Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2562(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0147/2013

Forhandlinger :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 14.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0101

Vedtagne tekster
PDF 133kWORD 26k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg
Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere
P7_TA(2013)0101RC-B7-0147/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om Irak: den vanskelige situation for mindretal, herunder irakiske turkmenere (2013/2562(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, navnlig den af 6. april 2006 om det assyriske samfund(1) og den af 25. november 2010 om angreb på kristne samfund(2),

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak(3),

–  der henviser til Kommissionens dokument om en fælles strategi for Irak (2011-2013),

–  der henviser til erklæring af næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 25. januar 2013 om den nylige stribe af terrorangreb i Irak,

–  der henviser til erklæring af næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 24. januar 2013 om drabene ved begravelsen i Tuz Khormato,

–  der henviser til den internationale aftale med Irak, som blev iværksat af FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, og Iraks premierminister, Nouri al-Maliki, i 2007, hvori der gives tilsagn om at beskytte fattige og sårbare grupper mod sult og nød,

–  der henviser til »Human Rights Report on Human Rights in Iraq: January to June 2012«, som blev forelagt i fællesskab af De Forenede Nationers bistandsmission for Irak (UNAMI) og Kommissionen den 19. december 2012,

–  der henviser til den ledsagende pressemeddelelse fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR), Navi Pillay, om, at antallet af henrettelser hidtil i 2012 og den måde, hvorpå de er blevet gennemført i store hold, er yderst farligt, ikke kan berettiges og risikerer alvorligt at undergrave de delvise og små fremskridt vedrørende retsstatsprincippet i Irak,

–  der henviser til erklæring fra FN-generalsekretær Ban Ki-moon den 25. januar 2013, hvori han kraftigt fordømmer den seneste bølge af terrorangreb over hele Irak, som har kostet hundredvis af mennesker livet og har såret endnu flere,

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Irak er part i,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Irak fortsat står over for alvorlige politiske, sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske udfordringer, og at den politiske scene i landet er yderst fragmenteret og plaget af vold til alvorlig skade for det irakiske folks legitime forhåbninger om fred, velstand og en ægte overgang til demokrati;

B.  der henviser til, at den irakiske forfatning garanterer lighed for loven for alle dets borgere og navnlig i artikel 125 sikrer de administrative, politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige rettigheder for de forskellige nationaliteter, såsom turkmenere, kaldæere, assyrere og alle andre nationaliteter, og at artikel 31 i forfatningen for regionen Kurdistan, som har været i kraft siden 2009, garanterer national, kulturel og administrativ autonomi for turkmenere, arabere og kaldæisk-assyriske-syrere, armeniere og andre, som er borgere i Kurdistan, når de repræsenterer størstedelen af befolkningen;

C.  der henviser til, at det irakiske parlament den 9. april 2012 vedtog et højkommissariat for menneskerettigheder, som, selv om det endnu ikke er fuldt funktionsdygtigt, er den første uafhængige menneskerettighedskommission i landets historie;

D.  der henviser til, at Parlamentet i den politiske dialog med sine irakiske modparter fokuserer på menneskerettighedssituationen i Irak, som fortsat er årsag til alvorlig bekymring i betragtning af den utilfredsstillende situation for sårbare grupper, herunder mindretal;

E.  der henviser til, at aftalen mellem EU og Irak, navnlig dens menneskerettighedsklausul, understreger, at den politiske dialog mellem EU og Irak bør fokusere på menneskerettigheder og styrkelse af de demokratiske institutioner;

F.  der henviser til, at Irak længe har været hjemsted for en række etniske og religiøse mindretal, herunder turkmenere, kristne, kurdere, shabakere, mandæere, armeniere, yezidier, baha’ier, sorte irakere, assyrere, jøder, palæstinensere og andre;

G.  der henviser til, at mindretal i Irak har været mål for assimileringsforanstaltninger og er underrepræsenteret i den irakiske regering og dertil knyttede organer; der henviser til, at befolkningstallet for de respektive mindretal i Irak som en konsekvens er faldet drastisk i de seneste år, eftersom mange er flygtet ud af landet, mens andre er blevet tvunget til at flytte til andre steder i Irak;

H.  der henviser til, at turkmenerne angiveligt er den tredjestørste etniske gruppe i Irak; der henviser til, at der har været en vedvarende tvist mellem turkmenerne og kurderne om Kirkuk, en region, der er rig på olie og andre naturressourcer, og at turkmenerne således bliver udsat for angreb og bortførelser af både kurdiske styrker og arabiske ekstremistgrupper; der henviser til, at både sunni- og shiamuslimske turkmenere har været genstand herfor af sekteriske årsager;

I.  der henviser til, at den igangværende strid mellem centralregeringen i Irak og den regionale regering i Kurdistan er blevet optrappet for nylig, hvilket påvirker sikkerhedssituationen i regionen negativt og udgør en fare for den fredelige sameksistens mellem forskellige etniske grupper, især kurdere, arabere og turkmenere;

J.  der henviser til, at det nordlige Irak ud over de territoriale spændinger også er mål for tilsyneladende sekteriske angreb, hvor den shiitiske befolkning ofte angribes af sunnimuslimske grupper; der henviser til, at 39 pilgrimme blev dræbt den 31. december 2012 i forbindelse med den shiamuslimske højtid arba’een; der henviser til, at et angreb den 23. januar 2013 på en shiamuslimsk moské i Tuz Khormato – en by i Ninive-provinsen i det nordlige Irak, som er et omstridt område mellem den irakiske regering og den regionale regering i Kurdistan, og som har en betydelig turkmensk befolkning – forårsagede mindst 42 døde og 117 sårede;

K.  der henviser til, at det voldsniveau, som den irakiske befolkning står over for, på trods af en betydelig forbedring i sikkerhedssituationen er uacceptabelt højt med daglige rapporter om bombeangreb og skyderier; der henviser til, at de fortsatte spændinger og voldshandlinger gør de fleste irakere usikre for så vidt angår deres fremtid og gør det umuligt at fremme økonomisk og social integration af den irakiske befolkning som helhed;

1.  er dybt foruroliget over det stigende antal voldshandlinger, som af civilbefolkningen i Irak lider under, navnlig mellem sunnier og shiitter, men også i forbindelse med angreb mod særligt sårbare grupper, såsom religiøse, etniske og kulturelle mindretal, og opfordrer de irakiske myndigheder til at forbedre sikkerheden og den offentlige orden og bekæmpe terrorisme og sekterisk vold i hele landet;

2.  fordømmer angrebet den 23. januar 2013 mod den turkmenske begravelse i Tuz Khormato af en tjenestemand, som var blevet myrdet den foregående dag, hvor mindst 42 mennesker blev dræbt og yderligere 117 såret, angrebet den 3. februar 2013, hvor en selvmordsbombe uden for en politistation i Kirkuk dræbte 30 mennesker og sårede 70, og angrebet den 16. december 2012, hvor to turkmenske lærere blev bortført, tortureret og brændt levende;

3.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb og udtrykker sin medfølelse med familierne og vennerne til de afdøde og sårede;

4.  udtrykker sin alvorlige bekymring over, at den nye bølge af ustabilitet og sekterisk vold i Irak kan true det kommende provinsvalg den 20. april 2013, hvis annullering ville bringe mulighederne for en mere demokratisk og inklusiv forvaltningsstruktur i fare;

5.  beklager, at turkmenere og andre mindretal på trods af henvisningen i forfatningen til deres rettigheder fortsat er plaget af etnisk og sekterisk vold og forskelsbehandling;

6.  opfordrer både den irakiske regering og den regionale regering i Kurdistan til at fordømme angrebene og gennemføre en fuldstændig og hurtig undersøgelse af de seneste terrorangreb i regionen, herunder det mest dødbringende bombeangreb for nylig af en shiamuslimsk moske i Tuz Khormato, og retsforfølge de ansvarlige;

7.  opfordrer den irakiske regering og den regionale regering i Kurdistan til at tage øjeblikkelige skridt til at nedtrappe de territoriale uenigheder på Ninive-sletten, anerkende den multikulturelle, multietniske og multireligiøse mangfoldighed i provinsen, og give dens borgere lov til frit at vælge deres identitet, herunder deres sprog, religion og kultur;

8.  opfordrer de politiske kræfter, der er repræsenteret i det irakiske Repræsentanternes Råd, til at indlede en ægte, inklusiv national dialog med henblik på at sikre en egentlig demokratisk regeringsførelse i Irak og respekt for alle irakiske borgeres individuelle og kollektive rettigheder; opfordrer den irakiske regering til at foretage en national folketælling, der er blevet udsat på ubestemt tid, for at fastslå størrelsen af den turkmenske og andre minoritetsgrupper;

9.  opfordrer den irakiske regering og alle politiske ledere til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sørge for sikkerhed og beskyttelse for alle irakiske borgere i almindelighed og medlemmer af udsatte etniske og religiøse minoriteter i særdeleshed; opfordrer regeringen til at give sikkerhedsstyrkerne ordre til at udvise tilbageholdenhed i deres opretholdelse af lov og orden i overensstemmelse med retsstatsprincippet og internationale standarder;

10.  glæder sig i denne forbindelser over den nylige iværksættelse af et reorganiserings- og renoveringsprogram for interneringscentre og fængsler under ledelse af det irakiske justitsministerium og håber, at dette vil bidrage til at stoppe den rodfæstede anvendelse af tortur og den udbredte straffrihed i Irak, som menneskerettighedsorganisationerne beklager;

11.  beklager dybt det høje antal henrettelser i Irak, hvor der ofte idømmes dødsdomme efter uretfærdige retssager og på grundlag af tilståelser, der opnås ved tvang; appellerer indtrængende til den irakiske regering om at indføre et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid;

12.  understreger behovet for at sikre, at der træffes fælles foranstaltninger af de irakiske myndigheder og internationale hjælpeorganisationer med henblik på at hjælpe udsatte grupper og skabe passende betingelser til sikring af deres sikkerhed og værdighed, navnlig gennem initiativer, der fremmer dialog og gensidig respekt blandt alle religiøse og etniske samfund i Irak;

13.  understreger betydningen af om muligt at give turkmenernes rettigheder og mindretalsrettigheder i almindelighed en tilstrækkelig fremtrædende plads i EUJUST LEX-initiativer og bifalder de positive resultater, som EUJUST LEX-missionen har opnået, og dens arbejde i Irak;

14.  insisterer på, at det samarbejdsråd, der nedsættes ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak, skal anvendes som kanal til at formidle bekymringerne over situationen for etniske og religiøse mindretal i landet til den irakiske side;

15.  opfordrer det internationale samfund og EU til at støtte den irakiske regering i tilrettelæggelsen af fredelige, frie og retfærdige regionale valg i april 2013;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, den regionale regering i Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.

(1) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 322.
(2) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 115.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0022.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik