Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0275(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0056/2013

Indgivne tekster :

A7-0056/2013

Forhandlinger :

PV 15/04/2013 - 20
CRE 15/04/2013 - 20

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0103

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 27k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) ***I
P7_TA(2013)0103A7-0056/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0521),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0302/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. februar 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. februar 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0056/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2..  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3..  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 107 af 6.4.2011, s. 58.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004
P7_TC1-COD(2010)0275

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 526/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik