Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0215(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0127/2013

Predkladané texty :

A7-0127/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0105

Prijaté texty
PDF 199kWORD 20k
Utorok, 16. apríla 2013 - Štrasburg
Rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou ***
P7_TA(2013)0105A7-0127/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o partnerstve v sektore rybolovu a protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v dohode (13501/2012 – C7–0007/2013 – 2012/0215(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13501/2012),

–  so zreteľom na návrh dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou a návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v dohode (13503/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0007/2013),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0127/2013),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a protokolu;

2.  vyzýva Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnicu a závery zo schôdzí Spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody, ako aj viacročný sektorový program stanovený v článku 3 protokolu a príslušné ročné hodnotenia; vyzýva Komisiu, aby uľahčila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach Spoločného výboru; vyzýva Komisiu, aby v priebehu posledného roka uplatňovania protokolu a pred začatím rokovaní o jeho obnovení predložila Európskemu parlamentu a Rade úplnú hodnotiacu správu o jeho vykonávaní, a to bez uloženia zbytočných obmedzení týkajúcich sa prístupu k tomuto dokumentu;

3.  vyzýva Radu a Komisiu, aby konajúc v medziach svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa nového protokolu a jeho obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Maurícijskej republike.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia