Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2043(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0044/2013

Indgivne tekster :

A7-0044/2013

Forhandlinger :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0118

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 28k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser
P7_TA(2013)0118A7-0044/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 16. april 2013 om gennemførelse og anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (2010/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 19, stk. 1, og artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser(1),

–  der henviser til Kommissionens retningslinjer af 22. december 2011 for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-236/09 (Test-Achats)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom af 1. marts 2011 i sag C-236/09 (Test-Achats)(3),

–  der henviser til rapporten fra december 2010 fra det europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet med titlen »EU-regler vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder: hvordan gennemføres disse i national ret? «,

–  der henviser til rapporten fra juli 2009 fra det europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet med titlen »Forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser samt gennemførelsen af direktiv 2004/113/EF i national ret«,

–  der henviser til rapporten fra juni 2011 fra det europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet med titlen »Transpersoner og interseksuelle: forskelsbehandling på grund af køn, kønsidentitet og kønsudtryk«,

–  der henviser til sin holdning af 30. marts 2004 om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser(4),

–  der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0044/2013),

A.  der henviser til, at direktivet forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, både inden for den offentlige og den private sektor;

B.  der henviser til, at direktivet tager fat på aspekter vedrørende forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet;

C.  der henviser til, at ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab også er forbudt ligesom chikane, sexchikane og instrukser om forskelsbehandling i forbindelse med udbydelse eller levering af varer og tjenesteydelser;

D.  der henviser til, at der efter Lissabontraktatens ikrafttræden træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn efter en særlig lovgivningsprocedure, der kræver enstemmighed i Rådet og godkendelse fra Parlamentets side (artikel 19, stk. 1, i TEUF);

E.  der henviser til, at direktivet ifølge de foreliggende oplysninger er blevet gennemført i de fleste medlemsstaters nationale ret, enten gennem vedtagelse af ny lovgivning eller gennem ændringer af eksisterende lovgivning på området;

F.  der henviser til, at gennemførelsen i visse medlemsstater var mangelfuld, eller at tidsfristen for gennemførelse blev overskredet;

G.  der henviser til, at national lovgivning i visse tilfælde er mere vidtrækkende end krævet i direktivet, idet den også omfatter uddannelse og forskelsbehandling i medier og reklamer;

H.  der henviser til, at undtagelsen i direktivets artikel 5, stk. 2, har skabt manglende retssikkerhed og potentielle retlige udfordringer på langt sigt;

I.  der henviser til, at tidsfristen for Kommissionens gennemførelsesrapport, som i henhold til direktivet skulle have været forelagt i 2010, er blevet udsat til senest 2014;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols dom af 1. marts 2011 i sag C-236/09 (Test-Achats) slog fast, at den mulighed for undtagelse i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, er i strid med virkeliggørelsen af målsætningen om ligebehandling af mænd og kvinder og uforenelig med EU's charter om grundlæggende rettigheder;

K.  der henviser til, at den pågældende bestemmelse følgelig skal anses for ugyldig efter udløbet af en passende overgangsperiode, i dette tilfælde med virkning fra den 21. december 2012;

L.  der henviser til, at Kommissionen den 22. december 2011 offentliggjorde ikkebindende retningslinjer med det formål at skabe klarhed omkring situationen med hensyn til forsikringsselskaber og lignende finansielle tjenester;

M.  der henviser til, at forskelsbehandling af transpersoner og forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i tråd med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis kan udgøre forskelsbehandling på grund af køn(6) i forbindelse med politik og lovgivning på området for ligebehandling af kvinder og mænd;

1.  beklager, at Kommissionen endnu ikke har forelagt sin rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF eller offentliggjort ajourførte data om igangværende nationale gennemførelsesprocesser;

2.  erkender, at Test-Achats-dommen kan have påvirket medlemsstaternes gennemførelsesproces, men konstaterer, at dette ikke i sig selv kan retfærdiggøre, at den i direktivet krævede rapport ikke er blevet offentliggjort til tiden;

3.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at offentliggøre sin rapport og alle tilgængelige data;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til at udbrede kendskabet til direktivet og dets indvirkning ved hjælp af konkrete eksempler for at sikre, at både kvinder og mænd gøres fuldt bekendte med dette direktiv, således at de kan bruge det efter hensigten som et effektivt middel til at sikre deres ret til ligebehandling i forbindelse med adgang til alle varer og tjenesteydelser;

5.  glæder sig over Test-Achats-dommen, men mener, at den har skabt vedvarende usikkerhed på forsikringsmarkedet; forventer, at udarbejdelsen af unisexkriterier vil føre til en prissætning, der er baseret på en række forskellige risikofaktorer, og som på retfærdig vis afspejler risiciene i relation til den enkelte person uanset køn, samt til sporing af enhver form for potentiel kønsbaseret forskelsbehandling;

6.  mener ikke, at de af Kommissionen offentliggjorte retningslinjer helt har formået at fjerne denne usikkerhed, da de ikke har nogen bindende eller retlig virkning;

7.  opfordrer Kommissionen til at tage praktiske skridt til at imødegå dette problem ved at forelægge et nyt lovgivningsmæssigt forslag, der er i fuld overensstemmelse med retningslinjerne;

8.  bemærker, at forsikringsbranchen fortsat bør bestræbe sig på at omlægge sine præmier på grundlag af unisexkriterier gennem anvendelse af aktuarberegninger foretaget på basis af andre faktorer;

9.  opfordrer Kommissionen til at indlede en uformel dialog med forsikringsbranchen om risikovurdering;

10.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge den metode, den agter at bruge til at måle Test-Achats-dommens indvirkning på forsikringspriser;

11.  opfordrer Kommissionen til også at analysere dette spørgsmål ud fra synsvinklen om forbrugerbeskyttelse;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til nøje at følge udviklingen på forsikringsmarkedet og til, hvis der er tegn på de facto indirekte forskelsbehandling, at træffe alle fornødne foranstaltninger til at imødegå problemet og undgå uberettigede højere priser;

13.  understreger, at dette direktiv ikke kun finder anvendelse på forsikringssektoren, og at der er brug for grundig oplysning om dets bredere anvendelsesområde og fremskridtspotentiale for så vidt angår adgangen til varer og tjenesteydelser i såvel den offentlige som den private sfære for at sætte både kvinder og mænd i stand til fuldt ud at forstå dets rækkevidde og formål og til følgelig at gøre hensigtsmæssig brug af dets særlige træk og muligheder;

14.  konstaterer, at bestemmelsen vedrørende flytningen af bevisbyrden er blevet gennemført i national ret i de fleste medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med anvendelsen af denne bestemmelse i samtlige medlemsstater;

15.  opfordrer Kommissionen til at tage sager om forskelsbehandling på grund af graviditet, planlægning af moderskab og moderskab i betragtning, f.eks. for så vidt angår boligsektoren (leje) og vanskeligheder med at optage lån samt adgang til medicinalvarer og sundhedstjenester, navnlig adgang til lovligt tilgængelig reproduktiv sundhedspleje og kønsskiftebehandling;

16.  opfordrer Kommissionen til særlig nøje at overvåge enhver form for forskelsbehandling i forbindelse med amning, herunder eventuel forskelsbehandling for så vidt angår adgangen til varer og tjenesteydelser på offentlige steder og områder;

17.  opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med gennemførelsen og anvendelsen af direktivet for så vidt angår gravide asylansøgere, som afventer udfaldet af deres asylansøgning, for at sikre, at disse kvinder er omfattet af de aftaler og produkter, der er tale om;

18.  opfordrer Kommissionen til i tråd med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis i fuld udstrækning at medtage forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i fremtidig politik og lovgivning på området for ligebehandling af kvinder og mænd;

19.  konstaterer med skuffelse, at kvindelige iværksættere, navnlig enlige mødre, i visse medlemsstater hyppigt udsættes for forskelsbehandling, når de forsøger at skaffe sig lån eller kredit til deres virksomheder, og stadig ofte støder på forhindringer baseret på kønsstereotyper;

20.  opfordrer Kommissionen til at indsamle eksempler på bedste praksis og gøre disse tilgængelige for medlemsstaterne med henblik på at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til støtte for positiv særbehandling og sikre en bedre gennemførelse af de relevante bestemmelser på nationalt plan;

21.  henleder opmærksomheden på visse ligestillingsorganers manglende effektivitet som følge af manglende handlingsevne, personalemangel og mangel på tilstrækkelige finansielle ressourcer;

22.  opfordrer Kommissionen til nøje at følge situationen for så vidt angår de »ligestillingsorganer«, der er etableret efter direktivets ikrafttræden, og til at undersøge, hvorvidt alle de i EU-lovgivningen opstillede betingelser er blevet opfyldt; lægger særlig vægt på, at den nuværende økonomiske krise ikke må bruges som undskyldning for, at ligestillingsorganerne ikke fungerer ordentligt;

23.  understreger behovet for data og større gennemsigtighed fra Kommissionens side for så vidt angår igangværende overtrædelsesprocedurer og -foranstaltninger;

24.  opfordrer Kommissionen til at etablere en offentligt tilgængelig database over lovgivning og retspraksis vedrørende forskelsbehandling på grund af køn; insisterer på, at der er behov for at forbedre beskyttelsen af ofre for forskelsbehandling på grund af køn;

25.  påpeger, at der i betragtning af de nationale domstoles rolle er behov for finansiel støtte til og EU-koordinering af videreuddannelse af retsvæsensaktører, der beskæftiger sig med kønsbaseret forskelsbehandling;

26.  påpeger, at der er behov for en rettidig gennemførelse af direktivet i alle medlemsstaterne;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1) EFT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
(2) EUT C 11 af 13.1.2012, s. 1.
(3) EUT C 130 af 30.4.2011, s. 4.
(4) EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 405.
(5) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 87.
(6) Sag C-13/94 (P. mod S. og Cornwall County Council); sag C-117/01 (K.B. mod National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health); sag C-423/04 (Sarah Margaret Richards mod Secretary of State for Work and Pensions).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik