Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0216(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0042/2013

Predložena besedila :

A7-0042/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2013 - 8.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0104

Sprejeta besedila
PDF 382kWORD 25k
Torek, 16. april 2013 - Strasbourg
Naključni ulovi kitov in delfinov ***I
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0447),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0213/2012),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 2012(1),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0042/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98
P7_TC1-COD(2012)0216

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 812/2004(2) Komisiji podeljuje pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(2)  Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena za izvajanje Uredbe (ES) št. 812/2004, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(3)  Za uporabozagotovitev učinkovite spremembe nekaterih določb,Uredbe (ES) št. 812/2004, da se bo v njih odražal tehnični in znanstveni napredek, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s tehničnimi specifikacijami in pogoji uporabe akustičnih odvračalnih naprav. [Sprememba 1]

(4)  Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu za sprejetje delegiranih aktov opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(5)  Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(6)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Uredbe (ES) št. 812/2004 v zvezi s pravili o postopku in obliki obveznosti držav članic glede poročanja, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3).

(6a)   Ob upoštevanju zahtev držav članic, da se sprejmejo potrebni ukrepi za vzpostavitev strogega sistema zaščite morskih sesalcev, pomanjkljivosti Uredbe (ES) št. 812/2004 in njenega izvajanja, na katero je opozorila Komisija v svojem sporočilu o naključnih ulovih kitov in delfinov v ribištvu(4) in ICES v svojem s tem povezanim znanstvenim mnenjem iz leta 2010, ter zaradi pomanjkanja integracije Direktive Sveta 92/43/EGS(5) (Direktiva o habitatih), bi morala Komisija pred koncem leta 2015 predložiti zakonodajni predlog za dosleden, splošen zakonodajni okvir, da bi se zagotovila učinkovita zaščita morskih sesalcev pred vsem, kar jih ogroža.[Sprememba 2]

(7)  Uredbo (ES) št. 812/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 812/2004 se spremeni:

(1)  v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

1.  Akustične odvračalne naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju člena 2(1), izpolnjujejo tehnične specifikacije in pogoje uporabe. Ti pogoji in specifikacije so opredeljeni v Prilogi II. Komisija je pooblaščena, da Prilogo II spreminja z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 8a, da bi navedeno prilogo prilagodila tehničnemu in znanstvenemu napredku.

"

(1a)   v členu 7 se doda naslednji odstavek:"

3.   Komisija pred koncem leta 2015 opravi pregled učinkovitosti ukrepov iz te uredbe in predloži zakonodajni predlog za krovni zakonodajni okvir za zagotavljanje učinkovite zaščite morskih sesalcev.‚;[Sprememba 3]

(2)  člen 8 se nadomesti z naslednjim:

Člen 8

Izvajanje

Podrobna pravila o postopku in obliki poročanja, določena v členu 6, se lahko določijo z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu a postopkom preverjanja iz člena 8b(2).

"

(3)  vstavita se naslednja člena:"

Člen 8a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) se podeli za nedoločen časprenese na Komisijo za obdobje treh let od …(6). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.[Sprememba 4]

3.  Pooblastilo iz člena 3(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne ugovarja delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 8b

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2013.
(2) UL L 150, 30.4.2004, str. 12.
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom: „Naključni ulovi kitov in delfinov v ribištvu: Poročilo o izvajanju nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 in o znanstveni oceni učinkov uporabe zlasti zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež na kite in delfine v Baltskem morju, kot zahteva Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005“ (COM(2009)0368).
(5) Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
(6)+ Datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov