9 Σεπτεμβρίου 2016
P7_TA(2013)0115(COR03)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 125kWORD 41k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου