Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
 EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus ***
 Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen
 Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus ***
 Valtiontukien uudistaminen
 Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä
 Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään
 Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä
 EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne
 Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa
 Ihmisoikeustilanne Bahrainissa
 Keski-Afrikan tasavallan tilanne

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
PDF 514kWORD 72k
Euroopan parlamentin päätös 17. tammikuuta 2013 toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)2013/2503(RSP))
P7_TA(2013)0019B7-0001/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

  päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi   Tarkistus
Tarkistus 1
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)
1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus 2
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Tarkistus 3
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)
1 c. korostaa, että unionin jo toteamien ja itselleen ottamien tehtävien perusteella komission on harkittava ehdotuksessaan kyseisiä toimintapoliittisia painopisteitä kaukokatseisesti ja asianmukaisesti;

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa sisärajoilla henkilöiden rajanylityksen yhteydessä toteutettavien yhteisten toimenpiteiden, ulkorajoilla suoritettavan rajavalvonnan ja yhteisen viisumipolitiikan avulla osana monikerroksista järjestelmää, jonka avulla pyritään helpottamaan laillista matkustamista ja torjumaan laitonta maahanmuuttoa.
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa sisärajoilla henkilöiden rajanylityksen yhteydessä toteutettavien yhteisten toimenpiteiden, ulkorajoilla suoritettavan rajavalvonnan ja yhteisen viisumipolitiikan avulla osana yhtenevää järjestelmää, joka mahdollistaisi tietojen vaihdon, täydellisen tilannetiedotuksen ja jonka avulla pyritään helpottamaan laillista matkustamista unionin alueella ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä yhteistyötä edistäviä ja kehittäviä kansainvälisiä vaihto-ohjelmia ja torjumaan luvatonta maahanmuuttoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on varmistettava perusoikeuksien kunnioittaminen (SEUT-sopimuksen 67 artiklan 1 kohta) sekä ihmisarvon kunnioittaminen noudattaen Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan sekä ulkorajojen valvontaan liittyen kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua (SEUT-sopimuksen 67 artiklan 2 kohta), kunnioitettava heidän oikeuttaan turvapaikkaan ja kansainväliseen suojeluun, noudatettava palauttamiskiellon periaatetta, harjoitettava maahanmuuttajien meripelastusta ja täytettävä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita, jotka seuraavat kansainvälisistä sopimuksista, kuten pakolaisten oikeusasemaa koskevasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä Geneven yleissopimuksesta ja sitä tukevasta 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdystä New Yorkin pöytäkirjasta (”Geneven yleissopimus)”, joihin ne ovat liittyneet.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Unioni tarvitsee nykyistä yhdenmukaisemman lähestymistavan maahanmuuton hallinnan ja sisäisen turvallisuuden sisäisiin ja ulkoisiin näkökohtiin, ja sen olisi muodostettava yhteys laittoman maahanmuuton torjunnan ja ulkorajojen turvallisuuden parantamisen välillä ja tehostettava yhteistyötä ja vuoropuhelua kolmansien valtioiden kanssa laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja laillisen maahanmuuton helpottamiseksi.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  On kehitettävä yhtenäinen menettely kysymyksissä, joita muuttopaine ja turvapaikkahakemukset aiheuttavat ja jotka liittyvät unionin ulkorajojen valvontaan ja annettava varoja ja riittäviä resursseja hätätilanteiden käsittelemiseksi niin, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja noudatetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteisvastuun periaatetta. Samalla on otettava huomioon kansalliset velvoitteet ja varmistettava tehtävien selkeä jako.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
(1 c)  Euroopan parlamentti korosti lisäksi 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa¹, että eri rahastojen ja ohjelmien välistä synergiaa on parannettava, ja totesi, että varojen hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja ristiinrahoituksen salliminen mahdollistavat lisävarojen ohjaamisen yhteisiin tavoitteisin; oli tyytyväinen komission aikomukseen vähentää sisäasioiden alan talousarviovälineiden kokonaismäärää siten, että otetaan käyttöön kahden pilarin rakenne ja mahdollisuuksien mukaan yhteinen hallinnointi sekä katsoi, että tällainen toimintatapa edistäisi merkittävästi nykyisten rahastojen ja ohjelmien yksinkertaistamista, järkeistämistä, lujittamista ja avoimuutta. Se korosti kuitenkin, että sisäasiainpolitiikan eri tavoitteet eivät saa sekoittua toisiinsa.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Perustelu
Parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten” 109 kohta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Unionin turvallisuusstrategian mukaisesti vapaus, turvallisuus ja oikeus ovat tavoitteita, joihin on pyrittävä samanaikaisesti, ja vapauden ja turvallisuuden saavuttamiseksi turvallisuuteen pitäisi aina pyrkiä noudattaen perussopimusten ja oikeusvaltion periaatteita sekä perusoikeuksiin liittyviä unionin velvoitteita.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja sisäisen turvallisuuden erottamaton yhteys ulkoiseen turvallisuuteen olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
(3)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa vahvistettujen unionin ulkopolitiikan tavoitteiden täysimääräinen noudattaminen olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Sisäisen turvallisuuden rahastossa pitäisi ottaa erityisesti huomioon jäsenvaltiot, joille aiheutuu niiden maantieteellisen sijainnin vuoksi kohtuuton taakka muuttovirroista.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Tähän asetukseen ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annettuun asetukseen (EU) N:o XXX/2012 perustuvien määrärahojen olisi yhdessä muodostettava rahaston koko voimassaoloajan kokonaismäärärahat, joita budjettivallan käyttäjä pitää vuosittaisessa talousarviomenettelyssä ensisijaisena ohjeenaan budjettiyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen xxx/201z 17 kohdan mukaisesti.
Perustelu
Ehdotuksen asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753) johdanto-osan kappaleen 8 mallin mukaisesti.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Sisäisen turvallisuuden rahaston tulisi ilmentää yhteisvastuullisuutta siten, että siitä myönnetään rahoitustukea sekä niille jäsenvaltioille, jotka soveltavat Schengenin säännöstöä ulkorajoilla täysimääräisesti, että niille jäsenvaltioille, jotka valmistautuvat osallistumaan Schengenin säännöstöön täysimääräisesti.
(8)  Sisäisen turvallisuuden rahaston tulisi ilmentää yhteisvastuullisuutta siten, että siitä myönnetään rahoitustukea sekä niille jäsenvaltioille, jotka soveltavat Schengenin säännöstöä ulkorajoilla täysimääräisesti, että niille jäsenvaltioille, jotka valmistautuvat osallistumaan Schengenin säännöstöön täysimääräisesti ja jotka noudattavat kansainvälistä oikeutta antamalla apua ja suojelua niitä tarvitseville.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Hoitaessaan ulkorajoilla ja konsulaateissa Schengenin raja- ja viisumisäännöstön mukaisia tehtäviä jäsenvaltiot toteuttavat toimia kaikkien muiden Schengen-alueen jäsenvaltioiden hyväksi ja niiden puolesta ja täyttävät siten julkisen palvelun tehtävää unionille. Yhteisvastuullisuuden osoittamiseksi tämän välineen perusteella olisi myönnettävä tukea rajavalvonnasta ja viisumipolitiikasta aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat järjestelmällisesti pitää yllä valmiuksiaan tämän kaikkien kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tuki käsittää tiettyjen tämän välineen tavoitteisiin liittyvien kustannusten täyden korvaamisen ja kuuluu erottamattomana osana kansallisiin ohjelmiin.
(11)  Hoitaessaan ulkorajoilla ja konsulaateissa Schengenin raja- ja viisumisäännöstön mukaisia tehtäviä jäsenvaltiot toteuttavat toimia kaikkien muiden Schengen-alueen jäsenvaltioiden hyväksi ja niiden puolesta ja täyttävät siten julkisen palvelun tehtävää unionille. Tämän välineen perusteella olisi myönnettävä tukea rajavalvonnasta ja viisumipolitiikasta aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat järjestelmällisesti pitää yllä valmiuksiaan tämän kaikkien kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tuki käsittää tiettyjen tämän välineen tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen ja kuuluu erottamattomana osana kansallisiin ohjelmiin. Päällekkäisyyksien, sirpaloitumisen ja kustannustehottomuuden välttämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan rajavalvontaviraston (Frontex) olisi koordinoitava operatiivisella tuella rahoitettavia jäsenvaltioiden toimia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tämä väline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysin Euroopan unionin peruskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita.
(13)  Unioni pitää maahanmuuttajien ja pakolaisten ihmisoikeuksien kunnioittamista erittäin tärkeänä. Väline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, Geneven yleissopimuksessa, Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksissa ja kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Yhdenmukainen ja korkealaatuinen ulkorajojen valvonta on erittäin tärkeää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamisen kannalta. Komission olisi sen takia annettava erityisiä suuntaviivoja, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden välinen koordinaatio infrastruktuurin, laitteistojen, kulkuneuvojen ja tietojärjestelmien alalla, ja turvattava tyydyttävät yhteiset turvallisuusnormit.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan välineellä on tuettava toimia, joilla varmistetaan lasten suojelu vahingoittumisen riskiltä ulkorajoilla.
Välineen toimilla olisi erityisesti edistettävä riskin alaisten lasten tunnistamista, välitöntä auttamista ja heidän saattamistaan suojaavien palveluiden piiriin, mikä koskee myös yksin olevien lasten suojelua ja auttamista.

Olisi harjoitettava säännöllistä valvontaa ja arviointia ja arvioitava myös menoja, jotta voidaan arvioida, miten lasten suojelua käsitellään välineen toimissa.

Perustelu
EU on sitoutunut lapsen oikeuksien suojelemiseen. Toimet on tehtävä näkyviksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen rajanylitysliikenteen varmistamiseksi EU:n sisäisen turvallisuuden strategian puitteissa välineellä olisi edistettävä Euroopan ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön ja kulujen, henkilöstön, laitteiston ja teknologian jakamiseen liittyvät toimenpiteet, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat eri tasoilla yhteistyössä Frontexin kolmansien maiden ja tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa, käyttäen muun muassa nelitasoista rajaturvallisuusjärjestelmää ja Euroopan unionin yhdennettyä riskianalyysia.
(14)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja tavanomaisen maahanmuuton ja liikkuvuuden järjestämiseksi ja helpottamiseksi EU:n sisäisen turvallisuuden strategian puitteissa välineellä olisi edistettävä Euroopan ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön ja kulujen jakamiseen, laittomien maahanmuuttajien rajanylityspaikkojen tilanteen ja muuttuvien olosuhteiden arviointiin, henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan liittyvät toimenpiteet, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat eri tasoilla yhteistyössä Frontexin kolmansien maiden ja tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa, käyttäen muun muassa nelitasoista rajaturvallisuusjärjestelmää ja Euroopan unionin yhdennettyä riskianalyysia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Tästä välineestä olisi myös tuettava kansallisia toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kun kyseessä on viisumipolitiikka ja muut ennen rajamuodollisuuksia eli ennen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia toteutettavat toimet. Jäsenvaltioiden yksiköiden kolmansissa maissa järjestämien toimien tehokas hallinnointi on yhteisen viisumipolitiikan edun mukaista, sillä se on osa monitasoista järjestelmää, jonka avulla pyritään helpottamaan laillista matkustamista ja torjumaan laitonta maahanmuuttoa Euroopan unioniin, ja olennainen osa Euroopan ulkorajojen yhdennettyä valvontajärjestelmää.
(16)  Tästä välineestä olisi myös tuettava kansallisia toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kun kyseessä on viisumipolitiikka ja muut ennen rajamuodollisuuksia eli ennen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia toteutettavat toimet, joilla asetetaan etusijalle erityisesti turvalliset merirajat ja joilla helpotetaan laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta, samalla hyödyntäen täysin viisumitietojärjestelmää (VIS) kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kaksinkertaisten menojen välttämiseksi. Jäsenvaltioiden yksiköiden kolmansissa maissa järjestämien toimien tehokas hallinnointi on yhteisen viisumipolitiikan edun mukaista, sillä se on osa monitasoista järjestelmää, jonka avulla pyritään helpottamaan laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta sekä estämään laiton maahanmuutto Euroopan unioniin ja pelastamaan merihädässä olevia, ja olennainen osa Euroopan ulkorajojen yhdennettyä valvontajärjestelmää.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Tämän välineen avulla olisi myös tuettava Schengen-valtioiden alueella toteutettavia toimenpiteitä osana ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä, joka vahvistaa Schengen-alueen toimivuutta yleensä.
(17)  Tämän välineen avulla olisi myös tuettava Schengen-valtioiden alueella toteutettavia toimenpiteitä osana ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä, joka vahvistaa Schengen-alueen toimivuutta yleensä. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti annettava Eurosur-verkostolle tarvittava rahoitus, jotta varmistetaan verkoston moitteeton toiminta.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Tämän välineen avulla olisi tuettava myös sellaisten tietojärjestelmien kehittämistä Euroopan unionin toimesta, joiden avulla jäsenvaltiot voivat hallinnoida tehokkaammin kolmansien maiden kansalaisten liikkumista yli rajojen ja varmistaa matkustajien paremman tunnistamisen ja tarkistamisen (ns. älykkäät rajat). Tätä varten olisi perustettava ohjelma, jonka tarkoituksena on kattaa tällaisten tietojärjestelmien keskusjärjestelmän ja kansallisten osien kehittämisestä aiheutuvat kustannukset niin, että voidaan varmistaa tekninen yhdenmukaisuus, kustannussäästöt ja joustava täytäntöönpano jäsenvaltioissa.
(18)  Tämän välineen avulla olisi tuettava myös sellaisten tietojärjestelmien kehittämistä unionin toimesta, joiden avulla jäsenvaltiot voivat hallinnoida tehokkaammin kolmansien maiden kansalaisten liikkumista yli rajojen ja varmistaa matkustajien tehokkaamman tunnistamisen ja tarkistamisen (ns. älykkäät rajat) sekä siten parantaa rajaturvallisuutta ja synnyttää myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Tätä varten olisi perustettava ohjelma, jonka tarkoituksena on kattaa tällaisten tietojärjestelmien keskusjärjestelmän ja kansallisten osien kehittämisestä aiheutuvat kustannukset niin, että voidaan varmistaa tekninen yhdenmukaisuus, yhteentoimivuus unionin muiden tietojärjestelmien kanssa, kustannussäästöt ja joustava täytäntöönpano jäsenvaltioissa.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jotta voitaisiin vastata välittömästi odottamattomiin maahanmuuttopaineisiin ja rajaturvallisuuteen kohdistuviin uhkiin, olisi voitava myöntää hätäapua turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU) N:o …/2012 säädetyn kehyksen mukaisesti.
(19)  Jotta voitaisiin vastata välittömästi odottamattomiin maahanmuuttopaineisiin ja rajaturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin, olisi voitava myöntää hätäapua turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU) N:o …/2012 säädetyn kehyksen mukaisesti.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Lisäksi, silloin kun havaitaan puutteita tai mahdollisia uhkia erityisesti Schengen-arvioinnin perusteella, asianomaisen jäsenvaltion olisi koko Schengen-alueen yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi toteutettava tarvittavat seurantatoimet käyttäen ensisijaisesti sen omiin ohjelmiin sisältyviä resursseja, joita voitaisiin tarvittaessa täydentää hätäapuun liittyvillä toimenpiteillä.
(20)  Lisäksi, silloin kun havaitaan puutteita tai mahdollisia riskejä erityisesti Schengen-arvioinnin perusteella, asianomaisen jäsenvaltion olisi koko Schengen-alueen yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi toteutettava tarvittavat seurantatoimet käyttäen ensisijaisesti sen omiin ohjelmiin sisältyviä resursseja, joita voitaisiin tarvittaessa täydentää hätäapuun liittyvillä toimenpiteillä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Keskinäisen yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lujittamiseksi jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään osa ohjelmiin perustuvista resursseista unionin määrittämiin erityisiin painopisteisiin, kuten Frontexin tarvitsemien teknisten laitteistojen hankintaan ja unionin konsuliyhteistyön kehittämiseen.
(21)  Keskinäisen yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lujittamiseksi jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään osa ohjelmiin perustuvista resursseista unionin määrittämiin erityisiin painopisteisiin, kuten Frontexin tarvitsemien teknisten laitteistojen hankintaan ja unionin konsuliyhteistyön kehittämiseen sekä kansainvälistä suojelua hakevien ihmisten auttamiseen.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Jäsenvaltioiden olisi vältettävä kansallisten etujensa tavoittelemista, kun ne käyttävät välineen perusteella myönnettyjä määrärahoja kansallisiin ohjelmiinsa.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Jotta voitaisiin turvata Schengenin säännöstön soveltaminen koko Schengen-alueella, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten annetun asetuksen täytäntöönpanoa olisi tuettava myös tämän asetuksen avulla, koska se täydentää keskeisellä tavalla politiikkoja, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei sisärajoja ylittäviä henkilöitä tarkasteta.
(22)  Jotta voitaisiin turvata Schengenin säännöstön soveltaminen koko Schengen-alueella, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten annetun asetuksen täytäntöönpanoa olisi tuettava myös tämän asetuksen avulla, koska se täydentää keskeisellä tavalla politiikkoja, joiden tarkoituksena on varmistaa ulkorajojen suojan korkea taso ja se, ettei sisärajoja ylittäviä henkilöitä tarkasteta Schengen-alueella.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Ulkorajarahastosta ja SIS- ja VIS-järjestelmien kehittämisestä saatujen kokemusten perusteella katsotaan, että olisi tarkoituksenmukaista sallia joustavuus resurssien siirtämisessä tämän välineen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien keinojen välillä, edellyttäen että siirrot eivät vaikuta periaatteeseen, jonka mukaan on alusta alkaen varmistettava ohjelmien ja jäsenvaltioiden operatiivisen tuen kriittinen massa ja rahoitusvakaus.
(23)  Ulkorajarahastosta ja SIS II- ja VIS-järjestelmien kehittämisestä saatujen kokemusten perusteella katsotaan, että olisi tarkoituksenmukaista sallia tietynasteinen joustavuus resurssien siirtämisessä tämän välineen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien keinojen välillä, edellyttäen että siirrot eivät vaikuta periaatteeseen, jonka mukaan on alusta alkaen varmistettava ohjelmien ja jäsenvaltioiden operatiivisen tuen kriittinen massa ja rahoitusvakaus sekä budjettivallan käyttäjän suorittama seuranta.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Vastaavasti olisi laajennettava unionin toimivallan piiriin kuuluvien toimien, jäljempänä ’unionin toimet’, soveltamisalaa ja lisättävä sen käytössä olevien resurssien enimmäismäärää niin, että voidaan parantaa unionin kykyä toteuttaa tiettynä talousarvion toteuttamisvuonna monenlaisia ulkorajojen valvontaan ja yhteiseen viisumipolitiikkaan liittyviä toimia koko unionin edun nimissä silloin kun ja siinä määrin kuin tällaisia tarpeita ilmenee. Tällaisia unionin toimia ovat politiikkaa ja sen soveltamista edistävät selvitykset ja pilottihankkeet sekä toimenpiteet tai järjestelyt, joilla puututaan kolmansissa maissa esiintyviin muuttopaineisiin niin, että unioniin suuntautuvia muuttovirtoja voidaan hallinnoida mahdollisimman hyvin, ja tähän liittyvien ulkorajoilla ja konsulaateissa toteutettavien tehtävien tehokas organisointi.
(24)  Vastaavasti olisi laajennettava unionin toimivallan piiriin kuuluvien toimien, jäljempänä 'unionin toimet', soveltamisalaa ja lisättävä sen käytössä olevien resurssien enimmäismäärää niin, että voidaan parantaa unionin kykyä toteuttaa tiettynä talousarvion toteuttamisvuonna monenlaisia ulkorajojen valvontaan ja yhteiseen viisumipolitiikkaan liittyviä toimia koko unionin edun nimissä silloin kun ja siinä määrin kuin tällaisia tarpeita ilmenee. Tällaisia unionin toimia ovat politiikkaa ja sen soveltamista sekä ihmisoikeuksien suojeluun liittyvää rajavartijoiden koulutusta edistävät selvitykset ja pilottihankkeet sekä toimenpiteet tai järjestelyt, joilla puututaan kolmansissa maissa esiintyviin muuttopaineisiin niin, että unioniin suuntautuvia muuttovirtoja voidaan hallinnoida mahdollisimman hyvin, ja tähän liittyvien ulkorajoilla ja konsulaateissa toteutettavien tehtävien tehokas organisointi.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)  SEUT-sopimuksen mukaan delegoidut säädökset ovat ainoastaan muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, jotka liittyvät lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen muihin kuin keskeisiin osiin. Kaikista keskeisistä osista olisi säädettävä asianomaisella lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)
(26 b)  Määrärahojen käyttöä olisi koordinoitava tällä alalla paremmin, jotta voidaan varmistaa täydentävyys, parempi tehokkuus ja näkyvyys ja parantaa talousarviota koskevaa synergiaa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)
(26 c)  Unionin rahoituksen vaikutukset olisi maksimoitava siten, että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 d kappale (uusi)
(26 d)  Olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta, kun on kyse innovoivista rahoitusvälineistä ja -mekanismeista, joita tuetaan unionin talousarviosta.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 e kappale (uusi)
(26 e)  Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan välineelle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 f kappale (uusi)
(26 f)  On tärkeää varmistaa, että välineen varainhoito on moitteetonta ja että sen täytäntöönpano on mahdollisimman tehokasta ja käyttäjäystävällistä. Samanaikaisesti on syytä varmistaa välineen oikeusvarmuus ja se, että se on kaikkien osallistujien käytettävissä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 g kappale (uusi)
(26 g)  Komission olisi seurattava vuosittain välineen täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden lähtötilanteen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin välineen tavoitteet on saavutettu.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 h kappale (uusi)
(26 h)  Kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, talousarvion toteuttamistehtävät olisi siirrettävä jäsenvaltioille. Komission ja jäsenvaltioiden olisi unionin varoja hallinnoidessaan noudatettava moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tätä varten täytettävä valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat tässä asetuksessa säädetyt velvollisuudet. Täydentäviä säännöksiä olisi annettava alakohtaisissa säännöissä.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(28)  Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että kaikki asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)
(a a) 'yhteisillä turvallisuusnormeilla' toimien soveltamista yhteisellä ja yhdenmukaisella tavalla niin, että saavutetaan hyvin määritelty turvallisuuden taso rajavalvonnassa noudattaen suuntaviivoja, jotka koskevat hyvää rajavalvontaa ja viisumeita, ja noudattaen ulkorajojen valvontaa koskevaa Schengen-luetteloa, rajavartijoiden käytännön käsikirjaa, viisumeja koskevaa käsikirjaa sekä Eurosur-suuntaviivoja;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Välineen yleistavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista Euroopan unionissa.
1.  Välineen yleistavoitteena on edistää ulkorajojen yhdenmukaisen ja korkealaatuisen valvonnan varmistamista helpottaen samalla turvallisissa oloissa tapahtuvaa liikkuvuutta varmistaen, että unioni kunnioittaa sitoutumistaan perusvapauksiin ja -ihmisoikeuksiin. Tähän tavoitteeseen päästään noudattamalla unionin ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita, jotka liittyvät perusvapauksiin ja ihmisoikeuksiin, mukaan luettuna kolmansien maiden kansalaisten lasten suojelu, palauttamiskiellon periaate, Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukainen turvapaikkaoikeus, Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, Geneven yleissopimus ja unionin tietosuojasäännöt.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn yleistavoitteen puitteissa välineellä edistetään EU:n strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetettujen painopisteiden mukaisesti seuraavien erityistavoitteiden toteutumista:
2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn yleistavoitteen puitteissa välineellä edistetään unionin strategioissa, ohjelmissa sekä riskien arvioinneissa asetettujen painopisteiden mukaisesti seuraavien erityistavoitteiden toteutumista:
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta
(a) tukea yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen helpottamiseksi, varmistaa kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu ja puuttua laittomaan maahanmuuttoon;
(a) tukea yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen ja liikkuvuuden helpottamiseksi, tarjota korkealuokkaista palvelua viisumin hakijoille, varmistaa sekä unionin kansalaisten että kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu ja estää laiton maahanmuutto;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa sellaisten konsulaattien lukumäärä, jotka on varusteltu, suojattu ja/tai joita on tehostettu sen varmistamiseksi, että ne pystyvät käsittelemään viisumihakemuksia tehokkaasti ja tarjoamaan viisuminhakijoille laadukasta palvelua;

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa sellaisten konsulaattien prosenttiosuus, jotka on varusteltu, suojattu ja/tai joita on tehostettu sen varmistamiseksi, että ne pystyvät käsittelemään viisumihakemuksia tehokkaasti ja tarjoamaan viisuminhakijoille laadukasta palvelua, laittomasti oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden prosenttiosuus kansallisuuksien mukaan, yhteisten viisuminhakukeskusten lukumäärä, odotusajan keskimääräinen kesto ennen viisumihakemusta koskevan päätöksen tekemistä, monikertaviisumien osuus sekä keskimääräiset viisumikustannukset konsulaattia kohden.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta
(b) tukea rajavalvontaa, jotta voidaan varmistaa yhtäältä ulkorajojen korkeatasoinen suojelu ja toisaalta sujuva rajaliikenne ulkorajoilla Schengenin säännöstön mukaisesti;
(b) tukea harmonisointia ja yhdenmukaistamista edistävää EU:n yhteistä rajavalvontaa, jotta voidaan varmistaa yhtäältä ulkorajojen korkeatasoinen valvonta ja toisaalta sujuva rajaliikenne ulkorajoilla Schengenin säännöstön mukaisesti, ja varmistaa samalla kansainvälinen suojelu sitä tarvitseville noudattaen ihmisoikeuksiin liittyviä jäsenvaltioiden sitoumuksia ja palauttamiskiellon periaatetta;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa tarvittavien laitteistojen kehittäminen rajavalvontaa ja kiinniotettujen, ulkorajan laittomasti ylittäneiden kolmansien maiden kansalaisten määrä ottaen huomioon kuhunkin ulkorajaosuuteen liittyvät riskit.

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa tietojärjestelmillä varustettujen rajanylityspaikkojen määrä, viestintäinfrastruktuuri ja laitteistot, joilla tuetaan maahanmuuttovirtojen hallintaa, ja kiinniotettujen, ulkorajan laittomasti ylittäneiden kolmansien maiden kansalaisten määrä ottaen huomioon kuhunkin ulkorajaosuuteen liittyvät riskit sekä keskimääräinen odotusaika rajanylityspaikoilla.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a) parantaa rajavalvontaa jakamalla toimintaan liittyviä tietoja jäsenvaltioiden ja Frontexin välillä, jotta voidaan vähentää kuolonuhrien määrää merillä sekä laittomien maahanmuuttajien määrää ja parantaa sisäistä turvallisuutta estämällä rajat ylittäviä rikoksia, kuten ihmiskauppaa ja huumeiden salakuljetusta.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan käyttämällä indikaattoreita, joita ovat esimerkiksi laitonta rajanylitystä yrittävien henkilöiden etsintä- ja pelastustoimien tehokkuus, estettyjen ihmiskauppa- ja salakuljetustapausten määrä sekä EU:n tilannekuvasta tunnistettujen hälytysten määrä.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedot, joita arvioidaan saavutusten arvioimiseksi indikaattoreihin verrattuna. Komissio vastaa saavutusten arvioinnista.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
(a) edistetään sellaisten politiikkojen kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joiden avulla varmistetaan, että kansalaisuudesta riippumatta ketään ei tarkasteta sisärajojen ylittämisen yhteydessä, kun taas ulkorajoilla suoritetaan henkilötarkastuksia ja valvotaan tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä;
(a) edistetään sellaisten politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, joiden avulla varmistetaan, että kansalaisuudesta riippumatta ketään ei tarkasteta sisärajojen ylittämisen yhteydessä, kun taas ulkorajoilla suoritetaan henkilötarkastuksia ja valvotaan tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä;
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) edistetään riskin alaisten lasten tunnistamista, välitöntä auttamista ja heidän saattamistaan suojaavien palveluiden piiriin, mikä koskee myös yksin olevien lasten suojelua ja auttamista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta
(b) otetaan asteittain käyttöön ulkorajojen yhdennetty valvontajärjestelmä, johon sisältyvät jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen ulkorajoilla ja toimenpiteet unionin alueella sekä asiakirjojen turvallisuuteen ja identiteettien hallintaan liittyvät tarvittavat liitännäistoimenpiteet;
(b) otetaan asteittain käyttöön muun muassa yhteenkuuluvuuteen ja vastuuseen perustuva ulkorajojen yhdennetty valvontajärjestelmä, johon sisältyvät unionin rajojen tarkastukset ja valvontajärjestelmät, jäsenvaltioiden maahanmuutto-, turvapaikka-- ja lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen ulkorajoilla ja toimenpiteet unionin alueella ja merirajojen alueella, sekä merihädässä olevien pelastaminen, sekä asiakirjojen turvallisuuteen, identiteettien hallintaan ja hankittujen teknisten laitteiden yhteentoimivuuteen liittyvät tarvittavat liitännäistoimenpiteet niin, että samalla varmistetaan tietosuojaa koskevien unionin sääntöjen noudattaminen sekä Euroopan unionin peruskirjan mukaisten oikeuksien ja periaatteiden noudattaminen;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta
(c) edistetään viisumeja ja muita lyhytaikaisia oleskelulupia koskevan yhteisen politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyö mukaan lukien;
(c) edistetään viisumeja ja muita lyhytaikaisia oleskelulupia koskevan yhteisen politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyö mukaan lukien, viisumihakemusten yhteisiä tutkintakäytäntöjä, yhdenmukaisia hallintomenettelyjä ja viisumipäätöksiä sekä yhteisten viisumikeskusten kehittämistä käyttäen täysimääräisesti hyväksi viisumisäännöstön käytännön parannuksia ja joustavuutta;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta
(d) perustetaan ja ylläpidetään tietojärjestelmiä, niiden viestintäinfrastruktuureja ja laitteistoja, joilla tuetaan muuttovirtojen hallinnointia unionin ulkorajoilla;
(d) perustetaan ja ylläpidetään tietojärjestelmiä, niiden viestintäinfrastruktuureja ja laitteistoja, joilla tuetaan rajanylitysten valvontaa unionin ulkorajoilla ja joissa noudatetaan täysin henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a) yhdenmukaistetaan eri jäsenvaltioiden rajaturvallisuusjärjestelmien laatu;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)
(d b) vahvistetaan ulkorajojen tilannetiedotusta ja jäsenvaltioiden toimintakykyä;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)
(d c) parannetaan kaikkien rajanylityspaikoilla toimivien viranomaisten ja rajavartijoiden valmiuksia ja taitoja hoitaa valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtäviä kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä kunnioittaen;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta
(e) varmistetaan unionin raja- ja viisumisäännöstön tehokas ja yhtenäinen soveltaminen, mukaan lukien Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin toiminta;
(e) varmistetaan unionin raja-, turvapaikka- ja viisumisäännöstön tehokas ja yhtenäinen soveltaminen erityisesti varmistamalla Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin tehokas toiminta;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta
(f) vahvistetaan kolmansissa maissa toimivien jäsenvaltioiden yhteistyötä jäsenvaltioiden alueelle suuntautuvien kolmansien maiden kansalaisten muuttovirtojen osalta sekä tähän liittyvää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
(f) vahvistetaan kolmansissa maissa toimivien jäsenvaltioiden yhteistyötä kolmansien maiden viranomaisten kyseisissä maissa toteuttamien toimien rahoituksen osalta, jäsenvaltioiden alueelle suuntautuvien kolmansien maiden kansalaisten muuttovirtojen osalta sekä tähän liittyvää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa niin, että varmistetaan EU:n ulkoisten toimien ja humanitaarisen politiikan tavoitteiden ja periaatteiden noudattaminen.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Edellä 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/2012 [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella tällä välineellä tuetaan jäsenvaltioissa ja niiden toimesta toteutettavia ja erityisesti seuraavia toimia:
1.  Edellä 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/2012 [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella tällä välineellä tuetaan jäsenvaltioissa ja niiden toimesta toteutettavia toimia riittävän suojelutason saavuttamiseksi niiden ulkorajoilla yhteisiä turvallisuusnormeja noudattaen ja erityisesti seuraavia toimia:
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) perusrakenteet, rakennukset ja järjestelmät, jotka vaaditaan rajanylityspaikoilla ja niiden välisillä osuuksilla harjoitettavaa valvontaa ja ulkorajan laittoman ylittämisen tehokasta torjumista varten;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) toimintavälineet, kulkuneuvot ja viestintäjärjestelmät, jotka tarvitaan tehokasta rajavalvontaa ja henkilöiden havaitsemista varten, esimerkiksi kiinteät päätteet VIS- ja SIS-tietojärjestelmistä ja eurooppalaisesta kuvantallennusjärjestelmästä (FADO) tehtäviä hakuja varten, huipputeknologia mukaan lukien;
(b) toimintavälineet, kulkuneuvot ja viestintäjärjestelmät, jotka tarvitaan tehokasta ja turvallista rajavalvontaa, etsintä- ja pelastustoimia ja henkilöiden havaitsemista varten, esimerkiksi kiinteät päätteet VIS- ja SIS-tietojärjestelmistä ja eurooppalaisesta kuvantallennusjärjestelmästä (FADO) tehtäviä hakuja varten, huipputeknologia mukaan lukien;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) viisumihakemusten käsittelyä ja konsuliyhteistyötä varten tarvittavat perusrakenteet, rakennukset ja toimintavälineet;
(d) viisumihakemusten käsittelyä ja konsuliyhteistyötä varten tarvittavat perusrakenteet, rakennukset ja toimintavälineet sekä muut toimet, joilla pyritään parantamaan viisuminhakijoille tarkoitettuja palveluja;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a) koulutus, joka koskee asiaankuuluvien järjestelmien käyttöä, ja laadunhallintavaatimusten edistäminen;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
(e) selvitykset, pilottihankkeet ja toimet, joiden tarkoituksena on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja unionin virastojen välisen operatiivisen yhteistyön tuloksena laadittujen suositusten, operatiivisten normien ja parhaiden käytänteiden täytäntöönpanoa.
(e) selvitykset, hankkeet, yhteiset aloitteet, koulutus ja monialaisia kysymyksiä koskevat toimet, jotka liittyvät esimerkiksi perusoikeuksiin ja kolmansien maiden kansalaisia koskevaan lastensuojeluun ja joiden tarkoituksena on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä, rajavalvontajärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhdenmukaistamista, sekä jäsenvaltioiden ja unionin virastojen välisen operatiivisen yhteistyön tuloksena laadittujen suositusten, operatiivisten normien ja parhaiden käytänteiden täytäntöönpanoa.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a) aloitteet, jotka koskevat rajavartijoille annettavaa koulutusta ihmisoikeuksien suojelussa ja ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa tämän välineen avulla tuetaan kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia ja erityisesti seuraavia toimia:
2.  Edellä 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa ja asetuksen (EU) N:o .../2012 [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella tämän välineen avulla tuetaan kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia ja erityisesti seuraavia toimia:
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a) kolmansissa maissa toteutettavat hankkeet, joilla pyritään kehittämään valvontajärjestelmiä niin, että varmistetaan yhteistyö Eurosur-verkoston kanssa;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c) selvitykset, tapahtumat, laitteistot ja pilottihankkeet, joiden avulla kolmansille maille jaetaan tapauskohtaisesti teknistä ja operatiivista asiantuntemusta;
(c) selvitykset, koulutus, laitteistot ja pilottihankkeet, joiden avulla kolmansille maille jaetaan tapauskohtaisesti teknistä ja operatiivista asiantuntemusta;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d) selvitykset, tapahtumat, koulutus, laitteistot ja pilottihankkeet, joilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin virastojen kolmansissa maissa toteuttaman operatiivisen yhteistyön perusteella laaditut erityiset suositukset, operatiiviset standardit ja parhaat käytänteet.
(d) selvitykset, tapahtumat, koulutus, laitteistot ja pilottihankkeet, jotka koskevat monialaisia kysymyksiä, kuten perusoikeuksia ja lastensuojelua kolmansien maiden kansalaisten osalta, ja joilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin virastojen kolmansissa maissa toteuttaman operatiivisen yhteistyön perusteella laaditut erityiset suositukset, operatiiviset standardit ja parhaat käytänteet.
Perustelu
Rajatarkastusten tiukentaminen voi olla tarpeen, mutta samalla pitäisi muistaa haavoittuvien henkilöiden ja ryhmien, kuten yksin liikkuvien alaikäisten, tarpeet.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a) aloitteet rajavartijoiden kouluttamiseksi ihmisoikeuksien suojelussa;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio ja jäsenvaltiot yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa vastaavat kolmansissa maissa toteutettavien ja niihin liittyvien toimien koordinoinnista asetuksen (EU) N:o .../2013 [horisontaaliasetus] 3 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää rahaston vuosittaiset määrärahat tämän rajoittamatta vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännösten ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta ... päivänä ...kuuta 201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön asetuksen (EU) N:o …/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen, lukuun ottamatta 13 artiklassa tarkoitettuja unionin toimia, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hätäapua ja 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua teknistä apua.
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön suoraa hallinnointia noudattaen (erityisesti kun on kyse 13 artiklassa tarkoitetuista unionin toimista, 14 artiklassa tarkoitetusta hätäavusta ja 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta teknisestä avusta) tai asetuksen (EU) N:o …/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen.
Perustelu
EU:n talousarvion täytäntöönpano yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen olisi katsottava poikkeukseksi eikä säännöksi.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Uusien tietojärjestelmien kehittämistä koskevan ohjelman talousarvion täytäntöönpanomenettely(t) vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.

Uusien tietojärjestelmien kehittämistä koskevan ohjelman talousarvion täytäntöönpanomenettely(t) vahvistetaan delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Komissio on yhä vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti, ja se ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimista, joiden täytäntöönpanosta vastaavat muut yhteisöt kuin jäsenvaltiot.

Perustelu
Mukautetaan sanamuotoa tarkistetun varainhoitoasetuksen sanamuotoon.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – johdantokappale
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta seuraava:
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille 2 000 miljoonaa euroa seuraavasti:
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille 67 prosenttia kansallisiin ohjelmiin osoitetuista kokonaismäärärahoista seuraavasti:
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) 1 200 miljoonaa euroa liitteen I mukaisesti;
(a) 34 prosenttia seuraavasti:
i) 5 miljoonan euron perusmäärä jäsenvaltiota kohden rahoituskauden alussa; sekä
ii) muuttuva määrä, joka lasketaan jäsenvaltiota kohden päätöksen 574/2007/EY nojalla vuosina 2011, 2012 ja 2013 saatujen määrärahojen keskiarvon perusteella;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) 450 miljoonaa euroa 7 artiklassa kuvatun mekanismin tulosten perusteella;
(b) 13 prosenttia 7 artiklassa kuvatun mekanismin tulosten perusteella;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2018 alkavalla kaudella 350 miljoonaa euroa, tähän artiklaan perustuvien määrärahojen jäljellä oleva osuus tai muu määrä, joka määritetään 2 kohdan nojalla riskianalyysin tulosten ja 8 artiklassa säädetyn mekanismin perusteella.
(c) väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2018 alkavalla kaudella 10 prosenttia, tähän artiklaan perustuvien määrärahojen jäljellä oleva osuus tai muu määrä, joka määritetään 2 kohdan nojalla riskianalyysin tulosten ja 8 artiklassa säädetyn mekanismin perusteella.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä rahoituspäätöksen, jolla pannaan täytäntöön 1 kohdan a alakohta. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltioiden olisi annettava Eurosur-verkostolle tarvittava rahoitus, jotta varmistetaan kyseisen järjestelmän moitteeton toiminta.

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot voivat 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuuden lisäksi saada täydentävän määrän, edellyttäen että se merkitään ohjelmassa täydentäväksi määräksi ja käytetään liitteessä II lueteltujen erityistoimien toteuttamiseen.
1.  Jäsenvaltiot voivat 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuuden lisäksi saada täydentävän määrän, edellyttäen että se merkitään kansallisessa ohjelmassa täydentäväksi määräksi ja käytetään liitteessä II lueteltujen erityistoimien toteuttamiseen.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti liitteessä II lueteltujen erityistoimien tarkistamista varten. Jäsenvaltiot voivat saada 1 kohdassa säädetyn täydentävän määrän uusien erityistoimien perusteella, jos määrärahoja on käytettävissä.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti liitteessä II lueteltujen erityistoimien tarkistamista varten. Jäsenvaltiot voivat saada 1 kohdassa säädetyn täydentävän määrän uusien erityistoimien perusteella, jos määrärahoja on käytettävissä ja jos budjettivallan käyttäjälle ilmoitetaan ajoissa.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio laatii saamansa palautteen ja Frontexin kuulemisen perusteella 1 päivään kesäkuuta 2017 mennessä kertomuksen, jossa määritetään Frontexin riskianalyysin mukaisesti ulkorajojen uhkatasot kaudelle 2017–2020. Uhkatasojen määrittely perustuu rajavalvonnasta aiheutuvaan rasitukseen ja jäsenvaltioiden ulkorajoihin kaudella 2014–2016 kohdistuneisiin turvallisuusuhkiin, ja siinä otetaan huomioon muun muassa muuttovirtojen ja ulkorajoilla tapahtuvan laittoman toiminnan mahdolliset tulevat suuntaukset asianomaisten kolmansien maiden ja erityisesti naapurimaiden todennäköisen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perusteella.
1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio laatii saamansa palautteen ja Frontexin ja EASO:n kuulemisen perusteella 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä kertomuksen, jossa määritetään Frontexin riskianalyysin mukaisesti ulkorajojen uhkatasot kaudelle 2017–2020. Uhkatasojen määrittely perustuu rajavalvonnasta aiheutuvaan rasitukseen, osana Schengenin arviointi- ja valvontamekanismia laadittaviin arviointiraportteihin ja jäsenvaltioiden ulkorajoihin kaudella 2014–2016 kohdistuneisiin turvallisuusuhkiin, merietsintä- ja meripelastustoimet mukaan luettuna, ja siinä otetaan huomioon muun muassa muuttovirtojen ja ulkorajoilla tapahtuvan laittoman toiminnan mahdolliset tulevat suuntaukset asianomaisten kolmansien maiden ja erityisesti naapurimaiden todennäköisen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perusteella.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Kertomuksessa määritetään uhkataso kutakin ulkorajaosuutta varten kertomalla asianomaisen ulkorajaosuuden pituus sille annetulla painotuskertoimella seuraavasti:

Kertomuksessa määritetään riskitaso kutakin ulkorajaosuutta varten kertomalla asianomaisen ulkorajaosuuden pituus sille annetulla painotuskertoimella seuraavasti:

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta– a alakohta – i luetelmakohta
i) kerroin 1: normaali uhka
i) kerroin 1: normaali riski
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – ii luetelmakohta
ii) kerroin 3: keskitason uhka
ii) kerroin 3: keskitason riski
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iii luetelmakohta
iii) kerroin 5: merkittävä uhka;
iii) kerroin 5: merkittävä riski;
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta – i luetelmakohta
i) kerroin 1: normaali uhka
i) kerroin 1: normaali riski
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta – ii luetelmakohta
ii) kerroin 3: keskitason uhka
ii) kerroin 3: keskitason riski
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta – iii luetelmakohta
iii) kerroin 5: merkittävä uhka
iii) kerroin 5: merkittävä riski.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Kertomuksen perusteella komissio päättää, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän. Ne jäsenvaltiot, joiden uhkataso on noussut verrattuna tasoon, joka on määritelty varainhoitovuotta 2013 varten päätöksen 574/2007/EY mukaisesti, saavat lisämäärärahoja suhteessa uhkatason nousuun.

Kertomuksen perusteella ja tiedotettuaan asiasta Euroopan parlamentille komissio päättää, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän. Ne jäsenvaltiot, joiden riskitaso on noussut verrattuna tasoon, joka on määritelty varainhoitovuotta 2013 varten päätöksen N:o 574/2007/EY mukaisesti, saavat lisämäärärahoja suhteessa riskitason nousuun.

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
(b) ’meriulkorajoilla’ tarkoitetaan yksinomaan tämän päätöksen soveltamiseksi ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti jäsenvaltioiden aluevesien ulkorajaa siten kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 4–16 artiklan mukaisesti. Jos laittoman maahanmuuton ja maahantulon ehkäiseminen edellyttää säännöllisesti toteutettavia pitkän matkan operaatioita, meriulkorajoilla tarkoitetaan kuitenkin sellaisten alueiden ulkorajaa, joilla uhka on merkittävä. Tämä määritellään ottamalla huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat operatiiviset tiedot vuosilta 2014–2016.
(b) ’meriulkorajoilla’ tarkoitetaan yksinomaan tämän päätöksen soveltamiseksi ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti jäsenvaltioiden aluevesien ulkorajaa siten kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 4–16 artiklan mukaisesti. Jos kuitenkin edellytetään säännöllisesti toteutettavia pitkän matkan operaatioita merkittävän riskin alueilla, sillä voidaan tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti määritellyn lisävyöhykkeen ulkorajaa. Tämä määritellään ottamalla huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat operatiiviset tiedot vuosilta 2014–2016.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa tätä varten tarvittaessa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti liitteessä II lueteltujen erityistoimien tarkistamista varten.

Poistetaan.

Perustelu
Tämä kohta poistetaan, koska sama teksti on jo 7 artiklan 2 kohdassa.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava tähän välineeseen perustuva kansallinen ohjelma yhdessä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annettuun asetukseen (EU) N:o …/2012 perustuvan kansallisen ohjelman kanssa ja esitettävä ne komissiolle rahastosta rahoitettavana yhtenä kansallisena ohjelmana asetuksen (EU) N:o …/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan mukaisesti.
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava tähän välineeseen perustuva kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o …/2012 [horisontaaliasetus] 13 artiklassa tarkoitetun poliittisen vuoropuhelun päätelmien perusteella yhdessä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annettuun asetukseen (EU) N:o …/2012 perustuvan kansallisen ohjelman kanssa ja esitettävä ne komissiolle rahastosta rahoitettavana yhtenä kansallisena ohjelmana asetuksen (EU) N:o …/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta
(b) ulkorajojen valvontaan liittyvien nykyisten kansallisten valmiuksien tukeminen ja laajentaminen, kiinnittäen huomiota muun muassa muuttovirtojen hallintaan liittyvään uuteen teknologiaan, kehitykseen ja/tai normeihin;
(b) viisumipolitiikkaan ja ulkorajojen valvontaan liittyvien nykyisten kansallisten valmiuksien tukeminen ja laajentaminen, jotta voidaan estää laiton maahanmuutto ja ihmishenkien menettäminen merellä sekä edistää laillista matkustamista ja kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden rajanylityksiä, kiinnittäen huomioita muun muassa muuttovirtojen hallintaan liittyvään kehitykseen ja/tai normeihin;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c) tuki muuttovirtojen hallinnan kehittämiselle kolmansissa maissa toimivien jäsenvaltioiden konsuli- ja muiden yksiköiden toimesta, jotta voidaan helpottaa laillista matkustamista ja estää laiton maahanmuutto unioniin;
(c) tuki muuttovirtojen hallinnan kehittämiselle kolmansissa maissa toimivien jäsenvaltioiden konsuli- ja muiden yksiköiden toimesta, jotta voidaan helpottaa matkustamista EU:n tai asianomaisen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti ja estää laiton maahanmuutto unioniin;
Perustelu
Termi ”laillinen” on epäselvä, ja vaaditaan lisää tarkkuutta.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a) hankkeiden kehittäminen unionin virastojen suositusten perusteella, niin että varmistetaan yhdenmukainen ja korkealaatuinen ulkorajavalvonta ja pyritään eri jäsenvaltioiden rajaturvallisuusjärjestelmien standardointiin ja yhteentoimivuuteen;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)
(d b) toimien tukeminen Frontexin valvomana ja koordinoimana, niin että pyritään yhdenmukaistamaan unionin tasolla ulkorajaturvallisuuden tekniset valmiudet;
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a) varmistetaan, että noudatetaan täysin kansainvälisiä sekä unionin velvoitteita, kuten ihmisoikeusvelvoitteita ja niiden seurantaa, tiiviissä yhteistyössä kolmansien maiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta
(f) lisätään valmiuksia kohdata tulevia haasteita, unionin ulkorajoilla havaitut nykyiset ja tulevat uhkat ja paineet mukaan lukien, erityisesti Frontexin riskianalyysi huomioon ottaen.
(f) kehitetään valmiuksia kohdata tulevia haasteita, unionin ulkorajoilla havaitut nykyiset ja tulevat uhkat ja paineet mukaan lukien, erityisesti Frontexin riskianalyysi huomioon ottaen.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltio voi käyttää enintään 50 prosenttia sen kansalliseen ohjelmaan tämän välineen perusteella myönnetyistä määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun. Nämä tehtävät ja palvelut voivat liittyä yhteen tai useampaan 3 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdassa mainituista tavoitteista.
1.  Jäsenvaltio voi käyttää enintään 30 prosenttia sen kansalliseen ohjelmaan tämän välineen perusteella myönnetyistä määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun. Nämä tehtävät ja palvelut voivat liittyä yhteen tai useampaan 3 artiklan 3 kohdan a, b, c ja d alakohdassa mainituista tavoitteista.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) unionin raja- ja viisumisäännöstön noudattaminen;
(a) unionin raja-, turvapaikka- ja viisumisäännöstön noudattaminen;
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) kansallisen ohjelman tavoitteiden noudattaminen;
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
(a b)  Frontexin määrittämän ensisijaisten tehtävien luettelon noudattaminen, jotta saadaan aikaan yhteiset turvallisuusnormit ja voidaan varmistaa jäsenvaltioiden välinen koordinointi ja välttää päällekkäisyyksiä, pirstoutumista sekä varojen tehotonta käyttöä rajavalvonnassa;
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Jos Schengenin arviointimekanismin avulla havaitaan puutteita, toimintatuki keskeytetään ja näitä varoja voidaan osoittaa uudelleen havaittujen puutteiden korjaamiseksi kyseisen asetuksen 12 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
6.  Komissio säätää täytäntöönpanosäädöksillä tämän säännöksen soveltamiseen liittyvistä raportointimenettelyistä ja muista käytännön järjestelyistä, jotka on toteutettava jäsenvaltioiden ja komission välillä tämän artiklan noudattamiseksi. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
6.  Komissio säätää delegoiduilla säädöksillä tämän säännöksen soveltamiseen liittyvistä raportointimenettelyistä ja muista käytännön järjestelyistä, jotka on toteutettava jäsenvaltioiden ja komission välillä tämän artiklan noudattamiseksi. Kyseiset delegoidut säädökset on annettava 17 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a. Frontexin on varmistettava jäsenvaltioiden välinen koordinointi operatiivisella tuella rahoitettaviin toimiin liittyen.

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Liettualle voidaan myöntää 1 kohdan nojalla enintään 150 miljoonaa euroa kaudella 2014–2020 Liettuan erityisenä operatiivisena lisätukena.
2.  Liettualle voidaan myöntää 1 kohdan nojalla enintään 4 prosenttia kokonaismäärärahoista kaudella 2014–2020 Liettuan erityisenä operatiivisena lisätukena.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten annetun asetuksen mukaisesti hyväksytyn Schengenin arviointikertomuksen jälkeen asianomaisen jäsenvaltion on tutkittava yhdessä komission ja tarvittaessa Frontexin kanssa, mitä toimia havaintojen perusteella olisi toteutettava, ja pantava annetut suositukset täytäntöön kansallisen ohjelmansa puitteissa.

Arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten annetun asetuksen mukaisesti hyväksytyn Schengenin arviointikertomuksen jälkeen asianomaisen jäsenvaltion on tutkittava yhdessä komission ja tarvittaessa Frontexin kanssa, mitä toimia puutteiden perusteella olisi toteutettava, ja pantava annetut suositukset täytäntöön kansallisen ohjelmansa puitteissa.

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
Tarvittaessa jäsenvaltion on tarkistettava kansallista ohjelmaansa, jotta havainnot ja suositukset voidaan ottaa huomioon.

Jäsenvaltion on tarkistettava kansallista ohjelmaansa, jotta havainnot ja suositukset voidaan ottaa huomioon.

Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
Vuoropuhelussa komission ja tarvittaessa Frontexin kanssa sen on kohdennettava ohjelmansa määrärahat uudelleen, tarvittaessa myös operatiiviseen tukeen osoitetut määrärahat, ja/tai otettava käyttöön tai muutettava toimia Schengenin arviointikertomuksessa tehtyjen havaintojen ja suositusten taustalla olevien puutteiden korjaamiseksi.

Korjaustoimien rahoitukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vuoropuhelussa komission ja Frontexin kanssa kyseisen jäsenvaltion on kohdennettava ohjelmansa määrärahat uudelleen, myös operatiiviseen tukeen osoitetut määrärahat, ja/tai otettava käyttöön tai muutettava toimia Schengenin arviointikertomuksessa tehtyjen havaintojen ja suositusten taustalla olevien puutteiden korjaamiseksi. Välineestä voidaan rahoittaa myös lisäkustannuksia.

Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta
(b) parantaa tietoa ja ymmärrystä jäsenvaltioissa vallitsevasta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan avulla;
(b) parantaa tietoa ja ymmärrystä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa vallitsevasta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan avulla;
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c) tukea tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä;
(c) tukea yhteisten tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä;
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d) tukea ja seurata unionin lainsäädännön ja tavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä arvioida niiden tehoa ja vaikutuksia;
(d) tukea ja seurata unionin lainsäädännön ja tavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä arvioida niiden tehoa ja vaikutuksia myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen osalta;
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – e alakohta
(e) edistää verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä hyvien toimintatapojen ja innovatiivisten menettelytapojen kartoittamista ja levittämistä Euroopan tasolla;
(e) edistää verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä parhaiden toimintatapojen ja innovatiivisten menettelytapojen kartoittamista ja levittämistä eri sidosryhmien keskuudessa Euroopan tasolla;
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a) edistää hankkeita, joilla pyritään standardointiin, yhdenmukaistamiseen ja yhteentoimivuuteen Euroopan yhteisen rajavalvontajärjestelmän kehittämisessä;
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – g alakohta
(g) parantaa eurooppalaisten verkostojen valmiuksia edistää, tukea ja edelleen kehittää unionin politiikkaa ja tavoitteita;
(g) parantaa eurooppalaisten verkostojen valmiuksia arvioida, edistää, tukea ja edelleen kehittää unionin politiikkaa ja tavoitteita;
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)
(i a) tukea EUROPOLin, Frontexin ja laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston välistä koordinointia ja tietojen vaihtoa.
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Alustavat määrärahat sellaisten uusien tietojärjestelmien kehittämistä varten, joiden avulla voidaan hallita kolmansien maiden kansalaisten liikkumista yli rajojen, ovat 1 100 miljoonaa euroa. Ohjelman täytäntöönpano perustuu unionin lainsäädäntöön, jossa määritellään uudet tietojärjestelmät ja niiden viestintäinfrastruktuuri, jotta voidaan erityisesti parantaa matkustajavirtojen hallinnointia ja valvontaa ulkorajoilla tehostamalla tarkastuksia ja samalla nopeuttamalla laillisten matkustajien rajanylitystä.
1.  Uusien tietojärjestelmien kehittämistä koskeva ohjelma voi perustua työn nykyisiin rakenteisiin, ja se pannaan täytäntöön noudattaen unionin lainsäädäntöä, jossa määritellään uudet tietojärjestelmät ja niiden viestintäinfrastruktuuri, jotta voidaan erityisesti parantaa matkustajavirtojen hallinnointia ja valvontaa ulkorajoilla tehostamalla tarkastuksia ja samalla nopeuttamalla laillisten matkustajien rajanylitystä ja jotta voidaan varmistaa synergiavaikutukset nykyisten tietojärjestelmien kanssa ja välttää kaksinkertaiset menot.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Tärkeimpien toteutettavien toimien olisi katettava erityisesti järjestelmien keskusosan ja jäsenvaltioiden kansallisten komponenttien yhteisten sovellusten kehittäminen ja testaus, keskuskomponentin ja kansallisten komponenttien välinen viestintäinfrastruktuuri, niiden käyttöönottoon liittyvä koordinointi ja järjestelmien turvallisuuden hallinnointi.

Tärkeimpien toteutettavien toimien olisi katettava erityisesti järjestelmien keskusosan ja jäsenvaltioiden kansallisten komponenttien yhteisten sovellusten kehittäminen ja testaus, keskuskomponentin ja kansallisten komponenttien välinen viestintäinfrastruktuuri, niiden käyttöönottoon liittyvä koordinointi, koordinointi ja yhteentoimivuus rajavalvonnan muiden tietojärjestelmien kanssa ja järjestelmien turvallisuuden hallinnointi.

Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Komissio hyväksyy strategiakehyksen ja sen mahdolliset tarkistukset täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy delegoidut säädökset strategiakehystä ja sen mahdollisia tarkistuksia koskevan 17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uusien tietojärjestelmien kehittämisessä saavutetusta edistyksestä vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
22 artikla
21 artikla
22 artikla

Uudelleentarkastelu

Uudelleentarkastelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksen pohjalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.

Komissio ehdottaa tämän asetuksen tarkistusta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 uutta rahoituskautta varten.

Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I
Liite poistetaan.

Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite III – Tavoite 1 – 2 luetelmakohta
– henkilöstökulut
– henkilöstökulut, mukaan lukien koulutusmenot
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite III – Tavoite 2 – 2 luetelmakohta
– henkilöstökulut
– henkilöstökulut, mukaan lukien koulutusmenot
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite III – Tavoite 3 – 2 luetelmakohta
– henkilöstökulut
– henkilöstökulut, mukaan lukien koulutusmenot
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – johdantokappale
Tavoite 3: perustetaan ja ylläpidetään tietojärjestelmiä, niiden viestintäinfrastruktuureja ja laitteistoja, joilla tuetaan muuttovirtojen hallinnointia unionin ulkorajoilla

Tavoite 3: perustetaan ja ylläpidetään turvallisia tietojärjestelmiä, niiden viestintäinfrastruktuureja ja laitteistoja, joilla tuetaan muuttovirtojen hallinnointia unionin ulkorajoilla

Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – 4 luetelmakohta
– viestintäinfrastruktuuri ja turvallisuusasiat
– viestintäinfrastruktuuri ja turvallisuusasiat sekä tietosuojaan liittyvät asiat

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
PDF 516kWORD 68k
Euroopan parlamentin päätös 17. tammikuuta 2013 toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP))
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi   Tarkistus
Tarkistus 1
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)
– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta1, erityisesti Euroopan uudelleensijoittamisyksikön perustamista koskevat päätöslauselman kohdat,
1 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 1.
Tarkistus 2
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)
1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus 3
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Lissabonin sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Tarkistus 4
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)
1 c. korostaa, että unionin jo toteamien ja itselleen ottamien tehtävien perusteella komission on harkittava ehdotuksessaan kyseisiä toimintapoliittisia painopisteitä kaukokatseisesti ja asianmukaisesti;

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä 80 artiklan,
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Euroopan parlamentti korosti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1, että kiireellisten maahanmuutto- ja turvapaikkakysymysten käsittelyyn ja unionin ulkorajojen hallintaan tarvitaan yhdennetty lähestymistapa sekä hätätilanteiden varalle riittävästi rahoitusta ja tukivälineitä, jotka annetaan käyttöön ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kaikkien jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden hengessä siten, että otetaan huomioon kansalliset vastuut ja määritetään tehtävät selkeästi. Se huomautti tältä osin myös, että Frontex-viraston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston sekä yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaan puiteohjelmaan liittyvien rahastojen kasvavat haasteet on otettava asianmukaisesti huomioon.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Perustelu
Euroopan parlamentin 8 päivänä kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten” 107 kohta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Euroopan parlamentti korosti lisäksi 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa1, että eri rahastojen ja ohjelmien välistä synergiaa on parannettava, ja totesi, että varojen hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja ristiinrahoituksen salliminen mahdollistavat lisävarojen ohjaamisen yhteisiin tavoitteisin. Se oli tyytyväinen komission aikomukseen vähentää sisäasioiden alan talousarviovälineiden kokonaismäärää siten, että otetaan käyttöön kahden pilarin rakenne ja mahdollisuuksien mukaan yhteinen hallinnointi, sekä katsoi, että tällainen toimintatapa edistäisi merkittävästi nykyisten rahastojen ja ohjelmien yksinkertaistamista, järkeistämistä, lujittamista ja avoimuutta. Se korosti kuitenkin, että sisäasiainpolitiikan eri tavoitteet eivät saa sekoittua toisiinsa.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Perustelu
Parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten” 109 kohta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea toimille, joilla turvapaikanhakijoille taataan turvallinen pääsy EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin siten, että turvapaikanhakijat eivät joudu turvautumaan ihmisten salakuljettajiin ja rikollisiin verkostoihin henkensä vaarantaen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Rahastojen varoja olisi käytettävä johdonmukaisesti yhteisten kotouttamista koskevien perusperiaatteiden kanssa, kuten yhteisessä kotouttamisohjelmassa todetaan.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita laillisen maahanmuuton järjestämistä koskevien strategioiden laatimisessa parantamalla niiden yleisiä valmiuksia kehittää, toteuttaa, valvoa ja arvioida kaikkia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä, EU:n oikeudelliset välineet mukaan lukien. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.
(16)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita laillisen maahanmuuton järjestämistä koskevien strategioiden laatimisessa parantamalla niiden yleisiä valmiuksia kehittää, toteuttaa, valvoa ja arvioida kaikkia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä, EU:n oikeudelliset välineet mukaan lukien. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tekninen apu on olennaisen tärkeää, jotta voidaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tukea kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa sekä auttaa tuensaajia noudattamaan niille asetettuja velvoitteita ja unionin lainsäädäntöä ja siten lisätä EU:n rahoituksen näkyvyyttä ja saatavuutta.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Tämän rahaston olisi täydennettävä ja lujitettava 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, jäljempänä ’Frontex’, toimintaa; Frontexin tehtävänä on muun muassa avustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden yhteisten palauttamistoimien organisoinnissa ja määrittää parhaita käytänteitä, jotka liittyvät matkustusasiakirjojen hankintaan ja jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten poistamiseen maasta.
(23)  Tämän rahaston olisi täydennettävä ja lujitettava 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, jäljempänä 'Frontex', toimintaa; Frontexin tehtävänä on muun muassa avustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden yhteisten palauttamistoimien organisoinnissa ja määrittää parhaita käytänteitä, jotka liittyvät matkustusasiakirjojen hankintaan ja jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten poistamiseen maasta. Rahaston olisi myös annettava Frontexille valmiudet vastata sen omista, unionin ja jäsenvaltioiden meripelastusvelvoitteista.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Rahasto olisi toteutettava noudattaen täysin Euroopan unionin peruskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita. Tukikelpoisissa toimissa olisi otettava huomioon etenkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistilanne kiinnittämällä erityishuomiota ja kohdentamalla toimia ilman huoltajaa oleviin ja muihin riskiryhmiin kuuluviin alaikäisiin.
(24)  Rahasto olisi toteutettava noudattaen täysin Euroopan unionin peruskirjassa ja kansainvälisissä välineissä, erityisesti 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa, 10 päivänä joulukuuta 1948 annetussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälissä yleissopimuksessa, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa, lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelemista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita. Tukikelpoisissa toimissa olisi otettava huomioon maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien suojeluun perustuva toimintamalli ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistilanne kiinnittämällä erityishuomiota naisiin sekä ilman huoltajaa oleviin ja muihin riskiryhmiin kuuluviin alaikäisiin ja kohdentamalla toimia heille.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Toteutettaessa toimenpiteitä kolmansissa maissa ja kolmansia maita koskevia toimenpiteitä rahaston tuella olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niillä ei ole tarkoitus tukea kehitystä suoraan tukevia toimia, vaan niillä täydennetään tarvittaessa ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätäavun toteuttamisen osalta.
(25)  Toteutettaessa toimenpiteitä kolmansissa maissa ja kolmansia maita koskevia toimenpiteitä rahaston tuella olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niillä ei ole tarkoitus tukea kehitystä suoraan tukevia toimia, vaan niillä täydennetään tarvittaessa ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta noudattaen kehityspoliittisen johdonmukaisuuden periaatetta kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen mukaisesti (35 kohta). Lisäksi olisi varmistettava, että hätäavun toteuttaminen on johdonmukaista, täydentää humanitaarista apua koskevaa unionin politiikkaa ja noudattaa humanitaarista apua koskevassa konsensuksessa vahvistettuja humanitaarisia periaatteita.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Suuri osa rahaston käytettävissä olevista varoista olisi jaettava suhteessa vastuuseen, jonka kukin jäsenvaltio kantaa muuttovirtojen hallinnasta objektiivisten perusteiden mukaisesti. Tätä varten olisi käytettävä tuoreimpia käytettävissä olevia, muuttovirtoja koskevia tilastotietoja, jotka koskevat muun muassa ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrää, pakolaisaseman tai tilapäisen suojelun myöntämispäätöksiä, uudelleensijoitettujen pakolaisten, laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja jäsenvaltiolta luvan oleskella sen alueella saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrää, kansallisten viranomaisten antamia palauttamispäätöksiä sekä toteutuneiden palautusten määrää.
(26)  Suuri osa rahaston käytettävissä olevista varoista olisi jaettava suhteessa vastuuseen, jonka kukin jäsenvaltio kantaa muuttovirtojen hallinnasta objektiivisten perusteiden mukaisesti. Tätä varten olisi käytettävä tuoreimpia käytettävissä olevia, muuttovirtoja koskevia tilastotietoja, jotka koskevat muun muassa ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrää, pakolaisaseman tai tilapäisen suojelun myöntämispäätöksiä, uudelleensijoitettujen pakolaisten, laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja jäsenvaltiolta luvan oleskella sen alueella saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrää, jäsenvaltioiden ulkorajoilla pidätettyjen laittomien maahanmuuttajien lukumäärää, kansallisten viranomaisten antamia palauttamispäätöksiä sekä toteutuneiden palautusten määrää. Edellä mainitun lisäksi on kuitenkin tärkeää, että kunkin jäsenvaltion taloudelliset resurssit ja sen maantieteellinen koko otetaan huomioon. Perusteellisella tutkimuksella on määritettävä jäsenvaltiolle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Unionin uudelleensijoittamisohjelman vähittäisen toteuttamisen mukaisesti rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea taloudellisena kannustimena (kertakorvauksena) kutakin uudelleensijoitettua pakolaista kohden.
(29)  Unionin uudelleensijoittamisohjelman vähittäisen toteuttamisen mukaisesti rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea taloudellisena kannustimena (kertakorvauksena) kutakin uudelleensijoitettua pakolaista kohden. Komission ja EASOn olisi yhteistyössä ja kumpikin oman toimivaltansa mukaisesti seurattava rahastosta tuettavien uudelleensijoittamisoperaatioiden täytäntöönpanon tehokkuutta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden lisäämiseksi ja vastuun jakamiseksi paremmin jäsenvaltioiden välillä erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin turvapaikanhakijoiden virrat vaikuttavat voimakkaimmin, olisi perustettava vastaavanlainen taloudellisiin kannustimiin perustuva järjestely kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämistä varten.
(33)  Jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden lisäämiseksi ja vastuun jakamiseksi paremmin jäsenvaltioiden välillä erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin turvapaikanhakijoiden virrat vaikuttavat voimakkaimmin, olisi perustettava vastaavanlainen taloudellisiin kannustimiin perustuva järjestely kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämistä varten. Järjestelylle olisi osoitettava riittävät resurssit, jotta jäsenvaltioille, jotka vastaanottavat absoluuttisesti tai suhteellisesti suurempia määriä maahanmuuttajia ja kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä, voidaan maksaa korvauksia ja jotta voidaan avustaa jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmät ovat vähemmän kehittyneitä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)
(35 a)  Mainitussa yhteydessä jäsenvaltiolle on ehdottomasti annettava teknistä apua, jotta ne voivat panna täytäntöön kansalliset ohjelmansa, avustaa tuensaajia, täyttää velvoitteensa, noudattaa unionin oikeutta ja siten parantaa EU:n rahoituksen näkyvyyttä ja saatavuutta.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)
(35 b)  Menojen ja välineiden rakennetta yksinkertaistettaessa olisi joustavuuskriteerien täyttämisen ohella jatkettava ennustettavuuden ja luotettavuuden vaatimusten täyttämistä ja varmistettava turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston varojen avoin ja oikeudenmukainen jakautuminen.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 c kappale (uusi)
(35 c)  Rahoitusrakenteita yksinkertaistettaessa – joustavuutta unohtamatta – olisi säilytettävä ennakoitavuus ja luotettavuus, ja näin olisi varmistettava rahastojen kunkin tavoitteen asianmukainen osuus kansallisten ohjelmien kautta. Tämän vuoksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle olisi myönnettävä vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä oikeudenmukainen osuus varoista, jotta voitaisiin taata jatkuvuus vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen kuuluvien nykyisten pakolaisrahaston ja kotouttamisrahaston tavoitteiden tukemisessa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi olisi tärkeää, että rahastosta myönnetään lisärahoitusta hätäapua varten, jotta voidaan vastata hätäapua antamalla hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellainen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottainen maahantulo, jollaista tarkoitetaan vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä.
(36)  Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi olisi tärkeää, että rahastosta myönnetään koordinoidusti ja yhteisvaikutuksessa humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) hallinnoiman humanitaarisen avun kanssa lisärahoitusta hätäapua varten, jotta voidaan vastata hätäapua antamalla hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellainen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottainen maahantulo, jollaista tarkoitetaan vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/55/EY.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Tällä asetuksella olisi varmistettava Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta 14 päivänä toukokuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston toiminnan jatkuminen ja säädettävä sen tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa varten tarvittavasta rahoituksesta.
(37)  Tällä asetuksella olisi varmistettava Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta 14 päivänä toukokuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston toiminnan jatkuminen ja säädettävä sen tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa varten tarvittavasta rahoituksesta. Maahanmuutto- ja turvapaikkarahastoon olisi sisällytettävä suojakeinoja, joilla estetään varojen liiallinen keskittäminen yhdelle ainoalle toimintalohkolle Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kustannuksella.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
(42 a)  Määrärahojen käyttöä olisi koordinoitava tällä alalla paremmin, jotta voidaan varmistaa täydentävyys, parempi tehokkuus ja näkyvyys ja parantaa talousarviota koskevaa synergiaa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)
(42 b)  EU:n rahoituksen vaikutukset olisi maksimoitava siten, että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 c kappale (uusi)
(42 c)  Olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta, kun on kyse innovatiivisista rahoitusvälineistä ja -mekanismeista, joita tuetaan unionin talousarviosta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 d kappale (uusi)
(42 d)  Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan rahastolle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 e kappale (uusi)
(42 e)  On tärkeää varmistaa, että rahaston varainhoito on moitteetonta ja että sen täytäntöönpano on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että rahasto on kaikkien osallistujien ulottuvilla.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 f kappale (uusi)
(42 f)  Komission olisi seurattava vuosittain rahaston täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin rahaston tavoitteet on saavutettu.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Tämän rahaston hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten rahaston olisi muodostettava osa johdonmukaista kokonaisuutta, johon kuuluvat tämä asetus sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [.../…].
(43)  Tämän rahaston hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten rahaston olisi muodostettava osa johdonmukaista kokonaisuutta, johon kuuluvat tämä asetus sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [.../…]. Tätä rahastoa varten on kuitenkin välttämätöntä, että asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 12 artiklassa tarkoitetussa kumppanuudessa sisällytetään osallistuviin viranomaisiin toimivaltaiset alueelliset, paikalliset ja kunnalliset viranomaiset, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksessa (EU) N:o…/… [horisontaaliasetus] vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta.
3.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksessa (EU) N:o…/… [horisontaaliasetus] vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta, sanotun rajoittamatta tämän asetuksen 4 a artiklan soveltamista.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale
(a) 'uudelleensijoittamisella' prosessia, jossa kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, joille on myönnetty 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa määritelty pakolaisasema ja tämän aseman perusteella lupa oleskella jossakin jäsenvaltiossa, siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä 'UNHCR', pyynnöstä kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa he saavat oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:
(a) 'uudelleensijoittamisella' prosessia, jossa kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä 'UNHCR', pyynnöstä kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa he saavat oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
i) direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettu pakolaisasema tai
i) direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan e alakohdassa tarkoitettu pakolaisasema tai
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
i a) direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan g alakohdassa tarkoitettu toissijaisen suojelun nojalla myönnetty asema tai
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) ’siirtämisellä’ prosessia, jossa 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä siirretään heille kansainvälistä suojelua antaneesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa he saavat samanlaisen suojelun, tai 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvia henkilöitä siirretään jäsenvaltiosta, joka vastaa heidän kansainvälistä suojelua koskevien hakemustensa käsittelystä, toiseen jäsenvaltioon, jossa heidän kansainvälistä suojelua koskevat hakemuksensa käsitellään;
(b) 'siirtämisellä' prosessia, jossa 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä siirretään heille kansainvälistä suojelua antaneesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa he saavat välittömästi samanlaisen suojelun, tai 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvia henkilöitä siirretään jäsenvaltiosta, joka vastaa heidän kansainvälistä suojelua koskevien hakemustensa käsittelystä, toiseen jäsenvaltioon, jossa heidän kansainvälistä suojelua koskevat hakemuksensa käsitellään;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta
i) yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitsevasta voimakkaasta muuttopaineesta, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten suhteettoman laajamittainen maahantulo, ja tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuu huomattavia kiireellisiä vaatimuksia;
i) yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitsevista erityispaineista, joihin liittyy kolmansien maiden kansalaisten äkillinen ja laajamittainen maahantulo, ja tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuu huomattavia kiireellisiä vaatimuksia; tai
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Rahaston yleistavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissijaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan mukaisesti edistää unionin muuttovirtojen tehokasta hallintaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana.
1.  Rahaston yleistavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissijaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan vahvistaminen ja kehittäminen sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan vahvistaminen ja kehittäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana noudattaen kehityspoliittista johdonmukaisuutta ja maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien suojeluun perustuvaa toimintamallia.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen laadun, eri jäsenvaltioissa myönnettyjen turvapaikkojen suhteellisen määrän ja jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimien parantumisastetta.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen laadun ja samankaltaisia tapauksia koskevan päätöksenteon, luotettavien, puolueettomien ja ajanmukaisten alkuperämaita koskevien tietojen tarjoamisen ja uudelleensijoittamistoimien parantumisastetta.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) tuetaan turvallista pääsyä Euroopan turvapaikkajärjestelmän piiriin;
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden turvallista pääsyä EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin siten, että turvapaikanhakijat eivät joudu turvautumaan ihmisten salakuljettajiin ja rikollisiin verkostoihin henkensä vaarantaen.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta
(b) tuetaan jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvaa laillista maahanmuuttoa unioniin ja edistetään unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten, turvapaikanhakijat ja kansainvälistä suojelua saavat henkilöt mukaan lukien, kotouttamista;
(b) tuetaan jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvaa laillista maahanmuuttoa unioniin, edistetään unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista ja vahvistetaan maahanmuuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden, perusoikeuksien kunnioittamista.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa kolmansien maiden kansalaisten työelämään, koulutukseen ja demokraattisiin prosesseihin osallistumisen lisääntymisastetta.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden työelämään, koulutukseen ja demokraattisiin prosesseihin osallistumisen ja asuntojen ja terveydenhuollon saatavuuden lisääntymisastetta.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa paluumuuttajien lukumäärä.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, joihin kuuluvat muun muassa paluumuuttajien lukumäärä, uudelleenkotouttamistoimenpiteistä hyötyneiden henkilöiden määrä (ennen ja jälkeen palauttamisen), vapaaehtoisten paluumuuttojen määrä ja pakkoon perustuvien palauttamisten seurantajärjestelmien laatu.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – 1 alakohta
(d) lisätään yhteisvastuullisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin;
(d) lisätään yhteisvastuullisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin, esimerkiksi käytännön yhteistyön kautta;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa käytännön yhteistyöhön ja siirtoihin perustuvan jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon lisääntymisaste.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa käytännön yhteistyöhön ja siirtoihin perustuvan jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon lisääntymisaste sekä EASOn mahdollistamien henkilöresurssien aste.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltiot antavat komissiolle tarvittavat tiedot, joita käytetään indikaattoreilla mitattujen saavutusten arvioinnissa.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden toteutumista mitataan sekä laadullisilla että määrällisillä laaja-alaisilla indikaattoreilla, muun muassa lapsen suojelua koskevien säännösten paranemisella, perhe-elämän kunnioituksen edistämisellä, peruspalvelujen saatavuudella ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille annettavalla tuella heidän oleskelutilanteestaan riippumatta.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Toimenpiteiden, jotka toteutetaan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, on oltava täysin johdonmukaisia unionin ulkoisilla rahoitusvälineillä tuettujen toimenpiteiden kanssa ja täydennettävä niitä, ja niiden on oltava unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c. Edellä 1 ja 2 kohdassa määritetyt tavoitteet toteutetaan unionin ulkoisen toiminnan ja humanitaarisen politiikan tavoitteita ja periaatteita kunnioittaen. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin ulkopuolisten rahoitusvälineiden avulla rahoitettujen toimenpiteiden kanssa varmistetaan asetuksen 24 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat direktiivissä 2004/83/EY tarkoitettua toissijaista suojelua;
(b) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat direktiivissä 2011/95/EU tarkoitettua toissijaista suojelua;
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta
(f) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltion alueella tai jotka ovat hankkimassa oleskelulupaa jäsenvaltiossa;
(f) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltion alueella tai jotka ovat hankkimassa oleskelulupaa jäsenvaltiossa;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta
(g) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat jonkin kolmannen maan alueella, jotka aikovat muuttaa unioniin ja jotka noudattavat tiettyjä kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä maahantuloa edeltäviä toimenpiteitä ja/tai ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi valmiuksiin kotoutua kyseisen jäsenvaltion yhteiskuntaan;
(g) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat jonkin kolmannen maan alueella, jotka aikovat muuttaa unioniin ja jotka noudattavat tiettyjä kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä maahantuloa edeltäviä toimenpiteitä ja/tai ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi valmiuksiin kotoutua kyseisen jäsenvaltion yhteiskuntaan;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
(h) kolmansien maiden kansalaiset, joiden jäsenvaltioon jäämistä, oleskelulupaa tai kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa koskevaan hakemukseen ei ole toistaiseksi annettu kielteistä päätöstä ja jotka saattavat päättää palata vapaaehtoisesti edellyttäen, että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
(h) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joiden jäsenvaltioon jäämistä, oleskelulupaa tai kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa koskevaan hakemukseen ei ole toistaiseksi annettu kielteistä päätöstä ja jotka saattavat päättää palata vapaaehtoisesti edellyttäen, että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta
(i) kolmansien maiden kansalaiset, joille on myönnetty oikeus jäädä jäsenvaltioon tai oleskelulupa tai jotka saavat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua direktiivissä 2004/83/EY tarkoitetussa merkityksessä tai tilapäistä suojelua direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetussa merkityksessä ja jotka päättävät palata vapaaehtoisesti, edellyttäen että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
(i) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joille on myönnetty oikeus jäädä jäsenvaltioon tai oleskelulupa tai jotka saavat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua direktiivissä 2011/95/EU tarkoitetussa merkityksessä tai tilapäistä suojelua direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetussa merkityksessä ja jotka päättävät palata vapaaehtoisesti, edellyttäen että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta
(j) kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioon saapumisen tai jäämisen ehtoja.
(j) jäsenvaltion alueella oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioon saapumisen tai jäämisen ehtoja, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaiset, joiden palauttamisprosessi on keskeytetty virallisesti tai epävirallisesti.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla

Kumppanuus

Tätä rahastoa varten asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 12 artiklassa tarkoitetussa kumppanuudessa sisällytetään osallistuviin viranomaisiin toimivaltaiset alueelliset, paikalliset ja kunnalliset viranomaiset, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) aineellisen avun, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tukipalveluiden tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
(a) aineellisen avun, rajalla annettava humanitaarinen apu mukaan lukien, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tukipalveluiden tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen ja parantaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten hallintoviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
(a b) nykyisten majoitusinfrastruktuurien ja -palvelujen parantaminen ja ylläpito;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) erityistuki haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten alaikäisille, ilman huoltajaa oleville alaikäisille, vammaisille, vanhuksille, raskaana oleville naisille, yksinhuoltajille, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhreille, vakavista fyysisistä sairauksista, mielenterveyshäiriöistä tai traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsiville henkilöille sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille henkilöille;
(d) erityistuki haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten alaikäisille, ilman huoltajaa oleville alaikäisille, vammaisille, vanhuksille, raskaana oleville naisille, yksinhuoltajille, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhreille, vakavista fyysisistä sairauksista, mielenterveyshäiriöistä tai traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsiville henkilöille, perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun henkilökohtaiseen ominaisuuteen perustuvalle väkivallalle altistuville henkilöille sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille henkilöille;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
(e) niille paikallisille yhteisöille suunnattu tiedottaminen ja niiden paikallisviranomaisten henkilöstön koulutus, jotka joutuvat kosketuksiin tulijoiden kanssa;
(e) niille paikallisille yhteisöille suunnattu tiedottaminen ja niiden paikallisviranomaisten henkilöstön koulutus, jotka joutuvat kosketuksiin tulijoiden kanssa, erityisesti turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien kunnioittamisesta; edellä mainittu sisältää koulutuksen d alakohdassa tarkoitettujen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) säilöönotolle vaihtoehtoisten toimenpiteiden laatiminen, kehittäminen ja parantaminen.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) majoittamiseen liittyvien perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen, kehittäminen ja parantaminen;
(a) majoittamiseen liittyvien perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen, kehittäminen, ylläpito ja parantaminen;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten lainkäyttöviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu.
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää tilastotietoa turvapaikkamenettelyistä, vastaanottovalmiuksista sekä uudelleensijoittamis- ja siirtotoimista;
(a) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia – myös asetuksessa (EU) N:o [.../...] [Dublin-asetus] vahvistetun varhaisvaroitus-, valmius- ja kriisinhallintamekanismin puitteissa – kerätä, analysoida ja levittää laadullista ja määrällistä tietoa turvapaikkamenettelyistä, vastaanottovalmiuksista sekä uudelleensijoittamis- ja siirtotoimista;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) toimet, joilla edistetään välittömästi turvapaikkapolitiikan arviointia, kuten kansalliset vaikutustenarvioinnit, kohderyhmien parissa tehtävät selvitykset, indikaattorien laatiminen ja vertailuanalyysit.
(b) toimet, joilla edistetään välittömästi turvapaikkapolitiikan arviointia, kuten kansalliset vaikutustenarvioinnit, kohde-ryhmien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien parissa tehtävät selvitykset, indikaattorien laatiminen ja vertailuanalyysit.
Perustelu
Arviointikäytäntöjen on oltava mahdollisimman kattavia.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) asianmukaisten perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen uudelleensijoittamis- ja siirtotoimien kitkattoman ja tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi;
(b) asianmukaisten perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen uudelleensijoittamis- ja siirtotoimien kitkattoman ja tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi kieliapu mukaan luettuna siten, että asianosaisten perusoikeuksia kunnioitetaan;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) toimet, joiden tarkoituksena on toteuttaa jäsenvaltioon uudelleensijoitettujen henkilöiden perheen yhdistäminen;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta
(g) perusrakenteiden ja palvelujen vahvistaminen alueellisten suojeluohjelmien kohdemaissa.
(g) maahanmuuton ja turvapaikan kannalta olennaisten perusrakenteiden ja palvelujen vahvistaminen alueellisten suojeluohjelmien kohdemaissa.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
(g a) uudelleensijoittamis- ja siirtostrategioiden käyttöönotto ja kehittäminen, mukaan lukien tarpeiden arviointi, indikaattorien parantaminen ja arviointi.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
(g b) suotuisten olosuhteiden luominen uudelleensijoitettujen pakolaisten kotouttamiselle, itsenäisyydelle ja itseluottamukselle pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jotta voidaan helpottaa unioniin suuntautuvaa laillista maahanmuuttoa ja valmistella paremmin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamista vastaanottavaan yhteiskuntaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella, erityisesti seuraavat alkuperämaassa toteutettavat toimet ovat tukikelpoisia:

Jotta voidaan helpottaa unioniin suuntautuvaa laillista maahanmuuttoa ja valmistella paremmin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamista vastaanottavaan yhteiskuntaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella, erityisesti seuraavat alkuperämaassa toteutettavat toimet, jotka noudattavat kehityspoliittista johdonmukaisuutta ja erityisesti unionin sitoumuksia aivoviennin ehkäisemiseksi, ovat tukikelpoisia:

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) tietopakettien kokoaminen ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen muun muassa käyttäjäystävällistä viestintä- ja tietotekniikkaa sekä verkkosivustoja hyödyntämällä;
(a) tietopakettien kokoaminen ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen hyödyntämällä muun muassa käyttäjäystävällistä viestintä- ja tietotekniikkaa sekä verkkosivustoja, joita levitetään eri maissa koordinoidusti ja yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan mukaisesti;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa valtiosta riippumattomat järjestöt ja paikallis- ja/tai alueviranomaiset toteuttavat tukikelpoisia toimia noudattaen johdonmukaisia strategioita, jotka on laadittu nimenomaisesti 4 artiklan 1 kohdan a–g kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamiseksi paikallis- ja/tai aluetasolla. Tässä yhteydessä tukikelpoisiin toimiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa kansainväliset järjestöt, valtiosta riippumattomat järjestöt ja paikallis- ja/tai alueviranomaiset toteuttavat tukikelpoisia toimia noudattaen johdonmukaisia strategioita, jotka on laadittu nimenomaisesti 4 artiklan 1 kohdan a–g kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamiseksi paikallis- ja/tai aluetasolla. Tässä yhteydessä tukikelpoisiin toimiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) tällaisten kotouttamisstrategioiden, mukaan lukien tarveanalyysin, indikaattorien parantamisen ja arvioinnin, laatiminen ja kehittäminen;
(a) tällaisten kotouttamisstrategioiden, mukaan lukien tarveanalyysin, kotouttamisindikaattorien parantamisen ja turvapaikanhakijoille tyypillisten olojen arvioinnin, mukaan lukien osallistavat arvioinnit, laatiminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten ja/tai alueellisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan määrittää parhaat käytänteet;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) opastus ja apu esimerkiksi majoituksen, toimeentulotuen, hallinnollisen ja oikeudellisen neuvonnan, fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon, sosiaaliavun tai lastenhoidon järjestämisessä;
(b) opastus ja apu esimerkiksi majoituksen, toimeentulotuen, työmarkkinoille pääsemisen, hallinnollisen ja oikeudellisen neuvonnan, fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon, sosiaaliavun, lastenhoidon ja perheen yhdistämisen järjestämisessä;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä on otettava huomioon erityistarpeet, joita on erilaisiin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin kuuluvilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, mukaan lukien henkilöt, joiden maahantulon tai oleskelun tarkoituksena on työnteko tai itsenäinen ammatinharjoittaminen ja perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, turvapaikanhakijat, uudelleensijoitetut tai siirretyt henkilöt ja haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, erityisesti alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, vanhukset, raskaana olevat naiset, alaikäisten lasten yksinhuoltajat, ihmiskaupan uhrit sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet henkilöt.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä on otettava huomioon erityistarpeet, joita on erilaisiin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin kuuluvilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, mukaan lukien henkilöt, joiden maahantulon tai oleskelun tarkoituksena on työnteko tai itsenäinen ammatinharjoittaminen ja perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, turvapaikanhakijat, uudelleensijoitetut tai siirretyt henkilöt ja haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, erityisesti alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, vanhukset, raskaana olevat naiset, alaikäisten lasten yksinhuoltajat, ihmiskaupan uhrit, perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun henkilökohtaiseen ominaisuuteen perustuvalle väkivallalle altistuvat henkilöt sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet henkilöt.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) kehitetään jäsenvaltioiden valmiuksia laatia, toteuttaa, valvoa ja arvioida maahanmuuttostrategiaansa, -politiikkaansa ja -toimenpiteitään hallinnon eri tasoilla ja yksiköissä, erityisesti lisäämällä niiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää tilastotietoa maahanmuuttoon liittyvistä menettelyistä, muuttovirroista ja oleskeluluvista ja kehittämällä valvontavälineitä, arviointijärjestelmiä, indikaattoreita ja vertailuanalyyseja näiden strategioiden tulosten mittaamiseksi;
(b) kehitetään jäsenvaltioiden valmiuksia laatia, toteuttaa, valvoa ja arvioida maahanmuuttostrategiaansa, -politiikkaansa ja -toimenpiteitään hallinnon eri tasoilla ja yksiköissä, erityisesti lisäämällä niiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää yksityiskohtaista ja järjestelmällistä tilastotietoa maahanmuuttoon liittyvistä menettelyistä, muuttovirroista ja oleskeluluvista ja kehittämällä valvontavälineitä, arviointijärjestelmiä, indikaattoreita ja vertailuanalyyseja näiden strategioiden tulosten mittaamiseksi;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) kehitetään julkisia ja yksityisiä palveluja tarjoavien, täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden, mukaan lukien oppilaitosten, kulttuurienvälisiä valmiuksia ja edistetään kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, yhteistyötä ja verkostoitumista;
(c) kehitetään julkisia ja yksityisiä palveluja tarjoavien, täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden, mukaan lukien oppilaitosten, valmiuksia kulttuurienvälisyyden ja ihmisoikeuksien alalla; edistetään kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, yhteistyötä ja verkostoitumista;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) säilöönotolle vaihtoehtoisten toimenpiteiden käyttöönotto, kehittäminen ja parantaminen;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön koulutuksen järjestäminen kitkattomien palautusmenettelyjen varmistamiseksi;
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön koulutuksen järjestäminen sen varmistamiseksi, että palautusmenettelyt ovat kitkattomia ja niissä suojellaan täysin maahanmuuttajien perusoikeuksia;
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a) kansalaisjärjestöjen suorittaman palauttamisoperaatioiden riippumattoman arvioinnin ja seurannan tukeminen ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) aineellisen avun tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
(c) aineellisen avun tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen, myös kolmansien maiden kansalaisille, joiden osalta maasta poistamista on lykätty direktiivin 2008/115/EY 9 artiklan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) direktiivin 2008/115/EY 6 artiklassa tarkoitettujen pakkoon perustuvaa palauttamista koskevien riippumattomien ja tehokkaiden järjestelmien käyttöönotto ja parantaminen;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) toimenpiteet, joilla aloitetaan paluumuuttajan uudelleenkotoutumisprosessi, kuten rahakannustimet, koulutus- ja työllistymistuki sekä elinkeinotoiminnan käynnistämistuki;
(c) toimenpiteet, joilla aloitetaan paluumuuttajan uudelleenkotoutumisprosessi, kuten rahakannustimet, koulutus- ja työllistymistuki sekä elinkeinotoiminnan käynnistämistuki, paluuta edeltävät toimenpiteet mukaan lukien;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja jakaa tilastotietoa palauttamismenettelyistä ja -toimenpiteistä, vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksista, pakkoon perustuvasta ja vapaaehtoisesta paluusta, seurannasta ja uudelleenkotouttamisesta;
(d) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja jakaa yksityiskohtaista ja järjestelmällistä tilastotietoa palauttamismenettelyistä ja -toimenpiteistä, vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksista, pakkoon perustuvasta ja vapaaehtoisesta paluusta, seurannasta ja uudelleenkotouttamisesta;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoon osoitettavat kokonaismäärärahat ovat 3 869 miljoonaa euroa.
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät, budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet vuosina 2014–2020 ovat 3 869 miljoonaa euroa.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää rahaston vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahastolle vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.   Kokonaismäärärahat pannaan täytäntöön seuraavien toimenpiteiden avulla:
3.  Ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet pannaan täytäntöön seuraavien toimenpiteiden avulla:
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Tämän asetuksen mukaisesti käytettävissä olevat määrärahat pannaan täytäntöön [uuden varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa]1 tarkoitetun, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, lukuun ottamatta 21 artiklassa tarkoitettuja unionin toimia, 22 artiklassa tarkoitettua hätäapua, 23 artiklassa tarkoitettua Euroopan muuttoliikeverkostoa ja 24 artiklassa tarkoitettua teknistä apua.
4.  Tämän asetuksen mukaiset ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet pannaan täytäntöön suoran hallinnoinnin mukaisesti (erityisesti 21 artiklassa tarkoitetut unionin toimet, 22 artiklassa tarkoitettu hätäapu, 23 artiklassa tarkoitettu Euroopan muuttoliikeverkosto ja 24 artiklassa tarkoitettu tekninen apu) tai uuden varainhoitoasetuksen1 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti.
1 Komission ehdotus – Asetus unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, KOM(2010) 815 lopullinen, 22.12.2010. Tällä ehdotuksella komissio virallisesti peruuttaa kaksi aiempaa säädösehdotusta (KOM(2010) 71 lopullinen ja KOM(2010) 260 lopullinen).
1 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
Perustelu
EU:n talousarvion täytäntöönpano yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen olisi katsottava poikkeukseksi eikä säännöksi.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Komissio on yhä vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti, ja se ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimista, joiden täytäntöönpanosta vastaavat muut yhteisöt kuin jäsenvaltiot.

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – johdantokappale
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
5.  Ensisijaisena ohjeena pidettävien rahoituspuitteiden ohjeellinen jakautuminen on budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta seuraava:
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – a alakohta
(a) 3 232 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
(a) 83 prosenttia jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
Perustelu
Määrät on teknisistä syistä muutettu prosenttimuotoon.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta
(b) 637 miljoonaa euroa unionin toimiin, Euroopan muuttoliikeverkostoon, hätäapuun ja komission tekniseen apuun.
(b) 17 prosenttia unionin toimiin, Euroopan muuttoliikeverkostoon, hätäapuun ja komission tekniseen apuun.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille 3 232 miljoonaa euroa seuraavasti:
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta kansallisiin ohjelmiin tarkoitetut varat seuraavasti:
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) 2 372 miljoonaa euroa liitteen I mukaisesti;
(a) 73 prosenttia liitteen I mukaisesti;
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) 700 miljoonaa euroa jakomekanismin perusteella 16 artiklassa tarkoitettuihin erityistoimiin, 17 artiklassa tarkoitettuun unionin uudelleensijoittamisohjelmaan ja 18 artiklassa tarkoitettuihin siirtoihin;
(b) 22 prosenttia jakomekanismin perusteella 16 artiklassa tarkoitettuihin erityistoimiin, 17 artiklassa tarkoitettuun unionin uudelleensijoittamisohjelmaan ja 18 artiklassa tarkoitettuihin siirtoihin;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) 160 miljoonaa euroa väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2018 alkaen muuttoliikkeen merkittävien muutosten ja/tai 19 artiklassa tarkoitettujen, komission toteamien erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
(c) 5 prosenttia väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2017 alkaen muuttoliikkeen merkittävien muutosten ja/tai 19 artiklassa tarkoitettujen, komission toteamien erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseen osoitetut varat jaetaan oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja avoimesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki tästä rahastosta tuetut toimet ovat unionin turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstön mukaisia, vaikka asianomaiset toimet eivät sitoisi niitä eikä toimia sovellettaisi niihin.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen uudelleensijoitettua henkilöä kohden.
1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 4 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen uudelleensijoitettua henkilöä kohden, joka käytetään 7 artiklassa tarkoitettuihin uudelleensijoittamistoimiin. EASOn uudelleensijoittamisyksikkö seuraa ja arvioi toimien täytäntöönpanon tehokuutta.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan 3 000 eurolla kutakin henkilöä kohden, joka uudelleensijoitetaan jäsenvaltion aikaisemman uudelleensijoittamiskiintiön lisäksi, ja tapauksissa, joissa henkilö uudelleensijoitetaan jäsenvaltioon, joka ei ole aikaisemmin toteuttanut unionin rahoittamaa uudelleensijoittamista.

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan 10 000 euroon uudelleensijoitettua henkilöä kohden 3 ja 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen ja liitteessä III lueteltujen unionin yhteisten uudelleensijoittamista koskevien painopisteiden mukaisesti.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan lisäksi 3 000 eurolla uudelleensijoitettua henkilöä kohden 3 ja 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen ja liitteessä III lueteltujen unionin yhteisten uudelleensijoittamista koskevien painopisteiden mukaisesti.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Jäsenvaltiot, jotka yhdistävät sitoumuksensa avoimeksi sitoumukseksi, saavat käyttöönsä ylimääräisiä varoja ja lisätukea jokaista uudelleen sijoitettavaa henkilöä kohti, jotta voitaisiin saavuttaa EU:n uudelleensijoittamisohjelman määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä uudelleen sijoitetaan vähintään 20 000 henkilöä ja asetetaan pakolaisten kotouttamista koskevat hyvät käytännöt ja yhteiset vaatimukset. Mainitut jäsenvaltiot toimivat läheisessä yhteistyössä EASOn uudelleensijoittamisyksikön kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön, arvioida ja jatkuvasti parantaa mainittuja määrä- ja laatuvaatimuksia koskevia ohjeita.

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
– väkivallan ja/tai kidutuksen uhriksi joutuneet henkilöt;
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 4 luetelmakohta
– henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi.
– henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen ja/tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
– kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta
8.  Jotta EU:n uudelleensijoittamisohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta hyväksyä 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamisesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
8.  Jotta EU:n uudelleensijoittamisohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta hyväksyä 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1, 2 ja 3 a kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamisesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot saavat, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.
1.  Jäsenvaltiot saavat, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 4 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio laatii tiukat menettelylliset takeet ja selkeät perusteet uudelleensijoittamistoimenpiteille. Nämä menettelylliset takeet kattavat muun muassa avoimien ja syrjimättömien valintaperusteiden laatimisen; mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille annettavat tiedot; kirjallisen ilmoituksen haastateltujen henkilöiden valinnasta tai valitsematta jättämisestä; kohtuulliset määräajat, jotta uudelleensijoittamisehdokkaat voivat tehdä päätöksen ja voivat tarvittaessa valmistautua lähtöönsä asianmukaisesti; vaatimuksen kyseisten henkilöiden vapaaehtoisesta suostumuksesta uudelleensijoittamiseen.

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Uudelleensijoittamistoimenpiteitä tuetaan toimintasuunnitelmalla, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja/tai parantaa turvapaikkajärjestelmien laatua ja vastaanotto- ja kotouttamisolosuhteita kyseessä olevassa lähtöjäsenvaltiossa.

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio arvioi 31 päivään toukokuuta 2017 mennessä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmään liittyviä tarpeita, niiden muuttovirtatilannetta kaudella 2014–2016, ja odotettavissa olevaa kehitystä.
1.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio arvioi 31 päivään toukokuuta 2016 mennessä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmään liittyviä tarpeita, niiden muuttovirtatilannetta kaudella 2014–2015, ja odotettavissa olevaa kehitystä.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
(b) maahanmuuttopaineet:
(b) erityispaineet:
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Komissio määrittää tämän laskukaavan perusteella täytäntöönpanosäädöksillä, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän, ja laatii matriisin käytettävissä olevien määrärahojen jakamiseksi näiden jäsenvaltioiden kesken 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
2.  Komissio määrittää tämän laskukaavan perusteella 26 artiklan mukaisesti annetuilla delegoiduilla säädöksillä, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän, ja laatii matriisin käytettävissä olevien määrärahojen jakamiseksi näiden jäsenvaltioiden kesken.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Rahaston avulla voidaan komission aloitteesta rahoittaa valtioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia, jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
1.  Rahaston avulla voidaan komission aloitteesta kehityspoliittista johdonmukaisuutta noudattaen rahoittaa valtioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia, jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevaa unionin yhteistyötä ja hyviä käytänteitä turvapaikka-alalla, johon kuuluvat uudelleensijoittaminen, siirrot ja laillinen maahanmuutto, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen, sekä palauttaminen.
(a) unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevaa unionin yhteistyötä ja hyviä käytänteitä turvapaikka-alalla, johon kuuluvat uudelleensijoittaminen, siirrot ja laillinen maahanmuutto, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kotouttaminen, sekä palauttaminen.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – f alakohta
(f) yhteistyö kolmansien maiden kanssa erityisesti takaisinottosopimusten täytäntöönpanon, liikkuvuuskumppanuuksien ja alueellisten suojeluohjelmien yhteydessä.
(f) yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti erityisesti takaisinottosopimusten täytäntöönpanon, liikkuvuuskumppanuuksien, alueellisten suojeluohjelmien sekä turvallisen EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin pääsyn yhteydessä 24 a artiklan mukaisesti.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Tapauksissa, joissa sisäasioiden alalla toimivat unionin virastot vastaavat unionin toimien täytäntöönpanosta epäsuoran keskitetyn hallinnoinnin puitteissa, komissio varmistaa varojen oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja avoimen jakautumisen eri virastojen kesken. Kyseiset toimet sisältyvät mainittujen virastojen vastuualoihin niiden työohjelmien ohella.

Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b. Komissio varmistaa varojen jakamisen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja kaikkien 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
1.  Rahastosta myönnetään rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten hätätilanteen sattuessa.
1.  Rahastosta myönnetään rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten 2 artiklan f alakohdassa tarkoitetun hätätilanteen sattuessa. Kolmansissa maissa toteutettujen tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia, täydennettävä humanitaarista apua koskevaa unionin politiikkaa ja noudatettava humanitaarista apua koskevassa konsensuksessa vahvistettuja humanitaarisia periaatteita.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) toimia unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden neuvoa-antavana elimenä sovittamalla yhteen toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sekä kansallisella että unionin tasolla jäsenvaltioiden, tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja muiden unionin tai kansainvälisten toimijoiden kanssa;
(a) toimia unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden neuvoa-antavana elimenä sovittamalla yhteen toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sekä kansallisella että unionin tasolla jäsenvaltioiden, tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja muiden unionin tai kansainvälisten toimijoiden, erityisesti turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneiden toimijoiden, kanssa;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c) jakaa yleisölle b alakohdassa tarkoitettua tietoa.
(c) jakaa yleisölle b alakohdassa tarkoitettua tietoa yhteistyössä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneiden valtiosta riippumattomien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b alakohta
(b) johtokunta, joka vastaa Euroopan muuttoliikeverkoston poliittisesta ohjauksesta ja hyväksyy sen toiminnan; johtokunnassa on komission edustaja sekä yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, Euroopan parlamentista sekä muista merkityksellisistä elimistä;
(b) johtokunta, joka vastaa Euroopan muuttoliikeverkoston poliittisesta ohjauksesta ja hyväksyy sen toiminnan; johtokunnassa on komission edustaja sekä yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, Euroopan parlamentista sekä muista merkityksellisistä riippumattomista elimistä;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan muuttoliikeverkostolle tämän rahaston vuotuisista määrärahoista osoitettava määrä ja työohjelma, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä unionin toimia ja hätäapua koskevan työohjelman kanssa.
7.  Euroopan muuttoliikeverkostolle tämän rahaston vuotuisista määrärahoista osoitettava määrä ja työohjelma, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, hyväksytään 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä unionin toimia ja hätäapua koskevan työohjelman kanssa.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)
24 a artikla

Koordinointi

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa kolmansissa maissa toteutettavien tai niihin liittyvien toimien koordinoinnin. Ne varmistavat etenkin, että kyseiset toimet

(a) noudattavat EU:n ulkopolitiikkaa ja erityisesti kehityspoliittisen johdonmukaisuuden periaatetta ja ovat johdonmukaisia kyseisen alueen tai maan strategista ohjelmasuunnittelua koskevien asiakirjojen kanssa;
(b) keskittyvät muihin kuin kehitystä tukeviin toimenpiteisiin;
(c) ovat osa lyhyellä aikavälillä tai mahdollisesti keskipitkällä aikavälillä toteutettavia toimia riippuen toimien luonteesta ja ensisijaisista tavoitteista;
(d) tukevat pääasiassa unionin etua palvelevia toimia, joilla on suoraa vaikutusta unionissa ja sen jäsenvaltioissa, ja varmistavat tarvittavan jatkuvuuden suhteessa unionin sisällä toteutettaviin toimiin;
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)
– käytetään uudelleensijoittamista tai siirtoa koskeviin toimiin.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
Tähän rahastoon sovelletaan [asetuksen (EU) N:o .../…] säännöksiä.

Tähän rahastoon sovelletaan [asetuksen (EU) N:o .../…] säännöksiä sanotun rajoittamatta tämän asetuksen 4 a artiklan säännöksiä.

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)
(2 a)  EASOn yhteyteen perustettava uudelleensijoittamisyksikkö, jolle osoitetaan asianmukainen henkilöstö, jonka tehtävänä on vastata seuraavista toimista: kaiken jäsenvaltioissa toteutettavan uudelleensijoittamisen koordinointi, kolmansiin maihin ja/tai muihin jäsenvaltioihin suuntautuvien virkamatkojen toteuttaminen sekä avustaminen haastattelujen, lääkärintarkastusten ja turvallisuusselvitysten toteuttamisessa, asiantuntemuksen kokoaminen, tiedon keräämisen ja jakamisen mahdollistaminen, läheisten yhteyksien solmiminen YK:n pakolaisasioiden päävaltuutettuun ja paikallisiin valtiosta riippumattomiin järjestöihin, merkittävä rooli ohjelmien vaikuttavuuden ja laadun seurannassa ja arvioinnissa, tietoisuuden edistäminen ja uudelleensijoittamiseen osallistuvien sidosryhmien välisen unionin laajuisen verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen varmistaminen, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan väliset kumppanuudet.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 b kohta (uusi)
(2 b)  Paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioiden paikallisten kumppanien mahdollisuus pyytää rahastosta paikallisten kotouttamisohjelmien puitteissa rahoitustukea, joka sisältää saapumistuen, saapumiseen liittyvän seurannan sekä suunnittelu- ja koordinointirakenteet ja toimet, joilla annetaan tietoja ja edistetään uudelleensijoittumista yhteisöissä, joiden on määrä vastaanottaa uudelleensijoitettavia pakolaisia.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 a kohta (uusi)
(3 a)  Kotouttamista koskevat aloitteet, joilla pyritään parantamaan asianomaisten politiikkojen yhteensovittamista monilla tasoilla jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien välillä.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta
(4)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on keksiä ja toteuttaa uusia lähestymistapoja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ensitapaamisen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin ja suojeluvaatimuksiin
(4)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on keksiä ja toteuttaa uusia lähestymistapoja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ensitapaamisen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin, suojeluvaatimuksiin ja heille annettavaan tukeen
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 kohta
(7)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on palauttaa perheen yhtenäisyys ja uudelleenkotouttaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset alkuperämaahansa
(7)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on palauttaa perheen yhtenäisyys ja uudelleenkotouttaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset alkuperämaahansa, jos se on näiden ensisijaisen edun mukaista
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 a kohta (uusi)
(6 a)  Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa olevat syyrialaiset pakolaiset

Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
PDF 511kWORD 50k
Euroopan parlamentin päätös 17. tammikuuta 2013 toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP))
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 a kohta (uusi)
1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus 2
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopistealueista tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta;

1 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2011)0266.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja unionin toimivaltaisten elinten sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia. Tämä tavoite olisi saavutettava niin, että samalla varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen perusoikeuskirjan säännösten ja unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava tehostettuja unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella kasvavilta rajatylittäviltä uhkatekijöiltä ja tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa, korruptio, tietoverkkorikollisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.
(2)  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava tehostettuja unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella kasvavilta rajatylittäviltä uhkatekijöiltä ja tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa, korruptio, tietoverkkorikollisuus, tietoverkkoturvallisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja sisäisen turvallisuuden erottamaton yhteys ulkoiseen turvallisuuteen olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
(4)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja -vapauksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja sisäisen turvallisuuden yhteys ulkoiseen turvallisuuteen ja niiden keskinäinen johdonmukaisuus olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
Perustelu
Euroopan parlamentti on jo vaatinut sisäisen turvallisuuden strategiaa koskevassa mietinnössään EU:n sisäistä ja ulkoista turvallisuutta koskevien toimien johdonmukaisuutta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea perustamalla sisäisen turvallisuuden rahasto.
(5)  Sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea perustamalla sisäisen turvallisuuden rahasto ja hallinnoimalla sitä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Rajat ylittäviin rikoksiin, kuten rikollisjärjestöjen harjoittamaan laittomaan maahanmuuttoon liittyvään ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön voidaan puuttua tehokkaasti poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön avulla.
Perustelu
Rikollisten soluttautuminen lailliseen talouteen merkitsee sisämarkkinoiden vääristymistä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta on olennaisen tärkeää laillisen talouden puolustamiseksi rahanpesun kaltaisilta tyypillisiltä rikollisuuden muodoilta.
Perustelu
Rikollisten soluttautuminen lailliseen talouteen merkitsee sisämarkkinoiden vääristymistä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Unionin toimintaa koettelevina tiukan budjettipolitiikan aikoina talousvaikeudet olisi voitettava lisäämällä joustavuutta, toteuttamalla innovatiivisia organisatorisia toimia sekä tehostamalla olemassa olevien rakenteiden käyttöä ja koordinointia unionin toimielinten ja erillisvirastojen välillä sekä kansallisten viranomaisten ja kolmansien maiden välillä.
Perustelu
Talouskriisi pakottaa löytämään joustavia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän asetuksen perusteella olisi myönnettävä rahoitustukea poliisiyhteistyön, tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden edistämiseen, rikollisuuden ehkäisemiseen ja rajatylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin torjumiseen, väestön ja elintärkeiden infrastruktuurien suojelemiseen turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden tehokkaan hallinnoinnin edistämiseen osana sisäisen turvallisuuden rahaston kattavaa kehystä, ottaen huomioon yhteiset politiikat (strategiat, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntö ja käytännön yhteistyö.
(9)  Tämän asetuksen perusteella olisi myönnettävä rahoitustukea poliisiyhteistyön, tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden edistämiseen, rikollisuuden ehkäisemiseen ja rajatylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelun torjumiseen, väestön ja elintärkeiden infrastruktuurien suojelemiseen turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden tehokkaan hallinnoinnin edistämiseen osana sisäisen turvallisuuden rahaston kattavaa kehystä, ottaen huomioon yhteiset politiikat (strategiat, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntö ja käytännön yhteistyö.
Perustelu
Ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat pahimpia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoja. Ne olisikin mainittava erikseen tässä johdanto-osan kappaleessa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella tuetaan erityisesti toimia, jotka edistävät rajatylittäviä yhteisiä toimia, tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta, parhaiden käytänteiden vaihtoa, helpompaa ja suojattua viestintää ja koordinointia, koulutusta ja henkilöstövaihtoa, analyysi-, seuranta- ja arviointitoimia, kattavia uhkien ja riskien arviointeja, tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, uuden teknologian testausta ja validointia, forensiseen tieteeseen liittyvää tutkimusta sekä yhteentoimivien teknisten laitteistojen hankintoja.
(10)  Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella tuetaan erityisesti toimia, joiden tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden ja Euroopan poliisiviraston (Europol) yhteistyötä. Näillä toimilla olisi edistettävä rajatylittäviä yhteisiä toimia, tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta, parhaiden käytänteiden vaihtoa, helpompaa ja suojattua viestintää ja koordinointia, koulutusta ja henkilöstövaihtoa, analyysi-, seuranta- ja arviointitoimia, kattavia uhkien ja riskien arviointeja, yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiasta vastaavien EU:n elinten välillä, tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, uuden teknologian testausta ja validointia, forensiseen tieteeseen liittyvää tutkimusta sekä yhteentoimivien teknisten laitteistojen hankintoja. Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella olisi tuettava ainoastaan sellaisia toimia, jotka ovat sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Kun tämän välineen tuella toteutetaan toimenpiteitä kolmansissa maissa ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niiden tarkoituksena ei tulisi olla tukea suoraan kehitysyhteistyöhön suunnattuja toimia, vaan niillä olisi tarvittaessa täydennettävä ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Olisi myös pyrittävä johdonmukaisuuteen suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätätoimenpiteiden toteuttamisen osalta.
(11)  Kun tämän välineen tuella toteutetaan toimenpiteitä kolmansissa maissa ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita, demokratian periaatteita ja arvoja, perusvapauksia ja -oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja kolmansien maiden itsemääräämisoikeutta. Niiden tarkoituksena ei tulisi olla tukea suoraan kehitysyhteistyöhön suunnattuja toimia, vaan niillä olisi tarvittaessa täydennettävä ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Olisi myös pyrittävä johdonmukaisuuteen suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätätoimenpiteiden toteuttamisen osalta.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Välineen avulla olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan nojalla pyrittävä varmistamaan lapsen oikeuksien suojelu, mukaan lukien lasten suojelu väkivallalta, hyväksikäytöltä, riistolta ja laiminlyönniltä.
Välineestä olisi tuettava erityisesti todistajiksi ja uhreiksi joutuneiden lasten suojakeinoja ja avustamista sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten erityistä suojelua ja tukea.

Olisi toteutettava säännöllisiä seuranta- ja arviointitoimia, menojen seuranta mukaan lukien, jotta voidaan arvioida välineestä tuettujen toimien vaikutusta lasten suojeluun.

Perustelu
EU on sitoutunut lapsen oikeuksien suojelemiseen. Toimet on tehtävä näkyviksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Sisäisen turvallisuuden rahaston täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden varmistamiseksi rahastoon osoitetut unionin varat olisi pantava täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, lukuun ottamatta unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', hätäapua ja teknistä apua, jotka pannaan täytäntöön suoraa ja välillistä hallinnointia soveltaen.
(13)  Jotta voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden rahaston yhdenmukainen täytäntöönpano ja unionin erityisen edun mukaisten toimien, jäljempänä 'unionin toimet', hätäavun ja teknisen avun tehokas hallinnointi, rahastoon osoitetut unionin varat olisi pantava täytäntöön suoraa ja välillistä hallinnointia soveltaen, lukuun ottamatta joustavaa hallintoa edellyttäviä toimia ja kansallisia ohjelmia, jotka pannaan täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti.
Perustelu
Unionin talousarvion toteuttamisen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti olisi oltava poikkeus eikä sääntö (ks. varainhoitoasetuksen 55 artikla).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti hallinnoitavien varojen yhteydessä jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien olisi oltava täysin unionin painopisteiden ja tavoitteiden mukaisia.
Perustelu
Väliarvioinnin ja sidosryhmien kuulemisen perusteella on tarpeen noudattaa tulospainotteisempaa lähestymistapaa yhteistyössä toteutettavaan hallinnointiin ja ottaa käyttöön yhteinen sääntelykehys.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten osoitetut määrärahat olisi jaettava sellaisten selkeiden ja objektiivisten kriteerien perusteella, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suojelua tarvitseviin julkisiin hyödykkeisiin ja jäsenvaltioiden taloudelliseen kykyyn varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso, kuten väestön lukumäärä, valtion pinta-ala, niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahdin määrä, Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien lukumäärä ja jäsenvaltioiden bruttokansantuote.
(14)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten osoitetut määrärahat olisi jaettava sellaisten selkeiden, objektiivisten ja mitattavissa olevien kriteerien perusteella, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suojelua tarvitseviin julkisiin hyödykkeisiin ja jäsenvaltioiden taloudelliseen kykyyn varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso, kuten väestön lukumäärä, valtion pinta-ala, niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahdin määrä ja jäsenvaltioiden bruttokansantuote.
Perustelu
Muutokset ovat johdonmukaisia 10 artiklaan ehdotettujen tarkistusten kanssa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Unionin käyttöön jäävien resurssien enimmäismäärän olisi oltava yhtä suuri kuin jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten myönnettävien resurssien määrä. Näin voidaan varmistaa, että unioni pystyy tiettynä varainhoitovuonna tukemaan toimia, jotka ovat unionin erityisen edun mukaisia, esimerkiksi selvityksiä, uusien teknologioiden testausta ja validointia, valtioiden välisiä hankkeita, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanon seurantaa sekä kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia. Tuettavien toimien olisi oltava unionin strategioissa, ohjelmissa, toimintasuunnitelmissa ja riskien ja uhkien arvioinneissa yksilöityjen painopisteiden mukaisia.
(16)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten myönnettävien resurssien enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin unionin toimiin käytettävissä olevat resurssit. Tästä syystä on välttämätöntä varmistaa käytettävissä olevien varojen tehokkaampi hyödyntäminen parantamalla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten koulutusta. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että unionin käytettävissä on riittävästi resursseja, jotta se pystyy tiettynä varainhoitovuonna tukemaan toimia, jotka ovat unionin erityisen edun mukaisia, esimerkiksi selvityksiä, uusien teknologioiden testausta ja validointia, valtioiden välisiä hankkeita, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanon seurantaa sekä kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia. Tuettavien toimien olisi oltava unionin strategioissa, tietoverkkoturvallisuutta koskeva strategia mukaan lukien, ohjelmissa, toimintasuunnitelmissa ja riskien ja uhkien arvioinneissa yksilöityjen painopisteiden mukaisia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan delegoidut säädökset ovat ainoastaan muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, jotka liittyvät lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen muihin kuin keskeisiin osiin. Kaikista keskeisistä osista olisi säädettävä asianomaisella lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Unionin ja jäsenvaltioiden varojen käyttämistä tällä alalla olisi koordinoitava paremmin, jotta voidaan varmistaa rahoituksen täydentävyys, lisätä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda enemmän talousarvioon liittyvää synergiaa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
(18 c)  On syytä maksimoida unionin rahoituksen vaikutus ottamalla käyttöön, kokoamalla yhteen ja lisäämällä julkisia rahoitusvaroja.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)
(18 d)  Olisi varmistettava unionin talousarvioon liittyvien mekanismien mahdollisimman hyvä seurattavuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 e kappale (uusi)
(18 e)  Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan ohjelmalle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 f kappale (uusi)
(18 f)  Kun komissio toteuttaa unionin talousarviota yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, talousarvion toteuttamistehtävät olisi siirrettävä jäsenvaltioille. Komission ja jäsenvaltioiden olisi unionin varoja hallinnoidessaan noudatettava moitteettoman varainhoidon, seurattavuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tätä varten täytettävä valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat tässä asetuksessa säädetyt velvollisuudet. Täydentäviä säännöksiä olisi annettava alakohtaisissa säännöissä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 g kappale (uusi)
(18 g)  On tarpeen varmistaa, että ohjelman varainhoito on moitteetonta ja että ohjelman toteutus on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että ohjelma on kaikkien osallistujien ulottuvilla.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 h kappale (uusi)
(18 h)  Komission olisi seurattava vuosittain välineen täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin ohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa tarkoitetulla alalla.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, tarkasteltuna yhdessä pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta annetun neuvoston päätöksen 2011/349/EU 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta
b) 'tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella' sellaisten tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, erityisesti kun on kyse rajatylittävästä, vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta;
b) 'tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella' sellaisten tietojen suojattua keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita unionin lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, erityisesti kun on kyse rajatylittävästä, vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta
d) 'järjestäytyneellä rikollisuudella' sellaista kolmen tai useamman henkilön muodostaman, rakenteeltaan jäsentyneen ryhmän, joka on ollut olemassa jonkin aikaa, yhdessä toteuttamaa rangaistavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on välittömän tai välillisen taloudellisen tai muun aineellisen hyödyn saaminen;
d) 'järjestäytyneellä rikollisuudella' toimintaa, jota harjoittaa rakenteeltaan jäsentynyt ryhmä, joka on olemassa riittävän kauan, jotta toiminta ei ole pelkästään satunnaista, ja joka koostuu yli kahdesta henkilöstä, jotka ovat velvollisia toimimaan yhdessä ja jotka toimivat yhdessä tehdäkseen rikoksia, joista voi enimmillään seurata vähintään neljän vuoden pituinen tai sitä ankarampi vapausrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, kun kyseisen toiminnan tarkoituksena on välittömän tai välillisen taloudellisen tai muun hyödyn saaminen, myös uhkailun avulla;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta
f) 'riskin- ja kriisinhallinnalla' mitä tahansa toimia, jotka liittyvät terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien arviointiin, ehkäisemiseen, niihin valmistautumiseen ja niiden seurausten hallintaan;
f) 'riskin- ja kriisinhallinnalla' mitä tahansa toimia, jotka liittyvät terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien arviointiin, ehkäisemiseen, niihin valmistautumiseen ja niiden seurausten hallintaan;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
h) 'seurausten hallinnalla' sellaisten toimenpiteiden tehokasta koordinointia, jotka on toteutettu terrorihyökkäyksen tai muun turvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen aiheuttamiin vaikutuksiin reagoimiseksi ja niiden vähentämiseksi, jotta voidaan varmistaa kansallisella ja/tai EU:n tasolla toteutettujen toimien tehokas koordinointi;
h) 'seurausten hallinnalla' sellaisten kansallisten ja/tai unionin toimien tehokasta koordinointia, jotka on toteutettu terrorihyökkäyksen tai muun turvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen aiheuttamiin vaikutuksiin reagoimiseksi ja niiden vähentämiseksi;
Perustelu
Ehdotetulla sanamuodolla parannetaan tekstin ymmärrettävyyttä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta
i) 'elintärkeällä infrastruktuurilla' sellaisia aineellisia resursseja, palveluja, tietotekniikkayhteyksiä, -verkkoja ja -infrastruktuurivaroja, joiden toimintahäiriö tai tuhoutuminen aiheuttaisi vakavia seurauksia elintärkeille yhteiskunnan toiminnoille, mukaan lukien toimitusketjut, kansalaisten terveys, turvallisuus ja taloudellinen tai sosiaalinen hyvinvointi tai unionin tai sen jäsenvaltioiden toiminta;
i) 'elintärkeällä infrastruktuurilla' sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä, verkkoja ja järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja joiden vahingoittumisella, murtamisella tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon tai unioniin sen vuoksi, että näitä toimintoja ei kyetä ylläpitämään;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta
a) ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä vahvistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
a) ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, myös terrorismia, ihmiskauppaa, laittomaan maahanmuuttoon liittyvää ihmiskauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelua, tietoverkkorikollisuutta ja rikoksista saadun tuoton rahanpesua, sekä vahvistaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja asiasta vastaavien unionin elinten sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa rajatylittävien yhteisten operaatioiden, parhaita käytänteitä koskevien asiakirjojen ja järjestettyjen tapahtumien lukumäärä.

Poistetaan.

Perustelu
On ehdotettu erityistä tarkistusta, jossa kuvataan indikaattoreita, joilla mitataan tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia tehdä yhteistyötä Europolin kanssa ja hyödyntää paremmin Europolin tuotteita ja palveluja.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa sellaisten käyttöön otettujen ja/tai edelleen kehitettyjen välineiden lukumäärä, joiden avulla helpotetaan elintärkeiden infrastruktuurien suojelua jäsenvaltioissa talouden kaikilla sektoreilla, ja unionin tasolla laadittujen uhkien ja riskien arviointien lukumäärä.

Poistetaan.

Perustelu
On ehdotettu erityistä tarkistusta, jossa kuvataan indikaattoreita, joilla mitataan tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi välineestä edistetään seuraavia operatiivisia tavoitteita edistämällä ja kehittämällä
3.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi välineestä edistetään seuraavia operatiivisia tavoitteita:
Perustelu
Tarkistus on johdonmukainen 3 artiklan 3 kohtaan esitettyjen muiden tarkistusten kanssa.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
a) toimenpiteitä (menetelmiä, työvälineitä ja rakenteita), joiden avulla voidaan lujittaa jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon, tietojen saatavuuden, yhteentoimivien teknologioiden, vertailukelpoisten tilastojen, soveltavan kriminologian, viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen avulla;
a) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä (menetelmiä, työvälineitä ja rakenteita), joiden avulla voidaan lujittaa jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta tai terrorismia erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon, tietojen saatavuuden, yhteentoimivien teknologioiden, vertailukelpoisten tilastojen, soveltavan kriminologian, viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen avulla;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta
b) hallinnollista ja operatiivista koordinointia, yhteistyötä, keskinäistä ymmärtämystä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja alalla toimivien unionin elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden välillä;
b) edistetään ja kehitetään hallinnollista ja operatiivista koordinointia, yhteistyötä, keskinäistä ymmärtämystä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja alalla toimivien unionin elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden välillä;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta
c) koulutussuunnitelmia eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanoa varten, muun muassa erityisten EU:n lainvalvontaviranomaisten vaihto-ohjelmien avulla, jotta voidaan edistää todellisen eurooppalaisen oikeus- ja lainvalvontakulttuurin muodostumista;
c) edistetään ja kehitetään koulutussuunnitelmia, jotka koskevat tietämystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanosta, muun muassa erityisten EU:n lainvalvontaviranomaisten vaihto-ohjelmien avulla, jotta voidaan edistää todellisen eurooppalaisen oikeus- ja lainvalvontakulttuurin muodostumista
(Tarkistus koskee myös d–g alakohtaa. Kyseisiin alakohtiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta
d) toimenpiteitä ja parhaita käytänteitä todistajien ja rikoksen uhrien suojelua ja tukemista varten;
d) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä, mekanismeja ja parhaita käytänteitä todistajien ja rikoksen uhrien varhaista tunnistamista, suojelua ja tukemista varten, erityisesti todistajiksi ja uhreiksi joutuneiden lasten suojakeinoja ja avustamista sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten erityistä suojelua ja tukea;
Perustelu
Sen lisäksi, että todistajat ja rikoksen uhrit tarvitsevat suojelua ja tukea, heidät on myös tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. EU on sitoutunut lapsen oikeuksien suojelemiseen. Toimet on tehtävä näkyviksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta
g) toimenpiteitä (menetelmiä, työkaluja ja rakenteita), joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja, joiden avulla unioni voi luoda yhteisiin arvioihin perustuvia yhdennettyjä lähestymistapoja kriisitilanteita varten ja parantaa jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden erilaisten uhkatasojen määritelmien ymmärtämystä.
g) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä (menetelmiä, työkaluja ja rakenteita), joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa ja joiden avulla unioni voi luoda yhteisiin arvioihin perustuvia yhdennettyjä lähestymistapoja kriisitilanteita varten ja parantaa jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden erilaisten uhkatasojen määritelmien ymmärtämystä.
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla

Indikaattorit

Edellä 3 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista arvioidaan selkeästi ennalta määritettyjen, avointen ja mitattavissa olevien suoritusindikaattoreiden avulla, joita ovat erityisesti seuraavat:

a) rajatylittävien yhteisten operaatioiden lukumäärä;
b) ohjelmasta rahoitettuihin koulutukseen, henkilöstövaihtoon, opintomatkoille, työpajoihin ja seminaareihin osallistuneiden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 87 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön lukumäärä ja prosenttiosuus;
c) parhaita käytänteitä koskevien asiakirjojen ja järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ja laatu;
d) sellaisten käyttöön otettujen ja/tai edelleen kehitettyjen välineiden lukumäärä, joiden avulla helpotetaan elintärkeiden infrastruktuurien suojelua jäsenvaltioissa talouden kaikilla sektoreilla, ja unionin tasolla laadittujen uhkien ja riskien arviointien lukumäärä;
e)  Europolin tietokantoihin lähetettyjen tietojen lukumäärä ja vireille pantujen tapausten lukumäärä.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tarvittavat tiedot, jotka vaaditaan saavutettujen tulosten arvioimiseksi indikaattorien avulla.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) toimet, joilla parannetaan poliisiyhteistyötä ja lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia, mukaan lukien yhteiset tutkintaryhmät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat;
a) toimet, joilla parannetaan poliisiyhteistyötä, lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia ja virastojen välistä yhteistyötä, mukaan lukien yhteiset tutkintaryhmät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat, kuten Europolin suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) laajentaminen tai tietojen latausohjelmien toteuttaminen Europolin tietojärjestelmää varten;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien selvitykset sekä uhrien, riskien ja vaikutusten arvioinnit;
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien selvitykset sekä uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa;
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komission ja jäsenvaltioiden sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon on varmistettava kolmansissa maissa toteutettavien ja niihin liittyvien toimien koordinointi asetuksen (EU) N:o …/2013 [horisontaaliasetus] 3 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahastolle vuosia 20142020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja unionin toimia, 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua teknistä apua ja 9 artiklassa tarkoitettuja hätätoimia.
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön suoraa ja välillistä hallintoa soveltaen (7 artiklassa tarkoitetut unionin toimet, 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tekninen apu ja 9 artiklassa tarkoitetut hätäaputoimet) tai asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen.
Perustelu
Unionin talousarvion toteuttamisen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti olisi oltava poikkeus eikä sääntö (ks. varainhoitoasetuksen 55 artikla).
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti komissiolla on lopullinen vastuu unionin talousarvion toteuttamisesta.

Perustelu
SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti lopullinen vastuu unionin talousarvion toteuttamisesta kuuluu komissiolle.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
5.  Budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta kokonaismäärärahojen jakautuminen on seuraava:
a) 564 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
a) 55 prosenttia jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
b) 564 miljoonaa euroa unionin toimiin, hätäapuun ja komission aloitteesta myönnettävään tekniseen apuun.
b) 45 prosenttia unionin toimiin, hätäapuun ja komission aloitteesta myönnettävään tekniseen apuun.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta
7.  Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat maat osallistuvat tähän välineeseen tämän asetuksen mukaisesti.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta
8.  Tarvittavin järjestelyin täsmennetään näiden maiden rahoitusosuudet tähän välineeseen ja tällaiseen osallistumiseen liittyvät täydentävät säännöt, myös säännökset, joilla varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tehdä tarkastuksia.
Poistetaan.

Näiden maiden rahoitusosuudet lisätään 1 kohdassa tarkoitettuihin unionin talousarviosta saataviin kokonaismäärärahoihin.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan kansallisilla ohjelmilla, jotka komissio tutkii ja hyväksyy asetuksen (EU) N:o XXX/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan perusteella, erityisesti liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviä hankkeita.
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisilla ohjelmilla, jotka komissio tutkii ja hyväksyy asetuksen (EU) N:o XXX/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan perusteella, erityisesti liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviä hankkeita.
Perustelu
Kansalliset ohjelmat olisi kohdistettava asetuksen liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviin hankkeisiin.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Komission aloitteesta tämän välineen avulla voidaan rahoittaa valtioiden välisiä toimia ja unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin, erityisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin.
1.  Komission aloitteesta tämän välineen avulla voidaan rahoittaa valtioiden välisiä toimia ja unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin, erityisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Kaikkien tällaisten toimien on oltava sopusoinnussa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja periaatteiden sekä tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan unionin lainsäädännön kanssa. Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja muut asiaankuuluvat valvontavirastot ja -elimet voivat arvioida kyseiset toimet niiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Perustelu
Riippumattoman valvonnan avulla olisi taattava, että kaikki toimet ovat sopusoinnussa perusoikeuksien, oikeus yksityisyyteen mukaan lukien, ja tietosuojavaatimusten kanssa.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Tukikelpoisten unionin toimien on oltava unionin strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetettujen painopisteiden mukaisia, ja niillä on tuettava erityisesti seuraavia toimia:
2.  Tukikelpoisten unionin toimien on oltava unionin strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetettujen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien painopisteiden mukaisia, ja niillä on tuettava erityisesti seuraavia toimia:
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit ja hankkeet, joiden avulla seurataan unionin lainsäädännön ja toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa, ja hankkeet, joiden avulla seurataan unionin lainsäädännön ja toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta
f) teknisten laitteiden, suojattujen tilojen, infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti unionin tason tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa tietoverkkorikollisuutta koskevaa, Euroopan verkkorikoskeskuksen puitteissa tehtävää eurooppalaista yhteistyötä varten;
f) teknisten laitteiden, osaamisen, suojattujen tilojen, infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti unionin tason tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa tietoverkkorikollisuutta koskevaa, Euroopan verkkorikoskeskuksen puitteissa tehtävää eurooppalaista yhteistyötä varten;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.   Osoitetaan jäsenvaltioille 564 miljoonaa euroa seuraavasti:
1.  Kansallisiin ohjelmiin tarkoitettujen resurssien jakauma on seuraava:
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) 30 prosenttia suhteessa niiden kokonaisväestöön;
a) 35 prosenttia suhteessa niiden kokonaisväestöön;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) 10 prosenttia suhteessa niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahtitonnien lukumäärään;
c) 20 prosenttia suhteessa niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahtitonnien lukumäärään;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta
d) 10 prosenttia suhteessa direktiivin 2008/114/EY mukaisesti nimettyjen Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien lukumäärään;
Poistetaan.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta
e) 40 prosenttia käänteisessä suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen (ostovoima asukasta kohti).
e) 35 prosenttia käänteisessä suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen (ostovoima asukasta kohti).
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta]. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta].
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Poistetaan.

Perustelu
Asetuksen 12 artiklan 2 kohtaan ei viitata missään muualla tässä tekstissä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 kertomuksen neuvoston päätöksen 2007/125/YOS täytäntöönpanon avulla vuosina 2011–2013 saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanoon liittyvistä laadullisista ja määrällisistä näkökohdista.
5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 kertomuksen neuvoston päätöksen 2007/125/YOS täytäntöönpanon avulla vuosina 2011–2013 saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanoon liittyvistä laadullisista ja määrällisistä näkökohdista. Komissio esittää tässä kertomuksessa käytännön todisteita, jos niitä on saatavilla, EU:n rahastojen ja jäsenvaltioiden talousarvioiden täydentävyydestä ja saavutetusta synergiasta sekä EU:n talousarvion käynnistysvaikutuksesta jäsenvaltioihin neuvoston päätöksessä 2007/125/YOS asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla

Arviointi

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jotta voidaan arvioida tässä asetuksessa määritettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu
Noudatettaessa tulossuuntautunutta lähestymistapaa on syytä suorittaa asetuksen toiminnan väliarviointi.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksen pohjalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksen pohjalta viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta
Toimenpiteet, joilla ehkäistään ja torjutaan rajatylittävää vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja erityisesti huumekauppaa, ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sekä hankkeet, joiden avulla paljastetaan ja hajotetaan rikollisverkostoja, suojataan taloutta rikollisten soluttautumiselta ja vähennetään taloudellisia kannustimia takavarikoimalla ja jäädyttämällä rikoksella saadut varat ja tuomitsemalla ne menetetyiksi.

Toimenpiteet, joilla ehkäistään ja torjutaan rajatylittävää vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja erityisesti huumekauppaa, ihmiskauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelua, sekä hankkeet, joiden avulla paljastetaan ja hajotetaan rikollisverkostoja, suojataan taloutta rikollisten soluttautumiselta ja vähennetään taloudellisia kannustimia takavarikoimalla ja jäädyttämällä rikoksella saadut varat ja tuomitsemalla ne menetetyiksi.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – uusi kohta viimeisen kohdan jälkeen
Toimenpiteet, joilla pyritään tiivistämään kumppanuutta unionin ja kolmansien maiden (erityisesti sen ulkorajoilla sijaitsevien maiden) välillä sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön operatiivisia toimintaohjelmia, jotta edellä mainitut unionin strategiset painopisteet voidaan saavuttaa.


EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
PDF 143kWORD 32k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (2012/2850(RSP))
P7_TA(2013)0022B7-0006/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sota-aikana sekä sen lisäpöytäkirjat I ja II,

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon Kampalassa 11. kesäkuuta 2010 järjestetyssä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tarkistuskonferenssissa hyväksytyt perussäännön muutokset, joilla otettiin käyttöön muun muassa ”hyökkäysrikoksen” määritelmä,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2003 hyväksytyn Euroopan unionin turvallisuusstrategian ”Turvallinen Eurooppa paremmassa maailmassa”,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2005 hyväksytyn kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, 7. maaliskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP, joka vahvistettiin Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa, sekä myöhemmät yhteiset toiminnat, joilla sitä on muutettu ja toimeksiantoa jatkettu,

–  ottaa huomioon komission 7. kesäkuuta 2006 antaman tiedonannon ”Suositukset Euroopan unionin uudistetulle sitoutumiselle Irakiin” (COM(2006)0283),

–  ottaa huomioon naisten asemasta aseellisissa selkkauksissa sekä heidän roolistaan maan konfliktinjälkeisessä jälleenrakentamisessa ja demokratiakehityksessä 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon Egyptin Sharm el-Sheikhissä 3. toukokuuta 2007 hyväksytyn aloitteen Irakin kanssa tehtävästä kansainvälisestä sopimuksesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tehtävästä Irakissa 13. maaliskuuta 2008 neuvolle antamansa suosituksen(3) sekä 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Irakista: kuolemanrangaistus (varsinkin Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan(4),

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1956 (2010) ja 1957 (2010) sekä 15. joulukuuta 2010 annetun päätöslauselman 1958,

–  ottaa huomioon kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman(5),

–  ottaa huomioon komission yhteisen strategia-asiakirjan Irakista (2011–2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2005 jälkeen Irakin tasavalta on järjestänyt kolmet monipuoluevaalit, hyväksynyt perustuslain kansanäänestyksellä, luonut perustan liittovaltiolle ja pyrkinyt demokraattisten instituutioiden rakentamiseen, jälleenrakentamiseen ja olojen normalisointiin;

B.  ottaa huomioon Euroopan ja Irakin tuhansia vuosia vanhat kulttuuriset ja historialliset yhteydet;

C.  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2010 tehdyn sopimuksen Irakin kaikkien poliittisten ryhmien välillä sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiseksi, joka vastaa Irakin kansalaisten 7. maaliskuuta 2010 pidetyissä vaaleissa ilmaisemaa tahtoa; toteaa, että Irakin hallitus ei ole vielä pannut täytäntöön tätä sopimusta; katsoo, että sopimuksen täytäntöön panematta jättäminen on osasyy Irakin olojen haurauteen ja maan sirpaloitumiseen;

D.  toteaa, että Irakissa on perinteisesti ollut erilaisia uskonnollisia ryhmiä, kuten sunni- ja shiiamuslimeja, kristittyjä, juutalaisia, mandealaisia ja jazideja, sekä merkittävä maltillinen maallistunut keskiluokka;

E.  toteaa, että vuonna 2003 Irakissa asui 800 000 Irakin kristittyä (kaldealaiset, syyrialaiset ja muut kristilliset vähemmistöt), jotka ovat osa vanhaa alkuperäisväestöä, ja että nykyisin heitä vainotaan ankarasti ja moni on joutunut lähtemään maanpakoon; toteaa, että sadattuhannet kristityt ovat paenneet heihin jatkuvasti kohdistuvia väkivaltaisuuksia ja jättäneet maansa tai joutuneet siirtymään muualle maan rajojen sisäpuolella;

F.  toteaa, että maassa on määrä järjestää kunnallisvaalit vuonna 2013 ja parlamenttivaalit vuonna 2014;

G.  toteaa, että toimeenpantujen teloitusten määrä on lisääntynyt Irakissa, mikä on vastoin maailmanlaajuista suuntausta luopua kuolemantuomiosta; toteaa, että muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay on ilmaissut vakavan huolensa siitä, että kuolemantuomion langettamiseen päättyneissä oikeudenkäynneissä ei ole noudatettu kansainvälisiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita, mikä on ilmennyt esimerkiksi oikeudenkäyntimenettelyiden avoimuuden puutteena sekä tapauksina, joissa syytetyt saatiin ”tunnustamaan” kidutuksen tai muun huonon kohtelun avulla; toteaa, että teloittaminen on julma ja epäinhimillinen rangaistusmuoto, ja katsoo, että kuolemantuomion lakkauttamista koskevan poliittisen vuoropuhelun käynnistäminen Irakin viranomaisten kanssa olisi asetettava ehdottomalle etusijalle;

H.  ottaa huomioon, että Syyrian kriisi on synnyttänyt uusia huomattavia pakolais- ja paluumuuttajavirtoja Irakiin, jossa kyseisten ihmisten henkilökohtainen ja taloudellinen tilanne on erittäin epävarma ja jossa he ovat hyvin haavoittuvassa asemassa;

I.  katsoo, että on tärkeää, että EU:n Bagdadin-edustustolla on riittävästi varoja ja resursseja, jotta se on täysin toimintakykyinen ja voi myötävaikuttaa merkittävästi demokratisointiprosessiin, edistää oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä avustaa Irakin viranomaisia ja Irakin kansaa jälleenrakentamis-, vakauttamis- ja normalisointiprosessissa; katsoo, että perustamalla erillinen toimisto Erbiliin voitaisiin lisätä huomattavasti EU:n Bagdadin edustuston operatiivista tehokkuutta;

J.  ottaa huomioon, että Irak on kyennyt palauttamaan öljyntuotantokapasiteettinsa melkein kokonaan; toteaa kuitenkin, että Irakin valtiolla on yhä suuria vaikeuksia järjestää peruspalveluja kuten säännöllistä sähkönsaantia kesäisin, puhdasta vettä ja asianmukaista terveydenhuoltoa; katsoo, että tekninen apu, oikeusvaltio ja sopimuksia ja hankintoja koskevien kansainvälisten normien täysimääräinen täytäntöönpano ovat Irakin öljyvarojen hyödyntämisen keskeisiä edellytyksiä sosiaaliseen osallisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän prosessin edistämiseksi;

K.  toteaa, että lähes 30 prosenttia nuorista miehistä on työttömänä, minkä vuoksi rikollisjoukkojen ja miliisin on helppo värvätä heitä riveihinsä; toteaa, että korruption torjumisen olisi pysyttävä Irakin viranomaisten avaintavoitteena; katsoo, että EU:n olisi tehtävä kaikkensa kehittääkseen eurooppalaisille yrityksille voimakkaita kannustimia tukea korruptionvastaisia toimia Irakissa; katsoo, että Irakin viranomaisten olisi hyödynnettävä maan öljytulot keinona ja mahdollisuutena edistää kestävää sosiaalista ja taloudellista jälleenrakennustoimintaa, joka hyödyttää Irakin koko yhteiskuntaa, ja että viranomaisten olisi tuettava demokraattisia uudistusprosesseja;

L.  katsoo, että Yhdysvaltojen vetäydyttyä Irakista vuoden 2011 lopulla Irakin turvallisuusjoukoilla on ratkaiseva rooli maan vakauttamisessa ja pitkän aikavälin kestävyyden luomisessa;

M.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun antamien tietojen mukaan tähän päivään mennessä Irakin rajojen sisällä siirtymään joutuneiden määrä on yli 1,5 miljoonaa ja heistä 500 000 on vailla asuntoa ja että naapurimaihin, pääasiassa Syyriaan ja Jordaniaan, paenneiden määrä on 230 000;

N.  ottaa huomioon, että Irakin Kurdistan on suhteellisen rauhallinen ja vakaa alue, jossa kansainvälinen kehitysyhteistyö ja yksityiset investoinnit ovat kasvussa;

O.  toteaa, että vaikka turvallisuustilanne on parantunut merkittävästi, pommituksia ja ammuskelua tapahtuu edelleen paljon ja väkivalta on jokapäiväistä, minkä vuoksi useimmat irakilaiset ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja on mahdotonta edistää Irakin kansan taloudellista ja sosiaalista integraatiota;

P.  katsoo, että Euroopan unionin olisi alueen vakauttamiseksi kannettava osansa vastuusta uuden demokraattisen Irakin luomisessa ja että EU:n Irakin-politiikan olisi ilmennettävä unionin eteläisen ja Lähi-idän strategisen kumppanuuden laajempia puitteita;

Q.  katsoo, että tärkeimmät jälleenrakentamista ja normalisointia koskevat haasteet ovat institutionaalisella ja sosiaalisella rintamalla eli instituutioiden ja hallinnon voimavarojen kehittämisessä ja oikeusvaltion lujittamisessa, lainvalvonnassa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa;

R.  katsoo, että EU:n olisi mukautettava resurssiensa käyttö Irakin kohtaamien erityisten sisäisten, alueellisten ja humanitaaristen haasteiden mukaan ja että tehokkuus, avoimuus ja näkyvyys ovat perusedellytykset Euroopan unionin tehtävän laajentamiselle Irakissa;

S.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 2003 alkaen antaneet yli miljardi euroa tukea Irakille pääasiassa kansainvälisen Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn (International Reconstruction Fund Facility for Irak, IRFFI) kautta, ja ottaa huomioon, että unioni on ollut suoraan mukana parantamassa oikeusvaltion tilannetta maassa vuodesta 2005 alkaen osana Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa toteutetun EUJUST LEX -operaation kautta; toteaa, että EUJUST LEXin toimeksiantoa on jatkettu 31. joulukuuta 2013 asti;

T.  katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus luo EU:lle uudet puitteet, joissa se voi kehittää pitkän aikavälin poliittisia ja taloussuhteita Irakiin ja luoda vankan perustan maan ihmisoikeustilanteen parantamiselle;

U.  toteaa, että Irak voi olla tärkeä kumppani energianlähteiden monipuolistamisen varmistamisessa ja että maa voi näin edistää Euroopan energiavarmuutta;

1.  iloitsee kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevien neuvottelujen päätökseen saamisesta EU:n ja Irakin tasavallan välillä ja toteaa, että sopimuksella luodaan aivan ensimmäiset sopimussuhteet osapuolten välille; pitää myönteisenä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella perustettua yhteistyöneuvostoa, yhteistyökomiteaa ja parlamentaarista yhteistyökomiteaa ja odottaa, että kyseisten foorumeiden myötä unionin poliittinen läsnäolo Irakin johtavissa rakenteissa saa uutta pontta, kun käynnistetään säännölliset poliittiset keskustelut ja kehitetään taloussuhteita Irakin viranomaisten kanssa korkeimmalla mahdollisella tasolla;

2.  katsoo, että sopimuksen poliittisilla ja kaupallisilla määräyksillä viitoitetaan tietä tiiviimmän säännöllisen poliittisen vuoropuhelun vahvistamiselle kahdenvälisistä, alueellisista ja maailmanlaajuisista kysymyksistä pyrkimyksenä parantaa Irakin ja EU:n välisiä kauppajärjestelyjä ja tukien Irakin kehittämis- ja uudistusponnisteluja, jotta helpotetaan sen integroitumista maailmantalouteen;

3.  kannattaa Irakin liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO) ja korostaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanolla olisi edesautettava Irakin WTO-jäsenyyttä;

4.  korostaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen olennaisena osana sisältyvä lauseke joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä edellyttää osapuolten aktiivista toimintaa ydinaseriisunnan edistämiseksi sekä sitä, että osapuolet antavat täyden tukensa suunnitteilla olevalle ydinaseetonta Lähi-itää koskevalle YK:n konferenssille;

5.  pitää myönteisenä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lauseketta, joka koskee EU:n ja Irakin välistä yhteistyötä Irakin liittymistä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön koskevassa kysymyksessä; korostaa, että on tärkeää, että EU tukee mahdollisimman voimakkaasti sitä, että Irak ratifioi Rooman perussäännön ja liittyy siihen mahdollisimman pian ja että kansainväliset ihmisoikeusnormit ja -välineet otetaan käyttöön ensi tilassa; kehottaa jäsenvaltioita ja Irakia ratifioimaan 11. kesäkuuta 2010 hyväksytyt Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön muutokset; iloitsee kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lausekkeesta, joka koskee yhteistyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja tehokkaaksi suojelemiseksi Irakissa, ja muistuttaa, että mikäli Irak ei suojele, paranna ja noudata ihmisoikeuksia, vaikutukset yhteistyö- ja talouskehitysohjelmiin olisivat kielteiset; korostaa, että on tärkeää pitää kiinni tiukasta ehdollisuudesta ”enemmällä enemmän” -periaatteen pohjalta ja että entistä enemmän on keskityttävä Irakin ihmisoikeustilanteen merkittävään parantamiseen; pitää myönteisenä Irakin hallituksen sitoutumista vaikuttavan vuoropuhelun edistämiseen kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sen tehokkaan osallistumisen tukemiseen;

6.  korostaa, että EU:n ja Irakin viranomaisten välisen poliittisen vuoropuhelun on koskettava ensisijaisesti kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien ja yleisten ja yksilöiden perusvapauksien kunnioittamiseen, erityisesti ottaen huomioon sitkeät syytökset ihmisoikeuksien loukkauksista sekä tarve suojella kaikkien uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksia; katsoo, että vuoropuhelussa olisi keskityttävä lisäksi sekä demokraattisten instituutioiden, oikeusvaltion, hyvän hallintotavan, päätöksenteon avoimuuden, oikeusturvan ja kansallisen sovinnon vahvistamiseen; kehottaa Irakin hallitusta pyrkimään kansallisen sovinnon aikaansaamiseen äärimmäisen hajanaisessa yhteiskunnassa;

7.  korostaa, että ehdottomalle etusijalle on asetettava Irakin viranomaisten kanssa käytävä poliittinen vuoropuhelu kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja Euroopan unionin perusperiaatteiden tukemisesta; kehottaa Irakin hallitusta lakkauttamaan kuolemanrangaistuksen ja keskeyttämään teloitusten täytäntöönpanon välittömästi;

8.  pitää myönteisenä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella perustettua parlamentaarista yhteistyökomiteaa, joka toimii Irakin parlamentin ja Euroopan parlamentin välisenä tapaamis- ja näkemystenvaihtofoorumina ja jota informoidaan yhteistyöneuvoston suosituksista ja joka antaa suosituksia neuvostolle; kannattaa tätä tärkeää parlamentaarista ulottuvuutta ja katsoo, että tällainen komitea tarjoaa arvokkaan tilaisuuden käydä demokraattista vuoropuhelua ja tukea Irakin demokratiaa;

9.  toistaa olevansa sitoutunut parlamentaarisen demokratian kehittämiseen ja muistuttaa vuoden 2008 talousarvioon sisältyvästä aloitteestaan, jossa tuetaan demokratian kehittämistä kolmansien maiden parlamenttien kanssa; toistaa haluavansa tukea aktiivisesti Irakin edustajien neuvostoa ja ehdottaa aloitteita, joilla pyritään lisäämään Irakin vaaleilla valittujen edustajien valmiuksia, jotta he voivat täyttää perustuslaillisen tehtävänsä, ja välittämään tehokkaasta hallinnosta ja henkilöstön koulutuksesta saatua kokemusta;

10.  korostaa, että on tärkeää luoda tarvittavat edellytykset vankalle tekniselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle Irakin kanssa sekä jatkaa sen hallinnon tukemista, jotta maassa voidaan ottaa käyttöön asianmukaiset sopimuksia ja hankintoja koskevat kansainväliset normit ja soveltaa niitä täysimääräisesti ja jotta investointimahdollisuuksia voidaan lisätä;

11.  kehottaa Irakia ratifioimaan täydellisen ydinkoekieltosopimuksen mahdollisimman pian;

12.  pitää erittäin myönteisenä EU:n Irakin-edustuston avaamista Bagdadiin ja sen päällikön nimittämistä; muistuttaa kuitenkin, että EU:n edustustolle on järjestettävä asianmukaiset omat tilat sekä tarvittavat henkilöstö- ja aineelliset resurssit, joiden on vastattava EU:n ilmoittamaa tavoitetta tukea merkittävällä tavalla Irakin siirtymistä demokratiaan ja joilla on turvattava edustuston aukoton toimintakyky; painottaa, että on keskeisen tärkeää huolehtia edustuston päällikön mahdollisuuksista matkustaa ehdottoman turvallisesti maan kaikkiin osiin valvoakseen Euroopan unionin rahoittamien ohjelmien asianmukaista täytäntöönpanoa, ihmisoikeustilannetta ja uudistusprosessia;

13.  panee merkille Irakin johtajien aikaansaaman poliittisen sopimuksen sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisesta, joka edustaa asianmukaisesti Irakin yhteiskunnan poliittista, uskonnollista ja etnistä monimuotoisuutta ja joka vastaa Irakin kansan 7. maaliskuuta 2010 pidetyissä parlamenttivaaleissa ilmaisemaa tahtoa, ja korostaa sopimuksen merkitystä Irakin tulevaisuudelle; pyytää panemaan sopimuksen viipymättä täysimääräisesti täytäntöön ja kehottaa Irakin poliittisia voimia pysymään yhteisen tarkoitusperän hengessä sitoutuneina prosessiin, jolla on määrä kehittää voimakkaat ja kestävät demokraattiset instituutiot ja luoda tarvittavat kansalliset ja kansainväliset edellytykset vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiselle, mikä on demokratiaan siirtymisen keskeinen osatekijä; katsoo, että tämän sopimuksen täytäntöönpano saattaa olla ainut mahdollinen ratkaisu aidon kansallisen sovintoprosessin käynnistämiseksi; toistaa, että on tärkeää nimittää vakinaiset puolustus- ja sisäministerit vallan keskittymisen estämiseksi ja turvallisuuspoliittisia valintoja koskevan demokraattisen vuoropuhelun, valvonnan ja poliittisen vastuullisuuden edistämiseksi;

14.  panee huolestuneena merkille uskonnollisten ryhmien väliset kasvavat jännitteet ja Irakin hallituksen ja opposition välisen syvän luottamuspulan, jotka voivat käynnistää väkivaltaisen konfliktin uudelleen, ellei ongelmia ratkaista; on erittäin huolestunut Syyrian konfliktin mahdollisista kielteisistä vaikutuksista Irakiin, sillä ne voivat lisätä uskontokuntien välisiä jännitteitä Irakissa; kehottaa kaikkia osapuolia käyttäytymään vastuullisesti ja pidättyvästi, jotta tällainen tilanne vältettäisiin;

15.  kehottaa Irakin hallitusta varmistamaan, että maan resursseja käytetään avoimella ja vastuullisella tavalla koko Irakin kansan hyväksi;

16.  pyytää komissiota laatimaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan sitovan lausekkeen, jota yhteistyöneuvosto voi tarkastella yhdessä ensimmäisistä kokouksistaan ja joka perustuu kansainvälisellä tasolla määriteltyihin yritysten yhteiskuntavastuun periaatteisiin, OECD:n vuonna 2010 ajantasaistetut ohjeet ja YK:n, ILO:n ja EU:n normit mukaan luettuina; ehdottaa, että lausekkeessa olisi vertailtavuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi yhdenmukaistettava voimassa olevat normit ja käsitteet ja että siinä olisi määritettävä toimenpiteet, joilla kyseiset periaatteet pannaan täytäntöön EU:ssa, kuten yritysten, niiden tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen toiminnan valvontaa sekä huolellisuusvelvoitteen noudattamista koskevat vaatimukset;

17.  on kuitenkin edelleen äärimmäisen huolestunut siviiliväestöön, heikoimpiin ihmisryhmiin ja kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin, muun muassa kristittyihin vähemmistöihin, kohdistuvien väkivaltaisuuksien jatkumisesta, mikä aiheuttaa väestössä syvää pelkoa ja epävarmuutta omasta ja maansa tulevaisuudesta; toteaa, että tältä osin on edistytty jonkin verran ja kehottaa Irakin viranomaisia parantamaan edelleen turvallisuutta ja yleistä järjestystä sekä torjumaan terrorismia ja uskontokuntien välistä väkivaltaa koko maassa; pitää ensisijaisena myös sellaisen uuden oikeudellisen kehyksen toteuttamista, jolla määritetään selvästi turvallisuusjoukkojen vastuut ja toimivaltuudet ja helpotetaan turvallisuusjoukkojen asianmukaista ja perustuslakiin perustuvaa valvontaa; katsoo, että edustajien neuvoston on hoidettava tehtävänsä uuden lainsäädännön laadinnassa ja harjoitettava demokraattista valvontaa; kehottaa Irakin viranomaisia lisäämään ponnistelujaan suojellakseen kristittyjä ja kaikkia heikossa asemassa olevia vähemmistöjä, taatakseen jokaisen Irakin kansalaisen oikeuden harjoittaa uskontoaan tai määrittää identiteettinsä vapaasti ja turvallisesti, torjuakseen määrätietoisemmin väkivaltaa etnisten ryhmien ja uskontokuntien välillä, suojellakseen uskontokuntiin kuulumatonta väestöä ja tehdäkseen kaiken mahdollisen syyllisten saamiseksi oikeuden eteen oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisten normien mukaisesti; katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjoaa mahdollisuuden edistää entisestään sovinto-ohjelmia ja uskontojen välistä vuoropuhelua, joilla on tarkoitus palauttaa yhteenkuuluvuuden ja kumppanuuden tunne Irakin yhteiskuntaan;

18.  muistuttaa, että on kiireellisesti ratkaistava humanitaariset ongelmat, joista Irakin kansa kärsii; korostaa tarvetta varmistaa, että Irakin viranomaisten ja paikan päällä toimivien kansainvälisten avustusjärjestöjen koordinoidulla toiminnalla pyritään antamaan apua haavoittuville ryhmille kuten pakolaisille ja kotiseuduiltaan muualle siirtymään joutuneille sekä suojelemaan kyseisiä ryhmiä ja luomaan asianmukaiset olosuhteet niiden turvallisuuden ja ihmisarvon takaamiseksi;

19.  panee huolestuneena merkille, että UNHCR:n mukaan 34 000 syyrialaispakolaista on sodan alkamisen jälkeen hakenut turvaa Irakin kurdialueelta, ja kehottaa tukemaan Irakin viranomaisia niiden huolehtiessa Irakiin tulevista pakolaisvirroista, etenkin varmistamalla, että pakolaiset otetaan vastaan humanitaarisista syistä ja että heidät ohjataan pakolaisleireille; kehottaa myös EU:ta vetoamaan Irakin hallitukseen ja avustamaan sitä, jotta voidaan turvata ihmisarvoiset olosuhteet näillä pakolaisleireillä;

20.  kehottaa Irakin viranomaisia noudattamaan sitoumustaan ja varmistamaan Ashrafin ja Hurriyan pakolaisleirien asukkaiden turvallisuuden ja inhimilliset asuinolot; pyytää EU:n jäsenvaltioita noudattamaan EU:n ja Irakin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 105 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja 4 kohtaa ja tekemään kaiken mahdollisen helpottaakseen Hurriyan asukkaiden uudelleenasuttamista tai kotimaahan palauttamista tapauskohtaisesti ja heidän oman vapaan tahtonsa mukaisesti, jotta heidän oleskeluaan Irakin maaperällä koskeva kysymys voidaan vihdoin ratkaista;

21.  kehottaa muuttamaan perustuslakia, rikoslakia ja rikosprosessilakia, jotta voidaan varmistaa täysimääräisesti naisten ja miesten tasa-arvo ja naisten oikeuksien kunnioittaminen; muistuttaa naisten tärkeästä roolista yhteiskuntarakenteen palauttamisessa ja korostaa, että naisten on tärkeää osallistua politiikkaan ja kansallisten strategioiden laadintaan, jotta heidän näkökulmansa tulevat huomioon otetuiksi;

22.  kannustaa valtiosta riippumattomia järjestöjä osallistumaan Irakin demokratian ja ihmisoikeuksien lujittamiseen antamalla kohdistettua apua naisille, jotka ovat väkivallan, pakkoavioliittojen, kunniarikosten, ihmiskaupan tai sukupuolielinten silpomisen uhreja;

23.  kehottaa Irakin parlamenttia ja hallitusta antamaan säännöksiä lapsityövoiman, lapsiprostituution ja lapsikaupan kieltämisestä ja takaamaan, että maassa noudatetaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta;

24.  pyytää kiinnittämään erityistä huomiota naisten osallistumiseen konfliktien jälkeiseen jälleenrakennusprosessiin ja korkeimman tason poliittiseen ja taloudelliseen toimintaan ja keskittymään erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluviin naisiin, joita syrjitään usein sekä sukupuolen että etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella; kehottaa Irakin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimet sellaisen osallistavan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi, joka voi osallistua kattavasti poliittiseen prosessiin, sekä edistämään riippumattomia, moniarvoisia ja ammattitaitoisia tiedotusvälineitä;

25.  pitää erittäin huolestuttavana pakkoavioliittoihin liittyviä naisten itsemurhia ja kunniamurhia sekä muunlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten naisten sukuelinten silpominen ja perheväkivalta; korostaa, että on tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset ja vaikuttavat lait, joilla pidetään voimassa ja turvataan naisten ja tyttöjen oikeudet ja heidän yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja fyysinen koskemattomuutensa, tukea naisten täysimääräistä sosio-ekonomista integroitumista ja poistaa lain nojalla tapahtuva naisten syrjintä Irakin perustuslain ja Irakin kansainvälisten ihmisoikeussopimusvelvoitteiden mukaisesti;

26.  suhtautuu myönteisesti komission yhteiseen strategia-asiakirjaan (2011–2013), joka merkitsee siirtymistä EU:n kehitysyhteistyön monivuotiseen suunnitteluun, jota tehdään yhdessä Irakin viranomaisten kanssa ja koordinoidaan muiden Irakissa läsnä olevien kansainvälisten toimijoiden (kuten Maailmanpankin ja YK:n) kanssa; toteaa, että tämä uusi lähestymistapa vastaa parlamentin 13. maaliskuuta 2008 neuvostolle antaman suosituksen pääasiallisia suuntaviivoja;

27.  on tyytyväinen myönteisiin kokemuksiin, joita on saatu EUJUST LEX -operaatiosta ja yhdessä Euroopan komission hankkeen kanssa toteutetuista ensimmäisistä pilottihankkeista Irakissa; pyytää, että tämän operaation päättyessä hyödynnetään kaikki kokemus, joka on saatu sekä Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta että unionin välineistä, jotta EU voi jatkaa avun antamista paikan päällä Irakin poliisivoimien ja rikosoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi;

28.  pyytää jälleen näyttöä siitä, että unionin Irakille antaman tuki on avointa ja tehokasta, ja pyytää siksi antamaan säännöllisesti ja avoimesti kattavat tiedot EU:n tuen tosiasiallisesta maksamisesta ja käyttötarkoituksista erityisesti kun määrärahat on ohjattu kansainvälisen Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn kautta, jonka suurin rahoittaja EU on;

29.  panee merkille, että EU:n yhteiskunnallisen ja inhimillisen kehityksen yhteistyötoimilla pyritään torjumaan köyhyyttä, täyttämään perustarpeet terveyden, koulutuksen ja työllisyyden alalla sekä edistämään perusvapauksia kaikille, mukaan lukien heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten pakolaiset, kotiseudultaan siirtymään joutuneet ja kaikki uskonnolliset vähemmistöt; vaatii, että näiden toimien toteuttaminen näkyy valmiuksien ja instituutioiden lujittamisessa siten, että otetaan huomioon osallisuutta, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet;

30.  korostaa Irakin herkkää geopoliittista asemaa Syyrian, Iranin, Turkin, Saudi-Arabian ja Jordanian naapurina; odottaa Irakin ottavan alueen vakauttajan roolin erityisesti Syyriassa käynnissä olevan sisällissodan suhteen; odottaa Irakin tukevan Syyrian siirtymistä osallistavaan demokratiaan;

31.  pitää erittäin myönteisenä hiljattain perustettua Irakin ihmisoikeustoimikuntaa, joka on riippumaton instituutio ja voi antaa sisällön Irakin perustuslaissa taatuille oikeuksille sekä olla keskeinen toimija näiden oikeuksien suojelussa; korostaa, että on tärkeää pitää instituutio poliittisesti riippumattomana ja antaa asianmukaista, kestävää ja riippumatonta taloudellista tukea sen toimintaan; korostaa, että hallituksen elinten on tehtävä jatkuvasti avointa yhteistyötä toimikunnan kanssa; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan toimikunnan kehitystä antamalla sille teknistä apua, käymällä sen kanssa jatkuvaa vuoropuhelua ja vaihtamalla sen kanssa kokemuksia ihmisoikeuksien suojelupyrkimyksistä;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille sekä Irakin tasavallan hallitukselle ja edustajien neuvostolle.

(1) EUVL L 204, 31.7.2012, s. 20.
(2) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(3) EUVL C 66 E, 20.3.2009, s. 75.
(4) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 115.
(5) EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 53.


EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus ***
PDF 179kWORD 19k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. tammikuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10209/2012),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (05784/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan, 91 ja 100 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194, 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0189/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0411/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Irakin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen
PDF 119kWORD 23k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella (2013/2515(RSP))
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen sekä Euroopan yhteisön välillä, jota on sovellettu väliaikaisesti 14. toukokuuta 2012 lähtien,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman vuosituhannen vaihteen julistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä(1),

–  ottaa huomioon eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ylimääräisessä kokouksessa 1. kesäkuuta 2012 annetun tiedonannon,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Zimbabwesta sekä neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/124/YUTP Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kaupallista yhteistyötä koskeva Cotonoun sopimuksen luku, jonka perusteella Euroopan unioni ulotti ei-vastavuoroiset kauppaedut AKT-valtioihin, umpeutui 31. joulukuuta 2007, jonka jälkeen tilanne ei ole ollut Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukainen;

B.  katsoo, että talouskumppanuussopimukset ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, joilla pyritään tukemaan alueellista yhdentymistä kehittämällä kauppaa, edistämällä kestävää kasvua ja vähentämällä köyhyyttä ja helpottamaan samalla AKT-maiden talouksien asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen;

C.  ottaa huomioon, että Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe ovat allekirjoittaneet Cotonoun sopimuksen; toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluu olennaisena osana EU:n ja AKT-maiden väliseen kehitysyhteistyösopimukseen;

D.  katsoo, että väliaikaisia talouskumppanuussopimuksia voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti varsinaisia talouskumppanuussopimuksia, koska niihin sisältyy tavarakauppaa koskevien sääntöjen lisäksi myös lukuja alkuperäsäännöistä sekä orastavien teollisuudenalojen suojelusta;

E.  katsoo, että tähän väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen Euroopan yhteisön ja Seychellien, Madagaskarin, Mauritiuksen ja Zimbabwen välillä on sisällytettävä hyvää hallintotapaa, poliittisten virkojen avoimuutta ja ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä Cotonoun sopimuksen 8, 11 b, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

F.  panee merkille, että ihmisoikeuksien ja demokratian yleinen tilanne Zimbabwessa on kohentumassa, mutta huomauttaa, että unionin ja Zimbabwen yhteistyö on haasteellista myös tulevaisuudessa pantaessa poliittista kokonaissopimusta täysimääräisesti täytäntöön ja pyrittäessä lopettamaan kaikenlainen ahdistelu ja ihmisoikeusloukkaukset;

G.  huomauttaa, että Zimbabwen talouden elpyminen on vielä hyvin herkässä vaiheessa ja valtion tietyt toimintalinjat uhkaavat unionin ja Zimbabwen välisiä tulevia taloussuhteita;

H.  katsoo, että Zimbabwe vaikuttaa vähät välittävän kansainvälisistä sopimuksista ja omasta lainsäädännöstään, kun se sallii norsunluun laittoman myynnin jatkuvan;

1.  korostaa, että EU:n on edistettävä itsensä ja kehitysmaiden välistä reilua kauppaa, joka perustuu ILO:n työstandardien täydelliseen noudattamiseen ja niiden mukaisten työolojen takaamiseen; korostaa, että EU:n on varmistettava mahdollisimman tiukkojen sosiaalisten normien ja ympäristönormien noudattaminen; katsoo, että tähän kuuluu oikeudenmukaisten hintojen maksaminen kehitysmaiden luonnonvaroista ja maataloustuotteista;

2.  korostaa, että väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen väliaikainen voimaantulo on tärkeä välivaihe lujitettaessa Euroopan unionin ja kyseisen neljän Afrikan maan välistä kumppanuutta vakaan oikeuskehyksen sisällä; pitää tärkeänä jatkaa neuvotteluja varsinaisesta sopimuksesta, jolla edistetään avointa ja oikeudenmukaista kauppaa, investointeja sekä alueellista yhdentymistä;

3.  pitää rohkaisevana sitä, että Zimbabwessa astui voimaan laki ihmisoikeuskomissiosta, koska tällainen laki sisältyi hyväksyttyyn suunnitelmaan rauhanomaisten ja uskottavien vaalien järjestämisestä ja sen avulla hallitus voi kohentaa maan ihmisoikeustilannetta;

4.  kehottaa komissiota tehostamaan neuvottelujaan alueen seitsemän muun maan kanssa ja noudattamaan kehitysmyönteistä lähestymistapaa, joka vastaa sekä alueen ja sen maiden strategisia tavoitteita ja painopisteitä että WTO:n sääntöjä;

5.  on kuitenkin huolissaan Zimbabwessa jatkuvista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista, jotka vaarantavat Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen viime vuosien sitoumukset, ja on erityisen huolissaan Zimbabwessa viime aikoina ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin kohdistetusta häirinnästä; kehottaa Zimbabwen hallitusta varmistamaan kaikin tarvittavin toimenpitein, ettei ihmisoikeuksien puolustajia häiritä tai pelotella;

6.  pitää valitettavana, että väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen ei sisälly painokkaita ihmisoikeuslausekkeita, ja muistuttaa kehottaneensa sisällyttämään EU:n kauppasopimuksiin sitovat ihmisoikeuslausekkeet; pitää valitettavana, että sopimukseen ei sisälly kestävää kehitystä koskevaa lukua eikä siinä vaadita kansainvälisten työ- ja ympäristöstandardien kunnioitusta;

7.  korostaa, että kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapaus on olennainen osa demokratiaa, johon Zimbabwe on poliittisessa kokonaissopimuksessa täysin sitoutunut; kehottaa kiinnittämään huomiota nykyiseen hyväksyntämenettelyyn ja korostaa, että Euroopan unionin kanssa tehtävän väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen ratifiointi on uusi tilaisuus toistaa, että nämä sitoumukset ja velvoitteet on pantava täysin täytäntöön;

8.  tähdentää, että Euroopan unionin kehitysyhteistyön keskeytystä olisi tässä tilanteessa jatkettava (Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti), mutta huomauttaa, että Euroopan unioni on edelleen sitoutunut tukemaan paikallista väestöä;

9.  tukee EU:n tämänhetkisiä kohdennettuja toimenpiteitä, jotka ovat vastaus Zimbabwen poliittiseen ja ihmisoikeustilanteeseen, sekä vuotuisia päätöksiä, jotka antavat EU:lle mahdollisuuden pitää Zimbabwen hallituksen vastuuhenkilöitä jatkuvasti silmällä; korostaa myös, että väliaikainen talouskumppanuussopimus ei vaikuta näihin toimenpiteisiin;

10.  katsoo, että kohdennetut toimenpiteet voidaan keskeyttää, jos Zimbabwen hallitus toteuttaa tarvittavat toimet, joita ovat muun muassa oikeusvaltion periaatteiden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen palauttaminen sekä etenkin rauhanomaisen ja uskottavan perustuslakia koskevan kansanäänestyksen ja vaalien järjestäminen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti;

11.  muistuttaa haluavansa hyödyntää kaikkia käytössään olevia välineitä, jos ihmisoikeustilanne pahenee merkittävästi, ja harkitsevansa myös muun muassa sopimuksen 65 artiklan määräysten käyttöä (ns. sopimuksen täyttämättä jättämistä koskeva lauseke);

12.  kehottaa unionin Hararen-edustustoa avustamaan edelleen Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallitusta ihmisoikeustilanteen parantamisessa, jotta voitaisiin järjestää rauhanomaiset ja uskottavat vaalit tavalla, joka vastaa unionin kaikille kauppakumppaneilleen asettamia vaatimuksia;

13.  kehottaa Zimbabwen hallitusta parantamaan menettelyjä, joilla se tunnistaa ja asettaa syytteeseen norsunluun laitonta vientiä ja kauppaa harjoittavat henkilöt; kehottaa sitä myös parantamaan maan kaivannaisteollisuuden avoimuutta, jotta varmistetaan, että kaikki zimbabwelaiset saavat korvauksen maan luonnonvarojen laillisesta käytöstä ja hyötyvät niistä saatavista rikkauksista;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 129.
(2) EUVL L 54, 28.2.2012, s. 20.


Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus ***
PDF 191kWORD 19k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. tammikuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))
P7_TA(2013)0025A7-0431/2012

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11699/2012),

–  ottaa huomioon itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan, 209 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0193/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0431/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 111, 24.4.2012, s. 2.


Valtiontukien uudistaminen
PDF 113kWORD 23k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 valtiontukien uudistamisesta (2012/2920(RSP))
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 109 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n valtiontukiuudistus” (COM(2012)0209),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 29. marraskuuta 2012 pitämässä 98. täysistunnossaan antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 15/2011 ”Varmistetaanko komission toteuttamilla menettelyillä valtiontuen valvonnan vaikuttava hallinnointi?”,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista 20. lokakuuta 2010 tehdyn puitesopimuksen(1) (jäljempänä ”puitesopimus”) ja erityisesti sen 15 kohdan,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen valtiontukien uudistamisesta (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio on esittänyt valtiontukien uudistamisohjelman täytäntöönpanemiseksi kaksi asetusehdotusta, joiden oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 109 artikla; ottaa huomioon, että tämä oikeusperusta merkitsee yhteispäätösmenettelyn sijasta vain parlamentin kuulemista;

B.  ottaa huomioon, että ehdotusten tarkoituksena on keskittää resurssit merkittävimpien tukitapausten arviointiin ja jättää sivuun pienemmät tapaukset ja vähäiset kantelut, jotka eivät vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin;

C.  ottaa huomioon, että ehdotukset ja erityisesti menettelyistä annetusta asetuksesta (neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999) esitetty ehdotus koskevat tapaa, jolla komissio valvoo vaaleilla valittujen kansallisten ja paikallisten viranomaisten toimintaa, mistä syystä on erityisen perusteltua, että parlamentti huolehtii näiden tekstien demokraattisesta valvonnasta;

D.  katsoo, että parlamentin olisi osallistuttava tällaisten ehdotusten laadintaan parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen 15 kohdassa määrätyllä tavalla;

1.  pitää myönteisenä, että komissio on esittänyt valtiontukien uudistamista koskevan tiedonannon ja uusia ehdotuksia asetuksiksi; kehottaa komissiota kuitenkin varmistamaan, että uudistuksen yhtenä yleisenä tavoitteena oleva talouskasvun elvyttäminen ei johda uudestaan julkisen velan kasvamiseen;

2.  korostaa, että tarvitaan vähemmän valtiontukea, joka kohdennetaan paremmin ja vaatii vähemmän julkista rahoitusta eikä vääristä kilpailua, ja samalla on tuettava siirtymistä tietotalouteen;

3.  korostaa, että valtiontuki on suunniteltava tavalla, joka edistää palvelujen, tiedon ja infrastruktuurin kehittymistä sellaisenaan, eikä niinkään siten, että tarjotaan tukea tietyille yrityksille;

4.  korostaa, että valtiontuen valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla; pitää valtiontukien uudistamispakettia yhtenä kilpailupolitiikan käynnissä olevan nykyaikaistamisprosessin kulmakivistä; edellyttää, että uudistamispaketti pannaan ajoissa täytäntöön;

5.  korostaa, että kriisiä koskevien erityisjärjestelyjen mahdollistamalla valtiontuella on keskeinen rooli kriisin hallinnassa; toteaa myös, että valtiontuen asianmukainen käyttö ja valvonta ovat merkittävässä asemassa Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

6.  korostaa, että kilpailupolitiikan on mahdollistettava asianmukainen valtiontuki talouden ekologista muuntautumista varten etenkin uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osalta ja että uusien suuntaviivojen olisi perustuttava tähän lähtökohtaan;

7.  yhtyy komission näkemykseen siitä, että valtiontukea koskevia menettelyjä on nopeutettava, jotta voidaan keskittyä paremmin monimutkaisiin tapauksiin, jotka voivat vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoilla käytävään kilpailuun; ottaa huomioon, että komissio ehdottaa harkintavaltansa lisäämistä kanteluista tehtävien päätösten yhteydessä; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaiset perusteet, joiden avulla merkittävät ja vähemmän merkittävät tapaukset voidaan tässä yhteydessä erottaa toisistaan; toteaa, että asianmukaisia tapoja tällaiseen erotteluun olisivat vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen kynnysten alentaminen sekä monialaista tukea koskevan asetuksen ja ryhmäpoikkeusasetuksen horisontaalisten ryhmien laajentaminen;

8.  toteaa, että nämä tavoitteet on asetettu useita kertoja aikaisemmin ja ne ovat muodostaneet valtiontukia koskevan lainsäädännön aikaisempien tarkistusten perustan mutta niitä ei ilmeisesti ole täysin saavutettu, koska nämä uudet ehdotukset ovat nyt tarpeen;

9.  toivoo, että tällä kertaa ehdotuksilla saavutetaan asetetut tavoitteet, mutta ei pyri estämään kantelijoita saattamasta vakavia kilpailuvääristymiä komission tietoon;

10.  toteaa, että komissio aikoo yleisesti vapauttaa lisää toimenpiteitä ilmoitusvaatimuksesta; toteaa erityisesti, että komission ehdotus sisältää monialaista tukea koskevan asetuksen avaamisen kulttuurin tukemiselle ja tuelle, jolla pyritään korvaamaan luonnonkatastrofien aiheuttamat vahingot; korostaa kuitenkin, että valvonnan riittävän tason säilyttämiseksi jäsenvaltioiden on huolehdittava etukäteisvalvonnasta, jolla varmistetaan, että valtiontukea koskevia määräyksiä noudatetaan vähämerkityksisen tuen tapauksessa ja ryhmäpoikkeusjärjestelyissä siten, että komissio edelleen jatkaa tällaisten tapausten jälkikäteisvalvontaa; korostaa, että tämä ei saa johtaa valtiontukien lisääntymiseen; kehottaa komissiota varmistamaan, että valtiontuki pitkällä aikavälillä vähenee;

11.  korostaa, että komission on varmistettava parempi tietojenvaihto jäsenvaltioiden kanssa tietojen toimittamisen laadun ja oikea-aikaisuuden sekä ilmoitusten valmistelun suhteen; tähdentää, että tehokkailla kansallisilla järjestelmillä on varmistettava, että ennakkoilmoitusvelvollisuudesta vapautetut valtiontukitoimenpiteet ovat unionin lainsäädännön mukaisia;

12.  toteaa, että toistaiseksi ainoastaan jäsenvaltiot ovat toimittaneet asiaa koskevia tietoja valtiontuen valvontaa koskevista tapauksista; pyytää komissiota arvioimaan, tarvitseeko se edelleen lisää henkilöresursseja voidakseen kehittää tiedonkeruuvälineitään ja hankkia tietoja suoraan markkinatoimijoilta;

13.  on vakavasti huolissaan tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, joiden mukaan komissio ei pyri järjestelmällisesti toteamaan ilmoittamatta jätettyjä tukitoimenpiteitä tai jälkikäteen arvioimaan valtiontukien valvontamenettelyjensä vaikutusta kattavalla tavalla; vaatii lisäselvitystä ryhmäpoikkeusasetusten mukaisesti myönnetyistä valtiontuista, joista 40 prosenttia saattaa olla ongelmallisia; korostaa, että tämä aiheuttaa markkinatulokkaille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille erityisiä vaikeuksia ja vääristää kilpailua;

14.  kehottaa komissiota käsittelemään valtiontukien uudistamisen yhteydessä edellä mainittuja kysymyksiä ja varmistamaan, että ilmoitusten etukäteisvalvonnan mahdollinen heikkeneminen korvataan komission harjoittamalla vaikuttavalla ja tiukalla jälkikäteisvalvonnalla, jotta voidaan varmistaa sääntöjen asianmukainen noudattaminen;

15.  pitää valitettavana, että uusien ehdotusten oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 109 artikla, mahdollistaa vain parlamentin kuulemisen eikä yhteispäätösmenettelyä siten kuin muut markkinoiden yhdentymisen ja taloudellisen sääntelyn alat Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen;

16.  katsoo, että tätä demokratiavajetta ei voida hyväksyä, kun kyse on ehdotuksista, jotka koskevat komission mahdollisuuksia valvoa kansallisten ja paikallisten vaaleilla valittujen viranomaisten päätöksiä ja toimenpiteitä erityisesti perusoikeuksiin liittyvien yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen osalta;

17.  ehdottaa tämän vajeen paikkaamista toimielinten välisillä järjestelyillä ja sen korjaamista mahdollisten tulevien perussopimusten muutosten yhteydessä;

18.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tätä odotettaessa ottamaan mahdollisimman huolellisesti huomioon muutosehdotukset, joita parlamentti esittää kuulemismenettelyssä;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.


Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä
PDF 122kWORD 24k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP))
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn EU:n ja Bangladeshin yhteistyösopimuksen,

–  palauttaa mieliin 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(1) ja yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa(2),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportin ”Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond”,

–  ottaa huomioon ILO:n raportin ”Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers”,

–  ottaa huomioon ILO:n raportin ”Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific”,

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta(3),

–  ottaa huomioon vuonna 2011 päivitetyt OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–  ottaa huomioon ILO:n työterveyden ja työturvallisuuden edistämispuitteita koskevan yleissopimuksen (2006, C-187) ja työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen (1981, C-155), joita Bangladesh ja Pakistan eivät ole ratifioineet, sekä niihin liittyvät suositukset (R-197); ottaa huomioon myös ammattien tarkastusta koskevan yleissopimuksen (1947, C-081), jonka Bangladesh ja Pakistan ovat allekirjoittaneet, ja siihen liittyvät suositukset (R-164),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014 (COM(2011)0681),

–  ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä kuoli Tazreen Fashions -tehtaan tulipalossa Ashulian alueella Dhakassa Bangladeshissa 24. marraskuuta 2012 ja että 289 ihmistä menehtyi tulipalossa Karachissa Pakistanissa syyskuussa 2012;

B.  ottaa huomioon, että satoja työntekijöitä kuolee joka vuosi vastaavissa onnettomuuksissa kaikkialla Etelä-Aasiassa ja että vuodesta 2005 lähtien arviolta 600 vaatetusalan työntekijää on kuollut pelkästään Bangladeshissa tapahtuneissa tehdaspaloissa, joista monet olisivat olleet estettävissä;

C.  ottaa huomioon, että tekstiilitehtaiden olosuhteet ovat usein surkeat, esimerkiksi ILO:n tärkeimmissä yleissopimuksissa tunnustettuja työntekijöiden oikeuksia ei juurikaan kunnioiteta ja usein paloturvallisuudesta välitetään vain vähän tai ei ollenkaan; ottaa huomioon, että monet tällaisten tehtaiden omistajat ovat jääneet rankaisematta ja että he näin ollen ovat tehneet tuskin mitään työolojen parantamiseksi;

D.  ottaa huomioon, että Bangladeshissa on yli 5 000 tekstiilitehdasta, jotka työllistävät noin 3,5 miljoonaa ihmistä, ja että Bangladesh on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin valmisvaatteiden viejä;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan markkinat ovat Bangladeshin vaatetus- ja tekstiilituotteiden suurin vientialue ja että nimekkäät länsimaiset yritykset myöntävät tehneensä vaatetoimituksia koskevia sopimuksia Tazreen Fashions -tehtaan omistajien kanssa;

F.  ottaa huomioon, että nousevat työvoimakustannukset muualla maailmassa ovat siirtäneet vähäistä ammattitaitoa vaativat tehdastyöpaikat Intiaan, Pakistaniin, Kambodžaan, Vietnamiin ja erityisesti Bangladeshiin, missä vaatteiden osuus viennistä on nyt 75 prosenttia;

G.  pitää valitettavana, että jotkin yritykset pyrkivät alun perin kieltämään työskennelleensä Dhakan tulipalossa tuhoutuneen tehtaan omistavan yrityksen kanssa ja myönsivät vasta myöhemmin, että niiden vaatteita oli valmistettu kyseisessä tehtaassa;

H.  ottaa huomioon, että Bangladeshin hallituksen ja ammattiyhdistysaktivistien välinen jännitys on kärjistynyt kuluneina kuukausina ja työntekijät ovat ilmaisseet voimakasta tyytymättömyyttä pieniin palkkoihinsa ja huonoihin työoloihinsa;

I.  ottaa huomioon, että vaatetehtaiden huonoa turvallisuustilannetta arvostelleen Aminul Islamin huhtikuussa 2012 tapahtunut murha, on yhä ratkaisematta;

1.  ilmaisee myötätuntonsa äskettäisissä tehdaspaloissa tapahtuneen ihmishenkien menetyksen johdosta; esittää osanottonsa sureville perheille ja ilmaisee myötätuntonsa loukkaantuneille; katsoo, että viime vuosina Etelä-Aasian tehdaspaloissa menehtyneiden työntekijöiden määrä ei ole mitenkään hyväksyttävissä;

2.  kehottaa Bangladeshin ja Pakistanin hallituksia jatkamaan viimeaikaisten tapahtumien perusteellista tutkimista ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla murhenäytelmien toistuminen estetään, mukaan luettuna se, että kaikki valmistajat noudattavat täysin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä (erityisesti työlakia (2006) Bangladeshissa), sekä perustamaan tehokkaan ja riippumattoman työsuojelutarkastuksia ja teollisten rakennusten tarkastuksia koskevan järjestelmän;

3.  suhtautuu myönteisesti joidenkin ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten tekstiilivähittäiskauppojen välillä tehtyyn Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen, jonka tarkoituksena on parantaa tuotantolaitosten turvallisuusnormeja ja sopia niihin liittyvien toimien maksamisesta sekä erityisesti perustaa riippumaton tarkastusjärjestelmä ja tukea aktiivisesti sellaisten terveys- ja turvallisuuslautakuntien perustamista, joihin osallistuu kunkin tehtaan työntekijöiden edustajia ja jotka ovat lain mukaan pakollisia mutta harvoin toiminnassa; kehottaa kaikkia asianomaisia tekstiilialan yrityksiä tukemaan tätä työtä;

4.  kehottaa kaikkia sidosryhmiä torjumaan toimitusketjussa esiintyvää korruptiota, jota ilmenee selvästi monissa Etelä-Aasian maissa, muun muassa turvallisuustarkastajien ja tehtaanomistajien välistä vehkeilyä; kehottaa tekemään enemmän tällaisten käytäntöjen torjumiseksi;

5.  toivoo, että tulipaloihin liittyvästä rangaistavasta tuottamuksesta ja muusta rikollisesta toiminnasta vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen ja että paikalliset viranomaiset ja tehtaan johto tekevät yhteistyötä, jotta varmistetaan kaikille uhreille täydet mahdollisuudet oikeuskeinojen käyttämiseen korvauksen vaatimiseksi; pitää ilahduttavina toimia, joita Bangladeshin ja Pakistanin hallitukset ovat jo toteuttaneet uhrien ja heidän perheidensä tukemiseksi;

6.  pitää myönteisenä niiden eurooppalaisten vähittäismyyjien toimintaa, jotka ovat jo osallistuneet järjestelmiin, joista uhreille ja heidän perheilleen maksetaan korvauksia, ja kannustaa muita seuraamaan niiden esimerkkiä; kehottaa järjestämään ilmaisen kuntoutuksen loukkaantuneille ja hoidon menehtyneiden työntekijöiden huollettavina olleille perheenjäsenille;

7.  kehottaa merkittäviä kansainvälisiä vaatemerkkejä tutkimaan kriittisesti toimitusketjujaan ja toimimaan yhteistyössä alihankkijoidensa kanssa työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi; kehottaa vähittäiskauppiaita, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita, tarvittaessa myös komissiota, työskentelemään yhdessä sellaisen vapaaehtoisen merkintästandardin kehittämiseksi, jolla varmennetaan, että tuote on valmistettu ILO:n vahvistamien työelämän perusnormien mukaisesti;

8.  kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti pakollista vastuullista yritystoimintaa ulkomailla toimivien EU:n yritysten keskuudessa ja keskittymään varsinkin sen varmistamiseen, että ne täyttävät ehdottomasti kaikki oikeudelliset velvoitteensa ja noudattavat erityisesti ihmisoikeuksia, työtä ja ympäristöä koskevia kansainvälisiä normeja ja sääntöjä;

9.  pitää tervetulleina komission parhaillaan toteuttamia aloitteita, joiden tavoitteena on tukea tehtaiden turvallisuuden parantamista Bangladeshissa esimerkiksi hankkeella, jolla pyritään edistämään työelämän normien noudattamista valmisvaatealalla, ja panee tyytyväisenä merkille yhteistyön Bangladeshin palo- ja pelastustoimesta ja väestönsuojelusta vastaavan viranomaisen kanssa; kehottaa vahvistamaan tätä yhteistyötä ja laajentamaan sitä tarvittaessa muihin tämän alueen maihin;

10.  muistuttaa tarpeesta panna ILO:n kahdeksan keskeistä yleissopimusta johdonmukaisesti täytäntöön; korostaa vankkojen työterveys- ja työturvallisuussäännösten merkitystä työntekijöille riippumatta siitä, missä maassa heidän työpaikkansa sijaitsee;

11.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unionin kauppavirkamiehet, jos heidän toimipaikkansa on EU:n edustustoissa, saavat säännöllisesti koulutusta yritysten yhteiskuntavastuuta koskevista aiheista ja erityisesti suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuvan YK:n toimintakehyksen täytäntöönpanosta ja että EU:n edustustot toimivat yhteyspisteinä EU:n yrityksiä ja niiden tytäryrityksiä koskeville valituksille;

12.  panee merkille tärkeän roolin, joka työntekijöillä ja ammattiliitoilla voi olla esimerkiksi työntekijöiden johtamien turvallisuustoimikuntien jatkuvassa kehittämisessä kaikissa tehtaissa, ja huomauttaa, että on tärkeää, että liitot pääsevät tehtaisiin antamaan koulutusta työntekijöille siitä, miten nämä voivat suojella oikeuksiaan ja huolehtia turvallisuudestaan, mukaan luettuna työntekijöiden oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä;

13.  suhtautuu myönteisesti Bangladeshin onnistuneisiin toimiin lapsityövoiman käytön vähentämiseksi vaatetusalalla ja kehottaa Pakistania tehostamaan lapsityön vastaisia toimiaan;

14.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia tutkimaan asianmukaisesti työoikeusaktivisti Aminul Islamin kiduttamisen ja murhan; kehottaa sekä Bangladeshin että Pakistanin hallitusta lopettamaan ammattiyhdistystoiminnan ja keskitettyjen sopimusneuvottelujen rajoittamisen;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Pakistanin ja Bangladeshin hallituksille ja parlamenteille ja ILO:n pääjohtajalle.

(1) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(2) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(3) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 131.


Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään
PDF 118kWORD 24k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP))
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 24. marraskuuta 2012 antaman julkilausuman Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan Helsingissä järjestettävän konferenssin lykkäämisestä,

–  ottaa huomioon elokuussa 2012 annetun puolivuosittaisen tilanneselvityksen joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanosta (2012/I)(1),

–  ottaa huomioon kolme EU:n seminaaria: Pariisissa kesäkuussa 2008 järjestetty Lähi-idän turvallisuutta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä ja aseistariisuntaa käsitellyt seminaari, Brysselissä 6.–7. heinäkuuta 2011 järjestetty EU:n asesulkukonsortion ensimmäinen Lähi-itää käsitellyt seminaari ja 5.–6. marraskuuta 2012 järjestetty toinen Lähi-itää käsitellyt seminaari, joiden tavoitteena oli valmistella Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista käsittelevää YK:n konferenssia,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/422/YUTP Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen johtavan prosessin tukemisesta,

–  ottaa huomioon ydinaseiden leviämisen estämisestä ja ydinaseriisunnasta 26. helmikuuta 2004(2), 10. maaliskuuta 2005(3), 17. marraskuuta 2005(4) ja 14. maaliskuuta 2007(5) antamansa päätöslauselmat sekä ydinsulkusopimuksesta 10. maaliskuuta 2010(6) antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-idän alueelle,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 6. lokakuuta 2010 antaman raportin ydinaseiden leviämisvaarasta Lähi-idässä,

–  ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyn Välimeren maiden huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että joulukuulle 2012 suunniteltua Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevaa konferenssia on lykätty;

B.  katsoo, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa kaavaillun, Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan konferenssin lykkäämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia alueen turvallisuuteen ja kansainvälisiin ydinaseriisuntaponnisteluihin;

C.  ottaa huomioon, että ydinaseiden ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskeva sopimus on kansainvälisen turvallisuuden kulmakivi; katsoo, että turvallisuuden alalla on keskeisintä estää uusia valtioita saamasta haltuunsa tai käyttämästä ydinaseita, pienentää maailman ydinasevarastoja ja siirtyä vähitellen ydinaseettomaan maailmaan;

D.  ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssin päätösasiakirjassa sovittiin, että vuonna 2012 kutsutaan koolle konferenssi ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään; katsoo, että tällaista prosessia tarvitaan kiireesti, jotta voidaan palauttaa luottamus ydinsulkusopimuksen tarkoituksenmukaisuuteen;

E.  ottaa huomioon, että konferenssin valmistelut ovat olleet käynnissä siitä asti, kun alivaltiosihteeri Jaakko Laajava nimitettiin konferenssin tunnustelijaksi;

F.  huomauttaa, että ydinaseettomia vyöhykkeitä koskevia sopimuksia on jo tehty joillakin muilla maailman alueilla eli Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian valtioissa, eteläisen Tyynenmeren alueella, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Keski-Aasiassa; ottaa huomioon, että Mongolian julistautuminen ydinaseettomaksi alueeksi on jo tunnustettu YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa Mongolian kansainvälisestä turvallisuudesta ja ydinaseettomuudesta; toteaa, että myös eräissä muissa sopimuksissa käsitellään tiettyjen alueiden ydinaseettomaksi tekemistä ja että tällaisia sopimuksia ovat muun muassa Etelämannerta koskeva sopimus, ulkoavaruussopimus, kuusopimus ja merenpohjaa käsittelevä sopimus;

G.  toteaa, että EU kannustaa kaikkia alueen valtioita jatkamaan rakentavaa yhteistyötä tunnustelijan kanssa ja tekemään uusia aloitteita joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien täydelliseksi poistamiseksi alueelta – olipa kyse ydinaseista, kemiallisista tai biologisista aseista;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja kaikki Euro–Välimeri-kumppanuuden jäsenet tukivat Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen edistämistä koskevaa tavoitetta vuoden 1995 Barcelonan julistuksessa; toteaa, että EU on tukenut Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevaa tavoitetta sekä tunnustelijan toimia vyöhykkeen perustamisen edistämiseksi etenkin asesulkukonsortion kautta ja järjestämällä aiheesta seminaareja muun muassa vuosina 2008 ja 2011 ja marraskuussa 2012;

I.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat ydinsulkusopimuksen vuoden 1995 tarkistuskonferenssin Lähi-itää koskevan päätöslauselman kanssasuosittajia ja sopimuksen tallettajavaltioita;

J.  ottaa huomioon, että Lähi-idän poliittinen tilanne on edelleen hyvin epävakaa ja alueella ilmenee mullistuksia ja merkittäviä poliittisia muutoksia, muun muassa Syyrian konfliktin kärjistyminen, umpikuja suhteissa Iraniin sekä Israelin ja Palestiinan ja naapurimaiden välisten jännitteiden lisääntyminen;

K.  toteaa, että EU tukee käynnissä olevia valmisteluja, jotka tähtäävät siihen, että kaikki alueen valtiot osallistuvat konferenssiin ja se voidaan järjestää menestyksekkäästi, kun otetaan huomioon Lähi-idässä ilmenevät mullistukset ja poliittiset muutokset;

L.  ottaa huomioon sitoutumattomien maiden ryhmän kehotuksen perustaa pikaisesti Lähi-idän ydinaseeton vyöhyke, jota ryhmä pitää tärkeimpänä askelena kohti joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista alueelle;

1.  pitää valitettavana ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa vuodelle 2012 suunnitellun Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan konferenssin lykkäytymistä;

2.  panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneiden kansakuntien roolin keskinäisesti todennettavissa olevan ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisessa; toteaa, että kaikki alueen valtiot eivät ole ydinsulkusopimuksen osapuolia;

3.  kehottaa YK:n pääsihteeriä, YK:n tunnustelijaa, Lähi-idästä vuonna 1995 annetun päätöslauselman kanssasuosittajia, EU:n korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita varmistamaan, että vuodelle 2012 kaavailtu konferenssi järjestetään mahdollisimman pian vuonna 2013;

4.  uskoo vakaasti, että ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen Lähi-idän alueelle edistäisi huomattavasti maailmanrauhaa ja kansainvälistä vakautta ja voisi muodostaa esimerkin ja myönteisen askeleen eteenpäin Global Zero -kampanjan kannalta;

5.  kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia varmistamaan, että Euroopan unioni tukee edelleen aktiivisesti tätä prosessia, erityisesti kannustamalla diplomatian keinoin aktiivisesti kaikkia osapuolia osallistumaan neuvotteluihin rakentavasti ja uutta poliittista tahtoa osoittaen;

6.  pitää myönteisenä, että EU osallistuu prosessiin, jolla pyritään Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen; katsoo, että hyvän tahdon ilmaukset ovat ensimmäinen askel kohti nykyisen pattitilanteen purkamista; katsoo, että ainoastaan Lähi-idän konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen voi saada aikaan luottamuksen, jota Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustaminen edellyttää;

7.  muistuttaa kaikkia sidosryhmiä, että asia on kiireellinen Iranin ydinohjelmaa koskevan konfliktin ja neuvottelujen sekä Syyrian sisällissodan vuoksi; palauttaa mieliin, että Syyrian hallituksen hallussa on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja vaarallisimmista kemiallisten aseiden varastoista;

8.  kehottaa kaikkia Lähi-idän valtioita liittymään kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaan yleissopimukseen sekä biologisia ja toksiiniaseita koskevaan yleissopimukseen;

9.  korostaa, että on tärkeää jatkaa vuoropuhelua Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta, jotta kartoitetaan laajempi kehys ja väliaikaiset toimet, joiden avulla voidaan vahvistaa alueen rauhaa ja turvallisuutta; korostaa, että tärkeimpiä osa-alueita ovat IAEA:n turvavalvontamääräysten (ja lisäpöytäkirjan) noudattaminen, aseisiin tarkoitetun halkeamiskelpoisen materiaalin tuotannon kieltäminen ja uraanin rikastamisen kieltäminen normaaleja polttoainetarkoituksia pidemmälle, liittyminen biologiset ja kemialliset aseet kieltäviin sopimuksiin sekä Lähi-idän ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen; korostaa, että näiden toimien avulla voitaisiin edistää merkittävästi kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta;

10.  kehottaa käynnistämään aluetasolla Helsinki-prosessin mallin mukaisesti uuden luottamusta lisäävän aloitteen, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu sotilaallisista konflikteista vapaa Lähi-itä;

11.  pyytää korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia tiedottamaan parlamentille aina, kun hänellä on uutta tietoa käynnissä olevista pyrkimyksistä konferenssin kutsumiseksi uudelleen koolle sen lykkäydyttyä joulukuusta 2012;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja tunnustelijalle sekä Lähi-idän alueen hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 237, 7.8.2012, s. 1.
(2) EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 453.
(5) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(6) EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 77.


Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä
PDF 106kWORD 21k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (2012/2923(RSP))
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0273/2010),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1),

–  ottaa huomioon liitteen, joka sisältyy 23. lokakuuta 2012 annettuun komission tiedonantoon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Komission työohjelma vuodeksi 2013” (COM(2012)0629),

–  ottaa huomioon kaikki aiemmat alkuperän merkitsemistä antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  muistuttaa vahvistaneensa 21. lokakuuta 2010 pitämässään istunnossa ensimmäisen käsittelyn kantansa ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä äänin 525 puolesta, 49 vastaan ja 44 tyhjää;

B.  toteaa, että vaikka tästä on kulunut yli kaksi vuotta, neuvosto ei ole toistaiseksi vahvistanut yhteistä kantaa, minkä seurauksena yhteispäätösmenettely on umpikujassa;

C.  ottaa huomioon, että työohjelmassaan vuodeksi 2013 komissio ilmoittaa, että sen ehdotus on vanhentunut, mikä on seurausta paitsi neuvoston kykenemättömyydestä päästä yhteisymmärrykseen myös viimeaikaisesta kehityksestä, joka koskee Maailman kauppajärjestön (WTO) pysyvän valituselimen antamia lausuntoja WTO-sääntöjen oikeudellisesta tulkinnasta;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla ei ole voimassa olevia yhdenmukaisia sääntöjä tuontitavaroiden alkuperämaan ilmoittamisesta, lukuun ottamatta joitakin maatalousalan tuotteita;

E.  ottaa huomioon, että jotkut EU:n ulkopuoliset WTO:n jäsenvaltiot, kuten Brasilia, Kanada, Kiina ja Yhdysvallat, ovat soveltaneet pakollisia alkuperämaan merkitsemisjärjestelmiä tiettyihin tuotteisiin;

F.  katsoo, että yhteiset säännökset ovat tarpeellisia, jotta voidaan lisätä kilpailukykyä WTO:n jäsenvaltioiden joukossa ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset alkuperän merkitsemistä soveltavien EU:n tärkeimpien kumppanuusmaiden tuottajien kanssa;

G.  katsoo, että tieto on yksi kansalaisten vapauksien ja kuluttajansuojan kulmakivistä;

1.  pitää valitettavana komission päätöstä peruuttaa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä ehdotus asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä ilmoittamatta siitä ajoissa parlamentille ja antamatta lainsäädäntövallan käyttäjille yksityiskohtaista selvitystä aikomuksestaan ennen päätöksentekoa;

2.  kehottaa komissiota harkitsemaan uudestaan kaavailemaansa päätöstä;

3.  vaatii, että komissio muussa tapauksessa ehdottaa uutta WTO-sääntöjen mukaista lainsäädäntöä, jonka pohjalta unioni voisi ratkaista kysymykset, joihin alkuperäisessä ehdotuksessa pyrittiin puuttumaan;

4.  pyytää komissiota ilmoittamaan parlamentille lainsäädäntöprosessin uudelleen käynnistämiseen tarvittavien tulevien toimien aikataulusta ja ratkaisemaan nykyisen pattitilanteen;

5.  kehottaa komissiota ryhtymään kiireellisesti toimiin ja käynnistämään vertailevan tutkimuksen alkuperän merkitsemistä koskevista voimassa olevista ja kussakin WTO:n jäsenvaltiossa sovellettavista lainsäädäntömenettelyistä, jotta voidaan selvittää niiden taustalla olevat periaatteet ja arvioida niiden yhdenmukaisuutta WTO-sääntöjen kanssa;

6.  muistuttaa jälleen kerran, että on tärkeää säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yritysten ja kolmansista maista peräisin olevien kilpailijoiden välillä osana monenvälistä kauppaa ja ottaa käyttöön johdonmukainen linjaus kuluttajansuojan varmistamiseksi; korostaa, että tämä on tärkeää myös siksi, että korkealaatuiselle tuotannolle sekä ympäristö- ja sosiaalinormeille voidaan näin antaa suuri painoarvo nykyisessä globaalissa kilpailutilanteessa, mikä on erityisen tärkeää pk-yritysten kannalta;

7.  painottaa, että kaikkia alueellisen sekä jäsenvaltioiden ja unionin tason käytettävissä olevia keinoja on hyödynnettävä tehokkaammin siihen saakka, kunnes uusi lainsäädäntö hyväksytään, jotta kuluttajat voivat sisämarkkinoilla tehdä entistä valistuneempia ostopäätöksiä; katsoo, että tähän tavoitteeseen on pyrittävä myös koulutuksen avulla sekä valistamalla yleisöä joukkotiedotusvälineiden kautta;

8.  kehottaa neuvostoa määrittelemään yhteisen kantansa parlamentin ensimmäisen käsittelyn pohjalta, jotta voidaan käydä tavanomainen toimielinten välinen keskustelu;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 211.


EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne
PDF 106kWORD 23k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisistä kauppaneuvotteluista (2012/2924(RSP))
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Mercosurin neljännessä huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 pidetyn EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kuudennen huippukokouksen,

–  ottaa huomioon, että EU:n ja Mercosurin neuvottelut on käynnistetty uudelleen ja että niissä pyritään saamaan aikaan kunnianhimoinen ja tasapainoinen assosiaatiosopimus näiden kahden osapuolen välille,

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta(1),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista(2),

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2011 annetun Eurolat-päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisistä kauppasuhteista,

–  ottaa huomioon uusimman neuvottelukierroksen, joka pidettiin Brasiliassa 22.–26. lokakuuta 2012,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa EU:n ja Mercosurin suhteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n ja Mercosurin kauppaneuvottelut käynnistettiin uudelleen vuonna 2010 ja että niissä pyritään kattavaan, kunnianhimoiseen, tasapainoiseen ja kumpaakin osapuolta hyödyttävään sopimukseen;

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Mercosurin välinen kauppa on arvoltaan lähes samaa luokkaa kuin EU:n ja muun Latinalaisen Amerikan välinen kauppa yhteensä; toteaa, että EU on Mercosurin suurin kauppakumppani ja suurin Mercosuriin investoija; ottaa huomioon, että Mercosur on EU:n kahdeksanneksi suurin kauppakumppani; ottaa huomioon, että EU:n ja Mercosurin taloudet täydentävät toisiaan (EU muodostaa Mercosurin maatalousviennin tärkeimmät markkinat, kun taas EU:sta viedään Mercosuriin lähinnä teollisuustuotteita ja palveluja);

C.  ottaa huomioon, että tämä alueiden välinen sopimus koskee 800:aa miljoonaa kansalaista;

D.  ottaa huomioon, että neuvottelukierroksia on järjestetty kaikkiaan yhdeksän sen jälkeen, kun neuvottelujen uudelleen käynnistämisestä ilmoitettiin virallisesti;

E.  katsoo, että näillä kahdella alueella on yhteiset arvot ja periaatteet, koska ne ovat esimerkiksi sitoutuneet ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin ja demokratiaan, ja että näillä alueilla käytetään yhteisiä kieliä;

F.  ottaa huomioon, että EU hyväksyi äskettäin assosiaatiosopimuksen Keski-Amerikan kanssa ja vapaakauppasopimukset Kolumbian ja Perun kanssa ja että se on jo aiemmin allekirjoittanut vapaakauppasopimukset Chilen ja Meksikon kanssa;

1.  korostaa vuonna 2010 käynnistettyjen EU:n ja Mercosurin neuvottelujen taloudellista ja poliittista merkitystä ja toteaa, että niissä pyritään tasapainoiseen, oikeudenmukaiseen, kunnianhimoiseen ja kattavaan sopimukseen, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta kaikilla sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla;

2.  tähdentää, että kauppa on yksi tärkeimmistä poliittisten päättäjien keinoista elvyttää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja;

3.  kehottaa EU:ta ja Mercosuria tekemään tiiviimpää yhteistyötä ja katsoo, että Euroopan ja Mercosurin talouksien integroimisen syventäminen hyödyttää kumpaakin osapuolta;

4.  toteaa, että kahden viime vuoden aikana on edistytty sopimuksen kauppaa koskevan pilarin normatiivisen osan suhteen;

5.  pitää valitettavana, että neuvottelut ovat toistaiseksi edenneet hitaasti ja että huomattavaa edistymistä ei ole tapahtunut;

6.  katsoo neuvottelujen onnistumisen edellyttävän, että kummankin osapuolen on käytävä niitä avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen hengessä, ja pitää siksi valitettavana, että eräät Mercosur-maat ovat käynnistäneet viime kuukausina protektionistisia toimenpiteitä kaupan ja investointien alalla; korostaa, että on luotava vakaa järjestelmä, jolla investoinnit suojataan paremmin;

7.  korostaa, että kaikissa EU:n ja kolmansien maiden välisissä kauppasopimuksissa on käsiteltävä demokratian periaatteiden, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista sekä ympäristönormeja ja sosiaalisia standardeja, jotta ulkoiset toimet olisivat johdonmukaisempia ja niissä otettaisiin huomioon sekä EU:n taloudelliset edut että EU:n omaksumien perusarvojen edistäminen;

8.  on sitä mieltä, että tammikuun 2013 loppupuolella pidettävää seuraavaa EU:n ja Mercosurin ministeritason kokousta ja Chilen Santiagossa samaan aikaan pidettävää Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) ja EU:n huippukokousta olisi pidettävä tärkeänä mahdollisuutena tehdä selviä ja huomattavia poliittisia sitoumuksia ja edistyä neuvotteluissa;

9.  kehottaa tässä yhteydessä kumpaakin osapuolta osoittamaan riittävässä määrin poliittista motivaatiota ja hankkimaan neuvotteluille riittävää poliittista tukea, jotta tavaroita, palveluja, investointeja sekä muita sopimuksen kauppapilariin kuuluvia lukuja koskevasta markkinoille pääsystä voitaisiin tehdä riittävän kunnianhimoisia tarjouksia;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Mercosur-maiden hallituksille ja parlamenteille ja Mercosurin parlamentille (Parlasur).

(1) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 79.


Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa
PDF 130kWORD 27k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP))
P7_TA(2013)0031RC-B7-0028/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Intiasta antamansa aiemmat päätöslauselmat, erityisesti kastisyrjinnästä 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman(1), sekä vuosikertomuksista ihmisoikeuksista maailmassa antamansa päätöslauselmat, etenkin 18. huhtikuuta 2012(2) ja 13. joulukuuta 2012(3) antamansa päätöslauselmat; ottaa huomioon lukuisat aiemmat päätöslauselmansa, joissa tuomitaan raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta eri puolilla maailmaa,

–  ottaa huomioon Intian ja EU:n ja väliseen strategiseen kumppanuuteen liittyvän, marraskuussa 2005 allekirjoitetun yhteisen toimintasuunnitelman sekä EU:n ja Intian välisen temaattisen vuoropuhelun ihmisoikeusasioista,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman kansainvälisestä päivästä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi (25. marraskuuta 2012),

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin antaman julkilausuman eurooppalaisen ja kansainvälisen kuolemanrangaistuksen vastaisen päivän johdosta (10. lokakuuta 2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 31. joulukuuta 2012 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteet,

–  ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat YK:n asiakirjat, etenkin ihmisoikeuksien maailmankonferenssin hyväksymän, 25. kesäkuuta 1993 annetun Wienin julkilausuman ja toimintaohjelman (A/CONF.157/23), YK:n ihmisoikeusvaltuutetun naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkkailevien erityisraportoijien raportit, naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean (CEDAW) hyväksymän yleisen suosituksen nro 19 (11. istunto, 1992), 20. joulukuuta 1993 annetun julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta (A/RES/48/104), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen sekä kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja yleisen suosituksen XXIX yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdasta,

–  ottaa huomioon YK:n erityismenettelyissä ja yleisissä määräaikaisarvioinneissa annetut sekä YK:n sopimuselinten antamat suositukset Intiasta ja etenkin YK:n CEDAW-komitean helmikuussa 2007 ja lokakuussa 2010 julkaistuissa raporteissa Intialle annetut suositukset,

–   ottaa huomioon luonnokset YK:n periaatteiksi ja suuntaviivoiksi työhön ja syntyperään perustuvan syrjinnän tehokkaaksi poistamiseksi,

–  ottaa huomioon Intian perustuslain sekä Intian rikoslain ja erityisesti sen 376 pykälän, jossa säädetään raiskauksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 23-vuotias opiskelija joukkoraiskattiin ja hänen kumppaninsa pahoinpideltiin 16. joulukuuta 2012, kun kuusi miestä, joista yksi oli alaikäinen, hyökkäsi heidän kimppuunsa yksityisessä bussissa New Delhissä; ottaa huomioon, että uhri sai vakavia vammoja ja menehtyi 29. joulukuuta 2012 Singaporessa;

B.  toteaa, että tapaus on herättänyt Intiassa laajaa suuttumusta ja mielenosoittajat kaikista yhteiskuntaryhmistä ovat vaatineet lakiuudistusta, poliisiuudistusta ja naisiin kohdistuvien asenteiden yleistä muuttamista; katsoo, että nämä mielenosoitukset ovat merkittävä askel kohti raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa ympäröivän hiljaisuuden rikkomista ja merkitsevät näin muutoksen alkua;

C.  ottaa huomioon, että tapauksen johdosta pidätettiin kuusi miestä ja että juttua käsitellään parhaillaan tuomioistuimessa nopeutetussa menettelyssä; toteaa, että yksi syytetyistä on alaikäinen ja hänen tapauksensa käsitellään erikseen;

D.  ottaa huomioon, että Intian poliisi on tehnyt rikosilmoituksen Zee News -televisiokanavasta, joka esitti 16. joulukuuta 2012 tapahtuneessa hyökkäyksessä uhrin kanssa olleen ystävän haastattelun;

E.  ottaa huomioon, että New Delhin äskettäisen hyökkäyksen jälkeen kansallisessa ja kansainvälisessä lehdistössä on raportoitu laajasti muista raiskausrikoksista, kuten 27. joulukuuta 2012 sattuneesta tapauksesta, jossa punjabilainen tyttö teki itsemurhan jouduttuaan joukkoraiskauksen uhriksi, koska poliisi ei halunnut ottaa vastaan hänen rikosilmoitustaan tai pidättää syytettyjä vaan ehdotti sen sijaan, että hän menisi naimisiin yhden hyökkäykseen osallistuneen kanssa, Punjabissa 12. tammikuuta 2013 sattuneesta tapauksesta, jossa 29-vuotias kahden lapsen äiti joukkoraiskattiin bussimatkalla hyvin samankaltaisissa olosuhteissa kuin ensimmäisessä tapauksessa, minkä jälkeen poliisi jälleen pidätti kuusi epäiltyä, sekä päivää myöhemmin sattuneesta tapauksesta, jossa 16-vuotias tyttö sytytti itsensä tuleen tultuaan raiskatuksi;

F.  ottaa huomioon, että Intian kansallisen rikosrekisteritoimiston (National Crime Records Bureau) mukaan vuonna 2011 ilmoitettiin yli 24 000 raiskaustapausta; ottaa huomioon, että Delhissä vuonna 2012 ilmoitetuista yli 635 tapauksesta vain yksi johti tuomioon;

G.  toteaa, että Intian naisasialiike on jo pitkään arvostellut Intiassa esiintyvää kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä yleisesti naisten ja miesten eriarvoista kohtelua ja vaatinut poliittisia toimia naisten ihmisoikeuksien tukemiseksi;

H.  toteaa, että naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ei ole yleistä pelkästään Intiassa vaan sitä esiintyy yleisesti kaikkialla maailmassa ja se juontaa juurensa rakenteellisesta sukupuolten eriarvoisuudesta, ja katsoo, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien lisäksi on siksi parannettava naisten ja tyttöjen asemaa ja tilannetta yhteiskunnan kaikilla tasoilla;

I.  ottaa huomioon, että Intian yhteiskuntatieteilijöiden arvioiden mukaan väkivalta ja syrjintä eri muodoissa johtavat Intiassa vuosittain melkein kahden miljoonan naisen ja tytön kuolemaan, ja toteaa, että seksuaalinen väkivalta on tästä vain yksi esimerkki ja muita ovat muun muassa myötäjäisiä koskevat kiistat, tyttölapsien surmaaminen, pikkulasten laiminlyönti, resurssien ja terveydenhuollon epätasapuolinen saatavuus ja vanhusten huono hoito;

J.  ottaa huomioon, että kastijärjestelmään perustuvaa syrjintää kohtaavat naiset ja tytöt ovat erityisen alttiita erilaiselle seksuaaliselle väkivallalle, pakko- ja rituaaliprostituutiolle, ihmiskaupalle, perheväkivallalle ja väkivallalle rankaisutoimena, kun he hakevat oikeutta rikostapauksessa; toteaa, että tästä oli jälleen kerran osoituksena 29. marraskuuta 2011 sattunut tunnettu Pipilin joukkoraiskaustapaus, jossa viranomaiset kieltäytyivät ottamasta vastaan uhriksi joutuneen tytön ilmoitusta ja hän sai asianmukaista hoitoa vasta tuomioistuimen puututtua asiaan ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin;

K.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 tehdyn Thomson Reuters -säätiön tutkimuksen mukaan Intia on naisten näkökulmasta pahin G20-maa;

L.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan Intiassa tehdään ilmoitus raiskauksesta 21 minuutin välein mutta monet raiskaukset jäävät ilmoittamatta etenkin köyhemmissä yhteisöissä tähän rikokseen liittyvän sosiaalisen leiman vuoksi; ottaa huomioon, että Intian poliisin tiedetään olevan täysin tietoinen raiskausrikosten yleisyydestä mutta se laiminlyö usein naisten puolustamisen;

M.  ottaa huomioon, että seksuaalista väkivaltaa kokeneilla on vakavia sekä fysiologisia että fyysisiä terveysongelmia, muun muassa sukupuolitauteja kuten aids; toteaa, että raiskauksen uhrit joutuvat uudelleen uhreiksi, koska heidän oma perheensä ja yhteisönsä hylkää heidät;

N.  ottaa huomioon, että kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeusryhmät ovat kritisoineet seksuaalirikoksia koskevia Intian lakeja vanhentuneiksi etenkin siksi, että niissä sovelletaan suppeaa raiskauksen määritelmää; toteaa, että Intiassa ei ole asianmukaisia palveluita seksuaalirikosten uhreille, kuten hienovaraista ja nopeaa poliisitoimintaa tai terveyspalveluja, neuvontaa ja muita tukipalveluita, minkä vuoksi toiminta on tapauskohtaista ja ennalta arvaamatonta ja monissa tapauksissa uhrin kannalta nöyryyttävää;

O.  ottaa huomioon, että New Delhin hyökkäyksen jälkeen Intian keskushallitus perusti kolmijäsenisen toimikunnan tarkastelemaan nykyisiä lakeja, jotta oikeusprosessi nopeutuisi ja törkeistä seksuaalirikoksista langetettaisiin kovempia rangaistuksia;

P.  ottaa huomioon, että viimeaikaisten tapausten jälkeen korkeat virkamiehet ovat ilmoittaneet ajavansa raiskauksista langetettavien rangaistusten kiristämistä, muun muassa kuolemanrangaistusta;

Q.  ottaa huomioon, että 90 kansalaisyhteiskunnan järjestöä ja yksittäistä henkilöä kirjoitti toukokuussa 2012 Intian pääministerille Manmohan Singhille kirjeen, jossa kehotettiin toteuttamaan pikaisesti seksuaalirikosten johdosta toteutettaviin toimiin liittyviä uudistuksia sekä vaadittiin poliisilta suurempaa vastuuvelvollisuutta;

R.  ottaa huomioon, että EU on osoittanut Intialle 470 miljoonaa euroa vuosiksi 2007–2013 Intian hallituksen terveys- ja koulutusohjelmien tukemiseksi;

S.  ottaa huomioon, että kahden viime vuosikymmenen aikana Intia on edistynyt merkittävästi köyhyyden vähentämisessä, vaikka vielä on tehtävä paljon töitä etenkin naisten ja heikossa asemassa olevien ryhmien koulutusmahdollisuuksien, terveyspalvelujen saannin ja talousnäkymien parantamiseksi;

T.  ottaa huomioon, että Intian on maailman suurin demokratia sekä EU:n merkittävä poliittinen ja talouskumppani, minkä vuoksi sillä on demokraattisia velvollisuuksia;

1.  ilmaisee syvän myötätuntonsa New Delhin hyökkäyksen uhreille sekä kaikkien muiden tiedotusvälineissä raportoitujen tai pimentoon jääneiden seksuaalirikosten uhreille sekä esittää surunvalittelunsa heidän perheilleen; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan, joka on lukuisia maita vaivaava maailmanlaajuinen ilmiö;

2.  pitää myönteisenä Intiassa ja kansainvälisesti osoitettua laajaa solidaarisuutta raiskauksen uhreja kohtaan ja toivoo, että joukkomielenosoitukset auttavat nopeuttamaan tarvittavia uudistuksia;

3.  toteaa, että Intia on demokraattinen maa, jolla on merkittävät suhteet EU:hun, ja edellyttää sen näin ollen varmistavan demokraattisten periaatteiden noudattamisen sekä perus- ja ihmisoikeuksien, etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja naisten oikeuksien, kunnioittamisen;

4.  pitää erittäin valitettavana, että hyökkäysten uhreille ei annettu enemmän välitöntä apua ja että tässä ja muissa vastaavissa tapauksissa vähäinen kunnioitus naisia kohtaan, puuttuva lääkärinapu, poliisin puutteellinen toiminta ja oikeussuojakeinojen puuttuminen eivät kannusta raiskauksen uhreja vaatimaan syytteen nostamista raiskaajia vastaan;

5.  muistuttaa Intian hallitusta sille Intian perustuslain mukaan kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista ja erityisesti velvollisuudesta lopettaa naisten arvoa loukkaavat käytännöt (51A pykälä);

6.  kannustaa Intian parlamenttia ottamaan paremmin huomioon Intian kansallisen naistoimikunnan (NCW) suositukset siitä, miten Intian lainsäädäntöä pitäisi muuttaa ja panna täytäntöön naisten suojelemiseksi tällaisilta rikoksilta;

7.  pitää myönteisenä Intian hallituksen ilmoitusta, että se perustaa tutkintalautakunnan tarkastelemaan naisten yleistä turvallisuutta Delhissä sekä lainkäyttölautakunnan tarkastelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa Intian lainsäädäntöä; odottaa, että eläkkeellä olevan korkeimman oikeuden tuomarin J. S. Verman johdolla toimivan tutkintakomitean suositukset julkaistaan pikaisesti ja että se toimii yhteistyössä kansallisen naistoimikunnan ja Intian parlamentin kanssa, jotta voidaan panna täytäntöön kaikki toimenpiteet, joilla tällaiset rikokset estetään tulevaisuudessa;

8.  pitää myönteisenä uuden pikatuomioistuimen perustamista käsittelemään nimenomaisesti naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa; on kuitenkin huolissaan siitä, että syytettyjen oikeudenkäynteihin ei päästetä toimittajia ja että oikeudenkäynteihin liittyvää aineistoa saa painaa tai julkaista ainoastaan tuomioistuimen luvalla, mikä on herättänyt tyytymättömyyttä yleisössä; katsoo, että syylliseksi todettujen olisi saatava rikostaan vastaava rangaistus; huomauttaa kuitenkin vastustaneensa kuolemanrangaistusta jo pitkään kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa;

9.  kehottaa Intian viranomaisia kehittämään sukupuoleen perustuvan väkivallan ja erityisesti seksuaalisen väkivallan vastaisia koordinoituja toimia tiiviissä yhteistyössä naisia edustavien ryhmien kanssa; painottaa, että valtioiden on valvottava poliisin tapaa tutkia seksuaalirikoksia huolehtimalla poliisien vastuuvelvollisuudesta, asettamalla tekijät syytteeseen ja varmistamalla uhrien arvokkaan kohtelun;

10.  kehottaa Intian parlamenttia varmistamaan, että rikoslain muuttamista koskevaa lakiesitystä vuodelta 2012 muutetaan siten, että kaikenlainen pakottaminen sekä penetratiiviseen että ei-penetratiiviseen seksuaaliseen tekoon tehdään rangaistavaksi, jotta uudet rangaistukset ovat kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia, sekä muuttamaan lakia niin, että siitä poistetaan oikeudellinen koskemattomuus ja menettelylliset esteet, kun poliisia tai muita turvallisuusviranomaisia syytetään seksuaalirikoksesta tai muusta ihmisoikeusloukkauksesta;

11.  kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoja Intiassa asettamaan etusijalle muun muassa koulutukseen liittyvät ohjelmat, joissa käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sekä ohjelmat, joissa naiset ja tytöt ovat erityisenä painopisteenä;

12.  kehottaa Intian viranomaisia ryhtymään välittömiin toimiin sekä toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, jotta raiskausten ja seksuaalirikosten käsittelyä Intian poliisivoimissa voitaisiin parantaa muun muassa perustamalla erityisyksikköjä kuhunkin poliisiyksikköön; panee merkille, että Delhin pääministeri ei ole vastuussa alueellaan toteutettavista poliisioperaatioista; muistuttaa, että muissa suurissa kaupungeissa on suoralla raportoinnilla ja hallinnoinnilla onnistuttu lisäämään poliittista vastuuvelvollisuutta ja nykyaikaistamaan poliisitoimintaa; toteaa, että poliiseille on pikaisesti annettava naisten turvallisuutta koskevaa koulutusta;

13.  kehottaa Intian hallitusta tutkimaan tapaukset, joissa korkeissa virkatehtävissä toimivia henkilöitä vastaan on nostettu virallinen syyte raiskauksesta ja joissa asia on vielä ratkaisematta;

14.  kehottaa komissiota avustamaan Intian viranomaisia sukupuoleen perustuvan väkivallan ja erityisesti seksuaalisen väkivallan vastaisten koordinoitujen toimien kehittämisessä ja muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen YK:n UNiTE-kampanjan suositusten toteuttamisessa; kehottaa YK:n naisten asemaa käsittelevää toimikuntaa keskustelemaan maaliskuussa 2013 pidettävässä 57. istunnossaan siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta saa aivan erityisiä piirteitä, kun sukupuoli ja kasti kohtaavat, ja tunnustamaan tämän tosiasian;

15.  ilmaisee vakavan huolensa kastittomiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta laajamittaisesta väkivallasta Intiassa ja muun muassa hallitsevien kastien miesten harjoittamasta seksuaalisesta väkivallasta sekä siitä, että erittäin suuri osa tekijöistä jää tällaisissa tapauksissa rankaisematta; kehottaa Intian hallitusta käsittelemään tasapuolisesti kaikkia tapauksia, joissa on kyse naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, sekä tutkimaan kyseiset tapaukset ja nostamaan syytteet tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti, avoimesti ja nopeasti;

16.  korostaa, ettei kukaan saisi joutua avioliittoon ilman suostumustaan tai pakon tai uhan edessä; korostaa, ettei uhreja saa pakottaa menemään naimisiin hyökkääjän kanssa ja että uhreille olisi annettava lisätukea, jotta estetään sosiaalinen paine naimisiinmenoon;

17.  kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja seuraavaan maakohtaiseen strategia-asiakirjaan vuoden 2013 jälkeiseksi ajaksi sisältyy edelleen EU:n kohdennettu alakohtainen tuki Intialle vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että tuen olisi katettava muun muassa sosiaalialan tukeminen naisten terveyden ja koulutuksen edistämiseksi sekä hyvään hallintoon, päätöksentekoon ja kehitykseen liittyvät hyvät käytännöt, mukaan lukien menetelmät palvelujen parantamiseksi köyhyyden torjunnan, sukupuolikysymysten, institutionaalisten uudistusten ja julkisen sektorin hallinnon alalla;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, Intian presidentille, hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun alakomitean puheenjohtajalle, YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan puheenjohtajalle, YK Naiset -yksikön pääjohtajalle ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkkailevalle YK:n erikoislähettiläälle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0512.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0503.


Ihmisoikeustilanne Bahrainissa
PDF 128kWORD 27k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 Bahrainin ihmisoikeustilanteesta (2013/2513(RSP))
P7_TA(2013)0032RC-B7-0029/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman Bahrainista(1) ja 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista Bahrainissa(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(3),

–  ottaa huomioon puhemiehen 12. huhtikuuta 2011 kahden bahrainilaisen kansalaisaktivistin kuoleman johdosta antaman julkilausuman ja 28. huhtikuuta 2011 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan kuolemanrangaistuksen antaminen neljälle bahrainilaiselle, jotka osallistuivat rauhanomaisiin mielenosoituksiin demokratian puolesta,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnan vierailun Bahrainiin 19.–20. joulukuuta 2012 ja valtuuskunnan julkaiseman lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon Bahrainin korkeimman oikeuden 7. tammikuuta 2013 tekemän päätöksen 13 poliittisen aktivistin tuomioiden säilyttämisestä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Bahrainista ja erityisesti 24. marraskuuta 2011 Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan (BICI) julkaisemasta raportista, 5. syyskuuta 2012 Bahrainin vetoomustuomioistuimen päätöksistä Abdulhadi al-Khawajan ja yhdeksäntoista muun henkilön tapauksessa ja 23. marraskuuta 2012 BICI:n raportin julkaisemisen yksivuotispäivästä; ottaa huomioon korkean edustajan tiedottajan 13. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Bahrainin levottomuuksien vuosipäivästä, 10. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman Abdulhadi al-Khawajan tilanteesta Bahrainissa, 16. elokuuta 2012 antaman julkilausuman Nabeel Rajabin tuomitsemisesta Bahrainissa ja 24. lokakuuta 2012 ja 7. marraskuuta 2012 antamat julkilausumat äskettäisestä väkivallasta Bahrainissa sekä korkean edustajan Euroopan parlamentissa 12. lokakuuta 2011 esittämät julkilausumat Egyptin, Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanteesta;

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2011, 12. huhtikuuta 2011, 21. maaliskuuta 2011 ja 21. helmikuuta 2011 annetut Bahrainia koskevat neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 23. kesäkuuta 2011 ja 30. syyskuuta 2011 antamat julkilausumat 21 bahrainilaiselle poliittiselle aktivistille, ihmisoikeuksien puolustajalle ja oppositiojohtajalle annetuista tuomioista sekä pääsihteerin tiedottajan 12. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman pommihyökkäyksestä Bahrainissa ja 30. syyskuuta 2011, 15. helmikuuta 2012, 24. huhtikuuta 2012, 5. syyskuuta 2012 ja 1. marraskuuta 2012 sekä 8. tammikuuta 2013 antamat julkilausumat Bahrainista,

–  ottaa huomioon BICI:n marraskuussa 2011 julkaiseman raportin ja sen 21. marraskuuta 2012 julkaistun seurantaraportin,

–  ottaa huomioon Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerineuvoston julkilausuman 5. marraskuuta 2012 tehdyistä terrori-iskuista Manamassa,

–  ottaa huomioon Bahrainin rikosprosessilain 61, 84, 87, 134, 135 ja 146 pykälän,

–  ottaa huomioon Bahrainin valtionsyyttäjän 23. lokakuuta 2011 antaman lausunnon aiemmin sotilastuomioistuimissa syytettyjen lääkäreiden uusista oikeudenkäynneistä,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joissa Bahrain on sopimuspuolena,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 määritellyt ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Bahrainin ihmisoikeustilanne on edelleen kriittinen demokratiaa vaatineiden mielenosoitusten vuonna 2011 tapahtuneen tukahduttamisen jälkeen; toteaa, että Bahrainin hallituksen monilla viimeaikaisilla toimilla loukataan ja rajoitetaan yhä vakavasti Bahrainin eräiden väestöryhmien ihmisoikeuksia ja vapauksia, erityisesti yksilöiden oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaisuun, sananvapauteen ja digitaaliseen vapauteen; toteaa, että Bahrainin viranomaiset kohdistavat edelleen tukahduttamistoimia rauhanomaisiin poliittisiin mielenosoittajiin;

B.  toteaa, että turvallisuus- ja poliisijoukot käyttävät edelleen kohtuutonta väkivaltaa, joka aiheuttaa vammoja ja kuolemia; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaisten värinkäytöksistä, kuten pidätyksistä ja kotien ratsioista ilman tuomioistuimen päätöstä, epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, mediassa tapahtuvista hyökkäyksistä, pelottelusta ja kansalaisten nöyryyttämisestä tarkastuspisteissä sekä laajamittaisesta syrjinnästä työpaikoilla ja yliopistoissa raportoidaan yhä useammin;

C.  ottaa huomioon, että 16. lokakuuta 2012 viranomaiset pidättivät Bahrain Youth Society for Human Rights -järjestön puheenjohtajan Mohammed al-Maskatin syytettynä osallistumisesta ”laittomiin kokouksiin” Manamassa viikkoa aiemmin; ottaa huomioon, että hänet vapautettiin seuraavana päivänä takuita vastaan eikä oikeudenkäynnin päivämäärää ole asetettu;

D.  ottaa huomioon, että 18. lokakuuta 2012 neljä miestä pidätettiin Bahrainin kuninkaan kunnian loukkaamisesta sosiaalisella verkkosivustolla ja että pidättämisen yhteydessä turvallisuusjoukot takavarikoivat miesten tietokoneet ja muut elektroniset laitteet; ottaa huomioon, että kaikki pidätetyt kieltävät tehneensä mitään väärää;

E.  ottaa huomioon, että 30. lokakuuta 2012 sisäasiainministeri Sheikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa kielsi kaikki julkiset joukkokokoukset ja mielenosoitukset (vaikka nyt hän on muodollisesti kumonnut kiellon) ja sanoi, että viranomaiset eivät enää suvaitse hallituksen vastaisia mielenosoittajia;

F.  ottaa huomioon, että 5. marraskuuta 2012 pääkaupungissa Manamassa räjähti useita kotitekoisia pommeja, jotka tappoivat kaksi työntekijää ja haavoittivat kolmatta;

G.  ottaa huomioon, että 7. marraskuussa 2012 hallitus peruutti kansalaisuuden 31 aktivistilta, jotka olivat osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin, ja että tämä tehtiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä, mikä loukkaa Bahrainin kansalaisten kansainvälisen oikeuden mukaisia oikeuksia;

H.  ottaa huomioon, että 18. joulukuuta 2012 pidätettiin Bahrain Centre for Human Rights -järjestön (BCHR) varapuheenjohtaja Sayed Yousif al-Muhafdha, joka on väsymättä kampanjoinut monien aktivistien, erityisesti BCHR:n puheenjohtajan Nabeel Rajabin ja Bahrainin opettajaliiton entisen varapuheenjohtajan Jalila al-Salman vapauttamisen puolesta, ja että häntä syytetään sosiaalisen median käyttämisestä valheellisten uutisten levittämiseen; ottaa huomioon, että hänen tapauksensa käsittelyä on lykätty 17. tammikuuta 2013 asti, että hän on edelleen vangittuna ja että jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset ovat pidättäneet hänet useaan otteeseen osana häirintää ja pidätyksiä, joita Bahrainissa parhaillaan kohdistetaan ihmisoikeuksien puolustajiin;

I.  ottaa huomioon, että 7. tammikuuta 2013 Bahrainin korkein oikeus säilytti 13 johtavan aktivistin vankilatuomiot juonittelusta monarkian kumoamiseksi; ottaa huomioon, että kahdeksan näistä aktivisteista, mukaan luettuina Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharif saivat elinkautisen vankeustuomion, että tämä tuomio on lopullinen ja ainoa mahdollisuus muuttaa sitä on kuninkaan antama armahdus; katsoo, että tuomio näyttää vahvistavan, että Bahrainin oikeusjärjestelmä ei kykene suojelemaan perusvapauksia;

J.  ottaa huomioon, että kaikkia sotilastuomioistuimen käsittelemiä tapauksia tarkastellaan uudelleen tavallisissa tuomioistuimissa ja että tavalliset tuomioistuimet eivät yleensä myönnä uusia oikeudenkäyntejä vaan tarkistavat tuomioita kansallisten turvallisuustuomioistuinten keräämien tietojen pohjalta;

K.  ottaa huomioon, että huolimatta lupauksista BICI:n suositusten täytäntöönpanemisesta ja perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta Bahrainin viranomaiset eivät ole tutkineet väkivaltatapauksia eivätkä asettaneet vastuuseen niihin syyllistyneitä; katsoo, että BICI:n suositusten täytäntöönpano on yhä hidasta;

L.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2012 YK:n ihmisoikeusneuvosto toteutti Bahrainissa yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun;

M.  ottaa huomioon, että 7. joulukuuta 2012 Bahrainin kruununprinssi Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah kehotti käynnistämään vuoropuhelun maan opposition kanssa lukkiutuneen tilanteen avaamiseksi tässä Persianlahden ongelmallisessa arabivaltiossa; katsoo, että kattavaan ratkaisuun pääsemiseksi tarvitaan yhteisymmärrykseen perustuvaa vuoropuhelua;

1.  tuomitsee Bahrainin viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen parhaillaan tekemät ihmisoikeuksien loukkaukset, erityisesti väkivallan käytön, kyynelkaasun liiallisen käytön, tuppuhaulien ampumisen lähietäisyydeltä, kaikenlaisten protestien kieltämisen sekä pidätykset ja vangitsemiset, jotka kohdistuvat rauhanomaisiin mielenosoittajiin, jotka haluavat käyttää ilmaisunvapautta ja rauhanomaista kokoontumista koskevia oikeuksiaan, huolimatta BICI:n erittäin tervetulleista suosituksista ja Bahrainin viranomaisten ilmoituksesta, että he sitoutuvat panemaan täytäntöön BICI:n esittämät uudistukset;

2.  katsoo, että aiemmista rikkomuksista vastuuseen saattaminen on ratkaisevan tärkeää siirryttäessä kohti oikeudenmukaisuutta ja aitoa sovintoa, joita yhteiskunnan vakaus edellyttää; antaa siksi päättäväisen tukensa BICI:n suosituksille, joita myös kuningas Hamad ja hänen hallituksensa ovat tukeneet;

3.  pitää valitettavana, että BICI:n 21. marraskuuta 2012 julkaisema seurantaraporttikaan ei ole johtanut Bahrainin viranomaisten toimintatapojen merkittävään muuttumiseen; pitää valitettavana erityisesti sitä, että poliittisen ratkaisun löytämisessä ja maan luvatussa demokratisoimisessa ei ole edistytty; kehottaa Bahrainin viranomaisia huolehtimaan suositusten nopeasta täytäntöönpanosta, asettamaan sille määräajat ja välittömästi kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

4.  toistaa Bahrainin turvallisuusjoukoille ja viranomaisille esittämänsä pyynnön lopettaa väkivallan käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan sekä poliittisten toisinajattelijoiden jatkuva painostaminen vainoamalla, vangitsemalla ja kiduttamalla heitä; kehottaa viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti perusvapauksia, erityisesti kokoontumis- ja ilmaisunvapautta verkossa ja sen ulkopuolella ja välittömästi lopettamaan kaikenlaiset tiedonsaantia ja viestintätekniikkojen käyttöä koskevat rajoitukset; kehottaa Bahrainin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat demokraattiset uudistukset ja käynnistämään osallistavan ja rankentavan kansallisen vuoropuhelun, myös hallituksen ja nykyisin vuoropuhelun ulkopuolella olevien oppositioryhmittymien väliset suorat keskustelut, jotta maahan saadaan aikaan sovinto ja palautetaan kollektiivinen sosiaalinen konsensus;

5.  pitää erittäin valitettavana oppositioaktivisteille ja terveydenhoitohenkilöstöön kuuluville annettuja viimeisimpiä tuomioita ja kehottaa välittömästi ja ilman ehtoja vapauttamaan Bahrainin kaikki poliittiset vangit, mukaan luettuina opettajat, lääkärit ja muut terveydenhoitohenkilöstöön kuuluvat, jotka on pidätetty ja joita syytetään ilmaisunvapautta, rauhanomaista kokoontumista ja yhdistymistä koskevin oikeuksiin liittyvistä oletetuista rikoksista; toteaa, että tällaisia poliittisia vankeja ovat erityisesti Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab ja Abdulhadi al-Khawaja;

6.  kehottaa Bahrainin hallitusta toteuttamaan nopean ja riippumattoman tutkinnan kaikista alaikäisiin kohdistuvista vääryyksistä, mukaan luettuina pidättäminen, vangitseminen ja kidutus, ja varmistamaan, että alaikäisiä pidetään aikuisille tarkoitetuista vankiloista erillisissä tiloissa ja että heidän asiansa käsitellään nuorisotuomioistuimissa;

7.  vaatii Bahrainin viranomaisia välittömästi poistamaan kaikkia mielenosoituksia koskevat tosiasialliset rajoitukset, joita ei voida mitenkään sovittaa yhteen julkilausuttujen uudistuslupausten kanssa ja jotka eivät edistä kansallisen sovinnon syntymistä ja kaikkien osapuolten välisen luottamuksen kehittymistä;

8.  kehottaa Bahrainin viranomaisia poistamaan kaikki rajoitukset ulkomaisten journalistien ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen pääsyltä maahan ja sallimaan riippumattoman mekanismin, joka seuraa tilanteen kehittymistä paikan päällä; kehottaa luomaan kansainvälisen seurantamekanismin, joka voidaan perustaa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmalla sen maaliskuussa 2013 pidettävässä seuraavassa kokouksessa, ja antamaan mekanismille tehtäväksi seurata BICI:n suositusten ja Bahrainia koskevan YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun suosituksia, mukaan luettuina ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suositukset; kehottaa Bahrainin viranomaisia toteuttamaan toimia ihmisoikeuksien loukkausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa;

9.  kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan, että ne 31 bahrainilaista, joiden kansalaisuus on peruttu, voivat valittaa päätöksestä tuomioistuimessa, koska on selvää, että Bahrainin viranomaisten tekemä poliittisten vastustajien kansalaisuuden peruuttaminen on kansainvälisen oikeuden vastaista;

10.  painottaa olevansa erittäin tyytymätön EU:n riittämättömään reagointiin Bahrainissa vallitsevaan tilanteeseen ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomitsemaan meneillään olevat perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaukset, määräämään kohdennetuista rajoittavista toimenpiteistä yksityishenkilöille, jotka ovat suoraan vastuussa ihmisoikeuksien loukkauksista tai jotka osallistuvat niihin (kuten BICI:n raportissa osoitetaan);

11.  kehottaa keskeyttämään ja kieltämään kyynelkaasun ja joukkojenhallintavälineiden viennin Bahrainiin kunnes on tehty selvitys niiden väärästä käytöstä ja kunnes tällaiseen väärään käyttöön syyllistyneet on saatettu vastuuseen;

12.  kehottaa ottamaan käyttöön EU:n vientirajoituksia teknologialle, jota käytetään tiedon ja viestintävirtojen jäljittämiseen, seurantaan, sensuroimiseen ja valvontaan ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla;

13.  kehottaa Bahrainin hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet maan oikeuslaitoksen ammattitaidon, riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi ja huolehtimaan siitä, että oikeuslaitos noudattaa toiminnassaan täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja että tuomioistuimia ei voida käyttää poliittisiin tarkoituksiin tai rankaisemiseen yleismaailmallisesti vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien oikeutetusta käyttämisestä; kehottaa Bahrainin hallitusta vahvistamaan syytettyinä olevien oikeuksia muun muassa turvaamalla heille mahdollisuus saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja puolustautua tehokkaasti heitä vastaan esitettyjä todisteita vastaan, järjestämällä pidättämisen perusteiden riippumaton oikeudellinen valvonta ja varmistamalla, että rikostutkinnan aikana pidätettyjä suojellaan pahoinpitelyltä;

14.  pitää valitettavana, että Bahrainin hallituksen aikomus pannan täytäntöön BICI:n tulokset näyttää olevan tyhjä lupaus, kuten yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskevassa kokouksessa todettiin toukokuussa 2012 ennen Genevessä syyskuussa 2012 pidettyä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokousta, ja ottaa huomioon, että sen jälkeen Bahrainissa ei ole saavutettu oleellisia ihmisoikeuksia tai demokratiaa koskevia tuloksia;

15.  tukee yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun suosituksia, kehottaa Bahrainin hallitusta asettamaan ne poliittiseksi prioriteetiksi ja myöntämään niiden asianmukaiseen ja nopeaan toteuttamiseen tarvittavat resurssit; kehottaa Bahrainin hallitusta parantamaan ihmisoikeuksien suojelua ja ratifioimaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, kuten kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

16.  tukee ja kannustaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja Bahrainin kansallisen ihmisoikeusinstituutin (NHRI) välistä yhteistyötä ja suosittelee NHRI:n vahvistamista entisestään moniarvoisuutta ja riippumattomuutta koskevien Pariisin periaatteiden pohjalta; tukee NHRI:tä sen tehtävässä kaikkien bahrainilaisten ihmisoikeuksien seuraamiseksi ja suojelemiseksi, mutta on samalla vakuuttunut siitä, että Bahrainissa toimiville ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille kansalaisjärjestöille on turvattavat toiminnan vapaus;

17.  katsoo, että seuraavat parlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeät kansallisen sovintoprosessin kannalta ja kannustaa toteuttamaan toimia, joilla hyvissä ajoin turvataan vapaa ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä vuonna 2014 pidettäviä yleisiä vaaleja varten;

18.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä selkeän strategian laatimiseksi siitä, miten EU aikoo julkisesti ja yksityisesti aktiivisesti edistää vangittujen aktivistien vapauttamista ennen EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerikokousta, joka on määrä pitää Bahrainissa vuoden 2013 puolivälissä, ja kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistamaan, että ulkoasiainneuvosto hyväksyy Bahrainin ihmisoikeustilanteesta päätelmät, joihin olisi sisällyttävä erityinen kehotus vangittuina olevien aktivistein välittömästä ja ilman ehtoja tapahtuvasta vapauttamisesta;

19.  pitää olennaisen tärkeänä jatkaa ponnisteluja, jotta voidaan lisätä EU:n ja Persianlahden alueen välistä yhteistyötä ja edistää keskinäistä ymmärtämystä ja luottamusta; katsoo, että Euroopan parlamentin ja sen alueen kumppaneiden säännölliset parlamenttienväliset kokoukset tarjoavat merkittävän foorumin rakentavan ja rehellisen vuoropuhelun kehittämiseksi yhteistä huolta aiheuttavista kysymyksistä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0475.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0094.
(3) EUVL C 247 E, 17.8.2012, s. 1.


Keski-Afrikan tasavallan tilanne
PDF 129kWORD 26k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP))
P7_TA(2013)0033RC-B7-0031/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 21. joulukuuta 2012 sekä 1. ja 11. tammikuuta 2013 antamat julkilausumat Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaavan komission jäsenen 21. joulukuuta 2012 antaman julkilausuman viimeisimmästä taistelujen puhkeamisesta Keski-Afrikan tasavallassa,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2000 allekirjoitetun tarkistetun Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 27. ja 29. joulukuuta 2012 sekä 4. ja 11. tammikuuta 2013 julkaisemat lehdistötiedotteet Keski-Afrikan tasavallasta,

–  ottaa huomioon N'Djamenassa 21. joulukuuta 2012 pidetyn Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS) valtionpäämiesten ylimääräisen huippukokouksen päätteeksi annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 26. joulukuuta 2012 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan kapinallisten hyökkäykset ja kehotetaan kaikkia osapuolia noudattamaan Keski-Afrikan talousyhteisön N'Djamenassa 21. joulukuuta 2012 tekemiä päätöksiä,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin (AU) 12., 28. ja 31. joulukuuta 2012 sekä 3. ja 12. tammikuuta 2013 antamat lausunnot Keski-Afrikan tasavallasta,

–  ottaa huomioon Librevillessä, Gabonissa, 11. tammikuuta 2013 Keski-Afrikan tasavallan hallituksen, Seleka-kapinallisten ja demokraattisen opposition välillä allekirjoitetun poliittisen sopimuksen kriisin ratkaisemisesta,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2008 solmitun Librevillen kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen ja sitä edeltävät vuodesta 2007 alkaen solmitut rauhansopimukset, joihin se perustuu,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 21. joulukuuta 2011 antaman päätöslauselman S/RES/2031, jolla jatkettiin YK:n Keski-Afrikan tasavallan rauhanoperaation (Unites Nations Integrated Peacebuilding Office in Central African Republic (BINUCA)) toimikautta 31. päivään tammikuuta 2013, ja YK:n pääsihteerin 29. toukokuuta 2012 antaman selvityksen BINUCAn toiminnasta,

–  ottaa huomioon vuoden 1966 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, vuoden 1979 kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, vuoden 1981 Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Keski-Afrikan tasavalta ratifioi vuonna 1986, ja vuoden 1989 lapsen oikeuksien kansainvälisen yleissopimuksen, jossa kielletään lasten osallistuminen aseellisiin selkkauksiin ja jonka Keski-Afrikan tasavalta on ratifioinut,

–  ottaa huomioon turvallisuusneuvoston työryhmän 6. heinäkuuta 2011 antaman raportin ja sen päätelmät lasten tilanteesta ja aseellisesta selkkauksesta Keski-Afrikan tasavallassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Afrikan tasavalta on kärsinyt vuosikymmenten ajan – aina siitä lähtien kun se itsenäistyi vuonna 1960 – epävakaudesta ja poliittisesta levottomuudesta; toteaa, että huolimatta siitä, että Keski-Afrikan tasavalta on luonnonvaroiltaan (puutavaraa, kultaa, timantteja, uraania jne.) rikas maa, se on inhimillisen kehityksen indeksillä 187 maan joukossa vasta sijalla 179 ja noin 70 prosenttia sen väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja näin ollen se on yksi maailman köyhimmistä maista;

B.  ottaa huomioon, että 10. joulukuuta 2012 enimmäkseen maan koillisosasta lähtöisin olevien aseistettujen kapinallisryhmien yhteenliittymä ”Seleka” (joka merkitsee sangon kielellä koalitiota) käynnisti aseellisen hyökkäyksen edeten Tšadin rajan läheisyydestä kohti etelää; toteaa, että kapinalliset ovat perustelleet äskettäistä hyökkäystä väitteillä, että presidentti François Bozizé ei ole kunnioittanut vuonna 2008 tehdyn Librevillen kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen sitoumuksia, jotka koskivat entisten kapinallisten aseistariisumista ja heidän sopeuttamistaan yhteiskuntaan;

C.  ottaa huomioon, että N'Djamenassa pidettiin 21. joulukuuta 2012 Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS) valtionpäämiesten ylimääräinen huippukokous, jossa sovittiin etenemissuunnitelmasta kriisin ratkaisemiseksi, muun muassa tulitauosta ja Librevillessä Keski-Afrikan talousyhteisön johdolla välittömästi aloitettavista neuvotteluista; ottaa huomioon, että Keski-Afrikan talousyhteisön huippukokous päätti myös lähettää lisäjoukkoja FOMAC/MICOPAX-operaation vahvistamiseksi;

D.  toteaa, että Etelä-Afrikka on alkanut lähettää noin 400 sotilaan joukkoa Keski-Afrikan tasavallan tilanteen rauhoittamiseksi; toteaa myös, että Gabonilla, Kongon tasavallalla, Tšadilla ja Kamerunilla on siellä joukkoja, jotka kuuluvat Keski-Afrikan talousyhteisön vuodesta 2008 alkaen lähettämiin monikansallisiin joukkoihin (FOMAC/MICOPAX);

E.  ottaa huomioon, että neuvoteltuaan Afrikan unionin puheenjohtajan Thomas Boni Yayin kanssa presidentti Bozizé lupasi olla asettumatta ehdokkaaksi nykyisen kautensa päättyessä vuonna 2016 ja tarjoutui muodostamaan kansallisen yhtenäisyyden hallituksen;

F.  ottaa huomioon, että tammikuun alussa Seleka ilmoitti keskeyttävänsä sotilasoperaationsa ja sen joukot pysähtyivät ennen Damaran kaupunkia (joka sijaitsee 75 km Banguista pohjoiseen) sekä suostui osallistumaan Keski-Afrikan talousyhteisön johdolla käytäviin rauhanneuvotteluihin;

G.  panee merkille, että 11. tammikuuta 2013 kolmenkeskiset rauhanneuvottelut, joita käytiin Keski-Afrikan tasavallan hallituksen, Seleka-kapinallisryhmittymän ja poliittisen opposition välillä Librevillessä, Gabonissa, johtivat seuraavien kolmen sopimuksen allekirjoittamiseen: periaatejulistus poliittisen ja turvallisuuskriisin ratkaisemisesta, tulitaukosopimus ja poliittista ja turvallisuustilannetta koskeva sopimus, jossa määritellään vallanjakojärjestelyt ja poliittisen siirtymäkauden kesto Keski-Afrikan tasavallassa;

H.  ottaa huomioon, että 12. tammikuuta 2013 presidentti Bozizé erotti pääministeri Faustin Archange Touaderan sekä hajotti hallituksen ja teki näin tietä kansallisen yhtenäisyyden hallituksen nimittämiselle Librevillessä allekirjoitettujen rauhansopimusten mukaisesti; toteaa, että rauhansopimuksen mukaan parlamenttivaalit on järjestettävä 12 kuukauden kuluessa;

I.  toteaa, että sen jälkeen kun Bozizé oli noussut valtaan vuoden 2003 vallankaappauksessa, hänet valittiin presidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja toisen kerran vuonna 2011, mutta huomauttaa, että jälkimmäisten vaalien aikana kansainväliset tarkkailijat – myös vaalien järjestämisen rahoittaneen Euroopan unionin tarkkailijat – panivat merkille säännönvastaisuuksia, joiden vuoksi oppositio boikotoi parlamenttivaaleja;

J.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja keskeinen osa Cotonoun sopimusta;

K.  toteaa, että Yhdysvallat – samoin kuin Euroopan unioni – kannattaa kriisin rauhanomaista ratkaisua vuoropuhelun avulla;

L.  panee merkille, että paikallisten valtiosta riippumattomien järjestöjen mukaan ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut, mukaan lukien naisiin ja nuoriin tyttöihin kohdistuneen seksuaalisen väkivallan lisääntyminen, jota ovat harjoittaneet sekä Seleka hallinnassaan olevilla alueilla että hallituksen joukot Banguissa kapinallisia lähellä olevia henkilöitä kohtaan;

M.  toteaa, että humanitaarinen tilanne on surkea ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan kriisi on vaikuttanut kymmeniin tuhansiin ihmisiin; toteaa, että satoja tonneja Maailman elintarvikeohjelman lahjoittamaa elintarvikeapua on ryöstetty kapinallisten hallitsemissa maan pohjoisosissa ja että monet humanitaariset toimet on keskeytetty tai niitä on supistettu;

N.  panee merkille, että Euroopan unioni käy säännöllistä poliittista vuoropuhelua Keski-Afrikan tasavallan kanssa Cotonoun sopimuksen yhteydessä ja että se on maan tärkein avunantaja: vuonna 2012 Euroopan komissio myönsi 8 miljoonaa euroa, joilla avustettiin selkkauksesta kärsiviä ja maan sisällä siirtymään joutuneita 445 000:ta ihmistä; panee merkille myös, että Keski-Afrikan tasavallalle on myönnetty 137 miljoonan euron avustus 10. EKR:n puitteissa;

O.  toteaa, että Kamerun on lisännyt toimia Keski-Afrikan tasavallasta tulevien pakolaisten majoittamiseksi;

P.  toteaa, että jo ennen näiden viimeisimpien väkivaltaisuuksien puhkeamista Keski-Afrikan tasavallassa toimiviin aseellisiin ryhmiin kuului 2 500 lasta; panee merkille, että UNICEFin Banguin toimisto on ilmoittanut saaneensa luotettavaa tietoa, joka koskee lasten värväämistä ja lapsisotilaiden käyttöä lisääntyvässä määrin sekä kapinallisryhmissä että hallitusta tukevissa joukoissa;

Q.  katsoo, että koska ihmisoikeusloukkauksien ja sotarikosten tekijöitä ei saateta oikeuden eteen, syntyy rankaisemattomuuden ilmapiiri, joka kannustaa uusiin rikoksiin;

R.  toteaa, että kapinallisjoukot ovat vallanneet timanttivaroiltaan rikkaita alueita, kuten Bria, Sam Ouandja ja Bamingui; panee merkille, että Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmä on antanut kaikille jäsenmailleen varoituksen mahdollisesta raakatimanttien laittomasta viennistä kapinallisten hallinnoimilta alueilta;

S.  katsoo, että työttömyyden kasvu, sosiaalisten olojen heikentyminen ja väestön köyhtyminen luovat epävakautta, josta alue kärsii; katsoo, että näitä ongelmia varten tarvitaan strategia ja kehityssuunnitelma;

1.  ilmaisee huolestuneisuutensa Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta 10. joulukuuta 2012 käynnistyneen Selekan hyökkäyksen jälkeen; pitää valitettavana, että tämä äskettäinen hyökkäys on vaarantanut siviilien hengen ja uhkaa Keski-Afrikan tasavallan turvallisuutta ja vakautta;

2.  pitää ilahduttavina 11. tammikuuta 2013 Librevillessä Keski-Afrikan talousyhteisön johdolla käytyjen neuvottelujen jälkeen allekirjoitettuja rauhansopimuksia; korostaa, että nämä sopimukset on pantava pikaisesti täytäntöön; kehottaa kaikkia osapuolia panemaan ne täytäntöön vilpittömin mielin ja sitoutumaan pysyvän rauhan aikaansaamiseen Keski-Afrikan tasavaltaan;

3.  tuomitsee kaikki pyrkimykset kaapata valta väkivalloin;

4.  on vakuuttunut, että selkkauksen rauhanomaisen ratkaisun varmistamiseksi ja pysyvän vakauden takaamiseksi kansallisen yhtenäisyyden hallituksen on edustettava maan kaikkia poliittisia voimia; pitää tässä suhteessa myönteisenä sitä, että presidentti Bozizé allekirjoitti päätöksen maan pääministerin erottamisesta, mikä oli yksi rauhansopimuksessa esitetyistä vaatimuksista, ja että näin voidaan muodostaa kansallisen yhtenäisyyden hallitus, jota johtaa poliittisen opposition valitsema pääministeri;

5.  on tyytyväinen päätökseen järjestää uudet kansalliskokousvaalit ja toivoo, että ne järjestetään kansainvälisessä valvonnassa, myös niillä alueilla, joita kapinallisryhmät pitävät tällä hetkellä hallussaan, jotta voidaan välttää vaalien tulosten kiistäminen;

6.  tuomitsee kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja on erittäin huolissaan niistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita Keski-Afrikan tasavallassa tapahtui Selekan hyökkäyksen aikana; tuomitsee jyrkästi siviiliväestöön kohdistuvat hyökkäykset kapinallisten hallussaan pitämillä alueilla, muun muassa fyysisen ja seksuaalisen väkivallan, ryöstelyn ja viestintävälineiden järjestelmällisen häirinnän; ilmaisee syvän huolestuneisuutensa ilmoitetuista etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuneista hyökkäyksistä sekä poliittisten vastustajien uhkailusta ja mielivaltaisista pidätyksistä Banguissa;

7.  korostaa, että Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan siviiliväestön turvallisuus; kehottaa uudistamaan armeijaa ja tekemään järjestelyjä entisten sotilaiden aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista, pakolaisten ja maan sisällä siirtymään joutuneiden uudelleenkotiuttamista sekä toimivien kehitysohjelmien täytäntöönpanoa varten;

8.  on erityisen huolissaan raporteista, joiden mukaan lapsisotilaiden värvääminen ja käyttö on lisääntynyt; toteaa jälleen vastustavansa jyrkästi näitä käytäntöjä ja kehottaa kaikkia selkkauksen osapuolia lopettamaan ne;

9.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan tulitaukoa, pidättäytymään siviileihin kohdistuvasta väkivallasta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia; korostaa, että riittämätön huomion kiinnittäminen ihmisoikeuksiin oli yksi syy siihen, että aikaisemmilla rauhansopimuksilla ei saatu aikaan pysyvää vakautta Keski-Afrikan tasavallassa;

10.  ilmaisee kunnioituksensa kaikille uhreille ja pitää äärimmäisen tärkeänä, että kaikki menneet ja tämänhetkiset ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan puolueettomasti ja tarkasti, jotta niiden tekijät löydetään; toivoo vilpittömästi, että sotarikoksia ja ihmisyyttä vastaan rikoksia tehneitä henkilöitä ei jätetä rankaisematta; toteaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii edelleen Keski-Afrikan tilannetta;

11.  suhtautuu myönteisesti alueellisten järjestöjen, kuten Afrikan unionin ja Keski-Afrikan talousyhteisön, välityspyrkimyksiin ja erityisesti osapuolten välillä Librevillessä käytyihin neuvotteluihin; tähdentää uuden seurantamekanismin merkitystä, jolla on tarkoitus varmistaa aikaansaatujen sopimusten kattava täytäntöönpano; kehottaa Euroopan unionia tukemaan Keski-Afrikan talousyhteisöä viimeaikaisten sopimusten täytäntöönpanon valvonnassa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä toimimaan aktiivisemmin Keski-Afrikan tasavallan suhteen, jotta voidaan puuttua maan pitkäaikaisiin ongelmiin ja saavuttaa kestävä poliittinen ratkaisu;

12.  kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä tukea Keski-Afrikan tasavallan viranomaisille, jotta voidaan antaa säännöksiä tulevien vaalien järjestämistä varten; katsoo, että Euroopan unionin olisi harkittava vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä Keski-Afrikan tasavaltaan, jotta se voisi osaltaan auttaa uskottavien, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämisessä;

13.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia hyödyntämään Euroopan unionin laaja-alaisia suhteita Keski-Afrikan tasavaltaan ja edistämään aktiivisesti kattavan rauhanstrategian täytäntöönpanoa, jonka avulla tuetaan maan normalisoitumista ja kestävää kehitystä;

14.  on huolissaan viimeaikaisen kriisin vaikutuksista maan humanitaariseen tilanteeseen; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja sallimaan humanitaarisille järjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn kriisistä kärsineiden väestönosien luo; kehottaa komissiota lisäämään humanitaarista apuaan Keski-Afrikan tasavallassa;

15.  katsoo, että vallitseva turvattomuus useissa Keski-Afrikan tasavallan rajanaapurimaissa, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa, Sudanissa, Etelä-Sudanissa ja Ugandassa, edellyttää kansainvälisen yhteisön yhteisiä toimia, jotta voidaan puuttua valtioiden hajoamisen, etnisten selkkausten ja jatkuvien ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon kohdistuvien loukkausten kaltaisiin toistuviin ongelmiin kokonaisvaltaisesti ja aluetasolla;

16.  katsoo, että luonnonvarojen avoin käyttöoikeus ja valvonta sekä niiden hyödyntämisestä saatujen tulojen tasapuolinen jako valtion budjetin kautta ovat välttämättömiä maan kestävälle kehitykselle;

17.  katsoo, että kaivosalan avoimuus ja julkinen valvonta ovat keskeisen tärkeitä kaivosten tehokkaan hallinnoinnin, kestävän kehityksen ja korruption torjunnan kannalta; korostaa, että raakatimanttien mahdollinen laiton vienti kapinallisten hallinnoimilta alueilta Keski-Afrikan tasavallassa saattaa käynnistää selkkauksen uudelleen ja tehdä maan tilanteesta vieläkin epävakaamman; kehottaa Keski-Afrikan tasavallan hallitusta tehostamaan toimiaan luonnonvarojen hyödyntämisen ja laittoman kaupan torjumiseksi ja vaatii tilanteen asianmukaista valvontaa Kimberleyn prosessin avulla;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, Afrikan unionin toimielimille, Keski-Afrikan talousyhteisölle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö