Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0216(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0042/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0042/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0104

Elfogadott szövegek
PDF 413kWORD 31k
2013. április 16., Kedd - Strasbourg
A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0447),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0213/2012),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0042/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. április 16-án került elfogadásra a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0216

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A 812/2004/EK tanácsi rendelet(2) hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

(2)  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében a 812/2004/EK rendelet végrehajtása céljából a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével.

(3)  A 812/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazásaEgyes rendelkezéseknek a technikai és tudományos haladás következtében történő hatékony módosítása biztosításának érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban történő elfogadására vonatkozó hatáskört az akusztikus riasztóberendezések használatára vonatkozó feltételek és műszaki előírások tekintetében indokolt a Bizottságra ruházni. [Mód. 1]

(4)  Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának előkészítése során megfelelő konzultációt folytasson, ideértve a szakértők bevonását is.

(5)  A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(6)  Annak érdekében, hogy a 812/2004/EK rendeletnek a tagállamok jelentéstételi kötelezettségére vonatkozó eljárásra és annak formátumára meghatározott szabályainak végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(3) megfelelően kell gyakorolni.

(6a)  Tekintettel azon követelményre, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket a cetfélék szigorú védelmét szolgáló rendszer létrehozására, tekintettel a 812/2004/EK rendelet(4)és annak végrehajtása hiányosságaira, amint azt a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásáról szóló bizottsági közlemény és a 2010. évi ICES tudományos szakvélemény jelezte, valamint tekintettel a 92/43/EGK tanácsi irányelv(5)(élőhelyekről szóló irányelv) integrálásának elmaradására, a Bizottságnak legkésőbb 2015 végéig jogalkotási javaslatot kell benyújtania egységes, átfogó jogszabályi keret létrehozására a cetfélék minden veszéllyel szembeni hatékony védelme érdekében. [Mód. 2]

(7)  Ezért a 812/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 812/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

(1)  A 2. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában használt akusztikus riasztóberendezéseknek meg kell felelniük a műszaki előírásoknak és a használati feltételeknek. A feltételeket és előírásokat a II. melléklet határozza meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktussal módosítsa a II. mellékletet annak a tudományos és technikai haladáshoz való igazítása érdekében.

"

1a.  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3)  A Bizottság 2015. vége előtt felülvizsgálja a rendelet rendelkezéseinek hatékonyságát, és a cetfélék hatékony védelmének biztosítását célzó, koherens, átfogó jogi keretről szóló jogalkotási javaslatot nyújt be.»[Mód. 3]

2.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»8. cikk

Végrehajtás

A jelentési eljárásra és a jelentés formátumára a 6. cikkben meghatározott részletes szabályok a 8b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok révén állapíthatók meg.

"

3.  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

1.  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

2.  A 3. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazás határozatlan időre szól. felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazást három évre a Bizottságra ruházzák ...-tól/től(6). A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam lejárta előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 4]

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

4.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

5.  A 3. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

8b. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke által létrehozott Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet* értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

* HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt .

Az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2013. április 16-i álláspontja.
(2) HL L 150., 2004.4.30., 12. o.
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása: a 812/2004/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a kopoltyúhálók, tükörhálók és állítóhálók balti-tengeri cetfélékre gyakorolt hatásának a 2187/2005/EK rendelettel előírt tudományos értékeléséről szóló jelentés (COM(2009)0368).
(5) A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7.).
(6)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat