6 декември 2016 г.
P7_TA(2013)0114(COR02)
ПОПРАВКА
на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 116kWORD 47k
Правна информация - Политика за поверителност