Index 
Texte adoptate
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase ***I
 Exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană ***I
 Încheierea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea ***
 Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012
 Agențiile de rating de credit ***I
 Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I
 Planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective ***I
 Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce priveşte ordinea precedenţei vicepreşedinţilor aleşi prin aclamare
 Garanţia pentru tineret
 Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene
 Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate

Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase ***I
PDF 931kWORD 188k
Rezoluţie
Text consolidat
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (reformare) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))
P7_TA(2013)0008A7-0391/2012

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0008),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0021/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 9 noiembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0391/2012),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (reformare)

P7_TC1-COD(2012)0007


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase(5) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(6). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea Directivei respective.

(2)  Apropierea reglementărilor statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor preparate periculoase este esențială pentru stabilirea unui cadru competitiv și pentru funcționarea pieței interne.

(3)  Măsurile referitoare la apropierea dispozițiilor statelor membre cu privire la funcționarea pieței interne ar trebui să fie adoptate, în ceea ce privește sănătatea, siguranța și protecția omului și a mediului, pornind de la un nivel de protecție ridicat. În același timp, prezenta directivă ar trebui să garanteze protecția populației, în special a persoanelor care, la locul de muncă sau în timpul liber, vin în contact cu preparate periculoase, precum și protecția consumatorilor și a mediului.

(4)  Este necesar să se reducă la minimum numărul de animale folosite în scopuri experimentale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice(7). În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din respectiva directivă, statele membre se asigură că, atunci când este posibil, se utilizează o metodă sau o strategie de testare satisfăcătoare din punct de vedere științific ce nu implică utilizarea de animale vii, în locul unei proceduri în înțelesul acelei directive, definită ca fiind orice utilizare, invazivă sau neinvazivă, a unui animal în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice, cu rezultate cunoscute sau necunoscute, sau în scopuri educative care pot provoca animalului un anumit nivel de durere, suferință, stres sau vătămări de durată echivalente sau chiar mai puternice decât cele provocate de introducerea unui ac în conformitate cu bunele practici veterinare. Prin urmare, prezenta directivă nu face apel la rezultatele evaluării proprietăților toxicologice și ecotoxicologice decât atunci când acestea sunt deja cunoscute și nu se impune efectuarea de noi teste pe animale.

(5)  Deși munițiile nu sunt menționate în această directivă, explozivii introduși pe piață în scopul producerii unui rezultat practic prin explozie sau prin efect pirotehnic pot prezenta, datorită compoziției lor chimice, pericole pentru sănătate. Este, prin urmare, necesar în cadrul unei proceduri de informare transparente, să fie clasificate în conformitate cu prezenta directivă și să li se atribuie o fișă tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice(8) și, de asemenea, să fie etichetate în conformitate cu normele internaționale în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (9) și Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biodestructive(10), contrar dispozițiilor aplicabile în cazul preparatelor chimice menționate în prezenta directivă, prevăd o procedură de autorizare pentru fiecare produs, pe baza unui dosar prezentat de către solicitant, și a unei evaluări efectuate de către autoritatea competentă din fiecare stat membru. Această procedură de autorizare cuprinde, de asemenea, un control specific cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea fiecărui produs înainte de introducerea lui pe piață. Este oportun ca, în cadrul unui proces de informare clar și transparent, produsele fitofarmaceutice și produsele biocide să fie clasificate și etichetate în conformitate cu dispozițiile prezentei Directive și să se furnizeze instrucțiunile pentru utilizarea lor în conformitate cu rezultatele evaluării efectuate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și a Directivei 98/8/CE, urmărindu-se ca această etichetare să corespundă nivelului ridicat de protecție prevăzut de prezenta directivă și de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sau respectiv de Directiva 98/8/CE. Este necesar, de asemenea, să se întocmească o fișă tehnică de securitate pentru produsele fitofarmaceutice și pentru produsele biocide, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(7)  Este necesar să se prevadă limitele de concentrație exprimate în volum/procentaj de volum în cazul preparatelor comercializate sub formă gazoasă.

(8)  Este necesar să se definească, printre experiențele umane, cele care pot fi luate în considerare pentru evaluarea riscurilor unui preparat pentru sănătate. În cazul în care se acceptă studii clinice, acestea trebuie să fie conforme cu declarația de la Helsinki și cu liniile directoare privind bunele practici clinice ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

(9)  Având în vedere că fișa cu date de securitate este utilizată deja ca un instrument de comunicare în cadrul lanțului de aprovizionare a substanțelor și a preparatelor, a fost dezvoltată în continuare și a fost încorporată ca parte integrantă din sistemul instituit prin regulamentul (CE) nr. 1907/2006, aceasta ar trebui îndepărtată din prezenta directivă.

(10)  Ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase(11) a fost modificată și au fost eliminate normele din aceasta cu privire la notificare și la evaluarea gradului de risc al substanțelor chimice. Prezenta directiva ar trebui adaptată corespunzător. 

(11)  Anexa V la Directiva 67/548/CEE de stabilire a metodelor de determinare a proprietăților fizico-chimice, a toxicității și a ecotoxicității substanțelor și preparatelor a fost eliminată prin Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului(12) cu începere de la 1 iunie 2008. Trimiterile la respectiva anexă din prezenta Directivă trebuie adaptate corespunzător. 

(12)  Pentru a ține seama pe deplin de activitatea și experiența acumulate în baza Directivei 67/548/CEE, inclusiv de clasificarea și etichetarea anumitor substanțe enumerate în anexa 1 la acea Directivă, toate clasificările armonizate existente ar trebui să fie convertite în noi clasificări armonizate utilizând noile criterii. În plus, deoarece aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor(13) este amânată și, în perioada de tranziție respectivă, clasificările armonizate în conformitate cu criteriile din Directiva 67/548/CEE sunt relevante pentru clasificarea substanțelor și amestecurilor, toate clasificările armonizate existente ar trebui să figureze fără nicio modificare într-o anexă la acel regulament. Ar trebui să se evite orice inconsecvență în clasificările armonizate ale aceleiași substanțe în baza criteriilor existente și a celor noi prin reglementarea de către acel regulament a tuturor armonizărilor viitoare ale clasificărilor.

(13)  Preparatele care conțin mai mult decât o substanță din cele clasificate în tabelul 3.2 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 drept cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere a trebuit să fie etichetate cu fraze de risc (fraze R) pentru a indica atât categoria 1 sau 2, cât și categoria 3 de clasificare. Cu toate acestea, menționarea ambelor fraze R transmite un mesaj contradictoriu. Preparatele trebuie, prin urmare, să fie clasificate și etichetate doar cu categoria superioară.

(14)  Trimiterile la fraza R R40 din Directiva 67/548/CEE au fost modificate de Directiva 2001/59/CE a Comisiei(14) în cazul în care fraza R R40 se referea la substanțele cancerigene de categoria 3. În consecință, vechea formulare a frazei R R40 a devenit R68 și a fost utilizată pentru agenții mutageni de categoria 3 și pentru anumite substanțe cu efecte neletale ireversibile. Trimiterile la fraza R R40 în această directivă trebuie adaptate în mod corespunzător. 

(15)  Anexa VI la Directiva 67/548/CEE astfel cum a fost modificată de Directiva 2001/59/CE oferă recomandări clare privind clasificarea substanțelor și preparatelor cu efecte corosive. In această directivă, in consecință, preparatele trebuie clasificate în mod corespunzător.

(16)  Se cunoaște că preparatele din ciment care conțin crom (VI) pot provoca reacții alergice în anumite situații. Etichetarea acestor preparate trebuie să includă avertismentul relevant.

(17)  Directiva 67/548/CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/98/CE a Comisiei(15) prevede criterii noi și o nouă frază R (R67) pentru vaporii care pot provoca somnolență și amețeală. Preparatele trebuie să fie clasificate și etichetate corespunzător. 

(18)  Prin Directiva 92/32/CEE a Consiliului din 30 aprilie 1992 de efectuare a celei de-a șaptea modificări a Directivei 67/548/CEE (16) și Directiva Comisiei 93/21/CEE din 27 aprilie 1993 de efectuare a celei de-a optsprezecea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE(17), au fost introduse criterii de clasificare și de etichetare a substanțelor periculoase pentru mediu, precum și simboluri, indicații de pericol, fraze de risc și recomandări de prudență corespunzătoare care trebuie să fie înscrise pe etichetă. Este necesară adoptarea, la nivelul Uniunii, a unor dispoziții de clasificare și etichetare a preparatelor care să țină seama de efectele acestor preparate asupra mediului și este, prin urmare, necesară prevederea unei metode de evaluare a pericolelor pe care le prezintă un preparat pentru mediu fie prin calcul, fie prin determinarea proprietăților ecotoxicologice, în urma unor teste efectuate în condiții bine definite.

(19)  În cazul substanțelor foarte toxice pentru mediul acvatic (clasificate la litera N), încadrate la frazele R R50 sau R50/53, se aplică limite de concentrație specifică (LCS) la substanțele prevăzute în lista din tabelul 3.2 din partea 3 la anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru a evita subestimarea pericolului. Această măsură creează denaturări între preparatele care conțin substanțele specificate în acea anexă, cărora li se aplică LCS și acele preparate ce conțin substanțe care nu sunt încă incluse în acea anexă, dar sunt clasificate și etichetate provizoriu în conformitate cu articolul 6 din Directiva 67/548/CEE și cărora nu li se aplică LCS. Prin urmare, este necesară asigurarea aplicării LCS în același mod la toate preparatele care conțin substanțe foarte toxice pentru mediul acvatic.

(20)  Directiva 2001/59/CE a revizuit criteriile din anexa VI la Directiva 67/548/CEE pentru clasificarea și etichetarea substanțelor care epuizează stratul de ozon. Anexa III revizuită prevede în prezent atribuirea simbolului N doar ca adaos la fraza R R59. Preparatele trebuie clasificate și etichetate corect. 

(21)  Pentru anumite substanțe conținute în preparate, confidențialitatea trebuie să fie garantată și este, prin urmare, necesară introducerea unui sistem care să permită persoanei care răspunde de introducerea pe piață a preparatului să ceară confidențialitate pentru aceste substanțe.

(22)  Eticheta reprezintă un instrument fundamental pentru utilizatorii de preparate periculoase, furnizându-le o primă informație esențială și concisă. Este totuși necesară completarea ei printr-un sistem de informare mai amănunțit, constituit din două elemente: în primul rând, fișa tehnică de securitate destinată utilizatorilor profesioniști, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, în al doilea rând, organismele desemnate de către statele membre și însărcinate cu furnizarea de informații în scopuri exclusiv medicale, atât preventive, cât și curative.

(23)  Recipientele care conțin anumite categorii de preparate periculoase oferite sau vândute populației trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere de siguranță pentru copii și cu un însemn tactil de avertizare a pericolului. Anumite preparate care nu intră în aceste categorii de pericol pot prezenta totuși, din cauza compoziției, un pericol pentru copii. Ambalajele acestor preparate trebuie să fie prevăzute, prin urmare, cu sisteme de închidere de siguranță pentru copii.

(24)  Pentru a se ține seama de anumite preparate care, deși nu sunt considerate periculoase potrivit prezentei Directive, pot prezenta totuși un pericol pentru utilizatori, este necesară extinderea unor dispoziții din prezenta directivă la aceste preparate.

(25)  Prezenta directivă cuprinde dispoziții speciale de etichetare, aplicabile pentru anumite preparate. Pentru a garanta un nivel de protecție corespunzător pentru om și mediu, este necesar să se prevadă și dispoziții speciale de etichetare aplicabile anumitor preparate care, chiar dacă nu sunt periculoase în sensul prezentei Directive, pot prezenta totuși un pericol pentru utilizator.

(26)  În cazul preparatelor clasificate ca periculoase în sensul prezentei Directive, statelor membre trebuie să li se acorde dreptul de a autoriza anumite derogări în ceea ce privește etichetarea atunci când ambalajul este prea mic sau când nu se pretează la etichetare sau atunci când ambalajul sau cantitățile sunt atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru om sau pentru mediu. Și în aceste cazuri este necesar să se preconizeze o apropiere corespunzătoare la nivelul Uniunii a dispozițiilor în cauză.

(27)  Pentru etichetarea referitoare la mediu, este necesar să se prevadă adoptarea de derogări sau dispoziții speciale în cazurile speciale în care se poate demonstra că efectul global al tipurilor de produse în cauză asupra mediului este mai mic decât al tipurilor de produse corespunzătoare.

(28)  În vederea completării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentei Directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea exceptărilor de la anumite dispoziții privind etichetarea ecologică, stabilirea măsurilor în cadrul dispozițiilor speciale privind etichetarea anumitor preparate și adaptarea la progresul tehnic a anexelor. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(29)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei Directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(18).

(30)  Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VIII, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă are ca obiect apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase și apropierea dispozițiilor speciale pentru anumite preparate, care pot prezenta un pericol, fie că sunt sau nu clasificate ca periculoase în sensul prezentei Directive, atunci când aceste preparate sunt introduse pe piață în statele membre.

(2)  Prezenta directivă se aplică preparatelor care:

   (a) conțin cel puțin o substanță periculoasă în înțelesul articolului 2 și 
   (b) sunt considerate ca periculoase în sensul articolelor 5, 6 sau 7.

(3)  Dispozițiile speciale cuprinse în articolul 9 și în anexa IV și cele cuprinse în articolul 10 și în anexa V se aplică și preparatelor care nu sunt considerate ca periculoase în sensul articolelor 5, 6 sau 7, însă care pot prezenta totuși un anumit pericol.

(4)  Articolele prezentei Directive privind clasificarea, ambalarea, și etichetarea se aplică produselor fitofarmaceutice, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(5)  Prezenta directivă nu se aplică următoarelor preparate finite, destinate utilizatorului final:

   (a) medicamente veterinare și medicamente de uz uman, astfel cum sunt definite de Directivele 2001/82/CE(19) și, respectiv, 2001/83/CE(20) ale Parlamentului European și ale Consiliului;
   (b) produse cosmetice definite de Directiva 76/768/CEE a Consiliului(21);
   (c) amestecuri de substanțe care, sub formă de deșeuri, fac obiectul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(22);
   (d) produse alimentare;
   (e) alimente pentru animale;
   (f) preparate care conțin substanțe radioactive, astfel cum sunt definite în Directiva 96/29/Euratom a Consiliului(23);
   (g) dispozitive medicale invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul uman, în măsura în care anumite dispoziții din Uniune stabilesc pentru substanțele și preparatele periculoase norme de clasificare și de etichetare care asigură același nivel de informare și de protecție ca și prezenta directivă.

(6)  Prezenta directivă nu se aplică:

   (a) transportului de preparate periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, fluviale, maritime sau pe calea aerului;
   (b) preparatelor în tranzit supuse unui control vamal, în măsura în care nu fac obiectul unei prelucrări sau al unei transformări.

Articolul 2

Definiții

(1)  În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții :

   (a) „substanțe” reprezintă elementele chimice și compușii lor în stare naturală sau care rezultă din orice proces de producție, inclusiv orice aditivi necesar pentru menținerea stabilității produsului și orice impuritate care rezultă din procesul de producție, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără să afecteze stabilitatea substanței și fără să-i modifice compoziția;
   (b) „preparate” reprezintă amestecurile sau soluțiile compuse din două sau mai multe substanțe;
   (c) „polimer” reprezintă o substanță alcătuită din molecule caracterizate printr-o secvență dintr-unul sau mai multe tipuri de unități monomere și care conține o majoritate ponderală simplă de molecule cu cel puțin trei unități monomere legate printr-o legătură covalentă la cel puțin o altă unitate monomeră sau la o altă substanță reactivă și alcătuită din mai puțin de o majoritate ponderală simplă de molecule cu aceeași greutate moleculară. Aceste molecule trebuie să formeze o gamă de greutate moleculară în cadrul căreia diferențele de greutate moleculară pot fi atribuite în principal diferenței dintre numărul de unități monomere. În sensul prezentei definiții, prin „unitate monomeră” se înțelege forma reacționată a unui monomer într-un polimer;
   (d) „introducere pe piață” reprezintă punerea la dispoziția terților. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii este considerat, în sensul prezentei Directive, o introducere pe piață;
   (e) „cercetare și dezvoltare științifică” reprezintă experimentarea științifică, analiza sau cercetarea chimică în condiții controlate; această definiție cuprinde determinarea proprietăților intrinseci, a performanțelor și a eficacității, precum și cercetările științifice legate de dezvoltarea produsului;
   (f) „cercetare și dezvoltare în producție” reprezintă dezvoltarea ulterioară a unei substanțe, în cursul căreia domeniile de aplicare a substanței sunt testate cu ajutorul producțiilor-pilot sau al încercărilor de producție;
   (g) „IESCE” reprezintă Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață. Acest inventar cuprinde lista definitivă a tuturor substanțelor chimice considerate ca existente pe piața Uniunii la data de 18 septembrie 1981.

(2)  Sunt „periculoase”, în sensul prezentei Directive:

   (a) substanțele și preparatele explozive, respectiv substanțele și preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase care, chiar fără intervenția oxigenului atmosferic, pot prezenta o reacție exotermică cu dezvoltare rapidă de gaze și care, în condiții de testare determinate, detonează, intră rapid în deflagrație sau, sub efectul căldurii, explodează când sunt parțial închise;
   (b) substanțele și preparatele oxidante, respectiv substanțele și preparatele care, în contact cu alte substanțe, mai ales cu substanțele inflamabile, prezintă o reacție puternic exotermică;
   (c) substanțele și preparatele extrem de inflamabile, respectiv substanțele și preparatele lichide cu punctul de aprindere foarte scăzut și cu punctul de fierbere scăzut, precum și substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura și la presiunea mediului ambiant;
  (d) substanțele și preparatele foarte inflamabile:
   (i) substanțele și preparatele care se pot încălzi până la aprinderea în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau 
   (ii) substanțele și preparatele în stare solidă care se pot aprinde cu ușurință după un contact scurt cu o sursă de aprindere și care continuă să ardă sau să se consume și după îndepărtarea sursei de aprindere;
   (iii) substanțele și preparatele în stare lichidă care au punctul de aprindere foarte scăzut;
   (iv) substanțele și preparatele care, în contact cu apa sau cu aerul umed, emană gaze extrem de inflamabile în cantități periculoase;
   (e) substanțele și preparatele inflamabile, respectiv substanțele și preparatele lichide cu punctul de aprindere scăzut;
   (f) substanțele și preparatele foarte toxice, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități foarte mici, provoacă moartea sau afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;
   (g) substanțele și preparatele toxice, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități mici, provoacă moartea sau afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;
   (h) substanțele și preparatele nocive, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, pot provoca moartea sau afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;
   (i) substanțele și preparatele corozive, respectiv substanțele și preparatele care, în contact cu țesuturi vii, pot exercita asupra acestora o acțiune distructivă;
   (j) substanțele și preparatele iritante, respectiv substanțele și preparatele necorozive care, în urma unui contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasele, pot provoca o reacție inflamatorie;
   (k) substanțele și preparatele sensibilizante, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot provoca o reacție de hipersensibilizare, astfel încât o nouă expunere la substanță sau la preparat produce efecte nefaste caracteristice;
   (l) substanțele și preparatele cancerigene, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, pot duce la apariția cancerului sau pot crește incidența cazurilor de cancer;
   (m) substanțele și preparatele mutagene, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, pot provoca anomalii genetice ereditare sau pot crește incidența acestora;
   (n) substanțele și preparatele toxice pentru reproducere, respectiv substanțele și preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, pot produce sau pot crește incidența efectelor nocive neereditare la descendenți sau pot afecta funcțiile ori capacitățile reproductive masculine sau feminine;
   (o) substanțele și preparatele periculoase pentru mediu, respectiv substanțele și preparatele care, dacă ar pătrunde în mediu, ar prezenta sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru unul sau mai mulți componenți ai mediului.

Articolul 3

Determinarea proprietăților periculoase ale preparatelor

(1)  Evaluarea pericolelor unui preparat se bazează pe determinarea:

   (a) proprietăților fizico-chimice;
   (b) proprietăților cu consecințe pentru sănătate;
   (c) proprietăților mediului.

Aceste proprietăți diferite sunt evaluate conform articolelor 5, 6 și 7.

În cazurile în care se fac încercări de laborator, acestea sunt efectuate pe preparat, astfel cum este introdus pe piață.

(2)  Atunci când determinarea proprietăților periculoase se face conform articolelor 5, 6 și 7, toate substanțele periculoase în sensul articolului 2, în special următoarele sunt luate în considerare în conformitate cu modalitățile stabilite prin metoda utilizată :

   (a) substanțe cuprinse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ;
   (b) substanțe clasificate și etichetate provizoriu de către persoana care răspunde de introducerea pe piață în conformitate cu articolul 6 din Directiva 67/548/CEE.

(3)  Pentru preparatele prevăzute în prezenta directivă, substanțele periculoase menționate la alineatul (2) și clasificate ca periculoase datorită efectelor lor asupra sănătății și /sau asupra mediului, indiferent că sunt prezente sub formă de impurități sau de aditivi, trebuie să fie luate în considerare atunci când concentrația lor este egală sau superioară celei stabilite în tabelul de mai jos, dacă nu sunt stabilite valori inferioare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în partea B din anexa II la prezenta directivă sau în partea B din anexa III la prezenta directivă, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute în anexa V la prezenta directivă.

Categorii de pericol ale substanțelor

Concentrația luată în considerare pentru

Preparate gazoase

volum/volum %

Alte preparate

greutate/greutate %

Foarte toxică

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxică

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancerigenă

Categoria 1 sau 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutagenă

Categoria 1 sau 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxică pentru reproducere

Categoria 1 sau 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocivă

≥ 0,2

≥ 1

Corosivă

≥ 0,02

≥ 1

Iritantă

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilizantă

≥ 0,2

≥ 1

Cancerigenă

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutagenă

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Toxică pentru reproducere

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Periculoasă pentru mediu N

≥ 0,1

Periculoasă pentru mediu 

ozon

≥ 0,1

≥ 0,1

Periculoasă pentru mediu

≥ 1

Articolul 4

Principii generale de clasificare și etichetare

(1)  Clasificarea preparatelor periculoase în funcție de gradul și natura specifică a pericolelor se bazează pe definițiile categoriilor de pericol prevăzute la articolul 2.

(2)  Principiile generale ale clasificării și etichetării preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile definite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE, cu excepția cazului în care se aplică alte criterii prevăzute la articolele 5, 6, 7 sau 10 și în anexele corespunzătoare ale prezentei Directive.

Articolul 5

Evaluarea pericolelor care decurg din proprietățile fizico-chimice

(1)  Pericolele care decurg din proprietățile fizico-chimice ale unui preparat sunt evaluate prin determinarea, în conformitate cu metodele specificate în partea A din anexa V la Regulamentul (CE) 440/2008 a Consiliului(24), a proprietăților fizico-chimice ale preparatului necesare pentru o clasificare și o etichetare corespunzătoare, potrivit criteriilor definite în anexa VI la directiva 67/548/CEE.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesară determinarea proprietăților explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat, cu condiția ca:

   (a) nici unul din compușii săi să nu prezinte astfel de proprietăți și ca, pe baza informațiilor de care dispune producătorul, să fie puțin probabil ca preparatul să prezinte riscuri de această natură;
   (b) în caz de modificare a compoziției unui preparat cu compoziție cunoscută, să existe argumente științifice prin care să se arate că o nouă evaluare a pericolelor nu va duce la schimbarea clasificării;
   (c) în caz de introducere pe piață sub formă de aerosoli, să îndeplinească cerințele articolului 8 alineatul (1a) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului(25).

(3)  În partea B din anexa I la prezenta directivă sunt prezentate, pentru anumite cazuri, alte metode de calcul pentru care metodele din partea A din anexa la Regulamentul (CE) 440/2008 nu sunt adecvate.

(4)  În partea A la anexa I la prezenta directivă sunt cuprinse unele excepții de la aplicarea metodelor prezentate în partea A din anexa la Regulamentul (CE) 440/2008.

(5)  Pericolele care decurg din proprietățile fizico-chimice ale unui preparat prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt evaluate prin determinarea proprietăților fizico-chimice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, conform criteriilor din anexa VI la Directiva 67/548/CEE. Aceste proprietăți sunt determinate cu ajutorul metodelor descrise în partea A din anexa la Regulamentul (CE) 440/2008, cu excepția cazului în care alte metode recunoscute pe plan internațional sunt acceptabile în condițiile stabilite de Regulamentele (UE) nr. 544/2011(26) și (UE) nr. 545/2011(27) ale Comisiei.

Articolul 6

Evaluarea pericolelor pentru sănătate

(1)  Pericolele pe care un preparat le prezintă pentru sănătate sunt evaluate după una sau mai multe din următoarele proceduri:

   (a) printr-o metodă convențională descrisă în anexa II;
   (b) prin determinarea proprietăților toxicologice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile definite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE. Aceste proprietăți sunt determinate cu ajutorul metodelor descrise în partea B din anexa la Regulamentul (CE) 440/2008, cu excepția cazului în care, pentru produsele fitofarmaceutice, alte metode recunoscute pe plan internațional sunt acceptabile în condițiile stabilite de Regulamentele (UE) nr. 544/2011 și (UE) nr. 545/2011.

(2)  Fără a aduce atingere cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, și numai atunci când persoana care răspunde de introducerea pe piață a preparatului aduce dovada științific fundamentată că proprietățile toxicologice ale acestuia nu pot fi corect determinate prin metoda menționată la alineatul (1) litera (a) sau, pornind de la rezultatele testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevăzute la alineatul (1) litera (b), cu condiția să fie justificate sau autorizate în mod special, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 86/609/CEE.

În cazul în care se stabilește o proprietate toxicologică prin metodele prezentate la alineatul (1) litera (b), pentru obținerea de noi date testul se efectuează în conformitate cu principiile bunelor practici de laborator prevăzute în Directiva 2004/10/CE a Parlamentului european și a Consiliului(28) și cu dispozițiile Directivei 86/609/CEE, în special cele din articolele 7 și 12.

Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), în cazul în care s-a stabilit o proprietate toxicologică pe baza celor două metode descrise în alineatul (1) literele (a) și (b), rezultatele obținute prin metodele descrise la alineatul (1) litera (b) sunt folosite pentru clasificarea preparatului, cu excepția cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, cazuri în care se aplică numai metoda descrisă la alineatul (1) litera (a).

Orice proprietate toxicologică a preparatului care nu a fost evaluată după metoda de la alineatul (1) litera (b) trebuie să fie evaluată în conformitate cu metoda descrisă la alineatul (1) litera (a).

(3)  De asemenea, atunci când se poate demonstra, prin studii epidemiologice, prin studii de caz științific fundamentate, așa cum se menționează în anexa VI la Directiva 67/548/CEE sau prin experiența practică, statistic fundamentată, ca de exemplu prin evaluarea datelor care provin de la centrele de informare cu privire la otravă sau cu privire la bolile profesionale:

   că efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidențiate de aplicarea metodelor menționate la alineatul (1), preparatul este clasificat în funcție de efectele sale asupra omului;
   că o evaluare convențională ar duce la subestimarea pericolului toxicologic din cauza unor efecte ca potențarea, se va ține seama de aceste efecte la clasificarea preparatului;
   că o evaluare convențională ar duce la supraestimarea pericolului toxicologic din cauza unor efecte ca antagonismul, se va ține seama de aceste efecte la clasificarea preparatului.

(4)  Pentru preparatele cu compoziție cunoscută, cu excepția celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, clasificate după metoda menționată la alineatul (1) litera (b), se face o nouă evaluare a pericolului pentru sănătate prin metodele descrise la alineatul (1) litera (a) sau (b), atunci când:

   producătorul modifică, în conformitate cu tabelul de mai jos, concentrația inițială, exprimată în procentaj greutate/greutate sau volum/volum, a unuia sau mai multor compuși periculoși pentru sănătate care intră în compoziția lor:

Limitele de concentrație inițială a compusului

Variația admisă pentru concentrația inițială a compusului

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   producătorul le modifică compoziția, înlocuind sau adăugând unul sau mai mulți compuși, chiar dacă este vorba sau nu de compuși periculoși în sensul definițiilor cuprinse în articolul 2.

Această nouă evaluare se va aplica cu excepția cazurilor în care există argumente științifice valabile care arată că o reevaluare a pericolului nu va duce la o schimbare a clasificării.

Articolul 7

Evaluarea pericolelor pentru mediu

(1)  Pericolele prezentate de un preparat pentru mediu sunt evaluate după una sau mai multe din următoarele proceduri:

   (a) printr-o metodă de calcul convențională descrisă în anexa III;
   (b) prin determinarea proprietăților preparatului periculoase pentru mediu, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile definite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE. Aceste proprietăți sunt determinate cu ajutorul metodelor descrise în partea C din anexa la Regulamentul (CE) 440/2008, cu excepția cazului în care, pentru produsele fitofarmaceutice, sunt acceptabile alte metode recunoscute pe plan internațional în condițiile stabilite de Regulamentele (UE) nr. 544/2011 și (UE) nr. 545/2011. Fără a aduce atingere cerințelor de testare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sau enunțate în baza acestuia, condițiile de aplicare a metodelor de testare sunt descrise în partea C din anexa III la prezenta directivă.

(2)  Atunci când se stabilește o proprietate ecotoxicologică pe baza metodei prevăzute la alineatul (1) litera (b), în vederea obținerii de noi date, testul se realizează în conformitate cu principiile bunelor practici de laborator prevăzute de Directiva 2004/10/CE și în conformitate cu dispozițiile Directivei 86/609/CEE.

Atunci când pericolele pentru mediu au fost evaluate după ambele proceduri de mai sus, rezultatele obținute prin metodele menționate la alineatul (1) litera (b) se folosesc la clasificarea preparatului.

(3)  Pentru preparatele cu compoziție cunoscută, cu excepția celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, clasificate conform metodei menționate la alineatul (1) litera (b), se efectuează o nouă evaluare a pericolului pentru mediu după metoda menționată la alineatul (1) litera (a) sau după cea menționată la alineatul (1) litera (b) atunci când:

   producătorul modifică, în conformitate cu tabelul de mai jos, concentrația inițială, exprimată în procentaj greutate/greutate sau volum/volum, a unuia sau mai multor compuși periculoși care intră în compoziția lor:

Limitele de concentrație inițială a compusului

Variația admisă pentru concentrația inițială a compusului

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   producătorul modifică compoziția înlocuind sau adăugând unul sau mai mulți compuși, chiar dacă este vorba sau nu de compuși periculoși în sensul definițiilor cuprinse în articolul 2.

Această nouă evaluare se va aplica cu excepția cazului în care există argumente științifice valabile care arată că o reevaluare a pericolului nu va duce la o schimbare de clasificare.

Articolul 8

Obligațiile și îndatoririle statelor membre

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru ca preparatele ce fac obiectul prezentei Directive să nu poată fi introduse pe piață decât dacă sunt conforme cu aceasta.

(2)  Pentru a asigura respectarea prezentei Directive, autoritățile din statele membre pot cere informații legate de compoziția preparatului și orice altă informație utilă de la orice persoană care răspunde de introducerea pe piață a preparatului.

(3)  Statele membre iau toate măsurile ce se impun pentru ca persoanele care răspund de introducerea pe piață a preparatului să țină la dispoziția autorităților din statele membre:

   (a) datele utilizate la clasificarea și etichetarea preparatului;
   (b) orice informație utilă referitoare la condițiile de ambalare, în conformitate cu articolul 9 litera (c), inclusiv certificatul de testare, în conformitate cu partea A din anexa IX la Directiva 67/548/CEE;
   (c) datele utilizate la stabilirea fișei tehnice de securitate în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(4)  Statele membre și Comisia schimbă informații referitoare la numele și adresa completă a autorității sau autorităților naționale abilitate să comunice și să schimbe informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei Directive.

Articolul 9

Ambalarea

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru ca:

  (a) preparatele, în sensul articolului 1 alineatul (2), și preparatele menționate în anexa IV în temeiul articolului 1 alineatul (3) să nu poată fi introduse pe piață decât dacă ambalajele lor îndeplinesc următoarele condiții:
   (i) ambalajele trebuie să fie proiectate și realizate în așa fel încât să împiedice orice pierdere de conținut; această dispoziție nu se aplică atunci când se prevăd dispozitive de siguranță speciale;
   (ii) materialele din care sunt executate ambalajele și sistemele de închidere nu trebuie să fie atacate de către conținut și nici să formeze cu acesta compuși periculoși;
   (iii) toate părțile ambalajelor și ale sistemelor de închidere trebuie să fie solide și rezistente, astfel încât să excludă orice defecțiune și să răspundă în deplină siguranță la presiunile și eforturile normale de manipulare;
   (iv) recipientele prevăzute cu un sistem de închidere trebuie să fie proiectate în așa fel încât ambalajul să poată fi închis de mai multe ori, fără pierdere de conținut.
  (b) recipientele care conțin preparate în sensul articolului 1 alineatul (2) și preparatele menționate în anexa IV în temeiul articolului 1 alineatul (3) să nu aibă, atunci când preparatele respective sunt oferite sau vândute populației:
   (i) fie o formă și o prezentare grafică de natură să atragă sau să stimuleze curiozitatea copiilor sau să inducă în eroare consumatorii;
   (ii) fie o prezentare și o denumire utilizate pentru produsele alimentare, alimentele pentru animale și produsele medicinale și cosmetice.
  (c) recipientele care conțin anumite preparate oferite sau vândute populației și care sunt menționate în anexa IV:
   (i) să fie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranță pentru copii și/sau 
   (ii) să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului.

Sistemele trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice definite în părțile A și B din anexa IX la Directiva 67/548/CEE.

(2)  Se consideră că ambalajul preparatelor corespunde cerințelor de la litera (a), punctele (i), (ii) și (iii) de la alineatul (1), atunci când acesta se conformează cerințelor aplicabile la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, pe căi navigabile interioare sau pe calea aerului.

Articolul 10

Etichetarea

(1)  Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru ca:

   (a) preparatele, în sensul articolului l alineatul (2), să nu poată fi introduse pe piață decât dacă etichetarea de pe ambalaj îndeplinește toate condițiile din prezentul articol și corespunde dispozițiilor specifice cuprinse în anexa V, părțile A și B;
   (b) preparatele, în sensul articolului 1 alineatul (3), așa cum sunt ele definite în părțile B și C ale anexei V, să nu poată fi introduse pe piață decât dacă etichetarea de pe ambalaj îndeplinește condițiile de la literele (a) și (b) de la alineatul (3) din prezentul articol și corespunde dispozițiilor speciale cuprinse în părțile B și C ale anexei V.

(2)  În ceea ce privește produsele fitofarmaceutice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cerințele de etichetare prevăzute prin prezenta directivă sunt însoțite de următoarea indicație:"

Respectați instrucțiunile de utilizare pentru a evita riscurile pentru om și mediu.

"

Această etichetare nu aduce atingere informațiilor cerute în conformitate cu articolul 65 și cu anexele I și III la Regulamentul (UE) nr. 547/2011 al Comisiei(29).

(3)  Toate ambalajele trebuie să cuprindă următoarele indicații, lizibile și de neșters:

   (a) denumirea comercială sau descrierea preparatului;
   (b) numele, adresa completă și numărul de telefon ale persoanei care răspunde de introducerea pe piață, în cadrul Uniunii, fie că este producător, importator sau distribuitor;
  (c) denumirea chimică a substanței sau substanțelor prezente în preparat, conform următoarelor condiții:
   (i) pentru preparatele clasificate T+, T, Xn în conformitate cu articolul 6, trebuie luate în considerare numai substanțele T+, T, Xn prezente în concentrație egală sau superioară limitei celei mai de jos (limita Xn) stabilite pentru fiecare dintre ele în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau, în lipsă, în partea B din anexa II la prezenta directivă;
   (ii) pentru preparatele clasificate C în conformitate cu articolul 6, trebuie luate în considerare numai substanțele C prezente în concentrație egală sau superioară limitei celei mai de jos (limita Xi) stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau, în lipsă, în partea B din anexa II la prezenta directivă;
  (iii) denumirile substanțelor care au dus la clasificarea preparatului într-una sau mai multe din următoarele categorii de pericol trebuie menționate pe etichetă :
   cancerigenă categoriile 1, 2 sau 3;
   mutagenă categoriile 1, 2 sau 3;
   toxică pentru reproducere categoriile 1, 2 sau 3;
   foarte toxică, toxică sau nocivă, în funcție de efectele neletale în urma unei singure expuneri;
   toxică sau nocivă în funcție de efectele grave în urma expunerii repetate sau prelungite;
   sensibilizantă.

Denumirea chimică trebuie să fie prevăzută sub una dintre denumirile menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau în nomenclatorul chimic recunoscut pe plan internațional, dacă substanța nu este menționată încă în acea anexă.

  (iv) nu este necesară menționarea pe etichetă a denumirii substanței sau substanțelor care au dus la clasificarea preparatului într-una sau mai multe din următoarele categorii de pericol, cu excepția cazurilor în care substanța sau substanțele au fost deja menționate în temeiul punctelor (i), (ii) sau (iii) :
   exploziv;
   oxidant;
   extrem de inflamabil;
   foarte inflamabil;
   inflamabil;
   iritant;
   periculos pentru mediu;
   (v) în general, un maximum de patru denumiri chimice este suficient pentru identificarea substanțelor reprezentând în principal pericole majore pentru sănătate care au dus la clasificarea și la alegerea frazelor de risc corespunzătoare. În unele cazuri, pot fi necesare mai mult de patru denumiri chimice;
   (d) simbolurile și indicațiile de pericol. Simbolurile de pericol, în măsura în care sunt menționate în prezenta directivă, și indicațiile legate de pericolele pe care le prezintă folosirea preparatului trebuie să se conformeze anexei II la Directiva 67/548/CEE și dispozițiilor anexei VI și trebuie să fie aplicate în funcție de rezultatele evaluării pericolelor conform anexelor I, II și III la prezenta directivă.

În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat, obligația de a aplica:

   (i) simbolul T duce la folosirea facultativă a simbolurilor C și X, dacă nu există dispoziții contrare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;
   (ii) simbolul C duce la folosirea facultativă a simbolului X;
   (iii) simbolul E duce la folosirea facultativă a simbolurilor F și O;
   (iv) simbolul Xn duce la folosirea facultativă a simbolului Xi.

Simbolul sau simbolurile sunt tipărite cu negru, pe fond galben-portocaliu;

   (e) fraze de risc (fraze R). Indicațiile cu privire la riscurile deosebite (fraze R) trebuie să fie conforme cu anexele III și VI la Directiva 67/548/CEE și să fie atribuite în funcție de rezultatele evaluării pericolelor în conformitate cu anexele I, II și III la prezenta directivă.

În general, un maximum de șase fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop, frazele combinate cuprinse în anexa III la Directiva 67/548/CEE sunt considerate fraze unice. Cu toate acestea, atunci când preparatul se încadrează concomitent în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie să acopere totalitatea principalelor riscuri prezentate de preparat. În unele cazuri, pot fi necesare mai mult de șase fraze R.

Frazele-tip „extrem de inflamabil” sau „foarte inflamabil” pot lipsi în cazul în care reiau o indicație de pericol utilizată ca urmare a aplicării literei (d) a acestui paragraf;

   (f) recomandări de prudență (fraze S). Indicațiile cu privire la recomandările de prudență (fraze S) trebuie să fie conforme cu anexa IV și cu Anexa VI la Directiva 67/548/CEE și să fie atribuite în funcție de rezultatele evaluării pericolelor în conformitate cu anexele I, II și III la prezenta directivă.

În general, sunt suficiente maximum șase fraze S pentru formularea celor mai potrivite recomandări de prudență; în acest scop, frazele combinate cuprinse în anexa IV la Directiva 67/548/CEE sunt considerate fraze unice. Cu toate acestea, în unele cazuri, pot fi necesare mai mult de șase fraze S.

În cazul în care inscripționarea pe etichetă sau chiar pe ambalaj este fizic imposibilă, ambalajul va fi însoțit de recomandări de prudență cu privire la folosirea preparatului.

   (g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conținutului pentru preparatele oferite sau vândute populației;

(4)  În legătură cu anumite preparate clasificate ca periculoase în sensul articolului 7, prin derogare de la literele (d), (e) și (f) ale alineatului (3) al prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 în vederea stabilirii exceptărilor de la anumite dispoziții privind etichetarea ecologică sau a anumitor dispoziții specifice privind etichetarea ecologică, atunci când se poate demonstra că s-ar reduce impactul asupra mediului. Exceptările sau dispozițiile speciale respective sunt definite și stabilite în partea A sau partea B din anexa V.

(5)  În cazul în care conținutul ambalajului nu depășește 125 mililitri:

   (a) pentru preparatele clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu excepția celor încadrate la fraza R 41, sau periculoase pentru mediu și încadrate la simbolul N, inscripționarea frazelor R sau a frazelor S nu este necesară;
   (b) pentru preparatele clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu și care nu se încadrează la simbolul N, este necesară inscripționarea frazelor R, dar nu și a frazelor S.

(6)  Fără a aduce atingere punctului 3 din Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 547/2011, indicațiile de tipul „netoxic”, „nenociv”, „nepoluant”, „ecologic” sau orice altă indicație al cărei scop este de a demonstra caracterul nepericulos al unui preparat sau care poate duce la subestimarea pericolelor prezentate de preparatul respectiv nu pot fi menționate pe ambalajul sau eticheta nici unuia dintre preparatele menționate în prezenta directivă.

Articolul 11

Punerea în aplicare a condițiilor de etichetare

(1)  Atunci când mențiunile impuse prin articolul 10 se găsesc pe o etichetă, aceasta trebuie fixată bine pe una sau mai multe fețe ale ambalajului, astfel încât aceste mențiuni să poată fi citite orizontal în cazul în care ambalajul este dispus în mod normal. Dimensiunile etichetei sunt stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE, iar eticheta are menirea de a furniza exclusiv informațiile impuse de prezenta directivă și, dacă este necesar, indicații complementare de igienă sau de siguranță.

(2)  Eticheta nu este obligatorie atunci când mențiunile impuse conform modalităților prevăzute la alineatul (1) sunt inscripționate în mod vizibil chiar pe ambalaj.

(3)  Culoarea și prezentarea etichetei – sau, în cazul alineatului (2), ale ambalajului – trebuie să fie astfel proiectate încât simbolul de pericol și fondul acestuia să se poată distinge cu claritate.

(4)  Informațiile impuse pentru etichetă conform articolului 10 trebuie să se detașeze clar pe fond și să aibă o dimensiune și o spațiere suficientă pentru a putea fi citite cu ușurință.

Dispozițiile speciale legate de prezentarea și formatul acestor informații sunt stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

(5)  Statele membre pot condiționa introducerea pe piață, pe teritoriul lor, a preparatelor prevăzute în prezenta directivă, de folosirea limbii sau limbilor lor oficiale la redactarea textului de pe etichetă.

(6)  În sensul prezentei Directive, cerințele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite:

   (a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior are o etichetare care se conformează normelor internaționale pentru transportul mărfurilor periculoase și dacă ambalajul sau ambalajele interioare sunt prevăzute cu o etichetare în conformitate cu prezenta directivă;
  (b) în cazul unui ambalaj unic:
   (i) dacă acesta este etichetat în conformitate cu normele internaționale pentru transportul mărfurilor periculoase, precum și cu articolul 10 alineatul (3), literele (a), (b), (c), (e) și (f); pentru preparatele clasificate în conformitate cu articolul 7 se aplică și dispozițiile articolului 10 alineatul (3) litera (d), pentru proprietatea respectivă, atunci când aceasta nu a fost menționată ca atare pe etichetă sau
   (ii) dacă este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, ca de exemplu buteliile mobile de gaz, cu respectarea dispozițiilor speciale cuprinse în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

Pentru preparatele periculoase care nu părăsesc teritoriul unui stat membru, se poate admite etichetarea în conformitate cu normele naționale în locul etichetării în conformitate cu normele internaționale pentru transportul mărfurilor periculoase.

Articolul 12

Exceptări de la condițiile de etichetare și de ambalare

(1)  Articolele 9, 10 și 11 nu se aplică în cazul explozivilor introduși pe piață în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic.

(2)  Articolele 9, 10 și 11 nu se aplică anumitor preparate periculoase în sensul articolelor 5, 6 sau 7 definite în anexa VII care, în forma sub care sunt introduse pe piață, nu prezintă riscuri fizico-chimice și nici pericole pentru sănătate sau pentru mediu.

(3)  De asemenea, statele membre pot permite ca:

   (a) pe ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite pentru o etichetare în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (2), etichetarea impusă de articolul 10 să fie efectuată într-un alt mod, adecvat;
   (b) prin derogare de la articolele 10 și 11, ambalajele preparatelor periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care conțin cantități atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate și pentru terți;
   (c) prin derogare de la articolele 10 și 11, ambalajele preparatelor clasificate în conformitate cu articolul 7 să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care cantitățile pe care le conțin sunt atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru mediu;
   (d) prin derogare de la articolele 10 și 11, ambalajele preparatelor periculoase care nu sunt menționate la literele (b) sau (c) să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care când ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevăzută la articolele 10 și 11 și nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate și pentru terți.

În cazul în care se aplică prezentul alineat, nu este permisă utilizarea altor simboluri, indicații de pericol, fraze R sau fraze S decât cele stabilite prin prezenta directivă.

(4)  În cazul în care face uz de drepturile prevăzute la alineatul (3), orice stat membru informează de îndată Comisia și statele membre. 1 Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a modifica anexa V în baza unor asemenea informații.

Articolul 13

Vânzarea la distanță

Orice reclamă pentru un preparat în înțelesul prezentei directive, care permite unei persoane particulare să încheie un contract de cumpărare fără a vedea în prealabil eticheta preparatului, precizează tipul sau tipurile de pericol indicate pe etichetă. Această cerință nu aduce atingere Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului(30).

Articolul 14

Confidențialitatea denumirilor chimice

În cazul în care persoana care răspunde de introducerea pe piață a preparatului poate demonstra că menționarea pe etichetă sau pe fișa tehnică de securitate a identității chimice a unei substanțe care este clasificată exclusiv:

   fie ca iritantă, cu excepția celor încadrate la fraza R41, sau iritantă în combinație cu una sau mai multe din celelalte proprietăți menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (c), punctul (iv);
   fie ca nocivă în sine ori în combinație cu una sau mai multe din proprietățile menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (c), punctul (iv), care prezintă numai efecte letale acute;
  

prezintă un risc pentru natura confidențială a proprietății sale intelectuale, aceasta poate fi autorizată, conform dispozițiilor din anexa VI, să facă trimitere la această substanță fie cu ajutorul unei denumiri care identifică grupele chimice funcționale cele mai importante, fie cu ajutorul unei alte denumiri. Această procedură nu se aplică în cazul în care există, pentru substanța respectivă, o limită de expunere în temeiul dispozițiilor din Uniune.

În cazul în care dorește să se prevaleze de dispozițiile legate de confidențialitate, persoana care răspunde de introducerea pe piață a unui preparat prezintă o cerere autorității de resort din statul membru în care preparatul urmează să fie introdus pe piață pentru prima oară.

Cererea este prezentată în conformitate cu dispozițiile anexei VI și furnizează informațiile cerute în formularul din partea A din anexa respectivă. Această dispoziție nu împiedică autoritatea competentă să solicite persoanei care răspunde de introducerea pe piață a preparatului alte informații, dacă acest lucru se dovedește necesar pentru evaluarea valabilității cererii.

Autoritatea statului membru care primește o cerere de confidențialitate informează solicitantul cu privire la hotărârea luată. Persoana care răspunde de introducerea pe piață a preparatului transmite o copie a acestei hotărâri fiecărui stat membru în care dorește să comercializeze produsul.

Informațiile confidențiale puse la dispoziția autorităților unui stat membru sau a Comisiei sunt păstrate secrete.

În toate cazurile, asemenea informații:

   pot fi aduse numai în atenția autorităților competente ce răspund de primirea informațiilor necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile pe care preparatele le pot prezenta pentru om și mediu și examinarea conformității lor cu cerințele prezentei directive,
   pot fi totuși divulgate persoanelor implicate direct în proceduri administrative sau judiciare care implică sancțiuni, întreprinse în scopul controlării substanțelor introduse pe piață și a persoanelor care participă la sau sunt audiate în cadrul unor proceduri legislative.

Articolul 15

Drepturile statelor membre privind siguranța lucrătorilor

Prezenta directivă nu afectează posibilitatea statelor membre de a impune, cu respectarea tratatului, cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția lucrătorilor în timpul utilizării preparatele periculoase în cauză, în măsura în care acest lucru nu duce la modificarea clasificării, ambalării și etichetării preparatelor periculoase într-un mod care nu este prevăzut în prezenta directivă.

Articolul 16

Organisme însărcinate cu primirea informațiilor referitoare la sănătate

Statele membre desemnează organismul sau organismele însărcinate cu primirea informațiilor, inclusiv compoziția chimică, legate de preparatele introduse pe piață și considerate ca periculoase pornind de la efectele acestora asupra sănătății sau pornind de la efectele lor fizico-chimice.

Statele membre iau măsurile care se impun pentru ca organismele desemnate să prezinte toate garanțiile necesare pentru păstrarea confidențialității informațiilor primite. Acestea nu pot fi utilizate decât pentru a răspunde oricărei solicitări de ordin medical prin măsuri atât preventive, cât și curative, mai ales în caz de urgență.

Statele membre se asigură ca informațiile să nu fie utilizate în alte scopuri.

Statele membre se asigură că organismele desemnate dispun, din partea producătorilor sau a persoanelor care răspund de introducerea pe piață, de toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin.

Articolul 17

Clauza de liberă circulație

Fără a aduce atingere dispozițiilor cuprinse altundeva în legislația Uniunii, statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piață a preparatelor din cauza clasificării, ambalării și etichetării, dacă acestea respectă dispozițiile prezentei Directive.

Articolul 18

Clauza de salvgardare

(1)  În cazul în care constată, pe baza unor probe detaliate, că un preparat, deși corespunde dispozițiilor prezentei Directive, prezintă un pericol pentru om sau pentru mediu din motive legate de dispozițiile prezentei Directive, orice stat membru poate interzice provizoriu sau supune unor condiții speciale introducerea pe piață a preparatului respectiv pe teritoriul său. Statul membru respectiv informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta, precizând motivele care îi justifică hotărârea.

(2)  În cazul menționat la alineatul (1), Comisia procedează, fără întârziere, la consultarea statelor membre.

(3)  Comisia decide prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alimeatul (2).

Articolul 19

Adaptarea la progresul tehnic 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 20 în vederea adaptării la progresul tehnic a anexelor I-VII.

Articolul 20

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (4) și articolul 19 este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la …(31).

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (4) și articolul 19 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (4), articolului 12 alineatul (4) și articolului 19 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu o lunădouă luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 1]

Articolul 21

 Procedura comitetului 

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 29 alineatul (1) din Directiva 67/548/CEE. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Articolul 22

Abrogare

Directiva 1999/45/CE, astfel cum a fost modificată prin actele prevăzute în anexa VIII, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VIII, partea B la directiva abrogată și în anexa VIII, partea B la prezenta directivă.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IX.

Articolul 23

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXA I

METODE DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR FIZICO-CHIMICE ALE PREPARATELOR ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5

PARTEA A

Derogări de la metodele de testare din partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008

A se vedea punctul 2.2.5 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

PARTEA B

Metode de calcul alternative

B1.  Preparate negazoase

1.  Metoda de determinare a proprietăților oxidante ale preparatelor care conțin peroxizi organici

A se vedea punctul 2.2.2.1 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

B2.  Preparate gazoase

1.  Metoda de determinare a proprietăților oxidante

A se vedea punctul 9.1.1.2 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

2.  Metoda de determinare a proprietăților inflamabile

A se vedea punctul 9.1.1.1 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

ANEXA II

METODE DE EVALUARE A PERICOLELOR PREZENTATE DE UN PREPARAT PENTRU SĂNĂTATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6

Introducere

Trebuie evaluate toate efectele fiecărei substanțe conținute într-un preparat asupra sănătății. Metoda convențională descrisă în părțile A și B din prezenta anexă este o metodă de calcul care se poate aplica la toate preparate și care ține seama de toate proprietățile periculoase pentru sănătate ale substanțelor care intră în compoziția preparatului. În acest scop, efectele periculoase pentru sănătate au fost subdivizate în:

   1. efecte letale acute;
   2. efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri;
   3. efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite;
   4. efecte corosive, efecte iritante;
   5. efecte sensibilizante;
   6. efecte cancerigene, efecte mutagene, efecte toxice pentru reproducere.

Efectele unui preparat asupra sănătății se evaluează în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) prin metoda convențională descrisă în părțile A și B din prezenta anexă, folosindu-se limite de concentrație individuale:

   (a) în cazul în care se prevăd, în scopul aplicării metodei de evaluare descrise în partea A din prezenta anexă, limite de concentrație necesare pentru substanțele periculoase enumerate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, trebuie să se utilizeze aceste limite de concentrație.
   (b) în cazul în care substanțele periculoase nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau atunci când acestea sunt enumerate fără indicarea limitelor de concentrație necesare în vederea aplicării metodei de evaluare descrise în partea A la prezenta anexă, limitele de concentrație se prevăd în conformitate cu specificațiile din partea B la prezenta anexă.

Procedeul de clasificare este menționat în partea A la prezenta anexă.

Clasificarea substanței sau substanțelor și clasificarea care rezultă pentru preparat se exprimă:

   fie printr-un simbol și una sau mai multe fraze de risc;
   fie prin categorii (categoria 1, categoria 2 sau categoria 3) însoțite, de asemenea, de fraze de risc în cazul substanțelor și preparatelor care prezintă efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. Prin urmare, este necesar să se țină seama, în afară de simbol, de toate frazele care semnalează riscuri deosebite și care sunt atribuite fiecăreia dintre substanțele respective.

Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru sănătate se exprimă în limite de concentrație exprimate în procentaj greutate/greutate, cu excepția preparatelor gazoase, pentru care acestea sunt date în procentaj volum/volum, în funcție de clasificarea substanțelor.

În cazul în care nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, limitele de concentrație luate în considerare în vederea aplicării acestei metode convenționale sunt menționate în partea B din prezenta anexă.

PARTEA A

Metoda de evaluare a pericolelor pentru sănătate

Evaluarea se desfășoară în mod progresiv, după cum urmează:

  1. Următoarele preparate sunt clasificate ca foarte toxice:
   1.1. pornind de la efectele letale acute și încadrate la simbolul „T+”, cu indicația de pericol „foarte toxic” și frazele de risc R26, R27 sau R28:

1.1.1.  preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice sau toxice care produc astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
  (b) fie celei stabilite în partea B punctul 1 din prezenta anexă (tabelul 1 sau 1a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   1.1.2. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice la o concentrație individuală inferioară limitelor specificate la punctul 1.1.1 litera (a) sau (b) atunci când:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000001.jpg

unde:

PT+

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe foarte toxice conținute în preparat;

LT+

=

este limita foarte toxică stabilită pentru fiecare substanță foarte toxică, exprimată în procentaj din greutate sau volum;

   1.2. pornind de la efectele ireversibile neletale în urma unei singure expuneri și încadrate la simbolul „T+”, cu indicația de pericol „foarte toxic” și fraza de risc R 39/cale de expunere:

preparatele care conțin cel puțin o substanță periculoasă cu astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 2 din prezenta anexă (tabelul 2 sau 2a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație.

2.  Următoarele preparate sunt clasificate ca toxice:

   2.1. pornind de la efectele letale acute și încadrate la simbolul „T”, cu indicația de pericol „toxic” și frazele de risc R23, R24 sau R25:
  2.1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice sau toxice ce produc astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 1 din prezenta anexă (tabelul 1 sau 1a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   2.1.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice sau toxice la o concentrație individuală inferioară limitelor specificate la punctul 2.1.1 litera (a) sau (b) atunci când:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000002.jpg

unde:

PT+

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe foarte toxice conținute în preparat;

PT

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe toxice conținute în preparat;

LT

=

este limita toxică stabilită pentru fiecare substanță foarte toxică sau toxică exprimată în procentaj din greutate sau volum;

  2.2. pornind de la efectele lor ireversibile neletale în urma unei singure expuneri și încadrate la simbolul „T”, cu indicația de pericol „toxic” și fraza de risc R 39/cale de expunere:

preparatele care conțin una sau mai multe substanțe periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice ce produc astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 2 din prezenta anexă (tabelul 2 sau 2a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   2.3. pornind de la efectele lor pe termen lung și încadrate la simbolul „T”, cu indicația de pericol „toxic” și fraza de risc R48/cale de expunere:
  

preparatele care conțin una sau mai multe substanțe periculoase ce produc astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 3 din prezenta anexă (tabelul 3 sau 3a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație.

3.  Următoarele preparate sunt clasificate ca nocive:

  3.1. pornind de la efectele lor letale acute și încadrate la simbolul „Xn”, cu indicația de pericol „nociv” și frazele de risc R20, R21 sau R22:
  3.1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive și care au astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 1 din prezenta anexă (tabelul 1 sau 1a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   3.1.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive, la o concentrație individuală inferioară limitelor specificate la punctul 3.1.1 litera (a) sau (b) atunci când:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000003.jpg

unde:

PT+

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe foarte toxice conținute în preparat;

PT

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe toxice conținute în preparat;

PXn

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe nocive conținute în preparat;

LXn

=

este limita nocivă stabilită pentru fiecare substanță foarte toxică, toxică sau nocivă, exprimată în procentaj din greutate sau volum;

   3.2. pornind de la efectele acute asupra plămânilor, în caz de ingestie, și încadrate la simbolul „Xn”, cu indicația de pericol „nociv” și fraza de risc R 65:

preparatele clasificate ca nocive conform criteriilor specificate la punctul 3.2.3 din anexa VI din Directiva 67/548/CEE. La punerea în aplicare a metodei convenționale în conformitate cu punctul 3.1 din această parte, nu se va ține seama de clasificarea unei substanțe la R65;

   3.3. pornind de la efectele ireversibile neletale în urma unei singure expuneri și încadrate la simbolul „Xn”, cu indicația de pericol „nociv” și fraza de risc 1 R68 /cale de expunere:

preparatele care conțin cel puțin o substanță periculoasă clasificată ca foarte toxică, toxică sau nocivă ce produce astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite la partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite la partea B punctul 2 din prezenta anexă (tabelul 2 sau 2a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   3.4. pornind de la efectele lor pe termen lung și încadrate la simbolul „Xn”, cu indicația de pericol „nociv” și fraza de risc R48/cale de expunere:
  

preparatele care conțin cel puțin o substanță periculoasă clasificată ca toxică sau nocivă ce produce astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;    (b) fie celei stabilite în partea B punctul 3 din prezenta anexă (tabelul 3 sau 3a A) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație.

4.  Următoarele preparate sunt clasificate drept corosive:

   4.1. și încadrate la simbolul „C”, cu indicația de pericol „corosiv” și fraza de risc R35;
  4.1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate drept corosive și încadrate la fraza R35 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 sau 4a), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   4.1.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate drept corosive și încadrate la fraza de risc R35 la o concentrație individuală inferioară limitei stabilite la punctul 4.1.1 litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000004.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul din greutatea sau volumul al fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

LC, R35

=

este limita de coroziune R35 stabilită pentru fiecare substanță corosivă încadrată la fraza de risc R35 și exprimată în procentaj din greutate sau volum;

  4.2. și încadrate la simbolul „C”, cu indicația de pericol „corosiv” și fraza de risc R34;
  4.2.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate drept corosive și încadrate la fraza de risc R35 sau R34 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 și 4a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   4.2.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate drept corosive și încadrate la frazele de risc R35 sau R34 la o concentrație individuală care nu depășește limitele stabilite la punctul 4.2.1 litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000005.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

PC, R34

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R34 și conținute în preparat;

L C, R34

=

este limita de coroziune stabilită pentru fiecare substanță corosivă încadrată la fraza de risc R35 sau R 34 și exprimată în procentaj din greutate sau volum.

5.  Următoarele preparate sunt clasificate ca iritante:

  5.1. care pot provoca leziuni oculare grave și sunt încadrate la simbolul „Xi”, cu indicația de pericol „iritant” și fraza de risc R41;
  5.1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza R41 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 și 4a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   5.1.2. preparate care conțin mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza de risc R41 sau clasificate drept corosive și încadrate la fraza de risc R35 sau R34 la o concentrație individuală ce nu depășește limitele menționate la punctul 5.1.1 litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000006.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

PC, R34

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R34 și conținute în preparat;

PXi, R41

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R41 și conținute în preparat;

LXi, R41

=

este limita de iritare R41 stabilită pentru fiecare substanță corosivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 sau pentru substanța iritantă încadrată la fraza R41, și exprimată în procentaj din greutate sau volum;

  5.2. iritante pentru ochi și încadrate la simbolul „Xi”, însoțite de indicația de pericol „iritant” și fraza de risc R36:
  5.2.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate drept corosive și încadrate la frazele R35 sau R34 sau clasificate ca iritante și încadrate la frazele R41 sau R36 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 sau 4a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   5.2.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate fie ca iritante și încadrate la fraza de risc R41 sau R36, fie drept corosive și încadrate la frazele R35 sau R34 la o concentrație individuală ce nu depășește limitele stabilite la punctul 5.2.1 litera (a) sau (b), dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000007.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

PC, R34

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R34 și conținute în preparat;

PXi, R41

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R41 și conținute în preparat;

PXi, R36

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R36 și conținute în preparat;

LXi, R36

=

este limita de iritație R36 stabilită pentru fiecare substanță corosivă încadrată la frazele R35 sau R34 sau substanță iritantă încadrată la frazele R41 sau R36 și exprimată în procente din greutate sau volum;

  5.3. iritante pentru piele și încadrate la simbolul „Xi”, cu indicația de pericol „iritant” și fraza de risc R38:
  5.3.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza de risc R 38 sau drept corosive și încadrate la frazele R35 sau R34 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 sau 4a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   5.3.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate fie ca iritante și încadrate la fraza de risc R38, fie drept corosive și încadrate la fraza R35 sau R34 la o concentrație individuală inferioară limitelor stabilite la punctul 5.3.l litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000008.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

PC, R34

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R34 și conținute în preparat;

PXi, R38

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R38 și conținute în preparat;

LXi, R38

=

este limita de iritație R38 stabilită pentru fiecare substanță corosivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanță iritantă încadrată la fraza R38 și exprimată în procentaj din greutate sau volum;

  5.4. iritante pentru căile respiratorii și încadrate la simbolul „Xi”, cu indicația de pericol „iritant” și fraza R37:
  5.4.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza de risc R37 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 4 din prezenta anexă (tabelul 4 sau 4a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   5.4.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza de risc R37 la o concentrație individuală inferioară limitelor stabilite la punctul 5.4.1 litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000009.jpg

unde:

PXi, R37

=

este procentajul din greutatea sau volumul fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R37 și conținute în preparat;

LXi, R37

=

este limita de iritație R37 stabilită pentru fiecare substanță iritantă încadrată la fraza R37 și exprimată în procentaj din greutate sau volum;

   5.4.3. preparatele gazoase care conțin mai multe substanțe clasificate ca iritante și încadrate la fraza de risc R37 sau drept corosive și încadrate la frazele de risc R34 sau R35 la o concentrație individuală inferioară limitei stabilite la punctul 5.4.1 litera (a) sau (b) dacă:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000010.jpg

unde:

PC, R35

=

este procentajul în volum al fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R35 și conținute în preparat;

PC, R34

=

este procentajul în volum al fiecărei substanțe corosive încadrate la fraza de risc R34 și conținute în preparat;

PXi, R37

=

este procentajul în volum al fiecărei substanțe iritante încadrate la fraza R37 și conținute în preparat;

LXi, R37

=

este limita de iritație stabilită pentru fiecare substanță corosivă gazoasă încadrată la frazele de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanță iritantă gazoasă încadrată la fraza R37, exprimată în procentaj de greutate sau volum.

6.  Următoarele preparate sunt clasificate ca sensibilizante:

  6.1. pentru piele și încadrate la simbolul „Xi”, cu indicația de pericol „iritant” și fraza R43:

preparatele care conțin cel puțin o substanță clasificată ca sensibilizantă și încadrată la fraza R43 cere produce astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 5 din prezenta anexă (tabelul 5 sau 5a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
  6.2. prin inhalare și încadrate la simbolul „Xn”, cu indicația de pericol „nociv” și fraza de risc R42:

preparatele care conțin cel puțin o substanță clasificată ca sensibilizantă și încadrată la fraza R42 ce produce astfel de efecte la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr.1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 5 din prezenta anexă (tabelul 5 sau 5a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație.

7.  Următoarele preparate sunt clasificate drept cancerigene:

   7.1. preparatele din categoriile 1 sau 2 și încadrate la simbolul „T” și frazele R45 sau R49.
  

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată drept cancerigenă și încadrată la frazele R45 sau R49 care caracterizează substanțele cancerigene din categoria 1 și categoria 2 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   7.2. preparatele din categoria 3 și încadrate la simbolul „Xn” și fraza R40.   

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată drept cancerigenă și încadrată la fraza R40 care caracterizează substanțele cancerigene din categoria 3 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație.

8.  Următoarele preparate sunt clasificate ca mutagene:

   8.1. preparatele din categoriile 1 sau 2 și încadrate la simbolul „T” și fraza R 46.
  

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca mutagenă și încadrată la fraza R 46 care caracterizează substanțele mutagene din categoriile 1 și 2 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   8.2. preparatele din categoria 3 și încadrate la simbolul „Xn” și fraza 1 R68.   

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca mutagenă și încadrată la fraza 1 R68 care caracterizează substanțele mutagene din categoria 3 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere,
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;

9.  Următoarele preparate sunt clasificate ca toxice pentru reproducere:

   9.1. preparatele din categoriile 1 sau 2 și încadrate la simbolul „T” și fraza R60 (fertilitate)
  

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere și încadrată la fraza R60 specific substanțelor toxice pentru reproducere din categoriile 1 și 2 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   9.2. preparatele din categoria 3 și încadrate la simbolul „Xn” și fraza R62 (fertilitate).   

 Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere și încadrată la fraza R62 specific substanțelor dăunătoare pentru reproducere din categoria 3 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   9.3. preparatele din categoriile 1 sau 2 și încadrate la simbolul „T” și fraza R61 (dezvoltare).   

Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere și încadrată la fraza R61 specific substanțelor toxice pentru reproducere din categoriile 1 și 2 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   9.4. preparatele din categoria 3 și încadrate la simbolul „Xn” și fraza R63 (dezvoltare).   

Preparatele care conțin cel puțin o substanță ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere și încadrată la fraza R63 specific substanțelor toxice pentru reproducere din categoria 3 la o concentrație individuală egală sau superioară:

   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B punctul 6 din prezenta anexă (tabelul 6 sau 6a) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;

PARTEA B

Limite de concentrație utilizabile la evaluarea pericolelor pentru sănătate

Pentru fiecare dintre efectele periculoase pentru sănătate, primul tabel (tabelele 1-6) stabilește limitele de concentrație (exprimate în procente greutate/greutate) folosite pentru preparatele negazoase, iar al doilea tabel (tabelele 1a-6a) stabilește limitele de concentrație (exprimate în procente volum/volum) folosite pentru preparatele gazoase. Aceste limite de concentrație sunt folosite în lipsa limitelor de concentrație specifice pentru substanța menționată în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

1.  Efecte letale acute

1.1.  Preparate negazoase

Limitele stabilite în tabelul 1 pentru concentrație, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină clasificarea preparatului în funcție de concentrația individuală a substanței sau substanțelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.

Tabelul 1

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

T+

T

Xn

T+și R26, R27, R28

concentrație ≥ 7 %

1 % ≤ concentrație < 7 %

0,1 % ≤ concentrație < 1 %

T și R23, R24, R25

concentrație ≥ 25 %

3 % ≤ concentrație < 25 %

Xn și R20, R21, R22

concentrație ≥ 25 %

Frazele de risc R se atribuie preparatelor după următoarele criterii:

   eticheta conține în mod obligatoriu, potrivit clasificării stabilite, una sau mai multe dintre frazele R menționate mai sus;
   în general, se rețin frazele R valabile pentru substanța sau substanțele a căror concentrație corespunde celei mai riguroase clasificări.

1.2.  Preparate gazoase

Limitele de concentrație exprimate în procentaj volum/volum care sunt menționate în tabelul 1a determină clasificarea preparatelor în funcție de concentrația individuală a gazului sau gazelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.

Tabelul 1a

Clasificarea substanței

(gaz)

Clasificarea preparatului gazos

T+

T

Xn

T+și R26, R27, R28

concentrație ≥ 1 %

0,2 % ≤ concentrație < 1 %

0,02 % ≤ concentrație < 0,2 %

T și R23, R24, R25

concentrație ≥ 5 %

0,5 % ≤ concentrație < 5 %

Xn și R20, R21, R22

concentrație ≥ 5 %

Frazele de risc R se atribuie preparatelor după următoarele criterii:

   eticheta conține în mod obligatoriu, potrivit clasificării stabilite, una sau mai multe dintre frazele R menționate mai sus;
   în general, se rețin frazele R valabile pentru substanța sau substanțele a căror concentrație corespunde celei mai riguroase clasificări.

2.  Efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri

2.1.  Preparate negazoase

Pentru substanțele care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R39/cale de expunere, 1 R68 /cale de expunere), limitele de concentrație individuală stabilite în tabelul 2, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatelor.

Tabelul 2

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

T+

T

Xn

T+și R39/cale de expunere

concentrație ≥ 10 %

R39 (*) obligatorie

1 % ≤ concentrație < 10 %

R39 (*) obligatorie

0,1 % ≤ concentrație < 1 %

1 R68 (*) obligatorie

T și R39/cale de expunere

concentrație ≥ 10 %

R39 (*) obligatorie

1 % ≤ concentrație < 10 %

 1 R68 (*) obligatorie

Xn și 1 R68 /cale de expunere

concentrație ≥ 10 %

1 R68 (*) obligatorie

(*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza frazele combinate care sunt menționate la punctele 3.2.1, 3.2.2 și 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa VI la Directiva 67/548/CEE).

2.2.  Preparate gazoase

Pentru gazele care produc astfel de efecte (R39/cale de expunere, 2 R68 /cale de expunere), limitele exprimate în procentaj volum/volum stabilite în tabelul 2a pentru concentrații individuale determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 2a

Clasificarea substanței

(gaz)

Clasificarea preparatului

T+

T

Xn

T+și R39/cale de expunere

concentrație ≥ 1 %

R39 (*) obligatorie

0,2 % ≤ concentrație < 1 %

R39 (*) obligatorie

0,02 % ≤ concentrație < 0,2

2 R68 (*) obligatorie

T și R39/cale de expunere

concentrație ≥ 5 %

R39 (*) obligatorie

0,5 % ≤ concentrație < 5 %

2 R68 (*) obligatorie

Xn și 1 R68 /cale de expunere

concentrație ≥ 5 %

2 R68 (*) obligatorie

(*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza frazele combinate care sunt menționate la punctele 3.2.1, 3.2.2 și 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa VI la Directiva 67/548/CEE).

3.  Efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite

3.1.  Preparate negazoase

Pentru substanțele care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele de concentrație individuală stabilite în tabelul 3, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 3

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

T

Xn

T și R48/cale de expunere

concentrație ≥ 10 %

R48 (*) obligatorie

1 % ≤ concentrație < 10 %

R48 (*) obligatorie

Xn și R48/cale de expunere

concentrație ≥ 10 %

R48 (*) obligatorie

(*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza frazele combinate care sunt menționate la punctele 3.2.1, 3.2.2 și 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa VI la Directiva 67/548/CEE).

3.2  Preparate gazoase

Pentru gazele care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele de concentrație individuală exprimate în procentaj volum/volum, stabilite în tabelul 3a, determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 3a

Clasificarea substanței

(gaz)

Clasificarea preparatului

T

Xn

T și R48/cale de expunere

concentrație ≥ 5 %

R48 (*) obligatorie

0,5 % ≤ concentrație < 5 %

R48 (*) obligatorie

Xn și R48/cale de expunere

concentrație ≥ 5 %

R48 (*) obligatorie

(*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza frazele combinate care sunt menționate la punctele 3.2.1, 3.2.2 și 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa VI la Directiva 67/548/CEE).

4.  Efecte corosive și iritante, inclusiv leziuni oculare grave

4.1.  Preparate negazoase

Pentru substanțele care produc efecte corosive (R34-R35) sau efecte iritante (R36, R37, R38, R41), limitele de concentrație individuală stabilite în tabelul 4, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 4

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

C și R35

C și R34

Xi și R41

Xi și R36, R37, R38

C și R35

concentra ție ≥ 10 %

R35 obligatorie

5 % ≤ concentrație < 10 %

R34 obligatorie

5 % (*)

1 % ≤ concentrație < 5 %

R36/38 obligatorii

C și R34

concentrație ≥ 10 %

R34 obligatorie

10 % (*)

5 % ≤ concentrație < 10 %

R36/38 obligatorii

Xi și R41

concentrație ≥ 10 %

R41 obligatorie

5 % ≤ concentrație < 10 % R36 obligatorie

Xi și R36, R37, R38

concentrație ≥ 20 %

R36, R37, R38 sunt obligatorii în funcție de concentrația prezentă dacă se aplică substanțelor avute în vedere

(*) Conform ghidului de etichetare (anexa VI a Directivei 67/548/CEE), substanțele corosive încadrate la frazele R35 și R34 vor fi considerate ca fiind încadrate și la fraza R41. Prin urmare, dacă preparatul conține substanțe corosive cu R35 sau R34 la concentrații inferioare limitelor de concentrație necesare pentru o clasificare a preparatului drept corosiv, astfel de substanțe pot contribui la clasificarea preparatului ca iritant cu R41 sau iritant cu R36.

     NB: Simpla aplicare a metodei convenționale preparatelor care conțin substanțe clasificate drept corosive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supraclasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alți factori semnificativi (de exemplu pH-ul preparatului). Așadar, pentru clasificarea corozivității trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la punctul 3.2.5 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE și la articolul 6 alineatul (3) a doua și a treia liniuță din prezenta directivă.

4.2.  Preparate gazoase

Pentru gazele care produc astfel de efecte (R34, R35 sau R36, R37, R38, R41), limitele de concentrație individuală exprimate în procentaj volum/volum stabilite în tabelul 4a determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 4a

Clasificarea substanței

(gaz)

Clasificarea preparatului

C și R35

C și R34

Xi și R41

Xi și R36, R37, R38

C și R35

concentrație ≥ 1 %

R35 obligatorie

0,2 % ≤ concentrație < 1 %

R34 obligatorie

0,2 % (*)

0,02 % ≤ concentrație < 0,2 %

R36/37/38 obligatorii

C și R34

concentrație ≥ 5 %

R34 obligatorie

5 % (*)

0,5 % ≤ concentrație < 5 %

R36/37/38 obligatorii

Xi și R41

concentrație ≥ 5 %

R41 obligatorie

0,5 % ≤ concentrație < 5 %

R36 obligatorie

Xi și R36, R37, R38

concentrație ≥ 5 %

R36, R37, R38 obligatorii după caz

(*) Conform ghidului de etichetare (anexa VI la Directiva 67/548/CEE), substanțele corosive încadrate la frazele R35 și R34 trebuie considerate ca fiind încadrate și la fraza R41. Prin urmare, dacă preparatul conține substanțe corosive cu R35 sau R34 la concentrații inferioare limitelor de concentrație necesare pentru o clasificare a preparatului drept corosiv, astfel de substanțe pot contribui la clasificarea preparatului ca iritant cu R41 sau iritant cu R36.

     NB: Simpla aplicare a metodei convenționale preparatelor care conțin substanțe clasificate drept corosive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supraclasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alți factori semnificativi (de exemplu pH-ul preparatului). Așadar, pentru clasificarea corozivității trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la punctul 3.2.5 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE și la articolul 6 alineatul (3) a doua și a treia liniuță din prezenta directivă.

5.  Efecte sensibilizante

5.1.  Preparate negazoase

Preparatele care produc astfel de efecte sunt clasificate ca sensibilizante și sunt încadrate:

   la simbolul Xn și fraza R42 dacă acest efect se produce în urma inhalării;
   la simbolul Xi și fraza R43 dacă acest efect se produce în contact cu pielea.
  

Limitele de concentrație individuală stabilite în tabelul 5, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 5

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

Sensibilizant și R42

Sensibilizant și R 43

Sensibilizant și R42

concentrație ≥ 1 %

R42 obligatorie

Sensibilizant și R43

concentrație ≥ 1 %

R43 obligatorie

5.2.  Preparate gazoase

Preparatele care produc astfel de efecte sunt clasificate ca sensibilizante cu:

   simbolul Xn și indicatorul R42 dacă acest efect se poate produce în urma inhalării;
   simbolul Xi și indicatorul R 43 dacă acest efect se poate produce în contact cu pielea.
  

Limitele de concentrație individuală stabilite în tabelul 5a, exprimate în procentaj volum/volum, determină, după caz, clasificarea preparatului.

Tabelul 5a

Clasificarea substanței

(gaz)

Clasificarea preparatului gazos

Sensibilizant și R42

Sensibilizant și R43

Sensibilizant și R42

concentrație ≥ 0,2 %

R42 obligatorie

Sensibilizant și R43

concentrație ≥ 0,2 %

R43 obligatorie

6.  Efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere

6.1.  Preparate negazoase

Pentru substanțele care prezintă astfel de efecte, limitele de concentrație stabilite în tabelul 6, exprimate în procentaj greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului. Acestora li se atribuie simbolurile și frazele de risc de mai jos:

Cancerigen din categoriile 1 și 2:

T; R45 sau R49

Cancerigen din categoria 3:

Xn; R40

Mutagen din categoriile 1 și 2:

T; R46

Mutagen din categoria 3:

Xn; 1 R68 

Toxic pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 și 2:

T; R60

Toxic pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 și 2:

T; R61

Toxic pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3:

Xn; R62

Toxic pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3:

Xn; R63

Tabelul 6

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

Substanțe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R45, R49 obligatoriu după caz

Substanțe cancerigene din categoria 3 cu R40

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R40 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R45 (*))

Substanțe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R46 obligatoriu

Substanțe mutagene din categoria 3 cu R68

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R68 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R46)

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate)

Concentrația ≥ 0,5 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R60 obligatoriu

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 3 cu R62 (fertilitate)

Concentrația ≥ 5 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R62 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R60)

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 1 sau 2 cu R61 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 0,5 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R61 obligatoriu

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 3 cu R63 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 5 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R63 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R61)

(*) În cazurile în care preparatul s-a încadrat la R49 și R40, se păstrează ambele fraze R, deoarece R40 nu face distincție între căile de expunere, în timp ce R49 se atribuie doar pentru inhalare.

6.2.  Preparate gazoase

Pentru gazele care produc astfel de efecte, limitele de concentrație exprimate în procentaj volum/volum stabilite în tabelul 6a determină, după caz, clasificarea preparatului. Acestora li se atribuie simbolurile și frazele de risc de mai jos:

Cancerigen din categoriile 1 și 2:

T; R45 sau R49

Cancerigen din categoria 3:

Xn; R40

Mutagen din categoriile 1 și 2:

T; R46

Mutagen din categoria 3:

Xn; 1 R68 

Toxic pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 și 2:

T; R60

Toxic pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 și 2:

T; R61

Toxic pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3:

Xn; R62

Toxic pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3:

Xn; R63

Tabelul 6a

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

Substanțe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49

Concentrația ≥ 0,1 %

cancerigen

R45, R49 obligatoriu după caz

Substanțe cancerigene din categoria 3 cu R40

Concentrația ≥ 1 %

cancerigen

R40 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R45 (*))

Substanțe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46

Concentrația ≥ 0,1 %

mutagen

R46 obligatoriu

Substanțe mutagene din categoria 3 cu R68

Concentrația ≥ 1 %

mutagen

R68 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R46)

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate)

Concentrația ≥ 0,2 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R60 obligatoriu

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 3 cu R62 (fertilitate)

Concentrația ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R62 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R60)

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 1 sau 2 cu R61 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 0,2 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R61 obligatoriu

Substanțe „toxice pentru reproducere” din categoria 3 cu R63 (dezvoltare)

Concentrația ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R63 obligatoriu (cu excepția cazului în care s-a încadrat deja la R61)

(*) În cazurile în care preparatul s-a încadrat la R49 și R40, se păstrează ambele fraze R, deoarece R40 nu face distincție între căile de expunere, în timp ce R49 se atribuie doar pentru inhalare.

ANEXA III

METODE DE EVALUARE A PERICOLELOR PENTRU MEDIU PREZENTATE DE PREPARATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 7

Introducere

Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru mediu se exprimă prin limite de concentrație date în procentaj greutate/greutate, cu excepția preparatelor gazoase, unde acestea sunt date în procentaj volum/volum, în funcție de clasificarea substanței.

Partea A prezintă metoda de calcul menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (a), precum și frazele R utilizate pentru clasificarea preparatelor.

Partea B prezintă limitele de concentrație utilizate în cazul aplicării metodei convenționale, precum și simbolurile și frazele R utilizate la clasificare.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a), pericolele prezentate de un preparat pentru mediu sunt evaluate prin metoda convențională descrisă în părțile A și B din prezenta anexă, cu ajutorul limitelor de concentrație individuale.

(a)  Atunci când substanțele periculoase enumerate 1 în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se încadrează în anumite limite de concentrație necesare pentru aplicarea metodei de evaluare descrise în partea A la prezenta anexă, se utilizează aceste limite de concentrație.

(b)  Atunci când substanțele periculoase nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limitele de concentrație necesare pentru aplicarea metodei de evaluare descrise în partea A la prezenta anexă, limitele de concentrație se atribuie conform specificației menționate în partea B la prezenta anexă.

Partea C prezintă metodele de testare care permit evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic.

PARTEA A

Metoda de evaluare a pericolelor pentru mediu

(a)  Mediul acvatic

I.  Metoda convențională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic

Metoda convențională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ține seama de toate pericolele pe care un preparat le poate reprezenta pentru acest mediu, în conformitate cu următoarele specificații.

Preparatele enumerate mai jos sunt clasificate ca periculoase pentru mediu:

  1. și încadrate la simbolul „N”, cu indicația de pericol „periculos pentru mediu” și frazele de risc R50 și R53 (R50-53):
   1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu și încadrate la frazele de risc R50-53, la concentrații individuale egale sau superioare:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B la prezenta anexă (tabelul 1) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   1.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R 50-53, la o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.1.1 litera (a) sau (b), însă pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000011.jpg

unde:

PN, R50-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R50-53 și conținute în preparat;

LN, R50-53

=

este limita R50-53 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la frazele R 50-53 și exprimată în procentaj din greutate;

  2. și sunt încadrate la simbolul „N”, cu indicația de pericol „periculos pentru mediu” și frazele R51 și R53 (R51-53), cu excepția cazului în care preparatul a fost deja clasificat în conformitate cu punctul I.1:
  2.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R50-53 sau R51-53 la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 1) atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   2.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R50-53 sau R51-53 la o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.2.1 litera (a) sau (b), însă pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000012.jpg

unde:

PN, R50-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R50-53 și conținute în preparat;

PN, R51-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R51-53 și conținute în preparat;

LN, R51-53

=

este limita R51-53 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la fraza R50-53 sau R 51-53 și exprimată în procentaj din greutate;

  3. și sunt încadrate la frazele R52 și R53 (R52-53), cu excepția cazului în care preparatul este deja clasificat în conformitate cu punctul I.1 sau I.2:
  3.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R50-53, R51-53 sau R52-53, la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 1), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   3.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R50-53, R51-53 sau R52-53 la o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.3.1 litera (a) sau (b), însă pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000013.jpg

unde:

PN, R50-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R 50-53 și conținute în preparat;

PN, R51-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R 51-53 și conținute în preparat;

PN, R52-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R 52-53 și conținute în preparat;

LN, R52-53

=

este limita R52-53 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu, încadrată la frazele R 50-53 sau R51-53 sau R52-53 și exprimată în procentaj din greutate;

  4. și sunt încadrate la simbolul „N”, cu indicația de pericol „periculos pentru mediu” și fraza R50, cu excepția cazului în care preparatul nu este deja clasificat în conformitate cu punctul I.1:
  4.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza R 50, pentru o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 2), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   4.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza R50, pentru o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.4.1 litera (a) sau (b), însă pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000014.jpg

unde:

PN, R50

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la fraza R50 și conținute în preparat;

LN, R50

=

este limita R50 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la fraza R50 și exprimată în procentaj din greutate;

   4.3. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza R50, care nu corespund criteriilor menționate la punctul I.4.1 sau I.4.2 și care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele R50-53, pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000015.jpg

unde:

PN, R50

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la fraza R50 și conținute în preparat;

PN, R50-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R50-53 și conținute în preparat;

LN, R50

=

este limita R50 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la fraza R50 sau la frazele R50-53 și exprimată în procentaj din greutate;

  5. și sunt încadrate la fraza R52, cu excepția cazului în care preparatul este deja clasificat în conformitate cu punctul I.1, I.2, I.3 sau I.4:
  5.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza R52, la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 3), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   5.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu și încadrate la fraza R52, la o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.5.1 litera (a) sau (b), pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000016.jpg

unde:

PR52

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la fraza R52 și conținute în preparat;

LR52

=

este limita R52 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la fraza R52 și exprimată în procentaj din greutate;

  6. și sunt încadrate la fraza R 53, cu excepția cazului în care preparatul este deja clasificat în conformitate cu punctul I.1, I.2 sau I.3:
  6.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza R53, la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 4), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;
   6.2. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu și încadrate la fraza R53, la o concentrație individuală inferioară limitelor menționate la punctul I.6.1 litera (a) sau (b), pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000017.jpg

unde:

PR53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R53 și conținute în preparat;

LR53

=

este limita R53 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu și încadrată la fraza R53 exprimată în procentaj din greutate;

   6.3. preparatele care conțin mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu și încadrate la fraza R53, care nu răspund criteriilor menționate la punctul I.6.2 și care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu și încadrate la frazele R50-53, R51-53 sau R52-53, pentru care:

20130116-P7_TA(2013)0008_RO-p0000018.jpg

unde:

PR53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la fraza R53 și conținute în preparat;

PN, R50-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R50-53 și conținute în preparat;

PN, R51-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R51-53 și conținute în preparat;

PR52-53

=

este procentajul din greutatea fiecărei substanțe periculoase pentru mediu încadrate la frazele R52-53 și conținute în preparat;

LR53

=

este limita R53 stabilită pentru fiecare substanță periculoasă pentru mediu încadrată la frazele R53 sau R50-53 sau R51-53 sau R52-53, exprimată în procentaj din greutate.

(b)  Mediul neacvatic

1.  STRATUL DE OZON

I.  Metoda convențională de evaluare a preparatelor periculoase pentru stratul de ozon

Următoarele preparate ar trebui clasificate ca periculoase pentru mediu:

  1. și sunt încadrate la simbolul „N”, cu indicația de pericol „periculos pentru mediu” și fraza R59;
  1.1. preparatele care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la simbolul „N” și fraza R59, la o concentrație individuală egală sau superioară:
   (a) fie celei stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanța sau substanțele avute în vedere;
   (b) fie celei stabilite în partea B din prezenta anexă (tabelul 5), atunci când substanța sau substanțele nu sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt menționate fără limite de concentrație;

2.  MEDIUL TERESTRU

I.  Evaluarea preparatelor periculoase pentru mediul terestru

Utilizarea următorilor indicatori de risc pentru clasificarea preparatelor va ține seama de criteriile detaliate din momentul în care acestea vor fi introduse în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

R54

Toxic pentru floră

R55

Toxic pentru faună

R56

Toxic pentru organismele din sol

R57

Toxic pentru albine

R58

Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediul.

PARTEA B

Limitele de concentrație aplicate la evaluarea pericolelor pentru mediu

I.  Pentru mediul acvatic

Limitele de concentrație stabilite în tabelele de mai jos și exprimate în procentaj greutate/greutate determină clasificarea preparatelor în funcție de concentrația individuală a substanței sau substanțelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.

Tabelul 1a

Toxicitatea acvatică acută și efectele negative pe termen lung

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

a se vedea tabelul 1b

a se vedea tabelul 1b

a se vedea tabelul 1b

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

Preparatele care conțin o substanță clasificată cu N, R50-53, se pot aplica limitele concentrației și clasificarea rezultată prezentate în tabelul 1b.

Tabelul 1b

Toxicitatea acvatică acută și efectele negative pe termen lung ale substanțelor foarte toxice pentru mediul acvatic

Valoarea LC50 sau EC50 [„L(E)C50”] pentru substanța clasificată ca N, R50-53 (mg/l)

Clasificarea preparatului

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Pentru preparatele care conțin substanțe cu o valoare a LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, limitele concentrației corespunzătoare se calculează în consecință (la intervale de o zecime).

Tabelul 2

Toxicitatea acvatică acută

Valoarea LC50 sau EC50 [„L(E)C50”] pentru substanța clasificată, fie ca N, R50, fie ca N, R50-53 (mg/l)

Clasificarea preparatului N, R 50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Pentru preparatele ce conțin substanțe cu o valoare a LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, limitele concentrației corespunzătoare se calculează în consecință (la intervale de o zecime).

Tabelul 3

Toxicitatea acvatică

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului R 52

R52

Cn ≥ 25 %

Tabelul 4

Efectele nefaste pe termen lung

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului R 53

R53

Cn ≥ 25 %

N, R50-53

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.  Pentru mediul neacvatic

Limitele de concentrație stabilite în tabelele de mai jos și exprimate în procentaj greutate/greutate sau, pentru preparatele gazoase, în procentaj volum/volum, determină clasificarea preparatului în funcție de concentrația individuală a substanței sau substanțelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.

Tabelul 5

Periculoase pentru stratul de ozon

Clasificarea substanței

Clasificarea preparatului N, R59

N cu R59

Cn ≥ 0,1 %

PARTEA C

Metodele de testare pentru evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic

Clasificarea unui preparat se face în general după metoda convențională. Cu toate acestea, pentru determinarea toxicității acvatice acute, se poate dovedi mai potrivit, în anumite cazuri, să se procedeze la testarea preparatului.

Rezultatul acestor teste asupra preparatului poate modifica însă clasificarea cu privire la toxicitatea acvatică acută, care s-ar obține prin aplicarea metodei convenționale.

În cazul în care persoana care răspunde de introducerea pe piață stabilește efectuarea unor astfel de teste, acestea se vor realiza cu respectarea criteriilor de calitate din metodele menționate în partea C din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 440/2008.

De asemenea, testele se vor efectua pe fiecare dintre cele trei specii prevăzute în conformitate cu criteriile din anexa VI la Directiva 67/548/CEE (alge, dafnii și pești), dacă preparatul nu este clasificat la cel mai înalt nivel de pericol în ceea ce privește toxicitatea acvatică acută în urma testelor efectuate pe una dintre specii sau dacă un rezultat al testelor nu este deja disponibil înainte de intrarea în vigoare a prezentei Directiva.

ANEXA IV

DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU RECIPIENTELE CARE CONȚIN PREPARATE OFERITE SAU VÂNDUTE POPULAȚIEI

PARTEA A

Recipiente care trebuie să fie prevăzute cu sistem de închidere de siguranță pentru copii

1.  Indiferent de capacitate, recipientele care conțin preparate oferite sau vândute populației și etichetate ca foarte toxice, toxice sau corosive, în conformitate cu dispozițiile articolului 10 și în condițiile prevăzute la articolul 6, trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranță pentru copii.

2.  Indiferent de capacitate, recipientele care conțin preparate ce prezintă un pericol în caz de aspirație (Xn, R 65), clasificate și etichetate în conformitate cu dispozițiile punctului 3.2.3 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE, cu excepția preparatelor introduse pe piață sub formă de aerosoli sau într-un recipient prevăzut cu un sistem de pulverizare sigilat, trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranță pentru copii.

3.  Indiferent de capacitate, recipientele care conțin cel puțin una dintre substanțele enumerate mai jos, prezente la o concentrație egală sau superioară concentrației maxime individuale stabilite,

Nr.

Identificarea substanței

Limita de concentrație

Nr. Reg. CAS

Denumire

Nr. IESCE

1

67-56-1

Metanol

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Diclorometan

2008389

≥ 1 %

care sunt oferite sau vândute populației vor fi prevăzute cu un sistem de închidere de siguranță pentru copii.

PARTEA B

Recipiente care trebuie să fie prevăzute cu însemn tactil de avertizare a pericolului

Indiferent de capacitate, recipientele care conțin preparate oferite sau vândute populației și etichetate ca foarte toxice, toxice, corosive, nocive, extrem de inflamabile sau foarte inflamabile, în conformitate cu dispozițiile articolului 10 din prezenta directivă și în condițiile prevăzute la articolele 5 și 6, trebuie prevăzute cu un însemn tactil de avertizare a pericolului.

Dispoziția de mai sus nu se aplică aerosolilor clasificați și etichetați ca extrem de inflamabili sau foarte inflamabili.

ANEXA V

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND ETICHETAREA ANUMITOR PREPARATE

A.  Pentru preparatele clasificate ca periculoase în sensul articolelor 5, 6 și 7

1.  Preparate vândute populației

1.1.  Eticheta de pe ambalajul care conține aceste preparate, în plus față de recomandarea de prudență specifică, trebuie să poarte recomandarea de prudență relevantă S1, S2, S45 sau S46 în conformitate cu criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

1.2.  În cazul în care aceste preparate sunt foarte toxice (T+), toxice (T) sau corozive (C) și dacă este fizic imposibil să se menționeze aceste informații pe ambalaj, ambalajele care conțin aceste preparate trebuie să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare precise și ușor de înțeles, inclusiv, după caz, instrucțiuni pentru distrugerea ambalajului gol.

2.  Preparatele destinate utilizării prin pulverizare

Eticheta de pe ambalajul care conține aceste preparate trebuie să poarte obligatoriu recomandarea de prudență S23 însoțită de recomandările de prudență S38 sau S51 în care se încadrează acestea în conformitate cu criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

3.  Preparate ce conțin o substanță încadrată la fraza R33: Pericol de efecte cumulate

În cazul în care un preparat conține cel puțin o substanță încadrată la fraza R33, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte această frază formulată în conformitate cu anexa III la Directiva 67/548/CEE, dacă substanța respectivă este prezentă în preparat într-o concentrație mai mare de 1 %, cu excepția cazului în care, în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sunt prevăzute alte valori.

4.  Preparate ce conțin o substanță încadrată la fraza R64: Posibil risc pentru sugarii hrăniți cu lapte matern

În cazul în care un preparat conține cel puțin o substanță încadrată la fraza R64, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte această frază formulată în conformitate cu anexa III la Directiva 67/548/CEE, dacă substanța respectivă este prezentă în preparat într-o concentrație mai mare de 1 %, cu excepția cazului în care, în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sunt prevăzute alte valori.

B.  Pentru preparatele indiferent de clasificare în sensul articolelor 5, 6 și 7

1.  Preparate care conțin plumb

1.1.  Lacuri și vopsele

Eticheta de pe ambalajul lacurilor și vopselelor cu un conținut de plumb mai mare de 0,15 % (exprimat în greutatea metalului) din greutatea totală a preparatului, determinat în conformitate cu stșiardul ISO 6503/1984, trebuie să conțină următoarele indicații:"

Conține plumb. A nu se utiliza pe suprafețele care pot fi mestecate sau supte de copii

"

Pentru ambalajele al căror conținut este mai mic de 125 mililitri, indicația poate fi următoarea:"

Atenție! Conține plumb

"

2.  Preparate care conțin cianoacrilați

2.1.  Adezivi

Eticheta de pe ambalajul direct al adezivilor pe bază de cianoacrilați trebuie să poarte următoarea inscripție:"

Cianoacrilați.

Pericol.

Se lipește de piele și de ochi în câteva secunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

"

Ambalajul trebuie să fie însoțit de recomandarea de prudență corespunzătoare.

3.  Preparate care conțin izocianați

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin izocianați (sub formă de monomeri, oligomeri, prepolimeri etc. sau amestecuri ale acestora) trebuie să poarte următoarea inscripție:"

Conține izocianați.

A se vedea informațiile furnizate de producător.

"

4.  Preparate care conțin componente epoxidice cu o greutate moleculară medie ≤ 700

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin componente epoxidice cu o greutate moleculară medie ≤ 700 trebuie să poarte următoarea inscripție:"

Conține componente epoxidice.

A se vedea informațiile furnizate de producător.

"

5.  Preparate care conțin clor activ, vândute populației

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin clor activ în proporție mai mare de 1 % trebuie să poarte următoarea inscripție specială:"

Atenție! A nu se utiliza împreună cu alte produse. Poate să degajeze gaze periculoase (clor)

"

6.  Preparate care conțin cadmiu (aliaje) și sunt destinate utilizării la lipire și sudare

Eticheta de pe ambalajul preparatelor menționate anterior trebuie să poarte următoarea inscripție, imprimată cu caractere lizibile și de neșters:"

Atenție! Conține cadmiu.

În timpul utilizării se formează vapori periculoși.

A se vedea informațiile furnizate de producător.

Respectați instrucțiunile de siguranță!

"

7.  Preparate disponibile sub formă de aerosoli

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei Directiva, preparatele disponibile sub formă de aerosoli fac, de asemenea, obiectul dispozițiilor de etichetare în conformitate cu punctele 2.2 și 2.3 din anexa la Directiva 75/324/CEE.

8.  Preparate care conțin substanțe incomplet testate

Dacă un preparat conține cel puțin o substanță care, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, conține inscripția 2 „Atenție – substanță incomplet testată”, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte inscripția:
„Atenție – acest preparat conține o substanță incomplet testată”, dacă substanța respectivă este prezentă într-o concentrație ≥ 1 %.

9.  Preparate neclasificate ca sensibilizante, dar care conțin cel puțin o substanță sensibilizantă

Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conțin cel puțin o substanță clasificată ca sensibilizantă și care este prezentă în concentrație cel puțin egală cu 0,1 % sau în concentrație egală sau mai mare față de cea indicată într-o notă specifică pentru substanță din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 trebuie să poarte inscripția:"

Conține (numele substanței sensibilizante). Poate să producă o reacție alergică

"

10.  Preparate lichide care conțin hidrocarburi halogenate

Pentru preparatele lichide care nu prezintă punct de aprindere sau al căror punct de aprindere este mai mare de 55 °C și care conțin o hidrocarbură halogenată și substanțe inflamabile sau puternic inflamabile de peste 5 %, eticheta de pe ambalaj trebuie să poarte următoarea inscripție, după caz:

„Poate să devină puternic inflamabil în timpul utilizării” sau „Poate să devină inflamabil în timpul utilizării”.

11.  Preparatele care conțin o substanță încadrată la fraza R67: vaporii pot să provoace somnolență și amețeală

Dacă un preparat conține una sau mai multe substanțe încadrate la fraza R67, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să poarte enunțul frazei stabilite în anexa III la Directiva 67/548/CEE, în cazul în care concentrația totală a substanțelor respective prezente în preparat este egală sau mai mare de 15 %, cu excepția cazului în care:

   preparatul este deja clasificat la frazele R20, R23 R26, R68/20, R39/23 sau R39/26;
   preparatul ambalat nu depășește 125 ml.

12.  Cimenturi și preparate din ciment

Eticheta de pe ambalajul cimenturilor și a preparatelor din ciment care conțin mai mult de 0,0002 % crom (VI) solubil, raportat la greutatea cimentului în stare uscată, trebuie să poarte inscripția:"

Conține crom (VI). Poate să producă reacție alergică

"

cu excepția cazului în care preparatul este deja clasificat și etichetat ca sensibilizat la fraza R43.

C.  Pentru preparatele neclasificate în sensul articolelor 5, 6 și 7, dar care conțin cel puțin o substanță periculoasă

1.  Preparate care nu sunt destinate populației

Eticheta de pe ambalajul preparatelor menționate la articolul 31, alineatul (3), literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să poarte următoarea inscripție:"

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere pentru profesioniști

"

ANEXA VI

CEREREA DE CONFIDENȚIALITATE A IDENTITĂȚII CHIMICE A UNEI SUBSTANȚE

PARTEA A

Informațiile care trebuie să fie menționate pe cererea de confidențialitate

Note introductive

A.  Articolul 14 precizează în ce condiții persoana care răspunde de introducerea pe piață a unui preparat se poate prevala de confidențialitate.

B.  Pentru a evita apariția unor cereri de confidențialitate multiple legate de una și aceeași substanță utilizată în preparate diferite, este suficientă o singură cerere de confidențialitate, dacă un anumit număr de preparate au:

   aceiași constituenți periculoși prezenți în aceeași gamă de concentrație;
   aceeași clasificare și aceeași etichetare;
   aceleași întrebuințări preconizate.

Trebuie să se utilizeze una și aceeași denumire de înlocuire pentru a proteja identitatea chimică a aceleiași substanțe în preparatele în cauză. De asemenea, cererea de confidențialitate trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în cererea de mai jos, fără a se omite numele sau denumirea comercială a fiecărui preparat.

C.  Denumirea de înlocuire utilizată pe etichetă trebuie să fie aceeași cu aceea care este menționată la rubrica 3 „Compoziție/informații legate de compuși” din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Aceasta implică utilizarea unei denumiri de înlocuire care să furnizeze suficiente informații în legătură cu substanța astfel încât să garanteze o manipulare fără pericol.

D.  La prezentarea cererii de utilizare a unei denumiri de înlocuire, persoana care răspunde de introducerea pe piață trebuie să țină seama de obligația de a furniza suficiente informații pentru ca măsurile de precauție care se impun cu privire la sănătate și siguranță să fie luate la locul de muncă și pentru ca riscurile legate de manipularea preparatului să fie diminuate.

Cererea de confidențialitate

În conformitate cu articolul 14, cererea de confidențialitate trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:

1.  Numele și adresa (inclusiv numărul de telefon) ale persoanei care răspunde de introducerea pe piață și este stabilită în cadrul Uniunii, fie că este producător, importator sau distribuitor.

2.  Identificarea exactă a substanței sau substanțelor pentru care se propun confidențialitatea și denumirea alternativă.

Nr. CAS

Nr. IESCE

Denumirea chimică după nomenclatorul internațional și clasificare

(partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a Consiliului sau clasificarea provizorie)

Denumirea de înlocuire

(a)

(b)

(c)

NB: Pentru substanțele clasificate provizoriu, este necesar să se adauge informațiile (referințele bibliografice) care arată că clasificarea provizorie s-a efectuat ținându-se seama de toate datele relevante și accesibile existente cu privire la proprietățile substanței.

3.  Motivarea confidențialității (probabilitate - plauzibilitate).

4.  Denumirea (denumirile) sau marca (mărcile) comerciale ale preparatelor.

5.  Denumirea sau marca comercială este aceeași în întreaga Uniune ?

NU

DA

În caz de răspuns negativ, precizați denumirea sau marca comercială utilizată sau utilizate în celelalte state membre:

Belgia:

Bulgaria:

Republica Cehă:

Danemarca:

Germania:

Estonia:

Irlanda:

Grecia:

Spania:

Franța:

Italia:

Cipru:

Letonia:

Lituania:

Luxemburg:

Ungaria:

Malta:

Țările de jos:

Austria:

Polonia:

Portugalia:

România:

Slovenia:

Slovacia:

Finlanda:

Suedia:

Regatul Unit:

6.  Compoziția preparatului sau a preparatelor definite la titlul 3 al Anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

7.  Clasificarea preparatului sau preparatelor în conformitate cu articolul 6 din prezenta directivă.

8.  Etichetarea preparatului sau preparatelor în conformitate cu articolul 10 din prezenta directivă.

9.  Întrebuințările prevăzute pentru preparatul sau preparatele respective.

10.  Fișa sau fișele tehnice de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

PARTEA B

Ghid lexical pentru stabilirea denumirilor de înlocuire (nume generice)

1.  Notă introductivă

Acest ghid lexical pornește de la procedura de clasificare (împărțirea substanțelor în familii) a substanțelor periculoase așa cum sunt menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Se pot utiliza alte denumiri decât cele bazate pe prezentul ghid. Cu toate acestea, în toate cazurile, numele stabilite trebuie să furnizeze suficiente informații pentru a garanta că preparatul este manipulat fără nici un risc și că se pot lua măsurile de precauție care se impun pentru ocrotirea sănătății și siguranța la locul de muncă.

Familiile sunt definite în felul următor:

   substanțe anorganice sau organice care au în comun elementul chimic cel mai caracteristic care le redă proprietățile. Numele familiei se deduce din numele elementului chimic. Aceste familii sunt numerotate ca în anexa partea 3 la Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 prin numărul atomic al elementului chimic (de la 001 la 103);
   substanțe organice care au în comun grupa funcțională cea mai caracteristică care le redă proprietățile.

Numele familiei se deduce din numele grupei funcționale.

Aceste familii sunt numerotate printr-un număr convențional ca în partea 3 la Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (de la 601 la 650).

În unele cazuri s-au adăugat subfamilii care grupează substanțe cu caractere specifice comune.

2.  Stabilirea numelui generic

Principii generale

Stabilirea numelui generic se bazează pe următorul demers, în două etape succesive:

   (i) identificarea grupelor funcționale și a elementelor chimice prezente în moleculă;
   (ii) luarea în considerare a celor mai semnificative grupe funcționale și elemente chimice.

Grupele funcționale și elementele identificate luate în considerare sunt numele de familii și subfamilii definite la punctul 3 de mai jos, a căror listă nu este însă limitativă.

3.  Repartizarea substanțelor în familii și subfamilii

Numărul familiei

partea 3 la Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Familii

Subfamilii

001

Compuși ai hidrogenului

Hidruri

002

Compuși ai heliului

003

Compuși ai litiului

004

Compuși ai beriliului

005

Compuși ai borului

Borani

Borați

006

Compuși ai carbonului

Carbamați

Compuși anorganici ai carbonului

Săruri ale acidului cianhidric

Uree și derivați

007

Compuși ai azotului

Amoniu cuaternar

Compuși acizi ai azotului

Nitrați

Nitriți

008

Compuși ai oxigenului

009

Compuși ai fluorului

Fluoruri anorganice

010

Compuși ai neonului

011

Compuși ai sodiului

012

Compuși ai magneziului

Derivați organometalici ai magneziului

013

Compuși ai aluminiului

Derivați organometalici ai aluminiului

014

Compuși ai siliciului

Siliconi

Silicați

015

Compuși ai fosforului

Compuși acizi ai fosforului

Compuși ai fosfoniului

Esteri fosforici

Fosfați

Fosfiți

Fosforamide și derivați

016

Compuși ai sulfului

Compuși acizi ai sulfului

Mercaptani

Sulfați

Sulfiți

017

Compuși ai clorului

Clorați

Perclorați

018

Compuși ai argonului

019

Compuși ai potasiului

020

Compuși ai calciului

021

Compuși ai scșiiului

022

Compuși ai titanului

023

Compuși ai vanadiului

024

Compuși ai cromului

Compuși ai cromului VI (cromați)

025

Compuși ai manganului

026

Compuși ai fierului

027

Compuși ai cobaltului

028

Compuși ai nichelului

029

Compuși ai cuprului

030

Compuși ai zincului

Derivați organometalici ai zincului

031

Compuși ai galiului

032

Compuși ai germaniului

033

Compuși ai arsenicului

034

Compuși ai seleniului

035

Compuși ai bromului

036

Compuși ai kriptonului

037

Compuși ai rubidiului

038

Compuși ai stronțiului

039

Compuși ai ytriului

040

Compuși ai zirconiului

041

Compuși ai niobiului

042

Compuși ai molibdenului

043

Compuși ai tehnețiului

044

Compuși ai ruteniului

045

Compuși ai rodiului

046

Compuși ai paladiului

047

Compuși ai argintului

048

Compuși ai cadmiului

049

Compuși al indiului

050

Compuși ai staniului

Derivați organometalici ai staniului

051

Compuși ai antimoniului

052

Compuși ai telurului

053

Compuși ai iodului

054

Compuși ai xenonului

055

Compuși ai cesiului

056

Compuși ai bariului

057

Compuși ai lantanului

058

Compuși ai ceriului

059

Compuși ai praseodimului

060

Compuși ai neodimului

061

Compuși ai promețiului

062

Compuși ai samariului

063

Compuși ai europiului

064

Compuși ai gadoliniului

065

Compuși ai terbiului

066

Compuși ai disprosiului

067

Compuși ai holmiului

068

Compuși ai erbiului

069

Compuși ai tuliului

070

Compuși de yterbiului

071

Compuși ai lutețiului

072

Compuși ai hafniului

073

Compuși ai tantalului

074

Compuși ai tungstenului

075

Compuși ai reniului

076

Compuși ai osmiului

077

Compuși ai iridiului

078

Compuși ai platinei

079

Compuși ai aurului

080

Compuși ai mercurului

Derivați organometalici ai mercurului

081

Compuși ai taliului

082

Compuși ai plumbului

Derivați organometalici ai plumbului

083

Compuși ai bismutului

084

Compuși ai poloniului

085

Compuși ai astatiniului

086

Compuși ai radonului

087

Compuși ai franciului

088

Compuși ai radiului

089

Compuși ai actiniului

090

Compuși ai toriului

091

Compuși ai protactiniului

092

Compuși ai uraniului

093

Compuși ai neptuniului

094

Compuși ai plutoniului

095

Compuși de americiului

096

Compuși ai curiului

097

Compuși ai berkeliului

098

Compuși ai californiului

099

Compuși ai einsteiniului

100

Compuși ai fermiului

101

Compuși ai mendeleeviului

102

Compuși ai nobeliului

103

Compuși ai lawrenciului

601

Hidrocarburi

Hidrocarburi alifatice

Hidrocarburi aromatice

Hidrocarburi aliciclice

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)

602

Hidrocarburi halogenate(*)

Hidrocarburi alifatice halogenate(*)

Hidrocarburi aromatice halogenate(*)

Hidrocarburi aliciclice halogenate(*)

(*) De precizat după familia care corespunde halogenului

603

Alcooluri și derivați

Alcooluri alifatice

Alcooluri aromatice

Alcooluri aliciclice

Alcanolamine

Derivați epoxidici

Eteri

Eteri de glicoli

Glicoli și polioli

604

Fenoli și derivați

Derivați halogenați ai fenolilor(*)

(*) De precizat după familia care corespunde halogenului

605

Aldehide și derivați

Aldehide alifatice

Aldehide aromatice

Aldehide aliciclice

Acetali alifatici

Acetali aromatici

Acetali aliciclici

606

Cetone și derivați

Cetone alifatice

Cetone aromatice(*)

Cetone aliciclice

(*) Inclusiv chinone

607

Acizi organici și derivați

Acizi alifatici

Acizi alifatici halogenați(*)

Acizi aromatici

Acizi aromatici halogenați(*)

Acizi aliciclici

Acizi aliciclici halogenați(*)

Anhidride de acizi alifatici

Anhidride de acizi alifatici halogenați(*)

Anhidride de acizi aromatici

Anhidride de acizi aromatici halogenați(*)

Anhidride de acizi aliciclici

Anhidride de acizi aliciclici halogenați(*)

Săruri de acizi alifatici

Săruri de acizi alifatici halogenați(*)

Săruri de acizi aromatici

Săruri de acizi aromatici halogenați(*)

Săruri de acizi aliciclici

Săruri de acizi aliciclici halogenați(*)

Esteri de acizi alifatici

Esteri de acizi alifatici halogenați(*)

Esteri de acizi aromatici

Esteri de acizi aromatici halogenați(*)

Esteri de acizi aliciclici

Esteri de acizi aliciclici halogenați(*)

Esteri de eteri de glicol

Acrilați

Metacrilați

Lactone

Halogenuri de acil

(*) De precizat după familia care corespunde halogenului

608

Nitrili și derivați

609

Derivați nitrați

610

Derivați cloronitrați

611

Derivați azoxici și azoici

612

Amine și derivați aminici

Amine alifatice și derivați

Amine aliciclice și derivați

Amine aromatice și derivați

Anilină și derivați

Benzidină și derivați

613

Baze heterociclice și derivați

Benzimidazol și derivați

Imidazol și derivați

Piretrinoide

Chinoleină și derivați

Triazină și derivați

Triazol și derivați

614

Glucozide și alcaloizi

Alcaloizi și derivați

Glucozide și derivați

615

Cianați și izocianați

Cianați

Izocianați

616

Amide și derivați

Acetamide și derivați

Anilide

617

Peroxizi organici

647

Enzime

648

Derivați complecși ai carbonului

Extract acid

Extract bazic

Ulei antracenic

Reziduu de extracție din ulei antracenic

Fracțiune ulei antracenic

Ulei fenolic

Reziduuri de extracție din ulei fenolic

Cărbune lichid, extracție cu solvent lichid

Cărbune lichid, soluție de extracție cu solvent lichid

Ulei de huilă

Gudron de huilă

Extracte de gudron de cărbune

Reziduuri solide din gudron de cărbune

Cocs (gudron de huilă), temperatură joasă, smoală temperatură înaltă

Cocs (gudron de huilă), smoală temperatură înaltă

Cocs (gudron de huilă), amestecat cu smoală de huilă la temperatură înaltă

Benzol nerafinat

Fenoli nerafinați

Baze nerafinate de gudron

Baze distilate

Fenoli distilați

Distilate

Distilate primare (cărbune), extracție cu solvent lichid

Distilate de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent

Distilate medii de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent, hidrogenate

Distilate medii de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent

Reziduuri de extracție alcaline (cărbune), gudron de huilă la temperatură joasă

Ulei rece

Combustibili, motorine, extracție cu solvent de cărbune, hidrocracare, hidrogenare

Carburanți de avion, extracție cu solvent de cărbune, hidrocracare, hidrogenare

Benzină, extracție cu solvent de cărbune, petrol de hidrocracare, hidrogenare

Produse tratate termic

Ulei antracenic greu

Distilat de ulei antracenic greu

Ulei ușor

Distilat de ulei ușor, punct de fierbere scăzut

Distilat de ulei ușor, punct de fierbere intermediar

Distilat de ulei ușor, punct de fierbere înalt

Reziduu de extracție din ulei ușor, punct de fierbere scăzut

Reziduu de extracție din ulei ușor, punct de fierbere intermediar

Reziduu de extracție din ulei ușor, punct de fierbere înalt

Ulei metilnaftalenic

Reziduu de extracție din ulei metilnaftalenic

Petrol de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent

Ulei naftalenic

Reziduu de extracție din ulei naftalenic

Distilat de ulei naftalenic

Smoală

Distilat de smoală

Reziduu de smoală

Reziduu de smoală, tratat termic

Reziduu de smoală, oxidat

Produse de piroliză

Fracțiuni secundare

Reziduuri (cărbune), extracție cu solvent lichid

Gudron de lignit, distilat

Gudron de lignit la temperatură joasă

Ulei de gudron, punct de fierbere înalt

Ulei de gudron, punct de fierbere intermediar

Ulei de spălare

Reziduu de extracție din ulei de spălare

Distilat de ulei de spălare

649

Derivați complecși ai țițeiului

Petrol brut

Gaz de sondă

Nafta cu punct de fierbere scăzut

Nafta modificat cu punct de fierbere scăzut

Nafta de cracare catalitică cu punct de fierbere scăzut

Nafta de rafinare catalitică cu punct de fierbere scăzut

Nafta de cracare termică cu punct de fierbere scăzut

Nafta hidrotratat cu punct de fierbere scăzut

Nafta cu punct de fierbere scăzut - nespecificat

Kerosen de distilare directă

Kerosen - nespecificat

Motorină de cracare

Motorină - nespecificată

Păcură grea

Unsoare

Ulei de bază nerafinat sau ușor rafinat

Ulei de bază - nespecificat

Distilat ușor de vid

Distilat greu de vid (tratat)

Ulei de purificare

Gaci de parafină

Vaselină

650

Substanțe diverse

A nu se utiliza această familie, ci familiile sau subfamiliile menționate mai sus.

4.  Aplicare rapidă

După ce s-a cercetat dacă substanța aparține uneia sau mai multor familii sau subfamilii din listă, numele generic se poate stabili în felul următor:

4.1.  Dacă numele unei familii sau subfamilii este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele, funcționale sau semnificative, el va fi stabilit ca nume generic.

Exemple:

   1,4-dihidroxibenzen

familia 604

:

fenoli și derivați

nume generic

:

derivat al fenolului

   – butanol

familia 603

:

alcooluri și derivați

subfamilia

:

alcooluri alifatice

nume generic

:

alcool alifatic

   – 2 -izoproposietanol

familia 603

:

alcooluri și derivați

subfamilia

:

eteri de glicol

nume generic

:

eteri de glicol

   – acrilat de metil

familia 607

:

acizi organici și derivați

subfamilia

:

acrilați

nume generic

:

acrilat

4.2.  Dacă numele unei familii sau subfamilii nu este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele funcționale semnificative, numele generic va fi o combinație de nume ale mai multor familii sau subfamilii.

Exemple:

   clorobenzen

familia 602

:

hidrocarburi halogenate

subfamilia

:

hidrocarburi aromatice halogenate

familia 017

:

compuși hidrocarburați ai clorului

nume generic

:

hidrocarbură aromatică clorată

   – acid 2,3,6-triclorofenilacetic

familia 607

:

acizi organici

subfamilia

:

acizi aromatici halogenați

familia 017

:

compuși ai clorului

nume generic

:

acid aromatic clorat

   – 1-cloro-1-nitropropan

familia 610

:

derivați cloronitrați

familia 601

:

hidrocarburi

subfamilia

:

hidrocarburi alifatice

nume generic

:

hidrocarbură alifatică cloronitrată

   – ditiopirofosfat de tetrapropil

familia 015

:

compuși ai fosforului

subfamilia

:

esteri fosforici

familia 016

:

compuși ai sulfului

nume generic

:

ester tiofosforic

     Notă: Numele familiei sau al subfamiliei pentru unele elemente, în special pentru metale, se poate preciza prin termenii „anorganic” sau „organic”.

Exemple:

   clorură de dimercur

familia 080

:

compuși ai mercurului

nume generic

:

compus anorganic al mercurului

   – acetat de bariu

familia 056

:

compus al bariului

nume generic

:

compus organic al bariului

   – nitrit de etil

familia 007

:

compuși ai azotului

subfamilia

:

nitriți

nume generic

:

nitrit organic

   – hidrosulfit de sodiu

familia 016

:

compuși ai sulfului

nume generic

:

compus anorganic al sulfului

  

(Exemplele de mai sus sunt ale unor substanțe extrase din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 care pot face obiectul unei cereri de confidențialitate).

ANEXA VII

PREPARATE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 12 ALINEATUL (2)

Preparatele specificate la punctul 9.3 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE.

ANEXA VIII

Partea A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 22)

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 200, 30.7.1999, p. 1)

Directiva 2001/60/CE a Comisiei

(JO L 226, 22.8.2001, p. 5)

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Counsiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

Numai punctul 90 din Anexa III

Directiva 2004/66/CE a Consiliului

(JO L 168, 1.5.2004, p. 35)

Numai în ceea ce privește trimiterea la Directiva 1999/45/CE în Articolul 1 și punctul I.B din Anexă

Directiva 2006/8/CE a Comisiei

(JO L 19, 24.1.2006, p. 12)

Directiva 2006/96/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 81)

Numai în ceea ce privește trimiterea la Directiva 1999/45/CE în Articolul 1 și secțiunea G a Anexei

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

Numai Articolul 140

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 311, 21.11.2008, p. 1)

Numai punctul 3.5 din Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 353, 31.12.2008, p. 1)

Numai articolul 56

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 22)

Directiva

Data limită de transpunere

1999/45/CE

30 iulie 2002

2001/60/CE

30 iulie 2002

2004/66/CE

1 mai 2004

2006/8/CE

1 martie 2007

2006/96/CE

1 ianuarie 2007

ANEXA IX

Tabel de Corespondență

Directiva 1999/45/CE

Prezenta directivă

Articolul 1, alineatul (1), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (1)

Articolul 1, alineatul (1), prima liniuță

Articolul 1, alineatul (1)

Articolul 1, alineatul (1), a doua liniuță

Articolul 1, alineatul (1)

Articolul 1, alineatul (1), cuvinte finale

Articolul 1, alineatul (1)

Articolul 1, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (2), prima liniuță

Articolul 1, alineatul (2), litera (a)

Articolul 1, alineatul (2), a doua liniuță

Articolul 1, alineatul (2), litera (b)

Articolul 1, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (3)

Articolul 1, alineatul (3), prima liniuță

Articolul 1, alineatul (3)

Articolul 1, alineatul (3), a doua liniuță

Articolul 1, alineatul (3)

Articolul 1, alineatul (3), a treia liniuță

-

Articolul 1, alineatul (3), cuvinte finale

Articolul 1, alineatul (3)

Articolul 1, alineatul (4)

Articolul 1, alineatul (4)

Articolul 1, alineatul (5)

Articolul 1, alineatul (5)

Articolul 1, alineatul (6), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (6), cuvinte introductive

Articolul 1, alineatul (6), prima liniuță

Articolul 1, alineatul (6), litera (a)

Articolul 1, alineatul (6), a doua liniuță

Articolul 1, alineatul (6), litera (b)

Articolul 2, alineatul (1), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (1), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (1), literele (a), (b) și (c)

Articolul 2, alineatul (1), literele (a), (b) și (c)

Articolul 2, alineatul (1), litera (d)

-

Articolul 2, alineatul (1), litera (e)

Articolul 2, alineatul (1), litera (d)

Articolul 2, alineatul (1), litera (f)

Articolul 2, alineatul (1), litera (e)

Articolul 2, alineatul (1), litera (g)

Articolul 2, alineatul (1), litera (f)

Articolul 2, alineatul (1), litera (h)

Articolul 2, alineatul (1), litera (g)

Articolul 2, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (2), literele (a), (b) și (c)

Articolul 2, alineatul (2), literele (a), (b) și (c)

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), cuvinte introductive

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), prima liniuță

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), punctul (i)

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), a doua liniuță

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), punctul (ii)

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), a treia liniuță

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), punctul (iii)

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), a patra liniuță

Articolul 2, alineatul (2), litera (d), punctul (iv)

Articolul 2, alineatul (2), literele (e) - (o)

Articolul 2, alineatul (2), literele (e) - (o)

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, prima liniuță

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, punctul (a)

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, punctul (b)

Articolul 3, alineatul (1), primul paragraf, a treia liniuță

Articolul 3(1), primul paragraf, punctul (c)

Articolul 3, alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf

Articolul 3, alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf

Articolul 3, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 3, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 3, alineatul (2), prima liniuță

Articolul 3, alineatul (2), litera (a)

Articolul 3, alineatul (2), a doua liniuță

-

Articolul 3, alineatul (2), a treia liniuță

Articolul 3, alineatul (2), litera (b)

Articolul 3, alineatul (2), a patra liniuță

-

Articolul 3, alineatul (2), a cincea liniuță

-

Articolul 3, alineatul (2), a șasea liniuță

-

Articolul 3, alineatul (2), cuvinte finale

Articolul 3, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 3, alineatul (3)

Articolul 3, alineatul (3)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5, alineatul (1)

Articolul 5, alineatul (1)

Articolul 5, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 5, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 5, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 5, alineatul (2), cuvinte introductive

Articolul 5, alineatul (2), prima liniuță

Articolul 5, alineatul (2), litera (a)

Articolul 5, alineatul (2), a doua liniuță

Articolul 5, alineatul (2), litera (b)

Articolul 5, alineatul (2), a treia liniuță

Articolul 5, alineatul (2), litera (c)

Articolul 5, alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 5, alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 6, alineatele (1) și (2)

Articolul 6, alineatele (1) și (2)

Articolul 6, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 6, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 6, alineatul (3), prima liniuță, prima parte

Articolul 6, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 6, alineatul (3), prima liniuță, a doua parte

Articolul 6, alineatul (3), prima liniuță

Articolul 6, alineatul (3), a doua liniuță

Articolul 6, alineatul (3), a doua liniuță

Articolul 6, alineatul (3), a treia liniuță

Articolul 6, alineatul (3), a treia liniuță

Articolul 6, alineatul (4)

Articolul 6, alineatul (4)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8, alineatele (1) și (2)

Articolul 8, alineatele (1) și (2)

Articolul 8, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 8, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 8, alineatul (3), prima liniuță

Articolul 8, alineatul (3), litera (a)

Articolul 8, alineatul (3), a doua liniuță

Articolul 8, alineatul (3), litera (b)

Articolul 8, alineatul (3), a treia liniuță

Articolul 8, alineatul (3), litera (c)

Articolul 8, alineatul (4)

Articolul 8, alineatul (4)

Articolul 9, punctul 1, cuvinte introductive

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 9, punctul 1.1, cuvinte introductive

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (a), cuvinte introductive

Articolul 9, punctul 1.1, prima liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (a), punctul (i)

Articolul 9, punctul 1.1, a doua liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (a), punctul (ii)

Articolul 9, punctul 1.1, a treia liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (a), punctul (iii)

Articolul 9, punctul 1.1, patra liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (a), punctul (iv)

Articolul 9, punctul 1.2, cuvinte introductive

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (b), cuvinte introductive

Articolul 9, punctul 1.2, prima liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (b), puntul (i)

Articolul 9, punctul 1.2, a doua liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (b), punctul (ii)

Articolul 9, punctul 1.3, primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (c), cuvinte introductive

Articolul 9, punctul 1.3, primul paragraf, prima liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (c), puntul (i)

Articolul 9, punctul 1.3, primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 9, alineatul (1), primul paragraf, litera (c), punctul(ii)

Articolul 9, punctul 1.3, al doilea paragraf

Articolul 9, alineatul (1), al doilea paragraf

Articolul 9, alineatul (2)

Articolul 9, alineatul (2)

Articolul 10, punctul 1.1, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (1), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 1.1, litera (a)

Articolul 10, alineatul (1), litera (a)

Articolul 10, punctul 1.1, litera (b)

Articolul 10, alineatul (1), litera (b)

Articolul 10, punctul 1.2

Articolul 10, alineatul (2)

Articolul 10, punctul 2, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (3), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.1

Articolul 10, alineatul (3), litera (a)

Articolul 10, punctul 2.2

Articolul 10, alineatul (3), litera (b)

Articolul 10, punctul 2.3, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.3.1

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (i)

Articolul 10, punctul 2.3.2

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (ii)

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, prima liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, prima liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, a treia liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, a treia liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, a patra liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, a patra liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, a cincea liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, a cincea liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, a șasea liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, a șasea liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.3, primul paragraf, cuvinte finale

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.3.3, al doilea paragraf

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iii), al doilea paragraf

Articolul 10, punctul 2.3.4, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.3.4, prima liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), prima liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, a doua liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a doua liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, a treia liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a treia liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, primul paragraf, a patra liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a patra liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, a cincea liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a cincea liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, a șasea liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a șasea liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, a șaptea liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), a șaptea liniuță

Articolul 10, punctul 2.3.4, cuvinte finale

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (iv), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.3.5

Articolul 10, alineatul (3), litera (c), punctul (v)

Articolul 10, punctul 2.4, primul paragraf

Articolul 10, alineatul (3), litera(d), primul paragraf

Articolul 10, punctul 2.4. al doilea paragraf, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al doilea paragraf, cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 2.4. al doilea paragraf, prima liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al doilea paragraf, punctul (i)

Articolul 10, punctul 2.4. al doilea paragraf, a doua liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al doilea paragraf, punctul (ii)

Articolul 10, punctul 2.4. al doilea paragraf, a treia liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al doilea paragraf, punctul (iii)

Articolul 10, punctul 2.4. al doilea paragraf, a patra liniuță

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al doilea paragraf, punctul (iv)

Articolul 10, punctul 2.4. al treilea paragraf

Articolul 10, alineatul (3), litera (d), al treilea paragraf

Articolul 10, punctul 2.5

Articolul 10, alineatul (3), litera (e)

Articolul 10, punctul 2.6

Articolul 10, alineatul (3), litera (f)

Articolul 10, punctul 2.7

Articolul 10, alineatul (3), litera (g)

Articolul 10, punctul 3

Articolul 10, alineatul (4)

Articolul 10, punctul 4, cuvinte introductive

Articolul 10, alineatul (5), cuvinte introductive

Articolul 10, punctul 4, prima liniuță

Articolul 10, alineatul (5), litera (a)

Articolul 10, punctul 4, a doua liniuță

Articolul 10, alineatul (5), litera (b)

Articolul 10, punctul 5

Articolul 10, alineatul (6)

Articolul 11, alineatele (1) - (5)

Articolul 11, alineatele (1) - (5)

Articolul 11, alineatul (6), cuvinte introductive

Articolul 11, alineatul (6), cuvinte introductive

Articolul 11, alineatul (6), litera (a)

Articolul 11, alineatul (6), litera (a)

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, cuvinte introductive

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, prima liniuță

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, punctul (i)

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), primul paragraf, punctul (ii)

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), al doilea paragraf

Articolul 11, alineatul (6), litera (b), al doilea paragraf

Articoluls 12 și 13

Articoluls 12 și 13

Articolul 15

Articolul 14, primul până la al cincilea alineat

-

Articolul 14, al șaselea alineat

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 17

Articolul 19

Articolul 18

Articolul 20

Articolul 19

Articolul 20a, alineatele (1) și (2)

Articolul 21

Articolul 20a, alineatul (3)

-

-

Articolul 20

-

Articolul 22

Articolul 21

-

Articolul 22

-

Articolul 23

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 24

Anexele I - VII

Anexele I - VII

Anexa VIII

-

Anexa IX

-

-

Anexa VIII

-

Anexa IX

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 203.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
(3) JO C 181, 21.6.2012, p. 203.
(4) Poziţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013.
(5) JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
(6) A se vedea Anexa VIII, Partea A.
(7) JO L  276, 20.10.2010, p. 33.
(8) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(9) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(10) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(11) JO 196, 16.8. 1967, p. 1.
(12) JO L 396, 30.12.2006, p. 850.
(13) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
(14) JO L 225, 21.8.2001, p. 1.
(15) JO L 355, 30.12.1998, p. 1.
(16) JO L 154, 5.6.1992, p. 1.
(17) JO L 110, 4.5.1993, p. 20.
(18) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(19) JO L 311, 28.11.2001, p. 1.
(20) JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
(21) JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
(22) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(23) JO L 159, 29.6.1996, p. 1,
(24) JO L 142, 31.5.2008, p. 1.
(25) JO L 147, 9.6.1975, p. 40.
(26) JO L 155, 11.6.2011, p. 1.
(27) JO L 155, 11.6.2011, p. 67.
(28) JO L 50, 20.2.2004, p. 44.
(29) JO L 155, 11.6.2011, p. 176.
(30) JO L 144, 4.6.1997, p. 19.
(31)* Data intrării în vigoare a prezentei directive.


Exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană ***I
PDF 419kWORD 37k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0479),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0216/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2011(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0180/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană

P7_TC1-COD(2011)0218


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(-1)  Pentru a reflecta modificările determinate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesară efectuarea unei alinieri generale a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului(4). [AM 2]

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a unor dispoziții din acesta.

(2)  Competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 trebuie aliniate la dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(3)  În vederea aplicării unora dintre dispozițiilecompletării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1967/2006, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește următoarele: [AM 3]

   acordarea de derogări în cazul în care acestea sunt prevăzute în mod specific în regulamentul respectiv;
   desemnarea unei zone de pescuit protejate în apele teritoriale ale unui stat membru sau stabilirea unor măsuri de gestionare a pescuitului pentru apele în cauză în situația în care măsurile de gestionare a pescuitului din statul membru nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului; [AM 4]
   decizia de a confirma, anula sau modifica desemnarea unei zone de pescuit protejate care ar putea afecta navele unui alt stat membru; [AM 5]
   modificarea derogării de autorizare a utilizării traulelor; [AM 6]
   modificarea planului de gestionare al unui stat membru în cazul în care planul de gestionare nu este suficient pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului; [AM 7]
   decizia de a confirma, anula sau modifica planul de gestionare al unui stat membru, care ar putea afecta navele unui alt stat membru; [AM 8]
   distribuția surplusului de capacitate de pescuit disponibilă între statele membre în zona de gestionare de 25 de mile din jurul Maltei, și [AM 9]
   determinarea criteriilor care urmează a fi aplicate pentru stabilirea și repartizarea rutelor pentru dispozitivele de atragere a peștilor (FAD) pentru pescuitul de corifenă în cadrul zonei de gestionare de 25 de mile din jurul Maltei.
   adoptarea normelor pentru specificațiile tehnice suplimentare pentru panourile cu ochiuri pătrate care trebuie introduse în plase remorcate; [AM 10]
   adoptarea specificațiilor tehnice care să limiteze dimensiunea maximă a parâmei superioare, a grandeei marginii de întinsură, a circumferinței sau a perimetrului traulelor, împreună cu numărul maxim de plase în traulele multiechipate şi [AM 11]
   modificări ale anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006. [AM 12]
  

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(5)  Referirea la solul submarin de iarbă de mare din specia Posidonia oceanica ar trebui clarificată.

(6)  Sunt necesare informații suplimentare de natură tehnică și științifică pentru a se ține seama în mod corespunzător de specificitățile pescuitului în Marea Mediterană, pentru a permite Comisiei să stabilească eventuale specificații tehnice care să limiteze dimensiunea maximă a traulelor și numărul maxim de plase în traulele multiechipate, după cum s-a menționat anterior. [AM 13]

(6a)  Conservarea resurselor halieutice din Marea Mediterană este deosebit de importantă și, prin urmare, ar trebui menționată în titlul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006. [AM 14]

(7)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se modifică după cum urmează:

-1.  Titlul se înlocuiește cu următorul text:"

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană

"

[AM 1]

1.  La articolul 4 alineatul (5), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

(5)  Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru autorizarea pescuitului cu nave cu o lungime totală mai mică sau egală cu 12 metri și o putere a motorului mai mică sau egală cu 85 kW, cu plase de fund remorcate, întreprins în mod tradițional deasupra solului submarin de Posidonia oceanica, cu condiția ca:

"

1a.  La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

(2)  După perioada stabilită la alineatul (1) și până la 30 noiembrie 2009, Consiliul poate desemna zone de pescuit protejate suplimentare sau poate modifica delimitarea acestora și normele de gestionare instituite pentru acestea, pe baza unor noi informații științifice relevante.

După 1 decembrie 2009, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pe baza unei propuneri a Comisiei, desemnează zone de pescuit protejate suplimentare sau modifică delimitarea acestora și normele de gestionare instituite pentru acestea, pe baza unor noi informații științifice relevante.

[AM 15]

1b.  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(4)  În cazul în care Comisia consideră că măsurile de gestionare a pescuitului notificate în conformitate cu alineatul (3) nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia poate solicita statului membru în cauză, după consultarea acestuia, modificarea măsurii în termen de trei luni de la data notificării solicitării.

În cazul în care Comisia consideră că măsurile de gestionare a pescuitului adoptate de statul membru nu au fost modificate sau au fost modificate necorespunzător și în continuare nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a desemna o zonă de pescuit protejată sau pentru a stabili măsuri de gestionare a pescuitului în privința apelor în cauză.

"

   (b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"
(5)  În cazul în care un stat membru propune desemnarea unei zone de pescuit protejate în apele sale teritoriale care ar putea afecta navele unui alt stat membru, acesta informează Comisia, celălalt stat membru și Consiliul consultativ regional în cauză înainte de a adopta decizia de desemnare.
Statele membre și Consiliul consultativ regional în cauză pot transmite Comisiei, în scris, observațiile lor legate de propunerea de desemnare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării propunerii de desemnare.
După analizarea eventualelor observații transmise, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, care confirmă, anulează sau modifică desemnarea în termen de 60 de zile lucrătoare de la data notificării propunerii de desemnare.

[AM 16]


2.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:
   (a) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

(5)  Statele membre pot solicita o derogare de la alineatele (1), (2) și (3). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a permite astfel de derogări cu condiția ca acestea să fie justificate prin caracteristici geografice speciale ale zonelor maritime în cauză, cum ar fi dimensiunea limitată a platformei continentale de-a lungul întregii linii de coastă a unui stat membru sau întinderea limitată a terenurilor de pescuit unde pot fi utilizate traule, în cazul în care activitățile de pescuit nu au un impact semnificativ asupra mediului marin și afectează un număr limitat de nave ale statului membru sau, după caz, ale altor state membre și cu condiția ca aceste activități de pescuit să nu poată fi întreprinse cu altă unealtă și să facă obiectul unui plan de gestionare menționat la articolele 18 sau 19. Statele membre furnizează justificări științifice și tehnice actualizate pentru astfel de derogări."
   (b) alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:"
(10)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, permițând derogări de la alineatele (1) și (2), pentru zonele de pescuit care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 4 alineatul (5)."
   (ba) La alineatul (11), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"
În cazul în care Comisia, pe baza notificărilor furnizate de statele membre în conformitate cu al doilea și al treilea paragraf sau pe baza unor noi opinii științifice, consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru o derogare, aceasta poate solicita, după consultarea statului membru în cauză, modificarea derogării în termen de trei luni de la data notificării solicitării. În cazul în care Comisia consideră că statul membru nu a modificat derogarea sau a modificat-o necorespunzător, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a modifica derogarea cu scopul de a asigura protecția resurselor și a mediului.

[AM 17]


2a.  La articolul 14, alineatul (3) se elimină. [AM 18]
2b.  La articolul 18 alineatul (1) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
(1)  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pe baza unei propuneri a Comisiei, adoptă planuri de gestionare pentru zone de pescuit mediteraneene specifice, în special în zonele aflate total sau parțial în afara apelor teritoriale ale statelor membre. Aceste planuri pot include în special:

[AM 19]


2c.  Articolul  19 se modifică după cum urmează:
   (a) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

(8)  În cazul în care, pe baza notificării menționate la alineatul (7) sau a unor noi date științifice, Comisia consideră că un plan de gestionare adoptat în temeiul alineatului (1) sau (2) nu este suficient pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia poate solicita statului membru în cauză, după consultarea acestuia, modificarea planului în termen de trei luni de la data notificării solicitării.
În cazul în care Comisia consideră că planul de gestionare adoptat de statul membru nu a fost modificat sau a fost modificat necorespunzător și în continuare nu este suficient pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, pentru a modifica planul de gestionare cu scopul de a asigura protecția resurselor și a mediului."
   (b) alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:"
(9)  În cazul în care un stat membru propune adoptarea unui plan de gestionare care ar putea afecta navele unui alt stat membru, acesta informează Comisia, celălalt stat membru și Consiliul consultativ regional în cauză înainte de a adopta planul de gestionare.
Statele membre și Consiliul consultativ regional în cauză pot transmite Comisiei, în scris, observațiile lor legate de planul de gestionare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării adoptării propuse.
După analizarea eventualelor observații transmise, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, care confirmă, anulează sau modifică planul în termen de 60 de zile lucrătoare de la data notificării planului de gestionare propus.

[AM 20]


3.  La articolul 26 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
(3)  În cazul în care capacitatea globală de pescuit menționată la alineatul (2) litera (a) depășește capacitatea globală de pescuit a traulelor cu o lungime totală egală sau mai mică de 24 de metri și care au operat în zona de gestionare în perioada de referință 2000-2001 (₫capacitatea de pescuit de referință»), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru repartizarea acestui surplus de capacitate de pescuit disponibilă între statele membre, luând în considerare interesul statelor membre care solicită o autorizare."

4.  La articolul 27 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a determina criteriile care urmează a fi aplicate pentru instituirea și repartizarea rutelor pentru FAD.

"

4a.  Articolul 28 se elimină. [AM 21]

4b.  Articolul 29 se elimină. [AM 22]

5.  Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:elimină.

„Anexele se modifică prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 30a”.

[AM 23]

6.  Se inserează următorul articol:"

Articolul 30a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)  Delegarea de competențe,Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5), la articolul 7 alineatele (4) și (5), la articolul 13 alineatele (5) și (10), la articolul 13 alineatul (11) al patrulea paragraf, la articolul 19 alineatele (8) și (9), la articolul 26 alineatul (3) primul paragraf și la articolul 27 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 30, la punctul 3 din anexa I secțiunea B și la punctul 7 din anexa II, este conferită pentruse conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminatătrei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament(5). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 24]

(3)  Delegarea de competențe, menționată la articolul 4 alineatul (5), la articolul 7 alineatele (4) și (5), la articolul 13 alineatele (5) și (10), la articolul 13 alineatul (11) al patrulea paragraf, la articolul 19 alineatele (8) și (9), la articolul 26 alineatul (3) primul paragraf și la articolul 27 alineatul (3) al doilea paragraf la articolul 30, la punctul 3 din anexa I secțiunea B și la punctul 7 din anexa II, poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.

(4)  Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (5), al articolului 7 alineatele (4) și (5), al articolului 13 alineatele (5) și (10), al articolului 13 alineatul (11) al patrulea paragraf, al articolului 19 alineatele (8) și (9), al articolului 26 alineatul (3) primul paragraf și al articolului 27 alineatul (3) al doilea paragraf, al articolului 30, al punctului 3 din anexa I secțiunea B și al punctului 7 din anexa II intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

"

7.  În anexa I, secțiunea B se modifică după cum urmează:

[AM 25]

[AM 27]

   (a) Punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:"
3.  Pot fi inserate panouri cu ochiuri pătrate în orice plasă remorcată și se plasează în fața oricărei guri a traulului sau la orice punct dintre partea frontală a oricărei guri a traulului și partea posterioară a sacului. Nu se obstrucționează în niciun fel prin elemente interne sau externe atașate. Se construiesc din plase fără noduri sau din plase construite cu noduri antialunecare și se introduc în așa fel încât ochiurile să rămână deschise complet pe toată durata pescuitului. Normele de aplicare pentru specificațiile tehnice suplimentare ale panourilor cu ochiuri pătrate se stabilesc prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 30a."
   (b) Se elimină punctul 4. [AM 26]
   (c) Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:"
5.  Este interzisă transportarea la bord sau utilizarea oricărei plase remorcate al cărei sac este construit integral sau parțial din orice tip de material de plasă, format din ochiuri de alt tip decât ochiuri pătrate sau în formă de romb."

8.  În La anexa II, se elimină punctul 7. se înlocuiește cu următorul text:

7.  Specificațiile tehnice care limitează dimensiunea maximă a parâmei superioare, a grandeei marginii de întinsură, a circumferinței sau perimetrului traulelor, împreună cu numărul maxim de plase în traulele multiechipate pot fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 30a.

[AM 28]

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Președintele

Pentru Consiliu,

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 56.
(2) JO C 43, 15.2.2012, p. 56.
(3) Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2013.
(4) JO L 409, 30.12.2006, p. 11.
(5)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.


Încheierea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea ***
PDF 196kWORD 20k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (13582/2012 – C7-0323/2012 – 2012/0120(NLE))
P7_TA(2013)0010A7-0429/2012

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (13582/2012),

–  având în vedere Protocolul adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea adoptat la 15 octombrie 2010 în cadrul sesiunii plenare finale a celei de a cincea Conferințe a părților ce servește drept reuniune a părților (COP/MOP5) la Nagoya și semnat de Uniune la 11 mai 2011 (13583/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0323/2012),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0429/2012),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012
PDF 223kWORD 30k
Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la finanțele publice în UEM – 2011 și 2012 (2011/2274(INI))
P7_TA(2013)0011A7-0425/2012

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Finanțele publice în UEM - 2011”(1),

–  având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Finanțele publice în UEM - 2012”(2),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice(3),

–  având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice(7),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro(8),

–  având în vedere anexa I la Concluziile Consiliului European din 24 și 25 martie 2011, intitulată „Pactul euro plus - O coordonare mai strânsă a politicilor economice pentru competitivitate și convergență”(9),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012, în special anexa la acestea, intitulată „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2011 privind analiza anuală a creșterii - 2012 (COM(2011)0815),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice: forma preconizată inițial(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2012 referitoare la contribuția la analiza anuală a creșterii 2012(11),

–  având în vedere raportul FMI din octombrie 2012 intitulat „Perspective economice mondiale”,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0425/2012),

A.  întrucât criza economică, financiară și bancară nu se diminuează și demonstrează că problemele legate de finanțele publice afectează negativ dezvoltarea socioeconomică și stabilitatea politică;

B.  întrucât ponderea datoriei publice în PIB în zona euro a crescut de la 86,2 % în primul trimestru din 2011 la 88,2 % în primul trimestru din 2012;

C.  întrucât criza nu poate fi soluționată numai prin reformele recente din cadrul de guvernanță economică și bugetară al Uniunii Europene; întrucât este necesară o acțiune cuprinzătoare pentru a aborda într-o manieră simetrică dezechilibrele macrofinanciare excesive și a crește nivelul general de convergență socioeconomică și de solidaritate în cadrul uniunii economice și monetare (UEM);

D.  întrucât asumarea unor angajamente credibile pentru luarea de măsuri de consolidare favorabile creșterii economice constituie o condiție prealabilă pentru orice soluție durabilă la situația datoriilor și deficitelor excesive din cea mai mare parte a statelor membre ale zonei euro;

E.  întrucât mai multe state membre ale UE au întreprins acțiuni importante pentru a consolida finanțele publice, însă rămân în continuare multe provocări cu privire la ameliorarea situației; întrucât actuala recesiune economică severă suscită îngrijorare deoarece amenință eforturile considerabile depuse de statele membre în ceea ce privește propriile strategii de consolidare fiscală;

F.  întrucât statele membre nu se află toate în aceeași situație, fiind necesar, așadar, să se aplice strategii favorabile unei creșteri economice durabile care să fie diferențiate în funcție de recomandările specifice adoptate de Consiliu pentru fiecare țară în parte și care să țină cont de riscurile bugetare și macrofinanciare și de condițiile economice și sociale specifice fiecărei țări;

G.  întrucât cele mai recente recomandări specifice fiecărei țări se axează în mod disproporționat pe necesitatea de a reduce salariile și cheltuielile sociale și de a reforma regimurile pensiilor publice; întrucât recomandărilor specifice referitoare la alte domenii, cum ar fi impozitele pe veniturile din capital, consum, activitățile imobiliare și activitățile poluante, li se acordă, în cea mai mare măsură, prea puțină importanță;

H.  întrucât, în particular, statele membre care beneficiază de programe de asistență financiară și cele care fac obiectul unei supravegheri atente a pieței ar trebui să implementeze strategii de consolidare fiscală credibile și pe termen lung; întrucât efectele colaterale asupra întregii UEM trebuie să fie abordate de urgență astfel încât se reechilibreze și să se calibreze eforturile necesare din partea tuturor statelor membre în vederea depășirii crizei;

I.  întrucât regimurile democratice necesită o supraveghere strictă din partea publicului a organelor decizionale de la toate nivelurile responsabile de economie și de politicile relevante, precum și mecanisme de responsabilitate și de legitimitate,

1.  salută îmbunătățirea preconizată a pozițiilor bugetare ale statelor membre ale UE și eforturile lor pentru a-și atinge obiectivele fiscale; regretă prelungirea preconizată a încetinirii ciclice în curs; subliniază faptul că actuala recesiune economică severă suscită îngrijorare deoarece amenință eforturile considerabile depuse de statele membre pentru a-și consolida bugetele;

2.  consideră că sunt în continuare necesare strategii credibile pe termen lung de consolidare fiscală, având în vedere nivelul ridicat al datoriei publice și private și al deficitelor publice din unele state membre, precum și dificultățile cu care ele se confruntă pentru a-și readuce finanțele publice pe o cale sustenabilă, provocând presiuni puternice din partea piețelor financiare; reamintește faptul că deficitele publice globale au fost reduse până acum datorită unor eforturi puternice de consolidare; ia act de previziunile actuale ale Comisiei privind creșterea negativă a PIB pentru ansamblul UEM în 2013 și bilanțuri bugetare înrăutățite în cazul a șapte state membre ale UEM în 2013 sau 2014; consideră, așadar, că nevoia continuă de ajustări bugetare intense trebuie echilibrată între consolidarea creșterii durabile, dezvoltarea economică și protecția socială;

3.  este profund îngrijorat de faptul că, în ciuda eforturilor de reformă și de consolidare ale statelor membre, piețele de obligațiuni suverane din zona euro se află în continuare în dificultate, ceea ce se reflectă în nivelul ridicat al spread-urilor și al volatilității ratelor dobânzii; constată că factorul declanșator direct și cauza principală au fost preocupările piețelor financiare cu privire la soliditatea finanțelor publice și private din unele țări membre ale zonei euro;

4.  consideră că eforturile depuse în vederea îmbunătățirii coordonării și a consolidării fiscale nu vor produce rezultatele scontate dacă nu vor fi abordate dezechilibrele macroeconomice dintre statele membre și consecințele acestora asupra procesului de redresare;

5.  subliniază faptul că sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice și private reprezintă o condiție esențială pentru creșterea economică și pentru menținerea cheltuielilor publice, inclusiv a investițiilor, la un nivel adecvat; subliniază că un nivel ridicat al datoriei produce efecte negative asupra sistemelor de sănătate și de pensii, a ocupării forței de muncă și a echității în raportul dintre generații și generează o creștere economică slabă;

6.  subliniază că rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor va afecta și dezvoltarea economică pe viitor și că statele membre ar trebui, prin urmare, să adopte deja măsuri concrete pentru reducerea sa;

7.  încurajează statele membre să respecte cu strictețe recomandările adoptate de Consiliu în urma unei recomandări din partea Comisiei în conformitate cu normele stabilite în Pactul de stabilitate și de creștere, astfel cum a fost modificat prin cele șase acte legislative referitoare la guvernanța economică, pentru a realiza consolidarea fiscală în mod mai ferm, credibil, oportun și diferențiat, ținând cont de circumstanțele specifice fiecărei țări; încurajează Consiliul să revizuiască aceste recomandări în funcție de necesități, astfel încât să țină cont în mod corespunzător de mediul macroeconomic;

8.  invită statele membre să faciliteze un acord cu Parlamentul în vederea adoptării pachetului de două propuneri legislative cât mai curând posibil, cel târziu până la finalul anului;

9.  încurajează Comisia să formuleze la adresa statelor membre atât reacții negative, cât și pozitive prin intermediul recomandărilor specifice explicite și detaliate prezentate pentru fiecare țară în parte și să recunoască eforturile și bunele practici demne de menționat;

10.  încurajează Comisia să își continue eforturile pentru a-și completa analiza sa tradițională privind sustenabilitatea cu metodologii alternative; invită Comisia ca, în viitoarele ediții ale raportului „Finanțele publice în UEM”, să publice regulat indicatori care să reflecte această analiză a sustenabilității și să facă publice teoriile pe care se bazează modelele sale atunci când evaluează efectul multiplicator al nivelurilor cheltuielilor publice asupra creșterii PIB-ului;

11.  subliniază rolul important pe care bugetul Uniunii Europene trebuie să îl joace în reducerea dezechilibrelor macroeconomice și sociale de pe întreg teritoriul Uniunii și, astfel, în reinstituirea condițiilor pentru o uniune monetară durabilă;

12.  salută noul accent pus pe descentralizarea bugetară în Raportul Comisiei privind finanțele publice în UEM în 2012 și sugerează ca în viitoarele ediții să se includă întotdeauna un capitol privind finanțele publice de la nivel local și regional;

13.  consideră că consolidarea fiscală se poate realiza în mod eficace și poate avea efecte pozitive de durată, cu condiția ca măsurile care se află la baza acesteia să favorizeze creșterea, astfel încât să promoveze perspectivele de creștere și de creare de locuri de muncă și să respecte echitatea dintre cetățeni;

14.  invită statele membre să aplice politici și reforme orientate asupra creșterii economice, în conformitate cu Strategia Europa 2020, ținând seama de protecția socială, de incluziunea socială și de investițiile publice; reamintește solicitările sale privind necesitatea ca piața muncii să devină mai flexibilă, mai ales prin: reducerea impozitării veniturilor salariale, optimizarea programelor de formare pentru a încuraja lucrătorii mai vârstnici să rămână mai mult în câmpul muncii, reducerea șomajului în rândul tinerilor printr-o mai bună aliniere a calificărilor tinerilor la cererea de pe piața muncii, asigurarea corelării dintre salarii și productivitate și transferul presiunii fiscale dinspre forța de muncă, îndeosebi în ceea ce privește categoriile de lucrători cu venituri scăzute, către activitățile dăunătoare mediului; invită statele membre să introducă politici de inovare prin investiții destinate să îmbunătățească productivitatea și să o alinieze la evoluțiile în materie de salarizare, precum și să creeze un climat de afaceri mai competitiv prin: liberalizarea anumitor sectoare, eliminarea restricțiilor nejustificate privind meseriile și profesiile reglementate, facilitarea accesului la creditare și facilitarea creării de noi întreprinderi; încurajează, în final, realizarea de reforme în administrația publică prin eliminarea birocrației, reducerea costurilor și suprimarea nivelurilor inutile de administrație publică;

15.  reamintește că elementul esențial al relației dintre creștere și consolidare este compoziția măsurilor de consolidare; subliniază că obținerea combinației adecvate de măsuri în materie de cheltuieli și de venituri depinde de context și ar trebui evaluată în detaliu; subliniază, în acest sens, că măsurile de consolidare care se bazează mai curând pe reducerea cheltuielilor neproductive decât pe creșterea veniturilor tind de obicei să aibă o durată mai lungă și să stimuleze mai mult creșterea pe termen mediu, dar sunt mai recesive pe termen scurt; este de părere că strategiile de consolidare trebuie să atenueze impactul recesiv pe termen scurt și să vizeze totodată stimularea creșterii pe termen mediu; consideră că eventualul efect negativ pe termen scurt al consolidărilor poate fi atenuat, mai ales dacă măsurile aplicate sunt credibile, de durată și evită reducerea investițiilor publice în sectoarele productive ale economiei;

16.  încurajează statele membre să își axeze eforturile de consolidare pe o combinație adecvată, bazată pe context, de măsuri în materie de cheltuieli și de venituri și să protejeze totodată elementele aferente Strategiei Europa 2020 care stimulează creșterea durabilă, cum ar fi investițiile în cercetare și dezvoltare, educație, sănătate și eficiență energetică; consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită și menținerii sau consolidării anvergurii și eficacității serviciilor de ocupare a forței de muncă și ale politicilor active de pe piața muncii, cum ar fi programele de formare și formarea profesională ulterioară pentru persoanele care își caută un loc de muncă, inclusiv o garanție europeană pentru tinerii șomeri și noi întreprinzători;

17.  încurajează Comisia să evalueze strategia bugetară consolidată din zona euro în ansamblul său, combinând măsurile bugetare convenite la nivel național și impactul lor preconizat prin efecte colaterale din fiecare stat membru al zonei euro;

18.  invită Comisia să își publice metodologia care stă la baza evaluării echilibrelor structurale ale statelor membre, precum și modificările introduse în această metodologie din 2008 încoace și impactul lor asupra evaluării echilibrelor structurale ale statelor membre;

19.  subliniază faptul că strategia de consolidare ar trebui, de asemenea, să vizeze componenta de venituri a bugetelor statelor membre; subliniază în special faptul că măsurile de consolidare legate de componenta de venituri ar trebui să se axeze pe reducerea cheltuielilor fiscale care creează nișe neproductive sau comportamente ineficiente prin care se urmărește obținerea de rente, pe micșorarea subvențiilor dăunătoare mediului, precum și pe crearea de taxe de mediu care să vizeze sursa externalităților negative și care pot aduce beneficii duble în măsura în care ameliorează situația bugetară și contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

20.  sprijină eforturile de reformare și de modernizare a sistemelor de pensii, respectându-se totodată pe deplin autonomia și rolul partenerilor sociali și specificitatea contextelor naționale, asigurându-se sustenabilitatea financiară pe termen lung și caracterul adecvat al pensiilor; observă că aceste reforme servesc și la menținerea contribuției lor drept stabilizatori automați și drept condiții ale instrumentelor de coeziune și solidaritate socială; încurajează, în particular, măsurile de creștere a vârstei efective de pensionare; sprijină politicile destinate să crească numărul persoanelor care decid să rămână în continuare pe piața muncii în primii ani după împlinirea vârstei de pensionare;

21.  încurajează statele membre să aplice proceduri de consolidare bazate pe componenta de venituri, concentrându-se asupra îmbunătățirii respectării normelor fiscale și a echității dintre cetățeni, mai ales în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale; consideră că, dacă acest lucru nu este suficient, ar trebui analizată posibilitatea extinderii bazei impozabile, printre altele în vederea reducerii denaturărilor economice și sociale; consideră că trebuie depuse eforturi deosebite pentru a combate frauda fiscală și evaziunea fiscală;

22.  consideră că, pentru a construi un cadru al finanțelor publice echilibrat pe termen mediu și lung, este important ca toate proiectele de infrastructură cu impact semnificativ asupra bugetului să facă obiectul unei analize a raportului costuri-beneficii;

23.  reamintește că statele membre s-au angajat, în cadrul Pactului euro plus, să inițieze reforme ale politicilor bugetare și să organizeze discuții periodice privind adoptarea de bune practici;

24.  evidențiază rolul autorităților publice locale și regionale în sprijinirea investițiilor publice și private; subliniază importanța investițiilor orientate către creștere pentru o redresare economică rapidă;

25.  invită statele membre să clarifice responsabilitatea, rolul, transferurile bugetare și sursele de venituri ale diferitelor niveluri ale administrației (regional și local) în menținerea unui cadru al finanțelor publice solid și sustenabil, ținând cont în special de impactul Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare asupra autonomiei bugetare locale și regionale;

26.  este preocupat de riscul ca relația dintre administrațiile publice centrale și subnaționale să afecteze negativ realizarea consolidării fiscale, îndeosebi atunci când descentralizarea este finanțată predominant prin transferuri de la administrația centrală și nu este corelată cu responsabilitatea subnațională în ceea ce privește componenta de venituri;

27.  este preocupat de faptul că în unele state membre este posibil să existe subsectoare guvernamentale și ministeriale fără competențe și sarcini concrete; aceste subsectoare guvernamentale fac ca administrația generală să fie mai ineficientă și mai risipitoare, motiv pentru care ele ar trebui suprimate în cadrul eforturilor de consolidare fiscală;

28.  remarcă faptul că eforturile de consolidare ar trebui împărțite între diferitele administrații într-o manieră echitabilă, ținând cont de serviciile pe care asigură;

29.  recunoaște faptul că unele state membre cu niveluri ridicate ale datoriei măresc în continuare numărul net de funcționari publici, în pofida angajamentului lor asumat public de a îngheța sau a reduce ponderea funcționarilor publici pe piața muncii;

30.  invită statele membre cu probleme bugetare să pună pe primul plan măsurile de consolidare fiscală destinate să reducă cheltuielile inutile pentru apărare, cum ar fi achizițiile de echipamente militare noi și costisitoare;

31.  salută diversele eforturi de soluționare a crizei, inclusiv reformele structurale sustenabile și favorabile creșterii economice; atrage atenția asupra noului cadru consolidat de guvernanță al UE adoptat recent; consideră că, deși nu pot soluționa imediat criza, aceste reforme ar trebui să vizeze sporirea credibilității ajustărilor fiscale, reducând efectul lor negativ pe termen scurt asupra creșterii economice și creând premisele unui proces decizional îmbunătățit în anii în care creșterea economică va reveni la normal;

32.  încurajează dialogul și cooperarea pe teme economice dintre parlamentele regionale cu competențe legislative, parlamentele naționale și Parlamentul European, mai ales în cadrul semestrului european, pentru a discuta orientările economice prezentate în analiza anuală a creșterii și recomandările specifice formulate pentru fiecare țară;

33.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf
(3) JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
(4) JO L 306, 23.11.2011, p. 41.
(5) JO L 306, 23.11.2011, p. 8.
(6) JO L 306, 23.11.2011, p. 33.
(7) JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
(8) JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/120300.pdf
(10) Texte adoptate, P7_TA(2011)0583.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2012)0048.


Agențiile de rating de credit ***I
PDF 277kWORD 32k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2011)0747),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0420/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 29 martie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 5 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0221/2012),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale, poziţia Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului e modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

P7_TC1-COD(2011)0361


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 462/2013.)

(1) JO C 167, 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 181, 21.6.2012, p. 68.


Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I
PDF 279kWORD 22k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0746),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0419/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 5 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0220/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit

P7_TC1-COD(2011)0360


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/14/UE.)

(1) JO C 167, 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 229, 31.7.2012, p. 64.


Planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective ***I
PDF 409kWORD 33k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0155),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0090/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2012(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0395/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

P7_TC1-COD(2012)0077


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Pentru a se evita orice ambiguitate și a se asigura coerența cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind atingerea unui randament maxim durabil pentru stocurile epuizate, obiectivele planului multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului(4), ar trebui clarificate în consecință.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 prevede monitorizarea și revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit specificate în acesta, în caz de inadecvare a ratelor respective cu privire la îndeplinirea obiectivelor planului respectiv.

(3)  În conformitate cu articolul 290 din tratat, se poate delega Comisiei competența de a completa sau modifica elemente neesențiale ale unui act legislativ prin intermediul unor acte delegate. [AM 1]

(4)  Pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 și pentru a putea reacționa rapid la schimbările legate de condițiile stocurilor sau ale pescăriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit, atunci când datele științifice indică faptul că ratele nu mai sunt adecvate și că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivele planuluistabilirea perioadelor în care pescuitul cu anumite tipuri de echipamente este permis în anumite zone geografice. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate cu Consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică și părțile interesate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.[AM 2]

(6)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, Comisiei trebuie să i se confere competențe de punere în aplicare. Respectivele competențe trebuie exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de punere în aplicare de către Comisie(5). [AM 3]

(7)  Pentru a asigura eficiența evaluării performanței planului, calendarul de evaluare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui modificat.

(8)  În plus, procedura de decizie privind stabilirea posibilităților de pescuit menționate în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui clarificată ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

(9)  Așadar, modificările propuse vizează în primul rând schimbările care permit planului să funcționeze eficient în noul cadru decizional instituit prin Tratatul de la Lisabona.

(10)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 4

Obiectiv și ținte

Planul asigură exploatarea viabilă a rezervelor de cod vizate, pe baza randamentului durabil maxim, prin reducerea treptată și menținerea ratelor mortalității prin pescuit la niveluri care să nu fie mai micimari decât: [AM 4]

   (a) 0,25 pentru vârstele de la trei la șase ani pentru rezervele de cod din zona A; și [AM 5]
   (b) 0,3 pentru vârstele 4-7 ani pentru rezervele de cod din zonele B și C.

"

2.  La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

(1)  În fiecare an, Consiliul decide, în conformitate cu dispozițiile tratatului, asupra capturilor totale admisibile pentru rezervele de cod vizate pentru anul următor.

"

[AM 6]

3.  Articolul 8se modifică după cum urmează:

[AM 8]

[AM 9]

   (a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text"
  ₫(3) Consiliul decide în fiecare an, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile tratatului, cu privire laarticolul 29a, definind, pentru fiecare an, numărul maxim de zile de absență din port din afara perioadelor specificate la alineatul (1) din anul următor în care pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) este autorizat, în conformitate cu normele prevăzute la alineatele (4) și (5). [AM 7]
(4)  În cazul în care rata mortalității prin pescuit pentru una din rezervele de cod vizate a fost estimată de către CSTEP ca depășind cu cel puțin 10 % rata-țintă a mortalității prin pescuit prevăzută la articolul 4, numărul total de zile în care este permis pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) se reduce cu 10 % față de numărul total de zile permise în anul curent.₫"
   (b) la alineatul (6) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"
Prin derogare de la alineatul (1), navele de pescuit cu lungimea totală mai mică de 12 metri au dreptul să pescuiască cu echipamente statice într-o zonă de până la 10 mile marine măsurată de la liniile de bază. Timpul de scufundare a respectivelor echipamente statice nu poate depăși 48 de ore."

4.  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 26

Evaluarea planului

O dată la cinci ani, începând cu 18 septembrie 2007, Comisia evaluează funcționarea și rezultatele planului multianual. În scopul realizării acestei evaluări, Comisia solicită recomandări din partea CSTEP și a Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică. Dacă este cazulnecesar, Comisia poate propune modificări aletransmite propuneri adecvate pentru modificarea planului multianual sau poate adopta acte delegate, care este adoptată în conformitate cu articolul 27procedura legislativă ordinară.

"

[AM 10]

5.  Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 27

Revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit

Atunci când Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29a, pentru a revizui nivelurile minimeconstată că ratele-țintă ale ratei mortalității prin pescuit prevăzute la articolul 4, în cazul în care datele științifice indică faptul că valorile pentru nivelul minim al rateinu mai sunt corespunzătoare pentru a atinge obiectivele planului de gestionare, Comisia transmite o propunere, bazată pe recomandările CSTEP și după consultarea Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică și a altor părți interesate, care este adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pentru a revizui ratele-țintă ale mortalității prin pescuit sunt în dezacord cu obiectivele din planul de gestionareprevăzute la articolul 4.

"

[AM 11]

6.  La articolul 29, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:"

(2)  Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și/sau 28.2 dacă există dovezi conform cărora capturile de cod în subdiviziunile ICES respective reprezintă mai puțin de 3% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmăeste împuternicită să adopte, în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunilor în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2). [AM 12]

(3)  Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunii ICES 28.1 decât dacă există dovezi conform cărora capturile de cod reprezintă mai mult de 1,5% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmăeste împuternicită să adopte, în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunii în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2). [AM 13]

(4)  Actele de punere în aplicaredelegate la care se face referire la alineatele (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului următor.

"

[AM 14]

7.  Se introduce următorul capitol :"

Capitolul VIa

Articolul 29a

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite la prezentul articol.

(2)  Delegarea competenței menționate la articolele 26 și 27Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3) și articolul 29 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminatătrei ani de la …(6). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 15]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 26 și 27articolul 8 alineatul (3) și articolul 29 alineatele (2) și (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 16]

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 26 și 27articolului 8 alineatul (3) și al articolului 29 alineatele (2) și (3) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 29b

Procedura comitetelor

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 17]

Articolul 29c

Deciziile Consiliului

În cazul în care prezentul regulament prevede decizii care trebuie luate de Consiliu, acesta hotărăște în conformitate cu tratatul.

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la …, .

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 145.
(2) JO C 299, 4.10.2012, p. 145.
(3) Poziţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013.
(4) JO L 248, 22.9.2007, p. 1
(5) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(6)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.


Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce priveşte ordinea precedenţei vicepreşedinţilor aleşi prin aclamare
PDF 252kWORD 20k
Decizia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 privind modificarea articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește ordinea precedenței vicepreședinților aleși prin aclamare (2012/2020(REG))
P7_TA(2013)0015A7-0412/2012

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui său din 3 septembrie 2010,

–  având în vedere interpretarea articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de procedură adoptată de Comisia pentru afaceri constituționale la 15 iunie 2011 și anunțată în plen la 22 iunie 2011,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0412/2012),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea prezentată în continuare;

2.  reamintește că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2
În cazul în care alegerea nu are loc în urma unui vot secret, ordinea precedenței corespunde ordinii în care sunt prezentați de Președinte.

În cazul în care alegerea are loc prin aclamare, ordinea precedenței se stabilește prin vot secret.


Garanţia pentru tineret
PDF 205kWORD 24k
Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret (2012/2901(RSP))
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 referitoare la o propunere de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret (COM(2012)0729),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a inițiativei privind oportunitățile pentru tineri (COM(2012)0727),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933), precum și rezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri(1) și întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  având în vedere Declarația membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012 intitulată „Spre o consolidare favorabilă creșterii și o creștere favorabilă ocupării forței de muncă”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor(2),

–  având în vedere raportul Eurofound din 13 iunie 2012 intitulat „Înființarea unei garanții pentru tineret: Experiențe din Finlanda și Suedia”(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” (COM(2010)0477),

–  având în vedere raportul Organizației Internaționale a Muncii din septembrie 2012 intitulat „Perspective privind ocuparea forței de muncă la nivel mondial: viitor sumbru pe piața muncii pentru tineret”(4) și rezoluția și concluziile celei de-a 101-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii intitulate „Criza șomajului în rândul tinerilor: un apel la acțiune”(5),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, ca urmare a crizei economice, rata globală a șomajului crescuse în octombrie 2012 la un nivel fără precedent de 10,7 % , adică 25,91 milioane de persoane în căutarea unui loc de muncă(6);

B.  întrucât rata șomajului în rândul tinerilor a crescut la 23,4 %, 5,68 milioane de tineri fiind șomeri, în parte din cauza neconcordanțelor între oferta de calificări și cererile de pe piața locurilor de muncă, dar adeseori indiferent de nivelul de educație celor care caută un loc de muncă; întrucât cercetările arată că șomajul în rândul tinerilor, provoacă efecte permanente, cum ar fi creșterea riscului șomajului în viitor și excluziunea socială permanentă;

C.  întrucât membrii Consiliului European au îndemnat statele membre, în declarația lor din 29 iunie 2012, să-și intensifice eforturile de a mări ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor cu „obiectivul ca, în câteva luni de la terminarea studiilor, tinerii să primească o ofertă de angajare de bună calitate, opțiunea continuării studiilor, un contract de ucenicie sau un stagiu”;

D.  întrucât o garanție pentru tineri ar contribui la atingerea a trei obiective ale strategiei Europa 2020, adică angajarea în câmpul muncii a 75 % din populația cuprinsă între 20 și 64 de ani, scăderea sub 10 % a ratei abandonului școlar timpuriu și ieșirea din sărăcie și excluziune socială a cel puțin 20 de milioane de oameni;

E.  întrucât criza a dus la accentuarea formelor precare de angajare pentru tineri, contractele pe termen scurt sau cu normă parțială și sistemele de angajare neremunerată înlocuind de prea multe ori locuri de muncă existente;

F.  întrucât costul inacțiunii UE în privința tinerilor fără loc de muncă, educație sau formare este estimat la aproximativ 153 de miliarde EUR, adică în jur de 1,2 % din PIB-ul UE și întrucât există în prezent 7,5 milioane de tineri sub 25 de ani în această situație;

G.  întrucât Comisia solicită în, Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, înființarea unei garanții pentru tineret;

1.  sprijină ferm inițiativa Comisiei de a propune o recomandare a Consiliului privind sisteme de garanție pentru tineret;

2.  solicită ministerelor muncii și afacerilor sociale din statele membre să convină asupra unei recomandări a Consiliului în cadrul Consiliului EPSCO din februarie 2013 care să vizeze punerea în aplicare a unor sisteme de garanție pentru tineret în toate statele membre; subliniază faptul că garanția pentru tineret nu este o garanție pentru obținerea unui loc de muncă, ci un instrument care garantează că toți tinerii sub 25 de ani și proaspeții absolvenți sub 30 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate ori își continuă educația sau ucenicia în termen de patru luni de când devin șomeri sau își termină studiile; subliniază că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să amelioreze efectiv situația tinerilor fără loc de muncă, educație sau formare; subliniază că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să fie eligibile pentru forme specifice de finanțare europeană, în special în statele membre cu cele mai mari rate ale șomajului;

3.  consideră că finanțarea din fonduri europene a sistemelor de garanție pentru tineret ar trebui să joace un rol esențial; în special Fondul social european ar trebui structurat pentru a permite finanțarea garanției pentru tineret şi, de aceea, cel puțin 25 % din fondurile de coeziune şi structurale ar trebui alocate Fondului social european; totuși consideră că ar trebui căutat un echilibru adecvat între fondurile UE și cele ale statelor membre;

4.  recunoaște că tinerii nu reprezintă un grup omogen, că se confruntă cu medii sociale diferite și, prin urmare, statele membre au niveluri de pregătire diferite în vederea adoptării unei garanții pentru tineret; în acest context, întâi ar trebui făcută o evaluare personalizată a nevoilor tuturor tinerilor, care ar trebui urmată de servicii specifice;

5.  subliniază faptul că o strânsă cooperare între Comisie și statele membre și, la nivel național, între partenerii sociali (sectoriali), autoritățile locale și regionale, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și instituțiile locale și regionale de învățământ și formare este esențială pentru o punere în aplicare eficientă a sistemelor de garanție pentru tineret;

6.  atrage atenția că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui însoțite de un cadru privind calitatea pentru a garanta că educația, formarea și locurile de muncă oferite includ remunerare, condiții de muncă și standarde de sănătate și siguranță adecvate;

7.  salută sugestia Comisiei de a furniza, printr-un Comitet pentru ocuparea forței de muncă, o supraveghere multilaterală a punerii în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret și solicită să participe la activitatea acestui comitet;

8.  îndeamnă statele membre să reformeze, în special standardele în materie de educație și formare pentru tineri, în scopul de a mări semnificativ oportunitățile lor în viață și în vederea angajării;

9.  recunoaște că statele membre au niveluri de pregătire diferite în vederea adoptării unei garanții pentru tineret și solicită Comisiei, în special, să sprijine statele care trec prin dificultăți financiare; îndeamnă Comisia să monitorizeze atent în cadrul Semestrului european și să prezinte rapoarte privind punerea în aplicare a garanțiilor pentru tineret și, în cazul în care este necesar, să indice statele membre care nu au înființat garanții pentru tineret;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0224.
(2) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
(5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Eurostat, noiembrie 2012 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene
PDF 335kWORD 33k
Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în punerea în aplicare a noii politici energetice europene (2012/2099(INI))
P7_TA(2013)0017A7-0437/2012

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010 intitulată „Energie 2020 - Strategie pentru o energie competitivă, durabilă și sigură” (COM(2010)0639),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 decembrie 2011 intitulată „Perspectiva energetică 2050” (COM(2011)0885),

–  având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (COM(2011)0370),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0437/2012),

A.  întrucât obiectivele comune ale politicii energetice europene sunt securitatea aprovizionării, sustenabilitatea și competitivitatea;

B.  întrucât politica energetică europeană ar trebui, de asemenea, să asigure siguranța resurselor energetice, diversificarea aprovizionării și prețuri accesibile pentru consumatorii finali;

C.  întrucât obiectivele principale ale politicii de coeziune a UE sunt coeziunea economică, socială și teritorială a regiunilor Europei, realizabilă prin investiții în creșterea economică și locuri de muncă;

D.  întrucât investițiile aferente politicii de coeziune în domeniul energiei ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor ambelor politici;

E.  întrucât aceste politici ar trebui să promoveze creșterea și crearea de locuri de muncă la nivel local în toate regiunile, asigurând, în același timp, surse durabile de energie și garantând securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune;

F.  întrucât piețele energiei din Uniunea Europeană depășesc tot mai mult frontierele naționale și acest lucru tinde să se accentueze puternic în următoarea perioadă;

G.  întrucât, conform propunerii inițiale a Comisiei, cel puțin 80 % din resursele FEDER în regiunile mai dezvoltate și 50 % în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate trebuie alocate unei „economii cu emisii scăzute de carbon”,

H.  întrucât, în cadrul acestui domeniu tematic, un procent minim de 20 % și, respectiv, 6 % trebuie alocat eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, ceea ce reprezintă un nivel semnificativ de finanțare;

I.  întrucât prețul energiei a crescut semnificativ în ultimii ani și a atins în prezent niveluri istorice, punând în mare dificultate industriile europene;

J.  întrucât suma minimă pentru un proiect ELENA eligibil este de 50 de milioane de euro, iar suma minimă pentru un program Energie inteligentă este mai mare de 6 milioane de euro, ceea ce depășește costul a numeroase proiecte din comunitățile mici și rurale;

K.  întrucât Perspectiva energetică 2050 acordă energiei regenerabile un rol major în cadrul viitoarei politici energetice a UE,

Abordare generală

1.  salută abordarea generală care vizează corelarea politicii de coeziune cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu inițiativele sale emblematice, pentru a obține o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și pentru a susține orientarea către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere energetic în toate sectoarele; reamintește, de asemenea, importanța fondurilor structurale și a Fondului de coeziune în realizarea acestor obiective pe termen scurt și lung, în conformitate cu spiritul de solidaritate dintre statele membre, astfel cum este consacrat în Tratatul de la Lisabona, și în combaterea sărăciei energetice în regiunile mai slab dezvoltate din UE și în cele mai vulnerabile gospodării;

2.  subliniază, ca urmare a efectelor negative ale crizei manifestate prin accentuarea discrepanțelor locale și regionale în Europa, necesitatea unui sprijin ferm din partea UE în favoarea coeziunii economice, sociale și teritoriale;

3.  consideră că proiectele europene în domeniul energiei ar putea contribui la dezvoltarea regională și la intensificarea cooperării transfrontaliere, ajutând regiunile să își sporească capacitatea de gestionare a resurselor energetice; consideră că investițiile în surse de energie regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența energetică pot avea ca rezultat sprijinirea creșterii la nivel regional și crearea de locuri de muncă;

4.  subliniază necesitatea de a face diferența între obiectivele politicii de coeziune care contribuie la Strategia Europa 2020, pe de-o parte, și obiectivele mai largi ale UE în materie de politică energetică, pe de altă parte, acestea afectând și țările eligibile pentru acordarea fondurilor de coeziune; subliniază faptul că fondurile de coeziune pot fi utilizate ca sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele din domeniul energetic doar dacă proiectul în cauză contribuie la atingerea obiectivelor politicii de coeziune;

5.  consideră că regiunile din Europa ar trebui să promoveze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, care să țină seamă de particularitățile și condițiile regionale, garantând regiunilor din Europa suficientă flexibilitate pentru a se axa pe sursele de energie durabile care se potrivesc cel mai bine condițiilor locale și regionale, pentru a realiza obiectivele UE 2020, și consideră că UE ar trebui să înceapă să evalueze și să pună în aplicare obiectivele europene în materie de energie la nivelul întregii Uniuni;

6.  recomandă să se țină cont de faptul că piețele europene ale energiei sunt organizate în grupări regionale si consideră că ar trebui să se acorde în continuare o atenție sporită particularităților piețelor naționale și regionale pentru a putea asigura o aplicare adecvată a normelor legislative;

7.  consideră că Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în cel mai scurt timp în vederea securizării viitorului său energetic și a protejării intereselor sale în acest domeniu și pentru aceasta este nevoie să se facă presiuni suplimentare asupra reprezentanților locali și regionali pentru respectarea orientărilor stabilite de către UE; consideră, în același timp, că acestora trebuie să li se ofere un sprijin financiar substanțial pentru elaborarea de proiecte;

8.  subliniază faptul că creșterile preconizate ale prețului la energie ar putea pune cetățenii din regiunile mai puțin dezvoltate ale UE într-o poziție deosebit de dezavantajoasă; solicită, prin urmare, ca acest aspect să fie avut în vedere în cadrul planificării referitoare la politica de coeziune și ca statele membre să ia măsuri suplimentare pentru a diminua efectele, în special asupra consumatorilor protejați;

Consolidarea capacităților

9.  subliniază că obiectivele actuale în materie de climă și de energie, precum și orice obiective viitoare ulterioare anului 2020 ar trebui să se bazeze pe o distribuire echitabilă a sarcinilor între regiunile europene și ar trebui să le permită acestora să se dezvolte în viitor;

10.  subliniază că birocrația și lipsa de claritate procedurală au îngreunat accesarea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune și au descurajat actorii care au cea mai mare nevoie de aceste fonduri să facă demersuri în acest sens; susține, prin urmare, simplificarea normelor și a procedurilor, eliminarea birocrației și creșterea flexibilității în ceea ce privește alocarea acestor fonduri atât la nivelul UE, cât și la nivel național; consideră că simplificarea va contribui la alocarea eficientă a fondurilor, la rate mai ridicate de absorbție, la mai puține erori și la perioade mai reduse de plată și va permite celor mai sărace state membre și regiuni să profite din plin de instrumentele financiare menite să reducă inegalitățile dintre state; consideră că este necesar să se ajungă la un echilibru între simplificare și stabilitatea normelor și a procedurilor;

11.  subliniază importanța creșterii capacității administrative, dar fără creșterea sarcinii administrative, în statele membre, la nivel regional și local, precum și în rândul părților interesate, pentru a folosi pe deplin și în mod eficient fondurile care vor fi alocate proiectelor din domeniul energetic (inclusiv în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile) în cadrul politicii de coeziune, pentru a depăși obstacolele din calea sinergiilor eficiente dintre fondurile structurale și alte fonduri și pentru a veni în sprijinul elaborării și punerii în aplicare eficiente a politicilor; invită statele membre să depună în continuare eforturi pentru a atrage și a păstra personalul calificat care să gestioneze fondurile UE;

12.  evidențiază, în ceea ce privește proiectele la scară largă din domeniul energiei, posibilele deficiențe în materie de capacități ale diferitelor autorități regionale și locale, care ar putea îngreuna semnificativ punerea în aplicare; consideră, prin urmare, nu numai că programele JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui consolidate, ci și că orice alocare de fonduri pentru concentrările tematice care vizează o economie cu emisii scăzute de carbon din cadrul politicii de coeziune ar trebui revizuită până în 2018, în contextul ratei sale de absorbție, și ajustată în funcție de necesități, cel mai târziu în cadrul viitoarei revizuiri generale a CFM;

13.  salută lansarea inițiativei „Orașe și comunități inteligente - Parteneriatul european pentru inovare” și invită partenerii relevanți implicați în procesele de planificare legate de dezvoltarea urbană durabilă să promoveze și să folosească mai bine beneficiile pe care inițiativele JESSICA și ELENA le pot aduce pentru investițiile într-o energie durabilă la nivel local, pentru a susține orașele și regiunile în ceea ce privește demararea unor proiecte de investiții viabile în domeniul eficienței energetice, al utilizării surselor de energie regenerabile și al transportului urban sustenabil;

14.  subliniază importanța revizuirii regulate a alocării fondurilor de coeziune pentru proiectele din domeniul energetic, pentru a spori rata de absorbție și pentru a canaliza fondurile către programe cu o rată de absorbție, o valoare adăugată și o eficacitate dovedite;

15.  subliniază, sprijinind în același timp noi instrumente financiare (credite, garanții pentru credite și capital), faptul că acestea ar trebui să vină în completarea subvențiilor directe și a cofinanțării proiectelor din domeniul energiei, și nu să le înlocuiască;

16.  atrage atenția statelor membre și Comisiei asupra faptului că orașele, în special orașele mici și mijlocii și comunitățile rurale ar trebui să fie eligibile pentru ajutor sub formă de finanțare directă pentru proiectele privind eficiența energetică și renovarea clădirilor, dar și proiecte transregionale și transfrontaliere, întrucât probabil acestea nu dispun de capacitatea administrativă necesară pentru a folosi la maximum alte instrumente financiare; sugerează, în acest sens, Comisiei că este necesară elaborarea unei strategii privind eficiența energetică pentru comunitățile de dimensiuni reduse;

17.  consideră că ar trebui susținute inițiativele de sprijinire a capacităților locale și regionale de economisire a energiei, inter alia, prin investiții din FEDER și FSE;

18.  invită Comisia să creeze un program de cooperare la nivelul întregii Uniuni, bazat pe experiența legată de programul de înfrățire, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre regiunile cu o rată ridicată de absorbție și regiunile cu o rată scăzută de absorbție a fondurilor UE și pentru a facilita diseminarea celor mai bune practici;

Acorduri de parteneriat

19.  observă faptul că, pentru ca proiectele să fie puse în aplicare în mod corespunzător, autoritățile regionale și locale ar trebui consultate cu privire la acordurile de parteneriat, astfel încât să li se acorde posibilitatea reală de a influența obiectivele acestora, conținutul cheltuielilor și punerea lor în aplicare; solicită, prin urmare, consolidarea acestui principiu al parteneriatului;

20.  sprijină, prin urmare, guvernanța pe mai multe niveluri și abordarea descentralizată a politicii energetice și a eficienței energetice, inclusiv Convenția primarilor și dezvoltarea în continuare a inițiativei „Orașe inteligente”, precum și promovarea celor mai bune soluții la nivel regional și local prin intermediul campaniilor de informare;

21.  subliniază faptul că măsurile privind finanțarea politicii de coeziune ar trebui să asigure luarea în considerare pe deplin a caracteristicilor economice, sociale și teritoriale diferite ale regiunilor; subliniază, în acest sens, rolul regiunilor situate la frontierele externe ale Uniunii Europene;

22.  consideră că, în timp ce Regulamentul privind dispozițiile comune prevede alocarea generală pentru obiective specifice și alte obiective tematice, aceste măsuri ar trebui aplicate într-un mod flexibil în cadrul acordurilor de parteneriat, pentru a permite statelor membre și regiunilor lor să urmeze traiectoriile cele mai eficiente în vederea îndeplinirii obiectivelor UE 2020 și ale politicii de coeziune;

23.  evidențiază necesitatea de a aplica criterii generale pentru evaluarea proiectelor energetice prezentate pentru finanțare în cadrul politicii de coeziune; remarcă, în special, faptul că diversitatea condițiilor geografice face imposibilă aplicarea unei politici „universale” în materie de energie pentru toate regiunile;

Sugestii privind punerea în aplicare și politica

24.  ia act de faptul că, în timp ce statele membre își modifică mixurile energetice în conformitate cu obiectivele climatice ale UE, multe regiuni depind încă de combustibilii fosili; consideră, prin urmare, că toate aceste regiuni trebuie încurajate în sensul utilizării unor surse de energie compatibile cu obiectivele unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, nu au efecte secundare sau consecințe negative asupra persoanelor și a zonelor respective;

25.  subliniază necesitatea selectării judicioase a surselor locale de energie, astfel încât să se asigure integrarea lor optimă în peisajul regiunii;

26.  consideră că sunt necesare norme coerente la nivel european și un mecanism care să permită autorităților să acceseze informațiile din toată Uniunea pentru a înțelege pe deplin evoluția pieței energetice;

27.  consideră că politica de coeziune poate juca un rol major în exploatarea potențialului de inovare, cercetare și dezvoltare, astfel încât provocările viitoare în domeniul energetic să poată fi transformate într-o oportunitate care să revigoreze puterea economică a Uniunii;

28.  sprijină utilizarea fondurilor aferente politicilor de coeziune și energetice pentru proiecte transfrontaliere cu țări terțe partenere și pentru conectarea rețelelor naționale; subliniază că regiunile frontaliere ar trebui incluse, pe cât posibil, în sistemul UE pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de ambele părți ale frontierei; subliniază că o astfel de finanțare ar trebui să facă obiectul aplicării normelor pieței UE a energiei, inclusiv a celui de-al treilea pachet privind energia;

29.  salută noua propunere privind mecanismul „Conectarea Europei” ca instrument suplimentar și complementar politicii de coeziune, care vizează abordarea nevoii deosebite de investiții în modernizarea și extinderea infrastructurii energetice a Europei, contribuind astfel la obiectivele Strategiei Europa 2020; îndeamnă Comisia să crească la maximum gradul de coordonare dintre fondurile structurale și Fondul de coeziune, pe de-o parte, și mecanismul „Conectarea Europei”, pe de altă parte;

30.  încurajează punerea în aplicare a unor strategii transfrontaliere de producere, distribuire și utilizare eficientă a energiei în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană și al mecanismului „Conectarea Europei”; subliniază importanța adaptării la contextul transfrontalier a normelor europene care reglementează organismele de operare a infrastructurilor energetice;

31.  consideră că fondurile aferente politicii de coeziune ar trebui să fie disponibile pentru informarea structurată a autorităților locale și regionale, a IMM-urilor și a persoanelor cu privire la sistemele naționale privind energia regenerabilă; constată că acest lucru este necesar în special în statele membre în care a fost adoptat un sistem de tipul „certificat de origine”, ceea ce ar putea favoriza numai proiectele de amploare din domeniul energetic;

32.  solicită utilizarea tuturor sinergiilor dintre fondurile publice și private în finanțarea proiectelor energetice;

33.  sprijină revizuirea Directivei 2006/112/CE privind TVA, pentru a permite reducerea ratei TVA aplicate proiectelor regionale, locale și transfrontaliere, care urmăresc sporirea eficienței energetice și achiziționării de produse care aparțin celei mai ridicate clase de eficiență energetică, în temeiul Directivei 2010/30/UE;

34.  consideră că excluderea din FEDER și din FC a proiectelor care vizează reducerea gazelor cu efect de seră ar trebui să se limiteze la acelea care vizează instalațiile prevăzute în anexa 1 la Directiva 2003/87/CE, pentru a nu genera un efect disproporționat asupra regiunilor mai puțin dezvoltate și a nu întârzia tranziția acestora către stadiul de regiuni cu emisii reduse; solicită Comisiei să clarifice și să definească mai bine care sunt sectoarele energetice care nu ar fi eligibile pentru finanțare aferentă politicii de coeziune și să elimine această excludere în cazul proiectelor din regiunile de convergență;

35.  constată că rețeaua de termoficare și centralele de cogenerare sunt prezente la scară largă, mai ales în Europa Centrală și de Est; consideră că modernizarea acestor centrale și a rețelelor lor de distribuție și, dacă este necesar, crearea unor centrale noi cu eficiență ridicată, ar avea un impact ecologic pozitiv și, prin urmare, ar trebui încurajată și sprijinită de politica de coeziune;

Eficiența energetică, energiile regenerabile și infrastructura

36.  este de acord cu opinia conform căreia eficiența energetică este esențială pentru obiectivele UE în materie de energie și ar trebui promovată în primul rând în cadrul structurii de concentrare tematică și al programelor operaționale; consideră că măsurile UE ar trebui să sprijine eficiența energetică în fazele de producție, distribuție și consum al energiei;

37.  consideră că realizarea de investiții în eficiența energetică și în utilizarea energiei regenerabile, în special în sectorul locuințelor, are o importanță fundamentală;

38.  consideră că, utilizând inteligent fondurile comunitare pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, va fi posibil să atingem ținta de 20 % referitoare la eficiența energetică și, implicit, obiectivele privind sustenabilitatea și competitivitatea în Uniunea Europeană; subliniază că diminuarea consumului prin eficiența energetică este cel mai durabil mod de a reduce dependența de combustibilii fosili, generând astfel o reducere de aproximativ 25 % a importurilor;

39.  subliniază importanța politicii de coeziune și a resurselor financiare alocate acesteia pentru dezvoltarea deplină a infrastructurii și a rețelelor de stocare și transport de energie (având în vedere mai ales rețele inteligente și distribuția) între statele membre și toate regiunile UE, inclusiv în regiunile ultraperiferice, în scopul definitivării și al funcționării pieței interne a energiei, al unei aprovizionări accesibile, sigure și sustenabile cu energie și al atingerii obiectivului de convergență între regiunile din UE, ținând seama de nevoile cetățenilor UE din fiecare stat membru; subliniază că nicio regiune din statele membre nu ar trebui să rămână izolată de rețelele europene de gaze și energie electrică după 2015 sau să fie conectată necorespunzător la rețelele energetice;

40.  subliniază necesitatea de a dezvolta un sistem energetic integrat și interconectat, precum și rețele inteligente locale și regionale de distribuție și transport pentru energie electrică și gaz, precum și a unor instalații de depozitare; consideră că concentrarea tematică în ceea ce privește energia ar trebui să sprijine crearea și renovarea rețelelor pentru sursele regenerabile de energie, și anume producerea durabilă de biogaz;

41.  subliniază că politica de coeziune ar trebui să contribuie la un echilibru al fluxurilor de energie dincolo de granițele statelor membre pentru a evita posibilele întreruperi ale alimentării cu energie electrică (de exemplu, prin intermediul transformatoarelor);

42.  constată necesitatea eficienței energetice și a dezvoltării energiei regenerabile în zonele rurale; subliniază potențialul din ce în ce mai mare de economisire a energiei în gospodăriile rurale, care ar putea necesita programe de finanțare inovatoare întrucât aceste comunități nu dispun de instituțiile financiare necesare care să poată sprijini astfel de proiecte; sprijină măsurile pentru facilitarea accesului zonelor rurale la noile tehnologii, mai ales în domeniul microgenerării;

43.  solicită Comisiei să garanteze că politica energetică protejează zonele rurale printr-o abordare mai cuprinzătoare și mai coordonată a provocărilor și a oportunităților cu care se confruntă aceste zone în ceea ce privește utilizarea și producția de energie;

44.  evidențiază că există un potențial de eficiență energetică încă neutilizat în sectoarele construcțiilor și transporturilor, unde investițiile în termoficarea clădirilor și în eficiența energetică a transportului public reprezintă o oportunitate de creștere a ocupării forței de muncă în aceste sectoare; consideră că ar trebui să se stabilească obiective multianuale cu privire la acest aspect;

45.  ia act de dezechilibrul existent în ceea ce privește utilizarea sustenabilă a resurselor dintre diferite state membre; insistă asupra faptului că economiile de scară au devenit posibile datorită cooperării transfrontaliere în materie de utilizare durabilă a resurselor și de eficiență energetică; consideră că ar trebui intensificate măsurile de sprijinire a utilizării eficiente a resurselor și a reciclării materialelor; subliniază riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și efectele acesteia asupra dezvoltării regionale și a coeziunii sociale și consideră, prin urmare, că trebuie să se ajungă la un echilibru între punerea în aplicare a obiectivelor noastre în materie de climă și securitatea energetică a regiunilor din Europa, necesară pentru o creștere durabilă și competitivă;

46.  subliniază avantajul important pe care îl reprezintă utilizarea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune pentru punerea în aplicare a rețelelor de informații și comunicații necesare pentru dezvoltarea unei rețele energetice inteligente sigure și robuste a UE;

Competitivitate, locuri de muncă și combaterea sărăciei energetice

47.  subliniază că investițiile în infrastructura energetică și în eficiența energetică a sectoarelor construcțiilor și transportului vor determina în mod direct crearea de noi locuri de muncă;

48.  încurajează schimburile de bune practici în întreaga UE, pentru a monitoriza impactul politicilor energetice adoptate asupra fenomenului sărăciei energetice;

49.  subliniază că este necesar să se abordeze fragmentarea pieței energiei din UE prin eliminarea obstacolelor și a blocajelor din cadrele legislative relevante și din sistemul de accesare a fondurilor publice și private pentru elaborarea și executarea proiectelor;

o
o   o

50.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor.


Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate
PDF 322kWORD 36k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate (2012/2028(INI))
P7_TA(2013)0018A7-0402/2012

Parlamentul European,

–  având în vedere cadrul consolidat de guvernanță economică al Uniunii, inclusiv pachetul de șase propuneri legislative, propunerile convenite ale Parlamentului pentru pachetul de două propuneri legislative și pactul fiscal comunitarizat în conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare;

–  având în vedere cele două rapoarte ale Președintelui Consiliului European intitulate „Către o veritabilă uniune economică și monetară” publicate la 26 iunie 2012(1) și, respectiv, 12 octombrie 2012(2);

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012 care analizează posibile modalități de îmbunătățire a arhitecturii economice și financiare a zonei euro(3),

–  având în vedere articolul 125 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 noiembrie 2008 privind UEM@10: bilanțul celor 10 ani de Uniune Economică și Monetară și provocările viitoare(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate(5),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 23 noiembrie 2011 privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate (COM(2011)0818),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2012 referitoare la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate(6),

–  având în vedere foaia de parcurs anexată la prezenta rezoluție,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0402/2012),

A.  întrucât Parlamentul a solicitat Comisiei să înainteze un raport privind posibilitatea introducerii de euroobligațiuni, aspect care face parte integrantă din acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la pachetul de guvernanță economică (pachetul de șase propuneri legislative);

B.  întrucât cartea verde a lansat un amplu exercițiu de consultare publică privind conceptul de obligațiuni de stabilitate; întrucât cartea verde evaluează fezabilitatea emisiunii comune de obligațiuni suverane de către statele membre ale zonei euro, precum și condițiile necesare;

C.  întrucât, fără a ignora perspectiva mai amplă a Uniunii, zona euro se află într-o situație unică, statele sale membre participante având aceeași monedă, dar nu și o politică bugetară comună și o piață de obligațiuni comună; întrucât, prin urmare, există motive pentru a saluta propunerile menționate în cele două rapoarte intitulate „Către o veritabilă uniune economică și monetară” prezentate de președintele Consiliului European, care reprezintă un bun punct de plecare pentru a acționa în direcția unei UEM solide și veritabile,

D.  întrucât articolul 125 din TFUE le interzice statelor membre să își asume datorii ale unui alt stat membru;

E.  întrucât politica monetară adoptată de Banca Centrală Europeană (BCE) nu oferă soluția la problemele fiscale și structurale ale statelor membre, iar măsurile sale neconvenționale au o eficacitate limitată;

F.  întrucât niciun stat federal (inclusiv Statele Unite ale Americii și Germania) nu emite un echivalent al euroobligațiunilor, așa cum se prevede la opțiunile 1 și 2 din cartea verde, acest lucru ridicând euroobligațiunile la nivelul unui concept complet nou, care nu poate fi comparat cu obligațiunile de tezaur americane și cu obligațiunile germane Bundesanleihen, a căror fiabilitate este deja testată și verificată;

G.  întrucât statele membre întâmpină dificultăți în accesarea finanțării la rate rezonabile, ca urmare a neîncrederii manifestate pe piață în ceea ce privește datoria publică, situația băncilor europene și capacitatea liderilor europeni de a lua măsuri decisive în vederea protejării și finalizării monedei unice;

H.  întrucât criza a demonstrat nu numai interdependența statelor membre ale zonei euro, ci și necesitatea unei uniuni fiscale mai solide, cu mecanisme eficace de corectare a traiectoriilor fiscale nesustenabile, a dezechilibrelor macroeconomice, a nivelului datoriilor și a limitelor superioare ale soldului bugetar din statele membre;

I.  întrucât asumarea unor angajamente credibile în direcția unor măsuri de consolidare favorabile creșterii economice constituie o condiție prealabilă pentru orice soluție durabilă la situația datoriilor și deficitelor excesive din cea mai mare parte a statelor membre ale zonei euro;

J.  întrucât mutualizarea datoriilor suverane din zona euro nu poate rezolva singură problema pierderii de competitivitate din zona euro;

K.  întrucât emisiunea comună de titluri de datorie, cu angajamente solidare, și creșterea integrării fiscale, însoțită de disciplină și control bugetar, sunt două fețe ale aceleiași monede,

1.  ia act de considerabilele eforturi de soluționare și atenuare a crizei și subliniază noul cadru consolidat de guvernanță a UEM, ultimele acorduri realizate cu privire la fondurile de salvare și deciziile luate de BCE; consideră totuși că tot este nevoie de un acord în legătură cu o soluție durabilă pentru a pune bazele unei abordări echilibrate care să combine solidaritatea și responsabilitatea în cadrul zonei euro; reamintește faptul că și trei state membre ale UE din afara zonei euro au beneficiat de asistență pentru a putea depăși criza datoriilor suverane;

2.  rămâne extrem de îngrijorat în ceea ce privește continuarea crizei din zona euro și amenințarea pe care o constituie aceasta pentru bunăstarea a milioane de cetățeni ai UE care se confruntă cu sărăcia și șomajul; subliniază faptul că, pentru a menține integritatea uniunii economice și monetare, continuând, totodată, reformele structurale și dezvoltând o capacitate fiscală pentru zona euro care ar putea ajuta la absorbirea șocurilor economice specifice anumitor țări sau la facilitarea unor astfel de reforme structurale, trebuie căutate modalități alternative de a menține accesul la piețe sau de a reduce costul împrumuturilor pentru statele membre, care să nu se bazeze exclusiv pe mecanisme de salvare precum MES și FESF;

3.  salută decizia Consiliului European din 30 iunie 2012 de a explora modalități de a îmbunătăți arhitectura economică și financiară a zonei euro evitând, totodată, hazardul moral și asigurând viabilitatea și sustenabilitatea finanțelor publice; consideră că o viziune pe termen lung pentru o Uniune mai solidă trebuie să pornească de la o legitimitate democratică sporită, să se bazeze pe metoda comunitară și să fie însoțită de o foaie de parcurs cu termene clare;

4.  remarcă faptul că Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF), Facilitatea europeană de stabilitate financiară (FESF) și Mecanismul european de stabilitate (MES) sunt cele mai importante mecanisme de protecție adoptate de UE până în prezent; este conștient că rolul MES în ceea ce privește problemele de solvabilitate și protecție a sistemului nu trebuie neglijat în viitor; salută angajamentul luat de Consiliul UE la 18-19 octombrie 2012 în virtutea căruia, dacă se înființează un mecanism unic de supraveghere eficace, care implică BCE, MES ar putea, în urma unei decizii ordinare, să recapitalizeze băncile din zona euro în mod direct;

5.  subliniază faptul că, pentru restabilirea credibilității fiscale, sunt necesare o strategie credibilă de consolidare fiscală și reforme structurale la nivelul tuturor statelor membre, elemente esențiale pentru realizarea unei balanțe sustenabile de plăți și a unor finanțe publice solide și durabile; consideră că, pentru introducerea și funcționarea unui sistem de emisiune comună a titlurilor de datorie, sunt necesare finanțe publice solide;

6.  salută prezentarea cărții verzi, aceasta răspunzând unei mai vechi solicitări formulate de Parlamentul European; consideră că introducerea obligațiunilor de stabilitate ar constitui o operațiune la fel de importantă ca și introducerea monedei unice;

7.  salută consolidarea fiscală și reformele structurale întreprinse de statele membre și recunoaște eforturile dificile și solicitante cerute cetățenilor europeni; îndeamnă statele membre să se conformeze în continuare angajamentelor și acordurilor încheiate în domeniul consolidării fiscale, ținând cont în mod corespunzător de contextul macroeconomic, și să își intensifice eforturile de a reduce dezechilibrele macroeconomice excesive;

8.  este profund îngrijorat totuși de faptul că, în ciuda eforturilor de reformare și consolidare depuse de statele membre, investitorii și jucătorii de pe piețele financiare nu apreciază suficient eforturile depuse până în prezent și exercită în continuare o presiune speculativă asupra politicilor, ceea ce se reflectă în extinderea spread-urilor și volatilitatea crescută;

9.  consideră că se impune urgent luarea de măsuri pentru sprijinirea unei strategii pe termen mai lung pentru zona euro, care să asigure finanțe publice solide, o creștere sustenabilă, coeziune socială și niveluri ridicate ale ocupării forței de muncă, prevenind hazardul moral și susținând convergența prin edificarea uniunii fiscale; remarcă cu satisfacție faptul că raportul prezentat de președinții Consiliului European, Comisiei, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene a lansat o dezbatere privind o strategie cuprinzătoare, ambițioasă și credibilă;

10.  recunoaște semnele de dificultate manifestate pe piețele datoriilor subsuverane și modul în care acestea reflectă tensiunile din statele membre respective;

11.  solicită statelor membre cu un nivel ridicat al datoriilor subsuverane să pună în aplicare mecanisme pentru emisiunea comună de obligațiuni de stabilitate, care, prin asociere cu condițiile de disciplină fiscală, să reducă problemele legate de datoriile subsuverane la niveluri echivalente celor ale statelor membre respective;

12.  salută faptul că moneda euro se află actualmente pe locul al doilea ca monedă de rezervă la nivel mondial; subliniază că este în interesul strategic pe termen lung al zonei euro să se exploateze toate eventualele beneficii ale monedei unice, precum posibilitatea creării unei piețe comune a obligațiunilor lichide și diversificate și întărirea statutului monedei euro de monedă de rezervă la nivel mondial; consideră că în acest scop este necesar un cadru financiar, economic și bugetar integrat la nivel european;

13.  relevă că un cadru bugetar integrat este esențial pentru asigurarea unor politici fiscale viabile, care să cuprindă coordonarea, luarea deciziilor în comun, o mai bună asigurare a respectării legislației și măsuri adecvate în direcția emiterii de titluri comune de datorie și că, la ora actuală, unele dintre schemele propuse de mutualizare a datoriei publice s-ar putea să nu fie compatibile cu dreptul constituțional din anumite state membre;

14.  subliniază faptul că situația actuală a determinat, pe termen scurt, un „exod către calitate” (sunt căutate activele cele mai sigure, chiar dacă rentabilitatea lor este foarte redusă), ceea ce duce la dificultăți de finanțare pentru bănci și alte instituții financiare;

15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la deținerea de către bănci de mari cantități de obligațiuni guvernamentale din propria țară, ceea ce creează un efect pervers atunci când presiunea asupra datoriilor suverane se transformă în presiune asupra băncilor; reamintește faptul că diversificarea activelor și pasivelor constituie un instrument de asigurare a stabilității și unul dintre avantajele neglijate ale pieței interne;

16.  subliniază că tuturor instrumentelor actuale și viitoare sau instituțiilor care fac parte sensu stricto sau sensu lato din cadrul de guvernanță economică al Uniunii trebuie să li se confere legitimitate democratică;

17.  consideră că perspectiva obligațiunilor comune poate fi un semnal puternic pentru piețele financiare, poate ajuta la menținerea integrității UEM, poate susține revenirea la stabilitate economică și poate reduce incertitudinea, cu condiția să se facă progrese în ceea ce privește integrarea și supravegherea financiară și bugetară a UE; reiterează poziția sa că secvențierea este un aspect-cheie care implică o foaie de parcurs obligatorie similară criteriilor de la Maastricht pentru introducerea monedei unice; solicită clarificări suplimentare privind propunerea Comisiei de a condiționa emisiunea comună de titluri de datorie de factori precum respectarea Pactului de stabilitate și de creștere;

18.  recomandă Comisiei să stabilească criterii de intrare și de ieșire bazate pe o puternică consolidare bugetară și disciplină bugetară, ținând seama totodată de criza actuală și de ajustările fiscale aplicate într-o serie de state din zona euro;

19.  observă evoluțiile pozitive și negative înregistrate în zona euro începând cu anul 1999 și subliniază faptul că convergența ratei dobânzii pentru datoriile suverane a creat stimulente pentru constituirea unor niveluri nesustenabile ale datoriei; observă faptul că, în cadrul dezbaterii publice și politice, au fost propuse mai multe modalități posibile de emitere parțială a unor titluri comune de datorie, precum punerea în comun a anumitor instrumente de finanțare pe termen scurt în regim limitat și condiționat (euroobligațiuni) sau reinvestirea progresivă într-un fond european de răscumpărare;

20.  subliniază faptul că orice măsură luată în direcția unei emisiuni comune de obligațiuni ar trebui să ia complet în considerare perspectiva pieței unice, asigurând că nu se vor crea obstacole sau dezechilibre inutile între statele membre participante și cele neparticipante;

21.  reamintește faptul că, inclusiv în cadrul unui sistem de emisiune comună de obligațiuni, fiecare stat membru are obligația de a-și achita integral datoriile; reamintește că emisiunea comună de obligațiuni nu constituie o garanție împotriva intrării unui stat membru în incapacitate de plată a datoriei ;

22.  îndeamnă să fie luate în considerare doar obligațiunile emise în comun care asigură un rang superior strict deținătorilor de astfel de obligațiuni în vederea protejării contribuabililor din UE;

23.  recunoaște faptul că o competitivitate necorespunzătoare și nepunerea în aplicare a unor reforme structurale constituie un factor esențial, în termeni economici reali, în declinul continuu al situației bugetare a unei țări;

24.  arată că majoritatea propunerilor referitoare la euroobligațiuni cuprind modalități de reducere a accesului la obligațiuni pentru statele membre ale căror poziții bugetare nu mai sunt ținute sub control; îndeamnă, așadar, la menținerea mecanismelor care pot ajuta statele membre ce se confruntă cu dificultăți sub forma unei crize de lichidități (spre deosebire de o criză de solvabilitate) și care sunt excluse de la emisiunea comună de obligațiuni; consideră că MES ar trebui menținut în acest scop; consideră că MES ar trebui să fie supus metodei comunitare;

25.  solicită Comisiei să dezvolte în continuare criteriile de alocare a împrumuturilor către statele membre, întrucât cartea verde prevede doar că acest lucru se va face „în funcție de necesități”; insistă asupra faptului că capacitatea de a suporta serviciul datoriei ar trebui să fie unul dintre principalele criterii de alocare;

26.  subliniază faptul că în cartea verde a Comisiei se afirmă că poate limita superioară de 60 % din PIB pentru propunerile de obligațiuni albastre este prea ridicată pentru a asigura stabilitatea sistemului și solicită clarificări suplimentare cu privire la această limită;

27.  consideră că este esențial să se întocmească o foaie de parcurs având ca obiectiv, pe termen scurt, depășirea crizei actuale, iar pe termen lung, evoluția către o uniune fiscală prin finalizarea, consolidarea și aprofundarea uniunii economice și monetare;

28.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului, cât mai curând posibil, un raport în care să analizeze opțiunile și în care să formuleze, dacă este cazul, propuneri pentru o foaie de parcurs în direcția unei emisiuni comune de titluri de datorie publică, ținând cont de aspectele financiare, bugetare și juridice; consideră că, în acest context și în paralel cu raportul intermediar al dlui Van Rompuy din 12 octombrie 2012, Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită fezabilității introducerii unui fond de rambursare care să combine emiterea temporară comună de instrumente de datorie și reguli stricte de ajustare fiscală în cazul țărilor al căror grad de îndatorare depășește 60 % din PIB, țările participante angajându-se să realizeze rambursările, pentru a le permite tuturor țărilor participante să își reducă datoriile excesive într-o perioadă de referință de maximum 25 de ani, o perioadă mai lungă decât cea prevăzută în noul Pact de stabilitate și de creștere, însă care, în practică, necesită, de asemenea, o creștere economică suficientă și o disciplină financiară foarte strictă;

29.  îndeamnă statele membre să ia în considerare emiterea unei datorii comune pe termen scurt sub formă de euroobligațiuni, la care face referire raportul dlui Van Rompuy din 12 octombrie 2012, pentru a proteja statele membre cu politici bugetare fundamental sustenabile de lipsa de lichidități, precum și de reacția în cerc între criza datoriilor suverane și criza bancară și externalitățile negative provocate de panică, care creează distorsiuni masive ale pieței și generează subvenții implicite pentru statele membre care se confruntă cu niveluri anormal de reduse ale ratei dobânzii la obligațiunile suverane;

30.  îndeamnă statele membre să studieze fezabilitatea evoluției în direcția unui sistem de obligațiuni europene sigure sau a altor propuneri bazate pe conceptul coșului de obligațiuni;

31.  consideră că euroobligațiunile, care ar putea fi limitate din punct de vedere temporal și cantitativ, ar asigura timpul și stabilitatea necesare pentru ca alte măsuri, precum Pactul de stabilitate și de creștere și pachetul de două propuneri legislative să-și dovedească eficacitatea, precum și pentru adoptarea altor măsuri pe termen lung în vederea integrării viitoare a zonei euro;

32.  solicită Comisiei să se implice în clarificarea restricțiilor juridice pentru emisiunea comună de obligațiuni, în special a articolului 125 din TFUE și a implicațiilor sale asupra celor trei modalități posibile de emitere: răspunderea solidară, răspunderea individuală și răspunderea solidară și individuală; îndeamnă Comisia să analizeze utilizarea posibilă a articolului 352 alineatul (1) din TFUE sau a oricărui alt temei juridic pentru implementarea unei soluții presupunând emiterea comună parțială de titluri de datorie fără modificarea tratatului, care să includă un cadru de supraveghere și raportare pe baza articolelor 121 și 136 din TFUE, să vizeze monitorizarea trimestrială a progreselor înregistrate de statele membre din zona euro și de către întreaga zonă euro în direcția unei uniuni economice și monetare consolidate și veritabile și să urmărească coordonarea emiterii de titluri de datorii suverane neincluse în niciun cadru de mutualizare;

33.  salută principiile deciziei adoptate la reuniunea la nivel înalt a Eurogrupului din 29 iunie 2012 de a asigura stabilitatea monedei euro, „în special prin utilizarea instrumentelor existente FESF/MES în mod flexibil și eficient în scopul stabilizării piețelor pentru statele membre care își respectă recomandările specifice fiecărei țări și celelalte angajamente asumate în cadrul semestrului european, al Pactului de stabilitate și de creștere și al procedurii de dezechilibru excesiv, inclusiv calendarele corespunzătoare acestora”; relevă faptul că condițiile vor fi prevăzute într-un memorandum de înțelegere și că BCE va servi „drept agent al FESF/MES în efectuarea de operațiuni pe piață în mod eficace și eficient”;

34.  consideră că există, în paralel, o nevoie urgentă de a recapitaliza sectorul bancar european și de a finaliza piața unică a serviciilor financiare în cadrul UE; salută propunerea Comisiei de a înființa un mecanism european unic de supraveghere pentru instituțiile bancare, precum și un regim european unic de redresare și remediere, la modul ideal în paralel cu intrarea în vigoare a mecanismului unic de supraveghere; solicită în plus ca MES să poată finanța băncile în dificultate în mod direct după intrarea în funcțiune a mecanismului unic de supraveghere; subliniază faptul că mecanismul unic de supraveghere trebuie să răspundă în fața Parlamentului European și a Consiliului pentru acțiunile întreprinse și deciziile luate în domeniul supravegherii europene și ar trebui să prevadă prezentarea de rapoarte în fața comisiei competente a Parlamentului European;

35.  reafirmă necesitatea de a pune în aplicare instrumente de gestionare a crizei și recunoaște faptul că reglementarea necorespunzătoare a sectorului financiar constituie un factor semnificativ în situația bugetară dificilă a anumitor state membre din zona euro;

36.  consideră că emiterea comună de titluri de datorie în regim de răspundere separată, similare obligațiunilor FESF, riscă să nu fie suficient de atractivă pentru investitori, dacă unele state membre care participă la această schemă încă nu dispun de finanțe sustenabile;

37.  remarcă faptul că ar putea fi necesar să se aleagă dintre trei scenarii: primul, o rată unică a dobânzii pentru toate statele membre participante, care ar conduce la un transfer de avuție între state; al doilea, o rată diferențiată a dobânzii; și al treilea, o rată unică asociată unei scheme de compensare propuse de către Comisie, în cadrul căreia statele membre cu ratinguri inferioare să le compenseze din punct de vedere financiar pe cele cu ratinguri superioare;

38.  solicită Comisiei să își dezvolte mai mult opțiunea de înființare a unui sistem de diferențiere a ratei dobânzii între statele membre cu ratinguri divergente, în special pentru a clarifica în ce mod și de către cine sunt stabilite aceste ratinguri, odată ce mecanismele de piață au fost neutralizate prin introducerea obligațiunilor comune;

39.  împărtășește opinia exprimată de Comisie în cartea verde, potrivit căreia stabilitatea unui sistem al euroobligațiunilor nu se poate baza exclusiv pe un număr mic de state membre cu finanțe sustenabile, iar un astfel de sistem ar presupune consolidarea uniunii fiscale și a disciplinei și controlului bugetar, pentru prevenirea hazardului moral;

40.  consideră că, în cazul în care un sistem de mutualizare a datoriilor este considerat posibil și este bine integrat într-un cadru orientat către stabilitate, ar trebui prevăzută o modificare a tratatului în cadrul foii de parcurs către o veritabilă uniune economică și monetară, care ar putea conduce la emiterea de obligațiuni în regim de răspundere individuală și solidară;

41.  consideră că un sistem de substituire parțială a emisiunii naționale (precum sistemul de obligațiuni albastre/roșii) ar putea reduce costul împrumutării pentru statele membre care au finanțe publice solide și durabile, pe de o parte, și le-ar putea încuraja pe cele care au datorii excesive să reducă cuantumul acestora, pe de altă parte, întrucât riscul asociat obligațiunilor roșii ar fi mai mare, iar rata dobânzii ar crește;

42.  solicită Comisiei să evalueze în mod riguros, în colaborare, unde este cazul, cu BCE și cu Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și cu consultarea Consiliului și a Parlamentului, toate aspectele tehnice asociate oricărei scheme, precum garanții, structurile de defalcare pe tranșe și de grupare, garanțiile reale potențiale, echilibrul dintre disciplina fiscală bazată pe norme și cea bazată pe piață, mecanismele suplimentare de protecție (în special, în ceea ce privește participarea la orice schemă), restructurarea, emisiunea, relațiile cu mecanismele de stabilitate existente, baza de investitori, cerințele de reglementare (precum adecvarea capitalurilor), acoperirea treptată a datoriilor, scadența; îndeamnă Comisia să reflecte asupra unei forme de guvernanță și responsabilitate legitime și corespunzătoare;

43.  subliniază faptul că în urma implementării de măsuri pe termen scurt pentru ieșirea din criză și printre primele etape ale foii de parcurs obligatorii, orice măsură ulterioară trebui adoptată pe baza procedurii legislative ordinare, cu asumarea democratică a răspunderii corespunzătoare nivelului de luare a deciziei; atrage atenția Comisiei asupra faptului că poate înființa, pentru elaborarea propunerilor, un organism temporar compus din membri ai Parlamentului European și reprezentanți ai statelor membre și ai BCE; reamintește că se va prevala pe deplin de prerogativele și drepturile sale de inițiativă, inclusiv dreptul de a iniția o modificare a tratatului; consideră că respectivul organism ar trebui să studieze posibilitatea emiterii unor obligațiuni federale autentice, coroborată cu un buget european îmbunătățit;

44.  subliniază că Comisia ar trebui să studieze fezabilitatea tuturor opțiunilor prezentate în anexa la această rezoluție (atât pentru etapa 1, cât și pentru etapa 2), care nu sunt neapărat alternative, ci pot fi, în anumite circumstanțe, cumulative;

45.  conștientizează faptul că se prezintă un număr tot mai mare de propuneri de mutualizare a datoriilor, mai ales în mediul academic; remarcă faptul că aceste propuneri diferă foarte mult;

46.  împărtășește preocupările Comisiei cu privire la aspectele contabile legate de tratamentul obligațiunilor de stabilitate în conformitate cu legislația națională; îndeamnă Comisia să evalueze în mod exhaustiv impactul diferitelor structuri ale garanției pentru obligațiunile de stabilitate asupra raportului dintre datoria națională și PIB;

47.  ține seama de problema hazardului moral, abordată de Comisie în cartea verde, însă consideră necesară o analiză detailată a problemei hazardului moral, în vederea desprinderii de concluzii corecte în această privință și, eventual, a găsirii unor soluții adecvate;

48.  consideră că problema hazardului moral poate fi depășită prin instituirea unor garanții adecvate și a unor mecanisme de stimulare eficace în ceea ce privește disciplina bugetară;

49.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Băncii Centrale Europene.

ANEXĂ

Foaia de parcurs

Iată o posibilă foaie de parcurs, constituită dintr-o serie de etape care nu sunt neapărat succesive ori cumulative și nu se exclud reciproc.

Etapa 1 – Măsuri imediate pentru ieșirea din criză

1.  Instituirea unui fond de rambursare european temporar pentru a reduce datoria la un nivel sustenabil la rate ale dobânzii convenabile

Comisia propune instituirea rapidă a unui fond de rambursare european temporar în conformitate cu următoarele principii:

   transferul într-o singură tranșă al datoriilor care depășesc valoarea de referință de la Maastricht de 60 % din PIB către un fond comun care face obiectul unei răspunderi individuale și solidare într-o etapă inițială de cinci ani; acest transfer ar trebui să fie etapizat și să înceapă cu transferul a numai 10 % din datoriile care depășesc pragul de la Maastricht de 60 % din PIB; transferurile ulterioare ar trebui să fie treptate;
   limitarea participării la statele membre care nu au un program complet de ajustare; prevederea integrării progresive a statelor membre care au finalizat cu succes un program de ajustare; tranziția către participarea statelor membre care au un program de ajustare trebuie evaluată în mod corespunzător;
   obligarea statelor membre să ramburseze în mod autonom datoria transferată într-o perioadă de referință de maximum 25 de ani;
   aplicarea unor condiții stricte, precum (i) depunerea de garanții; (ii) asumarea unor planuri de consolidare fiscală și reforme structurale;
   implementarea normelor fiscale numerice din cadrul consolidat al UEM pentru a limita datoriile care rămân exclusiv în responsabilitatea statelor membre participante la un maxim de 60 % din PIB;
   întărirea coordonării prin aplicarea noului cadru de guvernanță economică împreună cu o agendă mai cuprinzătoare Europa 2020 și cu un program obligatoriu de reforme structurale monitorizat de Comisie;
   asigurarea unor proceduri transparente și previzibile de retragere pentru statele membre; rămânerea ar trebui încurajată și, prin urmare, retragerea ar trebui să fie costisitoare; nerespectarea angajamentelor pe parcursul etapei inițiale ar trebui să întrerupă imediat etapa inițială, iar nerespectarea angajamentelor în orice moment ar trebui să ducă la pierderea garanției depusă la fond.

2.  Introducerea euroobligațiunilor pentru a proteja statele membre de lipsa de lichidități

Comisia propune instituirea rapidă a unui sistem pentru emiterea de titluri de datorii comune pe termen scurt în conformitate cu următoarele principii:

   instituirea unei agenții sau utilizarea unei entități deja existente pentru a emite euroobligațiuni cu participarea tuturor statelor membre ale zonei euro, fără un program de ajustare; prevederea integrării progresive a statelor membre care și-au finalizat cu succes programul de ajustare;
   statele membre care nu respectă regulile prevăzute în Pactul de stabilitate și de creștere ar putea fi penalizate prin intermediul unei rate diferențiate a dobânzii;
   scadența maximă a euroobligațiunilor (cu o valoare totală reprezentând maximum 10 % din PIB), ceea ce permite continuarea monitorizării și din cauza reînnoirii frecvente a scadenței pe termen scurt a garanțiilor;
   euroobligațiunile înlocuiesc toate titlurile de datorii pe termen scurt care urmează să fie emise de statele membre, care rămân în consecință singurele responsabile pentru emiterea propriei lor datorii pentru scadențe mai lungi, care ar trebui monitorizate și limitate în funcție de necesitățile, situația fiscală și rata datoriei fiecărei țări;
   adoptarea de măsuri pentru coordonarea emisiunii de titluri de datorii suverane care nu sunt acoperite de niciun cadru de mutualizare;
   includerea unor dispoziții referitoare la participarea parlamentelor naționale după cum se prevede în normele constituționale ale statului membru vizat;

Comisia ar trebui să țină cont de concluziile raportului final Van Rompuy privind o veritabilă Uniune economică și monetară.

Etapa 2 – Emisiunea parțial comună – introducerea de obligațiuni albastre: datoria anuală alocată ≤ 60 % din PIB urmează să fie emisă fără o modificare a tratatului

Comisia studiază și raportează Parlamentului European concluziile sale privind posibilitatea elaborării unor propuneri pentru instituirea unui sistem pentru alocarea unei datorii sub 60 % din PIB care urmează să fie emisă în comun, care este protejat prin mecanisme de frânare a îndatorării naționale sau alte mecanisme adecvate în conformitate cu următoarele principii:

   limitarea participării la statele membre care respectă Pactul de stabilitate și de creștere și pactul fiscal comunitarizat în conformitate cu articolul 16 din TSCG și care nu se află în cadrul unui program complet de ajustare;
   limitarea strictă a valorii datoriei care urmează să fie emisă în regim de răspundere individuală și solidară la o cotă de sub 60 % din PIB, interzicând statelor membre participante să emită o datorie superioară în afara emiterii comune;
   decizia finală privind alocarea de obligațiuni albastre și a garanțiilor corespunzătoare va trebui să fie adoptată de parlamentele naționale din toate țările participante;
   obligația impusă statelor membre participante de a depune garanții;
   conceperea unui mecanism de alocare ținând seama de respectarea disciplinei fiscale, a ciclului economic și a spread-urilor istorice și ponderat de cerințele privind împrumuturile;

Etapa 3 – Emiterea 100 % comună de datorii naționale care implică o modificare a tratatului

Pe baza activității comisiei și după ce pregătește toate eventualele modificări ale cadrului juridic al UE și, dacă este necesar, o modificare a tratatului (și, dacă este necesar, modificări constituționale ale statelor membre), Comisia prezintă propuneri de instituire a unui sistem pentru emiterea comună de obligațiuni în conformitate cu următoarele principii:

   limitarea participării la statele membre care respectă condițiile prezentate în cadrul etapei 2;
   instituirea unei agenții europene a datoriilor pentru emiterea de obligațiuni;
   instituirea unor instituții corespunzătoare, legitime din punct de vedere democratic care, printre altele, ar fi responsabile cu supravegherea și coordonarea politicilor fiscale naționale și a programelor de competitivitate, precum și cu reprezentarea externă a zonei euro în cadrul instituțiilor financiare internaționale;

Etapa 4 – Emiterea comună de datorii cu adevărat europene coroborată cu un buget european îmbunătățit care implică o modificare a tratatului

După ce pregătește toate eventualele modificări ale cadrului juridic al UE, Comisia prezintă propuneri pentru eventuala emitere de obligațiuni cu scopul de a finanța investițiile UE în bunuri publice ale UE (de exemplu, infrastructură, cercetare și dezvoltare etc.), pentru a facilita ajustările la riscuri de țară specifice prevăzând un anumit grad de absorbție la nivel central, pentru a facilita reformele structurale care cresc competitivitatea și sporesc creșterea economică în raport cu un cadru de politică economică integrat.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_en.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132809.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
(4) JO C 16 E, 22.1.2010, p. 8.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2011)0331.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2012)0046.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate