Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2048(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0134/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0134/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0111

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 316kWORD 32k
Τρίτη 16 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak από την Αυστρία
P7_TA(2013)0111A7-0134/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak από την Αυστρία) (COM(2013)0119 – C7-0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0119 – C7-0059/2013),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το άρθρο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0134/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαΐου 2009 έως την 30ή Δεκεμβρίου 2011, το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και την υποστήριξη απολυθέντων εργαζομένων των οποίων η απόλυση ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστρία υπέβαλε την αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 320 απολύσεις στην Austria Tabak GmbH και σε 14 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος με 270 εργαζόμενους προοριζόμενους για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά το τετράμηνο αναφοράς από 20 Αυγούστου 2011 έως 19 Δεκεμβρίου 2011·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Αυστρία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει, με λύπη, ότι οι αυστριακές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Δεκεμβρίου 2011 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αποτίμησή της στις 7 Μαρτίου 2013· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μακρά περίοδο αξιολόγησης διάρκειας 15 μηνών· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την φάση της αξιολόγησης και, τελικά, να υποβάλει προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που υποβλήθηκαν το 2011·

3.  σημειώνει ότι αιτία των απολύσεων ήταν το κλείσιμο της τελευταίας εναπομείνασας μονάδας παραγωγής της Austria Tabak στην περιοχή Hainburg in the Bruck an der Leitha (Niederösterreich/Κάτω Αυστρία) μετά από απόφαση που έλαβε τον Μάιο 2011 η μητρική εταιρεία της, Japan Tobacco International (JTI)(3)· σημειώνει ότι το εν λόγω εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων έπαυσε σταδιακά τις δραστηριότητές του από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 έως τα μέσα του 2012, με αποτέλεσμα την απόλυση συνολικά 320 εργαζομένων·

4.  τονίζει ότι το κλείσιμο της Austria Tabak, που ήταν τότε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή Bruck an der Leitha, με την οποία συνδέονταν πολλές μικρές επιχειρήσεις, έφερε την περιοχή σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση· σημειώνει ότι, τον Σεπτέμβριο 2011, ο αριθμός κενών θέσεων απασχόλησης είχε μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ (- 47 %), σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ όσον αφορά την Κάτω Αυστρία (επίπεδο NUTS ΙΙ) και σε εθνικό επίπεδο, η μείωση αυτή ήταν πολύ χαμηλότερη (- 4 % και - 7 %, αντίστοιχα)· επιπλέον, παραπέμπει στα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ήδη από το 2006 έως το 2010, η περιοχή αυτή είχε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των επτά περιφερειών NUTS III της Κάτω Αυστρίας(4), με αποτέλεσμα η στροφή σε άλλους τομείς να μην είναι εύκολη επιλογή για τους απολυμένους εργαζομένους, ενώ το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς είχαν σχετικά χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας καθιστά ένα νέο ξεκίνημα ακόμη πιο δύσκολο·

5.  υπενθυμίζει ότι σε επίπεδο NUTS II, το κράτος της Κάτω Αυστρίας έχει επίσης πληγεί και από άλλες μαζικές απολύσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις για το ΕΤΠ στην Επιτροπή: 704 απολύσεις στον τομέα της μεταλλουργίας το 2009(5) και 1 274 απολύσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών το 2010(6)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορα βοήθεια, οι αυστριακές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων μέτρων στις 15 Νοεμβρίου 2011, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών για συγχρηματοδότηση συμπεριλαμβάνει μέτρα για την επανένταξη 270 εργαζομένων στην εργασία, όπως συμβουλές σε θέματα σταδιοδρομίας, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, καθοδήγηση για θέσεις εργασίας, διάφορες μορφές κατάρτισης και μέτρων απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικής κατάρτισης σε ανώτερες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, πρακτικής επιτόπου εκπαίδευσης, εντατικής στήριξης για εργαζομένους άνω των 50 ετών καθώς και επιδομάτων κατάρτισης και ημερήσιων αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της αναζήτησης εργασίας·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για τον σχεδιασμό των μέτρων της συντονισμένης δέσμης του ΕΤΠ και ότι η πολιτική για την ισότητα γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και όσον αφορά την πρόσβαση στο ΕΤΠ.

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με τη στήριξη του ΕΤΠ θα παρασχεθούν στους εργαζομένους μέσω ιδρυμάτων εργασίας που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους· υπενθυμίζει ότι τα ιδρύματα εργασίας είναι όργανα που ιδρύονται από τομεακούς κοινωνικούς εταίρους για να συνοδεύσουν τους εργαζομένους στη βιομηχανική αλλαγή με μέτρα κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους· υπενθυμίζει, ακόμη, ότι αυτό το μοντέλο παροχής ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας ήταν πολύ επιτυχημένο στο παρελθόν όσον αφορά την επανένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη χρήση των πόρων του ΕΤΠ προς τον σκοπό αυτό·

10.  καλεί τις αυστριακές αρχές να χρησιμοποιούν τη στήριξη του ΕΤΠ στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μέγιστου αριθμού εργαζομένων στα μέτρα·

11.  χαιρετίζει την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών και τις λεπτομερείς περιγραφές των μέτρων που παρουσιάζονται στην πρόταση της Επιτροπής· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η κατάρτιση που προσφέρεται συνδυάζεται με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και προσόντα στην περιφέρεια·

12.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

13.  εφιστά την προσοχή στην ημερήσια αποζημίωση για εργαζομένους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της αναζήτησης εργασίας, η οποία φέρεται να ανέρχεται σε ποσό 1 000 EUR ανά εργαζόμενο μηνιαίως (υπολογιζόμενο για 13 μήνες, το επίδομα ανεργίας θα διακοπεί στη διάρκεια αυτής της περιόδου) που θα συνδυάζεται με αποζημίωση κατάρτισης ύψους 200 EUR ανά εργαζόμενο μηνιαίως· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ πρέπει στο μέλλον να διατίθεται κατά κύριο λόγο για κατάρτιση και αναζήτηση εργασίας καθώς και για προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η δε χρηματοδοτική του συνεισφορά σε αποζημιώσεις θα πρέπει πάντοτε να έχει πρόσθετο χαρακτήρα και να παρέχεται παράλληλα με όσα τίθενται στη διάθεση των απολυμένων εργαζομένων δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ποσό 4 266 000 EUR από το συνολικό κόστος της δέσμης που ανέρχεται σε 5 864 615 EUR διατίθεται για διάφορα οικονομικά επιδόματα, αναλογία παρόμοια με αυτή που ίσχυσε σε άλλες περιπτώσεις· συνιστά ανάλογο ποσό να αφιερωθεί σε μέτρα κατάρτισης στο πλαίσιο μελλοντικών κινητοποιήσεων·

15.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφεύγεται η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού του ΕΤΠ (2014-2020), θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και προβολή του ΕΤΠ·

17.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για την εξασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

18.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που απολύονται· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά από αιτήματα του Κοινοβουλίου, εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2013 πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 000 000 EUR στο κονδύλιο 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, επομένως, δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις, όπως συνέβη στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της επίτευξης των στόχων πολιτικής του ΕΤΠ·

20.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Συμβουλίου να εμποδίσει την παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης, που επιτρέπει την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εργαζομένους που απολύονται λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, πέρα από εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, και την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης σε 65% του κόστους του προγράμματος, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία της 30ής Δεκεμβρίου 2011· καλεί το Συμβούλιο να εισαγάγει εκ νέου το μέτρο αυτό χωρίς καθυστέρηση·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(3) Η JTI με έδρα τη Γενεύη ανήκει στην Japan Tobacco Inc., με έδρα την Ιαπωνία και είναι μια από της μεγαλύτερες εταιρείες καπνού στον κόσμο (το 2007 κατείχε το: 10,8 % της παγκόσμιας αγοράς), μετά από την κρατική China National Tobacco Corporation (το 2007: κατείχε το 32 %), τη Philip Morris International (το 2007 κατείχε το 18,7 %), και την British American Tobacco (το 2007: κατείχε το 17,1 %). Η JTI δραστηριοποιείται σήμερα σε 120 χώρες και απασχολεί 25 000 ανθρώπους.
(4) Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
(5) EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich (ΕΕ L 263 της 7.10.2011, σ. 9).
(6) ΕΤΠ/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich (ΕΕ L 317 της 30.11.2011, σ. 28).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak από την Αυστρία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/276/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου