Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0216(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0042/2013

Indgivne tekster :

A7-0042/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0104

Vedtagne tekster
PDF 325kWORD 29k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
Utilsigtede fangster af hvaler ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0447),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0213/2012),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. november 2012(1),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0042/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98
P7_TC1-COD(2012)0216

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets forordning (EF) nr. 812/2004(2) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser.

(2)  Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør de beføjelser, der er tillagt Kommissionen til gennemførelse af forordning (EF) nr. 812/2004, bringes i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)  Kommissionen bør med henblik på anvendelsenat sikre, at visse bestemmelser kan tilpasses effektivti forordning (EF) nr. 812/2004, således at de afspejler tekniske og videnskabelige fremskridt, tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de tekniske specifikationer og anvendelsesbetingelser for akustiske alarmer. [Ændring 1]

(4)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer, bl.a. på ekspertniveau, under det forberedende arbejde i forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter.

(5)  Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 812/2004 vedrørende reglerne for proceduren og formatet i forbindelse med medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3).

(6a)   I betragtning af kravet for medlemsstaterne om at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på oprettelse af en streng beskyttelsesordning for hvaler, i betragtning af manglerne ved forordning (EF) nr. 812/2004 og gennemførelsen af denne, som anført af Kommissionen i dens meddelelse om utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri(4) og af ICES i dets relaterede videnskabelige rådgivning fra 2010, og i betragtning af den manglende integration af Rådets direktiv 92/43/EØF (»habitatdirektivet«)(5) bør Kommissionen inden udgangen af 2015 forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om en sammenhængende, overordnet lovgivningsramme, som kan sikre en effektiv beskyttelse af hvaler mod alle trusler.[Ændring 2]

(7)  Forordning (EF) nr. 812/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed ‐

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 812/2004 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 3, stk. 1, affattes således:"

1.   akustiske alarmer, der anvendes i henhold til artikel 2, stk. 1, skal være i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og anvendelsesbetingelser. Betingelserne og specifikationerne er anført i bilag II. Kommissionen tillægges beføjelse til at ændre bilag II ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at tilpasse nævnte bilag til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

"

1a)  I artikel 7 indsættes følgende stykke:"

3.  Kommissionen undersøger inden udgangen af 2015, om de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, og forelægger et lovgivningsmæssigt forslag til en sammenhængende, overordnet lovgivningsramme med henblik på sikring af en effektiv beskyttelse af hvaler.» [Ændring 3]

2)  Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Gennemførelse

Der kan fastlægges nærmere regler for proceduren og formatet for rapportering, jf. artikel 6, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 8b, stk. 2.

"

3)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser iBeføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på tre år fra den …(6). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder før udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 4]

3.  Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelse kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 8b

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser*.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådet vegne

(1) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2013.
(2) EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri: Rapport om gennemførelsen af visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 og om den videnskabelige vurdering af konsekvenserne af brugen af specielt hildingsgarn, toggegarn og indfiltringsgarn for hvaler i Østersøen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005« (COM(2009)0368).
(5) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
(6)+ Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik