Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0216(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0042/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0042/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0104

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 393kWORD 34k
Τρίτη 16 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0447),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0213/2012),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0042/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98
P7_TC1-COD(2012)0216

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου(2) ανατίθενται αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 πρέπει να εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  Για να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 εξασφαλισθεί η αποτελεσματική τροποποίηση ορισμένων διατάξεων ώστε να αντικατοπτρίζεται η τεχνική και επιστημονική πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους χρήσεως ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών. [Τροπολογία 1]

(4)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(5)  Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(6)  Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 όσον αφορά τους κανόνες για τη διαδικασία και τη μορφή υποβολής των εκθέσεων τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3).

(6α)  Λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση να λάβουν τα κράτη μέλη τα απαιτούμενα μέτρα για την καθιέρωση συστήματος αυστηρής προστασίας των κητοειδών, εν όψει των αδυναμιών του κανονισμού (EΚ) αριθ. 812/2004 και τις ελλείψεις κατά την εφαρμογή του, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία(4) και στη σχετική επιστημονική γνωμοδότηση του ICES για το 2010, καθώς και εν όψει της έλλειψης ενσωμάτωσης της οδηγίας 92/43/ΕOK του Συμβουλίου(5) («οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους»), η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πριν από το τέλος του 2015 νομοθετική πρόταση για ένα συνεκτικό, συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των κητοειδών από κάθε κίνδυνο. [Τροπολογία 2]

(7)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

1.  Οι ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 πληρούν τεχνικές προδιαγραφές και όρους χρήσης. Οι όροι και οι προδιαγραφές καθορίζονται στο παράρτημα II. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8α, με στόχο την προσαρμογή του εν λόγω παραρτήματος στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

"

1α)  Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

3.  Η Επιτροπή προβαίνει πριν από το τέλος του 2015 σε επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει νομοθετική πρόταση για ένα συνεκτικό, συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των κητοειδών.“[Τροπολογία 3]·

2)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Άρθρο 8

Εφαρμογή

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και τη μορφή υποβολής των εκθέσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, μπορούν να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8β παράγραφος 2.

"

3)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρέχεται επ’ αόριστονανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από …(6). Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 4]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Άρθρο 8β

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απρίλιου 2013.
(2) ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 12.
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Aνακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία: Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου και με την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης, ιδίως, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και διχτυών εμπλοκής στα κητοειδή της Βαλτικής Θάλασσας, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου» (COM(2009)0368).
(5) Oδηγία 92/43/ΕOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (EE L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(6)+ Hμερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου