Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0203(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0170/2012

Indgivne tekster :

A7-0170/2012

Forhandlinger :

PV 16/04/2013 - 4
CRE 16/04/2013 - 4

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0114

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 43k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
Kreditinstitutter og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I
P7_TA(2013)0114A7-0170/2012
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0453),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0210/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det rumænske Deputeretkammer og den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 25. januar 2012(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. marts 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0170/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF
P7_TC1-COD(2011)0203

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/36/EU).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Det bekræftes herved, at den aftale, der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om det nye kapitalkravsdirektiv, som vil give Kommissionen ret til efter anmodning fra EBA med henblik på anvendelsen af forordning (EU) nr. 1095/2010 eller på eget initiativ at pålægge medlemsstaterne at fremlægge mere detaljerede oplysninger om gennemførelsen af deres nationale love og bestemmelser og dette direktiv, ikke danner præcedens for forhandlinger om lovgivningsmæssige retsakter på andre politikområder.

Denne specifikke løsning er nødvendig på grund af særlige omstændigheder vedrørende den europæiske tilsynsstruktur. Spørgsmålet om forklarende dokumenter skal som hovedregel fortsat behandles i overensstemmelse med den fælles politiske erklæring af 27. oktober 2011 fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik