Index 
Elfogadott szövegek
2013. január 17., Csütörtök - Strasbourg
A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
 A menekültügyi és migrációs alap (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
 A rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
 Irak
 Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás ***
 Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében
 A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás ***
 Az állami támogatások korszerűsítése
 A közelmúltban bekövetkezett bangladeshi textilgyári tüzek áldozatai
 Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai
 A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet
 Az EU-Mercosur kereskedelmi kapcsolatok állása
 A nők elleni erőszak Indiában
 A bahreini emberi jogi helyzet
 A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet

A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
PDF 704kWORD 77k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i határozata a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a tárgyalási mandátumról (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))
P7_TA(2013)0019B7-0001/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkének (2) bekezdésére és 70a. cikkére,

  az intézményközi tárgyalások megkezdéséről határoz a következő tárgyalási mandátum alapján:

MANDÁTUM

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)
(1a) rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keret csak jelzésértékű a jogalkotó hatóság felé, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretet létrehozó rendeletre irányuló javaslatról megállapodás nem születik;
Módosítás 2
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)
(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására1; ismételten megerősíti, hogy a következő többéves pénzügyi keretben megfelelő mértékű kiegészítő forrásra van szükség annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Unió számára a jelenlegi politikai prioritások és a Lisszaboni Szerződésben meghatározott új feladatok teljesítését, valamint az előre nem látható eseményekre történő reagálást; rámutat arra, hogy még ha legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-as szinthez képest a következő többéves pénzügyi keret forrásainak szintje, ez is csak korlátozott mértékben járulna hozzá az elfogadott uniós célkitűzések és kötelezettségvállalások megvalósításához, illetve az uniós szolidaritás elvéhez; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;
1Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Módosítás 3
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)
(1c) hangsúlyozza, hogy az Unió által már meghatározott és befejezett feladatok tükrében a Bizottságnak előrelátható és megfelelő módon kell kifejezésre juttatnia a javaslatban ezeket a politikai prioritásokat;
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (3) bekezdése), többek között a belső határok személyek általi átlépését, valamint a külső határokon a határellenőrzést és a közös vízumpolitikát egy a jogszerű utazás megkönnyítését és az illegális bevándorlás kezelését célzó többrétegű rendszer részeként célzó közös intézkedések révén kell elérni.
(1)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (3) bekezdése), többek között a belső határok személyek általi átlépésével, valamint a külső határokon a határellenőrzéssel és a közös vízumpolitikával kapcsolatos, az Unióban a jogszerű utazás megkönnyítését, a kulturális sokszínűséget és a kultúrák közötti kölcsönös megértést ösztönző és fejlesztő nemzetközi kapcsolatokat és a szabályokat sértő bevándorlás kezelését célzó, az adatcserét és a helyzet átfogó felismerését lehetővé tevő összehangolt rendszer részét képező közös intézkedések révén kell elérni. Ezt a célkitűzést az alapvető jogok (az EUMSZ 67. cikkének (1) bekezdése) tiszteletben tartásával, az Európai Unió Alapjogi Chartája és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (ECHR) rendelkezéseinek megfelelően az emberi méltóság tiszteletben tartásával, valamint – a közös menekültügyi, bevándorlási és külső határellenőrzési politika kialakítását illetően – a harmadik országok állampolgáraival szembeni méltányos bánásmód mellett (az EUMSZ 67. cikkének (2) bekezdése), a menedékhez és nemzetközi védelemhez való joguk, valamint a visszaküldés tilalma és a bevándorlók tengeren történő megmentése elvének tiszteletben tartásával, továbbá az Unió és a tagállamok olyan nemzetközi megállapodásokból – különösen az 1951. július 28-i, a menekültek helyzetéről szóló genfi egyezményből, valamint az azt kiegészítő 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvből (a Genfi Egyezmény) – eredő nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően kell megvalósítani, amelyeknek részes felei.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Uniónak sokkal egységesebb megközelítést kell alkalmaznia a migrációkezelés és a belső biztonság belső és külső szempontjai tekintetében, valamint megfelelést kell létesítenie az illegális bevándorlás elleni harc és a külső határokon való biztonság javítása között, továbbá szorosabb együttműködésre és párbeszédre kell törekednie a harmadik országokkal az illegális bevándorlás kezelése és a jogszerű migráció elősegítése érdekében.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)  A migrációs nyomások és menedékkérelmek nyomán felmerülő kérdésekre, valamint az Unió külső határainak igazgatására vonatkozóan integrált megközelítést kell kialakítani, elegendő költségvetést és támogatási eszközöket biztosítva ahhoz, hogy a vészhelyzetek kezelése az emberi jogok tiszteletben tartása és a tagállamok közötti szolidaritás szellemében valósulhasson meg, a nemzeti feladatokról nem megfeledkezve, illetve a feladatkörök egyértelmű meghatározása mellett.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)
(1c) 2011. június 8-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament hangsúlyozta továbbá, hogy jobb szinergiákat kell kialakítani a különböző alapok és programok között, és rámutatott, hogy az alapok kezelésének egyszerűsítése és a keresztfinanszírozás engedélyezése lehetővé teszi, hogy a közös célkitűzésekre több pénzeszközt irányozzanak elő; üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy egy kétpilléres struktúra keretében csökkenti a belügyek terén a költségvetési eszközök számát, és ha lehet, közös gazdálkodás alá vonja azokat, és hangot adott azon véleményének, hogy ez a megközelítés jelentősen hozzájárul a jelenlegi alapok és programok fokozott egyszerűsítéséhez, ésszerűsítéséhez, konszolidálásához és átláthatóságához. Hangsúlyozta azonban, hogy biztosítani kell, hogy a belügyi politikák különböző célkitűzései ne keveredjenek.
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Indokolás
A „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának (109) bekezdése.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az Unió belső biztonsági stratégiája szerint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése olyan célkitűzések, amelyeket párhuzamosan kell megvalósítani, a biztonságot pedig – a szabadság és a jog érvényesülésének megvalósulása érdekében – mindenkor a Szerződések elveivel, a jogállamisággal és az Unió alapvető jogi kötelezettségeivel összhangban kell elérni.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatmegosztás egyértelműségét, az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre és a külső biztonsággal való elválaszthatatlan kapcsolatra fektetett hangsúlyt a belső biztonsági stratégia végrehajtását irányító kulcsfontosságú elveknek kell tekinteni.
(3)  A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatmegosztás egyértelműségét, az alapvető szabadságok, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében megállapított uniós külpolitikai célkitűzések maradéktalan betartására fektetett hangsúlyt a belső biztonsági stratégia végrehajtását irányító kulcsfontosságú elveknek kell tekinteni.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A Belső Biztonsági Alapnak különös figyelmet kell fordítania – a földrajzi elhelyezkedésükből adódóan – a migrációs áramlásokból eredően aránytalan terhekkel szembesülő tagállamokra.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az e rendelet, illetve a Belső Biztonsági Alap részeként a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatását szolgáló eszköz létrehozásáról szóló XXX/2012/EU rendelet szerinti összforrások együttesen alkotják az Alap fennállásának teljes időtartama alatt azt a pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti ...-i intézményközi megállapodás 17. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési hatóság számára.
Indokolás
Hogy tükrözze a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat 8. preambulumbekezdését (COM(2011)0753).
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A Belső Biztonsági Alapnak pénzügyi támogatással kell szolidaritást kifejeznie a külső határokra vonatkozó schengeni vívmányokat már teljes körűen alkalmazó, vagy erre készülő tagállamok felé.
(8)  A Belső Biztonsági Alapnak pénzügyi támogatással kell szolidaritást kifejeznie a külső határokra vonatkozó schengeni vívmányokat már teljes körűen alkalmazó, vagy erre készülő, valamint a nemzetközi jogot az ezt igénylőknek segítség és védelem biztosításával tiszteletben tartó tagállamok felé.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Amikor a határrendészetről és a vízumpolitikáról szóló schengeni vívmányokkal összhangban feladatokat hajtanak végre a külső határokon és a konzulátusokon, a tagállamok valamennyi másik, a schengeni térségbe tartozó tagállam érdekében és nevében végeznek tevékenységet, vagyis az Unió számára közszolgáltatást nyújtanak. A szolidaritás kifejezése érdekében az eszköznek hozzá kell járulnia a határellenőrzésekhez és a vízumpolitikához kapcsolódó működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy rendszerszerűen fenntartsák e mindenki számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás a jelen eszköz hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó kiválasztott költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a nemzeti programok szerves részét képezi.
(11)  Amikor a határrendészetről és a vízumpolitikáról szóló schengeni vívmányokkal összhangban feladatokat hajtanak végre a külső határokon és a konzulátusokon, a tagállamok valamennyi másik, a schengeni térségbe tartozó tagállam érdekében és nevében végeznek tevékenységet, vagyis az Unió számára közszolgáltatást nyújtanak. Az eszköznek hozzá kell járulnia a határellenőrzésekhez és a vízumpolitikához kapcsolódó működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy rendszerszerűen fenntartsák e mindenki számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás a jelen eszköz hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó kiválasztott egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a nemzeti programok szerves részét képezi. A párhuzamos erőfeszítések, a széttöredezettség, valamint a költséghatékonyság hiányának elkerülése érdekében az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek (Frontex) össze kell hangolnia a működési támogatás keretében finanszírozott tagállami tevékenységeket.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Ezt az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek tiszteletben tartásával kell végrehajtani.
(13)  A migránsok és a menekültek emberi jogainak tiszteletben tartása kiemelten fontos az Unió számára. Ezt az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben, a Genfi Egyezményben, az ENSZ Tengerjogi Egyezményében, az ENSZ emberi jogi egyezményeiben és a nemzetközi humanitárius jogban szereplő jogok és alapvető elvek tiszteletben tartásával kell végrehajtani.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés létfontosságú a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez. Ezért a Bizottságnak gondoskodnia kell olyan külön iránymutatásokról, amelyek biztosítják a tagállamok közötti együttműködést az infrastruktúra, a berendezések, a közlekedési eszközök és az informatikai rendszerek tekintetében, valamint hozzájárulnak a közös biztonsági előírások teljesítéséhez.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)   Az EUSZ 3. cikke értelmében az eszköznek azokat a tevékenységeket kell támogatnia, amelyek biztosítják a külső határokon a veszélyeztetett gyermekek védelmét.
Az eszköz tevékenységeinek különösen a veszélyeztetett gyermekek személyazonosságának megállapítását, a részükre történő azonnali segítségnyújtást és a védelmi szolgálatoknak való átadásukat kell előmozdítaniuk, beleértve a kísérő nélküli gyermekek számára biztosított különleges védelmet és segítségnyújtást is.

Rendszeres nyomon követést és értékelést kell végezni – köztük a kiadások nyomon követését – annak felmérése érdekében, hogy a gyermekek védelmével miként foglalkoznak az eszköz tevékenységeinek keretében.

Indokolás
Az EU kötelezettséget vállalt a gyermekek jogainak védelmére. Ezen erőfeszítéseket e rendelet végrehajtása és érvényesítése során is láthatóvá kell tenni.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül zajló jogszerű utazásnak az EU belső biztonsági stratégiája keretében való biztosítása érdekében hozzájárul a közös integrált európai határigazgatási rendszer kialakításához, amely rendszer kiterjed a tagállamoknak a Frontex ügynökséggel, harmadik országokkal és szükség esetén többek között egyéb szereplőkkel együttműködve eljáró illetékes hatóságai által az Európai Unió négyszintű határbiztonsági modelljét és integrált kockázatelemzését felhasználva hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, személyi állományra, felszerelésre és technológiára vonatkozó intézkedésre.
(14)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül zajló jogszerű migrációnak és mobilitásnak az EU belső biztonsági stratégiája keretében való megszervezése és megkönnyítése érdekében hozzájárul a közös integrált európai határigazgatási rendszer kialakításához, amely rendszer kiterjed a tagállamoknak a Frontex ügynökséggel, harmadik országokkal és szükség esetén többek között egyéb szereplőkkel együttműködve eljáró illetékes hatóságai által az Európai Unió négyszintű határbiztonsági modelljét és integrált kockázatelemzését felhasználva hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, a mindenkori helyzet értékelésére és az illegális migránsok belépési pontjait érintő változó körülményekre, továbbá a személyi állományra, felszerelésre és technológiára vonatkozó intézkedésre.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az eszköznek támogatnia kell a vízumpolitika és az egyéb határátlépés előtti tevékenységek terén hozott nemzeti intézkedéseket és tagállami együttműködést, melyek a külső határellenőrzéseket megelőzően zajlanak. A tagállamok szolgálatai által harmadik országokban szervezett tevékenységek hatékony igazgatása a közös vízumpolitika érdekét szolgálja egy olyan sokrétegű rendszer részeként, amelynek célja az Európai Unió részéről a jogszerű utazás megkönnyítése és az illegális bevándorlás kezelése, és amely szerves része a közös integrált határigazgatási rendszernek.
(16)  Az eszköznek támogatnia kell a vízumpolitika és az egyéb határátlépés előtti tevékenységek terén hozott, és különösen a biztonságos tengeri határokat előnyben részesítő, valamint a jogszerű migrációt és mobilitást megkönnyítő nemzeti intézkedéseket és tagállami együttműködést, melyek a külső határellenőrzéseket megelőzően zajlanak a Vízuminformációs Rendszer (VIS) teljes körű felhasználásával a költséghatékonyság előmozdítása és a kétszeres kiadások elkerülése érdekében. A tagállamok szolgálatai által harmadik országokban szervezett tevékenységek hatékony igazgatása a közös vízumpolitika érdekét szolgálja egy olyan sokrétegű rendszer részeként, amelynek célja az Európai Unió részéről a jogszerű migráció és mobilitás megkönnyítése, valamint az illegális bevándorlás megelőzése és a tengeren vészhelyzetbe került személyek megmentése, és amely szerves része a közös integrált határigazgatási rendszernek.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Emellett az eszköznek a közös integrált határigazgatási rendszer fejlesztésének részeként támogatnia kell a schengeni országok területén minden olyan intézkedést, amely megerősíti a schengeni térség általános működését.
(17)  Emellett az eszköznek a közös integrált határigazgatási rendszer fejlesztésének részeként támogatnia kell a schengeni országok területén minden olyan intézkedést, amely megerősíti a schengeni térség általános működését. A tagállamoknak megfelelő finanszírozást kell biztosítaniuk az európai határőrizeti rendszer számára, hogy biztosítsák a hálózat megfelelő működését.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az eszköznek emellett támogatnia kell olyan európai uniós IT-rendszerek fejlesztését, amelyek eszközöket nyújtanak a tagállamok számára ahhoz, hogy hatékonyabban kezeljék a harmadik országok állampolgárainak határokat keresztező mozgását, és hogy biztosítani tudják az utazók jobb azonosítását és ellenőrzését (intelligens határok). Ennek érdekében létre kell hozni egy programot, amelynek célja az ilyen rendszerek központi és nemzeti elemeivel kapcsolatos fejlesztési költségek fedezése, és a technikai egységesség, a költségtakarékosság, valamint a zökkenőmentes végrehajtás biztosítása a tagállamokban.
(18)  Az eszköznek emellett támogatnia kell olyan európai uniós it-rendszerek fejlesztését, amelyek eszközöket nyújtanak a tagállamok számára ahhoz, hogy hatékonyabban kezeljék a harmadik országok állampolgárainak határokat keresztező mozgását, és hogy biztosítani tudják az utazók hatékonyabb azonosítását és ellenőrzését (intelligens határok), ily módon fokozva a határbiztonságot és a kedvező gazdasági hatásokat. Ennek érdekében létre kell hozni egy programot, amelynek célja az ilyen rendszerek központi és nemzeti elemeivel kapcsolatos fejlesztési költségek fedezése, és a technikai egységesség, az egyéb uniós it-rendszerekkel kialakított átjárhatóság, a költségtakarékosság, valamint a zökkenőmentes végrehajtás biztosítása a tagállamokban.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Az előre nem látható migrációs nyomás és a határbiztonságot érintő fenyegetések haladéktalan kezelése érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gyorssegélyt nyújtsanak a Menekültügyi és Migrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezésekről szóló …/2012/EU rendelettel összhangban.
(19)  Az előre nem látható migrációs nyomás és a határbiztonságot érintő kockázatok haladéktalan kezelése érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gyorssegélyt nyújtsanak a Menekültügyi és Migrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezésekről szóló …/2012/EU rendelettel összhangban.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Emellett a schengeni térség egészére kiterjedő fokozott szolidaritás érdekében, amennyiben – különösen schengeni értékelést követően – gyengeségeket vagy lehetséges fenyegetéseket azonosítanak, az érintett tagállamnak az ügyet megfelelően figyelemmel kell kísérnie, prioritás szerint felhasználva a programjai szerinti forrásokat, amennyiben lehetséges, kiegészítve a gyorssegély intézkedéseit.
(20)  Emellett a schengeni térség egészére kiterjedő fokozott szolidaritás érdekében, amennyiben – különösen schengeni értékelést követően – gyengeségeket vagy lehetséges kockázatokat azonosítanak, az érintett tagállamnak az ügyet megfelelően figyelemmel kell kísérnie, prioritás szerint felhasználva a programjai szerinti forrásokat, amennyiben lehetséges, kiegészítve a gyorssegély intézkedéseit.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A szolidaritás és a közös uniós szakpolitikákért, stratégiákért és programokért viselt felelősség megosztásának megerősítése érdekében a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a nemzeti programok számára rendelkezésre álló források egy részét az Unió által meghatározott prioritásokra használják fel, például a Frontex ügynökség számára szükséges technikai berendezések beszerzésére, valamint az uniós konzuli együttműködés fejlesztésére.
(21)  A szolidaritás és a közös uniós szakpolitikákért, stratégiákért és programokért viselt felelősség megosztásának megerősítése érdekében a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a nemzeti programok számára rendelkezésre álló források egy részét az Unió által meghatározott prioritásokra használják fel, például a Frontex ügynökség számára szükséges technikai berendezések beszerzésére, valamint az uniós konzuli együttműködés fejlesztésére és a nemzetközi védelmet kereső személyek részére nyújtott segítségre.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  A tagállamoknak nem a saját nemzeti érdeküket kell szem előtt tartaniuk az eszközből a saját nemzeti programjukra kapott összeg felhasználásakor.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A schengeni vívmányok schengeni térségben való alkalmazásának biztosítása érdekében a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet végrehajtását e rendelet keretében is támogatni kell, mint a személyekkel szembeni ellenőrzések elmaradását biztosító szakpolitikákhoz kapcsolódó lényeges eszközt.
(22)  A schengeni vívmányok schengeni térségben való alkalmazásának biztosítása érdekében a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet végrehajtását e rendelet keretében is támogatni kell, mint a külső határok magas szintű védelmét és a schengeni térségen belül a személyekkel szembeni ellenőrzések elmaradását biztosító szakpolitikákhoz kapcsolódó lényeges eszközt.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  A Külső Határok Alap és a SIS és VIS fejlesztése kapcsán szerzett tapasztalatok fényében a források esetleges átcsoportosítása kapcsán helyesnek tűnik lehetővé tenni a rugalmasságot a jelen eszköz keretében követett célkitűzések különböző végrehajtási módjai között, azon elv sérelme nélkül, amely szerint a programok számára a kezdettől fogva biztosítani kell a kritikus tömeget és a pénzügyi stabilitást, a tagállamok számára pedig a működési támogatást.
(23)  A Külső Határok Alap és a SIS II és VIS fejlesztése kapcsán szerzett tapasztalatok fényében a források esetleges átcsoportosítása kapcsán helyesnek tűnik lehetővé tenni bizonyos fokú rugalmasságot a jelen eszköz keretében követett célkitűzések különböző végrehajtási módjai között, azon elv sérelme nélkül, amely szerint a programok számára a kezdettől fogva biztosítani kell a kritikus tömeget és a pénzügyi stabilitást, a tagállamok számára a működési támogatást, valamint a költségvetési hatóság ellenőrzését.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Ehhez hasonlóan az Unió számára továbbra is rendelkezésre álló intézkedések (uniós intézkedések) alkalmazási körét és forrásplafonját ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy fokozzák az Unió képességét arra, hogy egy adott költségvetési évben az Unió egésze érdekében több tevékenységet fejtsen ki a külső határok igazgatása és a közös vízumpolitika területén, amikor és amennyiben erre igény mutatkozik. Az ilyen uniós intézkedések kiterjednek a tanulmányokra és kísérleti projektekre, a szakpolitika és alkalmazása előremozdítása érdekében, továbbá a harmadik országokban alkalmazott intézkedésekre és megállapodásokra, az ilyen országokból származó migrációs nyomás kezelése céljából, annak érdekében, hogy az Unióban irányuló migrációs áramlásokat optimálisan kezeljék, valamint hatékonyan szervezzék meg a kapcsolódó feladatokat a külső határokon és a konzulátusokon.
(24)  Ehhez hasonlóan az Unió számára továbbra is rendelkezésre álló intézkedések (uniós intézkedések) alkalmazási körét és forrásplafonját ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy fokozzák az Unió képességét arra, hogy egy adott költségvetési évben az Unió egésze érdekében több tevékenységet fejtsen ki a külső határok igazgatása és a közös vízumpolitika területén, amikor és amennyiben erre igény mutatkozik. Az ilyen uniós intézkedések kiterjednek a tanulmányokra és kísérleti projektekre, a szakpolitika és alkalmazása előremozdítása érdekében, a határőrök képzésére az emberi jogok tiszteletben tartása terén, továbbá a harmadik országokban alkalmazott intézkedésekre és megállapodásokra, az ilyen országokból származó migrációs nyomás kezelése céljából, annak érdekében, hogy az Unióban irányuló migrációs áramlásokat optimálisan kezeljék, valamint hatékonyan szervezzék meg a kapcsolódó feladatokat a külső határokon és a konzulátusokon.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)  Az EUMSZ a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csupán a jogalkotási aktusok nem alapvető rendelkezéseivel kapcsolatos általános hatályú nem jogalkotási aktusokként írja elő. Minden alapvető elemet az érintett jogalkotási aktusban kell megállapítani.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)
(26b)  Az alapok e területekre való ráfordításait jobban kellene felügyelni a kiegészítő jelleg, a nagyobb hatékonyság és láthatóság, valamint a jobb költségvetési szinergia elérése érdekében.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)
(26c)  Fontos az uniós támogatások hatásának maximalizálása a köz- és magán pénzügyi források mobilizálásával, egyesítésével és megtöbbszörözésével.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
26 d preambulumbekezdés (új)
(26d)  Az uniós költségvetést igénybe vevő innovatív finanszírozási eszközök és mechanizmusok esetében biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokratikus ellenőrzést.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
26 e preambulumbekezdés (új)
(26e)  A pénzügyi ráfordítások végrehajtásának és minőségének javítását irányadó elvnek kell tekinteni az eszköz célkitűzéseinek elérése érdekében, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
26 f preambulumbekezdés (új)
(26f)  Fontos gondoskodni az eszköz hatékony és eredményes pénzgazdálkodásáról, valamint a lehető hatékonyabb és felhasználóbarátabb módon történő végrehajtásáról, emellett biztosítani kell valamennyi résztvevő számára a jogbiztonságot és az eszközhöz való hozzáférést.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
26 g preambulumbekezdés (új)
(26g)  A Bizottság az eszköz végrehajtását az eredmények és a hatások értékelésére szolgáló fő mutatószámok segítségével évente ellenőrzi. A mutatószámoknak – többek között a vonatkozó kiindulási alapértékeknek – kell képezniük a minimális alapot annak értékeléséhez, hogy az eszköz célkitűzései milyen mértékben teljesültek.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
26 h preambulumbekezdés (új)
(26h)  Amennyiben a Bizottság megosztott igazgatás keretében hajtja végre a költségvetést, akkor a végrehajtási feladatokat a tagállamokra ruházza át. A Bizottság és a tagállamok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elveit, és az uniós alapok igazgatása során biztosítják az uniós fellépés láthatóságát. Ennek érdekében a Bizottság és a tagállamok teljesítik saját ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. A kiegészítő rendelkezéseket ágazatspecifikus szabályok állapítják meg.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.
(28)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak biztosítania kell minden vonatkozó dokumentumnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)
aa) „közös biztonsági előírások”: operatív intézkedések közös és egységes módon történő alkalmazása a határellenőrzés terén egy gondosan meghatározott biztonsági szint elérése érdekében, a határigazgatás és a vízumpolitika területén a jó kormányzásra vonatkozó iránymutatásokat követve, a külső határokon történő ellenőrzésről szóló schengeni jegyzéknek, a Határőrök gyakorlati kézikönyvének, a vízumokról szóló kézikönyvnek és az EUROSUR-iránymutatásoknak megfelelően;
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az eszköz általános célja az, hogy hozzájáruljon a magas szintű biztonság biztosításához az Európai Unióban.
(1)  Az eszköz általános célja az, hogy hozzájáruljon az egységes és magas színvonalú biztonság és az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés biztosításához, miközben megkönnyíti a biztonságos környezetben történő migrációt, összhangban az Unió alapvető szabadságjogok és emberi jogok iránti elkötelezettségével. E célt az Unió és tagállamai alapvető szabadságjogokkal és emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően kell teljesíteni, beleértve a harmadik országbeli gyermekek védelmét, a visszaküldés tilalmának elvét, az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert menedékjogot, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és a Genfi Egyezményt; valamint az uniós adatvédelmi előírásokat is;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Az (1) bekezdésben megjelölt általános célkitűzéssel összhangban az eszköz – összhangban a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, illetve fenyegetettségértékelésekben és kockázatelemzésekben megjelölt prioritásokkal – a következő különös célkitűzésekhez járul hozzá:
(2)  Az (1) bekezdésben megjelölt általános célkitűzéssel összhangban az eszköz – összhangban a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban és kockázatelemzésekben megjelölt prioritásokkal – a következő különös célkitűzésekhez járul hozzá:
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés
a) a közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jogszerű utazást, biztosítsák a harmadik országok állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és kezeljék az illegális migrációt;
a) a közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jogszerű utazást és a mobilitást, jó minőségű szolgáltatást nyújtsanak a vízumkérelmezőknek, biztosítsák egyrészt az Unió, másrészt a harmadik országok állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és megelőzzék az illegális migrációt;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a felszerelt, biztosított és/vagy fejlesztett konzuli képviseletek száma, a vízumkérelmek hatékony feldolgozásának, valamint a vízumkérelmezők számára nyújtott színvonalas szolgáltatásoknak a biztosítása érdekében.

E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a felszerelt, biztosított és/vagy fejlesztett konzuli képviseletek százalékos aránya – a vízumkérelmek hatékony feldolgozásának, valamint a vízumkérelmezők számára nyújtott színvonalas szolgáltatásoknak a biztosítása érdekében –, a túltartózkodók állampolgárság szerinti százalékos aránya, a közös vízumkérelmi központok száma és a vízumkérelmek elbírálásának átlagos várakozási ideje, továbbá a többszöri belépésre jogosító vízumok aránya, valamint a kérelmezők számára felmerülő átlagos vízumköltségek konzuli képviseletenként.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 albekezdés
b) a határigazgatás támogatása, egyrészt a külső határok magas szintű védelmének, másrészt a külső határokon a zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal összhangban történő biztosítása érdekében.
b) az integrált uniós határigazgatás támogatása, a további harmonizálás és standardizálás ösztönzése egyrészt a külső határok magas szintű ellenőrzésének, másrészt a külső határokon a zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal összhangban történő biztosítása érdekében, mindeközben garantálva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést az arra rászorulók számára, összhangban a tagállamok által az emberi jogok területén vállalt szerződéses kötelezettségekkel, a visszaküldés tilalmának elvét is ideértve.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a határellenőrzést célzó berendezések fejlesztése, a külső határon feltartóztatott harmadik országbeli illegális migránsok száma, megfeleltetve a külső határ adott szakaszárnak kockázatával.

E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint az informatikai rendszerekkel, kommunikációs infrastruktúrával és a migrációs áramlás kezelését célzó berendezésekkel ellátott határátkelőhelyek száma, a harmadik országbeli illegális migránsok külső határon való feltartóztatásának száma, megfeleltetve a külső határ adott szakaszának kockázatával és az átlagos várakozási idő a határátkelőhelyeken.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba) a határfelügyelet javítása az operatív információk megosztásával a tagállamok és a Frontex között, annak érdekében, hogy csökkentsék a tengeren bekövetkező halálesetek és az illegális bevándorlók számát, valamint növeljék a belső biztonságot a határokon átnyúló bűncselekmények – például az emberkereskedelem és a kábítószer-csempészet – megelőzése révén.
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint például a határok jogellenes átlépését megkísérlő személyek felkutatására és megmentésére irányuló beavatkozások hatékonysága, az emberkereskedelem és csempészet terén felderített cselekmények száma, valamint az európai helyzetképen belül azonosított riasztások száma.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – utolsó albekezdés (új)
A tagállamok biztosítják a Bizottság számára a mutatók alapján mért eredmények értékeléséhez szükséges információkat. Az eredmények értékelése a Bizottság feladata.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont
a) olyan politikák előmozdítása és végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól, a külső határokon pedig biztosítják a személyek ellenőrzésének és a határátlépéseknek az eredményes felügyeletét.
a) olyan politikák előmozdítása, végrehajtása és érvényesítése, amelyek biztosítják, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól, a külső határokon pedig biztosítják a személyek ellenőrzésének és a határátlépéseknek az eredményes felügyeletét;
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)
aa) a veszélyeztetett gyermekek személyazonossága megállapításának, valamint a részükre kínált azonnali segítségnyújtás és a védelmi szolgálatoknak való átadásuk előmozdítása, beleértve a kíséret nélküli gyermekek számára biztosított különleges védelmet és segítségnyújtást;
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos létrehozása, beleértve a tagállamok migrációs és bűnüldöző szervei közötti együttműködés megerősítését a külső határokon, valamint a területen belüli intézkedéseket, illetve a dokumentumbiztonsággal és személyazonosság-kezeléssel kapcsolatos kísérő intézkedéseket;
b) a külső határok többek között a szolidaritásra és a felelősségre épülő integrált határőrizeti rendszerének fokozatos létrehozása, beleértve az uniós határellenőrizeti és -felügyeleti rendszerek és a tagállamok migrációs, menekültügyi és bűnüldöző szervei közötti együttműködés megerősítését a külső határokon, valamint a területen belüli, a tengerekre is kiterjedő intézkedéseket, illetve a tengeri mentéssel, a dokumentumbiztonsággal, a személyazonosság-kezeléssel és a beszerzett technikai eszközök interoperabilitásával kapcsolatos kísérő intézkedéseket, biztosítva az uniós adatvédelmi szabályok teljes körű betartását, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogok és elvek teljes körű tiszteletben tartását;
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont
c) a közös vízumpolitika, valamint a rövid tartamú tartózkodási engedéllyel kapcsolatos politikai fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása, beleértve a konzuli együttműködést is;
c) a közös vízumpolitika, valamint a rövid tartamú tartózkodási engedéllyel kapcsolatos politikai fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása, beleértve a konzuli együttműködést, a konzuli védelmet, a vízumkérelmekre vonatkozó közös vizsgálati gyakorlatot, az egységes igazgatási eljárásokat és vízumügyekre vonatkozó határozatokat, a közös vízumkérelmi központok fejlesztését is, a Vízumkódex által biztosított gyakorlati fejlesztések és rugalmasság teljes körű kihasználásával;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  IT-rendszerek, kommunikációs infrastruktúráik, és az Unió külső határain a migrációs áramlások kezelését támogató felszerelések kialakítása és működtetése;
d) it-rendszerek, kommunikációs infrastruktúráik és olyan felszerelések kialakítása és működtetése, amelyek támogatják az Unió külső határain történő átkelések ellenőrzését, és teljes mértékben tiszteletben tartják a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
da) a határigazgatási rendszerek minőségének összehangolása a különböző tagállamok között;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)
db) a külső határokon való helyzetfelismerés és a tagállamok reagálási képességének megerősítése;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)
dc) a határátkelőhelyeken szolgálatot ellátó határőrség és hatóságok kapacitásának és képesítésének fejlesztése megfigyelői, tanácsadói és ellenőrzési feladataik végrehajtását illetően a nemzetközi emberi jogi jogszabályok tiszteletben tartásával;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont
e) a határigazgatással és vízumpolitikával kapcsolatos uniós vívmányok hatékony és egységes alkalmazásának biztosítása, beleértve a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus működtetését;
e) a határigazgatással, a menekültüggyel és a vízumpolitikával kapcsolatos uniós vívmányok hatékony és egységes alkalmazásának biztosítása, különösképpen a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus hatékony működésének garantálásával;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont
f) a harmadik országokban fellépő tagállamok közötti együttműködés megerősítése harmadik országok állampolgárainak a tagállamok területére áramlása kapcsán, valamint e tekintetben a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése.
f) a harmadik országokban fellépő tagállamok közötti együttműködés megerősítése az ezen országok hatóságai által harmadik országokban finanszírozott tevékenységek és a harmadik országok állampolgárainak a tagállamok területére áramlása kapcsán, valamint e tekintetben a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése, az uniós külső fellépés és humanitárius politika célkitűzéseinek és elveinek tiszteletben tartása mellett.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A 3. cikkben meghatározott célkitűzéseken belül, valamint figyelemmel a(z) …/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében előírt politikai párbeszéd megállapodás szerinti következtetéseire, a jelen eszköz tagállamokban vagy tagállamok által végrehajtott intézkedéseket támogat, különösen a következőket:
(1)  A 3. cikkben meghatározott célkitűzéseken belül, valamint figyelemmel a(z) …/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében előírt politikai párbeszéd megállapodás szerinti következtetéseire, a jelen eszköz a tagállamokban vagy tagállamok által végrehajtott, a közös biztonsági előírásokkal összhangban a tagállamok külső határain a megfelelő védelmi szint eléréséhez hozzájáruló intézkedéseket támogat, különösen a következőket:
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a határátkelőhelyeknél, valamint a határőrizethez szükséges határátlépési infrastruktúra, épületek és rendszerek, valamint a külső határ tiltott átlépésének hatékony kezelése;
a) a határátkelőhelyeknél, valamint a határőrizethez szükséges határátlépési infrastruktúra, épületek és rendszerek, valamint a külső határ szabályellenes átlépésének hatékony kezelése;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a hatékony határellenőrzéshez és személyek felderítéséhez szükséges működési berendezések, közlekedési eszközök és kommunikációs rendszerek, mint például a SIS, a VIS, az európai képarchiváló rendszer (FADO) elérésére szolgáló rögzített terminálok, beleértve a legmodernebb technológiát is;
b) a hatékony határellenőrzéshez, a határok biztosításához és személyek felkutatásához, megmentéséhez, illetve felderítéséhez szükséges működési berendezések, közlekedési eszközök és kommunikációs rendszerek, mint például a SIS, a VIS, az európai képarchiváló rendszer (FADO) elérésére szolgáló rögzített terminálok, beleértve a legmodernebb technológiát is;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) a vízumkérelmek feldolgozásához és a konzuli együttműködéshez szükséges infrastruktúra, épületek és működési berendezések;
d) a vízumkérelmek feldolgozásához és a konzuli együttműködéshez, valamint a vízumkérelmezők számára nyújtott szolgáltatás minőségének javítását célzó egyéb intézkedésekhez szükséges infrastruktúra, épületek és működési berendezések;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da) a kapcsolódó rendszerek használatára vonatkozó képzés és a minőségirányítási előírások támogatása;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont
e) a tagállamok és uniós ügynökségek közötti, a határellenőrzés terén folyó operatív együttműködés eredményeként születő ajánlások, működési előírások és legjobb gyakorlatok végrehajtásához szükséges, a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti ügynökségközi együttműködés megerősítését célzó tanulmányok, kísérleti projektek és intézkedések;
e) a tagállamok és uniós ügynökségek közötti, a határellenőrzés terén folyó operatív együttműködés eredményeként születő ajánlások, működési előírások és legjobb gyakorlatok végrehajtásához szükséges, a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti ügynökségközi együttműködés megerősítését, valamint a határigazgatási rendszerek interoperabilitását és harmonizálását célzó tanulmányok, projektek, közös kezdeményezések, képzések és intézkedések olyan, több területen átívelő kérdésekről, mint például a harmadik országbeli állampolgárok alapvető jogainak védelme, a gyermekek védelmét is ideértve.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
ea) a határőrök emberi jogok védelmével kapcsolatos képzésére irányuló kezdeményezések, beleértve az emberkereskedelem áldozatai személyazonosságának megállapítását is;
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2) A 3. cikkben meghatározott célkitűzéseken belül az eszköz harmadik országokkal kapcsolatos és azokban zajló intézkedéseket is támogat, különösen az alábbiakat:
(2) A 3. cikkben meghatározott célkitűzéseken belül, valamint tekintettel a(z) …./2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében előírt szakpolitikai párbeszéd keretében elfogadott következtetésekre, az eszköz harmadik országokkal kapcsolatos és azokban zajló intézkedéseket is támogat, különösen az alábbiakat:
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba) őrizeti rendszerek fejlesztését célzó projektek harmadik országokban az európai határőrizeti rendszerrel való együttműködés biztosítása érdekében;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) tanulmányok, rendezvények, képzés, felszerelések és kísérleti projektek annak érdekében, hogy ad hoc technikai és műveleti szakértelmet biztosítsanak harmadik országok számára;
c) tanulmányok, képzés, felszerelések és kísérleti projektek annak érdekében, hogy ad hoc technikai és műveleti szakértelmet biztosítsanak harmadik országok számára;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont
d) a tagállamok és uniós ügynökségek közötti, a határellenőrzés terén harmadik országokban folyó operatív együttműködés eredményeként születő egyedi ajánlások, működési előírások és legjobb gyakorlatok végrehajtásához szükséges tanulmányok, rendezvények, képzés, felszerelések és kísérleti projektek;
d) a tagállamok és uniós ügynökségek közötti, a határellenőrzés terén harmadik országokban folyó operatív együttműködés eredményeként születő egyedi ajánlások, működési előírások és legjobb gyakorlatok végrehajtásához szükséges, több területen átívelő kérdésekre – így például a harmadik országbeli állampolgárok alapvető jogaira, ezen belül pedig a gyermekek védelmére is – kiterjedő tanulmányok, képzés, felszerelések és kísérleti projektek.
Indokolás
Miközben szükség lehet a határellenőrzések megerősítésére, nem szabad megfeledkezni a kiszolgáltatott személyek és csoportok – így például a kísérő nélküli kiskorúak – sajátos szükségleteiről.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da) a határőrök emberi jogok védelmével kapcsolatos képzésére irányuló kezdeményezések;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A harmadik országokban folytatott és azokkal kapcsolatos tevékenységek összehangolását a Bizottságnak és a tagállamoknak kell biztosítaniuk, együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal, amint azt a(z) .../2013/EU rendelet [horizontális rendelet] 3. cikkének (4a) bekezdése rögzíti.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az éves előirányzatokat a pénzügyi keret mértékéig a költségvetési hatóság engedélyezi.
(2)  Az Alap részére elkülönített éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító tanácsi rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, XXX/201X -i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  Az eszköz keretében allokált költségvetést megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, összhangban a(z) …/2012/EU rendelet [új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, kivéve a 13. cikkben említett uniós intézkedéseket, a 14. cikkben említett technikai segítségnyújtást, és a 16. cikk (1) bekezdésében említett gyorssegélyt.
(4)  Az eszköz keretében allokált költségvetést vagy közvetlen igazgatás (különös tekintettel a 13. cikkben említett uniós intézkedések, a 14. cikkben említett gyorssegély, és a 16. cikk (1) bekezdésében említett technikai segítségnyújtás) révén, vagy megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, összhangban a(z) …/2012/EU rendelet [új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával.
Indokolás
Az uniós költségvetés megosztott igazgatás keretében történő végrehajtásának nem szabálynak, hanem kivételnek kell lennie.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az új IT-rendszerek fejlesztésére vonatkozó program költségvetésének végrehajtási módszerét (módszereit) a 15. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtási aktus határozza meg.

Az új it-rendszerek fejlesztésére vonatkozó program költségvetésének végrehajtási módszerét (módszereit) felhatalmazáson alapuló jogi aktus(ok) határozzák meg.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság továbbra is felelős az uniós költségvetésnek az EUMSZ 317. cikkével összhangban történő végrehajtásáért, valamint a Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot az olyan műveletekről, amelyeket nem a tagállamok, hanem más felek hajtanak végre.
Indokolás
A szövegezést összhangba kell hozni a felülvizsgált költségvetési rendelettel.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
(5)  Az összforrásokat indikatív jelleggel a következőképpen kell felhasználni:
(5)  A költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül, az összforrásokat a következőképpen kell felhasználni:
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1) 2 000 millió EUR-t a tagállamoknak kell kiosztani indikatív jelleggel a következők szerint:
(1)  A nemzeti programokra előirányzott összforrások 67%-át a tagállamoknak kell kiosztani a következők szerint:
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) 1 200 millió EUR, az I. mellékletnek megfelelően;
a) 34%-ot a következőknek megfelelően:
i. tagállamonként 5 millió EUR alapösszeg a pénzügyi időszak kezdetén; valamint
ii. tagállamonként változó összeg, amelynek kiszámítása az 574/2007/EK határozat értelmében 2011-re, 2012-re és 2013-ra előirányzott összegek átlaga alapján történik;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) 450 millió EUR, a 7. cikkben leírt mechanizmus eredményei alapján;
b) 13%-ot a 7. cikkben leírt mechanizmus eredményei alapján;
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a félidős felülvizsgálat keretében, a 2018-as költségvetési évtől 350 millió EUR, plusz az e cikk szerinti előirányzatok maradéka vagy a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő más összeg, a 8. cikkben szereplő kockázatelemzés és mechanizmus eredményei alapján.
c) a félidős felülvizsgálat keretében, a 2018-as költségvetési évtől 10%, plusz az e cikk szerinti előirányzatok maradéka vagy a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő más összeg, a 8. cikkben szereplő kockázatelemzés és mechanizmus eredményei alapján.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén kell elfogadnia az 1. bekezdés a) pontját végrehajtó pénzügyi határozatot. E végrehajtási aktusok elfogadására a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Fontos, hogy a tagállamok az európai határőrizeti rendszerre fordítsák a szükséges pénzügyi támogatást a hálózat megfelelő működésének biztosítása érdekében.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett kiegészítő összeget kaphatnak, feltéve, hogy a programban ezt előirányozzák és a II. mellékletben felsorolt egyedi intézkedésekre fordítják.
(1)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett kiegészítő összeget kaphatnak, feltéve, hogy a nemzeti programban ezt előirányozzák és a II. mellékletben felsorolt egyedi intézkedésekre fordítják.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletekben felsorolt egyedi intézkedések felülvizsgálatára, ha szükséges. Az új egyedi intézkedések alapján a tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően további pénzügyi támogatásban részesülhetnek, a rendelkezésre álló források erejéig.
(2)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletekben felsorolt egyedi intézkedések felülvizsgálatára. Az új egyedi intézkedések alapján a tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően további pénzügyi támogatásban részesülhetnek, a rendelkezésre álló források erejéig, amennyiben a költségvetési hatóságot időben tájékoztatták.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1) A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt összeg juttatása érdekében a Bizottság 2017. június 1-jéig a Frontex ügynökség hozzájárulása alapján, és az ügynökséggel konzultálva egy jelentést állít össze, amely – összhangban a Frontex kockázatelemzésével – fenyegetettségi szinteket állapít meg a külső határokon a 2017 és 2020 közötti időszakra. A fenyegetettségi szintek a határigazgatás terhein, valamint a 2014 és 2016 között a tagállamok külső határainak biztonságát érintő veszélyeken alapulnak, és figyelembe veszik többek között a migrációs áramlások és a jogellenes tevékenységek lehetséges jövőbeli trendjeit a külső határokon, figyelemmel a várható politikai, gazdasági és társadalmi fejleményekre az érintett harmadik országokban, és különösen a szomszédos országokban.
(1) A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt összeg juttatása érdekében a Bizottság 2017. január 1-jéig a Frontex ügynökség hozzájárulása alapján, és az ügynökséggel és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal konzultálva egy jelentést állít össze, amely – összhangban a Frontex kockázatelemzésével – fenyegetettségi szinteket állapít meg a külső határokon a 2017 és 2020 közötti időszakra. A fenyegetettségi szintek a határigazgatás terhein, a schengeni értékelési és nyomon követési mechanizmusok részeként készülő értékelő jelentéseken, valamint a 2014 és 2016 között a tagállamok külső határainak biztonságát és biztonságosságát érintő veszélyeken – köztük a tengeren végzett felkutatási és mentési műveleteken – alapulnak, és figyelembe veszik többek között a migrációs áramlások és a jogellenes tevékenységek lehetséges jövőbeli trendjeit a külső határokon, figyelemmel a várható politikai, gazdasági és társadalmi fejleményekre az érintett harmadik országokban, és különösen a szomszédos országokban.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
A jelentés a külső határ egyes szakaszai tekintetében úgy határozza meg a fenyegetettség szintjét, hogy az érintett határszakasz hosszát megszorozza a következők szerint hozzárendelt súllyal:

A jelentés a külső határ egyes szakaszai tekintetében úgy határozza meg a kockázat szintjét, hogy az érintett határszakasz hosszát megszorozza a következők szerint hozzárendelt súllyal:

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont – i alpont
i. normál fenyegetettség esetén az együttható értéke 1
i. normál kockázat esetén az együttható értéke 1
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont – ii alpont
ii. közepes fenyegetettség esetén az együttható értéke 3
ii. közepes kockázat esetén az együttható értéke 3
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont – iii alpont
iii. erős fenyegetettség esetén az együttható értéke 5
iii. erős kockázat esetén az együttható értéke 5;
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – i alpont
i. normál fenyegetettség esetén az együttható értéke 1
i. normál kockázat esetén az együttható értéke 1
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – ii alpont
ii. közepes fenyegetettség esetén az együttható értéke 3
ii. közepes kockázat esetén az együttható értéke 3
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – iii alpont
iii. erős fenyegetettség esetén az együttható értéke 5.
iii. erős kockázat esetén az együttható értéke 5.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A jelentés alapján a Bizottság meghatározza, hogy mely tagállamok kapnak kiegészítő összeget. Azok a tagállamok, amelyek fenyegetettségi szintje a 2013. költségvetési évre vonatkozó, az 574/2007/EK határozat szerinti számítás során megállapított fenyegetettségi szinthez képest nőtt, arányosított kiegészítő forrásokban részesülnek.

A jelentés alapján a Bizottság – az Európai Parlament értesítését követően – meghatározza, hogy mely tagállamok kapnak kiegészítő összeget. Azok a tagállamok, amelyek kockázati szintje a 2013. költségvetési évre vonatkozó, az 574/2007/EK határozat szerinti számítás során azonosított kockázati szinthez képest nőtt, arányosított kiegészítő forrásokban részesülnek.

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) „külső tengeri határok”: a tagállamok parti tengereinek az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye 4–16. cikkének megfelelően meghatározott külső határai. Azokban az esetekben azonban, amikor az illegális migráció/belépés megakadályozása érdekében rendszeresen nagy hatótávolságú műveletekre van szükség, a külső tengeri határ az erős fenyegetettségi szintű területek külső határa. Ezt a szóban forgó tagállamok által a 2014 és 2016 közötti időszakról szolgáltatott műveleti adatok figyelembevételével kell meghatározni.
b) „külső tengeri határok”: a tagállamok parti tengereinek az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye 4–16. cikkének megfelelően meghatározott külső határai. Azokban az esetekben azonban, amikor rendszeresen nagy hatótávolságú műveletekre van szükség magas kockázatú területeken, ez képezheti az ENSZ tengerjogi egyezményének 33. cikkében meghatározott csatlakozó övezet külső határát. Ezt a szóban forgó tagállamok által a 2014 és 2016 közötti időszakról szolgáltatott műveleti adatok figyelembevételével kell meghatározni.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Ennek érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben felsorolt egyedi intézkedések felülvizsgálatára.

törölve
Indokolás
Ez a rész törölve, mivel ugyanez a szöveg már szerepel a 7. cikk (2) bekezdésében.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az eszköz alapján készítendő nemzeti programot, illetve a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló …2012/EU rendelet alapján készítendő nemzeti programokat a tagállamok együttesen alakítják ki, és nyújtják be a Bizottságnak, mint az Alap egységes nemzeti programját, összhangban a(z) …/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 14. cikkével.
(1)  A(z) .../2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében említett politikai párbeszéd következtetései és az eszköz alapján készítendő nemzeti programot, illetve a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló …2012/EU rendelet alapján készítendő nemzeti programot a tagállamok együttesen alakítják ki, és nyújtják be a Bizottságnak, mint az Alap egységes nemzeti programját, összhangban a(z) …/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 14. cikkével.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) a külső határok igazgatása tekintetében nemzeti szinten létező kapacitás támogatása és kiterjesztése, figyelemmel többek között a migrációs áramlások kezeléséhez kapcsolódó új technológiára, fejleményekre és/vagy előírásokra;
b) a vízumpolitika és a külső határok igazgatása tekintetében nemzeti szinten létező kapacitás támogatása és kiterjesztése, az illegális migráció és a tengeren bekövetkező halálesetek megelőzése, valamint a jogszerű utazás – többek között a nemzetközi védelemre szoruló személyek határátlépésének – elősegítése érdekében, figyelemmel többek között a migrációs áramlások kezeléséhez kapcsolódó fejleményekre és/vagy előírásokra;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) a migrációs áramlások tagállamok harmadik országokban lévő konzuli és egyéb szolgálatai általi kezelésének támogatása, figyelemmel az Unióba való jogszerű utazás megkönnyítésére és a jogszerűtlen migráció megelőzésére;
c) a migrációs áramlások tagállamok harmadik országokban lévő konzuli és egyéb szolgálatai általi kezelésének támogatása, az uniós jog vagy az érintett tagállam jogának tiszteletben tartása mellett az Unióba való utazás megkönnyítése és a jogszerűtlen migráció megelőzése céljából;
Indokolás
A „jogszerű” kifejezés nem egyértelmű, ezért azt pontosítani kell.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da) projektek kifejlesztése az érintett uniós ügynökségek javaslatait követve az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés biztosítása, valamint a tagállamok közötti határigazgatási rendszerek szabványosítására és interoperabilitására való törekvés érekében;
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)
db) a külső határigazgatási technológiai kapacitások uniós szintű harmonizációját célzó tevékenységek támogatása a Frontex ügynökség felügyelete és koordinációja mellett;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea) az európai kötelezettségek – köztük az emberi jogi kötelezettségek – teljes körű tiszteletben tartásának és nyomon követésének biztosítása, a harmadik országokkal és a civil társadalommal folytatott szoros együttműködésben;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont
f) a megjelenő kihívásokkal való szembenézésre irányuló kapacitások fokozása, beleértve a jelenlegi és jövőbeli fenyegetéseket és nyomásokat az Unió külső határain, figyelembe véve különösen a Frontex elemzését.
f) a megjelenő kihívásokkal való szembenézésre irányuló kapacitások kiépítése, beleértve a jelenlegi és jövőbeli fenyegetéseket és nyomásokat az Unió külső határain, figyelembe véve különösen a Frontex elemzését.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  Egy tagállam az eszköz alapján nemzeti programjára neki juttatott összeg 50%-át arra használhatja fel, hogy működési támogatást nyújtson az Unió számára végzett közszolgáltatást alkotó feladatok és szolgáltatások elvégzéséért felelős hatóságok számára. E feladatok és szolgáltatások 3. cikk (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában meghatározott egy vagy több célkitűzésre vonatkoznak.
(1)  Egy tagállam az eszköz alapján nemzeti programjára neki juttatott összeg 30%-át arra használhatja fel, hogy működési támogatást nyújtson az Unió számára végzett közszolgáltatást alkotó feladatok és szolgáltatások elvégzéséért felelős hatóságok számára. E feladatok és szolgáltatások a 3. cikk (3) bekezdésének a), b), c) és d) pontjában meghatározott egy vagy több célkitűzésre vonatkoznak.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) megfelelés a határigazgatással és vízumpolitikával kapcsolatos uniós vívmányoknak;
a) megfelelés a határigazgatással, menekültüggyel és vízumpolitikával kapcsolatos uniós vívmányoknak;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa) a nemzeti program célkitűzéseinek való megfelelés;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)
ab) megfelelés a Frontex ügynökség által a közös biztonsági előírások elérése, valamint a határellenőrzés területén a tagállamok közötti koordináció biztosítása, továbbá a kettős erőfeszítések, a széttöredezettség, illetve a költséghatékonyság hiányának elkerülése érdekében meghatározott prioritások listájának;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  Amennyiben a schengeni értékelési mechanizmus révén hiányosságokat tárnak fel, a működési támogatást felfüggesztik, és a forrásokat újra eloszthatják azzal a céllal, hogy orvosolják az azonosított hiányosságokat, a rendelet 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén meghatározza az e rendelkezés alkalmazásáról és más gyakorlati megállapodásokról szóló jelentésre vonatkozó eljárásokat, amelyeket a tagállamoknak és a Bizottságnak követniük kell az e cikknek való megfelelés érdekében. E végrehajtási aktusok elfogadására a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.
(6)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározza az e rendelkezés alkalmazásáról és más gyakorlati megállapodásokról szóló jelentésre vonatkozó eljárásokat, amelyeket a tagállamoknak és a Bizottságnak követniük kell az e cikknek való megfelelés érdekében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 17. cikknek megfelelően kerül sor.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A Frontex ügynökség a működési támogatás keretében finanszírozott tevékenységek vonatkozásában biztosítja a tagállamok közötti koordinációt.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Litvániának juttatott források a 2014–2020-as időszakban nem haladhatják meg a 150 millió eurót, és azokat kiegészítő egyedi működési támogatásként kell Litvániának juttatni.
(2)  A Litvániának juttatott források a 2014–2020-as időszakban nem haladhatják meg az összforrások 4%-át, és azokat kiegészítő egyedi működési támogatásként kell Litvániának juttatni.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 albekezdés
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelettel összhangban elfogadott schengeni értékelési jelentés alapján az érintett tagállam – szükség esetén a Bizottsággal és a Frontex ügynökséggel közösen – megvizsgálja, hogy miként kezelje a megállapításokat és hajtsa végre az ajánlásokat nemzeti programja keretében.

A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelettel összhangban elfogadott schengeni értékelési jelentés alapján az érintett tagállam – szükség esetén a Bizottsággal és a Frontex ügynökséggel közösen – megvizsgálja, hogy miként kezelje a hiányosságokat és hajtsa végre az ajánlásokat nemzeti programja keretében.

Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés
Szükség esetén a tagállam felülvizsgálja nemzeti programját a megállapítások és ajánlások figyelembe vétele érdekében.

A tagállam felülvizsgálja nemzeti programját a megállapítások és ajánlások figyelembe vétele érdekében.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 albekezdés
Szükség esetén a Bizottsággal és a Frontex ügynökséggel párbeszédet folytatva a tagállam újra elosztja a programja szerinti forrásokat, beleértve adott esetben a működési támogatásra programozottakat is, és/vagy bevezet vagy módosít olyan intézkedéseket, amelyek célja a gyengeségek orvoslása, összhangban a schengeni értékelési jelentés megállapításaival és ajánlásaival.

Külön figyelmet kell fordítani a korrekciós intézkedések pénzügyi támogatására. A Bizottsággal és a Frontex ügynökséggel párbeszédet folytatva az érintett tagállam újra elosztja a programja szerinti forrásokat, beleértve a működési támogatásra programozottakat is, és/vagy bevezet vagy módosít olyan intézkedéseket, amelyek célja a gyengeségek orvoslása, összhangban a schengeni értékelési jelentés megállapításaival és ajánlásaival. Az eszköz keretében bármilyen felmerülő többletköltség finanszírozható.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) a tagállamokban uralkodó helyzet megismerésének és megértésének a javítása az alkalmazott politikák elemzésén, kiértékelésén és szoros nyomon követésén keresztül;
b) a tagállamokban és harmadik országokban uralkodó helyzet megismerésének és megértésének a javítása az alkalmazott politikák elemzésén, kiértékelésén és szoros nyomon követésén keresztül;
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) a statisztikai eszközök, módszerek és közös mutatók fejlesztésének támogatása;
c) közös statisztikai eszközök, módszerek és közös mutatók fejlesztésének támogatása;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont
d) az Unió politikai célkitűzései és az uniós jogszabályok végrehajtásának támogatása és figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint azok hatékonyságának és hatásának felmérése;
d) az Unió politikai célkitűzései és az uniós jogszabályok végrehajtásának támogatása és figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint azok hatékonyságának és hatásának felmérése, többek között az alapvető szabadságok és emberi jogok tiszteletben tartására való tekintettel;
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – e pont
e) a hálózatba szervezésnek, a kölcsönös tanulásnak, a bevált gyakorlatok azonosításának és terjesztésének, valamint az innovatív megközelítéseknek az ösztönzése uniós szinten;
e) a hálózatba szervezésnek, a kölcsönös tanulásnak, a bevált gyakorlatok azonosításának és terjesztésének, valamint az innovatív megközelítéseknek az ösztönzése a különféle érdekelt felek körében uniós szinten;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea) a szabványosítást, a harmonizálást és az interoperabilitást célzó projektek támogatása egy integrált európai határigazgatási rendszer kifejlesztése érdekében;
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – g pont
g) az EU-hálózatok képességének növelése az EU szakpolitikáinak és célkitűzéseinek előmozdítása, támogatása és továbbfejlesztése érdekében;
g) az EU-hálózatok képességének növelése az EU szakpolitikáinak és célkitűzéseinek értékelése, előmozdítása, támogatása és továbbfejlesztése érdekében;
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)
ia) az EUROPOL, a Frontex ügynökség és a nagyméretű it-rendszerek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség közötti koordinációs tevékenységek és információmegosztás támogatása.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  A harmadik országbeli állampolgárok határokon át történő mozgását kezelő új IT-rendszerek fejlesztésére vonatkozó programra juttatott indikatív összeg 1 100 millió EUR. A programot az új IT-rendszereket és kommunikációs infrastruktúrájukat meghatározó uniós jogszabállyal összhangban kell végrehajtani, különösen azzal a céllal, hogy javítsák a külső határokon az utazók áramlásainak kezelését és ellenőrzését, azáltal, hogy megerősítik az ellenőrzéseket, ugyanakkor felgyorsítják a rendszeres utazók határátlépéseit.
(1)  Az új it-rendszerek fejlesztésére vonatkozó programot a meglévő struktúrákra lehet alapozni és az új it-rendszereket és kommunikációs infrastruktúrájukat meghatározó uniós jogszabállyal összhangban kell végrehajtani, különösen azzal a céllal, hogy javítsák a külső határokon az utazók áramlásainak kezelését és ellenőrzését, azáltal, hogy megerősítik az ellenőrzéseket, ugyanakkor felgyorsítják a rendszeres utazók határátlépéseit, ugyanakkor biztosítva a meglévő it-rendszerekkel való szinergiát és elkerülve a kiadások megduplázódását.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A főbb végrehajtandó intézkedések magukban foglalják különösen a rendszer központi összetevőjének, és nemzeti összetevői közös alkalmazásainak fejlesztését és tesztelését, a központi és nemzeti összetevők közötti kommunikációs infrastruktúrát, azok működésbe hozásának koordinálását, valamint a rendszerek biztonsági irányítását.

A főbb végrehajtandó intézkedések magukban foglalják különösen a rendszer központi összetevőjének, és nemzeti összetevői közös alkalmazásainak fejlesztését és tesztelését, a központi és nemzeti összetevők közötti kommunikációs infrastruktúrát, azok működésbe hozásának koordinálását, más határigazgatási it-rendszerekkel való koordinálását és interoperabilitását, valamint a rendszerek biztonsági irányítását.

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság végrehajtási aktus révén elfogadja a stratégiai keretet és annak felülvizsgálatát. E végrehajtási aktusok elfogadására a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.
A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló aktusokat kell elfogadnia a stratégiai keretre és annak felülvizsgálatára vonatkozó 17. cikkel összhangban.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
A Bizottság legalább évente egyszer és minden szükséges esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az új it-rendszerek fejlesztése terén elért haladásról.

Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az e rendeletben említett felhatalmazás e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődő 7 évre szól. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
(2)  Az e rendeletben említett felhatalmazás e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődő 7 évre szól.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbodik.
(5)  Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő három hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk
21. cikk
22. cikk
Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján ezt a rendeletet legkésőbb 2020. június 30-ig felülvizsgálja.

2018. június 30-ig a Bizottságnak javasolnia kell e rendeletnek az új pénzügyi periódusra történő felülvizsgálatát.

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
A mellékletet törölték.

Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 célkitűzés – 2 francia bekezdés
– személyi jellegű ráfordítások,
– személyi jellegű ráfordítások, beleértve a képzést is
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 célkitűzés – 2 francia bekezdés
– személyi jellegű ráfordítások,
– személyi jellegű ráfordítások, beleértve a képzést is
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 célkitűzés – 2 francia bekezdés
– személyi jellegű ráfordítások,
– személyi jellegű ráfordítások, beleértve a képzést is
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés – bevezető rész
célkitűzés: IT-rendszerek, kommunikációs infrastruktúráik, és az Unió külső határain a migrációs áramlások kezelését támogató felszerelések kialakítása és működtetése
célkitűzés: biztonságosit-rendszerek, kommunikációs infrastruktúráik, és az Unió külső határain a migrációs áramlások kezelését támogató felszerelések kialakítása és működtetése
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés – 4 francia bekezdés
– kommunikációs infrastruktúra és biztonsággal kapcsolatos kérdések,
– kommunikációs infrastruktúra és biztonsággal, valamint adatvédelemmel kapcsolatos kérdések,

A menekültügyi és migrációs alap (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
PDF 637kWORD 77k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i határozata a menekültügyi és migrációs alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a tárgyalási mandátumról (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkének (2) bekezdésére és 70a. cikkére,

az intézményközi tárgyalások megkezdéséről határoz a következő tárgyalási mandátum alapján:

MANDÁTUM

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
6 a bevezető hivatkozás (új)
– tekintettel a közös uniós letelepítési program1 létrehozásáról szóló, 2010. május 18-i állásfoglalására, különösen annak az Európai Letelepítési Osztály létrehozásával kapcsolatos bekezdéseire;
1 HL C 161. E, 2011.5.31., 1. o.
Módosítás 2
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)
1a. rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keret csak jelzésértékű a jogalkotó hatóság felé, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretet létrehozó rendeletre irányuló javaslatról nem születik megállapodás;
Módosítás 3
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)
1b. emlékeztet 2011. június 8-i állásfoglalására: „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért”1; megismétli, hogy elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani a következő többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben meghatározott új feladatait, valamint hogy előre nem látható események esetén válaszlépéseket tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-as szinthez képest a következő többéves pénzügyi keret forrásainak szintje, ez csak korlátozott mértékben járulna hozzá az elfogadott uniós célkitűzések és kötelezettségvállalások megvalósításához, illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni azok igazolt európai hozzáadott értéke ellenére;
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Módosítás 4
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)
1c. hangsúlyozza, hogy az Unió által már kijelölt és elvégzett feladatokra való tekintettel a Bizottságnak javaslatában előrelátó és körültekintő módon kell tükröznie e politikai prioritásokat;
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) és (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke (2) és (4) bekezdésére, valamint 80. cikkére,
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a sürgető bevándorlási és menekültügyi kérdéseket, illetve az Unió külső határainak őrizetét illetően integrált megközelítést kell alkalmazni, elegendő finanszírozással és a sürgős helyzetek megoldását segítő eszközökkel együtt, amelyeket az emberi jogok tiszteletben tartása és a tagállamok közti szolidaritás szellemében, a nemzeti felelősségek tiszteletben tartása és a feladatkörök konkrét meghatározása mellett kell rendelkezésre bocsátani. Megjegyezte továbbá, hogy kellő mértékben foglalkozni kell a FRONTEX, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, valamint a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” elnevezésű programhoz kapcsolódó alapok tekintetében felmerült, egyre több kihívással.
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Indokolás
A „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalás 107. pontja.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b) 2011. június 8-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament ismét hangsúlyozta, hogy jobb szinergiákat kell kialakítani az alapok és a programok között, rámutatott, hogy az alapok kezelésének egyszerűsítése és a keresztfinanszírozás engedélyezése lehetővé teszi, hogy a közös célkitűzésekre több pénzeszközt irányozzanak elő, valamint üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy egy kétpilléres struktúra keretében csökkentse a belügyek terén a költségvetési eszközök számát, és ha lehet, megosztott igazgatás alá vonja azokat, és úgy hangot adott véleményének, hogy ez a megközelítés jelentősen hozzájárul a jelenlegi alapok és programok fokozott egyszerűsítéséhez, ésszerűsítéséhez, konszolidálásához és átláthatóságához. Hangsúlyozta azonban, biztosítani kell, hogy a belügyi politikák különböző célkitűzései ne keveredjenek.
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Indokolás
A „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalás 109. pontja.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az alapnak támogatást kell biztosítania olyan intézkedések meghozatalához, amelyek lehetővé tennék a menedékkérők számára, hogy biztonságos módon, életük kockáztatása nélkül férhessenek hozzá az Unió menekültügyi rendszeréhez, anélkül, hogy embercsempészekhez vagy bűnözői hálózatokhoz fordulnának.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Az Alap forrásait az integrációra vonatkozó közös alapelvekkel összhangban, a beilleszkedés közös programjában meghatározottak szerint kell felhasználni.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az Alapnak továbbá támogatnia kellene a tagállamokat a jogszerű migráció szervezésére irányuló stratégiák kialakításában, és azon kapacitásuk továbbfejlesztésében, amely a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó valamennyi bevándorlási és integrációs stratégia, politika és intézkedés kidolgozására, végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére irányul, beleértve az uniós jogi eszközöket is. Az Alapnak emellett támogatnia kell az információcserét, a bevált módszerek cseréjét, valamint az együttműködést a közigazgatások különböző területei, illetve a tagállamok között.
(16)  Az Alapnak továbbá támogatnia kellene a tagállamokat a jogszerű migráció szervezésére irányuló stratégiák kialakításában, és azon kapacitásuk továbbfejlesztésében, amely a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó valamennyi bevándorlási és integrációs stratégia, politika és intézkedés kidolgozására, végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére irányul, beleértve az uniós jogi eszközöket is. Az Alapnak emellett támogatnia kell az információcserét, a bevált módszerek cseréjét, valamint az együttműködést a közigazgatások különböző területei, illetve a tagállamok között. A technikai segítségnyújtás elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállamok segítsék nemzeti programjuk végrehajtását, és segítséget nyújtsanak a kedvezményezetteknek a feladataiknak és az uniós jognak való megfeleléshez, másrészről pedig növeljék az uniós alapok láthatóságát és hozzáférhetőségét.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Az Alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a 2007/2004/EK rendelettel létrehozott, az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős európai ügynökség (Frontex ügynökség) tevékenységeit, amelynek egyik feladata, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a tagállamok közös visszatérési műveleinek megszervezéséhez, és meghatározza az úti okmányok megszerzésének, illetve a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének bevált módszereit.
(23)  Az Alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a 2007/2004/EK rendelettel létrehozott, az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős európai ügynökség (Frontex ügynökség) tevékenységeit, amelynek egyik feladata, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a tagállamok közös visszatérési műveleinek megszervezéséhez, és meghatározza az úti okmányok megszerzésének, illetve a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének bevált módszereit. Továbbá lehetővé kell tennie az Ügynökség számára, hogy teljesítse a tengeri mentéssel kapcsolatos kötelezettségeit, valamint az Unió és a tagállamok vonatkozó kötelezettségeit.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Az Alapot az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A támogatható intézkedéseknek figyelembe kell venniük különösen a sérülékeny személyek különleges helyzetét, és különös figyelmet kell fordítani, illetve célzott válaszokat kell adni a kísérő nélküli kiskorúak és egyéb veszélyben lévő kiskorúak problémájára.
(24)  Az Alapot az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint nemzetközi okmányokban, így az 1951. július 28-i genfi egyezményben, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában (1948. december 10.), a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányában, a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményben, az ENSZ a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményében, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményben, az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményében, és a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményben szereplő jogok és alapvető elvek maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A támogatható intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migránsok, menekültek és menedékkérők védelmének emberi jogokon alapuló megközelítését, különösen a sérülékeny személyek különleges helyzetét, különös figyelmet fordítva és célzott válaszokat adva a nők, a kísérő nélküli kiskorúak és egyéb veszélyben lévő kiskorúak problémájára.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az Alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli fellépésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során különösen törekedni kell a teljes összhangra az Unió külső fellépéseinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. Az ilyen intézkedések nem lehetnek közvetlenül fejlesztésorientáltak és azoknak szükség esetén ki kell egészíteniük az Unió külső segélyezési eszközein keresztül nyújtott pénzügyi támogatást. Biztosítani kell emellett az összhangot az Unió humanitárius politikájával, különösen a gyorssegélyt szolgáló intézkedések végrehajtása során.
(25)  Az Alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli fellépésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során különösen törekedni kell a teljes összhangra az Unió külső fellépéseinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. Az ilyen intézkedéseket nem vezetheti a közvetlenül fejlesztésorientált fellépések támogatásának célja, és azoknak szükség esetén ki kell egészíteniük az Unió külső segélyezési eszközein keresztül nyújtott pénzügyi támogatást, tiszteletben tartva a fejlesztési politikák koherenciájának elvét, ahogyan azt a fejlesztési konszenzus 35. cikke meghatározza. Biztosítani kell emellett, hogy a gyorssegélyt szolgáló intézkedések végrehajtása összhangban legyen az Unió humanitárius politikájával és azt kiegészítse, valamint tiszteletben tartsa a humanitárius segélyezésre vonatkozó konszenzusban megállapított humanitárius elveket.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az Alap keretében rendelkezésre álló források jelentős részét az egyes tagállamok által a migrációs áramlások kezelésére tett erőfeszítések révén viselt felelősség arányában kell kiutalni, objektív szempontok alapján. E célból a migrációs áramlásokra vonatkozó legfrissebb statisztikai adatokat kell használni, mint az első menedékjog iránti kérelmek száma, a menedékjogot vagy kiegészítő védelmet biztosító pozitív határozatok száma, a letelepített menekültek száma, a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok száma, azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a nemzeti hatóságok által kibocsátott tartózkodási engedélyt kaptak, illetve a nemzeti hatóságok által kibocsátott kiutasítási határozatok száma, valamint végrehajtott kiutasítások száma.
(26)  Az Alap keretében rendelkezésre álló források jelentős részét az egyes tagállamok által a migrációs áramlások kezelésére tett erőfeszítések révén viselt felelősség arányában kell kiutalni, objektív szempontok alapján. E célból a migrációs áramlásokra vonatkozó legfrissebb statisztikai adatokat kell használni, mint az első menedékjog iránti kérelmek száma, a menedékjogot vagy kiegészítő védelmet biztosító pozitív határozatok száma, a letelepített menekültek száma, a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok száma, azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a nemzeti hatóságok által kibocsátott tartózkodási engedélyt kaptak, a tagállamok külső határain feltartóztatott illegális migránsok száma, illetve a nemzeti hatóságok által kibocsátott kiutasítási határozatok száma, valamint végrehajtott kiutasítások száma. Ezenfelül fontos figyelembe venni az egyes tagállamok gazdasági forrásait és földrajzi méretét is. Továbbá mélyreható kutatásra van szükség a tagállamokra háruló tényleges költségek azonosításához és mennyiségi meghatározásához.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Az Unió letelepítési programjának folyamatos kialakítása tekintettel az Alapnak célzott támogatást kell biztosítania pénzügyi ösztönzők (átalányösszeg) formájában minden letelepített menekült után.
(29)  Az Unió letelepítési programjának folyamatos kialakítása tekintettel az Alapnak célzott támogatást kell biztosítania pénzügyi ösztönzők (átalányösszeg) formájában minden letelepített menekült után. A Bizottság az EASO-val együttműködve és mindegyik szervezet a saját hatáskörének megfelelően nyomon követi az Alapból támogatott letelepítési műveletek hatékony végrehajtását.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  A tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása érdekében, különösen a menekültáramlások által leginkább érintett tagállamok tekintetében pénzügyi ösztönzőkön alapuló hasonló mechanizmust kell kialakítani a nemzetközi védelemben részesülő személyek áthelyezése céljára.
(33)  A tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása érdekében, különösen a menekültáramlások által leginkább érintett tagállamok tekintetében pénzügyi ösztönzőkön alapuló hasonló mechanizmust kell kialakítani a nemzetközi védelemben részesülő személyek áthelyezése céljára. A mechanizmusnak elegendő forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy akár teljes mértékben, akár arányosan kárpótolja azokat a tagállamokat, amelyek nagyobb számú menedékkérőt és nemzetközi védelemben részesülő személyt fogadnak, valamint hogy segítse a kevésbé fejlett menekültügyi rendszerekkel rendelkező tagországokat.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)
(35a)  E célból a technikai segítségnyújtás elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállamok képesek legyenek nemzeti programjuk végrehajtására, segítséget nyújthassanak a kedvezményezetteknek, eleget tegyenek kötelezettségeiknek, megfeleljenek az uniós jognak, valamint hogy ennek révén növeljék az uniós alapok láthatóságát és hozzáférhetőségét.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)
(35b)  A rugalmassági feltételeknek való megfelelés mellett az eszközök és kiadások strukturális egyszerűsítésének továbbra is meg kell felelnie az előírásoknak a kiszámíthatóság és megbízhatóság vonatkozásában, valamint biztosítania kell a Menekültügyi és Migrációs Alapból származó források méltányos és átlátható elosztását.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
35 c preambulumbekezdés (új)
(35c)  A finanszírozási struktúrák rugalmasságot is biztosító egyszerűsítésekor fenn kell tartani a tervezhetőséget és a megbízhatóságot, valamint a nemzeti programok révén kiegyensúlyozott részesedést kell nyújtani minden egyes célkitűzésnek. Ennélfogva a pénzügyi források méltányos részét kell fordítani Menekültügyi és Migrációs Alapra a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret Menekültügyi Alapjában és Integrációs Alapjában kijelölt célkitűzések folyamatos támogatását.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A fokozott szolidaritás szempontjából fontos, hogy az Alap gyorssegély révén kiegészítő támogatást biztosít a tagállamokban vagy harmadik országokban súlyos migrációs nyomással jellemzett sürgős helyzetek kezelésére, vagy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv szerinti lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén.
(36)  A fokozott szolidaritás szempontjából fontos, hogy az Alap a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) által irányított humanitárius segítségnyújtással összehangoltan és azzal együttműködve gyorssegély révén kiegészítő támogatást biztosít a tagállamokban vagy harmadik országokban súlyos migrációs nyomással jellemzett sürgős helyzetek kezelésére, vagy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv szerinti lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  A rendelet biztosítja az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló, 2008. május 14-i 2008/381/EK tanácsi határozat alapján létrehozott Európai Migrációs Hálózat folytatását, és szolgáltatja a tevékenységeihez szükséges pénzügyi támogatást, összhangban az e rendeletben megállapított célkitűzésekkel és feladatokkal.
(37)  A rendelet biztosítja az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló, 2008. május 14-i 2008/381/EK tanácsi határozat alapján létrehozott Európai Migrációs Hálózat folytatását, és szolgáltatja a tevékenységeihez szükséges pénzügyi támogatást, összhangban az e rendeletben megállapított célkitűzésekkel és feladatokkal. E tekintetben a Menekültügyi és Migrációs Alapba biztosítékokat kell beépíteni azt megelőzendő, hogy csupán egyetlen szakpolitikai területet részesítsenek túlzott mértékű finanszírozásban, a közös európai menekültügyi rendszer egészének kárára;
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
(42a)  Az alapok kiadásait jobban össze kell hangolni a komplementaritás, a nagyobb hatékonyság és láthatóság biztosítása, valamint a költségvetési szinergiák fokozása érdekében;
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)
(42b)  A köz- és magán pénzügyi források mobilizálása, egyesítése és megsokszorozása révén maximalizálni kell az uniós támogatások hatását.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
42 c preambulumbekezdés (új)
(42c)  Az uniós költségvetést igénybe vevő innovatív finanszírozási eszközök és mechanizmusok esetében biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokratikus ellenőrzést.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
42 d preambulumbekezdés (új)
(42d)  A forrásfelhasználás végrehajtásának és minőségének javítását irányadó elvnek kell tekinteni az alap célkitűzéseinek elérése érdekében, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
42 e preambulumbekezdés (új)
(42e)  Fontos gondoskodni az alap pénzgazdálkodásának hatékony és eredményes voltáról, valamint az alap minél hatékonyabb és felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és valamennyi résztvevőnek az alaphoz való hozzáférését is.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
42 f preambulumbekezdés (új)
(42f)  A Bizottság az alap végrehajtását az eredmények és a hatások értékelésére szolgáló kulcsfontosságú mutatószámok segítségével évente ellenőrzi. E mutatószámoknak – többek között a vonatkozó kiindulási alapértékeknek – kell képezniük a minimális alapot annak értékeléséhez, hogy az alap célkitűzései milyen mértékben teljesültek.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  Kezelésének és végrehajtásának céljából az Alap az e rendelet és a Migrációs és Menekültügyi Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatását biztosító eszközre vonatkozó általános rendelkezésekről szóló […/…]/EU rendelet által alkotott összefüggő rendszer részét képezi.
(43)  Kezelésének és végrehajtásának céljából az Alap az e rendelet és a Migrációs és Menekültügyi Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatását biztosító eszközre vonatkozó általános rendelkezésekről szóló […/…]/EU rendelet által alkotott összefüggő rendszer részét képezi. Az Alap alkalmazásában a(z) …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 12. cikkében meghatározott partnerség tekintetében a részt vevő hatóságok közé tartoznak az illetékes regionális, helyi és önkormányzati hatóságok, a nemzetközi szervezetek és a civil társadalmat képviselő szervezetek, így a nem kormányzati szervezetek és a szociális partnerek.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
(3)  E rendelet előírja az …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] szabályainak alkalmazását.
(3)  E rendelet előírja az …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] szabályainak alkalmazását e rendelet 4a. cikkének sérelme nélkül.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
a) „áttelepítés”: az a folyamat, amelynek során harmadik országok állampolgárait, illetve az 1951. július 28-i genfi egyezményben meghatározott jogállással rendelkező, és a tagállamok valamelyikében menekültként engedéllyel tartózkodó hontalan személyeket nemzetközi védelemre szorultságuk alapján az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) kérésére egy harmadik országból valamely tagállamba szállítanak, és letelepítenek, ahol az alábbi jogállások egyikével rendelkezve engedéllyel tartózkodhatnak:
a) „áttelepítés”: az a folyamat, amelynek során harmadik országok állampolgárait, illetve a hontalan személyeket nemzetközi védelemre szorultságuk alapján az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) kérésére egy harmadik országból valamely tagállamba szállítanak, és letelepítenek, ahol az alábbi jogállások egyikével rendelkezve engedéllyel tartózkodhatnak:
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
i. a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének d) pontja szerinti menekültstátusz, vagy
i. a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének e) pontja szerinti menekültstátusz, vagy
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a alpont (új)
ia. a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének g) pontja szerinti kiegészítő védelmi jogállás, vagy
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) „áthelyezés”: azon folyamat, amelynek során a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában hivatkozott személyeket abból a tagállamból, amelyik nemzetközi védelmet nyújtott számukra, egy olyan másik tagállamba szállítják át, amelyben egyenértékű védelemben részesülnek majd, vagy a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett kategóriába tartozó személyeket abból a tagállamból, amely nemzetközi védelem iránti kérelmük megvizsgálásáért felelős, egy olyan másik tagállamba szállítják át, amelyik meg fogja vizsgálni a nemzetközi védelemre irányuló kérelmüket.
b) „áthelyezés”: azon folyamat, amelynek során a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában hivatkozott személyeket abból a tagállamból, amelyik nemzetközi védelmet nyújtott számukra, egy olyan másik tagállamba szállítják át, amelyben azonnal egyenértékű védelemben részesülnek majd, vagy a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett kategóriába tartozó személyeket abból a tagállamból, amely nemzetközi védelem iránti kérelmük megvizsgálásáért felelős, egy olyan másik tagállamba szállítják át, amelyik meg fogja vizsgálni a nemzetközi védelemre irányuló kérelmüket.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont – i alpont
i. súlyos migrációs nyomás egy vagy több tagállamban, amelyet harmadik országbeli állampolgárok jelentős és aránytalan beáramlása jellemez, ami jelentős és sürgős igényeket kelt a befogadásukat és az idegenrendészeti őrizetet szolgáló létesítmények, a menekültügyi rendszerek és eljárások tekintetében,
i. rendkívüli nyomás egy vagy több tagállamban, amelyet harmadik országbeli állampolgárok hirtelen és nagy arányban való érkezése jellemez, ami jelentős és sürgős igényeket támaszt a befogadásukat és az idegenrendészeti őrizetet szolgáló létesítményekkel, a menekültügyi rendszerekkel és eljárásokkal szemben, vagy
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Alap általános célja az Unióba, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egy részébe irányuló migrációs áramlások hatékony, a közös menekültügyi és migrációs politikával összhangban álló kezeléséhez, a kiegészítő védelem és átmeneti védelem biztosításához, valamint a közös bevándorlási politikához való hozzájárulás.
(1)  Az Alap általános célja a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség részeként, a menekültügyi, a kiegészítő védelemre és átmeneti védelemre irányuló közös politika erősítése és fejlesztése, valamint a közös bevándorlási politika erősítése és fejlesztése, tiszteletben tartva a fejlesztési politikák koherenciáját, valamint a migránsok, menekültek és menedékkérők védelmének emberi jogokon alapuló megközelítését.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését mutatók alapján kell értékelni, amelyek többek között a következőkre vonatkoznak: a javulás szintje a menedékkérők befogadására vonatkozó feltételek, a menekültügyi eljárások minősége, az elismerési arányok tagállamok közötti konvergenciája, valamint a tagállamok letelepítésre irányuló erőfeszítései tekintetében.

E célkitűzés elérését a Bizottság mind minőségi, mind mennyiségi mutatók alapján értékeli, amelyek többek között a következőkre vonatkoznak: a javulás szintje a menedékkérők befogadására vonatkozó feltételek és a menekültügyi eljárások minősége, a hasonló ügyekkel kapcsolatos döntéshozatal fokozott konvergenciája, a származási országra vonatkozó megbízható, pártatlan és naprakész információk rendelkezésre bocsátása, valamint a letelepítésre irányuló erőfeszítések tekintetében.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa) az Unió menekültügyi rendszeréhez való biztonságos hozzáférés biztosítására irányuló intézkedések támogatása;
E cél elérését mutatószámokkal mérik, többek között a menedékkérők azon lehetőségét, hogy biztonságos módon, életük kockáztatása nélkül férhessenek hozzá az Unió menekültügyi rendszeréhez, anélkül, hogy embercsempészekhez vagy bűnözői hálózatokhoz fordulnának.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 albekezdés
b) az Unióba irányuló jogszerű migráció támogatása, összhangban a tagállamok gazdasági és társadalmi szükségleteivel, valamint a harmadik országok állampolgárai tényleges integrációjának elősegítése, beleértve a menedékjog iránti folyamodó és a nemzetközi védelem alá eső személyeket is.
b) az Unióba irányuló jogszerű migráció támogatása, összhangban a tagállamok gazdasági és társadalmi szükségleteivel, valamint a harmadik országok állampolgárai tényleges integrációjának elősegítése és a migránsokat megillető alapvető jogok tiszteletben tartásának megszilárdítása, beleértve a menedékjog iránti folyamodó és a nemzetközi védelem alá eső személyeket is;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a harmadik országbeli állampolgárok növekvő részvétele a foglalkoztatásban, az oktatásban és a demokratikus eljárásokban.

E célkitűzés elérését a Bizottság mind minőségi, mind mennyiségi mutatók alapján értékeli,ilyen többek között a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek növekvő részvétele a foglalkoztatásban, az oktatásban és a demokratikus eljárásokban, valamint a lakáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a hazatelepülő személyek száma.

E célkitűzés elérését a Bizottság mind minőségi, mind mennyiségi mutatók alapján értékeli, ilyen többek közt a hazatelepülő személyek száma, a (visszatérés előtt és után) visszailleszkedési intézkedésekben részesülő személyek száma, az önkéntes visszatérések száma, a visszatoloncolásokat ellenőrző rendszerek minősége.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 albekezdés
d) a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás előmozdítása, különösen azon tagállamok vonatkozásában, amelyeket a leginkább érintenek a migrációs és menekültügyi áramlások:
d) a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás előmozdítása többek között gyakorlati együttműködés révén, különösen azon tagállamok vonatkozásában, amelyeket a leginkább érintenek a migrációs és menekültügyi áramlások.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 albekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a fokozott kölcsönös segítségnyújtás a tagállamok között, beleértve a gyakorlati együttműködést és áthelyezést.

E célkitűzés elérését a Bizottság mind minőségi, mind mennyiségi mutatók alapján értékeli, ilyen többek között a tagállamok közötti fokozott kölcsönös segítségnyújtás szintje, beleértve a gyakorlati együttműködést és áthelyezést, valamint az EASO-n keresztül rendelkezésre bocsátott emberi erőforrások szintje.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A tagállamok biztosítják a Bizottság számára a mutatókkal mért eredmények értékeléséhez szükséges információkat.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A (2) bekezdésben említett konkrét célkitűzések megvalósítását olyan, horizontális – mind minőségi, mind pedig mennyiségi – mutatókkal mérik, mint többek között a gyermekvédelmi rendelkezések javítása, a családi élet tiszteleten tartásának előmozdítása, a kísérő nélküli kiskorúaknak a tartózkodási jogállásuk minőségétől függetlenül nyújtott, az alapvető szolgáltatásokhoz és segítséghez való hozzáférés.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében hozott intézkedéseknek minden tekintetben koherensnek kell lenniük az Unió külső finanszírozási eszközein keresztül támogatott intézkedésekkel és ki kell egészíteniük azokat, valamint meg kell felelniük az Unió külső fellépésére vonatkozó céloknak és elveknek.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  A (1) és (2) bekezdésben meghatározott célokat az uniós humanitárius szakpolitika elveinek és célkitűzéseinek megfelelő figyelembevételével kell megvalósítani. Az Unió külső finanszírozási eszközei által finanszírozott intézkedésekkel való összhangot és kölcsönös kiegészítő jelleget a 24a. cikkel összhangban kell biztosítani.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, aki a 2004/83/EK irányelv szerinti kiegészítő védelmet élvez;
b) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, aki a 2011/95/EU irányelv szerinti kiegészítő védelmet élvez;
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont
f) olyan harmadik országbeli állampolgár, aki valamely tagállamban jogszerűen tartózkodik, vagy akinek esetében a jogszerű tartózkodás elérésére irányuló eljárás zajlik;
f) olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki valamely tagállamban jogszerűen tartózkodik, vagy akinek esetében a jogszerű tartózkodás elérésére irányuló eljárás zajlik;
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) olyan harmadik országbeli állampolgár, aki egy harmadik ország területén tartózkodik, az Unióba kíván migrálni, és a nemzeti jogban meghatározott különleges, indulás előtti intézkedéseknek és/vagy feltételeknek eleget tesz, beleértve egy tagállam társadalmába való beilleszkedés képességére vonatkozó feltételeket;
g) olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki egy harmadik ország területén tartózkodik, az Unióba kíván migrálni, és a nemzeti jogban meghatározott különleges, indulás előtti intézkedéseknek és/vagy feltételeknek eleget tesz, beleértve egy tagállam társadalmába való beilleszkedés képességére vonatkozó feltételeket;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
h) olyan harmadik országbeli állampolgár, aki nem kapott végleges elutasító határozatot valamely tagállamban a tartózkodási engedélyre, jogszerű tartózkodásra vagy nemzetközi védelemre irányuló kérelmére, és aki választhatja az önkéntes visszatérés lehetőségét, feltéve, hogy nem szerzett új állampolgárságot és nem hagyta el az adott tagállam területét;
h) olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nem kapott végleges elutasító határozatot valamely tagállamban a tartózkodási engedélyre, jogszerű tartózkodásra vagy nemzetközi védelemre irányuló kérelmére, és aki választhatja az önkéntes visszatérés lehetőségét, feltéve, hogy nem szerzett új állampolgárságot és nem hagyta el az adott tagállam területét;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont
i) olyan harmadik országbeli állampolgár, aki valamely tagállamban tartózkodási engedéllyel rendelkezik, jogszerűen tartózkodik, vagy a 2004/83/EK irányelv értelmében valamilyen formában nemzetközi védelemben, illetve a 2001/55/EK irányelv értelmében átmeneti védelemben részesül, és aki azt választja, hogy az önkéntes visszatérés lehetőségével él, feltéve, hogy nem szerzett új állampolgárságot és nem hagyta el az adott tagállam területét;
i) olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki valamely tagállamban tartózkodási engedéllyel rendelkezik, jogszerűen tartózkodik, vagy a 2011/95/EU irányelv értelmében valamilyen formában nemzetközi védelemben, illetve a 2001/55/EK irányelv értelmében átmeneti védelemben részesül, és aki azt választja, hogy az önkéntes visszatérés lehetőségével él, feltéve, hogy nem szerzett új állampolgárságot és nem hagyta el az adott tagállam területét;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont
j) olyan harmadik országbeli állampolgár, aki nem, vagy már nem teljesíti a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit.
j) olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki valamely tagállam területén tartózkodik, és aki nem, vagy már nem teljesíti a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, beleértve az olyan, harmadik országbeli állampolgárokat is, akiknek kiutasítási eljárását hivatalosan vagy nem hivatalosan elhalasztották.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Partnerség

Az Alap alkalmazásában a(z) …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 12. cikkében meghatározott partnerség tekintetében a részt vevő hatóságok közé tartoznak az illetékes regionális, helyi és önkormányzati hatóságok, a nemzetközi szervezetek és a civil társadalmat képviselő szervezetek, így a nem kormányzati szervezetek és a szociális partnerek.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) anyagi támogatás, oktatás, képzés, támogató szolgáltatások, egészségügyi és pszichológiai ellátás biztosítása;
a) anyagi támogatás, beleértve a határon történő humanitárius segítségnyújtást, oktatás, képzés, támogató szolgáltatások, egészségügyi és pszichológiai ellátás biztosítása;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa) olyan adminisztratív struktúrák, rendszerek, valamint a személyzet és a megfelelő közigazgatási és igazságügyi hatóságok képzésének kialakítása és fejlesztése, amelyek biztosítják a menedékkérők zökkenőmentes hozzáférését a menekültügyi eljárásokhoz, valamint a hatékony és minőségi menekültügyi eljárásokat;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab) a meglévő befogadási infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztése és fenntartása;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) sajátos segítségnyújtás az olyan kiszolgáltatott személyek számára, mint a kiskorúak, a kísérő nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a súlyos testi betegségben, mentális betegségben szenvedő vagy poszttraumás zavarokkal küzdő személyek, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek;
d) sajátos segítségnyújtás az olyan kiszolgáltatott személyek számára, mint a kiskorúak, a kísérő nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a súlyos testi betegségben, mentális betegségben szenvedő vagy poszttraumás zavarokkal küzdő személyek, az Alapjogi Charta 21. cikkében említett egyedi megkülönböztető jegyek következtében az erőszak kockázatának kitett személyek, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
e) a befogadottakkal kapcsolatban álló helyi közösségek tájékoztatása, valamint a helyi hatóságok alkalmazottjainak képzése;
e) a befogadottakkal kapcsolatban álló helyi közösségek tájékoztatása, valamint a helyi hatóságok alkalmazottjainak képzése, különösen a menedékjog iránt folyamodó személyek alapvető jogainak tiszteletben tartása tekintetében; ez a d) pontban említett kiszolgáltatott személyekkel kapcsolatba lépő alkalmazottak képzését is magában foglalja;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa) a fogva tartás alternatíváját jelentő intézkedések kidolgozása, fejlesztése és javítása.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) az elszállásolással kapcsolatos infrastruktúra és szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és javítása;
a) az elszállásolással kapcsolatos infrastruktúra és szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, működtetése és javítása;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) olyan adminisztratív struktúrák, rendszerek, valamint a személyzet és a megfelelő igazságügyi hatóságok képzésének kialakítása, amelyek biztosítják a menedékkérők zökkenőmentes hozzáférését a menekültügyi eljárásokhoz, valamint a hatékony és minőségi menekültügyi eljárást;
b) olyan adminisztratív struktúrák, rendszerek, valamint a személyzet és a megfelelő közigazgatási és igazságügyi hatóságok képzésének kialakítása, amelyek biztosítják a menedékkérők zökkenőmentes hozzáférését a menekültügyi eljárásokhoz, valamint a hatékony és minőségi menekültügyi eljárást;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) menekültügyi eljárásra, a befogadási kapacitásokra, a letelepítésre és az áthelyezésre irányuló intézkedésekre vonatkozó adatok és statisztikák gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével kapcsolatos tagállami képességek fejlesztését célzó fellépések;
a) menekültügyi eljárásra, a befogadási kapacitásokra, a letelepítésre és az áthelyezésre irányuló intézkedésekre vonatkozó minőségi és mennyiségi adatok gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével kapcsolatos tagállami képességek fejlesztését célzó fellépések, így a(z) …/…/EU rendelet [a Dublini Rendelet] által létrehozott gyors információs rendszer, felkészültség, és válságkezelés tekintetében is;
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a menekültügyi politikák értékelését közvetlenül segítő olyan fellépések, mint a nemzeti szintű hatásvizsgálatok, a célcsoportokban végzett felmérések, valamint mutatók és a teljesítményértékelés kidolgozása.
b) a menekültügyi politikák értékelését közvetlenül segítő olyan fellépések, mint a nemzeti szintű hatásvizsgálatok, a célcsoportokban és más releváns érdekelt felek körében végzett felmérések, valamint mutatók és a teljesítményértékelés kidolgozása.
Indokolás
Az értékelési gyakorlatoknak a lehető legnagyobb mértékben inkluzívnak kell lenniük.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások kialakítása a letelepítésre és áthelyezésre irányuló intézkedések zökkenőmentes végrehajtása érdekében;
b) megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások kialakítása a letelepítésre és áthelyezésre irányuló intézkedések zökkenőmentes és hatékony végrehajtása érdekében, beleértve a nyelvi segítséget is, és az érintett személyek alapvető jogaival összhangban;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa) a valamely tagállamban letelepített személyek családegyesítését célzó intézkedések;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) az infrastruktúra s a szolgáltatások megerősítése a regionális védelmi program végrehajtására kijelölt országban.
g) a migráció és a menekültügy szempontjából fontos infrastruktúra és szolgáltatások megerősítése a regionális védelmi programok végrehajtására kijelölt országokban;
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
ga) letelepítésre és áthelyezésre irányuló stratégiák létrehozása és fejlesztése, beleértve a szükségletelemzést, a mutatók javítását és az értékelést.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)
gb) olyan feltételek megteremtése, amelyek hosszú távon a letelepített menekültek integrációját és önállóságát eredményezik.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az Unióba irányuló jogszerű migráció megkönnyítése, valamint annak érdekében, hogy jobban felkészítsék a 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett személyeket a fogadó társadalomba való integrációjukra, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésen belül, valamint figyelemmel az …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében előírt politikai párbeszéd megállapított következtetéseire, különösen a következő, a származási országban megvalósított intézkedések támogathatók:

Az Unióba irányuló jogszerű migráció megkönnyítése, valamint annak érdekében, hogy jobban felkészítsék a 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett személyeket a fogadó társadalomba való integrációjukra, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésen belül, valamint figyelemmel az …/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 13. cikkében előírt politikai párbeszéd közösen elfogadott következtetéseire, különösen a következő, a származási országban megvalósított intézkedések támogathatók, tiszteletben tartva ugyanakkor a politikák fejlesztési célú koherenciáját, és különösen az Uniónak az agyelszívás elleni fellépés támogatása iránti kötelezettségvállalásait:

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) információs csomagok és figyelemfelhívó kampányok, beleértve a felhasználóbarát kommunikációt, az információtechnológiát és a weboldalakat;
a) információs csomagok és figyelemfelhívó kampányok, beleértve a felhasználóbarát kommunikációt, az információtechnológiát és a weboldalakat, a különböző országokban összehangolt módon és a közös európai üzenettel összhangban terjesztve;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésen belül a támogatható intézkedésekre összefüggő, adott esetben helyi és/vagy regionális szinten kifejezetten a 4. cikk (1) bekezdésének a)-g) pontjában szereplő személyek integrációjára kijelölt nem kormányzati szervezetek, helyi és/vagy regionális hatóságok által végrehajtott stratégia keretében kerül sor. Ebben az összefüggésben a támogatható intézkedések közé tartoznak különösen a következők:
(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésen belül a támogatható intézkedésekre összefüggő, adott esetben helyi és/vagy regionális szinten kifejezetten a 4. cikk (1) bekezdésének a)-g) pontjában szereplő személyek integrációjára szolgáló nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, valamint helyi és/vagy regionális hatóságok által végrehajtott stratégia keretében kerül sor. Ebben az összefüggésben a támogatható intézkedések közé tartoznak különösen a következők:
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) ilyen integrációs stratégiák kialakítása és fejlesztése, beleértve a szükségletelemzést, a mutatók javítását és az értékelést;
a) ilyen integrációs stratégiák kialakítása és fejlesztése helyi és/vagy regionális szereplők részvételével, beleértve a szükségletelemzést, az integrációs mutatók javítását és a menedékkérőkre jellemző körülmények értékelését, ideértve a részvételi értékeléseket is, a legjobb gyakorlatok azonosítása érdekében;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) lakhatással, létfenntartási eszközökkel, közigazgatási és jogi iránymutatással, orvosi, pszichológiai és szociális ellátással, valamint gyermekgondozással kapcsolatos tanácsadás és támogatás;
b) lakhatással, létfenntartási eszközökkel, a munkaerő-piaci beilleszkedéssel, közigazgatási és jogi iránymutatással, orvosi, pszichológiai és szociális ellátással, gyermekgondozással, valamint a családegyesítéssel kapcsolatos tanácsadás és támogatás;
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben szereplő intézkedések figyelembe veszik a különböző kategóriába tartozó harmadik országbeli állampolgárok és családtagjaik – beleértve a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás vagy családegyesítés céljából belépő vagy tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülő, menedékjog iránt folyamodó, letelepített vagy áthelyezett személyek, sérülékeny csoporthoz tartozó személyek – így különösen kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos igényeit.
(2)  Az (1) bekezdésben szereplő intézkedések figyelembe veszik a különböző kategóriába tartozó harmadik országbeli állampolgárok és családtagjaik – beleértve a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás vagy családegyesítés céljából belépő vagy tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülő, menedékjog iránt folyamodó, letelepített vagy áthelyezett személyek, sérülékeny csoporthoz tartozó személyek – így különösen kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, az Alapjogi Charta 21. cikkében említett egyedi megkülönböztető jegyek következtében az erőszak kockázatának kitett személyek, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos igényeit.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a tagállamok arra irányuló kapacitásainak megerősítése, hogy fejlesszék, végrehajtsák, figyelemmel kísérjék és értékeljék bevándorlási stratégiáikat, politikáikat és intézkedéseiket a közigazgatás különböző szintjein és szervezeti egységeiben, különösen azon tevékenységük fejlesztése révén, hogy adatokat és statisztikákat gyűjtsenek, elemezzenek és terjesszenek a migrációs eljárásokról és áramlásokról, a tartózkodási engedélyekről és a nyomon követés eszközeinek fejlesztéséről, az értékelési rendszerekről, és s stratégiák mérési eredményeinek mutatóiról és összehasonlító teljesítményértékeléséről;
b) a tagállamok arra irányuló kapacitásainak megerősítése, hogy fejlesszék, végrehajtsák, figyelemmel kísérjék és értékeljék bevándorlási stratégiáikat, politikáikat és intézkedéseiket a közigazgatás különböző szintjein és szervezeti egységeiben, különösen azon tevékenységük fejlesztése révén, hogy részletes és rendszerezett adatokat és statisztikákat gyűjtsenek, elemezzenek és terjesszenek a migrációs eljárásokról és áramlásokról, a tartózkodási engedélyekről és a nyomon követés eszközeinek fejlesztéséről, az értékelési rendszerekről, és az e stratégiák eredményeinek mérésére szolgáló mutatókról és összehasonlító teljesítményértékelésről;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a köz- és magánszolgáltatásokat nyújtó végrehajtó szervezetek – többek között az oktatási intézmények – interkulturális kapacitásépítésének előmozdítása, előmozdítva a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjét, az együttműködést és a hálózatépítést is;
c) a köz- és magánszolgáltatásokat nyújtó végrehajtó szervezetek – többek között az oktatási intézmények – kapacitásépítésének előmozdítása a kultúrák közötti együttműködés és az emberi jogok terén; előmozdítva a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjét, az együttműködést és a hálózatépítést is;
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa) a fogva tartás alternatíváját jelentő intézkedések bevezetése, fejlesztése és javítása;
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) olyan adminisztratív struktúrák, rendszerek, valamint személyzeti képzés kialakítása, amely biztosítja a zökkenőmentes visszatérési eljárásokat;
b) adminisztratív struktúrák, rendszerek, valamint személyzeti képzés kialakítása annak biztosítása érdekében, hogy a visszatérési eljárások zökkenőmentesek legyenek, és teljes mértékben védjék a migránsok alapvető jogait;
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a visszatérési eljárások civil társadalmi szervezetek általi független értékelésének és ellenőrzésének támogatása az emberi jogoknak való megfelelés biztosítása érdekében;
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) anyagi támogatás és egészségügyi vagy pszichológiai ellátás biztosítása;
c) anyagi támogatás és egészségügyi vagy pszichológiai ellátás biztosítása, amelybe beletartozik azon harmadik országok állampolgárainak a támogatása, akik kitoloncolását a 2008/115/EK irányelv 9. cikkével és 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban elhalasztották;
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa) a 2008/115/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, a visszatoloncolást ellenőrző független és hatékony rendszerek bevezetése és javítása.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a visszatelepülő személyes fejlődése érdekében a visszailleszkedés folyamatát beindító intézkedések, mint készpénz-ösztönzők, képzés, elhelyezkedési és foglalkoztatási támogatás, induló támogatás a gazdasági tevékenységekhez;
c) a visszatelepülő személyes fejlődése érdekében a visszailleszkedés folyamatát beindító intézkedések, mint készpénz-ösztönzők, képzés, elhelyezkedési és foglalkoztatási támogatás, induló támogatás a gazdasági tevékenységekhez, beleértve a visszatérés előtti intézkedéseket is;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) a visszatérési eljárásokra és intézkedésekre, befogadási és az őrizeti kapacitásokra, a visszatoloncolásra és az önkéntes visszatérésekre, nyomon követésre és visszailleszkedésre vonatkozó statisztikák gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével kapcsolatos képességek fejlesztését célzó intézkedések;
d) a visszatérési eljárásokra és intézkedésekre, befogadási és az őrizeti kapacitásokra, a visszatoloncolásra és az önkéntes visszatérésekre, nyomon követésre és visszailleszkedésre vonatkozó részletes és rendszerezett adatok és statisztikák gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével kapcsolatos képességek fejlesztését célzó intézkedések;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A rendelet végrehajtására rendelkezésre álló összforrás 3,869 millió EUR.
(1)  A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra e rendelet végrehajtásának elsődleges pénzügyi referenciakerete – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, XX/201Z -i intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében 3,869 millió EUR.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Alap éves előirányzatait a pénzügyi terv mértékéig a költségvetési hatóság engedélyezi.
(2)  Az Alap éves előirányzatait a költségvetési hatóság engedélyezi a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, XX/201Z -i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  Az összforrásokat a következő módokon kell végrehajtani:
(3)  Az elsődleges pénzügyi referenciakeretet a következő módokon kell végrehajtani:
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
(4)  A jelen rendelet alapján rendelkezésre álló összforrásokat megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, összhangban az [új költségvetési rendelet1 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával], kivéve a 21. cikkben hivatkozott uniós intézkedéseket, a 22. cikkben hivatkozott technikai segítségnyújtást, és a 24. cikkben hivatkozott gyorssegélyt.
(4)  A jelen rendelet alapján rendelkezésre álló elsődleges pénzügyi referenciakeret közvetlen igazgatás révén (különösen a 21. cikkben említett uniós intézkedések, a 22. cikkben említett gyorssegélyek, a 23. cikkben említett Európai Migrációs Hálózat és a 24. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén) vagy megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, összhangban az [új költségvetési rendelet 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával]1.
1 A költségvetési rendelet hároméves felülvizsgálata – A Bizottság javaslata COM(2010)0260.
1Az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
Indokolás
Az uniós költségvetés megosztott igazgatás keretében történő végrehajtásának nem szabálynak, hanem kivételnek kell lennie.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság továbbra is felelős az uniós költségvetésnek az EUMSZ 317. cikkével összhangban történő végrehajtásáért, és tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot az olyan műveletekről, amelyeket nem a tagállamok, hanem más felek hajtanak végre.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
(5)  Az összforrásokat irányadó jelleggel a következőképpen kell felhasználni:
(5)   A költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül, az elsődleges pénzügyi referenciakeretet irányadó jelleggel a következőképpen kell felhasználni:
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – a pont
a) 3,232 millió EUR a tagállamok nemzeti programjaira;
a) 83% a tagállamok nemzeti programjaira;
Indokolás
Az összegek technikai okok miatt százalékban vannak kifejezve.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont
b) 637 millió EUR az uniós intézkedésekre, a gyorssegélyre, az Európai Migrációs Hálózatra és a Bizottság általi technikai segítségnyújtásra.
b) 17% az uniós intézkedésekre, a gyorssegélyre, az Európai Migrációs Hálózatra és a Bizottság általi technikai segítségnyújtásra.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1) 3,232 millió EUR-t a tagállamoknak kell kiosztani irányadó jelleggel a következők szerint:
(1)  A költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül, a nemzeti programokhoz rendelt forrásokat a tagállamoknak kell kiosztani indikatív jelleggel a következők szerint:
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   2.372 millió EUR, az I. mellékletnek megfelelően;
a) 73%, az I. mellékletnek megfelelően;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) 700 millió EUR az egyes intézkedések 16. cikkben hivatkozott elosztási mechanizmusára, a 17. cikkben hivatkozott uniós letelepítési programra, valamint a 18. cikkben hivatkozott áthelyezésre;
b) 22% az egyes intézkedések 16. cikkben hivatkozott elosztási mechanizmusára, a 17. cikkben hivatkozott uniós letelepítési programra, valamint a 18. cikkben hivatkozott áthelyezésre;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) 160 millió EUR a félidős felülvizsgálat keretében és a 2018-as költségvetési évtől, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a migrációs áramlásokban bekövetkezett jelentős változásokat és/vagy kezeljék a Bizottság által a 19. cikk szerint megállapított sajátos szükségleteket.
c) 5% a félidős felülvizsgálat keretében és a 2017-as költségvetési évtől, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a migrációs áramlásokban bekövetkezett jelentős változásokat és/vagy kezeljék a Bizottság által a 19. cikk szerint megállapított sajátos szükségleteket.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a) A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések elérésére elkülönített finanszírozások megosztása méltányos, kiegyensúlyozott és átlátható módon történik. A tagállamok biztosítják, hogy az Alap keretében támogatott valamennyi intézkedés összhangban áll az uniós menekültügyi és bevándorlási vívmányokkal, még akkor is, ha a kapcsolódó intézkedések rájuk nézve nem kötelezőek és nem alkalmazandók.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett kétévente a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a letelepített személyenkénti 6 000 EUR átalánynak megfelelő kiegészítő összeget kapnak.
(1)  A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett kétévente a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a letelepített személyenkénti, a 7. cikkben említett letelepítési tevékenységekre fordított 4 000 EUR átalánynak megfelelő kiegészítő összeget kapnak. A letelepítési műveletek hatékony végrehajtását az EASO Letelepítési Osztálya követi nyomon és értékeli.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az (1) bekezdésben említett átalányösszeg 3000 euróval nő az adott tagállam korábbi letelepítési kvótáján túli minden egyes letelepített személy után, vagy amennyiben a letelepített személyt olyan tagállamban telepítik le, amely ezt megelőzően nem hajtott végre uniós finanszírozású letelepítést.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott átalányösszeget 10 000 EUR-ra kell emelni, valamennyi, a III. melléklet 3. és 4. pontja alapján megállapított közös uniós letelepítési prioritásokkal összhangban letelepített személy után.
(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott átalányösszeget is 3 000 EUR-val kell megemelni, valamennyi, a 3. és 4. pont alapján megállapított és a III. mellékletben felsorolt közös uniós letelepítési prioritásokkal összhangban letelepített személy után.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az ígéreteiket határozatlan időre szóló kötelezettségvállalásban összefogó tagállamok további összegeket és támogatást kapnak minden letelepedett személy után annak érdekében, hogy elérjék az uniós letelepítési program minőségi és mennyiségi célkitűzéseit, azaz legalább évi 20 000 letelepítést 2020-ig, valamint a helyes gyakorlatok és közös előírások megállapítását a menekültek integrációjának vonatkozásában. Ezek a tagállamok szorosan együttműködnek majd az EASO Letelepítési Osztályával a szóban forgó mennyiségi és minőségi célokra vonatkozó iránymutatások létrehozása, rendszeres tökéletesítése és felülvizsgálata céljából.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
17cikk – 4 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
– erőszakos cselekményeket és/vagy kínzást elszenvedő személyek;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
17cikk – 4 bekezdés – 4 francia bekezdés
– jogi vagy fizikai védelmi okokból vészhelyzeti letelepítésre vagy sürgős letelepítésre szoruló személyek.
– jogi és/vagy fizikai védelmi okokból vészhelyzeti letelepítésre vagy sürgős letelepítésre szoruló személyek.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
17cikk – 4 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)
– kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az uniós letelepítési program célkitűzéseinek hatékony követése érdekében és a rendelkezésre álló források keretében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 26. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, annak érdekében, amennyiben szükségesnek tekinti, az (1) és (2) bekezdésben szereplő átalányösszegeket kiigazítsa.
(8)  Az uniós letelepítési program célkitűzéseinek hatékony követése érdekében és a rendelkezésre álló források keretében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 26. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, annak érdekében, hogy amennyiben szükségesnek tekinti, az (1), (2) és (3a) bekezdésben szereplő átalányösszegeket kiigazítsa.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett szükség esetén a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a másik tagállamból áthelyezett személyenkénti 6 000 EUR átalánynak megfelelő kiegészítő összeget kapnak.
(1)  A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított támogatásuk mellett szükség esetén a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a másik tagállamból áthelyezett személyenkénti 4 000 EUR átalánynak megfelelő kiegészítő összeget kapnak.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság szigorú eljárási garanciákat és egyértelmű kritériumokat határoz meg az áthelyezési intézkedésekre vonatkozóan. Ezek az eljárási garanciák többek között magukban foglalják az átlátható és nem megkülönböztető jellegű kiválasztási kritériumok meghatározását; az esetlegesen áthelyezett személyeknek nyújtandó tájékoztatást; a meghallgatott jelöltek kiválasztásáról vagy elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást; az áthelyezendő személyeknek adott ésszerű határidőket arra, hogy döntést hozzanak és adott esetben megfelelően felkészülhessenek a távozásra; e személyek önkéntes beleegyezését abba, hogy áthelyezési intézkedéseket alkalmaznak velük szemben.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Az áthelyezési intézkedéseket az érintett indulási tagállamban a menekültügyi, valamint fogadási és beilleszkedési rendszerek minőségének fenntartását és/vagy javítását célzó cselekvési tervnek kell kísérnie.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1) A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt összeg juttatása érdekében 2017. május 31-ig a Bizottság értékeli a tagállamok igényeit menekültügyi és befogadási rendszereik, a 2014 és 2016 közötti időszakban a migrációs áramlásokkal kapcsolatos helyzetük, valamint a várható fejlemények tükrében.
(1) A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt összeg juttatása érdekében 2016. május 31-ig a Bizottság értékeli a tagállamok igényeit menekültügyi és befogadási rendszereik, a 2014 és 2015 közötti időszakban a migrációs áramlásokkal kapcsolatos helyzetük, valamint a várható fejlemények tükrében.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont
b) migrációs nyomás;
b) egyedi nyomások:
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  E séma alapján a Bizottság a 27. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási aktussal jelöli ki azokat a tagállamokat, amelyek kiegészítő összeget kapnak, és elosztási mátrixot alakít ki a források tagállamok közötti elosztására.
(2)  E séma alapján a Bizottság a 26. cikkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal jelöli ki azokat a tagállamokat, amelyek kiegészítő összeget kapnak, és elosztási mátrixot alakít ki a rendelkezésre álló források e tagállamok közötti elosztására.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az Alap felhasználható transznacionális fellépések, vagy az Unió különleges érdekében álló fellépések (uniós fellépések) finanszírozására, a 3. cikkben szereplő általános és egyedi célkitűzések kapcsán.
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az Alap felhasználható transznacionális fellépések, vagy az Unió különleges érdekében álló fellépések (uniós fellépések) finanszírozására, a 3. cikkben szereplő általános és egyedi célkitűzések kapcsán, a fejlesztési politikák összhangjának tiszteletben tartása mellett.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) előmozdítják az uniós együttműködést az uniós jog és a bevált módszerek végrehajtásában a menekültügy területén, beleértve a letelepítést és az áthelyezést, a jogszerű migrációt, beleértve a harmadik országbeli állampolgárok integrációját és visszatérését;
a) előmozdítják az uniós együttműködést az uniós jog és a bevált módszerek végrehajtásában a menekültügy területén, beleértve a letelepítést és az áthelyezést, a jogszerű migrációt, beleértve a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek integrációját és visszatérését;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – f pont
f) együttműködés harmadik országokkal, különösen a visszafogadási megállapodások, mobilitási partnerségek és regionális védelmi programok végrehajtásának keretében.
f) együttműködés harmadik országokkal migrációval kapcsolatos általános megközelítés alapján, különösen a visszafogadási megállapodások, mobilitási partnerségek és regionális védelmi programok és az uniós menekültügyi rendszerhez való biztonságos hozzáférés végrehajtásának keretében, összhangban a 24a. cikkel.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben uniós fellépéseket a belügyek terén tevékeny uniós ügynökségek hajtanak végre megbízott útján történő centralizált gazdálkodás révén, a Bizottság biztosítja a finanszírozás különböző ügynökségek közötti tisztességes, méltányos és átlátható elosztását. E fellépéseket be kell illeszteni az ügynökségek feladatai közé, kiegészítve azok munkaprogramját.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  A Bizottság biztosítja a források igazságos és méltányos elosztását a 3. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzések vonatkozásában.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Alap pénzügyi támogatást nyújt sürgős és egyedi szükségletekhez vészhelyzet esetén.
(1)  Az Alap pénzügyi támogatást nyújt sürgős és egyedi szükségletekhez a 2. cikk f) pontjában meghatározott vészhelyzet esetén. Az e cikknek megfelelően harmadik országokban végrehajtott intézkedéseknek összhangban kell állniuk az Unió humanitárius politikájával és azt ki kell egészíteniük, valamint tiszteletben kell tartaniuk a humanitárius segélyezésre vonatkozó konszenzusban megállapított humanitárius elveket.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) az Unió tanácsadó szerveként működni a migráció és a menekültügy területén, a tagállamok, a tudományos szféra, a civil társadalom, az „agytrösztök” és egyéb uniós/nemzetközi szervezetek képviselőivel együttműködve és koordinálva, nemzeti és uniós szinten;
a) az Unió tanácsadó szerveként működni a migráció és a menekültügy területén, a tagállamok, a tudományos szféra, a civil társadalom, az „agytrösztök” és egyéb, különösen a menekültügyi és bevándorlási kérdésekre szakosodott uniós/nemzetközi szervezetek képviselőivel együttműködve és koordinálva, nemzeti és uniós szinten;
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) a nyilvánosság tájékoztatása a b) pontban szereplő információkról.
c) a nyilvánosság tájékoztatása a b) pontban szereplő, a civil társadalommal, illetve a bevándorlási és menekültügyi területen tevékeny nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatos információkról.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – b pont
b) az irányítóbizottság, amely politikai iránymutatást nyújt az Európai Migrációs Hálózat számára, és jóváhagyja annak tevékenységét, és amely a Bizottságból, valamint a tagállamok, az Európai Parlament és más releváns szervezetek szakértőiből áll;
b) az irányítóbizottság, amely politikai iránymutatást nyújt az Európai Migrációs Hálózat számára, és jóváhagyja annak tevékenységét, és amely a Bizottságból, valamint a tagállamok, az Európai Parlament és más releváns független szervezetek szakértőiből áll;
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés
(7)  Az Európai Migrációs Hálózat részére az Alap, valamint a tevékenységeinek prioritásait meghatározó munkaprogram éves előirányzataiban elérhetővé tett összeget a 27. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben lehetséges, az uniós intézkedésekre és a gyorssegélyre vonatkozó munkaprogrammal együttesen.
(7)  Az Európai Migrációs Hálózat részére az Alap, valamint a tevékenységeinek prioritásait meghatározó munkaprogram éves előirányzataiban elérhetővé tett összeget a 26. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben lehetséges, az uniós intézkedésekre és a gyorssegélyre vonatkozó munkaprogrammal együttesen.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)
24a. cikk

Koordináció

A Bizottság és a tagállamok az Európai Külügyi Szolgálattal közösen biztosítják a harmadik országokban sorra kerülő, illetve a harmadik országokat érintő fellépésekkel kapcsolatos koordinációt. Biztosítják, hogy a szóban forgó fellépések:

a) megfeleljenek az EU külső politikájának és különösen a politikák fejlesztési célú koherenciája elvének, valamint hogy összhangban legyenek a szóban forgó régióra vagy országra vonatkozó stratégiai programozási dokumentumokkal;
b) a nem fejlesztésorientált intézkedéseket helyezzék középpontba;
c) a fellépések és a prioritások természetétől függően egy rövid esetleg középtávú megközelítés részét képezzék;
d) elsődlegesen az Unió érdekeit szolgálják, közvetlen hatással legyenek az Unióra és tagállamaira, és biztosítsák a szükséges folyamatosságot az Unió területén végrehajtott tevékenységekkel;
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a francia bekezdés (új)
– a letelepítési vagy áthelyezési fellépések érdekében használják fel.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés
A(z) …/.../EU rendelet [horizontális rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni erre az Alapra:
A(z) …/.../EU rendelet [horizontális rendelet] rendelkezéseit e rendelet 4a. cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni erre az Alapra.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)
2a.  A Letelepítési Osztály létrehozása az EASO-n belül, megfelelő személyzettel ellátva, a tagállamokban folyamatban levő összes letelepítési tevékenység összehangolása, a harmadik országokban és/vagy másik tagállamokban elvégzett fellépések végrehajtása, interjúk készítésével, orvosi vizsgálatok és biztonsági ellenőrzés elvégzésével kapcsolatos segítségnyújtás, a tapasztalatok gyűjtése és az információgyűjtés és -megosztás lehetővé tétele, az UNHCR-rel és a helyi nem kormányzati szervezetekkel való szoros kapcsolatok kiépítése, a programok hatékonyságának és minőségének ellenőrzése és értékelése terén elvégzendő fontos teendők elvégzése, a tudatosság növelése, az Unió egészét lefedő hálózatépítés és a bevált gyakorlatok a letelepítésben szerepet játszó érdekelt felek közti cseréjének – ideértve a nemzetközi szervezetek, a hatóságok és a civil társadalom közti partnerségeket is –biztosítása érdekében;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 b pont (új)
2b.  Annak lehetővé tétele a tagállami helyi hatóságok és helyi partnerek számára, hogy pénzügyi támogatásért folyamodjanak az Alaphoz a helyi integrációs programok összefüggésében, ami érkezési támogatást, az érkezések nyomon követését, tervezési és koordinációs struktúrákat és olyan tevékenységeket foglal magában, melyek célja a letelepített menekülteket fogadó közösségek tájékoztatása és az áttelepítés elősegítése.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 a pont (új)
3a.  Kezdeményezések az integráció terén, a tagállamok, a régiók és az önkormányzatok közötti vonatkozó politikák többszintű összehangolásának javítása érdekében.
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont
4.  Közös kezdeményezések, amelyek célja a kísérő nélküli kiskorúakkal való első találkozáskor alkalmazandó eljárásokkal és védelmi előírásokkal kapcsolatos új megközelítések azonosítása és végrehajtása
4.  Közös kezdeményezések, amelyek célja a kísérő nélküli kiskorúakkal való első találkozáskor alkalmazandó eljárásokkal, védelmi előírásokkal és segítségnyújtással kapcsolatos új megközelítések azonosítása és végrehajtása
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 pont
7.  Közös kezdeményezések, amelyek célja a család egységének helyreállítása, és a kísérő nélküli kiskorúak visszailleszkedése származási országaikban
7.  Közös kezdeményezések, amelyek célja a család egységének helyreállítása, és a kísérő nélküli kiskorúak visszailleszkedése származási országaikban, ha ez a kiskorúak mindenek felett álló érdekét szolgálja
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 6 a pont (új)
6a. szíriai menekültek Törökországban, Jordániában és Libanonban

A rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat)
PDF 553kWORD 58k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i határozata Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a tárgyalási mandátumról (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkének (2) bekezdésére és 70a. cikkére,

az intézményközi tárgyalások megkezdéséről határoz a következő tárgyalási mandátum alapján:

MANDÁTUM

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)
(1a) rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre irányuló javaslatról megállapodás nem születik;
Módosítás 2
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)
(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására1; megismétli, hogy elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani a következő többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai prioritásait és az EUMSZ-ben meghatározott új feladatait, valamint hogy előre nem látható események esetén válaszlépéseket tudjon tenni; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott; rámutat, hogy még az is csak korlátozott mértékben járulna hozzá az elfogadott uniós célkitűzések és kötelezettségvállalások, valamint az Unió szolidaritási elvének megvalósításához, ha a következő többéves pénzügyi keretben a rendelkezésre álló források szintjét a 2013-as szinthez képest 5%-kal emelnék;
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (3) bekezdése), többek között a bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a tagállamok és a megfelelő harmadik országok bűnüldöző hatóságai közötti koordinációt és együttműködést célzó intézkedések révén kell elérni.
(1)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (3) bekezdése), többek között a bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző és igazságszolgáltatási hatóságai, az egyes nemzeti hatóságok, az Unió illetékes szervei, az érintett harmadik országok és a nemzetközi szervezetek közötti koordinációt és együttműködést célzó intézkedések révén kell elérni. Ezt a célt ugyanakkor az Alapjogi Charta rendelkezéseivel, valamint az Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása mellett kell elérni.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  E célkitűzés eléréséhez fokozott fellépésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak műveleti munkáját. Többek között a terrorizmus és a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a számítástechnikai bűnözés, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.
(2)  E célkitűzés eléréséhez további fellépésekre van szükség uniós szinten annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus és a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a számítástechnikai bűnözés, a kiberbiztonság, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatok megosztásának egyértelműségét, az alapvető jogok és a jogállam tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre és a külső biztonsággal való elválaszthatatlan kapcsolatra fektetett hangsúlyt kell a belső biztonsági stratégia végrehajtását irányító kulcsfontosságú elveknek tekinteni.
(4)  A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatok megosztásának egyértelműségét, az alapvető jogok, szabadságjogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre és a külső biztonsággal való kapcsolatra és az azzal való egyeztetésre fektetett hangsúlyt kell a belső biztonsági stratégia végrehajtását irányító kulcsfontosságú elveknek tekinteni.
Indokolás
A belbiztonsági stratégiáról szóló véleményében az Európai Parlament már emlékeztetett a belső és külső biztonsággal kapcsolatos uniós fellépések koherenciájának jelentőségére.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A belső biztonsági stratégia végrehajtásának előmozdítása, és annak biztosítása érdekében, hogy az műveleti realitássá váljon, a tagállamok számára a Belső Biztonsági Alap létrehozásával megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani.
(5)  A belső biztonsági stratégia végrehajtásának előmozdítása, és annak biztosítása érdekében, hogy az műveleti szinten megvalósuljon, a tagállamok számára a Belső Biztonsági Alap létrehozása és fenntartása révén megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Az emberkereskedelemhez, és az illegális bevándorlásnak a bűnszervezetek általi kihasználásához hasonló, határokon átnyúló jellegű bűncselekmények ellen az igazságszolgáltatási és rendőrségi együttműködés révén hatékonyan lehetne fellépni.
Indokolás
A bűnözés beszivárgása a fehérgazdaságba torzítja a belső piac működését.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  A szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés alapvető szerepet tölt be a legális gazdaságnak a tipikus bűnözési jelenségektől, például a jövedelmek tisztára mosásától való védelmében.
Indokolás
A bűnözés beszivárgása a fehérgazdaságba torzítja a belső piac működését.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)  Az uniós politikákra jelenleg jellemző megszorító intézkedések tükrében a gazdasági nehézségeket egy újonnan fellelt rugalmasságon, innovatív szervezeti intézkedéseken, a meglévő struktúrák jobb kihasználásán, valamint az uniós intézmények és ügynökségek, továbbá a nemzeti hatóságok harmadik országokkal folytatott koordinációja segítségével kell legyőzni.
Indokolás
A gazdasági válság miatt rugalmas reakcióra és innovációra van szükség ahhoz, hogy ugyanolyan hatékonyan tudjunk fellépni a szervezett bűnözés ellen.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A Belső Biztonsági Alap átfogó keretén belül az ezen eszköz alapján biztosított pénzügyi támogatás támogatja a rendőrségi együttműködést, az információcserét és az információkhoz való hozzáférést, a bűnmegelőzést, valamint a határokon átnyúló, továbbá a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelmet, beleértve a terrorizmust, valamint az emberek és a kritikus infrastruktúra védelmét a biztonságot érintő eseményekkel szemben, továbbá a biztonságot érintő kockázatok és válságok hatékony kezelését, figyelembe véve a közös szakpolitikákat (stratégiák, programok és cselekvési tervek), jogszabályokat és a gyakorlati együttműködést.
(9)  A Belső Biztonsági Alap átfogó keretén belül az ezen eszköz alapján biztosított pénzügyi támogatás támogatja a rendőrségi együttműködést, az információcserét és az információkhoz való hozzáférést, a bűnmegelőzést, valamint a határokon átnyúló, továbbá a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelmet, beleértve a terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyermekek szexuális kizsákmányolását és a gyermekekkel való visszaélésről készült képfelvételek terjesztését, valamint az emberek és a létfontosságú infrastruktúra védelmét a biztonságot érintő eseményekkel szemben, továbbá a biztonságot érintő kockázatok és válságok hatékony kezelését, figyelembe véve a közös szakpolitikákat (stratégiák, programok és cselekvési tervek), jogszabályokat és a gyakorlati együttműködést.
Indokolás
Az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása a súlyos és szervezett bűnözés legaljasabb formái közé tartoznak. Ezért ezeket külön is meg kell említeni e helyütt.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az e területeken nyújtott pénzügyi támogatás különösen a határokon átnyúló műveleteket, az információkhoz való hozzáférést és az információcserét, a bevált módszerek cseréjét, a megkönnyített és biztonságos kommunikációt és koordinációt, a személyzet képzését és cseréjét, az ellenőrzési és értékelési tevékenységeket, az átfogó fenyegetés- és kockázatértékelést, a tudatosságfejlesztő tevékenységeket, az új technológiák fejlesztését és jóváhagyását, a kriminalisztikai kutatásokat, valamint interoperábilis technikai berendezések beszerzésének elősegítését szolgálja.
(10)  Az e területeken nyújtott pénzügyi támogatásnak különösen a tagállamok és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti együttműködés javítását szolgáló fellépéseket kell elősegítenie. E fellépéseknek a határokon átnyúló műveleteket, az információkhoz való hozzáférést és az információcserét, a bevált gyakorlatok cseréjét, a megkönnyített és biztonságos kommunikációt és koordinációt, a személyzet képzését és cseréjét, az ellenőrzési és értékelési tevékenységeket, az átfogó fenyegetés- és kockázatértékelést, a tagállamok és az érintett uniós szervek közötti együttműködést, a tudatosságfejlesztő tevékenységeket, az új technológiák fejlesztését és jóváhagyását, a kriminalisztikai kutatásokat, valamint interoperábilis technikai berendezések beszerzését kell előmozdítaniuk. Az e területen nyújtott pénzügyi támogatás csak olyan fellépésekre irányulhat, amelyek összhangban vannak az Uniónak az Európai Parlament és a Tanács által támogatott prioritásaival és kezdeményezéseivel.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A jelen eszköz révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli fellépésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során különösen törekedni kell a teljes összhangra az Unió külső fellépéseinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. Az ilyen intézkedések nem lehetnek közvetlenül fejlesztésorientáltak, és azoknak szükség esetén ki kell egészíteniük az Unió külső segélyezési eszközein keresztül nyújtott pénzügyi támogatást. Törekedni kell emellett az Unió humanitárius politikájával való összhangra, különösen a gyorssegélyre irányuló intézkedések végrehajtása során.
(11)  A jelen eszköz révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli fellépésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Ezen intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a teljes összhangot a szóban forgó országra vagy régióra irányuló uniós külső fellépés és külpolitika elveivel és alapvető célkitűzéseivel, a demokratikus elvekkel és értékekkel, az alapvető szabadságokkal és jogokkal, a jogállamisággal és a harmadik országok szuverenitásával. Az ilyen intézkedések nem lehetnek közvetlenül fejlesztésorientáltak, és azoknak szükség esetén ki kell egészíteniük az Unió külső segélyezési eszközein keresztül nyújtott pénzügyi támogatást. Törekedni kell emellett az Unió humanitárius politikájával való összhangra, különösen a gyorssegélyre irányuló intézkedések végrehajtása során.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Az eszköznek az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkével összhangban a gyermekjogok védelmének biztosítását kell szolgálnia, ideértve a gyermekek erőszakkal, visszaéléssel, kizsákmányolással és elhanyagolással szembeni védelmét is.
Az eszköznek különösen elő kell segítenie a gyermekkorú tanúk és sértettek védelmét és támogatását, valamint az egyedülálló vagy más okból gyámságra szoruló gyermekek különleges védelmét és támogatását.

Rendszeres ellenőrzésre és értékelésre van szükség – ideértve a kiadások nyomon követését – annak értékelése céljából, hogy az eszköz keretében folytatott tevékenységek milyen módon mozdítják elő a gyermekek védelmét.

Indokolás
Az EU kötelezettséget vállalt a gyermekek jogainak védelmére. Ezen erőfeszítéseket e rendelet végrehajtása és érvényesítése során is láthatóvá kell tenni.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A Belső Biztonsági Alap egységes végrehajtásának biztosítása érdekében az ezen pénzügyi eszközhöz rendelet uniós költségvetést megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, kivéve az Unió különleges érdekében álló fellépéseket (uniós fellépések), a gyorssegélyt és a technikai segítségnyújtást, amelyeket közvetlen és közvetett igazgatás révén hajtanak végre.
(13)  A Belső Biztonsági Alap és az Unió különleges érdekében álló fellépések (uniós fellépések) a gyorssegélyek és a technikai segítségnyújtás egységes végrehajtásának biztosítása érdekében az ezen pénzügyi eszközhöz rendelt uniós költségvetést közvetlen és közvetett gazdálkodás révén kell végrehajtani, kivéve az adminisztratív rugalmasságot megkívánó és a nemzeti programokat, amelyeket közös gazdálkodás révén kell végrehajtani.
Indokolás
A költségvetési rendelet 55. cikke értelmében az uniós költségvetés közös gazdálkodásban történő végrehajtásának a kivételnek, nem pedig a szabálynak kell lennie.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A közös gazdálkodásban felhasznált források esetében biztosítani kell, hogy a tagállamok nemzeti programjai teljes mértékben összhangban álljanak az uniós szakpolitikai célkitűzésekkel és prioritásokkal.
Indokolás
Az időközi felülvizsgálatból és az érdekeltekkel folytatott konzultációkból levont tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a közös gazdálkodást eredményorientáltabbá kell tenni, és ennek érdekében közös szabályozási keretet kell alkotni.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A tagállamoknak a végrehajtás céljából nemzeti programjaikon keresztül juttatott forrásokat egyértelmű és objektív, a tagállamok által védendő közjavakkal, valamint a belső biztonság magas szintjének biztosítását lehetővé tévő pénzügyi kapacitásaikkal kapcsolatos szempontok, mint lakosságuk, területük mérete, a nemzetközi repülőtereken és kikötőkön áthaladó utasok és áruk száma, a kritikus európai infrastruktúra mennyisége és bruttó nemzeti termékük alapján kell kiosztani.
(14)  A tagállamoknak a végrehajtás céljából nemzeti programjaikon keresztül juttatott forrásokat egyértelmű, objektív és mérhető – a tagállamok által védendő közjavakkal, valamint a belső biztonság magas szintjének biztosítását lehetővé tévő pénzügyi kapacitásaikkal kapcsolatosszempontok, úgymint lakosságuk, területük mérete, a nemzetközi repülőtereken és kikötőkön áthaladó utasok és áruk száma, és bruttó nemzeti termékük alapján kell kiosztani.
Indokolás
A módosítás az 10. cikkhez fűzött módosítással vág egybe.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)   Az Unió rendelkezési körében maradó források felső határának meg kell egyeznie a tagállamok számára nemzeti programjaik végrehajtására juttatott forrásokkal. Ez biztosítja, hogy az Unió egy adott költségvetési évben képes legyen az Unió számára különösen fontos intézkedések, így tanulmányok, új technológiák tesztelése és jóváhagyása, transznacionális projektek, hálózatépítés és bevált módszerek cseréje, a vonatkozó uniós jog és unió szakpolitikák végrehajtásának nyomon követése, továbbá harmadik országokkal kapcsolatos vagy azokban zajló intézkedések támogatására. A támogatott intézkedéseknek összhangban kell állniuk a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, cselekvési tervekben, illetve kockázat- és fenyegetéselemzésekben megjelölt prioritásokkal.
(16)  A tagállamok számára nemzeti programjaik végrehajtására juttatott források felső határának meg kell haladnia az Európai Unió fellépéseire előirányzott forrásokat. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak megfelelőbb képzése révén a rendelkezésre álló forrásokat a tagállamok jobban ki tudják használni. Mindenesetre megfelelő forrásokat kell az Unió rendelkezésére bocsátani annak biztosítása érdekében, hogy az Unió egy adott költségvetési évben képes legyen a számára különösen fontos intézkedések, így tanulmányok készítése, új technológiák tesztelése és jóváhagyása, transznacionális projektek, hálózatépítés és bevált módszerek cseréje, a vonatkozó uniós jog és unió szakpolitikák végrehajtásának nyomon követése, továbbá harmadik országokkal kapcsolatos vagy azokban zajló intézkedések támogatására. A támogatott intézkedéseknek összhangban kell állniuk a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, cselekvési tervekben, illetve kockázat- és fenyegetéselemzésekben megjelölt prioritásokkal, ideértve a kiberbiztonsági stratégiát is.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)  Az EUMSZ a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról csupán mint a jogalkotási aktusok nem alapvető rendelkezéseivel kapcsolatos általános hatályú nem jogalkotási aktusokról rendelkezik. Az alapvetőnek tekintett elemekről az adott jogalkotási aktusban kell rendelkezni.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)
(18b)  Az uniós és tagállami alapok e területen való kiadásait jobban össze kell hangolni a kiegészítő jelleg, a nagyobb hatékonyság és láthatóság biztosítása, illetve a jobb költségvetési szinergiák elérése érdekében.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)
(18c)  Az uniós alapokból történő finanszírozás hatását az állami pénzügyi források mozgósítása, összevonása és átcsoportosítása révén a lehető legnagyobbra kell növelni.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
18 d preambulumbekezdés (új)
(18d)  Gondoskodni kell az uniós költségvetési vonatkozású mechanizmusok lehető legnagyobb mértékű átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és demokratikus ellenőrzéséről.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
18 e preambulumbekezdés (új)
(18e)  A végrehajtás minőségének és a ráfordítások hasznosságának javítását a program célkitűzéseinek elérése érdekében irányadó elvnek kell tekinteni, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
18 f preambulumbekezdés (új)
(18f)  Amennyiben a Bizottság közös gazdálkodásban hajtja végre a költségvetést, úgy a végrehajtási feladatokat a tagállamokra kell átruházni. A Bizottságnak és a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elveit, és az uniós alapokkal történő gazdálkodás során biztosítaniuk kell az uniós fellépések láthatóságát. Ennek érdekében a Bizottság és a tagállamok teljesítik saját ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. A kiegészítő rendelkezéseket ágazatspecifikus szabályokban kell megállapítani.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
18 g preambulumbekezdés (új)
(18g)  Fontos gondoskodni a program pénzgazdálkodásának hatékonyságáról, valamint minél hatékonyabb és felhasználóbarátabb módon történő végrehajtásáról, emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és valamennyi résztvevőnek az eszközhöz való hozzáférését is.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
18 h preambulumbekezdés (új)
(18h)  A Bizottság az eszköz végrehajtását az eredmények és a hatások értékelésére szolgáló fő mutatószámok segítségével évente ellenőrzi. A mutatószámoknak – többek között a vonatkozó kiindulási alapértékeknek – kell képezniük a minimális alapot annak értékelésére, hogy az eszköz célkitűzései milyen mértékben teljesültek.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének H. pontjában említett területekhez tartoznak.
törölve
Indokolás
A rendelet nem a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséről szól.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, az utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének H. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az e megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló 2008/146/EK tanácsi határozat 3. cikkével.
törölve
Indokolás
A rendelet nem a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséről szól.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2011/349/EU tanácsi határozat 3. cikkével összefüggésben értelmezett 1. cikkének H. pontjában említett terület alá tartoznak.
törölve
Indokolás
A rendelet nem a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséről szól.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont
b) „információkhoz való hozzáférés és információcsere”: bűncselekmények, különösen határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűncselekmények megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, valamint üldözésével kapcsolatos, a bűnüldöző hatóságok számára releváns információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,
b) „információkhoz való hozzáférés és információcsere”: bűncselekmények, különösen határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűncselekmények megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, valamint üldözésével kapcsolatos, az uniós bűnüldöző hatóságok számára releváns információk biztonságos összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont
d) „szervezett bűnözés”: három vagy több személyből álló szervezett csoport által elkövetett büntetendő cselekmény, amely összehangoltan működik közvetlen vagy közvetett módon pénzügyi vagy más anyagi haszon megszerzésére törekedve,
d) „szervezett bűnözés”: meghatározott ideig – amelynek hossza valószínűsíti, hogy az alkalmiság kizárható – működő, kettőnél több, egymással partnerségi viszonyban álló, összehangoltan működő személyből álló szervezett csoport által elkövetett olyan cselekmény, amely olyan szabadásgvesztéssel, illetve szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek felső határa legalább 4 év, vagy annál több, és amelynek célja pénzügyi vagy más anyagi haszon közvetlen vagy közvetett módon – többek között megfélemlítés révén – történő megszerzése;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont
f) „kockázat- és válságkezelés”: a terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek értékelésével, megelőzésével, az azokra való felkészültséggel és következményeik kezelésével kapcsolatos bármilyen intézkedés,
f) „kockázat- és válságkezelés”: a terrorizmus, szervezett bűnözés és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek értékelésével, megelőzésével, az azokra való felkészültséggel és következményeik kezelésével kapcsolatos bármilyen intézkedés,
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont
h) „következménykezelés”: olyan intézkedések hatékony összehangolása, amelyeket terrortámadásra, vagy más biztonsági vonatkozású eseményre való reagálás és hatásának csökkentése érdekében hoztak a nemzeti és/vagy uniós szintű intézkedések hatékony összehangolása érdekében,
h) „következménykezelés”: olyan, nemzeti és/vagy uniós szintű fellépések hatékony összehangolása, amelyekre terrortámadásra, vagy más biztonsági vonatkozású eseményre való reagálás és hatásának csökkentése érdekében került sor.
Indokolás
A javasolt megfogalmazás a szöveg egyértelműségét hivatott javítani.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – i pont
i) „létfontosságú infrastruktúra”: olyan fizikai források, szolgáltatások, információtechnológiai létesítmények, hálózatok és infrastrukturális eszközök, amelyek megzavarása vagy megsemmisítése súlyos hatással járna a létfontosságú társadalmi feladatokra, többek között az ellátási láncra, az egészségügyre, a biztonságra, az emberek gazdasági vagy szociális jólétére vagy az Unió vagy tagállamai működésére,
i) „létfontosságú infrastruktúra”: a tagállamokban található azon eszközök, hálózatok, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása, veszélyeztetése vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna valamely tagállamban vagy az Unióban;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 bekezdés
a) a határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az az elleni küzdelem, beleértve a terrorizmust, valamint a tagállamok és az érintett harmadik országok bűnüldöző hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítése,
a) a határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az az elleni küzdelem, beleértve a terrorizmust, az emberkereskedelmet, az illegális bevándorlásnak a bűnszervezetek általi kihasználását, a gyermekek szexuális kizsákmányolását, a gyermekekkel való visszaélésről készült képfelvételek terjesztését, a számítástechnikai bűnözést és a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosását, valamint a tagállamok, az Unió illetékes szervei és az érintett harmadik országok bűnüldöző hatóságai, valamint a nemzetközi szervezetek közötti koordináció és együttműködés megerősítése.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 bekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a határokon átnyúló közös műveletek száma, illetve a bevált módszerekre vonatkozó dokumentumok és a szervezett rendezvények száma.

törölve
Indokolás
Az előadó külön módosítást javasol a célkitűzések elérését jelző mutatók kapcsán.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba) a tagállamok azon képességének javítása, hogy együttműködjenek az Europollal és jobban kihasználják az általa kínált lehetőségeket és szolgáltatásokat.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 bekezdés
E célkitűzés elérését többek között olyan mutatók alapján kell értékelni, mint a tagállamok részéről a gazdaság valamennyi ágazatában a létfontosságú infrastruktúra védelmének előmozdítása érdekében kialakított és/vagy továbbfejlesztett eszközök száma, és az uniós szinten elvégzett fenyegetés- és kockázatelemzések száma.

törölve
Indokolás
Az előadó külön módosítást javasol a célkitűzések elérését jelző mutatók kapcsán.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  Ezen célkitűzések elérése érdekében az eszköznek hozzá kell járulnia a következő operatív célkitűzésekhez az alábbiak előmozdítása és fejlesztése révén:
(3)  Ezen célkitűzések elérése érdekében az eszköznek hozzá kell járulnia a következő operatív célkitűzésekhez:
Indokolás
A módosítás a 3. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításokkal vág egybe.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont
a) a tagállamoknak a határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzésére és az ez elleni küzdelemre irányuló képességeit erősítő intézkedések (módszerek, eszközök, struktúrák), különösen a köz- és magánszféra partnerségei, az információk és a bevált módszerek cseréje, az adatokhoz való hozzáférés, az interoperábilis technológiák, az összehasonlítható statisztikák, az alkalmazott kriminológia, a nyilvános kommunikáció és a tudatosítás révén,
a) a tagállamoknak a határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés, a számítástechnikai bűnözés vagy terrorcselekmény megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre irányuló képességeit erősítő intézkedések előmozdítása és fejlesztése (módszerek, eszközök, struktúrák), különösen a köz- és magánszféra partnerségei, az információk és a bevált módszerek cseréje, az adatokhoz való hozzáférés, az interoperábilis technológiák, az összehasonlítható statisztikák, az alkalmazott kriminológia, a nyilvános kommunikáció és a tudatosítás révén,
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) a tagállamok bűnüldözési hatóságai, más nemzeti hatóságok, a megfelelő uniós szervek és adott esetben harmadik országok közötti adminisztratív és műveleti koordináció, együttműködés, kölcsönös megismerés és információcsere,
b) a tagállamok bűnüldözési hatóságai, más nemzeti hatóságok, a megfelelő uniós szervek és adott esetben harmadik országok és nemzetközi szervezetek közötti adminisztratív és műveleti koordináció, együttműködés, kölcsönös megismerés és információcsere előmozdítása és fejlesztése.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont
c) képzési rendszerek az európai képzési politikák végrehajtásában, többek között uniós bűnüldözési csereprogramok révén, annak érdekében, hogy kialakítsanak egy valódi európai igazságügyi és bűnüldözési kultúrát,
c) egy valódi európai igazságügyi és bűnüldözési kultúra kialakítása érdekében az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásával összefüggő kötelezettségek ismeretéhez és az európai képzési politikák végrehajtásához kapcsolódó képzési rendszerek előmozdítása és fejlesztése, többek között uniós bűnüldözési csereprogramok révén.
(A módosítás a d)–g) pontokra is alkalmazandó, amelyek technikai kiigazításra szorulnak.)
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont
d) intézkedések és bevált módszerek a bűncselekmények tanúinak és áldozatainak védelme és támogatása tekintetében,
d) a bűncselekmények tanúinak és áldozatainak időben történő azonosítására, védelmére és támogatására szolgáló intézkedések, mechanizmusok és bevált módszerek előmozdítása és fejlesztése, különösen a gyermekkorú tanúk és áldozatok védelme és támogatása, valamint az egyedülálló vagy más okból gyámságra szoruló gyermekek különleges védelme és támogatása tekintetében.
Indokolás
A bűncselekmények tanúi és sértettjei nemcsak védelmet és támogatást igényelnek, hanem a lehető legkorábbi azonosításuk is alapvetően fontos. Az EU kötelezettséget vállalt a gyermekek jogainak védelmére. Ezen erőfeszítéseket e rendelet végrehajtása és érvényesítése során is láthatóvá kell tenni.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont
g) a tagállamok és az Unió átfogó fenyegetés- és kockázatértékelését célzó adminisztratív és műveleti képességeinek megerősítését szolgáló intézkedések (módszerek, eszközök, struktúrák) annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Unió számára, hogy a közös és megosztott értékeléseken alapuló integrált megközelítéseket alakítson ki a válsághelyzetekben, továbbá hogy előmozdítsák a tagállamok és a partnerországok eltérő fenyegetési szint meghatározásainak kölcsönös megértését.
g) a tagállamok és az Unió átfogó, igazolt tényekre épülő, az Európai Parlament és a Tanács által támogatott uniós prioritásokkal és kezdeményezésekkel összhangban lévő fenyegetés- és kockázatértékelését célzó adminisztratív és műveleti képességeinek megerősítését szolgáló intézkedések (módszerek, eszközök, struktúrák) előmozdítása és fejlesztése annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Unió számára, hogy a közös és megosztott értékeléseken alapuló integrált megközelítéseket alakítson ki a válsághelyzetekben, továbbá hogy előmozdítsák a tagállamok és a partnerországok eltérő fenyegetési szint meghatározásainak kölcsönös megértését.
Indokolás
Semmilyen alap nem használható fel olyan intézkedések vagy gyakorlatok finanszírozására, amelyek elfogadására nézve az Európai Parlament és a Tanács szintjén nem született politikai megállapodás.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
3a. cikk
Mutatók

A 3. cikkben említett konkrét célkitűzések megvalósítását egyértelműen és előre meghatározott, átlátható és mérhető teljesítménymutatók alapján kell értékelni, mint például különösen a következők:

a) a határokon átnyúló közös műveletek száma;
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (az EUMSZ) 87. cikkében említett illetékes hatóságok azon munkatársainak száma, illetve százalékos aránya, akik a program által finanszírozott képzési tevékenységekben, munkatársak számára szervezett cserelátogatásokon, tanulmányi látogatásokon, műhelymunkában és szemináriumokon részt vettek;
c) a bevált módszerekre vonatkozó dokumentumok és a szervezett rendezvények száma és színvonala;
d) a gazdaság valamennyi ágazatában a létfontosságú infrastruktúra védelmének előmozdítása érdekében a tagállamok által kialakított és/vagy továbbfejlesztett eszközök száma, valamint az uniós szinten elvégzett fenyegetés- és kockázatelemzések száma;
e) az Europol adatbázisába továbbított adatok és az elindított ügyek száma.
A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az elért eredmények mutatók alapján történő értékeléséhez szükséges információkat.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a bűnüldöző hatóságok közötti rendőrségi együttműködést és koordinációt javító fellépések, beleértve a közös nyomozócsoportokat és a határokon átnyúló közös műveletek bármilyen egyéb formáját, az információkhoz és az interoperábilis technológiákhoz való hozzáférés és azok cseréje;
a) a bűnüldöző hatóságok közötti rendőrségi együttműködést, a koordinációt és az ügynökségek közötti együttműködést javító fellépések, beleértve a közös nyomozócsoportokat és a határokon átnyúló közös műveletek bármilyen egyéb formáját, az információkhoz és az interoperábilis technológiákhoz, például az Europol biztonságos hálózati információcsere-alkalmazásának (a SIENA-nak) a kiterjesztéséhez, vagy az Europol információs rendszerének adatbetöltőihez való hozzáférést és azok cseréjét;
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) elemzési, nyomon követési és értékelési tevékenységek, beleértve a tanulmányokat, valamint a fenyegetés- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat;
c) elemzési, nyomon követési és értékelési tevékenységek, beleértve a tanulmányokat, valamint a fenyegetés- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat, amelyek igazolt tényekre épülnek, és összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács által támogatott uniós prioritásokkal és kezdeményezésekkel;
Indokolás
Semmilyen alap nem használható fel olyan intézkedések vagy gyakorlatok finanszírozására, amelyek elfogadására nézve az Európai Parlament és a Tanács szintjén nem született politikai megállapodás.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A .../2013/EU rendelet [horizontális rendelet] 3. cikkének (4a) bekezdése értelmében a Bizottság és a tagállamok az Európai Külügyi Szolgálattal közösen biztosítják a harmadik országokban sorra kerülő, illetve a harmadik országokat érintő fellépésekkel kapcsolatos koordinációt.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret korlátain belül .
(2)  Az Alap részére elkülönített éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, XXX/201X -i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
(4)  A jelen eszköz alapján kiosztott költségvetést megosztott igazgatás révén kell végrehajtani, összhangban az XXXX/2012/EU rendelet [új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, kivéve a 7. cikkben hivatkozott uniós intézkedéseket, a 8. cikk (1) bekezdésében hivatkozott technikai segítségnyújtást, és a 9. cikkben hivatkozott gyorssegélyt.
(4)  A jelen eszköz alapján előirányzott költségvetést közvetlen és közvetett gazdálkodás révén (a 7. cikkben említett uniós intézkedések, a 8. cikk (1) bekezdésében említett technikai segítségnyújtás és a 9. cikkben említett gyorssegély), vagy, összhangban az XXXX/2012/EU rendelet [új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, közös gazdálkodásban kell végrehajtani.
Indokolás
A költségvetési rendelet 55. cikke értelmében az uniós költségvetés közös gazdálkodásban történő végrehajtásának a kivételnek, nem pedig a szabálynak kell lennie.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a) Az EUMSZ 317. cikkének értelmében az uniós költségvetés végrehajtásáért végsősoron a Bizottság felel.
Indokolás
Az EUMSZ 317. cikkének értelmében az uniós költségvetés végrehajtásáért végsősoron a Bizottság felel.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az összforrásokat irányadó jelleggel a következőképpen kell felhasználni:
(5)   A költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül az összforrásokat a következőképpen kell felhasználni:
a) 564 millió EUR a tagállamok nemzeti programjaira;
a) 55% a tagállamok nemzeti programjaira;
b) 564 millió EUR az uniós intézkedésekre, a gyorssegélyre és a Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtásra.
b) 45% az uniós intézkedésekre, a gyorssegélyre és a Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtásra.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés
(7)  A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok e rendelettel összhangban részt vesznek az eszközben.
törölve
Indokolás
A rendelet nem a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséről szól.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés
(8)  Ezen országoknak az eszközhöz nyújtott pénzügyi hozzájárulásairól megállapodásokat kell kötni, és meg kell határozni a részvételhez szükséges kiegészítő szabályokat, beleértve az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét biztosító rendelkezéseket.
Az ezen országoktól származó hozzájárulásokat hozzá kell adni az uniós költségvetésből rendelkezésre álló, az (1) bekezdésben hivatkozott összforrásokhoz.
törölve
Indokolás
A rendelet nem a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséről szól.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság által az XXX/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 14. cikke szerint megvizsgálandó és jóváhagyandó nemzeti programok alapján a tagállamok az e rendelet mellékletében felsorolt stratégiai uniós prioritások kezelésére koncentrálnak.
(2)  A Bizottság által az XXX/2012/EU rendelet [horizontális rendelet] 14. cikke szerint megvizsgálandó és jóváhagyandó nemzeti programok alapján a tagállamok az e rendelet mellékletében felsorolt stratégiai uniós prioritásokkal kapcsolatos projekteket hajtják végre.
Indokolás
A nemzeti programoknak az e rendelet mellékletében felsorolt stratégiai uniós prioritásokkal kapcsolatos projektekre kell összpontosítaniuk.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az eszköz felhasználható transznacionális fellépések, vagy az Unió különleges érdekében álló fellépések (uniós fellépések) finanszírozására, a 3. cikkben szereplő általános, egyedi és működési célkitűzések kapcsán.
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az eszköz felhasználható transznacionális fellépések, vagy az Unió különleges érdekében álló fellépések (uniós fellépések) finanszírozására, a 3. cikkben szereplő általános, egyedi és működési célkitűzések kapcsán. Valamennyi ilyen fellépést az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, valamint az adatok és a megánélet védelmére vonatkozó uniós jogi rendelkezések tiszteletben tartásával kell végrehajtani. Az európai adatvédelmi biztos, az EU Alapjogi Ügynöksége és más illetékes felügyeleti ügynökségek és szervek értékelhetik e fellépések ilyen szempontú megfelelőségét.
Indokolás
Független felügyeletnek kellene szavatolnia, hogy valamennyi fellépés összhangban legyen az alapvető jogokkal, ideértve a magánélethez való jogokat, és megfeleljen az adatvédelmi normáknak.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, az uniós intézkedéseknek összhangban kell állniuk a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, illetve kockázat- és fenyegetésértékelésekben megjelölt prioritásokkal:
(2)  Ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, az uniós intézkedéseknek összhangban kell lenniük a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, illetve kockázat- és fenyegetésértékelésekben megjelölt és az Európai Parlament és a Tanács által is jóváhagyott prioritásokkal, és támogatniuk kell különösen az alábbiakat:
Indokolás
Semmilyen alap nem használható fel olyan intézkedések vagy gyakorlatok finanszírozására, amelyek elfogadására nézve az Európai Parlament és a Tanács szintjén nem született politikai megállapodás.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) elemzési, nyomon követési és értékelési tevékenységek, beleértve a fenyegetés- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat, továbbá az uniós jog és az uniós szakpolitikai célkitűzések tagállamok általi végrehajtását nyomon követő projektek;
c) elemzési, nyomon követési és értékelési tevékenységek, beleértve a fenyegetés- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat, amelyek igazolt tényekre épülnek, és összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács által támogatott uniós prioritásokkal és kezdeményezésekkel, továbbá az uniós jog és az uniós szakpolitikai célkitűzések tagállamok általi végrehajtását nyomon követő projektek;
Indokolás
Semmilyen alap nem használható fel olyan intézkedések vagy gyakorlatok finanszírozására, amelyek elfogadására nézve az Európai Parlament és a Tanács szintjén nem született politikai megállapodás.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont
f) technikai berendezések, biztonsági létesítmények, infrastruktúrák, kapcsolódó épületek és rendszerek, különösen uniós szintű ICT-rendszerek és összetevőik beszerzése és/vagy továbbfejlesztése, beleértve a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos európai együttműködést, különösen a számítógépes bűnözés elleni küzdelem európai központjával;
f) technikai berendezések, know-how, biztonsági létesítmények, infrastruktúrák, kapcsolódó épületek és rendszerek, különösen uniós szintű ICT-rendszerek és összetevőik beszerzése és/vagy továbbfejlesztése, többek között a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos európai együttműködés, nevezetesen a számítógépes bűnözés elleni európai központ kiépítése céljából;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1) 564 millió EUR-t kell kiosztani a tagállamoknak irányadó jelleggel a következők szerint:
(1)  A nemzeti programok részére előirányzott források a következők szerint oszlanak meg:
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) 30% a lakosságuk méretének arányában;
a) 35% a lakosságuk méretének arányában;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) 10% a nemzetközi repülőtereiken és kikötőiken áthaladó utasok száma és áruk tömege arányában;
c) 20% a nemzetközi repülőtereiken és kikötőiken áthaladó utasok száma és áruk tömege arányában;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) 10% a 2008/114/EK irányelv alapján kijelölt európai kritikus infrastruktúra számának arányában;
törölve
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont
e) 40% a bruttó nemzeti termékük arányában (standard vásárlóerő lakosonként).
e) 35% a bruttó nemzeti termékük arányában (standard vásárlóerő lakosonként).
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az e rendeletben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődően 7 évre szól. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
(2)  Az e rendeletben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődően 7 évre szól.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 2 hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.
(5)  Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 3 hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 3 hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
törölve
Indokolás
A szövegben nincs hivatkozás a 12. cikk (2) bekezdésére.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság 2015. december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2007/125/IB tanácsi határozat 2011 és 2013 között elért eredményeiről és végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól szóló jelentést.
(5)  A Bizottság 2015. december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2007/125/IB tanácsi határozat 2011 és 2013 között elért eredményeiről és végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól szóló jelentést. E jelentésben az Európai Bizottság konkrét bizonyítékot szolgáltat – ha ilyen rendelkezésre áll – az uniós alapok és a tagállami költségvetések egymást kiegészítő jellegéről és a közöttük elért szinergiákról, valamint az uniós költségvetés által a tagállamokra gyakorolt serkentő hatásról a 2007/125/IB tanácsi határozatban foglalt célkitűzések elérését illetően.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
15a. cikk

Értékelés

Legkésőbb 2017. december 31-ig a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendeletben meghatározott célkitűzések megvalósításának értékeléséről szóló jelentést.

Indokolás
A teljesítmény-szempontú megközelítés alapján félidős értékelést kell készíteni a rendeletben foglaltak megvalósulásáról.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján ezt a rendeletet legkésőbb 2020. június 30-ig felülvizsgálja.

A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2020. június 1-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont
A határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzését és az az elleni küzdelmet szolgáló intézkedések, különösen a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a bűnözői hálózatok azonosítását és felszámolását célzó projektek, a gazdaság bűnözés beszivárgása elleni védelme, valamint a gazdasági ösztönzők csökkentése érdekében a bűncselekményből származó vagyoni eszközök lefoglalása, befagyasztása és elkobzása.

A határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzését és az az elleni küzdelmet szolgáló intézkedések, különösen a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekekkel való visszaélésről készült képfelvételek terjesztése, a bűnözői hálózatok azonosítását és felszámolását célzó projektek, a gazdaság bűnözés beszivárgása elleni védelme, valamint a gazdasági ösztönzők csökkentése érdekében a bűncselekményből származó vagyoni eszközök lefoglalása, befagyasztása és elkobzása.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - az utolsó pont után új pont
Az uniós és harmadik országok (különösen a szomszédos harmadik országok) közötti partnerség szorosabbra fűzését célzó intézkedések, valamint a fenti kiemelt uniós stratégiai célok elérését szolgáló operatív cselekvési programok kidolgozása és végrehajtása.


Irak
PDF 244kWORD 37k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról (2012/2850(RSP))
P7_TA(2013)0022B7-0006/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra(1),

–  tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. augusztus 12-i IV. Genfi Egyezményre, és annak I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 2000. október 31-i, 1325 (2000) számú határozatára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának 2010. június 11-én, a kampalai felülvizsgálati konferenciáján elfogadott módosításaira, amelyek tartalmazzák az „agresszió bűntette” kifejezés meghatározását,,

–  tekintettel a 2003. december 12-i „Biztonságos Európa egy jobb világban” című európai biztonsági stratégiára,

–  tekintettel a fejlesztésre vonatkozó 2005. november 22-i európai konszenzusra,

–  tekintettel az Európai Uniónak az Európai Biztonsági és Védelmi Politika (EBVP) keretében létrehozott integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló, 2005. március 7-i 2005/190/KKBP tanácsi együttes fellépésére, valamint az ezt módosító és a misszió megbízatását meghosszabbító további együttes fellépésekre,

–  tekintettel a 2006. június 7-i, „Ajánlások az Európai Unió megújított iraki szerepvállalására” című bizottsági közleményre (COM(2006)0283),

–  tekintettel a 2006. június 1-jei, a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről szóló állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Irakkal kapcsolatban az egyiptomi Sharm el-Sheikben 2007. május 3-án elfogadott nemzetközi megállapodásra,

–  tekintettel a Tanácshoz intézett, az Európai Unió Irakban betöltött szerepéről szóló, 2008. március 13-i ajánlására(3), valamint az „Irakról: a halálbüntetésről (beleérte Tárik Azaz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról” szóló, 2010. november 25-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Tanács 2010. november 22-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. december 15-i, 1956 (2010), 1957 (2010) és 1958 (2010) számú határozatára,

–  tekintettel a 2011. január 20-i, „a keresztények helyzetéről a vallásszabadság összefüggésében” című állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Bizottság Irakra vonatkozó közös stratégiáról (2011-2013) szóló dokumentumára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Iraki Köztársaság 2005 óta három többpárti választást tartott, népszavazás útján alkotmányt fogadott el, megteremtette a szövetségi állam alapjait, és erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megkísérelje demokratikus intézmények kiépítését, illetve megvalósítsa az újjáépítést és a konszolidációt;

B.  mivel Európát és Irakot több ezer éve kölcsönös kulturális hatások és közös történelem köti össze;

C.  mivel 2010. december 21-én az összes iraki politikai erő részvételével megállapodás született a nemzeti egységkormány megalakításáról, összhangban az iraki polgároknak a 2010. március 7-i választásokon kifejezésre juttatott szándékával; mivel ezt a megállapodást az iraki kormány még nem hajtotta végre; mivel a végrehajtás hiánya hozzájárul Irak instabilitásához és széttagoltságához;

D.  mivel Irak már hosszú ideje számos vallási közösségnek, többek között szunnitáknak, síitáknak, muszlimoknak, keresztényeknek, zsidóknak, mandeánoknak és jazidiknek, valamint a vallási csoportokhoz nem tartozó, nem hívő középosztálybeliek jelentős számának ad otthont;

E.  mivel 2003-ban 800 000 keresztény iraki polgár (káldeusok, szírek és más keresztény kisebbségek tagjai) élt Irakban, és mivel ősi, helybeli népességcsoportot alkotnak, amelyet jelenleg az üldöztetés és száműzetés komoly veszélye fenyeget; mivel keresztények százezrei menekültek az erőszak elől, amelynek továbbra is céltáblájául szolgálnak, vagy az országukat elhagyva, vagy a határokon belül kényszerülve áttelepülésre;

F.  mivel a helyhatósági választásokra a tervek szerint 2013-ban, a parlamenti választásokra pedig 2014-ben kerül sor;

G.  mivel bár világszerte egyre több országban törlik el a halálbüntetést, az iraki kivégzések száma egyre nő; mivel többek között Navi Pillay, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is mélységes aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a halálbüntetéssel végződő bírósági tárgyalások nem felelnek meg a tisztességes tárgyalásra vonatkozó nemzetközi biztosítékoknak, többek között a bírósági eljárás átláthatóságának hiánya, valamint olyan esetek miatt, ahol a „vallomásokat” kínzás vagy a vádlottakkal szembeni egyéb embertelen bánásmód útján szerezték; mivel a halálbüntetés a büntetés kegyetlen és embertelen formája, és kifejezetten elsőbbséget kell biztosítani az iraki hatóságokkal a halálbüntetés eltörléséről folytatott politikai párbeszédnek;

H.  mivel a szíriai válság menekültek és visszatérők újabb, jelentős hullámait indította el Irak felé, akiket jelenleg nagyfokú személyes és gazdasági bizonytalanság sújt, és rendkívül kiszolgáltatott helyzet fogadja őket Irakban;

I.  mivel fontos, hogy a bagdadi uniós képviselet rendelkezzen az ahhoz szükséges pénzeszközökkel és forrásokkal, hogy teljes mértékben működőképes legyen, és jelentős mértékben támogathassa a demokratikus folyamatot, előmozdíthassa a jogállamiságot és az emberi jogokat, segítve az iraki hatóságokat és embereket az újjáépítés, stabilizáció és normalizáció folyamatában, és mivel egy különálló iroda Erbilben jelentősen növelhetné a bagdadi uniós küldöttség működési hatékonyságát;

J.  mivel Irak képes volt szinte a teljes kapacitására visszaállítani olajtermelését; mivel azonban az iraki államnak továbbra is különös nehézséget okoz olyan alapvető szolgáltatások nyújtása, mint a nyári rendszeres áramellátás, a tiszta ivóvíz és a megfelelő egészségügyi szolgáltatások; mivel Irak kőolajkészleteinek kiaknázása tekintetében technikai segítségnyújtásra, a jogállamiság fenntartására, és a szerződések és a közbeszerzés nemzetközi szabványainak teljes bevezetésére lesz szükség a társadalmi befogadás és jólét folyamatának előmozdítása érdekében;

K.  mivel a fiatal férfiak körében a munkanélküliség aránya megközelíti a 30%-ot, aminek következtében könnyen csatlakoznak bűnbandákhoz vagy katonai szervezetekhez; mivel a korrupció elleni harcnak az iraki hatóságok egyik fő céljának kell maradnia; mivel az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az iraki korrupcióellenes intézkedések támogatására irányuló erős ösztönzőket nyújtson az európai vállalatok számára; mivel az iraki hatóságoknak az ország olajból származó bevételét eszközként és lehetőségként kellene felhasználniuk arra, hogy az egész iraki társadalom számára hasznos fenntartható társadalmi és gazdasági újjáépítést kezdjenek, és elő kellene mozdítaniuk a demokratikus reformok folyamatát;

L.  mivel az amerikai katonai csapatok 2011 végén történt iraki kivonulása óta az iraki biztonsági erők döntő fontosságú szerepet játszanak az ország stabilitásának és hosszú távú fenntarthatóságának biztosításában;

M.  mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint ez idáig 1 500 000 iraki volt kénytelen elhagyni lakóhelyét az országban: köztük 500 000 személy hajléktalan, és 230 000 személy keresett menedéket a szomszédos országokban, főként Szíriában és Jordániában;

N.  mivel az iraki kurd régió olyan térség, ahol a béke és a biztonság bizonyos szinten garantált, és ahol a nemzetközi fejlesztési együttműködés és magánberuházások mértéke növekszik;

O.  mivel a biztonsági helyzet jelentős mértékű javulása ellenére még mindig gyakoriak a bombázások és a lövöldözések, és mindennapos az erőszak, ami miatt az irakiak többsége bizonytalan a jövőjét tekintve és ami miatt lehetetlen az iraki lakosság általános gazdasági és társadalmi integrációjának az előmozdítása;

P.  mivel a régió stabilitásának előmozdítása érdekében az Európai Uniónak részt kell vállalnia az új és demokratikus Irak felépítésében, és mivel az EU Irakkal kapcsolatos politikájának összhangban kell lennie a déli szomszédságával és a Közel-Kelettel való uniós stratégiai partnerség átfogóbb keretével;

Q.  mivel az újjáépítés és a normalizáció legnagyobb kihívásai intézményi és társadalmi téren jelentkeznek, ideértve az intézményi és közigazgatási kapacitásépítést, a jogállamiság, a jogérvényesítés és az emberi jogok tiszteletben tartásának megszilárdítását;

R.  mivel az EU-nak kifejezetten az Irak előtt álló egyedi belső, regionális és humanitárius kihívásokhoz kell igazítania erőforrásainak felhasználását, és mivel a hatékonyság, az átláthatóság és a láthatóság mind előfeltétele az EU fokozott iraki szerepvállalásának;

S.  mivel 2003 óta az EU és tagállamai összesen több mint 1 milliárd euró összegű támogatást nyújtottak Irak számára, különösen az Iraki Nemzetközi Újjáépítési Alapon (IRFFI) keresztül, és mivel az Unió 2005 óta közvetlenül részt vett az iraki jogállamiság javításában az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-misszióján (EUJUST LEX) keresztül, amit a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében hajtottak végre; mivel az EUJUST LEX misszió mandátumát 2013. december 31-ig meghosszabbították;

T.  mivel a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése új szerződéses keretet biztosít az EU számára, amelyben lehetőség nyílik az Irakkal való hosszú távú politikai és gazdasági kapcsolatok kialakítására és az emberi jogok iraki előmozdítása és tiszteletben tartása tekintetében erős alapok megteremtésére;

U.  mivel Irak potenciálisan fontos partner az energiaforrások nagyobb fokú diverzifikációjának biztosításában, ekképpen hozzájárulva Európa energiabiztonságához;

1.  üdvözli az EU és az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás tárgyalásainak lezárását, amely első alkalommal hoz létre szerződéses kapcsolatot a két fél között; üdvözli a partnerségi és együttműködési megállapodás révén megalakult Együttműködési Tanács, Együttműködési Bizottság és Parlamenti Együttműködési Bizottság létrejöttét, és reméli, hogy ezek a fórumok új lendületet adnak az Unió legmagasabb szintű politikai szerepvállalásának Irakban, az iraki hatóságokkal felsővezetői szinten folytatott rendszeres politikai megbeszélések és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése formájában;

2.  úgy véli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás politikai és kereskedelmi rendelkezései megteremtik a kétoldalú, regionális és globális kérdésekről folytatott rendszeres és szorosabb politikai párbeszéd alapjait, ugyanakkor az Irak és az EU közötti kereskedelmet szabályozó megállapodások javítására törekszenek azáltal, hogy Irak fejlesztésre és reformokra irányuló erőfeszítése számára támogatást nyújtanak, azzal a céllal, hogy elősegítsék az ország világgazdaságba történő integrációját;

3.  támogatja Iraknak a Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozására irányuló folyamatot, és hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtásának jelentős mértékben hozzá kell járulnia e folyamathoz;

4.   kiemeli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodásban a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló „alapvető elem” klauzula megköveteli a felek aktív szerepvállalását a nukleáris leszerelésben, valamint azt, hogy teljes mértékben támogassák a nukleáris fegyverektől mentes Közel-Keletről szóló, tervezett ENSZ-konferenciát;

5.  üdvözli a partnerségi és együttműködési megállapodás azon szakaszát, amely az Unió és Irak közti, Iraknak a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Római Statútumához való csatlakozását célzó együttműködésre vonatkozik; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Unió maximális támogatást nyújtson Iraknak a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának ratifikálásához és az ahhoz való lehető leghamarabbi csatlakozásához, és a nemzetközi emberi jogi normák és eszközök prioritásként kezelt alkalmazásához; felszólítja az uniós tagállamokat és Irakot, hogy ratifikálják a Nemzeti Büntetőbíróság Statútumának 2010. június 11-én elfogadott módosításait; dvözli a partnerségi és együttműködési megállapodásnak az emberi jogok iraki előmozdítását és hatékony védelmét célzó együttműködésről szóló szakaszát, azzal a fenntartással, hogy amennyiben Irak nem képes megvédeni, előmozdítani és tiszteletben tartani az emberi jogokat, az negatívan fogja érinteni az együttműködést és a gazdaságfejlesztési programokat; kiemeli a „többet többért” elv alapján hozott szigorú feltételek további alkalmazásának fontosságát és az emberi jogok területén tett lényegi előrelépésre helyezett nagyobb hangsúly szükségességét Irakban; üdvözli az iraki kormány elkötelezettségét a civil társadalommal folytatott valódi párbeszéd és annak valódi bevonása mellett;

6.  kitart amellett, hogy az EU és az iraki hatóságok közötti politikai párbeszédnek elsősorban a következőkre kell összpontosítania: az emberi jogok és az alapvető köz- és egyéni szabadságjogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdések, külön figyelmet szentelve az emberi jogok megsértésével kapcsolatban továbbra is felmerülő állításokra, a vallásos és etnikai kisebbségek jogainak védelmére, továbbá a demokratikus intézmények megerősítésére, a jogállamiságra és a jó kormányzásra, az átlátható döntéshozatalra, a tisztességes eljárásra és a nemzeti megbékélésre; sürgeti az iraki kormányt, hogy tegyen intézkedéseket e rendkívül megosztott társadalom nemzeti megbékélése érdekében;

7.  hangsúlyozza, hogy kifejezetten elsőbbséget kell biztosítani az iraki hatóságokkal a halálbüntetés eltörléséről és az alapvető uniós elvek támogatásáról folytatott politikai párbeszédnek; felszólítja az iraki kormányt a halálbüntetés eltörlésére, és ennek első lépéseként a halálbüntetésre vonatkozó moratórium azonnali kihírhedésére és bevezetésére;

8.  üdvözli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás létrehozza a Parlamenti Együttműködési Bizottságot, amely az iraki parlament és az Európai Parlament számára fórumként szolgál a találkozókhoz és az eszmecseréhez, és amelyet tájékoztatnak az Együttműködési Tanács ajánlásairól és amely ajánlásokat tesz a Tanács számára; támogatja e fontos parlamenti dimenziót, és úgy véli, hogy egy ilyen bizottság értékes lehetőséget biztosít majd a demokratikus párbeszédhez és támogatja az iraki demokráciát;

9.  megismétli a parlamenti demokrácia javítása melletti elkötelezettségét, és emlékeztet arra a – 2008-as költségvetés keretében – előterjesztett kezdeményezésére, hogy a harmadik országok parlamentjeivel együttműködve nyújtsanak támogatást a demokrácia megteremtéséhez; megismétli, hogy kész aktívan támogatni az iraki képviselőtanácsot azáltal, hogy az iraki választott képviselőknek az alkotmányos szerepük betöltésével kapcsolatos képességük fokozására, valamint a hatékony közigazgatás és a személyzet képzése terén történő tapasztalatátadás elősegítésére irányuló kezdeményezésekre tesz javaslatot;

10.  hangsúlyozza az Irakkal való intenzív technológiai párbeszéd és együttműködés feltételei megteremtésének, és a kormányzat folyamatos támogatásának fontosságát, hogy lehetővé váljon a szerződésekre és közbeszerzésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványok bevezetése és teljes körű alkalmazása, és bővülhessenek a beruházási lehetőségek;

11.  felszólítja Irakot, hogy a lehető legrövidebb időn belül ratifikálja az Átfogó Atomcsend-szerződést;

12.  üdvözli az EU iraki képviseletének megnyitását Bagdadban, és az uniós képviselet vezetőjének kinevezését; emlékeztet azonban arra, hogy szükséges biztosítani a képviselet számára a megfelelő saját helyiségeket, és az emberi és anyagi erőforrásokat, az EU azon kinyilvánított céljához mérten, hogy jelentős szerepet játsszon Irak demokratikus átalakulásában, és tekintettel a képviselet teljes hatékonyságának elérésére; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú lehetővé tenni a küldöttségvezető számára, hogy teljes biztonságban utazhasson az ország egész területén, mikor ellenőrzi az Európai Unió által finanszírozott programok helyes végrehajtását, az emberi jogok helyzetét és a reformfolyamatot;

13.  hangsúlyozza azon politikai megállapodás fontosságát Irak jövője szempontjából, amelyet az iraki vezetők egy olyan nemzeti egységkormány megalakítására vonatkozóan értek el, amely tükrözi az iraki társadalom politikai, vallási és etnikai sokszínűségét, és megfelel az iraki nép által a 2010. március 7-i parlamenti választásokon kinyilvánított szándéknak; kéri e megállapodás haladéktalan és maradéktalan végrehajtását, és felkéri az iraki politikai erőket, hogy a szándékok azonosságának szellemében maradjanak elkötelezettek az erős és fenntartható demokratikus intézmények létrehozásának folyamata iránt, és biztosítsák a szabad és tisztességes választások feltételeit mind helyi, mind nemzetközi szinten, amelyek alapvetőek a demokratikus álalakulás folyamatában; megállapítja, hogy e megállapodás végrehajtása lehet az egyetlen járható út a valódi nemzeti megbékélés folyamatának elindításához; megismétli annak fontosságát, hogy a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium élére állandó minisztereket jelöljenek ki a biztonsági apparátus feletti hatalom koncentrálódásának megakadályozása és a demokratikus párbeszéd, áttekinthetőség, politikai felelősség, és a biztonsággal kapcsolatos politikai döntések elszámoltathatóságának elősegítése érdekében;

14.  aggasztónak tartja a vallási csoportok közötti növekvő feszültséget, valamint a kormány és az ellenzék közötti súlyos bizalomhiányt, amely – ha nem javul a helyzet – az erőszakos konfliktus kiújulásához vezethet; kifejezetten aggodalommal tekint a szíriai konfliktus Irakra való lehetséges átterjedésére, ami tovább fokozhatja a feszültségeket Irakban, és az összes iraki szereplőt felelősségteljes és józan magatartásra szólítja fel e helyzet elkerülése érdekében;

15.  felszólítja az iraki kormányt annak biztosítására, hogy az ország erőforrásait átlátható és felelősségteljes módon, valamennyi iraki javára használják fel;

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy – a nemzetközi szinten meghatározott vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó alapelvek, beleértve az OECD-iránymutatások 2010-es frissített kiadását, valamint az ENSZ, az ILO és az EU által meghatározott alapelvek alapján – szerkesszen egy, a vállalatok társadalmi felelősségvállalására (CSR) vonatkozó, kötelező erejű záradékot, amelyet az Együttműködési Tanács első találkozói egyikén vitatnának meg; javasolja, hogy e záradék egységesítse a már létező standardokat és elképzeléseket az összevethetőség és méltányosság biztosítása érdekében, és tartalmazzon az ezen elvek uniós szinten történő végrehajtására irányuló intézkedéseket, mint például a vállalatok, leányvállalataik és ellátási láncaik tevékenységének nyomon követésére, valamint a kellő gondosság alkalmazására vonatkozó követelményeket;

17.  azonban továbbra is mély aggodalommal tölti el, hogy rendszeresen előfordulnak a civil lakosság, a kiszolgáltatott csoportok és vallási közösségek elleni erőszakos cselekmények, beleértve a keresztény kisebbségeket, amelyek mély félelmet keltenek a lakosság körében, és bizonytalanságot saját jövőjükkel és az ország jövőjével kapcsolatban. megjegyzi, hogy történtek előrelépések ezen a téren, és felhívja az iraki hatóságokat, hogy folytassák a közbiztonság és a közrend javítása, valamint a terrorizmus és a vallási csoportok közti erőszak elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítéseket az egész ország területén; úgy véli egyúttal, hogy kiemelt szerepet kell szánni egy olyan jogi keret kialakításának, amely egyértelműen meghatározza a biztonsági erők feladatait és megbízatását és elősegíti a biztonsági erők megfelelő felügyeletének megvalósítását, az alkotmányban foglaltakkal összhangban; úgy véli, hogy a képviselők tanácsának megfelelő szerepet kell játszania az új jogszabályok megalkotásában és a demokratikus ellenőrzés gyakorlásában; felszólítja az iraki hatóságokat, hogy fokozzák az ország valamennyi kisebbségének védelme érdekében tett erőfeszítéseiket, minden iraki állampolgárnak garantálva, hogy szabadon és biztonságban gyakorolhassa vallását, vagy vállalhassa önazonosságát, továbbá tegyenek határozottabb lépéseket az etnikumok és a vallások közti erőszak megfékezésére, a nem hívő lakosság védelme érdekében, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy bíróság elé állítsák a törvénysértőket, összhangban a jogállamisággal és a nemzetközi normákkal; úgy véli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás további lehetőséget kínál a az iraki társadalmi kohéziót és partnerséget szolgáló békéltető programok és vallások közti párbeszéd előmozdítására,

18.  felhívja a figyelmet az iraki népet sújtó humanitárius problémák megoldásának sürgető szükségességére; hangsúlyozza, hogy az iraki hatóságok és a helyszínen dolgozó nemzetközi segélyszervezetek összehangolt fellépését a kiszolgáltatott csoportok – köztük a menekültek és a lakhelyük elhagyására kényszerültek – segítésére kell fordítani, megvédve őket, és megfelelő feltételeket teremtve biztonságuk és méltóságuk garantálásához;

19.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága szerint 34 000 szír menekült keresett menedéket Kurdisztán iraki részén a háború kezdete óta, és az iraki hatóságok segítségét kéri az irakba érkező menekültáradat kezelésében, különösen annak biztosításával, hogy a menekülteket humanitárius alapon befogadják a területre, és menekülttáborokba irányítják őket; sürgeti továbbá az Uniót is, hogy ajánlja fel támogatását és járuljon hozzá az iraki kormány erőfeszítéseihez a menekülttáborok emberhez méltó életkörülmények biztosítására.

20.  felszólítja az iraki hatóságokat – bár elismeri erőfeszítéseiket –, hogy biztosítsák az asrafi és a hurrijai tábor lakóinak védelmét és megfelelő emberi életkörülményeket számukra; felkéri az Európai Unió tagállamait, hogy tartsák tiszteletben az Európai Unió és az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás 105. cikkének (3b) és (4) bekezdését és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a hurrijai tábor lakóinak saját szabad akaratukból történő hazatelepülése vagy áttelepülése érdekében, hogy végre megoldást nyerjen az iraki területen tartózkodásuk problémája;

21.  felszólít az alkotmány, a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény felülvizsgálatára, a nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint a nők jogainak teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében; újólag megerősíti a nők kulcsfontosságú szerepét a társadalom szövetének újraalakításában, és hangsúlyozza a politikai életben – többek között a nemzeti stratégiák kialakításában – való teljes körű részvételük szükségességét, az általuk képviselt nézőpontok érvényesülése érdekében;

22.  ösztönzi a nem kormányzati szervezeteket, hogy segítsék a demokrácia és az emberi jogok megerősödését Irakban azáltal, hogy célzott segítséget nyújtanak azoknak a nőknek, akik erőszak, kényszerházasság, becsületbeli bűncselekmények, emberkereskedelem és a nemi szervek megcsonkításának áldozatává váltak;

23.  sürgeti az iraki parlamentet és a kormányt, hogy léptessenek életbe jogszabályokat a gyermekmunka, a gyermekprostitúció és a gyermekkereskedelem felszámolása, valamint hogy garantálják a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény betartását;

24.  követeli, hogy különös figyelmet fordítsanak a nők részvételére a háború utáni újjáépítés folyamatában, illetve a politikai és gazdasági élet magasabb szintjein játszott szerepükre, különösen az etnikai közösségekből származó nők esetében, akiket gyakran kettős megkülönböztetés sújt, egyrészt nemük, másrészt etnikai vagy vallási hovatartozásuk miatt; arra ösztönzi az iraki hatóságokat, hogy tegyék meg a befogadó civil társadalom létrehozásához szükséges lépéseket, amely a politikai folyamat teljes jogú résztvevője lehet, továbbá nyújtsanak támogatást a független, pluralista és professzionális médiaágazat kialakításához;

25.  mély aggodalmának ad hangot a kényszerházasságokkal kapcsolatos nagyszámú női öngyilkosság és becsületbeli gyilkosság miatt, és a nőket érintő erőszak más elterjedt formái miatt, mint a női nemi szervek megcsonkítása és a családon belüli erőszak; hangsúlyozza megfelelő és hatékony jogszabályok bevezetésének fontosságát a nők jogainak, valamint társadalmi, kulturális és fizikai integritásának védelmében, teljes hozzáférést biztosítva számukra a társadalmi és gazdasági integrációhoz, és megszüntetve a nőkkel szembeni, jogszabályokban foglalt megkülönböztetést, az iraki alkotmánnyal és Irak nemzetközi emberi jogi szerződések tekintetében fennálló kötelezettségeivel összhangban;

26.  üdvözli a Bizottság közös stratégiai dokumentumát (2011–2013), amely átmenetet jelent az iraki hatóságokkal folytatott konzultáción és az egyéb nemzetközi szervezetekkel (Világbank, ENSZ) folytatott koordináción alapuló uniós fejlesztési együttműködés többéves programozásába; megállapítja, hogy ez az új megközelítés összhangban van a Tanácsnak adott 2008. március 13-i ajánlásában megfogalmazott fő iránymutatásokkal;

27.  üdvözli az EUJUST LEX missziójának, valamint azon kísérleti projektek végrehajtásának pozitív mérlegét, amelyekre első alkalommal került sor Irakban az Európai Bizottság folyamatban lévő projektjével összehangolt formában; sürgeti, hogy az európai biztonsági és védelmi politikai, valamint az uniós eszközök segítségével a misszió során szerzett minden tapasztalatot használjanak fel, hogy az iraki rendőrség és igazságügyi rendszer megerősítéséhez nyújtott helyszíni támogatás folytatása érdekében;

28.  ismételten felszólít arra, hogy szolgáljanak bizonyítékokkal az Iraknak nyújtott uniós támogatások átláthatóságáról és hatékonyságáról, az uniós támogatások tényleges kifizetésével és felhasználási módjaival kapcsolatos átfogó, rendszeres és átlátható tájékoztatás formájában, különös tekintettel az Iraki Nemzetközi Újjáépítési Alapon (IRFFI) keresztül nyújtott előirányzatokra, amelynek az EU a fő adományozója;

29.  tudomásul veszi az együttműködési programok tevékenységeit az EU társadalmi és emberi jogi téren történő fejlesztéseinek kapcsán, amelyek a szegénység elleni küzdelemre, az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás legfontosabb igényeinek kielégítésére, valamint a mindenkire, így köztük a legkiszolgáltatottabb csoportokra, a menekültekre, a lakóhelyük elhagyására kényszerített emberekre és az összes vallási kisebbségre vonatkozó alapvető szabadságok előmozdítására irányulnak; kitart amellett, hogy ezen tevékenységek végrehajtása a kapacitás és az intézmények megerősítésének keretében történjék az integráció, az átláthatóság és a jó kormányzás elveinek figyelembe vétele mellett;

30.  hangsúlyozza a Szíriával, Iránnal, Törökországgal, Szaúd-Arábiával és Jordániával határos Irak érzékeny geopolitikai helyzetét; elvárja, hogy Irak stabilizáló szerepet játsszon majd a régióban, különös tekintettel a Szíriában jelenleg zajló polgárháborúra; elvárja, hogy Irak támogassa a demokratikus és befogadó átmenetet Szíriában;

31.  üdvözli az iraki emberi jogi bizottság független intézményként történő közelmúltbéli létrehozását, amely értelmet adhat az iraki alkotmányban biztosított jogoknak és központi szerepet kaphat e jogok védelmében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez az intézmény politikai befolyástól független maradjon, és hogy nyújtsanak megfelelő, biztonságos és független pénzügyi támogatást a műveleteihez; hangsúlyozza, hogy a kormányzati szerveknek rendszeres, átlátható és folyamatos együttműködést kell tanúsítaniuk a bizottság vizsgálatai során; felszólítja a tagállamokat, hogy technikai segítségnyújtással, folyamatos párbeszéddel, valamint az emberi jogok védelmében tett erőfeszítésekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztásával támogassák e bizottság fejlődését;

32.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjei elnökeinek, valamint az Iraki Köztársaság kormányának és képviselőtanácsának.

(1) HL L 204., 2012.7.31., 20. o.
(2) HL C 298. E, 2006.12.8., 287. o.
(3) HL C 66. E, 2009.3.20., 75. o.
(4) HL C 99. E, 2012.4.3., 115. o.
(5) HL C 136. E, 2012.5.11., 53. o.


Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás ***
PDF 193kWORD 19k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10209/2012),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás-tervezetre (05784/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke (3) bekezdésével, 91., 100. cikkével, 192. cikke (1) bekezdésével, 194., 207., 209. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0189/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0411/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Iraki Köztársaság kormányának és parlamentjének.


Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében
PDF 127kWORD 24k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok közötti ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás (IEPA) végrehajtásáról, különös tekintettel Zimbabwe jelenlegi helyzetére (2013/2515(RSP))
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2012. május 14. óta ideiglenesen alkalmazott, egyrészről Madagaszkár, Mauritius, a Seychelle-szigetek és Zimbabwe, másrészről az Európai Közösség között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásra;

–  tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),

–  tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (GATT), és különösen annak XXIV. cikkére,

–  tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i Millenniumi Nyilatkozatára, amely meghatározza a millenniumi fejlesztési célokat,

–  tekintettel az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodásról szóló, 2009. március 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség rendkívüli csúcstalálkozójának 2012. június 1-jei közleményére,

–  tekintettel a Tanács Zimbabwéről szóló, 2012. július 23-i következtetéseire és a Zimbabwével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012/124/CFSP végrehajtási határozatára(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Cotonoui Megállapodás kereskedelmi együttműködésről szóló fejezete, amely alapján az EU nem kölcsönös kereskedelmi kedvezményeket nyújt az AKCS-országok számára, 2007. december 31-én lejárt, és ettől az időponttól a helyzet nem felel meg a Világkereskedelmi Szervezet szabályainak;

B.  mivel a gazdasági partnerségi megállapodások olyan WTO-kompatibilis megállapodások, amelyek célja a regionális integráció kereskedelemfejlesztés, fenntartható növekedés és a szegénység csökkentése útján történő támogatása, elősegítve az AKCS-országok gazdaságának a világgazdaságba való fokozatos integrációját;

C.  mivel Madagaszkár, Mauritius, a Seychelles-szigetek és Zimbabwe a Cotonoui Megállapodás aláíró felei; mivel az emberi jogok tiszteletben tartásának az EU és az AKCS-országok közötti együttműködési és fejlesztési megállapodás alapvető elemének kell lennie;

D.  mivel az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodások a teljes gazdasági partnerségi megállapodások felé vezető út első lépésének tekinthetők, ami az árukereskedelemre vonatkozó szabályok mellett az eredetre és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó szabályokról szóló fejezetek beépítésének köszönhető;

E.  mivel a felelősségteljes kormányzásra, a politikai tisztségek átláthatóságára és az emberi jogokra vonatkozó, a Cotonoui Megállapodás 8. cikke, 11. cikke b) pontja, valamint 96. és 97. cikke szerinti rendelkezéseket az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Madagaszkár, Mauritius, a Seychelle-szigetek és Zimbabwe között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás részének kell tekinteni;

F.  mivel bár az emberi jogok és a demokrácia helyzete Zimbabwében a javulás jeleit mutatja, továbbra is számos kihívás áll fenn az Unió és Zimbabwe közötti jövőbeli együttműködés tekintetében, nevezetesen a Globális Politikai Megállapodás teljes körű végrehajtása és a zaklatás és az emberi jogi visszaélések minden formájának felszámolása terén;

G.  mivel Zimbabwe gazdasági fellendülése továbbra is törékeny és egyes állami politikák veszélyeztetik az Unió és Zimbabwe közötti jövőbeli gazdasági kapcsolatokat;

H.  mivel Zimbabwe szembeötlő módon semmibe veszi a nemzetközi megállapodásokat és saját nemzeti jogszabályait azáltal, hogy továbbra is engedélyezi az illegális elefántcsont-kereskedelmet;

1.  rámutat arra, hogy az EU-nak elő kell mozdítani az ILO munkaügyi normáit és a munkakörülményekre vonatkozó előírásait maradéktalanul tiszteletben tartó és garantáló tisztességes kereskedelmet az EU és a fejlődő országok között, valamint biztosítania kell a lehető legmagasabb szociális és környezetvédelmi normák alkalmazását; úgy véli, hogy mindez többek között a fejlődő országokból származó erőforrásokért és mezőgazdasági termékekért fizetendő méltányos árat is magában foglalja;

2.  hangsúlyozza, hogy az IEPA ideiglenes hatályba lépése szilárd jogi keretben tett, fontos lépés az EU és az érintett négy afrikai ország közötti partnerség megerősítése felé; hangsúlyozza a tárgyalások folytatásának fontosságát egy olyan teljes megállapodás létrehozása érdekében, amelynek célja a nyílt és méltányos kereskedelem fokozásának, a beruházásnak és a regionális integrációnak az előmozdítása;

3.  úgy véli, hogy az emberi jogi bizottságról szóló törvény hatálybalépése Zimbabwében biztató lépés a kormány részéről az ország emberi jogi helyzetének javítása tekintetében, és első lépést jelent a békés és hiteles választások érdekében elkészített menetrend részeként;

4.  kéri az Európai Bizottságot, hogy vegye fel újra a tárgyalásokat a régió többi hét országával, és fogadjon el olyan fejlesztésbarát megközelítést, amely összhangban áll mind a régió és a régióban fekvő országok stratégiai célkitűzéseivel és prioritásaival, mind pedig a WTO jogszabályaival;

5.  mindazonáltal aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Zimbabwében továbbra is folytatódnak az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal kapcsolatos visszaélések, amelyek aláássák a Zimbabwe nemzeti egységkormánya által az elmúlt években tett kötelezettségvállalásokat, és ez különösképp vonatkozik a zimbabwei emberi jogi jogvédők, újságírók és a civil társadalom tagjai ellen irányuló zaklatások eseteire; felszólítja Zimbabwe kormányát, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy senki se legyen kitéve zaklatásnak, megfélemlítésnek azért, mert emberi jogi kérdésekkel foglalkozik;

6.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az IEPA nem tartalmaz erőteljes emberi jogi záradékot, és ismételten felszólít arra, hogy az EU által kötött kereskedelmi megállapodásokba vegyenek fel kötelező erejű emberi jogi záradékokat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az IEPA nem tartalmaz sem a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetet, sem a nemzetközi munkaügyi és környezetvédelmi normák tiszteletben tartására vonatkozó előírást.

7.  hangsúlyozza, hogy a gyülekezés, az egyesülés és a kifejezés szabadsága a demokrácia alapvető eleme, amely mellett Zimbabwe a Globális Politikai Megállapodás keretében teljes mértékben elkötelezte magát; felhívja a figyelmet a folyamatban lévő egyetértési eljárásra, hangsúlyozva, hogy az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás EU-n belüli ratifikációja további lehetőséget jelent arra, hogy ismételten hangsúlyozzuk ezen kötelezettségvállalások és kötelezettségek végrehajtásának szükségességét;

8.  hangsúlyozza, hogy a jelen körülmények között fenn kell tartani az EU (a Cotonoui Megállapodás 96. cikkén alapuló) fejlesztési együttműködésének felfüggesztését, azonban az EU továbbra is elkötelezett a helyi népesség támogatása mellett;

9.  támogatja az EU által jelenleg alkalmazott célzott intézkedéseket, amelyek választ jelentenek a Zimbabwei politikai és emberi jogi helyzetre, és amelyek olyan éves határozatokat foglalnak magukban, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy folyamatos felülvizsgálat alatt tartsa a zimbabwei kormány vezető személyiségeit; ezenkívül hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedésekre az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás nincs hatással;

10.  felszólítja Zimbabwe kormányát, hogy a célzott intézkedések felfüggesztésének lehetővé tétele érdekében tegye meg a szükséges lépéseket, többek között állítsa vissza a jogállamiságot, a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását az országban, és különösen tartson békés és hiteles alkotmányos népszavazást, valamint tegye meg a nemzetközi normáknak megfelelő választási előkészületeket;

11.  megerősíti, hogy amennyiben az emberi jogok helyzete jelentősen romlik, élni kíván a rendelkezésére álló eszközökkel, többek között fontolóra veszi a megállapodás 65. cikkében foglalt rendelkezések (az úgynevezett „nem teljesítési” záradék) alkalmazását;

12.  felszólítja az EU haare-i küldöttségét, hogy továbbra is ajánlja fel segítségét Zimbabwe nemzeti egységkormányának az emberi jogok helyzetének javítása érdekében, hogy békés és hiteles választásokra kerülhessen sor azon normáknak megfelelően, amelyeket az EU valamennyi kereskedelmi partnerétől elvárna;

13.  felszólítja Zimbabwe kormányát, hogy hajtsa végre az elefántcsont illegális exportjában és kereskedelmében részt vevő személyek azonosítását és felelősségre vonását, és ezen túlmenően törekedjen az átláthatóság növelésére Zimbabwe nyersanyag-kitermelő ágazatán belül annak biztosítása érdekében, hogy az ország természeti erőforrásainak legális kiaknázásából származó haszonnal megfelelően elszámoljanak és abból minden zimbabwei polgár részesüljön;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az Európa Külügyi Szolgálatnak, Zimbabwe kormányának és parlamentjének, valamint a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség kormányainak.

(1) HL C 117. E, 2010.5.6., 129. o.
(2) HL L 54., 2012.2.28., 20. o.


A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás ***
PDF 199kWORD 20k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))
P7_TA(2013)0025A7-0431/2012

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11699/2012),

–  tekintettel az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodásra(1),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésével, 209. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0193/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0431/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Madagaszkár, Mauritius, a Seychelle-szigetek és Zimbabwe kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 111., 2012.4.24., 2. o.


Az állami támogatások korszerűsítése
PDF 210kWORD 23k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása az állami támogatások szabályozásának korszerűsítéséről (2012/2920(RSP))
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 109. cikkére,

–  tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2012)0725),

–  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendelet és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2012)0730),

–  tekintettel „Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése” című bizottsági közleményre (COM(2012)0209),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. november 29-i, 98. plenáris ülésén elfogadott véleményre,

–  tekintettel a Számvevőszék 15/2011. számú, „A Bizottság eljárásai biztosítják-e az állami támogatások ellenőrzésének eredményes lebonyolítását?” című különjelentésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. október 20-i keretmegállapodásra(1) (a továbbiakban: a keretmegállapodás), és különösen annak (15) bekezdésére,

–  tekintettel az állami támogatások szabályozásának korszerűsítése kapcsán a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUMSZ 109. cikkének jogalapja alapján a Bizottság két rendeletjavaslatot nyújtott be az állami támogatások szabályozásának korszerűsítését célzó program végrehajtására; mivel ez a jogalap csupán konzultációt ír elő a Parlamenttel, együttdöntést nem;

B.  mivel a javaslatok célja az, hogy a forrásokat az állami támogatások kapcsán felmerülő komolyabb problémák értékelésére koncentrálják, a tagállamok közötti kereskedelmet nem érintő jelentéktelenebb esetekkel és panaszokkal pedig ne foglalkozzanak;

C.  mivel a javaslatok, és különösen a 659/1999/EK eljárási rendelethez fűzött módosítás a választott nemzeti és helyi hatóságok határozataira vonatkozó bizottsági ellenőrzések módozatait érintik, és mivel ezért erősen indokolt e szövegek Parlament általi demokratikus felügyelete;

D.  mivel amint arról az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás (15) bekezdése is rendelkezik, a Parlamentet be kell vonni az ilyen javaslatok előkészítő munkálataiba;

1.  üdvözli az állami támogatások szabályozásának korszerűsítéséről szóló bizottsági közleményt és a rendeletekre irányuló új bizottsági javaslatokat; felhívja azonban a Bizottságot annak biztosítására, hogy a korszerűsítés egyik legfőbb céljaként meghatározott gazdasági növekedésserkentés ne vezessen ismét az államadósság növekedéséhez;

2.  hangsúlyozza, hogy kevesebb, de célzottabb állami támogatásra van szükség, amelyek nem terhelik az államháztartást és nem torzítják a versenyt, ugyanakkor ösztönzik a tudásalapú gazdaságra való áttérést;

3.  hangsúlyozza, hogy az állami támogatásokat úgy kell strukturálni, hogy azok – ahelyett, hogy egyes vállalkozásokat támogatnának – általánosságban elősegítsék a szolgáltatások, a tudás és az infrastruktúra fejlődését;

4.  hangsúlyozza, hogy az állami támogatások ellenőrzésének elsődleges célja az egyenlő feltételek biztosítása a belső piacon; üdvözli az állami támogatások szabályozásának korszerűsítésére irányuló csomagot mint a versenypolitika folyamatban lévő korszerűsítésének egyik alapvető állomását; a reformcsomag időben történő végrehajtására szólít fel;

5.  elismeri, hogy a különleges válságkezelő program révén juttatott állami támogatások jelentős szerepet töltenek be a válsághelyzet kezelésében; annak is tudatában van, hogy az állami támogatások megfelelő alkalmazása és ellenőrzése jelentős szerepet fog játszani az EU 2020-as növekedési stratégiájában kitűzött célok megvalósítása terén;

6.  hangsúlyozza, hogy a versenypolitikának lehetővé kell tennie a megfelelő állami támogatást a gazdaság ökológiai átalakításához, különös tekintettel a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság tekintetében, és hogy az új iránymutatásoknak ezen az előfeltételen kell alapulniuk;

7.  osztja a Bizottságnak azt a nézetét, hogy az állami támogatással kapcsolatos eljárásokat fel kell gyorsítani, hogy jobban lehessen összpontosítani a belső piaci versenyre komoly hatást gyakorló bonyolult ügyekre; tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy bővítse a panaszok kezelésének módjával kapcsolatos mérlegelési jogkörét; felhívja a Bizottságot, hogy írjon elő részletes kritériumokat arra vonatkozóan, hogy ezzel kapcsolatban miként kell megkülönböztetni a fontos ügyeket a kevésbé fontosaktól; rámutat arra, hogy erre a különbségtételre megfelelő lehetőséget nyújthat a de minimis szabályozás küszöbértékeinek megemelése, valamint a horizontális kategóriáknak a felhatalmazó szabályozásban és az általános csoportmentességi rendeletben való kibővítése;

8.  rámutat, hogy ezeket a célokat a múltban több alkalommal is kitűzték már, és azok az állami támogatásokra vonatkozó szabályok eddigi átdolgozásának alapjául is szolgáltak, azonban úgy tűnik, teljesíteni nem sikerült őket, ezért van szükség az új javaslatokra;

9.  reményének ad hangot, hogy ezúttal a javaslatoknak sikerül teljesíteniük a kitűzött célokat, ugyanakkor nem fogják visszarettenteni a panasztevőket attól, hogy a verseny torzulásának súlyos eseteire felhívják a Bizottság figyelmét;

10.  tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló általános szándékát, hogy több intézkedést mentesítsenek a bejelentési kötelezettség alól; észrevételezi különösen azt, hogy a felhatalmazó szabályozásban a bizottsági javaslat kitér a kultúra számára, valamint a természeti katasztrófák által sújtott károk elhárítására juttatott állami támogatásokra is; hangsúlyozza azonban, hogy a tagállamoknak továbbra is biztosítaniuk kell, hogy a de minimis intézkedések és a csoportmentességben részesülő programok előzetesen megfeleljenek az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak annak érdekében, hogy az ellenőrzés szintje megfelelő legyen, miközben a Bizottság továbbra is utólagos ellenőrzést gyakorol az ilyen ügyek felett; hangsúlyozza, hogy ez nem vezethet az állami támogatások növekedéséhez; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az állami támogatások hosszú távon csökkenjenek;

11.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak jobb együttműködést kell biztosítania a tagállamokkal az információk minősége és benyújtásuk időzítése, továbbá az értesítések előkészítése tekintetében; hangsúlyozza, hogy hatékony nemzeti rendszereknek kell biztosítaniuk, hogy az előzetes bejelentési kötelezettség alól mentesített állami támogatási intézkedések megfeleljenek az uniós jognak;

12.  megjegyzi, hogy az állami támogatások ellenőrzésével kapcsolatos ügyekre vonatkozó releváns információkat eddig kizárólag a tagállamok biztosították; felkéri a Bizottságot annak értékelésére, hogy lesz-e további szükség kiegészítő emberi erőforrásokra információgyűjtő eszköztárának kibővítéséhez és ahhoz, hogy közvetlen piaci információhoz juthasson a piaci szereplőktől;

13.  mélységes aggodalommal tölti el a Számvevőszéknek az a megállapítása, miszerint a Bizottság nem próbálja meg rendszeresen felderíteni a bejelentetlen támogatási intézkedéseket, illetve hogy nem átfogó módon értékeli az állami támogatások általa végzett ellenőrzésének utólagos hatását; további pontosítást kér a tekintetben, hogy a csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott állami támogatásoknak akár 40%-a is problematikus lehet; rámutat, hogy ez igen nehéz helyzet elé állítja az új résztvevőket és a kis- és középvállalkozásokat, továbbá hogy ez torzítja a versenyt;

14.  sürgeti a Bizottságot, hogy az állami támogatások szabályozása korszerűsítésének összefüggésben foglalkozzon a fent említett kérdésekkel, továbbá hogy biztosítsa azt, hogy a bejelentések előzetes ellenőrzésének esetleges enyhítését a megfelelőséget biztosító hatékony és szigorú utólagos ellenőrzés ellentételezze majd a Bizottság részéről;

15.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az új javaslatok jogalapja, az EUMSZ 109.cikke, csupán a Parlamenttel való konzultációt ír elő, nem pedig együttdöntést, ahogyan az a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a piaci integráció és a gazdasági szabályozás egyéb területein a gyakorlat;

16.  úgy véli, hogy ez a demokratikus deficit nem fogadható el olyan javaslatok esetében, amelyek a nemzeti és a helyi választott hatóságok – elsősorban az alapvető jogokhoz kapcsolódó közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó – határozatai és rendelkezései felett a Bizottság által gyakorolt felügyelet módozatait érintik;

17.  javasolja, hogy ezt a hiányosságot intézményközi megállapodások révén orvosolják, illetve a Szerződések jövőbeli módosításakor korrigálják azt;

18.  mindeközben sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy maximálisan vegyék figyelembe a Parlament által a konzultációs eljárás során benyújtott módosításokat;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.


A közelmúltban bekövetkezett bangladeshi textilgyári tüzek áldozatai
PDF 217kWORD 24k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a közelmúltbeli textilgyárbeli tűzesetek áldozatairól, különös tekintettel Bangladesre (2012/2908(RSP))
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EK és Banglades között 2001-ben létrejött együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról szóló(1), valamint a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló(2) 2010. november 25-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „Szociális jogok globalizációja: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet csak a kezdet” című jelentésére,

–  tekintettel az ILO „Munka a fejlődő országokban: a munkavállalók előtt álló kihívások és alternatívák” című jelentésére,

–  tekintettel az ILO „Globalizáció, rugalmasság és munkakörülmények Ázsiában és a Csendes-óceán térségében” című jelentésére,

–  tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az OECD frissített, multinacionális vállalkozásoknak szóló 2011-es iránymutatásaira,

–  tekintettel az ILO munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló keretegyezményére (2006, C-187) és a munkavállalók biztonságáról és egészségvédelméről szóló egyezményére (1981, C-155), amelyeket Banglades és Pakisztán nem ratifikált, valamint ezek ajánlásaira (R-197); tekintettel továbbá a munkaügyi felügyeletről szóló egyezményre (1947, C-081), amelyet Banglades és Pakisztán aláírt, valamint az egyezmény ajánlásaira (R-164),

–  tekintettel a Bizottság „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című közleményére (COM(2011)0681),

–  tekintettel az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel 2012. november 24-én legalább 112 ember halt meg abban a tűzben, amely a bangladesi Dakka melletti Ásulijában található Tazrín gyárban ütött ki, 2012 szeptemberében pedig 289 ember vesztette életét egy tűzesetben a pakisztáni Karacsiban;

B.  mivel munkavállalók százai halnak meg évente hasonló balesetekben Dél-Ázsia-szerte, és 2005 óta mintegy 600 ruhagyári munkás halt meg csak a bangladesi üzemekben bekövetkező tűzesetek miatt, melyek közül sokat meg lehetett volna előzni;

C.  mivel a textilgyárakban tapasztalható körülmények gyakran rosszak, és e gyárakban kevéssé veszik figyelembe a munkajogokat, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főbb egyezményeiben elismerteket, és gyakran egyáltalán nem vagy csak kis mértékben fordítanak figyelmet a tűzbiztonságra; mivel az ilyen gyárak tulajdonosai közül sokan büntetlenül megmenekültek, és ezért keveset tettek a munkakörülmények javítása érdekében;

D.  mivel Bangladesben több mint 5000 textilgyár van, amelyek mintegy 3,5 millió embert alkalmaznak, és Banglades – Kína mögött – a világ második legnagyobb konfekcióruha-exportőre;

E.  mivel az európai piac a bangladesi ruházati és textiltermékek legnagyobb kiviteli célpontja, és vezető nyugati cégek ismerték el, hogy szerződésük volt a Tazrín gyár tulajdonosaival ruházati cikkek beszállítására;

F.  mivel a világ többi részén emelkedő munkaerőköltségek miatt az alacsony képzettséget igénylő gyári munkahelyeket áthelyezték Indiába, Pakisztánba, Kambodzsába, Vietnamba és különösen Bangladesbe, ahol a ruházati cikkek jelenleg az export 75%-át teszik ki;

G.  mivel sajnálatos, hogy néhány vállalat kezdetben igyekezett tagadni, hogy a dakkai tűzesetben érintett vállalattal dolgoztat, és csak később ismerte el, hogy az általa forgalmazott ruhák a szóban forgó gyárban készültek;

H.  mivel az elmúlt hónapokban felerősödtek a bangladesi kormány és a munkajogi aktivisták közötti feszültségek, a munkavállalók pedig kifogásolják az alacsony béreket és a rossz munkakörülményeket;

I.  mivel a bangladesi ruhagyárakban tapasztalható rossz biztonsági feltételeket korábban bíráló Áminul Iszlám 2012. áprilisi meggyilkolásának ügye a mai napig tisztázatlan;

1.  sajnálatát fejezi ki, amiért a közelmúltbeli gyártüzekben sokan életüket vesztették; részvétét nyilvánítja a gyászoló családoknak és a sérülteknek; teljesen elfogadhatatlannak tekinti, hogy ilyen sok munkavállaló halt meg gyártüzek miatt az elmúlt években Dél-Ázsiában;

2.  felszólítja a bangladesi és pakisztáni kormányt, hogy folytassák a közelmúltban történt esetek kivizsgálását, és léptessenek érvénybe intézkedéseket a tragédiák megismétlődésének megelőzése, többek között az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok (nevezetesen a munka törvénykönyve (2006)) maradéktalan betartása érdekében, valamint hozzanak létre hatékony és független munkavédelmi ellenőrzési rendszert és az ipari épületek ellenőrzési rendszerét;

3.  üdvözli a több szakszervezet, nem kormányzati szervezet és multinacionális textilkereskedő között létrejött bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodást, amelynek célja a biztonsági szabványok javítása a gyártás helyszínén, valamint a megállapodás az ilyen intézkedésekért járó díjazásról, különösen független vizsgálati rendszer létrehozásával és a minden gyárban a munkavállalói képviseletek részvételével működő „egészségügyi és biztonsági bizottságok” létrehozásának aktív támogatásával, amelyek a törvény erejénél fogva kötelezőek, de csak ritkán működőképesek; felszólít minden jelentős ruházati márkát, hogy támogassa ezt az erőfeszítést;

4.  arra ösztönzi valamennyi érdekelt felet, hogy vegyék fel a küzdelmet a sok dél-ázsiai országban az ellátói láncban nyilvánvalóan működő helyi korrupció ellen, amely többek között a biztonsági ellenőrök és a gyártulajdonosok közötti összejátszás formájában valósul meg; felszólít az e gyakorlat elleni küzdelem megerősítésére;

5.  elvárja, hogy a bűnös gondatlanságot és a tűzesetekkel kapcsolatos egyéb bűncselekményeket elkövető személyeket állítsák bíróság elé, valamint a helyi hatóságok és a gyárak vezetőségének együttműködésével biztosítsák minden áldozat számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, hogy módjukban álljon kártérítést követelni; üdvözli azokat a lépéseket, amelyeket a bangladesi és pakisztáni kormány tett az áldozatok és családjaik támogatása érdekében,

6.  örömmel veszi tudomásul az európai forgalmazók eddigi hozzájárulásait az áldozatoknak és családjaiknak juttatott kártérítéshez, és arra ösztönzi a többi kereskedőt, hogy kövessék ezt a példát; kéri a sérültek ingyenes orvosi rehabilitációját, valamint az elhunyt munkavállalók eltartott hozzátartozóinak ellátását;

7.  felszólítja a főbb nemzetközi ruházati márkákat, hogy szigorúan vizsgálják meg ellátói láncaikat, és működjenek együtt alvállalkozóikkal a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feltételek javítása érdekében; felhívja a forgalmazókat, a nem kormányzati szervezeteket és az összes érintett szereplőt, köztük adott esetben a Bizottságot, hogy együttműködésben vizsgálják meg egy önkéntes címkézési szabvány létrehozásának lehetőségét, amely tanúsítaná, hogy a termék az ILO alapvető munkaügyi normáinak betartása mellett készült;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan mozdítsa elő a kötelező felelős üzleti magatartást a külföldön működő uniós cégek körében, kiemelten összpontosítva arra, hogy valamennyi jogi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tegyenek, különösen az emberi jogok, a munkajog és a környezetvédelem területén érvényes nemzetközi szabványoknak és szabályoknak;

9.  örömmel veszi tudomásul a Bizottság jelenlegi kezdeményezéseit, melyek célja a bangladesi gyárbiztonság javításának támogatása, például a „Munkaügyi normák előmozdítása a konfekcióiparban” elnevezésű projekt, valamint a bangladesi tűzoltósági és polgárvédelmi főigazgatósággal közös munka révén; kéri, hogy ezt a fajta együttműködést erősítsék meg, és adott esetben terjesszék ki a régió más országaira is;

10.  emlékeztet arra, hogy az ILO nyolc alapvető egyezményét következetesen végre kell hajtani; hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak a munkavállalókra vonatkozó, szilárd alapokon nyugvó egészségügyi és biztonsági rendelkezések, függetlenül attól, hogy munkahelyük mely országban található;

11.  felszólítja az EKSZ-t annak biztosítására, hogy az Unió kereskedelmi tisztviselői, amennyiben uniós delegáción dolgoznak, rendszeres képzésben részesüljenek a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel a „Védelem, tisztelet és jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keret végrehajtására, és hogy az uniós delegációk uniós összekötőpontokként szolgáljanak az uniós cégekre és leányvállalataikra vonatkozó panaszok tekintetében;

12.  megállapítja, hogy a munkavállalók és a szakszervezetek fontos szerepet játszhatnak, például a munkavállalók vezette biztonsági bizottságok folyamatos fejlesztése révén, valamint fontos, hogy a szakszervezetek eljussanak a gyárakba, hogy ott képzést nyújthassanak a munkavállalóknak arról, miként védhetik meg jogaikat és biztonságukat, többek között ahhoz való jogukat, hogy a nem biztonságos munkát visszautasíthatják;

13.  üdvözli Banglades arra irányuló sikeres erőfeszítéseit, hogy csökkentse a ruházati ágazatban a gyermekmunka arányát, és arra ösztönzi Pakisztánt, hogy fokozza gyermekmunka elleni fellépését;

14.  sürgeti a bangladesi hatóságokat, hogy megfelelően vizsgálják ki Áminul Iszlám munkajogi aktivista kínzásának és meggyilkolásának körülményeit, és felszólítja a bangladesi és pakisztáni kormányt, hogy szüntessék be a szakszervezeti tevékenységekre és a kollektív tárgyalásokra vonatkozó korlátozásokat;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, Banglades és Pakisztán kormányának és parlamentjének, valamint az ILO főigazgatójának.

(1) HL C 99. E, 2012.4.3., 31. o.
(2) HL C 99. E, 2012.4.3., 101. o.
(3) HL C 199. E, 2012.7.7., 131. o.


Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai
PDF 216kWORD 24k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet megteremtésére vonatkozó ajánlásairól (2012/2890(RSP))
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásával foglalkozó Helsinki Értekezlet elhalasztásáról szóló, 2012. november 24-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2012. augusztusi, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásával kapcsolatban elért eredményekről szóló féléves (2012/I) jelentésre (1),

–  tekintettel a 2008 júniusában Párizsban rendezett, a közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló három európai uniós szemináriumra, a Közel-Keletről szóló első, 2011. július 6-án és 7-én Brüsszelben megrendezett Nonproliferációs Konzorciumi Szemináriumra, valamint a Közel-Keletről szóló második, 2012. november 5-én és 6-án tartott Nonproliferációs Konzorciumi Szemináriumra, amelyek célja a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásával foglalkozó ENSZ-értekezlet előkészítése volt,

–  tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló európai uniós stratégiára,

–  tekintettel a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető folyamat támogatásáról szóló 2012. július 23-i 2012/422/KKBP tanácsi határozatra,

–  tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris leszerelésről szóló korábbi, 2004. február 26-i(2), 2005. március 10-i(3), 2005. november 17-i (4) és 2007. március 14-i állásfoglalásaira(5), valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésre vonatkozó, 2010. március 10-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének egy nukleáris fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló 2011. december 13-is határozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának a nukleáris fegyverek közel-keleti elterjedésének kockázatáról szóló 2010. október 6-i jelentésére,

–  tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2010. évi felülvizsgálati konferenciájának záróokmányára,

–  tekintettel a földközi-tengeri térséggel foglalkozó, 2008. július 13-i párizsi csúcstalálkozó együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló, 2012 decemberére tervezett értekezletet elhalasztották;

B.  mivel a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján eltervezett értekezlet elmaradása negatív hatással lehet a regionális biztonsági és a nukleáris leszerelésre irányuló nemzetközi erőfeszítésekre;

C.  mivel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés a nemzetközi biztonság egyik sarokköve; és mivel a legsürgetőbb biztonsági prioritások közé tartozik annak megakadályozása, hogy újabb államok jussanak nukleáris fegyverekhez vagy ilyen fegyvereket felhasználjanak, valamint a globális készletek csökkentése és a nukleáris fegyverektől mentes világ felé való elmozdulás;

D.  mivel az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciájának záróokmányában az a megállapodás szerepel, miszerint 2012-ben a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló értekezletet hívnak össze, és mivel erre a folyamatra mielőbb szükség lenne az atomsorompó-szerződés érvényességének megerősítéséhez;

E.  mivel Jaakko Laajava finn államtitkár ezen értekezlet közvetítőjévé való kinevezése óta az értekezlet előkészítése folyamatban van;

F.  mivel a világ más részein, nevezetesen Latin-Amerikában és a karibi térségben, a Csendes-óceán déli részén, Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Közép-Ázsiában már léteznek nukleáris fegyverektől mentes övezetekre vonatkozó szerződések; mivel Mongólia saját maga által deklarált nukleáris fegyverektől mentes státuszát az ENSZ Közgyűlés Mongólia nemzetközi biztonságáról és nukleáris fegyverektől mentes státuszáról szóló határozata elismerte; mivel léteznek más szerződések is, amelyek szintén egyes területek nukleáris leszerelésével foglalkoznak, ilyenek az Antarktisz-egyezmény, a Világűregyezmény, a Hold-egyezmény és a tengerfenék fegyvermentesítéséről szóló egyezmény;

G.  mivel az EU ösztönzi a régió valamennyi államát, hogy ne hagyjanak fel a közvetítővel való építő jellegű együttműködésükkel, és tegyenek további erőfeszítéseket a régióban lévő tömegpusztító – akár nukleáris, akár vegyi, akár biológiai – fegyverek és hordozóeszközeik teljes leszerelése érdekében;

H.  mivel az Európai Unió az euromediterrán partnerség valamennyi tagjával együtt az 1995. évi Barcelonai Nyilatkozatban elkötelezte magát a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásának elősegítése mellett; mivel az Unió a közvetítő erőfeszítéseit és a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásának célját konkrétan a Nonproliferációs Konzorcium és a témával foglalkozó – így például a 2008-ban, 2011-ben és 2012 novemberében megrendezett – szemináriumok révén támogatja;

I.  mivel az Oroszországi Föderáció, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az atomsorompó-szerződés 1995. évi felülvizsgálati konferenciáján a Közel-Keletről elfogadott határozat társtámogatói és a szerződés letéteményes államai;

J.  mivel a politikai helyzet a régióban továbbra is rendkívül ingatag, a Közel-Keleten zavarosak a körülmények és drámai politikai változások mentek végbe, többek között kiéleződött a szíriai konfliktus, Iránnal patthelyzet alakult ki, és egyre nő a feszültség Izrael, illetve Palesztina és a szomszédos országok között;

K.  mivel az EU támogatja a régió összes államának bevonásával megrendezendő értekezletre irányuló előkészületeket, és sikereket vár az értekezlettől az ingatag közel-keleti helyzet romlása és az ott folyó politikai változások miatt;

L.  mivel az el nem kötelezettek mozgalmához tartozó országok arra szólítottak fel, hogy mielőbb hozzanak létre egy nukleáris fegyverektől mentes közel-keleti övezetet, amely kiemelten fontos lépést jelent a régión belüli tömegpusztító fegyverektől mentes övezet létrehozása felé;

1.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló, az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciája által 2012-re tervezett értekezlet megtartását elhalasztották;

2.  üdvözli az ENSZ szerepét a kölcsönösen ellenőrizhető, nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakításában; megjegyzi, hogy a régió nem minden állama írta alá az atomsorompó-szerződést;

3.  sürgeti az ENSZ főtitkárát, az ENSZ közvetítőjét, a Közel-Keletre vonatkozó 1995. sz. határozat támogatóit, az EU főképviselőjét és az EU tagállamait, gondoskodjanak arról, hogy a 2012-re tervezett értekezletet 2013-ben mielőbb megtartsák;

4.  határozottan úgy véli, hogy egy nukleáris fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozása nagymértékben növelné a nemzetközi békét és stabilitást, továbbá például szolgálhatna és pozitív előrelépést jelentene a teljes globális leszerelésre irányuló kampányban;

5.  felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Catherine Ashtont annak biztosítására, hogy az Európai Unió továbbra is tevékenyen részt vegyen e folyamat támogatásában, különösen azáltal, hogy valamennyi érintett felet az építő jellegű részvételre és a tárgyalásokon erőteljes politikai akarat képviselésére ösztönöz;

6.  üdvözli, hogy az Uniót bevonják a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozására irányuló folyamatba; úgy véli, hogy a szándéknyilatkozatok a jelenlegi patthelyzet megtörésére irányuló első lépések; úgy véli, hogy a közel-keleti konfliktusok békés megoldása megteremthetné a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezet tényleges létrehozásához szükséges bizalmat;

7.  emlékeztet minden érintett szereplőt arra, hogy e kérdésben sürgősen megoldást kell találni, figyelembe véve az iráni nukleáris programmal kapcsolatos konfliktust és az azzal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint a Szíriában folyó polgárháborút; emlékeztet arra, hogy a szíriai kormány a világ egyik legerősebb és legveszélyesebb vegyifegyver-arzenálját tartja továbbra is ellenőrzése alatt;

8.  felhívja a térség valamennyi államát, hogy csatlakozzon a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményhez és a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezményhez;

9.  kiemeli a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezetről folyó párbeszéd fontosságát, amelynek célja a regionális békét és biztonságot megerősítő átfogó keretrendszer és a köztes lépések feltérképezése; hangsúlyozza, hogy a kulcselemek között szerepelnie kellene a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség átfogó biztosítékai (és egy további jegyzőkönyv) teljesítésének, a fegyvercélú hasadóanyagok termelése és a szokásos fűtőanyag szintjén túlmutató urániumdúsítás tilalmának, a biológiai és vegyi fegyvereket tiltó szerződések aláírásának és egy nukleáris fegyverektől mentes közel-keleti övezet létrehozásának; hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések nagymértékben erősítik a nemzetközi békét és biztonságot;

10.  kéri új, regionális bizalomépítő kezdeményezés létrehozását a helsinki békefolyamat alapján azzal a szándékkal, hogy megvalósulhasson a katonai konfliktusoktól mentes Közel-Keletre vonatkozó, hosszú távú célkitűzés;

11.  kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Catherine Ashtont, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az eredetileg 2012 decemberére tervezett és elhalasztott értekezlet újbóli összehívására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos fejleményekről;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az ENSZ főtitkárának, a közvetítőnek, valamint a közel-keleti kormányoknak és parlamenteknek.

(1) HL C 237., 2012.8.7., 1. o.
(2) HL C 98. E, 2004.4.23., 152. o.
(3) HL C 320. E, 2005.12.15., 253. o.
(4) HL C 280. E, 2006.11.18., 453. o.
(5) HL C 301. E, 2007.12.13., 146. o.
(6) HL C 349. E, 2010.12.22., 77. o.


A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet
PDF 204kWORD 21k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről (2012/2923(RSP))
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0661) – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága jelentésére (A7-0273/2010),

–  tekintettel 2010. október 21-én első olvasatban elfogadott álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Bizottság 2013. évi munkaprogramja” című, 2012. október 23-i bizottsági közlemény mellékletére (COM(2012)0629),

–  tekintettel a származási ország jelöléséről szóló valamennyi korábbi állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 2010. október 21-én első olvasatban 525 szavazattal és 49 ellenében, 44 tartózkodással elfogadta álláspontját;;

B.  mivel, bár már több mint két év eltelt, a Tanács még nem fogadta el közös álláspontját, holtpontra juttatva ezzel az együttdöntési folyamatot;

C.  mivel a Bizottság 2013. évi munkaprogramjában jelzi, hogy a Tanácson belüli megegyezés hiányán túl a WTO Fellebbezési Testülete által a WTO szabályai vonatkozásában kialakított jogi értelmezés közelmúltbeli módosulása következtében javaslata elvesztette időszerűségét;

D.  mivel az EU a mezőgazdasági ágazat egyes területeit kivéve nem rendelkezik hatályos, összehangolt szabályokkal az importált árucikkek származási országának megjelölésére vonatkozóan;

E.  mivel egyes, Európai Unión kívüli WTO-tagországok – így Brazília, Kanada, Kína és az Egyesült Államok – bizonyos termékek vonatkozásában a származási ország kötelező megjelölését előíró rendszereket alkalmaznak;

F.  mivel szükség van közös rendelkezésekre a WTO-tagországok közötti versenyképesség erősítése, illetve az Unió főbb partnerországaiban a származási ország megjelölését alkalmazó termelőkéivel megegyező versenyfeltételek biztosítása érdekében;

G.  mivel az információ a fogyasztóvédelem és a polgárok szabadságának egyik sarokköve;

1.  sajnálatának ad hangot a Bizottság azon szándékával kapcsolatban, miszerint visszavonja a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló, a Parlament által első olvasatban jóváhagyott rendeletre irányuló javaslatot, anélkül, hogy a Parlamentet erről kellő időben megfelelően tájékoztatta volna, vagy a döntés meghozatala előtt részletes magyarázattal szolgált volna a társjogalkotók számára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül tervezett döntését;

3.  egyúttal sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon olyan, új, WTO-kompatibilis jogszabályt, amely lehetővé tenné az EU számára, hogy foglalkozzon az eredeti javaslat által célzott kérdésekkel;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a jogalkotási folyamat újraindításához és a jelenlegi patthelyzet feloldásához szükséges jövőbeli intézkedések ütemtervéről;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen kezdeményezze a származási ország megjelölésére vonatkozó, jelenleg hatályos és minden egyes WTO-tagállamban alkalmazott jogalkotási szabályozások összehasonlító vizsgálatát az ezek alapjául szolgáló elvek elemzése és a WTO-szabályokkal való összeegyeztethetőség értékelése érdekében;

6.  a korábbiakhoz hasonlóan emlékeztet annak fontosságára, hogy a multilaterális kereskedelem részeként továbbra is egyenlő versenyfeltételek vonatkozzanak az uniós vállalatokra és harmadik országbeli versenytársaikra, illetve hogy a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében következetes megközelítést alkalmazzanak; hangsúlyozza, hogy ez azért is fontos, mert értékkel ruházza fel a minőségi termelést és a környezeti és szociális előírásokat a jelenlegi globális verseny közepette, ami különösen fontos a kkv-k számára;

7.  hangsúlyozza annak szükségességét, amíg nem születik új jogszabály, hogy regionális, nemzeti, valamint uniós szinten – többek között oktatás, illetve a tömegtájékoztatáson keresztül megvalósuló figyelemfelkeltés révén – hatékonyabban használják a rendelkezésre álló eszközöket annak érdekében, hogy az egységes piac fogyasztói tájékozottabban hozhassák meg a vásárlási döntéseiket;

8.  felhívja a Tanácsot, hogy készítse el közös álláspontját a Parlament első olvasata után a rendes intézményi vita lehetővé tétele érdekében;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, továbbá a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 70. E, 2012.3.8., 211. o.


Az EU-Mercosur kereskedelmi kapcsolatok állása
PDF 115kWORD 21k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2924(RSP))
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a IV. EU–Mercosur csúcstalálkozó 2010. május 17-i közös közleményére,

–  tekintettel az EU, Latin-Amerika és a Karib-térség 2010. május 18-án tartott VI. csúcstalálkozójára,

–  tekintettel az EU és a Mercosur közötti tárgyalások újraindítására, amelynek célja, hogy a felek ambiciózus és kiegyensúlyozott társulási megállapodást kössenek,

–  tekintettel a Latin-Amerikával ápolt kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2010. május 5-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól szóló 2010. október 21-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Eurolatnak az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatok perspektíváiról szóló 2011. május 19-i állásfoglalására,

–  tekintettel a tárgyalások legutóbbi fordulójára, amelyre 2012. október 22–26. között került sor Brazíliavárosban,

–  tekintettel az EU és a Mercosur közötti kapcsolatokról szóló korábbi egyéb állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2010-ben újraindultak az EU és a Mercosur közötti tárgyalások, amelyek célja egy átfogó, ambiciózus, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös megállapodás létrehozása;

B.  mivel az EU és a Mercosur közötti kereskedelem közel annyit tesz ki, mint a Latin-Amerika összes többi részével folytatott uniós kereskedelem együttvéve; mivel az EU a Mercosur legnagyobb kereskedelmi partnere és a Mercosur térségének legnagyobb beruházója; mivel a Mercosur a nyolcadik helyet foglalja el kereskedelmi partnereink sorában; mivel az EU és a Mercosur egymást kiegészítő gazdaságok (az EU a Mercosur legfontosabb piaca mezőgazdasági termékeit tekintve, míg a Mercosurba irányuló uniós export elsősorban ipari termékekre és szolgáltatásokra összpontosul);

C.  mivel ez a régióközi megállapodás 800 millió polgárt érint;

D.  mivel a tárgyalások újraindításának hivatalos bejelentése óta kilenc tárgyalási fordulóra került sor;

E.  mivel a két régió azonos értékeket és elveket vall – ideértve az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a demokrácia iránti elkötelezettséget –, továbbá közös nyelveket beszél;

F.  mivel az EU a közelmúltban hagyta jóvá a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodást, valamint a Kolumbiával és Peruval kötött szabadkereskedelmi megállapodásokat, a korábban Chilével és Mexikóval aláírt megállapodások mellett;

1.  hangsúlyozza az EU és a Mercosur közötti, 2010-ben indult – a megállapodás által lefedett valamennyi ágazatban kiegyensúlyozott, méltányos, ambiciózus, átfogó és kölcsönösen előnyös megállapodás létrejöttét célzó – kereskedelmi tárgyalások gazdasági és politikai jelentőségét;

2.  hangsúlyozza, hogy a kereskedelem egyike azoknak a politikai döntéshozók számára rendelkezésre álló alapvető eszközöknek, amelyekkel fellendíthető a gazdasági növekedés, és munkahelyeket lehet teremteni;

3.  szorosabb együttműködésre szólít fel az EU és a Mercosur között, és úgy véli, hogy az európai és a Mercosuron belüli gazdaságok mélyebb integrálása mindkét fél számára előnyökkel jár;

4.  megállapítja, hogy az elmúlt két évben előrelépés történt a megállapodás kereskedelmi pillérének rendelkező részével kapcsolatban;

5.  sajnálja, hogy a tárgyalások lassú ütemben haladnak, és mindeddig nem történt lényegi előrelépés;

6.  véleménye szerint ahhoz, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek, mindkét félnek a nyitottság és a kölcsönös bizalom szellemében kell tárgyalóasztalhoz ülnie, és ezért sajnálja, hogy az elmúlt hónapokban egyes Mercosur-országok protekcionista intézkedéseket hoztak a kereskedelem és a beruházások terén; kiemeli a beruházások jobb védelmét szolgáló stabil keret kialakításának szükségességét;

7.  ismételten rámutat annak fontosságára, hogy az uniós gazdasági érdekek képviseletét és az alapvető uniós értékek terjesztését egyaránt magában foglaló, egységesebb külső fellépés érdekében az Európai Unió és harmadik országok között létrejövő valamennyi kereskedelmi megállapodásba belefoglalják a demokratikus alapelvek, az alapvető és emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a környezetvédelmi és szociális normákat;

8.  úgy véli, hogy a 2013. január végén – a santiagói (Chile) CELAC–EU csúccsal párhuzamosan – tartandó következő EU–Mercosur miniszteri találkozót jó alkalomnak kell tekinteni arra, hogy egyértelmű és jelentős politikai kötelezettségvállalások szülessenek, és a tárgyalások előrehaladjanak;

9.  ezzel összefüggésben nyomatékosan kéri mindkét felet, hogy kellő politikai motivációval és jelentős politikai támogatottsággal érkezzen a tárgyalásokra, hogy kellően ambiciózus ajánlatokat tegyenek egymásnak a piaci hozzáférés terén az árukra, a szolgáltatásokra, a beruházásokra, valamint a megállapodás kereskedelmi pillérének egyéb fejezeteire vonatkozóan;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak, a Mercosur-országok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Mercosur parlamentjének (Parlasur).

(1) HL C 81. E, 2011.3.15., 54. o.
(2) HL C 70. E, 2012.3.8., 79. o.


A nők elleni erőszak Indiában
PDF 320kWORD 28k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a nők ellen Indiában elkövetett erőszakról (2013/2512(RSP))
P7_TA(2013)0031RC-B7-0028/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Indiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a kasztokon alapuló megkülönböztetésről szóló 2012. december 13-i állásfoglalásra(1) és a világban az emberi jogok helyzetéről szóló éves jelentésekről elfogadott állásfoglalásaira, különösen a 2012. április 18-i(2) és a 2012. december 13-i(3) állásfoglalásokra; tekintettel a különböző országokban a nemi erőszak és a szexuális erőszak elítéléséről szóló számos korábbi állásfoglalására,

–  tekintettel az India és az EU közötti stratégiai partnerség keretében 2005. novemberben aláírt közös cselekvési tervre és az EU és India között az emberi jogokról folytatott tematikus párbeszédre,

–  tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem világnapja alkalmából az Európai Unió nevében tett 2012. november 25-i nyilatkozatára,

  tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek a halálbüntetés elleni európai és világnap alkalmából tett 2012. október 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi biztosa, Navi Pillay 2012. december 31-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ millenniumi fejlesztési céljaira,

–  tekintettel az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó eszközeire, nevezetesen az Emberi Jogok Világkonferenciáján elfogadott 1993. június 25-i bécsi nyilatkozatra és cselekvési programra (A/CONF.157/23), az ENSZ emberi jogi főbiztosának nők elleni erőszakkal foglalkozó különmegbízottja által készített jelentésekre, a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásával foglalkozó bizottság (CEDAW) által elfogadott 19. számú általános ajánlásra (11. ülésszak, 1992), a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló 1993. december 20-i nyilatkozatra (A/RES/48/104), a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre és a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményre (CERD), illetve az annak 1. cikke (1) bekezdéséről szóló XXIX. általános ajánlásra,

   tekintettel az ENSZ különeljárásaiból származó, az ENSZ-ről szóló egyezményben szereplő szervektől és az egyetemes időszakos felülvizsgálatokból eredő, Indiáról szóló ajánlásokra, nevezetesen az ENSZ nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásával foglalkozó bizottsága 2007. februári és 2010. októberi jelentéseiben szereplő, Indiának címzett ajánlásokra,

   tekintettel a munkán és a származáson alapuló megkülönböztetés hatékony felszámolásáról szóló ENSZ-alapelvek és iránymutatások tervezetére,

–  tekintettel az indiai alkotmányra és az indiai büntető törvénykönyvre, különösen az utóbbinak a nemi erőszakról szóló 376. szakaszára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2012. december 16-án egy 23 éves egyetemista lány tömeges nemi erőszak áldozata lett és párját tettleg bántalmazták, amikor öt férfi és egy fiatalkorú megtámadta őket egy magántársaság buszán Újdelhiben; mivel az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2012. december 29-én tragikus körülmények között elhunyt Szingapúrban;

B.  mivel az eset Indiában széles körű közfelháborodást váltott ki, és a társadalom minden rétegéből tiltakoztak, a törvényhozás és a bűnüldözés reformját, valamint a nőkkel kapcsolatos szemléletmód általános megváltozását követelve; mivel ezek a tiltakozások fontos lépést jelentenek a nemi erőszakot és a szexuális erőszakot körülvevő csend megtörésében, és így a változás kezdetét képviselik;

C.  mivel az esettel kapcsolatban öt férfit és egy fiatalkorút letartóztattak, akik gyorsított tárgyalása jelenleg is zajlik, külön eljárással a fiatalkorú elkövető esetében;

D.  mivel az Indiai rendőrség eljárást indított a Zee News nevű televízióállomás ellen, miután a csatorna interjút készített az áldozat barátjával, aki jelen volt a 2012. december 16-i támadásnál;

E.  mivel a közelmúltbeli újdelhi támadás óta az országos és nemzetközi sajtó széles körben egyéb nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekményekről is beszámolt, mint például a 2012. december 27-i esetről, amikor egy lány Pandzsáb tartományban öngyilkosságot követett el, miután tömeges nemi erőszak áldozata lett, mert a rendőrség nem volt hajlandó nyilvántartásba venni panaszát vagy letartóztatni az elkövetőket, ehelyett azt javasolták, hogy menjen férjhez egyikükhöz, valamint a Pandzsáb tartományban történt 2013. január 12-i esetről, amikor egy kétgyermekes 29 éves anya tömeges nemi erőszak áldozata lett egy buszos utazás során az első esethez nagyon hasonló körülmények között; az esetet követően a rendőrség újra letartóztatott hat gyanúsítottat, majd egy nappal később egy 16 éves lány felgyújtotta magát, miután nemi erőszak áldozata lett;

F.  mivel az indiai nemzeti bűnügyi nyilvántartási hivatal szerint 2011-ben több mint 24 000 nemi erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek; mivel a Delhiben 2012-ben bejelentett több mint 635 eset közül csak egy esetben került sor bűnösség megállapítására;

G.  mivel az indiai nőmozgalom hosszú hagyományokra tekint vissza a nők ellen Indiában elkövetett erőszak minden formájának, valamint általában a nemek közötti egyenlőtlenségnek az elítélése terén, és a rendőrség fellépését követeli a nők emberi jogainak támogatására;

H.  mivel a nők elleni szexuális erőszak széles körben elterjedt nemcsak Indiában, hanem világszerte is, és a nemek közötti egyenlőtlenség strukturális problémájában gyökerezik, és mivel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésnek ezért együtt kell járnia a nők és lányok helyzetének javításával a társadalom minden szintjén;

I.  mivel indiai társadalomtudósok becslése szerint erőszakos és megkülönböztető jellegű gyakorlatok évente mintegy kétmillió nő és lány halálához vezettek Indiában, ahol e gyakorlatoknak csak egyike a szexuális erőszak, míg mások magukban foglalják a hozományról folytatott vitákat, a lánycsecsemők meggyilkolását, a csecsemők elhanyagolását, a forrásokhoz és az egészségügyhöz való egyenlőtlen hozzáférést, valamint az idősek nem megfelelő gondozását;

J.  mivel a kasztokon alapuló megkülönböztetés által érintett nők és lányok különösen sebezhetők a szexuális erőszak, a kényszerített és rituális prostitúció, az emberkereskedelem, a családon belüli erőszak és a büntetés céljából elkövetett erőszak különböző formáival szemben, amikor az igazságszolgáltatást kívánják igénybe venni az elkövetett bűnök miatt, ahogy azt a jól ismert 2011. november 29-i pipili tömeges nemi erőszak esete is újból szemléltette, amelynek során a hatóságok elutasították az ügy nyilvántartásba vételét, és az áldozatul esett lány csak azután kapott megfelelő kezelést, hogy egy bíróság beavatkozott, bár később elhunyt az elszenvedett sérülések következtében;

K.  mivel a Thomson Reuters alapítvány 2012-es felmérése a G20-államok közül Indiát sorolta az utolsó helyre abból a szempontból, hogy milyen ott nőnek lenni;

L.  mivel az Amnesty International szerint Indiában minden 21 percben jelentenek egy nemi erőszakot, de számos esetet nem jelentenek, különösen a szegényebb közösségekben az e bűncselekményhez kapcsolódó társadalmi megbélyegzés miatt; mivel az indiai rendőrség a jelentések szerint tudatában van e bűncselekmény előfordulásának, de gyakran nem lép fel a nők megvédése érdekében;

M.  mivel a szexuális erőszak következtében a túlélő áldozatok súlyos egészségügyi problémákkal küzdenek, mind fiziológiai, mind fizikai szempontból, beleértve a szexuális úton terjedő betegségeket és az AIDS-et; mivel a nemi erőszak sok áldozata újból áldozattá válik, mert saját családjuk és közösségük kiveti őket;

N.  mivel nemzeti és nemzetközi emberi jogi csoportok bírálták a szexuális támadásokról szóló indiai törvényeket, amelyek elavultak, különösen azért, mert a nemi erőszakra szűk fogalommeghatározást alkalmaznak; mivel India a szexuális támadások túlélő áldozatai számára nem nyújt megfelelő szolgáltatásokat, mint például érzékeny és azonnal rendőrségi választ vagy az egészségügyi ellátáshoz, tanácsadáshoz és egyéb támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ami eseti és kiszámíthatatlan válaszokhoz vezet, amelyek sok esetben megalázóak az áldozat számára;

O.  mivel az újdelhi támadást követően az indiai központi kormány háromtagú bizottságot állított fel a hatályban lévő törvények felülvizsgálatára az igazságszolgáltatás felgyorsítása és a büntetési tételek növelése érdekében súlyos szexuális bűncselekmények esetén;

P.  mivel a közelmúltbeli eseményeket követően magas rangú kormányhivatalnokok bejelentették, hogy szigorúbb büntetéseket fognak ösztönözni a nemi erőszak esetében, beleértve a halálbüntetést is,

Q.  mivel 2012 májusában 90 civil társadalmi szervezet és magánszemély levelet írt Manmohan Singh indiai miniszterelnöknek, reformokat sürgetve válaszul a szexuális támadásokra, és a rendőrség elszámoltathatóságának növelését követelve;

R.  mivel az EU 470 millió eurót kötött le India számára a 2007 és 2013 közötti időszakban az indiai kormány egészségügyi és oktatási programjainak támogatására,

S.  mivel az elmúlt két évtized során India jelentős haladást ért el a szegénységcsökkentés terén, azonban még számos tennivaló maradt, különösen a nők és a kiszolgáltatott csoportok számára az oktatási, egészségügyi és gazdasági kilátások terén fennálló esélyegyenlőtlenség tekintetében;

T.  mivel India a világ legnagyobb demokratikus országa és az EU jelentős politikai és gazdasági partnere, ami demokratikus kötelezettségekkel jár;

1.  legmélyebb szolidaritását fejezi ki az Új-Delhi támadások áldozatai és az ilyen támadások valamennyi más áldozata iránt – függetlenül attól, hogy arról beszámolt-e a sajtó –, és részvétét fejezi ki az áldozatok családjának; szigorúan elítéli a szexuális erőszak valamennyi formáját, ami számos országot érintő globális jelenség;

2.  üdvözli a nemi erőszak áldozatai iránt Indiában és nemzetközileg is kilalakult szolidaritási hullámot és reméli, hogy a tömeges demonstrációk segítik a szükséges reformfolyamat felgyorsítását;

3.  elvárja – a demokratikus és az EU-val jelentős kapcsolatokat tápláló – Indiától, hogy biztosítsa a demokratikus elvek, az alapvető jogok és emberi jogok, különösen a jogállamiság és a nők jogainak tiszteletben tartását;

4.  mély sajnálatát fejezi ki, hogy nem tettek többet a támadások áldozatainak való azonnali segítségnyújtás érdekében, és hogy ebben és az ehhez hasonló más esetekben a nők iránti tisztelet alacsony szintje, az orvosi segítség hiánya, az elégtelen rendőri fellépés és a jogorvoslati lehetőségek hiánya elrettenti a nemi erőszak áldozatait attól, hogy vádat emeljenek az erőszak elkövetői ellen;

5.  emlékezteti az indiai kormányt az indiai alkotmány értelmében fennálló jogaira és kötelességeire, különösen a nők méltóságát csorbító gyakorlatok beszüntetésére irányuló kötelességére (51. cikk (A) bekezdés);

6.  ösztönzi az indiai parlamentet az indiai Nők Nemzeti Bizottsága arra vonatkozó ajánlásainak további átültetésére, hogy hogyan kell az indiai jogszabályokat módosítani és végrehajtani ahhoz, hogy a nők védettséget kapjanak az ilyen bűncselekményekkel szemben;

7.  üdvözli az indiai kormány bejelentését, miszerint a Delhi nők közbiztonságával foglalkozó vizsgálóbizottságot és a nők elleni erőszakra vonatkozó indiai jogi keretek felülvizsgálatával foglakozó különös hatáskörű törvényszéket állít fel; várakozással tekint a J. S. Verma, visszavonult legfelsőbb bírósági bíró által létrehozott vizsgálóbizottság ajánlásainak gyors közzététele elé, illetve a vizsgálóbizottság és a Nők Nemzeti Bizottsága együttműködése elé, amelynek célja az ilyen bűncselekmények jövőbeli elkövetésének megelőzésére irányuló intézkedések hiánytalan végrehajtása;

8.  üdvözli egy új, gyorsított bíróság felállítását, amely kifejezetten a nőkkel szembeni szexuális erőszakkal foglalkozik; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy a gyanúsítottak tárgyalása zárt az újságírók számára, a bíróság engedélye nélkül tilos az ilyen eljárásokkal kapcsolatos bármilyen anyag nyomtatása vagy közzététele, ami aggályokat okozott a lakosság körében; úgy véli, hogy azokat, akiket bűnösnek találtak, az elkövetett bűncselekménynek megfelelő súlyú büntetésben kell részesíteni; megismétli azonban régóta fenntartott álláspontját, miszerint minden esetben és minden körülmények között ellenzi a halálbüntetést;

9.  felszólítja az indiai hatóságokat, hogy a női csoportokkal szorosan együttműködve dolgozzanak ki összehangolt válaszlépéseket a nemi alapú erőszakkal – különösen a szexuális bántalmazással – szemben; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az állami kormányok felügyeljék a szexuális bántalmazásos esetek rendőrség általi kivizsgálását azáltal, hogy elszámoltathatóvá teszi a hivatalnokokat, elítéli az elkövetőket és biztosítja a túlélők méltóságteljes bánásmódját;

10.  felszólítja az indiai parlamentet annak biztosítására, hogy a büntetőjog 2012. évi módosító javaslatát úgy módosítsák, hogy az a penetratív és nem penetratív szexuális bántalmazás valamennyi formáját bűncselekményként kezelje, így biztosítva azt, hogy az újonnan kiszabott büntetések összhangban legyenek a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal, felszólítja továbbá arra, hogy jogszabály-módosítással töröljék el azokat a jogi mentességeket és eljárási akadályokat, amelyek akkor állnak fenn ha a rendőri és biztonsági erőket gyanúsítják szexuális bántalmazás vagy egyéb emberi jogi bűncselekmények elkövetésével;

11.  felhívja az Unió és a tagállamok indiai képviseleteit, hogy kezeljék kiemelten a nők elleni – az oktatás területén is jelentkező – erőszakkal foglalkozó programokat és a nőkre és lányokra különös figyelmet fordító programokat;

12.  felhívja az indiai hatóságokat, hogy tegyenek azonnali lépéseket hatékony intézkedések meghozatalára a nemi erőszak és a szexuális bántalmazás indiai rendőri erők általi kezelésének javítása érdekében, ideértve a speciális egységek felállítását valamennyi rendőri egységen belül; megjegyzi, hogy Delhi főminisztere nem tartozik felelősséggel a hatásköre alá tartozó rendőri műveletekért; emlékeztet arra, hogy más nagyobb városokban a közvetlen jelentéstétel és irányítás biztosította a fokozottabb rendőri elszámoltathatóságot és a rendőrség modernizálását; megjegyzi, hogy haladéktalanul szükség van a rendőri személyzet nők biztonságára vonatkozó kiképzésére;

13.  felhívja az indiai kormányt, hogy vizsgálja ki azokat az eseteket, amelyekben vezető hivatali tisztséget betöltő személyek ellen nemi erőszak elkövetése miatt hivatalos vád áll fenn;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy az indiai hatóságokkal együttműködve segítse azokat a nemi erőszakkal – különösen a szexuális bántalmazással – szembeni összehangolt válaszlépések kidolgozásában, beleértve a UNiTE to End Violence against Women (Együtt a nők elleni erőszak felszámolásáért) elnevezésű ENSZ-kampány keretében tett ajánlások végrehajtását; felkéri az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságát, hogy 2013 márciusában tartandó 57. ülésén vitassa meg és ismerje el azt a tényt, hogy a nők elleni erőszak egyedülálló formát ölt, amikor a nemi és a kaszttal kapcsolatos kérdések találkoznak egymással;

15.  mély aggodalmát fejezi ki a dalit nőkkel és lányokkal szemben Indiában elkövetett széleskörű erőszak – többek között a vezető kasztokba tartozó férfiak által elkövetett szexuális erőszak – és az elkövetők ilyen esetekben fennálló rendkívül magas arányú mentessége miatt; felhívja India kormányát, hogy a minden egyes nő ellen elkövetett valamennyi szexuális erőszakot egyenlő módon kezelje és az ilyen esetekben egyenlő, tisztességes, átlátható és gyors módon végezze el a kivizsgálást és hozzon ítéletet;

16.  hangsúlyozza, hogy senki sem kötelezhető házasságra saját beleegyezése nélkül, illetve kényszer vagy kényszerítés hatására; hangsúlyozza, hogy egyetlen áldozat sem kényszeríthető a támadójával való házasságkötésre, illetve, hogy további segítséget kell nyújtani az áldozat számára az erre irányuló társadalmi nyomás megelőzése érdekében;

17.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében a következő többéves pénzügyi keretben és a következő, 2013 utáni országstratégiai dokumentumban Indiában tovább folytatja a célzott szektorális segítségnyújtást; úgy véli ennek ki kell terjednie a nők egészsége és oktatása céljából nyújtott társadalmi ágazati segítségre, a jó kormányzás , a döntéshozatal és kidolgozás bevált gyakorlataira, ideértve a jobb szolgáltatásnyújtási módszereket a szegénység, a nemi kérdések, az intézményi reformok és a közszektor irányítása problémáinak kezelése tekintetében;

18.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a tagállamok kormányainak, az EU emberi jogi különmegbízottjának, India elnökének, kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogok előmozdításával és védelmével foglalkozó albizottságának, az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának, az ENSZ Szervezetének a Nemek Közötti Egyenlőségért és a Nők Társadalmi Szerepvállalásának Növeléséért és az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különmegbízottjának.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0512.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0126.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0503.


A bahreini emberi jogi helyzet
PDF 225kWORD 28k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a bahreini emberi jogi helyzetről (2013/2513(RSP))
P7_TA(2013)0032RC-B7-0029/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bahreinről szóló 2011. október 27-i állásfoglalásaira(1), és az emberi jogok Bahreinben történő megsértéséről szóló 2012. március 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról szóló, 2011. március 24-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel elnökének két bahreini polgári aktivista halálával kapcsolatos 2011. április 12-i nyilatkozatára, valamint 2011. április 28-i nyilatkozatára, amelyben elítéli a békés demokráciapárti tüntetéseken részt vevő négy bahreini ellen hozott halálos ítéletet,

–  tekintettel az Emberi Jogi Albizottság küldöttségének 2012. december 19–20-án Bahreinben tett látogatására és az általa kiadott sajtónyilatkozatra,

–  tekintettel a Bahreini Legfelső Bíróság 2013. január 7-i határozatára, amely fenntartja 13 politikai aktivista börtönbüntetését,

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének Bahreinnel kapcsolatos nyilatkozataira, különösen a Bahreini Független Vizsgálóbizottság jelentésének közzétételéről szóló 2011. november 24-i, a Bahreini Fellebbviteli Bíróság Abdulhádi al-Havadzsa és tizenkilenc másik személy ügyében hozott határozatairól szóló 2012. szeptember 5-i és a Bahreini Független Vizsgálóbizottság jelentése közzétételének első évfordulóján közzétett 2012. november 23-i nyilatkozatára, a főképviselő szóvivőjének a bahreini zavargások évfordulóján tett 2012. február 13-i, Abdulhádi al-Havadzsa bahreini helyzetéről tett 2012. április 10-i, Nabíl Radzsab Bahreinben történt elítéléséről szóló 2012. augusztus 16-i nyilatkozatára, valamint az utóbbi időben Bahreinben tapasztalható erőszakról szóló 2012. október 24-i és 2012. november 7-i nyilatkozataira, valamint az alelnök/főképviselő által 2011. október 12-én az egyiptomi, a szíriai, a jemeni és a bahreini helyzettel kapcsolatban az Európai Parlamentben tett nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács Bahreinre vonatkozó 2011. május 24-i, április 12-i és március 21-i és február 21-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának 21 bahreini politikai aktivistára, emberi jogi jogvédőre és ellenzéki vezetőre kirótt börtönbüntetésekkel kapcsolatos 2011. június 23-i és szeptember 30-i nyilatkozatára, valamint a főtitkár szóvivőjének a bahreini bombatámadással kapcsolatos 2012. április 12-i és a Bahreinnel kapcsolatos 2011. szeptember 30-i, 2012. február 15-i, április 24-i, szeptember 5-i, valamint 2012. november 1-jei és 2013. január 8-i nyilatkozataira,

–  tekintettel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság 2011 novemberében közzétett jelentésére és 2012. november 21-i nyomon követési jelentésére,

–  tekintettel az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak a 2012. november 5-i manamai terrorista bombatámadásokkal kapcsolatos nyilatkozatára,

–  tekintettel a bahreini büntetőeljárási jog 61., 84., 87., 134., 135. és 146. cikkére,

–  tekintettel a bahreini államügyésznek a korábban katonai bíróság elé állított orvosok perújrafelvételével kapcsolatos 2011. október 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1996), a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre, valamint az Emberi Jogok Arab Chartájára, amelyek mindegyikének Bahrein is részes fele,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló, 2008-ban módosított, 2004. évi európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az 1949-ben elfogadott Genfi Egyezményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a bahreini emberi jogi helyzet a 2011-es demokráciapárti tiltakozások nyomán hozott szigorú intézkedések következtében továbbra is kritikus; mivel a bahreini kormány számos közelmúltban hozott intézkedése továbbra is súlyosan sérti és korlátozza a bahreini nép egyes rétegeinek jogait és szabadságjogait, különösen a békés tüntetéshez, a szólásszabadsághoz és a digitális szabadsághoz való jogát; mivel a bahreini hatóságok továbbra is keményen fellépnek a békés politikai tüntetőkkel szemben;

B.  mivel a biztonsági és rendőri erők továbbra is halált és testi sérüléseket okozó indokolatlan erőszakot alkalmaznak; mivel egyre több beszámoló érkezik a bahreini hatóságok által alkalmazott erőszakról, köztük törvénytelen letartóztatásokról, engedély nélküli házkutatásokról, tisztességtelen perekről, a média elleni támadásokról, az állampolgárok ellenőrzőpontokon történő megfélemlítéséről és megalázásáról, valamint a munkahelyeken és az egyetemeken alkalmazott tömeges megkülönböztetésről;

C.  mivel a hatóságok 2012. október 16-án azzal az indokkal tartóztatták le Mohamed al-Maszkatit, az emberi jogokért küzdő bahreini ifjúsági szövetség elnökét, hogy Manamában egy héttel korábban „illegális összejövetelen” vett részt; mivel másnap Mohamed al-Maszkatit óvadék ellenében szabadlábra helyezték és tárgyalási napot nem tűztek ki;

D.  mivel 2012. október 18-án négy embert azzal az indokkal vettek őrizetbe, hogy egy közösségi oldalon megrágalmazták a bahreini királyt, és mivel a biztonsági erők letartóztatásuk során számítógépeiket és egyéb elektronikai berendezéseiket elkobozták; mivel az összes fogvatartott tagadta, hogy bármi helytelent követett volna el;

E.  mivel 2012. október 30-án Sejk Rásid bin Abdullah al-Kalifa belügyminiszter mindenfajta nyilvános megmozdulást és tüntetést arra hivatkozva tiltott be (jóllehet a tilalmat most már hivatalosan is feloldotta), hogy a hatóságok nem tűrik el tovább a kormány elleni tiltakozást;

F.  mivel 2012. november 5-én két halálos áldozatot és egy további sebesültet követelő házi készítésű bomba robbant a fővárosban, Manamában;

G.  mivel 2012. november 7-én a kormány megfelelő eljárás nélkül – ezáltal a nemzeti törvények szerint a bahreini állampolgárok jogait megsértve – visszavonta 31 olyan aktivista állampolgárságát, aki részt vett a békés tüntetéseken;

H.  mivel 2012. december 18-án Szajed Júszif al-Muháfazát, a Bahreini Emberi Jogi Központ (BCHR) alelnökét, aki fáradhatatlanul kampányolt számos aktivista, különösen Nabíl Radzsab, a BCHR elnökének, valamint Dzsalíla asz-Szalmán, a Bahreini Tanárok Szövetsége korábbi alelnökének szabadon bocsátásáért, elfogták és azzal vádolták, hogy álhírek terjesztésére használta a közösségi médiát; mivel ügyét 2013. január 17-re elhalasztották, és mivel őrizetben marad, és ha elítélik, két év börtön vár rá; mivel a bahreini hatóságok a bahreini emberi jogi aktivisták jelenleg zajló, szisztematikus célba vétele, zaklatása és fogva tartása részeként több alkalommal letartóztatták;

I.  mivel 2013. január 7-én a Bahreini Legfelső Bíróság fenntartotta 13 politikai aktivista börtönbüntetését, akiket a monarchia megdöntését célul kitűző összeesküvéssel vádoltak; mivel ezen aktivisták közül nyolcat, köztük Abdulhádi al-Havadzsát és Ibrahím Sarífot életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek; mivel ez ellen az ítélet ellen fellebbezni nem lehet, és a vádlottak egyetlen lehetősége a királyi kegyelem; mivel ez az ítélet alátámasztja azt, hogy a bahreini igazságügyi rendszer nem képes az emberi jogok védelmére;

J.  mivel a katonai bíróságok előtt tárgyalt ügyek mindegyikét rendes bíróságok vizsgálják felül, és mivel a rendes bíróságok többnyire nem indítanak új tárgyalást, ehelyett felülvizsgálják a Nemzetbiztonsági Bíróságok által összegyűjtött dokumentumokon alapuló ítéleteket;

K.  mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásainak végrehajtására, valamint az alapvető emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartására tett ígéretek ellenére a bahreini hatóságok nem voltak képesek kivizsgálni az erőszakot, és felelősségre vonni az elkövetőket; mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásait továbbra is lassan hajtják végre;

L.  mivel Bahrein képezte az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2012. szeptemberi egyetemes időszakos felülvizsgálatának tárgyát;

M.  mivel 2012. december 7-én Szalmán bin Hamad bin Ísza al-Kalifa, a bahreini koronaherceg párbeszédre kérte fel az ország ellenzékét, hogy elmozduljanak a Perzsa-öböl zavargó arab államában kialakult holtpontról; mivel az átfogó megoldás kialakítása érdekében szükség van a valamennyi fél közötti konszenzusra törekvő párbeszédre;

1.  elítéli az emberi jogok bahreini hatóságok és biztonsági erők általi folyamatos megsértését, különösen az erőszak alkalmazását, a könnygáz túlzott bevetését, a sörétes lövedékek használatát kis lőtávolságokban, a tiltakozás minden formájának betiltását, valamint a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés szabadságához való jogukat gyakorló békés tiltakozók letartóztatását és fogva tartását, amelyekre annak ellenére kerül sor, hogy a Bahreini Független Vizsgálóbizottság konkrét ajánlásai kedvező fogadtatásban részesültek, és a bahreini hatóságok kijelentették, hogy elkötelezettek a Bahreini Független Vizsgálóbizottság reformjainak végrehajtása iránt;

2.  úgy véli, hogy a múltbéli erőszakos fellépések elszámoltatása kulcsfontosságú szerepet játszik a társadalmi stabilitáshoz szükséges igazságtételhez és a valódi megbékéléshez vezető folyamatban; ezért határozottan támogatja a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásait, amelyeket Hamad király és kormánya is jóváhagyott;

3.  úgy véli, sajnálatos, hogy a Bahreini Független Vizsgálóbizottság által 2012. november 21-én kiadott nyomon követési jelentés sem vezetett semmilyen ésszerű változáshoz a bahreini hatóságok politikái terén, különösen ami a politikai megoldás kialakításában tett előrelépés hiányát és az ország demokratizálását illeti; sürgeti a bahreini hatóságokat, biztosítsák az ajánlások gyors végrehajtását, határozzák meg az ütemtervet, és haladéktalanul tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat;

4.  újra felszólítja a bahreini biztonsági erőket és a hatóságokat, hogy szüntessék be a békés tiltakozók elleni erőszak alkalmazását és az ellenkező politikai vélemények üldözés, fogva tartás és kínzás révén történő folyamatos elnyomását; sürgeti a hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az alapvető szabadságjogokat, különösen a gyülekezés és az offline és online véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot, és haladéktalanul vessenek véget az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés mindennemű korlátozásának; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy hajtsák végre a szükséges demokratikus reformokat, és a megbékélés, valamint az országban a társadalmi konszenzus helyreállítása érdekében bátorítsák a mindenkire kiterjedő és konstruktív nemzeti párbeszédet, ideértve a kormány és az ellenzék azon részei közötti közvetlen tárgyalásokat, amelyek jelenleg kimaradnak a párbeszédből;

5.  rendkívül sajnálatosnak tartja az ellenzéki aktivistákra és egészségügyi dolgozókra legutóbb kirótt büntetéseket, és felszólít az összes bahreini politikai fogoly feltétel nélküli szabadon bocsátására, köztük fogva tartott és a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés és egyesülés szabadságához való joguk gyakorlásával kapcsolatos állítólagos törvénysértésekkel vádolt tanárok, orvosok és más egészségügyi dolgozók, különösen Szajed Júszif al-Muháfaza, Nabeel Rajab és Abdulhádi al-Havadzsa;

6.  felszólítja a bahreini kormányt, hogy azonnali és független vizsgálatot végezzen a gyermekek sérelmére elkövetett jogsértések valamennyi esetére vonatkozóan, beleértve a letartóztatást, a foga tartást és a kínzást, valamint biztosítsa, hogy a gyermekeket a felnőttek fogdáitól elkülönített létesítményekben tartsák fogva, és velük a fiatalkorúakra vonatkozó igazságügyi rendszer foglalkozzon;

7.  sürgeti, hogy a bahreini hatóságok azonnal vessenek véget demonstrációkra vonatkozó tényleges korlátozásoknak, amelyek összeegyeztethetetlenek a reformok iránti általuk vallott elkötelezettséggel, és nem fogják elősegíteni a nemzeti megbékélést és az összes fél közötti bizalomépítést;

8.  felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy szüntessék meg a külföldi újságírók és nemzetközi emberi jogi szervezetek Bahreinbe való belépésére vonatkozó összes korlátozást, és tegyék lehetővé a helyzet alakulásának helyszíni nyomon követésére irányuló független mechanizmusok működését; felszólít egy olyan nemzetközi nyomon követési mechanizmus kialakítására, melyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő, 2013. márciusi ülésén elfogadandó határozattal indítanának el, és amelynek célja, hogy nyomon kövesse a Bahreini Független Vizsgálóbizottság és az ENSZ időszakos egyetemes felülvizsgálata Bahreinre vonatkozó – többek között az emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatos – ajánlásainak végrehajtását; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy fogadjanak el az emberi jogi jogsértések jövőbeli megakadályozására irányuló intézkedéseket;

9.  felszólítja a bahreini hatóságokat annak biztosítására, hogy az a 31 bahreini személy, akinek állampolgárságát visszavonták, bíróság előtt fellebbezhessen a döntés ellen, mivel egyértelmű, hogy a politikai ellenzék állampolgárságának a bahreini hatóságok általi visszavonása ellentétes a nemzetközi joggal;

10.  határozottan helyteleníti, hogy az Unió nem reagál a Bahreinben uralkodó helyzetre, és felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy ítélje el az alapvető emberi jogok és szabadságok folyamatos megsértését, az emberi jogok megsértéséért közvetlenül felelős vagy abban részt vevő (a Bahreini Független Vizsgálóbizottság jelentésében szereplő) személyekkel szemben hozzon célzott korlátozó intézkedéseket (például rendeljen el vízumtilalmat és fagyassza be vagyoni eszközeiket), valamint gondolja át az Unió jelenlegi kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatait Bahreinnel;

11.  felszólít a könnygáz és a tömeg megfékezéséhez használt egyéb felszerelések Bahreinbe történő exportjának felfüggesztésére és tilalmára, amíg le nem folytatják az ezek nem megfelelő alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatokat, és amíg az ilyen nem megfelelő alkalmazásért felelős személyeket felelősségre nem vonják;

12.  felszólít az információk és a kommunikációáramlás felkutatására, nyomon követésére, cenzúrázására és megfigyelésére alkalmas technológiákra vonatkozó exportkorlátozások bevezetésére, mivel ezek az emberi jogok megsértéséhez vezethetnek;

13.  felszólítja Bahrein kormányát, hogy tegyen meg mindent a bahreini igazságszolgáltatás hozzáértésének, függetlenségének és pártatlanságának garantálása érdekében, gondoskodjon arról, hogy az a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban lép fel, valamint legfőképpen arról, hogy a bíróságokat ne lehessen politikai célokra vagy az egyetemesen garantált jogok és szabadságok jogszerű gyakorlásának szankcionálására használni; felszólítja a bahreini kormányt, hogy szilárdítsa meg a vádlottak jogait, többek között a tisztességes eljáráshoz való jog garantálásával, annak lehetővé tételével, hogy érdemben kétségbe vonhassák az ellenük felhozott bizonyítékokat, a fogva tartás indokai feletti független jogi felügyelet nyújtásával, valamint annak biztosításával, hogy a fogvatartottakat a bűnügyi nyomozás lefolytatása során megvédjék a visszaélésektől;

14.  sajnálatosnak tartja, hogy a bahreini kormánynak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2012. szeptemberi genfi ülését megelőző, a 2012. májusi időszakos egyetemes felülvizsgálat során kifejtett azon szándéka, hogy a Bahreini Független Vizsgálóbizottság megállapításain dolgozzon, üres ígéretnek bizonyul, mivel azóta kevés érdemi előrelépés történt az emberi jogok vagy a demokrácia terén Bahreinben;

15.  támogatja az időszakos egyetemes felülvizsgálat ajánlásait, és felszólítja a bahreini kormányt, hogy politikailag helyezze előtérbe azok megfelelő és időben történő nyomon követését, valamint biztosítsa ehhez a szükséges forrásokat; felszólítja a bahreini kormányt, hogy fokozza az emberi jogok védelmét, valamint ratifikálja a nemzetközi emberi jogi egyezményeket, például a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményhez csatolt fakultatív jegyzőkönyvet, valamint a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányhoz és a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt fakultatív jegyzőkönyveket;

16.  támogatja és ösztönzi az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala és a Bahreini Nemzeti Emberi Jogi Intézmény (NHRI) közötti együttműködést, és javasolja az NHRI további, a pluralizmus és a függetlenség párizsi elvei alapján történő megerősítését; határozottan támogatja az NHRI-t a valamennyi bahreini emberi jogainak figyelemmel kísérésére és védelmére irányuló feladatkörének ellátásában, azonban továbbra is meggyőződése, hogy biztosítani kell az emberi jogi jogvédők és a Bahreinben működő nem kormányzati szervezetek tevékenységének szabadságát;

17.  úgy véli, hogy a következő parlamenti választások a nemzeti megbékélési folyamat kulcsfontosságú elemét jelentik, és a 2014-es általános választások előtt kellő időben ösztönzi a szabad és tisztességes választási rendszer garantálását;

18.  felszólítja az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy működjenek együtt egy olyan egyértelmű stratégia kidolgozásában, amely meghatározza, hogy az Unió – mind nyilvánosan, mind zárt körben – hogyan fogja aktívan előmozdítani a bebörtönzött aktivisták – még az EU és az ÖET-országok 2013 közepén Bahreinben megrendezendő miniszteri ülését megelőző – szabadon engedését, és ennek kapcsán felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy működjön együtt a tagállamokkal a Külügyek Tanácsa bahreini emberi jogi helyzettel kapcsolatos következtetéseinek elfogadása érdekében, melyben konkrétan fel kell szólítani a bebörtönzött aktivisták azonnali és feltétel nélküli szabadon engedésére;

19.  úgy véli, hogy alapvetően fontos további erőfeszítéseket tenni az Unió és a Perzsa-öböl régiója közötti együttműködés fokozása és a kölcsönös megértés és bizalom előmozdítása érdekében; úgy véli, hogy a Parlament és a régióbeli partnerei közötti rendszeres parlamentközi ülések jelentős fórumot biztosítanak a közös problémákról szóló, építő jellegű és őszinte párbeszéd kialakításához;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0475.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0094.
(3) HL C 247. E, 2012. 8.17., 1.o.


A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet
PDF 227kWORD 27k
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről (2013/2514(RSP))
P7_TA(2013)0033RC-B7-0031/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről szóló 2012. december 21-i és 2013. január 1-jei és 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU humanitárius segélyekkel és polgári védelemmel foglalkozó biztosának a Közép-afrikai Köztársaságban legutóbb kirobbant harcokról szóló 2012. december 21-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2000 júniusában aláírt felülvizsgált Cotonou-i Megállapodásra,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a Közép-afrikai Köztársaságról szóló 2012. december 27-i és 29-i, valamint 2013. január 4-i és 11-i sajtónyilatkozataira,

–  tekintettel a Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECCAS) államfőinek 2012. december 21-én N’Djamenában tartott rendkívüli csúcstalálkozója nyomán kiadott záróközleményre,

–  tekintettel Ban Ki-Munnak, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának 2012. december 26-i nyilatkozatára, amelyben elítélte a lázadók által végrehajtott támadásokat és valamennyi felet sürgette, hogy tartsák magukat az ECCAS által 2012. december 21-én N’Djamenában hozott határozatokhoz,

–  tekintettel az Afrikai Unió (AU) 2012. december 12-i, 28-i és 31-i, valamint 2013. január 3-i és 12-i, a Közép-afrikai Köztársaságról szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a Közép-afrikai Köztársaság kormánya, a Seleka lázadócsoport és a demokratikus ellenzék által 2013. január 11-én Libreville-ben (Gabon) aláírt, a válság megoldásáról szóló politikai megállapodásra,

–  tekintettel a 2008. június 28-i libreville-i átfogó békemegállapodásra és az alapját képező korábbi, 2007 óta aláírt békeegyezményekre,

–  tekintettel a Biztonsági Tanács 2011. december 21-i S/RES/2031, számú határozatára, amely az Egyesült Nemzetek Integrált Béketeremtő Hivatalának (BINUCA) megbízatását a Közép-afrikai Köztársaság tekintetében kiterjeszti 2013. január 31-ig, továbbá az ENSZ főtitkárának 2012. május 29-i, a BINUCA tevékenységéről szóló jelentésére,

–  tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára (1966), a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre (1979), az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára (1981), melyeket a Közép-afrikai Köztársaság 1986-ban ratifikált, továbbá az 1989. évi nemzetközi gyermekjogi egyezményre, mely tiltja a gyermekek fegyveres konfliktusokba való bevonását, s melyet a Közép-afrikai Köztársaság is ratifikált,

–  tekintettel a Biztonsági Tanács munkacsoportjának 2011. július 6-i jelentésére és annak következtetéseire a gyermekek helyzetéről és a fegyveres konfliktusról a Közép-afrikai Köztársaságban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Közép-afrikai Köztársaság több évtizedes instabilitást és politikai nyugtalanságot élt meg függetlenségének 1960-ban történt kikiáltása óta; mivel annak ellenére, hogy az ország gazdag természeti erőforrásokban (faanyagok, arany, gyémánt, urán stb.), a Közép-afrikai Köztársaság a humán fejlettségi mutató tekintetében 187 ország közül csupán a 179. helyen áll, lakosságának mintegy 70%-a a szegénységi küszöb alatt tengődik, és továbbra is a világ egyik legszegényebb országa;

B.  mivel 2012. december 10-én a Seleka (a szó jelentése szangó nyelven „összefogás”), amely különböző, főleg az ország északkeleti részéből származó fegyveres lázadó csoportok szövetsége, fegyveres offenzívát indított a csádi határ közeléből a déli országrész ellen; mivel a legújabb offenzívára a lázadók szerint az adott okot, hogy szerintük François Bozizé elnök nem teljesítette a 2008. évi libreville-i átfogó békemegállapodásban vállalt kötelezettségeket, mely megállapodás előirányozta a korábbi lázadók lefegyverzését és a társadalomba való visszailleszkedésük anyagi megalapozását;

C.  mivel a Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECCAS) 2012. december 21-én N’Djamenában rendkívüli csúcstalálkozót tartott, amelyen megállapodtak a válság megoldását célzó ütemtervben, melybe beletartozik a tűzszünet és tárgyalások haladéktalan megkezdése Libreville-ben az ECCAS védőszárnyai alatt; mivel az ECCAS-csúcstalálkozó arról is döntött, hogy további csapatok küldésével erősíti a FOMAC/MICOPAX küldetését;

D.  mivel a Dél-Afrikai Köztársaság a Közép-afrikai Köztársaságban fennálló helyzet stabilizálásához való hozzájárulásaként útnak indította mintegy 400 katonáját; mivel Gabon, a Kongói Köztársaság, Csád és Kamerun katonái a közép-afrikai többnemzetiségű haderő (FOMAC/MICOPAX) részeként az ECCAS utasítására már 2008 óta a helyszínen tartózkodnak;

E.  mivel az Afrikai Unió elnökével, Thomas Boni Yayival folytatott tárgyalások után Bozizé elnök megígérte, hogy miután jelenlegi megbízatása 2016-ban véget ér, nem indul újra a tisztségért, valamint felajánlotta, hogy nemzeti egységkormányt alakít;

F.  mivel január elején a Seleka bejelentette, hogy szünetelteti katonai műveleteit, csapatait Damara város előtt (Banguitól 75 kilométerre északra) megállította és beleegyezett az ECCAS égisze alatt folytatandó béketárgyalásokon való részvételbe;

G.  mivel 2013. január 11-én a Közép-afrikai Köztársaság kormánya, a lázadó Seleka szövetség és a politikai ellenzék közötti, Libreville-ben (Gabon) folytatott háromoldalú béketárgyalások eredményeképpen aláírták a következő három megállapodást: elvi nyilatkozat a politikai és biztonsági válság megoldásáról; tűzszüneti megállapodás; megállapodás a politikai-biztonsági helyzetről, mely meghatározza a hatalom megosztásának módját és a politikai átmenet ütemezését a Közép-afrikai Köztársaságban;

H.  mivel 2013. január 12-én Bozizé elnök lemondatta Faustin Archange Touadera miniszterelnököt, feloszlatta a kabinetet, és ezzel megnyitotta az utat a nemzeti egységkormány kinevezése előtt, összhangban a Libreville-ben aláírt békemegállapodásokkal; mivel a békemegállapodás alapján tizenkét hónapon belül törvényhozási választásokra kerül sor;

I.  mivel Bozizé elnök miatt – aki 2003-ban államcsíny útján került hatalomba, és akit először 2005-ben választották meg, majd 2011-ben újraválasztottak, bár az utóbbi esetben a nemzetközi megfigyelők (akik közül többen a választást finanszírozó EU-ból érkeztek) szabálytalanságokat állapítottak meg – a parlamenti ellenzék bojkottálta az általános választásokat;

J.  mivel az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió alapértékének számít, és a Cotonou-i Megállapodásnak is alapvető eleme;

K.  mivel az EU-hoz hasonlóan az Egyesült Államok is előnyben részesíti a válság párbeszéd útján való békés rendezését;

L.  mivel a helybéli nem kormányzati szervezetek szerint az emberi jogok súlyos megsértéseire került sor – többek között sokasodott nők és fiatal lányok elleni erőszak – mind a Seleka, mind a kormány erői részéről, az előbbi esetében az ellenőrzésük alatt álló területeken, az utóbbi esetben a lázadókhoz közeli lakossággal szemben Banguiban;

M.  mivel a humanitárius helyzet továbbra is rettenetes, hiszen Médecins sans frontières szerint a válság miatt tízezrek szenvednek; mivel a Világélelmezési Program révén érkezett több száz tonnányi élelmet a lázadók ellenőrzése alatt álló északi területeken elrabolták; és mivel számos humanitárius tevékenységet felfüggesztettek vagy csökkentettek;

N.  mivel az EU a Cotonou-i Megállapodás alapján a Közép-afrikai Köztársasággal rendszeres politikai párbeszédet folytat, és egyúttal az ország fő adományozója, hiszen az Európai Bizottság 2012-ben 8 millió euróval segítette a konfliktustól érintett, illetve helyváltoztatásra kényszerült 445 000 embert a Közép-afrikai Köztársaságban, és mivel a Közép-afrikai Köztársaság a 10. EFA révén 137 millió eurót kitevő támogatáshoz jut;

O.  mivel Kamerun magasabb szintre emelte a Közép-afrikai Köztársaságból érkező menekülteket segítő intézkedéseit;

P.  mivel már a legutóbbi erőszakhullámot megelőzően is 2500 gyermek volt tagja a Közép-Afrikai Köztársaságban működő fegyveres csoportoknak; mivel a UNICEF Banguiban működő irodájába hiteles információk érkeztek arról, hogy mind a felkelő csoportok, mind a kormányoldali milíciák részéről megnövekedett a gyermekkatonák toborzása és bevetése;

Q.  mivel az, hogy az emberi jogi jogsértések és háborús bűnök elkövetői ellen nem indul jogi eljárás, előmozdítja a büntetlenség elfogadottá válását, és ezzel további bűnök elkövetésére ösztönöz;

R.  mivel a felkelők kezére kerültek olyan, gyémántban gazdag területek, mint Bria, Sam Ouandja és Bamingui; mivel a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere figyelmeztetést adott ki valamennyi tagországának arra vonatkozóan, hogy számítani kell a nyers gyémánt Közép-Afrikai Köztársaság felkelők által ellenőrzött területeiről történő esetleges kiáramlására;

S.  mivel a munkanélküliség súlyosbodása, a szociális feltételek romlása és a lakosság elszegényedése mind kiváltó okai a régiót sújtó instabilitásnak; mivel e problémák megoldása stratégiát és fejlesztési tervet tesz szükségessé;

1.  aggodalmának ad hangot a Közép-Afrikai Köztársaságban a Seleka offenzívájának 2012. december 10-i megindítása óta kialakult helyzet kapcsán; sajnálja, hogy a közelmúltbeli offenzíva veszélyezteti a polgári lakosság életét, valamint a Közép-Afrikai Köztársaság biztonságát és stabilitását;

2.  üdvözli a 2013. január 11-én Libreville-ben, az ECCAS égisze alatt folytatott tárgyalásokat követően aláírt békemegállapodásokat; hangsúlyozza e megállapodások gyors végrehajtásának szükségességét; minden felet felszólít a megállapodások jóhiszemű végrehajtására, és arra, hogy kötelezze el magát a Közép-Afrikai Köztársaság tartós békéjének megteremtése mellett;

3.  elítél minden, a hatalom erővel történő megszerzésére irányuló kísérletet;

4.  meggyőződése, hogy a konfliktus békés megoldása és a tartós stabilitás biztosítása érdekében a nemzeti egységkormány összeállításának az ország valamennyi politikai erejét képviselnie kell; e tekintetben üdvözli, hogy Bozizé elnök aláírta a miniszterelnök távozásáról szóló rendeletet – mely intézkedést már egy békemegállapodás is szorgalmazott – egy nemzeti egységkormány felállítása érdekében, melyet a politikai ellenzék által választott miniszterelnök vezet;

5.  üdvözli az új nemzetgyűlés felállítását célzó választások kiírásáról szóló határozatot, és reméli, hogy azokra nemzetközi megfigyelők jelenlétében kerül sor – még a jelenleg felkelők által ellenőrzött területeken is – annak érdekében, hogy az eredményt utóbb ne lehessen vitatni;

6.  elítéli az emberi jogok mindennemű megsértését, és súlyos aggodalmának ad hangot a Seleka által végrehajtott offenzíva idején a Közép-Afrikai Köztársaságban történt súlyos emberi jogi jogsértések kapcsán; határozottan elítéli a felkelők által ellenőrzött területeken élő polgári lakosság elleni támadásokat, melyek a fizikai bántalmazás, a nemi erőszak, a fosztogatás eseteit és a kommunikációs rendszerek szisztematikus megbénítását is magukban foglalták; mély aggodalmát fejezi ki a Banguiban élő etnikai és vallási kisebbségek zaklatásáról, valamint politikai ellenfelek megfélemlítéséről és önkényes letartóztatásáról szóló hírek miatt;

7.  hangsúlyozza, hogy a Közép-Afrikai Köztársaság hatóságainak törekedniük kellene a polgári lakosság biztonságának szavatolására; felszólít a hadsereg reformjára, a korábbi fegyveresek lefegyverzésére, leszerelésére és társadalmi reintegrálására irányuló intézkedések megtételére, a menekültek hazatelepítésére, az országból elűzöttek visszatelepítésére, valamint életképes fejlesztési programok végrehajtására;

8.  kiváltképp aggasztóak tartja a gyermekkatonák toborzásának és bevetésének megnövekedéséről szóló híreket; újra hangsúlyozza e gyakorlatok elleni határozott tiltakozását, és felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy vessen véget e gyakorlatoknak;

9.  felszólít minden felet a tűzszünet betartására, a polgári lakossággal szembeni erőszak mellőzésére és az emberi jogok tiszteletben tartására; hangsúlyozza, hogy a Közép-Afrikai Köztársaság tartós stabilitásának biztosítására irányuló korábbi békemegállapodások sikertelenségéhez részben az emberi jogok nem kellő mértékű hangsúlyozása vezetett;

10.  tiszteleg valamennyi áldozat előtt, és mindenek felett fontosnak tartja az emberi jogokkal való minden múltbeli és jelenlegi visszaélés részrehajlás nélküli és alapos kivizsgálását az elkövetők kilétének felfedése érdekében; őszintén reméli, hogy a háborús és emberiesség elleni bűnök elkövetői nem élveznek majd büntetlenséget, és ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság még vizsgálja a Közép-Afrikai Köztársaságban kialakult helyzetet;

11.  üdvözli a regionális szervezetek – pl. az Afrikai Unió és az ECCAS – közvetítési kísérleteit, és különösen a felek között Libreville-ben lezajlott tárgyalásokat; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megállapodás szülessen egy új nyomon követési mechanizmusról is, amely biztosítja a létrejött megállapodások végrehajtását; e tekintetben felszólítja az EU-t, hogy segítse az ECCAS-t az új megállapodások végrehajtásának felügyeletében; felkéri a nemzetközi közösséget, hogy aktívabban vegyen részt a Közép-Afrikai Köztársaságban kialakult konfliktus kezelésében az ország régóta fennálló problémáinak kezelése és a fenntartható politikai megoldás elérése érdekében;

12.  kéri a Bizottságot, hogy nyújtson technikai támogatást a Közép-Afrikai Köztársaság hatóságainak az újonnan kiírt választások megszervezésére vonatkozó jogszabály elfogadása céljából; úgy véli, hogy a hiteles, szabad és tisztességes választási küzdelmekhez való hozzájárulás érdekében az EU-nak fontolóra kell vennie egy választási megfigyelő küldöttség menesztését a Közép-Afrikai Köztársaságba;

13.  felkéri Catherine Ashton külügyi képviselőt/alelnököt, hogy kihasználva az EU Közép-Afrikai Köztársasággal fenntartott kiterjedt kapcsolatait aktívan mozdítsa elő egy átfogó béketeremtési stratégia végrehajtását, amely elősegítené az országban kialakult állapotok normalizálódását és a fenntartható fejlődést;

14.  aggódik amiatt, hogy a közelmúltbeli válság rontja az ország humanitárius helyzetét; felszólít minden felet a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására, és arra, hogy biztosítsák a humanitárius ügynökségek biztonságos és akadálytalan eljutását az érintett lakossághoz; kéri a Bizottságot, hogy fokozza humanitárius segítségnyújtási erőfeszítéseit a Közép-Afrikai Köztársaság területén;

15.  úgy véli, hogy a Közép-Afrikai Köztársasággal határos országokban – különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban és Ugandában – uralkodó, a környező térségekre is kiható bizonytalan állapotok a nemzetközi közösség összehangolt fellépését igénylik az olyan ismétlődő problémák holisztikus és régiókra összpontosító orvoslása érdekében, mint az államok több részre szakadása, az etnikai konfliktusok, valamint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság rendszeres lábbal tiprása;

16.  úgy véli, hogy az ország fenntartható fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenül fontos a természeti erőforrásokhoz való átlátható hozzáférés és a felettük gyakorolt átlátható ellenőrzés, valamint az ezekből származó bevételek állami költségvetésen keresztüli méltányos újraelosztása;

17.  úgy véli, hogy a bányászati ágazatban kulcsfontosságú az átláthatóság és az állami ellenőrzés a hatékony bányagazdálkodás, a fenntartható fejlődés és a korrupció leküzdése érdekében; hangsúlyozza, hogy a nyers gyémánt Közép-Afrikai Köztársaság felkelők által ellenőrzött területeiről történő esetleges kicsempészése újraélesztheti a konfliktust, kiváltva az ország további destabilizálódását; felszólítja a Közép-Afrikai Köztársaság kormányát, hogy tegyen további intézkedéseket a természeti erőforrások kitermelésének és illegális értékesítésének megakadályozására, és felszólít a helyzet megfelelő nyomon követésére a kimberley-i folyamaton keresztül;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Catherine Ashton asszonynak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az Afrikai Unió intézményeinek, a Közép-afrikai Államok Gazdasági Közösségének, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésnek és az EU tagállamainak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat