Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0154/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 14.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0102

Přijaté texty
PDF 219kWORD 24k
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk
Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích
P7_TA(2013)0102RC-B7-0154/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o případu Arafáta Džarádáta a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení, především na usnesení ze dne 4. září 2008 o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích(1) a ze dne 5. července 2012 o politice EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzalému(2),

  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 16. února 2013, které se týká podmínek Palestinců držících protestní hladovku v Izraeli,

  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 8. května 2012 o palestinských vězních, kteří drží protestní hladovku,

  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (Dohoda o přidružení mezi EU a Izraelem), zejména na její článek 2, který se týká lidských práv,

  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

  o ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

  o ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

  s ohledem na příslušná usnesení OSN o konfliktu na Blízkém východě,

  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 19. února 2013, ve kterém vyjadřuje obavy nad podmínkami palestinských vězňů, kteří drží v Izraeli protestní hladovku; na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 13. února 2013 o zadržených Palestincích a na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva na okupovaném palestinském území Richarda Falka ze dne 27. února 2013 o smrti palestinského vězně Arafáta Džarádáta,

  o ohledem na zprávu UNICEF z února 2013 nazvanou „Děti v izraelské vojenské vazbě: Zjištění a doporučení“,

  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 18. února 2013 byl Arafát Džarádát zatčen na základě podezření z toho, že házel kamení na izraelské cíle, a vzhledem k tomu, že 23. února 2013 ve věznici Megiddo zemřel; vzhledem k tomu, že příčina jeho smrti je sporná; vzhledem k tomu, že izraelské orgány trvají na tom, že zemřel na infarkt, a vzhledem k tomu, že krvácení a zlámaná žebra, jež objevila pitva, naznačují pokusy o oživení, které učinila vězeňská služba; vzhledem k tomu, že na základě pitvy se palestinské orgány domnívají, že zemřel v důsledku mučení;

B.  vzhledem k tomu, že téměř 4 500 palestinských vězňů zadržovaných v Izraeli se účastnilo hladovky, během níž odmítali jídlo na protest proti smrti pana Džarádáta; vzhledem k tomu, že Palestinci reagují na podmínky palestinských vězňů v izraelských věznicích pouličními nepokoji na Západním břehu;

C.  vzhledem k tomu, že otázka vězněných a zadržených Palestinců má dalekosáhlé politické, sociální a humanitární důsledky; vzhledem k tomu, že palestinští političtí vězni a osoby propuštěné z vazby hrají v palestinské společnosti klíčovou úlohu; vzhledem k tomu, že Izrael vězní a zadržuje více než 4 800 Palestinců, včetně mnoha žen a dětí, více než 100 vězňů zadržených před zahájením mírového procesu z Osla a 15 členů Palestinské legislativní rady; vzhledem k tomu, že 178 z nich je drženo ve správní vazbě, a to včetně 9 členů Palestinské legislativní rady; vzhledem k tomu, že v prohlášení vydaném palestinskými a izraelskými lidskoprávními organizacemi v březnu 2013 se uvádí, že od roku 1967 nejméně 71 palestinských vězňů zemřelo údajně v přímém důsledku mučení v izraelských vazebních střediscích;

D.  vzhledem k tomu, že převážná většina palestinských vězňů ze Západního břehu a pásma Gazy je držena ve věznicích, které se nacházejí na izraelském území; vzhledem k tomu, že pro převážnou většinu z nich je často nemožné nebo velice obtížné uplatnit své právo na návštěvy rodinných příslušníků;

E.  vzhledem k tomu, že izraelské vojenské příkazy k zadržení umožňují vazbu bez obvinění či soudního procesu na základě důkazů, k nimž nemají přístup zadržení ani jejich právníci; vzhledem k tomu, že takové příkazy mohou platit až po dobu šesti měsíců a mohou být bez omezení obnovovány; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud Izraele nedávno kritizoval vojenské soudy a štáb hlavního vojenského prokurátora za jejich činnost při prodlužování správních příkazů k zadržení;

F.  vzhledem k tomu, že palestinští političtí vězni se opakovaně zúčastňují protestních hladovek, do nichž se zapojují současně stovky vězňů; vzhledem k tomu, že několik zadržených Palestinců i nadále pokračuje v prodloužené protestní hladovce;

G.  vzhledem k tomu, že vězeňkyně tvoří obzvláště zranitelnou skupinu zadržovaných palestinských osob;

H.  vzhledem k odhadům, že na Západním břehu je izraelskými bezpečnostními silami každoročně zatčeno 700 palestinských dětí; vzhledem k tomu, že podle zprávy UNICEF z února 2013, která se zabývá postupy v případech palestinských dětí v kontaktu s izraelským vojenským vazebním systémem, se zdá, že špatné zacházení s těmito dětmi je rozšířené a systematické;

I.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Izraelem se podle článku 2 Dohody o přidružení zakládají na dodržování lidských práv a zásad demokracie, které tvoří nedílnou součást dohody; vzhledem k tomu, že akční plán EU–Izrael klade důraz na to, že dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva patří k hodnotám sdíleným oběma smluvními stranami;

1.  vyjadřuje velké znepokojení nad smrtí palestinského vězně Arafáta Džarádáta dne 23. února 2013 v izraelské věznici a vyjadřuje soustrast jeho rodině;

2.  je značně znepokojen skutečností, že na Západním břehu se po smrti pana Džarádáta, k níž došlo za neobjasněných okolností ve věznici Megiddo, znovu vyostřilo napětí; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby byly v nejvyšší možné míře zdrženlivé, upustily od provokativních akcí, a předešly tak dalšímu násilí, a aby učinily opatření, která odhalí pravdu a uklidní stávající napětí;

3.  vyzývá izraelské orgány, aby bez prodlení zahájily nezávislé, nestranné a transparentní vyšetřování okolností smrti pana Džarádáta i veškerého údajného mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání palestinských vězňů;

4.  nadále podporuje legitimní obavy Izraele v oblasti bezpečnosti; nicméně věří, že pravidla právního státu musí být při zacházení se všemi vězni plně dodržována, což je pro demokratický stát zásadní; proto vyzývá izraelskou vládu, aby dodržovala práva palestinských vězňů a chránila jejich zdraví i životy;

5.  vyjadřuje obavy nad tím, že jsou Palestinci drženi ve správní vazbě, aniž by byli obviněni; zdůrazňuje, že by měli být obviněni a postaveni před soud, a to se soudními zárukami v souladu s mezinárodními normami, nebo bez prodlení propuštěni;

6.  trvá na okamžitém uplatnění práva vězňů na návštěvy rodinných příslušníků a vyzývá izraelské orgány, aby vytvořily nezbytné podmínky pro výkon tohoto práva;

7.  vyjadřuje silné obavy ohledně situace a zdravotního stavu zadržených Palestinců, kteří drží prodlouženou protestní hladovku; vyjadřuje podporu úsilí, které vynakládá Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby zachránil životy vězňů a zadržených osob v kritickém stavu, a naléhavě vyzývá Izrael, aby všem účastníkům protestní hladovky poskytl neomezený přístup k náležité zdravotní péči;

8.  opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění všech uvězněných členů Palestinské legislativní rady, včetně Marwána Barghútího;

9.  vyzývá izraelské orgány k zajištění toho, aby se palestinským uvězněným a zadržovaným ženám a dětem dostalo náležité ochrany i zacházení v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami, jejichž smluvní stranou Izrael je;

10.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby pečlivě sledovaly osud vězněných a zadržovaných Palestinců, včetně žen a dětí, a aby toto téma zmiňovaly na všech úrovních politického dialogu s Izraelem; trvá na tom, že tato záležitost by měla být začleněna do budoucí zprávy o pokroku Izraele v rámci evropské politiky sousedství;

11.  vyzývá k tomu, aby Parlament vyslal vyšetřovací misi, jež by zhodnotila stávající situaci, pokud jde o vazební podmínky palestinských vězňů, včetně žen a dětí, a využívání správní vazby;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, izraelské vládě, Knessetu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci Kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.

(1) Úř. věst. C 295 E, 4. 12. 2009, s. 47.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0298.

Právní upozornění - Ochrana soukromí