Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2049(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0133/2013

Teksty złożone :

A7-0133/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2013 - 8.8
CRE 16/04/2013 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0110

Teksty przyjęte
PDF 304kWORD 28k
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy
P7_TA(2013)0110A7-0133/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy) (COM(2013)0120 – C7-0060/2013 – 2013/2049(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0120 – C7-0060/2013),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.)(1), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0133/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres działań Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2011/016 IT/Agile w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 257 pracowników w Agile S.r.l. w okresie referencyjnym od dnia 22 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r., przy czym wobec 856 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na mocy wspomnianego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 30 grudnia 2011 r., a ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 7 marca 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 15 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w czterech pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.;

3.  zauważa, że powodem zwolnienia 1 257 pracowników w Agile S.r.l., przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we Włoszech, było poważniejsze niż się spodziewano pogorszenie koniunktury w sektorze IT oraz zaostrzenie warunków kredytowych w następstwie kryzysu gospodarczego i finansowego, będące dodatkowym obciążeniem na przedsiębiorstwa, któremu nie udało się wypracować rozwiązania pozwalającego na utrzymanie rentowności i które rozpoczęło w 2010 r. postępowanie upadłościowe;

4.  przypomina, że Komisja uznała już, że sektor ICT został już w przeszłości dotknięty kryzysem, jako że ze środków EFG wspierano pracowników zwolnionych w sektorze ICT w Holandii (sprawa EGF/2010/012 Noord Holland)(3);

5.  podkreśla fakt, że zwolnienia w Agile nastąpiły na prawie całym obszarze Włoch i dotyczą one 12 z 20 włoskich regionów: Piemontu, Lombardii, Veneto, Emilii-Romagni, Toskanii, Umbrii, Lazio, Kampanii, Puglii, Basilicaty oraz Kalabrii i Sycylii;

6.  zauważa, że w ciągu trzech lat (2008–2010) stopa bezrobocia we Włoszech wzrosła od 6,8 % do 8,5 % oraz że w ośmiu z 12 dotkniętych regionów wzrost był wyższy niż średnia krajowa i oscylował między 1,9 % a 2,6 %; podkreśla, że zwolnienia w Agile jeszcze bardziej pogorszą obecną trudną sytuację w zatrudnieniu, szczególnie w regionach południowych, gdzie możliwości ożywienia gospodarczego przedstawiają się mniej optymistycznie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, włoskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie zindywidualizowanych środków w dniu 15 marca 2012 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  wzywa włoskie władze do wykorzystania w pełni wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków; przypomina, że pierwsze interwencje w ramach EFG charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem wdrażania środków budżetowych, głównie z powodu niewielkiej skali korzystania ze środków;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje reintegrację na rynku pracy 856 pracowników za pomocą doradztwa zawodowego, oceny umiejętności, monitorowania zwolnień oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, kształcenia podyplomowego, wspierania przedsiębiorczości i wkładu w założenie działalności gospodarczej, a także dopłat za zatrudnienie, opieki mentorskiej po reintegracji na rynku pracy, dodatków na poszukiwanie pracy, wsparcia finansowego na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów osób pozostających na utrzymaniu, wsparcie na koszty dojazdów oraz wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy;

10.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług modułu „Opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy”, który ma na celu dopilnowanie, by powrót pracowników na rynek pracy odbywał się w sposób zrównoważony;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania jest wypłacany jednorazowo za okazaniem dowodu poniesionych kosztów;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów mające na celu umożliwienie pracownikom opiekującym się osobami pozostającymi na utrzymaniu (jak dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) dalszą nad nimi opiekę, tak aby pracownicy biorący udział w tym programie mogli pogodzić szkolenie i poszukiwanie pracy z obowiązkami rodzinnymi;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z partnerami społecznymi przeprowadzono konsultacje w sprawie kształtu środków w ramach skoordynowanego pakietu EFG, a w szczególności, iż na szczeblu lokalnym zaangażowano w ten proces związki zawodowe, oraz że na kolejnych etapach wdrażania EFG i w zakresie dostępu do EFG wdrażana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  zwraca się do Komisji o szczegółowe podanie w przyszłych wnioskach następujących informacji: jakie rodzaje szkoleń będą udostępniane, w jakich sektorach pracownicy prawdopodobnie będą mogli znaleźć zatrudnienie, oraz zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oferowane szkolenie dopasowane jest do prognoz gospodarczych i zapotrzebowania na rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje jednak ścisłe powiązanie bonu z uzgodnioną z każdym pracownikiem ścieżką powrotu na rynek pracy;

16.  zauważa, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Włoch potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

17.  podkreśla wagę prawidłowej i sprawnej współpracy Komisji z państwami członkowskimi przy przygotowywaniu wniosków w ramach oczekiwanego nowego rozporządzenia w sprawie EFG w celu szybkiego udzielania pomocy z EFG;

18.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; wyraża nadzieję, że w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) zostaną uwzględnione dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i rozpoznawalność EFG;

19.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał reintegrację na rynku pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Dyrektywa 2011/99/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 41 z 15.2.2011, s. 8)


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2013/277/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności