Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2043(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0044/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0044/2013

Keskustelut :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Äänestykset :

PV 16/04/2013 - 8.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0118

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 25k
Tiistai 16. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla
P7_TA(2013)0118A7-0044/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. huhtikuuta 2013 miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisesta (2010/2043(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 19 artiklan 1 kohdan ja 260 artiklan,

–  ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annetun direktiivin 2004/113/EY(1),

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2011 annetut komission suuntaviivat neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta vakuutuksiin Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-236/09 (Test-Achats) antaman tuomion valossa(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 1. maaliskuuta 2011 asiassa C-236/09 (Test-Achats) antaman tuomion(3),

–  ottaa huomioon joulukuussa 2010 julkaistun oikeusalan asiantuntijaverkoston raportin ”EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?”,

–  ottaa huomioon heinäkuussa 2009 julkaistun oikeusalan asiantuntijaverkoston raportin ”Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC”,

–  ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän oikeusalan asiantuntijaverkoston kesäkuussa 2011 esittämän raportin transsukupuolisten ja intersukupuolisten ihmisten syrjinnästä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisemisen perusteella,

–  ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2004 vahvistamansa kannan aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla”(4),

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arvioinnista ja suosituksista jatkotoimiksi(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A7-0044/2013),

A.  ottaa huomioon, että direktiivillä kielletään sekä välitön että välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä sellaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla, jotka ovat yleisesti saatavilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla;

B.  ottaa huomioon, että direktiivissä käsitellään näkökohtia, jotka liittyvät sukupuoleen perustuvaan syrjintään muualla kuin työmarkkinoilla;

C.  toteaa, että raskaudesta tai äitiydestä johtuva naisten epäsuotuisampi kohtelu on myös kiellettyä, samoin kuin häirintä ja sukupuolinen häirintä sekä käsky tai ohje syrjiä tarjottaessa tai toimitettaessa tavaroita tai palveluja;

D.  katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tarvittavia toimenpiteitä sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi käsitellään erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä, joka edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa ja parlamentin hyväksyntää (SEUT-sopimuksen 19 artiklan 1 kohta);

E.  ottaa huomioon, että tarjolla olevien tietojen mukaan direktiivi on saatettu osaksi useimpien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä joko antamalla uutta lainsäädäntöä tai muuttamalla alan lainsäädäntöä;

F.  toteaa, että joissain jäsenvaltioissa direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on ollut puutteellista tai määräaika on ylittynyt;

G.  katsoo, että joissain tapauksissa kansallinen lainsäädäntö ylittää direktiivin vaatimukset ja kattaa myös koulutuksen tai syrjinnän tiedotusvälineiden ja mainonnan yhteydessä;

H.  katsoo, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetty poisjättäytymismahdollisuus on johtanut oikeudelliseen epävarmuuteen ja luonut mahdollisia oikeudellisia haasteita pitkällä aikavälillä;

I.  ottaa huomioon, että soveltamista koskevan komission kertomuksen määräaika oli direktiivin mukaan vuonna 2010, mutta sen muutettu määräaika on viimeistään vuonna 2014;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen 1. maaliskuuta 2011 asiassa C-236/09 (Test-Achats) antamassa tuomiossa todetaan, että direktiivin 5 artiklan 2 kohta, jossa säädetään vakuutuspalveluja ja niihin liittyviä rahoituspalveluja koskevasta poikkeuksesta, on vastoin direktiivillä tavoiteltavaa miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun päämäärää eikä se ole yhteensopiva Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa;

K.  katsoo, että kyseistä säännöstä on näin ollen pidettävä pätemättömänä asianmukaisen siirtymäajan päätyttyä 21. joulukuuta 2012 lukien;

L.  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2011 annetut komission ei-sitovat suuntaviivat, joiden tarkoituksena on selkeyttää tilannetta vakuutuspalvelujen ja niihin liittyvien rahoituspalvelujen osalta;

M.  katsoo, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti transihmisten syrjintä ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä voidaan katsoa sukupuoleen perustuvaksi syrjinnäksi(6) naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvässä politiikassa ja lainsäädännössä;

1.  pitää valitettavana, että komissio ei ole laatinut neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamista koskevaa kertomustaan tai julkaissut ajantasaisia tietoja meneillään olevasta kansallisesta täytäntöönpanoprosessista;

2.  panee merkille, että Test-Achats-ratkaisu on voinut vaikuttaa jäsenvaltioiden täytäntöönpanoprosessiin, mutta panee merkille, että tämä yksin ei voi olla perusteena sille, että direktiivissä vaadittua kertomusta ei ole julkaistu ajallaan;

3.  kehottaa komissiota julkaisemaan kertomuksensa ja kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisimman nopeasti;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimia direktiivin ja sen vaikutusten selittämiseksi konkreettisten esimerkkien avulla, jotta voidaan varmistaa, että sekä naiset että miehet voivat kokea direktiivin täysin omakseen ja käyttää sitä asianmukaisella tavalla tehokkaana välineenä oikeuksiensa takaamisessa niin, että kaikki hyödykkeet ja palvelut ovat yhtäläisesti miesten ja naisten saatavilla;

5.  pitää myönteisenä Test-Achats-ratkaisua, mutta katsoo, että se on aiheuttanut jatkuvaa epävarmuutta vakuutusmarkkinoilla; odottaa, että kehitetään molempiin sukupuoliin sovellettavia perusteita niin, että niiden avulla voidaan saada aikaan useisiin riskitekijöihin perustuva hinnoittelu, jossa otetaan huomioon oikeudenmukaisella tavalla yksilöiden riskin taso sukupuolesta riippumatta, ja voidaan havaita kaikki mahdollinen sukupuoleen perustuva syrjintä;

6.  katsoo, että komission antamat suuntaviivat, jotka eivät ole sitovia ja joilla ei ole lainsäädännöllistä vaikutusta, eivät ole täysin poistaneet tätä epävarmuutta;

7.  kehottaa komissiota ryhtymään käytännön toimiin ongelman ratkaisemiseksi ja esittämään uuden lainsäädäntötekstin, joka vastaa täysin suuntaviivoja;

8.  toteaa, että vakuutusalan olisi pyrittävä mukauttamaan maksut vastaamaan molempiin sukupuoliin sovellettavia perusteita niin, että käytetään muihin tekijöihin perustuvia vakuutusmatemaattisia laskelmia;

9.  kehottaa komissiota käynnistämään vakuutusalan kanssa riskienarviointia koskevan epävirallisen vuoropuhelun;

10.  kehottaa komissiota esittelemään menetelmän, jonka avulla se aikoo tutkia Test-Achats-ratkaisun vaikutusta vakuutusten hinnoitteluun;

11.  kehottaa komissiota tutkimaan asiaa myös kuluttajansuojamenetelmien osalta;

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti vakuutusmarkkinoiden kehitystä ja toteuttamaan ongelman ratkaisuun tarvittavia toimia ja välttämään perusteettomia korkeita hintoja, jos se havaitsee merkkejä tosiasiallisesta epäsuorasta syrjinnästä;

13.  korostaa, että tämä direktiivi ei rajoitu pelkästään vakuutusalaan ja että sen laajempi soveltamisala ja kehittämismahdollisuudet, jotka liittyvät tavaroiden ja palveluiden saantiin sekä julkisesti että yksityisesti, on selvitettävä yksityiskohtaisesti, jotta sekä naiset että miehet voivat ymmärtää täysin sen laajuuden ja tarkoituksen ja näin hyödyntää sen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia asianmukaisella tavalla;

14.  panee merkille, että todistustaakan siirtymistä koskeva säännös on pantu täytäntöön useimpien jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä; kehottaa komissiota seuraamaan tämän säännöksen soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa;

15.  kehottaa komissiota tarkastelemaan raskaudesta, äitiyden suunnittelusta ja äitiydestä johtuvaa syrjintää, joka liittyy esimerkiksi asumiseen (asunnon vuokraaminen) tai ilmenee lainojen saantiin liittyvinä ongelmina ja joka liittyy lääkinnällisten tuotteiden ja terveyspalvelujen saantiin erityisesti laillisesti tarjolla olevaan lisääntymisterveydenhuoltoon ja sukupuolenvaihdokseen liittyvään hoitoon pääsyn osalta;

16.  kehottaa komissiota seuraamaan erityisen tarkasti kaikenlaista imettämiseen liittyvää syrjintää ja mahdollista syrjintää, joka liittyy hyödykkeiden ja palveluiden saatavuuteen julkisissa tiloissa ja alueilla;

17.  kehottaa komissiota seuraamaan direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista liittyen raskaana oleviin turvapaikkaa hakevien naisiin, jotka odottavat turvapaikkahakemustensa tulosta, jotta voidaan varmistaa, että nämä naiset kuuluvat asianomaisten sopimusten ja tuotteiden alaisuuteen;

18.  kehottaa komissiota ottamaan sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän täysin huomioon tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvässä tulevassa politiikassa ja lainsäädännössä;

19.  panee pettyneenä merkille, että joissakin jäsenvaltioissa naispuoliset yrittäjät ja erityisesti yksinhuoltajanaiset kohtaavat usein syrjintää, kun he yrittävät saada lainoja tai luottoa yrityksiään varten, ja he kohtaavat edelleen usein sukupuolia koskeviin stereotyyppeihin perustuvia esteitä;

20.  kehottaa komissiota keräämään parhaita käytäntöjä ja saattamaan ne jäsenvaltioiden käyttöön, jotta tarjotaan tarvittavat resurssit positiivisten erityistoimien tukemiseen sekä varmistetaan säännösten parempi täytäntöönpano kansallisella tasolla;

21.  kiinnittää huomiota siihen, että jotkin tasa-arvoa käsittelevät elimet ovat tehottomia, koska niiltä puuttuu todellinen kyky toimia eikä niillä ole riittävästi henkilöstöä eikä varoja;

22.  kehottaa komissiota seuraamaan perusteellisesti ja asianmukaisesti direktiivin voimaantulon jälkeen perustettujen tasa-arvoa edistävien elinten tilannetta sekä tarkistamaan, täyttyvätkö kaikki EU:n lainsäädännössä vahvistetut ehdot; korostaa erityisesti, että tämänhetkisellä talouskriisillä ei voida perustella tasa-arvoa edistävien elinten asianmukaiseen toimintaan liittyviä puutteita;

23.  korostaa, että komissiolta kaivataan tietoa ja lisää avoimuutta käynnissä olevista rikkomusmenettelyistä ja toimista;

24.  kehottaa komissiota perustamaan julkisen tietokannan sukupuoleen perustuvaan syrjintään liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä; vaatii parantamaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän uhrien suojelua;

25.  huomauttaa, että tarvitaan taloudellista tukea saavaa ja EU:n koordinoimaa täydennyskoulutusta sukupuoleen perustuvan syrjinnän alalla aktiivisesti toimiville oikeusalan henkilöille niin, että otetaan huomioon kansallisten tuomioistuinten asema;

26.  huomauttaa, että direktiivi on saatettava ajallaan osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa;

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
(2) EUVL C 11, 13.1.2012, s. 1.
(3) EUVL C 130, 30.4.2011, s. 4.
(4) EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 405.
(5) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 87.
(6) Asia C-13/94 (P. vastaan S. ja Cornwall County Council); asia C-117/01 (K.B. vastaan National Health Service Pensions Agency ja Secretary of State for Health); asia C-423/04 (Sarah Margaret Richards vastaan Secretary of State for Work and Pensions)..

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö