърт или остри или хронични увреждания на здравето, когато се вдишват, гълтат или абсорбират през кожата;
   и) корозивни вещества и препарати: вещества и препарати, които могат при контакт с живи тъкани да ги разрушават;
   й) дразнещи вещества и препарати: некорозивни вещества и препарати които при бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавицата, могат да предизвикат възпаление;
   к) сенсибилизиращи вещества и препарати: вещества и препарати които, ако се вдишат или ако проникнат през кожата, могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на веществото или на препарата, да се причиняват характерни вредни ефекти;
   л) канцерогенни вещества и препарати: вещества или препарати които, ако се вдишат или погълнат или ако проникнат през кожата, могат да предизвикат рак или да повишат честотата му;
   м) мутагенни вещества и препарати: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат, или ако проникнат през кожата могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат честотата им;
   н) вещества и препарати, които са токсични за репродукцията: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат или ако проникнат през кожата, могат да произведат или увеличат разпространението на ненаследствени увреждания на потомството и/или увреждане на мъжката или женската възпроизводителна функция или способност;
   о) вещества и препарати, които са опасни за околната среда: вещества и препарати, които ако попаднат в околната среда представляват или могат да представляват веднага или след време опасност за един или повече от компонентите на околната среда.

Член 3

Определяне на опасни свойства на препаратите

1.  Оценката на рисковете на един препарат се определя на базата на:

   a) физикохимически свойства;
   б) свойства, влияещи върху здравето;
   в) свойства на околната среда.

Тези различни свойства се определят в съответствие с членове 5, 6 и 7.

Когато се правят лабораторни изпитания, те се провеждат върху препарата, както е пуснат на пазара.

2.  Когато определянето на опасни свойства се провежда в съответствие с членове 5, 6 и 7, всички опасни вещества по смисъла на член 2 и по-специално следните, се вземат под внимание в съответствие с разпоредбите, посочени в използвания метод:

   a) вещества, изброени в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
   б)  вещества, класифицирани и етикетирани временно от отговорното лице за пускането им на пазара в съответствие с член 6 от Директива 67/548/ЕИО.

3.  За препаратите, които са обхванати от настоящата директива, опасните вещества, посочени в параграф 2, класифицирани като вредни на базата на тяхното влияние върху здравето и/или околната среда, и в зависимост дали те участвуват като примеси или добавки, се вземат под внимание, когато техните концентрации са равни или по-високи от тези, дефинирани в следващата таблица, освен ако в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или в част Б на приложение II към настоящата директива или в част Б на нейното приложение III, са дадени по-ниски стойности, при положение, че в приложение V към настоящата директива не са посочени други.

Категория опасност на веществото

Концентрации, които се вземат под внимание за:

Газообразни препарати

% обем/обем

други препарати

% тегло/тегло

Силно токсични

≥ 0,02

≥ 0,1

Токсични

≥ 0,02

≥ 0,1

Канцерогенни

Категория 1 или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Мутагенни

Категория 1 или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Токсични за репродукция

Категория 1 или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Вредни

≥ 0,02

≥1

Корозивни

≥ 0,2

≥1

Дразнещи

≥ 0,2

≥1

Сензибилизиращи

≥ 0,2

≥1

Канцерогенни

категория 3

≥ 0,2

≥1

Мутагенни

Категория 3

≥ 0,2

≥1

Токсични за репродукция

Категория 3

≥ 0,2

≥ 0,1

Опасни за

атмосферния азот

≥ 0,1

Опасни за атмосферния

озон

≥ 0,1

≥ 0,1

Опасни за околната среда

≥1

Член 4

Основни принципи за класифициране и етикетиране

1.  Класифицирането на опасни препарати според степента и специфичната природа на включените рискове се основава на определенията на категориите за опасност, изложени в член 2.

2.  Основните принципи за класифициране и етикетиране на препарати се прилагат в съответствие с посочените критерии в приложение VI от Директива 67/548/ЕИО, освен когато се прилагат алтернативни критерии, посочени в членове 5,6,7 и 10 и се прилагат съответните приложения към настоящата директива.

Член 5

Оценка на рисковете, произтичащи от физикохимически свойства

1.  Рисковете от един препарат, произтичащи от неговите физикохимически свойства, се оценяват чрез определяне посредством методите, посочени в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета(24), на физикохимическите свойства на препарата, необходими за съответно класифициране и етикетиране в съответствие с критериите, посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 определянето на експлозивните, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими или запалими свойства не е необходимо, ако:

   a) нито една от съставките не притежава такива свойства и ако, на базата на информацията на разположение на производителя, препаратът няма вероятност да предизвиква рискове от такъв характер;
   б) в случая на изменение на състава на даден препарат с известен състав, научно доказателство посочва, че преоценката на рисковете няма да доведе до промяна в класифицирането;
   в) препарати, пуснати на пазара под формата на аерозоли, отговарят на изискванията на член 8, параграф 1а от Директива 75/324/ЕИО(25) на Съвета.

3.  За някои случаи за които, методите, изложени в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008, не са подходящи, алтернативните методи за изчисление са изложени в част Б от приложение I към настоящата директива.

4.  Някои изключения от употребата на методите, изложени в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008, са посочени в част А от приложение I към настоящата директива.

5.  Рисковете, произтичащи от физикохимическите свойства на един препарат, който е обхванат от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се оценяват чрез определяне на физикохимическите свойства на препарата, които са необходими за съответното класифициране в съответствие с посочените в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО критерии. Тези свойства се определят чрез методите, посочени в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008, освен ако не са приети международно признати методи съгласно разпоредбите на Регламенти (ЕС) № 544/2011(26) и (ЕС) № 545/2011(27).

Член 6

Оценка на рисковете за здравето

1.  Рисковете за здравето на даден препарат се оценяват според една или повече от следните процедури:

   а) по конвенционалния метод, описан в приложение II;
   б) чрез определяне на токсикологичните свойства за подготовката, която е необходима за съответното класифициране в съответствие с критериите в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО. Тези свойства се определят чрез методите, посочени в част Б от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008, освен ако, в случая на продукти за растителна защита, други международно признати методи са приемливи в съответствие с разпоредбите на Регламенти (ЕС) № 544/2011 и (ЕС) № 545/2011.

2.  Без да се засягат изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009, само когато може да бъде научно доказано от лицето, отговорно за пускането на препарата на пазара, че токсикологичните свойства на препарата не може правилно да бъдат определени с метода, посочен параграф 1, буква а), или на базата на съществуващите резултати от тестове върху животни, методите, посочени в параграф 1, буква б), може да се използват, при условие че е основателно използването им или са специално разрешени съгласно член 12 от Директива 86/609/ЕИО.

Когато токсикологичното свойство е установено чрез методите, посочени параграф 1, буква б) за получаване на нови данни, тестът се провежда в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика, предвидени в Директива 2004/10/EO на Европейския парламент и на Съвета(28) и разпоредбите на Директива 86/609/ЕИО, по-специално член 7 и член 12 от нея.

При спазване на разпоредбите на параграф 3, когато токсикологичното свойство е било установено на основата на двата метода, посочени в параграф 1, букви а) и б), резултатите от методите, посочени параграф 1, буква б), се използват за класифициране на препарата, освен в случай на канцерогенни, мутагенни или токсични ефекти за репродукцията, за която само посоченият в параграф 1, буква а) метод се използва.

Всички токсикологични свойства на препарата, които не са оценени по метода, посочен в параграф 1, буква б), се оценяват съгласно метода, посочен в параграф 1, буква а).

3.  Освен това, когато може да се докаже чрез епидемиологични изследвания, чрез научно значими изследвания на отделни случаи, както е определено в приложение 6 към Директива 67/548/ЕИО или посредством опит, подкрепен от статистически данни, като например оценка на данни от информационни източници за отравяне или засягащи професионални болести:

   че токсикологичните ефекти върху човека се различават от тези, които се предполагат чрез приложението на методите, посочени в параграф 1, тогава препаратът се класифицира според въздействието си върху човека,
   че благодарение на въздействието като възможност, конвенционалното оценяване би подценило токсикологичния риск, тези въздействия се имат предвид при класифицирането на препарата,
   че благодарение на въздействието като противоречие, конвенционалното оценяване би подценило токсикологичния риск, тези въздействия се имат предвид при класифицирането на препарата.

4.  За препарати, чийто състав е известен, с изключение на тези, обхванати от Регламент (ЕО) № 1107/2009, класифицирани съгласно параграф 1, буква б), се извършва нова оценка на здравния риск чрез методите, посочени в параграф 1, буква а) или буква б), когато:

   промени в състава на първоначалната концентрация като процент от теглото или обема на една или повече опасни съставки са въведени от производителя, в съответствие със следната таблица:

Обхват на началната концентрация на съставката

Допустимо отклонение в началната концентрация на съставката

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   промени в състава, включително и замяната или добавянето на една или повече съставки, които може да са или да не са опасни според значението на определенията, посочени в член 2, са въведени от производителя.

Тази нова оценка ще се прилага, ако не съществува валидна научна обосновка, че преоценка на риска няма да доведе до промяна в класифицирането.

Член 7

Оценка на рискове за околната среда

1.  Рисковете от един препарат за околната среда се оценяват чрез една или няколко от следните процедури:

   а) чрез конвенционален метод, описан в приложение III;
   б) чрез определяне на рисковите свойства на препарата за околната среда, необходими за съответна класификация в съответствие с критериите, посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО. Тези свойства се определят чрез посочените методи в част В от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008, освен ако, в случай на продукти за растителна защита, не са приети други международни методи в съответствие с разпоредбите на Регламенти (ЕС) № 544/2011 и (ЕС) № 545/2011. Без да се засягат изискванията за тестване, установени във или съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, условията за прилагане на методите за изпитанията са описани в част В от приложение III към настоящата директива.

2.  Ако чрез един от методите, посочени в параграф 1, буква б), за получаване на нови данни, е установено екотоксикологично свойство, изпитването се провежда според принципите на добрата лабораторна практика, посочени в Директива 2004/10/EO и разпоредбите на Директива 86/609/ЕИО.

Когато рисковете за околната среда са оценени в съответствие с двете горепосочени процедури, за класифициране на препарата се използват резултатите от методите, посочени в параграф 1, буква б).

3.  За препарати с известен състав, с изключение на тези, които са обхванати от Регламент (ЕО) № 1107/2009, класифицирани според метода, посочен в параграф 1, буква б), се извършва нова оценка на риска за околната среда чрез метода, посочен в параграф 1, буква а), или чрез този, посочен в параграф 1, буква б), когато:

   промени в състава на първоначалната концентрация като процент от теглото или обема на една или повече опасни съставки са въведени от производителя, в съответствие със следната таблица:

Обхват на съставката като процент от началната концентрация

Допустимо изменение в началната концентрация на съставката

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   промени в състава, включително и замяната или добавянето на една или повече съставки, които може да са или да не са опасни по смисъла на определенията, посочени в член 2, са въведени от производителя.

Тази нова оценка ще се прилага, ако не съществува валидна научна обосновка, че преоценка на риска няма да доведе до промяна в класифицирането.

Член 8

Задължения и отговорности на държавите -членки

1.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че препаратите, които са обхванати от настоящата директива, не могат да бъдат пускани на пазара, ако не отговарят на нея.

2.  За да се осигури съответствие с настоящата директива, органите на държавите-членки могат да поискат информация за състава на препарата и всякаква друга отнасяща се за това информация от лицето, отговарящо за пускането на препарата на пазара.

3.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че лицата, отговорни за пускането на препарата на пазара, държат на разположение на органите на държавите-членки:

   a) данните, използвани за класифицирането и етикетирането на препарата;
   б) всякаква отнасяща се за това информация, свързана с изискванията за опаковка съгласно член 9, буква в), включително сертификата от изпитването, издаден в съответствие с част А от приложение IХ към Директива 67/548/ЕИО;
   в) данните, използвани за попълване на информационния лист за безопасност, съгласно член 31от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

4.  Държавите-членки и Комисията обменят информация за името и пълния адрес на националния орган или органи, отговарящ/и за предаването и обмена на информация, свързана с практическото прилагане на настоящата директива.

Член 9

Опаковане

1.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че:

  a) препарати по смисъла на член 1, параграф 2 и препарати, обхванати от приложение IV, съгласно член 1, параграф 3 не могат да бъдат пускани на пазара, ако тяхната опаковка не отговаря на следните изисквания:
   i) тя трябва да бъде така проектирана и изпълнена, че нейното съдържание да не се разсипва; това изискване не се прилага в случаите на предвидени специални обезопасяващи устройства;
   ii) материалите, от които е направена опаковката и средствата за закрепване не трябва да бъдат разграждани от съдържанието или да има вероятност да образуват опасни съединения със съдържанието;
   iii) опаковката и закрепващите устройства трябва да са здрави и устойчиви, така че да не се разхлабват и безопасно да реагират на нормални удари и натиск при боравенето с тях;
   iv) контейнери, снабдени със заменяеми закрепващи устройства трябва да се проектират така, че опаковката да бъде многократно запечатвана без разпиляване на съдържанието;
  б) контейнери, които съдържат препарати по смисъла на член 1, параграф 2 и препарати по смисъла на приложение IV, съгласно член 1, параграф 3 и които се предлагат или продават на широката публика нямат:
   i) форма и/или графичен дизайн, който да привлича или предизвиква любопитството на деца или да заблуждава потребителите; или
   ii) вид и/или предназначение, за ползване като храна или животински смески или на медицински или козметични продукти;
  в) контейнери, които съдържат някои препарати предлагани или продавани на широката публика, обхванати от приложение IV:
   i) са снабдени със закрепващи устройства, които да не могат да бъдат отворени от деца; и/или 
   ii) имат тактилен знак за опасност.

Устройствата трябва да отговарят на техническите спецификации, посочени в части А и Б от приложение IХ към Директива 67/548/ЕИО.

2.  Счита се, че опаковката на препаратите отговаря на изискванията на параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iii), ако тя отговаря на изискванията за железопътен, автомобилен, вътрешен воден, морски или въздушни превоз на опасни стоки.

Член 10

Етикетиране

1.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че:

   а) препарати по смисъла на член 1, параграф 2 не могат да се пускат на пазара, ако етикетът върху тяхната опаковка не отговаря на всички изисквания на настоящия член и на специфичните разпоредби на части А и Б от приложение V;
   б) препарати по смисъла на член 1, параграф 3, както са посочени в части Б и В от приложение V, не могат да се пускат на пазара, ако етикетът върху тяхната опаковка не отговаря на изискванията на параграф 3, букви а) и б) от настоящия член и на специфичните разпоредби на части Б и В от приложение V.

2.  По отношение на продуктите за растителна защита, които са предмет на Регламент (ЕО) № 1107/2009, изискванията за етикетиране в съответствие с настоящата директива се придружават от следния надпис:"

За избягване на рискове за хората и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

"

Този етикет не засяга информацията, която се изисква в съответствие с член 65 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и приложения I и III към Регламент (ЕС) № 547/2011 на Комисията(29).

3.  Следната информация се маркира ясно и неизличимо върху опаковката:

   a) търговско име или предназначение на препарата;
   б) име, пълен адрес и телефонен номер на лицето, установено в Съюза и отговарящо за пускането на препарата на пазара; това може да бъде производителя, вносителя или дистрибутора;
  в) химическото име на веществото или веществата, които са съставки на препарата, съгласно следните подробни правила:
   i) За препарати, класифицирани като Т+, Т, Хn в съответствие с член 6, трябва да се вземат предвид само веществата Т+, Т, Хn в концентрации, равни на, или по-големи от най-ниската гранична стойност (limit Xn) за всяко от тях, както е посочено в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или, в противен случай, трябва да се вземе предвид част Б от приложение II към настоящата директива;
   ii) За препарати, класифицирани като С в съответствие с член 6, трябва да се вземат предвид само вещества С в концентрации, равни на, или по-големи от най-ниската гранична стойност (limit Xi), посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или, в противен случай, трябва да се вземе предвид част Б от приложение II към настоящата директива;
  iii) названието на веществата, които са основание за класифицирането на препарата в една или няколко от следните категории на опасност се посочват на етикета:
   канцерогенни категории 1, 2 или 3;
   мутагенни категории 1, 2 или 3;
   токсични за репродукция категории 1, 2 или 3;
   силно токсични, токсични и вредни поради не-летален ефект след еднократна експозиция;
   токсични или вредни, поради остри ефекти след повторна или продължителна експозиция;
   сенсибилизиращи.

Химическото название е един от начините за обозначение, които са изброени част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или международно призната химическа номенклатура, ако в това приложение все още не е посочено съответното означение;

  iv) Названието на всяко вещество, което определя класифицирането на препарата в следните категории за опасност, не е нужно да се споменава върху етикета, освен ако веществото трябва да се посочи по силата на подточки i), ii) или iii):
   експлозивни;
   оксидиращи;
   изключително запалими;
   силно запалими;
   запалими;
   дразнещи;
   опасни за околната среда;
   v) Като основно правило, най-много четири химически названия са достатъчни, за да се идентифицира веществото, което преди всичко е причина за основните рискове за здравето, които определят класификацията и избора на съответните фрази, свързани с конкретния риск. В някои случаи, могат да бъдат необходими повече от четири химически названия;
   г) символът(ите) и индикацията(ите) за опасност. Символите за опасност, когато са посочени в настоящата директива, и индикациите за опасности, налични при употребата на препарата, са в съответствие с приложения II и VI към Директива 67/548/ЕИО и се прилагат според оценката на рисковете, извършена в съответствие с приложения I, II и III към настоящата директива.

Когато повече от един символ за опасност трябва да бъде предназначен за един препарат, задължението да се прилага символа:

   i) Т прави символите С и Х опционни, освен ако не е посочено друго в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
   ii) С прави символа Х опционен;
   iii) Е прави символите F и O опционни;
   iv) Xn прави символа Хi опционен.

Символът(ите) се отпечатват в черно на оранжев фон;

   д)  рискови фрази (R фрази). Стандартните текстове за специфични рискове (R-фрази) са в съответствие с приложения III и VI към Директива 67/548/ЕИО и се поставят според резултатите от оценката за риска, извършена съгласно приложения I, II и III към настоящата директива.

Основно правило е, че са достатъчни 6 (R-фрази), за да се опишат рисковете; за тази цел, комбинираните фрази, изброени в приложение III към Директива 67/548/ЕИО, се разглеждат като една фраза. Въпреки това, ако препаратът попада в повече от една категории за опасност, тези стандартни фрази покриват всички основни рискове, свързани с препарата. В някои случаи могат да бъдат необходими повече от 6 R-фрази.

Стандартните фрази „изключително запалим“ или „силно запалим“ не е нужно да се ползват, когато посочват опасност според буква г);

   е) съвети за безопасност (S фрази). Стандартните текстове, даващи съвет за безопасност (S-фрази), са съобразени с приложение IV и с приложение VI към Директива 67/548/ЕИО и се поставят според резултатите от оценката за риска, извършена съгласно приложения I, II и III към настоящата директива.

Като главно правило за формулирането на най-подходящия съвет за безопасност са достатъчни максимум шест S-фрази; за тази цел комбинираните фрази, изброени в приложение IV към Директива 67/548/ЕИО, се смятат като отделни фрази. Въпреки това, в някои случаи може да се окаже необходимо ползването на повече от шест S-фрази.

Когато физически е невъзможно да се постави съветът за безопасност върху етикета или върху самата опаковка, опаковката се придружава от съвет за безопасно използване на препарата;

   ж) номинално количество (номинална маса или номинален обем) на съдържанието в случая на препарати, предлагани или продавани на широката общественост.

4.  По отношение на някои препарати, класифицирани като опасни по смисъла на член 7, чрез дерогация от параграф 3, букви г), д) и е) от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел да определя изключения от някои разпоредби относно екомаркировката или специални разпоредби, свързани с екомаркировката, когато може да бъде доказано, че ефектът върху околната среда ще бъде намален. Тези изключения или специфични разпоредби са определени и изложени в част А или част Б на приложение V.

5.  Ако съдържанието на една опаковка не надвишава 125 ml:

   a) в случая на препарати, които са класифицирани като силно запалими, оксидиращи, дразнещи с изключение на тези, означени като R41, или опасни за околната среда и означени със символа N, не е необходимо да се посочват R-фразите или S-фразите;
   б) в случая на препарати, които са класифицирани като запалими или опасни за околната среда и нямат символ N, за тях е необходимо да се посочат R-фразите, но не е необходимо да се посочват S-фразите.

6.  Без да се засяга точка 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 547/2011, индикации като „нетоксичен“, „безопасен“, „незамърсяващ“, „екологичен“ или друг израз, посочващ, че препаратът не е опасен или може да доведе до подценяване на опасността на конкретния препарат, не се поставя върху опаковката или етикета на който и да е препарат, който е предмет на настоящата директива.

Член 11

Изпълнение на изискванията за етикетиране

1.  Когато върху етикета се поставя информацията, изисквана по член 10, този етикет се закрепя стабилно върху една или няколко повърхности на опаковката, така че тази информация да може да се чете хоризонтално, когато опаковката е поставена в нормално положение. Размерите на етикета са посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО, като единствената цел на етикета е да предоставя информацията, изисквана от настоящата директива и ако е необходимо също някаква друга допълнителна информация за здравето или безопасността.

2.  Етикет не се изисква, когато информацията е показана ясно върху самата опаковка, както е посочено в параграф 1.

3.  Цветът и видът на етикета, или в случая на параграф 2, на опаковката- е такъв, че символът за опасност и неговият фон да се открояват ясно върху него.

4.  Изискваната информация върху етикета съгласно член 10 се откроява върху неговия фон и е на такова място и с такъв размер, че да се чете лесно.

В приложение VI към Директива 67/548/ЕИО са определени специфичните разпоредби за представянето и формата на тази информация.

5.  Във връзка с етикетирането държавите-членки могат да поставят пускането на пазара, в рамките на територията си, на препаратите, обхванати от настоящата директива, в зависимост от използването на техния официален език или техните официални езици.

6.  За целите на настоящата директива, изискванията за етикетиране се считат за удовлетворени:

   а) в случая на външна опаковка, съдържаща една или повече вътрешни опаковки, ако външната опаковка е етикетирана според международните правила за пренасяне на опасни стоки, а вътрешната опаковка или опаковки са етикетирани в съответствие с настоящата директива;
  б) в случая на единична опаковка:
   i) ако опаковката е с етикет според международните правила за пренасяне на опасни стоки и с член 10, параграф 3, букви а), б), в), д) и е); за препарати, класифицирани съгласно член 7, се прилагат допълнително разпоредбите на член 10, параграф 3, буква г) по отношение на конкретното свойство, когато то не е посочено върху етикета; или
   ii) когато е подходящо, за някои видове опаковки, например мобилни газови контейнери, ако са спазени специфичните изисквания, посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

Когато опасни препарати не напускат територията на държава-членка, може да се разреши етикетиране, което съвпада с националните правила вместо с международните правила за пренасяне на опасни стоки.

Член 12

Изключения от изискванията за етикетиране и опаковане

1.  Членове 9, 10 и 11 не се прилагат за експлозиви, пуснати на пазара с цел получаването на експлозивен или пиротехнически ефект.

2.  За някои опасни препарати по смисъла на член 5, 6 или 7, определени в приложение VII, които във формата, в която се пускат на пазара, не представляват някакъв физико-химичен риск или риск за здравето или за околната среда, не се прилагат членове 9, 10 и 11.

3.  Държавите-членки могат също:

   а) да разрешават етикетирането, което съгласно член 10 се изисква да бъде приложено по някакъв друг подходящ начин за опаковки, които са много малки или неподходящи за етикетиране, в съответствие с член 11, параграфи 1 и 2;
   б) чрез дерогация от членове 10 и 11 да разрешават опаковката на опасни препарати, които са класифицирани като вредни, изключително запалими, силно запалими, запалими, дразнещи или оксидиращи да не бъдат етикетирани или да бъдат етикетирани по някакъв друг начин, ако те съдържат такива малки количества, че няма причина да предизвикат някаква опасност за лицата, които боравят с такива препарати или за други лица;
   в) чрез дерогация от членове 10 и 11 за препарати, класифицирани в съответствие с член 7, да разрешават опаковката на опасни препарати да не бъде етикетирана или етикетирана по някакъв друг начин, ако те съдържат такива малки количества, че няма да възникне опасност за околната среда;
   г) чрез дерогация от членове 10 и 11 да разрешават опаковката на опасни препарати, които не са посочени в букви б) или в), да бъдат етикетирани по някакъв друг подходящ начин, ако опаковките са твърде малки за етикетирането, предвидено в членове 10 и 11, и няма причина да предизвикат някаква опасност за лицата, които боравят с такива препарати или за други лица;

При прилагането на настоящия параграф не се разрешава използването на символи, индикатори за опасност, рискови R-фрази или S-фрази за безопасност, които се различават от посочените в настоящата директива.

4.  Ако една държава-членка използва възможностите, предвидени в параграф 3, тя незабавно информира Комисията и държавите-членки за това. 1 На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел изменението на приложение V на основата на тази информация.

Член 13

Дистанционна продажба

Всяка обява за препарат по смисъла на настоящата директива, която дава възможност на някой член от обществото да сключи договор за покупка, без първо да е видял етикета за този препарат, посочва типа или типовете на риска, посочени в този етикет. Това изискване не засяга Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(30).

Член 14

Конфиденциалност на химическите наименования

Когато отговорното лице за пускането на препарата на пазара може да посочи, че информацията на етикета или информационния лист за безопасност на химическия състав на едно вещество, което е изключително класифицирано като:

   дразнещо, с изключение на тези, на които е определена R41 или дразнещо в комбинация с едно или повече от другите свойства, посочени в буква в), подточка iv) от член 10, параграф 3, или
   вредно или вредно в комбинация с едно или повече от свойствата, посочени в буква в), подточка iv) от член 10, параграф 3, водещи до остри летални ефекти самостоятелно
  

представлява риск за конфиденциалната същност на неговата интелектуална собственост, това лице може, в съответствие с разпоредбите на приложение VI да получи разрешение да назовава това вещество или с име, което идентифицира най-важните функционални химически групи, или с алтернативно име. Тази процедура не може да се прилага, когато съответното вещество има определена за Съюза гранична стойност за експозиция.

Когато отговорното лице за пускането на един препарат на пазара има желание да се възползва от условията за конфиденциалност, то трябва да отправи молба до компетентния орган на държавата-членка, в която препаратът предстои да бъде пуснат за първи път на пазара.

Тази молба трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите на приложение VI и трябва да съдържа изискваната информация във формата в част А на същото приложение. Компетентният орган може, независимо от това, да поиска още информация от отговорното лице за пускането на препарата на пазара, ако такава информация се окаже необходима с оглед преценяване на валидността на заявката.

Органът на държавата-членка, получил заявка за конфиденциалност, информира заявителя за своето решение. Отговорното лице за пускане на препарата на пазара изпраща копие от това решение на всяка държава-членка, където това лице поиска да пусне на пазара този продукт.

Предоставената на вниманието на органите на една държава-членка или на Комисията конфиденциална информация се запазва в тайна.

Във всички случаи такава информация:

   може да се предложи на вниманието само на компетентния орган или органи, отговорни за получаване на информацията, необходима за оценяване на предвидимите рискове, които препаратите могат да представляват за човека и околната среда, както и за проучването на нейното съответствие с изискванията на настоящата директива,
   може обаче да бъде разкрита на лицата, пряко засегнати от административни или съдебни производства, свързани със санкции, които се предприемат с цел контролиране на веществата, пуснати на пазара и на лицата, които участват или са изслушвани в рамките на законодателни процедури.

Член 15

Права на държавите-членки по отношение на безопасността на работниците

Настоящата директива не засяга правото на държавите- членки да определят, в съответствие с Договора, изискванията, които те смятат за необходими за осигуряване на безопасността на работниците, когато те използват съответните опасни препарати, при условие че това няма да означава изменение на класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати по начин, който не е предвиден в настоящата директива.

Член 16

Отговорни органи за получаване на отнасяща се до здравето информация

Държавите-членки посочват орган или органи, отговарящи за получаване на информация, включваща химическия състав по отношение на препаратите, пускани на пазара и считани за опасни по отношение на техния ефект върху здравето или на базата на техните физикохимически свойства.

Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за да гарантират, че посочените органи получават всички необходими гаранции за поддържане на конфиденциалността на получената информация. Такава информация може само да се използва при отговор на някое медицинско искане чрез формулиране на превантивните мерки и мерките за лечение, по-специално в случай на спешност.

Държавите-членки осигуряват тази информация да не се използва за други цели.

Държавите-членки гарантират, че посочените органи имат на свое разположение цялата информация, изисквана от производителите или от отговорните лица за пускане на пазара, за да могат те да извършват дейностите, за които отговарят.

Член 17

Клауза за свобода на движение

Без да се засягат разпоредбите, изложени в друго законодателство на Съюза, държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на препарати поради тяхната класификация, опаковка и етикетиране, ако такива препарати отговарят на разпоредбите, изложени в настоящата директива.

Член 18

Защитна клауза

1.  Когато държава-членка има подробно доказателство, че един препарат въпреки че отговаря на разпоредбите на настоящата директива, представлява риск за човека или за околната среда на основание, свързано с разпоредбите на настоящата директива, тя може временно да забрани пускането на пазара на този препарат или да го подложи на специални условия на своята територия. Тя веднага уведомява Комисията и другите държави-членки за това действие и посочва причините за решението си.

2.  В случая, посочен в параграф 1, Комисията взема предвид становището на държавите- членки, колкото е възможно по-скоро.

3.  Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

Член 19

Адаптация към техническия прогрес

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел да адаптира към техническия прогрес приложения I – VII. 

Член 20

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегиране актове, посочено в член 10, параграф 4, член 12, параграф 4 и член 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ...(31).

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 4, член 12, параграф 4 и член 19, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 4, член 12, параграф 4 и член 19, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месецдва месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 1]

Член 21

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 29, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 22

Отмяна

Директива 1999/45/EO, изменена с актовете, посочени в приложение VIII, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение VIII, част Б към отменената директива и приложение VIII, част Б към настоящата директива.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 23

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 24

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ,

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ПРЕПАРАТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 5

ЧАСТ A

Изключения от методите на изпитване в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008

Вж. точка 2.2.5 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

ЧАСТ Б

Алтернативни изчислителни методи

Б.1.  Негазообразни препарати

1.  Метод за определянето на оксидиращите свойства на препарати, съдържащи органични пероксиди.

Виж. точка 2.2.2.1 на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

Б.2.  Газообразни препарати

1.  Метод за определянето на оксидиращите свойства

Виж точка 9.1.1.2 на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

2.  Метод за определянето на свойствата на запалимост

Виж точка 9.1.1.1 на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ПРЕПАРАТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 6

Въведение

Трябва да се направи оценка на всички ефекти върху здравето, съответстващи на ефектите върху здравето на съдържащите се в даден препарат вещества. Този конвенционален метод, описан в части A и Б на настоящото приложение, е изчислителен метод, който се прилага за всички препарати и при който се разглеждат всички опасности за здравето на съдържащите се в препарата вещества. За тази цел вредните за здравето ефекти се подразделят на:

   1. остри летални ефекти;
   2. нелетални, необратими ефекти след еднократна експозиция;
   3. сериозни ефекти след многократна или продължителна експозиция;
   4. корозивни ефекти, дразнещи ефекти;
   5. сенсибилизиращи ефекти;
   6. канцерогенни ефекти, мутагенни ефекти, токсични ефекти за репродукцията.

Ефектите на даден препарат върху здравето се оценяват в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) чрез конвенционалния метод, описан в части A и Б на настоящото приложение като се използват индивидуалните граници на концентрация:

   а) когато на опасните вещества, дадени в списъка на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, се определят граници на концентрация, необходими за прилагането на метода на оценка, описан в част A от настоящото приложение, тези граници на концентрация трябва да се използват;
   б) когато опасните вещества не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без границите на концентрация, необходими за прилагането на метода на оценка, описан в част A на настоящото приложение, границите на концентрация трябва да се определят със спецификациите, дадени в част Б на настоящото приложение.

Процедурата за класификация е изложена в част А на настоящото приложение.

Класификацията на веществото(ата) и класификацията на препарат в резултат на това се изразяват:

   или чрез символ и една или повече рискови фрази, или
   чрез категории (категория 1, категория 2 или категория 3), за които също са определени рискови фрази, когато вещества и препарати са доказани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. Следователно, важно е да се обмислят в допълнение към символа всички фрази, обозначаващи специфични рискове, произтичащи от всяко разглеждано вещество.

Систематичната оценка на всички опасни за здравето ефекти се изразява чрез граници на концентрация, изразени като тегловно процентно съдържание с изключение на газообразни препарати, при които те се изразяват като обемно процентно съдържание и заедно с класификацията на веществото.

Когато не са посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, границите на концентрация, които се вземат под внимание за прилагането на настоящия конвенционален метод са тези, изложени в част Б на настоящото приложение.

ЧАСТ A

Процедура за оценка на рисковете за здравето

Оценката се извършва на етапи, както следва:

  1. Следните препарати се класифицират като силно токсични:
   1.1. Вследствие на острите им летални ефекти и назначения символ „T+“, обозначението на опасността „силно токсичен“, и рисковите фрази R26, R27 или R28:

1.1.1.  Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като силно токсични, произвеждащи подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни на или по-високи от:

   а) или концентрацията, дадена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
  б) концентрацията, дадена в точка 1, част Б на настоящото приложение (Таблица 1 и 1а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   1.1.2. препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирано като силно токсично в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 1.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000001.jpg

където:

PT+

=

е тегловният или обемният процент на всяко силно токсично вещество в препарата,

LT+

=

е границата на силна токсичност, посочена за всяко силно токсично вещество, изразена като тегловен или обемен процент;

   1.2. Вследствие на нелеталните им и необратими ефекти след еднократна експозиция и назначения символ „T+“, обозначението на опасността „силно токсично“, и рисковата фраза R39/път на експозиция:

Препарати, съдържащи поне едно опасно вещество, пораждащо подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества; или
   б) концентрацията, посочена в точка 2 на част Б от настоящото приложение (таблица 2 и 2a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

2.  Следните препарати се класифицират като токсични:

   2.1. Вследствие на острите им летални ефекти и назначения символ „T“, обозначението на опасността „токсичен“, и рисковите фрази R23, R24 или R25;
  2.1.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като силно токсични или токсични, пораждащи подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества; или
   б) концентрацията, посочена в точка 1 на част Б на настоящото приложение (Таблица 1 и 1a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.
   2.1.2. препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като силно токсични или токсични в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 2.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000002.jpg

където:

PT+

=

е тегловният или обемният процент на всяко силно токсично вещество в препарата,

PT

=

е тегловният или обемният процент на всяко токсично вещество в препарата,

LT

=

е съответната граница на токсичността, посочена за всяко силно токсично или токсично вещество, изразена като тегловен или обемен процент;

  2.2. Вследствие на нелеталните им и необратими ефекти след еднократна експозиция и назначения символ „T“, обозначението на опасността „токсично“, и рисковата фраза R39/път на експозиция.

Препарати, съдържащи поне едно опасно вещество, класифицирано като силно токсично или токсично, което поражда подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни ли по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 2 на част Б на настоящото приложение (Таблица 2 и 2a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   2.3. Вследствие на дългосрочните им ефекти и назначения символ „T“, обозначението на опасността „токсично“, и рисковата фраза R48/ път на експозиция.
  

Препарати, съдържащи поне едно опасно вещество, което поражда подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни ли по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 3 от част Б на настоящото приложение (таблица 3 и 3a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

3.  Следните препарати се класифицират като вредни:

  3.1. Вследствие на острите им летални ефекти и назначения символ „Xn“, обозначението на опасността „вреден“, и рисковите фрази R20, R21 или R22;
  3.1.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като силно токсични, токсични или вредни и които пораждат подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества; или
   б) концентрацията, посочена в точка 1 на част Б на настоящото приложение (таблица 1 и 1a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация:
   3.1.2. Препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като силно токсични, токсични или вредни в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 3.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000003.jpg

където:

PT+

=

е тегловният или обемният процент на всяко силно токсично вещество в препарата,

PT

=

е тегловният или обемният процент на всяко токсично вещество в препарата,

PXn

=

е тегловният или обемният процент на всяко вредно вещество в препарата,

LXn

=

е съответната граница на вредност, посочена за всяко силно токсично, токсично или вредно вещество, изразена като тегловен или обемен процент;

   3.2. Вследствие на острите им ефекти върху белия дроб, ако се погълнат, и назначения символ „Xn“, обозначението на опасността „вредно“, и рисковата фраза R65.

Препарати, класифицирани като вредни по критериите, дадени в точка 3.2.3 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО. Когато се прилага конвенционалният метод съгласно точка 3.1 от настоящата част, не се взема под внимание класификацията на вещество като R65;

   3.3. Вследствие на нелеталните им, необратими ефекти след еднократна експозиция и назначения символ „Xn“, обозначението на опасността „вредно“, и рисковата фраза 1 R68 /път на експозиция.

Препарати, съдържащи поне едно опасно вещество, класифицирано като силно токсично, токсично или вредно, което поражда подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 2 на част Б от настоящото приложение (таблица 2 и 2a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   3.4. Вследствие на дългосрочните им ефекти и назначения символ „Xn“, обозначението на опасността „вредно“, и рисковата фраза R48/ път на експозиция.
  

Препарати, съдържащи поне едно опасно вещество, класифицирано като силно токсично, токсично или вредно, което поражда подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или    б) концентрацията, посочена в точка 3, на част Б от настоящото приложение (таблица 3 и 3a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

4.  Следните препарати се класифицират като корозивни:

   4.1. И им се назначава символа „C“, обозначението на опасността „корозивен“ и рисковата фраза R35;
  4.1.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като корозивни, на които се назначава фразата R35, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б от настоящото приложение (таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   4.1.2. препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като корозивни, на които се назначава фразата R35 в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 4.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000004.jpg

където:

PС, R35

=

e тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35,

LС, R35

=

e границата на корозивност R35, посочена за всяко корозивно вещество, на което е назначена фраза R35, изразена като тегловен или обемен процент;

  4.2. И им се назначава символа „C“, обозначението на опасността „корозивно“ и рисковата фраза R34;
  4.2.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества; или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б от настоящото приложение (таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.
   4.2.2. Препарати, съдържащи повече от едно от веществата, класифицирани като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 4.2.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000005.jpg

където:

PС, R35

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35

PС, R34

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R34,

LС, R34

=

e съответната граница на корозивност R34, посочена за всяко корозивно вещество, на което е назначена фраза R35 или R34, изразена като тегловен или обемен процент.

5.  Следните препарати се класифицират като дразнещи:

  5.1. Могат да причинят сериозно увреждане на очите и им е назначен символът „Xi“, обозначението на опасността „дразнещ“ и рисковата фраза R41;
  5.1.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R41, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б на настоящото приложение (таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   5.1.2. Препарати, съдържащи повече от едно от веществата, класифицирани като дразнещи и на които се назначава фразата R41, или класифицирани като корозивни и им се назначава фразата R35 или R34, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 5.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000006.jpg

където:

PС, R35

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35,

PС, R34

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R34,

PXi, R41

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R41,

LXi, R41

=

е съответната граница на дразнене R41, посочена за всяко корозивно вещество, на което е назначена фраза R35 или R34, или дразнещо вещество, на което е назначена фраза R41, изразена като тегловен или обемен процент;

  5.2. Дразнещи очите и им е назначен символът „Xi“, обозначението на опасността „дразнещ“ и рисковата фраза R36;
  5.2.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34 или като дразнещи, на които се назначава фразата R41 или R36, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б от настоящото приложение (таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   5.2.2. Препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R41 или R36, или като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 5.2.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000007.jpg

където:

PС, R35

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35,

PС, R34

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R34,

PXi, R41

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R41

PXi, R36

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R36,

LXiR36

=

е съответната граница на дразнене R36, посочена за всяко корозивно вещество, на което е назначена фраза R35 или R34, или дразнещо вещество, на което е назначена фраза R41 или R36, изразена като тегловен или обемен процент;

  5.3. Дразнещи кожата и им е определен символът „Xi“, обозначението на опасността „дразнещ“ и рисковата фраза R38;
  5.3.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R38, или като корозивни на които се назначава фразата R35 или R34, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б на настоящото приложение (Таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   5.3.2. Препарати, съдържащи повече от едно от веществата, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R38, или като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 5.3.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000008.jpg

където:

PС, R35

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35,

PС, R34

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R34,

PXi, R38

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R38

LXi, R38

=

е съответната граница на дразнене R38, посочена за всяко корозивно вещество, на което е назначена фраза R35 или R34, или дразнещо вещество, на което е назначена фраза R38, изразена като тегловен или обемен процент;

  5.4. Дразнещи респираторната система и им е назначен символът „Xi“, обозначението на опасността „дразнещ“ и рисковата фраза R37;
  5.4.1. Препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R37, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 4, част Б на настоящото приложение (таблица 4 и 4a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   5.4.2. Препарати, съдържащи препарати, съдържащи повече от едно от веществата, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R37, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени точка в 5.4.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000009.jpg

където:

PXi, R37

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R37,

LXi, R37

=

е съответната граница на дразнене R37 посочена за всяко дразнещо вещество, на което е назначена фраза R37, изразена като тегловен или обемен процент;

   5.4.3. Газообразни препарати, съдържащи повече от едно от веществата, класифицирани като дразнещи, на които се назначава фразата R37, или като корозивни, на които се назначава фразата R35 или R34, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка 5.4.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000010.jpg

където:

PС, R35

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R35,

PС, R34

=

е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в препарата, на което е назначена фраза R34,

PXi, R37

=

е тегловният или обемният процент на всяко дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R37,

LXi, R37

=

е съответната граница на дразнене R37 посочена за всяко газообразно корозивно вещество, на което е назначена фраза R35 или R34, или газообразно дразнещо вещество в препарата, на което е назначена фраза R37, изразена като тегловен или обемен процент;

6.  Следните препарати се класифицират като сенсибилизиращи:

  6.1. Чрез контакт с кожата и с назначен символ „Xi“, обозначението на опасността „дразнещ“ и рисковата фраза R43.

Препарати, съдържащи поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо и на което се назначава фраза R43, което произвежда подобни ефекти, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 5, част Б на настоящото приложение (Таблица 5 и 5а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.
  6.2. Чрез вдишване с назначен символ „Xn“, обозначението на опасността „вреден“ и рисковата фраза R42.

Препарати, съдържащи поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо и на което се назначава фраза R42, което произвежда подобни ефекти в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 5, част Б на настоящото приложение (таблица 5 и 5a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

7.  Следните препарати се класифицират като канцерогенни:

   7.1. Тези от категория 1 или категория 2, на които се назначава символът „T“ и фразата R45 или фразата R49.
  

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждаща подобни ефекти, класифицирано като канцерогенно и му е назначена фраза R45 или R49, която означава канцерогенни вещества от категория 1 и категория 2, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   7.2. Тези от категория 3, на които се назначава символът „Xn“ и фразата R40.   

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждаща подобни ефекти, класифицирано като канцерогенно и му е назначена фраза R40, която означава канцерогенни вещества от категория 3, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

8.  Следните препарати се класифицират като мутагенни:

   8.1. Тези от категория 1 или 2, на които се назначава символът „T“ и фразата R46.
  

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като мутагенно и му е назначена фраза R46, която означава мутагенни вещества от категория 1 и категория 2, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (Таблица 6 и 6а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   8.2. Тези от категория 3, на които се назначава символът „Xn“ и фразата 1 R 68.   

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като мутагенно и му е назначена фраза 1 R 68, която означава мутагенни вещества от категория 3, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;

9.  Следните препарати се класифицират като токсични за репродукцията:

   9.1. Тези от категория 1 или категория 2, на които се назначава символът „T“ и фразата R60 (фертилитет).
  

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като токсично за репродукцията и му е назначена фраза R60, която означава токсични за репродукцията вещества от категория 1 и категория 2, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   9.2. Тези от категория 3, на които се назначава символът „Xn“ и фразата R62 (фертилитет).   

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като токсично за репродукцията и му е назначена фраза R60, която означава токсични за репродукцията вещества от категория 3, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6a), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   9.3. Тези от категория 1 или категория 2, на които се назначава символът „T“ и фразата R61 (развитие).   

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като токсично за репродукцията и му е назначена фраза R61 която означава токсични за репродукцията вещества от категория 1 и категория 2, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   9.4. Тези от категория 3, на които се назначава символът „Xn“ и фразата R63 (развитие).   

Препарати, съдържащи поне едно вещество, произвеждащо подобни ефекти, класифицирано като токсично за репродукцията и му е назначена фраза R63, която означава токсични за репродукцията вещества от категория 3, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:

   а) концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в точка 6, част Б на настоящото приложение (таблица 6 и 6а), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

ЧАСТ Б

Граници на концентрация, които се използват при оценка на рисковете за здравето

За всяко въздействие върху здравето в първата таблица (таблици 1 - 6) са определени границите на концентрация (изразени в процент от теглото), които да се използват за негазообразни препарати, а във втората таблица (таблици 1а – 6а) са определени границите на концентрация (изразени в процент от обема), които да се използват за газообразни препарати. Тези граници на концентрация се използват, когато в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 отсъстват специфични граници на концентрация за разглежданото вещество.

1.  Остри летални ефекти

1.1.  Негазообразни препарати

Границите на концентрация, дадени в таблица 1 и изразени в тегловни проценти, определят класификацията на препарата по отношение на индивидуалната концентрация на съдържаното вещество(а), чиято класификация е също показана.

Таблица 1

Класификация на веществото

Класификация на препарата

T+

T

Xn

T+ с R26, R27, R28

концентрация ≥ 7 %

1 % ≤ концентрация < 7 %

0,1 % ≤ концентрация < 1 %

T с R23, R24, R25

концентрация > 25 %

3 % ≤ концентрация < 25 %

Xn с R20, R21, R22

концентрация ≥ 25 %

R-фразите, означаващи риска, се назначават на препарата в съответствие със следните критерии:

   етикетът включва една или повече от горепосочените R-фрази в съответствие с използваната класификация,
   по принцип избраните R-фрази следва да са тези, приложими за вещество(а), налично в концентрацията, която изисква най-строгата класификация.

1.2.  Газообразни препарати

Границите на концентрация, изразени в обемни проценти в таблица 1a, определят класификацията на газообразните препарати и по отношение на индивидуалната концентрация на съдържания газ (газове), чиято класификация е също показана.

Таблица 1a

Класификация на веществото

(газ)

Класификация на газообразния препарат

T+

T

Xn

T+ с R26, R27, R28

Концентрация ≥ 1 %

0,2 % ≤ концентрация < 1 %

0,02 % ≤ концентрация < 0,2 %

T с R23, R24, R25

концентрация ≥ 5 %

0,5 % ≤ концентрация < 5 %

Xn с R20, R21, R22

концентрация ≥ 5 %

R-фразите, означаващи риска, се назначават на препарата в съответствие със следните критерии:

   етикетът включва една или повече от горепосочените R-фрази в съответствие с използваната класификация,
   по принцип избраните R-фрази трябва да са тези, приложими за вещество(а), налично в концентрацията, която изисква най-строгата класификация.

2.  Нелетални, необратими ефекти след еднократна експозиция

2.1.  Негазообразни препарати

За вещества, пораждащи нелетални, необратими ефекти след еднократна експозиция (R39/път на експозиция, 1 R68 /път на експозиция), границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 2, изразени в тегловни проценти, определят, когато това е уместно, класификацията на препарата.

Таблица 2

Класификация на веществото

Класификация на препарата

T+

T

Xn

T+ с R39/път на експозиция

концентрация ≥ 10 %

R39(*) задължителна

1 % ≤ концентрация < 10 %

R39(*) задължителна

0,1 % ≤ концентрация < 1 %

1 R68 (*) задължителна

T с R39/ път на експозиция

Концентрация ≥ 10 %

R39(*) задължителна

1 % ≤ концентрация < 10 %

1 R68 (*) задължителна

Xn с 1 R68 / път на експозиция

концентрация ≥ 10 %

1 R68 (*) задължителна

(*) За да се покаже пътят на приемане/експозиция (път на експозиция), се използват комбинираните R-фрази, дадени в точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 на ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО).

2.2.  Газообразни препарати

За газовете, пораждащи нелетални, необратими ефекти след еднократна експозиция (R39/ път на експозиция, 1 R68 / път на експозиция), границите на индивидуална концентрация, посочени в Таблица 2a, изразени в обемни проценти, определят, когато това е уместно, класификацията на препарата.

Таблица 2a

Класификация на веществото (газ)

Класификация на газообразния препарат

T+

T

Xn

T+ с R39/път на експозиция

Концентрация ≥ 1 %

R39(*) задължителна

0,2 % ≤ концентрация < 1 %

R39(*) задължителна

0,02 % ≤ концентрация < 0,2 %

2 R 68 (*)

задължителна

T с R39/път на експозиция

Концентрация ≥ 5 %

R39(*) задължителна

0,5 % ≤ концентрация < 5 %

2 R68 (*) задължителна

Xn с 2 R68 /път на експозиция

концентрация ≥ 5 %

2 R68 (*) задължителна

(*) За да се покаже пътят на приемане/експозиция (път на експозиция), се използват комбинираните R-фрази, дадени в точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 на ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО).

3.  Сериозни ефекти след продължителна експозиция

3.1  Негазообразни препарати

За вещества, причиняващи сериозни ефекти след многократна или продължителна експозиция (R48/път на експозиция), границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 3, изразени в тегловни проценти, определят, когато това е уместно, класификацията на препарата.

Таблица 3

Класификация на веществото

Класификация на препарата

T

Xn

T с R48/път на експозиция

концентрация ≥ 10 %

R48(*) задължителна

1 % ≤ концентрация < 10 %

R48(*) задължителна

Xn с R48/път на експозиция

концентрация ≥ 10 %

R48(*) задължителна

(*) За да се покаже пътят на приемане/експозиция (път на експозиция), се използват комбинираните R-фрази, дадени в точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 на ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО).

3.2.  Газообразни препарати

За газове, причиняващи сериозни ефекти след многократна или продължителна експозиция (R48/път на експозиция), границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 3a, изразени в обемни проценти, определят, когато това е уместно, класификацията на препарата.

Таблица 3a

Класификация на веществото (газ)

Класификация на газообразния препарат

T

Xn

T с R48/път на експозиция

концентрация ≥ 5 %

R48(*) задължителна

0,5 % ≤ концентрация < 5 %

R48(*) задължителна

Xn с R48/път на експозиция

концентрация ≥ 5 %

R48(*) задължителна

(*) За да се покаже пътят на приемане/експозиция (път на експозиция), се използват комбинираните R-фрази, дадени в точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 на ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО).

4.  Корозивни и дразнещи ефекти, включително сериозно увреждане на очите

4.1  Негазообразни препарати

За вещества, причиняващи корозивни ефекти (R34, R35) или дразнещи ефекти (R36, R37, R38, R41), границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 4, изразени в тегловни проценти, определят, когато това е целесъобразно, класификацията на препарата.

Таблица 4

Класификация на веществото

Класификация на препарата

C с R35

C с R34

X, с R41

X, с R36, R37, R38

C с R35

концентрация ≥ 10 %

R35 задължителна

5 % ≤ концентрация < 10 %

R34 задължителна

5 %(*)

1 % ≤ концентрация < 5 %

R36/38 задължителна

С с R34

концентрация ≥ 10 %

R34 задължителна

10 %(*)

5 % ≤ концентрация < 10 %

R36/38 задължителна

Xi с R41

концентрация > 10 %

R41 задължителна

5 % ≤ концентрация < 10%

R36 задължителна

Xi с R36, R37, R38

Концентрация ≥ 20 %

R36, R37, R38 са задължителни по отношение на наличната концентрацията, ако се отнасят за разглежданите вещества.

(*) Съгласно ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО) корозивните вещества с назначени рискови фрази R35 или R34 трябва също да се разглеждат като вещества с назначена фраза R41. Следователно, ако препаратът съдържа корозивни вещества с R35 или R34 под границите на концентрацията за класификация на препарата като корозивен, подобни вещества могат да допринесат за класификация на препарата като дразнещ с R41 или дразнещ с R36.

     Забележка: Простото прилагане на конвенционалния метод към препарати, съдържащи вещества, класифицирани като корозионни или дразнещи, може да доведе до подценяване или надценяване в класификацията на опасността, ако не се вземат предвид други релевантни фактори (напр. рН на препарата). Следователно, при класифицирането за корозионност, следва да се имат предвид указанията, дадени в точка 3.2.5 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО и във второто и третото тире на член 6, параграф 3 от настоящата директива.

4.2.  Газообразни препарати

За газове, причиняващи подобни ефекти (R34, R35 или R36, R37, R38, R41), границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 4а, изразени в обемни проценти, определят, когато това е целесъобразно, класификацията на препарата.

Таблица 4а

Класификация на веществото

(газ)

Класификация на газообразния препарат

C с R35

C с R34

Xi с R41

Xi с R36, R37, R38

C с R35

концентрация > 1 %

R35 задължителна

0,2 % ≤ концентрация < 1 %

R34 задължителна

0,2 %(*)

0,02 % ≤ концентрация < 0,2 %

R36/37/38 задължителна

C с R34

концентрация ≥ 5 %

R34 задължителна

5 %(*)

0,5 % ≤ концентрация < 5 %

R36/37/38 задължителна

Xi с R41

Концентрация ≥ 5 %

R41 задължителна

0,5 % ≤ концентрация < 5 %

R36 задължителна

X, с R36, R37, R38

Концентрация ≥ 5 %

R36, R37, R38 задължителна, когато е уместно

(*) Съгласно ръководството за етикетиране (приложение VI към Директива 67/548/ЕИО) корозивните вещества с назначени рискови фрази R35 или R34 трябва също да се разглеждат като вещества с назначена фраза R41. Следователно, ако препаратът съдържа корозивни вещества с R35 или R34 под границите на концентрацията за класификация на препарата като корозивен, подобни вещества могат да допринесат за класификация на препарата като дразнещ с R41 или дразнещ с R36.

     Забележка: Простото прилагане на конвенционалния метод към препарати, съдържащи вещества, класифицирани като корозионни или дразнещи, може да доведе до подценяване или надценяване в класификацията на опасността, ако не се вземат предвид други релевантни фактори (напр. рН на препарата). Следователно, при класифицирането за корозионност, следва да се имат предвид указанията, дадени в точка 3.2.5 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО и във второто и третото тире на член 6, параграф 3 от настоящата директива.

5.  Сенсибилизиращи ефекти

5.1.  Негазообразни препарати

Препарати, които причиняват подобни ефекти се класифицират като сенсибилизиращи и им се назначават:

   символът Xn и фразата R42, ако този ефект може да се получи чрез вдишване,
   символът Xi и фразата R43, ако този ефект може да се получи чрез контакт с кожата.
  

Границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 5, изразени в тегловни проценти, определят, когато това е целесъобразно, класификацията на препарата.

Таблица 5

Класификация на веществото

Класификация на препарата

Сенсибилизиращ с R42

Сенсибилизиращ с R43

Сенсибилизиращ с R42

концентрация ≥ 1 %

R42 задължителна

Сенсибилизиращ с R43

концентрация ≥ 1 %

R43 задължителна

5.2.  Газообразни препарати

Газообразните препарати, причиняващи подобни ефекти се класифицират като сенсибилизиращи и им се назначават

   символът Xn и фразата R42, ако този ефект може да се получи чрез вдишване,
   символът Xi и фразата R43, ако този ефект може да се получи чрез контакт с кожата.
  

Границите на индивидуална концентрация, посочени в таблица 5a, изразени в обемни проценти, определят, когато това е целесъобразно, класификацията на препарата.

Таблица 5a

Класификация на веществото

(газ)

Класификация на препарата

Сенсибилизиращ с R42

Сенсибилизиращ с R43

Сенсибилизиращ с R42

концентрация ≥ 0,2 %

R42 задължителна

Сенсибилизиращ с R43

концентрация ≥ 0,2 %

R43 задължителна

6.  Канцерогенни/мутагенни/токсични за репродукцията ефекти

6.1.  Негазообразни препарати

За вещества, които причиняват подобни ефекти, границите на концентрация, посочени в таблица 6, изразени в теглавни проценти, определят, когато това е целесъобразно, класификацията на препарата. Назначават се следния символ и рискови фрази:

Канцерогенни категории 1 и 2:

T; R45 или R49

Канцерогенни категория 3:

Xn; R40

Мутагенни категории 1 и 2:

T; R46

Мутагенни категория 3:

Xn; 1 R68 

Токсични за репродуктивния фертилитет категории 1 и 2:

T; R60

Токсични за репродуктивното развитие категории 1 и 2:

T; R61

Токсични за репродуктивния фертилитет категория 3:

Xn; R62

Токсични за репродуктивното развитие категория 3:

Xn; R63

Таблица 6

Класификация на веществото

Класификация на препарата

Категории 1 и 2

Категория 3

Канцерогенни вещества от категория 1 или 2 с R45 или R49

Концентрация ≥ 0,1 % канцерогенни

R45, R49 задължителни, както е уместно

Канцерогенни вещества от категория 3 с R40

Концентрация ≥ 1 % канцерогенни

R40 задължителна (освен ако вече не е назначена R45(*)

Мутагенни вещества от категория 1 или 2 с R46

Концентрация ≥ 0,1 % мутагенни

R46 задължителна

Мутагенни вещества от категория 3 с R68

Концентрация ≥ 1 %

мутагенни

R68 задължителна (освен ако вече не е назначена R46)

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 1 или 2 с R60 (плодовитост)

Концентрация ≥ 0,5 % токсични за репродукцията (плодовитост)

R60 задължителна

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 3 с R62 (плодовитост)

Концентрация ≥ 5 % токсични за репродукцията (плодовитост)

R62 задължителна (освен ако вече не е назначена R60)

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 1 или 2 с R61 (развитие)

Концентрация ≥ 0,5 % токсични за репродукцията (развитие)

R61 задължителна

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 3 с R63 (развитие)

Концентрация ≥ 5 % токсични за репродукцията (развитие)

R63 задължителна (освен ако вече не е назначена R61)

(*) Когато на препарата се назначават R49 и R40, и двете R-фрази се запазват, тъй като R40 не прави разлика между пътищата на експозиция, докато R49 се назначава само за експозиция по пътя на вдишване.

6.2.  Газообразни препарати

За газове, причиняващи подобни ефекти, границите на концентрация, посочени в таблица 6а, изразени в обемни проценти, определят, когато това е целесъбразно, класификацията на препарата. Назначават се следния символ и рискови фрази:

Канцерогенни категории 1 и 2:

T; R45 или R49

Канцерогенни категория 3:

Xn; R40

Мутагенни категории 1 и 2:

T; R46

Мутагенни категория 3:

Xn; 1 R 68 

Токсични за репродуктивния фертилитет категории 1 и 2:

T; R60

Токсични за репродуктивното развитие категории 1 и 2:

T; R61

Токсични за репродуктивния фертилитет категория 3:

Xn; R62

Токсични за репродуктивното развитие категория 3:

Xn; R63

Таблица 6a

Класификация на веществото

Класификация на препарата

Категории 1 и 2

Категория 3

Канцерогенни вещества от категория 1 или 2 с R45 или R49

Концентрация ≥ 0,1 % канцерогенни

R45, R49 задължителни, както е уместно

Канцерогенни вещества от категория 3 с R40

Концентрация ≥ 1 % канцерогенни

R40 задължителна (освен ако вече не е назначена R45(*)

Мутагенни вещества от категория 1 или 2 с R46

Концентрация ≥ 0,1 % мутагенни

R46 задължителна

Мутагенни вещества от категория 3 с R68

Концентрация ≥ 1 % мутагенни

R68 задължителна (освен ако вече не е назначена R46)

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 1 или 2 с R60 (плодовитост)

Концентрация ≥ 0,2 % токсични за репродукцията (плодовитост)

R60 задължителна

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 3 с R62 (плодовитост)

Концентрация ≥ 1 % токсични за репродукцията (плодовитост)

R62 задължителна (освен ако вече не е назначена R60)

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 1 или 2 с R61 (развитие)

Концентрация ≥ 0,2 % токсични за репродукцията (развитие)

R61 задължителна

Вещества „токсични за репродукцията“ от категория 3 с R63 (развитие)

Концентрация ≥ 1 % токсични за репродукцията (развитие)

R63 задължителна (освен ако вече не е назначена R61)

(*) Когато на препарата се назначават R49 и R40, и двете R-фрази се запазват, тъй като R40 не прави разлика между пътищата на експозиция, докато R49 се назначава само за експозиция по пътя на вдишване.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕПАРАТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7

Въведение

Систематичната оценка на всички опасни за околната среда свойства се изразява посредством граници на концентрация, които се изразяват в тегловни проценти, с изключение на газообразните препарати, където се изразяват в обемни проценти заедно с класификацията на дадено вещество.

Част A излага изчислителната процедура в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) и R- фразите, които се назначават на класификацията на препарата.

Част Б дава границите на концентрация, които трябва да се използват, когато се прилага конвенционалния метод и релевантните и R-фрази за класификация.

В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) рисковете за околната среда на отделен препарат се оценяват с конвенционалния метод, описан в части A и Б на настоящото приложение, като се използват границите на индивидуалната концентрация.

а)  Когато на опасните вещества, дадени в списъка част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, се определят граници на концентрация, необходими за прилагането на метода за оценка, описан в част A на настоящото приложение, като се използват тези граници на концентрация.

б)  Когато опасните вещества не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или включени без границите на концентрация, необходими за прилагането на метода за оценка, описан в част A на настоящото приложение, определят се границите на концентрация в съответствие със спецификацията в част Б на настоящото приложение.

Част В излага методи на изпитване за оценка на рисковете за водната околна среда.

ЧАСТ A

Процедура за оценката на рисковете за околната среда

а)  Водна среда

I.  Конвенционален метод за оценката на рисковете за водната среда

Конвенционалният метод за оценката на рисковете за водната среда взема под внимание всички рискове, които могат да произтекат от даден препарат за тази среда в съответствие със следните спецификации.

Следните препарати се класифицират като опасни за околната среда:

  1. и им се назначава символът „N“, обозначението на риска „опасен за околната среда“ и рисковите фрази R50 и R53 (R50-53):
   1.1. препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като вредни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 1), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   1.2. препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.1.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000011.jpg

където:

PN,R50-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53,

LN, R50-53

=

е границата R50-53 за всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53, изразена като тегловен процент;

  2. и им се назначава символът „N“, обозначението на риска „опасен за околната среда“ и рисковите фрази R51 и R53 (R51-53), освен ако препаратът вече не е класифициран съгласно точка I.1;
  2.1. препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като вредни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53 или R51-53, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (Таблица 1), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   2.2. препарати, съдържащи повече от едно вещество, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53 или R51-53, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.2.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000012.jpg

където:

PN,R50-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53,

PN,R51-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R51-53,

LN, R51-53

=

е съответната границата R51-53 за всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53 или R51-53, изразена като тегловен процент;

  3. и им се назначават рисковите фрази R52 и R53 (R52-53), освен ако препаратът вече не е класифициран съгласно точка I.1 или точка I.2;
  3.1. препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като вредни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53 или R51-53, или R52-53, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 1), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   3.2. препарати, съдържащи повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначават фразите R51-53 или R50-53, или R52-53, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.3.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000013.jpg

където:

PN,R50-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53,

PN,R51-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R51-53,

PR52-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R52-53,

L R52-53

=

е съответната граница R52-53 за всяко вещество опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53 или R51-53, или R52-53, изразена като тегловен процент;

  4. и им се назначава символът „N“, обозначението на риска „опасен за околната среда“ и рисковата фраза R50, освен ако препаратът вече не е класифициран съгласно точка I.1:
  4.1. препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като вредни за околната среда и на които се назначава фразата R50, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 2), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   4.2. препарати, съдържащи повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R50 в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.4.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000014.jpg

където:

PN, R50

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R50,

LN,R50

=

e границата R50 за всяко вещество опасно за околната среда, на което се назначава фразата R50, изразена като тегловен процент.

   4.3. препарати, съдържащи едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R50, които не отговарят на критериите в точка I.4.1 или точка I.4.2, и съдържащи едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53, ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000015.jpg

където:

PN, R50

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R50,

PN,R50-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначават фразите R50-53,

LN,R50

=

e перспективната границата R50 е процентното съдържание по тегло в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R50 или R50-53, изразена като тегловен процент;

  5. и им е назначена рисковата фраза R52, освен ако препаратът вече не е класифициран съгласно точки I.1, I.2, I.3, или точка I.4:
  5.1. препарати, съдържащи едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R52, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото вещество или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 3), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   5.2. препарати, съдържащи повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R52, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.5.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000016.jpg

където:

PR52

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R52,

LR52

=

e границата R52 за всяко вещество опасно за околната среда, на което се назначава фразата R52, изразена като тегловен процент;

  6. и им е назначена рисковата фраза R53, освен ако препаратът вече не е класифициран съгласно точки I.1, I.2, или точка I.3:
  6.1. препарати, съдържащи едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R53, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 4), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация;
   6.2. препарати, съдържащи повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначава фразата R 53, в по-ниски индивидуални концентрации от границите, посочени в точка I.6.1, буква а) или буква б), ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000017.jpg

където:

PR53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R53,

LR53

=

e границата R53 за всяко вещество опасно за околната среда, на което се назначава фразата R53, изразена като тегловен процент;

   6.3. препарати, съдържащи едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които е назначена фразата R53 които не отговарят на критериите в точка I.6.2, и съдържат едно или повече от едно от вещества, класифицирани като опасни за околната среда и на които се назначават фразите R50-53 или R51-53, или R52-53, ако:

20130116-P7_TA(2013)0008_BG-p0000018.jpg

където:

PR53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R53,

PN, R50-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R50-53,

PN, R51-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R51-53,

PR52-53

=

е тегловният процент в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R52-53,

LR53

=

е съответната граница R53 е процентното съдържание по тегло в препарата на всяко вещество, опасно за околната среда, на което се назначава фразата R53 или R5O-53 или R51-53 или R52-53, изразена като тегловен процент.

б)  Среда, различна от водната

1.  ОЗОНОВ СЛОЙ

I.  Конвенционален метод за оценката на препарати, опасни за озоновия слой

Следните препарати се класифицират като опасни за околната среда:

  1. и им се назначава символът „N“, обозначението на риска „опасен за околната среда“ и рисковата фраза R59;
  1.1. препарати, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като вредни за околната среда и на които се назначава рисковата фраза R59, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от:
   а) или концентрацията, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за разглежданото веществото или вещества, или
   б) концентрацията, посочена в част Б на настоящото приложение (таблица 5), когато веществото или веществата не са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без граници на концентрация.

2.  СУХОЗЕМНА СРЕДА

I.  Оценка на препарати, опасни за сухоземната среда

Класификация на препарати, като се използват дадените по-долу рискови фрази, ще последва, след като подробните критерии за използването на рисковите фрази се включат в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

R54

Токсичен за флората

R55

Токсичен за фауната

R56

Токсичен за почвените организми

R57

Токсичен за пчелите

R58

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

ЧАСТ Б

Граници на концентрация, които следва да се използват за оценката на рисковете за околната среда

I.  За водната среда

Границите на концентрация, дадени в таблиците по-долу и изразени в тегловни проценти, определят класификацията на препарата по отношение на индивидуалната концентрация на съдържаното вещество(а), чиято класификация е също показана.

Таблица 1a

Остра токсичност за водни организми и дългосрочни вредни ефекти

Класификация на веществото

Класификация на препарата

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

Виж таблица 1б

Виж таблица 1б

Виж таблица 1б

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

За препарати, съдържащи вещество, класифицирано с N, R50-53, се прилагат концентрационните граници и класификацията в резултат на това, дадени в таблица 1б.

Таблица 1б

Остра токсичност за водни организми и дългосрочни вредни ефекти от вещества, силно токсични за водната среда

LC50 или EC50 стойност („L(E) C50“) на веществото, класифицирано като N, R50-53 (mg/l)

Класификация на препарата

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E) C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E) C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E) C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E) C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E) C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

За препарати, съдържащи вещества с LC50 или EC50 стойност, по-ниска от 0,00001 mg/l, границите на концентрация се изчисляват съответно (в множител 10 интервала).

Таблица 2

Остра токсичност за водни организми

LC50 или EC50 стойност „L(E) C50“) на веществото, класифицирано като N, R50 или като N, R50-53 (mg/l)

Класификация на препарата N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

За препарати, съдържащи вещества с LC50 или EC50 стойност, по-ниска от 0,00001 mg/l, границите на концентрация се изчисляват съответно (в множител 10 интервала).

Таблица 3

Водна токсичност

Класификация на веществото

Класификация на препарата R52

R52

Cn ≥ 25 %

Таблица 4

Дългосрочни негативни ефекти

Класификация на веществото

Класификация на препарата R53

R53

Cn ≥ 25 %

N, R50‐53

Cn ≥ 25 %

N, R51‐53

Cn ≥ 25 %

R52‐53

Cn ≥ 25 %

II.  За среда, различна от водната

Границите на концентрация, дадени в таблиците по-долу и изразени в тегловни проценти, или, за газообразни препарати в обемни проценти, определят класификацията на препарата по отношение на индивидуалната концентрация на съдържаното вещество(а), чиято класификация е също показана.

Таблица 5

Опасни за озоновия слой

Класификация на веществото

Класификация на препарата N, R59

N с R59

Cn ≥ 0,1 %

ЧАСТ В

Методи на изпитване за оценката на рисковете за водната среда

Нормално, класификацията на един препарат се прави въз основа на конвенционалния метод. Все пак, за определянето на острата водна токсичност е възможно да има случаи, при които е целесъобразно да се проведат изпитания върху препарата.

Резултатът от тези изпитания върху препарата може само да модифицира класификацията относно острата водна токсичност, който ще се получи чрез прилагането на конвенционалния метод.

Ако подобни изпитания се изберат от лицето, отговорно за пускането на пазара, трябва да се осигури спазването на критериите за качество на методите на изпитване, дадени в част В от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008.

Освен това, изпитанията следва да се проведат върху всичките три биологични вида в съответствие с критериите на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО (водорасли, водни бълхи и риби), освен ако на препарата не е назначена по-висока рискова класификация относно острата водна токсичност след изпитания върху един от видовете или има наличен резултат от изпитания преди влизането в сила на настоящата директива.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ИЛИ ПРОДАВАНИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ЧАСТ A

Контейнери, които трябва да се снабдят със закрепващи устройства за предпазване от деца

1.  Контейнери с независимо каква вместимост, съдържащи препарати предлагани или продавани на населението и етикетирани като силно токсични, токсични или корозивни в съответствие с член 10 и съгласно условията, определени в член 6, трябва да са снабдени със закрепващи устройства за предпазване от деца.

2.  Контейнери с независимо какъв капацитет, съдържащи препарати, представляващи аспирационен риск (Xn, R65) и класифицирани и етикетирани в съответствие с точка 3.2.3 на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО с изключение на препарати, предлагани на пазара във формата на аерозоли или в контейнер, снабден с плътна спрей приставка, трябва да са снабдени със закрепващи устройства за предпазване от деца.

3.  Контейнери с независимо какъв капацитет, съдържащи поне едно от веществата, дадени по-долу, в концентрация, равна или по-висока от посочената максимална индивидуална концентрация,

Идентификация на веществото

Граница на концентрация

CAS-№

Наименование

Einecs №

1

67-56-1

Метанол

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Дихлорметан

2008389

≥ 1 %

които се предлагат или продават на населението, трябва да са снабдени със закрепващи устройства за предпазване от деца.

ЧАСТ Б

Контейнери, които трябва да са снабдени с осезаемо предупреждение за опасност

Контейнери с независимо каква вместимост, съдържащи препарати, предлагани или продавани на населението и етикетирани като силно токсични, токсични или корозивни, вредни, изключително запалими или силно запалими в съответствие с член 10 и съгласно условията, дадени в членове 5 и 6, трябва да носят осезаемо предупреждение за опасност.

Настоящата разпоредба не се прилага за аерозоли, класифицирани и етикетирани само като изключително запалими или силно запалими.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕТИКЕТИРАНЕТО НА НЯКОИ ПРЕПАРАТИ

A.  За препарати, класифицирани като опасни по смисъла на членове 5, 6 и 7

1.  Препарати, продавани за масова употреба

1.1.  Етикетът върху опаковката на такива препарати в допълнение към специфичния съвет за безопасност трябва да има съвет за безопасност от практическо значение S1, S2, S45 или S46 в съответствие с критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

1.2.  Когато подобни препарати се класифицират като силно токсични (T+), токсични (T) или корозивни (C) и когато практически е невъзможно такава информация да се посочи върху самата опаковка, пакетите, съдържащи такива препарати, трябва да са съпътствани от точни и лесно разбираеми указания за употреба, в това число, когато е уместно, и указания за унищожаване на празната опаковка.

2.  Препарати, предназначени за употреба чрез пръскане

Етикетът на опаковките, съдържащи такива препарати, трябва задължително да имат съвет за безопасност S23, както и съвети за безопасност S38 или S51, определен в съответствие с критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

3.  Препарати, съдържащи вещество, на което е назначена фразата R33: Опасност от кумулативни ефекти

Когато препарат съдържа поне едно вещество, на което е назначена фразата R33, етикетът върху опаковката на препарата трябва да има тази фраза, изписана с думи, както е дадено в приложение III към Директива 67/548/ЕИО, когато концентрацията на съдържащото се в препарата вещество е равна или по-висока от 1 %, освен ако не са посочени други стойности в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

4.  Препарати, съдържащи вещество, на което е назначена фразата R64: Може да причини вреда на кърмачета

Когато препарат съдържа поне едно вещество, на което е назначена фразата R64, етикетът върху опаковката на препарата трябва да има тази фраза, изписана с думи, както е дадено в приложение III към Директива 67/548/ЕИО, когато концентрацията на съдържащото се в препарата вещество е равна или по-висока от 1 %, освен ако не са посочени други стойности в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Б.  За препарати независимо от класификацията им по смисъла на членове 5, 6 и 7

1.  Препарати, съдържащи олово

1.1.  Бои и лакове

Етикетът върху опаковката на бои и лакове, съдържащи олово в количества, превишаващи 0,15 % (изразени като тегло на метала) от общото тегло на препарата, определено в съответствие със стандарта ISO 6503/1984, трябва да показва следната конкретна информация:"

Съдържа олово. Не трябва да се използва върху повърхности, които евентуално могат да се дъвчат или смучат от деца

"

В случаи на опаковки, чието съдържание е по-малко от 125 милилитра, конкретната информация е, както следва:"

Предупреждение! Съдържа олово

"

2.  Препарати, съдържащи цианакрилати

2.1.  Лепила

Етикетът върху непосредствената опаковка на лепила на базата на цианакрилат трябва да има следните надписи:"

Цианоакрилат

Опасност

Залепва кожата и очите за секунди.

Пазете от деца.

"

Опаковката трябва да се придружава от съответния съвет за безопасност.

3.  Препарати, съдържащи изоцианати

Етикетът върху опаковката на препарати, съдържащи изоцианати (като мономери, олигомери предполимери и др. или смеси от тях), трябва да има следните надписи:"

Съдържа изоцианати.

Вижте информацията, дадена от производителя

"

4.  Препарати, съдържащи епоксидни съставки със средно молекулно тегло ≤ 700

Етикетът върху опаковката на препарати, съдържащи епоксидни съставки със средно молекулно тегло ≤ 700, трябва да има следните надписи:"

Съдържа епоксидни съставки.

Вижте информацията, дадена от производителя

"

5.  Препарати, продавани за масова употреба, съдържащи активен хлор

Етикетът върху опаковката на препарати, съдържащи повече от 1 % активен хлор, трябва да има следните специални надписи:"

Предупреждение! Не използвайте с други продукти. Може да изпусне опасни газове (хлор)

"

6.  Препарати, съдържащи кадмий (сплави) и предназначени за запояване с твърд или мек припой

Етикетът върху опаковката на горепосочените препарати трябва да има следните надписи, отпечатани с ясно четливи и неизличими букви:"

Предупреждение! Съдържа кадмий.

Образуват се опасни димни пари по време на употреба.

Вижте информацията, дадена от производителя.

Спазвайте указанията за безопасност

"

7.  Препарати, предлагани като аерозоли

Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, за препарати, които се предлагат като аерозоли, също се прилагат разпоредбите за етикетиране в съответствие с точки 2.2 и 2.3 от приложение към Директива 75/324/ЕИО.

8.  Препарати, съдържащи вещества, които все още не са изпитани напълно

Когато препарат съдържа поне едно вещество, което в съответствие с Директива 67/548/ЕИО носи надписа „Внимание ‐ веществото все още не е изпитано напълно“, етикетът върху опаковката на препарата трябва да има надписа „Предупреждение ‐ този препарат съдържа все още неизпитано напълно вещество“, ако това вещество е налично в концентрация ≥ 1 %.

9.  Препарати, които не са класифицирани като сенсибилизиращи, но съдържат поне едно сенсибилизиращо вещество

Етикетът върху опаковката на препарати, съдържащи поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо и налично в концентрация, равна на или по-висока от 0,1 %, в концентрация, равна на или по-висока от специфицираната в конкретната бележка за веществото в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 трябва да има надписа:"

Съдържа (име на сенсибилизиращото вещество). Може да причини алергична реакция

"

10.  Течни препарати, съдържащи халогенирани въглеводороди

За течни препарати, които не показват температура на възпламеняване или са с температура на възпламеняване, по-висока от 55 °C, и съдържат халогенирани въглеводороди и повече от 5 % възпламеними или силно възпламеними вещества, етикетът върху опаковката трябва да има следния надпис, както е уместно:

„Може да стане силно възпламеним при употреба“ или „Може да стане възпламеним при употреба“.

11.  Препарати, съдържащи вещество с назначена фраза R67: пари, които могат да причинят сънливост или виене на свят

Когато препарат съдържа едно или повече вещества с назначена фраза R67, етикетът върху опаковката трябва да съдържа фразата, дадена в приложение III към Директива 67/548/ЕИО, когато общата концентрация на наличните в препарата вещества е равна на или по-висока от 15 %, освен ако:

   препаратът вече е класифициран с фразите R20, R23, R26, R68/20, R39/23 или R39/26,
   или е в опаковка, ненадвишаваща 125 ml.

12.  Цимент и циментови препарати

Етикетът върху опаковката на цименти и циментови препарати, съдържащи повече от 0,0002 % разтворим хром (VI) от общото сухо тегло на цимента, трябва да има надписа:"

Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция

"

освен ако препаратът вече е класифициран и етикетиран като сенсибилизиращо вещество с фразата R43.

В.  За препарати, които са класифицирани по смисъла на членове 5, 6 и 7, но съдържат поне едно опасно вещество

1.  Препарати, които не са предназначени за масова употреба

Етикетът върху опаковката на препаратите, посочени в член 31, параграф 3, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, трябва да има следния надпис:"

При поискване се предлага информационен лист за безопасност на професионалния потребител

"

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО

ЧАСТ A

Информация, която се съобщава в молбата за конфиденциалност

Уводни бележки

А.  Член 14 определя условията, при които лицето, отговорно за пускането на препарат на пазара, може да се възползва от конфиденциалността.

Б.  За да се избегнат многократни молби за конфиденциалност, отнасящи се до едно и също вещество, използвано в различни препарати, една молба за конфиденциалност може да е достатъчна, ако даден брой препарати имат:

   еднакви опасни съставки, налични в един и същи обхват на концентрация,
   еднаква класификация и етикетиране,
   еднакви очаквани употреби.

Трябва да се използва едно алтернативно обозначение, за да се прикрие идентичността на едно и също вещество в засегнатите препарати. Освен това, молбата за конфиденциалност трябва да съдържа цялата информация, посочена в следната молба, без да се забравя наименованието или търговското име на всеки препарат.

В.  Алтернативното обозначение, използвано върху етикета трябва да е същото като даденото под заглавие 3 „Състав/информация за съставките“ на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

С това се подразбира, че използваното алтернативно обозначение ще съдържа достатъчно информация за веществото, за да осигури манипулиране без излагане на риск.

Г.  Когато се изготвя молба за използване на алтернативно обозначение, отговорното лице за пускането на пазара трябва да вземе предвид необходимостта от осигуряването на достатъчно информация за необходимите предпазни мерки по здраве и безопасност, които да се вземат на работното място и да се гарантира, че рисковете, свързани с боравенето с препарата могат да се минимизират.

Молба за конфиденциалност

В съответствие с член 14 молбата за конфиденциалност трябва задължително да съдържа следната информация:

1.  Името и пълния адрес (в т.ч. телефонния номер) на лицето, установено в Съюза, което отговаря за пускането на пазара (производител, вносител или дистрибутор).

2.  Точна идентификация на веществото(-ата), за което се предлага конфиденциалност и алтернативното обозначение.

CAS №

Einecs №

Химично наименование съгласно международната номенклатура и класификация

(част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Съвета или временна класификация)

Алтернативно обозначение

а)

б)

в)

NB: Когато вещества се класифицират временно, придружаващата информация (библиографски референции) следва да се предостави като доказателство, че временната класификация взема предвид цялата съществуваща информация относно свойствата на веществото.

3.  Обяснение за конфиденциалност (вероятност ‐ правдоподобност).

4.  Обозначение (я) или търговско име (имена) на препарата(и).

5.  Обозначението или търговското име еднакво ли е за цялата Общност?

ДА

НЕ

Ако не, посочете обозначението или търговското име, използвани в различни държави-членки:

Белгия:

България:

Чешка република:

Дания:

Германия:

Естония:

Ирландия:

Гърция:

Испания:

Франция:

Италия:

Кипър:

Латвия:

Литва:

Люксембург:

Унгария:

Малта:

Нидерландия:

Австрия:

Полша:

Португалия:

Румъния:

Словения:

Словакия:

Финландия:

Швеция:

Обединеното кралство:

6.  Състав на препарата(и), определен в заглавие 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

7.  Класификация на препарата(и) съгласно член 6 на настоящата директива.

8.  Етикетиране на препарата(и) съгласно член 10 от настоящата директива.

9.  Предвиждани употреби за препарата(и).

10.  Информационен лист(ове) за безопасност, съответстващи на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

ЧАСТ Б

Лексикално ръководство за определяне на алтернативни обозначения (родови наименования)

1.  Уводна бележка

Лексикалното ръководство се базира на процедурата за класификация на опасни вещества (разделяне на вещества на фамилии), която е дадена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Могат да се използват алтернативни обозначения на базираните на настоящото ръководство. Все пак във всички случаи избраните наименования трябва да осигуряват достатъчно информация, за да се гарантира, че с препарата може да се борави без риск и че на работното място могат да се вземат необходимите предпазни мерки за здраве и безопасност.

Фамилиите се дефинират по следния начин:

   неорганични или органични вещества, чиито свойства се идентифицират чрез притежаването на общ химичен елемент в качеството на тяхна главна характеристика. Фамилното име се определя от името на химичния елемент. Тези фамилии се идентифицират както в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 по атомния номер на химичния елемент (001 до 103),
   органични вещества, чиито свойства се идентифицират чрез притежаването на обща функционална група в качеството на тяхна главна характеристика.

Фамилното име се определя от името на функционалната група.

Тези фамилии се идентифицират от конвенционалния номер в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (601‐650).

Подфамилиите, обединяващи вещества с общ специфичен характер, са добавени в някои случаи.

2.  Установяване на генерично име

Общи принципи

За целите на установяване на генеричното име се възприема следният общ подход, състоящ се от два последователни етапа:

   i) идентифициране на функционалните групи и химични елементи, налични в молекулата;
   ii) определяне на степента, до която да се вземат предвид най-важните функционалните групи и химични елементи.

Идентифицираните функционални групи и елементи, взети предвид, са имената на фамилиите и подфамилиите, дадени в точка 3 във формата на неограничителен списък.

3.  Разделяне на веществата на фамилии и подфамилии

Специфицира се според фамилията, съответстваща на халогена.

Фамилия № част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Фамилии

Подфамилии

001

Водородни съединения

Хидриди

002

Хелиеви съединения

003

Литиеви съединения

004

Берилиеви съединения

005

Борни съединения

Борани

Борати

006

Въглеродни съединения

Карбамати

Неорганични въглеродни съединения

Соли на водороден цианид

Карбамид и производни

007

Азотни съединения

Четвъртични амониеви съединения

Киселинни азотни съединения

Нитрати

Нитрити

008

Кислородни съединения

009

Флуорни съединения

Неорганичн флоуриди

010

Неонови съединения

011

Натриеви съединения

012

Магнезиеви съединения

Органометални магнезиеви производни

013

Алуминиеви съединения

Органометални алуминиеви производни

014

Силициеви съединения

Силикони

Силикати

015

Фосфорни съединения

Киселинни фосфорни съединения

Фосфониеви съединения

Фосфорни естери

Фосфати

Фосфити

Фосфорамиди и производни

016

Серни съединения

Киселинни серни съединения

Меркаптани

Сулфати

Сулфити

017

Хлорни съединения

Хлорати

Перхлорати

018

Аргонови съединения

019

Калиеви съединения

020

Калциеви съединения

021

Скандиеви съединения

022

Титаниеви съединения

023

Ванадиеви съединения

024

Хромни съединения

Хром VI съединения

025

Манганови съединения

026

Железни съединения

027

Кобалтови съединения

028

Никелови съединения

029

Медни съединения

030

Цинкови съединения

Органометални цинкови производни

031

Галиеви съединения

032

Германиеви съединения

033

Арсениеви съединения

034

Селениеви съединения

035

Бромни съединения

036

Криптонови съединения

037

Рубидиеви съединения

038

Стронциеви съединения

039

Итриеви съединения

040

Циркониеви съединения

041

Ниобиеви съединения

042

Молибденови съединения

043

Технециеви съединения

044

Рутениеви съединения

045

Родиеви съединения

046

Паладиеви съединения

047

Сребърни съединения

048

Кадмиеви съединения

049

Индиеви съединения

050

Калаени съединения

Органометални калаени производни

051

Антимониеви съединения

052

Телурни съединения

053

Йодни съединения

054

Съединения на ксенон

055

Цезиеви съединения

056

Бариеви съединения

057

Съединения на лантан

058

Съединения на церий

059

Съединения на празеодим

060

Съединения на неодим

061

Съединения на прометий

062

Съединения на самарий

063

Съединения на европий

064

Съединения на гадолиний

065

Съединения на тербий

066

Съединения на диспрозий

067

Съединения на холмий

068

Съединения на ербий

069

Съединения на тулий

070

Съединения на итербий

071

Съединения на лютеций

072

Съединения на хафний

073

Съединения на тантал

074

Съединения на волфрам

075

Съединения на рений

076

Съединения на осмий

077

Съединения на иридий

078

Съединения на платина

079

Съединения на злато

080

Живачни съединения

Органометални живачни производни

081

Съединения на талий

082

Оловни съединения

Органометални оловни производни

083

Съединения на бисмут

084

Съединения на полоний

085

Съединения на астатин

086

Съединения на радон

087

Съединения на франций

088

Съединения на радий

089

Съединения на актиний

090

Съединения на торий

091

Съединения на протактиний

092

Съединения на уран

093

Съединения на нептуний

094

Съединения на плутоний

095

Съединения на америций

096

Съединения на кюрий

097

Съединения на берклий

098

Съединения на калифорний

099

Съединения на айнщайний

100

Съединения на фермий

101

Съединения на менделеевий

102

Съединения на нобелий

103

Съединения на лауренций

601

Въглеводороди

Алифатни въглеводороди

Ароматни въглеводороди

Алициклични въглеводороди

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

602

Халогенирани въглеводороди(*)

Халогенирани алифатни въглеводороди(*)

Халогенирани ароматни въглеводороди(*)

Халогенирани алициклични въглеводороди(*)

(*) Специфицира се според фамилията, съответстваща на халогена.

603

Алкохоли и производни

Алифатни алкохоли

Ароматни алкохоли

Алициклични алкохоли

Алканоамини

Епокси производни

Етери

Гликоетери

Гликоли и полиоли

604

Феноли и производни

Халогенирани фенолни производни(*)

(*) Специфицира се според фамилията, съответстваща на халогена.

605

Алдехиди и производни

Алифатни алдехиди

Ароматни алдехиди

Алициклични алдехиди

Алифатни ацетали

Ароматни ацетали

Алициклични ацетали

606

Кетони и производни

Алифатни кетони

Ароматни кетони(*)

Алициклични кетони

(*) Хиноните се включват.

607

Органични киселини и производни

Алифатни киселини

Халогенирани алифатни киселини(*)

Ароматни киселини

Халогенирани ароматни киселини(*)

Алициклични киселини

Халогенирани алициклични киселини(*)

Алифатни киселинни анхидриди

Халогенирани алифатни киселинни анхидриди(*)Ароматни киселинни анхидриди

Халогенирани ароматни киселинни анхидриди(*)

Алициклични киселинни анхидриди

Халогенирани алициклични киселинни анхидриди(*)

Соли на алифатна киселина

Соли на халогенирана алифатна киселина(*)

Соли на ароматна киселина

Соли на халогенирана ароматна киселина(*)

Соли на алициклична киселина

Соли на халогенирана алициклична киселина(*)

Естери на алифатна киселина

Естери на халогенирана алициклична киселина(*)

Естери на ароматна киселина

Естери на халогенирана ароматна киселина(*)

Естери на алициклична киселина

Естери на алициклична киселина(*)

Естери на гликол етер

Акрилати

Метакрилати

Лактони

Ацилхалогениди

(*) Специфицира се според фамилията, съответстваща на халогена.

608

Нитрили и производни

609

Нитросъединения

610

Хлорирани съединения

611

Азокси и азосъединения

612

Аминни съединения

Алифатни амини и производни

Алициклични амини и производни

Ароматни амини и производни

Анилин и производни

Бензидин и производни

613

Хетероциклични основи и производни

Бензимидазоли и производни

Имидазол и производни

Пиретриноиди

Хинолин и производни

Триазин и производни

Триазол и производни

614

Гликозиди и алкалоиди

Алкалоид и производни

Гликозиди и производни

615

Цианати и изоцианати

Цианати

Изоцианати

616

Амиди и производни

Ацетамид и производни

Анилиди

617

Органични пероксиди

647

Ензими

648

Комплексни производни на каменни въглища

Киселинен екстракт

Алкален екстракт

Антраценово масло

Екстрактен остатък от антраценово масло

Фракция на антраценово масло

Карболово масло

Екстрактен остатък от карболово масло

Каменовъглени течности, екстракция с течен разтворител

Каменовъглени течности, разтворители за ектракцията с течен разтворител

Каменовъглено масло

Каменовъглен катран

Екстракт от каменовъглен катран

Остатък от твърди частици на каменовъглен катран

Кокс (каменовъглен катран) нискотемпературна, високотемпературна смола

Кокс (каменовъглен катран), високотемпературна смола

Кокс (каменовъглен катран), високотемпературна смола от смесени въглища

Суров бензол

Сурови феноли

Сурови катранни бази

Дестилатни бази

Дестилатни феноли

Дестилати

Дестилати (каменовъглени), екстракция с течен разтворител, първична

Дестилати (каменовъглени), екстракция с разтворител, хидрокрекирани

Дестилати (каменовъглени), екстракция с разтворител, хидрокрекирани, хидрогенирани, средни

Дестилати (каменовъглени), екстракция с разтворител, хидрокрекирани, средни

Екстракт остатъци (каменовъглени), нискотемпературен каменовъглен катран, алкален

Свежо масло

Горива, дизелово, екстракция с каменовъглен разтворител, хидрокрекирани, хидрогенирани

Горива, за реактивни самолети, екстракция с каменовъглен разтворител, хидрокрекирани, хидрогенирани

Бензин, екстракция с каменовъглен разтворител, хидрокрекирана нафта

Продукти на топлинна обработка

Тежко антраценово масло

Редестилат на тежко антраценово масло

Леко масло

Екстрактни остатъци от леко масло, с висока точка на кипене

Екстрактни остатъци от леко масло, с междинна точка на кипене

Екстрактни остатъци от леко масло, с ниска точка на кипене

Редестилат на леко масло, с висока точка на кипене

Редестилат на леко масло, с междинна точка на кипене

Редестилат на леко масло, с ниска точка на кипене

Метилнафталеново масло

Екстрактни остатъци от метилнафталеново масло residue

Нафта (каменовъглена), екстракция с разтворител, хидрокрекирана

Нафталеново масло

Екстрактни остатъци от нафталеново масло

Редестилат на нафталеново масло

Смола

Редестилат на смола

Остатък от смола

Остатък от смола, топлинно обработен

Остатък от смола, оксидизиран

Пиролизни продукти

Редестилати

Остатъци (каменовъглени), екстракция с течен разтворител

Катран кафяви въглища

Катран кафяви въглища, нискотемпературен

Катранно масло, с висока точка на кипене

Катранно масло, с междинна точка на кипене

Промивно масло

Екстрактен остатък от промивно масло

Редестилат на промивно масло

649

Комплексни петролни производни

Суров петрол

Петролен газ

Нафта с ниска точка на кипене

Модифицирана нафта с ниска точка на кипене

Нафта с ниска точка на кипене от каталитичен крекинг

Нафта с ниска точка на кипене от каталитичен реформинг

Нафта с ниска точка на кипене от термичен крекинг

Нафта с ниска точка на кипене третирана с водород

Нафта с ниска точка на кипене – непосочена

Керосин от първа дестилация

Керосин - непосочен

Крекиран газьол

Газьол ‐ непосочен

Тежко горивно масло

Грес

Нерафинирано или слабо рафинирано базово масло

Базово масло ‐ непосочено

Дестилатен ароматен екстракт

Дестилатен ароматен екстракт (третиран)

Масло „Футс“

Суров парафин

Петролатум

650

Различни вещества

Не използвайте тази фамилия. Вместо това използвайте фамилиите или подфамилиите, дадени по-горе.

4.  Практическо приложение:

След като е направено проучване, за да се види дали веществото принадлежи към една или повече фамилии или подфамилии по списъка, генеричното име може да се определи по следния начин:

4.1.  Ако името на фамилия или подфамилия е достатъчно да характеризира химичните елементи или важните функционални групи, това име ще се избере да бъде генеричното име.

Примери:

   1,4 дихидроксибензен

фамилия 604

:

феноли и производни

генерично име

:

фенолни производни

   – бутанол

фамилия 603

:

алкохоли и производни

подфамилия

:

алифатни алкохоли

генерично име

:

алифатен алкохол

   – 2-изопропоксиетанол

фамилия 603

:

алкохоли и производни

подфамилия

:

Гликолетери

генерично име

:

Гликолетер

   – метакрилат

фамилия 607

:

органични киселини и производни

подфамилия

:

Акрилати

генерично име

:

Акрилат

4.2.  Ако името на фамилия или подфамилия не е достатъчно да характеризира химичните елементи от важните функционални, генеричното име ще бъде комбинация от съответните различни имена на фамилия или подфамилия:

Примери:

   хлорбензен

фамилия 602

:

халогенирани въглеводороди

подфамилия

:

халогенирани ароматни въглеводороди

фамилия 017

:

хлорни съединения

генерично име

:

хлориран ароматен въглеводород

   – 2,3,6-трихлорфенилоцетна киселина

фамилия 607

:

органични киселини

подфамилия

:

халогенирани ароматни киселини

фамилия 017

:

хлорни съединения

генерично име

:

хлорирана ароматна киселина

   – 1-хлор-1-нитропропан

фамилия 610

:

хлорнитрирани производни

фамилия 601

:

Въглеводороди

подфамилия

:

алифатни въглеводороди

генерично име

:

хлориран алифатен въглеводород

   – тетрапропил дитиопирофосфат

фамилия 015

:

фосфорни съединения

подфамилия

:

фосфорни естери

фамилия 016

:

серни съединения

генерично име

:

тиофосфорен естер

     NB При някои елементи, главно метали, името на фамилията или подфамилията може да се посочи с думите „органични“ или „неорганични“.

Примери:

   диживачен хлорид

фамилия 080

:

живачни съединения

генерично име

:

неорганично живачно съединение

   – бариев ацетат

фамилия 056

:

бариеви съединения

генерично име

:

неорганично бариево съединение

   – етилов нитрит

фамилия 007

:

азотни съединения

подфамилия

:

Нитрити

генерично име

:

органичен нитрит

   – натриев хидросулфит

фамилия 016

:

серни съединения

генерично име

:

неорганично серно съединение

  

(Цитираните примери са вещества, взети от част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, по отношение на които може да се подадат молби за конфиденциалност).

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРЕПАРАТИ, ОБХВАНАТИ ОТ ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 2

Препаратите, както са определени в точка 9.3 на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Част A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 22)

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1)

Директива 2001/60/ЕО на Комисията

(ОВ L 226, 22.8.2001 г., стр. 5)

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

единствено точка 90 от приложение III

Директива 2004/66/ЕО на Съвета

(ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35)

единствено по отношение на позоваването на Директива 1999/45/ЕО в член 1 и точка I.Б от приложението

Директива 2006/8/ЕО на Комисията

(ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 12)

Директива 2006/96/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)

единствено по отношение на позоваването на Директива 1999/45/ЕО в член 1 и раздел Ж от приложението

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1)

единствено член 140

Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1)

единствено точка 3.5 от приложението

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1)

единствено член 56

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(посочени в член 22)

Директива

Срок за транспониране

1999/45/ЕО

30 юли 2002 г.

2001/60/ЕО

30 юли 2002 г.

2004/66/ЕО

1 май 2004 г.

2006/8/ЕО

1 март 2007 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 1999/45/ЕО

Hастоящата директива

Член 1, параграф 1, уводни думи

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, първо тире

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, второ тире

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, последни думи

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, уводни думи

Член 1, параграф 2, уводни думи

Член 1, параграф 2, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, второ тире

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 3, уводни думи

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3, първо тире

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3, второ тире

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3, трето тире

-

Член 1, параграф 3, последни думи

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 6, уводни думи

Член 1, параграф 6, уводни думи

Член 1, параграф 6, първо тире

Член 1, параграф 6, буква а)

Член 1, параграф 6, второ тире

Член 1, параграф 6, буква б)

Член 2, параграф 1, уводни думи

Член 2, параграф 1, уводни думи

Член 2, параграф 1, букви а), б) и в)

Член 2, параграф 1, букви а), б) и в)

Член 2, параграф 1, буква г)

-

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, параграф 1, буква з)

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 2, параграф 2, уводни думи

Член 2, параграф 2, уводни думи

Член 2, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 2, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 2, параграф 2, буква г), уводни думи

Член 2, параграф 2, буква г), уводни думи

Член 2, параграф 2, буква г), първо тире

Член 2, параграф 2, буква г), точка i)

Член 2, параграф 2, буква г), второ тире

Член 2, параграф 2, буква г), точка ii)

Член 2, параграф 2, буква г), трето тире

Член 2, параграф 2, буква г), точка iii)

Член 2, параграф 2, буква г), четвърто тире

Член 2, параграф 2, буква г), точка iv)

Член 2, параграф 2, букви д) – o)

Член 2, параграф 2, букви д) – o)

Член 3, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 3, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 3, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 3, параграф 1, втора и трета алинеи

Член 3, параграф 1, втора и трета алинеи

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, първо тире

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 2, второ тире

-

Член 3, параграф 2, трето тире

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 3, параграф 2, четвърто тире

-

Член 3, параграф 2, пето тире

-

Член 3, параграф 2, шесто тире

-

Член 3, параграф 2, последни думи

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2, първи уводни думи

Член 5, параграф 2, уводни думи

Член 5, параграф 2, втори уводни думи

Член 5, параграф 2, уводни думи

Член 5, параграф 2, първо тире

Член 5, параграф 2, буква а)

Член 5, параграф 2, второ тире

Член 5, параграф 2, буква б)

Член 5, параграф 2, трето тире

Член 5, параграф 2, буква в)

Член 5, параграф 3, параграфи 4 и 5

Член 5, параграфи 3, 4 и 5

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 6, параграфи 1и 2

Член 6, параграф 3, уводни думи

Член 6, параграф 3, уводни думи

Член 6, параграф 3, първо тире, първа част

Член 6, параграф 3, уводни думи

Член 6, параграф 3, първо тире, втора част

Член 6, параграф 3, първо тире

Член 6, параграф 3, второ тире

Член 6, параграф 3, второ тире

Член 6, параграф 3, трето тире

Член 6, параграф 3, трето тире

Член 6, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 7

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3, уводни думи

Член 8, параграф 3, уводни думи

Член 8, параграф 3, първо тире

Член 8, параграф 3, буква а)

Член 8, параграф 3, второ тире

Член 8, параграф 3, буква б)

Член 8, параграф 3, трето тире

Член 8, параграф 3, буква в)

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 9, точка 1, уводни думи

Член 9, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 9, точка 1.1, уводни думи

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 9, точка 1.1, първо тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква а), точка i)

Член 9, точка 1.1, второ тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква а), точка ii)

Член 9, точка 1.1, трето тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква а), точка iii)

Член 9, точка 1.1, четвърто тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква а), точка iv)

Член 9, точка 1.2, уводни думи

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква б), уводни думи

Член 9, точка 1.2, първо тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква б), точка i)

Член 9, точка 1.2, второ тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква б), точка ii)

Член 9, точка 1.3, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква в), уводни думи

Член 9, точка 1.3, първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква в), точка i)

Член 9, точка 1.3, първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 1, първа алинея, буква в), точка ii)

Член 9, точка 1.3, втора алинея

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 10, точка 1.1, уводни думи

Член 10, параграф 1, уводни думи

Член 10, точка 1.1, буква а)

Член 10, параграф 1, буква а)

Член 10, точка 1.1, буква б)

Член 10, параграф 1, буква б)

Член 10, точка 1.2

Член 10, параграф 2

Член 10, точка 2, уводни думи

Член 10, параграф 3, уводни думи

Член 10, точка 2.1

Член 10, параграф 3, буква а)

Член 10, точка 2.2

Член 10, параграф 3, буква б)

Член 10, точка 2.3, уводни думи

Член 10, параграф 3, буква в), уводни думи

Член 10, точка 2.3.1

Член 10, параграф 3, буква в), подточка i)

Член 10, точка 2.3.2

Член 10, параграф 3, буква в), подточка ii)

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, уводни думи

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, уводни думи

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, първо тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, първо тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, второ тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, второ тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, трето тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, трето тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, четвърто тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, четвърто тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, пето тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, пето тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, шесто тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, шесто тире

Член 10, точка 2.3.3, първа алинея, последни думи

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), първа алинея, уводни думи

Член 10, точка 2.3.3, втора алинея

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iii), втора алинея

Член 10, точка 2.3.4, уводни думи

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), уводни думи

Член 10, точка 2.3.4, първо тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), първо тире

Член 10, точка 2.3.4, второ тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), второ тире

Член 10, точка 2.3.4, трето тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), трето тире

Член 10, точка 2.3.4, четвърто тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), четвърто тире

Член 10, точка 2.3.4, пето тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), пето тире

Член 10, точка 2.3.4, шесто тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), шесто тире

Член 10, точка 2.3.4, седмо тире

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), седмо тире

Член 10, точка 2.3.4, последни думи

Член 10, параграф 3, буква в), подточка iv), уводни думи

Член 10, точка 2.3.5

Член 10, параграф 3, буква в), подточка v)

Член 10, точка 2.4, първа алинея

Член 10, параграф 3, буква г), първа алинея

Член 10, точка 2.4, втора алинея, уводни думи

Член 10, параграф 3, буква г), втора алинея, уводни думи

Член 10, точка 2.4, втора алинея, първо тире

Член 10, параграф 3, буква г), втора алинея, точка, точка i)

Член 10, точка 2.4, втора алинея, второ тире

Член 10, параграф 3, буква г), втора алинея, точка, точка ii)

Член 10, точка 2.4, втора алинея, трето тире

Член 10, параграф 3, буква г), втора алинея, точка iii)

Член 10, точка 2.4, втора алинея, четвърто тире

Член 10, параграф 3, буква г), втора алинея, точка iv)

Член 10, точка 2.4, трета алинея

Член 10, параграф 3, буква г), трета алинея

Член 10, точка 2.5

Член 10, параграф 3, буква д)

Член 10, точка 2.6

Член 10, параграф 3, буква е)

Член 10, точка 2.7

Член 10, параграф 3, буква ж)

Член 10, точка 3

Член 10, параграф 4

Член 10, точка 4, уводни думи

Член 10, параграф 5, уводни думи

Член 10, точка 4, първо тире

Член 10, параграф 5, буква а)

Член 10, точка 4, второ тире

Член 10, параграф 5, буква б)

Член 10, точка 5

Член 10, параграф 6

Член 11, параграфи 1 – 5

Член 11, параграфи 1 – 5

Член 11, параграф 6, уводни думи

Член 11, параграф 6, уводни думи

Член 11, параграф 6, буква а)

Член 11, параграф 6, буква а)

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, уводни думи

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, уводни думи

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, първо тире

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, точка i)

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, второ тире

Член 11, параграф 6, буква б), първа алинея, точка ii)

Член 11, параграф 6, буква б), втора алинея

Член 11, параграф 6, буква б), втора алинея

Членове 12 и 13

Членове 12 и 13

Член 15

-

Член 14, първа – пета алинея

Член 14, шеста алинея

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17

Член 19

Член 18

Член 20

Член 19

Член 20a, параграфи 1 и 2

Член 21

Член 20a, параграф 3

-

-

Член 20

-

Член 22

Член 21

-

Член 22

-

Член 23

Член 23

Член 24

Член 24

Приложения I до VII

Приложения I до VII

Приложение VIII

-

Приложение IX

-

-

Приложение VIII

-

Приложение IX

(1) OВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 203.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) OВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 203.
(4) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г.
(5) OВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.
(6) Вж. приложение VIII, част А.
(7) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.
(8) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(9) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(10) ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
(11) ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.
(12) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850.
(13) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(14) ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1.
(15) ОВ L 355, 30.12.1998 г., стр. 1.
(16) ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр. 1.
(17) ОВ L 110, 4.5.1993 г., стр. 20.
(18) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(19) ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.
(20) ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.
(21) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.
(22) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
(23) ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.
(24) ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1.
(25) ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40.
(26) ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 1.
(27) ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 67.
(28) ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 44.
(29) ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 176.
(30) ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.
(31)* Дата на влизане в сила на настоящата директива.


Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море ***I
PDF 431kWORD 37k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0479),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0216/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0180/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

P7_TC1-COD(2011)0218


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(-1)  С оглед да бъдат отразени промените, настъпили вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо да се извърши цялостно привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 1967/2006(4). [Изм. 2]

(1)  С Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от неговите разпоредби.

(2)  Правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 1967/2006, следва да се приведат в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДЕФС).

(3)  С цел прилагане на някоидопълване или изменение на определени несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на следното: [Изм. 3]

   предоставянето на дерогации, когато те са изрично предвидени в този регламент;
   определянето на защитена риболовна зона в териториалните води на държавите членки или определянето на мерки за управление на риболовните дейности по отношение на съответните води, ако мерките за управление на риболовните дейности на държавата членка не са достатъчни, за да се гарантира високо ниво на опазване на ресурсите и на околната среда; [Изм. 4]
   решението за потвърждаване, отмяна или изменение на определянето на защитена риболовна зона, което може да засегне плавателните съдове на друга държава членка; [Изм. 5]
   изменението на дерогацията за разрешаване на използването на тралове; [Изм. 6]
   изменението на плана за управление на държавата членка, ако този план за управление не е достатъчен, за да се гарантира високо ниво на опазване на ресурсите и на околната среда; [Изм. 7]
   решението за потвърждаване, отмяна или изменение на плана за управление на дадена държава членка, което може да засегне плавателните съдове на друга държава членка; [Изм. 8]
   разпределянето на излишъка от наличен риболовен капацитет между държавите членки в 25-милната регулирана зона около Малта, и [Изм. 9]
   установяване на критериите, прилагани при определянето и разпределението на пътищата, които следват корабите, използващи устройства за струпване на рибата (УСР) при риболов на делфини в регулираната зона от 25 морски мили около Малта.
   приемането на подробни правила за допълнителни технически спецификации на панели с квадратно око за поставяне в теглени мрежи;[Изм. 10]
   приемането на технически спецификации, ограничаващи максималния размер на товарната водолиния, дънното въже, обиколката или периметъра на траловете, заедно с максималния брой мрежи в многофункционални тралове, и [Изм. 11]
   измененията на приложенията към Регламент (ЕО) № 1967/2006. [Изм. 12]
  

От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и по подходящ начин предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

(5)  Позоваването на „пластове морска трева“ от Posidonia oceanica следва да бъде пояснено.

(6)  Необходима е допълнителна техническа и научна информация за надлежно отчитане на особеностите на риболовните дейности в Средиземно море, за да може Комисията да установи евентуалните технически спецификации, ограничаващи максималния размер на траловете и максималния брой мрежи в многофункционалните тралове, както е упоменато по-горе; [Изм. 13]

(6а)  Опазването на рибните ресурси в Средиземно море е от особено значение и поради това следва да бъде посочено в заглавието на Регламент (ЕО) № 1967/2006. [Изм. 14]

(7)  С оглед на гореизложеното Регламент (EО) № 1967/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

(-1)  Заглавието се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

"

[Изм. 1]

(1)  В член 4, параграф 5 уводното изречение се заменя със следното:"

5.  Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, за разрешение на риболова с кораби, които са с обща дължина по-малка или равна на 12 m и с мощност на двигателя по-малка или равна на 85 kW с дънни теглени мрежи, традиционно предприеман над пластове морска трева от Posidonia oceanica, при условие че:

"

(1а)  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  След изтичане на периода, определен в параграф 1, и до 30 ноември 2009 г., Съветът може да посочи допълнителни защитени риболовни зони или да промени правилата за тяхното ограничаване или управление, създадени за тях, въз основа на нова релевантна научна информация.

Считано от 1 декември 2009 г. Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, определят допълнителни защитени риболовни зони или изменят установените за тях правила за ограничаването и управлението им въз основа на нова релевантна научна информация.

[Изм. 15]

(1б)  Член 7 се изменя, както следва:

   а) параграф 4 се заменя със следното:

4.  Ако Комисията счете, че мерките за управление на риболовните дейности, обявени в съответствие с параграф 3, не са достатъчни, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя може, след проведени консултации със съответната държава членка, да поиска от нея да изменени мярката в срок до три месеца от датата на уведомяване за искането.

Ако Комисията счете, че мерките за управление на риболовните дейности на държавата членка не са променени или са променени по неподходящ начин и все още не са достатъчни, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да определи защитена риболовна зона или да установи мерки за управление на риболовните дейности по отношение на съответните води.

"

   б) параграф 5 се заменя със следното:"
5.  Когато държава членка предлага да определи защитена риболовна зона в рамките на териториалните си води, като предложението може да засегне корабите на друга държава членка, преди да приеме определянето на тази зона, тя уведомява Комисията, съответната държава членка и Регионалния консултативен съвет.
Съответните държави членки и съответният регионален консултативен съвет могат да представят на Комисията своите писмени коментари по предложеното определяне на зоната в срок до 30 работни дни от датата на уведомяване за предложеното определяне.
След като разгледа всички представени коментари, Комисията е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да потвърди, отмени или измени определянето на зоната в срок до 60 работни дни от датата на уведомяване за предложеното определяне.„

[Изм. 16]


(2)  Член 13 се изменя, както следва:
   а) параграф 5 се заменя със следното:

„5.  Държава-членка може да поиска дерогация от параграфи 1, 2 и 3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, допускащи такива дерогации при условие че са оправдани от специални географски характеристики на съответните морски зони, като например ограничения размер на бреговите платформи по дължината на целия бряг на държава членка или ограниченото пространство на риболовните полета за тралиране, там където риболовните дейности нямат съществено влияние върху морската среда и засягат определен брой кораби на държавата членка или, според конкретния случай, на други държави-членки и при условие че тези риболовни дейности не могат да бъдат предприети с други уреди за риболов и подлежат на плана за управление, посочен в членове 18 или 19. Държавите членки предоставят актуална научно-техническа обосновка за подобна дерогация."
   б) параграф 10 се заменя със следното:"
10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, допускащи дерогации от параграфи 1 и 2, за риболовни дейности, които се ползват с дерогация съгласно член 4, параграф 5."
   ба) в параграф 11, четвърта алинея се заменя със следното:"
В случай че Комисията, на базата на нотификациите, предоставени от държавите членки, в съответствие с втора и трета алинея, или заради нова научна оценка, счете, че условията за дерогация не са изпълнени, тя може, след консултации със засегнатата държава членка, да поиска от нея да измени дерогацията в срок до три месеца от датата на нотифициране на искането. Ако Комисията счете, че държавата членка не е изменила дерогацията или я е изменила по неподходящ начин, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да измени дерогацията, така че да гарантира опазването на ресурсите и околната среда.„

[Изм. 17]


(2a)  В член 14, параграф 3 се заличава. [Изм. 18]
(2б)  В член 18, параграф 1, първа алинея, уводното изречение се заменя със следното:
„1.  Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, приемат планове за управление на специфичните риболовни дейности в Средиземно море и по-специално в области, които се намират изцяло или частично извън териториалните води на държавите членки. Тези планове могат по-специално да включват:„

[Изм. 19]


(2в)  Член 19 се изменя, както следва:
   а) параграф 8 се заменя със следното:

„8.  Ако въз основа на уведомлението, посочено в параграф 7, или на нови научни сведения Комисията счете, че планът за управление, приет съгласно параграф 1 или параграф 2, не е достатъчен, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя може, след консултации със съответната държава членка, да поиска от нея да измени плана в срок до три месеца от датата на уведомяване за искането.
Ако Комисията счете, че планът за управление на държавата членка не е изменен или е изменен по неподходящ начин, и че все още не е достатъчен, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да измени плана за управление, така че да гарантира опазването на ресурсите и околната среда."
   б) параграф 9 се заменя със следното:"
9.  Когато държава членка предлага да приеме план за управление, който има вероятност да засегне корабите на друга държава членка, преди да приеме плана за управление, тя уведомява Комисията, съответната държава членка и Регионалния консултативен съвет.
Съответните държави членки и съответният регионален консултативен съвет могат да представят на Комисията своите писмени коментари по предложения план за управление в срок до 30 работни дни от датата на уведомяване за предложеното приемане.
След като разгледа всички представени коментари, Комисията е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да потвърди, отмени или измени плана в срок до 60 работни дни от датата на уведомяване за предложения план за управление.„

[Изм. 20]


(3)  В член 26, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:
„3.  Ако общият риболовен капацитет, посочен в параграф 2, буква а) надхвърля общия риболовен капацитет на траулери с обща дължина, равна или по-малка от 24 метра, които оперират в регулираната зона в референтния период 2000‐2001 г. („референтен риболовен капацитет“) Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30а, разпределящи този излишък от наличен риболовен капацитет между държавите-членки, като взема предвид интереса на държавите членки, поискали разрешението."

(4)  В член 27, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30а, определящи критериите, които се прилагат при определянето и разпределението на пътищата, които следват корабите, използващи УСР.

"

(4а)  Член 28 се заличава. [Изм. 21]

(4б)  Член 29 се заличава. [Изм. 22]

(5)  Член 30 се заменя със следния текст:заличава.

„Измененията към приложенията се приемат чрез делегирани актове в съответствие с член 30а.“

[Изм. 23]

(6)  Добавя се следният член:"

Член 30а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощияПравомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, четвърта алинея , член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея,и член 27, параграф 3, втора алинея, член 30, приложение I, буква Б), параграф 3 и приложение II, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящия регламенттри години, считано от(5). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки от един от периодите. [Изм. 24]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, четвърта алинея, член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея и член 27, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуване на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, алинея 4, член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея и член 27, параграф 3, втора алинея, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са получили уведомление за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са съобщили на Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се увеличава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

(7)  В приложение І, част Б се изменя както следва:

[Изм. 25]

[Изм. 27]

   а) точка 3 се заменя със следното:"
3.  Панели с квадратно око могат да се поставят на всяка теглена мрежа и се монтират в предната част на всяко удължение или във всяка точка между предната част на удължението и задната част на поплавъка. Той не се закрива при никакви обстоятелства от външни или вътрешни приспособления. Той се изработва от безвъзлова мрежа или от неизплъзващи се възли и се поставя по такъв начин, че отворите остават напълно отворени през цялото време на риболова. За допълнителните технически спецификации относно панелите с квадратни отвори се приемат подробни правила чрез делегирани актове в съответствие с член 30а."
   б) точка 4 се заличава. [Изм. 26]
   в) точка 5 се заменя със следното:"
5.  Задържането на борда или използването на каквато и да е теглена мрежа, чийто поплавък е изработен изцяло или частично от някой от видовете материали за мрежи с око, различно от квадратно око или ромбоидно око е забранено."

(8)  В приложение II точка 7 се заменя със следното:заличава.

„7.  Технически спецификации, ограничаващи максималната величина на товарната водолиния, дънното въже, пълната обиколка или периметъра на трала заедно с максималния брой мрежи в многофункционални тралове, се приемат от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 30а.„

[Изм. 28]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

(1) OВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 56.
(2) OВ C 43, 15.2.2012 г., p. 56.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г.
(4) ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.
(5)* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.


Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя ‐ Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност ***
PDF 264kWORD 19k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на допълнителния протокол от Нагоя‐Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (13582/2012 – C7-0323/2012 – 2012/0120(NLE))
P7_TA(2013)0010A7-0429/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (13582/2012),

–  като взе предвид допълнителния протокол от Нагоя‐Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност, приет на 15 октомври 2010 г. на последното пленарно заседание на Петата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола, в Нагоя и подписан от Съюза на 11 май 2011 г. (13583/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0323/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0429/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г.
PDF 304kWORD 32k
Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно публичните финанси в ИПС през 2011 и 2012 г. (2011/2274(INI))
P7_TA(2013)0011A7-0425/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно публичните финанси в ИПС през 2011 г.(1),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно публичните финанси в ИПС през 2012 г.(2),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(3),

–  като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси(7),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната(8),

–  като взе предвид приложение I към заключенията на Европейския съвет от 24–25 март 2011 г., озаглавено „Пактът “Евро плюс„: засилване на координацията на икономическите политики в интерес на конкурентоспособността и сближаването“(9),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28–29 юни 2012 г., и по-специално приложения към тях „Пакт за растеж и работни места“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно Годишния обзор на растежа за 2012 г. (COM(2011)0815),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси: първоначален проект(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 г.(11),

–  като взе предвид доклада на МВФ „Световни икономически перспективи“ от октомври 2012 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0425/2012),

А.  като има предвид, че икономическата, финансова и банкова криза не затихна и показа, че проблемите с публичните финанси влияят отрицателно на социално-икономическото развитие и политическата стабилност;

Б.  като има предвид, че съотношението на държавния дълг към БВП в еврозоната е нараснало от 86,2% през първото тримесечие на 2011 г. до 88,2% през първото тримесечие на 2012 г.;

В.  като има предвид, че неотдавнашните реформи по отношение на рамката за икономическо и бюджетно управление на Европейския съюз сами по себе си не могат да преодолеят кризата; като има предвид, че се изискват всеобхватни действия за справяне с прекомерните макрофинансови дисбаланси по симетричен начин и за повишаване на равнището на общото социално-икономическо сближаване и солидарността в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

Г.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предпоставка за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния държавен дълг и дефицита на повечето държави – членки на еврозоната;

Д.  като има предвид, че в държавите от ЕС бяха предприети значителни мерки за консолидиране на публичните финанси, но все още остават много предизвикателства по отношение на подобряване на положението; като има предвид, че настоящият сериозен икономически спад поражда безпокойство, тъй като застрашава значителните усилия, положени от държавите членки по отношение на техните стратегии за бюджетна консолидация;

Е.  като има предвид, че не всички държави членки се намират в еднакво положение и поради това е необходимо да се прилагат устойчиви и благоприятни за растежа стратегии, които са диференцирани в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки, приети от Съвета, и отразяват специфичните за държавата фискални и макрофинансови рискове, както и икономическите и социалните условия;

Ж.  като има предвид, че последните специфични за всяка държава препоръки са концентрирани върху необходимостта от намаляване на възнагражденията, на разходите за социална сигурност и реформиране на обществените пенсионни рамки; като има предвид, че на специфичните препоръки, отнасящи се до други области, като например данъците върху капиталовите печалби, потреблението, недвижимите имоти и замърсяващите дейности, до голяма степен не е придадена необходимата тежест;

З.  като има предвид по-конкретно, че държавите членки, в които се провеждат програми за финансова помощ, и тези, които подлежат на строго наблюдение от страна на пазара, следва да прилагат надеждни дългосрочни стратегии за консолидиране на бюджета; като има предвид, че отрицателните странични ефекти в целия ИПС трябва спешно да бъдат преодолени, за да се възстанови балансът и да се коригират усилията, които всички държави членки трябва да положат за преодоляване на кризата;

И.  като има предвид, че демокрациите изискват публичен контрол на всички равнища на органите за вземане на решения относно икономиката и съответните политики, както и механизми за отчетност и законност;

1.  Приветства перспективата за подобряване на фискалните позиции на държавите –членки на ЕС, и поддържането на техните фискални цели; изразява съжаление относно предвижданото продължаване на текущото циклично забавяне на икономиката; посочва, че настоящият сериозен икономически спад поражда безпокойство, тъй като застрашава значителните усилия, положени от държавите членки, за консолидация на бюджетите им;

2.  Счита, че надеждните дългосрочни стратегии за бюджетна консолидация продължават да бъдат необходимост, предвид високото равнище на публичния и частния дълг и бюджетните дефицити в някои държави членки, както и трудностите, пред които са изправени, по отношение на възстановяване на устойчивите нива на публичните финанси, което води до значителен натиск от страна на финансовите пазари; припомня, че общите публични дефицити бяха намалени досега благодарение на сериозните усилия за консолидация; отбелязва, че Комисията понастоящем предвижда отрицателен ръст на БВП за ИПС като цяло през 2013 г. и влошаване на фискалните баланси в седем държави – членки на ИПС, през 2013 г. или 2014; счита следователно, че продължаващата необходимост от силна фискална корекция трябва да се балансира между засилване на устойчивия растеж, икономическото развитие и социалната защита;

3.  Изразява дълбоко безпокойство, че въпреки усилията на държавите членки за реформиране и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са все още в затруднение, което води до високи спредове и нестабилност на лихвените проценти; отбелязва, че непосредственият тласък и първопричината бяха загрижеността на участниците на финансовите пазари относно стабилността на финансите в публичния и частния сектор на някои държави от еврозоната;

4.  Счита, че усилията за подобряване на координацията и фискалната консолидация няма да доведат до очакваните резултати, ако не се обърне внимание на макроикономическите дисбаланси между държавите членки, както и на последиците, които те оказват върху процеса на възстановяване;

5.  Подчертава, че дългосрочната устойчивост на публичните и частните финанси е съществено условие за растежа и за поддържането на подходящи равнища на публичните разходи, включително на инвестициите; изтъква, че високото равнище на дълга поражда неблагоприятни последици – за здравеопазването, пенсиите, заетостта, равенството между поколенията – и слаб растеж;

6.  Подчертава, че високото равнище на безработицата сред младите хора също ще навреди на икономическия растеж в бъдеще и затова държавите членки следва вече да приемат конкретни мерки за нейното намаляване;

7.  Насърчава държавите членки да следват препоръките, приети от Съвета по препоръка на Комисията в съответствие с правилата, определени от Пакта за стабилност и растеж, и съгласно измененията, въведени с „пакета от шест законодателни акта относно икономическото управление“, с цел по-засилено, надеждно, своевременно и диференцирано осъществяване на фискалната консолидация при отчитане на конкретните обстоятелства във всяка държава; насърчава Съвета да преразгледа тези препоръки по необходимия начин, така че да се вземе под внимание макроикономическата среда;

8.  Приканва държавите членки да улеснят постигането на съгласие с Парламента относно приемането на т.нар. „двоен пакет“ възможно най-скоро и най-късно до края на годината;

9.  Насърчава Комисията да даде отрицателни и положителни отзиви на държавите членки чрез ясни и подробни, специфични за всяка от тях препоръки и да признае забележителните усилия и най-добрите практики;

10.  Насърчава Комисията да продължи да полага усилия за допълване на своя традиционен анализ на устойчивостта с алтернативни методологии; приканва Комисията да публикува редовно показателите, които отразяват този анализ на устойчивостта, в бъдещите издания на докладите за публичните финанси в ИПС и да оповести допусканията, върху които се основават техните модели при оценката на мултиплициращия ефект на равнището на публичните разходи върху растежа на БВП;

11.  Подчертава важната роля, която бюджетът на Съюза трябва да играе, с цел успешно намаляване на макроикономическите и социалните дисбаланси в рамките на Съюза и възстановяване по този начин на условията за устойчив паричен съюз;

12.  Приветства новото съсредоточаване на вниманието върху фискалната децентрализация в доклада на Комисията от 2012 г. относно публичните финанси в ИПС и предлага в бъдещите издания винаги да се включва глава относно местните и регионалните публични финанси;

13.  Счита, че бюджетната консолидация може да бъде ефективно осъществена и може да има дългосрочни положителни последици, при условие че мерките за нейната подкрепа са благоприятни за растежа, така че да насърчават растежа и възможностите за работни места и да зачитат равенството между гражданите;

14.  Приканва държавите членки да проведат ориентирани към растеж политики и реформи в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, като вземат предвид социалната защита, социалното приобщаване и публичните инвестиции; припомня своите искания относно необходимостта пазарът на труда да стане по-гъвкав, по-конкретно чрез: намаляване на данъчното облагане на труда; оптимизиране на програмите за обучение с цел стимулиране на по-възрастните работници и служители да останат по-дълго на работа; намаляване на безработицата сред младите хора чрез постигане на по-добро съответствие между квалификациите на младите хора и търсенето на пазара на труда; гарантиране, че заплатите са в съответствие с производителността; и пренасочване на данъчното облагане от труда, по-специално по отношение на работниците и служителите с ниски доходи, към вредните за околната среда дейности; приканва държавите членки да въведат иновационни политики чрез инвестиции, насочени към подобряване на производителността, и нейното обвързване с динамиката на заплатите, както и да създадат по-конкурентна бизнес среда чрез: либерализиране на някои индустрии; премахване на неоправданите ограничения на регулираните търговски дейности и професии; улесняване на достъпа до кредитиране; и улесняване на създаването на нови предприятия; на последно място, насърчава реформата на сектора на публичната администрация чрез премахване на бюрокрацията, намаляване на разходите и отстраняване на излишните нива на управление;

15.  Припомня, че ключовият елемент във връзката между растежа и консолидацията е съставът на консолидацията; подчертава, че подходящата комбинация от мерки въз основа на разходите и приходите зависи от контекста и следва да се подложи на цялостна оценка; в тази връзка посочва обаче, че консолидациите въз основа на намаляване на разходите в непроизводствените сектори вместо въз основа на увеличаване на приходите обикновено са по-трайни и подкрепят в по-голяма степен растежа в средносрочен план, но водят до по-голям спад в краткосрочен план; счита, че стратегиите за консолидиране трябва да смекчат краткосрочното отрицателно въздействие, като същевременно си поставят за цел да повишат растежа в средносрочен план; счита, че евентуалното отрицателно въздействие на консолидациите в краткосрочен план може да бъде смекчено, по-конкретно, при условие че предприетите мерки са надеждни и трайни и избягват намаляването на публичните инвестиции в производствените сектори на икономиката;

16.  Насърчава държавите членки да съсредоточат усилията за консолидация върху зависещата от контекста подходяща комбинация от мерки, свързани както с разходната, така и с приходната част, като същевременно запазят свързаните със стратегията „ЕС 2020“ и устойчиви, стимулиращи растежа бюджетни позиции, като например научноизследователската и развойна дейност, образованието, здравеопазването и енергийната ефективност; счита, че също така следва да се обърне особено внимание на запазването или разширяването на обхвата и ефективността на услугите по заетостта и активните политики по заетостта, като например програмите за обучение и повишаване на квалификацията, предназначени за лица, които търсят работа, включително европейската схема за осигуряване на заетост на младежи по отношение на безработните лица и новите предприемачи;

17.  Насърчава Комисията да оцени консолидираната фискална позиция в еврозоната като цяло, обединявайки бюджетните мерки, предприети на национално равнище, и очакваните от тях странични последици във всяка държава членка от еврозоната;

18.  Приканва Комисията да публикува своята методика, използвана като основа за оценката на структурните баланси на държавите членки, както и промените, въведени в тази методика от 2008 г. насам, и тяхното отражение върху оценката на структурните баланси на държавите членки;

19.  Подчертава, че стратегията за консолидация следва да се насочи и към приходната част на бюджетите на държавите членки; подчертава по-специално, че мерките за консолидация в приходната част следва да се съсредоточат върху намаляването на данъчните разходи, които създават непродуктивни ниши или неефективни практики за преследване на монополна рента, върху намаляването на субсидиите за дейности, нанасящи вреда на околната среда, както и върху въвеждането на данъци за околната среда с обект източника на отрицателни външни ефекти, което може да доведе до двойни ползи, тъй като се подобрява състоянието на бюджета и се подпомага постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“;

20.  Подкрепя продължаването на реформата и модернизацията на пенсионните системи, като напълно се зачита автономията и ролята на социалните партньори и спецификата на националните условия и се осигурява дългосрочна финансова устойчивост и адекватност на пенсиите; посочва, че такива реформи имат за цел също така да се запази приносът като автоматични стабилизатори и като инструменти за социално сближаване и солидарност; насърчава по-специално мерките за повишаване на реалната възраст на пенсиониране; подкрепя политиките, които имат за цел увеличаване броя на хората, които решават да останат на пазара на труда през първите години след настъпване на пенсионната им възраст;

21.  Насърчава държавите членки да прилагат процедури за консолидация върху приходната част, като се съсредоточат върху подобряването на спазването на данъчното законодателство и справедливостта в данъчното облагане по отношение на гражданите, особено по отношение на борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане; счита, че ако това не е достатъчно, следва да се разгледа възможността за разширяване на данъчната основа, също така с оглед намаляване на икономическите и социалните смущения; счита, че трябва да се положат повече усилия в борбата с избягването на данъци и данъчните измами;

22.  Счита, че за да има балансирани публични финанси в средносрочен и дългосрочен план, е важно да се направи анализ на разходите и ползите на всички инфраструктурни проекти със съществена тежест в бюджета;

23.  Припомня, че държавите членки поеха ангажимент да извършат реформа на фискалната политика в рамките на пакта „Евро плюс“ и редовно да провеждат дискусии относно възприемането на най-добрите практики;

24.  Подчертава ролята на местните и регионалните публични органи за подкрепата на публичните и частните инвестиции; подчертава значението на ориентираните към растеж инвестиции за бързо икономическо възстановяване;

25.  Приканва държавите членки да изяснят отговорността, ролята, фискалните трансфери и източника на приходи на различните равнища на управление (национално, регионално и местно) за поддържането на стабилна и устойчива рамка за публичните финанси, по-специално като вземат предвид въздействието на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз върху местната и регионална фискална автономия;

26.  Изразява загриженост от опасността, свързана с установяването на взаимоотношенията между централните и поднационалните правителства, които могат да навредят на изпълнението на фискалната консолидация, особено когато децентрализацията се финансира предимно чрез трансфери от централното правителство и не се компенсира от ангажимент на поднационално равнище в приходната част на бюджета;

27.  Изразява загриженост от това, че в някои държави членки съществуват подсектори на правителството и министерствата без конкретни правомощия и функции; тези подсектори на правителството правят общата администрация по-неефективна и разточителна, така че следва да бъдат премахнати като част от усилията за фискална консолидация;

28.  Отбелязва, че усилията за фискална консолидация следва да бъдат споделени между различните администрации по един справедлив начин, като се вземат предвид услугите, които те предоставят;

29.  Признава, че някои държави членки с високи равнища на дълг продължават да увеличават нетното количество на държавни служители въпреки обществения им ангажимент да замразят или да намалят дела на държавните служители на пазара на труда;

30.  Призовава държавите членки с бюджетни проблеми да дадат приоритет на мерките за фискална консолидация, които целят намаляване на ненужните разходи за отбрана, като например закупуване на ново и скъпо военно оборудване;

31.  Приветства различните усилия за разрешаване на кризата, включително устойчивите и стимулиращи растежа структурни реформи; подчертава приетата наскоро нова засилена рамка за управлението на ЕС; счита, че макар и да не могат да преодолеят кризата незабавно, тези реформи следва да имат за цел засилването на надеждността на фискалните корекции, намаляването на тяхното краткосрочно отрицателно въздействие върху растежа и създаването на рамка за провеждане на по-добра политика през годините, когато растежът вече е възстановен;

32.  Насърчава икономическия диалог и сътрудничеството между регионалните парламенти със законодателни правомощия, националните парламенти и Европейския парламент, особено в контекста на европейския семестър, с цел обсъждане на икономическите насоки, представени в годишния обзор на растежа, и специфичните за всяка държава препоръки;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf.
(3) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(4) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
(5) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
(6) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
(7) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
(8) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
(10) Приети текстове, P7_TA(2011)0583.
(11) Приети текстове, P7_TA(2012)0048.


Агенции за кредитен рейтинг***I
PDF 279kWORD 27k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0747),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0420/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 29 март 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0221/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

P7_TC1-COD(2011)0361


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 462/2013.)

(1) OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2.
(2) ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 68.


Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I
PDF 280kWORD 22k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0746),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0419/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0220/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги

P7_TC1-COD(2011)0360


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/14/ЕС.)

(1) OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2.
(2) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 64.


Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море ***I
PDF 421kWORD 37k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0155),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0090/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2012 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0395/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси

P7_TC1-COD(2012)0077


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С цел избягване на двусмисленост и осигуряване на съгласуваност с международните ангажименти на Съюза за постигане на максимален устойчив улов на намалелите запаси целите на многогодишния план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, създаден с Регламент (ЕО) № 1098/2007(4), следва да бъдат съответно изяснени.

(2)  Регламент (ЕО) № 1098/2007 предвижда последващи дейности и преразглеждане на минималния процент на смъртност от риболов, посочен в него, в случай че тези равнища не са пригодени за изпълнение на целите на този план.

(3)  В съответствие с член 290 от Договора Комисията може да бъде оправомощена да допълва или изменя несъществени елементи от законодателен акт посредством делегирани актове.[Изм. 1]

(4)  С цел ефективното постигане на целите, определени в Регламент (ЕО) № 1098/2007, и възможността да реагира бързо на промени в условията на запасите или на рибните предприятия на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за преразглеждане на минималния процент на смъртност от риболов, когато научните данни показват, че процентите вече не са целесъобразни и мерките не са достатъчни, за да се постигнат целите на планас оглед определяне на периоди, през които риболовът с дадени видове съоръжения е разрешен в определени географски области. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации с Регионалния консултативен съвет за Балтийско море и други заинтересовани участници, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 2]

(6)  На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с оглед осигуряване на еднакви условия за изпълнението на член 29 от Регламент (ЕО) № 1098/2007. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(5).[Изм. 3]

(7)  С цел да се гарантира ефективността на оценката на плана за изпълнение графикът за оценка, предвиден в Регламент (ЕО) № 1098/2007, следва да бъде изменен.

(8)  Освен това процедурата за вземане на решения относно определяне на възможностите за риболов, посочена в Регламент (ЕО) № 1098/2007, следва да се изясни след влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз.

(9)  Следователно предложените изменения се свеждат до промени, които позволяват на плана да функционира ефективно в новата рамка за вземане на решения, създадена с Договора от Лисабон.

(10)  Регламент (ЕО) № 1098/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1098/2007 се изменя, както следва:

(1)  Член 4 се заменя със следното:"

Член 4

Цел и задачи

Планът гарантира устойчивата експлоатация на въпросните запаси от треска въз основа на максимален устойчив улов чрез постепенно намаляване и поддържане на процента на смъртност от риболов на нива, не по-нискипо-високи от: [Изм. 4]

   а) 0,25 за риба на възраст от три до шест години за запасите от треска в зона А; и [Изм. 5]
   б) 0,3 за риба на възраст от 4 до 7 години за запасите от треска в зони Б и В.

"

(2)  В член 5 параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Всяка година Съветът взема решение в съответствие с разпоредбите на Договора относно ОДУ за въпросните запаси от треска през следващата година.

"

[Изм. 6]

(3)  Член 8 се изменя както следва:

[Изм. 8]

[Изм. 9]

   а) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:"
3.  Съветът всяка година взема решениеНа Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с Договорачлен 29а, с които за всяка година се определя максимален брой дни на отсъствие от пристанище извън периодите, посочени в параграф 1, през следващата година, когато риболовът със съоръженията, посочени в параграф 1, е разрешен в съответствие с правилата, установени в параграфи 4 и 5. [Изм. 7]
4.  В случай че съгласно оценката на НТИКР процентът на смъртност от риболов за някой от въпросните запаси от треска е с поне 10 % по-висок от целевия процент на смъртност от риболов, установен в член 4, общият брой дни, през които е разрешен риболовът с посочените в параграф 1 съоръжения, се намалява с 10 % спрямо разрешения за текущата година общ брой дни"
   б) в параграф 6, първа алинея се заменя със следното:"
Чрез дерогация от параграф 1 на риболовните кораби с обща дължина, по-малка от 12 метра, се разрешава да извършват риболов със статично риболовно съоръжение в район до 10 морски мили, измерени от основните брегови линии. Времето за потапяне на гореспоменатите статични съоръжения не надхвърля 48 часа."

(4)  Член 26 се заменя със следното:"

Член 26

Оценка на плана

На всеки пет години, считано от 18 септември 2007 г., Комисията прави оценка на прилагането и изпълнението на многогодишния план. За целите на тази оценка Комисията иска становището на НТИКР и на Регионалния консултативен съвет за Балтийско море. Когато е уместнонеобходимо, Комисията може да предложи адаптираневнася съответните предложения за приемане на изменение на многогодишния план или да приеме делегирани актове в съответствие с член 27обикновената законодателна процедура.

"

[Изм. 10]

(5)  Член 27 се заменя със следното:"

Член 27

Преразглеждане на минималния процент на смъртност от риболов

НаВ случай, че Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а във връзка с преразглеждане на минималния процент на смъртност от риболов, посочен в член 4, когато научните данни показват,счете, че стойностите на минималнияцелевия процент на смъртност от риболов, установени в член 4, вече не са в съответствие сподходящи за постигане на целите на плана за управление, Комисията ‐ въз основа на становището на НТИКР и след провеждане на консултации с Регионалният консултативен съвет за Балтийско море и съответните заинтересовани участници, внася предложение за преразглеждане на стойностите на целевия процент на смъртност от риболов, определени в член 4, което да се приеме в съответствие с обикновената законодателна процедура.

"

[Изм. 11]

(6)  В член 29 параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:"

2.  Член 8, параграф 1, буква б), параграфи 3, 4 и 5 не се прилагат за подучастъци на ICES 27 и/или 28.2, ако има доказателства, че уловът на атлантическа треска в тези подучастъци на ICES е по-нисък от 3 % от общия улов на треска в зона Б. На Комисията се предоставя правомощието да приема ежегодно посредством актове за изпълнение и въз основа на докладите от държавите-членки, така както е посочено в параграф 1, и на научни данни, делегирани актове в съответствие с член 29а, като потвърждава дали съществуват такива доказателства и, вследствие на това, дали ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), параграфи 3, 4 и 5, се прилагат в подучастъците. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 29б, параграф 2. [Изм. 12]

3.  Член 8, параграф 1, буква б), параграфи 3, 4 и 5 се прилагат само за подучастък на ICES 28.1, ако има доказателства, че уловът на атлантическа треска е по-висок от 1,5 % от общия улов на треска в зона Б. На Комисията се предоставя правомощието да приема ежегодно посредством актове за изпълнение и въз основа на докладите от държавите-членки, така както е посочено в параграф 1, и на научни данни, делегирани актове в съответствие с член 29а, като потвърждава дали съществуват такива доказателства и, вследствие на това, дали ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), параграфи 3, 4 и 5, се прилагат в съответния подучастък. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 29б, параграф 2. [Изм. 13]

4.  Актовете за изпълнениеДелегираните актове, посочени в параграфи 2 и 3, се прилагат от 1 януари до 31 декември на следващата година.

"

[Изм. 14]

(7)  Вмъква се следната глава:"

Глава VІа

Член 29a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощие, посочено в членове 26 и 27,Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3,се предоставя на Комисията за неопределен срок от три години, считано от …(6). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 15]

3.  Делегирането на правомощие, посочено в членове 26 и 27член 8, параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в това решение делегиране на правомощие. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 16]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 26 и 27,член 8, параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

„Член 29б

Процедура по комитология

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.„ [Изм. 17]

Член 29в

Решения на Съвета

Когато настоящият регламент предвижда вземане на решение от Съвета, Съветът взема решение в съответствие с Договора.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) OВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 145.
(2) OВ C 299,4.10.2012 г., стр.145.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г.
(4) ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр.1.
(5) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(6)* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.


Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация
PDF 326kWORD 20k
Решение на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно изменението на член 15, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация (2012/2020(REG))
P7_TA(2013)0015A7-0412/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на своя председател от 3 септември 2010 г.,

–  като взе предвид тълкуването на член 13, параграф 1 от Правилника, прието от комисията по конституционни въпроси на 15 юни 2011 г. и обявено на пленарно заседание на 22 юни 2011 г.,

–  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0412/2012),

1.  Реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2.  Напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2
Когато заместник-председателите не са били избрани чрез тайно гласуване, старшинството се определя от поредността, в която имената им са били прочетени от председателя.

Когато заместник-председателите са били избрани чрез акламация, старшинството се определя с тайно гласуване.


Гаранция за младите хора
PDF 290kWORD 25k
Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта (2012/2901(RSP))
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)0729),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива “Възможности за младежта„ (COM(2011)0933), и резолюцията на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно инициативата “Възможности за младежта„(1), както и въпроса с искане за устен отговор към Комисията относно инициативата “Възможности за младежта„ (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  като взе предвид изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г., озаглавено „Към благоприятстваща растежа консолидация и благоприятстващ работните места растеж“,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(2),

–  като взе предвид доклада на Eurofound от 13 юни 2012 г., озаглавен „Гаранция за младежта: опитът на Финландия и Швеция“(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Младежта в движение“ (COM(2010)0477),

–  като взе предвид документа на Международната организация на труда от септември 2012 г., озаглавен „Преглед на заетостта в света: мрачни перспективи за младежта на пазара на труда“(4), и резолюцията и заключенията на 101-вата сесия на Международната конференция на труда, Женева, 2012 г., озаглавени „Кризата с младежката безработица: призив за действие“(5),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че поради икономическата криза до октомври 2012 г. общият процент на безработицата се беше увеличил до безпрецедентното равнище от 10,7 %, като 25,91 милиона души търсят работа(6);

Б.  като има предвид, че безработицата сред младежта се е покачила до 23,4 %, оставяйки 5,68 милиона млади хора без работа, което отчасти отразява несъответствия между предлаганите умения и търсенето на пазара на труда, често независимо от образователната степен на търсещите работа; като има предвид, че проучвания сочат, че младежката безработица често оставя трайни белези като повишен риск от безработица в бъдещето и трайно социално изключване;

В.  като има предвид, че членовете на Европейския съвет призоваха настоятелно в изявлението си от 29 юни 2012 г. държавите членки да удвоят усилията си за увеличаване на заетостта сред младите с „цел няколко месеца след завършването на училище младите да получават качествени предложения за работа, продължаване на обучението, чиракуване или стаж“;

Г.  като има предвид, че гаранцията за младежта би допринесла за постигането на три от стратегическите цели на „Европа 2020“, а именно заетост за 75 % от населението на възраст между 20 и 64 години, намаляване на процента на преждевременно напускащите училище под 10 % и извеждане на поне 20 милиона души от състоянието на бедност и социално изключване;

Д.  като има предвид, че кризата е довела до зачестяване на несигурните форми на заетост сред младите, като съществуващи работни места нерядко се заместват с краткосрочни договори, договори за работа на непълно работно време и схеми за набиране за труд без заплащане;

Е.  като има предвид, че разходите от бездействието на ЕС по въпроса за безработните млади хора без образование или квалификация се оценяват на 153 милиарда евро, което отговаря на 1,2 % от БВП на ЕС, а тези хора в ЕС са понастоящем 7,5 милиона на възраст под 25 години;

Ж.  като има предвид, че Комисията в пакета за заетостта на младежта отправя искане за създаване на гаранция за младежта;

1.  Решително подкрепя инициативата на Комисията за предложение за препоръка на Съвета за схеми за гаранции за младежта;

2.  Призовава министрите на заетостта и социалните въпроси на държавите членки да постигнат споразумение за препоръка на Съвета по време на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през февруари 2013 г. с цел прилагане на схеми за гаранции за младежта във всички държави членки; изтъква, че гаранцията за младежта не е гаранция за намиране на работа, а инструмент, гарантиращ, че всички граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС под 25 години, както и неотдавна завършилите своето образование на възраст под 30 години, получават качествени предложения за работа, продължаващо обучение или чиракуване в срок от 4 месеца след оставането си без работа или приключването на официалното образование; подчертава, че схемите за гаранции за младежта следва да подобряват действително положението на безработните млади хора без образование или квалификация; подчертава, че схемите за гаранции за младежта следва да отговарят на условията за получаване на конкретни форми на европейско финансиране, особено в държавите членки с най-висок процент на безработица сред младежта;

3.  Застъпва становището, че финансирането от Съюза за схемите за гаранции за младежта следва да играе решаваща роля, че Европейският социален фонд (ЕСФ) по-конкретно следва да бъде структуриран така, че да позволява финансиране на гаранции за младежта, както и че ЕСФ следва следователно да получи поне 25 % от структурните фондове и Кохезионния фонд; счита обаче, че следва да се работи усилено за подходящ баланс между финансирането от ЕС и това от държавите членки;

4.  Признава, че младите хора не представляват хомогенна група, а са изправени в различни социални среди и затова държавите членки имат различни равнища на готовност за приемане на гаранция за младежта; в този контекст всички млади хора следва първо да получават индивидуална оценка на техните нужди, която да бъде последвана от специално изготвени за тях услуги;

5.  Подчертава, че тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки и, на национално равнище, сред (секторните) социални партньори, местни и регионални органи, публичноправни и частноправни служби по заетостта и местни и регионални образователни и квалификационни институти е от съществено значение за ефективното прилагане на схемите за гаранции за младежта;

6.  Отбелязва, че схемите за гаранции за младежта следва да се придружават от качествена рамка, за да се гарантира, че предложенията за образование, квалификация и работа включват подходящо заплащане, условия на труд и стандарти за здраве и безопасност;

7.  Приветства предложението на Комисията чрез Комитета по заетостта да се осигури многостранният надзор на прилагането на схемите за гаранции за младежта и иска да бъде асоцииран към работата на този комитет;

8.  Призовава държавите членки да реформират по-конкретно образователните и квалификационните стандарти за младите хора, за да увеличат значително техните възможности в работата и живота;

9.  Признава, че държавите членки имат различна степен на готовност за приемане на гаранция за младежта, и призовава Комисията да подкрепя по-конкретно онези държави членки, които са изправени пред финансови ограничения; призовава Комисията да наблюдава отблизо в рамките на европейския семестър и да докладва за изпълнението на гаранциите за младежта и, когато е необходимо, да посочва поименно държавите членки, които не се справят със създаването на гаранции за младежта;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0224.
(2) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf.
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf.
(5). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Евростат, ноември 2012 г.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика
PDF 380kWORD 35k
Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно ролята на политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в прилагането на новата европейска енергийна политика (2012/2099(INI))
P7_TA(2013)0017A7-0437/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението от 10 ноември 2010 г., озаглавено „Енергетика 2020 – Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика“ (COM(2010)0639),

–  като взе предвид съобщението от 15 декември 2011 г., озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО (COM(2011)0370),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0437/2012),

A.  като има предвид, че общите цели на европейската енергийна политика са сигурността на доставките, устойчивостта и конкурентоспособността;

Б.  като има предвид, че европейската енергийна политика следва също да гарантира безопасността на енергийните ресурси, диверсификацията на доставките и достъпните цени за крайния потребител;

В.  като има предвид, че първостепенните цели на политиката на сближаване на ЕС са икономическото, социалното и териториалното сближаване на регионите в Европа чрез инвестирането в растеж и работни места;

Г.  като има предвид, че инвестициите в енергетиката в рамките на политиката на сближаване следва да допринасят за постигане на целите и на двете политики;

Д.  като има предвид, че тези политики следва да насърчават растежа и създаването на работни места на местно равнище във всички региони, като същевременно гарантират устойчиви енергийни източници и сигурност на енергийните доставки в целия ЕС;

Е.  като има предвид, че енергийните пазари на Европейския съюз все повече разширяват обхвата си отвъд националните граници и се очаква тази тенденция да се задълбочава и занапред;

Ж.  като има предвид, че според първоначалното предложение на Комисията поне 80 % от средствата на ЕФРР в по-напредналите региони и 50 % от финансирането в по-слабо развитите региони следва да бъдат насочени към развитието на „икономика с ниска въглеродна интензивност“;

З.  като има предвид, че в тази тематична област за енергийната ефективност и възобновяемите източници са необходими съответно минимум 20 % и минимум 6 %, което представлява значителен дял от финансирането;

И.  като има предвид, че през последните години цената на енергията се е повишила значително и понастоящем е достигнала исторически връх, което създава сериозни проблеми на европейската промишленост;

Й.  като има предвид, че средствата, отпускани за проект, отговарящ на условията на програма ELENA (европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище), са в минимален размер от 50 милиона евро, а на програма „Интелигентна енергия“ ‐ над 6 милиона евро, което е повече от стойността на много проекти в малките и селски общности;

К.  като има предвид, че Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. посочва значителната роля на енергията от възобновяеми източници в бъдещата енергийна политика;

Общ подход

1.  Приветства общия подход на обвързване на политиката на сближаване с целите и водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, за да се премине към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се подкрепи преходът към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност във всички сектори; припомня освен това значението на структурните фондове и на Кохезионния фонд за постигане на тези краткосрочни и дългосрочни цели, в съответствие с духа на солидарност между държавите членки, залегнал в Договора от Лисабон, и за борба с енергийната бедност в най-слабо развитите райони на ЕС и в най-уязвимите домакинства;

2.  Вследствие на отрицателното въздействие на кризата, което води до увеличаване на местните и регионалните разлики в Европа, подчертава необходимостта от силна подкрепа от страна на ЕС за икономическото, социалното и териториалното сближаване;

3.  Счита, че европейските енергийни проекти биха могли да допринесат за регионалното развитие и за засилването на трансграничното сътрудничество, като подпомагат регионите да увеличават своя капацитет за управление на енергийните ресурси; счита още, че инвестициите в енергийни ресурси с ниски емисии и във възобновяеми енергийни източници, както и в подобряване на енергийната ефективност, могат да водят до подкрепа за регионалния растеж и работни места;

4.  Подчертава необходимостта да се прави разграничение от една страна между целите на политиката на сближаване, които допринасят за стратегията „Европа 2020“, и по-общите цели на енергийната политика на ЕС, от друга, което засяга също и държавите, отговарящи на изискванията за финансиране от Кохезионния фонд; подчертава, че средства от Кохезионния фонд могат да се използват като допълнителен източник на финансиране за енергийни проекти, само ако проектът допринася за постигането на целите на политиката на сближаване;

5.  Счита, че регионите в Европа следва да насърчават интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, който взема предвид местните специфики и условия, като позволява регионите в Европа да са достатъчно гъвкави, за да насочват усилията си към устойчивите енергийни източници, които най-добре отговарят на местните и регионални условия и ресурси, с цел постигането на целите на „ЕС 2020“ и че ЕС следва да започне да измерва и прилага европейските енергийни цели на равнището на целия ЕС;

6.  Препоръчва да се вземе предвид фактът, че европейските енергийни пазари са групирани на регионален принцип, и застъпва становището, че следва да се обърне повече внимание на характерните особености на националните и регионалните пазари, за да се гарантира правилното прилагане на законодателните разпоредби;

7.  Застъпва становището, че Европейският съюз следва възможно най-скоро да предприеме действия с цел обезпечаване на енергийното си бъдеще и защита на своите интереси в тази област, което ще включва прилагането на допълнителен натиск върху местните и регионалните представители за привеждането им в съответствие с насоките на ЕС; застъпва становището, че същевременно следва да им се предложи значителна финансова подкрепа за изготвяне на проекти;

8.  Подчертава, че очакваното увеличение на цените на енергията може да постави гражданите в по-слабо развитите региони в ЕС в особено неблагоприятно положение; ето защо отправя искане това да се вземе предвид при планирането на действията в рамките на политиката на сближаване и призовава държавите членки да предприемат допълнителни мерки по намаляването на въздействието, особено върху защитените потребители;

Изграждане на капацитет

9.  Подчертава, че настоящите цели в областта на климата и енергетиката, както и всички бъдещи цели след 2020 г., следва да се основават на справедливото споделяне на тежестта между европейските региони и следва да им предоставят възможност за необходимото бъдещо развитие;

10.  Подчертава, че бюрокрацията и липсата на яснота по процедурите затрудняват достъпа до структурните фондове и Кохезионния фонд и обезсърчават именно онези участници, които най-много се нуждаят от средствата, да подадат заявление за финансиране; поради това подкрепя опростяването на процедурните правила, премахването на бюрокрацията и увеличаването на гъвкавостта при разпределянето на тези средства както на равнището на ЕС, така и на национално равнище; счита, че опростяването ще допринесе за по-голяма ефикасност при разпределението на средствата, по-висок процент на усвояване, по-малко грешки и по-кратки срокове на плащане и ще позволи на най-бедните държави членки и региони да се възползват пълноценно от финансовите инструменти, предназначени за намаляване на регионалните и междудържавните различия; счита, че трябва да се постигне баланс между опростяването и стабилността на правилата и процедурите;

11.  Подчертава необходимостта от увеличаване на административния капацитет, но без при това да се увеличава административната тежест, на държавите членки, на регионално и на местно равнище, а така също и сред заинтересованите страни, с цел изцяло и ефективно да се използва финансирането, което ще бъде заделено за енергийни проекти (включително в областите на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници), по силата на политиката на сближаване, така че да се преодолеят пречките пред ефективното взаимодействие между структурните и другите фондове и да се подкрепи ефективното изготвяне и прилагане на политиките; призовава държавите членки да продължат с усилията си да привличат и задържат квалифицирани кадри за управлението на фондовете на ЕС;

12.  Изтъква във връзка с големите енергийни проекти евентуалния недостиг на капацитет на някои регионални и местни органи, който би могъл сериозно да затрудни изпълнението на проектите; ето защо счита, че не само инициативите Jessica (съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони), ELENA (европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище) и IEE-MLEI („Интелигента енергия – Европа“ ‐ мобилизиране на енергийните инвестиции на местно равнище) следва да се укрепят, но и че всички разпределени средства за тематични концентрации в икономика с ниски емисии в рамките на политиката на сближаване следва да се преразгледат в срок до 2018 г., като се вземе предвид степента на тяхното усвояване, и да се коригират по необходимост и най-късно в рамките на предстоящия общ преглед на МФР;

13.  Приветства бързото въвеждане на Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“ и призовава съответните партньори, участващи в процесите на планиране във връзка с устойчивото градско развитие, да предприемат повече действия да популяризират и изцяло да се възползват от преимуществата, които са на разположение по инициативите Jessica и ELENA за инвестиции в устойчива енергия на местно равнище, с цел да се помогне на градовете и регионите да се включат в перспективни инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивия градски транспорт;

14.  Подчертава значението на редовното преразглеждане на разпределението на средства от Кохезионния фонд за енергийни проекти, с цел да се повиши степента на усвояване и да се насочат средствата към програми, при които усвояването, добавената стойност и ефективността са доказани;

15.  Подчертава, че подкрепя създаването на нови финансови инструменти (заеми, гаранции по заеми и собствен капитал), но че тези инструменти следва да допълват прякото отпускане на безвъзмездни средства и съфинансирането на енергийни проекти, а не да ги заместват;

16.  Насочва вниманието на държавите членки и Комисията към факта, че градовете, особено малките и средните по големина градове и селски общности, следва да могат да получават, ако отговарят на съответните условия, пряка финансова помощ за проекти за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на сгради, както и трансрегионални и трансгранични проекти, тъй като е вероятно те да не разполагат с нужния административен капацитет, за да се възползват пълноценно от други финансови инструменти; предлага на Комисията по този повод да се изготви стратегия за енергийна ефективност в по-малките общности;

17.  Счита, че следва да се поощряват инициативите в подкрепа на местния и регионален капацитет, насочен към енергоспестяване, чрез, наред с другото, инвестиции, финансирани от ЕФРР и ЕСФ;

18.  Призовава Комисията да създаде програма за сътрудничество за целия ЕС въз основа на опита от програмите за побратимяване с цел подобряване на сътрудничеството между регионите с висок процент на усвояване и тези с нисък процент на усвояване на средствата от ЕС и улесняване на разпространението на най-добри практики;

Споразумения за партньорство

19.  Отбелязва, че с оглед на правилното изпълнение на проектите следва да се проведат консултации с регионалните и местните органи относно споразуменията за партньорство, с цел да им се предостави истинска възможност да оказват влияние върху целите, съдържанието на разходите и изпълнението на проектите; призовава за по-нататъшно укрепване на партньорския принцип;

20.  Поради това подкрепя управление на различни равнища и децентрализиран подход към енергийната политика и енергийната ефективност, включително наред с другото Конвента на кметовете и по-нататъшното развитие на инициативата „Интелигентни градове“, както и насърчаването на най-добрите решения на регионално и местно равнище чрез информационни кампании;

21.  Изтъква, че договореностите за финансиране в рамките на политиката на сближаване следва да осигурят, че се вземат изцяло предвид икономическите, социалните и териториалните особености на регионите; подчертава в това отношение ролята на регионите, които се намират по външните граници на Европейския съюз;

22.  Счита, че въпреки че Регламентът относно общите разпоредби предвижда общо и целево отпускане на средства и други тематични цели, тези мерки следва да се прилагат по гъвкав начин в рамките на договорите за партньорство, за да могат държавите членки и техните региони да следват най-ефективните пътища към постигане на целите на „ЕС 2020“ и политиката на сближаване;

23.  Изтъква необходимостта от прилагане на възможно най-широките критерии за оценка на енергийните проекти, за които е поискано финансиране по линия на политиката на сближаване; по-специално отбелязва, че предвид различните географски условия е невъзможно провеждането на енергийна политика, основаваща се на универсален подход спрямо всички региони;

Изпълнение и предложения по отношение на политиката

24.  Отбелязва, че въпреки че държавите членки променят своите енергийни миксове в съответствие с целите на ЕС, свързани с борбата срещу изменението на климата, много региони все още зависят от изкопаемите горива; ето защо счита, че всички тези региони следва да бъдат насърчавани да използват източници на енергия, съвместими с целите на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж;

25.  Подчертава необходимостта от разумен избор на местни източници за енергийно производство по начин, който ще обезпечи възможно най-доброто им съответствие с регионалната обстановка;

26.  Застъпва становището, че са необходими последователни правила на европейско равнище, както и механизъм, по който органите да получават достъп до информация от всяка точка на Съюза, с цел развитието на енергийния пазар да бъде разбрано докрай;

27.  Застъпва становището, че политиката на сближаване може да играе ключова роля при възползването от потенциала на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, така че бъдещите предизвикателства в областта на енергетиката да се превърнат във възможност, която да вдъхне нови сили в икономиката на Съюза;

28.  Подкрепя използването на средства по линия на политиката на сближаване и енергийната политика за трансгранични проекти, в които участват като партньори трети държави, както и връзките между националните мрежи; подчертава, че граничните региони следва да се интегрират възможно най-пълно в системата на ЕС, с цел да се гарантира устойчивото развитие и от двете страни на границите; подчертава, че подобно финансиране следва да зависи от прилагането на правилата на ЕС относно енергийните пазари, включително третия енергиен пакет;

29.  Приветства новото предложение относно Механизма за свързване на Европа като допълнителен и допълващ инструмент на политиката на сближаване, насочен към преодоляване на значителните потребности от инвестиции за модернизиране и разширяване на енергийната инфраструктура в Европа, с което да се допринесе за целите на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да увеличи до възможно най-голяма степен координацията между структурните фондове и Кохезионния фонд, от една страна, и Механизма за свързване на Европа, от друга;

30.  Насърчава използването на целта за европейско териториално сътрудничество и Механизма за свързване на Европа с оглед осъществяване на трансгранични стратегии за ефективно енергийно производство, разпределение и използване; подчертава значимостта на приспособяването на правилата на ЕС за ръководителите на обекти от енергийната инфраструктура съобразно трансграничния контекст;

31.  Счита, че следва да се предоставят средства по линия на политиката на сближаване за предоставяне по структуриран начин на информация на местните и регионални органи, малките и средните предприятия и гражданите относно националните схеми за възобновяеми източници на енергия; отбелязва, че това е особено необходимо в държавите членки, в които е въведена система на „сертификати за произход“, които могат да са от полза само за широкомащабните енергийни проекти;

32.  Призовава за пълноценно използване на полезните взаимодействия между публичните и частни средства при финансирането на енергийните проекти;

33.  Подкрепя преразглеждането на Директива 2006/112/EО относно общата система на ДДС с цел да се предостави възможност за намаляване на ставката на ДДС, прилагана спрямо регионалните, местните и трансграничните проекти, целящи повишаване на енергийната ефективност, и спрямо купуването на продукти от най-високия клас за енергийна ефективност съгласно Директива 2010/30/EС;

34.  Счита, че от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд следва да се изключат само проектите за намаляване на емисиите на парникови газове в инсталациите, изброени в Приложение 1 към Директива 2003/87/EО, с цел да не се окаже непропорционално силно въздействие върху по-слабо развитите региони и да забави тяхното преобразуване в региони с ниски емисии; отправя искане към Комисията да доизясни и определи кои енергийни сектори няма да могат да получават финансиране по линия на политиката на сближаване и да отмени това правило за проектите, намиращи се в т.нар. „региони за сближаване“;

35.  Отбелязва, че особено в Централна и Източна Европа има много отоплителни централи и такива с комбинирано производство на енергия; счита, че обновяването на тези централи, както и на разпределителната им мрежа, а също и при необходимост създаването на високоефективни нови централи, би имало положително екологично въздействие и поради това следва да се насърчава и подкрепя от политиката на сближаване;

Енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и инфраструктура

36.  Изразява съгласие, че енергийната ефективност е от съществено значение за енергийните цели на ЕС и че тя следва да се насърчава преди всичко в рамките на структурата на тематичната концентрация и оперативните програми; счита, че мерките на ЕС следва да подпомагат енергийната ефективност във фазите на производството, разпределението и потреблението на енергията;

37.  Счита, че от първостепенно значение за инвестициите е влагането им в енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, по-специално в жилищния сектор;

38.  Застъпва становището, че чрез интелигентното използване на финансиране от Общността през предстоящия програмен период 2014‐2020 г. ще се окаже възможно постигането на целта от 20 % за енергийната ефективност и по този начин и на целите, свързани с устойчивостта и конкурентоспособността в Европейския съюз; подчертава, че намаляването на потреблението благодарение на енергийната ефективност е най-устойчивият начин за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, което води до намаление на вноса с около 25 %;

39.  Подчертава значението на политиката на сближаване, както и на финансовите ресурси, разпределени за нея, за пълноценното развитие на инфраструктурата и мрежите за пренос и съхранение на електроенергия (особено що се отнася до интелигентните мрежи за пренос и разпределение) между държавите членки и всички региони на ЕС, включително най-отдалечените райони, за изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар, за осигуряването на достъпни, сигурни и устойчиви доставки на енергия и за постигане на целта за сближаване на регионите в ЕС, като се вземат предвид специалните потребности на европейските граждани във всяка държава членка; подчертава, че след 2015 г. нито един регион на държавите членки не трябва да остане изолиран от европейските мрежи за газ и електроенергия или да страда от неадекватна връзка с енергийните мрежи;

40.  Подчертава необходимостта от развитие на интегрирана и взаимносвързана енергийна система и местни и регионални интелигентни мрежи за разпределение и пренос на електроенергия и газ, както и на съоръжения за складиране; счита, че тематичната концентрация в енергетиката следва да подкрепя създаването и обновяването на мрежите за възобновяеми източници на енергия, т.е. устойчивото производство на биогаз;

41.  Изтъква, че политиката на сближаване следва да допринася за балансирането на енергийните потоци, преминаващи границите на държавите членки, с цел да се избегнат опасностите от спиране на електричеството (например чрез трансформатори);

42.  Отбелязва необходимостта от енергийна ефективност и развитие на възобновяемата енергия в селските райони; подчертава нарастващия потенциал за енергоспестяване в домакинствата в селските райони, във връзка с който може да е необходимо да се въведат новаторски механизми за финансиране, тъй като в тези общности липсват необходимите финансови институции, способни да финансират такива проекти; подкрепя мерките за улесняване на достъпа до нови технологии в селските райони, особено тези в областта на микрогенерирането;

43.  Призовава Комисията да гарантира, че енергийната политика няма да изключи от обхвата си селските райони, като отговаря по по-всеобхватен и координиран начин на предизвикателствата и възможностите пред селските райони, що се отнася до потреблението и производството на енергия;

44.  Изтъква, че остава неоползотворен потенциалът за енергийна ефективност в строителния и транспортния сектор, където инвестициите в сградно отопление и енергийноефективен градски транспорт представляват възможност за повишаване на заетостта в споменатите сектори; счита, че в това отношение следва да се поставят многогодишни цели;

45.  Отбелязва дисбаланса в устойчивото използване на ресурсите между различните държави членки; подчертава икономиите от мащаба, които могат да се извлекат посредством трансгранично сътрудничество в областта на устойчивото използване на ресурсите и енергийната ефективност; заема становището, че следва да се активизират мерките за подпомагане на ефективното използване на ресурсите и рециклирането на материали; подчертава риска от изместването на въглеродни емисии и неговото въздействие върху регионалното развитие и социалното сближаване и следователно счита, че трябва да се постигне баланс между прилагането на нашите климатични цели и енергийната сигурност на европейските региони, необходима за устойчивия растеж в условия на конкурентоспособност;

46.  Подчертава значителното предимството на използването на структурните фондове и на Кохезионния фонд за въвеждането на информационни и комуникационни мрежи, необходими за развитието на сигурна и стабилна интелигентна енергийна мрежа на ЕС;

Конкурентоспособност, работни места и борба с недостига на енергия

47.  Подчертава, че инвестициите в енергийна инфраструктура и енергийноефективни строителство и транспорт ще доведат пряко до създаването на нови работни места;

48.  Призовава за обмен на добри практики на територията на целия ЕС, за да може да се наблюдава въздействието на политиките, приети в областта на енергетиката, върху недостига на енергия;

49.  Подчертава необходимостта от премахване на фрагментацията на енергийния пазар на ЕС чрез отстраняване на пречките и ограниченията в съответните законодателни рамки, както и тези в системата за достъп до публични и частни средства за разработването и осъществяването на проекти;

o
o   o

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Комитета на регионите.


Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации
PDF 353kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (2012/2028(INI))
P7_TA(2013)0018A7-0402/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид рамката за засилено икономическо управление на Съюза, включително пакета от шест законодателни акта относно икономическото управление, договорените от Парламента предложения за втория пакет за икономическото управление и общностния фискален пакт съгласно член 16 от Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (TSCG);

–  като взе предвид двата доклада на председателя на Европейския съвет, озаглавени „Към един истински икономически и паричен съюз“, представени съответно на 26 юни 2012 г.(1) и 12 октомври 2012 г.(2),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28-29 юни 2012 г. за проучване на начини за подобряване на икономическата и финансовата архитектура на еврозоната(3),

–  като взе предвид член 125 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства,(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат,(5),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (COM(2011)0818),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации(6),

–  като взе предвид пътната карта, приложена към настоящата резолюция,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7–0402/2012),

A.  като има предвид, че Парламентът отправи искане Комисията да представи доклад за възможността да бъдат въведени еврооблигации, което беше неразделна част от споразумението между Парламента и Съвета относно пакета относно икономическото управление (пакета от шест законодателни акта);

Б.  като има предвид, че Зелената книга постави началото на широка обществена консултация относно концепцията за стабилизационни облигации; като има предвид, че в Зелената книга се прави оценка на осъществимостта на общо емитиране на държавни ценни книжа от държавите членки от еврозоната и се разглеждат необходимите условия;

В.  като има предвид, че без да се пренебрегва по-широката перспектива на Съюза, еврозоната е в уникално положение, при което участващите държави членки имат единна валута, но нямат обща бюджетна политика или общ пазар на облигации; като има предвид, че следователно съществуват основания да се приветстват проектопредложенията в представените от председателя на Европейския съвет два доклада, озаглавени „Към един истински икономически и паричен съюз“, които представляват добра отправна точка за действия, насочени към постигането на солиден и истински ИПС;

Г.  като има предвид, че член 125 от ДФЕС забранява държавите членки да поемат задължения на други държави членки;

Д.  като има предвид, че паричната политика, водена от Европейската централна банка (ЕЦБ), не е решение на фискалните и структурните проблеми на държавите членки и ефективността на нестандартните й мерки има граници;

Е.  като има предвид, че нито една федерална държава (включително Съединените щати и Германия) не емитира еквивалента на еврооблигации, както е предвидено във варианти 1 и 2 на Зелената книга, нещо, което издига еврооблигациите на равнището на изцяло нова концепция, която не може да бъде сравнявана с изпитаните и надеждни държавни облигации на САЩ и държавни облигации на Германия („Bundesanleihen“);

Ж.  като има предвид, че държавите членки са изправени пред трудности при достъпа до финансиране при разумни лихвени проценти, което е резултат от недоверието от страна на пазара по отношение на публичния дълг, положението на европейските банки, както и способността на европейските лидери да вземат решителни мерки за защита на единната валута и за завършване на процеса на въвеждането й;

З.  като има предвид, че кризата показа не само взаимозависимостта между държавите членки от еврозоната, но също така и необходимостта от по-стабилен фискален съюз с ефективни механизми за коригиране на неустойчиви фискални траектории, макроикономически дисбаланси, равнища на дълг и горните граници на бюджетния баланс на държавите членки;

И.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предварително условие за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния държавен дълг и дефицита на повечето държави членки от еврозоната;

Й.  като има предвид, че обединяването на държавния дълг в еврозоната не може само по себе си да компенсира загубата на конкурентоспособност на еврозоната;

К.  като има предвид, че общото емитиране на дълг със споделена и солидарна отговорност и засилена фискална интеграция и бюджетна дисциплина и контрол са две лица на една и съща монета;

1.  Отбелязва значителните усилия за смекчаване и разрешаване на кризата и подчертава новата рамка за засилено управление на ИПС, неотдавнашните споразумения, постигнати относно спасителните фондове, както и решенията, взети от ЕЦБ; при все това счита, че все още е необходимо постигането на споразумение за трайно решение, за да се изгради балансиран подход, който съчетава солидарността и отговорността в рамките на еврозоната; припомня, че три държави членки, които са извън еврозоната, също са получили помощи, за да преодолеят своята криза на държавния дълг;

2.  Продължава да изпитва изключително голяма загриженост във връзка с продължаващата криза в еврозоната и със заплахата, която тя представлява за благосъстоянието на милиони хора, живеещи в бедност и безработица в целия ЕС; посочва, че с цел запазване на целостта на Икономическия и паричен съюз, като същевременно се извършват структурни реформи и се развива фискален капацитет за еврозоната, който би могъл да способства за понасяне на специфични за държавите икономически сътресения или за улесняване на такива структурни реформи, трябва да бъдат намерени алтернативни начини за поддържане на достъп до пазарите или за намаляване на разходите по заеми за държавите членки, които да не разчитат единствено на механизми за спасяване като ЕМС и ЕИФС;

3.  Приветства решението на Европейския съвет от 30 юни 2012 г. за проучване на начини за подобряване на икономическата и финансовата архитектура на еврозоната, като същевременно се избегне моралният риск и се постигнат стабилни и устойчиви публични финанси; счита, че дългосрочната визия за по-силен Съюз трябва да се гради върху засилена демократична легитимност, основаваща се на общностния метод и придружавана от пътна карта с обвързващи срокове;

4.  Отбелязва, че Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейският инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) представляват най-важните защитни стени, създадени досега от ЕС; взема предвид факта, че ролята на ЕМС по отношение на въпроси, свързани с платежоспособността и целенасоченото отделяне на средства, не следва да бъде пренебрегвана в бъдеще; приветства ангажимента, поет от Съвета на ЕС на 18-19 октомври 2012 г., че когато бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм, включващ ЕЦБ, ЕМС би могъл след редовно решение да е в състояние да рекапитализира пряко банките в еврозоната;

5.  Подчертава, че е необходима надеждна стратегия за фискална консолидация и структурни реформи във всички държави членки с цел възстановяване на доверието във фискалната система и че тя е от основно значение за постигане на устойчив платежен баланс и стабилни и устойчиви публични финанси; счита, че са необходими стабилни държавни финанси за въвеждането и функционирането на обща система за емитиране на дълг;

6.  Приветства представянето на Зелената книга, което изпълнява отдавнашно искане на Парламента; счита, че въвеждането на стабилизационни облигации би било действие от значение, подобно на въвеждането на единната валута;

7.  Приветства усилията за фискална консолидация и структурна реформа, предприети от държавите членки, и признава трудността и сериозността на усилията, които се изискват от европейските граждани; настоятелно призовава държавите членки да продължат да спазват поетите ангажименти и сключените споразумения по отношение на фискалната консолидация, като същевременно надлежно отчитат макроикономическия контекст, и да подобрят усилията си за намаляване на прекомерните макроикономически дисбаланси;

8.  При все това изразява дълбоко безпокойство, че въпреки полаганите от държавите членки усилия за провеждане на реформи и за консолидация инвеститорите и участниците на финансовите пазари не признават в достатъчна степен положените досега усилия и продължават да упражняват спекулативен натиск върху политиките, което се отразява в увеличаване на спредовете и висока нестабилност;

9.  Счита, че съществува неотложна необходимост от предприемане на действия с оглед на одобряването на по-дългосрочна стратегия за еврозоната, която да гарантира стабилни публични финанси, устойчив растеж, социално сближаване и високи равнища на заетост, като се предотвратява моралният риск и се подкрепя конвергенцията чрез преминаване към фискален съюз; отбелязва със задоволство, че докладът, представен от председателите на Европейския съвет, Комисията, Еврогрупата и ЕЦБ, постави началото на дискусия относно всеобхватна, амбициозна и надеждна стратегия;

10.  Признава признаците на затруднения, появяващи се на поддържавните дългови пазари, както и това как те са свързани със затрудненията в съответните държави членки;

11.  Призовава държавите членки с голям размер на поддържавния дълг да въведат механизми за емитиране на общи стабилизационни облигации, които, при обвързаност с условия по отношение на фискалната дисциплина, да намаляват затрудненията с поддържавния дълг до равнища, еквивалентни на тези на държавите членки;

12.  Приветства факта, че еврото е достигнало второ място в света като международна резервна валута; посочва, че за еврозоната е от дългосрочен стратегически интерес да извлече всички възможни ползи от единната валута, като например възможността за създаване на общ ликвиден и диверсифициран пазар на облигации и за укрепване на еврото като международна резервна валута; счита, че това изисква интегрирана европейска финансова, икономическа и бюджетна рамка;

13.  Отбелязва, че интегрираната бюджетна рамка е от съществено значение за осигуряване провеждането на стабилна фискална политика, обхващаща координация, съвместно вземане на решения, по-висока степен на изпълнение и съизмерими стъпки за общо емитиране на дълг, и че понастоящем някои от предложените схеми за поемане на взаимна отговорност за публичния дълг може да не са съвместими с разпоредбите на конституционното право в някои държави членки;

14.  Подчертава, че сегашната ситуация е предизвикала в краткосрочен план действия в търсене на качество (търсене на най-сигурните активи, дори и с много ниска възвръщаемост), водещо до свързани с финансирането предизвикателства за банките и другите финансови институции;

15.  Изразява загриженост относно банките, притежаващи големи количества вътрешни държавни облигации, което създава отрицателен обратен ефект, когато натискът върху държавния дълг се превърне в натиск върху банките; припомня, че диверсификацията на активите и пасивите представлява инструмент за осигуряване на стабилност и едно от пренебрегваните предимства, произтичащи от вътрешния пазар;

16.  Подчертава, че е необходимо всички съществуващи и бъдещи инструменти или институции, които sensu stricto или sensu lato са част от рамката за икономическо управление на Съюза, да получат демократична легитимност;

17.  Счита, че перспективата за въвеждането на общи облигации може да представлява ясен сигнал за финансовите пазари, да спомогне за запазване на целостта на ИПС, да подкрепи връщането към икономическа стабилност и да намали несигурността, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на финансовата и бюджетната интеграция и надзор в ЕС; отново заявява своята позиция, че определянето на последователните етапи е ключов въпрос, включващ обвързваща пътна карта, подобно на критериите от Маастрихт за въвеждането на единната валута; изисква по-нататъшно изясняване на предложението на Комисията, съгласно което емитирането на общ дълг следва да бъде обвързано с условия, например спазването на Пакта за стабилност и растеж;

18.  Препоръчва Комисията да определи критерии за излизане и влизане въз основа на силна фискална консолидация и бюджетна дисциплина, като вземе също така предвид настоящата криза и фискалните корекции, осъществявани в редица държави от еврозоната;

19.  Отбелязва положителните и отрицателните процеси в еврозоната от 1999 г. насам и подчертава, че сближаването на лихвените проценти за държавен дълг е породило стимули за натрупване на неустойчиви равнища на дълга; отбелязва, че в обществени и политически дебати са предложени различни възможни начини за частично емитиране на общи дългови ценни книжа, като например обединяването на определени краткосрочни финансови инструменти на ограничена база и при определени условия (европейски ценни книжа), или постепенния преход към европейски фонд за обратно изкупуване на дълга;

20.  Подчертава, че всяка стъпка към общо емитиране на облигации следва изцяло да взема предвид перспективата на единния пазар, като се гарантира, че не се създават излишни пречки или дисбаланс между участващите и неучастващите държави членки;

21.  Припомня, че дори и по силата на обща схема за емитиране на облигации всяка държава членка е задължена да изплати изцяло дълга си; припомня, че общото емитиране на облигации не представлява гаранция срещу държава членка, която не изпълнява задълженията по дълга си;

22.  Счита, че следва да се разглеждат единствено общо емитирани облигации, осигуряващи строг първостепенен ранг на притежателите на облигации, с цел защита на данъкоплатците в ЕС;

23.  Съзнава, че недостатъчната конкурентоспособност и непровеждането на структурни реформи представляват решаващи фактори в условията на реалната икономика за постоянно влошаване на икономическата ситуация в дадена страна;

24.  Отбелязва, че повечето предложения за еврооблигации включват начини за намаляване на достъпа до облигации за държавите членки, чието състояние на бюджета излиза извън контрол; по тази причина призовава да се запазят механизми, които са в състояние да помогнат на държавите членки, които изпитват трудности поради ликвидна криза (за разлика от криза на платежоспособност) и са изключени от общото емитиране на облигации; счита, че ЕМС следва да бъде поддържан за тази цел; счита, че ЕМС следва да подлежи на общностния метод;

25.  Призовава Комисията да конкретизира критериите за отпускане на заеми на държавите членки, тъй като в Зелената книга само се посочва, че това ще бъде направено „в съответствие с техните нужди“; настоява капацитетът за обслужване на дълга да бъде един от основните критерии за отпускане;

26.  Изтъква, че в Зелената книга на Комисията се посочва, че горната граница от 60 % от БВП в предложенията за „сини“ облигации може да бъде прекалено висока за гарантиране на стабилността на системата, и изисква допълнително изясняване във връзка с тази граница;

27.  Счита, че е от съществено значение установяването на пътна карта за намиране, в краткосрочен план, на изход от настоящата криза и за преминаване, в дългосрочен план, към фискален съюз чрез завършване, укрепване и задълбочаване на икономическия и паричен съюз;

28.  Призовава Комисията във възможно най-кратки срокове да представи на Парламента и на Съвета доклад, в който се разглеждат възможностите и, по целесъобразност, се представят предложения за пътна карта за съвместно емитиране на държавни дългови инструменти, като се вземат предвид финансовите, бюджетните и правните аспекти; счита, че в този контекст и успоредно с междинния доклада на Ван Ромпьой от 12 октомври 2012 г. Комисията следва да обърне специално внимание на осъществимостта на въвеждането на фонд за обратно изкупуване на дълга, който съчетава временно общо емитиране на дългови инструменти и строги правила за фискална корекция сред тези държави, чиято задлъжнялост надхвърля 60 % от БВП, като участващите държави се ангажират с изплащане, с цел да се позволи на всички участващи държави да намалят прекомерната си задлъжнялост за референтен период от 25 години ‐ период, който е по-дълъг от предвидения в обновения Пакт за стабилност и растеж, но който също така на практика изисква достатъчен икономически растеж и много строга финансова дисциплина;

29.  Призовава държавите членки да обсъдят емитирането на общ краткосрочен дълг под формата на европейски ценни книжа, както се посочва в междинния доклад на Ван Ромпьой от 12 октомври 2012 г., с цел защита на държавите членки с принципно устойчиви фискални политики от ситуации на липса на ликвидност, както и от порочния кръг на взаимно влияние между кризата с държавния дълг и банковата криза и предизвикани от паника отрицателни външни фактори, които създават големи нарушения на пазара и генерират имплицитни субсидии за държавите членки, при които има необичайно ниски лихвени проценти държавните облигации;

30.  Настоятелно призовава държавите членки да проучат осъществимостта на прехода към система на европейски безрискови облигации или към други предложения, които се основават на концепцията за кошница от облигации;

31.  Счита, че европейските ценни книжа, които биха могли да бъдат ограничени във времето и количеството, биха могли да предоставят време и стабилност, за да се докажат други мерки, като например Пактът за стабилност и растеж и „пакетът от два акта“, и да се въведат допълнителни по-дългосрочни мерки за бъдеща интеграция на еврозоната;

32.  Призовава Комисията да се заеме с изясняване на правните ограничения за общото емитиране на облигации, по-специално член 125 от ДФЕС и последиците от него за три възможни режима на емитиране: споделена отговорност, солидарна отговорност, както и споделена и солидарна отговорност; настоятелно призовава Комисията да анализира възможностите за използване на член 352, параграф 1 от ДФЕС или на всяко други правно основание за прилагането на решение за частично общо емитиране на дълг, без да е необходимо изменение на Договора, включително и рамка за наблюдение и докладване, въз основа на членове 121 и 136 от ДФЕС, с цел извършване на всеки три месеца на мониторинг на напредъка, постигнат от държавите членки от еврозоната и от еврозоната като цяло към укрепнал и истински Икономически и паричен съюз, както и с цел координиране на емитирането на държавни дългови инструменти, които не са обхванати от рамка за поемане на взаимна отговорност;

33.  Приветства принципите на решението, взето на срещата на високо равнище на Еврогрупата от 29 юни 2012 г., за осигуряване на стабилност на еврото, „по-конкретно като използваме наличните инструменти по линия на ЕИФС/ЕМС по гъвкав и ефикасен начин с оглед стабилизиране на пазарите на държавите членки, при спазване на препоръките за отделните страни и на останалите им ангажименти, включително съответните срокове, в рамките на Европейския семестър, Пакта за стабилност и растеж и процедурата при прекомерен дисбаланс“; признава, че условията ще бъдат определени в меморандум за разбирателство и че ЕЦБ ще „бъде агент на ЕИФС/ЕМС, като извършва пазарни операции по ефективен и ефикасен начин“;

34.  Счита, че успоредно с това съществува неотложна необходимост от рекапитализация на европейския банков сектор и от доизграждане на единния пазар на финансови услуги в ЕС; приветства предложенията на Комисията за установяване на единен европейски надзорен механизъм за банкови институции, както и единен европейски режим за възстановяване и оздравяване, за предпочитане успоредно с влизането в сила на единния надзорен механизъм; допълнително изисква в бъдеще ЕМС да може да финансира пряко банките, които изпитват затруднения, след въвеждането на единния надзорен механизъм; подчертава, че единният надзорен механизъм трябва да се отчита пред Парламента и Съвета за предприетите действия и взетите решения в областта на европейския надзор и следва да се докладва пред компетентната комисия на Парламента;

35.  Отново потвърждава необходимостта от прилагане на инструменти за управление на кризата и признава, че неподходящото регулиране на финансовия сектор е фактор от съществено значение за тежкото състояние на бюджета на редица държави членки от еврозоната;

36.  Счита, че емитирането на общ дълг съгласно условията за ограничена отговорност, подобно на облигациите на ЕИФС, рискува да не бъде достатъчно привлекателно за инвеститорите, ако някои държави членки, които участват в схемата, все още не разполагат с устойчиви финанси;

37.  Отбелязва, че може да се наложи изборът между три сценария: първо, единен лихвен процент за всички участващи държави членки, резултатът от който ще бъде прехвърляне на богатство между страните; второ, диференциран лихвен процент; и трето, единен лихвен процент, свързан със схемата за компенсиране във вида, в който е предложена от Комисията, където държавите членки с по-ниски рейтинги компенсират финансово тези с по-добри рейтинги;

38.  Отправя искане към Комисията да разработи по-подробно своя вариант за създаване на система за диференциране на лихвените проценти между държавите членки с различен рейтинг, по-специално с цел да се изясни как и от кого се определят тези рейтинги, след като пазарните механизми бъдат неутрализирани от въвеждането на общи облигации;

39.  Споделя становището, изразено от Комисията в нейната Зелена книга, че стабилността на система на еврооблигации не може да зависи само от малък брой държави членки с устойчиви финанси и че подобна система би изисквала засилен фискален съюз и по-строга бюджетна дисциплина и контрол, ако целта й е предотвратяване на моралния риск;

40.  Счита, че ако система за поемане на взаимна отговорност за дълга се счита за възможна и тя бъде включена по подходящ начин в ориентирана към стабилност рамка, в пътната карта за истински Икономически и паричен съюз следва да бъде предвидена промяна на Договора, което би могло да доведе до емитирането на облигации съгласно условията за споделена и солидарна отговорност;

41.  Счита, че система за частична замяна на националното емитиране (като „сините“/„червените“ облигации) може, от една страна, да намали разходите за заемане за тези държави членки, които имат здрави и устойчиви публични финанси, и, от друга страна, да създаде стимул за държавите членки с прекомерна задлъжнялост да намалят дълга си, тъй като свързаният с „червените“ облигации риск би бил по-висок и лихвените проценти биха се увеличили;

42.  Призовава Комисията, по целесъобразност в сътрудничество с ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО) и след консултация със Съвета и Парламента, да оцени внимателно всички технически въпроси, свързани с която и да било схема като например: гаранции, структури за разделяне на траншове и обединяване, възможни обезпечения, равновесието между основана на правила фискална дисциплина и основана на пазара фискална дисциплина, допълнителни защитни мерки (особено с оглед участието в която и да било схема), преструктурирането, емитирането, връзките със съществуващите механизми за стабилност, инвеститорската база, регулаторните изисквания (например капиталовата адекватност), постепенното въвеждане на покритие на дълга и падежа; настоятелно призовава Комисията да обмисли законова и целесъобразна форма на управление и отчетност;

43.  Подчертава, че след прилагането на краткосрочни мерки за излизане от кризата, както и сред първите стъпки във връзка с обвързващата пътна карта, всички последващи действия трябва да бъдат предприети въз основа на обикновената законодателна процедура, като се прилага пълна демократична отчетност на равнището, на което се взема решението; посочва, че при изготвянето на своите предложения Комисията може да създаде временен орган, съставен от членове на Европейския парламент и представители на държавите членки и ЕЦБ; припомня, че той ще използва в пълна степен своите правомощия и право на инициатива, включително своето право на представяне на предложение за промяна на Договора; счита, че този орган следва също така да разгледа възможността за емитирането на истински федерални облигации в съчетание с укрепване на европейския бюджет;

44.  Подчертава, че Комисията следва да проучи осъществимостта на всеки един от вариантите, представени в приложението към настоящата резолюция (както фаза 1, така и фаза 2), тъй като тези варианти не са непременно с алтернативно приложение, а при определени обстоятелства могат да се прилагат заедно;

45.  Взема под внимание факта, че се правят все повече предложения за поемане на взаимна отговорност за дълга, по-специално от академичните среди; отбелязва, че тези предложения се различават значително;

46.  Споделя опасенията на Комисията по отношение на счетоводните въпроси, свързани с работата със стабилизационни облигации, в рамките на националното право; настоятелно призовава Комисията да направи цялостна оценка на въздействието на различните гаранционни структури за стабилизационните облигации върху съотношението национален дълг – БВП;

47.  Отбелязва проблема с моралния риск, посочен от Комисията в Зелената книга, но въпреки това счита за необходимо извършването на задълбочен анализ на проблема с моралния риск, за да могат да се изведат правилни заключения и ако е възможно, да се намерят подходящи решения;

48.  Счита, че проблемът с моралния риск би могъл да бъде преодолян чрез адекватно определяне на гаранции и механизми за стимулиране на фискалната дисциплина;

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пътната карта

По-долу е представен възможен път, съставен от поредица от стъпки, които не са непременно последователни, прилагащи се заедно или взаимно изключващи се.

Стъпка 1 – Незабавни мерки за излизане от кризата

1.  Създаване на временен Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга с цел намаляване на дълга до устойчиви равнища с достъпни лихвени проценти

Комисията представя предложение за незабавното създаване на временен Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга в съответствие със следните принципи:

   еднократно прехвърляне на дългове, надвишаващи референтната стойност от Маастрихт от 60 % от БВП, в общ фонд съгласно условията за споделена и солидарна отговорност за период на натрупване от пет години; подобно прехвърляне следва да бъде въведено постепенно и да започне с прехвърляне само на 10 % от дълга, надвишаващ прага от Маастрихт от 60 % от БВП; последващите прехвърляния следва да се осъществят постепенно;
   ограничено участие до държави членки без цялостна програма за корекции; осигуряване на постепенно въвеждане на държави членки, които са приключили успешно програма за корекции; сближаването за участието на държавите членки, които осъществяват програма за корекции, се оценява по подходящ начин;
   задължаване на държавите членки самостоятелно да изкупят обратно прехвърления дълг в рамките на референтен период от 25 години;
   прилагане на строги условия, които биха могли да бъдат под формата на (i) внасяне на обезпечения; (ii) ангажимент към планове за фискална консолидация и структурни реформи;
   прилагане на фискални правила за количествено изразяване на укрепената рамка на ИПС с цел ограничаване на дълговете, които остават изключително в участващите държави до максимален размер от 60 % от БВП;
   засилване на координацията чрез прилагането на новата рамка за икономическо управление заедно с подсилената програма „Европа 2020“ и обвързваща програма за структурни реформи, наблюдавана от Комисията;
   осигуряване на прозрачни и предвидими процедури за напускане на държавите членки. Оставането следва да бъде стимулирано и по тази причина напускането следва да бъде скъпоструващо; при неспазване на ангажиментите по време на фазата на въвеждането, тя следва незабавно да бъде спряна, а при неспазване на ангажиментите в каквато и да било фаза, следва да бъдат задържани обезпеченията, депозирани във фонда.

2.  Въвеждане на европейски ценни книжа с цел защита на държавите членки от ситуации на липса на ликвидност

Комисията представя предложение за незабавното създаване на система за емитиране на общ краткосрочен дълг в съответствие със следните принципи:

   създаване на агенция или използване на вече съществуващо образувание за емитиране на европейски ценни книжа с участието на всички държави членки от еврозоната, които не са в процес на изпълнение на цялостни програми за корекции; осигуряване на постепенно въвеждане на държави членки, които са приключили успешно програмите си за корекции;
   държавите членки, които не спазват правилата, предвидени в Пакта за стабилност и растеж, могат да заплащат наказателен лихвен процент;
   максимален матуритет на европейските ценни книжа (възлизащи максимално на 10 % от БВП), което позволява непрекъснато наблюдение, и поради честото продължаване на гаранциите на краткосрочния матуритет;
   европейските ценни книжа заместват целия краткосрочен дълг, който трябва да се емитира от държавите членки, които следователно остават единствено отговорни за емитирането на техния собствен дълг за по-дълги падежи, които следва да бъдат наблюдавани и ограничени в съответствие с потребностите на всяка страна, фискалното й състояние и съотношението на дълга;
   приемане на мерки за координиране на емитирането на държавни дългови инструменти, които не са обхванати от рамка за поемане на взаимна отговорност;
   осигуряване на участие на националните парламенти, както предвиждат конституционните разпоредби на съответните държави членки;

Комисията следва да вземе предвид заключенията, направени в окончателния доклад на Ван Ромпьой, относно истински Икономически и паричен съюз.

Стъпка 2 – Частично общо емитиране – въвеждане на „сини облигации“: годишно разпределен дълг от ≤ 60 % от БВП за емитиране без промяна на Договора

Комисията проучва и докладва на Европейския парламент заключенията си относно възможността за представяне на предложения за създаването на система за разпределение на дълг, възлизащ на под 60 % от БВП, за общо емитиране, който се гарантира от националните спирачки на дълга или от други подходящи механизми за избягване на моралния риск в съответствие с принципи като:

   ограничаване на участието до държави членки, които спазват Пакта за стабилност и растеж и общностния фискален пакт в съответствие с член 16 от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз и не са в процес на изпълнение на цялостна програма за корекции;
   строго ограничаване на размера на дълга, емитиран съгласно условията за споделена и солидарна отговорност, до по-малко от 60 % от БВП, като на участващите държави членки се забранява да емитират първостепенен дълг извън общото емитиране;
   окончателното решение относно разпределението на „сини“ облигации и техните съответстващи гаранции ще трябва да бъде взето от националните парламенти на всички участващи държави;
   изискване участващите държави членки да внесат обезпечения;
   проектиране на механизъм за разпределение, който отчита спазването на фискалната дисциплина, икономическият цикъл, историческите спредове и е претеглен спрямо изискванията за вземане на заеми.

Стъпка 3 – Пълно общо емитиране на национален дълг, включващо промяна на Договора

Въз основа на работата на комисията, и след всички евентуални промени на правната рамка на ЕС и, ако е необходимо, след промяна на Договора и при отчитане, когато е необходимо, на конституционни промени в държавите членки, по целесъобразност, Комисията представя предложения за създаването на система за общо емитиране на облигации в съответствие със следните принципи:

   ограничаване на участието до държави членки, спазващи условията съгласно посоченото във фаза 2;
   създаване на европейска агенция за управление на дългове, която да емитира облигации;
   създаване на подходящи, демократично легитимни институции, които, наред с другото, да отговарят за наблюдението и координацията на националните фискални политики и за програмата за конкурентоспособност, както и за външното представителство на еврозоната в международните финансови институции;

Стъпка 4 – Общо емитиране на истински европейски дълг в съчетание с укрепване на европейския бюджет, включващо промяна на Договора

Комисията, след като изготви всички евентуални промени на правната рамка на ЕС и по целесъобразност на правната рамка на еврозоната, представя предложения за евентуално емитиране на облигации за финансиране на инвестиции на ЕС за публични блага на ЕС (например инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност и др.) с цел улесняване на корекциите във връзка със специфични за отделни държави сътресения чрез осигуряване на известна степен на поемане на централно равнище, с цел улесняване на структурните реформи, които подобряват конкурентоспособността и потенциалния растеж във връзка с интегрирана рамка за икономическата политика.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_en.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132809.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
(4) ОВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 8.
(5) Приети текстове, P7_TA(2011)0331.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0046.

Правна информация - Политика за поверителност