Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
Instrument wsparcia finansowego w zakresie granic wewnętrznych i wiz (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Fundusz Migracji i Azylu (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Irak
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem ***
 Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe
 Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE ***
 Modernizacja pomocy państwa
 Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu
 Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia
 Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich
 Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur
 Przemoc wobec kobiet w Indiach
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
 Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Instrument wsparcia finansowego w zakresie granic wewnętrznych i wiz (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
PDF 719kWORD 75k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i udzielenia mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))
P7_TA(2013)0019B7-0001/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 i art. 70a Regulaminu,

  postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Projekt rezolucji ustawodawczej   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)
1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;
Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich udowodnionej europejskiej wartości dodanej;
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
Poprawka 3
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 c (nowy)
1c. podkreśla, że w związku z zadaniami już wyznaczonymi i zakończonymi przez Unię Komisja musi odzwierciedlić te priorytety polityczne we wniosku w odpowiedni i dalekowzroczny sposób;
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  Cel Unii, który polega na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy osiągnąć m.in. poprzez wspólne środki związane z przekraczaniem granic wewnętrznych przez osoby i z kontrolami na granicach zewnętrznych, a także poprzez wspólną politykę wizową stanowiącą część wielopoziomowego systemu mającego na celu ułatwienie legalnego podróżowania i przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.
(1)  Cel Unii, który polega na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), należy osiągnąć m.in. poprzez wspólne środki związane z przekraczaniem granic wewnętrznych przez osoby i z kontrolami na granicach zewnętrznych, a także poprzez wspólną politykę wizową stanowiącą część spójnego systemu, który umożliwi wymianę danych, pełne kontrolowanie sytuacji, mającego na celu ułatwienie legalnego podróżowania w Unii i wymiany międzynarodowej sprzyjającej różnorodności kulturowej i poznawaniu innych kultur oraz ich postępowi, a także przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. Cel ten należy realizować w poszanowaniu praw podstawowych (art. 67 ust. 1 TFUE) i godności ludzkiej zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ECHR), a w odniesieniu do prowadzenia wspólnej polityki w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych – w sposób sprawiedliwy wobec obywateli państw trzecich (art. 67 ust. 2 TFUE), z poszanowaniem ich prawa do azylu i do ochrony międzynarodowej, zasady non-refoulement i przepisu o udzielaniu pomocy na morzu, a także międzynarodowych zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z ich przystąpienia do instrumentów międzynarodowych, przykładowo Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. uzupełnionej protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. („konwencji genewskiej”).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Unia potrzebuje spójniejszego podejścia do wewnętrznych i zewnętrznych aspektów zarządzania migracją i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz powinna wprowadzić współzależność między zwalczaniem nielegalnej imigracji i poprawą bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych a bliższą współpracą i dialogiem z państwami trzecimi w zakresie postępowania wobec nielegalnej imigracji i wspierania legalnej migracji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)
(1b)  Konieczne jest zintegrowane podejście do kwestii pojawiających się w związku z presją migracyjną i wnioskami o azyl oraz do zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, któremu powinny towarzyszyć wystarczające finansowanie i instrumenty wsparcia służące działaniom w sytuacjach nadzwyczajnych, udostępniane w duchu poszanowania praw człowieka i solidarności między wszystkimi państwami członkowskimi z jednoczesnym poszanowaniem zobowiązań krajowych oraz przy zapewnieniu jasnego podziału zadań;
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)
(1c)  W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r.1 Parlament Europejski podkreślił ponadto potrzebę rozwoju synergii pomiędzy różnymi funduszami i programami oraz zwrócił uwagę na to, że ułatwienie zarządzania środkami oraz zezwolenie na finansowanie krzyżowe umożliwiają przydział większej liczby środków na wspólne cele, z zadowoleniem przyjął zamiar Komisji dotyczący zmniejszenia łącznej liczby instrumentów budżetowych w dziedzinie spraw wewnętrznych w ramach struktury dwufilarowej i, jeśli to możliwe, w ramach zarządzania dzielonego, a także wyraził przekonanie, że takie podejście w znacznym stopniu przyczyni się do uproszczenia, racjonalizacji, konsolidacji i zwiększenia przejrzystości obecnych funduszy i programów. Podkreślił jednak, że należy dopilnować, by poszczególne cele polityki spraw wewnętrznych nie zostały pomieszane.
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
Uzasadnienie
Ustęp 109 rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Zgodnie z unijną strategią bezpieczeństwa wewnętrznego wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość są celami, do których należy dążyć równolegle, a aby osiągnąć wolność i sprawiedliwość, należy zawsze dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z zasadami traktatów, zasadą praworządności oraz zobowiązaniami Unii w zakresie praw podstawowych.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)  Solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział zadań, przestrzeganie praw podstawowych i zasad państwa prawa, jak również zdecydowane skoncentrowanie się na perspektywie globalnej i nierozerwalne powiązanie z bezpieczeństwem zewnętrznym powinny być kluczowymi zasadami rządzącymi wdrażaniem strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.
(3)  Solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział zadań, przestrzeganie podstawowych wolności, praw człowieka i zasady praworządności, jak również zdecydowane skoncentrowanie się na perspektywie globalnej i pełna zgodność z celami polityki zewnętrznej Unii określonymi w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) powinny być kluczowymi zasadami rządzącymi wdrażaniem strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinien w szczególny sposób uwzględniać te państwa członkowskie, które ze względu na swoje położenie geograficzne zmagają się z nieproporcjonalnymi obciążeniami związanymi z przepływami migracyjnymi.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Ogólne środki przeznaczone na niniejsze rozporządzenie oraz na rozporządzenie (UE) nr XXX/2012 ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, finansowy instrument wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego powinny łącznie ustanowić kopertę finansową na cały okres trwania funduszu, która powinna stanowić główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej w toku corocznej procedury budżetowej zgodnie z pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansami.
Uzasadnienie
Poprawka ma na celu odzwierciedlenie punktu 8 preambuły wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
(8)  Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinien wyrażać solidarność poprzez pomoc finansową dla tych państw członkowskich, które w pełni stosują przepisy Schengen dotyczące granic zewnętrznych, jak również dla tych, które przygotowują się do pełnego udziału w dorobku Schengen.
(8)  Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinien wyrażać solidarność poprzez pomoc finansową dla tych państw członkowskich, które w pełni stosują przepisy Schengen dotyczące granic zewnętrznych, jak również dla tych, które przygotowują się do pełnego udziału w dorobku Schengen, a które przestrzegają prawa międzynarodowego, udzielając potrzebującym pomocy i ochrony.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Przy realizowaniu zadań na granicach zewnętrznych i w konsulatach zgodnie z dorobkiem Schengen w zakresie granic i wiz państwa członkowskie prowadzą działania w interesie i w imieniu wszystkich pozostałych państw członkowskich w strefie Schengen, tak więc świadczą usługę publiczną na rzecz Unii. Aby wyrazić solidarność, Instrument powinien przyczyniać się do wspierania kosztów operacyjnych związanych z kontrolą granic i polityką wizową oraz umożliwić państwom członkowskim systematyczne utrzymywanie zdolności, które mają kluczowe znaczenie dla świadczenia tej usługi dla wszystkich. Takie wsparcie obejmuje pełen zwrot wybranych kosztów związanych z celami przedmiotowego instrumentu i stanowić będzie integralną część programów krajowych.
(11)  Przy realizowaniu zadań na granicach zewnętrznych i w konsulatach zgodnie z dorobkiem Schengen w zakresie granic i wiz państwa członkowskie prowadzą działania w interesie i w imieniu wszystkich pozostałych państw członkowskich w strefie Schengen, tak więc świadczą usługę publiczną na rzecz Unii. Instrument powinien przyczyniać się do wspierania kosztów operacyjnych związanych z kontrolą granic i polityką wizową oraz umożliwić państwom członkowskim systematyczne utrzymywanie zdolności, które mają kluczowe znaczenie dla świadczenia tej usługi dla wszystkich. Takie wsparcie obejmuje pełen zwrot wybranych szczegółowych kosztów związanych z celami przedmiotowego instrumentu i stanowić będzie integralną część programów krajowych. Aby uniknąć powielania, rozdrobnienia i niegospodarności, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) powinna koordynować działania państw członkowskich finansowane w ramach wsparcia operacyjnego.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
(13)  Przestrzeganie praw człowieka wobec migrantów i uchodźców ma kluczowe znaczenie dla Unii. Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konwencji genewskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, traktatach Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka i w międzynarodowym prawie humanitarnym.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Jednolita i wysokiej jakości kontrola na granicach zewnętrznych jest kluczowa dla wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Komisja powinna zatem dostarczyć szczegółowe wytyczne, które zagwarantują koordynację między państwami członkowskimi pod względem infrastruktury, sprzętu, środków transportu, systemów informatycznych i przyczynią się do realizacji wspólnych norm bezpieczeństwa.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)
(13b) Zgodnie z art. 3 TUE Instrument powinien wspierać działania zapewniające ochronę dzieci narażonych na niebezpieczeństwo na granicach zewnętrznych.
Działania w ramach Instrumentu powinny w szczególności wspierać identyfikację dzieci znajdujących się w niebezpieczeństwie, natychmiastową pomoc dla nich oraz ich przekazywanie odpowiednim służbom, w tym zapewnienie specjalnej ochrony i pomocy dzieciom bez opieki.

Należy prowadzić regularny nadzór i dokonywać regularnej oceny, w tym przeprowadzać kontrole wydatków, aby ocenić sposób zapewniania ochrony dzieciom poprzez działania podejmowane w ramach Instrumentu.

Uzasadnienie
UE zobowiązała się do ochrony praw dziecka. Działania te muszą być widoczne przy wdrażaniu i wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Aby zapewnić jednolitą, wysokiej jakości kontrolę graniczną oraz ułatwić legalne podróżowanie przez granice zewnętrzne w ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który obejmuje wszystkie środki związane z polityką, prawodawstwo, systematyczną współpracę, rozłożenie obciążeń, personel, sprzęt i technologię podejmowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich działające we współpracy z agencją Frontex, z państwami trzecimi, a także w razie potrzeby z innymi podmiotami, wykorzystując między innymi czteropoziomowy model bezpieczeństwa granic i zintegrowaną analizę ryzyka Unii Europejskiej.
(14)  Aby zapewnić jednolitą, wysokiej jakości kontrolę graniczną oraz zorganizować i ułatwić legalną migrację i mobilność w ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który obejmuje wszystkie środki związane z polityką, prawodawstwo, systematyczną współpracę, rozłożenie obciążeń, ocenę warunków i zmieniających się miejsc tranzytu nielegalnych migrantów, personel, sprzęt i technologię podejmowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich działające we współpracy z agencją Frontex, z państwami trzecimi, a także w razie potrzeby z innymi podmiotami, wykorzystując między innymi czteropoziomowy model bezpieczeństwa granic i zintegrowaną analizę ryzyka Unii Europejskiej.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Instrument powinien obejmować wsparcie na rzecz środków krajowych i współpracy między państwami członkowskimi w obszarze polityki wizowej i innych działań realizowanych przed przybyciem na granicę i przed przeprowadzeniem kontroli na granicach zewnętrznych. Skuteczne zarządzanie działaniami organizowanymi przez służby państw członkowskich w państwach trzecich leży w interesie wspólnej polityki wizowej jako część wielopoziomowego systemu mającego na celu ułatwienie legalnego podróżowania i przeciwdziałanie nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej, a także stanowi kluczowy element wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami.
(16)  Instrument powinien obejmować wsparcie na rzecz środków krajowych i współpracy między państwami członkowskimi w obszarze polityki wizowej i innych działań realizowanych przed przybyciem na granicę i przed przeprowadzeniem kontroli na granicach zewnętrznych, w szczególności tych działań, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo granic morskich i które ułatwiają legalną migrację i mobilność, przy jednoczesnym wykorzystaniu w pełni wizowego systemu informacyjnego (VIS), aby wspierać gospodarność i unikać powielania wydatków. Skuteczne zarządzanie działaniami organizowanymi przez służby państw członkowskich w państwach trzecich leży w interesie wspólnej polityki wizowej jako część wielopoziomowego systemu mającego na celu ułatwienie legalnej migracji i mobilności oraz zapobieganie nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej i ratowanie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, a także stanowi kluczowy element wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
(17)  Ponadto Instrument powinien wspierać środki podejmowane na terytorium państw strefy Schengen stanowiące element rozwoju wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który wzmacnia ogólne funkcjonowanie strefy Schengen.
(17)  Ponadto Instrument powinien wspierać środki podejmowane na terytorium państw strefy Schengen stanowiące element rozwoju wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który wzmacnia ogólne funkcjonowanie strefy Schengen. Państwa członkowskie powinny zwłaszcza poświęcić niezbędne środki na EUROSUR z myślą o zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania sieci.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
(18)  Ponadto Instrument powinien stanowić wsparcie na rzecz rozwoju systemów informatycznych przez Unię Europejską, które zapewnią państwom członkowskim narzędzia niezbędne do skuteczniejszego zarządzania przepływem obywateli państw trzecich przez granice oraz lepszego identyfikowania i weryfikowania podróżnych („inteligentne granice”). W tym celu należy ustanowić program służący pokrywaniu kosztów rozwoju zarówno centralnych, jak i krajowych elementów takich systemów, przy zapewnieniu spójności technicznej, oszczędności i sprawnego wdrożenia w państwach członkowskich.
(18)  Ponadto Instrument powinien stanowić wsparcie na rzecz rozwoju systemów informatycznych przez Unię Europejską, które zapewnią państwom członkowskim narzędzia niezbędne do skuteczniejszego zarządzania przepływem obywateli państw trzecich przez granice oraz skuteczniejszego identyfikowania i weryfikowania podróżnych („inteligentne granice”), zwiększając tym samym bezpieczeństwo granic i przynosząc pozytywne skutki gospodarcze. W tym celu należy ustanowić program służący pokrywaniu kosztów rozwoju zarówno centralnych, jak i krajowych elementów takich systemów, przy zapewnieniu spójności technicznej, interoperacyjności z innymi systemami informatycznymi Unii, oszczędności i sprawnego wdrożenia w państwach członkowskich.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)  Aby niezwłocznie zaradzić nieprzewidzianemu napływowi migrantów oraz zagrożeniom dla bezpieczeństwa granic, należy umożliwić udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach określonych w rozporządzeniu …/2012/UE ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz w sprawie instrumentu wsparcia finansowego w zakresie współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
(19)  Aby niezwłocznie zaradzić nieprzewidzianemu napływowi migrantów oraz ryzyku dla bezpieczeństwa granic, należy umożliwić udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach określonych w rozporządzeniu …/2012/UE ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz w sprawie instrumentu wsparcia finansowego w zakresie współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
(20)  Ponadto w interesie wzmocnienia solidarności w całej strefie Schengen w przypadku stwierdzenia słabych punktów lub potencjalnych zagrożeń, w szczególności po ocenie Schengen, dane państwo członkowskie powinno podjąć odpowiednie działania następcze, wykorzystując zasoby własnych programów zgodnie z priorytetami, w stosownych przypadkach uzupełniając je środkami pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
(20)  Ponadto w interesie wzmocnienia solidarności w całej strefie Schengen w przypadku stwierdzenia słabych punktów lub potencjalnego ryzyka, w szczególności po ocenie Schengen, dane państwo członkowskie powinno podjąć odpowiednie działania następcze, wykorzystując zasoby własnych programów zgodnie z priorytetami, w stosownych przypadkach uzupełniając je środkami pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
(21)  Aby zwiększyć solidarność i podział odpowiedzialności, należy zachęcać państwa członkowskie do wykorzystania części zasobów dostępnych w ramach programów na priorytety szczególne zdefiniowane przez Unię, takie jak zakup wyposażenia technicznego potrzebnego agencji Frontex oraz rozwój współpracy konsularnej na potrzeby Unii.
(21)  Aby zwiększyć solidarność i podział odpowiedzialności, należy zachęcać państwa członkowskie do wykorzystania części zasobów dostępnych w ramach programów na priorytety szczególne zdefiniowane przez Unię, takie jak zakup wyposażenia technicznego potrzebnego agencji Frontex oraz rozwój współpracy konsularnej na potrzeby Unii, a także pomoc ludziom starającym się o ochronę międzynarodową.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)
(21a)  Korzystając z kwoty przyznanej im w ramach Instrumentu na realizację programu krajowego, państwa członkowskie powinny unikać dążenia do ochrony własnych interesów narodowych.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
(22)  Aby zabezpieczyć stosowanie dorobku Schengen w całej strefie Schengen, niniejsze rozporządzenie powinno również zapewnić wsparcie na wdrażanie rozporządzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen będącego kluczowym narzędziem wspierania polityk gwarantujących jakiejkolwiek kontroli osób.
(22)  Aby zabezpieczyć stosowanie dorobku Schengen w całej strefie Schengen, niniejsze rozporządzenie powinno również zapewnić wsparcie na wdrażanie rozporządzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen będącego kluczowym narzędziem wspierania polityk gwarantujących wysoki poziom ochrony granic zewnętrznych oraz brak jakiejkolwiek kontroli osób w strefie Schengen.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  W świetle doświadczeń zdobytych z Funduszem Granic Zewnętrznych oraz rozwoju SIS i VIS za właściwe uznaje się dopuszczenie pewnej elastyczności w odniesieniu do możliwych przesunięć zasobów pomiędzy różnymi środkami wdrażania celów Instrumentu, nie naruszając zasady zapewniania programom od początku masy krytycznej i stabilności finansowej, a także wsparcia operacyjnego dla państw członkowskich.
(23)  W świetle doświadczeń zdobytych z Funduszem Granic Zewnętrznych oraz rozwoju SIS II i VIS za właściwe uznaje się dopuszczenie pewnego stopnia elastyczności w odniesieniu do możliwych przesunięć zasobów pomiędzy różnymi środkami wdrażania celów Instrumentu, nie naruszając zasady zapewniania programom od początku masy krytycznej i stabilności finansowej, a także wsparcia operacyjnego dla państw członkowskich oraz kontroli ze strony władzy budżetowej.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  W tym duchu zakres działań oraz pułap wartości zasobów pozostających do dyspozycji UE („działania Unii”) należy zwiększyć, tak aby poprawić unijny potencjał w zakresie realizowania w ramach danego roku budżetowego – w konkretnych przypadkach i przy zaistnieniu konkretnych potrzeb – wielu działań związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i wspólną polityką wizową w interesie całej Unii. Takie działania Unii obejmują badania i projekty pilotażowe ukierunkowane na rozwój polityki i jej stosowanie; środki lub porozumienia w państwach trzecich dotyczące napływu migrantów z tych państw mające na celu optymalne zarządzanie przepływami migracyjnymi do Unii; a także skuteczną organizację powiązanych zadań na granicach zewnętrznych i w konsulatach.
(24)  W tym duchu zakres działań oraz pułap wartości zasobów pozostających do dyspozycji UE („działania Unii”) należy zwiększyć, tak aby poprawić unijny potencjał w zakresie realizowania w ramach danego roku budżetowego – w konkretnych przypadkach i przy zaistnieniu konkretnych potrzeb – wielu działań związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i wspólną polityką wizową w interesie całej Unii. Takie działania Unii obejmują badania i projekty pilotażowe ukierunkowane na rozwój polityki i jej stosowanie, szkolenie funkcjonariuszy służb kontroli granic w zakresie ochrony praw człowieka, środki lub porozumienia w państwach trzecich dotyczące napływu migrantów z tych państw mające na celu optymalne zarządzanie przepływami migracyjnymi do Unii, a także skuteczną organizację powiązanych zadań na granicach zewnętrznych i w konsulatach.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)
(26a)  TFUE przewiduje akty delegowane będące wyłącznie aktami nieustawodawczymi o zastosowaniu ogólnym i odnoszące się do innych niż istotne elementów aktu ustawodawczego. Wszelkie istotne elementy powinny zostać określone w odnośnym akcie ustawodawczym.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 b preambuły (nowy)
(26b)  Wydatkowanie środków w tym obszarze powinno być lepiej skoordynowane, aby zapewnić komplementarność, większą efektywność i widoczność, a także osiągnąć większą synergię budżetową.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 c preambuły (nowy)
(26c)  Istnieje potrzeba maksymalizacji skutków finansowania Unii poprzez pozyskiwanie, łączenie i lewarowanie publicznych i prywatnych środków finansowych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 d preambuły (nowy)
(26d)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość, rozliczalność i kontrolę demokratyczną w przypadku innowacyjnych instrumentów i mechanizmów finansowych wykorzystujących budżet Unii.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 e preambuły (nowy)
(26e)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę osiągnięcia celów Instrumentu przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego wykorzystania środków finansowych.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 f preambuły (nowy)
(26f)  Ważne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami instrumentu oraz jego realizacji w sposób jak najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności Instrumentu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 g preambuły (nowy)
(26g)  Komisja powinna rokrocznie monitorować realizację Instrumentu, stosując główne wskaźniki służące ocenie wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odnośne poziomy bazowe, powinny zapewniać minimalną podstawę dla oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele Instrumentu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 h preambuły (nowy)
(26h)  Jeżeli Komisja wykonuje budżet w ramach zarządzania dzielonego, zadania wykonawcze należy przekazywać państwom członkowskim. Komisja i państwa członkowskie powinny przestrzegać zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, powinny zapewniać widoczność działań Unii. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny wypełniać swoje odpowiednie obowiązki w zakresie kontroli i audytu oraz realizować wynikające z nich zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające powinny zostać określone w przepisach sektorowych.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły
(28)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(28)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie wszystkich istotnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a a) (nowa)
(aa) „wspólne normy bezpieczeństwa” oznaczają jednolite i spójne stosowanie środków operacyjnych w celu osiągnięcia wyraźnie określonego poziomu bezpieczeństwa w zakresie kontroli granic, na bazie wytycznych dotyczących dobrej administracji w obszarze granic i wiz, zgodnie z katalogiem Schengen dotyczącym kontroli na granicach zewnętrznych, praktycznym poradnikiem dla straży granicznej i podręcznikiem dotyczącym wiz, jak również wytycznych EUROSUR;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
1.  Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz jednolitej i wysokiej jakości kontroli na granicach zewnętrznych, przy jednoczesnym ułatwianiu mobilności w bezpiecznych warunkach, zgodnie z zaangażowaniem Unii na rzecz podstawowych wolności i praw człowieka. Cel ten jest realizowany zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich w dziedzinie podstawowych wolności i praw człowieka, łącznie z ochroną dzieci obywateli państw trzecich, zasadą non-refoulement, prawem do azylu uznanym na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konwencją genewską oraz unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  W ramach celu ogólnego określonego w ust. 1 Instrument przyczynia się – zgodnie z priorytetami określonymi w odpowiednich unijnych strategiach, programach, ocenach zagrożeń i ryzyka – do realizacji następujących celów szczegółowych:
2.  W ramach celu ogólnego określonego w ust. 1 Instrument przyczynia się – zgodnie z priorytetami określonymi w odpowiednich unijnych strategiach, programach, ocenach ryzyka – do realizacji następujących celów szczegółowych:
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – akapit pierwszy
a) wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji
a) wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania i mobilności, zapewnienia wysokiej jakości usług osobom ubiegającym się o wizę, zapewnienia równego traktowania z jednej strony obywatelom Unii, a drugiej strony obywatelom państw trzecich, oraz zapobiegania nielegalnej migracji
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi liczba placówek konsularnych wyposażonych, zabezpieczonych lub udoskonalonych, tak aby zapewnić skuteczne przetwarzanie wniosków wizowych oraz zagwarantować wysoką jakość usług dla osób ubiegających się o wizę.

Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi odsetek placówek konsularnych wyposażonych, zabezpieczonych lub udoskonalonych, tak aby zapewnić skuteczne przetwarzanie wniosków wizowych oraz zagwarantować wysoką jakość usług dla osób ubiegających się o wizę, odsetek osób bezprawnie przedłużających pobyt według narodowości, liczba wspólnych ośrodków przyjmowania wniosków wizowych i średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego, odsetek wiz wielokrotnego wjazdu, odsetek odrzuconych wniosków wizowych oraz średni koszt wizy w rozbiciu na placówki konsularne.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy
b) wspieranie zarządzania granicami w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony – sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen.
b) wspieranie unijnego zintegrowanego zarządzania granicami, promowanie dalszej harmonizacji i standaryzacji w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu kontroli granic zewnętrznych, a z drugiej strony – sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, przy jednoczesnym zagwarantowaniu osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony dostępu do niej zgodnie ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez państwa członkowskie w dziedzinie praw człowieka, łącznie z zasadą non-refoulement.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit drugi
Wskaźnikami osiągnięcia tego celu są między innymi rozwój wyposażenia do kontroli granicznej oraz zatrzymania obywateli państw trzecich nielegalnie przekraczających granicę na granicy zewnętrznej odpowiednio do ryzyka występującego na danym odcinku granicy zewnętrznej.

Wskaźnikami osiągnięcia tego celu są między innymi liczba przejść granicznych wyposażonych w systemy informatyczne, infrastrukturę komunikacyjną i sprzęt wspomagający zarządzanie ruchem migracyjnym, przypadki zatrzymania obywateli państw trzecich nielegalnie przekraczających granicę na granicy zewnętrznej odpowiednio do ryzyka występującego na danym odcinku granicy zewnętrznej i średni czas oczekiwania na przejściach granicznych.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
ba) poprawa nadzoru granic dzięki dzieleniu się informacjami operacyjnymi przez państwa członkowskie i Frontex w celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na morzu oraz liczby nielegalnych imigrantów, a także zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez zapobieganie przestępstwom transgranicznym, takim jak handel ludźmi i przemyt narkotyków.
Wskaźnikami osiągnięcia tego celu są między innymi skuteczność akcji poszukiwawczych i ratunkowych względem osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę, liczba wykrytych przypadków nielegalnego handlu i przemytu oraz liczba elementów dających powody do niepokoju, stwierdzonych w europejskim obrazie sytuacji.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – ostatni akapit (nowy)
Państwa członkowskie przekazują Komisji niezbędne informacje wymagane do oceny realizacji celów na podstawie wskaźników. Komisja jest odpowiedzialna za ocenę realizacji celów.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
a) promowanie rozwoju i wdrażanie polityk mających na celu zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych oraz zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych;
a) promowanie rozwoju i wdrażanie oraz egzekwowanie polityk mających na celu zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych oraz zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)
aa) wspieranie identyfikacji dzieci znajdujących się w niebezpieczeństwie, natychmiastowej pomocy dla nich oraz ich przekazywania odpowiednim służbom, w tym zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom bez opieki;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b)
b) stopniowe tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym wzmacnianie współpracy między różnymi organami ds. migracji i organami ścigania państw członkowskich na granicach zewnętrznych oraz działania podejmowane na terytorium państw, a także niezbędne środki towarzyszące związane z bezpieczeństwem dokumentów i zarządzaniem tożsamością;
b) stopniowe tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi, opartego na wzajemnej solidarności i odpowiedzialności, w tym wzmacnianie unijnych systemów kontroli granicznych i nadzoru, współpracy między różnymi agencjami ds. migracji, azylu i organami ścigania państw członkowskich na granicach zewnętrznych oraz działania podejmowane na terytorium państw, w tym na obszarze przy granicy morskiej, a także niezbędne środki towarzyszące związane z ratowaniem życia na morzu, bezpieczeństwem dokumentów i zarządzaniem tożsamością oraz interoperacyjnością nabytego wyposażenia technicznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnej zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz pełnym poszanowaniu praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c)
c) promowanie rozwoju i wdrażania wspólnej polityki dotyczącej wiz oraz innych krótkoterminowych zezwoleń na pobyt, w tym współpracy konsularnej;
c) promowanie rozwoju i wdrażania wspólnej polityki dotyczącej wiz oraz innych krótkoterminowych zezwoleń na pobyt, w tym współpracy konsularnej i reprezentacji konsularnej, promowanie wspólnych praktyk śledczych, jeśli chodzi o wnioski wizowe, jednolite procedury administracyjne i decyzje w sprawie wiz oraz opracowywanie wspólnych ośrodków przyjmowania wniosków wizowych, przy pełnym wykorzystaniu praktycznych udogodnień i elastyczności, jakie zapewnia unijny kodeks wizowy;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d)
d) tworzenie i obsługa systemów informatycznych, związanej z nimi infrastruktury komunikacyjnej i wyposażenia wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne Unii;
d) tworzenie i obsługa systemów informatycznych, związanej z nimi infrastruktury komunikacyjnej i wyposażenia wspierających kontrolę przekraczania granic zewnętrznych Unii i w pełni przestrzegających przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)
da) ujednolicenie jakości systemów zarządzania granicami między poszczególnymi państwami członkowskimi;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b) (nowa)
db) lepsze kontrolowanie sytuacji na granicach zewnętrznych i wzmocnienie zdolności reagowania państw członkowskich;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d c) (nowa)
dc) zwiększenie potencjału i podniesienie kwalifikacji wszystkich organów i straży granicznej, działających na przejściach granicznych, w zakresie wykonywania zadań związanych z nadzorem, doradztwem i kontrolą zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e)
e) zapewnienie wydajnego i jednolitego stosowania unijnego dorobku prawnego dotyczącego granic i wiz, w tym funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen;
e) zapewnienie wydajnego i jednolitego stosowania unijnego dorobku prawnego dotyczącego granic, azylu i wiz, a zwłaszcza zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f)
f) wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi prowadzącymi działania w państwach trzecich w odniesieniu do napływu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, jak również współpracy z państwami trzecimi w tym względzie.
f) wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi prowadzącymi działania w państwach trzecich w odniesieniu do finansowania działań w państwach trzecich podejmowanych przez władze tych państw, napływu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, jak również współpracy z państwami trzecimi w tym względzie, przy ścisłym przestrzeganiu celów i zasad działań zewnętrznych i polityki humanitarnej Unii.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W ramach celów zdefiniowanych w art. 3 oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego przewidzianych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne] Instrument służy wspieraniu działań podejmowanych w państwach członkowskich lub przez nie, w szczególności:
1.  W ramach celów zdefiniowanych w art. 3 oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego przewidzianych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne] Instrument służy wspieraniu działań podejmowanych w państwach członkowskich lub przez nie, przyczyniając się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony na granicach zewnętrznych, zgodnie ze wspólnymi normami bezpieczeństwa, w szczególności:
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
(a) infrastrukturę przejść granicznych, budynki i systemy wymagane na przejściach granicznych oraz konieczne do prowadzenia nadzoru pomiędzy przejściami granicznymi i skutecznego przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granic zewnętrznych;
(a) infrastrukturę przejść granicznych, budynki i systemy wymagane na przejściach granicznych oraz konieczne do prowadzenia nadzoru pomiędzy przejściami granicznymi i skutecznego przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granic zewnętrznych;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
(b) sprzęt operacyjny, środki transportu i systemy komunikacji wymagane do skutecznej kontroli granicznej oraz wykrywania osób, takie jak stałe terminale dla VIS, SIS i europejskiego systemu archiwizacji obrazów FADO, w tym najnowsze technologie;
(b) sprzęt operacyjny, środki transportu i systemy komunikacji wymagane do skutecznej i bezpiecznej kontroli granicznej, akcji poszukiwawczych i ratunkowych oraz wykrywania osób, takie jak stałe terminale dla VIS, SIS i europejskiego systemu archiwizacji obrazów FADO, w tym najnowsze technologie;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
(d) infrastruktura, budynki i sprzęt operacyjny wymagane do obsługi wniosków wizowych oraz prowadzenia współpracy konsularnej;
(d) infrastruktura, budynki i sprzęt operacyjny wymagane do obsługi wniosków wizowych, prowadzenia współpracy konsularnej oraz innych działań mających na celu poprawę jakości usług adresowanych do ubiegających się o wizę;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)
(da) szkolenie w zakresie korzystania z odnośnych systemów i propagowania standardów zarządzania jakością;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)
(e) badania, projekty pilotażowe i działania ukierunkowane na wzmocnienie współpracy między organami w państwach członkowskich i pomiędzy nimi, a także wdrażanie zaleceń, standardów operacyjnych i najlepszych praktyk wynikających ze współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi.
(e) badania, projekty, wspólne inicjatywy, szkolenia i działania dotyczące kwestii przekrojowych, takich jak prawa podstawowe obywateli państw trzecich, w tym ochrona dzieci, ukierunkowane na wzmocnienie współpracy między organami w państwach członkowskich i pomiędzy nimi, interoperacyjność i harmonizacja systemów zarządzania granicami, a także wdrażanie zaleceń, standardów operacyjnych i najlepszych praktyk wynikających ze współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)
(ea) inicjatywy dotyczące szkolenia funkcjonariuszy służb kontroli granic w zakresie ochrony praw człowieka, w tym w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  W ramach celów zdefiniowanych w art. 3 Instrument ten służy wspieraniu działań związanych z państwami trzecimi i działań prowadzonych w tych państwach, w szczególności:
2.  W ramach celów zdefiniowanych w art. 3 oraz w świetle uzgodnionych kokluzji dialogu politycznego przewidzianych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne] Instrument ten służy wspieraniu działań związanych z państwami trzecimi i działań prowadzonych w tych państwach, w szczególności:
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
(ba) projekty w państwach trzecich majace na celu ulepszenie systemów nadzoru z myślą o zapewnieniu współpracy z siecią EUROSUR;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)
(c) badań, organizacji imprez, szkoleń, sprzętu i projektów pilotażowych mających na celu doraźne zapewnienie państwom trzecim specjalistycznej wiedzy technicznej i operacyjnej;
(c) badań, szkoleń, sprzętu i projektów pilotażowych mających na celu doraźne zapewnienie państwom trzecim specjalistycznej wiedzy technicznej i operacyjnej;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)
(d) badań, organizacji imprez, szkoleń, wyposażenia i projektów pilotażowych wdrażających szczegółowe zalecenia, standardy operacyjne i najlepsze praktyki będące wynikiem współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi w państwach trzecich.
(d) badań, szkoleń, wyposażenia i projektów pilotażowych w takich przekrojowych dziedzinach jak prawa podstawowe obywateli państw trzecich, w tym ochrona dzieci, wdrażających szczegółowe zalecenia, standardy operacyjne i najlepsze praktyki będące wynikiem współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi w państwach trzecich.
Uzasadnienie
O ile konieczne może być wzmocnienie kontroli granicznych, nie należy zapominać o szczególnych potrzebach osób i grup podatnych na zagrożenia, takich jak małoletni bez opieki.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
(da) inicjatywy dotyczące szkolenia funkcjonariuszy służb kontroli granic w zakresie ochrony praw człowieka;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Komisja i państwa członkowskie wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych dbają o koordynację działań prowadzonych w państwach trzecich i związanych z państwami trzecimi zgodnie z art. 3 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr ..../2013 [rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków w granicach określonych ramami finansowymi.
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków dla Funduszu, nie naruszając przepisów rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy
4.  Budżet przydzielony w ramach Instrumentu wdraża się w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr …/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], z wyjątkiem działań Unii, o których mowa w art. 13, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 14, oraz pomocy technicznej, o której mowa w art. 16 ust. 1.
4.  Budżet przydzielony w ramach Instrumentu wdraża się w ramach zarządzania bezpośredniego (w szczególności działania Unii, o których mowa w art. 13, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 14, oraz pomoc techniczna, o której mowa w art. 16 ust. 1) lub w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr …/2012 [nowe rozporządzenie finansowe].
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego powinna być wyjątkiem, a nie regułą.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit drugi
Metodę lub metody wykonania budżetu przydzielonego na program rozwoju nowych systemów informatycznych określa się w akcie wykonawczym, o którym mowa w art. 15 ust. 2.

Metodę lub metody wykonania budżetu przydzielonego na program rozwoju nowych systemów informatycznych określa się w akcie delegowanym (aktach delegowanych).

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu Unii zgodnie z art. 317 TFUE i informuje Parlament Europejski i Radę o operacjach przeprowadzonych przez podmioty inne niż państwa członkowskie.
Uzasadnienie
Dostosowanie tekstu do zmienionego rozporządzenia finansowego.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
5.  Bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej zasoby ogólne wykorzystuje się w następujący sposób:
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Kwotę 2 000 mln EUR przydziela się państwom członkowskim orientacyjnie w następujący sposób:
1. 67% ogółu środków przewidzianych na programy krajowe przydziela się państwom członkowskim orientacyjnie w następujący sposób:
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)
(a) 1 200 mln EUR, jak wskazano w załączniku I;
(a) 34% w następujący sposób:
(i) kwota podstawowa w wysokości 5 mln EUR na każde państwo członkowskie na początku okresu finansowania; oraz
(ii) zmienna kwota na każde państwo członkowskie w oparciu o średnią kwotę otrzymaną na mocy decyzji 574/2007/WE w latach 2011, 2012 i 2013;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)
(b) 450 mln na podstawie wyników uzyskanych w ramach mechanizmu opisanego w art. 7;
(b) 13% na podstawie wyników uzyskanych w ramach mechanizmu opisanego w art. 7;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)
c) w ramach przeglądu śródokresowego oraz na okres począwszy od roku budżetowego 2018 – 350 mln EUR, pozostała część dostępnych środków przewidzianych niniejszym artykułem lub inna kwota, jak określono zgodnie z ust. 2, na podstawie wyników analizy ryzyka i mechanizmu ustanowionego w art. 8.
c) w ramach przeglądu śródokresowego oraz na okres począwszy od roku budżetowego 2018 – 10%, pozostała część dostępnych środków przewidzianych niniejszym artykułem lub inna kwota, jak określono zgodnie z ust. 2, na podstawie wyników analizy ryzyka i mechanizmu ustanowionego w art. 8.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja przyjmuje decyzję finansową wykonującą ust. 1 lit. a) w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Państwa członkowskie przeznaczają na EUROSUR niezbędne środki z myślą o zagwarantowaniu prawidłowego funkcjonowania tego systemu.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą otrzymać kwotę dodatkową, pod warunkiem że jest ona odpowiednio ujęta jako taka w programie i zostanie wykorzystana na realizację działań szczególnych wymienionych w załączniku II.
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą otrzymać kwotę dodatkową, pod warunkiem że jest ona odpowiednio ujęta jako taka w programie krajowym i zostanie wykorzystana na realizację działań szczególnych wymienionych w załączniku II.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  W stosownych przypadkach Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17 w celu zmiany działań szczególnych wymienionych w załączniku II. Na podstawie nowego wykazu działań szczególnych państwa członkowskie mogą otrzymać kwotę dodatkową przewidzianą w ust. 1, w zależności od dostępności zasobów.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17 w celu zmiany działań szczególnych wymienionych w załączniku II. Na podstawie nowego wykazu działań szczególnych państwa członkowskie mogą otrzymać kwotę dodatkową przewidzianą w ust. 1, w zależności od dostępności zasobów i pod warunkiem, że władza budżetowa zostanie terminowo poinformowana.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 1 czerwca 2017 r. przygotowuje – na podstawie danych przekazanych przez agencję Frontex i w porozumieniu z tą agencją – sprawozdanie, w którym określa stopnie zagrożenia na granicach zewnętrznych na lata 2017–2020, zgodnie z analizą ryzyka dokonaną przez agencję Frontex. Stopnie zagrożenia zostaną oparte na obciążeniach związanych z zarządzaniem granicami i na zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych państw członkowskich w latach 2014–2016 oraz będą uwzględniały między innymi możliwe przyszłe tendencje rozwoju przepływów migracyjnych i nielegalnych działań na granicach zewnętrznych, z uwzględnieniem prawdopodobnych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych w danych państwach trzecich, w szczególności w państwach sąsiadujących.
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 1 stycznia 2017 r. przygotowuje – na podstawie danych przekazanych przez agencję Frontex i EASO oraz w porozumieniu z nimi – sprawozdanie, w którym określa stopnie zagrożenia na granicach zewnętrznych na lata 2017–2020, zgodnie z analizą ryzyka dokonaną przez agencję Frontex. Stopnie ryzyka zostaną oparte na obciążeniach związanych z zarządzaniem granicami, sprawozdaniach z oceny sporządzonych w ramach mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen oraz na wyzwaniach mających wpływ na bezpieczeństwo – w tym operacjach poszukiwawczych i ratowniczych na morzu – na granicach zewnętrznych państw członkowskich w latach 2014–2016 oraz będą uwzględniały między innymi możliwe przyszłe tendencje rozwoju przepływów migracyjnych i nielegalnych działań na granicach zewnętrznych, z uwzględnieniem prawdopodobnych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych w danych państwach trzecich, w szczególności w państwach sąsiadujących.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie
W sprawozdaniu określa się stopień zagrożenia w odniesieniu do każdego odcinka granicy zewnętrznej poprzez pomnożenie długości danego odcinka granicy zewnętrznej przez przypisany mu współczynnik w następujący sposób:

W sprawozdaniu określa się stopień ryzyka w odniesieniu do każdego odcinka granicy zewnętrznej poprzez pomnożenie długości danego odcinka granicy zewnętrznej przez przypisany mu współczynnik w następujący sposób:

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) – podpunkt i)
(i) współczynnik 1 dla normalnego zagrożenia
(i) współczynnik 1 dla normalnego ryzyka
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) – podpunkt ii)
(ii) współczynnik 3 dla średniego zagrożenia
(ii) współczynnik 3 dla średniego ryzyka
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) – podpunkt iii)
(iii) współczynnik 5 dla wysokiego zagrożenia;
(iii) współczynnik 5 dla wysokiego ryzyka;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) – podpunkt i)
(i) współczynnik 1 dla normalnego zagrożenia
(i) współczynnik 1 dla normalnego ryzyka
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) – podpunkt ii)
(ii) współczynnik 3 dla średniego zagrożenia
(ii) współczynnik 3 dla średniego ryzyka
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) – podpunkt iii)
(iii) współczynnik 5 dla wysokiego zagrożenia.
(iii) współczynnik 5 dla wysokiego ryzyka.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci
Na podstawie tego sprawozdania Komisja określa, które państwa członkowskie otrzymają kwotę dodatkową. Państwa członkowskie, w których występuje stopień zagrożenia wyższy niż stopień określony na potrzeby obliczeń dokonywanych w odniesieniu do roku budżetowego 2013, na mocy decyzji 574/2007/WE otrzymają proporcjonalnie dodatkowe zasoby.

Na podstawie tego sprawozdania i po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego Komisja określa, które państwa członkowskie otrzymają kwotę dodatkową. Państwa członkowskie, w których występuje stopień ryzyka wyższy niż ryzyko określone na potrzeby obliczeń dokonywanych w odniesieniu do roku budżetowego 2013, na mocy decyzji nr 574/2007/WE otrzymają proporcjonalnie dodatkowe zasoby.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)
(b) zewnętrzne granice morskie oznaczają zewnętrzne granice morza terytorialnego państw członkowskich określone zgodnie z art. 4–16 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Jednakże w przypadkach, gdy wymagane są regularne operacje o dalekim zasięgu w celu zapobieżenia nielegalnej migracji/nielegalnym wjazdom, wówczas granica ta stanowić będzie zewnętrzną linię obszaru wysokiego ryzyka. Jest ona ustalana poprzez uwzględnienie stosownych danych operacyjnych z lat 2014–2016 dostarczonych przez odnośne państwa członkowskie.
(b) zewnętrzne granice morskie oznaczają zewnętrzne granice morza terytorialnego państw członkowskich określone zgodnie z art. 4–16 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Jednakże w przypadkach, gdy wymagane są regularne operacje o dalekim zasięgu na obszarach wysokiego ryzyka, wówczas granica ta stanowić może zewnętrzną linię strefy przyległej, określonej w art. 33 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Jest ona ustalana poprzez uwzględnienie stosownych danych operacyjnych z lat 2014–2016 dostarczonych przez odnośne państwa członkowskie.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi
W tym celu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17 w celu zmiany działań szczególnych wymienionych w załączniku II.

skreślony
Uzasadnienie
Ta część zostaje usunięta ponieważ taki sam tekst pojawia się już w art. 7 ust. 2.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Program krajowy przygotowywany na podstawie przedmiotowego Instrumentu oraz programy przygotowywane na podstawie rozporządzenia nr …/2012/UE ustanawiającego instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego jako część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego są sporządzane przez państwa członkowskie łącznie i przedstawiane Komisji jako pojedynczy program krajowy na potrzeby Funduszu oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne].
1.  Program krajowy przygotowywany na podstawie konkluzji dialogu politycznego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne], na podstawie przedmiotowego Instrumentu oraz program przygotowywany na podstawie rozporządzenia nr …/2012/UE ustanawiającego instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego jako część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego są sporządzane przez państwa członkowskie łącznie i przedstawiane Komisji jako pojedynczy program krajowy na potrzeby Funduszu oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [rozporządzenie horyzontalne].
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)
b) wspieranie i zwiększanie istniejącego krajowego potencjału w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, z uwzględnieniem między innymi nowych technologii, zmian lub norm związanych z zarządzaniem przepływami migracyjnymi;
b) wspieranie i zwiększanie istniejącego krajowego potencjału w zakresie polityki wizowej i zarządzania granicami zewnętrznymi, w celu zapobiegania nielegalnej migracji i ofiarom śmiertelnym na morzu oraz ułatwienia legalnego podróżowania, w tym przekraczania granic przez osoby potrzebujące międzynarodowej ochrony, z uwzględnieniem między innymi rozwoju sytuacji lub norm związanych z zarządzaniem przepływami migracyjnymi;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)
c) wspieranie dalszego rozwoju zarządzania przepływami migracyjnymi poprzez usługi konsularne i inne usługi świadczone przez państwa członkowskie w państwach trzecich w celu ułatwienia legalnego podróżowania i zapobieżenia nielegalnej migracji do Unii;
c) wspieranie dalszego rozwoju zarządzania przepływami migracyjnymi poprzez usługi konsularne i inne usługi świadczone przez państwa członkowskie w państwach trzecich w celu ułatwienia podróżowania z poszanowaniem prawodawstwa Unii lub danego państwa członkowskiego i zapobieżenia nielegalnej migracji do Unii;
Uzasadnienie
Pojęcie „legalny” jest niejednoznaczne, należy być bardziej precyzyjnym.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
da) opracowywanie projektów zgodnych z zaleceniami odpowiednich agencji Unii, z myślą o zapewnieniu jednolitej, wysokiej jakości kontroli granic zewnętrznych i standaryzacji oraz interoperacyjności systemów zarządzania granicami poszczególnych państw członkowskich;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)
db) wspieranie działań, pod kontrolą agencji Frontex i przez nią koordynowanych, mających na celu harmonizację na szczeblu Unii możliwości technicznych zarządzania granicami zewnętrznymi;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
ea) zapewnienie pełnej zgodności z międzynarodowymi i europejskimi zobowiązaniami, w tym zobowiązaniami w dziedzinie praw człowieka i ich monitorowania, w ścisłej współpracy z państwami trzecimi i społeczeństwem obywatelskim;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f)
f) zwiększenie zdolności do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i obciążeniom na granicach zewnętrznych Unii, w szczególności z uwzględnieniem analizy ryzyka dokonanej przez agencję Frontex.
f) budowanie zdolności do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i obciążeniom na granicach zewnętrznych Unii, w szczególności z uwzględnieniem analizy ryzyka dokonanej przez agencję Frontex.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie może wykorzystać do 50% kwoty przydzielonej w ramach Instrumentu na jego program krajowy w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego dla organów publicznych odpowiedzialnych za realizowanie zadań i usług, które stanowią usługę publiczną na rzecz Unii. Wspomniane zadania i usługi wiążą się z co najmniej jednym z celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), c) i d).
1.  Państwo członkowskie może wykorzystać do 30% kwoty przydzielonej w ramach Instrumentu na jego program krajowy w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego dla organów publicznych odpowiedzialnych za realizowanie zadań i usług, które stanowią usługę publiczną na rzecz Unii. Wspomniane zadania i usługi wiążą się z co najmniej jednym z celów, o których mowa w art. 3 ust. 3 lit. a), b), c) i d).
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a)
a) przestrzega unijnego dorobku prawnego dotyczącego granic i wiz;
a) przestrzega unijnego dorobku prawnego dotyczącego granic, azylu i wiz;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) realizuje cele programu krajowego;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a b) (nowa)
ab) zachowuje zgodność z wykazem priorytetów określonym przez agencję Frontex w celu osiągnięcia wspólnych norm bezpieczeństwa i zapewnienia koordynacji między państwami członkowskimi, unikania powielania działań, rozdrobnienia i braku efektywności kosztowej w dziedzinie kontroli granicznej;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  W przypadku stwierdzenia za pośrednictwem mechanizmu oceny Schengen pewnych braków wstrzymuje się wsparcie operacyjne, zaś przeznaczone na nie początkowo środki mogą zostać wykorzystane w celu zaradzenia stwierdzonym brakom, zgodnie z przepisami art. 12 tego rozporządzenia.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
6.  Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, procedury sprawozdawcze dotyczące stosowania niniejszego przepisu oraz wszelkich innych ustaleń praktycznych, które mają zostać zawarte pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w celu realizacji przepisów niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
6.  Komisja określa, w drodze aktów delegowanych, procedury sprawozdawcze dotyczące stosowania niniejszego przepisu oraz wszelkich innych ustaleń praktycznych, które mają zostać zawarte pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w celu realizacji przepisów niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 17.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Agencja Frontex zapewnia koordynację między państwami członkowskimi w odniesieniu do działań finansowanych ze wsparcia operacyjnego.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Zasoby przydzielone Litwie na ten cel, zgodnie z ust. 1, nie przekraczają 150 mln EUR na lata 2014–2020 i są udostępniane jako dodatkowe szczególne wsparcie operacyjne dla Litwy.
2.  Zasoby przydzielone Litwie na ten cel, zgodnie z ust. 1, nie przekraczają 4% ogółu środków przewidzianych na lata 2014–2020 i są udostępniane jako dodatkowe szczególne wsparcie operacyjne dla Litwy.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy
W następstwie sprawozdania z oceny Schengen, przyjętego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen, dane państwo członkowskie sprawdza we współpracy z Komisją i – w stosownych przypadkach – agencją Frontex możliwe sposoby uwzględnienia ustaleń i wdrożenia zaleceń w ramach swojego programu krajowego.

W następstwie sprawozdania z oceny Schengen, przyjętego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen, dane państwo członkowskie sprawdza we współpracy z Komisją i – w stosownych przypadkach – agencją Frontex możliwe sposoby uwzględnienia uchybień i wdrożenia zaleceń w ramach swojego programu krajowego.

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi
W miarę potrzeby państwo członkowskie dokonuje przeglądu swojego programu krajowego celem uwzględnienia wspomnianych ustaleń i zaleceń.

Państwo członkowskie dokonuje przeglądu swojego programu krajowego celem uwzględnienia wspomnianych ustaleń i zaleceń.

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit trzeci
W porozumieniu z Komisją i – w stosownych przypadkach – agencją Frontex państwo członkowskie dokonuje przeniesienia zasobów w ramach swojego programu, w tym w miarę potrzeby zasobów zaplanowanych na wsparcie operacyjne, lub też wprowadza bądź zmienia działania mające na celu usunięcie niedociągnięć zgodnie z ustaleniami i zaleceniami sprawozdania z oceny Schengen.

Należy zwrócić szczególną uwagę na finansowanie działań naprawczych. W porozumieniu z Komisją i agencją Frontex dane państwo członkowskie dokonuje przeniesienia zasobów w ramach swojego programu, w tym zasobów zaplanowanych na wsparcie operacyjne, lub też wprowadza bądź zmienia działania mające na celu usunięcie niedociągnięć zgodnie z ustaleniami i zaleceniami sprawozdania z oceny Schengen.. Wszelkie dodatkowe koszty kwalifikują się do finansowania w ramach Instrumentu.

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b)
b) podniesienie poziomu wiedzy na temat sytuacji w państwach członkowskich i jej zrozumienia poprzez analizę, ocenę i dokładne monitorowanie prowadzonej polityki;
b) podniesienie poziomu wiedzy na temat sytuacji w państwach członkowskich i państwach trzecich, a także jej zrozumienia poprzez analizę, ocenę i dokładne monitorowanie prowadzonej polityki;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c)
c) wspieranie rozwijania narzędzi i metod statystycznych oraz wspólnych wskaźników;
c) wspieranie rozwijania wspólnych narzędzi i metod statystycznych oraz wspólnych wskaźników;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d)
d) wspieranie i monitorowanie wdrażania prawa Unii oraz celów polityki Unii w państwach członkowskich oraz ocena ich skuteczności i wpływu;
d) wspieranie i monitorowanie wdrażania prawa Unii oraz celów polityki Unii w państwach członkowskich oraz ocena ich skuteczności i wpływu, również w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e)
e) promowanie tworzenia sieci kontaktów, wzajemnego uczenia się, identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk oraz innowacyjnych metod na poziomie europejskim;
e) promowanie tworzenia sieci kontaktów, wzajemnego uczenia się, identyfikacji i rozpowszechniania najlepszych praktyk oraz innowacyjnych metod wśród różnych zainteresowanych podmiotów na poziomie europejskim;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
ea) wspieranie projektów, których celem jest standaryzacja, harmonizacja i interoperacyjność z zamiarem stworzenia zintegrowanego europejskiego systemu zarządzania granicami;
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera g)
g) poprawienie zdolności sieci europejskich do promowania, wspierania i dalszego rozwijania polityki i celów Unii;
g) poprawienie zdolności sieci europejskich do oceny, promowania, wspierania i dalszego rozwijania polityki i celów Unii;
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt i a) (nowy)
ia) wspieranie działań koordynacyjnych i wymiany informacji między Europolem, agencją Frontex i Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Na program rozwoju nowych systemów informatycznych służących zarządzaniu przepływami obywateli państw trzecich przez granice przydziela się kwotę orientacyjną w wysokości 1 100 mln EUR. Program jest wdrażany zgodnie z przepisami Unii określającymi nowe systemy informatyczne i związaną z nimi infrastrukturę komunikacyjną przede wszystkim w celu poprawy zarządzania przepływami podróżnych i kontroli tych przepływów na granicach zewnętrznych, umożliwiając sprawniejszą odprawę graniczną przy jednoczesnym przyspieszeniu przekraczania granic przez osoby podróżujące regularnie.
1.  Program rozwoju nowych systemów informatycznych może opierać się na istniejących strukturach i jest wdrażany zgodnie z przepisami Unii określającymi nowe systemy informatyczne i związaną z nimi infrastrukturę komunikacyjną przede wszystkim w celu poprawy zarządzania przepływami podróżnych i kontroli tych przepływów na granicach zewnętrznych, umożliwiając sprawniejszą odprawę graniczną przy jednoczesnym przyspieszeniu przekraczania granic przez osoby podróżujące regularnie i zapewniając synergię z istniejącymi systemami informatycznymi oraz unikając powielania wydatków.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi
Główne działania, które mają być realizowane, powinny obejmować w szczególności: rozwój i testowanie elementu centralnego oraz aplikacji wspólnych dla krajowych elementów systemów, infrastrukturę komunikacyjną między elementem centralnym a elementami krajowymi, koordynację ich wdrażania oraz zarządzanie bezpieczeństwem systemów.

Główne działania, które mają być realizowane, powinny obejmować w szczególności: rozwój i testowanie elementu centralnego oraz aplikacji wspólnych dla krajowych elementów systemów, infrastrukturę komunikacyjną między elementem centralnym a elementami krajowymi, koordynację ich wdrażania, koordynację i interoperacyjność z innymi systemami informatycznymi w dziedzinie zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem systemów.

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci
Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, ramy strategiczne i wszelkie ewentualne zmiany. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące ram strategicznych i wszelkich ewentualnych zmian zgodnie z art. 17.

Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
Przynajmniej raz w roku i zawsze, gdy uzna to za stosowne, Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o postępach w opracowywaniu nowych systemów informatycznych.

Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Artykuł 21

Artykuł 22

Przegląd

Przegląd

Na podstawie wniosku Komisji Parlament Europejski i Rada dokonują przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja zaproponuje zmianę niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania go do nowego okresu finansowego.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Załącznik zostaje skreślony.

Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – cel 1 - tiret drugie
– koszty personelu
– koszty personelu, w tym szkolenie
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – cel 2 - tiret drugie
– koszty personelu
– koszty personelu, w tym szkolenie
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – cel 3 - tiret drugie
– koszty personelu
– koszty personelu, w tym szkolenie
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – wprowadzenie
Cel nr 3: ustanowienie i obsługa systemów informatycznych, związanej z nimi infrastruktury komunikacyjnej i wyposażenia wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne Unii

Cel nr 3: ustanowienie i obsługa bezpiecznych systemów informatycznych, związanej z nimi infrastruktury komunikacyjnej i wyposażenia wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne Unii

Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – tiret czwarte
– infrastruktura komunikacyjna i zagadnienia związane z bezpieczeństwem
– infrastruktura komunikacyjna i zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz ochroną danych

Fundusz Migracji i Azylu (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
PDF 704kWORD 76k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i udzielenia mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Projekt rezolucji ustawodawczej   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rezolucji ustawodawczej
Odwołanie 6 a (nowe)
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń1, w szczególności punkty dotyczące utworzenia działu ds. przesiedleń;
1 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 1.

Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)
1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;
Poprawka 3
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; podkreśla raz jeszcze, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 4
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1c (nowy)
1c. podkreśla, że z uwagi na zadania już określone i zrealizowane przez Unię Komisja musi odzwierciedlić te priorytety polityczne we wniosku w sposób odpowiedni i dalekowzroczny;
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4 oraz art. 80,
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1 Parlament Europejski podkreślił potrzebę zintegrowanego podejścia do pilnych kwestii dotyczących imigracji i azylu oraz do zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, któremu powinny towarzyszyć wystarczające finansowanie i instrumenty wsparcia służące radzeniu sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, udostępniane w imię poszanowania praw człowieka i solidarności między wszystkimi państwami członkowskimi, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań krajowych oraz jasnej definicji zadań. Parlament stwierdził ponadto, że należy odpowiednio uwzględnić coraz większe wyzwania dla FRONTEX-u, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz funduszy na rzecz solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi.
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie
Punkt 107 rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły(nowy)
(2b)  W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r.1 Parlament Europejski podkreślił również potrzebę rozwoju synergii pomiędzy różnymi funduszami i programami oraz zwrócił uwagę na to, że uproszczenie zarządzania funduszami oraz zezwolenie na finansowanie krzyżowe umożliwiają przydział większej liczby funduszy na wspólne cele; Parlament z zadowoleniem przyjął również zamiar Komisji dotyczący zmniejszenia łącznej liczby instrumentów budżetowych wykorzystywanych w odniesieniu do spraw wewnętrznych w ramach struktury dwufilarowej i, jeśli to możliwe, w ramach zarządzania dzielonego, a także wyraził przekonanie, że takie podejście w znacznym stopniu przyczyni się do ułatwienia, racjonalizacji, konsolidacji i zwiększenia przejrzystości obecnych funduszy i programów. Parlament podkreślił jednak, że należy dopilnować, by różne cele polityki spraw wewnętrznych nie zostały pomieszane.
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie
Punkt 109 rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Fundusz powinien być źródłem wsparcia na rzecz ustanowienia środków umożliwiających osobom ubiegającym się o azyl bezpieczny dostęp do systemu azylowego UE bez konieczności sięgania po pomoc przemytników ludzi lub sieci przestępczych oraz bez narażania na niebezpieczeństwo własnego życia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Zasoby funduszu należy wykorzystywać zgodnie ze wspólnymi podstawowymi zasadami integracji, określonymi we wspólnym programie na rzecz integracji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji, zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi departamentami administracji, a także z innymi państwami członkowskimi.
(16)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji, zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi departamentami administracji, a także z innymi państwami członkowskimi. Pomoc techniczna jest niezbędna, aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie realizacji ich programów krajowych, wspomaganie beneficjentów w wypełnianiu zobowiązań i prawa UE, a tym samym zwiększenie widoczności i dostępności funduszy UE.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (agencję Frontex), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r., do której zadań należy udzielanie niezbędnego wsparcia w organizowaniu przez państwa członkowskie działań dotyczących łączonych powrotów oraz ustalanie najlepszych praktyk w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży i wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich.
(23)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (agencję Frontex), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r., do której zadań należy udzielanie niezbędnego wsparcia w organizowaniu przez państwa członkowskie działań dotyczących łączonych powrotów oraz ustalanie najlepszych praktyk w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży i wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich. Powinien także umożliwiać tej agencji wypełnianie jej zobowiązań oraz zobowiązań Unii i jej państw członkowskich w zakresie ratownictwa morskiego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W działaniach kwalifikowalnych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na specyficzną sytuację osób wymagających szczególnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki i innych małoletnich narażonych na ryzyko, wymagających odpowiednio dopasowanych działań.
(24)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz instrumentach międzynarodowych, w szczególności w konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r., Powszechnej deklaracji praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Międzynarodowej konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin. W działaniach kwalifikowalnych należy zwrócić uwagę na oparte na prawach człowieka podejście do ochrony migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, a zwłaszcza na specyficzną sytuację osób wymagających szczególnego traktowania, uwzględniając w szczególności kobiety, małoletnich bez opieki i innych małoletnich narażonych na ryzyko oraz zapewniając działania odpowiednio dopasowane do ich sytuacji.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)  Działania w państwach trzecich i ich dotyczące, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy podejmować w synergii i przy zapewnieniu spójności z innymi działaniami prowadzonymi poza obszarem Unii, które są wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, zarówno geograficznych, jak i tematycznych. Przy realizacji takich działań należy zachować w szczególności pełną spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych i polityki zagranicznej Unii związanymi z danym państwem lub regionem. Działania te nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio nakierowanych na rozwój, a w razie potrzeby powinny uzupełniać pomoc finansową zapewnianą poprzez instrumenty pomocy zewnętrznej. Zapewniona zostanie również spójność z unijną polityką humanitarną, zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
(25)  Działania w państwach trzecich i ich dotyczące, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy podejmować w synergii i przy zapewnieniu spójności z innymi działaniami prowadzonymi poza obszarem Unii, które są wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, zarówno geograficznych, jak i tematycznych. Przy realizacji takich działań należy zachować w szczególności pełną spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych i polityki zagranicznej Unii związanymi z danym państwem lub regionem. Działania te nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio nakierowanych na rozwój, a w razie potrzeby powinny uzupełniać pomoc finansową zapewnianą poprzez instrumenty pomocy zewnętrznej, przy poszanowaniu zasady spójności polityki na rzecz rozwoju określonej w konsensusie w sprawie rozwoju (artykuł 35). Ważne będzie również dopilnowanie, by wdrażanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych było spójne z polityką humanitarną Unii oraz uzupełniało ją, a także by odbywało się z poszanowaniem zasad humanitarnych określonych w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
(26)  Dużą część dostępnych zasobów w ramach Funduszu należy przydzielać proporcjonalnie do odpowiedzialności ponoszonej przez każde państwo członkowskie w wyniku podejmowania wysiłków na rzecz zarządzania przepływami migracyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów. W tym celu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane statystyczne dotyczące przepływów migracyjnych, takie jak: liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz pierwszy, liczba decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub przyznaniu ochrony uzupełniającej, liczba przesiedlonych uchodźców, liczba legalnie przebywających obywateli państw trzecich, liczba obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie, liczba decyzji nakazujących powrót wydanych przez organy krajowe oraz liczba zrealizowanych powrotów.
(26)  Dużą część dostępnych zasobów w ramach Funduszu należy przydzielać proporcjonalnie do odpowiedzialności ponoszonej przez każde państwo członkowskie w wyniku podejmowania wysiłków na rzecz zarządzania przepływami migracyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów. W tym celu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane statystyczne dotyczące przepływów migracyjnych, takie jak: liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz pierwszy, liczba decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub przyznaniu ochrony uzupełniającej, liczba przesiedlonych uchodźców, liczba legalnie przebywających obywateli państw trzecich, liczba obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie, liczba nielegalnych migrantów zatrzymanych na zewnętrznych granicach państw członkowskich, liczba decyzji nakazujących powrót wydanych przez organy krajowe oraz liczba zrealizowanych powrotów. Dodatkowo należy jednak uwzględnić potencjał gospodarczy poszczególnych państw członkowskich oraz wielkość ich terytorium. Niezbędna jest w związku z tym szczegółowa analiza mająca na celu wskazanie i ilościowe określenie kosztów rzeczywistych ponoszonych przez państwa członkowskie.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  W świetle postępów w tworzeniu unijnego programu przesiedleń Fundusz powinien zapewniać celowe wsparcie w postaci zachęt finansowych (kwot ryczałtowych) w odniesieniu do każdego przesiedlonego uchodźcy.
(29)  W świetle postępów w tworzeniu unijnego programu przesiedleń Fundusz powinien zapewniać celowe wsparcie w postaci zachęt finansowych (kwot ryczałtowych) w odniesieniu do każdego przesiedlonego uchodźcy. Komisja, we współpracy z EASO i zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, powinna monitorować skuteczność wdrażania operacji przesiedlania wspieranych w ramach funduszu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
(33)  Aby wzmocnić solidarność i udoskonalić podział odpowiedzialności między państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, należy ustanowić podobny mechanizm oparty na zachętach finansowych również w odniesieniu do przesiedleń osób korzystających z ochrony międzynarodowej.
(33)  Aby wzmocnić solidarność i udoskonalić podział odpowiedzialności między państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, należy ustanowić podobny mechanizm oparty na zachętach finansowych również w odniesieniu do przesiedleń osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Na mechanizm ten należy przeznaczyć zasoby wystarczające do zrekompensowania wysiłków państw członkowskich przyjmujących większą liczbę osób ubiegających się o azyl i uprawnionych do opieki międzynarodowej, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i proporcjonalnie, i udzielać z tego mechanizmu wystarczającej pomocy państwom członkowskim mającym słabiej rozwinięty system azylowy.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)
(35a)  W tym celu pomoc techniczna ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia państwom członkowskim udzielania wsparcia w zakresie wdrażania ich programów krajowych, pomagania beneficjentom w wypełnianiu ich zobowiązań i przestrzeganiu prawa Unii, a przez to zwiększania widoczności i dostępności finansowania europejskiego.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 b preambuły (nowy)
(35b)  Odpowiadając na potrzeby związane z elastycznością, uproszczenie struktury instrumentów wydatkowania środków musi zachować wymogi związane z przewidywalnością i wiarygodnością oraz umożliwiać zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego przyznawania środków finansowych z Funduszu Migracji i Azylu.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 c preambuły (nowy)
(35c)  Przy upraszczaniu struktur finansowania należy zachować przewidywalność i niezawodność, zapewniając jednocześnie elastyczność, a każdemu celowi funduszu należy zagwarantować zrównoważony udział w finansowaniu za pomocą programów krajowych. Dlatego w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 należy przeznaczyć należytą część środków finansowych na Fundusz Migracji i Azylu, aby zapewnić ciągłość wsparcia dla celów Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, przewidzianego w ramach finansowych na lata 2007–2013.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
(36)  W celu zwiększenia solidarności konieczne jest uwzględnienie w ramach Funduszu dodatkowego wsparcia – w postaci pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych - na potrzeby reagowania w sytuacjach wyjątkowo dużego napływu migrantów w państwach członkowskich lub państwach trzecich lub w przypadku masowego napływu wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
(36)  W celu zwiększenia solidarności konieczne jest uwzględnienie w ramach Funduszu, przy zapewnieniu koordynacji i synergii z pomocą humanitarną zarządzaną przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), dodatkowego wsparcia – w postaci pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych - na potrzeby reagowania w sytuacjach wyjątkowo dużego napływu migrantów w państwach członkowskich lub państwach trzecich lub w przypadku masowego napływu wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
(37)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać kontynuowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej, ustanowionej decyzją Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej, oraz zapewniać pomoc finansową niezbędną dla jej działań zgodnie z jej celami i zadaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
(37)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać kontynuowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej, ustanowionej decyzją Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej, oraz zapewniać pomoc finansową niezbędną dla jej działań zgodnie z jej celami i zadaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Podkreśla w tym kontekście, że w Funduszu Migracji i Azylu należy zapisać gwarancje uniemożliwiające przeznaczenie nadmiernej ilości zasobów na jeden obszar polityki ze szkodą dla wspólnego europejskiego systemu azylowego jako całości.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)
(42a)  Wydatkowanie środków w tym obszarze powinno być lepiej skoordynowane, aby zapewnić komplementarność, większą efektywność i widoczność, a także osiągnąć większą synergię budżetową.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 b preambuły(nowy)
(42b)  Istnieje potrzeba maksymalizacji skutków finansowania UE poprzez uruchamianie, łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych środków finansowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 c preambuły(nowy)
(42c)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość, rozliczalność i kontrolę demokratyczną w przypadku innowacyjnych instrumentów i mechanizmów finansowych wykorzystujących budżet Unii.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 d preambuły(nowy)
(42d)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić zasadę przewodnią w celu osiągnięcia celów funduszu przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego wykorzystania środków finansowych.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 e preambuły (nowy)
(42e)  Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami funduszu oraz jego wdrożenia w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności tego funduszu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 f preambuły (nowy)
(42f)  Komisja powinna co roku monitorować działanie funduszu za pomocą głównych wskaźników oceny wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odpowiednie wartości referencyjne, powinny zapewniać minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele funduszu.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
(43)  Do celów zarządzania i wdrażania Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie (UE) nr […/...] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
(43)  Do celów zarządzania i wdrażania Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie (UE) nr […/...] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. Do celów przedmiotowego Funduszu konieczne jest jednak, aby wśród podmiotów uczestniczących w partnerstwie, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie horyzontalne], znalazły się właściwe władze regionalne, lokalne lub miejskie, organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/... [rozporządzenie horyzontalne].
3.  W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/... [rozporządzenie horyzontalne], nie naruszając art. 4a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie
a) „przesiedlenie” oznacza proces, zgodnie z którym obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, których status został określony przez konwencję genewską z dnia 28 lipca 1951 r. i którzy uzyskali zezwolenie na pobyt jako uchodźcy w jednym z państw członkowskich, na wniosek Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w którym zezwala im się osiedlić po nadaniu im jednego z następujących statusów:
a) „przesiedlenie” oznacza proces, zgodnie z którym obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, na wniosek Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w którym zezwala im się osiedlić po nadaniu im jednego z następujących statusów:
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)
(i) statusu uchodźcy w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 2004/83/WE; lub
(i) statusu uchodźcy w rozumieniu art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/95/UE; lub
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)
(ia) statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 2011/95/UE, lub
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)
b) „relokacja” oznacza proces, zgodnie z którym osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b), przemieszczane są z państwa członkowskiego, które przyznało im międzynarodową ochronę, do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im przyznana równoważna ochrona, lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), przemieszczane są z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosków do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej;
b) „relokacja” oznacza proces, zgodnie z którym osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b), przemieszczane są z państwa członkowskiego, które przyznało im międzynarodową ochronę, do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im natychmiast przyznana równoważna ochrona, lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), przemieszczane są z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosków do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f) – podpunkt i)
(i) znacznym lub nieproporcjonalnym napływem migrantów do co najmniej jednego państwa członkowskiego, charakteryzującym się przybyciem dużej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi poważne i nagłe obciążenie dla infrastruktury przyjmowania i zatrzymywania, systemów azylowych oraz procedur w zakresie azylu w takim państwie,
(i) szczególnym napływem migrantów do co najmniej jednego państwa członkowskiego, charakteryzującym się nagłym przybyciem dużej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi poważne i nagłe obciążenie dla infrastruktury przyjmowania i zatrzymywania, systemów azylowych oraz procedur w zakresie azylu w takim państwie lub
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Celem ogólnym Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi w Unii w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie ze wspólną polityką azylową, ochroną uzupełniającą, ochroną czasową i wspólną polityką imigracyjną.
1.  Celem ogólnym Funduszu, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jest wzmocnienie i rozwój wspólnej polityki azylowej, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej, a także wzmocnienie i rozwój wspólnej polityki imigracyjnej, przy poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju oraz z zastosowaniem opartego na prawach człowieka podejścia do ochrony migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień poprawy warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl, jakości procedur udzielania azylu, zbieżności odsetków uznanych wniosków azylowych w poszczególnych państwach członkowskich oraz wysiłków państw członkowskich w zakresie przesiedleń.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień poprawy warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl, jakości procedur azylowych, a także poprawy w zakresie większej konwergencji procesu podejmowania decyzji w podobnych przypadkach, udostępniania wiarygodnych, obiektywnych i aktualnych informacji dotyczących krajów pochodzenia oraz wysiłków w zakresie przesiedleń.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) wsparcie środków umożliwiających bezpieczny dostęp do europejskiego systemu azylowego;
Osiągnięcie tego celu mierzy się w oparciu o wskaźniki, które obejmują m.in. możliwości osób ubiegających się o azyl w zakresie bezpiecznego dostępu do systemu azylowego UE bez konieczności sięgania po pomoc przemytników ludzi i sieci przestępczych oraz bez narażania na niebezpieczeństwo własnego życia.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy
b) wsparcie legalnej migracji do Unii zgodnie z gospodarczymi i społecznymi potrzebami państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich, w tym osób ubiegających się o azyl i osób korzystających z ochrony międzynarodowej;
b) wsparcie legalnej migracji do Unii zgodnie z gospodarczymi i społecznymi potrzebami państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich i wzmocnienie poszanowania praw człowieka przynależnych migrantom, w tym osobom ubiegającym się o azyl i osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w zatrudnieniu, edukacji i procesach demokratycznych.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień zwiększenia udziału obywateli państw trzecich i bezpaństwowców w zatrudnieniu, edukacji i procesach demokratycznych oraz ich dostępu do mieszkań i opieki zdrowotnej.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi liczba osób powracających.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, takie jak między innymi liczba osób powracających, liczba osób, które skorzystały z środków reintegracyjnych (przed lub po powrocie), liczba dobrowolnych powrotów, jakość systemów kontroli przymusowych powrotów.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d) – akapit pierwszy
d) wzmocnienia solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w najwyższym stopniu.
d) wzmocnienia solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, m.in. przez praktyczną współpracę.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień zwiększenia wzajemnej pomocy między państwami członkowskim, w tym poprzez współpracę praktyczną i relokację.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień zwiększenia wzajemnej pomocy między państwami członkowskim, w tym poprzez współpracę praktyczną i relokację, a także poziom zasobów ludzkich udostępnionych za pośrednictwem EASO.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Państwa członkowskie przekazują Komisji niezbędne informacje wymagane do oceny realizacji celów na podstawie wskaźników.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Osiągnięcie celów szczegółowych, o których mowa w ust. 2, ocenia się za pomocą przekrojowych kryteriów jakościowych i ilościowych, które obejmują m.in. ulepszenie przepisów dotyczących ochrony dzieci, propagowanie poszanowania dla życia rodzinnego, dostęp do podstawowych usług i pomoc małoletnim bez opieki niezależnie od ich statusu pobytowego.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Środki podejmowane z myślą o realizacji celów, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być w pełni zgodne ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowe Unii i komplementarne wobec tych instrumentów, a także muszą być zgodne z celami i zasadami działań zewnętrznych Unii.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Cele określone w ust. 1 i 2 należy osiągać przy należytym poszanowaniu celów i zasad polityki humanitarnej Unii. Należy zapewnić spójność i komplementarność ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowania Unii zgodnie z art. 24a.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)
b) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE;
b) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (f)
f) każdy obywatel państwa trzeciego, który legalnie przebywa w państwie członkowskim lub jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na pobyt w państwie członkowskim;
f) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który legalnie przebywa w państwie członkowskim lub jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na pobyt w państwie członkowskim;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)
g) każdy obywatel państwa trzeciego przebywający na terytorium państwa trzeciego, który zamierza wyemigrować do Unii i zastosował się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnił warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego;
g) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przebywający na terytorium państwa trzeciego, który zamierza wyemigrować do Unii i zastosował się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnił warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
h) każdy obywatel państwa trzeciego, który nie otrzymał jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub przyznanie ochrony międzynarodowej w danym państwie członkowskim i który może zdecydować się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
h) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który nie otrzymał jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub przyznanie ochrony międzynarodowej w danym państwie członkowskim i który może zdecydować się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)
i) każdy obywatel państwa trzeciego, który jest uprawniony do przebywania lub pobytu lub korzysta z jakiejś formy ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE lub ochrony czasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w danym państwie członkowskim i który zdecydował się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
i) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który jest uprawniony do przebywania lub pobytu lub korzysta z jakiejś formy ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE lub ochrony czasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w danym państwie członkowskim i który zdecydował się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j)
j) każdy obywatel państwa trzeciego, który nie spełnia warunków lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w takim państwie.
j) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec obecny na terytorium państwa członkowskiego, który nie spełnia warunków lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w takim państwie, w tym obywatele państwa trzeciego, których powrót został formalnie lub nieformalnie przesunięty na późniejszy termin.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a

Partnerstwo

Do celów przedmiotowego Funduszu wśród podmiotów uczestniczących w partnerstwie, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie horyzontalne], znajdują się właściwe władze regionalne, lokalne lub miejskie, organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
a) zapewnienia pomocy materialnej, kształcenia, szkoleń, usług pomocniczych oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
a) zapewnienia pomocy materialnej, w tym pomocy humanitarnej na granicy, kształcenia, szkoleń, usług pomocniczych oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) tworzenia i usprawniania struktur administracyjnych, systemów i szkoleń dla personelu oraz odpowiednich organów administracyjnych i sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego i łatwego dostępu do procedur udzielania azylu oraz zapewnienia skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)
ab) ulepszania i utrzymywania istniejącej infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)
d) zapewnienia specjalnej pomocy osobom wymagającym szczególnego traktowania, takim jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z poważnymi chorobami fizycznymi i umysłowymi lub pourazowymi zaburzeniami stresowymi oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej;
d) zapewnienia specjalnej pomocy osobom wymagającym szczególnego traktowania, takim jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z poważnymi chorobami fizycznymi i umysłowymi lub pourazowymi zaburzeniami stresowymi, osoby narażone na przemoc ze względu na cechy osobiste, o których mowa w art. 21 karty praw podstawowych, oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)
e) informowania społeczności lokalnych, a także szkolenia personelu organów lokalnych, które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi;
e) informowania społeczności lokalnych, a także szkolenia personelu organów lokalnych, które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi, przede wszystkim w zakresie przestrzegania praw podstawowych osób ubiegających się o azyl; obejmuje to szkolenia dla personelu mającego do czynienia z osobami wymagającymi szczególnego traktowania, o których mowa w lit. d);
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) ustanawiania, rozwijania i ulepszania środków alternatywnych względem zatrzymania;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)
a) ustanawianie, rozwijanie i udoskonalanie infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania;
a) określanie, rozwijanie, świadczenie i udoskonalanie usług służących zapewnieniu zakwaterowania oraz tworzenie, rozwijanie, utrzymywanie i udoskonalanie odnośnej infrastruktury;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)
b) tworzenie struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu oraz odpowiednich organów sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego dostępu do procedur udzielania azylu oraz skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu.
b) tworzenie struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu oraz odpowiednich organów administracyjnych i sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego i łatwego dostępu do procedur udzielania azylu oraz skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)
a) działania zwiększające zdolność państw członkowskich do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur udzielania azylu, zdolności przyjmowania oraz działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
a) działania zwiększające zdolność państw członkowskich – w tym w odniesieniu do mechanizmu wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego, ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr [.../...] [rozporządzenie dublińskie] – do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych jakościowych i ilościowych dotyczących procedur udzielania azylu, zdolności przyjmowania oraz działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)
b) działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych, opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.
b) działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych i innych właściwych zainteresowanych stron, opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.
Uzasadnienie
Praktyki dotyczące oceny powinny obejmować możliwie najszersze grono osób.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)
b) ustanawianie odpowiedniej infrastruktury i usług w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
b) ustanawianie odpowiedniej infrastruktury i usług w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji działań w zakresie przesiedlania i relokacji, w tym pomocy językowej, z poszanowaniem praw podstawowych osób, których te działania dotyczą;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) działania mające na celu wspieranie łączenia rodzin osób przesiedlanych do państwa członkowskiego;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g)
g) wzmacnianie infrastruktury i usług w państwach wyznaczonych do realizacji regionalnych programów ochrony.
g) wzmacnianie infrastruktury i usług dotyczących migracji i azylu w państwach wyznaczonych do realizacji regionalnych programów ochrony.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
ga) określenie i rozwój strategii w zakresie przesiedleń i relokacji, w tym przeprowadzenie analizy potrzeb, usprawnienie wskaźników i ocena.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)
gb) stworzenie warunków sprzyjających integracji, niezależności i samodzielności przesiedlanych uchodźców w perspektywie długoterminowej.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie
W celu ułatwienia legalnej migracji do Unii i lepszego przygotowania osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), do integracji ze społeczeństwem przyjmującym w ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego zawartych w art. 13 rozporządzenia UE nr .../... [rozporządzenie horyzontalne] działania kwalifikowalne w kraju pochodzenia obejmują w szczególności następujące działania:

W celu ułatwienia legalnej migracji do Unii i lepszego przygotowania osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), do integracji ze społeczeństwem przyjmującym w ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego zawartych w art. 13 rozporządzenia UE nr .../... [rozporządzenie horyzontalne] działania kwalifikowalne w kraju pochodzenia obejmują w szczególności następujące działania, podejmowane w poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju, a zwłaszcza zobowiązań Unii dotyczących walki ze zjawiskiem drenażu mózgów:

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)
a) pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników;
a) pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników, rozpowszechniane w różnych krajach w sposób skoordynowany oraz w duchu wspólnego europejskiego przesłania;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii, wdrażanych przez organizacje pozarządowe bądź organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:
1.  W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii, wdrażanych przez organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
a) tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji, w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników i ocena;
a) tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji z udziałem podmiotów lokalnych i/lub regionalnych, w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników integracji i ocena szczególnych warunków osób ubiegających się o azyl, w tym oceny zapewniające udział wszystkich stron, w celu określenia najlepszych praktyk;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)
b) doradztwo i pomoc w takich obszarach, jak: zakwaterowanie, środki utrzymania, poradnictwo społeczne i prawne, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna, opieka nad dziećmi;
b) doradztwo i pomoc w takich obszarach, jak: zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, poradnictwo społeczne i prawne, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna, opieka nad dziećmi i łączenie rodzin;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  W działaniach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się szczególne potrzeby różnych kategorii obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, w tym osób przybywających do danego państwa lub przebywających w nim dla celów zatrudnienia, samozatrudnienia i łączenia rodzin, osób korzystających z ochrony międzynarodowej, osób ubiegających się o azyl, osób przesiedlonych lub relokowanych oraz grup migrantów wymagających szczególnego traktowania, w szczególności małoletnich, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących małoletnie dzieci, ofiar handlu ludźmi oraz osób, które zostały poddane torturom, ofiar zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej.
2.  W działaniach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się szczególne potrzeby różnych kategorii obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, w tym osób przybywających do danego państwa lub przebywających w nim dla celów zatrudnienia, samozatrudnienia i łączenia rodzin, osób korzystających z ochrony międzynarodowej, osób ubiegających się o azyl, osób przesiedlonych lub relokowanych oraz grup migrantów wymagających szczególnego traktowania, w szczególności małoletnich, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących małoletnie dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób narażonych na przemoc ze względu na cechy osobiste, o których mowa w art. 21 karty praw podstawowych, oraz osób, które zostały poddane torturom, ofiar zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)
b) wzmacnianie zdolności państw członkowskich do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania prowadzonych strategii imigracyjnych, polityki i środków na wszystkich poziomach i we wszystkich departamentach administracji, w szczególności zwiększenie ich zdolności do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur i przepływów migracyjnych, zezwoleń na pobyt i tworzenia narzędzi służących monitorowaniu, systemów oceny, wskaźników i analizy porównawczej na potrzeby pomiaru osiągnięć uzyskiwanych w ramach tych strategii;
b) wzmacnianie zdolności państw członkowskich do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania prowadzonych strategii imigracyjnych, polityki i środków na wszystkich poziomach i we wszystkich departamentach administracji, w szczególności zwiększenie ich zdolności do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania szczegółowych i usystematyzowanych danych i statystyk dotyczących procedur i przepływów migracyjnych, zezwoleń na pobyt i tworzenia narzędzi służących monitorowaniu, systemów oceny, wskaźników i analizy porównawczej na potrzeby pomiaru osiągnięć uzyskiwanych w ramach tych strategii;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)
c) zwiększanie zdolności międzykulturowych organizacji wdrażających, które świadczą usługi publiczne i prywatne, w tym instytucji oświatowych, oraz promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, współpracy i tworzenia sieci kontaktów;
c) zwiększanie zdolności międzykulturowych organizacji wdrażających, które świadczą usługi publiczne i prywatne, w tym instytucji oświatowych, w obszarze międzykulturowości i praw człowieka; promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, współpracy i tworzenia sieci kontaktów;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) wprowadzania, rozwijania i ulepszania środków alternatywnych względem zatrzymania;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)
b) tworzenia struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu w celu zapewnienia sprawnych procedur powrotu;
b) tworzenia struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu w celu zapewnienia sprawnych procedur powrotu gwarantujących pełną ochronę praw podstawowych migrantów;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
ba) wspierania niezależnej oceny i monitorowania działań dotyczących powrotów przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)
c) zapewnienia pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
c) zapewnienia pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej, także w odniesieniu do obywateli państw trzecich, których termin wydalenia został przesunięty zgodnie z art. 9 i art. 14 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) wprowadzenie i usprawnienie niezależnych i efektywnych systemów monitorowana przymusowego powrotu, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 2008/115/WE.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)
c) środków mających na celu rozpoczęcie procesu reintegracji osoby powracającej poprzez jej osobisty rozwój, takich jak: zachęty finansowe, szkolenia, pomoc w znalezieniu stażu i zatrudnienia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
c) środków mających na celu rozpoczęcie procesu reintegracji osoby powracającej poprzez jej osobisty rozwój, takich jak: zachęty finansowe, szkolenia, pomoc w znalezieniu stażu i zatrudnienia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym również środki poprzedzające powrót;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)
d) działania zwiększające zdolność do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur i środków w zakresie powrotów, zdolności do przyjmowania i zatrzymywania, powrotów przymusowych i dobrowolnych, monitorowania i reintegracji;
d) działania zwiększające zdolność do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania szczegółowych i usystematyzowanych danych i statystyk dotyczących procedur i środków w zakresie powrotów, zdolności do przyjmowania i zatrzymywania, powrotów przymusowych i dobrowolnych, monitorowania i reintegracji;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 - ustęp 1
1.  Zasoby ogólne przeznaczone na wdrażanie niniejszego rozporządzenia wynoszą 3 869 mln EUR.
1.  Koperta finansowa stanowiąca główny punkt odniesienia, określona w pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansowym, na wdrażanie niniejszego rozporządzenia w latach 2014–2020 wynosi 3 869 mln EUR.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków dla Funduszu w granicach określonych ramami finansowymi.
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków dla Funduszu, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Zasoby ogólne wdraża się poprzez:
3.  Kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia wdraża się poprzez:
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
4.  Dostępne na mocy niniejszego rozporządzenia zasoby ogólne wdraża się w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego]1, z wyjątkiem działań Unii, o których mowa w art. 21, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 22, Europejskiej Sieci Migracyjnej, o której mowa w art. 23, oraz pomocy technicznej, o której mowa w art. 24.
4.  Kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia, dostępną na mocy niniejszego rozporządzenia, wdraża się w ramach zarządzania bezpośredniego (w szczególności działania Unii, o których mowa w art. 21, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 22, Europejska Sieć Migracyjna, o której mowa w art. 23, oraz pomoc techniczna, o której mowa w art. 24) lub w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego]1.
1 Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM(2010) 815 wersja ostateczna z 22.12.2010). Wniosek ten stanowi formalne wycofanie przez Komisję poprzednich wniosków ustawodawczych: COM(2010) 71 wersja ostateczna oraz COM(2010) 260 wersja ostateczna.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego powinna być wyjątkiem, a nie regułą.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu unijnego zgodnie z art. 317 TFUE oraz informuje Parlament Europejski i Radę o operacjach prowadzonych przez podmioty inne niż państwa członkowskie.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
5.  Nie naruszając prerogatyw władzy budżetowej, kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera a)
a) 3 232 mln EUR na programy krajowe państw członkowskich;
a) 83% na programy krajowe państw członkowskich;
Uzasadnienie
Ze względów technicznych kwoty zamieniono na wielkości procentowe.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b)
b) 637 mln EUR na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, Europejską Sieć Migracyjną i pomoc techniczną Komisji.
b) 17% na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, Europejską Sieć Migracyjną i pomoc techniczną Komisji.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Kwotę 3,232 mln EUR orientacyjnie przeznacza się na rzecz państw członkowskich w następujący sposób:
1.  Bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej środki przyznane na programy krajowe przydziela się państwom członkowskim orientacyjnie w następujący sposób:
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)
a) 2 372 mln EUR, jak wskazano w załączniku I;
a) 73%, jak wskazano w załączniku I;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)
b) 700 mln EUR w oparciu o mechanizm podziału na działania szczególne, o których mowa w art. 16, na unijny program przesiedleń, o którym mowa w art. 17, i na relokację, o której mowa w art. 18;
b) 22% w oparciu o mechanizm podziału na działania szczególne, o których mowa w art. 16, na unijny program przesiedleń, o którym mowa w art. 17, i na relokację, o której mowa w art. 18;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 ustęp 1 litera c)
c) 160 mln EUR w ramach przeglądu śródokresowego i w okresie począwszy od roku budżetowego 2018, aby uwzględnić ważne zmiany w przepływach migracyjnych lub odpowiedzieć na szczególne potrzeby określone przez Komisję, o których mowa w art. 19.
c) 5% w ramach przeglądu śródokresowego i w okresie począwszy od roku budżetowego 2017, aby uwzględnić ważne zmiany w przepływach migracyjnych lub odpowiedzieć na szczególne potrzeby określone przez Komisję, o których mowa w art. 19.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Środki finansowe przeznaczone na osiągnięcie celów określonych w art. 3 ust. 2 rozdzielane są w sposób sprawiedliwy, zrównoważony i przejrzysty. Państwa członkowskie zapewniają zgodność wszystkich działań objętych wsparciem w ramach funduszu z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie azylu i imigracji, nawet jeśli powiązane środki nie są dla nich wiążące lub nie mają wobec nich zastosowania.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b) w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6 000 EUR na każdą przesiedloną osobę.
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b) w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę, która to kwota jest przeznaczona na działania związane z przesiedlaniem, wymienione w art. 7. Skuteczność realizacji działań monitoruje i ocenia dział ds. przesiedleń EASO.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 3 000 EUR dla każdej osoby przesiedlonej dodatkowo w stosunku do wcześniejszego kontyngentu przesiedleńczego danego państwa członkowskiego lub w przypadku, gdy osobę podlegającą przesiedleniu przesiedla się do państwa członkowskiego, które wcześniej nie brało udziału w programie przesiedleń finansowanym przez UE.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się do 10 000 EUR na każdą przesiedloną osobę zgodnie ze wspólnymi priorytetami unijnymi w zakresie przesiedleń ustanowionymi zgodnie z ust. 3 i 4 oraz wymienionymi w załączniku III.
2.  Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się również o 3 000 EUR na każdą przesiedloną osobę zgodnie ze wspólnymi priorytetami unijnymi w zakresie przesiedleń ustanowionymi zgodnie z ust. 3 i 4 oraz wymienionymi w załączniku III.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie wspólnie mobilizujące wsparcie finansowe w postaci zobowiązania, którego maksymalna wysokość nie jest ograniczona, otrzymują dodatkowe środki i wsparcie na każdą przesiedloną osobę, aby zrealizować cele ilościowe i jakościowe określone w unijnym programie przesiedleń, polegające na osiągnięciu liczby co najmniej 20 000 przesiedleń rocznie do roku 2020 oraz na ustaleniu dobrych praktyk i wspólnych standardów w zakresie integracji uchodźców. Państwa członkowskie będą ściśle współpracować z działem przesiedleń EASO w celu opracowania oraz regularnego doskonalenia i aktualizowania wytycznych dotyczących wspomnianych celów ilościowych i jakościowych.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – tiret drugie a (nowe)
– osoby, które padły ofiarą przemocy lub tortur;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – tiret czwarte
– osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony fizycznej.
– osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych lub w celu zapewnienia ochrony fizycznej.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 - ustęp 4 - tiret czwarte a (nowe)
– osoby, które zostały poddane torturom, ofiary gwałtu lub innych poważnych form przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8
8.  W celu skutecznej realizacji celów unijnego programu przesiedleń i w granicach dostępnych zasobów Komisja jest uprawniona do przyjęcia w stosownych przypadkach aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 i 2.
8.  W celu skutecznej realizacji celów unijnego programu przesiedleń i w granicach dostępnych zasobów Komisja jest uprawniona do przyjęcia w stosownych przypadkach aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 18 – paragraph 1
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują w stosownych przypadkach kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6 000 EUR na każdą osobę relokowaną z innego państwa członkowskiego.
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują w stosownych przypadkach kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 4 000 EUR na każdą osobę relokowaną z innego państwa członkowskiego.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja ustanawia ścisłe gwarancje proceduralne oraz jasne kryteria dla środków relokacyjnych. Te gwarancje proceduralne obejmują między innymi: ustanowienie przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów wyboru; informacje, jakie należy przekazać potencjalnym beneficjentom relokacji; przekazanie na piśmie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wnioskodawców, z którymi przeprowadzono rozmowy; przyznanie kandydatom do relokacji rozsądnego terminu na podjęcie decyzji i, w razie konieczności, na odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu; wymóg udzielenia przez kandydatów dobrowolnej zgody na skorzystanie ze środków relokacyjnych.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Środkom relokacyjnym towarzyszy plan działania, aby utrzymać i/lub poprawić jakość systemów azylowych oraz warunków przyjmowania i integracji w danym opuszczanym państwie członkowskim.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2017 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014–2016 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2016 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014-2015 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b)
b) napływ migrantów:
b) szczególny napływ:
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Według tego wzoru Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, państwa członkowskie, które otrzymają kwotę dodatkową, i opracowuje macierz przydziału dostępnych zasobów między te państwa członkowskie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3.
2.  Według tego wzoru Komisja określa, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 26, państwa członkowskie, które otrzymają kwotę dodatkową, i opracowuje macierz przydziału dostępnych zasobów między te państwa członkowskie.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy Komisji można wykorzystywać Fundusz do finansowania działań transnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii dotyczących celów ogólnych i szczegółowych, o których mowa w art. 3.
1.  Z inicjatywy Komisji można wykorzystywać Fundusz do finansowania działań transnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii dotyczących celów ogólnych i szczegółowych, o których mowa w art. 3, w poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)
a) zacieśnianie współpracy z Unią przy wdrażaniu prawa Unii i dobrych praktyk w dziedzinie azylu, w tym przesiedlania i relokacji, legalnej migracji, z uwzględnieniem integracji obywateli państw trzecich i powrotów;
a) zacieśnianie współpracy z Unią przy wdrażaniu prawa Unii i dobrych praktyk w dziedzinie azylu, w tym przesiedlania i relokacji, legalnej migracji, z uwzględnieniem integracji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, a także powrotów;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera f)
f) współpraca z państwami trzecimi, w szczególności w ramach wdrażania umów o readmisji, partnerstw na rzecz mobilności i regionalnych programów ochrony.
f) współpraca z państwami trzecimi w oparciu o globalne podejście do kwestii migracji, w szczególności w ramach wdrażania umów o readmisji, partnerstw na rzecz mobilności, regionalnych programów ochrony, a także bezpiecznego dostępu do systemu azylowego Unii, zgodnie z art. 24a.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Jeżeli działania Unii są prowadzone poprzez pośrednie zarządzanie scentralizowane przez agencje Unii działające w dziedzinie spraw wewnętrznych, Komisja dopilnowuje równej, sprawiedliwej i przejrzystej alokacji środków finansowych pomiędzy poszczególne agencje. Działania te są prowadzone w ramach zadań tych agencji w uzupełnieniu do ich programów prac.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Komisja zapewnia uczciwą i sprawiedliwą dystrybucję środków finansowych w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 3 ust. 2.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.
1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, zdefiniowanej w art. 2 lit. f). Środki wprowadzane w państwach trzecich na mocy niniejszego artykułu muszą być spójne z polityką humanitarną Unii i uzupełniać ją, jak również muszą być zgodne z zasadami humanitarnymi określonymi w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a)
a) pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnymi z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych;
a) pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych, a w szczególności z podmiotami specjalizującymi się w dziedzinie azylu i imigracji;
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c)
c) dostarczanie ogółowi społeczeństwa informacji, o których mowa w lit. b).
c) dostarczanie ogółowi społeczeństwa informacji, o których mowa w lit. b) we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie imigracji i azylu.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b)
b) komitetu kierowniczego, który udziela wskazówek politycznych i zatwierdza działania Europejskiej Sieci Migracyjnej, złożonego z przedstawiciela Komisji oraz ekspertów z państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i innych odpowiednich podmiotów;
b) komitetu kierowniczego, który udziela wskazówek politycznych i zatwierdza działania Europejskiej Sieci Migracyjnej, złożonego z przedstawiciela Komisji oraz ekspertów z państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i innych odpowiednich niezależnych podmiotów;
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7
7.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu i program pracy określający priorytety jej działania przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3, oraz w miarę możliwości w połączeniu z programem prac dotyczącym działań Unii i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
7.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu i program pracy określający priorytety jej działania przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26, oraz w miarę możliwości w połączeniu z programem prac dotyczącym działań Unii i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a

Koordynacja

Komisja i państwa członkowskie wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych zapewniają koordynację w odniesieniu do działań prowadzonych w krajach trzecich i działań związanych z krajami trzecimi. W szczególności dbają one o to, by działania te:

a) były zgodne z polityką zewnętrzną UE, a zwłaszcza z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, oraz spójne z dokumentami z zakresu planowania strategicznego dla danego regionu lub kraju;
b) koncentrowały się na środkach nieukierunkowanych na rozwój;
c) stanowiły część podejścia krótkoterminowego, ewentualnie średnioterminowego, w zależności od charakteru działań i priorytetów;
d) przede wszystkim służyły interesom Unii, miały bezpośrednie skutki w Unii i jej państwach członkowskich oraz zapewniały niezbędną ciągłość z działaniami wdrażanymi wewnątrz Unii.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tiret drugie a (nowe)
– są wykorzystywane z myślą o działaniach związanych z przesiedleniami lub relokacją.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Do przedmiotowego Funduszu mają zastosowanie przepisy [rozporządzenia (UE) nr …/…].
Nie naruszając art. 4a niniejszego rozporządzenia, do przedmiotowego Funduszu mają zastosowanie przepisy [rozporządzenia (UE) nr …/…].

Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
(2a)  Utworzenie działu ds. przesiedleń w ramach EASO i zatrudnienie w nim odpowiedniego personelu, który zajmowałby się niezbędną koordynacją wszystkich bieżących działań przesiedleńczych prowadzonych w państwach członkowskich, wyjeżdżałby w delegacje do krajów trzecich lub innych państw członkowskich, pomagałby w przeprowadzaniu rozmów oraz badań lekarskich i kontroli bezpieczeństwa, zajmowałby się gromadzeniem wiedzy fachowej, ułatwianiem pozyskiwania i wymiany informacji, nawiązałby bliskie kontakty z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, odgrywałby ważną rolę w monitorowaniu i ocenie skuteczności i jakości programów, wspierałby działania informacyjno-edukacyjne, dbałby na poziomie Unii o kontakty i wymianę dobrych praktyk między podmiotami zaangażowanymi w przesiedlenia, w tym również o partnerstwo między organizacjami międzynarodowymi, organami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2b (nowy)
(2b)  Zapewnienie możliwości zwrócenia się przez władze lokalne i lokalnych partnerów państw członkowskich o wsparcie finansowe z Funduszu w kontekście lokalnych programów integracji, obejmujących wsparcie w momencie przyjazdu, obserwację sytuacji osób przybyłych, kontrolę struktur planowania i koordynacji, a także działania informacyjne oraz promowanie idei przesiedlenia w społecznościach, które mają przyjąć przesiedlonych uchodźców.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 a (nowy)
(3a)  Inicjatywy w obszarze integracji w celu poprawy koordynacji odnośnych strategii politycznych na kilku poziomach między państwami członkowskimi, regionami i gminami.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4
(4)  Wspólne inicjatywy mające na celu określenie i wdrożenie nowych rodzajów podejścia w odniesieniu do procedur przy pierwszym kontakcie i standardów ochrony w przypadku małoletnich bez opieki
(4)  Wspólne inicjatywy mające na celu określenie i wdrożenie nowych rodzajów podejścia w odniesieniu do procedur przy pierwszym kontakcie i standardów ochrony i pomocy w przypadku małoletnich bez opieki
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7
(7)  Wspólne inicjatywy mające na celu przywracanie jedności rodziny i reintegrację małoletnich bez opieki w ich krajach pochodzenia
(7)  Wspólne inicjatywy mające na celu przywracanie jedności rodziny i reintegrację małoletnich bez opieki w ich krajach pochodzenia, o ile służą one dobru małoletnich
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 6 a (nowy)
(6a)  Uchodźcy syryjscy w Turcji, Jordanii i Libanie

Instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
PDF 561kWORD 57k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i udzielenia mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Ustęp 1 a (nowy)
1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;
Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1”; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w TFUE, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów lub projektów politycznych, z których można by zupełnie zrezygnować, pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności Unii;
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  Cel Unii, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy osiągnąć m. in. poprzez środki zapobiegające przestępczości i zwalczające ją, jak również poprzez współpracę i koordynację organów ścigania państw członkowskich oraz odpowiednich państw trzecich.
(1)  Cel Unii, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy osiągnąć m. in. poprzez środki zapobiegające przestępczości i zwalczające ją, jak również poprzez współpracę i koordynację organów ścigania państw członkowskich, innych organów krajowych i właściwych organów Unii oraz odpowiednich państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Cel ten należy osiągnąć przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw człowieka zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych i międzynarodowych zobowiązań Unii.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
(2)  Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć bardziej intensywne działania na poziomie Unii w celu ochrony ludzi i dóbr przed zagrożeniami, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, oraz w celu wsparcia pracy kompetentnych organów państw członkowskich. Terroryzm i przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, korupcja, handel ludźmi, przemyt ludzi i handel bronią oraz inne podobne zjawiska niezmiennie zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.
(2)  Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć bardziej intensywne działania na poziomie Unii w celu ochrony ludzi i dóbr przed zagrożeniami, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, oraz w celu wsparcia pracy kompetentnych organów państw członkowskich. Terroryzm i przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, korupcja, przestępczość komputerowa, bezpieczeństwo cybernetyczne, handel ludźmi, handel bronią oraz inne podobne zjawiska niezmiennie zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  Najważniejszymi zasadami, na których opiera się wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie praw podstawowych i rządów prawa, jak również zachowanie perspektywy ogólnoświatowej oraz nieodłączne powiązanie z bezpieczeństwem zewnętrznym.
(4)  Najważniejszymi zasadami, na których opiera się wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz rządów prawa, jak również zachowanie perspektywy ogólnoświatowej oraz powiązanie i konieczna spójność z bezpieczeństwem zewnętrznym.
Uzasadnienie
Do spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego nawoływał już Parlament Europejski w sprawozdaniu dotyczącym strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Aby sprzyjać wdrażaniu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i dopilnować jej wprowadzenia w życie, należy zapewnić państwom członkowskim wystarczające wsparcie finansowe poprzez ustanowienie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
(5)  Aby sprzyjać wdrażaniu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i dopilnować jej wprowadzenia w życie, należy zapewnić państwom członkowskim wystarczające wsparcie finansowe poprzez ustanowienie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarządzanie nim.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Przestępstwom o charakterze transgranicznym, takim jak handel ludźmi czy wykorzystywanie nielegalnej imigracji przez organizacje przestępcze, można skutecznie stawić czoła za pomocą współpracy sądowej i policyjnej.
Uzasadnienie
Przenikanie przestępczości do legalnej gospodarki stanowi przyczynę zakłóceń na rynku wewnętrznym.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)
(8a)  Skuteczna walka z przestępczością zorganizowaną jest podstawowym narzędziem ochrony legalnej gospodarki przed typowymi zjawiskami przestępczymi, takimi jak pranie dochodów pochodzących z działalności przestępczej.
Uzasadnienie
Przenikanie przestępczości do legalnej gospodarki stanowi przyczynę zakłóceń na rynku wewnętrznym.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)
(8b)  W czasach ograniczeń środków na polityki Unii należy przezwyciężyć problemy finansowe za pomocą większej elastyczności, innowacyjnych środków organizacyjnych, lepszego wykorzystania istniejących struktur oraz koordynacji między instytucjami i agencjami Unii, organami krajowymi i państwami trzecimi.
Uzasadnienie
Kryzys finansowy wymaga elastycznych i innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na równie skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
(9)  W ogólnych ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomoc finansowa zapewniona na mocy niniejszego instrumentu powinna wspierać współpracę policyjną, wymianę informacji i dostęp do nich, zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie przestępczością transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym zwalczanie terroryzmu, ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi, z uwzględnieniem wspólnych polityk (strategii, programów oraz planów działania), prawodawstwa oraz praktycznej współpracy.
(9)  W ogólnych ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomoc finansowa zapewniona na mocy niniejszego instrumentu powinna wspierać współpracę policyjną, wymianę informacji i dostęp do nich, zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym zwalczanie terroryzmu, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego dzieci i rozpowszechniania obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci, ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi, z uwzględnieniem wspólnych polityk (strategii, programów oraz planów działania), ustawodawstwa oraz praktycznej współpracy.
Uzasadnienie
Handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci należą do najgorszych form przestępczości poważnej i zorganizowanej. Powinny one być wyraźnie wymienione w tym punkcie preambuły.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać w szczególności działania promujące wspólne operacje transgraniczne, dostęp do informacji i ich wymianę, wymianę najlepszych praktyk, usprawnianie i podnoszenie bezpieczeństwa przekazywania informacji oraz poprawę koordynacji, szkolenie i programy wymiany kadry, prowadzenie analiz, monitoringu i sporządzanie ocen, przygotowywanie dogłębnych ocen zagrożenia i ryzyka, działania podnoszące świadomość, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, działalność badawczą w dziedzinie kryminalistyki oraz zakup interoperacyjnego sprzętu technicznego.
(10)  Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać w szczególności działania mające na celu poprawę współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Europejskim Urzędem Policji (EUROPOL). Działania te powinny promować wspólne operacje transgraniczne, dostęp do informacji i ich wymianę, wymianę najlepszych praktyk, usprawnianie i podnoszenie bezpieczeństwa przekazywania informacji oraz poprawę koordynacji, szkolenie i programy wymiany kadry, prowadzenie analiz, monitoringu i sporządzanie ocen, przygotowywanie dogłębnych ocen zagrożenia i ryzyka, współpracę między państwami członkowskimi i stosownymi organami UE, działania podnoszące świadomość, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, działalność badawczą w dziedzinie kryminalistyki oraz zakup interoperacyjnego sprzętu technicznego. Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać wyłącznie te działania, które są zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Środki w państwach trzecich i ich dotyczące, wspierane poprzez niniejszy instrument, należy podejmować, tak aby zadziałał efekt synergii i aby były spójne z innymi działaniami realizowanymi pozą Unią, wspieranymi przez instrumenty pomocy zewnętrznej Unii, tak geograficzne, jak i tematyczne. W szczególności w toku wdrażania takich działań należy zabiegać o całkowitą spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio ukierunkowanych na rozwój, a powinny uzupełniać, w stosownych przypadkach, pomoc finansową dostarczaną za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej. Należy dążyć do osiągnięcia spójności z polityką humanitarną Unii, w szczególności w odniesieniu do wdrażania środków w sytuacjach nadzwyczajnych.
(11)  Środki w państwach trzecich i ich dotyczące, wspierane poprzez niniejszy instrument, należy podejmować, tak aby zadziałał efekt synergii i aby były spójne z innymi działaniami realizowanymi pozą Unią, wspieranymi przez instrumenty pomocy zewnętrznej Unii, tak geograficzne, jak i tematyczne. W szczególności w toku wdrażania takich działań należy zabiegać o całkowitą spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu, o zachowanie zasad i wartości demokratycznych, podstawowych praw i wolności, praworządności oraz suwerenności państw trzecich. Nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio ukierunkowanych na rozwój, a powinny uzupełniać, w stosownych przypadkach, pomoc finansową dostarczaną za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej. Należy dążyć do osiągnięcia spójności z polityką humanitarną Unii, w szczególności w odniesieniu do wdrażania środków w sytuacjach nadzwyczajnych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a) Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Instrument powinien dążyć do zapewnienia ochrony praw dziecka, w tym ochrony dzieci przed przemocą, niegodziwym traktowaniem, wykorzystywaniem i zaniedbaniem.
Instrument ten powinien w szczególności wspierać działania mające na celu zapewnienie ochrony i pomocy dzieciom występującym w roli świadków lub tym, które padły ofiarą przestępstwa, a także zapewnić szczególną ochronę i wsparcie dzieciom pozbawionym opieki i tym, które potrzebują opieki.

W celu oceny sposobu, w jaki realizowane są działania zawiązane z ochroną dzieci ujęte w Instrumencie, należy prowadzić regularne monitorowanie i ocenę, w tym monitorowanie wydatków.

Uzasadnienie
UE zobowiązała się do ochrony praw dziecka. Działania te muszą być widoczne przy wdrażaniu i wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, środki z budżetu Unii przyznane na ten instrument finansowy należy wdrażać poprzez zarządzanie dzielone, z wyjątkiem działań o szczególnym znaczeniu dla Unii (działania Unii), pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomocy technicznej, które są realizowane w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego.
(13)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz skuteczne zarządzanie działaniami o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania unijne”), pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wsparciem technicznym, środki z budżetu Unii przyznane na ten instrument finansowy należy wdrażać poprzez zarządzanie bezpośrednie i pośrednie, z wyjątkiem działań wymagających elastyczności administracji i programów krajowych, które są realizowane w ramach zarządzania dzielonego.
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu Unii w ramach zarządzania dzielonego powinno stanowić wyjątek, a nie zasadę (zob. art. 55 rozporządzenia finansowego).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  W odniesieniu do środków udostępnionych w ramach zarządzania dzielonego programy krajowe państw członkowskich muszą być w pełni dostosowane do priorytetów i celów określonych na szczeblu Unii Europejskiej.
Uzasadnienie
Wnioski płynące z oceny śródokresowej oraz z konsultacji z zainteresowanymi stronami wskazują, że należy nadać zarządzaniu dzielonemu kierunek skoncentrowany w większym stopniu na wynikach oraz stworzyć wspólne ramy regulacyjne.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Środki przeznaczone dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych należy rozdzielać na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów odnoszących się do dóbr publicznych chronionych przez państwa członkowskie oraz do poziomu ich zdolności finansowej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak: wielkość ich populacji, rozmiar ich terytorium, liczba pasażerów podróżujących przez ich przestrzeń powietrzną i przesiadających się w ich portach morskich oraz ilość ładunku przewożonego drogą powietrzną i morską, liczba obiektów europejskiej infrastruktury krytycznej i ich produkt krajowy brutto.
(14)  Środki przeznaczone dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych należy rozdzielać na podstawie jasnych, obiektywnych i wymiernych kryteriów odnoszących się do dóbr publicznych chronionych przez państwa członkowskie oraz do poziomu ich zdolności finansowej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak: wielkość ich populacji, rozmiar ich terytorium, liczba pasażerów podróżujących przez ich przestrzeń powietrzną i przesiadających się w ich portach morskich oraz ilość ładunku przewożonego drogą powietrzną i morską oraz ich produkt krajowy brutto.
Uzasadnienie
Zmiany są spójne z propozycjami odnośnie do art. 10.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Poziom środków, które pozostają do dyspozycji Unii, powinien być równy poziomowi środków przeznaczonych dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych. Dzięki temu Unia będzie w stanie, w danym roku budżetowym, wspierać działania, które mają szczególne znaczenie dla Unii, takie jak badania, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, projekty ponadnarodowe, tworzenie sieci kontaktów i wymiana najlepszych praktyk, monitorowanie wprowadzania w życie właściwego prawa Unii Europejskiej i polityk oraz działania dotyczące państw trzecich i w tych państwach. Wspierane działania powinny być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, programach, planach działania oraz ocenach ryzyka i zagrożenia przygotowanych przez Unię.
(16)  Poziom środków przeznaczonych dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych powinien być wyższy niż poziom środków przeznaczonych na działania Unii Europejskiej. Należy w tym celu zapewnić poprawę zdolności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez lepsze szkolenia dla właściwych organów państw członkowskich. Jednakże Unia powinna mieć przyznane do swojej dyspozycji wystarczające zasoby gwarantujące, że będzie ona w stanie, w danym roku budżetowym, wspierać działania, które mają szczególne znaczenie dla Unii, takie jak badania, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, projekty ponadnarodowe, tworzenie sieci kontaktów i wymiana najlepszych praktyk, monitorowanie wprowadzania w życie właściwego prawa Unii Europejskiej i polityk oraz działania dotyczące państw trzecich i w tych państwach. Wspierane działania powinny być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, w tym w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, programach, planach działania oraz ocenach ryzyka i zagrożenia przygotowanych przez Unię.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)
(18a)  TFUE przewiduje akty delegowane jedynie jako akty nieustawodawcze do ogólnego stosowania, dotyczące innych niż istotne elementów aktu ustawodawczego. Wszelkie istotne elementy powinny zostać określone w odnośnym akcie ustawodawczym.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)
(18b)  Wydatkowanie funduszy UE i państw członkowskich w tym obszarze powinno być lepiej skoordynowane, aby zapewnić komplementarność, większą skuteczność i widoczność, a także osiągnąć lepszą synergię budżetową.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 c preambuły (nowy)
(18c)  Niezbędne jest maksymalne zwiększenie efektów finansowania UE poprzez uruchamianie, łączenie i optymalizację wykorzystania publicznych środków finansowych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 d preambuły (nowy)
(18d)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość, odpowiedzialność i kontrolę demokratyczną mechanizmów finansowanych z budżetu UE.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 e preambuły (nowy)
(18e)  Poprawa wydatkowania i jego jakości powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 f preambuły (nowy)
(18f)  W sytuacji wykonywania budżetu przez Komisję w trybie zarządzania dzielonego zadania związane z wykonywaniem powinny być delegowane do państw członkowskich. Komisja i państwa członkowskie powinny przy gospodarowaniu funduszami Unii przestrzegać zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji oraz zapewnić widoczność działań Unii. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny wypełniać swoje obowiązki w zakresie kontroli i audytu oraz ponosić wynikającą z nich odpowiedzialność określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające powinny zostać określone w przepisach sektorowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 g preambuły (nowy)
(18g)  Istnieje potrzeba zapewnienia należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności tego instrumentu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 h preambuły (nowy)
(18h)  Komisja powinna każdego roku monitorować realizację instrumentu, stosując główne wskaźniki służące ocenie wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odpowiednie punkty odniesienia, powinny zapewniać minimalną podstawę dla oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele programów.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy miedzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)  W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/349/UE w sprawie zawarcia tego protokołu w imieniu Unii.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)
b) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji właściwych dla organów ścigania w odniesieniu do zapobiegania, wykrywania, dochodzenia oraz ścigania przestępstw, w szczególności przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej.
b) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza bezpieczne zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji właściwych dla organów ścigania w Unii w odniesieniu do zapobiegania, wykrywania, dochodzenia oraz ścigania przestępstw, w szczególności przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)
d) „przestępczość zorganizowana” oznacza czyny zagrożone karą popełnione przez zorganizowaną grupę trzech lub więcej osób, istniejącą przez określony okres i działającą w zmowie w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych.
d) „przestępczość zorganizowana” oznacza czyny popełnione przez zorganizowaną grupę – istniejącą przez okres wystarczający do stwierdzenia, że czyny nie są okazjonalne – dwóch lub więcej osób, które łączy obowiązek partnerstwa i które działają w zmowie, aby popełniać przestępstwa karane pozbawieniem wolności lub środkiem zabezpieczającym polegającym na pozbawieniu wolności maksymalnie przynajmniej przez okres czterech lat bądź inną poważniejszą karą, a celem takich czynów jest uzyskanie, bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez zastraszenie, korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)
f) „zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe” oznacza każdy środek dotyczący oceny, zapobiegania, środków gotowości oraz zarządzania następstwami terroryzmu lub następstwami innych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
f) „zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe” oznacza każdy środek dotyczący oceny, zapobiegania, środków gotowości oraz zarządzania następstwami terroryzmu, przestępczości zorganizowanej lub następstwami innych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)
h) „zarządzanie następstwami” oznacza skuteczne koordynowanie środkami podjętymi w celu zareagowania na następstwa ataku terrorystycznego lub innego zdarzenia związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub ograniczenia ich oddziaływania w celu zapewnienia skutecznej koordynacji działań na poziomie krajowym lub unijnym.
h) „zarządzanie następstwami” oznacza skuteczne koordynowanie działań podjętych na poziomie krajowym lub unijnym w celu zareagowania na następstwa ataku terrorystycznego lub innego zdarzenia związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub ograniczenia ich oddziaływania.
Uzasadnienie
Proponowana zmiana sformułowania ma na celu ułatwienie rozumienia tekstu.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i)
i) „infrastruktura krytyczna” oznacza wszystkie zasoby rzeczowe, usługi, urządzenia informatyczne, sieci i aktywa infrastrukturalne, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby znaczący wpływ na najważniejsze funkcje społeczne, w tym łańcuch dostaw, zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę, pomyślność gospodarczą lub społeczną obywateli lub funkcjonowanie Unii lub należących do niej państw członkowskich.
i) „infrastruktura krytyczna” oznacza składnik, sieć, system lub część systemu, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego obywateli oraz których zakłócenie, naruszenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie lub na Unię z powodu niemożliwości utrzymania tych funkcji.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – ustęp 1
a) zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich a odpowiednimi państwami trzecimi.
a) zapobiegania przestępczości i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, handlu ludźmi, wykorzystywania nielegalnej imigracji, wykorzystywania seksualnego dzieci i dystrybucji obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci, cyberprzestępczości i prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich, właściwymi organami Unii a odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – ustęp 2
Osiągnięcie niniejszego celu mierzy się wskaźnikami takimi jak m.in. liczba wspólnych operacji transgranicznych, liczba dokumentów opisujących dobre praktyki oraz liczba zorganizowanych wydarzeń.

skreślony
Uzasadnienie
Zaproponowana została specjalna poprawka opisująca wskaźniki do pomiaru realizacji celów.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
ba) poprawy zdolności państw członkowskich do współpracy z Europolem oraz do lepszego wykorzystania produktów i usług oferowanych przez Europol.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – ustęp 2
Osiągnięcie niniejszego celu mierzy się wskaźnikami takimi jak m.in. liczba narzędzi wprowadzonych w życie lub bardziej udoskonalonych w celu uproszczenia ochrony infrastruktury krytycznej przez państwa członkowskie we wszystkich sektorach gospodarki oraz liczba ocen zagrożenia i ryzyka sporządzonych na poziomie Unii.

skreślony
Uzasadnienie
Zaproponowana została specjalna poprawka opisująca wskaźniki do pomiaru realizacji celów.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Aby osiągnąć niniejsze cele, Instrument przyczynia się do następujących celów operacyjnych poprzez promowanie i rozwijanie:
3.  Aby osiągnąć te cele, Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów operacyjnych:
Uzasadnienie
Poprawka jest spójna z innymi poprawkami do art. 3 ust. 3
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
a) środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, w tym terroryzmu, poważnej i zorganizowanej, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i podnoszenia świadomości.
a) promowanie i rozwijanie środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania przestępczości i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, cyberprzestępczości lub terroryzmu, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i podnoszenia świadomości.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b)
b) koordynacji administracyjnej i operacyjnej, współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, innymi organami krajowymi, odpowiednimi podmiotami Unii oraz, w stosownych przypadkach, państwami trzecimi.
b) promowanie i rozwijanie koordynacji administracyjnej i operacyjnej, współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, innymi organami krajowymi, odpowiednimi podmiotami Unii oraz, w stosownych przypadkach, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c)
c) programów szkoleniowych dotyczących realizacji europejskich polityk szkoleniowych, w tym poprzez szczegółowe programy wymiany poświęcone egzekwowaniu prawa unijnego, w celu rozpowszechniania prawdziwej kultury europejskiej w dziedzinie sądownictwa i egzekwowania prawa.
c) promowanie i rozwijanie programów szkoleniowych dotyczących wiedzy na temat zobowiązań w dziedzinie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz realizacji europejskich polityk szkoleniowych, w tym poprzez szczegółowe programy wymiany poświęcone egzekwowaniu prawa unijnego, w celu rozpowszechniania prawdziwej kultury europejskiej w dziedzinie sądownictwa i egzekwowania prawa.
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie również do lit. d) – g); należy dokonać technicznych dostosowań dotyczących tych liter).
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
d) środków i najlepszych praktyk na rzecz ochrony i wsparcia świadków i pokrzywdzonych.
d) promowanie i rozwijanie środków, mechanizmów i najlepszych praktyk na rzecz wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków i pokrzywdzonych, w szczególności zapewnienia ochrony i pomocy dzieciom występującym w roli świadków lub tym, które padły ofiarą przestępstwa, a także zapewnienia szczególnej ochrony i wsparcia dzieciom bez opieki lub tym, które potrzebują opieki.
Uzasadnienie
Świadkowie i ofiary przestępstw potrzebują nie tylko ochrony i wsparcia, ale konieczna jest również jak najszybsza ich identyfikacja. UE zobowiązała się do ochrony praw dziecka. Działania te muszą być widoczne przy wdrażaniu i wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g)
g) środków (metod, narzędzi i struktur) wzmacniających zdolność operacyjną i administracyjną państw członkowskich do sporządzania kompleksowych ocen zagrożenia i ryzyka w celu umożliwienia Unii przyjęcia zintegrowanego podejścia opartego na wspólnych analizach w sytuacjach kryzysowych oraz poprawy wzajemnego zrozumienia różnych definicji poziomów zagrożenia stosowanych w państwach członkowskich i państwach partnerskich.
g) promowanie i rozwijanie środków (metod, narzędzi i struktur) wzmacniających zdolność operacyjną i administracyjną państw członkowskich do sporządzania kompleksowych ocen zagrożenia i ryzyka, opartych na dowodach i zgodnych z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę, celu umożliwienia Unii przyjęcia zintegrowanego podejścia opartego na wspólnych analizach w sytuacjach kryzysowych oraz poprawy wzajemnego zrozumienia różnych definicji poziomów zagrożenia stosowanych w państwach członkowskich i państwach partnerskich.
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3 a

Wskaźniki

Realizacja szczegółowych celów, o których mowa w art. 3, powinna być oceniana na podstawie wcześniej jasno określonych, przejrzystych i wymiernych wskaźników efektywności, w szczególności takich jak:

a) liczba wspólnych operacji transgranicznych;
b) liczba i procent pracowników właściwych organów, o których mowa w art. 87 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), którzy wzięli udział w szkoleniach, wymianach pracowników, wizytach studyjnych, konferencjach i seminariach finansowanych z programu;
c) liczba i jakość dokumentów opisujących dobre praktyki oraz liczba zorganizowanych wydarzeń;
d) liczba narzędzi wprowadzonych w życie lub udoskonalonych w celu uproszczenia ochrony infrastruktury krytycznej przez państwa członkowskie we wszystkich sektorach gospodarki oraz liczba ocen ryzyka i zagrożeń sporządzonych na poziomie Unii;
e) liczba wpisów wysłanych do baz danych Europolu oraz liczba rozpoczętych postępowań.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny osiągnięć, których miarą są wskaźniki.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
a) działania poprawiające koordynację policji oraz koordynację między organami ścigania, w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne;
a) działania poprawiające koordynację policji, koordynację między organami ścigania oraz koordynację między agencjami, w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne, takie jak zwiększenie zasięgu aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) Europolu czy wdrażanie w systemie informacji Europolu rozwiązań usprawniających wprowadzanie danych;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)
c) działalność analityczną, monitorowanie i ocenę, w tym badania oraz oceny zagrożenia, ryzyka oraz skutków;
c) działalność analityczną, monitorowanie i ocenę, w tym badania oraz oceny zagrożenia, ryzyka oraz skutków, oparte na dowodach i zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę;
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Współpraca w zakresie działań w państwach trzecich oraz ich dotyczących jest zapewniana przez Komisję oraz państwa członkowskie wspólnie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych na mocy art. 3 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr .../2013 [rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Roczne środki są zatwierdzane przez władzę budżetową w granicach przewidzianych w ramach finansowych.
2.  Roczne środki dla Funduszu zatwierdza władza budżetowa, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Budżet przyznany na podstawie niniejszego Instrumentu wykonuje się w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], z wyjątkiem działań Unii, o których mowa w art. 7, pomocy technicznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 oraz pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 9.
4.  Budżet przyznany na podstawie niniejszego Instrumentu wykonuje się w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego (działania Unii, o których mowa w art. 7, pomoc techniczna, o której mowa w art. 8 ust. 1 oraz pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 9) lub zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe].
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu Unii w ramach zarządzania dzielonego powinno stanowić wyjątek, a nie zasadę (zob. art. 55 rozporządzenia finansowego).
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W myśl art. 317 TFUE ostateczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii spoczywa na Komisji.
Uzasadnienie
W myśl art. 317 TFUE ostateczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii spoczywa na Komisji.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5
5.  Zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
5.  Bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
a) 564 mln EUR na programy krajowe państw członkowskich;
a) 55% na programy krajowe państw członkowskich;
b) 564 mln EUR na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
b) 45% na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7
7.  Państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w Instrumencie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8
8.  Zawiera się umowy określające wkłady finansowe tych państw na rzecz Instrumentu oraz przepisy uzupełniające niezbędne do takiego uczestnictwa, w tym mające na celu ochronę interesów finansowych Unii oraz zagwarantowanie uprawnień kontrolnych Trybunału Obrachunkowego.
Wkłady finansowe przekazane przez te państwa członkowskie dodaje się do zasobów ogólnych dostępnych z budżetu Unii, o których mowa w ust. 1.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  W ramach programów krajowych, które mają być zbadane i zatwierdzone przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne], państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na projekty realizujące strategiczne priorytety Unii wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.  W ramach programów krajowych, które mają być zbadane i zatwierdzone przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne], państwa członkowskie realizują projekty realizujące strategiczne priorytety Unii wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Uzasadnienie
Należy skoncentrować się na programach krajowych dotyczących projektów, które odpowiadają strategicznym priorytetom Unii wymienionym w załączniku do rozporządzenia.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy Komisji, niniejszy instrument może być wykorzystany do finansowania działań ponadnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania Unii”) dotyczących celów ogólnych, szczegółowych oraz operacyjnych, określonych w art. 3.
1.  Z inicjatywy Komisji, niniejszy instrument może być wykorzystany do finansowania działań ponadnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania Unii”) dotyczących celów ogólnych, szczegółowych oraz operacyjnych, określonych w art. 3. Wszystkie takie działania są zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także z przepisami Unii w zakresie ochrony danych i prywatności. Europejski Inspektor Ochrony Danych, Agencja Praw Podstawowych i inne właściwe agencje i organy nadzoru mogą dokonywać oceny tych działań, aby zapewnić zgodność z przepisami.
Uzasadnienie
Niezależny nadzór powinien zagwarantować zgodność wszystkich działań z prawami podstawowymi, w tym prawem do prywatności, oraz zgodność z normami ochrony danych.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Aby kwalifikować się do finansowania, działania Unii muszą być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, programach, ocenach zagrożenia i ryzyka przygotowanych przez Unię, i wspierać w szczególności:
2.  Aby kwalifikować się do finansowania, działania Unii muszą być zgodne z priorytetami określonymi i uzgodnionymi przez Parlament Europejski i Radę w odpowiednich strategiach, programach, ocenach zagrożenia i ryzyka przygotowanych przez Unię, i wspierać w szczególności:
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)
c) działania związane z analizą, monitorowaniem i oceną, w tym oceny zagrożenia, ryzyka i skutków oraz projekty monitorujące wdrażanie prawa Unii oraz realizację celów polityki unijnej w państwach członkowskich;
c) działania związane z analizą, monitorowaniem i oceną, w tym oceny zagrożenia, ryzyka i skutków, oparte na dowodach i zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę, oraz projekty monitorujące wdrażanie prawa Unii oraz realizację celów polityki unijnej w państwach członkowskich;
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)
f) zakup lub dalszą modernizację sprzętu technicznego, bezpiecznych obiektów, infrastruktury oraz powiązanych budynków i systemów, w szczególności systemów informatycznych oraz ich części składowych na poziomie Unii, w tym do celów europejskiej współpracy w dziedzinie cyberprzestępczości, zwłaszcza z europejskim centrum ds. walki z cyberprzestępczością;
f) zakup lub dalszą modernizację sprzętu technicznego, wiedzy fachowej, bezpiecznych obiektów, infrastruktury oraz powiązanych budynków i systemów, w szczególności systemów informatycznych oraz ich części składowych na poziomie Unii, w tym do celów europejskiej współpracy w dziedzinie cyberprzestępczości, zwłaszcza z europejskim centrum ds. walki z cyberprzestępczością;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   Kwotę 564 mln EUR orientacyjnie przeznacza się na rzecz państw członkowskich w następujący sposób:
1.  Zasoby przeznaczone na programy krajowe są podzielone w następujący sposób:
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)
a) 30 % proporcjonalnie do wielkości ich populacji ogółem;
a) 35 % proporcjonalnie do wielkości ich populacji ogółem;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)
c) 10 % proporcjonalnie do liczby pasażerów i ton ładunku obsługiwanych przez ich międzynarodowe porty lotnicze i morskie;
c) 20 % proporcjonalnie do liczby pasażerów i ton ładunku obsługiwanych przez ich międzynarodowe porty lotnicze i morskie;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)
d) 10 % proporcjonalnie do wielkości europejskiej infrastruktury krytycznej wyznaczonej zgodnie z dyrektywą 2008/114/WE;
skreślona
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e)
e) 40 % odwrotnie proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto (standard siły nabywczej na mieszkańca).
e) 35 % odwrotnie proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto (standard siły nabywczej na mieszkańca).
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na okres 7 lat od [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na okres 7 lat od [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od przekazania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminietrzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 3 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
skreślony
Uzasadnienie
W pozostałej części normatywnej analizowanego tekstu brak jest jakiegokolwiek odesłania do art. 12 ust. 2.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
5.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie dotyczące osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrażania decyzji Rady 2007/125/WSiSW za okres od 2011 r. do 2013 r.
5.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie dotyczące osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrażania decyzji Rady 2007/125/WSiSW za okres od 2011 r. do 2013 r. W tym sprawozdaniu Komisja Europejska przedstawia konkretne dowody (o ile istnieją) dotyczące komplementarności i synergii osiągniętych między funduszami UE a budżetami państw członkowskich oraz skutków odczuwalnych przez państwa członkowskie w wyniku zaangażowania budżetu UE w realizację celów przywidzianych w decyzji Rady 2007/125/WSiSW.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
„Artykuł 15 a
Ocena

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające realizację celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie
W ramach podejścia opartego na wynikach należy dokonać oceny śródokresowej stosowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
Na podstawie wniosku Komisji, Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie wniosku Komisji Parlament Europejski i Rada dokonują przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 1 czerwca 2020 r.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1
Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz projekty mające na celu identyfikację i likwidację sieci przestępczych, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców oraz ograniczenie zachęt finansowych poprzez zajmowanie, zamrażanie oraz orzekanie przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci i dystrybucja obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci oraz projekty mające na celu identyfikację i likwidację sieci przestępczych, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców oraz ograniczenie zachęt finansowych poprzez zajmowanie, zamrażanie oraz orzekanie przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – nowy punkt po punkcie ostatnim
Środki zmierzające do nawiązania ściślejszej współpracy Unii z państwami trzecimi (szczególnie z państwami położonymi na zewnętrznych granicach Unii) oraz opracowanie i wdrożenie operacyjnych planów działania mających na celu realizację wyżej wymienionych priorytetów strategicznych Unii.


Irak
PDF 246kWORD 33k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (2012/2850(RSP))
P7_TA(2013)0022B7-0006/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony(1),

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny oraz protokoły dodatkowe I i II do niej,

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) z dnia 31 października 2000 r. w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,

–   uwzględniając zmiany w statucie MTK, przyjęte podczas konferencji przeglądowej w Kampali w dniu 11 czerwca 2010 r., w których m.in. zdefiniowano „zbrodnię agresji”,

–  uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa z dnia 12 grudnia 2003 r. zatytułowaną „Bezpieczna Europa w lepszym świecie”,

–  uwzględniając konsensus europejski w sprawie rozwoju z dnia 22 listopada 2005 r.,

–  uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX, ustanowionej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), oraz kolejne wspólne działania zmieniające i rozszerzające mandat tej misji,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zatytułowany „Zalecenia w sprawie wznowienia zaangażowania Unii Europejskiej w Iraku” (COM(2006)0283),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich udziału w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu(2),

–  uwzględniając międzynarodowy pakt na rzecz Iraku przyjęty w dniu 3 maja 2007 r. w Szarm el-Szejk w Egipcie,

–  uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w Iraku(3), a także swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie Iraku: kary śmierci (w szczególności sprawy Tarika Aziza) i ataków na wspólnoty chrześcijańskie(4),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 listopada 2010 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1956 (2010), 1957 (2010) i 1958 (2010) z dnia 15 grudnia 2010 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania(5),

–  uwzględniając wspólny dokument strategiczny Komisji Europejskiej dotyczący Iraku (2011-2013),

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od 2005 r. w Republice Iraku trzykrotnie odbyły się wielopartyjne wybory, przyjęto konstytucję w drodze referendum, stworzono podstawy państwa federalnego i podjęto pewne próby tworzenia instytucji demokratycznych, odbudowy i normalizacji;

B.  mając na uwadze, że Europę i Irak łączą tysiące lat wzajemnych wpływów kulturowych i wspólnej historii;

C.  mając na uwadze porozumienie zawarte w dniu 21 grudnia 2010 r. przez wszystkie irackie siły polityczne w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej zgodnie z wolą obywateli Iraku wyrażoną w wyborach w dniu 7 marca 2010 r.; mając na uwadze, że iracki rząd nie wdrożył jeszcze tego porozumienia, co przyczynia się do braku stabilności i rozdrobnienia Iraku;

D.  mając na uwadze, że w Iraku od dawna zamieszkują różnorodne grupy religijne, takie jak muzułmanie wyznania sunnickiego i szyickiego, chrześcijanie, żydzi, mandejczycy i jazydzi, a także znacząca niewyznaniowa świecka klasa średnia;

E.  mając na uwadze, że w 2003 r. w Iraku żyło 800 tysięcy chrześcijan będących obywatelami Iraku (Chaldejczyków, Syriaków i członków innych mniejszości chrześcijańskich) oraz że są oni starożytnym tubylczym ludem, któremu obecnie zagraża poważne niebezpieczeństwo prześladowania i wygnania; mając na uwadze, że setki tysięcy chrześcijan, uciekając przed wciąż grożącą im przemocą, opuściły własny kraj lub zostały przesiedlone wewnątrz kraju;

F.  mając na uwadze, że wybory lokalne zaplanowano na 2013 r. a wybory parlamentarne na 2014 r.;

G.  mając na uwadze, że wbrew ogólnoświatowej tendencji do znoszenia kary śmierci liczba egzekucji w Iraku rośnie; mając na uwadze poważne obawy wyrażone m.in. przez wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay co do procesów sądowych osób skazanych na karę śmierci, w których nie zachowano międzynarodowych standardów uczciwego procesu, w tym co do kwestii braku przejrzystości postępowań sądowych i przypadków, w których „zeznania” uzyskiwano w wyniku stosowania tortur lub innego rodzaju maltretowania oskarżonych; mając na uwadze, że kara śmierci stanowi okrutny i nieludzki rodzaj kary oraz że absolutnie priorytetowo należy traktować dialog polityczny z irackimi władzami w sprawie zniesienia kary śmierci;

H.  mając na uwadze, że kryzys w Syrii zapoczątkował nową liczną falę uchodźców udających się w kierunku Iraku i osób powracających tam oraz że osoby te czeka obecnie w Iraku wielka niepewność osobista i ekonomiczna oraz liczne zagrożenia;

I.  mając na uwadze, że ważne jest, aby delegatura UE w Bagdadzie dysponowała niezbędnymi funduszami i zasobami zapewniającymi jej pełną operacyjność oraz możliwość odgrywania istotnej roli we wspieraniu procesów demokratycznych, w upowszechnianiu praworządności i praw człowieka oraz we wspieraniu irackich władz i irackiego narodu w procesie odbudowy, stabilizacji i normalizacji; mając również na uwadze, że odrębne biuro w Irbilu mogłoby znacznie zwiększyć skuteczność działań delegatury UE w Bagdadzie;

J.  mając na uwadze, że Irak zdołał przywrócić produkcję ropy niemal do poziomu pełni swoich możliwości; mając jednak na uwadze, że państwo irackie nadal napotyka wielkie trudności w świadczeniu podstawowych usług, w tym w zapewnieniu regularnych dostaw elektryczności w lecie, czystej wody i przyzwoitego poziomu opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że eksploatacja irackich zasobów ropy, pomoc techniczna, praworządność i stosowanie się do wszystkich norm międzynarodowych w zakresie umów i zamówień publicznych będą miały zasadnicze znaczenie dla wspierania procesu mającego na celu włączenie społeczne i zapewnienie dobrobytu;

K.  mając na uwadze, że bezrobocie wśród młodych mężczyzn wynosi niemal 30%, przez co są oni podatni na wstępowanie do gangów przestępczych i bojówek; mając na uwadze, że walka z korupcją powinna pozostać jednym z głównych priorytetów irackich władz; mając na uwadze, że UE powinna uczynić wszystko, co w jej mocy, by zdecydowanie zachęcać europejskie przedsiębiorstwa do wspierania działań antykorupcyjnych w Iraku; mając na uwadze, że władze Iraku powinny wykorzystywać dochody z ropy jako sposób i szansę na trwałą odbudowę społeczną i gospodarczą, na której skorzystałoby całe irackie społeczeństwo, oraz promować proces reform demokratycznych;

L.  mając na uwadze, że po wycofaniu sił zbrojnych USA z Iraku w końcu 2011 r. irackie siły bezpieczeństwa mają do odegrania zasadniczą rolę w zapewnianiu stabilności i długofalowego zrównoważonego rozwoju kraju;

M.  mając na uwadze, że według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w chwili obecnej liczba przesiedleńców irackich wewnątrz kraju wynosi ponad 1 500 000 osób, z których 500 000 to osoby bezdomne, a liczba uchodźców do krajów sąsiednich, głównie Syrii i Jordanii, wynosi 230 000;

N.  mając na uwadze, że iracka część Kurdystanu to stosunkowo spokojny i stabilny region Iraku, w którym zwiększa się międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, a prywatne inwestycje stale rosną;

O.  mając na uwadze, że mimo istotnej poprawy sytuacji pod względem bezpieczeństwa obecna skala bombardowań i wymiany ognia jest nadal wysoka, a przemoc jest codziennym zjawiskiem, co sprawia, że większość Irakijczyków żyje w niepewności co do przyszłości, a wspieranie gospodarczej i społecznej integracji całej ludności Iraku jest niemożliwe;

P.  mając na uwadze, że w celu wsparcia stabilności w regionie Unia Europejska powinna przyjąć część odpowiedzialności za budowę nowego, demokratycznego Iraku oraz mając na uwadze, że polityka UE wobec Iraku powinna odzwierciedlać szerszy kontekst strategicznego partnerstwa Unii z południowym sąsiedztwem i Bliskim Wschodem;

Q.  mając na uwadze, że kluczowe wyzwania związane z odbudową i normalizacją dotyczą sfery instytucjonalnej i społecznej, a mianowicie budowy potencjału instytucjonalnego i administracyjnego, konsolidacji rządów prawa oraz egzekwowania prawa i poszanowania praw człowieka;

R.  mając na uwadze, że UE powinna dostosować sposób wykorzystywania swoich zasobów do szczególnych wyzwań o charakterze wewnętrznym, regionalnym i humanitarnym, w obliczu których stoi Irak, oraz mając na uwadze, że skuteczność, przejrzystość i widoczność są warunkami wstępnymi wzmocnienia roli UE w Iraku,

S.  mając na uwadze, że od 2003 r. UE i jej państwa członkowskie przeznaczyły ponad miliard euro na pomoc dla Iraku, w szczególności za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu na rzecz Odbudowy Iraku (IRFFI)), a także mając na uwadze, że od 2005 r. Unia jest bezpośrednio zaangażowana w poprawę rządów prawa w tym kraju poprzez misję EUJUST LEX w ramach EPBiO; mając na uwadze, że mandat misji EUJUST LEX przedłużono do dnia 31 grudnia 2013 r.,

T.  mając na uwadze, że zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy da UE nowe ramy umowne do rozwoju długotrwałych stosunków politycznych i gospodarczych z Irakiem oraz stworzy solidne podstawy do propagowania i przestrzegania praw człowieka w tym kraju;

U.  mając na uwadze, że Irak może być ważnym partnerem, jeśli chodzi o zapewnienie większej dywersyfikacji źródeł energii i tym samym wnieść wkład w bezpieczeństwo energetyczne Europy;

1.  z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Republiką Iraku, w której po raz pierwszy ustanawia się stosunki umowne między obiema stronami; wyraża zadowolenie w związku z ustanowieniem na mocy umowy o partnerstwie i współpracy Rady Współpracy, Komitetu Współpracy i Komitetu Współpracy Parlamentarnej, a także oczekuje, że dzięki forom tego typu polityczne zaangażowanie Unii w sprawy Iraku na najwyższym szczeblu nabierze na nowo rozpędu w postaci regularnych rozmów politycznych i rozwoju stosunków gospodarczych z przedstawicielami irackich władz najwyższej rangi;

2.  uważa, że polityczne i handlowe postanowienia umowy o partnerstwie i współpracy tworzą podstawy regularnego, zacieśnionego dialogu politycznego w kwestiach o znaczeniu dwustronnym, regionalnym i ogólnoświatowym, mając jednocześnie na celu poprawę warunków wymiany handlowej między Irakiem a UE w drodze wsparcia działań tego kraju w zakresie rozwoju i reform wprowadzanych z myślą o ułatwieniu integracji tego kraju z gospodarką światową;

3.  popiera proces przystąpienia Iraku do Światowej Organizacji Handlu i podkreśla, że wdrożenie umowy o partnerstwie i współpracy powinno wnieść ważny wkład w ten proces;

4.   podkreśla, że klauzula „istotnego elementu” dotycząca przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia zawarta w umowie o partnerstwie i współpracy wzywa strony do aktywnego działania w zakresie rozbrojenia jądrowego i do całkowitego poparcia zaplanowanej konferencji ONZ poświęconej utworzeniu z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni jądrowej;

5.  z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w umowie o partnerstwie i współpracy klauzuli dotyczącej współpracy między UE i Irakiem w kwestii przystąpienia Iraku do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK); podkreśla znaczenie maksymalnego poparcia UE dla ratyfikacji przez Irak Rzymskiego Statutu MTK oraz przystąpienia do niego w możliwie bliskim czasie oraz dla wdrożenia w trybie priorytetowym międzynarodowych norm i instrumentów w zakresie praw człowieka; wzywa państwa członkowskie i Irak do ratyfikowania zmian w statucie MTK przyjętych w dniu 11 czerwca 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w umowie o partnerstwie i współpracy klauzuli dotyczącej współpracy w zakresie propagowania i skutecznej ochrony praw człowieka w Iraku z zastrzeżeniem, że niezapewnienie przez Irak ochrony, umacniania i przestrzegania praw człowieka będzie mieć negatywny wpływ na programy w zakresie współpracy i rozwoju gospodarczego; podkreśla znaczenie utrzymania rygorystycznej warunkowości w oparciu o zasadę „więcej za więcej” oraz potrzebę położenia większego nacisku na znaczenie zdecydowanych postępów w dziedzinie praw człowieka w Iraku; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź promowania przez władze Iraku skutecznego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz jego skutecznego uczestnictwa w życiu kraju;

6.  podkreśla, że dialog polityczny między UE a władzami irackimi musi w pierwszej kolejności skupiać się na kwestiach dotyczących poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, zarówno obywatelskich, jak i indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłych zarzutów naruszania praw człowieka i ochrony praw wszystkich mniejszości wyznaniowych i etnicznych, oraz że powinien nadal skupiać się na umacnianiu instytucji demokratycznych, praworządności, dobrym sprawowaniu władzy, przejrzystym procesie decyzyjnym, sprawiedliwości proceduralnej i pojednaniu narodowym; wzywa rząd Iraku do pracy na rzecz pojednania narodowego wyjątkowo podzielonego społeczeństwa;

7.   podkreśla potrzebę nadania absolutnego pierwszeństwa dialogowi politycznemu z władzami Iraku na temat zniesienia kary śmierci i poparcia podstawowych zasad Unii Europejskiej; wzywa rząd Iraku do zniesienia kary śmierci, jako pierwszy krok, oraz do ogłoszenia i natychmiastowego wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci;

8.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w umowie o partnerstwie i współpracy Komitetu Współpracy Parlamentarnej, który będzie dla parlamentu irackiego i Parlamentu Europejskiego forum spotkań i wymiany poglądów, będzie powiadamiany o zaleceniach Rady Współpracy oraz sam będzie kierował do niej zalecenia; popiera ten ważny wymiar parlamentarny i uważa, że taki komitet stworzy cenną sposobność do prowadzenia demokratycznego dialogu i wspierania demokracji w Iraku;

9.  przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz rozwoju demokracji parlamentarnej i swojej inicjatywie – w ramach budżetu na 2008 r. – na rzecz wspierania rozwoju demokracji we współpracy z parlamentami krajów trzecich; ponawia gotowość do aktywnego wspierania irackiej Rady Reprezentantów poprzez proponowanie inicjatyw mających na celu wzmocnienie zdolności wyłonionych w wyborach irackich reprezentantów do pełnienia ich konstytucyjnej roli i poprzez zachęcanie do przekazywania doświadczeń w zakresie skutecznego administrowania i szkolenia personelu;

10.  podkreśla znaczenie stworzenia warunków niezbędnych do stabilnego dialogu technicznego i stabilnej współpracy technicznej z Irakiem oraz stałego wspierania jego administracji, tak aby można było wprowadzić i w pełni stosować odpowiednie normy międzynarodowe w zakresie umów i zamówień publicznych oraz zwiększyć możliwości w obszarze inwestycji;

11.   wzywa Irak do niezwłocznego ratyfikowania Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych;

12.  z zadowoleniem przyjmuje otwarcie w Bagdadzie delegatury UE w Iraku i powołanie jej szefa; przypomina jednak o potrzebie zapewnienia delegaturze odpowiedniej własnej siedziby oraz niezbędnych zasobów ludzkich i materialnych odpowiadających deklarowanemu przez UE dążeniu do odgrywania istotnej roli w przejściu Iraku na ustrój demokratyczny oraz w celu zapewnienia pełnej operacyjności delegatury; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie szefowi delegatury pełnego bezpieczeństwa podczas podróży do wszystkich części kraju w celu monitorowania właściwej realizacji programów finansowanych przez Unię Europejską oraz sytuacji w zakresie praw człowieka i procesu reform;

13.  podkreśla znaczenie, jakie ma dla przyszłości Iraku porozumienie polityczne osiągnięte przez przywódców irackich w sprawie ustanowienia rządu jedności narodowej odzwierciedlające należycie polityczną, religijną i etniczną różnorodność społeczeństwa irackiego oraz jego wolę wyrażoną w wyborach parlamentarnych w dniu 7 marca 2010 r.; wzywa do niezwłocznego wdrożenia wszystkich postanowień tego porozumienia i apeluje do irackich sił politycznych, aby w imię wspólnych celów nadal z zaangażowaniem uczestniczyły w procesie tworzenia silnych i trwałych instytucji demokratycznych i zapewniły stworzenie warunków niezbędnych do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, ponieważ wybory takie są nieodzownym elementem przemian demokratycznych; zauważa, że wprowadzenie w życie tego porozumienia może być jedynym realnym rozwiązaniem w celu zapoczątkowania skutecznego procesu pojednania narodowego; przypomina o znaczeniu mianowania stałych ministrów w ministerstwie obrony i ministerstwie spraw wewnętrznych w celu zapobiegnięcia koncentracji władzy oraz promowania dialogu demokratycznego, nadzoru, odpowiedzialności politycznej i rozliczalności w kwestii decyzji podejmowanych w zakresie polityki bezpieczeństwa;

14.  wyraża zaniepokojenie nasilaniem się napięć o podłożu religijnym i ogromnym brakiem zaufania pomiędzy rządem i opozycją, który – jeżeli nie zostanie wyeliminowany – może doprowadzić do wznowienia gwałtownego konfliktu; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu możliwości rozprzestrzenienia się w Iraku negatywnych skutków konfliktu w Syrii, co mogłoby zaostrzyć napięcia o podłożu religijnym w Iraku, oraz wzywa wszystkie strony w Iraku do postępowania z odpowiedzialnością i umiarem, aby uniknąć takiego scenariusza;

15.  apeluje do rządu irackiego o dopilnowanie, aby zasoby kraju były wykorzystywane w przejrzysty i odpowiedzialny sposób z korzyścią dla całego narodu irackiego;

16.  apeluje do Komisji, by opracowała wiążącą klauzulę dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która zostałaby omówiona na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Współpracy, w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określone na szczeblu międzynarodowym, m.in. w aktualizacji wytycznych OECD z 2010 r. i normach ustalonych przez ONZ, MOP i UE; proponuje, by dzięki tej klauzuli zostały ujednolicone obowiązujące normy i pojęcia w celu zapewnienia porównywalności i sprawiedliwości oraz by klauzula ta obejmowała środki służące wdrażaniu tych zasad na szczeblu UE, takie jak wymogi monitorowania działalności przedsiębiorstw i ich jednostek zależnych oraz łańcuchów dostaw, a także wymóg należytej staranności;

17.  jest jednak nadal głęboko zaniepokojony ciągłym stosowaniem przemocy skierowanej przeciwko ludności cywilnej, najsłabszym grupom społecznym i wszystkim wspólnotom wyznaniowym, w tym mniejszościom chrześcijańskim, które wzbudza w obywatelach głębokie poczucie strachu i niepewności co do ich własnej przyszłości i przyszłości ich kraju; zauważa, że w obszarze tym dokonano pewnych postępów, i wzywa irackie władze do dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do walki z terroryzmem i przemocą na tle wyznaniowym w całym kraju; uważa, że priorytetowo należy również traktować kwestię wprowadzenia nowych ram prawnych, które jasno określą obowiązki i zakres uprawnień sił bezpieczeństwa oraz ułatwią właściwy nadzór nad siłami bezpieczeństwa, jak nakazuje konstytucja; uważa, że Rada Reprezentantów musi odegrać odpowiednią rolę w tworzeniu nowego prawodawstwa i sprawowaniu demokratycznej kontroli; wzywa irackie władze do intensywniejszych wysiłków na rzecz ochrony mniejszości chrześcijańskich i wszystkich najsłabszych mniejszości w kraju, do zagwarantowania każdemu obywatelowi Iraku prawa do praktykowania swojego wyznania i określania swojej tożsamości w atmosferze wolności i bezpieczeństwa, do podjęcia bardziej stanowczych środków w walce z przemocą na tle etnicznym i religijnym, do ochrony niewyznaniowej świeckiej ludności oraz do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, by sprawcy stanęli przed wymiarem sprawiedliwości zgodnie z zasadami praworządności i normami międzynarodowymi; jest zdania, że umowa o partnerstwie i współpracy stwarza okazję do dalszego propagowania programów na rzecz pojednania i dialogu międzywyznaniowego mającego na celu przywrócenie w społeczeństwie irackim poczucia jedności i partnerstwa;

18.  przypomina o pilnej potrzebie zaradzenia problemom humanitarnym społeczeństwa irackiego; podkreśla konieczność dopilnowania, aby działania koordynowane przez irackie władze i międzynarodowe organizacje niosące pomoc na miejscu miały na celu udzielanie wsparcia najsłabszym grupom, w tym uchodźcom i przesiedleńcom, ochronę tych grup i stworzenie odpowiednich warunków dla zachowania ich bezpieczeństwa i godności;

19.  zauważa z niepokojem, że według UNHCR od początku wojny 34 000 syryjskich uchodźców przybyło do irackiej części Kurdystanu w poszukiwaniu schronienia, oraz apeluje o pomoc dla władz Iraku w zarządzaniu napływem uchodźców do Iraku, przede wszystkim dopilnowując, by ci uchodźcy byli wpuszczani na terytorium Iraku ze względów humanitarnych oraz byli kierowani do obozów dla uchodźców; wzywa również UE, aby obiecała i wniosła wkład w pomoc dla rządu irackiego w stworzeniu ludzkich warunków życia w takich obozach;

20.  dostrzegając zaangażowanie irackich władz , wzywa je do zapewnienia bezpieczeństwa i ludzkich warunków życia osobom przebywającym w obozie Aszraf i w obozie Hurrija; zwraca się do państw UE, by przestrzegały art. 105 ust. 3 lit. b) i ust. 4 umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem oraz by uczyniły wszystko, co w ich mocy, by ułatwić przesiedlenie lub repatriację poszczególnych osób przebywających w obozie Hurrija, jeżeli osoby te same będą tego chciały, co pozwoli ostatecznie rozwiązać kwestię ich obecności na terytorium Iraku;

21.  wzywa do zmiany konstytucji, kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, aby zapewnić przestrzeganie w pełni zasady równości mężczyzn i kobiet oraz praw kobiet; potwierdza kluczową rolę, jaką mogą odegrać kobiety w odtworzeniu tkanki społecznej, i podkreśla potrzebę pełnego uczestnictwa kobiet w polityce, między innymi w opracowywaniu krajowych strategii, w celu uwzględnienia ich punktu widzenia;

22.  zachęca organizacje pozarządowe, by przyczyniały się do wzmacniania demokracji i praw człowieka w Iraku przez udzielanie ukierunkowanej pomocy kobietom, które padają ofiarą przemocy, przymusowych małżeństw, przestępstw honorowych, handlu ludźmi i okaleczenia narządów płciowych;

23.  nakłania parlament i rząd Iraku do wprowadzenia ustawodawstwa przeciwdziałającego pracy dzieci, prostytucji dziecięcej i handlowi dziećmi, a także do zagwarantowania przestrzegania Konwencji NZ o prawach dziecka;

24.  wzywa do poświęcenia szczególnej uwagi udziałowi kobiet w procesie odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz w życiu politycznym i gospodarczym na najwyższym szczeblu, szczególnie kobiet ze społeczności mniejszościowych, które często narażone są na podwójną dyskryminację ze względu na płeć i tożsamość etniczną lub religijną; zachęca władze irackie do podjęcia niezbędnych środków służących rozwojowi otwartego społeczeństwa obywatelskiego, które może w pełni uczestniczyć w procesie politycznym, oraz do wspierania niezależnych, pluralistycznych i profesjonalnych mediów;

25.  jest głęboko zaniepokojony licznymi przypadkami samobójstw popełnianych przez kobiety i tzw. zabójstw honorowych w związku z przymusowymi małżeństwami, a także innymi powszechnymi przypadkami przemocy wobec kobiet, na przykład okaleczania kobiecych narządów płciowych i przemocy w rodzinie; podkreśla znaczenie wprowadzenia odpowiedniego i skutecznego zbioru ustaw zapewniających przestrzeganie i ochronę praw kobiet i dziewcząt oraz ich społeczną, kulturową i fizyczną integralność, a także znaczenie propagowania dostępu do pełnej integracji społeczno-gospodarczej kobiet oraz wyeliminowania dyskryminacji wobec kobiet na mocy prawa, zgodnie z iracką konstytucją i zobowiązaniami Iraku wynikającymi z międzynarodowych układów o prawach człowieka;

26.  z zadowoleniem przyjmuje wspólny dokument strategiczny Komisji (2011-2013), który oznacza przejście do wieloletniego planowania współpracy UE na rzecz rozwoju w uzgodnieniu z władzami irackimi i we współpracy z pozostałymi międzynarodowymi podmiotami (Bankiem Światowym, ONZ) działającymi w Iraku; stwierdza, że to nowe podejście jest zgodne z głównymi wytycznymi zawartymi w zaleceniu dla Rady z dnia 13 marca 2008 r.;

27.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki misji EUJUST LEX i przeprowadzenie po raz pierwszy projektów pilotażowych w Iraku skoordynowanych z projektem realizowanym przez Komisję; wzywa UE do wykorzystania po zakończeniu misji całego zdobytego dzięki niej doświadczenia, korzystając zarówno z instrumentów EPBiO, jak i instrumentów Unii, aby dalej udzielać na miejscu wsparcia w zakresie wzmocnienia policji i systemu karnego w Iraku;

28.  ponawia swój apel o dostarczenie dowodów przejrzystości i skuteczności pomocy Unii dla Iraku w formie kompleksowych, regularnych i przejrzystych informacji dotyczących rzeczywistego wydatkowania unijnych środków pomocy i ich przeznaczenia, w szczególności jeśli chodzi o środki przekazywane za pośrednictwem IRFFI, którego UE jest głównym darczyńcą;

29.  odnotowuje, że zaplanowane w ramach współpracy działania UE w zakresie rozwoju społecznego mają na celu zwalczanie ubóstwa, zaspokojenie podstawowych potrzeb pod względem zdrowia, edukacji i zatrudnienia oraz propagowanie podstawowych wolności wszystkich osób, w tym najsłabszych grup, tj. uchodźców, przesiedleńców i wszystkich mniejszości religijnych; nalega, by wszystkie te działania były realizowane w sposób prowadzący do zwiększania potencjału i umacniania instytucji, z uwzględnieniem zasad integracji społecznej, przejrzystości i dobrego sprawowania rządów;

30.  podkreśla wrażliwe położenie geopolityczne Iraku z uwagi na sąsiedztwo Syrii, Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Jordanii; oczekuje, że Irak będzie odgrywał stabilizującą rolę w regionie, zwłaszcza w obliczu trwającej wojny domowej w Syrii; oczekuje od Iraku poparcia demokratycznych przemian w Syrii dokonywanych z udziałem wszystkich stron;

31.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne ustanowienie irackiej wysokiej komisji ds. praw człowieka jako niezależnej instytucji, która może nadać znaczenie prawom zagwarantowanym w irackiej konstytucji i odgrywać kluczową rolę w ochronie tych praw; podkreśla znaczenie, jakie ma utrzymanie niezależności tej instytucji od wpływów politycznych i zagwarantowanie odpowiedniego, pewnego i niezależnego wsparcia finansowego na jej działalność; podkreśla potrzebę regularnej, przejrzystej i trwałej współpracy organów rządowych w dochodzeniach prowadzonych przez komisję; wzywa państwa UE do wsparcia tworzenia tej komisji w formie pomocy technicznej, stałego dialogu i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony praw człowieka;

32.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przewodniczącym parlamentów państw członkowskich oraz rządowi i Radzie Reprezentantów Republiki Iraku.

(1) Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 20.
(2) Dz.U. C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(3) Dz.U. C 66 E, 20.3.09, s. 75.
(4) Dz.U. C 99 E, 3.4.12, s. 115.
(5) Dz.U. C 136 E, 11.5.12, s. 53.


Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem ***
PDF 194kWORD 19k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10209/2012),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (05784/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 79 ust. 3, art. 91, art. 100, art. 192 ust. 1, art. 194, art. 207, art. 209 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0189/2012),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0411/2012),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Iraku.


Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe
PDF 218kWORD 24k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP))
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając przejściową umowę o partnerstwie gospodarczym między Madagaskarem, Mauritiusem, Seszelami i Zimbabwe z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej strony, stosowaną tymczasowo od 14 maja 2012 r.,

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu),

–  uwzględniając Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), w szczególności jego art. XXIV,

–  uwzględniając deklarację milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 2000 r. określającą milenijne cele rozwoju,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony(1),

–  uwzględniając komunikat z posiedzenia nadzwyczajnego Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej z dnia 1 czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Zimbabwe z dnia 23 lipca 2012 r. oraz decyzję wykonawczą Rady nr 2012/124/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Zimbabwe(2),

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozdział umowy z Kotonu dotyczący współpracy handlowej, na mocy którego UE przedłużyła jednostronne preferencje handlowe dla państw AKP, wygasł z dniem 31 grudnia 2007 r. i że od tego czasu sytuacja jest niezgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu;

B.  mając na uwadze, że umowy o partnerstwie gospodarczym są umowami zgodnymi z zasadami WTO mającymi na celu sprzyjanie integracji regionalnej poprzez rozwój handlu, trwały wzrost i zmniejszenie ubóstwa przy jednoczesnym wspieraniu stopniowej integracji gospodarek państw AKP z gospodarką światową;

C.  mając na uwadze, że Madagaskar, Mauritius, Seszele i Zimbabwe są sygnatariuszami umowy z Kotonu; mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka stanowi zasadniczy element umowy w sprawie współpracy na rzecz rozwoju między UE i krajami AKP;

D.  mając na uwadze, że umowy przejściowe o partnerstwie gospodarczym można postrzegać jako pierwszy krok w procesie zmierzającym do zawarcia pełnych umów o partnerstwie gospodarczym dzięki ujęciu w nich nie tylko zasad dotyczących handlu towarami, ale i rozdziałów poświęconych regułom pochodzenia i ochronie nowo powstających gałęzi przemysłu;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 8, art. 11 lit. b), art. 96 i art. 97 umowy z Kotonu przepisy dotyczące dobrego sprawowania władzy, przejrzystości instytucji politycznych oraz praw człowieka należy postrzegać jako część umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Seszelami, Madagaskarem, Mauritiusem i Zimbabwe z drugiej strony;

F.  mając na uwadze, że chociaż sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Zimbabwe wykazuje oznaki poprawy, przed przyszłą współpracą między Unią i Zimbabwe pozostaje wiele wyzwań, a mianowicie pełne wdrożenie postanowień ogólnego porozumienia politycznego i położenie kresu wszelkim formom prześładowań i naruszania praw człowieka;

G.  mając na uwadze, że odbudowa gospodarcza Zimbabwe jest procesem nadal nietrwałym, a niektóre strategie państwa stanowią zagrożenie dla przyszłych stosunków gospodarczych między Unią i Zimbabwe;

H.  mając na uwadze, że pozwalając w dalszym ciągu na sprzedaż nielegalnie pozyskanej kości słoniowej, Zimbabwe w rażący sposób ignoruje umowy międzynarodowe i własne przepisy prawa krajowego;

1.  zwraca uwagę, że UE musi wspierać sprawiedliwy handel między UE i krajami rozwijającymi się w oparciu o całkowite przestrzeganie i zagwarantowanie norm i warunków pracy określonych przez MOP, a także zapewnić stosowanie jak najwyższych norm społecznych i środowiskowych; jest zdania, że obejmuje to płacenie uczciwej ceny za zasoby i produkty rolne pochodzące z krajów rozwijających się;

2.  zaznacza, że tymczasowe wejście w życie umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym stanowi istotny krok w kierunku umocnienia partnerstwa między UE i zainteresowanymi czterema państwami afrykańskimi w oparciu o stabilne ramy prawne; podkreśla znaczenie kontynuowania negocjacji w celu osiągnięcia pełnego porozumienia sprzyjającego zwiększeniu swobodnego i sprawiedliwego handlu, inwestycjom i integracji regionalnej;

3.  uważa wejście w życie ustawy Komisji ds. Praw Człowieka w Zimbabwe za obiecujące działanie rządu służące poprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju i będące krokiem naprzód w realizacji planu działania na rzecz pokojowych i wiarygodnych wyborów;

4.  wzywa Komisję do zintensyfikowania negocjacji z siedmioma pozostałymi krajami regionu oraz do przyjęcia podejścia korzystnego dla rozwoju zgodnego zarówno ze strategicznymi celami i priorytetami regionu i tamtejszych państw, jak i zgodnego z zasadami WTO;

5.  jest jednak zaniepokojony ciągłymi przypadkami naruszania praw człowieka i podstawowych wolności w Zimbabwe, które podważają zobowiązania pojęte przez rząd jedności narodowej Zimbabwe w ostatnich latach, a w szczególności niedawnymi przypadkami prześladowań obrońców praw człowieka, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Zimbabwe; apeluje do rządu Zimbabwe o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że nikt nie będzie prześladowany ani zastraszany za to, że zajmuje się kwestiami związanymi z prawami człowieka;

6.  ubolewa na nad tym, że w umowie przejściowej o partnerstwie gospodarczym brakuje jasno wyrażonej klauzuli dotyczącej praw człowieka w i ponawia wezwanie, by umowy handlowe zawierane przez UE zawierały wiążące klauzule dotyczące praw człowieka; wyraża ubolewanie w związku z pominięciem rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju oraz obowiązku przestrzegania międzynarodowych standardów pracy i ochrony środowiska;

7.  podkreśla, że wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się i wolność wypowiedzi to podstawowe elementy demokracji, do których zapewnienia Zimbabwe zobowiązało się w pełni na mocy ogólnego porozumienia politycznego; zwraca uwagę na obecną procedurę zgody, podkreślając, że ratyfikacja umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym z Unią Europejską stanowi kolejną okazję, by ponownie podkreślić konieczność pełnej realizacji tych zobowiązań i obowiązków;

8.  podkreśla, że w obecnych okolicznościach należy utrzymać zawieszenie współpracy UE na rzecz rozwoju (na mocy art. 96 umowy z Kotonu), jednak UE zamierza nadal wspierać tamtejszą ludność;

9.  popiera ukierunkowane środki UE, które stanowią reakcję na sytuację polityczną i sytuację w zakresie praw człowieka w Zimbabwe, przy czym podejmowanie decyzji co rok umożliwia UE stałe obserwowanie działań wysokich rangą członków rządu Zimbabwe; podkreśla ponadto, że umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym nie będzie mieć wpływu na te środki;

10.  wzywa rząd Zimbabwe do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do przywrócenia praworządności, demokracji i poszanowania praw człowieka, a w szczególności pokojowego i wiarygodnego referendum konstytucyjnego oraz przygotowań do wyborów, które spełnią uznane normy międzynarodowe, co umożliwiłoby zawieszenie ukierunkowanych środków;

11.  przypomina o swojej gotowości do skorzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi, jeżeli doszłoby do poważnego pogorszenia sytuacji w zakresie praw człowieka, w tym do rozważenia zastosowania przepisów określonych w art. 65 umowy (tzw. klauzuli niewykonania);

12.  wzywa delegaturę UE w Harare do dalszego udzielania pomocy rządowi jedności narodowej Zimbabwe w celu poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka z myślą o przeprowadzeniu pokojowych i wiarygodnych wyborów zgodnie z normami, jakich UE oczekuje od wszystkich swoich partnerów handlowych;

13.  wzywa rząd Zimbabwe do ustalenia tożsamości i ścigania osób zajmujących się nielegalnym eksportem kości słoniowej i jej handlem, a ponadto do poprawy przejrzystości w branżach wydobywczych Zimbabwe, aby bogactwa gromadzone w wyniku legalnego wydobycia surowców naturalnych tego kraju były należycie zarządzane i przynosiły korzyści wszystkim obywatelom Zimbabwe;

14.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządowi i parlamentowi Zimbabwe oraz rządom państw Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej.

(1) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 129.
(2) Dz.U. L 54 z 28.2.2012, s. 20.


Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE ***
PDF 200kWORD 19k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))
P7_TA(2013)0025A7-0431/2012

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11699/2012),

–  uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4, art. 209 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0193/2012),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0431/2012),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Madagaskaru, Mauritiusu, Seszeli i Zimbabwe.

(1) Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.


Modernizacja pomocy państwa
PDF 207kWORD 23k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa (2012/2920(RSP))
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 109,

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (COM(2012)0725),

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (COM(2012)0730),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany. „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” (COM(2012)0209),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów przyjętą na 98. sesji plenarnej, która obyła się w dniu 29 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 15/2011 zatytułowane „Czy procedury Komisji zapewniają skuteczne sprawowanie kontroli pomocy państwa?”,

–  uwzględniając Porozumienie ramowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(1) (zwane dalej „porozumieniem ramowym”), w szczególności jego ust. 15,

–  uwzględniając pytanie skierowane do Komisji w sprawie nowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła wnioski w sprawie dwóch rozporządzeń dotyczących realizacji programu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, przyjmując za ich podstawę prawną art. 109 TFUE; mając na uwadze, że wymieniona podstawa prawna nie przewiduje procedury współdecyzji, lecz jedynie konsultację z Parlamentem;

B.  mając na uwadze, że celem wniosków jest skupienie zasobów na ocenie ważniejszych przypadków pomocy, nie zaś rozpatrywanie drugorzędnych przypadków i drobnych skarg, które nie mają żadnego wpływu na handel między państwami członkowskimi;

C.  mając na uwadze, że wnioski, a w szczególności zmiana rozporządzenia proceduralnego (WE) nr 659/1999, dotyczą zasad kontrolowania przez Komisję decyzji podejmowanych przez wybrane organy krajowe i lokalne oraz mając na uwadze, że istnieją w związku z tym poważne argumenty przemawiające za tym, aby Parlament sprawował demokratyczny nadzór nad tymi dokumentami;

D.  mając na uwadze, że Parlament powinien uczestniczyć w przygotowaniu takich wniosków, jak przewiduje ust. 15 porozumienia ramowego między Parlamentem i Komisją;

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa oraz nowe wnioski Komisji w sprawie rozporządzeń; wzywa jednak Komisję do dopilnowania tego, aby stymulowanie wzrostu gospodarczego, będące jednym z ogólnych celów przedmiotowej reformy, nie przyczyniło się ponownie do zwiększenia długu publicznego;

2.  podkreśla, że potrzebna jest mniejsza, ale lepiej ukierunkowana pomoc państwa, która kładzie słabszy nacisk na wydatki publiczne i nie zakłóca konkurencji, a jednocześnie wspiera przejście do gospodarki opartej na wiedzy;

3.  podkreśla, że pomoc państwa należy planować w sposób sprzyjający rozwojowi usług, wiedzy i infrastruktury jako takich, a nie wspierający konkretne przedsiębiorstwa;

4.  podkreśla fakt, że podstawową rolą kontroli pomocy państwa jest zapewnienie równych warunków działania na rynku wewnętrznym; z zadowoleniem przyjmuje pakiet reform, których celem jest unowocześnianie polityki w dziedzinie pomocy państwa, jako podstawę trwającego procesu unowocześniania polityki konkurencji; apeluje o terminowe wdrożenie tego pakietu reform;

5.  dostrzega rolę, jaką pomoc państwa, umożliwiona przez specjalny system kryzysowy, odgrywa w przeciwdziałaniu kryzysowi; dostrzega również, że właściwe stosowanie i kontrolowanie pomocy państwa odegra ważną rolę w osiągnięciu celów unijnej strategii wzrostu „Europa 2020”;

6.  podkreśla, że polityka konkurencji musi umożliwiać odpowiednie wspieranie przez państwo ekologicznej transformacji gospodarki, w szczególności w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, oraz że nowe wytyczne powinny opierać się na tej przesłance;

7.  podziela zdanie Komisji, że należy przyspieszyć procedury pomocy państwa, aby umożliwić skoncentrowanie się w większym stopniu na skomplikowanych przypadkach, które mogą wywierać poważny wpływ na konkurencję na rynku wewnętrznym; odnotowuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia jej kompetencji decyzyjnych w odniesieniu do rozpatrywania skarg; wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowych kryteriów odróżniania w tym kontekście przypadków ważnych od mniej ważnych; wskazuje, że odpowiednim sposobem dokonywania takich rozróżnień byłoby ustanowienie wyższych progów w rozporządzeniu de minimis oraz rozszerzenie kategorii horyzontalnych w rozporządzeniu upoważniającym i ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych;

8.  zauważa, że cele te wyznaczano już wielokrotnie w przeszłości i stanowiły one podstawę dokonanych przeglądów prawa dotyczącego pomocy państwa, ale zważywszy na to, że obecnie niezbędne są wspomniane nowe wnioski, wydaje się, iż cele te nie zostały w pełni zrealizowane;

9.  wyraża nadzieję, że tym razem wnioski osiągną założone cele, ale jednocześnie nie zniechęcą osób wnoszących skargi do zwracania uwagi Komisji na poważne przypadki zakłócenia konkurencji;

10.  odnotowuje wyrażony przez Komisję ogólny zamiar zwolnienia większej liczby środków z obowiązku zgłaszania; zauważa w szczególności, że wniosek Komisji przewiduje objęcie rozporządzeniem upoważniającym pomocy przyznawanej na kulturę oraz pomocy na naprawę szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe; podkreśla jednak, że państwa członkowskie będą musiały zapewnić zgodność ex ante środków de minimis oraz programów objętych wyłączeniem grupowym z zasadami pomocy państwa w celu zachowania dostatecznego poziomu kontroli, przy czym Komisja w dalszym ciągu będzie przeprowadzać kontrolę ex post takich przypadków; podkreśla, że nie może to prowadzić do zwiększenia pomocy państwa; wzywa Komisję do zadbania o ograniczanie pomocy państwa w perspektywie długoterminowej;

11.  podkreśla fakt, że Komisja musi zapewnić lepszą wymianę z państwami członkowskimi pod względem jakości i terminowości przedstawiania informacji oraz przygotowania zgłoszeń; podkreśla, że skuteczne systemy krajowe muszą zapewniać zgodność środków pomocy państwa wyłączonych z obowiązku zgłoszenia ex ante z prawem UE;

12.  zauważa, że jak dotąd wyłącznie państwa członkowskie dostarczają informacji istotnych w przypadkach kontroli pomocy państwa; zwraca się do Komisji o ocenę tego, czy będą potrzebne dodatkowe zasoby ludzkie w celu rozszerzenia jej narzędzi służących do gromadzenia informacji oraz umożliwienia Komisji otrzymywania informacji bezpośrednio od uczestników rynku;

13.  wyraża głębokie zaniepokojenie ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, który stwierdził, że Komisja nie podejmuje prób systematycznego wykrywania niezgłoszonych środków pomocy ani kompleksowej oceny ex post dokonanych kontroli pomocy państwa; zwraca się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 40% przypadków pomocy państwa – które mogą budzić wątpliwości – udzielonej na mocy rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych; podkreśla szczególne trudności, jakie stwarza to dla nowych podmiotów oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także destabilizujący wpływ na konkurencję;

14.  nalega, aby w kontekście unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa Komisja zajęła się wyżej wymienionymi kwestiami oraz dopilnowała, aby ewentualne ograniczenie monitorowania ex ante zgłoszeń zrekompensowała skuteczna i surowa kontrola ex post przeprowadzana przez Komisję w celu zapewnienia odpowiedniej zgodności;

15.  ubolewa, że podstawa prawna nowych wniosków, art. 109 TFUE, przewiduje jedynie konsultacje z Parlamentem, a nie procedurę współdecyzji, jak ma to miejsce w innych obszarach integracji rynku i regulacji gospodarczych w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony;

16.  jest przekonany, że nie można tolerować takiego deficytu demokracji w odniesieniu do wniosków, które dotyczą środków sprawowania przez Komisję nadzoru nad decyzjami i aktami przyjmowanymi przez wybrane organy krajowe i lokalne, zwłaszcza gdy chodzi o związane z prawami podstawowymi usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;

17.  proponuje przezwyciężenie tego deficytu w drodze ustaleń międzyinstytucjonalnych oraz skorygowanie go przy okazji zmiany Traktatu w przyszłości;

18.  wzywa Komisję i Radę, aby w międzyczasie w jak największym stopniu uwzględniały propozycje zmian, które Parlament wnosi w ramach procedury konsultacji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.


Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu
PDF 215kWORD 23k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP))
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Bangladeszem z 2001 r.,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych(1) oraz w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych(2),

–  uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pt. „Globalizacja praw socjalnych: Międzynarodowa Organizacja Pracy i dalsze działania”,

–  uwzględniają sprawozdanie MOP pt. „Praca na obszarze globalnego Południa: wyzwania i alternatywy dla pracowników”,

–  uwzględniając sprawozdanie MOP pt. „Globalizacja, uelastycznienie i warunki pracy w krajach Azji i Pacyfiku”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w erze globalizacji(3),

–  uwzględniając uaktualnione wytyczne OECD z 2011 r. dla przedsiębiorstw międzynarodowych,

–  uwzględniając konwencję MOP dotyczącą struktur propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy (konwencja nr 187 z 2006 r.) oraz konwencję dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy (konwencja nr 155 z 1981 r.), których nie ratyfikował Bangladesz ani Pakistan, a także odpowiednie zalecenia (zalecenie nr 197); uwzględniając również konwencję dotyczącą inspekcji pracy (konwencja nr 81 z 1947 r.), które Bangladesz i Pakistan podpisały, a także odpowiednie zalecenia (zalecenie nr 164),

–  uwzględniając komunikat Komisji pt. „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011)0681),

–  uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co najmniej 112 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w dniu 24 listopada 2012 r. w fabryce odzieży Tazreen, położonej w Aszulii na przedmieściach Dhaki w Bangladeszu, a we wrześniu 2012 r. w pożarze w Karaczi w Pakistanie śmierć poniosło 289 osób;

B.  mając na uwadze, że co roku w podobnych wypadkach w całej Azji Południowej giną setki robotników, a według szacunków od 2005 r. w pożarach fabryk w samym Bangladeszu zginęło 600 pracowników branży odzieżowej, przy czym wielu z tych pożarów można było zapobiec;

C.  mając na uwadze, że warunki w zakładach włókienniczych są często złe, niewielką wagę przywiązuje się do praw pracowniczych uznawanych na mocy najważniejszych konwencji MOP, a bezpieczeństwu przeciwpożarowemu często poświęca się niewiele uwagi lub zupełnie się je ignoruje; mając na uwadze, że wielu właścicieli takich fabryk nie poniosło żadnej kary, w związku z czym robią oni niewiele w celu poprawy warunków pracy;

D.  mając na uwadze, że w Bangladeszu istnieje ponad 5 000 zakładów włókienniczych, które zatrudniają około 3,5 miliona osób, a Bangladesz zajmuje drugie miejsce wśród światowych eksporterów gotowej odzieży, ustępując w tym względzie jedynie Chinom;

E.  mając na uwadze, że rynek europejski jest największym odbiorcą eksportowanej przez Bangladesz odzieży i wyrobów włókienniczych, a czołowe zachodnie przedsiębiorstwa przyznają, że zawarły z właścicielami fabryki Tazreen umowy na dostawy odzieży;

F.  mając na uwadze, że w związku z rosnącymi kosztami pracy w innych częściach świata prowadzi do korzystania z nisko wykwalifikowanej siły roboczej w działalności wytwórczej w Indiach, Pakistanie, Kambodży, Wietnamie, a zwłaszcza w Bangladeszu, gdzie odzież stanowi 75% eksportu;

G.  mając na uwadze ubolewania godny fakt, że początkowo niektóre firmy próbowały zaprzeczać, że współpracują z przedsiębiorstwem z Dhaki, w którym wybuchł pożar, a dopiero później potwierdziły, że ich odzież została wyprodukowana w tej właśnie fabryce;

H.  mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach nasilały się napięcia między rządem Bangladeszu a działaczami pracowniczymi, a pracownicy protestowali przeciwko niskim płacom i złym warunkom pracy;

I.  mając na uwadze, że nadal nie wyjaśniono sprawy popełnionego w kwietniu 2012 r. morderstwa Aminula Islama, który krytykował niebezpieczne warunki pracy w zakładach przemysłu odzieżowego w Bangladeszu;

1.  wyraża smutek z powodu ofiar śmiertelnych niedawnych pożarów fabryk; składa kondolencje rodzinom pogrążonym w żałobie i wyrazy współczucia osobom poszkodowanym; uważa za absolutnie niedopuszczalną sytuację, która doprowadziła w ostatnich latach do śmierci tak wielu pracowników w pożarach fabryk w Azji Południowej;

2.  wzywa rządy Bangladeszu i Pakistanu do kontynuowania szczegółowych dochodzeń w sprawie niedawnych wydarzeń oraz do wprowadzenia środków mających zapobiegać powtórzeniu się podobnych tragedii, przy czym środki te powinny obejmować pełne przestrzeganie przez wszystkich właścicieli fabryk przepisów bhp (zwłaszcza obowiązującego w Bangladeszu kodeksu pracy z 2006 r.) oraz wprowadzenie skutecznego i niezależnego systemu inspekcji pracy i inspekcji budynków przemysłowych;

3.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budynków, zawarte w Bangladeszu przez część związków zawodowych, organizacje pozarządowe i ponadnarodowe sieci detalicznej sprzedaży odzieży, mające na celu poprawę norm bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych oraz zawierające zgodę na opłacenie takich środków, a obejmujące zwłaszcza utworzenie niezależnego systemu inspekcji i czynne wspieranie tworzenia w każdej fabryce komisji ds. bhp z udziałem przedstawicieli pracowników, przy czym powoływanie takich komisji jest obowiązkiem ustawowym, lecz rzadko mogą one rzeczywiście funkcjonować; wzywa wszystkie odnośnie marki odzieżowe do wsparcia tych starań;

4.  z naciskiem apeluje do zainteresowanych stron o zwalczanie korupcji wyraźnie obecnej w łańcuchu dostaw w wielu krajach Azji Południowej i obejmującej nawet zmowy między inspektorami ds. bezpieczeństwa a właścicielami zakładów; wzywa do wzmożenia starań o zwalczanie tego rodzaju praktyk;

5.  oczekuje, że osoby winne karalnych zaniedbań i innych działań przestępczych związanych z pożarami zostaną postawione przed sądem, a lokalne organy władzy i kierownictwo zakładów będą współpracować w celu zagwarantowania wszystkim ofiarom pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, by umożliwić im dochodzenie odszkodowania; z zadowoleniem przyjmuje podjęte już przez rządy Bangladeszu i Pakistanu działania mające na celu wsparcie ofiar i ich rodzin;

6.  z zadowoleniem przyjmuje działania tych spośród europejskich sieci sprzedaży detalicznej, które już wniosły swój wkład w systemy odszkodowań dla ofiar i ich rodzin, oraz zachęca pozostałe sieci do pójścia za tym przykładem; apeluje o bezpłatną rehabilitację rannych oraz o opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodzin osób, które poniosły śmierć;

7.  wzywa największe międzynarodowe marki odzieżowe do krytycznej oceny ich łańcuchów dostaw oraz do współpracy z podwykonawcami w celu udoskonalenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy; apeluje do sieci sprzedaży detalicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych zaangażowanych podmiotów, w tym w odpowiednich przypadkach do Komisji, o współpracę nad rozważeniem i opracowaniem dobrowolnych norm oznakowania mających potwierdzać, że dane wyroby powstały zgodnie z podstawowymi normami MOP;

8.  wzywa Komisję do aktywnego wspierania obowiązkowego charakteru odpowiedzialnej postawy wśród przedsiębiorstw unijnych działających za granicą, ze szczególnym naciskiem na zagwarantowanie ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązków prawnych, w szczególności międzynarodowych norm i przepisów w dziedzinie praw człowieka, prawa pracy i ochrony środowiska;

9.  z zadowoleniem przyjmuje realizowane obecnie inicjatywy Komisji, których celem jest wspieranie poprawy norm bezpieczeństwa fabryk w Bangladeszu, między innymi w ramach projektu „Propagowanie praw pracowniczych w sektorze gotowej odzieży”, a także przez współpracę z departamentem ds. straży pożarnej i obrony cywilnej w Bangladeszu; apeluje o zacieśnienie tej współpracy, a w stosownych przypadkach o rozszerzenie jej na sąsiadujące państwa;

10.  przypomina o konieczności spójnego wdrożenia ośmiu podstawowych konwencji MOP; podkreśla znaczenie rygorystycznych przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników bez względu na to, w jakim kraju znajduje się ich miejsce pracy;

11.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do zapewnienia, aby pracujący w delegaturach UE urzędnicy ds. handlu byli regularnie szkoleni w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a zwłaszcza w dziedzinie wdrażania ram programu ONZ zwanego „Chroń, szanuj i naprawiaj”, a także apeluje, by delegatury UE pełniły funkcję punktów kontaktowych UE umożliwiających wnoszenie skarg dotyczących przedsiębiorstw unijnych i ich filii;

12.  zwraca uwagę, że pracownicy i związki zawodowe mogą odgrywać ważną rolę, np. dzięki stałemu rozwojowi pracowniczych komitetów ds. bezpieczeństwa we wszystkich fabrykach, oraz podkreśla znaczenie dostępu związków zawodowych do fabryk w celu informowania pracowników, jak mogą oni chronić swoje prawa i dbać o bezpieczeństwo, w tym korzystając z prawa do odmowy wykonania niebezpiecznej pracy;

13.  z zadowoleniem przyjmuje owocne wysiłki Bangladeszu mające na celu ograniczenie pracy dzieci w sektorze odzieżowym oraz z naciskiem wzywa Pakistan do większego zaangażowania w przeciwdziałanie pracy dzieci;

14.  wzywa władze Bangladeszu do przeprowadzenia należytych dochodzeń w sprawie torturowania i zabójstwa obrońcy praw pracowniczych Aminula Islama, a do rządów Bangladeszu i Pakistanu apeluje, by zaprzestały ograniczania działalności związków zawodowych i rokowań zbiorowych;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, rządom i parlamentom Pakistanu i Bangladeszu oraz dyrektorowi generalnemu Międzynarodowej Organizacji Pracy.

(1) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.
(2) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.
(3) Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 131.


Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia
PDF 217kWORD 24k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP))
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie przełożenia konferencji helsińskiej w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia,

–  uwzględniając półroczne sprawozdanie z postępów we wdrażaniu strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2012/I)(1) z sierpnia 2012 r.,

–  uwzględniając trzy seminaria UE, tzn. seminarium na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i rozbrojenia, które odbyło się w Paryżu w czerwcu 2008 r., pierwsze seminarium na temat Bliskiego Wschodu zorganizowane przez Konsorcjum UE ds. Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej w dniach 6-7 lipca 2011 r. w Brukseli oraz drugie seminarium na temat Bliskiego Wschodu zorganizowane przez to Konsorcjum w dniach 5-6 listopada 2012 r., których celem było przygotowanie konferencji ONZ w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia,

–  uwzględniając strategię Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia przyjętą przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r.,

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2012/422/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wsparcia procesu prowadzącego do stworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje: z 26 lutego 2004 r.(2), 10 marca 2005 r.(3), 17 listopada 2005 r.(4) oraz 14 marca 2007 r.(5) w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia jądrowego, a także rezolucję z 10 marca 2010 r.(6) w sprawie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia w regionie Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni jądrowej,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z 6 października 2010 r. w sprawie ryzyka rozprzestrzeniania broni jądrowej na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając dokument końcowy konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 2010 r.,

–  uwzględniając wspólną deklarację w sprawie regionu Morza Śródziemnego złożoną na szczycie w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i art. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zaplanowaną na grudzień 2012 r. konferencję w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia przełożono na późniejszy termin;

B.  mając na uwadze, że odwołanie konferencji w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia, przewidzianej w trakcie konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2010 r., mogłoby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo regionalne i starania na rzecz denuklearyzacji;

C.  mając na uwadze, że Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i broni masowego rażenia jest podstawą bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że do najważniejszych priorytetów w zakresie bezpieczeństwa należy uniemożliwienie kolejnym państwom uzyskiwania bądź wykorzystywania broni jądrowej, zmniejszenie światowego arsenału broni jądrowej i dążenie do całkowitej likwidacji broni tego rodzaju na świecie;

D.  mając na uwadze, że w dokumencie końcowym z konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 2010 r. uzgodniono, że w 2012 r. zostanie zwołana konferencja w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i od innych rodzajów boni masowego rażenia, a także że proces taki jest niezbędny w celu potwierdzenia legitymacji tego układu;

E.  mając na uwadze, że przygotowania do tej konferencji trwają od mianowania fińskiego podsekretarza stanu Jaako Laajavy na koordynatora ds. tej konferencji;

F.  mając na uwadze, że istnieje szereg innych układów o strefach wolnych od broni jądrowej w odniesieniu do innych regionów świata, a mianowicie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Południowego Pacyfiku, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki i Azji Środkowej; mając na uwadze, że ogłoszony przez Mongolię status kraju wolnego od broni jądrowej został uznany w drodze uchwalenia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego Mongolii i jej statusu kraju wolnego od broni jądrowej; mając na uwadze, że istnieją inne układy również dotyczące likwidacji broni jądrowej na pewnych obszarach, np. Układ w sprawie Antarktyki, Układ o przestrzeni kosmicznej, układ księżycowy i Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz;

G.  mając na uwadze, że UE zachęca wszystkie państwa regionu do kontynuowania konstruktywnej współpracy z koordynatorem, aby podjąć dalsze inicjatywy zmierzające do całkowitej likwidacji wszystkich rodzajów broni masowego rażenia w regionie – czy to broni jądrowej, chemicznej czy biologicznej – a także systemów jej przenoszenia;

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska oraz wszyscy członkowie partnerstwa euro-śródziemnomorskiego poparli w deklaracji barcelońskiej z 1995 r. cel polegający na propagowaniu utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia; mając na uwadze, że UE popiera działania koordynatora oraz cel polegający na propagowaniu utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia, przede wszystkim poprzez Konsorcjum UE ds. Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej oraz szereg seminariów na ten temat, takich jak seminaria zorganizowane w 2008 i 2011 r. oraz w listopadzie 2012 r.;

I.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone są współwnioskodawcami rezolucji z 1995 r. w sprawie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej na Bliskim Wschodzie oraz państwami-depozytariuszami układu;

J.  mając na uwadze, że sytuacja polityczna w regionie jest nadal bardzo niestabilna, panuje tam chaos i zachodzą dramatyczne przemiany polityczne, w tym eskalacja konfliktu w Syrii, impas w stosunkach z Iranem oraz rosnące napięcia między Izraelem i Palestyną oraz krajami sąsiadującymi;

K.  mając na uwadze, że UE wspiera trwające przygotowania do konferencji z udziałem wszystkich państw regionu, z myślą o jej pomyślnym zakończeniu, mimo panującego na Bliskim Wschodzie chaosu i mimo zachodzących zmian politycznych;

L.  mając na uwadze apel Ruchu Państw Niezaangażowanych o szybkie utworzenie na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej, co byłoby priorytetowym krokiem na drodze do utworzenia w tym regionie strefy wolnej od broni masowego rażenia;

1.  wyraża ubolewanie z powodu przełożenia konferencji w sprawie utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia, którą uczestnicy konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2010 r. zaplanowali na rok 2012;

2.  z zadowoleniem przyjmuje rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w tworzeniu strefy wolnej od broni jądrowej podlegającej wzajemnej weryfikacji; zwraca uwagę, że nie wszystkie państwa w regionie są stronami Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej;

3.  wzywa sekretarza generalnego ONZ, koordynatora z ramienia ONZ, wnioskodawców rezolucji z 1995 r. w sprawie Bliskiego Wschodu, wysoką przedstawiciel UE oraz państwa członkowskie UE, aby dołożyli starań, by przewidziana na 2012 r. konferencja odbyła się najpóźniej w 2013 r.;

4.  jest głęboko przekonany, że utworzenie na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej umocniłoby zdecydowanie pokój międzynarodowy i stabilność międzynarodową, a także mogłoby być przykładem i pozytywnym krokiem w kierunku kampanii „Global Zero”;

5.  apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton o dopilnowanie, by Unia Europejska pozostała aktywnie zaangażowana we wspieranie tego procesu, w szczególności poprzez aktywne zachęcanie na drodze dyplomatycznej wszystkich zainteresowanych stron do konstruktywnego zaangażowania oraz poprzez wykazywanie wzmożonej woli politycznej w negocjacjach;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie UE w proces prowadzący do stworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia; uważa, że deklaracje dobrych zamiarów stanowią pierwszy krok do przełamania obecnego impasu; jest zdania, że pokojowe rozwiązanie konfliktów na Bliskim Wschodzie może stworzyć zaufanie konieczne dla ostatecznego utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia;

7.  przypomina wszystkim zainteresowanym stronom, że sprawa jest pilna, mając na uwadze konflikt dotyczący irańskiego programu jądrowego i negocjacje w tej sprawie oraz wojnę domową w Syrii; przypomina, że rząd Syrii nadal kontroluje jeden z najpotężniejszych i najbardziej niebezpiecznych na świecie arsenałów broni chemicznej;

8.  wzywa wszystkie kraje tego regionu do przystąpienia do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, a także do Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej;

9.  podkreśla znaczenie trwającego dialogu dotyczącego bliskowschodniej strefy wolnej od broni masowego rażenia w celu przeanalizowania szerokich ram i etapów pośrednich, które umocniłyby pokój i bezpieczeństwo w regionie; podkreśla, że kluczowe elementy powinny obejmować zgodność z kompleksowymi zabezpieczeniami MAEA (i protokołem dodatkowym), zakaz produkcji materiałów rozszczepialnych dla celów wojskowych oraz wzbogacania uranu wykraczającego poza stopień konieczny do produkcji paliwa, przystąpienie do traktatów zakazujących broni biologicznej i chemicznej oraz utworzenie w regionie Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni jądrowej; podkreśla, że środki te w zdecydowany sposób umocniłyby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe;

10.  wzywa do podjęcia nowej inicjatywy budowania zaufania na szczeblu regionalnym, opartej na przykładzie procesu helsińskiego, aby zrealizować długoterminowy cel, jakim jest Bliski Wschód bez konfliktów zbrojnych;

11.  zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton o informowanie Parlamentu o wszelkich wydarzeniach związanych z bieżącymi działaniami na rzecz ponownego zwołania odłożonej w czasie konferencji zaplanowanej na grudzień 2012 r.;

12.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich UE, sekretarzowi generalnemu ONZ, koordynatorowi oraz rządom i parlamentom państw Bliskiego Wschodu.

(1) Dz.U. C 237 z 7.8.2012, s. 1.
(2) Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, s. 152.
(3) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 253.
(4) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 453
(5) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 146.
(6) Dz.U. C 349 E z 22.12.2010, s. 77.


Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich
PDF 202kWORD 21k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych do UE z państw trzecich (2012/2923(RSP))
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0273/2010),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 2010 r.(1),

–  uwzględniając załącznik do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Program prac Komisji na rok 2013” z dnia 23 października 2012 r. (COM(2012)0629),

–  uwzględniając wszystkie swoje poprzednie rezolucje w sprawie oznaczania pochodzenia,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 21 października 2010 r. Parlament przyjął w pierwszym czytaniu – 525 głosami za, przy 49 głosach sprzeciwu i 44 głosach wstrzymujących się – stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich;

B.  mając na uwadze, że mimo upływu ponad dwóch lat Rada nie przyjęła dotychczas wspólnego stanowiska, co spowodowało, iż procedura współdecyzji utknęła w martwym punkcie;

C.  mając na uwadze, że w programie prac na rok 2013 Komisja wskazuje, iż oprócz braku porozumienia w Radzie również najnowsza wykładnia prawna zasad WTO dokonana przez jej Organ Apelacyjny sprawiła, że wniosek stał się nieaktualny;

D.  mając na uwadze, że UE nie posiada obowiązujących zharmonizowanych przepisów dotyczących oznaczania pochodzenia przywożonych towarów, z wyjątkiem określonych przypadków w sektorze rolnictwa;

E.  mając na uwadze, że państwa członkowskie WTO spoza EU, jak Brazylia, Kanada, Chiny i USA, wprowadziły w odniesieniu do niektórych produktów obowiązkowe systemy oznaczania pochodzenia;

F.  mając na uwadze, że wspólne przepisy są niezbędne do zwiększenia konkurencyjności wśród państw członkowskich WTO i zapewnienia warunków działania równych z warunkami producentów w tych głównych państwach partnerskich UE, które wprowadziły oznaczanie pochodzenia,

G.  mając na uwadze, że informacja stanowi jedną z podstaw wolności obywateli i ochrony konsumentów;

1.  ubolewa z powodu planowanego przez Komisję wycofania wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich, który Parlament zatwierdził w pierwszym czytaniu, bez należytego i terminowego poinformowania PE i bez przedstawienia współprawodawcom szczegółowego wyjaśnienia celu tego zamiaru przed podjęciem decyzji;

2.  wzywa Komisję do ponownego rozważenia planowanej decyzji;

3.  wzywa Komisję, aby ewentualnie przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy zgodny z zasadami WTO, który umożliwiłby UE zajęcie się kwestiami poruszonymi początkowo w pierwotnym wniosku;

4.  zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu o harmonogramie przyszłych działań niezbędnych do ponownego uruchomienia procesu ustawodawczego i przełamania obecnego impasu;

5.  wzywa Komisję, aby w trybie pilnym zainicjowała studium porównawcze uregulowań ustawodawczych w sprawie oznaczania pochodzenia, które obecnie obowiązują i są stosowane w każdym z państw członkowskich WTO, w celu przeanalizowania reguł leżących u ich podstaw oraz dokonania oceny zgodności z zasadami WTO;

6.  przypomina, jak to miało miejsce wcześniej, o znaczeniu, jakie ma zachowanie w ramach wielostronnego handlu równych warunków działania przedsiębiorstw z UE i ich konkurentów z państw trzecich oraz przyjęcie spójnego podejścia w celu zapewnienia ochrony konsumentów; podkreśla, że w obecnym kontekście globalnej konkurencji jest to również ważne w celu nadania znaczenia produkcji o wysokiej jakości oraz normom środowiskowym i społecznym, co jest szczególnie istotne dla MŚP;

7.  podkreśla konieczność skuteczniejszego korzystania – do czasu wprowadzenia nowych przepisów – ze wszystkich dostępnych na szczeblu regionalnym, narodowym oraz unijnym środków, aby umożliwić konsumentom na jednolitym rynku podejmowanie bardziej świadomych decyzji o zakupie, między innymi w drodze edukowania i zwiększania wiedzy społeczeństwa za pośrednictwem mediów;

8.  wzywa Radę do określenia wspólnego stanowiska po pierwszym czytaniu w Parlamencie, aby umożliwić zwykłą debatę międzyinstytucjonalną;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 211.


Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur
PDF 202kWORD 21k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie negocjacji handlowych między UE i Mercosurem (2012/2924(RSP))
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny komunikat z IV szczytu UE-Mercosur z dnia 17 maja 2010 r.,

–  uwzględniając VI szczyt UE-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się dnia 18 maja 2010 r.,

–  uwzględniając wznowienie negocjacji EU-Mercosur mających na celu osiągnięcie ambitnego i wyważonego układu o stowarzyszeniu pomiędzy obydwiema stronami,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(2),

–  uwzględniając rezolucję Eurolat z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie perspektyw dotyczących stosunków handlowych między Unią Europejską a Ameryką Łacińską,

–  uwzględniając ostatnią rundę negocjacji, która miała miejsce w Brasilii w dniach 22-26 października 2012 r.,

–  uwzględniając swoje inne wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków UE-Mercosur,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że negocjacje między UE i Mercosurem zostały wznowione w 2010 r. w celu wypracowania kompleksowego, ambitnego i wyważonego układu korzystnego dla obu stron;

B.  mając na uwadze, że obroty handlowe UE-Mercosur są prawie takie same jak obroty między UE a resztą Ameryki Łacińskiej; mając na uwadze, że UE jest dla Mercosura największym partnerem handlowym i największym inwestorem; mając na uwadze, że Mercosur zajmuje ósme miejsce wśród partnerów handlowych UE; mając na uwadze, że UE i Mercosur stanowią uzupełniające się gospodarki (UE jest pierwszym rynkiem zbytu dla produktów rolnych Mercosura, zaś do Mercosura eksportuje głównie produkty przemysłowe i usługi);

C.  mając na uwadze, że ta międzyregionalna umowa dotyczy 800 milionów obywateli;

D.  mając na uwadze, że od chwili oficjalnego ogłoszenia wznowienia rozmów odbyło się dziewięć rund negocjacyjnych;

E.  mając na uwadze, że oba regiony podzielają wartości i zasady, takie jak zaangażowanie na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności oraz na rzecz demokracji, a także mają wspólne języki;

F.  mając na uwadze, że UE niedawno zatwierdziła układ o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz umowy o wolnym handlu z Kolumbią i Peru, obok umów podpisanych już wcześniej z Chile i Meksykiem;

1.  podkreśla gospodarcze i polityczne znaczenie podjętych w 2010 r. negocjacji między UE i Mercosurem, mających na celu wypracowanie wyważonego, sprawiedliwego, ambitnego i kompleksowego układu korzystnego dla obu stron we wszystkich sektorach objętych tym układem;

2.  podkreśla, że handel to jedno z najważniejszych narzędzi, jakimi decydenci mogą się posłużyć do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

3.  apeluje o zacieśnienie współpracy między UE a Mercosurem oraz wyraża przekonanie, że głębsza integracja gospodarki europejskiej i gospodarki Mercosura będzie korzystna dla obu stron;

4.  odnotowuje postęp dokonany w ciągu dwóch ostatnich lat w zakresie normatywnej części filaru handlowego układu;

5.  ubolewa nad powolnym tempem negocjacji i dotychczasowym brakiem znaczących postępów;

6.  jest zdania, że dla powodzenia takich negocjacji niezbędne jest, aby obie strony podeszły do rozmów w atmosferze otwartości i wzajemnego zaufania, a także ubolewa w związku z tym nad protekcjonistycznymi środkami, jakie w zakresie handlu i inwestycji podjęły w ostatnich miesiącach niektóre kraje Mercosuru; podkreśla konieczność stworzenia stabilnych ram na rzecz lepszej ochrony inwestycji;

7.  ponownie zwraca uwagę na znaczenie włączania kwestii poszanowania zasad demokratycznych, praw podstawowych i praw człowieka oraz praworządności, jak również norm środowiskowych i socjalnych do wszystkich umów handlowych zawieranych między UE a krajami trzecimi w celu uzyskania większej spójności w działaniach zewnętrznych, jednocześnie odzwierciedlających interesy gospodarcze UE i propagujących jej podstawowe wartości;

8.  uważa, że kolejne posiedzenie ministrów UE-Mercosur, które ma odbyć się pod koniec stycznia 2013 r., równolegle ze szczytem UE-CELAC w Santiago w Chile powinno być postrzegane jako wielka szansa na podjęcie jasnych i znaczących zobowiązań politycznych i poczynienie dalszych postępów w negocjacjach;

9.  w tym kontekście pilnie wzywa obydwie strony do wykazania wystarczającej motywacji politycznej i istotnego poparcia politycznego podczas negocjacji w celu dokonania wymiany wystarczająco ambitnych ofert dostępu do rynku towarów, usług i inwestycji oraz w odniesieniu do innych rozdziałów filaru handlowego układu;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom państw członkowskich, rządom i parlamentom krajów Mercosuru oraz parlamentowi Mercosuru (Parlasur).

(1) Dz.U. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Dz.U. C 70 E, 8.3.2012, s. 79.


Przemoc wobec kobiet w Indiach
PDF 321kWORD 29k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP))
P7_TA(2013)0031RC-B7-0028/2013

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Indii, w szczególności rezolucję z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie dyskryminacji ze względu na przynależność kastową(1), a także rezolucje w sprawie rocznych sprawozdań dotyczących praw człowieka na świecie, w szczególności z dnia 18 kwietnia 2012 r.(2) i 13 grudnia 2012 r.(3); uwzględniając swoje liczne poprzednie rezolucje piętnujące gwałt i przemoc seksualną w krajach na całym świecie,

–  uwzględniając wspólny plan działania w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie podpisany w listopadzie 2005 r. oraz dialog tematyczny UE-Indie dotyczący praw człowieka,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet (25 listopada 2012 r.),

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton z okazji Światowego i Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci (10 października 2012 r.),

–   uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay z dnia 31 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając milenijne cele rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając instrumenty ONZ dotyczące przemocy wobec kobiety, w szczególności Wiedeńską deklarację i program działania z dnia 25 czerwca 1993 r. przyjęte przez Światową Konferencję Praw Człowieka (A/CONF.157/23), sprawozdania specjalnych sprawozdawców z ramienia wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka przemocy wobec kobiet, zalecenie ogólne nr 19 przyjęte przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) (11. sesja, 1992 r.), Deklarację w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r. (A/RES/48/104), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) i zalecenie ogólne XXIX dotyczące jej art. 1 ust. 1,

   uwzględniając zalecenia dotyczące Indii w ramach specjalnych procedur ONZ, ze strony organów traktatowych ONZ oraz w ramach powszechnych okresowych przeglądów praw człowieka, a w szczególności zalecenia adresowane do Indii w sprawozdaniach Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet z lutego 2007 r. i października 2010 r.,

–   uwzględniając projekt zasad i wytycznych ONZ dotyczących skutecznej likwidacji dyskryminacji ze względu na pracę i pochodzenie,

–  uwzględniając konstytucją indyjską i indyjski kodeks karny, zwłaszcza par. 376 kodeksu karnego dotyczący gwałtu,

–  uwzględniając art. 122 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2012 r. 23-letnia studentka padła ofiarą zbiorowego gwałtu, a jej towarzysz został pobity, gdy pięciu mężczyzn i jedne młodociany brutalnie zaatakowało ich w autobusie prywatnej firmy w New Delhi; mając na uwadze, że ofiara odniosła tak poważne obrażenia, iż zmarła tragiczną śmiercią 29 grudnia 2012 r. w Singapurze;

B.  mając na uwadze, że w Indiach zapanowało powszechne oburzenie, a demonstranci ze wszystkich warstw społecznych wzywają do reformy prawa i ochrony porządku publicznego oraz do ogólnej zmiany nastawienia do kobiet; mając na uwadze, że demonstracje te stanowią istotny krok w kierunku przerwania milczenia otaczającego gwałt oraz przemoc seksualną i jako takie otwierają drogę do zmian;

C.  mając na uwadze, że w związku z tą sprawą zatrzymano pięciu mężczyzn i jednego młodocianego, a obecnie trwa ich przyspieszony proces, przy czym młodociany sprawca podlega odrębnej procedurze;

D.  mając na uwadze, że policja indyjska skierowała skargę przeciw stacji Zee News, po tym jak przeprowadziła ona wywiad z przyjacielem ofiary, który razem z nią padł ofiarą napaści z 16 grudnia 2012 r.;

E.  mając na uwadze, że od czasu tej niedawnej napaści popełnionej w New Delhi w prasie krajowej i międzynarodowej pojawiły się liczne doniesienia o innych gwałtach: 27 grudnia 2012 r. w Pendżabie dziewczyna popełniła samobójstwo po gwałcie zbiorowym, ponieważ policja nie chciała przyjąć jej skargi ani aresztować oskarżonych, a zamiast tego zasugerowała małżeństwo z jednym z oprawców; 12 stycznia 2013 r. w Pendżabie 29-letnia matka dwojga dzieci padła ofiarą gwałtu zbiorowego w autobusie w okolicznościach bardzo zbliżonych do pierwszego przypadku, w następstwie czego policja aresztowała kolejnych sześciu podejrzanych; dzień później 16-letnia dziewczyna dokonała samospalenia po gwałcie;

F.   mając na uwadze, że według indyjskiego Biura Krajowego Rejestru Karnego w 2011 r. zgłoszono ponad 24 000 przypadków gwałtu; mając na uwadze, że na 635 przypadków zgłoszonych w 2012 r. w Delhi tylko w jednym doszło do skazania sprawców;

G.  mając na uwadze, że ruch kobiecy w Indiach od dawna piętnuje wszelkie formy przemocy wobec kobiet w Indii, a także ogólnie nierówności między płciami, wzywając do działań politycznych na rzecz należnych kobietom praw człowieka;

H.  mając na uwadze, że przemoc seksualna wobec kobiet jest powszechna, nie tylko w Indiach, lecz na całym świecie, i jest zakorzeniona w strukturalnych nierównościach między płciami oraz że w związku z tym działaniom przeciw przemocy wobec kobiet musi towarzyszyć podwyższenie statusu i poprawa sytuacji kobiet we wszystkich grupach społecznych;

I.  mając na uwadze, że według szacunków indyjskich socjologów różnorodne brutalne i dyskryminujące praktyki prowadzą w Indiach do śmierci niemal 2 milionów kobiet i dziewcząt każdego roku – przemoc seksualna jest tylko jedną z nich, zaś pozostałe to m.in. spory dotyczące posagu, zabójstwa i zaniedbywanie niemowląt płci żeńskiej, nierówny dostęp do zasobów i opieki zdrowotnej oraz słaba opieka nad osobami starszymi;

J.   mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta dotknięte dyskryminacją kastową są szczególnie narażone na różne formy przemocy seksualnej, są zmuszane do rytualnej prostytucji, stają się przedmiotem handlu ludźmi oraz padają ofiarą przemocy domowej i przemocy stosowanej jako kara, gdy próbują dochodzić zadośćuczynienia za popełnione wobec nich przestępstwa – raz jeszcze pokazał to znany przypadek gwałtu zbiorowego popełnionego w Pipili 29 listopada 2011 r., kiedy to władze odmówiły przyjęcia skargi, a jego ofiara spotkała się z właściwym traktowaniem dopiero po interwencji Sądu Najwyższego, później jednak zmarła w wyniku odniesionych obrażeń;

K.  mając na uwadze, że według badania Thomson Reuters Foundation Indie to w grupie G20 najgorszy kraj dla kobiet;

L.   mając na uwadze, że według Amnesty International w Indiach co 21 minut zgłaszany jest gwałt, jednak wiele gwałtów z nich nie zostaje zgłoszonych, zwłaszcza w uboższych społecznościach, ze względu na piętno społeczne związane z tym przestępstwem; mając na uwadze, że wydaje się, iż policja indyjska jasno zdaje sobie sprawę ze skali tego rodzaju przestępczości, jednak często zaniedbuje obronę kobiet;

M.  mając na uwadze, że osoby, które przeżyły akty przemocy seksualnej, doświadczają poważnych problemów zdrowotnych natury zarówno psychicznej, jak i fizycznej, w tym chorób przenoszonych drogą płciową, np. AIDS; mając na uwadze, że liczne ofiary gwałtu ulegają ponownej wiktymizacji, gdyż są odrzucane przez własne rodziny i społeczności;

N.  mając na uwadze, że prawo indyjskie dotyczące napaści na tle seksualnym jest krytykowane przez krajowe i międzynarodowe grupy obrońców paw człowieka jako przestarzałe, w szczególności ze względu na wąską definicję gwałtu; mając na uwadze, że w Indiach osobom, które przeżyły napaść na tle seksualnym, nie zapewnia się odpowiednich usług, w tym stosownej i szybkiej reakcji policji, dostępu do opieki zdrowotnej, doradztwa i innych usług wspierających, czego rezultatem są doraźne i nieprzewidywalne reakcje, często upokarzające dla ofiar;

O.  mając na uwadze, że po napadzie w New Delhi centralny rząd Indii powołał trzyosobową komisję w celu dokonania przeglądu obowiązujących przepisów, tak aby zapewnić szybsze orzekanie i zaostrzone kary w przypadkach napaści na tle seksualnym ze szczególnym okrucieństwem;

P.  mając na uwadze, że po niedawnych wydarzeniach urzędnicy rządowi wysokiego szczebla ogłosili, że będą popierać bardziej surowe kary za gwałt, łącznie z karą śmierci;

Q.  mając na uwadze, że w maju 2012 r. 90 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnych osób zwróciło się na piśmie do premiera Indii Manmohana Singha, domagając się reform w reakcji na napaści na tle seksualnym i apelując o większą odpowiedzialność polityczną;

R.  mając na uwadze, że UE zobowiązała się do udzielenia Indiom wsparcia na rzecz programów zdrowotnych i edukacyjnych rządu indyjskiego na lata 2007–2013 w kwocie 470 mln EUR;

S.  mając na uwadze, że w ciągu dwóch minionych dziesięcioleci Indie poczyniły znaczące postępy w ograniczaniu ubóstwa, choć wciąż pozostaje wiele do zrobienia, szczególnie w kwestii wyrównywania szans w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i perspektyw ekonomicznych dla kobiet i grup w trudnej sytuacji;

T.  mając na uwadze, że Indie są największą na świecie demokracją oraz ważnym politycznym i gospodarczym partnerem UE, co wiąże się z demokratycznymi obowiązkami;

1.  wyraża głęboką solidarność z ofiarami napaści w New Delhi oraz z ofiarami wszelkich innych tego rodzaju napaści – niezależnie od tego, czy doniosły o nich środki przekazu – i składa wyrazy współczucia ich rodzinom; stanowczo potępia wszelkie formy przemocy seksualnej, która jest zjawiskiem ogólnoświatowym dotykającym wiele państw;

2.   przyjmuje z zadowoleniem wielką falę solidarności z ofiarami gwałtów w samych Indiach i na całym świecie i ma nadzieję, że masowe demonstracje przyczynią się do przyspieszenia niezbędnych reform;

3.  oczekuje, że Indie, które są państwem demokratycznym i utrzymują ożywione stosunki z UE, zadbają o przestrzeganie demokratycznych zasad, praw podstawowych i praw człowieka, a zwłaszcza praworządności i praw kobiet;

4.   głęboko ubolewa nad tym, że nie zrobiono więcej, by udzielić natychmiastowej pomocy ofiarom napaści, oraz że w tym i w innych przypadkach brak szacunku dla kobiet, brak pomocy medycznej, nieudolna ochrona porządku publicznego i brak środków prawnych zniechęcają ofiary gwałtów do wysuwania zarzutów przeciwko sprawcom;

5.  przypomina rządowi indyjskiemu o jego prawach i obowiązkach na mocy konstytucji Indii, w szczególności o jego obowiązku położenia kresu praktykom uwłaczającym godności kobiet (art. 51 (A));

6.  zachęca indyjski parlament do dalszego uwzględniania zaleceń indyjskiej Krajowej Komisji ds. Kobiet co do zmiany i wdrożenia indyjskiego prawodawstwa w celu ochrony kobiet przed tego rodzaju przestępstwami;

7.  przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź indyjskiego rządu, że powoła on komisję śledczą w sprawie bezpieczeństwa publicznego kobiet w Delhi oraz izbę sądową w celu przeglądu indyjskich ram prawnych odnoszących się do przemocy wobec kobiet; z niecierpliwością oczekuje rychłej publikacji zaleceń komisji śledczej pod przewodnictwem emerytowanego sędziego Sądu Najwyższego J. S. Vermy oraz jego współpracy z Krajową Komisją ds. Kobiet i indyjskim parlamentem w celu pełnego wdrożenia środków na rzecz zapobieżenia tego rodzaju przestępstwom w przyszłości;

8.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie nowego specjalnego sądu, który w trybie przyspieszonym będzie rozpatrywać wyłącznie sprawy dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że proces oskarżonych jest zamknięty dla dziennikarzy i wydano zakaz druku lub publikacji na jakiekolwiek tematy związane z tego rodzaju postępowaniami sądowymi bez zgody sądu, co wzbudziło niepokój opinii publicznej; uważa, że osoby, które okażą się winne, powinny zostać skazane na karę adekwatną do ich winy; ponownie wyraża jednak swój wieloletni sprzeciw wobec kary śmierci w każdym przypadku i we wszelkich okolicznościach;

9.  wzywa indyjskie władze do opracowania skoordynowanej reakcji na przemoc uwarunkowaną płcią, a zwłaszcza napaści na tle seksualnym, w ścisłej konsultacji z grupami kobiet; podkreśla potrzebę monitorowania przez rządy stanowe sposobów, w jakie policja prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących napaści na tle seksualnym, poprzez zagwarantowanie odpowiedzialności funkcjonariuszy, ściganie sprawców i zapewnienie godnego traktowania osób pozostałych przy życiu;

10.  wzywa parlament indyjski do zadbania o to, by akt o prawie karnym (nowelizacja) z 2012 r. został zmieniony w celu uznania za przestępstwo wszelkich form napaści na tle seksualnym, zarówno z penetracją, jak i bez penetracji, dzięki czemu uzyska się gwarancję, że wszelkie nowe kary będą zgodne z międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, oraz do zmiany prawa w taki sposób, by uchylić prawny immunitet i przeszkody proceduralne w przypadku, gdy o napaść na tle seksualnym lub o inne formy naruszenia praw człowieka są oskarżone służby policyjne lub siły bezpieczeństwa publicznego;

11.  wzywa przedstawicielstwa UE i państw członkowskich w Indiach, by potraktowały priorytetowo programy zaradcze dotyczące przemocy wobec kobiet, w tym w ramach systemu kształcenia, oraz programy szczególnie zorientowane na kobiety i dziewczęta;

12.  wzywa władze indyjskie do podjęcia natychmiastowych działań i do wdrożenia skutecznych środków na rzecz poprawy sposobu, w jaki indyjskie służby policyjne traktują gwałt i napaść na tle seksualnym, w tym poprzez utworzenie specjalnych zespołów w każdej jednostce policji; zauważa, że gubernator Delhi nie odpowiada za operacje policyjne na podlegającym jej obszarze; przypomina, że w innych dużych miastach osiągnięto większą odpowiedzialność polityczną i modernizację służb policyjnych dzięki bezpośredniej sprawozdawczości i bezpośredniemu zarządzaniu; zwraca uwagę na pilną potrzebę szkolenia funkcjonariuszy policji w zakresie bezpieczeństwa kobiet;

13.  wzywa rząd indyjski do przeprowadzenia dochodzenia w sprawach wysokich rangą urzędników, na których ciążą dotąd niewyjaśnione oficjalne zarzuty o gwałt;

14.  wzywa Komisję do współpracy z władzami indyjskimi, aby pomóc im w opracowaniu skoordynowanej reakcji na przemoc uwarunkowaną płcią, a zwłaszcza napaści na tle seksualnym, w tym we wdrożeniu zaleceń prowadzonej przez ONZ kampanii UNiTE na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet; wzywa Komisję ONZ ds. Statusu Kobiet, by na swojej 57. sesji, która odbędzie się marcu 2013 r., poddała pod debatę i uznała fakt, że przemoc wobec kobiet przybiera jedyną w swoim rodzaju formę w przypadku, gdy krzyżują się ze sobą kwestie płci i kasty;

15.  wyraża głębokie zaniepokojenie szeroko rozpowszechnioną w Indiach przemocą wobec kobiet i dziewcząt z kasty dalitów, w tym przemocą seksualną ze strony mężczyzn z dominujących kast, oraz wysokim wskaźnikiem bezkarności sprawców w takich przypadkach; wzywa rząd Indii, by tak samo traktował wszystkie przypadki przemocy seksualnej wobec kobiet oraz by prowadzono dochodzenia i ścigano takie przypadki w identyczny, sprawiedliwy, przejrzysty i szybki sposób;

16.  podkreśla, że nikt nie powinien zawierać małżeństwa, jeśli nie wyrazi na to zgody lub pod przymusem; podkreśla, że żadna ofiara nie powinna być zmuszana do małżeństwa z agresorem i że należy udzielać dodatkowego wsparcia ofiarom, by uniknęły społecznej presji na takie rozwiązanie;

17.   wzywa Radę i Komisję do zadbania o to, by UE nie zaprzestała udzielać ukierunkowanej pomocy sektorowej w Indiach z zamiarem osiągnięcia milenijnych celów rozwoju zgodnie z następnymi wieloletnimi ramami finansowymi oraz w ramach następnego krajowego dokumentu strategicznego na okres po 2013 r.; sądzi, że pomoc ta powinna obejmować sektorowe wsparcie socjalne na rzecz opieki zdrowotnej i edukacji dla kobiet oraz najlepsze praktyki w zakresie sprawowania rządów, podejmowania decyzji i rozwoju – w tym metody lepszego świadczenia usług w celu zaradzenia ubóstwu – problematyki płci, reform instytucjonalnych i zarządzania sektorem publicznym;

18.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Indii, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącym Podkomisji ONZ ds. Propagowania i Ochrony Praw Człowieka oraz Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, dyrektor wykonawczej UN Women i specjalnej wysłanniczce ONZ ds. przemocy wobec kobiet.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0512.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0126.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0503.


Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
PDF 224kWORD 27k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP))
P7_TA(2013)0032RC-B7-0029/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Bahrajnu(1) oraz z 15 marca 2012 r. w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki(3),

–  uwzględniając oświadczenie swojego przewodniczącego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie śmierci dwóch bahrajńskich działaczy ruchu obywatelskiego oraz oświadczenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. potępiające wyroki śmierci wydane na czterech Bahrajńczyków za udział w pokojowych protestach prodemokratycznych,

–  uwzględniając wizytę delegacji swojej Podkomisji Praw Człowieka w Bahrajnie w dniach 19–20 grudnia 2012 r. oraz oświadczenie dla prasy wydane przez tę delegację,

–  uwzględniając decyzję sądu kasacyjnego Bahrajnu z dnia 7 stycznia 2013 r. o utrzymaniu w mocy wyroków dla 13 działaczy politycznych,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bahrajnu, a w szczególności jej oświadczenie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie publikacji sprawozdania bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej, oświadczenie z dnia 5 września 2012 r. w sprawie decyzji bahrajńskiego sądu apelacyjnego dotyczącej sprawy Abdulhadiego Al-Khawaja i 19 innych osób oraz oświadczenie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie pierwszej rocznicy publikacji sprawozdania bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej, jak i oświadczenia jej rzecznika: z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie rocznicy zamieszek w Bahrajnie, z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji Abdulhadiego Al-Khawaja w Bahrajnie, z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie skazania Nabila Radżaba w Bahrajnie, z dnia 24 października i 7 listopada 2012 r. w sprawie niedawnych aktów przemocy w Bahrajnie, a także oświadczenia wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel wygłoszone w Parlamencie Europejskim w dniu 12 października 2011 r. w sprawie sytuacji w Egipcie, Syrii, Jemenie i Bahrajnie,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Bahrajnu z dnia 24 maja, 12 kwietnia, 21 marca i 21 lutego 2011 r.,

–  uwzględniając oświadczenia sekretarza generalnego ONZ z dnia 23 czerwca i 30 września 2011 r. w sprawie wyroków na 21 bahrajńskich działaczy politycznych, obrońców praw człowieka i przywódców opozycji, a także oświadczenia rzecznika sekretarza generalnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zamachu bombowego w Bahrajnie oraz z 30 września 2011 r., a także z 15 lutego, 24 kwietnia, 5 września i 1 listopada 2012 r. oraz z 8 stycznia 2013 r. w sprawie Bahrajnu,

–  uwzględniając sprawozdanie bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej opublikowane w listopadzie 2011 r., a także sprawozdanie uzupełniające z dnia 21 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Rady Ministerialnej Rady Współpracy Państw Zatoki (RWPZ) w sprawie terrorystycznych zamachów bombowych w Manamie w dniu 5 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając artykuły 61, 84, 87, 134, 135 i 146 bahrajńskiego prawa karnego procesowego,

–  uwzględniając wydane w dniu 23 października 2011 r. oświadczenie bahrajńskiego prokuratora generalnego dotyczące ponownego procesu lekarzy osądzonych uprzednio przez trybunał wojskowy,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także Arabską kartę praw człowieka, których Bahrajn jest jedną ze stron,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2004 r. ze zmianami z 2008 r.,

–  uwzględniając konwencję genewską z 1949 r.,

–  uwzględniając art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie wciąż jest krytyczna z powodu stłumienia prodemokratycznych protestów w roku 2011; mając na uwadze, że wiele spośród niedawnych działań podjętych przez rząd Bahrajnu wciąż oznacza poważne naruszenie i ograniczenie praw i wolności części społeczeństwa bahrajńskiego, zwłaszcza prawa obywateli do pokojowych protestów, wolności słowa i wolności cyfrowej; mając na uwadze, że władze Bahrajnu wciąż tłumią pokojowe protesty polityczne;

B.  mając na uwadze, że siły bezpieczeństwa i policja w dalszym ciągu w niewspółmiernym stopniu sięgają po środki przemocy, czego skutkiem są ranni i ofiary śmiertelne; mając na uwadze, że pojawia się coraz więcej doniesień o łamaniu praw przez władze Bahrajnu, co obejmuje pozasądowe aresztowania, pozasądowe naloty na domy, nieuczciwe procesy, ataki na media, zastraszanie i poniżanie obywateli w punktach kontroli, a także powszechną dyskryminację w miejscu pracy i na uniwersytetach;

C.  mając na uwadze, że 16 października 2012 r. pod zarzutem udziału w „nielegalnym zgromadzeniu” w Manamie tydzień wcześniej władze aresztowały przewodniczącego Bahrajńskiego Stowarzyszenia Młodzieży na rzecz Praw Człowieka Mohammada Al-Maskatiego; mając na uwadze, że następnego dnia Mohammada Al-Maskatiego wypuszczono po uiszczeniu kaucji oraz nie wyznaczono terminu rozprawy sądowej;

D.  mając na uwadze, że w dniu 18 października 2012 r. zatrzymano czterech mężczyzn pod zarzutem zniesławienia w sieci społecznościowej króla Bahrajnu, oraz mając na uwadze, że podczas ich pobytu w areszcie służby bezpieczeństwa skonfiskowały ich komputery i inny sprzęt elektroniczny; mając na uwadze, że żaden z zatrzymanych nie przyznał się do winy;

E.  mając na uwadze, że w dniu 30 października 2012 r. minister spraw wewnętrznych Sheikh Rashid bin Abdullah Al-Khalifa wprowadził zakaz wszelkich zgromadzeń i demonstracji publicznych (choć w międzyczasie formalnie go zniósł) oraz stwierdził, że władze nie będą już tolerować protestów antyrządowych;

F.  mając na uwadze, że w dniu 5 listopada 2012 r. w stolicy kraju, Manamie, eksplodowało kilka bomb domowej roboty, które zabiły dwóch robotników i jednego zraniły;

G.  mając na uwadze, że w dniu 7 listopada 2012 r. rząd odebrał obywatelstwo 31 działaczom, którzy brali udział w pokojowych protestach, a uczynił to bez należytego procesu i z pogwałceniem praw obywateli Bahrajnu wynikających z prawa międzynarodowego;

H.  mając na uwadze, że w dniu 18 grudnia 2012 r. wiceprzewodniczący Bahrajńskiego Centrum Praw Człowieka Sayed Yousif Al-Muhafdha, który niestrudzenie prowadzi kampanię na rzecz uwolnienia wielu działaczy, zwłaszcza przewodniczącego Centrum Nabila Radżaba i byłego wiceprzewodniczącego Bahrajńskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Jalila Al-Salmana, został zatrzymany i oskarżony o wykorzystywanie mediów społecznościowych do rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości; mając na uwadze, że jego sprawę odroczono do 17 stycznia 2013 r., a także mając na uwadze, że on sam pozostaje w areszcie domowym i w razie wyroku skazującego grożą mu nawet dwa lata pozbawienia wolności; mając na uwadze, że władze Bahrajnu zatrzymywały go kilkakrotnie w ramach systematycznego wyłapywania, napastowania i zatrzymywania obrońców praw człowieka w Bahrajnie;

I.  mając na uwadze, że w dniu 7 stycznia 2013 r. sąd kasacyjny Bahrajnu utrzymał w mocy wyroki pozbawienia wolności dla 13 znanych działaczy pod zarzutem spiskowania w celu obalenia monarchii; mając na uwadze, że ośmiu spośród tych działaczy, w tym Abdelhadi Al-Khawaja i Ibrahim Sharif, skazano na karę dożywotniego więzienia; mając na uwadze, że wyrok ten jest ostateczny oraz że oskarżonym pozostaje już tylko prośba do króla o ułaskawienie; mając na uwadze, że orzeczenie to zdaje się potwierdzać brak zdolności bahrajńskiego systemu sądowego do ochrony praw podstawowych;

J.  mając na uwadze, że wszystkie sprawy prowadzone przed trybunałami wojskowymi podlegają przeglądowi przed zwykłymi sądami, a także mając na uwadze, że zwykłe sądy na ogół nie otwierają nowych procesów, lecz dokonują przeglądu wyroków w oparciu o materiały zgromadzone przez trybunały bezpieczeństwa narodowego;

K.  mając na uwadze, że mimo obietnic wdrożenia zaleceń bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej oraz przestrzegania podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności władze Bahrajnu nie przeprowadziły dochodzenia w sprawie przemocy ani nie pociągnęły jej sprawców do odpowiedzialności; mając na uwadze, że realizacja zaleceń bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej nadal postępuje wolno;

L.  mając na uwadze, że we wrześniu 2012 r. Bahrajn był przedmiotem powszechnego okresowego przeglądu, przeprowadzonego przez Radę Praw Człowieka ONZ;

M.  mając na uwadze, że w dniu 7 grudnia 2012 r. bahrajński następca tronu książę Salman Bin Hamad Bin Issa Al-Khalifah wezwał do dialogu z opozycją w kraju w celu przełamania impasu w tym niespokojnym kraju Zatoki Perskiej; mając na uwadze, że zgodny dialog z udziałem wszystkich sił jest niezbędny do znalezienia kompleksowego rozwiązania;

1.  potępia ciągłe łamanie praw człowieka przez władze Bahrajnu i siły bezpieczeństwa, a zwłaszcza uciekanie się do przemocy, nadużywanie gazu łzawiącego, strzelanie ze śrutu na niewielkie odległości, zakaz wszelkich form protestu oraz aresztowanie i przetrzymywanie pokojowych demonstrantów pragnących skorzystać z przysługujących im praw w zakresie wolności słowa i pokojowych zgromadzeń, a to mimo bardzo konkretnych i z zadowoleniem przyjętych zaleceń bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej i wyraźnego zobowiązania władz Bahrajnu do wprowadzenia w życie reform proponowanych przez komisję;

2.  uważa, że odpowiedzialność za łamanie praw stanowi kluczowy element na drodze do sprawiedliwości i rzeczywistego pojednania, co jest niezbędne z punktu widzenia stabilności społecznej; wobec tego zdecydowanie popiera zalecenia bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej, zatwierdzone również przez króla Hamada i jego rząd;

3.  żałuje, że sprawozdanie uzupełniające bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej z 21 listopada 2012 r. również nie doprowadziło do żadnych istotnych zmian w polityce władz Bahrajnu, a zwłaszcza, że wciąż brak postępów na drodze do wypracowania rozwiązania politycznego i obiecanej demokratyzacji kraju; wzywa władze Bahrajnu do zadbania o sprawne wdrożenie zaleceń, wyznaczenia ram czasowych i natychmiastowego wprowadzenia w życie zasady poszanowania podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności;

4.  ponownie domaga się, aby siły bezpieczeństwa oraz władze Bahrajnu zaprzestały stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów i zakończyły obecne represje wobec przeciwników politycznych polegające na ich prześladowaniu, zatrzymywaniu i torturowaniu; wzywa władze Bahrajnu do pełnego poszanowania podstawowych wolności, w szczególności wolności zgromadzeń i wolności słowa – zarówno w internecie, jak i poza nim – oraz do natychmiastowego zniesienia wszelkich ograniczeń w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzywa władze Bahrajnu do przeprowadzenia niezbędnych reform demokratycznych oraz do wspierania pluralistycznego i konstruktywnego dialogu narodowego, w tym bezpośrednich rozmów przedstawicieli rządu i opozycji, którzy obecnie nie uczestniczą w dialogu, tak aby umożliwić pojednanie i przywrócenie konsensusu społecznego w kraju;

5.  zdecydowanie ubolewa nad niedawno wydanymi wyrokami dla działaczy opozycji i personelu medycznego oraz apeluje o niezwłoczne i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych w Bahrajnie, w tym nauczycieli, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zatrzymanych i oskarżonych o rzekome naruszenie przepisów dotyczących wolności słowa, pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się, w szczególności Sayeda Yousifa al-Muhafadhę, Nabila Radżaba i Abdulhadiego al-Khawaja.

6.  wzywa rząd Bahrajnu do przeprowadzenia szybkiego i niezależnego dochodzenia we wszystkich sprawach dotyczących łamania praw dzieci, m.in. aresztowania, przetrzymywania i torturowania dzieci, oraz do zadbania o to, by dzieci przetrzymywane były w placówkach detencyjnych odrębnych od placówek dla dorosłych oraz by odpowiadały przed sądem właściwym dla małoletnich;

7.  wzywa władze Bahrajnu do natychmiastowego zniesienia faktycznych restrykcji dotyczących wszelkich demonstracji, których nie da się pogodzić z głoszonym przez nie zaangażowaniem w reformy i które nie wspomogą dążeń do pojednania narodowego ani nie zbudują wzajemnego zaufania wszystkich stron;

8.  wzywa władze Bahrajnu, aby zniosły wszelkie ograniczenia wjazdowe dla zagranicznych dziennikarzy i międzynarodowych organizacji praw człowieka oraz aby zezwoliły na niezależny mechanizm monitorowania rozwoju sytuacji na miejscu; apeluje o ustanowienie międzynarodowego mechanizmu monitorowania, który zostałby ustanowiony na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ, której przyjęcie zaplanowano na kolejną sesję w marcu 2013 r., który to mechanizm obejmowałby monitorowanie wprowadzenia w życie zaleceń bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej oraz powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka ONZ, w tym zaleceń dotyczących obrońców praw człowieka; wzywa władze Bahrajnu do przyjęcia środków zapobiegających kolejnym przypadkom łamania praw człowieka;

9.  wzywa władze Bahrajnu do zapewnienia 31 Bahrajńczykom, którym odebrano obywatelstwo, możliwości odwołania się od tej decyzji do sądu, gdyż nie ma wątpliwości, że pozbawienie obywatelstwa przeciwników politycznych przez władze Bahrajnu jest sprzeczne z prawem międzynarodowym;

10.  podkreśla swoją zdecydowaną dezaprobatę dotyczącą braku reakcji UE na obecną sytuację w Bahrajnie oraz wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do potępienia obecnych przypadków łamania podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności oraz do zastosowania ukierunkowanych środków ograniczających przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka i biorących w nim udział (zgodnie z informacjami udokumentowanymi w sprawozdaniu bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej);

11.  apeluje o zawieszenie i zakaz przywozu do Bahrajnu gazu łzawiącego i sprzętu przeznaczonego do kontroli tłumu do czasu przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego ich niewłaściwego używania oraz do czasu pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, którzy ich niewłaściwie używali;

12.  apeluje o wprowadzenie ograniczeń w wywozie UE dotyczących technologii stosowanych do tropienia, śledzenia, cenzurowania i nadzorowania przepływu informacji i komunikacji, których skutkiem jest łamanie praw człowieka;

13.   wzywa rząd Bahrajnu do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zagwarantowania kompetencji, niezależności i bezstronności wymiaru sprawiedliwości w Bahrajnie oraz do zadbania o to, aby postępowanie bahrajńskiego wymiaru sprawiedliwości było w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka, a w szczególności o to, by sądy nie mogły być wykorzystywane do celów politycznych lub do wymierzania kar za zgodne z prawem korzystanie z powszechnie zagwarantowanych praw i wolności; wzywa rząd Bahrajnu do wzmocnienia praw oskarżonych, między innymi dzięki zagwarantowaniu im prawa do rzetelnego procesu sądowego, rzeczywistemu umożliwieniu im podważenia przedstawianych przeciwko nim dowodów, zapewnieniu niezależnego nadzoru sądowniczego nad przyczynami zatrzymania oraz zapewnieniu zatrzymanym ochrony przed nadużyciami podczas dochodzeń;

14.  uważa za godny ubolewania fakt, że zamiar podjęcia przez rząd Bahrajnu działań w związku z ustaleniami bahrajńskiej niezależnej komisji śledczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi podczas sesji dotyczącej powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka w maju 2012 r., poprzedzającej sesję Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie we wrześniu 2012 r., wydaje się obietnicą bez pokrycia, zważywszy na dotychczasowe niewielkie postępy poczynione w dziedzinie praw człowieka czy też demokracji w Bahrajnie;

15.  popiera zalecenia ujęte w powszechnym okresowym przeglądzie praw człowieka oraz wzywa rząd Bahrajnu do uznania za polityczny priorytet odpowiednich i terminowych działań następczych oraz do przeznaczenia na ten cel niezbędnych zasobów; wzywa rząd Bahrajnu do poprawy ochrony praw człowieka i ratyfikacji międzynarodowych konwencji z dziedziny praw człowieka, takich jak Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, protokoły fakultatywne do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowa konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami;

16.  popiera i wspiera współpracę Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i Narodowej Instytucji ds. Praw Człowieka w Bahrajnie oraz zaleca dalsze wzmocnienie tej instytucji zgodnie z zasadami paryskimi opartymi na pluralizmie i niezależności; zdecydowanie wspiera działalność Narodowej Instytucji ds. Praw Człowieka w zakresie monitorowania i ochrony praw człowieka wszystkich Bahrajńczyków, lecz wciąż żywi przekonanie o konieczności zapewnienia swobody działania obrońcom praw człowieka i niezależnym organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w Bahrajnie;

17.  uważa następne wybory parlamentarne za zasadniczą część procesu pojednania narodowego oraz wspiera starania na rzecz zagwarantowania wolnego i uczciwego systemu wyborczego na czas wyborów powszechnych w 2014 r.;

18.  wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz państwa członkowskie do współpracy na rzecz opracowania jasnej strategii dotyczącej sposobu, w jaki UE będzie – zarówno na forum publicznym, jak i prywatnie – czynnie działała na rzecz uwolnienia uwięzionych działaczy przed posiedzeniami ministerialnymi UE–RWPZ, które zaplanowano w Bahrajnie w połowie 2013 r., i w związku z tym wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do współpracy z państwami członkowskimi w celu przyjęcia konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych dotyczących praw człowieka w Bahrajnie, w których to konkluzjach należy uwzględnić konkretne wezwanie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia uwięzionych działaczy;

19.   jest przekonany, że kwestią o podstawowym znaczeniu jest kontynuacja wysiłków na rzecz zacieśnienia współpracy między UE a regionem Zatoki Perskiej, a także sprzyjanie wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu; jest zdania, że regularne spotkania międzyparlamentarne Parlamentu i jego partnerów w regionie to ważne forum dla rozwoju konstruktywnego i szczerego dialogu na temat kwestii będących przedmiotem wspólnej troski;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Królestwa Bahrajnu.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0475.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0094.
(3) Dz.U. C 247 E z 17.8.2012, s. 1.


Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
PDF 226kWORD 27k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP))
P7_TA(2013)0033RC-B7-0031/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz z dnia 1 i 11 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając oświadczenie komisarza UE ds. pomocy humanitarnej i ochrony ludności z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie walk, jakie wybuchły ostatnio w Republice Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając zmienioną umowę z Kotonu podpisaną w czerwcu 2000 r.,

–  uwzględniając komunikaty prasowe Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 27 i 29 grudnia 2012 r. oraz z dnia 4 i 11 stycznia 2013 r. dotyczące Republiki Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając komunikat końcowy z nadzwyczajnego szczytu głów państw Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej (ECCAS), który odbył się w Ndżamenie w dniu 21 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z dnia 26 grudnia 2012 r., w którym potępił on ataki rebeliantów i wezwał wszystkie strony, by zastosowały się do decyzji podjętych przez ECCAS w dniu 21 grudnia 2012 r. w Ndżamenie,

–  uwzględniając deklaracje Unii Afrykańskiej (UA) z dnia 12, 28 i 31 grudnia 2012 r. oraz z dnia 3 i 12 stycznia 2013 r. w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając porozumienie polityczne w sprawie rozwiązania kryzysu, podpisane w Libreville w Gabonie w dniu 11 stycznia 2013 r. przez rząd Republiki Środkowoafrykańskiej, rebelianckie ugrupowanie Seleka oraz opozycję demokratyczną,

–  uwzględniając kompleksowe porozumienie pokojowe zawarte w Libreville w dniu 28 czerwca 2008 r. oraz będące jego podstawą wcześniejsze porozumienia pokojowe, podpisywane od 2007 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa S/RES/2031 z dnia 21 grudnia 2011 r., w której przedłużono mandat biura zintegrowanej misji pokojowej ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej (BINUCA) do 31 stycznia 2013 r., oraz sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 29 maja 2012 r. dotyczące działalności biura BINUCA,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r., Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z 1981 r., ratyfikowaną przez Republikę Środkowoafrykańską w 1986 r., a także ratyfikowaną przez Republikę Środkowoafrykańską międzynarodową Konwencję o prawach dziecka z 1989 r., która zakazuje wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych,

–  uwzględniając sprawozdanie grupy roboczej Rady Bezpieczeństwa z dnia 6 lipca 2011 r. oraz zawarte w nim wnioski dotyczące sytuacji dzieci oraz konfliktu zbrojnego w Republice Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od chwili uzyskania niepodległości w 1960 r. Republika Środkowoafrykańska przez całe dziesięciolecia była obszarem niestabilności i niepokojów politycznych; mając na uwadze, że chociaż kraj ten jest bogaty w zasoby naturalne (drewno, złoto, diamenty, uran itd.), to jednak zajmuje dopiero 179. miejsce wśród 187 państw klasyfikowanych pod względem wskaźnika rozwoju społecznego, a około 70% jego mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, co oznacza, że jest to jeden z najuboższych krajów świata;

B.  mając na uwadze, że w dniu 10 grudnia 2012 r. ruch Seleka (co oznacza „przymierze” w języku sango), będący sojuszem różnych rebelianckich ruchów zbrojnych wywodzących się w głównej mierze z północno-wschodniej części kraju, rozpoczęła ofensywę zbrojną, kierując się spod granicy z Czadem na południe; mając na uwadze, że impulsem do niedawnej ofensywy były głoszone przez rebeliantów hasła, zgodnie z którymi prezydent François Bozizé nie wywiązał się ze zobowiązań ustalonych w kompleksowym porozumieniu pokojowym z Libreville z 2008 r., które przewidywało rozbrojenie byłych rebeliantów i sfinansowanie ich reintegracji społecznej;

C.  mając na uwadze, że Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej (ECCAS) odbyła w dniu 21 grudnia 2012 r. w Ndżamenie nadzwyczajne posiedzenie na szczycie i uzgodniła plan działań na rzecz rozwiązania kryzysu, obejmujący zawieszenie broni i niezwłoczne rozpoczęcie w Libreville negocjacji pod egidą ECCAS; mając na uwadze, że na szczycie ECCAS zdecydowano również o wysłaniu dodatkowych oddziałów jako posiłków dla misji FOMAC/ MICOPAX;

D.  mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki jako pierwsza wysłała około 400 żołnierzy mających pomóc w stabilizacji sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej; mając także na uwadze, że oddziały Gabonu, Konga-Brazzaville, Czadu i Kamerunu stacjonują w tym kraju od 2008 r. w ramach wysłanych przez ECCAS sił międzynarodowych w Republice Środkowoafrykańskiej (FOMAC/ MICOPAX);

E.  mając na uwadze, że po przeprowadzeniu rozmów z przewodniczącym Unii Afrykańskiej Thomasem Bonim Yayim prezydent Bozizém przyrzekł, że złoży urząd wraz z upływem jego obecnej kadencji w 2016 r., i zaoferował, że powoła rząd jedności narodowej;

F.  mając na uwadze, że na początku stycznia ugrupowanie Seleka ogłosiło przerwę w operacjach wojskowych, zatrzymując się przed miastem Damara (75 km na północ od Bangi), i zgodziło się wziąć udział w rozmowach pokojowych pod auspicjami ECCAS;

G.  mając na uwadze, że w dniu 11 stycznia 2013 r. trójstronne rozmowy pokojowe między rządem Republiki Środkowoafrykańskiej, kolacją rebeliantów Seleka i opozycją polityczną, które toczyły się w Libreville w Gabonie, doprowadziły do podpisania trzech porozumień: deklaracji dotyczących zasad rozwiązania kryzysu politycznego i kryzysu pod względem bezpieczeństwa, porozumienia o zawieszeniu broni oraz porozumienia w sprawie sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa określające zasady podziału władzy i okresu transformacji politycznej w Republice Środkowoafrykańskiej;

H.  mając na uwadze, że w dniu 12 stycznia 2013 r. prezydent Bozizé zdymisjonował premiera Faustina Archange’a Touaderę i rozwiązał rząd, umożliwiając tym samym powołanie rządu jedności narodowej zgodnie z porozumieniami pokojowymi podpisanymi w Libreville; mając na uwadze, że zgodnie z porozumieniem pokojowym w ciągu 12 miesięcy powinny się odbyć wybory do parlamentu;

I.  mając na uwadze, że po przejęciu władzy w wyniku zamachu stanu w 2003 r. prezydent Bozizé wygrał wybory po raz pierwszy w 2005 r., a następnie w 2011 r., jednak nieprawidłowości odnotowane w czasie tych drugich wyborów przez obserwatorów międzynarodowych, w tym przez obserwatorów z ramienia UE, która przekazała środki finansowe na przeprowadzenie wyborów, skłoniły opozycję parlamentarną do zbojkotowania wyborów powszechnych;

J.  mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka to podstawowa wartość, na której opiera się Unia Europejska, a także zasadniczy element umowy z Kotonu;

K.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone podobnie jak UE opowiadają się za pokojowym rozwiązaniem kryzysu w drodze dialogu;

L.  mając na uwadze, że według miejscowych organizacji pozarządowych dochodzi do poważnego naruszania praw człowieka, m.in. nasila się przemoc seksualna wobec kobiet i dziewcząt, a aktów tych dopuszczają się zarówno członkowie sojuszu Seleka na kontrolowanym przez nich obszarze, jak i siły rządowe w Bangi, które kierują te akty przeciw osobom mającym związki z rebelią;

M.  mając na uwadze, że według organizacji Lekarze bez Granic sytuacja humanitarna jest nadal tragiczna, a kryzys dotyka dziesiątków tysięcy ludzi; mając na uwadze, że w północnej części kraju, na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów, zagrabiono setki ton pomocy żywnościowej ze Światowego Programu Żywnościowego; mając także na uwadze, że wiele organizacji humanitarnych zawiesiło lub ograniczyło swoją działalność;

N.  mając na uwadze, że UE prowadzi z Republiką Środkowoafrykańską regularny dialog polityczny zgodnie z umową z Kotonu i jest głównym ofiarodawcą pomocy dla tego kraju: w 2012 r. Komisja Europejska przekazała 8 mln EUR na pomoc dla 445 000 osób, które ucierpiały w konflikcie w Republice Środkowoafrykańskiej i zostały przesiedlone, a kraj ten otrzymał 137 mln EUR pomocy z 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju;

O.  mając na uwadze, że Kamerun nasilił działania mające na celu przyjęcie uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej;

P.  mając na uwadze, że nawet przed niedawnym wybuchem aktów przemocy 2500 dzieci należało już do zbrojnych grup działających w Republice Środkowoafrykańskiej; mając na uwadze, że biuro UNICEF w Bangi uzyskało wiarygodne informacje o coraz większym naborze i wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy zarówno przez grupy rebeliantów, jak i przez milicje prorządowe;

Q.  mając na uwadze, że niepostawienie przed sądem sprawców naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych nasila atmosferę bezkarności i zachęca do dalszych zbrodni;

R.  mając na uwadze, że siły rebeliantów opanowały obszary bogate w złoża diamentów, takie jak Bria, Sam Ouandja i Bamingui; mając na uwadze, że system certyfikacji procesu Kimberley wydał swoim wszystkim państwom członkowskim ostrzeżenie dotyczące możliwego pochodzenia surowca diamentowego z obszarów Republiki Środkowoafrykańskiej kontrolowanych przez rebeliantów;

S.  mając na uwadze, że wzrost bezrobocia, pogorszenie warunków socjalnych i zubożenie ludności są czynnikami destabilizacji powodującymi cierpienia w regionie; mając na uwadze, że te problemy wymagają strategii i planu rozwoju;

1.  wyraża zaniepokojenie sytuacją panującą w Republice Środkowoafrykańskiej od czasu rozpoczęcia ofensywy Seleki w dniu 10 grudnia 2012 r.; ubolewa, że niedawna ofensywa stanowi zagrożenie dla życia ludności cywilnej oraz zagraża bezpieczeństwu i stabilności w Republice Środkowoafrykańskiej;

2.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienia pokojowe podpisane w dniu 11 stycznia 2013 r. w Libreville w wyniku negocjacji pod auspicjami ECCAS; podkreśla potrzebę szybkiego wdrożenia tych porozumień; wzywa wszystkie strony do wykonywania ich w dobrej wierze i do zaangażowania się na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej;

3.  potępia wszelkie próby przejęcia władzy siłą;

4.  jest przekonany, że w celu znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu i zagwarantowania trwałej stabilności w składzie rządu jedności narodowej muszą znaleźć się przedstawiciele wszystkich sił politycznych w kraju; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym podpisanie przez prezydenta Bozizégo dekretu o odwołaniu premiera, co jest jednym z działań, do których wezwano w porozumieniu pokojowym, i co ma pozwolić na utworzenie rządu jedności narodowej pod przewodnictwem premiera wybranego przez opozycję polityczną;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów do nowego Zgromadzenia Narodowego oraz ma nadzieję, że odbędą się pod nadzorem międzynarodowym, także na obszarach znajdujących się obecnie pod okupacją sił rebelianckich, tak by uniknąć sprzeciwów wobec wyników;

6.  potępia wszelkie naruszenia praw człowieka i głęboko ubolewa nad poważnymi naruszeniami praw człowieka, które popełniono w Republice Środkowoafrykańskiej w czasie ofensywy Seleki; jednoznacznie potępia ataki na ludność cywilną na obszarach okupowanych przez rebeliantów, w tym przypadki przemocy fizycznej i na tle seksualnym, plądrowanie i systematyczne niszczenie środków komunikacji; wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o atakach na mniejszości etniczne i religijne oraz o zastraszaniu i arbitralnych zatrzymaniach przeciwników politycznych w Bangi;

7.  podkreśla, że władze Republiki Środkowoafrykańskiej powinny starać się o zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej; wzywa do reformy armii i uregulowania kwestii rozbrojenia, demobilizacji i powrotu kombatantów do życia w społeczeństwie, repatriacji uchodźców, powrotu osób wysiedlonych wewnątrz kraju oraz wdrożenia rzetelnych programów rozwojowych;

8.  jest szczególnie zaniepokojony doniesieniami o nasileniu się naboru i wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy; ponownie podkreśla jednoznaczny sprzeciw wobec takiej praktyki oraz wzywa wszystkie strony konfliktu, by położyły temu kres;

9.  wzywa wszystkie strony, by przestrzegały zawieszenia broni, powstrzymały się od aktów przemocy wobec ludności cywilnej i przestrzegały praw człowieka; podkreśla, że fiasko poprzednich porozumień pokojowych zmierzających do zapewnienia trwałej stabilności w Republice Środkowoafrykańskiej wynika także z niedostatecznego skupienia się na prawach człowieka;

10.  z szacunkiem odnosi się do wszystkich ofiar i uważa za kwestię zasadniczą przeprowadzenie bezstronnego i gruntownego dochodzenia w sprawie wszystkich przeszłych i obecnych naruszeń praw człowieka w celu ustalenia sprawców; głęboko wierzy, że sprawcy zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie pozostaną bezkarni, i w związku z tym zauważa, że Międzynarodowy Trybunał Karny wciąż prowadzi śledztwo w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki mediacyjne organizacji regionalnych, takich jak Unia Afrykańska i ECCAS, a zwłaszcza negocjacje między stronami, które prowadzono w Libreville; podkreśla znaczenie nowego mechanizmu monitoringu, który ma zostać ustanowiony w celu zapewnienia pełnego wdrożenia osiągniętych porozumień; w związku z tym wzywa UE do wspierania ECCAS w nadzorze nad realizacją niedawno zawartych porozumień; wzywa wspólnotę międzynarodową, by aktywniej zaangażowała się w Republice Środkowoafrykańskiej, tak by zaradzić długotrwałym kłopotom tego kraju i osiągnąć trwałe rozwiązanie polityczne;

12.  wzywa Komisję, by zaoferowała władzom Republiki Środkowoafrykańskiej wsparcie techniczne w celu przyjęcia odpowiednich przepisów regulujących organizację nadchodzących wyborów; jest zdania, że by przyczynić się do wiarygodnych, wolnych i uczciwych wyborów, UE powinna rozważyć wysłanie do Republiki Środkowoafrykańskiej misji obserwacji wyborów;

13.  wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel Catherine Ashton, by wykorzystała długotrwałe stosunki UE z Republiką Środkowoafrykańską do aktywnego wsparcia realizacji kompleksowej strategii pokojowej, która wesprze w kraju normalizację i zrównoważony rozwój;

14.  jest zaniepokojony wpływem niedawnego kryzysu na sytuację humanitarną w kraju; wzywa wszystkie strony, by przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego oraz umożliwiły agencjom humanitarnym bezpieczny i niezakłócony dostęp do poszkodowanej ludności; wzywa Komisję do nasilenia wysiłków z zakresu pomocy humanitarnej w Republice Środkowoafrykańskiej;

15.  uważa, że powszechny brak bezpieczeństwa w różnych krajach posiadających wspólne granice z Republiką Środkowoafrykańską, zwłaszcza w Demokratycznej Republice Konga, Sudanie, Sudanie Południowym i Ugandzie, wymaga skoordynowanych działań wspólnoty międzynarodowej, tak by zaradzić zaległym problemom fragmentacji państw, konfliktów etnicznych i uporczywych naruszeń praw człowieka, demokracji i praworządności w sposób całościowy i skupiony na wymiarze regionalnym;

16.  jest zdania, że przejrzysty dostęp do zasobów naturalnych i kontrola nad nimi oraz sprawiedliwy podział dochodów z eksploatacji tych zasobów za pośrednictwem budżetu państwa są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju kraju;

17.  jest zdania, że przejrzystość i publiczna kontrola sektora wydobywczego mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania wydobyciem, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji; podkreśla, że możliwy przemyt surowca diamentowego z obszarów Republiki Środkowoafrykańskiej opanowanych przez rebeliantów może spowodować ponowną eskalację konfliktu i dalszą destabilizację kraju; wzywa rząd Republiki Środkowoafrykańskiej, by podjął więcej działań w celu zwalczania nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych i handlu nimi, oraz wzywa do odpowiedniego monitorowania sytuacji w procesie Kimberley;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, instytucjom Unii Afrykańskiej, ECCAS, Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności