Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0042/2013

Predkladané texty :

A7-0042/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0104

Prijaté texty
PDF 405kWORD 36k
Utorok, 16. apríla 2013 - Štrasburg
Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0447),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0213/2012),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0042/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 88/98
P7_TC1-COD(2012)0216

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 812/2004(2) prenáša na Komisiu právomoci, aby mohla vykonávať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(2)  V dôsledku nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť právomoci prenesené na Komisiu na vykonávanie nariadenia (ES) č. 812/2004 s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)  S cieľom uplatňovať určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 812/2004 by sazabezpečiť, aby účinná zmena určitých ustanovení odrážala vedecko-technický pokrok, by sa mala na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie, pokiaľ ide o technické špecifikácie a podmienky používania akustických odplašovacích zariadení. [PDN 1]

(4)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác na prijatie delegovaných aktov uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

(5)  Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(6)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení nariadenia (ES) č. 812/2004 týkajúceho sa postupu a formy ohlasovacej povinnosti členských štátov, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(3).

(6a)  Vzhľadom na požiadavku, aby členské štáty prijali opatrenia potrebné na vytvorenie systému prísnej ochrany veľrybovitých cicavcov (veľrýb) vzhľadom na nedostatky nariadenia (ES) č. 812/2004 a jeho vykonávania, na ktoré poukázala Komisia vo svojom oznámení o náhodných úlovkoch veľrýb pri rybolove(4) a ICES vo svojom súvisiacom vedeckom odporúčaní z roku 2010, a vzhľadom na nedostatočné začlenenie smernice Rady 92/43/EHS(5) (smernica o ochrane biotopov) by Komisia mala do konca roku 2015 predložiť legislatívny návrh uceleného a zastrešujúceho legislatívneho rámca na zabezpečenie účinnej ochrany veľrybovitých cicavcov (veľrýb) pred všetkými hrozbami.[PDN 2]

(7)  Nariadenie (ES) č. 812/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 812/2004 sa mení takto:

1.  V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1.  Akustické odplašovacie zariadenia používané v rámci uplatňovania článku 2 ods. 1 musia byť v súlade s technickými podmienkami a podmienkami používania. Technické podmienky a podmienky používania sú vymedzené v prílohe II. Komisia je splnomocnená meniť prílohu II prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 8a s cieľom prispôsobiť danú prílohu technickému a vedeckému pokroku.

"

1a.  V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:"

3.  Komisia do konca roku 2015 preskúma účinnosť opatrení ustanovených v tomto nariadení a predloží legislatívny návrh uceleného a zastrešujúceho legislatívneho rámca na zabezpečenie účinnej ochrany veľrybovitých cicavcov (veľrýb).‚[PDN 3]

2.  Článok 8 sa nahrádza takto:

Článok 8

Vykonávanie

Podrobné pravidlá postupu a formy ohlasovacej povinnosti tak, ako sú ustanovené v článku 6, sa môžu stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8b ods. 2.

"

3.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovaná Právomoc prijímať delegované akty uvedenéuvedená v článku 3 ods. 1 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie troch rokov od …(6). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 4]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8b

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2013.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Náhodné úlovky veľrýb pri rybolove: Správa o uplatňovaní určitých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 812/2004 a o vedeckom posúdení vplyvu, ktorý má používanie žiabrových sietí, viacstenných žiabrových sietí a zamotávajúcich sietí na veľryby v Baltskom mori v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2187/2005 (COM(2009)0368).
(5) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
(6)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia