Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0216(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0042/2013

Teksty złożone :

A7-0042/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2013 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0104

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 36k
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg
Przypadkowe odłowy waleni ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0447),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0213/2012),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0042/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98
P7_TC1-COD(2012)0216

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

działając zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004(2) nadaje Komisji uprawnienia w zakresie wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(2)  Na skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego uprawnienia przekazane Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 812/2004 muszą zostać dostosowane do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(3)  W celu stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 812/2004zapewnienia skutecznej zmiany niektórych przepisów z myślą o odzwierciedleniu postępu technicznego i naukowego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do warunków technicznych i warunków użytkowania akustycznych urządzeń odstraszających. [Popr. 1]

(4)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych do przyjęcia aktów delegowanych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(5)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(6)  W celu zapewnienia jednakowych warunków wdrażania przepisów rozporządzenia (WE) nr 812/2004 dotyczących procedury i formatu w kontekście realizacji obowiązków w zakresie sprawozdawczości przez państwa członkowskie należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(3).

(6a)  W związku z odnoszącym się do państw członkowskich wymogiem przyjęcia niezbędnych środków w celu wprowadzenia systemu ścisłej ochrony waleni, w świetle niedociągnięć rozporządzenia (WE) nr 812/2004 i niepowodzeń w jego wdrażaniu, wskazanych przez Komisję w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie(4) i przez ICES w  odnośnej opinii naukowej z 2010 r., oraz w świetle nieuwzględnienia dyrektywy Rady 92/43/EWG(5) („dyrektywa siedliskowa”), Komisja powinna najpóźniej do końca 2015 r. przedstawić wniosek legislacyjny dotyczący spójnych, kompleksowych ram prawnych zapewniających skuteczną ochronę waleni przed wszelkimi zagrożeniami. [Popr. 2]

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 812/2004,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1.  Akustyczne urządzenia odstraszające używane w zastosowaniu art. 2 ust. 1 powinny być zgodne z warunkami technicznymi i warunkami użytkowania. Warunki techniczne i warunki użytkowania są określone w załączniku II. Komisja jest uprawniona do dokonywania zmian w załączniku II w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 8a w celu dostosowywania załącznika do postępu naukowego i technicznego.

"

1a)  w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

3.  Komisja dokona, przed końcem 2015 r., przeglądu skuteczności środków określonych w niniejszym rozporządzeniu i przedłoży wniosek ustawodawczy przewidujący spójne i kompleksowe ramy mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony waleni.» [Popr. 3]

2)  art. 8 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 8

Wdrażanie

Szczegółowe zasady dotyczące procedury i formatu składania sprawozdań zgodnie z art. 6 mogą zostać ustanowione pomocą drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą kontrolną, o której mowa w art. 8b ust. 2.

"

3)  dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu:"

Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślonyokres trzech lat od dnia …(6). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 4]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 8b

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury powołany na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.
(2) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 12.
(3) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(4) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Przypadkowe połowy waleni w rybołówstwie: sprawozdanie z wdrażania określonych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 oraz z oceny naukowej wpływu stosowania sieci skrzelowych, sieci trójściennych i sieci oplatających na walenie w Morzu Bałtyckim, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005” (COM(2009)0368).
(5) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(6)+ Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności